Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>
1496001
  Прошин Д.В. "Тероризм", "тероризми" та феномен живучості тероризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 200-204. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1496002
   Тер-Ованесов Г.М. Паскару В.Я.. – М
Крепость. – 1979. – 78с.
1496003
  Копань В.С. Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу Ni-Cu / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 504-510. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу (KM) Ni-Cu відносно міді задається рівнянням: [подано формулу] де термо-е.р.с. Ni відносно Си Е12=-21,2*10(-6) В/К; p1=7,62*10(-6) Ом*см=рN1, та p2=1,82*10(-6) Ом*см=рCu при : [подано формулу] (T(Г) ...
1496004
  Копань В.С. Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу Сu-Аl / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 339-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-е.р.с. відносно Рb багатошарового композиційного матеріалу Сu-Al можна виразити:[подається формула] де термо-е.р.с. Сu відносно А1 і РЬ є відповідно E12=ECu-Al =-3.24*10(-6) В/К і Е23-ЕCu-Pb= -3.3*10(-6) В/К; питомий опір Аl і Си ...
1496005
  Нефедова А.А. Термо-Е.Р.С. багатошарового нанокомпозиційного матеріалу алюміній-вуглецеві нанотрубки / А.А. Нефедова, С.Л. Рево // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49-50
1496006
  Копань В.С. Термо-е.р.с. вуглецевих порошків / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 215-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Термоелектрорушійна сила (ТЕРС) вуглецевій порошків (нанотрубки, графіт, активоване вугілля, термічно розширений графіт) була поміряна при 293-ЗЗОК. ТЕРС вуглецевих порошків більша за ТЕРС полікристалічного графіту завдяки тунелюванню вільних носіїв ...
1496007
  Беженар А.А. Термо-е.р.с. фторопласту відносно міді / А.А. Беженар, В.С. Копань, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 223-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Доведено, що в плівках фторопласту можливе виникнення термо - е.р.с, що становить відносно міді Е = 0,005мВ/град. Показано, що Е залежить від освітленості. It is proved that origin of thermoelectric power in fluoroplastic films is possibly, that ...
1496008
  Глебкін С.І. Термо-концентраційна нестійкість стаціонарної пористості кристалів, що опромінюються / С.І. Глебкін, П.О. Селищев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 322-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Набуває розвитку теоретичний аналіз еволюції пор в опроміненому кристалі та його температури в залежності від умов опромінення, властивостей кристалу та його вихідного стану. Встановлено, що для досліджуємої моделі можливо чотири якісно різних шляхів ...
1496009
  Моргулис Н.Д. Термо-электронный (плазменный) преобразователь энергии / Н.Д. Моргулис. – Москва : Госиздатлитературы в обл. атомной науки и техники, 1961. – 82с.
1496010
  Баталін Г.І. Термодинамiка pозкислення на основi залiза / Г.І. Баталін, Т.М. Зіневич. – Київ : Либiдь, 1991. – 176 с. – ISBN 5-11-001687-9


  У моногpафiї описани теpмодинамiчнi хаpактеpистики сплавiв,оптимiзацiю фiзико-хiмiчних пpоцесiв виплавки легованих сталей заданого маpочного складу.Для викладачiв,науковцiв,студентiв.
1496011
  Грузинцев А.П. Термодинамика : Курс лекций : с 22 чертежами в тексте / А.П. Грузинцев. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья, 1913. – [4], IV, 184 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Харьковского университета, 1914


  На обл. экз. № 63529 дарств. надпись: Павлу Алексеевичу Шм... от автора
1496012
  Планк М. Термодинамика / М. Планк. – Ленинград-Москва : Госиздат, 1925. – 311 с.
1496013
  Вейник А.И. Термодинамика : учеб. пособие / А.И. Вейник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1965. – 402 с.
1496014
  Майдановская Л.Г. Термодинамика / Л.Г. Майдановская. – Томск, 1966. – 150с.
1496015
  Вейник А.И. Термодинамика / А.И. Вейник. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Минск, 1968. – 463с.
1496016
  Ферми Э. Термодинамика : пер. с англ. / Э. Ферми. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 1969. – 139с.
1496017
  Вукалович М.П. Термодинамика / М.П. Вукалович, И.И. Новиков. – Москва, 1972. – 670с.
1496018
  Поттосин В.В. Термодинамика : учеб. пособие / В.В. Поттосин. – Томск : Издательство Томского университета, 1972. – 292с.
1496019
  Ферми Э. Термодинамика : Пер. с англ. / Э. Ферми. – 2-е изд.,стереотип. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 1973. – 136с.
1496020
   Термодинамика : терминология. – Москва : Наука, 1973. – 55с.
1496021
  Гриценко Оксана Твориевна Термодинамика адсорбции и фазовое поведение наполненных полимерных смесей : Автореф. дис... канд. хим. наук: 01.04.19 / Гриценко Оксана Твориевна; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1991. – 17с.
1496022
  Эйчис В.Н. Термодинамика активации вязкого течения и ионной миграции в индивидуальных жидкостях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эйчис В.Н.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1985. – 16л.
1496023
  Альварес Боррото Рейнерио Термодинамика активации вязкости и электропроводности систем соль-кислота-вода : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Альварес Боррото Рейнерио; Киев. политехн. ин-т. – К., 1985. – 13л.
1496024
  Вегенер Альфред Термодинамика атмосферы / Вегенер Альфред. – Москва-Ленинград, 1935. – 264с.
1496025
   Термодинамика биологических процессов : Общие положения. конститутивные процессы, диссипативные структуры, некоторые проблемы эволюции. – Москва : Наука, 1976. – 280с.
1496026
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов / А.Б. Рубин. – Москва, 1976. – 240с.
1496027
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов : учеб. пособие / А.Б. Рубин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 284 с.
1496028
  Полторак О.М. Термодинамика в физической химии : Учеб. для хим. и хим.-технол. спец. вузов. / О.М. Полторак. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319 с. – ISBN 5-06-002041-Х
1496029
  Булер Петер Термодинамика вещества при высоких давлениях / Булер Петер. – Санкт-Петербург : Янус, 2002. – 176 с. – ISBN 5-9276-0019-0
1496030
  Дегтярь В.А. Термодинамика взаимодействия редкоземельных металлов с Р1-элементами третьей группы таблицы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Дегтярь В.А.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1496031
  Белоусов В.П. Термодинамика водных растворов неэлектролитов / В.П. Белоусов, М.Ю. Панов. – Ленинград : Химия : Ленинградское отд-ние, 1983. – 265 с. : ил. – Библиогр.: с. 256-265 (428 назв.)
1496032
  Терентьев В.А. Термодинамика водородной связи / В.А. Терентьев. – Саратов, 1973. – 256с.
1496033
   Термодинамика газов. – Москва : Машиностроение, 1970. – 566с.
1496034
   Термодинамика газового обмена в окружающей среде / Р.Я. Белевцев, С.Г. Бойченко, С.Д. Спивак, В.И. Николаенко, В.М. и др. Волощук; [Р.Я. Белевцев, С.Г. Бойченко, С.Д. Спивак, В.И. Николаенко и др.]; НАНУ; Мин-во Украины по вопросам чрезвыч. ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Ин-т геохимии окружающей среды; под ред. Р.Я. Белевцева. – Киев : Наукова думка, 2007. – 248с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0662-1
1496035
  Вулис Л.А. Термодинамика газовых потоков / Л.А. Вулис. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 304 с.
1496036
  Сторонкин А.В. Термодинамика гетерогенных систем / А.В. Сторонкин. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 1 и 2. – 1967. – 446 с.
1496037
  Сторонкин А.В. Термодинамика гетерогенных систем. : [В 3 ч.] / А.В. Сторонкин; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та
Ч. 3. – 1969. – 190 с.
1496038
  Фиштик И.Ф. Термодинамика гидролиза ионов металлов / И.Ф. Фиштик, И.И. Сатаман. – Кишинев, 1988. – 293с.
1496039
  Миронцов Леонид Иванович Термодинамика деформации сегментированных полиуретанов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Миронцов Леонид Иванович; АН УССР, ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1987. – 17л.
1496040
  Бондарев Николай Васильевич Термодинамика диссоциации и сольватации некоторых слабых кислот в смесях вода - метанол, вода - диоксан : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондарев Николай Васильевич; МВ и ССО. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1979. – 20л.
1496041
  Говертон М.Т. Термодинамика для инженера / М.Т. Говертон. – М., 1966. – 327с.
1496042
  Терентьев В.А. Термодинамика доноро-акцеторной связи / В.А. Терентьев. – Саратов, 1981. – 277с.
1496043
  Турчанин М.А. Термодинамика жидких сплавов меди с переходными маталлами : Дисс. ... доктора химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Турчанин М.А.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2006. – 511л. + Додатки: л.494-511. – Библиогр.: л.445-493
1496044
  Баталин Г.И. Термодинамика жидких сплавов на основе железа / Г.И. Баталин. – Киев : Вища школа, 1982. – 130 с.


  В моногpафии пpиведены новые данные о теpмодинамических свойствах двух компонентных сплавов железа с металлами и многокомпонентных сплавов на основе железа; о влиянии легиpующих элементов на поведение углеpода в pасплавленном железе; о pентгеногpафии ...
1496045
  Мейергоф О. Термодинамика жизненных процессов / О. Мейергоф. – Москва-Ленинград : 1-я Образцовая типография Госиздата
Ч. 9. – 1928. – 84, [3] с.
1496046
  Стащук М.Ф. Термодинамика и ее применение в литологии / М.Ф. Стащук. – Москва : Наука, 1985. – 222с.
1496047
  Ястржембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястржембский. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. – 667 с.
1496048
  Ястрембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястрембский. – Москва, 1966. – 667 с.
1496049
  Ястрембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястрембский. – М, 1966. – 667с.
1496050
  Линчевский Б.В. Термодинамика и кинетика взаимодействия газов с жидкими металлами / Б.В. Линчевский. – М., 1986. – 220с.
1496051
  Бокштейн Б.С. Термодинамика и кинетика границ зерен в металлах / Б.С. Бокштейн, Ч.В. Копецкий, П.С. Швиндлерман. – Москва : Металлургия, 1986. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-224
1496052
  Бокштейн Б.С. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах / Б.С. Бокштейн, С.З. Бокштейн, А.А. Жуховицкий. – Москва : Металлургия, 1974. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 274-280 (233 назв.)
1496053
  Гурина Г.И. Термодинамика и кинетика образования интеркаляционных соединений на основе диодида свинца. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Гурина Г.И.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1986. – 15л.
1496054
  Новокрещенов Ю.В. Термодинамика и кинетика сплавообразования системы цирконий - медь в расплавленных солях. : Автореф... канд. техн.наук: 05.322 / Новокрещенов Ю.В.; Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1970. – 17л.
1496055
  Москвин Павел Петрович Термодинамика и кинетика фазобразования в многокомпонентных полупроводниковых системах : Дисс. ... доктора физ.-мат. наук : 01.04.07 / Москвин Павел Петрович ; ЛЭТИ. Житомирский инженерно-технологический ин-т. – Житомир, 1999. – 328 л. – Бібліогр. : л. 199-328
1496056
  Беляева Г.И. Термодинамика и кинетика электролитического получения молибден-алюминиевых сплавов : Автореф... канд. техн.наук: / Беляева Г.И.; Уральский филиал АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1966. – 17л.
1496057
  Маршаков И.К. Термодинамика и коррозия сплавов / И.К. Маршаков. – Воронеж : Воронежский университет, 1983. – 168 с.
1496058
  Баталин Г.И. Термодинамика и стpоение жидких сплавов на основе алюминия / Г.И. Баталин, Е.А. Белобородова, В.П. Казимиров. – Москва : Металлуpгия, 1983. – 160 с.


  В книге pассмотpены экспеpиментальные методы исследования теpмодинамических свойств жидких алюминиевых сплавов и пpиведены наиболее надежные значения этих величин. Установлены закономеpности в изменении теpмодинамических свойств олюминиевых сплавов в ...
1496059
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем; учебное пособие / И.А. Квасников. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 793 с.
1496060
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Физика" / И.А. Квасников ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Изд. стер. – Москва : URSS. – (Серия "Классический университетский учебник" / редкол.: В.А. Садовничий (председатель) [и др.]). – ISBN 978-5-354-01526-9
Т. 2 : Теория равновесных систем. Статистическая физика. – 2016. – 429 с. : ил., табл. – 250-летию Моск. ун-та. - Указатели: с. 426-429
1496061
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Физика" / И.А. Квасников ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Изд. стер. – Москва : URSS. – (Серия "Классический университетский учебник" / редкол.: В.А. Садовничий (председатель) [и др.]). – ISBN 978-5-397-06414-9
Т. 1 : Теория равновесных систем. Термодинамика. – 2019. – 321, [3] с. : ил., табл. – 250-летию Моск. ун-та. - Указатели: с. 322-324
1496062
   Термодинамика и статистическая физика. [Электронный ресурс] : 27 книг в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2002. – 1CD. – НПО: Windows 95/98ME/NT4.0/2000; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. с контейнера. – (Электронная библиотека)


  27 книг в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@rcd.ru
1496063
  Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Теория неравновесных систем : Учеб.пособие / И.А. Квасников. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 559с.
1496064
  Грузинцев А.П. Термодинамика и стехиометрия / [соч.] А.П. Грузинцева. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1914. – [2], 35 с. – В надзаг. назв. на фр. яз. - Отд. оттиск: Труды Общества физико-химических наук при Харьковском университете. 1913 г., вып. 26
1496065
  Мищенко К.П. Термодинамика и строение водных и неводных растворов электролитов / К.П. Мищенко, Г.М. Полторацкий. – 2-е изд., пер. и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 327 с.
1496066
  Кудрявцева И.В. Термодинамика и строение водных растворов нитрата тетрабутиламмония и некоторые сопоставления с его растворами в метаноле : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кудрявцева И.В. ; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум.пром-ти. – Ленинград, 1970. – 27 с.
1496067
  Богданов В.Г. Термодинамика и строение растворов иодид натрия в формациде : Автореф дис. ... канд. хим. наук / Богданов В. Г. ; Лен. технолог. ин-т ц.б. промышленности. – Ленинград, 1972. – 19 с.
1496068
  Жилина Л.П. Термодинамика и строение расторов пикриновой кислоты в ацетоне и пикрата натрия в метиловом спирте : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина Л. П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 12л.
1496069
  Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача : [учебник для авиац. специальностей вузов] / А.В. Болгарский, Г.А. Мухачев, В.К. Щукин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 495 с. : ил. – Библиогр.: с. 485-486 (27 назв.)
1496070
  Шметер С.М. Термодинамика и физика конвективных облаков / С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 287с.
1496071
  Говоров И.Н. Термодинамика ионно-минеральных равновесий и минералогения гидротермальных месторождений / И.Н. Говоров. – Москва : Наука, 1977. – 239 с.
1496072
  Крюков В.В. Термодинамика ионных процессов в системах соль калия - макроцикл - растворитель.. : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Крюков В.В.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1985. – 16л.
1496073
  Дярматы И. Термодинамика как теория поля и вариационные принципы : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дярматы И.; МГУ. – Москва, 1968. – 10л.
1496074
  Крестов Г.А. Термодинамика комплексных соединений кобальта (III). : Автореф... канд. химич.наук: / Крестов Г.А.; Москов. хим.-технол. ин-тут. – М., 1962. – 20л.
1496075
  Фогилева Раиса Степановна Термодинамика комплексообразования редкоземельных элементов с некоторыми а-аминокислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фогилева Раиса Степановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л.
1496076
  Мирзаев Д.А. Термодинамика мартенситного превращения и тонкая структура сплавов на железоникелевой основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Мирзаев Д.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 20л.
1496077
  Харьков Е.И. Термодинамика металлов : учебное пособие для студентов университетов и технических вузов / Е.И. Харьков, В.И. Лысов, В.Е. Федоров. – Киев : Вища школа, 1982. – 248 с.
1496078
  Дорогокупец П.И. Термодинамика минералов и минеральных равновесий / П.И. Дорогокупец, И.К. Карпов. – Новосибирск, 1984. – 185с.
1496079
  Никольский Н.С. Термодинамика минеральных равновесий базитов / Н.С. Никольский. – Москва : Наука, 1978. – 178с.
1496080
  Соколова В.И. Термодинамика некоторых анионообменных равновесий : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова В.И.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физ.-орган. хим., общей и неорган. хим. и ин-та торфа АН БССР. – Минск, 1970. – 17л.
1496081
  Гроот С.Р. де Термодинамика необратимых процессов / С.Р. де Гроот; Пер. с англ. Д.М. Левина под ред. А.В. Лыкова. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 280 с.
1496082
  Вейник А.И. Термодинамика необратимых процессов / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 360 с.
1496083
  Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов = Thermodynamik der irreversiblen prozesse / Р. Хаазе; Пер. с нем. под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Мир, 1967. – 544 с.
1496084
  Бабич А.П. Термодинамика необратимых процессов : учеб. пособие / Бабич А.П. ; МВ и ССО СССР, Днепропетров. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1981. – 64 с.
1496085
  Зиновьев О.И. Термодинамика необратимых процессов и строение некоторых органических жидкостей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зиновьев О.И.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1973. – 19л.
1496086
  Эткин В.А. Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии / В.А. Эткин. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 167 с.
1496087
  Чекалюк Э.Б. Термодинамика нефтяного пласта. / Э.Б. Чекалюк. – Москва : Недра, 1965. – 239 с.
1496088
  Крылова А.А. Термодинамика обмена ионов двухвалентных металлов на водород. : Автореф... канд. хим.наук: / Крылова А.А.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1966. – 17л.
1496089
  Куваева З.И. Термодинамика обмена ионов щелочноземельных металлов на Н+ и Li+ на сульфостирольных ионитах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Куваева З.И.; АН БССР. – Минск, 1973. – 23л.
1496090
  Богданова К.А. Термодинамика образования полиоксиметилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Богданова К. А.; АН СССР, Ин-т. хим. физики. – М., 1973. – 20л.
1496091
  Черноморский А.И. Термодинамика обратимых электродов / А.И. Черноморский ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : "Фан" Узб. ССР, 1982. – 112 с. : ил.
1496092
   Термодинамика органических соединений. – Горький
Вып. 6. – 1977
1496093
   Термодинамика органических соединений. – Горький
Вып. 8. – 1979
1496094
   Термодинамика органических соединений. – Горький, 1982
1496095
  Вайсман М.Д. Термодинамика парожидкостных потоков / М.Д. Вайсман. – Ленинград, 1967. – 272с.
1496096
  Беляев Н.М. Термодинамика переменного количества газа : учеб. пособ. / Н.М. Беляев ; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – 110 с.
1496097
  Руднева С.И. Термодинамика пересольватации протона в двойных смешанных растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Руднева С.И.; КПИ. – К., 1984. – 15л.
1496098
  Русанов А.И. Термодинамика поверхностных явлений / А.И. Русанов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1960. – 180 с.
1496099
  Щербаков Л.М. Термодинамика поверхностных явлений. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, В.М. Самсонов. – Калинин : КалининГУ, 1986. – 88с.
1496100
  Спозито Г. Термодинамика почвенных растворов / Г. Спозито. – Л, 1984. – 240с.
1496101
  Карпов И.К. Термодинамика природных мультисистем с ограничивающими условиями / И.К. Карпов, А.И. Киселев, П.И. Дорогокупец; Отв. ред. Ф.А. Летников. – Новосибирск : Наука, 1976. – 132с.
1496102
  Рязанов М.А. Термодинамика простых многокомплексных растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанов М. А.; Радиевый ин-т. – Л., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1496103
  Голубенцев А.Н. Термодинамика процесса производства / А.Н. Голубенцев. – К., 1969. – 160с.
1496104
  Чудаков В.Н. Термодинамика процессов информации и мышления / В.Н. Чудаков, И К. Кононенко, . – Х, 1973. – 92с.
1496105
  Остапенко Г.Т. Термодинамика процессов метаморфизма при негидрастатически напряженном состоянии минералов : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.20 / Остапенко Г.Т.; Ан УССР,ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1979. – 55л.
1496106
  Шандор Я. Термодинамика процессов переноса в растворах электролитов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шандор Я. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 18 с.
1496107
  Булейшвили М.И. Термодинамика процессов электролитической ассоциации и иной миграции водородных кислот в двойных смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Булейшвили М. И.; КПИ. – К, 1984. – 18л.
1496108
  Рыженко Б.Н. Термодинамика равновесий в гидротермальных растворах. / Б.Н. Рыженко. – М, 1981. – 191с.
1496109
  Шляханова Светлана Николаевна Термодинамика равновесных и транспортных процессов в системах кислота-спирт-вода : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Шляханова Светлана Николаевна; Киев. политехн. ин-т. – К., 1984. – 16л.
1496110
  Хейвуд Р.У. Термодинамика равновесных процессов : Руководство для инженеров и науч.работников / Пер.с англ. / Р.У. Хейвуд. – Москва : Мир, 1983. – 491 с.
1496111
  Марков Б.Ф. Термодинамика расплавленных солевых смесей / Б.Ф. Марков. – Киев : Наукова думка, 1974. – 160 с.
1496112
  Кириллин В.А. Термодинамика растворов / В.А. Кириллин, А.Е. Шейндлин. – Москва ; Ленинград, 1956. – 272 с.
1496113
  Кириллин В.А. Термодинамика растворов / В.А. Кириллин. – 2-е изд. – Москва : Энергия, 1980. – 287 с.
1496114
  Лавров Н.В. Термодинамика реакций газификации и синтеза из газов. / Н.В. Лавров. – М., 1960. – 100с.
1496115
  Петренко И.Г. Термодинамика реакций кислородсодержащих органичесих соединений алифатического ряда / И.Г. Петренко, В.И. Филиппова. – Справочник. – Москва : Наука, 1970. – 172 с.
1496116
  Вейник А.И. Термодинамика реальных процессов / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 576 с.
1496117
  Шейман М.С. Термодинамика ряда сополимеров и пластифицированных сополимеров винилового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шейман М. С.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 2-л.
1496118
  Щербаков Л.М. Термодинамика с основами теплофизики. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков. – Калинин : КалининГУ, 1983. – 82с.
1496119
  Погодин А. Термодинамика с приложениями к газам, парами и тепловым машинам / сост. Погодин, инспектор классов Морского инж. уч-ща. – 2-е доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1905. – [2], VI, II, 244 с. : черт. – Библиогр. в предисл.
1496120
  Щеткин И.С. Термодинамика сверхпроводящих твердых растворов системы ниобий-титан. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Щеткин И.С.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1971. – 20л.
1496121
  Трегуб А.И. Термодинамика сдвиговых деформаций полимерных прослоек. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Трегуб А.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1989. – 17л.
1496122
  Бабушкин В.И. Термодинамика силикатов / В.И. Бабушкин, Г.М. Матвеев, О.П. Мчедлов-Петросян ; под общ. ред. чл.-кор. АС и А УССР д-ра техн. наук проф. О П. Мчедлова-Петросяна. – Москва : Госстройиздат, 1962. – 266 с., [1] л. табл. : граф. – Библиогр.: с. 234-242, 263
1496123
  Кленин В.И. Термодинамика систем с гибкоцепными полимерами / В.И. Кленин. – Саратов : Саратовский университет, 1995. – 736с. – ISBN 5-292-01936-4
1496124
  Фиштик И.Ф. Термодинамика сложных химических равновесий / И.Ф. Фиштик. – Кишинев, 1989. – 314с.
1496125
  Гордиенко С.П. Термодинамика соединений лантаноидов : справочник / С.П. Гордиенко, Б.В. Феночка, Г.Ш. Виксман. – Киев : Наукова думка, 1979. – 373 с.
1496126
  Безпалый Борис Николаевич Термодинамика сольватации ионов хлористого водорода и кислотность растворов в системе этиленгликоль - вода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Безпалый Борис Николаевич ; Харьков. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1496127
  Михалев А.В. Термодинамика сорбции ароматических кислот анионитами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михалев А.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 22л.
1496128
  Отопков П.П. Термодинамика сплавов свинца с церием, празеодимом,неодимом и платиной и некоторые их оптические свойства : Автореф... канд.хим.наук: / Отопков П.П,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1963. – 16л.
1496129
  Арбузова Алла Петровна Термодинамика статистических сополимеров N-винилкарбазола и алкилметакрилатов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Арбузова Алла Петровна; АН УССР, ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1987. – 16л.
1496130
  Денбиг К. Термодинамика стационарных необратимых процессов : пер. с англ. / К. Денбиг. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 120с.
1496131
  Свелин Р.А. Термодинамика твердого состояния / Р.А. Свелин; Пер. с англ. Н.Г.Рябцева, В.П.Маширева. – Москва : Металлургия, 1968. – 315с.
1496132
  Саксена С. Термодинамика твердых растворов породообразующих минералов / С. Саксена. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
1496133
  Юркевич Витолд Эдуардович Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной подсистемой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Юркевич Витолд Эдуардович; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 14л.
1496134
  Юркевич В.Э. Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной подсистемой : учеб.пособие / В.Э. Юркевич, Б.Н. Ролов. – Рига : Латвийский государственный университет, 1974. – 186с.
1496135
  Никитина Л.П. Термодинамика твердых растворов силикатов / Л.П. Никитина. – Л, 1986. – 152с.
1496136
  Алапин Б.Г. Термодинамика точечных дефектов и фазовых превращений в окислах со структурной шпинели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Алапин Б.Г.; АН УССР. Физико-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 21л.
1496137
  Котляр-Шапиров Термодинамика трехкомпонентных водно-солевых систем, содержащих сульфаты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Котляр-Шапиров Г.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1973. – 18л.
1496138
  Ластовкина Н.П. Термодинамика тригалогенидных ионов в водніх и ацетоновых расторах : Автореф... канд. хим.наук: / Ластовкина Н. П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л, 1967. – 10л.
1496139
  Туркевич Владимир Зиновьевич Термодинамика фаз и фазовые равновесия в системах 3- переходных металлов VII и VIII групп с углеродом при высоких давлениях и температурах : Дис... доктор. хим.наук: 02.00.04 / Туркевич Владимир Зиновьевич; НАН Украины, им. В.Бакуля ин-т сверхтвердых материалов. – Киев, 1995. – 303л. – Бібліогр.:л.246-279
1496140
  Кубрак Ю.П. Термодинамика фазового равновесия жидкость - пар систем, образованных галогенидами щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кубрак Ю.П.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1972. – 20л.
1496141
  Ролов В.Н. Термодинамика фазовых переходов в сегнетоактивных твердых растворах / В.Н. Ролов, В.Э. Юркевич; Латвийск. гос. ун-т. – Рига : Зинатне, 1978. – 216 с.
1496142
  Капустинский А.Ф. Термодинамика химических реакций и её применение в металлургии и неорганической технологии / А.Ф. Капустинский. – Ленинград : Цветметиздат, 1933. – 224 с.
1496143
  Капустинский А.Ф. Термодинамика химических реакций и её применение в неорганической технологии / А.Ф. Капустинский. – Москва- Ленинград : ОНТИ, 1935. – 303 с.
1496144
  Гринева Наталия Федоровна Термодинамика хлористого водорода и кислотность растворов в смесях диоксана с водой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гринева Наталия Федоровна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1496145
  Ковальская В.П. Термодинамика электролитической диссоциации и ионной миграции метилсерной кислоты и ее тетраалкиламмонийной соли в спиртовых растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Ковальская В.П.; Киев.потитехн.ин-т. – К, 1979. – 22л.
1496146
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Учеб. пос.для студ.физич.спец.высш.учеб.завед. / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 2000. – 608 с. – ISBN 5-7615-0383-2
1496147
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Учеб. пос. для студ.физич.спец.высш.учеб.заведений / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – 3-е изд., стереотип. – Новосибрск : Издательство Новосибирского университета, 2001. – 608с. – ISBN 5-7615-0511-2, 5-94087-025-2
1496148
  Гиббс Дж.В. Термодинамика. Статистическая механика : Пер.с англ. / Дж.В. Гиббс. – Москва : Наука, 1982. – 584с. – (серия "Классики науки")
1496149
  Садовникова Н.Б. Термодинамическая оценка влияния сильнонабухающих полимерных гидрогелей на водоудерживающую способность модельных пористых сред / Н.Б. Садовникова, А.В. Смагин, М.А. Сидорова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 455-465 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1496150
  Вейник А.И. Термодинамическая пара / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 384 с.
1496151
  Вейник А.И. Термодинамическая пара / А.И. Вейник. – Минск, 1973. – 382 с.
1496152
  Холоденко Л.П. Термодинамическая теория сегнетоэлектриков типа титаната бария / Л.П. Холоденко. – Рига : Зинатне, 1971. – 227с.
1496153
  Донде Т. де Термодинамическая теория сродства : Книга принципов / Т. де Донде, Ван Риссельберг; Пер. с англ. Л.М. Павловой под ред. В.М. Глазова. – Москва : Металлургия, 1984. – 135с.
1496154
  Гленсдорф П. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций / П. Гленсдорф, Н. Пригожин. – Москва : Мир, 1973. – 280 с.
1496155
  Здоровец А.С. Термодинамическая теория упругого последствия в твердых растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Здоровец А.С.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1955. – 15л.
1496156
  Грузинцев А.П. Термодинамическая теория химических реакций / [Соч.] Проф. А.П. Грузинцева. – Харьков : Тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1913. – 123 с. – (Записки Харьковского университета ; Кн. 3)
1496157
  Павлович А.Г. Термодинамическая теория химического сродства / А.Г. Павлович. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 81 с.
1496158
  Солдатова Евгения Дмитриевна Термодинамическая устойчивость в области критического состояния : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Солдатова Евгения Дмитриевна; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1991. – 211л. – Бібліогр.:л.195-211
1496159
  Солдатова Е.Д. Термодинамическая устойчивость в области критического состояния. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Солдатова Е.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 32л.
1496160
  Романовский Т.Б. Термодинамическая устойчивость и соотношения пиппарада в окресности критических фазовых переходов в твердом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский Т. Б.; ТартГУ. – Тарту, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
1496161
  Баскакова В.Б. Термодинамическая усточивость и фазовые переходы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баскакова В.Б.; АН БССР. Объедин. совет ин-тов физики,математики и вычислит техники, физики твердого тела и полупроводни. – Минск, 1966. – 16л.
1496162
  Суворов А.В. Термодинамическая химия парообразного состояния. Тензиметрические исследования гетерогенных равновесий / А.В. Суворов. – Ленинград : Химия, 1970. – 208 с.
1496163
  Белянский Л.Б. Термодинамическая шкала температур в интервале 90+273, 15 К : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Белянский Л.Б.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1969. – 26л.
1496164
  Мишин Д.Д. Термодинамическая эволюция структуры магнитных материалов : конспект лекций / Д.Д. Мишин. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1979. – 47с.
1496165
  Джонсон Д. Термодинамические аспекты неорганической химии / Д. Джонсон. – Москва : Мир, 1985. – 326 с.
1496166
  Узаков Абдураим Абдуразакович Термодинамические и высокочастотные свойства электронов примесной зоны : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 01.04.02 / Узаков Абдураим Абдуразакович; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1984. – 16л.
1496167
  Билецкий А.К. Термодинамические и кинетические особенности растворения графита в жидком железе : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.04 / Билецкий А.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
1496168
  Билецкий А.К. Термодинамические и кинетические особенности растворения графита в жидком железе : Дис... канд. хим. наук: 02.00.04 / Билецкий А.К. ; Ин-т проблем литья. – Киев, 1982. – 149 л. – Библиогр.: л. 124-138
1496169
  Атоян А.М. Термодинамические и кинетические свойства металлов с промежуточной валентностью. : Автореф... наук: 01.04.07 / Атоян А.М.; Моск. инж.-физ. инст. – М., 1979. – 16л.
1496170
  Евдокимов Ю.М. Термодинамические и кинетические характеристики структурного перехода ДНК в растворах обычной тяжелой воды. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евдокимов Ю.М.; АН СССР. – М, 1967. – 22л.
1496171
  Олейникова Алла Вениаминовна Термодинамические и корреляционные особенности поведения показателя преломления и рефракции света в веществе вблизи критической точки : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Олейникова Алла Вениаминовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 204л. – Бібліогр.:л.193-204
1496172
  Олейникова А.В. Термодинамические и корреляционные особенноти поведения показателя преломления и рефракции света в веществе вблизи критической точки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Олейникова А. В.; КГУ. – К., 1988. – 22л.
1496173
  Тимочко Б.М. Термодинамические и магнитные свойтва электронного газа в узких энергетических зонах : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.10 / Тимочко Б. М.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1975. – 17л.
1496174
  Кокшенев В.Б. Термодинамические и релаксационные свойства ортопара раствора твердого водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.09 / Кокшенев В.Б.; АН УССР. – Харьков, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1496175
  Фишман Анатолий Яковлевич Термодинамические и спектральные свойства неупорядоченных ян-теллеровских систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фишман Анатолий Яковлевич; Уральск. отд. Ин-т металлургии. – Свердловск, 1990. – 31л.
1496176
  Шахова Е.М. Термодинамические и структурные исследования водных и водноспиртовых растворов частично омыленных поливинилацетатов. : Автореф... канд.хим.наук: 080 / Шахова Е.М.; Моск.ун-т. – М, 1973. – 24л.
1496177
  Алексева Э.А. Термодинамические и структурные свойства водных растворов солей натрия с однозарядными оксианионами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева Э. А. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1970. – 14 с.
1496178
  Цедерберг Н.В. Термодинамические и теплофизические свойства гелия / Н.В. Цедерберг. – М., 1969. – 276с.
1496179
  Крестовников А.Н. Термодинамические и физико-химические свойства редких металлов = Вольфрам, молибден, титан, тантал и ниобий / А.Н. Крестовников, А.С. Шахов. – Москва-Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 183 с.
1496180
  Новиков В.Н. Термодинамические и электрические свойства аморфных и жидких сплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Новиков В.Н. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 21 с.
1496181
  Бажин М.А. Термодинамические исследования диссоциирующих газов как рабочих тел ядерных электрических установок : Автореф... канд. физ-матнаук: 053 / Бажин М.А.; АН БССР Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – 27л.
1496182
  Кулиев Абдулгусейн Мамедхасан оглы Термодинамические исследования три- и тетрамеров циклических метилфенилксилоксанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кулиев Абдулгусейн Мамедхасан оглы; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1982. – 20л.
1496183
  Горлей В.В. Термодинамические исследования устойчивости физико-химических систем в магнитом поле : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Горлей В. В. ; МВ и ССО УССР , Чернов. ГУ. – Черновцы, 1982. – 18 с.
1496184
  Мельник Ю.П. Термодинамические константы для анализа условий образования железных руд / Ю.П. Мельник. – К., 1972. – 195с.
1496185
  Дзекунов Н.Е. Термодинамические методы изучения водного режима зоны аэрации / Н.Е. Дзекунов, И.Е. Жернов, Б.А. Файбишенко. – Москва : Недра, 1987. – 176с. : Ил.69 + Табл.7. – Библ.:34 назв.


  Освещены вопросы влагопереноса в породах зоны аэрации. Приведены оригинальные методы полевых наблюдений и определения гидрофизическихпараметров пород зоны аэрации в полевых и лабораторных условиях
1496186
  Поттосин В.В. Термодинамические основы газодинамики и горения : Термодинамика для баллистиков / В.В. Поттосин. – Томск, 1972. – 239с.
1496187
  Воробьев В.Л. Термодинамические основы диагностики и надежности микроэлектронных устройств / В.Л. Воробьев. – Москва, 1989. – 159 с.
1496188
  Чекалюк Э.Б. Термодинамические основы теории минерального происхождения нефти / Э.Б. Чекалюк. – Киев : Наукова думка, 1971. – 256с.
1496189
  Никитина Л.М. Термодинамические параметры и коэффициенты массопереноса во влажных материалах / Л.М. Никитина. – М, 1968. – 500с.
1496190
  Барская Т.В. Термодинамические параметры переходов спираль-клубок в полипептидных цепях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Барская Т.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 16л.
1496191
  Канунникова Н.А. Термодинамические потенциалы и показатели буферных свойств почв. / Н.А. Канунникова. – М., 1989. – 104с.
1496192
  Гиббс Дж.В. Термодинамические работы : пер. с англ. / Дж.В. Гиббс. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 492 с.
1496193
  Введенский А.А. Термодинамические расчеты процессов топливной промышленности / А.А. Введенский. – Ленинград-Москва, 1949. – 491с.
1496194
  Васильев В.П. Термодинамические свойства : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Васильев В.П.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1496195
  Уикс К.Е. Термодинамические свойства 65 элементов, их окислов, галогенидов, карбидов и нитридов / К.Е. Уикс, Ф.Е. Блок. – Москва : Металлургия, 1965. – 240 с.
1496196
  Мамедов А.М. Термодинамические свойства алканов в жидком состоянии : Автореф... канд. техн.наук: / Мамедов А.М.; Акад. наук АзССР. Ин-т нефтехим. процессов. – Баку, 1959. – 42л. – Бібліогр.:с.40-41
1496197
  Рябин В.А. Термодинамические свойства веществ. Справочник / В.А. Рябин, М.А. Остроумов, Т.Ф. Свит. – Ленинград : Химия, 1977. – 392с
1496198
  Сердюк Л.С. Термодинамические свойства водорода. Исследование различных орто-пара составов с помощью основы теплотехники. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Сердюк Л.С.; Одес. техн. ин-т. – Одесса, 1969. – 25л.
1496199
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1950. – 96с.
1496200
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1955. – 92 с.
1496201
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1958. – 245с.
1496202
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара : таблицы и диаграмма / М.П. Вукалович. – Москва : Машиностроение, 1967. – 80 с.
1496203
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства воздуха и продуктов сгорания топлива / С.Л. Ривкин. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1962. – 104с.
1496204
  Мудрецова С.Н. Термодинамические свойства вольфраматов неодима и гадолиния : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мудрецова С.Н.; МГУ. – М., 1970. – 19л.
1496205
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов / С.Л. Ривкин. – 3-е, перераб. – Москва, 1973. – 287с.
1496206
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов / С.Л. Ривкин. – 4-е, перераб. – Москва, 1987. – 286 с.
1496207
  Недоступ В.И. Термодинамические свойства газов при высоких температурах и давлениях / В.И. Недоступ. – Киев : Наукова думка, 1990. – 192 с.
1496208
  Сыч Ю.В. Термодинамические свойства галогенидов щелочных металлов в пропаноле-2 и его смесях с водой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Сыч Ю.В. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1496209
  Тимохин В.В. Термодинамические свойства германидов переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Тимохин В. В. ; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1987. – 20 с.
1496210
   Термодинамические свойства железистого смектита-нонтронита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, В.В. Крупская, Ю.Ю. Бугельский // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 468-475 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
1496211
  Фатхи Салех Даях Термодинамические свойства жидких свинца и висмута. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Фатхи Салех Даях; Одес. гос. академия холода. – Одесса, 1995. – 14л.
1496212
  Михайловская Марина Викторовна Термодинамические свойства жидких сплавов систем медь-кислород-металл и медь-металл : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайловская Марина Викторовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 137л. – Бібліогр.:л.142-152
1496213
  Михайловская М.В. Термодинамические свойства жидких сплавов систем медь-кислород-металл и медь-металл. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайловская М.В.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1988. – 18л.
1496214
  Мамедов А.М. Термодинамические свойства жидкостей : Автореф... д-ра техн.наук: / Мамедов А.М.; Азерб. индустриальный ин-т им. Азизбекова. – Баку, 1949. – 16 с.
1496215
   Термодинамические свойства и анализ систем переходныых металлов. – Краснодар, 1989. – 94с.
1496216
   Термодинамические свойства и свойства переноса газов , жидкостей и твердых тел. – М-Л, 1964. – 256с.
1496217
  Соколова Е.П. Термодинамические свойства и строение водных растворов кетонов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова Е.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 12л.
1496218
  Лилич Л.С. Термодинамические свойства и строение водных растворов электролитов в свете периодического закона : Автореф... д-ра хим.наук: / Лилич Л.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1496219
  Чехунова Н.П. Термодинамические свойства и физико-химический анализ водных растворов некоторых бинарных и тройных нитритных систем. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Чехунова Н.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.16-17
1496220
  Коган И.В. Термодинамические свойства и характеристики межмолекулярных взаимодействий в системах содержащих перфторбензол. : Автореф... Канд.хим.наук: 004 / Коган И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1972. – 22л.
1496221
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – Москва : АН СССР
Т. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1962. – 916 с.
1496222
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 1, Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1978. – 327 с.
1496223
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 2, Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1979. – 342 с.
1496224
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. и расш. – Москва : Наука
Т. 2, Кн. 1 : вычесление термодинамических свойств. – 1979. – 440 с.
1496225
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 3, Кн. 1 : Вычесление термодинамических свойств. – 1981. – 471 с.
1496226
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 3. Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1981. – 397 с.
1496227
   Термодинамические свойства индивидуальных веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 4. Кн. 2 : Таблицы термодинамических свойств. – 1982. – 560 с.
1496228
   Термодинамические свойства индивидуальныых веществ. – 3-е изд. перераб и расш. – Москва : Наука
Т. 1, Кн. 1 : Методы расчета. Вычесление термодинамических свойств. – 1978. – 495с.
1496229
   Термодинамические свойства индивидуальныых веществ. – 3-е изд. перераб. расш. – Москва : Наука
Т. 4, Кн. 1 : Вычисление термодинамических свойств. – 1982. – 620 с.
1496230
  Измайлова Галина Александровна Термодинамические свойства иодистого и бромистого натрия в системе диметилформамид - вода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Измайлова Галина Александровна ; МВ и ССО , Харьк. ун-т. – Харьков, 1980. – 15 с.
1496231
  Болгар А.С. Термодинамические свойства карбидов / А.С. Болгар, А.Г. Турчанин, В.В. Фесенко ; АН СССР, Ин-т проблем материаловедения. – Киев : Наукова думка, 1973. – 271 с. : черт. – Библиогр.: с. 258-270 (482 назв.)
1496232
  Лещинская З.Л. Термодинамические свойства малорастворимых селенитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лещинская З.Л. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1496233
   Термодинамические свойства металлическиех расплавов. – Ч. 2. – Алма-Ата
Ч. 2 : Эксперементальные исследования. – 1979. – 192 с.
1496234
   Термодинамические свойства металлических сплавов и современные методы их исследования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 116 с.
1496235
   Термодинамические свойства метастабильных систем и киненика фазовыых превращений. – Свердловск, 1985. – 85с.
1496236
  Петров Юрий Васильевич Термодинамические свойства молекулярной фазы твердого водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Петров Юрий Васильевич; АН СССР. Ин-т теоретической физики им. Л.Д.Ландау. – Черноголовка, 1979. – 16л.
1496237
  Яровой Алексей Федорович Термодинамические свойства некоторых бинарных сплавов галлия и хрома : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Яровой Алексей Федорович; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 24л.
1496238
  Резухина Т.Н. Термодинамические свойства некоторых окисных соединений и сплавов тугоплавких металлов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Резухина Т.Н. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак-т. – Москва, 1968. – 59 с. – Бібліогр.:с.55-59
1496239
  Голубенко А.Н. Термодинамические свойства некоторых титанатов : Автореф... кандидата хим.наук: / Голубенко А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1965. – 10л.
1496240
  Грановская Ж.В. Термодинамические свойства некоторых фаз переменного состава в системах цирконий -- кислород и ванадий -- кислород : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Грановская Ж. В.; МГУ. – М., 1974. – 29л.
1496241
  Бобровник С.Л. Термодинамические свойства непереходных материалов в широкой области изменения температур и давлений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бобровник С.Л.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1990. – 119л. – Бібліогр.:л.111-119
1496242
  Бобровник С.Л. Термодинамические свойства непереходных металлов в широкой области изсерения температур и давлений : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.04.07 / Бобровник С. Л. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1990. – 24 с.
1496243
  Балабаева Римма Фроловна Термодинамические свойства нестехиометрических полутораокиси и двуокиси ванадия и твердых растворов в системе V O -Ti : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Балабаева Римма Фроловна ; МГУ. – Москва, 1974. – 21 с.
1496244
  Болгар А.С. Термодинамические свойства нитридов / А.С. Болгар, В.Ф. Литвиненко ; АН СССР, Ин-т пробл. материаловедения. – Киев : Наукова думка, 1980. – 282 с. : граф. – Библиогр.: с. 261-281 (479 назв.)
1496245
   Термодинамические свойства нормального гексана. – Москва, 1990. – 135 с.
1496246
  Сухушина И.С. Термодинамические свойства окислов ванадия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сухушина И.С.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 21л.
1496247
  Горыкин С.Ф. Термодинамические свойства паров лития и водорода при высоких температурах с учетом неидеальности и химических реакций : Автореф... канд. техн.наук: / Горыкин С. Ф.; Одес. технол. ин-т. – Одесса, 1968. – 24л.
1496248
  Горячева В.И. Термодинамические свойства промежуточных фаз в системе лантан-сурьма и антимонида гадолиния : Автореф... канд. хим.наук: / Горячева В. И.; МГУ, Хим. фак. Каф. физ. хим. – М., 1971. – 17л.
1496249
  Макаревич Л.А. Термодинамические свойства разбавленных растворов в критической фазе : Автореф... канд .хим.наук: / Макаревич Л. А.; ГНИПИ азотной пром. и прод. орган. синт. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1496250
  Абдулов А.Р. Термодинамические свойства расплавов Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti и моделирование их склонности к аморфизации : Дисс. ... канд. химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Абдулов А.Р.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2008. – 252л. + Додатки: л.228-252. – Библиогр.: л.212-227
1496251
   Термодинамические свойства расплавов двойных систем Ag(Au)-Sm / В.С. Судавцова, М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванов, В.Г. Кудин // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 2. – C. 209-215. – ISSN 0044-4537
1496252
   Термодинамические свойства расплавов системы AI-Eu-Sn / М.И. Иванов, В.В. Березуцкий, В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, В.С. Студавцова // Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 8, август. – С. 913-916. – ISSN 0002-337Х


  Методом изопериболической калориметрии впервые исследованы энтальпии смешения расплавов двойных систем AI-EU при 1300-1473 К
1496253
   Термодинамические свойства растворов привитых сополимеров. – Ташкент, 1989. – 136 с.
1496254
   Термодинамические свойства респлавов солевых систем. – Киев : Наукова думка, 1985. – 170 с.
1496255
  Матласевич Ольга Болеславовна Термодинамические свойства селенидов и теллуридов кобальта : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Матласевич Ольга Болеславовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 19л.
1496256
  Басок Борис Иванович Термодинамические свойства системы гексан - метиловый спирт на поверхности сосуществования в широкой окрестности криической линии парообразования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Басок Борис Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1496257
  Басок Б.И. Термодинамические свойства системы гексан - метиловый спирт на поверхности сосуществования в широкой окрестности критической линии парообразования. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Басок Б.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 180л. – Бібліогр.:л.152-168
1496258
  Внучкова Л.А. Термодинамические свойства сплавов лантана, церия, празеодима и неодима с галлием : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Внучкова Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1496259
  Петрашкевич Светлана Егоровна Термодинамические свойства сплавов некоторых РЗМ с висмутом и алюминием : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Петрашкевич Светлана Егоровна; Краснодар. политехн. ин-т. – Краснодар, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1496260
  Крикля А.И. Термодинамические свойства сульфидов РЗМ цериевой подгруппы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Крикля А.И.; АН УССр. Ин-тут проблем материаловедения. – К., 1986. – 22л.
1496261
  Чудненко К.В. Термодинамические свойства твердых растворов в системе Ag-Au-Cu / К.В. Чудненко, Г.А. Пальянова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 449-463 : рис., табл. – Библиогр.: с. 460-463. – ISSN 0016-7886
1496262
  Зубова Г.А. Термодинамические свойства труднорастворимых селенатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зубова Г.А. ; М-во высш. образования СССР, Моск. хим.-технол. ин-тут им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1958. – 9 с.
1496263
  Тагиров Б.Р. Термодинамические свойства хлоридных комплексов Pt в водных растворах: согласование литературных данных и эксперимента по растворимости Pt(кр) при 400-475С, 1кбар / Б.Р. Тагиров, Н.Н. Баранова, Я.В. Бычкова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 344-356 : рис., табл. – Библиогр.: с. 355-356. – ISSN 0016-7525
1496264
  Александров В.В. Термодинамические свойства хлористого водорода в неводных и смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Александров В. В.; МВО СССР, Харьк. гос. ун-т. им. М. Горького. – Харьков, 1954. – 14л.
1496265
  Нистатов В.П. Термодинамические свойства цикло-пентиденильных соединений переходных металлов 3d-ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Нистатов В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1496266
   Термодинамические свойства этилена. – Москва, 1981. – 279 с.
1496267
  Хоменко Н.А. Термодинамические условия образования замерзающих осадков у земли в Одесском регионе : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 165-179 : Рис., табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0130-2914
1496268
  Сулаквелидзе Я.Г. Термодинамические условия развития конвективных облаков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Сулаквелидзе Я.Г.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 12л.
1496269
   Термодинамические функции воздуха для темперетур от 1000 до 12000°К и давлений от 0,001 до 1000 атм. – Москва, 1960. – 56 с.
1496270
  Ткачук Владимир Михайлович Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткачук Владимир Михайлович; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1990. – 124л. – Бібліогр.:л.112-124
1496271
  Ткачук В.М. Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткачук В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 18л.
1496272
  Клюканов А.А. Термодинамические функции и кинетические коэффициенты поляронного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Клюканов А.А.; Кишиневский гос. ун-тет. – Кишинев, 1971. – 16л.
1496273
  Аллилуев С.П. Термодинамические функции неравновесных состояний : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аллилуев С.П. ; МГУ им. М. Ломоносова. – Москва, 1955. – 8 л.
1496274
  Квитка Александр Александрович Термодинамические характеристики активации вязкого течения и ионной миграции в двойных смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Квитка Александр Александрович; Киевск. политехн. ин-т. – К,, 1980. – 20л.
1496275
   Термодинамические характеристики неводных растворов электолитов. – Ленинград : Химия, 1984. – 302 с.
1496276
  Гречина Н.К. Термодинамические характеристики некоторых соединений висмута в водном растворе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гречина Н. К. ; Иванов. хим. технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 23 с.
1496277
  Черняев В.С. Термодинамические характеристики оксикарбидов ванадия и титана. : Автореф... канд. техн.наук: 322 / Черняев В.С.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1496278
  Семак Степан Степанович Термодинамические характеристики равновесных слаборелятивистских систем заряженных частиц : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Семак Степан Степанович; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1988. – 148л. – Бібліогр.:л.139-148
1496279
  Семак С.С. Термодинамические характеристики равновесных слаборелятивистских систем заряженных частиц : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семак С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1496280
  Френкель М.Л. Термодинамические характеристики реакций изомеризации : Справ. пособие / М.Л. Френкель, Г.Я. Кабо, Г.Н. Роганов. – Минск : Университетское, 1988. – 228, [2] с.
1496281
  Уварова О.Н. Термодинамические характеристики сольватации иодидов натрия и калия в смесях вода-ацетон, пропанол-2-ацетон : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Уварова О.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 15л.
1496282
  Глазкова Е.Н. Термодинамические характеристики сольватации ионов хлористого водорода в диметилсульфоксиде и его смесях с водой. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Глазкова Е.Н.; МВ и ССО УССР Харьков.гос.ун-т. – Х, 1975. – 28л.
1496283
  Бадмаева Ж.О. Термодинамические характеристики ступенчатого замещения лигандов в системе галогенокомплексов ртути (ІІ) в водном растворе : Автореф... канд. хим. наук: 02.00.01 / Бадмаева Ж.О. ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т неораг. химии. – Новосибирск, 1974. – 18 с.
1496284
   Термодинамические циклы. – М.-Л. : Машгиз
Кн. 1, вып. 1. – 1947. – 42 с.
1496285
  Канаев А.А. Термодинамические циклы, схемы и энергооборудование атомных электростанций. / А.А. Канаев. – М, 1976. – 319с.
1496286
  Смагин А.В. Термодинамический анализ влияния сильнонабухающих полимерных гидрогелей на физическое состояние образцов почв и грунтов / А.В. Смагин, Н.Б. Садовникова, Е.И. Николаева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 192-202 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1496287
  Рябчиков И.Д. Термодинамический анализ поведения малых элементов при кристаллизации силикатных расплавов / И.Д. Рябчиков; И-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 120с.
1496288
  Захаров Н.Д. Термодинамический анализ рабочих процессов топливных электростанций : Автореф... канд. техн.наук: / Захаров Н.Д.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1966. – 22л.
1496289
  Редько И.А. Термодинамический анализ топочных процессов в паровых водотрубных котлах / И.А. Редько, А.А. Редько, А.В. Давиденко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 37-40 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1496290
  Архаров А.М. Термодинамический метод и некоторые задачи технически низких температур / Архаров А.М. – Москва : Высшая школа, 1962. – 182 с. : черт. – Библиогр.: с. 179-180 (32 назв.)
1496291
  Кравченко М.Б. Термодинамический подход к проблемам устойчивости и старения живых организмов / М.Б. Кравченко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 397, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-927-384-0
1496292
  Эбралидзе Т.Д. Термодинамический подход к расчету пропускной способности электрического канала с аддитивным тепловым шумом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Эбралидзе Т.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1496293
  Рыбаков В.В. Термодинамический расчет высокотемпературного газа / В.В. Рыбаков, М.П. Бургасов. – Москва : Машиностроение, 1968. – 115 с.
1496294
  Перчук Л.Л. Термодинамический режим глубинного петрогенеза / Л.Л. Перчук. – Москва : Наука, 1973. – 318с.
1496295
   Термодинамический режим метаморфизма. – Ленинград, 1974. – 340 с.
1496296
  Леонтьевская П.К. Термодинамическое и кинетическое исследование устойчивости феррицений-катиона и его производных в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Леонтьевская П.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 15л.
1496297
  Новикова Т.И. Термодинамическое и кинетическое описание двухтемпературных газовых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Новикова Т.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1978. – 17л.
1496298
  Борисова Н.В. Термодинамическое и магнетохимическое исследование твердых растворов NiO - MgO : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Борисова Н.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 18л.
1496299
  Малкова А.С. Термодинамическое и структурное изучение некотолрых парообразных комплексных соедиений бромида алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Малкова А.С.; МГУ. Хим. фак. – М., 1969. – 19л.
1496300
  Дибров И.А. Термодинамическое и термоэлектрическое исследование электронных процессов в химических источниках тока. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.04 / Дибров И.А.; Ленингр.технол.ин-т. – Л, 1980. – 51л.
1496301
  Кусков О.Л. Термодинамическое и экспериментальное исследование систем Al2O3-SiO2-H2O MgO-SiO2-H2O : Автореф... канд. хим.наук: 121 / Кусков О.Л.; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского АН СССР. – М., 1971. – 35л.
1496302
  Мишин В.Я. Термодинамическое изучение взаимодействия между компонентами в тройных системах MNO3-HNO3-H2O. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишин В.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1496303
  Шубаев В.Л. Термодинамическое изучение двойных систем, образованных хлоридами алюминия и железа (III) с хлорокисью фосфора и хлоридами фосфора, сурьмы и аммония. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шубаев В.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1496304
  Суворов А.В. Термодинамическое изучение оксихлоридов молибдена и вольфрама. : Автореф... канд. хим.наук: / Суворов А.В.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1961. – 16л.
1496305
  Трусов Валерий Иванович Термодинамическое изучение парообразных аддуктов галогенидов IIIB группы с аммиаком и хлорокисью фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Трусов Валерий Иванович; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 18л.
1496306
  Суворов А.В. Термодинамическое изучение процессов сублимации и испарения фторидов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: / Суворов А.В.; ЛГУ. Хим. ф-тет. – Л., 1968. – 20л.
1496307
  Кржижановская Е.К. Термодинамическое изучение систем, образованных хлорокисью фосфора и тетрахлоридами титана циркония и гафния. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Кржижановская Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
1496308
  Герман А.М. Термодинамическое изучение систем, образованных хлорокисью фосфора с хлоридами ниобия, тантала, сурьмы и висмута. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Герман А.М.; ЛГУ. – Л, 1974. – 18л.
1496309
  Макаревский В.М. Термодинамическое изучение тройных систем типа KnX -- CdXn -- H2O (X--Cl-. Br-. SO2 4) и LiCl -- CdCl2 -- H2O : Автореф... канд. хим.наук: / Макаревский В.М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1496310
  Цинциус В.М. Термодинамическое исследование бромидов и йодидов ваннадия : Автореф... канд. хим.наук: / Цинциус В. М.; МВССО РСФСР, ЛГУ. – Л., 1963. – 17л.
1496311
  Лагунов М.Д. Термодинамическое исследование водных растворов сильных электролитов : Автореф... канд. хим.наук: / Лагунов М.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 17л.
1496312
  Лапина Л.М. Термодинамическое исследование газообразоного селена и бинарной системы сера-селен : Автореф... канд. хим.наук: / Лапина Л. М.; МПСССР, Науч. ин-т по удобрен. и инсектофунгисидам. – М., 1957. – 19л.
1496313
  Баев А.К. Термодинамическое исследование двойных соединений в системах хлористый калий-хлориды некоторых редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим. наук: / Баев А.К.; МВССО РСФСР, Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л, 1962. – 16 с.
1496314
  Рудько П.К. Термодинамическое исследование дигидроортофосфатов щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Рудько П.К.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1974. – 20л.
1496315
  Хандогин Валерий Александрович Термодинамическое исследование докритического роста трещин в плоских телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хандогин Валерий Александрович; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 20л.
1496316
  Демьянчук В.В. Термодинамическое исследование карбонилов металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Демьянчук В. В.; БГУ. – Минск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1496317
  Исмаилова М.А. Термодинамическое исследование комплексообразования Fe(III) в водных растворах хлорной, валериановой и изовалериановой кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Исмаилова М.А.; АН Тадж. ССР. ин-тут химии. – Душанбе, 1978. – 23л.
1496318
  Масальская Л.П. Термодинамическое исследование концентрированных и пересыщенных водных растворов иодата калия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Масальская Л.П.; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-сти. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1496319
  Русанов А.И. Термодинамическое исследование критических явлений в многокомпонентных системах. : Автореф... канд. хим.наук: / Русанов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 10л.
1496320
  Атрощенко Л.В. Термодинамическое исследование легированных полупроводников типа В 2 III и С3 VI с большим содержанием стехиометрических вакансий. : Автореф... наук: 046 / Атрощенко Л.В.; Харьк. полит. инст. им.В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1496321
  Коковин Г.А. Термодинамическое исследование некоторых высших бромидов и оксибромидов вольфрама. : Автореф... Канд.хим.наук: / Коковин Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1966. – 20л.
1496322
  Гаджиев С.М. Термодинамическое исследование некоторых газообразных кислородных соединений серы и селена : Автореф... канд. хим.наук: / Гаджиев С.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1966. – 13л.
1496323
  Ченцов В.Н. Термодинамическое исследование некоторых катодных материалов на основе окислов редкоземельных металлов и алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ченцов В.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
1496324
  Сколис Ю.Я. Термодинамическое исследование некоторых катодных материалов на основе окислов щелочноземельных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Сколис Ю.Я.;. – М, 1972. – 16л.
1496325
  Григоришин Петр Михайлович Термодинамическое исследование некоторых неравновесных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Григоришин Петр Михайлович ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 19 с.
1496326
  Коровин А.И. Термодинамическое исследование некоторых производных аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Коровин А. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 20л.
1496327
  Дробышев В.Н. Термодинамическое исследование некоторых сплавов молибдена и ниобия с металлами группы железа : Автореф... кандидата хим.наук: / Дробышев В.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1965. – 14л.
1496328
  Холохонова Лариса Ивановна Термодинамическое исследование некоторых фторидов переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Холохонова Лариса Ивановна; МГУ. Хим. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1496329
  Поляченок Л.Д. Термодинамическое исследование низших галогенидов элементов IV-Б-подгруппы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.070 / Поляченок Л.Д. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 21 с.
1496330
  Бадовский Владимир Васильевич Термодинамическое исследование оксихлоридов некоторых элементов ШБ подгруппы : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Бадовский Владимир Васильевич; МВССО БССР БГУ им В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 24л.
1496331
  Гаврюченков Ф.Г. Термодинамическое исследование парообразных двойных соединей в системах, образованных хлоридами некоторых щелочных и редкоземельных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гаврюченков Ф.Г. ; Ленингр. ун-т , Хим. фак. – Ленинград, 1966. – 15 с.
1496332
  Тарасов А.В. Термодинамическое исследование парообразных двойных соединений в системах MCl-CsCl (M=Li, Na, K) : Автореф... канд. хим.наук: / Тарасов А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 23л.
1496333
  Шнып В.А. Термодинамическое исследование парообразных комплексных хлоридов на основе некоторых редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Шнып В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 25л.
1496334
  Кузьменко А.Л. Термодинамическое исследование парообразных комплексных хлоридов элементов 1-А и 2 групп периодических системы. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Кузьменко А.Л.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 20л.
1496335
  Фактор Э.А. Термодинамическое исследование поверхностных слоев водносолевых систем. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фактор Э.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 19л.
1496336
  Левичев С.А. Термодинамическое исследование поверхностных слоев жидких растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Левичев С. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 15л.
1496337
  Дердулла Х.И. Термодинамическое исследование поверхностных явлений в системе типа жидкость-пар и жидкость-жидкость : Автореф... канд. хим.наук: / Дердулла Х. И.; ЛГУ. – Л., 1968. – 16л.
1496338
  Воронин Геннадий Федорович Термодинамическое исследование промежуточных фаз в сплавах : Автореф... д-ра хим.наук: / Воронин Геннадий Федорович; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.34-36
1496339
  Амирова С.А. Термодинамическое исследование процесса восстановления сернистого газа в коксовом газогенераторе : Автореф... кандид. технич.наук: / Амирова С.А.; Министерство высшего образования СССР. Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1951. – 9 с.
1496340
  Маринова Л.А. Термодинамическое исследование процессов дегидратации кристаллогидратов кислых и средних фосфатов кобальта и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Маринова Л.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1496341
  Францева К.Е. Термодинамическое исследование процессов испарения окислов ванадия и ниобия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Францева К.Е.; ЛГУ. – Л., 1968. – 12л.
1496342
  Назин А.Г. Термодинамическое исследование прстейших систем вода -- экстаргент -- соль в изотермических условиях. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Назин А.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим. – Новосибирск, 1968. – 25л.
1496343
  Тарасов Николай Иванович Термодинамическое исследование равновесий "жидкость -><- твердое" тройных взаимных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тарасов Николай Иванович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.13-14
1496344
  Шахуд Ж.Н. Термодинамическое исследование равновесий жидкость-пар и жидкость-жидкость-пар в системе вода-н.пропилацетата-втор.бутиловый спирт. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шахуд Ж.Н.; ЛГУ. – Л, 1972. – 20л.
1496345
  Кудрявцева Л.С. Термодинамическое исследование равновесий жидкость -- пар в тройных азеотропных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудрявцева Л.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1496346
  Павлова Л.М. Термодинамическое исследование равновесия жидкость - пар в системе уксусная кислота - гептантолуол при 30 град. по С с учетом химического взаимодействия в газообразной фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1496347
  Хренова Т.Л. Термодинамическое исследование растворов нитратов натрия и калия в воде в метастабильной зоне концентраций при 18 и 25о С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Хренова Т.Л. ; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-ти. – Ленинград, 1971. – 27 с. – Бібліогр.:с.26
1496348
  Куцев В.С. Термодинамическое исследование реакций карботермического восстановления окислов некоторых тугоплавких и редкоземельных металлов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Куцев В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1974. – 34л.
1496349
  Сапаров А. Термодинамическое исследование респлавов системы ВeCl2 -- ??? : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Сапаров А.; КН УССР Ин-т общ. и неорган. хии. – К., 1974. – 17л.
1496350
  Ромашева Н.П. Термодинамическое исследование систем CdX2 -- NH4X --H2O (X=Cl, Br, I) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ромашева Н. П.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1973. – 18л.
1496351
  Симанова С.А. Термодинамическое исследование систем при 25 град. по С. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанова С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
1496352
  Смагина Е.И. Термодинамическое исследование системы цирконий -- азот при высоких температурах. : Автореф... канд.хим.наук: / Смагина Е.И.; М-во высш.образования СССР.Моск.гос.ун-т. – М, 1960. – 10л.
1496353
  Макаров Л.Л. Термодинамическое исследование сокристаллизации некоторых щелочных галогенидов : Автореф... канд. хим.наук: / Макаров Л. Л.; ЛГУ. – Л., 1958. – 10л.
1496354
  Капранов Вадим Никонович Термодинамическое исследование стабильности стационарных состояний некоторых физико-химических систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Капранов Вадим Никонович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 17л.
1496355
  Бушуева И.М. Термодинамическое исследование твердых растворов в системе NaCl--KCl--CsCl2. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бушуева И.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 11л.
1496356
  Шпырко Г.Н. Термодинамическое исследование твердых растворов некоторых систем типа А 3 В 2 - А С. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Шпырко Г.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1496357
  Ступин Д.Ю. Термодинамическое исследование твердых растворов некоторых... : Автореф. дис. ... Канд. хим. наук : / Ступин Д.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 13 с.
1496358
  Симанавичус Л.Э. Термодинамическое исследование трехфазного равновесия твердая фаза - раствор - пар в системе CaCl2 - CH3OH - H2O. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанавичус Л.Э.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 10л.
1496359
  Назаров А.А. Термодинамическое исследование тройной системы AgCl--NaCl--PbCl2. : Автореф... Канд.хим.наук: / Назаров А.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 13л.
1496360
  Рябов Э.Н. Термодинамическое исследование тройной системы TiCl3--TiCl2--KCl : Автореф... канд. хим.наук: / Рябов Э. Н.; ЛГУ. – Л., 1969. – 15л.
1496361
  Федоров Ю.А. Термодинамическое исследование тройной системы VCl3 - CrCl3 - KCl. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Федоров Ю.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л.
1496362
  Алцыбеева А.И. Термодинамическое исследование тройной системы метилэтилкетон-вторичный бутиловый спирт -- вода и соответствующих двойных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Алцыбеева А. И.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1964. – 13л.
1496363
  Макарова Н.Л. Термодинамическое исследование тройной системы этиловый спирт -- диоксан - вода и соответствующих двойных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова Н. Л.; ЛГУ. – Л., 1972. – 23л.
1496364
  Морачевский А.Г. Термодинамическое исследование тройных растворов, образующих ацеотропные смеси : Автореф... канд. хим.наук: / Морачевский А.Г.; ЛГУ. – Л., 1954. – 15л.
1496365
  Балашова И.М. Термодинамическое исследование тройных систем с химическим взаимодействием в паровой фазе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Балашова И.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 14 c.
1496366
  Берец Э. Термодинамическое исследование тройных трехфазных систем твердая фаза-раствор-пар : Автореф... Канд.хим.наук: / Берец Э.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 14л.
1496367
  Кравченко Л.И. Термодинамическое исследование фаз левеса в системах тантала с металлами группы железа : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кравченко Л.И.; Хим. фак. Каф. физ. химии. – М., 1971. – 16л.
1496368
  Кузнецова Л.В. Термодинамическое исследование фазовых переходов бензола, доксана и воды, адсорбированных силикагелем в области низких температур. : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Кузнецова Л.В.; МГУ. – М, 1970. – 24л.
1496369
  Калиниченко Виктор Петрович Термодинамическое исследование фазовых равновесий жидкость-пар в системах типа абсорбент-абсордируемое вещество : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Калиниченко Виктор Петрович; АН УССР, Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1983. – 24л.
1496370
  Зайцев О.С. Термодинамическое исследование ферритов. Равновесие MnFeO-H2-H2O. : Автореф... кандидата хим.наук: 541.31 / Зайцев О.С.; Моск. гос. ун-т им.М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1964. – 12л.
1496371
  Рейсиг В.А. Термодинамическое исследование химической и ионизационной неравновесности в дисооциированных газах : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Рейсиг В.А.; АН УССР. Ин-т техн. теплофизики. – Киев, 1969. – 20л.
1496372
  Рейсинг В.А. Термодинамическое исследование химической и ионизационной неравновесности в дисоциированных газах : Автореф... канд. техн.наук: 053 / Рейсинг В.А.; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1969. – 20л.
1496373
  Новиков Г.И. Термодинамическое исследование хлоридов вольфрама. : Автореф... канд. хим.наук: / Новиков Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1496374
  Дудчик Г.П. Термодинамическое исследование хлоридов и оксихолоридов редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Дудчик Г.П.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 22л.
1496375
  Курбанов А.Р. Термодинамическое исследование хлоридов тантала. : Автореф... канд. хим.наук: / Курбанов А. Р.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ленингр. им. ордена Ленина гос. ун-т им. А, А. Жданова. – Л., 1962. – 17л.
1496376
  Комшилова О.Н. Термодинамическое исследование хлоридов элементов III A подгруппы : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Комшилова О.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1496377
  Лагуткин О.Д. Термодинамическое исследование циклов теплосиловых установок с применением низкокипящих веществ в качестве рабочих тел : Автореф... канд. техн.наук: / Лагуткин О.Д.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1964. – 18л.
1496378
  Вознесенская Инесса Евгеньевна Термодинамическое иссссследование концентрированных бинарных и тройных растворов электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Вознесенская Инесса Евгеньевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1496379
  Поспелов А.Б. Термодинамическое наследование парообразных комплексных хлоридов элементов первой группы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Поспелов А.Б.; БГУ. – Минск, 1971. – 20л.
1496380
  Курбатова А.В. Термодинамичческие условия образования и пространственная структура облаков верхнего яруса : Автореф... наук: 11.00.09. / Курбатова А. В.; Ленингр. гидрометеоролог. ин-т. – Л., 1977. – 19л.
1496381
  Булавін Л.А. Термодинаміка : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ-Полтава : Київський університет, 2004. – 152с. – ISBN 966-7653-12-2
1496382
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефективних ланцюгових кристалів. 1. Типи нерівноважних процесів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник КУ. Фізика, 1999. – № 3
1496383
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефективних ланцюгових кристалів. 2. Вільна енергія / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник КУ. Фізика, 1999. – № 3
1496384
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефективних ланцюгових кристалів. 2. Вільна енергія / Л.А. Булавін, Н.М. Ивченко // Электроника и связь, 2000. – № 8
1496385
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів. 1. Типи нерівноважних процесів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 358-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано структурну модель ланцюгового кристалу, в якому існують дефекти типа вакансії. Показано, що в цій структурі виникають три типи нерівноважних процесів, що приводять до встановлення послідовно фононного, дифузійного та вакансійного ...
1496386
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів. 3. Плавлення / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.Ю. Актан // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 408-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано рівняння стану для ланцюгових кристалів. Показано, що їх плавлення відбувається за рахунок утворення супервакансій.
1496387
  Бордюг О.І. Термодинаміка зворотного процесу / О.І. Бордюг. – Київ : Задруга, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-432-035-8
1496388
  Москвін Павло Петрович Термодинаміка і кінетика фазоутворення в багатокомпонентних напівпровідникових системах : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Москвін Павло Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1496389
  Москвін П.П. Термодинаміка квазістабільної рівноваги між напруженою багатокомпонентною епітаксіальною плівкою та власним розплавом в системах А[верхній індекс 3]В[верхній індекс 5] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 404-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  З використанням теорії простих розчинів та лінійної теорії пружності отримані рівняння, що описують квазірівноважний стан між пружно-деформованим твердим розчином Ga[нижній індекс x]In[нижній індекс 1-x]P[нижній індекс y]As[нижній індекс 1-y] та рідкою ...
1496390
   Термодинаміка металів та сплавів : Навчальний посібник / А.П. Шпак, В.І. Лисов, Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська; НАНУ; МОНУ; Ін-т металофіз. ім. Г.В. Кудюмова. КНУТШ. НТУ України "КПІ". – Київ : Академперіодика, 2002. – 72 с. – ISBN 966-8002-33-4
1496391
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова, В.А. Макара, В.І. Галинич. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.1 : (сплави на основі заліза та алюмінію). – 2005. – 189с.
1496392
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С.Судавцова. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.2 : (Сплави на основі силіцію та міді). – 2005. – 168с.
1496393
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова., В.А. Макара, В.Г. Кудін; Наук.ред.К.А. Ющенко. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.3 : (Сплави на основі нікелю та олова, методи моделювання та прогнозування термодинамічних властивостей). – 2005. – 216с.
1496394
  Актан О.Ю. Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів / Актан О. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14
1496395
  Актан Олена Юріївна Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук:01.04.14 / Актан Олена Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 108 л. – Бібліогр.: л.101-108
1496396
  Черевко К.В. Термодинаміка поверхневих явищ та фрагментації ядерної матерії : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Черевко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 307 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 254-288 арк.
1496397
  Черевко К.В. Термодинаміка поверхневих явищ та фрагментації ядерної матерії : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Черевко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1496398
  Турчанін М.А. Термодинаміка рідких сплавів міді з перехідними металами : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.04 / Турчанін М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 42 назви
1496399
  Шаркіна Н.О. Термодинаміка рідких стопів систем Ni-O та Ni-O-M / Н.О. Шаркіна, В.Г. Кудін, В.С. Судавцова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-157. – (Хімія ; Вип. 33)


  Методом калориметрії та ЕРС з твердим оксидним електролітом одержані термодинамічні дані для систем Ni-O-M, (М = IVb - VIb метали). Встановлено, що ряд металів знижують активності кисню, що обумовлено їх сильною спорідненістю до кисню. Показано, що ...
1496400
  Баталін Г.І. Термодинаміка розкислення сплавів на основі заліза / Г.І. Баталін, Т.М. Зіневич. – Київ : Київський університет, 1991. – 174 с.
1496401
   Термодинаміка розплавів : монографія / Л.А. Булавін [та ін.] ; за ред. О.О. Ключникова ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2014. – 386, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6817-3


  У прим. №1693699 напис: Дорогому Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями та повагою в 2015 році від Л. Булавіна. На задній обкладинці наш Полтавський монастир (фото мого однокласника-полтавця) 23.12. 2014. Київ.
1496402
   Термодинаміка розплавів потрійних Ge(Si)-Mn-Y(Ga) і Ge(Si)-Ni-Al і граничних подвійних систем : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 44 с.
1496403
   Термодинаміка сплавоутворення в потрійній системі Ge-Ga-Mn / Л.О. Романова, В.С. Судавцова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 186-190. – ISBN 966-594-601-3
1496404
   Термодинаміка та статистична фізика збірник завдань для самостійної роботи : для студ. фізичного фак-ту ф-ту. – Харків, 1997. – 22с.
1496405
  Туркевич Володимир Зіновійович Термодинаміка фаз і фазові рівноваги в системах 3 перехідних матеріалів VII та VIII груп з вуглецем при високих тисках та температурах : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.04 / Туркевич Володимир Зіновійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 30л.
1496406
   Термодинамічіні властивості зварювальних шлаків системи SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 / В. Судавцова, В. Галініч, І. Гончаров, Д. Міщенко, Р. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 37-39. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Методом ЕРС визначені активності кремнезему і кисню в розплавах четверної системи SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 при 1673 К. The silica and oxygen activities nave been investigated used E M F method in melts of quoternary systems SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 ...
1496407
  Колієнко В.А. Термодинамічна ефективність процесу газифікації біомаси / В.А. Колієнко, А.Г. Колієнко, О.В. Шеліманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 223-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1496408
  Артеменко С.В. Термодинамічне обгрунтування вибору нових робочих середовищ для екологічно безпечних технологій : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Артеменко С.В. ; М-во освіти і науки України; Одес держ. акад. холоду. – Одеса, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
1496409
  Рогозін І.В. Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію / І.В. Рогозін, О.В. Мараховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-38. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено термодинамічний аналіз складу власних дефектів у CaN. Розглянуто причини, що визначають схильність CaN до моно полярного типу провідності. Запропоновано кінетичну модель дефектоутворення.
1496410
  Туркевич В. Термодинамічний розрахунок діаграми плавкості системи B-B2O3-BN при 5 ГПа / В. Туркевич, Т. Пріхна, Д. Туркевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-35. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В межах моделей феноменологічної термодинаміки виконаний розрахунок діаграми плавкості потрійної системи B-B2O3-BN при 5 ГПа. Параметри стабільності моделей взяті з літератури, а параметри взаємодії - найдені шляхом обробки результатів ...
1496411
  Діассана Б. Термодинамічні аспекти вибору робочих сумішей холодильних машин та теплових насосів для тропічних країн. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.04.03 / Діассана Б.; Мін-во освіти Укр.Одеск.держ.акад.холоду. – Одеса, 1997. – 17л.
1496412
  Семенюк Ю.В. Термодинамічні властивості озонобезпечних холодильних агентів R134a, R125, R23/R116, R22/R142. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.06 / Семенюк Ю.В.; Мін.освіти Укр.Одеська держ.Акад.холоду. – Одеса, 1997. – 16л.
1496413
  Фомінський Денис Вікторович Термодинамічні властивості озонобезпечних холодоагентів R32 і R125 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.06 / Фомінський Д. В.; Одеськ. держ. акад. холоду. – Одеса, 2001. – 16 с.
1496414
  Желєзний В.П. Термодинамічні властивості озононеруйнівних холодоагентів та їх розчинів з мастилами (Експеримент, методи прогнозування, проблеми екології) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Желєзний Віталій Петрович ; Одеська держ академія холоду. – Одеса, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
1496415
  Собечко І.Б. Термодинамічні властивості оксигено- та нітрогеновмісних гетероциклічних сполук та їх розчинів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 ; 102 / Собечко Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
1496416
  Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni - Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.04 / Наталія Валентинівна Подопригора; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1496417
  Подопригора Наталя Валентинівна Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni -Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Подопригора Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155 л. + Додатки: л.147-155. – Бібліогр.: л.135-146
1496418
  Булавін Л.А. Термодинамічні властивості рідин у зовнішньому полі / Л.А. Булавін, В.М. Сисоэв, Д.А. Гаврюшенко // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем. Програма та тези доповідей, 14-15 березня 1997, 1995
1496419
  Булавін Л.А. Термодинамічні властивості рідини у зовнішньому полі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Тези доповідей на науковому семінарі статистичної теорії конденсованих систем, 1997
1496420
  Шаркіна Наталія Олегівна Термодинамічні властивості рідких кисне- і сірковмісних нікелевих та інварних сплавів. : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04 / Шаркіна Наталія Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 169л. – Бібліогр.:л.151-169
1496421
  Шаркіна Н.О. Термодинамічні властивості рідких кисне- і сірковмісних нікелевих та інварних сплавів. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Шаркіна Н.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 20л.
1496422
  Каніболоцький Дмитро Сергійович Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем Al-Cu-Si та Al-Fe-Gi та Al-Fe-Ye : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Каніболоцький Д.С.; КУ ім.Т Шевченка. – Київ, 2002. – 18 c.
1496423
  Каніболоцький Дмитро Сергійович Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем AL-Cu-Si, Al-Fe-Si та Al-Fe-Ge : Дис...канд.хімічн.наук:02.00.04 / Каніболоцький Дмитро Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 162л. + Додатки: л.158-162. – Бібліогр.:л.136-157
1496424
  Абдулов О.Р. Термодинамічні властивості розплавів Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti і моделювання їх схильності до аморфізації : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец.: 02.00.04 - фізична хімія / Абдулов О.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1496425
  Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Al (Ni) - Zr / Н.В. Подопригора, В.С. Судавцова, Т.М. Зіневич // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 165-171. – ISBN 966-594-601-3
1496426
  Котова Н.В. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.04 / Котова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1496427
  Котова Н.В. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ge-Al-Sn , Ge-Cu-Al , Ge-Mn-Gd : Дис... канд.хім.наук: 02.00.04 / Котова Н.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1995. – 246л. – Бібліогр.:л.218-226
1496428
  Дубина Володимир Миколайович Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ge(Si)-Mn-AI, Ge(Si)-Ga-Y та Al-Ga-Y : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дубина В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 154 с. – Бібліогр.: л. 140 - 154
1496429
  Дубина Володимир Миколайович Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем GE(SI)-MN-AL, GE(SI)-GA-Y та AL-GA-Y : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дубина В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1496430
   Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-М / Н. Вовкотруб, В. Судавцова, Н. Подопригора, Н. Котова, Ю. Лагодюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 34-36. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано встановлені методом калориметрії термодинамічні властивості рідких сплавів трикомпонентних Ni-Al-М і граничних подвійних систем. Із застосуванням цих даних змодельовані області легкої аморфізації для зазначених сплавів потрійних систем. ...
1496431
   Термодинамічні властивості розплавів систем Si-РЗМ і Si-Al-РЗМ / І. Матейко, В. Судавцова, Н. Котова, Н. Шаркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-48. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії в ізотермічному високотемпературному калориметрі досліджені термохімічні властивості розплавів двокомпонентних систем Si - Dy(Ho, Er) і трикомпонентних систем Si - Al - Dy(Ho, Er) вздовж одного - двох перерізів для кожної системи ...
1496432
   Термодинамічні властивості розплавів систем Si - РЗМ i Si - Al - РЗМ / І. Матейко, В. Судавцова, Н. Котова, Н. Шаркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 50-52. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії в ізотермічному високотемпературному калориметрі досліджені термохімічні властиво-сті розплавів двокомпонентних систем Si - Dy (Ho, Er) і трикомпонентних систем Si - Al - Dy(Ho, Er) вздовж одного - двох перерізів для кожної системи ...
1496433
  Вовкотруб Н.Е. Термодинамічні властивості розплавів системи Ni-Nb-AI / Н.Е. Вовкотруб, В.С. Судавцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-77. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  У ізопериболічному калориметрі визначено парціальні й інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів подвійних граничних і потрійної системи Ni-Nb-Al при 1870-1900 К. У даній методиці використано термобатарею та попереднє прогрівання зразків Nb. ...
1496434
  Адаменко І.І. Термодинамічні властивості спиртів в широкому інтервалі тисків та температур / І.І. Адаменко, М.Г. Махно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 430-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В статті показана можливість застосування рівняння стану Тейта, доповненого степеневою залежністю сталої В(Т) від температури, для опису термо-баричної залежності їх коефіцієнтів теплового розширення.
1496435
   Термодинамічні властивості сплавів системи Ni-Ta-Al / Н.Е. Вовкотруб, С В. Судавцова, Н.В. Ткаченко, Д.О. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-46. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  В ізопериболічному калориметрі визначені парціальні й інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів подвійних граничних і потрійної системи Ni-Ta-Al при 1900 К. Обчислено також ентальпії змішування потрійної системи N-Ta-Al з аналогічних даних для ...
1496436
  Судавцова В. Термодинамічні властивості сплавів системи Si-Mg / В. Судавцова, М. Шевченко, В. Єременко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії при 1200 К визначені парціальні ентальпії змішування розплавів системи кремній-магній, і змодельовані термодинамічні активності компонентів з координат лінії ліквідусу. Thermochemical properties of alloys in system ...
1496437
  Шевченко М.О. Термодинамічні властивості сплавів, що містять скандій, 3D-метали та алюміній / М.О. Шевченко, Н.І. Усенко, В.С. Судавцова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 132
1496438
  Черняк Ю.О. Термодинамічні властивості сумішей озонобезпечних холодильних агентів FC218-HF0134a. HFCI52a-HFCI34a. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Черняк Ю.О.; Одеський технолог. ін-т харчової пром. ім. М.В.Ломоносова. – Одеса, 1993. – 16л.
1496439
   Термодинамічні властивості та діаграми стану потрійних систем : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 76 с.
1496440
   Термодинамічні властивості та структура металічних і шлакових розплавів : Зві про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 135с. : 50 рис., 20 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 126 дж.


  Об"єкт дослідження - металічні та шлакові розплави, які мають практичне значення. Мета роботи - дослідження термодинамічних властивостей та характеру атомного впорядкування в металічних та шлакових розплавах. Методи дослідження - метод ...
1496441
  Мороз М.В. Термодинамічні властивості халькогенідів та халькогалогенідів деяких перехідних металів та фазові діаграми систем на їхній основі : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 ; 102 / Мороз Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1496442
  Рудніков Є.Г. Термодинамічні потенціали та термодинамічні характеристики речовини поблизу критичної точки / Є.Г. Рудніков, О.Д. Альохін, Ю.Л. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 293-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі отримано вирази для термічних та калоричних термодинамічних величин поблизу критичної точки із використанням термодинамічних потенціалів на основі флуктуаційної теорії фазових переходів. Показано, що флуктуаційні частини всіх термодинамічних ...
1496443
  Румянцев Ю.М. Термодинмическое и кинетическое исследование кристаллизации и травления арсенида галлия в открытой системе GaAs-I-H. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Румянцев Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 19л.
1496444
  Кривоносов А.И. Термодиоды и термотриоды / А.И. Кривоносов. – М., 1970. – 73с.
1496445
  Николайчук А.Д. Термодиссоционный метод получения изотопных мишеней для ядерных исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Николайчук А. Д.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1964. – 15л.
1496446
  Федірко В.М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів : монографія / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк, О.І. Яськів ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенко. – Київ : Наукова думка, 2010. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0897-Х
1496447
  Самко С.П. Термодифузійний розподіл іонних концентрацій в системі з мембранами / С.П. Самко, О.В. Чалий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 495-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчений розподіл концентрацій іонів по обидві сторони мемебрани під дією градієнта температури, також обговорюється широке коло питань, пов"язаних з участю активного транспорту в процесах переносу в неізотермічних умовах.
1496448
  Владимирський І.А. Термодифузійні структурно-фазові зміни в гетерогенних системах на основі магнітних і немагнітних наношарів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Владимирський Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1496449
  Котоусов Л.С. Термодиффузия -- метод исследования неидеальных систем / Л.С. Котоусов. – Ленинград : Наука, 1973. – 198 с.
1496450
  Дунаев Л.А. Термодиффузия паров бинарных семесей углеводородов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дунаев Л.А.; МГУ. – Москва, 1974. – 16л.
1496451
  Шиманський Юрій Іванович Термодінамічна теорія критичних явищ рідина-пара : Навч. посібник для студ. фізичного ф-ту / Шиманський Юрій Іванович. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
1496452
  Толмачев В.В. Термоднамика и электродинамика сплошной среды / В.В. Толмачев, А.М. Головин, В.С. Потапов. – Москва : Издательство Мос ковского университета, 1988. – 232 с.
1496453
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 1. – 2015. – 99 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496454
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496455
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 3. – 2015. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496456
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 4. – 2015. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496457
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 5. – 2015. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496458
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 6. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496459
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496460
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 2. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496461
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 3. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496462
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 4. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1496463
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в металевих і вуглецевих порошках / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця між термо-е.р.с. Ео сухого порошку (Сu, Fe, Cr, графіту) і термо-е.р.с. Е, порошку після адсорбції етанолу Еa=Е1-Ео. Термоелектричний адсорбційний ефект виникає завдяки тунелюванню електронів (дірок) від гарячої частинки порошку до ...
1496464
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в нікелевому порошку / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Т.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 281-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено в діапазоні 293-333 К термоелектрорушійну силу (ТЕРС) нікелевого порошку після адсорбції різних рідин. ТЕРС зменшується в ряді рідин: Н2О+НСl (50% об.), алкоголь, уайт-спірит. Абсолютна ТЕРС Еп=-10 мкВ/К зростає до Еп=-27,6 мкВ/К завдяки ...
1496465
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в порошку активованого вугілля / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця між термо-е.р.с. Е т сухого порошку активованого вугілля "Sorbex" і порошку після адсорбції ним різних рідин. Знайдено, що Е т<0, і після часу адсорбції t=1500 хв 1% об.рідини Е т=0,3-0,4-0,6-0,8-1,4 мкВ/К дня еталону, уайт-спіріту, ...
1496466
  Кочан О.В. Термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Кочан О.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1496467
  Копань В. Термоелектричний розмірний ефект у графітових порошках / В. Копань, І. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-51. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено при 293-330 К термо-е.р.с. (ТЕРС) термопари, складеної з полікристалічного графітового зразка і порошкового. ТЕРС зростає, коли діаметр частинок порошку зменшується від h=0,2мм до h-0,001мм, а потім, в інтервалі h=(0,001-0,0005)мм, ТЕРС ...
1496468
  Беца В.В. Термоелектричні властивості напівпровідникових систем на основі телуриду свинцю / В.В. Беца, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 277-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розроблена нова система напівпровідникових термоелементів з високими параметрами, досліджено їх стабільність на протязі п"яти років.
1496469
  Котирло Г.К. Термоелектричні генератори в побуті та промисловості / Г.К. Котирло, М О. Войченко. – Київ, 1986. – 45 с.
1496470
  Кругляк Ю.О. Термоелектричні коефиціенти в узагальненій моделі транспорту електронів / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 1. – С. 5-23. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій концепції "знизу - вгору" узагальненої транспортної моделі Ландауера - Датта - Лундстрома послідовно виведені основні рівняння термоелектрики з відповідними ...
1496471
  Анатичук Л.І. Термоелектричні охолоджувачі для рентгенівських детекторів / Л.І. Анатичук, А.В. Прибила // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 47-52. – ISSN 1815-2066
1496472
   Термоелектричні прилади контролю : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.зак. / В.П. Гондюл, Д.Б. Головко, Ю.О. Скрипник, Г.І. Хімічева, Л.О. Глазков. – Київ : Либідь, 1994. – 200с. – ISBN 5-532-00507-3
1496473
  Копань В.С. Термоелектрорушійна сила вугільних адсорбентів / В.С. Копань, І.А. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 283-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця Еа між термоелектрорушійною силою (ТЕРС) сухого порошку вугільного адсорбенту (активоване вугілля "Sorbex", терморозширений графіт) і ТЕРС після адсорбції алкоголю. Для "Sorbex" Еа=0,1 мкВ/К, для графіту Еа=3,5 мкВ/К. ТЕРС Еа виникає ...
1496474
  Іваненко Катерина Олексіївна Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Іваненко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 158л. – Бібліогр.: л.146-158
1496475
  Іваненко Катерина Олексіївна Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Іваненко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1496476
  Крайовський Р.В. Термоелементи на основі n-ZrNiSn, нечутливі до впливу зовнішнього магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1496477
  Овсієнко І.В. Термоерс нановуглецевого матеріалу, що містить багатоспнні вуглецеві нанотрубки / І.В. Овсієнко, Т.А. Лень, Л.Ю. Мацуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведено результати експериментальних досліджень електроопору та термо-ерс нановуглецевого матеріалу, що містить багатостінні вуглецеві нанотрубки. Нановуглецевий матеріал був отриманий методом низькотемпературної конверсії монооксиду вуглецю. ...
1496478
   Термозаводнение нефтяных месторождений. – Казань, 1971. – 168 с.
1496479
  Куритнык И.П. Термоизмерения. / И.П. Куритнык, Б.И. Стандык. – М., 1979. – 64с.
1496480
  Павличенко О.С. Термоизоляция и удержание высокотемпературной плазмы в стеллараторе : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.08 / Павличенко О.С. ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1979. – 20 с.
1496481
  Мунблит В.Я. и др. Термоинактивация микроорганизмов / В.Я. и др. Мунблит. – Москва : Наука, 1985. – 248с.
1496482
  Дэшман С. Термоионная эмиссия : пер. с англ. / С. Дэшман. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 128 с.
1496483
  Шугай М.О. Термоінактивація фагів молочнокислих бактерій / М.О. Шугай, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-110. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив температури на інфєкційність фагів молочнокислих бактерій. Показано, що кінетика термоінактивації досліджуваних вірусів за різних температур не відповідає реакції першого порядку, а може бути описана двокомпонентною кривою. Фаги ...
1496484
   Термокаппаметрия природных сульфидов железа Северо-Востока России / П.С. Минюк, Е.Э. Тюкова, Т.В. Субботникова, А.Ю. Казанский, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 601-614 : рис., табл. – Библиогр.: с. 612-614. – ISSN 0016-7886
1496485
  Шур Ю.Л. Термокарст / Ю.Л. Шур. – М., 1977. – 81с.
1496486
  Фельдман Г.М. Термокарст и вечная мерзлота / Г.М. Фельдман. – Новосибирск, 1984. – 261с.
1496487
   Термокаталитическая очистка и снижение токсичных выбросов в атмосферу. – Киев, 1989. – 172 с.
1496488
  Быков Н Э. Термокаталитические превращения бензил-производных ароматических углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Быков Э.Н,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 14л.
1496489
  Сартаева А.Н. Термокаталитические превращения фракции дизельного топлива на полифункциональных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Сартаева А. Н.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1496490
  Пустильникова С.Д. Термокаталитический синтез нефтяных углеводородов на основе жирных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Пустильникова С.Д.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1964. – 17л.
1496491
  Гойзман М.С. Термокаталитическое титрование оснований в среде протогенных растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гойзман М.С.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1496492
  Дикусар А.И. и др. Термокинетические явления при высокоскоростных электродных процессах / А.И. и др. Дикусар. – Кишинев, 1989. – 141с.
1496493
  Филюков А.А. Термокинетический подход к описанию неравновесных стационарных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 053 / Филюков А.А.; АН БССР. Ин-т тепло- и массобмена. – Минск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1496494
  Муминов Расул Термокинетическое исследование активаторной рентгенолюминесценции щелочно-галоидных кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Муминов Расул; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1973. – 23л.
1496495
  Вронська Ю.О. Термокінетика та стадійність коміркового розпаду в масиві та електроіскровому покритті сплавів системи Co-W : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Вронська Юлія Олексіївна ; НАН України, Ін-т метафізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1496496
  Матвиенко Г.Р. Термокомпенсация нестабильности частотноизбирательных цепей / Г.Р. Матвиенко. – М., 1970. – 57с.
1496497
  Соколов О.Т. Термокомпенсированные кварцевые автогенераторы на транзисторах : Автореф... канд. техн.наук: / Соколов О.Т.; Ленингр. политехнич. ин-т, 1965. – 14л.
1496498
  Гапонич Людмила Станіславівна Термоконтактний піроліз кам"яного та бурого вугілля в киплячому шарі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.06 / Гапонич Людмила Станіславівна; НАН України. Ін-тут газу. – К., 2000. – 20л.
1496499
  Мехтиев С.А. Термолдинамические исследования некоторых циклических кремнийорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Мехтиев С.А.; АН Аз.ССР.Ин-т неорган.и физ.химии. – Баку, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1496500
   Термолиз координационных соединений. – Ташкент, 1986. – 199с.
1496501
  Скопенко В.В. Термолиз трис /диэтилдитиокарбаматов/ индия и галлия / В.В. Скопенко, А.С. Чернова, М.Я. Рахлин // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №11
1496502
  Ермоленко Нелли Владимировна Термолитическое трифторметилирование гексафторбензола и пентафторпиридина и некоторые превращения терметильными группами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермоленко Нелли Владимировна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. Новосиб. гос. мед. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1496503
   Термолюминесцентная дозиметрия / К.К. Шварц, З.А. Грант, Т.К. Межс, М.М. Грубе. – Рига : Зинатне, 1968. – 182с.
1496504
  Грубе М.М. Термолюминесцентная дозиметрия на основе фтористого лития : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Грубе М.М.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 13л.
1496505
  Шелкопляс В.Н. Термолюминисцентный метод и его применение для стратиграфии плейстоценовых для субажральных отложений : Автореф... докт. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шелкопляс В. Н.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 46л.
1496506
  Поволоцкий Е.Г. Термомагнитная обработка магнитотвердых сплавов / Е.Г. Поволоцкий. – Саратов, 1986. – 168с.
1496507
  Алыпов О.М. Термомагнитные исследования молодых вулканических пород Камчатки и некоторыех закономерности изменения магнитных характеристик в зависимости от состава пород и условий их образований : Автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук / Алыпов О.М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
1496508
   Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала / В.П. Пономар, А.Е. Гречановский, А.Б. Брик, А.А. Юшин, В.П. Лютоев, Т.С. Савченко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 37-45. – ISSN 0204-3548
1496509
  Звегинцев А.Г. Термомагнитные свойства окислов железа и механизмы самообращения намагниченности горных пород : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звегинцев А.Г.; М-во просвещения РСФСР. Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1963. – 14л.
1496510
  Доманская Л.И. Термомагнитные эффекты в условиях сильного легирования и электрон-фононного увлечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Доманская Л.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1496511
  Пелагейкин В.Н. Термомагнитные эффекты в ферромагнитных пленках. : Автореф... Канд.физл-мат.наук: 01.04.11 / Пелагейкин В.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 16л.
1496512
  Акимова Х.А. Термомагнитные эффекты Нериста-Эттингсгаузена в кремнии п и р-типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001049 / Акимова Х.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1496513
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Свердловск, 1959. – 23л.
1496514
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках / И.М. Цидильковский. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 396 с.
1496515
  Цидильковский И.М. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; ЛГУ. – Л., 1956. – 13л.
1496516
  Васильева Р.П. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильева Р.П.; МГУ. – М, 1964. – 9л.
1496517
   Термомагнітна модифікація мікрогетерогенної структури лінійного поліетилену / В.М. Костянюк, Т.П. Танцюра, О.А. Хомік, Л.М. Патей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 352-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рентгенодифракційним методом у великих і малих кутах досліджено вплив сталого та імпульсного магнітного поля на мікрогетерогенну структуру лінійного поліетилену.
1496518
   Термомагнітна поведінка складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2B14 / М.Г. Бабич, М.І. Захаренко, М.П. Семенько, М.В. Орленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 318-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Фарадея в інтервалі температур 300 - 900 К досліджені температурні залежності магнітної сприйнятливості X(Т) складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2В14. Проаналізовані закономірності зміни температури Кюрі та локалізованого ...
1496519
   Термомагнітний аналіз грунтів територій покладів вуглеводнів / О. Меньшов, Р. Кудеравець, С. Попов, Р. Хоменко, А. Сухорада, І. Чоботок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  При дослідженні інформативністі магнетизму ґрунтів при пошуках корисних копалин на прикладі покладів вуглеводнів перед нами постають завдання залучення додаткових магнітних параметрів з метою підвищення ефективності інтерпретації отриманих матеріалів. ...
1496520
  Софронов Н.И. Термометрический метод поисков сульфидных залежей / Н.И. Софронов. – Л.-М., 1936. – 52с.
1496521
  Де-Метц Г.Г. Термометрия. – Изд. напечатано и с подписью автора от 8 мая 1909 г. – [Киев], 1909. – 312 с.


  С автографом автора
1496522
  Де-Метц Г.Г. Термометрия / Г.Г. Де-Метц. – 3-е. – [Киев], 1915. – 370 с.
1496523
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия : учеб. пособие / М.М. Попов. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 448 с.
1496524
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия / М.М. Попов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1954. – 943 с.
1496525
  Лысиков Б.В. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов / Б.В. Лысиков, В.К. Прозоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 119 с.
1496526
  Огильви А.Н. Термометрия как метод гидрогеологических исследований / А.Н. Огильви. – Ленинград; Москва : НКТП СССР, 1932. – 32с.
1496527
  Сизых А.И. Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород / А.И. Сизых, В.А. Буланов. – Иркутск, 1991. – 228с.
1496528
  Темкин В.Л. Термометрия: методы и приборы для измерения температур в технике / В.Л. Темкин. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1929. – 99 с.
1496529
  Карнаухов В.Г. Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел. / В.Г. Карнаухов, Б.П. Гуменюк. – К., 1990. – 302 с.
1496530
  Лубков М.В. Термомеханическая модель развития Западно-Черноморской впадины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 190-198 : рис. – Библиогр.: с. 197-198. – ISSN 0203-3100
1496531
  Кильчевская Е.Н. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Кильчевская Е.Н.; КГУ. – К., 1970. – 14л.
1496532
  Кильчевская Н Е. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Дис... канд физ- матнаук: 023 / Кильчевская Е.Н,; КГУ. – К, 1970. – 152л. – Бібліогр.:л.140-152
1496533
  Карнаухов В.Г. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. / В.Г. Карнаухов. – К., 1985. – 288 с.
1496534
  Мельников В.П. Термомеханическое поведение вязкоупругого полого цилиндра конечной длины при силовом и тепловом нагружении : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников В.П.; АН УССР.Ин-т.механики. – К, 1981. – 16л.
1496535
  Карнаухов В.Г. Термомеханіка зв"язаних полів в непружних матеріалах та елементах конструкцій при гармонічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 142-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядаються основні питання термомеханіки зв"язаних полів в тілах з пасивних і п"єзоативних непружних матеріалів при гармонічному навантаженні: рівняння стану, постановка зв"язаних задач, методи їх розв"язування, вплив зв"язаності на термомеханічну ...
1496536
  Остос О.Х. Термомеханічна задача про коливання в"язкопружного гумоподібного стержня при кінематичному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1496537
   Термомеханічна поведінка товстої тришарової циліндричної панелі при гармонічному механічному навантаженні / В. Будак, В. Карнаухов, В. Січко, А. Завгородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Методом скінченних елементів розв"язано просторову задачу про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої тришарової циліндричної панелі з жорстко защемленими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексних ...
1496538
  Хашемі М. Термомеханічна стійкість та втомна поведінка в"язкопружних нанокомпозитних елементів конструкцій при статичному і циклічному навантаженні : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Хашемі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 208-210. – Бібліогр.: арк. 184-207
1496539
  Хашемі М. Термомеханічна стійкість та втомна поведінка в"язкопружних нанокомпозитних елементів конструкцій при статичному і циклічному навантаженні : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / / Хашемі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1496540
  Книш О.І. Термомеханічний агрегат для обробки тонкодисперсних харчових продуктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.09 / Книш О.І.; Одеська держ. акад. харчових технологій. – Одеса, 1997. – 16л.
1496541
  Жук Я.О. Термомеханічний критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів з п"єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні / Я.О. Жук, Л.Я. Васильєва // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 23. – С. 64-74. – ISSN 2079-1836


  Сформульовано критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів конструкцій з п"єзоактивними шарами внаслідок деполяризації п"єзокераміки в умовах дисипативного розігріву. Як приклад розглядається задача про вимушені коливання і вібророзігрів ...
1496542
   Термомодернізація - тренд сезону // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 2


  "Університет визначено одним із переможців у процедурі відбору ЗВО для участі в спільному з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) проекті "Вища освіта України". Проектом передбачено покращення ...
1496543
  Панасюк І.В. Термомодернізація будівель закладів вищої освіти - проблеми та рішення / І.В. Панасюк, О.І. Єщенко, М.М. Шовкалюк // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (60). – С. 17-25. – ISSN 1813-5420
1496544
  Лавренюк В.І. Термонапружений стан багатошарової пластини при дії електричних імпульсів / В.І. Лавренюк, В.Г. Балан // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 42-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто постановку та розв"язання методом граничних елементів задачі визначення нестаціонарних полів температур та напружень в багатошаровій пластині при дії електричних імпульсів.
1496545
  Андрійчук Р.М. Термонапружений стан півпросторів за тепловиділення або теплоізоляції у плоских областях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Андрійчук Роман Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1496546
  Кіт Г.С. Термонапружений стан півпростору з вільною межею за теплоізоляції у паралельній до неї круговій області / Г.С. Кіт, Р.М. Андрійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  З використанням термопружного потенціалу переміщень і бігармонічної функції Лява визначені зумовлені диполем тепла температура, переміщення і напруження у півбезмежному тілі, межа якого вільна за нульової температури на ній або теплоізоляції. Наведено ...
1496547
  Шворак М.А. Термонапружений стан товстостінного циліндра скінченної довжини у випадку гладкого контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 244-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Отримано аналітичний розв"язок осесиметричної задачі термопружності для товстостінного циліндра, що відповідає наперед заданому температурному розподілу. Термопружній потенціал знайдений за допомогою методу Фурь"є. Розв"язок рівнянь Ламе знайдений як ...
1496548
  Липовский В.И. Термонапряженное состояние оротропных тел вращения. : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Липовский В.И.; МВ и ССО СССР. Днепропетровск. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.158-172
1496549
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1496550
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1496551
  Галич Владимир Андреевич Термонапряженное состояние трехслойных пластин конечных размеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Галич Владимир Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
1496552
  Черненко Ирина Николаевна Термоносистема психологии в русском языке: статика-динамика : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Черненко Ирина Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 136л. – Бібліогр.:л.121-136
1496553
  Богданов М.В. Термоокислительная деструкция сукцинимидных присадок и их исходных компонентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Богданов М. В.; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соед. – К., 1974. – 32л.
1496554
  Комарова Зинаида Борисовна Термоокислительные превращения вторичного ацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Комарова Зинаида Борисовна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1496555
  Мезенов А.В. Термооптика твердотельных лазеров / А.В. Мезенов. – Ленинград, 1986. – 197 с.
1496556
  Ли Шэнь Термооптические нелинейности и бистабильность в CdS и CdSxSl1-x : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.10 / Ли Шэнь; Госком СССР по народному образованию, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 12л.
1496557
  Кузык М.П. Термооптические свойства некоторых ионных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кузык М.П.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1979. – 25л.
1496558
  Симс Ч.Т. и др. Термопары из жаростойких металлов, содержащие рений / Ч.Т. и др. Симс. – Москва, 1960. – 10 с.
1496559
  Филатов Термопечать. / Филатов, в.Н. – М., 1990. – 133с.
1496560
  Василевский Ю.А. Термопластическая запись / Ю.А. Василевский. – Москва, 1966. – 164 с.
1496561
  Капустин С.А. Термопластические деформации тонких оболочек при сложных неизотермических нагружениях : Автореф... канд. техн.наук: 01.22 / Капустин С.А.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1970. – 23л.
1496562
  Видро Л.И. Термопластические и структурные напряжения в неорганических стеклах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Видро Л.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1963. – 18 с.
1496563
  Умэдзава Х. Термополевая динамика и конденсированные состояния / Х. Умэдзава, Х. Мацумото, М. Татики. – Москва : Мир, 1985. – 504 с.
1496564
  Константинов О.М. Термополяризаційні ефекти у надплинних бозе-системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Константинов Олександр Михайлович ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1496565
  Гвоздецький В.С. Термопольова емісія електронів з підбар"єрним розсіюванням / В.С. Гвоздецький, Ю.Л. Васенін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Викладено фізичну модель механізму термопольової емісії електронів із врахуванням локальної деформації однорідного потенційного бар"єру полем індивідуального іона в області катодної плями вакуумної дуги. Подано результати обчислень для емісійного ...
1496566
  Ободан Н.И. Термопрочность и термоустойчивость элементов конструкций : учеб. пособие / Н.И. Ободан. – Днепропетровск, 1987. – 76с.
1496567
   Термопрочность материалов и конструкционных элементов. – К, 1965. – 334с.
1496568
  Середницька Х.І. Термопружна трансформація міжфазних щілин з теплопроникним заповнювачем, періодично розташованих у біматеріальних структурах / Х.І. Середницька, К.А. Чумак, Р.М. Мартиняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 220-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Сформульовано контактні задачі термопружності для біматеріалу з періодичною системою міжфазних тріщин та контактної пари з періодичною системою міжконтактних зазорів, зумовлених початковою регулярною текстурою поверхні одного з тіл. Міжфазні тріщини та ...
1496569
  Флячок В.М. Термопружний аналіз шаруватих циліндричних оболонок з теплообміном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 240-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Для шаруватих ортотропних циліндричних оболонок антисиметричної структури записано рівняння руху і теплопровідності з відповідними граничними і початковими умовами. Методами інтегральних перетворень Фур"є і Лапласа знайдено розв"язок динамічної задачі ...
1496570
  Ленюк М.П. Термопружний стан кусково-однорідної необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором при випадково змінному в часі температурному полі / М.П. Ленюк, В.Г. Войтков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для (n+1)-складової необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором радіуса R[нульве][більше]0 в рамках кореляційної теорії знайдено основні ймовірнісні характеристики стохастичного квазістатичного термопружного поля.
1496571
  Процюк Б.В. Термопружний стан півбезмежного термочутливого трискладового тіла за дії джерела тепла та складного теплообміну / Б.В. Процюк, О.П. Горун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 61-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1496572
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двопіарових систем з нестаціонарним фрикційним теплоутворенням. : Дис... канд фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; Львів. дер. унів.ім.І.Я.ФРанка. – Львів, 1998. – 296л.
1496573
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двошарових систем з нестаціонарнім фрикційним теплоутворенням : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1496574
  Зайцев Борис Пилипович Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.04 / Зайцев Б. П.; НАНУ. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
1496575
  Петров Борис Григорьевич Терморегуляторные механизмы яиц некоторых видов птиц и их значение в процессах насиживания : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Петров Борис Григорьевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1496576
  Долгушин Евгений Маркович Терморегуляционные реакции некоторых видов субарктических полевок : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Долгушин Евгений Маркович; МГУ. – М., 1977. – 23л.
1496577
  Гурин В.Н. Терморегуляция и симпатическая нервная система / В.Н. Гурин. – Минск : Наука и техника, 1989. – 230с.
1496578
  Дроздов С.Н. Терморезистентность активно вегетирующих растений. / С.Н. Дроздов. – Ленинград, 1984. – 168с.
1496579
  Шефтель И.Т. Терморезисторы = Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения : Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения / И.Т. Шефтель. – Москва : Наука, 1973. – 415 с.
1496580
  Мэклин Э.Д. Терморезисторы / Э.Д. Мэклин. – Москва, 1983. – 207 с.
1496581
  Шашков А.Г. Терморезисторы и их применение / А.Г. Шашков. – Москва : Энергия, 1967. – 319 с.
1496582
  Дарницький Володимир Терморозширений графіт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 7 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1496583
  Семенцов Ю.І. Терморозширений графіт / Ю.І. Семенцов, С.Л. Рево, К.О. Іваненко ; за ред. акад. НАН України М.Т. Картеля ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 6 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-477-3


  В пр. №1707147 напис: Вельмишановному Віктору Семеновичу Мартинюку від Сергія Лукича і співавторів з найкращими побажаннями. Підпис /Рева С.Л./ X. 2016 р.
1496584
   Термоселеустойчивость дисперсных систем. – К, 1971. – 284с.
1496585
  Мельник В.Г. Термосенсорні системи на основі вимірювань параметрів теплових потоків / В.Г. Мельник, М.П. Рубанчук, Р.Г. Мелкумян // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Викладені принципи побудови та розглянуті структури вимірювальних систем з мікроелектронними датчиками температури, що забезпечують реєстрацію теплових єфектів з розрізнювальною здатністю 0,0001К. Изложенные принципы построения и рассмотренны ...
1496586
  Нечаев Г.К. Термосопротивления в температурном контроле / Г.К. Нечаев. – Киев, 1959. – 208 с.
1496587
  Казарян Степан Артваздович Термостабилизация полихлорпрена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Казарян Степан Артваздович; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1982. – 17л.
1496588
  Кожанчиков И.В. Термостабильное дыхание как условие холодостойкости насекомых / И.В. Кожанчиков ; Зоологический ин-т АН СССР, 1939. – С. 86, 97-98
1496589
  Шикшнис Виргинюс Альфонсович Термостабильность ферментов, ковалентно иммибилизованных в полимерных гелях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Шикшнис Виргинюс Альфонсович; МГУ. – М., 1983. – 22л.
1496590
  Денисова Е.П. Термостабильные антигены чумного микроба и их значение в иммунологии чумц : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова Е. П.; Всес. науч.исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 15л.
1496591
  Билай Т.И. Термостабильные ферменты грибов / Т.И. Билай ; Акад. наук УССР, Ин-т микробиологии им. акад. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1979. – 246 с. – Библиогр.: с. 189-215
1496592
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 146 л. – Бібліогр.: л. 113-146
1496593
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1496594
   Термостабілізація полістиролу метакриловими мономерами / Д.П. Коритко, О.Г. Харченко, В.О. Смокал, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 181
1496595
  Караваев В.А. Термостат для пропитывания парафином, нагреваемый без помощи газа / [соч.] Владимира Караваева. – Киев : Тип. Выс.утв.Т-ва И.Н.Кушнерев и К* в Москве. Киевское отделение, 1897. – [2], 15 с., 6 ил., черт. – Отд. оттиск из : Записки Киевского общества естествоиспытателей


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора. Из кн. Совинского
1496596
  Окатов М. Термостатика, первая часть механической теории теплоты / соч. Михаила Окатова, проф. С-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1871. – VIII, 176, 1 л. рис. – Библиогр.: табл.


  На тит. л. фамилия: И. Каменовский
1496597
  Белова Надежда Степановна Термостимулированная люминесценция и дырочные центры в нитевидных щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белова Надежда Степановна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 12л.
1496598
  Яансон Нелли Августовна Термостимулированная люминесценция и катионные радиационные дефекты в нитевидных кристаллах KBr повышенной чистоты и совершенства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Яансон Нелли Августовна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1496599
  Зудов А.И. Термостимулированная проводимость и релаксация тока в системах Al-Al2O3-Me и Zn-ZnO2-Me : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Зудов А.И.; Горьковский гос. ун-тет. – Горький, 1972. – 31л.
1496600
  Вертопрахов В.Н. Термостимулированные токи в неорганических веществах / В.Н. Вертопрахов, Е.Г. Сальман. – Новосибирск : Наука, 1979. – 333 с.
1496601
  Сальман Евгений Георгиевич Термостимулированные токи и термодеполяризация в полуизолирующем арсениде галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сальман Евгений Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секций общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. – Новосибирск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1496602
   Термостимульована люмінесценція нанокристалічного мікрокристалічного та об"ємного сульфіду та селеніду кадмію / А.Ф. Гуменюк, І.М. Дмитрук, М.О. Давиденко, С.Ю. Кутовий, В.Г. Пащенко, О.П. Становий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 201206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Методом термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) досліджено енергетичний спектр пасток нанокристалічного, мікрокристалічного та об"ємного CdS та CdSe в області 80-450 К. Показано, що для всіх зразків (нано-, мікро- та об"ємних) CdS та CdSe в області ...
1496603
  Кабат О.С. Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Кабат О.С.; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1496604
  Опалко О. Термостійкість Photinia villosa (Thunb.) DC. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 128-130. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів за температур - 25°С і - 35°С у першій декаді січня та - 20°С і -25°С у першій декаді березня в умовах швидкого зниження температури (4 - 5°С за 1 годину), а також результати дослідження жаростійкості листків ...
1496605
  Кудін В.Г. Термостійкість до окиснення порошків TIN, TIC, TiB2 / В.Г. Кудін, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 441-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес окисннення порошків TiN, TiC, TiB[нижній індекс 2] на повітрі досліджували в ізотермічному режимі в інтервалі температур (час витримки при кожній температурі 30, 60, 120, 180 хв.) та в неізотермічних умовах при програмованому нагріванні зразка ...
1496606
   Термостойкие ароматические полкамиды. – М, 1975. – 254с.
1496607
  Соколов Л.Б. Термостойкие и высокопрочные полимерные материалы / Л.Б. Соколов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
1496608
  Слободяник Н.С. Термостойкие материалы в современной технике / Н.С. Слободяник. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
1496609
  Коршак В.В. Термостойкие полимеры / В.В. Коршак. – Москва : Наука, 1969. – 412 с.
1496610
  Пахаренко В.А. и др. Термостойкие полимеры / В.А. и др. Пахаренко. – К., 1984. – 45с.
1496611
   Термостойкие радиотелеметрические системы. – К, 1966. – 175с.
1496612
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1973. – 139с.
1496613
   Термостойкие циклоцепные полимеры : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и зарубеж.книг и статей. – Ленинград, 1977. – 301с.
1496614
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1981. – 328с.
1496615
   Термостойкие циклоцепные соединения : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и заруб.кн.и ст. – Ленинград, 1985. – 287с.
1496616
  Щепкин Л.А. Термосфера Земли : Экспериментальные сведения / Л.А. Щепкин, Н.Н. Климов. – Москва : Наука, 1980. – 220с.
1496617
   Термосферна циркуляция. – М, 1975. – 350с.
1496618
  Ташпулатов Ж. Термотолерантный и мезофильный грибы, близкие к Aspergilus fumigatus, - продуценты активных целлюлолитических ферментов : Автореф... канд. биол.наук: / Ташпулатов Ж.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л.
1496619
  Сіренко Г.О. Термотривкі полімери : підручник / Геннадій Сіренко, Марія Складанюк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2021. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 359-399 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7468-88-1
1496620
  Прусов И.А. Термоупругие анизатропные пластинки / И.А. Прусов. – Минск, 1978. – 200с.
1496621
  Бугасова Т.И. Термоупругие задачи для многосвязных анизитропных пластин : Автореф... канд. физ. мат.наук: 10.02.04 / Бугасова Т. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 22л.
1496622
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01ж02.04 / Алтухов Е.В. ; АН УССР , Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1981. – 16 с.
1496623
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Алтухов Е. В.; АН УССР, Ин-т механики АН УССР. – К., 1981. – 16л.
1496624
  Иванищев В.Н. Термоупругие колебания пластинок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Иванищев В.Н. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1977. – 21 с.
1496625
  Серебрякова Л.М. Термоупругие напряжения в двухсвязных изотропных пластинках при наличии теплообмена со средой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Серебрякова Л.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 24л.
1496626
  Гавдзинский В.Н. Термоупругие напряжения в духслойном полом цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Гавдзинский В.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1967. – 6 с.
1496627
  Белейчева Татьяна Грайровна Термоупругие напряжения в кусочно-однородной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Белейчева Татьяна Грайровна; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 17л.
1496628
  Лазуткин Д.Ф. Термоупругие напряжения мелкослоистых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лазуткин Д.Ф.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1970. – 18л.
1496629
  Мелан Э. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями : пер. с нем. / Э. Мелан, Г. Паркус. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 167 с.
1496630
   Термоупругие свойства алмаза и их значение для определения давления образования систем алмаз-включение / Р.Дж. Энджел, М. Альваро, Ф. Нестола, М.Л. Маццучелли // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 273-285 : рис., табл. – Библиогр.: с. 283-285. – ISSN 0016-7886
1496631
  Чилингаришвили Г.И. Термоупругое равновесие полого цилиндра в упругой среде. : Автореф... канд. технич.наук: / Чилингаришвили Г.И.; МПС СССР. Тбилис. ин-т инженеров железнодорож. транспорта им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1950. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
1496632
  Лысый И.П. Термоупругое состояние полосы, клина и слоя с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лысый И.П.; АН УССР. Львов. филиал мат. физики Ин-та матем. – Львов, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1496633
  Коваленко А.Д. Термоупругость / А.Д. Коваленко. – Киев : Вища школа, 1975. – 216 с.
1496634
  Громовык Василий Иванович Термоупругость анизотропных и изотропных пластин при нестационарном теплообмене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Громовык Василий Иванович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1496635
  Попович В.С. Термоупругость кусочно-однородных тел с плоскопараллельными границами раздела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попович В.С.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1496636
  Гринченко В.Т. Термоупругость многослойных конических оболочек : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гринченко В.Т. ; Акад. наук УССР, Ин-т механики. – Киев, 1963. – 12 с.
1496637
  Коваленко А.Д. Термоупругость пластин и оболочек / А.Д. Коваленко. – Киев : Киевский университет, 1971. – 108 с.
1496638
  Кушнир Р.М. Термоупругость пластинок и цилиндрических оболочек одномерной кусочнооднородной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кушнир Р.М.; АН УССР. Ин-т прикладной проблем механики и мат. – Львов, 1980. – 18л.
1496639
  Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я.С. Подстригач. – Москва : Наука, 1984. – 368 с.
1496640
   Термоупругость тел при переменных коэффициентах теплоотдачи. – К, 1977. – 158с.
1496641
  Подстригач Я.С. Термоупругость тонких оболочек / Я.С. Подстригач, Р.Н. Швец. – Киев, 1978. – 343с.
1496642
   Термоупругость электропроводных тел / АН УССР, Львовск. филиал мат. физики Ин-та математики; Авт.: Я.С. Подстригач, Я.И. Бурак, А.Р. Гачкевич, Л.В. Чернявская. – Киев : Наукова думка, 1977. – 247 с.
1496643
  Гамидов А.А. Термоустойчивость и светораздражимость клещей Argas persicus и Argas vulgaris : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Гамидов А.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 24л.
1496644
  Огибалов П.М. Термоустойчивость пластин и оболочек / П.М. Огибалов, В.Ф. Грибанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 520 с.
1496645
  Умаров Я.А. Термофильные актиномицеты почв и илов горячих источников Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Умаров Я.А.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1496646
  Билай Т.И. Термофильные грибы и их ферментативные свойства / Т.И. Билай ; Акад. наук УССР, Ин-т микробиологии им. акад. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1985. – 172 с.
1496647
  Агре Н.С. Термофильные лучистые грибки. (Распространение в почвах, систематика, антагонизм) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агре Н.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1496648
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы в природе и практике / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1950. – 392с.
1496649
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы почвы и причины вызывающие их распространение / Е.Н. Мишустин, О.И. Васильева, 1945. – С. 237-243
1496650
  Тулемисова Термофильные микроорганизмы Южного Казахстана / Тулемисова, Мамонова, Н.Е. Бекмаханова. – Алма-Ата, 1984. – 158с.
1496651
  Рижков С.С. Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рижков С.С.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1496652
  Аппазов Едуард Сейярович Термофотовольтаічні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Аппазов Е.С.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1496653
  Павлишин О.В. Термофоторезистивний ефект для мікроелектронних сенсорів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Павлишин О.В.; Особливе конструкт. бюро "Рута". – Чернівці, 1998. – 22л.
1496654
  Белокопитов Володимир Миколайович Термохалинна і гідролого-акустична структура вод Чорного моря : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.08 / Белокопитов В.М.; Морський гідрофіз. ін-тут. НАНУ. – Севастополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1496655
  Мамаев О.И. Термохалинный анализ вод Мирового океана / О.И. Мамаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 296с.
1496656
  Бенсон С. Термохимическая кинетика / С. Бенсон ; пер. с англ. Ю.П. Ямпольского ; под ред. Н.С. Ениколопяна. – Москва : Мир, 1971. – 308 с.
1496657
  Матазов К.Н. Термохимическая модификация контактирующих поверхностей в многослойных композиционных системах "стекло - полимерная пленка" : Автореф. дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / К.Н.Матазов: Саратовский гос. техн. ун-т. – Саратов, 2001. – 18 с. – Библиогр.: Бибилогр.: 11 названий
1496658
  Казов М.Н. Термохимическая подготовка сырья для электротермического производства фосфора. / М.Н. Казов. – Алма-Ата, 1989. – 215с.
1496659
   Термохимические измерения. – Омск, 1976. – 35с.
1496660
  Гесс Г.И. Термохимические исследования / Г.И. Гесс. – Москва : АН СССР, 1958. – 203 с.
1496661
  Кузина Т.А. Термохимические исследования галогеноамиачных соединений платины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кузина Т.А. ; АН СССР. – Москва, 1975. – 23 с.
1496662
   Термохимические катоды / М.Ф. Жуков, А.В. Пустогаров, Дандарон, Г.-Н.Б, А.Н. Тимошевский; Аньшаков А.С. – Новосибирск, 1985. – 129 с.
1496663
  Костенко Л.С. Термохимические методы изучения состава органокремнеземов с иммобилизованными аминофосфоновыми кислотами. / Л.С. Костенко, С.А. Алексеев, В.Н. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 45-52. – ISSN 1991-0290
1496664
  Веннер Р. Термохимические расчеты / Р. Веннер. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 364с.
1496665
  Васильева В.Н. Термохимические расчеты / В.Н. Васильева, К.Н. Белоногов. – Иваново, 1979. – 53с.
1496666
  Смолякин В.М. Термохимические расчеты / В.М. Смолякин. – Тверь, 1991. – 78с.
1496667
  Дракин С.И. Термохимические свойства водных ионов : Автореф... кандид. химич.наук: / Дракин С.И.; Министерство высшего образования СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт имени Д.И.М. – Москва, 1951. – 8 с.
1496668
  Дибривный В.Н. Термохимические свойства некоторых перексиэфиров и эфиров бензолакарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дибривный В.Н.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1981. – 23л.
1496669
  Коротюк В.Ф. Термохимические свойства органических дипероксидов и их полупродуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коротюк В.Ф.; МВиССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1983. – 16л.
1496670
  Бондаренко Т.П. Термохимические свойства тройных жидких сплавов систем железо-марганец-кремний и железо-марганец-алюминий. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондаренко Т.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 190л.
1496671
  Качурина Неля Степановна Термохимические свойства эпоксидных соединений и оксипероксидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Качурина Неля Степановна; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1984. – 17л.
1496672
  Бреус Ирина Петровна Термохимическое и кинетическое изучение некоторых реакций Дильса-Альдера с участием 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бреус Ирина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1496673
  Умярова Р.С. Термохимическое и рентгенографическое исследование твердых растворов в системах LiCl-MgCl2, LiCl-MnCl2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Умярова Р.С.; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 24л.
1496674
  Рыбакова Г.А. Термохимическое изучение боридов магния и бериллия. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Рыбакова Г.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1496675
   Термохимическое изучение полиморфных модификаций AI(OH)3 - гиббсита и нордстрандита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Е.Л. Соколова, М.Ф. Вигасина, Ю.К. Кабалов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 98-102 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0016-7525
1496676
  Ушакова И.М. Термохимическое изучение системы цирконий-кислород : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ушакова И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – Москва, 1969. – 18л.
1496677
  Швец Г.Н. Термохимическое исследование (органитиоалкид) --триалкаксисиланов и 1-(органилтиоалкил)силатранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Швец Г. Н.; Кемер.ГУ. – Кемерово, 1986. – 24л.
1496678
  Оразмурадов А.О. Термохимическое исследование адсорций воды глинистыми минералами : Автореф... канд. химт.наук: / Оразмурадов А.О.; АН УССР,Ин-т коллоидн. хим. и хим. воды. – К. – 30л.
1496679
  Иконников А.А. Термохимическое исследование аквоионов висмута и его соединений в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Иконников А.А.; Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1971. – 26л.
1496680
  Шмырева Г.О. Термохимическое исследование некоторых алюминий-органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шмырева Г.О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
1496681
  Омарова Н.Д. Термохимическое исследование некоторых амаьгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Омарова Н. Д.; МВССО, Каз. ССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 26л.
1496682
  Аммар М.М. Термохимическое исследование некоторых борорганических соединений : Автореф... кандидата хим.наук: / Аммар М.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Термохим. лаборатория им. В.Ф.Лугинина. – М., 1965. – 10л.
1496683
  Игуменов Игорь Константинович Термохимическое исследование некоторых комплексов меди и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Игуменов Игорь Константинович; АН СССР. Сибирское отд. Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1973. – 21л.
1496684
  Корчагина А.Н. Термохимическое исследование некоторых соединений пентакоординированного кремния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корчагина А. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1986. – 23л.
1496685
  Фесенко В.Н. Термохимическое исследование поведения бромистого калия в смешанном растворителе вода-муравьиная кислота при 25 С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Фесенко В.Н. ; ХГУ. – Х., 1969. – 23 с.
1496686
  Соколова Дина Федоровна Термохимическое исследование процессов синтеза и структуры ароматических полиамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Соколова Дина Федоровна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 26л.
1496687
  Довгопол И.В. Термохимическое исследование растворения нитрата натрия в смесях этилендиамин-вода при 298,15 К. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Довгопол И.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 16л.
1496688
  Тунгусов В.П. Термохимическое исследование растворов йодидов натрия и калия в этиленгликоле : Автореф... канд. хим.наук: / Тунгусов В.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 13л.
1496689
  Подлесняк А.И. Термохимическое исследование растворов полиизобутилена и полистирола в зависимости от природы растворителя, концентрации и температуры : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Подлесняк А.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 18л.
1496690
  Ла-Донг-Мин Термохимическое исследование серной кислоты и некоторых солей щелочных металлов в уксусном ангидриде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ла-Донг-Мин ; ХГУ. – Х., 1969. – 22 с.
1496691
  Воскресенский А.А. Термохимическое исследование сулфитов и иодатов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Воскресенский А.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 23л.
1496692
  Данилова Татьяна Федоровна Термохимическое исследование тетраалкил-тетраалкокси и алкилалкоксисиланов : Автореф... канд. хми.наук: 02.00.04 / Данилова Татьяна Федоровна; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1988. – 18л.
1496693
  Соловьева С.Г. Термохимическое исследование тройных водно-солевых систем, содержащих сульфат и нетрат никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соловьева С.Г.;. – М., 1975. – 25л.
1496694
  Стороженко Т.П. Термохимическое исследование фторидов редкоземельных элементов ряда самарий-дистерозий. : Автореф... канд.хим.наук: / Стороженко Т.П.; Краснодар.политехн.ин-т. – Краснодар, 1977. – 21л.
1496695
  Каблуков И.А. Термохимия / И.А. Каблуков. – Москва-Ленинград
1. – 1931. – 235 с.
1496696
  Каблуков И.А. Термохимия / И.А. Каблуков. – 2-е изд., испр. и допол. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 348 с.
1496697
  Скуратов С.М. Термохимия : Практические работы по физической химии / С.М. Скуратов, А.В. Очкин. – Москва : Московский университет, 1951. – 56 с.
1496698
  Скуратов С.М. Термохимия / С.М. Скуратов, В.П. Колесов, А.Ф. Воробьев. – Москва : Московский университет
Ч. 1 : Общие сведения о термометрии и калориметрии. – 1964. – 302 с.
1496699
  Скуратов С.М. Термохимия / С.М. Скуратов, В.П. Колесов, А.Ф. Воробьев. – Москва : Московский университет
Ч. 2 : Основные методики, используемые для получения термохимических даных. – 1966. – 434 с.
1496700
  Карнаухова Л.И. Термохимия : курс лекций с задачами / Л.И. Карнаухова. – Саратов, 1985. – 106с.
1496701
  Кубашевский О. Термохимия в металлургии / О. Кубашевский, Э. Эванс. – М, 1954. – 422с.
1496702
  Новоженов В.А. Термохимия и некоторые свойства сплавов редкоземельных металлов цериевой группы с галлием и индием. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Новоженов В.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1976. – 22л.
1496703
  Панкова Л.Л. Термохимия комплексных кобальтисоединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Панкова Л.Л.; Ивановский гос. мед. ин-т. – Иваново, 1949. – 15 с.
1496704
  Яцимирский К.Б. Термохимия комплексных соединений / К.Б. Яцимирский. – Москва : АН СССР, 1951. – 252 с.
1496705
  Свентославский В. Термохимия нитрозосоединений / В. Свентославский, 1909. – С. 933-948. – Отд. оттиск из: Журнал русскогохимческого общества, Т. 41, 1909 г.


  "Временник" Общества содействия успехам опытных наук и их практическое применение им. Х. С. Леденцова, соcтоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. Год 7-й [Текст] = Annales de la societe ...
1496706
  Лебедев Ю.А. Термохимия нитросоединений / Ю.А. Лебедев, Е.А. Мирошниченко, Ю.К. Кнобель. – Москва : Наука, 1970. – 168 с.
1496707
  Корнилов Анатолий Николаевич Термохимия окисных и карбидных фаз циркония, гафния, ниобия и тантала : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Корнилов Анатолий Николаевич; МГУ, хим. фак. – М., 1975. – 33л.
1496708
  Тельной В.И. Термохимия органических соединений кремния, германия и олова : Автореф... канд. хим.наук: / Тельной В. И.; Горь.ГУ. – Горький, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1496709
  Лебедев Ю.А. Термохимия парообразования органических веществ / Ю.А. Лебедев, Е.А. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 216с.
1496710
  Зверев В.А. Термохимия растворения солей в диметилформамиде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зверев В.А.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 20л.
1496711
  Эйтель В. Термохимия силикатов / В. Эйтель. – Л, 1957. – 334с.
1496712
  Стенникова М.Ф. Термохимия системы вода-ацетонитрил-иодид натрия : Автореф... канд. хим. наук: 073 / Стенникова М.Ф.; Ленингр .технол. ин-т.целлюлозно-бум.пром-сти. – Ленинград, 1971. – 19с.
1496713
  Стагис А.Я. Термохимия системы стронций хлористый - вода при различных температурах и некоторых термодинамические характеристики водных растворов ряда галогенидов щелочных и щелочно-земельных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Стагис А.Я.; Лен. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром. – Л., 1970. – 24л.
1496714
  Голутвин Ю.М. Термохимия соединений железа и алюминия с элементами VI группы периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... кандид. химич.наук: / Голутвин Ю.М.; МВО СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева. Кафедра общей и не. – Москва, 1950. – 8 с.
1496715
  Набиль А.И. Термохимия соединений рубидия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Набиль А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 11л.
1496716
   Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-70. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійних систем Fe-(Pr, Nd). Дослідження парціальних ентальпій змішування для лантаноїдів виконано при 1829 К та при 1550 К - для ...
1496717
   Термохімія сплавоутворення феруму із стибієм: експеримент та моделювання / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-51. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійної системи Fe-Sb. Дослідження парціальних ентальпій змішування виконано при 1723-1820 K у середовищі чистого гелію. Показано, що ...
1496718
  Петрова Т.В. Термохромия растворов комплексов азосоединений с металлами и ее использование в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: / Петрова Т.В.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1966. – 26л.
1496719
   Термоциклическая обработка металлический изделий. – Л, 1982. – 180с.
1496720
   Термоциклическая обработка сталей, сплавов и композиционных материалов. – М, 1984. – 187с.
1496721
   Термочутливі наносистеми Ag/кополімер декстран-полі-N-ізопропілакриламід / Н.В. Куцевол, О.М. Надтока, Ю.І. Гарагуц, В.А. Чумаченко, Н.П. Мельник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Арион, А.Г. Белоус [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 84, № 5/6, май - июнь. – С. 103-109. – ISSN 0041-6045
1496722
  Понарядов В.С. Термоэдс и теплопроводность сплавов висмут-сурьма : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Понарядов В.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1496723
  Хомицкая Зоя Константиновна Термоэдс увлечения п- в квантующих магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хомицкая Зоя Константиновна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 15л.
1496724
  Халиков Д.Х. Термоэластическое поведение полиалкилакрилатов и полиалкилметакрилатов и свойства их растворов. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Халиков Д.Х.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 17л.
1496725
   Термоэлектические генераторы. – 2-е перераб. и доп. – М, 1976. – 320с.
1496726
   Термоэлектические материалы и пленки. – Л, 1976. – 255с.
1496727
  Поздняков Б.С. Термоэлектрическая энергетика / Б.С. Поздняков, Е.А. Коптелов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 264 с.
1496728
   Термоэлектрические генераторы. – Москва : Атомиздат, 1971. – 288 с.
1496729
   Термоэлектрические генераторы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1976. – 320с.
1496730
  Саркисов А.А. Термоэлектрические генераторы с ядерными источниками теплоты / А.А. Саркисов, В.А. Якимов, Е.П. Каплар. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 205 с.
1496731
  Бернштейн А.С. Термоэлектрические генераторы. / А.С. Бернштейн. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1956. – 48 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 252)
1496732
  Федоров М.И. Термоэлектрические и оптические свойства некоторых материалов на основе моноселцида кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федоров М.И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
1496733
  Савяк В.В. Термоэлектрические и термомагнитные свойства в области электрон-форонного увлечения при сильной одноосной упругой деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Савяк В. В.; АН УССР, Ин-т полупров. – К., 1980. – 16л.
1496734
  Иорданишвили Е.К. Термоэлектрические источники питания / Е.К. Иорданишвили. – Москва, 1968. – 183 с.
1496735
   Термоэлектрические материалы и пленки : Материалы Все. совещания по деформационным и размерным эффектам в термоэлектрических материалах и пленках, технологии и применению пленок. Ленинград, апрель 1976 г. – Ленинград, 1976. – 255с.
1496736
   Термоэлектрические материалы и преобразователи. – Москва : Мир, 1964. – 352 с.
1496737
  Коленко Е.А. Термоэлектрические охлаждающие приборы / Е.А. Коленко. – Москва-Ленинград, 1963. – 191с.
1496738
  Коленко Е.А. Термоэлектрические охлаждающие приборы / Е.А. Коленко. – Ленинград : Наука, 1967. – 284 с.
1496739
  Рудницкий А.А. Термоэлектрические свойства благородных металлов и их сплавов / А.А. Рудницкий. – Москва : АН СССР, 1956. – 148 с.
1496740
  Айрапетянц С.В. Термоэлектрические свойства гетерогенных систем на основе теллурида сурьмы и висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айрапетянц С.В.; Акад. наук СССР. Ленингр. физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1960. – 14л.
1496741
  Тимченко И.Н. Термоэлектрические свойства и теплопроводность теллура при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимченко И. Н.; Всес. акад. с. х. наук Агрофиз. НИИ. – Ленинград, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1496742
  Алиджанов М.А. Термоэлектрические свойства и физико-химический анализ сплавов систем АIVBIV -- AIIIBIV (AIV-Sn; AIII-Ga, In, Ti; BIV-Se, Te) и твердых растворов GaSe-Ga(S, Te) Ga2Se3 -- Ga2Te3 : Автореф... канд. техн.наук: / Алиджанов М. А.; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процес. – Баку, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1496743
  Попова Е.В. Термоэлектрические свойства минералов и руд и их применение при решении геологических задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.02 / Попова Е.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 21л.
1496744
  Тарасов В.И. Термоэлектрические свойства некоторых силицидов 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Тарасов В.И.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1496745
  Казанджан Б.И. Термоэлектрические свойства некоторых халькогенидов V группы и сплавов на их основе в жидком состоянии : Автореф... канд. техн.наук: / Казанджан Б.И.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1967. – 20л.
1496746
   Термоэлектрические свойства полупроводников. – Москва ; Ленинград, 1963. – 156 с.
1496747
  Насиров Ядулла Нусрат оглы Термоэлектрические свойства полупроводниковых соединений типа AIVBVI, AIBVC2VI и твердых растворов на их основе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Насиров Ядулла Нусрат оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 33л. – Бібліогр.:с.28-33
1496748
  Султанова Н.Р. Термоэлектрические свойства систем SnTe - A"Te. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Султанова Н.Р.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 17л.
1496749
  Рудник И.М. Термоэлектрические свойства халькогенидов редкоземельных элементов подгруппы церия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Рудник И.М.; АН АзССР. Ин-т физики. – Л., 1978. – 17л.
1496750
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1496751
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1496752
  Зорин И.В. Термоэлектрические холодильники и генераторы / И.В. Зорин, З.Я. Зорина. – Ленинград, 1973. – 136 с.
1496753
  Ильярский О.И. Термоэлектрические элементы / О.И. Ильярский, Н.П. Удалов. – Москва, 1970. – 72 с.
1496754
  Балмуш И.И. Термоэлектрические эффекты в многослойных полупроводниковых структурах / И.И. Балмуш. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 150 с.
1496755
  Штильштейн Г.М. Термоэлектрические явления в солнечной плазме как возможная причина образования магнитных полей на Солнце. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штильштейн Г.М.; Глав. астроном. обсерватория АН СССР. – Л., 1963. – 14л.
1496756
   Термоэлектрический размерный эффект многослойной композиции AL-Cu / В.С. Копань, Н.В. Хуторянская, И.А. Селезнева, Ю.В. Копань // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 277-284. – ISSN 1024-1809
1496757
   Термоэлектрическое охлаждение / А.Ф. Иоффе, Л.С. Стильбанс, Е.К. Иорданишвили, Т.С. Ставицкая. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1956. – 109 с.
1496758
  Стильбанс Л.С. Термоэлектрическое охлаждение / Л.С. Стильбанс. – Л.
Вып. 12-13. – 1956. – 60с.
1496759
  Паролла Д.И. Термоэлектрографическое исследование некоторых реакций сосудов геловного мозга в остром и хроническом опыте. : Автореф... Канд.мед.наук: / Паролла Д.И.; Акад.наук СССР.Ин-т. физиологии. – Л, 1958. – 15л.
1496760
  Марков П.А. Термоэлектродвижущая сила и термомагнитный эффект Gd и Dy при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Марков П.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1496761
  Херинг К. Термоэлектронная эмиссия / К. Херинг, М. Никольс. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1950. – 196 с.
1496762
  Зингерман Я.П. Термоэлектронная эмиссия и физические свойства оксидного катода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зингерман Я.П.; Ин-т физики АН УСССР. – Киев, 1950. – 11 л.
1496763
  Булыгинский Д.Г. Термоэлектронная эмиссия окситного катода : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булыгинский Д. Г.; АН СССР, Лен. физ.-тенх. ин-т. – Л., 1955. – 12л.
1496764
  Протопопов О.Д. Термоэлектронные параметры граней кристаллов молибдена, тантала и рения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Протопопов О.Д.; Ташкент. гос.у н-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 21л.
1496765
  Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства : справочник / Анатычук Л.И. – Киев : Наукова думка, 1979. – 766 с. : ил. – Библиогр.: с. 758-759 (9 назв.)
1496766
   Термоэмиссионное преобрабование энергии. – М, 1971. – 91с.
1496767
   Термоэмиссионное преобразоание энергии : сборник докладов советских ученых на ІІ-й Международной конференции по термоэмиссионному преобразованию энергии. – Москва : ВНИИТ, 1969. – 495 с.
1496768
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1964. – 283 с.
1496769
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1965. – 248 с.
1496770
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва, 1971. – 90 с.
1496771
  Гордеев В.Ф. Термоэмиссионные дуговые катоды / В.Ф. Гордеев, А.В. Пустогаров. – Москва, 1988. – 191 с.
1496772
  Жанабергенов К.Ж. Термоэмиссионные параметры некоторых граней кристаллов W, Mo,Ta и поведение на них атомов лития. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Жанабергенов К.Ж.; АН КаЗ.ССР. объединен Учен. Совет отд.физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 24л.
1496773
   Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма / Ф.Г. Бакшт, Г.А. Дюжев, А.М. Марциновский, Б.Я. Мойжес, Г.Е. Пикус, Э.Б. Сонин, В.Г. Юрьев; Мойжеса Б.Я. Пикус Г.Е. – Москва : Наука, 1973. – 480 с.
1496774
  Малев М.Д. Термоэмиссия сетки в электровакуумных приборах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Малев М.Д. ; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 16 с.
1496775
   Термоэнцефалоскопия. – М, 1989. – 222с.
1496776
   Термоэрозия дисперсных пород. – М, 1982. – 193с.
1496777
  Мальков В.Л. Термоядерная бомба и меняющийся баланс сил в советско-американских отношениях. "Супер" против "Слойки" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 53-69. – ISSN 0130-3864
1496778
  Кушниренко А.К. Термоядерная энергетика в экономике США / А.К. Кушниренко. – М., 1978. – 28с.
1496779
  Лебідь Н. Термоядерні промені чучхе // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 40). – С. 6


  Чим може загрожувати світу створення Північною Кореєю водневої бомби та загальна тенденція до нарощування ядерного потенціалу.
1496780
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1958. – 38 с.
1496781
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Москва, 1961. – 38 с.
1496782
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1961. – 38 с.
1496783
  Нейман М.Б. Термоядерное оружие / М.Б. Нейман, к.М. СЧадиленко. – М., 1958. – 237с.
1496784
  Садиленко К.М. Термоядерное оружие. / К.М. Садиленко. – М., 1958. – с.
1496785
  Девишева М.Н. Термоядерные исследования в США / М.Н. Девишева. – Москва, 1974. – 40с.
1496786
  Балабанов Е.М. Термоядерные реакции / Е.М. Балабанов, В.И. Гольданский. – Москва : Знание, 1956. – 63 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 3 ; № 43/44)
1496787
  Калинин В.Ф. Термоядерный реактор будущего. Рассказ о том, как ученые стремятся овладеть термоядерным синтезом - нисчерпаемым источником энергии / В.Ф. Калинин. – М., 1966. – 205с.
1496788
  Арутюнов В.С. Термродинамические функции некоторых моделей кристаллических структур : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнов В.С.;. – М, 1969. – 18л.
1496789
  Славянов Н.Н. Термы и газы Тянь-Шаня / Отв.ред. Н.Н. Славянов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 279с.
1496790
  Камерон Ч. Термы римлян / Ч. Камерон. – Москва, 1939. – 111 с.
1496791
  Колесник П.И. Терн на пути. / П.И. Колесник. – М., 1960. – 538с.
1496792
  Чендей И.М. Терн цветет / И.М. Чендей. – И, 1959. – 209с.
1496793
  Савостин Н. Тёрн. / Н. Савостин. – Кишинев, 1969. – 127с.
1496794
  Горчакова О. Тернарна структура як метод формалізації господарської системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
1496795
  Емельченков Евгений Петрович Тернары и автоморфизы ельмслевых плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Емельченков Евгений Петрович; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 8л.
1496796
  Некрасова Е.А. Тернер (1775-1851) / Е.А. Некрасова. – М, 1976. – 207с.
1496797
  Пилипчук Д.П. Терни : сонети / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2008. – 80с. – ISBN 978-966-504-767-4
1496798
  Бондарук Т.І. Терни і зірки академіка ВУАН Оникія Малиновського (до 150-річчя від дня народження) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 10-14. – ISSN 2219-5521


  Розглядаються основні віхи життєвого і творчого шляху Оникія Олексійовича Малиновського в контексті суспільних процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст., аналізуються основні наукові здобутки, окреслюється його громадянська та наукова позиція. "... ...
1496799
  Головаха Є. Терни на шляху євроінтеграції українського суспільства // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-45. – ISSN 0372-6436
1496800
   Тернии без роз... : [Сборник в пользу осужденных социальдемократических депутатов Второй Гос. думы]. – Женева : Изд. "Голоса социал-демократа", 1908. – 165 с.
1496801
  Чуличкова Н. Тернии и звезды Юрия Кнорозова // Новый Акрополь. – Москва, 2002. – № 6. – С.44-49


  80 лет со дня рождения исполнилось знаменитому дешифровщику письма майя Ю.В Кнорозову
1496802
  Ветров А.К. Тернии славы / А.К. Ветров. – Алма-Ата, 1963. – 46с.
1496803
  Феллах С. Терниста дорога / С. Феллах. – К., 1978. – 144с.
1496804
  Таланчук П.М. Терниста дорога до незалежної України : публіцистика / Петро Таланчук. – Київ : Університет "Україна", 2016. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-966-388-538-4
1496805
  Гуць Михайло Терниста дорога Леопольда Ященка : портрет мистецтвознавця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
1496806
  Кравчук О. Тернистий життєвий шлях Я.В. Самойлова (1870-1925) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 172-180. – ISSN 2078-6220


  Розглянуто життєвий і творчий шлях Якова Володимировича Самойлова – відомого кристалографа, мінералога і геохіміка. Основну увагу приділено ролі Я. Самойлова у ство-ренні нових напрямів досліджень, які становлять основи сучасного розвитку біогеохімії, ...
1496807
  Усенко П. Тернистий поступ у "маріупольські греки" // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 16). – С. 6-7


  Національний склад населення Маріупольського повіту Катеринославської губернії. Спільна недоля: українці та греки потерпіли від імперської політики Росії. Автор спростовує "довідки, схвалені вченою радою Центру етносоціологічних досліджень Інституту ...
1496808
  Войтюк Г.А. Тернистий шлях благородної справи : нариси історії рідного краю / Г.А. Войтюк. – Київ : Войтюк Г.А., 2012. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 966-7675-81-9


  У пр. №1727637 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
1496809
  Ковриженко Д. Тернистий шлях Виборчого кодексу. Про необхідність ухвалення Виборчого кодексу останні 15 років не говорив хіба що лінивий // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 3


  "Він, як вірили експерти, мав розв"язати проблему неузгодженості різних законів про вибори, зібравши їх в один документ, і забезпечити стабільність виборчого законодавства. На темі виборчої кодифікації та відкритих списків, які мали стати панацеєю від ...
1496810
  Конча С. Тернистий шлях вченого (до 120-річчя від дня народження археолога Михайла Рудинського) / С. Конча, Д. Кепін // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 205-209. – ISBN 966-7060-92-6
1496811
  Згуровський М.З. Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – 368 с. : іл., табл. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1496812
  Клочко Р. Тернистий шлях до власної армії. Український військовий рух 1917 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 15


  "...Падіння російського самодержавства в лютому 1917 року не могло залишити байдужими українців, які служили в лавах російської армії. Люди у військовій формі стали тією силою, з якою не могли не рахуватися ані українські, ані російські політики. Та ...
1496813
  Геник С. Тернистий шлях до волі / С. Геник. – Коломия : Вік, 1996. – 304с.
1496814
  Вітряк В. Тернистий шлях до волі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 13


  Про комбата Української Повстанської Армії Теодора Дячуна.
1496815
  Голота П. Тернистий шлях до волі і освіти : Збірник віршів / Петро Голота (Мельників). – Єлисавет (Дніпропетровськ) : Вид. Елисавет. Повіткому КПУ. 2-а рад. друк., 1921. – 23 с.
1496816
  Кобченко К. Тернистий шлях до жіночого університету (до 100-річчя відновлення київських вищих жіночих курсів) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 150-153. – ISBN 966-7060-98-5
1496817
  Кущ П. Тернистий шлях до знань // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 18 червня (№ 116)


  В ОРДЛО вдаються до різноманітних перешкод для молоді, яка хоче виїхати звідти для вступу в українські виші. Окупанти свідомо порушують право дітей на освіту.
1496818
  Василашко В. Тернистий шлях до правди // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 6


  Згадується ректор КУ Іван Швець.
1496819
  Бенедисюк С. Тернистий шлях до ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 24-25
1496820
  Гошуляк І.Л. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних дослід. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2009. – 467с. – ISBN 978-966-02-5034-5
1496821
  Химинець Ю. Тернистий шлях до України / Упоряд. Марія Химинець. – Ужгород : Гражда, 1996. – 306 с. – ISBN 5-7707-9561-1
1496822
  Біленко В.В. Тернистий шлях до читача : як в Україні видавалися книжки Василя Симоненка : погляд у 60-80-ті роки XX ст. / Володимир Біленко. – Київ : Просвіта, 2016. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-27-3


  В пр. №1708980 напис: Бібліотеці рідного мого університету - випускник 1957 автор. Підпис. 17.11.2016
1496823
  Хоменко В. Тернистий шлях додому: історія звільнення з татарського полону Анни з Глинниць Пепловської // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 68-80
1496824
  Сенейко М. Тернистий шлях єпископа УГКЦ Григорія Лакоти // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 38-43
1496825
  Коваль Роман Тернистий шлях кубанця Проходи : Документальний роман / Роман Коваль; Вид-ня істор. клубу "Холодний яр". – Київ-Вінниця : ДКФ, 2007. – 404с. – До історії 1-ї Сірої, 2-ї Волинської і 3-ї Залізної дивізій Армії УНР. – ISBN 978-966-7151-88-1
1496826
  Еванс Гарет Тернистий шлях Обами до успіху в Сирії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 3
1496827
  Харитонов О. Тернистий шлях пацієнта до відновлення порушеного права в суді // Юридична газета. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 3/6). – С. 46
1496828
  Янусь Н. Тернистий шлях Роберта Бернса до першого польського читача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 42-45


  У статті проаналізовано довгий та тернистий шлях творів шотландського поета Р. Бернса до першого польського читача. Досліджено провідні теми, авторів та коло читацьких інтересів у польській літературі доби романтизму. Зосереджено увагу на польських ...
1496829
  Медведєв О. Тернистий шлях свободи слова в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-59
1496830
  Козлітін В. Тернистий шлях Сербії до Євросоюзу (1991-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-39. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відносини між Сербією (у складі Союзної Республіки Югославії) і Європейським Союзом, основні етапи й тенденції соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Сербії, її міжнародне становище й зовнішню політику впродовж ...
1496831
  Лисак В. Тернистий шлях становлення адміністративного судочинства в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 90-97
1496832
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 вересня (№ 38). – С. 3
1496833
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 6
1496834
  Єпіфанова Н. Тернистий шлях українського нотаріату // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 28-29
1496835
  Жулинський М.Г. Тернистий шлях українського православ"я // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 152-154. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Про дослідника Юрія Дорошенка.
1496836
  Кобинець А. Тернистий шлях українського слова: досвід обласної газети "Донеччина" із популяризації та поширення української мови // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 56-72. – ISSN 2522-1442


  У публікації йдеться про досвід обласної україномовної газети "Часопис Донеччини", яка має напрацьовані роками традиції, спрямовані на популяризацію та поширення рідної мови в регіоні, виховання у її читачів мовної культури, державницького світогляду. ...
1496837
  Луцак Л. Тернистий шлях української родини на Далекому Сході // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
1496838
  Гвоздь В. Тернистим шляхом - до ЄС і НАТО. Геополітичні аспекти та проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 2-7
1496839
  Кибкало Полікарп Тернистим шляхом / Кибкало Полікарп. – Буенос-Айрес, Рочестер, 1961. – 168с.
1496840
   Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст. : Збірник документів та матеріалів. – Київ : Рідний край, 1999. – 304с. – На обкл. авт.: П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – ISBN 966-02-0808-1
1496841
  Сакада М. Тернистими стежками соціологічної науки (1960-1980-ті роки) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 190-201. – ISSN 1563-3713


  Роль випускників філософського факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка (П. П. Копнін, М. В. Попович, А. О. Ручка, М. Ф. Тарасенко, В. І. Шинкарук та ін.) у розвитку науки в Інституті філософії Академії наук УРСР.
1496842
  Мушкетик Ю. Тернистими шляхами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 5


  Про книжку щоденникових спогадів Олеся Лупія "Крутими дорогами" (2014). Ця книжка - історія Спілки письменників упродовж десятиліть і становлення та боротьби численних патріотичних громадських організацій (Рух, Товариство української мови).
1496843
  Костиря Б. Тернисті шляхи Клима Поліщука // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 125-130. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1496844
  Кас"ян М.А. Тернисті шляхи костоправа / М.А. Кас"ян. – К, 1990. – 47с.
1496845
  Кіт Г. Тернистою науковою дорогою йти неважно - якщо любиш / спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2020. – Серпень (№ 29/30). – С. 3
1496846
  Денисенко В. Тернисту дорогу більше цінуєш. Знаному освітянину академікові Петру Таланчуку виповнилося 80 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 липня (№ 125). – С. 4
1496847
  Репников А.В. Тернистые пути консерватизма в России // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.80-95. – ISSN 0869-0499
1496848
  Гергей Ш. Тернистый путь : [роман] / Ш. Гергей; Перевод с венгер. [А. Золотарева и др. Предисл. Е. Умняковой]. – Москва : Иностр. лит., 1959. – 450 с.
1496849
  Анатольева Т.В. Тернистый путь : повесть / Анатольева Т.В. – Киев : Молодь, 1961. – 207 с. : ил.
1496850
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / Сакен Сейфуллин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 454 с.
1496851
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 431 с.
1496852
  Умнякова Е.В. Тернистый путь / Е.В. Умнякова. – Москва, 1990. – 63с.
1496853
  Ленч Л.С. Тернистый путь / Л.С. Ленч. – М, 1991. – 343с.
1496854
  Алексеев В. Тернистый путь к гагаринскому "Поехали!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 14 (117 9). – С. 2-3. – ISSN 0234-1670
1496855
  Лисичкин Г.С. Тернистый путь к изобилию / Г.С. Лисичкин. – М., 1986. – 604с.
1496856
  Терехин В. Тернистый путь к победе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 0321-5075


  Незнайомі сторінки визвольного руху в ПАР
1496857
  Мазырин В. Тернистый путь к политической демократии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 10. – С. 22-27. – ISSN 0321-5075


  Соціалістична Республіка В"єтнам
1496858
  Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2001. – 335, [1] c., [416] л. фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 312-325. – ISBN 5-86988-112-0
1496859
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – М, 1960. – 119с.
1496860
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 175с.
1496861
  Соколов Никита Тернистый путь Тырново : большое путешествие / Соколов Никита, Фекете Андраш // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 46-61
1496862
  Кноль Б. Тернистый путь: Косово на пути к временному самоуправлению / Б. Кноль, Джонстон Молина // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 145-169. – ISBN 5-7712-0333-5
1496863
  Шабатин П.Ю. Терниця : байки / П.Ю. Шабатин. – Сімферополь, 1958. – 71 с.
1496864
  Красножен М. Терния и плевелы в наших университетах. К вопросу об университетской реформе : Типография К. Маттисена, 1905. – 49 [1] с.
1496865
   Терністий шлях до щелепно-лицьової хірургії - довжиною в тисячу і 29 років / В.О. Маланчук, Г.П. Рузин, В.С. Процик, П.І. Ткаченко, С.М. Шувалов, Я.П. Нагірний, Ю.В. Вовк, В.П. Пюрик, А.Г. Гулюк, Є.Д. Бабов, М.А. Лук"яненко, В.Г. Центіло, А.М. Ліхота, В.В. Коваленко // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (152). – С. 69-69. – ISSN 1562-1146
1496866
  Жулинський М. Тернова гілочка трагічної нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Присвячено життю та творчості Ліни Костенко.
1496867
  Затуливітер В.І. Тернова гора : поезії / Володимир Затуливітер ; [ред.-упоряд. Л. Снісар ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-579-355-7
1496868
  Штонь Григорій Тернова мушля : Книга прози / Штонь Григорій. – Київ : Українська Книга, 1997. – 296с.
1496869
  Шевченко А.Д. Терновая балка / А.Д. Шевченко. – М, 1969. – 479с.
1496870
  Фекете И. Терновая крепость / И. Фекете. – М., 1973. – 270с.
1496871
  Маленький І.М. Тернове поле : поезії / І.М. Маленький. – Київ : Молодь, 1987. – 40 с. – (Перша книга поета)
1496872
  Бердник О. Терновий вінець України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 1, 4


  Росії минулій, сучасній, грядущій - відкрите послання.
1496873
   Терновий вінок : Літературно артистичний альманах / під ред.Олекси Коваленка. – Київ : Вид. Ів. Самоненка, 1908. – 190с. : малюнки
1496874
  Абліцов В. Терновий вінок за невсипущі труди нобелівського лауреата // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 193-202. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Поезія Бориса Пастернака.
1496875
  Литвинець М.І. Терновий вогонь : поезії / М.І. Литвинець. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
1496876
  Калинець І. Терновий колір любові : Мала книжка любовної лірики / І. Калинець. – Київ : Факт, 1998. – 116с. – (На схилі тисячоліття). – ISBN 966-7274-36-5
1496877
  Світлична Г.П. Терновий світ : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 70 с.
1496878
  Шевчук В.А. Терновий світ : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с.
1496879
  Гриб А.Є. Терновий спалах : роман-хроніка / Антон Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-2074-9
1496880
  Скригонюк М.І. Терновий україноцвіт : поема / Микола Іванович Скригонюк. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 204 с. – ISBN 978-617-640-314-2


  У пр. № 1713899 напис: Л.В. Губерському від автора. 29 травня 2017 р. Підпис.
1496881
  Скригонюк М.І. Терновий Україноцвіт : поема / М.І. Скригонюк. – Київ : Ліра-К, 2019. – 159, [1] с. – ISBN 978-617-7507-49-8
1496882
  Павленко Л.О. Терновий цвіт : роман / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 302 с.
1496883
  Гренджа-Донський Тернові квіти полонини / Гренджа-Донський. – Харків, 1928. – 68 с.
1496884
  Кагарлицький М. Тернові ружі Галини Менкуш // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 6-7


  Штрихи до творчого портрета знаної бандуристки.
1496885
  Лубківський Р. Тернові сонети // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
1496886
  Ярош Я.Є. Тернові яри / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1991. – 185с.
1496887
  Чобану И.К. Терновник : рассказы / И.К. Чобану. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 88 с.
1496888
  Аришина Н.С. Терновник : стихи / Н.С. Аришина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с.
1496889
  Вордсворт У. Терновник // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 131-137. – ISSN 0130-7673
1496890
  Губенко В. Терноволавровий вінок сонетів : архітектонічно-епічна поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 13-17. – ISSN 0131-2561
1496891
  Губицький Л.В. Терновський Пилип Олексійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 302. – ISBN 96966-8060-04-0
1496892
  Федорова Л. Терновський Пилип Олексійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 234-236. – ISBN 966-02-3530-5
1496893
   Терновський Пилип Олексійович (1838-1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 475. – ISBN 978-966-439-754-1
1496894
   Терновый жребий. – Свердловск, 1976. – 199с.
1496895
  Айзман Д.Я. Терновый куст : пьеса в 4 д. / Д. Айзман. – Пб : ГИЗ, 1920. – 67 с.
1496896
  Гузовата О. Тернопілля 1960. Останній бій УПА // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 16-19. – ISSN 0131-2685


  "Останній бій підпілля ОУН. Вони передруковували ОУНівські агітки, датуючи їх різними датами, щоб створити враження масовості. Вони грабували магазини і вбили офіцера КДБ. Ці люди були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі зброєю в ...
1496897
  Стаховський Дмитро Тернопілля. Дощ, Дністер і Дух Святий // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 8-9 : фото
1496898
  Дубовик Ольга Тернопілля. Нові емоції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 108-111 : фото
1496899
  Равлик Артем Тернопілля. Подарунок від Богородиці : Україна / Равлик Артем, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-25 : Фото
1496900
  Дубовик Ольга Тернопілля. Тепле Поділля / Дубовик Ольга, Сагаль Любомир // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 122-125 : фото
1496901
  Крушинська Олена Тернопілля: церква у скафандрі : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 121 : Фото
1496902
   Тернопіль. – Київ, 1966. – 95 с.
1496903
  Пінь Р.І. Тернопіль : Путівник / Р.І. Пінь. – Львів, 1975. – 63с.
1496904
  Ельгорт Б.Б. Тернопіль : історико-краєзнавчий нарис / Б.Б. Ельгорт, В.Г. Лопата, Ф.Ф. Чернявський. – Львів : Каменяр, 1979. – 86 с.
1496905
  Бойцун Л.С. Тернопіль у плині літ = Ternopil through years = Ternopil w ciagu lat : іст.-краєзнав. замальовки / Любомира Бойцун. – Тернопіль : Джура, 2003. – 390, [2] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ., пол. – Бібліогр.389-390. – ISBN 966-8017-50-1
1496906
  Бурма В.О. Тернопільске озеро. / В.О. Бурма. – Львів : Каменяр, 1974. – 40с.
1496907
   Тернопільский краєзнавчий музей. – Львів, 1986. – 71 с.
1496908
  Волобой П.В. Тернопільська область : географічний нарис / П.В. Волобой. – Київ : Радянська школа, 1959. – 112с. – (Області Української ССР)
1496909
   Тернопільська область // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 4 : фото
1496910
   Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Ковальчук Леонід Якимович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 70-71. – ISBN 978-966-97197-0-6
1496911
   Тернопільський економіко-географічний центр : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Є.П. Качан, М.О. Петрига, М І. Пушкар, Б.І. Заставецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-60. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано процес формування та розвитку наукових напрямків досліджень.
1496912
  Дячок О. Тернопільський катедральний собор: історія будівництва, розвитку та відновлення храму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 224-228. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті досліджено історію пам’ятки барокової архітектури ХVIII століття у місті Тернополі. Висвітлено історичні передумови будівництва костелу, проаналізовано ймовірне авторство цієї споруди, розквіт, руйнування та відновлення храму. Визначено, що ...
1496913
   Тернопільський національний економічний університет очима експертів із європейської асоціації університетів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 9-20. – ISSN 1810-2131
1496914
   Тернопільський національний економічний університет. Професіоналізм, престиж, поступ : [1966-2016] / [Б.П. Адамик та ін. ; редкол.: А.І. Крисоватий (голова) та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 492, [4] с. : іл. + 1 газ. (16 с.). – Імен. покажч.: с. 483-493. – ISBN 978-966-322-428-2
1496915
  Хоменко О. Тернопільський тан з москалями // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 29 січня (№ 2). – С. 4-5


  Книга Миколи Лазаровича "Розпочали стрільці українські з москалями тан..."
1496916
  Панченко О. Тернопільські Болюхи й полтавські Глуховери: життя, віддане Україні, церкві та мистецтву // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 10-11


  Погляд краянина на історії двох родин видатних українців через призму поезій Михайла Ситника.
1496917
   Тернопільські славістичні історикофілологічні читиння. – Тернопіль, 1989. – 256с.
1496918
   Тернопільщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 191 с., іл. : іл. – (Серія : Області Радянської України)
1496919
  Маловічко С.М. Тернопільщина в культорологічних дослідженнях кінця XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маловічко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1496920
  Гошко Ю.Г. Тернопільщина в складі Росії (1810--1815рр) / Ю.Г. Гошко. – Львів, 1957. – 32с.
1496921
  Лавренюк В.А. Тернопільщина туристська / В.А. Лавренюк, В.О. Радзієвський. – Львів, 1983. – 96с.
1496922
  Рахманіна Анастасія Тернопільщина. Лемки та стародавнє пиво / Рахманіна Анастасія, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-58 : фото
1496923
  Гудзевата Марина Тернопільщина. Майбутнє минулого / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 140-145 : фото
1496924
  Ельгорт Б.Б. Тернопільщина. Путівник / Б.Б. Ельгорт, С. Нечай, М. Приходько. – Львів : Каменяр, 1968. – 190 с.
1496925
  Герасимов Володимир Тернопільщина. Спуск під землю : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-45 : Фото
1496926
   Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія / Л. Царик, І. Барна, Ю. Гайда [та ін. ]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 498 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-595-057-9
1496927
  Чижов М.А. Тернопольская область. (Физ.-географ. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Чижов М.А.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. физ. географии. – Тернополь, 1957. – 19л.
1496928
  Васильев Максим Тернопольщина: проблемы и перспективы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 74-76 : фото. – ISSN 1998-8044
1496929
  Стрыгин А.В. Терны: роман и повесть. / А.В. Стрыгин. – М., 1979. – 350с.
1496930
  Журавлева А.Н. Тернь-брень гусельки!.. / А.Н. Журавлева. – Москва, 1979. – 18с.
1496931
  Лебедев Б.В. Теродинамика полимеров / Б.В. Лебедев. – Горький, 1989. – 111с.
1496932
  Орлов Б.В. Теромдинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – Москва : Машиностроение, 1979. – 392 с.
1496933
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1965. – 120с.
1496934
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1975. – 232с.
1496935
  Гудзевата Марина Теропільський вікенд : Україна чудес / Гудзевата Марина, Горобець Сергій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 140-141 : Фото
1496936
  Реєнт О.П. Терор австро-німецьких окупантів і гетьманців щодо селян та робітників // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 130-145. – ISBN 966-00-0025-1
1496937
  Улянич В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921-1933 роках / Володимир Улянич; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 84с. – ISBN 966-608-516-Х
1496938
  Нікітенко К. Терор голодом на Донеччині на початку 1920-х років: розплата за повстанських рух // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 15


  Так уже склалося, що Донеччина як регіон і її жителі в уяві пересічної людини викликають багато асоціацій. Символами краю "призначалися" то авантюрист Артем — керівник маріонеткового уряду прорадянської України, то, через десятиліття, ін. "герої", які ...
1496939
  Дорошко М.С. Терор голодом як інструмент державної політики більшовиків в Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 73-79. – ISBN 978-966-581-772-1
1496940
  Безшкуренко А. Терор голодом як форма геноциду. Голодомор 1932-1933 років // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 64-69
1496941
  Безшкуренко А. Терор голодом як форма геноциду. Голодомор 1932 - 1933 років // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 101-111
1496942
   Терор голодом. Забуттю не підлягає // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 89). – С. 1, 12


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася міжнародна наукова конференція "Штучні голоди в Україні в XX столітті". У роботі конференції, ініційованої ГО "Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса, взяли участь Перший ...
1496943
  Воловина О. Терор голодом: як науково обгрунтувати кількість жертв? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 липня (№ 122/123 ). – С. 13


  "Суперечка про кількість жертв Голодомору розділили наші громади як в Україні, так і за її межами. Деякі підтримають оцінку втрат від семи до десяти мільйонів, а інші вважають втрати у чотири мільйони більш реальними. Перша група спирається на ...
1496944
  Ченцов В.В. Терор проти "реакційного духовенства" / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 299-316. – ISBN 966-00-0025-1
1496945
   Терор проти пам"яті: громадська кампанія проти нових архвних правил // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 1
1496946
  Шалівська З. Терор проти селянства. За співання "Заповіту" й українських народних пісень совєти відправляли у концтабори // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 43). – С. 11


  "Досліджуючи репресії проти конотопських кобзарів у 30-х роках, завдяки допомозі СБУ в Чернігівській області (Конотоп тоді був у її складі), я ознайомилась з їхніми судовими справами. Випадково знайшла й матеріали «трійки» щодо обвинувачення в ...
1496947
  Шевцов Сергій Терор як форма легітимації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.90-104. – ISSN 0235-7941
1496948
  Кашницький М.В. Тероризм- реальна загроза майбутньому України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 11-14.
1496949
  Сенченко М. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 99-142. – ISSN 0130-321Х
1496950
  Сенченко М.І. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу / Микола Сенченко. – Київ : Вид-во Аратта, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-8475-22-1
1496951
  Шулєшко Є.П. Тероризм - загроза суспільству // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-40 : фото
1496952
  Ігнатченко Г.І. Тероризм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1496953
  Рижов І. Тероризм і боротьба з ним: деякі припущення соціально-інформаціологічної парадигми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 94-97
1496954
  Антипенко В.Ф. Тероризм і геополітика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 75-107
1496955
  Підюков П.П. Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення / П.П. Підюков, О.В. Калиновський, Я.Ю. Конюшенко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 224-228. – ISSN 2219-5521
1496956
  Гресько О.В. Тероризм і мас-медіа: світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-62. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про вплив проблеми міжнародного тероризму на діяльність світових мас-медіа. Проаналізовано роботу світових мас-медіа під час подій, пов"язаних з оперативністю журналістів.
1496957
  Целуйко М.Є. Тероризм і міжнародна силова політика держави // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 159-169. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
1496958
  Репецький В. Тероризм і міжнародне право / В. Репецький, В. Лисик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 87-92. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1496959
  Ліпкан В.А. Тероризм і національна безпека України / Володимир Ліпкан. – Київ : Знання України, 2000. – 184с. – ISBN 966-618-111-8
1496960
  Ковальський С. Тероризм на Кіпрі в контексті Близькосхідної безпеки 1970-1980-х рр // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 247-269. – ISSN 2312-6825
1496961
  Ковальський С. Тероризм на Кіпрі в контексті Близькосхідної безпеки 1970-1980-х рр // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 247-269. – ISSN 2312-6825
1496962
  Сабадах А. Тероризм та безпекова політика ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 32-35. – (Політичні науки)


  "Питання тероризму та боротьби з ним стрімко увійшло до наукового, політичного та мас-медійного дискурсу світової спільноти на початку ХХІ ст. Ключовою подією, що сприяло кардинальному переосмисленню загрози, яка виходить від тероризму, стало знищення ...
1496963
  Загурська-Антонюк Тероризм та міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 116-123. – ISSN 2306-6814
1496964
  Вакулич В.В. Тероризм у концептуальних вимірах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 50-59
1496965
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, ІМВ. – Київ, 2010. – 186л. – Бібліогр. : л.168-186
1496966
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1496967
  Канцір В.С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 116-121
1496968
  Андрущенко Т.В. Тероризм у сучасному світі: політико-психологічні аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 7-14


  Розкриваються деякі політико-психологічні аспекти одного із найнебезпечніших явищ сучасного світу - тероризм. Особливо підкреслюється значення інформаційно-ідеологічних, соціальнопсихологічних, культурно-цивілізаційних аспектів протидії міжнародному ...
1496969
   Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми / А.В. Саміло, В.В. Шишко, О.В. Повстин, Р.С. Яковчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 313-319. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1496970
  Авдошин І.В. Тероризм через призму міжнародного гуманітарного права / І.В. Авдошин, Ю.Г. Гуменний // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-95. – ISSN 2222-5374
1496971
  Богуцький П. Тероризм як антиправова соціальна практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 90-96. – ISSN 1026-9932
1496972
  Кубальський В. Тероризм як багатоаспектне соціальне явище // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 100-104
1496973
  Канцір В.С. Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 323-326. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1496974
  Володін П.В. Тероризм як глобальна проблема в сучасному світі // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 157-163
1496975
  Штиря О. Тероризм як головна загроза міжнародній спільноті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 202-204
1496976
  Степанюк Д.Л. Тероризм як екстремальна форма політичного насильства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 71-80
1496977
  Крутов В.В. Тероризм як загроза особистій безпеці / В.В. Крутов, М.М. Мікуліна // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 275-279. – ISSN 1563-3349
1496978
  Канцір В.С. Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 430-435. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1496979
  Канцір В. Тероризм як ознака соціально-психологчної кризи суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 197. – ISSN 0132-1331
1496980
  Сербіна К. Тероризм як проблема інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 164-166.
1496981
  Сахань О.М. Тероризм як прояв деструктивної правосвідомості / О.М. Сахань, Ю.Ю. Калиновський // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 179-187. – ISSN 0201-7245
1496982
  Сердюк К. Тероризм як прояв конфлікту стратегій ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 44-48. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  Стаття аналізує дві різні стратегії культурної ідентичності – глобалізацію та автентизацію. Мета статті – розглянути процес культурної ідентифікації як один з найбільш значущих чинників сучасної політики. Досліджується феномен конфлікту між різними ...
1496983
  Сторожук Д.Ю. Тероризм як різновид соціального конфлікту // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 80-82
1496984
  Крутов В. Тероризм як світова проблема сьогодення // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-9.
1496985
  Гуцал А. Тероризм як системна сила світової дезінтеграції // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-14 : фото, рис.
1496986
  Грембовська Т. Тероризм як соціально-політичне явище: проблеми й тенденції // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 64-73.
1496987
  Тимінська К.О. Тероризм як соціально-політичний конфлікт // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 34-37
1496988
  Грембовська Т. Тероризм як тип політичної поведінки: морально-психологічний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 44-53.
1496989
  Бардін О.М. Тероризм як форма організації і вираження насильницького розв"язання конфлікту // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 134-136
1496990
  Орел Ю.С. Тероризм як форма організованої злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 130-133. – ISSN 1609-0462
1496991
  Яцько А. Тероризм як форма політичної боротьби // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.34-42. – ISSN 0868-8273
1496992
  Поппер О.В. Тероризм як форма соціально-політичної деструкції: причини виникнення та основні тенденції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С.145-152


  У статті аналізується сутність тероризму, яка визначається як деструктивна практика самоствердження волі за допомогою насильства. Боротьба з тероризмом розглядається як одне з найважливіших завдань, від ефективності розв"язання якого залежить ...
1496993
  Чуприна Ю.В. Тероризм як форма соціокультурної деструктивності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 235-237
1496994
  Севрук В.Г. Тероризм, екстремізм, та етнічна злочинність як глобальна загроза національної безпеці України / В.Г. Севрук, С.О. Павленко // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 280-282. – ISBN 978-617-616-070-0
1496995
  Будурович М. Тероризм. Історичні передумови та сучасний розвиток. Психологія тероризму // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 4-8
1496996
  Чеботарьова М.В. Тероризм: виклики і дискурси сучасності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 104-117. – (Філософія ; вип. 39)
1496997
  Коновалова В. Тероризм: проблеми методики розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.721-732
1496998
   Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби : Посібник. – Київ : НАВСУ, 2003. – 452с.
1496999
  Требін М.П. Тероризм: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 40-42. – ISBN 978-966-97734-7-0
1497000
  Томбулатов І. Тероризм: уточнення поняття // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-74
<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,