Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1512001
   [Учебник английского языка для вузов искусств] = English for art students / под ред. Г.С. Кнабе. – Москва : Высшая школа
[Ч.] 1. – 1977. – 300 с.
1512002
   [Учебник английского языка для вузов искусств] = English for art students / под ред. Г.С. Кнабе. – Москва : Высшая школа
[Ч.] 2. – 1977. – 318 с.
1512003
  Паньків М. Участь жінки у визвольній боротьбі // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 7
1512004
  Світич К. Участь жінок Російської імперії у "батальонах смерті" в період Першої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 85-89. – ISBN 978-966-171-783-9
1512005
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1512006
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 238л. + Додатки : л.227-238. – Бібліогр. : л.189-226
1512007
  Рудська А. Участь жінок у суспільному та політичному житті: перспективи та перешкоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 99-101. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальність вдосконалення релізації гендерної політики в Україні. Проаналізовано механізми залучення жінок обіймати керівні посади. На прикладі Фінляднії показано, як участь жінок у суспільному житті забезпечується законодавчим ...
1512008
  Кривоший О. Участь жінок у формуванні державотворчих традицій українського народу за козацької доби (XVI - перша пол. XVII ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 22-26
1512009
  Розовик О. Участь жінок УСРР у кооперативному будівництві в 1920-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 26
1512010
  Орлова Тетяна Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів ( історіографічні аспекти) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 106-117
1512011
  Копетюк М. Участь законного представника неповнолітнього на досудовому слідстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 98-105.
1512012
  Якубова Т. Участь запорозького козацтва в штурмі Очакова у часи росйсько-турецької війни // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 119-121. – ISBN 966-650-037-X
1512013
  Меланчук А.В. Участь захисника в доказуванні у кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 136-138
1512014
  Титов А. Участь захисника в кримінальних справах за призначенням: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.87-90. – Бібліогр.: 2н. – ISSN 0132-1331
1512015
  Нікіта А.В. Участь захисника в особливих порядках кримінального провадження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 362-365. – ISBN 978-617-7096-97-8
1512016
  Ковальчук А.М. Участь захисника в процесі примирення підозрюваного з потерпілим на досудовому розслідуванні : дис. ... д-ра філософії : 081 / Ковальчук Анастасія Маратівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 209, [8] арк. – Додатки: арк. : 192-209, [8]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк.: 173-191
1512017
  Галаган О.І. Участь захисника в стадії попереднього розслідування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассмотрены некоторые вопросы участия защитника в предварительном следствии, дан анализ освещения в юридической литературе спорного вопроса о процессуальном положении адвоката-защитника в советском уголовном процессе. Автор поддерживает ...
1512018
  Скрябін О.М. Участь захисника під час закінчення досудового розслідування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 121-128. – (Юридичні науки ; № 1)
1512019
  Леляк О. Участь захисника під час укладання угоди про визнання винуватості: право чи обов"язок? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 49-57
1512020
  Татаров О.Ю. Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання / О.Ю. Татаров, С.С. Чернявський // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 77-84
1512021
  Сінєльник Р. Участь захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення в контексті пріоритетності забезпечення прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-76.
1512022
  Лукацька Л.Г. Участь захисника у слідчих діях // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С.84-90
1512023
  Лубенець Є. Участь збірної команди УСРР у 1 Всесоюзній спартакіаді 1928 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 281-283. – ISBN 978-966-171-893-6
1512024
  Ольховая Ю.І. Участь Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 387-388
1512025
  Гогоша О. Участь збройних сил України у миротворчих операціях ООН та НАТО // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1512026
  Щеглюк Д. Участь здобувачів вищої освіти у системі забезпечення якості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-73. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу чинної нормативної бази з питань вищої освіти України, стандартів ISO серії 9000 та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти визначено основні інституційні рівні, на яких закладами вищої ...
1512027
  Священко З.В. Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 120-125. – (Серія "Історичні науки")


  Свій погляд на земський рух виклав М. Драгоманов. С. 120.
1512028
  Магась-Демидас Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 49-63
1512029
  Шеверєва В. Участь ЗМІ у передвиборній агітації по виборах до вищих органів влади України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76.
1512030
  Чернінський А. Участь зорової кори у реалізації електроенцефалографічної реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перебудови електричної активності головного мозку людини під час ритмічної стимуляції світловими спалахами. За допомогою методів реконструкції джерел електричної активності на основі аналізу незалежних компонентів виявлено, що основними але ...
1512031
  Бєлкін Л. Участь ЗСУ України в антитерористичних заходах на Донбасі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 32-33
1512032
  Савельєв Ю. Участь і політичні режими в сучасній Європі: порівняння країн "нової східної Європи" зі "старими" та "недавніми" країнами-членами ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-16. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті пропонується систематичний огляд різних типів участі (політичної, громадянської і соціальної) і порівнюються тенденції і кшталти участі між певними кластерами європейських суспільств. Такі кластери включають, по-перше, "нову східну Європу", ...
1512033
  Кишиченко Т. Участь І. Каманіна у роботі Київської археографічної комісії // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 120-127. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На сучасному етапі розвитку національної археографії велика увага приділяється науковому доробку вчених-істориків, які зробили значний внесок у її розвиток. Серед них одне з головних місць належить І. Каманіну – видатному історику, архівісту, ...
1512034
  Заболотна І. Участь І. Крип"якевича в діяльності Українського Таємного університету у Львові // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 68-74. – ISBN 978-966-2410-26-6
1512035
  Шевченко Г. Участь Івана Богуна у військово-політичному конфлікті між козацьким гетьманом Виговським та полтавським полковником Пушкарем // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 133-142
1512036
  Синенький В. Участь Івана Карпинця в українсько-польській війні 1918-1919 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 67-69. – ISSN 2076-1554


  І.І. Карпинець — український історик і музеєзнавець, член НТШ. Доктор філософії (1932 р.).
1512037
  Нахлік Є. Участь Івана Франка у львівських заходах до ювілеїв Івана Котляревського (1888, 1898) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 84. – С. 115-130. – ISSN 0130-528Х
1512038
  Підбузька Г. Участь Івана Франка у чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-224. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто один із промовистих літературознавчих (історико-літературних) творів Івана Франка, з яким він виступив перед чужомовним читачем. Підкреслено особливу увагу автора до давньої (від Княжої доби) української літератури, лапідарність наукового ...
1512039
  Червінська Л.М. Участь іммігрантів у політичному житті країн-прийому // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 155-156
1512040
  Чучкова Н.О. Участь іноземних осіб у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чучкова Наталія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
1512041
  Кундицький О. Участь іноземних структур у фінансуванні малого і середнього бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 412-418. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1512042
  Стрипко М. Участь інститутів громадянського суспільства в нормотворчій діяльності як актуальна умова підвищення якості вітчизняного законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7069-14-9
1512043
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі флсв+ мутантних мишей : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Скрипник Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 24 с.
1512044
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСВ1-/- - мутантних мишей : Дис...канд.біолог.наук: 03.00.11 / Скрипник Наталія Вячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. – Бібліогр.:л.184-236
1512045
  Кузьмич О. Участь інших осіб у виконанні договорів про надання правової допомоги в положеннях нового Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 26-30
1512046
  Грицюта О. Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в організації Всеросійських археологічних з"їздів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 3. – С. 135-139. – ISSN 1998-4634


  На основі ретельного вивчення джерел висвітлюється роль Історичного товариства Нестора-Літописця (ІТНЛ) в організації та роботі Всеросійських археологічних з"їздів, які мали велике науково-громадське значення. Вони були своєрідним дослідним ...
1512047
  Грицюта О.О. Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в роботі ХІІ археологічного з’їзду в Харкові // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 153-161. – ISSN 2415-7422
1512048
  Руденко Н. Участь калмиків у військових кампаніях російської армії на початку XVIII століття // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 228-236. – ISBN 978-966-8591-31-0
1512049
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 155 арк. – Бібліогр.: арк. 140-155
1512050
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1512051
  Ємельянов В. Участь кальцієвої сигнальної системи в індукованому накопиченні калози та зростанні хітиназної активності у клітинах томатів / В. Ємельянов, В. Семенець, Д. Ноздренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль кальцієвої сигнальної системи в індукованому зростанні хітиназної активності та синтезі калози в культурі клітин томатів. Показано провідну роль периплазматичного пулу кальцію в індукуванні вивчених реакцій. The role Са2+ signaling ...
1512052
  Осташ Н.І. Участь Канади у війні в Афганістані в контексті канадсько-американських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 52-58
1512053
  Потапов О. Участь Київської міської думи в організації Київського українського народного університету // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 96-100. – ISSN 2309-9356


  Висвітлено повноваження органів міського самоврядування у сфері освіти. Проаналізовано участь Київської міської думи в організації, фінансуванні діяльності Київського українського народного університету (КУНУ), зміни контингенту студентів та складу ...
1512054
  Целевич О. Участь козаків в Смоленській війні 1633-34 рр. / О. Целевич. – 72с.
1512055
  Кочегаров К.О. Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1706-1711 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 18-33. – ISSN 0130-5247
1512056
  Леп"явко С. Участь козацтва у Московській війні Стефана Баторія // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.16-27
1512057
  Верстюк В.В. Участь козацьких полків у воєнних діях на теренах ВКЛ у 1654 році в оцінці М. Костомарова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 16-17
1512058
  Попова Н. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1512059
  Шульгва Н.П. Участь комерційного банку у лізинговому бізнесі / Н.П. Шульгва, Т.В. Шаповал // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 528-530
1512060
  Костюк М.П. Участь Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу у виселенні волинських німців-колоністів зимою 1915 - 1916 рр. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 278-295. – ISSN 2313-1993
1512061
  Носкова Н.С. Участь комсомолу України в радянському і культурному будівництві (1926-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 37-49. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
1512062
  Латиш Ю.В. Участь Комуністичної партії України у виборах Президента України 2010 р. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISBN 978-966-171-277-4
1512063
  Рейтблат А. Участь комуністів у науковій роботі // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Комуністи біологічного факультету повинні взяти найактивнішу участь в роботі наукових гуртків, очоливши науково-дослідну роботу на факультеті.
1512064
  Даниленко О. Участь кооперації в зовнішній торгівлі УСРР (1920-і рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 28-33


  Розкриваються особливості діяльності кооперативних товариств у сфері зовнішньої торгівлі УСРР в 1920-і роки.
1512065
  Зазуляк Ю. Участь королівських комісарів у роз"їздах маєткових границь у Руському воєводстві XV-XVI ст. // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – С. 237-244. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
1512066
  Замікула Микола Участь країн Балтії у операції НАТО в Афганістані // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 4 (8). – С, 67-73
1512067
  Чаплик М. Участь криміналітету в гібридній війні: погляд крізь призму українських реалій // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Балакірєва О.М., Бєлова Л.О., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 21. – С. 25-36. – ISSN 2077-5105
1512068
  Хвіст В. Участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-139. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали про участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях у складі німецької армії в роки Великої Вітчизняної війни. Проаналізовано проблеми кримськотатарського колабораціонізму. In the article adduced materials about ...
1512069
  Дмитрук А. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті води і під Корсунем // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 47-53
1512070
  Дмитрук А.М. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті Води і під Корсунем // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 53-55
1512071
  Гушинець Г.П. Участь Л-тироксину в регуляції шлункового сокоутворення / Г.П. Гушинець, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 45-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з фістулами шлунка за Басовим встановлено, що тиротоксин змінює характер гістамінової шлункової секреції в залежності від шляху надходження гормону в організм собак. Тривале пероральне призначення гормону знижує рівень шлункового ...
1512072
  Черкаська Д.В. Участь Л.М. Славіна в діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 106-110. – ISSN 1996-9872
1512073
  Паска Г. Участь Лева Бачинського у діяльності Загальної української ради // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – С. 25-31. – (Історія ; № 2 (50)). – ISSN 2414-9012
1512074
  Любчик І. Участь лемків у боротьбі за виборче право в Австро-Угорщині (До 110-річниці прийняття закону про "Загальне виборче право") // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 33-37. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1512075
  Шкабко С. Участь Леоніда Кучми у конституційному процесі (1994-2004): історичний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 24-29


  У статті прослідковується й аналізується участь та місце Президента Леоніда Кучми в новітньому українському конституціоналізмі. Основна увага акцентується на проблематиці узгодження різних варіантів конституційних проектів, переговорний процес між ...
1512076
  Генега Р.Я. Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 97-112. – ISSN 0130-5247
1512077
  Галішевський В.А. Участь М. Брайчевського у створенні та діяльності Народного Руху України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 120-129. – ISSN 2077-7280
1512078
  Верстюк В.В. Участь М. Костомарова в діяльності Санкт-Петербургської громади наприкінці 50-х - на початку 60-х років XIX століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – C. 10-12
1512079
  Образцов С.В. Участь М. Омеляновича-Павленка в бою під Хелмно (1-2 листопада 1914 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 68-77
1512080
  Єфіменко В.П. Участь М.М. Цитовича у діяльності Київського юридичного товариства / В.П. Єфіменко, О.Є. Пилипенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 218-222. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1512081
  Волга В.О. Участь малого бізнесу у територіальних інноваційно-освітніх кластерах (зарубіжний досвід) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 168-181. – ISSN 2308-6912


  У статті систематизований розвиток територіальних інноваційно-освітніх кластерів (ІОК) промислово розвинених країн, відмінності функціонування яких визначаються історичними, демографічними, географічними особливостями. Технологічний розрив у розвитку ...
1512082
  Вербенська В.М. Участь МВФ у забезпеченні стійкості фінансових систем країн-реципієнтів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 165-169
1512083
  Бурак В. Участь медіатора у вирішенні колективних трудових спорів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 9-11
1512084
  Шпакович О. Участь МЕО в міжнародному правотворчому процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 230-235
1512085
  Бенедисюк І. Участь митних органів у забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 69-75
1512086
  Бурдяк В.І. Участь міжнародних організацій та національних держав у вирішенні міграційної кризи сучасності // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 13-31. – ISSN 2522-4050


  У статті проаналізовано сутність рішень та діяльності провідних міжнародних організацій у справі врегулювання міграційної кризи сучасності, а також сприйняття світовою спільнотою Глобального договору про безпечну, впорядковану та легальну міграцію, ...
1512087
  Берназюк Я.О. Участь міжнародних організацій у правотворчому процесі та вплив на проведення судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 211-214. – ISBN 978-617-7096-97-8
1512088
  Шевченко Н. Участь міжнародних фондів у підтримці наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008-2011 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 261-264. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано участь міжнародних структур у наданні грантованої підтримки для наукових досліджень в КНУ імені Тараса Шевченка упродовж 2008-2011 рр.
1512089
  Гогоша О. Участь Міжнародного комітету Червоного Хреста у гуманітарних місіях та операціях ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 95-103. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1512090
  Пішак В.П. Участь мікро РНК у ранньому розвитку тварин і людини / В.П. Пішак, М.О. Ризничук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 82-87. – ISSN 2226-1230
1512091
  Білоніжка П. Участь мікроорганізмів в утворенні осадових порід і мінералів / П. Білоніжка, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 119-125 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
1512092
  Корж-Ікаєва Участь міліції та органів громадського-самоврядування в охороні та забезпеченні прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-97
1512093
  Іванов С. Участь Міністерства оборони України у договірних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 75-81.
1512094
  Гнатюк Л.В. Участь міста в територіальному поділі праці (на прикладі м. Одеси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 14-19 : Табл.
1512095
  Глущєнко Ю.М. Участь місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі як один із напрямів їх правотворчої діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 276-284. – ISSN 1563-3349
1512096
  Буряк Я. Участь місцевих державних адміністрацій у господарському процесі: судова практика та проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 26-30
1512097
  Назимко Сергій Петрович Участь міських верств населення України в національно-визвольному русі (1905-1907 рр.) : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02 / Назимко Сергій Петрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 213л. – Бібліогр.:л.8-21
1512098
  Назимко С.П. Участь міських верстів населення України у національно-визвольному русі. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Назимко С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1512099
  Компан О.С. Участь міського населення у визвольній війні українскього народу 1648-1654 рр. / О.С. Компан. – Київ, 1954. – 112с.
1512100
  Михайлина П.В. Участь міського населення України у визвольній боротьбі українського народу против польско-шляхетського поневолення за возз"єднання з Росією / П.В. Михайлина. – Чернівці, 1969. – 64с.
1512101
  Коробка В. Участь міської громадськості Катеринославської губернії в підготовці проекту городового положення 1870 року // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 69-74. – ISSN 1728-9343
1512102
  Климов А. Участь молодих робітників промисловості Донбасу в стахановському русі в другій половині 30-х рр. XX ст // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 102-109
1512103
  Корецька О. Участь молоді в програмах волонтерства Європейського Союзу // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (11). – C. 32-39. – ISSN 2306-3971
1512104
  Похресник А.К. Участь молоді Західної Європи в Болонському процесі та її громадянська позиція / А.К. Похресник // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 25-32. – ISSN 1818-5797
1512105
  Коротич І. Участь молоді у виборчому процесі: деякі проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-89
1512106
  Омельченко О.В. Участь молоді у розвитку промисловості західних областей України (1946-1958 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко О. В.; КУ. – К., 1994. – 21л.
1512107
  Омельченко Олег Володимирович Участь молоді у розвитку промисловості Західних областей України (1946-1958 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко Олег Володимирович; Львівський держуніверситет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 174л. – Бібліогр.:л.157-174
1512108
  Козубовська І.В. Участь молодших школярів у волонтерській діяльності / І.В. Козубовська, Р.В. Козубовський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 71-74. – Бібліогр.: с. 73. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1512109
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової,-тироїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис...канд.біолог.наук:14.03.09 / Воронін Кирило Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.153-193
1512110
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової, -тиреоїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 14.03.09 / Воронін К.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1512111
  Слободяник Л. Участь монооксиду азоту в регуляції депонування крові печінкою / Л. Слободяник, Є. Решетнік, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В гострих дослідах на щурах, внутрішньопортальне введення L-аргініну у дозах близьких до фізіологічної концентрації в крові, зумовлює розширення ємнісних судин печінки, внаслідок чого об"єм депонованої в них крові збільшується. Блокада NО-синтаз за ...
1512112
  Кириченко К.М. Участь морських агентів при вчиненні морського протесту // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 10-13
1512113
  Моргунова І. Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку. Проаналізовано вплив М. Довнара-Запольського на формування Наталії Дмитрівни як історика Росії. Work of N. Polonska-Vasylenko at the history-ethnographic group was ...
1512114
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичини й Волині ( 20-30-ті рр. 20 ст. ) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 253 л. + Додатки : л.229-253. – Бібліогр.: л. 193-228
1512115
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичиний і Волині (20-30-ті рр. 20 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 4 назви
1512116
  Бондарчук К. Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 38-44
1512117
  Колісник В О. Участь народних засідателів у цивільному процесі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 36-42. – ISSN 0201-7245
1512118
  Катренко А.М. Участь народних учителів в революційно-демократичному русі 70-80-х рр. ХІХ ст. на Україні / А.М. Катренко, В.Й. Борисенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 87-92. – (Серія історії ; № 18)
1512119
  Шушкевич Ю.О. Участь народного руху України у виборах 1998 року за матеріалами газети "Волинь" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 177-188. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1512120
  Чуприна М. Участь населелля Чернігівщини у війні проти французьких загарбників // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.62-71
1512121
  Хом"як А. Участь населення України у волонтерській та благодійницькій діяльності // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 67-71. – ISSN 2306-3974
1512122
  Сидоренко О.С. Участь населення Чернігівської губернії у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 359-362. – ISSN 2218-4805
1512123
   Участь наукових та науково-педагогічних працівників у наукових конференціях та семінарах, проведених за межами Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2019 році // Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків, 2020. – Вип. 8. – С. 69-108


  Харківський національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба
1512124
  Січкаренко К.О. Участь наукових установ України у програмах ЄС: основні тенденції та проблеми / К.О. Січкаренко, Г.П. Дубинський // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 62-70


  Розглядаються аспекти науково-технічної співпраці українських науково-дослідних установ із зарубіжними партнерами. З огляду на те, що інтеграція української наукової спільноти до світового інформаційного нині є надважливим завданням, а досвід участі ...
1512125
  Потапенко Р. Участь науково-педагогічної інтелігенції в демократизації освітнього простору України періоду перебудови (1985 - 1991 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 58-64. – ISSN 2522-4611
1512126
  Савенко Т.С. Участь Наукового Товариства імені Шевченка у відзначенні ювілеїв та пам"ятних дат у міжвоєнний період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 61-63. – ISSN 1810-2131
1512127
  Кузьменко Н.О. Участь науковців Харківського політехнічного інституту в міжнародному геофізичному році (1957–1958) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 136-144. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Висвітлено факт участі колективу кафедри «Основи радіотехніки» Харківського політехнічного інституту (ХПІ) в дослідженнях за програмою Міжнародного геофізичного року (МГР) 1957–1958 рр. Детально викладено етапи підготовки й результати досліджень та ...
1512128
  Вітман К.М. Участь національних меншин у розробці концепції етнонаціональної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 546-552. – ISSN 1563-3349
1512129
  Кулик С. Участь Національного фронту й Британської національної партії у виборах різних рівнів (кінець 1960-2013 рр.) / С. Кулик, Ю. Головачек // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 38-44. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1512130
  Диба О.М. Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів / О.М. Диба, Є.А. Поліщук, Ю.О. Гернего // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 272-277 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1512131
  Послушин Є. Участь негромадських суб`єктів у здійсненні конституційних завдань держави (на прикладі вищого шкільництва) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.203-210. – Бібліогр.: 15 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1512132
  Олексієнко Наталія Валентинівна Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Афтореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 11 / Олексієнко Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1512133
  Олексієнко Н.В. Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарнотиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клитинна біологія, гістологія / Олексієнко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154л. : Ілюстрації. – Бібліогр.: л. 130-154
1512134
  Дзержинський М.Е. Участь нейромедіаторних систем мозку в регуляції функції надниркових залоз у птахів / М.Е. Дзержинський, О.М. Птиця, О.В. Струц // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 126-131. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив блокади і стимулювання катехоламінергічних та холінергічних рецепторів головного мозку, а також нонапептидів в механізмі регуляції функції гіпоталамо-адреналового комплексу у 60-денних півнів. Встановлено, що через дофамінові рецептори ...
1512135
  Гавриш О.В. Участь неповнолітніх у відновленні промислового потенціалу УРСР у повоєнний період (1945 - початок 1950-х рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 173-176. – ISSN 2076-8982


  На основі вивчення архівних джерел, матеріалів періодичної преси та спогадів очевидців у статті висвітлюється та аналізується раніше малодосліджена та на сьогодні досить актуальна проблема використання дитячої праці у відновленні промислового ...
1512136
   Участь Нз рецептора у функціонуванні мембрано- зв"язаних ферментів парієтальних клітин слизової оболонки шлунка за умов експериментальної моделі виразки / В.О. Чайка, Л.І. Гавриш, О.В. Скопенко, Є.А. Строцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-15. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що агоніст Н3 гістамінового рецептора R-альфа-метилгістамін знижує активність 5ў-нуклеотидази та Na+,K+-АТФази в плазматичних мембранах парієтальних клітин слизової шлунка щурів за умов стресової моделі виразки. Введення антагоніста Н3 ...
1512137
  Хім"як А. Участь Німеччини у діяльності Північноатлантичного альянсу: історико-політичний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 95-104. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1512138
  Пазюк Л.М. Участь нонапептидів гіпоталамусу в механізмах регуляції щитовидної залози / Л.М. Пазюк, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-125. – (Біологія ; Вип. 26)


  При використанні гістофізіологічного та радіоімунологічного методів дослідження здійснено комплексний аналіз реакції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного комплексу при введенні птахам пітуїтрину, до складу якого входять нонапептиди, які виробляються у ...
1512139
  Красногор О.В. Участь нотаріуса в процесі медіації // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 89-91. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1512140
  Нікітюк О.М. Участь нотаріуса у посвідченні шлбюних договорів: проблеми теорії і практики // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 116-118. – ISBN 978-617-673-442-0
1512141
  Міхеєв А. Участь О. Андрієвського у роботі Директорії УНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 15-16
1512142
   Участь О. Мазурика у мистецьких виставах у Франції (Р. З.) // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 126
1512143
  Яновська О. Участь обвинуваченого в судовому провадженні: право чи обов"язок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 26-33. – ISSN 1026-9932
1512144
  Фічора Т.І. Участь ОБСЄ в розв"язанні придністровського конфлікту // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 99-105. – ISBN 966-7196-06-2
1512145
  Кривошея І.І. Участь ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014–2016) (на матеріалі електронних видань).. / І.І. Кривошея, Л.М. Якименко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 122-129. – ISSN 2076-1554
1512146
  Музичко О. Участь одеських істориків в українському національному русі другої половини XIX - початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 112-115. – ISBN 978-966-439-357-4
1512147
  Ящук А.В. Участь Одеського товариства історії та старожитностей у створенні міських гербів Таврійської губернії першої половини ХІХ століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 212-223. – ISSN 0320-9466
1512148
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У дослідах на наркотизованих собаках і щурах та in vitro на ізольованих смужках судин вивчали вплив ацетилхоліну (АХ) та L-аргініну на скоротливість ворітної вени (ВВ). Внутрішньопортальне введення АХ і L-аргініну викликало зменшення локального ...
1512149
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1512150
  Красіонова О. Участь ООН у врегулюванні військового конфлікту на території України / О. Красіонова, М. Черниш // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 143-147
1512151
   Участь опіоїдних рецепторів у реалізації впливу лей- і мет-енкефаліну на холесекрецію / Л.А. Латишенко, Є.М. Решетнік, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 62-68. – (Серія "Біологічні науки" ; вип. 156)
1512152
  Бабенко Людмила Участь органів ВЧК-ГПУ у вилученні церковних цінностей на початку 20-х років // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 410-428
1512153
  Делія Ю.В. Участь органів державної влади у забезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
1512154
  Войтенко А. Участь органів місцевої влади у мінімізації негативних наслідків аваріїна ЧАЕС // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.13 - 19
1512155
  Макаренко О. Участь органів опіки та піклування у відносинах із надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 Цивільного кодексу України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 13-16
1512156
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 184-205
1512157
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 18 назв
1512158
  Погребняк В.Я. Участь органів суддівського самоврядування у вирішенні питань призначення суддів на адміністративні посади в судах (на прикладі діяльності Ради суддів господарських судів України) // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 40-44
1512159
  Кубієвич С.П. Участь Організації з безпеки і співробітництва в Європі у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в контексті виконання Мінських домовленостей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 356-359. – ISSN 2219-5521
1512160
  Семьоркіна К.О. Участь організацій громадянського суспільства у впровадженні національної стратегії у сфері прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 61-65. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначені проблемних питань, що виникають у взаємодії організацій громадянського суспільства та органів державної влади в цілому та під час формування і реалізації державної політики у сфері прав людини. На основі визначених проблем, ...
1512161
  Левчишина О. Участь організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 247-248
1512162
  Проценко В. Участь освітянської профспілки у виборах до Рад у 1920-х рр.. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 18-26
1512163
  Денісова Г.В. Участь особи як свідка у кримінальній справі - обставина, що виключає можливість ведення її провадження / Г.В. Денісова, О.В. Крикунов // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 435-440. – ISSN 1563-3349
1512164
  Гордійчук О.В. Участь П. Калнишевського в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 105-111. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1512165
  Совгиря О. Участь парламентської опозиції у виборчому процесі: характеристика чинного законодавства та пропозиції щодо його розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-90.
1512166
  Рассамакін М. Участь партії демократичного соціалізму у виборах 1994 року в Німеччині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 85-88
1512167
  Дорошко Микола Участь партійно-радянського керівництва УСРР в реалізації політики геноциду українського селянства у 1932-1933 рр. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1512168
  Романюк В.В. Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 101-109. – ISSN 1999-5717
1512169
  Миснікова Т. Участь перекладача жестової мови у судовому процесі як гарантія реалізації принципу мови судочинства // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 17-20
1512170
  Савчук Р. Участь перекладача під час розгляду адміністративної справи по суті // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 140-146. – ISSN 2663-5313
1512171
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1512172
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 115-140
1512173
  Скопненко Б.О. Участь Першої окремої чехословацької бригади у боях за визволення Києва в листопаді 1943 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 106-112. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1512174
  Демуз І.О. Участь Петра Стебницького у подіях Української революції 1917–1921 рр. // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 212-231. – ISSN 2520-2855
1512175
  Хитрич А.В. Участь Петра Холодного в українському мистецькому житті (кінець XIX – початок XX століть) // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 100-106. – ISSN 2413-5402
1512176
  Куян М.В. Участь південнослов"янських народів у партизанському русі на території СРСР в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 9-17. – (Серія історії ; № 11)
1512177
  Музичко О.Є. Участь південноукраїнських істориків у роботі наукових з"їздів (друга половина XIX - початок XX ст.) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 191-229. – ISSN 2312-6825
1512178
  Павлюк В.І. Участь підприємств міністерства оборони Ураїни в нтеграційній стратегії держави як засіб підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 17-22


  Розглядаються об"єктивні основи, стан та особливості участі державних підприємств Міністерства оборони України в реалізації інтеграційної стратегії держави через призму їх конкурентоспроможності. Обґрунтовується необхідність більш активної, системної ...
1512179
  Масик Р. Участь підприємств Східної Галичини в цивільних державних замовленнях Польщі (1920-1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С.180-192. – ISSN 2078-6077
1512180
  Печенюк І.С. Участь підрозділів Збройних Сил України у міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006): гуманітарний аспект / І.С. Печенюк, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 368-381
1512181
  Стрельчук Н.В. Участь політичних партій Республіки Македонії у виборчому процесі (90-ті роки XX ст. - початок XXI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 105-112. – (Історія ; Вип. 19)
1512182
  Кресіна І.О. Участь політичних партій у парламентських коаліціях в Україні / І.О. Кресіна, В.П. Мироненко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 81-92. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1512183
  Гонюкова Лілія Участь політичних партій у політико-управлінській діяльності держави // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С.174-180
1512184
  Терзі О.С. Участь політичних партій України в реформуванні місцевих органів державної влади та самоврядування / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 1728-3671
1512185
  Терзі О.С. Участь політичних партій України у прийнятті Декларації про державний суверенітет (історичний аспект) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 140-144. – ISSN 1728-3671
1512186
  Бойчук Я.А. Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 36-41. – ISSN 2076-8982
1512187
  Папакін А. Участь польських військових формувань у оборонних боях у Києві у лютому 1918 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – 67-78. – ISSN 0869-3595
1512188
  Адамєц А. Участь польських і українських академічних бібліотек у Вікіпедії // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 85-86. – ISBN 978-966-941-056-6
1512189
  Баженова С.Е. Участь польської молоді Правобережної України в революційному русі (90-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.) / С.Е. Баженова, С.І. Оліпер // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 91-106. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1512190
  Буглай Н.М. Участь Польщі в діяльності Вишеградської групи у контексті європейської інтеграції // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 290-307. – ISBN 978-617-534-424-8
1512191
  Темірова Н. Участь поміщицьких господарств України в хлібній торгівлі (II половина XIX - початок XX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-89. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено один з аспектів підприємницької діяльності поміщиків України на межі XIX-XX ст. - торгівлю хлібом. На основі статистичних та аналітичних матеріалів охарактеризовані умови зберігання зібраного хліба, форми реалізації наявного зерна, визначені ...
1512192
  Липка Н.В. Участь понятих під час проведення окремих слідчих дій // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 53-59
1512193
  Булейко О.Л. Участь понятих у кримінальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 2-5.
1512194
  Кучинська О.П. Участь понятих у кримінальному процесі України: за і проти // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 10-13.
1512195
  Кріпак А.П. Участь потерпілого у кримінальному процессуальному доказуванні: окремі проблемні питання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-966-419-300-6
1512196
  Мещерякова Н. Участь прватних експертів у науковій та методичній діяльності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 1608-6422
1512197
  Форитор Т.М. Участь представника потерпілого в кримінальному провадженні // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 46-48


  У статті визначено поняття та процесуальний статус представника потерпілого. Наведено факти обов"язкової участі представника. Розглянуто юридичну та матеріально-правову підстави представництва.
1512198
  Тернавська В.М. Участь представників місцевої громади у здійсненні правосуддя в Україні в ХІ-ХVIII ст.ст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-53.
1512199
  Цебенко О.О. Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV - XVII ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 556-569. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1512200
  Скомороха Т.В. Участь Президента України у законодавчому процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 29-35. – ISSN 2220-1394
1512201
  Сидорчук О. Участь присяжних засідателів у судовому процесі за судовими статутами 1864р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.106-112. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1512202
  Романюк Б. Участь прокурора - криміналіста на стадії досудового слідства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.44-50
1512203
  Анпілогов О. Участь прокурора в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 105-114.
1512204
  Руденко М. Участь прокурора в господарському судочинстві: окремі питання теорії і практики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.161-168
1512205
  Колотило О.О. Участь прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Колотило Олексій Онуфрійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1512206
  Коссак С. Участь прокурора в процесі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 155-158
1512207
  Шаренко С Участь прокурора в судовому розгляді кримінальних справ як спосіб забезпечення реалізації принципу презумпції невинуватості // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 181-186. – ISSN 0201-7245
1512208
  Смирнова В.В. Участь прокурора при розгляді в суді справ про застосування примусових заходів медичного характеру // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 255-261. – ISSN 0201-7245
1512209
  Василів С.С. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1512210
  Оксенчук І.В. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 108-114
1512211
  Драган О. Участь прокурора у виконавчому провадженні в умовах реформування системи виконання судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 50-57
1512212
  Солодкий В. Участь прокурора у виконавчому провадженні: суть, генезис і значення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1512213
  Белікова С. Участь прокурора у виконанні рішень суду про відібрання дитини як спосіб захисту прав дитини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 29-37
1512214
  Непша О. Участь прокурора у наказному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 102-106.
1512215
  Годуєва К.І. Участь прокурора у перегляді судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / К.І. Годуєва, В.А. Мозгова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 227-231. – ISSN 2219-5521
1512216
  Руденко М. Участь прокурора у провадженні цивільних справ апеляційною інстанцією: теоретичні та пракичні аспекти / М. Руденко, Т. Дунас // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-92
1512217
  Кушнерик Ю. Участь прокурора у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування грабежів та розбоїв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 78-83
1512218
  Крючко Ю. Участь прокурора у розгляді справ про корупційні правопорушення / Ю. Крючко, О. Червякова // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-82.
1512219
  Меденцев А. Участь прокурора у розгляді судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовуму порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 109-114.
1512220
  Корнієнко М.С. Участь прокурора у цивільному процесі // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 167-168. – ISBN 978-617-7363-7-0
1512221
  Руденко М.В. Участь прокурора у цивільному процесі на різних етапах становлення вітчизняного законодавства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-48.
1512222
  Олійник Х. Участь прокурора у цивільному процесі: підстави і форми // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 95-99
1512223
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1512224
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 230л. + Додатки : л.229-230. – Бібліогр. : л. 205-228
1512225
  Насвіщук Л. Участь прокурора у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 45-49.
1512226
  Савчук О.І. Участь протеасомного протеолізу в ішемічному ушкодженні мозку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Савчук Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1512227
   Участь протеінкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 4 / І. Кізуб, О. Харченко, О. Костюк, Л. Остапченко, К. Клименко, А. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Цукровий діабет (ЦД) супроводжується розвитком порушень судинного тонусу. До розвитку цих порушень залучений регуляторний фермент протеїнкіназа С (ПКС). Багато даних свідчать про те, що скоротливі відповіді гладеньких м"язів судин суттєво підвищені за ...
1512228
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 133л. – Бібліогр.: л. 113-133
1512229
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1512230
  Капралов О.О. Участь протеїнкінази С у дії токоферолу на синтез РНК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-62. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Виявлено, що обробка ізольованих ядер нормальних щурів активатором протеїнкінази С ФМА викликає деяке збільшення синтезу РНК. У той самий час при додаванні ФМА до ядер, що були оброблені тритоном Х-100, не виявлено пригнічення синтезу РНК. Преінкубація ...
1512231
  Штефан М.Й. Участь професійних конференцій у радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – C. 99. – (Серія права ; № 6)
1512232
  Онищенко А.О. Участь професора І.М. Щоголева у підготовці наукових кадрів на вищих селекційно-насіннєвих курсах (1923-1924) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 189-192
1512233
  Якуба В.В. Участь професора М.М. Новикова (1933-2007) у наукових форумах з актуальних проблем фізики // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 168-169
1512234
  Медведь М. Участь професора Миколи Мушинки у долі приватної бібліотеки Олени Рудловчак // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
1512235
  Пятницька В.В. Участь професора С.Ф. Веселовського у суспільно- політичному житті вищої школи 20-х рр. ХХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 211-213
1512236
  Полянський Ю.Є. Участь професорсько-викладацького складу кафедри морського та митного права ОНЮА в навчальному процесі у навчальних центрах та інших підрозділах академії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 54-55.
1512237
  Штефан М.Й. Участь профспілок в ряданському цивільному процесі : Дис... канд. юридич. наук: / Штефан М.Й.; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – К., 1964. – 264, 48л. – Бібліогр.:л.1-48
1512238
   Участь профспілок у громадському житті села. Постанова ЦК ВКП/б/. – Х, 1929. – 32с.
1512239
  Цесарський Ф.А. Участь профспілок у захисті прав найманих працівників // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 109-111. – ISBN 978-617-7450-09-1
1512240
   Участь профспілок у політичному житті України. – Київ, 2002. – 44с. – ISBN 966-95717-8-2
1512241
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 115-135
1512242
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1512243
  Шендрик О. Участь публічних бібіліотек України у проекті "Креативна Європа" як чинник розвитку європейської співпраці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано особливості європейської ініціативи "Креативна Європа" як одного з найбільших проектів культурно-гуманітарного спрямування. Висвітлено перспективи участі в ньому публічних бібліотек України
1512244
  Васильченко Й В. Участь публічно- правових утворень у відносинах з приводу набуття відумерлої спадщини // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.46-61
1512245
  Мелех Б.В. Участь Ради Європи в захисті прав людини в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 13-23
1512246
  Галаган В.Я. Участь радянських жінок у боротьбі проти гітлерівських загарбників : (за матеріалами збірників документів) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В настоящей статье рассматриваются сборники документов и материалов, в которых раскрывается вклад женщин Украины в достижение Победы советского народа над гитлеровской Германией.
1512247
  Власенко С. Участь радянських партизанських формувань у Київській наступальній операції 1943 року та пам"ятні місця подій у сучасному науковому дискурсі // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 221-230. – ISBN 978-617-7399-29-1
1512248
  Зайцева М. Участь регіональних лідерів у світових інтеграційних процесах на прикладі країн БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 115-117
1512249
  Лях У. Участь редемптористів у проводі підпільної УГКЦ (1946 - 1989 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 47-48
1512250
  Мамішова Н. Участь Республіки Молдова в Організації за демократію та економічний розвиток (ОДЕР-ГУАМ): від президентства П. Лучинськи до президентства М. Санду // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 293-304. – ISSN 2522-1663
1512251
  Кульчицький С.В. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації / С.В. Кульчицький. – К., 1975. – 175с.
1512252
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (досвід та уроки 80-х років) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна;. – К., 1993. – 23л.
1512253
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (Досвід та уроки 80-х років) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна; КПІ. – К., 1993. – 186л. – Бібліогр.:л.169-186
1512254
  Куций А.Ф. Участь Романа Сушка у бойових діях військової формації Січових Стрільців армії УНР (січень - квітень 1918 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 102-109. – ISSN 0321-0499
1512255
  Сова А. Участь Романа Шухевича в пластовому русі // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 97-111


  У статті на основі неопублікованих архівних матеріалів, тогочасної преси та спогадів сучасників висвітлено маловідомі сторінки з життя та жіяльності Романа Шухевича в організації "Пласт"
1512256
  Швагрун В.В. Участь російських вчених в Міжнародному конгресі істориків у Лондоні 1913 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 169-171. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих матеріалів і нових архівних документів висвітлено участь російських учених на Лондонському конгресі історичних наук. On the basis of the published materials and new archival documents exposed the participation of the Russian ...
1512257
  Сурнін В.Б. Участь Російсько-Німецького добровольчого легіону у визвольній боротьбі європейських країн проти Наполеона в 1812-1815 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 71-75. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1512258
  Надтока О.М. Участь російської інтелігенції в українському національному відродженні XIX - початку XX століття (до історіографії проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 43)


  Аналізується дореволюційний етап дослідження теми участі російської інтелігенції в українському національному відродження ХІХ - початку ХХ ст.
1512259
  Бут С. Участь Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у врегулюванні "корейської проблеми" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 118-121
1512260
  Потарикіна Л.Л. Участь РСІ УРСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1923-1934) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 28-36
1512261
  Глушан О. Участь С.В. Бородаєвського в розбудові української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється участь українського вченого і громадсько-політичного діяча С.В. Бородаєвського у державотворчих процесах в Україні під час революційних подій 1917-1920 рр. Проаналізовано його роль в налагодженні зовнішньоторговельних зв"язків ...
1512262
  Корнієнко О. Участь С.В. Руднєва у створенні оборонних формувань Путивльського району Сумської області напередодні радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 131-136
1512263
  Ємчук О. Участь С.І. Маслова у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств у 1919 році // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 225-234


  Розкрито участь С. І. Маслова (1880-1957) у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств в 1919 р. на базі документів його особового архіву. Описано церковні бібліотеки та архіви.
1512264
  Бойко Наталія Участь С.О. Єфремова у формуванні й діяльності українських ліберально-демократичних партій на початку XX ст. (1900-1907 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 363-375. – ISBN 978-966-02-4851-9
1512265
  Коваль Л.В. Участь самодіяльних органів колективів підприємств у здійсненні управлінських функцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 16-20. – (Серія права ; № 6)


  Повышение роли коллективов рабочих и служащих в решении вопроса деятельности предприятий - одна из задач, поставленных Программой КПСС. В настоящее время на социалистических предприятиях функционирует система самодеятельных органов производственников, ...
1512266
  Ковбасюк Ю. Участь Світового банку в трансформації економік країн Європи і Центральної Азії // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.366-373. – ISBN 966-73-53-51-Х
1512267
  Малиновский Б.Н. Участь свою не выбирали / Б.Н. Малиновский. – К., 1991. – 253с.
1512268
  Козлов В. Участь святого престолу (Ватикану) у системі багатосторонньої дипломатії // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 180-182
1512269
  Збарський В.К. Участь селянських домогосподарств у процесах кооперації та агропромислової інтеграції / В.К. Збарський, М.П. Канінський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 87-93. – ISSN 2221-1055
1512270
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1512271
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 134-159
1512272
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1512273
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 158 л. – Бібліогр.: л. 133-158
1512274
  Камінська О. Участь Сидора Голубовича в студентському русі кінця XIX століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 122-127. – ISSN 1728-9343


  Сидір Тимофійович Голубович — український галицький державний діяч, адвокат, доктор права, посол австрійського парламенту (від 1911) та Галицького сейму (від 1913).
1512275
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 187, [6] л. – Бібліогр.: л. 167-187
1512276
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1512277
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1512278
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 164 арк. – Библиогр.: арк. 136-164
1512279
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 148л. – Бібліогр. : л.130-148
1512280
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1512281
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-10. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Більш значне зростання активності фермента було характерне для тварин, яким ...
1512282
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 5-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка (СОШ) за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Значніше зростання активності ферменту було характерним для тварин, яким ...
1512283
  Дрогобицька О.Я. Участь сільського духовенства у передвиборчій боротьбі у галицькому селі (кінець XIX - 30-ті рр. XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 151-158. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1512284
  Новікова О.М. Участь сільського жіноцтва Радянської України 1930-х рр. в громадсько-політичному житті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 64-66. – ISSN 2076-1554
1512285
   Участь сім"ї та фахівців в організації допомоги дітям дошкільного віку з гіперкінетичним розладом / К.В. Аймедов, О.В. Кривоногова, Ю.Є. Кокоріна, Ю.О. Асєєва // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 48-49. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-7484
1512286
  Ситар О. Участь сірки в регуляції адаптивних змін ліпід-пігментного комплексу рослин сої за умов дії іонів свинцю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість регуляції сіркою активності захисних систем за умов дії іонів свинцю на прикладі змін у ліпідпігментному комплексі рослин сої. У рослин, що вирощувались без додавання сірки в поживне середовище за умов дії іонів свинцю на 48 годину ...
1512287
  Довбня В.А. Участь Січових стрільців в охороні правопорядку в Києві (грудень 1918 - лютий 1919 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.8-10. – Бібліогр.: 17 н.
1512288
  Величенко О. Участь Соціал-демократичної партії Німеччини у виборах до місцевих органів влади (1946 - 1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 436-439. – ISBN 978-966-171-893-6
1512289
  Карпенко І.М. Участь спеціаліста в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 82-83
1512290
  Романюк Б.В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства : навчальний посібник / Б.В. Романюк ; МОНУ ; Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злоч. при РИБО України. – Київ : Аванпост-Прим, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-8571-90-9


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1512291
  Кройтор В.А. Участь спеціаліста при виконанні судового рішення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 104-107. – ISBN 978-617-7361-58-8
1512292
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні окремих судових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються процесуальні та організаційні питання проведення окремих судових рішень. Procedural and organizational matters of conducting individual court proceedings are dealt with.
1512293
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні слідчих дій : Кримінально-процесуальні, організаційні й криміналістичні аспекти. Навчально-практичний посібник / В.В. Ціркаль. – Київ : Кантрі Лайф, 2003. – 184с. – ISBN 966-96055-7-1
1512294
  Бойчук Т. Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту в ліквідації вогнищ шкірно-венеричних хвороб на території Чернівецької області (1946-1949 рр.). / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 8-19. – ISSN 2311-9896
1512295
  Даниленко О.В. Участь спортсменів УСРР в міжнародних змаганнях у 1920-ті роки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 51-61. – ISSN 2227-183Х
1512296
  Ложешник А.С. Участь старшини південноукраїнських іррегулярних військ у Бендерській кампанії 1789 р. / А.С. Ложешник, О.С. Ложешник // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 168-177. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1512297
  Портніченко Г.В. Участь стеролрегуляторних білків (SREBP) у регуляції морфофункціонального стану серцево-судинної системи гіпертезивних щурів за умов високохолестеринової дієти : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Портніченко Георгій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1512298
  Старенький О.С. Участь сторін кримінального провадження у процесі доказування: проблемні питання нормативної регламентації // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 305-316
1512299
  Карпова І.Г. Участь студента у волонтерській роботі: набуття досвіду професійної діяльності // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 173-175. – ISBN 978-966-2188-73-8
1512300
  Бойчук І. Участь студентів Буковинського державного медичного університету в ансамблі "Трембіта" (історія та сучасність) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 59-69. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Народний аматорський ансамбль пісні і танцю створений в 1963 році на основі студентських хорового і танцювального колективів. Ансамбль неодноразово виступав з концертами як на Буковині, а також в Румунії, Польщі, Угорщині та інших країнах. Мета ...
1512301
  Попик Н. Участь студентів вузів в українському волонтерському русі (1992-2014 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 115-123. – ISSN 2415-3567
1512302
  Хоркава І.І. Участь студентів Греко-католицької богословської академії у м. Львові у поширенні тверезості на теренах Галичини впродовж 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 116-124. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1512303
  Ховрич С. Участь студентів деяких українських вишів у відзначенні 100-річного ювілею Тараса Шевченка (1814 - 1861) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 374-377. – ISBN 978-966-171-893-6
1512304
  Комарніцький О.Б. Участь студентів Кам"янець-Подільського ІНО в оборонно-масовому русі в СРСР у 1920-ті рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – C. 22-32. – (Історичні науки ; т. 31). – ISSN 2309-2254
1512305
  Кравчук О. Участь студентів Кам"янець-Подільського університету у встановленні влади у місті Директорії УНР / О. Кравчук, С. Калитко // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 96-107. – ISSN 2309-2262


  За спогадами В. Приходька.
1512306
  Катренко А.М. Участь студентів Київського університету у революційному русі Росії (80-і роки XIX ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 24-34. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается деятельность народовольческого кружка В.П. Конашевича - М.А. Корниенко и группы М.П. Шебалина, в которых активное участие приняли студенты Киевского университета, отмечается боевой, революционный демократизм устремлений этих ...
1512307
   Участь студентів КУП НАН України в роботі Міжнародної конференції (Луцьк) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
1512308
  Бургаз Ю. Участь студентів у прокламаційному русі в Російській імперії (60-і рр. XIX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 79-84. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1512309
  Бургаз Ю.В. Участь студентства в подіях 9 січня 1905 р. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 27-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505
1512310
  Черченко І. Участь суб"єктів федерації в механізмі зовнішніх відносин Канади (конституційно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.160-163. – ISSN 0132-1331
1512311
  Шуневич К. Участь судового експерта у кримінальному провадженні в державах змагальної системи права на прикладі Великої Британії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 133-145. – ISSN 1026-9932
1512312
  Конаков Б. Участь США у Женевському переговорному процесі 1982 - 1989 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 49-53. – ISBN 978-966-171-793-9
1512313
  Годлюк А. Участь США у міжнародних конфліктах: сторінки історії розрядки першої половини 1970-х рр. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 17-22
1512314
  Білоніжка П. Участь Тараса Шевченка в Аральській науковій і Каратауській геологічній експедиціях // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 6-9. – ISSN 1563-3977
1512315
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : дис.. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191 л. – Бібліогр.: л. 159-191
1512316
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1512317
  Первомайський О.О. Участь територіальних публічно-правових утворень в цивільних відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / О.О. Первомайський ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 192, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 4). – ISBN 978-966-7509-99-6
1512318
  Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах : Монографія / О.О. Первомайський. – Харків : Страйд, 2005. – 184с. – (Юридичний радник). – ISBN 966-8678-10-9
1512319
  Франків І. Участь Тита Реваковича в організації опіки над українською еміграцією // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 28-33
1512320
  Бабарицька В.К. Участь ТНК в інтеграції країни з перехідною економікою / В.К. Бабарицька, Ю.О. Барбаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення прямих іноземних інвестицій для повноцінної інтеграції країни з перехідною економікою у сві-тове господарство. Обґрунтовано модель такої інтеграції за допомогою транснаціональних корпорацій (ТНК). It was undertaken an attempt ...
1512321
  Петров Р.А. Участь третіх країн у процесі прийняття рішень в Європейському Союзі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 167-170. – ISSN 2220-1394
1512322
  Мельник Я. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві, як специфічна форма реалізації права на безпеку: матеріально-процесуальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 320-321
1512323
  Шиманович Ольга Участь третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 87-92
1512324
  Каленюк Г.Т. Участь трудящих в економічному житті суспільства / Г.Т. Каленюк. – Київ, 1982. – 48с.
1512325
  Боровська Л.П. Участь трудящих в управлінні виробництвом - важливий фактор підвищення його ефективності / Л.П. Боровська. – Київ, 1976. – 48с.
1512326
  Терлецький В.М. Участь трудящих мас в управлінні Радянською державою / В.М. Терлецький. – К., 1950. – 34с.
1512327
  Гура В. Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва / В. Гура, Л. Кот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-55. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано необхідність оцінки ризиків підприємницької діяльності з метою пошуку шляхів їх мінімізації, розглянуто особливості функціонування бізнес-клубів, обґрунтовано важливість участі представників МСП у бізнес-клубах для зменшення ...
1512328
  Радченко О.І. Участь у виборах і референдумах як конституційний обов"язок: зміст і перспективи запровадження в Україні // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 212-216. – ISBN 978-617-7069-57-6
1512329
  Іванова О. Участь у діяльності товариства з обмеженою відповідальністю через представника, який діє за дорученням / О. Іванова, І. Балон, В. Зубова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 38-41
1512330
  Костенко Н. Участь у культурі: культурні техніки і медіатизація невизначеності // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 17-22. – ISSN 2077-5105
1512331
   Участь у Програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  За 2014-2015 роки від України було подано 394 заявки для участі у конкурсах програми Європейського Союзу "Горизонт 2020".
1512332
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом інвалідів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 100-102.
1512333
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом непрацездатних утриманців спадкодавця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 105-107.
1512334
  Панич Н.Ю. Участь у справах приватного обвинувачення органів прокуратури в Галичині (1849-1918 рр.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 26-30. – (Право. Економіка. Управління)
1512335
  Тимошевська І. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, у структурі доступності правосуддя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 248-261. – ISSN 1026-9932
1512336
  Штефан Е. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 5-14
1512337
  Допілка В.О. Участь України в боротьбі з морським піратством: етапи формування правової бази. / В.О. Допілка, І І. Нікольчева // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 123-131. – (Юридичні науки ; № 2)
1512338
  Білан С.О. Участь України в діяльності міжнародних організацій // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 58-60
1512339
  Колесникова В. Участь України в діяльності ЮНЕСКО до проголошення незалежності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 298-301.
1512340
  Кориневич А. Участь України в договорі про застосування енергетичного співтовариства: перспективи і зобов"язання в енергетичній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 196-203


  Стаття присвячена аналізу положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та зобов"язань, які він накладає у енергетичній сфері. Аналіз договору таких зобов"язань є актуальним для України, адже з 1 лютого 2011 р. наша держава є членом ...
1512341
  Овчарова Л.П. Участь України в європейських наукових програмах: тенденції та перспективи / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 33-42. – ISSN 2310-5534
1512342
  Безкоровайна В. Участь України в інтеграційних процесах в умовах глобалізаційного розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 173-181. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1512343
  Костюк О. Участь України в інтеграційних процесах СНД у баченні російського політикуму у 1990–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 93-97. – ISSN 2076-1554
1512344
  Маслов Ю.К. Участь України в макрорегіональних стратегіях ЄС: концептуальне бачення та виклики глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12 (696/697), листопад - грудень. – С. 77-86. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
1512345
  Голубнича Г.І. Участь України в механізмі врегулювання торгівельних спорів в рамках Світової організації торгівлі // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 76-79. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1512346
  Скороход Ю.С. Участь України в миротворчій діяльності ООН на півдні Лівану // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 177-185. – ISBN 966-7196-06-2
1512347
  Кулеба Д.І. Участь України в міжнародних організаціях : Правова теорія і практика / Д.І. Кулеба ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Промені, 2007. – 304 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. серії Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-02-2
1512348
  Булгакова М. Участь України в міжнародних переговорах з питань зміни клімату: офіційна позиція України на погляд громадськості // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1512349
  Шевчук Василь Участь України в міжнародній миротворчій діяльності ( 1992-2002 рр. ) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 25-29
1512350
  Сєров О.П. Участь України в міжнародній та національній безпеці // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 288-290. – ISBN 978-617-7363-7-0
1512351
  Ємельянова Т.О. Участь України в міжнародному виставковому проекті "Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи" / Т.О. Ємельянова, Н.В. Маковська // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 210-217. – ISSN 0320-9466
1512352
  Хорошковська Т. Участь України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 82-83. – ISBN 978-966-644-365-9
1512353
  Бабець Ірина Георгіївна Участь України в обміні технологіями з країнами ЄС / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Участь України в міжнародному трансфері технологій та обміні результатами науково-технічної діяльності характеризується рядом проблем, найбільш суттєві з яких такі: незначні обсяги реалізації вітчизняної високотехнологічної продукції на ринках країн ...
1512354
  Шкуратенко О. Участь україни в ООН по законодавчому визначенню міжнародних стандартів прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.59-61. – Бібліогр.: 17 н. – ISSN 0132-1331
1512355
  Гуменюк А.Г. Участь України в операції ООН в Сьєрра - Леоне // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.73-76
1512356
  Корчомний Ю. Участь України в програмах партнерства НАТО в 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 76-78
1512357
  Дорошко М. Участь України в реалізації проєкту "Міжмор"я" як чинник підвищення її геополітичного статусу / М. Дорошко, Н. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-8. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Лейтмотивом статті є позиція авторів, що в умовах глобальних трансформацій вагомим чинником зміцнення геополітичного статусу України може стати її активне залучення до реалізації ініціативи Балто-Чорноморського союзу (або Міжмор"я) в частині створення ...
1512358
  Радзієвська С.О. Участь України в регіональних інтеграційних процесах і їх вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 49-55.
1512359
  Романюк О.В. Участь України в регіональній економічній організації - Чорноморському Економічному співробітництві (ЧЕС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.164-168
1512360
  Кизименко І. Участь України в світових та регіональних організаціях по забезпеченню миру та стабільності: історична література (1991-2011 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 106-111


  У статті розкриваються окремі аспекти відображення в працях дослідників участі України в організаціях, що покликані забезпечити мир та стабільність у світі. Загалом історія участі України, як незалежної держави, в ООН та ОБСЄ досить "молода". У зв"язку ...
1512361
  Кочубей Ю.М. Участь України в складі СРСР у діяльності спеціалізованих установ системи ООН (1945-1992 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 50-54. – ISBN 966-7196-06-2
1512362
  Віднянський С.В. Участь України в соціальній та гуманітарній діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 133-141.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1512363
  Кучик О Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі / О Кучик, О. Цебенко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1512364
  Пелих А.О. Участь України у зміцненні воєнно-політичної складової європейської безпеки: проблеми та шляхи їх вирішення // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 152-154
1512365
  Пастухова Л. Участь України у механізмі забезпечення прав людини за Європейською соціальною хартією // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 169-178. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1512366
  Дев"ятиярова В. Участь України у миротворчій діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 6-7
1512367
  Фірсова Л. Участь України у міжнародних програмах і проектах // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 1608-6422
1512368
  Горкун Т.І. Участь України у міжнародній торгівлі послугами як фактор економічної безпеки нашої держави: пробеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 398-401
1512369
  Пронкіна Л. Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій / Л. Пронкіна, О. Марченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 77-85. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність, структуру міжнародного ринку знань, сегментами якого є ринки інтелектуальних ресурсів працівників і фахівців знань; освітніх, консалтингових, науково-технічних послуг; технологій і продукції високотехнологічних секторів; об’єктів ...
1512370
  Маліченко О.М. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 381-389. – ISSN 1563-3349
1512371
  Грушова А.Т. Участь України у програмах ЮНІСЕФ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній проблемі - захисту прав дитини. Проаналізовано співробітництво України з ЮНІСЕФ щодо охорони дитинства та виокремлено найбільш вагомі проекти ЮНІСЕФ у цій галузі. Зроблено всебічний огляд спільних заходів, спрямованих на ...
1512372
  Нікешина Н. Участь України у процесах транснаціоналізації світового господарства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 70-73. – ISSN 1818-2682
1512373
  Домрачев В.М. Участь України у світових інвестиційних процесах / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 66-72
1512374
  Гуменюк А.Г. Участь України у створенні загальноєвропейського культурного простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 293-300
1512375
  Щербаков М. Участь України у формуванні нової європейської системи колективної безпеки у 90-х роках XX століття: історіографія та огляд джерел // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 66-67
1512376
  Столярський О. Участь Українм у міжнародному співробітництві з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиним шляхом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 196-199. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1512377
  Дмитрук Я. Участь українських вояків у вересневій кампанії 1939 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 231-234. – ISBN 978-966-171-793-9
1512378
  Баран А. Участь українських депутатів парламенту Габсбурзької монархії у створенні українських освітніх, економічних та військових організацій на території Східної Галичини // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – C. 5-10. – ISSN 2524-0129
1512379
  Щербаков М. Участь українських миротворців у міжнародних операціях на Балканах (90-і роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 358-360. – ISBN 978-966-171-795-3
1512380
  Данилевська О. Участь українських мовознавців в удержавленні української мови за доби Української революції 1917 - 1920 рр. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 27-41. – ISSN 1682-3540


  "Проаналізовано основні напрями мовної політики Центральної Ради, Гетьманату й Директорії УНР та участь у тогочасних процесах удержавлення української мови українських мовознавців - І. Огієнка, міністра освіти в уряді Директорії УНР, голови Правописної ...
1512381
  Зінченко Н.С. Участь українських науковців у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 7 (151). – С. 16-21


  Розглянуто досвід та перспективи участі України у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України і динаміку участі українських вчених у 7-й РП. Представлено загальну характеристику Сьомої Рамкової програми ЄС. ...
1512382
  Іваник С. Участь українських філософів в науковій діяльності Польського філософського товариства у 1910-1939 рр. ( у межах досліджень Львівської філософської школи ) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 119-126. – ISSN 0321-0499
1512383
  Кузнєцова Н. Участь українських цивілістів у підготовці модельного цивільного законодавства країн СНД / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 211-216
1512384
  Мордвінцев В.М. Участь українського духовенства в роботі Законодавчої комісії 1767-1774 pp. // Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея : науково-практична конференція. Київ, 17-18 лютого 1998 р. : доповіді, повідомлення. – Київ, 1998
1512385
  Палій А. Участь українського козацтва у війнах Польщі 1604 - 1618 років за московський трон (історичний нарис) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 110-119. – ISBN 966-650-037-X
1512386
  Стрельський В.І. Участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 року / В.І. Стрельський. – К., 1953. – 32с.
1512387
  Драгомирецька І. Участь української діаспори Канади у відродженні кредитної кооперації в Україні (1992-2005 рр.) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 125-128
1512388
  Ісаєвич О. Участь української діаспори США в інформаційному забезпеченні України (фонд "Сейбр-Світло" і діаспора США) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 45-52
1512389
  Забігайло К.С. Участь Української РСР у виробленні статуту Організації Об"єднаних Націй ( До 20-річчя піписання Статуту ООН) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 109-115
1512390
  Павленко В.В. Участь Української РСР у радянсько-болгарському співробітництві. / В.В. Павленко. – К., 1985. – 48с.
1512391
  Руккас А. Участь українців - контрактних офіцерів польської армії у вересневій кампанії 1939 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-102 : Фото. – ISSN 0869-3595
1512392
  Довбищенко М. Участь українців у державному будівництві Російської імперії XVIII - початку XIX ст. // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 129-151. – ISBN 978-617-640-241-1
1512393
  Марущенко О.В. Участь українців у збройних силах Німеччини в роки Другої світової війни (на прикладі дивізії "Галичина"): проблеми історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 28-31. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються окремі аспекти формування дивізії "Галичина" у висвітленні вітчизняних та зарубіжних істориків.
1512394
  Мягкий І.М. Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 51-60. – ISSN 0320-9466
1512395
  Перга Ю. Участь українців Холмщини і Підляшшя у парламентських виборах Другої Речі Посполитої 1922 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 319-321. – ISBN 978-966-171-893-6
1512396
  Андрющенко Е. Участь УНА - УНСО в релігійному житті України 90-х рр. XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 718-724. – ISBN 966-7379-92-11
1512397
  Самойлов П.Л. Участь університетів у регіональних інноваційних екосистемах, європейській досвід // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – C. 150-166. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478


  Метою статті є огляд передових практик участі вищих навчальних закладів у інноваційних екосистемах. У статті подано огляд теоретичних засад з формування ефективних інноваційних екосистем, розглянуто необхідні дії державних регуляторів, а також органів ...
1512398
  Совгиря О. Участь Уряду України у виборчому процесі: теоретико-прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 150-157. – ISSN 1026-9932
1512399
  Купчик Олег Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115. – Бібліогр. в кінці ст.
1512400
  Купчик О. Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115.
1512401
  Купчик О. Участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-35. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. Освещено участие УССР в международных конференциях в начале 1920-х гг. A participation of Ukrainian SSR in international conferences at the beginning of 1920 years is told.
1512402
  Федорова Л. Участь учених університету Св. Володимира у діяльності Київського товариства охорони пам"яток старовини і мистецтв // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 143-146. – ISBN 978-966-95419-8-7
1512403
  Заболотна І.М. Участь учнів львівської школи Грушевського в археографічних експедиціях на початку XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 20-22. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1512404
  Верезомська С.Ж. Участь Ф. Ернста у музейному будівництві України 1917-1933 років // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 11-13. – ISBN 978-966-651-576-9
1512405
  Сич О.А. Участь фінансових інституцій у проектах ревіталізації // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 51-55. – ISSN 2071-4653
1512406
  Лисенко А. Участь формувань отамана Н. Григор"єва у звільненні Півдня України навесні 1919 р. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 70-78. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1512407
  Салтиков В.В. Участь Франції у врегулюванні ситуації в Афганістані за президентства Н. Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 419-427


  Аналізується рівень наданої допомоги Францією за президентства Ніколя Саркозі у розбудову миру та стабільності у Афганістані, досліджується ефективність наданої допомоги. Ключові слова: адміністрація Саркозі, французька допомога ...
1512408
  Селевич Ю. Участь Харківської духовної консисторії у вирішенні конфліктів серед духовенства та прочан в XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 144-149
1512409
  Куліш С.М. Участь Харківської професури у створенні університетського статуту 1863 р.: спроба актуалізації історичного досвіду // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 199-204. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Стаття присвячена виявленню участі харківської професури в обговоренні проекту університетського статуту в ХІХ столітті і особливостей самоуправління (автономії) університету, здійснена спроба актуалізації історичного досвіду.
1512410
  Хома І.Б. Участь холдінгових структур в процесі економічної реструктуризації дочірніх підприємств / І.Б. Хома, Н.Г. Дулиба // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 89-95. – ISSN 2221-8440
1512411
  Хитровська Ю.В. Участь церкви у національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст. та урядова реакція на неї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Історія ; вип. 47)


  На основі архівних матеріалів досліджується питання про участь в польському та українському національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці ХVIII - на початку ХІХ ст. та реакція уряду на неї.
1512412
  Демченко Т.П. Участь Чернігівської громади у відзначенні 25-річчя першої публікації Михайла Грушевського (1910) // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4. – С. 163-174. – ISSN 2409-2037
1512413
  Бровченко Т. Участь Чехословацької республіки у міжнародному процесі врегулювання становища біженців (1921-1938) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політику Ліги Націй щодо біженців та участь у цьому процесі Чехословацької республіки. The article deals with the policy of the League of Nations concerning refugees and the participation of Czechoslovakia in this proc-ess.
1512414
  Кузьменко А.В. Участь Чорногорії в Першій світовій війні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 40-43. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1512415
  Білий Дмитро Участь Чорноморського козацького війська у Кавказькій війні (1792-1860 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 18-23
1512416
  Шегда О. Участь Швеції в регіональному співробітництві скандинавських країн в 1990-2000-х роках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 67-70. – ISSN 2076-1554
1512417
  Мазипчук М. Участь Ю. Коцюбинського у проведенні колективізації та хлібозаготівель в 30-ті роки XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 284-286. – ISBN 978-966-171-893-6
1512418
  Кучер В.В. Участь Ю.Тютюнника в українізації військових частин у Криму // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 172-186
1512419
  Ільчишин С. Участь Юнацтва ОУН в боротьбі за українську освіту та школу у II Речі Посполитій // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – С. 46-52. – ISSN 2518-7732
1512420
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198л. – Бібліогр. : л.171-198
1512421
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
1512422
  Горевий Володимир Участь юридичної служби суб"єкта господарювання (підприємництва) у відшкодуванні шкоди, заподіяної йому працівником / Горевий Володимир, Куліш Анатолій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 81-83
1512423
  Горевий В. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків заподіяних суб"єкту господарювання (підприємництва) контрагентами / В. Горевий, А. Куліш // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-42.
1512424
  Мазипчук М. Участь Юрія Коцюбинського у радянській зовнішній політиці (1925-1930 роки) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 43-47


  У статті вивчається діяльність Юрія Коцюбинського на посаді радника повноважних представництв СРСР протягом другої половини 20-х років XX ст. Особлива увага приділяється розкриттю внеску Ю. Коцюбинського у роботу радянських представництв Австрії та ...
1512425
  Ковальчук М. Участь яничар в економічному житті Османської імперії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-793-9
1512426
  Мосолов В.Г. Участье / В.Г. Мосолов. – Волгоград, 1966. – 28с.
1512427
  Старшинов Н.К. Участье / Н.К. Старшинов. – М, 1987. – 159с.
1512428
  Костюк М.П. Учась німців у розвитку сільської промисловості Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.99-106. – ISBN 966-551-070-3
1512429
  Зубов Н.Н. Учатсие Советского Союза в проведении второго Международного полярного города (1932-1933) / Н.Н. Зубов, Н.И. Козицкий. – М., 1959. – 36с.
1512430
  Хагуров Т.А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 93-104. – ISSN 0132-1625
1512431
  Ткаченко П.С. Учащаяся молодежь в революционном движении 60-70 х годов ХІХ в / П.С. Ткаченко. – М, 1978. – 245с.
1512432
  Кныш Г.Н. Учащаяся молодежь в российских революциях. / Г.Н. Кныш. – Днепропетровск, 1993. – 152с.
1512433
  Джахая Л.Г. Учащаяся молодежь в эпоху НТР. / Л.Г. Джахая. – Сухуми : Алашара, 1989. – 82 с.
1512434
  Шенгелиа Г.Н. Учащаяся молодежь Грузии в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Шенгелиа Г. Н.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1972. – 20л.
1512435
   Учащаяся молодежь: Социальные проблемы самоуправления. – К, 1992. – 165с.
1512436
  Науменко Г.Ф. Учащейся молодежи - интернационалистическую закалку / Г.Ф. Науменко. – К, 1981. – 160с.
1512437
  Глазырин В.В. Учащийся СПТУ: права, обязанности / В.В. Глазырин, В.Г. Гришаева. – М, 1987. – 158с.
1512438
  Фаньян Д.С. Учащимся -- прочные знания и навыки по гражданской обороне / Д.С. Фаньян. – Кишинев, 1979. – 93с.
1512439
   Учащимся о религии и атеизме. – Петрозаводск, 1989. – 131с.
1512440
  Малыгин М.А. Учащимся профессионально-технических учебных заведений о Продовольственной программе СССР. / М.А. Малыгин, Е.Ф. Соснин. – М., 1983. – 65с.
1512441
  Самойлов И.И. Учбно-наглядные пособия по географии / И.И. Самойлов. – Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1975. – 223с.
1512442
  Волков Г.І. Учбовий курс кримінального права / Г.І. Волков. – Харків : Вид-во НКЮ УСРР
Т. 1 : Злочин. – 1930. – 404 с.
1512443
   Учбовий посібник "НСДАП - Шлях до влади /1919-1933рр/2. – Запоріжжя, 1993. – 99с.
1512444
  Маняко Г.А. Учбовий посібник з німецької мови для студентів медичних ін-тів / Г.А. Маняко. – К., 1965. – 220с.
1512445
  Сідлик З.Л. Учбовий посібник з прикладной частини курсу промислової статистики / З.Л. Сідлик. – Харьков, 1963. – 264с.
1512446
  Заворотько П.П. Учбовий посібник з радянського цивільного процесуального права / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ : Вид-во Київського ун-ту
Вип. 2 : Особи, які беруть участь у справі позовного провадження. – 1967. – 107 с. – Назва вип. 1: Практичний посібник з радянського цивільного прцесуального права. - На обкл. назва вип. : Особи, які....
1512447
   Учбові завдання для тестового вибіркового контролю з курсу "Нижчі рослини". – Київ : КДУ, 1981. – 60с.
1512448
   Учбові завдання до інтенсивно-корективного курсу французської базисної граматики для студ.фак.романо-герм.філології. – К, 1984. – 39с.
1512449
   Учбові завдання з англійської мови /теми "Знаменні дати нашої країни"/ для студентів неспеціальніх факультетів. – Київ, 1983. – 44с.
1512450
   Учбові завдання з англійської мови для студ.3-го курсу юридичного факультету. – Київ, 1983. – 28с.
1512451
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентґв 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
1512452
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 3-4 курсів відділення української мови та літератури філологічного факультету. – Київ, 1983. – 44с.
1512453
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентів 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1977. – 79с.
1512454
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 4 курсу історичного факультету. – Київ, 1981. – 46 с.
1512455
   Учбові завдання з астрометрії для студентів першого і другого курсів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1983. – 60 с.
1512456
   Учбові завдання з німецької мови для студентів третіх-четвертих курсів факультету журналістики. – Київ, 1983. – 52с.
1512457
   Учбові завдання з німецької мови для студентів Ш-1У курсів факультету журналістики. – Київ, 1981. – 71с.
1512458
   Учбові завдання з позалекційного читання для студентів радіофізичного та фізичного факультетів. – ч.1. – Київ, 1992. – 38с.
1512459
   Учбові завдання з фонетики польської мови для занять у фонолабораторії студ 1-3 курсів спеціалізации "Слов"янські мови та літератури". – К, 1983. – 12с.
1512460
   Учбові завдання та контрольні роботи з англійської мови для студентів Ш-1У курсів заочного відділення філологічного ф-ту. – Київ, 1984. – 68 с.
1512461
   Учбові завдання та методичні вказівки до практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – Київ, 1981. – 32с.
1512462
   Учбові завдання та методичні вказівки. До практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – К, 1982. – 22с.
1512463
  Ветвінська Т.Л. Учбові завдання:Вправи з стилістики англійської мови для студентів V (VI-вечірнього) курсу фак-ту романо-германської філологїї / Т.Л. Ветвінська. – Київ : КДУ, 1977. – 38 с. ; №2
1512464
  Сухова Т. Учбові заклади морського відомства в культурному розвитку Миколаєва (кінець XVIII - перша пол. XIX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 76-79. – ISSN 1998-4634
1512465
   Учбово-методичний посібник з курсу діалектичного матеріалізму. – Х, 1961. – 164с.
1512466
   Учбово-методичний посібник з курсу історичного матеріалізму. Для студентів-заочників вищ.учбових закладів. – К, 1960. – 156с.
1512467
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.. – вип.1. – К, 1965. – 64с.
1512468
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.Сеінарські заняття. Для студентів загальнонаук. фак. вищих учб. закладів. – вип.4. – К, 1965. – 32с.
1512469
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії /докомуністичні способи виробництва/. Для студентів заоч. і вечірн. відділів та загальнонаук. фак-тів вузів Укр.РСР. – К, 1964. – 117с.
1512470
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Для студентів-заочників вузів Укр.РСР.. – Х, 1961. – 192с.
1512471
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Комуністичний спосіб виробництва. Для студентів заоч. і вечірніх відділів та зангальнонаук. фак. вузів Укр. РСР. – К, 1965. – 160с.
1512472
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХП з"їзду КПРС для студентів, що вивчають політичну економію. – К, 1962. – 128с.
1512473
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХШ з"їзду КПРС.. – К, 1967. – 119с.
1512474
  Карпенко Ю.О. Учбово-методичні вказівки з кусру історичної граматики української мови / Ю.О. Карпенко. – Київ, 1960. – 44с.
1512475
   Учбово-методичні нормативи викладання юридичних наук. – К, 1972. – 58с.
1512476
  Сергеева Л. Учеба в Восточной Европе: пять мифов и их разоблачение // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Данный материал был опубликован в еженедельнике "УИКЕНД", № 15. Мир глобализируется и становится дружественнее к молодым людям, желающим стать профессионалами международного уровня, какую бы страну они ни представляли. Чтобы получить диплом, ...
1512477
  Царев В. Учеба в Германии : реалии и перспективі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 57-69. – ISSN 1562-529Х
1512478
  Полехина Ю. Учеба во Фландрии // Сегодня. – Киев, 2018. – 23 января (№ 12). – С. 11


  Обучение в бельгийских университетах.
1512479
  Полехина Ю. Учеба за глаз // Сегодня. – Киев, 2017. – 11 апреля (№ 66). – С. 11


  Обзор возможностей обучения на заочном отделении. О плюсах и минусах учебы на заочном отделении говорит директор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Ризун.
1512480
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1512481
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1512482
  Сигал Л.М. Учеба и труд. Из опыта перестройки школы / Л.М. Сигал. – Куйбышев, 1961. – 127 с.
1512483
  Полехина Ю. Учеба на курорте [Кипре] // Сегодня. – Киев, 2017. – 12 сентября (№ 165). – С. 11


  Система образования на острове в авторитете не только у местных жителей, но и считается сильной среди иностранцев. Среди преимуществ - овладение несколькими языками (греческий, турецкий, ливанский, французский, испанский) по современейшим методикам. К ...
1512484
  Грай П А. Учеба,труд,творчество / П А. Грай, . – Челябинск, 1963. – 67с.
1512485
  Кръстев Боримир Учебен наръчник за българска културна реч : Как (не) трябва да говори всеки ученик, всеки студент, всеки образован българин: С речник от 2500 думи, които най-често се произнасят неправилно / Кръстев Боримир. – Пловдив : Летера, 1999. – 297с. – ISBN 954-516-242-2
1512486
  Хрусанов Г. Учебен процес / Г. Хрусанов. – София, 1971. – 474 с.
1512487
  Павлов Д. Учебна техника за институте за началки учители / Д. Павлов. – София, 1979. – 143с.
1512488
  Трембачев А.Ф. Учебная геодезическая практика : учебно-методич. пособ. / Киевский ордена Ленина государственный ун-т им. Т.Г. Шевченка ; А.Ф. Трембачев. – Киев : Киевский университет, 1967. – 132 с.
1512489
   Учебная геодезическая практика студентов университета / Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев; МВиССО РСФСР ; Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева ; Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев ; [под ред. Г.Ф. Лысова]. – Саранск, 1972. – 130 с.
1512490
   Учебная геологическая практика. – Иркутск, 1981. – 42с.
1512491
   Учебная геологосъемочная практика. – Свердловск, 1981. – 76с.
1512492
  Шубина Н.Г. Учебная геоморфологическая практика в Подмосковье / Н.Г. Шубина. – Москва, 1973. – 141с.
1512493
  Писарев А.Е. Учебная гостиница: опыт соседей : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
1512494
  Захраи С.Х. Учебная грамматика русского языка / Сейед Хасан Захраи. – [Тегеран : Изд-во Тегеран. ун-та. – [588] c. : табл., портр. – Книга на персидском языке. - Библиогр. описание осуществлено с помощью Интернета. – ([Книги по гуманитарным наукам ; 104 ; Иностранные языки]). – ISBN 964-459-707-9
1512495
  Кюнер Р. Учебная греческая грамматика / [соч.] Р. Кюнера ; пер., с необходимыми изм. и приб., с 24-го изд. подлинника П. Н[осов]. – 2-е изд., пересмотр. и испр. – Санкт-Петербург : [Тип. И.И. Глазунова], 1869. – X, 308, 46 с.


  Пер.: Носов, Петр Михайлович (1821-1899)
1512496
  Габай Т.В. Учебная деятельность и её средства / Т.В. Габай. – М., 1988. – 254с.
1512497
  Кабанова-Меллер Учебная деятельность и развивающее обучение. / Кабанова-Меллер. – М., 1981. – 96с.
1512498
  Арыдин В.М. Учебная деятельность студентов : справочное пособие для абитуриентов, студентов, молодых преподавателей / В.М. Арыдин, Г.А. Атанов. – Донецк : ЕАИ-пресс, 2000. – 80 с. – ISBN 966-7200-07-8
1512499
  Лешин Владимир Вячеславович Учебная деятельность учащихся с тяжелыми формами соматических заболеваний // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Основу исследования составил авторский подход к изучению проблем, которые связаны с обучением учащихся, имеющих тяжелые формы соматических заболеваний (ТФСЗ). Этот подход опирается на теоретические и экспериментальные исследования в области специальной ...
1512500
  Антонова С.Г. Учебная дисциплина в пространстве общекультурных компетенций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 51-57. – ISSN 0321-0383


  статье рассматриваются теоретические и методические вопросы использования междисциплинарного знания в содержании учебной дисциплины с учетом формирования общекультурных компетенций.
1512501
   Учебная и воспитательная работа в школах мастеров. – Челябинск, 1967. – 100с.
1512502
   Учебная и воспитательная работа в школе-интернате. – Пермь, 1963. – 108с.
1512503
  Субботина А.П. Учебная и воспитательная работа в школьной ученической бригаде. / А.П. Субботина. – М., 1960. – 31с.
1512504
  Крутских Д.А. Учебная и методическая работа на курсах гражданской обороны / Д.А. Крутских, А.П. Руденко. – М., 1984. – 126с.
1512505
  Архангельский С.И. Учебная и научная кинематография в высшей школе : (из опыта работы вузов) / Архангельский С.И., Кудеев Б.В. ; М-во высш. образования СССР, Метод. упр. – Москва : Совецкая наука, 1956. – 62 с.
1512506
  Дармодехин Сергей Владимирович Учебная и профессиональная ориентация в общеобразовательной школе Франции : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дармодехин Сергей Владимирович; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 24л.
1512507
  Маньшин Р. Учебная и трудовая миграция молодежи из России / Р. Маньшин, Е. Письменная, О. Тимошенко // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 61-66.
1512508
  Лебедев П.М. Учебная картина как вид наглядного пособия и методика работы с нею (На матер. преаод. географ. и ист. в 5-7 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Лебедев П.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1959. – 19л.
1512509
  Лебедев Е.А. Учебная книга географии. Российская Империя : курс гимназический / Е.А. Лебедев. – 28-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1909. – IV, 206 с.
1512510
  Лебедев Е.А. Учебная книга географии. Российская Империя : курс гимназический / Е.А. Лебедев. – 29-е испр. и доп. изд. – Петроград, 1916. – 202 с. – Дефект. кн.: відс. 1-5 стор.
1512511
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – VI, 309 с., 5 л. карт. – Экз. дефектный, 1 л. катры вырезан
1512512
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, 309 с., 5 л. карт
1512513
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – VI, 309 с., 5 л. карт.
1512514
  Зайцева А.В. Учебная книга и книжное дело московского студенчества в начале XX в.: библиотеки, издательства, книжная торговля // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 0869-608Х


  Из нескольких десятков студенческих издательств дореволюционной России только три являлись библиотеками-издательствами: Библиотека студентов-юристов Киевского университета св. Владимира, Студенческая библиотека Института инженеров путей сообщения в ...
1512515
  Константинов, Е. Учебная книга истории государства Российского, составленная из новейших отечественных творений..., с присовокуплением леточислительных таблиц к каждому периоду. – Спб., 1820. – /2/, 411с.
1512516
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для старших классов мужских гимназий / Н. Кареев. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1902. – 236 с. + исторические карты
1512517
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для коммерческих училищ / Н. Кареев. – Изд. 3-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1903. – 236 с. + исторические карты
1512518
  Курчаткин В.В. Учебная книга кузнеца-газосварщика / В.В. Курчаткин. – М, 1980. – 300с.
1512519
  Кириллов И.И. Учебная книга мойщика сельскохозяйственных машин / И.И. Кириллов, В.П. Пименов. – Москва, 1975. – 160 с.
1512520
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1902. – VIII, 348 с., 7 л. карт.
1512521
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – VIII, 350 с., 8 л. карт. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 12710 ICT деф., отсутств.: ориг. обл. и тит. л., карты
1512522
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – VIII, 350 с., 8 л. карт.


  На тит. л. печать-экслибрис: Книжный магазин .. Просяниченко
1512523
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 15-е изд. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1916. – VIII, 351 с., 8 л. карт.
1512524
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 16-е изд. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1917. – VIII, 351 с., [4] л. карт.
1512525
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – 2-е испр. изд. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 1 : Русская народжная словесноть и древняя русская письменность. – 1914. – [8], 268 с.
1512526
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – 2-е испр. изд. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 1 : Русская народжная словесноть и древняя русская письменность. – 1915. – [6], 268 с.
1512527
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 2 : От эпохи Петра Великого до Пушкина включительно. – 1915. – [4], 272 с.
1512528
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 3 : Эпохи императора Николая I и Александра II. – 1915. – [4], 426 с.
1512529
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности. – С-Пб., 1820. – 450с.
1512530
   Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности : изданныя Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 2. – 1820. – 450 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра
1512531
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности, или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности. – Спб., 1820. – 363с.
1512532
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 1. – 1819. – [6], VI, 400 с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Князь Юрий Зенкевич-Керновский
1512533
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 2. – 1820. – [2], 442, [8] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1512534
  Греч Н.И. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 3. – 1820. – [4], 363 с. – На корешке: Учебная Книга Российской словесности. Часть III


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням. На форзаце 2 надпси черными чернилами: "Юрия Зенкевича Восп. Коллегии Павла Галагана 39 выпуска" и ...
1512535
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии Издателя
Ч. 4. – 1822. – [2], VIII, 663, [14] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1512536
  Соловьев С.М. Учебная книга русской истории / Соч. Сергея Соловьева. – 12-е изд. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – [2], 398, II с.
1512537
  Глазков А.А. Учебная лаборатория вакуумной техники / А.А. Глазков, Р.А. Милованова. – Москва : Атомиздат, 1971. – 279 с.
1512538
  Морозова И.Г. Учебная лаборатория электровакуумных и полупроводниковых приборов / И.Г. Морозова. – Москва, 1967. – 379 с.
1512539
  Данилов Н.Н. Учебная летняя практика по ихтиологии и гидробиологии / Н.Н. Данилов, Р.К. Зиганшина. – М, 1982. – 88с.
1512540
  Мохов И.А. Учебная литература / И.А. Мохов. – М, 1954. – 28с.
1512541
  Баязитова Г. Учебная литература для студентов вузов: опыт США / Гузель Баязитова // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-57. – ISSN 1726-6726
1512542
  Ким И.Н. Учебная литература для уровневой системы образования. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 93-100. – ISSN 0869-3617


  Эффективное обучение бакалавров и магистрантов в компетентностном формате возможно только при наличии учебной литературы с высоким научно-инновационным и учебно-методическим потенциалом. Учитывая, что ресурсов ни одного из вузов недостаточно для ...
1512543
  Исаченкова Л.Б. Учебная мотивация студентов географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 37-49. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особенностям учебной мотивации студентов географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что для студентов всех пяти курсов мотивы социального одобрения и избегания неудачи ...
1512544
  Бухгольц О.Э. Учебная полевая практика по экономической географии : Руководство для студентов-экономгеографов 2 курса / О.Э. Бухгольц. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 83с.
1512545
  Мишнев В.Г. Учебная практика по геоботанике : Учеб.пособие для студ. биологич. спец. / В.Г. Мишнев, Л.П. Вахрушева, С.Ф. Котов; МВиССО УССР, Симферопольский гос. ун-т. – Киев, 1988. – 89с.
1512546
  Кусов В.С. Учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 1 курса ф-та почвоведения / В.С. Кусов. – Москва : Московский университет, 1988. – 55 с. – ISBN 5-211-00736-0
1512547
   Учебная практика по геодезии и разведке торфяных месторождений. – Минск, 1965. – 28с.
1512548
  Корчагин В.В. Учебная практика по геологической съемке в области развития магматических образований / В.В. Корчагин, В.А. Тимесков. – Казань, 1976. – 32с.
1512549
   Учебная практика по зоологии позвоночных. – Рига, 1976. – 88с.
1512550
   Учебная программа по политической экономии для студентов экономического факультета Московского университета. – М, 1975. – 64с.
1512551
   Учебная программа спецкурса "Пионерская практика в школе" для студентов 2-3 курсов. – Одесса, 1981. – 59с.
1512552
  Квит С. Учебная разгрузка / розмову вела Євгенія Вецько // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 11 (652), 20 марта 2015. – С. 10-15. – ISSN 2305-3364


  Министр образования Сергей Квит рассказал Корреспонденту, какие школы и вузы прекратят существование, что такое ПТУ по-голландски, введут ли плату за обучение в старших классах и как учиться детям из зоны АТО.
1512553
  Минин И.А. Учебная теория словесности / [соч.] Н. Минина. – 11-е изд. – Пермь : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова, 1876. – 72 с.
1512554
  Бокачев Н.Г. Учебная топографическая практика : методические указания / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова. – Москва : Московский университет, 1982. – 50с.
1512555
   Учебная тревога. – М, 1988. – 304с.
1512556
  Ксенз Л. Учебная тревога // Деловая столица. – Киев, 2013. – 10 июня (№ 22/23). – С. 26


  В 2013 году правительство увеличило госзаказ на технические специальности и уменьшило финансирование популярных направлений. Это вызовит недобор на некоторые специальности, что даст возможность чиновникам от образования возобновить коррупционные схемы.
1512557
  Ксенз Л. Учебная тревога превращается в панику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 3 березня (№ 9). – С. 22


  Вступна кампанія - 2014 у вітчизняні вузи опинилася під загрозою зриву. Вступительная кампания-2014 в отечественные вузы оказалась под угрозой срыва.
1512558
   Учебная тропа природы "Матвеевский лес". – М, 1981. – 42с.
1512559
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
1. – 154с.
1512560
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
2. – 164с.
1512561
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
3. – 442с.
1512562
   Учебная цифровая вычислительная машина "ПЕНЗА-1" и ее применение в учебном процессе. – Москва, 1973. – 24с.
1512563
  Коровкина Н.Н. Учебная экологическая тропа : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 57-58 : Табл. – ISSN 0016-7207
1512564
  Bernstein J. Учебниик физиологии животного организма и в частности человека / J. Bernstein. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1895. – 773 с.
1512565
  Капабланка Х.Р. Учебний шахматной игры / Х.Р. Капабланка. – М., 1975. – 151с.
1512566
  Камянова Т. Учебник Deutsch немецкого языка / Татьяна Камянова. – 3-е изд., исправл и доп. – Москва : Славянский дом книги, 2003. – 592с. – ISBN 5-85550-127-2
1512567
  Карягин А.В. Учебник автолюбителя. / А.В. Карягин, Г.М. Соловьев. – 9-е изд. – М., 1956. – 304с.
1512568
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1904. – [4], X , 578, с.
1512569
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1907. – [4], X , 578 с.
1512570
  Гуревич В.Б. Учебник аналитической геометрии / В.Б. Гуревич, В.П. Минорский. – Москва, 1958. – 164 с.
1512571
  Трубин Ф.Г. Учебник аналитической геометрии для ВТУЗов с приложением "Некоторых методических замечаний к преподаванию аналитической геометрии во ВТУЗах" : Автореф... канд. пед.наук: / Трубин Ф.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1512572
  Павлович Н.А. Учебник аналитической химии для средн. мед. школ. / Н.А. Павлович. – Л., 1952. – 208с.
1512573
  Дюваль М. Учебник анатомии и физиологии человека / Дюваль М.; испр. и доп. Ф.Е. Тур. – 3-е изд. – С.-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1908. – VII, 427 с.
1512574
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – Москва, 1954. – 363с.
1512575
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – 2-е изд., перераб. – М., 1960. – 244с.
1512576
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1963. – 348с.
1512577
  Завьялов В.В. Учебник Анатомии и физиологии человека : для средних учебных заведений / В.В. Завьялов. – Киев : Типография Петра Барского, 1907. – II, 175 с.
1512578
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 2-е изд. – Л-М, 1951. – 136с.
1512579
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 4-е изд. – М-Л, 1953. – 136с.
1512580
  Годлинник Ю.Г. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.Г. Годлинник, М.Д. Кузнец. – изд 17-е. – Л, 1954. – 144с.
1512581
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 6-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 2-е изд. – Л-М, 1951. – 120с.
1512582
  Звинская З.И. Учебник англ. языка для 5-го класса. / З.И. Звинская. – К, 1960. – 124с.
1512583
  Ланда А. Учебник англ. языка для 9-го класса средней школы / А. Ланда, М.И. Лебединская. – Изд. 6-е. – Москва-Ленинград, 1947. – 116с.
1512584
  Фоломкина Учебник англиийского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 10-изд. – М, 1976. – 192с.
1512585
   Учебник английского военного перевода. – М, 1946. – 435с.
1512586
  Аракин В.Д. Учебник английского военного перевода. / В.Д. Аракин. – Москва, 1946. – с.
1512587
  Борисов Ю.Б. Учебник английского язка. ДЛя 2 класа школ с преподаванием ряда предметов на иностр. яз. / Ю.Б. Борисов. – Изд. 3-е. – Москва, 1966. – 196с.
1512588
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 5-е изд. – Москва. – 208с.
1512589
  Вайсблит И. Учебник английского языка / И. Вайсблит. – Москва-Ленинград, 1930. – 523 с.
1512590
  Абрам С.Я. Учебник английского языка : для вузов, втузов, рабфаков, техникумов и рабочих кружков / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва ; Ленинград : Центриздат ; Коминтерн, 1931. – 287 с.
1512591
  Бахчисарайцева М.Э. Учебник английского языка : для сельскохозяйственных вузов / М.Э. Бахчисарайцева, С.А. Гернгрос, А.Н. Шевалдышев. – Москва ; Ленинград : Изд-во иностранных рабочих
Ч. 1. – 1933. – 264 с.
1512592
  Кобленц Н.С. Учебник английского языка / Н.С. Кобленц, Т.М. Кобленц. – Москва, 1936. – 175с.
1512593
  Кобленц Н.С. Учебник английского языка / Н.С. Кобленц, С.С. Толстой. – М.-Л., 1936. – 200с.
1512594
  Бартенева Е.А. Учебник английского языка : утвержден в качестве учебника для вузов / Е.А. Бартенева. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1940. – 248 с.
1512595
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 3. – 1940. – 41 с.
1512596
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 4. – 1940. – 44 с.
1512597
  Корндорф Б.Ф. Учебник английского языка / Б.Ф. Корндорф. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1945. – 451с.
1512598
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 8. – 1945. – 104 с.
1512599
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 1. – 1947. – 76 с.
1512600
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 2. – 1947. – 36 с.
1512601
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 5. – 1947. – 57 с.
1512602
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 6. – 1947. – 44 с.
1512603
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 7. – 1947. – 52 с.
1512604
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1948. – 320с.
1512605
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1949. – 320с.
1512606
  Михайловская М.И. Учебник английского языка / М.И. Михайловская. – М, 1949. – 140с.
1512607
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1. – 1949. – 404с.
1512608
  Галинская М. Учебник английского языка / М. Галинская, З. Цветкова. – Москва, 1950. – 528с.
1512609
  Суворов С.П. Учебник английского языка : первый год обучения / С.П. Суворов. – Москва, 1950. – 395 с.
1512610
  Терешко З.Н. Учебник английского языка / З.Н. Терешко. – М., 1951. – 342с.
1512611
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
2. – 1951. – 544с.
1512612
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Москва, 1952. – 368с.
1512613
   Учебник английского языка. – М., 1953. – 439с.
1512614
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 2-е переработ. изд. – М., 1953. – 432с.
1512615
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд 2-е. – Москва, 1954. – 376с.
1512616
   Учебник английского языка. – М., 1954. – 359с.
1512617
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1954. – 336с.
1512618
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1-2. – 1954. – 480, 368с.
1512619
   Учебник английского языка. – М.
1. – 1955. – 438с.
1512620
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Москва, 1956. – 312 с.
1512621
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – М., 1957. – 344с.
1512622
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – М
1,2. – 1957. – 371с.
1512623
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 5-е изд. – Москва
1. – 1958. – 416с.
1512624
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 3-е изд. – М., 1959. – 432с.
1512625
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд. 3-е. – Москва, 1959. – 414с.
1512626
   Учебник английского языка. – ч.1. – М, 1959. – 624с.
1512627
  Чарыкова Т.Н. Учебник английского языка : для студентов мед. вузов / Чарыкова Т.Н., Харкевич Е.Н. – Ленинград : Медгиз, Ленингр. отд-ние, 1959. – XVI, 543 с.
1512628
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – 2-е изд. – М
1,2. – 1959. – 371с.
1512629
  Суворов С.П. Учебник английского языка : для студентов неязыковых вузов, изучавших язык в сред. учеб. заведениях / Суворов С.П., Шевалдышев О.М. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз, 1960. – 384 с.
1512630
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Л, 1960. – 423с.
1512631
  Баг Э.Я. Учебник английского языка : для вечерн. ф-тов и отделений высш. техн. учеб. заведений / Э.Я. Баг, Н.А. Нечаева, Э.С. Яралова. – Москва : Изд. лит. на иностр. яз., 1960. – 214 с.
1512632
  Бабаджан Э.М. Учебник английского языка : для 3-го курса пед. ин-тов и фак. иностр. яз. / Бабаджан Э.М. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1960. – 244 с.
1512633
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – 3-е изд. – М
1,2. – 1960. – 371с.
1512634
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – Москва
Ч. 1, 2. – 1960. – 371 с.
1512635
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 4-е изд. – Москва
2. – 1960. – 368с.
1512636
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Л, 1961. – 424с.
1512637
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – 3-е перераб. изд. – Москва, 1961. – 339с.
1512638
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1961. – 460 с.
1512639
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд. 4-е. – Москва, 1961. – 414с.
1512640
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1962. – 320с.
1512641
  Баг Э.Я. Учебник английского языка / Э.Я. Баг. – Изд.2-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1962. – 206с.
1512642
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 4-е стереотип. изд. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 1. – 1962. – 684с.
1512643
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 7-е изд. – М.
1. – 1962. – 419с.
1512644
  Баг Э.Я. Учебник английского языка : для вечерн. ф-тов и отделений высш. техн. учеб. заведений / Э.Я. Баг, Н.А. Нечаева, Э.С. Яралова. – 2-е изд., (испр. и доп.). – Москва : Высшая школа, 1963. – 206 с.
1512645
   Учебник английского языка. – Москва, 1963. – 511с.
1512646
   Учебник английского языка : для 2 курса педагогических институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1963. – 378 с.
1512647
   Учебник английского языка. – Москва : Международные отношения, 1963. – 295с.
1512648
  Вилюман В.Г. Учебник английского языка / В.Г. Вилюман, Н.И. Еремеева, Е.А. Корнеева. – Ленинград, 1963. – 398с.
1512649
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 4-е стереотип. изд. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 1. – 1963. – 684с.
1512650
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1. – 1963. – 419с.
1512651
  Бонк А Н. Лукьянова Учебник английского языка / А Н. Лукьянова Бонк, Л.Г. Памухина. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 2. – 1963. – 604с.
1512652
  Бабаджан Э.М. Учебник английского языка : для III курса ин-тов и фак. иностр. яз. / Бабаджан Э.М. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1964. – 336 с.
1512653
  Константинов Б Е. Учебник английского языка / Б Е. Константинов, . – М., 1964. – 416с.
1512654
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – М, 1964. – 200с.
1512655
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1964. – 292с.
1512656
   Учебник английского языка. – М., 1965. – 515с.
1512657
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – Москва : Высш. школа, 1965. – 443 с., [1] л. план. : ил., карт.
1512658
  Горышник Л.А. Учебник английского языка : для 1 курса заоч. ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.А. Горышник, А.Н. Жукова, О.Г. Жукова [и др.]. – Москва : Высш. школа, 1965. – 515 с.
1512659
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – Москва : Высш. школа, 1966. – 443 с. : ил., табл.
1512660
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка : для заоч. техн. вузов и фак. / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – Москва : Высшая школа, 1966. – 404 с. : ил.
1512661
  Беляева М.А. Учебник английского языка / М.А. Беляева, В.А. Короллькова. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 344 с.
1512662
  Абрамкина Т.А. Учебник английского языка : для 1-го курса неязыковых фак. ун-тов / Т.А. Абрамкина [и др.]. – Москва : Высшая школа, 1966. – 312 с. : ил.
1512663
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва, 1966. – 378с.
1512664
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Международные отношения, 1967. – 312 с.
1512665
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – 3-е изд. испр. и доп. – Львов, 1967. – 346с.
1512666
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка : для заоч. техн. вузов и фак. / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – Москва : Высшая школа, 1967. – 404 с. : ил.
1512667
  Бух М.А. Учебник английского языка : для военных авиационно-технических училищ ВВС / М.А. Бух; под ред. Г.М. Уайзера. – Москва : Военное издательство Мин-ва обороны СССР, 1967. – 671с.
1512668
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – Москва : Высш. школа, 1967. – 434 с. : ил., табл.
1512669
  Арбекова Т.И. Учебник английского языка / Т.И. Арбекова, А.Д. Бодрова. – Москва, 1968. – 303 с.
1512670
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1968. – 271с.
1512671
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 2-е изд. – М, 1968. – 192с.
1512672
  Матюшкина-Герке Учебник английского языка / Матюшкина-Герке, С.П. Балашова, Н.Н. Броссе. – Москва, 1968. – 472с.
1512673
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 3-е изд. – М, 1969. – 192с.
1512674
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Л., 1969. – 279с.
1512675
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1969. – 240с.
1512676
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 240с.
1512677
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – Москва, 1970. – 336с.
1512678
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 3-е изд. – Москва : Высш. школа, 1970. – 503 с.
1512679
  Гачечиладзе А.Д. Учебник английского языка / А.Д. Гачечиладзе, К.Ф. Пассек. – Москва, 1970. – 240с.
1512680
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 4-е изд. – М, 1970. – 192с.
1512681
  Иванова Л.Л. Учебник английского языка / Л.Л. Иванова, С.П. Балашова, Т.Н. Кузьмичева. – Москва, 1970. – 335с.
1512682
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 1. – 1970. – 543с.
1512683
  Гилянова А.Г. Учебник английского языка : (для III курса ин-тов и фак. иностр. яз.) / А.Г. Гилянова, М.И. Оссовская, З.Я. Тураева. – Москва : Высшая школа, 1971. – 224 с.
1512684
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – К, 1971. – 374с.
1512685
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1971. – 240с.
1512686
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – для 8-ого класса. – Москва, 1971. – 191с.
1512687
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. – Москва, 1971. – 240с.
1512688
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 5-е изд. – М, 1971. – 192с.
1512689
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М, 1971. – 176с.
1512690
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 1. – 1971. – 540 с.
1512691
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка : для заоч. техн. вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – 2-е изд. , перераб. – Москва : Высшая школа, 1972. – 494 с. : ил.
1512692
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – Москва, 1972. – 320с.
1512693
  Абрамкина Т.А. Учебник английского языка / Т.А. Абрамкина, М.М. Фалькович, Е.А. Бонди. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1972. – 294с.
1512694
   Учебник английского языка. – Москва, 1973. – 320 с.
1512695
   Учебник английского языка : Для (неяз.) вузов (и фак) заочн.обучения. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1973. – 382с.
1512696
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 7-е изд. – М, 1973. – 192с.
1512697
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1973. – 346с.
1512698
  Яковлева Р.А. и Преснова А.Д. Учебник английского языка / Р.А. и Преснова А.Д. Яковлева. – Москва, 1973. – 320с.
1512699
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 2-е изд., испр. – Москва, 1973. – 304с.
1512700
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 208с.
1512701
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. – Москва, 1973. – 240с.
1512702
  Шерешевская М.А. Учебник английского языка / М.А. Шерешевская, Н.М. Эльянова. – Москва
1. – 1973. – 96с.
1512703
  Шерешевская М.А. Учебник английского языка / М.А. Шерешевская. – Ленинград
2. – 1973. – 88с.
1512704
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 2. – 1973. – 448 с.
1512705
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 4-е изд., стер. – Москва : Высш. школа, 1974. – 503 с. : ил.
1512706
  Вахмистров В.В. Учебник английского языка / В.В. Вахмистров. – Москва, 1974. – 415с.
1512707
   Учебник английского языка : 1 курс. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1974. – 384с.
1512708
   Учебник английского языка : для 1 курса. – Москва : Высшая школа, 1974. – 343 с.
1512709
  Матюшкина-Герке Учебник английского языка / Матюшкина-Герке, Л.Л. Иванова, С.П. Балашова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1974. – 288с.
1512710
   Учебник английского языка. – Москва, 1975. – 296с.
1512711
   Учебник английского языка : для І курса институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 3-е, доп. и испр. – Москва : Высшая школа, 1975. – 398 с.
1512712
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 480с.
1512713
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1975. – 176с.
1512714
  Чистик М.Я. Учебник английского языка / М.Я. Чистик. – Москва, 1975. – 350с.
1512715
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – 2-е изд. – К, 1975. – 382с.
1512716
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 175с.
1512717
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 8-е изд. – Москва, 1975. – 240с.
1512718
  Авраменко О.П. Учебник английского языка : [Для торг. ин-тов и технол. ин-тов пищевой пром-сти] / Авраменко О.П., Скибицкая Н.А. – Киев : Вища школа, 1975. – 196 с.
1512719
   Учебник английского языка : Для ІІ курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1975. – 296 c.
1512720
  Серебренникова Э.И. Учебник английского языка / Э.И. Серебренникова. – Москва, 1976. – 240с.
1512721
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков. – 6-е изд. для 8-ого класса. – Москва, 1976. – 191с.
1512722
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Москва, 1976. – 192с.
1512723
  Дивинская Э.А. Учебник английского языка / Э.А. Дивинская, Е.А. Виноградова. – Москва : Просвещение, 1976. – 208 с.
1512724
  Весник Д.А. Учебник английского языка : Для 3-го курса / Д.А. Весник. – Москва, 1976. – 280с.
1512725
  Бух М.А. Учебник английского языка / М.А. Бух. – М, 1976. – 373с.
1512726
   Учебник английского языка. – Киев, 1976. – 287 с.
1512727
   Учебник английского языка. – М., 1976. – 269с.
1512728
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 192 с.
1512729
   Учебник английского языка : для І-ІІ этапов обучения в технических вузах. – Москва : Высшая школа, 1977. – 240 с.
1512730
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков. – 10-е изд. – Москва, 1977. – 240с.
1512731
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 10-е изд. – М, 1977. – 176с.
1512732
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка : 6 кл. / Г.М. Уайзер. – 11-е изд. – М, 1978. – 176с.
1512733
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1978. – 352с.
1512734
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 384с.
1512735
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 5-е изд., испр. – Москва : Высш. школа, 1978. – 368 с.
1512736
  Гудзь В.Я. Учебник английского языка / В.Я. Гудзь, Э.А. Дивинская. – 9-е. – М, 1978. – 208с.
1512737
  Вейзе А.А. Учебник английского языка / А.А. Вейзе, В.С. Харитонов. – Москва, 1979. – 207с.
1512738
  Весник Д.А. Учебник английского языка / Д.А. Весник. – Москва, 1979. – 352с.
1512739
  Берлина И.К. Учебник английского языка / И.К. Берлина. – Москва, 1979. – 247с.
1512740
   Учебник английского языка / Берлина И.К. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 316с.
1512741
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – 6-е изд., испр. идоп. – Львов : Вища школа, 1979. – 328 с.
1512742
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – 3-е изд. – К, 1980. – 287с.
1512743
  Гроссман Е.Я. Учебник английского языка : для V курса заочных отделений / Е.Я. Гроссман, Н.Д. Токарева. – Москва : Высшая школа, 1980. – 391с.
1512744
  Старков А.П. Учебник английского языка : 9-10 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 8-е изд. – Москва, 1980. – 352с.
1512745
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка : 9 - 10 кл. / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1980. – 336с.
1512746
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 336с.
1512747
  Борисенко И.И. Учебник английского языка : учебник / И.И. Борисенко, Н.А. Лапоногова, Л.М. Медведева; под ред.проф. Ю.А. Жлуктенко. – Киев : Вища школа, 1980. – 222 с.
1512748
   Учебник английского языка. – М., 1981. – 352с.
1512749
   Учебник английского языка : для 2 курса пед.ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 384 с.
1512750
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, С.А. Тылкина. – М., 1982. – 349с.
1512751
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 10-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1982. – 352с.
1512752
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 13-е изд. – Москва, 1982. – 208с.
1512753
  Старков А.П. Учебник английского языка : 8 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 12-е изд. – Москва, 1982. – 191с.
1512754
  Синельникова Н.М. Учебник английского языка / Н.М. Синельникова, А.А. Барбарига. – Москва, 1982. – 303с.
1512755
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 4-е изд. – М., 1982. – 384с.
1512756
  Гудзь В.Я. Учебник английского языка / В.Я. Гудзь, Э.А. Дивинская. – 10-е. – М, 1982. – 208с.
1512757
  Бурлак А.И. Учебник английского языка / А.И. Бурлак. – М., 1982. – 247с.
1512758
  Герман-Прозорова Учебник английского языка : учебник англ. языка : для студентов высш. инж. мор. уч-щ / Герман-Прозорова Л.П., Иванов В.Г. – Москва : Высш. школа, 1982. – 367 с. – (Высшее образование)
1512759
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 6-е изд., стер. – Москва : Высш. школа, 1982. – 368 с.
1512760
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1982. – 637с.
1512761
  Старков А.П. Учебник английского языка : 8 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 13-е изд. – Москва, 1983. – 192с.
1512762
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 11-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1983. – 352с.
1512763
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая, В.М. Макеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 240с.
1512764
  Харитонов В.С. Учебник английского языка / В.С. Харитонов. – 9-е изд. – М., 1983. – 176с.
1512765
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Изд. 7-е, испр. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1983. – 638с.
1512766
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 9-е изд. – Москва, 1984. – 175с.
1512767
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 12-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1984. – 352с.
1512768
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 319с.
1512769
  Берлина И.К. Учебник английского языка : для II курса естественных факультетов университетов / И.К. Берлина, М.Г. Помпа, Е.К. Старшинова. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 240 с.
1512770
  Богородицкая В.Н. Учебник английского языка / В.Н. Богородицкая. – М, 1985. – 287с.
1512771
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1985. – 511 с.
1512772
  Горкун М.Г. Учебник английского языка / М.Г. Горкун. – К, 1986. – 238с.
1512773
  Шавернева Л.И. Учебник английского языка / Л.И. Шавернева. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1986. – 304с.
1512774
  Юдина Е.Е. Учебник английского языка / Е.Е. Юдина. – Киев : Вища школа, 1986. – 288 с.
1512775
   Учебник английского языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1987. – 272с.
1512776
   Учебник английского языка : учебник / И.М. Берман, Т.М. Ковбасюк, О.В. Авраменко, М.А. Панченко; И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1987. – 319 с.
1512777
  Дивинская А Э. Учебник английского языка / А Э. Дивинская, Е.А. Виноградова. – 6-е. – М, 1987. – 208 с.
1512778
  Парахина А.В. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / А.В. Парахина, С.А. Тылкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 383, [1] с. : ил.
1512779
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 10-е изд. – Москва, 1988. – 175с.
1512780
  Борисенко И.И. Учебник английского языка / И.И. Борисенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1988. – 284 с.


  Учебник состоит из 14 разделов и 3 приложений (1.Латинские слова и сокращения;2.Перечень государств - членов ООН;3.Словарь политической и экономической терминологии). Каждый раздел включает основной и дополнительные тексты, упражнения ...
1512781
  Чечель Е.Г. Учебник английского языка / Е.Г. Чечель. – Киев, 1988. – 303с.
1512782
  Богородицкая В.Н. Учебник английского языка / В.Н. Богородицкая, Л.В. Хрусталева. – М, 1989. – 271с.
1512783
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1989. – 639с.
1512784
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001294-8(Ч.2)
Ч. 2. – 1989. – 511с.
1512785
  Гмирянская В.А. Учебник английского языка / В.А. Гмирянская. – Киев : Высшая школа, 1991. – 303 с.
1512786
  Горкун М.Г. Учебник английского языка / М.Г. Горкун. – 2-е перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1991. – 358с.
1512787
   Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Котий, г.А., Н.А. Лукьянова. – Минск : Выща школа. – ISBN 5-339-00635-2; 5-339-00636-0 (ч.1)
Ч. 1. – 1991. – 638с.
1512788
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка / К.Э. Эккерсли. – Москва
1. – 1992. – 256с.
1512789
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х кн. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Крон-Пресс
Ч. 1. – 1992. – 638 с.
1512790
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0010-6
Ч. 1. – 1992. – 640с.
1512791
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-035-1(ч.1, кн.1)
Ч. 1, кн. 1. – 1992. – 352с.
1512792
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Минск : Вышэйшая школа. – ISBN 5-339-00825-8; 5-339-00824-Х
Ч. 1. – 1992. – 639с.
1512793
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-036-Х
Ч. 1, кн. 2. – 1992. – 344с.
1512794
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-038-6(ч.2, кн.2)
Ч. 2, Кн. 2. – 1992. – С.302-604
1512795
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Памухина. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3, 5-86716-037-8(ч.2, кн.1)
Ч. 2, Кн. 1. – 1992. – 302 с.
1512796
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Минск : Вышэйшая школа. – ISBN 5-339-00637-9 (Ч.2)
Ч. 2. – 1992. – 511 с.
1512797
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0011-4
Ч. 2. – 1992. – 511с.
1512798
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка / К.Э. Эккерсли. – Москва
2. – 1992. – 256с.
1512799
  Эккерсли К Учебник английского языка / К Эккерсли. – Репринтное воспроизведение. – Санкт-Петербург : Художественная литература. – ISBN 5-280-02472-4
Кн. 3. – 1992. – 320 с.
1512800
  Эккерсли К Учебник английского языка / К Эккерсли. – Репринтное воспроизведение. – Санкт-Петербург : Художественная литература. – ISBN 5-280-02473-2
Кн. 4. – 1992. – 320с.
1512801
   Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Лукьянова, н.А., Л.Г. Памухина. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1993. – 510с.
1512802
   Учебник английского языка. – Москва, 1994. – 336 с.
1512803
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Б.и.
Ч. 1. – 1994. – 640с.
1512804
  Бонк Учебник английского языка / Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : АРТ
Ч. 1, кн. 1. – 1994. – 352с.
1512805
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Лукьянова. – Москва : АРТ
Ч. 1, кн. 2. – 1994. – 344с.
1512806
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ
Ч.2, кн. 1. – 1994. – 302с.
1512807
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ
Ч. 2, кн.2. – 1994. – с.302-604
1512808
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1994. – 512с.
1512809
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк. – Москва : ДеКонт. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч.2. – 1994. – 512с.
1512810
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Рыбинск : ДеКонт; РДП. – ISBN 5-88697-006-1(Ч1)
Ч. 1. – 1995. – 640с.
1512811
  Бонк Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк, А.Г. Котий, Н.А. Лукьянова. – Иваново : Фора
Ч. 1. – 1995. – 640с.
1512812
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Иваново : Фора
Ч. 2. – 1995. – 512с.
1512813
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-008-8; 5-88697-007-Х
Ч. 2. – 1995. – 512с.
1512814
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-006-1; 5-88697-007-Х; 5-88697-006-1 (ч.1)
Ч. 1. – 1996. – 512с.
1512815
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-008-8; 5-88697-007-Х; 5-88697-008-8 (ч.2)
Ч. 2. – 1996. – 512с.
1512816
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва; Харьков : ДеКонт; Торсинг. – ISBN 966-7300-02-1
Ч. 1. – 1997. – 638с.
1512817
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва; Рыбинск : ДеКонт; Рыбинский Дом печати. – ISBN 5-88697-006-1
Ч. 1. – 1997. – 640с.
1512818
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва; Рыбинск : ДеКонт; Рыбинский Дом печати. – ISBN 5-88697-008-8
Ч. 2. – 1997. – 512с.
1512819
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва; Харьков : Деконт; Торсинг. – ISBN 966-7300-03-Х
Ч. 2. – 1997. – 512с.
1512820
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential English for Foreign Students revised edition by C.E. Eckersley / К.Э. Эккерсли. – Харьков : Торсинг, 1998. – 768с. – ISBN 966-7300-38-2
1512821
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 1998. – 640с.
1512822
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х частях / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 1998. – 511 с.
1512823
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-89535-015-1; 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 1999. – 637с.
1512824
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-89535-016-Х; 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 1999. – 511с.
1512825
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 2000. – 637с.
1512826
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 2000. – 512с.
1512827
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0160-9; 5-8330-0161-7
Ч. 1. – 2001. – 637с.
1512828
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0162-5
Ч. 2. – 2001. – 511с.
1512829
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А.Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо; Деконт+; ГИС. – ISBN 5-699-02316-X ( Ч.1 )
Ч. 1. – 2003. – 637с.
1512830
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0195-1( Ч.1)
Ч. 1. – 2003. – 637 с.
1512831
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо; Деконт+; ГИС. – ISBN 5-699-02317-8 ( Ч.2 )
Ч. 2. – 2003. – 511 с.
1512832
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential english / К.Э Эккерсли. – Москва, Харьков : АСТ, Торсинг, 2004. – 767с. – ISBN 5-17-010841-9
1512833
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05836-2 ( Ч.1 )
Ч. 1. – 2005. – 640 с.
1512834
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова., Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05837-0 ( Ч.2 )
Ч. 2. – 2005. – 512 с.
1512835
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва ; Киев : Деконт+ ; ГИС ; Арий. – ISBN 978-5-8330-0241-4
Ч. 1. – 2007. – 638, [2] с. : ил., табл. – Лицензировано для продажи только на территории Украины
1512836
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва ; Киев : Деконт+ ; ГИС ; Арий. – ISBN 978-5-8330-0242-1
Ч. 2. – 2007. – 510, [2] с. : ил., табл. – Лицензировано для продажи только на территории Украины
1512837
   Учебник английского языка для 1-го курса пед. ин-тов и фак-тов иностр. яз.. – Изд. 4-е. – М., 1958. – 429с.
1512838
   Учебник английского языка для 1-го курса педагогических институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 2-е, испр. – М., 1965. – 512с.
1512839
   Учебник английского языка для 1-го курса фил. фак. ун-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1979. – 509с.
1512840
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М. – 160с.
1512841
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 2-е изд. – М, 1953. – 160с.
1512842
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 3-е изд. – М, 1954. – 160с.
1512843
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М, 1955. – 160с.
1512844
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 5-е изд. – М, 1956. – 160с.
1512845
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 5-е изд. – М, 1968. – 208с.
1512846
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 6-е изд. – М, 1969. – 207с.
1512847
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 9-е изд. – М, 1972. – 207с.
1512848
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 10-е изд. – М, 1973. – 207с.
1512849
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1976. – 175с.
1512850
  Шевцова С.В. Учебник английского языка для 3 курса институтов и факультетов иностранных языков / С.В. Шевцова. – Москва, 1977. – 255с.
1512851
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 13-е изд. – М, 1958. – 200с.
1512852
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М, 1959. – 207с.
1512853
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 5-е изд. – М, 1960. – 200с.
1512854
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 11-е изд. – М, 1966. – 200с.
1512855
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 12-е изд. – М, 1967. – 200с.
1512856
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1969. – 176с.
1512857
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1970. – 176с.
1512858
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 6-е изд. – М, 1973. – 176с.
1512859
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 7-е изд. – М, 1974. – 176с.
1512860
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 3-е изд. – М, 1971. – 192с.
1512861
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М, 1972. – 192с.
1512862
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 2-е изд. – М, 1970. – 192с.
1512863
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 6-е изд. – М, 1974. – 192с.
1512864
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 10-е изд. – М, 1978. – 192с.
1512865
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 11-е изд. – М, 1979. – 192с.
1512866
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М, 1973. – 176с.
1512867
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 5-е изд. – М, 1974. – 176с.
1512868
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 6-е изд. – М, 1975. – 176с.
1512869
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 10-е изд. – М, 1979. – 176с.
1512870
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 11-е изд. – М, 1980. – 176с.
1512871
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 -10-х кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1981. – 336с.
1512872
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – М, 1973. – 207с.
1512873
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 класса / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1974. – 207с.
1512874
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 класса / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1975. – 207с.
1512875
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – М, 1936. – 160с.
1512876
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – 2-е изд. – М, 1938. – 128с.
1512877
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – М, 1948. – 432с.
1512878
  Хорнби А.С. Учебник английского языка для взрослых / А.С. Хорнби. – М
1. – 1973. – 196с.
1512879
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва, 1948. – 640с.
1512880
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 32 с.
1512881
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 27 с.
1512882
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 19 с.
1512883
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 38с.
1512884
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 56с.
1512885
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 46с.
1512886
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 38с.
1512887
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 52с.
1512888
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 71с.
1512889
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – М., 1948. – 359с.
1512890
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – Вып.15-24. – М., 1949. – 576с.
1512891
  Молчановская В. Учебник английского языка для военных школ / В. Молчановская. – Москва-Ленинград, 1935. – 102 с.
1512892
  Толстой С.С. Учебник английского языка для втузов и вузов. / С.С. Толстой, Т.М. Кобленц. – Москва-Л., 1936. – с.
1512893
  Обухова М.М. Учебник английского языка для высших военных инженерных училищ / М.М. Обухова, А.П. Соколенко. – М., 1989. – 304с.
1512894
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка для групп, работающих по расширенной программе : Учеб. пособие для студ. неязыковых вузов / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – 2-е изд., испр. – Москва, 1970. – 366с.
1512895
  Бурова З.И. Учебник английского языка для гуманитарных вузов / З.И. Бурова. – Москва, 1980. – 383с.
1512896
   Учебник английского языка для делового общения. – М.
1. – 1991. – 192 с.
1512897
   Учебник английского языка для делового общения. – Москва
2. – 1991. – 192 с.
1512898
  Марвик С.К. Учебник английского языка для деловых людей: Начальный курс. / С.К. Марвик. – М., 1991. – 258с.
1512899
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка для заочных технических вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багррова, Э.В. Ершова. – 3-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1980. – 480 с.
1512900
  Реймерс Б. Учебник английского языка для командного и начальствующего состава РККА / Б. Реймерс. – Москва, 1937. – 204 с.
1512901
   Учебник английского языка для курсантов высших военно-политических училищ. – М, 1987. – 318с.
1512902
  Белевич-Станкевич Учебник английского языка для медиков = English for medical students : допущено ... в качестве учебника для медицинских ин-тов / Белевич-Станкевич Е.А. – Москва : Медгиз, 1949. – 500 с.
1512903
  Маслова А.М. Учебник английского языка для медицинских вузов. / А.М. Маслова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 352с.
1512904
  Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для мореходных училищ / Б.Е. Китаевич. – 2-е изд. – М, 1984. – 287с.
1512905
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для неполной средней и средней школы : для 7-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 3. – 1940. – 144 с.
1512906
  Матвеев Н Учебник английского языка для неязыковых вузов / Н Матвеев. – 4-е изд., испр. – Москва, 1984. – 239с.
1512907
  Бахчисарайцева М.Э. Учебник английского языка для сельскохозяйственных вузов / М.Э. Бахчисарайцева, С.А. Гернгрос, А.Н. Шевалдышев. – Москва ; Ленинград : Изд-во товарищество иностран. рабочих в СССР
Ч. 2. – 1935. – 236 с.
1512908
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – Москва, 1975. – 300 с.
1512909
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1978. – 290с.
1512910
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1984. – 336 с.
1512911
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 4. – 1940. – 144 с.
1512912
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Москва
Ч. 4. – 1943. – 144 с.
1512913
  Борхсениус В.Е. Учебник английского языка для старших курсов сельхозвузов / В.Е. Борхсениус, Т.В. Солтицкая. – М., 1949. – с.
1512914
  Лепешова Д И. Учебник английского языка для старших курсов физических факультетов / Д И. Лепешова. – Москва : МГУ, 1985. – 408с.
1512915
  Глушко М.М. Учебник английского языка для студентов-математиков старших курсов / М.М. Глушко, Л.Н. Выгонская, Т.К. Перекальская. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 174с.
1512916
  Лепешова И.Д. Учебник английского языка для студентов старших курсов физичнских факультетов / И.Д. Лепешова, Т.И. Савощенко. – Москва : МГУ, 1973. – 376с.
1512917
  Графова Л.Л. Учебник английского языка для таможенников : учебник англ. яз. для слушателей Российской таможенной акад. и студ. вузов / Л.Л. Графова, С.В. Арзуманян, Т.П. Лазарева ; [под общей ред. Л.Л. Графовой ; науч. ред. А.Ф. Лисов ; пер. С.Я. Шмаков] ; Российская таможенная акад. – Москва : Высшая школа, 1998. – 687 c. – На обл. кн. назв. на англ. языке: English for customs. – ISBN 5-06-003591-3
1512918
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка для технических вузов / В.Р. Гундризер. – Москва, 1972. – 319с.
1512919
  Баракова М.Я. Учебник английского языка для технических вузов горно-геологического профиля : [для неяз. вузов] / М.Я. Баракова. – Москва : Высш. школа, 1977. – 272 с.
1512920
  Меленевский П.М. Учебник английского языка для технического персонала / П.М. Меленевский. – Москва : Госиздат Украины, 1925. – XV, 216, 35 с.
1512921
  Поталуева А.А. Учебник английского языка для физиков / А.А. Поталуева, Е.В. Хомутова. – Москва : МГУ, 1989. – 255с.
1512922
  Полякова Е.Б. Учебник английского языка для школьников среднего возраста. / Е.Б. Полякова. – М., 1992. – 400с.
1512923
  Салтыкова И.В. Учебник английского языка для юридических вузов и факультетов / И.В. Салтыкова, Д Н. Колосанова, . – Москва : Высшая школа, 1980. – 368 с.
1512924
  Яковлева Р.А. и др. Учебник английского языка как второго / Р.А. и др. Яковлева. – М., 1967. – 406с.
1512925
  Смоллер Ф.А. Учебник английского языка с социал-экономическим уклоном / Ф.А. Смоллер. – Хабаровск
2. – 1932. – 100с.
1512926
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1951. – 512с.
1512927
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1952. – 512с.
1512928
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1953. – 512с.
1512929
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1954. – 512с.
1512930
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1955. – 512с.
1512931
  Суворов Учебник английского языка. / Суворов, О.М. Шевалдышев. – М., 1958. – 376с.
1512932
  Зелтынь Е.М. Учебник английского языка. / Е.М. Зелтынь. – М., 1961. – 310с.
1512933
  Яблоновский Г.Т. Учебник английского языка. / Г.Т. Яблоновский. – Москва, 1965. – 404 с.
1512934
  Ятель Г.П. Учебник английского языка. / Г.П. Ятель, Л.С. Ямпольский. – Львов, 1967. – с.
1512935
  Пронина Р.Ф. Учебник английского языка. / Р.Ф. Пронина, Л.Н. Сорокина. – М., 1968. – 312с.
1512936
  Елисеева А.Г. Учебник английского языка. / А.Г. Елисеева, Г.В. Боганова. – Москва, 1970. – 192с.
1512937
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1973. – 270с.
1512938
  Харитонов В.С. Учебник английского языка. / В.С. Харитонов. – 7-е изд. – М., 1976. – 168с.
1512939
  Старостин П.И. Учебник английского языка. / П.И. Старостин. – М., 1976. – 198с.
1512940
  Ханова О.С. Учебник английского языка. : 4 кл. / О.С. Ханова. – 13-е изд. – Москва, 1978. – 182с.
1512941
  Харитонов В.С. Учебник английского языка. / В.С. Харитонов. – 8-е изд. – М., 1979. – 168с.
1512942
  Чистик М.Я. Учебник английского языка. / М.Я. Чистик. – Москва, 1980. – 368с.
1512943
  Ступников Учебник английского языка. : 9 кл. / Ступников, М.А. Шерешевская. – 5-е изд. – Москва, 1980. – 255с.
1512944
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка. / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1981. – 328с.
1512945
  Ступников Учебник английского языка. : 9 кл. / Ступников, М.А. Шерешевская. – 6-е изд. – М., 1984. – 239с.
1512946
  Ступников Учебник английского языка. / Ступников, М.А. Шершевская. – 7-е изд. – М., 1988. – 238с.
1512947
  Бонк Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Иваново : Фора. – ISBN 5-87179-026-7
ч.1. – 1994. – 640с.
1512948
   Учебник английского языка. Для вузов заочного обучения. – Москва : Высшая школа, 1968. – 384 с.
1512949
   Учебник английского языка. Для высш.военно-учебн.заведений. – ч2; 2-е изд. – М, 1957. – 292с.
1512950
   Учебник английского языка. Для высш.командных воен.заведений. – Изд. 2-е. – М, 1967. – 460с.
1512951
   Учебник английского языка. Для высш.командных воен.учеб.заведений. – М, 1963. – 460с.
1512952
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка. Для групп, работающих по расширенной программе (неязыковых вузов) / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – Москва, 1965. – 462с.
1512953
   Учебник английского языка. Для заочн.техн.вузов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 303 с.
1512954
   Учебник английского языка. Для заочного обучения плавсостава морского флота. – вып.3. – М, 1944. – 111с.
1512955
   Учебник английского языка. Для І курса институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 295c.
1512956
   Учебник английского языка: Для 1 курса естест. фак. ун-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М, 1985. – 303с.
1512957
   Учебник английского языка: Для 2 курса ин-тов и фак. иностр. яз. – М, 1984. – 272с.
1512958
   Учебник английского языка: Для вузов заоч.обучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 318с.
1512959
  Дивинская Э.А. Учебник английского языка: Для Х класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке / Э.А. Дивинская, Е.А. Виноградова. – Изд. 5-е. – М., 1984. – 208с.
1512960
  Оде-Васильева Учебник арабского языка / К.В. Оде-Васильева ; ЦИК СССР, Ленинград. Восточный ин-т. – Ленинград : Изд. Ленинградского Восточного Ин-та, 1936. – 252с. – Кн. на арабс. и русск. яз.
1512961
  Мемедов А.А. Учебник арабского языка / А.А. Мемедов. – Баку, 1958. – 568с.
1512962
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – Москва, 1960. – 687с.
1512963
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – Москва, 1969. – 688с.
1512964
  Мамедов А. Учебник арабского языка : Учебник для 1 курса / А. Мамедов. – Баку, 1971. – 404 с.
1512965
  Мамедов А.А. Учебник арабского языка : Учебник / А.А. Мамедов. – Баку, 1980. – 360с.
1512966
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Восточная литература, 2000. – 752с. – ISBN 5-02-018052-1
1512967
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : Для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – Москва : Восточная литература РАН, 2001. – 383с. – ISBN 5-02-018219-2
1512968
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Восточная литература, 2002. – 752 с. – ISBN 5-02-018052-1
1512969
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : Для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – 2-е изд., репринтное. – Москва : Восточная литература, 2003. – 383с. – без аудиокассеты. – ISBN 5-02-018413-6
1512970
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 4-е изд., [перераб. и расш.]. – Москва : Восточная литература, 2004. – 751 с. – Предм. указ.: с. 740-744. – ISBN 5-02-018464-0
1512971
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – Изд. 3-е, репр. – Москва : Восточная литература, 2005. – 381, [3] с. : табл. – ISBN 5-02-018498-5
1512972
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 5-е изд., стер. – Москва : Восточная литература, 2008. – 751, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 740-744. – ISBN 978-55-02-036339-7
1512973
  Халидов Б.З. Учебник арабского языка. / Б.З. Халидов. – 3-е изд. – Ташкент, 1981. – 655с.
1512974
  Шагаль В.Э. Учебник арабского языка. / В.Э. Шагаль. – Москва : Высшая школа, 1983. – 783с.
1512975
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – в 2-х част. – Москва, 1976. – 270с.
1512976
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – в 2-х част. – Москва, 1976. – 270с.
1512977
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – Москва
2. – 1976. – 272с.
1512978
  Рабес О., Левенгардт Э. Учебник биологии : с 280 рис. в тексте и ц цветн. табл. / О. Рабест и Э. Левенгардт ; Пер. с нем. прив.-доц. Г.Э. Риттера. – Москва : Изд. Т-ва "Мир", 1912. – 236, IV с., 4 л. цв. ил. : ил.


  Авт. Левенгардт, Эмиль Пер.: Риттер, Георгий Эмильевич (1866-1919)
1512979
  Рыжков В.Л. Учебник биологии / В.Л. Рыжков, Е. Финкельштейн. – Москва-Ленинград, 1933. – 214с.
1512980
  Рыжков В.Л. Учебник биологии по Дальтон-плану / В.Л. Рыжков, Е. Финкельштейн. – 2-е изд. – Харьков, 1931. – 508с.
1512981
  Палладин А.В. Учебник биологической химии / А.В. Палладин. – Москва-Ленинград, 1939. – 503с.
1512982
  Палладин А.В. Учебник биологической химии : допущ. ВКВШ при СНК СССР в качестве учебника для мед. ин-тов / акад. А. В. Палладин. – 12-е изд., пересм. и доп. – Москва : Медгиз, 1946. – 530 с. – Предм. указатель, с. 517-530. – Библиогр. в конце глав
1512983
  Добринская М.А. Учебник биологической химии : для медицинских училищ / М.А. Добринская, Н.А. Павлович. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Медгиз, 1961. – 231 с.
1512984
  Гинина С.Ц. Учебник болгарского языка : учеб. для студ. вузов / Ст. Ц. Гинина, И. В. Платонова, Р. П. Усикова; под ред. Р. П. Усиковой. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 440 с.
1512985
  Гинина С. Учебник болгарского языка для иностранцев / С. Гинина. – София, 1964. – 412с.
1512986
  Гинина С. Учебник болгарского языка для иностранцев / С. Гинина. – Изд. 2-е. – София, 1966. – 404с.
1512987
  Гинина С. Учебник болгарского языка для иностранцев / С. Гинина. – Изд. 3-е. – София, 1972. – 405с.
1512988
  Бернштейн С.Б. Учебник болгарского языка. / С.Б. Бернштейн. – Москва, 1948. – 272с.
1512989
  Бекетов А.Н. Учебник ботаники : [Ч. 1-4] / [соч.] А. Бекетова, д-ра естеств. наук и проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1885. – [4], XII, 911 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 89095 без ориг. обл. и тит. л.
1512990
  Ярошевский К.Ф.. Учебник ботаники : Руководство для средних учебных заведений с реальным курсом : с 234 политипажаи в тексте / сост. согласно с учеб. план. и прогр., утв. г. министром нар. прос. для реал. уч-щ, К.Ф. Ярошевский, , состоявший преп. естеств. наук в 3-й Моск. (б. реал.) гимназии. – 6-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1890. – XII, 284 с. : ил.
1512991
  Ярошевский К.Ф.. Учебник ботаники : Руководство для средних учебных заведений с реальным курсом : с 234 политипажаи в тексте / сост. согласно с учеб. план. и прогр., утв. г. министром нар. прос. для реал. уч-щ, К.Ф. Ярошевский, , состоявший преп. естеств. наук в 3-й Моск. (б. реал.) гимназии. – 8-е изд. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1897. – XII, 284 с. : ил.
1512992
  Бекетов А.Н. Учебник ботаники : Органография с терминологиею, морфология и систематика семенных растений : с 267 рис. в тексте / [соч.] А. Бекетова, д-ра естеств. наук и проф. С.-Петерб. ун-та. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1897. – [8], 446 с. : ил.
1512993
  Страсбургер Э., Нолль Ф. Учебник ботаники для высших учебных заведений : с 232 рис. в тексте / [соч.] Д-ра Э. Страсбургера, проф. Ун-та в Бонне и д-ра Ф. Нолля, проф. Ун-та в Бонне ; Пер. со 2 перераб. изд., под ред. [и с предисл.] д-ра Хр.Я. Гоби, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Общая часть. – 1898. – VIII, 320 с. : ил.


  Сост.: Нолль, Фриц (1858-1908) Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919) Перевод с соч.: "Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen, von Dr. E. Strasburger, Dr. F. Noll, Dr. H. Schenk und Dr. A. Schimper" Содерж.: 1. Морфология ...
1512994
  Страсбургер Э., Нолль Ф., Шенк Г., Шимпер.А.Ф.В. Учебник ботаники для высших учебных заведений : с 668 рис. / [соч.] Д-ра Э. Страсбургера, проф. Боннского ун-та; д-ра Фрица Нолля, проф. Боннского ун-та; д-ра Генриха Шенка, проф. Высш. техн. шк. в Дармштадте; д-ра А.Ф.В. Шимпера ; Пер. с 5-го нем. зд. М.И. Голенкина и В.А. Дейнеги, прив.-доцентов Моск. ун-та. – 2-е изд., полное. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1904. – VIII, 678 с. : ил. – Библиогр.: "Указатель важнейшей литературы" (с. 646-657)


  Пер. Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941); Дейнега, Валериан Аверкиевич (1864-1917( Сост. Страсбургер, Эдуард (1844-?) Нолль, Фриц (1858-1908); Шенк, Генрих; Шимпер, А.Ф.В.
1512995
  Страсбургер Э. Учебник ботаники для высших учебных заведений / Э. Страсбургер. – Москва
1. – 1921. – с.
1512996
  Страсбургер Э. Учебник ботаники для высших учебных заведений / Э. Страсбургер. – Москва
2. – 1923. – с.
1512997
  Палладин В.И. Учебник ботаники для реальных и коммерческих училищ : с 197 рис. в тексте / [соч.] В.И. Палладина, проф. СПб. ун-та. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1910. – VIII, 152 с. : ил.
1512998
  Капелькин В., Флеров А. Учебник ботаники для средних учебных заведений : в 3 т. / сост. В. Капелькин и А. Флеров. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1905-1906. – Москва : Изд. М.С. Сабашниковых ; [Тип. О-ва распростр. кн. , аред. В.И. Вороновым]
Ч. 1 : (Цветковые растения) : с 94 рис. в тексте. – 1906. – X, [2], 104 с. : ил.
1512999
  Кузнецов В. и др. Учебник в постиндустриальную эпоху // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.103-108. – ISSN 0869-3617
1513000
  Концевая Л.А. Учебник в руках у школьника. / Л.А. Концевая. – Москва, 1975. – 64с.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,