Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1510001
  Янусь Н. "... тележурналістика, і зокрема репортерство, - це в першу чергу ремесло, а вже потім - мистецтво" // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С. 45-46


  Обговорення статті В. Різуна у № 2 (5) "Тележурналістська освіта: тридцять років по тому"
1510002
   "Телеінтерв"ю в часи інформаційних воєн" // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  Це назва тренінгу, що його провів Андрій Куликов, журналіст і медіатренер, в Інституті журналістики. В аудиторії були студенти з 13 вишів України. До учасників тренінгу за допомогою онлайн-телемосту приєднався Запорізький національний університет та ...
1510003
  Скворцова Е.Л. "Телесность" и "пустотность" как отличительные особенности традиционной японской эстетики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 37-47. – ISSN 0042-8744
1510004
  Весслен Андерс "Тело короля живо !" Карл XII глазами шведского историка // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 26-28. – ISSN 0235-7089
1510005
  Бочков Е.А. "Тело покойного фельдмаршала светлейшего князя Голенищева-Кутузова Смоленского для почести положить в Казанском соборе" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 6 (638). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
1510006
  Лесьмян Болеслав "Телом после я стал, а сперва была рана" : Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С.183-194. – ISSN 1130-6545
1510007
  Рачінскас Рональд "Тема Норильського повстання - частина шкільного курсу в Литві" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 5


  Розмова з виконавчим директором Міжнародної комісії з оцінки злочинів нацистського і радянського окупаційних режимів у Литві .
1510008
   Теле-керований неконтактний оптико-електронний вимірювач параметрів вібрацій / Я.І. Лепіх, О.В. Сєлюков, В.І. Сантоній, Л.М. Будіянська, І.О. Іванченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті описано розроблений автономний телекерований оптико-електроний вимірювач (ОЕВ) параметрів вібрації (віброметр), що дистанційно, на відстані від 0,3 до 10 м забезпечує вимірювання вібраційних характеристик коливних поверхонь об’єктів, має ...
1510009
  Браун Д.Р. Теле-радіоновини та меншини / Дональд Р. Браун, Чарлз М. Файєрстоун, E. Міцкевич ; передм. Картера Д. ; [пер. з англ. І. Ібрагімової]. – Київ : Всеувито, 1996. – 159 с.
1510010
  Гоян В.В. Телевізійна (екранна) комунікація крізь призму спеціалізованих видань 80-х років XX століття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 51-56


  Оглянуто джерельну базу з історії, теорії, методики й практики журналістики, зокрема екранних мас-медіа, визначено основні напрями наукових пошуків у галузі телебачення, започатковані вітчизняними та зарубіжними дослідниками у 80-ті роки XX ...
1510011
  Федорчук Л. Телевізійна аудиторія: нові концепції і технології дослідження // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 17. – С. 64-70. – ISSN 2078-1911
1510012
  Семченко О.Р. Телевізійна демократія і політична стабільність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 267-274
1510013
  Коробко В.І. Телевізійна документалістика та її види // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 30-35. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
1510014
  Коробко В.І. Телевізійна документалістика як екранне видовище : дис. ... д-ра філософії : 061 / Коробко Вероніка Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 255 арк. – Додатки: арк. 213-255. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 193-212
1510015
  Шаповал Ю.Г. Телевізійна журналістика : навчальний посібник / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; Міжнародний економіко-гуманіт. ун-т ім. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2008. – 112с. – Шифр. дубл. 002 Шапо. (доп. какт. жур.)
1510016
  Яковець А.В. Телевізійна журналістика : теорія і практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / А.В. Яковець. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 262, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-966-518-525-3
1510017
  Дмитровський З.Є. Телевізійна журналістика : матеріали для вивч. основ тележурналістики : [навч. посібник]. – Вид. 3-тє, доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 220, [1] с. : іл. – Термінол. словник: с. 173-196. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7651-45-2
1510018
   Телевізійна й радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник науково-методичних праць. – Львів : Львівський національний університет, 1997-. – ISBN 966-02-0842-1
Вип. 2. – 1999
1510019
   Телевізійна й радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник науково-методичних праць. – Львів : Львівський національний університет. – ISBN 966-02-0842-1
Вип. 3. – 2000
1510020
   Телевізійна й радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник науково-методичних праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-
Вип. 4. – 2002
1510021
   Телевізійна й радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник науково-методичних праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-
Вип. 6. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1510022
   Телевізійна й радіожурналістика = TV and radio journalism : Збірник науково-методичних праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-
Вип. 7. – 2007. – з вип. 8 див. на назву "Теле- та радіожурналістика"; резюме укр., англ. мовами
1510023
  Ятчук О.М. Телевізійна комунікація в контексті розвитку суспільства / О.М. Ятчук, Н.О. Кодацька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 68-73. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
1510024
  Гоян В.В. Телевізійна комунікація як складова масової комунікації у світлі медіадосліджень. // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 39-44.


  Статтю присвячено аналізу актуальних м.едіадосліджень, що стосуються проблем теорії масової комунікації. Автор звертає увагу на потребу вивчення телекомунікації як явища діалогічного комунікативного простору, специфіки функціонування телебачення як ЗМК ...
1510025
  Дзюба Д. Телевізійна комунікація як форма інтерпретації постмодерної реальності // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 157-165. – ISSN 1997-4264
1510026
  Шевченко О.В. Телевізійна політична реклама як засіб ПР під час виборів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 212-221
1510027
  Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика : Методологія, методи, майстерність / Ю.Г. Шаповал; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 233 с. – ISBN 966-613-097-1
1510028
  Галич В.М. Телевізійна публіцистика Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 47-52
1510029
  Ширман Р.Н. Телевізійна режисура : майстер-клас / Роман Ширман. – Київ : Телерадіокур"єр, 2004. – 197, [1] с. – (Майстер-клас). – ISBN 966-96467-0-7
1510030
  Бугрим А.В. Телевізійна реклама як об"єкт наукового дослідження // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 53-58


  Стаття присвячена розглядові та аналізу основних визначень поняття "реклама" різними дослідни¬ками та законом. Авторка зазначає, що термінологічна складність реклами полягає в самій комплексно-синтетичній природі, що відображає найрізноманітніші сфери ...
1510031
  Алфьорова З.І. Телевізійне дійство: типологія, жанрова і тематична класифікація // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – C. 206-213
1510032
  Мудренко М.В. Телевізійне інтерв"ю як метод збирання первинної інформації. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 202-207.
1510033
  Проценко О. Телевізійне спонтанне мовлення з погляду декодування // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 184-189


  У статті проаналізовано рівень доступності для сприйняття мовних конструкцій, які використовують комуніканти в прямому телевізійному ефірі. The article is devoted to the analysis of the level of accessibility to the perception of the lingual ...
1510034
  Шлапак Я. Телевізійний диктор номер один // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 13


  75 років від дня народження Олександра Сергійовича Сафонова, українського диктора.
1510035
  Шальман Т.М. Телевізійний діалог як жанрова форма: теорія, практика. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 89-94.
1510036
  Шальман Т.М. Телевізійний діалог: комунікативні технології побудови. // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 45-49.


  У статті досліджуються комунікативні технології побудови телевізійного діалогу та висвітлюються особливості телепрограм діалогічного стилю. The article is dedicated to research the communication technologies of creating the ...
1510037
  Черемних І.В. Телевізійний маркетинг : навч. посібник / І.В. Черемних. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Експрес-об"ява, 2018. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-302. – ISBN 978-617-7389-13-1
1510038
  Черемних І.В. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Черемних І.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Киев, 2009. – 219л. + Додатки : л.206-219. – Бібліогр. : л.182-205
1510039
  Черемних І.В. Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Черемних І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1510040
  Макарський О. Телевізійний маркетинг від Інни Черемних // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київський Національний університет імені Т.Г.Шевченка. – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-17
1510041
  Шальман Т.М. Телевізійний менеджмент у системі організаційно-управлінських процесів на телеканалі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 201-205


  У статті визначено поняття та функції телевізійного менеджменту, підтверджено його вагоме значення для успішної діяльності телеканалу. Подано визначення таких понять, як об’єкт та суб’єкт телевізійного менеджменту. This paper defines the concept of ...
1510042
  Литвинова М.К. Телевізійний менеджмент: визначення поняття та специфіки // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 5-7


  У статті досліджується сутність поняття телевізійного менеджменту, його значення в умовах розвитку та реформування сучасних ЗМІ. Детально розглядається специфіка управління створенням інформаційного продукту в період комерціалізації телевізійного ...
1510043
  Бабенко В. Телевізійний образ та його компоненти як семіотична категорія. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 16-26.
1510044
  Довгаль І. Телевізійний проект "Танці з зірками" початок розвитку танцювальних проектів України // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 144-145


  З"явилося багато розважального контенту: телевізійних шоу, телепередач, музичних каналів, радіостанцій та інших видів мультимедійних розваг. Все частіше Україна чула та відкривала нові імена артистів та співаків, коміків, діячів культури та освіти, ...
1510045
  Моржук Л. Телевізійний текст у технологічному дискурсі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 185-187
1510046
  Сербенська О. Телевізійний текст як об"єкт вивчення. / О. Сербенська, В. Бабенко // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 105-118.
1510047
  Гресько О. Телевізійні дебати як форма соціальних комунікацій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 199-207. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1510048
  Довгий В.М. Телевізійні діалоги / Василь Довгий. – (Вид. 2-ге, допов.). – Чернівці : Букрек, 2011. – 173, [3] с. : фот. – ISBN 978-966-399-368-3


  У змісті: В. Коротич, Г. Валобрега, Г. Польова, О. Хорн, О. Товстоногов, Б. Райс, Р. Паверс, Р. Тейн, Є. Євтушенко, Н.С. Вільсон, В. Кікабідзе, Д. Шервуд, А. Касьяненко, О. Баранов, А. Романенко, Г. Самсигіна, І. Пенішкевич, П. Каспрук, Є. ...
1510049
   Телевізійні мости. – К., 1990. – 51с.
1510050
  Шилова В.В. Телевізійні новини: особливості використання комунікаційних технологій як засобів соціального інжинірингу під час антитерористичної операції 2014 року в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 121-125. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1510051
  Темех Н. Телевізійні передачі для молоді: психолого-педагогічні методи впливу на аудиторію. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 84-94.
1510052
  Клещонок В. Телевізійні спостереження покрить Місяцем тісних подвійних зір / В. Клещонок, В. Вербінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати досліджень ефективності реєстрації покрить Місяцем тісних подвійних зір. Ефективність реєстрації подвійності зір телевізійними системами аналізувалася методом статистичного моделювання. При обчисленні враховувалися дифракційні ...
1510053
  Алексеев Ю.А. Телега в конверте / Ю.А. Алексеев. – Москва, 1966. – 120с.
1510054
   Телега Володимир Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 388 : фото
1510055
  Омурбаев С. Телегей : роман / С. Омурбаев; пер. с кирг. В.Виленского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 248 с.
1510056
  Богословская К. Телегерой - кто он? // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 3. – С. 137-145. – ISSN 0130-6405
1510057
  Самойленко Л.Г. Телегін Дмитро Якович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 301. – ISBN 96966-8060-04-0
1510058
  Залізняк Л.Л. Телегін Дмитро Якович // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 143-145. – ISSN 0235-3490


  Д.Я. Телегін - патріарх української археології. Понад 20 років викладав у Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка.
1510059
   Телегін Дмитро Якович (1919-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 474. – ISBN 978-966-439-754-1
1510060
  Янченко Г.. Телеграм-бот для розвитку російських активів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1510061
  Житков Б.С. Телеграма / Б.С. Житков. – Харків, 1930. – 32 с.
1510062
  Гаркуша О.М. Телеграма // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 6


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
1510063
  Тимчук В.М. Телеграма опівдні : Повість / В.М. Тимчук. – Одеса : Маяк, 1984. – 127с.
1510064
  Сидоренко Н. Телеграми як тип видання (1914-1917 рр.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті розглядаються телеграми як окремий вид періодичного видання, що активно функціонував у період Першої світової війни (1914-1917) на території Наддніпрянської України, мав сталу структуру, змістове наповнення. В статье рассматриваются ...
1510065
  Воронов В.А. Телеграмма / В.А. Воронов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 112с.
1510066
  Вайнер Г.А. Телеграмма с того света / Г.А. Вайнер, А.А. Вайнер. – Москва, 1988. – 352с.
1510067
  Гусейнов И. Телеграмма. Родные и чужие / И. Гусейнов. – Москва, 1965. – 239 с.
1510068
  Белят М. Телеграммы из Никарагуа / авт. текста М. Белят ; И.С. Глазунов. – Москва : [б. и.], 1984. – с.
1510069
  Бондар-Терещенко Ігор Телеграф - телефон : вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 134-139
1510070
  Львов А.Г. Телеграфные станции : пособие для школ ФЗУ связи / А.Г. Львов. – Москва : Связьтехиздат, 1933. – 312 с.
1510071
  Яблоновский Н.А. Телеграфный аппарат Морзе и клопфер : Учебник для техникумов связи / Н.А. Яблоновский. – Москва, 1936. – 119с.
1510072
  Яблоовский Н Телеграфный аппарат Морзе и Клопфер. / Н Яблоовский. – М., 1935. – 119с.
1510073
  Твердов Б.И. Телеграфный аппарат СТА-М67 / Б.И. Твердов, Э.И. Дубков, М.В. Клеванов. – Москва : Связь, 1976. – 71 с. – (Техника связи)
1510074
  Кісельова А. Теледискурс: кореляція мовленнєвих дій та іміджу ведучого // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 241-248
1510075
  Совгира Т.І. Телеестрада як продукт взаємодії естради та телебачення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Совгира Тетяна Ігорівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1510076
  Лівандовський М.М. Телеефір - не шагренева шкіра, але розподіл відбувається // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-63. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Відомо, що в телевізійному бізнесі будь-які рішення не завжди мають лише економічне підґрунтя. Можна припустити, що зараз активно йде перерозподіл телеефіру між певними силами, не лише близькими до Президента, але й тими, які борються за більший шматок ...
1510077
  Недопитанський М.І. Тележурналістика: досвід, проблеми, стратегії : практичний посібник / Микола Недопитанський. – Київ : Газетно-журнальне вид-во Мін-ва культури і туризму України, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-2280-43-2
1510078
  Канюка М.С. Тележурналістика: Телевізійний фільм. / М.С. Канюка, В.В. Іляшенко. – К., 1987. – 116с.
1510079
  Різун В. Тележурналістська освіта: тридцять років по тому // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-24
1510080
  Козлов Є.В. Телезіо Бернардіно // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 287-289. – ISBN 966-316-069-1
1510081
  Крыжановский В.Д. Телезрителю о телевизоре / В.Д. Крыжановский. – Горький, 1977. – 97 с.
1510082
  Жданов Г.М. Телеизмерение / Г.М. Жданов. – М.-Л.
1,2. – 1953. – 360, 415с.
1510083
  Казанский В.Е. Телеизмерение в энергосистемах / В.Е. Казанский. – М.-Л, 1957. – 192с.
1510084
  Фремке А.В. Телеизмерения / А.В. Фремке. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1968. – 262 с.
1510085
  Фремке А.В. Телеизмерения / А.В. Фремке. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1975. – 247с.
1510086
  Руднев О.В. Телеизмерительные системы в промысловой геофизике / О.В. Руднев. – Москва : Недра, 1992. – 104с.
1510087
  Строгань А. Телеканал "Культура" представляє презентацію книги Михайла Наєнка "Вечірні світанки" в залі Національної спілки письменників України / А. Строгань, Л. Микитюк, Є. Федорченко // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 629-633. – ISBN 978-617-7480-77-7
1510088
  Каралкіна Н.В. Телеканал "Тиса-1" у системі телемовлення Закарпаття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 35-41


  У науковій статті розглянуто формальні, змістові особливості телеканалу "Тиса-1" у системі телемовлення Закарпаття, наведено історичні етапи його розвитку. Здійснено порівняння діяльності медіа з іншими регіональними телеканалами. Наведено актуальні ...
1510089
   Телеканал UBR собирается и в дальнейшем развивать свою мультимедийность и региональность // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 35 ( 472). – С. 6
1510090
   Телеком. Телекоммуникации и сети. – Київ, 1998-
№ 9/10. – 2001
1510091
   Телеком. Телекоммуникации и сети. – Київ, 1998-
№ 11/12. – 2001
1510092
  Титарь В.П. Телекоммуникационные голографические системы // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 111-120
1510093
  Романов А.И. Телекоммуникационные сети и управление / А.И. Романов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 247с. – ISBN 966-594-372-3
1510094
  Норенков И.П. Телекоммуникационные технологии и сети / И.П. Норенков, В.А. Трудоношин. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. – 232 с. – ISBN 5-7038-1316-6
1510095
  Ситник В.Ф. Телекомунікації в бізнесі : Навч.-метод. посібник / В.Ф. Ситник, І.А. Козак; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 204с. – ISBN 966-574-097-0
1510096
  Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі : Навчальний посібник / І.А. Козак; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 367с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-614-6
1510097
  Омельяненко Ю.І. Телекомунікації України : Події, Дати. Імена / Ю.І. Омельяненко. – Київ : Раритет, 2003. – 112с. – ISBN 966-542-139-5
1510098
  Мелещенко О.К. Телекомунікаційна політики України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-38. – (Журналістика ; Вип. 6)


  У статті аналізується розвиток телекомунікаційних технологій як складової інформаційних технологій, як передумова інформатизації українського суспільства та інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір.
1510099
  Сазонова С.В. Телекомунікаційний ринок України та концептуальні основи створення фонду універсальних послуг
1510100
  Сазонова С.В. Телекомунікаційний ринок України та концептуальні основи створення фонду універсальних послуг // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 33-39
1510101
  Ільченко М.Ю. Телекомунікаційні системи = Telecommunication systems / М.Ю. Ільченко, С.О. Кравчук ; [М-во освіти і науки України, НАН України], Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", НДІ телекомунікацій. – Київ : Наукова думка, 2017. – 734, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 697-727. – ISBN 978-966-00-1566-1
1510102
   Телекомунікаційні системи передачі : підручник / [В.М. Кичак, О.М. Шинкарук, Г.Г. Бортник та ін.] ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – 423, [1] с. : іл., табл. – авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 416-417. – ISBN 978-617-7247-09-7
1510103
  Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник для студ. вищих навч. закладів / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко ; МОНУ. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 640 с. : іл. – (Ректорська серія). – ISBN 978-966-7889-53-1
1510104
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 1. – 2014. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
1510105
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 2. – 2014. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
1510106
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 3. – 2014. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
1510107
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 4. – 2014. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
1510108
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 1. – 2015. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
1510109
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
№ 2. – 2015. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
1510110
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2412-4338
№ 3. – 2015. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
1510111
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2412-4338
№ 4. – 2015. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
1510112
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2412-4338
№ 1. – 2016. – 119 с. – Резюме укр.. рос., англ. мовами
1510113
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2412-4338
№ 2. – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510114
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ. – ISSN 2412-4338
№ 3. – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510115
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ : Державний університет телекомунікацій. – ISSN 2412-4338
№ 4 (53). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510116
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 1 (54). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510117
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 2 (55). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510118
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 3 (56). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510119
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 4 (57). – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510120
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 1 (58). – 2018. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510121
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 2 (59). – 2018. – 123, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1510122
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 3 (60). – 2018. – 102, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1510123
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 4 (61). – 2018. – Резюме укр., англ. мовами
1510124
   Телекомунікаційні та інформаційні технології = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 1 (62). – 2019. – 61, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510125
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 2 (63). – 2019. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510126
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Гудзь О.Є., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 3 (64). – 2019. – 97, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510127
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Гудзь О.Є., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 4 (65). – 2019. – 127, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510128
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 1 (66). – 2020. – 214, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510129
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 2 (67). – 2020. – 171, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510130
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 3 (68). – 2020. – 116, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510131
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бондарчук А.П., Савченко В.А., Бойко Ю.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 4 (69). – 2020. – 148, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510132
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А.П. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Дробик О.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 1 (70). – 2021. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510133
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А.П. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Дробик О.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 2 (71). – 2021. – 54, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510134
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А.П. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Дробик О.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 3 (72). – 2021. – 62, [1] c. – DOI: 10.31673/2412-4338.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1510135
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А.П. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Дробик О.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 4 (73). – 2021. – 100, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510136
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А.П. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Дробик О.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 1 (74). – 2022. – 53, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510137
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А. ; редкол.: Бойко Ю., Верлань А., Гайсинський І. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 2 (75). – 2022. – 91, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510138
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А. ; редкол.: Бойко Ю., Верлань А., Гайсинський І. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 3 (76). – 2022. – 77, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510139
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А. ; редкол.: Бойко Ю., Верлань А., Гайсинський І. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 4 (77). – 2022. – 98, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1510140
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А. ; редкол.: Бойко Ю., Верлань А., Гайсинський І. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 1 (78). – 2023. – 110, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1510141
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А. ; редкол.: Бойко Ю., Верлань А., Гайсинський І. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 2 (79). – 2023. – 85, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1510142
   Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій ; голов. ред. Бондарчук А. ; редкол.: Бойко Ю., Верлань А., Гайсинський І. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2003-. – ISSN 2412-4338
№ 3 (80). – 2023. – 113, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1510143
  Раупов Р. Телекомунікаційні технології на ринку маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1606-3732
1510144
  Моргун Н.Д. Телекомунікаційні технології у навчальному процесі філіалу університету / Н.Д. Моргун, В.П. Ткаченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 3-7. – ISBN 966-8847-12-1
1510145
  Богуцький О.А. Телекомуніційні мережі як об"єкт цивільних прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 307-315. – ISSN 1563-3349
1510146
  Ильин В.А. Телеконтроль и телеуправление рассредоточенными объектами. / В.А. Ильин. – М.-Л., 1963. – 312с.
1510147
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
1510148
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
1510149
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
1510150
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
1510151
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 6. – 2004
1510152
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 7. – 2004
1510153
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 8. – 2004
1510154
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 9. – 2004
1510155
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 10. – 2004
1510156
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті!. – Київ, 2004-
квітень 2003 - грудень 2003. – 2004. – 1 CD
1510157
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 1/2. – 2005
1510158
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
1510159
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 6. – 2005
1510160
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 7. – 2005
1510161
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 8/9. – 2005
1510162
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 10. – 2005
1510163
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 11. – 2005
1510164
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 12. – 2005
1510165
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 1/2. – 2006
1510166
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
1510167
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
1510168
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 5. – 2006
1510169
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 6. – 2006
1510170
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 7/8. – 2006
1510171
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 9/10. – 2006
1510172
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 11/12. – 2006
1510173
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 1/2. – 2007
1510174
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
1510175
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
1510176
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 5. – 2007
1510177
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 6. – 2007
1510178
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 7/8. – 2007
1510179
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 9. – 2007
1510180
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 10. – 2007
1510181
   Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 11. – 2007
1510182
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті !. – Київ, 2004-
№ 12. – 2007
1510183
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 1/2. – 2008. – + CD
1510184
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 3. – 2008
1510185
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 4. – 2008
1510186
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 5. – 2008
1510187
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 6. – 2008
1510188
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 7/8. – 2008
1510189
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 9. – 2008
1510190
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 10. – 2008
1510191
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 11 (57). – 2008
1510192
   Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 12 (58). – 2008
1510193
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 1/2 (59/60). – 2009
1510194
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 3 (61). – 2009
1510195
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 4 (62). – 2009
1510196
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 5 (63). – 2009
1510197
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 6 (64). – 2009
1510198
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 7/8 (65/66). – 2009
1510199
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 9 (67). – 2009
1510200
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 10 (68). – 2009
1510201
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 12 (70). – 2009
1510202
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 1/2, 3/4 (71/72). – 2010
1510203
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 5/6 (73). – 2010
1510204
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 7/8 (74). – 2010
1510205
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 9/10 (75). – 2010
1510206
   Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
№ 11/12 (76). – 2010
1510207
   Телекритика [Електронний ресурс] : Інтернет-видання про ЗМІ та свободу слова в Україні 2001-2002. – Київ, 2002. – 1CD


  1.Новини ЗМІ. 2.Коментарі. 3.Column. 4.Думка експертів. 5.Медіа-світ. 6.Інтерв"ю. 7.Технології. 8.Свобода слова. 9.Форум. 10.Законодательство.
1510208
   Телелабиринты. – М., 1988. – 270с.
1510209
  Фенелон Ф. Телемах (Пригоди Телемака) : розділи роману // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 219-240. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  "Пригоди Телемака" - твір, поза сумнівом, вартий якнайшвидшого видання українською й широкої популяризації.
1510210
   Телемедицина = Telemedicine : новые информационные технологии на пороге 21 века. – Санкт-Петербург : Анатолия, 1998. – 490с. : илл. – ISBN 5-7452-0018-9
1510211
  Кононов М.В. Телемедицина : Навчальний посібник / М.В. Кононов, М.К. Новоселець, О.О. Судаков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 178 с. – ISBN 966-594-383-9
1510212
  Богданова Светлана Телемедицина и туризм: новые направления партнерства : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 50-51 : Фото
1510213
  Коробцова Н.В. Телемедицина як один із напрямків інноваційних технологій в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Д.В. Лученко, О.О. Шинкарьов [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 157. – С. 34-44. – ISSN 2224-9281
1510214
  Гаврилов М.А. Телемеханизация диспетчерского управления энергетическими системами / М.А. Гаврилов. – Москва-Ленин, 1938. – 492 с.
1510215
  Тутевич В.Н. Телемеханика / В.Н. Тутевич. – М., 1973. – 383с.
1510216
  Евтушенко И.Н. Телемеханика в автоматизированных системах управления на промышленных предприятиях / И.Н. Евтушенко. – М, 1970. – 80с.
1510217
  Малов В.С. Телемеханика в энергетических системах / В.С. Малов. – Москва-Ленинград, 1951. – 359 с.
1510218
  Митюшкин К.Г. Телемеханика в энергосистемах / К.Г. Митюшкин. – Москва, 1975. – 351 с.
1510219
  Быховский Я.Л. Телемеханика и ее применение / Я.Л. Быховский. – М, 1956. – 79с.
1510220
  Ильин В.А. Телемеханика и ее применение в народном хозяйстве. / В.А. Ильин. – М., 1965. – 149с.
1510221
   Телемеханические приборы и устройства. – Л., 1968. – 36с.
1510222
  Пшеничников А.М. Телемеханические системы на интегральных микросхемах / А.М. Пшеничников. – М., 1977. – 297с.
1510223
   Телемеханическое бесконтактное устройство БМТ-58. – М., 1958. – 3с.
1510224
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ май-июнь. – 2004
1510225
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ март-апрель. – 2004
1510226
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ июль - август. – 2004
1510227
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ сентябрь - октябрь. – 2004
1510228
   Телемир : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Київ, 2000-
№ 1/2. – 2004
1510229
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
1510230
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
1510231
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
1510232
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
1510233
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2005
1510234
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
1510235
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2006
1510236
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2006
1510237
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2006
1510238
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2006
1510239
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2006
1510240
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 6. – 2006
1510241
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2007
1510242
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2007
1510243
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2007
1510244
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2007
1510245
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2007
1510246
   Телемир = Телесвіт : Бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 6. – 2007
1510247
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2008
1510248
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2008
1510249
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2008
1510250
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2008
1510251
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2008
1510252
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 1. – 2009
1510253
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 2. – 2009
1510254
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 3. – 2009
1510255
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 4. – 2009
1510256
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 5. – 2009
1510257
   Телемир = Телесвіт : бизнес и технологии телерадиовещания. – Киев, 2000-
№ 6. – 2009
1510258
   Телемир. Бизнес и технологии телерадиовещания = Телесвіт. – Киев, 2000-
№ 1/2. – 2014
1510259
   Телемир. Бизнес и технологии телерадиовещания = Телесвіт. – Киев, 2000-
№ 3. – 2014
1510260
   Телемир. Бизнес и технологии телерадиовещания = Телесвіт. – Киев, 2000-
№ 4/5. – 2014
1510261
   Телеміст із КНР // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 1


  Важливі аспекти ведення навчального процесу в умовах карантину, використання можливостей онлайн-платформ, проведення дистанційних занять, перемовин і спільних конференцій, а також запровадження заходів, необхідних для безпеки учасників освітнього ...
1510262
   Телеміст із ЦЕРНом // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про юних учасників-фізиків Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук, які взяли участь у телемості з найбільшою у світі лабораторією фізики високих енергій (ЦЕРН) (Швейцарія).
1510263
  Ушеніна М.Ю. Телеміф і телеправдана матеріалах сучасного телебачення Росії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С.15-24


  Роботу присвячено дослідженню телебачення як міфу на прикладі телебачення Росії. Work is devoted research of television as myth on the example of television of Russia.
1510264
  Шпаро Матвей Телемост с Северным Полюсом. Алло, РМАТ? Это Северный полюс! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 64 : Фото
1510265
  Федотова Л.Н. Телемосты СССР-США: комплексные социологич. исследования. / Л.Н. Федотова. – М., 1990. – 80с.
1510266
  Кононова С.В. Теленомины Палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae). Подсемейство Telenominae / С.В. Кононова ; [отв. ред.: В.И. Монченко] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2014. – 484, [3] с. : ил. – Указ. лат. названий теленомин: с. 476-483. - Указ. лат. названий насекомых-хозяев теленомин: с. 484-485. – Библиогр.: с. 464-475. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1443-5
1510267
  Козлов М.А. Теленомины фауны СССР / М.А. Козлов, С.В. Кононова. – Ленинград : Наука, 1983. – 336с.
1510268
  Позин Л И. Телеобработка данных в автоматизированных системах. / Л И. Позин, . – М, 1976. – 180с.
1510269
   Телеобработка данных в ЕС ЭВМ. – Киев : Техніка, 1986. – 183с.
1510270
   Телеобработка планово-экономической информации. – Кишинев, 1985. – 116с.
1510271
   Телеобробка даних і комп"ютерні мережі. Терміни та визначення. ДСТУ 3043-95. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 36с. – (Системи оброблення інформаціїї)
1510272
  Малишев Б.В. Телеологічний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичні аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 7-14


  У статті розкривається природа телеологічного способу тлумачення норм права, описано його прийоми.
1510273
  Афанасьєва М. Телеологічний та технологічний критерії фективності виборчого законодавства // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2010. – № 2 (19). – С. 72-76
1510274
  Шашкова Л.О. Телеологія Аристотеля і класична наука // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1510275
  Смігунова О.Г. Телеологія І. Канта в естетичній теорії Т. Адорно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 115-117. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто естетичну теорію Т. Адорно як однин з актуальних варіантів поєдання положень класичної філософської системи та модерного напрямку філософії. Локальна критика концепції мистецтва в психоаналізі доповнена вченням Канта про ...
1510276
  Сніжко О.В. Телеономічність та атрибутивність у фінансовому розвитку транзитивних економік // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 49-52. – ISBN 978-9934-571-53-4
1510277
   Телепнев, Владимир Иванович. – Каталог. – М., 1976. – 5с.
1510278
  Грек Александр Телепортация : спорт / бейс-клаймбинг // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 40-47 : Фото
1510279
   Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис. – Київ
№ 1. – 2007
1510280
   Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис. – Київ
№ 2. – 2007
1510281
   Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис. – Київ
№ 3. – 2007
1510282
   Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис / ТОВ "ПАРТІЯ". – Київ
№ 1/2. – 2008
1510283
   Телеприем в Карпатах. – Ужгород, 1968. – 111с.
1510284
  Балаклицький М.А. Телепрограма "Счастливой субботы" як медійна пропозиція для постмодерного глядача // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 63
1510285
  Андрющенко М.Ю. Телепрограма в контексті іміджмейкерства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 90-96


  Визначено основні чинники творення позитивного іміджу телепрограми на українському телебаченні. Наголошено на важливості підвищення соціальної ролі телепрограми в суспільстві. The main factors of image creating at the Ukrainian TV programs are ...
1510286
  Медведева Ольга Александровна Телепрограммы для детей и юношества - тематика, визуальная структура, особенности восприятия : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Медведева Ольга Александровна; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1990. – 173л. – Бібліогр.:л.133-173
1510287
  Медведева Ольга Александровна Телепрограммы для детей и юношества: Тематика, визуальная структура, особенности восприятия: (Опыт белорусского телевидения) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Медведева Ольга Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Минск, 1990. – 26л.
1510288
  Таран Л. Телепроект каналу "Інтер" "Великі українці" : огляд думок / Л. Таран, Н. Білоцерківець // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0868-9644
1510289
   Телепроект каналу "Інтер" "Великі українці" : огляд думок // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0868-9644
1510290
  Дмитровський З. Телепубліцистика: генезис та характерні особливості теленарису. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 74-83.
1510291
  Сєдова Я.М. Телепустеля, або Як створити ворога для США // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 34-37
1510292
  Занько Е.С. Телеработа как "прообраз" дистанционной работы // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – C. 220-222. – ISBN 978-617-7625-74-1
1510293
  Гоян В.В. Телерадіомовлення онлайн і офлайн: діалектика технологій / В.В. Гоян, О.Я. Гоян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 38-45. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741


  "Вислів "якщо тебе немає в інтернеті, то тебе немає взагалі" справді актуальний для су- часного телебачення та радіомовлення. Розвиток мультимедійних технологій, трансфор- мації у сфері мережевих комунікацій, поступ нової кіберкультури спонукають ...
1510294
  Кирилова О.В. Телерадіомовлення США: традиції та сучасність // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 68-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
1510295
  Гресько О.В. Телерадіомовлення України в міжнародній комунікації : монографія / О.В. Гресько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 287-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-876-0
1510296
  Крижний О. Телерадіомовлення: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 76-80
1510297
   Телерадіоосвіта в Україні: традиції, тенденції, перспективи. : (За круглим столом - до 35-річчя кафедри телебачення і радіомовлення) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 9-17.
1510298
   Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – 143, [1] с. : іл. – 45-річчю Кафедри телебачення і радіомовлення присвяч. – ISBN 978-966-01-0468-6


  В пр. №1706814 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському з подякою і підтримкою. Щиро , проф. О. Гоян. 7.09.2015. Підпис.
1510299
  Киршенблат Я.Д. Телергоны - химические средства взаимодействия животных / Я.Д. Киршенблат. – Москва, 1968. – 107с.
1510300
  Киршенблат Я.Д. Телергоны - химические срества взаимодействия животных / Киршенблат Я.Д. – Москва : Наука, 1974. – 127 с. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
1510301
  Башманівський Д. Телереклама як репрезентант тоталітарної ідеології // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 19-23. – ISBN 978-617-7196-23-4
1510302
  Шевченко А.С. Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Класич. приват. ун-т, Ін-т журнал. і масової комунікіції. – Запоріжжя, 2013. – 290 л. – Додатки: л. 190-290. – Бібліогр.: л. 163-189
1510303
  Шевченко А.С. Телерепортаж як інструмент інмутації сприйняття реальності засудженими : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1510304
  Гоян В.В. Телерепортер як професія: творчо-виробничі аспекти сучасної репортажної тележурналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 57-63.


  Розглядається професіональна діяльність телерепортера різних типів телевізійного мовлення, аналізуються основні тенденції репортажної тележурналістики, окреслюються перспективні напрямки медіадосліджень у сфері журналістської творчості на ...
1510305
  Садовий М. Телеробота як інноваційна форма зайнятості та соціально-економічні наслідки її впровадження : проблеми макроекономіки / М. Садовий, Б. Баласинович // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С. 14-27 : Табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 1605-2005
1510306
  Касатонова І. Телеробота як підгрунтя для підвищення зайнятості економічно активного населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1510307
  Мартин Д. Телесвязь и ЭВМ / Д. Мартин. – М, 1981. – 687с.
1510308
   Телесик : народня казка / Зредактував Б. Грінченко // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 8 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
1510309
  Климов А.Н. Телесистемы для измерения и контроля ионизирующих излучений / А.Н. Климов, В.А. Орехов. – Москва, 1978. – 190 с.
1510310
  Братко И. Телескоп : [роман] / И. Братко ; пер. со словен. Д. Мансфельда ; ред. К. Платонова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 235 с.
1510311
   Телескоп "Хаббл". Око познания // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 36-45 : фото. – ISSN 1029-5828
1510312
  Навашин М.С. Телескоп астронома-любителя / М.С. Навашин. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 376 с.
1510313
  Навашин М.С. Телескоп астронома-любителя / М.С. Навашин. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1967. – 396 с.
1510314
  Навашин М.С. Телескоп астронома-любителя / М.С. Навашин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1975. – 432 с.
1510315
  Навашин М.С. Телескоп астронома-любителя / М.С. Навашин. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1979. – 439 с.
1510316
  Єфіменко В. Телескоп для спостережень фотосфери Сонця / В. Єфіменко, С. Камінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 47-50. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Спостереження сонячних плям на Астрономічній обсерваторії розпочалося в 1923 р. З 1951 р. велись фотографічні спостереження з використанням фотопластинок. Перехід з фотопластинок на CCD-матриці потребує модернізації або заміни телескопа. Зроблений ...
1510317
  Крячко І.П. Телескоп з віддаленим доступом // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 25-27
1510318
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Лазаревых Института восточных языков
Ч. 2. – 1831. – 582 c.
1510319
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Лазаревых Института восточных языков
Ч. 3. – 1831. – 564 c.
1510320
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Лазаревых Института восточных языков
Ч. 4. – 1831. – 570 c.
1510321
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Лазаревых Института восточных языков
Ч. 5. – 1831. – 604 c.
1510322
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 6. – 1831. – 591 c.
1510323
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 7. – 1832. – 626 c.
1510324
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 8. – 1832. – 560 c.
1510325
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 9. – 1832. – 550, IV c.
1510326
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 10. – 1832. – 541, [3] c.
1510327
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 11. – 1832. – 558 c.
1510328
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 12. – 1832. – 568 c.
1510329
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 13. – 1833. – 588, [2] c.
1510330
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 14. – 1833. – 552 c.
1510331
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 15. – 1833. – 556 c.
1510332
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 16. – 1833. – 570, II c.
1510333
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 17. – 1833. – 520 c.
1510334
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В Университетской Типографии
Ч. 18. – 1833. – 402 c.
1510335
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 19. – 1834. – C. 1-520, [2], 113-128
1510336
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 20. – 1834. – C. 1-530, [2], 239-254
1510337
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 21. – 1834. – C. 1-312, 255-270, 205- 376, 271-328, 345-360,
1510338
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 22. – 1834. – C. 1-130, 15-22, 131-578, 115-130, 579-660, [2], 1
1510339
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 23. – 1834. – C. 1-430, 259-272, 431-522, [2], 273-286
1510340
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 24. – 1834. – C. 1-70, 287-304, 71-378, 389-462, 405-430
1510341
   Телескоп: журнал современного просвещения, издаваемый Николаем Надеждиным. – Москва : В типографии Н. Степанова
Ч. 30. – 1835. – 387 c.
1510342
  Кулиняк Д.І. Телескопи криниць / Д.І. Кулиняк. – К., 1990. – 125с.
1510343
   Телескопи на Харківщині стануть ще кращими / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Березень (№ 9/10)


  Сьогодні у світі відбувається астрономічний бум, зокрема, стрімко розвивається низькочастотна радіоастрономія. І, попри війну, Україна є лідером у цій галузі. Наші телескопи УТР-2, УРАН, ГУРТ дають змогу виконувати найскладніші дослідження, а за ...
1510344
  Сергеев Александр Телескопирование культуры : искусство для жизни // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 46 : Фото
1510345
  Тимошенко Т.Р. Телескопия в словообразовательной системе современного английского языка. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тимошенко Т. Р.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1976. – 26л.
1510346
  Ніколенко О.В. Телескопічні моделі утворення англійських антропонімів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 97-103
1510347
  Андрусяк І.В. Телескопія в сучасній англійській мові: соціолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 15-24. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена одній із характерних особливостей сучасної англ. мови - телескопії, у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці відомій також під назвою контамінація. Незважаючи на високу продуктивність та значний словотвірний потенціал, телескопія в ...
1510348
  Медвідь О.М. Телескопія як спосіб утворення неологізмів (на матеріалі сучасних англомовних онлайн-видань ЗМІ) / О.М. Медвідь, А.Є. Пєтухова, К.М. Вашист // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 39-45. – ISSN 2077-804X
1510349
  Савощенко Е.Н. Телескопные новообразования современного английского языка в сфере компьютерных технологий // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 273-281. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1510350
   Телескопы. – М., 1963. – с.
1510351
   Телескопы : пер. с англ. Крат В.А., Кайдановский Н.Л. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 316 с.
1510352
  Сикорук Л.Л. Телескопы для любителей астрономии / Л.Л. Сикорук. – Москва : Наука, 1982. – 239 с.
1510353
  Сикорук Л.Л. Телескопы для любителей астрономии / Л.Л. Сикорук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1990. – 367с.
1510354
  Димитров Г. Телескопы и принадлежности к ним / Г. Димитров, Л. Бэкер. – Москва ; Ленинград, 1947. – 307 с.
1510355
   Телескопы мира, предоставляющие бесплатное время для украинских наблюдателей малых тел // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 78
1510356
  Пинигин Г.И. Телескопы наземной оптической астрометрии : учебное пособие / Г.И. Пинигин. – Николаев : Атолл, 2000. – 104 с. – ISBN 966-7726-14-2
1510357
  Сергеев Александр Телескопы: от стекол к лазерам : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 30-36
1510358
  Асакура Фумио Телесная красота японцев // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.71-74. – ISSN 0042-8744
1510359
  Малкина-Пых Телесная терапия : Справочник практического психолога / И.Г. Малкина-Пых. – Москва : Эксмо, 2005. – 752с. – ISBN 5-699-09766-X
1510360
  Мусий В. Телесность в книге Джулиана Барнса "Лимонный стол" // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 43-49. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
1510361
  Гусаченко В.В. Телесность как компенсация избыточности модерной технологичности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.71-80. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1510362
  Кетова Т.Н. Телесность как произведение искусства в эпоху антропологических трансформаций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С.88-97. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1510363
  Костюк Е.Б. Телесность как характеристика музыкальной культуры XX - начала XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 62-66. – ISSN 2073-9702


  Выявляются аспекты проявления телесности в искусстве 20 в. и причины ее доминирования как характеристики современной музыкальной культуры. Проводится сравнительно-сопоставительный анализ особенностей европейского и неевропейского музыкального мышления. ...
1510364
   Телесность человека. – М., 1991. – 159с.
1510365
  Тхостов А.Ш. Телесность человека в контексте культурно-исторического подхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.34-40. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1510366
  Жбанков Д.Н., Яковенко В.И. Телесные наказания в России в настоящее время / Сост. члены Комис., избранной IV Съездом врачей в память Н. И. Пирогова, Д. Н. Жбанкова и Вл. И. Яковенко. – Москва : Т-во Печатня С.П. Яковлева, 1899. – III, [1], 212 с. : табл.
1510367
  Мещеряков А.Н. Телесный комплекс неполноценности японцев и его преодоление ( 20-30-е годы 20 века ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.65-70. – ISSN 0042-8744
1510368
  Алюшин А.Л. Телесный подход в когнитивной науке / А.Л. Алюшин, Е.Н. Князева // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 2. – С.106-125. – ISSN 0235-1188
1510369
   Телестадион. – М., 1972. – 159с.
1510370
  Ильин В.А. Телетехника в народном хозяйстве. / В.А. Ильин. – М., 1967. – 64с.
1510371
  Меликов А.З. Телетрафик : модели, методы, оптимизация / А.З. Меликов, Л.А. Пономаренко, В.В. Паладюк ; под науч. ред. В.С. Королюка. – Киев : ИПК "Политехника", 2007. – 251, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-8373-81-7
1510372
  Ружевич Т. Телетрендели : Сценарий для общественного и частного телевидения // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.167-175. – ISSN 1130-6545
1510373
  Мюллер Ф. Телеуправление / Ф. Мюллер. – М., 1957. – 311с.
1510374
  Долотов В.Г. Телеуправление / В.Г. Долотов. – М
2. – 1973. – 64с.
1510375
  Ильин В.А. Телеуправление и телеизмерение: (Учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика") / В.А. Ильин. – Москва, 1982. – 559с.
1510376
  Ильин В.А. Телеуправление и телеизмерение: (Учеб. пособие для вузов по специальности "Автоматика и телемеханика") / В.А. Ильин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 409с.
1510377
  Вертю Ж. Телеуправление роботами с помощью ЭВМ / Ж. Вертю, Ф. Кулафе. – Москва, 1989. – 198с.
1510378
  Катков Ф.А. Телеуправление. / Ф.А. Катков. – К, 1963. – 232с.
1510379
  Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII-XVIII веках. / А.П. Уманский. – Новосибирск, 1980. – 296с.
1510380
   Телефильм. – Вып. 3. – М., 1970. – 152 с.
1510381
  Косач Ю.А. Телефільм: люди, події, час / Ю.А. Косач. – Київ, 1983. – 133с.
1510382
  Кнаббе В. Телефон / В. Кнаббе, В. Цуканов. – Харьков, 1932. – 79 с.
1510383
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – К, 1955. – 16с.
1510384
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – М, 1956. – 16с.
1510385
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – Ленинград, 1976. – 12с.
1510386
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – М, 1984. – 22с.
1510387
  Чуковский К.И. Телефон / К.И. Чуковский. – Москва, 1988. – 16с.
1510388
  Сальникова Л.С. Телефон доверия / Л.С. Сальникова. – М., 1990. – 190с.
1510389
  Матушек О.Ф. Телефон довіри: Вірші. / О.Ф. Матушек. – К., 1988. – 91с.
1510390
  Фишер Э. Телефон молчит : роман / Эльс Фишер ; пер. с дат. К. Николаевой, Е. Халшевниковой // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 320-412. – (Детективы ; 1)
1510391
  Шнепс М.А. Телефон сегодня / М.А. Шнепс. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1510392
  Вейнберг Я. Телефон, фонограф, микрофон и их приложения / [соч.] Я. Вейнберга. – Москва : В университетской тип., 1878. – 31 с., ил. с.
1510393
   Телефони. – Київ, 1992. – 890 с.
1510394
  Пак У.Г. Телефонист / У.Г. Пак. – Москва, 1963. – 123 с.
1510395
  Сеидбейли Г.М. Телефонистка : повесть / Гасан Сеидбейли; пер. с азерб. – Баку : Азернешр, 1959. – 147 с.
1510396
  Сеидбейли Г.М. Телефонистка : повесть / Гасан Сеидбейли; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1962. – 149, [4] с.
1510397
  Введенский Н. Телефонические исследования над электрическими явлениями в мышцах инервах. – 218 с.
1510398
   Телефония : Оборудование и аппаратура городских автоматических телефонных станций с машинным приводом; технические условия. – Ленинград-Москва : Стандартгиз, 1936. – 180 с.
1510399
  Китаев Е.В. Телефония : Основы телефонии и телефонные станции ручного обслуживания / Е.В. Китаев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1952. – 420 с.
1510400
  Сеїдбейлі Г.М. Телефоністка / Г.М. Сеїдбейлі. – Київ, 1964. – 194 с.
1510401
  Котельниковъ А.К. Телефонія / А.К. Котельниковъ. – Киев, 1916. – 88 с.
1510402
  Юрків Я.І. Телефонне консультування як метод соціально-педагогічної допомоги клієнтам // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 39-48. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито етичні принципи телефонного консультування, основні ролі консультанта під час розмови з клієнтом по телефону, правила і принципи ведення розмови по телефону, кроки, за допомогою яких досягають головної мети телефонного консультування.
1510403
  Попівняк О.О. Телефонний дискурс: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Попівняк Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 267 арк. – Додатки: арк. 241-267. – Бібліогр.: арк. 231-240
1510404
  Попівняк О.О. Телефонний дискурс: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Попівняк Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1510405
  Тіллі Р. Телефонні переговори = Phone conversation / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-764-1
1510406
   Телефонный справочник на 1948 год. – М., 1948. – 91с.
1510407
   Телефоны. – К., 1975. – 464с.
1510408
   Телефоны. – ЛенинградМосква, 1975. – 180с.
1510409
  Шерстобоева Е. Телеформат как правовой гибрид: проблема правового статуса // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 40-48. – ISSN 0201-7059
1510410
  Федорова Н.В. Телеформат як об"єкт авторського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Федорова Надія Вікторівна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1510411
  Федорова Н. Телеформат як об"єкт правової охорони // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 29-34. – Бібліогр.: 6 назв
1510412
  Федорова Н. Телеформат як складова ринку інформаційних ресурсів. Трансляція та ретрансляція програм // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 11-17. – ISSN 2308-0361
1510413
  Федорова Н.В. Телеформат. Правопорушення та захист // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 156-164. – ISBN 978-617-696-925-9
1510414
  Мушкин Е.С. Телефотография и телевидение / Е.С. Мушкин. – Ленинград : ВЭТА, 1935. – 484 с.
1510415
   Телецкое озеоро. – 2-е изд. – Барнаул, 1966. – 112с.
1510416
  Селегей В.В. Телецкое озеро / В.В. Селегей, Т.С. Селегей. – Ленинград, 1974. – 80с.
1510417
  Вагнер Б.Б. Телецкое озеро : География. Это интересно // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 38-40 : Фото, карта. – ISSN 0016-7207
1510418
  Дулькейт Т.Г. Телецкое озеро в легендах и былях / Т.Г. Дулькейт. – Барнаул, 1979. – 87 с.
1510419
  Кашшаи Ф. Телечеловек / Ф. Кашшаи. – Москва, 1965. – 202 с.
1510420
   Телешов, Анатолий Васильевич. – Каталог. – М., 1981. – 8с.
1510421
   Телеэкран - неограниченное господство?. – М., 1987. – 230 с.
1510422
   Телеэкран приглашает детей. – М., 1976. – 184с.
1510423
  Петров Н.Я. Телеэлектрокардиографическая характеристика изменений, возникающих в системе кровообращения при выполнении специфических нагрузок силового характера : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Петров Н.Я.; АН БССР. Ин-т физиологии. – Минск, 1971. – 20л.
1510424
  Геник С. Теліга Олена // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 236 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1510425
  Мащенко М. Теліжинський свідок : сповідь очевидця // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 30-44. – ISSN 0130-321Х
1510426
  Драч І.Ф. Теліжинці : поезії / Іван Драч. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 199 с.
1510427
  Енькова Е.И. Теллермановский лес и его восстановление / Е.И. Енькова. – Воронеж, 1976. – 215 с.
1510428
  Коржуев М.А. Теллурид германия и его физические свойства / М.А. Коржуев. – Москва, 1986. – 103 с.
1510429
   Теллурид кадмия. – Москва : Наука, 1968. – 143с.
1510430
  Матвеев О.А. Теллурид кадмия и детекторы ядерного излучения на его основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Матвеев О.А.; Ин-т атомной энергии. – М., 1977. – л.
1510431
  Радауцан С.И. Теллурид цинка / С.И. Радауцан, А.Е. Цуркан; АН МолдССР. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 203 с.
1510432
   Теллуроцианаты: синтез, реакции и строение / И.Д. Садеков, В.В. Скопенко, А.С. Бурлов, Е.И. Иванова, А.Д. Гарновский // Журн.общей химии, 1997. – №7
1510433
  Скопенко В.В. Теллурцианатные соединения / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова // Укр. хим. журн., 1990. – №4
1510434
  Норман Д. Телнарианская история / Д. Норман. – Москва
2. – 1996. – 536с.
1510435
  Суковатая В. Тело "Другого" в архаической мифологии и современной культуре: гендер и сексуальность // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 132-138. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1510436
  Ерофеев В.В. Тело Анны,или конец русского авангарда / В.В. Ерофеев. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 61 с.
1510437
  Резник Наталья Тело в клеточку : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 8-16 : Іл.
1510438
  Струк Е. Тело всей жизни // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 31/32 (490), 05.08.2016. – С. 40-47. – ISSN 2075-7093
1510439
  Дэйвис И. Тело девочки-подростка и его трансформации: аноректический тупик на пути к женственности // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 109-118. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2307-3195
1510440
  Гессе Р. Тело животного как самостоятельный организм : с 481-м рис. в тексте и с 15-ю табл., черными и в красках, по ориг. Г. Гентера, Э. Госса, Э. Кисслинга, В. Кунерта, П. Меркулиано, Л. Мюллер-Майнца, О. Фолльрата и автора / соч. Рихард Гессе, проф. зоол. ; пер. с нем. под ред. проф. зоологии Ю.Н. Вагнера. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1913. – XII, [2], 714 с., 15 л. ил. : ил. – (Строение и жизнь животных в их взаимном соотношении / соч. Рихарда Гессе, проф. зоологии Высш. с.-х. ин-та в Берлине, Франца Дофлейна д-ра , проф. зоологии в Мюнх. ун-те ; Т. 1)


  Рез.: Вагнер, Юлий Николаевич (1865-1945)
1510441
  Уилсон Д. Тело и антитело / Д. Уилсон. – Москва, 1974. – 287с.
1510442
  Суковатая В.А. Тело и идентичность Другого в философии Ж.-П.Сартра // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 238-255. – ISSN 2077-8309
1510443
  Тимошенко Марина Александровна Тело как совокупность культурных форм человеческого бытия // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С.34-38. – ISSN 2073-9702
1510444
  Доброхотов Павел Тело союзного значения // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 110-115 : фото
1510445
  Ягодовский К.П. Тело человека : элементарный очерк / К.П. Ягодовский. – 4-е изд. – Москва-Петроград : Мосполиграф, 1-я Образц. тип., 1923. – 92 с.
1510446
  Дьячек Тело человека как биомедицинский ресурс: трансплантация органов / Дьячек, М // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 159-161
1510447
  Фоллэ Михаил Иванович Тело, близкое к клину, в сверхзвуковом потоке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Фоллэ Михаил Иванович; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1973. – 10л.
1510448
  Мокроусов А. Тело, лицо и душа. Женский портрет 16 - 21 веков // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 100
1510449
  Кириленко Г.Г. Тело: тактика ускользания // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. управления, Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2004. – Вып. 3. – С. 9-24. – ISBN 5-93999-131-9
1510450
  Жалмухамедова Ж.Д. Теловой баланс равнинной территории Казахстана / Ж.Д. Жалмухамедова. – Алма-Ата, 1989. – 152с.
1510451
  Аминов С.Н. Теломеризация этилена алифатическими кислотами и их производными. Перегруппировка радикалов в процессе теломеризации : Автореф... кандидата хим.наук: / Аминов С.Н.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1965. – 22л.
1510452
  Ільїна Г.В. Телос свободи в контексті "неможливості можливого" (Ф.М. Достоєвський vs Е.М. Сіоран) // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 35-36. – ISBN 966-8365-12-7
1510453
  Туманян Телосложение и спорт / Туманян, Э.Г. Мартиросов. – Москва : Физкультура и спорт, 1976. – 240 с.
1510454
  Токарева В. Телохранитель : рассказы / В. Токарева. – Москва : Оникс, Олма-Пресс, 1997. – 432с. – (Имена). – ISBN 5892700739
1510455
  Дзенит С.Я. Телугу-русский словарь. 42000 слов / С.Я. Дзенит. – М., 1972. – 744с.
1510456
  Мовчан Є.О. Телур / Є.О. Мовчан. – Київ : Техніка, 1967. – 85 с.
1510457
   Телуриди в рудопроявах золото-арсенового типу західної частини Українського щита / О. Грінченко, С Бондаренко, В. Сьомка, І. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-20. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Подано попередні дані щодо розповсюдження та особливостей формування телуридів у рудопроявах золото-арсенового типу західної частини Українського щита. За отриманими даними серед телуридів спостерігається майже повне домінування сполук із вісмутом. ...
1510458
  Крастин Н.И. Телязиозы и из возбудители / Н.И. Крастин. – Благовещенск, 1957. – 176с.
1510459
  Клесов М.Д. Телязиос крупного рогатого скота. : Автореф... доктор вет.наук: / Клесов М.Д.; МВО. Харьков. вет. ин-тут. – Х., 1954. – 20л.
1510460
  Кучок В. Телячьи нежности // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С.140-147. – ISSN 1130-6545
1510461
  Ільченко Володимир Тель-Авів. Шабат на пляжі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 70-71 : фото
1510462
  Калакура Я.С. Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття). - К.; Дрогобич: Вимір, 2008. - 494 с. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 228-230. – ISSN 0130-5247


  Рецензія
1510463
  Осипов О.К. Тельнюк-Адамчук Володимир Володимирович (28.10.1936 - 17.12.2003) / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-107 : Фото. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817
1510464
  Силецкий А.В. Тем временем где-то... / А.В. Силецкий. – М., 1989. – 131с.
1510465
  Стариков Н.Т. Тем жив и счастлив. / Н.Т. Стариков. – М., 1989. – 269с.
1510466
  Чепуров А.Н. Тем и живу / А.Н. Чепуров. – Л, 1986. – 78с.
1510467
  Полунин А.И. Тем, кому за 40. / А.И. Полунин. – М., 1992. – 127с.
1510468
  Меньчуков А.Е. Тем, кто идет по тайге / А.Е. Меньчуков. – Москва : Недра, 1979. – 188с.
1510469
  Аксенова Н.В. Тем, кто интересуется русским искусством / Н.В. Аксенова. – Москва : Министерство культуры СССР
Вып. 1 : Искусство Древней Руси. Русское искусство XVIII века. – 1973. – 58 с.
1510470
   Тем, кто интересуется русским искусством : Рек. указ. диафильмов, диапозитивов, грамзаписей, книг. – Москва
Вып. 3 : Искусство конца 19-го, начала 20-го века. – 1978. – 49с.
1510471
   Тем, кто интересуется русским искусством. – Москва
Вып. 4. – 1978
1510472
   Тем, кто осваивает новые районы. – М., 1988. – 526с.
1510473
  Хлыстова Е.А. Тем, кто работает в Сибири, на Севере и Дльнем Востоке / Е.А. Хлыстова. – М, 1979. – 95с.
1510474
  Панкин Е М. Тем, кто работает и учится. / Е М. Панкин, . – М., 1976. – 31с.
1510475
  Иванова С.Ф. Тем, кто учит лекторов / С.Ф. Иванова, С.А. Минеева. – М, 1985. – 176с.
1510476
  Солодарь Ц.С. Тем, кто хочет знать : пьесы / Ц.С. Солодарь. – Москва : Советский писатель, 1983. – 304 с.
1510477
  Мурашковская Е.М. Тема-рематические отношения в молодежном онлайн-дискурсе (на материале английского языка) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 124-131. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1510478
  Кондратьєва О. Тема-рематична структура як засіб забезпечення зв"язності в англомовному науковому тексті та особливсті її відтворення українською мовою // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 46-55. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-55; 32 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1510479
  Белічко Ю.В. Тема - ідея - образ : тенденції розвитку сучасного українського образотворчого мистецтва (1945-1972) / Ю.В. Белічко ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1975. – 279 с. – Бібліогр.: с. 275-278
1510480
  Тауфер И. Тема - память / И. Тауфер. – М., 1970. – 96с.
1510481
  Коваль Н.Б. Тема "А. Жид и Достоевский" в литературно-критическом пространстве ХХ-ХХІ в. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 142-147
1510482
  Петринка Л.В. Тема "Австралія", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 16-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 7 назв
1510483
  Ляшенко Л. Тема "Англійська мова" у сфері досліджень науковців вищої школи України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 51-61. – ISSN 1682-2366
1510484
  Ильинская Н.И. Тема "Бог и поэт" в творчестве Юрия Кузнецова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 253-258. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1510485
  Свірін М.Г. Тема "Бюрократії", "Біорократизму" в політичному дискурсі: аналіз лексичного аспекту політичної боротьбв в СРСР : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.04 / Свірін М. Г.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1996. – 24л.
1510486
  Акимова А.Н. Тема "военного детства" в русской советской прозе для детей периода Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Акимова А.Н. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 32 с.
1510487
  Зельцер А. Тема "Евреи в Бабьем Яру" в Советском Союзе в 1941–1945 годах // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 83-100. – ISBN 978-966-2214-11-6
1510488
  Гісем О. Тема "Західноукраїнські землі в 1921-1938 рр." / О. Гісем, О. Мартинюк // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (117). – С. 40-48
1510489
  Козак С. Тема "злочинів Кремля" в пресі української еміграції (за матеріалами Юрія Лавріненка в часописі "Українські вісті": Німеччина, 1945 - США, 1988) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2023. – Т. 1 (82). – С. 75-86. – ISSN 2522-1272


  The name of Yuriy Lavrinenko, the author of the anthology -Shot Renaissance, is well known outside of Ukraine. And although he is most often associated with the literary studies, his political journalism as the journalist and the writer is no less ...
1510490
  Дерій М.А. Тема "золотої лихоманки" у збірці Джека Лондона "Північні оповідання" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 43-53. – (Літературознавство ; вип. 3 (93)). – ISSN 2312-1068
1510491
  Орел Ю.В. Тема "Киевской старины" в листах В.П. Науменка до М.Ф. Сумцова в фондах ЦДІАК України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – C. 95-102. – ISSN 0320-9466
1510492
  Нарзуллаева Саида Нарзуллаевна Тема "Лейлы и Меджун" в истории литературы народов Советского Востока : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Нарзуллаева Саида Нарзуллаевна; АН Азерб. ССР. Ин-т лит. им. Низами. – Баку, 1980. – 49л.
1510493
  Мішустіна Г.А. Тема "любові" в драматургії Федеріко Гарсіа Лорка // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1510494
  Мішустіна Г.А. Тема "любові" в драматургії Федеріко Гарсіа Лорки // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 297-301. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1510495
  Коган А.М. Тема "Методология плана шести книг К.Маркса и развитие общей теории капитализма". : Автореф... Канд.экон.наук: / Коган А.М.; Моск.экон-стат ин-т. – М, 1966. – 20л.
1510496
  Лавров Н.А. Тема "наречие" в восьмилетней школе. / Н.А. Лавров. – Москва, 1963. – 88с.
1510497
  Микитенко О. Тема "пам"яті" у слов"янській культурі та літературі // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 301-302. – ISSN 2218-0567


  16-17 травня 2019 р. у Вроцлавському університеті (Польща) відбулася чергова ХІІІ міжнародна наукова конференція «Великі теми культури у слов’янських літературах», яку цього року було присвячено обговоренню проблеми «пам’яті». Одна з найголовніших ...
1510498
  Максимов И.Н. Тема "Политика КПСС в области развития мирового социалистического хозяйства" / И.Н. Максимов. – Минск, 1971. – 24с.
1510499
  Бондажевська Л.С. Тема "Помилки в аргументації" в курсі "Еристика" // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11
1510500
  Штанько Людмила Тема "Постмодернізм" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-46
1510501
  Зарецький Олексій Вікторович Тема "Собору" Олеся Гончара в офіційному та альтернативному дискурсах 1960 - 1970-их років // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Методологічно це дослідження побудоване так само, як і аналіз дискурсу 1960 - 80-их рр. про І.П. Котляревського, хоча й має деякі відмінності, адже І.П. Котляревський віддалено історична постать, а Олесь Гончар - старший сучасник [5]. Розглянуто ...
1510502
  Ткаченко Т. Тема "Сродної праці" у творі Г.В. Квітки-Основ"яненка "Добрый панъ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 171-173
1510503
  Русских И.В. Тема "Театра жизни" в романистике Т. Смоллетта ("Родрик Рэндом", "Перегрин Пикль", "Фердинанд Фатом") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 317-325
1510504
  Лагунова О. Тема "тясьми" і "трьох кіпок" в архівній спадщині Аг. Кримського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 79-84


  У статті представлені результати вивчення матеріалів архівних фондів профессора А.Ю.Кримського, в яких згадуються поняття "тясьми" і "трьох кіпок", як селянських вірувань щодо межування між селами. Також, розкривається вплив поміщицької верстви на ...
1510505
  Кметь І. Тема "Українська народна писанка" як об"єкт вивчення в ішомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 206-211. – ISSN 2078-5119
1510506
  Мащенко О.А. Тема "холостяцької спільноти" в романі Луїса Чу "Скуштуй чашку чаю" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 338-344


  Луїс Чу - сіно-американський письменник, творчість якого визнається більшістю літературознавців дійсним початком азіато-американської літератури. Своїм романом Луїс Чу створив нове літературне підгрунтя для творчості азіато-американських письменників ...
1510507
  Черваньов І.Г. Тема 1. "Сучасна місія географії в розвитку суспільства. Методології, трансформації й парадигми" : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 6-16 : Рис. – ISSN 1561-4980
1510508
  Рожченко З.В. Тема 1. Вступна лекція: основи знань про мову і мовознавство // Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко. – Київ : Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С. 5-18. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
1510509
  Зайченко І.В. Тема 1. Педагогічна майстерність викладача / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський // Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 8-44. – ISBN 978-617-7320-71-4
1510510
  Гриценко А. Тема 14. Цілі та стратегія грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 88-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
1510511
  Палієнко В.П. Тема 2. "Стан і перспективи розвитку природничої географії" : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 17-26 : Рис., табл. – ISSN 1561-4980
1510512
  Зайченко І.В. Тема 2. Майстерність педагогічного спілкування / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський // Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 45-97. – ISBN 978-617-7320-71-4
1510513
  Підгрушний Г.П. Тема 3. "Конструктивізм у сучасній географії" : актуальна тема. Географічна наука в нових соціально-економічних умовах розвитку України (за матеріалами наукового семінару) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 26-35. – ISSN 1561-4980
1510514
  Зайченко І.В. Тема 3. Взаємодія викладача та аудиторії / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський // Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 98-139. – ISBN 978-617-7320-71-4
1510515
  Зайченко І.В. Тема 4. Етика викладача вищої школи / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський // Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 140-179. – ISBN 978-617-7320-71-4
1510516
  Зайченко І.В. Тема 5. Етико-педагогічні ідеї в зарубіжній і вітчизняній педагогічній думці / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський // Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 180-243. – ISBN 978-617-7320-71-4
1510517
  Зайченко І.В. Тема 6. Етика діяльності викладача вищого навчального закладу / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський // Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 244-267. – ISBN 978-617-7320-71-4
1510518
  Зайченко І.В. Тема 7. Етика керівника вищого навчального закладу / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський // Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / І.В. Зайченко, В.М. Теслюк, А.А. Каленський. – Київ : Ліра-К, 2019. – С. 268-322. – ISBN 978-617-7320-71-4
1510519
   Тема акції згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці на 2008 рік: "Управління професійними ризиками" під девізом "Моє життя, моя робота, моя безпечна праця" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 2-3
1510520
  Джанашвили М.И. Тема антифашисткой борьбы инспанского народа в советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Джанашвили М. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 33л.
1510521
  Крементуло В. Тема батьківщини та її художнє втілення в поемі Адама Міцкевича "Конрад Валленрод" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1510522
  Талабірчук О. Тема батьковбивства у новелі "Графік смерті" Івана Яцканина (зі збірки "Тіні й шрами") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 174-179. – ISSN 2307-2261
1510523
  Степанова А. Тема безумия в рассказе Єдгара По "Система доктора Смоля и профессора Перро" и его киноинтерпретации Клода Шаброля // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 99-108. – ISBN 978-617-7442-48-5
1510524
  Кришталева Л.Г. Тема богатства: у Платона, Макса Вебера и в наши дни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 44-55. – ISSN 0235-1188
1510525
  Головій О.М. Тема божевілля в малій прозі Антона Чехова та Лесі Українки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 28-35. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1510526
  Цырлин И.И. Тема борьбы за мир в произведениях советских художников / И.И. Цырлин, О. Сопоцинский. – М., 1952. – 90с.
1510527
  Омаров И.М. Тема борьбы против империализма захватнических войн и колониализма в товрчестве Бернарда Шоу : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Омаров И. М. ; АзГУ. – Баку, 1966. – 28 с.
1510528
  Капакли Тема буджаку в творах гагаузьких письменників / Капакли, (Мерджанка) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 211-218
1510529
  Джавадова М.Н. Тема Великой Отечественной войны в азербайджанской художественной прозе (1941-1955 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Джавадова М. Н.; МВиССО СССР, Аз.ГУ. – Баку, 1961. – 25л.
1510530
  Бартаиа Евгений Филиппович Тема Великой Отечественной войны в грузинской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Бартаиа Евгений Филиппович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1510531
  Ельцов Ю.Г. Тема Великой Отечественной войны в творчестве Вадима Кожевникова : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Ельцов Ю.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 18л.
1510532
  Бортник Д.С. Тема виборчої кампанії в Державну думу РФ 2011 року у публіцистиці Дмитра Бикова (на прикладі газети "Новая газета") // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 43-47
1510533
  Дацюк Г. Тема визвольних змагань у контексті усної історії. Жіночий досвід // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 474-480. – ISBN 978-966-308-217-2
1510534
  Стоян С. Тема війни в образотворчому мистецтві: специфіка історико-культурних трансформацій // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (12). – С. 15-17. – ISSN 2616-9967


  Здійснено аналіз культурно-історичних трансформацій характеру відображення теми війни в образотворчому мистецтві. Зазначається, що мистецтво завжди реагувало на зміни світоглядних парадигм і відображало стрижневі ціннісні принципи різних історичних ...
1510535
  Жила Н. Тема війни в пізній прозі Е. Штріттматтера // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 9-11


  У статті аналізується проблемно-тематичний комплекс війни в пізній прозі Е. Штріттматтера. Звернення до теми війни зумовлено почуттям провини німецького народу перед світовою спільнотою, намаганням розвиватися далі, розглядати Другу світову війну як ...
1510536
  Роянова А. Тема війни в сучасній українській новелістиці / А. Роянова, Н. Ляхімець // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 8-9. – ISSN 0130-5263
1510537
  Качак Т. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 22-24
1510538
  Живоглядова Д.Ю. Тема війни та миру в рецепціях художньої культури ХХ століття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 162-164
1510539
  Білик Г. Тема війни у творчості Ліни Костенко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 129-141. – ISSN 2075-1222
1510540
  Болтунова Е.М. Тема войны в декоре российских императорских дворцов XVIII - первой половины XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 44-49. – ISSN 0321-0626
1510541
  Палий Е. Тема войны в лирике В.Я. Брюсова 1900-х годов (сборник "Венок") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 59-64. – ISSN 2075-1486
1510542
  Нетылько З.А. Тема воссоединения белорусского народв в творчестве Якуба Коласа : Автореф... канд. филол.наук: / Нетылько З. А.; БГУ. – Минск, 1954. – 20л.
1510543
   Тема второй мировой войны в зарубежной художественной литературе. – Москва, 1975. – 284 с.
1510544
  Біда Н. Тема втраченого раю у романі В. Винниченка "Поклади золота" та поемі ДЖ. Мільтона "Загублений рай" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 17-22. – ISBN 966-594-246-8
1510545
  Кейда Ф. Тема гайдамаччини у творчості Пантелеймона Куліша // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С 24- 33. – Бібліогр.: С. 33
1510546
  Дорошко М.С. Тема голодомору 1932-1933 років в українсько-російських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 27-30.
1510547
  Шатковська А.Ю. Тема голодомору 1932-1933 років у збірниках спогадів та документів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 69-84. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1510548
  Карбан А. Тема голодомору в народній прозі Полтавщини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 379-386


  У статті розглядаються народні оповідання про голодомор Полтавщини. Основна увага звертається на роль оповідача у творенні фольклорного тексту. А також пропонується класифікація цих зразків за ґендерним, віковим та тематичним принципами. The article ...
1510549
  Сербин Р. Тема Голодомору в осмисленні Рафаєла Лемкіна у порівняльних геноцидах та у заходах їх запобіганню // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 187-192. – ISBN 978-966-518-773-8
1510550
  Гайдар В.П. Тема голодомору в творчості Івон Боланд // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 156-160. – ISSN 2313-500Х
1510551
  Олєшко А.О. Тема голодомору в Україні (за романом Уласа Самчука "Марія") // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 141-142. – ISBN 978-617-8037-94-9
1510552
  Кулик М.О. Тема голодомору в українській літературі / М.О. Кулик, В.Ф. Подлєсна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 128-131. – ISBN 978-966-921-000-5
1510553
  Кобиліна Ю. Тема голоду в творчості Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 142-146. – ISBN 966-594-298-0
1510554
   Тема господарства і побуту українців в історіографії і джерелах. Методологія дослідження проблеми // Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) / В.Г. Кушнір. – Одеса : КП ОМД, 2012. – C. 9-37. – ISBN 978-617-637-044-4
1510555
  Велиев Месуд Тема гражданской войны в азербайджанской советско йпрозе. : Автореф... канд. филол.наук: / Велиев Месуд; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1955. – 16л.
1510556
  Аладина Н.В. и др. Тема гражданской войны в советской живописи : рек. библиогр. указ. изобразит. материала и лит. / Н.В. Аладина, И.А. Ярушевич, В.Н. Бернацкая ; Акад. художеств СССР ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ; Науч. б-ка Акад. художеств СССР. – Ленинград, 1979. – 65 с.
1510557
  Сила В.Г. Тема громади в сучасному українському соціально-філософському дискурсі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 115-117
1510558
  Девитт В. Тема двадцати шести бакинских комиссаров в советской поэзии (русской и азербайджанской) 1918-1958 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Девитт В.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 25л.
1510559
  Зоц І.О. Тема двомовності на сторінках обласної газети "Донеччина" (2004-2009 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 145-149


  Проводиться контент-аналіз єдиної в регіоні українськомовної газети "Донеччина". Дослідження розвінчує міф про українізацію на Донбасі. In the article it is carried out the content-analysis of the newspaper "Donechchyna", the only Ukrainianlanguage ...
1510560
  Гончарова Н.О. Тема дворянської благодійності у працях Таврійської ученої архівної комісії // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 226-239. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Досліджено зміст збірників Таврійської ученої архівної комісії — однієї з 39 губернських учених архівних комісій, які існували в Російській імперії. Через аналіз публікацій охарактеризовано форми та напрями роботи Таврійської ученої архівної комісії у ...
1510561
  Кулишова О.В. Тема демократии в афинской драме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 31-35. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1510562
  Логвинов А.С. Тема деревни в произведениях И.А.Бунина и писателей "Знания". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Логвинов А.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1510563
  Степанчук Ю.С. Тема державності України другої половини XVII - XVIII ст. у публікаціях "Українського історичного журналу" на межі 1980-1990-х рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 37-39. – ISBN 966-7686-12-8
1510564
  Бутырин Д.В. Тема диссертации. Приключения толстяка Мо : [роман] / Денис Бутырин. – Днепр : Лира, 2017. – 180, [2] с. – ISBN 978-966-383-870-0
1510565
  Козьма А.А. Тема диссертации: "Рентгенографическое исследование субструктуры поликристаллических вакуумных конденсатов из ферромагнитных материалов". : Автореф... Канд.техн.наук: 046 / Козьма А.А.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1968. – 20л.
1510566
  Хіль О.М. Тема дитинства-юнацтва як фактор жанрової типології фортепіанного концерту у вітчизняній інструментальній музиці XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Хіль Олена Михайлівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1510567
  Василина К. Тема дитинства та проблема виховання у шахрайській літературі Англії доби Відродження // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 226-231
1510568
  Марушко А. Тема дитинства у творчості Моріса Равеля: музично-текстологічний аспект // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 177-188. – ISSN 2310-0583
1510569
   Тема для классного часа. – М., 1990. – 190с.
1510570
  Рошко М.М. Тема дому і родини у романах Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та "Часом нестерпно кортить" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 291-197. – ISBN 978-617-7132-63-8
1510571
  Ван Пен Тема Дон Жуана як семантична парадигма європейського музичного мистецтва (XVIII - XX ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ван Пен ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1510572
  Поплавський О. Тема Донецько-Криворізької республіки як основа політичної концепції сучасних ідеологів федералізації України // Сучасна українська політика / Ін-т політ. і етнонац. дослібжень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; Україн. центр політ. менеджменту ; Асоц. політ. наук України [та ін.] ; голов. ред. Михальченко М.І. ; редкол.: Андрущенко В.П., Багмет М.О., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 114-132. – ISSN 1810-5270
1510573
  Поплавський О.О. Тема Донецько-Криворізької Республіки як основа політичної концепції сучасних ідеологів федералізації України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 44-50. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1510574
  Ніколенко О. Тема Другої світової війни в постмодернуому просторі // Філологічні семінари / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 90-101. – ISBN 978-966-933-136-6
1510575
  Артюшенко З.В. Тема Другої світової війни у творчості Андрія Малишка та Івана Білика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 14-20


  У статті розглядається тема Другої світової війни у творчості Андрія Малишка та Івана Білика. В статье рассматривается тема Второй мировой войны в творчестве Андрея Малышко и Ивана Билыка. This article deals with Andriy Malyshko"s creation and Ivan ...
1510576
  Костенюк О. Тема Другої світової війни у творчості письменників-емігрантів та О. Довженко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 152-159.
1510577
  Неділько В.Я. Тема дружби народів в українській радянській літературі / В.Я. Неділько. – Київ, 1972. – 22с.
1510578
  Мушкудіані О.Н. Тема дружби та інтернаціоналізму в багатонаціональній радянській літературі / О.Н. Мушкудіані. – К., 1981. – 48с.
1510579
  Приліпко І.Л. Тема духовенства у прозі Богдана Лепкого // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 206-219


  У статті аналізуються особливості розкриття теми духовенства у прозі Богдана Лепкого; розглядається спектр проблем, через які реалізується зазначена тема. Увага акцентується на автобіографічних чинниках формування теми духовенства у творах ...
1510580
  Приліпко І. Тема духовенства у художньому просторі роману "Люборацькі" Анатолія Свидницького // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 12 (140), грудень. – С. 17-21


  У статті розглянуто особливості теми духовенства у романі А. Свидницького "Люборацькі". Розглянуто жанрово-стильову, ідейно-тематичну специфіку твору, проаналізовано образи героїв. Зображуючи трагічну історію родини Люборацьких, письменник розкриває ...
1510581
  Новиков А. Тема духовного здоров"я українського народу в п"єсах драматургів театру корифеїв // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст.
1510582
  Новиков А. Тема духовного здоров"я українського народу в п"єсах драматургів театру корифеїв // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 9-12
1510583
  Зборовський А. Тема екології природного і культурного середовища у творчості Максима Рильського // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 18-21. – ISSN 2313-8505
1510584
  Кучеренко О. Тема європейського cередньовіччя у творчості Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 466-477. – ISBN 978-966-600-358-7
1510585
  Дяченко М.В. Тема життя і смерті в етичній філософії Сенеки // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 81-89. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Зазначено, що Сенека розглядає життя і смерть як феномени ціннісної свідомості. Акцентується на усвідомленні смерті як завершальної події в людському житті. Розумне світосприйняття, згідно із Сенекою, — це переборювання страху смерті, її трагізму і ...
1510586
  Дорошенко Г. Тема життя і смерті у творчості поетів-романтиків (порівняльний аналіз з бароковою метафізичною поезією) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 56-61
1510587
  Гараздюк О. Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Поема "Наймичка" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 20-23. – ISSN 0130-5263
1510588
  Фещенко О.В. Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 6 (442), лютий. – С. 9-12
1510589
  Флоровська О.В. Тема Жовтня в німецькій революційній поезії / О.В. Флоровська, 1957. – [9] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 6, 1957
1510590
  Бикова Т. Тема зрадництва в українській літературі кінця XIX - початку XX століття (О. Кобилянська, М. КОноненко, К. Малицька) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 13-20
1510591
  Гарин-Михайловский Тема и Жучка / Гарин-Михайловский. – М, 1981. – 16с.
1510592
  Венгеров Дмитрий Тема из девятой симфонии Людвига Бетховена // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 2-7


  В Німеччині в 2003 р. відбулась офіційна церемонія внесення в список світової культурної спадщини ЮНЕСКО оригінальної партитури дев"ятої симфонії Бетховена
1510593
  Стрельцова Я. Тема иммиграции во Франции накануне президентских выброрв 2012 года // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 81-94. – ISSN 0131-2227
1510594
  Сатапаева Ш.К. Тема индустриализации в казахской художественной прозе : Автореф... канд. филол. наук / Сатапаева Ш. К. ; Филол. фак. МГУ, Каф. лит. народ. СССР. – Москва, 1954. – 21 с.
1510595
  Богославский М.И. Тема индустриализации в прозе 30-х годов : роман А.Г. Малышкина "Люди из захолустья" и оценка его в критике : лекция / М.И. Богославский ; Харьк. гос. ин-т культуры, Каф. литературы. – Харьков : [б. и.], 1970. – 28 с.
1510596
   Тема инноваций на конференции «Крым»: «этапы большого пути» // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 3. – С. 7-9. – ISSN 0130-9765


  Краткая история развития темы «инновации в библиотеках» на Международной конференции «Крым».
1510597
  Краснобаева О.Д. Тема искусства в сатирической интерпретации А. Аверченко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 168-174. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Исследуются художественные и конструктивные приемы организации сатирического прозаического текста Аркадия Аверченко. Анализируются его индивидуальные представления об искусстве как жизнетворчестве, определяются пути и способы их выражения в ...
1510598
  Цехановская Н.В. Тема искусства в творчестве Виктора Некрасова (на материале повести "Первое знакомство") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 212-219
1510599
  Адамович О. Тема Івана Франка у полі творчості Мирослава Скорика : (до ювілею Івана Франка) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2016. – Т. 45 : Лікарський збірник. Медичні науки. – С. 143-148. – (Нова серія ; т. 28). – ISSN 1563-3950


  Пропонуємо Вашій увазі запис розмови класика української музики, Героя України, Лауреата премії Т. Шевченка Мирослава Скорика з представниками лікарської громади та членами Наукового товариства імені Шевченка міста Львова. Зустріч, присвячена 160-річчю ...
1510600
  Богатирьова К. Тема ідеального правителя у тлумаченні Станіслава Оріховського-Роксолана та Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 24-30. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті розкривається тлумачення теми ідеального правителя латиномовним істориком, публіцистом та прозаїком доби Ренесансу Станіславом Оріховським-Роксоланом та філософом Григорієм Сковородою з гуманістично-просвітницьких позицій
1510601
  Якименко О.В. Тема інтелігенції в український новелістиці початку XX ст. (на матеріалі творів Наталі Романович-Ткаченко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 552-556. – (Б-ка Ін-ту філології)
1510602
  Малахов В. Тема іншого: пострадянський контекст // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 219-228. – ISBN 978-966-02-6741-1
1510603
  Варениця О.П. Тема Іспанії у філософії Мігеля де Унамуно // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 108-110
1510604
  Тимошик-Сударикова Тема історичного минулого та голодомору українського народу на сторінках паризького журналу "Тризуб" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-18. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються публікації журналу "Тризуб" за такими тематичними напрямами: історична тематика, ситуація в Україні 20-30-х рр., голодомор українського народу. Publications of the magazine "Tryzub" ("Trident"), written on historical topics, on the ...
1510605
  Фиксин А.С. Тема Киргизии в русской советской литературе 20-х - 30-х годов. (Из истории рус.-кирг. лит. связей). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Фиксин А.С.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1510606
  Сергійчук В.І. Тема козацтва на сторінках "Українського Історика" // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1990. – Рік 27, N 1/4 (104/107) : У 25-річчя Українського Історичного Товариства: 1965-1990 / ред. Л. Винар. – С. 128-137. – ISSN 0041-6061
1510607
  Сергійчук В.І. Тема козацтва на сторінках «Українського Історика» // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1991. – Рік 28, N 1/2 (108/109) : У 125-річчя народження Михайла Грушевського: 1866-1991. Століття поселення українців у Канаді: 1891 - 1991 / ред.: Л. Винар. – С. 133-144. – ISSN 0041-6061
1510608
  Беліченко М.А. Тема козацтва у творчості Михайла Максимовича та Романа Іваничука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 35-37. – ISBN 966-8188-10-1
1510609
  Конончук М.М. Тема козаччини в творчості Андріана Кащенка // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 41-44
1510610
  Марченко Т. Тема козаччини у творчості Проспера Меріме // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 152-157. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1510611
  Юревич М. Тема Коліївщини в польській літературі до появи Шевченкових "Гайдамаків" (1841) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1510612
  Ракул И.П. Тема коллективизации в послевоенной советской молдавской прозе и драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: / Ракул И.П.; М-во высш.образования СССР.Кишинев. гос.ун-т. – Кишинев, 1954. – 12л.
1510613
  Саакадзе Ш.А. Тема колхозного строительства в грузинской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Саакадзе Ш. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. и ист. литер. – Москва, 1953. – 16 с.
1510614
  Созаев Константин Губадиевич Тема коммунистического воспитания в печати. (На опыте газет автономных республик Сев. Кавказа между XXIII и XXIV съездами КПСС) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Созаев Константин Губадиевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории парт.-сов. печати. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1510615
   Тема Коммунистической партии и Родины в поэзии Маяковского. – Москва, 1963. – 12с.
1510616
  Олійник С. Тема контакту у фантастиці Олеся Бердника // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 535-541. – (Бібліотека інституту філології)
1510617
  Веретюк Т.В. Тема кохання в поетичній спадщині Ігоря Муратова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 122-128. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1510618
  Дімова В.І. Тема кохання в українській і німецькій поезії низового бароко // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 365-377. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Проблема поетики любові в художній літературі охоплює велике коло питань: теми кохання в рамках жанру, словесних виражальних засобів щодо різновиду еротичних почуттів, любовної символіки, вічних образів у межах літературної традиції, зокрема синтезу ...
1510619
  Борнік Ж.І. Тема кохання у монодрамах "Людський голос" Ж. Кокто і "Життя на трьох" Л. Чупіс // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 284-292. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1510620
  Стороженко Л.Г. Тема кохання у творчості Бориса Тенети // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 243-251. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1510621
  Фокин Н. Тема крестьянского восстания 1773-1775 гг. под руководством Ем.Пугачева в русской литературе до А.С.Пушкина / Н. Фокин. – Уральск, 1958. – 11-15с.
1510622
  Мальцев М.И. Тема крестьянского восстания в творчестве А.С.Пушкина. / М.И. Мальцев. – Чебоксары, 1960. – 236с.
1510623
  Астафьева О.В. Тема крестьянского восстания в творчестве Пушкина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Астафьева О.В.; АН СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1510624
  Кальмук І.П. Тема кризи культури і раціональності у романі В. Петрова "Доктор Серафікус" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 20-27


  У статті аналізується тема кризи культури і раціональності у романі В. Пет- рова "Доктор Серафікус". The article deals with the analysis of theme of crisis of culture and rationality in V. Petrov"s novel "Doctor Serafikus".
1510625
  Палій О.П. Тема кризи мови в чеській прозі 60-х років XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 180-187


  На прикладі творчості відомих чеських прозаїків розглянуто тему кризи мови та спілкування у художньому дискурсі 1960-х років. Недосконалість мови як засобу комунікації демонструється авторами у контексті проблематики самоідентифікації людини в ...
1510626
  Алієва О.Г. Тема культурної самосвідомості росії як самобутньої цивілізації у творчості М. А. Волошина // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 141-142
1510627
  Демчур О. Тема культурной идентичности в ранних романах Г. Джеймса // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 62-65. – ISBN 978-966-921-000-5
1510628
  Тищенко К. Тема лекції: "Гени, мова, Україна" (2 частина) : (фото) // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 13 (230). – С. 55. – ISSN 1996-1561


  04.04.2012 р. в Книгарні "Є" відбулася зустріч з українським лінгвістом і перекладачем Костянтином Тищенком. Тема лекції:"Гени, мова, Україна" (2 частина) Генетичні і мовні контакти з найближчими сусідами.
1510629
  Солдатенко Т.Я. Тема любви в белорусском цикле Элизы Ожешко (на материале повестей "Низины" и "Хам" ) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 151-160. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1510630
  Астахова А.А. Тема любви в прозе А.И. Куприна // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 6. – С. 2-17
1510631
  Крапива Т.Б. Тема любви в произведениях А.И. Куприна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 149-151. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1510632
  Жиленко И.Р. Тема любви в рассказах Кнута Гамсуна // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 272-279. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1510633
  Скрябина Т.А. Тема любви и страсти в повести Л.Н. Толстого "Дьявол" / Т.А. Скрябина, О.А. Фомберг // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 242-251. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
1510634
  Колесникова Т.И. Тема любви к родной земле и ее людям в творчестве Б.А. Чичибабина : (урок по литературе родного края) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 70-73
1510635
  Колесникова Т.И. Тема любви к родной земле и ее людям в творчестве Б.А. Чичибабина : (урок по литературе родного края) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 70-73
1510636
  Морозова Д.С. Тема людини та довкілля у візантійській аскетичній традиції : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Морозова Д.С. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковского. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1510637
  Козлов Є.В. Тема людини у філософії М.O. Бердяєва та творчості Ф.М. Достоєвського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена порівняльному дослідженню теми людини у творчості Ф.М. Достоєвського та філософії М.О. Бердяєва. Досліджуються характер і ступінь впливу філософських ідей великого письменника на формування та еволюцію світогляду філософа. The ...
1510638
  Дяченко М.В. Тема людської долі в етичній філософії Сенеки // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 33-41. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1510639
  Меркулов М. Тема мандрів у творчості Климентія Зиновієва і Григорія Сковороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 61-68. – ISSN 0236-1477
1510640
  Дяченко М.В. Тема мандрівництва в поезії С. Єсеніна // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 52-61
1510641
  Фіть Л.В. Тема матеріалу в структурі газети // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 123-126
1510642
  Таратута С.Л. Тема мезальянса в литературе // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 12. – С. 58-60
1510643
  Сабадош Г. Тема мистецтва в романі "Голяндія" Д. Бузька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 143-147. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1510644
  Сабодаш Г. Тема мистецтва в романі "Голяндія" Д.Бузька // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 117-123. – ISSN 2307-2261
1510645
  Гнідан Ю.В. Тема мистецтва та образ художника в новелі Акутагава Рюноске // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 146-149. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено висвітленню особливостей розкриття теми мистецтва та образу художника в новелі Акутагава Рюноске. Статья посвящена особенностям раскрытия темы искусства и образа художника в новелле Акутагава Рюноскэ. Тhe article considers the ...
1510646
  Воллмаєр-Лубей Тема мови у творчості Вінка Ошлака // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 138-143. – ISSN 0203-9494


  У статті аналізується тема мови у літературних творах В.Ошлака, відомого сучасного словенського прозаїка, який у своїх творах часто звертається до проблеми мови, яку розглядає як явище, особливо важливе для народу, для його розвитку і самоствердження і ...
1510647
  Щербина В.В. Тема молитвы в творчестве Юргиса Балтрушайтиса в контексте русской символической поэзии // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 44-48. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1510648
   Тема молодежи в современной зарубежной художественной литературе : Аннот. указ. лит. – Москва, 1975. – 331с.
1510649
  Федорин А.В. Тема морали и нравственных исканий в советском киноискусстве / А.В. Федорин. – Москва : Знание, 1979
1510650
  Дацишина М.В. Тема Наполеона и войны 1812 г. в советской и нацистской пропаганде в ходе Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 149-156. – ISSN 0042-8779
1510651
  Соколец Ф.Б. Тема национально-освободильной борьбы в раннем творчестве Байрона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколец Ф.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1510652
  Тишунина Н.В. Тема национально-освободительной борьбы в ирландском театре 20 века / Н.В. Тишунина; Ленинградск. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии/. – Ленинград : [Б. в.], 1977. – 71 с.
1510653
  Германчук В.В. Тема национально-освободительной борьбы Греции в творчестве И.К. Айвазовского // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 233-238
1510654
  Кордонець О. Тема національного відродження на Закарпатті у повісті Богдана Лепкого "Зірка" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 77-81. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1510655
  Тимошик М.С. Тема національного відродження на сторінках журналу "Украинская жизнь" (1912-1917 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 128-132
1510656
  Гринчишин Н. Тема національного відродження у матеріалах львівського часопису "Визволення" 1921 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 213-219. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
1510657
  Приходько І. Тема національної зради у творчості І.Нечуя-Левицького // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 77-81
1510658
  Масенко Л. Тема національної неволі в драматургії Лесі Українки // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 174-190. – ISBN 966-95452-3-8
1510659
  Задорожна С.В. Тема національної самокритики у поемах Т. Шевченка періоду заслання // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О.А. Бігун, О.В. Боронь, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (25). – С. 131-143


  Присвячено осмисленню однієї з основних і найменш досліджених проблем творчості Т. Шевченка - проблеми національної самокритики. Об"єктом осмислення послужили поеми періоду заслання ("Іржавець", "Чернець", "Москалева криниця"). Основну увагу автором ...
1510660
  Кошова І. Тема небажаних дітей у творчості Володимира Винниченка (на матеріалі роману "По-свій") // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 165- 173. – ISBN 966-587-044-0
1510661
  Шпарманн Анне Тема номера. Коралы без красок : гибель кораллов / Шпарманн Анне, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 74-93 : Фото. – ISSN 1029-5828
1510662
  Пискунов В.М. Тема о России / В.М. Пискунов. – М : Советский писатель, 1983. – 376 с.
1510663
  Тимів І.М. Тема облоги турками і татарами Почаївської лаври у 1675 р. очима українських художників XVIII ст. // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 136-145. – ISBN 978-966-8999-37-6
1510664
  Малинка М. Тема османської загрози в українському хронографі XVI століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 15-18. – ISSN 2307-2261


  У статті досліджується тема турецької загрози європейським країнам на матеріалі Українського хронографа ХVІ ст. Автор твору вважає, що причину лихоліть, які спідкали Європу в ХV – ХVІ ст., потрібно шукати у чварах королів, занепаді військової справи. ...
1510665
  Тимофеев О.А. Тема отношений США с КНР в президентской кампании 2012 года // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 2 (518). – С. 47-56. – ISSN 0321-2068
1510666
  Мадей А.С. Тема охорони історико-культурної спадщини України у вітчизняній пресі періоду незалежності (історіографія питання) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 370-374. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
1510667
  Наривская В.Д. Тема Первой мировой войны в "Дневниках" В. Винниченко: осмысление и реализация травматического опыта // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 185-207. – ISSN 2313-1993
1510668
  Подкуйко Г. Тема первой мировой войны в творчестве Николая Гумилева // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 101-108. – (Бібліотека інституту філології)


  В статье раскрываются мотивный комплекс, проблематика, образная система стихотворений Н.С. Гумилева военного периода. Показано сложное, неоднозначное содержание этих стихотворений, большинство из которых можно отнести к философской лирике, прослежены ...
1510669
  Турчин О. Тема пияцтва у творчості Данила Братковського у дискурсі барокової концепції універсалізму // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 129-133. – ISSN 2307-2261
1510670
  Бикова М.В. Тема пізнання в повістях М.В. Гоголя та її трансформація в літературі й культурі початку XX століття // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 222-226. – ISBN 5-7763-2385-1
1510671
  Петрова А. Тема пограниччя в новітній польській історіографії // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 259-270. – ISBN 978-617-689-163-5
1510672
  Филюшкина С.Н. Тема подростка в современной советской литературе / С.Н. Филюшкина. – М, 1983. – 46с.
1510673
  Хададова М. Тема польського конспіративного руху першої чверті XIX ст. у працях київських істориків 20-х рр. XX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 133-135. – ISBN 978-966-485-023-7
1510674
  Кузубова А.Ю. Тема прав и свобод человека в философской концепции К.Н. Леонтьева / А.Ю. Кузубова, Е.В. Сафронова // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 33-35. – ISSN 1812-3805
1510675
  Фащенко В.В. Тема праці в радянькій художній літературі / В.В. Фащенко. – Київ : Радянська Україна, 1960. – 40 с.
1510676
  Меркулов М. Тема праці у віршах Климентія Зіновієва і байках Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 83-87. – ISBN 978-617-7009-24-4
1510677
  Меркулов М. Тема праці у творчості Климентія Зіновієва і Григорія Сковороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 28-32. – ISSN 0236-1477
1510678
  Али-Заде Тема рабочего класса в Адербайджанской советской драматургии (1917-1960) : Автореф... канл. филол.наук: / Али-Заде А. М.; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1968. – 33л.
1510679
  Садыкова Г.Ф. Тема рабочего класса в дагестанской литературе / Г.Ф. Садыкова. – Махачкала, 1978. – 96с.
1510680
   Тема рабочего класса в программах советского телевидения и радиовещания. – М., 1972. – 229с.
1510681
  Ершов Л.Ф. Тема рабочего класса в советской литературе / Л.Ф. Ершов. – Л, 1958. – 32 с.
1510682
  Ершов Тема рабочего класса в советской литературе / Ершов, ЛФ. – Л, 1958. – 32с.
1510683
  Вершель В.П. Тема рабочего класса в современной советской публицистике / В.П. Вершель. – Ленинград, 1985. – 135с.
1510684
  Ходжакулов Джума Тема рабочего класса в узбекской прозе 60-х годов. (Пробл. положит. героя) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ходжакулов Джума; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 24л.
1510685
  Гофман И.А. Тема революции в "Книге Ле Гран" Генриха Гейне / И.А. Гофман. – Львов, 1974. – 22с.
1510686
  Воробьева С. Тема революции в поєзии Николая Клюева // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 42-47. – ISSN 2075-1486
1510687
  Маталаева Т.И. Тема революции в творчестве советских композиторов. / Т.И. Маталаева. – Москва, 1974. – 40с.
1510688
  Беляев Б.Л. Тема революции и гражданской войны в творчестве А.А.Фадеева : Автореф... канд. филологич.наук: / Беляев Б.Л.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра русской литературы. – Томск, 1953. – 14л.
1510689
  Павлюкова В.В. Тема Родины в творчестве Александра Блока : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Павлюкова В.В. ; Киев. гос. учительский ин-т. – Киев. – 15 с.
1510690
  Дерменджі О. Тема Роксолани в австралійській літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 137-143. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
1510691
  Подедворний Т. Тема Росії у публіцистиці Івана Франка останнього періоду творчості // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 275-281. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1510692
  Головай І.А. Тема російської інвазії у поезії Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 67-79. – ISSN 2520-6346
1510693
  Головай І.А. Тема російської інвазії у поезії Івана Франка // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 84-90


  Розглядається тема втручання російських царських військ на Західній Україні в роки Першої світової війни, яку порушував у своїх поезіях І. Франко у 1914–1916 рр. З’ясовано, що у віршах останнього періоду творчості І. Франка постає образ окупаційних ...
1510694
  Криволапов О.О. Тема России в современных дискуссиях по ПРО в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 104-116. – ISSN 0321-2068
1510695
  Бычков Д.И. Тема русского народа в кабардинской литературе. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бычков Д.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1510696
  Бычков Д.И. Тема русского народа в кабардинской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бычков Д.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1962. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1510697
  Мазурик С.В. Тема Руської(Волинської) метрики у працях дослідників історії України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 130-135. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1510698
  Вальтер Б. Тема с вариациями / Б. Вальтер. – Москва : Музыка, 1969. – 363 с.
1510699
  Алешин С.И. Тема с вариациями : пьеса / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1981. – 55 с. – (Сегодня на сцене)
1510700
  Алешин С.И. Тема с вариациями : пьесы : беседы о театре / С.И. Алешин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 519 с.
1510701
  Левичкіна О. Тема села у творчості Лесі Українки й Антона Чехова (на матеріалі повістей "Приязнь" і "Мужики") // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 103-104. – ISBN 978-966-600-646-5
1510702
  Мариненко Ю.В. Тема селянства у творчості Уласа Самчука : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мариненко Ю.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
1510703
  Мариненко Юрій Васильович Тема селянства у творчоті Уласа Самчука : Дис. ... канд. філол.наук : 10.01.01 / Мариненко Юрій Васильович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 197 л. – Бібліогр.: л. 182-197
1510704
  Володарська М.В. Тема скаліченого дитинства у романі Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" та оповіданні Марко Вовчок "Ігрушечка" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 111-122. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена розгляду проблем дитинства у романі Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" та оповіданні М. Вовчка "Ігрушечка". Здійснюється типологічний аналіз образів дівчаток, які формують ядро дитинного світу зазначених текстів. Статья посвящена ...
1510705
  Сулима М.М. Тема сліпця у творчості Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 181-188. – ISSN 2520-6346
1510706
  Дрейзис Ю.А. Тема смерти в романе Юй Хуа "Крики в моросящий дождь" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 59-70. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Рассматривается проблема концептуализации смерти в романе соврем. кит. писателя Юй Хуа "Крики в моросящий дождь". Анализ феномена ведется в тройной перспективе: с точки зрения влияния на творчество писателя традиционных китайских представлений, ...
1510707
  Доброльожа Г. Тема смерті та спочинку душі в сюжеті поліських фразеологізмів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 310-316
1510708
  Підопригора С.В. Тема смерті у художніх вимірах повісті "Електронний пластилін" М. Бриниха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 213-216. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1510709
  Черняк Ю.А. Тема сміху в контексті античного космоцентризму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 131-133
1510710
  Попов А.В. Тема советского ГУЛага в освещении ємигрантских авторов // Библиография : Профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2007. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 0869-6020
1510711
  Мохов И.А. Тема советской деревни в русской поэме послевоенных лет (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Мохов И.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
1510712
  Немировская М.А. Тема современности в советской жанровой картине / М.А. Немировская. – М., 1963. – 55с.
1510713
  Жарких И.Н. Тема социалистического труда в русской советской поэзии послевоенного периода (1945-1950 гг.) : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Жарких И.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1954. – 20с.
1510714
  Куцевол О. Тема соціалістичного будівництва у творчості Юрія Шовкопляса (повість "Проєкт електрифікації") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 106-109. – ISSN 2307-2261
1510715
  Тюльпа С.П. Тема соціально-економічного розвитку Лівобережної України XVIII ст. у наукових дослідженнях 80-90-х рр. XIX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 249-252. – ISSN 2218-4805


  У статті проаналізовано стан розробки в історіографії 80–90-х рр. ХІХ ст проблеми соціально-економічного розвитку Лівобережної України ХVІІІ ст. Представлено хронологічну послідовність досліджень та значимість кожного з них. Розглянуто основні напрямки ...
1510716
  Булкина Л.В. Тема Средней Азии в творчестве Павла Лукницкого (20-40 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Булкина Л. В.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1969. – 29л.
1510717
  Павлова О. Тема Т. Шевченка в епістолярній спадщині А. Луньова // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 106-119. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Святкуючи 200-літній ювілей від дня народження Т.Шевченка, поринаючи в духовний світ Шевченкіани, ми відкриваємо нові і нові сторінки живучості інтересу до його постаті та духовної спадщини, яка передається в художніх образах, у тому числі і завдяки ...
1510718
  Никифоров А.М. Тема Т.Г. Шевченка в житті та культурно-просвітницькій діяльності Н.Х. Онацького // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 97-104. – ISSN 2312-5993


  Розглядається своєрідність педагогічно-просвітницької діяльності Никанора Онацького, що базується на діяльності Товариства ”Просвіта”, організатором і натхненником якої він був на Слобожанщині. Автор акцентує увагу на винятковому значенні теми Т.Г. ...
1510719
  Чуркіна А.В. Тема тварин в українському телевізійному ефірі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 205-210


  Аналізується місце і роль теми тварин в українському телевізійному просторі та оцінюються перспективи створення нових телевізійних передач про світ тварин. The place and role of subject of animals in the Ukrainian mass media are analysed in the ...
1510720
  Пигалев А.И. Тема творчества в сценариях конца истории // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.25-37
1510721
  Корзов Ю.І. Тема театру в драматургічній спадщині І. Карпенка-Карого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 57-65. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Розглянуто твори І. Карпенка-Карого, в яких художньо досліджується тема театру. Виділено основні аспекти творчого осмислення цієї теми драматургом. П"єси І. Карпенка-Карого поставлено в контекст європейського літературно-театрального процесу.
1510722
  Різун В.В. Тема тексту: філософія питання // Палітра друку, 1996
1510723
  Попова Л.В. Тема традиционного природопользования в курсе географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 44-49 : Фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7207
1510724
  Базарбаев М.Б. Тема труда в казахской советской поэзии : Автореф... канд. филол. наук: / Базарбаев М.Б. ; АОН при ЦККПСС, Каф. теории литературы и искусства. – Москва, 1955. – 15 с.
1510725
  Белова Л.И. Тема труда в кино / Л.И. Белова. – Москва : Знание, 1984. – 56 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Искусство" ; № 1, 1984)
1510726
  Абдуллаева Г.Ш. Тема труда в произведениях русской и узбекской прозы 60--70-х годов : типол. аспекты / Г.Ш. Абдуллаева ; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : Фан, 1985. – 119 с. – Библиогр.: с. 113-118
1510727
  Лахири А Тема труда в романах Ф. Гладкова 20-х и 30-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лахири А К. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 13 с.
1510728
  Черевань Н.Н. Тема труда в русской советской детской литературе : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черевань Н.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. истории рус. лит. – Киев, 1954. – 21 с.
1510729
  Кузнецов М.М. Тема труда в русской советской литературе эпохи социализма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов М.М.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1949. – 32 л.
1510730
  Цилевич Л.М. Тема труда в русском советском романе о рабочем классе послевоенного десятиетия (1945-1954 гг) : Автореф... канд. филол.наук: / Цилевич Л. М.; ЛГУ. – Л., 1958. – 17л.
1510731
  Полищук Э.А. Тема труда в советской живописи / Э.А. Полищук. – Москва, 1970. – 46 с.
1510732
  Желтова Н.И. Тема труда в советской литературе / Н.И. Желтова, А.А. Пурцеладзе. – Л, 1975. – 18с.
1510733
  Никифоров Б.М. Тема труда в советском искусстве / Б.М. Никифоров. – М, 1964. – 46с.
1510734
  Мурин Д.Н. Тема труда в современной советской литературе / Д.Н. Мурин. – Л., 1986. – 16с.
1510735
  Тошматов Р. Тема труда в таджикской советской поэзии предвоенных пятилеток (1930-1941 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Тошматов Р.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 19л.
1510736
  Понизовская И.К. Тема труда в творчестве Бориса Горбатова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Понизовская И.К.; Москов. гос.п ед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1957. – 14л.
1510737
  Шерстюк И.А. Тема труда в творчестве В.В.Маяковского / И.А. Шерстюк. – Фрунзе, 1960. – 76 с.
1510738
  Шукуров Ш. Тема труда и образы тружеников в творчестве Алишера Навои : автореф. дис. ... канд. филолог.наук / Шукуров Ш. ; МВ и ССО УзССР. Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1963. – 16 с.
1510739
  Афанасьева Ю.Н. Тема труда по романом В.Ажаева "Далеко от Москвы" и В.Пановой "Кружилиха" : Автореф... кандидат филол.наук: / Афанасьева Ю.Н.; Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина. – М, 1954. – 15л.
1510740
  Малинка М. Тема турецької загрози християнському світу в творчості Станіслава Оріховського та в українському хронографі ХVI ст. // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті досліджується тема турецької загрози європейським країнам на матеріалі творів Станіслава Оріховського та Українського хронографа ХVI ст.; аналізується спільне та відмінне в обох творах.
1510741
  Кравченко С. Тема України в публіцистиці Влодзімєжа Бончковського // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 121-142


  Розглядається тема України в публіцистичних працях польського письменника В. Бончковського. Аналізується біографічна та ідейна зумовленість публіцистики, палітра проблематики та роль у польському суспільстві. The article concerns the subject of ...
1510742
  Лазарєва В. Тема України в ранніх художніх творах Пантелеймона Куліша // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 25-32. – ISSN 0042-9422
1510743
  Омельченко В.Є. Тема України в творчості Василя Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 14. – С.18-22.
1510744
  Приходько І. Тема України і національної зради у творчості І.Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-55. – ISSN 0130-5263


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1510745
  Консевич О.М. Тема України у польських громадсько-політичних тижневиках "Polityka", "Newsweek Polska", "Wprost" : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Консевич Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1510746
  Консевич О.М. Тема України у польських громадсько-політичних тижневиках "Polityka", "Newsweek Polska", "Wprost" : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Консевич Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 170 арк. – Бібліогр.: арк. 151-170
1510747
  Дітькова С.Ю. Тема українського козацтва у французькій літературі (від доби Середньовіччя до ХХ ст.) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 2-14
1510748
  Дітькова С.Ю. Тема українського козацтва у французькій літературі XVIII століття // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 46-50. – (Філологічні науки ; № 1)
1510749
  Давітадзе А. Тема українського народу у прозі Івана Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 19-23
1510750
  Сніжко І.А. Тема українського національно-культурного відродження кінця XVIII - XIX століття в курсі "Історія української культури" // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 41-42
1510751
  Ховайда Н. Тема українського села у радянському кіномистецтві (1965-1985) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 36-39. – ISSN 2076-9326
1510752
  Катайцева Р.А. Тема урока "Учимся решать экологические проблемы родного края" : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 62. – ISSN 0016-7207
1510753
  Алексеев П.П. Тема ухода в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 2. – С. 11-16.
1510754
  Некрасовская Л. Тема Холокоста в рассказе "Главный аргумент" // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 105-123. – ISBN 978-966-981-311-4
1510755
  Новиков С.Л. Тема часов / С.Л. Новиков. – К., 1990. – 61с.
1510756
  Пархітько О.В. Тема шахів у художній літературі XIX-XX століть // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 159-169. – ISSN 2312-6809
1510757
  Калустова О. Тема як основа порівняння у перекладознавчих дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Порівняння розглядається як пізнавальна операція, стилістична фігура і метод дослідження. Позначаються перспективи міжжанрових та міжстильових порівнянь у перекладознавстві. Обґрунтовується поняття теми як основи порівняння у перекладознавчих ...
1510758
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – Київ
№ 1. – 1997
1510759
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – Київ
№ 2. – 1997
1510760
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 : Бодлер і модернізм. Матеріали до уроків. – 2001
1510761
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Поль Верлен ,Артюр Рембо, Стефан Малларме. Матеріали до вивчення творчості. – 2001
1510762
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Література Просвітництва. – 2001
1510763
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Антична література. – 2001
1510764
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Ковбасенко Ю.І. Біографія письменника і викладання літератури. – 2002
1510765
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Мистецтво аналізу та інтерпретації художнього тексту. Нове в шкільних програмах: Милорад Павич. – 2002
1510766
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 : "Пан" Кнута Гамсуна. Караменов М. Нове в шкільних прграмах: Програми із зарубіжної літератури для профільних класів. – 2003
1510767
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Уроки зарубіжної літератури у 5, 6, 7 класах. М.Караменов "Старий і море" Е. Хемінгуея. – 2003
1510768
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Уроки зарубіжної літератури, 5 .кл,/Ковбасенко Л,В."Объяли меня воды до души моей" Кэндзабуро Оэ,/Караменов М,І, Нове в профільних програмах:Моріс Метерлінк "Неминуча", Вістан Г"ю Оден Вірші. – 2003
1510769
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4 : Караменов Н. Рукотворная вещь как мерило бытия. Уроки зарубіжної літератури у 6 і 7 кл. Нове в профільних програмах. – 2003
1510770
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ : КГОВЦ"Полікультурний світ", 1997-
№ 1 : Літературні епохи, напрями, течії.\Ніколенко О.М. Мацапура В.І.\. – 2004
1510771
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 : Вступний урок (5-8 класи) матеріали до нього та методика проведення. – 2004
1510772
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3/4 : Інтерактивне навчання на уроках зарубіжної літератури (версії уроків переможців 2-4 турів Всеукр. конкурсу "Вчитель року-2004"). – 2004
1510773
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ : КГОВЦ"Полікультурний світ", 1997-
№ 1/2 : Компаративне навчання на уроках зарубіжної літератури (теорія і практика). – 2005
1510774
   Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ : КГОВЦ"Полікультурний світ", 1997-
№ 3/4 : Від Флобера до Аполлінера. Французька література др. пол. 19 ст.-поч. 20 ст. /Ніколенко О.М./. – 2005
1510775
  Святобаченко І.С. Тема/рема, топік/фокус і відоме/невідоме як категорії актуального членування речення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 240-246. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 5)
1510776
  Яблонська Т. Тема: "Київ у другій половині ХІХ століття" : Історія України (9 клас): (План-конспект уроку) // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.31-34
1510777
  Ковальчук О. Тема: "правопорушення та юридична відповідальність" : (Основи правознавства, 9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-48.
1510778
  Ковальчук Олена Тема: "Правопорушення та юридична відповідальність" : (Основи правознавства, 9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-48
1510779
  Ковальчук Олена Тема: "Правочин і цивільно-правовий договір" (Основи правознавства, 9 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45-48
1510780
  Панфилов Г.А. Тема: Киносценарий. / Г.А. Панфилов, А.М. Червинский. – М., 1989. – 116с.
1510781
  Шиба Олександр Михайлович Тема: Крайове самоврядування на Буковині (1861-1914) : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Шиба Олександр Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 180л. – Бібліогр.:л.167-178
1510782
   Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 : Література постмодернізму. – 2002
1510783
   Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури : Громадський науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3 : Література Ренесансу. Календарно-тематичне планування курсу "Зарубіжна література". – 2002
1510784
  Миронов Н. Тема: Повышение эффективности общественного производства -- стержневая проблема экономической политики партии на современном этапе / Н. Миронов. – Минск, 1971. – 32с.
1510785
  Переяславец В.И. Темат. картина. Портрет. Пейзаж. Натюрморт / В.И. Переяславец. – Москва, 1985. – 35с.
1510786
  Микута Ирина Владимировна Тематизация сообщения во французской разговорной речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Микута Ирина Владимировна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 23л.
1510787
  Клименко М.І. Тематизація та проблематизація соціальної солідарності в соціокультурних та трансформаційних дискурсах // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 29-35. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті Клименко М. І. на тему: "Тематизація та проблематизація соціальної солідарності в соціокультурних та трансформаційних дискурсах" окреслені основні підходи щодо розуміння дефініції "соціальна солідарність" дано її визначення, класифікація, а ...
1510788
  Колейчик О.О. Тематизація тексту в аспекті імпліцитної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 235-240. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
1510789
  Подолина О. Тематизирующая функция именных терминологических словосочетаний (ТС) в структуре учебного текста (на материале финансово-кредитного подъязыка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 204-207
1510790
  Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления : очерки : [в 2 вып.] / В.П. Бобровский ; ВНИИ искусствознвния. – Москва : Музыка
Вып. 1. – 1989. – 266, [1] с. : нот.
1510791
  Серов А.Н. Тематизм увертюры "Леонора" / А.Н. Серов. – Москва, 1954. – 35с.
1510792
  Підгорна Л. Тематика "пісень про історичні події" у записах Миколи Костомарова з Волині // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 1 (10). – С. 14-21


  У статті проаналізовано фольклорні тексти історичної тематики, що їх записав М. Костомаров на Волині, зосереджено увагу на аналізі сутності та жанрової природи історичних пісень. З"ясовано питання фальсифікації творів усної словесності, зокрема таких ...
1510793
  Комінко Ю. Тематика non grata, або чому ЗМІ уникають писати про церкву ? // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – C. 13-20


  У статті розглянуто причини, через які релігійно-церковна тематика не знаходить адекватного відображення в українських ЗМІ. Наголошено на тому, що важлива роль, яку відіграють релігійні інституції у становленні моралі й духовності в суспільстві, є ...
1510794
  Олійник М. Тематика війни в сучасній одяговій культурі українців // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (399), липень - вересень. – С. 16-25. – ISSN 2664-4282
1510795
  Кушнір О.Ю. Тематика газетно-журнальної публіцистики Юрія Липи 1929-1943 рр. (Варшавський період творчості) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 180-191. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
1510796
  Біловус Л. Тематика голодомору в україномовній періодиці діаспори США як чинник збереження національної ідентичності // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 135-140. – ISSN 1998-4634
1510797
  Єфименко Т. Тематика готичного роману у творах Анни Радкліфф, Мері Шеллі, Клари Рів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 157-160. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1510798
   Тематика дипломних та курсових робіт з марксистсько-ленінської філософії.. – К, 1970. – 13с.
1510799
   Тематика дипломных и курсовых работ по максистско-ленинской социологии для студентов философского факультета.. – К, 1981. – 24с.
1510800
   Тематика дипломных работ и методические рекомендации к их выполнению по курсам "Научный атеизм" и "Логика для студ. филос.фак.. – К, 1986. – 20с.
1510801
  Нагірна В.П. Тематика дисертаційних досліджень в руслі сучасних суспільних проблем в Україні (спеціальності "Економічна і соціальна географія", "Географічна картографія", 1992-2002 рр.)а / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 60-74 : Перлік дис. – ISSN 1561-4980
1510802
   Тематика диссертационных работ преподавателей кафедр марксизма-ленинизма. – Москва, 1940. – 95с.
1510803
   Тематика докладов для "педагогических чтений" на 1953-54 годы. – Москва, 1953. – 32с.
1510804
   Тематика доповідей та література для теоретичних конференцій по роботі товариша Й.В.Сталіна "Анархізм чи соціалізм?" // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 1
1510805
  Лисенко О.Є. Тематика Другої світової війни на сторінках "Українського історичного журналу": історіографічна ретроспектива на суспільно-політичному тлі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 6. – С. 119-142. – ISSN 0130-5247
1510806
  Левченко Т. Тематика жаргонної лексики в мові періодичної преси // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 340-350
1510807
  Михайлів Н. Тематика журналів "Vogue" і "Harper’s Bazaar" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 117-127. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
1510808
  Свечников А.А. Тематика занятий краеведческого кружка в школе / А.А. Свечников. – Москва, 1958. – 96 с.
1510809
   Тематика занятий кружков юных геологов.. – М, 1952. – 38с.
1510810
   Тематика и методические указания к написанию курсовых работ по политической экономии. – Киев : КГУ, 1984. – 12 с.
1510811
   Тематика и примерные планы курсовых работ по курсу Экономическая география СССР : Для студентов 1-го курса экономических и товароведных ф-тов заочного и вечернего отделений. – Москва, 1982. – 51с.
1510812
   Тематика исследований по документальным материалам архивов Академии наук СССР. : Справочник. – Ленинград : Наука
Вып. 2 : 1968 год. – 1972. – 208 с.
1510813
   Тематика исследований по документальным материалам в Центральных гос. архивах СССР за 1969 год. : справочник. – Москва : Б. и.
Вып. 8. – 1970. – 390 с.
1510814
   Тематика исследований по документам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1973. – 232с.
1510815
   Тематика исследований по документам архивов Академии наук СССР.. – Л, 1975. – 260с.
1510816
   Тематика исследований по документам архивов Академии наук СССР. : справочник. – Ленинград : Наука, 1979. – 232 с.
1510817
   Тематика исследований по документам центральн.. – Москва
Вып. 13. – 1976
1510818
   Тематика исследований по документам центральн. за 1974. – Москва, 1976
1510819
   Тематика исследований по документам Центральных гос. архивов СССР за 1972 год.. – Москва : Б. и.
Вып. 11. – 1974. – 350 с.
1510820
   Тематика исследований по документам Центральных гос. архивов СССР за 1973 год. : справочник. – Москва : Б. и.
Вып. 12. – 1974. – 354 с.
1510821
   Тематика исследований по документам Центральных гос. архивов СССР за 1975 год. : справочник. – Москва : Б. и.
Вып. 14. – 1976. – 440 с.
1510822
   Тематика исследований по документации материалам архивов Академии наук СССР. : Справочник. – Ленинград : Наука
Вып. 4 : 1970 год. – 1972. – 195 с.
1510823
   Тематика исследований по документации материалам архивов Академии наук СССР. : Справочник. – Ленинград : Наука
Вып. 5 : 1971 год. – 1973. – 248 с.
1510824
   Тематика исследований по документльным материалам в читальных залах Центральных гос. архивов Латвийской ССР..... – Рига, 1971. – 126с.
1510825
   Тематика исследований по документльным материалам в читальных залах Центральных гос. архивов Латвийской ССР.... : справочник. – Рига : Звайгзис, 1978. – 184с.
1510826
   Тематика исследований по проблемам международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения в 1986-1990 гг.. – Москва, 1986. – 76 с.
1510827
   Тематика исследований по фондам отдела рукописей 1976-1980 гг. : Указатель. – Москва, 1986. – 206с.
1510828
   Тематика і завдання для виконання курсових робіт та плани семінарських занять.. – Київ, 1970. – 39с.
1510829
   Тематика і завдення для виконання курсових робіт та плани семінарських занять для студентів відділення державного будівництва юридичного факультету.. – Київ : КДУ, 1970. – 39с.
1510830
  Неділько С.Я. Тематика і методичні поради до проведення спецсемінару по вивченню творчості Т.Г.Шевченка / С.Я. Неділько. – Київ, 1963. – 44с.
1510831
  Кондратенко К.О. Тематика і художні особливості мандрівної прози А.Г. Матоша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 402-406


  Стаття присвячена тематиці і художнім особливостям мандрівної прози А.Г. Матоша. У ній здійснено аналіз тематичних і художніх особливостей подорожніх нарисів письменника. Статья посвящена тематике и художественным особенностям прозы путешествий А.Г. ...
1510832
   Тематика інноваційних наукових положень, сформульованих професором П.М. Рабіновичем (1966-2016 рр.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 206-210. – ISSN 1026-9932
1510833
  Попович О. Тематика інформаційних запитів користувачів інтернет-центру Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка: за результатами соціологічного дослідження // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341
1510834
   Тематика контрольни і курсових робіт з макрсистсько-ленинської філософії для заочн. вищ учбових закладів.. – К, 1965. – 100с.
1510835
   Тематика контрольних робіт з історії КПРС.. – Київ, 1965. – 32с.
1510836
   Тематика контрольних робіт з колгоспного права. – Київ : КДУ, 1973. – 10 с.
1510837
   Тематика контрольных и курсовых работ для студентов первого курса филологического факультета.. – К, 1955. – 20с.
1510838
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу диалектического и исторического материализма.. – М, 1954. – 62с.
1510839
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу Диалектического и исторического материализма.. – М, 1956. – 35с.
1510840
   Тематика контрольных и курсовых работ по курсу политической экономии для заочн.высш. учебн.заведений.. – М, 1954. – 32с.
1510841
   Тематика контрольных и курсовых работ по литературе.. – Воронеж, 1961. – 76с.
1510842
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заоч.высш.учеб.заведений.. – М, 1965. – 31с.
1510843
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн. высш. учебн. заведений.. – М, 1960. – 46с.
1510844
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн. высш. учебн.заведений.. – М, 1959. – 40с.
1510845
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1962. – 24с.
1510846
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1968. – 32с.
1510847
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии для заочных высших учебных заведений.. – М, 1956. – 32с.
1510848
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – Москва, 1957. – 32с.
1510849
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1958. – 40с.
1510850
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1959. – 40с.
1510851
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1960. – 46с.
1510852
   Тематика контрольных и курсовых работ по политической экономии.. – М, 1964. – 40с.
1510853
   Тематика контрольных работ лпо политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1967. – 48с.
1510854
   Тематика контрольных работ по диалектическому и историческому материализму для студентов-заочников гуманитарных факультетов.. – М, 1968. – 39с.
1510855
   Тематика контрольных работ по истории КПСС. – Москва, 1963. – 32с.
1510856
   Тематика контрольных работ по истории КПСС,. – М, 1959. – 46с.
1510857
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1960. – 45с.
1510858
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1962. – 32с.
1510859
   Тематика контрольных работ по истории КПСС.. – М, 1964. – 39с.
1510860
   Тематика контрольных работ по истории русского литературного языка для студентов-заочников пединститута.. – Ташкент, 1965. – 31с.
1510861
   Тематика контрольных работ по курсу "История КПСС".. – Одесса, 1958. – 16с.
1510862
  Захарова В.М. Тематика контрольных работ по курсу "Основы изобразительного искусства с методикой руководства изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста" / В.М. Захарова, С.Ю. Тяпушкина. – М., 1975. – 34с.
1510863
   Тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для студентов заочных высш.учебн.заведений.. – М, 1955. – 13с.
1510864
   Тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для студентов заочных высш.учебн.заведений.. – М, 1955. – 38с.
1510865
   Тематика контрольных работ по курсу "Основы марксизма-ленинизма" для студентов заочных высш.учебн.заведений.. – М, 1956. – 16с.
1510866
   Тематика контрольных работ по курсу "Планирование народного хозяйства СССР".. – К, 1984. – 11с.
1510867
  Хухлаева Д.В. Тематика контрольных работ по курсу "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста" / Д.В. Хухлаева, Л.Н. Пустынников. – М, 1978. – 32с.
1510868
   Тематика контрольных работ по курсу "Физическая география частей света". – Москва, 1962. – 28с.
1510869
   Тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – М, 1957. – 30с.
1510870
   Тематика контрольных работ по курсу политической экономии.. – М, 1957. – 32с.
1510871
   Тематика контрольных работ по научному коммунизму и методические рекомендации к ним.. – Душанбе, 1983. – 103с.
1510872
   Тематика контрольных работ по научному коммунизму и методические советы к ним.. – Душанбе
Ч.1. – 1983. – 112 с.
1510873
   Тематика контрольных работ по новой истории.. – Свердловск, 1970. – 18с.
1510874
   Тематика контрольных работ по обществоведению.. – М, 1966. – 28с.
1510875
   Тематика контрольных работ по обществоведению.. – М, 1973. – 24с.
1510876
   Тематика контрольных работ по основам философских знаний.. – М, 1965. – 20с.
1510877
   Тематика контрольных работ по политической экономии. – Москва, 1965. – 40с.
1510878
   Тематика контрольных работ по политической экономии для заочн.высш.учебн.заведений.. – М, 1968. – 48с.
1510879
   Тематика контрольных работ по политической экономии для заочных высших учебных заведений. – Москва, 1966. – 48с.
1510880
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – Одесса, 1958. – 8с.
1510881
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – М, 1959. – 32с.
1510882
   Тематика контрольных работ по политической экономии.. – М, 1983. – 40с.
1510883
  Жих В.В. Тематика контрольных работ, методические указания по изучению курса "Основы гражданского и трудового права" / В.В. Жих. – Львов, 1975. – 35с.
1510884
   Тематика контрольных работл по политической экономии.. – М, 1962. – 47с.
1510885
  Морозова Л. Тематика коронавірусу в німецькомовних електронних коротких оповіданнях літературної платформи e-Stories.de // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Жиленко І.Р., Таценко Н.В., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2022. – Т. 14, № 1. – С. 112-123. – ISSN 2077-804X


  Дотепер німецькомовні електронні короткі оповідання, розміщені на літературній платформі e-Stories.de і присвячені тематиці коронавірусу, не були матеріалом спеціального дослідження щодо їхнього проблемно-тематичного рівня та/або щодо їхньої жанрової ...
1510886
   Тематика курсових робіт з методики викладання української і російської мов та методичні вказівки до їх використання.. – Киев, 1965. – 72с.
1510887
   Тематика курсовых и дипломных работ по специальности "Научный коммунизм" для советских и иностранных студентов.. – К, 1979. – 20с.
1510888
  Яровой А.З. Тематика курсовых и контрольных работ по истории южных и западных славян / А.З. Яровой. – Одесса, 1960. – 63с.
1510889
   Тематика курсовых работ по всеобщей истории для студентов-заочников историч. фак-тов.. – М, 1950. – 52с.
1510890
   Тематика курсовых работ по истории государства зарубежных стран. – Киев : КГУ, 1970. – 4 с.
1510891
   Тематика курсовых работ по истории нового и новейшего времени для студентов заочного отделения.. – Воронеж, 1975. – 111с.
1510892
  Самбикина М.В. Тематика курсовых работ по методике преподавания русского языка / М.В. Самбикина. – М, 1960. – 28с.
1510893
  Орлов О.М. Тематика курсовых работ по современному русскому языку для студентов-заочников Ш курса фак-та русского языка и литературы / О.М. Орлов. – М., 1958. – с.
1510894
   Тематика курсовых работ по физиологии растений. – Москва : Просвещение, 1968. – 84с.
1510895
  Зубкова З.Н. Тематика курсовых работ по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1964. – 16с.
1510896
   Тематика лекций и докладов профессорско-преподавательского состава и аспирантов Политехнического института имени М.И.Калинина.. – Л, 1970. – 48с.
1510897
   Тематика лекций и планы семинаров по курсу "Основы макрсизма-ленинизма".. – М, 1950. – 37с.
1510898
   Тематика лекций на 1946 год.. – М, 1946. – 20с.
1510899
  Эренгросс Б.А. Тематика лекций по изобразительному искусству / Б.А. Эренгросс. – М, 1971. – 28с.
1510900
   Тематика лекций по научно-просветительной пропаганде.. – Иркутск, 1947. – 23с.
1510901
   Тематика лекций по проблемам научного коммунизма.. – К, 1975. – 26с.
1510902
   Тематика лекций, практических занятий, лабораторных работ, учебных экскурсий и контрольных работ.. – М, 1957. – 27с.
1510903
   Тематика лекций, семинарских и практических занятий на 1957-1958 учебный год. – Москва, 1957. – 252с.
1510904
   Тематика лекционно-пропагандистских мероприятий к 50-летию образования МССР и компартии Модавии.. – Кишинев, 1974. – 23с.
1510905
   Тематика массовых лекций для сельских местностей по биологии.. – М, 1949. – 32с.
1510906
  Консевич О. Тематика матеріалів про Україну у польських громадсько-політичних тижневиках // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 174-182


  У зв"язку з сьогоднішньою геополітичною ситуацією виникає потреба наукового осмислення українсько-польських відносин. Закордонні та українські вчені досі не представили комплексного аналізу публікацій на тему України в поль ських суспільно-політичних ...
1510907
   Тематика научно-исследовательских работ для высших учебных заведений. – Москва, 1946. – 160с.
1510908
  Бурега В. Тематика парафіяльного проповідництва в Київській митрополії у другій половині XVIII ст. / В. Бурега, О. Прокоп"юк // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 19-35. – ISSN 0869-3595
1510909
  Чебан Л. Тематика поетичної антології "Ман-йо-сю" ("Збірка міріад листків") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 400-404. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1510910
  Асадчих О. Тематика поетичної антології "Хяку-нін-іс-сю" ("По одному віршу ста поетів") / О. Асадчих, Л. Чебан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблена спроба авторів проаналізувати вірші поетичної антології "Хяку-нін іс-сю" та визначити основну тематику антології. Проаналізована структура антології. Наводяться переклади прикладів поезій, зроблені І. Шанковським та І. Бондаренком. В ...
1510911
  Стафійчук В. Тематика політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 55-61


  Для наукометричного аналізу були відібрані всі фахові географічні видання, рекомендовані Державною атестаційною комісією МОНУ та найвпливовіші географічні часописи, що не потрапили до цього списку. Загалом, за період 1990-2012 рр. було виявлено 368 ...
1510912
  Заболотна О. Тематика порівняльно-педагогічних досліджень в Україні та інших європейських країнах: компаративний аналіз // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 148-151. – ISBN 978-966-644-365-9
1510913
   Тематика практических занятий по истории средних веков для студентов 2 курса девного и вечернего отделений исторического факультета.. – Х, 1973. – 16с.
1510914
  Сокирчук Н. Тематика публіцистичних виступів Агатангела Кримського у харківській газеті "Сніп" (1912) // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 39-42
1510915
   Тематика публічних лекцій.. – К, 1974. – 87с.
1510916
   Тематика работы кружков юных опытников полеводов и овощеводов, учащихся 5-7 классов.. – М, 1952. – 48с.
1510917
   Тематика семинаров по советской литературе для заочников пед ин-тов.. – М, 1954. – 88с.
1510918
   Тематика семинарских занятий по русской литературе.. – К, 1959. – 56с.
1510919
  Рыбников Н.А. Тематика советской психологии в условиях Великой Отечественной войны // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.96-103. – ISSN 0042-8841
1510920
  Іванеско Д.С. Тематика та зміст програм новин загальнонаціональних телеканалів України під час парламентських виборів 2006 р. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 145-148
1510921
  Шилінгер В. Тематика та оцінність текстів юридичної преси (на прикладі видання "Судебно-юридическая газета") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 212-219


  У статті розглянуто проблемно-тематичну спрямованість у публікаціях юридичних засобів масової інформації, визначено характер текстів (негативні, позитивні та нейтральні). Проаналізовано 2285 матеріалів тижневика "Судеб но-юридическая газета" за період ...
1510922
  Зоря А. Тематика та проблематика політичної публіцистики Віталія Портникова (на прикладі матеріалів інтернет-видання "Радіо Свобода") // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 161-173. – ISSN 2522-1272
1510923
  Мальцева О. Тематика та смислові акцентуації гумору і сатири постмодерної доби (соціально-філософський аналіз) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 68-87. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядаються причини трансформації, особливості та головні ознаки гумору й сатири в новітніх соціокультурних умовах, що позначені постмодерним станом розвитку суспільства".
1510924
  Шарова Т.М. Тематика творчості М. Костомарова // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 137-150. – ISBN 978-617-7346-65-3
1510925
   Тематика теоретичних семінарів.. – К, 1971. – 158с.
1510926
  Ковальчук Л.Г. Тематика тренінгових занять центру "Ла Страда-Україна" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 36 : рис.
1510927
  Кравчук М.В. Тематика Українського війська у науковій спадщині професора В.С. Кульчицького // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 253-261
1510928
   Тематика циклов лекций, проводимых в1982-1983 годах в областях республики научно-методическими секциями и советами при правлениях общества "Знание" Украинской ССР.. – К, 1983. – 34с.
1510929
  Норман Э. Тематика эстонских пословиц // Краткие сообщения / Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград, 1950. – Вып. 12. – С. 90-95
1510930
  Сопільняк С. Тематико-ідеографічна систематизація перських забобонів як завдання перської лінгвокультурології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 40-43. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто важливість тематико-ідеографічної систематизації перських прикмет та забобонів під час дослідження цих мовно-культурних одиниць. Наведено декілька видів тематико-ідеографічної систематизації прикмет та забобонів. Наведено власну класифікацію ...
1510931
  Ходжаєва О. Тематико-ідеографічне моделювання цінності "здоров"я" в англійській фразеології // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, Ю. Голоцукова, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Вип. 43. – С. 53-62. – ISSN 1815-3070
1510932
  Моллаахмади Д.А. Тематико-стилистические особенности творчества Хушанга Моради Кермани / Дехаги Амирреза Моллаахмади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Статья посвящена исследованию тематико-стилистических особенностей творчества известного иранского детского писателя Хушанга Моради Кермани, в произведениях которого сложные философские вопросы и социальные проблемы рассматриваются с использованием ...
1510933
   Тематико-типологическое моделирование фондов ЦБС,. – Л, 1983. – 152с.
1510934
   Тематико-типологическое планирование фондов ЦБС. – М, 1982. – 104с.
1510935
  Фіялка С.Б. Тематико-типологічна структура сучасних мистецтвознавчих журнальних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 110-118


  Запропоновано класифікацію вітчизняних мистецтвознавчих часописів за основними типологічними ознаками. Наведено огляд окремих видань. Приділено увагу інтернет-журналам відповідної тематики. The classification of the Ukrainian art editions according to ...
1510936
  Гунчик І. Тематико-функціональна приналежність українських народних молитов у праці В. Милорадовича "Житье-бытье лубенского крестьянина" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 575-579. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1510937
  Бабов К. Тематичен руско-български речник / К. Бабов, А. Въргулев ; под ред.Е.Х. Рот. – София : Народна просвета, 1961. – 888 с.
1510938
  Моргенштерн И.Г. Тематическая библиография художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Моргенштерн И.Г. ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва, 1967. – 23 с.
1510939
   Тематическая выставка "Сейсмические методы поисков и разведки полезных ископаемых".. – Москва, 1963. – 95с.
1510940
   Тематическая выставка "Электрические методы поисков и разведки полезных ископаемых".. – Москва, 1964. – 68с.
1510941
   Тематическая картина.. – Таллин, 1959. – 19с.
1510942
   Тематическая картография. – Москва : УПП МИД, 1973. – 55 с.
1510943
  Леонтьев Н.Ф. Тематическая картография / Н.Ф. Леонтьев; отв. ред. Е.М. Поспелов. – Москва : Наука, 1981. – 104 с. – (Наука и технический прогресс)
1510944
   Тематическая хрестоматия по истории древнего мира : для студентив-заочников 1 курса исторических факультетов государственных университетов. – Москва : Изд-во МГУ
Вып.1 : Древний Восток. – 1963. – 220 с.
1510945
   Тематические аспекты комплектования иностранной летературы фондов универсальных научных библиотек.. – М, 1986. – 59с.
1510946
   Тематические вечара в клубах.. – Новосибирск, 1955. – 24с.
1510947
  Виленский Н.М. Тематические вечера в клубе / Н.М. Виленский. – Москва, 1958. – 128с.
1510948
  Строганов В.К. Тематические вечера в клубе / В.К. Строганов. – Брянск, 1964. – 96с.
1510949
  Шевелев Н.Н. Тематические вечера в школе / Н.Н. Шевелев. – Москва, 1963. – 120с.
1510950
  Димент А.Л. Тематические вечера на английском языке / А.Л. Димент. – Москва, 1988. – 157с.
1510951
  Серафимова М.А. Тематические диалоги (на англ. яз.) / М.А. Серафимова, А.М. Шаевич. – Л., 1967. – 192с.
1510952
  Большакова Е.С. Тематические диалоги для аспирантов : (на англ. яз.) / Е.С. Большакова ; АН МССР, Кафедра иностр. яз. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 54 с. : ил. – Библиогр.: с. 53
1510953
  Волкова А.А. Тематические задания в руководстве рисованием младшего дошкольника : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Волкова А.А. ; Московский гос. педагогический институт имени В.И. Ленина. – Москва, 1949. – 24 с.
1510954
  Андрющенко Е.Г. Тематические интересы читателей как фактор отношения к содержанию газеты : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Андрющенко Евгений Григорьевич ; АН СССР, Ин-т социол. исследований. – Москва, 1976. – 12 с.
1510955
  Январева Л.Ф. Тематические карты XVII-XIX вв. / Л.Ф. Январева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 104-113. – Библиогр.: 25 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1510956
   Тематические указатели. Сер. 1: Электр. СВЧ. – Москва
  вып. 4. – 1976
1510957
   Тематические указатели литературы. Сер. 2:. – Москва
  вып. 1 (163). – 1976
1510958
   Тематические указатели литературы. Сер. 4: Электр.. – Москва
  вып. 1. – 1976
1510959
   Тематические указатели литературы. Сер. 2:. – Москва
  вып. 3 (174). – 1976
1510960
   Тематические указатели литературы. Сер. 7: Техн.. – Москва
  вып. 9. – 1976
1510961
  Холтон Д. Тематический анализ науки. / Д. Холтон. – М., 1981. – 383с.
1510962
   Тематический и алфавитный указатели научных и информационных материалов, опубликованных в журнале "Правоведение" в 2010 г. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (293). – С. 248-263. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1510963
  Хоп Макс Тематический разбор музыкальных произведений Рихарда Вагнера : извлечено из кн. Макса Хопа (Max Chop) в сокр. пер. с нем. Р. Гольдберг. – Санкт-Петербург : Русская скоропеч.
Т. 1 : Кольцо Нибелунга. 3. Зигфрид. – 1908. – VI, 45 с., нот.
1510964
   Тематический сборник Башкирского университета / Башкирский университет. – Уфа
Вып. 76. – 1975. – (Биол. ; № 9)
1510965
   Тематический сборник Башкирского университета / Башкирский университет. – Уфа
Вып. 86. – 1975. – (Истор. ; № 17)
1510966
   Тематический сборник Башкирского университета / Башкирский университет. – Уфа
Вып. 89. – 1975. – (Истор. ; № 20)
1510967
   Тематический сборник Башкирского университета / Башкирский университет. – Уфа
Вып. 94. – 1975. – (Истор. ; № 21)
1510968
   Тематический сборник Башкирского университета / Башкирский университет. – Уфа
Вып. 100. – 1975. – (Юр. ; № 2)
1510969
   Тематический сборник Башкирского университета / Башкирский университет. – Уфа
Вып. 95. – 1976. – (Физ. ; № 3)
1510970
   Тематический сборник Башкирского университета / Башкирский университет. – Уфа
Вып. 101. – 1976. – (Фил. ; № 30)
1510971
   Тематический сборник Дальневосточного университета / Дальневосточный университет. – Владивосток
Т. 175. – 1976
1510972
   Тематический сборник Института живописи. – Ленинград
Вып. 11. – 1981
1510973
   Тематический сборник Института живописи. – Ленинград
Вып. 12. – 1981
1510974
   Тематический сборник Института живописи. – Ленинград
Вып. 32. – 1983
1510975
   Тематический сборник Института живописи. – Ленинград
Вып. 33. – 1983
1510976
   Тематический сборник научных трудов Института живописи. – Ленинград
Вып. 14,15. – 1983
1510977
   Тематический сборник научных трудов Московского авиационного института / Московский авиационный институт. – Москва
Вып. 365. – 1976
1510978
   Тематический сборник научных трудов Московского авиационного института / Московский авиационный институт. – Москва
Вып. 371. – 1976
1510979
   Тематический сборник научных трудов Московского авиационного института / Московский авиационный институт. – Москва
Вып. 372. – 1976
1510980
   Тематический сборник научных трудов Московского авиационного института / Московский авиационный институт. – Москва
Вып. 374. – 1976
1510981
   Тематический сборник научных трудов Московского авиационного института / Московский авиационный институт. – Москва
Вып. 376. – 1976
1510982
   Тематический сборник научных трудов Московского авиационного института / Московский авиационный институт. – Москва
Вып. 380. – 1976
1510983
   Тематический сборник работ по гельминтологии сельскохозяйственных животных. – Москва : Колос, 1966. – 287с.
1510984
   Тематический указатель литературы. Сер. 8 Управление качеством. – Москва
  вып. 1. – 1978
1510985
   Тематический указатель литературы. Сер. 5 Радиодетали. – Москва
  вып. 2. – 1978
1510986
  Пикус Н.Н. Тематическия хрестоматия по истории древнего мира / Н.Н. Пикус. – Москва : Московский университет, 1963. – 218 с.
1510987
   Тематическое и атласное картографирование: современное состояние и перспективы / Н.С. Касимов, В.М. Котляков, Т.В. Котова, В.С. Тикунов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 40-47 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1510988
  Качинский А.И. Тематическое коллекционирование / А.И. Качинский. – М., 1969. – 62 с.
1510989
  Лукьянов Б.Н. Тематическое моделирование каталитических процессов в реакторах с мембранными катализаторами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Лукьянов Б.Н.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1510990
  Аитова Ф.А. Тематическое планирование еколого-краеведческого факультатива "Мой край родной", УІ класс (2 ч в неделю, 68 ч в год) : Туризм и краеведение / Ф.А. Аитова, Р.А. Катайцева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 62-64. – ISSN 0016-7207
1510991
  Байбородова Л.В. Тематическое планирование занятий в разновозрастных группах : методика и опыт. Учителю сельской школы / Л.В. Байбородова, А.В. Матвеев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 46-50 : Табл. – ISSN 0016-7207
1510992
  Лисенкова Г.Я. Тематическое планирование по географии / Г.Я. Лисенкова. – Москва : Просвещение, 1989. – 206с.
1510993
  Рябцева И.В. Тематическое планирование про курсу физической географии материков и океанов (УІІ класс, 102 ч) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 41-46 : Схема. – ISSN 0016-7207
1510994
  Розанов Л.Л. Тематическое планирование профильного курса "Введение в общую географию" / Л.Л. Розанов, С.Г. Розанова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 44-48. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
1510995
  Финаров Д.П. Тематическое поурочное планирование школьного курса "Петербурговедение" / Д.П. Финаров, О.Н. Любимова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 70-73 : Табл. – ISSN 0016-7207
1510996
  Финаров Д.П. Тематическое поурочное планирование школьного курса "Петербурговедение" : Методика и опыт / Д.П. Финаров, О.Н. Любимова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 52-54. – ISSN 0016-7207
1510997
  Алекперво Гидаят Ибрагим оглы Тематическое рисование в начальных классах и его влияние на эстетическое воспитание учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Алекперво Гидаят Ибрагим оглы; МВ и ССО Азер.ССр. Азер. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 51л.
1510998
  Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – Москва : Просвещение, 1970. – 78 с., [18] с.
1510999
  Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе / Е.В. Шорохов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1975. – 72с.
1511000
  Севостьянова Л.И. Тематическое тестирование по курсу Х класса и методические рекомендации к нему : Методика и опыт / Л.И. Севостьянова, А.С. Масленников // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 45-49. – ISSN 0016-7207
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,