Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1489001
  Верба І. "Українське відродження неодмінно розпочнеться..." // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 146-148. – ISSN 0869-3595


  Оглоблин Олександр Петрович - професор кафедри новітньої історії України
1489002
  Іваницька С.Г. "Українське дев"ятнадцяте довге століття" в мемуарах та щоденниках Олександра Русова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 325-331. – ISSN 2076-8982


  [Рец.]: О. О. Русов. Щоденники та спогади / Упорядкування, підготовка до друку, вступ. ст., коментарі О. Я. Рахна; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Черніг. від-ня Ін-ту укр. археографії, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - ...
1489003
  Гриценко А. "Українське економічне диво", або Куди ведуть реформи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 7


  Часто можна почути й прочитати про те, що Україні необхідне своє "економічне диво". Під економічним дивом зазвичай розуміють дуже швидкий і сталий розвиток упродовж досить тривалого часу. Таке диво демонстрували Німеччина в післявоєнні роки, Японія з ...
1489004
  Гальчинський А. "Українське колесо в стратегії - це те, чого нам весь час бракує" / інтерв"ю брав Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  Вибори до місцевих рад, активно обговорювана тема можливості формування нового уряду, так само як і нова політична ситуація на сході, знову актуалізують базисні питання стратегічного курсу країни. По кваліфіковані оцінки газета звертається до давніх і ...
1489005
  Копиця М.Д. "Українське музикознавство": півстолітній шлях формування науки про музику // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 3-10
1489006
  Зайцева З. "Українське наукове товариство у Києві": заснування та напрями діяльності (1906 - 1922) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 138-142. – ISBN 978-966-95419-8-7
1489007
  Волошин Є.О. "Українське питання" в добу національно-визвольних змагань // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 159-161
1489008
  Туранли Ф.І. "Українське питання" в Карловецькому договорі (1699 р.): турецька ретроспекція // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 32-40. – ISSN 1608-0599


  На основі тюрксько-османських джерел аналізуються проблеми "українського питання" в контексті Карловецького договору, дипломатичних зносин між державами-учасниками у "світовій війні" та наслідки зазначеного договору.
1489009
  Скибіцький Ю.А. "Українське питання" в міжнародній політиці доби Директорії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 245-246
1489010
  Газін В.В. "Українське питання" в політичному концепті А. Ордін-Нащокіна // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 205-218. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Афанасій Лаврентійович Ордин-Нащокін - дипломат і політик в царювання Олексія Михайловича .
1489011
  Павлюк О.В. "Українське питання" в польсько-румунських відносинах 1918-1921 pp. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 102-107. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Зроблена спроба показати роль "українського питання" у взаємодії зовнішньополітичних курсів Польщі і Румунії в 1918-1921 рр. Розкрита еволюція двох країн до заключення союзу в 1921 р. та його антиукраїнська спрямованість. Сделана попытка показать роль ...
1489012
  Панасюк А В. "Українське питання" в системі міжнародних відносин європейських держав XVII - XVIII ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 657-664. – ISSN 1563-3349
1489013
  Гошуляк І. "Українське питання" на Паризькій мирній конференції 1919 року // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.103-106 : Фото. – ISSN 1607-6451
1489014
  Бевз Т.А. "Українське питання" та спроби його розв"язання на початку XX ст.Українською партією соціалістів-революціонерів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 320-337
1489015
  Гула Р.В. "Українське питання" у редакційній політиці газети "Киевлянин" у 1905-1912 рр. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 3-15


  У статті проаналізовано роль газети "Киевлянин" у пропаганді охоронної ідеології та її ключового аспекту - монархізму. Дана характеристика особливостей редакторської діяльності Д. Піхна та В. Шульгіна.
1489016
  Котельницький Н.А. "Українське питання" у Російській імперії другої половини XIX ст. очима земського лібералізму Північної України: візія І.І. Петрункевича (1843-1928) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 218-222. – ISSN 2218-4805


  У світлі імперської політики імператора Олександра ІІ по відношенню до неросійських периферій Російської імперії показані офіційні прояви антиукраїнської політики російського деспотизму, візія І. Петрункевичем російсько-українських відносин. Розглянуто ...
1489017
  Бурдега Т. "Українське питання" у системі антиукраїнських організацій // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 3/4 (233/234). – С. 28-29
1489018
  Шабельник А.А. "Українське питання" у системі міжнародних відносин 1917 - 1920 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 255-256
1489019
  Сигалов А. "Українське питання". У спогадах Микити Хрущова, дослiдженнях Роя Медведєва й коментарях автора // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 березня (№ 29). – С. 6-7


  5 липня 1994 року виповнилося сто рокiв вiд дня народження Микити Сергiйовича Хрущова. Син Хрущова - Сергiй Микитович, який на той час жив у мiстi Провiденс, штат Род-Айленд (США) i був професором Інституту мiжнародних дослiджень Томаса Уотсона ...
1489020
  Гусейнова Т. "Українське радіо - це назавжди" / розмову вела Л. Чечель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  "Ми створили цікавий і незвичний для Українського радіо продукт. Називався він "Вечірній променад". Це три години ефірного часу. Ми його так цікаво ділили: перша година - інформаційна, суспільно-політична. <...> Першу годину в студії працювали ...
1489021
  Ященко Анна "Українське село" живе минуле України / Ященко Анна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 14-17 : фото
1489022
   "Українське суспільство ще не взяло тієї планки, яку взяло польське, коли у поляків виникла "Солідарність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 17, 20-21


  Як тренувати громадянський потенціал та яка роль у цьому ЗМІ. У "Дні" відбулася дискусія не експертів, а молоді - студентів Інституту журналістики КНУТШ та випускників Літньої школи "Дня". Більш інтенсивна комунікація між "Днем" та Інститутом ...
1489023
  Моця О. "Українське" та "малоросійське" в "Записках о Южной Руси" Пантелеймона Куліша // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 67-75. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Важливим у вивченні проблеми самоусвідомлення кожного народу, в тому числі й українського, є питання встановлення історії власних самоназв. У цьому сенсі цікавим є використання термінів "малоросійський" та "український" П.О. Кулішем у його відомій ...
1489024
  Касьянова О. "Український дольник" - початок нових досліджень // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 6


  "У Мистецькій залі Інституту Філології відбулася презентація коелективної монографії "Український дольник" за ред. Н.В. Костенко.
1489025
  Шутко О. "Український султанат" в Османській імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 15


  Роксолана або Хюррем Султан - спершу наложниця, а потім — дружина Сулеймана І Пишного, султана Османської імперії. Мати султана Селіма II. Турхан Хатідже Несіде Султан — дружина османського султана Ібрагіма І Хана, матір і регентка його спадкоємця ...
1489026
  Шевченко С. "Український Шліман" з поетичним серцем // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 13
1489027
  Колесник В.Ф. Українське "зміновіхівство" 1920-х років / В.Ф. Колесник, І.І. Каспрук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 42)


  Висвітлюється "зміновіхівський рух", який розгорнувся серед частини української інтелігенції та еміграції в першій половині 1920-х рр.
1489028
  Хороб С.І. Українське "поетичне кіно": екранна трансформація повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 228-239. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1489029
  Ілінський І. [Ільїнський] Українське "стогнати - стонать" / уваги проф. Г. Ільїнського // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 54-55
1489030
  Салига Т. Українське "я" Леоніда Рудницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 16-17


  До 80-річчя з дня народження.
1489031
  Андрійко О.Ф. Українське адміністративне законодавство: стан та проблеми розвитку // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 35-38. – ISBN 978-966-301-172-1
1489032
  Селігей П.О. Українське академічне мовознавство за дев"яносто років (1918-2008) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 3-17. – ISSN 0027-2833


  У статті дається стислий огляд історії мовознавчих досліджень у НАН України за 90 років її існування. Простежено розвиток основних дослідницьких напрямів, схарактеризовано головні здобутки та їхнє суспільне значення, окреслено внесок визначних учених.
1489033
   Українське акторське мистецтво.. – Київ, 1986. – 164 с.
1489034
  Мокієнко В. Українське арго як джерело російського жаргону // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 37-51. – ISSN 0320-3077


  "Присвячена питанням функціонування слов’янської, зокрема українсько-російської, жаргонної лексики, де на прикладі слова халява і утвореного від нього фразеологізму на халяву розглянуто нові етимологічні інтерпретації та функціональні характеристики ...
1489035
   Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.). – Київ : [Б. в.]
Ч. 1. – 1997. – 380 с.
1489036
   Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.). – Київ : [Б. в.]
Ч. 2. – 1997. – 263 с.
1489037
   Українське барокко : матеріали I конгр. Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп. - 3 верес. 1990 р.). – Київ : Інститут української археографії, 1993. – 260 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 5-7702-0572-5
1489038
   Українське бароко. – Київ : Акта. – ISBN 966-7021-39-4
Т. 1. – 2004. – 635с.
1489039
   Українське бароко. – Київ : Акта. – ISBN 966-7021-52-1
Т. 2. – 2004. – 412с.
1489040
  Новак М. Українське бароко // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 10. – С. 111-119. – ISSN 0585-8365
1489041
  Цебрій І.В. Українське бароко в контексті слов"янського національного відродження // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 223-230
1489042
  Кара-Васильєва Українське бароко і літургійне шитво XVII-XVIII століть // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 2. – С. 9-39. – ISBN 966-7021-52-1
1489043
   Українське бароко та європейський контекст. – К., 1991. – 254с.
1489044
  Ткачук О.О. Українське бароко як парадигма світобачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  У цій статті розглядається філософія та культура українського бароко як специфічний духовний феномен.
1489045
  Ушкалов Леонід Українське барокове богомислення : Сім етюдів про Григорія Сковороду / Ушкалов Леонід. – Харків : Акта, 2001. – 221с. – (Харківська школа). – ISBN 966-7021-35-1
1489046
  Швецова-Водка Українське бібліотекознавство 1991-2008 років: бібліографічне підбиття підсумків : [рецензія] // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-68


  У рецензії розглянуто зміст і методичні рішення, застосовані укладачами бібліографічного посібника "Українське бібліотекознавство (1991-2008)". Подано поради, адресовані як користувачам цього бібліографічного посібника, так і авторам-укладачам ...
1489047
   Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народження Л.Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства / [Авдєєнко Н.П. та ін. ; редкол.: В.Д. Ракитянська та ін. ; уклад.: О.П. Куніч ; ред.: Л.П. Незнамова] ; М-во культури України, Держ. заклад "Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка". – Харків : Фоліо, 2012. – 155, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-03-5813-3
1489048
   Українське Буджацьке козацтво : енциклопедія / [уклад.: С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв]. – Дніпро : Середняк Т.К., 2017. – 344 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-330, 338-339 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7479-15-3
1489049
  Лозинський Й.І. Українське весілля / Й.І. Лозинський. – Київ : Наукова думка, 1992. – 174 с.
1489050
  Рудницький Є. Українське весілля на Підляшьї. (В селах Гнойні, Борсуках, Старім Бублі й Луковисках, Константинського повіту, Седлецької губернії) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 97-134
1489051
  Кочур Г. Українське відлуння Віслави Шимборської // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 188-191. – ISSN 0130-1608
1489052
   Українське відродження і національна церква.. – Львів, 1990. – 90 с.
1489053
  Вдовиченко Г.В. Українське відродження: феномен діалогу і людське буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Ця стаття є спробою погляду на процес українського відродження початку ХХ сторіччя як на цілісний символічний універсум діалогічного зображення світу і людської екзистенції, де діалог постає нескінченним формуванням різних міжкультурних значень, а ...
1489054
  Руккас А. Українське військо доби визвольних змагань 1917 - 1921 рр. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 265-289. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1489055
  Набитович І. Українське вікно в середньовічну японську літературу


  Українська культура й літературознавство хоч і повільно, дещо запізнено, але достатньо впевнено продовжує освоювати материки художніх літератур інших народів. Свідчення цього - виданий Інститутом філології КНУТШ перший том (із запланованого тритомника) ...
1489056
  Науменко Наталія Українське вільне віршування у шкільному вивченні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 47-51. – ISSN 0130-5263
1489057
  Науменко Н. Українське вільне віршування: термінологічний аспект // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 250-259
1489058
  Задоянний В. Українське Вільне Козацтво і боротьба з московською навалою // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 19-23
1489059
  Костенко Н.В. Українське віршування XX століття : навчальний посібник / Н.В. Костенко ; КНУТШ ; [худ. ред. Л.П. Шевченко]. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Київський університет, 2006. – 288 с. : табл. + Додаток: с. 256-282. – Друк. за авт. ред. – Бібліогр.: с. 253-255. – ISBN 966-594-848-2
1489060
  Сидоренко Г.К. Українське віршування від найдавніщих часів до Шевченка / Г.К. Сидоренко. – Київ : Київський університет, 1972. – 142с.
1489061
  Цірат Г. Українське врегулювання корпоративних спорів з іноземним елементом // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 35-40.
1489062
  Жупанський Я.І. Українське географічне відродження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 8. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано короткий нарис розвитку географічної думки в Україні у 20-х роках ХХ ст.
1489063
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Вересень-Жовтень, ч. 9-10. – 1958
1489064
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – 1958
1489065
   Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки. – Новий Йорк : Українська Громада ім. Микити Шаповала в ЗДА
Рік 6, Листопад-Грудень, ч. 11-12. – 1958
1489066
  Бекешкіна І. Українське громадянське суспільство: самооцінка і діагностика // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 18-21. – ISSN 1563-3713
1489067
  Петрякова Ф.С. Українське гутне скло. / Ф.С. Петрякова. – К., 1975. – 160с.
1489068
  Казьмирчук Г. Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – 282 с. – ISBN 966-8021-18-5
1489069
  Стельмащук Галина Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Бути чи не бути / Стельмащук Галина, Білан Майя // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 28-31. – ISSN 0130-1799
1489070
  Трохимчук С. Українське державотворення : (Яку державу ми, українці, зобовязані творити?) / С. Трохимчук; ЛДУ ім. І.Франка. Фак-т міжнародних відносин. – Львів, 1997. – 80 с. – (Міжнародні відносини)
1489071
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : ЛІРА
Вип. 1. – 2019. – 54 с., включ. обкл.
1489072
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 6. – 2021. – 54 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1489073
  Лизанчук В. Українське державотворення і свобода слова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 26-43. – (Журналістика ; Вип. 2)
1489074
  Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі в 1741-1796 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 108-114
1489075
  Фігурний Ю. Українське державотворення на Лівобережжі у 1708-1740 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 139-146
1489076
  Вергунов В.А. Українське державотворення на ниві аграрної освіти і науки М.А. Кухаренка-Прокоповича (1879-1920) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 19-27. – ISSN 2077-9496
1489077
  Боєва Т. Українське державотворення та погляди Григорія Сковороди на державний устрій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 174-177. – ISSN 1728-9343
1489078
  Присяжнюк Н.К. Українське дієслово = Ei verbo ucraniano : довід.-посібник для інозем. громадян, які володіють ісп. мовою / Наталія Присяжнюк, Степан Ризванюк ; Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : [б. в.], 2005. – 165, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Парал. тит. арк. іспан. – Бібліогр.: с. 164-165. – (Серія: Українська граматика для іноземців = Serie: Gramatica ucraniana para extranjeros). – ISBN 966-95452-4-3
1489079
  Паламар Л.М. Українське ділове мовлення : Посібник з української мови для студ. спец. 02.19 / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець, ; Мін-во вищ. освіти України. Навчально-метод. кабінет вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 116с. – ISBN 5-7763-0696-5
1489080
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 2-ге вид.,випр. – Київ : Вища школа, 2000. – 271с. – ISBN 5-11-004841-Х
1489081
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навчальні видання / С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. й доп. – Київ : Літера, 2002. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1489082
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2003. – 480с. – ISBN 966-7543-25-0
1489083
  Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення : Навчальний посібник / За ред. Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь : Реноме, 2003. – 160с. – ISBN 966-8400-01-1
1489084
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С. Шевчук. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : Арій, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-8959-65-3
1489085
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.В. Шевчук; МОНУ. – 6-те вид., випр. і доповнене. – Київ : Алерта, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-8533-82-2
1489086
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 576 с. – ISBN 978-966-498-078-1
1489087
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 7-е, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 305, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1489088
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 7-ме, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 305, [2] с. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
1489089
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 8-ме, випр., допов. – Київ : Алерта, 2015. – 306, [1] с. : табл. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – ISBN 978-617-566-024-9
1489090
  Потелло Н.Я. Українське ділове мовлення і спілкування : Правопис і граматика української мови. Оформлення ділового спілкування. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник / Н.Я. Потелло, Г.Є. Скиртач; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 440с. – ISBN 966-608-250-0


  Розглянуту техніку культури ділового спілкування, висвітлено шляхи підвищення моральної та психологічної культури спілкування. Для студентів, викладачів
1489091
  Іванова І.Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів: фахове ділове мовлення : навчально-методичний посібник / І.Б. Іванова. – Харків : Парус, 2007. – 448с. – ISBN 966-8482-13-1
1489092
  Загнітко А.П. Українське ділове мовлення; професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2006. – 480с. – ISBN 966-548-770-1
1489093
  Марченко А.В. Українське ділове телебачення. Вплив контенту на аудиторію // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 152-154


  У статті розглянуто телебачення як засіб політичного, економічного та інших видів впливу на свідомістьта діяльність людей. З"ясовано його роль у формуванні громадської думки як головного джерела інформації про те, що відбувається в країні й у світі. В ...
1489094
  Ємельянова Т.О. Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 192-201. – ISSN 0320-9466
1489095
  Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мамрак. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 364с. – ISBN 966-8365-36-4


  Подані відомості про мовні особливості українського документування, наводяться зразки основних службових документів, визначається розташування їх реквизитів за табулятором. Для студентів вузів
1489096
  Лехан Л. Українське духівництво - світоч національно-культурного розвитку (перша половина XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 337-346
1489097
  Зінченко А. Українське духівництво XVII ст.: у виборі між чужими патріярхатами // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 69-77. – ISBN 966-7060-98-5
1489098
  Черниш Н.І. Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX - першої третини XX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 199-211. – ISBN 966-02-3854-1
1489099
  Фігурний Ю. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) / Юрій Фігурний. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 251, [1] с. – Висновки парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 242-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-620-2-01651-3


  У пр. №1695436 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, з повагою від автора мионографії. 13.11.2018 р. Підпис
1489100
  Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці / Фігурний Ю.С. ; Наук.-дослід. ін-т українознав. та всесвіт. історії, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – 368 с. – Загол. обкл.: Не за горами кари час. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора! 28.02. 2013 р. Підпис
1489101
  Фігурний Ю. Українське етнодержавонацієтворення на Правобережжі у 1684-1795 роках в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 167-175
1489102
  Кармаза О.О. Українське житлове законодавство: поняття та ознаки // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 58-64
1489103
  Мазука Л.І. Українське життя в Казахстані: історія та сучасний стан // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 487-495
1489104
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 19-43. – ISBN 978-966-931-159-7
1489105
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 14-15


  "...Єдність поколінь - основа прогресивного розвитку держави і суспільства..."
1489106
  Андрущенко В. Українське життя в транзиті: природа, особливості, ознаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4-5 травня (№ 78/79). – С. 14-15
1489107
  Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.) : за матеріалами україномовної легальної преси / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Львів. від-ня Ін-ту укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів : [б. в.], 2010. – 325, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5592-0
1489108
  Кравченко Я. Українське життя на академічних полотнах Корнила Устияновича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 24
1489109
   Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – 60 с.
1489110
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 4. – 2003. – 73 с.
1489111
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 5. – 2004. – 67 с.
1489112
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 6. – 2005. – 51 с. – резюме - укр., англ. мовами
1489113
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 7. – 2006. – 55 с. – резюме - укр., англ. мовами
1489114
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 8. – 2007. – 50 с. – резюме - укр., англ. мовами
1489115
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 13. – 2012. – 63 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1489116
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 17. – 2016. – 57 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1489117
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 18. – 2017. – 55 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1489118
  Гоцур О.І. Українське журналістикознавство в контексті евроінтеграційного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 53-56.


  Визначено роль українського журналістикознавства у контексті євроінтеграційного процесу нашої держави. Досліджено, зокрема, вплив української публіцистичної думки кінця XIX—XX ст. на розуміння гео-політичного та геостратегічного становища України ...
1489119
  Гайовий Г. Українське задзеркалля : з публіцистики вічного опозиціонера / Гриць Гайовий; в авторській редакції, зі збереженням мовно-стилістичних особливостей. – Київ : Просвіта, 2007. – 304с. – ISBN 966-8547-93-4
1489120
  Дудорова К.Б. Українське законодавство про товарну біржу: історія та сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 49-57. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Аналізується розвиток біржового законодавства (дореволюційний період, часи НЕПу). Досліджуються проблеми сучасного нормативного регулювання біржової торгівлі, зокрема питання організаційно-правової форми створення біржі, посередництва, біржового товару.
1489121
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ : IREX ПроМедіа Україна, 2000. – 256 с. – Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ при IREX ПроМедіа
1489122
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик. – Київ : Стилос, 2002. – 284с. – ISBN 966-8009-27-4
1489123
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик (1900 - серпень 2006 рр.). – 2-е вид., доп. і уточнене. – Київ : Форсал 8, 2006. – 320с. – На обкл. книги: Закордонні українці. – ISBN 966-8979-02-8
1489124
  Малютіна І.П. Українське звичаєве право у дослідженнях учених ХХ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 357-367
1489125
   Українське звучання чужої поезії : [збірка]. – Київ : Задруга, 2006. – 223, [1] с. – ISBN 966-7944-97-2
1489126
  Лучик А.А. Українське зіставне мовознаство: стан і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 31-39. – ISSN 0027-2833
1489127
  Павлова О. Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 15-19. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1489128
  Світленко С.І. Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 8-16. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто формування і становлення українського інтелектуального середовища О.М. Лазаревського - визначного українського історика та археографа другої половини XIX - початку XX ст. До кола друзів та дослідників творчості О.М. Лазаревського входили ...
1489129
  Ковалевський В. Українське інформаційне суспільство у свідомості державних службовців // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.301-305
1489130
  Папакін Г.В. Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
1489131
  Винар Л. Українське історичне товариство: здобутки та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Історія ; вип. 54)


  Присвячено аналізу науково-організаційної та видавничої діяльності Українського Історичного Товариства (1965-2000), його внеску в українську історіографію.
1489132
  Винар Л. Українське історичне товариство: сорок років діяльності (1965-2005) : видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків, (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / Любомир Винар, Алла Атаманенко; Українське іст. т-во; Нац. ун-т "Острозька академія"; Ін-т дослідження укр. діаспори. – Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т "Острозька академія", 2006. – 118с. – ISBN 1-879070-20-0
1489133
  Дмитренко М. Українське казкознавство XIX - початку XXI століття // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 52-100. – ISBN 978-617-676-148-8
1489134
  Карпенко С.Д. Українське казкознавство: едиції минулого та сучасного // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 266-278


  У статті порушено питання вивчення народної казки у руслі казкознавства як одного з напрямів фольклористики. Увага акцентується на ролі казкознавства у процесі становлення етнічної свідомості та співпраці науковців у виробленні апарату вивчення ...
1489135
  Росляк Роман Українське кінематографічно-фільмове товариство "УКФО–Г.І.Лібкен" та його статут // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 310-333. – ISSN 1997-4264


  Григорий Иванович Либкен (с 1915 года - Либкин) — один из ведущих деятелей киноиндустрии Российской империи, продюсер
1489136
  Сидор-Гібелинда Українське кіно 1990-х: Аспекти візуальності // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 227-242. – ISBN 966-7021-87-4
1489137
  Колос Д. Українське кіно в передчутті постмодернізму: "Вавилон XX" та "Солом"яні дзвони" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 161-167. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Звернуто увагу на заявлені в назві статті фільми, в яких постмодерністське світосприйняття відображене у підході до створення фільмів режисерами українського поетичного кіно 1970–1980-х. Наголошено на тому, що саме ці фільми входять до числа тих, які ...
1489138
   Українське кіно від 1960-х до сьогодні : проблема виживання : збірник наукових статей / [Тримбач С. та ін. ; упоряд. Л. Брюховецька]. – Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" ; Задруга, 2010. – 249, [3] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 250.- В основі зб. матеріали Міжнар. наук. конф., організованої Центром кінематограф. студій НаУКМА, яка відбулася 12 травня 2010 року. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-076-1
1489139
  Козак Г. Українське кіно ожило // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Для українського кіноматографу 2017 р. став рекордним. У вітчизняний прокат вийшла найбільша кількість фільмів - загалом 33.
1489140
  Мазяр М. Українське кіно: все ті ж проблеми // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 2-3. – ISSN 1562-3238
1489141
  Тримбач С. Українське кіно: пропало (не) все // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 вересня (№ 158/159). – С. 15
1489142
  Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст / О.С. Мусієнко. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 416 с., [48] арк. іл. : іл. – ISBN 978-916-830-474-1
1489143
  Тримбач С. Українське кіно: у пошуках сталкерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 162). – С. 6


  Вітчизняні кінематографісти відзначили своє професійне свято.
1489144
  Палюх О. Українське книговидання у Львові XIX ст.: роль друкарень Ставропігійського інституту та Наукового товариства ім. Шевченка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 54-72. – ISSN 1591-6223
1489145
  Станкевич О. Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 258–265. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1489146
  Тимошик М.С. Українське книгознавство в лещатах застарілих ідеологічних догм // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-62.
1489147
  Тимошенко І. Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С.17-23. – ISSN 1029-7200
1489148
  Тимошенко Ірина Українське книгознавство у 60 - 70-х роках XX ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто особливості формування вітчизняного книгознавства у 60 - 70-х роках XX ст. Охарактеризовано основні напрями розвитку науки про книгу в ці роки: теоретичний, історичний, освітній, видавничо-поліграфічний та бібліографічний. ...
1489149
  Станкевич О. Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотечного веб-сегмента Інтернету // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 1029-7200
1489150
  Тимошик М.С. Українське книгописання дохристиянської доби: до проблеми розробки нової концепції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 116-128
1489151
  Семенюк Л. Українське книжне віршування на Волині кінця XVI - початку XVII ст. // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 13-21. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1489152
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 1 (19), січень-березень. – 1972
1489153
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – 1972
1489154
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – 1972
1489155
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. н.]
Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – 1972
1489156
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 1 (23), січень-березень. – 1973
1489157
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – 1973
1489158
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 3 (25), липень-вересень. – 1973
1489159
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – 1973
1489160
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – 1974
1489161
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – 1974
1489162
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б .в.]
Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – 1974
1489163
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – 1974
1489164
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 1 (31), січень-березень. – 1975
1489165
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – 1975
1489166
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – 1975
1489167
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 1 (35), січень-березень. – 1976
1489168
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – 1976
1489169
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – 1976
1489170
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 13, ч. 5 (39), жовтень-грудень. – 1976
1489171
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – 1977
1489172
   Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва. – Chicago : [б. в.]
Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – 1978
1489173
   Українське козацтво : Мала енциклопедія. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ; Запоріжжя : Генеза; Прем"єр, 2006. – 672с. : іл., карти. – ISBN 966-504-409-5


  У 1376 статтях відображено обставини виникнення і становлення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарська діяльність, побут, звичаї та духовність, міжнародні контакти.
1489174
  Ушанова С.В. Українське козацтво : історія сучас. козацького руху : нарис / Ушанова С.В., Тимофєєв В.Я. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – 222 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8010-12-6
1489175
   Українське Козацтво : орган Українського Вільного Козацтва. – Торонто
Рік 18, ч. 2 (65). – 1982
1489176
   Українське Козацтво = The cossacks of Ukraine / [авт.-уклад. Б. Черкас ; авт. ст.: І. Марзалюк та ін. ; фот.: О. Іванов та ін. ; пер. з лит. В. Журби]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 197, [3] с. : кольор. іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. [199-200]. – ISBN 978-611-516-006-8
1489177
  Ребенок В.В. Українське козацтво 1600–1622 років у працях Краківської і Варшавської історичних шкіл : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Ребенок Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1489178
  Гриневич Т. Українське козацтво в дискусіях польських істориків міжвоєнного періоду // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 315-328. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1489179
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-45-3
Т. 1. – 2012. – 511, [2] с.
1489180
  Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам"яті : Чернігівський полк : у 2 т. / Кривошея В.В. ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети. – ISBN 978-966-8809-46-0
Т. 2. – 2012. – 506, [2] с. – Бібліогр.: с. 450-506
1489181
  Наливайко Д. Українське козацтво та західноєвропейський світ // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 6-21
1489182
  Парахіна М.Б. Українське козацтво та його роль у зовнішній політиці Великого князівства Литовського (кінець XV - початок XVI ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-181. – ISSN 2226-3209
1489183
  Руда О. Українське козацтво та польсько-козацькі відносини у працях польських істориків Львова кінця XIX - початку XX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 67-78. – ISSN 0203-9494
1489184
  Циганенко Л.Ф. Українське козацтво у північно-західному Причорномор"ї (XVI-XIX ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Циганенко Л. Ф.; КУ. – К., 1997. – 24л.
1489185
  Степанчук Юрій Українське козацтво у системі міжнародних відносин Східної Європи у XVI - першіц половині XVII ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 37-41. – ISBN 978-966-02-4770-3
1489186
  Походяща О. Українське козацтво у творах європейських художників XVII-XIX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 126-132
1489187
  Шепелюк В.М. Українське козацтво у творах живопису та графіки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 161-164. – ISSN 0320-9466
1489188
  Сергійчук В.І. Українське козацьке військо в другій половині 16 - середині 17 століття. : Автореф... д-ра іст. наук: / Сергійчук В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1991. – 56с.
1489189
  Заруба Віктор Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття : Монографія / Заруба Віктор; МВС України.Юридична академія. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 464с. – ISBN 966-7894-28-2
1489190
  Демченко В.М. Українське койне та теріторіальний варіант російської мови в умовах білінгвізму // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 138-141. – ISBN 966-7348-20-2
1489191
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
1489192
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005. – 96 с.
1489193
   Українське комерційне право : Науково-практичний журнал. – Київ
№ 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – 2006. – 93 с.
1489194
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
№ 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – 2009. – 88 с.
1489195
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ
№ 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – 2012. – 65 с.
1489196
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ. – ISBN 978-617-7161-20-1
№ 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – 2015. – 111 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489197
  Конєва Т. Українське коріння лауреатів Нобелівської премії в галузі літератури / Т. Конєва, Н. Тарасова // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 74-80
1489198
  Фесовець О.Р. Українське коріння професора В.О. Соковича, як основа його наукового та суспільного світогляду // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 94-106. – ISSN 2415-7422
1489199
  Савчук В. Українське краєзнавство у підручниках і підручних книгах 1920-х —1930-х рр.: регіональний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 105-112
1489200
  Колос М.І. Українське кримінальне право : походження, розвиток і сучасність : монографія / М.І. Колос ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ ; Острог : Освіта України, 2019. – 833, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 781-829 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-16-7
1489201
   Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / [Берзін П.С. та ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 711, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-553-1
1489202
  Колос М.І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Колос Михайло Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
1489203
  Філоненко С.О. Українське кримінальне чтиво: між СРСР і Євросоюзом // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 361-367. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1489204
  Розовик Д.Ф. Українське культурне відродження в роки національно-демократичної революції (1917-1920) : Монографія / Д.Ф. Розовик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 311с. – ISBN 966-594-361-8
1489205
  Піскун В. Українське культурне та політичне майбуття - самоосягнення у взаєминах зі світом // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 235-241. – ISBN 966-7317-93-5
1489206
  Кричильська В.М. Українське культурно-національне відродження в Галичині XIX - поч. XX ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1489207
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство : витоки, становлення, сучасний стан : монографія / С.В. Міхелі ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 328-366. – ISBN 978-960-660-949-9
1489208
  Міхелі С.В. Українське ландшафтознавство: практика використання і сутність терміну // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 5-11. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз практики використання і трактування термінів "українське ландшафтознавство", "українська географія", "українська наука" та інших термінів лексико-семантичної групи "національна наука" в українській і зарубіжній науковій літературі. ...
1489209
  Сергійчук В. Українське Лідіце на Закерзонні // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 75-річчя знищення польським військом Завадки Морохівської.
1489210
  Пуряєва Н.В. Українське лінгвістичне едиційне джерелознавство // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70). – С. 94-105. – ISSN 1682-3540


  "Згадуються М.Ф. Владимирський-Буданов, М.В. Довнар-Запольський, М.Д. Іванишев та інші".
1489211
  Шевченко Віталій Українське літературне барокко кінця ХVI- ХVIIIст.: спроба узагальнення: Ч.1 // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2003. – Кн. 1. – С.67-78. – ISSN 0042-9422
1489212
   Українське літературне бароко. – К., 1987. – 299с.
1489213
  Веретюк О. Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі : Видання. Постаті. Україно-польські літературні контакти / Оксана Веретюк. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : НЛУК, 2001. – 96с. – ISBN 966-636-025-Х


  Для літературознавців, істориків, культурологів, політологів, студ. гуманіт. факультетів, учнів серед. шкіл і широкого кола читачів
1489214
  Муратова О. Українське літературне шістдесятництво як феномен партійного керівництва "відлиги" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 90-96. – ISSN 1728-9343
1489215
  Поспішил Іво Українське літературознавстао в дослідженнях і портретах // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 616-. – ISBN 978-617-7993-01-7
1489216
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 1 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 1. – 1989
1489217
   Українське літературознавство. – Мюнхен
Вип. 2 : Історія українського письменства/Єфремов С./, т. 2. – 1989
1489218
  Наєнко М.К. Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – 320 с. – ISBN 966-580-009-4
1489219
   Українське літературознавство : Міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 65. – 2002. – резюме укр., англ. мовами
1489220
   Українське літературознавство : Збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 66 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2003. – резюме укр., англ. мовами
1489221
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 67. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1489222
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
Вип. 68 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1489223
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 69. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1489224
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 71. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
1489225
   Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 72. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1489226
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 73. – 2011. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1489227
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 74. – 2011. – резюме укр., англ. та рос. мовами
1489228
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 75. – 2012. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1489229
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 76. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1489230
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 80. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489231
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 81. – 2016. – 261 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489232
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 84. – 2019. – 327, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1489233
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 85. – 2020. – 422 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489234
  Сінченко О. Українське літературознавство 1920-х і неокантіанство: до постановки проблеми // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-790-8


  Стаття присвячена виявам неокантіанства в українському академічному літературознавстві 1920-х років. Особлива увага приділена рецепції естетичних положень Іммануїла Канта у працях В. Юринця, Б. Якубського та інших. Статья посвящена проявлениям ...
1489235
   Українське літературознавство 1966-1994 рр. : Із змісту міжвідомчого наукового збірника: Ретроспект. бібліогр. покажч. – Київ, 1995. – 82с.
1489236
  Рева-Лєвшакова Українське літературознавство в колі дискусій про новий реалізм першої третини XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 42-53. – ISSN 2312-6809
1489237
  Наєнко М.К. Українське літературознавство в умовах тоталітаризму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Йдеться про розвиток українського літературознавства за радянської доби. Автор критично осмислює методологію й методику аналізу літературних явищ, що застосовувались дослідниками, заангажованими тоталітарним суспільством.
1489238
  Данилюк-Кульчицька Українське літературознавство на Пряшівщині у другій половині XX - на початку XXI століття: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 196-199
1489239
  Тарнавська М. Українське літературознавство на сторінках англомовних університетських журналів (1990-1999) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 251-291
1489240
  Іванишин П.В. Українське літературознавство постколоніального періоду : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2014. – 190, [2] с. – Cер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 177-190. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-443-7
1489241
  Александрович В. Українське малярство в Перемишлі XIII- початку XVII ст.: головні проблеми історії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 26-41
1489242
  Червінський В. Українське меценатство: відродження традицій / В. Червінський, Є. Петрівська // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14-21 червня (№ 27). – С. 9


  Розмова з заступником міністра освіти і науки України В. Огнев"юком.
1489243
  Кирчанів М. Українське минуле і проблеми ідентичності кубанських письменників в радянський період : (на прикладі поезії Івана Варавви) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С.158-165. – ISSN 1728-9572
1489244
   Українське мистецтво. – Київ-Прага, 1926. – 62с.
1489245
  Щербаківський В. Українське мистецтво : Вибрані неопубліковані праці / В. Щербаківський. – Київ : Либідь, 1995. – 288с. – ISBN 5-325-00540-5
1489246
  Гонтова Л. Українське мистецтво : 2 половина 20 ст. / Лариса Гонтова. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-29-4
1489247
  Крвавич Д.П. Українське мистецтво : У 3-х частинах: Навчальний посібник / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-205-8
Ч.3. – 2005. – 268с.+80 вкл.іл.


  Перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності
1489248
  Скляренко Г. Українське мистецтво 1930–1950-х рр.: Етапи, спрямування, твори // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 269-283. – ISSN 1992-5514
1489249
  Криволапов М.О. Українське мистецтво XX століття в художній критиці. Теорія. Історія. Практика : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Криволапов Михайло Олександрович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. : 22 назви
1489250
  Говдя П.І. Українське мистецтво другої половини XIX-початку XX ст. / П.І. Говдя. – Київ : Мистецтво, 1964. – 42, [18] с.
1489251
  Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII - XVIII століть / П.О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1981. – 159с.
1489252
  Скляренко Галина Українське мистецтво другої половини ХХ століття : регіональні проблеми і загальний контекст (частина перша) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 67-78. – ISSN 1728-6875
1489253
  Степовик Д.В. Українське мистецтво першої половини 19 століття / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1982. – 191с. – (Нариси з історіїї українського мистецтва)
1489254
  Затенацький Я.П. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. / Я.П. Затенацький. – Київ, 1965. – 64с.
1489255
   Українське мистецтво у міжнародних зв"язках.. – К., 1983. – 191с.
1489256
  Антонович Є. Українське мистецтвознавство кінця XIX - початку XX століття : національне образотворче мистецтво в працях учених київської школи : монографія / Євген Антонович, Ірина Удріс ; за ред. Євгена Антоновича ; М-во освіти і науки України; М-во культури і туризму України, КНУ культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 272 с. – (Бібліотека дизайнера). – ISBN 966-542-308-8; 966-542-309-6


  Розглянуто питання історії світового образотворчого мистецтва від первісних часів до початку ХХ ст. Висвітлено історичні етапи еволюції просторово-пластичних мистецтв різних народів і суспільств у взаємозв"язках з економічними, політичними та ...
1489257
  Удріс І.М. Українське мистецтвознавство кінця XIX - початку XX століття у контексті тогочасної європейської науки про мистецтво: ідеї, теорії, методи // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 110-116. – ISSN 2226-2180


  "Наукову новизну роботи обумовлюють огляд та систематизація значимих національних загальнокультурних ідей і керівних теорій європейської науки про мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст. як наукового інструментарію дослідницької діяльності вітчизняних ...
1489258
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ
Вип. 14. – 2014. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489259
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 17. – 2017. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489260
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії = Ukrainian art studies: materials, investigations, reviews : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2413-4767
Вип. 19. – 2019. – Резюме укр., англ. мовами
1489261
  Марочкін Василь Українське місто від XV до середини XVII ст. : звичаєво-правова атрибутика як історичне джерело : іст. моногр. / В.П. Марочкін. – Торонто : Hypertext Plus, 1999. – 157 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 114-141. – ISBN 0-9696700-2-8
1489262
  Іваненко В.В. Українське місто та урбанізаційний процес у добу "соціалістичної модернізації" 1920-1930-х рр.: Теоретико-методологічні проблеми дослідження / В.В. Іваненко, М.Е. Кавун // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 51-59. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1489263
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк
1489264
   Українське мовлення: артикуляційна динаміка складу (на) (за даними тензометрування і кінорентгенографування) / Л.Г. Скалозуб, О.В. Кононенко, О.М. Павличенко, С.М. Яцюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 48-60
1489265
  Брацкі А. Українське мовне питання чи питання української мови - соціо-психокультурний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 86-89


  У статті розмежовано два важливі для лінгво- й культурософії поняття: українське мовне питання та питання української мови, визначено їхнє семантичне поле, описано мовні й культурні процеси (зовнішні та внутрішні, відповідно), що свідчать про ...
1489266
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 5. – 1977
1489267
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 11. – 1983. – 160 с.
1489268
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 13. – 1985. – 125, [3] с.
1489269
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 15. – 1989
1489270
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 16. – 1989
1489271
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 17. – 1990
1489272
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 19. – 1992
1489273
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 21. – 1997. – 139 с.
1489274
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 22. – 2000. – 129 с.
1489275
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 23. – 2001. – 121 с.
1489276
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 24. – 2002. – 131 с.
1489277
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 26. – 2003. – 147 с.
1489278
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 27/28. – 2003. – 230, [2] с.
1489279
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 29-30. – 2004. – 224, [2] с.
1489280
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 31. – 2004. – 90 с.
1489281
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 32-33. – 2004. – 190 с.
1489282
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 34. – 2005. – 109 с.
1489283
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 37. – 2007. – 109 с.
1489284
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 38. – 2008. – 273 с.
1489285
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 39. – 2009. – 111 с.
1489286
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 40. – 2010. – 95 с. – резюме укр., рос., англ. мовою
1489287
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 41. – 2011. – 111 с. – резюме укр.. рос., англ. мовами
1489288
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 42. – 2012. – 111 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1489289
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 43. – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489290
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (44). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489291
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (46). – 2016. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489292
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (49). – 2019. – 150, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1489293
  Зубченко В. Українське мовознавство в Чехії в 20-х - початку 30-х років XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 68-74. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1489294
  Іларіон Українське монашество / Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка); Упор. М.С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396с. – ISBN 966-7821-05-6
1489295
  Піаніда Б. Українське монументальне мистецтво. / Б. Піаніда. – К., 1970. – 48с.
1489296
  Бойко О.Г. Українське музейництво історії Великої Вітчизняної війни : історіографія проблеми // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-84. – ISBN 966-614-021-7
1489297
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ : Музична Україна
№ 3. – 1968. – 237, [3] с.
1489298
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ : Музична Україна
№ 12. – 1977. – 156, [3] с.
1489299
   Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник. – Київ : Музична Україна
№ 14. – 1979. – 166, [2] с.
1489300
   Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-. – ISSN 0130-5298
Вип. 43. – 2017. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489301
  Муха А. Українське музикознавство на порозі третього тисячоліття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-46. – ISSN 0130-6936
1489302
  Карась Г. Українське музичне діаспорознавство в системі навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 38-43. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто впровадження українського музичного діаспорознавства як нового напрямку мистецтвознавства в систему навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України. Останні наукові дослідження українських мистецтвознавців слугують методологічним ...
1489303
  Ященко Л.І. Українське народне багатоголосся / Л.І. Ященко. – К., 1962. – 236с.
1489304
   Українське народне весілля в творах українського, російського та польського образотворчого мистецтва ХУІІІ-ХХ століть.. – К., 1970. – 111с.
1489305
  Бобровницька Н. Українське народне віршування у фольклористичних студіях початку XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 174-179. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті висвітлено погляди фольклористів та літературознавців початку XXI ст. на проблему українського народного віршування в різних жанрах. З"ясовано, на які аспекти зазначеної проблеми звертається найбільша увага в сучасних фольклористичних працях ...
1489306
   Українське народне декоративне мистецтво. – Київ, 1962. – 149с.
1489307
   Українське народне декоративне мистецтво. – Київ, 1964. – 48с.
1489308
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 340, [4] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Додатки: с. 341-342. – Бібліогр.: с. 338-340. – ISBN 978-966-346-600-2
1489309
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342, [2] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 334-335, 338-340. – ISBN 978-617-07-0049-0
1489310
  Євсєєва Г.П. Українське народне житло: матеріали до "Словника будівельних термінів" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 130-140. – ISSN 2313-4437
1489311
  Запаско Я.П. Українське народне килимарство / Я.П. Запаско. – К, 1973. – 111с.
1489312
   Українське народне мистецтво. – Х., 1959. – 16с.
1489313
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1960. – 24с.
1489314
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1961. – 327с.
1489315
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1967. – 60с.
1489316
  Біляшівський М.Ф. Українське народне мистецтво = The peasant art of Ukraine : [150-річчю Миколи Федотовича Біляшівського присвячується] / Микола Біляшівський ; [упоряд.: О.О. Савчук ; передм.: М.Р. Селіванов ; переклад: О.О. Старова ; Нац. худож. музей України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр укр. студій ім. Д.І. Багалія]. – Харків : Олександр Савчук, 2017. – 167, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2562-83-5
1489317
  Новицька Ольга Романівна Українське народне мистецтво 1920-1980-х рр.: інтерпретація, оцінка, спростування : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Новицька О.Р.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1489318
  Одробінський Ю. Українське народне мистецтво як фундамент сучасного дизайну України / Ю. Одробінський, О. Жидких // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 212-218. – ISSN 2413-4767
1489319
  Отич О. Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентифікації особистості // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 145-156. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1489320
   Українське народне мистецтво. Кераміка і скло : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1974. – 217 с.
1489321
  Кулик О. Українське народне художне вишивання. / О. Кулик. – К., 1958. – 79с.
1489322
  Щерба Г. Українське народне шкільництво на Лемківщині у XVII - XX ст. // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1489323
  Ковальчук О.В. Українське народознавство / О.В. Ковальчук. – К, 1992. – 176с.
1489324
  Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Київ : Зодіак-Еко, 1995. – 368 с. – ISBN 5770742828
1489325
   Українське народознавство : Навч.посібник. – Львів : Фенікс, 1997. – 608с : іл. – На зв .тит.арк.вказаний рік вид.-1994. – ISBN 5-87332-037-3
1489326
  Лозко Г.С. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : АртЕк, 2004. – 469, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 454-465. – ISBN 966-505-064-8
1489327
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – 2-е вид., доп. та переробл. – Харків, 2005. – 471с. – ISBN 966-8504-07-0
1489328
   Українське народознавство : Навчальний посібник. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 568с. – ISBN 966-346-102-0
1489329
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – Вид. 3-тє, доп. та переробл. – Київ : АртЕк, 2006. – 472 с. – ISBN 966-505-064-8
1489330
  Лозко Г. Українське народознавство : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Галина Лозко. – Вид. 5-те, зі змінами та доп. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 512 с. : іл. – Бібліогр.: с. 487-512 та в кінці ч. – ISBN 978-966-634-565-6
1489331
  Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – К., 1994. – 398с.
1489332
  Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі : Навч. посібник для студ. вищ. педагог. навч. закладів / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 407с. – ISBN 966-642-029-5


  Викладено принципи й методи навчання дітей дошкільного віку української мови як другої. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
1489333
  Москаленко М. Українське народознавство кінця XIX - початку XX ст. через призму творчості М. Коцюбинського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3, листопад. – С. 30-33
1489334
   Українське народознавство. : Навч. посібник. – Львів : Фенікс, 1994. – 608с. – ISBN 5-87332-037-3
1489335
   Українське народознавство: зародження, розвиток, перспективи : Рекомендаційний покажчик літератури 1989-1992 рр. – Харків, 1992. – 19с.
1489336
  Антипенко Г.С. Українське народолюбство Олександра Федоровича Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 293-303. – ISBN 978-966-551-327-8


  Кістяковський (Кістяківський) Олександр Федорович — український вчений-криміналіст та історик права, батько Володимира, Богдана та Ігора Кістяківського.
1489337
  Попок А. Українське населення Приморського краю (за матеріалами соціологічного дослідження та переписів населення) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1489338
  Сушко О.В. Українське населення Росії та сталінська національна політика (20-ті - початок 30-х рр. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 90-93
1489339
  Гомотюк О. Українське наукове товариство в Києві - провідний центр українознавства (1907-1921) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 297-309.
1489340
  Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві й його наукове видавництво : Документи і матеріали // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 109-117. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1489341
  Грушевський О. Українське Наукове Товариство в Києві та Історична секція при Всеукраїнській Академії Наук в рр. 1914 - 1923 // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 145-158. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1489342
  Онопрієнко В. Українське наукове товариство в Києві як предтеча Української академії наук / В. Онопрієнко, Т. Щербань // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 9-87. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1489343
  Завальнюк О.М. Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – ISSN 0130-5247
1489344
  Завальнюк Олександр Михайлович Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  З"ясовується питання про участь УНТ та його найбільш активних членів і у творенні і забезпеченні функціонування українських університетів - важливих осередків національного відродження українства.
1489345
  Реєнт О. Українське національне відродження в ХІХ-ХХ ст.: від територіальної суміжності до соборності в незалежній державі / О. Реєнт, І. Жиленкова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – C. 5-21. – ISSN 2222-5250


  Згадується внесок у розвиток українського національного відродження праць вчених: М. Драгоманова, В. Антоновича, О. Пріцака, І.Ф. Кураса та ін.
1489346
  Білоус Олег Українське національне відродження першої половини XIX століття в контексті політики Ватикану і Австрійської імперії // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 35-41. – ISBN 978-966-398-010-9
1489347
  Сергійчук Г. Українське національне відродження у Москві в 1917 році // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 42-51. – ISBN 978-617-7235-56-8
1489348
  Семистяга В. Українське національне життя в шахтарському Краснодоні під час німецько-нацистської окупації краю (1942-1943 рр.) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 114-121
1489349
  Решетченко Д.В. Українське національне об"єднання в Канаді (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 169-177. – ISSN 0320-9466
1489350
  Клєр І. Українське національне питання другої половини XIX ст. у полеміці М. Драгоманова та Б.Грінченка: історіографія проблеми // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 61-63. – ISBN 978-966-493-651-1
1489351
  Горбань Т. Українське національне питання і російський загальнодемократичний рух: точки перетину, лінії розходження (1900-1917) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-74. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  На документальних та літературних джерелах простежено еволюцію ставлення ліберально-демократичного крила в російському суспільстві до українського питання на початку ХХ ст. Пріоритетними в дослідженні є проблеми етнополітичних відносин, гармонізації ...
1489352
  Уська У. Українське національне питання у відносинах Австро-Угорщини та Ватикану в роки Першої світової війни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 131-151. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1489353
  Розумний М. Українське національне самовизначення та його світоглядно-культурні детермінанти // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 7-23. – ISBN 966-7332-13-6
1489354
  Волиняк П. Українське національне свято в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – C. 1-5


  Перебування Державного Заслуженого Народного Хору ім. Григорія Верьовки в Канаді.
1489355
  Ревегук В. Українське національно-патріотичне підпілля на Полтавщині (1941-1945 рр.) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 130-144. – ISSN 2075-1222
1489356
  Окорокова І. Українське неоязичництво та національна ідентичність // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 263-270. – ISBN 966-7379-70-1
1489357
  Ільчук С.А. Українське обличчя британських інтернет-ЗМК (На матеріалі електронної версії газети "The Times") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 222-225


  Статтю присвячено особливостям представлення українських громадян британським виданням "The Times". Аналіз включає встановлення типових ознак населення загалом та визначення критеріїв добору для опису окремих представників українського народу. Більшої ...
1489358
  Остапенко С.М. Українське образотворче мистецтво : Рекоменд. бібліогр. покажч. / С.М. Остапенко. – Київ, 1984. – 36с.
1489359
  Авер"янова Н. Українське образотворче мистецтво в добу тоталітаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-46. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в умовах тоталітаризму завжди здійснювався жорсткий ідеологічний тиск на творчу особистість митця. В українському образотворчому мистецтві це оберталося на боротьбу з "формалізмом", з "національною обмеженістю в українській тематичній ...
1489360
  Шалига О. Українське образотворче мистецтво в Канаді (друга половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 82-87. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес становлення та розвитку образотворчого мистецтва українців на теренах Канади. Упродовж другої половини XX ст. українська діаспора створювала власне та примножувала традиційне українське мистецтво. Щоправда, досягнення української ...
1489361
  Чебикін А. Українське образотворче мистецтво як дзеркало духовної історії народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 228-236
1489362
  Авер"янова Н. Українське образотворче мистецтво як невід"ємний чинник етнозбереження та націєтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-21. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено ролі образотворчого мистецтва як чинника етнозбереження та націєтворення. Завдяки своїм специфічним рисам, таким як зображальність, візуальність та статичність, образотворче мистецтво здатне унаочнено фіксувати національне буття ...
1489363
  Білоус П. Українське одописання часів Руїни (друга пол. XVII поч. XVIII ст.) // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 5-11
1489364
   Українське перекладознавство XX сторіччя : бібліографія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. т-во ім. Шевченка ; уклад. Тарас Шмігер ; [редкол.: О.І. Чередниченко (голова) та ін. ; наук. ред. Р.П. Зорівчак ; передм.: Р. Зорівчак, Т. Шмігер]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка [та ін.], 2013. – 626, [2] с. – Імен. покажч.: с. 543- 600. - Покажч.: с. 601-625


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою Т. Шмігер, Львів, 7 серпня 2013 р.
1489365
  Романенчук Б. Українське письменство : популярний нарис для самоосвіти / Б. Романенчук ; Народна б-ка відділу КОП. – Вид. 2-ге, поправлене і допов. – Інсбрук : Відділ культурно-освітньої праці УЦДОА
Ч. 1 : Стара доба. – 1946. – 168 с.
1489366
  Зеров Микола Українське письменство / Зеров Микола; Упоряд. М.Сулима. – Київ : Основи, 2003. – 1301с. – ISBN 966-500-019-5
1489367
  Піскун О. Українське письменство 20-30 р.р.: феномен "людей зі страху" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 36-45. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1489368
  Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / Микола Зеров ; [упоряд., наук. ред. О. Баган ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; Наук.-ідеолог. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 566, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1489369
  Градовський А. Українське письменство як інгтегрований складник світової літератури // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 116-125. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1489370
  Щиголь І.В. Українське письменство як соціально-професійна група: історико-соціальна динаміка становлення (кінець XVIII - початок XX століття) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Щиголь Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 232 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 174-206 арк.
1489371
  Ланселот Лоутон Українське питання // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 9-20


  Україна: найбільша проблема Європи. Поневолювачі України добре подбали про те, щоб вона залишилася незнанною; вони заперечували навіть її існування.
1489372
  Козицький М.Ю. Українське питання в III Державній думі / М.Ю. Козицький, І.В. Пасько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 139-145. – (Історія ; вип. 33)


  На основі аналізу літературних та архівних джерел висвітлюються процес планомірного і цілеспрямованого знищення досягнутого Українською Парламентською громадою в I і II Думах, а також пошуки шляхів відродження української ідеї на той час.
1489373
  Щербак Н. Українське питання в Державній Думі Росії на початку XX ст. // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1489374
  Юрчук Оксана Українське питання в діяльності польських консерваторів (1919-1923) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 73-85. – ISSN 0203-9494
1489375
  Дейнега І.І. Українське питання в документах РСДПР та РКП(б) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 74-83


  Тривалий час більшовики ставилися до національного питання в царській Росії як до питання незначної важливості, бо вважали, що національне питання роздрібнює об"єднані революційні сили. В постанові "Про право на самовизначення всіх народів російської ...
1489376
  Пагіря О. Українське питання в зовнішній політиці Другої Чехо-Словацької республіки на зламі 1938–1939 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 62-69. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
1489377
  Шинкаренко Т.І. Українське питання в Лізі Націй // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1489378
  Гайдуков Л.Ф. Українське питання в міжнародних відносинах заключного етапу Другої світової війни // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 100-111. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1489379
  Пивовар С. Українське питання в німецько-російських відносинах у 1918 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі аспекти домовленостей щодо українського питання між Німеччиною та Росією в 1918 р. Освещено некоторые аспекты договорённостей относительно украинского вопроса между Германией и Россией в 1918 г. Some aspects to Ukrainian question of ...
1489380
  Перетц В.М. Українське питання в освітленні польского поета XVII віка : [В.-І. Коховського] / Написав В. Перетц ; [пер. І. Кревецький]. – [Львів] : [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1906. – 17 с. – Окр. відбиток із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1906, т. 71, кн. 3. - В кн. також вірші В.-І. Коховського (пол.). - Без тит. арк. та обкл. - Опис зроблено за журн.: Літ.-Наук. Вістник. 1906, кн. 9.
1489381
  Мазур О.Я. Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914–1918 рр.) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 70-75. – ISSN 0321-0499
1489382
  Головченко В. Українське питання в політиці США за доби Холодної війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 40-49


  На підставі опублікованих документальних джерел західного походження в статті здійснено спробу аналізу українського питання в зовнішньополітичних стратегіях США за доби холодної війни. З"ясовано, що на державному рівні воно ситуативно піднімалося лише ...
1489383
  Зелінський М.В. Українське питання в політичних поглядах Романа Дмовського наприкінці 20-х - середини 30-х рр. XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 22-24. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1489384
  Головченко В.І. Українське питання в роки першої світової війни : монографія / В.І. Головченко, В.Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 419-447. – ISBN 978-966-611-690-4
1489385
  Ємець Т. Українське питання в Російській імперії на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-34. – (Українознавство ; вип. 6)


  Порівнюються підходи до українського питання авторів часопису "Украинская жизнь" та В.І. Вернадського й аналізується подібність їх висновків.
1489386
  Авер"янова Н. Українське питання в творчій спадщині Пантелеймона Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-11. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1489387
  Вернадський В.І. Українське питання і російське суспільство // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С.46-49
1489388
  Сацький П.В. Українське питання між світовими війнами та проблема гарантій безпеки // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 205-208. – ISBN 978-966-493-962-8
1489389
  Полянський П. Українське питання напередодні Другої світової війни: дипломатичний контекст // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 105-125. – ISSN 0869-3595
1489390
  Ковальчук В. Українське питання у відносинах між ОУН і державними діячами Італії у 1930-х рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 27-33.
1489391
  Палюх О. Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 162-179. – ISSN 2524-0331
1489392
  Мищак І.М. Українське питання у міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 83-90
1489393
  Іллюшин І.І. Українське питання у планах польського емігрантського уряду і польського підпілля в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 123-124. – (Історія ; вип. 63/64)


  Через непоступливість української й польської сторін щодо вирішення питання про належність у післявоєнні часи західноукраїнських земель між двома народами виник збройний конфлікт, який мав трагічні наслідки.
1489394
  Хорошилова Ю.О. Українське питання у політиці Великобританії в 1919-1921 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 15-20
1489395
  Потапенко М. Українське питання у політичних проектах поляків Наддніпрянської України у 1917-1918 роках // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 146-151
1489396
  Юрчук Оксана Українське питання у політичній публіцистиці братів Бохенських (1930-1939) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 73-83. – ISSN 0203-9494
1489397
  Михайлюк Марина Українське питання як джерело конфлікту між Альфредом Розенбергом та Еріхом Кохом // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-73. – Бібліогр. в кінці ст.
1489398
  Гоч С. Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В.Г. Матвіїшина // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 69-77. – ISBN 978-966-286-026-9
1489399
  Солдатенко В.Ф. Українське повстанство 1919 року: контури феномену // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 355-370
1489400
  Пащенко А. Українське поетичне кіно як зразок національного кінематографа // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 29-32. – ISSN 1562-3238


  Українське поетичне кіно нарівні із довженківським зберігає статус носія традиції укр. візуальної культури. При цьому важливим виміром напрямку – як стилістичним, так і суспільним – є його "національне" забарвлення, що перетворює його на своєрідне ...
1489401
   Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра : збірка наукових праць. – Луцьк. – ISBN 966-517-098-8
Кн. 2. – 1998
1489402
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 247 л. + Додатки: л. 243-247. – Бібліогр.: л. 187-242
1489403
  Красовський Я.Й. Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля) : автореф. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Красовський Я.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1489404
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство 1920-х років: між реліктами позитивістських уявлень і типологією


  У статті на основі праць О. Колесси, П. Филиповича, А. Кримського простежено основні тенденції розвитку порівняльного літературознавства 1920-х рр.
1489405
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назв.
1489406
  Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А.; Александровна Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 466 л. – Бібліогр.: л. 402-466
1489407
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 365-371. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1489408
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – 1997
1489409
   Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск. – Київ, 1994-
№ 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – 1998
1489410
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000. – видається українською та англійською мовами
1489411
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
1489412
   Українське правознавство : Матеріали до бібліографії 19-20 століть. – Львів, 2001. – 260с. – (Серія 1.. / Бібліографія ; Том 7). – ISBN 966-7155-44-7
1489413
  Яценко А. Українське правописне питання на шпальтах американської "Свободи" // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 295-302. – ISSN 2524-0331
1489414
  Рожко В. Українське православне церковне мистецтво Волині (9 - 20 ст.) : [ історико-краєзнавчий нарис ] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 400 с. : іл. – ISBN 966-361-134-0
1489415
  Кузьміна І. Українське представництво в Німеччині за часів П. Скоропадського // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 218-233. – ISBN 978-617-7062-24-9
1489416
  Боса Л. Українське Приазов"я в контексті міжкультурних комунікацій (з експедиційних рефлексій 2018 року) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 75-80. – ISSN 0130-6936
1489417
  Слющинський Богдан Українське Приазов"я: багатокультурність, асиміляція чи гібридизація? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1489418
  Стороженко І. Українське прикордоння кінця XIV - середини XVII ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-37. – ISSN 0869-3595
1489419
  Басара Галина Богданівна Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Дис... канд. історичних наук: 09.00.12. / Г.Б. Басара ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2003. – 207 л. + Додатки: л. 206-207. – Бібліогр.: л. 181-205
1489420
  Басара Г.Б. Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 09.00.12 / Басара Галина Богданівна. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1489421
  Матвієнко О.В. Українське прочитання поезії К.Дж. Россетті "When I am dead, my dearest...": між переспівом та класичним перекладом // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 85-95. – ISSN 2312-3036
1489422
  Набруско В. Українське радіо в електронному інформаційному просторі України: штрихи до трансформації суспільних відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-54. – (Журналістика ; Вип. 5)
1489423
  Прилипко Я.П. Українське радянське карпатознавство : (бібліографія праць з етнографії, фольклору та народного мистецтва) / склав Я.П. Прилипко ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1972. – 172 с.
1489424
  Роміцин А.А. Українське радянське кіномистецтво. Нарис / А.А. Роміцин. – К, 1958. – 67с.
1489425
  Роміцин А.А. Українське радянське кіномистецтво. Нариси. 1941-1954 / А.А. Роміцин. – К, 1959. – 230с.
1489426
   Українське радянське літературознавство за 50 років. – Київ : Вид-во Київського університету, 1968. – 187, [1] с.
1489427
  Виноградова З.Т. Українське радянське мистецтво 1918-1920 років / З.Т. Виноградова. – Київ : Мистецтво, 1964. – 31 с.
1489428
  Белічко Ю.В. Українське радянське мистецтво періоду громадянської війни : нариси з історії українського мистецтва / Ю.В. Белічко. – Київ : Мистецтво, 1980. – 183 с.
1489429
  Крупник Любов Українське радянське мистецтво як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается один из аспектов пропаганды советского тоталитарного государства - борьба с мнимыми внешними и внутренними врагами. Для реализации этой цели использовалось украинское искусство, с помощью которого система стремилась навязать ...
1489430
  Крупник Л.О. Українське радянське мистецтво, як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках ХХ ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 266-273
1489431
  Говдя П.І. Українське радянське образотворче мистецтво : нарис / П.І. Говдя; ред.: Л. Нагорна. – Київ : Жовтень Головвидав Міністерства культури УРСР, 1958. – 48, [54] с.
1489432
   Українське радянське образотворче мистецтво та архітектура. – Київ, 1987. – 342с.
1489433
   Українське радянське оповідання.. – К.
Т. 1. – 1975. – 447с.
1489434
   Українське радянське оповідання.. – К.
Т. 2. – 1975. – 350с.
1489435
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 2. – 1996
1489436
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 3. – 1996
1489437
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 8. – 1998
1489438
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 9. – 1999
1489439
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 15. – 2000
1489440
   Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-
Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – 2010. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489441
   Українське релігієзнавство : бюлетень: збірник праць та інформативок / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред. А. Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 65 : Українській асоціації релігієзнавців двадцять років. – 2013. – 324, [1] c.
1489442
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 67. – 2013. – 243, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489443
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Л. Виговський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 74/75 : Релігієзнавство в різноманітті його проблем і актуальності вирішення. Збірник статей-вшанувань. наукових праць та експертиз. – 2015. – 272, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1489444
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 77 : Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489445
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 79. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489446
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 80. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами
1489447
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 83. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489448
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 84. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489449
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 85. – 2018. – 86, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1489450
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 86. – 2018. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1489451
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, Д. Базик [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 87. – 2019. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489452
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: Колодний А, Павленко П., Базик Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 88. – 2019. – 112, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1489453
   Українське Різдво на Мараморощині / упор. О. Бевка. – Київ : Етнос, 2008. – 384с. – (Фольклор української діаспори). – ISBN 966-522-235-Х
1489454
  Полуянова О. Українське роздержавлення у ретроспективі двадцятих років // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 131-139. – ISSN 1729-7206
1489455
  Музичка І. Українське сакральне мистецтво і християнське віровчення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.83-94.
1489456
  Білиловський К.О. Українське свято в Петербурзі : соpокалітний ювилей укpаїнського письменника Данила Лукича Моpдовця / Пеpеказав Цезаp Білило [псевд.]. – У Львові (Львів) : Коштом Ред. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1897. – 38 с. : портр. – Відб. з часопису: Зоpя, 1897. - Прим. дефектний, без обкл.


  літературні псевдоніми Цезар Білило, Ольгин, Іван Кадило, Цезарко та інші
1489457
  Клочок В. Українське село - розмінна монета при запуску ринку землі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Українська економіка вже сьогодні цілком здатна отримати щонайменше 40 млрд дол. безповоротних інвестицій у всі без винятку галузі економіки та для соціального забезпечення населення. Ці гроші лежать у нас із вами під ногами, по них ми ходимо щодня. ...
1489458
  Чернецький Є.А. Українське село : родовід. книга Красного і Затиші на Білоцерківщині / Євген Чернецький, Анатолій Бондар. – Біла Церква : Олександр Пшонківський, 2011. – 623, [1] с. : іл., табл. – Покажч. родів: с. 619-622. – Бібліогр.: с. 618. – ISBN 978-966-2083-89-7


  У пр. 1717253 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1489459
  Падалка Сергій Семенович Українське село 1990 - 2000-х рр.: тенденції соціально-економічних змін // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 169-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  На основі вперше введених у науковий обіг документів і матеріалів розглядаються загальні тенденції соціально-економічних змін в українському селі після проголошення державної незалежності. У світлі сучасних концептуальних підходів до вивчення ...
1489460
  Хоменко В. Українське село 20-х pp. XX ст. в історіографічних дослідженнях представників Київської школи істориків-аграрників // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 122-126. – ISSN 1998-4634
1489461
  Тимошик М. Українське село в американському Стемфорді, або історія про те, як найбільший і найдорожчий замковий маєток штату Коннектикут опинився в руках українців, і що вони з нього зробили // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 серпня (№ 145/146). – С.22
1489462
  Юриняк А. Українське село в ранніх творах В. Винниченка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 275, грудень : грудень. – С. 16-18
1489463
  Богиня Д. Українське село вимирає: національна небезпека / Д. Богиня, К. Якуба // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 56-66. – ISSN 0131-775Х
1489464
  Нікілєв О.Ф. Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги" : монографія / О.Ф. Нікілєв ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 351, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 328-345. – ISBN 978-966-981-129-5
1489465
  Стародубець Володимир Українське село як основа повстанського запілля / Стародубець Володимир, Стародубець Галина // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 33-37
1489466
   Українське село: проблеми і перспективи.. – Київ : Урожай, 1991. – 235с.
1489467
  Портнова Т.В. Українське селянство в системі уявлень національно-свідомої інтелігенції ( друга половина XIX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 176-183
1489468
  Малик Я. Українське селянство в умовах гетьманського режиму 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 32-34
1489469
  Синявська Л.І. Українське селянство в умовах політики російського уряду другої половини XIX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 126-131. – ISSN 1728-3671
1489470
  Постольник І.В. Українське селянство на сторінках часопису "Київська старовина" (кінець XIX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 19-21. – ISBN 978-966-493-676-4
1489471
  Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини 19 - початку 20 ст. = Ukrainian peasatry of naddniprjanska Ukraine: socio-mental history of the second part of the 19 - early of the 20 centuries : монографія / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль; Кандич С.Г., 2007. – 640с. – з іл. – ISBN 978-966-8438-80-6
1489472
  Шульга З.П. Українське селянство не буде в фашистській неволі / З.П. Шульга. – Уфа, 1942. – 36с.
1489473
  Осадчій Т. Українське селянство та його історична доля : Історико-статистична розвідка. – Київ : Друк. 2-і Артілі, 1912. – 32 с.
1489474
  Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник: академічний курс / Зорислава Ромовська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 500с. – ISBN 978-966-2183-21-4
1489475
  Рудяков П. Українське слов"янське літературознавство як наукова галузь та як освітня дисципліна на рубежі тисячоліть // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 191-202
1489476
   Українське слово. – Київ, 2000
1489477
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
1489478
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 липня (№ 27). – 2013. – 16 с.
1489479
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1489480
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
1489481
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
1489482
   Українське слово. – Київ, 1933-
6-12 березня (№ 10). – 2013. – 16 с,
1489483
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1489484
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
1489485
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
1489486
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
1489487
   Українське слово. – Київ, 1933-
13-19 березня (№ 11). – 2013. – 16 с,
1489488
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 - 21 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
1489489
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16 - 22 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
1489490
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 грудня (№ 51). – 2013. – 16 с.
1489491
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 червня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1489492
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 серпня (№ 34). – 2013. – 16 с.
1489493
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 травня (№ 21). – 2013. – 16 с.
1489494
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 квітня (№ 17). – 2013. – 16 с.
1489495
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 вересня -1 жовтня (№ 39). – 2013. – 16 с.
1489496
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 червня - 1 липня (№ 25). – 2013. – 16 с.
1489497
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 листопада - 3 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
1489498
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 2 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
1489499
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 жовтня (№ 40). – 2014. – 16 с.
1489500
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2 - 8 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
1489501
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
1489502
   Українське слово. – Київ, 1933-
5-11 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с,
1489503
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 травня (№ 19). – 2014. – 16 с.
1489504
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 жовтня (№ 41). – 2014. – 16 с.
1489505
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
1489506
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 грудня (№ 50). – 2014. – 16 с.
1489507
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
1489508
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
1489509
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
1489510
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
1489511
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 червня (№ 25). – 2014. – 16 с.
1489512
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
1489513
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 березня (№ 12). – 2014. – 16 с.
1489514
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 квітня (№ 17). – 2014. – 16 с.
1489515
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 червня - 1 липня (№ 26). – 2014. – 16 с.
1489516
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 березня - 1 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1489517
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 травня - 3 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
1489518
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 квітня - 6 травня (№ 18). – 2014. – 16 с.
1489519
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
1489520
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 березня (№ 9). – 2015. – 16 с.
1489521
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-21липня (№ 27/28). – 2015. – 20 с.
1489522
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
1489523
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
1489524
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-17 листопада (№ 45). – 2015. – 16 с.
1489525
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 квітня (№ 15). – 2015. – 16 с.
1489526
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1489527
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
1489528
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 березня (№ 11). – 2015. – 16 с.
1489529
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – 2015. – 16 с.
1489530
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 листопада - 1 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
1489531
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 травня - 2 червня (№ 21). – 2015. – 16 с.
1489532
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
1489533
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
1489534
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
1489535
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
1489536
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-9 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
1489537
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-13 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1489538
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
1489539
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-16 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
1489540
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1489541
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1489542
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1489543
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 червня (№ 24). – 2016. – 16 с.
1489544
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
1489545
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-23 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
1489546
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
1489547
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
1489548
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24-30 серпня (№ 34). – 2016. – 16 с.
1489549
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 лютого - 1 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
1489550
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-31 травня (№ 21). – 2016. – 16 с.
1489551
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 жовтня - 1 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
1489552
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 січня - 2 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
1489553
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1489554
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 листопада - 6 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
1489555
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1489556
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
1489557
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.07.2017 (число 3085/3086). – 2017. – 8 с.
1489558
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.09.2017 (число 3087). – 2017. – 8 с.
1489559
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-5 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1489560
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5-11 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
1489561
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1489562
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 серпня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1489563
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-13 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
1489564
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-17 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
1489565
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 липня (№ 28). – 2017. – 20 с.
1489566
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
1489567
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
1489568
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-19 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1489569
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
1489570
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1489571
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 серпня (№ 33). – 2017. – 16 с.
1489572
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-23 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
1489573
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1489574
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
1489575
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
1489576
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
1489577
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 лютого (№ 8). – 2017. – 16 с.
1489578
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
1489579
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 серпня (№ 34/35). – 2017. – 20 с.
1489580
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-30 травня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1489581
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 грудня - 2 січня (№ 52). – 2017. – 16 с.
1489582
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 червня - 4 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
1489583
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 листопада- 4 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
1489584
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – 2018. – 20 с.
1489585
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-19 червня (№ 23/24). – 2018. – 20 с.
1489586
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-22 листопада (№ 43/44). – 2018. – 20 с.
1489587
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-23 серпня (№ 31/32). – 2018. – 20 с.
1489588
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 лютого (№ 7/8). – 2018. – 20 с.
1489589
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-30 січня (№ 3/4). – 2018. – 16 с.
1489590
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21 вересня - 5 жовтня (№ 37/38). – 2018. – 20 с.
1489591
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 жовтня - 7 листопада (№ 41/42). – 2018. – 20 с.
1489592
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – 2018. – 20 с.
1489593
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – 2018. – 20 с.
1489594
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 лютого - 13 березня (№ 9/10). – 2018. – 20 с.
1489595
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 січня - 13 лютого (№ 5/6). – 2018. – 20 с.
1489596
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5 червня - 20 червня (№ 23/24). – 2019. – 20 с.
1489597
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8 травня -21 травня (№ 19/20). – 2019. – 20 с.
1489598
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 листопада (№ 43/44). – 2019. – 20 с.
1489599
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 20 с.
1489600
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-26 грудня (№ 47/48). – 2019. – 20 с.
1489601
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-27 серпня (№ 31/32). – 2019. – 20 с.
1489602
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13 лютого - 26 лютого (№ 7/8). – 2019. – 20 с.
1489603
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 січня - 28 січня (№ 3/4). – 2019. – 20 с.
1489604
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22 травня - 4 червня (№ 21/22). – 2019. – 20 с.
1489605
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 квітня - 7 травня (№ 17/18). – 2019. – 20 с.
1489606
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 грудня - 14 січня (№ 1/2). – 2019. – 20 с.
1489607
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 20 с.
1489608
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 12 серпня (№ 29/30). – 2019. – 20 с.
1489609
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – 2019. – 20 с.
1489610
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 серпня - 11 вересня (№ 33/34). – 2019. – 20 с.
1489611
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – 2019. – 20 с.
1489612
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 листопада (№ 43/44). – 2020. – 20 с.
1489613
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11-24 липня (№ 27/28). – 2020. – 20 с.
1489614
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-22 травня (№ 19/20). – 2020. – 20 с.
1489615
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-24 січня (№ 3/4). – 2020. – 20 с.
1489616
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-23 грудня (№ 47/48). – 2020. – 20 с.
1489617
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 травня - 10 червня (№ 21/22). – 2020. – 20 с.
1489618
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 червня - 10 липня (№ 25/26). – 2020. – 20 с.
1489619
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 липня - 11 серпня (№ 29/30). – 2020. – 20 с.
1489620
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – 2020. – 20 с.
1489621
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42). – 2020. – 20 с.
1489622
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-25 січня (№ 3/4). – 2021. – 20 с.
1489623
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 травня (№ 19/20). – 2021. – 20 с.
1489624
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-25 жовтня (№ 39/40). – 2021. – 20 с.
1489625
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-26 квітня (№ 15/16). – 2021. – 20 с.
1489626
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 грудня - 12 січня (№ 1/2). – 2021. – 20 с.
1489627
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 березня - 12 квітня (№ 13/14). – 2021. – 20 с.
1489628
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 січня - 10 лютого (№ 5/6). – 2021. – 20 с.
1489629
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 квітня - 11 травня (№ 17/18). – 2021. – 20 с.
1489630
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 червня - 12 липня (№ 25/26). – 2021. – 20 с.
1489631
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – 2021. – 20 с.
1489632
  Тєряєв Д.О. Українське слово в записних книжках Гоголя : до 185-річчя з дня народженця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 151-159. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються українські матеріали, що знайшли відображення в першому записнику Гоголя, як підгрунтя до його художньої творчості раннього періоду.
1489633
  Горбатюк В. Українське слово в Ізраїлі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 78. – ISSN 0868-4790


  Про Семена Шнайдермана.
1489634
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби]. – Київ : Либідь, 2012. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1489635
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюба ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1489636
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби ; голов. ред. С. Головко]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1489637
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 1, вересень. – 2014. – 64 с.
1489638
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 2, жовтень. – 2014. – 64 с.
1489639
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 3, листопад. – 2014. – 64 с.
1489640
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 4, грудень. – 2014. – 64 с.
1489641
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 4 (8), квітень. – 2015. – 48 с.
1489642
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 7 (11), липень. – 2015. – 48 с.
1489643
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 9 (13), вересень. – 2015. – 72 с.
1489644
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 1 (17), січень. – 2016. – 72 с.
1489645
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 2 (18), лютий. – 2016. – 72 с.
1489646
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 3 (19), березень. – 2016. – 72 с.
1489647
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 4 (20), квітень. – 2016. – 72 с.
1489648
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 5 (21), травень. – 2016. – 72 с.
1489649
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 6 (22), червень. – 2016. – 72 с.
1489650
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 7 (23), липень. – 2016. – 72 с.
1489651
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 8 (24), серпень. – 2016. – 72 с.
1489652
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 9 (25), вересень. – 2016. – 72 с.
1489653
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 10 (26), жовтень. – 2016. – 72 с.
1489654
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 11 (27), листопад. – 2016. – 72 с.
1489655
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 12 (28), грудень. – 2016. – 72 с.
1489656
  Кобиринка Г. Українське слово під звуки курая / Г. Кобиринка, М. Ткачук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 15
1489657
  Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення. Рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 46-48
1489658
  Соболь В. Українське слово: погляд із ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 230-236. – ISSN 1728-9572
1489659
  Яценко Н.О. Українське стилістичне термінознавство XX - початку XXI століть // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 273-280. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Зроблено спробу проаналізувати становлення українського стилістичного термінознавства, починаючи з XX ст., а також розкрити основні аспектні напрями його розвитку.
1489660
  Роговий В. Українське студентство в таборах інтернованих у Польщі в 1920-1924 роках // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1 (379). – С. 50-61. – ISSN 0869-3595
1489661
  Лазарович М. Українське студентство історичного факультету Кам"янець-Подільського державного педагогічного інституту в контексті горбачьовської перебудови // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 163-169
1489662
  Дегтярьов С.І. Українське судочинство наприкінці ХVII – у ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 11-18. – ISSN 2076-1554
1489663
  Гоян В. Українське суспільне і комерційне радіомовлення: перші підсумки співіснування / В. Гоян, О. Гоян // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 17. – C. 13-21. – ISSN 2078-1911
1489664
   Українське суспільство 1992-2006. Соціологічний моніторинг. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 578с. – ISBN 966-02-4169-0
1489665
  Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / Н. Паніна. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. – 94с. – ISBN 966-02-4025-2
1489666
   Українське суспільство 1992-2008 : соціологічний моніторинг / НАНУ, Ін-т соціології ; [ за ред. В. Ворони, М. Шульги ]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2008. – 656с. – ISBN 978-966-02-5066-6
1489667
  Артюшенко О.М. Українське суспільство в умовах гібридної війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 230-233. – ISSN 2076-1554
1489668
   Українське суспільство вшановує героя // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 52 : фото. – ISSN 1998-8044
1489669
  Карась Анатолій Українське суспільство і конституція: актуальність незворотніх та ефективних змін // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 25-28
1489670
  Стьопін А. Українське суспільство і проблеми консенсусної демократії // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 36-43
1489671
  Мотуз В. Українське суспільство на початковому етапі української революції (березень - листопад 1917 р.): до питання політичної емансипації жінок в Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 98-110. – ISSN 1998-4634


  Присвячена проблемі активізації політичної свідомості жіноцтва у Наддніпрянщині (Україні). На сьогодні вона є малодослідженою, однак важливою складовою декількох пов"язаних між собою тем, таких як: "жіноче питання" в Україні у ХХ ст., український ...
1489672
  Чорний В. Українське суспільство на сучасному етапі: виклики та загрози // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 179-194. – ISSN 1563-3713
1489673
  Романчук О. Українське суспільство на шляху у ретросистему? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 3/4 (197/198). – С. 31-35
1489674
  Кричевська Т.О. Українське суспільство та економіка в соціологічних оцінках рівня довіри: внутрішні виміри та міжкраїнні порівняння / Т.О. Кричевська, О.В. Балюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1489675
  Білецька Л.В. Українське суспільство та його ціннісні орієнтації в умовах перехідного періоду. // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 143-147. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджується проблема ціннісних орієнтацій суспільства в умовах кризи.
1489676
  Скальський В. Українське суспільство у 1917 - на початку 1918 рр.: стан, настрої, очікування // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1489677
   Українське суспільство у вимірах глобалізації та євроінтеграції : тенденції та перспективи розвитку : 20-21 жовт. 2010 р. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 253, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1489678
  Недюха Микола Українське суспільство у пошуках шляхів національної єдності (з історії української духовної культури XVII ст.) / Недюха Микола, Петрук Наталя // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – C. 170-173
1489679
  Скворець В.О. Українське суспільство як соціоісторичний організм // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 4 (81). – С. 92-107. – ISSN 2708-0390
1489680
   Українське суспільство. Друга половина 20 століття. Історія та сучасність : Збірник науково-популярних статей. – Київ, 2002. – 260 с. – ISBN 966-02-2540-7
1489681
  Кучеренко І. Українське суспільство: історичний спадок та виклики сучасності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 240-248
1489682
   Українське суспільство: міграційний вимір "Політико-правові засади протидії деструктивним наслідкам міграцій: український та європейський досвід" : аналіт. записка / [Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, І.О. Кресіна та ін.] ; за заг. ред. О.В. Скрипнюка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 128, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8803-4
1489683
   Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ. – ISSN 2409-1103
Вип. 1 (15), т. 1. – 2014. – 545 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489684
   Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ. – ISSN 2409-1103
Вип. 1 (15), т. 2 : Таблиці і графіки. – 2014. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489685
  Золкіна М. Українське суспільство: чи відчуваємо ми себе європейцями? // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 12 : Українське суспільство: чи відчуваємо ми себе європейцями? / Марія Золкіна. – С. 3-11
1489686
  Головаха Є. Українське суспільство: шляхи трансформації // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 26-30. – ISSN 2077-5105
1489687
  Скопненко О.І. Українське та білоруське словникарство 20-30-х років XX ст. з погляду збереження національних традицій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 28-37. – ISSN 0027-2833
1489688
  Яцишин Н.П. Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 227-230. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1489689
  Таланчук Петро Українське та світова культура // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 259-288. – ISSN 0869-3595
1489690
  Дроздовська О. Українське театральне життя на сторінках київського щоденника "Рада" (за матеріалами 1906-1914 рр.) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 221-234. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1489691
  Кучернюк І. Українське театральне життя на сторінках часопису "Рідний край" (за матеріалами 1905-1916 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 26-28. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проблема висвітлення в україномовній періодиці початку XX ст. процесу становлення театрального мистецтва в Україні.
1489692
   Українське телебачення : роки, події, звершення / М.М. Карабанов, В.Я. Бойко, І.Ф. Курус, І.Г. Мащенко, Д.В. Неліпа та ін. ; [ за ред. Карабанова М.М. та ін. ]. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-96605-2-7
1489693
  Соловйов М.С. Українське телебачення в інтернеті: аудіовізуальна специфіка та комунікативна цінність : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 26.00.06 / Соловйов Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 237 арк. – Додатки: арк. 209-237. – Бібліогр.: арк. 173-208
1489694
  Соловйов М.С. Українське телебачення в інтернеті: аудіовізуальна специфіка та комунікативна цінність : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 26.00.06 / Соловйов Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1489695
  Томенко М. Українське телебачення треба звільнити від "бандитських" серіалів та політичної "мочилівки" // Голос України, 2003. – 21 травня


  Пробл. діяльності Нац. ради з питань телебачення та радіомовлення
1489696
   Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра / М.М. Карабанов, С.О. Абрамов, В.О. Горобцов, І.Г. Мащенко; Карабанов М.М., Абрамов С.О., Вайло В.І., Горобцов В.О., Мащенко І.Г., та ін. – Київ : Дирекція ФВД, 2006. – 648с. – ISBN 966-96605-0-5
1489697
  Мащенко І.Г. Українське телебачення: штрихи до портрета / І.Г. Мащенко. – Київ : Чорлі, 1995. – 294с. – ISBN 5-7101-0300-4
1489698
  Ямборко О. Українське тематичне килимарство 1930-1960 х років у контексті соцреалізму: образотворчі засади та проблема класифікації // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 52-61. – ISSN 1728-6875
1489699
  Туровська Л. Українське термінознавство XXI ст.: основні напрямки досліджень // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 57-63. – ISSN 1682-3540


  Подано коротку характеристику основних напрямів наукових пошуків в українському термінознавстві на початку XXI cт.
1489700
  Симоненко Л.О. Українське термінознавство кінця XX - початку XXI ст. стан і перспективи розвитку // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 39-47. – ISSN 0027-2833
1489701
  Рева Н. Українське товариство допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-46. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються передумови створення, основні етапи та напрямки діяльності Українського товариства допомоги емігрантам з України та їх родинам у Львові. Розкриваються особливості взаємодії товариства з Українським Центральним Комітетом у Польщі. ...
1489702
  Циганкова Е.Г. Українське товариство дослідників Криму і Кавказу // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 194-197. – ISSN 1682-671Х
1489703
  Косміна О. Українське традиційне вбрання в сучасному урбаністичному середовищі (з досвіду етносоціологічного дослідження) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 29-34
1489704
   Українське усне літературне мовлення. – Київ, 1967. – 308с.
1489705
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти : монографія / М.Л. Дружинець ; [наук. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2019. – 579, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 414-452. – ISBN 978-617-689-344-8
1489706
  Матвєєв В.О. Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 104-112


  В статті піднімається низка проблем, пов"язаних з самореалізацією особистості, наявність котрої служить підґрунтям для розвитку будь-якої нації. Для відродження і розвитку української національної системи самореалізації особистості автор пропонує ...
1489707
  Матвєєв В. Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті піднімається низка проблем, пов"язаних із самореалізацією особистості, наявність котрої служить підґрунтям для розвитку будь-якої нації. Для відродження і розвитку української національної системи самореалізації особистості автор пропонує ...
1489708
  Рожанківський В.Ф. Українське художнє скло / В.Ф. Рожанківський. – К., 1959. – 152с.
1489709
  Щербак В. Українське художнє скло ХХ століття: від утилітарності до високої художності // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 308-317. – ISBN 966-7170-47-0
1489710
  Дундяк І.М. Українське церковне малярство другої половини XX - початку XXI ст. (особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Дундяк Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1489711
  Пуцко В.Г. Українське церковне мистецтво у науковій спадщині Стефана Таранушенка // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 350-356. – ISBN 978-966-651-576-9
1489712
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : Навч. посібник / Ю.О. Заіка. – Київ : Істина, 2005. – 312с. – ISBN 966-7613-71-2
1489713
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : навчальний посібник / Ю.О. Заіка ; МОН України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Правова єдність, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-8533-98-3 ; 978-966-373-359-3
1489714
  Ромовська З.В. Українське цивільне право : загальна частина : академічний курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид. допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 592, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-2183-66-5
1489715
  Ромовська З.В. Українське цивільне право : Спадкове право : акад. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-2183-69-6
1489716
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина : академічний курс : підручник [для студентів ВНЗ] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 670, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-03-4
1489717
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс : підручник [для вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська. – Київ : Атіка, 2005. – 560 с. – ISBN 966-326-123-4
1489718
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності : акдемічний курс : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2011. – 246 с. – ISBN 978-617-566-025-6
1489719
  Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дакор, 2013. – 301, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-04-1
1489720
  Смирнов І. Українське чумацтво та одеське біндюжництво в контексті розвитку логістики та туризму в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 42-50. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1489721
  Марченко Н. Українське шевченкознавство в плині загальноєвропейського наукового річища
1489722
  Риженко Я. Українське шитво / Я. Риженко. – Полтава, 1929. – 28с.
1489723
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво в "духовній ситуації" своєї доби: синергетичний вимір


  У статті використано синергетичний підхід вияснення природи українського шістдесятництва, обгрунтовано його появу з погляду сучасних методологічних засад "наук про складність" або Nonlinear science.Проаналізовано поняття "ситуація" та "духовна ситуація ...
1489724
  Бондаренко О.В. Українське шістдесятництво як суспільно-естетичне явище // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 131-139
1489725
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: синергетичний вимір // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 149-160. – ISBN 978-966-171-780-9
1489726
  Кравченко О.В. Українське шкільництво в Росії як фактор збереження й розвитку етнічної самосвідомості українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 451-455
1489727
  Степанчук О. Українське шкільництво на Холмщині в 30-х роках XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 27-28
1489728
  Бориславський І. Українське шкільництво під Польщею / І. Бориславський. – Х.-Одеса, 1931. – 39с.
1489729
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни. / З. Зелений. – К, 1965. – 279с.
1489730
  Демиденко Я.С. Український авангардизм 1910-30-х рокув як історико-філософський феномен // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 66-73. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Розглянуто авангардизм не лише як художню течію, а значно ширше – як форму світогляду і світорозуміння, як цілісне уявлення про відносини людини і світу, як образно і філософськи осмислену систему буття. Виникнення авангардизму пов’язано з кардинальним ...
1489731
  Лебідь І.Г. Український аспект відносин Росія - ЄС у сфері міжнародної безпеки (1992 - 2010 рр.) / І.Г. Лебідь, Р.О. Литвиненко // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 310-312. – ISBN 966-2980-20-2
1489732
  Сизов А.І. Український бізнес у системі офшорних юрисдикцій / А.І. Сизов, О.А. Гончар // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 280
1489733
   Український біофармацевтичний журнал = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
№ 3 (26). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1489734
   Український біофармацевтичний журнал = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
№ 4 (27). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1489735
   Український біофармацевтичний журнал = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
№ 5 (28). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1489736
   Український біофармацевтичний журнал = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
№ 6 (29). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1489737
   Український біохімічний журнал = Украинский биохимический журнал The ukrainian biochemical journal : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1926-. – ISSN 0201-8470
Т. 85, № 4. – 2013
1489738
   Український біохімічний журнал = Украинский биохимический журнал The ukrainian biochemical journal : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1926-. – ISSN 0201-8470
Т. 85, № 5. – 2013
1489739
   Український біохімічний журнал = Украинский биохимический журнал The ukrainian biochemical journal : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1926-. – ISSN 0201-8470
Т. 85, № 6. – 2013
1489740
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 70, № 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489741
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 71, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489742
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 71, № 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489743
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 72 , № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489744
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 72, № 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489745
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 73, № 3. – 2016. – С. 217-315. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489746
   Український ботанічний журнал = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Т. 73, № 2. – 2016. – С. 105-216. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489747
  Конон Н.Є. Український вектор зовнішньої політики Республіки Ізраїль / Н.Є. Конон, В.Р. Нєгіна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 206-210. – ISSN 2076-1554
1489748
  Денисенко І. Український вектор у житті та творчості японського письменника і поета Василя Ярошенка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 235-238


  Стаття присвячена аналізу інтеграції елементів української культури у літературній діяльності Василя Ярошенка під час його перебування і роботи в Японії. Звернено увагу на основні біографічні відомості літературного діяча. Статья посвящена анализу ...
1489749
   Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Мс
№ 20. – 2015. – 327 с.
1489750
  Антонюк Я. Український визвольний рух у постатях керівників. Волинська та Брестська області (1930-1955) = Ukrainian liberation movement through the biographies of its leaders. Volyn and Brest oblasts (1939-1955) : Волинська та Брестська області (1930-1955) / Ярослав Антонюк. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 1069, [3] c. : табл., портр. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Літопис УПА. Бібліотека = Litopus UPA ; т. 13 ; 13 : Бібліотека). – ISBN 978-1-897431-59-7
1489751
  Лисенко О.Є. Український вимір Другої світової війни крізь призму історичної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 9 : Українські остарбайтери: доля і пам"ять. – С. 140-167
1489752
  Зайцева З.І. Український вимір Першої світової війни // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 73-81. – ISBN 978-966-136-196-5


  Згадуються видатні східноукраїнські діячі, які мали помітний вплив на національно-культурний і політико-ідеологічний розвиток Східної Галичини - М. Драгоманов, М. Грушевський, В. Антонович, О. Кониський.
1489753
  Кальниченко О. Український внесок у світове перекладознавство // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 3/4(1023/1024). – С. 241-248. – ISSN 0320 - 8370
1489754
  Корнієвський О.А. Український волонтерський рух у контексті світового досвіду / О.А. Корнієвський, Д.М. Горєлов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 95-101. – ISSN 2306-5664
1489755
  Андрєєв В.М. Український вчений-універсал Віктор Петров на тлі радянської археологічної науки: Москва 1949-1956 рр. // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 53-60
1489756
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4 (84). – 2013
1489757
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 1 (85). – 2014. – Резюме: рос., англ. мовами
1489758
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 4 (88). – 2014. – Резюме: рос., англ. мовами
1489759
   Український географічний журнал = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
№ 3 (91). – 2015. – Резюме: рос., англ. мовами
1489760
  Гриневич Л.В. Український голод 1928-1929 рр. у радянському пропагандистському дискурсі // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 139-158
1489761
  Кульчицький С. Український Голодомор: оцінка втрат // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 37-54. – ISSN 2222-5250
1489762
   Український голос. – Вінніпег
16 листопада (ч. 21/22). – 2015. – 16 с.
1489763
   Український голос. – Вінніпег
25 травня (ч. 09/10). – 2015. – 16 с.
1489764
  Гайдар Ю. Український грунт Олександра Архипенка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 4). – С. 13


  Відгук на монографію під псевдонімом Юрій Гайдар написав для газети "Українські вісті" (Новий Ульм, Німеччина, ч. 9, 23 лютого 1969 р.) літературознавець Юрій Лавріненко. Початкова назва статті - "Монографія Олександра Архипенка"
1489765
  Пчілка О. Український дитячий театр / Олена Пчілка ; упоряд., підгот. текстів, передм., текстологічні комент. Лариси Мірошниченко ; художник Ірина Заруба. – Київ : Веселка, 2015. – 439, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-01-0456-3
1489766
  Скринченко В. Український дім Ференца Ліста // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 293-298. – ISSN 0320 - 8370
1489767
   Український ентомологічний журнал = Украинский энтомологический журнал=Ukrainian entomological journal : науково-виробничий журнал / Громадська орг. Укр. ентомологічне т-во, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2226-4272
№ 2 (7), грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489768
   Український журнал дитячої ендокринології = Ukrainian journal of pediatric endocrinology / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України". – Київ, 2010-. – ISSN 2304-005X
№ 1 (17). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489769
  Микитюк О. Український займенник - основа творення національної неповторності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 67-71. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1489770
  Образцова Н. Український заробітчанин в Португалії: етносоціальний портрет // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 51-52
1489771
  Лагетко В.В. Український зорепад: Василь Чумак // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – С. 225-238. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1489772
  Нахлік Є. Український і польський романтизм у рецепції Івана Франка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 410-414. – ISBN 978-966-3888-379-3
1489773
  Брезіцька О. Український ідеал


  "..."Український ідеал" - перша книжка професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка Олександра Коновця в жанрі наукової публіцистики".
1489774
  Біловус Л. Український інформаційний простір: сьогодення та перспективи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 188-191


  Розглянуто питання формування інформаційного простору в Україні, подано дефініцію поняття, його основні властивості. Зосереджено увагу на основних проблемах українського інформаційного простору та перспективах його функціонування. The question of ...
1489775
   Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ : Наукова думка, 1957-
№ 2 (167), лютий. – 1975. – 160 с. – Резюме рос., англ. мовами
1489776
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5 (512), вересень - жовтень. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1489777
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 6 (513), листопад - грудень. – 2013. – Резюме укр., англ. мова
1489778
   Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 2 (515) березень - квітень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1489779
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 5 (518), вересень - жовтень. – 2014. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489780
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 6 (519), листопад - грудень. – 2014. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489781
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 6 (525), листопад - грудень. – 2015. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489782
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 1 (526), січень - лютий. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489783
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 2 (527), березень - квітень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489784
   Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
№ 3 (528), травень - червень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1489785
  Асадчих О.В. Український казковий епос японською мовою : навч. посібник / О.В. Асадчих, І.П. Дзюб, Х. Катаока ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. – 197, [3] с. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISBN 978-966-489-282-4
1489786
   Український комікс існує // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 21/22, листопад. – С. 10-13
1489787
  Шляхова Н. Український контекст рецептивної естетики (автор і читач у теорії словесної творчості О. Потебні та І. Франка) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 19-26. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена розгляду форм та механізмів художньої комунікації автора із читачем в теорії словесної творчості О. Потебні та І. Франка. Статья посвящена рассмотрению форм и механизмов художественной коммуникации автора с читателем в теории ...
1489788
  Мерщій Т.В. Український контекст специфіки інтеракційних процесів у контркультурному середовищі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 62-64
1489789
  Прокопенко М. Український космос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11 лютого (№ 23). – С. 12


  Парадокси неосяжної Марії Примаченко - на новій виставці у "Мистецькому Арсеналі".
1489790
  Чернов А. Український Крим // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 13


  Півострів та Чорноморський флот у 1917 - 1919 роках.
1489791
  Письменна Ю.О. Український культурний концепт "щиристь" та італійське [текст італійською мовою] // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 64-68
1489792
  Гайдаєнко І. Український культурологічний клуб як один із складових молодіжного руху в Україні в другій половині 80-х років ХХ ст. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 249-256. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Перебудовчі процеси в СРСР характеризувалися активізацією молодіжного руху в Українській РСР та зростанням кількості молодіжних угруповань, клубів, організацій. Учасники цих молодіжних об"єднань обговорювали велике коло різних питань, серед яких були ...
1489793
  Зайко М.А. Український лексикон : естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів: різного значення і змісту, усіх частин мови, різних відмінків і дієвідмін у всіх особах, різних форм і акцентів / Мирослава Зайко. – Вид. 2-ге, випр., допов. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 443, [1] с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Розвиткові, вдосконаленню та утвердженню усної української мови присвячую. – ISBN 978-966-457-145-3


  У пр. № 1700237 напис: В наукову Бібліотеку ім. Михайла Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка для користування усіма студентами та Викладачами із побажаннями успіхів авторка "Українського лексикону" Мирослава Антонівна ...
1489794
  Нечиталюк І. Український літературний перформанс // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (8). – С. 49-57. – (Серія: Філологія)
1489795
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 11, № 3. – 2014. – С. 291-442. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1489796
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 11, № 1. – 2014. – С. 1-144. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1489797
   Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1810-3200
Т. 11, № 2. – 2014. – С. 145-290. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1489798
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 1. – 1992. – 144 с.
1489799
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 2. – 1992. – С. 145-296
1489800
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 3. – 1992. – С. 297-432
1489801
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 4. – 1992. – С. 433-576
1489802
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 5. – 1992. – С. 577-720
1489803
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 6. – 1992. – С. 721-856
1489804
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 7. – 1992. – С. 857-1000
1489805
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 8. – 1992. – С. 1001-1152
1489806
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 9. – 1992. – С. 1153-1296
1489807
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 10. – 1992. – С. 1297-1456
1489808
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 11. – 1992. – С. 1457-1624
1489809
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 44, № 12. – 1992. – С. 1625-1728
1489810
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 45, № 1. – 1993. – 152 с.
1489811
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 45, № 2. – 1993. – С. 153-304
1489812
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 45, № 4. – 1993. – С. 449-584
1489813
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 45, № 5. – 1993. – С. 585-728
1489814
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 45, № 6. – 1993. – С. 729-880
1489815
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 45, № 7. – 1993. – С. 881-1048
1489816
   Український математичний журнал : АНУ Ін-т мат-ки. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 45, № 8. – 1993. – С. 1049-1184
1489817
   Український математичний журнал. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 50, № 10. – 1998. – С. 1297-1440
1489818
   Український математичний журнал. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 51, № 2. – 1999. – С. 145-288
1489819
   Український математичний журнал. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 0041-6053
Т. 51, № 1. – 1999. – 144 с.
1489820
   Український математичний журнал. – Київ : Інститут математики НАН України. – ISSN 0041-6053
Т. 53, № 12. – 2001. – С. 1585-1728
1489821
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 68, № 3. – 2016. – С. 291-434. – Резюме укр., англ. мовами
1489822
   Український математичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 1949-. – ISSN 1027-3190
Т. 68, № 4. – 2016. – С. 435-576. – Резюме укр., англ. мовами
1489823
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Національний науковий центр "Інститут метрології". – Київ, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 3. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1489824
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 4. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1489825
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 1. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1489826
   Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
№ 2. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1489827
  Грабовий П.М. Український молодіжний сленг : сучасна картина світу / Грабовий П.М. ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих вчених. – Київ ; Умань : Жовтий ; Софія, 2010. – 221, [1] с. : іл. – Бібліогр: c. 4-5. - На обкл. в кінці кн. зазнач.: The hip-hop connection. – Бібліогр.: с. 171-220. – ISBN 978-617-525-017-4
1489828
   Український морфологічний альманах : Науково-практичний журнал. – Луганськ : ЛугДМУ, 2003-
Т. 4, № 3. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1489829
   Український морфологічний альманах : Науково-практичний журнал. – Луганськ : ЛугДМУ, 2003-
Т. 4, № 4. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1489830
  Ліпкан А.Г. Український народ у боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками (1941-1945 рр.): матеріали до лекції // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 180-191
1489831
  Чебанюк О. Український народний календар: міфопоетична символіка, семантика й прагматика днів тижня // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 593-597


  Український народний календар розглядається в контексті української традиційної культури. Аналізується міфопоетична символіка, семантика й прагматика днів тижня українського народного календаря, а також їхнє відображення у віруваннях й фольклорних ...
1489832
  Хоменко Н. Український народний романс: проблема жанрової ідентифікації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 431-440


  У статті йдеться про найменш досліджений пласт української пісенності, а саме про народний романс та його різновид -жорстокий романс. Авторка зупиняється на різних наукових підходах щодо природи цього жанру та його співвідношенні з жанром народної ...
1489833
  Ковальчук Г.І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) / Г.І. Ковальчук ; [НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 684, [4] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 573-615, 665-681. – Бібліогр.: с. 616-664, наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-299-8
1489834
  Козак С. Український науковий інститут у Варшаві (1930-1939) // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 495-504. – ISBN 978-966-02-6612-4
1489835
   Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи. – ISBN 978-966-1513-01-2
Т. 1. – 2009. – 381, [1] с. : портр. – До 80-річчя створення Орг. Укр. Націоналістів та 100-річчя Степана Бандери. - У змісті авт.: М. Міхновський, Д. Донцов, Д. Андрієвський, Ю. Вассиян, М. Сціборський, З. Коссак, Я. Стецько, О. Ольжич, О. Теліга, Д. Мирон, Ю. Липа, П. Федун, С. Бандера
1489836
   Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи. – ISBN 978-966-1513-13-5
Т. 2. – 2011. – 351, [1] с. : портр. – До 120-річчя від дня народж. Євгена Коновальця. - У змісті авт.: Є. Онацький, Я. Стецько, С. Бандера, Є. Маланюк, Ю. Бойко-Блохін, Л. Ребет, Ю. Пундик, Д. Донцов, З. Красівський, Р. Коваль, В. Іванишин, А. Свідзинський, О. Баган, В. Яворський. – Бібліогр.: с. 343-350
1489837
  Андрушко Л.В. Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір / Андрушко Леся Володимирівна. – Київ : ТОВ "Юркa Любченкa", 2016. – 211, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-211. – ISBN 978-617-7221-18-9


  В пр. №1704943 напис: У дар Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 02.06.2016 р. Автор.
1489838
  Ковтун Л. Український національний прапор у дослідженнях вчених української діаспори: колористичний вимір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається колористичний вимір державної символіки українців. Державотворчі процеси та їх"колористичний супровід" були представлені у дослідженнях українських вчених, а особливо, у розвідках вчених української діаспори. Кольори українського ...
1489839
  Ільницький В. Український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945 - 1954): історіографія проблеми // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 277-313. – ISBN 978-617-7235-56-8
1489840
  Гончар К.Р. Український образотворчий фольклор у сучасному культуротворчому процесі: традиції і новаторство : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Гончар Катерина Романівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1489841
  Васейко Ю. Український ономастичний простір поезій Юзефа Богдана Залеського / Ю. Васейко, Т. Масицька // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 38-44
1489842
  Юзич М. Український павільйон - у Кремнієвій долині. Зібрати там наших розробників вирішили екс-керівник антивірусного підрозділу Facebook Нік Білогорський та ІТ-експерт Женя Розінський / розмову вела Інна Лиховид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 14-15


  В Лас-Вегасі завершилася культова виставка електроніки CES 2016, на якій були представлені деякі інноваційні розробки українців. Розмова з ініціатором організації "української секції" на Startup Grind Н. Білгородським.
1489843
  Сегеда С. Український пантеон / [Сергій Сегеда ; фотозйомка: О. Іванов та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 181, [3] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч. с.: 180-182. – Бібліогр.: с. 179. – ISBN 978-966-8137-97-6
1489844
   Український педагогічний журнал = Ukrainian educational journal : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-1317
№ 2. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489845
  Міленіна М.М. Український поховальний текст: динаміка і модифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Міленіна Мілєна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1489846
   Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови ; [ред.: Є.І. Мазніченко, Н.М. Максименко, О.В. Осадча]. – Київ : Наукова думка, 2015. – 286, [1] с. – Покажчик: с. 186-280. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1509-8
1489847
  Гузар О.В. Український правопис: соціологічний вимір // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 232-240. – ISBN 978-966-1673-17-4
1489848
  Пилипчук Р.Я. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки XIX ст.) / Ростислав Пилипчук ; упоряд. Є.О. Гулякіна ; вступ. ст. О.Ю. Клековкіна. – Київ : Криниця, 2015. – 511, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 455-492 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2434-27-9
1489849
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 23, вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489850
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 23, вип. 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489851
   Український радіологічний журнал = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
Т. 24, вип. 1. – 2016. – 67 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489852
  Зайченко Н. Український реферативний журнал "Джерело": 20 років служіння науці / Надія Зайченко, Юлія Ейсмонт, Оксана Сандул // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 34-38. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто історію становлення та видання Українського реферативного журналу "Джерело" за двадцятирічний період. Наведено показники (у вигляді діаграм) кількісного зростання інформаційного масиву, тематичного спектра розподілу публікацій тощо. Особливу ...
1489853
  Зоценко О.К. Український ринок акцій та основні проблеми його функціонування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 209-210. – ISBN 978-966-188-219-4
1489854
  Мазеіна Н. Український романтизм як шлях пізнання ментальних особливостей нації // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 224-230
1489855
  Приходько І.Ф. Український світ Євгена Гуцала // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 7/8 (407/408). – С. 60-66
1489856
  Отрощенко В.В. Український слід в "Истории российской археологии" Л. Клейна // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 60 : Археологічні студії. – С. 4-10. – ISSN 1996-9872


  Провісником (духовним батьком) українофільської концепції в археології був Костомаров, який розвинув справу Київського археологічного центру й написав концептуальну "Книгу буття українського народу", що стала програмною для Кирило-Мефодіївського ...
1489857
  Слабошпицький М. Український слід у Лос-Аламосі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 11


  Презентація роману Івана Корсака "Вибух у пустелі" - про рід Кістяківських. І. Корсак зупинився увагою на Георгієві Кістяківському, чий внесок у правознавство, філософію і соціологію важко переоцінити.
1489858
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 1 (48). – 2014. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489859
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 4 (51). – 2014. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489860
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 3 (54). – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489861
   Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 1681-116Х
№ 2 (57). – 2016. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489862
   Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 5. – 2013
1489863
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 6. – 2013
1489864
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 2. – 2014
1489865
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 6. – 2014
1489866
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 1/2/3. – 2015. – 56 с.
1489867
   Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
№ 2. – 2016. – 50 с.
1489868
  Гладун Д. Український театр у Києві на початку 20-их років XX ст. (за матеріалами неопублікованих праць Юрія Меженка) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 65-73. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розглядається стан українського театру в час відбудови та відродження після громадянської війни за матеріалами архівних документів Юрія Меженка.
1489869
  Бортник Л.А. Український театр у період окупації: форми організації, репертуар (1941 - 1944 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1119. – С. 63-70. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 18). – ISSN 2227-6505
1489870
   Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – 123, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1489871
   Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2013 р., м. Севастополь / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, Нац. військ.-іст. музей України, Асоц. працівників музеїв тех. профілю, Акад. інж. наук України ; [відп. ред. Л.О. Гріффен]. – Київ : [б. в.], 2013. – 266, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1489872
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 41 (309). – 2013
1489873
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 50 (318). – 2013
1489874
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 51 (319). – 2013
1489875
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 1/2 (321/322). – 2014
1489876
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 3 (323). – 2014
1489877
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 4 (324). – 2014
1489878
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 5 (325). – 2014
1489879
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 8 (328). – 2014
1489880
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 11 (331). – 2014
1489881
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 14 (334). – 2014
1489882
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 15 (335). – 2014
1489883
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 19 (339). – 2014
1489884
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 20 (340). – 2014
1489885
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 21 (341). – 2014
1489886
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 22 (342). – 2014
1489887
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 23 (343). – 2014
1489888
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (344). – 2014
1489889
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 48 (368). – 2014
1489890
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 49 (369). – 2014
1489891
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 52 (372), 26 грудня - 15 січня. – 2014
1489892
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 20 (392), 22-28.05.2015 р. – 2015
1489893
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 21 (393), 29.05.-4.06.2015 р. – 2015
1489894
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 22 (394), 5-11.06.2015 р. – 2015
1489895
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 24 (396), 19-25.06.2015 р. – 2015
1489896
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 27 (399), 10-16.07.2015 р. – 2015
1489897
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 35 (407), 4-10.09.2015 р. – 2015
1489898
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 36 (408), 11-17.09.2015 р. – 2015
1489899
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 37 (409), 18-24.09.2015. – 2015
1489900
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 39 (411), 2-8.10.2015 р. – 2015
1489901
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 42 (414), 23-29.10.2015 р. – 2015
1489902
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 43 (415), 30.10- 5.11.2015 р. – 2015
1489903
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – 2015
1489904
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 45 (417), 13-19.11.2015 р. – 2015
1489905
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 46 (418), 20-26.11.2015 р. – 2015
1489906
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – 2015
1489907
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 48 (420), 4-10.2015 р. – 2015
1489908
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 50 (422), 18-24.12.2015. – 2015
1489909
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 51/52 (423/424), 25.12.2015. - 14.01.2016. – 2015
1489910
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 5 (429), 5-11.02.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489911
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 7 (431), 19-25.02.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489912
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 9 (433 ), 4 -10.03.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489913
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 10 (434), 11-17.03.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489914
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 11 (435), 18-24.03.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489915
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 12 (436), 25-31.03.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489916
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 13 (437), 1-7.04.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489917
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 15 (439), 15-21.04.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489918
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 16 (440), 22-26.04.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489919
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 17/18 (441/442), 29.04-12.05.2016 р. – 2016. – 66 с.
1489920
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 19 (443), 13-19.05.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489921
   Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
№ 20 (444), 20-26.05.2016 р. – 2016. – 50 с.
1489922
  Волощук Є. Український топос у прозі Йозефа Рота // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 248-261. – ISBN 978-966-2763-27-0
1489923
  Макогін Г.В. Український традиційний одяг як феномен національної культури (за матеріалами вбрання західних областей України XIX - початку XXI століть) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Макогін Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1489924
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 1, січень - лютий. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1489925
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2014. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1489926
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 3, травень - червень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1489927
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 4, липень - серпень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1489928
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 5, вересень - жовтень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1489929
   Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006-. – ISSN 1998-8044
№ 6, листопад-грудень. – 2015. – Приложение "Расширяя горизонты" является составной частью журнала "Украинский туризм"
1489930
  Бейдик О.О. Український туризм: приховані можливості та сучасні тенденції розвитку / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, А.О. Зяблова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 12-25
1489931
  Ярмоленко Н.М. Український усний героїчний епос: динаміка традиції : монографія / Наталія Ярмоленко. – Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 552 с. – Бібліогр.: с. 516-547 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-315-2
1489932
  Вергунов В. Український учений - аграрний економіст, державний та політичний діяч // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 25-33. – ISSN 1819-7329


  До 125-річчя від дня народження, одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради - Кирила Осьмака.
1489933
  Бех Л.В. Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і вітчизняний контекст : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бех Людмила Вікторівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
1489934
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 1, № 1. – 1956. – С. 1-108. – Резюме укр., рос. мовами
1489935
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 2, № 1. – 1957. – С. 1-96. – Резюме укр., рос. мовами
1489936
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 3, № 1. – 1958. – С. 1-145. – Резюме укр., рос. мовами
1489937
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 4, № 1. – 1959. – С. 1-135. – Резюме укр., рос. мовами
1489938
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 5, № 1. – 1960. – С. 1-135. – Резюме укр., рос. мовами
1489939
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 6, № 1. – 1961. – С. 1-147. – Резюме укр., рос. мовами
1489940
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 7, № 1. – 1962. – С. 1-112. – Резюме укр., рос. мовами
1489941
   Український фізичний журнал. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1956-
Т. 8, № 1. – 1963. – С. 1-147. – Резюме укр., рос. мовами
1489942
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 9, № 1. – 1964. – С. 1-115. – Резюме укр., рос. мовами
1489943
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 10, № 1. – 1965. – С. 1-115. – Резюме укр., рос. мовами
1489944
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 11, № 1. – 1966. – С. 1-112. – Резюме укр., рос. мовами
1489945
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 12, № 1. – 1967. – С. 1-173. – Резюме укр., рос. мовами
1489946
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 13, № 1. – 1968. – С. 1-167
1489947
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 14, № 1. – 1969. – С. 1-167
1489948
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 15, № 1. – 1970. – С. 1-173
1489949
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 16, № 1. – 1971. – С. 1-171
1489950
   Український фізичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 17, № 1. – 1972. – С. 1-171
1489951
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 18, № 1. – 1973. – С. 1-169. – Резюме рос., укр. мовами
1489952
   Український фізичний журнал : научный журнал. – Ірпінь : Наукова думка, 1956-
Т. 19, № 1. – 1974. – С. 1-177. – Резюме рос., англ. мовами
1489953
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 1. – 1975. – С. 1-172. – Резюме рос., укр. мовами
1489954
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 20, № 12. – 1975. – С. 1933-2109. – Резюме рос., укр. мовами
1489955
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 3. – 1976. – С. 348-525. – Резюме рос., укр. мовами
1489956
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 4. – 1976. – С. 526-699. – Резюме рос., укр. мовами
1489957
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 5. – 1976. – С. 700-878. – Резюме рос., укр. мовами
1489958
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 6. – 1976. – С. 879-1052. – Резюме рос., укр. мовами
1489959
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 7. – 1976. – С. 1053-1230. – Резюме рос., укр. мовами
1489960
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 8. – 1976. – С. 1231-1405. – Резюме рос., укр. мовами
1489961
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 9. – 1976. – С. 1406-1581. – Резюме рос., укр. мовами
1489962
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 10. – 1976. – С. 1582-1757. – Резюме рос., укр. мовами
1489963
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 12. – 1976. – С. 1935-2108. – Резюме рос., укр. мовами
1489964
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 21, № 2. – 1976. – С. 172-347. – Резюме рос., укр. мовами
1489965
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 1. – 1977. – С. 1-173. – Резюме рос., укр. мовами
1489966
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 2. – 1977. – С. 174-349. – Резюме рос., укр. мовами
1489967
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 3. – 1977. – С. 350-525. – Резюме рос., укр. мовами
1489968
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 4. – 1977. – С. 526-702. – Резюме рос., укр. мовами
1489969
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 5. – 1977. – С. 703-877. – Резюме рос., укр. мовами
1489970
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 6. – 1977. – С. 878-1053. – Резюме рос., укр. мовами
1489971
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 7. – 1977. – С. 1054-1230. – Резюме рос., укр. мовами
1489972
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 8. – 1977. – С. 1231-1404. – Резюме рос., укр. мовами
1489973
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 10. – 1977. – С. 1582-1756. – Резюме рос., укр. мовами
1489974
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 11. – 1977. – С. 1757-1933. – Резюме рос., укр. мовами
1489975
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-
Т. 22, № 12. – 1977. – С. 1934-2110. – Резюме рос., укр. мовами
1489976
   Український фізичний журнал = Украинский физический журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 36, № 1. – 1991. – С. 1-160. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1489977
   Український фізичний журнал = Украинский физический журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 37, № 1. – 1992. – С. 1-178. – Резюме укр., англ. мовами
1489978
   Український фізичний журнал = Український фізичний журнал : научный журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 38, № 1. – 1993. – С. 1-160. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1489979
   Український фізичний журнал : науковий журнал. – Київ : Наукова думка, 1956-. – ISSN 0503-1265
Т. 39, № 1. – 1994. – С. 1-188. – Резюме укр., англ. мовами
1489980
  Дурдинець Д. Український фольклор з канадійським акцентом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 14


  Відомий в Північній Америці канадський фольклорист доктор Роберт-Богдан Климаш презентував свою книгу "Українська народна культура в канадських преріях" (упорядник та перекладач - доктор фольклористики Світлана Кухаренко, науковий редактор - доктор ...
1489981
  Міленіна М.М. Український фольклорний поховальний текст: динаміка і модифікації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Міленіна Мілєна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 194-234. – Бібліогр.: л. 170-193
1489982
  Кисельов Ю. Український фронтир як пульсуючий межовий простір Європи // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 37-40. – ISSN 2076-1333


  Розвинуто проблему українського фронтиру як рухомої східної межі заселення й освоєння українцями геопростору Євразії. Розглянуто історико-географічні передумови формування й головні віхи розвитку цього фронтиру. Окреслено етапність у становленні ...
1489983
  Павленко О.Г. Український художній переклад 60-х років в контексті стратегій сучасної компаративістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 169-179


  В статті досліджується художній переклад в контексті методологічних стратегій сучасної літературознавчої компаративістики. Зазначений феномен розглядається як результат між літературних контактів, багаторівневий творчий діалог, суб"єктами якого ...
1489984
  Черняков Б.І. Український художній переклад першого повоєнного десятиліття у критичній оцінці Миколи Лукаша // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 96-101


  У статті повідомляються біографічні відомості Миколи Лукаша, досліджується його перекладацька та літературно-критична діяльність у повоєнний період. The article presents biographical information about Mykola Lukash, researches his translation, ...
1489985
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 11 (131). – 2013
1489986
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 1-2(133-134). – 2014
1489987
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 3 (135). – 2014
1489988
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 4 (136). – 2014
1489989
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-
№ 12 (144). – 2014
1489990
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 1/2 (145/146). – 2015
1489991
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 5 (144). – 2015
1489992
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 6 (150). – 2015
1489993
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 7/8 (151/152). – 2015
1489994
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 9 (153). – 2015
1489995
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 10 (154 ). – 2015
1489996
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 12 (156). – 2015. – 60 с.
1489997
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 1 (157). – 2016. – 60 с.
1489998
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 2 (158). – 2016. – 60 с.
1489999
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 5 (161). – 2016. – 60 с.
1490000
   Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
№ 6 (162). – 2016. – 60 с.
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,