Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1487001
  Лозова Ганна Матвіївна "Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці" : Дис. ... канд. економ. ступ.: 08.01.01 / Лозова Ганна Матвіївна; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ, 2002. – 213 л. + Додатки: л. 183 - 213. – Бібліогр.: л. 174 - 183
1487002
  Дерев’янко Д. Формування IKT-компетентностей учителя початкової школи в умовах освітніх трансформацій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 168-176. – ISSN 2312-5993
1487003
  Кузьменко О.С. Формування STEM-компетентностей студентів під час розв"язування фізичних задач з поєднанням принципу симетрії в вищих технічних навчальних закладах / О.С. Кузьменко, С.В. Дембіцька // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 20-22. – ISSN 1563-3713
1487004
  Яворська О. Формування адвентивної фракції синантропної флори Київської міської агломерації до кінця XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати порівняльного аналізу систематичної структури адвентивних фракцій синантропних флор Київської міської агломерації (КМА) та регіональної флори. Вказані основні особливості формування досліджуваного компоненту урбанофлори КМА до ...
1487005
  Дацій Н.В. Формування адміністративної еліти у системі надання медичних послуг та охорони здоров"я України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 20-24. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1487006
   Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2002. – 141с.
1487007
  Шевченко Р.І. Формування алгоритму та процедур організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого рівня поширення небезпеки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1487008
  Галицька Е.В. Формування аналітичного мислення у фахівців-менеджерів / Е.В. Галицька, Л.М. Савчук // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 68-70
1487009
  Шандра Н.А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шандра Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1487010
  Русалкіна Л.Г. Формування англомовної професійно зорієнтованої підготовки майбутніх лікарів / Л.Г. Русалкіна, Н.М. Гожелова // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 197-199
1487011
  Медведчук А.В. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Медведчук Аліна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політ. ін-т ім. Ігоря Сікорського", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 296, [4] с. – Додатки: с. 240-296. – Бібліогр.: с. 204-239
1487012
  Медведчук А.В. Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Медведчук Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1487013
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 268, [5] арк. – Додатки: арк. 216-268, [5]. – Бібліогр.: арк. 14-16, 181-215
1487014
  Валентон І.В. Формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентон Інна Василівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1487015
  Малюга В.М. Формування антинацистської позиції в інформаційно-пропагандистській діяльності ОУН у 1941-1942 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 363-373
1487016
  Домбровський Д.Б. Формування артеріовенозних шунтів у хворих на хронічну ниркову недостатність // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 6-11. – ISSN 1727-0847
1487017
  Шершун Т.М. Формування архівного фонду Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: питання історії, теорії та методики // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 210-219. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті висвітлено історію формування архівного фонду Наукової бібліотеки. Розглянуто основні теоретичні та методичні напрацювання з роботи над архівними документами. Описано основні етапи архівного опису та технічного опрацювання документів особового ...
1487018
  Різник В.О. Формування архітектурно-ландшафтного середовища вищих навчальних закладів / В.О. Різник, Л.С. Шевченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 364-369 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1487019
  Піціль О.С. Формування атеїстичної громадської думки на селі / О.С. Піціль. – К, 1981. – 48с.
1487020
  Ходаківський В.М. Формування багатоваріантності інвестиційного забезпечення // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 228-233 : табл. – Біблиогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1487021
  Слободян Н.В. Формування багатополюсного світу: російське бачення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 148-152. – ISBN 966-614-021-7
1487022
  Божкова В.В. Формування багаторівневої системи управління екологічними ризиками інновацій // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2003. – С. 36-41. – (Економіка ; № 6 (52))
1487023
  Герасимов Б.М. Формування бази знань інтелектуального тренажера підготовки операторів радіолокаційних систем / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, А.А. Репецький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 11-15.
1487024
  Нікітенко Костянтин Формування банківської системи України в умовах відбудовчого періоду (1921-1925 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 79-82. – ISSN 1728-9343
1487025
  Постерняк О. Формування бессарабського дворянства: джерела, передумови та внутрішній склад // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 415-420. – ISBN 966-8653-41-6
1487026
  Барабаш В. Формування бібліографічної інформації - один із напрямків взаємодії кафедри та бібліотеки технічного університету / В. Барабаш, Л. Глєбова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 14-31. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1487027
  Набока Ю.В. Формування бізнес-моделі рекреаційного підприємства на ринку медичного туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
1487028
  Козетова Л.Г. Формування біологічних понять у курсі батаніки / Л.Г. Козетова. – К., 1974. – 128с.
1487029
  Стадницький Ю.І. Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 211-219. – ISSN 1562-0905
1487030
  Шах Х.Х. Формування близькосхыдного регіону як підсистем сучасного світового господарства : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Шах Х.Х.; КГУ им.Тараса Шевченко. Ін-т міжнар.віднос. – Київ, 1998. – 17 с.
1487031
  Семенов Г.А. Формування бюджетів на підприємстві / Г.А. Семенов, Н.В. Таран // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 232-236. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1487032
  Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-9
1487033
  Шандра В. Формування бюрократії в Правобережній Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 143-158. – ISSN 0130-5247
1487034
  Храмов Ю.О. Формування в 30-х роках XX ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань / Ю.О. Храмов, Г.Л. Звонкова, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 130-155. – ISSN 0374-3896


  "Згадуються професори Косоногов Й.Й., Граве Д.О. та інш."
1487035
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль, 2018. – 249, [4] арк. – Додатки: арк. 234-249, [4]. – Бібліогр.: арк. 203-233
1487036
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1487037
  Титаренко Т.М. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя : Методичні рекомендації / Т.М. Титаренко, Л.А. Лєпіхова, О.Я. Кляпець; Академія пед. наук України; Інститут соціальної та політичної психології. – Київ : Міленіум, 2006. – 124с. – ISBN 966-35-32-8-2


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
1487038
  Грушова А.Т. Формування в рамках ООН концепції прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 180-181.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1487039
  Назаренко Т.Г. Формування в учнів ліцею економічної компетентност // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 261-271. – ISBN 978-966-544-404-5
1487040
  Калмикова М.В. Формування в учнів почуття дружби народів / М.В. Калмикова. – Київ, 1976. – 85с.
1487041
  Левченко І.П. Формування в учнів творчого ставлення до праці / І.П. Левченко. – Київ, 1971. – 46с.
1487042
  Каленик М. Формування в учнів умінь розв"язувати фізичні задачі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 93-100. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
1487043
  Рубцова Т.В. Формування в учнів читацьких інтересів. / Т.В. Рубцова. – К., 1959. – 84с.
1487044
  П"ясецька Наталія Анатоліївна Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладах освіти 1-2 рівнів акредитації : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / П"ясецька Н. А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 220л. + Додатки: л.187-220. – Бібліогр.: л.169-186
1487045
  П"ясецька Наталія Анатоліївна Формування валеологічної культури майбутніх учителів у вищих закладах освіти 1-2 рівнів акредитації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / П"ясецька Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1487046
  Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 232л. + Додатки: л.224-232. – Бібліогр.: л.204-223
1487047
  Атаманюк Ю.А. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02.-Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Атаманюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1487048
  Матвіїв М. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 178-183. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1487049
   Формування великого приватного капіталу в Україні. – Київ : Міленіум, 2004. – 90 с. – ISBN 966-8063-48-1
1487050
  Адаменко І.П. Формування видатків бюджету в умовах інституційної модернізації економіки / І.П. Адаменко, С.І. Собчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 303-312. – ISSN 2222-4459
1487051
  Кравець В.І. Формування видатків бюджету як інструмент фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 75-82. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1487052
  Радул В.В. Формування викладацького складу вітчизняних університетів у XIX - на початку XX століття / В.В. Радул, О.С. Радул // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 12-17. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1487053
  Козир А.В. Формування виконавської компетентності у магістрантів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 3-7. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1487054
  Богун В.Л. Формування виробничого потенціалу промислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 120-124.
1487055
  Прокопенко Олександр Анатолійович Формування високоміцних паяних з"єднань нітродокремнієвої кераміки адгезійно-активними припоями мідь-галій-титан : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Прокопенко О.А.; НАНУ, Ін-т пробл. матеріалознавства. – Київ, 2002. – 24 с.
1487056
  Прутько С.Г. Формування вихідних базових пріоритетів політики екобезпечного розвитку незалежної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 169-174. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817
1487057
  Олейников В. Формування вітчизняної юридичної думки в галузі соціального захисту населення (XI-початок XIX ст.) / В. Олейников, А. Гончаров // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 126-129.
1487058
  Голиков Ю.Г. Формування вмінь і навичок самовиховання студентів та курсантів вищих навчальних закладів : Навчально-методичний посібник / Ю.Г. Голиков; Південний наук. центр академії педагогічних наук України; Одеськ. ордена Леніна ін-т сухопутних військ. – Одеса, 2005. – 46с. – ISBN 966-8835-15-8
1487059
  Кваша О.О. Формування внутрішньої управлінської звітності за центрами відповідальності / О.О. Кваша, І.С. Коробкіна, Д.Д. Шеховцова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1487060
   Формування врожайності та зерна ячменю ярого залежно від регуляторів росту і удобрення / А.Д. Гирка, І.Д. Ткаліч, Ю.Я. Сидоренко, О.В. Бочевар, О.В. Ільєнко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 59-65 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
1487061
  Шакалій С.М. Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від позакореневого підживлення // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-6609
1487062
  Рубан Алла Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань галузевого бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1487063
  Левицька Л. Формування гендерної культури студентської молоді у закладах вищої освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-45. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування гендерної культури студентської молоді в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Досліджено гендерну освіту та виховання як психолого-педагогічну проблему, визначено сутність і особливості гендерної культури ...
1487064
  Пігулевський П.Г. Формування геолого-геофізичного блоку в системі екологічного моніторингу (на прикладі м. Жовті Води) / П.Г. Пігулевський, О.К. Тяпкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-85. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За результатами крупномасштабного геофізичного вивчення розломно-блокової тектоніки оцінено стійкість території до проявів сучасних природно-техногенних процесів у земних надрах, а також спрогнозовано інтенсивність і напрями поширення наслідків ...
1487065
  Денисенко К.Ю. Формування геополітичних поглядів Шарля де Голля: основні принципи його зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 11-12.
1487066
  Давидова Ж.В. Формування герменевтичної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 263-268. – ISSN 2074-8922
1487067
   Формування гігієни планування населених місць у періоди доземської та земської медицини / А.М. Сердюк, В.М. Махнюк, Р.В. Савіна, А.М. Гринзовський, С.М. Могильний // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: В.Я. Акіменко, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67. – С. 6-10. – ISSN 0135-2091
1487068
  Яцюк М.В. Формування гідрохімічного режиму річок басейну р. Самара в умовах техногенного впливу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-40. – (Географія ; Вип. 44)


  Наведено та подано детальну характеристику чинників, які впливають на гідрохімічний режим та хімічний склад природних вод, а також рекомендації щодо охорони водних ресурсів та зменшення негативного впливу техногенних чинників на води р. Самара.
1487069
  Білозір Л.М. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Білозір Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 256л. + Додатки: л.208-234. – Бібліогр.: л.235-256
1487070
  Гончаров В. Формування гової концепції еколого-економічного механізму господарювання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 47-49. – ISSN 1728-9343
1487071
  Жиле Л.І. Формування готовності вчителів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Жиле Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1487072
  Галацин К. Формування готовності до інноваційної діяльності в майбутніх інженерів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 58-63. – (Серія: Педагогічні науки ; № 9 (382)). – ISSN 1729-360Х
1487073
  Дольнікова Л. Формування готовності майбутніх докторів філософії до інноваційної педагогічної діяльності / Л. Дольнікова, О. Стечкевич // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 33-37. – ISSN 2308-4634
1487074
  Ковальчук Т.І. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України. – ISBN 978-966-452-115-1
[Ч. 1]. – 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-359
1487075
  Червоненко К.С. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Червоненко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назв
1487076
  Самілик В. Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності методом кейсів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 130-134. – ISSN 2308-4634
1487077
  Чалій Л.В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чалій Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1487078
  Горбачевська О.П. Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горбачевська Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1487079
   Формування готовності майбутнього педагога до застосування інформаційних технологій навчання у вищій школі / Р. Гладишевський, Л. Ковальчук, Ю. Луцишин, О Сеньковський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 40-51. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1487080
  Гніда Г. Формування готовності майбутнього педагога до професійної діяльності // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 40-43
1487081
  Рязанцева О.В. Формування готовності студентів магістерської підготовки до педагогічної комунікації в умовах дистанційної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рязанцева Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1487082
  Коротяєва І.Б. Формування готовності студентів педагогічного університету до міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 88-94
1487083
  Набруско Віктор Іванович Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масовокомунікативний вимір) : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.03 / Набруско В. І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 192 л. + Додаток: л.181-192. – Бібліогр.: л.172-180
1487084
  Набруско В.І. Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масовокомунікативний вимір) : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Віктор Іванович Набруско; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1487085
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – К., 1979. – 112с.
1487086
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – Київ, 1982. – 48с.
1487087
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 23-26
1487088
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-24
1487089
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 17-21
1487090
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-24
1487091
  Сахневич Ірина Формування громадянського самовизначення молоді як історико-педагогічна проблема // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 1999-4966
1487092
  Дорошенко В.С. Формування громадянського суспільства в українській державі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 45-47. – ISSN 2076-1554
1487093
  Барабаш В.А. Формування громадянської активності студентів у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін / В.А. Барабаш, Л.В. Глєбова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 19-36. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1487094
  Кравчук Л.В. Формування громадянської активності, на ціональної самосвідомості та компетентності у студентів-медиків у процесі вивчення філософсько-літературної спадщини Тараса Шевченка / Л.В. Кравчук, Т.Б. Кадобний // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 132-135
1487095
  Шпаляренко Ю.А. Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому процесі ЗВО
1487096
  Пометун Олена Іванівна Формування громадянської компетентності старшокласників у процесі навчання історії / Пометун Олена Іванівна, Гупан Нестор Миколайович // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст.
1487097
  Цумарєв М.І. Формування громадянської культури локальної демократії в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Цумарєв Марат Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1487098
  Чернуха Н.М. Формування громадянськості учнівської молоді: інтеграція виховних соціальних впливів суспільства : Монографія / Н.М. Чернуха; МОНУ. ЛНПУ им. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 360с. – ISBN 966-617-138-4
1487099
  Скринник З. Формування грошової комунікації як фактор раціоналізації людського життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 200-203. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу грошей як соціально-культурного феномену, що має власну значущість не в якості еквіваленту інших товарів, а виражає нові смисли, породжені виникненням ринкової культури. У цьому ракурсі гроші постають як реальний чинник ...
1487100
  Ленська С. Формування групового портрета покоління 1920-х років як наукова проблема // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 129-138. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1487101
  Блашкова О.М. Формування гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Блашкова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1487102
  Пилипчук В. Формування державно-правових основ розбудови сектора безпеки України (серпень 1991 — березень 1992 року) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 89-98. – ISSN 1993-0909
1487103
  Довгань Г. Формування державно-правової системи охорони прав винахідників в УРСР у 20-х роках ХХ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 67-73
1487104
  Кабачинський М. Формування державного кордону на Півдні України та його охорона в перші роки незалежності // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 23-30. – ISBN 978-617-7046-59-1
1487105
  Самойлова І.І. Формування державного регуляторного механізму у сфері поводження з твердими побутовими відходами в Україні / І.І. Самойлова, О.О. Самойлов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 145-148. – ISSN 2306-6814
1487106
  Литвиненко Н.П. Формування державної політики України в сфері інформаційно-комунікативних технологій / Н.П. Литвиненко, І. Майборода // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 275-276.
1487107
  Гончар Л.О. Формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гончар Лілія Олександрівна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1487108
  Буднік А.О. Формування дискурсивних умінь майбутніх філологів: культурологічний аспект навчання мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1487109
  Тесленко І.Ф. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні математики / І.Ф. Тесленко. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1982. – 160с.
1487110
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1982. – 94с.
1487111
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – К., 1970. – 59с.
1487112
  Ісип Є. Формування діаспор балканських народів на півдні України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
1487113
  Диба М.І. Формування діджитал-парадигми соціально-економічного розвитку / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 32-44 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
1487114
  Гіптерс З.В. Формування діловитості та творчості фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 78-80. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1487115
  Хондока Т.А. Формування ділових якостей приватного власника / Т.А. Хондока, І.П. Петровська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 140-147. – ISSN 2310-5534
1487116
  Ревуцька Л.Я. Формування ділового іміджу працівника готельного підприємства як інструмента комунікативного впливу // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 264-270. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1487117
   Формування довільної уваги у чоловіків та жінок при виконанні завдань із високим когнітивним навантаженням / М. Бондаренко, О. Бондаренко, В. Кравченко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували статеві відмінності в мозкових механізмах, що лежать в основі перемикання між мимовільною та довільною увагою. У 20 чоловіків та 20 жінок порівнювали час реакції, кількість помилок та електричну активність головного мозку під час виконання ...
1487118
  Трубачова Д.В. Формування досвіду комунікативної діяльності студентів факультетів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів : навч.-метод. посібник / Д.В. Трубачова ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISBN 978-966-931-157-3
1487119
   Формування дослідницьких підструктур із проблем едукології у вищих навчальних закладах світу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 14-22. – ISBN 978-966-2748-97-0
1487120
  Борозенець Н. Формування дослідницької компетентності бакалаврів з аграрних наук засобами професійно спрямованих завдань з вищої математики // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 41-58. – ISSN 2077-1827
1487121
  Нагаєв В.М. Формування дослідницької компетентності майбутніх аграрних менеджерів: дидактичний аспек // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2018. – Вип. 191. – С. 66-76. – (Економічні науки)


  "Дослідницька компетентність є важливим ресурсом ефективного управління інноваційними процесами аграрної галузі, що доводить необхідність підвищення її рівня у майбутніх аграрних менеджерів на основі формування досвіду дослідницької діяльності як ...
1487122
  Кравченко С.О. Формування дослідницької компетентності майбутніх екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кравченко Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1487123
  Коваленко Н. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів у навчально-науковому педагогічному проекті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 81-91. – ISSN 2312-5993
1487124
  Трусова Н. Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Н. Трусова, О. Сизоненко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 19-27 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1487125
  Слухай С.В. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи / С.В. Слухай, Н.Я. Здерка // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 12-20
1487126
  Міхєєнко Т.В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 39-44.
1487127
  Крищенко К. Формування доходів населення в умовах економічного зростання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-44
1487128
  Лаппо В.В. Формування духовних цінностей студентської молоді в координатах системного підходу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 111-123. – ISSN 2220-6310
1487129
  Назарчук О.І. Формування духовного світу та інтелектуального потенціалу учнів засобами декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. : (На прикладі творів Гете "Вільшаний король", Шолом-Алейхема "Хлопчик Мотл",Шекспіра "Гамлет",вивчення байки у світовій літературі,сценарію "Свято книги". // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-30.
1487130
  Федоренко В. Формування духовного світу школярів як першозавдання вивчення української мови
1487131
  Курило Л. Формування духовності молоді в епістолярії Олеся Гончарa // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 117-121
1487132
  Давидюк Ю.В. Формування екологічної свідомості працівників як засіб екологізації виробництва // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 298-304. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1487133
  Лазаренко Я. Формування еколого - правової свідомості працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.82-86. – ISSN 0132-1331
1487134
  Череп О.Г. Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 23-29. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1487135
  Стафійчук В.І. Формування економічного поля взаємодії в Центральній Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71-72 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкрито зовнішньоторговий аспект інтеграційних процесів у ЦЕАВТ.
1487136
  Бурлаєнко Т.І. Формування економічної компетентності менеджера - шлях до формування майбутньої управлінської еліти // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 42-44
1487137
  Несімко О.Д. Формування економічної культури юриста в умовах ринкової // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 345-351. – (Юридична ; Вип. 1)
1487138
  Левківський І. Формування економічної та фінансової системи інституцій вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 51-56. – ISSN 1682-2366
1487139
  Литвин О.Є. Формування експертної політики України на світовому ринку зернових : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01- Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Литвин О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213 л. + Додатки: л. 211-213. – Бібліогр.: л. 198-210
1487140
  Стеценко Ж.В. Формування експортного потенціалу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-24.
1487141
  Каніщенко О. Формування експортної спеціалізації України // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.76-79. – ISSN 0131-775Х
1487142
  Конфорович А.Г. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / А.Г. Конфорович, З.Є. Лебедєва. – Киев, 1976. – 231с.
1487143
  Стащук О.А. Формування елементів естетичної культури молодших підлітків на уроках образотворчого мистецства. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стащук О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
1487144
  Грищенко Р.Є. Формування елементів структури врожаю проса залежно від системи удобрення / Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, О.В. Глієва // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 59-68 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1487145
  Жмай О.В. Формування емоційного інтелекту як необхідна складова процесу розвитку soft skills // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 119-132. – ISSN 2413-9998
1487146
  Притула Х. Формування енергетичного балансу України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 41-50. – ISSN 1562-0905
1487147
  Палихата Е. Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 101-109. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1487148
  Колтун В. Формування етичного ресурсу місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 214217
1487149
  Білецька Ю.О. Формування етнічної ідентичності домінантних спільнот Криму: політико-культурологічний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 332-341
1487150
  Соколенко Т.М. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного вищого навчального закладу // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 211-217. – ISSN 2220-6310


  У статті досліджується проблема підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх вчителів в аспекті формування етнокультурної компетентності. Етнокультурна компетентність розглядається як складне інтегроване поняття, яке включає в себе ...
1487151
  Антонюк Олександр Васильович Формування етнополітики в Україні: теоретико-методологічні та концептуальні засади : Автореф. дис. ... докт. політичн. наук:23.00.05 / Антонюк О.В.; НАНУ ін-тут держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2001. – 29 с.
1487152
  Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичного балансу на перспективу як база енергетичної стратегії України // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 1681-6277
1487153
  Филюк Г. Формування ефективного конкурентного середовища на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи становлення ефективного конкурентного середовища на вітчизняному страховому ринку, роль держави у цьому процесі. Окреслено перспективи розвитку конкуренції на цьому ринку внаслідок вступу України до ...
1487154
  Журавльов В.А. Формування ефективного механізму забезпечення національної продовольчої безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 79-83. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1487155
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Дис.. ... канд. економічних наук: 08.01.01. / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216с. + Дод.: 214-216. – Бібліогр.: л.192-213
1487156
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1487157
  Предборський В. Формування ефективної еліти українського суспільства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 15-20. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1487158
  Штундер І.О. Формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 66-71.
1487159
  Гарник О.А. Формування ефективної інноваційної моделі розвитку економіки України // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 2. – C. 12-19. – ISSN 2522-9273
1487160
  Кусакова Ю.О. Формування ефективної концепції управління енергетичним сектором України / Ю.О. Кусакова, Л.В. Худолєй, О.М. Шевельов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 67-73. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1487161
  Письменний І. Формування ефективної митної інфраструктури в контексті адміністративної ркформи в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.33-40. – ISBN 966-73-53-51-Х
1487162
  Сай І.А. Формування ефективної моделі державного управління трудовими ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 192-196. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1487163
  Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки : л.197-220. – Бібліогр. : л.221-246
1487164
  Михалюк М.М. Формування єврейських громад у малих містечках столичного суспільно-географічного району України: історико-географічний аспект // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 119-130. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1487165
  Крапівін Олександр Формування євроатлантичної орієнтації студентської молоді східного регіону: досвід Донецького національного університету // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 29-30. – ISSN 1728-6220
1487166
  Тихомирова Є.Б. Формування європейської ідентичності як чинник європейської інтеграції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1487167
  Жилінська О. Формування єдиного наукового простору як пріоритет науково-технічної політики ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 722-726. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1487168
  Козак Ю.Г. Формування єдиного ринку товарів країн Європейського Союзу: еволюція та наслідки лібералізації / Ю.Г. Козак, І.О. Уханова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 20-37. – ISSN 2413-9998
1487169
  Добржанська О.Л. Формування єдиної стратегічної культури у програмах Ради Європи / О.Л. Добржанська, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 74-77
1487170
  Шулик О.А. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров"я через діяльнісний підхід у навчанні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 13-21 : фото
1487171
  Шулик О.А. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров"я через діяльнісний підхід у навчанні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 12-20 : фото
1487172
  Шулик О.А. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров"я через діяльнісний підхід у навчанні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 11-13 : фото
1487173
  Іваненко Б.Б. Формування життєвих програм суб"єкта під впливом виховання та внутрішньо детермінованих чинників // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С.106-111
1487174
  Хоменко О.А. Формування жіночої ідентичності в Японії в повоєнні роки (на прикладі реклами косметики) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 147-167. – ISSN 1682-671Х
1487175
  Лебедик Л.В. Формування загальних і професійних компетенцій майбутніх викладачів економіки // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 11-14. – ISSN 2221-6316
1487176
  Гордієнко В.А. Формування загального сленгу в сучасній російській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Гордієнко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1487177
  Ящун Т.В. Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп"ютерних інформаційно-навчальних засобів: практичні результати / Т.В. Ящун, Е.В. Громов, Д. Пиршл // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 76-86. – ISSN 2074-8922
1487178
  Ящун Т.В. Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп"ютерних інформаційно-навчальних засобів: стан проблеми / Т.В. Ящун, Е.В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 68-76. – ISSN 2074-8922


  "Сучасний стан системи освіти України знаходиться на стадії повної реорганізації, що охоплює й зміну ідеології підготовки фахівців. Джерелом реорганізації змісту освіти стають нормативні документи, основоположним з яких є галузевий стандарт вищої ...
1487179
  Калюжна Т.Г. Формування загальнолюдських цінностей майбутнього вчителя під час вивчення курсу "Основи педагогічної творчості і майстерності" // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст.
1487180
  Коваль Т.В. Формування загальнопредметних компетентностей при вивченні курсу біохімії студентами природничих спеціальностей / Т.В. Коваль, В О. Овчарук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 52-58. – ISSN 2521-6449
1487181
  Кравченко В.В. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Кравченко, А.О. Янчук // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 5-11. – ISSN 2311-6420
1487182
  Вашуленко О.С. Формування законодавчої бази України в науково-технологічній сфері // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-47.
1487183
  Лехолетова М.М. Формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Лехолетова Марина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1487184
  Овчарук В.В. Формування здоров"язберігаючої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Овчарук Василь Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1487185
  Жалій Р. Формування здоров"язберігаючої культури студентської молоді в умовах сучасного закладу вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 38-41. – ISSN 2075-1478
1487186
  Сипливий А.М. Формування здорового способу життя серед студентської молоді // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 83-85. – ISBN 978-966-629-858-7
1487187
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний укніверситет імені Івана Огієнка
Вип. 7. – 2018. – 199, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1487188
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університетімені Івана Огієнка
Вип. 8. – 2019. – 203, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1487189
   Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи : Щорічна доповідь президентові України, Верховної Ради України, кабінету Мін-ів України про становище молоді і Україні (за підсумками 2002 р.). – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-7902-41-2
1487190
  Кустовська О. Формування земельних ділянок комерційного використання / О. Кустовська, С. Мудра // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1487191
  Старостенко Д.М. Формування земельно-межового законодавства на сучасному етапі реформування земельних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-103
1487192
  Самофатова В.А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону
1487193
  Кириленко І.Г. Формування зернового ринку в Україні: стратегія розвитку / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 79-83
1487194
  Кулик І.А. Формування зернової продуктивності вівса голозерного в північному Степу України / І.А. Кулик, А.С. Бондаренко, М.В. Котченко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 65-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
1487195
   Формування знань з нетрадиційних методів фізіотерапії як важливий чинник підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини, фізіотерапії та ерготерапії / О. Федорченко, Г. Цигура, Г. Куртова, С. Кудін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 230-239. – ISSN 2312-5993
1487196
  Рахманов В. Формування знань, умінь та навичок у майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 85-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
1487197
  Олексієнко Наталія Дмитрівна Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Олексієнко Н.Д.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1487198
  Кизенко О.О. Формування зон контролю в системі стратегічного контролінгу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 396-402
1487199
  Кваша К.С. Формування зони вільної торгівлі в інтеграційному процесі України до Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 64-68
1487200
  Пашкова О.В. Формування зоопланктону пелагіалі Канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 164-169. – Бібліогр.: 5 назв
1487201
  Дядик Т.В. Формування і використання трудових ресурсів на міжнародному рівні та в Україні / Т.В. Дядик, І.Л. Загребельна, К.М. Близнюк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 1 (41). – C. 9–15. – ISSN 1997-4167
1487202
  Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови / Г.П. Півторак. – К., 1988. – 277с.
1487203
  Баглей Р.Р. Формування і оптимізація бізнес-процесів на підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – C. 83-92. – ISSN 2308-1988
1487204
  Ковальчук С.С. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці : Дис. ... д-ра. економ. наук: Спец. 08.01.01 - економ. теорія / Станіслав Сергійович Ковальчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 403,[9]л. – Додатки л.[9]. – Бібліогр.: л.373-403
1487205
  Качан Є. Формування і реалізація соціально-економічної політики у мікрорегіоні в умовах децентралізації / Є. Качан, А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 6 назв.
1487206
  Литвин В.М. Формування і розвиток в Україні влади демократичного типу / В. М. Литвин; НАН України. – Київ, 2002. – 50с. – ISBN 966-02-2671-3
1487207
  Скринька Д.В. Формування і розвиток інституційного підходу до проблем взаємодії права та економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні засади та напрями розвитку сучасних теорій мікроекономічного аналізу права. Приділено значну увагу факторам, які спричинили актуальність цього наукового напряму в сучасних суспільних науках. In his article the author deals with the ...
1487208
  Гудзь О.Є. Формування і розвиток креативного менеджменту в інноваційних підприємствах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 4-11. – ISSN 2415-8089
1487209
  Кривокульська Н. Формування і розвиток підсистеми громадського регулюввання природоохоронної діяльності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 35-38. – ISSN 1818-2682
1487210
  Глуха Г.Я. Формування і розвиток психологічної компетентності у викладачів університету імені Альфреда Нобеля / Г.Я. Глуха, В.В. Гавяда // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 181-183
1487211
  Кривицький А.В. Формування і розвиток територіально-виробничого комплексу міста : (за матеріалами м. Луцька) ; монографія / НАУК; Ін-т регіональних досліджень ; А.В. Кривицький, В.І. Павлов. – Луцьк : Надстир"я, 1997. – 126 с. – ISBN 966=517-012-0
1487212
  Єрошкіна Олена Олександрівна Формування і розвиток традицій православного культового зодчества Слобідської України (кін. 17 - поч. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Єрошкіна О.О.; Харківськ. держ. технічний ун-тет будівництва та архітектури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1487213
  Чирков О.А. Формування і розвиток української антропології (фізичної) у зв"язку з українознавством // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 472-480
1487214
  Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов"янському контексті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 16-27. – ISSN 0027-2833


  Про виникнення та розвиток історичної лексикології української мови в зіставленні з аналогічним процесом у польській та російській мовах.
1487215
   Формування і розрахунки антропогенного селя в м. Києві / В.В. Яблонський, М.М. Падун, О.М. Галущенко, О.А. Пархоменко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 107-113 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Наводяться умови формування і основні розрахункові параметри антропогенного селя, який спостерігався 13 березня 1961 р. у м. Києві у Бабиному Яру: середня швидкість течії для фази максимальної витрати селя, об"єм винесеного селем твердого матеріалу, ...
1487216
  Світленко С.І. Формування і становлення історіософських поглядів Миколи Костомарова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 16-28. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334


  Згадується М.О. Максимович (с. 21).
1487217
  Мусаві Сеєд Камаледдін Формування і функціонування сучасної іранської сім"ї як соціального інституту : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Мусаві С.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1487218
  Шилова Людмила Левківна Формування і шляхи розвитку терміносистеми віршознавства у російській мові : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шилова Людмила Левківна; Укр. державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1993. – 24л.
1487219
  Гедін М.С. Формування ідей слов"янофільства в Російський Імперії в середині ХІХ століття // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 168-172. – ISSN 2076-1554
1487220
  Ситник Олександр Формування ідеології більшовизму та її вплив на суспільно-політичний розвиток України початку XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
1487221
  Барсук К. Формування ідеологічних засад "вільних" профспілок Німеччини (1890-1894) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 35-36
1487222
  Лікарчук Наталія Василівна Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Лікарчук Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 173 л. – Бібліогр.: л.157 - 173
1487223
  Лікарчук Наталія Василівна Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Лікарчук Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1487224
  Рижков М.М. Формування іміджу політичного лідера ЄС: гендерний аспект / М.М. Рижков, О. Зайцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 55-57
1487225
  Мигович І.В. Формування іміджу сучасного університету в контексті процесу інтернаціоналізації системи вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 21-32. – ISSN 2227-2747
1487226
  Бєлоусова Н.Б. Формування іміджу України в міжнародних інформаційних потоках: проблеми та перспективи / Н.Б. Бєлоусова, М. Рахматова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 178-180
1487227
  Борисова Ю.В. Формування іміджу України друкованими періодичними виданнями Польші. (За публікаціями вересня-листопада 2007 року) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 116-123. – ISBN 978-966-406055-1


  Досліджується зв"язок між виборчим процесом і формуванням іміджу країни; вивчається формування іміджу України польськими виданнями "Газета Виборча" та "Rzeczpospolita" під час парламентських виборів в Україні, у тому числі частково за допомогою ...
1487228
  Рижков М.М. Формування іміджу України у системі міжнародних відносин (у контексті реалізації державних іміджевих програм) / М.М. Рижков, О. Пєтухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 62-67
1487229
  Богуславська О.Г. Формування іміджу як конкурентної переваги в сучасному інформаційному суспільстві: теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 149-157. – ISSN 2072-1692
1487230
  Атаманенко С.В. Формування імміграційного законодавства США на початку незалежності країни (1788 - 1819 рр.) // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79.
1487231
  Ковалишин П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
1487232
  Коренюк П.І. Формування інвестиційної привабливості підприємств галузей національної економіки : монографія / П.І. Коренюк, О.Т. Левандівський ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Кам"янське : ДДТУ, 2019. – 293, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-291. – ISBN 978-966-175-183-4
1487233
  Лакіш С. Формування інвестиційної привабливості регіонів України в умовах трансформаційних змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 661-674. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1487234
  Денисенко М.П. Формування інвестиційної стратегії економіки України / М.П. Денисенко, І.П. Шевчук, Я.В. Ганич // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-46
1487235
  Волчанська Л.В. Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 120-123. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1487236
  Сливка Т.О. Формування індустріального суспільства та зміни міжнародних економічних відносин // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 215-230. – ISSN 0320-4421
1487237
  Шевченко Н.О. Формування інноваційних механізмів функціонування підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 165-171. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1487238
  Сторожук В.М. Формування інноваційних систем та процеси організації і управління нововведеннями в регіонах та галузях економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 71-75
1487239
  Сидоров І.П. Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
1487240
  Мірошник Р.О. Формування інноваційного потенціалу підприємств шляхом розвитку нематеріальних активів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 150-154. – ISSN 0321-0499
1487241
  Любімов В.І. Формування інноваційного потенціалу промисловості // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 171-175. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1487242
  Радченко О.П. Формування інноваційної економіки держави / О.П. Радченко, О.І. Шавалюк // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 211-214. – ISBN 978-966-927-199-0
1487243
  Канаєва М.О. Формування інноваційної інфраструктури в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.06.01 - економ. й упр. наук.-техн. прогресом / Марія Олександрівна Канаєва; КНУТШ. – Київ, 2006. – 226л. – Додатки л. 220-226. – Бібліошр.: л.198-219
1487244
  Канаєва Марія Олександрівна Формування інноваційної інфраструктури в Україні : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 02 / Канаєва М. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1487245
  Безчасний Л.К. та інш. Формування інноваційної моделі економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.7-15
1487246
  Парубець О.В. Формування інноваційної моделі спеціалізації в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-38.
1487247
  Різніченко Л.В. Формування інноваційної складової в енергоефективній діяльності підприємств / Л.В. Різніченко, О.С. Хома // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 129-135. – ISSN 1993-6788
1487248
  Башинський О.А. Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (1919-1991 рр. ХХ ст.) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 4. – С. 8-15
1487249
  Задорожний Ю.А. Формування інституту позадоговірних зобов"язань у римському праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 113-117.
1487250
  Баранюк Ю. Формування інституційних засад державного фінансового контролю // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 116-129. – ISSN 2410-0706
1487251
  Ступень М.Г. Формування інституційного забезпечення розвитку лісового сектору: зарубіжний та вітчизняний досвід / М.Г. Ступень, Б.В. Шумлянський // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-7468
1487252
  Голян В.А. Формування інституційного механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – ISSN 1993-6788
1487253
  Вірченко В.В. Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Вірченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1487254
  Телеп О. Формування інституціональних дискурсів досліджень соціально-комунікативного процесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 9-12. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто умови формування полідискурсивності у дослідженнях соціально-комунікативного процесу. Наголошено на важливості вивчення інституціонального дискурсу в контексті розвитку соціально-комунікативної теорії та практики
1487255
  Батрименко В.В. Формування інституціональних засад конкурентоспроможності банківської системи України в умовах експансії Європейського фінансового капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 112-119.
1487256
  Голян Василь Анатолійович Формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено проблемні моменти формування інституціонального механізму екологозбалансованого водокористування. Розглянуто базові категорії інституціональної теорії. Увага закцентована на необхідності вдосконалення інституціонального ...
1487257
  Юхименко П. Формування інституціонального середовища з метою забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку підприємництва на регіональному рівні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 23-36. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1605-2005
1487258
  Іваницький О.І. Формування інтегральної компетентності майбутнього вчителя фізики на засадах акмеологічного, контекстного та компетентністного підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 129-132. – ISSN 1563-3713
1487259
  Потай О.А. Формування інтегрованої системи екологічного менеджменту промислових підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.212-216. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1487260
  Шарун Ю.Ф. Формування інтелектуальних умінь студентів вітчизняних класичних університетів у педагогічних дослідженнях 50-60-х років ХХ століття / Ю.Ф. Шарун, Т.В. Черниш // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 433-441. – ISSN 2074-8167
1487261
  Мойсеєнко І. Формування інтелектуального потенціалу підприємства // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 117-122. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1487262
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sb/Ge(l11) при адсорбції Sb на аморфізовану поверхню a-Ge(l11) та відпалі системи до упорядкування / П.В. Мельник, Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 261-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже-електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sb a-Ge(111) при їх відпалі до температури упорядкування. Встановлено, що при перших ознаках ...
1487263
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Ge(l і 1)-с(2х8) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Ge(111l)-c(2x8). Встановлено металічний характер поверхонь зі структурами [подано ...
1487264
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Si(l11)-(7х7) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 216-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів електронної спектроскопії досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Si(111)-(7х7). Встановлено металічний характер поверхні зі структурою Si(lll)V3xV3:Sn[подано формулу] імовірно обумовлений напруженнями ...
1487265
  Кравченко О.В. Формування інформаційних потоків у системі державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 138-142. – ISSN 2306-6814
1487266
  Третько В. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх економістів-міжнародників // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 306-315. – ISSN 2312-5993
1487267
  Гурова Т. Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів на заняттях з англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 68-74. – ISSN 2308-4634
1487268
  Муравицька Г.В. Формування інформаційно-ресурсної бази галузі науки "Державне управління" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 133-138. – ISSN 2306-6814


  У статті зазначено, що пріоритетним завданням в інформаційному забезпеченні галузі науки "Державне управління" повинен стати інноваційний розвиток науково-інформаційного середовища, який передбачає інформатизацію та цифровізацію науково-дослідної ...
1487269
  Калінін В. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів старшої школи засобами іноземної мови як ключової компетентності нової української школи. / В. Калінін, Л. Калініна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 85-90. – ISSN 2308-4634
1487270
  Стаховяк Б. Формування інформаційного суспільства в нових країнах-членах НАТО (на прикладі Університету ім. М. Коперника в м. Торуні, Польща) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 106-114. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1487271
  Субботін В.М. Формування інформаційного суспільства і сучасні парадигми цивілізаційного розвитку нової інституційної системи глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 188-204. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1487272
  Луцик Ю.О. Формування інформаційної економіки - об"єктивний процес // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується розвиток інформаційного суспільства та створення інформаційної економіки в країнах світу. Показана необхідність реалізації стратегії їх розвитку в Україні для підвищення соціально-економічного рівня. The article deals with the ...
1487273
  Назаренко Л. Формування інформаційної компетенції учнів-читатчів : (на матеріалі повісті "Кайдашева сім"я" Нечуя-Левицького)
1487274
  Грипич С. Формування інформаційної культури користувачів як важлива складова діяльності бібліотеки закладу вищої освіти / С. Грипич, Л. Буравкова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 33-40. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто коло проблем з теоретичних засад інформаційної культури та практичного досвіду її формування в бібліотеках закладів вищої освіти. Репрезентовано 2-ге видання навчального посібника "Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід", який ...
1487275
  Опанасюк Ю. Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 226-229. – ISSN 2076-1554
1487276
  Кириченко М.О. Формування інформаціології як ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації третього тисячоліття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 181-184. – ISSN 2076-1554
1487277
  Трофименко А.О. Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-38. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1487278
  Наріжна Л. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 158-164. – ISSN 2411-6548
1487279
  Заболотна Т. Формування іншомовної комунікативної компетенції: використання новітніх технологій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 70-77. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1487280
  Полухін Л.К. Формування історичних поглядів М.І. Костомарова : (до критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні) / Л.К. Полухін ; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 127 с.
1487281
  Гринюк Л. Формування історичного мислення старшокласників на уроках історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 181-186


  освіта
1487282
   Формування історичної пам"яті : Польща і Україна = Ksztaltowanie pamieci narodowej : Polska i Ukraina : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Харків, 12 травня 2007 р. ) / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові ; Центральна наукова б-ка Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; [ упоряд. : М. Жур, І. Журавльова ; редкол. : Л. Авраменко, О. Гедройц та ін. ; наук. ред. І. Лосієвський ]. – Харків : Майдан, 2008. – 432c. – (Польський альманах ; Ч. 3). – ISBN 978-966-372-205-4
1487283
  Аретов Н. Формування й модифікація бачення революції та війни. Болгарський аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 15-21. – ISSN 0236-1477
1487284
  Воронько О. Формування кадрів державного управління, їх еліти: деякі аспекти і проблеми // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.15-19. – ISBN 966-73-53-51-Х
1487285
  Лобурець В.Є. Формування кадрів радянського робітництва класу України / В.Є. Лобурець. – Харків, 1974. – 158с.
1487286
  Андрушко А.В. Формування кадрового резерву державної служби // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.103-111
1487287
  Білорус Т. Формування кадрового резерву підприємства на основі методу таксономії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Визначено сутність та актуальність формування кадрового резерву підприємства. Доведено необхідність розробки методичного забезпечення щодо виявлення кандидатів до кадрового резерву. Розроблено алгоритм відбору працівників до кадрового резерву та надано ...
1487288
  Вітман К.М. Формування казахстанської нації як результат етнонацюнальноі політики Казахстану // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 586-591. – ISSN 1563-3349
1487289
  Пік В. Формування каналів розподілу агропродукції в системі становлення агромаркетингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 567-575. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1487290
  Стеценко А.І. Формування карбонатних відкладів під впливом інфільтрацій з хвостосховища ЦГЗК (Кривий ріг) / А.І. Стеценко, С.К. Кошарна, В.В. Іванченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 74-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
1487291
  Миргородська О.Л. Формування картографічних дослідницьких умінь майбутніх учителів географії / О.Л. Миргородська, О.В. Колотуха // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 85-88. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2075-1893
1487292
  Осетинський А. Формування касації в контексті розвитку господарської спеціалізації в судовій системі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.8-14. – ISSN 0132-1331
1487293
  Іщук С.І. Формування Київського технополісу: суспільно-географічний аспект / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-56 : Табл., мал. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
1487294
  Шульга Г.І. Формування кінематографічної освіти в Одесі: сторінками журналу "Силуэты" (1922-1925) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 113-125. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1487295
  Воропаєва Т. Формування колективної ідентичності громадян Уrраїни у постколоніальну добу (1991-2018) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-14. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Активізація глобалізаційних процесів у світі призводить до прискорення внутрішніх перетворень у постколоніальних державах та актуалізації проблеми формування різних форм колективної ідентичності в нових соціокультурних координатах. У зв"язку з цим ...
1487296
  Зелена М.І. Формування компенсаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на промислових підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / Зелена Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 31 назва
1487297
  Альсадун М.А. Формування компетентностей професійного спілкування майбутніх поліцейських засобами української мови // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 60-72. – ISSN 2074-8167
1487298
   Формування компетентностей у студентів-медиків з дисципліни "Психіатрія. Наркологія" за допомогою рольових ігор / І.Д. Спіріна, А.В. Шорніков, Р.М. Тимофєєв, Є.С. Феденко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 120-123. – ISSN 1681-2751
1487299
  Лунячек В.Е. Формування компетентності в сфері захисту прав інтелектуальної власності у працівників закладів загальної середньої освіти в процесі підвищення кваліфікації / В.Е. Лунячек, Н.П. Рубан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 63. – С. 16-28. – ISSN 2074-8922


  "Проаналізовано наукові джерела щодо захисту прав інтелектуальної власності працівників освіти, а сааме: дослідження працівниками профільних кафедр закладів вищої освіти України, вітчизняних дисертаційних досліджень, монографічні роботи, дослідження ...
1487300
  Шевчук А. Формування компетентності викладача у царині дистанційного навчання та створення електронного навчального курсу // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С. 111-117. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1487301
  Хобта В.М. Формування комплексного підходу до оцінювання збалансованості розвитку підприємства / В.М. Хобта, У.В. Лаврик, І.С. Кладченко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 149-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1729-7206
1487302
  Михайловська Н. Формування комплексного характеру вивчення творчості "Гігантського духовного материка XX століття" у вимірах сучасності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 102-111. – ISSN 2520-6346


  "Запропоновано нові підходи до формування комплексного характеру вивчення творчості Олеся Гончара – велетня української літератури ХХ ст. Визначено розвиток компетентного читача згідно з Концепцією "Нова українська школа". The article proposes new ...
1487303
  Дуброва Н.П. Формування комплексної системи маркетингу у банку / Н.П. Дуброва, Л.С. Крючко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 64-67. – ISSN 2306-6806
1487304
  Дейнега І.О. Формування комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дейнега Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1487305
  Ляшенко О.А. Формування комплексу основних методичних, організаційних заходів та програмних засобів для підняття позицій вишів в мережі Internet / О.А. Ляшенко, І.В. Калініченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 27-34. – ISSN 1995-0519
1487306
  Разумний А.Г. Формування комплексу просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку України : дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01. / Разумний А. Г.; Мін-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-тет України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2003. – 210 л. + Додатки: л. 192-210. – Бібліогр.: л. 180-191
1487307
  Разумний Андрій Георгійович Формування комплексу просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Разумний А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1487308
  Салі О.В. Формування комунікативно-інтерактивної компетентності у процесі професійно орієнтованого навчання студентів іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 64-76. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1487309
  Семеног О. Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців засобами інноваційних технологій: праксеологічний підхід / О. Семеног, О. Козлова, Н. Величко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 222-235. – ISSN 2312-5993
1487310
  Козубенко К.В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців туристичного обслуговування із застосуванням інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Козубенко Катерина Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1487311
  Короткова Ю. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів на заняттях з української мови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 84-88. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1487312
  Лавренко Т. Формування комунікативної компетентності як складова професійного становлення особистості // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 88-90
1487313
  Волошин В.Д. Формування комунікативної компетентності як умова успішної міжкультурної комунікації лікаря у глобалізованому світі / В.Д. Волошин, Ю.С. Сморщок, О.С. Волошин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 46-48
1487314
  Мацюк О.О. Формування комунікативної компетенції у майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 53-58. – ISBN 978-966-330-308-6
1487315
  Сошинська В.Є. Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 92-96. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - розглянувши генезис наукових досліджень соціально-комунікаційних процесів, уточнити поняття професійної комунікації та обґрунтувати необхідність формування комунікаційних компетенцій у магістрів спеціальності 029 "Інформаційна, ...
1487316
  Постовий В.Г. Формування комуністичного світогляду учнів. / В.Г. Постовий, Д.І. Румянцева. – К., 1983. – 45с.
1487317
  Бурдіна А.І. Формування комуністичної ідейності особи / А.І. Бурдіна, І.Ф. Надольний. – Київ, 1970. – 128с.
1487318
  Дубовик О. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 204-212. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1487319
  Павлова В.А. Формування конкурентних переваг підприємств на різних стадіях економічного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.232-235. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1487320
  Пудичева Г.О. Формування конкурентного середовища в енергетичному господарстві за допомогою кластерного підходу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 75-79 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1487321
  Лозова Ганна Матвіївна Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Лозова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1487322
  Ліщинська В.В. Формування конкурентної стратегії підприємств із виробництва товарів повсякденного попиту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1487323
  Гусєва Г.Г. Формування конкурентоспроможного ландшафту на ринку освітніх послуг України // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 56-60. – ISSN 2074-8167
1487324
  Поліщук О.В. Формування конкурентоспроможного працівника як стратегічне завдання системи управління вищої освіти України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 69-71
1487325
  Коваленко Юлія Олександрівна Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Коваленко Ю.О.; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л.166-183
1487326
   Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної і початкової освіти : монографія / [Н.М. Андросова та ін. ; за ред. О.М. Ткаченко]. – Харків : Мачулин, 2018. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Анотція, зміст, відом. про авт. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7589-50-0
1487327
  Погріщук Б. Формування конкурентоспроможної науково-освітньої системи держави в умовах глобалізаційних викликів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 2. – С. 140-146. – ISSN 2078-5860


  "Обгрунтовано теоретико-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможної науково-освітньої системи держави в умовах глобалізаційних викликів".
1487328
  Верхоглядова Н.І. Формування конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 64-68. – ISSN 1681-6277
1487329
  Кривак А.П. Формування конкурентоспроможності національної економіки в контексті інноваційної діяльності машинобудівного комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 75-78
1487330
  Шкарпетіна М.Ю. Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світової економіки : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Марія Юріївна Шкарпетіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 236л. – Додаток л. 211-236. – Бібліогр.: л.196-210
1487331
  Шкарпетіна Марія Юріївна Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світової економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Шкарпетіна М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 9 назв
1487332
   Формування консолідованої системи нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні : монографія / Корж І.Ф., Морозов А.О., Лихоступ С.В., Загаєцька О.А. ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : АртЕк, 2018. – 237, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-237. – ISBN 978-617-7264-69-8
1487333
  Марова С.Ф. Формування концептуальних умов досягнення процесів міжкультурних відносин на основі туристської діяльності / С.Ф. Марова, Д.В. Солоха, О.В. Никончук // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Томаш Ж. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 4 (81). – С. 5-13. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1487334
  Шапошник А.М. Формування концептуальної моделі поняття "хімічні процеси" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 159-165. – ISSN 2074-8922
1487335
  Зозульов О. Формування концепції ведення бізнесу на маркетинових засадах: сьогодення та майбутнє // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (104/105), вересень - грудень. – С. 64-72. – ISSN 1606-3732
1487336
  Слісаренко О. Формування концепції державного управління в працях В.Вільсона // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 50-57
1487337
  Линенко А.В. Формування концепції екномічної безпеки підприємства / А.В. Линенко, О.В. Школова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 152-158. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1487338
  Мазур Г.Ф. Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1487339
  Деревицький А.В. Формування коричневих грунтів (на прикладі Північного Алжіру) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 65-71 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 12)
1487340
  Корінько М.Д. Формування корпоративної інформаційної системи у процесі реінжинірингу бізнес-процесів під час реструктуризації транснаціональних корпорацій / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 227-232. – ISSN 1993-6788
1487341
  Гнезділова К.М. Формування корпоративної культури і соціальної зрілості майбутнього педагога
1487342
  Самсін І.Л. Формування корпусу професійних суддів: формальний і реальний підходи // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-41.
1487343
  Прилуцький Сергій Валентинович Формування корпусу професійних судів України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.10 / Прилуцький С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1487344
  Кисельова В. Формування краєзнавчих баз даних як перспективний напрям розвитку інформаційного забезпечення краєзнавства / В. Кисельова, О. Михайлова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 94-98. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
1487345
  Лунячек В.Е. Формування креативного мислення студентів у процесі професійного навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 112-120. – ISSN 2074-8922
1487346
  Семененко І.Є. Формування креативної компетентності у процесі професійної підготовки студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 221-229. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1487347
  Джиджора Є.В. Формування культу перших київських святих у ранньосередньовічних гімнографічних пам"ятках // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 108-115. – ISSN 2077-804X
1487348
  Бігдай І.Л. Формування культури безпеки під час роботи з біологічними факторами // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 191-194. – ISBN 978-966-641-732-2
1487349
  Вахнова А.П. Формування культури здоров"я учнів старшої школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вахнова Альона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1487350
  Бобровська О.Ю. Формування культури корпоративних відносин у муніципальному управлінні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 17-22. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1487351
  Міщирікова Л. Формування культури мовлення майбутніх фахівців у технічних внз І-ІІ рівнів акредитації / Л. Міщирікова, Г. Бурлака // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 107-109
1487352
  Олексенко Н. Формування культури при вивченні хімічних дисциплін / Н. Олексенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 69- 75. – ISSN 1562-529Х
1487353
  Копусь О.А. Формування культури професійного спілкування майбутніх учителів засобами інтерактивних методів навчання
1487354
  Слижук А.Д. Формування культури раціонального харчування // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 185-188. – ISBN 978-966-641-732-2
1487355
  Швай О. Формування культури самостійної роботи студентів-першокурсників // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (9). – С. 99-105. – ISSN 2415-8143
1487356
  Рижкова К.Г. Формування лабораторій із гнучкою планувальною схемою на базі науково-дослідних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 344-347 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1487357
  Зіньковська О.В. Формування лексикографічної компетенції в майбутніх учителів англійської мови // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 148-154. – ISSN 2227-2844
1487358
  Лопушинський І. Формування лідера закладу загальної середньої освіти в контексті реалізації нового закону України "Про освіту" // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 23-30. – ISSN 2616-3241
1487359
   Формування лідерства і прихильності до здорового способу життя у військовослужбовців і працівників правоохоронних органів України : навчальний посібник / Барко В.І., Бойко О.В., Ірхін Ю.В., Литвиненко Е.С., Руденко М.В. та ін. ; МОНУ ; Мін-во внутрішніх справ України ; Мін-во оборони України ; Державна прикордонна служба України ; під заг. ред. В.Д. Гвоздецького. – Київ : К.І.С., 2008. – 200с. + CD ROM. – ISBN 978-966-7048-91-4
1487360
  Скорописова Л.І. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 203-210. – ISSN 2220-6310


  Стаття розглядає актуальні питання формування лідерських якостей майбутніх менеджерів. Визначені якості, які дозволяють майбутнім менеджерам швидко досягати поставленої мети, мати професійну мобільність та бути готовими до професійного зростання. ...
1487361
   Формування лідерських якостей та соціальної відповідальності сучасного менеджера в Одеській національній академії харчових технологій / О.Б. Каламан, О.М. Кананихіна, А.О. Соловей, П.М. Безніс // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 59-65. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1487362
  Романовська О.О. Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 "менеджмент" у закладах вищої освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 330-341. – ISSN 2074-8167
1487363
  Зеленов Є.А. Формування лідерських якостей як завдання планетарного виховання студентської молоді // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 70-78. – ISSN 2220-6310


  В статті визначаються та аналізуються основні фактори формування лідерських якостей у студентської молоді в умовах глобалізованого світу (глобалізація, інформаційна революція, глобальний вектор гуманізму у розвитку світової цивілізації, процес ...
1487364
  Клепко С.Ф. Формування лідерської компетентності в школі : навч. посіб.-довідник / С.Ф. Клепко, Л.В. Литвинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 269, [1] с. – Бібліогр.: с. 267-269 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7215-95-4
1487365
  Грищенко І. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі вивчення української мови як іноземної // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 67-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (39))
1487366
  Мехх А. Формування літературних компетенцій за допомогою інформаційних технологій та інтернет-ресурсів : Система уроків за повістю Михайла Стельмаха "Гуси лебеді летять" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 15-22. – ISSN 0130-5263
1487367
  Омелянчик Т.Г. Формування літературної компетенції учнів старших класів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 309-314
1487368
  Бойко Ю.В. Формування логіки внутрішньої міжрівневої взаємодії в багатоланковій системі / Ю.В. Бойко, С.Д. Погорілий, О.В. Коваленко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 91-96. – ISSN 1727-4907
1487369
  Іванова О.С. Формування логічного мислення у здобувачів освіти при викладанні математичних дисциплін іноземною мовою / О.С. Іванова, Д.В. Кононова, П.М. Заєць // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 459-467
1487370
  Колобков В.В. Формування людини нового суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1968. – 132с.
1487371
  Крет І.З. Формування людського капіталу в системі духовних цінностей і тлумачення культури особистості // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 148-151. – ISBN 978-9934-571-33-6
1487372
  Климко Сергій Григорович Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень : Дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01 / Климко С. Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 272л. + Додатки: л.236-272. – Бібліогр.: л.218-235
1487373
  Климко Сергій Григорович Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Климко С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
1487374
  Єранкін О.О. Формування маркетингових орієнтирів підприємств АПК України в контексті світової продовольчої кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 105-113
1487375
  Кадирус І.Г. Формування маркетингових стратегій у забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств / І.Г. Кадирус, А.С. Донських, К.І. Левковська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1487376
  Толпежніков Р.О. Формування маркетингового потенціалу підприємства в умовах міжнародних інтеграційних процесів / Р.О. Толпежніков, Г Т. . Толпежнікова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 7-13. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
1487377
  Довгань Ю.В. Формування маркетингової стратегії просування інноваційних рослинних харчових олій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1487378
  Гельфанд Б М. Формування математичних понять у процесі викладання алгебри і початків аналізу / Б М. Гельфанд. – Київ : Радянська школа, 1976. – 143 с.
1487379
  Шевченко Т.С. Формування медіа-аудиторій засобами телебачення (на прикладі сучасного українського ТБ) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1487380
  Шевченко Т.С. Формування медіа-аудиторій засобами телебачення (на прикладі сучасного українського ТБ) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевченко Тетяна Сергіївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Ін-т журналістики, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 331 арк. – Додатки: арк. 245-331. – Бібліогр.: арк. 5-7, 209-244 та в додатках: арк. 330-331
1487381
  Ковальська В. Формування менеджерської компетентності у майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 48-55. – ISSN 2077-1827


  "У статті визначено теоретичні основи формування менеджерської компетентності у майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки".
1487382
  Кравченко А.Г. Формування ментальних рис нації під впливом соціально-економічних та політичних чинників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 295. – С. 164-170. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1487383
  Михайлюк Олена Ігорівна Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в 19 -на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук:07.00.07 / Михайлюк О.І.: КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1487384
  Завальнюк Олена Олексіївна Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець 19-початок 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.07 / Завальнюк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1487385
  Завальнюк Олена Олексіївна Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець 19 - початок 20 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.07 / Завальнюк Олена Олексіївна; Укр. академія аграрних наук. Центральна наукова сільськогосп. біб-ка. Центр історії аграрної науки. – Київ, 2003. – 228 л. + Додатки: л. 192 - 228. – Бібліогр.: л. 164 - 192
1487386
  Туренко А. Формування мережі університетів-лідерів як центрів досконалої освіти / А. Туренко, М. Каслін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 3-7. – ISSN 1562-529Х
1487387
  Мошенський С.З. Формування мережної структури фінансових ринків: світові та українські аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-35. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси трансформації структури фондових ринків від лінійно-ієрархічної до мережної та значення цих змін для економічної безпеки України. The article presents an analysis related to processes of transformation occurring in the ...
1487388
  Біла Д. Формування методики визначення системно важливих страхових компаній в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 117-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1487389
  Тоузані Тарік Формування методичних елементів управління поведінкою підприємства в умовах нестаціонарної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 477-482. – ISSN 2222-4459
1487390
  Ларін І. Формування методичного підходу до управління результативністю діяльності підприємств / І. Ларін, Ю. Карпенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 146-161. – ISSN 2409-9260
1487391
  Ковальчук Г. Формування методичного простору в бібліотечному середовищі України у пострадянський період // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 26-30. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються процеси формування методичної діяльності у бібліотечній справі України з 1991 р. і дотепер, а саме: створення нової організаційної структури методичної служби, трансформації методичних функцій; аналізуються нові тенденції, сучасні форми ...
1487392
  Гаран М.С. Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів за допомогою мультимедійного методичного комплексу // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 106-116. – ISSN 1998-6939
1487393
  Здорик О.А. Формування методологічних підходів до фармакопейної стандартизації лікарських засобів аптечного виготовлення : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.03 / Здорик Олександр Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 72 назви
1487394
  Барановська О.В. Формування методологічної основи обліку основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 369-372. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1487395
  Рогач Ф.І. Формування механізмів валютно-дилінгових операцій як чинник залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 146-150.
1487396
  Кір"ян Т. Формування механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-20
1487397
  Кудлаєнко С.В. Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Кудлаєнко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1487398
  Ткач В.Ю. Формування механізму інтеграції України у європейський ринок праці : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Ткач В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1487399
  Ткач В.Ю. Формування механізму інтеграції України у Європейський ринок праці : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ткач В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 209л. + Додатки: л. 198 - 209. – Бібліогр.: л. 170 - 197
1487400
  Хмурова В.В. Формування механізму конкурентоспроможності на готельних підприємствах // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 112-116 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1487401
  Клітко Олександр Васильович Формування механізму оцінки передпроектних рішеннь в енергозбереженні : Авт. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.01 / Клітко О.В.; Нац. тех. ун-т Укр."КПІ". – Київ, 2001. – 17с.
1487402
   Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 1516с.


  Об"єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають при реалізації та захисті прав і свобод громадян в Україні, європейських країнах. Предметом дослідження є: національне законодавство України, законодавство європейських держав, що регулюють ...
1487403
  Лютий І.О. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій / І.О. Лютий, Т.В. Нічосова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-53.
1487404
  Підгірна В. Формування механізму управління прибутком підприємств в умовах ринкових відносин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 86-93. – ISSN 2078-5860


  Виділено особливості формування механізму управління прибутком підприємств, уточнені принципи управління та окремі складові механізму. Представлено концепція формування механізму управління прибутком підприємств в умовах ринкових відносин, що включає ...
1487405
   Формування митної мережі Південної України (1775-1819) = The formation of the customs line of Southern Ukraine, (1775-1819). – Запоріжжя : Тандем - У, 2007. – 608с. – (Джерела з історії Південної України / ред. кол.: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г. та ін. ; Том 8). – ISBN 978-966-7482-74-9
1487406
  Попок Е.А. Формування міжетнічної злагоди в українському суспільстві: управлінський аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 101-106
1487407
  Вербицька А.В. Формування міжкультурних компетенцій в процесі позааудиторної роботи: досвід США / А.В. Вербицька, Т.М. Децюк, Н.С. Бушко // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (12). – С. 14-22. – ISSN 2412-1185
1487408
  Костенко Д. Формування міжкультурної компетентності у професійній підготовці сучасного фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 23-28. – ISSN 2308-4634
1487409
  Білан Н.В. Формування міжкультурної компетенції: когнітивний підхід до перекладу рекламної інформації / Н.В. Білан, Ф.А. Моісєєва, Н.А. Черток // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 22-27
1487410
  Колбіна Т. Формування міжкультурної комунікації засобами іноземної мови // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 57-65. – ISSN 1562-529Х
1487411
  Плачинда Т.С. Формування міжкультурної комунікації у процесі професійної підготовки авіафахівців / Т.С. Плачинда, О.В. Урсол // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 139-144. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1487412
  Рязанцева Д.В. Формування міжкультурної наукової компетентності викладачів вищих навчальних закладів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 212-220. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1487413
  Зінько Юрій Формування міжнародного геопарку "Скелясті бескиди" як центру геотуризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 83-93. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1487414
  Матвіїв М. Формування міжнародного ринку виробництва знань в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (2). – С. 217-229. – ISSN 1684-906Х
1487415
  Шталь Т.В. Формування міжнародної маркетингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок / Т.В. Шталь, В.О. Козуб, А.Н. Нахметов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 345-351. – ISSN 2222-4459
1487416
  Цигічко Г.О. Формування мікробних угруповань азотного циклу в чорноземі опідзоленому за органічної системи землеробства та їх вплив на показники якості зерна пшениці озимої / Г.О. Цигічко, О.І. Маклюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 103-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
1487417
   Формування мінеральних вод України : монографія / Шестопалов В.М. [ та ін. ] ; за ред. В.М. Шестопалова ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка НАН України, 2009. – 320 с. : іл. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0902-Х
1487418
  Попко В.В. Формування мінімальних стандартів поводження із засудженими та затриманими у міжнародному кримінальному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 307-314. – ISSN 2219-5521
1487419
  Кобрин В.С. Формування міських, районних та обласних рад: пропозиції щодо зміни виборчої системи // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 60-64. – ISBN 978-617-644-044-4
1487420
  Юрченко В. Формування міського громадського простору по-європейськи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 108-112. – ISSN 0130-6936


  Презентація українського видання книги Йена Гела "Міста для людей".
1487421
  Мосій І.М. Формування мовленнєвих навичок студентів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2018. – Вип. 28, № 3. – С. 152-155. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1487422
  Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Калмикова. – Київ, 2003. – 300с. – ISBN 5-7763-439-3
1487423
  Масловська Л. Формування мовленнєвої компетенції студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 105-107
1487424
  Костик Є. Формування мовної компетенції студентів на елективних заняттях з іноземної мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 87-95. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1487425
  Кучеренко І. Формування мовної особистості учня сучасної школи стилістичними засобами словотвору // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 3-8


  "Розглянуто особливості процесу формування мовної особистості учня-мовця засобами словотвору на сучасному уроці української мови в закладах загальної середньої освіти. Охарактеризовано концепт "мовна особистість", визначено і висвітлено основні ...
1487426
  Гудзенко О.П. Формування моделей буття в українській драматургії 20-х років XX століття: філософія гри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 76-80
1487427
  Подольський Анатолій Формування моделей історичної пам"яті та сучасне суспільство ( на прикладі спроб збереження пам"яті про історію Голокосту в Україні ) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 1999-4966
1487428
  Омельяненко С.В. Формування моделей професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів у процесі ділової ігри // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 187-192. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1487429
  Нікілюк О.В. Формування моделі державно-приватного партнерства як інструменту регулювання соціально-економічного розвитку аграрного сектору // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 13-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1487430
  Васильців Т.Г. Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, О.В. Рудковський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
1487431
  Олійник О.В. Формування моделі систематизації видів і напрямів економічного аналізу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 89-95. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
1487432
  Пушкар О. Формування моделі сприйняття рекламного мультимедійного продукту на підставі конвергенції підходів face-to-face і screen-to-screen / О. Пушкар, Ю. Курбатова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 139-151. – ISSN 1684-906Х


  "Розглянуто підхід до розробки рекламного мультимедійного продукту для просування чи продажу товарів або послуг. Рекламний продукт визначено як рекламний ролик, інтерактивний рекламний ролик, 3-D рекламу, віртуальну і доповнену реальність, ...
1487433
  Величко В.В. Формування моделі територіального устрою в середньовічному Китаї // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-47. – ISSN 1608-0599
1487434
  Кузьмин В.М. Формування моделі управління адміністративно-територіальними одиницями на основі аксіологічного підходу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 1562-0905
1487435
  Шпорлюк Р. Формування модерних націй : Україна - Росія - Польща / Роман Шпорлюк ; [пер. з англ. Г. Касьянова та ін.]. – Київ : Дух і Літера ; kmbs, 2016. – 551, [1] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 540-551. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-467-0
1487436
  Бекешіна І.Е. Формування моральних переконань і почуттів молоді. / І.Е. Бекешіна. – Київ, 1988. – 47с.
1487437
  Шульженко О. Формування морально-естетичних поглядів у студентів ВНЗ через властивості основ філософської освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 117-120. – ISSN 2308-4634
1487438
  Ракітянська Л.М. Формування морально-естетичної активності студентів музично-педагогічних факультетів в умовах індивідуального навчання. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Ракітянська Л.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 16л.
1487439
  Асламова М.В. Формування морального обличчя майбутнього медичного працівника в процесі професійної підготовки // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 283-287. – ISSN 2077-1096
1487440
  Ємельянова Д.В. Формування мотивації навчання іноземної мови майбутніх учителів фізики / Д.В. Ємельянова, Н. Новицька // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 54-60. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "Метою дослідження виступило формування мотивації навчання англійської мови майбутніх учителів фізики на підставі наявності професійної спрямованості та урахування психолого-педагогічних якостей студентів".
1487441
  Мартиненко С. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності / С. Мартиненко, Н. Кипиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено та охарактеризовано інформаційний, аксіологічний і перетворювальний етапи формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікативної компетентності. Проаналізовано результати експериментального дослідження, ...
1487442
  Ткач О.В. Формування мотиваційного компонента у навчанні математики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 93-98. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
1487443
  Махініч Г.О. Формування мотиваційного механізму праці у системі управління якістю на підприємстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 67-70. – ISBN 966-614-021-7
1487444
  Шашина М.В. Формування мотиваційної складової кадрової політики підприємства в умовах високого рівня мобільності робочої сили / М.В. Шашина, Р.В. Тульчинський, О.Ю. Федотов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 48-52. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1487445
  Коваль А. Формування на західноукраїнських землях у ХІХ - на початку ХХ століть ідеї народного суверенітету та її реалізація у Західноукраїнській Народній Республіці (ЗУНР) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 26-36. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1487446
  Ромащенко І. Формування навичок ведення ділових переговорів англійською мовою у майбутніх маркетологів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 58-66. – ISSN 1682-2366
1487447
  Гриценюк Л.І. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків (результати соціально-психологічного моніторингу ефективності навчальної програми) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.53-56
1487448
  Дем"янюк А.А. Формування навичок наукового мовлення у студентів-іноземців гуманітарних спеціальностей на основі курсу "коментоване читання наукових текстів" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 108-113.


  Науково-методична база курсу "Коментоване читання наукових текстів" . Розглядаються питання формування навичок наукового мовлення іноземних студентів. Of scientific-methodical basis on the course "Commentary reading of scientific texts".
1487449
  Пішванова Валерія Формування навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються форми і методи вироблення умінь і навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами бібліотечної та видавничої справи.
1487450
  Боровик М.А. Формування навчально-матеріальної бази Чернігівського педагогічного інституту (1954-1998 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 113-117. – ISSN 2076-1554
1487451
  Романишин Ю.Л. Формування навчально-професійної мотивації студентів у технічних закладах вищої освіти / Ю.Л. Романишин, Б.Я. Магас, В.І. Шекета // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 212-217. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1487452
  Іванісік А.І. Формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 244-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається можливість формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища. Показано, що амплітудна модуляція лазерного випромінювання, яка трансформується у фазову самомодуляцію, веде до ...
1487453
  Василенко Д.О. Формування наноструктур за допомогою синхронізації диполів в оптичному ближньому полі / Д.О. Василенко, П.О. Кравчук, В.І. Григорук // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 6. – С. 06028-1-06029-4. – ISSN 2077-6772
1487454
  Юркова О.І. Формування наноструктури та механічних властивостей в А-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.04.07 / Юркова О.І.; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1487455
  Погребицький М.Л. Формування напрямів регулювання транспортної системи перевезень в умовах глобалізації // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 140-143. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1487456
  Ніжніков М.Л. Формування напрямів розвитку системи екологічних інвестицій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 154-161. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
1487457
  Вень Мінвін Формування напрямків територіального розвитку України та Китаю / Вень Мінвін, А.В. Рудомаха // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 53-56. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1487458
  Блажевич Н.О. Формування наукових напрямків і коло методичних підходів Г.М. Доброва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 66-68. – ISSN 2076-1554
1487459
  Коцур Н.І. Формування наукових основ соціальної медицини та її профілактичної спрямованості на теренах України (кінець ХІХ – 30-і рр. ХХ століття) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 105-116. – ISSN 2518-7732


  Згадується проф. С.А. Корчак-Чепурківський (с. 108, 109, 110, 112-113).
1487460
  Збанацька О.М. Формування наукових поглядів на евристику // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 30-39. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. У дослідженні розкрито можливості онлайн-сервісів як засобів здобуття практичних ІТ-навичок студентами вишів за спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Методологія дослідження полягає в застосуванні таких методів, як ...
1487461
  Гриценко І. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-50.
1487462
  Сосницька Н.Л. Формування науково-дослідницької компетентності при навчанні фізики на засадах STEM-освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 422-428. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1487463
  Дергалюк М.О. Формування наукового уявлення про агропромисловий комплекс на основі концепцій структурування економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 31-34. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1487464
  Антонюк М.А. Формування наукової картини світу та образу світу учнів у підручниках з української літератури для 10 класу (рівень стандарту) // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 8-20. – ISBN 978-966-544-404-5
1487465
  Кузьменко В.В. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення : монографія / Кузьменко Василь Васильович. – Херсон : РІПО, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-2919-02-8
1487466
  Бондаренко Г.П. Формування наукової мовнокомунікативної компетенції дослідника під час навчання у ВНЗ як чинник підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 31-40. – ISSN 2220-6310


  У статті розглядаються роль і місце наукової мовно-комунікативної компетенції у професійному становленні фахівця, окреслюються критерії готовності майбутніх спеціалістів до написання наукової роботи українською мовою; визначаються мовностилістичні ...
1487467
  Ситник Й.С. Формування націоналістичного економічного світогляду українців: витоки та перспективи // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 268-278
1487468
  Запатріна І. Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-83. – ISSN 0131-775Х
1487469
  Клімова Г.П. Формування національної інноваційної системи - стратегічний пріоритет розвитку українського суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 20-30. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1487470
  Чеботарьов В. Формування національної інноваційної системи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 157-162. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1487471
  Щербань П. Формування національної самосвідомості в сім"ї : Науково-методична розробка на допомогу лектору-викладачу народного університету українознавства / Тов-во "Знання" України; Центр "Українознавство"; Петро Щербань. – Київ : Знання України, 2006. – 116с. – (Бібліотека українознавця). – ISBN 966-618-222-X
1487472
  Кучинський М. Формування національної свідомості молодших школярів засобами казок Василя Сухомлинського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 127-129
1487473
  Бевз Тетяна Формування національної свідомості українця ( на прикладі становлення світогляду Н. Григорієва ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-130
1487474
  Москалик Г.Ф. Формування нових правил та норм функціонування освіти: філософські погляди // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 59-62. – ISSN 1815-3194


  Про модернізацію освіти в Україні, її нове нормування, філософське переосмислення завдань та напрямків.
1487475
  Мокроусова О.Г. Формування нового житлового середовища в Києві наприкінці ХІХ- на початку ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 32-44.
1487476
  Шедяков В.Є. Формування нового проекту розвитку суспільства та збереження ідентичності народу, його базових цінностей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 221-232
1487477
  Копійка В.В. Формування нової загальноєвропейської системи в контексті розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.56-67
1487478
   Формування нової корпоративної культури в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва : навч.-практ. посібник / Терноп. нац. екон. ун-т ; [уклад.: Н.В. Щербак, Т.В. Журавель, В.В. Толкованов та ін. ; за заг. ред. Н.В. Щербак та ін.]. – Київ : Фенікс, 2018. – 154, [1] с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 141-154. – (Проект "Реформа управління на сході України" / Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). – ISBN 978-966-136-548-2
1487479
  Чекаленко Л.Д. Формування нової моделі українсько-російських відносин на сучасному етапі глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 346-358. – ISBN 966-7196-06-2
1487480
  Воробйов Г.П. Формування нової парадигми військової освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 172-188. – ISBN 978-966-622-885-0
1487481
  Чернєй В.В. Формування нової парадигми вітчизняної освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 260-267. – ISBN 978-966-622-885-0
1487482
  Сохацька О. Формування нової парадигми корпоративного управління в глобальному середовищі // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 24-40. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1487483
  Сіденко В.Р. Формування нової політичної економії інноваційного розвитку (до виходу в світ книги Ю.М. Бажала "Політична економія інноваційного розвитку: розриваючи зачароване коло економічної теорії", англ. мовою) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 149-151. – ISSN 1605-7988
1487484
   Формування ноосферного світогляду як основи інформаційно–інноваційно–ноосферної економіки та суспільства / В.Г. Воронкова, О.П. Кивлюк, М.Ю. Максименюк, В.О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 159-163. – ISSN 2076-1554
1487485
  Смага І.С. Формування нормативної диференціальної земельної ренти та рентного доходу при вирощуванні зернових культур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1487486
  Древаль І.В. Формування об"єктів рекреаційно-туристичної діяльності із залученням ресурсів лісового фонду / І.В. Древаль, В.М. Ткач // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 280-287 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1487487
  Хохонь М.П. Формування оборонних споруд монастирів Західної України у XVII - XVIII століттях : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Хохонь Михайло Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1487488
  Семеніхін І.М. Формування оборонного бюджету України і контроль за його використанням в умовах ринкової економіки / І.М. Семеніхін, І.Ю. Марко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64.
1487489
  Пономаренко О.М. Формування образного світу дитини засобами фортепіанної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 53-59
1487490
  Масненко В.В. Формування образу М.С.Грушевського в масовій свідомості сучасного українського суспільства // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-34. – ISSN 0130-5247
1487491
  Мельничук Н.Б. Формування образу політичного лідера в суспільній свідомості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 221-225
1487492
  Симоніна Наталія Валеріївна Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Симоніна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 230 л. – Бібліогр.: л. 200-219; Дод.: л. 219-230
1487493
  Симоніна Наталія Валеріївна Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Симоніна Н.В.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 5 назв
1487494
  Боднар Т.Д. Формування оптимального портфеля в альтернативних моделях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 109-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто проблему прийняття оптимального рішення за умови невизначенності. Пораховано моменти оцінок оптимальних портфельних ваг у припущенні, що матриця повернень цінних паперів має матричний еліптичний розподіч. Ключові слова: портфельний аналіз, ...
1487495
  Дорошенко Т.В. Формування оптимальної структури інвестиційних ресурсів на підприємстві // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.134-137
1487496
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22
1487497
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-21


  Розглянуто основні моделі оптимальної структури капіталу корпорацій. Узагальнено провідні теоретичні підходи щодо вирішення проблеми побудови оптимальної структури капіталу корпорацій. Вивчено емпіричний досвід по впровадженню моделей оптимальної ...
1487498
  Кріпак М.О. Формування оптимальної структури оборотних коштів в умовах ринкової економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 383-388. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1487499
  Купалова Г.І. Формування оптимізаційної моделі товаротранспортних потоків підприємства в укмовах сталого розвитку / Г.І. Купалова, Ю.С. Хрутьба // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 19, ч. 2. – С. 48-57. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1487500
  Дородний Г П. Формування органів виконавчої влади в державах з парламентською формою правління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 68-73. – ISSN 1563-3349
1487501
  Грін О.О. Формування органів влади і управління в період Закарпатської України (1944-1945 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 161-167. – ISSN 1563-3349
1487502
   Формування осіннього паводка 1974 р. на річках північного захаду УРСР / Л.М. Козінцева, В.П. Молодих, М.Н. Паламарчук, О.З. Ревера // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 19)
1487503
  Шейко В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина XIX - початок XXI ст.) : монографія / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький. – Київ : Генеза, 2005. – 591, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 571-588. – Бібліогр.: с. 525-570. – ISBN 966-504-469-9
1487504
  Кухарський Володимир Формування основ морального виховання в дохристиянський період // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1487505
   Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Острог
Кн. 1. – 1995. – 56 с.
1487506
   Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, [ Острог, 19-21 травня 1995 р. ]. – Острог
Кн. 2 : Статті, доповіді, виступи. – 1995. – 225 с.
1487507
  Варданян А.О. Формування основних груп компетентностей студентів-медиків / А.О. Варданян, С.М. Ефендієва, Н.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 253-255. – ISSN 2077-1096
1487508
  Лесняк В. Формування основних засад та стандартів співпраці між органами державного управління та громадськими організаціями в сучасній Польщі // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 5-14. – ISSN 2522-1663
1487509
  Комінарець Т.В. Формування особистісних якостей учня-початківця засобами літературного читання (за педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського) // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 110-121. – ISBN 978-966-2919-93-6
1487510
  Загрійчук І.Д. Формування особистостей як основа підготовки фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 16-17
1487511
  Коротєєва В.О. Формування особистості вчителя засобами етнепдагогіки (1917-1930 рр.) / В.О. Коротєєва. – Миколаїв, 1996. – 93с.
1487512
  Степанець І.О. Формування особистості керівника освітніми процесами як відповідь на ризики в сфері забезпечення якості освіти // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 264-267. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1487513
  Панталієнко В.В. Формування особистості студента у процесі викладання культурологічних дисциплін // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 232-234
1487514
  Жаворонко О.І. Формування особистості учня в школі інтернаті / О.І. Жаворонко. – К., 1964. – 108с.
1487515
  Олена Бакай Формування особистості учня засобами шкільної географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-20. – Бібліогр.: 12 назв
1487516
  Косенко О. Формування особових архівних фондів // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 19-23.
1487517
  Козир О. Формування особового складу Єлисаветградської міської поліції (кінець XVIII ст.) // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 75-77.
1487518
  Єфанова А.Г. Формування парадигми гуманістичного менеджменту ХХ століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 61-67. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1487519
  Баймурашов М.О. Формування парламенту України: до пошуку оптимальної виборчої системи / М.О. Баймурашов, Сліденко, ІД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
1487520
  Добржанська О.Л. Формування партійної ідентичності громадян Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 55-61
1487521
  Єргідзей К . Формування педагогічного іміджу майбутнього викладача вищого військового навчального закладу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 85-91. – ISSN 2617-1775
1487522
  Сидоренко В. Формування педагогічного світогляду О.Ф. Музиченка (1875 – 1940 рр.) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 78-85
1487523
  Стасюк Л. Формування педагогічної культури як складової педагогічної етики майбутніх вихователів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 99-105. – ISSN 2415-8143
1487524
  Ощепков О.П. Формування передумов експортної стратегії розвитку підприємств агропродовольчого комплексу України / О.П. Ощепков, С.О. Магденко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1487525
  Калачевська Л.І. Формування передумови розвитку сільських територій на основі інновацій // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 46-49. – ISBN 978-9934-571-51-0
1487526
  Пшенишна О.О. Формування першого уряду Української держави та боротьби партій за владу у квітні-вересні 1918 р. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-83. – ISBN 966-614-021-7
1487527
  Абрамов І.Б. Формування підземних вод промислово-міських агломерацій (науково-методичні аспекти екологічної безпеки) : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Абрамович І.Б.; МОіНУ; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 2 назви
1487528
  Різник В.В. Формування підприємливості та нового типу економічного мислення в контексті прогресивної глобалізації / В.В. Різник, Н.А. Різник // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 63-69. – ISSN 2306-546X
1487529
  Ткачов А.С. Формування підприємницької компетентності у високоздібних учнів підліткового віку (на прикладі суспільствознавчих предметів) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 112-119. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1487530
  Павлушенко Т.О. Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 93-100. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (81)). – ISSN 1728-4236


  "Досліджено джерела формування фінансових ресурів вищих навчальних закладів".
1487531
  Сопілко І.М. Формування підходів до уніфікації понятійно-категоріального апарату інформаційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 126-132
1487532
  Черноіванова Г.С. Формування підходу до оцінювання макросередовища інноваційної cфери підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 145-152. – ISSN 2222-4459
1487533
  Жарких Ю.С. Формування плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод формування тонких заряджених діелектричних плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію. Проведені дослідження складу і зарядового стану таких плівок. Зроблені оцінки товщини і ступеню поруватості синтезованих плівок. ...
1487534
  Герц Н.В. Формування плодів типу двокрилатка у деяких видів роду Acer L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Внаслідок проведених дворічних (2003-2004 pp.) досліджень встановлено, що у видів роду Acer L. формується плід двокрилатка. Залежно від довжини та форми крил і їх взаєморозташування виділено десять типів двокрилатки та запропоновано основні етапи ...
1487535
  Осадчук О.О. Формування площі листкової поверхні гречки звичайної у весняних і літніх посівах в умовх Лісостепу Західного / О.О. Осадчук, Р.Ю. Гаврилянчик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1487536
  Кузьменко Г.І. Формування податкової облікової політики: мета, задачі та цільова спрямованість // Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – С. 400-404. – ISBN 978-966-189-425-8
1487537
  Романюк М.В. Формування податкової системи України та відносини власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються фактори впливу на формування податкової системи України, наводиться їх класифікація. Обгрунтовується підхід до відносин та реформування її правового регулювання, як концептуальної основи трансформації податкової системи. Article ...
1487538
  Конюшенко Ю.А. Формування позитивного історичного мислення: роль музеїв вищих навчальних закладів // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 157-159. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1487539
  Сидорко І. Формування позитивної корпоративної культури організації // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 78. – С. 118-123. – ISSN 0368-6418


  "Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні".
1487540
  Колодницька О.Д. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 52-55. – ISSN 1681-2751
1487541
  Бешок Т. Формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 90-93. – ISSN 2308-4634


  "Виділено основні складові, які впливають на формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів. Детально проаналізовано створену автором мотиваційну модель ефективного застосування медіаосвітніх ...
1487542
  Кучеренко Т. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38.
1487543
  Ковтун О.А. Формування полікультурної компетентності майбутнього педагога в процесі реалізації стратегії інтернаціоналізації // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 221-235. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1487544
  Зубик А.А. Формування полікультурної особистості майбутнього філолога у контексті інтернаціоналізації вищої освіти / А.А. Зубик, Т.В. Сторчова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 17-18
1487545
  Шафранська Олена Теофілівна Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Шафранська О.Т.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 120л. – Бібліогр.: л.107 - 120
1487546
  Шафранська Олена Теофілівна Формування полімерних наношарів на поверхні активованого діоксиду силіцію та одержання полімеризаційнонаповнених композитів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Шафранська О.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1487547
  Пристайко О.Є. Формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу та інтереси України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С135-142
1487548
  Пархоменко-Куцевіл Формування політики державної безпеки України в контексті запобігання та протидії корупції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 90-95. – ISSN 2414-4436
1487549
  Сухінін Д. Формування політики надання якісних муніципальних послуг // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 282-292.
1487550
  Плугаторенко О. Формування політичного досвіду та поглядів Р. Рейгана на американську політику щодо СРСР (1940 - кінець 1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 116-120. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні складові формування політичного досвіду та поглядів Р. Рейгана на американську політику щодо СРСР від початку його акторської кар"єри і до закінчення першого строку перебування на посаді губернатора штату Каліфорнія. The ...
1487551
  Швець О.В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.03 / Олена Вікторівна Швець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1487552
  Швець О.В. Формування політичного іміджу України в міжнародному інформаційному просторі : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Швець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 237л. + Додатки: л. 212-237. – Бібліогр.: л. 195-211
1487553
   Формування політичної еліти в Україні. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2004. – 56с. – (Молоді автори)
1487554
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства: проблеми і перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.03 / Проскуріна О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1487555
  Папакін А.Г. Формування польських військ в Україні у 1917-1918 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.02 - всесвіт. іст. / А.Г. Папакін ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1487556
  Барцицька А. Формування поняття "криміналістична технологія" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 113-116.
1487557
  Ревуцька С.К. Формування поняття "психоаналітична інтерпретація" в літературознавстві // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 161-164
1487558
  Варакута Ольга Формування понять "план місцевості" та "географічна карта" на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13 : Картосхема, схема, табл.
1487559
  Липова Л.А. Формування понять речовини і матеріалу при вивченні хімії: Посібник для вчителів. / Л.А. Липова. – К., 1985. – 96с.
1487560
  Дем"яненко В.В. Формування попиту на висококваліфіковану робочу силу: фактори, тенденції, стимулювання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 70-76. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1487561
  Скоцик В.Є. Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 14-17. – ISSN 2306-6814
1487562
  Косар Н.С. Формування попиту та пропозиції на фахівців з маркетингу в Україні / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, І.В. Данилик // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 88-94. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1487563
  Черненко І.О. Формування посттравматичного стресового розладу у комбатантів (фактори ризику, профілактика, терапія, реабілітація) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Черненко Інна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1487564
  Генкал С. Формування потенціалу професійного саморозвитку майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 89-99. – ISSN 2312-5993
1487565
  Петрович Й. Формування потреб розвитку та джерела виникнення мотивації персоналу / Й. Петрович, М. Леськів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 264-270. – ISSN 1562-0905
1487566
  Фомішин С.В. Формування потужних торговельно-економічних блоків світового господарства як закономірність розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.372-375. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1487567
  Левкіна Р. Формування почуття професійної соборності студентів та викладачів як запорука високої якості навчально-виховного процесу у ВНЗ / Р. Левкіна, А. Левкін, А. Ряснянська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 35-38. – ISSN 1562-529Х
1487568
  Солоха М.Т. Формування правового механізму регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України: історичний аспект // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 185-186
1487569
  Сорока О.Я. Формування правового мислення в процесі професійної підготовки лікарів у вищих медичних навчальних закладах // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 54-64. – ISSN 2072-084X
1487570
  Полатайко І.В. Формування правової ідеології романо-германської правової сім"ї в Античну добу та у період Середньовіччя // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 80-87. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1487571
  Соболь Є. Формування правової категорії "суб"єкт публічної адміністрації" // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 86-93. – ISSN 2524-0129
1487572
  Костенко О.О. Формування правової компетентності майбутніх учителів історії і правознавства у теорії та практиці вищої школи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 76-91. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1487573
  Станіславчук С.М. Формування правової культури - головна мета виховання майбутніх високопрофесійних працівників міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 36-45. – (Юридична ; Вип. 1)
1487574
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Ганзенко Олександр Олександрович; Запорізький юридичний ін-тут МВС України. – Запоріжжя, 2002. – 198 л. + Додатки: л. 192-198. – Бібліогр.: л. 175-191
1487575
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Автореф. дис. канд. юрид.наук: 12.00.01. / Ганзенко О.О.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1487576
  Попик Н. Формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991-2014 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2518-7732
1487577
  Ярунів М.І. Формування правової культури юриста в умовах побудови громадянського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 381-384. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1487578
  Омельчук Сергій Формування правописних умінь студентів-нефілологів : система проблемно-пошукових завдань на матеріалі відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду однини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-27. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0130-5263
1487579
  Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.57-61. – ISSN 0132-1331
1487580
  Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 207 с. – Бібліогр.: л. 190-207
1487581
  Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1487582
  Коваленко Я.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів неюридичних вищих навчальних закладів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58.
1487583
  Царенко Володимир Іванович Формування правосвідомості особливості військовослужбовців-прикордонників України : Дис... канд. юридичних наук:12.00.01. / Царенко Володимир Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 209 л. + Додатки: л. 190-209. – Бібліогр.: л.174-189
1487584
  Царенко Володимир Іванович Формування правосвідомості особливості військовослужбовців-прикордонників України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Царенко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1487585
  Токарик Г.В. Формування практичних навичок у студентів ІІ-го курсу медичного факультету при викладанні біохімії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 156-158. – ISSN 2077-4214
1487586
  Волосюк М. Формування предметних компетенцій в умовах іншомовного навчального середовища / М. Волосюк, О. Проценко, О. Печерцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 80-84. – ISSN 1562-529Х
1487587
  Гоєр Ольга Деживна Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Гоєр О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 7 назв.
1487588
  Гоєр Ольга Деживна Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі : Дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Гоєр Ольга Деживна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 208 л. – Додатки: л.: 201 - 208. – Бібліогр.: л.: 193 - 201
1487589
  Бондаренко Н.И. та інш. Формування принципів залучення іноземних інвестицій як важлива передумова розвитку туристичної індустрії України // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.190-197. – ISBN 966-7695-78-6
1487590
  Четиріна І.М. Формування принципів та структури інституцій ефективної системи оподаткування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 214-219. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1487591
  Червоненко О. Формування природничих знань у Київській Русі (Х - ХІІ ст.) // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 66-71
1487592
  Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між КНР та Україною : Автореф. дис. ... канд.економічних наук: спец. 08.00.02 / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
1487593
  Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між Україною та КНР : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008. – 191л. + Додатки: л.179-191. – Бібліогр.: Ббліогр.: л.159-178
1487594
  Лаптєв В.І. Формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 210-216. – ISSN 2222-0712
1487595
  Масич В.В. Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів в умовах інтегрованого креативно-розвивального освітнього простору // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 4-10. – ISSN 2074-8922
1487596
  Щербачук В.М. Формування продуктивності посівів сої залежно від системи захисту проти хвороб // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 119-123 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1487597
  Дворецький В.Ф. Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України / В.Ф. Дворецький, Т.В. Глушко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 69-78 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
1487598
  Дьомін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-62.
1487599
  Станасюк Н.С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 110-117. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1487600
  Гладкий О. Формування промислово-агломераційних утворень в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-23. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито підходи до розуміння сутності, генезису та факторів розвитку промислових агломерацій при плановій та ринковій економіці. Досліджено вплив ринкових відносин на трансформацію галузевої і територіальної структури промислових агломерацій. ...
1487601
  Погорєльцева Н.П. Формування промислового сегменту іпотечного ринку в Україні: суперечності та перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 241-247.


  У статті на основі аналізу основних суперечностей економічних інтересів суб"єктів іпотечних кредитних відносин та можливих механізмів їх узгодження досліджуються перспективи формування промислового сегменту іпотечного ринку в Україні. In the article ...
1487602
  Янкович С.М. Формування проміжних рекреаційних просторів в архітектурному середовищі : Автореф. дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Соф"я Степанівна Янкович; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1487603
  Білоус О. Формування просторового мислення при розв"язку математичних задач: від школи // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 32-37


  Розглядається питання особливостей формування та розвитку просторового мислення учнів у школі, слухачів курсів довузівської підготовки та студентів на молодших курсах технічних вишів.
1487604
  Гребенкова Г. Формування професійних компетентностей здобувачів професійної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 89-92
1487605
  Кіктєва А.В. Формування професійних компетентностей студентів-енергетиків вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 106-109. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1487606
  Кашута В.Є. Формування професійних компетентностей студентів засобами активних методів навчання / В.Є. Кашута, О.О. Рябова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 288-293. – ISSN 2074-8922
1487607
  Гребняк М.П. Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів-фармацевтів / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко, В.В. Таранов // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 132-136. – ISSN 2077-6594
1487608
  Довженко С.С. Формування професійних компетенцій засобами фізичного виховання у студентів залізничних навчальних закладів // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 1. – С. 22-28. – ISSN 2520-2677


  "Розроблена методика з організації і змісту професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту на основі реалізації навчально-тренувальних модулів, що спрямовані на поглиблену теоретико-методичну підготовку для ...
1487609
  Максименко А. Формування професійних компетенцій майбутніх педагогів-хореографів у процесі вивчення дисципліни "народно-сценічний танець" // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 90-95. – ISSN 2307-4914
1487610
  Бас Л Формування професійних якостей правоохоронця // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.10-13
1487611
  Білоус Н.П. Формування професійно- комунікативної компетентності у майбутніх перекладачів авіаційної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Білоус Наталя Петрівна ; М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 25 назв
1487612
  Плахотнік О.В. Формування професійно-економічної культури студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 232-240. – ISSN 2524-0056
1487613
  Прокопчук В.Ю. Формування професійно-особистисної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи у процесі навчання в медичному коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Прокопчук Віта Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1487614
  Перепелюк Т. Формування професійно-особистісного рівня викладача психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні аспекти формування й розвитку професійних умінь і навичок особистості викладача психології, його індивідуальності в процесі професійної діяльності, самоосвіти та саморозвитку. Рассмотрены различные аспекты формирования и развития ...
1487615
  Генкал С. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 208-218. – ISSN 2312-5993
1487616
  Пріма Д. Формування професійно-суб"єктної позиції майбутнього вчителя початкової школи як наукова проблема // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 100-105. – ISSN 2706-6258
1487617
  Плачинда Т.С. Формування професійно важливих якостей у майбутніх фахівців екстремальних професій як складова підвищення ефективності їх фахової підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 176-183. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1487618
  Чернуха Н. Формування професійно значущих якостей сучасного фахівця: вектори успіху / Н. Чернуха, Хоссейн Моініджазані // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 301-309. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1487619
  Корнєєва І.О. Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх дизайнерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Корнєєва Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1487620
  Копилова О.В. Формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції іноземних студентів економічного профілю засобами дистанційних технологій // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 66-78. – ISSN 2073-4379
1487621
  Прокоп І.А. Формування професійного мовлення студентів-медиків на основі фахових текстів / І.А. Прокоп, Г.Я. Кітура // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 179-181
1487622
  Спичак Т.С. Формування професійної компетентності в курсантів вищих морських навчальних закладів під час вивчення курсу вищої математики // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 68-76. – ISSN 2227-2747
1487623
  Анненков В. Формування професійної компетентності в навчально-виховному процесі підготовки // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 8-12


  Розглядаються принципи, методи, шляхи формування компетентності студентів навчальними закладами через осучаснення викладання дисциплін навчального плану та робочої навчальної програми спеціальностей на етапах підготовки фахівців вищої освіти.
1487624
  Романенко О.В. Формування професійної компетентності викладача сучасного вищого навчального закладу у контексті загально-європейської інтеграції / О.В. Романенко // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 224-231.
1487625
  П"ятакова Г. Формування професійної компетентності магістра - філолога в умовах освітніх змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 151-160. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1487626
  Проскура С.Л. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук / С.Л. Проскура, С.Г. Литвинова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 137-146. – ISSN 2413-1571
1487627
  Косенчук О. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі фахової підготовки // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 71-77. – ISSN 2706-6258
1487628
  Конюхов С.Л. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об"єктно-орієнтованого програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Конюхов Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1487629
  Кайдалова Л.Г. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1487630
  Матвеєва Н. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах магістратури: теоретичний аналіз проблеми / Н. Матвеєва, М. Матішак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (351)). – ISSN 1729-360Х
1487631
  Петренко С. Формування професійної компетентності майбутніх учителів математики: теоретичний аспект / С. Петренко, Л. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 208-218. – ISSN 2312-5993
1487632
  Пальшкова І.О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах сучасної вищої школи // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 113-118. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "У статті розглянуто формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах сучасного закладу вищої освіти".
1487633
  Гура А.М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін засобами ІКТ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 75-77. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1487634
  Мельник К. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в процесі навчально-виробничої практики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 57-64. – ISSN 1682-2366
1487635
  Козіна О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях хорового диригування // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 64-71. – ISSN 2307-4914
1487636
  Поясок Т.Б. Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі фахової підготовки / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 102-107. – ISSN 1995-0519
1487637
   Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ / І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Т.І. Крицький, І.М. Горішній, О.М. Мочульська, Г.А. Крицька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 44-47. – ISSN 1681-2751
1487638
  Олло В.П. Формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти при Державній пенітенціарній службі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 24-25. – ISSN 1810-2131
1487639
  Захарова В. Формування професійної компетентності студентів-філологів засобами літературного краєзнавства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 24-35. – ISSN 2312-5993
1487640
  Шарапа М.В. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 105-112. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1487641
  Кушнір Н.С. Формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кушнір Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1487642
  Пілевич О.А. Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пілевич Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1487643
  Харченко І. Формування професійної мовної компетентності сучасного професіонала аграрного профілю // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 166-175. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1487644
  Шварп Н.В. Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців / Н.В. Шварп, Л.М. Калашнікова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 230-243. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1487645
  Коцкулич В.В. Формування професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду: організаційний та праксеологічний аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Коцкулич Вероніка Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 235 арк. – Додатки: арк. 219-235. – Бібліогр.: арк. 190-218
1487646
  Коцкулич В.В. Формування професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду: організаційний та праксеологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Коцкулич Вероніка Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1487647
  Яновська Л.Г. Формування професійної усталеності майбутніх музейних педагогів у закладах вищої освіти
1487648
   Формування професіонала з економіки в університеті в умовах трансформації освітніх систем / А. Пакуліна, Н. Янченко, В. Благой, В. Блага // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 52-56. – ISSN 1562-529Х
1487649
  Зварич І. Формування професіоналізму майбутніх лікарів США (зарубіжний досвід) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 29-36. – ISSN 2308-4634
1487650
  Буйняк М.Г. Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Буйняк Мар"яна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1487651
  Соснюк О.П. Формування психологічної готовності до інноваційної діяльності в умовах соціально-психологічного тренінгу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 105-118.
1487652
  Гомоляко О. Формування публічної політики: теоретико-методологічні аспекти // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 22-26. – ISSN 2414-4436
1487653
  Пиртко М. Формування раннього абсолютизму та його вплив на державний розвиток Австрії у ХVІІІ столітті // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 130-138. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1487654
   Формування регіональних схем екомережі : (методичні рекомендації). – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 71с. – ISBN 966-306-084-6
1487655
  Рось З. Формування регіональних центрів джазово-фестивального руху в Україні періоду Незалежності (1991-2012 рр.) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 77-85. – ISSN 2224-0926
1487656
  Болдуєв М.В. Формування регіональної аграрної політики в Україні та забезпечення розвитку АПК // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-16.
1487657
  Осовський Олег Антонович Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.10.01 / Осовський О.А.; Науково-дослідний економічний ін-тут. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1487658
  Білий Дмитро Формування регіональної та станової ідентичності кубанського козацтва: "Посольство Антона Головатого" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 69-72. – ISSN 1728-9343
1487659
  Алешкевич Ярослав Формування релігійних уявлень та трансформація поховальних обрядів угорців у добу переселення // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 38-50
1487660
   Формування рентних відносин у водному господарстві України / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр.: с. 320-327. – ISBN 978-966-02-7214-9
1487661
  Демчук Р.В. Формування репрезентативних міфологем на теренах України. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 34 : Культурологія. – С. 21-30
1487662
  Костирко Тамара Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються мета формування ресурсної бази забезпечення освіти, напрями формування бази інформаційних ресурсів (БІР) вищих навчальних закладів в умовах регіону та очікувані результати, до яких призведе Корпоративне об"єднання бібліотек вищих ...
1487663
  Коверга А.В. Формування ресурсної стратегії підприємства / А.В. Коверга, Ю.О. Буренко, І.В. Крупіца // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2312-847X
1487664
  Дембіцька С.В. Формування ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців енергетичної галузі / С.В. Дембіцька, О.В. Кобилянська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 85-87. – ISSN 1563-3713
1487665
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 17. – 2002
1487666
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1(20). – 2003
1487667
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3(22). – 2003
1487668
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4(23). – 2003
1487669
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5(24). – 2003
1487670
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6(25). – 2003
1487671
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (26-27). – 2003
1487672
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9(28). – 2003
1487673
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10(29). – 2003
1487674
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11(30). – 2003
1487675
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12(31). – 2003
1487676
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4 (35). – 2004
1487677
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (38-39). – 2004
1487678
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (41). – 2004
1487679
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (42). – 2004
1487680
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (43). – 2004
1487681
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (44). – 2005
1487682
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (48). – 2005
1487683
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 2005
1487684
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9. – 2005
1487685
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (54). – 2005
1487686
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12. – 2005
1487687
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1(56). – 2006
1487688
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4(59). – 2006
1487689
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5(60). – 2006
1487690
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6(61). – 2006
1487691
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 9 (64). – 2006
1487692
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (68). – 2007
1487693
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4 (71). – 2007
1487694
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (77). – 2007
1487695
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (78). – 2007
1487696
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (79). – 2007
1487697
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (82). – 2008
1487698
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (86/87). – 2008
1487699
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (88). – 2008
1487700
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (89). – 2008
1487701
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (90). – 2008
1487702
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (91). – 2008
1487703
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (94). – 2009
1487704
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (95). – 2009
1487705
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (96). – 2009
1487706
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 ( 97). – 2009
1487707
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 ( 98/99). – 2009
1487708
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 ( 100). – 2009
1487709
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (101). – 2009
1487710
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 ( 102). – 2009
1487711
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 ( 103). – 2009
1487712
  Кудирко Л.П. Формування ринкового простору перехідної економіки України у контексті ідей неоліберальної спадщини / Л.П. Кудирко. – Донецьк, 1997. – 23с.
1487713
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-545-6
Ч. 1 : Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи / [редкол.: А.Ф. Павленко, В.С. Савчук, А.М. Колот та ін.]. – 2011. – 718 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1487714
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-526-5
Ч. 2 : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / [редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.), В.М. Данюк, В.П. Дишкант та ін.]. – 2011. – 556 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1487715
   Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISSN 0201-758Х
Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1487716
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 39. – 2018. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
1487717
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 40, ч. 1. – 2018. – 310 с. – Резюме укр., англ. мовами
1487718
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 40, ч. 2. – 2018. – 277 с. – Резюме укр., англ. мовами
1487719
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-11-3
Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – 2005
1487720
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISBN 966-7574-11-3
Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – 2005
1487721
   Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник. – Львів : Інтереко. – ISSN 0201-758Х
Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1487722
  Калетник Г.М. Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-101.
1487723
  Селезньова Людмила Василівна Формування ринку екологічних послуг в економіці України : Автореф. дис.... канд. економ. наук:08.01.01 / Селезньова Л. В.; КУ ім. Т, Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1487724
   Формування ринку землі в Україні. – 2-е вид., перер. та доп. – Київ : Урожай, 2006. – 280с. – ISBN 966-05-0026-2
1487725
  Король Т.Ю. Формування ринку зерна України у контексті вимог Світової організації торгівлі // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 234-237
1487726
  Коу Сяохуа Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978 - 2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Коу Сяохуа; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1487727
  Бурлака Володимир Григорович Формування ринку нафтопродуктів в Україні в умовах підвищення світової ціни на нафту / Бурлака Володимир Григорович, Шерстюк Ростислав Володимирович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано баланси попиту і пропозиції нафти та основних нафтопродуктів для з"ясування ситуації, яка склалася на ринку нафтопродуктів, визначено роль імпорту нафти і нафтопродуктів, здійснено оцінку виконання програми уряду щодо ...
1487728
  Кунділовська Т.А. Формування ринку органічної продукції в Україні / Т.А. Кунділовська, Н.М. Зеленянська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 137-147. – ISSN 2313-4569


  "У статті сформульовано основні властивості органічної продукції, які формують її безпечність, якість та підвищені поживні властивості. Уточнено дані щодо кількості господарств та площі сертифікованих сільськогосподарських угідь, задіяних під вирощення ...
1487729
  Мужайло В. Формування ринку соціальних послуг в умовах сучасної України / В. Мужайло, І. Кривоногова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 124-139. – ISSN 2409-9260
1487730
  Білоусова Ярослава Володимирівна Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Білоусова Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1487731
  Степасюк Л.М. Формування рівня попиту на молоко та м"ясо ВРХ / Л.М. Степасюк, З.М. Тітенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 46-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1487732
  Васюта І.К. Формування робітничо-селянського союзу в революційній боротьбі на Зхідній Україні, 1921-1939 / І.К. Васюта. – Львів, 1988. – 172с.
1487733
  Лось Ф.Є. Формування робітничого класу на Україні / Ф.Є. Лось. – К., 1949. – 27с.
1487734
  Тарасов Д. Формування розкладу занять з використанням технологій відеолекцій у навчально-консультаційних центрах Львівської політехніки / Д. Тарасов, З. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 107-114. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
1487735
  Васильєва Н.Г. Формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у студентів ВНЗ у процесі безперервної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 242-248. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються особливості формування самоосвітніх умінь, навичок і основних професійних компетенцій у процесі безперервної освіти."
1487736
  Величко В.Є. Формування самоосвітньої компетентності в інформаційно-освітньому середовищі підготовки учителів математики, фізики та інформатики засобами вільного програмного забезпечення // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 34-39. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1487737
  Бабіч О. Формування світоглядних образів сприйняття одне одного поляками та українцями і їх вплив на двосторонні відносини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 291-294.
1487738
  Сироїд І. Формування світогляду Олеся Гончара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-104. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні етапи становлення суспільно-політичних поглядів Олеся Гончара, еволюцію його громадської позиції. The article deals with main periods of formation of Oles Honchars social and political views, evolution his public position.
1487739
  Братіца Л.С. Формування світогляду студента авіаційної галузі / Л.С. Братіца, С.О. Дмитрієв, Н.В. Ладогубець // Цивільна авіація України ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. в межах I Міжнар. симпозіуму "Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація", присвяч. 85-річчю Нац. авіац. ун-ту та 15-річчю Навч.-наук. Гуманіт. ін-ту, 12 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. Гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства ; [упоряд.: В.М. Гребенніков, О.М. Захарчук ; відп. за вип. В.М. Гребенніков]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 81-86
1487740
  Мощанський В.М. Формування світогляду учнів під час вивчення фізики / В.М. Мощанський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1487741
  Бармашина Людмила Формування середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення / Бармашина Людмила. – Київ, 2000. – 89с.
1487742
  Пєшкін А.М. Формування сигнально-кодових конструкцій на основі кодів, забезпечуючих максимальне наближення до границі Шеннона : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Пєшкін Антон Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1487743
  Білоусов І.В. Формування силіцидного шару в двовимірних дефектах на поверхні кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив дефектів на поверхні кремнію на формування силіцидного шару. Розраховано часові залежності температури екзотермічної реакції формування силіциду в області дефекту. Виділення тепла при високій швидкості реакції обумовлює значне ...
1487744
  Кулик С.М. Формування симбіотичного апарату та зернова продуктивність сої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1487745
  Крутило Д.В. Формування симбіотичної системи сої за впливу штамів Bradyrhizobium japonicum - продуцентів речовин фітогормональної дії / Д.В. Крутило, Н.О. Леонова, Г.О. Іутинська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
1487746
  Петрушко Я.Р. Формування системи безпеки кредитної діяльності банків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Петрушко Ярина Ростиславівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1487747
  Лобузіна К. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 10-14. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються питання удосконалення лінгвістичних засобів наукової бібліотеки та засоби адаптації власної класифікаційної системи бібліотеки до УДК. Наголошується на важливості формування електронного алфавітно-предметного покажчика до бібліотечної ...
1487748
  Болдуєв М.В. Формування системи внутрішньорегіонального бюджетного контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 19-24. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1487749
  Литвин М.З. Формування системи доведення товарів промислового призначення малих промислових підприємств до споживачів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 126-133
1487750
  Чала Ю.В. Формування системи екологічного менеджменту на великих підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.385-387. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1487751
  Добуш Ю.Я. Формування системи екоменеджменту у економіці сталого розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 74-84. – ISSN 0321-0499
1487752
  Мардус Н.Ю. Формування системи забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 68-74. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1487753
  Пархоменко-Куцевіл Формування системи запобігання корупції як механізм забезпечення кадрової безпеки системи публічного управління // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 40-56. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1487754
  Жалдак М. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті / М. Жалдак, Ю. Рамський, М. Рафальська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 44-52. – ISSN 1682-2366
1487755
  Корнєв Ю.Г. Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Корнєв Юрій Геннадійович ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1487756
  Тарасенко І.О. Формування системи інформаційної безпеки / І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко, О.М. Батечко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 48-52
1487757
  Степаненко О.П. Формування системи інформаційної безпеки в банківському секторі України // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В.К. Галіцин ; редкол.: О.Д. Шарапов, А.Я. Махоткіна, І.С. Благун [та ін.]. – Київ, 2015. – № 91. – C. 17-35
1487758
  Вовк О.Й. Формування системи литовсько-руського права другої половини ХV- початку XVI ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 115-126.
1487759
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 293 л. + Додатки : л. 210-293. – Бібліогр.: л. 189-209
1487760
  Євсєєва Г. Формування системи місцевого управління в Україні (1990 - 2010 рр.) / Г. Євсєєва, Г. Кривчик // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 13-20. – ISSN 2414-4436
1487761
  Сікорський Ю.М. Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сікорський Юрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 269 арк. – Додатки: арк. 226-269. – Бібліогр.: арк. 12-13, 206-225 та в додатках: арк.226-227
1487762
  Сікорський Ю.М. Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сікорський Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1487763
  Кравченко Формування системи мотивації інноваційної діяльності працівників підприємства / Кравченко, СІ, М В. Недбаєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.83-90. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1487764
  Бондаренко С.А. Формування системи мотивації персоналу виноробних підприємств на засадах інноваційних технологій / С.А. Бондаренко, С.В. Селіхов // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 52-58 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1487765
  Бевз Т. Формування системи народоправства в період діяльності Української Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 260-272. – ISBN 966-7060-54-1
1487766
  Цвях О.М. Формування системи позитивної економічної відповідальності забудовників при використанні міських землекористувань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1487767
  Шаблиста Л.М. Формування системи показників оцінки результативності діяльності закладів вищої освіти : Частина 2 // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (83). – С. 80-87 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2519-1853
1487768
  Підгрушний Г.П. Формування системи полюсів зростання в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 44-46. – ISBN 978-617-7069-75-8
1487769
  Тарабан С.В. Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади : автореф. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Тарабан С. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
1487770
  Сватюк О.Р. Формування системи рекламної інформації у вищих навчальних закладах / О.Р. Сватюк, І.Б. Гапій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 313-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1487771
  Панченко Н.Г. Формування системи ризик-менеджменту на залізничному транспорті України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1487772
  Лазебник Ю.О. Формування системи статистичних показників оцінювання якості зайнятості в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1487773
  Теряник О.А. Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг / О.А. Теряник, А.А. Стець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1487774
  Щукін Б.М. Формування системи стратегічного планування економічного розвитку / Б.М. Щукін, В.В. Круговий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 36-44
1487775
  Цісецький О. Формування системи управління конфліктами в організації / О. Цісецький, В. Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22
1487776
  Павлов О.І. Формування системи управління розвитком сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 109-114
1487777
  Жовніренко О.В. Формування системи фінансового контролю // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 279-285
1487778
  Волосович С.В. Формування системи фінансової безпеки ринку страхування кредитів // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 118-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1487779
  Хома І.Б. Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 32-41. – ISSN 0321-0499
1487780
  Старчук Формування ситуації успіху у майбутніх офіцерів як науково-педагогічна проблема / Старчук, С.О. Кубіцький // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 13-18. – ISBN 966-8847-12-1
1487781
  Пшеславська С.О. Формування сімейних цінностей учнів 10-11 класів засобами української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Пшеславська Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1487782
  Малацай І. Формування Словацької національної партії в 60-70-ті роки ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування Словацької національної партії на тлі загальнодержавних політичних змін у 60-70-ті рр. ХІХ ст. в Угорщині. The process of Slovak National Party formation in the light of the national political changes in 60-70-ies of the ...
1487783
  Олексенко В. Формування соціальних почуттів у студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 71-76. – ISSN 2078-1016
1487784
  Бельтюков Є.А. Формування соціально-економічного механізму мотивації персоналу / Є.А. Бельтюков, О.А. Докучаєв // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.23-25. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1487785
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1487786
  Нікітін Ю В Формування соціально-психологічних засад суспільства як ключових складових внутрішньої безпеки суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 205-210.
1487787
  Пузирьов Є.В. Формування соціально-психологічної компетентності викладача / Є.В. Пузирьов, О.А. Жавко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 133-135. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1487788
  Сидорук І. Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 54-66. – ISSN 1682-2366
1487789
  Соболєва С. Формування соціальної компетентності майбутніх фахівців з економіки у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 197-206. – ISSN 2312-5993
1487790
  Брєєва Є.М. Формування соціальної стратегії в системі управління туристичними підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брєєва Євгенія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1487791
  Козакова О.М. Формування соціокультурних внутрішньоквартальних зон благоустрою / О.М. Козакова, Г.В. Кузьміна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 315-320. – ISSN 2077-3455
1487792
  Паламарчук Лариса Формування соціокультурних знань про український етнос у школярів під час вивчення географії : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 5 назв
1487793
  Семенова О. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземної мови // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 100-104. – ISSN 2409-9244
1487794
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Автореф. дис. ...канд. економічних наук: спец. 08.00.02 / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 5 назв
1487795
  Бурячок А.А. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов"янських мов / А.А. Бурячок. – Київ, 1983. – 248с.
1487796
  Шостко О.Ю. Формування спільної європейської політики протидії організованій злочинності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 166-173. – ISSN 0201-7245
1487797
  Чухрай Н. Формування споживчої корисності на ринку логістичних послуг / Н. Чухрай, Є. Крикавський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 32-41. – ISSN 1562-0905
1487798
  Полтавцева О.В. Формування спорткомплексів з веслувального слалому в системі міських водойм та прибрежних територій м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 434-438. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1487799
  Фомін О.С. Формування стабільних сенсорних характеристик кристалів CdZnTe і ZnSe : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.01.04.07 / Олександр Сергійович Фомін; НАН України; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
1487800
  Тараріко Олександр Формування сталих систем землекористування та охорони грунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах / Тараріко Олександр, Ільєнко Тетяна, Кучма Тетяна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1487801
  Самойленко В.М. Формування статусів та гідроекологічного стану Молочного лиману: ретроспектива та сучасні проблеми / В.М. Самойленко, В.М. Іванова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 164-175. – Бібліогр.: 23 назви
1487802
  Лесняк Д. Формування статутного капіталу за допомогою криптовалюти // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 43-45
1487803
  Кравчук В. Формування статутного капіталу юридичної особи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 49-53. – ISSN 0132-1331
1487804
  Брик Т.О. Формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів ВВНЗ / Т.О. Брик, Н.В. Лєбошина // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 24-28. – ISSN 2074-8167
1487805
  Лозовіцький П. Формування стоку та екологічний стан води річки Гуйва / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 22-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі обґрунтованих теоретико-методичних положень представлено особливості динаміки коливання витрат води в річці Гуйва в період 1938-2010 рр. у пунктах спостережень Городківка, Піски. Наведено порівняльні результати хімічного складу й ...
1487806
  Гудзь О.Є. Формування стратегії антикризового управління підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (28). – C. 4-10. – ISSN 2415-8089
1487807
  Піжук О. Формування стратегії економічного розвитку підприємств у середовищі VUCA // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1487808
  Каламан О.Б. Формування стратегії інноваційного розвитку сучасного підприємства / О.Б. Каламан, О.Л. Володіна, Д.В. Мандрикін // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 75-82 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
1487809
  Поплавська О.В. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності підпріємств за умов розвитку інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Поплавська Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1487810
  Жегус О.В. Формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. ; редкол.: Борисова Т.М., Василевський М., Віктор Я. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 2. – С. 58-75. – ISSN 2522-9087
1487811
  Литвин А.Є. Формування стратегії міжнародного податкового планування ТНК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 106-111
1487812
  Біленчук П.Д. Формування стратегії національної безпеки України: право, політика, економіка / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1487813
  Біленчук П.Д. Формування стратегії національної безпеки України: право, політика, економіка / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-37.
1487814
  Каракай Ю. Формування стратегії розвитку інноваційних ринків // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
1487815
  Марич О. Формування стратегії розвитку підприємств з іноземними інвестиціями в умовах трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 700-709. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1487816
  Пуцентейло П.Р. Формування стратегії розвитку регіонів з урахуванням можливостей людей з фізичними обмеженими можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 45-47. – ISBN 978-966-654-490-5
1487817
  Стецько Н. Формування стратегії розвитку туризму Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1487818
  Струтинський В.Б. Формування стратегії та програми розвитку Академії інженерних наук України / В.Б. Струтинський, Є.Ю. Сахно, Н.В. Мороз // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 55-65. – ISSN 2410-9576
1487819
  Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад Формування стратегії управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1487820
  Гончаров В.М. Формування стратегії управління розвитком промислового підприємства на основі показників ефективності : монографія / Гончаров В.М., Макаренко М.В., Припотень В.Ю. ; М-во освіти і науки Укр. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-590-653-7
1487821
  Лозовський Ю.А. Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні етапи формування і реалізації стратегії на сільськогосподарських підприємствах як чинник підвищення їх конкурентоспроможності.
1487822
  Станіва К.М. Формування стратегічних альянсів у міжнародному економічному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1487823
  Акмаєв А.І. Формування стратегічних напрямів посилення потенціалу вугледобувних підприємств в умовах кризи / А.І. Акмаєв, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 159-170.
1487824
  Піхоцький В. Формування стратегічних напрямів розвитку та реформування державного фінансового контролю в Україні / В. Піхоцький, О. Піхоцька // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 107-113. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто актуальність і необхідність досліджень в економічній науці з метою сприяння формуванню національної парадигми контролюючої системи в країні, розробці концептуальних засад формування та функціонування єдиної системи державного фінансового ...
1487825
  Антонюк Д.А. Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2616-9460
1487826
   Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст = The shaping of strategic narrative for information support of the re-integration of the temporarily occupied territory into common ukrainian context / [В. Горовий, О. Онищенко, Л. Галаган та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 208, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 189-209 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8374-9
1487827
  Партин Г.О. Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 124-133
1487828
  Злотенко О.Б. Формування стратегічної складової забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства / О.Б. Злотенко, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 131-138. – ISSN 2222-4459
1487829
  Пацурія Н.Б. Формування страхового законодавства: історичний аспект і перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні етапи формування та розвитку законодавства України про страхування за допомогою історичного методу пізнання з метою формування адекватних засад правового регулювання страхових відносин на сучасному етапі, що дозволило сформувати ...
1487830
  Капітан І.Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 130-137.
1487831
  Дмитренко А Т. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Дмитренко Т.А.; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 176с. – Бібліогр.: л. 164-176
1487832
  Дмитренко Т.А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Дмитренко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1487833
  Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Попов О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 121л. – Бібліогр.: л. 115 - 121
1487834
  Попов О.Ю. Формування структури та коефіцієнт тріщиностійкості композиційних керамічних матеріалів з ультрадисперсними включеннями вуглецю : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Попов О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1487835
   Формування структурної матриці "шляхи-операції" для графа мережевого типу / А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, М.Б. Білан, М.М. Охрамович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 111-118. – ISSN 2524-0056
1487836
  Комарова Т.В. Формування суддівського корпусу в Європейському Союзі: останні тенденції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – C. 201-213. – ISSN 2224-9281
1487837
  Сівков І.В. Формування суспільно-політичної та юридичної лексики арабської мови у класичний та посткласичний період (7 - 8 ст) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 120-132. – ISSN 1608-0599
1487838
  Надтока О. Формування суспільного світогляду як напрям сучасної інформаційної політики української держави // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12.
1487839
  Надтока Олександр Формування суспільного світогляду як напрям сучасної інформаційної політики Української держави // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1487840
  Рябець К.А. Формування сутності поняття "водне господарство України": наукові, політичні, правові чинники // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 19-25. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
1487841
  Лаба О.В. Формування сучасних підходів до прав і свобод людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-46.
1487842
  Кафтя М.А. Формування сучасних портфельних теорій: основні проблеми та тенденції розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 414-419. – ISSN 2222-4459
1487843
  Козловцева В.А. Формування сучасного концепту впровадження екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 88-96 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1487844
   Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків щодо необхідності гендерних перетворень у суспільстві шляхом застосування сучасних технологій та механізмів розвитку ідеології гендерного паритету : Матеріали науково-практичної конференції та регіональних семінарів-практикумів. – Київ : Політехніка, 2004. – 396с. – На обкл. інша назва : Україна: розвиток ідеології гендерного паритету
1487845
  Мартусенко І.В. Формування сучасної моделі сталого розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 236-242. – Бібліогр.: 12 назв
1487846
  Бідзіля Ю. Формування сучасної української емігрантської преси в Італії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 98-103. – (Філологія ; Вип. 19)
1487847
  Триколенко С.Т. Формування сценічного середовища за допомогою мультимедійних засобів як один з прийомів поєднання новітнього медійного та традиційного образотворчого мистецтва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 147-156. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1487848
  Хомин І.П. Формування та використання амортизаційного ресурсу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (286). – С. 94-110 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
1487849
  Власова Т.Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Власова Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 225л. + Додатки: л.209-225. – Бібліогр.: л.187-208
1487850
  Власова Т.Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Власова Т.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1487851
  Канівець Ю.І. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства / Ю.І. Канівець, Ю.Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 56-62
1487852
  Савін Сергій Миколайович Формування та властивості полімерних композиційних матеріалів на основі олігоестерних та епоксидних сполук : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Савін С.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1487853
  Омельченко І.Г. Формування та діяльність організаційно-мобілізаційних референтур запілля УПА на Волині та Поліссі (1943-1944 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 48-56. – ISSN 2313-5603
1487854
  Зленко Анатолій Максимович Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України ( 1991- 2004 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 04 / Зленко А. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 13 назв
1487855
  Зленко А.М. Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України (1991-2004 рр.) : Дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 - політ.проблеми міжнар. систем та глоб.розвитку / Анатолій Максимович Зленко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 218л. – Додатки: л. 213-218. – Бібліогр.: л.195-212
1487856
  Жовтянський В.А. Формування та еволюція циліндричного плазмового згустка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджується просторово-часова еволюція циліндричного згустка гелієвої плазми, у якому може очікуватися максимальний вплив ефектів розширення на розпад плазми. Формування згустка здійснюється методом діафрагмування імпульсного відкритого розряду в ...
1487857
  Мельник П.В. Формування та електронні властивості інтерфейсу Sb/Ge(111) / П.В. Мельник, Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та Оже-електронної спектроскопій досліджені структура та електронні властивості інтерфейсів Sb/Ge(111). Встановлено перехід від с(2х8) до 7x7 структури на поверхні Ge(111) після нанесення ...
1487858
  Лисенко О.Ю. Формування та збереження архітектури громадських просторів у структурі житловихбудинків Львова рубежу 19-20 століть : Автореф. дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Ольга Юріївна Лисенко; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1487859
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Сивак О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1487860
  Бесага І. Формування та значення цивільно-правової позиції у постановах вищих судових // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 70-71
1487861
  Козак Т. Формування та контроль професійної компететності педагога / Т. Козак // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 1562-529Х
1487862
  Возна Н.Я. Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп"ютеризованих системах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Возна Н.Я.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1487863
  Богун В.Л. Формування та оцінка виробничого потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 56-59.
1487864
  Криклій А.С. Формування та планування додаткової потреби в персоналі: методологічні та практичні аспекти // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-64. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1487865
  Лопушинський І.П. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи : монографія / І.П. Лопушинський ; Нац. академія державна управління при Президентові України. – Київ : Олді-плюс, 2006. – 460 с. – ISBN 966-7914-99-5
1487866
  Доля Л.М. Формування та реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – C. 87-91. – ISSN 2072-8670
1487867
  Рябко І.В. Формування та реалізація державної політики у сфері церковно-релігійних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 170-174. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1487868
  Новак А. Формування та реалізація національної антикорупційної політики в умовах глобалізації: сучасні виклики // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 35-41. – ISSN 2414-4436
1487869
  Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Сухий П.О. ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – 409л. + Додатки : л. 310-370. – Бібліогр. : л. 371-409
1487870
  Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : автореф. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Сухий П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1487871
  Гончарук І.В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 ; 08 / Гончарук Інна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 281 арк. – Додатки: арк. 249-281. – Бібліогр.: арк. 12-14, 219-248 та в додатках: арк. 279-281
1487872
  Ніндипова Т.А. Формування та розвиток вчення про "фонові" явища злочинності в сучасній кримінології України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.118-122. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1487873
  Наталія Грабовець Формування та розвиток державного земельного кадастру в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 102-105.
1487874
  Гамбург І. Формування та розвиток законодавства про технічне регулювання господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-19.
1487875
  Поплавська А.П. Формування та розвиток кадрового резерву на промисловому підприємстві за допомогою технології управління талановитими працівниками // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 80-86 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
1487876
  П"явка К. Формування та розвиток креативності студентів у процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах / К. П"явка, І. Кузава // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (9). – С. 81-86. – ISSN 2415-8143
1487877
  Назарова Г.В. Формування та розвиток людського капіталу корпоративних підприємств : Наукове видання / Назарова Г.В., Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 240с. – ISBN 966-676-170-X
1487878
  Вернигора Л. Формування та розвиток наукових поглядів М.І Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-30. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена творчості видатного українського вченого-економіста, вихованця та викладача Київського універ-ситету Миколи Івановича Зібера. В статті висвітлена його наукова та громадська позиція, яка є свідченням його національної ідентичності. ...
1487879
  Махонюк О.В. Формування та розвиток ринку міграційних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. : 08.00.07 / Махонюк Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1487880
  Трубич С. Формування та розвиток ринку освітніх послуг як передумова входження України в ЄС (підходи до уточнення понятійного апарату дослідження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.32-40. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1487881
  Непорожній Ю.О. Формування та розвиток систем управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 215-218. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1487882
  Татомир І.Л. Формування та розвиток системи акредитаційних вимог до якості онлайн-навчання // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85). – C. 30-37. – ISSN 1683-1942
1487883
  Приятельчук Олена Анатоліївна Формування та розвиток системи кроскультурного менеджменту (на прикладі міжнародних корпорацій) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Приятельчук О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 274л. + Додатки: л.232-274. – Бібліогр.: л.224-231
1487884
  Ковальчук Галина. Формування та розвиток системи методичного забезпечення масових бібліотек на теренах України у 1920–1940 роках // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 27-30. – ISSN 2518-7341


  У статті досліджується досвід формування системи методичного керівництва масовими бібліотеками на теренах України. Окреслено основні дії держави зі створення цілісної системи
1487885
  Серняк І.І. Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Серняк Ірина Ігорівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1487886
  Зубанич Л.Л. Формування та розвиток суспільної верстви дворянства у Північно-Східній Угорщині в XVI-XVII століттях // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 64-70. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1487887
  Семенюк В. Формування та розвиток творчого методу Леопольда Левицького у контексті суспільно-політичних перетворень в Україні 1930—1960-х рр. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1206-1210. – ISSN 1028-5091
1487888
  Ігнатюк А.І. Формування та розвиток теорії галузевих ринків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 7-13
1487889
  Перова Г.О. Формування та розвиток техніки виконання на пуантах у класичному танці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 266-272. – ISSN 2226-2180


  "Запропоновано періодизацію розвитку танцювальної техніки на пуантах як складової еволюції класичного танцю. Досить умовно можна виокремити періоди у процесі еволюціонування пальцевої техніки класичного танцю. По-перше, витоки техніки танцю на пуантах ...
1487890
  Касьянова Л.С. Формування та розвиток умінь міжкультурної комунікації у майбутніх економістів / Л.С. Касьянова, О.І. Овчіннікова, Л.Є. Гасанова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 68-73. – ISSN 2411-5983
1487891
  Голосніченко Д. Формування та розподіл повноважень за римським публічним правом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 9-14.
1487892
  Шинальський О.І. Формування та становлення правового підгрунтя покарань у середні віки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 65-70
1487893
  Вернюк Ярослава Степанівна Формування та становлення фольклористики Волині у 19 -поч. 20 ст. : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.07 / Вернюк Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1487894
  Коломієць Т. Формування та сучасний стан колекції родини Bromeliaceae Juss. у захищеному ґрунті ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо таксономічного та кількісного складу колекції родини Bromeliaceae Juss. Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зазначено основні джерела надходження рослин і напрями ...
1487895
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1487896
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1487897
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1487898
  Олійник Г.Ю. Формування та управління реєстром майна залізничної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 57-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1487899
  Бойко Ф. Формування та функціонування інституту права власності у Галичині в складі польського королівства (1349–1569 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 32-38. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1487900
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Яковенко О.І. ; КНУТШ. – Киев, 2008. – 234л. + Додатки : л.1-184. – Бібліогр. : л.199-234
1487901
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Яковенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1487902
  Коцан Р.І. Формування та функціонування радянсько-польського кордону у 1921-1939 роках : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Коцан Роман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
1487903
  Галян О.В. Формування та функціонування фізичних термінів у французькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Галян Оксана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 18 с.
1487904
  Галян О.В. Формування та функціонування фізичних термінів у французькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Галян Оксана Віталіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2018. – 228 арк. – Додатки: арк. 202-228. – Бібліогр.: арк. 6-7, 176-201 та в додатках: с. 227-228
1487905
  Фоміна Т. Формування тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій ОСББ / Т. Фоміна, О. Пугаченко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 82-92. – ISSN 2410-0919
1487906
  Литвиненко Г.С. Формування творчого стилю О.Довженка та відображення народної культури у його творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 104-106. – Бібліогр.: С. 106
1487907
  Білозуб Л.М. Формування творчої активності майбутніх дизайнерів в освітньому середовищі університету.. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 76-81. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1487908
  Хабірова Л.І. Формування творчої ініціативи підлітків у процесі розв"язання учбових задач : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Хабірова Лариса Ігорівна ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1487909
  Кашшай О.С. Формування творчої особистості художника Антона Кашшая у кінці 1920-1940-х рр.: мистецька освіта, естетичне становлення // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 58-61. – ISSN 2520-6419


  "Стаття присвячена дослідженню раннього етапу життя художника Антона Кашшая, зокрема, формуванню його творчої особистості та естетичних поглядів в контексті соціальнокультурної та суспільної ситуації на Закарпатті".
1487910
  Киричевська Л.П. Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 115-121. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1487911
  Колотуха О.В. Формування тезаурусу географії спортивного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 3-14. – ISSN 2308-135X


  Мета дослідження полягає у аналізі процесу формування тезаурусу географії спортивного туризму як сукупності наукових термінів, категорій, концептів про просторові аспекти спортивного туризму, які презентують його теоретичне (концептуальне) оформлення. ...
1487912
  Тур О.М. Формування теоретико-методологічних основ стандартизації науково-технічної термінології // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 29-38. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено дискусію стосовно доцільності й ефективності стандартизації як способу внормування термінології. Така діяльність спрямована на визначення єдиної форми термінологічної одиниці, за якою закріплюється певне значення і яка фіксується в ...
1487913
  Грищук М.В. Формування теоретичних концепцій розвитку місцевого самоврядування українськими вченими у період XIX та початку XX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 716-719. – ISSN 1563-3349
1487914
  Мехович С.А. Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства / С.А. Мехович, М.О. Ткаченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 290-297 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
1487915
  Нахаєва Я.М. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін / Я.М. Нахаєва, М.О. Сокол, Т.І. Горпініч // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 160-163
1487916
  Стецик С. Формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики засобами дистанційного навчання на прикладі вивчення ними основ сучасної електроніки / С. Стецик, К. Ільніцька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 174-181. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "Автори розглядають технології дистанційного навчання як ефективний засіб формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики. У статті показані способи формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі розв’язування ...
1487917
  Мінаєв О. Формування технічної освіти на сучасному етапі розвитку освітянсько-наукового простору / Бесіду віл В. Карасьов // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-39. – ISSN 1682-2366


  Бесіда з ректорм Донецького нац. тех. ун-ту Олександром Мінаєвим
1487918
  Філіпова Н.П. Формування технологічних комплексів на родовищах блочного облицювального каменю // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 172-181. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1487919
  Колюх В. Формування трипартійної системи в Україні: передумови й перспективи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 18-20.
1487920
  Кавун М.П. Формування трубчастих структур печінки у новонароджених людини // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 79-81. – ISSN 1727-0847
1487921
  Римаренко В.Є. Формування трудових навичок в учнів / В.Є. Римаренко. – К., 1961. – 55с.
1487922
  Петренко І.М. Формування трудових навичок і сільськогосподарських знань в учнів церковнопарафіяльних шкіл лівобережних українських губерній в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 57-60. – ISSN 2076-1554
1487923
  Благодир Ю. Формування трудових ресурсів села // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.90-97
1487924
  Криклій А.С. Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.01.01- економічна теорія / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 532л. + Додатки: л. 462-532. – Бібліогр.: л. 421-462
1487925
  Криклій Артур Станіславович Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Криклій А.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 59 назв
1487926
  Ващенко О.В. Формування трудового потенціалу регіону // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 147-148. – ISBN 978-617-7069-75-8
1487927
  Тарасюк Н.М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 308, [4] арк. – Додатки: арк. 235-308, [4]. – Бібліогр.: арк. 195-234
1487928
  Тарасюк Н.М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
1487929
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної імпровізації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1487930
  Томашевська А.Ю. Формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Томашевська Агнесса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1487931
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 238, [3] арк. – Додатки: арк. 215-238, [3]. – Бібліогр.: арк. 9-10, 187-214 та в додатках: арк. 236-237
1487932
  Сем"ян Н.В. Формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читання засобами поетичного твору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сем"ян Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1487933
  Шафранський В.В. Формування у студентів здорового способу життя засобами спортивно-оздоровчого туризму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 56-59. – ISSN 1810-2131
1487934
  Спічка А.Г. Формування у студентів іншомовної лексичної компетенції // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 141-145
1487935
  Жданова Ю.Д. Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .Net Framework / Ю.Д. Жданова, С.О. Спасітєлєва, С.М. Шевченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 48-54. – ISSN 2413-1571
1487936
  Кузьменко В.В. Формування у школярів наукової картини світу в 1933-1958 рр. // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 5-27. – ISBN 978-966-2919-93-6
1487937
  Бараняк І.Є. Формування україно-німецької територіальної міграційної системи: економічні наслідки та ефекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 132-136. – ISSN 2306-6806
1487938
  Рожанська Н.В. Формування українського громадянського суспільства і гуманітарна освіта // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 72-78. – ISBN 978-966-651-760-2


  У межах зовнішньоінституційного підходу в соціології освіти виявляються основні фактори взаємодії гуманітарної освіти і громадянського суспільства в Україні. Виявлені фактори аналізуються в контексті трансформації соціальної структури українського ...
1487939
  Шовгун Н.О. Формування українського сленгу в мовленнєвій діяльності малих соціальних груп. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шовгун Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1487940
  Шевцов А. Формування української державності за умов без"ядерного статусу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 42-49. – ISSN 1819-7329
1487941
  Овсейчик Станіслава Володимирівна Формування української екологічної термінології : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Овсейчик С.В.; КНУТШ Інститут філології. – Київ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1487942
  Овсейчик Станіслав Володимирович Формування української екологічної термінології : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Овсейчик С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.197-199
1487943
  Ліннік Ю. Формування української ідентичності - виклики часу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 3-6. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
1487944
  Ситченко А. Формування української ментальності в процесі вивчення творів С.Черкасенка
1487945
  Єрмоленко С. Формування української мовної особистості // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 51-54
1487946
  Білостоцький М.О. Формування української національної ідеї та "ідеологічна індустріалізація" в СРСР у 50-х рр. XX ст. / М.О. Білостоцький, Я.М. Кунденко // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Проценко О.П., Чернієнко В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3/4. – C. 89-94. – ISSN 2073-803X
1487947
  Черкасова Л.В. Формування української релігійної свідомості: від язичництва до християнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1487948
  Приятельчук О. Формування української системи менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 87-89. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес становлення та розвитку національного українського стилю управління. Установлено, що різкий перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки привніс специфічні риси, якими характеризується як українське бізнес-середовище, ...
1487949
  Синєгуб Я.В. Формування української соціологічної термінології : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Синєгуб Ярослава Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 227 арк. – Додатки: арк. 225-227. – Бібліогр.: арк. 7, 199-224 та в додатках: арк. 225-226
1487950
  Синєгуб Я.В. Формування української соціологічної термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Синєгуб Ярослава Володимирівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1487951
  Хом"юк І.В. Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм : Монографія / І.В. Хом"юк, В.А. Петрук; МОіНУ. Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 185 с. – ISBN 966-641-094-Х
1487952
  Шарманська В.М. Формування управління підприємством в умовах становлення ринкового господарства. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01 / Шарманська В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 28л.
1487953
  Осадчук В. Формування управлінської еліти у Французькій Республійці та проблеми адміністративного реформування в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.230-236. – ISBN 966-73-53-51-Х
1487954
  Бурлаєнко Т. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 67-69
1487955
  Головко С. Формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту як психолого-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 17-35. – ISSN 2077-1827
1487956
  Бурий С.В. Формування управлінської культури майбутніх офіцерів в процесі практичної підготовки у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Бурий Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1487957
  Гладкий О.В. Формування управлінської структури промислових агломерацій: економічні, соціальні, екологічні аспекти // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 64-73. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
1487958
  Маньгора Володимир Васильович Формування уявлень про державу в учнів основної школи на уроках історії та основ правознавства // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51. – Бібліогр. в кінці ст.
1487959
  Бригинець І. Формування уявного образу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-154.
1487960
  Машкіна Л. Формування фахової компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в освітньому процесі закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 80-84. – ISSN 2308-4634
1487961
  Душечкіна Н.Ю. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів хімії у процесі інтерактивного навчання // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 60-71. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074


  "Розкрито проблему формування фахової компетентності майбутніх вчителів хімії у процесі інтерактивного навчання."
1487962
  Ляшенко О.І. Формування фізичного знання в учнів середньої школи : логіко-дидакт. основи / О.І. Ляшенко. – Київ : Генеза, 1996. – 126 с.
1487963
  Маєвський М. Формування фізичної культури особистості як головна мета фізичного виховання студентської молод // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 62-68. – ISSN 2307-4906
1487964
  Біланов О.С. Формування філософсько-правових знань майбутніх лікарів шляхом використання інформаційних технологій / О.С. Біланов, Н.О. Зінченко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 289-292. – ISSN 2077-1096
1487965
  Мицик В.В. Формування філософської та політико-правової думки про права людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 175-180.
1487966
  Алексеюк Л. Формування фінансових результатів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-40
1487967
  Рупняк Микола Ярославович Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 04. 01 / Рупняк М. Я.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
1487968
  Рупняк М.Я. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обліг і кредит / Микола Ярославович Рупняк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 218л. – Додатки л.206-218. – Бібліогр.: л.192-205
1487969
  Тархов В П. Формування фінансово-економічних механізмів постіндустріального розвитку / В П. Тархов, О.О. Хворост, А І. Лакиза // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 16-21. – (Економічні науки)
1487970
  Бутрим О.В. Формування фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку у секторі землекористування України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 47-52 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1487971
  Хлистун О.А. Формування фінансово-економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 108-112. – Бібліогр.: 11 назв
1487972
  Зінов"єв Ф.В. Формування фінансово-економічної стійкості аграрних підприємств України / Ф.В. Зінов"єв, С.Ю. Лагода // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1487973
  Гуменюк В.В. Формування фінансово й організаційно спроможних органів місцевого самоврядування в Україні / В.В. Гуменюк, Р.І. Перегуда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С.156-163
1487974
  Лещук В.П. Формування фінансового капіталу фінансово-промислових груп у ринкових умовах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 142-145. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1487975
  Шевченко О.Ю. Формування фінансової складової національної економічної безпеки в умовах глобалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто систему основних економічних факторів впливу на фінансову безпеку країни в умовах глобалізації світової економіки, викладено основні загрози даних факторів та їх позитивний вплив на економічні інтереси країни.
1487976
  Шевченко О.Ю. Формування фінансової складової національної економічної безпеки в умовах глобалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17.
1487977
  Іщенко Н.А. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
1487978
  Парфенюк А.І. Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк, Н.М. Волощук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 106-113. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
1487979
  Яковенко О. Формування фонду архівного примірника видань творів друку України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / О. Яковенко, О. Починок // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 146-155. – ISSN 2224-9516
1487980
  Король Л.В. Формування фотосинтетичного апарату гороху залежно від впливу добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 121-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1487981
  Бакай Богдана Ярославівна Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи ( на матеріалі української, російської, англійської, німецкої мов у періоди першої та другої світових воєн) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Бакай Б.Я.;КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
1487982
  Стеченко Д. Формування функціонално-галузевої структури продовольчого комплексу Волинської області / Д. Стеченко, В.С. Корчун // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 82-94
1487983
  Бакаєв М. Формування хибних спогадів як стратегія пам"яті / М. Бакаєв, А. Пугач, В. Пугач // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вак, М. Вішке, І.В. Голубович [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (28) : Пам"ять та забуття. – C. 8-19. – ISSN 2410-2601
1487984
  Рашидова С.С. Формування художніх потреб засобами художньої літератури в світлі виховання культурної особистості майбутнього педагога // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (84), ч. 2 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 212-221. – ISSN 2220-6310
1487985
  Гончаренко І.О. Формування цивілізацій А. Тойнбі у сучасному прочитанні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 190-199.
1487986
  Нешкумай А.А. Формування цілісного промислового комплексу національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Нешкумай Аліна Анатоліївна ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем. розвитку. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1487987
  Пельтек Формування цілісної системи мотивації персоналу підприємства в контексті управління прибутком підприємства / Пельтек, К.О. Капустян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 159-164. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1487988
  Синицька О.І. Формування ціннісних мотиваційних механізмів як елемент управління людськими ресурсами підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34-39.
1487989
  Андреєва Т.Т. Формування ціннісного ставлення до здоров"я дітей старшого дошкільного віку на засадах козацької педагогіки / Т.Т. Андреєва, І.В. Панченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 19-21
1487990
  Скріннік Є.А. Формування ціннісного ставлення до здоров"я студентів-медиків в умовах навчально-вихового процесу медичного ВНЗ // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 213-216. – ISSN 2079-8334


  "Визначені особливості формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя студентів-медиків в умовах навчально-виховного процесу вищого медичного навчального закладу. Розкритий зміст понять цінності здоров’я та цінності здорового ...
1487991
   Формування ціннісного ставлення до здоров"я у студентів ЗВО засобами фізичної терапії / Ю. Самодій, А. Бєсєдіна, С. Гудим, М. Гудим // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 309-319. – ISSN 2312-5993
1487992
  Ковтун М.Ф. Формування черепа і скелета кінцівок птахів в ембріогенезі / М.Ф. Ковтун, О.В. Шатковська, Ю.В. Шатковський; НАНУ, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2008. – 200с. : іл. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0709-3
1487993
  Курінна Марина Формування чеських поселень на Півдні України: чехи Північного Приазов"я (60-ті роки XIX ст. - початок XX ст.) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 65-72. – ISSN 0130-6936
1487994
  Яценко Таміла Формування читацької компетентності школярів у процесі сучасної інтерпретації творів української класичної літератури


  У статті узагальнено визначення поняття "читацька компетентність", розглянуто ефективність використання структурно-стильового аналізу під час вивчення української класичної літератури в умовах компетентнісного підходу.
1487995
  Фатма Бейоглу Формування Чорноморського регіону економічного співробітництва. : Автореф... канд. екон.наук: 08.05.03 / Фатма Бейоглу; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
1487996
  Пазюк Ю.М. Формування шару шихти з заданими характеристиками шляхом управління процесом сегрегації (на прикладі агломераційного виробництва) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 - Збагачення корисних копалин / Пазюк Ю.М. ; МОНУ, Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1487997
  Гедін М.С. Формування Я. М. Шульгіна як ученого-історика // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 170-175. – ISBN 966-614-021-7
1487998
  Жукевич І.В. Формування явних та неявних принципів права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 43-49.
1487999
  Крупка Ю. Формування ядерного законодавства України в контексті її євроінтеграції // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-75
1488000
  Злупко С. Формування, розвиток і сучасний стан економічної системології в Україні : З історії економічної думки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-83. – Бібліогр. 32 назви. – ISSN 0131-775Х
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,