Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1502001
  Азімов О.Т. Теоретичні аспекти "геофізичного" варіанту передачі інформації з глибин Землі на поверхню // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В статті системно узагальнено і з феноменологічних позицій аналітично розглянуто теоретичні засади використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у процесі дослідження особливостей структури земної кори. Наведено чотири групи нелінійних ...
1502002
  Фалатюк О.С. Теоретичні аспекти адміністративно-правового забезпечення вантажних перевезень автотранспортом в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 161-168. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто сучасні наукові погляди на такі категорії науки адмі-ністративного права, як адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правове регулювання, державне управління, механізм правового регулювання. Здійснено їх аналіз, ...
1502003
  Сірант М. Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 338-346. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1502004
  Колесник О.О. Теоретичні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу / О.О. Колесник, С.В. Виговська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розкрито сутність поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності», проаналізовано теоретико-методологічні підходи до його трактування. В статье раскрыта суть понятия «активизация учебно-познавательной деятельности», проанализированы ...
1502005
  Ковальчук Н.О. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування / Н.О. Ковальчук, М.П. Федишин, А.В. Жаворонок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
1502006
  Спірідонова К.О. Теоретичні аспекти аутсорсингу як інструменту управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 152-160. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1502007
  Єгоричева С.Б. Теоретичні аспекти банківських інновацій : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 86-96. – Бібліогр.: 17 назв
1502008
  Ведернікова С.В. Теоретичні аспекти банківської конкуренції // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 37-42. – ISBN 978-966-2710-92-2
1502009
  Маркова Н.С. Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку / Н.С. Маркова, А.А. Дем’яненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
1502010
  Жибер Т.В. Теоретичні аспекти бюджетного устрою : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 9 назв
1502011
  Бурда В.Є. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації як одного з механізмів формування ресурсної бази місцевого самоврядування / В.Є. Бурда, Л.В. Петряніч // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 167-170. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1502012
  Демченко С.Ф. Теоретичні аспекти вдосконалення економчного судочинства в Україні (концепція дослідження) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 106-111
1502013
  Гетьман-Пятковська Теоретичні аспекти взаємодії моралі і міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
1502014
  Овчаренко Т. Теоретичні аспекти вивчення закономірностей інвестиційного процесу Дж.М. Кейнса // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 88-97. – ISSN 2078-5860
1502015
  Райнова Л.Б. Теоретичні аспекти визначення окремих складових бази податку з доходів фізичних осіб : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-69. – Бібліогр.: 14 назв
1502016
  Дубогрій Н.В. Теоретичні аспекти визначення поняття та змісту (елементного складу) правового статусу суб"єктів інформаційних правовідносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 31-37. – ISSN 2413-6433
1502017
  Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення сутності банку і змісту банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.5-11. – ISSN 1605-2005
1502018
  Паскар Теоретичні аспекти визначення форми цивільних процесуальних правовідносин / Паскар, АЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-84. – (Правознавство ; Вип.311)
1502019
  Грабовська О.О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 171-173. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1502020
  Нємцева А.О. Теоретичні аспекти відповідальності без вини у цивільному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 2220-1394
1502021
  Гаврилко П. Теоретичні аспекти відродження сільського господарства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-201. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  У статті розглянуто сутність та роль кооперації в сільському господарстві. Наведено критерії відродження сільського господарства.
1502022
  Євтушевська О.О. Теоретичні аспекти впровадження методу бюджетування витрат на виробництво // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 64-69 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2312-847X
1502023
  Бугера Ю.Ю. Теоретичні аспекти впровадження творчих та дослідницьких методів засвоєння термінології студентами в галузі спеціальної освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 140-141
1502024
  Козаченко Т.І. Теоретичні аспекти геоінформаційного моделювання // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-56. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1502025
  Юрченко Л.А. Теоретичні аспекти деінфляційної політики в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.67-71. – ISBN 5-7763-2435-1
1502026
  Лопаткіна І.В. Теоретичні аспекти державних замовлень в контексті економічної політики держави // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.18-25.
1502027
  Радейко Р.І. Теоретичні аспекти деформалізованих констукцій у праві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 184-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1502028
  Гусаков Є. Теоретичні аспекти диференціації політичних концепцій правоцентристських та праворадикальних політичних течій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7069-14-9
1502029
  Єфіменкова Н.М. Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 124-128. – ISSN 2306-6806
1502030
  Буличова Т.В. Теоретичні аспекти дослідження взаємодії населення і природи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 55-60. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 5-8238-D147-5
1502031
  Гуменюк Ю.П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи / Ю.П. Гуменюк, Г.П. Гоголь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 484-497. – ISSN 0321-0499
1502032
  Павленко Н.В. Теоретичні аспекти дослідження людського багатства в контексті соціальної діяльності // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 205-210
1502033
  Білецька Т.В. Теоретичні аспекти дослідження міграційних процесів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 72-75
1502034
  Ларін С.В. Теоретичні аспекти дослідження питання боротьби з фінансуванням терористичної діяльності: понятійно-категорійний апарат // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 93-98
1502035
  Бура Х.В. Теоретичні аспекти дослідження проблеми субстратного впливу на генезу англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 39-45


  Розглянуті етапи еволюції англійської мови і можливості субстратних впливів на її формування. Рассмотрены этапы эволюции английского языка и возможности субстратного влияния на его формировании. The article focuses on the stages of the English ...
1502036
  Шевчук А.А. Теоретичні аспекти дослідження ролі інструментів контролю щодо формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 170-174. – ISSN 2308-6912


  Формування нової системи державного контролю за ресурсами місцевих бюджетів має ґрунтуватися на використанні фінансових інструментів управління, що є необхідним для забезпечення соціально-економічної стабільності країни. На сьогоднішній день з огляду ...
1502037
  Письменна Т. Теоретичні аспекти дослідження системи державного фінансового контролю // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 149-153. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1502038
  Клочко А.О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті проведено аналіз наукових підходів до визначення стилю управління керівників освітніх організацій. Теоретично обгрунтовано співвідношення понять «стиль управління» і «стиль керівництва» із розглянутих вихідних положень про співвідношення ...
1502039
  Процюк Т. Теоретичні аспекти дослідження сучасних інтеграційних процесів енергетичного ринку ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 390-395. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1502040
  Шинкаренко Д.А. Теоретичні аспекти дослідження сфери телекомунікаційних послуг великого міста // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 119-125. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826
1502041
  Малахова О.В. Теоретичні аспекти дослідження феномену масового свята й видовища в контексті розвитку художньої творчості // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 52-66. – ISSN 2077-9542
1502042
  Жила В.Г. Теоретичні аспекти дослідження фразеології в корейському мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 195-199
1502043
  Дейнека В О. Теоретичні аспекти дослідженя впливу державних видатків на економічне зростання // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 38. – С. 105-115. – ISSN 2305-7491
1502044
  Бабікова К.О. Теоретичні аспекти екологічного туризму та напрями збалансованого розвитку в туристичній галузі // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 43-49. – ISSN 2310-4678
1502045
  Степаненко А.В. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку / А.В. Степаненко, А.А. Омельченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 40-53 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1502046
  Харіна Теоретичні аспекти еколого-економічного регулювання діяльності підприємств / Харіна, 0.0. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 278-283


  Розглянуто основні теоретичні засади економічної діяльності підприємств. Висвітлено сутність та складові еколого-економічного регулювання, запропоновано групування провідних важелів впливу та умови застосування.
1502047
  Устинова І.П. Теоретичні аспекти економіко-правового змісту фінансової децентралізації в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-92. – ISSN 2219-5521
1502048
  Григор"єва Л.О. Теоретичні аспекти ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.125-128
1502049
  Криволапов Е.А. Теоретичні аспекти забезпечення безпеки сфери туризму в Україні / Е.А. Криволапов, Д.А. Люта // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 63. – С. 25-30. – ISSN 2308-135X
1502050
  Крамарев Г.В. Теоретичні аспекти забезпечення сталого розвитку промисловості України : монографія / Крамарев Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-276. – ISBN 978-617-7801-06-0
1502051
  Вачевська Н.Л. Теоретичні аспекти заробітної плати в умовах ринкової економіки : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 177-187. – Бібліогр.: 18 назв
1502052
  Мельник С.І. Теоретичні аспекти застосування антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1502053
  Христенко О.В. Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства / О.В. Христенко, А.С. Остапчук // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 103-109. – ISSN 2218-1199
1502054
  Хомишак О. Теоретичні аспекти змішаного навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 74-77. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано теоретичні основи змішаного навчання. Доведено переваги використання змішаної технології для удосконалення навчального процесу у ВНЗ.
1502055
  Мозгова Г.В. Теоретичні аспекти імпортної діяльності підприємств України / Г.В. Мозгова, В.А. Євтушенко, Д.Д. Стовбуненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 34-40. – ISSN 2222-4459
1502056
  Навроцька Н. Теоретичні аспекти інвестиційного процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 40-42. – ISSN 1728-9343
1502057
  Васьківська К.В. Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 24-27. – ISSN 2071-4653
1502058
  Спринчук Н.А. Теоретичні аспекти інвестування польового кормовиробництва та вплив зміни клімату на галузь / Н.А. Спринчук, О.О. Чернелівська, І.С. Воронецька // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1502059
  Варцаба В.І. Теоретичні аспекти інноватизації управління розвитком регіональних суспільних систем на основі комплексу феноменів "сінтелектика – синергія – синархія" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 97-105. – ISSN 2222-4459
1502060
  Карпухно І. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 33-37. – ISSN 1728-9343
1502061
  Поволоцька О.Л. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.274-278. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1502062
  Лелюх В.В. та інш. Теоретичні аспекти іноземного інвестування в Україні // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.54-55
1502063
  Наулік Н. Теоретичні аспекти інституту омбудсмана // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 116-121
1502064
  Пушкарьова Т. Теоретичні аспекти інформатізації освіти у моделі "1 учень - 1 комп"ютер" / Т. Пушкарьова, Е. Лозовський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
1502065
  Бейліс Л.І. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 37-44. – ISBN 978-966-529-203-6
1502066
   Теоретичні аспекти керування варіабельністю в сімействах програмних систем / К.М. Лавріщева, О.О. Слабоспицька, А.Л. Колесник, Г.І. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Визначено вимоги до керування варіабельністю - здатністю артефактів сімейства програмних систем (СПС) бути зміненими, налаштованими чи конфігурованими для застосування в певному контексті. На підтримку вимог запропоновано узгоджені моделі ...
1502067
  Ментух Н. Теоретичні аспекти класифікації лізингу / Н. Ментух, О. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 75-80. – ISSN 2524-0129
1502068
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 56-59
1502069
  Васильков Є.В. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 15-21. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1502070
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості / О. Стрішенець, К. Павлов // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1502071
  Веретенникова Т.А. Теоретичні аспекти консультативної діяльності адвоката // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 62-67


  Стаття присвячена визначенню правової природи консультативної діяльності адвоката, її поняття та види. Також, дослідженню теоретичних положень щодо поділу консультативної діяльності на етапи та виділенню технологічних, психологічних, тактичних прийомів ...
1502072
  Череп О.Г. Теоретичні аспекти контролінгу в системі управління діяльністю підприємств / О.Г. Череп, А.А. Долинська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 53-60. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1502073
  Котович В. Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойконімії України // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 42-52. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1502074
  Мамалига С.В. Теоретичні аспекти маркетингу партнерських відносин : економіка та управління підприємствами / С.В. Мамалига, І.П. Сергін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 143-146. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1502075
  Ільницький Д.Я. Теоретичні аспекти мистецького світогляду Богдана Ігоря Антонича : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Ільницький Данило Ярославович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1502076
  Синенко О.О. Теоретичні аспекти мікрофінансування: форми, моделі та вплив на розвиток підприємництва / О.О. Синенко, Н.С. Танклевська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 32-40. – ISSN 2306-6792
1502077
  Кузьмін О.Є. Теоретичні аспекти моделей розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 124-132. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1502078
  Скіцько В. Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємтсва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-58. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджено існуючі моделі інформаційних потоків; запропоновано ієрархічні рівні моделювання інформаційних потоків; для загального випадку описано можливі порушення, які можуть мати місце у процесі протікання інформаційних потоків; пропонуються ...
1502079
  Чорний О. Теоретичні аспекти моделювання національної економіки засобами економічної кібернетики та бізнес-інформатики // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – С. 41-48. – ISSN 2411-5215
1502080
  Татарченко Г. Теоретичні аспекти моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 79. – С. 381-395. – ISSN 2076-815X
1502081
  Бісмут Р. Теоретичні аспекти Новел Гі де Мопассана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 200-214. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1502082
  Штанько О.Д. Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 109-117. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
1502083
  Чміль Г. Теоретичні аспекти організації аудиту маркетингу на торговельному підприємстві / Г. Чміль, Г. Верзілова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 89-97. – ISSN 2410-0706
1502084
  Зелінська М.І. Теоретичні аспекти організації державного фінансового контролю - основного завдання Держаудитслужби / М.І. Зелінська, С.І. Сухарєва // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 99-108. – (Серія "Державне управління")
1502085
  Каричковський В.Д. Теоретичні аспекти організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах України // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 107-110. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1502086
  Біла М.Р. Теоретичні аспекти організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 17-21
1502087
  Товканець О.С. Теоретичні аспекти освітнього менеджменту вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 195-197. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
1502088
  Меншій А.М. Теоретичні аспекти осмислення дефініції "літературна школа" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 159-165. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  У статті осмислюються теоретичні аспекти дефініції "літературна школа". Встановлено, що літературна школа - це самобутнє мистецьке явище, яке об"єднує письменників, зорієнтованих на мистецькі досягнення видатного попередника чи сучасника. Художників ...
1502089
  Заярна І. Теоретичні аспекти осмислення необароко в сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 108-114
1502090
  Сумарєва К.В. Теоретичні аспекти особливостей формування "Я-концепції" дитини молодшого шкільного віку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 242-252. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1502091
  Рассказов О.І. Теоретичні аспекти оцінки впливу потенціалу агропромислових формувань на розвиток економіки України // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 147-156. – ISSN 2410-9576
1502092
  Машкіна В.В. Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 80-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1502093
  Булавинець О. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління позиченим капіталом підприємства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 159-166 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1502094
  Воробйова Н.М. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 56-64. – ISSN 2074-8922
1502095
  Устинова І.Г. Теоретичні аспекти оцінювання фінансового стану підприємства / І.Г. Устинова, Т.М. Горак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 389-393. – ISSN 0321-0499
1502096
  Глущенко Л.Д. Теоретичні аспекти партнерської взаємодії, як оптимальної інтеграційної стратегії розвитку промислових підприємств / Л.Д. Глущенко, О.Г. Ратушняк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 25-29
1502097
  Кандагура К.С. Теоретичні аспекти побудови взаємовідносин органів державної влади з громадськістю через засоби масової інформації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 209-214. – (0). – ISSN 2078-9165
1502098
  Синчак В.П. Теоретичні аспекти побудови податкової системи в сільському господарстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 341-348. – (Право. Економіка. Управління)
1502099
  Новосьолова О.С. Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 301-307. – ISSN 1993-0259
1502100
  Мосенкіс Ю.Л. Теоретичні аспекти поглибленого діахронічного дослідження основної лексики : до пробл. гіпотет. первісного мовного стану як найдавнішого етапу до історії укр. мови / Ю.Л. Мосенкіс. – Київ : Віпол : Перше вересня, 1997. – 205 с.
1502101
  Коваль О.В. Теоретичні аспекти податкового регулювання суб"єктів індустрії програмної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 43-47
1502102
  Барабаш Н. Теоретичні аспекти поділу ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони й іншого призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 18-23
1502103
  Аккурт В.Є. Теоретичні аспекти поняття сугестивності в лінгвістиці // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 5-17. – (Лінгвістичні науки ; № 28). – ISSN 2616-5317
1502104
  Гетьманцев О.В. Теоретичні аспекти поняття цивільної процесуальної форми // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.43-47. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1502105
  Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права / О.В. Буткевич. – Київ : Україна, 2003. – 800 с. – ISBN 966-524-131-1
1502106
  Семчик В.І. Теоретичні аспекти правового забезпечення інвестицій в аграрну сферу України // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 173-183. – ISBN 978-617-7021-00-0
1502107
  Вінник Оксана Мар"янівна Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : Дис. ... докт.юрид.наук; 12.00.04 / Вінник О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 631л. – Бібліогр.: л.492-631
1502108
  Вінник Оксана Мар"янівна Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04 / Вінник О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 37 назв.
1502109
  Ващишин М. Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 110-118. – ISSN 1026-9932
1502110
  Гармаш Є.В. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 50-54
1502111
  Чала О. Теоретичні аспекти проблем розвитку екологічного законодавства та шляхи їхнього вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 58-60
1502112
  Раєвська Я.М. Теоретичні аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 152-153
1502113
  Карельська Є.В. Теоретичні аспекти проблеми суб"єктів музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 352-359. – ISSN 2226-2180
1502114
  Канішевська Л. Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до здоров"я у студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Уточнено сутність феномена "ціннісне ставлення до здоров"я" як цілісної системи індивідуальних, вибіркових зв"язків особистості з різними явищами та предметами оточуючого середовища, що знаходить прояви у практичній життєдіяльності, емоціях і оцінках ...
1502115
  Хаустов М.М. Теоретичні аспекти проведення рекламних кампаній у мережі Інтернет // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 350-361. – ISSN 2222-4459
1502116
  Чередниченко Л.А. Теоретичні аспекти професійного становлення майбутнього вчителя початкової школи в системі сучасної вищої освіти // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 85-89
1502117
  Ковальчук Т.І. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних педагогів в Україні // Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук. – Київ : НУБіП України, 2012. – [Ч. 1]. – С. 91-129. – ISBN 978-966-452-115-1
1502118
  Зосименко О. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напряму // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 183-192. – ISSN 2312-5993
1502119
  Галазюк Н.М. Теоретичні аспекти регулювання дохідності природних монополій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 162-167. – ISBN 5-7763-2435-1
1502120
  Третяк Д.Д. Теоретичні аспекти ризик-менеджменту банку / Д.Д. Третяк, П.А. Душейко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 100-107. – ISSN 2306-6806
1502121
  Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-32. – ISSN 0131-775Х
1502122
  Черкас Н.І. Теоретичні аспекти розвитку глобальних мереж і ланцюгів вартості: нова парадигма глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 52-59. – ISSN 2222-4459
1502123
  Мельник С.М. Теоретичні аспекти розвитку монополізованих ринків житлово-комунальних послуг : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1502124
  Макеєнко А.Г. Теоретичні аспекти розвитку управлінських інновацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
1502125
  Барко В.І. Теоретичні аспекти розробки професіограм основних видів службової діяльності в Національній поліції України / В.І. Барко, І.О. Дубова, В.В. Барко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 343-351. – ISSN 2072-8670
1502126
  Шегда А. Теоретичні аспекти розробки сучасної концепції підготовки менеджерів // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-33 : ф. автора. – ISSN 1682-2366
1502127
  Алексеєнко М.Д. Теоретичні аспекти розуміння економічної сутності дефініції "депозит" у контексті формування ресурсної бази банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 55-58
1502128
  Семеніхін І.В. Теоретичні аспекти розуміння правової доктрини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 36-50. – ISSN 2224-9281
1502129
  Хлобистов Є. Теоретичні аспекти соціально-економічного дослідження екологічної безпеки // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-76. – ISSN 0131-775Х
1502130
  Юрчик Г.М. Теоретичні аспекти соціального захисту сімей в Україні / Г.М. Юрчик, Б.Б. Давидчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 240-253. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1502131
  Ладиченко В. Теоретичні аспекти співвідношення вертикальних обмежень та принципу свободи договору / В. Ладиченко, І. Кравцова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 163-170. – ISSN 2663-5313
1502132
  Небрат В. Теоретичні аспекти становлення державних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 185-194. – ISSN 1818-5754
1502133
  Шкляєва Г.О. Теоретичні аспекти становлення успішного бренду // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 271-279. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1502134
  Васильев О. Теоретичні аспекти створення скорингових моделей // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 73-81. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1502135
  Маховка В.М. Теоретичні аспекти стратегічного антикризового управління підприємствами в сучасних умовах // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (63). – С. 68-71. – ISSN 2218-1199
1502136
  Мартиненко А.М. Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку страхового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-78
1502137
  Яремчук А. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 54-55
1502138
  Нечепурний Н.В. Теоретичні аспекти сутності економічного стану сільськогосподарського підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 77-83
1502139
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємницьких структур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.23-27
1502140
  Созанський Л.Й. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 273-278. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1502141
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей / Т.А. Говорушко, Д.0. Кроніковський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 7-10
1502142
  Поляк Н.П. Теоретичні аспекти сутності кредиту // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1502143
  Смоголь О.А. Теоретичні аспекти сучасної компаративістики // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 234-240. – ISBN 5-7763-2385-1
1502144
  Новаковська І. Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 46-50. – ISSN 1810-3944
1502145
  Янків М.М. Теоретичні аспекти та особливості функціонування транскордонного регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 6-12. – ISSN 2222-4459
1502146
  Тищенко А.В. Теоретичні аспекти та практичні результати підвищення продуктивності люцерни на основі селекційних досягнень та сортової агротехніки півдня України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Тищенко Андрій Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошуваного землеробства. – Херсон, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 57 назв
1502147
  Єськов О.Л. та інш. Теоретичні аспекти та практичні складові мотивації експортної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С56-61
1502148
  Газуда М.В. Теоретичні аспекти та роль людського фактору в реалізації концепції сталого (стійкого) розвитку Українських Карпат // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 74-78. – (Економіка ; Вип. 30)
1502149
  Власюк Г.В. Теоретичні аспекти та тенденції в управління виробничими витратами на підприємствах у ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1502150
  Каверцев Сергій Володимирович Теоретичні аспекти технології вирощування та наступної обробки напівпровідникових твердих розчинів на основі сполук А В : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.06 / Каверцев Сергій Володимирович; НАН України. Ін-тут фізики напівпровідн. – К., 1999. – 18л.
1502151
  Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.31-36
1502152
  Віштак І.В. Теоретичні аспекти трансферу технологій: сутність, результативність, підходи до управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 215-221. – ISSN 2222-4459
1502153
  Купалова Г.І. Теоретичні аспекти трудової мотивації працівників військово-промислового комплексу в умовах конверсії / Г.І. Купалова, Д.М. Котій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні питання сутності мотивації праці та її складових у контексті конверсії військово-промислового комплексу. Сформульовано концептуальні підходи щодо моделі трудової мотивації.
1502154
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного розвитку регіону / О. Стрішенець, О. Ляшенко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1502155
  Матвієнко Володимир Миколайович. Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії. : 11.00.02. Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Матвієнко Володимир Миколайович.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20 с.
1502156
  Шуміло О.С. Теоретичні аспекти управління витратами на підприємстві / О.С. Шуміло, А.А. Пакуліна, І.В. Далудіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 306-311. – ISSN 2222-4459
1502157
  Кульчицький М. Теоретичні аспекти управління кредитним механізмом комерційних банків в умовах глобалізації / М. Кульчицький, Т. Кікена // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 298-304. – ISSN 0201-758Х
1502158
  Макаренко Ю.П. Теоретичні аспекти управління кредитним портфелем банківської установи / Ю.П. Макаренко, Д.О. Самойлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 87-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1502159
  Іваннікова Н.А. Теоретичні аспекти управління людськими ресурсами підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-124. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1502160
  Кудлай В.Г. Теоретичні аспекти управління маркетингом підприємства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-9.
1502161
  Тонких О.Г. Теоретичні аспекти управління мотиваційним процесом у сфері міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 203-209.
1502162
  Данилків Х.П. Теоретичні аспекти управління оборотним капіталом підприємств / Х.П. Данилків, Н.Є. Гембарська, Когут-Ференс // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 123-134. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 2). – ISSN 2522-1639
1502163
  Стецюк Н. Теоретичні аспекти управління персоналом центральних органів виконавчої влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69-77
1502164
  Малярчук І.І. Теоретичні аспекти управління податковими платежами підприємства / І.І. Малярчук, Л.П. Стеців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 44-51. – ISSN 2522-1620
1502165
  Павленко І.М. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 231-236.
1502166
  Козирєва О.В. Теоретичні аспекти управління проектними ризиками в ІТ-компаніях / О.В. Козирєва, М.Є. Іванов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 420-425. – ISSN 2222-4459
1502167
  Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-121 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1502168
  Огієнко О.І. Теоретичні аспекти управління якістю освіти дорослих // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 180-201. – ISBN 978-966-698-251-8
1502169
  Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 83-88. – ISSN 1818-5754
1502170
  Бречко О. Теоретичні аспекти фінансового механізму державного регулювання економіки регіону // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 68-73. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1502171
  Бровко Л.І. Теоретичні аспекти фінансового планування на державних підприємствах / Л.І. Бровко, О.В. Пасечник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1502172
  Капелюш А.А. Теоретичні аспекти фінансової стабілізації та її особливості в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджені теоретичні засади фінансової стабілізації.
1502173
  Вінниченко О.В. Теоретичні аспекти фінансової стійкості банку / О.В. Вінниченко, В.В. Громакова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 375-381. – ISSN 2222-4459
1502174
  Вініченко І.І. Теоретичні аспекти формування антикризової стійкості сільськогосподарських підприємств / І.І. Вініченко, М.М. Комська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 3-8. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1502175
  Вожжов А.П. Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання / А.П. Вожжов, О.Л. Гринько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 20-33. – Бібліогр.: 46 назв
1502176
  Подозьорова А.В. Теоретичні аспекти формування базових компетентностей майбутніх економістів у коледжі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 113-116. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1502177
  Михайленко О.В. Теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу АПК : економіка та управління національним господарством / О.В. Михайленко, Н.С. Скопенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 74-79 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1502178
  Руженський М.М. Теоретичні аспекти формування економічних основ соціального захисту населення в ринковій економіці // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 294-298
1502179
  Скидан О.В. Теоретичні аспекти формування затратних чинників продуктивності аграрних підприємств / О.В. Скидан, В.В. Вітвіцький // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 3 (76). – С. 19-29. – ISSN 2663-2144
1502180
  Чемера Н.Я. Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможного кадрового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.215-221. – ISSN 0321-0499
1502181
  Коломієць О.В. Теоретичні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 25-29.
1502182
  Помазан Л.М. Теоретичні аспекти формування методики визначення показників ефективності виробництва і реалізації зерна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 74-78. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1502183
   Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку регіонів України / Д.Г. Михайленко, І.Г. Павловська, М.А. Шавлак, О.В. Єремєєв // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 117-126. – ISSN 2222-4459
1502184
  Кириченко Т. Теоретичні аспекти формування мовленнєвої культури майбутніх психологів у процесі професійної підготовки // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 113-124. – ISSN 2309-1797
1502185
  Куруч А.В. Теоретичні аспекти формування політичної компетентності військовослужбовців: історичний аспект // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 83-90. – ISSN 2074-8922


  "...Акцент зроблено на необхідності проведення досліджень для визначення стану сформованості політичної компетентності курсантів, а також надані пропозиції керівництву вищих військових навчальних закладів для покращення якості освіти та підвищення ...
1502186
  Чміль Н.С. Теоретичні аспекти формування професійного мовлення у студентів // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 174-183. – ISSN 2309-1797
1502187
  Федорчук Л.П. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності медичної сестри до роботи в інклюзивних закладах освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 173-178. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1502188
  Пащенко Ю.Є. Теоретичні аспекти формування ринкового механізму ціноутворення в телекомунікаційній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 115-120
1502189
  Колодізєв О. Теоретичні аспекти формування робочої групи при виборі моделі стратегічного управління банком : аналізують науковці / О. Колодізєв, О. Штаєр // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1502190
  Бєлікова Н.В. Теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
1502191
  Курмаєв П.Ю. Теоретичні аспекти формування системи управління зиінами підприємницьких структур // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/1. – С. 9-11. – ISSN 2409-1944
1502192
  Редзюк Н.П. Теоретичні аспекти формування цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (сфера обслуговування) у процесі професійної підготовки / Н.П. Редзюк, В.В. Різник // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 218-231. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1502193
  Філоненко М. Теоретичні аспекти функцій менеджменту податків / М. Філоненко, І. Баденко // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 120-125-
1502194
  Шай Р. Теоретичні аспекти функціонування громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 88-91. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1502195
  Бугай Л. Теоретичні аспекти функціонування публіцистичного тексту в парадигмі постмодернізму // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 39-45


  Стаття присвячена питанням публіцистичного мислення і публіцистичного тексту в контексті їх інтеграції у парадигму постмодернізму. The article is devoted to the question ofpublicistic thinking and publicistic text in context of their integration in ...
1502196
  Нашинець-Наумова Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 42-46
1502197
  Мартинюк Г.П. Теоретичні аспекти функціонування системи оподаткування доходів фізичних осіб // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 389-394. – ISSN 2222-4459
1502198
  Ткач А. Теоретичні аспекти функціонування сукупного грошового обороту // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 495-501. – ISBN 966-7574-11-3
1502199
  Бритвєнко А.С. Теоретичні аспекти хеджування ф"ючерсними контрактами / А.С. Бритвєнко, С.В. Батрак, Г.Д. Хомічук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 98-103. – ISSN 1997-4167


  "Надано визначення поняття «хеджування» та обгрунтовано діяльність хеджерів. Приведено класифікацію видів хеджування та позабіржових інструментів хеджування. Розглянуто типи, витрати і стратегії хеджування, а також його мета, переваги та недоліки. ...
1502200
  Шишенко І.В. Теоретичні аспекти цифрової трансформації професійної підготовки майбутніх фахівців / І.В. Шишенко, І.І. Харченко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 241-244. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1502201
  Замятіна Н.В. Теоретичні аспекти явища мобінгу у трудових колективах / Н.В. Замятіна, Г.В. Долга // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 98-106. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті розкриваються проблеми взаємин групи й особистості в трудовому колективі, а саме таке явище, як мобінг. Розглядається становлення терміна "мобінг" у контексті професійної діяльності. Авторами здійснено короткий науковий екскурс до першоджерел ...
1502202
  Котигоренко В. Теоретичні виміри етнічних контекстів суспільного конфлікту // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-37. – ISSN 1609-5499
1502203
  Поліщук Ю.М. Теоретичні виміри етнічної і національної ідентичностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 197-213
1502204
  Кіктенко В.О. Теоретичні висновки і підсумки проекту "Наука й цивілізація в Китаї" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 157-166. – ISSN 1608-0599
1502205
  Горожанкіна М.Є. Теоретичні витоки інституціональної кризи в Україні // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 3 (59). – С. 66-73. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1502206
  Стегній Олександр Теоретичні витоки та особливості інституціоналізації соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.17-45. – ISSN 1563-3713
1502207
  Дейнеко О. Теоретичні вісі концепту соціальної згуртованості: переосмислюючи творчість Е. Дюркгейма // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 23. – С. 12-20. – ISSN 2077-5105
1502208
  Федорів О.С. Теоретичні вправи з хімії / О.С. Федорів, 1929. – 140с.
1502209
  Кисіль С.С. Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 66-70. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1502210
  Колодна А.І. Теоретичні джерела марксистської філософії / А.І. Колодна. – Чернівці, 1969. – 44с.
1502211
  Корж М.О. Теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1502212
  Лавриненко О.В. Теоретичні дискусії сутності валютної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 20-23
1502213
  Тополь О.В. Теоретичні долідження старіння: психологічні концепції розвитку особистості // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 276-284
1502214
  Десятнюк О. Теоретичні домінанти моделювання антиризикових заходів у сфері оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 10-15. – ISSN 1818-5754
1502215
  Павлюк Т.С. Теоретичні дослідження бального танцю як основна складова культурологічного аналізу мистецтва хореографії // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 125-128
1502216
  Нахапетова О.В. Теоретичні дослідження конотації в сучасному мовознавстві // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 14-19
1502217
  Бунчук М.М. Теоретичні дослідження міжнародного тероризму: сутність та механізми протидії // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 83-90
1502218
  Ніконов К.В. Теоретичні дослідження очищення рідини в електричному полі / К.В. Ніконов, В.М. Шмиголь, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 55-63


  Зацікавленість дослідників застосуванням електричних силових полів для очищення рідких діелектриків від механічних частинок забруднення, підштовхнуло авторів цієї статті на спробу скласти математичну модель та проаналізувати вплив електричних, фізичних ...
1502219
  Варламов Є.М. Теоретичні дослідження рецептури допоміжного матеріалу технологічного призначення для забезпечення екологічної безпеки виробів транспортних трубопровідних систем / Є.М. Варламов, В.Г. Котух, К.М. Палєєва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1502220
  Рєпнова Т. Теоретичні дослідження та нормативно-правові засади психологічгої культури публічних службовців // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 70-77. – ISBN 978-617-7768-17-2
1502221
  Тихий В. Теоретичні засади (ідейні основи) Конституції України та їх методологічне значення для правових досліджень (тези) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-86
1502222
  Корнелюк О.А. Теоретичні засади активізації транскордонного співробітництва міських поселень // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 173-182. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1502223
  Коцеруба Н.В. Теоретичні засади аналізу банкрутства підприємства / Н.В. Коцеруба, І.Ф. Лобачева // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 52-59. – ISSN 2522-1620
1502224
  Микулець В.Ю. Теоретичні засади аналізу інституту Президента / В.Ю. Микулець, Н.Л. Савченко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 72-78. – ISBN 978-966-7359-77-5
1502225
  Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 5 (214), травень. – С. 24-29. – ISSN 2076-9326
1502226
  Олещук П. Теоретичні засади аналізу політичних наративів як засобу дослідження політичного дискурсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 18-21
1502227
  Поворознюк Р.В. Теоретичні засади англо-українського письмового та усного перекладу медичних текстів : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Поворознюк Роксолана Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 511 арк. – Бібліогр.: арк. 410-492
1502228
  Поворознюк Р.В. Теоретичні засади англо-українського письмового та усного перекладу медичних текстів : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Поворознюк Роксолана Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1502229
  Літвінчук Л. Теоретичні засади андрагогічної освіти як філософська проблема // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 29-30
1502230
  Дземан А.М. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 8-15
1502231
  Кушнаренко Н.М. Теоретичні засади бібліотечного краєзнавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 119-131. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються сутність і структура бібліотечного краєзнавства як відносно самостійної інтеграційно-цілісної сфери професійної бібліотечної діяльності.
1502232
   Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління / А. Сава, М. Палюк, О. Завитій, Н. Саменишена // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1/2. – С. 21-28. – ISSN 2410-0706
1502233
  Шаповал С.Л. Теоретичні засади бюджетного планування в системі соціально-економічного розвитку країни // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 143-151. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1502234
  Зоря О.П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб"єктів господарської діяльності банківськими установами / О.П. Зоря, Р.В. Малишев // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 77-79. – ISSN 2306-6814
1502235
  Мазуренко Г.М. Теоретичні засади взаємодії виборчої і партійної систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 134-139. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  На основі праць видатних політологів і власних спостережень автора аналізується взаємодія виборчої і партійної системи та встановлюється певна її закономірність.
1502236
  Полішкевич Л.Д. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 282-289
1502237
  Виклюк І.В. Теоретичні засади вивчення абревіації (на матеріалі турецької мови) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 43-54. – ISSN 1682-671Х
1502238
  Яворський Ю. Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 230-236. – ISSN 2413-0923
1502239
  Чорна Н.В. Теоретичні засади вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 429-434


  Статтю присвячено дослідженню теоретичного аспекту вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу крізь антологічний підхід. Постмодерний художній дискурс розглядається як специфічна форма відкритої художньої комунікації з нестійкою ...
1502240
  Бурдейна О.Р. Теоретичні засади вивчення менталітету у фокусі сучасних лінгвістичних студій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 13-18. – ISSN 2077-804X
1502241
  Yasakova N. Теоретичні засади вивчення мовної репрезентації семантики персональності // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 22-28. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1502242
  Кривенко С.М. Теоретичні засади вивчення питальних речень у контексті професйної діяльності // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – С. 25-37. – ISSN 2312-0665
1502243
  Гранадзер Г.Б. Теоретичні засади вивчення політичної реклами як елемента системи соціальної комунікації // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 53. – С. 195-205
1502244
  Вахніна Л. Теоретичні засади вивчення українсько-польського етнокультурного пограниччя // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 79-86. – ISBN 978-617-689-163-5
1502245
  Маковська Д. Теоретичні засади виділення суб"єктивних аспектів етнічного статусу як чинника регіональних етнополітичних конфліктів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 84-94
1502246
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 202л. – Бібліогр.: л.177-202
1502247
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1502248
  Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1502249
  Мостіпан О.М. Теоретичні засади визначення поняття "виборча система" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення поняття "виборча система". Порівнюється специфіка аналізу цього поняття у вітчизняній і зарубіжній традиції. The basic approaches of definition the concept of "electoral system" are revealed in this ...
1502250
  Табанова А.І. Теоретичні засади визначення поняття гендерної політики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (50)). – ISSN 2409-6857
1502251
  Шавелашвілі Є.В. Теоретичні засади визначення прикметника як семантико-граматичного класу слів сучасної турецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 491-498


  У статті розглядається теоретичні підходи вітчизняних та турецьких мовознавців до визначення прикметника як окремого семантико-граматичного класу слів сучасної турецької мови. Первинність функціонально-синтаксичного критерію спричинила відсутність у ...
1502252
  Гаманкова О.О. Теоретичні засади визначення ролі та місця держави на страховому ринку / О.О. Гаманкова, Д.В. Гаманков, О.В. Димніч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 65-78 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1502253
  Шевченко Н.В. Теоретичні засади визначення сутності та ролі державного фінансового контролю // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 22-26. – ISSN 2077-6330
1502254
  Шевчук В.П. Теоретичні засади визначення умов допустимості доказів // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 135-136. – ISBN 978-966-2571-07-3
1502255
  Патицька Х.О. Теоретичні засади визначення центро-периферичних взаємодій в умовах соціально-економічної диференціації регіонального розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 33-41 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
1502256
  Шавелашвілі Є.В. Теоретичні засади визначення частиномовного статусу числівника турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 517-520


  В статті розглядається частиномовний статус числівника в граматичній сис темі турецької мови. Аналізуються сучасні граматичні вчення як вітчизняного, європейського так і турецького мовознавства. Частиномовний статус числівника визна чається за ...
1502257
  Копиленко О. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам"яток права / О. Копиленко, Б. Кіндюк // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
1502258
  Курилін І.Р. Теоретичні засади використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-129.
1502259
  Миколайчук М.М. Теоретичні засади використання технології збалансованого управління на регіональному рівні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 61-63 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1502260
  Балабін В.В. Теоретичні засади військового перекладу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16, 035, 03 / Балабін Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 609 арк. – Додатки: арк. 522-609. – Бібліогр.: арк. 462-521
1502261
  Балабін В.В. Теоретичні засади військового перекладу : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.16 / Балабін Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назви
1502262
  Балабін В.В. Теоретичні засади військового перекладу в Україні : монографія / Балабін В.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : Логос, 2018. – 490, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 425-452. - Покажчики: с. 453-491. – Бібліогр.: с. 373-424. – ISBN 978-617-7446-68-1
1502263
  Шимків І. Теоретичні засади внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 183-188. – ISSN 2409-9244


  У статті розглянуто сутність, принципи та форми організації внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини. Окреслено зміст програм моніторингових досліджень. Проаналізовано методи внутрішнього моніторингу. Зроблено висновок щодо важливості ...
1502264
   Теоретичні засади впровадження громадянської освіти в Україні та Австрії / Б. Гульнер, О. Царик, У. Мауріч, Н. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 195-204. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1502265
  Тарасюк М.В. Теоретичні засади державного податкового менеджменту // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 3 (20). – С. 3-8. – ISSN 2308-1988
1502266
  Бакуменко В.Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-617-696-075-1
1502267
  Бугайцов С.Г. Теоретичні засади державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 77-82. – ISSN 2306-6814
1502268
  Кушнерук А.С. Теоретичні засади державної політики промислового розвитку на засадах маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1502269
  Зубрицька М. Теоретичні засади дискурсу гібридності з погляду рецептивної естетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 32-40. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1502270
  Поліщук Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 83-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1502271
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці на основі праць західних психологів. Визначено умови і шляхи зниження рівня амбівалентних атитюдів, встановлено їх кореляти з особистісними диспозиціями. Значну увагу ...
1502272
  Шелестов О.М. Теоретичні засади дослідження виборчих технологій в електоральному процесі України та проблеми їх ефективності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 748-754. – ISSN 1563-3349


  Здійснено політологічний аналіз ефективності виборчих технологій та проаналізовано їх вплив на електоральні процеси в Україні. Осуществлен политологический анализ зффективности избирательных технологий и проанализировано их влияние на злекторальные ...
1502273
  Савенко В. Теоретичні засади дослідження закону у структурі правової реальності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 13-17. – ISSN 2524-0129
1502274
  Захаренко К. Теоретичні засади дослідження інформаційної безпеки // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 107-116. – ISSN 2522-1663
1502275
  Хомутенко Л.І. Теоретичні засади дослідження кризових явищ і їх виникнення в умовах фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 310-319
1502276
  Карпенко Н.Г. Теоретичні засади дослідження міфологеми смерті у нідерландській поезії золотого віку // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 244-249. – (Б-ка Ін-ту філології)
1502277
  Нечаєнко Т.В. Теоретичні засади дослідження мовної комунікації: культурологічний аспект // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 48-52. – ISSN 2226-0285
1502278
  Кудрявцева О.А. Теоретичні засади дослідження оцінювання якості знань студентів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 45-51. – (Педагогічні науки ; № 1 (108)). – ISSN 2414-5076
1502279
  Тишакова Л.Т. Теоретичні засади дослідження правової свідомості особистості юриста // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 68-77. – ISSN 2524-0323
1502280
  Кучеров С.І. Теоретичні засади дослідження системи публічного управління у сфері громадського здоров"я України / С.І. Кучеров, Я.Ф. Радиш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 110-116. – ISSN 2306-6814
1502281
  Зуєв В.М. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1502282
  Мулеса Е.В. Теоретичні засади дослідження спроможності регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 162-170. – ISSN 2313-8246
1502283
  Солодовникова І.І. Теоретичні засади дослідження тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Тіньова економіка розглядається як соціально-економічне явище, притаманне країнам з різним рівнем економічного розвитку. Аналізуються концептуальні підходи щодо дослідження тіньової економіки.
1502284
  Примуш М.В. Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 249-255


  Визначено і проаналізовано здобутки теоретичних підходів світових та вітчи- зняних вчених з проблематики місцевого самоврядування. Авторами пропонується погляд на місцеве самоврядування крізь призму політичних, юридичних, соціальних та філософських ...
1502285
  Козлова О.М. Теоретичні засади дослідження феномену ментальності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 116-123. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
1502286
  Олексій К.Б. Теоретичні засади дослідження чинника адресата в художньому тексті // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 37-43
1502287
  Троєглазова М.М. Теоретичні засади дослідження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 127-139. – ISSN 1682-671Х
1502288
  Гош О.П. Теоретичні засади економічної політики : навчальний посібник / Гош О.П.; МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 328с. – ISBN 966-660-310-1
1502289
  Іванченко В.О. Теоретичні засади ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 23-26
1502290
  Збарський В.К. Теоретичні засади ефективності функціонування малих форм господарювання на селі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1502291
  Рудик М. Теоретичні засади журналістської творчості: концепція Володимира Здоровеги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 88-94. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1502292
  Вініченко І.І. Теоретичні засади забезпечення інвестиційного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.64-68. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1502293
  Коваленко Л.М. Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1502294
  Грінченко Ю.Л. Теоретичні засади забезпечення стратегічного розвитку галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1502295
  Бутова В. Теоретичні засади забезпечення якості освіти у фінських загальноосвітніх середніх школах // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 63-65. – ISBN 978-966-644-324-6
1502296
  Корнякова Т.В. Теоретичні засади запобігання злочинам проти довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 90-100. – ISSN 0201-7245
1502297
  Прус О.М. Теоретичні засади застосування бенчмаркінгу у маркетинговій діяльності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1502298
  Кошук О.Б. Теоретичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній підготовці інженерів-механіків // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 129-138. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1502299
  Обруч Г.В. Теоретичні засади збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 110-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1502300
  Захарченко В.І. Теоретичні засади земельної реформи в Україні з позиції суспільного відтворення та російської воєнної агресії // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2023. – Вип. 19, т. 2. – С. 9-28. – ISSN 2313-8246
1502301
  Артеменко І.А. Теоретичні засади і практика реформувань відносин власності в споживчій кооперації при переході до ринкової економіки : Монографія / І.А. Артеменко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 195 с. – ISBN 966-7971-28-7
1502302
  Головінов О.М. Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства / О.М. Головінов, Л.А. Дмитриченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1502303
  Ковалишин Д. Теоретичні засади і схема фізико-географічного районування суходільної поверхні землі / Д. Ковалишин, М. Сивий, О. Волік // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 20. – С. 69-77
1502304
  Наторіна А.О. Теоретичні засади ідентифікації оцінки якості освітніх послуг закладів вищої освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 90-95. – ISSN 2617-8532
1502305
  Штулер І.Ю. Теоретичні засади імплементації положень проекту коаліційної угоди щодо інноваційності лісогосподарської галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 122-128 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1502306
  Яровенко Т. Теоретичні засади інвестиційного розвитку сфери освіти України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 1 (221). – С. 155--165


  У статті відображено етимологію поняття «розвиток» як філософської та економічної категорії, що є основою формулювання поняття «інвестиційний розвиток» сфери освіти. Виявлено основні властивості й особливості застосування терміну «інвестиційний ...
1502307
  Кучай О.В. Теоретичні засади інклюзивного навчання в Україні / О.В. Кучай, В.Д. Шинкарук, О.А. Біда // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 32-34. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1502308
  Каракай Ю.В. Теоретичні засади інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 152-156.
1502309
  Нікитенко Д. Теоретичні засади інституалізації інвестиційної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто сутність інституалізації як процесу комплексного поєднання становлення інституцій (норм, правил тощо) та інститутів (організацій та механізмів реалізації). Запропонована модель процесу повної інституалізації, яка була апробована на прикладі ...
1502310
  Шальман Т.М. Теоретичні засади інтернет-реклами в маркетинговій діяльності підприємства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 97-101


  У статті розкрито теоретичні аспекти застосування інтернет-реклами в маркетинговій діяльності підприємства. Розглянуто поняття ефективності реклами, визначені способи підвищення ефективності та чинники, що сприяють розвиткові інтернет-реклами. In the ...
1502311
  Кириченко О.А. Теоретичні засади інформаційної безпеки держави / О.А. Кириченко, О.М. Шикова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-29


  Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної ...
1502312
  Пархоменко Н.М. Теоретичні засади класифікації джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 13-20. – ISSN 1563-3349
1502313
  Борщевський І.В. Теоретичні засади кодифікації законодавства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 31-36. – ISSN 1563-3349
1502314
  Іванов Є.І. Теоретичні засади комплексної системи зовнішньоторговельної політики держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 59-66. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1502315
  Кучай О.В. Теоретичні засади комунікативної підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / О.В. Кучай, Т.П. Кучай, С. Куніковскі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 31-32. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1502316
  Гуторов А.О. Теоретичні засади контрактації в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 174-181. – ISSN 2222-4459
1502317
  Лазоренко Т. Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємства / Т. Лазоренко, І. Шолом // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 175-184. – ISSN 2409-8892
1502318
  Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 161-167 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1502319
  Дуцяк Ігор Теоретичні засади логіки : Монографія / Дуцяк Ігор; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, Вид-во Палітра друку, 2002. – 335 с. – ISBN 966-613-167-6
1502320
  Захарова Г.В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Захарова Ганна Вікторівна ; ПрАТ "ВНЗ"Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1502321
  Щокін Р.Г. Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного аналізу обсягу і структури фінансового ефекту діяльності недержавних ВНЗ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-40.
1502322
  Гусятинська А.М. Теоретичні засади механізмів інформаційно-комунікативної взаємодії органів публічного управління з громадськістю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 223-227. – ISSN 2306-6814
1502323
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24. – ISSN 2306-6792
1502324
  Ревіка К.А. Теоретичні засади механізму реалізації структурної політики національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-27. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1502325
  Рудич О.О. Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1502326
  Дудченко В.В. Теоретичні засади міжнародно-правових механізмів комунікації сучасних держав / В.В. Дудченко, О.В. Пасечник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 15-25. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
1502327
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 17с.
1502328
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 231л. – Бібліогр.:л.179-220
1502329
  Федоренко В.Л. Теоретичні засади місцевого самоврядування та управління / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 14-27. – ISBN 978-617-7507-75-7
1502330
  Завгородня С.П. Теоретичні засади моделі системи державного управління у сфері економічної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 61-66. – ISSN 2306-6814
1502331
  Басенко Р. Теоретичні засади молодіжної політики ордену єзуїтів: історія та сучасність // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-966-171-793-9
1502332
   Теоретичні засади моніторингу якості вищої природничої та інженерної освіти : монографія / [Корсак К.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 207, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 175-203. – (Серія "Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми"). – ISBN 978-966-644-241-6
1502333
  Кот А. Теоретичні засади музейної педагогіки // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 1. – С. 111-114. – ISBN 978-617-7945-31-3
1502334
  Євтух М.Б. Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності викладачів університетів України // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 4-15. – ISSN 2311-2409


  Здійснено аналіз наукових підходів щодо сутності, змісту та структури науково-дослідницької діяльності викладача вищої школи; визначено її місце та роль у педагогічній діяльності викладачів університетів; охарактеризовано основні напрями ...
1502335
  Дроздовська О.С. Теоретичні засади організації бюджетного устрою України : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-29. – Бібліогр.: 14 назв
1502336
  Чакалова О К. Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 231-236. – ISSN 2222-4459
1502337
  Котляров П.М. Теоретичні засади освіти у ранніх педагогічних та релігійних творах Філіпа Меланхтона // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 34-37. – ISSN 2076-1554
1502338
  Стадницький Ю.І. Теоретичні засади оцінки витрат на здійснення заходів щодо запобігання забруднення довкілля на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 237-246.
1502339
  Шевченко О.В. Теоретичні засади оцінки ефективності грунтоохоронних заходів на землях сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 78-84. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1502340
  Бигар Г.П. Теоретичні засади педагогічного партнерства як одного з факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу / Г.П. Бигар, І.І. Піц, І.С. Прокоп // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 10-18. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1502341
  Лебедик Л.В. Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лебедик Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
1502342
  Микитейчук Х.І. Теоретичні засади підготовки дитини до початку читання в Польщі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 189-193. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1502343
  Максименко Юрій Теоретичні засади пізнання художнього образу / Максименко Юрій, Синенький Дмитро // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.181-185. – ISSN 1810-2131
1502344
  Ємельянов О.Ю. Теоретичні засади планування обсягів соціального інвестування, яке здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів / О.Ю. Ємельянов, Н.Я. Яневич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – C. 5-10. – ISSN 2306-6814
1502345
  Дивак Микола Петрович Теоретичні засади побудови моделей "вхід-вихід" статистичних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Дивак М.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 43 назв.
1502346
  Талаш І.О. Теоретичні засади побудови ролеграми // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 151-158. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1502347
  Крисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.4-10
1502348
  Тонєв І.М. Теоретичні засади поняття митної вартості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 16-18
1502349
  Рожченко З. Теоретичні засади порівняльної фонетики англійської та української мов // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 259-263. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1502350
  Костюченко Я. Теоретичні засади правового регулювання європейської економічної інтеграції // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 48-54. – ISSN 2304-1773
1502351
  Смокович М.І. Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Смокович Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2015. – 460, [19] арк. – Додатки: 19 арк. – Бібліогр.: арк. 406-460
1502352
  Нагнибіда В.І. Теоретичні засади правозастосування у міжнародному комерційному арбітражі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Нагнибіда Володимир Іванович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
1502353
  Кузьменко І.С. Теоретичні засади проведення агрохімічної паспортизації для екологобезпечного землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 88-97. – ISSN 2306-1677


  Органічне землеробство є перспективним напрямком для сільськогосподарського виробництва за умови екологічно безпечного та раціонального зем- лекористування. Мета сталого управління земельними ресурсами - оптимізувати діяльність працівників сільського ...
1502354
  Ігнатьєв О.І. Теоретичні засади проектування організаційних структур управління в системі реалізації стратегічних змін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 45-50
1502355
  Небрат В. Теоретичні засади просторової справедливості // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 4. – С. 99-115. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
1502356
   Теоретичні засади протидії терористичним актам в міському середовищі / О.В. Чемакіна, Н.Ю. Авдєєва, М.В. Бутик, Л.Р. Гнатюк // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. № 83. – С. 355-365. – ISSN 2076-815X
1502357
  Голованова Т.П. Теоретичні засади професійної компетентності майбутнього викладача вищої школи. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 68-75. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1502358
  Чирчик С. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх дизайнерів (огляд) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 51-62. – ISSN 1682-2366
1502359
  Тимченко Р. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх документознавців у процесі вивчення фахових дисциплін // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 284-297. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1502360
  Ануфрієва О.Ф. Теоретичні засади професійної самореалізації майбутніх інженерів під час навчальної практики // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 12-19. – ISSN 2074-8167
1502361
  Пилип"юк Я.В. Теоретичні засади процесу визначення сутності фінансового забезпечення інноваційного розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 253-258. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1502362
  Весельська Л.А. Теоретичні засади регулювання міграційних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 39-41. – ISSN 2306-6814
1502363
   Теоретичні засади результативності трансферу технологій: сутність, оцінювання, управління / Н.В. Бурєннікова, Л.Г. Козлов, Ю.А. Бурєнніков, І.В. Завгородній // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 162-170. – ISSN 2222-4459
1502364
  Галіч М. Теоретичні засади ризику та ризик-менеджменту / М. Галіч, А. Михайлов // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 61-71. – ISSN 2409-9260
1502365
  Остапчук Я.М. Теоретичні засади ринку грошей // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 103-107
1502366
  Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : навч. посібник для студентів редакторської спеціальності "Видавнича справа і редагування" / Н.В. Зелінська ; М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. – Київ : УМК ВО, 1989. – 76 с. – ISBN 966-603-236-8
1502367
  Станкевич І.В. Теоретичні засади розвитку внутрішньої системи управління якістю діяльності освітньої організації / І.В. Станкевич, Ю.О. Бліхар // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7326-40-2
1502368
  Хмєліньска М.В. Теоретичні засади розвитку регіональних ринків як об"єкта регіональної економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 71-74. – ISSN 2071-4653
1502369
  Нікішина О.В. Теоретичні засади розвитку систем вертикально суміжних ринків зерна та продуктів його переробки (інтеграційний підхід) // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-847X
1502370
  Зорочкіна Т. Теоретичні засади розвитку системи неперервної педагогічної освіти у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 286-293. – ISSN 2312-5993
1502371
  Платонова Т.Є. Теоретичні засади розробки лінгвістичного забезпечення проблемно-орієнтованих баз даних // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 156-164. – ISBN 966-7352-66-8


  Визначено рівень розробки теоретичних засад створення лінгвістичного забезпечення як основи проблемно-орієнтованих баз даних (ПОБД).
1502372
  Косач І.А. Теоретичні засади розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 123-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1502373
  Лепейко Т.І. Теоретичні засади розробки стратегії розвитку підприємства на основі ринкових тенденцій / Т.І. Лепейко, А.М. Баланович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 305-318. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Проаналізовано динаміку зміни актуальності для категорій "ринкові тенденції" та "стратегії розвитку підприємства" з використанням Інтернет-аналізу. Підтверджено необхідність подальших досліджень і загальне зростання попиту (актуальності, ...
1502374
  Поручинський В. Теоретичні засади розселення населення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 89-94. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1502375
  Білан Н.І. Теоретичні засади соціальних суспільних трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 69-73
1502376
  Король С.Я. Теоретичні засади соціального обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 29-34. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена уточненню суті, мети та місця соціального обліку в системі бухгалтерського обліку. Систематизовано підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до трактування поняття «соціальний облік». Виявлено, що в усіх випадках дослідники так чи ...
1502377
  Токарський Т.Б. Теоретичні засади соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 372-377. – ISSN 0321-0499
1502378
  Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / Циба В.Т. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 358, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 354-358. – ISBN 978-966-388-325-0
1502379
  Рудь Я.С. Теоретичні засади соціокультурного проектування сільського зеленого туризму України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
1502380
  Самофатова В.А. Теоретичні засади сталого розвитку агропродовольчої сфери // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1502381
  Науменко Н.С. Теоретичні засади стратегічного партнерства в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 11-19
1502382
  Лобова О.М. Теоретичні засади страхування інтелектуальної власності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1502383
  Хаустова В.Є. Теоретичні засади структурних зрушень в економіці / В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев, В І. Ярошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 24-37. – ISSN 2222-4459
1502384
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 204-225
1502385
  Хотинська-Нор Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 184-193. – ISSN 2310-9769
1502386
  Турченко О.Г. Теоретичні засади сучасних концепцій безпеки (геополітичні концепції) / О.Г. Турченко, І.О. Панасюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 115-121. – (Юридичні науки ; № 4)
1502387
  Метлицька О. Теоретичні засади сучасного лінгвоконцептологічного дослідження лексики // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 221 : Українсько-албанський випуск на пошану академіка Єтона Келменді. – С. 18-23
1502388
  Максимчук М.В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 31-39. – ISSN 1562-0905
1502389
  Стрекаль О.О. Теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 124-127. – ISSN 2306-6806
1502390
  Кощук Т.В. Теоретичні засади та досвід акцизного оподаткування новітньої продукції для споживання нікотину в країнах ЄС: висновки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 18 назв
1502391
  Висоцький А. Теоретичні засади та історія дослідження прислівника // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 55-61. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1502392
  Мороз Л.І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ : Монографія / Л.І. Мороз. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 228 с. – ISBN 966-8037-68-5
1502393
  Лютий І.О. Теоретичні засади та перспективи розвитку грошово-кредитного ринку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 79-83
1502394
  Бояринцева М. Теоретичні засади та практика реалізації адміністративно - правового статусу громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.40-50
1502395
   Теоретичні засади та практика реалізації правової політики : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26 грудня 2013 р.) : тези доп. / ГО "Наукова просвіта" [та ін.] ; за заг. ред.: С.В. Дьоменко, О.В. Малько. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2013. – 326, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2456-08-0
1502396
  Подмешальська Ю.В. Теоретичні засади та практикум з фінансового обліку запасів / Ю.В. Подмешальська, Н.О. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 57-63. – ISSN 2306-6814
1502397
  Міщенко В. Теоретичні засади та практичні аспекти впровадження і використання цифрових грошей. / В. Міщенко, С. Науменкова, С. Міщенко // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2022. – № 2. – С. 44-66 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1502398
   Теоретичні засади та прикладні аспекти реалізації соціальної політики в умовах макроекономічної нестабільності в Україні : монографія / [Ю.Б. Іванов та ін. ; за ред. О.Ю. Полякової, Ю.Б. Іванова ; Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 205, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: НДЦ ІПР НАНУ. – Бібліогр.: с. 155-165. – ISBN 978-617-7801-30-5
1502399
  Габай А. Теоретичні засади та принципи укладання "Словника граматичного керування прикметників" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 57-67. – ISSN 1682-3540
1502400
  Назаров Н. Теоретичні засади та принципи української етимологічної лексикографії: спроба попереднього окреслення проблематики // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 222 : Українсько-французький випуск на пошану академіка Атанаса Ванчева Де Трасі. – С. 15-21
1502401
  Рожко Д. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до визначення сутності бюджету як економічної категорії. Розглянуто функції та структуру державного бюджету. The determination of essence of budget as economic notion is analysed in this article. Functions and structure ...
1502402
  Миргород-Карпова Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 95-104. – ISSN 2519-2353


  "Розглядається проблематика відсутності єдиноприйнятого визначення «державний фінансовий контроль», яке тісно взаємозв’язане з такими категоріями як «контроль» та «фінансовий контроль», проаналізовані підходи до визначення сутності поняття, а також ...
1502403
  Другов О.О. Теоретичні засади та сучасний стан інвенстиційного забезпечення сфери науки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 56-65. – ISSN 1562-0905
1502404
  Цогла О.О. Теоретичні засади трактування поняття "концесія" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 34-38 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1502405
  Званська В. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики і особливості його функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, охарактеризовано особ-ливості його функціонування в Україні This article teals with the essense of transmission mechanizm of monetary poliсy, characterizes the ...
1502406
  Дьомін А.І. Теоретичні засади трансформації стану пасивності в навчанні у стан активної навчальної діяльності студентів / А.І. Дьомін, О.А. Дьомін // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.15-24
1502407
   Теоретичні засади трудового права України : підручник / [В.Л. Костюк, М.І. Іншин, С.В. Вишновецька та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ : Людмила, 2019. – 451, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 449-451. – Бібліогр.: с. 399-448, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-07-4
1502408
  Сокіл Г. Теоретичні засади української фольклористики в Галичині наприкінці ХІХ - в першій третині ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 387-393
1502409
  Кузенко Г.М. Теоретичні засади української школи художнього перекладу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 135-137. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
1502410
  Сафонова Л.Д. Теоретичні засади управління видатками бюджету : бюджетна політика / Л.Д. Сафонова, Т.С. Невєшкіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 100-110 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1502411
  Чаленко Н.В. Теоретичні засади управління фінансово–економічною безпекою підприємства / Н.В. Чаленко, І.Ю. Романюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 130-133
1502412
  Дем"яненко Н. Теоретичні засади упровадження педагогічних інновацій у контекстну підготовку магістрів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 66-75. – ISSN 2075-1478


  Теоретично обґрунтовано категорію "передовий, взірцевий, новаторський педагогічний досвід". Розкрито взаємозв"язок дефініцій "авторська школа" та "інноваційна педагогічна технологія". Визначено феномен "упровадження", розроблено критерії оцінювання й ...
1502413
  Горин В. Теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 105-115. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення. Сформульовано його зміст та призначення, визначено принципи фінансового регулювання доходів населення та його етапи. Розглянуто найбільш поширені інструменти прямого і непрямого ...
1502414
  Юрчишена Л. Теоретичні засади фінансової стійкості університетів // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (103), січень - березень. – С. 22-37. – ISSN 2786-4537
1502415
  Яковенко О.З. Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 81-89. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1502416
  Дмитровська В.С. Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 349-353. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
1502417
  Вахненко Т. Теоретичні засади формування зовнішнього національного боргу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 16-37
1502418
  Шингур М.В. Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "інноваційна інфраструктура" та формування складових національної інноваційної системи. З позицій теорії трансакційних видатків визначено нове поняття "інноваційне посередництво" та обгрунтовано ...
1502419
  Івашина О.Ф. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки / О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 65-73. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
1502420
  Прокопович-Павлюк Теоретичні засади формування конкурентоспроможності регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 42-49. – (Економіа ; Вип. 19)
1502421
  Дима В.В. Теоретичні засади формування концепції "зеленої" економіки як парадигми сталого розвитку України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 266-278
1502422
  Бутенко Н.В. Теоретичні засади формування концепції маркетингу, орієнтованої на вартість акціонерного капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 172-177
1502423
  Утенкова К.О. Теоретичні засади формування методики експертної оцінки впливу окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 133-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1502424
  Мельничук Л.М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1502425
  Пирог О.В. Теоретичні засади формування моделі розвитку національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
1502426
  Халецька А.А. Теоретичні засади формування основних напрямів соціальної політики держави : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 72-73. – Бібліогр.: 3 назви
1502427
  Лузік Е.В. Теоретичні засади формування особистісної траєкторії успіху майбутнього фахівця в інформаційно-освітньому середовищі ЗВО / Е.В. Лузік, А.М. Кокарєва // Методологія неперервної освіти та наукового дослідження : колект. монографія / Н.М. Рідей, Е.В. Лузік, Г.М. Падалка, В.М. Боголюбов, Ю.М. та ін. Лисецький. – Київ : Компринт, 2020. – С. 321-336. – ISBN 978-617-8007-63-8
1502428
  Стародуб Ю. Теоретичні засади формування педагогічної позиції П.Д. Юркевича // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 88-94
1502429
  Третяк Н.А. Теоретичні засади формування платформи системних взаємодій земельно-ресурсного та ринкового циклів розвитку / Н.А. Третяк, О.В. Сакаль, Ю.В. Лобунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 54-62 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1502430
  Вергелюк Ю.Ю. Теоретичні засади формування податкового потенціалу фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 62-65. – ISSN 2306-6806
1502431
  Мединська Т.В. Теоретичні засади формування податкової політики в системі інвестиційного стимулювання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 42-47
1502432
  Кублік К.Ю. Теоретичні засади формування політичної свідомості громадян України як актуальний напрямок розвитку проблематики політичної соціології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 23-28. – ISSN 2077-1800
1502433
  Мельниченко Р.К. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 193-200. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1502434
  Струк А.В. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 185-187. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1502435
  Мамчин М.М. Теоретичні засади формування системи оптової торгівлі / М.М. Мамчин, В.Т. Лозинський, І.В. Прокопенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 50-56. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1502436
  Стельмах А.В. Теоретичні засади формування та розвитку інституту лобізму в Канаді // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – С. 146-161. – ISSN 2786-6246
1502437
  Оверчук О. Теоретичні засади формування української традиції фольклористичних студій у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 207-221. – ISBN 978-2-919320-44-8
1502438
  Венгер В.В. Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 46-53. – ISSN 1993-0259
1502439
  Красовська О.В. Теоретичні засади функціонування венчурного капіталу та його використання в Україні // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-21. – ISSN 0374-3896
1502440
  Яншина А.М. Теоретичні засади функціонування вторинного ринку синдикованого фінансування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 46-49 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1502441
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю / І.В. Ващенко, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817
1502442
  Міхель Р. Теоретичні засади функціонування конкурентної політики ЄС у сфері концентрації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 266-272. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1502443
  Лазебна І. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 155-157.
1502444
  Ізарова І.О. Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу : монографія / І.О. Ізарова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Дакор, 2015. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 281-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-48-5
1502445
  Стефанчук М.О. Теоретичні засади цивільної правосуб"єктності фізичних осіб та особливості її здійснення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Стефанчук Микола Олексійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 90 назв
1502446
  Кабанець Н.І. Теоретичні застереження з приводу некритичного використання поняття суспільного договору в сучасному публічному праві // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 8-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1502447
  Шалагінов Б. Теоретичні зауваги до ціннісного вивчення літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 3-9
1502448
  Нуждак Л.В. Теоретичні здобутки в галузі еколінгвістики // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 206-209
1502449
  Громов Є.В. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Громов Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1502450
  Хіміон О.О. Теоретичні і методичні засади оцінки й управління вартістю компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 150-158. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1502451
  Меняйло В.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Меняйло Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 71 назва
1502452
  Замрозевич-Шадріна Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх педагогів до формування культури здоров"я дітей у НВК "Школа-садок" : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Замрозевич-Шадріна Світлана Романівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1502453
  Григоренко Т.В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Григоренко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1502454
  Леврінц М.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Леврінц Маріанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1502455
  Чичук А.П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи у США і Великій Британії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Чичук Антоніна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1502456
  Таймасов Ю.С. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Таймасов Юрій Сафірович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назви
1502457
  Височан Л.М. Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Височан Леся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1502458
  Романишин Ю.Л. Теоретичні і методичні засади проєктування веб-базованого освітнього середовища університету : монографія / Ю.Л. Романишин ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т цифровізації освіти. – Івано-Франківськ : НАІР, 2022. – 505, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 9-15. – Бібліогр.: с. 399-442. – ISBN 978-617-8011-50-5
1502459
  Романишин Ю.Л. Теоретичні і методичні засади проєктування веб-базованого освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Романишин Юлія Любомирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т цифровізації освіти. – Київ, 2023. – 42 с. – Бібліогр.: 65 назв
1502460
  Радкевич В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / В. Радкевич ; за ред. Н. Ничкало ; АПН України, Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-479-024-3
1502461
  Войтовська О.М. Теоретичні і методичні засади професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Войтовська Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 57 назв
1502462
  Романюк Р.К. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Романюк Руслана Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1502463
  Балануца О.О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх дипломатів як інтелектуального ресурсу держави : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Балануца Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. держ. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2023. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1502464
  Андрощук І.П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.07 / Андрощук Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1502465
  Горохівська Т.М. Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 015 ; 13.00.04 / Горохівська Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1502466
  Фурсикова Т.В. Теоретичні і методичні засади розвитку професійної медіакультури майбутніх магістрів освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Фурсикова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1502467
  Томашевський В. Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах : монографія / Володимир Томашевський ; за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України, акад. Міжнар. акад. проблем людини, директора Укр. НДІ естет. освіти В.Г. Бутенка ; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : Маринченко С.В., 2017. – 572 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-432 та в додатках: с. 433-556. – ISBN 978-617-7553-44-0
1502468
  Тур О.М. Теоретичні і методичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тур Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1502469
  Гончар Л.В. Теоретичні і методичні засади формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гончар Любов Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 50 назв
1502470
  Солтик О.О. Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Солтик Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1502471
  Заредінова Е.Р. Теоретичні і методичні засади формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Заредінова Ельвіра Рифатівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1502472
  Касич А.О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 243-249 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1502473
  Мирончук Н.М. Теоретичні і методичні основи контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мирончук Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
1502474
  Кононова М.М. Теоретичні і методичні основи професійного розвитку майбутніх дефектологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кононова Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1502475
  Зеленська Любов Іванівна Теоретичні і методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (Регіональний компонент) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.02 / Зеленська Любов Іванівна; Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 365л. – Бібліогр.:л.305-331
1502476
  Кулалаєва Н.В. Теоретичні і методичні основи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кулалаєва Наталя Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2020. – 46 с. – Бібліогр.: 87 назв
1502477
  Мацко Анатолій Степанович Теоретичні і практичні аспекти діяльності дільничого інспектора міліції органів внутрішніх справ по попередженню рецидиву злочинів серед осіб, засуджених умовно і тих, до кого застосована відстрочка : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.08 / Мацко Анатолій Степанович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1502478
  Мацко Анатолий Степанович Теоретичні і практичні аспекти діяльності дільничого інспектора міліціх по попередженню рецидиву злочинів серед осіб, засудженних умовно і тих, до кого за стосована відсрочка виконання вироку : Дис... канд.юридич.наук: 12.00.08 / Мацко Анатолий Степанович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 258л. – Бібліогр.:л.242-258
1502479
  Єрмошенко А.М. Теоретичні і практичні аспекти забезпечення вільного доступу до страхових послуг : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 195-201 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1502480
  Терницький В.М. Теоретичні і практичні аспекти переговорів з країнами ЦСЄ стосовно розширення ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 195-200. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Дана стаття торкається теоретичних і практичних аспектів переговорів Європейського Союзу з країнами Центральної та Східної Європи стосовно розширення. The aim of this article is to deal with the theoretical and practical aspects arising in the course ...
1502481
  Михнюк С.В. Теоретичні і практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників у європейських країнах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 272-279. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1502482
  Гарбар Г.А. Теоретичні і практичні аспекти формування і розвитку якості туристичних послуг в індустрії гостинності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 84-88. – ISSN 2076-1554
1502483
  Власюк В.Є. Теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи : Монографія / В.Є. Власюк; Ред. О.С. Косенко; Мін-во фінансів України; Дніпропетровська держ. фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – 246с. – ISBN 966-8203-24-0
1502484
  Попович В. Теоретичні і практичні передумови комплексного підходу до вмвчення проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1502485
   Теоретичні і практичні питання географії. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – 206с.
1502486
  Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 195 л. – Бібліогр.: л. 177-195
1502487
  Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1502488
  Трифонова О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці / О.В. Трифонова, С.П. Олійник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 206-213 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1502489
  Гжещук В. Теоретичні і практичні принципи менеджменту та його основні функції у виробничій сфері // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 159-164. – ISSN 2308-4634


  У статті досліджується актуальна проблема навчання майбутніх менеджерів виробничої сфери, в системі безправної освіти та підготовки менеджерів до професійної діяльності в сучасних умовах ринкової економіки.
1502490
  Погорілко В.Ф. Теоретичні і практичні проблеми сучасного українського державотворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 87-95
1502491
  Ткаченко Т.І. Теоретичні і прикладні аспекти поєднаного аналізу вершинної та базисної поверхонь рельєфу (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1502492
  Грушківський В.Г. Теоретичні і прикладні аспекти управління грошовими потоками на підприємстві / В.Г. Грушківський, Т.М. Тіховська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 36-40.
1502493
   Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1502494
  Зубова Лідія Григорівна Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Зубова Л.Г.; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 49 назв
1502495
  Ясінський М.Ф. Теоретичні і прикладні основи формування та оцінювання зносостійкості фотополімерних друкарських форм : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.01 / Ясінський Михайло Федоорвич ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 73 назви
1502496
  Матвійчук В.К. Теоретичні і прикладні проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів і аналогічного адміністративного правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 48-59. – ISSN 2222-5374
1502497
  Піпченко Н. Теоретичні і прикладні проблеми міжнародної інтернет-комунікації / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 11-38. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1502498
   Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2001-. – ISSN 2219-2654
№ 3 (38). – 2015. – 447 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1502499
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 96-129. – ISSN 2222-5374
1502500
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 92-116. – ISSN 2222-5374


  Дослідженню проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи займалися такі вчені, як М.І. Хавронюк, С.Д. Шапченко та ін. У радянський період значний внесок у розвиток теорії і методології з проблем суб"єкта злочину внесли Я.М. Брайнін, ...
1502501
  Носань Н.С. Теоретичні імперативи дефініції фінансової безпеки держави // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 17-20. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2409-1944
1502502
  Борисова Н.В. Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Н.В. Борисова ; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : [Б. в.], 2004. – 232 л. + Дод.: л. 215-232. – Бібліогр.: л. 197-214
1502503
  Борисова Наталія Василівна Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Борисова Н.В.; КНУТШ. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1502504
  Гайдуцький А. Теоретичні й методологічні підходи до ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновиду капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-51 : Табл. – Бібліогр.: 63 назви. – ISSN 1605-2005
1502505
  Курач Т.М. Теоретичні й практичні аспекти курсу "Проектування та складання карт" / Т.М. Курач, І.О. Підлісецька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 154-162.


  У статті розглянуто питання теоретичного та практичного аспекту навчальної дисципліни «Проектування та складання карт». Представлені завдання та основні положення дисципліни, базуючись на впровадженні комп’ютерних технологій у картографічне ...
1502506
  Савчин М. Теоретичні й практичні аспекти педагогічної майстерності та методичної культури педагога, шляхи їхньої реалізації // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 56-62
1502507
  Коновал Віктор Павлович Теоретичні й практичні основи створення та фіксації форми взуття : Автореф... докт. техн.наук: 05.19.06 / Коновал Віктор Павлович; Державна академія легкої про-ті України. – К., 1994. – 44л.
1502508
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 2. – 2015. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1502509
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 7. – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1502510
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 8, ч. 2. – 2019. – 238, [2] с.
1502511
  Носіков О.М. Теоретичні конструкти західної соціології професій: критичний аналіз // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 25-27. – ISSN 1810-2131
1502512
  Верменич Я. Теоретичні конструкти націєстановлення в контексті формування української ідентичності на межі ХІХ–ХХ століть // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 20 (23). – С. 47-59. – ISSN 2313-8505
1502513
  Фурман А.В. Теоретичні концепти інноваційної діяльності в освітній сфері // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 16-23. – Бібліогр. : 18 назв.
1502514
  Андрусів Р.Р. Теоретичні концепції боргового фінансування державних потреб // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 54-56
1502515
  Мороз П.А. Теоретичні концепції грошово-кредитної політики та їх практична реалізація в економіці України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 78-79. – ISBN 978-966-188-219-4
1502516
  Шкода М.С. Теоретичні концепції економічного розвитку як економічної категорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 14-21
1502517
  Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.93-96. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1502518
  Пархоменко І.І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Пархоменко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 230 арк. – Додатки: арк. 228-230. – Бібліогр.: арк. 206-227
1502519
  Єрофалов Б.Л. Теоретичні концепції та практика містобудівної діяльності в Києві на межі ХІХ-ХХ століть // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. № 83. – С. 88-99. – ISSN 2076-815X
1502520
  Гадяцька К. Теоретичні магнітні моделі дайкових утворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 88-93. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Специфікою магнітного моделювання дайок є висока детальність робіт і необхідність урахування всієї апріорної геолого-геофізичної інформації. Геомагнітні спостереження дозволяють з"ясувати ширину та довжину простягання дайкових структур, деталізувати ...
1502521
  Щавінський В. Теоретичні міркування щодо назви статті 223 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.87-90


  Стаття Кримінального кодексу "Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів"
1502522
  Петрова Я.В. Теоретичні моделі дослідження міграційних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 56-64. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
1502523
  Петрієв Д.А. Теоретичні моделі оцінювання синергетичного ефекту в операціях злиття та поглинання банків // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 168-170. – ISBN 978-617-696-385-1
1502524
  Кіпа М.О. Теоретичні моделі формування організаційного забезпечення реструктуризації підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 37-42. – ISSN 2306-6814
1502525
  Грищенко Т.А. Теоретичні настанови міжнародного стратега як проблема дослідження історії міжнародних відносин (на прикладі З. Бжезінського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 122-123. – (Історія ; вип. 63/64)


  Подається стислий огляд розвитку міжнародно-теоретичних поглядів З. Бжезінського 1950-1990-х рр.
1502526
  Ковальов В.М. Теоретичні настанови соціально-економічних перетворень в Україні і світі / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 366-374. – ISSN 2222-0712
1502527
  Крижанівський С.Е. Теоретичні основи арифметики / С.Е. Крижанівський. – Х., 1931. – 168 с.
1502528
  Пришляк Г.Я. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 86-91. – ISSN 1563-3349
1502529
  Шпичак О.М. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 6-16. – ISSN 2221-1055
1502530
  Засаньська О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 76-84. – ISSN 1993-6788
1502531
  Стецюк П.А. Теоретичні основи бюджетного планування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-114.
1502532
  Сидорова Наталія Валеріївна Теоретичні основи бюджетного права : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.07 / Сидорова Наталія Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
1502533
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Сидорова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 23л.
1502534
  Мороз Олександр Іванович Теоретичні основи вертикальної рефракції, способи її визначення, врахування і прогнозування : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.01 / Мороз О.І.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1502535
  Полянська Н.О. Теоретичні основи взаємодії авіасуб"єктів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 81-89 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1502536
  Якушева О.В. Теоретичні основи взаємозв"язку банківської конкуренції та фінансової стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 104-108. – ISSN 2306-6814
1502537
  Максименко С.Д. Теоретичні основи взаємозв"язку навчання і розвитку // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 60-71. – ISBN 978-966-222-967-7
1502538
  Вертій О. Теоретичні основи вивчення проблеми художнього освоєння народного світогляду в оригінальній літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-64. – Бібліогр.: 31 назва.
1502539
  Романюк Г.В. Теоретичні основи вивчення професійної ідентичності студентської молоді // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 174-182. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто особливості становлення професійної ідентичності у студентів-психологів, етапи формування професійної ідентичності, вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на їх становлення. Проаналізовано структуру професійної ідентичності та виявлено ...
1502540
  Клочек Л.В. Теоретичні основи вивчення психологічних механізмів розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 63-72. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1502541
  Селезньова О.В. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 230-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1502542
  Жорова Є.Р. Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 342-350


  Здійснено огляд та аналіз наукової літератури з питань антикризового та корпоративного управління, сформульовано визначення терміну "антикризове корпоративне управління".
1502543
  Гунько І.В. Теоретичні основи використання економіко - статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю / І.В. Гунько, О.І. Присяжнюк, Л.І. Бурдейна // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1 (29). – С. 33-43. – ISSN 2411-4413


  У статті розглянуто основні економіко-статистичні методи, які доцільно використовувати студентській молоді вищих навчальних закладів у своїх наукових дослідженнях у контексті принципів і завдань Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму, що діє ...
1502544
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Когутич І.І. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 529 л. + Додатки: л. 396-440. – Бібліогр.: л. 441-529
1502545
  Дунець Н.М. Теоретичні основи використання тренінгу у формуванні професійної майстерності вчителів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 58-63. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано наукові думки провідних учених щодо визначення поняття професійної майстерності вчителя та ролі тренінгу в процесі його підготовки. З"ясовано основні якості професіоналізму та способи його формування. Висвітлено теоретичні ...
1502546
   Теоретичні основи виробничо-збутової діяльності підприємств / О.А. Савенко, І.М. Пальчик, В.Р. Вороніна, А.В. Назарець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1502547
  Попадич О.О. Теоретичні основи виховної роботи з майбутніми педагогами вищої школи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 206-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1502548
  Візіренко С.В. Теоретичні основи внутрішнього контролю доходів, витрат та фінансових результатів / С.В. Візіренко, Ю.О. Хіхлач // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 134-140. – ISSN 2308-1988
1502549
  Паламарчук Тетяна Андріївна Теоретичні основи геофізичної діагностики геомеханічного стану породного масиву з урахуванням синергетичних процесів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.15.11, 05.15.09 / Паламарчук Т.А.; НАНУ. Ін-тут геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2002. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
1502550
  Столяренко Г.С. Теоретичні основи гетерофазних озонних процесів і технологія денітрифікації газових потоків. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.01 / Столяренко Г.С.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 32л.
1502551
  Гриценко А.А. Теоретичні основи грошово-кредитної політики / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-106. – ISSN 1811-3141


  Тема 13 із підручника з макроекономіки цих авторів.
1502552
  Василенко А.В. Теоретичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1502553
  Віхорт Ю.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики формування та розвитку фахівців з вищою управлінською освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 189-194. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1502554
  Іванов А.М. Теоретичні основи державної політики розвитку туризму на основі маркетингового підходу в управлінні / А.М. Іванов, С.Є. Саламатіна // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1502555
  Кулчар Т.Ф. Теоретичні основи діяльності єврорегіонів // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 102-107. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1502556
  Магас Н.В. Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814
1502557
  Панова І.О. Теоретичні основи дослідження готельного господарства / І.О. Панова, А.В. Тимощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 235-240. – ISSN 2222-4459
1502558
  Бакуменко В. Теоретичні основи дослідження державно - управлінських процесів // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.11-33. – ISBN 966-7800-08-3
1502559
  Никончук В.М. Теоретичні основи дослідження інституціоналізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 53-59. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1502560
  Стрижак О.О. Теоретичні основи дослідження інституціонального середовища людського розвитку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 115-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
1502561
  Періг Г. Теоретичні основи дослідження конкурентноспроможності // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 269-272. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1502562
  Архієреєв С. Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 19-37 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 50 назв. – ISSN 1811-3141
1502563
  Венгер Г. Теоретичні основи дослідження рольових відносин у дистантних сім"ях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто соціальний інститут сім"ї, поняття "дистантна сім"я", аналізується проблема соціально-психологічних особливостей рольових відносин у дистантних сім"ях.
1502564
  Січняк О.О. Теоретичні основи дослідження формування та класифікації бюджетно-податкової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 119-122. – ISSN 2306-6806
1502565
  Зайченко Н.І. Теоретичні основи духовного виховання в іспанській педагогіці на зламі століть XIX і XX : монографія / Наталія Зайченко. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – 208, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 181-198. – ISBN 978-617-7986-99-6
1502566
  Бараногвський В.А. Теоретичні основи екологічної картографії / В.А. Бараногвський, П.Г. Шищенко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 11-16. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-631-331-6
1502567
  Остапчук Л.В. Теоретичні основи екологічної оптимізації агроландшафтів Київської області // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 8-12. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
1502568
  Джаман М.О. Теоретичні основи економічної безпеки підприємств малого бізнесу: регіональний аспект / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 51-57. – (Економічні науки)
1502569
  Гбур З.В. Теоретичні основи економічної безпеки та ії становлення в Україні // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 95-97. – ISBN 978-966-416-521-8
1502570
  Козинський С. Теоретичні основи економічної політики в умовах переходу до ринку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.58-64. – ISBN 966-73-53-51-Х
1502571
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – Київ
Ч. 1. – 1958. – 255 с.
1502572
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – К
Ч. 2. – 1958. – 255с.
1502573
   Теоретичні основи електротехніки : перехідні процеси в лінійних колах : синтез лінійних кіл : електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1502574
   Теоретичні основи електротехніки : Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1502575
  Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : [підруч. для студ. електротехн., електроенергет. та електромехан. спец. вищ. навч. закл. ] / Ю.О. Карпов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук ; за ред. проф. Ю.О.Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 336, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336. – ISBN 978-966-289-006-8
1502576
   Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; під ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 324, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 319-321. – Бібліогр.: с. 318. – ISBN 978-966-289-007-5
1502577
  Герасимова С.В. Теоретичні основи ефективності управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-156.
1502578
  Бадила О.О. Теоретичні основи забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 191-196
1502579
  Бондаренко В.Є. Теоретичні основи забезпечення живучості телекомунікаційних мереж на основі числення семантичних структур : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.02 / Бондаренко Віктор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 33 назви
1502580
  Глухова С.В. Теоретичні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства / С.В. Глухова, Є.В. Кильницька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (249). – С. 82-89. – ISSN 2522-1620
1502581
  Євсєєва О.Ю. Теоретичні основи забезпечення якості обслуговування при управлінні трафіком з використанням діакоптичних і тензорних моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02. / Євсєєва О.Ю. ; Харк. нац. ун-т радіоелек. – Харків, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 42 с.
1502582
  Надвиничний О.А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 132-137. – ISSN 1993-0259
1502583
  Щербаков Яків Васильович Теоретичні основи і методи регулювання субгармонік напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.12 / Щербаков Яків Васильович; Щербак Я.В.; Нац. техн. ун-т " Харків. політ. ін-т". – Харків, 2002. – 40 с.
1502584
  Мазурков М.І. Теоретичні основи і методи синтезу повних класів шумоподібних сигналів на базі алгебраїчних конструкцій для підвищення завадозахищеності радіосистем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.12.13 / Мазурков М.І.; Одеська національна акадеиія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
1502585
  Ямелинець Т.С. Теоретичні основи і практика інформаційного грунтознавства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.05 / Ямелинець Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 89 назв
1502586
  Головінов О.М. Теоретичні основи і прикладні аспекти розвитку соцівльного партнерства в Україні / О.М. Головінов, М.І. Головінов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 18-22 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1729-7206
1502587
  Калимон Ярослав Андрійович Теоретичні основи і технології очищення газів і рідин від сульфідної сірки : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Калимон Ярослав Андрійович; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 32л.
1502588
  Бульба Ю.М. Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 80-85. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1502589
  Гордійчук А.І. Теоретичні основи інноваційного розвитку аграрної сфери // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 77-81
1502590
  Лотюк О.С. Теоретичні основи інституту громадянства України : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лотюк О.С.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 195л. – Бібліогр.:л.164-171
1502591
  Лотюк О.С. Теоретичні основи інституту громадянства України : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Лотюк О.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 18с.
1502592
  Березняк Н.В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / [Березняк Н.В., Чайка Д.Ю., Кваша К.В.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 91, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-91
1502593
  Кузьмінський В.О. Теоретичні основи інтеграції капіталів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.124-132
1502594
  Білоконь Л.О. Теоретичні основи інфляції, її особливості в Україні та вплив на економіку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 153-156
1502595
  Марченко В.М. Теоретичні основи кадрової політики сучасних підприємств / В.М. Марченко, В.А. Хондока // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 38-42. – ISSN 2415-3583
1502596
  Романівка З. Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 470-473. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1502597
  Гавриленко О.В. Теоретичні основи контролю економічних результатів та його роль у діяльності аграрних підприємств // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 10-22. – (Економічні науки)
1502598
  Калінін М.І. Теоретичні основи лісових меліорацій / М.І. Калінін, О.С. Мельник. – Львів, 1991. – 264с.
1502599
  Корж Валентина Павлівна Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09 / Корж В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 48 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1502600
  Беркман Л.Н. Теоретичні основи методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем / Л.Н. Беркман, О.В. Копійка // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4. – С. 12-19
1502601
  Нікітін А. Теоретичні основи методу усереднення для квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь за допомогою асимптотичного методу усереднення. This article is devoted to research of stability of decisions of quasilinear stochastic ...
1502602
  Щербань І.О. Теоретичні основи механізму антикризового управління діяльністю посередницьких підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60. – ISSN 1993-6788
1502603
  Мальський М.М. Теоретичні основи міжнародного виконавчого процесу : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1502604
  Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя / В.Г. Пасинок; МОНУ. Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 155 с. – ISBN 966-02-1724-2
1502605
  Матковський П.Є. Теоретичні основи моделі обліку лізингових операцій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 279-282. – ISSN 2309-1533
1502606
  Денисенко В.А. Теоретичні основи моделювання і анализу дискретно-безперервних систем із структурою, що управлюяється : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Денисенко В. А.; Одес. політ. ін-т. – Одеса, 1999. – 32с.
1502607
   Теоретичні основи модернізації змісту непрофесійної фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі / Ю.В. Васьков, В.Е. Куделко, В.Г. Понікарьова, О.М. Волтєнкова // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2015. – № 2 (46), квітень. – С. 42-47. – ISSN 1991-0177


  Наведено роль і коротку змістовну характеристику окремих компонентів основних джерел і факторів непрофесійної фізкультурної освіти, запропоновано їх певну ієрархію і значущість. Розмаїття джерел і факторів пректування змісту непрофесійної ...
1502608
  Мірошниченко Ю.Р. Теоретичні основи народовладдя // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 42-49. – ISSN 2220-1394
1502609
  Шпичак О.М. Теоретичні основи необхідності дотримання еквівалентності обміну в АПК та шляхи його досягнення // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.5-12. – ISSN 0868-8532
1502610
  Мороз П.А. Теоретичні основи необхідності координації грошово-кредитної та бюджетної політики як умова економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 100-105. – ISSN 2306-6814
1502611
  Заводовська Л.А. Теоретичні основи обліку банківських продуктів в умовах інноваційної економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 176-181. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
1502612
  Багрій О.О. Теоретичні основи оподаткування нерухомого майна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 10-16
1502613
  Бібен О.І. Теоретичні основи організації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 80-82. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1502614
  Семиченко В.А. Теоретичні основи організації навчального процесу в закладах вищої освіти / В.А. Семиченко, Н.М. Проскурка // Методологія неперервної освіти та наукового дослідження : колект. монографія / Н.М. Рідей, Е.В. Лузік, Г.М. Падалка, В.М. Боголюбов, Ю.М. та ін. Лисецький. – Київ : Компринт, 2020. – С. 295-320. – ISBN 978-617-8007-63-8
1502615
  Сабадирьова А. Теоретичні основи організації потенціалу підприємства : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 34-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1502616
  Свистун К.О. Теоретичні основи організаціно-економічного механізму сталого розвитку регіону // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 167-174. – ISSN 2308-1988
1502617
  Ільченко А.Я. Теоретичні основи органічної хімії / А.Я. Ільченко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 154 с.
1502618
  Бондар І.В. Теоретичні основи особистих немайнових правовідносин в цивілістичному процесі : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Бондар Ірина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
1502619
  Задаля Д.К. Теоретичні основи охорони громадського порядку в середніх закладах освіти Міністерства освіти і науки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-22. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
1502620
  Копитчук М.Б. Теоретичні основи побудови і засоби практичної реалізації інтегрованих інформаційних систем обліку вантажопотоків : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Копитчук М.Б. ; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1502621
  Шевчук В.М. Теоретичні основи побудови криміналістичної характеристики митних злочинів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 3-13
1502622
  Ткалич І.М. Теоретичні основи побудови методики оцінки професійного ризику, прийнятої для підприємств різних видів економічної діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 113-119. – ISSN 1995-0519
1502623
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; Мін-во освіти України. Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 464л. – Бібліогр.:л.430-464
1502624
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Автореф... доктора філологічнихнаук: 10.02.02, 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 35л.
1502625
  Звєряков М. Теоретичні основи політико-економічного аналізу публічного управління та адміністрування / М. Звєряков, А. Грималюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2022. – № 2. – С. 5-28. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1502626
  Хомрач В.П. Теоретичні основи політичної реклами // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 395-402
1502627
  Кухар В.М. Теоретичні основи початкового курсу математики: Навч. посібник для пед. уч-щ. / В.М. Кухар, Б.М. Білий. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 1987. – 318с.
1502628
  Ладиченко В.В. Теоретичні основи правового статусу особи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 32-40. – ISSN 1563-3349
1502629
  Гула Л. Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 125-130. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1502630
  Андрейчук В.С. Теоретичні основи прогнозування в системі національної безпеки: класифікація, методи, зв"язок з іншими науками // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 127-143
1502631
  Старовойт Я.І. Теоретичні основи проектування кругових антенних решіток, утворених із циліндричних п"єзокерамічних випромінювачів і екрану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Старовойт Ярослав Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1502632
  Москаленко А.М. Теоретичні основи професійної етики управлінців навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 235-244. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз теоретичних основ професійної етики. Розглянуто професійну етику, що досліджує специфіку конкретної професії крізь призму моральних принципів суспільства, практику відхилення від норм моралі у визначених сферах суспільних ...
1502633
  Павлова О.Г. Теоретичні основи професійної мотивації до педагогічної діяльності // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 214-222. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається суть, зміст та структура мотиваційної сфери особистості. Відзначено багатоаспектність і складність цього явища. Наголошується, що для підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів і їх професіоналізації необхідно розвивати ...
1502634
  Кубанов Р. Теоретичні основи професійної підготовки студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 14-25. – ISSN 2077-1827
1502635
  Солтис М.М. Теоретичні основи процесів хімічної технології / М.М. Солтис, В.П. Закордонський; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 430с. – ISBN 966-613-161-7
1502636
  Шевчук Є.В. Теоретичні основи процесу взаємодії органів управління акціонерним товариством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 121-127. – Бібліогр.: 13 пунктів
1502637
  Кучер Т.М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 167-170


  Статтю присвячено розгляду процедури доказування при розгляді цивільних справ через суміжніі з ним елементи, що невід"ємно пов"язані між собою, для досягнення найбільш сприятливого результату звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних ...
1502638
  Бородіна В.М. Теоретичні основи прямих іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розкрито економічний зміст прямих іноземних інвестицій, показано їх місце в міжнародному русі капіталу порівняно з іншими видами міжнародного інвестування. Розглянуто взаємовідносини ТНК як активного учасника світової економіки з міжнародним ...
1502639
  Туленков М.В. Теоретичні основи раціональності соціального управління : монографія / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський ; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-340-334-2
1502640
  Шталь Т.В. Теоретичні основи реалізації інвестиційних стратегій транснаціональних корпорацій в умовах динамізму світової економіки // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 2. – С. 119-126
1502641
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи регіональних ринків банківських послуг / З.В. Герасимчук, О.К. Гоманюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 303-307. – ISSN 1993-6788
1502642
  Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки : (навчальний посібник) / О.Г. Топчієв; Українська Академія державного управління при Президентові України ; Одеський філіал. – Київ : УАДУ, 1997. – 140 с. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-7353-02-8
1502643
  Жаворонок А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національній економіці / А. Жаворонок, А. Марич // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4. – С. 104-110. – ISSN 2410-0919
1502644
  Сунцова О.О. Теоретичні основи розвитку національного господарства та макроекономічного механізму його регулювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 94-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1502645
  Букало М А. Теоретичні основи розвитку посередництва в корпоративному секторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1502646
  Губарєв В.В. Теоретичні основи розвитку та державного регулювання ринку іпотечного кредитування в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 36-39. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1502647
  Романюк М.І. Теоретичні основи розрахунку ультразвукових трактів пристроїв контролю поверхні металопрокату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Романюк Маргарита Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1502648
  Мальцев О.В. Теоретичні основи розслідування умисних вбивств. Психологічний портрет серійного вбивці [Електронний ресурс] = Theoretical basis of intentional homicide investigation. Serial killer psychological portrait : кримінально-правові, криміналістичні та психологічні аспекти : монографія / Мальцев О.В., Саінчин О.С., Сотула О.С. – Ottawa : Accent Graphics Communications & Publishing,, 2019. – 760 с. : іл., табл. – ISBN 978-1-77192-485-6
1502649
  Панейко Юрій Теоретичні основи самоврядування / Панейко Юрій. – Львів : Літопис, 2002. – 197с. – ISBN 966-7007-26-X
1502650
  Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання / І.Я. Чугунов; Мін-во фінансів України. Науково-дослідний фінансовий інститут. Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – 259с. – ISBN 966-7675-27-0
1502651
  Лобова О.М. Теоретичні основи сільськогосподарського страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито місце сільськогосподарського страхування та його роль в економіці держави. Визначено та охарактеризовано основні види сільськогосподарського страхування та ризики, з якими стикається сільськогосподарський виробник в процесі своєї ...
1502652
  Морозюк Н.В. Теоретичні основи сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 322-325
1502653
  Приданникова Ю. Теоретичні основи статистичного вивчення матеріального добробуту населення у моделях економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 14 назв
1502654
  Затварська О.О. Теоретичні основи стратегії розвитку банківської системи // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.112-118
1502655
  Малихіна Я. Теоретичні основи стратегічного управління ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 71-77. – ISSN 2077-1827
1502656
   Теоретичні основи судової експертизи : Програма спеціального курсу для курсантів відомчих вищих закладів юридичної освіти. – Київ : НАВСУ, 2000. – 19с.
1502657
  Ревуцька А.В. Теоретичні основи сутності податкового аудиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 23-26
1502658
  Кифяк В.Ф. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 214-222. – ISSN 1993-6788
1502659
  Бубик Л.І. Теоретичні основи та методи моніторингу пестицидів в агроекосистемі : Автореф... докт. с. г.наук: 06.00.13 / Бубик Л. І.; Нац. арар. ун-т. – К., 1995. – 44л.
1502660
  Корольчук Л. Теоретичні основи та організаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності економіки транскордонного регіону : міжнародна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 36-38 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1502661
  Карпов Н.С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності : Монографія / Н.С. Карпов; МВС України; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 124с. – ISBN 966-7474-02-Х
1502662
  Запотоцький А.П. Теоретичні основи та практика розслідування злочинів у сфері будівництва : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Запотоцький Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1502663
  Кір"ян Т. Теоретичні основи та прикладні аспекти соціально орієнтованої праці в Україні (проблеми праці на підприємствах морського транспорту) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-8
1502664
  Пашков Є.В. Теоретичні основи та синтез систем автоматизованного вібролевітаційного точіння токостінних циліндричних деталей. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.07 / Пашков Є.В.; Севастопольск.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 1997. – 32л.
1502665
   Теоретичні основи та способи розв`язання задач з аналітичної хімії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 320с. – ISBN 966-623-203-0
1502666
  Кеба М.Є. Теоретичні основи танцю в німецьких трактатах початку XVIII ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 301-311. – ISSN 2225-7586


  "У контексті мистецтвознавчого дослідження формування теоретичних основ навчання танцю у Німеччині на початку ХVІІІ ст., розглянуто та проаналізовано раритетні джерела європейських танцмейстерів – трактати Й. Паша, Г. Тауберта, С. Беера та Дж. ...
1502667
  Карпушина М. Теоретичні основи технології проблемного навчання студентів у закладах вищої освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 24. – C. 50-56. – ISSN 2309-9127
1502668
  Корогодська А.М. Теоретичні основи технології тугоплавких неформованих матеріалів на основі композицій системи (Mg, Ca, Sr, Ba)O - Al2O3 - Cr2O3 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.11 / Корогодська Алла Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1502669
  Скорохода В.Й. Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Скорохода В.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 60 назв
1502670
  Єрмолаєв О.В. Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 101-103
1502671
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи туризмології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 316с. – ISBN 966-521-368-7
1502672
  Андрусишин Р. Теоретичні основи українського народного танцю в педагогічній творчості В. Верховинця // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 128-130. – ISSN 1994-4845
1502673
  Лазар В.Л. Теоретичні основи управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 67-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1502674
  Силка І.В. Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 144-153. – ISSN 2222-4459
1502675
  Круш П.В. Теоретичні основи управління кадровим потенціалом підприємства / П.В. Круш, Т.В. Дитиненко // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 14-18. – ISSN 2415-3583
1502676
  Ревтюк Є.А. Теоретичні основи управління людським капіталом в умовах економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 123-126
1502677
  Непорожній Ю.О. Теоретичні основи управління підприємствами в ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.248-252. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1502678
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи управлінського аналізу / З.В. Герасимчук, А.О. Тендюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 7-16. – ISSN 1993-0259
1502679
  Тузяк В.Є. Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з них нових будівельних матеріалів = Theoretical foundation of utilization of industrial wastes for the purpose of synthezing new construction materials : знешкодження отруйних токсичних речовин, радіоактивних відходів : навч. посібник для хіміків-технологів-екологів та вищ. учб. закл. безпеки життєдіяльності / Тузяк Віра Євгенівна. – Вид. 1-ше. – Львів : Центр Європи, 2011. – 247, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. - Текст. укр., англ. – Бібліогр.: с. 222-231. – ISBN 978-966-7022-88-4
1502680
  Супрун А.Д. Теоретичні основи фізики функціонування білків : навч.-метод. посіб. для студентів фіз. фак. / А.Д. Супрун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142
1502681
  Василик О.Д. Теоретичні основи фінансових методів регулювання економіки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 41-44
1502682
  Зінченко О.А. Теоретичні основи формівання і максимізації прибутку гірничо-збагачувальних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-53 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1502683
  Лозовська І.М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 53-57. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано структурно-функціональний аналіз поняття екологічної культури особистості, її роль і значення в життєдіяльності людини; визначено особливості формування екологічної культури шкільної молоді в сучасному загальноосвітньому навчальному ...
1502684
  Отич О. Теоретичні основи формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 150-156. – ISSN 2307-4906
1502685
  Гатеж Н.В. Теоретичні основи формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 7-10. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1502686
  Артемов В.Ю. Теоретичні основи формування змісту деонотологічної компетенції фахівця в системі професійного навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 3-9


  Процес розвитку сучасного суспільства характеризується постійно зростаючою роллю новітніх технологій в освіті. Одним з таких напрямків стала поява онтологічних технологій та їх використання в освіті. Проведено системний аналіз змісту деонтологічної ...
1502687
  Горбунова А.В. Теоретичні основи формування і функціонування бізнес-інкубаторів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 35-40. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1502688
  Цанько О.О. Теоретичні основи формування інвестиційної політики: регіональний аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 92-99
1502689
  Володін Микола Олександрович Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук 05.24.04 / Володін М.О.; Київський націон. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 23 назв.
1502690
  Скрипник О.В. Теоретичні основи формування механізму регулювання ціноутворення на продукцію підприємств будіндустрії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 197-202 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
1502691
  Предиткевич О.С. Теоретичні основи формування педагогічної фасилітації у командирів військових підрозділів. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – .C. 204-209. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1502692
  Сущенко О. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 226-237. – ISSN 2312-5993
1502693
  Жук О.П. Теоретичні основи формування ринку земельних ділянок та його інфраструктури / О.П. Жук, О.В. Шевченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 61-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1502694
  Гребеннікова А А. Дзюба Теоретичні основи формування системи продовольчої безпеки держави // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 135-138. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
1502695
  Зосимова Ж.С. Теоретичні основи формування стратегій міжнародної діяльності країни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 72-75. – ISSN 2222-4459
1502696
  Ткачук Н.М. Теоретичні основи формування суспільного добробуту як базової передумови недопущення бідності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 66-73
1502697
  Козяр М.М. Теоретичні основи формування толерантності у майбутніх офіцерів / М.М. Козяр, П.М. Дзюба, Л.М. Романишина // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 52-56. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Мета статті полягає у визначенні теоретичних основ формування толерантності у майбутніх офіцерів. Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні - аналіз, синтез, систематизація, порівняння, моделювання та ...
1502698
  Кореновський О. Теоретичні основи формування фінансових механізмів сталого розвитку соціально-економічної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 55-61. – ISSN 1818-5754
1502699
  Халецька А.А. Теоретичні основи формування цілісної системи державного регулювання соціальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 61-63
1502700
  Конраді А. Теоретичні основи фотографії. Елементи фотографічної оптики. Фотографічна оптика. Теорія фотограф. процесів. / А. Конраді, С. Шеппард. – Харків, 1934. – 162 с.
1502701
  Васьківська К. Теоретичні основи функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні / К. Васьківська, О. Данилюк // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 49-55. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1502702
  Биба В.А. Теоретичні основи функціонування фермерських господарств України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 40-45. – ISSN 2308-1988
1502703
  Каплюк К. Теоретичні основи хронотопічного аналізу історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 73-80. – ISBN 966-7773-70-1
1502704
  Гамаюн Володимир Петрович Теоретичні основи, алгоритми та структури багатоопераційної обробки : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.13 / Гамаюн Володимир Петрович; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1999. – 33л.
1502705
  Іванов Ю.Д. Теоретичні основи, методи і засоби синтеза інфімумних форм перетворення дискретної інформації і підвищення ефективності комп"ютерних систем і компонентів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Іванов Ю.Д. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1502706
  Поморова О.В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Поморова О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 34 назви
1502707
  Дрозд Олександр Валентинович Теоретичні основи, методи та засоби функціонального діагностування вузлів обчислювальних пристроїв з використанням природної надмірності при виконанні приблизних обчислень : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.13.05 / Дрозд О.В.; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
1502708
  Тарасюк І.О. Теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 241-249
1502709
  Сайко В. Теоретичні передумови визначення виробничого потенціалу"як економічної категорії // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.155-162. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1502710
  Шевчук Б. Теоретичні передумови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання майбутніх інженерів-педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 141-148. – ISSN 2308-4634
1502711
  Вовчик Р.В. Теоретичні передумови дослідження проблеми архітектурно-просторової морфогенези малого міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1502712
  Армаш Н.О. Теоретичні передумови формування в науці адміністративного права поняття "державний політичний діяч" // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 18-23
1502713
  Князєва Т.В. Теоретичні передумови формування концепції еколого-відповідального маркетингу / Т.В. Князєва, Г.А. Радченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 319-325. – ISSN 2222-0712
1502714
  Александрова В.О. Теоретичні передумови формування організаційно-економічного забезпечення реорганізації діяльності суб"єкта господарювання / В.О. Александрова, О.В. Манойленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (51). – С. 76-82. – ISSN 2222-0712
1502715
  Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О.П. Орлюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 104с. – ISBN 966-667-092-5


  У монографії визначено місце, яке займає банківське законодавство у системі законодавства України
1502716
  Непоп-Айдачич Теоретичні питання вивчення концептуальних кодів та процесів їх взаємодії (на прикладі квіткового коду польської мови та культури) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 40-52. – ISSN 0027-2803


  Стаття присвячена вивченню квіткового концептуального коду польської мови та культури, методів і підходів у дослідженні складників концептуальних кодів, які застосовуються в сучасній етнолінгвістиці. Запропоновано шляхи розширення й збагачення ...
1502717
  Гончарова Н.Г. Теоретичні питання визначення змісту та структурних складових державного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 24 пункти
1502718
  Кіценко В. Теоретичні питання визначення податкового спору як однієї із форм юридичного конфлікту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 75-78. – ISSN 1561-4999
1502719
  Андрощук Д.В. Теоретичні питання визначення та оцінки виробничого потенціалу підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 374-380. – (Право. Економіка. Управління)
1502720
  Кодинець А.О. Теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України. Theoretical questions of genesis of rights to means of individualization in civil law of Ukraine are explored.
1502721
  Горпинич О В. Теоретичні питання відтопонімного словотвору східнослов"янських мов / О В. Горпинич, . – Київ, 1973. – 168с.
1502722
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови : морфологія / І.К. Кучеренко. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 2. – 1964. – 159 с.
1502723
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови : Морфологія / І.К. Кучеренко; КНУТШ. – 2-ге вид., уточнене й доп. – Вінниця : Поділля-2000. – ISBN 966-8213-12-2
2-ге вид., уточнене й доп. – 2003. – 464с.
1502724
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія : Дис... докт. філол.наук: / Кучеренко І. К.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1967. – 693л.
1502725
  Гербеда С.В. Теоретичні питання державного управління соціальним діалогом в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Гербеда Сергій Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1502726
  Сівков І. Теоретичні питання дослідження адміністративно-політичної лексики в арабській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 286-289
1502727
  Сминтина О.В. Теоретичні питання дослідження екології давньої людини / О.В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2004. – 104с. – ISBN 966-318-165-6
1502728
  Наден О.В. Теоретичні питання застосування гіпотез норм кримінального права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 39-45. – ISSN 1563-3349
1502729
  Ракітянський О. Теоретичні питання здійснення конституційних прав і свобод людини за Конституцією України // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 82-84
1502730
  Середа В.В. Теоретичні питання класифікації публічної скарги // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 212-221. – ISSN 0201-7245
1502731
  Полевий В. Теоретичні питання конституційної відповідальності політичних партій в Україні // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-74
1502732
  Пряхін Є.В. Теоретичні питання методики розслідування злочинів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 85-88.
1502733
   Теоретичні питання національних відносин та пролетарського інтернаціоналізму.. – К., 1981. – 166с.
1502734
  Стеценко М.П. Теоретичні питання політичної влади в світлі нової Конституції СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются вопросы политической власти. Дано общее определение власти, политической власти, государственной политической власти. На основе общих теоретических положений делается попытка классификации закрепления политической власти в ...
1502735
  Ковальчук О.М. Теоретичні питання права у працях К.О. Неволіна і Г.М. Даниловича // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 40-63. – ISBN 978-966-667-385-8
1502736
  Назаренко Є.В. Теоретичні питання права у Програмі КПРС (нова редакція) / Є.В. Назаренко, В.О. Котюк // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 10-17. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются изложенные в новой редакции Программы КПСС основные положения концепции укрепления правовой основы государственной и общественной жизни советского общества на современном этапе. Особое внимание уделяется повышению роли права, ...
1502737
  Федчишин Д.В. Теоретичні питання процедури здійснення права на приватизацію земельних ділянок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 227-230. – ISSN 2219-5521
1502738
  Гриценко М. Теоретичні питання регулювання права людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-14-9
1502739
  Шакун В.І. Теоретичні питання сучасної української кримінології // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7500-68-0
1502740
  Беляневич О.А. Теоретичні питання тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.187-197. – ISBN 966-7784-65-7
1502741
  Руда Т. Теоретичні питання фольклористики та етнології в науковій спадщині Максима Рильського // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 20 (23). – С. 60-67. – ISSN 2313-8505
1502742
  Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків : Вища школа, 1987. – 133, [2] с. – Бібліогр.: с. 125-134
1502743
  Осиховський Д.О. Теоретичні питання щодо формування організаційно-економічного механізму екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 114-117. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1502744
  Омельчук С. Теоретичні підвалини кредитного фінансування державних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1502745
  Зорич Л.В. Теоретичні підстави призначення економічних експертиз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються теоретичні підстави формування економічних експертиз і обґрунтовується їх систематизація. Theoretical bases of economic expect examinations are considered in the article systematization and types of such expert examinations are grounded.
1502746
  Пашков В.О. Теоретичні підходи до аналізу політичного виміру модернізації вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1502747
  Кесарчук Г.С. Теоретичні підходи до аналізу форм активізації трудового потенціалу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 129-133. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1502748
  Криховецький І.З. Теоретичні підходи до вивчення історії українського парламентаризму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 69-75. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
1502749
  Зінченко Т.П. Теоретичні підходи до вивчення стереотипи зовнішності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 76-81. – ISSN 2310-4368
1502750
  Макарова Г.С. Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "капіталізація" // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 257-262. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1502751
  Мельник С.І. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності земельної ренти: поняття та сучасна інтерпретація // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 266-269. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1502752
  Бакалінська О.О. Теоретичні підходи до визначення змісту оціночних категорій в цивільному судочинстві // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 46-54. – ISBN 978-966-437-304-0
1502753
  Нетреба І. Теоретичні підходи до визначення категорії "інформаційний ресурс" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-73. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і систематизовано існуючі теоретичні підходи до тлумачення категорії "інформаційний ресурс". Визначено взаємозв"язки між поняттями "інформаційний ресурс", "інформаційна технологія", "інформаційна система управління". Встановлено значення ...
1502754
  Федоркін Д.В. Теоретичні підходи до визначення категорії "Функція держави" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 53-66. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1502755
  Ядранська О.В. Теоретичні підходи до визначення криз як основної складової системи антикризового управління / О.В. Ядранська, В Ю. Лисенко, І.В. Радамовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-87
1502756
  Хаустова В.Є. Теоретичні підходи до визначення поняття "мережева структура" / В.Є. Хаустова, Н.В. Трушкіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 12-19. – ISSN 2222-4459
1502757
  Дудюк В.С. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки / В.С. Дудюк, В.В. Гобела // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 130-135. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1502758
  Кухарчук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття людського капіталу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 83-92
1502759
  Бабець І.Г. Теоретичні підходи до визначення поняття механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 89-91 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1502760
  Карпенко Ю.В. Теоретичні підходи до визначення поняття операційного менеджменту / Ю.В. Карпенко, А.І. Пєнова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 88-98. – ISSN 2313-4569
1502761
  Мироненко Н. Теоретичні підходи до визначення принципів кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 128-139. – ISSN 2308-0361
1502762
  Барко В.І. Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту і структури управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ / В.І. Барко, М.А. Чекулаєв // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 85-90. – ISSN 1727-1584
1502763
  Стойка В.С. Теоретичні підходи до визначення сутності банківської системи та її ролі в економіці країни // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 202-209. – (Економіка ; Вип. 30)
1502764
  Краснова О.І. Теоретичні підходи до визначення сутності державного регулювання сфери охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1502765
  Медвідь Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності і структури передавального механізму монетарної політики : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 200-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1502766
  Яремик Х.Я. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "інвестиційний проект" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 362-367. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1502767
  Пуйо Г.І. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "ресурси підприємства" / Г.І. Пуйо, А.Я. Паулик // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 240-246. – ISSN 2311-8164
1502768
  Гросул В. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансово-економічної безпеки підприємства / В. Гросул, О. Филипенко, Г. Баламут // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 20-34. – ISSN 2409-9260
1502769
  Шай Р.Я. Теоретичні підходи до використання поняття дільності у сфері реалізації правоохоронних функцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 221-225. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1502770
  Руденко Л.С. Теоретичні підходи до еволюції системи засобів масової комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 33-36. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1502771
  Плющ Р.М. Теоретичні підходи до моделей організацій в системі місцевого самоврядування сучасної держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 187-189 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1502772
  Гром В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності національних фінансових систем в умовах європейської інтеграції / В. Гром, А. Кулай // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 67-73. – ISSN 2411-4014
1502773
  Дулік Т.О. Теоретичні підходи до оцінки змісту єдиного податку / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 31-35. – ISSN 1729-7206
1502774
  Рудак С.М. Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 79-85. – ISSN 1562-0905
1502775
  Совершенна І.О. Теоретичні підходи до понятійного апарату розвитку інноваційного потенціалу діяльності компанії / І.О. Совершенна, О.В. Крижко, Ю.І. Снітка // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 61-65. – ISSN 2415-8089
1502776
  Шамшина І.І. Теоретичні підходи до поняття і структури трудової правосуб"єктності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
1502777
  Орешета Ю.В. Теоретичні підходи до понять "ідентифікація" та "ідентичність" у соціології: їх сутність та коротка характеристика // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 94-100
1502778
  Аль-Атті Теоретичні підходи до проблеми розвитку сучасної моделі публічного управління // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – С. 6-16. – ISSN 2786-6246
1502779
  Кірєєва У. Теоретичні підходи до психологічного вивчення Я-концепції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 111-119. – ISSN 1810-2131
1502780
  Єфремова К.В. Теоретичні підходи до регулювання штучного інтелекту в ЄС: досвід для України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 80-85. – ISSN 2311-4894
1502781
  Єкель Г.В. Теоретичні підходи до розкриття економічної сутності регулювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 40-45. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1502782
  Барко В. Теоретичні підходи до розробки ефективної системи психологічного забезпечення професійної діяльності суддів // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 3 (8), спецвипуск : Метеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка". – С. 43-49
1502783
  Іванов Ю.Б. Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур / Ю.Б. Іванов, О.В. Анненкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 93-100. – ISSN 0321-0499
1502784
  Калараш А. Теоретичні підходи до розуміння феноменології споживача та її значення для розвитку територіальної громади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 130-135. – ISSN 2219-5521
1502785
  Коба Н.В. Теоретичні підходи до трактування "інноваційний потенціал" / Н.В. Коба, А.В. Зборовський // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 49-55. – ISSN 2415-3583
1502786
  Карман О.В. Теоретичні підходи до трактування понять "ринок" та "аграрний ринок" // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 151-156. – ISSN 2308-1988
1502787
  Козяр Н.О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "інвестиційна привабливість" у сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 66-72 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1502788
   Теоретичні підходи до управління економічною безпекою транспортних підприємств у сучасних умовах / М.І. Міщенко, Л.В. Марценюк, Н.С. Чернова, М.О. Грінєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1502789
  Серпенінова Ю.С. Теоретичні підходи до управління ліквідністю банку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 57-62
1502790
  Молчанов О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 48-51
1502791
  Круглик О.П. Теоретичні підходи до формування міжособистісних стосунків у дітей з кохлеарними імплантати // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 72-77. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1502792
  Тофан І. Теоретичні підходи до формування стратегії оподаткування // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 14-21. – ISSN 2313-3627
1502793
  Тимошенко О.В. Теоретичні підходи до формування сутності поняття "економічна безпека" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 28-34
1502794
  Швабій К.І. Теоретичні підходи до формування та реалізації податкової політики держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 90-103. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1502795
  Кагановська Т.Є. Теоретичні підходи до функціональної змістовності сучасного державного управління // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 15-22


  Статтю присвячено питанням функціональної змістовності державного управління в сучасних умовах розвитку держави і суспільства.
1502796
  Гринюк Н.А. Теоретичні підходи до функціонування міжнародних логістичних систем / Н.А. Гринюк, Д.С. Спірідонов // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 130-134. – ISSN 2306-6806
1502797
   Теоретичні підходи дослідження економічного зростання країн, що розвиваються / Саєд, Анкаві, , Гамарлі Раміг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 4-7
1502798
  Максимів Л.І. Теоретичні підходи і практичні аспекти побудови інтегрованих систем екологічного менеджменту на промислових підприємства / Л.І. Максимів, М.В. Дзяма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 164-170
1502799
  Гончаренко Д.О. Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 194-201. – ISSN 2222-4459
1502800
  Негода Ю.В. Теоретичні підходи та моделі трансформаційних станів аграрного сектору економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6806
1502801
  Гордей О.Д. Теоретичні підходи та сучасні методики оцінки рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 140-142
1502802
  В"яткін Р.С. Теоретичні підходи щодо визначення моніторингу використання земель об"єктів природно-заповідного фонду / Р.С. В"яткін, К.І. Вяткін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 72-78. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1502803
  Крупко Т.В. Теоретичні підходи щодо визначення терміну "конкурентоспроможність банківської системи" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 111-116.
1502804
  Каляєв А.О. Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 13-19
1502805
  Бордюг Т. Теоретичні підходи щодо формулювання загальних і спеціальних правил вчинення нотаріальних проваджень за участю дітей // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 271-284. – ISSN 1026-9932
1502806
  Небрат В.В. Теоретичні погляди М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретичний світогляд М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної науки, здійснено аналіз методологічних засад його практичної діяльності. Theoretical world outlook of M. Kh. Bunge in the context of the development the ...
1502807
  Чумак О.О. Теоретичні погляди щодо поняття та змісту дисциплінарної відповідальності державних службовців / О.О. Чумак, Єрмоленко-Князєва // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 172-181. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
1502808
  Воскобойник Г.М. Теоретичні положення зоологічної систематики та номенклатури // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 35-41


  Робота зосереджена на викладі основних теоритичних положень зоологічної систематики та номенклатури, з метою знайомства з ними фахівців неспеціальних галузей науки і полегшення роботи у даній сфері. The article deals with the main theoretical grounds ...
1502809
  Фатьянов Д.В. Теоретичні положення оцінки ефективності використання експортно-імпортного потенціалу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 258-264. – ISSN 2222-4459
1502810
  Григорак М. Теоретичні положення планування логістичної підтримки масових заходів // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 183-195. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1502811
  Балл Г.О. Теоретичні положення психології як засоби аналізу історичного процесу // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 7-15. – ISBN 978-617-689-193-2
1502812
  Нечіпай О.С. Теоретичні положення технопарку як системи забезпечення інноваційної діяльності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-65. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1502813
  Дубина М. Теоретичні положення функціонування рейтингових агентств на ринку кредитних послуг / М. Дубина, Н. Островська, І. Мурашковська // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 124-133. – ISSN 2411-5215
1502814
  Кость С.П. Теоретичні поняття і терміни медіаосвіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 178-186. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1502815
  Мартинюк Г.П. Теоретичні постулати оподаткування юридичних осіб суб"єктів малого бізнесу / Г.П. Мартинюк, Д.І. Подорожній // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 96-101. – ISSN 2222-4459
1502816
  Корнутко-Гринів Теоретичні праці Іларіона Свенціцького в царині музеології (1928 - 1939 роки) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 327-347. – ISSN 2523-4234
1502817
  Слінько С. Теоретичні прлоблеми реформування судової системи і судочинства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.126-129
1502818
  Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І. А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 486 л. – Бібліогр.: л.451-486
1502819
  Стадник М.П. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 305-311. – ISSN 1563-3349
1502820
  Лізунова О.Д. Теоретичні проблеми визначення інформаційного забезпечення виборів як категорії конституційного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 36-39. – ISSN 2312-1831
1502821
  Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття "сім"я" в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-56.
1502822
  Прилуцький П.В. Теоретичні проблеми визначення поняття доказу в кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 101-103
1502823
  Стороженко О.М. Теоретичні проблеми визначення поняття кваліфікації адміністративного делікту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 270-276. – ISSN 1563-3349
1502824
  Гусарєв С. Теоретичні проблеми визначення пояття "юридична діяльність" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-49
1502825
  Ленський С. Теоретичні проблеми визначення правової природи кредиту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 32-35
1502826
  Чернадчук В. Теоретичні проблеми визначення предмета бюджетного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-27. – ISSN 0132-1331
1502827
  Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-27.
1502828
  Ігнатюк А.О. Теоретичні проблеми визначення та вимірювання суспільного добробуту та його складових // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 250-256


  Аналізуються проблеми дослідження поняття суспільного добробуту в історичному й просторовому розрізах та кількісного й якісного виміру рівня суспільного добробуту. The problems of definition of national wellbeing in historic and space dimensions and ...
1502829
   Теоретичні проблеми вітчизняної історії, історіографії та джерелознавства. – Київ : Вища школа, 1993. – 187с.
1502830
  Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права : Автореф. ... дис. д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Беляневич О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 25 назв
1502831
  Палько Я.І. Теоретичні проблеми демократичного дискурсу: досвід та сучасність // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.175-185
1502832
  Радиш Я.Ф. Теоретичні проблеми державного управління системою охорони здоров"я в дисертаційних дослідженнях українських науковців: дванадцять років пошуків і здобутків (1998-2010 рр.) / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 177-189. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1502833
  Заболотна І. Теоретичні проблеми джерелознавства в науковому доробку Івана Крип"якевича та Мирона Кордуби: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено порівняльній характеристиці основних проблем теоретичного джерелознавства у творчості учнів львівської історичної школи М. Грушевського - Івана Крип"якевича та Мирона Кордуби. Сконцентровано увагу на висвітленні ролі вчених в розробці ...
1502834
  Менджул М.В. Теоретичні проблеми дії принципів сімейного права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Менджул Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
1502835
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людини на охорону здоров"я : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Ілларіонова Наталія Володимирівна; НАВСУ. – Київ, 2001. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
1502836
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людині на охорону здоров"я : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ілларіонова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1502837
  Матвійчук А.В. Теоретичні проблеми дослідження обов"язків держави // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 54-59. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061
1502838
  Александров О. Теоретичні проблеми дослідження сучасного українського тревелогу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 48-56. – (Серія "Журналістика" ; вип. 43). – ISSN 2078-7324
1502839
   Теоретичні проблеми етнології : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, галузь знань 0203 Гуманіт. науки, напрям підготов. 6.020302 "Історія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [уклад.] Н.О. Громова. – Київ : Компринт, 2014. – 36 с. : табл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 34-36
1502840
  Радзивілюк В.В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 580 л. – Додатки: л. 569-580. – Бібліогр.: л. 497-568
1502841
  Радзивілюк В.В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
1502842
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Дис. ... д-ра юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Притика Ю.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 632с. – Бібліогр.: л. 603-632
1502843
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Юрій Дмитрович Притика; КНУТШ. – Київ, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 23 назви
1502844
  Губані Г.Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 57-63. – ISSN 1562-0905
1502845
  Потоцький М. Теоретичні проблеми здійснення суб"єктивного права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-32
1502846
  Третяк Т.О. Теоретичні проблеми земельно-правового регулювання добросусідства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Третяк Тарас Олексійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1502847
  Замудрякова О. Теоретичні проблеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214. – ISSN 0132-1331
1502848
  Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві : Монографія / О.В. Кохановська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 463с. – ISBN 966-594-730-3
1502849
  Тельвак В. Теоретичні проблеми історії у творчій спадщині М.С. Грушевського-рецензента (1894-1914 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.157-165. – ISSN 0869-3595
1502850
  Берлач А. Теоретичні проблеми кваліфікації адміністративного делікту / А. Берлач, О. Стороженко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 0132-1331
1502851
  Бойко О.О. Теоретичні проблеми класифікації договорів відчуження нерухомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-90
1502852
  Коваль Ю. Теоретичні проблеми класифікації податкових агентів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 159-160
1502853
  Березан В.М. Теоретичні проблеми криміналістичного аналізу корисливо-насильницької організованої злочинної діяльності / В.М. Березан, А.В. Хірсін // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-50.
1502854
   Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики.. – Київ, 1972. – 196с.
1502855
  Антонов М. Теоретичні проблеми неореалістичного розуміння права: про теорію тлумачення Мішеля Тропера та його дискусія з Отто Пферсманном // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 91-99. – ISSN 2227-7153
1502856
  Синчук С. Теоретичні проблеми обгрунтування правових ознак соціальної допомого у сфері соціального забезпечення // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 303-404. – ISSN 2082-4939
1502857
  Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин : Монографія / В.І. Щербина; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2004. – 211с. – ISBN 966-95598-2-0
1502858
  Мовчанюк Л.В. Теоретичні проблеми переговорного процесу щодо статусу Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 97-102
1502859
  Чорнолуцький Р.В. Теоретичні проблеми підвищення якості законодавчих актів у нормотворчій (нормопроектній) діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 11-34. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1502860
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; Нац. ун-т держ. подткової служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л. 397-433
1502861
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв.
1502862
  Носік В.В. Теоретичні проблеми права власності на землю українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-205. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1502863
  Безух О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання відносин економічної конкуренції в Україні / О.В. Безух ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Науково-дослідний інститут приватного праав і підприємництва НАПрН України, 2013. – 269, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-617-7078-05-1
1502864
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 700 арк. – Додатки: арк. 628-700. – Бібліогр.: арк. 444-627
1502865
  Гамалій І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.01 / Гамалій І.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1502866
  Кучерявенко М.П. Теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в Україні : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.07 / Кучерявенко М.П.; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 1997. – 35л.
1502867
  Зубрицький М.І. Теоретичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців і шляхи їх вирішення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 37-41. – ISSN 2617-5967


  У статті проаналізовані доктринальні підходи до розуміння правового регулювання юридичної відповідальності. Виділені теоретичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців. Запропоновані шляхи вирішення зазначених ...
1502868
  Клепікова О.В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Клепікова Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 502 арк. – Додатки: арк. 495-502. – Бібліогр.: арк. 13-18, 427-494 та в додатках: арк. 495-500
1502869
  Кодинець А. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 96-104. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів регулювання відносин інформаційного суспільства, дослідженню проблем правозастосування у зазначеній сфері, окресленню концепції методології юридичної регламентації інформаційних відносин. З ...
1502870
   Теоретичні проблеми радянського мистецтвознавства. – Київ, 1977. – 220 с.
1502871
  Форсюк В.Л. Теоретичні проблеми реалізації принципів оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Форсюк Віта Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1502872
  Семеновська Л. Теоретичні проблеми реалізаціїї ідеї політехнізму у вітчізняній педагогічній теорії (1958-1983 рр.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 121-129. – ISSN 2075-1478
1502873
  Попко В.В. Теоретичні проблеми регулювання права приватної власності нормами цивільного законодавства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 437-443. – ISSN 1563-3349
1502874
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (концепція історико-філософського українознавства В.С. Горського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний зміст концепції історико-філософського українознавства В.С.Горського та перспективи застосування її положень до розробки теоретичних проблем історії української філософії. This article evolves the theoretical content ...
1502875
  Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 33-37
1502876
  Колос А. Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 32-35. – ISSN 2663-5313
1502877
  Пацурія Н.Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 29 с. – Бібліогр.: 47 назв
1502878
  Погорілко В.Ф. Теоретичні проблеми сучасного українського державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 5-18
1502879
  Лагутін В. Теоретичні проблеми управління в сфері економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 18-22
1502880
   Теоретичні проблеми хімії.. – Львів, 1993. – 42с.
1502881
  Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1502882
  Хавкіна Л.М. Теоретичні рефлексії про практичну комунікацію: український досвід // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 99-100. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
1502883
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – Київ : Каравела, 2003. – 344с. – ISBN 966-8019-08-3
1502884
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2008. – 304с. – ISBN 966-8019-08-3
1502885
  Мазурик Р.В. Теоретичні роздуми щодо юридичної природи санкцій у бюджетному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 34-39. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
1502886
  Бубенко П.Т. Теоретичні складові процесів енергозбереження у житлово-комунальному господарстві / П.Т. Бубенко, О.П. Бубенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 61-65. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1502887
  Присяжнюк О.І. Теоретичні та агробіологічні основи ідентифікації абіотичного стресу сільськогосподарських культур та підвищення їх толерантності : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Присяжнюк Олег Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергетичних культур і цуктових буряків. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
1502888
  Ганженко О.М. Теоретичні та агробіологічні основи формування продуктивності цукроносних культур для виробництва біопалива в лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Ганженко Олександр Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 70 назв
1502889
  Нагорний А. Теоретичні та економічні конференції / А. Нагорний. – Львів, 1959. – 16с.
1502890
  Павельчук С. Теоретичні та емпіричні аспекти дослідження самореалізації особистості в умовах туристичної діяльності // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 154-165. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437
1502891
  Федірко М. Теоретичні та емпіричні аспекти трансформації інституціональної структури фінансових ринків в сучасних умовах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 26-31. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1502892
  Бандура С.О. Теоретичні та законодавчі основи спадкування: Іспанія та Україна // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 6-12


  У статті у порівняльному аспекті дається аналіз основних інститутів спадкового права Іспанії та України, розкриваються такі законодавчі поняття як спадкування, види спадкуван- ня, суб"єкти спадкування, спадщина, заповіт, обов"язкова частка. ...
1502893
  Мінюков А. Теоретичні та історико-лравові засади забезпечення органами державної влади прав і свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-20. – ISSN 0132-1331
1502894
  Пелех М. Теоретичні та історичні передумови утвердження свободи совісті через засоби масової інформації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 88-95
1502895
   Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об"єкти інтелектуальної власності : наук.-практ. видання / [Г.О. Андрощук та ін. ; за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 92, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 978-617-696-770-5
1502896
   Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / [О.П. Орлюк та ін. ; наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 484, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-421-6
1502897
  Щерба Н.С. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Щерба Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т Івана Франка. – Житомир, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1502898
  Савельчук І.Б. Теоретичні та методичні засади підготовки соціальних працівників до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 ; 23 / Савельчук Ірина Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання :. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 70 назв
1502899
  Ященко М.Д. Теоретичні та методичні засади проведення "Місячника знань правил безпеки життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 12-15 : фото, табл.
1502900
  Коваль М.С. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх працівників ДСНС України в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Коваль Мирослав Стефанович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1502901
  Апалат Г.П. Теоретичні та методичні засади формування дисциплінованості студентів для підвищення ефективності фахової підготовки / Г.П. Апалат, О.П. Максимова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1502902
  Пугач С.С. Теоретичні та методичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 015 ; 13.00.04 ; 01 / Пугач Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1502903
  Коваленко Н.В. Теоретичні та методичні засади формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проектно-тренінгових технологій : монографія / Н.В. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Цьома С.П., 2021. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-345. – ISBN 978-617-7487-97-4
1502904
  Прокопенко І.Ф. Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.03, 13.00.01 / Прокопенко І.Ф.; Ін-т педагогики і психології професійної освіти АПН України. – К., 1996. – 67л.
1502905
  Зеленська Л.І. Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент) : Автореф... д-ра педагог.наук: 13.00.02 / Зеленська Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
1502906
  Липчанська О.В. Теоретичні та методичні питання розрахунку фактора часу при аналізі ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 44-50.
1502907
  Мардус Н.Ю. Теоретичні та методичні підходи до визначення економічної сутності ринку як економічної категорії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 325-329. – ISSN 2222-0712
1502908
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1502909
  Корінько М. Теоретичні та методологічні аспекти обліку пально-мастильних матеріалів за талонами (постановка проблеми для дискусії) : облік:теорія і практика / М. Корінько, Г. Тітаренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1502910
   Теоретичні та методологічні засади впровадження інноваційних освітніх технологій у підготовку здобувачів вищої освіти / Л.В. Барановська, Є. (Кhаrаdzе Ерhеmіа) Харадзе, , Т. Фудерер // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 22-31. – ISBN 978-617-8219-05-5
1502911
  Прокопенко А.О. Теоретичні та методологічні засади едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти : монографія / Прокопенко Альона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. – Харків : Бровін О.В., 2022. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-8009-80-9
1502912
  Шандор Ф.Ф. Теоретичні та методологічні засади управління сферою туризму / Ф.Ф. Шандор, О.С. Молнар, О. Коваль // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 175-184. – (Економіка ; Вип. 27)
1502913
  Бурштинська Христина Василівна Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.02 / Бурштинська Х.В.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1502914
  Гаврилюк О.В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905


  Висвітлено взаємозв"язок і співвідношення категорій "глобалізація" і "регіоналізація" в сучасних умовах.
1502915
   Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії = Theoretical and methodological problems of human geography : збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 432с. – Паралел. титул. аркуш англійською мовою. – ISBN 966-613-491-8
1502916
  Корецька С.О. Теоретичні та наукові засади розвитку соціальної сфери в умовах ринкових перетворень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 73-77. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1502917
  Ольховська А.Б. Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Ольховська Анжела Борисівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 94 назви
1502918
  Кушнір І.П. Теоретичні та організаційні засади нормативно-правового регулювання інформаційних відносин у діяльності Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кушнір Ірина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1502919
  Топоровська А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 50-52. – ISSN 1810-3944
1502920
  Паршутін А.Б. Теоретичні та правові засади втручання у приватне спілкування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Паршутін Андрій Борисович ; М-во юстиції України, Харків.НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1502921
  Федорова Л.Д. Теоретичні та правові питання збереження культурної спадщини в діяльності пам"яткоохоронних структур України (1910-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 91-106. – ISSN 0130-5247
1502922
  Коршун О.В. Теоретичні та праксеологічні засади методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коршун Олександр Вікторович ; ПрАТ "ВНЗ"Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1502923
   Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 78-125. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1502924
  Чича Р. Теоретичні та практичні аспекти вивчення захисником особи обвинуваченого // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 126-129.
1502925
  Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-26
1502926
  Наумов О.О. Теоретичні та практичні аспекти визначення іспитового строку при звільненні від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ст. 79 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 149-157. – ISSN 2222-5374
1502927
  Радченко Л.І. Теоретичні та практичні аспекти визначення правового статусу суб"єктів у сфері житлового будівництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-145.
1502928
  Гахович С.В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання / С.В. Гахович, Т.В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 187-193. – ISSN 2524-0056
1502929
  Гахович С.В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання / С.В. Гахович, Т.В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 210-216. – ISSN 2524-0056


  У статті розглянуті питання практичного запровадження системи дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуті цілі і послідовність дій при впровадженні системи дистанційного навчання. Окремо розглянуті питання планування ...
1502930
  Баженова О.В. Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного капіталу на волантильність економічного зростання в Україні КУ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 36-40


  У статті розглянуто ефекти від припливу іноземного капіталу та його "раптових зупинок" на економіку країни-реципієнта та досліджено вплив на волатильність економічного зростання в Україні таких форм інозем. капіталу, як прямі іноземні інвестиції, ...
1502931
  Руденко З. Теоретичні та практичні аспекти державної реєстрації речових прав на нерухоме майно / З. Руденко, О. Сопоцько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено процедуру вдосконалення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні. Визначено основні нововведення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. В статье исследовано процедуру ...
1502932
  Шарманська С.О. Теоретичні та практичні аспекти до визначення прибутку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 6-10.
1502933
  Кухарєв О. Теоретичні та практичні аспекти заповіту подружжя // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 37-45
1502934
  Калита Т.А. Теоретичні та практичні аспекти зарубіжного досвіду фінансування інвестицій у системі партнерських відносин держави і бізнесу та імплементація його в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
1502935
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти захисту суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-48.
1502936
  Мотренко Т.В. Теоретичні та практичні аспекти лідерства в публічному адмініструванні : понятійно-термінол. словник : навч. посібник / Т.В. Мотренко, Є.О. Романенко ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. – 231, [1] с. : портр. – Абетк. покажчик: с. 207-228. – Бібліогр.: с. 229-230. – ISBN 978-617-02-0349-6
1502937
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму а Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1502938
  Ночка Л.В. Теоретичні та практичні аспекти навчальної роботи вчителя правознавства // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 67-71
1502939
  Мішукова Л.І. Теоретичні та практичні аспекти особистісно орієнтованого навчання при вивченні іноземних мов // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 182-186. – ISBN 978-966-927-534-9
1502940
  Бучик С.С. Теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів / С.С. Бучик, О.К. Юдін // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 28-40. – ISSN 2075-0781


  "Викладені теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів з посиланням на власні авторські оригінальні розробки у розрізі визначеної загальної концепції проведених ...
1502941
  Белькова О Теоретичні та практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити відносно себе. членів сім"ї та близьких родичів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.102-106
1502942
  Пархоменко Н.М. Теоретичні та практичні аспекти правового регулювання в сучасній Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 29-35. – ISSN 0869-2491
1502943
  Савін В.М. Теоретичні та практичні аспекти протидії нелегальній міграції в зарубіжних країнах / В.М. Савін, М.Ю. Азаров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 122-128. – ISSN 1609-0462
1502944
  Булат А.Г. Теоретичні та практичні аспекти створення колекції Rhododendron в умовах дендрологічного парку ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / А.Г. Булат, Т.М. Черкіс // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 281-286. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1502945
  Мурзановська А.В. Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кримінально-процесуальної відповідальністі // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 102-106. – ISBN 978-966-419-300-6
1502946
  Нестор О.Ю. Теоретичні та практичні аспекти управління активами територіальних громад: зарубіжний досвід // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 99-109. – ISSN 1562-0905
1502947
  Шмандій В.М. Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу / В.М. Шмандій, Е.В. Харламова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 24-31. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259
1502948
  Кириленко О. Теоретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 17-27. – ISSN 1818-5754
1502949
  Кісіль М.І. Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств / М.І. Кісіль, С.О. Михайловина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 49-56. – ISSN 2221-1055
1502950
  Пономаренко Л.О. Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 160 - 172. – ISBN 978-966-529-203-6
1502951
  Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії / І.В. Блінов ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наукова думка, 2015. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-213. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1519-7
1502952
  Безклубий І. Теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 144. – ISSN 0132-1331
1502953
  Попович П. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і рози"язання проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1502954
  Обушенко О.М. Теоретичні та практичні питання затримання особи за КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 229-234. – ISSN 2078-3566
1502955
  Жернаков В.В. Теоретичні та практичні питання інститутут захисту прав людини в сфері праці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
1502956
  Яра О. Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 73-77
1502957
  Мацьків Г. Теоретичні та практичні питання обчислення процесуальних строків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підсудного // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-168.
1502958
  Стрішенець О. Теоретичні та практичні питання ринкового реформування економіки в роботах М.Х. Бунге // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено науково-теоретичні погляди та практична реформаторська діяльність М.Х. Бунге. "Неабияку роль у становленні М.Х. Бунге як вченого відіграло наукове середовище університету Святого Володимира в Києві. ... Професор М.Д. Іванішев писав: ...
1502959
  Бошицький Ю.Л. Теоретичні та практичні питання щодо вдосконалення правового регулювання комерційних (фірмових) найменувань в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 113-118.
1502960
  Павленко М.В. Теоретичні та практичні питання щодо визначення цілей банківського контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 144-149.
1502961
  Підлісний П. Теоретичні та практичні підходи до створення вертикально-інтегрованої системи господарського управління на залізничному транспорті : до дискусії / П. Підлісний, М. Чеховська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
1502962
  Матяш І.Б. Теоретичні та практичні проблеми архівного описування в працях українських архівознавців 1920-1930-х рр. // Архіви України. – Київ, 1999. – № 1/6 (242). – С. 101-121
1502963
  Антошкіна В. Теоретичні та практичні проблеми визначеності цивільно-правових понять і категорій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 112-118. – ISSN 1026-9932
1502964
  Ревуцький С.Ф. Теоретичні та практичні проблеми використання інтелектуального капіталу // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-13
1502965
  Грищенко А. Теоретичні та практичні проблеми використання майнових прав на об"єкти авторського та суміжних прав в якості предмета застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-11.
1502966
   Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи у розкритті й розслідуванні злочинів : Збірник наукових праць. – Київ, 1996. – 209с.
1502967
  Тарасюк С.М. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення конституційних прав особи при проведенні в її житлі чи іншому володінні слідчих (розшукових) дій : монографія / Тарасюк Сергій Миколайович. – Київ : 7БЦ, 2021. – 226, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 191-221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-549-042-6
1502968
  Дзера І.О. Теоретичні та практичні проблеми захисту права власності в спадкових правовідносинах // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 115-132. – ISSN 1993-0909
1502969
  Бадяк В.П. Теоретичні та практичні проблеми збереження пам"яток // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 5-22. – ISSN 2078-0133
1502970
  Дзера І.О. Теоретичні та практичні проблеми здійснення та захисту права спільної часткової власності у разі виділу, поділу та продажу спільного майна // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
1502971
  Григоров О.М. Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 516 арк. – Додатки: арк. 508-516. – Бібліогр.: арк. 417-507
1502972
  Кравченко М.В. Теоретичні та практичні проблеми модернізації податкової системи та розширення дохідної бази державного бюджету України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 292-296. – ISSN 2222-4459
1502973
  Штефан О.О. Теоретичні та практичні проблеми розгляду малозначних справ // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 28-36. – ISSN 2413-1342
1502974
  Сас О. Теоретичні та практичні реалії української опозиції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 26-29
1502975
  Софіщенко І. Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  Автором запропоновано виокремити поняття міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності в системі понять, які визначають особливості міжнародної інвестиційної діяльності на різних рівнях економічної системи, розглянуто його сутнісні характеристики та ...
1502976
  Біскуп В.С. Теоретичні та прикладні аспекти використання кар"єрного портфоліо у системі фахової підготовки студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 97-98. – ISSN 1810-2131
1502977
  Пятигін А.С. Теоретичні та прикладні аспекти використання кількісних методів прийняття рішень у маркетинговій діяльності підприємств в умовах конкурентного середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 328-335
1502978
  Чапля І. Теоретичні та прикладні аспекти державного інвестування в країнах Центральної та Східної Євпропи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 200-209. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1502979
  Язлюк Б.О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України / Б.О. Язлюк, Р.Б. Гевко, Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 301-310. – ISSN 2309-1533
1502980
  Гринюк Р.М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб"єктів підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 115-121. – ISSN 1562-0905
1502981
  Животовська Л.В. Теоретичні та прикладні аспекти психотерапії осіб, які зазнали сексуального насильства // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 82-87. – ISSN 1029-4244
1502982
  Сапожников С.В. Теоретичні та прикладні аспекти формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1502983
  Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І.С. Яковець ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2013. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 347-390. – ISBN 978-966-458-565-8


  В дар бібліотеці від автора. Підпис
1502984
   Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об"єктів енергетики / [В.О. Артемчук, Т.Р. Білан, І.В. Блінов та ін.] ; за ред. Запорожця Артура Олександровича та Білан Тетяни Романівни ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики. – Київ : [б. в.], 2017. – 312 с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8331-2
1502985
  Власов Сергій Федорович Теоретичні та прикладні основи струминного закріплення слабких дисперсних порід при веденні гірничих робіт : Автореф... доктора техн.наук: 05.15.09 / Власов Сергій Федорович; Мін-во освіти України. Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 1999. – 30л.
1502986
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 15. – 2008. – 347 с. – резюме укр., англ. мовами
1502987
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 16. – 2008. – 326 с. – резюме укр., англ. мовами
1502988
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 18. – 2009. – 349 с. – резюме укр., англ. мовами
1502989
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 19. – 2009. – 379 с. – резюме укр., англ. мовами
1502990
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 20. – 2009. – 298 с. – резюме укр., англ. мовами
1502991
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 21. – 2010. – 369 с. – резюме укр., англ. мовами
1502992
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 22. – 2010. – 294 с. – резюме укр., англ. мовами
1502993
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 24. – 2011. – 385 с. – резюме укр., англ. мовами
1502994
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 25. – 2011. – 324 с. – резюме укр., англ. мовами
1502995
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 26. – 2011. – 335 с. – резюме укр., англ. мовами
1502996
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 28, т. 2. – 2014. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1502997
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ : ЦП"КОМПРИНТ", 2002-. – ISSN 2617-8044
Вип. 1/2 (40/41). – 2020. – 203, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1502998
  Семенцова О.М. Теоретичні уявленя про затримку психічного розвитку та визначення напрямків корекційної допомоги дітям в умовах інклюзивної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 111-120. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1502999
  Ракіпова І.В. Теоретичні, правові та праксеологічні засади правозахисної комунікації потерпілого у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Ракіпова Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2023. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1503000
  Фаринник В.І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Фаринник Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 565 арк. – Додатки: арк. 472-565. – Бібліогр.: арк. 417-471
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,