Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1512001
  Дудаш Т. Терміно-поняття "цивільне право" та "приватне право": первинні значення та сучасна інтерпретація / Т. Дудаш, Р. Сивий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-59
1512002
  Матат Д. Термінологічна дискусія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Питання термінології сучасної системи освіти України в умовах реформування та розробки нового законодавства обговорили у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова під час круглогу столу "Сучасна система освіти України: терміни ...
1512003
  Зикун Н.І. Термінологічна кодифікованість сатирично-публіцистичного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 84-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1512004
  Телешун К.О. Термінологічна лексика в структурі турецької фахової мови торгівлі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 544-550


  У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення термінів, описано їхні функції, запропоновано визначення поняття "торгівельний термін". Особливу увагу приділено явищу міжгалузевої термінології. В статье рассмотрены теоретические подходы к ...
1512005
  Томіленко Л.М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови : монографія / Л.М. Томіленко ; [наук. ред. А.П. Загнітко] ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. : с. 144-159. – ISBN 978-966-2988-74-1
1512006
  Панченко В.В. Термінологічна лексика у професійному спілкуванні // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 77-84. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті говориться, що у зв"язку з упровадженням української мови на підприємствах та в установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою. Знання мови професії - це вільне володіння ...
1512007
  Алієва О. Термінологічна лексика як система: функція та роль семантичного інваріанта // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7132-02-07
1512008
  Тагільцева Я. Термінологічна омонімія в номінаціях овочів та фруктів сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 82-87. – ISSN 2075-1486
1512009
  Голуб Н.Б. Термінологічна система української лінгводидактики: особливості становлення і проблеми функціювання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 104-108. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558
1512010
  Прохор І.П. Термінологічне поле приватної вищої школи в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 65-69. – ISSN 2078-1016


  Стаття присвячена проблемі сучасного трактування термінологічного поля приватного поля приватної вищої школи.
1512011
  Бабенко А.М. Термінологічне упорядкування понять "регіон" і "регіональні особливості злочинності" у кримінологічних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 68-72. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
1512012
  Іванова О.Ю. Термінологічний апарат регіонального саморозвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 410-419. – ISSN 0321-0499
1512013
   Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; Комітет наукової термінології. – Київ, 2011-. – ISSN 2221-8807
Вип. 3 (1). – 2015. – 203 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1512014
   Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; Комітет наукової термінології. – Київ, 2011-. – ISSN 2221-8807
Вип. 3 (2). – 2015. – 288 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1512015
  Городенко Л.М. Термінологічний дискурс мережевих комунікаційних ресурсів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 53-57


  У статті йдеться про поняттєво-термінологічне означення "мережевої комунікації", про її місце в загальній комунікаційній структурі. In the article it is discussed the conceptions and terms of "network communication", determining its role in the ...
1512016
  Зозуля С. Термінологічний словник "Інформаціні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – . 38-40


  У статті охарактеризовано загальні підходи до укладання термінологічних словників. Висвітлено концепцію та етапи створення словника Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед.наук України, Держ. ...
1512017
  Пузиренко Я.В. Термінологічний статус агентивно-професійних назв осіб жіночої статі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 513-520. – ISBN 966-581-481-8
1512018
  Олійник Л. Термінологічний статус поняття молодіжного сленгу // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 86-89. – ISSN 2307-633Х
1512019
  Скляренко О.Б. Термінологічні аспекти перекладу на матеріалі німецької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 76-81. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1512020
  Дуцяк І. Термінологічні аспекти Універсальної десяткової класифікації / Ігор Дуцяк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 22-25


  Проаналізовано українську термінологію в галузі логіки, яка міститься в УДК і в навчальних, наукових та довідкових виданнях. Обґрунтовано оптимальні варіанти термінів логіки. Зроблено висновок про доцільність застосування вимог до укладання стандартів ...
1512021
  Віничук С.М. Термінологічні позначення та визначення транзиторних ішемічних атак. Історичний екскурс / С.М. Віничук, О.Є. Фартушна // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 4 (90). – C. 17-20. – ISSN 2224-0713
1512022
  Гамалія В.М. Термінологічні праці І. Верхратського у справі розробки науково-природничої номенклатури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 18-22
1512023
  Музика-Стефанчук Термінологічні проблеми податкового законодавства в контексті вітчизняної та європейської судової практики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 37-46. – ISSN 2072-8670
1512024
  Бредун В.І. Термінологічні та таксономічні аспекти сейсмотехноекології // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
1512025
  Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Швецова-Водка // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 1 (231). – C. 46-51. – ISSN 1029-7200
1512026
  Скотникова Т. Термінологія журналістикознавства і галузеві терміносистеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-25. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про терміносистему українського журналістикознавства. Автор наводить провідні довідкові видання, що містять галузеві термінологічні тлумачення. Речь идет о терминосистеме украинского журналистиковедения. Автор наводит ведущие справочные ...
1512027
  Гаврилова О.В. Термінологія комп"ютерного програмного забезпечення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 11-17. – ISSN 2313-4593
1512028
  Зоря Г.С. Термінологія та професійно-сленгова лексика медіаіндустрії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 35-39


  Статтю присвячено питанню виокремлення фахової мови журналістики як сфери спеціальної комунікації. Акцентується увага на уточненні терміна "фахової мови" та її складників, зазначено межі професійної комунікації функціональними стилями. The article is ...
1512029
   Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю / В. Кебуладзе, А. Лактіонова, О. Панич, В. Терлецький // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 132-135. – ISSN 0235-7941
1512030
  Государська О. Термінометафори на позначення урівноважувальних механізмів у романських та слов"янських мовах перекладацький аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 133-137. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1512031
  Іващенко Д.Є. Термінопоняття "президентська республіка" в галузі міжнародного права: логіко-семантичний аналіз // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 170-171. – ISBN 978-966-96911-8-7
1512032
  Рабінович П. Термінопоняття права і неправа у практичній та теоретичній юриспруденції / П. Рабінович, П. Мирцало // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 62-71. – ISSN 2227-7153
1512033
  Влах М.Р. Терміносистема "територіальна організація суспільства": становлення і напрямки розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 146-152. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1512034
  Матусевич Л. Терміносистема законодавчих актів Європейського Союзу та особливості ії перекладу (на матеріалі директив Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 196-205. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено огляду законодавчих актів Європейського Союзу та дослідженню особливостей ії будови і основних методів ії перекладу.
1512035
  Радзієвська С.О. Терміносистема нанонауки: перекладознавчий аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 296-305


  Стаття присвячена терміносистемі нанонауки. Авторка розглядає формування та розвиток терміносистеми нанонауки, визначає її особливості, аналізує переклад нанонаукових термінів з англійської мови на українську. Статья посвящена терминосистеме ...
1512036
  Зав"ялова О.А. Терміносистема податкового законодавства у функціональному аспекті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 4 (140). – С. 197-204
1512037
  Черненко І.М. Терміносистема психології у російській мові: статика-динаміка. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Черненко І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
1512038
  Содомора П. Терміносистема Св. Томи з Аквіну в аспекті рецепції (на матеріалі "Суми теології" Томи з Аквіну) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 14-17
1512039
  Содомора П.А. Терміносистема Святого Томи з Аквіну : монографія / Павло Содомора ; [ред. М. Кульчицький ; відп. за вип. О. Дук] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2010. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 266-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-665-558-8
1512040
  Гриш О.Д. Терміносистема та її складники (на матеріалі англійської термінології нафтогазової промисловості) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 347-350. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1512041
  Іващишин О.М. Терміносполуки у фреймовій структурі англомовного науково-технічного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1512042
  Іващишин О.М. Терміносполуки у фреймовій структурі структурі англомовного науково-технічного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 135-137. – ISBN 966-7890-03-1
1512043
  Продан Ю.П. Терміносполучення і фразеологізми в сучасному мовознавстві // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 152-154. – ISBN 978-966-96911-8-7
1512044
  Стасюк Т.В. Терміносфера новітніх технологій: лінгвосоціокогнітивні чинники формування та розвитку : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Стасюк Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 72 назви
1512045
  Дерба С.М. Термінотворення на основі греко-латинських елементів у сучасній українській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 34-38. – ISSN 2075-437X


  Дана стаття присвячена актуальним проблемам сучасної української термінології. А саме, термінотворенню термінів української мови на основі елементів греко- латинського походження. Розглянуто терміноелементи греко-латинського походження та їх ...
1512046
  Рижков А.Г. Термінотворення у Північній Кореї: аспекти синхронної соціолінгвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-22. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  У світлі мовного планування у КНДР розглядається проблема термінотворення та методів побудови термінології. Також описані основні вимоги, які висуваються до термінів The aspects of creation of the terms and methods of construction of terminology have ...
1512047
  Ярошевич І. Термінотворчість українських граматистів періоду XVI-XVII ст. (ретроспективний огляд) / Ірина Ярошевич // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – C. 11-24. – ISSN 0320-3077


  У статті порушено проблему теоретичного осмислення й опрацювання основних понять морфології як одного зі складників граматики у працях українських мовознавців старої доби. Зокрема, простежено еволюційні процеси у вивченні частин мови, морфологічних ...
1512048
  Клименко Н.Ф. Термінування і детермінування в процесах інтелектуалізації сучасної української мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 100-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 9 п.


  Детермінування й термінування лексики розглянуто серед процесів інтелектуалізації сучасної української літературної мови, формування нових тематичних груп лексики.
1512049
  Клименко Н.Ф. Термінування і детермінування лексики інформатики та участь у цих процесах запозичень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 3-11


  У статті розглянуто процес засвоєння іншомовних термінів з інформатики в близькоспоріднених східнослов"янських мовах і неспорідненої з ними новогрецької. Виявлено левову пайку в цій терміносистемі запозичень з англійської мови. Частина засвоєних у ...
1512050
  Бабіч І.Л. Термічна дисоціація в плазмі дугового розряду / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, А.І. Чередарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 306-311. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі порівнювались параметри плазми електродугового розряду, що вільно горить між мідними електродами в повітрі або в потоці вуглекислого газу. На основі експериментально одержаних результатів у припущенні локальної термодинамічної рівноваги (ЛТР) ...
1512051
  Затула В.І. Термічна океанічність клімату України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 104-111. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто вплив фізико-географічних умов на термічну океанічність в окремих регіонах України. Побудовано регресійні моделі показника термічної океанічності залежно від фізико-географічних умов. Оцінено внесок окремих елементів географічного положення ...
1512052
   Термічна стабільність електролітичного нанокристалічного карбіду вольфраму WC / І.А. Новоселова, С.В. Кулешов, А.О. Омельчук, Р.М. Савчук, В.М. Биков // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 62-68. – ISSN 0041-6045
1512053
  Ярмощук Є.І. Термічна стабільність і магнітні характеристики складнолегованих аморфних сплавів на основі системи Сo-Si-B / Є.І. Ярмощук, М.І. Захарченко, М.П. Семенько // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 62
1512054
  Рогуль Т.Г. Термічна стабільність осадженого магнетронним розпиленням наддрібнозернистого хрому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Методами просвічуючої електронної мікроскопії досліджено структуру хромових покриттів, одержаних магнетронним розпиленням. Вивчена еволюція дислокаційної структури покриттів при відпалі в інтервалі температур 1073 - 1873 К, установлена відповідність ...
1512055
  Семенака В. Термічна стійкість гетерометалічного комплексу [Zn2Cr2(NCS)4(Dea)2(Нdea)2]·4ДМСО / В. Семенака, В. Судавцова, В. Кокозей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-25. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Досліджено термічну стійкість гетерометалічного комплексу [Zn2Cr2(NCS)4(Dea)2(HDea)2]·4ДМСО (H2Dea = діетаноламін, ДМСО = диметилсульфоксид) на повітрі та в атмосфері аргону. Показано, що термоліз на повітрі приводить до утворення суміші Cr2O3 та ...
1512056
  Дівакова А.І. Термічна стійкість комплексних Sn(IV) з гідразидами ароматичних і піридинкарбованих кислот / А.І. Дівакова, Н.В. Шматкова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 8
1512057
  Міщенко Н.М. Термічна та динамічна структура атмосферних фронтів / Н.М. Міщенко, Д.С. Криворучко, К.А. Куляс // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 44-49. – ISSN 0868-6939


  Frontal analysis is the most important stage in the processing of meteorological information by a synoptic, which relies heavily on their experience and understanding of the situation and the nature of the atmospheric fronts, and thus makes a certain ...
1512058
  Щербань М.І. Термічна трансформація атмосфери над Києвом / М.І. Щербань, С.Ф. Дзюбчинська, Н.Д. Бондарчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 24-28. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1512059
  Сенишин Анатолій Теодорович Термічне розширення рідкісноземельних галатів зі структурою перовскіту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Сенишин А.Т.; Національн. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 30 назв
1512060
  Гандзюк В.І. Термічний градієнтно-дрейфовий домен в КСДІ структурах / В.І. Гандзюк, С.П. Павлюк // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 186-189
1512061
  Павлюк С.П. Термічний градієнто-дрейфовий домен в кремнійових діодах з формою, яка змінюється в напрямі протікання струму // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 297-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В статті вивчається вплив b-дрейфу на перерозподіл нерівноважних носіїв заряду в кремнієвих діодах з формою, яка змінюється а напрямі протікання струму. Показано, що змінюючи форму напівпровідникового кристалу діода можна формувати температурне поле з ...
1512062
   Термічний режим Дніпра і Дніпровських водосховищ / С.М. Абашина, В.І. Вишневський, А.М. Заводцова, В.А. Кушнір, О.О. Смирнова // Праці Центральної геофізичної обсерваторії / Центральна геофізична обсерваторія. – Київ, 2008. – Вип. 4 (18). – С. 16-23. – ISBN 978-966-501-062-3
1512063
  Гребінь В. Термічний режим річок Причорномор"я у Межиріччі Дністра та Південного Бугу в умовах змін клімату / В. Гребінь, В. Жовнір // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 44-46. – ISBN 978-617-7069-38-5
1512064
  Вишневський В.І. Термічний та льодовий режими водних об"єктів Києва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 33-35. – ISSN 2306-5680
1512065
  Струтинська В.М. Термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини XX століття / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-521-535-6
1512066
  Копілевич В.А. Термічні перетворення акваамінодисфосфату цинку-кадмію / В.А. Копілевич, Д.А. Савченко, М.С. Слободяник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 39-43. – ISSN 2078-9912


  Слободяник М.С. - член-кор. НАНУ, КНУ імені Тараса Шевченка.
1512067
  Владимирський І.А. Термічно індуковане формування структури, фазового складу та магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Владимирський Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1512068
  Олешкевич А.І. Термічно індуковані структурно-фазові перетворення в тонкоплівкових системах Cu-Sn-Mn та Pd-Ho : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Олешкевич Анна Ігорівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1512069
  Атакулов Ш.Б. Термо-- и тензоэлектрические свойства пленок халькогенидов свинца и висмута с неоднородным потенциалом рельефом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Атакулов Ш.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1981. – 21л.
1512070
   Термо- и барометрия метаморфических пород. – Ленинград : Наука, 1977. – 208с.
1512071
  Герайзаде А.П. Термо- и влагоперенос в почвенных системах / А.П. Герайзаде. – Баку : Элм, 1982. – 158 с.
1512072
  Копань В.С. Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу Ni-Cu / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 504-510. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу (KM) Ni-Cu відносно міді задається рівнянням: [подано формулу] де термо-е.р.с. Ni відносно Си Е12=-21,2*10(-6) В/К; p1=7,62*10(-6) Ом*см=рN1, та p2=1,82*10(-6) Ом*см=рCu при : [подано формулу] (T(Г) ...
1512073
  Копань В.С. Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу Сu-Аl / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 339-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-е.р.с. відносно Рb багатошарового композиційного матеріалу Сu-Al можна виразити:[подається формула] де термо-е.р.с. Сu відносно А1 і РЬ є відповідно E12=ECu-Al =-3.24*10(-6) В/К і Е23-ЕCu-Pb= -3.3*10(-6) В/К; питомий опір Аl і Си ...
1512074
  Нефедова А.А. Термо-Е.Р.С. багатошарового нанокомпозиційного матеріалу алюміній-вуглецеві нанотрубки / А.А. Нефедова, С.Л. Рево // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49-50
1512075
  Копань В.С. Термо-е.р.с. вуглецевих порошків / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 215-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Термоелектрорушійна сила (ТЕРС) вуглецевій порошків (нанотрубки, графіт, активоване вугілля, термічно розширений графіт) була поміряна при 293-ЗЗОК. ТЕРС вуглецевих порошків більша за ТЕРС полікристалічного графіту завдяки тунелюванню вільних носіїв ...
1512076
  Беженар А.А. Термо-е.р.с. фторопласту відносно міді / А.А. Беженар, В.С. Копань, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 223-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Доведено, що в плівках фторопласту можливе виникнення термо - е.р.с, що становить відносно міді Е = 0,005мВ/град. Показано, що Е залежить від освітленості. It is proved that origin of thermoelectric power in fluoroplastic films is possibly, that ...
1512077
  Глебкін С.І. Термо-концентраційна нестійкість стаціонарної пористості кристалів, що опромінюються / С.І. Глебкін, П.О. Селищев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 322-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Набуває розвитку теоретичний аналіз еволюції пор в опроміненому кристалі та його температури в залежності від умов опромінення, властивостей кристалу та його вихідного стану. Встановлено, що для досліджуємої моделі можливо чотири якісно різних шляхів ...
1512078
  Арэ Ф.Э. Термоабразия морских берегов / Ф.Э. Арэ ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения. – Москва : Наука, 1980. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-158
1512079
  Стародинец Г.Г. Термоадсорбционный перенос. : Автореф... канд. хим.наук: / Стародинец Г.Г.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
1512080
   Термоактивационная спектроскопия дефектов в ионных кристалллах : сб.науч.трудов. – Рига : ЛатвГУ, 1983. – 179 с.
1512081
  Гороховатский Ю.А. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков / Ю.А. Гороховатский, Г.А. Бордовский. – Москва : Наука, 1991. – 244 с.
1512082
  Грабар Іван Григорович Термоактиваційний аналіз та синергетика руйнування / Грабар Іван Григорович; МОН України, Житомирський інженерно-технол. інститут. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 312с. – ISBN 966-683-032-9
1512083
  Абдель-Мот А-Б Термоактивированная ползучесть и релаксация напряжений в ГЦК-металлах. : Автореф... Канд.физ-мат. наук: / Абдель-Мот А-Б.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1978. – 20л.
1512084
  Зайцев В.И. Термоактивируемве процессы связанные с эволюцией дислокационных ансамблей в гидростатических сжатых крисаллах : Автореф... док. физ-мат.наук: 01.04.07 / Зайцев В.И.;. – Донецк, 1977. – 33л.
1512085
  Беляев Н.М. Термоакустические колебания газожидкостных потоков в сложных трубопроводах энергетических установок / Н.М. Беляев, Н.П. Белик, А.В. Польшин. – Донецк : Вища школа ; Головное изд-во, 1985. – 160 с. : граф. – Библиогр.: с. 153-158 (113 назв.)
1512086
  Верес Г.И. Термоаналитические исследования алунитовых руд и их использование при оценке алунитовых месторождений : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Верес Г.И.; Всесоюз. заоч. политехн. ин-т. – М., 1967. – 32л.
1512087
   Термоаналитические исследования в современной минералогии. – Москва : Наука, 1970. – 224с.
1512088
   Термоаэродинамика. – Минск, 1970. – 248с.
1512089
   Термобаарогеохимические исследоваания. – Новосибирск, 1981. – 79с.
1512090
  Субботин В.В. Термобарические поля Северной Полярной области (структура, тенденции, мониторинг). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Субботин В.В.; Одес. Гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1512091
   Термобарические условия в районах торошения ледяного покрова Арктики на картах индекса рассеяния / М.В. Бухаров, Н.С. Миронова, В.М. Лосев, В.М. Бухаров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 30-40 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
1512092
   Термобарические условия и геологоразведочные работы в сверхглубоких депрессиях. – М, 1981. – 90с.
1512093
  Корчин В.А. Термобарическое петрофизическое моделирование литосферы участков земной коры Украинского щита с зонами низких сейсмических скоростей / В.А. Корчин, П.А. Буртный // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 81-95 : Рис. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISSN 0203-3100
1512094
  Любчак О.В. Термобаричні умови нафтогазоносності та прогнозування фазового стану вуглеводнів (на прикладі Більче-Волицького нафтогазового району) / О.В. Любчак, І.В. Колодій, Ю.В. Хоха // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1512095
  Пизнюр Андрей Васильевич Термобарогеохимические условия формирвоания молибденовых месторождений : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Пизнюр Андрей Васильевич; АН СССР. Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1982. – 28л.
1512096
  Симкив Ж.А. Термобарогеохимическое исследовние закономерностей пространственно-временной изменчивости состава минералообразующих растворов (на прим. гидротермал месторождений вольфрама, золота, свинца, цинка и : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : / Симкив Ж.А. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1982. – 25 с.
1512097
  Ермаков Н.П. Термобарогеохимия : (Методы исследований и перспективы использования включений минералообразующих сред) / Н.П. Ермаков, Ю.А. Долгов. – Москва : Недра, 1979. – 271с.
1512098
   Термобарогеохимия в геологии / Ермаков Н.П. – Владивосток, 1982. – 188с.
1512099
  Гончаров В.И. Термобарогеохимия вулканогенного рудообразования / В.И. Гончаров, А.А. Сидоров. – М, 1979. – 207с.
1512100
  Бердников Н.В. Термобарогеохимия докембрийских метаморфических комплексов Дальнего Востока / Н.В. Бердников ; отв. ред. Ю.А. Косыгин, Л.П. Карсаков ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т тектоники и геофизики. – Москва : Наука, 1987. – 115, [2] с. – Библиогр.: с. 110-116
1512101
   Термобарогеохимия земной коры и рудообразоваание. – Москва : Наука, 1978. – 263с.
1512102
   Термобарогеохимия золота (прогнозирование. поиски и оценка оруденения) : Под ред. Е.М. Лазько / Ю.В. Ляхов, Н.Н. Павлунь, А.В. Пизнюр, И.В. Попивняк. – Львов : Світ, 1995. – 280с. – ISBN 5-7773-0242-4
1512103
   Термобарогеохимия и генетическая минералогия. – Новосибирск, 1975. – 159с.
1512104
   Термобарогеохимия минералообразования. – Ростов на Дону, 1976. – 167с.
1512105
   Термобарогеохимия минералообразующих процессов : Сборник научных трудов. – Новосибрск : Наука
Вып. 1 : Общие вопросы. – 1990. – 152с
1512106
   Термобарогеохимия стратифицированных свинцово-цинковых месторождений. – Ростов на Дону, 1978. – 336с.
1512107
  Ляхов Ю. Термобарогеохімічна школа професора М.П. Єрмакова : [До 90-річчя з дня народження] / Ю. Ляхов, М. Павлунь, Н. М"язь // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 171-177
1512108
   Термобарометрия и геохимия рудообразующих флюидов. – Львов
Ч. 1. – 1985. – 219 с.
1512109
   Термобарометрия и геохимия рудообразующих флюидов. – Львов
Ч. 2. – 1985. – 272 с.
1512110
  Ваганов В.И. Термобарометрия ультраосновных парагенезисов / В.И. Ваганов. – Москва, 1988. – 147с.
1512111
  Кашпар Ф. Термобиметаллы в электротехнике / Ф. Кашпар. – Москва-Ленинград, 1961. – 448 с.
1512112
  Исабеков С.Б. Термобиология рептилий / С.Б. Исабеков. – Алма-Ата : Гылым, 1990. – 143с.
1512113
  Шевченко Ю.Н. Термовязкопластичность при переменных нагружениях / Ю.Н. Шевченко. – К., 1970. – 288с.
1512114
  Степанов В.Н. Термогалинная стратификация вод Мирового океана / В.Н. Степанов. – Москва : Наука, 1984. – 143с.
1512115
  Калужина С.А. Термогальваническая коррозия металлов и сплавов / С.А. Калужина. – Воронеж, 1988. – 190с.
1512116
  Кузякин Е.Б. Термогальванические элементы с индивидуальными расплавленными хлоридами. : Автореф... Канд.хим.наук: 074 / Кузякин Е.Б.; АН УССР. – К, 1969. – 18л.
1512117
  Сухомлин К.Г. Термогенез и терморегуляция у сельскохозяйственных животных при действии термического фактора. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Сухомлин К.Г.; Мин. с.-х. ССР. Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1968. – 46л.
1512118
  Артамонов К.И. Термогидроакустическая устойчивость / Артамонов К.И. – Москва : Машиностроение, 1982. – 261 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-258 (116 назв.)
1512119
  Присняков В.Ф. Термогидродинамика при кипении. Теория физики кипения жидкостей : учеб. пособие / В.Ф. Присняков. – Днепропетровск : ДГУ, 1982. – 139с.
1512120
  Порядин В.И. Термогидродинамические условия нефтегазоносности Западного Казахстана / В.И. Порядин. – Алма-Ата, 1983. – 162с.
1512121
   Термогидродинамический режим нефтяных месторождений. – Казань, 1978. – 148с.
1512122
  Шестопалов В.М. Термогидродинамическое моделирование влияния глубинных разломов и каналов дегазации на динамику подземных вод / В.М. Шестопалов, А.С. Богуславский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 3-13 : рис. – Библиогр.: с. 11-13. – ISSN 0203-3100
1512123
  Неділько С. Термогравіметрічне дослідження синтезу ВТНП сполук складу Ln123 / С. Неділько, Ю. Шафорост, О. Зенькович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-54. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Проведено термогравіметричне дослідження шихти, що відповідає складу сполук LnBa2Cu3O7 (Ln = Y, La, Sm, Gd). Показано, що нагріванні шихти для всіх досліджуваних складів спостерігається дві втрати маси: перша при температурі до 3900С - втрата ...
1512124
  Лепилина Р.Г. Термограммы неорганических фосфатных соединений : справочник / Р.Г. Лепилина, Н.М. Смирнова. – Ленинград : Наука, 1984. – 333с.
1512125
   Термограф метеорологический "М-16". – Рига. – 10с.
1512126
   Термограф недельный. – Рига
1512127
   Термограф суточный. – Рига
1512128
  Шляпкина Е.Н. Термографическая характеристика некоторых сульфидов и сульфидных минералов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шляпкина Е.Н.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 24л.
1512129
  Красильникова Л.М. Термографические исследования структуры натриево-силикатных стекол в закристаллизаванном и стеклообразном состояниях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красильникова Л.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1965. – 11л.
1512130
  Шлюкер К.Д. Термографическое исследование взаимодействия ароматических аминов с муравьиной и уксусной кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Шлюкер К.Д.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 20л.
1512131
  Батиашвили Т.В. Термографическое исследование некоторых природных и синтетических цеолитов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Батиашвили Т.В.; АН Груз. ССр. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1512132
  Кванталиани Лена Кирилловна Термографическое исследование некотоырх высококремнистых цеолитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кванталиани Лена Кирилловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 27л.
1512133
  Балтенас Р. Термографическое исследование плавоения полиэтилена под давлением. : Автореф... канд. хим.наук: / Балтенас Р.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16л.
1512134
  Монастырская В.И. Термографическое исследование расплавов некоторых солей в условиях термостатировани. : Автореф... канд. хим.наук: / Монастырская В.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1512135
  Ковырзина В.П. Термографическое исследование реакций термической диссоциации и фазовых равновесий жидкости-пар. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковырзина В.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 16л.
1512136
  Шапкинд П.С. Термографическое, рентгеновское и калориметрическое исследование взаимодействия компонентов и координационных соединений в системах, содержащих трихлорид хрома и хлориды щелочных металлов : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапкинд П.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 16л.
1512137
  Берг Л.Г. Термография / Л.Г. Берг, А.В. Николаев, Е.Я. Роде. – М.-Л. : Издателство АН СССР, 1944. – 175 с.
1512138
  Жигарев Л.А. Термоденудационные процессы и деформационное поведение протаивающих грунтов / Л.А. Жигарев. – Москва, 1975. – 109с.
1512139
   Термодесорбційні дослідження бромованого вугілля СКН / К.І. Веселовська, В.Л. Веселовський, Т.М. Захарова, О.А. Бєда, В.Є. Діюк, О.В. Іщенко // Поверхность : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 2015. – Вып. 7 (22). – С. 111-118. – ISBN 978-966-00-0834-1
1512140
  Баталін Г.І. Термодинамiка pозкислення на основi залiза / Г.І. Баталін, Т.М. Зіневич. – Київ : Либiдь, 1991. – 176 с. – ISBN 5-11-001687-9


  У моногpафiї описани теpмодинамiчнi хаpактеpистики сплавiв,оптимiзацiю фiзико-хiмiчних пpоцесiв виплавки легованих сталей заданого маpочного складу.Для викладачiв,науковцiв,студентiв.
1512141
  Грузинцев А.П. Термодинамика : Курс лекций : с 22 чертежами в тексте / А.П. Грузинцев. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1913. – [4], IV, 184 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Харьковского университета, 1914


  На обл. экз. № 63529 дарств. надпись: Павлу Алексеевичу Шм... от автора
1512142
  Планк М. Термодинамика / М. Планк. – Ленинград-Москва : Госиздат, 1925. – 311 с.
1512143
  Млодзеевский А.Б. Термодинамика / А.Б. Млодзеевский. – Москва, 1948. – 183 с.
1512144
  Белоконь Н.И. Термодинамика / Н.И. Белоконь. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1954. – 416 с. : ил., черт.
1512145
  Базаров И.П. Термодинамика : учеб. пособие / И.П. Базаров. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 292 с.
1512146
  Вейник А.И. Термодинамика : учеб. пособие / А.И. Вейник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1965. – 402 с.
1512147
  Майдановская Л.Г. Термодинамика / Л.Г. Майдановская. – Томск, 1966. – 150с.
1512148
  Леонова В.Ф. Термодинамика / В.Ф. Леонова. – Москва : Высшая школа, 1968. – 158 с.
1512149
  Ферми Э. Термодинамика : пер. с англ. / Э. Ферми. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 1969. – 139с.
1512150
  Кубо Р. Термодинамика : Современній курс с задачами и решениями / Р. Кубо. – Москва : Мир, 1970. – 304 с.
1512151
  Путилов К.А. Термодинамика / К.А. Путилов; АН СССР. Моск. об-во испытат. природы. Секция физики. – Москва : Наука, 1971. – 375 с.
1512152
  Поттосин В.В. Термодинамика : учеб. пособие / В.В. Поттосин. – Томск : Издательство Томского университета, 1972. – 292с.
1512153
  Вукалович М.П. Термодинамика / М.П. Вукалович, И.И. Новиков. – Москва, 1972. – 670с.
1512154
   Термодинамика : терминология. – Москва : Наука, 1973. – 55с.
1512155
  Ферми Э. Термодинамика : Пер. с англ. / Э. Ферми. – 2-е изд.,стереотип. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 1973. – 136с.
1512156
  Базаров И.П. Термодинамика : учеб. пособие / И.П. Базаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 447 с.
1512157
  Базаров И.П. Термодинамика : учебник / И. П. Базаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 344 с.
1512158
  Жуковский В.С. Термодинамика / В.С. Жуковский. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 303с.
1512159
  Новиков И.И. Термодинамика / И.И. Новиков. – Москва : Машиностроение, 1984. – 592 с.
1512160
  Беляев Н.М. Термодинамика : [учеб. пособ. для техн. вузов] / Н.М. Беляев. – Киев : Вища школа, 1987. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 331-332 (49 назв.)
1512161
  Базаров И.П. Термодинамика : учебник для студ. ун-тов, обуч. по спец. "Физика" / Базаров И.П. ; рец.А.М. Федорченко (КГУ им.Т.Шевченко). – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 376 с. – ISBN 5-06-000626-3
1512162
  Гриценко Оксана Твориевна Термодинамика адсорбции и фазовое поведение наполненных полимерных смесей : Автореф. дис... канд. хим. наук: 01.04.19 / Гриценко Оксана Твориевна; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1991. – 17с.
1512163
  Эйчис В.Н. Термодинамика активации вязкого течения и ионной миграции в индивидуальных жидкостях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эйчис В.Н.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1985. – 16л.
1512164
  Альварес Боррото Рейнерио Термодинамика активации вязкости и электропроводности систем соль-кислота-вода : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Альварес Боррото Рейнерио; Киев. политехн. ин-т. – К., 1985. – 13л.
1512165
  Вегенер Альфред Термодинамика атмосферы / Вегенер Альфред. – Москва-Ленинград, 1935. – 264с.
1512166
   Термодинамика биологических процессов : Общие положения. конститутивные процессы, диссипативные структуры, некоторые проблемы эволюции. – Москва : Наука, 1976. – 280с.
1512167
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов / А.Б. Рубин. – Москва, 1976. – 240с.
1512168
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов : учеб. пособие / А.Б. Рубин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 284 с.
1512169
  Новиков И.И. Термодинамика в вопросах и ответах / И.И. Новиков, В.М. Зайцев. – Москва : Госиздат, 1961. – 144 с .
1512170
  Полторак О.М. Термодинамика в физической химии : Учеб. для хим. и хим.-технол. спец. вузов. / О.М. Полторак. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319 с. – ISBN 5-06-002041-Х
1512171
  Булер Петер Термодинамика вещества при высоких давлениях / Булер Петер. – Санкт-Петербург : Янус, 2002. – 176 с. – ISBN 5-9276-0019-0
1512172
  Дегтярь В.А. Термодинамика взаимодействия редкоземельных металлов с Р1-элементами третьей группы таблицы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Дегтярь В.А.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1512173
  Белоусов В.П. Термодинамика водных растворов неэлектролитов / В.П. Белоусов, М.Ю. Панов. – Ленинград : Химия : Ленинградское отд-ние, 1983. – 265 с. : ил. – Библиогр.: с. 256-265 (428 назв.)
1512174
  Терентьев В.А. Термодинамика водородной связи / В.А. Терентьев. – Саратов, 1973. – 256с.
1512175
  Сурис А.Л. Термодинамика высокотепературных процессов / А.Л. Сурис. – М., 1985. – 568с.
1512176
   Термодинамика газов. – Москва : Машиностроение, 1970. – 566с.
1512177
  Зейферт Франц Термодинамика газов и паров / Зейферт Франц. – Пособие для инженеров и студентов. – Москва : Гостехиздат, 1926. – 72 с.
1512178
   Термодинамика газового обмена в окружающей среде / Р.Я. Белевцев, С.Г. Бойченко, С.Д. Спивак, В.И. Николаенко, В.М. и др. Волощук; [Р.Я. Белевцев, С.Г. Бойченко, С.Д. Спивак, В.И. Николаенко и др.]; НАНУ; Мин-во Украины по вопросам чрезвыч. ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Ин-т геохимии окружающей среды; под ред. Р.Я. Белевцева. – Киев : Наукова думка, 2007. – 248с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0662-1
1512179
  Вулис Л.А. Термодинамика газовых потоков / Л.А. Вулис. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 304 с.
1512180
   Термодинамика геохимических процессов. – М, 1960. – 270с.
1512181
  Борин Л.Л. Термодинамика гетерогенных процессов с участием анионных комплексов актиноидов / Л.Л. Борин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 206 с. : граф. – Библиогр.: с. 202-205 (122 назв.)
1512182
  Сторонкин А.В. Термодинамика гетерогенных систем / А.В. Сторонкин. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 1 и 2. – 1967. – 446 с.
1512183
  Сторонкин А.В. Термодинамика гетерогенных систем. : [В 3 ч.] / А.В. Сторонкин; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та
Ч. 3. – 1969. – 190 с.
1512184
  Фиштик И.Ф. Термодинамика гидролиза ионов металлов / И.Ф. Фиштик, И.И. Сатаман. – Кишинев, 1988. – 293с.
1512185
  Миронцов Леонид Иванович Термодинамика деформации сегментированных полиуретанов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Миронцов Леонид Иванович; АН УССР, ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1987. – 17л.
1512186
  Бондарев Николай Васильевич Термодинамика диссоциации и сольватации некоторых слабых кислот в смесях вода - метанол, вода - диоксан : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондарев Николай Васильевич; МВ и ССО. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1979. – 20л.
1512187
  Говертон М.Т. Термодинамика для инженера / М.Т. Говертон. – М., 1966. – 327с.
1512188
  Кричевский И.Р. Термодинамика для многих / И.Р. Кричевский. – Москва : Педагогика, 1975. – 160 с.
1512189
  Терентьев В.А. Термодинамика доноро-акцеторной связи / В.А. Терентьев. – Саратов, 1981. – 277с.
1512190
  Могутнов Б.М. Термодинамика железо-углеродистых сплавов / Б.М. Могутнов, И.А. Томилин, Л.А. Шварцман. – Москва : Металлургия, 1972. – 328 с.
1512191
  Турчанин М.А. Термодинамика жидких сплавов меди с переходными маталлами : Дисс. ... доктора химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Турчанин М.А.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2006. – 511л. + Додатки: л.494-511. – Библиогр.: л.445-493
1512192
  Баталин Г.И. Термодинамика жидких сплавов на основе железа / Г.И. Баталин. – Киев : Вища школа, 1982. – 130 с.


  В моногpафии пpиведены новые данные о теpмодинамических свойствах двух компонентных сплавов железа с металлами и многокомпонентных сплавов на основе железа; о влиянии легиpующих элементов на поведение углеpода в pасплавленном железе; о pентгеногpафии ...
1512193
  Калафати Д.Д. Термодинамика жидкометаллических МГД-преобразователей / Д.Д. Калафати, В.Б. Козлов. – Москва, 1972. – 190 с.
1512194
  Мейергоф О. Термодинамика жизненных процессов / О. Мейергоф. – Москва-Ленинград : 1-я Образцовая типография Госиздата
Ч. 9. – 1928. – 84, [3] с.
1512195
  Кусков О.Л. Термодинамика и геохимия ядра и мантии Земли / О.Л. Кусков, Н.И. Хитаров. – М, 1982. – 278с.
1512196
  Стащук М.Ф. Термодинамика и ее применение в литологии / М.Ф. Стащук. – Москва : Наука, 1985. – 222с.
1512197
  Ястржембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястржембский. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. – 667 с.
1512198
  Ястрембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястрембский. – Москва, 1966. – 667 с.
1512199
  Ястрембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястрембский. – М, 1966. – 667с.
1512200
   Термодинамика и кинетика биологических процессов : Проблемы неравномерной термодинамики, кинетика переходных процессов, экстремальные принципы, переходные процессы в живых системах. – Москва : Наука, 1980. – 397с.
1512201
  Линчевский Б.В. Термодинамика и кинетика взаимодействия газов с жидкими металлами / Б.В. Линчевский. – М., 1986. – 220с.
1512202
  Бокштейн Б.С. Термодинамика и кинетика границ зерен в металлах / Б.С. Бокштейн, Ч.В. Копецкий, П.С. Швиндлерман. – Москва : Металлургия, 1986. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-224
1512203
  Бокштейн Б.С. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах / Б.С. Бокштейн, С.З. Бокштейн, А.А. Жуховицкий. – Москва : Металлургия, 1974. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 274-280 (233 назв.)
1512204
  Гурина Г.И. Термодинамика и кинетика образования интеркаляционных соединений на основе диодида свинца. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Гурина Г.И.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1986. – 15л.
1512205
  Жуковский В.М. Термодинамика и кинетика реакций в твердых телах. / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск
Ч.1. – 1987. – 167с.
1512206
  Жуковский В.М. Термодинамика и кинетика реакций в твердых телах. / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск
Ч.2. – 1987. – 134с.
1512207
  Новокрещенов Ю.В. Термодинамика и кинетика сплавообразования системы цирконий - медь в расплавленных солях. : Автореф... канд. техн.наук: 05.322 / Новокрещенов Ю.В.; Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1970. – 17л.
1512208
  Москвин Павел Петрович Термодинамика и кинетика фазобразования в многокомпонентных полупроводниковых системах : Дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.07 / Москвин Павел Петрович ; ЛЭТИ. Житомирский инженерно-технологический ин-т. – Житомир, 1999. – 328 л. – Бібліогр. : л. 199-328
1512209
  Будник Ю.М. Термодинамика и кинетика формирования структуры пластифицированных эпоксидных полимеров / Будник Ю.М. – Казань, 1984. – 17 л.
1512210
  Беляева Г.И. Термодинамика и кинетика электролитического получения молибден-алюминиевых сплавов : Автореф... канд. техн.наук: / Беляева Г.И.; Уральский филиал АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1966. – 17л.
1512211
  Маршаков И.К. Термодинамика и коррозия сплавов / И.К. Маршаков. – Воронеж : Воронежский университет, 1983. – 168 с.
1512212
  Гладышев Г.П. Термодинамика и макрокинетика природных иерархических процессов / Г.П. Гладышев. – М., 1988. – 286 с.
1512213
   Термодинамика и материаловедение полупроводников. – Москва : Металлургия, 1992. – 392 с.
1512214
  Свитков Л.П. Термодинамика и молекулярная физика : учеб. пособие для учащихся / Л.П. Свитков. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 160с.
1512215
  Свитков Л.П. Термодинамика и молекулярная физика. : факульт. курс / пособие для учителя / Л.П. Свитков. – Москва : Мин. просвещения РСФСР
ч. 1. – 1973. – 114с.
1512216
  Свитков Л.П. Термодинамика и молеулярная физика. Факульт. курс. / Л.П. Свитков. – М., 1971. – 191с.
1512217
  Кабо Г.Я. Термодинамика и равновесия изомеров. / Г.Я. Кабо. – Минск, 1986. – 224с.
1512218
   Термодинамика и разупорядочение оксидных ванадиевых бронз. – Свердловск, 1988. – 128с.
1512219
   Термодинамика и регуляция биологический процессов. – М, 1984. – 336с.
1512220
   Термодинамика и свойства конденсированных силикатовых и окисных систем. – Братислава, 1976. – 220с.
1512221
  Баталин Г.И. Термодинамика и стpоение жидких сплавов на основе алюминия / Г.И. Баталин, Е.А. Белобородова, В.П. Казимиров. – Москва : Металлуpгия, 1983. – 160 с.


  В книге pассмотpены экспеpиментальные методы исследования теpмодинамических свойств жидких алюминиевых сплавов и пpиведены наиболее надежные значения этих величин. Установлены закономеpности в изменении теpмодинамических свойств олюминиевых сплавов в ...
1512222
  Самойлович А.Г. Термодинамика и статистическая физика / А.Г. Самойлович. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 440 с.
1512223
  Самойлович А.Г. Термодинамика и статистическая физика : учеб. пособие / А.Г. Самойлович. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 368 с.
1512224
  Толпыго К.Б. Термодинамика и статистическая физика : Учебное пособие / К.Б. Толпыго. – Киев : Киевский университет, 1966. – 364с.
1512225
  Сирота Н.Н. Термодинамика и статистическая физика : учеб.пособие / Н.Н. Сирота. – Минск : Вышэйшая школа, 1969. – 471с.
1512226
  Толпыго К.Б. Термодинамика и статистическая физика : учеб.пособие / К.Б. Толпыго. – Донецк : ДонГУ, 1973. – 136с.
1512227
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем; учебное пособие / И.А. Квасников. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 793 с.
1512228
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Физика" / И.А. Квасников ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Изд. стер. – Москва : URSS. – (Серия "Классический университетский учебник" / редкол.: В.А. Садовничий (председатель) [и др.]). – ISBN 978-5-354-01526-9
Т. 2 : Теория равновесных систем. Статистическая физика. – 2016. – 429 с. : ил., табл. – 250-летию Моск. ун-та. - Указатели: с. 426-429
1512229
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Физика" / И.А. Квасников ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Изд. стер. – Москва : URSS. – (Серия "Классический университетский учебник" / редкол.: В.А. Садовничий (председатель) [и др.]). – ISBN 978-5-397-06414-9
Т. 1 : Теория равновесных систем. Термодинамика. – 2019. – 321, [3] с. : ил., табл. – 250-летию Моск. ун-та. - Указатели: с. 322-324
1512230
   Термодинамика и статистическая физика. [Электронный ресурс] : 27 книг в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2002. – 1CD. – НПО: Windows 95/98ME/NT4.0/2000; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. с контейнера. – (Электронная библиотека)


  27 книг в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@rcd.ru
1512231
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Теория неравновесных систем : Учеб.пособие / И.А. Квасников. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 559с.
1512232
  Базаров И.П. Термодинамика и статистичская физика : теория равновес. систем : учеб. пособие / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 309 с.
1512233
  Грузинцев А.П. Термодинамика и стехиометрия / [соч.] А.П. Грузинцева. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1914. – [2], 35 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Отд. оттиск: Труды Общества физико-химических наук при Харьковском университете. 1913 г., вып. 26
1512234
  Мищенко К.П. Термодинамика и строение водных и неводных растворов электролитов / К.П. Мищенко, Г.М. Полторацкий. – 2-е изд., пер. и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 327 с.
1512235
  Кудрявцева И.В. Термодинамика и строение водных растворов нитрата тетрабутиламмония и некоторые сопоставления с его растворами в метаноле : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кудрявцева И.В. ; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум.пром-ти. – Ленинград, 1970. – 27 с.
1512236
   Термодинамика и строение растворов. – М, 1959. – 296с.
1512237
   Термодинамика и строение растворов. – Иваново, 1977. – 164с.
1512238
   Термодинамика и строение растворов. – Иваново, 1979. – 144с.
1512239
   Термодинамика и строение растворов. – Иваново, 1980. – 105с.
1512240
  Богданов В.Г. Термодинамика и строение растворов иодид натрия в формациде : Автореф дис. ... канд. хим. наук / Богданов В. Г. ; Лен. технолог. ин-т ц.б. промышленности. – Ленинград, 1972. – 19 с.
1512241
  Жилина Л.П. Термодинамика и строение расторов пикриновой кислоты в ацетоне и пикрата натрия в метиловом спирте : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина Л. П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 12л.
1512242
   Термодинамика и структура гидроксокомплексов в растворах : III Всесоюз. совещ., г. Душанбе, 28-30 окт. 1980 г. – Ленинград : Наука, 1980. – 136 с. : ил., портр.
1512243
   Термодинамика и структура гидроксокомплексов в растворах : Материалы III всесоюз. совещ. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 205 с. : граф.
1512244
  Евсеев А.М. Термодинамика и структура жидких металлических сплавов / А.М. Евсеев, Г.Ф. Воронин. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 132с.
1512245
  Млодзеевский А.Б. Термодинамика и теория фаз: введение в учение о состояниях вещества с точки зрения термодинамики / А.Б. Млодзеевский. – Москва : Госиздат, 1922. – 172 с.
1512246
  Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача : [учебник для авиац. специальностей вузов] / А.В. Болгарский, Г.А. Мухачев, В.К. Щукин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 495 с. : ил. – Библиогр.: с. 485-486 (27 назв.)
1512247
  Шметер С.М. Термодинамика и физика конвективных облаков / С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 287с.
1512248
   Термодинамика и электрохимия расплавленных солеей. – Киев, 1982. – 139с.
1512249
  Поплавский Р.П. Термодинамика информационных процессов / Р.П. Поплавский. – Москва : Наука, 1981. – 255 с.
1512250
  Говоров И.Н. Термодинамика ионно-минеральных равновесий и минералогения гидротермальных месторождений / И.Н. Говоров. – Москва : Наука, 1977. – 239 с.
1512251
  Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах / Г.А. Крестов. – Ленинград : Химия, 1973. – 303 с.
1512252
  Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах / Г.А. Крестов. – 2-е изд., перераб. – Леннград : Химия, 1984. – 272 с.
1512253
  Крюков В.В. Термодинамика ионных процессов в системах соль калия - макроцикл - растворитель.. : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Крюков В.В.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1985. – 16л.
1512254
  Дярматы И. Термодинамика как теория поля и вариационные принципы : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дярматы И.; МГУ. – Москва, 1968. – 10л.
1512255
  Куликов И.С. Термодинамика карбидов и нитридов: Справочник. / И.С. Куликов. – Челябинск, 1988. – 320с.
1512256
  Гвелесиани Г.Г. Термодинамика кислородных соединений редкоземельных металлов при высоких температурах / Г.Г. Гвелесиани. – Тбилиси, 1983. – 239с.
1512257
  Крестов Г.А. Термодинамика комплексных соединений кобальта (III). : Автореф... канд. химич.наук: / Крестов Г.А.; Москов. хим.-технол. ин-тут. – М., 1962. – 20л.
1512258
  Фогилева Раиса Степановна Термодинамика комплексообразования редкоземельных элементов с некоторыми а-аминокислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фогилева Раиса Степановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л.
1512259
   Термодинамика кооператиыных процессов в гетерогенных средах. – Тюмень, 1985. – 84с.
1512260
  Кричевский И.Р. Термодинамика критических бесконечно разбавленных растворов / И.Р. Кричевский. – М, 1975. – 120с.
1512261
  Мирзаев Д.А. Термодинамика мартенситного превращения и тонкая структура сплавов на железоникелевой основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Мирзаев Д.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 20л.
1512262
  Рудаков Е.С. Термодинамика межмолекулярного взаимодействия. / Е.С. Рудаков. – Новосибирск : Наука, 1968. – 256с.
1512263
  Бурылев Б.П. Термодинамика металлических растворов внедрения / Б.П. Бурылев. – Ростов -на-Дону, 1984. – 159с.
1512264
  Харьков Е.И. Термодинамика металлов : учебное пособие для студентов университетов и технических вузов / Е.И. Харьков, В.И. Лысов, В.Е. Федоров. – Киев : Вища школа, 1982. – 248 с.
1512265
  Маракушев А.А. Термодинамика метаморфической гидратации минералов / А.А. Маракушев. – М., 1968. – 200с.
1512266
   Термодинамика метастабильных систем : сб.науч.трудов. – Свердловск : УрО АН СССР, 1989. – 143с.
1512267
  Дорогокупец П.И. Термодинамика минералов и минеральных равновесий / П.И. Дорогокупец, И.К. Карпов. – Новосибирск, 1984. – 185с.
1512268
  Курепин В.А. Термодинамика минералов переменного состава и геологическая термобарометрия / В.А. Курепин. – Киев, 1981. – 160 с.
1512269
  Никольский Н.С. Термодинамика минеральных равновесий базитов / Н.С. Никольский. – Москва : Наука, 1978. – 178с.
1512270
  Остапенко Г.Т. Термодинамика негидростатических систем и ее применение в теории метаморфизма / Г.Т. Остапенко. – Киев, 1977. – 239с.
1512271
  Соколова В.И. Термодинамика некоторых анионообменных равновесий : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова В.И.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физ.-орган. хим., общей и неорган. хим. и ин-та торфа АН БССР. – Минск, 1970. – 17л.
1512272
  Гроот С.Р. де Термодинамика необратимых процессов / С.Р. де Гроот; Пер. с англ. Д.М. Левина под ред. А.В. Лыкова. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 280 с.
1512273
   Термодинамика необратимых процессов : лекции в летней международной школе физики им.Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 426 с.
1512274
  Вейник А.И. Термодинамика необратимых процессов / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 360 с.
1512275
  Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов = Thermodynamik der irreversiblen prozesse / Р. Хаазе; Пер. с нем. под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Мир, 1967. – 544 с.
1512276
  Бабич А.П. Термодинамика необратимых процессов : учеб. пособие / Бабич А.П. ; МВ и ССО СССР, Днепропетров. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1981. – 64 с.
1512277
   Термодинамика необратимых процессов. – Москва : Наука, 1987. – 291с.
1512278
   Термодинамика необратимых процессов : сб.науч.трудов. – Москва : Наука, 1992. – 206 с.
1512279
  Журавлев В.А. Термодинамика необратимых процессов в задачах и решениях / В.А. Журавлев. – Москва : Наука, 1979. – 135 с.
1512280
   Термодинамика необратимых процессов и ее применение : материалы 1-й Всесоюзн.конф. – Черновцы : ЧернГУ, 1972. – 165с.
1512281
   Термодинамика необратимых процессов и ее применение : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конф. – Черновцы : ЧернГУ
Ч. 1. – 1984. – 172с.
1512282
   Термодинамика необратимых процессов и ее применение : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конф. – Черновцы : ЧернГУ
Ч. 2. – 1984. – 173-353с.
1512283
  Зиновьев О.И. Термодинамика необратимых процессов и строение некоторых органических жидкостей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зиновьев О.И.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1973. – 19л.
1512284
  Колосовский Н.А. Термодинамика необратимых процессов. Эволюция физических и химических систем во времени / Н.А. Колосовский. – Отт. из Журн. Русского физ.-химического об-ва при Ленингр. ун-те, 1928. – 1079-1115с.
1512285
  Булатов Н.К. Термодинамика необратимых физико-химических процессов / Н.К. Булатов, А.Б. Лундин. – Москва : Химия, 1984. – 334с.
1512286
  Эткин В.А. Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии / В.А. Эткин. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 167 с.
1512287
  Чекалюк Э.Б. Термодинамика нефтяного пласта. / Э.Б. Чекалюк. – Москва : Недра, 1965. – 239 с.
1512288
  Крылова А.А. Термодинамика обмена ионов двухвалентных металлов на водород. : Автореф... канд. хим.наук: / Крылова А.А.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1966. – 17л.
1512289
  Куваева З.И. Термодинамика обмена ионов щелочноземельных металлов на Н+ и Li+ на сульфостирольных ионитах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Куваева З.И.; АН БССР. – Минск, 1973. – 23л.
1512290
  Богданова К.А. Термодинамика образования полиоксиметилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Богданова К. А.; АН СССР, Ин-т. хим. физики. – М., 1973. – 20л.
1512291
  Черноморский А.И. Термодинамика обратимых электродов / А.И. Черноморский ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : "Фан" Узб. ССР, 1982. – 112 с. : ил.
1512292
  Борин Л.Л. Термодинамика окислительно-восстановительных процессов в технологии актиноидов / Л.Л. Борин, А.И. Карелин. – Москва : Атомиздат, 1977. – 232 с.
1512293
  Куликов И.С. Термодинамика оксидов: Справочник. / И.С. Куликов. – М., 1986. – 343с.
1512294
   Термодинамика органический соединений. – Горький, 1986. – 104с.
1512295
   Термодинамика органический соединений. – Горький, 1989. – 99с.
1512296
   Термодинамика органических соединений. – Горький
Вып. 5. – 1976
1512297
   Термодинамика органических соединений. – Горький
Вып. 6. – 1977
1512298
   Термодинамика органических соединений. – Горький
Вып. 7. – 1978
1512299
   Термодинамика органических соединений. – Горький
Вып. 8. – 1979
1512300
   Термодинамика органических соединений. – Горький, 1981. – 97с.
1512301
   Термодинамика органических соединений. – Горький, 1982
1512302
  Вайсман М.Д. Термодинамика парожидкостных потоков / М.Д. Вайсман. – Ленинград, 1967. – 272с.
1512303
  Беляев Н.М. Термодинамика переменного количества газа : учеб. пособ. / Н.М. Беляев ; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 110 с.
1512304
  Руднева С.И. Термодинамика пересольватации протона в двойных смешанных растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Руднева С.И.; КПИ. – К., 1984. – 15л.
1512305
  Русанов А.И. Термодинамика поверхностных явлений / А.И. Русанов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1960. – 180 с.
1512306
  Щербаков Л.М. Термодинамика поверхностных явлений. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, В.М. Самсонов. – Калинин : КалининГУ, 1986. – 88с.
1512307
   Термодинамика постмагматических процессов. – М, 1968. – 2292с.
1512308
  Спозито Г. Термодинамика почвенных растворов / Г. Спозито. – Л, 1984. – 240с.
1512309
  Карпов И.К. Термодинамика природных мультисистем с ограничивающими условиями / И.К. Карпов, А.И. Киселев, П.И. Дорогокупец; Отв. ред. Ф.А. Летников. – Новосибирск : Наука, 1976. – 132с.
1512310
  Рязанов М.А. Термодинамика простых многокомплексных растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанов М. А.; Радиевый ин-т. – Л., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1512311
  Дэй У.А. Термодинамика простых сред с памятью : Пер.с англ. / У.А. Дэй. – Москва : Мир, 1974. – 190с.
1512312
  Голубенцев А.Н. Термодинамика процесса производства / А.Н. Голубенцев. – К., 1969. – 160с.
1512313
   Термодинамика процессов восстановлений окислов металлов. – М, 1970. – 400с.
1512314
  Чудаков В.Н. Термодинамика процессов информации и мышления / В.Н. Чудаков, И К. Кононенко, . – Х, 1973. – 92с.
1512315
  Остапенко Г.Т. Термодинамика процессов метаморфизма при негидрастатически напряженном состоянии минералов : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.20 / Остапенко Г.Т.; Ан УССР,ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1979. – 55л.
1512316
  Шандор Я. Термодинамика процессов переноса в растворах электролитов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шандор Я. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 18 с.
1512317
   Термодинамика процессов получения газов заданного состава из горючих ископаемых. – М, 1969. – 104с.
1512318
  Булейшвили М.И. Термодинамика процессов электролитической ассоциации и иной миграции водородных кислот в двойных смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Булейшвили М. И.; КПИ. – К, 1984. – 18л.
1512319
  Рыженко Б.Н. Термодинамика равновесий в гидротермальных растворах. / Б.Н. Рыженко. – М, 1981. – 191с.
1512320
   Термодинамика равновесия жидкость-пар. – Ленинград : Химия, 1989. – 343 с.
1512321
  Шляханова Светлана Николаевна Термодинамика равновесных и транспортных процессов в системах кислота-спирт-вода : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Шляханова Светлана Николаевна; Киев. политехн. ин-т. – К., 1984. – 16л.
1512322
  Хейвуд Р.У. Термодинамика равновесных процессов : Руководство для инженеров и науч.работников / Пер.с англ. / Р.У. Хейвуд. – Москва : Мир, 1983. – 491 с.
1512323
  Зиневич Т.Н. Термодинамика раскисления железа кремнием и металлами Ya группы : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Зиневич Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 255 л., фото + Приложения: л. 226-255. – Библиогр.: л. 198-225
1512324
  Морачевский А.Г. Термодинамика расплавленных металлических и солевых систем / А.Г. Морачевский. – Москва : Металлургия, 1987. – 239 с.
1512325
  Марков Б.Ф. Термодинамика расплавленных солевых смесей / Б.Ф. Марков. – Киев : Наукова думка, 1974. – 160 с.
1512326
  Кириллин В.А. Термодинамика растворов / В.А. Кириллин, А.Е. Шейндлин. – Москва ; Ленинград, 1956. – 272 с.
1512327
  Кириллин В.А. Термодинамика растворов / В.А. Кириллин. – 2-е изд. – Москва : Энергия, 1980. – 287 с.
1512328
  Герасимов Я.И. Термодинамика растворов / Я.И. Герасимов, В.А. Гейдерих. – Москва : Московский университет, 1980. – 183 с.
1512329
  Нестеров А.Е. Термодинамика растворов и смесей полимеров / А.Е. Нестеров, Ю.С. Липатов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 299 с.
1512330
   Термодинамика растворов неэлектролитов. – Иваново, 1989. – 109с.
1512331
  Лавров Н.В. Термодинамика реакций газификации и синтеза из газов. / Н.В. Лавров. – М., 1960. – 100с.
1512332
  Петренко И.Г. Термодинамика реакций кислородсодержащих органичесих соединений алифатического ряда / И.Г. Петренко, В.И. Филиппова. – Справочник. – Москва : Наука, 1970. – 172 с.
1512333
  Вейник А.И. Термодинамика реальных процессов / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 576 с.
1512334
   Термодинамика резбавленных растворов неэлектролитов. – Л, 1982. – 240с.
1512335
  Шейман М.С. Термодинамика ряда сополимеров и пластифицированных сополимеров винилового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шейман М. С.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 2-л.
1512336
  Щербаков Л.М. Термодинамика с основами теплофизики. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков. – Калинин : КалининГУ, 1983. – 82с.
1512337
  Погодин А. Термодинамика с приложениями к газам, парами и тепловым машинам / сост. Погодин, инспектор классов Морского инж. уч-ща. – 2-е доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1905. – [2], VI, II, 244 с. : черт. – Библиогр. в предисл.
1512338
  Щеткин И.С. Термодинамика сверхпроводящих твердых растворов системы ниобий-титан. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Щеткин И.С.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1971. – 20л.
1512339
  Трегуб А.И. Термодинамика сдвиговых деформаций полимерных прослоек. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Трегуб А.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1989. – 17л.
1512340
  Бабушкин В.И. Термодинамика силикатов / В.И. Бабушкин, Г.М. Матвеев, О.П. Мчедлов-Петросян ; под общ. ред. чл.-кор. АС и А УССР д-ра техн. наук проф. О П. Мчедлова-Петросяна. – Москва : Госстройиздат, 1962. – 266 с., [1] л. табл. : граф. – Библиогр.: с. 234-242, 263
1512341
  Кленин В.И. Термодинамика систем с гибкоцепными полимерами / В.И. Кленин. – Саратов : Саратовский университет, 1995. – 736с. – ISBN 5-292-01936-4
1512342
  Фиштик И.Ф. Термодинамика сложных химических равновесий / И.Ф. Фиштик. – Кишинев, 1989. – 314с.
1512343
  Гордиенко С.П. Термодинамика соединений лантаноидов : справочник / С.П. Гордиенко, Б.В. Феночка, Г.Ш. Виксман. – Киев : Наукова думка, 1979. – 373 с.
1512344
  Безпалый Борис Николаевич Термодинамика сольватации ионов хлористого водорода и кислотность растворов в системе этиленгликоль - вода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Безпалый Борис Николаевич ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1512345
  Михалев А.В. Термодинамика сорбции ароматических кислот анионитами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михалев А.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 22л.
1512346
  Вагнер К. Термодинамика сплавов / К. Вагнер. – Москва : Металлургиздат, 1957. – 179 с.
1512347
  Вагнер К. Термодинамика сплавов / К. Вагнер. – Москва, 1957. – 179с.
1512348
  Ламсден Дж. Термодинамика сплавов / Дж. Ламсден. – Москва : Металлургиздат, 1959. – 440 с.
1512349
  Могутнов Б.М. Термодинамика сплавов железа / Б.М. Могутнов. – М, 1984. – 207с.
1512350
  Отопков П.П. Термодинамика сплавов свинца с церием, празеодимом,неодимом и платиной и некоторые их оптические свойства : Автореф... канд.хим.наук: / Отопков П.П,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1963. – 16л.
1512351
  Арбузова Алла Петровна Термодинамика статистических сополимеров N-винилкарбазола и алкилметакрилатов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Арбузова Алла Петровна; АН УССР, ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1987. – 16л.
1512352
  Денбиг К. Термодинамика стационарных необратимых процессов : пер. с англ. / К. Денбиг. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 120с.
1512353
  Гусев А.И. Термодинамика структурных вакансий в нестехиометрических фазах внедрения / Гусев А.И., Ремпель А.А. ; АН СССР, Урал. науч. центр. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 111, [2] с. – Библиогр. в конце глав
1512354
  Маракушев А.А. Термодинамика сульфидов и окислов в связи с проблемами рудообразования / А.А. Маракушев, Н.И. Безмен. – Москва : Наука, 1972. – 229с.
1512355
  Свелин Р.А. Термодинамика твердого состояния / Р.А. Свелин; Пер. с англ. Н.Г.Рябцева, В.П.Маширева. – Москва : Металлургия, 1968. – 315с.
1512356
  Саксена С. Термодинамика твердых растворов породообразующих минералов / С. Саксена. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
1512357
  Юркевич Витолд Эдуардович Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной подсистемой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Юркевич Витолд Эдуардович; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 14л.
1512358
  Юркевич В.Э. Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной подсистемой : учеб.пособие / В.Э. Юркевич, Б.Н. Ролов. – Рига : Латвийский государственный университет, 1974. – 186с.
1512359
  Никитина Л.П. Термодинамика твердых растворов силикатов / Л.П. Никитина. – Л, 1986. – 152с.
1512360
  Алапин Б.Г. Термодинамика точечных дефектов и фазовых превращений в окислах со структурной шпинели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Алапин Б.Г.; АН УССР. Физико-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 21л.
1512361
  Котляр-Шапиров Термодинамика трехкомпонентных водно-солевых систем, содержащих сульфаты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Котляр-Шапиров Г.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1973. – 18л.
1512362
  Ластовкина Н.П. Термодинамика тригалогенидных ионов в водніх и ацетоновых расторах : Автореф... канд. хим.наук: / Ластовкина Н. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л, 1967. – 10л.
1512363
  Сулаквелидзе Г.К. Термодинамика тропосферы / Г.К. Сулаквелидзе, Я.Г. Сулаквелидзе. – Тбилиси
1. – 1980. – 295с.
1512364
  Туркевич Владимир Зиновьевич Термодинамика фаз и фазовые равновесия в системах 3- переходных металлов VII и VIII групп с углеродом при высоких давлениях и температурах : Дис... доктор. хим.наук: 02.00.04 / Туркевич Владимир Зиновьевич; НАН Украины, им. В.Бакуля ин-т сверхтвердых материалов. – Киев, 1995. – 303л. – Бібліогр.:л.246-279
1512365
  Кубрак Ю.П. Термодинамика фазового равновесия жидкость - пар систем, образованных галогенидами щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кубрак Ю.П.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1972. – 20л.
1512366
  Ролов В.Н. Термодинамика фазовых переходов в сегнетоактивных твердых растворах / В.Н. Ролов, В.Э. Юркевич; Латвийск. гос. ун-т. – Рига : Зинатне, 1978. – 216 с.
1512367
  Солдатова Е.Д. Термодинамика фазовых переходов и критического состояния : учеб. пособие / Е.Д. Солдатова. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1988. – 68с.
1512368
  Третьяков Ю.Д. Термодинамика ферритов / Ю.Д. Третьяков. – Ленинград : Химия, 1967. – 304с.
1512369
  Колесников И.М. Термодинамика физико-химических пpоцессов : Учебное пособие по куpсу "Физическая химия" / И.М. Колесников; Госудаpственная академия нефти и газа. – Москва, 1994. – 289 с.
1512370
  Капустинский А.Ф. Термодинамика химических реакций и её применение в металлургии и неорганической технологии / А.Ф. Капустинский. – Ленинград : Цветметиздат, 1933. – 224 с.
1512371
  Капустинский А.Ф. Термодинамика химических реакций и её применение в неорганической технологии / А.Ф. Капустинский. – Москва- Ленинград : ОНТИ, 1935. – 303 с.
1512372
  Гринева Наталия Федоровна Термодинамика хлористого водорода и кислотность растворов в смесях диоксана с водой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гринева Наталия Федоровна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1512373
  Ковальская В.П. Термодинамика электролитической диссоциации и ионной миграции метилсерной кислоты и ее тетраалкиламмонийной соли в спиртовых растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Ковальская В.П.; Киев.потитехн.ин-т. – К, 1979. – 22л.
1512374
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Учебное пособие для студ. физ. спец. вузов / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – Москва : Наука, Глав. ред. физ.-мат. лит, 1972. – 400с.
1512375
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : учеб. пособие / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 552 с.
1512376
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Учеб. пос.для студ.физич.спец.высш.учеб.завед. / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 2000. – 608 с. – ISBN 5-7615-0383-2
1512377
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Учеб. пос. для студ.физич.спец.высш.учеб.заведений / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – 3-е изд., стереотип. – Новосибрск : Издательство Новосибирского университета, 2001. – 608с. – ISBN 5-7615-0511-2, 5-94087-025-2
1512378
  Гиббс Дж.В. Термодинамика. Статистическая механика : Пер.с англ. / Дж.В. Гиббс. – Москва : Наука, 1982. – 584с. – (серия "Классики науки")
1512379
  Рабинович В.А. Термодинамическая активность ионов в растворах электролитов / В.А. Рабинович. – Ленинград : Химия, 1985. – 175 с.
1512380
  Апанасенко Г.Л. Термодинамическая концепция здоровья // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 3-8. – ISSN 2413-7944
1512381
  Завальнюк П.А. Термодинамическая концепция управления качеством / В.Ф. Завальнюк. – Тверь
2. – 1993. – 160 с.
1512382
  Завальнюк П.А. Термодинамическая концепция управления качеством / В.Ф. Завальнюк. – Тверь
3. – 1993. – С. 163-313
1512383
  Завальнюк П.А. Термодинамическая концепция управления качеством. / П.А. Завальнюк. – Тверь
1. – 1992. – 148с.
1512384
  Балакирев Д.А. Термодинамическая механика реагирующих систем / Д.А. Балакирев ; отв. ред. Т.Я. Гораздовский и др. ; АН СССР, Отд-ние общ. и техн. химии. – Москва : Наука, 1991. – 111, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 108-109 (50 назв.)
1512385
  Садовникова Н.Б. Термодинамическая оценка влияния сильнонабухающих полимерных гидрогелей на водоудерживающую способность модельных пористых сред / Н.Б. Садовникова, А.В. Смагин, М.А. Сидорова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 455-465 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1512386
  Вейник А.И. Термодинамическая пара / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 384 с.
1512387
  Вейник А.И. Термодинамическая пара / А.И. Вейник. – Минск, 1973. – 382 с.
1512388
  Гольдгаммер Д.А. Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / [соч.] Д.А. Гольдгаммера. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – 76 с., 4 л. черт. табл. – Отд. отт.: Ученые записки Императорского Московского университета : Отд. физ.-мат. Вып. 6. - Конволют. - Пер. с 4 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Гольдгаммер Д.А. Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д. А. - Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. - 76 с., 4 л. черт. табл.; 2. Гольдгаммер Д.А. Об электрическом заряде в газах: 3. Ефимов ...
1512389
  Дуров В.А. Термодинамическая теория растворов неэлектролитов / В.А. Дуров, Е.П. Агеев. – Москва : Московский университет, 1987. – 246с.
1512390
  Холоденко Л.П. Термодинамическая теория сегнетоэлектриков типа титаната бария / Л.П. Холоденко. – Рига : Зинатне, 1971. – 227с.
1512391
  Донде Т. де Термодинамическая теория сродства : Книга принципов / Т. де Донде, Ван Риссельберг; Пер. с англ. Л.М. Павловой под ред. В.М. Глазова. – Москва : Металлургия, 1984. – 135с.
1512392
  Гленсдорф П. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций / П. Гленсдорф, Н. Пригожин. – Москва : Мир, 1973. – 280 с.
1512393
  Здоровец А.С. Термодинамическая теория упругого последствия в твердых растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Здоровец А.С.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1955. – 15л.
1512394
  Гуфан Ю.М. Термодинамическая теория фазовых переходов / Ю.М. Гуфан. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1982. – 172 с.
1512395
  Грузинцев А.П. Термодинамическая теория химических реакций / [Соч.] Проф. А.П. Грузинцева. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1913. – 123 с. – (Записки Харьковского университета ; Кн. 3)
1512396
  Павлович А.Г. Термодинамическая теория химического сродства / А.Г. Павлович. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 81 с.
1512397
  Павлович А.Г. Термодинамическая теория химического сродства / А.Г. Павлович. – М.-Л., 1933. – 85с.
1512398
  Солдатова Евгения Дмитриевна Термодинамическая устойчивость в области критического состояния : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Солдатова Евгения Дмитриевна; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1991. – 211л. – Бібліогр.:л.195-211
1512399
  Солдатова Е.Д. Термодинамическая устойчивость в области критического состояния. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Солдатова Е.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 32л.
1512400
  Романовский Т.Б. Термодинамическая устойчивость и соотношения пиппарада в окресности критических фазовых переходов в твердом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский Т. Б.; ТартГУ. – Тарту, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
1512401
  Баскакова В.Б. Термодинамическая усточивость и фазовые переходы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баскакова В.Б.; АН БССР. Объедин. совет ин-тов физики,математики и вычислит техники, физики твердого тела и полупроводни. – Минск, 1966. – 16л.
1512402
  Суворов А.В. Термодинамическая химия парообразного состояния. Тензиметрические исследования гетерогенных равновесий / А.В. Суворов. – Ленинград : Химия, 1970. – 208 с.
1512403
  Белянский Л.Б. Термодинамическая шкала температур в интервале 90+273, 15 К : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Белянский Л.Б.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1969. – 26л.
1512404
  Мишин Д.Д. Термодинамическая эволюция структуры магнитных материалов : конспект лекций / Д.Д. Мишин. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1979. – 47с.
1512405
  Безродный М.К. Термодинамическая эффективность теплонасосных схем низкотемпературного отопления с использованием солнечной энергии / М.К. Безродный, Н.А. Притула // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1. – С. 5-10. – ISSN 0235-3482
1512406
  Исаев В.П. Термодинамические аспекты геохимии природных газов / В.П. Исаев. – Иркутск, 1991. – 115с.
1512407
  Исаев В.П. Термодинамические аспекты геохимии природных газов / В.П. Исаев. – Иркутск, 1991. – 188с.
1512408
   Термодинамические аспекты механики мерзловых грунтов. – М, 1988. – 104с.
1512409
  Джонсон Д. Термодинамические аспекты неорганической химии / Д. Джонсон. – Москва : Мир, 1985. – 326 с.
1512410
  Орлов Б.В. Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – М., 1964. – 406с.
1512411
  Орлов Б.В. Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – М., 1968. – 536с.
1512412
  Узаков Абдураим Абдуразакович Термодинамические и высокочастотные свойства электронов примесной зоны : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 01.04.02 / Узаков Абдураим Абдуразакович; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1984. – 16л.
1512413
  Билецкий А.К. Термодинамические и кинетические особенности растворения графита в жидком железе : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.04 / Билецкий А.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
1512414
  Билецкий А.К. Термодинамические и кинетические особенности растворения графита в жидком железе : Дис... канд. хим. наук: 02.00.04 / Билецкий А.К. ; Ин-т проблем литья. – Киев, 1982. – 149 л. – Библиогр.: л. 124-138
1512415
  Атоян А.М. Термодинамические и кинетические свойства металлов с промежуточной валентностью. : Автореф... наук: 01.04.07 / Атоян А.М.; Моск. инж.-физ. инст. – М., 1979. – 16л.
1512416
  Евдокимов Ю.М. Термодинамические и кинетические характеристики структурного перехода ДНК в растворах обычной тяжелой воды. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евдокимов Ю.М.; АН СССР. – М, 1967. – 22л.
1512417
  Олейникова Алла Вениаминовна Термодинамические и корреляционные особенности поведения показателя преломления и рефракции света в веществе вблизи критической точки : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Олейникова Алла Вениаминовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 204л. – Бібліогр.:л.193-204
1512418
  Олейникова А.В. Термодинамические и корреляционные особенноти поведения показателя преломления и рефракции света в веществе вблизи критической точки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Олейникова А. В.; КГУ. – К., 1988. – 22л.
1512419
  Тимочко Б.М. Термодинамические и магнитные свойтва электронного газа в узких энергетических зонах : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.10 / Тимочко Б. М.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1975. – 17л.
1512420
   Термодинамические и молеклярно-кинетические исследования металлических и шлаковых расплавов. – Свердловск, 1985. – 120с.
1512421
   Термодинамические и оптические свойства ионизованных газов при температурах до 100 эВ : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192с.
1512422
  Кокшенев В.Б. Термодинамические и релаксационные свойства ортопара раствора твердого водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.09 / Кокшенев В.Б.; АН УССР. – Харьков, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1512423
  Фишман Анатолий Яковлевич Термодинамические и спектральные свойства неупорядоченных ян-теллеровских систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фишман Анатолий Яковлевич; Уральск. отд. Ин-т металлургии. – Свердловск, 1990. – 31л.
1512424
  Савченко М.А. Термодинамические и статистические свойства макроскопических систем : учеб. пособие / М.А. Савченко. – Москва : МИРЭА, 1990. – 64с.
1512425
  Шахова Е.М. Термодинамические и структурные исследования водных и водноспиртовых растворов частично омыленных поливинилацетатов. : Автореф... канд.хим.наук: 080 / Шахова Е.М.; Моск.ун-т. – М, 1973. – 24л.
1512426
  Алексева Э.А. Термодинамические и структурные свойства водных растворов солей натрия с однозарядными оксианионами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева Э. А. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1970. – 14 с.
1512427
  Цедерберг Н.В. Термодинамические и теплофизические свойства гелия / Н.В. Цедерберг. – М., 1969. – 276с.
1512428
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – М
4. – 1973. – 528с.
1512429
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – М
5. – 1973. – 543с.
1512430
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – М
8. – 1974. – 719с.
1512431
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – Ч. 1. – М
10. – 1980. – 380с.
1512432
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – Ч. 2. – М
10. – 1980. – 396с.
1512433
   Термодинамические и теплофизические свойство продуктов сгорания. – М
7. – 1974. – 656с.
1512434
   Термодинамические и теплофффизические свойства продуктов сгорания. – Москва : АН СССР
Т. 3 : Топлива на основе кислорода и воздуха. – 1973. – 624 с.
1512435
   Термодинамические и термохимические константы. – Москва : Наука, 1970. – 262 с.
1512436
  Крестовников А.Н. Термодинамические и физико-химические свойства редких металлов = Вольфрам, молибден, титан, тантал и ниобий / А.Н. Крестовников, А.С. Шахов. – Москва-Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 183 с.
1512437
   Термодинамические и электохимические свойства ионных распласос. – Киев, 1984. – 168с.
1512438
  Новиков В.Н. Термодинамические и электрические свойства аморфных и жидких сплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Новиков В.Н. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 21 с.
1512439
  Бажин М.А. Термодинамические исследования диссоциирующих газов как рабочих тел ядерных электрических установок : Автореф... канд. физ-матнаук: 053 / Бажин М.А.; АН БССР Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – 27л.
1512440
   Термодинамические исследования метастабильных жидкостей. – Свердловск, 1986. – 94с.
1512441
  Кулиев Абдулгусейн Мамедхасан оглы Термодинамические исследования три- и тетрамеров циклических метилфенилксилоксанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кулиев Абдулгусейн Мамедхасан оглы; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1982. – 20л.
1512442
  Горлей В.В. Термодинамические исследования устойчивости физико-химических систем в магнитом поле : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Горлей В. В. ; МВ и ССО УССР , Чернов. ГУ. – Черновцы, 1982. – 18 с.
1512443
  Мельник Ю.П. Термодинамические константы для анализа условий образования железных руд / Ю.П. Мельник. – К., 1972. – 195с.
1512444
  Дзекунов Н.Е. Термодинамические методы изучения водного режима зоны аэрации / Н.Е. Дзекунов, И.Е. Жернов, Б.А. Файбишенко. – Москва : Недра, 1987. – 176с. : Ил.69 + Табл.7. – Библ.:34 назв.


  Освещены вопросы влагопереноса в породах зоны аэрации. Приведены оригинальные методы полевых наблюдений и определения гидрофизическихпараметров пород зоны аэрации в полевых и лабораторных условиях
1512445
  Поттосин В.В. Термодинамические основы газодинамики и горения : Термодинамика для баллистиков / В.В. Поттосин. – Томск, 1972. – 239с.
1512446
  Воробьев В.Л. Термодинамические основы диагностики и надежности микроэлектронных устройств / В.Л. Воробьев. – Москва, 1989. – 159 с.
1512447
  Бродянский В.М. Термодинамические основы криогенной техники / В.М. Бродянский, А.М. Семенов. – Москва : Энергия, 1980. – 447 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 438-443 (142 назв.)
1512448
  Чекалюк Э.Б. Термодинамические основы теории минерального происхождения нефти / Э.Б. Чекалюк. – Киев : Наукова думка, 1971. – 256с.
1512449
  Лопатинский В.П. Термодинамические основы технологических процессов основного органического синтеза / В.П. Лопатинский. – Томск, 1979. – 70с.
1512450
  Никитина Л.М. Термодинамические параметры и коэффициенты массопереноса во влажных материалах / Л.М. Никитина. – М, 1968. – 500с.
1512451
  Барская Т.В. Термодинамические параметры переходов спираль-клубок в полипептидных цепях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Барская Т.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 16л.
1512452
  Канунникова Н.А. Термодинамические потенциалы и показатели буферных свойств почв. / Н.А. Канунникова. – М., 1989. – 104с.
1512453
   Термодинамические процессы в глубоких озерах. – Ленинград : Наука, 1981. – 224с.
1512454
  Белоконь Н.И. Термодинамические процессы газотурбинных двигателей / Н.И. Белоконь. – Москва : Недра, 1969. – 128 с. – Библиогр.: с. 126
1512455
  Гиббс Дж.В. Термодинамические работы : пер. с англ. / Дж.В. Гиббс. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 492 с.
1512456
   Термодинамические расчеты. – Калинин, 1985. – 88с.
1512457
  Морачевский А.Г. Термодинамические расчеты в металлургии : Справочник / А.Г. Морачевский, И.Б. Сладков. – Москва : Металлургия, 1985. – 137 с.
1512458
  Введенский А.А. Термодинамические расчеты процессов топливной промышленности / А.А. Введенский. – Ленинград-Москва, 1949. – 491с.
1512459
  Владимиров Л.П. Термодинамические расчеты равновесия металургических реакций. / Л.П. Владимиров. – Москва, 1970. – 528с.
1512460
  Васильев В.П. Термодинамические свойства : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Васильев В.П.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1512461
  Уикс К.Е. Термодинамические свойства 65 элементов, их окислов, галогенидов, карбидов и нитридов / К.Е. Уикс, Ф.Е. Блок. – Москва : Металлургия, 1965. – 240 с.
1512462
   Термодинамические свойства азота. – Москва : Издательство стандартов, 1977. – 352с.
1512463
  Мамедов А.М. Термодинамические свойства алканов в жидком состоянии : Автореф... канд. техн.наук: / Мамедов А.М.; Акад. наук АзССР. Ин-т нефтехим. процессов. – Баку, 1959. – 42л. – Бібліогр.:с.40-41
1512464
  Рябин В.А. Термодинамические свойства веществ. Справочник / В.А. Рябин, М.А. Остроумов, Т.Ф. Свит. – Ленинград : Химия, 1977. – 392с
1512465
  Сердюк Л.С. Термодинамические свойства водорода. Исследование различных орто-пара составов с помощью основы теплотехники. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Сердюк Л.С.; Одес. техн. ин-т. – Одесса, 1969. – 25л.
1512466
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1950. – 96с.
1512467
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1955. – 92 с.
1512468
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1958. – 245с.
1512469
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара : таблицы и диаграмма / М.П. Вукалович. – Москва : Машиностроение, 1967. – 80 с.
1512470
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства воздуха и продуктов сгорания топлива / С.Л. Ривкин. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1962. – 104с.
1512471
  Мудрецова С.Н. Термодинамические свойства вольфраматов неодима и гадолиния : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мудрецова С.Н.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
1512472
   Термодинамические свойства газов / М.П. Вукалович, В.А. Кириллин, С.А. Ремизов, В.С. Силецкий, В.Н. Тимофеев. – Москва : Машгиз, 1953. – 376 с.
1512473
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов / С.Л. Ривкин. – 3-е, перераб. – Москва, 1973. – 287с.
1512474
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов / С.Л. Ривкин. – 4-е, перераб. – Москва, 1987. – 286 с.
1512475
  Мельник Ю.П. Термодинамические свойства газов в условиях глубинного петрогенезиса / Ю.П. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1978. – 152с.
1512476
  Недоступ В.И. Термодинамические свойства газов при высоких температурах и давлениях / В.И. Недоступ. – Киев : Наукова думка, 1990. – 192 с.
1512477
  Сыч Ю.В. Термодинамические свойства галогенидов щелочных металлов в пропаноле-2 и его смесях с водой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Сыч Ю.В. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1512478
  Тимохин В.В. Термодинамические свойства германидов переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Тимохин В. В. ; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1987. – 20 с.
1512479
   Термодинамические свойства железистого смектита-нонтронита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, В.В. Крупская, Ю.Ю. Бугельский // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 468-475 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
1512480
  Фатхи Салех Даях Термодинамические свойства жидких свинца и висмута. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Фатхи Салех Даях; Одес. гос. академия холода. – Одесса, 1995. – 14л.
1512481
  Древаль Л.А. Термодинамические свойства жидких сплавов меди и железа с хромом, кобальтом и никелем : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Древаль Л.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2010. – 242 л. + Приложения : л. 221-242. – Библиогр.: л. 210-220
1512482
  Михайловская Марина Викторовна Термодинамические свойства жидких сплавов систем медь-кислород-металл и медь-металл : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайловская Марина Викторовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 137л. – Бібліогр.:л.142-152
1512483
  Михайловская М.В. Термодинамические свойства жидких сплавов систем медь-кислород-металл и медь-металл. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайловская М.В.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1988. – 18л.
1512484
  Мамедов А.М. Термодинамические свойства жидкостей : Автореф... д-ра техн.наук: / Мамедов А.М.; Азерб. индустриальный ин-т им. Азизбекова. – Баку, 1949. – 16 с.
1512485
   Термодинамические свойства и анализ систем переходныых металлов. – Краснодар, 1989. – 94с.
1512486
   Термодинамические свойства и свойства переноса газов , жидкостей и твердых тел. – М-Л, 1964. – 256с.
1512487
  Соколова Е.П. Термодинамические свойства и строение водных растворов кетонов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова Е.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 12л.
1512488
  Лилич Л.С. Термодинамические свойства и строение водных растворов электролитов в свете периодического закона : Автореф... д-ра хим.наук: / Лилич Л.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1512489
   Термодинамические свойства и фазовые равновесия в сплавах двойных систем Al(Si)-Ce / В.С. Судавцова, М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванов, И.В. Матейко, В.Г. Кудин // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 5. – C. 736-746. – ISSN 0044-4537
1512490
  Чехунова Н.П. Термодинамические свойства и физико-химический анализ водных растворов некоторых бинарных и тройных нитритных систем. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Чехунова Н.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.16-17
1512491
  Коган И.В. Термодинамические свойства и характеристики межмолекулярных взаимодействий в системах содержащих перфторбензол. : Автореф... Канд.хим.наук: 004 / Коган И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1972. – 22л.
1512492
  Гайворонский А.Т. Термодинамические свойства изостатически сжатых поликристалических металлов / А.Т. Гайворонский. – М., 1991. – 109с.
1512493
  Гурвич Л.В. Термодинамические свойства индивидуальных веществ / Л.В. Гурвич. – Москва : АН СССР
Т. 1 : Вычисление термодинамических свойств. – 1962. – 1167 с.
1512494
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – Москва : АН СССР
Т. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1962. – 916 с.
1512495
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 1, Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1978. – 327 с.
1512496
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 1, Кн. 1 : Методы расчета. Вычисление термодинамических свойств. – 1978. – 495 с.
1512497
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 2, Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1979. – 342 с.
1512498
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. и расш. – Москва : Наука
Т. 2, Кн. 1 : вычесление термодинамических свойств. – 1979. – 440 с.
1512499
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 3, Кн. 1 : Вычесление термодинамических свойств. – 1981. – 471 с.
1512500
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 3. Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1981. – 397 с.
1512501
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 4. Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1982. – 560 с.
1512502
   Термодинамические свойства индивидуальныых веществ. – 3-е изд. перераб и расш. – Москва : Наука
Т. 1, Кн. 1 : Методы расчета. Вычесление термодинамических свойств. – 1978. – 495с.
1512503
   Термодинамические свойства индивидуальныых веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 4, Кн. 1 : Вычисление термодинамических свойств. – 1982. – 620 с.
1512504
  Измайлова Галина Александровна Термодинамические свойства иодистого и бромистого натрия в системе диметилформамид - вода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Измайлова Галина Александровна ; МВ и ССО , Харьк. ун-т. – Харьков, 1980. – 15 с.
1512505
  Болгар А.С. Термодинамические свойства карбидов / А.С. Болгар, А.Г. Турчанин, В.В. Фесенко ; АН СССР, Ин-т проблем материаловедения. – Киев : Наукова думка, 1973. – 271 с. : черт. – Библиогр.: с. 258-270 (482 назв.)
1512506
  Васильев И.А. Термодинамические свойства кислородсодержащих организческих соединений / И.А. Васильев, В.М. Петров. – Ленинград : Химия, 1984. – 239с.
1512507
  Лещинская З.Л. Термодинамические свойства малорастворимых селенитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лещинская З.Л. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1512508
   Термодинамические свойства металлическиех расплавов. – Ч. 2. – Алма-Ата
Ч. 2 : Эксперементальные исследования. – 1979. – 192 с.
1512509
   Термодинамические свойства металлических сплавов и современные методы их исследования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 116 с.
1512510
   Термодинамические свойства метастабильных систем и киненика фазовыых превращений. – Свердловск, 1985. – 85с.
1512511
  Петров Юрий Васильевич Термодинамические свойства молекулярной фазы твердого водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Петров Юрий Васильевич; АН СССР. Ин-т теоретической физики им. Л.Д.Ландау. – Черноголовка, 1979. – 16л.
1512512
  Яровой Алексей Федорович Термодинамические свойства некоторых бинарных сплавов галлия и хрома : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Яровой Алексей Федорович; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 24л.
1512513
  Резухина Т.Н. Термодинамические свойства некоторых окисных соединений и сплавов тугоплавких металлов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Резухина Т.Н. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак-т. – Москва, 1968. – 59 с. – Бібліогр.:с.55-59
1512514
  Аббасов А.С. Термодинамические свойства некоторых полупроводниковых веществ / Аббасов А.С. ; АН АзССР, Ин-т физики. – Баку : Элм, 1981. – 87 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
1512515
  Голубенко А.Н. Термодинамические свойства некоторых титанатов : Автореф... кандидата хим.наук: / Голубенко А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1965. – 10л.
1512516
  Грановская Ж.В. Термодинамические свойства некоторых фаз переменного состава в системах цирконий -- кислород и ванадий -- кислород : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Грановская Ж. В.; МГУ. – М., 1974. – 29л.
1512517
  Верятин Д У. Маширев Термодинамические свойства неорганических веществ / Д У. Маширев Верятин, Н.Г. Рябцев, В.И. Тарасов. – Справочник. – Москва : Атомиздат, 1965. – 460 с.
1512518
  Галкин Н.П. Термодинамические свойства неорганических фторидов. / Н.П. Галкин. – Москва, 1972. – 143с.
1512519
  Бобровник С.Л. Термодинамические свойства непереходных материалов в широкой области изменения температур и давлений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бобровник С.Л.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1990. – 119л. – Бібліогр.:л.111-119
1512520
  Бобровник С.Л. Термодинамические свойства непереходных металлов в широкой области изсерения температур и давлений : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.04.07 / Бобровник С. Л. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1990. – 24 с.
1512521
  Балабаева Римма Фроловна Термодинамические свойства нестехиометрических полутораокиси и двуокиси ванадия и твердых растворов в системе V O -Ti : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Балабаева Римма Фроловна ; МГУ. – Москва, 1974. – 21 с.
1512522
  Болгар А.С. Термодинамические свойства нитридов / А.С. Болгар, В.Ф. Литвиненко ; АН СССР, Ин-т пробл. материаловедения. – Киев : Наукова думка, 1980. – 282 с. : граф. – Библиогр.: с. 261-281 (479 назв.)
1512523
   Термодинамические свойства нормального гексана. – Москва, 1990. – 135 с.
1512524
  Сухушина И.С. Термодинамические свойства окислов ванадия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сухушина И.С.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 21л.
1512525
  Горыкин С.Ф. Термодинамические свойства паров лития и водорода при высоких температурах с учетом неидеальности и химических реакций : Автореф... канд. техн.наук: / Горыкин С. Ф.; Одес. технол. ин-т. – Одесса, 1968. – 24л.
1512526
  Горячева В.И. Термодинамические свойства промежуточных фаз в системе лантан-сурьма и антимонида гадолиния : Автореф... канд. хим.наук: / Горячева В. И.; МГУ, Хим. фак. Каф. физ. хим. – М., 1971. – 17л.
1512527
  Макаревич Л.А. Термодинамические свойства разбавленных растворов в критической фазе : Автореф... канд .хим.наук: / Макаревич Л. А.; ГНИПИ азотной пром. и прод. орган. синт. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1512528
  Абдулов А.Р. Термодинамические свойства расплавов Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti и моделирование их склонности к аморфизации : Дисс. ... канд. химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Абдулов А.Р.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2008. – 252л. + Додатки: л.228-252. – Библиогр.: л.212-227
1512529
   Термодинамические свойства расплавов двойных систем Ag(Au)-Sm / В.С. Судавцова, М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванов, В.Г. Кудин // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 2. – C. 209-215. – ISSN 0044-4537
1512530
   Термодинамические свойства расплавов системы AI-Eu-Sn / М.И. Иванов, В.В. Березуцкий, В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, В.С. Студавцова // Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 8, август. – С. 913-916. – ISSN 0002-337Х


  Методом изопериболической калориметрии впервые исследованы энтальпии смешения расплавов двойных систем AI-EU при 1300-1473 К
1512531
   Термодинамические свойства расплавов системы AL-CE / В.С. Судавцова, В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 38-41. – ISSN 0041-6045
1512532
   Термодинамические свойства расплавов системы Ni-Y / В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, Г.И. Кудин, В.С. Судавцова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 7/8. – С. 100-103. – ISSN 0041-6045


  Проведены исследования термохимических свойств расплавов системы Mi-Y методом высоко температурной изопериболической калориметрии в концентрационных интервалах 0<ху<0.48 при температуре 1775 ± 5 К и 0
1512533
   Термодинамические свойства расплавов системы АI-LA / В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, И.В. Матейко, В.С. Судавцова // Журнал физической химии / РАН. – Москва, 2013. – Т. 87, № 3. – С. 364-370. – ISSN 0044-4537
1512534
   Термодинамические свойства расплавов тройных систем Ga-Si-Ni(Mn) / Л.А. Романова, М.А. Шевченко, В.Г. Кудин, Н.Г. Кобылинская // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 215-218. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 23)
1512535
   Термодинамические свойства растворов привитых сополимеров. – Ташкент, 1989. – 136 с.
1512536
  Васильев В.П. Термодинамические свойства растовров электролитов / В.П. Васильев. – Москва, 1982. – 320с.
1512537
   Термодинамические свойства респлавов солевых систем. – Киев : Наукова думка, 1985. – 170 с.
1512538
  Матласевич Ольга Болеславовна Термодинамические свойства селенидов и теллуридов кобальта : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Матласевич Ольга Болеславовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 19л.
1512539
  Басок Борис Иванович Термодинамические свойства системы гексан - метиловый спирт на поверхности сосуществования в широкой окрестности криической линии парообразования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Басок Борис Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1512540
  Басок Б.И. Термодинамические свойства системы гексан - метиловый спирт на поверхности сосуществования в широкой окрестности критической линии парообразования. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Басок Б.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 180л. – Бібліогр.:л.152-168
1512541
   Термодинамические свойства сплавов Al-Co и Al-Co-Sc / М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванова, В.Г. Кудин, В.С. Судавцова // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 5. – С. 729-735. – ISSN 0044-4537
1512542
   Термодинамические свойства сплавов Ni-Sc и Ni-Y / М.А. Шевченко, М.И. Иванов, В.В. Березуцкий, В.Г. Кудин; В.С. Судавцова // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 6. – С. 909-914. – ISSN 0044-4537
1512543
   Термодинамические свойства сплавов и диаграмма состояния системы Ce-Si / М.А. Шевченко, В.Г. Кудин, Н.Г. Кобылинская, В.С. Судавцова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 96-102. – ISSN 0041-6045


  Из критически проанализированных данных выведены энтальпии смешения жидких сплавов системы Се-Si, которые также определены методом изопериболической калориметрии в узком концентрационном интервале (0
1512544
  Внучкова Л.А. Термодинамические свойства сплавов лантана, церия, празеодима и неодима с галлием : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Внучкова Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1512545
  Петрашкевич Светлана Егоровна Термодинамические свойства сплавов некоторых РЗМ с висмутом и алюминием : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Петрашкевич Светлана Егоровна; Краснодар. политехн. ин-т. – Краснодар, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1512546
   Термодинамические свойства сплавов систем Co-Sc и Co-Y / М.А. Шевченко, М.И. Иванов, В.В. Березуцкий, В.Г. Кудин, В.С. Судавцова // Журнал физической химии / Росс. акад. наук. – Москва, 2015. – Т. 89, № 6. – С. 905-914. – ISSN 0044-4537


  Методом калориметрии изучены термохимические свойства расплавов систем Co-Sc при 1873 K в широких интервалах концентраций.
1512547
  Судавцова В.С. Термодинамические свойства сплавов систем титан-лантаноид / В.С. Судавцова, М.А. Шевченко, В.Г. Кудин // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2016. – С. 123-130. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 25)
1512548
  Крикля А.И. Термодинамические свойства сульфидов РЗМ цериевой подгруппы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Крикля А.И.; АН УССр. Ин-тут проблем материаловедения. – К., 1986. – 22л.
1512549
  Чудненко К.В. Термодинамические свойства твердых растворов в системе Ag-Au-Cu / К.В. Чудненко, Г.А. Пальянова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 449-463 : рис., табл. – Библиогр.: с. 460-463. – ISSN 0016-7886
1512550
  Зубова Г.А. Термодинамические свойства труднорастворимых селенатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зубова Г.А. ; М-во высш. образования СССР, Моск. хим.-технол. ин-тут им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1958. – 9 с.
1512551
  Калафати Д.Д. Термодинамические свойства углекислого газа / Д.Д. Калафати, Л.З. Румшиский. – Москва, 1957. – 30с.
1512552
  Тагиров Б.Р. Термодинамические свойства хлоридных комплексов Pt в водных растворах: согласование литературных данных и эксперимента по растворимости Pt(кр) при 400-475С, 1кбар / Б.Р. Тагиров, Н.Н. Баранова, Я.В. Бычкова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 344-356 : рис., табл. – Библиогр.: с. 355-356. – ISSN 0016-7525
1512553
  Александров В.В. Термодинамические свойства хлористого водорода в неводных и смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Александров В. В.; МВО СССР, Харьк. гос. ун-т. им. М. Горького. – Харьков, 1954. – 14л.
1512554
  Нистатов В.П. Термодинамические свойства цикло-пентиденильных соединений переходных металлов 3d-ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Нистатов В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1512555
   Термодинамические свойства этилена. – Москва, 1981. – 279 с.
1512556
  Хоменко Н.А. Термодинамические условия образования замерзающих осадков у земли в Одесском регионе : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 165-179 : Рис., табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0130-2914
1512557
  Сулаквелидзе Я.Г. Термодинамические условия развития конвективных облаков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Сулаквелидзе Я.Г.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 12л.
1512558
  Базарова Т.Ю. Термодинамические условия формирования некоторых нефелинсодержащих пород / Т.Ю. Базарова ; АН СССР, Сиб. отд. ин-т геологии и геофизики. – Москва : Наука, 1969. – 112 с. – Библиогр.: с. 104-110
1512559
   Термодинамические функции воздуха для темперетур от 1000 до 12000°К и давлений от 0,001 до 1000 атм. – Москва, 1960. – 56 с.
1512560
  Ткачук Владимир Михайлович Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткачук Владимир Михайлович; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 124л. – Бібліогр.:л.112-124
1512561
  Ткачук В.М. Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткачук В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 18л.
1512562
  Клюканов А.А. Термодинамические функции и кинетические коэффициенты поляронного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Клюканов А.А.; Кишиневский гос. ун-тет. – Кишинев, 1971. – 16л.
1512563
  Кузнецов Н.М. Термодинамические функции и ударные адиабаты воздуха при высоких температурах / Н.М. Кузнецов. – М., 1965. – 464с.
1512564
  Аллилуев С.П. Термодинамические функции неравновесных состояний : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аллилуев С.П. ; МГУ им. М. Ломоносова. – Москва, 1955. – 8 л.
1512565
  Квитка Александр Александрович Термодинамические характеристики активации вязкого течения и ионной миграции в двойных смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Квитка Александр Александрович; Киевск. политехн. ин-т. – К,, 1980. – 20л.
1512566
   Термодинамические характеристики неводных растворов электолитов. – Ленинград : Химия, 1984. – 302 с.
1512567
  Гречина Н.К. Термодинамические характеристики некоторых соединений висмута в водном растворе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гречина Н. К. ; Иванов. хим. технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 23 с.
1512568
  Черняев В.С. Термодинамические характеристики оксикарбидов ванадия и титана. : Автореф... канд. техн.наук: 322 / Черняев В.С.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1512569
  Семак Степан Степанович Термодинамические характеристики равновесных слаборелятивистских систем заряженных частиц : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Семак Степан Степанович; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1988. – 148л. – Бібліогр.:л.139-148
1512570
  Семак С.С. Термодинамические характеристики равновесных слаборелятивистских систем заряженных частиц : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семак С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1512571
  Френкель М.Л. Термодинамические характеристики реакций изомеризации : Справ. пособие / М.Л. Френкель, Г.Я. Кабо, Г.Н. Роганов. – Минск : Университетское, 1988. – 228, [2] с.
1512572
  Уварова О.Н. Термодинамические характеристики сольватации иодидов натрия и калия в смесях вода-ацетон, пропанол-2-ацетон : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Уварова О.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 15л.
1512573
  Глазкова Е.Н. Термодинамические характеристики сольватации ионов хлористого водорода в диметилсульфоксиде и его смесях с водой. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Глазкова Е.Н.; МВ и ССО УССР Харьков.гос.ун-т. – Х, 1975. – 28л.
1512574
  Бадмаева Ж.О. Термодинамические характеристики ступенчатого замещения лигандов в системе галогенокомплексов ртути (ІІ) в водном растворе : Автореф... канд. хим. наук: 02.00.01 / Бадмаева Ж.О. ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т неораг. химии. – Новосибирск, 1974. – 18 с.
1512575
   Термодинамические циклы. – М.-Л. : Машгиз
Кн. 1, вып. 1. – 1947. – 42 с.
1512576
  Канаев А.А. Термодинамические циклы, схемы и энергооборудование атомных электростанций. / А.А. Канаев. – М, 1976. – 319с.
1512577
  Смагин А.В. Термодинамический анализ влияния сильнонабухающих полимерных гидрогелей на физическое состояние образцов почв и грунтов / А.В. Смагин, Н.Б. Садовникова, Е.И. Николаева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 192-202 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1512578
  Рябчиков И.Д. Термодинамический анализ поведения малых элементов при кристаллизации силикатных расплавов / И.Д. Рябчиков; И-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 120с.
1512579
  Захаров Н.Д. Термодинамический анализ рабочих процессов топливных электростанций : Автореф... канд. техн.наук: / Захаров Н.Д.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1966. – 22л.
1512580
  Редько И.А. Термодинамический анализ топочных процессов в паровых водотрубных котлах / И.А. Редько, А.А. Редько, А.В. Давиденко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 37-40 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1512581
  Архаров А.М. Термодинамический метод и некоторые задачи технически низких температур / Архаров А.М. – Москва : Высшая школа, 1962. – 182 с. : черт. – Библиогр.: с. 179-180 (32 назв.)
1512582
  Кравченко М.Б. Термодинамический подход к проблемам устойчивости и старения живых организмов / М.Б. Кравченко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 397, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-927-384-0
1512583
  Эбралидзе Т.Д. Термодинамический подход к расчету пропускной способности электрического канала с аддитивным тепловым шумом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Эбралидзе Т.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1512584
  Рыбаков В.В. Термодинамический расчет высокотемпературного газа / В.В. Рыбаков, М.П. Бургасов. – Москва : Машиностроение, 1968. – 115 с.
1512585
  Николаев Б.А. Термодинамический расчет ракетных двигателей / Б.А. Николаев. – М, 1960. – 148с.
1512586
  Перчук Л.Л. Термодинамический режим глубинного петрогенеза / Л.Л. Перчук. – Москва : Наука, 1973. – 318с.
1512587
   Термодинамический режим метаморфизма. – Ленинград, 1974. – 340 с.
1512588
  Леонтьевская П.К. Термодинамическое и кинетическое исследование устойчивости феррицений-катиона и его производных в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Леонтьевская П.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 15л.
1512589
  Новикова Т.И. Термодинамическое и кинетическое описание двухтемпературных газовых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Новикова Т.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1978. – 17л.
1512590
  Борисова Н.В. Термодинамическое и магнетохимическое исследование твердых растворов NiO - MgO : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Борисова Н.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 18л.
1512591
  Малкова А.С. Термодинамическое и структурное изучение некотолрых парообразных комплексных соедиений бромида алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Малкова А.С.; МГУ. Хим. фак. – М., 1969. – 19л.
1512592
  Дибров И.А. Термодинамическое и термоэлектрическое исследование электронных процессов в химических источниках тока. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.04 / Дибров И.А.; Ленингр.технол.ин-т. – Л, 1980. – 51л.
1512593
  Кусков О.Л. Термодинамическое и экспериментальное исследование систем Al2O3-SiO2-H2O MgO-SiO2-H2O : Автореф... канд. хим.наук: 121 / Кусков О.Л.; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского АН СССР. – М., 1971. – 35л.
1512594
  Мишин В.Я. Термодинамическое изучение взаимодействия между компонентами в тройных системах MNO3-HNO3-H2O. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишин В.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1512595
  Шубаев В.Л. Термодинамическое изучение двойных систем, образованных хлоридами алюминия и железа (III) с хлорокисью фосфора и хлоридами фосфора, сурьмы и аммония. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шубаев В.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1512596
  Суворов А.В. Термодинамическое изучение оксихлоридов молибдена и вольфрама. : Автореф... канд. хим.наук: / Суворов А.В.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1961. – 16л.
1512597
  Трусов Валерий Иванович Термодинамическое изучение парообразных аддуктов галогенидов IIIB группы с аммиаком и хлорокисью фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Трусов Валерий Иванович; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 18л.
1512598
  Суворов А.В. Термодинамическое изучение процессов сублимации и испарения фторидов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: / Суворов А.В.; ЛГУ. Хим. ф-тет. – Л., 1968. – 20л.
1512599
  Кржижановская Е.К. Термодинамическое изучение систем, образованных хлорокисью фосфора и тетрахлоридами титана циркония и гафния. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Кржижановская Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
1512600
  Герман А.М. Термодинамическое изучение систем, образованных хлорокисью фосфора с хлоридами ниобия, тантала, сурьмы и висмута. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Герман А.М.; ЛГУ. – Л, 1974. – 18л.
1512601
  Макаревский В.М. Термодинамическое изучение тройных систем типа KnX -- CdXn -- H2O (X--Cl-. Br-. SO2 4) и LiCl -- CdCl2 -- H2O : Автореф... канд. хим.наук: / Макаревский В.М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1512602
  Цинциус В.М. Термодинамическое исследование бромидов и йодидов ваннадия : Автореф... канд. хим.наук: / Цинциус В. М.; МВССО РСФСР, ЛГУ. – Л., 1963. – 17л.
1512603
  Лагунов М.Д. Термодинамическое исследование водных растворов сильных электролитов : Автореф... канд. хим.наук: / Лагунов М.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 17л.
1512604
  Лапина Л.М. Термодинамическое исследование газообразоного селена и бинарной системы сера-селен : Автореф... канд. хим.наук: / Лапина Л. М.; МПСССР, Науч. ин-т по удобрен. и инсектофунгисидам. – М., 1957. – 19л.
1512605
  Баев А.К. Термодинамическое исследование двойных соединений в системах хлористый калий-хлориды некоторых редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим. наук: / Баев А.К.; МВССО РСФСР, Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л, 1962. – 16 с.
1512606
  Рудько П.К. Термодинамическое исследование дигидроортофосфатов щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Рудько П.К.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1974. – 20л.
1512607
  Хандогин Валерий Александрович Термодинамическое исследование докритического роста трещин в плоских телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хандогин Валерий Александрович; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 20л.
1512608
  Нагурный А.П. Термодинамическое исследование изменчивости климата высоких широт / А.П. Нагурный. – Ленинград, 1982. – 75с.
1512609
  Демьянчук В.В. Термодинамическое исследование карбонилов металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Демьянчук В. В.; БГУ. – Минск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1512610
  Исмаилова М.А. Термодинамическое исследование комплексообразования Fe(III) в водных растворах хлорной, валериановой и изовалериановой кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Исмаилова М.А.; АН Тадж. ССР. ин-тут химии. – Душанбе, 1978. – 23л.
1512611
  Масальская Л.П. Термодинамическое исследование концентрированных и пересыщенных водных растворов иодата калия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Масальская Л.П.; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-сти. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1512612
  Русанов А.И. Термодинамическое исследование критических явлений в многокомпонентных системах. : Автореф... канд. хим.наук: / Русанов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 10л.
1512613
  Атрощенко Л.В. Термодинамическое исследование легированных полупроводников типа В 2 III и С3 VI с большим содержанием стехиометрических вакансий. : Автореф... наук: 046 / Атрощенко Л.В.; Харьк. полит. инст. им.В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1512614
  Коковин Г.А. Термодинамическое исследование некоторых высших бромидов и оксибромидов вольфрама. : Автореф... Канд.хим.наук: / Коковин Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1966. – 20л.
1512615
  Гаджиев С.М. Термодинамическое исследование некоторых газообразных кислородных соединений серы и селена : Автореф... канд. хим.наук: / Гаджиев С.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1966. – 13л.
1512616
  Ченцов В.Н. Термодинамическое исследование некоторых катодных материалов на основе окислов редкоземельных металлов и алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ченцов В.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
1512617
  Сколис Ю.Я. Термодинамическое исследование некоторых катодных материалов на основе окислов щелочноземельных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Сколис Ю.Я.;. – М, 1972. – 16л.
1512618
  Григоришин Петр Михайлович Термодинамическое исследование некоторых неравновесных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Григоришин Петр Михайлович ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 19 с.
1512619
  Коровин А.И. Термодинамическое исследование некоторых производных аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Коровин А. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 20л.
1512620
  Дробышев В.Н. Термодинамическое исследование некоторых сплавов молибдена и ниобия с металлами группы железа : Автореф... кандидата хим.наук: / Дробышев В.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1965. – 14л.
1512621
  Холохонова Лариса Ивановна Термодинамическое исследование некоторых фторидов переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Холохонова Лариса Ивановна; МГУ. Хим. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1512622
  Поляченок Л.Д. Термодинамическое исследование низших галогенидов элементов IV-Б-подгруппы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.070 / Поляченок Л.Д. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 21 с.
1512623
  Бадовский Владимир Васильевич Термодинамическое исследование оксихлоридов некоторых элементов ШБ подгруппы : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Бадовский Владимир Васильевич; МВССО БССР БГУ им В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 24л.
1512624
  Гаврюченков Ф.Г. Термодинамическое исследование парообразных двойных соединей в системах, образованных хлоридами некоторых щелочных и редкоземельных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гаврюченков Ф.Г. ; Ленингр. ун-т , Хим. фак. – Ленинград, 1966. – 15 с.
1512625
  Тарасов А.В. Термодинамическое исследование парообразных двойных соединений в системах MCl-CsCl (M=Li, Na, K) : Автореф... канд. хим.наук: / Тарасов А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 23л.
1512626
  Шнып В.А. Термодинамическое исследование парообразных комплексных хлоридов на основе некоторых редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Шнып В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 25л.
1512627
  Кузьменко А.Л. Термодинамическое исследование парообразных комплексных хлоридов элементов 1-А и 2 групп периодических системы. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Кузьменко А.Л.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 20л.
1512628
  Фактор Э.А. Термодинамическое исследование поверхностных слоев водносолевых систем. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фактор Э.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 19л.
1512629
  Левичев С.А. Термодинамическое исследование поверхностных слоев жидких растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Левичев С. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 15л.
1512630
  Дердулла Х.И. Термодинамическое исследование поверхностных явлений в системе типа жидкость-пар и жидкость-жидкость : Автореф... канд. хим.наук: / Дердулла Х. И.; ЛГУ. – Л., 1968. – 16л.
1512631
  Воронин Геннадий Федорович Термодинамическое исследование промежуточных фаз в сплавах : Автореф... д-ра хим.наук: / Воронин Геннадий Федорович; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.34-36
1512632
  Амирова С.А. Термодинамическое исследование процесса восстановления сернистого газа в коксовом газогенераторе : Автореф... кандид. технич.наук: / Амирова С.А.; Министерство высшего образования СССР. Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1951. – 9 с.
1512633
  Маринова Л.А. Термодинамическое исследование процессов дегидратации кристаллогидратов кислых и средних фосфатов кобальта и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Маринова Л.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1512634
  Францева К.Е. Термодинамическое исследование процессов испарения окислов ванадия и ниобия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Францева К.Е.; ЛГУ. – Л., 1968. – 12л.
1512635
  Назин А.Г. Термодинамическое исследование прстейших систем вода -- экстаргент -- соль в изотермических условиях. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Назин А.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим. – Новосибирск, 1968. – 25л.
1512636
  Тарасов Николай Иванович Термодинамическое исследование равновесий "жидкость -><- твердое" тройных взаимных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тарасов Николай Иванович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.13-14
1512637
  Шахуд Ж.Н. Термодинамическое исследование равновесий жидкость-пар и жидкость-жидкость-пар в системе вода-н.пропилацетата-втор.бутиловый спирт. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шахуд Ж.Н.; ЛГУ. – Л, 1972. – 20л.
1512638
  Кудрявцева Л.С. Термодинамическое исследование равновесий жидкость -- пар в тройных азеотропных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудрявцева Л.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1512639
  Павлова Л.М. Термодинамическое исследование равновесия жидкость - пар в системе уксусная кислота - гептантолуол при 30 град. по С с учетом химического взаимодействия в газообразной фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1512640
  Хренова Т.Л. Термодинамическое исследование растворов нитратов натрия и калия в воде в метастабильной зоне концентраций при 18 и 25о С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Хренова Т.Л. ; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-ти. – Ленинград, 1971. – 27 с. – Бібліогр.:с.26
1512641
  Куцев В.С. Термодинамическое исследование реакций карботермического восстановления окислов некоторых тугоплавких и редкоземельных металлов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Куцев В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1974. – 34л.
1512642
  Сапаров А. Термодинамическое исследование респлавов системы ВeCl2 -- ??? : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Сапаров А.; КН УССР Ин-т общ. и неорган. хии. – К., 1974. – 17л.
1512643
  Ромашева Н.П. Термодинамическое исследование систем CdX2 -- NH4X --H2O (X=Cl, Br, I) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ромашева Н. П.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1973. – 18л.
1512644
  Симанова С.А. Термодинамическое исследование систем при 25 град. по С. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанова С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
1512645
  Смагина Е.И. Термодинамическое исследование системы цирконий -- азот при высоких температурах. : Автореф... канд.хим.наук: / Смагина Е.И.; М-во высш.образования СССР.Моск.гос.ун-т. – М, 1960. – 10л.
1512646
  Макаров Л.Л. Термодинамическое исследование сокристаллизации некоторых щелочных галогенидов : Автореф... канд. хим.наук: / Макаров Л. Л.; ЛГУ. – Л., 1958. – 10л.
1512647
  Капранов Вадим Никонович Термодинамическое исследование стабильности стационарных состояний некоторых физико-химических систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Капранов Вадим Никонович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 17л.
1512648
  Бушуева И.М. Термодинамическое исследование твердых растворов в системе NaCl--KCl--CsCl2. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бушуева И.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 11л.
1512649
  Шпырко Г.Н. Термодинамическое исследование твердых растворов некоторых систем типа А 3 В 2 - А С. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Шпырко Г.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1512650
  Ступин Д.Ю. Термодинамическое исследование твердых растворов некоторых... : Автореф. дис. ... Канд. хим. наук : / Ступин Д.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 13 с.
1512651
  Симанавичус Л.Э. Термодинамическое исследование трехфазного равновесия твердая фаза - раствор - пар в системе CaCl2 - CH3OH - H2O. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанавичус Л.Э.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 10л.
1512652
  Назаров А.А. Термодинамическое исследование тройной системы AgCl--NaCl--PbCl2. : Автореф... Канд.хим.наук: / Назаров А.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 13л.
1512653
  Рябов Э.Н. Термодинамическое исследование тройной системы TiCl3--TiCl2--KCl : Автореф... канд. хим.наук: / Рябов Э. Н.; ЛГУ. – Л., 1969. – 15л.
1512654
  Федоров Ю.А. Термодинамическое исследование тройной системы VCl3 - CrCl3 - KCl. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Федоров Ю.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л.
1512655
  Алцыбеева А.И. Термодинамическое исследование тройной системы метилэтилкетон-вторичный бутиловый спирт -- вода и соответствующих двойных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Алцыбеева А. И.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1964. – 13л.
1512656
  Макарова Н.Л. Термодинамическое исследование тройной системы этиловый спирт -- диоксан - вода и соответствующих двойных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова Н. Л.; ЛГУ. – Л., 1972. – 23л.
1512657
  Морачевский А.Г. Термодинамическое исследование тройных растворов, образующих ацеотропные смеси : Автореф... канд. хим.наук: / Морачевский А.Г.; ЛГУ. – Л., 1954. – 15л.
1512658
  Балашова И.М. Термодинамическое исследование тройных систем с химическим взаимодействием в паровой фазе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Балашова И.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 14 c.
1512659
  Берец Э. Термодинамическое исследование тройных трехфазных систем твердая фаза-раствор-пар : Автореф... Канд.хим.наук: / Берец Э.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 14л.
1512660
  Кравченко Л.И. Термодинамическое исследование фаз левеса в системах тантала с металлами группы железа : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кравченко Л.И.; Хим. фак. Каф. физ. химии. – М., 1971. – 16л.
1512661
  Кузнецова Л.В. Термодинамическое исследование фазовых переходов бензола, доксана и воды, адсорбированных силикагелем в области низких температур. : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Кузнецова Л.В.; МГУ. – М, 1970. – 24л.
1512662
  Калиниченко Виктор Петрович Термодинамическое исследование фазовых равновесий жидкость-пар в системах типа абсорбент-абсордируемое вещество : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Калиниченко Виктор Петрович; АН УССР, Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1983. – 24л.
1512663
  Зайцев О.С. Термодинамическое исследование ферритов. Равновесие MnFeO-H2-H2O. : Автореф... кандидата хим.наук: 541.31 / Зайцев О.С.; Моск. гос. ун-т им.М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1964. – 12л.
1512664
  Рейсиг В.А. Термодинамическое исследование химической и ионизационной неравновесности в дисооциированных газах : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Рейсиг В.А.; АН УССР. Ин-т техн. теплофизики. – Киев, 1969. – 20л.
1512665
  Рейсинг В.А. Термодинамическое исследование химической и ионизационной неравновесности в дисоциированных газах : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Рейсинг В.А.; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1969. – 20л.
1512666
  Новиков Г.И. Термодинамическое исследование хлоридов вольфрама. : Автореф... канд. хим.наук: / Новиков Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1512667
  Дудчик Г.П. Термодинамическое исследование хлоридов и оксихолоридов редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Дудчик Г.П.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 22л.
1512668
  Курбанов А.Р. Термодинамическое исследование хлоридов тантала. : Автореф... канд. хим.наук: / Курбанов А. Р.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ленингр. им. ордена Ленина гос. ун-т им. А, А. Жданова. – Л., 1962. – 17л.
1512669
  Комшилова О.Н. Термодинамическое исследование хлоридов элементов III A подгруппы : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Комшилова О.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1512670
  Лагуткин О.Д. Термодинамическое исследование циклов теплосиловых установок с применением низкокипящих веществ в качестве рабочих тел : Автореф... канд. техн.наук: / Лагуткин О.Д.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1964. – 18л.
1512671
  Вознесенская Инесса Евгеньевна Термодинамическое иссссследование концентрированных бинарных и тройных растворов электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Вознесенская Инесса Евгеньевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1512672
  Рыженко Б.Н. Термодинамическое моделирование систем "порода-вода" с целью оценки их способности к генерации углеводородов / Б.Н. Рыженко, Е.С. Сидкина, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 842-854 : рис., табл. – Библиогр.: с. 854. – ISSN 0016-7525
1512673
  Поспелов А.Б. Термодинамическое наследование парообразных комплексных хлоридов элементов первой группы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Поспелов А.Б.; БГУ. – Минск, 1971. – 20л.
1512674
  Курбатова А.В. Термодинамичческие условия образования и пространственная структура облаков верхнего яруса : Автореф... наук: 11.00.09. / Курбатова А. В.; Ленингр. гидрометеоролог. ин-т. – Л., 1977. – 19л.
1512675
  Млодзєєвський А.Б. Термодинаміка : посібник / пер. з рос. / А.Б. Млодзєєвський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 204 с.
1512676
  Булавін Л.А. Термодинаміка : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ-Полтава : Київський університет, 2004. – 152с. – ISBN 966-7653-12-2
1512677
   Термодинаміка бінарних розплавів лантаноїдів із перехідними металами : монографія / [М.І. Іванов та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 88 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 76-86. – ISBN 978-966-439-504-2
1512678
  Хоха Ю.В. Термодинаміка глибинних вуглеводнів у прогнозуванні регіональної нафтогазоносності / Ю.В. Хоха ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Київ : Наукова думка, 2014. – 55, [3] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53-56. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1438-1
1512679
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефективних ланцюгових кристалів. 1. Типи нерівноважних процесів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник КУ. Фізика, 1999. – № 3
1512680
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефективних ланцюгових кристалів. 2. Вільна енергія / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник КУ. Фізика, 1999. – № 3
1512681
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефективних ланцюгових кристалів. 2. Вільна енергія / Л.А. Булавін, Н.М. Ивченко // Электроника и связь, 2000. – № 8
1512682
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Одержано формули для вільної енергії ланцюгового кристала, що містить вакансії.
1512683
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів. 1. Типи нерівноважних процесів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 358-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано структурну модель ланцюгового кристалу, в якому існують дефекти типа вакансії. Показано, що в цій структурі виникають три типи нерівноважних процесів, що приводять до встановлення послідовно фононного, дифузійного та вакансійного ...
1512684
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів. 3. Плавлення / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.Ю. Актан // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 408-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано рівняння стану для ланцюгових кристалів. Показано, що їх плавлення відбувається за рахунок утворення супервакансій.
1512685
  Бордюг О.І. Термодинаміка зворотного процесу / О.І. Бордюг. – Київ : Задруга, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-432-035-8
1512686
  Москвін Павло Петрович Термодинаміка і кінетика фазоутворення в багатокомпонентних напівпровідникових системах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Москвін Павло Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1512687
  Волчанський О.В. Термодинаміка і статистична фізика : навч. посібник / Волчанський О.В., Подопригора Н.В., Гур"євська О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 427, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 427. – ISBN 966-642-242-5
1512688
  Дацюк В.В. Термодинаміка і статистична фізика : збірник задач для студентів фізичного ф-ту / В.В. Дацюк, М.Ф. Ледней, І.П. Пінкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 78-79
1512689
  Москвін П.П. Термодинаміка квазістабільної рівноваги між напруженою багатокомпонентною епітаксіальною плівкою та власним розплавом в системах А[верхній індекс 3]В[верхній індекс 5] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 404-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  З використанням теорії простих розчинів та лінійної теорії пружності отримані рівняння, що описують квазірівноважний стан між пружно-деформованим твердим розчином Ga[нижній індекс x]In[нижній індекс 1-x]P[нижній індекс y]As[нижній індекс 1-y] та рідкою ...
1512690
   Термодинаміка металів та сплавів : Навчальний посібник / А.П. Шпак, В.І. Лисов, Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська; НАНУ; МОНУ; Ін-т металофіз. ім. Г.В. Кудюмова. КНУТШ. НТУ України "КПІ". – Київ : Академперіодика, 2002. – 72 с. – ISBN 966-8002-33-4
1512691
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова, В.А. Макара, В.І. Галинич. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.1 : (сплави на основі заліза та алюмінію). – 2005. – 189с.
1512692
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С.Судавцова. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.2 : (Сплави на основі силіцію та міді). – 2005. – 168с.
1512693
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова., В.А. Макара, В.Г. Кудін; Наук.ред.К.А. Ющенко. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.3 : (Сплави на основі нікелю та олова, методи моделювання та прогнозування термодинамічних властивостей). – 2005. – 216с.
1512694
  Актан Олена Юріївна Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук:01.04.14 / Актан Олена Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 108 л. – Бібліогр.: л.101-108
1512695
  Актан О.Ю. Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів / Актан О. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14
1512696
  Черевко К.В. Термодинаміка поверхневих явищ та фрагментації ядерної матерії : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Черевко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 307 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 254-288 арк.
1512697
  Черевко К.В. Термодинаміка поверхневих явищ та фрагментації ядерної матерії : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Черевко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1512698
  Турчанін М.А. Термодинаміка рідких сплавів міді з перехідними металами : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.04 / Турчанін М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 42 назви
1512699
  Шаркіна Н.О. Термодинаміка рідких стопів систем Ni-O та Ni-O-M / Н.О. Шаркіна, В.Г. Кудін, В.С. Судавцова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-157. – (Хімія ; Вип. 33)


  Методом калориметрії та ЕРС з твердим оксидним електролітом одержані термодинамічні дані для систем Ni-O-M, (М = IVb - VIb метали). Встановлено, що ряд металів знижують активності кисню, що обумовлено їх сильною спорідненістю до кисню. Показано, що ...
1512700
  Баталін Г.І. Термодинаміка розкислення сплавів на основі заліза / Г.І. Баталін, Т.М. Зіневич. – Київ : Київський університет, 1991. – 174 с.
1512701
   Термодинаміка розплавів : монографія / Л.А. Булавін [та ін.] ; за ред. О.О. Ключникова ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2014. – 386, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6817-3


  У прим. №1693699 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями та повагою в 2015 році від Л. Булавіна. На задній обкладинці наш Полтавський монастир (фото мого однокласника-полтавця) 23.12. 2014. Київ.
1512702
   Термодинаміка розплавів потрійних Ge(Si)-Mn-Y(Ga) і Ge(Si)-Ni-Al і граничних подвійних систем : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 44 с.
1512703
   Термодинаміка сплавоутворення в потрійній системі Ge-Ga-Mn / Л.О. Романова, В.С. Судавцова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 186-190. – ISBN 966-594-601-3
1512704
   Термодинаміка та статистична фізика збірник завдань для самостійної роботи : для студ. фізичного фак-ту ф-ту. – Харків, 1997. – 22с.
1512705
  Коновалов В.М. Термодинаміка теплового випромінювання / В.М. Коновалов. – Київ, 1957. – 31 с.
1512706
  Хоха Юрій Термодинаміка трансформації керогену ІІ типу / Хоха Юрій, Любчак Олександр, Яковенко Мирослава // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 25-40 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38-39. – ISSN 0869-0774
1512707
  Туркевич Володимир Зіновійович Термодинаміка фаз і фазові рівноваги в системах 3 перехідних матеріалів VII та VIII груп з вуглецем при високих тисках та температурах : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.04 / Туркевич Володимир Зіновійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 30л.
1512708
   Термодинамічіні властивості зварювальних шлаків системи SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 / В. Судавцова, В. Галініч, І. Гончаров, Д. Міщенко, Р. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 37-39. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Методом ЕРС визначені активності кремнезему і кисню в розплавах четверної системи SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 при 1673 К. The silica and oxygen activities nave been investigated used E M F method in melts of quoternary systems SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 ...
1512709
  Колієнко В.А. Термодинамічна ефективність процесу газифікації біомаси / В.А. Колієнко, А.Г. Колієнко, О.В. Шеліманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 223-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1512710
  Притула Н.О. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Притула Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1512711
  Артеменко С.В. Термодинамічне обгрунтування вибору нових робочих середовищ для екологічно безпечних технологій : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Артеменко С.В. ; М-во освіти і науки України; Одес держ. акад. холоду. – Одеса, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
1512712
   Термодинамічний аналіз процесу кристалізації сплавів системи Ni-Zr / Т.Л. Цареградська, В.І. Лисов, О.О. Каленик, Ю.А. Куницький // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнкова М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 4. – C. 04008-1-04008-4. – ISSN 2077-6772
1512713
  Рогозін І.В. Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію / І.В. Рогозін, О.В. Мараховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-38. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено термодинамічний аналіз складу власних дефектів у CaN. Розглянуто причини, що визначають схильність CaN до моно полярного типу провідності. Запропоновано кінетичну модель дефектоутворення.
1512714
  Репецький С.П. Термодинамічний потенціал системи електронів і фононів невпорядкованого кристала // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 171-183
1512715
  Туркевич В. Термодинамічний розрахунок діаграми плавкості системи B-B2O3-BN при 5 ГПа / В. Туркевич, Т. Пріхна, Д. Туркевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-35. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В межах моделей феноменологічної термодинаміки виконаний розрахунок діаграми плавкості потрійної системи B-B2O3-BN при 5 ГПа. Параметри стабільності моделей взяті з літератури, а параметри взаємодії - найдені шляхом обробки результатів ...
1512716
  Діассана Б. Термодинамічні аспекти вибору робочих сумішей холодильних машин та теплових насосів для тропічних країн. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.04.03 / Діассана Б.; Мін-во освіти Укр.Одеск.держ.акад.холоду. – Одеса, 1997. – 17л.
1512717
   Термодинамічні властивості і фазові рівноваги в сплавах системи Bi-Tm / В.С. Судавцова, В.А. Шевчук, В.Г. Кудін, Н.В. Подопригора, М.І. Іванов // Успіхи матеріалознавства : наукове видання / Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України ; редкол.: Фірстов С.О., В.В. Картузов, Ю.М. Коваль [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3. – C. 93-101. – ISSN 2709-510X
1512718
  Семенюк Ю.В. Термодинамічні властивості озонобезпечних холодильних агентів R134a, R125, R23/R116, R22/R142. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.06 / Семенюк Ю.В.; Мін.освіти Укр.Одеська держ.Акад.холоду. – Одеса, 1997. – 16л.
1512719
  Фомінський Денис Вікторович Термодинамічні властивості озонобезпечних холодоагентів R32 і R125 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.06 / Фомінський Д. В.; Одеськ. держ. акад. холоду. – Одеса, 2001. – 16 с.
1512720
  Желєзний В.П. Термодинамічні властивості озононеруйнівних холодоагентів та їх розчинів з мастилами (Експеримент, методи прогнозування, проблеми екології) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Желєзний Віталій Петрович ; Одеська держ академія холоду. – Одеса, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
1512721
  Собечко І.Б. Термодинамічні властивості оксигено- та нітрогеновмісних гетероциклічних сполук та їх розчинів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 ; 102 / Собечко Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
1512722
  Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni - Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.04 / Наталія Валентинівна Подопригора; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1512723
  Подопригора Наталя Валентинівна Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni -Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Подопригора Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155 л. + Додатки: л.147-155. – Бібліогр.: л.135-146
1512724
  Булавін Л.А. Термодинамічні властивості рідин у зовнішньому полі / Л.А. Булавін, В.М. Сисоэв, Д.А. Гаврюшенко // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем. Програма та тези доповідей, 14-15 березня 1997, 1995
1512725
  Булавін Л.А. Термодинамічні властивості рідини у зовнішньому полі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Тези доповідей на науковому семінарі статистичної теорії конденсованих систем, 1997
1512726
  Шаркіна Наталія Олегівна Термодинамічні властивості рідких кисне- і сірковмісних нікелевих та інварних сплавів. : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04 / Шаркіна Наталія Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 169л. – Бібліогр.:л.151-169
1512727
  Шаркіна Н.О. Термодинамічні властивості рідких кисне- і сірковмісних нікелевих та інварних сплавів. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Шаркіна Н.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 20л.
1512728
  Древаль Л.О. Термодинамічні властивості рідких сплавів міді та заліза з хромом, кобальтом та нікелем : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Древаль Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 13 назв.
1512729
  Каніболоцький Дмитро Сергійович Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем Al-Cu-Si та Al-Fe-Gi та Al-Fe-Ye : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Каніболоцький Д.С.; КУ ім.Т Шевченка. – Київ, 2002. – 18 c.
1512730
  Каніболоцький Дмитро Сергійович Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем AL-Cu-Si, Al-Fe-Si та Al-Fe-Ge : Дис...канд.хімічн.наук:02.00.04 / Каніболоцький Дмитро Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 162л. + Додатки: л.158-162. – Бібліогр.:л.136-157
1512731
  Абдулов О.Р. Термодинамічні властивості розплавів Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti і моделювання їх схильності до аморфізації : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец.: 02.00.04 - фізична хімія / Абдулов О.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1512732
  Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Al (Ni) - Zr / Н.В. Подопригора, В.С. Судавцова, Т.М. Зіневич // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 165-171. – ISBN 966-594-601-3
1512733
  Судавцова В.С. Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ni-IVb-метал / В.С. Судавцова, Н.В. Подопригора // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 79-84. – ISSN 0041-6045


  Методом калориметрії в ізопериболічному режимі визначені інтегральні та парціальні ентальпії змішування розплавів подвійних систем Ni-Zr (Hf) при 1770 ± 5 К. Встановлено, що рідкі Ni-Zr (Hf) сплави утворюються з виділенням великої кількості теплоти. ...
1512734
  Котова Н.В. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.04 / Котова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1512735
  Котова Н.В. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ge-Al-Sn , Ge-Cu-Al , Ge-Mn-Gd : Дис... канд.хім.наук: 02.00.04 / Котова Н.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1995. – 246л. – Бібліогр.:л.218-226
1512736
  Дубина Володимир Миколайович Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ge(Si)-Mn-AI, Ge(Si)-Ga-Y та Al-Ga-Y : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дубина В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 154 с. – Бібліогр.: л. 140 - 154
1512737
  Дубина Володимир Миколайович Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем GE(SI)-MN-AL, GE(SI)-GA-Y та AL-GA-Y : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дубина В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1512738
   Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-М / Н. Вовкотруб, В. Судавцова, Н. Подопригора, Н. Котова, Ю. Лагодюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 34-36. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано встановлені методом калориметрії термодинамічні властивості рідких сплавів трикомпонентних Ni-Al-М і граничних подвійних систем. Із застосуванням цих даних змодельовані області легкої аморфізації для зазначених сплавів потрійних систем. ...
1512739
   Термодинамічні властивості розплавів систем Cu-Yb і Cu-In-Yb / Л.О. Романова, В.Г. Кудін, А.С. Дуднік, М.І. Іванов, В.С. Судавцова // Успіхи матеріалознавства : наукове видання / Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України ; редкол.: Фірстов С.О., В.В. Картузов, Ю.М. Коваль [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 4/5. – С. 87-98. – ISSN 2709-510X
1512740
   Термодинамічні властивості розплавів систем Si-РЗМ і Si-Al-РЗМ / І. Матейко, В. Судавцова, Н. Котова, Н. Шаркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-48. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії в ізотермічному високотемпературному калориметрі досліджені термохімічні властивості розплавів двокомпонентних систем Si - Dy(Ho, Er) і трикомпонентних систем Si - Al - Dy(Ho, Er) вздовж одного - двох перерізів для кожної системи ...
1512741
   Термодинамічні властивості розплавів систем Si - РЗМ i Si - Al - РЗМ / І. Матейко, В. Судавцова, Н. Котова, Н. Шаркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 50-52. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії в ізотермічному високотемпературному калориметрі досліджені термохімічні властиво-сті розплавів двокомпонентних систем Si - Dy (Ho, Er) і трикомпонентних систем Si - Al - Dy(Ho, Er) вздовж одного - двох перерізів для кожної системи ...
1512742
   Термодинамічні властивості розплавів системи In-Tb / А.С. Дудник, В.Г. Кудін, Л.О. Романова, В.С. Судавцова // Успіхи матеріалознавства : наукове видання / Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України ; редкол.: Фірстов С.О. (відп. ред.), В.В. Картузов, Ю.М. Коваль [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2. – С. 79-89. – ISSN 2709-510X
1512743
  Вовкотруб Н.Е. Термодинамічні властивості розплавів системи Ni-Nb-AI / Н.Е. Вовкотруб, В.С. Судавцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-77. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  У ізопериболічному калориметрі визначено парціальні й інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів подвійних граничних і потрійної системи Ni-Nb-Al при 1870-1900 К. У даній методиці використано термобатарею та попереднє прогрівання зразків Nb. ...
1512744
  Адаменко І.І. Термодинамічні властивості спиртів в широкому інтервалі тисків та температур / І.І. Адаменко, М.Г. Махно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 430-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В статті показана можливість застосування рівняння стану Тейта, доповненого степеневою залежністю сталої В(Т) від температури, для опису термо-баричної залежності їх коефіцієнтів теплового розширення.
1512745
   Термодинамічні властивості сплавів подвійних In-Pr(Nd) і потрійних систем In-Pr(Nd)-Ni / А.С. Дудник, В.Г. Кудін, Л.О. Романова, В.С. Судавцова // Успіхи матеріалознавства : наукове видання / Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України ; редкол.: Фірстов С.О., В.В. Картузов, Ю.М. Коваль [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3. – С. 102-108. – ISSN 2709-510X
1512746
   Термодинамічні властивості сплавів системи Al-Er / В.С. Судавцова, Л.О. Романова, В.Г. Кудін, В.А. Макара // Адгезия расплавов и пайка материалов : сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича ; редкол.: Ю.В. Найдич, В.П. Красовский, В.С. Судавцова [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 52. – С. 99-106. – ISSN 0136-1732
1512747
   Термодинамічні властивості сплавів системи Ce-Sn / В.С. Судавцова, М.О. Шевченко, В.Г. Кудін, А.С. Козорезов // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2016. – С. 131-136. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 25)
1512748
   Термодинамічні властивості сплавів системи In-Tb (Er, Lu) / В.С. Судавцова, А.С. Дуднік, В.Г. Кудін, Л.О. Романова, Н.В. Подопригора // Адгезия расплавов и пайка материалов : сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича ; редкол.: Ю.В. Найдич, В.П. Красовский, В.С. Судавцова [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 52. – С. 86-91. – ISSN 0136-1732
1512749
   Термодинамічні властивості сплавів системи Ni-Ta-Al / Н.Е. Вовкотруб, С В. Судавцова, Н.В. Ткаченко, Д.О. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-46. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  В ізопериболічному калориметрі визначені парціальні й інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів подвійних граничних і потрійної системи Ni-Ta-Al при 1900 К. Обчислено також ентальпії змішування потрійної системи N-Ta-Al з аналогічних даних для ...
1512750
  Судавцова В. Термодинамічні властивості сплавів системи Si-Mg / В. Судавцова, М. Шевченко, В. Єременко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії при 1200 К визначені парціальні ентальпії змішування розплавів системи кремній-магній, і змодельовані термодинамічні активності компонентів з координат лінії ліквідусу. Thermochemical properties of alloys in system ...
1512751
   Термодинамічні властивості сплавів системи Sn-Tb (Er, Lu) / В.С. Судавцова, А.С. Козорєзов, В.Г. Кудін, Л.О. Романова, Н.В. Подопригора // Адгезия расплавов и пайка материалов : сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича ; редкол.: Ю.В. Найдич, В.П. Красовский, В.С. Судавцова [и др.]. – Киев, 2019. – Вып. 52. – С. 92-98. – ISSN 0136-1732
1512752
  Шевченко М.О. Термодинамічні властивості сплавів, що містять скандій, 3D-метали та алюміній / М.О. Шевченко, Н.І. Усенко, В.С. Судавцова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 132
1512753
  Черняк Ю.О. Термодинамічні властивості сумішей озонобезпечних холодильних агентів FC218-HF0134a. HFCI52a-HFCI34a. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Черняк Ю.О.; Одеський технолог. ін-т харчової пром. ім. М.В.Ломоносова. – Одеса, 1993. – 16л.
1512754
   Термодинамічні властивості та діаграми стану потрійних систем : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 76 с.
1512755
   Термодинамічні властивості та структура металічних і шлакових розплавів : Зві про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 135с. : 50 рис., 20 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 126 дж.


  Об"єкт дослідження - металічні та шлакові розплави, які мають практичне значення. Мета роботи - дослідження термодинамічних властивостей та характеру атомного впорядкування в металічних та шлакових розплавах. Методи дослідження - метод ...
1512756
  Мороз М.В. Термодинамічні властивості халькогенідів та халькогалогенідів деяких перехідних металів та фазові діаграми систем на їхній основі : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 ; 102 / Мороз Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1512757
  Карпінос Б.С. Термодинамічні основи теорій граничних станів і довговічності матеріалі : Автореф... докт. техн.наук: 01.02.04 / Карпінос Б. С.; АНУ Ін-т проблем міцності. – К., 1993. – 32л.
1512758
  Коновалов В.М. Термодинамічні основи теплотехніки / В.М. Коновалов. – К., 1957. – 40с.
1512759
  Рудніков Є.Г. Термодинамічні потенціали та термодинамічні характеристики речовини поблизу критичної точки / Є.Г. Рудніков, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 293-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі отримано вирази для термічних та калоричних термодинамічних величин поблизу критичної точки із використанням термодинамічних потенціалів на основі флуктуаційної теорії фазових переходів. Показано, що флуктуаційні частини всіх термодинамічних ...
1512760
  Румянцев Ю.М. Термодинмическое и кинетическое исследование кристаллизации и травления арсенида галлия в открытой системе GaAs-I-H. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Румянцев Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 19л.
1512761
  Кривоносов А.И. Термодиоды и термотриоды / А.И. Кривоносов. – М., 1970. – 73с.
1512762
  Николайчук А.Д. Термодиссоционный метод получения изотопных мишеней для ядерных исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Николайчук А. Д.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1964. – 15л.
1512763
  Федірко В.М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів : монографія / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк, О.І. Яськів ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенко. – Київ : Наукова думка, 2010. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0897-Х
1512764
  Самко С.П. Термодифузійний розподіл іонних концентрацій в системі з мембранами / С.П. Самко, О.В. Чалий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 495-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчений розподіл концентрацій іонів по обидві сторони мемебрани під дією градієнта температури, також обговорюється широке коло питань, пов"язаних з участю активного транспорту в процесах переносу в неізотермічних умовах.
1512765
  Владимирський І.А. Термодифузійні структурно-фазові зміни в гетерогенних системах на основі магнітних і немагнітних наношарів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Владимирський Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1512766
  Котоусов Л.С. Термодиффузия -- метод исследования неидеальных систем / Л.С. Котоусов. – Ленинград : Наука, 1973. – 198 с.
1512767
  Дунаев Л.А. Термодиффузия паров бинарных семесей углеводородов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дунаев Л.А.; МГУ. – Москва, 1974. – 16л.
1512768
  Шиманський Юрій Іванович Термодінамічна теорія критичних явищ рідина-пара : Навч. посібник для студ. фізичного ф-ту / Шиманський Юрій Іванович. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
1512769
  Толмачев В.В. Термоднамика и электродинамика сплошной среды / В.В. Толмачев, А.М. Головин, В.С. Потапов. – Москва : Издательство Мос ковского университета, 1988. – 232 с.
1512770
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 1. – 2015. – 99 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512771
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512772
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 3. – 2015. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512773
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 4. – 2015. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512774
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 5. – 2015. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512775
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 6. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512776
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512777
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 2. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512778
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 3. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512779
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 4. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1512780
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в металевих і вуглецевих порошках / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця між термо-е.р.с. Ео сухого порошку (Сu, Fe, Cr, графіту) і термо-е.р.с. Е, порошку після адсорбції етанолу Еa=Е1-Ео. Термоелектричний адсорбційний ефект виникає завдяки тунелюванню електронів (дірок) від гарячої частинки порошку до ...
1512781
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в нікелевому порошку / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Т.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 281-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено в діапазоні 293-333 К термоелектрорушійну силу (ТЕРС) нікелевого порошку після адсорбції різних рідин. ТЕРС зменшується в ряді рідин: Н2О+НСl (50% об.), алкоголь, уайт-спірит. Абсолютна ТЕРС Еп=-10 мкВ/К зростає до Еп=-27,6 мкВ/К завдяки ...
1512782
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в порошку активованого вугілля / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця між термо-е.р.с. Е т сухого порошку активованого вугілля "Sorbex" і порошку після адсорбції ним різних рідин. Знайдено, що Е т<0, і після часу адсорбції t=1500 хв 1% об.рідини Е т=0,3-0,4-0,6-0,8-1,4 мкВ/К дня еталону, уайт-спіріту, ...
1512783
  Кочан О.В. Термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Кочан О.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1512784
  Копань В. Термоелектричний розмірний ефект у графітових порошках / В. Копань, І. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-51. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено при 293-330 К термо-е.р.с. (ТЕРС) термопари, складеної з полікристалічного графітового зразка і порошкового. ТЕРС зростає, коли діаметр частинок порошку зменшується від h=0,2мм до h-0,001мм, а потім, в інтервалі h=(0,001-0,0005)мм, ТЕРС ...
1512785
  Беца В.В. Термоелектричні властивості напівпровідникових систем на основі телуриду свинцю / В.В. Беца, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 277-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розроблена нова система напівпровідникових термоелементів з високими параметрами, досліджено їх стабільність на протязі п"яти років.
1512786
  Котирло Г.К. Термоелектричні генератори в побуті та промисловості / Г.К. Котирло, М О. Войченко. – Київ, 1986. – 45 с.
1512787
  Кругляк Ю.О. Термоелектричні коефиціенти в узагальненій моделі транспорту електронів / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 1. – С. 5-23. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій концепції "знизу - вгору" узагальненої транспортної моделі Ландауера - Датта - Лундстрома послідовно виведені основні рівняння термоелектрики з відповідними ...
1512788
  Анатичук Л.І. Термоелектричні охолоджувачі для рентгенівських детекторів / Л.І. Анатичук, А.В. Прибила // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 47-52. – ISSN 1815-2066
1512789
   Термоелектричні прилади контролю : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.зак. / В.П. Гондюл, Д.Б. Головко, Ю.О. Скрипник, Г.І. Хімічева, Л.О. Глазков. – Київ : Либідь, 1994. – 200с. – ISBN 5-532-00507-3
1512790
  Копань В.С. Термоелектрорушійна сила вугільних адсорбентів / В.С. Копань, І.А. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 283-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця Еа між термоелектрорушійною силою (ТЕРС) сухого порошку вугільного адсорбенту (активоване вугілля "Sorbex", терморозширений графіт) і ТЕРС після адсорбції алкоголю. Для "Sorbex" Еа=0,1 мкВ/К, для графіту Еа=3,5 мкВ/К. ТЕРС Еа виникає ...
1512791
  Іваненко Катерина Олексіївна Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Іваненко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 158л. – Бібліогр.: л.146-158
1512792
  Іваненко Катерина Олексіївна Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Іваненко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1512793
  Крайовський Р.В. Термоелементи на основі n-ZrNiSn, нечутливі до впливу зовнішнього магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1512794
  Овсієнко І.В. Термоерс нановуглецевого матеріалу, що містить багатоспнні вуглецеві нанотрубки / І.В. Овсієнко, Т.А. Лень, Л.Ю. Мацуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведено результати експериментальних досліджень електроопору та термо-ерс нановуглецевого матеріалу, що містить багатостінні вуглецеві нанотрубки. Нановуглецевий матеріал був отриманий методом низькотемпературної конверсії монооксиду вуглецю. ...
1512795
   Термозаводнение нефтяных месторождений. – Казань, 1971. – 168 с.
1512796
  Куритнык И.П. Термоизмерения. / И.П. Куритнык, Б.И. Стандык. – М., 1979. – 64с.
1512797
  Павличенко О.С. Термоизоляция и удержание высокотемпературной плазмы в стеллараторе : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.08 / Павличенко О.С. ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1979. – 20 с.
1512798
  Мунблит В.Я. и др. Термоинактивация микроорганизмов / В.Я. и др. Мунблит. – Москва : Наука, 1985. – 248с.
1512799
  Дэшман С. Термоионная эмиссия : пер. с англ. / С. Дэшман. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 128 с.
1512800
  Шугай М.О. Термоінактивація фагів молочнокислих бактерій / М.О. Шугай, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-110. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив температури на інфєкційність фагів молочнокислих бактерій. Показано, що кінетика термоінактивації досліджуваних вірусів за різних температур не відповідає реакції першого порядку, а може бути описана двокомпонентною кривою. Фаги ...
1512801
   Термокаппаметрия природных сульфидов железа Северо-Востока России / П.С. Минюк, Е.Э. Тюкова, Т.В. Субботникова, А.Ю. Казанский, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 601-614 : рис., табл. – Библиогр.: с. 612-614. – ISSN 0016-7886
1512802
  Шур Ю.Л. Термокарст / Ю.Л. Шур. – М., 1977. – 81с.
1512803
  Фельдман Г.М. Термокарст и вечная мерзлота / Г.М. Фельдман. – Новосибирск, 1984. – 261с.
1512804
   Термокаталитическая очистка и снижение токсичных выбросов в атмосферу. – Киев, 1989. – 172 с.
1512805
  Быков Н Э. Термокаталитические превращения бензил-производных ароматических углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Быков Э.Н,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 14л.
1512806
  Сартаева А.Н. Термокаталитические превращения фракции дизельного топлива на полифункциональных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Сартаева А. Н.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1512807
  Пустильникова С.Д. Термокаталитический синтез нефтяных углеводородов на основе жирных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Пустильникова С.Д.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1964. – 17л.
1512808
  Гойзман М.С. Термокаталитическое титрование оснований в среде протогенных растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гойзман М.С.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1512809
  Дикусар А.И. и др. Термокинетические явления при высокоскоростных электродных процессах / А.И. и др. Дикусар. – Кишинев, 1989. – 141с.
1512810
  Филюков А.А. Термокинетический подход к описанию неравновесных стационарных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 053 / Филюков А.А.; АН БССР. Ин-т тепло- и массобмена. – Минск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1512811
  Муминов Расул Термокинетическое исследование активаторной рентгенолюминесценции щелочно-галоидных кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Муминов Расул; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1973. – 23л.
1512812
  Вронська Ю.О. Термокінетика та стадійність коміркового розпаду в масиві та електроіскровому покритті сплавів системи Co-W : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Вронська Юлія Олексіївна ; НАН України, Ін-т метафізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1512813
  Матвиенко Г.Р. Термокомпенсация нестабильности частотноизбирательных цепей / Г.Р. Матвиенко. – М., 1970. – 57с.
1512814
  Соколов О.Т. Термокомпенсированные кварцевые автогенераторы на транзисторах : Автореф... канд. техн.наук: / Соколов О.Т.; Ленингр. политехнич. ин-т, 1965. – 14л.
1512815
  Гапонич Людмила Станіславівна Термоконтактний піроліз кам"яного та бурого вугілля в киплячому шарі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.06 / Гапонич Людмила Станіславівна; НАН України. Ін-тут газу. – К., 2000. – 20л.
1512816
  Мехтиев С.А. Термолдинамические исследования некоторых циклических кремнийорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Мехтиев С.А.; АН Аз.ССР.Ин-т неорган.и физ.химии. – Баку, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1512817
   Термолиз координационных соединений. – Ташкент, 1986. – 199с.
1512818
  Скопенко В.В. Термолиз трис /диэтилдитиокарбаматов/ индия и галлия / В.В. Скопенко, А.С. Чернова, М.Я. Рахлин // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №11
1512819
  Ермоленко Нелли Владимировна Термолитическое трифторметилирование гексафторбензола и пентафторпиридина и некоторые превращения терметильными группами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермоленко Нелли Владимировна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. Новосиб. гос. мед. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1512820
   Термолюминесцентная дозиметрия / К.К. Шварц, З.А. Грант, Т.К. Межс, М.М. Грубе. – Рига : Зинатне, 1968. – 182с.
1512821
  Грубе М.М. Термолюминесцентная дозиметрия на основе фтористого лития : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Грубе М.М.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 13л.
1512822
  Шелкопляс В.Н. Термолюминисцентный метод и его применение для стратиграфии плейстоценовых для субажральных отложений : Автореф... докт. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шелкопляс В. Н.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 46л.
1512823
  Поволоцкий Е.Г. Термомагнитная обработка магнитотвердых сплавов / Е.Г. Поволоцкий. – Саратов, 1986. – 168с.
1512824
  Алыпов О.М. Термомагнитные исследования молодых вулканических пород Камчатки и некоторыех закономерности изменения магнитных характеристик в зависимости от состава пород и условий их образований : Автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук / Алыпов О.М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
1512825
   Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала / В.П. Пономар, А.Е. Гречановский, А.Б. Брик, А.А. Юшин, В.П. Лютоев, Т.С. Савченко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 37-45. – ISSN 0204-3548
1512826
  Звегинцев А.Г. Термомагнитные свойства окислов железа и механизмы самообращения намагниченности горных пород : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звегинцев А.Г.; М-во просвещения РСФСР. Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1963. – 14л.
1512827
  Доманская Л.И. Термомагнитные эффекты в условиях сильного легирования и электрон-фононного увлечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Доманская Л.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1512828
  Пелагейкин В.Н. Термомагнитные эффекты в ферромагнитных пленках. : Автореф... Канд.физл-мат.наук: 01.04.11 / Пелагейкин В.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 16л.
1512829
  Акимова Х.А. Термомагнитные эффекты Нериста-Эттингсгаузена в кремнии п и р-типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001049 / Акимова Х.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1512830
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Свердловск, 1959. – 23л.
1512831
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках / И.М. Цидильковский. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 396 с.
1512832
  Цидильковский И.М. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; ЛГУ. – Л., 1956. – 13л.
1512833
  Васильева Р.П. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильева Р.П.; МГУ. – М, 1964. – 9л.
1512834
   Термомагнітна модифікація мікрогетерогенної структури лінійного поліетилену / В.М. Костянюк, Т.П. Танцюра, О.А. Хомік, Л.М. Патей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 352-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рентгенодифракційним методом у великих і малих кутах досліджено вплив сталого та імпульсного магнітного поля на мікрогетерогенну структуру лінійного поліетилену.
1512835
   Термомагнітна поведінка складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2B14 / М.Г. Бабич, М.І. Захаренко, М.П. Семенько, М.В. Орленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 318-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Фарадея в інтервалі температур 300 - 900 К досліджені температурні залежності магнітної сприйнятливості X(Т) складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2В14. Проаналізовані закономірності зміни температури Кюрі та локалізованого ...
1512836
   Термомагнітний аналіз грунтів територій покладів вуглеводнів / О. Меньшов, Р. Кудеравець, С. Попов, Р. Хоменко, А. Сухорада, І. Чоботок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  При дослідженні інформативністі магнетизму ґрунтів при пошуках корисних копалин на прикладі покладів вуглеводнів перед нами постають завдання залучення додаткових магнітних параметрів з метою підвищення ефективності інтерпретації отриманих матеріалів. ...
1512837
  Софронов Н.И. Термометрический метод поисков сульфидных залежей / Н.И. Софронов. – Л.-М., 1936. – 52с.
1512838
  Де-Метц Г.Г. Термометрия. – Изд. напечатано и с подписью автора от 8 мая 1909 г. – [Киев], 1909. – 312 с.


  С автографом автора
1512839
  Де-Метц Г.Г. Термометрия / Г.Г. Де-Метц. – 3-е. – [Киев], 1915. – 370 с.
1512840
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия : учеб. пособие / М.М. Попов. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 448 с.
1512841
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия / М.М. Попов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1954. – 943 с.
1512842
  Лысиков Б.В. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов / Б.В. Лысиков, В.К. Прозоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 119 с.
1512843
  Огильви А.Н. Термометрия как метод гидрогеологических исследований / А.Н. Огильви. – Ленинград; Москва : НКТП СССР, 1932. – 32с.
1512844
  Сизых А.И. Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород / А.И. Сизых, В.А. Буланов. – Иркутск, 1991. – 228с.
1512845
  Темкин В.Л. Термометрия: методы и приборы для измерения температур в технике / В.Л. Темкин. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1929. – 99 с.
1512846
  Карнаухов В.Г. Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел. / В.Г. Карнаухов, Б.П. Гуменюк. – К., 1990. – 302 с.
1512847
  Лубков М.В. Термомеханическая модель развития Западно-Черноморской впадины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 190-198 : рис. – Библиогр.: с. 197-198. – ISSN 0203-3100
1512848
  Кильчевская Н Е. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Дис... канд физ- матнаук: 023 / Кильчевская Е.Н,; КГУ. – К, 1970. – 152л. – Бібліогр.:л.140-152
1512849
  Кильчевская Е.Н. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Кильчевская Е.Н.; КГУ. – К., 1970. – 14л.
1512850
  Карнаухов В.Г. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. / В.Г. Карнаухов. – К., 1985. – 288 с.
1512851
  Мельников В.П. Термомеханическое поведение вязкоупругого полого цилиндра конечной длины при силовом и тепловом нагружении : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников В.П.; АН УССР.Ин-т.механики. – К, 1981. – 16л.
1512852
  Карнаухов В.Г. Термомеханіка зв"язаних полів в непружних матеріалах та елементах конструкцій при гармонічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 142-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядаються основні питання термомеханіки зв"язаних полів в тілах з пасивних і п"єзоативних непружних матеріалів при гармонічному навантаженні: рівняння стану, постановка зв"язаних задач, методи їх розв"язування, вплив зв"язаності на термомеханічну ...
1512853
  Остос О.Х. Термомеханічна задача про коливання в"язкопружного гумоподібного стержня при кінематичному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1512854
   Термомеханічна поведінка товстої тришарової циліндричної панелі при гармонічному механічному навантаженні / В. Будак, В. Карнаухов, В. Січко, А. Завгородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Методом скінченних елементів розв"язано просторову задачу про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої тришарової циліндричної панелі з жорстко защемленими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексних ...
1512855
  Хашемі М. Термомеханічна стійкість та втомна поведінка в"язкопружних нанокомпозитних елементів конструкцій при статичному і циклічному навантаженні : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Хашемі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 208-210. – Бібліогр.: арк. 184-207
1512856
  Хашемі М. Термомеханічна стійкість та втомна поведінка в"язкопружних нанокомпозитних елементів конструкцій при статичному і циклічному навантаженні : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / / Хашемі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1512857
  Книш О.І. Термомеханічний агрегат для обробки тонкодисперсних харчових продуктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.09 / Книш О.І.; Одеська держ. акад. харчових технологій. – Одеса, 1997. – 16л.
1512858
  Жук Я.О. Термомеханічний критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів з п"єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні / Я.О. Жук, Л.Я. Васильєва // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 23. – С. 64-74. – ISSN 2079-1836


  Сформульовано критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів конструкцій з п"єзоактивними шарами внаслідок деполяризації п"єзокераміки в умовах дисипативного розігріву. Як приклад розглядається задача про вимушені коливання і вібророзігрів ...
1512859
  Кучинський К.А. Термомеханічні навантаження ізоляції обмотки статора потужного турбогенератора за наявності дефектів водяного охолодження / К.А. Кучинський, О.Г. Кенсицький // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2023. – № 4. – С. 75-82. – ISSN 2074-272X
1512860
   Термомодернізація - тренд сезону // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 2


  "Університет визначено одним із переможців у процедурі відбору ЗВО для участі в спільному з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) проекті "Вища освіта України". Проектом передбачено покращення ...
1512861
  Панасюк І.В. Термомодернізація будівель закладів вищої освіти - проблеми та рішення / І.В. Панасюк, О.І. Єщенко, М.М. Шовкалюк // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (60). – С. 17-25. – ISSN 1813-5420
1512862
  Лавренюк В.І. Термонапружений стан багатошарової пластини при дії електричних імпульсів / В.І. Лавренюк, В.Г. Балан // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 42-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто постановку та розв"язання методом граничних елементів задачі визначення нестаціонарних полів температур та напружень в багатошаровій пластині при дії електричних імпульсів.
1512863
  Андрійчук Р.М. Термонапружений стан півпросторів за тепловиділення або теплоізоляції у плоских областях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Андрійчук Роман Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1512864
  Кіт Г.С. Термонапружений стан півпростору з вільною межею за теплоізоляції у паралельній до неї круговій області / Г.С. Кіт, Р.М. Андрійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  З використанням термопружного потенціалу переміщень і бігармонічної функції Лява визначені зумовлені диполем тепла температура, переміщення і напруження у півбезмежному тілі, межа якого вільна за нульової температури на ній або теплоізоляції. Наведено ...
1512865
  Шворак М.А. Термонапружений стан товстостінного циліндра скінченної довжини у випадку гладкого контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 244-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Отримано аналітичний розв"язок осесиметричної задачі термопружності для товстостінного циліндра, що відповідає наперед заданому температурному розподілу. Термопружній потенціал знайдений за допомогою методу Фурь"є. Розв"язок рівнянь Ламе знайдений як ...
1512866
  Липовский В.И. Термонапряженное состояние оротропных тел вращения. : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Липовский В.И.; МВ и ССО СССР. Днепропетровск. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.158-172
1512867
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1512868
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1512869
  Галич Владимир Андреевич Термонапряженное состояние трехслойных пластин конечных размеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Галич Владимир Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
1512870
  Черненко Ирина Николаевна Термоносистема психологии в русском языке: статика-динамика : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Черненко Ирина Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 136л. – Бібліогр.:л.121-136
1512871
  Богданов М.В. Термоокислительная деструкция сукцинимидных присадок и их исходных компонентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Богданов М. В.; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соед. – К., 1974. – 32л.
1512872
  Комарова Зинаида Борисовна Термоокислительные превращения вторичного ацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Комарова Зинаида Борисовна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1512873
  Мезенов А.В. Термооптика твердотельных лазеров / А.В. Мезенов. – Ленинград, 1986. – 197 с.
1512874
  Ли Шэнь Термооптические нелинейности и бистабильность в CdS и CdSxSl1-x : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.10 / Ли Шэнь; Госком СССР по народному образованию, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 12л.
1512875
  Кузык М.П. Термооптические свойства некоторых ионных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кузык М.П.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1979. – 25л.
1512876
  Симс Ч.Т. и др. Термопары из жаростойких металлов, содержащие рений / Ч.Т. и др. Симс. – Москва, 1960. – 10 с.
1512877
  Филатов Термопечать. / Филатов, в.Н. – М., 1990. – 133с.
1512878
  Василевский Ю.А. Термопластическая запись / Ю.А. Василевский. – Москва, 1966. – 164 с.
1512879
  Капустин С.А. Термопластические деформации тонких оболочек при сложных неизотермических нагружениях : Автореф... канд. техн.наук: 01.22 / Капустин С.А.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1970. – 23л.
1512880
  Видро Л.И. Термопластические и структурные напряжения в неорганических стеклах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Видро Л.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1963. – 18 с.
1512881
  Умэдзава Х. Термополевая динамика и конденсированные состояния / Х. Умэдзава, Х. Мацумото, М. Татики. – Москва : Мир, 1985. – 504 с.
1512882
  Константинов О.М. Термополяризаційні ефекти у надплинних бозе-системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Константинов Олександр Михайлович ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1512883
  Гвоздецький В.С. Термопольова емісія електронів з підбар"єрним розсіюванням / В.С. Гвоздецький, Ю.Л. Васенін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Викладено фізичну модель механізму термопольової емісії електронів із врахуванням локальної деформації однорідного потенційного бар"єру полем індивідуального іона в області катодної плями вакуумної дуги. Подано результати обчислень для емісійного ...
1512884
  Ободан Н.И. Термопрочность и термоустойчивость элементов конструкций : учеб. пособие / Н.И. Ободан. – Днепропетровск, 1987. – 76с.
1512885
   Термопрочность материалов и конструкционных элементов. – К, 1965. – 334с.
1512886
  Середницька Х.І. Термопружна трансформація міжфазних щілин з теплопроникним заповнювачем, періодично розташованих у біматеріальних структурах / Х.І. Середницька, К.А. Чумак, Р.М. Мартиняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 220-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Сформульовано контактні задачі термопружності для біматеріалу з періодичною системою міжфазних тріщин та контактної пари з періодичною системою міжконтактних зазорів, зумовлених початковою регулярною текстурою поверхні одного з тіл. Міжфазні тріщини та ...
1512887
  Флячок В.М. Термопружний аналіз шаруватих циліндричних оболонок з теплообміном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 240-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Для шаруватих ортотропних циліндричних оболонок антисиметричної структури записано рівняння руху і теплопровідності з відповідними граничними і початковими умовами. Методами інтегральних перетворень Фур"є і Лапласа знайдено розв"язок динамічної задачі ...
1512888
  Ленюк М.П. Термопружний стан кусково-однорідної необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором при випадково змінному в часі температурному полі / М.П. Ленюк, В.Г. Войтков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для (n+1)-складової необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором радіуса R[нульве][більше]0 в рамках кореляційної теорії знайдено основні ймовірнісні характеристики стохастичного квазістатичного термопружного поля.
1512889
  Процюк Б.В. Термопружний стан півбезмежного термочутливого трискладового тіла за дії джерела тепла та складного теплообміну / Б.В. Процюк, О.П. Горун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 61-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1512890
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двопіарових систем з нестаціонарним фрикційним теплоутворенням. : Дис... канд фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; Львів. дер. унів.ім.І.Я.ФРанка. – Львів, 1998. – 296л.
1512891
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двошарових систем з нестаціонарнім фрикційним теплоутворенням : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1512892
  Зайцев Борис Пилипович Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.04 / Зайцев Б. П.; НАНУ. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
1512893
  Петров Борис Григорьевич Терморегуляторные механизмы яиц некоторых видов птиц и их значение в процессах насиживания : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Петров Борис Григорьевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1512894
  Долгушин Евгений Маркович Терморегуляционные реакции некоторых видов субарктических полевок : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Долгушин Евгений Маркович; МГУ. – М., 1977. – 23л.
1512895
  Гурин В.Н. Терморегуляция и симпатическая нервная система / В.Н. Гурин. – Минск : Наука и техника, 1989. – 230с.
1512896
  Дроздов С.Н. Терморезистентность активно вегетирующих растений. / С.Н. Дроздов. – Ленинград, 1984. – 168с.
1512897
  Шефтель И.Т. Терморезисторы = Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения : Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения / И.Т. Шефтель. – Москва : Наука, 1973. – 415 с.
1512898
  Мэклин Э.Д. Терморезисторы / Э.Д. Мэклин. – Москва, 1983. – 207 с.
1512899
  Шашков А.Г. Терморезисторы и их применение / А.Г. Шашков. – Москва : Энергия, 1967. – 319 с.
1512900
  Дарницький Володимир Терморозширений графіт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 7 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1512901
  Семенцов Ю.І. Терморозширений графіт / Ю.І. Семенцов, С.Л. Рево, К.О. Іваненко ; за ред. акад. НАН України М.Т. Картеля ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 6 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-477-3


  В пр. №1707147 напис: Вельмишановному Віктору Семеновичу Мартинюку від Сергія Лукича і співавторів з найкращими побажаннями. Підпис /Рева С.Л./ X. 2016 р.
1512902
   Термоселеустойчивость дисперсных систем. – К, 1971. – 284с.
1512903
  Мельник В.Г. Термосенсорні системи на основі вимірювань параметрів теплових потоків / В.Г. Мельник, М.П. Рубанчук, Р.Г. Мелкумян // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Викладені принципи побудови та розглянуті структури вимірювальних систем з мікроелектронними датчиками температури, що забезпечують реєстрацію теплових єфектів з розрізнювальною здатністю 0,0001К. Изложенные принципы построения и рассмотренны ...
1512904
  Нечаев Г.К. Термосопротивления в температурном контроле / Г.К. Нечаев. – Киев, 1959. – 208 с.
1512905
  Казарян Степан Артваздович Термостабилизация полихлорпрена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Казарян Степан Артваздович; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1982. – 17л.
1512906
  Кожанчиков И.В. Термостабильное дыхание как условие холодостойкости насекомых / И.В. Кожанчиков ; Зоологический ин-т АН СССР, 1939. – С. 86, 97-98
1512907
  Шикшнис Виргинюс Альфонсович Термостабильность ферментов, ковалентно иммибилизованных в полимерных гелях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Шикшнис Виргинюс Альфонсович; МГУ. – М., 1983. – 22л.
1512908
  Денисова Е.П. Термостабильные антигены чумного микроба и их значение в иммунологии чумц : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова Е. П.; Всес. науч.исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 15л.
1512909
  Билай Т.И. Термостабильные ферменты грибов / Т.И. Билай ; Акад. наук УССР, Ин-т микробиологии им. акад. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1979. – 246 с. – Библиогр.: с. 189-215
1512910
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1512911
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 146 л. – Бібліогр.: л. 113-146
1512912
   Термостабілізація полістиролу метакриловими мономерами / Д.П. Коритко, О.Г. Харченко, В.О. Смокал, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 181
1512913
  Караваев В.А. Термостат для пропитывания парафином, нагреваемый без помощи газа / [соч.] Владимира Караваева. – Киев : Тип. Выс.утв.Т-ва И.Н.Кушнерев и К* в Москве. Киевское отделение, 1897. – [2], 15 с., 6 ил., черт. – Отд. оттиск из : Записки Киевского общества естествоиспытателей


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора. Из кн. Совинского
1512914
  Окатов М. Термостатика, первая часть механической теории теплоты / соч. Михаила Окатова, проф. С-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1871. – VIII, 176, 1 л. рис. – Библиогр.: табл.


  На тит. л. фамилия: И. Каменовский
1512915
  Белова Надежда Степановна Термостимулированная люминесценция и дырочные центры в нитевидных щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белова Надежда Степановна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 12л.
1512916
  Яансон Нелли Августовна Термостимулированная люминесценция и катионные радиационные дефекты в нитевидных кристаллах KBr повышенной чистоты и совершенства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Яансон Нелли Августовна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1512917
  Зудов А.И. Термостимулированная проводимость и релаксация тока в системах Al-Al2O3-Me и Zn-ZnO2-Me : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Зудов А.И.; Горьковский гос. ун-тет. – Горький, 1972. – 31л.
1512918
  Вертопрахов В.Н. Термостимулированные токи в неорганических веществах / В.Н. Вертопрахов, Е.Г. Сальман. – Новосибирск : Наука, 1979. – 333 с.
1512919
  Сальман Евгений Георгиевич Термостимулированные токи и термодеполяризация в полуизолирующем арсениде галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сальман Евгений Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секций общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. – Новосибирск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1512920
   Термостимульована люмінесценція нанокристалічного мікрокристалічного та об"ємного сульфіду та селеніду кадмію / А.Ф. Гуменюк, І.М. Дмитрук, М.О. Давиденко, С.Ю. Кутовий, В.Г. Пащенко, О.П. Становий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 201206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Методом термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) досліджено енергетичний спектр пасток нанокристалічного, мікрокристалічного та об"ємного CdS та CdSe в області 80-450 К. Показано, що для всіх зразків (нано-, мікро- та об"ємних) CdS та CdSe в області ...
1512921
  Кабат О.С. Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Кабат О.С.; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1512922
  Опалко О. Термостійкість Photinia villosa (Thunb.) DC. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 128-130. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів за температур - 25°С і - 35°С у першій декаді січня та - 20°С і -25°С у першій декаді березня в умовах швидкого зниження температури (4 - 5°С за 1 годину), а також результати дослідження жаростійкості листків ...
1512923
  Кудін В.Г. Термостійкість до окиснення порошків TIN, TIC, TiB2 / В.Г. Кудін, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 441-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес окисннення порошків TiN, TiC, TiB[нижній індекс 2] на повітрі досліджували в ізотермічному режимі в інтервалі температур (час витримки при кожній температурі 30, 60, 120, 180 хв.) та в неізотермічних умовах при програмованому нагріванні зразка ...
1512924
   Термостойкие ароматические полкамиды. – М, 1975. – 254с.
1512925
  Соколов Л.Б. Термостойкие и высокопрочные полимерные материалы / Л.Б. Соколов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
1512926
  Слободяник Н.С. Термостойкие материалы в современной технике / Н.С. Слободяник. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
1512927
  Коршак В.В. Термостойкие полимеры / В.В. Коршак. – Москва : Наука, 1969. – 412 с.
1512928
  Пахаренко В.А. и др. Термостойкие полимеры / В.А. и др. Пахаренко. – К., 1984. – 45с.
1512929
   Термостойкие радиотелеметрические системы. – К, 1966. – 175с.
1512930
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1973. – 139с.
1512931
   Термостойкие циклоцепные полимеры : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и зарубеж.книг и статей. – Ленинград, 1977. – 301с.
1512932
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1981. – 328с.
1512933
   Термостойкие циклоцепные соединения : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и заруб.кн.и ст. – Ленинград, 1985. – 287с.
1512934
  Щепкин Л.А. Термосфера Земли : Экспериментальные сведения / Л.А. Щепкин, Н.Н. Климов. – Москва : Наука, 1980. – 220с.
1512935
   Термосферна циркуляция. – М, 1975. – 350с.
1512936
  Ташпулатов Ж. Термотолерантный и мезофильный грибы, близкие к Aspergilus fumigatus, - продуценты активных целлюлолитических ферментов : Автореф... канд. биол.наук: / Ташпулатов Ж.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л.
1512937
  Сіренко Г.О. Термотривкі полімери : підручник / Геннадій Сіренко, Марія Складанюк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2021. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 359-399 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7468-88-1
1512938
  Прусов И.А. Термоупругие анизатропные пластинки / И.А. Прусов. – Минск, 1978. – 200с.
1512939
  Бугасова Т.И. Термоупругие задачи для многосвязных анизитропных пластин : Автореф... канд. физ. мат.наук: 10.02.04 / Бугасова Т. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 22л.
1512940
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01ж02.04 / Алтухов Е.В. ; АН УССР , Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1981. – 16 с.
1512941
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Алтухов Е. В.; АН УССР, Ин-т механики АН УССР. – К., 1981. – 16л.
1512942
  Иванищев В.Н. Термоупругие колебания пластинок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Иванищев В.Н. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1977. – 21 с.
1512943
  Серебрякова Л.М. Термоупругие напряжения в двухсвязных изотропных пластинках при наличии теплообмена со средой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Серебрякова Л.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 24л.
1512944
  Гавдзинский В.Н. Термоупругие напряжения в духслойном полом цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Гавдзинский В.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1967. – 6 с.
1512945
  Белейчева Татьяна Грайровна Термоупругие напряжения в кусочно-однородной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Белейчева Татьяна Грайровна; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 17л.
1512946
  Лазуткин Д.Ф. Термоупругие напряжения мелкослоистых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лазуткин Д.Ф.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1970. – 18л.
1512947
  Мелан Э. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями : пер. с нем. / Э. Мелан, Г. Паркус. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 167 с.
1512948
   Термоупругие свойства алмаза и их значение для определения давления образования систем алмаз-включение / Р.Дж. Энджел, М. Альваро, Ф. Нестола, М.Л. Маццучелли // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 273-285 : рис., табл. – Библиогр.: с. 283-285. – ISSN 0016-7886
1512949
  Чилингаришвили Г.И. Термоупругое равновесие полого цилиндра в упругой среде. : Автореф... канд. технич.наук: / Чилингаришвили Г.И.; МПС СССР. Тбилис. ин-т инженеров железнодорож. транспорта им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1950. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
1512950
  Лысый И.П. Термоупругое состояние полосы, клина и слоя с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лысый И.П.; АН УССР. Львов. филиал мат. физики Ин-та матем. – Львов, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1512951
  Коваленко А.Д. Термоупругость / А.Д. Коваленко. – Киев : Вища школа, 1975. – 216 с.
1512952
  Громовык Василий Иванович Термоупругость анизотропных и изотропных пластин при нестационарном теплообмене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Громовык Василий Иванович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1512953
  Попович В.С. Термоупругость кусочно-однородных тел с плоскопараллельными границами раздела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попович В.С.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1512954
  Гринченко В.Т. Термоупругость многослойных конических оболочек : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гринченко В.Т. ; Акад. наук УССР, Ин-т механики. – Киев, 1963. – 12 с.
1512955
  Коваленко А.Д. Термоупругость пластин и оболочек / А.Д. Коваленко. – Киев : Киевский университет, 1971. – 108 с.
1512956
  Кушнир Р.М. Термоупругость пластинок и цилиндрических оболочек одномерной кусочнооднородной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кушнир Р.М.; АН УССР. Ин-т прикладной проблем механики и мат. – Львов, 1980. – 18л.
1512957
  Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я.С. Подстригач. – Москва : Наука, 1984. – 368 с.
1512958
   Термоупругость тел при переменных коэффициентах теплоотдачи. – К, 1977. – 158с.
1512959
  Подстригач Я.С. Термоупругость тонких оболочек / Я.С. Подстригач, Р.Н. Швец. – Киев, 1978. – 343с.
1512960
   Термоупругость электропроводных тел / АН УССР, Львовск. филиал мат. физики Ин-та математики; Авт.: Я.С. Подстригач, Я.И. Бурак, А.Р. Гачкевич, Л.В. Чернявская. – Киев : Наукова думка, 1977. – 247 с.
1512961
  Гамидов А.А. Термоустойчивость и светораздражимость клещей Argas persicus и Argas vulgaris : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Гамидов А.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 24л.
1512962
  Огибалов П.М. Термоустойчивость пластин и оболочек / П.М. Огибалов, В.Ф. Грибанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 520 с.
1512963
  Умаров Я.А. Термофильные актиномицеты почв и илов горячих источников Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Умаров Я.А.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1512964
  Билай Т.И. Термофильные грибы и их ферментативные свойства / Т.И. Билай ; Акад. наук УССР, Ин-т микробиологии им. акад. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1985. – 172 с.
1512965
  Агре Н.С. Термофильные лучистые грибки. (Распространение в почвах, систематика, антагонизм) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агре Н.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1512966
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы в природе и практике / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1950. – 392с.
1512967
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы почвы и причины вызывающие их распространение / Е.Н. Мишустин, О.И. Васильева, 1945. – С. 237-243
1512968
  Тулемисова Термофильные микроорганизмы Южного Казахстана / Тулемисова, Мамонова, Н.Е. Бекмаханова. – Алма-Ата, 1984. – 158с.
1512969
  Рижков С.С. Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рижков С.С.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1512970
  Аппазов Едуард Сейярович Термофотовольтаічні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Аппазов Е.С.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1512971
  Павлишин О.В. Термофоторезистивний ефект для мікроелектронних сенсорів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Павлишин О.В.; Особливе конструкт. бюро "Рута". – Чернівці, 1998. – 22л.
1512972
  Белокопитов Володимир Миколайович Термохалинна і гідролого-акустична структура вод Чорного моря : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.08 / Белокопитов В.М.; Морський гідрофіз. ін-тут. НАНУ. – Севастополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1512973
  Мамаев О.И. Термохалинный анализ вод Мирового океана / О.И. Мамаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 296с.
1512974
  Матазов К.Н. Термохимическая модификация контактирующих поверхностей в многослойных композиционных системах "стекло - полимерная пленка" : Автореф. дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / К.Н.Матазов: Саратовский гос. техн. ун-т. – Саратов, 2001. – 18 с. – Библиогр.: Бибилогр.: 11 названий
1512975
  Кузина Т.А. Термохимические исследования галогеноамиачных соединений платины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кузина Т.А. ; АН СССР. – Москва, 1975. – 23 с.
1512976
   Термохимические катоды / М.Ф. Жуков, А.В. Пустогаров, Дандарон, Г.-Н.Б, А.Н. Тимошевский; Аньшаков А.С. – Новосибирск, 1985. – 129 с.
1512977
  Дракин С.И. Термохимические свойства водных ионов : Автореф... кандид. химич.наук: / Дракин С.И.; Министерство высшего образования СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт имени Д.И.М. – Москва, 1951. – 8 с.
1512978
  Дибривный В.Н. Термохимические свойства некоторых перексиэфиров и эфиров бензолакарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дибривный В.Н.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1981. – 23л.
1512979
  Коротюк В.Ф. Термохимические свойства органических дипероксидов и их полупродуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коротюк В.Ф.; МВиССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1983. – 16л.
1512980
  Бондаренко Т.П. Термохимические свойства тройных жидких сплавов систем железо-марганец-кремний и железо-марганец-алюминий. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондаренко Т.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 190л.
1512981
  Качурина Неля Степановна Термохимические свойства эпоксидных соединений и оксипероксидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Качурина Неля Степановна; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1984. – 17л.
1512982
  Бреус Ирина Петровна Термохимическое и кинетическое изучение некоторых реакций Дильса-Альдера с участием 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бреус Ирина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1512983
  Умярова Р.С. Термохимическое и рентгенографическое исследование твердых растворов в системах LiCl-MgCl2, LiCl-MnCl2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Умярова Р.С.; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 24л.
1512984
  Рыбакова Г.А. Термохимическое изучение боридов магния и бериллия. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Рыбакова Г.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1512985
  Ушакова И.М. Термохимическое изучение системы цирконий-кислород : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ушакова И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – Москва, 1969. – 18л.
1512986
  Оразмурадов А.О. Термохимическое исследование адсорций воды глинистыми минералами : Автореф... канд. химт.наук: / Оразмурадов А.О.; АН УССР,Ин-т коллоидн. хим. и хим. воды. – К. – 30л.
1512987
  Иконников А.А. Термохимическое исследование аквоионов висмута и его соединений в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Иконников А.А.; Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1971. – 26л.
1512988
  Шмырева Г.О. Термохимическое исследование некоторых алюминий-органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шмырева Г.О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
1512989
  Омарова Н.Д. Термохимическое исследование некоторых амаьгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Омарова Н. Д.; МВССО, Каз. ССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 26л.
1512990
  Игуменов Игорь Константинович Термохимическое исследование некоторых комплексов меди и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Игуменов Игорь Константинович; АН СССР. Сибирское отд. Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1973. – 21л.
1512991
  Корчагина А.Н. Термохимическое исследование некоторых соединений пентакоординированного кремния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корчагина А. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1986. – 23л.
1512992
  Фесенко В.Н. Термохимическое исследование поведения бромистого калия в смешанном растворителе вода-муравьиная кислота при 25 С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Фесенко В.Н. ; ХГУ. – Х., 1969. – 23 с.
1512993
  Соколова Дина Федоровна Термохимическое исследование процессов синтеза и структуры ароматических полиамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Соколова Дина Федоровна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 26л.
1512994
  Довгопол И.В. Термохимическое исследование растворения нитрата натрия в смесях этилендиамин-вода при 298,15 К. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Довгопол И.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 16л.
1512995
  Тунгусов В.П. Термохимическое исследование растворов йодидов натрия и калия в этиленгликоле : Автореф... канд. хим.наук: / Тунгусов В.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 13л.
1512996
  Подлесняк А.И. Термохимическое исследование растворов полиизобутилена и полистирола в зависимости от природы растворителя, концентрации и температуры : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Подлесняк А.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 18л.
1512997
  Ла-Донг-Мин Термохимическое исследование серной кислоты и некоторых солей щелочных металлов в уксусном ангидриде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ла-Донг-Мин ; ХГУ. – Х., 1969. – 22 с.
1512998
  Воскресенский А.А. Термохимическое исследование сулфитов и иодатов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Воскресенский А.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 23л.
1512999
  Данилова Татьяна Федоровна Термохимическое исследование тетраалкил-тетраалкокси и алкилалкоксисиланов : Автореф... канд. хми.наук: 02.00.04 / Данилова Татьяна Федоровна; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1988. – 18л.
1513000
  Стороженко Т.П. Термохимическое исследование фторидов редкоземельных элементов ряда самарий-дистерозий. : Автореф... канд.хим.наук: / Стороженко Т.П.; Краснодар.политехн.ин-т. – Краснодар, 1977. – 21л.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,