Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1509001
  Петренко П. "Теоретичні аспекти тлумачення норм права. Поняття тлумачення норм права: предмет, об"єкт та метод // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 52-57
1509002
  Хаминіч С.Ю. Теоретичні апекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів / С.Ю. Хаминіч, О.В. Пирог // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-44
1509003
  Азімов О.Т. Теоретичні аспекти "геофізичного" варіанту передачі інформації з глибин Землі на поверхню // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В статті системно узагальнено і з феноменологічних позицій аналітично розглянуто теоретичні засади використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у процесі дослідження особливостей структури земної кори. Наведено чотири групи нелінійних ...
1509004
  Голощук С.Л. Теоретичні аспекти "Я-концепції" в реалізації спонукального дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 36-38. – ISSN 2077-804X


  У статті здійснено аналіз сучасних трактувань поняття "Я-концепція" з позиції лінгвістики та психології. На прикладі ситуацій аутокомунікації виявлено особливості актуалізації "Я-концепції" у реалізації спонукального дискурсу. Робиться висновок про ...
1509005
  Глущевський В. Теоретичні аспекти адаптації підприємств до ринкових умов / В. Глущевський, О. Головень // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 53-60. – ISSN 0201-758Х
1509006
  Фалатюк О.С. Теоретичні аспекти адміністративно-правового забезпечення вантажних перевезень автотранспортом в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 161-168. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто сучасні наукові погляди на такі категорії науки адмі-ністративного права, як адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правове регулювання, державне управління, механізм правового регулювання. Здійснено їх аналіз, ...
1509007
  Владимирова В. Теоретичні аспекти адміністративного договору // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 66-73. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
1509008
  Берлач А. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності / А. Берлач, Є. Фурманчук // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 3-5
1509009
  Чикуркова А.Д. Теоретичні аспекти аналізу ринку робочої сили // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 50-54
1509010
  Олешко А.А. Теоретичні аспекти антикризового регулювання національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 86-87
1509011
  Єгоричева С.Б. Теоретичні аспекти банківських інновацій : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 86-96. – Бібліогр.: 17 назв
1509012
  Ведернікова С.В. Теоретичні аспекти банківської конкуренції // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 37-42. – ISBN 978-966-2710-92-2
1509013
  Жибер Т.В. Теоретичні аспекти бюджетного устрою : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 9 назв
1509014
  Друк В.В. Теоретичні аспекти вдосконалення державного управління туристичною сферою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 99-101. – Бібліогр.: 10 назв
1509015
  Демченко С.Ф. Теоретичні аспекти вдосконалення економчного судочинства в Україні (концепція дослідження) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 106-111
1509016
  Бурбига В.А. Теоретичні аспекти вдосконалення методичної роботи кафедри вищого навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 25-31. – ISSN 2074-8922


  "Стаття присвячена одній із важливих проблем - теоретичному обґрунтуванню особливостей удосконалення методичної роботи кафедри ВНЗ. Методична робота є цілеспрямованою діяльністю кафедри вищого навчального закладу щодо забезпечення ...
1509017
  Яковенко О. Теоретичні аспекти вдосконалення управління оборотними активами // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 175-190. – ISSN 2409-9260
1509018
  Комарова О.А. Теоретичні аспекти вивчення економічної сутності освітнього потенціалу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 22-30. – ISSN 2222-4459
1509019
  Гребенюк О.О. Теоретичні аспекти вивчення особливостей поняття стресу в житті та діяльності людини // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 30-36. – ISSN 2310-4368
1509020
  Безкоровайна Л.В. Теоретичні аспекти вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 73-78. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1509021
  Тимошенко С.В. Теоретичні аспекти вивчення ринку споживчих товарів та послуг // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 72-78
1509022
  Смирнова О.О. Теоретичні аспекти визначення вартості інвестиційного капіталу : інвестиції / О.О. Смирнова, С.М. Бороденко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 102-107 : Рис.
1509023
  Семчик О.О. Теоретичні аспекти визначення держави як суб"єкта фінансового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 435-442. – ISSN 1563-3349
1509024
  Райнова Л.Б. Теоретичні аспекти визначення окремих складових бази податку з доходів фізичних осіб : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-69. – Бібліогр.: 14 назв
1509025
  Назаров І.В. Теоретичні аспекти визначення принципів побудови судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 204-211. – ISSN 0201-7245
1509026
  Роговик О.Д. Теоретичні аспекти визначення сили держав у міжнародних відносинах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 317-324. – ISSN 2076-1554


  Стаття покликана створити теоретико–емпіричні підстави для формування шляху з вироблення єдиного методологічного підходу та метатеоретичної конструкції щодо вирішення наукових проблем у визначенні сили держав у міжнародних відносинах. У статті ...
1509027
  Гірченко Т.Д. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття кокурентоспроможності банківської системи / Т.Д. Гірченко, Ю.О. Петелькіна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 260-265. – ISSN 2306-4994
1509028
  Паскар Теоретичні аспекти визначення форми цивільних процесуальних правовідносин / Паскар, АЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-84. – (Правознавство ; Вип.311)
1509029
  Грабовська О.О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 171-173. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1509030
  Кіт О.І. Теоретичні аспекти використання актів Європейського суду з прав людини як джерел трудового права України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 386-392. – ISSN 1563-3349
1509031
  Самбор М. Теоретичні аспекти використання та реалізації державних інтересів та інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінально-процесуальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-141.
1509032
  Проноза П.В. Теоретичні аспекти виникнення "пузирів" в економіці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 2222-0712
1509033
  Виговський О.І. Теоретичні аспекти виникнення емісійного цінного паперу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-25.
1509034
  Ткачук В. Теоретичні аспекти вирішення проблем, пов"язаних із забезпеченням діяльності органів виконання покарань України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 78-81
1509035
  Гаврилко П. Теоретичні аспекти відродження сільського господарства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-201. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  У статті розглянуто сутність та роль кооперації в сільському господарстві. Наведено критерії відродження сільського господарства.
1509036
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти впливу фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств / Т.А. Говорушко, І.П. Ситник, О.М. Уграк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 93-97
1509037
  Савчук І.Г. Теоретичні аспекти географічного вивчення міжнародного пасажирського залізничного сполучення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 91-95. – Бібліогр.: 6 назв.
1509038
  Козаченко Т.І. Теоретичні аспекти геоінформаційного моделювання // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-56. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1509039
  Юрченко Л.А. Теоретичні аспекти деінфляційної політики в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.67-71. – ISBN 5-7763-2435-1
1509040
  Лопаткіна І.В. Теоретичні аспекти державних замовлень в контексті економічної політики держави // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.18-25.
1509041
  Щурик М.В. Теоретичні аспекти державного регулювання земельних відносин макрорегіону // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 12. – С. 69-74
1509042
  Нижник Н.Р. Теоретичні аспекти державного управління : монографія / Нижник Н.Р., Мосов С.П. – Чернівці : Технодрук, 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 237-247. – ISBN 978-966-8658-86-0
1509043
  Горобець І.В. Теоретичні аспекти джерел виникнення міжнародних конфліктів у Південній Азії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1509044
  Єфіменкова Н.М. Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 180-184. – ISSN 2306-6814
1509045
  Вовчак Ольга Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – Бібліогр.: с. 25-36, 38. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються теоретичні аспекти банківського інвестування, визначаються причини та необхідність здійснення банками інвестицій, їх класифікація, окреслюються функції банківського інвестування.
1509046
  Буличова Т.В. Теоретичні аспекти дослідження взаємодії населення і природи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 55-60. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 5-8238-D147-5
1509047
  Гуменюк Ю.П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи / Ю.П. Гуменюк, Г.П. Гоголь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 484-497. – ISSN 0321-0499
1509048
  Березовська Л.І. Теоретичні аспекти дослідження життєздатності особистості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 26-30
1509049
  Павленко Н.В. Теоретичні аспекти дослідження людського багатства в контексті соціальної діяльності // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 205-210
1509050
  Кравченко Н.П. Теоретичні аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 141-152


  У статті розглянуто аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв.
1509051
  Шевчук А.А. Теоретичні аспекти дослідження ролі інструментів контролю щодо формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 170-174. – ISSN 2308-6912


  Формування нової системи державного контролю за ресурсами місцевих бюджетів має ґрунтуватися на використанні фінансових інструментів управління, що є необхідним для забезпечення соціально-економічної стабільності країни. На сьогоднішній день з огляду ...
1509052
  Римкіна М. Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного розвитку підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-76. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Важливою складовою управління підприємствами за теперішніх умов, що потребує подальшого детального дослідження, виступає зміна основних факторів виробничого процесу. Успішне ведення підприємницької діяльності все більшою мірою залежить від ...
1509053
  Клочко А.О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті проведено аналіз наукових підходів до визначення стилю управління керівників освітніх організацій. Теоретично обгрунтовано співвідношення понять «стиль управління» і «стиль керівництва» із розглянутих вихідних положень про співвідношення ...
1509054
  Галіцейська Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 13-21. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1509055
  Процюк Т. Теоретичні аспекти дослідження сучасних інтеграційних процесів енергетичного ринку ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 390-395. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1509056
  Малахова О.В. Теоретичні аспекти дослідження феномену масового свята й видовища в контексті розвитку художньої творчості // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 52-66. – ISSN 2077-9542
1509057
  Жила В.Г. Теоретичні аспекти дослідження фразеології в корейському мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 195-199
1509058
  Пітюлич М.І. Теоретичні аспекти доходів домогосподарств в ринковій економіці / М.І. Пітюлич, Ю.Б. Кушнір // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 6-10. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
1509059
  Кузьмішинова В. Теоретичні аспекти доходів домогосподарств в ринковій економіці / В. Кузьмішинова, П. Кузьмішин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 151-157. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
1509060
  Бігдан О.В. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 46-50. – ISSN 2221-1055
1509061
  Степаненко А.В. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку / А.В. Степаненко, А.А. Омельченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 40-53 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1509062
  Коляденко С.В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива
1509063
  Коляденко С.В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 11 (15). – C. 31-39. – ISSN 2411-4413
1509064
  Черевко Г. Теоретичні аспекти економічних взаємовідносин як основи кооперації в аграрному секторі / Г. Черевко, Ф. Горбонос // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 63-71 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1509065
  Юхновська Ю.О. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 123-129. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
1509066
  Кочергіна Н.Л. Теоретичні аспекти економічної інтеграції України у світове господарство: шлях до Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 42)


  Статтю присвячено висвітленню теоретичних проблем інтеграції України в Європейське Співтовариство. Автор звертає увагу на проект національної програми "Україна 2010", яка передбачає оздоровлення економіки і визначає можливості економічного зростання.
1509067
  Марунчак О. Теоретичні аспекти експортного та інвестиційного потенціалу в контексті формування податкового потенціалу України (регіону) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 218-225. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1509068
  Григор"єва Л.О. Теоретичні аспекти ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.125-128
1509069
  Вачевська Н.Л. Теоретичні аспекти заробітної плати в умовах ринкової економіки : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 177-187. – Бібліогр.: 18 назв
1509070
  Ілин Н.І. Теоретичні аспекти застосування правової психології у системі суспільних відносин // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 239-245. – ISSN 2078-6743
1509071
  Денисенко А.А. Теоретичні аспекти застосування проектного інвестування в АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні та прикладні аспекти проектного інвестування в АПК. Сформульовано основні засади щодо ефективності використання інвестиційних проектів на сільськогосподарських підприємства. The methodological and applied aspects about ...
1509072
  Васюк О.В. Теоретичні аспекти застосування технології проектів в умовах вищого навчального закладу / О.В. Васюк, Н.П. Романенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 37-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проаналізовано методологічні підходи щодо визначення змісту поняття "проект" та сформульоване власне бачення його сутності; розкриті класифікації проектів, етапи їх здійснення.
1509073
  Кармаза О. Теоретичні аспекти захисту та охорони права громадян на житло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 116-119. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються правові категорії "охорона права на житло" та "захист права на житло", і співвідношення між ними. Статья направлена на изучение сущности правовых категорий "охрана права на жилище" и "защита права на жилище", их ...
1509074
  Макаренко А.С. Теоретичні аспекти здійснення суддівського розсуду при призначенні покарання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 6 (130). – С. 44-48
1509075
  Яременко О.О. Теоретичні аспекти золотовалютних резервів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 114-116
1509076
  Навроцька Н. Теоретичні аспекти інвестиційного процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 40-42. – ISSN 1728-9343
1509077
  Гавриш І.І. Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості регіону: маркетинговий підхід // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 773/774. – С. 126-130. – (Економіка ; вип. 773/774). – ISSN 2519-240Х
1509078
  Карпухно І. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 33-37. – ISSN 1728-9343
1509079
  Лелюх В.В. та інш. Теоретичні аспекти іноземного інвестування в Україні // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.54-55
1509080
  Штелик С.П. Теоретичні аспекти інстанційної організації судової системи України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 37-43
1509081
  Наулік Н. Теоретичні аспекти інституту омбудсмана // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 116-121
1509082
  Ровт О.С. Теоретичні аспекти інституціональної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 181-194.
1509083
  Танько Н. Теоретичні аспекти інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 122-130. – ISSN 2075-1478
1509084
  Пушкарьова Т. Теоретичні аспекти інформатізації освіти у моделі "1 учень - 1 комп"ютер" / Т. Пушкарьова, Е. Лозовський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
1509085
  Мазурик С.В. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення в органах прокуратури // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 383-385. – ISBN 978-617-7220-83-0
1509086
  Бейліс Л.І. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 37-44. – ISBN 978-966-529-203-6
1509087
   Теоретичні аспекти керування варіабельністю в сімействах програмних систем / К.М. Лавріщева, О.О. Слабоспицька, А.Л. Колесник, Г.І. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Визначено вимоги до керування варіабельністю - здатністю артефактів сімейства програмних систем (СПС) бути зміненими, налаштованими чи конфігурованими для застосування в певному контексті. На підтримку вимог запропоновано узгоджені моделі ...
1509088
  Ментух Н. Теоретичні аспекти класифікації лізингу / Н. Ментух, О. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 75-80. – ISSN 2524-0129
1509089
  Плавич С.В. Теоретичні аспекти класифікації правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-76.
1509090
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 56-59
1509091
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 11 (164) : Іноземні векселі: законодавче регулювання змісту та форми / Ю М, Мороз /. – С. 56-59 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1509092
  Котковський Р.В. Теоретичні аспекти комплексного оцінювання бюджету реалізації залізорудної сировини гірничо-збагачувальних підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1509093
  Голляк Ю.Б. Теоретичні аспекти конкурентоспрможності стратегічних галузей української економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 78-82. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1509094
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості / О. Стрішенець, К. Павлов // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1509095
  Веретенникова Т.А. Теоретичні аспекти консультативної діяльності адвоката // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 62-67


  Стаття присвячена визначенню правової природи консультативної діяльності адвоката, її поняття та види. Також, дослідженню теоретичних положень щодо поділу консультативної діяльності на етапи та виділенню технологічних, психологічних, тактичних прийомів ...
1509096
  Лях І.С. Теоретичні аспекти контролінгу маркетингу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
1509097
  Швець Г.О. Теоретичні аспекти креативного менеджменту // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 54-61. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1509098
  Котюк І. Теоретичні аспекти криміналістичної ідентифікації : Монографія / І. Котюк; КНУШТ. – Київ : Київський університет, 2004. – 208с. – ISBN 966-594-500-9
1509099
  Сабірова А. Теоретичні аспекти маркетингової стратегії страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості маркетингової стратегії страхової компанії в умовах економічної нестабільності. Розглядаються такі елементи маркетингової стратегії, як цінова стратегія, політика в галузі розробки нових страхових продуктів, за допомогою ...
1509100
  Мамалига С.В. Теоретичні аспекти маркетингу партнерських відносин : економіка та управління підприємствами / С.В. Мамалига, І.П. Сергін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 143-146. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1509101
  Румянцев А.П. Теоретичні аспекти міжнародної інноваційної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 3-6
1509102
  Черниш В. Теоретичні аспекти мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 9-12. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджується проблема мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату в Україні. Автор аргументує роль і значення зазначених принципів для реформування законодавства України про ...
1509103
  Івахненков С. Теоретичні аспекти моделювання в аналізі та господарському контролі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 10-14. – ISSN 1993-0259
1509104
  Скіцько В. Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємтсва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-58. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджено існуючі моделі інформаційних потоків; запропоновано ієрархічні рівні моделювання інформаційних потоків; для загального випадку описано можливі порушення, які можуть мати місце у процесі протікання інформаційних потоків; пропонуються ...
1509105
  Цогла О О. Теоретичні аспекти моніторингу диверсифікації діяльності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 105-108 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1509106
  Щербана Т.С. Теоретичні аспекти налагодження партнерських відносин підприємств із ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 193-197. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499


  Метою роботи є дослідження теоретичних підходів до визначення поняття партнерських відносин підприємства. Розглянуто поняття, завдання, сутність та особливості партнерських відносин. Виділено особливості співробітництва з вищим навчальним закладом ...
1509107
  Фігель Ю.О. Теоретичні аспекти обмеження прав людини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 357-361. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1509108
  Андрійчук В.Г. Теоретичні аспекти окремих елементів промислової складової зовнішньоекономічної політики України / В.Г. Андрійчук, Є.В. Хрупов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 13-20
1509109
  Візнюк О.В. Теоретичні аспекти ономасіології як лінгвістичної науки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 179-181. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1509110
  Дорош Н.І. Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 93-97
1509111
  Відякін М.М. Теоретичні аспекти організації єврооблігаційних позик комерційних банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 89-94.
1509112
  Заярна І. Теоретичні аспекти осмислення необароко в сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 108-114
1509113
  Машкіна В.В. Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 80-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1509114
  Ковальчук С. Теоретичні аспекти оцінки надходження прямої сонячної радіації для негоризонтальних квазіодновимірних об"єктів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 35-45 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1509115
  Піратовський Г.Л. Теоретичні аспекти оцінки потреби у страховому захисті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджується економічна сутність страхового захисту.
1509116
  Яркіна Н.М. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 279-285 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1509117
  Булавинець О. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління позиченим капіталом підприємства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 159-166 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1509118
  Шевченко О.В. Теоретичні аспекти оцінювання міжнародного бренду країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 91-100
1509119
  Рахліс В. Теоретичні аспекти підготовки перемовників засобами неформальної освіти / В. Рахліс, Н.Г. Калашник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (91). – С. 78-81. – ISSN 1562-529Х
1509120
  Височин І.В. Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 17-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1509121
  Кандагура К.С. Теоретичні аспекти побудови взаємовідносин органів державної влади з громадськістю через засоби масової інформації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 209-214. – (0). – ISSN 2078-9165
1509122
  Скопюк-Стеценко Теоретичні аспекти побудови університетських порталів / Скопюк-Стеценко, О.М. Ткаченко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 87-88
1509123
  Мосенкіс Ю.Л. Теоретичні аспекти поглибленого діахронічного дослідження основної лексики : до пробл. гіпотет. первісного мовного стану як найдавнішого етапу до історії укр. мови / Ю.Л. Мосенкіс. – Київ : Віпол : Перше вересня, 1997. – 205 с.
1509124
  Барабаш Н. Теоретичні аспекти поділу ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони й іншого призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 18-23
1509125
  Доманова Т.Ю. Теоретичні аспекти поєднання різних форм вини при вчиненні злочинів проти життя та здоров"я особи // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 193-202. – ISSN 2310-6166
1509126
  П"ятаха Н.Я. Теоретичні аспекти політики загальної трудової повинності в роки Громадянської війни // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 470-471
1509127
  Прохоренко К. Теоретичні аспекти поняття "клімат" в еколого-правовому регулюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 104-106. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні та нормативно-правові підходи до визначення поняття "клімат" з метою обгрунтування місця у системі об"єктів екологічного права та розробки відповідного еколого-правового регулювання. Проанализированы теоретические и ...
1509128
  Новицика Н.В. Теоретичні аспекти понять "дебіторська заборгованість" і "кредиторська заборгованість" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 286-290 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
1509129
  Костюк В.Л. Теоретичні аспекти пояснень сторін і третіх осіб у цивільному процесі України / В.Л. Костюк, О.М. Лазько // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 97-101
1509130
  Семчик В.І. Теоретичні аспекти правового забезпечення інвестицій в аграрну сферу України // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 173-183. – ISBN 978-617-7021-00-0
1509131
  Мусієнко А. Теоретичні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования теоретических вопросов правового регулирования изъятия ...
1509132
  Скрипіна Ю.В. Теоретичні аспекти правового статусу слідчого судді за проектами КПК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 163-169. – ISSN 0201-7245
1509133
  Кармаліта М.В. Теоретичні аспекти правової доктрини в історії римського права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 100-107. – ISSN 1563-3349
1509134
  Гармаш Є.В. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 50-54
1509135
  Коструба А. Теоретичні аспекти припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 109-123. – ISSN 1026-9932
1509136
  Канішевська Л. Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до здоров"я у студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Уточнено сутність феномена "ціннісне ставлення до здоров"я" як цілісної системи індивідуальних, вибіркових зв"язків особистості з різними явищами та предметами оточуючого середовища, що знаходить прояви у практичній життєдіяльності, емоціях і оцінках ...
1509137
  Чередниченко Л.А. Теоретичні аспекти професійного становлення майбутнього вчителя початкової школи в системі сучасної вищої освіти // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 85-89
1509138
  Ковальчук Т.І. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних педагогів в Україні // Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук. – Київ : НУБіП України, 2012. – [Ч. 1]. – С. 91-129. – ISBN 978-966-452-115-1
1509139
  Лащик І. Теоретичні аспекти процесу реструктуризації в умовах антикризового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1509140
  Марченко А.О. Теоретичні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності суддів // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 153-159. – ISSN 2414-4207
1509141
  Лощина Л.В. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в контексті українських реформ / Л.В. Лощина, Г.І. Ковтун // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 99-104. – ISSN 2306-6806
1509142
  Островерхов В. Теоретичні аспекти регулювання ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 71-78
1509143
  Чернадчук В.Д. Теоретичні аспекти розвитку бюджетних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 33-37.
1509144
  Ковтун Т.І. Теоретичні аспекти розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців / Т.І. Ковтун, П.Г. Лузан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 243-251
1509145
  Бабій І.В. Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 130-135. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1509146
  Мельник С.М. Теоретичні аспекти розвитку монополізованих ринків житлово-комунальних послуг : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1509147
  Пащенко О.В. Теоретичні аспекти розвитку ринкової економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 132-139. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1509148
  Ланченко Є.О. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 119-125. – ISSN 2306-546X
1509149
  Баюра Д.О. Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності / Д.О. Баюра, В.В. Петрук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 153-158
1509150
  Бутко М.П. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України / М.П. Бутко, О.В. Мініна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 84-92. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1509151
  Шегда А. Теоретичні аспекти розробки сучасної концепції підготовки менеджерів // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-33 : ф. автора. – ISSN 1682-2366
1509152
  Терехов В.Ю. Теоретичні аспекти розуміння категорій "безпека людини" та "громадська безпека" // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 95-101. – ISSN 2413-6433
1509153
  Бутнік-Сіверський Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 71-82. – ISSN 2308-0361
1509154
  Антощишина Н.І. Теоретичні аспекти систем дистрибуції авіатранспортного продукту : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 76-81 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1509155
  Калініченко А.І. Теоретичні аспекти систематизації митного законодавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 199-205. – ISSN 0201-7245
1509156
  Олішевська Ю.А. Теоретичні аспекти сільського туризму / Ю.А. Олішевська, В.В. Панченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 87-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1509157
  Мороз О.В. Теоретичні аспекти соціально-економічних перетворень в аграрній сфері України під впливом ринкових реформ / О.В. Мороз, В.М. Семцов, Г.С. Кукель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6792
1509158
  Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика; 10.01.06 - теорія літератури / Шестакова Е.Г.; КНУТШ Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 413л. – Бібліогр.: л. 377 - 413
1509159
  Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08; 10.01.06 / Шестакова Е.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
1509160
  Жданюк Л.О. Теоретичні аспекти ставлення до навчання у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 338-344. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1509161
  Федотова Ю.В. Теоретичні аспекти становлення регіональних кластерних моделей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 231-234. – (0). – ISSN 2078-9165
1509162
  Литвиненко О.І. Теоретичні аспекти створення бази геоданих SDE масштабу 1:50 000 на територію України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 323-327
1509163
  Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності : економічна теорія // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 3-9
1509164
  Гнат В.М. Теоретичні аспекти стратегії комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 121-124. – Бібліогр.: 5 назв
1509165
  Мартиненко А.М. Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку страхового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-78
1509166
  Сімонова В.С. Теоретичні аспекти стратегічного управління комплексним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 145-152. – ISSN 1562-0905
1509167
  Мягких І.М. Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю економічного потенціалу споживчої кооперації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 140-145.
1509168
  Голосніченко І.П. Теоретичні аспекти судового рішення, як самостійного інституту адміністративного права / І.П. Голосніченко, К.О. Кропивна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 8-9. – ISBN 978-966-7496-99-9
1509169
  Добровольська І.О. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння категорії "заощадження населення" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 29-32. – ISSN 1683-1942


  Узагальнено різні підходи до визначення сутнісного розуміння категорії "заощадження населення". Окреслено основні напрями щодо формування й використання заощаджень населення.
1509170
  Щетіна І.А. Теоретичні аспекти сутності власного капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 377-381. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1509171
  Нечепурний Н.В. Теоретичні аспекти сутності економічного стану сільськогосподарського підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 77-83
1509172
  Дишко І.Ю. Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Ю.Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 222-227 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1509173
  Созанський Л.Й. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 273-278. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1509174
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей / Т.А. Говорушко, Д.0. Кроніковський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 7-10
1509175
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 126-131. – Бібліогр.: 16 назв
1509176
  Гринько О. Теоретичні аспекти сутності та визначення диверсифікації кредитного портфеля банку : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 38-45 : Рис. – Бібліогр.: 44 назви
1509177
  Єськов О.Л. та інш. Теоретичні аспекти та практичні складові мотивації експортної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С56-61
1509178
  Газуда М.В. Теоретичні аспекти та роль людського фактору в реалізації концепції сталого (стійкого) розвитку Українських Карпат // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 74-78. – (Економіка ; Вип. 30)
1509179
  Власюк Г.В. Теоретичні аспекти та тенденції в управління виробничими витратами на підприємствах у ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1509180
  Близнюк Т.П. Теоретичні аспекти теорії довгих хвиль М. Кондратьєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 186-193. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1509181
  Масляк П.О. Теоретичні аспекти територіальної організації соціального простору / П.О. Масляк, І.В. Ісько, Т.О. Остафійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 118-127
1509182
  Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.31-36
1509183
  Михайленко Д.Г. Теоретичні аспекти трансформації інституту корупційних злочинів // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 338-346
1509184
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного розвитку регіону / О. Стрішенець, О. Ляшенко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1509185
  Матвієнко Володимир Миколайович Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Матвієнко Володимир Миколайович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 240л. + Додатки:л.175-240. – Бібліогр.:л.163-175
1509186
  Матвієнко Володимир Миколайович. Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії. : 11.00.02. Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Матвієнко Володимир Миколайович.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20 с.
1509187
  Олех Н.Л. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 156-159
1509188
  Лазарєва О.В. Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку / О.В. Лазарєва, К.В. Вакар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1509189
  Кульчицький М. Теоретичні аспекти управління кредитним механізмом комерційних банків в умовах глобалізації / М. Кульчицький, Т. Кікена // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 298-304. – ISSN 0201-758Х
1509190
  Крупка М.І. Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні / М.І. Крупка, Л.Б. Євтух // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-57.
1509191
  Тонких О.Г. Теоретичні аспекти управління мотиваційним процесом у сфері міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 203-209.
1509192
  Стецюк Н. Теоретичні аспекти управління персоналом центральних органів виконавчої влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69-77
1509193
  Павленко І.М. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 231-236.
1509194
  Грабчук О.М. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства / О.М. Грабчук, Г.С. Бовсунівська // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 150-155. – ISSN 2413-9610
1509195
  Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-121 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1509196
  Курмаєв П.Ю. Теоретичні аспекти управління соціально-економічним розвитком регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 154-157.
1509197
  Склярук І. Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-71. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості факторного аналізу прибутку підприємств. Розкрито теоретичні основи методів визначення впливу факторів на формування прибутку підприємств та пошуку невикористаних резервів. Рассмотрено особенности факторного анализа прибыли ...
1509198
  Пузирьова П.В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їхні особливості, форми та стратегічні напрями / П.В. Пузирьова, Ю.Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 83-86
1509199
  Коваль С. Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 82-91. – ISSN 1818-5754
1509200
  Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 83-88. – ISSN 1818-5754
1509201
  Надрага В.І. Теоретичні аспекти фінансування соціальних інвестицій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 70-78. – ISSN 2305-7645
1509202
  Зябіна Є.А. Теоретичні аспекти формування «зеленої» економіки в контексті сталого розвитку // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 116-121. – ISSN 1726-8699
1509203
  Михайленко О.В. Теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу АПК : економіка та управління національним господарством / О.В. Михайленко, Н.С. Скопенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 74-79 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1509204
  Турчин Л.Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 90-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1509205
  Панасюк Я.О. Теоретичні аспекти формування і розподілу прибутку підприємства // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 134-136. – (Серія "Економічні науки")
1509206
  Гнатківський Б. Теоретичні аспекти формування іпотечного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 93-103. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1509207
  Лапченко О.С. Теоретичні аспекти формування й оцінювання конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 334-340. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1509208
  Дженджеро О.Л. Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності учнів старшої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 52-53. – (Педагогічні науки)
1509209
  Слободчикова Ю.В. Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-204. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1509210
  Городко М.В. Теоретичні аспекти формування логістичної системи молокопереробного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 80-84. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1509211
  Левик І.С. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємств / І.С. Левик, В.М. Чубай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 145-154. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1509212
  Сас Б. Теоретичні аспекти формування оптимальної валютної зони // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 129-134. – ISSN 1818-2682
1509213
  Сошка Н. Теоретичні аспекти формування податкових надходжень місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні аспекти формування податкових доходів місцевих бюджетів в Україні. Обґрунтовано необхідність та розкрито основні пропозиції з удосконалення доходної частини місцевих бюджетів. The article considers theoretical ...
1509214
  Фейчер О. Теоретичні аспекти формування поняття "організаційно-економічний механізм" у контексті управління вищим навчальним закладом // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-95
1509215
  Барський Ю. Теоретичні аспекти формування поняття "природокористування" / Ю. Барський, К. Романчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 11-16. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1509216
  Пащенко Ю.Є. Теоретичні аспекти формування ринкового механізму ціноутворення в телекомунікаційній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 115-120
1509217
  Колодізєв О. Теоретичні аспекти формування робочої групи при виборі моделі стратегічного управління банком : аналізують науковці / О. Колодізєв, О. Штаєр // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1509218
  Герасимчук К.І. Теоретичні аспекти формування фінансів державних підприємств / К.І. Герасимчук, Т.Г. Бондарук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-617-571-143-9
1509219
  Філоненко М. Теоретичні аспекти функцій менеджменту податків / М. Філоненко, І. Баденко // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 120-125-
1509220
  Задирака Н.Ю. Теоретичні аспекти функціонування парламенту як органу законодавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-121. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Подано загальну характеристику та порядок формування парламентів, структуру їх складових частин. The article deals with the general overview of parliaments, the structure of their components and the procedure for their formation.
1509221
  Бугай Л. Теоретичні аспекти функціонування публіцистичного тексту в парадигмі постмодернізму // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 39-45


  Стаття присвячена питанням публіцистичного мислення і публіцистичного тексту в контексті їх інтеграції у парадигму постмодернізму. The article is devoted to the question ofpublicistic thinking and publicistic text in context of their integration in ...
1509222
  Нашинець-Наумова Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 42-46
1509223
  Тарасенко А. Теоретичні аспекти функціонування та розвитку факторингу / А. Тарасенко, С. Литвин, П. Дубина // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 3 (11). – С. 135-144. – ISSN 2411-5215
1509224
  Котигоренко В. Теоретичні виміри етнічних контекстів суспільного конфлікту // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-37. – ISSN 1609-5499
1509225
  Кіктенко В.О. Теоретичні висновки і підсумки проекту "Наука й цивілізація в Китаї" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 157-166. – ISSN 1608-0599
1509226
  Пивовар В.Я. Теоретичні витоки антропології права як науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовуються і досліджуються теоретичні витоки антропології права як науки. В статье обосновываются и исследуются теоретические источники антропологии права как науки. The article proves and investigates theoretical origins of the ...
1509227
  Стегній Олександр Теоретичні витоки та особливості інституціоналізації соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.17-45. – ISSN 1563-3713
1509228
  Федорів О.С. Теоретичні вправи з хімії / О.С. Федорів, 1929. – 140с.
1509229
  Личенко І. Теоретичні га правові проблеми визначення поняття "законні інтереси громадян у сфері власності" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 44-47
1509230
  Колодна А.І. Теоретичні джерела марксистської філософії / А.І. Колодна. – Чернівці, 1969. – 44с.
1509231
  Корж М.О. Теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1509232
  Таборанський С.П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на міжнародних конгресах історичних наук (1950-1990 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Таборанський Сергій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 245 л. – Бібліогр.: л. 205-245
1509233
  Таборанський С.П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на міжнародних конгресах історичних наук (1950-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Таборанський Сергій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1509234
  Швець Н. Теоретичні домінанти банківського нагляду : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 83-92 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1509235
  Мазуренко В.П. Теоретичні домінанти дослідження мережевої організації інноваційної діяльності / В.П. Мазуренко, А.Т. Гіренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 123-130. – ISSN 2308-6912
1509236
  Десятнюк О. Теоретичні домінанти моделювання антиризикових заходів у сфері оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 10-15. – ISSN 1818-5754
1509237
  Павлюк Т.С. Теоретичні дослідження бального танцю як основна складова культурологічного аналізу мистецтва хореографії // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 125-128
1509238
  Макара В.А. Теоретичні дослідження впливу металізації на динаміку дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 324-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Експериментально встановлена та теоретично проаналізована коренева залежність швидкості дислокації від часу затримки її в положенні старту. Розглянуто вплив точкових дефектів на енергію зародження парних перегинів в кристалах кремнію з твердофазними ...
1509239
  Ніконов К.В. Теоретичні дослідження очищення рідини в електричному полі / К.В. Ніконов, В.М. Шмиголь, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 55-63


  Зацікавленість дослідників застосуванням електричних силових полів для очищення рідких діелектриків від механічних частинок забруднення, підштовхнуло авторів цієї статті на спробу скласти математичну модель та проаналізувати вплив електричних, фізичних ...
1509240
  Ахромкін Є.М. Теоретичні дослідження та розрахунок місткості ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 16-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1509241
  Тихий В. Теоретичні засади (ідейні основи) Конституції України та їх методологічне значення для правових досліджень (тези) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-86
1509242
  Молдаван Л.В. Теоретичні засади агроекономіки: ретроспектива і сучасність // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 122-135. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
1509243
  Уткіна Ю.М. Теоретичні засади активізації інноваційної діяльності підприємництва в Україні / Ю.М. Уткіна, А.М. Руських // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 206-211. – ISSN 2075-4892
1509244
  Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 5 (214), травень. – С. 24-29. – ISSN 2076-9326
1509245
  Олещук П. Теоретичні засади аналізу політичних наративів як засобу дослідження політичного дискурсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 18-21
1509246
  Поворознюк Р.В. Теоретичні засади англо-українського письмового та усного перекладу медичних текстів : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Поворознюк Роксолана Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 511 арк. – Бібліогр.: арк. 410-492
1509247
  Поворознюк Р.В. Теоретичні засади англо-українського письмового та усного перекладу медичних текстів : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Поворознюк Роксолана Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1509248
  Оглобіна В.О. Теоретичні засади антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1509249
  Дземан А.М. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 8-15
1509250
  Тірбах Л.В. Теоретичні засади аудиту операційної діяльності підприємств торгівлі / Л.В. Тірбах, В.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 112-118. – ISSN 2306-546X
1509251
  Панухник О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб"єктних зв"язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 51-57. – ISSN 1993-6788
1509252
   Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління / А. Сава, М. Палюк, О. Завитій, Н. Саменишена // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1/2. – С. 21-28. – ISSN 2410-0706
1509253
  Івженко І.Б. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1509254
  Бурдейна О.Р. Теоретичні засади вивчення менталітету у фокусі сучасних лінгвістичних студій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 13-18. – ISSN 2077-804X
1509255
  Гпивінська Л. Теоретичні засади вивчення семантики поетичного слова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється проблематика лінгвістичної рецепції поетичного тексту. Постулюються теоретичні положення про семантичне ускладнення художнього слова як одну з категоріальних ознак поетичної мови. The given article covers the problem of linguistic ...
1509256
  Вахніна Л. Теоретичні засади вивчення українсько-польського етнокультурного пограниччя // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 79-86. – ISBN 978-617-689-163-5
1509257
  Булавинець В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 81-90. – ISSN 1818-5754
1509258
  Маковська Д. Теоретичні засади виділення суб"єктивних аспектів етнічного статусу як чинника регіональних етнополітичних конфліктів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 84-94
1509259
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 202л. – Бібліогр.: л.177-202
1509260
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1509261
  Кулик О. Теоретичні засади визначення кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 231-234
1509262
  Мостіпан О.М. Теоретичні засади визначення поняття "виборча система" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення поняття "виборча система". Порівнюється специфіка аналізу цього поняття у вітчизняній і зарубіжній традиції. The basic approaches of definition the concept of "electoral system" are revealed in this ...
1509263
  Петров А.М. Теоретичні засади визначення поняття "криза" як феномен політичної реальності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 272-276. – ISSN 2076-1554
1509264
  Табанова А.І. Теоретичні засади визначення поняття гендерної політики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (50)). – ISSN 2409-6857
1509265
  Валігура К. Теоретичні засади визначення поняття механізму цивільно-правовогорегулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 24-26
1509266
  Старовойт В.А. Теоретичні засади визначення понять "основні засоби" та "основні фонди" : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1509267
  Гаманкова О.О. Теоретичні засади визначення ролі та місця держави на страховому ринку / О.О. Гаманкова, Д.В. Гаманков, О.В. Димніч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 65-78 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1509268
  Шевчук В.П. Теоретичні засади визначення умов допустимості доказів // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 135-136. – ISBN 978-966-2571-07-3
1509269
  Бондарчук Н.Я. Теоретичні засади використання диференційованого підходу у фізичному вихованні населення різних вікових категорій та його оздоровче значення / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 34-37. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1509270
  Курилін І.Р. Теоретичні засади використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-129.
1509271
  Миколайчук М.М. Теоретичні засади використання технології збалансованого управління на регіональному рівні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 61-63 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1509272
  Кузькін Є.Ю. Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 45-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1509273
  Гітун Н.І. Теоретичні засади виховання в сучасному вищому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 100-103. – ISSN 1729-360Х
1509274
  Єфіменко Н.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 74-84. – ISSN 1993-6788
1509275
  Шимків І. Теоретичні засади внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 183-188. – ISSN 2409-9244


  У статті розглянуто сутність, принципи та форми організації внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини. Окреслено зміст програм моніторингових досліджень. Проаналізовано методи внутрішнього моніторингу. Зроблено висновок щодо важливості ...
1509276
  Чижов О.В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1509277
  Тарасюк М.В. Теоретичні засади державного податкового менеджменту // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 3 (20). – С. 3-8. – ISSN 2308-1988
1509278
  Бакуменко В.Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-617-696-075-1
1509279
  Харламов В.В. Теоретичні засади державного управління вищою освітою у сфері цивільного захисту // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 69-75. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858


  Розглянуті теоретичні засади державного управління вищою освітою у сфері цивільного захисту, визначено, що реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій є передумовою для змін у підходах та методах до підготовки фахівців служби ...
1509280
  Бабець І.Г. Теоретичні засади державного управління інтеррегіональним співробітництвом України в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 131-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1509281
  Гайдук Т.Г. Теоретичні засади державного фінансового аудиту / Т.Г. Гайдук, О.Т. Олендій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 69-74. – ISSN 2221-1055
1509282
  Кушнерук А.С. Теоретичні засади державної політики промислового розвитку на засадах маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1509283
  Зубрицька М. Теоретичні засади дискурсу гібридності з погляду рецептивної естетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 32-40. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1509284
  Поліщук Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 83-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1509285
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці на основі праць західних психологів. Визначено умови і шляхи зниження рівня амбівалентних атитюдів, встановлено їх кореляти з особистісними диспозиціями. Значну увагу ...
1509286
  Шелестов О.М. Теоретичні засади дослідження виборчих технологій в електоральному процесі України та проблеми їх ефективності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 748-754. – ISSN 1563-3349


  Здійснено політологічний аналіз ефективності виборчих технологій та проаналізовано їх вплив на електоральні процеси в Україні. Осуществлен политологический анализ зффективности избирательных технологий и проанализировано их влияние на злекторальные ...
1509287
  Хомутенко Л.І. Теоретичні засади дослідження кризових явищ і їх виникнення в умовах фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 310-319
1509288
  Івашина С.Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 297-301. – ISSN 2222-0712
1509289
  Верменич Я.В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 109-119. – ISSN 0130-5247
1509290
  Рибак Ю.В. Теоретичні засади дослідження розвитку та функціонування кластерів в умовах глобальної конкурентної боротьби // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 94-101


  Розглянуто теоретичні підходи до визначення класифікаційних систем кластерів, розкрито поняття інноваційних кластерів.
1509291
  Баліцька О.С. Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості / О.С. Баліцька, О.А. Мисловська, М.М. Човганюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 19-27. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1509292
  Горчак Т.Ю. Теоретичні засади дослідження семіотичного аспекту словесного образу-символу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 39-44. – Бібліогр.: 13 назв.
1509293
  Зуєв В.М. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1509294
  Солодовникова І.І. Теоретичні засади дослідження тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Тіньова економіка розглядається як соціально-економічне явище, притаманне країнам з різним рівнем економічного розвитку. Аналізуються концептуальні підходи щодо дослідження тіньової економіки.
1509295
  Козловець М.А. Теоретичні засади дослідження формування української національної ідентичності / М.А. Козловець, Ю.І. Павлун // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 44-48. – ISSN 2077-1800
1509296
  Стецюк В. Теоретичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву Північного Причорномор"я / В. Стецюк, О. Веселова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Дубіс, Я. Кравчук, П. Горішний [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (07). – С. 182-193. – ISSN 2519-2620
1509297
  Шкарабан С. Теоретичні засади економічного аналізу в умовах становлення ринкових відносин в Україні / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 9-13. – ISSN 1993-0259
1509298
  Іванченко В.О. Теоретичні засади ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 23-26
1509299
  Збарський В.К. Теоретичні засади ефективності функціонування малих форм господарювання на селі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1509300
  Рудик М. Теоретичні засади журналістської творчості: концепція Володимира Здоровеги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 88-94. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1509301
  Герасимчук З. Теоретичні засади забезпечення конкурентноспроможності регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 34-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1810-3944
1509302
  Гарнага О. Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 41-44. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1509303
  Коваленко Л.М. Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1509304
  Корнякова Т.В. Теоретичні засади запобігання злочинам проти довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 90-100. – ISSN 0201-7245
1509305
  Прус О.М. Теоретичні засади застосування бенчмаркінгу у маркетинговій діяльності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1509306
  Головенко О. Теоретичні засади застосування категорії "публічні фінанси" у фінансовому праві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 73-78
1509307
  Заря І.В. Теоретичні засади зміни сучасної парадигми управління туристичним підприємством // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 87-93 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1509308
  Артеменко І.А. Теоретичні засади і практика реформувань відносин власності в споживчій кооперації при переході до ринкової економіки : Монографія / І.А. Артеменко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 195 с. – ISBN 966-7971-28-7
1509309
  Головінов О.М. Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства / О.М. Головінов, Л.А. Дмитриченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1509310
  Білаш В.І. Теоретичні засади і розрахунок інтервалу невизначеності в метрологічному забезпеченні метеорологічних приладів вимірювання атмосферного тиску / В.І. Білаш, С.І. Пясецька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 116-124. – ISSN 2306-5680


  Представлена стаття присвячена розробці методики розрахунку інтервалу невизначеності при вимірюванні атмосферного тиску метеорологічними приладами барометрами та барографами. Нова методика повинна замінити застосований раніше розрахунок похибки при ...
1509311
  Клос О. Теоретичні засади ігрової природи постмодерністського тексту як феномену постмодерністської культури // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 111-120. – ISSN 2078-340X
1509312
  Черкашина К.Ф. Теоретичні засади ідентифікації морального ризику в кредитних відносинах / К.Ф. Черкашина, Л.Ю. Сисоєва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 193-196


  Розглянуті підходи до визначення поняття "моральний ризик" та визначено його місце у системі економічних ризиків.
1509313
  Яровенко Т. Теоретичні засади інвестиційного розвитку сфери освіти України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 1 (221). – С. 155--165


  У статті відображено етимологію поняття «розвиток» як філософської та економічної категорії, що є основою формулювання поняття «інвестиційний розвиток» сфери освіти. Виявлено основні властивості й особливості застосування терміну «інвестиційний ...
1509314
  Михайлов М.Г. Теоретичні засади інноваційно-інвестиційного підходу до розвитку матеріально-технічної бази підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
1509315
  Каракай Ю.В. Теоретичні засади інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 152-156.
1509316
  Сухий О. Теоретичні засади іноземного інвестування: український контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 486-492. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1509317
  Бутнік-Сіверський Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві / Бутнік-Сіверський, А. Красовська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1509318
  Боровик М.В. Теоретичні засади інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85). – C. 22-30. – ISSN 1683-1942
1509319
  Кириченко О.А. Теоретичні засади інформаційної безпеки держави / О.А. Кириченко, О.М. Шикова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-29


  Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної ...
1509320
  Рак Р.В. Теоретичні засади й можливості використання боргової стратегії : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр.: 7 назв
1509321
  Пархоменко Н.М. Теоретичні засади класифікації джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 13-20. – ISSN 1563-3349
1509322
  Дуюнова О.М. Теоретичні засади класифікації угод про працю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 185-188
1509323
  Борщевський І.В. Теоретичні засади кодифікації законодавства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 31-36. – ISSN 1563-3349
1509324
  Пуцентейло П. Теоретичні засади конкуренції: еволюційно-генетичний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 37-43. – ISSN 1818-2682
1509325
  Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 161-167 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1509326
  Горин В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 152-165. – ISSN 1818-5754
1509327
  Нікітін Ю.В. Теоретичні засади кримінологічного вчення про внутрішню безпеку суспільства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 95-100. – ISSN 2222-5374
1509328
  Штефанич Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу / Д. Штефанич, О. Братко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 62-70. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1509329
  Кулеба Д. Теоретичні засади механізму реалізації міжнародної правосуб"єктності держави у її відносинах з міжнародними організаціями // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 93. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1509330
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 231л. – Бібліогр.:л.179-220
1509331
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 17с.
1509332
  Поліха Л. Теоретичні засади моделювання періодичних видань // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 173-176. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті охарактеризовано основні принципи моделювання періодичних видань, зокрема розглянуто модульний дизайн, теорію композиційно-графічної моделі, модульну сітку.
1509333
  Побочий І.А. Теоретичні засади насильницьких та ненасильницьких методів політичної боротьби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 195-204
1509334
  Дроздовська О.С. Теоретичні засади організації бюджетного устрою України : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-29. – Бібліогр.: 14 назв
1509335
  Чакалова О К. Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 231-236. – ISSN 2222-4459
1509336
  Стадницький Ю.І. Теоретичні засади оцінки витрат на здійснення заходів щодо запобігання забруднення довкілля на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 237-246.
1509337
  Ніколіна І.І. Теоретичні засади оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком / І.І. Ніколіна, М.В. Бондар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 63-71. – ISSN 2411-4413
1509338
  Жорнова Олена Теоретичні засади перетворювальної активності особистості у повсякденні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена розгляду змістової сутності суб"єкта соціокультурної діяльності. Визначаються відмінності соціокультурної діяльності від інших проявів перетворювальної активності. Розмежовуються суб"єктні дії від несуб"єктних.
1509339
  Азізов О.Р. Теоретичні засади підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 42-50. – (Економічні науки)
1509340
  Лендєл М.А. Теоретичні засади підприємництва: аналітичний аспект / М.А. Лендєл, Н.Ю. Волощук, Н.М. Жулканич // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1509341
  Максименко Юрій Теоретичні засади пізнання художнього образу / Максименко Юрій, Синенький Дмитро // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.181-185. – ISSN 1810-2131
1509342
  Дивак Микола Петрович Теоретичні засади побудови моделей "вхід-вихід" статистичних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Дивак М.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 43 назв.
1509343
  Стефанюк І.Б. Теоретичні засади побудови нової системи державного фінансового контролю підприємницької діяльності : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 137-145. – Бібліогр.: 7 назв
1509344
  Іщенко В.В. Теоретичні засади побудови системи оподаткування в контексті забезпечення фінансової безпеки держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 193-197. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1509345
  Жадько К. Теоретичні засади побудови фінансового контролю в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті описано підходи щодо побудови системи фінансового контролю, як засобу державного управління та ефективного інструменту управління фінансово-господарською діяльністю суб"єктів господарювання в ринкових умовах. В статье изложены проблемные ...
1509346
  Тимошенка В.І. Теоретичні засади подалання корупції в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 18-27
1509347
  Шепель А.Д. Теоретичні засади поняття емоції як складової мас-медіа: до теорії питання // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 60-63


  Стаття розкриває теоретичне осмислення ролі емоційного компонента в мас-медіа. Емоції слугують одним із критеріїв оцінки повідомлення. Синтез інформації та емоційних компонентів допомагає особистості пристосовуватися до дійсності. The article ...
1509348
  Тонєв І.М. Теоретичні засади поняття митної вартості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 16-18
1509349
  Рожченко З. Теоретичні засади порівняльної фонетики англійської та української мов // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 259-263. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1509350
  Хливнюк А. Теоретичні засади правосуб"єктності Державної судової адміністрації України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 30-37.
1509351
  Полянський Є. Теоретичні засади призначення покарання у сучасній науці кримінального права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 57-66.
1509352
  Титаренко Д.О. Теоретичні засади прикладної економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 80-87. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1509353
  Кузьменко О. Теоретичні засади принципів бюджетної системи як вихідних положень бюджетного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18.
1509354
  Власенко Ю.Л. Теоретичні засади проблем систематизації законодавства в галузі екологічної безпеки у контексті його оптимізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-98.
1509355
  Оробченко Д.О. Теоретичні засади проблеми системного підходу до інвестування в нові технології на рівні управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 347-350. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1509356
  Дмитров С.О. Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 79-84. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1509357
  Сагайдак І.В. Теоретичні засади реалізації міжбюджетних відносин в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 131-141


  Стаття присвячена дослідженню передумов появи місцевих бюджетів в Україні, проаналізовано підходи до визначення їх сутності, виокремлено особливості міжбюджетних відносин.
1509358
  Лойко С.В. Теоретичні засади реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 144-152. – ISSN 2309-1533
1509359
  Рябушка Л.Б. Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин / Л.Б. Рябушка, М.В. Прокопенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 251-256
1509360
  Скрипнюк О. Теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 10-15.
1509361
  Остапчук Я.М. Теоретичні засади ринку грошей // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 103-107
1509362
  Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : навч. посібник для студентів редакторської спеціальності "Видавнича справа і редагування" / Н.В. Зелінська ; М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. – Київ : УМК ВО, 1989. – 76 с. – ISBN 966-603-236-8
1509363
  Мороз П. Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-15.
1509364
  Бондаренко М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 19-22. – ISSN 1728-6220
1509365
  Саінчин О.С. Теоретичні засади розробки видової методики розслідування умисних убивств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 221-225. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1509366
  Косач І.А. Теоретичні засади розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 123-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1509367
  Ніжніченко О. Теоретичні засади розуміння стимулювання в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 119-122. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано недоліки і переваги теоретичних підходів до розуміння правового стимулювання. На основі поєднання найкращих рис розглянутих підходів обґрунтовано формування власної концепції стимулювання в рамках екологічного права. В статье ...
1509368
  Олійник С.Л. Теоретичні засади самоорганізації населення в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 233-239. – Бібліогр.: 7 назв.
1509369
  Кириченко О.А. Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб"єктів господарської діяльності / О.А. Кириченко, Ю.А. Поскрипко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 36-38
1509370
  Вітер В.І. Теоретичні засади системи соціального захисту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 169-176
1509371
  Білан Н.І. Теоретичні засади соціальних суспільних трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 69-73
1509372
  Булах Т.М. Теоретичні засади соціального розвитку села // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 196-199
1509373
  Солдатенко О. Теоретичні засади соціального та медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 108-111
1509374
  Токарський Т.Б. Теоретичні засади соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 372-377. – ISSN 0321-0499
1509375
  Рудь Я.С. Теоретичні засади соціокультурного проектування сільського зеленого туризму України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
1509376
  Корогодова О.О. Теоретичні засади створення і функціонування транснаціональних компаній / О.О. Корогодова, А.А. Кугій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 71-77. – ISSN 2222-4459
1509377
  Бодрук О.С. Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
1509378
  Фурса С.Я. Теоретичні засади створення нотаріату в Україні: від практики до теорії // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-10.
1509379
  Шапошникова І.В. Теоретичні засади стилізації життя студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 94-98. – ISSN 2077-1800
1509380
  Крючок С.І. Теоретичні засади стійкого розвитку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6792
1509381
  Вовк О. Теоретичні засади стратегії європейської безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються теоретико-правові поняття тісно пов"язані з стратегією безпеки країн-учасниць Європейського союзу, які прийняли 12 вересня 2003 року міжнародний документ під назвою "Безпечна Європа у світі, який має стати краще". В статье ...
1509382
  Науменко Н.С. Теоретичні засади стратегічного партнерства в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 11-19
1509383
  Бура Х. Теоретичні засади субстратологічного дослідження української мови // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 149-154. – ISBN 978-2-919320-44-8
1509384
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 37-43
1509385
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 52-58
1509386
  Дук Н.М. Теоретичні засади та досвід ГІС-моделювання митно-логістичної інфраструктури // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр. : 7 назв. – ISSN 2075-1893
1509387
  Висоцький А. Теоретичні засади та історія дослідження прислівника // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 55-61. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1509388
  Бондарєв А.П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.12.13 / Бондарєв А.П.; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36с. – Бібл.: 45 назв.
1509389
   Теоретичні засади та організаційні механізми реформування державної служби в Україні : монографія / [Гавкалова Н.Л. та ін.] ; за заг. ред. Гавкалової Н.Л. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 304-327. – ISBN 978-966-676-535-5
1509390
  Мороз Л.І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ : Монографія / Л.І. Мороз. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 228 с. – ISBN 966-8037-68-5
1509391
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади та особливості програми зі зниження рівня амбівалентності атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наявні у літературі шляхи та засоби зниження амбівалентності атитюдів. Описується розроблена програма зі зниження рівня амбівалентності соціальних установок, що включає вправи, спрямовані на корекцію особистісних характеристик.
1509392
  Тимченко О.М. Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 7-20. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1509393
  Славко А.С. Теоретичні засади та практичне значення визначення правового режиму власності на грошові кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках у комерційних банках // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 40-44


  У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства та правозастосовної практики розглянуто основні критерії розмежування понять "поточний рахунок" та "депозитний рахунок". Особливу увагу приділено питанням права власності на кошти, ...
1509394
  Габай А. Теоретичні засади та принципи укладання "Словника граматичного керування прикметників" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 57-67. – ISSN 1682-3540
1509395
  Рожко Д. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до визначення сутності бюджету як економічної категорії. Розглянуто функції та структуру державного бюджету. The determination of essence of budget as economic notion is analysed in this article. Functions and structure ...
1509396
  Мірошниченко Ю. Теоретичні засади та проблеми конституційно-правового регулювання форм народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 329-335. – ISSN 0132-1331
1509397
  Бриндзя І.М. Теоретичні засади та світова практика застосування кейнсіанських підходів до грошово-кредитного регулювання / І.М. Бриндзя, Ю.А. Семеряк, Г.Є. Шпаргало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 268-274. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1509398
  Соловйова Ю.М. Теоретичні засади та сутність бюджетної політики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 10-12. – ISSN 1728-6220
1509399
  Печенюк Н.М. Теоретичні засади та сучасний стан зовнішнього державного боргу України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 175-177. – ISBN 978-966-188-293-4
1509400
  Другов О.О. Теоретичні засади та сучасний стан інвенстиційного забезпечення сфери науки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 56-65. – ISSN 1562-0905
1509401
  Перемітько В.В. Теоретичні засади та технологічна реалізація адаптаційного відновлення деталей ходової частини дорожніх машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Перемітько Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
1509402
  Яременко О.Ф. Теоретичні засади трактування поняття "стійкий розвиток" економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 63-68. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1509403
  Званська В. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики і особливості його функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, охарактеризовано особ-ливості його функціонування в Україні This article teals with the essense of transmission mechanizm of monetary poliсy, characterizes the ...
1509404
  Дьомін А.І. Теоретичні засади трансформації стану пасивності в навчанні у стан активної навчальної діяльності студентів / А.І. Дьомін, О.А. Дьомін // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.15-24
1509405
  Сафонова Л.Д. Теоретичні засади управління видатками бюджету : бюджетна політика / Л.Д. Сафонова, Т.С. Невєшкіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 100-110 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1509406
  Бонарев В.В. Теоретичні засади управління трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
1509407
  Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 17-26. – Бібліогр.: 24 назви
1509408
  Бунчук М.М. Теоретичні засади фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 74-78. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1509409
  Зюзін В.О. Теоретичні засади фінансового забезпечення реалізації соціальних програм в Україні та світі // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 327-335. – ISSN 2306-546X
1509410
  Горин В. Теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 105-115. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення. Сформульовано його зміст та призначення, визначено принципи фінансового регулювання доходів населення та його етапи. Розглянуто найбільш поширені інструменти прямого і непрямого ...
1509411
  Пшик Б.І. Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 61-68. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1509412
  Крупка А. Теоретичні засади фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1509413
  Стеріополо О.І. Теоретичні засади фонетики німецької мови = Theoretishe Grundlagen der Deutschen Phonetik : [ підручник для студентів та викладачів вищих навч. закладів ] / О.І. Стеріополо. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 320c. – ISBN 966-7890-69-4
1509414
  Козюк В. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 12-20. – Бібліогр.19 назв. – ISSN 0131-775Х
1509415
  Яковенко О.З. Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 81-89. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1509416
  Дмитровська В.С. Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 349-353. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
1509417
  Володін С.А. Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки / С.А. Володін, О.І. Чекамова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 65-72. – ISSN 2221-1055
1509418
  Колісник В.Ю. Теоретичні засади формування інтегрованої звітності в системі управління підприємством // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 84-88. – ISSN 2413-9610
1509419
  Мушинська Н. Теоретичні засади формування компетентності саморозвитку майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 88-93
1509420
  Грод А.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможних ринкових структур : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1509421
  Бурдюг О.В. Теоретичні засади формування мобільних ланцюгів поставок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика особливостей функціонування та специфіки управління мобільними ланцюгами на стратегічному та тактичному рівнях. The article considers the description of features of functioning and peculiarity of management of mobile ...
1509422
  Пирог О.В. Теоретичні засади формування моделі розвитку національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
1509423
  Халецька А.А. Теоретичні засади формування основних напрямів соціальної політики держави : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 72-73. – Бібліогр.: 3 назви
1509424
  Мединська Т.В. Теоретичні засади формування податкової політики в системі інвестиційного стимулювання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 42-47
1509425
  Вінник Т.А. Теоретичні засади формування раціональної фінансової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1509426
  Рудич О.О. Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 56-60. – ISSN 2306-6814
1509427
  Оверчук О. Теоретичні засади формування української традиції фольклористичних студій у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 207-221. – ISBN 978-2-919320-44-8
1509428
  Костенко Р. Теоретичні засади формування ціннісної сфери студентської молоді // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIII Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко, О.І. Стадник та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 57-61. – ISBN 978-966-2710-90-8
1509429
  Крючков Г. Теоретичні засади французького письма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-15. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено теорію французького письма з точку зору існування зв"язків між літерними та нелітерними знаками. Визначено, що теоретичні засади французького письма ґрунтуються на трьох взаємозалежних теоріях (теорія алфавіту, графеміка, ...
1509430
  Красовська О.В. Теоретичні засади функціонування венчурного капіталу та його використання в Україні // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-21. – ISSN 0374-3896
1509431
  Яншина А.М. Теоретичні засади функціонування вторинного ринку синдикованого фінансування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 46-49 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1509432
  Науменкова С.В. Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 66-70. – ISSN 2414-3499
1509433
  Лазебна І. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 155-157.
1509434
  Сподарева О.Г. Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 54-56
1509435
  Поташнюк І.В. Теоретичні і методичні засади застосування здоров"язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Поташнюк Ірина Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
1509436
  Хіміон О.О. Теоретичні і методичні засади оцінки й управління вартістю компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 150-158. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1509437
  Бєлікова Н.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров"язбережувальної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і приподокористування України. – Київ, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 55 назв
1509438
  Радкевич В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / В. Радкевич ; за ред. Н. Ничкало ; АПН України, Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-479-024-3
1509439
  Віндюк А.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Віндюк Андрій Валерійович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1509440
  Сигида Л.О. Теоретичні і методичні засади управління маркетинговою політикою розподілу на промислових підприємствах // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 209-213. – ISSN 2075-4892
1509441
  Бідюк Н. Теоретичні і методичні концепти філологічної освіти у США / Н. Бідюк, М. Іконнікова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 170-176. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
1509442
  Касич А.О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 243-249 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1509443
  Алєксєєв О.М. Теоретичні і методичні основи застосування технологій дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Алєксєєв Олександр Миколайович ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 66 назв
1509444
  Зеленська Любов Іванівна Теоретичні і методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (Регіональний компонент) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.02 / Зеленська Любов Іванівна; Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 365л. – Бібліогр.:л.305-331
1509445
  Чабан А.Ю. Теоретичні і методологічні аспекти проблематики етносоціальних процесів в науковій спадщині В.К. Липинського / А.Ю. Чабан, К.В. Івангородський // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. – С. 3-12. – (Серія "Історичні науки")
1509446
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; Дрогоб. держ. педагог. ун-тет ім. І. Франка. Підляська акад. в седльцях. – Київ, 2005. – 553л. + Додатки: л. 530 - 553. – Бібліогр.: л. 482 - 530
1509447
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 46с. – Бібліогр.: 45 назв
1509448
  Сітарська Б. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Монографія / Барбара Сітарська. – Київ : Основа, 2005. – 364с. – ISBN 966-699-099-7
1509449
  Токман А.А. Теоретичні і методологічні основи психології здоров"я // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 14-20
1509450
  Альбещенко О.С. Теоретичні і методологічні підходи до формування концепції сталого землекористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 68-69. – Бібліогр.: 1 назв.
1509451
  Плавич В.П. Теоретичні і методологічні проблеми реформування механізму державної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 7-12. – ISSN 1563-3349
1509452
  Шумило І. Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки / І. Шумило, В. Міщенко, Р. Лисенко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 6-11. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1509453
  Коблянська Г.Ю. Теоретичні і практичні аспекти аудиту імпортних операцій // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 259-262. – ISSN 2221-755X
1509454
  Ободовський О.Г. Теоретичні і практичні аспекти визначення екологічно необхідного стоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-26. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи до визначення екологічно необхідного стоку та запропоновано алгоритм його розрахунку. Виділено чотири основні ознаки, розроблено схему та проведено обгрунтування гідроекологічних умов прояву руслових процесів на річках ...
1509455
  Блажиєвська М. Теоретичні і практичні аспекти визначення правового статусу та режиму Азовського моря та Керченської протоки // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-62


  Стаття присвячена загальному аналізу української та міжнародної практики стосовно правового статусу та режиму Азовського моря і Керченської протоки. Окрему увагу автор приділяє останнім домовленостям сторін щодо зазначеного питання та їхньому впливу на ...
1509456
  Мацко Анатолій Степанович Теоретичні і практичні аспекти діяльності дільничого інспектора міліції органів внутрішніх справ по попередженню рецидиву злочинів серед осіб, засуджених умовно і тих, до кого застосована відстрочка : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.08 / Мацко Анатолій Степанович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1509457
   Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності = Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь : ДВНЗ "ПДТУ", 2008-. – ISSN 2225-6407
Вип. 15. – 2017. – 300 с. – Вип. присвячено проведенню Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку економіки Донбасу і Приазов"я". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1509458
  Єрмошенко А.М. Теоретичні і практичні аспекти забезпечення вільного доступу до страхових послуг : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 195-201 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1509459
  Терницький В.М. Теоретичні і практичні аспекти переговорів з країнами ЦСЄ стосовно розширення ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 195-200. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Дана стаття торкається теоретичних і практичних аспектів переговорів Європейського Союзу з країнами Центральної та Східної Європи стосовно розширення. The aim of this article is to deal with the theoretical and practical aspects arising in the course ...
1509460
  Кармаза О.О. Теоретичні і практичні аспекти підсудності позовів про право на житло в міжнародному цивільному процесі в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-185


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти підсудності цивільних справ щодо житла в міжнародному процесі в Україні.
1509461
  Денисенко С.І. Теоретичні і практичні аспекти розвитку правового регулювання митних процедур на міжнародному і національному рівнях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 135-140.
1509462
  Дробот В.В. Теоретичні і практичні аспекти стратегії державного управління інноваціями // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 53-57
1509463
  Власюк В.Є. Теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи : Монографія / В.Є. Власюк; Ред. О.С. Косенко; Мін-во фінансів України; Дніпропетровська держ. фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – 246с. – ISBN 966-8203-24-0
1509464
  Мельник Л.Ю. Теоретичні і практичні засади ринку земель / Л.Ю. Мельник, С.В. Васильєв, К.М. Речка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 3-11. – ISSN 2306-6792
1509465
  Попович В. Теоретичні і практичні передумови комплексного підходу до вмвчення проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1509466
   Теоретичні і практичні питання географії. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – 206с.
1509467
  Трифонова О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці / О.В. Трифонова, С.П. Олійник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 206-213 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1509468
  Погорілко В.Ф. Теоретичні і практичні проблеми сучасного українського державотворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 87-95
1509469
  Ткаченко Т.І. Теоретичні і прикладні аспекти поєднаного аналізу вершинної та базисної поверхонь рельєфу (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1509470
  Грушківський В.Г. Теоретичні і прикладні аспекти управління грошовими потоками на підприємстві / В.Г. Грушківський, Т.М. Тіховська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 36-40.
1509471
  Зубова Лідія Григорівна Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Зубова Л.Г.; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 49 назв
1509472
  Старинець О. Теоретичні і функціональні аспекти формування системи антикризового управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 187-193. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто дискусійні питання щодо визначення сутності системи антикризового управління підприємством, здійснено моніторинг існуючих проблем та обґрунтовано принципи й функції антикризового управління у контексті побудови ефективної системи ...
1509473
  Борисова Н.В. Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Н.В. Борисова ; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : [Б. в.], 2004. – 232 л. + Дод.: л. 215-232. – Бібліогр.: л. 197-214
1509474
  Гайдуцький А. Теоретичні й методологічні підходи до ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновиду капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-51 : Табл. – Бібліогр.: 63 назви. – ISSN 1605-2005
1509475
  Савчин М. Теоретичні й практичні аспекти педагогічної майстерності та методичної культури педагога, шляхи їхньої реалізації // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 56-62
1509476
  Вертипорох О. Теоретичні й практичні аспекти юнгіанського літературознавства // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – C. 14-23. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1509477
  Зварич І.М. Теоретичні й практичні дослідження проблеми педагогічної компетентності викладачів у науково-педагогічній літературі США // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 98-104
1509478
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 4. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1509479
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 6. – 2018. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1509480
  Фурман А.В. Теоретичні концепти інноваційної діяльності в освітній сфері // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 16-23. – Бібліогр. : 18 назв.
1509481
  Андрусів Р.Р. Теоретичні концепції боргового фінансування державних потреб // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 54-56
1509482
  Атаманчук О.Ю. Теоретичні концепції взаємодії економічної інтеграції та прямих іноземних інвестицій в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 280-288
1509483
  Калюжний Р.А. Теоретичні концепції еволюції механізму регулювання страхової діяльності в Україні / Р.А. Калюжний, О.М. Заєць // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 20-25. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1509484
  Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.93-96. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1509485
  Кирилюк І.М. Теоретичні концепції земельної ренти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 18-22


  Розглядаються питання земельних відносин у сільському господарстві. Автором досліджено теоретичні погляди вчених щодо природи земельної ренти та умов її виникнення, визначено чинники та механізми формування розмірів ренти, виявлено фактори її зростання.
1509486
  Гнатюк М. Теоретичні концепції І. Франка в курсі з теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 182-189.
1509487
  Ушенко Н.В. Теоретичні концепції категорії "людський капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 180-185
1509488
  Зборовська О.М. Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 5-7
1509489
  Фомич М.В. Теоретичні концепції психічного здоров"я особистості в психологічній науці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 103-109
1509490
  Пархоменко І.І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Пархоменко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1509491
  Заворотько О.В. Теоретичні концепції та цільова спрямованість монетарної політики економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 45-49
1509492
  Миронюк Наталія Теоретичні концепції універсалізму в міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 51-56. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1509493
  Онищенко С.В. Теоретичні концепції формування бюджетної безпеки держави // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 5 (60). – С. 85-90. – ISSN 2218-1199
1509494
  Гнатишин О.Є. Теоретичні концепціїО. Потебні та П. Сокальського як етап у розвитку української етномузикології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128-139
1509495
  Коппель О.А. Теоретичні моделі дослідження глобальних політичних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження глобальних політичних процесів. Особливу увагу приділено парадигмам дослідження та сучасному стану розробки цієї проблеми. The article is dedicated to the one of the most ...
1509496
  Денисенко К.Ю. Теоретичні моделі європейської інтеграції / К.Ю. Денисенко, В.М. Якібчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 76-79
1509497
  Добробог Л.М. Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 245-248
1509498
  Черновол О.П. Теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина в Україні і Польщі: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 13-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1509499
  Пузанов І.І. Теоретичні моделі формування умов сучасної зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 137-145.
1509500
  Грищенко Т.А. Теоретичні настанови міжнародного стратега як проблема дослідження історії міжнародних відносин (на прикладі З. Бжезінського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 122-123. – (Історія ; вип. 63/64)


  Подається стислий огляд розвитку міжнародно-теоретичних поглядів З. Бжезінського 1950-1990-х рр.
1509501
  Бодюк А.В. Теоретичні обгрунтування генезису потреб геологічного вивчення надр // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 89-95
1509502
  Бодюк А Теоретичні обґрунтування економіки природно-ресурсного виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 128-133
1509503
  Серьогіна Н.О. (Зезека) Теоретичні основи адміністративно-правового статусу державної служби зайннятості України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 103-108. – (0). – ISSN 2078-9165
1509504
  Лагун М.І. Теоретичні основи аналізу та визначення сутності економічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 32-35.
1509505
  Небрат А.М. Теоретичні основи антикризового управління на підприємстві // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 289-308. – ISSN 0320-4421
1509506
  Крижанівський С.Е. Теоретичні основи арифметики / С.Е. Крижанівський. – Х., 1931. – 168 с.
1509507
  Бронська А.А. Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних : монографія / А.А. Бронська ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "КПІ". – Київ : Толока, 2002. – 208 с. – ISBN 966-7990-04-4
1509508
  Пугачов О.П. Теоретичні основи безпеки інноваційних проектів на сучасному етапі розвитку економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 101-107
1509509
  Засаньська О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 76-84. – ISSN 1993-6788
1509510
   Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль, 1998. – 269с. – ISBN 966-95230-6-0
1509511
  Мельничук Г.С. Теоретичні основи бюджетно-податкового механізму захисту вітчизняних товаровиробників // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 149-158
1509512
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права / Н.В. Сидорова. – Харків : Бізнес Інформ, 1998. – 236с. – ISBN 966-7080-74-9
1509513
  Полянська Н.О. Теоретичні основи взаємодії авіасуб"єктів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 81-89 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1509514
  Якушева О.В. Теоретичні основи взаємозв"язку банківської конкуренції та фінансової стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 104-108. – ISSN 2306-6814
1509515
  Вертій О. Теоретичні основи вивчення проблеми художнього освоєння народного світогляду в оригінальній літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-64. – Бібліогр.: 31 назва.
1509516
  Романюк Г.В. Теоретичні основи вивчення професійної ідентичності студентської молоді // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 174-182. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто особливості становлення професійної ідентичності у студентів-психологів, етапи формування професійної ідентичності, вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на їх становлення. Проаналізовано структуру професійної ідентичності та виявлено ...
1509517
  Кармаза О. Теоретичні основи визначення джерел житлового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні підходи до визначення поняття "джерело права", а також поняття та систематика джерел житлового права України, їх уніфікація. Статья направлена на изучение понятия "источник права", а также на понятие та систему ...
1509518
  Селезньова О.В. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 230-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1509519
  Жорова Є.Р. Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 342-350


  Здійснено огляд та аналіз наукової літератури з питань антикризового та корпоративного управління, сформульовано визначення терміну "антикризове корпоративне управління".
1509520
  Гунько І.В. Теоретичні основи використання економіко - статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю / І.В. Гунько, О.І. Присяжнюк, Л.І. Бурдейна // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1 (29). – С. 33-43. – ISSN 2411-4413


  У статті розглянуто основні економіко-статистичні методи, які доцільно використовувати студентській молоді вищих навчальних закладів у своїх наукових дослідженнях у контексті принципів і завдань Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму, що діє ...
1509521
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. / Когутич І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37с. – Бібліогр.: 38 назв
1509522
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Когутич І.І. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 529 л. + Додатки: л. 396-440. – Бібліогр.: л. 441-529
1509523
  Самойленко О. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 29-34. – (Педагогіка ; № 1)


  Обґрунтовано необхідність використання технологій дистанційного навчання на підставі пере¬гляду основних теоретичних положень в умовах кардинальних змін сучасних реалій. Виділено характери-стики засобів інформації в дистанційному навчанні та ...
1509524
  Дунець Н.М. Теоретичні основи використання тренінгу у формуванні професійної майстерності вчителів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 58-63. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано наукові думки провідних учених щодо визначення поняття професійної майстерності вчителя та ролі тренінгу в процесі його підготовки. З"ясовано основні якості професіоналізму та способи його формування. Висвітлено теоретичні ...
1509525
  Попадич О.О. Теоретичні основи виховної роботи з майбутніми педагогами вищої школи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 206-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1509526
  Смирнов І.Г. Теоретичні основи географії транснаціональних корпорацій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 23-32
1509527
  Продайвода Г.Т. Теоретичні основи геодинамічного петрофізичного структурного аналізу геологічних середовищ = геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 70-77 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1509528
  Столяренко Г.С. Теоретичні основи гетерофазних озонних процесів і технологія денітрифікації газових потоків. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.01 / Столяренко Г.С.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 32л.
1509529
  Зарапіна Ю.Е. Теоретичні основи глобальної соціальної диверсифікації: Le marxisme e mort, vive le marxisme? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-22. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161


  Фр.: Марксизм помер, хай живе марксизм? Проаналізовано роль країн ОЕСР у глобальній соціальній диверсифікації.Зміни в соціальній структурі суспільства відбуваються під впливом багатьох чинників. Міжнародні організації приділяють увагу дослідженню ...
1509530
  Бурлачков В. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 49-60. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1509531
  Василенко А.В. Теоретичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1509532
  Святогор В.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики і її складників // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 258-271. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1509533
  Віхорт Ю.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики формування та розвитку фахівців з вищою управлінською освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 189-194. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1509534
  Шеремет А.П. Теоретичні основи джерел доказової інформаціі / А.П. Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-301-230-8
1509535
  Хмельова Н.А. Теоретичні основи дослідження відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 83-90. – ISSN 2224-9281
1509536
  Бакуменко В. Теоретичні основи дослідження державно - управлінських процесів // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.11-33. – ISBN 966-7800-08-3
1509537
  Небрат В. Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 2. – С. 34-49. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1811-3141
1509538
  Стрижак О.О. Теоретичні основи дослідження інституціонального середовища людського розвитку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 115-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
1509539
  Польова В.В. Теоретичні основи дослідження інтелектуального бізнесу // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 179-189. – ISSN 2075-4892
1509540
  Река Г.В. Теоретичні основи дослідження інтелектуального капіталу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 222-228. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1509541
  Волощук І.І. Теоретичні основи дослідження іронії // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 57-64
1509542
  Пікус А.Ю. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 159-168
1509543
  Пікус А. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні основи дослідження структурних зрушень в економіці через взаємодію їх об"єктів та суб"єктів. Основне протиріччя механізму структурних зрушень полягає у невідповідності структури виробництва структурі споживання. Часткове вирішення ...
1509544
  Сєркова Б.М. Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 83-86. – ISSN 2306-6814
1509545
  Венгер Г. Теоретичні основи дослідження рольових відносин у дистантних сім"ях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто соціальний інститут сім"ї, поняття "дистантна сім"я", аналізується проблема соціально-психологічних особливостей рольових відносин у дистантних сім"ях.
1509546
  Бараногвський В.А. Теоретичні основи екологічної картографії / В.А. Бараногвський, П.Г. Шищенко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 11-16. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-631-331-6
1509547
  Джаман М.О. Теоретичні основи економічної безпеки підприємств малого бізнесу: регіональний аспект / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 51-57. – (Економічні науки)
1509548
  Філіпенко А.С. Теоретичні основи економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 16-17.
1509549
  Козинський С. Теоретичні основи економічної політики в умовах переходу до ринку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.58-64. – ISBN 966-73-53-51-Х
1509550
  Сапужак О.Я. Теоретичні основи електрометричних досліджень і моніторингу підземних порожнин / О.Я. Сапужак, Я.С. Сапужак, О.В. Сироєжко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1509551
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – Київ
Ч. 1. – 1958. – 255 с.
1509552
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – К
Ч. 2. – 1958. – 255с.
1509553
   Теоретичні основи електротехніки : Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1509554
  Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : [підруч. для студ. електротехн., електроенергет. та електромехан. спец. вищ. навч. закл. ] / Ю.О. Карпов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук ; за ред. проф. Ю.О.Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 336, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336. – ISBN 978-966-289-006-8
1509555
   Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; під ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 324, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 319-321. – Бібліогр.: с. 318. – ISBN 978-966-289-007-5
1509556
  Янишин Я. Теоретичні основи ефективності виробництва продукції птахівництва / Я. Янишин, О. Булик, Т. Тимофіїв // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1509557
  Кошель А.О. Теоретичні основи ефективності масової оцінки земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 72-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1509558
  Грущинська Н.М. Теоретичні основи європейської інтеграції України : монографія / Н.М. Грущинська. – Київ : Видавець Корбуш, 2008. – 232 с. – Бібліогр.: с. 206-222. – ISBN 978-966-2955-14-9
1509559
  Бондаренко В.Є. Теоретичні основи забезпечення живучості телекомунікаційних мереж на основі числення семантичних структур : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.02 / Бондаренко Віктор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 33 назви
1509560
   Теоретичні основи забезпечення ліквідності активів будівельних інвестицій та платоспроможності організацій, що їх впроваджують / В.І. Анін, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков, С.В. Федоренко, С.П. Стеценко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1509561
  Батиргареєва В. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : (нотатки з наукової конференції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.186-191. – ISSN 0132-1331


  нотатки з наукової конференції
1509562
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наукової конференції 15 травня 2009 року / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України ; [ редкол.: Борисов В.І (гол. ред.), Зеленецький В.С. та ін. ]. – Харків : Право, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-458-134-6
1509563
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / В.І. Борисов [та ін.] ; за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького ; Нац. акад. правових наук України ; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2011. – 341, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-334-0
1509564
  Євсєєва О.Ю. Теоретичні основи забезпечення якості обслуговування при управлінні трафіком з використанням діакоптичних і тензорних моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02. / Євсєєва О.Ю. ; Харк. нац. ун-т радіоелек. – Харків, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 42 с.
1509565
   Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАНУ, Ін-т фізики ім. В.Є. Лашкарьова ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0888-0
Ч. 1. – 2010. – 202 с.
1509566
   Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. акад. НАН України В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1139-7
Ч. 2. – 2012. – 209, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-208
1509567
  Качеровська Т. Теоретичні основи застосування ігрового проектування у вітчизняній педагогіці: історичний аспект // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1509568
  Бабак В.П. Теоретичні основи захисту інформації = Theoretical bases of information protection : підручник [для студентів вищих техн. навч. закладів] / В.П. Бабак. – Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2008. – 752 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 748-750. – ISBN 978-966-598-404-7
1509569
  Півненко В.П. Теоретичні основи захисту прав людини органами прокуратури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 23-26. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1509570
  Мазурков М.І. Теоретичні основи і методи синтезу повних класів шумоподібних сигналів на базі алгебраїчних конструкцій для підвищення завадозахищеності радіосистем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.12.13 / Мазурков М.І.; Одеська національна акадеиія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
1509571
  Головінов О.М. Теоретичні основи і прикладні аспекти розвитку соцівльного партнерства в Україні / О.М. Головінов, М.І. Головінов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 18-22 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1729-7206
1509572
  Гладка У.Б. Теоретичні основи інвестиційно-інноваційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 187-193. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1509573
  Бульба Ю.М. Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1509574
  Гордійчук А.І. Теоретичні основи інноваційного розвитку аграрної сфери // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 77-81
1509575
  Лотюк О.С. Теоретичні основи інституту громадянства України : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лотюк О.С.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 195л. – Бібліогр.:л.164-171
1509576
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 30-47. – ISSN 1562-0905
1509577
  Березняк Н.В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / [Березняк Н.В., Чайка Д.Ю., Кваша К.В.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 91, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-91
1509578
  Шніцер І.Р. Теоретичні основи інтеграційного розвитку ринкових систем // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 329-337. – ISSN 2524-003X
1509579
   Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем = Theoretical fundamentals of information-measurement systems : підручник / [В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Єременко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Університет новітніх технологій ; НАУ, 2017. – 495, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - .Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Висновки в кінці розд. укр., англ. – Бібліогр.: с. 494-495. – ISBN 978-966-932-027-8
1509580
  Устянич Є. Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей / Євген Устянич. – Вид. 2-е, доповнене. – Львів : українська академія друкарства, 2008. – 400с. – ISBN 5-7763-2497-1
1509581
  Федоренко В.Л. Теоретичні основи Конституції України: досвід і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-18.
1509582
  Крічевець К. Теоретичні основи контролінгу грошових потоків підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 172-175. – ISSN 1818-2682
1509583
   Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько та ін. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин, Географічний ф-т. – Київ : Знання, 2011. – 326 с. : таб. – Бібліогр.: с. 318-326. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-820-4
1509584
  Калінін М.І. Теоретичні основи лісових меліорацій / М.І. Калінін, О.С. Мельник. – Львів, 1991. – 264с.
1509585
  Уварова А.Є. Теоретичні основи логістичного процесу суб"єкта підприємницької діяльності // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – С. 91-95. – ISSN 2413-9610
1509586
  Лобова О.М. Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії / О.М. Лобова, А.Є. Анікєєнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 62-67. – ISSN 2306-6814
1509587
  Нікітін А. Теоретичні основи методу усереднення для квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь за допомогою асимптотичного методу усереднення. This article is devoted to research of stability of decisions of quasilinear stochastic ...
1509588
  Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя / В.Г. Пасинок; МОНУ. Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 155 с. – ISBN 966-02-1724-2
1509589
  Колесник В. Теоретичні основи моделювання професійної діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад"юнктурі військового закладу вищої освіти / В. Колесник, Р. Серветник // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 247-258. – ISSN 2617-1775


  У статті окреслено теоретичні основи моделювання професійної діяльності здобувачів вищої освіти сткупеня доктора філософії та можливі шляхи їх впровадження при організації підготовки ад"юнктури у вищих військових закладах вищої освіти (наукових ...
1509590
  Савіцький А.В. Теоретичні основи наукових поглядів на проблеми формування та управління прибутком підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 114-119. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1509591
  Мороз П.А. Теоретичні основи необхідності координації грошово-кредитної та бюджетної політики як умова економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 100-105. – ISSN 2306-6814
1509592
  Заводовська Л.А. Теоретичні основи обліку банківських продуктів в умовах інноваційної економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 176-181. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
1509593
  Багрій О.О. Теоретичні основи оподаткування нерухомого майна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 10-16
1509594
  Сабадирьова А. Теоретичні основи організації потенціалу підприємства : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 34-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1509595
  Кузьмич О.І. Теоретичні основи організації праці в умовах економічних перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено основні питання організації заробітної плати та формування її рівня в Збройних Силах України на сучасному етапі, досліджено зарубіжний досвід організації оплати праці в системі соціально-трудових відносин. This article highlights ...
1509596
  Стренковська А.Ю. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму розвитку будівництва в сільській місцевості // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
1509597
  Ільченко А.Я. Теоретичні основи органічної хімії / А.Я. Ільченко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 154 с.
1509598
  Федулова С.О. Теоретичні основи оцінки динамічної ефективності регіональних соціально-економічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 56-62. – ISSN 2222-4459
1509599
  Римар О.М. Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини : монографія / Олександр Миронович Римар ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорновиль. катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-663-166-7
1509600
  Бражко О.В. Теоретичні основи підвищення ролі держави в регулюванні зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 35-40. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1509601
  Копитчук М.Б. Теоретичні основи побудови і засоби практичної реалізації інтегрованих інформаційних систем обліку вантажопотоків : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Копитчук М.Б. ; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1509602
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції інноваційного розвитку економікіи України, заснованої на приватно-державному партнерстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-37. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано концепцію інноваційного розвитку вітчизняної економіки, що базується на активній взаємодії держави, великого й малого бізнесу.
1509603
  Шевчук В.М. Теоретичні основи побудови криміналістичної характеристики митних злочинів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 3-13
1509604
  Сібільова Н. Теоретичні основи побудови судової системи України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С .38-45. – ISSN 0132-1331
1509605
  Жуковский Н.Е. Теоретичні основи повітроплавання / Н.Е. Жуковский. – Харків ; Київ
2. – 1932. – 300 с.
1509606
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; Мін-во освіти України. Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 464л. – Бібліогр.:л.430-464
1509607
  Рижиков В. Теоретичні основи полікультурності освіти та ії практичне значення в практиці полікультурної професійної підготовки сучасного фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – C. 17- 23. – ISSN 2308-4634
1509608
  Басманов О.Є. Теоретичні основи попередження каскадного росповсюдження пожежі в резервуарних парках з нафтопродуктами і підвищення ефективності її ліквідації : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 21.06.02 / Олексій Євгенович Басманов; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 33 назви
1509609
  Кухар В.М. Теоретичні основи початкового курсу математики: Навч. посібник для пед. уч-щ. / В.М. Кухар, Б.М. Білий. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 1987. – 318с.
1509610
  Любіч О.О. Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України; О.О. Любіч. – Київ, 2004. – 348с. – ISBN 966-7675-11-4
1509611
  Лєбєдєва Ольга Теоретичні основи проблеми етногенезу в монографії М.Ю. Брайчевського "Походження Русі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 237-241
1509612
  Куценко Т.М. Теоретичні основи прогнозування інноваційного розвитку регіону // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 42-46. – ISSN 2075-4892
1509613
  Кубанов Р. Теоретичні основи професійної підготовки студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 14-25. – ISSN 2077-1827
1509614
  Маршалок Г.О. Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.17.04 / Маршалок Г.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 60 назв
1509615
  Солтис М.М. Теоретичні основи процесів хімічної технології / М.М. Солтис, В.П. Закордонський; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 430с. – ISBN 966-613-161-7
1509616
  Кучер Т.М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 167-170


  Статтю присвячено розгляду процедури доказування при розгляді цивільних справ через суміжніі з ним елементи, що невід"ємно пов"язані між собою, для досягнення найбільш сприятливого результату звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних ...
1509617
  Бородіна В.М. Теоретичні основи прямих іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розкрито економічний зміст прямих іноземних інвестицій, показано їх місце в міжнародному русі капіталу порівняно з іншими видами міжнародного інвестування. Розглянуто взаємовідносини ТНК як активного учасника світової економіки з міжнародним ...
1509618
  Туленков М.В. Теоретичні основи раціональності соціального управління : монографія / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський ; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-340-334-2
1509619
  Корнійчук Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 72-83. – ISSN 0131-775Х
1509620
  Макаренко М.В. Теоретичні основи регіонального інформаційно-аналітичного забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 183-191 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1509621
  Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки : (навчальний посібник) / О.Г. Топчієв; Українська Академія державного управління при Президентові України ; Одеський філіал. – Київ : УАДУ, 1997. – 140 с. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-7353-02-8
1509622
  Сунцова О.О. Теоретичні основи розвитку національного господарства та макроекономічного механізму його регулювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 94-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1509623
  Букало М А. Теоретичні основи розвитку посередництва в корпоративному секторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1509624
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Обрії, 2011. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-2278-11-8
1509625
  Продайвода Г. Теоретичні основи сейсмоакустики нетрадиційних резервуарів нафти і газу // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1999. – № 22. – С. 3-21. – ISBN 966-95274-0
1509626
  Смиков А.В. Теоретичні основи селекції та удосконалення сортименту персика на півдні України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Смиков Анатолій Володимирович ; Південний філіал нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний ун-т". – Сімферополь, 2012. – 44 с. – Бібліогр.: 91 назва
1509627
  Гаврилюк Р.Б. Теоретичні основи симетричних двошарових схем обмоток електричних машин змінного струму : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Гаврилюк Роман Богданович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр : 51 назва
1509628
  Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання / І.Я. Чугунов; Мін-во фінансів України. Науково-дослідний фінансовий інститут. Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – 259с. – ISBN 966-7675-27-0
1509629
  Лобова О.М. Теоретичні основи сільськогосподарського страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито місце сільськогосподарського страхування та його роль в економіці держави. Визначено та охарактеризовано основні види сільськогосподарського страхування та ризики, з якими стикається сільськогосподарський виробник в процесі своєї ...
1509630
  Бєлецька І.В. Теоретичні основи соціалізації підлітків за місцем проживання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 1817-3764


  У статті запропоновано глибоке вивченя та психолого-педагогічний аналіз проблем щодо соціалізації особистості підлітка; знання особливостей розвитку підлітків та надання їм допомоги у процесі позанавчальної діяльності є необхідної передумовою освіти ...
1509631
  Нелін О. Теоретичні основи спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-107.
1509632
  Морозюк Н.В. Теоретичні основи сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 322-325
1509633
  Фоменко Н.А. Теоретичні основи стандартизації професійної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 156-164. – ISBN 966-8847-12-1
1509634
  Чорнокнижний О.А. Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення / О.А. Чорнокнижний, Р.В. Писаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті задачі та структура геоінформаційної системи військового призначення, уточнені вимоги до вихідних даних, інформаційно-аналітичного блоку та оформлення графічних документів. The article has addressed tasks and structure of the ...
1509635
  Гусарова М.Ю. Теоретичні основи створення туристських кластерів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 187-195


  Розглянуто значення поняття "туркластера" та механізм формування туристського кластеру. Розкрито основні передумови створення та обґрунтовано переваги об"єднання підприємств у туристичні кластери. Виявлено, що туристський кластер відзначається ...
1509636
  Затварська О.О. Теоретичні основи стратегії розвитку банківської системи // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.112-118
1509637
  Малихіна Я. Теоретичні основи стратегічного управління ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 71-77. – ISSN 2077-1827
1509638
  Сапельнікова Н.Л. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком підприємства / Н.Л. Сапельнікова, М.П. Вознюк // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 90-101. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1509639
  Радіонов Ю.Д. Теоретичні основи суспільних благ в економічній системі держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 22-27. – ISSN 2306-6806
1509640
  Ревуцька А.В. Теоретичні основи сутності податкового аудиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 23-26
1509641
  Тишевська-Шапошник Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326
1509642
  Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посібник для студентів вищ. навч. закладів / Омелян Вишневський. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Дрогобич : Коло, 2006. – 604, [3] с. – Бібліогр.: с. 597-604. – ISBN 966-7996-49-2
1509643
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник / Омелян Вишневський. – 3-те вид., доопрацьоване і доп. – Київ : Знання, 2008. – 568с. – ISBN 978-966-346-408-4
1509644
  Корольчук Л. Теоретичні основи та організаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності економіки транскордонного регіону : міжнародна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 36-38 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1509645
  Миколаєць А.П. Теоретичні основи та особливості здійснення валютного контролю в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 123-126. – ISSN 2306-6814
1509646
  Коновалова Л.В. Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у Великій Британії / Л.В. Коновалова, Т.А. Махиня // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 88-92. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1509647
  Пашков Є.В. Теоретичні основи та синтез систем автоматизованного вібролевітаційного точіння токостінних циліндричних деталей. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.07 / Пашков Є.В.; Севастопольск.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 1997. – 32л.
1509648
   Теоретичні основи та способи розв`язання задач з аналітичної хімії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 320с. – ISBN 966-623-203-0
1509649
  Маєвський Д.А. Теоретичні основи та технології оцінювання і забезпечення надійності динамічних інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1509650
  Карпушина М. Теоретичні основи технології проблемного навчання студентів у закладах вищої освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 24. – C. 50-56. – ISSN 2309-9127
1509651
  Єрмолаєв О.В. Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 101-103
1509652
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи туризмології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 316с. – ISBN 966-521-368-7
1509653
  Цогла О.О. Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 150-155. – Бібліогр.: 17назв. – ISSN 1993-6788
1509654
  Какодєй А. Теоретичні основи управління екологічними ризиками // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 279-283. – ISSN 1818-2682
1509655
  Лазар В.Л. Теоретичні основи управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 67-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1509656
  Лозова О.В. Теоретичні основи управління комерціалізацією інноваційної продукції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 68-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1509657
  Ревтюк Є.А. Теоретичні основи управління людським капіталом в умовах економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 123-126
1509658
  Турко М.О. Теоретичні основи управління ризиками підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 85-89. – ISSN 1683-1942


  Запропоновано систему управління ризиками, що дозволяє забезпечити безперебійність процесу управління ризиками на підприємстві.
1509659
  Хотомлянський О.Л. Теоретичні основи управління фінансмовими ресурсами підприємств / О.Л. Хотомлянський, І.О. Сіненко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 145-151. – ISSN 1993-6788
1509660
  Остафіль О. Теоретичні основи фінансових категорій в управлінні інвестиційними процесами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 646-652. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1509661
  Ведернікова С.В. Теоретичні основи фінансового-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1509662
  Мальований М.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 174-185


  Визначено особливості фінансування соціальних трансфертів через основні форми соціального захисту - соціальне забезпечення, соціальне страхування та соціальну допомогу.
1509663
  Зінченко О.А. Теоретичні основи формівання і максимізації прибутку гірничо-збагачувальних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-53 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1509664
  Малиняк Б. Теоретичні основи формування бюджетних видатків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 83-94 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1818-5754
1509665
  Румянцев А.П. Теоретичні основи формування глобального ринку послуг / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 59-63.
1509666
  Верещака І.М. Теоретичні основи формування державного боргу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 154-157. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1509667
  Лозовська І.М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 53-57. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано структурно-функціональний аналіз поняття екологічної культури особистості, її роль і значення в життєдіяльності людини; визначено особливості формування екологічної культури шкільної молоді в сучасному загальноосвітньому навчальному ...
1509668
  Артемов В.Ю. Теоретичні основи формування змісту деонотологічної компетенції фахівця в системі професійного навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 3-9


  Процес розвитку сучасного суспільства характеризується постійно зростаючою роллю новітніх технологій в освіті. Одним з таких напрямків стала поява онтологічних технологій та їх використання в освіті. Проведено системний аналіз змісту деонтологічної ...
1509669
  Марковський І. Теоретичні основи формування інтеграційної стратегії інноваційного розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 41-45. – ISSN 1728-9343
1509670
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1509671
  Володін Микола Олександрович Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук 05.24.04 / Володін М.О.; Київський націон. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 23 назв.
1509672
  Остапенко Н. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності учня загальноосвітньої школи на уроках української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 5-8
1509673
  Магалецький А.В. Теоретичні основи формування маркетингової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 53-54. – Бібліогр.: 8 назв
1509674
  Алексєєнко О.А. Теоретичні основи формування організаційно-виробничої моделі управління підприємствами м"ясопродуктового підкомплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 70-74 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1509675
  Бугай В.З. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму антикризового управління підприємством / В.З. Бугай, М.Г. Бурка // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 30-36. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
1509676
  Кислий В.М. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму екологізації логістичних процесів / В.М. Кислий, Т.І. Жарик // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 28-38. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1509677
  Попова О.О. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1509678
  Сущенко О. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 226-237. – ISSN 2312-5993
1509679
  Жук О.П. Теоретичні основи формування ринку земельних ділянок та його інфраструктури / О.П. Жук, О.В. Шевченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 61-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1509680
  Шталь Т. Теоретичні основи формування стратегії підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 299-303. – ISSN 1993-0259
1509681
  Зосимова Ж.С. Теоретичні основи формування стратегій міжнародної діяльності країни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 72-75. – ISSN 2222-4459
1509682
  Ткачук Н.М. Теоретичні основи формування суспільного добробуту як базової передумови недопущення бідності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 66-73
1509683
  Писаревський М.І. Теоретичні основи формування сутності поняття "забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 20-25. – ISSN 2222-4459
1509684
  Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія / Б.В. Щур ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 319, [1] с. – Бібліогр.: c. 289-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8395-77-2
1509685
  Парфіненко А.Ю. Теоретичні основи формування та реалізації туристичної політики держави // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 78-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1509686
  Халецька А.А. Теоретичні основи формування цілісної системи державного регулювання соціальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 61-63
1509687
  Конраді А. Теоретичні основи фотографії. Елементи фотографічної оптики. Фотографічна оптика. Теорія фотограф. процесів. / А. Конраді, С. Шеппард. – Харків, 1934. – 162 с.
1509688
  Чернікова Я. Теоретичні основи функцій ціни та системи цін в умовах ринкової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 124-128. – ISSN 1993-0259
1509689
  Полтавська О.В. Теоретичні основи функціонування економічного механізму функціонування підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-69. – ISBN 966-614-021-7
1509690
  Бондаренко Г.В. Теоретичні основи функціонування кластерів в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 170-178. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1509691
  Каплюк К. Теоретичні основи хронотопічного аналізу історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 73-80. – ISBN 966-7773-70-1
1509692
  Косяк Д.С. Теоретичні основи щодо розробки типових схем та конструкцій інженерного та біотехнічного упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 234-241. – Бібліогр.: 11 назв.
1509693
  Іванов Ю.Д. Теоретичні основи, методи і засоби синтеза інфімумних форм перетворення дискретної інформації і підвищення ефективності комп"ютерних систем і компонентів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Іванов Ю.Д. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1509694
  Поморова О.В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Поморова О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 34 назви
1509695
   Теоретичні основі й практика концентрації виробництва в сільському господарстві / Л.Ю. Мельник, Макаренко, ТІМ, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 15-21. – ISSN 2221-1055
1509696
  Сайко В. Теоретичні передумови визначення виробничого потенціалу"як економічної категорії // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.155-162. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1509697
  Шевчук Б. Теоретичні передумови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання майбутніх інженерів-педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 141-148. – ISSN 2308-4634
1509698
  Кірюхін Д.І. Теоретичні передумови гегелівського вчення про релігію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В роботі піддається аналізу філософське розуміння релігії мислителями Відродження та Просвітництва. Автор звертається до розгляду лютерівського вчення про сутність людини та особливо зупиняється на проблемі протестантського раціоналізму. На основі ...
1509699
  Федів А.В. Теоретичні передумови дослідження інноваційного розвитку регіонів України з урахуванням ризиків небезпек // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 171-176


  Запропоновано узагальнення теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення інноваційного розвитку регіонів держави з урахуванням ризиків небезпек.
1509700
  Вовчик Р.В. Теоретичні передумови дослідження проблеми архітектурно-просторової морфогенези малого міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1509701
  Гегедош К.В. Теоретичні передумови зародження інтерактивного маркетингу в системі менеджменту транскордонного економічного співробітництва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 275-280. – ISSN 2222-4459
1509702
  Павельчук І.А. Теоретичні передумови поширення постімпресіонізму в експериментах українського авангарду початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 9-16. – ISSN 2225-7586
1509703
  Кулєшов О.В. Теоретичні передумови сучасної аксіології // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 126-134. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
1509704
  Бойко М.Г. Теоретичні передумови та методологічні основи застосування еволюційно-генетичного аналізу в економічних дослідженнях : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 19-21 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1509705
  Армаш Н.О. Теоретичні передумови формування в науці адміністративного права поняття "державний політичний діяч" // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 18-23
1509706
  Продан І.О. Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 56-59. – ISSN 1728-6220
1509707
  Князєва Т.В. Теоретичні передумови формування концепції еколого-відповідального маркетингу / Т.В. Князєва, Г.А. Радченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 319-325. – ISSN 2222-0712
1509708
  Шегда А.В. Теоретичні передумови щодо побудови концептуальної моделі управління стійким розвитком підприємств / А.В. Шегда, І.Б. Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 38-47


  У статті досліджено теоретичні аспекти управління стійким розвитком підприємств в умовах нестабільності. Розглянуто підходи щодо трактування поняття "стійкий розвиток". Побудовано концептуальну модель управління стійким розвитком підприємств в умовах ...
1509709
  Муза О. Теоретичні питання адміністративного судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 106-111. – ISSN 0132-1331
1509710
  Гринівський Т. Теоретичні питання бібліографії на сторінках часопису "Книгарь" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 65-67.
1509711
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-120. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1509712
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-21. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1509713
  Гончарова Н.Г. Теоретичні питання визначення змісту та структурних складових державного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 24 пункти
1509714
  Лихова С.Я. Теоретичні питання визначення об"єкта злочинів проти політичних прав громадян України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-43. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним аспектам визначення змісту політичних прав громадян України як родового об"єкта злочинів проти політичних прав. The article is devoted to the theoretical aspects of determination of political rights of citizens of Ukraine as a ...
1509715
  Кіценко В. Теоретичні питання визначення податкового спору як однієї із форм юридичного конфлікту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 75-78. – ISSN 1561-4999
1509716
  Андрощук Д.В. Теоретичні питання визначення та оцінки виробничого потенціалу підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 374-380. – (Право. Економіка. Управління)
1509717
  Кодинець А.О. Теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України. Theoretical questions of genesis of rights to means of individualization in civil law of Ukraine are explored.
1509718
  Горпинич О В. Теоретичні питання відтопонімного словотвору східнослов"янських мов / О В. Горпинич, . – Київ, 1973. – 168с.
1509719
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови : морфологія / І.К. Кучеренко. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 2. – 1964. – 159 с.
1509720
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови : Морфологія / І.К. Кучеренко; КНУТШ. – 2-ге вид., уточнене й доп. – Вінниця : Поділля-2000. – ISBN 966-8213-12-2
2-ге вид., уточнене й доп. – 2003. – 464с.
1509721
  Отрош І.М. Теоретичні питання державної реєстрації прав на об"єкти нерухомості та їх обтяжень як засобу цивільно-правової охорони об"єктів нерухомості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 48-54
1509722
  Ільїна О.В. Теоретичні питання змісту поняття обтяжуючих обставин у кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 204-210
1509723
  Середа В.В. Теоретичні питання класифікації публічної скарги // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 212-221. – ISSN 0201-7245
1509724
   Теоретичні питання національних відносин та пролетарського інтернаціоналізму.. – К., 1981. – 166с.
1509725
   Теоретичні питання освіти та виховання : збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-7335-04-6
Вип. 6. – 1999
1509726
  Ковальчук О.М. Теоретичні питання права у працях К.О. Неволіна і Г.М. Даниловича // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 40-63. – ISBN 978-966-667-385-8
1509727
  Андрійчук О. Теоретичні питання правомочності органів ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-79.
1509728
  Занфірова Т.А. Теоретичні питання проекту нового Трудового кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 166-169. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1509729
  Орзіх М.П. Теоретичні питання суб"єктивних прав громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1509730
  Кузьменко О. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія Нудьги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 41-47. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1509731
  Карпунцов В. Теоретичні питання формування та утвердження сучасної адміністративно-процесуальної компетенції прокуратури України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 1 (53) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 5-13. – ISSN 2311-6676
1509732
  Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків : Вища школа, 1987. – 133, [2] с. – Бібліогр.: с. 125-134
1509733
  Левін П.Б. Теоретичні питання функціонування соціальної інфраструктури на етапі формування постіндустріальної економіки // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 104-115.
1509734
  Хрімлі О.Г. Теоретичні питання щодо вирішення спорів в інвестиційному міжнародному арбітражі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 409-412. – ISSN 2219-5521
1509735
  Осиховський Д.О. Теоретичні питання щодо формування організаційно-економічного механізму екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 114-117. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1509736
  Слюсаренко О.М. Теоретичні підвалини екологізації міського землекористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1509737
  Омельчук С. Теоретичні підвалини кредитного фінансування державних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1509738
  Воронкова В.Г. Теоретичні підвалини національних особливостей соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз творчості представників суспільно-політичної думки України - В. Старосольського, М. Драгоманова, С. Дністрянського, О. Бочковського, В. Винниченка, М. Грушевського, І. Франка та інших, чиї ідеї сприяли формуванню соціал-демократичної ...
1509739
  Колесник Н.С. Теоретичні підвалини та принципи лексикографічного опрацювання фольклоронімів // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 235-242. – ISBN 978-966-489-126-1
1509740
  Пинда Ю.В. Теоретичні підстави галузевих детермінант структури національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 79-89. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1509741
  Зорич Л.В. Теоретичні підстави призначення економічних експертиз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються теоретичні підстави формування економічних експертиз і обґрунтовується їх систематизація. Theoretical bases of economic expect examinations are considered in the article systematization and types of such expert examinations are grounded.
1509742
  Кесарчук Г.С. Теоретичні підходи до аналізу форм активізації трудового потенціалу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 129-133. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1509743
  Пікус А.Ю. Теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання. Запропоновано визначення якісного економічного зростання. Визначено фактори що впливають на якість економічного зростання. Theoretical approaches to economic growth quality ...
1509744
  Щебликіна А. Теоретичні підходи до вивчення національної самосвідомості студентської молоді // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 205-208
1509745
  Редколіс О.М. Теоретичні підходи до вивчення проблем формування ціннісних орієнтацій в суспільстві // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 237-247. – ISSN 2077-8309
1509746
  Васильчук Є.О. Теоретичні підходи до вивчення російського екстремізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 372-377. – ISSN 2076-1554
1509747
  Чернова К.О. Теоретичні підходи до вивчення соціальних змін трансформаційного суспільства / К.О. Чернова, О.В. Савчук, М.А. Нахабіч // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1509748
  Кузенко Н. Теоретичні підходи до вивчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 229-237. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1509749
  Ортіна Г.В. Теоретичні підходи до визначення взаємодії глобалізації, конкурентоспроможності та економічної безпеки // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 139-145. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1509750
  Мельник С.І. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності земельної ренти: поняття та сучасна інтерпретація // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 266-269. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1509751
  Червяченко А.В. Теоретичні підходи до визначення ефективності соціально-економічної системи та її видова класифікація // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 46-48. – Бібліогр: 10 пунктів. – ISSN 1683-1942
1509752
  Касіян Є.В. Теоретичні підходи до визначення категорії фінансового розвитку у світовій економічні науці та його роль у економічному зростанні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
1509753
  Ядранська О.В. Теоретичні підходи до визначення криз як основної складової системи антикризового управління / О.В. Ядранська, В Ю. Лисенко, І.В. Радамовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-87
1509754
  Попова В.Д. Теоретичні підходи до визначення логістики та характеристики її основних видів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1509755
  Сніжко О.В. Теоретичні підходи до визначення механізму монетарної трансмісії та українська практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 227-237
1509756
  Лісіцина І.І. Теоретичні підходи до визначення поняття "державно-приватне партнерство в туризмі" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 238-249 : табл. – Бібліогр.: 42 назв.
1509757
  Карась Б. Теоретичні підходи до визначення поняття доказів у цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 456-456
1509758
  Заярна Н.М. Теоретичні підходи до визначення поняття інвестицій у людський капітал / Н.М. Заярна, М.І. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 303-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1509759
  Бабець І.Г. Теоретичні підходи до визначення поняття механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 89-91 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1509760
  Мельничук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття системи правління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 149-158
1509761
  Грецький Р.Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 35-38.
1509762
  Москалик Л. Теоретичні підходи до визначення ролі багатонаціональних підприємств у досягненні сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 191-195.
1509763
  Колінець Л. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 109-111. – ISSN 1993-0259
1509764
  Стойка В.С. Теоретичні підходи до визначення сутності банківської системи та її ролі в економіці країни // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 202-209. – (Економіка ; Вип. 30)
1509765
  Назаренко А.С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 22-29
1509766
  Медвідь Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності і структури передавального механізму монетарної політики : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 200-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1509767
  Глущенко В.В. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії "трудовий потенціал" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 165-169. – ISSN 2221-1055
1509768
  Коленда Н. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "соціальний менеджмент" // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 3 (7). – C. 32-36. – ISSN 2411-4014
1509769
  Приказюк О. Теоретичні підходи до визначення сутності прибутку підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-52. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні підходи різних учених-економістів до визначення сутності прибутку. Визначено роль прибутку сільськогосподарських підприємств у розвитку економіки держави. Theoretical approaches of different scientific economists to definition of ...
1509770
  Мамедов С.Г. Теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації банків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 139-142. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1509771
  Близнюк О.П. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства / О.П. Близнюк, А.П. Горпинченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 24-30
1509772
  Братюк В.П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 30-37. – ISSN 1993-6788


  Доведено необхідність прийняття загальнодержавної стратегії розвитку індустрії туризму.
1509773
  Плющ В.О. Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в УКраїні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 97-99. – Бібліогр.: 13 назв
1509774
  Кредісов А.І. Теоретичні підходи до дослідження етапів розвитку ринкової економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 3-18. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1509775
  Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоновано теоретичну інтерпретацію сутності суспільних рухів. Виокремлено наступні парадигми суспільних рухів: колективної поведінки, мобілізації ресурсів, нових суспільних рухів, в яких розкрито механізми формування та організаційні ...
1509776
  Панасюк І.П. Теоретичні підходи до еволюції визначень поняття "капітал" у контексті його домінантних характеристик як економічної категорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 29-32. – ISSN 2306-6806
1509777
  Руденко Л.С. Теоретичні підходи до еволюції системи засобів масової комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 33-36. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1509778
  Забуранна Л.В. Теоретичні підходи до класифікації туризму в сучасних умовах розвитку туристичного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 168-173
1509779
  Огієнко М.М. Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу / М.М. Огієнко, О.В. Гуріна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
1509780
  Плющ Р.М. Теоретичні підходи до моделей організацій в системі місцевого самоврядування сучасної держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 187-189 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1509781
  Васильченко І. Теоретичні підходи до моделювання вартості опціонів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1509782
  Рудак С.М. Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 79-85. – ISSN 1562-0905
1509783
  Адонін С. Теоретичні підходи до побудови системи антикризового управління підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 19-21. – ISSN 1993-0259
1509784
  Шамшина І.І. Теоретичні підходи до поняття і структури трудової правосуб"єктності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
1509785
  Попівняк О. Теоретичні підходи до правового регулювання депресивних регіонів // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 42-51. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1509786
  Дишко І.Ю. Теоретичні підходи до процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 102-107. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1509787
  Кірєєва У. Теоретичні підходи до психологічного вивчення Я-концепції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 111-119. – ISSN 1810-2131
1509788
  Оглобля Я.О. Теоретичні підходи до регулювання банківської дільності в країнах світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 2306-6806


  Стаття присвячена дослідженню поняття банківського регулювання в країнах світу, його відмінності від поняття управління банками, а також встановленню співвідношення між поняттям банківського регулювання та банківського нагляду. В статті визначено ...
1509789
  Іванов Ю.Б. Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур / Ю.Б. Іванов, О.В. Анненкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 93-100. – ISSN 0321-0499
1509790
  Клименко С.Є. Теоретичні підходи до структури інноваційного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-80. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1509791
  Тодоров В.І. Теоретичні підходи до типізації етногеографічних систем // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 131-143. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1509792
  Калініченко Т.І. Теоретичні підходи до тлумачення організаційної культури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 62-67. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1509793
  Пислиця А.В. Теоретичні підходи до трактування ефективності податків : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 30-33. – Бібліогр.: 21 назва
1509794
  Тарануха І.Ю. Теоретичні підходи до трактування проблемної заборгованості за кредитами та практика резервування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 347-353


  Проаналізовано підходи до визначення проблемної заборгованості за кредитами. Запропоновано визначення проблемної кредитної заборгованості.
1509795
  Серпенінова Ю.С. Теоретичні підходи до управління ліквідністю банку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 57-62
1509796
  Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до управління трудовими ресурсами в сучасних умовах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 314-319. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1509797
  Оглобіна В.А. Теоретичні підходи до формування антикризової політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 34-38. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1509798
  Ядранська О.В. Теоретичні підходи до формування державних регулюторів антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 126-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1509799
  Тофан І. Теоретичні підходи до формування стратегії оподаткування // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 14-21. – ISSN 2313-3627
1509800
  Рикованова І.С. Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів підприємства / І.С. Рикованова, Д.М. Донець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 151-156. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1509801
  Кагановська Т.Є. Теоретичні підходи до функціональної змістовності сучасного державного управління // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 15-22


  Статтю присвячено питанням функціональної змістовності державного управління в сучасних умовах розвитку держави і суспільства.
1509802
  Молчанов В. Теоретичні підходи дослідження добробуту населення України у ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 19-28
1509803
   Теоретичні підходи дослідження економічного зростання країн, що розвиваються / Саєд, Анкаві, , Гамарлі Раміг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 4-7
1509804
  Максимів Л.І. Теоретичні підходи і практичні аспекти побудови інтегрованих систем екологічного менеджменту на промислових підприємства / Л.І. Максимів, М.В. Дзяма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 164-170
1509805
  Жованик В. Теоретичні підходи і практичні дії до здійснення академічної безпеки навчального закладу : до дискусії / В. Жованик, Г. Жованик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1509806
  Гордей О.Д. Теоретичні підходи та сучасні методики оцінки рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 140-142
1509807
  Пашенцев О.І. Теоретичні підходи формування нетто-ставки екологічного страхування // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 6-11
1509808
  Трушковський О.І. Теоретичні підходи щодо дослідження воєнно-технічної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 3-6


  The article analyzes documents and modern scientific approaches to a military-technical policy of Ukraine and other advanced countries of the world.
1509809
  Тараненко Ю.В. Теоретичні підходи щодо дослідження особливостей та структури логістики торговельних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 452-461
1509810
  Нечіпай О.С. Теоретичні положення технопарку як системи забезпечення інноваційної діяльності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-65. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1509811
  Третяк А.М. Теоретичні поняття "землевпорядний процес", "землевпорядна процедура" та їх співвідношення / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, Р.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 2306-1677
1509812
  Десятнюк О. Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 31-38. – ISSN 1818-5754


  Виокремлено структурні елементи сфери поширення ризиків оподаткування, підтверджено наявність діалектичної об"єктивно-суб"єктивної структури цих ризиків, та на цій основі сформовано систему постулатів щодо ризиків розбудови податкової системи.
1509813
  Костенко М.В. Теоретичні пошуки нового термінологічного апарату і соціальних показників в осмисленні сценаріїв майбутнього // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 69. – С. 92-101
1509814
  Охріменко М.А. Теоретичні принципи класифікації фразеологізмів у перській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 394-401. – ISBN 978-966-171-092-3
1509815
  Цирфа Ю. Теоретичні принципи конструювання зовнішньополітичної іденичності ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 13-16
1509816
  Слінько С. Теоретичні прлоблеми реформування судової системи і судочинства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.126-129
1509817
  Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І. А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 486 л. – Бібліогр.: л.451-486
1509818
  Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1509819
  Стадник М.П. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 305-311. – ISSN 1563-3349
1509820
  Волошин Г.В. Теоретичні проблеми визначення індексу міграційної привабливості країн-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 106-113


  Розглянуто Європейський Союз як замкнуту соціально-економічну систему та визначено привабливість міграційних переміщень населення в її межах та у світовому масштабі. Проаналізовано динаміку привабливості ЄС щодо мігрантів загалом. Запропоновано ...
1509821
  Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття "сім"я" в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-56.
1509822
  Стороженко О.М. Теоретичні проблеми визначення поняття кваліфікації адміністративного делікту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 270-276. – ISSN 1563-3349
1509823
  Гусарєв С. Теоретичні проблеми визначення пояття "юридична діяльність" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-49
1509824
  Ленський С. Теоретичні проблеми визначення правової природи кредиту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 32-35
1509825
  Рябченко Ю. Теоретичні проблеми визначення секретаря судового засідання як учасника судового процесу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 246-247
1509826
  Боднар Тетяна Валеріївна Теоретичні проблеми виконання договірних зобов"язань (цивільно-правовий аспект) : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Т.В. Боднар ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2005. – 442 л. – Бібліогр.: л. 401-442
1509827
  Косянчук П. Теоретичні проблеми виокремлення видів правної відповідальності за галузями права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У цій статі автор через логіко-правну парадигму розглядає проблеми, що постають у процесі логічної операції поділу поняття "правна відповідальність" за галузями права. Логічно обгрунтовує неприпустимість, неспроможність та непрактичність концепції ...
1509828
   Теоретичні проблеми вітчизняної історії, історіографії та джерелознавства. – Київ : Вища школа, 1993. – 187с.
1509829
  Палько Я.І. Теоретичні проблеми демократичного дискурсу: досвід та сучасність // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.175-185
1509830
  Радиш Я.Ф. Теоретичні проблеми державного управління системою охорони здоров"я в дисертаційних дослідженнях українських науковців: дванадцять років пошуків і здобутків (1998-2010 рр.) / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 177-189. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1509831
  Заболотна І. Теоретичні проблеми джерелознавства в науковому доробку Івана Крип"якевича та Мирона Кордуби: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено порівняльній характеристиці основних проблем теоретичного джерелознавства у творчості учнів львівської історичної школи М. Грушевського - Івана Крип"якевича та Мирона Кордуби. Сконцентровано увагу на висвітленні ролі вчених в розробці ...
1509832
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людини на охорону здоров"я : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Ілларіонова Наталія Володимирівна; НАВСУ. – Київ, 2001. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
1509833
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людині на охорону здоров"я : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ілларіонова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1509834
  Москалик Р.Я. Теоретичні проблеми дослідження міжнародного поширення технологій у глобалізованій економіці / Р.Я. Москалик, Л.Р. Москалик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 245-253. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1509835
  Хорєв І. Теоретичні проблеми дослідження наукових засад професійної мобільності викладача вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 242-249. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1509836
  Мішук І.С. Теоретичні проблеми економічного механізму управління глобальними природними процесами // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 60-63
1509837
  Савчук І. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття ділової репутації юридичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 338-339
1509838
  Мачуський В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 195-199. – ISSN 0132-1331
1509839
  Потоцький М. Теоретичні проблеми здійснення суб"єктивного права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-32
1509840
  Замудрякова О. Теоретичні проблеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214. – ISSN 0132-1331
1509841
  Тельвак В. Теоретичні проблеми історії у творчій спадщині М.С. Грушевського-рецензента (1894-1914 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.157-165. – ISSN 0869-3595
1509842
  Бойко О.О. Теоретичні проблеми класифікації договорів відчуження нерухомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-90
1509843
  Руднєва О.М. Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 32-42
1509844
  Коваль Ю. Теоретичні проблеми класифікації податкових агентів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 159-160
1509845
  Котюк І.В. Теоретичні проблеми класифікації юридичних фактів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 96-107
1509846
  Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О. Навроцький; Львівський держ. ун-тет ім. І. Франка; Рец.: Гавриш С.Б., Тихий В.П. – Київ : Атіка, 1999. – 464с. – На певній кількості тиражу на обкл.замість "Теоретичні прблеми..." надруковано "Теоретичні поняття...". – Бібліогр.: с.458-462. – ISBN 5-900-195-22-8
1509847
  Юртаєва К.В. Теоретичні проблеми кримінально-правової характеристики місця вчинення злочину // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 180-187. – ISBN 966-435-028-1
1509848
   Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики.. – Київ, 1972. – 196с.
1509849
  Гусарєв С. Теоретичні проблеми методики визначення ефективності юридичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 60-64
1509850
  Батанов О.В. Теоретичні проблеми механізму реалізації муніципальної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 85-92. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1509851
  Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин : Монографія / В.І. Щербина; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2004. – 211с. – ISBN 966-95598-2-0
1509852
  Мовчанюк Л.В. Теоретичні проблеми переговорного процесу щодо статусу Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 97-102
1509853
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; Нац. ун-т держ. подткової служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л. 397-433
1509854
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв.
1509855
  Носік В.В. Теоретичні проблеми права власності на землю українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-205. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1509856
  Гамалій І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.01 / Гамалій І.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1509857
  Гамалій Ірина Вікторівна Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Дис...канд.юридичних наук:12.00.01 / Гамалій Ірина Вікторівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2000. – 213л. + Додатки:л.208-213. – Бібліогр.:л.180-207
1509858
  Чекмарьова Л.Ю. Теоретичні проблеми професійної відповідальності адвоката // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 248-251. – ISBN 978-966-937-189-8
1509859
   Теоретичні проблеми радянського мистецтвознавства. – Київ, 1977. – 220 с.
1509860
  Семеновська Л. Теоретичні проблеми реалізаціїї ідеї політехнізму у вітчізняній педагогічній теорії (1958-1983 рр.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 121-129. – ISSN 2075-1478
1509861
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 583 л. + Додаток: л. 567-583. – Бібліогр.: л. 520-566
1509862
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1509863
  Попко В.В. Теоретичні проблеми регулювання права приватної власності нормами цивільного законодавства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 437-443. – ISSN 1563-3349
1509864
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (ідея "Філософії історії української філософії" С. Йосипенка) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.78-89
1509865
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (концепція історико-філософського українознавства В.С. Горського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний зміст концепції історико-філософського українознавства В.С.Горського та перспективи застосування її положень до розробки теоретичних проблем історії української філософії. This article evolves the theoretical content ...
1509866
  Єрмоленко В. Теоретичні проблеми розмежування галузей екологічного і природоресурсного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
1509867
  Максименко С.Д. Теоретичні проблеми самоздійснення особистості // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор рассматривает понятие "нужда" как основательную потребность в выраженной динамике.
1509868
  Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 33-37
1509869
  Погорілко В.Ф. Теоретичні проблеми сучасного українського державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 5-18
1509870
  Кузик С. Теоретичні проблеми туризму : суспільно-географічний підхід : монографія / Степан Кузик ; наук. консультант О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-756-5
1509871
  Лагутін В. Теоретичні проблеми управління в сфері економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 18-22
1509872
  Базилевич В.Д. Теоретичні проблеми формування конкурентного середовища у транзитивній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкриваються економічні передумови обмеження бар"єрів входу на ринок та виходу з нього суб"єктів господарювання в умовах транзитної економіки. Визначається класифікація вхідних бар"єрів, обгрунтовується механізм державного регулювання процесів ...
1509873
   Теоретичні проблеми хімії.. – Львів, 1993. – 42с.
1509874
  Замудрякова О. Теоретичні проюлеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214-219. – ISSN 0132-1331
1509875
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – Київ : Каравела, 2003. – 344с. – ISBN 966-8019-08-3
1509876
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2012. – 303 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 292-299 .- Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-08-3
1509877
  Тур М.Г. Теоретичні стратегії легітимації політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується постметафізичне розуміння політичного. Автор аналізує різноманітні підходи до легітимації політики в сучасному соціально-філософському дискурсі, звертаючись насамперед до праць Ж.Баландьє, Ю. Габермаса, К. Касторіадіса, Н. Лумана, ...
1509878
  Нагорний А. Теоретичні та економічні конференції / А. Нагорний. – Львів, 1959. – 16с.
1509879
  Мельник І.В. Теоретичні та експериментальні основи проектування технологічних газорозрядних джерел електронів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.27.02 / Мельник І.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 69 назв
1509880
  Шинкарук Л.В. Теоретичні та емпіричні аспекти дослідження стану нестійкої рівноваги трансформаційної економічної системи // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 57-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1509881
  Федірко М. Теоретичні та емпіричні аспекти трансформації інституціональної структури фінансових ринків в сучасних умовах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 26-31. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1509882
  Дідковський С.В. Теоретичні та інструментальні проблеми соціально-психологічного консультування у практиці соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Аналізується ситуація виникнення, еволюція, формування, структура організаційно-діяльної гри та проблеми соціально-психологічного консультування.
1509883
  Кресін О.В. Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на порівняльно-правових досліджень // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (88). – С. 69-76. – ISSN 1993-0909
1509884
  Пелех М. Теоретичні та історичні передумови утвердження свободи совісті через засоби масової інформації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 88-95
1509885
   Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об"єкти інтелектуальної власності : наук.-практ. видання / [Г.О. Андрощук та ін. ; за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 92, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 978-617-696-770-5
1509886
  Локарєва Галина Василівна Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування : Дис. ... доктора педагогіч. наук: 13.00.04 / Локарєва Г.В.; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2004. – 599л. + Додатки: л.515-599. – Бібліогр.: л.472-514
1509887
  Локарєва Галина Василівна Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Локарєва Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 44с. – Бібліогр.: 57 назв
1509888
  Ященко М.Д. Теоретичні та методичні засади проведення "Місячника знань правил безпеки життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 12-15 : фото, табл.
1509889
  Денисюк О.В. Теоретичні та методичні засади формування та розвитку управлінських знань підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 267-273. – ISSN 2222-4459
1509890
  Липчанська О.В. Теоретичні та методичні питання розрахунку фактора часу при аналізі ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 44-50.
1509891
  Мардус Н.Ю. Теоретичні та методичні підходи до визначення економічної сутності ринку як економічної категорії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 325-329. – ISSN 2222-0712
1509892
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1509893
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-22
1509894
  Петленко Ю. Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики держави / Ю. Петленко, Є. Милованова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено походження та сутність фіскальної політики держави, розглянуто її види та механізм реалізації на різних стадіях економічного циклу. Охарактеризовано основні типи фіскальної політики України протягом 1991-2015 років на різних фазах ...
1509895
  Величко В.В. Теоретичні та методологічні засади регіонознавства в наукових дослідженнях в Україні та інших європейських державах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 138-144. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1509896
  Шандор Ф.Ф. Теоретичні та методологічні засади управління сферою туризму / Ф.Ф. Шандор, О.С. Молнар, О. Коваль // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 175-184. – (Економіка ; Вип. 27)
1509897
  Грушина І.В. Теоретичні та методологічні основи використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 28-34. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 1). – ISSN 2519-254X
1509898
  Нестеренко О.В. Теоретичні та методологічні основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади : Автореф. дис. ..д-ра. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Олександр Васильович Нестеренко; НАНУ4 Нац. б-ка України ім.В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв
1509899
  Бурштинська Христина Василівна Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.02 / Бурштинська Х.В.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1509900
  Гаврилюк О.В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905


  Висвітлено взаємозв"язок і співвідношення категорій "глобалізація" і "регіоналізація" в сучасних умовах.
1509901
  Бондаренко Г. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-29
1509902
  Харь І.О. Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб"єкта злочинів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 96-106. – ISSN 2222-5374
1509903
  Франчук І.А. Теоретичні та організаційні аспекти формування регіональної енергетичної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-228. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1509904
  Топоровська А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 50-52. – ISSN 1810-3944
1509905
  Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб"єктів сектору безпеки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 13-23. – ISSN 0132-1331
1509906
  Васильєва О. Теоретичні та правові засади інституційного забезпечення регіонального розвитку // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 81-87
1509907
  Федорова Л.Д. Теоретичні та правові питання збереження культурної спадщини в діяльності пам"яткоохоронних структур України (1910-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 91-106. – ISSN 0130-5247
1509908
   Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 78-125. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1509909
  Чича Р. Теоретичні та практичні аспекти вивчення захисником особи обвинуваченого // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 126-129.
1509910
  Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-26
1509911
  Радченко Л.І. Теоретичні та практичні аспекти визначення правового статусу суб"єктів у сфері житлового будівництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-145.
1509912
  Кузнєцова С.В. Теоретичні та практичні аспекти виконання в Україні Кіотського протоколу до рамкової конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 240-243
1509913
  Гахович С.В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання / С.В. Гахович, Т.В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 187-193. – ISSN 2524-0056
1509914
  Гахович С.В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання / С.В. Гахович, Т.В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 210-216. – ISSN 2524-0056


  У статті розглянуті питання практичного запровадження системи дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуті цілі і послідовність дій при впровадженні системи дистанційного навчання. Окремо розглянуті питання планування ...
1509915
  Прієшкіна О.В. Теоретичні та практичні аспекти гарантій конституційного ладу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 187-191. – ISSN 1563-3349
1509916
  Шарманська С.О. Теоретичні та практичні аспекти до визначення прибутку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 6-10.
1509917
  Саннікова Н. Теоретичні та практичні аспекти ефективності депозитної політики банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 121-125. – ISSN 1562-0905
1509918
  Калита Т.А. Теоретичні та практичні аспекти зарубіжного досвіду фінансування інвестицій у системі партнерських відносин держави і бізнесу та імплементація його в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
1509919
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти захисту суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-48.
1509920
  Швець Г.О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г.О. Швець, В.О. Мальцева // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 102-106. – ISSN 2225-6407
1509921
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму а Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1509922
  Хливнюк А.М. Теоретичні та практичні аспекти поняття "судова влада" // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 2 (6). – С. 8-12
1509923
  Кармаза О.О. Теоретичні та практичні аспекти правової категорії "житло" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 24-29.
1509924
  Алещенко В. Теоретичні та практичні аспекти психологічної реабілітації військовослужбовців в умовах бойової обстановки та після бою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  Психологічна реабілітація аналізується як складова частина соціальної, медико-психологічної реабілітації. Розглядаються її основні етапи, принципи проведення, стрес-фактор, комплекс заходів, що організується командирами, заступниками з ...
1509925
  Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища : [монографія] / М.О. Медведєва ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Фенікс, 2012. – 479, [5] с. – Бібліогр.: с. 427-479 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-136-003-6
1509926
  Супрун В.В. Теоретичні та практичні аспекти регулювання професійної освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 108-123. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано необхідність регулювання професійної освіти. Узагальнено наукові підходи до вибору моделі публічного управління та адміністрування в системі професійної освіти.
1509927
  Мурзановська А.В. Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кримінально-процесуальної відповідальністі // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 102-106. – ISBN 978-966-419-300-6
1509928
  Кириленко О. Теоретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 17-27. – ISSN 1818-5754
1509929
  Кісіль М.І. Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств / М.І. Кісіль, С.О. Михайловина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 49-56. – ISSN 2221-1055
1509930
  Черничко Т.В. Теоретичні та практичні аспекти формування механізму стабілізації фінансово-кредитних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1509931
  Гончарук С.М. Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров"я / С.М. Гончарук, Є.М. Романів, С.В. Приймак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 229-234. – ISSN 2222-4459
1509932
  Григоренко Т.М. Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу в роздрібній торгівлі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 120-127
1509933
  Абдуліна Т.Г. Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи національної безпеки США - досвід для України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 82-86. – ISSN 2077-1800
1509934
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 95-100.
1509935
  Бебик В.М. Теоретичні та практичні засади дослідження глобальної суспільної сфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 64-68.
1509936
  Герасимов Р.Д. Теоретичні та практичні засади моделювання особи злочинця при розкритті та розслідуванні вбивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-74.
1509937
  Маршавін Ю.М. Теоретичні та практичні засади оцінювання економічної ефективності активних програм на ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 186-198. – ISSN 2072-9480
1509938
  Біліченко І.С. Теоретичні та практичні засади правового регулювання трудових правовідносин працівників прокуратури : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Біліченко Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1509939
  Вахонєва Т.М. Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вахонєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 403 арк. – Бібліогр.: арк. 361-403
1509940
  Пономаренко Л.О. Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 160 - 172. – ISBN 978-966-529-203-6
1509941
  Бородіна О.А. Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом / О.А. Бородіна, М.В. Щербак // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 122-126. – ISSN 2225-6407
1509942
   Теоретичні та практичні основи електроніки : монографія / Новіков В.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2017. – 146, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-144. – ISBN 978-966-2207-45-3
1509943
  Безклубий І. Теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 144. – ISSN 0132-1331
1509944
  Павленко В.М. Теоретичні та практичні особливості адаптивного проектування системи єдиного інформаційного простору університету / В.М. Павленко, Р.Г. Єрохін, С.П. Візіряко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 85-92. – ISBN 966-8847-12-1


  У статті запропоновано підхід, який базується на використанні адаптивних методологій проектування на основі комплексного використання нотацій гнучкого проектування систем Agile Model Driven Development (AMDD) та Extreme Programming (XP), а також ...
1509945
  Попович П. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і рози"язання проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1509946
  Жернаков В.В. Теоретичні та практичні питання інститутут захисту прав людини в сфері праці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
1509947
  Яра О. Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 73-77
1509948
  Поплавська О.В. Теоретичні та практичні підходи до аналізу моделей корпоративної соціальної відповідальності та світовий досвід їх реалізації // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 57-63. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1509949
  Підлісний П. Теоретичні та практичні підходи до створення вертикально-інтегрованої системи господарського управління на залізничному транспорті : до дискусії / П. Підлісний, М. Чеховська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
1509950
  Потопальський С.С. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсним договору, укладеного під впливом помилки та обману // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 363-368. – ISSN 1563-3349
1509951
  Кот О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 95-101. – ISSN 1026-9932
1509952
  Грищенко А. Теоретичні та практичні проблеми використання майнових прав на об"єкти авторського та суміжних прав в якості предмета застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-11.
1509953
   Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу : зб. наук. праць, присвяч. пам"яті акад. Академії наук вищої шк. України, Заслуж. юриста України, адвоката, проф. Володимира Павловича Пастухова / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. труд. права та права соц. забезпечення, Центр пробл. імплементації європ. соц. права ; [упоряд.: О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук ; за заг. ред. М.І. Іншина]. – Київ : Прінт Сервіс, 2017. – 535, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7069-53-8
1509954
  Грабовська О.О. Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України : монографія / О.О. Грабовська. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-726-9
1509955
  Бадяк В.П. Теоретичні та практичні проблеми збереження пам"яток // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 5-22. – ISSN 2078-0133
1509956
  Степанюк А.Х. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого законодавства // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 34-44. – ISBN 966-8467-41-8
1509957
  Волощук О. Теоретичні та практичні проблеми організації інституту виборів Президента України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 53-59.
1509958
   Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – 570, [2] с. – Бібліогр.: с. 571 та в підрядк. прим.
1509959
  Маркуш М. Теоретичні та практичні проблеми розширення меж дії принципу змагальності на стадії досудового слідства: конституційний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 60-70. – ISSN 1993-0909
1509960
  Вихристенко Б.І. Теоретичні та практичні проблеми удосконалення туристичного законодавства України / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 55-61
1509961
  Мирославський С.В. Теоретичні та практичні проблеми укладання та виконання договору поставки в Україні / С.В. Мирославський, Д.С. Шестаченко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 99-104. – ISSN 2519-2353
1509962
  Зайчикова В.В. Теоретичні та практичні проблеми управління муніципальними запозиченнями // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-42.
1509963
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : Збірник наукових праць. В 2-х томах. – Київ. – ISBN 966-02-3218-7
Т.1. – 2004. – 345с.
1509964
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : Збірник наукових праць. В 2-х томах. – Київ. – ISBN 966-02-3219-5
Т.2. – 2004. – 230с.
1509965
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1509966
  Філатова О.В. Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 63-68
1509967
  Голубцов О.Г. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження сезонних станів ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / О.Г. Голубцов, В.М. Чехній // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 38-43 : Рис. – ISSN 0868-6939
1509968
  Филюк Г. Теоретичні та прикладні аспекти рейдерства в Україні / Г. Филюк, О. Панькова // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 23-32


  Розглянуто сутність "недружніх поглинань" і "рейдерства" та їх вплив на розвиток конкуренції. Наведено основну причину появи та основні види недружніх поглинань, які мають місце у вітчизняній практиці.
1509969
  Бордун О.Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму в Україні / О.Ю. Бордун, У.В. Деркач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 62-72 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1509970
  Бордун О.Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1509971
  Онищук І.І. Теоретичні та прикладні засади моніторингу правозастосування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 161-167. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1509972
  Герасимчук З.В. Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону : монографія / З.В. Герасимчук, І.С. Кондіус ; [наук. ред. З.В. Герасимчук] ; М-во освіти і науки України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 411, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 281-394. – Бібліогр.: с. 395-410. – ISBN 978-966-517-674-9
1509973
  Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади управління толінговими операціями / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, І.І. Коць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 140-145. – ISSN 2222-4459
1509974
  Власов Сергій Федорович Теоретичні та прикладні основи струминного закріплення слабких дисперсних порід при веденні гірничих робіт : Автореф... доктора техн.наук: 05.15.09 / Власов Сергій Федорович; Мін-во освіти України. Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 1999. – 30л.
1509975
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 15. – 2008. – 347 с. – резюме укр., англ. мовами
1509976
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 16. – 2008. – 326 с. – резюме укр., англ. мовами
1509977
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 18. – 2009. – 349 с. – резюме укр., англ. мовами
1509978
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 19. – 2009. – 379 с. – резюме укр., англ. мовами
1509979
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 20. – 2009. – 298 с. – резюме укр., англ. мовами
1509980
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 21. – 2010. – 369 с. – резюме укр., англ. мовами
1509981
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 22. – 2010. – 294 с. – резюме укр., англ. мовами
1509982
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 24. – 2011. – 385 с. – резюме укр., англ. мовами
1509983
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 25. – 2011. – 324 с. – резюме укр., англ. мовами
1509984
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 26. – 2011. – 335 с. – резюме укр., англ. мовами
1509985
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 1. – 2012. – 435 с. – резюме укр., англ. мовами
1509986
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 2. – 2012. – 474 с. – резюме укр., англ. мовами
1509987
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2 (29). – 2014. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1509988
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 28, т. 2. – 2014. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1509989
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 1 (30). – 2015. – 539 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1509990
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2 (31). – 2015. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1509991
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 1 (32). – 2016. – 233 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1509992
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 2 (33). – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1509993
  Голіна В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 24-30. – ISSN 0132-1331
1509994
  Лавриненко В.М. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку вітчизняної економічної науки в науковій спадщині академіка К. Г. Воблого (До 140-ї річниці від дня народження) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 368-380. – ISSN 0320-4421


  Згадуються М. Довнар-Запольський, Є Слуцький.
1509995
  Петрук Г.Д. Теоретичні та технологічні основи процесу відновлення фосфоритів природним газом в присутності натрію сульфату : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.01 / Г.Д. Петрук; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1509996
  Трембач І. Теоретичні та філософські критерії оцінки ефективності діяльності. На прикладі здійснення нагляду органами прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 90-94


  Стаття присвячена розгляду питання сучасної юридичної теоретичної науки та практики, як оцінка ефективності діяльності уповноважених суб"єктів. Розглядаються теоретичні та філософські аспекти поняття "ефективність діяльності", пропонується їх ...
1509997
  Чернобай О.І. Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття «Адміністративна юрисдикція» // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 61-67. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено сутність поняття «адміністративна юрисдикція». Проведено загальнотеоретичну характеристику поняття «адміністративна юрисдикція». З"ясовано зміст адміністративної юрисдикції, виділено її основні ознаки. This article examines the ...
1509998
  Кабанець Н. Теоретичні характеристики та практично-прикладні аспекти використання нормативного поняття суспільного договору // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 344-358. – ISBN 978-966-349-240-7
1509999
   Теоретичні, експериментальні та клінічні аспекти застосування ендовенозного електрозварювання у лікуванні варикозної хвороби / С.І. Саволюк, В.С. Горбовець, М.М. Гвоздяк, Д.Д. Кункін, М.Ю. Крестянов, Р.А. Геращенко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 49-65. – ISSN 2304-9359
1510000
  Фаринник В.І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Фаринник Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 565 арк. – Додатки: арк. 472-565. – Бібліогр.: арк. 417-471
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,