Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>
1493001
  Молчанова Т. "Трудом залізним торований шлях..." = До 150-річчя від дня народження Остапа Нижанківського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 102-105. – ISSN 0868-4790


  Остап Йосипович Нижанківський (1863-1919) - священик УГКЦ (капелан), композитор, диригент, громадський діяч, автор дуже популярних донині хорових творів ("Гуляли", "З окрушків" на сл. Ю.Федьковича, "В"язанка слов"янських гімнів" та сольних пісень на ...
1493002
  Молоствов Е.М. Труд-строгий учитель / Е.М. Молоствов. – Чебоксары, 1963. – 40с.
1493003
  Власенко М.В. Трудо-правова природа відносин щодо виконання обов"язків судді у вигляді здійснення правосуддя // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 74-79. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1493004
  Ісаєв Ю.В. Трудо-правовий статус керівника підприємства, установи, організації // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 240-243. – ISBN 978-617-625-000-5
1493005
  Іванов С.В. Трудо-правовий статус посадових осіб митної служби // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 236-239. – ISBN 978-617-625-000-5
1493006
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 2. – 1998
1493007
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 3. – 1998
1493008
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 4. – 1998
1493009
  Титарук М.О. Трудова поведінка молоді за умов ринкової економіки / М.О. Титарук. – Київ : Стилос, 1998. – 27с. – ISBN 963-7258-06-6
1493010
  Козуб І.Г. Трудова правоздатність осіб із зниженою працездатністю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 349-352. – ISSN 1563-3349
1493011
  Назаров Д.В. Трудова правосуб"єктність молоді // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 369-374. – ISSN 1563-3349
1493012
  Щербань В.А. Трудова правосуб"єктність професійних спілок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип.333)
1493013
  Костюченко О. Трудова правосуб"єктність як клюовий елемент правового статусу лікаря // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-51
1493014
  Орловський О.Я. Трудова правосуб"єктність як передумова вступу сторін в трудові правовідносини // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.49-52. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1493015
  Гетьманцева Н.Д. Трудова правосуб"єктність як складна юридична конструкція // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 83-92
1493016
  Вавженчук С. Трудова правосуб"єктність: антиномії праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 79-83
1493017
  П"ятковська О.Р. Трудова рееміграція: особливості, фактори та роль у розвитку малого бізнесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 193-199. – ISSN 0321-0499
1493018
  Черленяк І.І. Трудова та нелегальна міграція в прикордонній області: приклад Закарпаття / І.І. Черленяк, І.М. Вашкеба, М.М. Товт // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 122-129
1493019
  Слюсар А.М. Трудова функція керівника підприємства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 78-84. – ISSN 0201-7245
1493020
  Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-93. – Бібліогр.: 9 н. – ISSN 0132-1331
1493021
  Коваленко Р.І. Трудова функція як обов"язкова умова трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 167-187
1493022
  Коваленко Р.І. Трудова функція як обов"язкова умова трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1493023
  Кершенштейнер Г. Трудова школа / Г. Кершенштейнер. – Катеринослав, 1920. – 24с.
1493024
  Шарельман Г. Трудова школа / Г. Шарельман. – Київ, 1921. – 98 с.
1493025
  Лукашенко П. Трудова школа УСРР и початкова школа капіталістичних країн. / П. Лукашенко, М. Штейнгауз. – К., 1931. – 87с.
1493026
  Петруняк О. Трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 166-167. – ISBN 978-966-919-107-6
1493027
  Дорофеев Б.Я. Трудовая Австралия в борьбе за мир и социальный прогресс / Б.Я. Дорофеев. – М., 1980. – 214с.
1493028
  Новикова Е.Ю. Трудовая адаптация мигрантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 136-139. – ISSN 0132-1625
1493029
  Разин А.В. Трудовая активность - важнейший показатель нравственной зрелости личности / А.В. Разин. – М, 1981. – 47с.
1493030
  Томашкевич В.Е. Трудовая активность / В.Е. Томашкевич. – М., 1985. – 208с.
1493031
   Трудовая активность в условиях интенсификации производства. – Киев, 1987. – 82с.
1493032
   Трудовая активность женщин. – К, 1984. – 235с.
1493033
  Костюк Вера Степановна Трудовая активность и механизм ее реализации в условиях перехода к рыночной экономике : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Костюк Вера Степановна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 159л. – Бібліогр.:л.148-159
1493034
  Костюк В.С. Трудовая активность и механизм ее реализации в условиях перехода к рыночной экономике : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк В.С.; КУ им. Шевченко. – Киев, 1992. – 20л.
1493035
  Костюк М.П. Трудовая активность колхозного крестьянства Болоруссии в период победы и упрочения социализма (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Костюк М. П.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1969. – 23л.
1493036
  Рыбцова Л.Л. Трудовая активность личности в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рыбцова Л.Л.; Азерб. гос.ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 23л.
1493037
  Перец Николай Степанович Трудовая активность масс как фактор разрешения противоречий социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Перец Николай Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 20 с.
1493038
  Перец Н.С. Трудовая активность масс как фактор разрешения противоречий социализма. : Дис... Канд. философ наук: 09.00.02 / Перец Н.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1988. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
1493039
  Мариненко Э.П. Трудовая активность молодежи : (реф. библиогр. указ. литературы). / Э.П. Мариненко. – Москва, 1973. – 77с.
1493040
   Трудовая активность молодежи: состояние, пути повышения. – М, 1979. – 140с.
1493041
   Трудовая активность населения. – М, 1986. – 100с.
1493042
   Трудовая активность пенсионеров. – Киев, 1984. – 126с.
1493043
  Межов Павел Ефимович Трудовая активность производственно технической интеллигенции в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Межов Павел Ефимович ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 23 с.
1493044
  Коростелев А.С. Трудовая активность рабочего / А.С. Коростелев. – М, 1973. – 79с.
1493045
   Трудовая активность рабочего класса и крестьянства Ивановской области. – Иваново, 1987. – 116с.
1493046
  Нугаев М.А. Трудовая активность рабочего класса развитого социалистического общества : (теоретико-методологический аспект) / М.А. Нугаев. – Казань : Издательство Казанского ун-та, 1975. – 292, [3] с.
1493047
  Нугаев Магдий Алимжанович Трудовая активность рабочих промышленного предприятия в развитом социалистическом обществе : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Нугаев Магдий Алимжанович; МГУ. – М., 1977. – 40л.
1493048
  Луцкий В.В. Трудовая активность, пути ее повышения. / В.В. Луцкий. – Москва, 1975. – 63с.
1493049
   Трудовая активность: мотивация и стимулы. – Л, 1991. – 125с.
1493050
   Трудовая группа в IV Государственной думе : Обзор деятельности с 15 ноября по 15 декабря 1912 г. – Санкт-Петербург : Типография "Сила", 1913. – 60 с. – Без тит. л.
1493051
  Гофман М.И. Трудовая деятельность -- основа формирования нравственного облика советского человека : Автореф... канд. филос.наук: / Гофман М. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1966. – 21л.
1493052
  Блинов Н.М. Трудовая деятельность как основа социалистического образа жизни / Н.М. Блинов. – М, 1979. – 143с.
1493053
  Арапова Л.И. Трудовая деятельность ленинградцев в период блокады (1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арапова Л.И.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра археологии. – М., 1965. – 18л.
1493054
  Астраханцева И.Ф. Трудовая деятельность шахтеров Кузбасса в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астраханцева И.Ф.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1966. – 15л.
1493055
  Ценципер М.Б. Трудовая деятельность школьного ученического коллектива. / М.Б. Ценципер. – М, 1956. – 112с.
1493056
  Абрамова О.В. Трудовая дисциплина / О.В. Абрамова, В.И. Никитинский. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 191 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 183-189
1493057
   Трудовая дисциплина. – М, 1985. – 96с.
1493058
  Кутырев Б.П. Трудовая дисциплина / Б.П. Кутырев. – Новосибирск, 1988. – 116с.
1493059
  Бородина Н.Н. Трудовая дисциплина и меры её укрепления / Н.Н. Бородина. – М., 1973. – 112с.
1493060
  Бартош Ч.К. Трудовая дисциплина и текучесть кадров / Ч.К. Бартош. – Минск : Беларусь, 1982. – 112 с.
1493061
  Самед-заде Ариф Гулам оглы Трудовая дисциплина как комплексный фактор повышения социальной активности рабочего : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самед-заде Ариф Гулам оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1984. – 24л.
1493062
   Трудовая дисциплина как объект социального планирования в производственных коллективах. – Л, 1971. – 88с.
1493063
  Бушуев А В. Трудовая дисциплина на предприятиях лесной промышленности / А В. Бушуев, В.Н. Смирнов. – Л, 1971. – 140с.
1493064
  Бочков А.Ф. Трудовая дисциплина. / А.Ф. Бочков. – Минск, 1979. – 95с.
1493065
  Юрченко В.С. Трудовая дисциплина. / В.С. Юрченко. – Минск, 1982. – 126с.
1493066
  Михайленко Н.Т. Трудовая дисциплина: теория и практика / Н.Т. Михайленко. – Фрунзе, 1987. – 206 с.
1493067
  Андронов М.В. Трудовая заря : стихи и песни / Михаил Андронов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 71 с. : портор.
1493068
   Трудовая и общественно-политическая активность рабочего класса Урала в условиях социализма. – Свердловск, 1982. – 160с.
1493069
  Медведева Л.М. Трудовая и политическая активность строителей байкало-Амурской железнодорожной магистрали / Л.М. Медведева. – М, 1988. – 140с.
1493070
  Фролкин Николай Михайлович Трудовая иммиграция во Франции в новейшее время (20-е - середина 70-х гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Фролкин Николай Михайлович; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1981. – 44л.
1493071
  Фролкин Н.М. Трудовая иммиграция во Франции в новейшее время. / Н.М. Фролкин. – Киев, 1975. – 286с.
1493072
  Данилова Е.Н. Трудовая иммиграция и рэимиграция духовных христиан в Советскую Россию в 1920-е гг. / Е.Н. Данилова, Н.В. Антонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 14-31. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1493073
  Астемиров З.А. Трудовая колония для несовершеннолетних / Астемиров З.А. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 118 с.
1493074
  Сойфер В. Трудовая миграция в рамках стран СНГ: проблемы теории и практики / В. Сойфер, А. Касумов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 21-26. – ISSN 2074-6040


  Согласно ТК РФ все отношения по регистрации иностранных работников с участием работодателей регламентируются подзаконными (ведомственными) актами, которые не всегда совпадают с нормами и принципами трудового права, с защитой интереса работодателя и ...
1493075
  Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-83. – ISSN 0042-8736
1493076
  Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-83. – Бібліогр.: с. 73, 79-80. – ISSN 0042-8736
1493077
  Элефтерова М.В. Трудовая миграция в России: ее влияние на спрос и предложение рабочей силы на рынке труда // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 2. – С. 49-54. – ISSN 0320-8168
1493078
  Рязанцев С.В. Трудовая миграция в Россию: старые проблемы и новые подходы к регулированию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-14. – (Экономика ; вып. 1). – ISSN 1026-356X
1493079
  Боженко В. Трудовая миграция в странах СНГ // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 56-60.
1493080
  Рязанцев С. Трудовая миграция и диаспоры из стран Закавказья / С. Рязанцев, Н. Попиль // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 7. – С. 75-80.
1493081
  Рязанцев С. Трудовая миграция из Молдовы: социально-экономические и демографические последствия / С. Рязанцев, М. Урсаки // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 59-72
1493082
  Рязанцев С. Трудовая миграция из России и новая российская диаспора за рубежом // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 9. – С. 32-40. – ISSN 0131-2227
1493083
  Максакова Л. Трудовая миграция населення Узбекистана // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 129--148. – ISSN 0207-3676
1493084
  Погудина Ю.Ю. Трудовая миграция рабочей силы в процессе урбанизации Китая после 1978 года // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 43-48. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
1493085
  Капша Т. Трудовая миграция: организационно-правовые аспекты // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 4-15. – ISSN 1810-3081
1493086
  Сухов А.А. Трудовая мобильность при социализме / А.А. Сухов. – Москва, 1981. – 127с.
1493087
  Мухаметлатыпов Ф.У. Трудовая мобильность: методология исследования, реальные тенденции и проблемы управления / Ф.У. Мухаметлатыпов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1990. – 180 с.
1493088
   Трудовая молодость. – Ярославь, 1948. – 120с.
1493089
  Гомзик О.А. Трудовая мотивация персонала в странах с развитой экономикой / О.А. Гомзик, Л.С. Романенко // Продуктивність : Науково-практичний журнал / Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. – Краматорськ, 2006. – № 3. – С. 16-22
1493090
  Роганов Г.Н. Трудовая педагогика. / Г.Н. Роганов. – М.
ч. 2. – 1927. – 191с.
1493091
  Лурье М. Трудовая повинность и рабочий контракт. / М. Лурье, 1918. – 105с.
1493092
  Хмыров С.Б. Трудовая подготовка и профориентация сельских школьников / С.Б. Хмыров. – М, 1985. – 112с.
1493093
   Трудовая подготовка учащихся. – М, 1989. – 79с.
1493094
  Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьлников в условиях научно-технической революции / Батышев С.Я. – Москва : Знание, 1974. – 96 с. – (Новое в жизни, Науке, технике. Серия "Педагогика и психология" ; 11-12)
1493095
  Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников : вопр. теории и методики / Батышев С.Я. – Москва : Педагогика, 1981. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-191 (64 назв.)
1493096
   Трудовая подготовка школьников в СССР и СФРЮ. – М, 1985. – 312с.
1493097
  Баринов И.И. Трудовая политика нацистской Германии на оккупированной Украине и украинские остарбайтеры в 1941-1943 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 83-98. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье освещаются ход, основные принципы и особенности трудовой политики немецкой администрации на оккупированной Украине, а также ряд спорных вопросов, касающихся использования принудительного труда украинского населения.
1493098
  Борисов Л.А. Трудовая поступь: Пром-сть Москвы в десятой пятилетке / Л.А. Борисов. – М, 1981. – 80с.
1493099
  Чхеидзе Д.О. Трудовая поэзия в аджарском устном народном творчестве : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чхеидзе Д.О. ; АН Груз.ССР , Ин-т истории грузинской лит-ры. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
1493100
  Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Бегичев Б.К. – Москва, 1972. – 245 с.
1493101
  Зайцева О.Б. Трудовая правосубъектность как юридическая категория // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 39-46. – ISSN 0132-0769
1493102
   Трудовая смена Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 32с.
1493103
  Дерюгин П.П. Трудовая социализация молодых специалистов социогуманитарного профиля / П.П. Дерюгин, Ю.А. Колесникова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 230-235. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1493104
   Трудовая теория стоимости К. Маркса. – Новосибирск, 1974. – 36с.
1493105
  Бузгалин А.В. Трудовая теория стоимости: проблемы адекватной трактовки и реактуализации / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 94-105. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1493106
  Бодриков М. Трудовая теория ценности: проблемные вопросы в историческом значении // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-129. – ISSN 0042-8736
1493107
  Бодриков М. Трудовая теория ценности: проблемные вопросы и историческое значение // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-129. – Бібліогр.: с. 110-111, 113-114, 116-125,. – ISSN 0042-8736
1493108
   Трудовая Франция против власти монополий. – М, 1973. – 310с.
1493109
  Гладков Н.Г. Трудовая функция рабочих и служащих / Н.Г. Гладков. – Ташкент, 1986. – 88с.
1493110
   Трудовая школа. – М, 1918. – 136с.
1493111
  Шаррельман Г. Трудовая школа / Г. Шаррельман. – М., 1918. – 131с.
1493112
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Болнский. – 2-е изд. – Москва : Госиздат ; Лит.-изд. отд. Нар. комиссариата по Просвещению. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 1. – 1919. – 114 с.
1493113
  Левитин С.А. Трудовая школа / С.А. Левитин. – 2-е изд. – Москва : Литературно-издательский отдел Наркомпроса. – (Теория и практика единой трудовой школы ; Вып.1)
Т. 1 : Теория и принципы. – 1919. – 140 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1493114
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Болнский. – Москва : Лит.-изд. отд. Нар. комиссариата по Просвещению. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 1. – 1919. – 114 с.
1493115
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Болнский. – Москва : Госиздат. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 2 : Трудовая школа второй ступени; Учитель трудовой школы. – 1919. – 106 с.
1493116
   Трудовая школа в деревне. – М, 1925. – 191с.
1493117
  Болтунов А.П. Трудовая школа в психологическом освещении. / А.П. Болтунов; А.П. Ботунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Моск. акц. изд., 1926. – 180 с. – Экз. деф., отсутств. с. 1-6 (Предисловия к 1 и 2 изд.)
1493118
   Трудовая школа в свете истории и современности. – Л, 1925. – 277с.
1493119
  Федоров-Гартвиг Трудовая школа и коллективизм / Федоров-Гартвиг. – 2-е изд. – М., 1918. – 80с.
1493120
  Синицкий Л.Д. Трудовая школа, / Л.Д. Синицкий. – Х., 1919. – 190с.
1493121
  Рыженков Т.А. Трудовая эквивалентность, как экономическая категория. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Рыженков Т.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1493122
  Пономареко В. Трудовая эмиграция и развитие науки в Украине // Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С. 12-14.
1493123
   Трудове виховання. – К, 1978. – 112с.
1493124
   Трудове виховання в дитячих будинках. – К, 1952. – 128с.
1493125
  Максименко С.Д. Трудове виховання в сім"ї / С.Д. Максименко, І.Д. Бех. – К., 1983. – 77с.
1493126
  Мельниченко Ф Б. Трудове виховання в школі-інтернаті / Ф Б. Мельниченко, . – К., 1964. – 208с.
1493127
  Матюша І.К. Трудове виховання в школі / І.К. Матюша. – К., 1969. – 216с.
1493128
  Тхоржевський Д.О. Трудове виховання і професійна орієнтація школярів / Д.О. Тхоржевський, І.М. Назимов. – К., 1979. – 48с.
1493129
  Ткаченко І.Г. Трудове виховання старшокласників. / І.Г. Ткаченко. – К., 1971. – 144с.
1493130
  Діденко Л.Я. Трудове виховання та формування нової людини / Л.Я. Діденко. – Київ, 1969. – 35с.
1493131
  Кобиляцький І.І. Трудове виховання учнів / І.І. Кобиляцький. – Чернівці, 1958. – 66с.
1493132
  Мельниченко Б.Ф. Трудове виховання учнів 5-8 класів шкіл=інтернатів УСРСР : Дис... канд.пед.наук: / Мельниченко Б.Ф.; Досл.ін-т педагогіки УРСР. – К., 1965. – 357л. – Бібліогр.:л.339-=357
1493133
   Трудове виховання учнів допоміжної школи. – К, 1984. – 81с.
1493134
  Уманська Л.В. Трудове виховання школярів у сім"ї / Л.В. Уманська. – Київ : Радянська школа, 1958. – 32 с.
1493135
  Куренда В. Трудове законодавство і конституційні права громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-26.
1493136
  Комаров В.А. Трудове законодавство і сучасність // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 28-35.
1493137
  Мельник К.Ю. Трудове законодавство та належний нагляд і контроль за його дотриманням як чинник забезпечення соціальної безпеки в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7069-63-7
1493138
  Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації / М.М. Феськов. – Київ : Знання, 2005. – 276с. – ISBN 966-346-029-6
1493139
  Головко С. Трудове законодавство: реформування з тимчасовим результатом // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1493140
  Рибачук М.Ф. Трудове и атеістичне виховання населення у системі соціалістичного способу життя / М.Ф. Рибачук. – Київ, 1976. – 48с.
1493141
  Сергієнко Д.Л. Трудове і політехнічне навчання в загальноосвітній сільській школі в період будівництва соціалізму і поступового переходу до комунізму (1938-1941 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 32-38. – (Серія історії ; № 11)
1493142
  Белінська А. Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 211-212
1493143
   Трудове на преподавателите от ВИАС : Библиографически указател 1942-1978. Геодезически факултет. – София, 1982. – 273с.
1493144
   Трудове навчання. – К, 1978. – 143с.
1493145
  Римаренко В.Є. Трудове навчання в V-VIII класах / В.Є. Римаренко. – К., 1965. – 159с.
1493146
   Трудове навчання в шкільних майстернях. – вид. 5-е. – К, 1975. – 200с.
1493147
   Трудове навчання в школі. – К
1. – 1968. – 152с.
1493148
   Трудове навчання в школі. – К
2. – 1970. – 152с.
1493149
   Трудове навчання в школі. – К
3. – 1971. – 128с.
1493150
   Трудове навчання в школі. – К, 1984. – 81с.
1493151
  Соловей М. Трудове навчання вихованців у дитячих будинках Донбасу (1945 - 1985 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 60-61
1493152
  Садовий М. Трудове навчання та виховання учнів як основа профорієнтації роботи в умовах нової парадигми освіти / Микола Садовий // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 16-21. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті розглядаються окремі ідеї О.В. Гіталова щодо проблеми розвитку та становлення трудового навчання та виховання у нових умовах роботи основної, старшої та профільної школи. На цій основі розглянуті шляхи реформування загальної середньої освіти, ...
1493153
  Сергієнко Д.Л. Трудове політехнічне навчання в сільській школі в період індустріалізації країни (1926-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 41-49. – (Серія історії ; № 10)
1493154
  Хуторян Н. Трудове поравопорушення як підстава матеріальної відповідальності // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.105-110. – ISSN 1561-4999
1493155
  Прокопенко В.І. Трудове право : Курс лекцій / В.І. Прокопенко. – Київ : Вентурі, 1996. – 224с. – ISBN 5-7707-9598-0
1493156
  Гирич О.Г. Трудове право : Курс лекцій для студ. юрид. вузів та факультетів / О.Г. Гирич; Відп. ред. В.Л. Оробей. – Київ : Вілбор, 1999. – 208c. – ISBN 966-7247-07-4
1493157
  Гирич О.Г. Трудове право / О.Г. Гирич. – К., 1999. – 208с.
1493158
  Сергієнко В.В. Трудове право : конспект лекцій / Сергієнко В.В., Топоркова М.М. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 380 с.
1493159
   Трудове право : підручник / [В.В. Жернаков та ін.] ; за заг. ред. В.В. Жернакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 494, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 485-486. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-458-315-9
1493160
   Трудове право : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Іншина та В.І. Щербини ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : НікаНова, 2012. – 559, [1] с. – Кол. авт. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 541-559. – ISBN 978-966-2526-38-2
1493161
   Трудове право : підручник / [Жернаков В.В. та ін.] ; за заг. ред. В.В. Жернакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 494, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-458-315-9
1493162
   Трудове право : підручник / [О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.М. Ярошенка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2017. – 557, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 553-558. – ISBN 978-966-937-195-9
1493163
  Венедіктов С.В. Трудове право в державах Європи : підручник / С.В. Венедіктов, Г.О. Спіцина. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-698-8


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1493164
  Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу : монографія / Рим О.М., М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Галич-Прес, 2020. – 595, [1] с. – Бібліогр.: с. 483-595 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7617-49-4
1493165
  Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Рим Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 35 с. – Бібліогр.: 73 назви
1493166
  Сімутіна Я. Трудове право Європейського Союзу: перспективи та виклики для України (Рецензія на монографію Олени Рим "Трудове право Європейського Союзу") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 188-192. – ISSN 1026-9932
1493167
  Жернаков В.В. Трудове право на шляху України до Європи: теоритичні та практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 115-119
1493168
  Венедіктов С.В. Трудове право Сполучених Штатів Америки / С.В. Венедіктов. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 167, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-32-8


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1493169
  Бірюкова А.Г. Трудове право та трудове законодавство: проблеми співвідношення : монографія / А.Г. Бірюкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харьков : Панов А.М., 2016. – 401, [1] с. – Бібліогр.: с. 371-401 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-520
1493170
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник / В.І. Прокопенко. – Харків : Консум, 1998. – 480с. – ISBN 966-7124-29-0
1493171
   Трудове право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 288с. – ISBN 966-7302-82-2
1493172
  Карпенко Д.О. Трудове право України : Курс лекцій / Д.О. Карпенко. – Київ : МАУП, 1999. – 187с. – ISBN 966-7299-73-9
1493173
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник / В.І. Прокопенко. – Вид. 2-ге. стереот. – Харків : Консум, 2000. – 480с. – ISBN 966-7124-29-0
1493174
   Трудове право України. – Київ : Знання, 2000. – 564 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-015-5


  Це підручник нової генерації: його створено на новій концептуальній основі та з урахуванням нових реалій на ринку праці України. Його найважливіша ознака — сучасний підхід до правового регулювання трудової діяльності. За структурою підручник ...
1493175
   Трудове право України : Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2001. – 564с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-091-0


  Цей концептуально новий підручник, орієнтований на трудове право західних країн з ринковою економікою, створено з урахуванням -сучасних реалій на ринку праці України, чинних нормативно-правових актів у сфері праці України, кращого світового досвіду у ...
1493176
   Трудове право України : Збірник нормативно - правових актів. – Харків : Консум, 2001. – 464с. – ISBN 966-7124-96-7
1493177
  Дмитренко Ю.П. Трудове право України : Курс лекцій / Ю.П. Дмитренко; Інститут післядипломної освіти КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2001. – 164с. – ISBN 96695792-8-7
1493178
  Бойко М.Д. Трудове право України : Навчальний посібник.Курс лекцій / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 335с. – ISBN 966-7984-03-6
1493179
  Болотіна Нінель Борисівна Трудове право України : Практикум / Болотіна Нінель Борисівна. – Київ : Вікар, 2002. – 147с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-42-4


  Цей концептуально новий підручник, орієнтований на трудове право західних країн з ринковою економікою, створено з урахуванням -сучасних реалій на ринку праці України, чинних нормативно-правових актів у сфері праці України, кращого світового досвіду у ...
1493180
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник для студ. юридичних вищ. навч. закл. / В.І. Прокопенко. – 3-те вид. перероб. та доп. – Харків : Консум, 2002. – 528с. – ISBN 966-7124-29-0
1493181
   Трудове право України : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – Київ : ІнЮре, 2003. – 536с. – ISBN 966-8088-12-3


  Розкрито основні інститути сучасного трудового права України на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування.
1493182
  Болотіна Б Н. Трудове право України : Підручник / Б Н. Болотіна. – Київ : Вікар, 2003. – 725с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-51-3
1493183
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Курс лекцій / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-243-8( Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 128с.
1493184
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навчальний посібник для студентів вищ.навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-258-6 (Ч.2))
Ч.2. – 2003. – 136с.
1493185
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навч. пос. для студ. навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-287-Х (Ч.3)
Ч.3. – 2003. – 104с.
1493186
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навч. пос. для студ. навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-336-1 (Ч.4)
Ч.4. – 2003. – 152с.
1493187
   Трудове право України : Академічний курс. Підручник. – Київ : А.С.К., 2004. – 608с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-319-069-8
1493188
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник / Н.Б. Болотіна. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2004. – 725с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-64-5
1493189
   Трудове право України : Академічний курс; Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – Київ : ІнЮре, 2004. – 536с. – ISBN 966-313-160-8


  Розкрито основні інститути сучасного трудового права України на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування.
1493190
   Трудове право України : Навч. посібник. – Київ : Істина, 2005. – 208с. – ISBN 966-7613-69-0
1493191
  Бойко М.Д. Трудове право України : Навчальний посібник.Курс лекцій / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2005. – 336с. – ISBN 966-7984-03-6
1493192
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник / Н.Б. Болотіна. – 4-тє вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 725с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-83-1
1493193
   Трудове право України : Академічний курс. Підручник для студ. юрид. спец. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2006. – 544 с. – ISBN 966-313-269-8
1493194
   Трудове право України : Науково-інформаційний журнал. – Харків, 2006-
№ 1. – 2006
1493195
  Жарков Г.М. Трудове право України : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Жарков Г.М. – Київ : Ленвіт, 2007. – 428с. – ISBN 966-8995-12-0
1493196
  Бойко М.Д. Трудове право України : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 312с. – ISBN 966-326-187-0
1493197
   Трудове право України : підручник для студентів вищ. навч. закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, І.М. та ін. Якушев; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я., Синчук С.М. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Ін Юре, 2007. – 536 с. – ISBN 978-966-313-350-8
1493198
   Трудове право України : навч. посібник. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Істина, 2007. – 208 с. – ISBN 966-7613-69-0
1493199
   Трудове право України. – Харків
№ 1(2). – 2007
1493200
  Бойко М.Д. Трудове право України : зразки документів, коментарі, роз"яснення: навчально-практичний посібник / М.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. та переробл. – Київ : Атіка, 2008. – 280с. – ISBN 966-326-210-9
1493201
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : навчальий посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-346-440-4
1493202
  Бойко М.Д. Трудове право України : навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-326-288-8
1493203
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 860с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-418-3
1493204
  Прилипко С.М. Трудове право України : підручник / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 663, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-8716-84-3
1493205
  Щербина В.І. Трудове право України : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / В.І. Щербина ; за ред В.С. Венедіктова. – Київ : Істина, 2008. – 384 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-8909-23-8
1493206
  Теліпко В.Е. Трудове право України : навчальний посібник / В.Е. Теліпко В.Е., Дутова ; за заг.ред.В.Е.Теліпко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-364-910-8
1493207
  Дмитренко Ю.П. Трудове право України : підручник / Ю.П. Дмитренко ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 624с. – ISBN 978-966-667-340-7
1493208
   Трудове право України / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Істина, 2009. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1493209
   Трудове право України : (основи теорії трудового права) : [навч. посібник] / [В.В. Бонтлаб та ін. ; за заг. ред. В.Л. Костюка] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Нац. ун-т "Остроз. акад.", ТОВ "Незалежна юрид. компанія". – Київ : Промінь, 2010. – 279, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 264-279, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8512-37-7
1493210
   Трудове право України / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2010. – 208 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1493211
  Бойко М.Д. Трудове право України : нвчальний посібник / М.Д. Бойко ; МОН України. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-326-356-4


  Зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми "Трудове право" для вищих навчальних закладів за спец. "Правознавство"
1493212
   Трудове право України : підручник для студентів ВНЗ : [академ. курс] / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 4-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 532, [4] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-443-7
1493213
  Мельник К.Ю. Трудове право України : підручник / К.Ю. Мельник ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Храків : Золота миля, 2014. – 479, [1] с. – 20-річчю Харків. нац. ун-ту внутр. справ присвяч. - Слов.: с. 472-474. - Предм. покажч.: с. 475-479. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-617-7064-30-4
1493214
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-313-3
1493215
  Іншин М.І. Трудове право України : підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина. – Харків : Диса плюс, 2014. – 499, [1] с. – Покажч.: с. 494-499. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7064-19-9


  На форз. екз. № 1684769 дарчий надпис: Шановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями та вдячністю від авторів 03.03.2014 р.
1493216
   Трудове право України : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 172, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-166. – ISBN 978-611-01-0510-1
1493217
  Волошина С.М. Трудове право України : навч. посібник / [С.М. Волошина, А.М.Соцький, В.І. Щербина] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 187, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7096-36-7
1493218
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін. ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника] ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правн. наук, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т права ім. І. Малиновського [та ін.]. – Київ : Леся, 2015. – 531, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 530. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7166-33-5
1493219
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 555, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-647-7
1493220
  Кучма О.Л. Трудове право України : практикум / О.Л., Кучма, Л.М., Сіньова, С.М. Черноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2017. – 149, [2] с. – Бібліогр.: с. 132-149. – ISBN 978-617-7480-28-9
1493221
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 594-595. - Термінол. словник: с. 547-561. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розділів та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1493222
  Кисельова О.І. Трудове право України : навч. посібник / О.І. Кисельова, Т.А. Кобзєва ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 308, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-308. – ISBN 978-966-657-685-2
1493223
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2018. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. в кінці книги: с. 594-595. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1493224
  Трюхан О.А. Трудове право України : навч.-метод. посібник для студентів ф-ту адвокатури / О.А. Трюхан ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. труд. права соц. забезпечення. – Одеса : Гельветика, 2018. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-966-916-605-0
1493225
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації європ. соціального права ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; Нац. ун-т "Остроз. Академія". – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2019. – 593, [7] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1493226
  Кравченко І.М. Трудове право України : практикум / І.М. Кравченко ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в кінці частин. – ISBN 978-617-7910-59-5
1493227
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин, В.І. Щербина, С.Я. Вавженчук та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації європ. соц. права ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; Нац. ун-т "Остроз. Академія". – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер : Буква Закону, 2020. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 594-595. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1493228
  Щербина В.І. Трудове право України : підручник. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 551, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7611-89-8
1493229
  Кравченко І.М. Трудове право України : практикум / І.М. Кравченко ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2021. – 475, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в кінці частин. – ISBN 978-617-7910-59-5
1493230
  Гончарова Г.С. Трудове право України у запитаннях та відповідях : навч.-довід. посібник : нормат. акти подані за станом на 1 жовт. 2007 р. / Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, С.М. Прилипко. – Харків : Одіссей, 2008. – 663, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-633-676-0
1493231
  Лавриненко О.В. Трудове право України як сучасна синергетична система (філософсько-правові та методологічні аспекти) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-27
1493232
  Пожарова О.В. Трудове право України: проблемні питання // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 205-207. – ISBN 978-966-02-9034-1
1493233
   Трудове право України: прядок ведення та оформлення кадрових документів : навч. посібник для студентів ВНЗ / К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус; К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус ; за заг ред. Пастухова В.П. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2006. – 279, [1] с. : табл. – ISBN 966-8533-44-5
1493234
  Занфірова Тетяна Трудове право як синергетична система // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 74-79
1493235
  Щербіна В. Трудове право як цивілізаційна цінність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 206-212


  У статті виявлено та з"ясовано значення сучасного трудового права для прогресивного розвитку економіки, суспільства і держави, розкрито його значення у правовому регулюванні праці.
1493236
  Прокопенко В.І. Трудове право. / В.І. Прокопенко. – К, 1966. – 84с.
1493237
  Бойко М.Д. Трудове право. Зразки документів, коментарі, роз"яснення : Навчальний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 319с. – ISBN 966-7984-04-4
1493238
  Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення : Навч.-методична розробка / В.Г. Короткін. – Київ : МАУП, 1999. – 88с. – ISBN 966-7312-75-5
1493239
  Жернаков В.В. Трудове правовідношення як складне явище в трудовому праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 134-147. – ISSN 0201-7245
1493240
  Полішко Н.Л. Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності працівника // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 59-66. – ISSN 2222-5374
1493241
  Постригань Т.Л. Трудовий аспект в корпоративних правовідносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 54-57
1493242
  Халепо Т.І. Трудовий героїзм українського народу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / Т.І. Халепо. – Київ : Радянська Україна, 1957. – 47 с.
1493243
  Потопахіна О.М. Трудовий договір - засіб забезпечення безпечних і здорових умов праці // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 105-107. – ISBN 978-966-927-199-0
1493244
  Свічкарьов Я. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: особливості робочого часу // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 35-40. – ISSN 2311-4894
1493245
  Тищенко О.В. Трудовий договір з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-2278-10-9
1493246
  Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України : Навч. посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Поливода, 2002. – 124с. – ISBN 966-8037-01-4
1493247
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 184-205
1493248
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1493249
  Прокопенко В.І. Трудовий договір і трудові правовідносини. / В.І. Прокопенко. – К, 1971. – 187с.
1493250
  Іншин М. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 192-196. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено аналізу існуючих позицій щодо визначення сутності, змісту, значення та особливостей трудового договору та відповідних нормативно-правових актів.
1493251
  Козуб І. Трудовий договір про дистанційну роботу в системі трудових договорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 118-126. – ISSN 2663-5313
1493252
  Козуб І. Трудовий договір про надомну роботу / І. Козуб, К. Малофій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 63-68. – ISSN 2663-5313
1493253
  Шурхал І. Трудовий договір як інститут трудового права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 74-75
1493254
  Аббасова С.І. Трудовий договір як основна форма реалізації права на працю / С.І. Аббасова, А.В. Брусенцев // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 17-19
1493255
  Слома В.М. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 22-26
1493256
  Вишновецька С.В. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин / С.В. Вишновецька, Л.Г. Такаджі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 124-129. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1493257
  Якушев І. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 74-78. – ISSN 2409-4544
1493258
  Коваленко О.О. Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 37-42. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
1493259
  Вайленко Г.О. Трудовий договір як сучасна форма реалізації права на працю: перспективи правового врегулювання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 35-39. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1493260
  Сімутіна Я.В. Трудовий договір як юридичний факт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 283-290. – ISSN 2078-9165
1493261
  Голеня Є.Ф. Трудовий договір. / Є.Ф. Голеня. – 3-е вид. – К., 1977. – 32с.
1493262
  Домбругова А. Трудовий договір: деякіпитання розірвання з ініціативи власника // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.58-65. – ISBN 966-667-078-Х
1493263
  Бойко М.Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2009. – 308 с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-326-320-5
1493264
  Кір"ян Т. Трудовий дохід як форма інвестицій у людський капітал (методологійний аспект) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1493265
  Саженюк С.Н. Трудовий і ратний подвиг залізничників України в перший період Великої Вітчизняної війни (1941-1942 pp.) / С.Н. Саженюк, І.В. Мазило // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 18-25. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании анализа архивных материалов, периодики военных лет и других источников освещаются ратные и трудовые подвиги рабочих-железнодорожников Украинской ССР по обеспечению потребностей фронта в первый период Великой Отечественной войны ...
1493266
  Хвощ М. Трудовий кодекс: під "оком" камер і "вухом" диктофонів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1493267
  Пятина В.А. Трудовий колектив і його роль в управлінні підприємством. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Пятина В.А.; Одеськ.держ.ун-т. – Одесса, 1994. – 19л.
1493268
  Габорець В.С. Трудовий колектив і соціалістичне змагання / В.С. Габорець, В.П. Мельник. – Ужгород, 1982. – 80с.
1493269
  Верников М.М. Трудовий колектив і формування комуністичної свідомості особи (Соціально-філософський аналіз проблеми) / М.М. Верников. – Київ, 1982. – 48с.
1493270
  Солдатов В.І. Трудовий колектив соціалістичного суспільства / В.І. Солдатов. – Київ, 1980. – 102с.
1493271
  Іларіонова С.І. Трудовий колектив та його роль у трудових відносинах // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 90-91. – ISBN 978-617-7069-63-7
1493272
  Шамшина І.І. Трудовий колектив як суб"єкт соціально-партнерських відносин у сучасному трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 258-263. – ISSN 1563-3349
1493273
  Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.186-189. – ISSN 1727-1584
1493274
  Довжич К.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права в Україні та країнах Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Довжич Катерина Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1493275
  Лазор В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
1493276
  Горовський Трудовий колеткив - школа інтернаціонального гарту / Горовський, О.Т. Богданов. – К, 1975. – 48с.
1493277
  Гошуляк Іван Трудовий конгрес і проблема соборності України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 160-172. – ISBN 978-966-02-4770-3
1493278
  Грузінова Л. Трудовий контракт: у чому специфіка? / Л. Грузінова, А. Грузінов // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 10)
1493279
  Мельник В.В. Трудовий конфлікт та трудовий спір: розмежування понять // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 210-213. – ISBN 978-617-7450-09-1
1493280
  Саженюк С.Н. Трудовий подвиг робітників України у Великій Вітчизняній війні / С.Н. Саженюк. – Київ : Вища школа, 1985. – 112 с. – Бібліогр.: с. 96-112


  Анотація: Монографія присвячена 40-річчю Перемоги радянського народа у Великій Вітчизняній війні, трудовий героїзм робітничого класу України у першій період війни (1941-1942 рр.)
1493281
  Стаховський В.І. Трудовий поступ Радянської України / В.І. Стаховський. – Київ, 1981. – 129с.
1493282
  Ткаченко А.М. Трудовий потенціал - основний фактор у процесі виробництва / А.М. Ткаченко, О Н. Зубарєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2319-322. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1493283
  Нагорна А.М. Трудовий потенціал в Україні: медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 70-79. – ISSN 2413-7944
1493284
  Оленцевич Н.В. Трудовий потенціал в умовах переходу до ринкових відносин: формування та використання : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Оленцевич Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 1995. – 22 с.
1493285
  Потапова Алла Трудовий потенціал Волинської області: його зміст і значення в умовах ринкової економіки / Потапова Алла, Лемехова Анастасія // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 80-84 : табл.. рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
1493286
  Титова Н.А. Трудовий потенціал і його реалізації в умовах формування регіонльних ринків праці (питання теорії та практики : Автореф... докт. екон.наук: 08.09.02 / Титова Н. А.; НАН Укр., Ін-т регіонльн. дослідж. – Львів, 1996. – 48л.
1493287
  Приймак В.І. Трудовий потенціал і механізм його реалізації в регіоні / В.І. Приймак; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 383с. – ISBN 966-613-127-7
1493288
  Костів В.Я. Трудовий потенціал і передумови його ефективної зайнятості в перехідний період : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.09.02 / Костів В. я.; НАН України, Ін-т регіонал. досл. – Львів, 1996. – 24 с.
1493289
  Номер О.В. Трудовий потенціал регіону як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 232-237. – Бібліогр.: 26 назв.
1493290
  Ковальов В.М. Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Слов"янськ : Друкарський двір, 2011. – 204 с. – ISBN 978-966-1528-41-2
1493291
   Трудовий потенціал України : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11. – ISSN 1810-3944
1493292
  Грішнова О.А. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку : монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси : Маклаут, 2011. – 358, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-337. – Бібліогр.: с. 338-358 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-22-00-17-1
1493293
  Білорус Т. Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність категорії "трудовий потенціал країни", що розглядається як її основний стратегічний ресурс. Особливу увагу приділено аналізу сучасних тенденцій руйнування трудового потенціалу України, шляхам формування стратегії його ...
1493294
  Коваленко І.Ю. Трудовий потенціал як основний фактор ефективності виробництва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 209-216.
1493295
  Бабенко А.Г. Трудовий потенціал як пріоритетний сегмент регульованої ринкової економіки / А.Г. Бабенко, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 41-45. – ISSN 2409-1944
1493296
  Коваленко Р.І. Трудовий потенціал як складова соціальної безпеки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 86-92. – ISSN 2617-5967


  "У статті досліджується адаптація національного законодавства до норм Європейського Союзу. Визначаються основні складові соціальної безпеки. Встановлюється місце трудового потенціалу в системі соціальної безпеки".
1493297
  Ковальов В. Трудовий потенціал як структуроутворювальний елемент виробничого потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1493298
  Галаз Л.В. Трудовий потенціал як фактор економічного зростання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 19-23. – ISSN 0321-0499
1493299
  Германюк Н.В. Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 50-55
1493300
  Мельничук О.П. Трудовий потенціал: активізація його розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 75-83. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
1493301
  Кайдалова В.Ф. Трудовий спір як предмет судового розгляду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1493302
  Скляревська Х.. Трудовий стаж за відсутності трудової книжки: позиція ВС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 27
1493303
  Андріів В.М. Трудовий стаж за законодавством України : 12.00.05:Дис....канд.юридичних наук / Андріів В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 175л. – Бібліогр.: С.151-165
1493304
  Андріїв Василь Михайлович Трудовий стаж за законодавством України : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Андріїв Василь Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 18л.
1493305
  Безугла Я.І. Трудовий стаж і його юридичне значення / Я.І. Безугла. – Киев : Знання, 1979. – 48 с. – (Товариство "Знання". Серія 13: Юридична ; 3)
1493306
  Томчук П.В. Трудовий характер соціалістичного сопособу життя. / П.В. Томчук. – К., 1980. – 48с.
1493307
  Солошко Трудовий шлях колективу ХТЗ / Солошко, Г.И. Макеєва. – К, 1962. – 144с.
1493308
  Колесниченко Д.А. Трудовики в период первой российской революции / Д.А. Колесниченко. – М., 1985. – 319с.
1493309
  Никітенко Р. Трудові аспекти договору концесії // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 22-24
1493310
  Волохов А. Трудові бар"єри. Чи важко іноземцям отримати роботу в Україні? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 33
1493311
  Галайчук Т. Трудові будні без трудових книг? // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 35
1493312
   Трудові відносини в Україні : Нормативні документи. Зразки документів. Коментарі. – Київ : "Медінформ", 2006. – 328 с. – ISBN 966-409-004-2
1493313
  Новак І. Трудові відносини в Україні: сучасні тенденції та проблеми регулювання // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 101-108.
1493314
  Новак І. Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-25
1493315
  Павлів-Самоїл Трудові відносини працівників-мігрантів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 121-125. – (Юридична ; Вип. 1)
1493316
  Василенко П. Трудові відносини у дзеркалі соціального діалогу // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-12
1493317
  Терлюк І. Трудові відносини у контексті правової політики українських національних державних формацій (1917-1921 рр.): законодавчий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 316-322. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1493318
  Маргіта М.В. Трудові відносини: інституційний підхід до їх аналізу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 32-35. – (Економіа ; Вип. 25)
1493319
  Сухачов С.Я. Трудові відносини: соціальний механізм функціонування : монографія / С.Я. Сухачов; МОНУ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; Польське наукове т-во в Житомирі. – Житомир : В.Б. Котвицький, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-96815-7-7
1493320
  Самолюк Н.М. Трудові договірні відносини : навч. посібник / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 341, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-327-397-6
1493321
  Пижова М. Трудові договори під час війни: актуальні питання і новели законодавства / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 6 червня (№ 21/22). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1493322
  Жигалкін П.І. Трудові договори, укладені на певний строк // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 40-46
1493323
  Лось В. Трудові договори: додержання законодавства про працю // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 8
1493324
  Дзера О.В. Трудові доходи громадян / О.В. Дзера. – К., 1990. – 48с.
1493325
  Лісевич І.Т. Трудові звершення киян у восьмій п"ятирічці (1965-1970 рр.) / І.Т. Лісевич. – Київ, 1971. – 31с.
1493326
  Андрієнко Л.В. Трудові звершення хліборобів України : [з досвіду організаторскої роботи парт. організацій України в боротьбі за збільшення виробництва зерна] / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1972. – 117 с.
1493327
  Оржеховська В.М. Трудові канікули старшокласника / В.М. Оржеховська. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112 с.
1493328
  Максименко В.Ф. Трудові колективи в системі радянської соціалістичної демократії / В.Ф. Максименко. – К., 1976. – 164с.
1493329
  Кучернюк М.Ф. Трудові колективи і реформа школи / М.Ф. Кучернюк. – К., 1989. – 46с.
1493330
  Ширяєв Ю.І. Трудові колективи у структурі суспільства. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1989. – 45с.
1493331
  Ямполь В.В. Трудові колективи УРСР у боротьбі за раціональне використання ресурсів у промисловості (1976-1985 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 89-93. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Розкриваються основні напрями і форми діяльності трудових колективів УРСР по раціональному використанню ресурсів у промисловості республіки в роки десятої - одинадцятої п"ятирічок.
1493332
  Пошелюзний С. Трудові контракти спортсмена: особливості укаладання та розірвання // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 20-21
1493333
  Грузінов Трудові конфлікти за проектом Трудового кодексу України / Грузінов, а., Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 30-31
1493334
  Чередніченко В. Трудові мігранити / В. Чередніченко, Т. Ященко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 22-23
1493335
  Малиновська О.А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 82-93. – ISSN 1562-0905
1493336
  Якуц І.Б. Трудові мігранти у сучасному виборчому процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 659-665. – ISSN 1563-3349
1493337
  Стрельникович С. Трудові мобілізаційні кампанії до Німеччини / розмову вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Вересень (№ 17). – С. 5-9
1493338
  Білан В.Ю. Трудові подвиги комсомольців і молоді у відбудові вугільної промисловості Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945). / В.Ю. Білан. – 21с.
1493339
  Гудзенко П.П. та інші Трудові почини робітничого класу / П.П. та інші Гудзенко. – К, 1980. – 339с.
1493340
  Цебенко С.Б. Трудові права в католицькій і православній інтерпретації // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 65-81. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1493341
  Фурлет Н. Трудові права керівника вищого навчального закладу // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 475-478. – ISBN 978-966-7067-18-2
1493342
  Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-65. – ISSN 0132-1331
1493343
  Ульська О. Трудові права підлітків: проблеми правореалізації в умовах формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 154-156.
1493344
  Боєва О.С. Трудові права та їх захист - складова інституту прав людини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 77-83. – ISSN 2413-1342
1493345
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2005. – 348с. – ISBN 966-8062-86-8
1493346
  Роїна О. Трудові правовідносини // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-26.
1493347
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 3-є вид., змін. – Київ : КНТ, 2007. – 348с. – ISBN 978-966-373-231-2
1493348
  Голосніченко Д.І. Трудові правовідносини в ІТ-сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 11-18. – ISSN 2308-9636
1493349
  Карпенко Д.О. Трудові правовідносини випускників професійно-технічних училищ / Д.О. Карпенко. – Київ : Знання, 1982. – 43, [2] с. – (Серія XIII "Юридична" ; Вип. № 10). – ISBN 966-8062-86-8
1493350
  Головань Т.Г. Трудові правовідносини за суміщенням професій (посад): особливості підстави виникнення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 321-323. – ISBN 966-660-151-6
1493351
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця - фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-295. – ISBN 978-617-7069-14-9
1493352
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця – фізичної особи
1493353
  Кривов В. Трудові правовідносини на сучасному етапі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64
1493354
  Ганечко О.М. Трудові правовідносини у сфері оплати праці в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Ганечко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. Академія", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Остріг, 2018. – 384 арк. – Додатки: арк. 379-384. – Бібліогр.: арк. 340-378
1493355
  Ганечко О.М. Трудові правовідносини у сфері оплати праці в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Ганечко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
1493356
  Вишновецька С. Трудові правовідносини як об"єкт дослідження науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.60-64
1493357
  Мигаль С.М. Трудові профспілкові права в контексті глобалізації економіки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-28.
1493358
  Мохначук С.С. Трудові ресурси і їх використання : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 15-30
1493359
  Коваленко Г.М. Трудові ресурси Київської області та їх використання // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 24-34 : Табл.
1493360
  Галкін О.Ф. Трудові ресурси колгоспів і їх використання. / О.Ф. Галкін, В.К. Горкавий. – Х., 1970. – 112с.
1493361
  Якуба К.І. Трудові ресурси колгоспників України / К.І. Якуба. – Київ : Знання України, 1973. – 47с.
1493362
  Онікієнко В.В. Трудові ресурси малих і середніх міст Української РСР і питання їх раціонального використання / В.В. Онікієнко, В.Ф. Терещенко, А.І. Доценко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1493363
  Волос С.О. Трудові ресурси Прикарпаття і проблеми їх раціонального використання : населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 31-37 : Табл.
1493364
  Мохначук С.С. Трудові ресурси та їх використання : географія населення. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 18-27
1493365
  Заблодська І.В. Трудові ресурси та оплата праці: регіональний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Перепелюкова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 3 (37). – С. 101-105. – ISSN 1681-6277
1493366
  Шапуров О.О. Трудові ресурси та особливості розвитку ринку робочої сили в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 273-277. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1493367
  Лобода М. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941-1950) : монографія / Марина Лобода ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 206, 215 с. – Покажч.: с. 200-205. - Кн.-"переверт" укр. та нім. мовами. Назва нім. мовою : Arbeitskafte in der ukrainischen Schwerindustrie wanrend der NS-Besatzung und in der Zeit des Wiederaufbaus (1941-1950). – ISBN 978-966-02-6082-5
1493368
  Іртищева І.О. Трудові ресурси України: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.І. Дубинська // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 116-124. – ISSN 2413-9610
1493369
  Байдак І.І. Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв"язання на державному рівні / І.І. Байдак, І.А. Застава // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 15-19
1493370
  Петроє О. Трудові ресурси як наукова проблема та об"єкт управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 394-400
1493371
  Табачкова Н.А. Трудові ресурси як складова виробничого потенціалу і фактор економічного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-203. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1493372
  Гуцаленко Л.В. Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства / Л.В. Гуцаленко, Т.С. Пісоченко, С.О. Горбач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-11. – ISSN 2313-092X
1493373
  Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-59. – ISSN 1993-6788
1493374
  Крат С.В. Трудові ресурси як чинник розвитку підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 6-9. – ISBN 978-617-645-230-0
1493375
  П"ятницька Г.Т. Трудові ресурси, персонал та кадри підприємства: дефініції та відмітні характеристики / Г.Т. П"ятницька, В.О. Пенюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1493376
  Давидюк Т.В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв"язок категорій // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 30-35. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1493377
  Добрін Н.Н. Трудові світанки / Н.Н. Добрін. – Дніпропетровськ, 1972. – 96с.
1493378
  Бойко М. Трудові спори // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 12
1493379
  Дараганова Н.В. Трудові спори : навч. посібник / Н.В. Дараганова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. управління. – Київ : Правова єдність, 2012. – 271, [1] с. – Предм. покажч.: с. 229-231. – Бібліогр.: с. 232-247. – ISBN 978-617-566-149-9
1493380
  Лужанський А.В. Трудові спори громадян, які працюють за межами своїх держав: особливості доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 6 (130). – С. 39-43
1493381
   Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика : Законодавство наводиться станом на 15 січня 2000 року. – Київ : Істина, 2000. – 432с. – ISBN 966-7613-04-6
1493382
  Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні : Навч. посібник / В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 382с. – ISBN 966-620-159-3
1493383
  Георгіаді Н.Г. Трудові та інформаційні ресурси в управлінні соціально-економічним розвитком регіонів / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1493384
  Плаксий С.И. Трудовое возросление / С.И. Плаксий. – М, 1982. – 62с.
1493385
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.621 / Тулинская М.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с.
1493386
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества. : Дис... канд. историч.наук: / Тулинская М.В.; КГУ. Каф. науч. комм. – К., 1972. – 169, ХХл. – Бібліогр.:л.І-ХХ.
1493387
  Дмитриев Н.С. Трудовое воспитание / Н.С. Дмитриев. – Ставрополь, 1948. – 8с.
1493388
  Рустамова Н.М. Трудовое воспитание в детских садах (в старших группах). : Автореф... канд. пед.наук: / Рустамова Н.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 33л.
1493389
  Одинцов В.П. Трудовое воспитание в коллективе / В.П. Одинцов. – Москва, 1982. – 96с.
1493390
  Бред А.А. Трудовое воспитание в обучении географии / А.А. Бред. – Москва : Просвещение, 1987. – 141с.
1493391
  Попов Б.А. Трудовое воспитание в общеобразовательной школе Украины в первые годы перестройки системы народного образования (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Попов Б.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 28л.
1493392
   Трудовое воспитание в пионерском отряде. – Л, 1962. – 18с.
1493393
  Лукин Н.С. Трудовое воспитание в школе и семье / Н.С. Лукин. – М., 1957. – 55с.
1493394
  Сперанский А.П. Трудовое воспитание детей в загородном пионерском лагере в связи с задачами политехнической подготовки школьника. : Автореф... канд. пед.наук: / Сперанский А.П.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1493395
  Василяускас Р.А. Трудовое воспитание детей в литовской крестьянской семье в пореформенный период : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Василяускас Р.А.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
1493396
  Новиков Н.И. Трудовое воспитание детей в семье / Н.И. Новиков. – Ижевск, 1955. – 19с.
1493397
  Куюков Д.Ф. Трудовое воспитание детей в семье / Д.Ф. Куюков. – Х., 1956. – 20с.
1493398
   Трудовое воспитание детей в семье. – М, 1960. – 152с.
1493399
  Высотина Л.А. Трудовое воспитание детей в семье / Л.А. Высотина. – Ленинград, 1964. – 55с.
1493400
  Точин А.Е. Трудовое воспитание детей в семье / А.Е. Точин. – Минск, 1982. – 96 с.
1493401
  Нобатов М. Трудовое воспитание детей школьного возраста в Туркменской сельской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Нобатов М.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1493402
  Петрушин С.К. Трудовое воспитание детей, больных костно-суставным туберкулезом. (По материалам Республиканского детского костно-туберкулезного санатория "Затока" Украинской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Петрушин С.К.; Киев. гос. пед. ин-т. Киев. науч.-иссл. ин-т ортопедии. – К., 1967. – 24л.
1493403
  Маркова Т.А. Трудовое воспитание дошкольника в семье / Т.А. Маркова. – Москва, 1956. – 64 с.
1493404
   Трудовое воспитание и детская библиотека. – Минск, 1963. – 36с.
1493405
  Маргарян В.А. Трудовое воспитание и политехническое образование в советской армянской школе (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маргарян В.А.; МП Ар. ССР. Армянск. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 32л.
1493406
   Трудовое воспитание и политехническое обучение. – М, 1968. – 480с.
1493407
   Трудовое воспитание и политехническое обучение в странах социализма. – М, 1963. – 199с.
1493408
  Кебурия Вл.А. Трудовое воспитание и политехническое обучение вобщеобразовательных школах Грузинской ССР (1921-1931 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Кебурия Вл.А.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 30л.
1493409
   Трудовое воспитание и производственное обучение школьников. – М, 1961. – 108с.
1493410
  Семыкин Н.П. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся в сельской школе. / Н.П. Семыкин. – М., 1979. – 159с.
1493411
   Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся общеобразовательной школы. – Орел, 1972. – 160с.
1493412
   Трудовое воспитание и профориентация учащихся на уроках литературы. – М, 1982. – 144с.
1493413
  Скаткин М.Н. Трудовое воспитание и профориентация школьников / М.Н. Скаткин, Э.Г. Костяшкин. – М., 1984. – 191с.
1493414
   Трудовое воспитание и формирование социалистического образа жизни. – Ташкент, 1988. – 68с.
1493415
  Волков Ю.Е. Трудовое воспитание молодежи / Ю.Е. Волков, Ю.С. Лошкарев. – Москва, 1976. – 125с.
1493416
   Трудовое воспитание молодежи. – Киев, 1989. – 430с.
1493417
   Трудовое воспитание молодежи в производственном коллективе в условиях ускорения социально-экономического развития страны. – М, 1987. – 141с.
1493418
  Пазич П.Л. Трудовое воспитание нового человека в процессе изменения характера труда. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Пазич П.Л.; Латвий. гос. ун-т. – Рига, 1968. – 23л.
1493419
   Трудовое воспитание подрастающего поколения. – М, 1963. – 198с.
1493420
  Кадырова Каромат Давыдовна Трудовое воспитание старших школьников общеобразовательных школ Таджикистана. (1966-1977 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Кадырова Каромат Давыдовна; Душанбинский гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 22л.
1493421
   Трудовое воспитание студентов. – Москва, 1978. – 134с.
1493422
  Калакура Я.С. Трудовое воспитание студентов / Я.С. Калакура, В.В. Власюк. – Киев, 1984. – 60с.
1493423
  Губина Трудовое воспитание студентов в учебном процессе / Губина, Н.Н. Караваева. – Москва, 1979. – 45с.
1493424
  Губина С.А. Трудовое воспитание студентов: методология, теория, управление / С.А. Губина. – Москва, 1986. – 94с.
1493425
  Стракач Ю.Б. Трудовое воспитание у малых народов Сибири в связи с развитием промыслово-оленеводческого хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стракач Ю.Б.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел.Ин-т экономики и организации пром.производства. – Новосибирск, 1963. – 21л.
1493426
  Мельниченко Б.Ф. Трудовое воспитание учащихся 5-8 классов школ-интернатов Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мельниченко Б.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с.
1493427
  Соловьев А.Ф. Трудовое воспитание учащихся V-VIII классов / А.Ф. Соловьев. – М., 1963. – 167с.
1493428
   Трудовое воспитание учащихся V - VIII классов. – М, 1967. – 224с.
1493429
  Миклашевич Анна Александровна Трудовое воспитание учащихся в общеобразовательных школах Советской Белоруссии (1945-1966) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Миклашевич Анна Александровна; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 22л.
1493430
  Курбанмурадов К. Трудовое воспитание учащихся в системе натаралистической работы.(На материале школ и внешкольных учреждений ТССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Курбанмурадов К.; Туркм. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Ашхабад, 1974. – 48л.
1493431
  Фельдштейн Д.И. Трудовое воспитание учащихся советской школы / Д.И. Фельдштейн. – Душанбе, 1968. – 220 с.
1493432
   Трудовое воспитание учащихся средней школы №129 г. Киева. – К, 1961. – 103с.
1493433
  Ткаченко И.Г. Трудовое воспитание учащихся. / И.Г. Ткаченко. – Киев, 1978. – 48с.
1493434
  Печерникова И.А. Трудовое воспитание школьника в семье. / И.А. Печерникова. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 144с.
1493435
  Хвалько Н. Трудовое воспитание школьников / Н. Хвалько. – Пенза, 1956. – 48с.
1493436
  Ечмаев Н.М. Трудовое воспитание школьников / Н.М. Ечмаев. – Горький, 1959. – 23с.
1493437
   Трудовое воспитание школьников. – Новосибирск, 1960. – 147с.
1493438
  Чернышенко И.Д. Трудовое воспитание школьников / И.Д. Чернышенко. – Москва, 1981. – 192с.
1493439
  Джантакова З.Д. Трудовое воспитание школьников. / З.Д. Джантакова. – Фрунзе, 1980. – 150с.
1493440
  Клюшин Г.И. Трудовое воспитание: развитие активности и инициативы масс. / Г.И. Клюшин. – М., 1981. – 192с.
1493441
  Шунин А.В. Трудовое дежурство / А.В. Шунин. – Ташкент, 1980. – 127с.
1493442
   Трудовое законодавство для главного бухгалтера. – Київ : Универсал-Бизнес, 2000. – 224с. – (Биб-ка главбуха)
1493443
  Ротенберг Л.М. Трудовое законодательство / Л.М. Ротенберг. – Москва, 1924. – 1060 с.
1493444
  Лившиц Р.З. Трудовое законодательство / Р.З. Лившиц. – М., 1989. – 191с.
1493445
  Егорова М.Н. Трудовое законодательство в Индии / М.Н. Егорова. – М., 1962. – 156с.
1493446
   Трудовое законодательство военного времени. – М, 1942. – 96с.
1493447
   Трудовое законодательство военного времени. – 2-е изд., доп. – М, 1943. – 192с.
1493448
  Лежнин В.Я. Трудовое законодательство на геологоразведочных работах : Справочное пособие / В.Я. Лежнин. – Москва : Недра, 1991. – 285с.
1493449
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – М., 1967. – 528с.
1493450
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – 2-е изд. – М., 1971. – 543с.
1493451
  Аваков М.М. Трудовое законодательство. : справ. книга в вопросах и ответах / М.М. Аваков, В.А. Глозман ; под ред. д-ра юрид. наук Ю.П. Орловского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск : БГУ, 1974. – 255 с.
1493452
  Кочуров С.В. Трудовое законодательство: Вопросы-ответы / С.В. Кочуров. – Ижевск, 1990. – 120 с.
1493453
  Алексеев В.С. Трудовое и бытовое устройство освобождаемых из исправительно-трудовых колоний / В.С. Алексеев. – Київ, 1963. – 28с.
1493454
   Трудовое и колхозное право. – М, 1984. – 285с.
1493455
  Крупская Н.К. Трудовое и политехническое обучение / Н.К. Крупская. – М, 1962. – 151с.
1493456
  Токтосунов А. Трудовое и политехническое обучение в школах Киргизии (1956-1963 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Токтосунов А.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Фрунзе, 1965. – 20л.
1493457
   Трудовое и производственное обучение в сельской школе. – М, 1972. – 187с.
1493458
   Трудовое и производственное обучение в школах БССР. – Минск, 1963. – 107с.
1493459
  Симонян Ц.Р. Трудовое и физическое воспитание в армянской школе и в оценке армянских педагогов (ХІХ век - начало ХХ века). : Автореф... канд. пед.наук: / Симонян Ц.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 27л.
1493460
  Мухаметзянова Г.В. Трудовое и эстетическое воспитание студентов / Г.В. Мухаметзянова, Н.Н. Карева. – Казань, 1991. – 183с.
1493461
  Глушков А.Ф. Трудовое казачество Терека в борьбе за Советскую власть : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Глушков А.Ф.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1969. – 22л.
1493462
  Берлев О.Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства / О.Д. Берлев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 364 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 328-335
1493463
  Янжул Е. Трудовое начало в школах Европы. / Е. Янжул. – Москва, 1918. – 96с.
1493464
   Трудовое обучение. – М, 1989. – 222с.
1493465
   Трудовое обучение : проб. учеб. пособ. для 7-го кл. сред. шк. – Москва : Просвещение, 1990. – 206, [1] с. – ISBN 5-09-002646-7
1493466
   Трудовое обучение. – К, 1990. – 206с.
1493467
   Трудовое обучение. – 3-е изд. – М, 1991. – 190с.
1493468
   Трудовое обучение в восьмилетней школе по новой программе. – М, 1961. – 119с.
1493469
  Микенас В.Ю. Трудовое обучение в начальной школе Литвы (1918-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Микенас В.Ю. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 18 с.
1493470
   Трудовое обучение в начальных классах. – М, 1978. – 270с.
1493471
   Трудовое обучение в сельской школе. – Калуга, 1968. – 143с.
1493472
  Бэрбулеску Д. Трудовое обучение в советской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бэрбулеску Д.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 21л.
1493473
  Мищенко И.Т. Трудовое обучение во 2 классе / И.Т. Мищенко. – Киев : Радянська школа, 1987. – 54 с.
1493474
   Трудовое обучение во вспомагательной школе. – М, 1988. – 95с.
1493475
   Трудовое обучение и воспитание в зарубежных странах. – Л, 1974. – 23с.
1493476
  Дюсалиева Б.Ж. Трудовое обучение и воспитание в школах Казахстана : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Дюсалиева Б.Ж.; Казахский пед. ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
1493477
   Трудовое обучение и воспитание в школах республики. – Уфа, 1989. – 182 с.
1493478
   Трудовое обучение и воспитание в школе. – М, 1969. – 183с.
1493479
   Трудовое обучение и воспитание в школе продленного дня. – М, 1960. – 155с.
1493480
   Трудовое обучение и воспитание учащихся. – М, 1975. – 176с.
1493481
   Трудовое обучение и воспитание учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах Москвы. – М, 1980. – 176с.
1493482
  Шинкаренко В.А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной школы. / В.А. Шинкаренко. – Минск, 1990. – 142с.
1493483
  Зеер Э.Ф. Трудовое обучение и воспитание школьников / Э.Ф. Зеер. – Тагил, 1974. – 100с.
1493484
   Трудовое обучение и воспитание школьников : Рек. библиогр. указ. за 1979-1985 гг. – Москва, 1986. – 52с.
1493485
  Лиферов Л.А. Трудовое обучение и воспитание. / Л.А. Лиферов. – М., 1979. – 72с.
1493486
   Трудовое обучение и профессиональная ориентация сельских школьников. – М, 1978. – 176с.
1493487
   Трудовое обучение учащихся IV - VIII классов. – М, 1972. – 52с.
1493488
   Трудовое обучение учащихся IX - X классов городских школ. – М, 1974. – 160с.
1493489
   Трудовое обучение школьников в межшкольных учебно-производственных комбинатах и цехах. – М, 1975. – 118с.
1493490
   Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация учащихся средних общеобразовательных школ. – М, 1980. – 191с.
1493491
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация в условиях комплексного подхода. – Волгоград, 1982. – 103с.
1493492
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация школьников : Рек. указ. лит. – Москва : Педагогика, 1980. – 49с.
1493493
  Зубков А.И. Трудовое перевоспитание заключенных в советских исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование / А.И. Зубков. – Томск, 1970. – 188с.
1493494
  Саксе А.О. Трудовое племя : роман / Анна Саксе ;. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 264 с.
1493495
  Саксе А. Трудовое племя / Анна Саксе ;. – Москва, 1969. – 688 с.
1493496
  Чернина Н.В. Трудовое поведение в новых условиях хозяйствования / Н.В. Чернина. – Новосибирск, 1992. – 203с.
1493497
   Трудовое политехническое обучение в средней школе. – М, 1972. – 239с.
1493498
   Трудовое политехническое обучение в школе связанной с ж.-д. транспортом. – М, 1933. – 31с.
1493499
  Руднева Е.И. Трудовое политехническое обучение школьников (1918-1920). / Е.И. Руднева. – М., 1961. – 135с.
1493500
  Войтинский И. Трудовое право / И. Войтинский. – Москва, 1934. – 224с.
1493501
  Александров Н.Г. Трудовое право / Н.Г. Александров, Е.И. Астрахан. – Москва, 1949. – 152с.
1493502
   Трудовое право. – М, 1959. – 512с.
1493503
   Трудовое право / Александров Н.Г. – М, 1966. – 543с.
1493504
   Трудовое право. – 3-е изд. – М, 1969. – 592с.
1493505
  Безина А.К. Трудовое право : указ. лит. 1970-1975 гг. / Безина А.К. – Казань : Издательство Казанского университета, 1978. – 208 с.
1493506
   Трудовое право. – 4-е изд. – М, 1979. – 527 с.
1493507
   Трудовое право / Сост.: А.К.Безина и др. – Казань, 1984. – 147с.
1493508
   Трудовое право : Указатель литературы 1981-1985 гг. / Сост.: А. К. Безина и др. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 255с.
1493509
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – М., 1995. – 125с.
1493510
  Депакс М. Трудовое право / М. Депакс. – Москва : ИНТРАТЭК-Р, 1995. – 127с. – (Франция сегодня). – ISBN 5-900752-15-1
1493511
  Сыроватская Л.А. Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "Юриспруденция" / Л.А. Сыроватская. – Москва : Высшая школа, 1997. – 255с. – ISBN 5-06-003231-0
1493512
   Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. завед. С учетом новой редакции Трудового кодекса РФ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 600с. – ISBN 5-482-01205-0
1493513
  Мацюк А.Р. Трудовое право в вопросах и ответах : справочник / А.Р. Мацюк, З.К. Симорот. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 286с.
1493514
  Фатуев А.А. Трудовое право в жизни человека / А.А. Фатуев. – М., 1991. – 255с.
1493515
   Трудовое право в капиталистическом государстве. – М, 1982. – 263с.
1493516
  Нургалиева Е.Н. Трудовое право в новых условиях хозяйствования / Е.Н. Нургалиева. – Алма-Ата, 1990. – 125с.
1493517
  Жигалкин П.И. Трудовое право в обеспечении стабильности кадров. / П.И. Жигалкин. – Х., 1977. – 129с.
1493518
  Залманов В.Я. Трудовое право в условиях перестройки / В.Я. Залманов, шугаев. – М., 1989. – 48с.
1493519
  Миронов В.К. Трудовое право европейских социалистических стран / В.К. Миронов. – Москва, 1963. – 267с.
1493520
  Войтинский И.С. Трудовое право железнодорожника / И.С. Войтинский. – Москва, 1926. – 283с.
1493521
  Лушников А.М. Трудовое право и гражданское право: конфронтирующее партнерство // Вестник трудового права и права социального обеспечения / М-во образования и науки РФ ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2010. – Вып. 5 : Оптимизация межотраслевых связей трудового права и права социального обеспечения. – С. 18-31. – (Серия "Ярославская юридическая школа начала 21 века")
1493522
   Трудовое право и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 563с.
1493523
   Трудовое право и повышение качества труда. – М, 1987. – 270с.
1493524
   Трудовое право и повышение эффективности общественного производства. – Москва, 1972. – 422с.
1493525
  Артемова В.Н. Трудовое право и подготовка кадров / Артемова В.Н. ; ред. В.И. Семенкова ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1975. – 232 с.
1493526
   Трудовое право и право социального обеспечения на путях перестройки : Сборник обзоров. – Москва, 1989. – 132 с.
1493527
  Цепин А.И. Трудовое право и трудовой коллектив. / А.И. Цепин, А.В. Пятаков; Лившиц Р.З. – М, 1986. – 201с.
1493528
  Муцинова Н.А. Трудовое право развивающихся стран / Н.А. Муцинова. – М., 1989. – 70с.
1493529
  Сосна Б.И. Трудовое право Республики Молдова : Научно-пратическое пособие (с комментариями отдельных норм КЗоТа РМ) / Б.И. Сосна, Н.А. Горелко. – Кишинэу, 2001. – 240с. – ISBN 9975-900-62-3
1493530
   Трудовое право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Ж.А. Горбачева, И.К. Дмитриева, Е.Ю. Забрамная, З.А. Кондратьева, А.М. и др Куренной; Горбачева Ж.А., Дмитриева И.К., Забрамная Е.Ю., Кондратьева З.А., Куренной А.М. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.М. Куренного. – Москва : Юристъ, 2004. – 493с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7975-0719-6
1493531
  Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учебник / И.Я. Киселев, А.М. Лушников ; под ред. М.В. Лушниковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 608с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-26396-7
1493532
   Трудовое право социалистических стран : моногр. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 272 с.
1493533
  Варшавский К.М. Трудовое право СССР / К.М. Варшавский. – Ленинград, 1924. – 180с.
1493534
  Войтинский И. Трудовое право СССР / И. Войтинский. – Москва-Ленинград, 1925. – 364с.
1493535
  Игдыров А. Трудовое право Туркменской ССР в периоды построения и развития социализма / А. Игдыров. – Ашхабад, 1987. – 154с.
1493536
   Трудовое право Украины. – Харьков, 1999. – 480с.
1493537
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие. – Харків : Одиссей, 1999. – 480с. – ISBN 966-7334-46-5
1493538
   Трудовое право Украины. – Харків : Одиссей, 2000. – 480с. – ISBN 966-7334-85-6
1493539
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие / Г.И. Чанышева, Н.Б. Болотина, Т.М. Додина, И.А. Гуменюк. – изд.2-е, доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2001. – 512 с. – ISSN 966-633-023-7
1493540
  Беззуб Б.С. Трудовое право України : опорний конспект лекцій / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 337, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 321-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-608-738-9
1493541
   Трудовое право Франции. – М, 1985. – 120с.
1493542
  Йосипович М. Трудовое право Югославии / М. Йосипович. – Москва, 1989. – 320с.
1493543
  Шикарян Б. Трудовое право: новые проблемы нельзя решить старыми методами / Б. Шикарян, Э. Манасерян; подготовил Константин Николаев // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 38-39
1493544
  Данильева И. Трудовое соглашение: проблемы правовой регламентации // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.46-49
1493545
  Феклистов И.Ф. Трудовое содружество города и села / И.Ф. Феклистов. – Л., 1987. – 155с.
1493546
  Фединин В.К. Трудовое соревнование / В.К. Фединин. – М, 1982. – 224с.
1493547
   Трудовое становление школьной молодежи. – Москва, 1984. – 103 с.
1493548
  Астрахан Е.И. Трудовое увечье и иждивенство / Астрахан Е.И. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 104 с. – Библиогр.: с. 101-103
1493549
   Трудовое участие горожан в работах на селе. – Саратов, 1987. – 95с.
1493550
  Яновский Олег Антонович Трудовой вклад вузовской молодежи Белоруссии в выполнении народнохозяйственных задач девятой пятилетки. (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Яновский Олег Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 26л.
1493551
  Костюк М.П. Трудовой вклад крестьянства в победу и упрочение социализма / М.П. Костюк. – Минск, 1986. – 236с.
1493552
  Федорук А.Г. Трудовой вклад Новгородской области в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Федорук А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1493553
  Калиновский А.П. Трудовой вклад рабочей молодежи в развитие промышленности западных областей Украинской ССР (1951-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиновский А.П. ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 28 c.
1493554
  Усейнова Г.Б. Трудовой вклад рабочих в развитие текстильной промышленности Азербайджана (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Усейнова Г.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 29л.
1493555
   Трудовой героизм и братство народов - источники могущества Родины. – М, 1982. – 46с.
1493556
  Абутидзе О.Н. Трудовой героизм комсомола Грузии в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абутидзе О.Н.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 21л.
1493557
  Пырков Б.Г. Трудовой героизм молодежи на ударных комсомольских стройках Куйбышевской области / Б.Г. Пырков, А.Д. Фадеев. – Куйбышев, 1968. – 42с.
1493558
  Москатов П.Г. Трудовой героизм рабочего класса СССР / П.Г. Москатов. – М., 1944. – 48с.
1493559
  Казанский П.А. Трудовой героизм рабочих в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (о коммунистических субботниках в 1919-1920 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Казанский П.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
1493560
  Карасаев Я.А. Трудовой договор / Я.А. Карасаев. – М, 1957. – 31с.
1493561
  Стависский П.Р. Трудовой договор / П.Р. Стависский. – Одесса, 1973. – 50с.
1493562
  Голованова Е.А. Трудовой договор / Е.А. Голованова. – Пермь, 1973. – 108с.
1493563
  Цепин А.И. Трудовой договор / А.И. Цепин. – М, 1981. – 96с.
1493564
  Ставцева И А. Трудовой договор / И А. Ставцева, О.С. Хохмякова. – Москва, 1983. – 172 с.
1493565
  Колосов В.К. Трудовой договор / В.К. Колосов. – М., 1986. – 96с.
1493566
  Лившиц Р.З. Трудовой договор / Р.З. Лившиц, Б.М. Чубайс. – М., 1986. – 173с.
1493567
  Ставцева А.И. Трудовой договор / А.И. Ставцева. – М., 1988. – 63с.
1493568
  Анисимов Л.Н. Трудовой договор / Л.Н. Анисимов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 95 с.
1493569
   Трудовой договор. – К, 1993. – 79с.
1493570
  Миронов В.К. Трудовой договор в социалистических странах / В.К. Миронов. – М., 1975. – 143с.
1493571
  Глозман В.А. Трудовой договор в условиях научно-технического прогресса / В.А. Глозман. – Минск, 1978. – 183с.
1493572
  Дмитриева И.К. Трудовой договор научно-педагогических работников вузов / И.К. Дмитриева. – М., 1991. – 165,1с.
1493573
  Фоменко Г.А. Трудовой договор по советскому праву / Г.А. Фоменко. – Иркутск, 1975. – 79с.
1493574
  Киселев И.Я. Трудовой договор при капитализме : проблемы найма и увольнения / И.Я. Киселев. – М, 1989. – 188с.
1493575
  Голеня Е.Ф. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и прекращения. / Е.Ф. Голеня. – Киев, 1985. – 47с.
1493576
  Виноградов А.П. Трудовой и полетический подъём горняков Криворожского железнорудного бассейна в год великого перелома /1929 год/. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов А.П.; ХГУ. – Х., 1954. – 16л.
1493577
   Трудовой кодекс Монгольской Народной Республики. – М, 1975. – 72с.
1493578
  Лапин Н.И. Трудовой коллектив -- основная ячейка развитого социалистическго общества. / Н.И. Лапин. – Москва, 1975. – 32с.
1493579
  Горелова Т.П. Трудовой коллектив - основная ячейка социалистическогообщества / Т.П. Горелова. – М, 1979. – 60с.
1493580
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка социалистического самоуправления / В.Н. Иванов. – Москва, 1987. – 224с.
1493581
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - первичная ячейка экономической, политической и духовной жизни нашего общества / В.Н. Иванов. – Москва, 1979. – 64с.
1493582
  Иванов В.Н. Трудовой коллектив - субъект социального управления / В.Н. Иванов. – Москва, 1980. – 158с.
1493583
   Трудовой коллектив - центральное звено нравственного воспитания. – М, 1979. – 175с.
1493584
  Русецкая В.И. Трудовой коллектив - центральное звено перестройки. / В.И. Русецкая. – Минск, 1989. – 61с.
1493585
  Волков Ю.Е. Трудовой коллектив - школа воспитания хозяев производства / Ю.Е. Волков. – Москва, 1977. – 151с.
1493586
  Вишневский С.С. Трудовой коллектив / С.С. Вишневский. – Москва, 1975. – 63с.
1493587
   Трудовой коллектив. – М, 1975. – 88с.
1493588
  Хрусталев Ю.М. Трудовой коллектив / Ю.М. Хрусталев. – М, 1979. – 40с.
1493589
  Шевченко В.И. Трудовой коллектив / В.И. Шевченко. – Ашхабад, 1985. – 67с.
1493590
  Филобок Л.П. Трудовой коллектив / Л.П. Филобок. – Рига, 1987. – 143с.
1493591
  Филипповский В.Н. Трудовой коллектив / В.Н. Филипповский. – К, 1989. – 126с.
1493592
   Трудовой коллектив. – Алма-Ата, 1989. – 132с.
1493593
  Гуров Ю.С. Трудовой коллектив / Ю.С. Гуров. – Чебоксары, 1991. – 171с.
1493594
  Масленников В.А. Трудовой коллектив : правовые основы организации и деятельности. / В.А. Масленников, А.И. Цепин. – Москва, 1984. – 64с.
1493595
  Грамов М.В. Трудовой коллектив : проблемы развития / М.В. Грамов, К.Г. Корытов. – М, 1975. – 191с.
1493596
  Соляник В.М. Трудовой коллектив бригады: права и обязанности / В.М. Соляник. – М, 1989. – 141с.
1493597
  Хицков И.Ф. и др. Трудовой коллектив в колхозе / И.Ф. и др. Хицков. – М., 1987. – 63с.
1493598
   Трудовой коллектив в период развитого социализма. – М, 1985. – 73с.
1493599
   Трудовой коллектив в развитом социалистическом обществе. – Петрозаводск, 1983. – 144с.
1493600
  Хорошилов А.Е. Трудовой коллектив в системе социалистической демократии // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 36-41
1493601
  Чоиропов Ц.Ц. Трудовой коллектив в социально-политической структуре развитого социалистического общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чоиропов Ц.Ц.; ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
1493602
   Трудовой коллектив и активная жизненная позиция личности. – Л, 1986. – 182с.
1493603
  Рогов А.И. Трудовой коллектив и дисциплина. / А.И. Рогов. – М., 1984. – 63с.
1493604
  Масленников В.А. Трудовой коллектив и его конституционный статус. / В.А. Масленников, А.И. Цепин; Страшун Б.А. – Москва, 1984. – 168с.
1493605
  Юркевич Н.Г. Трудовой коллектив и его руководитель / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1976. – 120с.
1493606
   Трудовой коллектив и личность в социалистических странах. – М, 1986. – 200с.
1493607
  Косенко Г.Ф. Трудовой коллектив и научно-атеистеческое воспитание. / Г.Ф. Косенко. – Москва, 1978. – 32с.
1493608
  Лихолоб В.Г. Трудовой коллектив и охрана социалистической собственности. / В.Г. Лихолоб. – К, 1985. – 48с.
1493609
   Трудовой коллектив и повышение общественно-политической активности трудящихся. – Саратов, 1984. – 47с.
1493610
  Мурашин Г.А. Трудовой коллектив и правопорядок / Г.А. Мурашин, Н.И. Малышко. – К., 1987. – 140с.
1493611
   Трудовой коллектив и профсоюзная организация. – М, 1985. – 143с.
1493612
   Трудовой коллектив и развитие личности. – Чебоксары, 1981. – 142с.
1493613
   Трудовой коллектив и совершенствование управления производством. – М, 1976. – 95с.
1493614
  Васильев В.В. Трудовой коллектив и сознательная дисциплина труда / В.В. Васильев. – Ужгород, 1981. – 100с.
1493615
  Вылкова В. Трудовой коллектив и социалистический образ жизни / В. Вылкова. – Москва, 1986. – 190с.
1493616
  Вегера С.А. Трудовой коллектив и управление / Вегера С.А. – Киев, 1988. – 52 с.
1493617
  Мартынов А.Г. Трудовой коллектив и формирование квалифицированного рабочего / А.Г. Мартынов. – М, 1990. – 107с.
1493618
   Трудовой коллектив и формирование личности. – М, 1983. – 144с.
1493619
   Трудовой коллектив как объект и субъект управления. – Л, 1980. – 119с.
1493620
  Иванова Трудовой коллектив как социальная форма реализации человеческого фактора / Иванова, А.С. Фриш. – М, 1987. – 61с.
1493621
  Беленький В.Х. Трудовой коллектив как социальный субъект / Беленький В.Х. – Красноярск : Изд-во Красноярского университета, 1990. – 212, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 184-212
1493622
   Трудовой коллектив как социальный фактор экономического развития. – М, 1986. – 171с.
1493623
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общеста. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1493624
  Ковш Алексей Георгиевич Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества (методологический аспект) : Дис... канд.философ.наук: 09.00.02 / Ковш Алексей Георгиевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 158л. – Бібліогр.:л.136-158
1493625
  Ковш А.Г. Трудовой коллектив как форма социальной ассоциации в структуре социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Ковш А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1493626
   Трудовой коллектив предприятия. – М, 1985. – 128с.
1493627
  Васильев А.В. Трудовой коллектив управляет предприятием / А.В. Васильев. – Москва, 1987. – 139с.
1493628
  Сапрыкин В.А. Трудовой коллектив: атеисты и верующие / В.А. Сапрыкин. – Москва, 1990. – 223с.
1493629
  Вяткин Г.В. Трудовой коллектив: организация и управление / Г.В. Вяткин. – Краснодар, 1988. – 75с.
1493630
  Козлов Н.В. Трудовой коллектив: планомерное развитие / Н.В. Козлов. – М., 1990. – 78с.
1493631
  Сорокин В.Д. Трудовой коллектив: политические, социальные, правовые аспекты / В.Д. Сорокин. – Л., 1984. – 63с.
1493632
   Трудовой коллектив: права и обязанности. Товары и услуги. Деревообработка: техника и технология : Рек. библиогр. справ. – Москва : Кн. палата, 1987. – 142с. – (Науч.-техн. знания - рабочим)
1493633
   Трудовой коллектив: управление и право. – Минск, 1985. – 128с.
1493634
  Вольский В.А. Трудовой коллектив: экономика и нравственность. / В.А. Вольский. – Минск, 1987. – 148с.
1493635
  Соляник В.М. Трудовой коллектив:самоуправление / В.М. Соляник. – М, 1988. – 63с.
1493636
  Михайлов Н.А. Трудовой марш миллионов / Н.А. Михайлов. – Москва, 1976. – 159с.
1493637
   Трудовой метод измерения производительности труда на предприятиях. – М, 1974. – 120с.
1493638
  Иванов П. Трудовой подвиг Валентины Гагановой. / П. Иванов, В. Пономарев. – М, 1959. – 32с.
1493639
  Юфит Михаил Файвович Трудовой подвиг железнодорожников Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Юфит Михаил Файвович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 30л.
1493640
  Корешкова Зинаида Николаевна Трудовой подвиг и общественно-политическая деятельность женщин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Корешкова Зинаида Николаевна;. – Саратов, 1977. – 22л.
1493641
  Акинжанов Майдан Алдабергенович Трудовой подвиг колхозного крестьянства Западного Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Акинжанов Майдан Алдабергенович; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1973. – 30л.
1493642
  Куманев Г.А. Трудовой подвиг комсомола в Великой Отечественной войне / Г.А. Куманев. – Москва, 1975. – 64с.
1493643
  Щегленко О.Г. Трудовой подвиг работников морского транспорта черноморско-азовского бассейна в период восстановления народного хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щегленко О.Г.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 23л.
1493644
  Зинич М.С. Трудовой подвиг рабочего класса в 1941-1945 / М.С. Зинич. – М, 1984. – 232с.
1493645
  Шайдаев М.Г. Трудовой подвиг рабочего класса Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шайдаев М.Г.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 31л.
1493646
  Ульянов Л.Н. Трудовой подвиг рабочего класса и крестьянства Сибири. 1945-1953 / Л.Н. Ульянов. – Томск : Издательство Томского ун-та, 1979. – 187 с.
1493647
   Трудовой подвиг советских танкостроителей. – М, 1946. – 48с.
1493648
  Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы / И.М. Волков. – Москва, 1972. – 293с.
1493649
  Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг советского народа в Великой Отечественной войне / Е.И. Солдатенко. – Москва, 1954. – 295с.
1493650
  Белов И.И. Трудовой подвиг советского народа в восстановлении и развитии старейших городов России, разрушенных в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками (1943-1963 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Белов И.И.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 22л.
1493651
  Олехнович Г.И. Трудовой подвиг трудящихся Белоруссии в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Олехнович Г. И.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1966. – 17л.
1493652
  Ємельянов Ю.І. Трудовой подвиг української молоді / Ю.І. Ємельянов. – Київ, 1958. – 20с.
1493653
  Иващенко Ф.И. Трудовой поступок школьника / Ф.И. Иващенко. – Минск, 1989. – 111 с.
1493654
   Трудовой потенциал Белорусской ССР в условиях интенсификации. – Минск, 1988. – 192с.
1493655
  Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерение / С.И. Пирожков ; Академия наук Украины, Ин-т экономики ; отв. ред.И. И. Лукинов. – Киев : Наукова думка, 1992. – 180с. – ISBN 5-12-003035-1
1493656
  Панкратов А.С. Трудовой потенциал в системе управления производством. / А.С. Панкратов. – Москва, 1983. – 213с.
1493657
  Оленцевич Наталья Владимировна Трудовой потенциал в условиях перехода к рыночным отношениям: формирование и использование : Дис... канд. эк.наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталья Владимировна; Донецкий гос. технический ун-тет. – Донецк, 1995. – 176л. – Бібліогр.:л.166-176
1493658
  Ким М.Н. Трудовой потенциал и занятость / М.Н. Ким. – Х, 1993. – 133с.
1493659
  Косарев А.Г. Трудовой потенциал и занятость в условиях интенсификации / А.Г. Косарев. – Москва, 1990. – 158 с.
1493660
  Дегтярь Л.С. Трудовой потенциал общества и социальная политика.Из опыта европейских стран -членов СЭВ / Л.С. Дегтярь. – Москва, 1984. – 158с.
1493661
  Одегов Ю.Г. и др. Трудовой потенциал предприятия: пути эффективного использования / Ю.Г. и др. Одегов. – Саратов
1. – 1991. – 170с.
1493662
  Иванов Н.А. Трудовой потенциал промышленного предприятия / Н.А. Иванов. – Саратов, 1988. – 251с.
1493663
  Колосова Р.П. Трудовой потенциал промышленности / Р.П. Колосова. – М., 1987. – 161с.
1493664
  Павлов Я.А. Трудовой потенциал работника / Я.А. Павлов. – Кишинев, 1977. – 64с.
1493665
   Трудовой потенциал регионов Украинской ССР. – Киев, 1982. – 184с.
1493666
  Скаржинский М.И. Трудовой потенциал социалистического общества / М.И. Скаржинский. – М., 1987. – 101с.
1493667
  Сергеева Г.П. Трудовой потенциал страны / Г.П. Сергеева, Л.С. Чижова. – М., 1982. – 64с.
1493668
   Трудовой потенциал: формирование и использование в условиях перестройки : Сб. науч. тр. – Ленинград : ЛИЭИ, 1990. – 128 с.
1493669
  Ким М.Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление : Учебное пособие / М.Н. Ким; Мин-во образов. и науки Украины; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 250с. – ISBN 966-623-295-2
1493670
  Мельник А.А. Трудовой процесс как система / А.А. Мельник. – К., 1977. – 48с.
1493671
   Трудовой рапорт Оренбуржья. – Оренбург, 1976. – 22с.
1493672
   Трудовой семестр. – Москва, 1972. – 31с.
1493673
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 33с.
1493674
   Трудовой семестр. – Москва, 1973. – 32с.
1493675
   Трудовой семестр в помощь организаторам летней трудовой четверти учащихся. – М, 1974. – 61с.
1493676
  Липицкий В.С. Трудовой семестр и коммунистическое воспитание студентов / В.С. Липицкий. – Москва, 1975. – 71с.
1493677
  Мелешенко Н.Т. Трудовой стаж в социальном обеспечении рабочих (служащих) и членов колхоза / Н.Т. Мелешенко. – Калинин : Калининский государственный университет, 1980. – 71 с.
1493678
  Караваев В.В. Трудовой стаж рабочих и служащих / В.В. Караваев, В.И. Никитинский. – М., 1957. – 95с.
1493679
  Гинцбург Л.Я. Трудовой стаж рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург. – М., 1958. – 203с.
1493680
  Бодерскова Н.Н. Трудовой стаж рабочих и служащих / Н.Н. Бодерскова. – М, 1975. – 232с.
1493681
  Александров И.С. Трудовой стаж рабочих и служащих / Александров Иван Степанович, Теплицкая М.Ф. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 94 с. – (Правовые знания - в массы)
1493682
   Трудовой фронт молодых ленинградцев : [Сборник статей]. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 200 с.
1493683
  Ержанов М.С. Трудовому коллективу об учете и контроле в условиях рыночной экономики / М.С. Ержанов. – М., 1991. – 157с.
1493684
  Леонов В.Н. Трудовою дорогой / В.Н. Леонов. – М, 1983. – 64с.
1493685
  Гончаренко П.Ф. Трудову естафету - в надійні руки / П.Ф. Гончаренко. – К., 1975. – 32с.
1493686
  Калениченко Н.П. Трудову естафету - юній зміні / Н.П. Калениченко. – К., 1981. – 48с.
1493687
   Трудовую эстафету - в надежные руки. – М, 1965. – 49с.
1493688
  Горелик Е.М. Трудовые армии в борьбе за топливо и восстановление транспорта в 1920 году (По материалам Украинской, Уральской, Петроградской Трудовых армий, 2-й Особой Армии Республики) : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик Е. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1493689
  Лобанов А.П. Трудовые армии в Поволжье / А.П. Лобанов. – Саратов, 1980. – 102 с.
1493690
  Банин А.А. Трудовые артельные песни и припевки / А.А. Банин. – М, 1971. – 219с.
1493691
  Вишневская И.Л. Трудовые будни в свете рампы / И.Л. Вишневская. – Москва, 1982. – 158с.
1493692
  Богданова Т.П. Трудовые действия и социальная активность советской молодежи : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Богданова Т. П.; БГУ. – Минск, 1982. – 46л.
1493693
  Тюрина Ксения Степановна Трудовые занятия в природе как средство умственного воспитания в подготовительной группе детского сада : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тюрина Ксения Степановна; Кирг. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Фрунзе, 1975. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1493694
  Глазырин В.В. Трудовые и гражданско-правовые меры борьбы с пьянством / В.В. Глазырин. – М, 1973. – 72с.
1493695
   Трудовые и нравственные основы советской семьи. – Минск, 1983. – 112с.
1493696
  Крылов В.В. Трудовые и ратные подвиги ленинградцев. / В.В. Крылов. – Л., 1964. – 40с.
1493697
  Кафтановская А.М. Трудовые книжки рабочих и служащих. / А.М. Кафтановская, В.И. Никитинский. – 2-е изд. – М., 1956. – 38с.
1493698
  Лазарев В.К. Трудовые книжки рабочих и служащих. / В.К. Лазарев, Ю.Г. Попонов. – М., 1989. – 93с.
1493699
  Севостьянов Г.М. Трудовые книжки рабочих, служащих и колхозников. / Г.М. Севостьянов. – 2-е изд. – М, 1983. – 64с.
1493700
  Томашевский К.Л. Трудовые кодексы государств-членов ЕАЭС: сравнение структур и предложения по их гармонизации // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 204-207. – ISBN 978-617-7069-52-1
1493701
   Трудовые коллективы в интернациональном воспитании трудящихся. – К, 1986. – 16с.
1493702
  Шуклина Н.Г. Трудовые коллективы в политической системе советского общества / Н.Г. Шуклина. – Киев, 1986. – 142с.
1493703
   Трудовые коллективы в системе советской социалистической демократии. – М, 1979. – 255с.
1493704
  Штефан М.И. Трудовые коллективы и правосудие / М.И. Штефан. – Киев, 1988. – 48с.
1493705
  Васюта С.И. Трудовые коллективы карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С.И.; КГУ. – К, 1985. – 24л.
1493706
  Васюта С.И. Трудовые коллективы Карпатского лесопромышленного комплекса в борьбе за рациональное использование лесных ресурсов 1959-1975 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Васюта С. И.; АН УССР, Ин-т обществ. наук. – Львов, 1985. – 229л.
1493707
  Бобосадыкова Г.Б. Трудовые коллективы производственных объединений Таджикистана / Г.Б. Бобосадыкова, К.Т. Рахимов. – Душанбе : "Дониш", 1989. – 162 с
1493708
   Трудовые коллективы Сибири. – Новосибирск, 1985. – 158с.
1493709
  Киселев И.Я. Трудовые конфликты в капиталистическом обществе: социально-правовые аспекты / И.Я. Киселев; Отв. ред. С.Л.Зивс. – Москва : Наука, 1978. – 188с.
1493710
  Фыртунов Д.И. Трудовые кооперативные земледельческие хозяйства (ТКЗХ) как форма социалистического переустройства сельского хозяйства в Народной Республике Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Фыртунов Д.И.; ЛГУ. – Л., 1956. – 17л.
1493711
  Шебанова А.И. Трудовые льготы молодежи, совемещающей работу с обучением. / А.И. Шебанова. – М, 1971. – 32с.
1493712
   Трудовые меридианы. – Москва, 1974. – 1208
1493713
  Ивлева И.В. Трудовые мигранты в городской экономике // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.128-149. – ISSN 1029-8053
1493714
  Прибыткова И. Трудовые мигранты в социальной иерархии украинского общества: статусные позиции, ценности, жизненные стратегии, стиль и образ жизни (начало) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.156-168
1493715
  Ващук А.С. Трудовые мигранты из КНДР на российском Дальнем Востоке во второй половине ХХ - начале ХХI в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 5 (65). – С. 72-75. – ISSN 2070-9773
1493716
  Ле М.Т. Трудовые нормы и нормативы, их использование в практике организации труда на промышленных предприятиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Ле М. Т.; МГУ, Экон. фак. – М., 1974. – 28л.
1493717
  Кравченко А.И. Трудовые организации: структура, функции, поведение / А.И. Кравченко. – М., 1991. – 238с.
1493718
  Гинцбург Л.Я. Трудовые отпуска рабочих и служащих / Л.Я. Гинцбург; Отв. ред. А.Е. Пашерстник. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 131 с.
1493719
  Хашба М.М. Трудовые песни абхазов. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 576 / Хашба М.М.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1971. – 22л.
1493720
  Мусаев И.М. Трудовые подвиги и политическая активность колхозного крестьянства Дагестана. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Мусаев И.М.; МВССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 24л.
1493721
  Ишмуратов Ж.И. Трудовые подвиги и помощь фронту трудящихся Гурьевской области в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмуратов Ж.И.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1493722
  Машинский И.А. Трудовые показатели и их применение / И.А. Машинский. – М., 1972. – 207с.
1493723
  Середа В.А. Трудовые показатели и их роль в совершенствовании внутризаводского планирования. : Автореф... канд. экон.наук: / Середа В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 22л.
1493724
  Николаева Л.А. Трудовые права женщин / Л.А. Николаева, Э.Г. Кожахметова. – Алма-Ата, 1978. – 151 с.
1493725
  Лойтер А.С. Трудовые права и льготы работающих пенсионеров / А.С. Лойтер. – М., 1977. – 64с.
1493726
  Варенцова В.Г. Трудовые права и обязанности молодого специалиста. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1977. – 63с.
1493727
  Михайлов А.И. Трудовые права и обязанности работников здравоохранения. / А.И. Михайлов. – Москва, 1976. – 183с.
1493728
  Шван К.К. Трудовые права и обязанности работников связи. / К.К. Шван. – М., 1977. – 112с.
1493729
  Карпизенков Д.Л. Трудовые права и обязанности сельских механизаторов / Д.Л. Карпизенков. – М., 1971. – 152с.
1493730
  Чубуков Г.В. Трудовые права и обязанности членов колхозов / Г.В. Чубуков. – Саратов, 1974. – 159с.
1493731
  Мисаревич Н.В. Трудовые права иностранцев в Республике Беларусь // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 448-453. – ISBN 978-966-927-142-6
1493732
  Артемьев Ф.А. Трудовые права медицинских работников / Артемьев Ф.А. – Москва : Юридическая литература, 1965. – 143 с.
1493733
  Выхристенко Б.И. Трудовые права молодежи и их охрана / Б.И. Выхристенко, И.П. Лановенко. – Київ, 1979. – 175с.
1493734
  Орловский Ю.П. Трудовые права молодых рабочих / Ю.П. Орловский. – М., 1965. – 110с.
1493735
  Чекменев В.П. Трудовые права научного работника / В.П. Чекменев. – М, 1932. – 111с.
1493736
  Голованова Е.А. Трудовые права подростков в СССР / Е.А. Голованова, А.Ф. Трошин. – М., 1960. – 78с.
1493737
  Войленко Е.И. Трудовые права преподавателей высших и средних специальных учебных заведений / Е.И. Войленко. – Москва, 1974. – 255с.
1493738
  Никифоров В.Н. и Петрова Т.В. Трудовые права работающих пенсионеров / В.Н. и Петрова Т.В. Никифоров. – М., 1965. – 91с.
1493739
  Глозман В.А. Трудовые права работников автомобильного транспорта / В.А. Глозман. – М, 1964. – 131с.
1493740
  Карцев Я.П. Трудовые права работников железнодорожного транспорта / Я.П. Карцев, М.Ф. Ковальчук, А.Э. Эзерин. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 415 с.
1493741
  Глозман В.А. Трудовые права работников совмещающих профессии и должности / В.А. Глозман. – Минск, 1980. – 80с.
1493742
   Трудовые права работников текстильной и легкой промышленности. – М, 1974. – 152с.
1493743
  Валеева Р.Х. Трудовые права работников торговли / Р.Х. Валеева. – Москва, 1976. – 103с.
1493744
  Уваров В.Н. Трудовые права работников физкультуры и спорта / В.Н. Уваров. – М, 1974. – 141с.
1493745
  Колосов В.К. Трудовые права рабочих и служащих / В.К. Колосов. – М., 1987. – 96с.
1493746
  Александров Н.Г. Трудовые права рабочих и служащих в СССР : в вопросах и ответах / Н.Г. Александров, Я.Л. Киселев, А.И. Ставцева. – Изд. 2-е. – Москва : Госюриздат, 1959. – 211 с.
1493747
  Бухов М.С. Трудовые права сезонных и временных рабочих / М.С. Бухов. – Москва, 1927. – 96 с.
1493748
  Варенцова В.Г. Трудовые права учащихся вузов и техникумов и молодых специалистов. / В.Г. Варенцова. – Москва, 1961. – 86с.
1493749
  Цепин А.И. Трудовые права учителей в СССР. / А.И. Цепин. – М, 1975. – 64с.
1493750
  Цепин А.И. Трудовые права учителей. / А.И. Цепин. – М, 1965. – 115с.
1493751
  Киселев Я.Л. Трудовые права членов артелей промысловой кооперации / Я.Л. Киселев. – М, 1955. – 96с.
1493752
  Лапай А.П. Трудовые права шахтеров / А.П. Лапай. – М, 1965. – 91с.
1493753
  Архангельский Ю. Трудовые права шоферов : справочное пособие / Архангельский Ю.А., Рабинович П. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Профиздат, 1969. – 240 с.
1493754
  Васин А.Е. Трудовые правоотношения в органах Госстраха / А.Е. Васин, К.И. Пылов. – Москва, 1989. – 94с.
1493755
  Беззуб Б.С. Трудовые правоотношения в условиях перестройки / Б.С. Беззуб. – К, 1989. – 47с.
1493756
  Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества / А.Р. Мацюк. – К., 1984. – 280с.
1493757
  Зиновьева Т.Г. Трудовые резервы Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зиновьева Т.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1493758
  Ковалев М.М. Трудовые резервы молодежи, вопросы их учета и планирования занятоности. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев М.М.; ВШ профдвиж. ВЦСПС. – М., 1967. – 21л.
1493759
   Трудовые резервы СССР. Сб. офиц. материалов.. – М., 1950. – 376с.
1493760
  Поздоровкина Е.Г. Трудовые ресурсы Алжирской Народной Демократической Республики. / Е.Г. Поздоровкина. – М, 1984. – 159с.
1493761
  Костин Л.А. Трудовые ресурсы в одиннадцатой пятилетке / Л.А. Костин. – М., 1981. – 72с.
1493762
  Мордасова Л.А. Трудовые ресурсы в торговле / Л.А. Мордасова. – М., 1985. – 128с.
1493763
  Корчагин В.П. Трудовые ресурсы в условиях научно-технической революции / В.П. Корчагин. – М., 1974. – 167с.
1493764
   Трудовые ресурсы Востока: демографо-экономические проблемы. – Москва : Наука, 1987. – 319 с.
1493765
  Микульский К.И. Трудовые ресурсы европейских стран социализма. / К.И. Микульский. – Москва, 1969. – 200с.
1493766
  Петрашенко С.С. Трудовые ресурсы и закономерности их использования при социализме. (На материалах гос. сектора с.-х. производства УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Петрашенко С.С. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 20 с.
1493767
   Трудовые ресурсы и здоровье населения. – М., 1986. – 255с.
1493768
  Дегтярь Л.С. Трудовые ресурсы и из использование в зарубежных социалистических странах-членах СЭВ / Л.С. Дегтярь. – 160. – Москва, 1969. – с.
1493769
  Королев Л.П. Трудовые ресурсы и их использование / Л.П. Королев. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 141 с.
1493770
  Блажис Р.К. Трудовые ресурсы и их использование в городах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Блажис Р.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 25л.
1493771
  Рязанов А.В. Трудовые ресурсы и их использование в колхозах Узбекистана : Автореф... канд. экон.наук: / Рязанов А. В.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 20л.
1493772
   Трудовые ресурсы и их использование в народном хозяйстве: сб. тр.. – М., 1976. – 163с.
1493773
  Кежерашвили Отар Захарьевич Трудовые ресурсы и их использование в сельском хозяйстве Грузинской ССР (на примере колхозов зоны виноградарства и табаководства Алазанской равнины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кежерашвили Отар Захарьевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л.
1493774
  Дараган И.В. Трудовые ресурсы и их использование. (На материалах сел. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган И.В.; Киевс. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1967. – 19л.
1493775
  Верясев А.И. Трудовые ресурсы и их место в социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Верясев А.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 20л.
1493776
   Трудовые ресурсы и непроизводственная сфера.. – Кишинев, 1975. – 252с.
1493777
  Поздоровкина Елена Гургеновна Трудовые ресурсы и проблема их использования в АлДР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Поздоровкина Елена Гургеновна ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1980. – 18л.
1493778
  Гусаров Е.И. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве / Е.И. Гусаров. – М., 1972. – 36с.
1493779
  Гусаров В.И. Трудовые ресурсы и социальные проблемы Туниса / В.И. Гусаров. – М, 1985. – 90с.
1493780
  Рябушкин Т.В. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Т.В. Рябушкин, А.З. Дадашев. – Москва : Знание, 1981. – 128 с.
1493781
  Черник Д.Г. Трудовые ресурсы и эффективность производства / Д.Г. Черник. – М., 1981. – 168с.
1493782
  Кусна С. Трудовые ресурсы Индонезии и проблемы их использования : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кусна С.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1493783
  Дулепа Л.В. Трудовые ресурсы колхозов и их использование : Автореф... Канд.экон.наук: / Дулепа Л.В.; Акад.наук УССР. – Киев, 1962. – 14л.
1493784
  Мадянов А.С. Трудовые ресурсы колхозов и их использование (по матер. колх. Волгогр. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мадянов А.С. ; Сарат. ГУ. – Волгоград, 1965. – 23 с.
1493785
  Поберезская Анна Ивановна Трудовые ресурсы колхозов и их использование в годы девятой пятилетки (стат.-эконом. исслед. по материалам колхозов Киевск. области) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Поберезская Анна Ивановна; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1974. – 26л.
1493786
  Поздняков В.Н. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. / В.Н. Поздняков. – М, 1969. – 128с.
1493787
  Борсук П.П. Трудовые ресурсы колхозов и их использование. (На материалах колхозов Брестской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Борсук П.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра полит. экономии. – Минск, 1967. – 20л.
1493788
  Якуба Е.И. Трудовые ресурсы колхозов и их участие в общественном производстве : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 600 / Якуба Е.И. ; Киевский ин-т нар. хоз. – Киев, 1969. – 29 с.
1493789
  Крюкова М.В. Трудовые ресурсы колхозов и пути их лучшего использования. (На матер. Удмурт. АССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Крюкова М.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1964. – 18л.
1493790
  Аманов К. Трудовые ресурсы колхозов и пути их рационального использования (на примере колхозов Ташаузской области Туркменской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Аманов К.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
1493791
  Наджафов М.И. Трудовые ресурсы колхозов и пути улучшения их использования. : Автореф... канд.экон.наук: 596 / Наджафов М.И.; Азебр.ин-т нар.хоз. – Баку, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1493792
  Пасхавер И.С. Трудовые ресурсы колхозов Украинской ССР и их использование. : (стат.-экон. исслед.) / проф. И.С. Пасхавер ; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина, Юж. отд-ние ; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и орг. сел. хоз-ва им. А.Г. Шлихтера. – Киев : Урожай, 1971. – 364, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1493793
  Шестопалов М.И. Трудовые ресурсы колхозов, их формирование и использование в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Шестопалов М.И.; ХГУ. – Х., 1971. – 21л.
1493794
  Романенкова Г.М. Трудовые ресурсы крупного города : монография / АН СССР ; Ленинградский науч. центр ; Ин-т социально-экономич. проблем ; Г.М. Романенкова ; под ред. В.Р. Полозова. – Ленинград : Наука, 1986. – 160 с.
1493795
  Саханов В.В. Трудовые ресурсы лесопромышленного комплекса / В.В. Саханов, П.В. Демьянов. – Москва : Лесная промышленность, 1990. – 168 с.
1493796
   Трудовые ресурсы малых и средних городов Верхневолжья : межвуз. темат. сб. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1979. – 120 с.
1493797
  Макаров А.И. Трудовые ресурсы молодежи как источник формирования квалифициорованной рабочей силы (на прим. отрасли быт. обсл. населен.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Макаров А. И.; ВКШ при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 18л.
1493798
  Жирова Н.А. Трудовые ресурсы Москвы и повышение эффективность их использования / Н.А. Жирова, В.А. Шульга. – М., 1989. – 22с.
1493799
  Устенко А.А. Трудовые ресурсы непроизводственной сферы. / А.А. Устенко. – Львов, 1976. – 171с.
1493800
   Трудовые ресурсы производственных систем.. – К., 1990. – 462с.
1493801
   Трудовые ресурсы развитого социализма: подготовка, распределение, использование: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1981. – 128с.
1493802
  Белоконь И.В. Трудовые ресурсы села : пробл. сезон. занятости / И.В. Белоконь ; АН УССР, Совет по изуч. производ. сил УССР. – Киев : Наукова думка, 1987. – 173, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 169-172
1493803
  Мальцев И.Е. Трудовые ресурсы села / И.Е. Мальцев. – М, 1987. – 62с.
1493804
  Петрушова А.А. Трудовые ресурсы сельского хозяйства и пути повышения эффективности их использования на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Петрушова А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 23л.
1493805
   Трудовые ресурсы сельского хозяйства: вопр. теории и методологии.. – М., 1982. – 115с.
1493806
  Долгорын Норовсамбуу Трудовые ресурсы сельскохозяйственных объединений МНР и пути их рационального использования : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.05 / Долгорын Норовсамбуу; Высшая парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л.
1493807
  Рогачев А.А. Трудовые ресурсы совхоза Восточно-Казахской области и пути их рационального использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рогачев А. А. ; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 20 с.
1493808
  Аблотия Р.И. Трудовые ресурсы совхозов и вопросы их рационального использования. : Автореф... Канд.эконом.наук: 08.00.05 / Аблотия Р.И.;. – Тбилиси, 1979. – 28л.
1493809
  Терентьев В.В. Трудовые ресурсы совхозов и пути их рационального использования / В.В. Терентьев, Г.В. Канев. – Сыктывкар : Книжное издательство Коми АССР, 1967. – 73 с.
1493810
  Лаас К. Трудовые ресурсы союзной республики / К. Лаас. – Таллин, 1986. – 159 с.
1493811
  Гладышев А.Н. Трудовые ресурсы средних и малых городов и их сталистическое изучение. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гладышев А.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1964. – 17л.
1493812
  Белов А.Н. Трудовые ресурсы СССР : пособие для учителей / А.Н. Белов. – Москва : Просвещение, 1980. – 128 с. – Библиогр.: с. 126-127
1493813
  Кузнецов А.Д. Трудовые ресурсы СССР и их использование / А.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
1493814
  Зелтынь М.С. Трудовые ресурсы СССР и их использование. / М.С. Зелтынь. – М., 1974. – 56с.
1493815
  Минц Л.Е. Трудовые ресурсы СССР. / Л.Е. Минц. – М., 1975. – 323с.
1493816
   Трудовые ресурсы СССР.. – М., 1979. – 302с.
1493817
   Трудовые ресурсы Ставрополья.. – вып. 1. – Ставрополь, 1976. – 320с.
1493818
  Старченков Г.И. Трудовые ресурсы Турции : демогр., экон. и социал. аспекты / Г.И. Старченков ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1981. – 204 с. – Библиогр.: с. 195-203 (289 назв.)
1493819
  Абдулхабирова А.А. Трудовые ресурсы, анализ их состояния и использования в экономическом районе. : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Абдулхабирова А.А. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
1493820
   Трудовые ресурсы.. – М.
ч. 1. – 1975. – 295с.
1493821
   Трудовые ресурсы. Вопросы рационального использолвания.. – Свердловск, 1969. – 140с.
1493822
   Трудовые ресурсы. Сб. ст.. – Кишинев, 1972. – 180с.
1493823
   Трудовые ресурсы. Современные проблемы совершенствования занятости женщин: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 165с.
1493824
   Трудовые ресурсы. Социально-экономический анализ. – Москва : Экономика, 1976. – 191 с.
1493825
   Трудовые ресурсы: проблемы сбалансированного распределения. – Киев : Наукова думка, 1986. – 245с.
1493826
   Трудовые ресурсы: трудовая активность населения. Проблемы, пути развития: сб. науч. тр.. – М., 1988. – 169с.
1493827
   Трудовые ресурсы: формирование и использование. – Москва : Экономика, 1975. – 254 с.
1493828
   Трудовые ресурсы: эффективность использования. – М., 1988. – 263с.
1493829
  Заболотский А.В. Трудовые русурсы Пакистана. / А.В. Заболотский. – М, 1985. – 248с.
1493830
   Трудовые связи в крупном городе : монография. – Киев : Вища школа, 1984. – 152 с.
1493831
  Скоробогатова Н.В. Трудовые сессии народного суда // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1493832
  Гончар И. Трудовые соотношения // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 4. – ISSN 1563-6755


  Адвокаты, работающие по трудовому договору и не осуществляющие адвокатскую деятельность, должны осознавать, что они будут ограничены в профессиональных гарантиях.
1493833
  Артемова В.Н. Трудовые споры / В.Н. Артемова. – Минск : Беларусь, 1977. – 79 с. – (Беседы о труд. законодательстве)
1493834
  Клюев А.А. Трудовые споры / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – Москва, 1978. – 191с.
1493835
  Колосов В.К. Трудовые споры / В.К. Колосов. – М., 1986. – 183с.
1493836
  Тихиня Валерий Гурьевич Трудовые споры / Тихиня Валерий Гурьевич. – Минск : Беларусь, 1988. – 45 с.
1493837
  Политахин П.А. Трудовые споры в колхозах / П.А. Политахин. – Красноярск, 1986. – 71с.
1493838
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь, 1969. – 160с.
1493839
  Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения / Е.А. Голованова. – Пермь
ч. 2. – 1973. – 166с.
1493840
  Голощапов С.А. Трудовые споры в СССР. Учеб. пособие по спецкурсу / С.А. Голощапов, В.Н. Толкунова. – М., 1974. – 198с.
1493841
  Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР: Уч. пособ. : учебное пособие / М.В. Лушникова. – Ярославль : Ярославский гос. ун.-т, 1991. – 84 с.
1493842
  Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения / В.Н. Толкунова. – Москва : Юристъ, 1996. – 203с.
1493843
  Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII - первая половина XIX в.) / М.М. Громыко. – Новосибирск, 1975. – 351с.
1493844
   Трудовые традиции сибирского крестьянства (конец XVIII - нач. ХХ в.). Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1982. – 112с.
1493845
  Анарбаев А. Трудовые усилия рабочего класса и колхозного крестьянства Андижанской области в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Анарбаев А.; АН УзССР. Ин-т истории и археологии. – Ташкент, 1969. – 29л.
1493846
  Искра Веслав Трудовые факторы экономического развития социалистических стран. / Искра Веслав. – М., 1976. – 235с.
1493847
  Пакина Т.А. Трудовые ценности и установки современных студентов (на материале социологического исследования) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 120-131. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Трудовые установки и ценности являются важнейшими компонентами трудового поведения молодежи. В статье осуществлен анализ трудового поведения и ценностей современных студентов, позиции ценностей труда в структуре базовых ценностей, отношений, знаний и ...
1493848
  Грекулов А. Трудовые школьные экскурсии / А. Грекулов. – Одесса, 1920. – 84с.
1493849
  Антонов И.З. Трудодень : очерк / И.З. Антонов. – Саранск : Морское книжное издательство, 1958. – 40 с.
1493850
  Ларионов К.А. Трудодень и деньги в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 19 л.
1493851
  Ларионов К.А. Трудодень и деньки в экономике колхозного строя : Автореф... докт. экон.наук: / Ларионов К.А.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – Москва, 1951. – 26 с.
1493852
  Захрабов Ф.Д. Трудодень и его значение в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: / Захрабов Ф.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1954. – 18л.
1493853
  Тимонин С.И. Трудодень и его ров в развитии экономики колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Тимонин С. И.; Моск. пед. ин-т. – М., 1960. – 18л.
1493854
  Войновский Б.Ф. Трудодень и его роль в колхозном производстве : Дис... канд. эконом.наук: / Войновский Б. Ф.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-ленин. при КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1954. – 247л. – Бібліогр.:л.I-XII
1493855
  Пыхова И.А. Трудоемкость продукции промышленности / И.А. Пыхова. – Москва, 1965. – 145с.
1493856
   Трудоемкость работ на шахтах основных угольных бассейнов СССР.. – М., 1956. – 328с.
1493857
  Мазур В.П. Трудозабезпеченість колгоспів Південного економічного району та питання їх спеціалізації // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 65-71. – Бібліогр.: 2 назви
1493858
   Трудолюбивая пчела. – Санкт-Петербург : при Императорской академии наук
Т. 1, № 1-6. – 1780. – 384 с.
1493859
   Трудолюбивая пчела. – Санкт-Петербург : при Императорской академии наук
Т. 2, № 7-12. – 1780. – C. 382-768
1493860
  Назаренко Ю.И. Трудолюбивой долей дорожу / Ю.И. Назаренко. – Киев, 1981. – 65с.
1493861
  Пикус Стефан Трудолюбие как нравственная ценность : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.05 / Пикус Стефан; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 34 с.
1493862
  Стогний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности / И.П. Стогний. – К, 1970. – 104с.
1493863
  Столгний И.П. Трудолюбие как нравственное качество личности. : Автореф... канд.филос.наук: / Столгний И.П.; АН УССР.Ин-т философии. – К, 1966. – 20л.
1493864
  Пикус Стефан Трудолюбте как нравственная ценность : Дис... доктор философ.наук: 09.00.05 / Пикус Стефан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1990. – 384л. – Бібліогр.:л.355-384
1493865
  Назарова Е.А. Трудом взращенный / Е.А. Назарова. – М., 1986. – 62с.
1493866
  Холмогорский Ф. Трудом и знанием : культурно-исторические картинки / Ф. Холмогорский. – Москва : Изд. "Новая деревня", 1925. – 124 с.
1493867
   Трудом і піснями звеличена. Репертуарний зб.. – К., 1962. – 190с.
1493868
   Трудом красив и славен советский человек. Сб. ст. и мат.. – Л., 1962. – 70с.
1493869
  Китайгородская Р.Н. Трудом славен человек / Р.Н. Китайгородская. – Ставрополь, 1961. – 80с.
1493870
  Гуменюк І.П. Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 50-65
1493871
  Бабенко А.Г. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва / А.Г. Бабенко, К.В. Бондаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 208-214 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1493872
  Нич Т.В. Трудоресурсна ситуація Хмельницької області: сучасний стан та перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 201-207. – ISSN 2308-135X
1493873
  Корінєв В.Л. Трудоресурсний потенціал у системі ресурсозбереження підприємства / В.Л. Корінєв, В.В. Ащаулов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 62-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1493874
  Філоненко І.М. Трудоресурсний потенціал як фактор формування територіально-рекреаційного комплексу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 71-78. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1493875
  Акимов Д. Трудоустройство без гарантии и "миграционный туризм" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 123-128


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1493876
  Ягудина Л.Р. Трудоустройство выпускников в системе оценки качества высшего профессионального образования / Л.Р. Ягудина, Т.Г. Мансурова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 44-47. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы обоснованности применения данных о трудоустройстве выпускников для принятия оценочных решений о качестве образования, предоставляемого вузом. На основе модели множественной регрессии авторы исследуют зависимость качества ...
1493877
  Шедловская Е.Е. Трудоустройство выпускников как оценочный показатель состояния социального управления подготовкой кадров в негосударственном вузе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 66-73. – ISSN 1561-2465


  Рассматривается социальная роль образования, от качества которого во многом зависят перспективы формирования человеческого капитала страны. Обосновывается важность использования потенциала негосударственных вузов по подготовке кадров к эффективной ...
1493878
  Василенко В.А. Трудоустройство выпускников как фактор повышения конкурентоспособ-ности вуза / В.А. Василенко, Т.Г. Калугина, О.В. Шишнева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 60-67. – ISSN 1561-2465


  Министерство образования и науки РФ разработало и использовало определенный набор критериев оценки эффективности российских вузов в ходе мониторинга 2012 г. В список критериев эффективности включен показатель, характеризующий трудоустройство ...
1493879
  Уржинский К.П. Трудоустройство граждан в СССР / К.П. Уржинский. – М., 1967. – 144с.
1493880
  Медведев О.М. Трудоустройство и его виды в СССР / О.М. Медведев. – М, 1985. – 93с.
1493881
  Фокин В.М. Трудоустройство и закрепление на производстве лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда. / В.М. Фокин. – М., 1988. – 50с.
1493882
  Гуртов В.А. Трудоустройство по специальностис позиции выпускника / В.А. Гуртов, Л.М. Серова, Е.А. Федорова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 22-28. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются результаты социологического исследования, посвященного трудоустройству по специальности выпускников всех уровней профессионального образования (НПО, СПО и ВПО) в течение двух-трех лет после окончания ими учебного заведения. На ...
1493883
   Трудоустройство, прием, перевод и увольнение рабочих и служащих: сб. нормат. актов.. – Москва, 1986. – 128с.
1493884
  Костин Л.А. Труду каждого - высокую производительность / Л.А. Костин, С.Л. Костин. – М., 1978. – 62с.
1493885
  Васильевский В.Г. Труды / В.Г. Васильевский. – Ленинград
4. – 1930. – 331с.
1493886
   Труды / Институт этнографии АН СССР; Акад. наук СССР
Вып. 114. – 1950. – (Новая серия)
1493887
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
2. – 1969. – 375с.
1493888
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
1. – 1970. – 212с.
1493889
   Труды / Самаркандский государственный университет имени А. Навои. – Самарканд
№ 186 : Материалы к общей библиографии по вопросам фразеологии /Ройзензон Л.И., Бушуй А.М./- вып. 2. – 1970. – (Лингвистические библиографии ; № 1)
1493890
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Тбилиси
3. – 1971. – 255с.
1493891
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
1. – 1975. – 280с.
1493892
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
3. – 1975. – 461с.
1493893
  Трапш М.М. Труды / М.М. Трапш. – Сухуми
4. – 1975. – 258с.
1493894
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
5. – 1975. – 422с.
1493895
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
6. – 1975. – 398с.
1493896
  Всесоюзный Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, 4-й. – Ленинград
2. – 1976. – 286с.
1493897
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
2. – 1976. – 426с.
1493898
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1973. – Ленинград
7. – 1976. – 375с.
1493899
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
8. – 1976. – 393с.
1493900
   Труды / Всесоюзный, гидрологический съезд, Ленинград. 4-й., 1976. – Ленинград
9. – 1976. – 340с.
1493901
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 10. – 1977
1493902
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 12. – 1978
1493903
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 13. – 1979
1493904
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 14. – 1980
1493905
  Публичная Труды / Публичная, научно-техническая библиотека
Вып. 15. – 1981
1493906
  Государственная Труды / Государственная, имени Ленина В.И. библиотека; ГБЛ. – Москва : Книга
Т. 17 : Проблемы научно-методической работы. – 1981. – 208 с. – На обл. заг.: Проблемы научно-методической работы
1493907
   Труды / Советско-Монгольская комплексная Хубсугульская экспедиция Иркутского и Монгольского университетов. – Иркутск
Вып. 10 : Природные условия и ресурсы Прихубсугулья. – 1982
1493908
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми, 1987. – 286с.
1493909
  Инал-Ипа Труды / Инал-Ипа. – Сухуми, 1988. – 336с.
1493910
  Дзидзария Г.А. Труды / Г.А. Дзидзария. – Сухуми
Ч. 1. – 1988. – 406с.
1493911
  Бгажба Х.С. Труды / Х.С. Бгажба. – Сухуми
Кн. 2. – 1988. – 293с.
1493912
   Труды 1-й Всесоюзной конференции по инженерной геологии : (31 мая-3 июня, 1972 года). – Тбилиси
Т. 1. – 1976. – 506с. : Ил.
1493913
   Труды 1-й научно-технической конференции : Высшая математика, техническая механика,физика, иностранные языки. – Саратов, 1970. – 177с. – Библиогр.: с.175-176
1493914
   Труды 1-й объединенной студенческой научной конференции ЛСГМИ и КМИ. – Киев : Медгиз, 1952. – 96с.
1493915
   Труды 1 Всесоюзной геофизической конференции : Свердловск, 22-27 марта 1932 г. – Ленинград-Москва-Новосибирск, 1933. – 182с.
1493916
   Труды 1 совещания химиков Главного геолого-разведочного управления : (3-12 февраля 1931 г.). – Москва-Ленинград, 1931. – 199с.
1493917
   Труды 10-й Всесоюзной Астронометрической конференции, состоявшейся в Пулкове 8-11 декабря 1952г.. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 272с.
1493918
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 1. – 1975. – 721 с.
1493919
   Труды 10-й всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин / Всесоюзная конференция по теории оболочек и пластин; АН СССР; Ин-т проблем механики; АН ГрузССР; МВ и ССО ГрузССР; Кутаисский политехнический ин-т. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 2. – 1975. – 691с.
1493920
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.1/ Properties of helium. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Свойства гелия. – 1967. – 552 с.
1493921
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.2/ Superconductivity. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Сверхпроводимость. – 1967. – 382 с.
1493922
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.3/ Electronic properties of metals. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3 : Электронные свойства металлов. – 1967. – 404с.
1493923
   Труды 10-й Международной конференции по физике низких температур, Москва, СССР, 31 августа - 6 сентября 1966 года = Proceedings of the 10th international conference on low temperature physics/ V.4/ Antiferromagnetism. – Москва : ВИНИТИ
Т. 4 : Антиферромагнетизм. – 1967. – 361с.
1493924
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 1. – 1977. – 542 с.
1493925
   Труды 10 Международной конференции по ускорителям заряженных частиц высоких энергий : Протвино, июль 1977. – Серпухов
Том 2. – 1977. – 473 с.
1493926
   Труды 11-й Всесоюзной Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 24-26 мая 1954г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 272с.
1493927
   Труды 11 международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / Методы дискретных особенностей в задачах математической физики; МОиНУ. ХНУ им. В.Н.Каразина; Гол. ред. М.О. Азаренков, Ю.В. Гандель, Г.М. Жолткевич и др. – Харьков - Херсон : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 288 с. – ISBN 966-623-118-2
1493928
   Труды 12-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 7-9 декабря 1955г.). – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – 440с.
1493929
   Труды 12 конференции балтийских океанографов и 7 совещания экспертов по водному балансу Балтийского моря. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 487с.
1493930
   Труды 13-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 23-25 августа 1956г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – 92с.
1493931
   Труды 14-й Астронометрической конференции СССР ( Киев, 27-30 мая 1958г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – 422с.с прил.
1493932
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 1. – 2009. – 200 с.
1493933
   Труды 14 Международного симпозиума "Методы дискретных особенностей в задачах математической физики" / МОНУ ; Харьковский нац. ун-т В.Н. Каразина ; [ редкол. : Азаренков М.О., Гандель Ю.В., Жолткевич Г.М. та ін. ]. – Харьков ; Херсон : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-582-7
Ч. 2. – 2009. – С. 201-476
1493934
   Труды 15-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного 50-летию учения академика И.П. Павлова об условных рефлексах. – Москва-Ленинград, 1952. – 294с.
1493935
   Труды 15-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково, 13-17 декабря 1960г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 438с.
1493936
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси, 1970. – 111с.
1493937
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 2. – 1970. – 120с.
1493938
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 3. – 1970. – 131с.
1493939
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 6. – 1970. – 219с.
1493940
   Труды 15-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников проблемных и отраслевых лабораторий. – Тбилиси
Вып. 7. – 1970. – 140с.
1493941
   Труды 15 сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций при ОНЗ АН СССР : Симферополь, октябрь 1967 г. – Москва : Наука, 1970. – 414с.
1493942
   Труды 16-й Астронометрической конференции СССР ( Казань, 12-14 июня 1963г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1965. – 138с.
1493943
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 1. – 1987. – 356с.
1493944
   Труды 16 конференции ФЕБО. – Москва : Наука
Том 2. – 1987. – 463с.
1493945
   Труды 17-й Астронометрической конференции СССР ( Пулково,31 мая-3 июня 1966г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1967. – 236с.
1493946
   Труды 18-й Астрономической конференции СССР : (Пулково, 2-5 июня 1969г.). – Ленинград : Наука, 1972. – 356с.
1493947
  Всесторонний Труды 2-го Советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ. – Ленинград, 1976. – 308с.
1493948
   Труды 2-го советско-французского семинара по математическому моделированию каталических процесов и реакторов. – Новосибирск : [б. и.], 1976. – 268 с.
1493949
   Труды 2-й научно-технической конференции "Проблемы оптимальной фильтрации". – Москва
Вып.1. – 1968. – 189с.
1493950
   Труды 2 всесоюзного совещания по трещинным коллекторам нефти и газа. – Москва : Изд-во "Недра", 1965. – 299 с.
1493951
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. – М.
3 : Механика твердого тела. – 1966. – 411с.
1493952
   Труды 2 Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике (29 января -5 февраля 1964 г.) : Обзорные доклады. – Москва : Наука
Вып.1 : Аналитическая механика, Устойчивость движения, небесная баллистика/ред. Ф.И.Лурье, А.П.Проскуряков. – 1965. – 213с.
1493953
   Труды 2 научно-технического совещания по сахарной промышленности в г.Киеве 2-12 мая 1927 года. – Киев : Изд."Экономического вестника", 1928. – 596с.
1493954
   Труды 2 узбекистанского гидрогеологического совещания : (г. Ташкент, 2-9 апреля 1958 г.). – Ташкент, 1959. – 337с.
1493955
   Труды 2 украинской конференции анатомов, гистологов, эмбриологов и топографоанатомов, посвященной восьмидесятилетию со дня рождения академика В.П. Воробьева. – Харьков, 1958. – 664с.
1493956
   Труды 3-го Всесоюзного совещания по криотронике. – Киев, 1968. – 79с.
1493957
  Всесторонний Труды 3-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1978. – 275с.
1493958
   Труды 3-й студенческой научной конференции Воронежского инженерно-строительного института. – Воронеж, 1951. – 64с.
1493959
   Труды 3 Всесоюзного семинара по биологически активным (лечебным) веществам плодов и ягод. – Свердловск, 1968. – 511с.
1493960
   Труды 3 научно-методической конференции объединения географов и геологов педагогических институтов центральных областей Европейской части РСФСР (1964 г.). – Смоленск, 1966. – 455с.
1493961
   Труды 4-го Всесоюзного семинарп по комплексам программ математической физики : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1976. – 210с.
1493962
   Труды 4-го Всесоюзного совещания по радиометеорологии. – Москва, 1978. – 208 с.
1493963
  Всесторонний Труды 4-го советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1981. – 318с.
1493964
   Труды 4-го совещания по электрохимии. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 868 с. : ил.
1493965
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Изд-во МГУ
Т. 1 : Импульсные радиационно-газодинамические процессы. Оптические свойства горячих газов. – 1981. – 146 с.
1493966
   Труды 4-ой Всесоюзной конференции "Динамика излучающего газа". – Москва : Из-во ун-та
Т. 2 : Исследование спектральных оптических характеристик газов. Гиперзвуковое обтекание тел излучающим газом. – 1981. – 159 с.
1493967
   Труды 4 Всесоюзной топологической конференции. – Ташкент : Фан, 1967. – 207 c.
1493968
   Труды 5-го Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 4 : Секция активных воздействий на атмосферные процессы. – 1972. – 204с.
1493969
  Всесторонний Труды 5-го советско-американского симпозиума / Всесторонний, анализ окружающей природной среды; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1988. – 247 с.
1493970
   Труды 5-й Международной конференции по нелинейным колебаниям. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Том 1 : Применение теории нелинейных колебаний в механАналитические методы теории нелинейных колебаний. – 1970. – 648 с.
1493971
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 1 : Общие сведения, решения и пленарные доклады. – 1972. – 126с.
1493972
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 2 : Секция прогноза погоды. – 1972. – 193с.
1493973
   Труды 5 Всесоюзного метеорологического съезда. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Том 3 : Секция климата. – 1972. – 261с.
1493974
   Труды 5 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : В Ленинграде 5-11 июля 1949 г. – Ленинград : Медгиз, 1951. – 736с.
1493975
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 1 : Биологические структуы и функции на молекулярном уровне. – 1962. – 299с.
1493976
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16 августа,1961. – Москва
Симпозиум 5 : Внутриклеточное дыхание фосфорилирующее и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1962. – 440с.
1493977
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва, 10-16 августа 1961 г. – Москва : Изд. АН СССР
Симпозиум 7 : Биосинтез липидов. – 1962. – 430с.
1493978
   Труды 5 международного биохимического конгресса : Москва 10-16августа,1961. – Москва
Симпозиум 8 : Биохимические основы технологии пищевых. – 1962. – 343с.
1493979
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Издание Ин-та математики АН УССР
Т. 3 : Применение теории нелинейных колебаний в механике/Отв ред. акад. АН УССР Ю.А.Митропольский, отв секретарь В.Б.Ларин. – 1970. – 536 с.
1493980
   Труды 5 Международной конференции по нелинейным колебаниям : Киев, 25 августа - 4 сентября 1969 г. – Киев : Ин-та математики АН УССР
Т. 4 : Применение теории нелинейных колебаний в электротехнике и электронике. – 1970. – 536 с.
1493981
   Труды 6-го Всесоюзного совещания по теории вероятностей и математической статистике = VI Visasajunginio pasitarimo tikimybiu teorijos ir matematines ststistikos klausimais. – Вильнюс : Из-во полит. и научн. литературы, 1962. – 494с.
1493982
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 1. – 1961. – 941с.
1493983
   Труды 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов : Киев, 8-14 июля 1958 года. – Харьков
Том 2. – 1961. – 791с.
1493984
   Труды 6 Всесоюзной конференции по физике электронных и атомных столкновений. – Ленинград, 1976. – 170 с.
1493985
   Труды 6 Международного семинара по проблемам физики высоких энергий "Мультикварковые взаимодействия и квантовая хромодинамика" : 15-19 сент ября 1981 г., Дубна. – Дубна, 1981. – 376с. – Статті рос. та англ. мовами
1493986
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 353с. – Текст рос. та англ. мовами
1493987
   Труды 6 международного симпозиума по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 351с. – Текст рос. та англ. мовами
1493988
   Труды 6 Международного совещания п проблемам квантовой теории поля : Алушта, Крым, 5-9 мая 1981 г. – Дубна, 1981. – 267с.
1493989
   Труды 7-го Байкальского научного координационного совещания по изучению берегов водохранилищ. – Москва
Том1. – 1961. – 250с.
1493990
   Труды 7 Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок : Днепропетровск, 1969. – Москва : Наука, 1970. – 910 с.
1493991
   Труды 8-го Всероссийского электротехнического съезда в Москве 1-10 октября 1921 года. – Москва
Вып.1 : Электрификация России. – 1921. – 191с.
1493992
   Труды 8 Всероссийского Электротехнического Съезда. – Москва : Издание государственной общеплановой комиссии
Вып. 2 : Электрификация районов. – 1921. – 338 с.
1493993
   Труды 9-го Рыбинского краведческого съезда : К вопросу районирования Рыбинского округа. – Рыбинск : Изд-е рыбинского бюро краеведения, 1929. – 103с.
1493994
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
1. – 1985. – 448 с.
1493995
   Труды 9 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц / Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных частиц. – Дубна : ОИЯИ
Т. 2. – 1985. – 432 с.
1493996
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1969. – с.
1493997
   Труды 9 Международной конференции по физике полупроводников : Москва, 23-29 июля 1968 г. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1969. – 1401с.
1493998
   Труды 9 республиканской межвузовской научной конференции по математике и механике. – Алма-Ата
Выпуск 1. – 1990. – 132с.
1493999
   Труды I Всесоюзной научно-технической конференции по проблеме вибрационного и пульсационного горения. – Москва : Сектор научно-технической информации ГИАП, 1962. – 116 с. : ил.
1494000
   Труды I международного конгресса международной федерации по автоматическому управлению. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1961. – 996 с.
<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,