Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1502001
  Демидов А.И. "Управляемый хаос" как политический процесс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 29-35. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1502002
  Киличенков А.А. "Упреков не заслужил...постараюсь честно и умереть" (из истории Русско-японской войны 1904-1905 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 99-106
1502003
  Касич Алла Олександрівна Управління адаптацією організаційно-економічних форм підприємств в сучасних умовах : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.02 / Касич А.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1502004
  Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Х.П. Ярмакі; Одеський юридичний ін-т. Нац. ун-т внутр. справ. – Одесса : Юридична література, 2004. – 208 с. – ISBN 966-8104-75-5


  Освещены основные принципы,отрасли и институты современного международного публичного права. Для студентов вузов, преподавателей
1502005
  Вокій Борис Всеволодович Управління аеродинамічними і газодинамічними процесами у виробках глибоких вугільних шахт на основі удосконалення схем провітрювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Вокій Борис Всеволодович; Бокій Б.В.; НАНУ. Мін. вугільної промисл. ім.О.О.Галкіна. – Донецьк, 2001. – 20 с.
1502006
  Кистенюк Г. Управління активами комерційного банку в Україні: методи та проблемні аспекти // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 98-110. – ISSN 2409-9260
1502007
  Мещеряков А.А. Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 177-184. – ISSN 1993-6788
1502008
  Березюк К.М. Управління акціонерним капіталом підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 95-98. – ISSN 2306-6814
1502009
  Євтушевська О.В. Управління акціонерними товариствами України в умовах економічної нестабільності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1502010
  Кущ О.О. Управління банківським портфелем цінних паперів в умовах нестабільності на фондовому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 93-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1502011
  Парсяк В.Н. Управління бізнес-процесами - інструмент підвищення ефективності організацій = економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 131-138 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1502012
  Струнін В.В. Управління бізнес-процесами логістичної системи підприємства / В.В. Струнін, А.В. Гордієнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 65-66. – ISSN 2306-6806
1502013
  Лучка А. Управління бюджетною ліквідністю у ФРН: особливості організації та уроки для України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 198-201. – ISSN 1818-2682


  Проаналізовано особливості використання в ФРН тимчасово вільних бюджетних коштів. На основі досвіду ФРН вироблено пропозиції щодо організації в Україні управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку.
1502014
  Ортинський В.Л. Управління в органах виконавчої влади України : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів; МОНУ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-364-564-3
1502015
  Голосніченко І. Управління в судах: український і зарубіжний досвід (на матеріалах Українсько-канадського проекту судової співпраці) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 221-226. – ISSN 0132-1331
1502016
  Сало І.В. Управління валютним ризиком банку на основі застосування трансфертного ціноутворення / І.В. Сало, М.А. Ребрик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 324-330
1502017
   Управління валютними ризиками та перспективи розвитку національної економіки / С.І. Маслов, Д.В. Карамишев, С.А. Бриксін, В.О. Могилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 16-18
1502018
  Макарюк О.В. Управління вартістю бізнесу в контексті формування його безпеки і розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 131-138 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1502019
  Базарний Д.В. Управління вартістю в системі фінансового менеджменту банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 147-152
1502020
  Пойда-Носик Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки : фінанси інституційних секторів економіки / Пойда-Носик, Л.В. Петришинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 117-124 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1502021
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю компанії: теоретико-методологічні аспекти : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 135-139 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1502022
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю нафтогазової компанії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 128-134. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1502023
  Диба В. Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 62-67. – ISSN 1810-3944
1502024
  Терещенко О.О. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту : фінанси підприємств / О.О. Терещенко, М.В. Стецько // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 91-99. – Бібліогр.: 7 назв
1502025
  Бердар М.М. Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 57-61. – ISSN 2306-6814
1502026
  Бедрій Д.І. Управління вартістю проектів наукових установ з врахуванням ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бедрій Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1502027
  Петраш О.П. Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки ефективності інвестиційного проекту девелопера // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 25-29. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є наукове обґрунтування можливості продуктивного використання у вітчизняній практиці, для оцінки ефективності інвестиційного проекта компанії (девелопера), сучасних інструментів і моделей управління вартістю підприємства. Предметом ...
1502028
  Сущенко О.А. Управління взаємодією суб"єктів експортної діяльності підприємства // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 129-133. – ISSN 1995-0519
1502029
  Олійник Я.Б. Управління використанням природних ресурсів : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Олійник Я.Б., Пересєкін В.М., Запотоцький С.П. ; КНУТШ, Географічний факультет ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Обрії, 2008. – 284 с. – ISBN 966-95774-0-7


  На тит. арк. примірника с інв. № 1618454 дарчий надпис Я.Б.Олійника : Вельмишновному Олегу Калениковичу [Закусилу] з щирою вдячністю. 28.03.09
1502030
  Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : Ph. D. з менеджменту / М.Д. Ханна; Передмова А.Мазаракі і Н. Гуляєвої; Пер. на укр. мову Р. Григоренком та ін.; Південний Ун-т Джорджії Стейтсборо ... – Київ, 2003. – 226с.
1502031
  Мігай Н.Б. Управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 121-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1502032
  Семенченко Н. Управління виробничою діяльністю фірми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 152-155.
1502033
   Управління витратами : навчальний посібник / Грещак М.Г., Гордієнко В.М., Коцюба О.С., Лозовик Ю.М. ; за заг. ред. Грещака М.Г. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-483-052-9
1502034
  Стоян В. Управління витратами банку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 39-42 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1502035
  Сушко Н.І. Управління витратами державного сектору в контексті запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 94-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1502036
  Дука А.Л. Управління витратами за угодами фінансового лізингу в інвестиційній діяльності орендаря / А.Л. Дука, Г.В. Мисака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 65-70.
1502037
  Махініч Г.О. Управління витратами на забезпечення якості продукції на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 71-76
1502038
  Гавкалова Н.Л. Управління витратами на персонал - основа ефективності менеджменту персоналу : монографія / Гавкалова Н.Л., Криворучко А.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 230, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-196. – ISBN 978-966-676-558-4
1502039
  Фещур Р.В. Управління витратами на підприємстві в умовах зростання конкуренції на товарному ринку / Р.В. Фещур, Т.В. Меренюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-10. – ISSN 0321-0499
1502040
  Кісельова Я.Е. Управління витратами підприємств дорожнього господарства / Я.Е. Кісельова, Я.В. Догадайло // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 53-56. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1502041
  Панасюк І.П. Управління витратами як визначальний фактор ефективної діяльності авіакомпанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 80-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1502042
  Гришко Н. Управління витратами як інструмент оздоровлення стану вугледобувних підприємств : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 44-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1502043
  Найчук Ю.Г. Управління витратами як складова загального процесу управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 91-96


  Розглянуто особливості витрат як об"єкта управління. Досліджено сутність системи управління витратами на підприємстві, її функціональні складові та вимоги, які повинні дотримуватися в процесі її формування. The article discusses the features as an ...
1502044
  Радченко К. Управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств хімічного комплексу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
1502045
  Соколова І.В. Управління вищою освітою у зарубіжних країнах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 98-105. – ISSN 1609-8595


  У статті проаналізовано моделі, які дають уявлення про структуру і функції державно-громадського управління атлантичною, континентальною, східноазійською системами вищої освіти, принципи управління вищою освітою (централізація, децентралізація), ...
1502046
  Ладиченко К. Управління відносинами готельних підприємств зі споживачами: проблеми та перспективи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1502047
  Шарапа О.М. Управління відносинами з клієнтами через впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бізнесу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 175-183. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1502048
  Матвєєв В.В. Управління власністю в інтегрованих корпоративних структурах : економіка та управління підприємствами / В.В. Матвєєв, М.В. Новикова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 132-143 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1502049
  Акмаєв А.І. Управління вугільною галуззю в кризових умовах / А.І. Акмаєв, І.А. Фесенко, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 122-128


  Стаття присвячена комплексному аналізу причин виникнення кризи у вугільній галузі та формуванню методології обґрунтування антикризових управлінських рішень. This article is devoted to the complex analysis of the causes led to growing crisis in coal ...
1502050
  Джуринський В.О. Управління господарським об"єднанням: проблеми вдосконалення законодавства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 129-135.
1502051
  Супрун А. Управління грошовими коштами страхових компаній в кризовому та посткризовому періодах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 116-119. – ISSN 1993-0259
1502052
  Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 24-36 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1502053
  Саранюк А. Управління дебіторською заборгованістю підприємств житлово-комунального господарства України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 71-77
1502054
  Лищенко О.Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О.Г. Лищенко, І.С. Середа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 85-90. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1502055
  Баб Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду / Баб, "як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 60-63
1502056
  Жулин О.В. Управління державним боргом з метою максимізації суспільного добробуту // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 319-322
1502057
  Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В.М. Федосов, О.А. Колот // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-33. – Бібліогр.: с. 4-5, 10, 12, 15-19, 21-24,


  Розглянуто теоретичні засади сутності і природи державного боргу, особливості його формування та специфіку управління ним. Досліджено сутність, форми й методи боргового ризик-менеджменту, показано його новітні світові технології. Дано оцінку ризиків ...
1502058
  Орленко О.В. Управління державним боргом України в умовах дисбалансів світової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 16-18
1502059
  Сизранцев Г.О. Управління державним боргом України: проблеми та нпапрями оптимізації // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
1502060
  Жилєнко С.М. Управління державним боргом як складова системи антикризового регулювання економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 2 (14). – С. 39-45. – ISSN 2221-8440
1502061
  Карапетян О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 101-109. – ISSN 1818-2682
1502062
  Дянков І.І. Управління державним сектором економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 31-35
1502063
  Розпутенко І.В. Управління державними видатками в перехідних економіках / І.В. Розпутенко. – Київ : Основи, 1993. – 221 с.
1502064
  Розпутенко І.В. Управління державними видатками в перехідних економіках : Автореф... докт. з держ. управл.наук: 25.00.05 / Розпутенко І. В.;. – К., 1999. – 32л.
1502065
  Чихачова Ю.С. Управління державними корпоративними правами в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 87-93 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1502066
  Чечетов М. Управління державними корпоративними правами у контексті економічної стратегії держави / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 4-12. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1502067
  Солов"ян Ю. Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-108. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості управління державними корпоративними правами. Увагу зосереджено на основних методичних підходах до оцінки ефективності управління корпоративними правами держави. Надаються рекомендації стосовно підвищення ефективності ...
1502068
  Ткаченко О. Управління державної охорони України в реалізації національних інтересів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 120-123
1502069
  Апанасенко К. Управління державною власністю: законодавчі зміни і тенденції останніх часів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-70. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються зміни у законодавстві про правовий режим державної власності, які відбулись після прийняття Закону України "Про управління об"єктами державної власності". Також автор викладає свої висновки про останні тенденції в управлінні ...
1502070
  Романюк Т. Управління державою "в три кліки" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 17 (397). – С. 17-18. – ISSN 2313-559X
1502071
  Демещук В.Л. Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 05.15.03 - відкрита розробка корис. копалин / Демещук В.Л. ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т Укр. " Київський політехічний ін-т". – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1502072
  Чухрай Н.І. Управління динамічними портфелями проектів у структурній оболонці бізнесу / Н.І. Чухрай, І.І. Новаківський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 202-212. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено засади формування структурних оболонок бізнесу як складової системи управління підприємством в умовах становлення нової економіки. Показано, що формування структурної оболонки бізнесу послідовно охоплює такі рівні: формалізацію ...
1502073
  Чернова К.О. Управління діаспорами у поліетнічному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-78. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу аналізу управління діаспорами. Зокрема, розглядаються такі проблеми як сутність менеджменту етнонаціональних процесів, правове забезпечення етнокультурного розвитку меншин, толерантність у міжетнічних стосунках. The article offers an ...
1502074
  Олійник Д. Управління діквідністю комерційного банку на основі оптимального використання залишків тимчасово вільних коштів на поточних рахунках клієнтів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 31-34 : Табл.
1502075
   Управління діловою кар"єрою : навч. посібник / [Назарова Г.В., Отенко І.П., Мішина С.В., Мішин О.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-676-558-4
1502076
  Жуманкулова Л.О. Управління діяльністю державних підприємств на ринку Казахстану : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Жуманкулова Лязат Оралтаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1502077
  Золотаревська Л.Я. Управління діяльністю інноваційних фондів : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.06.02. / Золотаревська Л.Я.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с.14
1502078
  Харко В. Управління діяльністю організації на міжнародному ринку послуг / В. Харко, П. Строгуш // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 168-171. – ISSN 2078-5860
1502079
  Мельник К.М. Управління діяльністю підприємства в період кризи: маркетинговий аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 17-20
1502080
  Пелехата О. Управління документними комунікаціями за допомогою мережних технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326
1502081
  Спрінсян В.Г. Управління документообігом як складовою документаційного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 52-58


  У статті розглядаються принципи управління документообігом у системі документаційного менеджменту, маршрут руху документів, доцільність упровадження системи електронного документообігу.
1502082
  Ліпич Л. Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку / Л. Ліпич, С. Мостенець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 47-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1502083
  Бутрим О.В. Управління екологічною безпекою в регіонах України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 129-132. – ISBN 0201-8683
1502084
  Башкатов О.М. Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м.Тираспіль) : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Башкатов О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1502085
   Управління екологічною діяльністю = Environment management activity : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Гриценко А.В. та ін.] ; за заг. ред. Максименко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування наук.-метод. ради МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 335, [1] с., [10] арк. фотогр. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці модулів. – (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога" / [редкол.: Бондарь О.І. та ін.])
1502086
  Палига Є.М. Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 109-117. – ISSN 1562-0905
1502087
  Крисак А.О. Управління економічним потенціалом малих підприємств : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Крисак А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198 л. + Додаток: л. 180-198. – Бібліогр.: л. 161-179
1502088
  Крисак А.О. Управління економічним потенціалом малих підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крисак А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1502089
  Ковальчук В.Г. Управління економічним потенціалом підприємства / В.Г. Ковальчук, О.С. Лаврук, Ю.І. Білик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 119-126. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1502090
  Маслак О.І. Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу / О.І. Маслак, О.О. Безручко // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 201-212. – ISSN 2218-4511
1502091
  Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-41 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1502092
  Гуткевич С.О. Управління економічними ресурсами підприємства / С.О. Гуткевич, О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 99-105. – ISSN 1993-6788
1502093
  Пономарьова Н. Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 64. – ISSN 1810-3944
1502094
  Штангрет А.М. Управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі : монографія / А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 250, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-322-240-0
1502095
  Ляшенко О.М. Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 61-68. – ISSN 2222-8810
1502096
  Войнаренко Михайло Управління економічною безпекою підприємств на основі оцінки відхилень порогових показників / Войнаренко Михайло, Яременко Оксана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті пропонується механізм побудови управління економічною безпекою машинобудівного підприємства на основі відхилень від нормативних показників, що дасть можливість швидко встановити проблеми у діяльності та вжити термінових заходів щодо їх усунення.
1502097
  Приходько В.П. Управління економічною безпекою підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 10-12 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1502098
  Живко З.Б. Управління економічною безпекою підприємства в умовах ринкових відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – P. 128-145. – ISSN 1993-6788


  Економічна ефективність міжнародної стандартизації.
1502099
  Свергунов О.О. Управління експортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 166-176. – ISSN 2306-5664
1502100
  Руденко Л. Управління екстернальними потоками операційних капіталів транснаціональних корпоративних структур : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 47-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1502101
  Кіссе А.І. Управління етнічними конфліктами: визначення поняття, особливості та підходи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 676-682. – ISSN 1563-3349
1502102
  Надворний О.Б. Управління ефективністю діяльності промислових підприємств в сучасних економічних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 77-80
1502103
  Жихарцева О.О. Управління ефективністю діяльності фінансово-промислових груп та напрями його вдосконалення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 114-119. – ISSN 2308-1988
1502104
  Попова О. Управління ефективністю інвестиційного проекту на промисловому підприємстві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.98-102. – ISBN 966-654-085-1
1502105
  Палійчук О.О. Управління ефективністю підприємства на основі впровадження ВРМ-систем // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 142-146


  Інформаційні технології створюють принципово нові моделі управління, прогнозування, планування і стають вирішальним чинником економії часу та підвищення продуктивності праці.
1502106
  Копитко С.Б. Управління ефективністю системи захисту комп"ютерної інформації як задача динамічного програмування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 255-261 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1502107
   Управління за участю громадян: міжнародний досвід та рекомендації для України. – Київ : К.І.С., 2004. – 124 с.
1502108
  Летуновська Н.Є. Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їхніх послуг // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 95-106. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1502109
  Фомішина В.М. Управління заощадженнями у відтворенні основного капіталу національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 336-343
1502110
  Куницька О.М. Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу / О.М. Куницька, Є.В. Мержиєвська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1502111
   Управління затратами підприємства : Монографія / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін; Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – Київ : Лібра, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-7035-83-9
1502112
  Степенко О. Управління земельними відносинами в Україні: механізми та напрями розвитку / О. Степенко, О. Сакаль, Н. Третяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 8 (334), серпень. – С. 39-43. – ISSN 1810-3944
1502113
  Третяк А. Управління земельними ресурсами і земельний кадастр: взаємозалежність і ефективність / А. Третяк, Р. Курильців, Н. Третяк // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 34-38
1502114
  Писаренко В.В. Управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій / В.В. Писаренко, О.В. Лозинська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 228-231. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1502115
  Мартин А. Управління земельними ресурсами: пріоритетні завдання на сучасному етапі реформ // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-36.
1502116
  Бутенко Н.Ю. Управління знаннями в корпораціях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 414-419. – ISSN 2222-4459
1502117
  Тюпа Д.І. Управління зовнішнім боргом України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 194-199. – ISSN 2308-6912


  В статті розкриваються основні принципи ефективного управління українським зовнішнім боргом, які залишається однією з центральних проблем в економічній політиці. Від їх вирішення великою мірою залежать можливості зростання економіки в Україні. Політика ...
1502118
  Пазізіна К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 127-131. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1502119
  Сухарський В.С. Управління зовнішньоеконмічною діяльністю: теорія, методологія, практика / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2001. – 284с. – ISBN 966-7692-73-6
1502120
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Дахно, , , Н.В. Альбіщенко, А.О. Жебровський, О.О. Кириленко, С.В. та ін. Коваленко; Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. та ін. ; за ред. І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-364-478-3
1502121
  Овсієнко А.М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб"єктів господарювання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 123-128. – ISSN 2306-546X
1502122
  Дерев"янко А.Г. Управління і прийняття рішень в економічних системах в умовах невизначеності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 1. – С. 24-28.
1502123
  Ребенок Аліна Володимирівна Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 154-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблему управління стратегією підприємства на основі проектного підходу. Для підвищення ефективності управління розроблено математичний апарат та програму оцінки рівня відхилень у процесі виконання проекту як інструменту реалізації ...
1502124
  Слав"юк Р.А. Управління інвестиційними грошовими потоками акціонерних товариств : монографія / Р.А. Слав"юк, О.В. Жалко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 275, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 258-275. – Бібліогр.: с. 242-256. – ISBN 978-966-1599-14-6
1502125
  Маричева О.В. Управління інвестиційними проектами підприємства в умовах ВЕЗ : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 71-79 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1502126
  Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 228 л. – Додатки: л. 224-228. – Бібліогр.: л. 211-223
1502127
  Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1502128
  Кам"янська О.В. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю компанії / О.В. Кам"янська, І.А. Котлярова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 67-71. – ISSN 2306-6814
1502129
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.04. - екон. та упр. підприємствами (за видами економ. діяльності) / Герасимова С.В.; Світлана Василівна. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1502130
  Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кухта П. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1502131
  Наумова О. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль інвестицій в діяльності підприємства в умовах кризових явищ. Визначено фактори, які чинять на них вплив. Виявлено сучасні тенденції здійснення інвестиційної діяльності вітчизняними підприємствами, зокрема, викладено проблеми захисту ...
1502132
  Балацький О.Ф. Управління інвестиціями : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2004. – 232с. – ISBN 966-680-117-5


  Складається з двох частин. Для студентів економічних спеціальностей "Інвестування", "Інвестиційний менеджмент", "Інноваційний менеджмент"
1502133
  Каліна І.І. Управління інноваційним процесом в Україні // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 58-64. – ISSN 2306-5834
1502134
  Альошин С.Ю. Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 208-216. – ISSN 2222-4459
1502135
  Єфремов О.С. Управління інноваційним розвитком підприємства: аспекти методології : монографія / Єфремов О.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 421-471. – ISBN 978-966-590-955-2
1502136
  Паливода О.М. Управління інноваційними перетвореннями на підприємствах легкої промисловості: проблеми та шляхи вирішення : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 101-109 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1502137
  Фірсова С. Управління інноваційними підприємствами в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 102-106. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми становлення і розвитку інноваційних підприємств діяльність яких направлена на забезпечення сталого розвитку економіки України. Пропонуються шляхи вирішення цих проблем This article is dealt with problems of formation and ...
1502138
  Зоргач А.М. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства: системний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 165-169. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проведено дослідження розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства як системи. Виділено складові системної структури та розкрито суть кожної з них. Проведено исследование развития инновационно-инвестиционной деятельности предприятия как ...
1502139
  Нестеренко Г. Управління інноваціями і безперервна освіта : інтерв"ю / розмовляла Кух Л. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 30 січня - 6 лютого (№ 6). – С. 4


  Традиційно говорячи про педагогічну освіту в Україні, першість у цій галузі спеціалісти віддають вищому навчальному закладу із 180-річною історією - це Національний пед. ун-т ім. М. Драгоманова. Робота колектива кафедри інновацій та інформаційної ...
1502140
  Дубовик Т.В. Управління інтегрованими інтернет–маркетинговими комунікаціями підприємств / Т.В. Дубовик, В.В. Ортинська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 61-65
1502141
  Городянська Лариса Володимирівна Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено економічний зміст категорій "інтелектуальний капітал", "інтелектуальні pecypcи" та взаємозв"язок між ними. Запропоновано відтворення інтелектуального капіталу на підприємстві здійснювати організованим шляхом із використанням ...
1502142
  Кравченко О. Управління Інтернетом: роль країн Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 86-91
1502143
  Самчинська Я.Б. Управління інформаційними технологіями - критичний бізнес-процес компанія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 296-300 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1502144
  Осипенко Л.О. Управління інформаційно-комунікативним процесом в умовах глобалізації: теоретико-методологічні засади // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 251-260. – ISSN 2072-1692


  Дається аналіз теоретичних засад інформаційно-комунікативного процесу в умовах глобалізації, в контексті якого представлено концептуальне осмислення інформаційно-комунікативного простору і з"ясовано аксіологічний статус соціальних мереж; розкрито ...
1502145
  Гранчак Т. Управління інформаційно-комунікаційними потоками в контексті виникнення і врегулювання суспільних конфліктів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 227-236
1502146
  Пила В.І. Управління капіталізацією банків в умовах фінансової нестабільності / В.І. Пила, О.І. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 3-8
1502147
  Нагайчук Н.Г. Управління капіталом страхової компанії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 106-116. – Бібліогр.: с. 107-108, 110


  Розглядається поняття ("капітал страховика") та особливості його структури. Доведено, що існуючі концепції управління капіталом підприємства не повністю придатні до застосування у страхуванні. Наголошено, що управління капіталом страховика має ...
1502148
  Кісіль М.І. Управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин / М.І. Кісіль, С.В. Косторной // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 82-89. – ISSN 2221-1055
1502149
  Гриньова В.М. Управління кар"єрним зростанням персоналу підприємства : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.М., Небилиця О.А. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 178, [2] с. – Додатки: с. 149-177. – Бібліогр.: с. 134-148. – ISBN 978-966-676-549-2
1502150
  Власенко О.В. Управління комунікаціями у міжнародних проектах в рамках європейських програм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Власенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1502151
  Нестеренко С.А. Управління конкурентноспроможністю підприємств як системна цілісність // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 3 (27). – С. 88-93. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1502152
  Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальностей "Міжнародна економіка", "Менеджмент зовнішньоеконом. діяльності" / Л.С. Кобиляцький. – Київ : Зовнішня торгівля, 2003. – 304с. – ISBN 966-8517-01-6
1502153
  Мірошниченко О.В. Управління конкурентоспроможністю банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 128-132.
1502154
  Кравченко О.І. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів у країнах Європейського Союзу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 228-234. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто сутність та значення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів Європейського Союзу. Визначено заходи щодо залучення контингенту з інших країн, які полягають у створення специфічних агенцій з вербування студентів з інших навчальних ...
1502155
   Управління конкурентоспроможністю підприємства : навчальний посібник / Клименко С.М. [ та ін. ] ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 520 с. – ISBN 978-966-483-036-9
1502156
  Фірсова С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації / С. Фірсова, К. Литвин // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 39-45 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
1502157
  Яворський О.С. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств в умовах загострення конкуренції // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 4-12
1502158
   Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посібник / [Жаворонкова Г.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2010. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 978-966-351-318-8
1502159
   Управління конфліктами : збірник тренінгових вправ : навчальний посібник / Ємельяненко Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевної О.В. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-483-064-2
1502160
  Шершньова З. Управління корпоративними конфліктами інтересів: гносеологічний аспект / З. Шершньова, С. Хименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено сутність та особливості корпоративного конфлікту інтересів. Запропоновано модель середовища функціонування корпорації як середовища інтересів. Узагальнено і деталізовано типовий склад стейкхолдерів та їхні цілі у корпорації. ...
1502161
  Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Птащенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-364-565-0
1502162
  Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 51-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1502163
  Галайко Н.Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 185-192. – ISSN 1562-0905
1502164
  Журавльова І.В. Управління людським капіталом підприємства : Наукове видання / Журавльова І.В., Кудлай А.В. – Харків : ХНЕУ, 2004. – 284с. – ISBN 966-676-114-9
1502165
  Грішнова О. Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства / О. Грішнова, Н. Полив"яна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 37-41.
1502166
  Ніколайчук М.В. Управління людським капіталом у системі сучасних економічних концепцій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 10/1. – С. 24-30. – (Серія: Економіка ; вип. 6 (1)). – ISSN 9125-0912
1502167
  Кірєєва Л. Управління людськими ресурсами - стратегічний напрямок державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.124-136-. – ISBN 966-7800-15-6
1502168
  Пашко Л.А. Управління людськими ресурсами як виклик сучасності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 81-87. – ISBN 966-614-021-7
1502169
  Турський І. Управління малим підприємством як економічна категорія // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.111-115. – ISBN 966-654-085-1
1502170
  Полторак К.А. Управління маркетинговими комунікаціями в епоху крауд-технологій // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 66-75. – ISSN 2218-4511
1502171
  Платонова В.В. Управління маркетинговими стратегіями міжнародних платіжних систем країн Центральної та Східної Європи : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.02.03- організація управління, планування і регулювання економікою / Платонова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 274л. + Д.датки: л. 218-274. – Бібліогр.: л. 203-218
1502172
  Мазуренко В.П. Управління маркетингом в умовах глобалізації економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 116-118.
1502173
  Краус К.М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : монографія / Краус Катерина Миколаївна. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 213, [15] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-172. – ISBN 978-611-01-0764-8
1502174
  Краус К.М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Краус Катерина Миколаївна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1502175
  Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : монографія / Катерина Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-082-0
1502176
  Карпенко Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу : монографія / Н.В. Карпенко ; МОНУ ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-7971-52-6
1502177
  Зубарєва М.А. Управління масами в епоху суспільства споживання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 63-67. – ISSN 2077-1800
1502178
  Зінов П.І. Управління матеріальним забезпеченням в органах внутрішніх справ : монографія / П.І. Зінов. – Харків : Золота миля, 2013. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-11-5
1502179
  Швець Д.Є. Управління междисциплінарними з"язками у навчальному прцесі / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 182-186. – ISSN 2072-1692
1502180
  Каніщенко О. Управління міжнародними брендами: фактор "високих мотивацій" / О. Каніщенко, Т. Доця // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 32-35. – ISSN 1606-3732
1502181
  Лі Хуа (КНР) Управління міжнародною економічною діяльністю Гонконгу : Дис. ... канд економ. наук: 08.02.03 / Лі Хуа (КНР); КНУТШ. – Київ, 2004. – 203л. – Бібліогр.: л. 191-203
1502182
  Лі Хуа (КНР) Управління міжнародною економічною діяльністю Гонконгу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лі Хуа (КНР); КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1502183
  Дунська А.Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 104-109. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1502184
  Колесник Ю.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-7
1502185
  Названова Л. Управління міжнародною конкурентоспроможністю українських кранобудівних підприємств в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено сутність системи управління конкурентоспроможністю (КСП), описано її складові. Проведено аналіз потенціалу міжнародного співробітництва українських кранобудівних підприємств і надано рекомендації по досягненню конкурентоспроможності на ...
1502186
  Дронова О.Л. Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні / О.Л. Дронова, Я.С. Лис // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 47-52. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1502187
  Дембровська О.Б. Управління мовленнєвою діяльністю студентів і розвиток їхніх індивідуальних умінь у вивченні іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 227-231. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1502188
  Дьолог Т.І. Управління мотивацією у вітчизняних підприємствах: мотиваційний механізм, мотиваційні фактори і критерії ефективності мотивації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 16-18. – Бібліогр.: 6 назв
1502189
  Черниш А.П. Управління навчально-виховним процесом у гімназії : Автореф... канд. пед.наук: / Черниш А.П.; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1996. – 26л.
1502190
  Сгадова В.В. Управління навчанням студентів як вид професійно-педагогічної діяльності викладача // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 16-19


  Проаналізовано історію становлення теорії управління, розкрито сутність поняття "управління" та структурні елементи моделі управління викладачем навчанням студентів.
1502191
  Захарін С. Управління наукою: потрібна радикальна реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 1, 12


  В Україні сформувалася заплутана й низькоефективна система управління науковими установами. Наукою управляють одночасно кілька академій та органів виконавчої влади, при цьому результати українських досліджень мало затребувані у світовому науковому ...
1502192
  Токарев Д.О. Управління нелінійними гібридними системами з використанням еталоних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Токарев Денис Олександрович ; М-во освіти і науки, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1502193
  Ткаченко С.Ю. Управління нематеріальними активами в контексті підвищення вартості компанії та стратегічної спрямованості на лідерство продукції // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 57-63
1502194
  Кузьмінський В.О. Управління неприбутковою організацією / В.О. Кузьмінський. – Київ : Логос, 2006. – 168с. – ISBN 966-581-662-4
1502195
  Данюк Л.В. Управління нотаріатом в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данюк Л.В. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1502196
  Джарти В. Управління об"єктами державної власності: погляд через призму предмета адміністративного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено спробу обґрунтувати адміністративно-правову природу управління об"єктами державної власності. Проаналізовано позиції вітчизняних авторів у питанні правового регулювання управління об"єктами державної власності, з"ясовано зміст ...
1502197
  Поповиченко І.В. Управління обсягами реалізації готової продукції в умовах нерівномірного попиту на прикладі підприємства ПАТ "Запорізький масложиркомбінат" / І.В. Поповиченко, О.В. Лантух, А.В. Загуменнова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 106-115. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185


  Ефективна діяльність підприємств у сучасний період значною мірою залежить від того, наскільки достовірно вони передбачають перспективи своєї діяльності, тобто від прогнозування. Адекватне прогнозування - це основа успішного планування і контролю всіх ...
1502198
  Коваленко В.В. Управління операційними ризиками в банківській системі : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 189-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1502199
  Гопко В. Управління операціями з давальницькою сировиною іноземного замовника // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.123-126. – ISBN 966-654-085-1
1502200
  Клокар Н. Управління оптимізацією мережі навчальних закладів регіону: організаційний аспект // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 12-17
1502201
   Управління організацією: регіональні аспекти : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2002 р. : [Київ-Чернігів]. – Київ : Політехніка, 2002. – 426, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. та нім. – ISBN 966-622-086-5
1502202
  Шавкун І.Г. Управління організаційним знанням: підходи до розуміння сутності / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 185-193. – ISSN 2072-1692


  Аналіз існуючих підходів до концептуалізації управління організаційними знаннями як процесу свідомого створення, структуризації і використання бази знань компанії в умовах глобалізації, поширення інформаційних технологій, що ознаменувало перехід до ...
1502203
  Братко М. Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 81-88. – ISSN 2226-3012


  Автор розглядає управління освітнім середовищем вищого навчального закладу як складний вид інтелектуальної діяльності, спрямований на регулювання процесів та модифікацію складових освітнього середовища вищого навчального закладу, що пов’язаний із ...
1502204
  Товканець О.С. Управління освітою та освітніми процесами: аналітичний екскурс наукових підходів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 35-39. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1502205
  Дарманська І.М. Управління освітою: історичний дискурс // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 304-311. – (Право. Економіка. Управління)
1502206
  Кринична І. Управління охороною здоров"я населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС (гендерний аспект) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 221-229.
1502207
  Запорожець І. Управління охороною прав на об"єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1502208
  Денищенко О.В. Управління переміщенням бурових верстатів тягачами для підвищення безпеки процесу / О.В. Денищенко, І.В. Козіна, О.О. Юрченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 225-234 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1607-4556
1502209
  Кірімов О. Управління перестраховим захистом: оцінка перестрахування високозбиткових портфелів за принципом stop-loss // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-32 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
1502210
  Дьячкова Ю. Управління перестрахуванням з метою забезпечення фінансової стійкості страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-50. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зв"язок між перестрахуванням та фінансовою стійкістю страховика. На основі морфологічного та системного аналізу здійснюється уточнення даних понять та пропонується методичний підхід щодо визначення ефективності операції ...
1502211
  Крушельницька О.В. Управління персоналом : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – Київ : Кондор, 2003. – 296с. – ISBN 966-8251-02-4
1502212
  Крушельницька О.В. Управління персоналом : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – 2-е вид., перероб. й доп. – Київ : Кондор, 2005. – 308с. – ISBN 966-8251-02-4
1502213
  Михайлова Л.І. Управління персоналом : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.І. Михайлова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 248с. – ISBN 978-966-364-481-3
1502214
  Карпенко С.В. Управління персоналом : навч. посіб. для дистанц. навчання / С.В. Карпенко, О.А. Карпенко ; [за наук., ред. А.В. Базилюк] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 272, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 256-259. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-203-1
1502215
  Ткаченко Т.П. Управління персоналом бібліотеки в умовах постійних змін та перетворень // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 57-63
1502216
  Бірдус Л.В. Управління персоналом вищого рівня: стратегія та прогнозування / Л.В. Бірдус, М.А. Бурдус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 12-14. – ISSN 2306-6792
1502217
  Ткаченко А.М. Управління персоналом за кордоном та закордонний досвід соціального партнерства / А.М. Ткаченко, Г.С. Єрьоменко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 32-36. – ISSN 2218-1199
1502218
  Матюхина Н.М. Управління персоналом органів внутрішніх справ: профілактичний аспект // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.45-50
1502219
  Щербак В.Г. Управління персоналом підприємства : Наукове видання / Щербак В.Г. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 220с. – ISBN 966-676-110-6
1502220
  Лепейко Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначенності (поведінковий підхід) : монографія / Лепейко Т.І., Миронова О.М. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236 с. – ISBN 978-966-676-374-0
1502221
  Клім Д. Управління персоналом: від тотальної оптимізації до успіху компанії : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 36-40. – Бібліогр.: 2 назви
1502222
  Луговий В. Управління підготовкою педагогічних кадрів у системі вищої школи // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 6-9
1502223
  Кравченко В. Управління підприємницькими ризиками: суб"єктивні чинники // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Ставлення підприємців до ризику є важливою складовою вивчення загального стану управління підприємницькими ризиками. Іманентна ризикованість підприємців може бути, за умови широкого навчання підприємців та надання ним консультаційної підтримки, ...
1502224
  Кравченко В. Управління підприємницькими ризиками: сутність та сучасна методика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-72. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статье исследованы проблемы управления предпринимательскими рисками. Показано, что низкая инновацион-ная активность отечественных предприятий в значительной мере объясняется отсутствием современной методики управления предпринимательскими рисками. ...
1502225
  Квасній Л.Г. Управління підприємствами та галузями паливно-енергетичного комплексу України в умовах ринку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 171-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1502226
  Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 12-18. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1502227
  Ситник О.О. Управління погашенням боргів неплатоспроможного підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-73. – (Економіка ; вип. 45)


  Запропоновано методи управління борговими зобов"язаннями.
1502228
  Карапетян О. Управління позиками міжнародних фінансових організацій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 80-89. – ISSN 1818-5754
1502229
  Рак Р.В. Управління позиковим капіталом вітчизняних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 154-157
1502230
  Кірімов О. Управління портфелем моторного та медичного страхування: питання формування попиту та фінансової стійкості // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 3. – С. 26-34 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
1502231
  Іолкін Я. Управління правами інтелектуальної власності на фармацевтичному ринку: фактор інформаційної складової торговельної марки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 110-113. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання особливостей управління торговельними марками на фармацевтичному ринку залежно від їхньої інформаційної складової, етики ведення рекламної кампанії на ринку лікарських засобів та особливостей сприйняття торговельної марки ...
1502232
  Маслянко Павло Павлович Управління працездатністю динамічних систем випробувань оптико-електронних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Маслянко Павло Павлович; АН України. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 16л.
1502233
  Данілова Л.І. Управління прибутком підприємств: проблеми і наслідки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-12. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються методи управління прибутком підприємницьких структур. Серед них основним є планування прибутку від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, з урахуванням облікової політики підприємства, механізму визначення амортизаційних ...
1502234
  Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190 л. + Додатки: л.181-190, [ 3 ]. – Бібліогр.: л. 164-180
1502235
   Управління природоохоронною діяльністю : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Л. Товажнянський, Ю.Г. Масікевич, В.Д. Солодкий, Ю.Д. Сакара, Н.Я. Хлистун, В.П. Шапорев, В.Ф. Моісеєв; МОНУ. НТУ "ХПІ". – Харків, 2002. – 304с. – ISBN 966-593-266-7
1502236
  Сирота В. Управління проблемними кредитами як основа антикризових заходів банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 51-55 : табл., рис.
1502237
  Ярошенко Н.П. Управління програмами розвитку організацій на основі формування та відтворення підприємницької енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Ярошенко Наталя Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1502238
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення потреби жителів країни у жирах : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 265-269 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1502239
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: потреба населення у харчових білках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 195-199 : форм., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1502240
  Слівінська Н. Управління продуктивністю праці в організаціях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 68-70
1502241
  Батенко Л.П. Управління проектами : Навчальний посібник / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 231с. – ISBN 966-574-426-7
1502242
  Пан Л.В. Управління проектами : Навчально-методичне забезпечення курсу, для студ. напряму підготовки 0501: економіка та підприємництво / НаУКМА; Кафедра економичної теорії; Л.В. Пан. – Київ : КМ Академія, 2004. – 139с. – ISBN 966-518-261-7
1502243
   Управління проектами : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Збаразська, В.С. Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-364-611-4
1502244
  Приймак В.М. Управління проектами : практикум : навчальний посібник / В.М. Приймак. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл.
1502245
  Пашкова В. Управління проектами з оцифрування в бібліотеці // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
1502246
  Харитонов Ю.М. Управління проектами і програмами реконструкції муніципальних систем теплопостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Харитонов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2014. – 59, [1] с. – Бібліогр.: 131 назва
1502247
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (50). – 2014. – 195 с. – Резюме мовою статті
1502248
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 3 (51). – 2014. – 137 с. – Резюме мовою статті
1502249
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (52). – 2014. – 163 с. – Резюме мовою статті
1502250
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (53). – 2015. – 138 с. – Резюме мовою статті
1502251
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ : НТУ
Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1502252
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ : НТУ
Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1502253
  Демида Н.М. Управління промислово-фінансовими групами в разі підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 79-85. – ISSN 0321-0499
1502254
  Суховірський Б.І. Управління просторово-розподіленими системами засобами ГІС // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 11-14 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1502255
  Гугул О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 31-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1502256
  Міщук Є.В. Управління процесами адаптації підприємств до зовнішнього середовища: новітні тенданції / Є.В. Міщук, В.П. Голівер // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 44-48. – ISSN 2306-6792
1502257
  Решетниченко А.В. Управління процесами зрілого розвитку соціальних спільнот // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
1502258
  Решетніченко А. та інш. Управління процесами пенсійної реформи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.75-90. – ISBN 966-7800-16-4
1502259
  Решетніченко А. Управління процесами пенсійної реформи / А. Решетніченко, Х. Дерзян // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.75-91. – ISBN 966-7800-16-4
1502260
  Кринична І. Управління процесами правового регулювання соціального захисту населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 230-237.
1502261
  Смовженко Т. Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України : макроекономіка / Т. Смовженко, О. Другов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19. – Бібліогр.: 10 назв
1502262
  Джусов О.А. Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Джусов Олексій Анатолійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 443 л. – Додатки: л. 415-443. – Бібліогр.: л. 377-414
1502263
  Воронкова О.М. Управління процесом оподаткування в історії світової фінансової думки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 7-12
1502264
  Чернишова Є. Управління процесом підготовки та професійного зростання науково-педагогічних кадрів в умовах евроінтеграції / Є. Чернишова, Г. Штомпель, В. Саюк // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 8-12.
1502265
  Базарний Д.В. Управління процесом формування вартості банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Базарний Денис Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 199-228. – Бібліогр.: л. 176-198
1502266
  Бердар М.М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 133-138. – ISSN 1993-6788
1502267
  Красніков І.Л. Управління процессом конденсації в агрегатах синтезу аміаку : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Красніков І.Л.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Х., 1997. – 19л.
1502268
  Бабій Б.М. Управління Радянськими Збройними силами на Україні в 1921-1925 рр. // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 37-46
1502269
   Управління регіональним розвитком: проблеми та перспективи : монографія / [Гавкалова Н.Л. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Гавкалової Н.Л. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 398, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 373-398. – ISBN 978-966-676-516-4
1502270
  Ястремська О.М. Управління регіональною інвестиційною діяльністю в умовах трансформації // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.152-167
1502271
   Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності : монографія / Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-215. – ISBN 978-966-2696-96-7
1502272
  Козловський С.В. Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання / С.В. Козловський, Е.А. Кірєєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 57-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1502273
  Мірошниченко О.Ю. Управління ресурсами підприємства : навч. посібник / О.Ю. Мірошниченко, Н.В. Ревуцька, О.М. Гончарова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 216, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-225-0
1502274
  Мельник А. Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності: теоретико-методологічний аспект / А. Мельник, І. Чикало // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 7-22. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано динаміку показників ресурсоємності; сформовано концептуальний підхід до управління ресурсоємностю національної економіки.
1502275
  Кисляченко М.Ф. Управління ресурсозберігаючими системами землеробства і роль інформаційних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 110-116. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1502276
  Васильченко М. Управління ризиками в бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 2-3. – ISSN 1811-377X
1502277
  Рач Д.В. Управління ризиками в проектах в умовах контекстної та поведінкової невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Рач Денис Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 34 назви
1502278
  Сєріков А.В. Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків / А.В. Сєріков, О.В. Марченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 272-277. – ISSN 1993-6788
1502279
  Олексієнко С. Управління ризиками в системі банківського менеджменту : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 24-31
1502280
  Шалига Т. Управління ризиками в системі дистанційного банківського обслуговування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1502281
  Чубай В.М. Управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб"єктами внутрішнього і зовнішнього середовища / В.М. Чубай, О.В. Тесак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 188-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1502282
  Єрмошенко А.М. Управління ризиками взаємодії страхових компаній з банками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 191-200 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1502283
   Управління ризиками державного боргу: від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні / В. Висоцький, В. Калитчук, Ю. Драчук, Т. Котович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С.41-48. – ISSN 1818-5754
1502284
  Ткач С. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / Соломія Ткач ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 234, [2] с. : іл., табл. – Зміст, передм., післямова парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 172-196. – ISBN 978-966-02-7741-0
1502285
  Бубенко І. Управління ризиками кредитно-фінансової організації на прикладі КБ "Приватбанк" : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 15-16 : Табл.
1502286
  Януль І.Є. Управління ризиками ліквідності комерційних банків в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 101-105


  У статті вивчаються фактори ризику ліквідності комерційного банку. Запропоновано методи управління ліквідністю банку з метою мінімізації відповідного ризику.
1502287
   Управління ризиками платіжних систем у перехідній економіці / Г.І. Башнянин, О.Д. Вовчак, В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук; Г.І. Башнянин, О.Д. Вовчак, В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 224с. – ISBN 966-418-006-8
1502288
  Грецінгер О.Б. Управління ризиками при бюджетуванні / О.Б. Грецінгер, І.Н. Наджафов // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 98-102
1502289
  Лєонов С.В. Управління ризиками при здійсненні операцій проектного фінансування комерційними банками / С.В. Лєонов, О.С. Грищенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 120-124.
1502290
  Кириченко О.А. Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки / О.А. Кириченко, І.В. Кудря // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 20-24
1502291
  Черевиков Є.Л. Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства / Є.Л. Черевиков, Т.А. Єрофеєва // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 48-53
1502292
  Ротова Т.А. Управління ризиками, прийнятими на страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-67. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання управління ризиками.
1502293
  Грінченко А.В. Управління ризиком на підприємстві: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 47-53
1502294
  Саранчук А.О. Управління ринком зерна в умовах загрози світової продовольчої кризи // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С. 24-28. – ISSN 2221-8440


  Досліджено роль державного регулювання на етапі сучасного розвитку невизначеності економічних систем; визначені мотивуючі цілі та методи державного управління в теоретичному аспекті та на прикладі країн-лідерів з експорту зерна. Розглянуто питання ...
1502295
  Прокопенко І. Управління розвитком вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 3-9. – ISSN 1562-529Х
1502296
  Кравченко О.І. Управління розвитком дистанційного навчання з магістерської підготовки керівників соціалних закладів в Україні // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 142-149
1502297
  Назарова Г.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств : монографія / Назарова Г.В., Іванісов О.В., Доровськой О.Ф. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-676-372-6
1502298
  Ганущак-Єфіменко Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 72-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1502299
  Христенко О.В. Управління розвитком інноваційної культури на підприємстві / О.В. Христенко, С.І. Городницька // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 53-59. – ISSN 2218-1199
1502300
  Лутицька Ж.С. Управління розвитком машинобудівних підприємств за допомогою використання моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовищ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 123-127 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1502301
  Кринична І. Управління розвитком паливно-енергетичної сфери: стан, проблеми, завдання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 275-282.
1502302
  Алексєєв І. Управління розвитком природних монополій: завдання, функції, методи / І. Алексєєв, С. Князь, І. Талатура // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-44.
1502303
  Салига С.Я. Управління розвитком промислового наукоємного виробництва : монографія / С.Я. Салига, П.А. Борисенко ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : [Вид-во КПУ], 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-414-068-0
1502304
  Шульга О. Управління розвитком сільських територій: українські реалії і зарубіжна практика // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 23-28. – Бібліогр.: 12 назв.
1502305
  Іванченко Катерина Іванівна Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.06.02 / Іванченко К.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1502306
   Управління розвитком трудового потенціалу підприємства : монографія / Гриньова В.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-676-360-3
1502307
  Савєльєва О.С. Управління розміщенням елементів в області зі змінною границею : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Савєльєва О. С.; ОДУ. – Одеса, 1999. – 19с.
1502308
  Ляшко О.М. Управління рухом дебіторської і кредиторської заборгованостей як засіб підвищення рівня збалансованості грошових потоків суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-113. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується рух дебіторської та кредиторської заборгованості як важливий напрямок управління грошовими потоками суб"єктів господарювання в Україні.
1502309
  Ваврук І.Є. Управління рухом колісної мобільної робототехнічної системи засобами нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ваврук Ірина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1502310
  Харківська А. Управління системою вищої освіти в контексті XXI ст. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 3 (64). – С. 33-38. – ISSN 1562-529Х


  Сучасний стан системи вищої освіти
1502311
  Соколюк Г.О. Управління системою мотивації персоналу підприємства: теоретичні та методичні аспекти / Г.О. Соколюк, О.А. Миколюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 188-192. – ISSN 2309-1533
1502312
  Журавський Вадим Лаврентійович Управління системою підвищення кваліфікаціі кадрів державної податкової служби України : Автореф. дис. ... канд. з держ. управління: 25.00.05 / Журавський В.Л.; Укр. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2001. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1502313
  Гражевська Н. Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-70. – ISSN 1682-2366
1502314
  Гражевська Надія Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-70. – Бібліогр.: с. 63-69. – ISSN 1682-2366


  Статтю присвячено висвітленню філософсько-світоглядних та теоретико-методологічних новацій синергетики, здатних суттєво поглибити розуміння діалектичного взаємозв"язку самоорганізації, організації та управління складними нерівноважними ...
1502315
  Ярошенко Т. Управління складністю в університетському середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 117-120. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглянуто деякі аспекти змін і трансформацій моделі сучасного університету. Пропонується використати теорію управління складністю Cynefin за Д. Сноуденом не лише для аналізу управління знаннями чи організаційного навчання, але й для вдосконалення ...
1502316
  Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей : Монографія / С.А. Фаренік; Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. – Київ, 2003. – 368с. – ISBN 966-619-095-8
1502317
  Савіцька О.П. Управління соціально-господарським виробництвом в умовах переходу до ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.07.02 / Савіцька О. П.; Льв. держ. с.г. ін-т. – Львів, 1995. – 24л.
1502318
  Назарова Г.В. Управління соціально-трудовою сферою підприємства : монографія / Назарова Г.В., Гончарова С.Ю., Водницька Н.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 324 с. – ISBN 978-966-676-362-7
1502319
  Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби : Навчально-методична збірка для спец. з соціал. роботи системи центрів соц. служб для молоді м.Києва / К.С. Шендеровський. – Киев, 2002. – 158с.
1502320
  Пуртов В.Ф. Управління спеціалізованим виробництвом у машинобудуванні. : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Пуртов В.Ф.; Харків. держ. ун-т. – Харків, 1997. – 22л.
1502321
  Димченко О.В. Управління спільним майном багатоквартирних будинків у контексті вивчення досвіду країн Європейського Союзу / О.В. Димченко, М.А. Ольховська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 71-76
1502322
   Управління стратегічним розвитком об"єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти / [С.М. Серьогін та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-274. – (Польсько-канадська програма підтримки демократії = Polsko-Kanadyjski program wsparcia demokracji = Poland-Canada democracy support program / Stowarzyszenie czas przestrzen tozsamosc). – ISBN 978-617-7139-18-7
1502323
  Шемаєва Л.Г. Управління стратегічною взаємодією підприємства із зовнішнім середовищем : Наукове видання / Л.Г.Шемаєва. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 280с. – ISBN 966-676-194-7
1502324
  Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 218л. + Додатки : л.193-218. – Бібліогр. : л.174-192
1502325
  Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1502326
  Проскура К.П. Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 36-39. – ISSN 1728-6220
1502327
  Баланенко О.Г. Управління структурою фонду заробітної плати як фактор підвищення продуктивності праці / О.Г. Баланенко, В.Г. Левенець // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 209-213. – ISSN 1993-0259
1502328
   Управління сучасним готельним комплексом : навчальний посібник / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов"єв, Є.В. Самарцев, О.О. [та ін.] Гаца; Георгій Мунін [та ін.] ; за ред. С.І. Дорогунцова ; НАН України ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Український гуманітарний ін-т. – Київ : Ліра-К, 2005. – 520 с. – Бібліогр.: с. 474-483. – ISBN 966-351-015-3
1502329
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2001
1502330
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2002
1502331
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2002
1502332
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2002
1502333
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2003
1502334
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2003
1502335
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2003
1502336
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2004
1502337
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2004
1502338
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2004
1502339
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2004
1502340
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1-2/1-6. – 2005
1502341
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/12 (25/28). – 2007
1502342
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001-
№ 1/4/ 1/12 (29/32). – 2008
1502343
   Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Шевчук С.П. [та ін.] ; Південнослов. ін-т Київ. славіст. ун-ту. – Київ : Професіонал ; Центр учбової літератури, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-370-134-9 (Професіонал) ; 978-966-364-988-7 (ЦУЛ)


  У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи управління сучасним офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, інформаційно-документаційного забезпечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з ...
1502344
  Боклан Н.С. Управління сферою послуг в умовах трансформації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-64. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто роль і проблеми формування сфери послуг в умовах перехідного періоду та запропоновано шляхи підвищення ефективності управління підприємствами сфери телекомунікацій та зв"язку в Україні.
1502345
  Безугла Г.Є. Управління та ідентифікація для нелінійних динамічних систем прискореним методом кінцевого стану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Безугла Ганна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 18 с. – Біблогр.: 12 назв
1502346
  Коваленко С.П. Управління та контроль у державних холдингових компаніях // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-108. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичні аспекти корпоративного управління та контролю в державних холдингових компаніях, визначено суть і мету здійснення управління та контролю, а також внесені пропозиції щодо їх вдосконалення.
1502347
  Коваленко С.П. Управління та контроль у державних холдингових компаніях // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-108.
1502348
  Хромець М. Управління та регулювання процесу формування бібліотечно-інформаційних ресурсів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 274-280
1502349
  Серова-Нашева Управління технологічним процесом виготовлення виробів для однопараметричної селективної збірки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Серова-Нашева Наталія Валеріївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1502350
  Степаненко С. Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 1 ),березень. – С. 80-93. – ISSN 1684-906Х
1502351
   Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства : монографія / [Щербак В.Г. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 251, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-966-676-567-6
1502352
  Канцуров О.О. Управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
1502353
  Кириченко О.А. Управління трансакційними витратами суб"єктів господарської діяльності : фінанси інституційних секторів економіки / О.А. Кириченко, І.А. Белоусова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 97-104 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1502354
  Гришко В.В. Управління транспортною логістикою в умовах євроінтеграції / В.В. Гришко, Л.М. Болдирєва // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 31-37. – ISSN 2218-1199
1502355
  Мвшко Н.П. Управління трансфертом технологій в умовах міжнародної конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 111-116. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1502356
  Беззубко Л.В. Управління трудовими конфліктами : Навчальний посібник / Л.В. Беззубко, А.Г. Зюнькін, А.В. Калина; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 256с. – ISBN 966-608-418-Х
1502357
  Шульга В. Управління трудовими ресурсами в умовах інформаційного суспільства // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 95-99. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1502358
  Жукова В.П. Управління трудовими ресурсами вузівських бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 207-213. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається процес управління кадрами вузівської бібліотеки в контексті концепції трудових ресурсів.
1502359
  Федчук А.П. Управління туристичним процесом в екстремальних регіонах (на прикладі Антарктичного туризму) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 124-129 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1502360
  Берлач А. Управління у сфері державного молодіжного житлового коедитування: правові та організаційні засади // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 69-71. – ISSN 0132-1331
1502361
  Райнін І.Л. Управління у сфері земельних відносин та надрокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 116-126. – ISSN 1999-5717
1502362
   Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи : монографія / [Тітова Н.А. та ін.] ; за ред. Н.А. Титової, В.Д. Рожка ; Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ : Комп"ютерпрес, 2011. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8846-31-1
1502363
  Прокопенко І. Управління університетом в умовах модернізації освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 24-27. – ISSN 1562-529Х
1502364
  Котельніков Д.І. Управління фінансами : словник-довідник юридичних термінів / Д.І. Котельніков, М.Д. Нестеренко. – Київ : Кондор, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-351-253-2
1502365
  Боголіб Т.М. Управління фінансами вищих навчальних закладів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 26-31. – Бібліогр.: 1 назва
1502366
  Глущенко С.В. Управління фінансовим ризиком і економічна безпека України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.22-29. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1502367
  Селіверствоа Л.С. Управління фінансовими інвестиціями корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 98-101
1502368
  Василик А.В. Управління фінансовими ресурсами підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 20-27
1502369
  Горпинченко А.П. Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі на основі концепції логістики // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 65-72. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1502370
  Рибалко Н.О. Управління фінансовими ресурсами підприємства: завдання, механізм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 156-161
1502371
  Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Р.В. Пікус. – Київ : Знання, 2010. – 598 c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-789-4
1502372
  Гріценко Христина Управління фінансовими ризиками держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна з її масштабами та геополітичним становищем не може бути осторонь сучасних процесів глобалізації, які, у свою чергу, породжують глобальні фінансові ризики. Водночас прагнення політиків якнайшвидше інтегруватись у світовий економічний простір ...
1502373
  Яришко О. Управління фінансовими ризиками на підприємствах / О. Яришко, Є. Ткаченко, М. Кукушкіна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 361-365. – ISSN 1993-0259
1502374
  Шпильовий С.Є. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України / С.Є. Шпильовий, Д.М. Котій ; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2008. – 204 с.
1502375
  Астапенко Т. Управління фондами: наукове підгрунтя, критерії ефективності, практичні аспекти (досвід Миколаївськой ОУНБ ім. О. Гмирьова) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 24 - 27. – ISSN 2076-9326
1502376
  Бажеріна Катерина Володимирівна Управління формуванням і використанням торгових марок підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Бажеріна К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1502377
  Карбовник А. Управління формуванням оборотних активів підприємства в умовах інфляції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 229-232. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1502378
  Лаврук О.С. Управління формуванням професійної компетенції персоналу підприємств // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 116-121. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1502379
  Гамаг П.І. Управління ціноутворенням на медичні послуги в санаторно-курортних закладах України / П.І. Гамаг, Ю.В. Деркач // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1502380
  Мельников О. та інш. Управління штатами // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.352-359. – ISBN 966-73-53-51-Х
1502381
   Управління якістю активів у банках : монографія / [Р.А. Слав"юк та ін.] ; за ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 198, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 188-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-196-9
1502382
  Ткаченко Т.П. Управління якістю бібліотечних послуг: огляд зарубіжних публікацій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 132-139


  Розглядається досвід бібліотек Франції, Іспанії, Італії, Швеції щодо впровадження системи управління якістю. Визначаються фактори, що перешкоджають активному впровадженню системи менеджменту якості та індикатори результативності, які пропонується ...
1502383
   Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві : монографія / Шемаєва Л.Г., Безгін К.С., Наумік К.Г., Ушкальов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-676-312-2
1502384
  Левицький В.Г. Управління якістю блоків декоративного каменю на основі використання цифрової фотограмметрії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Левицький Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
1502385
  Короткий Г.І. Управління якістю вищої освіти та формування екологічно свідомої особистості / Г.І. Короткий, Ю.А. Атаманюк, Ю.О. Дорошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 77-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність поняття "управління якістю вищої освіти" та виділено його складові (моніторинг, контроль, оцінювання, діагностика). Актуалізовано проблему достовірності визначення рівня навченості студента за результатами тестового ...
1502386
  Науменко М.І. Управління якістю військової освіти: теорія, методологія, практика / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-50.
1502387
  Бродський Я. Управління якістю математичної освіти на основі моніторингових досліджень / Я. Бродський, О. Павлов // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 19-34.
1502388
  Андросюк Л.А. Управління якістю на основі збалансованої системи показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 67-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1502389
  Шилова В.І. Управління якістю освіти: мотиви, принципи та функції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 122-124. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1502390
   Управління якістю освітніх послуг - основа стратегічного розвитку інноваційної діяльності вищого навчального закладу / Д. Мазоренко, Л. Тіщенко, П. Гурський, Л. Каліберда // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 4/5 (59/60). – С. 65-71. – ISSN 1562-529Х
1502391
  Стефінін В. Управління якістю праці: макроекономічний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 52-57. – ISSN 1818-2682
1502392
  Сташевський З.П. Управління якістю продукту освітнього проекту з використанням ентропії Шеннона / З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 404-409. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості визначення системних характеристик компетенцій під час реалізації освітнього проекту підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ). Здійснено формалізацію процесу побудови моделі компетенції як освітньої системи, у якій ...
1502393
  Устінова В.А. Управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 107-115


  У статті розглянуто питання управління якістю продукції як джерела економічного розвитку підприємства та зростання конкурентоспроможності товару. Висвітлено питання загального управління та принципи комплексного управління якістю, приділено увагу ...
1502394
  Кравченя А.О. Управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 45-48. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглянуто управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема. Визначено суперечності, що виникають під час управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Проаналізовано ...
1502395
  Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 188-197. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1502396
  Кузнецова С. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 15-24


  Управлінська бухгалтерська звітність - це бух. звітність, що містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством.
1502397
  Задорожна-Княгницька Управлінська деонтологія у сфері освіти: науково-педагогічний дискурс // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 15-22. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1502398
  Рожок О.В. Управлінська діяльність в мистецтві як фактор гармонізації глобалізаційних процесів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Рожок Олександр Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1502399
  Скідін О.Л. Управлінська діяльність в освітянських організаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто сучасні проблеми управлінського процесу в навчальних закладах; управління як специфічні відносини; еволюція змісту поняття "управління"; проблема вартості управлінської праці; термін "стиль керівництва"; співвідношення таких форм людської ...
1502400
  Маркарян А.О. Управлінська діяльність в системі національної поліції: правове, організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення / А.О. Маркарян, С.В. Забрейко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 115-124
1502401
  Остапенко А. Управлінська діяльність І.П. Львова на посаді завідувача кафедри педагогіки Чернігівського педагогічного інституту (1952?1958) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 39-43. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність чернігівського педагога І. П. Львова, який завідував кафедрою педагогіки з 1952 до 1958 н. р. Опрацьовано звітні матеріали (плани роботи кафедри за 1952, 1953, 1955 н. р., доповідь на резолюцію І. А. Каїрова "О состоянии ...
1502402
  Сіцінський А.С. Управлінська діяльність керівного складу спеціалізованого виду державної служби: організаційно-психологічні засади (за матеріалами Державної прикордонної служби України) : Автореф. дис. ... до-р наук з державного управління: 25.00.03 / Сіцінський А.С.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 57 назв
1502403
  Ковальська Л.А. Управлінська документація як головне інформаційне джерело Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Окреслення інформаційних властивостей і комунікаційних особливостей функціонування й зберігання корпусу архівних документів радянського руху Опору у роки Другої світової війни, визначення їх керівної ролі у формуванні соціальної реальності ...
1502404
  Лєкарь Т.В. Управлінська еліта як складова становлення та розвитку державного управління в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 214-216. – (Право. Економіка. Управління)
1502405
  Ріктор Т.Л. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 76-78
1502406
  Марценюк Р.А. Управлінська звітність у системі менеджменту: теоретичний аспект // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-611-01-0721-1
1502407
  Момонт Т.В. Управлінська звітність як складова фінансового менеджменту (у контексті туристичної індустрії) // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 76-84 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1502408
  Дмитренко О.А. Управлінська інформація в контексті державно-управлінських рішень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 7 назв
1502409
  Козлов Д.О. Управлінська компетентність викладача: теорія і практика формування : монографія / Д.О. Козлов ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 207, [1] с : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-228-8
1502410
  Яковенко О. Управлінська компетентність керівника ВНЗ: актуальні аспекти // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 3 (255). – C. 203-213. – ISSN 2409-9260
1502411
  Голова М. Управлінська компетентність як складова професійної діяльності майбутнього офіцера / М. Голова, Д. Торопчин // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
1502412
  Александрова Н.М. Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 54-63. – ISSN 2078-7782


  У статті з огляду на переорієнтацію психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті на посилення культурологічного складника професійної підготовки обґрунтовано актуальність формування управлінської культури ...
1502413
  Пшенична Л. Управлінська культура менеджера освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 368-382. – ISSN 2312-5993
1502414
  Зелінська Г.О. Управлінська культура як складова регіонального освітнього менеджменту / Г.О. Зелінська, І.Б. Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 300-305
1502415
  Кривошеєв В. Управлінська культура як фактор державотворення // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.390-393
1502416
  Кушнір С.О. Управлінська модель організації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 15-24. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1502417
  Попелешко Ю. Управлінська освіта та її інноваційний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 78-87. – ISSN 2077-1827
1502418
  Кононець М.О. Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 158-163. – ISSN 2072-1692
1502419
  Рассихіна В.Є. Управлінська оцінка фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 109-114
1502420
  Тарасов В.І. Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн / В.І. Тарасов, В.В. Трофимова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13
1502421
  Ковальчук З.Я. Управлінська педагогічна діяльність як психолого-педагогічна система // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 295-305. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1502422
  Мельничук О.І. Управлінська праця та удосконалення її організації в аграрних підприємствах // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
1502423
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі : навчальний посібник / В.А. Білошапка ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-483-023-9
1502424
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній : монографія / В.А. Білошапка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Міжнар. ін-т бізнесу. – Київ : Графіка і Друк, 2007. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-223. – ISBN 978-966-2933-06-6
1502425
  Ніжніков М.Л. Управлінська складова інноваційної діяльності в умовах розвитку аграрного підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
1502426
  Єрмолаєва Г.А. Управлінська складова підготовки сучасного бібліотечного фахівця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 207-210. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "Підготовка менеджерів з економіко-правових питань бібліотечної діяльності передбачає вивчення фундаментальних університетських загальнонаукових і загальнопрофесійних циклів дисциплін. В процесі цільового навчання у студентів має бути сформовано ...
1502427
  Петрик О.А. Управлінська фінансова та нефінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 4-6. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1502428
  Mapмaзoвa T.I. Управлінська функція політики як чинник конструктивних змін у державі й суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 682-689. – ISSN 1563-3349
1502429
  Гаєвська О.Б. Управлінська цивілізація: загальноцивілізаційний розвиток управління міжнародними відносинами через національну державну самоорганізацію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 324-334


  Стаття присвячена аналізу сучасного стану міжнародних відносин, які сьогодні мають достатній об`єктивний організаційний потенціал для створення таких управлінських структур, які справляють часто вирішальний вплив на відтворення природної організаційної ...
1502430
  Палеха Ю.І. Управлінське документування : Навч. посібник: У 2-х частинах / Ю.І. Палеха; МОНУ; Європейськ. ун-тет. – 3-тє вид., доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-42-2
Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 283с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1502431
   Управлінське документування : підручник / [М.Ф. Безкровний та ін. ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті, в кінці кн. зазнач.: Палеха Ю.І. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – ISBN 978-966-2609-67-7
1502432
   Управлінське документування : підручник / [М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивка, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Серія: "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). – ISBN 978-966-2609-67-7
1502433
  Палеха Ю.І. Управлінське документування. У 2-х частинах : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха; МОіНУ; Європейський ун-тет. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-28-2
Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 383с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1502434
  Пасечнікова Л. Управлінське забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів в освітньому окрузі // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7 (1003), липень. – С. 23-27. – ISSN 0131-6788
1502435
  Коростельов В.А. Управлінське консультування : Навчальний посібник / В.А. Коростельов; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104с. – ISBN 966-608-283-7
1502436
  Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 136-141. – ISSN 1993-6788
1502437
  Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія / В. А. Верба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2011. – 327 с. : табл. – - На обкл. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 292-327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-543-2
1502438
  Верба Вероніка Анатоліївна Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено авторський погляд на тенденції розвитку управлінського консультування, здійснено огляд світового ринку послуг з управлінського консультування, визначено тенденції розвитку і чинники, які впливають на його динаміку та структуру, ...
1502439
  Чухліб О.А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.129-137. – Бібліогр.: 2 назви
1502440
  Ліба Н.С. Управлінський аналіз інноваційної діяльності / Н.С. Ліба, І.І. Пекар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 212-217. – ISSN 2311-8164
1502441
  Олійник О.В. Управлінський аналіз: виділення надуманого напряму чи необхідність? / О.В. Олійник, І.Т. Райковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 137-144. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1502442
  Сіменко І. Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр.: 23 назви
1502443
  Кіндрацька Л.М. Управлінський аспект бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 157-161. – ISSN 0321-0499
1502444
  Дворнікова Н.С. Управлінський аспект демократизації навчально-виховного процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 48-51. – ISBN 966-8847-12-1
1502445
  Любченко Н.В. Управлінський аспект дисемінації інноваційного досвіду діяльності навчальних закладів і органів управління освітою на основі кластерного підходу // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 45-55. – (Серія "Державне управління")
1502446
  Сологуб Ю.І. Управлінський аспект дослідження міських регіональних систем розселення : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 73-76. – Бібліогр.: 5 назв
1502447
  Завербний А.С. Управлінський аспект економічної безпеки підприємств в посткризових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 267-271. – ISSN 0321-0499
1502448
  Ягупов В.В. Управлінський аспект модернизаціі професійно-технічної освіти України // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 62-66


  У статті проаналізовано управлінський аспект модернізації системи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні, відокремлено основні управлінські проблеми, від комплексного вирішення яких залежить успіх її модернізації.
1502449
  Григорець О.І. Управлінський аспект обліку витрат / О.І. Григорець, Р.М. Проходько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Економіка ; Вип. 54)


  Протягом років незалежності України бухгалтерський облік зазнав суттєвих змін, що були викликані потребою відходу від системи обліку, пристосованої до вимог централізованої планової системи, та необхідністю відповідати потребам ринкових відносин. ...
1502450
  Штулер Г.Г. Управлінський аспект оптимізації адміністративних витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / Г.Г. Штулер, І.Ю. Дишко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 178-182. – (Економіка ; Вип. 32)
1502451
  Онищенко Н.П. Управлінський аспект підготовки майбутніх учителів до виховної роботи на компетентнісній основі в умовах реформування вищої освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 130-138. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1502452
  Пшенична Л. Управлінський аспект сьогодення через призму макаренківської спадщини / Л. Пшенична, О. Скиба // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 254-269. – ISSN 2312-5993
1502453
  Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна і світ : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1502454
  Оржель О.Ю. Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління / Оржель Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1502455
  Мельник О.Ф. Управлінський дискурс навчального процесу у вищому навчальному закладі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 234-238. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається науковий процес у дискурсі управління, охарактеризова- но специфіку наукового менеджменту у вищих навчальних закладах, визначено основні принципи управління.
1502456
   Управлінський консалтинг : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; [М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Глосарій: с. 311-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-966-2609-77-6
1502457
   Управлінський консалтинг : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Глосарій: с. 311-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-966-2609-77-6
1502458
  Кальна-Дубінюк Управлінський консалтинг в інноваційному розвитку підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 76-81
1502459
  Кузнєцов Е.А. Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 9-22. – ISSN 2413-9998
1502460
  Зінов"єв Ф.В. Управлінський консалтинг як інструмент розвитку українських підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 88-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1502461
  Кузьмін О.Є. Управлінський консалтинг: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні / О.Є. Кузьмін, М.Г. Книш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1502462
  Бутинець Т.А. Управлінський контроль та його елементи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 31-37. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1502463
  Кузнецов А.А. Управлінський контроль: сутність, місце та призначення // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 97-106. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
1502464
  Бондар М.І. Управлінський облік - забезпечення підвищення ефективності інвестиційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 3-8.
1502465
  Пилипів Н.І. Управлінський облік - інформаційна система про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 126-129
1502466
  Матвієнко Л.М. Управлінський облік - як складова частина інформаційної системи підприємства // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 67-77. – ISBN 966-79-75-57-7
1502467
  Пушкар М.С. Управлінський облік : Навчальний посіб. для студ. екон. вузів та фак. / М.С. Пушкар. – Тернопіль, 1997. – 163с. – ISBN 5-7707-8683-5
1502468
   Управлінський облік : Збірник задач і вправ: Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів за спец."Облік і аудит" / Н.М. Малюга, І.А. Белоусова, Н.В. Герасимчук, Т.В. Давидюк; Мін-во освіти і науки України. Житомирський інженерно-технол.ін-тут; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2001. – 256с. – ISBN 966-7570-70-3
1502469
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 287с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-96-5
1502470
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – Київ : Лібра, 2003. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1502471
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ; За ред. В.М.Добровського. – Київ : КНЕУ, 2003. – 235 с. – ISBN 966-574-549-2
1502472
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 278с. – ISBN 966-574-721-5
1502473
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищих навч. закладів за спец. "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – 3-тє вид. – Київ : Лібра, 2006. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1502474
  Партин Г.О. Управлінський облік : Навчально-методичний посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородний, А.І. Ясінська. – Київ : Знання, 2006. – 235с. – ISBN 966-346-120-9
1502475
  Атамас П.Й. Управлінський облік : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., навчаються за спеціальністю "Облік і аудит" / П.Й. Атамас; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 440с. – ISBN 966-364-159-2
1502476
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання-Пресс, 2006. – 317с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-028-7
1502477
  Труш В.Є. Управлінський облік : навчально--методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович. – Київ : Кондор, 2007. – 296 с. – ISBN 978-966-351-092-7
1502478
  Радецька Л.П. Управлінський облік : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Київ : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-249-5
1502479
  Партин Г.О. Управлінський облік : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 303с. – ISBN 966-346-286-8
1502480
  Корецький М.Х. Управлінський облік : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек ; МОНУ ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніціпального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с. – ISBN 966-364-406-0
1502481
  Фаріон І.Д. Управлінський облік : підручник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 792 с. : табл. – Бібліогр.: с. 779-791. – ISBN 978-611-01-0353-4
1502482
  Лабунська С.В. Управлінський облік : навч. посібник / С.В. Лабунська, Л.В. Безкоровайна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 351, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 306-308. – Бібліогр.: с. 309-315. – ISBN 978-966-676-654-3
1502483
  Чебанова Н.В. Управлінський облік : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-218. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-654-045-8
1502484
  Чернікова І.Б. Управлінський облік в єдиній бухгалтерській системі прийняття рішень / І.Б. Чернікова, О.О. Кваша // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .323 -328. – ISSN 2222-4459
1502485
  Добикіна Е.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Е.К. Добикіна, В.В. Ровенська, В.С. Рижиков; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 272с. – ISBN 966-8407-39-3
1502486
  Ткаченко А.М. Управлінський облік в системі контролінгу / А.М. Ткаченко, Ю.Ю. Дрозд // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 200-208.
1502487
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1502488
  Федун С.Ф. Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1502489
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1502490
  Манакіна В. Управлінський облік в Україні: проблеми становлення і розвитку / В. Манакіна, О. Чудакова // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 50-56. – ISSN 1728-9343
1502491
  Гавриленко В.О. Управлінський облік в умовах кризових економічних явищ // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 21-29. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1502492
  Череп А.В. Управлінський облік виробничо-заготівельної діяльності : монографія / Череп Алла Василівна, Рибалко Олена Михайлівна ; ДВНЗ "Зпоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 121-138. – ISBN 978-966-599-508-1
1502493
  Михальська О.Л. Управлінський облік і аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1502494
  Морозова-Герасимович Наталія Анатоліївна Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: / Морозова-Герасимович Н.А.; Ін-тут аграрної економіки. Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1502495
  Вербовецька С.Г. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1502496
  Стоян В. Управлінський облік і контроллінг у системі управління комерційним банком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 69-72
1502497
  Мартинюк Н.Ю. Управлінський облік і контроль якості на підприємствах будівельної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мартинюк Наталія Юріївна ; Центр. спілка споживчих т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1502498
  Ліба Н. Управлінський облік інноваційної діяльності // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 193-196. – ISSN 1993-0259
1502499
  Голов С. Управлінський облік на основі теорії обмежень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1502500
  Куцик П.О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія / Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А. ; [за заг. ред. П.О. Куцика] ; Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-311. – ISBN 978-617-7359-08-0
1502501
  Корінько М.Д. Управлінський облік при диверсифікації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 121-127. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1502502
  Нечипоренко В. Управлінський облік страховика: деякі висновки з уроків кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 33-35 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1502503
  Михальська О.Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 179-199
1502504
  Мисака Г. Управлінський облік та розподіл непрямих витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Економіка ; вип. 41)


  Розглянуто практичне значення для обліку класифікації витрат обігу за деякими ознаками. Викладено методику розподілу непрямих витрат в умовах нової регламентації обліку (за міжнародним досвідом).
1502505
  Рудницька О. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 45-57. – ISSN 2410-0706
1502506
  Гнзділова О.М. Управлінський облік у системі банківського контролінгу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 83-87. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті узагальнено підходи до поняття "контролінг" і запропоновано авторську концепцію суті банківського контролінгу й місця в ньому управлінського обліку.
1502507
  Лобода Н.О. Управлінський облік у структурі облікової діяльності підприємства / Н.О. Лобода, О.М. Чабанюк, І.С. Себестянович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 265-270. – ISSN 2222-4459
1502508
  Харчук Ю.Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 395-401. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті визначено сутність фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні та розкрито особливості здійснення управлінського обліку нею.
1502509
  Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-54. – Бібліогр.: 18 назв
1502510
  Новицький В.Є. Управлінський облік як важлива складова системи економічної безпеки підприємства та корпорації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 43-44. – ISSN 1728-6220
1502511
  Бобиль В.В. Управлінський облік як елемент управління банківськими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1502512
  Семенюта В.В. Управлінський облік як інструмент забезпечення ефективного управління підприємством / В.В. Семенюта, Л.Ш. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 132-137. – (Економічні науки)
1502513
  Клименко С.О. Управлінський облік як основний метод аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства / С.О. Клименко, Л.В. Мікрюкова, К.В. Баришевська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 57-61. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто проблеми обліково-аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства. Актуального значення в сучасних умовах набуває питання точної оцінки ефективного використання основних засобів. Проблема коректного ...
1502514
  Безверхня Ю.В. Управлінський облік: аналітичний аспект // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 192-197. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1502515
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 78-93
1502516
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-55
1502517
  Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Карпенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-364-517-9
1502518
  Кислиця Н.Г. Управлінський облік: реальність і тенденції розвитку : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 47-51
1502519
  Макроусова Т.А. Управлінський облік: суть, значення, проблеми та перспективи розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 136-140. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1502520
  Мединська О.А. Управлінський облік: теоретичні засади побудови // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1502521
  Маначинська Ю.А. Управлінський та актуарний облік: порівняльна характеристика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 185-197. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1502522
  Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-35
1502523
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
1502524
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – Бібліогр.: с. 12-14, 19. – ISSN 0131-775Х


  Розв"язано проблеми формування ефективної системи управління регіоном. Визначено теоретичні аспекти формування адміністративно-державного управління в регіонах і системи регіонального управління, які здійснюються на основі різноспрямованих процесів ...
1502525
  Гарафонова О.І. Управлінські аспекти забезпечення конкурентоспроможності інноваційно активних підприємств / О.І. Гарафонова, Ю.О. Лазаренко, К.В. Родіонова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 53-57. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1502526
  Кобзар Ю. Управлінські аспекти забезпечення нової якості національного медіа-простору (на прикладі нових редакційних законів) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-85.
1502527
  Харченко С.В. Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 141-149. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1502528
  Друк В.В. Управлінські аспекти здійснення державної інтеграційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 112-114. – ISSN 2306-6814
1502529
  Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.67-71. – ISSN 0131-775Х
1502530
  Райнін І. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної політики регіональних органів влади України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.91-99. – ISBN 966-7800-16-4
1502531
  Піддубна Л.І. Управлінські аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-192.
1502532
  Артиш В.І. Управлінські аспекти розвитку виробництва, екологічно чистої продукції в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 242-247
1502533
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2002. – 376с. – ISBN 966-608-241-1
1502534
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2004. – 368с. – ISBN 966-608-387-6
1502535
  Тимків В.М. Управлінські аспекти традиційної культури українського народу у контексті європейської інтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 113-115 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1502536
  Назаренко Управлінські аспекти у формуванні витрат на оплату праці / Назаренко, 3.В., О.С. Пилєцький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 233-237
1502537
  Магдалюк О.В. Управлінські аспекти фінансових моделей формування та зростання вартості капіталу підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 2. – С. 76-81. – ISSN 2312-847X
1502538
  Чепіль Б.А. Управлінські витрати в системі менеджменту газовидобувних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 449-454. – ISSN 0321-0499


  Досліджено тенденції розвитку управлінських витрат на іноземних та вітчизняних підприємствах.
1502539
  Ястремський Ю. Управлінські відносини у сфері державної влади: теоретико-методологічні основи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-31.
1502540
  Ігонін Р.В. Управлінські відносини як складова предмета адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 258-262. – ISSN 1563-3349
1502541
  Солоненко І.І. Управлінські впливи Європейського Союзу на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи та Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 132-135
1502542
  Бобало Ю. Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 10-29. – ISSN 2078-1016
1502543
  Збанавська О. Управлінські документи: методика описування організайіних документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 30-36. – ISSN 2076-9326
1502544
  Збанацька О. Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів / Оксана Збанацька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 19-23. – ISSN 2076-9326


  Стаття висвітлює основні положення методики бібліографічного описування управлінських документів, зокрема розпорядчих. Розглядається можливість використання зон та елементів бібліографічного опису опублікованих документів при описуванні розпорядчих ...
1502545
   Управлінські засади моделювання державних пріоритетів в інноваційній економіці: диверсифікація підприємницької діяльності та адаптування ринку / Н.М. Вдовенко, Л.В. Сухомлин, І.Г. Бачкір, І.А. Гнатенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 19-23. – ISSN 2306-6806
1502546
  Купрійчук В.М. Управлінські засади реалізації державної політики щодо розвитку гуманітарної сфери в добу української національної революції 1917–1920 рр. // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – C. 14–20
1502547
  Чуйко О.В. Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 84-90. – ISSN 2411-3190
1502548
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1502549
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-. – ISSN 2304-2281
Вип. 3. – 2013. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. журн. до 50-річчя Тернопільського нац. екон. ун-ту
1502550
  Шацька З.Я. Управлінські інновації в системі підприєства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 176-182 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1502551
  Тарнавська Н. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 34-55
1502552
  Сагуйченко В.В. Управлінські інновації у проблемному полі філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 99-104
1502553
  Мармаза О. Управлінські інновації як вимога сучасності // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 17-20. – ISBN 978-966-698-271-4
1502554
  Прокопенко Оксана Управлінські кадри - до рівня євровимог : підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку територіальних громад / Прокопенко Оксана, Волошинський Богдан // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 46-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний етап управління національною економікою характеризується формуванням системи стратегічних планів розвитку як у цілому держави, так і окремих регіонів, адміністративно-територіальних одиниць в контексті сучасної законодавчої бази. Указом ...
1502555
  Заєць О. Управлінські кадри освіти : проблема підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-62.
1502556
  Клокар Н. Управлінські компетентності директора школи: сучасні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 28-31. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1502557
   Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 14-15 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т перепідготовки та підвищ. кваліфікації, Каф. інновацій та інформ. діяльності в освіті ; [редкол.: Андрущенко В.П. (голова) та ін. ; відп. за вип. Нестеренко Г.О.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 266, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1502558
  Кірєєв Д.Б. Управлінські механізми розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано основні складові та структуру механізмів державного управління в контексті розвитку інформаційної економіки в Україні. На основі запропонованих ознак наведено класифікацію механізмів державного управління в інформаційній ...
1502559
  Гірський Б. Управлінські повноваження голови суду // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 61-65. – ISSN 2524-0129
1502560
  Пашко Л. Управлінські помилки при формуванні комунікативної поведінки оцінюваного державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 124-133
1502561
  Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади : монографія / О.В. Карпенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-406. – ISBN 978-966-2341-13-3
1502562
  Степанюк С. Управлінські послуги у гілузі митної справи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.52-55
1502563
  Стецюк М.П. Управлінські пріоритети використання земельних ресурсів у контексті функціонування аеропортів та їх інфраструктури / М.П. Стецюк, Л.Р. Скрипник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
1502564
   Управлінські пріоритети сталого розвитку суспільства / М.М. Стадник, Н.В. Ігнатенко, М.М. Стадник, О.В. Бріт, Л.О. Майданевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
1502565
  Чернишева О.М. Управлінські рішення в діяльності сучасних підприємств // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 107-113
1502566
  Кудінова І.П. Управлінські рішення в консалтингу / І.П. Кудінова, Н.М. Нестеренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 112-115
1502567
  Калакура Я.С. Управлінські рішення в структурі архівного менеджменту // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 92-105. – ISSN 0320-9466
1502568
  Тригоб"юк С.С. Управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 445-451. – ISSN 0321-0499
1502569
  Шевченко А.В. Управлінські рішення щодо використання інструментів маркетингу для забезпечення конкурентоспроможності ЗВО / А.В. Шевченко, А.А. Путінцева // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 97-103
1502570
  Заросило В.О. Управлінські рішення щодо застосування сили та спеціальних засобів у місії ООН у Косово // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 213-220.
1502571
  Шегда А.В. Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності керівника / А.В. Шегда, Т.О. Царенкова // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 4-11


  Управлінські рішення як продукт інтелектуальної діяльності розглядають в контексті теорії стратегічного управління. Акцентується увага на причинах невиконання прийнятих рішень щодо виконання стратегічних планів та досягнення ...
1502572
  Радіонов Ю.Д. Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 41-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1502573
  Черваньов Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України / Черваньов, П.В. Кухта // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 85-87
1502574
   Управлінські та демографічні аспекти гендерних співвідношень в Україні та Фінляндії / Н.І. Мезенцева, О.О. Капустяний, Т.І. Клюйко, К.В. Лациба, А.О. Машко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 64-71
1502575
  Кузнєцов Е.А. Управлінські та економічні погляди С.Ю. Вітте на принципи формування національної економіки // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 19-33. – ISSN 2413-9998
1502576
   Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища / Л.М. Сакун, Ю.Ю. Вєдєніна, Л.В. Сухомлин, К.Ю. Тукало, Д.В. Ващенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 203-207. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1502577
  Телєтов О.С. Управлінські та податкові аспекти регулювання діяльності громадських організацій в Україні / О.С. Телєтов, О.В. Ревенко, В.О. Дементов // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 120-129. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1502578
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України / Діана Бусуйок ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 351, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-700-8
1502579
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини у сфері використання й охорони земель: підходи до дослідження // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-7957-20-9
1502580
  Косянчук Т. Управлінські фактори формування інвестиційного клімату // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 66-68
1502581
  Марушкевич А.А. Управлінські функції в структурі організації та забезпечення діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 91-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1502582
  Жовнірчик Я.Ф. Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-47. – Бібліогр.: 9 назв
1502583
  Шкуро В.П. Управлінські функції менеджера соціальної роботи // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 94-95
1502584
  Євдокименко В. Управлінські, адміністративні і громадські послуги як сегмент регіональних ринків / В. Євдокименко, Поляк Олександра // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 16-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1502585
  Гнатенко І. Управлінські, маркетингові та фінансові підходи оцінювання соціо-еколого-економічного ефекту взаємодії підприємств в умовах зміни споживчих переваг // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1/2. – С. 111-121. – ISSN 2410-0919
1502586
  Смірнова О.В. Управлінсько-діяльнісні складові дискурсу прикладної реалізації політичної волі та волевиявлення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 269-278
1502587
  Чернецький Ю. Управлінсько-підприємницький потенціал і ресурси неформальної економіки світу: питання теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 85-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1502588
  Проневич О. Управлінсько-правова природа принципу незалежності прокуратури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 102-104. – ISBN 978-617-7069-28-6
1502589
  Сардак С.Е. Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації : монографія / С.Е. Сардак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т міжнар. економіки. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-457. – ISBN 978-966-551-385-8
1502590
  Жадько К.В. Управлінсько правові засоби інтеграції регіонів України: соціально-філософський підхід // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 129-137. – ISSN 2072-1692
1502591
  Киридон А. Управлінці Української РСР у політичній системі радянської влади в час голоду (1946-1947 роки) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 286-297. – ISSN 2518-7791
1502592
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова. – К, 1973. – 163с.
1502593
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова, П.А. Стукало, В.А. Храмов. – Киев, 1973. – 163 с.
1502594
   Управляем задержанными и отмененными авиарейсами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1502595
  Бражникова С. Управляем изменениями / Светлана Бражникова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 6 (72). – С. 7-15. – ISSN 1608-4071


  Сущность современной работы методических служб государственных и муниципальных библиотек Белгородской области (Россия).
1502596
  Ремиев А.В. Управляемая колонизация и стихийные миграционные процессы на азиатских окраинах Российской империи / А.В. Ремиев, Н.Г. Суворова // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 150-191
1502597
  Головко И.М. Управляемая регидратация при острых растройствах пищеварения у детей раннего возраста : Автореф... канд. мед.наук: 14.758 / Головко И.М.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1502598
  Перестюк Н.А. Управляемое импульсное воздействие в играх с фиксированным временем окончания / Н.А. Перестюк, Е.В. Остапенко // Украинский математический журнал, 2000. – №8
1502599
  Герчиков Ф.Л. Управляемое импульсное рентгеновское излучение в приборостроении / Ф.Л. Герчиков. – Москва, 1987. – 86 с.
1502600
  Лежнев Э.И. и др. Управляемое культивирование клеток / Э.И. и др. Лежнев. – Москва : Наука, 1974. – 91 с.
1502601
   Управляемое культивирование микроводорослей. – Москва : Наука, 1964. – 152с.
1502602
  Рождественский В.П. Управляемое культивирование растений в искусственной среде / В.П. Рождественский. – Москва, 1980. – 199 с.
1502603
  Гродненский Илья Михайлович Управляемое рассеяние света в электрооптической керамике ЦТСЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гродненский Илья Михайлович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т оприко-физ. измерений. – М., 1977. – 24л.
1502604
   Управляемое формирование психических процессов. – Москва : Московский университет, 1977. – 198с.
1502605
  Рубцова М.В. Управляемость во взаимодействии субъектов: традиционные и новые практики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 46-53. – ISSN 0132-1625
1502606
  Маринич А.П. Управляемость и наблюдаемость некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Маринич А.П.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1502607
  Сачков Ю.Л. Управляемость и оптимальное управление для инвариантных систем на группах Ли и однородних пространствах : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.02 / Сачков Ю.Л.; Российская акад. наук; Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2007. – 23с. – Библиогр.: 20 назв.
1502608
  Савельев В.П. Управляемость и оптимальность одномерного движения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савельев В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1974. – 12л.
1502609
   Управляемость и стабилизация динамических систем. – Алма-Ата, 1990. – 80с.
1502610
  Забелло Л.Е. Управляемость и стабилизируемость линейных нестанционных систем : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.02.02 / Забелло Л.Е.;. – Минск, 1973. – 13л.
1502611
  Адамович Н.В. Управляемость машин : эргон. основы оптимизации рабочего места человека-оператора / Н.В. Адамович. – Москва : Машиностроение, 1977. – 280 с. : ил. – Список лит.: с. 278 (29 назв.). – (Экономика и инженерная психология)
1502612
  Авдонин С.А. Управляемость систем с распределенными параметрами и семейства экспонент : [учеб. пособие для спец. "Прикл. математика"] / С.А. Авдонин, С.А. Иванов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Киев. политехн. ин-т. – Київ : УМК, 1989. – 244 с. – Библиогр.: с. 235-242
1502613
  Покутній А.А. Управляемость эволюционных уравнений Соболева-Гальперна с чистым запаздыванием / А.А. Покутній, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 190-196. – (Фізико-математичні науки ; вип. 8). – ISSN 2308-5878
1502614
  Каасик П.Ю. Управляемые асинхронные двигатели с беличьей клеткой на роторе в системах автоматики / П.Ю. Каасик, Е.Д. Несговорова. – Москва - Ленинград, 1965. – 199 с.
1502615
  Бухараев Р.Г. Управляемые генераторы случайных кодов / Р.Г. Бухараев, В.М. Захаров. – Казань, 1978. – 160с.
1502616
  Мамалыга Владимир Максимович Управляемые движения некоторых колебательных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Мамалыга Владимир Максимович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1979. – 13л.
1502617
   Управляемые динамические системы и их приложения. – Ташкент, 1987. – 104с.
1502618
   Управляемые динамические системы с непрерывно-дискретными параметрами. – К., 1984. – 163с.
1502619
  Бамдас А.М. Управляемые дроссели радиоэлектронной аппаратуры : (Дроссели насыщения) / А.М. Бамдас, Ю.А. Савиновский. – Москва : Советское радио, 1966. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 336-341
1502620
  Коростик К.Н. Управляемые инжекционные лазеры в информационно-измерительных системах / К.Н. Коростик. – Минск : БГУ, 2003. – 200с. – ISBN 985-445-951-9
1502621
  Ярмоненко С.П. Управляемые кванты / С.П. Ярмоненко. – Москва : Знание, 1983. – 112с. – (Радиобиология - людям ; вып. 3)
1502622
   Управляемые кварцевые генераторы и возбудители для частного радиотелеграфирования. – М., 1955. – 232с.
1502623
  Васильев В.Е. Управляемые линейные системы со случайными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Васильев В.Е.; МГУ. – М, 1977. – л.
1502624
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Губенко Л.Г.; Госплан УССР. Вычислительный центр. – К., 1972. – 131л.
1502625
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Губенко Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 14 с.
1502626
  Барбарошис Аркадий Ефимович Управляемые марковские последовательности с аналитическим пространствами состояний и управлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Барбарошис Аркадий Ефимович ; АН СССР, Матеммат. ин-т. – Москва, 1976. – 15 с.
1502627
  Дынкин Е.Б. Управляемые марковские процессы и их приложения / Е.Б. Дынкин, А.А. Юшкевич. – М., 1975. – 338 с.
1502628
  Файнберг Е.А. Управляемые марковские процессы с дискретным времененм при критерии среднего дохода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Файнберг Е.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Москва, 1979. – 19 с.
1502629
  Нгуен Хонг Хай Управляемые марковские процессы связанные с суммой независимых случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1502630
  Нгуен Хонг Хай Управляемые Марковские процессы, связанные с суммой независимых случайных величин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай; МВ ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 81л. – Бібліогр.:л.77-81
1502631
   Управляемые механические системы. – Иркутск, 1981. – 171с.
1502632
  Воронцов М.А. Управляемые оптические системы / М.А. Воронцов, А.В. Корябин. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
1502633
  Зависляк И.В. Управляемые отражательные структуры на основе слабых ферромагнетиков и их применение для перестраиваемых резонаторов субтерагерцового диапазона / И.В. Зависляк, Г.Л. Чумак // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т им. Игоря Сикорского" ; гл. ред. Дубровка Ф.Ф. – Киев, 2019. – Т. 62, № 8 (686), август. – С. 455-467. – ISSN 0021-3470
1502634
   Управляемые полупровдниковые вентили. – Москва : Мир, 1967. – 455 с.
1502635
  Марченко А.Н. Управляемые полупроводниковые резисторы / А.Н. Марченко. – Москва, 1978. – 215 с.
1502636
  Крылов Н.В. Управляемые процессы диффузионного типа / Н.В. Крылов. – Москва : Наука, 1977. – 399 с.
1502637
   Управляемые р-п-р-п переключатели в аппаратуре для гидробионических исследований. – К., 1976. – 130с.
1502638
   Управляемые системы массового обслуживания : Сб. статей. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Вып. 1. – 1982. – 194 с.
1502639
   Управляемые системы массового обслуживания. – Томск
4. – 1986. – 216с.
1502640
  Назаров А.А. Управляемые системы массового обслуживания и их оптимизация / А.А. Назаров. – Томск : Томск. ун-та, 1984. – 234 с.
1502641
  Гихман И.И. Управляемые случайные процессы / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с.


  Изложены основные идеи и факты теории управляемых случайных процессов. Рассмотрены процессы с дискретным и непрерывным временем с общим функционалом стоимости, управляемые стохастические дифференциальные уравнения. Получены условия существования ...
1502642
  Татарченко А.Е. Управляемые снаряды и ракеты / А.Е. Татарченко. – М., 1962. – 88с.
1502643
  Ляпунов Б.В. Управляемые снаряды. / Б.В. Ляпунов. – М., 1956. – 138с.
1502644
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; АНУССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1982. – 125л. – Бібліогр.:л.121
1502645
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 17л.
1502646
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – Москва : Физматгиз, 1961. – 468 с. : ил. – Библиогр.: с. 461-467
1502647
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – 2-е изд., перераб. – Москва : Физматгиз, 1963. – 496 с. – Библиогр.: с. 486-493
1502648
  Русаков Е.В. Управляемые тиристорные выпрямители с несимметричными схемами / Е.В. Русаков. – Саранск : Мордовское книжное издание, 1973. – 170 с.
1502649
  Боголюбов В.Н. Управляемые ферритовые устройства СВЧ / В.Н. Боголюбов, А.В. Ескин, С.Б. Карбовский. – Москва, 1972. – 72 с.
1502650
  Мирзашвили Гурам Ираклиевич Управляемые цепи Маркова и конечномерные монотонные операторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мирзашвили Гурам Ираклиевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Тбилиси, 1980. – 19л.
1502651
  Лекоргийе Ж. Управляемые электрические вентили и их применение / Ж. Лекоргийе. – Москва, 1971. – 503 с.
1502652
   Управляемые электропередачи. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 147 с.
1502653
   Управляемый биосинтез. – М., 1966. – 371с.
1502654
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций : Тезисы докладов совещания 26.06-7.07.1965 года. – Красноярск, 1965. – 206с.
1502655
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций : 2 всесоюзное совещание 26.06-7.07.1969 г. – Красноярск, 1969. – 452с.
1502656
  Бракнер К. Управляемый лазерный синтез : пер. с англ. / К. Бракнер, С. Джорна. – Москва : Атомиздат, 1977. – 144 с.
1502657
  Кандыба Д.В. Управляемый медитативный аутотренинг. / Д.В. Кандыба, М В. Кандыба. – М, 1990. – 195с.
1502658
   Управляемый микробный синтез. – Рига, 1973. – 162с.
1502659
   Управляемый термоядерный синтез. – М., 1958. – 63с.
1502660
   Управляемый термоядерный синтез. – Москва : Мир, 1980. – 479с. – (Вычислительные методы в физике)
1502661
  Толок В.Т. Управляемый термоядерный синтез / В.Т. Толок. – Киев : Знание, 1983. – 48с.
1502662
  Мелков Г.А. Управляемый ферритовый фильтр миллиметрового диапозона без внешних магнитов / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк // XII Всесоюзн. научн.-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике. Тезисы докладов
1502663
  Мелков Г.А. Управляемый ферритофазовращатель миллиметрового диапазона на открытом диэлектрическом волноводе : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В В. Касаткин, А.Л. Луценко // ХІІ Всесоюзн. науч.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1502664
   Управляемый фильтр с магнитной памятью / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Д.А. Соловьев, А.П. Цимбал // Изв. Вузов, МВи ССО СССР. Сер. радиоэлектроника, 1984. – №5
1502665
  Морозов В. Управляємо проектами по-олімпійському // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  На факультеті інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка пройшов І етап Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю "Управління проектами". Його проводила кафедра технологій управління. Краще за всіх проявили себе магістранти з групи УП-11, які ...
1502666
   Управлямые сстемы массового обслуживания. – Томск
1. – 1982. – 194с.
1502667
  Дубогай А.Д. Управлять здоровьем смолоду / А.Д. Дубогай. – К, 1985. – 111с.
1502668
  Викторов В.И. Управлять или исправлять / В.И. Викторов, В.П. Баронин. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 176 с. : ил. – (Библиотека делового человека)
1502669
  Кикило В. Управлять Ноевым ковчегом было легче, чем управлять ООН // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
1502670
  Строганов П Р. Управляюцие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1986. – 238с.
1502671
  Почепцов Г. Управляючи комунікацією, ми водночас управляємо світом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 11


  "Обираючи чи то президента, чи то телесеріал, чи то марку алкоголю або морозива, ми наражаємося на ту саму проблему. З низки однакових об"єктів ми хочемо взяти кращий, і згодом він стає улюбленим. Але нам у цьому допомагає безліч охочих попрацювати з ...
1502672
  Меграбян М. Управляющая вычислительная машина для регулирования техологического режима / М. Меграбян, Э. Симонян. – М, 1962. – 16с.
1502673
  Якутенко Ирина Управляющая компания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 88-94 : фото
1502674
  Букалов А.В. Управляющая роль функции сознания // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2016. – № 5 (128). – С. 5-12. – ISSN 1680-4325
1502675
  Клиорин М.И. и др. Управляющие вычислительные комплексы СМ-2М : Архитектура и прогрммное обеспечение / М.И. и др. Клиорин. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 296с. – ISBN 5-283-01483-5
1502676
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
1. – 1975. – 530с.
1502677
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
2. – 1976. – 534с.
1502678
   Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. – М., 1968. – 48с.
1502679
  Шустарева Г.В. Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. / Г.В. Шустарева. – М, 1968. – 48с.
1502680
   Управляющие и вычислительные устройтва роботизированных комплексов на базе микроЭВМ. – Москва : Высшая школа, 1990. – 238с.
1502681
  Богданова Светлана Управляющие компании пойдут в регионы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 24-27 : Фото
1502682
  Золотов В.В. Управляющие комплексы сложных корабельных систем / В.В. Золотов. – Л., 1977. – 58с.
1502683
  Лосиков В.И. Управляющие математические машины / В.И. Лосиков. – М, 1962. – 388с.
1502684
  Строганов П Р. Управляющие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1978. – 264с.
1502685
  Хазацкий В.Е. Управляющие машины и системы / В.Е. Хазацкий. – М, 1976. – 246с.
1502686
  Чугреев О.С. Управляющие микропроцессорыне локальные сети / О.С. Чугреев, А.Д. Дойников. – Л, 1988. – 50с.
1502687
  Хмадех Гассан Али Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Дис... доктор физ.-мат.наук: 05.13.11 / Хмадех Гассан Али; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 117л. – Бібліогр.:л.112-117
1502688
  Хмадех Гассан Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Хмадех Гассан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
1502689
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1995
1502690
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1995
1502691
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1996
1502692
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1996
1502693
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1996
1502694
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1996
1502695
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/3. – 1997
1502696
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1997
1502697
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1997
1502698
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1998
1502699
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1998
1502700
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1998
1502701
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1998
1502702
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1998
1502703
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1998
1502704
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1999
1502705
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1999
1502706
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1999
1502707
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1999
1502708
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1999
1502709
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1999
1502710
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2000
1502711
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2000
1502712
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2000
1502713
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2000
1502714
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2000
1502715
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2000
1502716
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги". – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2001. – 96 с.
1502717
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2001. – 96 с.
1502718
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2001. – 96 с.
1502719
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2001. – 96 с.
1502720
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2001. – 96 с.
1502721
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2001. – 96 с.
1502722
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2002. – 96 с.
1502723
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2003. – 96 с.
1502724
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2003. – 144 с.
1502725
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2003. – 96 с.
1502726
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2003. – 96 с.
1502727
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2003. – 96 с.
1502728
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2003. – 96 с.
1502729
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2004. – 96 с.
1502730
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2004. – 96 с.
1502731
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2004. – 96 с.
1502732
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2004. – 96 с.
1502733
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2004. – 96 с.
1502734
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2004. – 96 с.
1502735
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2005. – 96 с.
1502736
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукава книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2005. – 96 с.
1502737
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2005. – 96 с.
1502738
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2005. – 96 с.
1502739
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2005. – 96 с.
1502740
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2005. – 96 с.
1502741
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2006. – 96 с.
1502742
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2006. – 96 с.
1502743
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2006. – 96 с.
1502744
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2006. – 96 с.
1502745
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2006. – 96 с.
1502746
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2006. – 96 с.
1502747
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2007. – 96 с.
1502748
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2007. – 96 с.
1502749
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2007. – 96 с.
1502750
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2007. – 96 с.
1502751
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2007. – 96 с.
1502752
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2007. – 96 с.
1502753
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1 : Общество знаний и система электронного обучения. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502754
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502755
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502756
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2008. – 004:61+65.01. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502757
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502758
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502759
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502760
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502761
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнеполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502762
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502763
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502764
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502765
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502766
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502767
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502768
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502769
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502770
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502771
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502772
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502773
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502774
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502775
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502776
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502777
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502778
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502779
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502780
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502781
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1502782
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502783
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502784
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502785
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502786
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502787
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502788
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502789
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502790
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502791
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502792
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502793
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502794
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502795
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502796
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502797
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502798
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502799
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502800
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502801
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502802
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502803
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502804
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502805
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502806
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502807
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502808
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502809
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502810
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502811
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502812
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502813
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502814
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502815
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502816
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502817
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502818
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2019. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502819
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2019. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1502820
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№2. – 2002. – 96 с.
1502821
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3/4 : 30-летию журнала посвящается. Тематический выпуск. Телематика и непрерывное образование. – 2002. – 128 с.
1502822
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2002. – 96 с.
1502823
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2002. – 96 с.
1502824
   Управляющие системы промышленых роботов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 287 с. – (АМИРС. Автомат. манипуляторы и робототехн. системы)
1502825
  Козин В.М. Управляющие устройства тиристорных преобразователей для электроприводов постоянного тока / В.М. Козин, Я.Е. Марченко. – Москва, 1971. – 104 с.
1502826
  Пятницкий В.В. Управляющие эмоции и типы личности // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 41-46
1502827
  Уирт Д. и др. Управсление исследованиями и разработками / Д. и др. Уирт. – М., 1978. – 264с.
1502828
  Разумков Д.В. Упражднения по правилам движения автомототранспорта / Д.В. Разумков. – М, 1976. – 128с.
1502829
  Бефани Н.Ф. Упраженения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : Учебное пособие для Вузов / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 390с.
1502830
  Кирюхина И.А. Упражения и задания по русскому языку для 7-8 классов школ с украинским языком обучения / И.А. Кирюхина. – К., 1988. – 189с.
1502831
  Данилов Ю К. Упраженние на батуте / Ю К. Данилов, Ю.Н. Николаев. – М, 1966. – 95с.
1502832
  Булгакова Н. Упражнение на гибкость. Министр [освіти РФ] смягчил риторику // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Выступая на Правительственном часе в Государственной Думе, министр образования и науки Дмитрий Ливанов выделил три основных содержательных комплекса вопросов, которые решает сегодня министерство. Модернизация образования - только один из них. Однако ...
1502833
  Сомова Л.А. Упражнение по геометрии : для сред. профтехучилищ / Л.А. Сомова, А.Н. Чудовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1981. – 175 с. : ил.
1502834
  Платонова И.В. Упражнение по лексике и грамматике болгарского языка / И.В. Платонова. – М.
1. – 1978. – 60с.
1502835
  Би К. Упражнения в баскетболе. / К. Би, К. Нортон. – М., 1972. – 103с.
1502836
  Хиль М.Д. Упражнения в лингафонной лаборатории. / М.Д. Хиль. – 2-е изд. – Ленинград, 1977. – 176 с.
1502837
  Леонтьева М.Р. Упражнения в обучении алгебры / М.Р. Леонтьева, С.Б. Суворова. – М, 1985. – 128с.
1502838
  Дубнов Д. Упражнения вдвоем и сопротивления / Д. Дубнов, А. Шифрин. – М, 1934. – 76с.
1502839
  Костин Н.А. Упражнения для диктовки на правописание частиц "не" и "ни" / Н.А. Костин. – М.-Л., 1936. – 32с.
1502840
  Федоренко Л.П. Упражнения для закрепления знаний по грамматике / Л.П. Федоренко. – М., 1955. – 72с.
1502841
  Белицкий К.Я. Упражнения для перевода с русского языка на греческий для средних классов гимназий : учеб. пособие для изучения главнейших правил греч. синтаксиса : для средн. кл. гимназий / сост. К.Я. Белицкий, дир. Одес. Ришельевск. гимназии // Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : для 4 и 5 кл. гимназий / Ксенофонт. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : [В тип. Индриха], 1878. – [4], II, 164 с.
1502842
  Чигирева М.А. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории / М.А. Чигирева. – Ленинград, 1977. – 111с.
1502843
   Упражнения для работы в лингафонной лаборатории. – Л., 1977. – 215с.
1502844
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1985. – 112с.
1502845
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории. : учебное пособие / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 142 с.
1502846
   Упражнения для развития речи на материале пословиц, поговорок, образных выражений, крылатых слов и афоризмов. – Киев, 1968. – 122с.
1502847
  Дронов В.В. Упражнения для самостоятельной работы в языковой лаборатории / В.В. Дронов, Е.Д. Чемоданова. – Москва, 1977. – 48с.
1502848
   Упражнения для самостоятельной работы струдентов по курсу "Теория бухгалтерского учета". – Рига, 1989. – 89с.
1502849
  Дюперрон Г.А. Упражнения для уроков физического воспитания. / Г.А. Дюперрон. – Л. – 152с.
1502850
   Упражнения и диктанты по русскому языку. – Москва, 1959. – 248с.
1502851
  Слободянюк Т.В. Упражнения и задания по русскому языку для 5-6 классов / Т.В. Слободянюк, Т.А. Чебурко. – К., 1985. – 160с.
1502852
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – М, 1976. – 151с.
1502853
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., пепераб. – Москва, 1986. – 144с.
1502854
   Упражнения и задачи по курсу "Линейная алгебра и линейное программирование". – Куйбышев, 1964. – 127 с.
1502855
   Упражнения и задачи по линейной алгебре и линейному программированию. – Куйбышев, 1975. – 183 с.
1502856
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1968. – 80с.
1502857
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1969. – 80с.
1502858
  Кост А.Н. Упражнения и задачи по органической химии : Учебное пособие / А.Н. Кост, Р.С. Сагитуллин, А.П. Терентьев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 223 с.
1502859
  Клушина Т.В. Упражнения и задачи по химии. Пособие для уч-ся / Т.В. Клушина. – М., 1966. – 64с.
1502860
  Бефани Н.Ф. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : Учебное пос. для ВУЗов / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 440с.
1502861
  Крысько В.Б. Упражнения и таблицы по исторической грамматике русского языка / В.Б. Крысько. – Рига
1. – 1988. – 59с.
1502862
  Воронова Л.А. Упражнения и тексты по русской диалектологии / Л.А. Воронова. – Ашхабад, 1958. – 79с.
1502863
  Царева Г.В. Упражнения к пособию по разговорной практике "Песня о дружбе" / Г.В. Царева, Е.С. Аргустанянц. – Нальчик, 1976. – 60с.
1502864
   Упражнения к текстам по филологии. – Горький, 1970. – 56с.
1502865
  Коренберг В.Б. Упражнения на бревне. / В.Б. Коренберг. – М., 1976. – 80с.
1502866
  Колтановкий А.П. Упражнения на брусьях / А.П. Колтановкий. – М., 1955. – 140с.
1502867
  Алекперов С.А. Упражнения на брусьях / Алекперов С.А. ; под ред. Гавердовского Ю. – Москва : Физкультура и спорт, 1976. – 88 с. – (Гимнастическое многоборье)
1502868
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях (разной высоты) / П.В. Пацекин. – М., 1957. – 152с.
1502869
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях разной высоты / П.В. Пацекин. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1963. – 190с.
1502870
  Гончаров Н.С. Упражнения на гимнастических снарядах / Н.С. Гончаров. – М, 1957. – 136с.
1502871
  Слесарева И.П. Упражнения на глагольные приставки / И.П. Слесарева. – М., 1964. – 36с.
1502872
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / [сост.: Э.И. Амиантова, О.П. Рассудова, И.П. Слесарева]. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 32 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран;)
1502873
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / Э.И. Амиантова. – Москва, 1965. – 32с.
1502874
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / [сост.: Э.И. Амиантова, О.П. Рассудова, И.П. Слесарева]. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 32 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран)
1502875
  Копытов Е.В. Упражнения на кольцах. / Е.В. Копытов, Л.П. Орлов. – М., 1956. – 86с.
1502876
  Ифантопуло Н.И. Упражнения на коне с ручками / Н.И. Ифантопуло. – М., 1954. – 104с.
1502877
  Маслов Б.В. Упражнения на коне. / Б.В. Маслов. – М., 1972. – 111с.
1502878
  Краинская Л.А. Упражнения на лексические трудности французской научной литературы / Л.А. Краинская. – Л., 1978. – 103с.
1502879
  Вишнякова О.В. Упражнения на отработку норм произношения в русском языке : Учебное пособие для студентов-иностранцев / О.В. Вишнякова. – Москва : Высшая школа, 1973. – 79с.
1502880
  Школенок А. Упражнения на перекладине / А. Школенок, М.Л. Укран. – М, 1953. – 116с.
1502881
  Заика Е.В. Упражнения на переключение внимания, формирование внутреннего плана умственных действий и других интеллектуальных операций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С.23-29
1502882
  Лебедева Г.Ф. Упражнения на употребление видов глагола / Г.Ф. Лебедева. – М., 1963. – 112с.
1502883
   Упражнения на употребление глаголов: учиться, заниматься, учить (кого?), изучать, учить (что?). – Москва, 1969. – 40с.
1502884
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1964. – 36с.
1502885
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1966. – 22с.
1502886
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1967. – 23с.
1502887
   Упражнения по алгебре. – Томск, 1984. – 60с.
1502888
  Василевский А.Б. Упражнения по алгебре и началам анализа / А.Б. Василевский. – Минск, 1991. – 221с.
1502889
  Павленко В.Н. Упражнения по англ. грамматике. / В.Н. Павленко. – Л., 1947. – 99с.
1502890
  Буховец С.В. Упражнения по биологической химии : методическое пособие / С.В. Буховец. – Ленинград, 1966. – 154 с.
1502891
  Буховец С.В. Упражнения по биологической химии / С.В. Буховец. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1969. – 142 с.
1502892
   Упражнения по введению в языкознание. – Краснодар, 1981. – 80с.
1502893
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – М., 1963. – 38с.
1502894
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – М., 1964. – 39с.
1502895
  Бэдэрэу Дионисий Упражнения по грамматике английского языка для аспирантов / Бэдэрэу Дионисий. – Кишинев, 1977. – 54с.
1502896
  Манеев А.А. Упражнения по грамматике как средство развития речи учащихся. (Из опыта обучения синтаксису простого предложения в 7 классах средней школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Манеев А.А.; Казахск. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1502897
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия / Ю.С. Ржевский. – Москва, 1955. – 328с.
1502898
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия. / Ю.С. Ржевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 394с.
1502899
  Ипполитова Н.А. Упражнения по грамматической стилистике при изучении частей речи / Н.А. Ипполитова. – М, 1980. – 142с.
1502900
  Томилина В.П. Упражнения по криминалистической технике : [для юрид. ин-тов и фак.] / В.П. Томилина ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Дулова. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 352 с. : ил.
1502901
  Эртевциан А.Н. Упражнения по криминалистической технике / А.Н. Эртевциан, Н.В. Бахарев. – 3-е изд. – Казань, 1984. – 159с.
1502902
  Бахарев Н.В. Упражнения по криминалистической фототехнике : учеб. пособие / Бахарев Н.В., Романов В.И. – Казань : Казанский университет, 1991. – 215, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 215-216 (36 назв.)
1502903
  Измаильский В.А. Упражнения по курсу органической химии / В.А. Измаильский. – М.-Л., 1949. – 492с.
1502904
  Вульфсон Р.Е. и др. Упражнения по лексике и фразеологии / Р.Е. и др. Вульфсон. – Москва, 1967. – 112с.
1502905
  Вульфсон Р.Е. и др. Упражнения по лексике и фразеологии / Р.Е. и др. Вульфсон. – 2-е испр. и доп. – Москва, 1973. – 239с.
1502906
  Богуславский В.М. Упражнения по логике / В.М. Богуславский. – М., 1952. – 175с.
1502907
   Упражнения по логике : Учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1990. – 158 с. – ISBN 5-06-001595-5
1502908
   Упражнения по логике. – Москва, 1993. – 135с.
1502909
  Кириллов В.И. Упражнения по логике : Учеб. пособие / В.И. Кириллов, Г.А. Орлов, Н.И. Фокина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : МЦУПЛ, 1999. – 160с. – ISBN 5-86095-202-3
1502910
  Ивлев Ю.В. Упражнения по логике. Уч.-метод. пособие / Ю.В. Ивлев. – М., 1972. – 56с.
1502911
  Журавлев В.Г. Упражнения по математике для аудиторных занятий на 9-месячных курсах по подготовке к вступительным экзаменам в МАДИ / В.Г. Журавлев. – Москва, 1976. – 95 с.
1502912
  Белых В.М. Упражнения по методам вычислений / В.М. Белых, В.А. Даугавет. – Л., 1967. – 56с.
1502913
  Архангельская Э.М. Упражнения по морфемике и словообразованию современного русского языка : метод. разработка / Архангельская Э.М. ; Латвийск. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. рус. яз. – Рига : [б. и.], 1988. – 62 с.
1502914
  Канин Е.С. Упражнения по началам математического анализа в 9-10 классах / Е.С. Канин. – М, 1986. – 156с.
1502915
  Добряков А.И. Упражнения по начертательной геометрии / А.И. Добряков. – Москва, 1946. – 8 с.
1502916
  Князьков М.А. Упражнения по начертательной геометрии / М.А. Князьков. – Москва, 1953. – 52 с.
1502917
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1960. – 66с.
1502918
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1963. – 28 с.
1502919
  Выхото В.А. Упражнения по немецкому языку для развития устной речи.5-й класс / В.А. Выхото. – Минск, 1968. – 143с.
1502920
  Рахман С.Е. Упражнения по обучению студентов-химиков / С.Е. Рахман. – Минск, 1978. – 39с.
1502921
  Горбунова Т.П. Упражнения по обучению устной речи на английском языке в 5-6 классах / Т.П. Горбунова. – Москва, 1962. – 64 с.
1502922
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1502923
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1502924
  Шишокин П В. Упражнения по общей химии / П В. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1502925
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1951. – 140с.
1502926
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 3-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 184с.
1502927
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. – М., 1962. – 207с.
1502928
  Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу научной и технической литературы с русского языка на английский язык и с английского на русский / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1966. – 296с.
1502929
  Сахновская И.Ф. Упражнения по переводу с немецкого языка для студентов географического факультета / И.Ф. Сахновская. – Ленинград, 1973. – 62 с.
1502930
  Орловская И Т. Успенская Упражнения по письменной практике / И Т. Успенская Орловская. – Л., 1969. – 208с.
1502931
  Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах : пособ. для учителя / С.М. Саврасова, Г.А. Ястребинецкий. – Москва, 1987. – 111 с.
1502932
  Буяновер А.Б. Упражнения по предупреждению речевых и грамматических ошибок / А.Б. Буяновер. – К, 1990. – 133с.
1502933
  Глебов И.И. Упражнения по привитию вычислительных навыков учащимся 5-8 классов средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Глебов И.И.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1959. – 8л.
1502934
  Ламуатье Ж.П. Упражнения по программированию на Фортране 4 : пер. с фр. / Ж.П. Ламуатье. – Москва : Мир, 1978. – 162 с.
1502935
  Ламзикова Н.В. Упражнения по пунктуации / Н.В. Ламзикова, Л.Г. Насонова. – М., 1981. – 64с.
1502936
  Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений : из опыта работы учителя рисования / Т.Ф. Беляев. – Ленинград : Учпедгиз, 1962. – 69 с.
1502937
  Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся : из опыта работы / Т.Ф. Беляев. – Москва : Просвещение, 1983. – 112 с.
1502938
  Преображенская Е.П. Упражнения по развитию речи при изучении грамматики. / Е.П. Преображенская, Л.Ф. Рындина. – Л., 1963. – 134с.
1502939
  Чистяков В.М. Упражнения по развитию русской речи учащихся VIII-X классов нерусских школ. / В.М. Чистяков. – М.
3. – 1958. – 206с.
1502940
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке : пособ. для учителей 8-10 классов / Бахарева Е.А. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 84 с. : ил.
1502941
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке : пособие для учителей 8-11 классов / Бахарева Е.А. – Изд. 2-е. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 92 с. : ил.
1502942
  Филиппов В.А. Упражнения по рисованию в восьмилетней школе V-VII классы / В.А. Филиппов. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1961. – 64 с.
1502943
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
1. – 1969. – 140с.
1502944
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
2. – 1969. – 139-262с.
1502945
  Троицкая Е.С. Упражнения по синтаксису / Е.С. Троицкая. – Л, 1959. – 112с.
1502946
  Александров А.М. Упражнения по синтаксису и пунктуации : пособие для учитилей / А.М. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 108 с.
1502947
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 239с.
1502948
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 271с.
1502949
  Крылова Р.В. Упражнения по словесному ударению в русском языке / Р.В. Крылова. – Минск, 1984. – 96с.
1502950
  Щербатский Б.М. Упражнения по стилистике. / Б.М. Щербатский. – М., 1959. – 116с.
1502951
  Лившиц Я.Д. Упражнения по строительной механике / Я.Д. Лившиц. – Киев; Львов, 1948. – 218с.
1502952
  Ляпин Е.С. Упражнения по теории групп / Е.С. Ляпин, А.Я. Айзенштат, М.М. Лесохин. – Москва : Наука, 1967. – 264 с.
1502953
  Дмитриев А.В. Упражнения по теории электромагнитного поля / А.В. Дмитриев, Я.П. Ковалевская. – Ленинград, 1964. – 68 с.
1502954
  Фогельсон Е. Упражнения по технической математике / Е. Фогельсон. – Ленинград : Гос. из-во, 1925. – 94с.
1502955
  Хлебникова И.Н. Упражнения по фонетике русского языка / И.Н. Хлебникова. – М., 1963. – 143с.
1502956
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка для нерусских / Л.Г. Скалозуб, Л.С. Ковалева. – вып. 1. – Киев, 1971. – 94с.
1502957
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка. / Л.Г. Скалозуб. – К.
ч. 1. – 1961. – 64с.
1502958
  Ведин Ю.П. Упражнения по формальной логике / Ю.П. Ведин. – Рига, 1968. – 96с.
1502959
  Алямская Н.В. Упражнения по французскому языку : Exercices de grammaire. Глагол. Le verbe / Н.В. Алямская, П.И. Заславская, Е.В. Успенская. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1964. – 72 с.
1502960
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1969. – 72 с.
1502961
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1970. – 45с.
1502962
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1973. – 56с.
1502963
  Гусак Ш.З. Упражнения с гантелями и резиновым амортизатором / Ш.З. Гусак. – Москва : Воениздат, 1963. – 96 с.
1502964
  Лапидус Б.А. Упражнения с ключом для лабораторной и домашней работы к "Практическому курсу английского языка для продвинутого этапа обучения". / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – М., 1975. – 152с.
1502965
  Мавромати Д.П. Упражнения художественной химнастики / Д.П. Мавромати. – М., 1972. – 142с.
1502966
  Лошкарев А.Г. Упражнения, задачи и контрольные задания по физической химии / А.Г. Лошкарев. – Свердловск, 1962. – 98с.
1502967
  Аннин М. Упразднение крестьянских сервитутов в Западном крае и Варшавском генерал-губернаторстве : критические заметки по поводу законопроектов, внесенных в 1910-13 гг. в Государственную Думу / М. Аннин. – Киев : Тип. Л.П. Кринского, 1914. – 52 с.


  На 2-х экз кн. подпись: Кик. Ващенко?..
1502968
  Устименко В.А. Упразднение хозяйственных судов - шаг к деградации судопроизводства в Украине / В.А. Устименко, Р.А. Джабраилов // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 83-89
1502969
  Недзельский И.С. Упращения методики расчета статической устойчивости энергосистемы с учетом вариации частоты / И.С. Недзельский, Л.В. Цукерник. – Киев, 1982. – 32с.
1502970
  Бойко А. Упрвадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної теорії і практики // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 15-22. – ISSN 0131-6788


  У статті обгрунтовано специфіку співвідношення педагогічної теорії і практики в умовах модернізації системи освіти України. Доведено, що упровадження педагогічних інновацій є головним чинником оптимізації їх співвідношення. Схарактеризовано найбільш ...
1502971
  Ожогин А.П. Упрваление безопасностью труда с применением ЭВМ / А.П. Ожогин. – Иркутск, 1991. – 107с.
1502972
  Галанец В.Г. Упрваление сельскохозяйственным производством в новых условиях хозяйствования / В.Г. Галанец, В.Б. Матлашенко. – Львов : Вища школа, 1987. – 167 с.
1502973
   Упрвление НТР. – М.
4. – 1976. – 76с.
1502974
  Слободчиков В.И. Упреждающая адаптация как особая образовательная деятельность преподавателей вуза / В.И. Слободчиков, Л.Ф. Мирзаянова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 68-73. – ISSN 0869-561Х
1502975
  Шрайберг Я. Упрек школе. Незнание физики ослабляет экономику страны // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 10


  Образовательное сообщество всерьез задумалось о необходимости введения обязательного единого государственного экзамена по физике. Причина - острая нехватка инженерных кадров. Об этом, в частности, шла речь на слушаниях Комиссии по науке и инновациям на ...
1502976
  Кольибабичь Ж. Упрет / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука ; Приштина : Глас српски ; Друштво за обнову србистике, 1998. – 148, [9] с. : портр. – (Библиотека Посебна изданьа / уред.: Р. Павловичь, Д. Боjовичь). – ISBN 86-8119-129-Х
1502977
  Самохвалова О. Упровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 22-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується процес упровадження нової АБІС у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де склалися власні традиції ведення електронного каталога і автоматизованого обслуговування читачів, де вся робота установи ...
1502978
  Стужук П.І. Упровадження автоматизованих систем управління військами в освітній процес вищих військових навчальних закладів та підготовку органів військового управління / П.І. Стужук, Ю.Г. Бодрик, Д.О. Сушинський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 51-61. – ISSN 2618-1614


  "У статті викладено досвід упровадження автоматизованих систем управління військами в освітній процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який може бути використаний в інших вищих військових навчальних закладах та під ...
1502979
  Кунанець Н.Е. Упровадження автоматизованої бібліотечної системи "ALTPH" у Львівській національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25 - 33
1502980
  Прушківський В. Упровадження безготівкових розрахунків з використанням платіжної картки в Україні / В. Прушківський, С. Бурма, К. Шумакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 100-107 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1502981
  Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1502982
   Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Методичні рекомендації : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 3-9. – ISSN 0130-8890
1502983
  Замфереско О.В. Упровадження дуальної системи підготовки майбутніх майстрів ресторанного обслуговування // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 101-105. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1502984
  Замфереско О.В. Упровадження дуальної системи підготовки майбутніх майстрів ресторанного обслуговування // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 101-105. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1502985
   Упровадження електронних журналів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1502986
  Кочубаєва М.Г. Упровадження зарубіжного досвіду в державне регулювання соціального захисту населення України в умовах економічної кризи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 203-207. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1502987
  Рибалко П.Ф. Упровадження здоров"язберігаючого середовища в роботу ЗВО - турбота про здоров"я студентів / П.Ф. Рибалко, Т.Г. Гриб // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 261-264. – ISBN 978-966-698-290-5
1502988
  Шемаєва Г. Упровадження інновацій бібліотеками України та їх трансфер // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 8-17. – ISSN 2224-9516


  У статті розкрито напрями впровадження бібліотечних інновацій, обґрунтовано місце бібліотек у системі трансферу інновацій. Directions of introduction of library innovations are considered, the library place in system of a transfer of innovations is ...
1502989
  Кірєєва І. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у підготовці магістрів педагогічного спрямування / Ірина Кірєєва // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 26-29. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1502990
  Смага О.В. Упровадження інформаційного моніторингу в документаціине забезпечення управління закладів освіти України // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 60-66


  Розглянуто механізм збирання, обробки інформації, сучасний стан інформаційних технологій в управлінні закладами освіти України, проаналізовано найефективніші засоби підтримки прийняття управлінських рішень на основі використання інформаційного ...
1502991
  Дмитренко Т.Л. Упровадження міжнародних стандартів регулювання ринку віртуальних активів в Україні / Т.Л. Дмитренко, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 29 назв
1502992
  Багмет Михайло Упровадження моделі євроатлантичної інтеграції України серед молоді південного регіону: досвід Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 31-32. – ISSN 1728-6220
1502993
   Упровадження моделі євроатлантичної інтеграції України: роль вищої школи : [огляд інтерактивного семінару] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220
1502994
  Малащук Д.В. Упровадження нових технологій як ключовий фактор ринкової конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 27-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто можливості інтернаціоналізації науково-технічних зв"язків високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості та здійснено аналіз впливу діяльності ТНК на розвиток світового ринку високих технологій.
1502995
  Морозов В. Упровадження новітніх інформаційних технологій у сучасний педагогічний дискурс // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 54-58. – ISSN 2078-1016
1502996
  Івахненков С. Упровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1502997
  Генкал С.Е. Упровадження профільного навчання в Україні / С.Е. Генкал, К.М. Одінцова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 105-109. – ISBN 978-966-698-291-2
1502998
  Болюбах В. Упровадження сімейних форм улаштування для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-6912
1502999
  Гойман В.І. Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "Культурологія" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 70-75. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Досліджується одна з важливих проблем в теорії й практиці педагогічної освіти – культурологічна спрямованість навчального процесу. Розглянуті питання застосування інноваційних технологій при проведенні занять із дисципліни «Культурологія». ...
1503000
  Андрієвський Б.М. Упровадження хмарних технологій в освіту: проблеми та перспективи // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 7-10. – ISSN 1998-6939
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,