Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1503001
  Демидов А.И. "Управляемый хаос" как политический процесс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 29-35. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1503002
  Ру Д. Управління / Д. Ру, Д. Сульє. – К, 1995. – 440с.
1503003
  Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Х.П. Ярмакі; Одеський юридичний ін-т. Нац. ун-т внутр. справ. – Одесса : Юридична література, 2004. – 208 с. – ISBN 966-8104-75-5


  Освещены основные принципы,отрасли и институты современного международного публичного права. Для студентов вузов, преподавателей
1503004
  Нестерова Д.С. Управління активами страхових компаній в Україні // Финансовые услуги : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2015. – № 1/2 (109/110). – С. 26-28
1503005
  Мещеряков А.А. Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 177-184. – ISSN 1993-6788
1503006
  Мещеряков Андрій Адольфович Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 177-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано можливості комерційного банку з впровадження комплексного підходу до організації внутрішньої економічної роботи через визначення порядку використання ресурсної бази та порядку перерозподілу доходів між функціональними ...
1503007
  Березюк К.М. Управління акціонерним капіталом підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 95-98. – ISSN 2306-6814
1503008
  Євтушевська О.В. Управління акціонерними товариствами України в умовах економічної нестабільності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1503009
   Управління банківськими ризиками : навчальний посібник для підготовки магістрів / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева, О.В. Чемерис, М.І. Зубок; Примостка Л.О. [ та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. Л.О. Примостки. – Київ : КНЕУ, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-483-001-7
1503010
  Парсяк В.Н. Управління бізнес-процесами - інструмент підвищення ефективності організацій = економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 131-138 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1503011
  Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регіону : бюджет // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 51-54
1503012
  Лучка А. Управління бюджетною ліквідністю у ФРН: особливості організації та уроки для України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 198-201. – ISSN 1818-2682


  Проаналізовано особливості використання в ФРН тимчасово вільних бюджетних коштів. На основі досвіду ФРН вироблено пропозиції щодо організації в Україні управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку.
1503013
  Ортинський В.Л. Управління в органах виконавчої влади України : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів; МОНУ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-364-564-3
1503014
  Якимчук М. Управління в органах прокуратури України: теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.89-96. – ISSN 0132-1331
1503015
  Цехмістрова Г.С. Управління в освіті та педагогічна діагностика : Навчальний посібник для вузів / Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 280с. – ISBN 966-8407-50-4
1503016
  Сало І.В. Управління валютним ризиком банку на основі застосування трансфертного ціноутворення / І.В. Сало, М.А. Ребрик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 324-330
1503017
  Чорна Т.В. Управління валютним ризиком комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 382-384. – ISBN 978-966-188-219-4
1503018
  Шевцова О.Й. Управління вартісно-ризиковими чинниками та часовими аспектами фінансування потреб у капіталі підприємств : фінанси підприємств / О.Й. Шевцова, С.Я. Касян // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 119-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1503019
  Пойда-Носик Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки : фінанси інституційних секторів економіки / Пойда-Носик, Л.В. Петришинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 117-124 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1503020
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю компанії: теоретико-методологічні аспекти : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 135-139 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1503021
  Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств : Монографія / О.Г. Мендрул; МОіНУ. Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 272с. – ISBN 966-574-448-8
1503022
  Терещенко О.О. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту : фінанси підприємств / О.О. Терещенко, М.В. Стецько // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 91-99. – Бібліогр.: 7 назв
1503023
  Бердар М.М. Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 57-61. – ISSN 2306-6814
1503024
   Управління вартістю проектів у сфері нерухомості / Ігнатенко Аркадій Володимирович, Ігнатенко Руслан Аркадійович, Кабанов Володимир Григорович, Харченко Олег Іванович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено теоретичні розробки вчених у сфері управління проектами. З"ясовано суть та особливості управління вартістю проектів, визначено методи і критерії економічної оцінки проекту нерухомості.
1503025
  Смоланов Сергій Миколайович Управління вентиляцією при ліквідації аварій в магістральних виробках вугільних шахт : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Смоланов Сергій Миколайович; Мін-во освіти України. Нац. гірн. академ. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 19л.
1503026
   Управління виробництвом : навчальний посібник / М.П. Бутко, Д.І. Котельніков, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко; М.П. Бутко, Д.І. Котельніков, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко; Чернігівський держ. технол. ун-т; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 296с. – ISBN 966-316-111-6
1503027
   Управління виробничими запасами підприємства / В.К. Станчевський, М.О. Панкова, О.І. Літвіненко, К.Е. Кондратенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 196-198. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1503028
  Семенченко Н. Управління виробничою діяльністю фірми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 152-155.
1503029
  Медведєва О.О. Управління виробничою потужністю глибоких залізорудних кар"єрів на основі формування їх робочої зони : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Медведєва О.О. ; М-во освіти і науки України; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1503030
  Стоян В. Управління витратами банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 39-42 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1503031
  Шумило Ю.О. Управління витратами в системі бюджетування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-23
1503032
  Царенкова Т.О. Управління витратами виробництва як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 97-104
1503033
  Дука А.Л. Управління витратами за угодами фінансового лізингу в інвестиційній діяльності орендаря / А.Л. Дука, Г.В. Мисака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 65-70.
1503034
  Махініч Г.О. Управління витратами на забезпечення якості продукції на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 71-76
1503035
  Гавкалова Н.Л. Управління витратами на персонал - основа ефективності менеджменту персоналу : монографія / Гавкалова Н.Л., Криворучко А.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 230, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-196. – ISBN 978-966-676-558-4
1503036
  Фещур Р.В. Управління витратами на підприємстві в умовах зростання конкуренції на товарному ринку / Р.В. Фещур, Т.В. Меренюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-10. – ISSN 0321-0499
1503037
  Кісельова Я.Е. Управління витратами підприємств дорожнього господарства / Я.Е. Кісельова, Я.В. Догадайло // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 53-56. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1503038
  Бутовченко К. Управління вищими навчальними закладами // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Демократизація чи монополізація".
1503039
  Ладиченко К. Управління відносинами готельних підприємств зі споживачами: проблеми та перспективи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1503040
  Матвєєв В.В. Управління власністю в інтегрованих корпоративних структурах : економіка та управління підприємствами / В.В. Матвєєв, М.В. Новикова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 132-143 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1503041
  Божидарнік Тарас Вікторович Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Божидарнік Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1503042
  Божидарнік Тарас Вікторович Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект : Дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Божидарнік Тарас Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 200 л. + Додатки: л. 183 - 200. – Бібліогр.: л. 170 - 183
1503043
  Близнюк О. Управління грошовими коштами як вид управління: юридичне розуміння // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
1503044
  Селіверстова Л.С. Управління грошовими потоками підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 2306-6806
1503045
  Пірог Д.В. Управління грошовими потоками та визначення фінансового стану банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 270-278
1503046
  Котляр М.Л. Управління дебіторською заборгованістю як важливий чинник підвищення фінансової стійкості підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є визначення сутності дебіторської заборгованості підприємства та її видів, обгрунтування необхідності побудови системи ефективного управління нею, дослідження факторів впливу на її рівень, розгляд основних етапів процесу управління ...
1503047
  Лищенко О.Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О.Г. Лищенко, І.С. Середа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 85-90. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1503048
  Баб Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду / Баб, "як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 60-63
1503049
  Вітлінський В.В. Управління депозитним портфелем домогосподарства / В.В. Вітлінський, О.М. Гай // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 131-140. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1503050
  Шпенюк О.Є. Управління державним боргом в умовах посилення зовнішніх ризиків // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1503051
  Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В.М. Федосов, О.А. Колот // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-33. – Бібліогр.: с. 4-5, 10, 12, 15-19, 21-24,


  Розглянуто теоретичні засади сутності і природи державного боргу, особливості його формування та специфіку управління ним. Досліджено сутність, форми й методи боргового ризик-менеджменту, показано його новітні світові технології. Дано оцінку ризиків ...
1503052
  Коляда Т.А. Управління державним боргом у контексті стабілізації державних фінансів України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
1503053
  Орленко О.В. Управління державним боргом України в умовах дисбалансів світової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 16-18
1503054
  Сизранцев Г.О. Управління державним боргом України: проблеми та нпапрями оптимізації // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
1503055
  Елєрс Г. Управління державним боргом: завдання, цілі, учасники // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 7-21 : рис. – ISSN 2305-7645
1503056
  Карапетян О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 101-109. – ISSN 1818-2682
1503057
  Зучек І. Управління державним майном: правові аспекти // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-20.
1503058
  Дянков І.І. Управління державним сектором економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 31-35
1503059
  Розпутенко І.В. Управління державними видатками в перехідних економіках / І.В. Розпутенко. – Київ : Основи, 1993. – 221 с.
1503060
  Чихачова Ю.С. Управління державними корпоративними правами в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 87-93 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1503061
  Чечетов М. Управління державними корпоративними правами у контексті економічної стратегії держави / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 4-12. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1503062
  Полозенко Д. Управління державними фінансами України в умовах економічного зростання : державні фінанси // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-25. – Бібліогр.: 11 назв
1503063
  Апанасенко К. Управління державною власністю: законодавчі зміни і тенденції останніх часів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-70. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються зміни у законодавстві про правовий режим державної власності, які відбулись після прийняття Закону України "Про управління об"єктами державної власності". Також автор викладає свої висновки про останні тенденції в управлінні ...
1503064
  Романюк Т. Управління державою "в три кліки" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 17 (397). – С. 17-18. – ISSN 2313-559X
1503065
  Шишкін В.О. Управління диверсифікацією підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.399-402. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1503066
  Горбась І.М. Управління диверсифікованими підприємствами на ринку будівельної кераміки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горбась Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 240, [5] л. – Додатки: л. 189-240. – Бібліогр.: л. 168-188
1503067
  Олійник Д. Управління діквідністю комерційного банку на основі оптимального використання залишків тимчасово вільних коштів на поточних рахунках клієнтів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 31-34 : Табл.
1503068
   Управління діловою кар"єрою : навч. посібник / [Назарова Г.В., Отенко І.П., Мішина С.В., Мішин О.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-676-558-4
1503069
  Жуманкулова Л.О. Управління діяльністю державних підприємств на ринку Казахстану : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Жуманкулова Лязат Оралтаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1503070
  Мельник К.М. Управління діяльністю підприємства в період кризи: маркетинговий аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 17-20
1503071
  Золотаревська Любов Ярославівна Управління діяльністью інноваційних фондів : Дис....канд. економ. наук: 08.06.02 / Золотаревська Любов Ярославівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 220л. + Додатки: л.171-220. – Бібл.:л.163-170
1503072
  Пелехата О. Управління документними комунікаціями за допомогою мережних технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326
1503073
  Спрінсян В.Г. Управління документообігом як складовою документаційного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 52-58


  У статті розглядаються принципи управління документообігом у системі документаційного менеджменту, маршрут руху документів, доцільність упровадження системи електронного документообігу.
1503074
  Башкатов О.М. Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м.Тираспіль) : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Башкатов О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1503075
  Бредун В.І. Управління екологічною безпекою сейсмотехнонавантаженого регіону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бредун Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1503076
   Управління екологічною діяльністю = Environment management activity : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Гриценко А.В. та ін.] ; за заг. ред. Максименко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування наук.-метод. ради МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 335, [1] с., [10] арк. фотогр. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці модулів. – (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога" / [редкол.: Бондарь О.І. та ін.])
1503077
  Петрушенко М.М. Управління еколого-економічними конфліктами в контексті теорії оптимальних механізмів розподілу ресурсів / М.М. Петрушенко, Г.М. Шевченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 186-192 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1503078
  Сизоненко О. Управління еколого-економічними процесами промислових підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1503079
  Палига Є.М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 109-117. – ISSN 1562-0905
1503080
  Іляшенко А.Х. Управління економічним зростанням при реалізації грошово-кредитної політики // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 130-137. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1503081
  Крисак А.О. Управління економічним потенціалом малих підприємств : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Крисак А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198 л. + Додаток: л. 180-198. – Бібліогр.: л. 161-179
1503082
  Крисак А.О. Управління економічним потенціалом малих підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крисак А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1503083
  Ковальчук В.Г. Управління економічним потенціалом підприємства / В.Г. Ковальчук, О.С. Лаврук, Ю.І. Білик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 119-126. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1503084
  Маслак О.І. Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу / О.І. Маслак, О.О. Безручко // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 201-212. – ISSN 2218-4511
1503085
  Гуткевич С.О. Управління економічними ресурсами підприємства / С.О. Гуткевич, О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 99-105. – ISSN 1993-6788
1503086
  Штангрет А.М. Управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі : монографія / А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 250, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-322-240-0
1503087
  Бортник С.Ю. Управління екопроектами як форма оптимізації функціонування ландшафтів в умовах зростання антропогенного навантаження / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 46-49. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто особливості управління екологічними проектами. Висвітлено роль ландшафтознавчих досліджень в екологічному проектуванні. Акцентовано увагу на проблемних аспектах управління екопроектами в сучасних українських реаліях. The features of the ...
1503088
  Свергунов О.О. Управління експортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 166-176. – ISSN 2306-5664
1503089
  Руденко Л. Управління екстернальними потоками операційних капіталів транснаціональних корпоративних структур : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 47-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1503090
  Кіссе А.І. Управління етнічними конфліктами: визначення поняття, особливості та підходи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 676-682. – ISSN 1563-3349
1503091
  Долгоруков Ю.А. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості : фінанси підприємств / Ю.А. Долгоруков, Н.І. Редіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 103-109 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1503092
  Сагайдак Ю.А. Управління ефективністю діяльності сучасних підприємств // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 105-113. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X


  Про підприємства сфери туризму.
1503093
  Попова О. Управління ефективністю інвестиційного проекту на промисловому підприємстві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.98-102. – ISBN 966-654-085-1
1503094
  Палійчук О.О. Управління ефективністю підприємства на основі впровадження ВРМ-систем // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 142-146


  Інформаційні технології створюють принципово нові моделі управління, прогнозування, планування і стають вирішальним чинником економії часу та підвищення продуктивності праці.
1503095
  Копитко С.Б. Управління ефективністю системи захисту комп"ютерної інформації як задача динамічного програмування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 255-261 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1503096
  Пендель Антоні Йозеф Управління загальноосвітніми навчальними закладами Польщі: стан та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Пендель А.Й.; Львів. рег. ін-тут держ. управл. Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1503097
  Летуновська Н.Є. Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їхніх послуг // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 95-106. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1503098
  Рум"янцев А. Управління залученими інвестиціями при створенні спільних підприємств в Україні : аналізують науковці / А. Рум"янцев, С. Ніколаєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1503099
  Фомішина В.М. Управління заощадженнями у відтворенні основного капіталу національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 336-343
1503100
  Будник В.А. Управління запасами підприємств з урухуванням вартості грошей за часом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 27-28 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1503101
   Управління затратами підприємства : Монографія / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін; Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – Київ : Лібра, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-7035-83-9
1503102
  Строкань Володимир Управління земельними відносинами в системі місцевого самоврядування: методологічний аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 296-302
1503103
  Писаренко В.В. Управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій / В.В. Писаренко, О.В. Лозинська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 228-231. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1503104
  Мартин А. Управління земельними ресурсами: пріоритетні завдання на сучасному етапі реформ // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 11. – С. 9-16
1503105
  Ступень М. Управління земельно-майновим комплексом у межах населених пунктів / М. Ступень, С. Малахова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1503106
  Новаковська І.О. Управління земельною реформою на завершальному етапі її здійснення / І.О. Новаковська, В.В. Бабій // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-8. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1503107
  Савченко О.Р. Управління змінами в сучасних соціально-економічних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1503108
  Сокирник І.В. Управління змінами підприємства за умов розвитку євроінтеграційних процесів / І.В. Сокирник, І.М. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 33-38. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті проаналізовано характерні напрями змін для реалізації євроінтеграції на різних рівнях управління та досвід їх реалізації, визначено особливості управління змінами в контексті євроінтеграційних процесів, здійснено акцент на необхідності ...
1503109
  Бутенко Н.Ю. Управління знаннями в корпораціях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 414-419. – ISSN 2222-4459
1503110
  Тюпа Д.І. Управління зовнішнім боргом України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 194-199. – ISSN 2308-6912


  В статті розкриваються основні принципи ефективного управління українським зовнішнім боргом, які залишається однією з центральних проблем в економічній політиці. Від їх вирішення великою мірою залежать можливості зростання економіки в Україні. Політика ...
1503111
  Пазізіна К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 127-131. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1503112
  Мукоїд С.Л. Управління зовнішнім боргом України у посткризовий період // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 307-309. – ISBN 978-617-7069-02-6
1503113
  Сухарський В.С. Управління зовнішньоеконмічною діяльністю: теорія, методологія, практика / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2001. – 284с. – ISBN 966-7692-73-6
1503114
  Грущинська Н.М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств України в умовах становлення процесів митного регулювання з країнами Центрально-Східної Європи : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 101-108. – Бібліогр.: 17 назв
1503115
  Овсієнко А.М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб"єктів господарювання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 123-128. – ISSN 2306-546X
1503116
  Башинська Ганна Іванівна Управління зовнішньоекономічною діяльністю транснаціональних корпорацій : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Башинська Ганна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1999. – 16л.
1503117
  Башинська Г.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністью транснаціональних корпорацій. : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / БАшинська Г.І. ; Ін-т міжнар. відносин КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 190 л. – Бібліогр.:л.174-190
1503118
  Головня О.М. Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів і підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 256-261 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1503119
  Ребенок Аліна Володимирівна Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 154-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблему управління стратегією підприємства на основі проектного підходу. Для підвищення ефективності управління розроблено математичний апарат та програму оцінки рівня відхилень у процесі виконання проекту як інструменту реалізації ...
1503120
  Бойко А.В. Управління інвестиційним розвитком у контексті підвищення конкурентоспроможності економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-127.
1503121
  Маричева О.В. Управління інвестиційними проектами підприємства в умовах ВЕЗ : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 71-79 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1503122
  Соболь В.А. Управління інвестиційними процесам / В.А. Соболь, І.В. Кошелєв, М.С. Фєдоренко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-34
1503123
  Кириленко В.І. Управління інвестиційними процесами в системі гарантування економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 174-179


  В статті розкривається зміст та основні напрями управління інвестиційними процесами в системі державної стратегії економічної безпеки. The contents and the main directhions of management of investment processes within the framework of state strategy ...
1503124
  Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Підхомний. – Київ : Кондор, 2003. – 184с. – ISBN 966-7982-44-0
1503125
  Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1503126
  Карпінський Р.Л. Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпінський Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 15 назв
1503127
  Дамаскіна М.В. Управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-43.
1503128
  Кам"янська О.В. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю компанії / О.В. Кам"янська, І.А. Котлярова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 67-71. – ISSN 2306-6814
1503129
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств / С.В. Герасимова. – Київ : Знання, 2006. – 407с. – ISBN 966-346-266-3
1503130
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.04. - екон. та упр. підприємствами (за видами економ. діяльності) / Герасимова С.В.; Світлана Василівна. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1503131
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств промисловості: проблеми та особливості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-6.
1503132
  Вишивана Б.М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 82-88
1503133
  Баюра Д.О. Управління інвестиційною привабливістю промислових підприємств України в умовах глобалізації фондових ринків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 124-131.
1503134
  Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія / О.В. Захарова ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад ; Донецьк. нац. техн. ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 378 с. : табл. + Додатки: с. 363-377. – До 90-річчя Донецького нац. технічного ун-ту. – Бібліогр.: с.320-362. – ISBN 978-966-377-103-8
1503135
  Ландик В. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С. 52-57
1503136
  Каліна І.І. Управління інноваційним процесом в Україні // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 58-64. – ISSN 2306-5834
1503137
  Альошин С.Ю. Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 208-216. – ISSN 2222-4459
1503138
  Єфремов О.С. Управління інноваційним розвитком підприємства: аспекти методології : монографія / Єфремов О.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 421-471. – ISBN 978-966-590-955-2
1503139
  Федулова Л. Управління інноваційним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 37-47. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1503140
  Гудзь О.Є. Управління інноваційними ризиками підприємств ТК // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 16-20
1503141
  Мринська Т.С. Управління інноваційними технологіями як стратегією розвитку кадрового забезпечення освітнього процесу у вищих навчальних закладах України / Т.С. Мринська, Н.В. Потопальська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 115. – С. 247-252.
1503142
  Овчаренко Тетяна Сергіївна Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02 / Овчаренко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 210 с. + Додатки: л. 160 - 210. – Бібліогр.: л. 148 - 160
1503143
  Овчаренко Тетяна Сергіївна Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.02.02 / Овчаренко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1503144
  Коваленко О.В. Управління інноваційною діяльністю: шляхи вдосконалення : монографія / О.В. Коваленко, В.Л. Конащук, Л.А. Кромська ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-143. – ISBN 978-966-8462-94-8
1503145
  Сіренко Н.М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 43-46
1503146
   Управління інноваціями в сучасній організації : Монографія. – Київ, 2006. – 359с. – ISBN 966-8939-069
1503147
  Мазур О.Є. Управління інституціональною динамікою: узагальнення сучасних підходів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 254-260. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1503148
  Дубенюк О.О. Управління інтеграційними корпоративними структурами в Україні / О.О. Дубенюк, М.В. Шарко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 235-241. – ISSN 1562-0905
1503149
  Городянська Лариса Володимирівна Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено економічний зміст категорій "інтелектуальний капітал", "інтелектуальні pecypcи" та взаємозв"язок між ними. Запропоновано відтворення інтелектуального капіталу на підприємстві здійснювати організованим шляхом із використанням ...
1503150
  Куденко Н. Управління інтелектуальним капіталом підприємства : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 86-88. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1503151
  Круглікова В.В. Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями інтернет-магазину // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 47-50. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1503152
  Сенченко М. Управління інформацією і цифрові бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-5.
1503153
  Самчинська Я.Б. Управління інформаційними технологіями - критичний бізнес-процес компанія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 296-300 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1503154
   Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів / О.В. Співаковський, Я.Б. Федорова, О.О. Глущенко, Н.А. Кудас; О.В. Співаковський, Я.Б.Федорова , О.О. Глущенко., Н.А. Кудас. – 2-е вид., доп. і переробл. – Херсон : Айлант, 2007. – 300с. – ISBN 966-630-003-6
1503155
  Вайсман О.О. Управління іпотечним житловим кредитуванням як інструмент забезпечення населення України житлом // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 27-31. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1503156
  Гладун П.П. Управління каналами розподілу продукції як складова комерційного успіху підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 83-88 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1503157
  Нагайчук Н.Г. Управління капіталом страхової компанії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 106-116. – Бібліогр.: с. 107-108, 110


  Розглядається поняття ("капітал страховика") та особливості його структури. Доведено, що існуючі концепції управління капіталом підприємства не повністю придатні до застосування у страхуванні. Наголошено, що управління капіталом страховика має ...
1503158
  Кісіль М.І. Управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин / М.І. Кісіль, С.В. Косторной // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 82-89. – ISSN 2221-1055
1503159
  Літинська В.А. Управління кар"єрою персоналу : навч. посібник / Літинська В.А. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-513-333-0
1503160
  Лук"янов Дмитро Олександрович Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Лук"янов Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1503161
  Семенова В.Г. Управління комерціалізацією інтелектуальної власності підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 86-93. – ISSN 2309-1533
1503162
  Астахова К. Управління комплексом безперервної освіти: харківські напрацювання // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 26-30
1503163
  Галенко С.М. Управління комунальними підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 96-97
1503164
  Власенко О.В. Управління комунікаціями у міжнародних проектах в рамках європейських програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Власенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1503165
  Отенко І.П. Управління конкурентами перевагами підприємства : Наукове видання / І.П. Отенко, Є.О.Полтавська. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 212с. – ISBN 966-676-122-X
1503166
  Нестеренко С.А. Управління конкурентноспроможністю підприємств як системна цілісність // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 3 (27). – С. 88-93. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1503167
  Заєць М. Управління конкурентоспроможністю банківського сектору України в умовах євроінтеграції та кризових явищ в економіці // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 44-47. – ISSN 1729-7206
1503168
  Косарєв В.М. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу на основі системного підходу // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-102.
1503169
  Білоус А. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах глобалізації бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 90-92
1503170
  Головкова Л.С. Управління конкурентоспроможністю потенційних можливостей підприємств в умовах кризи / Л.С. Головкова, Г.В. Омельчак // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 47-52. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1503171
  Мельник Л.Г. Управління конкурентоспроможністю фірми в ринкових умовах / Л.Г. Мельник, О.В. Кубатко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 127-135


  Проведено ретроспективний аналіз розвитку конкурентної політики фірми. Розглянуто методи добросовісної та недобросовісної конкуренції.
1503172
   Управління конфліктами : збірник тренінгових вправ : навчальний посібник / Ємельяненко Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевної О.В. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-483-064-2
1503173
  Тимофієв В. Управління конфліктами в державних установах і організаціях // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 205-215
1503174
   Управління корпораціями : навч. посібник / [З.С. Шершньова та ін.] ; за ред. З.Є. Шершньової, А.Є. Черпак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 695, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 627-629. – Бібліогр.: с. 609-626. – ISBN 978-966-483-689-7
1503175
  Дзюблюк О. Управління кредитним процесом комерційних банків у контексті мінімізації кредитного ризику із використанням новітніх фінансових інструментів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1503176
  Березовик В.М. Управління кредитним ризиком аграрних позичальників : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 86-93 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1503177
  Антонюк Г. Управління кредитним ризиком в банківській діяльності // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 155-157. – ISSN 1815-3232
1503178
  Козинець Д.М. Управління кредитними ризиками банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 431-433. – ISBN 978-966-188-219-4
1503179
  Люта О.В. Управління кредитними ризиками в процесі формування доходів кредитних спілок / О.В. Люта, Н.Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 196-203
1503180
  Лахтадир С.І. Управління кредитною діяльністю комерційного банку / С.І. Лахтадир, О.С. Харлашкіна // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 445-447. – ISBN 978-966-188-219-4
1503181
  Шпиг Ф.І. та інш. Управління ліквідністю грошового ринку у розвинутих країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.33-45
1503182
  Новопісна К. Управління логістичними витратами на українських підприємствах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 52-58. – ISSN 1728-9343
1503183
  Коніщева Н. Управління логістичною діяльністю вугільного підприємства / Н. Коніщева, Н. Трушкіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 57-67. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1503184
  Грішнова О. Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства / О. Грішнова, Н. Полив"яна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 37-41.
1503185
  Ніколайчук М.В. Управління людським капіталом у системі сучасних економічних концепцій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 10/1. – С. 24-30. – (Серія: Економіка ; вип. 6 (1)). – ISSN 9125-0912
1503186
  Безтелесна Л. Управління людським розвитком в Україні: порівняльне оцінювання та напрями вдосконалення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1503187
  Пашко Л.А. Управління людськими ресурсами як виклик сучасності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 81-87. – ISBN 966-614-021-7
1503188
  Романовська Л.А. Управління майном дитини за цивільним та сімейним законодовством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Романовська Людмила Антонівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1503189
  Турський І. Управління малим підприємством як економічна категорія // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.111-115. – ISBN 966-654-085-1
1503190
  Платонова В.В. Управління маркетинговими стратегіями міжнародних платіжних систем країн Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.02.03- організація управління, планування і регулювання економікою / Платонова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 274л. + Д.датки: л. 218-274. – Бібліогр.: л. 203-218
1503191
  Платонова Віра Віталіївна Управління маркетинговими стратегіями міжнародних платіжних систем країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Платонова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1503192
  Савін Кирило Сергійович Управління маркетингом банківських установ у країнах Європейського Союзу ( на матеріалах німецької банківської системи) : Автореф. дис. ... економ. наук: 08.02.03 / Савін К.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1503193
  Воротіна Л.І. Управління маркетингом в умовах розвитку різних видів підприємств / Л.І. Воротіна, Л.С. Кудіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 63-69. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Здійснена спроба проаналізувати взаємозв"язок відносин власності, ринку та маркетингу. Значна увага приділена маркетингу як концепції, на принципах якої мають будувати свою діяльність різні види підприємств в умовах ринку.
1503194
  Краус К.М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Краус Катерина Миколаївна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1503195
  Гуржій Н.М. Управління маркетингом: концепції та проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 16-22. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто етапи становлення маркетингу, передумови його виникнення, проаналізовано різні управлінські концепції маркетингу впродовж всієї історії їх формування в теорії та практиці.
1503196
  Зубарєва М.А. Управління масами в епоху суспільства споживання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 63-67. – ISSN 2077-1800
1503197
  Швець Д.Є. Управління междисциплінарними з"язками у навчальному прцесі / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 182-186. – ISSN 2072-1692
1503198
  Ченцов Віктор Управління митною справою в США: організаційні аспекти / Ченцов Віктор, Таранова Світлана // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 29-35
1503199
  Савчук В.П. Управління міжнародними інвестиційними проектами : навч. посібник / В.П. Савчук, С.І. Прилипко, О.Г. Величко ; за заг. ред. С.І. Прилипка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 469, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-691-0
1503200
   Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 186 с. – ISBN 966-8253-18-3
1503201
  Пономаренко В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як наукова і навчальна дисципліна / В. Пономаренко, Л. Піддубна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 17-26. – ISSN 0131-775Х
1503202
  Сазонець І.Л. Управління місцевими фінансами : Навч. посібник для студ. вузів / І.Л.Сазонець, Т.В.Гринько, Г.Ю.Придатко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 264с. – ISBN 966-364-274-2
1503203
  Дронова О.Л. Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні / О.Л. Дронова, Я.С. Лис // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 47-52. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1503204
  Дембровська О.Б. Управління мовленнєвою діяльністю студентів і розвиток їхніх індивідуальних умінь у вивченні іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 227-231. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1503205
  Довбня С.Б. Управління на основі моделювання бізнес-процесів: сутність, етапи та переваги / С.Б. Довбня, О.О. Письменна // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 40-48. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1503206
   Управління навчальним закладом : Навчально-методичний посібник. У двох частинах. – Харків : Ранок; Веста. – ISBN 966-314-208-1
Ч.1 : Абетка мененджера освіти. – 2004. – 160с.
1503207
   Управління навчальним закладом : Навчально-методичний посібник. У двох частинах. – Харків : Ранок. Веста. – ISBN 966-314-207-3
Ч.2 : Ключ до професійного успіху. – 2004. – 152с.
1503208
  Черниш А.П. Управління навчально-виховним процесом у гімназії : Автореф... канд. пед.наук: / Черниш А.П.; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1996. – 26л.
1503209
  Сгадова В.В. Управління навчанням студентів як вид професійно-педагогічної діяльності викладача // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 16-19


  Проаналізовано історію становлення теорії управління, розкрито сутність поняття "управління" та структурні елементи моделі управління викладачем навчанням студентів.
1503210
  Распутна Л. Управління надійністю і стабільністю комерційного банку : наші інтерв"ю / Л. Распутна, М. Садовий // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1503211
  Кандиба А.М. Управління науково-технічним прогресом в агропромисловому комплексі: прискорення, стимулювання, ефективність. / А.М. Кандиба. – К, 1990. – 198с.
1503212
  Лищишин О. Управління науково-технічним прогресом через ліцензії, винаходи та ноу-хау / О. Лищишин, М. Лищишин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 153-156.
1503213
  Канигін Ю.М. Управління наукою на сучасному етапі / Ю.М. Канигін, О.О. Богаєв. – Київ : Знання, 1979. – 48 с.
1503214
  Захарін С. Управління наукою: потрібна радикальна реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 1, 12


  В Україні сформувалася заплутана й низькоефективна система управління науковими установами. Наукою управляють одночасно кілька академій та органів виконавчої влади, при цьому результати українських досліджень мало затребувані у світовому науковому ...
1503215
  Подольська О.Г. Управління нелінійними гібридними системами методом кінцевого стану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 / Подольська О.Г.; МОНУ; Севастопольський нац. техн. цн-т. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1503216
  Кузьмінський В.О. Управління неприбутковою організацією / В.О. Кузьмінський. – Київ : Логос, 2006. – 168с. – ISBN 966-581-662-4
1503217
  Данюк Л.В. Управління нотаріатом в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данюк Л.В. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1503218
  Джарти В. Управління об"єктами державної власності: погляд через призму предмета адміністративного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено спробу обґрунтувати адміністративно-правову природу управління об"єктами державної власності. Проаналізовано позиції вітчизняних авторів у питанні правового регулювання управління об"єктами державної власності, з"ясовано зміст ...
1503219
  Поповиченко І.В. Управління обсягами реалізації готової продукції в умовах нерівномірного попиту на прикладі підприємства ПАТ "Запорізький масложиркомбінат" / І.В. Поповиченко, О.В. Лантух, А.В. Загуменнова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 106-115. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185


  Ефективна діяльність підприємств у сучасний період значною мірою залежить від того, наскільки достовірно вони передбачають перспективи своєї діяльності, тобто від прогнозування. Адекватне прогнозування - це основа успішного планування і контролю всіх ...
1503220
  Коваленко В.В. Управління операційними ризиками в банківській системі : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 189-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1503221
  Гопко В. Управління операціями з давальницькою сировиною іноземного замовника // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.123-126. – ISBN 966-654-085-1
1503222
  Клокар Н. Управління оптимізацією мережі навчальних закладів регіону: організаційний аспект // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 12-17
1503223
  Рибалка Н.О. Управління органами прокуратури України: адміністративно-правове регулювання : монографія / Н.О. Рибалка ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
1503224
  Гордієнко Л.Ю. Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій : монографія / Гордієнко Л.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-346. – ISBN 978-966-676-435-8
1503225
  Драган І.В. Управління освітніми послугами в системі державних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1503226
  Чепак Валентина Василівна Управління освітою як соціологічна проблема : Дис... канд. соціолог.наук: 22.00.06 / Чепак Валентина Василівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.159-175
1503227
  Олійник Є.В. Управління основними засобами підприємства через призму класичних та сучасних теорій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 47-53. – ISSN 1993-6788
1503228
  Кринична І. Управління охороною здоров"я населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС (гендерний аспект) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 221-229.
1503229
  Запорожець І. Управління охороною прав на об"єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1503230
  Денищенко О.В. Управління переміщенням бурових верстатів тягачами для підвищення безпеки процесу / О.В. Денищенко, І.В. Козіна, О.О. Юрченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 225-234 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1607-4556
1503231
  Дьячкова Ю. Управління перестрахуванням з метою забезпечення фінансової стійкості страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-50. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зв"язок між перестрахуванням та фінансовою стійкістю страховика. На основі морфологічного та системного аналізу здійснюється уточнення даних понять та пропонується методичний підхід щодо визначення ефективності операції ...
1503232
  Крушельницька О.В. Управління персоналом : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – Київ : Кондор, 2003. – 296с. – ISBN 966-8251-02-4
1503233
  Крушельницька О.В. Управління персоналом : Навчальний посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук; 2-ге вид., перероб.й доп. – Київ : Кондор, 2006. – 308с. – ISBN 966-8251-02-4
1503234
  Хміль Ф.І. Управління персоналом : Підручник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2006. – 488с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-31-3


  Розкрито загальні засади, закономірності, принципи та методи менеджменту, проанлізовано станолвення і розвиток науки менеджменту. Для студентів вузів
1503235
  Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Балабанова Л.В., Сардак О.В. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. маркетинг. менеджменту. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 467, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 446-467. – Бібліогр.: с. 433-438. – ISBN 978-611-01-0181-3
1503236
  Кучеренко Д.Г. Управління персоналом : практикум / Д.Г. Кучеренко, Н.П. Шморгун ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 236, [1] с. : табл. – Додатки: с. 212-236. – Бібліогр.: с. 208-211. – ISBN 978-617-649-011-1
1503237
  Дейнега Х.М. Управління персоналом державної служби: зарубіжний досвід та умови впровадження в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 151-153
1503238
  Ткаченко А.М. Управління персоналом за кордоном та закордонний досвід соціального партнерства / А.М. Ткаченко, Г.С. Єрьоменко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 32-36. – ISSN 2218-1199
1503239
  Котюк Андрій Богданович Управління персоналом на автомобілебудівних підприємствах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сучасний механізм управління персоналом на національних автомобілебудівних підприємствах, який включає систему цінностей, форми співвиміру оплати праці вищого керівництва з реальним внеском, диференційовані мотиваційні схеми. ...
1503240
  Мороз М. Управління персоналом на основі компетенції / М. Мороз, А. Касприк, М. Заплатинський // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 337-340. – ISSN 0201-758Х
1503241
  Костакова Л. Управління персоналом у контексті побудови регламентної системи управління витратами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-27 : табл.
1503242
   Управління персоналом фірми : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 272с. – ISBN 966-690-033-7
1503243
  Зінченко С. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 156-162
1503244
  Клім Д. Управління персоналом: від тотальної оптимізації до успіху компанії : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 36-40. – Бібліогр.: 2 назви
1503245
  Селіверстова Надія Іванівна Управління підготовкою педагогів-менеджерів в альтернативній вищій школі : Дис... кандид. педагогічнихнаук: 13.00.01 / Селіверстова Надія Іванівна; Нікопольський ін-тут управління, бізнесу та права. – Нікополь, 1996. – 168л. – Бібліогр.:л.156-165
1503246
  Луговий В. Управління підготовкою педагогічних кадрів у системі вищої школи // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 6-9
1503247
  Квасній Л.Г. Управління підприємствами та галузями паливно-енергетичного комплексу України в умовах ринку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 171-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1503248
  Мордвінцева Т.В. Управління підприємством в умовах ринку на основі маркетингової стратегії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.237-241. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1503249
  Драбік І. Управління підприємством на міжнародному ринку : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-9. – Бібліогр.: 8 назв
1503250
  Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 12-18. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1503251
  Шульга Н.П. Управління плановим балансом та бюджетом в банках України і напрямки його удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції в управлінні плановим балансом та бюджетом в банках України та розроблено рекомендації щодо його удосконалення. The article is devoted to modern lines in a planned balance and budget management in the Ukrainian banks. ...
1503252
  Михайленко С. Управління податковим навантаженням як фактор фінансового забезпечення підприємництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 67-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті визначається сукупний податковий тиск на середньостатистичне підприємство у країні, проведено порівняння податкового навантаження в Україні з податковим тиском у розвинутих країнах. Розраховано податкове навантаження на прикладі конкретного ...
1503253
  Калінеску Т.В. Управління податковим потенціалом підприємства / Т.В. Калінеску, О.М. Антіпов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 104-108. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1503254
  Кірімов О. Управління портфелем моторного та медичного страхування: питання формування попиту та фінансової стійкості // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 3. – С. 26-34 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
1503255
  Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник для вищих навч. закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-351-174-0
1503256
  Іолкін Я. Управління правами інтелектуальної власності на фармацевтичному ринку: фактор інформаційної складової торговельної марки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 110-113. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання особливостей управління торговельними марками на фармацевтичному ринку залежно від їхньої інформаційної складової, етики ведення рекламної кампанії на ринку лікарських засобів та особливостей сприйняття торговельної марки ...
1503257
  Криклій О.А. Управління прибутком банку : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 136с. – ISBN 978-966-8958-22-9
1503258
  Данілова Л.І. Управління прибутком підприємств: проблеми і наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-12. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються методи управління прибутком підприємницьких структур. Серед них основним є планування прибутку від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, з урахуванням облікової політики підприємства, механізму визначення амортизаційних ...
1503259
  Пігуль Н.Г. Управління прибутком підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 79-85
1503260
  Кальмук Я.Л. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах / Я.Л. Кальмук, С.Т. Дуда // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 254-258. – ISBN 5-7763-2435-1
1503261
  Горбатов В.М. Управління приватизаційними процесами в Криму : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.02 / Горбатов В. М.; Крим. держ. аграр. ун-т. – Сімферополь, 1998. – 16л.
1503262
  Лебединський Ю.П. Управління природокористуванням / Ю.П. Лебединський, І.М. Потравний, Б.Ю. Краснянський. – Київ : Урожай, 1987. – 253с.
1503263
  Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190 л. + Додатки: л.181-190, [ 3 ]. – Бібліогр.: л. 164-180
1503264
  Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
1503265
  Васильченко З. Управління проблемними активами банків у міжнародній практиці // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 4. – С. 453-463. – ISSN 1684-906Х
1503266
  Радченко Т.В. Управління проблемними кредитами у комерційному банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 477-479. – ISBN 978-966-188-219-4
1503267
  Сирота В. Управління проблемними кредитами як основа антикризових заходів банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 51-55 : табл., рис.
1503268
  Туманік О.А. Управління пробленими кредитами банківських установ // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 492-493. – ISBN 978-966-188-219-4
1503269
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення загальних показників потреби населення у вуглеводах, які повинні надходити з продуктами харчування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 195-199 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1503270
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення потреби жителів країни у жирах : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 265-269 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1503271
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: потреба населення у харчових білках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 195-199 : форм., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1503272
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: якість продовольчої доступності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 122-126
1503273
  Слівінська Н. Управління продуктивністю праці в організаціях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 68-70
1503274
  Ольшанська Я.В. Управління продуктивністю праці на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 122-129
1503275
  Маринич І.А. Управління продуктивністю та ефективністю праці працівників / І.А. Маринич, І.Р. Кудін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 361-367. – ISBN 5-7763-2435-1
1503276
  Тян Р.Б. Управління проектами : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с. – ISBN 966-8253-31-0
1503277
  Батенко Л.П. Управління проектами : Навчальний посібник / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 231с. – ISBN 966-574-426-7
1503278
  Тарасюк Г.М. Управління проектами : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2004. – 344с. – ISBN 966-96331-3-3


  Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні основи управління проектами. Для студентів вузів
1503279
  Ноздріна Л.В. Управління проектами : підручник [для студентів вищих навчльних закладів] / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 430, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-611-01-0030-4
1503280
  Приймак В.М. Управління проектами : практикум : навчальний посібник / В.М. Приймак. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл.
1503281
  Кубявка Л.Б. Управління проектами впливів у програмах інформатизації вищих навчальних закладів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Кубявка Любов Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1503282
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (50). – 2014. – 195 с. – Резюме мовою статті
1503283
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 3 (51). – 2014. – 137 с. – Резюме мовою статті
1503284
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (52). – 2014. – 163 с. – Резюме мовою статті
1503285
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (53). – 2015. – 138 с. – Резюме мовою статті
1503286
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (54). – 2015. – 139 с. – Резюме мовою статті
1503287
  Бурак Н.Є. Управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бурак Назарій Євгенович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1503288
  Демида Н.М. Управління промислово-фінансовими групами в разі підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 79-85. – ISSN 0321-0499
1503289
  Суховірський Б.І. Управління просторово-розподіленими системами засобами ГІС // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 11-14 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1503290
  Гугул О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 31-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1503291
  Міщук Є.В. Управління процесами адаптації підприємств до зовнішнього середовища: новітні тенданції / Є.В. Міщук, В.П. Голівер // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 44-48. – ISSN 2306-6792
1503292
  Чмутова І.М. Управління процесами відтворення у виробничій та фінансовій сферах : монографія / Чмутова І.М., Тисячна Ю.С. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-258. – ISBN 978-966-676-628-4
1503293
  Решетниченко А.В. Управління процесами зрілого розвитку соціальних спільнот // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
1503294
  Гірняк В.В. Управління процесами оптимізації структури капіталу банку : монографія / В.В. Гірняк, Н.В. Дунас ; Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – Львів : ЛІБС УБС НБУ ; Ліга-Прес, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-198. – ISBN 978-966-397-218-3
1503295
  Решетніченко А. та інш. Управління процесами пенсійної реформи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.75-90. – ISBN 966-7800-16-4
1503296
  Решетніченко А. Управління процесами пенсійної реформи / А. Решетніченко, Х. Дерзян // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.75-91. – ISBN 966-7800-16-4
1503297
  Булгаков О.Б. Управління процесом випарювання у виробництві аміачної селітри : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Булгаков О. Б.; МО України, НТУ України КПІ. – К., 1997. – 22л.
1503298
  Набока О.Г. Управління процесом впровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. - / О.Г. Набока, В.В. Глазова // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 53-57. – ISSN 2078-1687


  Розкрито досвід управління процесом запровадження дистанційного навчання в Донбаському державному педагогічному університеті як системну роботу з розроблення нормативно-правової бази запровадження дистанційного навчання; побудови ефективної ...
1503299
  Руснак О.Д. Управління процесом зміцнення дисципліни праці у виробничих колективах / О.Д. Руснак, В.І. Ляшко. – К., 1979. – 48с.
1503300
  Джусов О.А. Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Джусов Олексій Анатолійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 443 л. – Додатки: л. 415-443. – Бібліогр.: л. 377-414
1503301
  Джусов О.А. Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Джусов Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 75 назв
1503302
  Воронкова О.М. Управління процесом оподаткування в історії світової фінансової думки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 7-12
1503303
  Чернишова Є. Управління процесом підготовки та професійного зростання науково-педагогічних кадрів в умовах евроінтеграції / Є. Чернишова, Г. Штомпель, В. Саюк // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 8-12.
1503304
  Свидрук І.І. Управління процесом працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: практичні та правові аспекти // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 373-375. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення управління процесом працевлаштування випускників вузів.
1503305
  Малярець Л.М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства : монографія / Молярець Л.М., Пономаренко Н.М. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 132 с. : іл., табл. + Бобаток: с. 102-130. – Бібліогр.: с. 91-101. – ISBN 978-966-676-429-7
1503306
  Базарний Д.В. Управління процесом формування вартості банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Базарний Денис Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1503307
  Базарний Д.В. Управління процесом формування вартості банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Базарний Денис Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 199-228. – Бібліогр.: л. 176-198
1503308
  Бердар Маргарита Михайлівна Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 133-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність і значення логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами підприємства, теоретичний підхід до організації фінансового планування, методичний підхід до формування та застосування організаційно-економічного ...
1503309
  Бердар М.М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 133-138. – ISSN 1993-6788
1503310
  Штангрет А.М. Управління процесом формування людського капіталу як основи розвитку економічних знань // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 396-400. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1503311
  Гоян О.Я. Управління радіостанцією: сучасні стандарти комерційного мовлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 27-34.
1503312
  Лебединський Ю.П. Управління районними агропромисловими комплексами / Ю.П. Лебединський, О.І. Охрімчук. – К., 1981. – 48с.
1503313
  Грабенко О.В. Управління реальними інвестиціями на підприємстві // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.105-108
1503314
  Матвієнко Н. Управління регіональним розвитком туризму Хорватії / Н. Матвієнко, В. Матвієнко, Ю. Денисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 64-66. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структуру та динаміку туристичних потоків Хорватії. Розглянуто ієрархічну систему органів управління розвитком туризму. Висвітлено стратегію розвитку туристичного кластеру Хорватії. Виділено особливості успішних туристичних кластерів ...
1503315
   Управління регіональним розвитком: проблеми та перспективи : монографія / [Гавкалова Н.Л. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Гавкалової Н.Л. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 398, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 373-398. – ISBN 978-966-676-516-4
1503316
  Бодунов В.М. Управління режимами роботи малозавантажених електричних мереж із джерелами розподіленої генерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бодунов Вадим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1503317
  Прошкіна В Н. Управління рекламою сучасного суб"єкта господарювання як складова процесу управління маркетингом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 173-176. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1503318
  Мельник А. Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності: теоретико-методологічний аспект / А. Мельник, І. Чикало // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 7-22. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано динаміку показників ресурсоємності; сформовано концептуальний підхід до управління ресурсоємностю національної економіки.
1503319
  Лукащук В. Управління реформами вищої освіти: європейський досвід // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1/2 (вип. 7/8). – С. 48-53. – ISSN 2077-5105


  У статті узагальнюється європейський досвід управління реформуванням вищої освіти. Автором визначено й проаналізовано загальні тенденції в реформуванні ключових елементів управління вищою освітою. Зазначається, що останнім часом найбільшою мірою на ...
1503320
  Червінська О.С. Управління ризиками в банківській діяльності / О.С. Червінська, І.І. Кутник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 159-164. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1503321
  Васильченко М. Управління ризиками в бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 2-3. – ISSN 1811-377X
1503322
  Шевченко О.О. Управління ризиками в накопичувальній пенсійній системі / О.О. Шевченко, В.Б. Альошин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 146 : Економічні науки. – С. 112-116. – ISSN 1996-5931
1503323
  Рач Д.В. Управління ризиками в проектах в умовах контекстної та поведінкової невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Рач Денис Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 34 назви
1503324
  Шалига Т. Управління ризиками в системі дистанційного банківського обслуговування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1503325
  Єрмошенко А.М. Управління ризиками взаємодії страхових компаній з банками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 191-200 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1503326
   Управління ризиками державного боргу: від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні / В. Висоцький, В. Калитчук, Ю. Драчук, Т. Котович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С.41-48. – ISSN 1818-5754
1503327
  Ткач С. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / Соломія Ткач ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 234, [2] с. : іл., табл. – Зміст, передм., післямова парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 172-196. – ISBN 978-966-02-7741-0
1503328
  Кривцун І.М. Управління ризиками комерційного банку / І.М. Кривцун, О.І. Кутник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 104-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  3 метою ефективного управління ризиками запропонований поділ банківських ризиків на: "традиційні", тобто кредитні, депозитні, відсоткові, валютні, інфляційні ризики тощо; "нетрадиційні", зумовлені спеціалізацією та диверсифікацією діяльності банку. ...
1503329
  Бубенко І. Управління ризиками кредитно-фінансової організації на прикладі КБ "Приватбанк" : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 15-16 : Табл.
1503330
  Худокормова М.І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 226-232 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1503331
  Януль І.Є. Управління ризиками ліквідності комерційних банків в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 101-105


  У статті вивчаються фактори ризику ліквідності комерційного банку. Запропоновано методи управління ліквідністю банку з метою мінімізації відповідного ризику.
1503332
   Управління ризиками платіжних систем у перехідній економіці / Г.І. Башнянин, О.Д. Вовчак, В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук; Г.І. Башнянин, О.Д. Вовчак, В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 224с. – ISBN 966-418-006-8
1503333
  Гриценко Л.Л. Управління ризиками при реалізації інфраструктурних проектів у рамках державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, Т.Ю. Красуля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 85-90 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1503334
  Цицик К.Ю. Управління ризиками проектного фінансування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 332-334. – ISBN 978-966-188-219-4
1503335
  Болдирєв Олександр Олександрович Управління ризиками як головна складова антикризового управління банком // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті викладені та проаналізовані відомі теоретичні підходи до управління банківськими ризиками. Указано на те, що провідне місце в банківській діяльності належить ризик-менеджменту. Висвітлено різні точки зору на визначення цього поняття, ...
1503336
  Петлін І.В. Управління ризиком збільшення (накопичення) залишків коштів на єдиному казначейському рахунку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 279-285. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто недоліки різних систем касового виконання бюджетів. Аргументовано, що казначейська система виконання бюджетів є найбільш ефективною, але потребує детальнішого аналізу та вдосконалення з урахуванням досвіду існуючих систем у розвинених ...
1503337
  Дражан О.І. Управління ризиком кредитного портфеля на основі методу диверсифікації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 420-421. – ISBN 978-966-188-219-4
1503338
  Грінченко А.В. Управління ризиком на підприємстві: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 47-53
1503339
  Корпунцов М.В. Управління ризикостійкістю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 72-74.
1503340
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 1 (179). – 2015. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1503341
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 2 (180). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1503342
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 4 (182). – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1503343
  Прокопенко І. Управління розвитком вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 3-9. – ISSN 1562-529Х
1503344
  Ганущак-Єфіменко Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 72-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1503345
  Соколовський С.А. Управління розвитком кластерно-мережних структур / С.А. Соколовський, М.В. Черкашина, М.О. Науменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 269-272. – ISSN 2222-4459
1503346
  Хвесик М.А. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів / М.А. Хвесик, А.М. Сундук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 4-16 : рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1503347
  Кринична І. Управління розвитком паливно-енергетичної сфери: стан, проблеми, завдання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 275-282.
1503348
  Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : Навч. посібник / В.А. Савченко; МОіНУ. Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 351с. – ISBN 966-574-409-7
1503349
   Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах : колект. монографія / [Г.С. Баламут та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Гринько ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-169-3
1503350
  Салига С.Я. Управління розвитком промислового наукоємного виробництва : монографія / С.Я. Салига, П.А. Борисенко ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : [Вид-во КПУ], 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-414-068-0
1503351
  Іванченко Катерина Іванівна Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.06.02 / Іванченко К.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1503352
  Бурдейна В.А. Управління роздрібним кредитуванням банку в умовах економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 398-400. – ISBN 978-966-188-219-4
1503353
  Савєльєва О.С. Управління розміщенням елементів в області зі змінною границею : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Савєльєва О. С.; ОДУ. – Одеса, 1999. – 19с.
1503354
  Ваврук І.Є. Управління рухом колісної мобільної робототехнічної системи засобами нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ваврук Ірина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1503355
  Стовба Н.І. Управління самостійною навчальною діяльністю студентів / Н.І. Стовба // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 37-41. – (Педагогіка. Психологія ; Т. 2, № 2). – ISSN 1992-2531
1503356
  Давидова І.О. Управління системними трансформаціями бібліотек: до питання наукової організації управління // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 78-84


  Проаналізовано напрями трансформації бібліотечної діяльності та акцентовано на необхідності системного підходу до управління цими процесами.
1503357
  Харківська А. Управління системою вищої освіти в контексті XXI ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 33-38. – ISSN 1562-529Х


  Сучасний стан системи вищої освіти
1503358
  Соколюк Г.О. Управління системою мотивації персоналу підприємства: теоретичні та методичні аспекти / Г.О. Соколюк, О.А. Миколюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 188-192. – ISSN 2309-1533
1503359
  Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України / Київськ. нац. ун-т внутрішніх справ; Володимир Ліпкан. – Київ : КНТ, 2006. – 68с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 966-373-117-6
1503360
  Карамишев Д.В. Управління системою охорони здоров"я у контексті стратегічного управління організацією // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 330-334. – (Право. Економіка. Управління)
1503361
  Гражевська Надія Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-70. – Бібліогр.: с. 63-69. – ISSN 1682-2366


  Статтю присвячено висвітленню філософсько-світоглядних та теоретико-методологічних новацій синергетики, здатних суттєво поглибити розуміння діалектичного взаємозв"язку самоорганізації, організації та управління складними нерівноважними ...
1503362
  Гражевська Н. Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-70. – ISSN 1682-2366
1503363
  Ярошенко Т. Управління складністю в університетському середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 117-120. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглянуто деякі аспекти змін і трансформацій моделі сучасного університету. Пропонується використати теорію управління складністю Cynefin за Д. Сноуденом не лише для аналізу управління знаннями чи організаційного навчання, але й для вдосконалення ...
1503364
  Калачова І.В. Управління соціальними процесами за системою показників "статус-контекст-реакція" // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1503365
  Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей : Монографія / С.А. Фаренік; Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. – Київ, 2003. – 368с. – ISBN 966-619-095-8
1503366
  Пуртов В.Ф. Управління спеціалізованим виробництвом у машинобудуванні. : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Пуртов В.Ф.; Харків. держ. ун-т. – Харків, 1997. – 22л.
1503367
  Павліха Н.В. Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід : монографія / Н.В. Павліха ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; Терноп. держ. екон. ун-т ; Ін-т регіон. досліджень НАН України. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 379, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 358-379. – ISBN 966-361-162-6
1503368
  Шульга Н. Управління стратегічним портфелем банку та роль контролінгу в його сервісній підтримці // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 80-88. – ISBN 966-654-157-2
1503369
  Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 218л. + Додатки : л.193-218. – Бібліогр. : л.174-192
1503370
  Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1503371
  Гусєв В.О. Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційними процесами в економіці Украіни : навч. посібник / В.О. Гусєв, О.М. Соколова ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.Г. Бодрова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундаментальних та прикладних дослідень, Каф. екон. теорії та історії економіки. – Київ : НАДУ, 2011. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра / ред. рада: Ковбасюк Ю.В. [та ін.]). – ISBN 978-966-619-302-8
1503372
  Проскура К.П. Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 36-39. – ISSN 1728-6220
1503373
  Рожко О. Управління суверенними боргами як інструмент макроекономічної стабілізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 46-59 : табл., рис. – Бібліогр. : 18 назв. – ISSN 1605-2005
1503374
  Щокін Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 184с. – ISBN 966-608-398-1
1503375
   Управління сучасним готельним комплексом : навчальний посібник / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов"єв, Є.В. Самарцев, О.О. [та ін.] Гаца; Георгій Мунін [та ін.] ; за ред. С.І. Дорогунцова ; НАН України ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Український гуманітарний ін-т. – Київ : Ліра-К, 2005. – 520 с. – Бібліогр.: с. 474-483. – ISBN 966-351-015-3
1503376
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2001
1503377
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2002
1503378
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2002
1503379
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2003
1503380
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2004
1503381
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2004
1503382
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2004
1503383
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001-
№ 1/4/ 1/12 (29/32). – 2008
1503384
  Коваленко С.П. Управління та контроль у державних холдингових компаніях // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-108. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичні аспекти корпоративного управління та контролю в державних холдингових компаніях, визначено суть і мету здійснення управління та контролю, а також внесені пропозиції щодо їх вдосконалення.
1503385
  Коваленко С.П. Управління та контроль у державних холдингових компаніях // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-108.
1503386
  Хюфнер Клаус Управління та фінансування вищої освіти в Німеччині // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 6. – ISSN 1682-2366
1503387
  Станкевич-Волосянчук Управління твердими побутовими відходами у Закарпатті - нинішня ситуація та перспективи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 9-12 : фото, рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1503388
  Дорогунцов С.І. Управління техніко-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку : концепція системно-динамічного вирішення / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук; НАНУ;Рада по вивченню продукт.сил України. – Київ : Наукова думка, 2001. – 176с. – ISBN 966-00-0725-6
1503389
  Буравльов Є.П. Управління техногенною безпекою України / Є.П.Буравльов, В.В.Гетьман; Рада нац. безпеки і оборони України. Ін-т проблем нац. безпеки; За ред. В.П.Горбуліна. – Київ, 2006. – 248с. – ISBN 966-8440-54-4
1503390
  Канцуров О.О. Управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
1503391
  Кириченко О.А. Управління трансакційними витратами суб"єктів господарської діяльності : фінанси інституційних секторів економіки / О.А. Кириченко, І.А. Белоусова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 97-104 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1503392
  Мвшко Н.П. Управління трансфертом технологій в умовах міжнародної конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 111-116. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1503393
  Беззубко Л.В. Управління трудовими конфліктами : Навчальний посібник / Л.В. Беззубко, А.Г. Зюнькін, А.В. Калина; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 256с. – ISBN 966-608-418-Х
1503394
  Мельник Т.Г. Управління трудовими ресурсами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 304-313. – ISBN 966-7958-13-2
1503395
  Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 224с. – ISBN 966-8251-04-0
1503396
  Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами : Підручник для студентів спеціальностей "Управління трудовими ресурсами", "Менеджмент". / Є.П. Качан, Д.П. Шушпанов. – Киев : Юридична книга, 2005. – 358с. – ISBN 966-7791-42-4


  Подано всебічний аналіз господарського механізму управління, зокрема трудови-ми ресурсами. Висвітлені всі теми нормативної програми курсу.
1503397
  Шульга В. Управління трудовими ресурсами в умовах інформаційного суспільства // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 95-99. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1503398
  Жукова В.П. Управління трудовими ресурсами вузівських бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 207-213. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається процес управління кадрами вузівської бібліотеки в контексті концепції трудових ресурсів.
1503399
  Орлов М. Управління у сфері екології. що забезпечує стійкий розвиток України. як наукова і правова проблема // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.63-70
1503400
  Берлач А. Управління у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Україні: правові та організаційні засади / А. Берлач, А. Сіліна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С.16-20. – ISSN 0132-1331
1503401
  Коваленко С.В. Управління у сфері освіти: визначення поняття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 69-75.
1503402
  Прокопенко І. Управління університетом в умовах модернізації освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 24-27. – ISSN 1562-529Х
1503403
   Управління фінансами акціонерного товариства : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / [С.В. Лєонов та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. фінансів. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 305, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305. – ISBN 978-966-8958-93-9
1503404
  Боголіб Т.М. Управління фінансами вищих навчальних закладів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 26-31. – Бібліогр.: 1 назва
1503405
  Карлін М.І. Управління фінансами вищої школи в Україні в сучасних умовах: проблеми та перспективи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 8-13
1503406
  Лі Хуа Управління фінансами Гонконгу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 148-154
1503407
  Кізима Т. Управління фінансами домашніх господарств: теоретико-прагматичні аспекти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 22-33. – ISSN 1818-5754
1503408
  Чайковська В.П. Управління фінансами страхових організацій: методологічний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 320-326 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1503409
   Управління фінансами суб"єктів господарювання : практикум : навч. посібник / [Вожжов А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Вожжова. – Київ : Знання, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. с. 318-324. – ISBN 978-617-07-0171-8
1503410
  Корченков О.О. Управління фінансами ТНК: проблеми фінансового забезпечення // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 146-150. – ISSN 1729-360Х
1503411
  Глущенко С.В. Управління фінансовим ризиком і економічна безпека України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.22-29. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1503412
  Селіверстова Л.С. Управління фінансовими інвестиціями корпорації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 22-25
1503413
  Селіверствоа Л.С. Управління фінансовими інвестиціями корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 98-101
1503414
  Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства України через механізм функціонування єдиного казначейського рахунку / В.І. Стоян, О.П. Зварич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 55-68. – ISSN 2305-7645
1503415
  Кириленко О. Управління фінансовими ресурсами недержавних пенсійних фондів / О. Кириленко, Г. Козак // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 7-17. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1503416
  Телишевська Л.І. Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності / Л.І. Телишевська, О.В. Птащенко, А.В. Бєлоус // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 273-277. – ISSN 2222-4459
1503417
  Ткаченко А.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства та оптимізація вартісної структури капіталу / А.М. Ткаченко, О.І. Коваль // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.297-299. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1503418
  Рибалко Н.О. Управління фінансовими ресурсами підприємства: завдання, механізм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 156-161
1503419
  Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами у системі казначейства : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1503420
  Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Р.В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2011. – 599 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 593-598. – ISBN 978-966-346-934-8
1503421
  Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : лабораторний практикум / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста. – Київ : Логос, 2012. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лабораторних робіт. – ISBN 978-966-171-511-9
1503422
  Гріценко Христина Управління фінансовими ризиками держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна з її масштабами та геополітичним становищем не може бути осторонь сучасних процесів глобалізації, які, у свою чергу, породжують глобальні фінансові ризики. Водночас прагнення політиків якнайшвидше інтегруватись у світовий економічний простір ...
1503423
  Рижа Т.В. Управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 39-42. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1503424
   Управління фінансово-економічною безпекою : практикум для студ. ВНЗ / А.В. Череп, В.З. Бугай, А.В. Горбунова, О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 170, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-170 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-599-454-1
1503425
  Шпильовий С.Є. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України / С.Є. Шпильовий, Д.М. Котій ; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2008. – 204 с.
1503426
  Кравченко М. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 13-16. – ISSN 1728-9343
1503427
  Іоненко К.В. Управління фінансовою асиметрією регіонів як фактор стійкого економічного зростання України / К.В. Іоненко, А.Є. Ходирєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 22-25
1503428
  Говорушко Т.А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 166, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 120-124. – ISBN 978-611-01-0390-9
1503429
  Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник / Олег Терещенко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 552 с. – ISBN 966-574-872-6
1503430
   Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Пепа., В.О.Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва ; МОН України ; Мін. транспорту та зв"язку України ; Держ. економіко--технол. ун-т транспорту. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-364-709-8
1503431
  Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств: методика і практика : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 311 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-657-374-5
1503432
   Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Нестеренко, О.В. Серебряков; С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Нестеренко, О.В. Серебряков; МОНУ; Гуманітарний ун-т " Запорізький ін-т держ. та муніципал. управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-048-0
1503433
   Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М Данилюк, В. Савич, В. Орлова, О. Турій, Т. та ін. Коцкулич; [М. Данилюк, В.Савич, В. Орлова, О.Турій, Т. Коцкулич та ін.]; МОНУ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу; Ін-т менеджменту та економ. "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-317-X
1503434
   Управління фінансовою санацією підприємства : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Говорушко Т.А., та ін.] ; за заг. ред. Говорушко Т.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 399, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 394-399. – ISBN 978-617-673-147-4
1503435
  Бажеріна Катерина Володимирівна Управління формуванням і використанням торгових марок підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Бажеріна К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1503436
  Беляєва О.О. Управління формуванням кредитних портфелів у банківській системі країн Центральної та Східної Європи в умовах євроінтеграції : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Беляєва Оксана Омелянівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 260 л. – Додатки: л. 220-260. – Бібліогр.: л. 200-219
1503437
  Мілош Е. Управління цифровою ідентифікацією на польських мсп / Е. Мілош, М. Мілош // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 340-345 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1503438
  Медінцов В.В. Управління цінністю інновацій в програмах будівництва складних об"єктів (на прикладі об"єкта "Конфайнмент" ЧАЕС) : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Медінцов Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1503439
  Гамаг П.І. Управління ціноутворенням на медичні послуги в санаторно-курортних закладах України / П.І. Гамаг, Ю.В. Деркач // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1503440
  Вакуленко А.В. Управління якістю : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.В. Вакуленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 167с. – На обкл.: до 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-605-7
1503441
   Управління якістю : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай В.Б. [та ін.] ; за наук. ред. В.Б. Захожая ; Міжрегіон. акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 935, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 899-931. – ISBN 978-966-608-970-3
1503442
  Ткаченко Т.П. Управління якістю бібліотечних послуг: огляд зарубіжних публікацій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 132-139


  Розглядається досвід бібліотек Франції, Іспанії, Італії, Швеції щодо впровадження системи управління якістю. Визначаються фактори, що перешкоджають активному впровадженню системи менеджменту якості та індикатори результативності, які пропонується ...
1503443
  Коробійчук В.В. Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.03 - відкрита розроб. родовищ корисних копалин / В.В. Коробійчук ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1503444
  Левицький В.Г. Управління якістю блоків декоративного каменю на основі використання цифрової фотограмметрії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Левицький Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
1503445
  Гаман П.І. Управління якістю медичної допомоги - стратегія оптимізації системи санаторно-курортного забезпечення населення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-43.
1503446
  Дем"янець І.О. Управління якістю на ЗАТ "ЗАЗ" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 259-263. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1503447
  Андросюк Л.А. Управління якістю на основі збалансованої системи показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 67-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1503448
  Нєженцева А. Управління якістю освіти в університетах Великої Британії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 132-137. – ISSN 2077-1827
1503449
  Шилова В.І. Управління якістю освіти: мотиви, принципи та функції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 122-124. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1503450
  Прохорович В.О. Управління якістю праці і продукції в сільському господартсві / В.О. Прохорович. – Київ, 1980. – 48с.
1503451
  Стефінін В. Управління якістю праці: макроекономічний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 52-57. – ISSN 1818-2682
1503452
  Сташевський З.П. Управління якістю продукту освітнього проекту з використанням ентропії Шеннона / З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 404-409. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості визначення системних характеристик компетенцій під час реалізації освітнього проекту підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ). Здійснено формалізацію процесу побудови моделі компетенції як освітньої системи, у якій ...
1503453
  Мельник А.С. Управління якістю продукції в механізмі соціалістичного господарювання / А.С. Мельник. – К., 1981. – 48с.
1503454
  Заруцький І.Д. Управління якістю продукції і конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств Південно-Східного регіону України / І.Д. Заруцький, М.М. Кальченко, Н.С. Клименчукова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 217-222. – ISSN 2309-1533
1503455
  Семенов Г.А. Управління якістю продукції на підприємстві / Г.А. Семенов, А.О. Квасова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 208-213. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто поняття якості, що характеризує ефективність усіх аспектів діяльності підприємства. Проаналізовано системи управління якістю продукції.
1503456
  Харитончик І.С. Управління якістю сільськогосподарської продукції / І.С. Харитончик. – Київ, 1984. – 47с.
1503457
   Управління якістю спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем воєнного призначення / А.І. Сбітнєв, С.В. Лєнков, О.М. Грищак, О.В. Горшков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-78. – Бібліогр.: С. 78 (13 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті наводяться результати аналізу існуючих систем управління якістю програмного забезпечення. Пропо-нується алгоритм створення моделі якості спеціального програмного забезпечення воєнного призначення. This article presents results of ...
1503458
  Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 188-197. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1503459
  Кузнецова С. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 15-24


  Управлінська бухгалтерська звітність - це бух. звітність, що містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством.
1503460
  Задорожна-Княгницька Управлінська деонтологія у сфері освіти: науково-педагогічний дискурс // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 15-22. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1503461
  Рожок О.В. Управлінська діяльність в мистецтві як фактор гармонізації глобалізаційних процесів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Рожок Олександр Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1503462
  Скідін О.Л. Управлінська діяльність в освітянських організаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто сучасні проблеми управлінського процесу в навчальних закладах; управління як специфічні відносини; еволюція змісту поняття "управління"; проблема вартості управлінської праці; термін "стиль керівництва"; співвідношення таких форм людської ...
1503463
  Маркарян А.О. Управлінська діяльність в системі національної поліції: правове, організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення / А.О. Маркарян, С.В. Забрейко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 115-124
1503464
  Остапенко А. Управлінська діяльність І.П. Львова на посаді завідувача кафедри педагогіки Чернігівського педагогічного інституту (1952?1958) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 39-43. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність чернігівського педагога І. П. Львова, який завідував кафедрою педагогіки з 1952 до 1958 н. р. Опрацьовано звітні матеріали (плани роботи кафедри за 1952, 1953, 1955 н. р., доповідь на резолюцію І. А. Каїрова "О состоянии ...
1503465
  Сіцінський А.С. Управлінська діяльність керівного складу спеціалізованого виду державної служби: організаційно-психологічні засади (за матеріалами Державної прикордонної служби України) : Автореф. дис. ... до-р наук з державного управління: 25.00.03 / Сіцінський А.С.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв
1503466
  Ковальська Л.А. Управлінська документація як головне інформаційне джерело Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Окреслення інформаційних властивостей і комунікаційних особливостей функціонування й зберігання корпусу архівних документів радянського руху Опору у роки Другої світової війни, визначення їх керівної ролі у формуванні соціальної реальності ...
1503467
  Лєкарь Т.В. Управлінська еліта як складова становлення та розвитку державного управління в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 214-216. – (Право. Економіка. Управління)
1503468
  Ріктор Т.Л. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 76-78
1503469
  Марценюк Р.А. Управлінська звітність у системі менеджменту: теоретичний аспект // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-611-01-0721-1
1503470
  Момонт Т.В. Управлінська звітність як складова фінансового менеджменту (у контексті туристичної індустрії) // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 76-84 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1503471
  Дмитренко О.А. Управлінська інформація в контексті державно-управлінських рішень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 7 назв
1503472
  Козлов Д.О. Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування : монографія / Д.О. Козлов ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 207, [1] с : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-228-8
1503473
  Яковенко О. Управлінська компетентність керівника ВНЗ: актуальні аспекти // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 3 (255). – C. 203-213. – ISSN 2409-9260
1503474
  Голова М. Управлінська компетентність як складова професійної діяльності майбутнього офіцера / М. Голова, Д. Торопчин // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
1503475
  Александрова Н.М. Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 54-63. – ISSN 2078-7782


  У статті з огляду на переорієнтацію психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті на посилення культурологічного складника професійної підготовки обґрунтовано актуальність формування управлінської культури ...
1503476
  Пшенична Л. Управлінська культура менеджера освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 368-382. – ISSN 2312-5993
1503477
  Зелінська Г.О. Управлінська культура як складова регіонального освітнього менеджменту / Г.О. Зелінська, І.Б. Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 300-305
1503478
  Кривошеєв В. Управлінська культура як фактор державотворення // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.390-393
1503479
  Кушнір С.О. Управлінська модель організації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 15-24. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1503480
  Попелешко Ю. Управлінська освіта та її інноваційний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 78-87. – ISSN 2077-1827
1503481
  Кононець М.О. Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 158-163. – ISSN 2072-1692
1503482
  Рассихіна В.Є. Управлінська оцінка фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 109-114
1503483
  Тарасов В.І. Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн / В.І. Тарасов, В.В. Трофимова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13
1503484
  Ковальчук З.Я. Управлінська педагогічна діяльність як психолого-педагогічна система // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 295-305. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1503485
  Мельничук О.І. Управлінська праця та удосконалення її організації в аграрних підприємствах // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
1503486
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі : навчальний посібник / В.А. Білошапка ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-483-023-9
1503487
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній : монографія / В.А. Білошапка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Міжнар. ін-т бізнесу. – Київ : Графіка і Друк, 2007. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-223. – ISBN 978-966-2933-06-6
1503488
  Ніжніков М.Л. Управлінська складова інноваційної діяльності в умовах розвитку аграрного підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
1503489
  Єрмолаєва Г.А. Управлінська складова підготовки сучасного бібліотечного фахівця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 207-210. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "Підготовка менеджерів з економіко-правових питань бібліотечної діяльності передбачає вивчення фундаментальних університетських загальнонаукових і загальнопрофесійних циклів дисциплін. В процесі цільового навчання у студентів має бути сформовано ...
1503490
  Петрик О.А. Управлінська фінансова та нефінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 4-6. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1503491
  Mapмaзoвa T.I. Управлінська функція політики як чинник конструктивних змін у державі й суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 682-689. – ISSN 1563-3349
1503492
  Гаєвська О.Б. Управлінська цивілізація: загальноцивілізаційний розвиток управління міжнародними відносинами через національну державну самоорганізацію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 324-334


  Стаття присвячена аналізу сучасного стану міжнародних відносин, які сьогодні мають достатній об`єктивний організаційний потенціал для створення таких управлінських структур, які справляють часто вирішальний вплив на відтворення природної організаційної ...
1503493
  Палеха Ю.І. Управлінське документування : Навч. посібник: У 2-х частинах / Ю.І. Палеха; МОНУ; Європейськ. ун-тет. – 3-тє вид., доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-42-2
Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 283с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1503494
   Управлінське документування : підручник / [М.Ф. Безкровний та ін. ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті, в кінці кн. зазнач.: Палеха Ю.І. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – ISBN 978-966-2609-67-7
1503495
   Управлінське документування : підручник / [М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивка, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Серія: "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). – ISBN 978-966-2609-67-7
1503496
  Палеха Ю.І. Управлінське документування. У 2-х частинах : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха; МОіНУ; Європейський ун-тет. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-28-2
Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 383с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1503497
  Пасечнікова Л. Управлінське забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів в освітньому окрузі // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7 (1003), липень. – С. 23-27. – ISSN 0131-6788
1503498
  Коростельов В.А. Управлінське консультування : Навчальний посібник / В.А. Коростельов; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104с. – ISBN 966-608-283-7
1503499
  Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 136-141. – ISSN 1993-6788
1503500
  Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія / В. А. Верба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2011. – 327 с. : табл. – - На обкл. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 292-327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-543-2
1503501
  Верба Вероніка Анатоліївна Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено авторський погляд на тенденції розвитку управлінського консультування, здійснено огляд світового ринку послуг з управлінського консультування, визначено тенденції розвитку і чинники, які впливають на його динаміку та структуру, ...
1503502
  Чухліб О.А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.129-137. – Бібліогр.: 2 назви
1503503
  Ліба Н.С. Управлінський аналіз інноваційної діяльності / Н.С. Ліба, І.І. Пекар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 212-217. – ISSN 2311-8164
1503504
  Олійник О.В. Управлінський аналіз: виділення надуманого напряму чи необхідність? / О.В. Олійник, І.Т. Райковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 137-144. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1503505
  Сіменко І. Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр.: 23 назви
1503506
  Кіндрацька Л.М. Управлінський аспект бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 157-161. – ISSN 0321-0499
1503507
  Дворнікова Н.С. Управлінський аспект демократизації навчально-виховного процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 48-51. – ISBN 966-8847-12-1
1503508
  Любченко Н.В. Управлінський аспект дисемінації інноваційного досвіду діяльності навчальних закладів і органів управління освітою на основі кластерного підходу // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 45-55. – (Серія "Державне управління")
1503509
  Сологуб Ю.І. Управлінський аспект дослідження міських регіональних систем розселення : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 73-76. – Бібліогр.: 5 назв
1503510
  Завербний А.С. Управлінський аспект економічної безпеки підприємств в посткризових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 267-271. – ISSN 0321-0499
1503511
  Ягупов В.В. Управлінський аспект модернизаціі професійно-технічної освіти України // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 62-66


  У статті проаналізовано управлінський аспект модернізації системи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні, відокремлено основні управлінські проблеми, від комплексного вирішення яких залежить успіх її модернізації.
1503512
  Григорець О.І. Управлінський аспект обліку витрат / О.І. Григорець, Р.М. Проходько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Економіка ; Вип. 54)


  Протягом років незалежності України бухгалтерський облік зазнав суттєвих змін, що були викликані потребою відходу від системи обліку, пристосованої до вимог централізованої планової системи, та необхідністю відповідати потребам ринкових відносин. ...
1503513
  Штулер Г.Г. Управлінський аспект оптимізації адміністративних витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / Г.Г. Штулер, І.Ю. Дишко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 178-182. – (Економіка ; Вип. 32)
1503514
  Онищенко Н.П. Управлінський аспект підготовки майбутніх учителів до виховної роботи на компетентнісній основі в умовах реформування вищої освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 130-138. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1503515
  Пшенична Л. Управлінський аспект сьогодення через призму макаренківської спадщини / Л. Пшенична, О. Скиба // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 254-269. – ISSN 2312-5993
1503516
  Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна і світ : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1503517
  Оржель О.Ю. Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління / Оржель Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1503518
  Мельник О.Ф. Управлінський дискурс навчального процесу у вищому навчальному закладі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 234-238. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається науковий процес у дискурсі управління, охарактеризова- но специфіку наукового менеджменту у вищих навчальних закладах, визначено основні принципи управління.
1503519
   Управлінський консалтинг : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; [М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Глосарій: с. 311-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-966-2609-77-6
1503520
   Управлінський консалтинг : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Глосарій: с. 311-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-966-2609-77-6
1503521
  Кальна-Дубінюк Управлінський консалтинг в інноваційному розвитку підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 76-81
1503522
  Кузнєцов Е.А. Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 9-22. – ISSN 2413-9998
1503523
  Зінов"єв Ф.В. Управлінський консалтинг як інструмент розвитку українських підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 88-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1503524
  Кузьмін О.Є. Управлінський консалтинг: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні / О.Є. Кузьмін, М.Г. Книш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1503525
  Бутинець Т.А. Управлінський контроль та його елементи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 31-37. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1503526
  Кузнецов А.А. Управлінський контроль: сутність, місце та призначення // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 97-106. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
1503527
  Бондар М.І. Управлінський облік - забезпечення підвищення ефективності інвестиційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 3-8.
1503528
  Пилипів Н.І. Управлінський облік - інформаційна система про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 126-129
1503529
  Матвієнко Л.М. Управлінський облік - як складова частина інформаційної системи підприємства // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 67-77. – ISBN 966-79-75-57-7
1503530
  Пушкар М.С. Управлінський облік : Навчальний посіб. для студ. екон. вузів та фак. / М.С. Пушкар. – Тернопіль, 1997. – 163с. – ISBN 5-7707-8683-5
1503531
   Управлінський облік : Збірник задач і вправ: Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів за спец."Облік і аудит" / Н.М. Малюга, І.А. Белоусова, Н.В. Герасимчук, Т.В. Давидюк; Мін-во освіти і науки України. Житомирський інженерно-технол.ін-тут; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2001. – 256с. – ISBN 966-7570-70-3
1503532
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – Київ : Лібра, 2003. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1503533
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 287с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-96-5
1503534
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ; За ред. В.М.Добровського. – Київ : КНЕУ, 2003. – 235 с. – ISBN 966-574-549-2
1503535
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 278с. – ISBN 966-574-721-5
1503536
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищих навч. закладів за спец. "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – 3-тє вид. – Київ : Лібра, 2006. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1503537
  Партин Г.О. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородний, А.І. Ясінська. – Київ : Знання, 2006. – 235с. – ISBN 966-346-120-9
1503538
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання-Пресс, 2006. – 317с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-028-7
1503539
  Атамас П.Й. Управлінський облік : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., навчаються за спеціальністю "Облік і аудит" / П.Й. Атамас; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 440с. – ISBN 966-364-159-2
1503540
  Труш В.Є. Управлінський облік : навчально--методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович. – Київ : Кондор, 2007. – 296 с. – ISBN 978-966-351-092-7
1503541
  Радецька Л.П. Управлінський облік : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Київ : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-249-5
1503542
  Партин Г.О. Управлінський облік : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 303с. – ISBN 966-346-286-8
1503543
  Корецький М.Х. Управлінський облік : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек ; МОНУ ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніціпального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с. – ISBN 966-364-406-0
1503544
  Фаріон І.Д. Управлінський облік : підручник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 792 с. : табл. – Бібліогр.: с. 779-791. – ISBN 978-611-01-0353-4
1503545
  Чебанова Н.В. Управлінський облік : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-218. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-654-045-8
1503546
  Лабунська С.В. Управлінський облік : навч. посібник / С.В. Лабунська, Л.В. Безкоровайна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 351, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 306-308. – Бібліогр.: с. 309-315. – ISBN 978-966-676-654-3
1503547
  Чернікова І.Б. Управлінський облік в єдиній бухгалтерській системі прийняття рішень / І.Б. Чернікова, О.О. Кваша // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .323 -328. – ISSN 2222-4459
1503548
  Добикіна Е.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Е.К. Добикіна, В.В. Ровенська, В.С. Рижиков; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 272с. – ISBN 966-8407-39-3
1503549
  Ткаченко А.М. Управлінський облік в системі контролінгу / А.М. Ткаченко, Ю.Ю. Дрозд // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 200-208.
1503550
  Федун С.Ф. Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1503551
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1503552
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1503553
  Манакіна В. Управлінський облік в Україні: проблеми становлення і розвитку / В. Манакіна, О. Чудакова // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 50-56. – ISSN 1728-9343
1503554
  Гавриленко В.О. Управлінський облік в умовах кризових економічних явищ // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 21-29. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1503555
  Череп А.В. Управлінський облік виробничо-заготівельної діяльності : монографія / Череп Алла Василівна, Рибалко Олена Михайлівна ; ДВНЗ "Зпоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 121-138. – ISBN 978-966-599-508-1
1503556
  Михальська О.Л. Управлінський облік і аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1503557
  Морозова-Герасимович Наталія Анатоліївна Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: / Морозова-Герасимович Н.А.; Ін-тут аграрної економіки. Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1503558
  Вербовецька С.Г. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1503559
  Стоян В. Управлінський облік і контроллінг у системі управління комерційним банком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 69-72
1503560
  Мартинюк Н.Ю. Управлінський облік і контроль якості на підприємствах будівельної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мартинюк Наталія Юріївна ; Центр. спілка споживчих т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1503561
  Ліба Н. Управлінський облік інноваційної діяльності // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 193-196. – ISSN 1993-0259
1503562
  Голов С. Управлінський облік на основі теорії обмежень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1503563
  Куцик П.О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія / Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А. ; [за заг. ред. П.О. Куцика] ; Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-311. – ISBN 978-617-7359-08-0
1503564
  Корінько М.Д. Управлінський облік при диверсифікації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 121-127. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1503565
  Нечипоренко В. Управлінський облік страховика: деякі висновки з уроків кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 33-35 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1503566
  Михальська О.Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 179-199
1503567
  Мисака Г. Управлінський облік та розподіл непрямих витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Економіка ; вип. 41)


  Розглянуто практичне значення для обліку класифікації витрат обігу за деякими ознаками. Викладено методику розподілу непрямих витрат в умовах нової регламентації обліку (за міжнародним досвідом).
1503568
  Рудницька О. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 45-57. – ISSN 2410-0706
1503569
  Гнзділова О.М. Управлінський облік у системі банківського контролінгу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 83-87. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті узагальнено підходи до поняття "контролінг" і запропоновано авторську концепцію суті банківського контролінгу й місця в ньому управлінського обліку.
1503570
  Лобода Н.О. Управлінський облік у структурі облікової діяльності підприємства / Н.О. Лобода, О.М. Чабанюк, І.С. Себестянович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 265-270. – ISSN 2222-4459
1503571
  Харчук Ю.Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 395-401. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті визначено сутність фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні та розкрито особливості здійснення управлінського обліку нею.
1503572
  Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-54. – Бібліогр.: 18 назв
1503573
  Новицький В.Є. Управлінський облік як важлива складова системи економічної безпеки підприємства та корпорації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 43-44. – ISSN 1728-6220
1503574
  Бобиль В.В. Управлінський облік як елемент управління банківськими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1503575
  Семенюта В.В. Управлінський облік як інструмент забезпечення ефективного управління підприємством / В.В. Семенюта, Л.Ш. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 132-137. – (Економічні науки)
1503576
  Клименко С.О. Управлінський облік як основний метод аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства / С.О. Клименко, Л.В. Мікрюкова, К.В. Баришевська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 57-61. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто проблеми обліково-аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства. Актуального значення в сучасних умовах набуває питання точної оцінки ефективного використання основних засобів. Проблема коректного ...
1503577
  Безверхня Ю.В. Управлінський облік: аналітичний аспект // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 192-197. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1503578
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 78-93
1503579
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-55
1503580
  Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Карпенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-364-517-9
1503581
  Кислиця Н.Г. Управлінський облік: реальність і тенденції розвитку : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 47-51
1503582
  Макроусова Т.А. Управлінський облік: суть, значення, проблеми та перспективи розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 136-140. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1503583
  Мединська О.А. Управлінський облік: теоретичні засади побудови // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1503584
  Маначинська Ю.А. Управлінський та актуарний облік: порівняльна характеристика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 185-197. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1503585
  Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-35
1503586
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
1503587
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – Бібліогр.: с. 12-14, 19. – ISSN 0131-775Х


  Розв"язано проблеми формування ефективної системи управління регіоном. Визначено теоретичні аспекти формування адміністративно-державного управління в регіонах і системи регіонального управління, які здійснюються на основі різноспрямованих процесів ...
1503588
  Гарафонова О.І. Управлінські аспекти забезпечення конкурентоспроможності інноваційно активних підприємств / О.І. Гарафонова, Ю.О. Лазаренко, К.В. Родіонова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 53-57. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1503589
  Кобзар Ю. Управлінські аспекти забезпечення нової якості національного медіа-простору (на прикладі нових редакційних законів) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-85.
1503590
  Харченко С.В. Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 141-149. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1503591
  Друк В.В. Управлінські аспекти здійснення державної інтеграційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 112-114. – ISSN 2306-6814
1503592
  Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.67-71. – ISSN 0131-775Х
1503593
  Райнін І. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної політики регіональних органів влади України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.91-99. – ISBN 966-7800-16-4
1503594
  Піддубна Л.І. Управлінські аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-192.
1503595
  Артиш В.І. Управлінські аспекти розвитку виробництва, екологічно чистої продукції в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 242-247
1503596
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2002. – 376с. – ISBN 966-608-241-1
1503597
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2004. – 368с. – ISBN 966-608-387-6
1503598
  Тимків В.М. Управлінські аспекти традиційної культури українського народу у контексті європейської інтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 113-115 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1503599
  Назаренко Управлінські аспекти у формуванні витрат на оплату праці / Назаренко, 3.В., О.С. Пилєцький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 233-237
1503600
  Магдалюк О.В. Управлінські аспекти фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 2. – С. 76-81. – ISSN 2312-847X
1503601
  Чепіль Б.А. Управлінські витрати в системі менеджменту газовидобувних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 449-454. – ISSN 0321-0499


  Досліджено тенденції розвитку управлінських витрат на іноземних та вітчизняних підприємствах.
1503602
  Ястремський Ю. Управлінські відносини у сфері державної влади: теоретико-методологічні основи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-31.
1503603
  Ігонін Р.В. Управлінські відносини як складова предмета адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 258-262. – ISSN 1563-3349
1503604
  Солоненко І.І. Управлінські впливи Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 132-135
1503605
  Бобало Ю. Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 10-29. – ISSN 2078-1016
1503606
  Збанавська О. Управлінські документи: методика описування організайіних документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 30-36. – ISSN 2076-9326
1503607
  Збанацька О. Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів / Оксана Збанацька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 19-23. – ISSN 2076-9326


  Стаття висвітлює основні положення методики бібліографічного описування управлінських документів, зокрема розпорядчих. Розглядається можливість використання зон та елементів бібліографічного опису опублікованих документів при описуванні розпорядчих ...
1503608
   Управлінські засади моделювання державних пріоритетів в інноваційній економіці: диверсифікація підприємницької діяльності та адаптування ринку / Н.М. Вдовенко, Л.В. Сухомлин, І.Г. Бачкір, І.А. Гнатенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 19-23. – ISSN 2306-6806
1503609
  Купрійчук В.М. Управлінські засади реалізації державної політики щодо розвитку гуманітарної сфери в добу української національної революції 1917–1920 рр. // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – C. 14–20
1503610
  Чуйко О.В. Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 84-90. – ISSN 2411-3190
1503611
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1503612
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-. – ISSN 2304-2281
Вип. 3. – 2013. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. журн. до 50-річчя Тернопільського нац. екон. ун-ту
1503613
  Шацька З.Я. Управлінські інновації в системі підприєства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 176-182 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1503614
  Тарнавська Н. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 34-55
1503615
  Сагуйченко В.В. Управлінські інновації у проблемному полі філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 99-104
1503616
  Мармаза О. Управлінські інновації як вимога сучасності // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 17-20. – ISBN 978-966-698-271-4
1503617
  Прокопенко Оксана Управлінські кадри - до рівня євровимог : підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку територіальних громад / Прокопенко Оксана, Волошинський Богдан // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 46-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний етап управління національною економікою характеризується формуванням системи стратегічних планів розвитку як у цілому держави, так і окремих регіонів, адміністративно-територіальних одиниць в контексті сучасної законодавчої бази. Указом ...
1503618
  Заєць О. Управлінські кадри освіти : проблема підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-62.
1503619
  Клокар Н. Управлінські компетентності директора школи: сучасні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 28-31. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1503620
   Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 14-15 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т перепідготовки та підвищ. кваліфікації, Каф. інновацій та інформ. діяльності в освіті ; [редкол.: Андрущенко В.П. (голова) та ін. ; відп. за вип. Нестеренко Г.О.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 266, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1503621
  Кірєєв Д.Б. Управлінські механізми розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано основні складові та структуру механізмів державного управління в контексті розвитку інформаційної економіки в Україні. На основі запропонованих ознак наведено класифікацію механізмів державного управління в інформаційній ...
1503622
  Гірський Б. Управлінські повноваження голови суду // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 61-65. – ISSN 2524-0129
1503623
  Пашко Л. Управлінські помилки при формуванні комунікативної поведінки оцінюваного державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 124-133
1503624
  Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади : монографія / О.В. Карпенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-406. – ISBN 978-966-2341-13-3
1503625
  Степанюк С. Управлінські послуги у гілузі митної справи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.52-55
1503626
  Стецюк М.П. Управлінські пріоритети використання земельних ресурсів у контексті функціонування аеропортів та їх інфраструктури / М.П. Стецюк, Л.Р. Скрипник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
1503627
   Управлінські пріоритети сталого розвитку суспільства / М.М. Стадник, Н.В. Ігнатенко, М.М. Стадник, О.В. Бріт, Л.О. Майданевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
1503628
  Чернишева О.М. Управлінські рішення в діяльності сучасних підприємств // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 107-113
1503629
  Кудінова І.П. Управлінські рішення в консалтингу / І.П. Кудінова, Н.М. Нестеренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 112-115
1503630
  Калакура Я.С. Управлінські рішення в структурі архівного менеджменту // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 92-105. – ISSN 0320-9466
1503631
  Тригоб"юк С.С. Управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 445-451. – ISSN 0321-0499
1503632
  Шевченко А.В. Управлінські рішення щодо використання інструментів маркетингу для забезпечення конкурентоспроможності ЗВО / А.В. Шевченко, А.А. Путінцева // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 97-103
1503633
  Заросило В.О. Управлінські рішення щодо застосування сили та спеціальних засобів у місії ООН у Косово // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 213-220.
1503634
  Шегда А.В. Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності керівника / А.В. Шегда, Т.О. Царенкова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 4-11


  Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності розглядають в контексті теорії стратегічного управління. Акцентується увага на причинах невиконання прийнятих рішень щодо виконання стратегічних планів та досягнення ...
1503635
  Радіонов Ю.Д. Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 41-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1503636
  Черваньов Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України / Черваньов, П.В. Кухта // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 85-87
1503637
   Управлінські та демографічні аспекти гендерних співвідношень в Україні та Фінляндії / Н.І. Мезенцева, О.О. Капустяний, Т.І. Клюйко, К.В. Лациба, А.О. Машко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 64-71
1503638
  Кузнєцов Е.А. Управлінські та економічні погляди С.Ю. Вітте на принципи формування національної економіки // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 19-33. – ISSN 2413-9998
1503639
   Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища / Л.М. Сакун, Ю.Ю. Вєдєніна, Л.В. Сухомлин, К.Ю. Тукало, Д.В. Ващенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 203-207. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1503640
  Телєтов О.С. Управлінські та податкові аспекти регулювання діяльності громадських організацій в Україні / О.С. Телєтов, О.В. Ревенко, В.О. Дементов // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 120-129. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1503641
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України / Діана Бусуйок ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 351, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-700-8
1503642
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини у сфері використання й охорони земель: підходи до дослідження // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-7957-20-9
1503643
  Косянчук Т. Управлінські фактори формування інвестиційного клімату // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-68
1503644
  Марушкевич А.А. Управлінські функції в структурі організації та забезпечення діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 91-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1503645
  Жовнірчик Я.Ф. Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-47. – Бібліогр.: 9 назв
1503646
  Шкуро В.П. Управлінські функції менеджера соціальної роботи // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 94-95
1503647
  Євдокименко В. Управлінські, адміністративні і громадські послуги як сегмент регіональних ринків / В. Євдокименко, Поляк Олександра // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 16-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1503648
  Гнатенко І. Управлінські, маркетингові та фінансові підходи оцінювання соціо-еколого-економічного ефекту взаємодії підприємств в умовах зміни споживчих переваг // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1/2. – С. 111-121. – ISSN 2410-0919
1503649
  Смірнова О.В. Управлінсько-діяльнісні складові дискурсу прикладної реалізації політичної волі та волевиявлення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 269-278
1503650
  Чернецький Ю. Управлінсько-підприємницький потенціал і ресурси неформальної економіки світу: питання теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 85-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1503651
  Проневич О. Управлінсько-правова природа принципу незалежності прокуратури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 102-104. – ISBN 978-617-7069-28-6
1503652
  Сардак С.Е. Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації : монографія / С.Е. Сардак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т міжнар. економіки. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-457. – ISBN 978-966-551-385-8
1503653
  Жадько К.В. Управлінсько правові засоби інтеграції регіонів України: соціально-філософський підхід // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 129-137. – ISSN 2072-1692
1503654
  Киридон А. Управлінці Української РСР у політичній системі радянської влади в час голоду (1946-1947 роки) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 286-297. – ISSN 2518-7791
1503655
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова. – К, 1973. – 163с.
1503656
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова, П.А. Стукало, В.А. Храмов. – Киев, 1973. – 163 с.
1503657
   Управляем задержанными и отмененными авиарейсами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1503658
  Бражникова С. Управляем изменениями / Светлана Бражникова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 6 (72). – С. 7-15. – ISSN 1608-4071


  Сущность современной работы методических служб государственных и муниципальных библиотек Белгородской области (Россия).
1503659
  Ремиев А.В. Управляемая колонизация и стихийные миграционные процессы на азиатских окраинах Российской империи / А.В. Ремиев, Н.Г. Суворова // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 150-191
1503660
  Головко И.М. Управляемая регидратация при острых растройствах пищеварения у детей раннего возраста : Автореф... канд. мед.наук: 14.758 / Головко И.М.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1503661
  Перестюк Н.А. Управляемое импульсное воздействие в играх с фиксированным временем окончания / Н.А. Перестюк, Е.В. Остапенко // Украинский математический журнал, 2000. – №8
1503662
  Герчиков Ф.Л. Управляемое импульсное рентгеновское излучение в приборостроении / Ф.Л. Герчиков. – Москва, 1987. – 86 с.
1503663
  Лежнев Э.И. и др. Управляемое культивирование клеток / Э.И. и др. Лежнев. – Москва : Наука, 1974. – 91 с.
1503664
   Управляемое культивирование микроводорослей. – Москва : Наука, 1964. – 152с.
1503665
  Рождественский В.П. Управляемое культивирование растений в искусственной среде / В.П. Рождественский. – Москва, 1980. – 199 с.
1503666
  Гродненский Илья Михайлович Управляемое рассеяние света в электрооптической керамике ЦТСЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гродненский Илья Михайлович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т оприко-физ. измерений. – М., 1977. – 24л.
1503667
   Управляемое формирование психических процессов. – Москва : Московский университет, 1977. – 198с.
1503668
  Рубцова М.В. Управляемость во взаимодействии субъектов: традиционные и новые практики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 46-53. – ISSN 0132-1625
1503669
  Маринич А.П. Управляемость и наблюдаемость некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Маринич А.П.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1503670
  Сачков Ю.Л. Управляемость и оптимальное управление для инвариантных систем на группах Ли и однородних пространствах : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.02 / Сачков Ю.Л.; Российская акад. наук; Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2007. – 23с. – Библиогр.: 20 назв.
1503671
  Савельев В.П. Управляемость и оптимальность одномерного движения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савельев В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1974. – 12л.
1503672
   Управляемость и стабилизация динамических систем. – Алма-Ата, 1990. – 80с.
1503673
  Забелло Л.Е. Управляемость и стабилизируемость линейных нестанционных систем : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.02.02 / Забелло Л.Е.;. – Минск, 1973. – 13л.
1503674
  Адамович Н.В. Управляемость машин : эргон. основы оптимизации рабочего места человека-оператора / Н.В. Адамович. – Москва : Машиностроение, 1977. – 280 с. : ил. – Список лит.: с. 278 (29 назв.). – (Экономика и инженерная психология)
1503675
  Авдонин С.А. Управляемость систем с распределенными параметрами и семейства экспонент : [учеб. пособие для спец. "Прикл. математика"] / С.А. Авдонин, С.А. Иванов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Киев. политехн. ин-т. – Київ : УМК, 1989. – 244 с. – Библиогр.: с. 235-242
1503676
  Покутній А.А. Управляемость эволюционных уравнений Соболева-Гальперна с чистым запаздыванием / А.А. Покутній, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 190-196. – (Фізико-математичні науки ; вип. 8). – ISSN 2308-5878
1503677
  Каасик П.Ю. Управляемые асинхронные двигатели с беличьей клеткой на роторе в системах автоматики / П.Ю. Каасик, Е.Д. Несговорова. – Москва - Ленинград, 1965. – 199 с.
1503678
  Бухараев Р.Г. Управляемые генераторы случайных кодов / Р.Г. Бухараев, В.М. Захаров. – Казань, 1978. – 160с.
1503679
  Мамалыга Владимир Максимович Управляемые движения некоторых колебательных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Мамалыга Владимир Максимович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1979. – 13л.
1503680
   Управляемые динамические системы и их приложения. – Ташкент, 1987. – 104с.
1503681
   Управляемые динамические системы с непрерывно-дискретными параметрами. – К., 1984. – 163с.
1503682
  Бамдас А.М. Управляемые дроссели радиоэлектронной аппаратуры : (Дроссели насыщения) / А.М. Бамдас, Ю.А. Савиновский. – Москва : Советское радио, 1966. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 336-341
1503683
  Коростик К.Н. Управляемые инжекционные лазеры в информационно-измерительных системах / К.Н. Коростик. – Минск : БГУ, 2003. – 200с. – ISBN 985-445-951-9
1503684
  Ярмоненко С.П. Управляемые кванты / С.П. Ярмоненко. – Москва : Знание, 1983. – 112с. – (Радиобиология - людям ; вып. 3)
1503685
   Управляемые кварцевые генераторы и возбудители для частного радиотелеграфирования. – М., 1955. – 232с.
1503686
  Васильев В.Е. Управляемые линейные системы со случайными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Васильев В.Е.; МГУ. – М, 1977. – л.
1503687
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Губенко Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 14 с.
1503688
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Губенко Л.Г.; Госплан УССР. Вычислительный центр. – К., 1972. – 131л.
1503689
  Барбарошис Аркадий Ефимович Управляемые марковские последовательности с аналитическим пространствами состояний и управлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Барбарошис Аркадий Ефимович ; АН СССР, Матеммат. ин-т. – Москва, 1976. – 15 с.
1503690
  Дынкин Е.Б. Управляемые марковские процессы и их приложения / Е.Б. Дынкин, А.А. Юшкевич. – М., 1975. – 338 с.
1503691
  Файнберг Е.А. Управляемые марковские процессы с дискретным времененм при критерии среднего дохода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Файнберг Е.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Москва, 1979. – 19 с.
1503692
  Нгуен Хонг Хай Управляемые марковские процессы связанные с суммой независимых случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1503693
  Нгуен Хонг Хай Управляемые Марковские процессы, связанные с суммой независимых случайных величин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай; МВ ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 81л. – Бібліогр.:л.77-81
1503694
   Управляемые механические системы. – Иркутск, 1981. – 171с.
1503695
  Воронцов М.А. Управляемые оптические системы / М.А. Воронцов, А.В. Корябин. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
1503696
  Зависляк И.В. Управляемые отражательные структуры на основе слабых ферромагнетиков и их применение для перестраиваемых резонаторов субтерагерцового диапазона / И.В. Зависляк, Г.Л. Чумак // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т им. Игоря Сикорского" ; гл. ред. Дубровка Ф.Ф. – Киев, 2019. – Т. 62, № 8 (686), август. – С. 455-467. – ISSN 0021-3470
1503697
   Управляемые полупровдниковые вентили. – Москва : Мир, 1967. – 455 с.
1503698
  Марченко А.Н. Управляемые полупроводниковые резисторы / А.Н. Марченко. – Москва, 1978. – 215 с.
1503699
  Крылов Н.В. Управляемые процессы диффузионного типа / Н.В. Крылов. – Москва : Наука, 1977. – 399 с.
1503700
   Управляемые р-п-р-п переключатели в аппаратуре для гидробионических исследований. – К., 1976. – 130с.
1503701
   Управляемые системы массового обслуживания : Сб. статей. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Вып. 1. – 1982. – 194 с.
1503702
   Управляемые системы массового обслуживания. – Томск
4. – 1986. – 216с.
1503703
  Назаров А.А. Управляемые системы массового обслуживания и их оптимизация / А.А. Назаров. – Томск : Томск. ун-та, 1984. – 234 с.
1503704
  Гихман И.И. Управляемые случайные процессы / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с.


  Изложены основные идеи и факты теории управляемых случайных процессов. Рассмотрены процессы с дискретным и непрерывным временем с общим функционалом стоимости, управляемые стохастические дифференциальные уравнения. Получены условия существования ...
1503705
  Татарченко А.Е. Управляемые снаряды и ракеты / А.Е. Татарченко. – М., 1962. – 88с.
1503706
  Ляпунов Б.В. Управляемые снаряды. / Б.В. Ляпунов. – М., 1956. – 138с.
1503707
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; АНУССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1982. – 125л. – Бібліогр.:л.121
1503708
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 17л.
1503709
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – Москва : Физматгиз, 1961. – 468 с. : ил. – Библиогр.: с. 461-467
1503710
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – 2-е изд., перераб. – Москва : Физматгиз, 1963. – 496 с. – Библиогр.: с. 486-493
1503711
  Русаков Е.В. Управляемые тиристорные выпрямители с несимметричными схемами / Е.В. Русаков. – Саранск : Мордовское книжное издание, 1973. – 170 с.
1503712
  Боголюбов В.Н. Управляемые ферритовые устройства СВЧ / В.Н. Боголюбов, А.В. Ескин, С.Б. Карбовский. – Москва, 1972. – 72 с.
1503713
  Мирзашвили Гурам Ираклиевич Управляемые цепи Маркова и конечномерные монотонные операторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мирзашвили Гурам Ираклиевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Тбилиси, 1980. – 19л.
1503714
  Лекоргийе Ж. Управляемые электрические вентили и их применение / Ж. Лекоргийе. – Москва, 1971. – 503 с.
1503715
   Управляемые электропередачи. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 147 с.
1503716
   Управляемый биосинтез. – М., 1966. – 371с.
1503717
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций : Тезисы докладов совещания 26.06-7.07.1965 года. – Красноярск, 1965. – 206с.
1503718
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций : 2 всесоюзное совещание 26.06-7.07.1969 г. – Красноярск, 1969. – 452с.
1503719
  Бракнер К. Управляемый лазерный синтез : пер. с англ. / К. Бракнер, С. Джорна. – Москва : Атомиздат, 1977. – 144 с.
1503720
  Кандыба Д.В. Управляемый медитативный аутотренинг. / Д.В. Кандыба, М В. Кандыба. – М, 1990. – 195с.
1503721
   Управляемый микробный синтез. – Рига, 1973. – 162с.
1503722
   Управляемый термоядерный синтез. – М., 1958. – 63с.
1503723
   Управляемый термоядерный синтез. – Москва : Мир, 1980. – 479с. – (Вычислительные методы в физике)
1503724
  Толок В.Т. Управляемый термоядерный синтез / В.Т. Толок. – Киев : Знание, 1983. – 48с.
1503725
  Мелков Г.А. Управляемый ферритовый фильтр миллиметрового диапозона без внешних магнитов / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк // XII Всесоюзн. научн.-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике. Тезисы докладов
1503726
  Мелков Г.А. Управляемый ферритофазовращатель миллиметрового диапазона на открытом диэлектрическом волноводе : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В В. Касаткин, А.Л. Луценко // ХІІ Всесоюзн. науч.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1503727
   Управляемый фильтр с магнитной памятью / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Д.А. Соловьев, А.П. Цимбал // Изв. Вузов, МВи ССО СССР. Сер. радиоэлектроника, 1984. – №5
1503728
  Морозов В. Управляємо проектами по-олімпійському // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  На факультеті інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка пройшов І етап Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю "Управління проектами". Його проводила кафедра технологій управління. Краще за всіх проявили себе магістранти з групи УП-11, які ...
1503729
   Управлямые сстемы массового обслуживания. – Томск
1. – 1982. – 194с.
1503730
  Дубогай А.Д. Управлять здоровьем смолоду / А.Д. Дубогай. – К, 1985. – 111с.
1503731
  Викторов В.И. Управлять или исправлять / В.И. Викторов, В.П. Баронин. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 176 с. : ил. – (Библиотека делового человека)
1503732
  Кикило В. Управлять Ноевым ковчегом было легче, чем управлять ООН // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
1503733
  Строганов П Р. Управляюцие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1986. – 238с.
1503734
  Почепцов Г. Управляючи комунікацією, ми водночас управляємо світом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 11


  "Обираючи чи то президента, чи то телесеріал, чи то марку алкоголю або морозива, ми наражаємося на ту саму проблему. З низки однакових об"єктів ми хочемо взяти кращий, і згодом він стає улюбленим. Але нам у цьому допомагає безліч охочих попрацювати з ...
1503735
  Меграбян М. Управляющая вычислительная машина для регулирования техологического режима / М. Меграбян, Э. Симонян. – М, 1962. – 16с.
1503736
  Якутенко Ирина Управляющая компания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 88-94 : фото
1503737
  Букалов А.В. Управляющая роль функции сознания // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2016. – № 5 (128). – С. 5-12. – ISSN 1680-4325
1503738
  Клиорин М.И. и др. Управляющие вычислительные комплексы СМ-2М : Архитектура и прогрммное обеспечение / М.И. и др. Клиорин. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 296с. – ISBN 5-283-01483-5
1503739
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
1. – 1975. – 530с.
1503740
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
2. – 1976. – 534с.
1503741
   Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. – М., 1968. – 48с.
1503742
  Шустарева Г.В. Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. / Г.В. Шустарева. – М, 1968. – 48с.
1503743
   Управляющие и вычислительные устройтва роботизированных комплексов на базе микроЭВМ. – Москва : Высшая школа, 1990. – 238с.
1503744
  Богданова Светлана Управляющие компании пойдут в регионы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 24-27 : Фото
1503745
  Золотов В.В. Управляющие комплексы сложных корабельных систем / В.В. Золотов. – Л., 1977. – 58с.
1503746
  Лосиков В.И. Управляющие математические машины / В.И. Лосиков. – М, 1962. – 388с.
1503747
  Строганов П Р. Управляющие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1978. – 264с.
1503748
  Хазацкий В.Е. Управляющие машины и системы / В.Е. Хазацкий. – М, 1976. – 246с.
1503749
  Чугреев О.С. Управляющие микропроцессорыне локальные сети / О.С. Чугреев, А.Д. Дойников. – Л, 1988. – 50с.
1503750
  Хмадех Гассан Али Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Дис... доктор физ.-мат.наук: 05.13.11 / Хмадех Гассан Али; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 117л. – Бібліогр.:л.112-117
1503751
  Хмадех Гассан Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Хмадех Гассан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
1503752
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1995
1503753
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1995
1503754
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1996
1503755
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1996
1503756
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1996
1503757
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1996
1503758
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/3. – 1997
1503759
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1997
1503760
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1997
1503761
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1998
1503762
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1998
1503763
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1998
1503764
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1998
1503765
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1998
1503766
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1998
1503767
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1999
1503768
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1999
1503769
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1999
1503770
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1999
1503771
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1999
1503772
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1999
1503773
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2000
1503774
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2000
1503775
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2000
1503776
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2000
1503777
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2000
1503778
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2000
1503779
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги". – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2001. – 96 с.
1503780
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2001. – 96 с.
1503781
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2001. – 96 с.
1503782
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2001. – 96 с.
1503783
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2001. – 96 с.
1503784
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2001. – 96 с.
1503785
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2002. – 96 с.
1503786
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2003. – 96 с.
1503787
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2003. – 144 с.
1503788
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2003. – 96 с.
1503789
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2003. – 96 с.
1503790
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2003. – 96 с.
1503791
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2003. – 96 с.
1503792
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2004. – 96 с.
1503793
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2004. – 96 с.
1503794
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2004. – 96 с.
1503795
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2004. – 96 с.
1503796
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2004. – 96 с.
1503797
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2004. – 96 с.
1503798
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2005. – 96 с.
1503799
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукава книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2005. – 96 с.
1503800
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2005. – 96 с.
1503801
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2005. – 96 с.
1503802
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2005. – 96 с.
1503803
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2005. – 96 с.
1503804
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2006. – 96 с.
1503805
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2006. – 96 с.
1503806
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2006. – 96 с.
1503807
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2006. – 96 с.
1503808
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2006. – 96 с.
1503809
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2006. – 96 с.
1503810
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2007. – 96 с.
1503811
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2007. – 96 с.
1503812
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2007. – 96 с.
1503813
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2007. – 96 с.
1503814
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2007. – 96 с.
1503815
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2007. – 96 с.
1503816
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1 : Общество знаний и система электронного обучения. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503817
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503818
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503819
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2008. – 004:61+65.01. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503820
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503821
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503822
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503823
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503824
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнеполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503825
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503826
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503827
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503828
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503829
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503830
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503831
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503832
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503833
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503834
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503835
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503836
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503837
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503838
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503839
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503840
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503841
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503842
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503843
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503844
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1503845
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503846
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503847
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503848
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503849
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503850
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503851
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503852
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503853
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503854
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503855
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503856
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503857
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503858
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503859
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503860
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503861
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503862
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503863
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503864
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503865
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503866
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503867
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503868
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503869
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503870
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503871
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503872
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503873
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503874
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503875
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503876
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503877
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503878
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503879
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503880
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503881
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2019. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503882
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2019. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1503883
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№2. – 2002. – 96 с.
1503884
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3/4 : 30-летию журнала посвящается. Тематический выпуск. Телематика и непрерывное образование. – 2002. – 128 с.
1503885
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2002. – 96 с.
1503886
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2002. – 96 с.
1503887
   Управляющие системы промышленых роботов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 287 с. – (АМИРС. Автомат. манипуляторы и робототехн. системы)
1503888
  Козин В.М. Управляющие устройства тиристорных преобразователей для электроприводов постоянного тока / В.М. Козин, Я.Е. Марченко. – Москва, 1971. – 104 с.
1503889
  Пятницкий В.В. Управляющие эмоции и типы личности // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 41-46
1503890
  Уирт Д. и др. Управсление исследованиями и разработками / Д. и др. Уирт. – М., 1978. – 264с.
1503891
  Разумков Д.В. Упражднения по правилам движения автомототранспорта / Д.В. Разумков. – М, 1976. – 128с.
1503892
  Бефани Н.Ф. Упраженения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : Учебное пособие для Вузов / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 390с.
1503893
  Кирюхина И.А. Упражения и задания по русскому языку для 7-8 классов школ с украинским языком обучения / И.А. Кирюхина. – К., 1988. – 189с.
1503894
  Данилов Ю К. Упраженние на батуте / Ю К. Данилов, Ю.Н. Николаев. – М, 1966. – 95с.
1503895
  Булгакова Н. Упражнение на гибкость. Министр [освіти РФ] смягчил риторику // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Выступая на Правительственном часе в Государственной Думе, министр образования и науки Дмитрий Ливанов выделил три основных содержательных комплекса вопросов, которые решает сегодня министерство. Модернизация образования - только один из них. Однако ...
1503896
  Сомова Л.А. Упражнение по геометрии : для сред. профтехучилищ / Л.А. Сомова, А.Н. Чудовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1981. – 175 с. : ил.
1503897
  Платонова И.В. Упражнение по лексике и грамматике болгарского языка / И.В. Платонова. – М.
1. – 1978. – 60с.
1503898
  Хиль М.Д. Упражнения в лингафонной лаборатории. / М.Д. Хиль. – 2-е изд. – Ленинград, 1977. – 176 с.
1503899
  Леонтьева М.Р. Упражнения в обучении алгебры / М.Р. Леонтьева, С.Б. Суворова. – М, 1985. – 128с.
1503900
  Дубнов Д. Упражнения вдвоем и сопротивления / Д. Дубнов, А. Шифрин. – М, 1934. – 76с.
1503901
  Костин Н.А. Упражнения для диктовки на правописание частиц "не" и "ни" / Н.А. Костин. – М.-Л., 1936. – 32с.
1503902
  Белицкий К.Я. Упражнения для перевода с русского языка на греческий для средних классов гимназий : учеб. пособие для изучения главнейших правил греч. синтаксиса : для средн. кл. гимназий / сост. К.Я. Белицкий, дир. Одес. Ришельевск. гимназии // Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : для 4 и 5 кл. гимназий / Ксенофонт. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : [В тип. Индриха], 1878. – [4], II, 164 с.
1503903
   Упражнения для работы в лингафонной лаборатории. – Л., 1977. – 215с.
1503904
  Чигирева М.А. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории / М.А. Чигирева. – Ленинград, 1977. – 111с.
1503905
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1985. – 112с.
1503906
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории. : учебное пособие / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 142 с.
1503907
   Упражнения для развития речи на материале пословиц, поговорок, образных выражений, крылатых слов и афоризмов. – Киев, 1968. – 122с.
1503908
  Дронов В.В. Упражнения для самостоятельной работы в языковой лаборатории / В.В. Дронов, Е.Д. Чемоданова. – Москва, 1977. – 48с.
1503909
   Упражнения для самостоятельной работы струдентов по курсу "Теория бухгалтерского учета". – Рига, 1989. – 89с.
1503910
   Упражнения и диктанты по русскому языку. – Москва, 1959. – 248с.
1503911
  Слободянюк Т.В. Упражнения и задания по русскому языку для 5-6 классов / Т.В. Слободянюк, Т.А. Чебурко. – К., 1985. – 160с.
1503912
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – М, 1976. – 151с.
1503913
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., пепераб. – Москва, 1986. – 144с.
1503914
   Упражнения и задачи по курсу "Линейная алгебра и линейное программирование". – Куйбышев, 1964. – 127 с.
1503915
   Упражнения и задачи по линейной алгебре и линейному программированию. – Куйбышев, 1975. – 183 с.
1503916
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1968. – 80с.
1503917
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1969. – 80с.
1503918
  Кост А.Н. Упражнения и задачи по органической химии : Учебное пособие / А.Н. Кост, Р.С. Сагитуллин, А.П. Терентьев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 223 с.
1503919
  Клушина Т.В. Упражнения и задачи по химии. Пособие для уч-ся / Т.В. Клушина. – М., 1966. – 64с.
1503920
  Крысько В.Б. Упражнения и таблицы по исторической грамматике русского языка / В.Б. Крысько. – Рига
1. – 1988. – 59с.
1503921
   Упражнения к текстам по филологии. – Горький, 1970. – 56с.
1503922
  Коренберг В.Б. Упражнения на бревне. / В.Б. Коренберг. – М., 1976. – 80с.
1503923
  Колтановкий А.П. Упражнения на брусьях / А.П. Колтановкий. – М., 1955. – 140с.
1503924
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях (разной высоты) / П.В. Пацекин. – М., 1957. – 152с.
1503925
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях разной высоты / П.В. Пацекин. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1963. – 190с.
1503926
  Слесарева И.П. Упражнения на глагольные приставки / И.П. Слесарева. – М., 1964. – 36с.
1503927
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / Э.И. Амиантова. – Москва, 1965. – 32с.
1503928
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / [сост.: Э.И. Амиантова, О.П. Рассудова, И.П. Слесарева]. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 32 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран;)
1503929
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / [сост.: Э.И. Амиантова, О.П. Рассудова, И.П. Слесарева]. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 32 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран)
1503930
  Копытов Е.В. Упражнения на кольцах. / Е.В. Копытов, Л.П. Орлов. – М., 1956. – 86с.
1503931
  Ифантопуло Н.И. Упражнения на коне с ручками / Н.И. Ифантопуло. – М., 1954. – 104с.
1503932
  Маслов Б.В. Упражнения на коне. / Б.В. Маслов. – М., 1972. – 111с.
1503933
  Краинская Л.А. Упражнения на лексические трудности французской научной литературы / Л.А. Краинская. – Л., 1978. – 103с.
1503934
  Школенок А. Упражнения на перекладине / А. Школенок, М.Л. Укран. – М, 1953. – 116с.
1503935
  Заика Е.В. Упражнения на переключение внимания, формирование внутреннего плана умственных действий и других интеллектуальных операций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С.23-29
1503936
  Лебедева Г.Ф. Упражнения на употребление видов глагола / Г.Ф. Лебедева. – М., 1963. – 112с.
1503937
   Упражнения на употребление глаголов: учиться, заниматься, учить (кого?), изучать, учить (что?). – Москва, 1969. – 40с.
1503938
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1964. – 36с.
1503939
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1966. – 22с.
1503940
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1967. – 23с.
1503941
   Упражнения по алгебре. – Томск, 1984. – 60с.
1503942
  Павленко В.Н. Упражнения по англ. грамматике. / В.Н. Павленко. – Л., 1947. – 99с.
1503943
   Упражнения по введению в языкознание. – Краснодар, 1981. – 80с.
1503944
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – М., 1963. – 38с.
1503945
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – М., 1964. – 39с.
1503946
  Бэдэрэу Дионисий Упражнения по грамматике английского языка для аспирантов / Бэдэрэу Дионисий. – Кишинев, 1977. – 54с.
1503947
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия / Ю.С. Ржевский. – Москва, 1955. – 328с.
1503948
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия. / Ю.С. Ржевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 394с.
1503949
  Ипполитова Н.А. Упражнения по грамматической стилистике при изучении частей речи / Н.А. Ипполитова. – М, 1980. – 142с.
1503950
  Томилина В.П. Упражнения по криминалистической технике : [для юрид. ин-тов и фак.] / В.П. Томилина ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Дулова. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 352 с. : ил.
1503951
  Эртевциан А.Н. Упражнения по криминалистической технике / А.Н. Эртевциан, Н.В. Бахарев. – 3-е изд. – Казань, 1984. – 159с.
1503952
  Измаильский В.А. Упражнения по курсу органической химии / В.А. Измаильский. – М.-Л., 1949. – 492с.
1503953
   Упражнения по логике : Учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1990. – 158 с. – ISBN 5-06-001595-5
1503954
   Упражнения по логике. – Москва, 1993. – 135с.
1503955
  Кириллов В.И. Упражнения по логике : Учеб. пособие / В.И. Кириллов, Г.А. Орлов, Н.И. Фокина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : МЦУПЛ, 1999. – 160с. – ISBN 5-86095-202-3
1503956
  Архангельская Э.М. Упражнения по морфемике и словообразованию современного русского языка : метод. разработка / Архангельская Э.М. ; Латвийск. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. рус. яз. – Рига : [б. и.], 1988. – 62 с.
1503957
  Канин Е.С. Упражнения по началам математического анализа в 9-10 классах / Е.С. Канин. – М, 1986. – 156с.
1503958
  Добряков А.И. Упражнения по начертательной геометрии / А.И. Добряков. – Москва, 1946. – 8 с.
1503959
  Князьков М.А. Упражнения по начертательной геометрии / М.А. Князьков. – Москва, 1953. – 52 с.
1503960
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1960. – 66с.
1503961
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1963. – 28 с.
1503962
  Рахман С.Е. Упражнения по обучению студентов-химиков / С.Е. Рахман. – Минск, 1978. – 39с.
1503963
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1503964
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1503965
  Шишокин П В. Упражнения по общей химии / П В. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1503966
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1951. – 140с.
1503967
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 3-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 184с.
1503968
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. – М., 1962. – 207с.
1503969
  Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу научной и технической литературы с русского языка на английский язык и с английского на русский / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1966. – 296с.
1503970
  Сахновская И.Ф. Упражнения по переводу с немецкого языка для студентов географического факультета / И.Ф. Сахновская. – Ленинград, 1973. – 62 с.
1503971
  Орловская И Т. Успенская Упражнения по письменной практике / И Т. Успенская Орловская. – Л., 1969. – 208с.
1503972
  Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах : пособ. для учителя / С.М. Саврасова, Г.А. Ястребинецкий. – Москва, 1987. – 111 с.
1503973
  Ламуатье Ж.П. Упражнения по программированию на Фортране 4 : пер. с фр. / Ж.П. Ламуатье. – Москва : Мир, 1978. – 162 с.
1503974
  Ламзикова Н.В. Упражнения по пунктуации / Н.В. Ламзикова, Л.Г. Насонова. – М., 1981. – 64с.
1503975
  Преображенская Е.П. Упражнения по развитию речи при изучении грамматики. / Е.П. Преображенская, Л.Ф. Рындина. – Л., 1963. – 134с.
1503976
  Чистяков В.М. Упражнения по развитию русской речи учащихся VIII-X классов нерусских школ. / В.М. Чистяков. – М.
3. – 1958. – 206с.
1503977
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке : пособ. для учителей 8-10 классов / Бахарева Е.А. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 84 с. : ил.
1503978
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке : пособие для учителей 8-11 классов / Бахарева Е.А. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 92 с. : ил.
1503979
  Филиппов В.А. Упражнения по рисованию в восьмилетней школе V-VII классы / В.А. Филиппов. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1961. – 64 с.
1503980
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
1. – 1969. – 140с.
1503981
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
2. – 1969. – 139-262с.
1503982
  Троицкая Е.С. Упражнения по синтаксису / Е.С. Троицкая. – Л, 1959. – 112с.
1503983
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 239с.
1503984
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 271с.
1503985
  Крылова Р.В. Упражнения по словесному ударению в русском языке / Р.В. Крылова. – Минск, 1984. – 96с.
1503986
  Щербатский Б.М. Упражнения по стилистике. / Б.М. Щербатский. – М., 1959. – 116с.
1503987
  Лившиц Я.Д. Упражнения по строительной механике / Я.Д. Лившиц. – Киев; Львов, 1948. – 218с.
1503988
  Ляпин Е.С. Упражнения по теории групп / Е.С. Ляпин, А.Я. Айзенштат, М.М. Лесохин. – Москва : Наука, 1967. – 264 с.
1503989
  Фогельсон Е. Упражнения по технической математике / Е. Фогельсон. – Ленинград : Гос. из-во, 1925. – 94с.
1503990
  Хлебникова И.Н. Упражнения по фонетике русского языка / И.Н. Хлебникова. – М., 1963. – 143с.
1503991
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка для нерусских / Л.Г. Скалозуб, Л.С. Ковалева. – вып. 1. – Киев, 1971. – 94с.
1503992
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка. / Л.Г. Скалозуб. – К.
ч. 1. – 1961. – 64с.
1503993
  Ведин Ю.П. Упражнения по формальной логике / Ю.П. Ведин. – Рига, 1968. – 96с.
1503994
  Алямская Н.В. Упражнения по французскому языку : Exercices de grammaire. Глагол. Le verbe / Н.В. Алямская, П.И. Заславская, Е.В. Успенская. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1964. – 72 с.
1503995
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1969. – 72 с.
1503996
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1970. – 45с.
1503997
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1973. – 56с.
1503998
  Лапидус Б.А. Упражнения с ключом для лабораторной и домашней работы к "Практическому курсу английского языка для продвинутого этапа обучения". / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – М., 1975. – 152с.
1503999
  Мавромати Д.П. Упражнения художественной химнастики / Д.П. Мавромати. – М., 1972. – 142с.
1504000
  Лошкарев А.Г. Упражнения, задачи и контрольные задания по физической химии / А.Г. Лошкарев. – Свердловск, 1962. – 98с.
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,