Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1485001
  Святоцький О. "Українська державність: поняття, основні ознаки, символи, атрибути, витоки та етапи становлення"Символи та атрибути Української державності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 1, 12-13
1485002
  Борчук С. "Українська загальна енциклопедія" 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 50-58. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1485003
  Гершун Ю. "Українська культура перед рубіконом" / спілкувався Анатоль Левинський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 8 травня (№ 9). – С. 4-5


  Розмова з меценаткою, головою Громадської оганізації "Молодь, яка творить державу", що надає гранти талановитій українській молоді.
1485004
  Шептицький А. "Українська міграція зіграє вирішальну роль у польсько-українських відносинах / розмову вела Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 13 січня (№ 2). – С. 1, 4. – ISSN 0027-8254
1485005
  Павличко Д. "Українська пісня в світі" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 24-25


  Книга українського літературознавця Григорія Нудьги.
1485006
  Давиденко В.А. "Українська повстанча армія": шлях ганьби і злочинів / В.А. Давиденко. – К., 1989. – 47с.
1485007
  Головащенко С.І. "Українська псалтир" М.О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань до тексту // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 55-62.
1485008
  Капелюшний В. "Українська революція 1917-1921 років" у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 65-70. – ISSN 2309-9356


  У статті здійснено стислий історіографічний аналіз проблеми висвітлення Української революції 1917-1921 років у сучасних шкільних підручниках та навчальних посібниках, а також сформульовано власне бачення автором перспектив її подальшого вивчення та ...
1485009
  Капелюшний В. "Українська революція 1917–1921 років" в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 51–54. – ISSN 2309-9356
1485010
  Радишевський Р. "Українська школа" в польському романтизмі як міжнаціональна літературна формація // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 92-106. – Бібліогр.: Літ.: с.105-106; 17 п.


  У статті обгрунтовується теза про те, що феномен "української школи" в польському романтизмі становив унікальну літературну формацію українсько- польського культурно-етнічного пограніччя. Генетично черпаючи з козакофільської міфології "школа" являла ...
1485011
  Савенець А. "Українська" Шимборська: перекладність мозаїки культур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 35-45
1485012
  Грабовська Ірина Українська "жінка-лицар" між міфом і реальністю
1485013
  Комариця М. Українська "католицька критика": між етикою та естетикою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-90. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1485014
  Сторожук С.В. Українська "національна" революція ХVII ст. : міф чи реальність ? // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.243-254. – ISSN 2075-1443
1485015
  Олійник В. Українська "Одіссея", або Інтернаціоналізм чи русифікація? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)
1485016
  Полюга Л.М. Українська абстрактна лексика XIV - першої половини XVII ст. / Л.М. Полюга. – К., 1991. – 236с.
1485017
  Капічіна О.О. Українська авангардна музика в контексті семіотичного аналізу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 202-208
1485018
  Халіновська Л.А. Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування / Л.А. Халіновська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – 231, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-216. – (Студії українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.] ; 20). – ISBN 978-966-1673-35-8
1485019
  Волошин Ю. Українська автокефальна православна церква 1941-1944 : (короткий історичний довідник) / Ю. Волошин; Полтавский держ. пед. ін-тут ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999. – 51с. – ISBN 966-02-0934-7
1485020
  Галущак М. Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 174-183. – ISSN 2413-7065
1485021
  Цимбалюк-Скопненко Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи
1485022
  Салата О. Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 229-246
1485023
  Вербич С. Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутне // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – C. 28-39. – ISSN 1682-3540
1485024
  Яцків Я.С. Українська академічна періодика: стан і перспективи // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 11-17. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1485025
   Українська академія друкарства : Напрями наукових досліджень. – Львів : УАД, 2005. – 104с. – ISBN 966-322-030-9
1485026
  Полонська-Василенко Українська академія наук : Нарис історії / Полонська-Василенко; АНУ, Ін-т української археографії. – Київ : Наукова думка, 1993. – 416с. – (Пам"тки історичної думки України). – ISBN 5-12-004339-9
1485027
  Кучмаренко В.А. Українська Академія наук у 1918 - 1927 рр. / В.А. Кучмаренко, В.Г. Шмельов // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 4 (231), липень - серпень. – С. 40-47. – ISSN 0320-9466
1485028
  Набок Світлана Валеріївна Українська академія наук як чинник формування національного наукового простору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль Української академії наук у процесі формування національного наукового простору у період 1920-х рр. Автор аналізує структурні особливості цієї установи, що дозволили за короткий період об"єднати навколо академії значну частину наукової спільноти ...
1485029
  Кузнєцов Володимир Іванович Українська аналітика науки: спроба метааналізу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-50. – Бібліогр.: с. 16, 18-20, 22, 24, 28-30,. – ISSN 0235-7941
1485030
  Брюховецька Л. Українська анімація : [збірник статей] / Лариса Брюховецька, Анастасія Канівець. – Київ : Фенікс, 2018. – іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-590-1
1485031
  Потульницький В. Українська антропологія як наука // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 704-717. – (Нова серія ; вип. 18)
1485032
  Романчук В.Р. Українська аристократична традиція: національне й геололітичне значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найважливіші проблеми буття аристократичної традиції на українських землях і зв"язок між історичними структурами та сучасністю. Проводиться аналіз політичних і соціальних процесів, що виступають чинниками формування української модерної ...
1485033
  Полякова Алла Українська аристократія ХІХ ст. (за мемуарами П. Ламсдорфа-Галагана) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 219-224


  Стаття базується на іноземному рукописному матеріалі й відкриває невідомі сторінки життя та суспільно-політичної діяльності представників укр. панства XIX ст.
1485034
  Залізняк Л. Українська археологія: стан і перспективи / запитувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 14-15


  "Зараз в Інституті археології втричі більше експедицій, ніж було в радянські часи", - доктор історичних наук, професор Леонід Залізняк.
1485035
  Бездрабко В.В. Українська архівна енциклопедія : концепція та реалізація науково-видавничого продукту // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-83
1485036
  Ксеневич М.Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації : Основи українського архітектурознавства / Українська академія архітертури; Михайло Ксеневич. – Київ, 2005. – 426с. – ISBN 966-8126-69-6
1485037
  Сулима М. Українська барокова драма // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 472-485. – ISBN 966-7021-39-4
1485038
  Сулима М. Українська барокова драма та драма 1920-х років // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 2. – С. 255-267. – ISBN 966-7021-52-1
1485039
  Крекотень В. Українська барокова проза // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 333-443. – ISBN 966-7021-39-4
1485040
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie. Bd. 3 / видає Бібліографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 3)
Т. 3 : (Роки 1892-1893). – 1911. – 290 с. – Примірник за інв. № 108876 дефектний, бракує стор. 241-290
1485041
  Лазарєва О. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 23-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автори визначають основні віхи становлення Української бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі. Розкриваючи подекуди трагічні сторінки історії бібліотеки, яка була майже знищена фашистами під час Другої світової війни, дослідники докладно зупиняються на ...
1485042
  Моісєєва С. Українська бібліотечна асоціація: регіональний аспект / С. Моісєєва, Я. Сошинська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 43-46. – ISSN 2518-7341
1485043
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. – Київ
Вип. 1. – 1996
1485044
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. – Київ
Вип. 2. – 1999
1485045
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
Вип. 4. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1485046
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 1996-. – ISSN 2520-2855
Вип. 15. – 2017. – 382, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1485047
  Зелінська А.А. Українська біографічна книга: формування ринку та видавничої культури (на матеріалі видань 2005 - 2017 рр.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Зелінська Анастасія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 314 арк. – Додатки: арк. 196-314. – Бібліогр.: арк. 177-195
1485048
  Клименко Н.Ф. Українська біологічна термінологія кінця XX - початку XXI ст. : монографія / Н.Ф. Клименко ; [відп. ред.: Карпіловська Є.А.] ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 207, [5] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 200-203. – (Студії з українського мовознавства / редкол.: Гриценко (голова) [та ін.] ; 17). – ISBN 978-966-489-436-1
1485049
  Костюк Н. Українська богослужбова музична культура 1801-1916 років = The Ukrainian liturgical music culture of 1801-1916 years : (наук.-дидакт., ужитково-співочий, концерт.-виконавський і композитор. аспекти) : монографія / Наталія Костюк ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 667, [1] с. – Покажчики: с. 614-655. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 537-610 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8497-5
1485050
  Костюк Н. Українська богослужбова музична культура 1801 - 1916 років (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Костюк Наталія ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 56 назв
1485051
  Бовсунівська Т.В. Українська бурлескно-травестійна література першої половини 19 століття (в аспекті функціонування комічного) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; Т.В. Бовсунівська. – Київ : Київський університет, 2006. – 178с. – ISBN 966-594-724-9
1485052
  Зніщенко М. Українська версія УДК: від постанови уряду до перспектив її впровадження в бібліотеках України / М. Зніщенко, Л. Соляник, Н. Острікова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 33-38. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюються питання впровадження УДК у бібліотеках Київської області, порушується ряд проблем, які стоять за цим процесом.
1485053
  Івановська О.П. Українська весільна драма : міфологічні витоки, звичаєво-правові основи сімейного прававесільна драма // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 10-18. – Бібліогр.: С. 9-10
1485054
  Кухаренко О.О. Українська весільна обрядовість і сексуальна культура // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 278-287. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Доведено, що традиційні весільні дії є обрядом ініціації нареченої, присвяченим її переходу до наступного періоду життя. Центральне місце в цьому процесові посідає обряд «комори», під час якого відбувається акт дефлорації, котрий пов’язують із ...
1485055
  Стрельбицький М.П. Українська весна. Атлантидно : трикнижжя нових поезій / Михайло Стрельбицький. – Вінниця : Т.П. Барановська, 2016. – 163, [1] с. : іл. – Збірка складається з трьох циклів: Українською доброю кров"ю ; Своя маленька тепла Атлантида ; Вкраїнські трени й зонти для гідальго. – ISBN 978-617-7233-16-8
1485056
  Огієнко І.І. Українська вимова богослужбового тексту в 17 в. / І.І. Огієнко. – Варшава, 1926. – 23с.
1485057
  Черевичний Г.С. Українська вища освіта на початку ХХ ст. // Нариси історії науки і вищої освіти в Україні XX століття : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Черевичний. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – С. 54-63. – ISBN 966-7773-39-6
1485058
  Милорадович В.П. Українська відьма : нариси з укр. демонології / В.П. Милорадович. – Київ : Веселка, 1993. – 70 с.
1485059
  Птахів Семен Українська віза для Індії: далі буде? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 1. – С. 54-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1485060
  Домановський Андрій Українська візантиністика в Харківському університеті / Домановський Андрій, Пархоменко Марія // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-121
1485061
  Сегеда С.П. Українська військова преса доби Центральної Ради і творення українського війська // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 36-43
1485062
  Підмогильна Н.В. Українська військова преса: відповідність часу / Н.В. Підмогильна, А.Р. Наурузов // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – C. 62-69. – ISSN 2617-1813
1485063
  Савченко Г. Українська військова рада Гельсінгфорсу в 1917 році // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 48-52
1485064
  Романчук В. Українська військова тематика на сторінках журналу "Універсум" (1993-2018) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 38-57. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1485065
  Богуславський О. Українська військово-політична еміграція у світлі публіцистики Симона Петлюри // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 115-123


  У статті проаналізовано роль і значення публіцистики С. Петлюри у формуванні основних завдань, що стояли перед українською політичною еміграцією. Основним призначенням публіцистичної спадщини політика була пропаганда ідей єдиного політичного фронту ...
1485066
  Срібняк І. Українська військово-санітарна місія в Німеччині й таборові громади полонених українців у 1919р. / І. Срібняк, М. Срібняк // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 66-75. – ISSN 1998-4634
1485067
  Заболотнюк В.І. Українська військово-санітарна місія для справ полонених у Німеччині (1918-1920) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 21-33. – ISSN 2313-5603
1485068
  Ткаченко А. Українська віршознавча терміносистема: дискусійні аспекти // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 33-46
1485069
  Дем"яненко Б.Л. Українська влада як відображення посттоталітарних ціннісних орієнтацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 317-324. – ISBN 978-966-02-4604-1
1485070
   Українська газета. – Київ, 2000
1485071
   Українська газета. – Київ, 2001
1485072
  Тищик Б.Й. Українська Галицька Армія - Збройні сили ЗУНР // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 35-40
1485073
  Кралюк П. Українська Ганьщина, яка передувала Новоросії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 21
1485074
  Обертас О. Українська Гельсінкська Група: 30 років героїзму // Молода нація : Альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2006. – № 3 : Українська Гельсінська Група: 30 років героїзму (1976-2006) Матеріали конференції. – С. 5-16. – ISBN 966-7332-13-6
1485075
  Ведмідь Л.А. Українська Гельсінська група: історіографічний огляд / Ведмідь Л.А. – Київ : Поліграф Центр, 2005. – 22с.
1485076
  Ковальчук А. Українська Гельсінська Спілка - перша легальна державницька антикомуністична політична організація України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 6


  До 30-річчя створення УГС.
1485077
   Українська геоморфологія: стан і перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Львів, 25-26 листопада 1997р. ). – Львів : Меркатор, 1997. – 324с. – ISBN 5-7702-1237-3
1485078
  Квіт С.М. Українська геополітика: неприєднаність до життя? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглянуто геополітичні аспекти національної безпеки України, яка представлена органічною складовою частиною "середньої Європи" і покликана виконати певну ідеологічну консервативну місію у справі геополітичної консолідації нової об"єднаної Європи.
1485079
  Вербич С. Українська гідронімооснова бут- у слов"янському і неслов"янському контекстах
1485080
  Іванніков Т.П. Українська гітарна музика: жанрово-стильові ретроспекції // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 188-208. – ISSN 2522-4190


  "Гітарні твори сучасних українських композиторів розглянуті в аспекті перетворення старовинних традицій та художніх канонів різних епох. Апеляція до жанрово-стильових моделей минулого виявлена у декількох дискурсах - стилізації, присвятах, алюзії, ...
1485081
   Українська Головна Визвольна Рада : документи. – Нью Йорк : Київ : Львів : Середовище УГВР, 1994. – 64 с.
1485082
   Українська Головна Визвольна Рада / упоряд. П.Й.Потічний, М.Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – С. 1-134. – (Серія "Події і люди" ; кн. 7). – ISBN 978-966-2105-14-8
1485083
  Басун О. Українська господарська академія (Чехословаччина) - висока школа світового рівня (1922-1935 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 100-112
1485084
  Стецька І.В. Українська готична проза другої половини XIX - початку XX століття: генеза, жанрові моделі, художня специфіка : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Стецька Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1485085
  Огієнко І. Українська граматична термінологія / Іван Огієнко. – Київ : Друк. 1-ої Київськ. Дух. спілки, 1908. – 80 с. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства у Києві. К., 1908, кн. 1, с. 94–129
1485086
  Грінченко Б.Д. Українська граматка до науки читання й писання / зложив Б. Грінченко. – У Київі (Київ) : [З друк.И.И. Чоколова], 1907. – 64 с. : мал.
1485087
   Українська графіка XI - початку XX ст. : альбом. – Київ : Мистецтво, 1994. – 326, [2] с. : іл. – Зміст: Графіка рукописної книги ХІ - XVIII ст. ; Гравюра стародруків XVI-XVIII ст. ; Естамп XVII - початку XX ст. ; Книжково-журнальна графіка XIX - початку XX ст. ; Рисунок XVIII - початку XX ст. ; Прикладна графіка XVIII - початку XX ст. – ISBN 5-7715-0621-4
1485088
  Лагутенко О. Українська графіка XX століття : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Ольга Лагутенко. – Київ : Грані-Т, 2011. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-465-354-8
1485089
  Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття / Ольга Лагутенко. – Київ : Грані-Т, 2006. – 238, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 234-238 та на полях сторінок. – ISBN 966-2923-14-4
1485090
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.) : історіографія : монографія / Т.Ю. Пшеничний. – Київ : Блохін О.А., 2017. – 423, [3] с. – Резюме парал. укр, англ. - Імен. покажч.: с. 418-421. – Бібліогр.: с. 371-417. – ISBN 978-617-7419-04-3
1485091
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Пшеничний Тарас Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 436 арк. – Додатки: арк. 432-436. – Бібліогр.: арк. 14-19, 376-431 та в додатках: арк. 432-436
1485092
  Кошетар У.П. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини (1900-1939 рр.) : Навч. посібник / У.П. Кошетар; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 128с. – ISBN 966-608-495-3
1485093
  Рощина Л.О. Українська греко-католицька церква за кордоном (кін. XIX - кін. XX ст.) / Л.О. Рощина, Н.М. Романенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 53-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проведено історичний аналіз розвитку Української греко-католицької церкви за кордоном кін. ХIX - кін. XX ст. Доведено, що започаткування діяльності церкви в США, Канаді, Австралії та країнах Європи пов"язано з еміграцією українців за кордон ...
1485094
  Гуркіна С.В. Українська греко-католицька церква і Ватикан : спроби контактів у 1944-1949 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 73-90. – (Історія ; Вип. 22)
1485095
  Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква у другій половині ХХ століття: історіографічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-38. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Українська церковна історія - це масштабне поле для наукового пізнання. ХХ ст. стало своєрідним тестом на виживання та самовизначення для українських церков. Через тотальний утиск у Радянському Союзі українського національного руху, механізм репресій ...
1485096
  Задорожний П М. Українська громада в США / П М. Задорожний,
1485097
  Задорожний П М. Українська громада в США / П М. Задорожний, // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 53-62 : фото
1485098
  Мотрук С. Українська громада в Чехії: історія та сьогодення // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-48
1485099
  Буркут К. Українська дача Антона Чехова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 127/128). – С. 13


  Флігель, де жив письменник, завдяки нечисленним співробітникам сумського музею перебуває у хорошому стані.
1485100
  Драган М.Д. Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст. / М. Драган. – Київ : Наукова думка, 1970. – 203 с.
1485101
   Українська делегація взяла участь у конференції Міністрів освіти Європейський країн // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 1 : фото Л.В. Губерського


  24-25 травня 2018 року у м. Париж відбулася Конференція міністрів освіти Європейського простору вищої освіти. Від України у Конференції взяла участь делегація на чолі з Міністром освіти і науки України Л.М. Гриневич. До складу офіційної делегації ...
1485102
  Попик Володимир Українська держава - це його життя / Попик Володимир, Чапуга Степан // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 2-3. – ISSN 1814-5078
1485103
  Ідзьо Віктор Українська держава в XIII столітті і сучасна методологія українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 55-58
1485104
  Кульчицький С. Українська Держава Гетьмана Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 13 (541), 30.03 - 5.04.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
1485105
  Проданюк Ф. Українська держава і країни Четверного союзу: основні напрямки взаємовідносин // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 134-137
1485106
  Смолій В. Українська держава середини XVII століття // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 1, 10-11
1485107
  Рябошапко Леонід Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Україна послідовно прагне реалізувати європейський вимір етнонаціональної політики. Задля виконання цього завдання вона, згідно з вимогами міжнародних стандартів, виважено здійснює політико-правове регулювання етнонаціональних взаємин, формує та ...
1485108
  Вєтров Р. Українська Держава та ставлення до неї українських та російських соціалістичних партій // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 17-18
1485109
  Газін В.В. Українська держава у сфері геополітичних інтересів Речі Посполитої, Московії та Криму в 1654-1667 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Газін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1485110
  Стеценко Н. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати ставлення українських зарубіжних дослідників до Української гетьманської держави Павла Скоропадського 1918 р. The article makes an attempt to observe the attitude of the ukrainian foreign historians toward the Hetman ...
1485111
  Іванченко Р. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці 9-13 ст. : Монографія / Раїса Іванченко; Київський міжнародний університет. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський міжнародний університет, 2006. – 380с. – ISBN 966-8299-12-4
1485112
  Іванченко Р.П. Українська державність в 20-90-х рр. : Навчальний посібник / Р.П. Іванченко; МОН Украіни. Міжнар. ін-тут лінгвістики і права. – Київ : МІЛП, 2000. – 256 с. – ISBN 966-7005-30-5
1485113
  Чиж І.С. Українська державність в контексті Української революції: проекція на сучасні процеси і тенденції // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 75-78
1485114
   Українська державність у 20 столітті : Історико-політологічний аналіз. – Київ : Політична думка, 1996. – 448с. – ISBN 966-543-03-00
1485115
  Чиж І. Українська державність у контексті української революції: проекція на сучасні процеси і тенденції // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 березня (№ 11). – С. 7
1485116
   Українська державність: особливості розвитку й проблеми еволюції : Матеріали методологічного семінару. Луганськ,11-13 жовтня 1999р. – Луганськ : СУДУ, 1999. – 60с.
1485117
   Українська дивізія "Галичина" : (матеріяли до історії). – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 124, [1] с. – ISBN 978-611-01-1572-8
1485118
  Червак Б. Українська дивізія "Галичина": до питання генези і сучасної інтерпретації в енциклопедичних виданнях // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 30 жовтня (№ 20)
1485119
   Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-039-X
Т. 1 : А - Л. – 2004. – 760 с.
1485120
   Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-045-4
Т. 2 : М-Я. – 2004. – 812 с.
1485121
  Пухальська І.В. Українська дипломатія в 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 231-233
1485122
  Кот Л.М. Українська дипломатія у 1917 - 1921 рр.: історичні реалії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 196-197
1485123
  Гурвич Ф.Х. Українська дитяча література / Ф.Х. Гурвич, В.С. Савенко. – К., 1962. – 311с.
1485124
  Вовк П.В. Українська дитяча література / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1976. – 416с.
1485125
  Могила А.П. Українська діалектологія / А.П. Могила. – Львів, 1960. – 39с.
1485126
  Могила А.П. Українська діалектологія / А.П. Могила. – Київ, 1974. – 76 с.
1485127
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго, 1992-
Число 10. – 1996
1485128
  Грабовський С. Українська діаспора // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Історико-теоретичний абрис.
1485129
  Жолонко Т. Українська діаспора Азербайджану та її внесок в азербайджанську культуру // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 103-108. – ISSN 1998-4634
1485130
  Миколюк Л.Л. Українська діаспора в Австралії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 225-230. – ISSN 1729-360Х
1485131
  Олійник Ю. Українська діаспора в країнах Африки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 219-224. – ISSN 2413-7065
1485132
  Мазука Л.І. Українська діаспора в Росії: актуальні проблеми збереження національної ідентичності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С91-102.
1485133
  Кучеренко В. Українська діаспора стає ближчою / розмову вів Рижков В. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 9


  Як працює бібліотека імені Джона Маккейна в Дніпрі - її керівник Віталій Кучеренко.
1485134
  Березоруцька О.В. Українська діаспора: минуле і сьогодення / О.В. Березоруцька, О.В. Мельник // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 19-28. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  В роботі аналізується стан розвитку української діаспори та її впливу на сучасні процеси в Україні. Автори досліджують внесок закордонних українців в культу- ру, освіту та науку світу, а також можливості залучення діаспори для розвитку незалежної ...
1485135
  Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 120с.
1485136
  Особа Н.М. Українська діаспорна сатира 20-40-х років ХХ ст.: Стефан Фодчук і Яків Майданик // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 272-277. – ISSN 2520-2103
1485137
   Українська ділова і фахова мова : навч. посібник для студентів ВНЗ : [практ. посіб. на щодень] / [М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська] ; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. УНГА М.Д. Гінзбурга. – Київ : ІНКОС ; Центр навчальної літератури, 2017. – 654 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 606-654. – ISBN 978-966-364-857-6
1485138
   Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; Гінзбург М.Д. [та ін.] ; за ред. М.Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : ІНКОС ; Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с. – Бібліогр.: с. 606-654. – ISBN 966-8347-50-1
1485139
  Козлов А.В. Українська дожовтнева драматургія / А.В. Козлов. – К., 1991. – 200с.
1485140
  Богомолець О.В. Українська домашня ікона : монографія / О.В. Богомолець. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 517, [3] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-489-399-9
1485141
  Шевченко Л.І. Українська дослідницька перспектива в контексті стилістичних дискусій XVI Міжнародного конгресу славістів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 7-9. – ISSN 2311-2697


  У статті в категоріях і поняттях сучасної лінгвістики проаналізовано "стан і статус" функціональної стилістики в Україні початку ХХІ століття. Дослідницький контекст аналізу визначено зіставленням із стилістичною проблематикою ХVІ Міжнародного конгресу ...
1485142
  Бондарєва О. Українська драма "нової хвилі" як постмодерний феномен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 95-100
1485143
   Українська драматургiя : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4498-3
Т. 1. – 2008. – 864 с.
1485144
   Українська драматургiя : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4500-3
Т. 2, кн. 2. – 2008. – 832 с.
1485145
   Українська драматургія : кращі класичні твори / [ ред.: О.В. Зав"язкін, Ю.В. Жиронкіна та ін.; ілюстрації О.І. Альбрехт, С.Ю. Донець ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-481-003-3
1485146
   Українська драматургія : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4499-0
Т. 2, кн. 1. – 2008. – 800 с.
1485147
   Українська драматургія 19-20 століть: Михайло Старицький. Іван Карпенко-Карий. Іван Кочерга. – Киев : Наукова думка, 2006. – 408с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0505-9
1485148
  Грицай М.С. Українська драматургія XVII-XVIII ст. : навчальний посібник / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1974. – 200 с.
1485149
  Сулима М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. / М. Сулима; НАНУ, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант ; Стилос, 2005. – 368 с. – ISBN 966-8518-39-X
1485150
  Синявська Л.І. Українська драматургія кінця XIX - початку XX століття: комунікативні стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Синявська Леся Іванівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1485151
  Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навчальний посібник / Н.П. Малютіна. – Київ : Академвидав, 2010. – 253, [2] с. – Бібліогр.: с. 240-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-96-0
1485152
  Новиков А. Українська драматургія перших десятиліть ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 70-78
1485153
   Українська драматургія першой половини ХІХ століття : Маловидомі п"єси. – Київ : Державне видавництво дудожньої культури, 1958. – 427 с.
1485154
  Маслов С.І. Українська друкована, 1925
1485155
  Маслов С.І. Українська друкована книга XVI–XVIII століть / С.І. Маслов ; Український науковий ін-т книгознавства. – Київ : Держвидав України, 1925. – 76 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / за ред. Ю.О. Меженка ; Вип. 4)
1485156
  Жулинський Микола Українська духовна атмосфера за інтелектуальним барометром Юрія Шевельова


  Стаття написана до столітнього ювілею Ю. Шевельова (1908-2002), розкрито тему "Юрій Шевельов (Шерех) й Україна". Проаналізовано літературознавчу спадщину, зокрема й завершальний двотомник (2001) "Я-мене-мені... (і довкруги)".
1485157
   Українська душа. – Київ : Фенікс, 1992. – 127с. – ISBN 5-87534-010-Х
1485158
  Астаф"єв О. Українська екзистенціональна поезія: "смертельна" гра видимостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 85-88. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розкриваються особливості розкриття мотиву смерті в поезії українського екзистенціалізму.
1485159
  Бальцерович Л. Українська економіка: мобілізація чи демонізація? // Критика. – Київ, 2000. – Квітень, (число 4). – С. 4-5
1485160
   Українська економічна думка : хрестоматія. – Київ : Знання, 1998. – 448 с. – ISBN 5770794402
1485161
  Фещенко В.М. Українська економічна думка останньої третини XIX - початку XX ст. у контексті розвитку європейської ліберальної традиції // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 7-30. – ISSN 0320-4421


  Проаналізовано особливості розвитку маржиналізму та зародження сучасної методології аналізу економічних процесів у вітчизняній економічній думці, починаючи від розробок Київської наукової школи на чолі з М. Бунге та завершуючи працями видатних ...
1485162
  Підопригора С.В. Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: "неможлива" література : монографія / Підопригора Світлана Володимирівна ; [наук. ред.: А.Б. Гуляк, О.В. Романенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 391, [1] с. – Монографія представлена як дисертація. – Бібліогр.: с. 350-391. – ISBN 978-617-534-498-9
1485163
  Підопригора С.В. Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: "неможлива" література : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. ; 10.01.06 / Підопригора Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
1485164
  Белебеха І.О. Українська еліта / І.О. Белебеха. – Харків : Березіль, 1999. – 346с. – ISBN 966-95620-3-1
1485165
  Сухомозський М. Українська еліта в Болгарії / М. Сухомозський, Н. Аврамчук // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 80-87
1485166
  Горєлов М.Є. Українська еліта за В.Липинським і Д. Донцовим // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 205-212. – ISBN 966-7769-54-2
1485167
  Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 496с. – ISBN 966-363-032-9
1485168
  Сковронська І.Ю. Українська еміграційна преса США і Канади як чинник утвердження Української державності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 361-366. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1485169
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 5-10, 31-32
1485170
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 197, червень : червень. – С. 5-12
1485171
  Цимбал Т. Українська еміграція в західній Канаді: досвід філософської рефлексії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 220-227
1485172
  Даниленко О.В. Українська еміграція в Чехо-Словаччині в 1920-1930-ті pp.: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 40-42. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізується висвітлення в історичній літературі окремих аспектів життя української еміграції в Чехо-Словаччині в 1920-1930-х рр.
1485173
  Павленко В. Українська еміграція до Італії (1990 - 2010 рр.) / В. Павленко, В. Саварин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 385-393. – ISSN 2524-0137
1485174
  Нікоряк Н. Українська еміграція на межі: кінострічка Л. Осики "Камінний хрест" (1968) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 269-282. – ISSN 2306-2908


  "Історичні реалії українського суспільства актуалізують теми столітньої давнини. Зокрема, тема еміграції, надзвичайно продуктивна на межі ХІХ–ХХ ст., знайшла своє активне продовження у 60-ті ХХ ст., не менш актуальна і сьогодні. Створена В. Стефаником ...
1485175
  Боровик М. Українська еміграція та її поселення у Канаді // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1977. – Vol. 2 : Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді / М. Боровик. – С. 9-74
1485176
   Українська еміграція у польському дзеркалі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 31-32
1485177
  Наріжний Симон Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939 : Матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої / Наріжний Симон; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 272с. – ISBN 966-7018-19-9
1485178
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-162-5
Т. 1 : А-Е. – 2014. – 552, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1485179
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-163-2
Т. 2 : Е-Л. – 2014. – 544, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1485180
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-164-9
Т. 3 : Л-Н. – 2014. – 556, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1485181
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-165-6
Т. 4 : Н-Р. – 2014. – 548, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1485182
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-166-3
Т. 5 : Р-Я. – 2014. – 534, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1485183
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостиль : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06. / Мудрак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 174 л. – Бібліогр.: л. 161-174
1485184
  Губарець В.В. Українська етнічна преса Північної Америки про американо-українські стосунки у початковий період становлення нової незалежної Української держави (1991-1994). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 54-61.
1485185
  Балушок В.Г. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія / Василь Балушок; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Біла Церква : О.В. Пшонківський, 2008. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-8545-78-8
1485186
   Українська етнічність поза межами України / В. Євтух, О. Ковальчук, А. Попок, В. Трощинський // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 5-20. – ISSN 0130-6936
1485187
  Данилевич А.П. Українська етнографія та фольклористика у творчості Степана Носа (1829-1901 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Данилевич Аліса Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 237 арк. – Додатки: арк. 217-237. – Бібліогр.: арк. 185-216
1485188
  Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика : нариси : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Віталій Жайворонок; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини; [ відп. ред. Г.П. Півторак ]. – Київ : Довіра, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 249 - 261. – ISBN 978-966-507-202-7
1485189
   Українська етнологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. та ін. Гурбик; В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. Гурбик [та ін.] ; за ред. В.К. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 399. – ISBN 978-966-06-0457-5
1485190
  Антофійчук В. Українська євангельська проза ХХ століття:деякі питання поетики // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С 20-25.
1485191
  Орлова Т.В. Українська жінка в реаліях ринкової економіки : історіографічні студії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 103-108
1485192
  Михалевич І.Ю. Українська жіноча пісня: поетико-естетичний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Михалевич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк, 2018. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 213-228
1485193
  Орлова Т. Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-53. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В аспекті історіографії розглядається історія розвитку української жіночої преси від другої половини ХІХ до початку ХХІ ст. The history of the development of women"s press from the second half of the XIX till the beginning of the XXI century is ...
1485194
   Українська жіноча проза : Марко Вовчок, Наталія Кобринська, Ольга Кобилянська; [ ред. Н.Д. Кусайкіна ]. – Харків : Прапор, 2007. – 640с. – ISBN 978-966-8690-74-7
1485195
   Українська журналістика - 97 : Матеріали науково-практично конференці. – Київ : ЦВП, 1997. – 128с. – ISBN 9667181081
1485196
  Тимошик М.С. Українська журналістика в діаспорі: Велика Британія : монографія / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2021. – 510, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажчик : с. 489-500. - Зміст, резюме англ. – Бібліогр.: с. 507-510 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7821-72-2


  У пр. № 1737358 напис: Ми ніколи не зможемо осягнути Місію і Чин української національної журналістики в набутті і ствердженні Української державності без пізнання її зневаженої досі галузки в діаспорі. Бібліотеці Шевченкового університету, де ...
1485197
  Шкляр В. Українська журналістика в контексті світової // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 129-133
1485198
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ : Центр вільної преси. – ISBN 966-7181-44-8
Вип. 4. – 2000. – 117с.
1485199
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-294-186-0
Вип. 5. – 2001. – 131с.
1485200
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : Варта, 1997-. – ISBN 978-966-585-068-7
Вип. 2 (7). – 2008. – 156 с. – Поновлений 2007 року
1485201
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ : ПВП "Задруга", 1997-. – ISBN 978-966-406055-1
Вип. 3 (8). – 2008. – 135 с. – Поновлений 2007 року
1485202
  Тимошик М. Українська журналістика в лещатах московської цензури // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 114-117
1485203
  Георгієвська В. Українська журналістика в умовах багатопартійності (1917-1918 рр.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті аналізується політична ситуація на Наддніпрянській Україні в 1917 - на початку 1918 рр., стверджується вплив партій соціал-демократичного спрямування (двох фракцій РСДРП, кадетів - Партії народної свободи, есерів). Розгортають діяльність ...
1485204
  Васьків М. Українська журналістика і журналістикознавство 1920-х - поч. 1930-х років : монографія / Микола Васьків ; М-во освіти і науки ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. зв"язків із громадськістю і журналістики. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 172, [1] с. – Бібліогр.: с. 160–172. – ISBN 978-966-602-250-2
1485205
  Бочковський О.І. Українська журналістика на тлі доби / О.І. Бочковський, С. Сірополко. – Мюнхен, 1993. – 204с.
1485206
  Безсмертний В. Українська журналістика та її воєнний сегмент учора, сьогодні, завтра : До 27 річниці журналістики незалежної України / Володимир Безсмертний. – Київ : Ліра-К, 2020. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 195-199. – ISBN 978-617-7748-81-5
1485207
  Ворона Н.О. Українська журналістика та її завдання в самоідентифікації українства (за публіцистикою С. Єфремова в газеті "Рада") // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 766. – С. 62-65. – (Філологія ; Вип. 51). – ISSN 0453-8048


  С начала 1953-54 учебного года на базе журналистики Харьковского и Киевского университетов біл создан первый в Украине фак-т журналистики. Его местом дислокации Правительство опредилило Киевский университет.
1485208
  Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : Дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 408л. – Бібліогр. : л.379-408
1485209
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра : Історико-теоретичний нарис / В.І. Шкляр, О.К. Мелещенко, О.Г. Мукомела, І.С. Паримський. – Київ : КМУЦА, 1996. – 168с. – ISBN 966-7181-00-6
1485210
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. – Київ : КМУЦА. – ISBN 966-7181-38-3
Кн.3. – 1998. – 180с.
1485211
  Житарюк М. Українська журналістика: дилема вибору (канал комунікації чи засіб інформації?) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 78-84. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1485212
  Парубій У.Ю. Українська замовляльно-заклинальна поезія: структурно-семантичні особливості та поетика жанру : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Парубій Уляна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1485213
  Карпов В.В. Українська звитяга у символах / Віктор Карпов. – Київ : Олег Філюк, 2016. – 420, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-341. – ISBN 978-617-7122-99-8
1485214
  Карпов В.В. Українська звитяга у символах / Віктор Карпов. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 420, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-341. – ISBN 978-617-7122-99-8
1485215
  Ткач М.М. Українська звичаєва культура : монографія / Микола Ткач ; М-во освіти і науки України ; М-во культури і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 582-591. – ISBN 978-617-7507-99-3
1485216
  Ткач М.М. Українська звичаєва культура : монографія / Микола Ткач ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 582-591. – ISBN 978-617-7507-99-3
1485217
  Баран В. Українська земля і людність у великому переселенні народів / В. Баран, О. Чирков // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 245-249. – ISSN 2413-7065
1485218
  Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов"яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 2: індексований реєстр зимових мелоформ // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 8-18. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Стаття є продовженням попередньої роботи автора під тією ж назвою. Пропонується новий спосіб цифрової індексації типових мелоформ зимового (різдвяно-новорічного) циклу, поширених на території слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). ...
1485219
  Тодоров І.Я. Українська зовнішня політика в 2007 році // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 276-284. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статті розкрито основні напрями української зовнішньої політики протягом 2007 року. Було доведено, що вся зовнішньополітична діяльність держави мала суперечливий характер. Пріоритетними завданнями зовнішньої політики залишалися всебічний захист ...
1485220
  Загороднюк І. Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців / І. Загороднюк, С. Харчук // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – С. 37-66. – ISSN 2219-7516
1485221
  Кропивко І.В. Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Кропивко Ірина Валентинівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1485222
  Калантаєвська Г.П. Українська і російська національні культури в оцінюванні М. Костомарова // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 35-38. – ISBN 978-966-657-737-8
1485223
  Авраменко О. Українська ідентифікація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 93). – С. 7


  Арт-проект "Українська ідентифікація. Анатолій Криволап, Ігор Ступаченко. Розписи церкви Покрова Пресвятої Богородиці".
1485224
  Степико М.Т. Українська ідентичність у глобалізованому світі / М.Т. Степико. – Харків : Майдан, 2020. – 256, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-770-7
1485225
  Іванишин М. Українська ідентичність у тлумаченні Івана Франка
1485226
  Романчук О. Українська ідентичність: психолінгвістичні, політико-культурні та соціальні аспекти // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 104-118.


  У статті розглядаються психолінгвістичні, політико-культурні та соціальні аспекти утвердження української ідентичності. Особлива увага акцентована на визначенні першорядних мовно-інформаційних проблем, які потребують нагального розв"язання з боку ...
1485227
  Негодяєва С. Українська ідентичність: регіональні рецепції // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 120-125. – (Серія "Філологічні науки")
1485228
  Кузіна Н.В. Українська ідея в літературі ЛНВ Київського періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 101-102. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджується відображення української ідеї на сторінках Літературно-наукового вісника.
1485229
  Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова / В.А. Довгич. – Київ : НМК ВО, 1991. – 155с.
1485230
  Сепетий Д. Українська ідея: альтернативи і перспективи // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 68-91. – ISBN 966-7332-13-6
1485231
  Наливайко С.І. Українська індоаріка / Степан Наливайко. – Київ : Євшан-зілля, 2007. – 640с. – ISBN 966-8547-94-2
1485232
  Діанова Н.М. Українська інтелігенція в контексті становлення модерної нації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 189-192. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1485233
  Яковлєв І. Українська інтелігенція в протистоянні русифікаторській політиці // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 325-328с. – ISBN 978-617-7046-59-1
1485234
  Марківська Л. Українська інтелігенція Волині у просвітянському русі міжвоєнного періоду (1917-1939 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 28-32
1485235
  Гаврилюк Ю. Українська інтелігенція довоєнного Перемишля // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 28 липня (№ 30). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1485236
  Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні / Семен Підгайний. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 326с. – ISBN 978-966-518-443-0
1485237
   Українська інтелігенція під судом КГБ : матеріали з процесів В. Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 246, [1] с. – Показник імен: с. 243-246. – ISBN 978-611-01-1827-9
1485238
  Василькевич Г. Українська інтрига: св.Юрій в інтерпретації науковців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.166-177. – Бібліогр.: С. 176-177
1485239
  Гоцуляк В.В. Українська історична наука 1920 -х в оцінці Б. Крупницького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. – С. 20-26. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, О. Новицький
1485240
  Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.) / М.І. Марченко; М-во вищ. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. В.А. Дядиченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 256, [2] с.
1485241
  Кінащук О.Д. Українська історіографія міжвоєнного періоду про взаємини Війська Запорозького Низового та Росії у 1654-1775 рр. // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 77-86. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1485242
  Таран Л.В. Українська історіографія на порозі перемін // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 13-18
1485243
  Турчак О.В. Українська історіографія національного парамілітарного руху кінця XIX - початку XX ст.: проблематика та етапи досліджень // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 60-70. – ISSN 2313-5603
1485244
  Щербак Н.М. Українська історіографія польського питання в Російській імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-48. – (Історія ; вип. 54)


  Дається огляд історичних досліджень про польське питання в Україні.
1485245
  Костиря Анатолій Українська історіографія про воєнно-політичну спецоперацію СРСР в Афганістані 1979-1989 років // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Несмотря на то, что почти 20 лет назад закончилась десятилетняя военно-политическая спецоперация СССР в Афганистане, она не нашла полного освещения на страницах исторической, военной, учебной литературы. Однако за последние годы в Украине наметился ...
1485246
  Великочий В. Українська історіографія про життєдіяльність митрополита Андрея Шептицького за доби визвольних змагань 1914-1919 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 95-102. – ISSN 1728-9343
1485247
  Айтов С.Ш. Українська історіографія та журнал "Основа" як культурна система // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 165-174
1485248
  Великочий В.С. Українська історіографія церковно-релігійного життя Галичини в роки Першої світової війни // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 128-134. – (Історія ; Вип. 19)
1485249
  Журба О. Українська історіографія: від етичної до культурологічної репрезентації / О. Журба, Т. Литвинова // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 118-125
1485250
  Ящук Т. Українська історіософія як особливий різновид історико-пізнавальної діяльності : [рецензія] // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 150-153. – ISSN 0235-7941
1485251
  Кралюк П.М. Українська історіософія. Володимир Антонович та Михайло Грушевський // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 513-518. – ISBN 978-966-373-777-5
1485252
  Скороходова А. Українська історія в книзі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 7-14. – ISSN 0869-3595


  Виповнилося 70 років Національній історічній бібліотеці України.
1485253
  Пустовіт Т. Українська історія Грицька Коваленка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 6-7
1485254
  Букет Є. Українська історія з японським шармом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 11


  Книга Володимира Святненка "Самурай. Українська історія".
1485255
  Солонська Н.Г. Українська канадіана = Urrainian canadiana : анот. покажч. видань з фонду Нац. б-ки України імені В.І. Вернадського / Наталія Солонська, Галина Борисович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 171, [4] с. – До 125-річчя першого поселення українців у Канаді. - Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 153-173. – ISBN 978-966-02-8339-8
1485256
  Шадріна Т. Українська канадська література: передумови виникнення та особливості формування // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 267-275
1485257
  Фесенко Л. Українська Кармен // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 2018. – 27 липня (№ 30)


  80 років від дня народження Валентини Федорівни Калиновської (1938), української артистки балету, хореографа, балетмейстера, педагога.
1485258
  Липовецький С. Українська карта й "новий європейський порядок". Як бездержавні українці у ХХ столітті намагалися стати суб"єктом європейської політики // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
1485259
  Солод Ю. Українська класична література : конспект : підручник за програмою 9-10 класів / Юлія Солод ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий факультет. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Світло знань, 2008. – 448 с. – ISBN 966-95268-4-1
1485260
   Українська книга XVI-XVII-XVIII ст.. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – 138, [4] с. : іл. – (Труди Укр. наук. ін-ту книгознавства ; т. 1)
1485261
  Панчук Н. Українська книга в бібліотеках Закарпаття // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31
1485262
  Панчук Н. Українська книга в бібліотеках Закарпаття // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31
1485263
  Каганов І.Я. Українська книга кінця 16- 17 століть : Нариси з історії книги / І.Я. Каганов. – Харків : Вид-во Книжкової Палати УРСР, 1959. – 144с.
1485264
   Українська книга на XV Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-51
1485265
  Серебрякова Т.В. Українська книга на перехресті історії: видання періоду Української революції 1917-1921 рр. у фонді Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова : (до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.) // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 123-128. – ISBN 978-966-452-250-9
1485266
  Кравець С. Українська книжка в 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 217-219
1485267
   Українська книжка в Монреалі / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-45
1485268
  Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст. / О. Гуржій. – Київ, 1996. – 217с.
1485269
   Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань). – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – 198, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 5-7702-0775-2
1485270
  Дмитрієва О. Українська комісія Харківської громадської бібліотеки (1906-1918 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 43-46. – ISSN 2518-7341
1485271
  Савчин М. Українська конституційна традиція на тлі досвіду конституціалізму країн Центральної та Східної Європи // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 145-175. – ISBN 978-966-2075-05-2
1485272
  Щербін В"ячеслав Костянтинович Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі


  Розглянуто доробок українських дослідників у новітніх напрямках когнітивної лінгвістики та визначено їхні пріоритети, зокрема, у концептології. Здійснено спробу визначити місце концептології та концептографії в структурі сучасних уявлень стосовно ...
1485273
  Осипчук-Сковорода Українська космогонія. Сварга-Сварух! // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 298-306. – ISSN 0320-8370
1485274
  Казакевич О.М. Українська Краківська громада (1887-1907 роки) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
1485275
  Телешун С.О. Українська криза та публічна політика : теорія і практика // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 6 (123). – С.8-12
1485276
  Бандурка О. Українська кримінологія на шляху між минулим та майбутнім / О. Бандурка, О. Литвинов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1485277
  Розвадовська Лілія Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1485278
  Розвадовська Лілія Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1485279
  Розвадовська Українська культура - важливий чинник духовно-морального виховання майбутніх вчителів / Розвадовська, , Лілія // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
1485280
  Огієнко І.І. Українська культура : Академічна пpомова на одкpитті Укpаїнського Hаpоднього Унівеpситету в Київі. – Київ : Дpук. Укp. Центp. Ради, 1917. – 32 с. – Бібліогp.: Пpаці І. Огієнка: с. 4 обкл. – (Вид. Укp. військ. генеp. ком.)
1485281
  Огієнко І.І. Українська культура : Коpотка істоpія культуpного життя укpаїнського наpода: Куpс, читаний в Укpаїнськім Hаpоднім Унівеpситеті: З малюнками і поpтpетами укpаїнських культуpних діячів / Худож[ник] Д. Ільченко. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. "І. Чоколів", 1918. – 273 с. : мал., фот.


  Розд. кн.: Українська культура за давні віки; Вплив української культури на московську; Українська культура ХIХ віку; Тернистим шляхом (про кривди народові вкраїнському). В кн. також зpазки пеp. з стаpослов. "Євангелії" В. Hегалевського (1581 p.), ...
1485282
  Огієнко І. Українська культура : Коpотка істоpія культуpного життя укpаїнського наpода: Куpс, читаний в Укpаїнськім Hаpоднім Унівеpситеті: З малюнками і поpтpетами укpаїнських культуpних діячів / Худож[ник] Д. Ільченко. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського. Дpук. "І. Чоколів", 1918. – 273 с. : мал., фот.


  Розд. кн.: Українська культура за давні віки; Вплив української культури на московську; Українська культура ХIХ віку; Тернистим шляхом (про кривди народові вкраїнському). В кн. також зpазки пеp. з стаpослов. "Євангелії" В. Hегалевського (1581 p.), ...
1485283
  Огієнко І. Українська культура : Коротка історія культурного життя українського народа / І. Огієнко. – Репринтне відтворене видання 1918 року. – Київ : Абрис, 1991. – 272с. – ISBN 5-7707-1680-0
1485284
  Огієнко І. Українська культура : коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – Київ : Довіра, 1992. – 144с. – ISBN 5-7707-2055-7
1485285
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1995
1485286
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1996
1485287
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1997
1485288
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1998
1485289
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1999
1485290
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2000
1485291
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2001
1485292
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2001
1485293
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2001
1485294
  Огієнко І. Українська культура / Іван Огієнко ; упоряд., авт. передмови та комент. М.С. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 342 с. – (Серія 2: Зарубіжні першодруки ; Т.2). – ISBN 966-7821-06-4
1485295
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2005
1485296
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2. – 2006
1485297
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2006
1485298
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2006
1485299
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2006
1485300
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2007
1485301
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2007
1485302
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2007
1485303
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2007
1485304
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2008
1485305
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2008
1485306
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2008
1485307
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12 (987). – 2008
1485308
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ : Національне газетно-журнальне видавництво, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2018. – 70, 58 с. – Журн. - "переверт." нім. назва "Ukkajins"ka kultur"
1485309
  Сипливець С. Українська культура в художній рецепції Володимира Самійленка-поета // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
1485310
  Виткалов В. Українська культура у системі сучасної вищої освіти / В. Виткалов, О. Граб // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 1682-2366
1485311
  Щербатюк О. Українська культурна традиція: деякі механізми збереження "власного" і парадокси їх усталення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 78-84. – ISBN 966-530-115-2
1485312
  Ващенко В.С. Українська лексикологія / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1979. – 128с.
1485313
  Борисов В.А. Українська лінгвістика: з історії наукового вчення // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 35/36 (255/256). – С. 57-60
1485314
  Кононенко В.І. Українська лінгвокультурологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Віталій Кононенко. – Київ : Вища школа, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-642-365-1


  Висвітлено питання взаємодії лінгвістичних і культурологічних явищ на матеріалах творчості українських письменників. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1485315
  Чепіга Г.Г. Українська лінія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 240-247. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті автор аналізує різні підходи до оцінки значення і ролі Української захисної лінії в заселенні Південно-Східної України в науковій та довідковій літературі дорадянського, радянського і пострадянського часу, з"ясовуються причини появи протиріч ...
1485316
  Соловій В.В. Українська лірика 1990-х - 2010-х років: метрика, ритміка, строфіка, фоніка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Соловій Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1485317
  Солод Ю.Д. Українська література - 20: погляд на межі тисячоліть : Hавч. посібн.за програмою 11кл. / Ю.Д. Солод. – Вид. 2-ге, випр., доповн. – Київ : Світло знань, 1999. – 448с. – ISBN 966-95268-1-7
1485318
  Пільгук І.І. Українська література / І.І. Пільгук. – Київ, 1946. – 260с.
1485319
  Душейко П Н. Українська література / П Н. Душейко, . – К, 1958. – 176с.
1485320
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, М Б. Мізерницький, . – Київ, 1960. – 395с.
1485321
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Вид. 4-е. – Київ, 1963. – 392с.
1485322
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Київ, 1965. – 384с.
1485323
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Вид. 7-е. – Київ, 1966. – 384с.
1485324
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1970. – 752с.
1485325
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1972. – 640с.
1485326
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – Київ, 1983. – 448с.
1485327
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1984. – 448с.
1485328
  Грицай М.С. Українська література : Підручник для учнів / М.С. Грицай, В.Я. Неділько, І.О. Ладоня. – Київ : Вища школа, 1985. – 368с.
1485329
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1987. – 367с.
1485330
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1989. – 366с.
1485331
  Лакиза М.П. Українська література : підручник для 8 класу / М.П. Лакиза, М.І. Машура, П.І. Фединець. – 12-те вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1991. – 446с.
1485332
  Гумницька А.Й. Українська література / А.Й. Гумницька, Є.М. Кучеренко. – Львов, 1993. – 288с.
1485333
  Кононенко П.П. Українська література : підручник для підготовки молодших спеціалістів / П.П. Кононенко, М.І. Дубина, І.О. Ладоня. – 2е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 488 с. – ISBN 5-11-003576-8
1485334
  Бернадська Н.І. Українська література / Н.І. Бернадська, С. Задорожна. – Київ : Фемина, 1995. – 150с. – (Старшокласникам і абітурієнтам)
1485335
   Українська література : Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня - 3 вересня 1990 р.). – Київ : Обереги, 1995. – 320с. – ISBN 5-8104-0055-8
1485336
  Задорожна С.В. Українська література / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ, 1996. – 233с.
1485337
  Степанишин Б.І. Українська література : Підруч. для 9 кл. / Б.І. Степанишин. – 4-е вид., перераб. і допов. – Київ : Освіта, 1997. – 336с. – ISBN 9660400063
1485338
   Українська література : Усна народна творчість. Літ. процес 70-90-х. р. ХІХст. Хрест. для 10 кл. – Донецьк : БАО, 1998. – 462с. – ISBN 966-548-133-9
1485339
   Українська література : Літ. процес кінця ХІХ-поч.ХХст. Хрест. для 10 кл. – Донецьк : БАО, 1998. – 448с. – ISBN 966-548-138-Х
1485340
   Українська література : письмовий та усний екзамен / Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, С.П. та ін. Денесюк; [Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, С.П. Денисюк та ін.]. – Київ : Вирій. Магістр-S, 1998. – 383, [1] с. – ISBN 966-7295-04-4
1485341
   Українська література : Скорочена хрестоматія для 11 кл. згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 1999. – 192с. – ISBN 966-548-164-9
1485342
   Українська література : Скорочена хрестоматія для 9 кл. – Донецьк : БАО, 2000. – 176с. – ISBN 966-548-184-3
1485343
   Українська література : Універсальна хрестоматія. 5 -11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-74-2
Том 2. – 2000. – 544с.
1485344
   Українська література : хрестоматія : для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : ЛДЛ, 2003. – 896с. – ISBN 966-96049-2-3
1485345
   Українська література : Тести 5-12 класи абітурієнту : посібник. – Київ : Академія, 2007. – 336 с. – ISBN 966-580-211-9
1485346
   Українська література : тести. 5-12 класи: абітурієнту: посібник / автори-укладачі: Н.І. Бернадська, Г.О. Усатенко. – Київ : Академія, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-580-255-6
1485347
  Жулинський М.Г. Українська література : (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури , 9 клас) / М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк
1485348
  Дяченко С.І. Українська література : для іноземних студентів : підручник / С.І. Дяченко, О.В. П"ятецька. – Київ : Академія, 2010. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-331-7
1485349
  Лапіна А. Українська література 10-х років ХХ ст. : літературний практикум
1485350
  Уліщенко А.Б. Українська література 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети із текстами віршів для вивчення напам`ять / А.Б. Уліщенко, В.В. Уліщенко. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-19-9
1485351
   Українська література 19 століття : Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь, 2006. – 1328с. – Шифр дубл.8у(082) Укра.Доп.карт.всем каб. – ISBN 966-06-0433-5


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1485352
  Мочернюк Н.Д. Українська література 20-30-х років XX століття у взаємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.05 / Мочернюк Наталія Дмитрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 421 арк. – Бібліогр.: арк. 14-17, 372-421
1485353
  Поважна В.М. Українська література 80-90-х років ХІХ ст. в оцінці Івана Франка / В.М. Поважна; відп. ред. М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1957. – 133 с.
1485354
  Грицай М.С. Українська література XVI-XVIII ст. фольклор / М.С. Грицай. – Київ, 1969. – 116с.
1485355
   Українська література XVIII ст. : Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. – Київ : Наукова думка, 1983. – 694 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1485356
  Саєнко В.П. Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці : [дослідження, статті, есеї] / Валентина Саєнко. – Львів : Піраміда, 2016. – 868, [2] с. : табл. – Резюме англ., нім., пол., рос. мовами. - На обкл.: Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані праці. - Імен. покажч.: с. 847-861. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-443-9
1485357
  Машура М.І. Українська Література в 7 класі. Посіб. для вчителів. / М.І. Машура, М.П. Лакиза. – К., 1983. – 153с.
1485358
  Микитась В.Л. Українська література в боротьбі проти унії: Дослідження. / В.Л. Микитась. – К., 1984. – 242с.
1485359
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 1. – 1999
1485360
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
1485361
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
1485362
  Гаврилюк О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 11-16. – ISSN 0130-5263
1485363
  Яручик В. Українська література в Польщі: зародження, проблематика, новаторство // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (760/761), липень - серпень. – С. 64-69
1485364
  Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1955. – 372с.
1485365
  Нізамутдінова Яна Фаїзовна Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2008. – 181 л. – Бібліогр.: л. 163-181
1485366
  Нізамутдінова Я.Ф. Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нізамутдінова Я.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1485367
  Зборовська Н. Українська література в умовах масової культури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-51. – ISSN 0130-5263
1485368
  Мороз Л. Українська література віднині - другорядний предмет?! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 4


  "Зазначимо черговий "подвиг" чиновників від освіти: у системі ЗНО (за оголошуваними відомостями) українська література вже не є серед обов"язкових предметів."
1485369
   Українська література доби незалежності / Центр літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 13/14)


  Центр літературної творчості Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка 24 червня 2021 р. взяв участь у Науково-публіцистичній конференції, присвяченій 30-річчю заснування Національної спілки письменників України. Згадується М.К. Наєнко та Д.І. ...
1485370
  Масенко Л. Українська література і Російська імперія. Протистояння триває // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  22 грудня 2019 року на сайті «Радіо Свобода» було опубліковано статтю професора кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідного наукового співробітника Інституту української мови НАН України доктора ...
1485371
  Семенюк Г.Ф. Українська література кінця XIX - початку XX століття : навч. посібник для студентів-іноземців / Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, М.П. Ткачук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-070-3
1485372
  Жулинський М.Г. Українська література на бурхливих вітрах історії // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 223-240. – ISBN 978-966-00-0899-6
1485373
  Бабишкін О.К. Українська література на екрані : літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 199 с.
1485374
  Тарнавська Марта. Українська література на конференції канадських славістів // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.112
1485375
  Півторадні В.І. Українська література перших років революції. (1917-1923 рр.) / В.І. Півторадні. – Київ, 1968. – 160с.
1485376
   Українська література у портретах і довідках. Давня література - література ХІХ ст. : довідник. – Київ : Либідь, 2000. – 360 c. – ISBN 966-06-0147-6
1485377
  Калениченко Н.Л. Українська література ХІХ ст. : Напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 316 с.
1485378
  Шептицька Т. Українська література як вияв національного єднання // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 106-111. – ISBN 966-7060-92-6
1485379
  Яблонська О. Українська література як державна стратегія України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (758), травень. – С. 2-3
1485380
  Бугайко Т.Ф. Українська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1969. – 752с.
1485381
  Волошина Н.Й. Українська література. 5 кл. / Н.Й. Волошина. – Київ, 1992. – 303,1с.
1485382
   Українська література. Білети та відповіді.11 клас : Опорні слова на пам"ять:Вірші напам"ять:Вкладка тез відповідей. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 64с. – ISBN 966-7437-55-8
1485383
  Задорожна С.В. Українська література. Запитання і відповіді / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ : Femina, 1996. – 232 c.
1485384
   Українська література. Імена і долі письменників : Методичні поради: В 3-х частинах. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 344с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-7419-54-1
1485385
  Пільгук І.І. Українська література. Література доби розвитку капіталізму (друга половина ХІХ століття) / І.І. Пільгук. – Київ, 1948. – 228с.
1485386
  Пільгук І.І. Українська література. Література доби розвитку капіталізму (друга половина ХІХ століття) / І.І. Пільгук. – 2-е вид. – Київ
1. – 1951. – 300с.
1485387
  Богданець Н.І. Українська література. Нові імена. : Посібник-хрестоматія. 11 клас / Н.І. Богданець. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2000. – 368с. – ISBN 966-7177-81-5
1485388
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – К, 1960. – 388с.
1485389
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – Вид. 2-е. – К, 1961. – 388с.
1485390
   Українська література. Хрестоматія для 10 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 944с. – ISBN 966-548-119-3
1485391
   Українська література. Хрестоматія для 7 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 496с. – ISBN 966-548-174-6
1485392
   Українська література. Хрестоматія для 8 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 1999. – 496с. – ISBN 966-548-144-4
1485393
   Українська література. Хрестоматія для позакласного читання. 5 клас. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 160с. – ISBN 966-7177-18-1
1485394
  Шингоф І.Л. Українська література. Хрестоматія. 6 клас / І.Л. Шингоф. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 272с. – ISBN 966-7177-38-6
1485395
  Шингоф І.Л. Українська література. Хрестоматія. 7 клас / І.Л. Шингоф; За заг.ред.А.П.Загнітка. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 352с. – ISBN 966-7177-38-6
1485396
  Лакиза М.О. Українська література: для 9 кл. / М.О. Лакиза. – Київ, 1979. – 296 с.
1485397
  Кононенко П.П. Українська література: проблеми розвитку : Навч. посібник / П.П. Кононенко. – Київ : Либідь, 1994. – 336 с. – ISBN 5-325-00518-9
1485398
  Волошина Н. Українська література: хрестоматія-посібник для позакласного читання 5 клас/ упорядник Куцевол О.М. - К.: Генеза, 2007. - 320 с. : [рецензія]
1485399
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 жовтня (№ 17). – 2017. – 20 с.
1485400
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 вересня (№ 18). – 2017. – 20 с.
1485401
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 червня (№ 11). – 2018. – 20 с.
1485402
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 квітня (№ 7). – 2018. – 20 с.
1485403
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 вересня (№ 18). – 2018. – 20 с.
1485404
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 серпня (№ 16). – 2018. – 8 с.
1485405
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 червня (№ 12). – 2018. – 20 с.
1485406
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 травня (№ 10). – 2018. – 20 с.
1485407
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 березня (№ 6). – 2018. – 20 с.
1485408
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 березня (№ 4). – 2019. – 20 с.
1485409
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 серпня (№ 15). – 2019. – 20 с.
1485410
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 липня (№ 13). – 2019. – 20 с.
1485411
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 грудня (№ 24). – 2019. – 20 с.
1485412
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 листопада (№ 22). – 2019. – 20 с.
1485413
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 травня (№ 9). – 2019. – 20 с.
1485414
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 жовтня (№ 20). – 2019. – 20 с.
1485415
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 квітня (№ 7). – 2019. – 20 с.
1485416
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 березня (№ 5). – 2019. – 20 с.
1485417
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 лютого (№ 3). – 2019. – 20 с.
1485418
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 січня (№ 1). – 2019. – 20 с.
1485419
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 грудня (№ 26). – 2019. – 24 с.
1485420
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 січня (№ 2). – 2019. – 20 с.
1485421
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 квітня (№ 8). – 2019. – 20 с.
1485422
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
4 грудня (№ 24). – 2020. – 20 с.
1485423
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 листопада (№ 22). – 2020. – 20 с.
1485424
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 травня (№ 9). – 2020. – 20 с.
1485425
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 квітня (№ 7). – 2020. – 20 с.
1485426
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 вересня (№ 18). – 2020. – 20 с.
1485427
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 серпня (№ 16). – 2020. – 8 с.
1485428
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 лютого (№ 3). – 2020. – 20 с.
1485429
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 грудня (№ 25/26). – 2020. – 24 с.
1485430
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 листопада (№ 23). – 2020. – 20 с.
1485431
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 травня (№ 10). – 2020. – 20 с.
1485432
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 квітня (№ 8). – 2020. – 20 с.
1485433
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 березня (№ 6). – 2020. – 20 с.
1485434
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 лютого (№ 4). – 2020. – 20 с.
1485435
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 червня (№ 11). – 2021. – 20 с.
1485436
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 травня (№ 9). – 2021. – 20 с.
1485437
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 квітня (№ 7). – 2021. – 20 с.
1485438
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 вересня (№ 18). – 2021. – 20 с.
1485439
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 липня (№ 14). – 2021. – 20 с.
1485440
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 червня (№ 12). – 2021. – 20 с.
1485441
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 вересня (№ 19). – 2021. – 20 с.
1485442
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 лютого (№ 4). – 2021. – 20 с.
1485443
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 серпня (№ 17). – 2021. – 20 с.
1485444
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 січня (№ 2). – 2021. – 20 с.
1485445
  Тарнашинська Л.Б. Українська літературна еміграція: моделі "відсутньої присутності" в материковому письменстві // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 358-368. – ISSN 2520-2103
1485446
  Гуйванюк М. Українська літературна інтелігенція радикального спрямування у релігійному житті Галичини й Буковини (кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 31-38. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1485447
  Маковецька Н. Українська літературна казка: мовлення, творчість, духовність дитини // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 427-432. – ISBN 966-76-31-01-Х
1485448
  Бернштейн М.Д. Українська літературна критика 50-70-х років / М.Д. Бернштейн. – Київ, 1959. – 492с.
1485449
  Задорожна Л. Українська літературна критика першої половини ХІХ ст.: погляд М. Костомарова на особливість історичного формування характеру українського народу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 117-127.
1485450
  Огієнко Іван Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол // Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол / І.І. Огієнко. – Видано за допомогою В.Р. і П.О. – Варшава : Друкарня синодальна, 1930. – Т. 1. – 192 с. – (Студіїї до української граматики ; Кн. 7)
1485451
  Огієнко І.І. Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол / І.І. Огієнко. – Видано за допомогою В.Р. і П.О. – Варшава : Друкарня синодальна. – (Студіїї до української граматики / Видають Іван Огієнко та Роман Стоцький ; Кн. 7)
Т. 1. – 1930. – 520 с. – Конволют
1485452
  Плющ П.П. Українська літературна мова другої половини ХІХ початку ХХ ст., шляхи її розвитку і специфіка її / П.П. Плющ ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Український комітет славістів. – Київ : АН УРСР, 1958. – 52 с.
1485453
  Левицька М. Українська літературна мова і діалекти в потрактуванні Івана Франка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 94-101. – ISBN 966-7773-70-1
1485454
  Віхров М.. Українська луна. Як білоруські протести проти Лукашенки можуть уплинути на становище України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
1485455
   Українська любовна лірика : [любовна лірика укр. класиків] / [голов. ред. О.С. Кандиба ; художник: Олеся Вакуленко]. – Харків : Vivat, 2017. – 316, [2] с. : іл. – (Серія "Мініатюри"). – ISBN 978-617-690-360-4


  Авт. змісту: М. Чурай, С. Климовський, І. Котляревський, В. Забіла, М. Шашкевич, Т. Шевченко, К. Думитрашко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Костомаров, Л. Глібов, С. Руданський, Ю. Федькович, М. Старицький, І. Франко, Б. Грінченко, Л. Українка, М. ...
1485456
  Чеченя К. Українська лютня // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-35. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1485457
  Валявко І. Українська майстерня слова в Німеччині (з листування Ігоря Костецького та Дмитра Чижевського) / І. Валявко, О. Лазаренко // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 255-264. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
1485458
   Українська мала проза 20 століття : антологія. – Київ : Факт, 2007. – 1512с. – ISBN 978-966-359-221-3
1485459
  Рябченко М. Українська мала проза: сучасна рецепція : навч. посібник / Марина Рябченко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 180, 181-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7833-19-1
1485460
  Любовець Н.І. Українська мемуаристика XII-XVIII ст.: біографічна складова // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 51-97
1485461
  Черкашина Т. Українська мемуарно-автобіографічна проза: історія розвитку // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 43-48
1485462
  Федорчук Л. Українська ментальність у світлі філософії Григорія Сковороди та поезії Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 32-35.
1485463
  Коваль М.А. Українська ментальність як складова сучасного державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1485464
  Кучін Яніна Українська ментальність: відношення до національних меншин // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 1999-4966
1485465
   Українська минувщина : Ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – Київ : Либідь, 1993. – 256 с. – ISBN 5-325-00064-0
1485466
  Стельмащук Г. Українська мисткиня і громадська діячка з Лондона Іванна (Ася) Мащак // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 374-378. – ISSN 2225-3246
1485467
   Українська митниця - 2 : Довідник (Збірник нормативних та законодавчих документів). – Київ : Лібра, 1997. – 600с. – ISBN 966-7035-25-5
1485468
   Українська міграція до Європи та розв"язання пов"язаних із нею регіональних проблем : збірник матеріалов міжнародної наукової конференції (24 березня 2008 р., м. Тернопіль) / Національний ін-т проблем міжнарод. безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, Фонд Фрідріха Еберта ; [ упоряд. О.А. Малиновська ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 194 с. – ISBN 978-966-8474-63-7
1485469
  Гречило А.Б. Українська міська геральдика / Андрій Гречило ; Укр. геральд. товариство ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня. – Київ ; Львів : УГТ, 1998. – 191, [1] с. : іл. – Геогр. покажчик: 185-190. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-0406-X
1485470
  Войтович В.М. Українська міфологія / Валерій Войтович. – Вид. 5-те. – Київ : Либідь, 2017. – 662, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 642-663 та в кінці ст. – ISBN 978-966-06-0592-3
1485471
  Давиденко В. Українська міфологія Віталія Мовчана // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 7/8. – С. 184-188. – ISSN 0208-0710
1485472
  Єрмоленко С.Я. Українська мова - від колискової до державної // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 152-158. – ISBN 966-7348-20-2
1485473
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навчальний посібник / Г.О. Козачук. – Київ : Вища школа, 1993. – 272 с.
1485474
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підготовчих відділень вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 1995. – 272с. – ISBN 5-11-004199-7
1485475
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підгот. від-нь вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид.. стер. – Київ : Вища школа, 1997. – 272 с. – ISBN 5-11-004199-7
1485476
  Ящембська І. Українська мова - призначення і доля Любові Мацько // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.59-62. – ISSN 0130-5263
1485477
  Огієнко І.І. Українська мова : Бібліогpафічний покажчик літеpатуpи до вивчення укpаїнської мови: Поpадник студентам, вчителям і всім тим, хто бажає найкpаще вивчитись укpаїнської мови / Іван Огієнко. – Київ : Вид. Книгарні Є. Череповського ; . [Дpук. "І. Чоколов"], 1918. – 88 с. – Показчик автоpів: с. 80-86. - Бібліогр.: [Кн.] Вид-ва Книгарні Є. Череповського: с. 2 обкл. - Праці І. Огієнка: с. 4 обкл
1485478
  Карбаненко І. Українська мова : для курсантів заочної радпартшколи, заочних курсів партактиву II ступеня, вечірніх радпартшкіл і підготування до комбузів / І. Карбаненко і О. Матвійченко ; Харк. вечірній комуністичний ун-т. – Харків : Пролетарий, 1930. – 284 с.
1485479
  Бойків І. Українська мова : кн. для гуртків савоосвіти / І. Бойків, Н. Малеча. – 3-тє вид. – Москва : Центр. вид. народів СРСР, 1931. – 6, 282 с.


  Автор: Малеча Нестор Михайлович (1887-1979)
1485480
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 2-е вид. – Київ, 1960. – 191с.
1485481
  Ващенко В.С. Українська мова / В.С. Ващенко. – 2-е випр. вид. – Харків, 1961. – 351с.
1485482
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1962. – 188с.
1485483
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1963. – 188с.
1485484
  Гольденберг Л.І. Українська мова / Л.І. Гольденберг, Н.Ф. Королевич. – Київ, 1963. – 300с.
1485485
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1966. – 192с.
1485486
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1967. – 192с.
1485487
  Несмєлова Т.А. Українська мова / Т.А. Несмєлова, О.С. Дудкіна. – 4-е изд. – Київ, 1967. – 195с.
1485488
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1968. – 192с.
1485489
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 12-е изд. – Київ, 1970. – 192с.
1485490
  Бондаренко О.А. Українська мова : посібник для вступників / О.А. Бондаренко. – Київ : Вища школа, 1971. – 272 с.
1485491
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 2- ге вид. – Київ, 1972. – 248с.
1485492
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1972. – 160с.
1485493
  Блик О.П. Українська мова : 6 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 3- тє вид. – Київ, 1974. – 160с.
1485494
  Блик О.П. Українська мова : 5 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4- те вид. – Київ, 1974. – 288с.
1485495
  Медушевський А.П. Українська мова : 8 клас / А.П. Медушевський. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 127с.
1485496
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – 3-е вид. – Київ, 1975. – 128с.
1485497
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4-те вид. – Київ, 1975. – 160с.
1485498
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5-те вид. – Київ, 1975. – 288с.
1485499
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5- те вид. – Київ, 1976. – 160с.
1485500
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 6- те вид. – Київ, 1976. – 288с.
1485501
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – Київ, 1976. – 128с.
1485502
  Ющук І.П. Українська мова : Навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень вузів / І.П. Ющук. – Київ : Вища школа, 1976. – 303с.
1485503
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 4-е вид. – Київ, 1977. – 128с.
1485504
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 2-е вид. – Київ, 1979. – 240с.
1485505
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 9-те вид. – Київ, 1979. – 296с.
1485506
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1981. – 240с.
1485507
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 13-те вид. – Київ, 1983. – 304с.
1485508
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 14-те вид.перероб. – Київ, 1984. – 289с.
1485509
  Блик О.П. Українська мова : 5-6 кл. / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 17-те вид. – Київ, 1986. – 289с.
1485510
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 2-ге вид. – Київ, 1986. – 256с.
1485511
  Сокирко М.В. Українська мова / М.В. Сокирко. – вид. 15-е. – Київ, 1987. – 192с.
1485512
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1987. – 256с.
1485513
  Городівський В.М. Українська мова / В.М. Городівський, А.А. Бурдейна. – Київ, 1987. – 176с.
1485514
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник для 2-го кл. чотириріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1989. – 174 с.
1485515
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 19-те вид. – Київ, 1989. – 288с.
1485516
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 20-те вид. – Київ, 1990. – 287с.
1485517
  Плющ М.Я. Українська мова : Довідник / М.Я. Плющ, Я Н. Грипас, . – Київ, 1990. – 254с.
1485518
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 5-е вид. – Київ, 1991. – 236 с.
1485519
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 21-е вид. – Київ, 1991. – 285с.
1485520
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник ля 1-го кл. триріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1992. – 222с.
1485521
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посібник / П.П. Кононенко, Л.О. Кадомцева, Л.І. Мацько. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1992. – 224с. – ISBN 5-325-00309-7
1485522
  Русанівський В.М. Українська мова : посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 6-те вид. – Київ : Освіта, 1992. – 256 с.
1485523
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для молодших спеціалістів / І.О. Ладоня. – Київ : Либідь, 1993. – 143с. – ISBN 5-11-004165-2
1485524
  Горпинич В.О. Українська мова : підручник для педучилищ / В.О. Горпинич, В.Д. Горяний. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004117-2
Ч. 2. – 1993. – 239 с.
1485525
  Гнатюк Л. Українська мова / Л. Гнатюк, О. Кононенко. – Київ : Фемина, 1995. – 192с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7453-3
1485526
   Українська мова : навч. посіб. для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та вступників до вищ. навч. закл. України / Л.І. Мацько, Л.О. Кадомцева, П.П. Кононенко, О.М. Сидоренко; Мацько Л.М. [та ін.]. – Київ : Вирій ; Український обрій, 1995. – 272 с.
1485527
  Мацько Л.І. Українська мова : Посібник для старшокласників і абітуріентів / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 432с. – ISBN 5-325-00824-2
1485528
   Українська мова : Підр. для 8-го кл. шкіл з рос. мовою навч. / О.М. Бєляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкоа; О.М. Бєляєв, М.І. Пентилюк, Л.М Симоненкова., Т.П. Симоненкоа. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 1997. – 112 с. – ISBN 966-04-0083-7
1485529
  Вінницька В.М. Українська мова : Практич. курс грам. для студ.-іноземц. / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ. – Київ : Правда Ярославичів, 1997. – 244 с. – ISBN 966-95249-3-8
1485530
  Блик О.П. Українська мова : Для гімназій,лице в, коледжів гуманіт.профілю, шкіл (класів) з погл.вивч.укр.мови / О.П. Блик. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 9665290266
Ч. 2 : Орфоепія. Графіка. Синтаксис. – 1997. – 208 с.
1485531
  Міляновський Є. Українська мова : Синтаксис, пунктуація та розвиток зв"язного мовлення, 11 клас / Є. Міляновський, Л. Паламарчук. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 96с. – ISBN 966-562-119-Х
1485532
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів I-II рівнів акредитації / І.О. Ладоня. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 158с. – ISBN 966-642-015-5
1485533
   Українська мова : практикум : навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Шевченко, Ю; КНУТШ; Пазяк О.М., Сербенська О.А., М.І.Фурдуй, Шевченко Л.Ю. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Либідь, 2001. – 384 с. – ISBN 966-06-0197-2
1485534
  Гнатюк Л.П. Українська мова : [навч. посіб. для старшокл. та вступників до вищ. навч. закл. України] / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 255 с. – ISBN 966-7767-63-9
1485535
  Тихоша В.І. Українська мова : збірник текстів для переказів із творчими завданнями : держ. підсумкова атестація. 11 клас / В.І. Тихоша, Л.І. Урсуленко, А.І. Мовчун. – Київ : КІМО, 2004. – 190 с.
1485536
  Хон Со Гу Українська мова : початковий курс : українська мова і культура / Хон Со Гу. – Сеул : Мун уерим, 2007. – 196 с. : іл. + 1 CD-ROM. – Видання корейською мовою. – ISBN 978-89-7482-414-3
1485537
   Українська мова : тести : 5-12 класи : абітурієнту : посібник / Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська, Н.О. та ін. Руснак; [Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.] ; за ред. Н.В. Гуйванюк. – Київ : Академія, 2007. – 376 с. – ISBN 978-966-580-228-0
1485538
   Українська мова : енциклопедія. – 3-є вид., зі змінами і доп. – Київ : Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2007. – 852, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-7492-43-4
1485539
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – 3-тє вид., випр. й доп. – Харків : Школа, 2007. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1485540
  Ющук І.П. Українська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2008. – 640 с. – ISBN 978-966-06-0535-0
1485541
   Українська мова : орфографія, орфоепія : тестові завдання : навчальний посібник / М.Л.Микитин-Дружинец [ та ін. ] ; за ред. М.Л.Микитин-Дружинец. – Київ : Академія, 2009. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-292-1
1485542
  Тихоша В.І. Українська мова : 9 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 288 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (72) ; Моя методика). – ISBN 978-611-00-0374-2
1485543
  Тихоша В.І. Українська мова : 8 клас / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2009. – 272 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 10(71) ; Моя методика). – ISBN 978-966-333-990-0
1485544
   Українська мова : 9 клас / В.І.Тихоша, Г.І. Єременко, Т.І. Кучма, О.В. Рембецька. – Харків : Основа, 2009. – 336 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(68)). – ISBN 978-611-00-0394-0
1485545
  Середницька А.Я. Українська мова : самостійна підготовка до незалежного тестування : навчально-методичний посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2011. – 511с. : табл. – ISBN 978-966-346-691-0
1485546
   Українська мова : тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посібник / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; укладач О.М. Присяжнюк. – Київ : Персонал, 2016. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-02-0241-3
1485547
   Українська мова : підручник для інозем. студентів І курсу нефілол. спец. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: Н.І. Ушакова, О.М. Тростинська, О.В. Копилова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 186, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187. – ISBN 978-966-285-472-5
1485548
  Могила Ю.А. Українська мова : практикум з орфографії / Могила Ю.А. – Київ : Ліра-К, 2018. – 162, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-617-7605-63-7
1485549
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (65). – 2018. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
1485550
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (67). – 2018. – 167, [5] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1485551
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (68). – 2018. – 163, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
1485552
  Могила Ю.А. Українська мова : практикум з орфографії / Могила Ю.А. – Київ : Ліра-К, 2019. – 162, [2] с. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-617-7605-63-7
1485553
  Могила О.А. Українська мова : практикум з пунктуації : [навч. посібник] / О.А. Могила, Ю.А. Могила. – Київ : Ліра-К, 2019. – 138, [2] с. – ISBN 978-617-7748-86-0
1485554
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (69). – 2019. – 171, [5] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1485555
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (70). – 2019. – 167, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
1485556
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (72). – 2019. – 165, [5] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1485557
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (73). – 2020. – 169, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
1485558
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (75). – 2020. – 134, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1485559
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (76). – 2020. – 124, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1485560
  Черемська О.С. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник / Черемська О.С., Гайдамака Г.Г., Жовтобрюх В.Ф. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с. – ISBN 978-966-676-354-2
1485561
  Кобцев Д.А. Українська мова 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Диктанти. Посібник для термінової підготовки до екзамену з тестами екзаменаційних переказів / Д.А. Кобцев. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-21-0
1485562
  Білецька М.А. Українська мова в 2-му класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1987. – 125с.
1485563
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 1. Русизми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 20-22
1485564
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 1. Русизми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 15-17
1485565
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 2. Польонізми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1981. – Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – С. 24-26
1485566
  Одарченко П. Українська мова в Америці : II. Польонізми в мові американських українців (16) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 21-23
1485567
  Одарченко П. Українська мова в Америці : II. Польонізми в мові американських українців (17) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 19-21
1485568
  Одарченко О. Українська мова в Америці : II. Полонізми в мові американських українців (14) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 5 (387), травень : травень. – С. 25-27
1485569
  Супрун Л.В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навчальний посібник для студентів спеціальності "Журналістика": навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Супрун; МОНУ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-е вид., переробл. й доп. – Вінниця, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-621-387-0
1485570
  Пуряєва Н. Українська мова в літургійній практиці українських церков // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – C. 128-146. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1485571
  Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) = The Ukrainian language in the first half of the 20th century (1900-1941) : стан і статус / Ю. Шевельов ; transl. from the English by O. Solovey. – [Б. м.] : Сучасність, 1987. – 294 с. – (Бібліотека прологу і сучасності ; ч. 173). – ISBN 3892780005
1485572
  Шумицька Г.В. Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (77). – С. 3-19. – ISSN 1682-3540
1485573
  Януш Я. Українська мова в системі національної освіти в Україні і за її межами // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 194-197
1485574
  Паламар Л.М. Українська мова в системі освіти Республіки Молдова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 493-499
1485575
  Єрмоленко С. Українська мова в системі українознавства
1485576
  Яременко С. Українська мова в сучасному інформаційному просторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 158-160.
1485577
  Корж А.В. Українська мова в сучасному українському суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 671-676. – ISSN 1563-3349
1485578
  Литвин І.В. Українська мова в таблицях : Hавч. посібн. для серед.загальноосвіт.шкіл / І.В. Литвин, С.І. Литвин. – Київ : Експрес-об"ява, 1998. – 72 с. – ISBN 9667111172
1485579
  Данилевська О.М. Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси / Оксана Данилевська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 359, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 345-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-757-8
1485580
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 3 (99). – С. 8-11
1485581
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 4 (100). – С. 13-15
1485582
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 9-11
1485583
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 6-8
1485584
   Українська мова вимагає серйозних рішень : лист-звернення від учителів Чернігівщини
1485585
  Ганудель С. Українська мова для 8 класу основної дев"ятирічної школи / С. Ганудель та інш. – Братислава, 1964. – 150 с.
1485586
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 9-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-642-413-9
1485587
  Панасюк К. Українська мова для військовиків (до виходу в світ у національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного навчального посібника-практикуму) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 129-132. – ISSN 2078-5119
1485588
  Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх : навч. посібник / Галина Голосовська. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 207. – (Alma-mater+). – ISBN 978-966-580-471-0
1485589
  Шевчук С.В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С.В. Шевчук. – Київ : Алерта, 2017. – 476, [1] с. : іл., табл. – Слов. синонімів укр. мови: с. 438-460. – ISBN 978-617-566-437-7
1485590
   Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.О. Лисенко [та ін.] ; МОНУ ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 240 с. : іл., табл. – На тит. арк. : Українська мова для іноземців. – ISBN 978-611-01-0006-9


  Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник
1485591
   Українська мова для іноземців : (збірник вправ) / Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, Любчевська-Сокур, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха; Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О., Черепаха Л.Л. – Київ, 2002. – 174 с. – ISBN 966-7652-11-4
1485592
  Бойко Н. Українська мова з теплими історіями. Міні-посібник-практикум // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 38-88
1485593
   Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / Симоненко Т.В. [та ін.]. – Київ : Академія, 2009. – 272 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-291-4
1485594
  Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. – ISBN 978-611-01-0031-1
1485595
  Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – Київ : Знання, 2010. – 211с. – ISBN 978-966-346-688-0
1485596
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 694, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-566-030-0
1485597
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 5-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2019. – 638, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-551-0
1485598
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : підручник / Н.Я. Потелло. – Київ, 1996. – 208с. – ISBN 5-86928-087-6
1485599
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Підручник / Н.Я. Потелло. – 3-те вид.,стереотип. – Київ : МАУП, 1999. – 248с. – ISBN 5-86926-121-Х
1485600
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: підруч. / Н.Я. Потелло. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ : МАУП, 1998. – 245с. – ISBN 5-86926-121-Х
1485601
  Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1990. – 168 с.
1485602
  Пазяк О.М. Українська мова і культура мовлення : Навчальний посібник / О.М. Пазяк, Г.Г. Кисіль. – Київ : Вища школа, 1995. – 239с. – ISBN 5-11-004527-5
1485603
   Українська мова і література в Київському університеті : збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 1999. – 158, [2] с.
1485604
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (190), березень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1485605
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (191), квітень 2019. – 2019. – 64 с., включ. обкл. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1485606
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (192), травень 2019. – 2019. – 64 с., включ. обкл. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1485607
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – 2019. – 96 c. включ. обкл. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1485608
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (199), грудень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1485609
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (212), січень 2021. – 2021. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1485610
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (214), травень - червень 2021. – 2021. – 64 c. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1485611
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (216), вересень - жовтень 2021. – 2021. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1485612
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 1. – 1999. – 66 с.
1485613
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – 84 с.
1485614
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001. – 84 с.
1485615
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001. – 84 с.
1485616
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (137). – 2018. – 54 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1485617
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3 (138). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1485618
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Наш формат, 1997-
№ 6 (141). – 2018. – 64 с, включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1485619
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 2 (143). – 2019. – 52 с.
1485620
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 4 (145). – 2019
1485621
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 5 (146). – 2019
1485622
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 2 (149). – 2020. – 64, [1] с.
1485623
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 3 (150). – 2020. – 64, [1] c.
1485624
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 4 (151). – 2020. – 60 с., включ. обкл.
1485625
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 6 (153). – 2020. – 64 с.
1485626
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 1 (154). – 2021. – 64 с.
1485627
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 3 (156). – 2021. – 64, [1] с.
1485628
  Масенко Л. Українська мова і Росія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (756), березень. – С. 42-43
1485629
  Сліпушко О. Українська мова й етапи кар"єри ділової людини : Короткий словник бізнесмена / О. Сліпушко. – Київ : Криниця, 1999. – 200 с. – (Україна: новий суспільний проект). – ISBN 966-95558-7-6
1485630
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2000
1485631
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 2001
1485632
  Остролуцька Л. Українська мова міжнаціонального єднання // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Про історію Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика й та його офіційне цьогорічне відкриття, на якому був присутній і мав слово директор Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук Павло Гриценко.
1485633
   Українська мова на порозі третього тисячоліття : Міжвузівська науково-практична конференція, 23 квітня 1998 року. Програма. – Київ : Київський університет, 1998. – 7 с.
1485634
  Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 352с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-43-1
1485635
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник / А.В. Корж ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 296с. – ISBN 978-966-2183-08-5; 978-966-373-483-5
1485636
   Українська мова радянської кібернетики // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 серпня (№ 155). – С. 6


  95 років з дня народження Віктора Глушкова.
1485637
   Українська мова та література. – Київ, 2000
1485638
   Українська мова та література. – Київ
№ 1. – 2001
1485639
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Лютий (№ 3/4). – 2018. – 90 с.
1485640
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Квітень (№ 7/8). – 2018. – 90 с.
1485641
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень (№ 9/10). – 2018. – 90 с.
1485642
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 11/12). – 2018. – 90 с.
1485643
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15/16). – 2018. – 90 с.
1485644
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень (№ 1). – 2019. – 90 с.
1485645
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Лютий (№ 2). – 2019. – 90 с.
1485646
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 3). – 2019. – 90 с.
1485647
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 6). – 2019. – 90 с.
1485648
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Серпень (№ 8). – 2019. – 90 с.
1485649
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень (№ 9). – 2019. – 90 с.
1485650
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 10). – 2019. – 90 с.
1485651
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Листопад (№ 11). – 2019. – 90 с.
1485652
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень (№ 1). – 2020. – 90 с.
1485653
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 3). – 2020. – 78 с.
1485654
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7/8). – 2020. – 118 с.
1485655
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10). – 2020. – 118 с.
1485656
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Листопад - грудень (№ 11/12). – 2020. – 118 с.
1485657
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень - лютий (№ 1/2) : Фонетика, графіка й орфоепія української мови. – 2021. – 120 с.
1485658
  Русинко-Бомбик Українська мова та українське мовознавство в Чехословаччині міжвоєнної доби : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Русинко-Бомбик Любов Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Ужгород, 2019. – 246 арк. – Бібліогр.: арк. 199-246
1485659
  Мосенкіс Ю.Л. Українська мова у євразійському просторі : Трипільська генеза милозвучності та віддалені родинні зв"язки / Ю.Л. Мосенкіс. – Київ : А+С, 2006. – 222, [2] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 966-8613-16-3


  У пр. № 1723187 напис: Високошановному Григорію Фоковичу з великою повагою . Підпис автора.
1485660
  Корж А.В. Українська мова у контексті громадського дискурсу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 596-600. – ISSN 1563-3349
1485661
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мозговий : МОН Україн. – 3-є вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-610-7
1485662
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.І. Мозговий ; М-во освіти та науки України. – 4-е вид., стер. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.590-591. – ISBN 978-611-01-0110-3
1485663
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Мозговий ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 591, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-611-01-0110-3
1485664
  Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-346-590-6
1485665
  Гирич І. Українська мова як головна культурна складова українського руху // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 124-200. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1485666
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : [підручник] / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ Н. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2006. – 379 с. – ISBN 966-594-864-4
1485667
  Цуркан М.В. Українська мова як іноземна в медичних закладах вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 179-182. – ISBN 978-966-698-290-5
1485668
  Чумак В.В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навчальний посібник / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – Київ : Знання, 2011. – 632 с. – Бібліогр.: с. 629-631. – ISBN 978-966-346-793-1
1485669
  Шеремета Л.П. Українська мова як іноземна: мета і завдання курсу // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 242-244
1485670
  Любашенко О. Українська мова як мова навчання та дисципліна у вищій школі (історико-культурологічний аспект)
1485671
  Палатна В. Українська мова як предмет шкільної освіти і виховання: історико-педагогічний досвід С.Х. Чавдарова // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 99-105
1485672
  Фаріон Ірина Дмитрівна Українська мова як суспільно-креативна сила (XI - середина XIX ст.)
1485673
  Лямцев К. Українська мова як чинник національної безпеки української держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 12
1485674
  Медушевський А.П. Українська мова. 7-й клас / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1973. – 126с.
1485675
  Кобцев Д.А. Українська мова. Диктанти. Завдання. Правила. : Дидактичні матеріали / Д.А. Кобцев. – 2-ге вид., випр. – Харків : Торсінг, 2000. – 160с. – (Библиотечка школьника Ранец). – ISBN 966-7300-98-4
1485676
   Українська мова. Зовнішнє сертифікаційне тестування 2005 року // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – С. 10-22


  Бланк відповідей. Відповіді до завдань.
1485677
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 7-е вид. – Київ
Ч.1. – 1962. – 272с.
1485678
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 2-е вид. – Київ
Ч.1. – 1957. – 272с.
1485679
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 3-е вид. – Київ
Ч.1. – 1958. – 272с.
1485680
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-х класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулин. – 10-е вид. – Київ
Ч.1. – 1966. – 272с.
1485681
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-х класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулин. – 11-е вид. – Київ
Ч.1. – 1967. – 272с.
1485682
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-7-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 6-е вид. – Київ
Ч.1. – 1961. – 280с.
1485683
   Українська мова. Практикум : Практикум. – Київ : Либідь, 1990. – 224с. – ISBN 5-11-001673-9
1485684
   Українська мова. Словник-довідник / А.П. Загнітнко, В.Д. Познанська, Н.А. Митько, Т.О. та ін. Лук"янчук. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 144с. – ISBN 966-7177-61-0
1485685
  Гливінська Л.К. Українська мова. Фонетика. Орфоепія : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-171-172-2
1485686
  Кобцев Д.А. Українська мова.11 клас : Перекази: посіб. для термінової підгот. до екзам з текстами екзамен. переказів / Д.А. Кобцев. – Харків : Торсінг, 2000. – 80 с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-21-0
1485687
  Кисіль Г.Г. Українська мова: культура мовлення медика : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів / Г.Г. Кисіль, О.Ф. Чорногуз. – Київ : Медицина, 2018. – 463, [1] с. : табл. – Режим доступу: www.medpublish.com.ua. – Бібліогр.: с. 463. – ISBN 978-617-505-698-1
1485688
  Козачук Г.А. Українська мова: практикум : навчальний посібник / Г.А. Козачук. – Київ : Вища школа, 1991. – 396 с.
1485689
  Гриценко П. Українська мова: сьогодні, не завтра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 4-5


  Питання української мови в сучасному житті України залишається серед провідних.
1485690
  Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) / Д. Луспеник, Н. Сакара // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 99-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1485691
  Сопільник А.М. Українська мрія / А.М. Сопільник. – Маріуполь, 1998. – 86 с. – ISBN 9667052338
1485692
   Українська муза : Поетична антололгія (Історична хрестоматія). Од початку до наших днів / Під ред. Олекси Коваленка. – Київ
Вип. 7. – 1908. – С. 640-736
1485693
   Українська Муза : поетична антологія : (історична хрестоматія) : од початку до наших днів : [меморіал] / під ред. Олекси Коваленка. – [Репр. вид. 1908 р.]. – Київ : [б. в], 2019. – 1280 стовпців : іл., портр. – Хронол. покажчик: 1253-1256. – Бібліогр.: с. 1247-1252
1485694
  Рудницький Антін Українська музика = Ukrainian music : історико-критичний огляд / Рудницький Антін. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1963. – 406 с. : іл.
1485695
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (26). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1485696
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3 (29). – 2018. – 174, [1] с.
1485697
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (30). – 2018. – 268 с. – Резюме укр., англ. мовами
1485698
   Українська музика = Ukrainian music : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3 (37). – 2020. – 119, [1] c. – DOI: 10.33398/2224-0926-2020-3-37 - Резюме укр., англ. мовами
1485699
   Українська музика = Ukrainian music : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Б. Міланович, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (38). – 2020. – 135, [1] с. – DOI: 10.33398/2224-0926-2020-3-38 - Резюме укр., англ. мовами
1485700
  Городецька О.В. Українська музика 60-х років 20 століття у контексті цілісності епохи : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Городецька О. В.; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1485701
  Немкович О.М. Українська музикознавча наука як підсистема духовної культури: генезис та етапи становлення : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Немкович О.М.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
1485702
  Кобрин Наталія Українська музична культура Галичини в роки Першої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1485703
  Гордійчук М.М. Українська музична Ленініана / М.М. Гордійчук. – Київ, 1970. – 48с.
1485704
  Василик Світлана Українська музична нумізматика // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
1485705
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1961. – 48с.
1485706
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1965. – 139с.
1485707
  Дей О.І. Українська народна балада / О.І. Дей; Академія наук Української РСР , Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263 с.
1485708
  Бушак С. Українська народна картина "Козак Мамай" та вертепний театр // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 16-23
1485709
  Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія : (історико-етнографічне дослідження) / Л.Ф. Артюх ; АН УССР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1977. – 152, [4] с.
1485710
  Будівський П.О. Українська народна лірика про сім"ю та побут / П.О. Будівський. – К, 1993. – 128с.
1485711
  Губко О. Українська народна магія і ваше здоров"я та благополуччя / О. Губко, М. Кметь. – Нетішин : Надія, 1992. – 173 с.
1485712
  Дояр Л.В. Українська народна музика та її роль у збереженні національної культури на Криворіжжі (друга половина 40-х - початок 60-х рр. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 259-265
1485713
   Українська народна поетична творчість : підручник для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР. – Київ : Радянська школа, 1965. – 418 с.
1485714
  Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій : монографія / Л.Ф. Дунаєвська ; КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Киевский университет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-198-3
1485715
  Пиріг Р. Українська Народна Республіка і Німеччина: прелюдія міждержавних відносин (грудень 1917 - квітень 1918 рр.) // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 11-17. – ISBN 978-617-7062-24-9
1485716
  Петренко М.М. Українська Народна Республіка та Польська республіка: міжнародно-правовий дискурс (1919-1920 рр.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 362-364. – ISBN 978-617-7777-14-3
1485717
  Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка / О.Ю. Бріцина. – К., 1989. – 150с.
1485718
  Березовський І.П. Українська народна творчість / І.П. Березовський. – К, 1973. – 152с.
1485719
  Садовенко С.М. Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 46-59. – ISSN 2225-7586
1485720
  Грицай М.С. Українська народно-поетична творчість / М.С. Грицай, В.Г. Бойко, Л.Ф. Дунаєвська; За ред проф. М.С. Грицая. – Київ : Вища школа, 1983. – 360 с.
1485721
  Стріха М. Українська наука : у законі й поза законом // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-71. – ISSN 1812--514Х
1485722
  Стріха М. Українська наука на шляху до Європи здобутки, проблеми й перспективи // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/2). – С. 1, 2-3


  Підсумкова прес-конференція " Робота МОН: підсумки 2018-го/візія 2019-го".
1485723
  Стріха М. Українська наука на шляху до Європи: здобутки, проблеми і перспективи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 1, 13
1485724
  Локтєв В. Українська наука у 2025 році // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (24). – С. 49-52. – ISSN 1819-7329


  13 травня 2010 року відбулися річні Загальні збори НАН України, на яких виступив академік-секретар Відділення фізики і астрономіі акад. В.М. Локтєв. Він порушив болючи питання науково-освітньої сфери в Україні.
1485725
  Жовтянський В. Українська наука: від мудрості батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 24-31. – ISSN 1819-7329
1485726
  Габович Олександр Українська наука: від сьогоднішньої кульгавості до майбутнього параліча / Габович Олександр, Кузнєцов Володимир // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1485727
  Данилишин Б. Українська наука: шанс на відродження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 12


  "Нещодавно був учасником Загальних зборів НАН України. Враження - світ рухається вперед, а ми залишилися позаду всієї планети. Так, стан української науки відомий - він жалюгідний. Однак не писатиму про непристойно слабке фінансування наукових ...
1485728
  Хаустов В. Українська наука: як вийти з крутого піке // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 12


  "До 90-х років минулого століття наука в ієрархії професій посідала одне з почесних місць. Країна приділяла багато уваги розвитку науки, її фінансуванню, підтриманню престижності і статусу вченого. Але й наука давала відповідну віддачу - передовими ...
1485729
  Жовтянський В. Українська наука:від мудрості батьків... // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 54-64. – ISSN 1819-7329


  Кінець 1980-х рр. став періодом активної демократизації в колишньому СРСР.
1485730
  Троян В. Українська наукова діаспора: нові виклики / В. Троян, Н. Таран // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 90-94


  "У статті проаналізовано етапи формування української наукової діаспори та особливості сучасного стану цього процесу, зокрема пов’язані з військовою агресією Росії. Наведено приклади активності представників наукової діаспори США, Італії, Німеччини, ...
1485731
   Українська наукова мова (типова програма кандидатського іспиту з української мови) (Проект) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 34-35. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0130-5263
1485732
   Українська наукова школа глобалістики (лідер - акад. НАН України О.Г. Білорус) // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 328-344. – ISBN 978-966-02-8705-1
1485733
  Зернецька О. Українська наукова школа глобалістики професора О. Білоруса // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 85-89. – ISSN 0131-775Х
1485734
   Українська наукова школа фінансово-монетарного регулювання економіки (лідер - чл.-кор. НАН України А.І. Даниленко) // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 345-366. – ISBN 978-966-02-8705-1
1485735
  Гринів О. Українська націологія: ХІХ - початок ХХ століття : історичні нариси / Олег Гринів. – Львів : Світ, 2005. – 288 с. – ISBN 966-603-408-5
1485736
  Григоріїв Н.Я. Українська національна вдача / Н.Я. Григоріїв. – Винніпег ; Манітоба : Укр. вид. спілка в Канаді, 1941. – 60 с.
1485737
  Козак Р.В. Українська національна грошова одиниця // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 59-61. – (Філологічні науки ; вип. 10)
1485738
  Воропаєва Т. Українська національна еліта постколоніальної доби: громадянський вимір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 86-93. – ISSN 2520-2626


  "У статті аналізується українська національна еліта постколоніальної доби крізь призму громадянськості. В останні роки помітно зріс інтерес до елітологічної проблематики. В сучасній соціогуманітаристиці доволі часто обговорюються питання про роль еліт ...
1485739
  Білоус О. Українська національна ідентичність у контексті інформаційно-психологічної агресії // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – C. 208-211. – ISBN 978-617-7196-23-4
1485740
  Кирилюк О. Українська національна ідентичність, національна пам"ять та національна резистентність // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 226-229. – ISBN 978-617-7196-23-4
1485741
  Пелагеша Наталя Євгенїівна Українська національна ідентичність: шляхи європеїзації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 60-67
1485742
  Вовканич С. Українська національна ідея - провідна зоря // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 127-136. – ISSN 08-68-4790-12
1485743
  Піскун В. Українська національна ідея в контексті візії "і де "я"?" // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1485744
  Шестопалова Л.М. Українська національна ідея в контексті теорії держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-42
1485745
  Кочура Н. Українська національна ідея в умовах глобалізації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 117-121
1485746
  Кравченко С.І. Українська національна ідея як мета і суть праці Івана Огієнка у місячнику "Наша культура" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 766. – С. 95-97. – (Філологія ; Вип. 51). – ISSN 0453-8048


  С начала 1953-54 учебного года на базе журналистики Харьковского и Киевского университетов біл создан первый в Украине фак-т журналистики. Его местом дислокации Правительство опредилило Киевский университет.
1485747
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 7-41
1485748
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 7-24
1485749
  Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 7-23
1485750
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1998-
№ 22. – 2010
1485751
  Городинський З. Українська Національна Рада : Історичний нарис / З. Городинський. – Київ : Академія, 1993. – 140с. – ISBN 5-7707-4689-0
1485752
  Павлишин О. Українська Національна Рада як тимчасовий парламент ЗУНР // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 144-154
1485753
  Смолій В.А. Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 7 : Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / Смолій В.А., Степанков В.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-18-3
1485754
  Шевчук Л. Українська національна революція XVII ст. як складова революційних рухів Нового часу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 89-92
1485755
  Ярошинський Олег Українська національна революція середини XVII ст. - історичний феномен // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 240-242
1485756
  Рудакевич О. Українська національна стратегема початку ХХІ століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 143-159. – ISSN 2524-0137


  Українська національна стратегема початку століття. Розкрито місце і роль національної стратегеми в українській національній ідеї. Обґрунтовано положення про те, що українська національна стратегема початку ХХІ ст. містить три взаємозв"язані складові: ...
1485757
  Венгерська В. Українська нація та націотворення у ХХ - ХХІ ст.: історіографічний аспект // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 126-139
1485758
  Рудакевич О.М. Українська нація як ою"єкт наукової рефлексії // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 139-172. – (Серія "Бібліотека "АПН"). – ISSN 2518-7546
1485759
  Шор М. Українська ніч = The Ukrainian night : історія революції зблизька / Марсі Шор ; пер. Олександра Буценка. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 259, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-615-5
1485760
  Голуб О.А. Українська номенклатура в неорганічній хімії : Навчальний посібник / О.А. Голуб; МО України. КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1992. – 52с.
1485761
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 1. – 2000
1485762
  Колоїз Ж.В. Українська оказіональна деривація / Ж.В. Колоїз. – Київ : Акцент, 2007. – 311с. – ISBN 978-966-8585-15-9
1485763
  Вербич С.О. Українська ономастика в наукових і навчальних виданнях (2001-2017 рр.) // Повідомлення Української ономастичної комісії : наукове видання / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства ; Ін-т укр. мови НАН України ; редкол.: В.В. Німчук, О.П. Карпенко, В.В. Лучик [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (18). – С. 14-27. – (Серія "Бібліотека української ономастики"). – ISBN 978-617-7117-95-6
1485764
  Вербич С.О. Українська ономастична комісія напередодні 60-річного ювілею: підсумки роботи й перспективи діяльності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 61-70. – ISSN 0027-2833
1485765
  Андрущенко В. Українська освіта в європейському просторі // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 738-757. – ISBN 978-617-7631-10-0


  Проаналізовано сутність української національної системи освіти, роль її провідних представників у створенні унікальної платформи, яка має важливе значення для розвитку європейського освітнього поля.
1485766
  Кононенко П. Українська освіта і національна ідея // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 2-3.
1485767
  Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 7-29.
1485768
  Вирський Д. Українська осінь Середньовіччя: "тектонічне" XV століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 15


  ХV століття в історіописанні України традиційно залишається в затінку. Утім, воно з багатьох поглядів є ключовим в історії нашої країни, хоча концепт трьох "темних віків" - ХIV–XVI століть - і досі популярний. Це час глибинно-тектонічних зрушень на її ...
1485769
  Бевз Т. Українська партія соціалістів-революціонерів у період гетьманату // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 103-105
1485770
  Іларіон Українська патрологія // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 19-21
1485771
  Іларіон Українська патрологія // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 3 (99). – С. 20-23
1485772
   Українська патрологія. Хор Українських Святих // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 4 (100). – С. 16-20
1485773
  Іларіон Українська патрологія. Хор Українських Святих // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 20-23
1485774
  Іларіон Українська патрологія. Хор Українських Святих // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 12-20
1485775
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0367-3
Кн. 1 : X - XIX століття. – 2005. – 624 с.
1485776
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн.. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0368-1
Кн. 2 : XX століття. – 2005. – 552 с.
1485777
   Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ ім.М.П. Драгоманова
Вип. 9. – 2006. – 190с.
1485778
   Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік : покажчик літератури / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Наукова б-ка ; [ ред. кол.: Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 15. – 2008. – 471 с.
1485779
  Адаменко О.В. Українська педагогічна наука в другій половині 20 століття : Монографія / О.В. Адаменко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 704с. – ISBN 966-617-2100
1485780
  Тетеріна О. Українська перекладознавча думка другої половини XIX - початку XX століття у проекції сучасної компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 45-58. – ISSN 0236-1477
1485781
   Українська періодика: історія і сучасність : Доповіді та повідомл.друго Всеукр.науково-теоретично конфеоенці 21-22 грудня 1994 р. – Львів-Житомир, 1994. – 214с.
1485782
   Українська періодика: історія і сучасність : Доповіді та повідомл.3 Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 22-23 грудня 1995. – Львів, 1995. – 292с.
1485783
   Українська періодика: історія та сучасність : Наукова збірка:Матеріали ювілейної наукової конференції,присвяченої 70-річчю багатотиражної газети. – Харків, 1998. – 88с.
1485784
  Совтис Н. Українська пісня в польському перекладі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 142-147. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1485785
  Ідзьо Віктор Українська повстанська армія (розділ І) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 188-195
1485786
   Українська Повстанська Армія (УПА) - відповідь нескореного народу : кн.- каталог виставки / [Ігор Бігун та ін. ; під заг. ред. В. В"ятровича] ; Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.]. – Київ : К.І.С., 2019. – 63, [3] с. : іл., фот., карт. – На обкл.: Повстанці роти нацизму і комунізму. – ISBN 978-617-684-202-6
1485787
  Делеган Михайло Українська Повстанська Армія в повоєнний період у Карпатському регіоні: бандерівці - факти, домисли та легенди // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 2-3


  Відповідно до двосторонньої угоди про співпрацю Державним архівом Закарпатської області України, Інститутом суспільних наук Словацької Академії наук в Кошіце та факультетом гуманітарних наук університету Матея Бела в Банській Бистриці проведено ...
1485788
  Фігурний Ю. Українська Повстанська Армія та вітчизняні інтегральні націоналісти: дискусійні методологічні зауваження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 349-351
1485789
  Гуменюк В. Українська Повстанська Армія. Як постала, з ким і проти кого воювала УПА? // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 54-186
1485790
  Барчан В.В. Українська поезія Закарпаття 20 століття : науковий збірник / МОіНУ, Ужгородськ. нац. ун-т ; упоряд. та передм. В.В. Барчан ; редкол.: В.В. Барчан, Л.Г. Голомб, Л.З. Мороз та ін. – Ужгород : Ліра, 2004. – 250 с. – ISBN 966-7400-21-2
1485791
  Яременко В. Українська поезія першої половини XVII ст. // Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – С. 121-122. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
1485792
  Юга О. Українська політика Речі Посполитої в середині XVII ст.: періодизація, сутність та результати // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 144-154. – ISSN 2309-2262
1485793
  Добржанський О. Українська політична еліта на Буковині кінця XIX - початку XX ст. Спроба колективної характеристики на прикладі депутатів Буковинського сейму та Австрійського парламенту // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 37-43
1485794
  Крупина В. Українська політична еміграція: загальноєвропейський контекст // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
1485795
  Панчук Май Українська політична нація: соборність душ // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 36-38
1485796
  Пержун В. Українська політична нація: соціологічні виміри формування, перспективи розвитку // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 48-57. – ISSN 2224-0306
1485797
  Марценюк Л.М. Українська політична опозиція централізаторському курсу більшовиків (1918-1923рр.) / Л.М. Марценюк. – Київ : Стилос, 1997. – 32 с. – ISBN 9637257085
1485798
  Гаєвський Б.А. Українська політологія (концептуальні засади) / Б.А. Гаєвський; Міжрегіон.Акад.Управ.Персоналом. – Київ : МАУП, 1994. – 144 с. – ISBN 5-86926-055-8
1485799
   Українська полоністика з перспективи ХХІ століття // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1485800
  Сухарєва С. Українська польськомовна полемічна проза середини XVII ст.: риторичний дискурс // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті представлено риторичний вимір української польськомовної прози середини XVII ст. Звернено увагу на концептуальний тип художньої образності творів, їх барокові особливості. Проаналізовано риторику польськомовної прози середини XVII ст. ...
1485801
  Куйбіда В. Українська Помісна Церква як ціннісна делегітимація Російської імперії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 1, 4
1485802
  Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 63-71. – ISSN 1563-3349
1485803
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правова свідомість: історико-правовнй стан дослідження // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 2-29. – ISSN 1563-3349
1485804
  Бондарук Т.І. Українська правова традиція як предмет історико-правового дослідження // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 13-18. – ISSN 0869-2491
1485805
  Роїк О. Українська правописна дискусія й конференція в роках 1925-1927 // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1987. – Vol. 38, № 445, березень : березень. – С. 16-19
1485806
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правосвідомість княжої доби: республіканська чи монархічна // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 13-21. – ISSN 1563-3349
1485807
  Цапко О.М. Українська православна церква як суб"єкт державно-політичних відносин у період Гетьманату П. Скоропадського // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 304-313


  Розглядається політика уряду П. Скоропадського щодо створення української національної церкви. Аналізуються етапи даної політики та основні фактори які впливали на її формування. Ключові слова: Гетьманат, принцип паралелізму, автокефалія, українська ...
1485808
   Українська преса : хрестоматія / НАНУ ; МОНУ ; Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника ; ЛНУ ім. Івана Франка ; за ред. М.Ф. Нечиталюка. – 2-ге вид., випр., перероб. і доп. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 978-966-613-616-2; 978-966-613-617-9
Т. 3 : Преса Галичини 70 - початку 90-х років XIX ст. Кн. 1: Публіцистика Івана Франка: "Школа політичного думання" (1875 - 1893). – 2008. – 610 с.
1485809
  Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки : л.212-224. – Бібліогр. : л.189-211
1485810
  Тимошик М. Українська преса у Великій Британії: витоки, етапи становлення, джерела живлення, перші часописи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 47-73. – ISSN 2616-7948
1485811
  Власенко Вікторія Іванівна Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Дис....кандид.філолог.наук. Спеціальність 10.01.08 / Власенко Вікторія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 176л. + Додаток:л.177-180. – Бібліогр.:л.160-177
1485812
  Пасхавер О.Й. Українська приватизація: групи інтересів, причини кризи, шляхи її подолання / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва ; Центр економічного розвитку. – Київ, 2008. – 85с.
1485813
  Мельник І.А. Українська прикладна графіка кінця 19 - першої половини 20 ст.: становлення та утвердження мистецьких констант : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Мельник І.А. ; Мін-во освіти і науки України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1485814
  Виноградська Г. Українська принцеса, або Мрії посла України / Голда Виноградська ; [худож. М. Микитюк]. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 126, [2] с. : іл. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7434-43-5
1485815
  Кураєв О.О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914-1918) / О.О. Кураєв. – Київ : [б. в.], 2006. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 288-311, в прим. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-3956-4
1485816
  Вольвач П.В. Українська провесінь Криму : політична і громадська публіцистика / Петро Вольвач. – Сімферополь : Доля, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-366-225-1
1485817
  Комишанченко М.П. Українська прогресивна критика 70-х рр. XIX ст. в боротьбі за єднання двох братніх літератур / М.П. Комишанченко, доц. – Київ, 1954. – [23] с. – Відбиток з філолог. збірника № 6 , КДУ ім. Тараса Шевченко
1485818
  Комишанченко М.П. Українська прогресивна критика в боротьбі за українсько-російське літературне єднання / М.П. Комишанченко. – К., 1959. – 52с.
1485819
  Кошелівець І. Українська проза 1920 - початку 1930 років // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 78-119. – (Праці філологічної секції)
1485820
  Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190л. – Бібліогр. : л.168-190
1485821
  Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр. : 6 назв
1485822
  Легкий М. Українська проза Олекси Стороженка: рух тексту й наративний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 217-226. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1485823
  Калениченко Н.Л. Українська проза початку ХХ ст. / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1964. – 448 с.
1485824
  Степовик Д. Українська прописка Гомерові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 228, січень : січень. – С. 13-14


  Борис Тен — український поет і перекладач; колишній священик Української автокефальної православної церкви.
1485825
   Українська публіцистика : програма факультативу для учнів 10-11 класів / уклад.: Н.О. Лаврусевич, І.В. Горячок
1485826
  Поплавська Н. Українська публіцистика кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.: дуальність полемічної стратегії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 46-50.
1485827
  Булаховський Л.А. Українська пунктуація / Л.А. Булаховський. – Уфа, 1943. – 64с.
1485828
  Козленко І. Українська пунктуація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Козленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-439-167-9
1485829
  Булаховський Л Українська пунктуація (розділові знаки) / Л Булаховський. – К., 1947. – 72с.
1485830
  Сегін Л. Українська пунктуація: здобутки, проблеми, перспективи опису та кодифікації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 80-91. – ISSN 1682-3540
1485831
   Українська радянська енциклопедія. – Київ : УРЕ
Т. 1 : А - Богунці. – 1959. – 640с.
1485832
   Українська радянська енциклопедія : [у 16 т.]. – Київ : УРЕ
Т. 2 : Богуслав - Волочиськ. – 1960. – 575 с.
1485833
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ
Т. 3 : Волочіння - Данія. – 1960. – 576с.
1485834
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : УРЕ
Т. 4 : Данте - Ешелон. – 1961. – 560с.
1485835
   Українська радянська енциклопедія : в 16 т. – Київ : УРЕ
Т. 5 : Є - Італіки. – 1961. – 560с.
1485836
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 6 : Італія - Колізія. – 1961. – 576с.
1485837
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 7 : Коліївщина - Ланчин. – 1962. – 576с.
1485838
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 8 : Лань - Мащення. – 1962. – 576с.
1485839
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 9 : Маяк - Нахічевань. – 1962. – 568с.
1485840
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 10 : Находка - Патріархат. – 1962. – 576с.
1485841
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 11 : Патріотизм - Прянощі. – 1963. – 592с.
1485842
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 12 : Пряшів - Світлофор. – 1963. – 576с.
1485843
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 13 : Світлякові - Сподумен. – 1963. – 563с.
1485844
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 14 : Споживання - Тумак. – 1963. – 592с.
1485845
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 15 : Туман - Цемент. – 1964. – 591с.
1485846
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 16 : Цементація - ь. – 1964. – 632с.
1485847
   Українська радянська енциклопедія. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 17 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. – 1965. – 807с.
1485848
   Українська радянська енциклопедія : Алфавітно - предметний покажч. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1968. – 579с.
1485849
  Полковенко В.В. Українська радянська журналістика у Великій Вітчизняній війні / В.В. Полковенко. – К., 1975. – 167с.
1485850
  Грон В.В. Українська радянська історична наука 30-х pp. в оцінках вітчизняної історіографії періоду "відлиги" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 11-20. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М.Є. Слабченко, М.І. Яворський, А. Кримський, В. Іконніков
1485851
  Дорохіна Тамара Українська радянська історична наука в рецепції Олександра Оглоблина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр. в кінці ст.
1485852
   Українська радянська культура. – Харків, 1957
1485853
   Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – 259 с. – Кожна стаття має окрему тит. сторінку


  Содержание конволюта: 1. Бабійчук Р. Українська радянська культура за сорок років; 2. Миргородський П. Розвиток народної освіти на Україні; 3. Коваль Б. Вища і середня спеціальна освіта на Україні; 4. Щербань О. Досягнення вчених Української ...
1485854
  Бабійчук Р. Українська радянська культура за сорок років / Р. Бабійчук // Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – С. 7-39
1485855
  Кузик В.В. Українська радянська лірична пісня.. / В.В. Кузик. – К., 1980. – 112с.
1485856
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1978. – 328с.
1485857
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 4-е вид., змін. – К., 1983. – 326с.
1485858
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 6-е вид. – К., 1986. – 304с.
1485859
  Непорожній О.С. Українська радянська література в 10 класі / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1985. – 201с.
1485860
  Дмитерко Л. Українська радянська література в боротьбі за мир / Л. Дмитерко. – Київ, 1953. – 23с.
1485861
  Костюченко В.А. Українська радянська література для дітей / В.А. Костюченко. – К., 1984. – 155с.
1485862
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1975. – 416с.
1485863
  Заверталюк Н.І. Українська радянська література. / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ
1. – 1979. – 52с.
1485864
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – 21-е вид. – К., 1984. – 639с.
1485865
  Гольденберг Л.І. Українська радянська літературна бібліографія / Л.І. Гольденберг. – Київ, 1971. – 179 с.
1485866
  Гордійчук М. Українська радянська музика / М. Гордійчук. – К, 1957. – 46с.
1485867
  Довженко В. Українська радянська музика / В. Довженко. – Київ, 1957. – 28с.
1485868
  Адельгейм Є.Г. Українська радянська поезія : стенограмма публіч. лекції / Є.Г. Адельгейм. – Київ : АН УРСР, 1948. – 59 с.
1485869
  Миронець Н.І. Українська радянська поезія 1917-1921 рр. як джерело вивчення Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 48-54. – (Серія історії ; № 16)
1485870
  Корсунська Б.Л. Українська радянська поезія років Великої Вітчизняної війни / Б.Л. Корсунська. – К., 1973. – 166с.
1485871
  Єгоров Ю.Є. Українська Радянська Соціалістична Республіка / Ю.Є. Єгоров, А.С. Кисіль. – Київ, 1961. – 50с.
1485872
  Кисіль А.С. Українська Радянська Соціалістична Республіка / А.С. Кисіль, Ю.С. Єгорова. – Київ, 1961
1485873
  Рудь М.П. Українська Радянська Соціалістична Республіка / М.П. Рудь. – К., 1969. – 474с.
1485874
  Ляшко О.П. Українська Радянська Соціалістична Республіка / О.П. Ляшко. – Київ : Полытвидав Украъни, 1972. – 107 с. – На звор. тит. арк. назва серії: "Союзні республікі"
1485875
  Березовський І.П. Українська радянська фольклористика. Етапи розвитку і проблематика / І.П. Березовський; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; [відп. ред. О.І. Дей]. – Київ : Наукова думка, 1968. – 342, [2] с.
1485876
  Бонішко І.Т. Українська радянська художня література / І.Т. Бонішко, І.З. Райскін. – Львів, 1968. – 113с.
1485877
  Передерій В.Ф. Українська революцийно-демократична естетика / В.Ф. Передерій. – Київ, 1964. – 236с.
1485878
  Дей О.І. Українська революційно-демократична журналістика : проблема виникнення і становлення / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 492 с.
1485879
   Українська революція = The Ukrainian revolution : Документи 1919-1921. – Нью-Йорк, 1984. – 478 с. – (Джерела до новітньої історії України / Укр. вільна академія наук у США; Заг.ред. Я.Білінський, В.Омельченко, О.Федишин ; Том 2). – ISBN 0916381005
1485880
  Власюк С.О. Українська революція 1917-1921 рр. в державній політиці пам"яті сучасної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власюк Сергій Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1485881
  Завальнюк О. Українська революція 1917-1921 рр.: погляд з ХХІ століття (до 100-річчя від початку): на допомогу вчителям історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 143-148
1485882
   Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-355-019-0
1485883
  Пиріг Р.Я. Українська революція 1917–1921 років: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 45-54. – ISSN 1027-3239
1485884
  Литвин В.М. Українська революція 1917—1921 років і сучасність: незасвоєні уроки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – C. 60-73. – ISSN 1027-3239
1485885
  Кульчицький С. Українська революція 2004 р. / Станіслав Кульчицький. – Київ : Генеза, 2005. – 368с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-504-468-0
1485886
  Степанков В. Українська революція ХVІІ ст. та її історичне значення: актуальні проблеми з’ясування її сутності (методичні поради викладачам, учителям і студентам) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 68-97
1485887
  Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис : Монографія / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с. – ISBN 966-06-0130-1
1485888
   Українська революція: позиція молоді. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – 40с.
1485889
  Чалий С. Українська революція: початок шляху // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 1812--514Х
1485890
  Шемета Ю. Українська рееміграція на сторінках газетних видань УРСР 1950-1960-х років через призму біографістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 57-64. – (Історія ; вип. 4 (143)). – ISSN 1728-3817


  Своєрідним явищем повоєнного життя в УРСР стало повернення українських емігрантів. Частина сподівалася на покращення економічного становища: забезпечення стабільним заробітком і житлом. Інша частина виявляла виразні прорадянські настрої. На підставі ...
1485891
  Зборовська Н. Українська Реконкіста : Анти-роман / Ніла Зборовська. – Тернопіль : Джура, 2003. – 304с. – ISBN 966-8017-72-2
1485892
  Мельник Н. Українська рекрутська пісня: концепт смерть крізь призму ідей І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 177-183. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1485893
  Колодний А. Українська релігійна плюральність в її природі та виявах // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 186-192. – ISSN 2523-4234
1485894
  Матвієнко І. Українська рецепція англійської літературної казки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 105-107. – ISBN 978-966-600-646-5


  На прикладі казкової дилогії Льюїса Керрола "Аліса в країні Див" та "Аліса в Задзеркаллі".
1485895
  Сіра Т.В. Українська ріпанацея, або можливі шляхи подолоння екологічної кризи в Україні / Т.В. Сіра, Г. Пархоменко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – № 4. – С. 6-8
1485896
  Жулинський М.Г. Українська родина і вимушена міграція // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 159-166. – ISBN 978-966-00-0899-6
1485897
  Медвідь Л. Українська родина: витоки та сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 72-83. – ISSN 1682-2366
1485898
  Кучерук Олександр Українська Родовідна Установа (УРУ) та часопис "Рід та Знамено" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 37-39. – ISSN 1811-542Х
1485899
  Скрипник О.В. Українська розвідка : прадавні часи / Олександр Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2020. – 318, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 311-314. – ISBN 978-617-7736-50-8
1485900
  Скрипник О.В. Українська розвідка. 100 років боротьби, протистоянь, звершень / Олександр Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2019. – 341, [3] с. в картон. футлярі. – Авт. на обкл. не зазнач. - На футлярі назва: Укрїнська розвідка. Нариси з історії. – Бібліогр.: с. 335-339. – ISBN 978-617-7393-93-0
1485901
  Запорожська Д.М. Українська рок-поезія: мова, стилістичне оформлення, образи // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 170-180. – ISSN 2522-493X
1485902
  Івашків В.М. Українська романтична драма 30-80-х років XIX ст. / В.М. Івашків. – К, 1990. – 142с.
1485903
  Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 - 60-х років XIX ст. / Є.К. Нахлік; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. М.Т. Яценко]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 318 с.
1485904
  Кухаренко Л.І. Українська РСР -- складова і невід"ємна частина Радянського Союзу / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1954. – 31с.
1485905
   Українська РСР - 1982 рік = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1983. – 327с.
1485906
   Українська РСР - 1985 рік = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1986. – 384с.
1485907
  Воробйов О.І. Українська РСР на міжнародній арені / О.І. Воробйов. – Київ, 1970. – 96с.
1485908
  Черниш Н. Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 36-46. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1485909
  Білецький Ф.М. Українська сатира початку XX ст. / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ
1. – 1971. – 81с.
1485910
  Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичині другої половини 19 ст. - початку 20 ст.: еволюція художньо-образної системи : атореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський. А. В.; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1485911
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 204 л. – Додатки : л. 201-204. – Бібліогр. : л. 176-200
1485912
  Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр.: 11 назв
1485913
  Ващенко В.С. Українська семасіологія / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1981. – 68с.
1485914
  Уберман В.І. Українська система визначення , оцінювання і регулювання якості поверхневих вод та її наближення до законодавства ЄС // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 197-212. – ISSN 2522-1388
1485915
  Баран О. Українська сільська інтелігенція Галичини (кінець ХІХ ст. - 1939 р.): спроби ідентифікації // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 307-313
1485916
  Одрехівський В.В. Українська скульптура кінця ХХ - початку ХХІ століття: трансформації монументального формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Одрехівський Василь Володимирович ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1485917
  Лисенко Л. Українська скульптура межі століть // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 12-20
1485918
  Степанишин Б. Українська словесність від прадавніх часів до середини ХІХ ст. : Посібник для учнів 9 кл. загальноосвіт.шкіл, гуманіт.гімназій, ліцеів, коледжів та студ.-філол.вищ.шкіл / Б. Степанишин. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 272с. – ISBN 966-562-281-1
1485919
  Ніколаєва Н.С. Українська сміхова культура: лінгвокультурологічний аспект / Н.С. Ніколаєва, А.В. Максименко // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 16-19. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена аналізу анекдоту як культурного феномена в лінгвокультурологічній площині. Розглядається культурний концепт, що відображається у мовній свідомості як багатовимірна, розгалужена мережа знань і смислів, представлених лексичними ...
1485920
  Сергійчук В. Українська соборність : Відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 416с. – ISBN 966-7060-04-7
1485921
  Калакура Я.С. Українська соборність у координатах історичної антропології // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 47-54. – ISBN 978-617-7777-14-3
1485922
   Українська соборність: ідея, досвід, поблеми : (До 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.). – Київ, 1999. – 407 с. – ISBN 966-02-0982-7
1485923
  Омельченко Т. Українська соната для скрипки та фортепіано другої половини ХХ століття у світлі традицій і новаторства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 131-138
1485924
  Масенко Лариса Терентіївна Українська соціолінгвістика: вивчення проблем мовної політики


  У статті розглянуто праці з проблем мовної політики, опубліковані в Україні за доби незалежності, наголошено на значенні соціолінгвістичних досліджень для вирішення практичних завдань державного мовного планування.
1485925
  Вишеславський Л. Українська сповідь : поезії, проза / Леонід Вишеславський. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2004. – 326, [2] с. : іл. – Зміст включ. розд.: Українська сповідь ; Оповідання ; Альбом: люди і місця, що створили мене... – ISBN 966-7018-86-5
1485926
  Купчик О.Р. Українська СРР в системі радянської підготовки експорту більшовицької революції до країн Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-78. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається організаційна робота державних і партійних установ УСРР щодо експорту більшовицької революції до країн Європи.
1485927
  Білецький Ф.М. Українська стира кінця XIX - початку XX ст. / Ф.М. Білецький. – Дніпропетровськ, 1973. – 136с.
1485928
  Байрак М. Українська стрілецька громада в Едмонтоні 1928 - 1978 / Михайло Байрак. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 227, [2] с. – Покажч. імен: с. 215-227. – ISBN 978-611-01-1953-5
1485929
   Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : Документи і матеріяли. – Б.м. : Сучасність. – (Бібліотека прологу і сучасності ; Ч. 157)
Т. 2. – 1983. – 426с.
1485930
  Карнак А. Українська сучасна музика початку ХХІ століття: Самоідентифікація маргінесу // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 93-97
1485931
  Гавриленко В.О. Українська сфрагістика / В.О. Гавриленко. – К., 1977. – 168с.
1485932
   Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. XIX - поч. XX ст.) = Die ukrainisehe Buhne im multinationalen Kulturraum Osterreich-Ungarns (zweite Halfte des 19.- Anfang des 20. Jahrhunderts) : хрестоматія за матеріалами австр. німецькомовної преси / упоряд. та наук. комент. Роман Лаврентій. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 171, [3] с., [20] арк. фот. : іл. – Парал. тит. арк. нім. - Імен. покажчик: с. 166-171. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0363-7
1485933
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.В. Кордон. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 507 с. – ISBN 966-7938-85-9
1485934
   Українська та зарубіжна культура : підручник / [Анучина Л.В. та ін. ; за ред. В.О. Лозового] ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е. – Харків : Одіссей, 2008. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-633-734-7
1485935
  Зотов В.М. Українська та зарубіжна культура : словник культурологічних термінів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Зотов, А.В. Клімачова , В.О.Таран ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-364-776-0
1485936
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.В. Кордон. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 561-574. – ISBN 978-611-01-0015-1
1485937
  Кармадонова С. Українська та іспанська фольклорна казка про тварин: компаративний аспект // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 33-35. – (Бібліотека Інституту філології)
1485938
  Харлан О.Д. Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 348-360. – ISBN 978-966-188-008-4
1485939
  Бобков В.О. Українська та польська метрологічна фразеологія з компонентом бочка/beczka // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 80-85. – Bibliogr.: Літ.: с. 84-85; 15 назв. – ISSN 1729-360Х
1485940
  Латиш Ю. Українська та російська історіографії руху декабристів в Україні (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто українську та російську історіографії декабристського руху в Україні у 1920-1930-х рр., проаналізовано основні напрями та тенденції у дослідженні цієї теми. In the article it is investigated Ukrainian and Russian historiography of ...
1485941
  Гусарєв С.Д. Українська та російська традиції державорозуміння / С.Д. Гусарєв, Р.А. Калюжний, О.Д. Тихомиров // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-10
1485942
  Лемещенко А. Українська театральна критика початку ХХ ст. про польські вистави у трупі українськиї акторів під орудою Миколи Садовського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 201-220. – ISBN 966-95452-9-3
1485943
  Прокоп"як В.Б. Українська театральна культура Галичини періоду окупації (1941-1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Прокоп"як Віра Богданівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1485944
  Глинський І. Українська тема і українські переклади драм Ю. Словацького // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 222-223
1485945
  Кирчів Р. Українська тема у польській драматургії першої половини ХІХ століття // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1485946
  Мандрика М.І. Українська тематика на Американському симпозіумі порівняльної літератури // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 20
1485947
  Однороженко О.А. Українська територіальна геральдика і сфрагістика козацької доби у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 14-33. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1485948
  Дорошенко М. Українська трагедія / М. Дорошенко. – Нью-Йорк, 1980. – 225с.
1485949
  Павлова А. Українська традиційна культура в студіях польських фольклористів Вацлава Залеського та Оскара Кольберга / А. Павлова, І. Зайцева // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті йдеться про презентацію української усної традиційної культури у студіях В. Залеського та О. Кольберга. Зокрема, зосереджено увагу на специфіці теоретичного дискурсу стосовно дослідження української пісні-хроніки. The article is about the ...
1485950
  Уланова С.І. Українська традиційна культура: історична доля та сучасні трансформації фольклорних традицій // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 98-103
1485951
  Вербовий М.В. Українська традиція кооперативного убезпечення : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 129-135 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1485952
  Соколов Віктор Українська трудова імміграція в Італії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 2 (263). – С. 26-28
1485953
   Українська трудова міграція в розширеній Європі. – Київ, 2005. – 103с.
1485954
   Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ, 2005. – 128с. – ISBN 966-95383-8-6
1485955
   Українська туристична гавзета. – Київ
Березень (№ 3). – 2019. – 24 с.
1485956
   Українська туристична гавзета. – Київ
Квітень (№ 4). – 2019. – 24 с.
1485957
   Українська туристична гавзета. – Київ
Травень (№ 5). – 2019. – 24 с.
1485958
   Українська туристична гавзета. – Київ
Липень (№ 7). – 2019. – 24 с.
1485959
   Українська туристична гавзета. – Київ
Серпень (№ 8). – 2019. – 24 с.
1485960
   Українська туристична гавзета. – Київ
Вересень (№ 9). – 2019. – 24 с.
1485961
   Українська туристична гавзета. – Київ
Жовтень (№ 10). – 2019. – 24 с.
1485962
   Українська туристична гавзета. – Київ
Листопад (№ 11). – 2019. – 24 с.
1485963
   Українська туристична гавзета. – Київ
Листопад - грудень (№ 11/12). – 2020. – 19 с.
1485964
  Шпиталь Анатолій Українська урбаністика: минуле, сучасне... майбутнє? : [рецензія]
1485965
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : Підручник / Мар"яна Лановик, Зоряна Лановик. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 591с. – ISBN 966-311-037-6
1485966
  Шарговська О. Українська фантастика: дзеркало суспільних очікувань і страхів чи незалежна естетична реальність? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 170-173. – ISSN 0130-321Х
1485967
  Логвіненко Н. Українська фантастична проза
1485968
  Чижевський Д. Українська філософія // Філософські студії / Інформаційний центр видавництва Генеза. – Київ, 1993. – № 1. – С. 78-96.
1485969
  Огородник І.В. Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – 328 с. – ISBN 5-325-00792-0
1485970
  Присухін С. Українська філософія другої половини XIX - початку XX ст.: позитивізм та ідеї соціалізму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 39)


  Згадується М. Драгоманов та С.А. Подолинський.
1485971
  Присухін С. Українська філософія першої половини XX століття: Володимир Вернадський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43)
1485972
  Довбня В. Українська філософія як фундаментальна основа педагогічного світогляду Г.Г. Ващенка // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 152-167
1485973
   Українська фольклористика : словник-довідник / [уклад., заг. ред. Михайла Чорнопиского]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-07-1323-9
1485974
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини 19 століття: методологічний дискурс : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Дмитренко М.К.; НАН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 2006. – 373л. – Бібліогр.: л. 320-373
1485975
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: методологічний дискурс : Автореф. дис. ...д-ра філол. наук : cпец.: 10.01.07 / Дмитренко Микола Костянтинович ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв
1485976
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми / Микола Дмитренко ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Відділ фольклористики. – Київ : Сталь, 2004. – 384 с. – ISBN 966-7589-25-0
1485977
   Українська фольклористична енциклопедія = Ukrainian folkloristic encyclopedia : у 2 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Сталь. – ISBN 978-617-676-144-0
Т. 1 : А-Л / [упоряд., наук. ред. М.К. Дмитренко ; редкол.: М.К. Дмитренко (голова), С.Й. Грица, А.І. Іваницький та ін.]. – 2018. – 739, [1] с. : іл., портр., ноти. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1485978
  Морозов О. Українська формула інновацій // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
1485979
  Медведєв Ф.П. Українська фразеологія : Чому ми так говоримо / Ф.П. Медведєв. – Харків : Вища школа, 1977. – 231с.
1485980
  Медведев Ф.П. Українська фразеологія / Ф.П. Медведев. – Х, 1982. – 232с.
1485981
  Мокрий В. Українська Фундація у Кракові / В. Мокрий, М. Ясінська // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 18
1485982
  Січинський В. Українська хата в околицях Львова / В. Січинський. – Львів, 1924. – 22 с.
1485983
  Степовик Д. Українська християнська абетка : [книга для читання з християн. етики : для дітей мол. та серед. шк. віку] / Дмитро Степовик. – 3-тє вид., доп. – Київ : Грані-Т, 2011. – 75, [5] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-966-465-059-2
1485984
  Кравчук М.В. Українська Центральна Рада - фундамент українського державотворення ХХ ст.: історико-правовий досвід // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 210-220. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1485985
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 341с. – ISBN 966-7272-10-9
1485986
  Шевченко В. Українська Центральна Рада та політичні партії // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 185-195. – ISBN 966-02-0276-8
1485987
  Єрмолаєв В. Українська Центральна Рада: процедурні питання у здійсненні повноважень вищого представницького органу державної влади // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 74-80.
1485988
  Огієнко І.І. Українська церква : Нариси з історії Української православної церкви. У 2-х томах / І.І. Огієнко. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01166-0
Томи перший і другий. – 1993. – 284с. – Передрук з: Огієнко І. Українська церква. Прага, 1942. Т. 1-2
1485989
  Огієнко І.І. Українська церква : нариси з історії Української православної церкви : у 2 т. : томи 1-ший і 2-гий / І.І. Огієнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 283, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1165-2
1485990
  Іларіон Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657 / митрополит Іларіон. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 179, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1591-9
1485991
  Чупрій Д.Ю. Українська церква на порозі реформ: релігійна політика Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7777-14-3
1485992
  Біловус Л.І. Українська церква у США на шпальтах україномовних періодичних видань: культурно–освітня діяльність // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 87-92. – ISSN 2076-1554
1485993
  Олександр Українська Церква: шлях до автокефалії : до дискусій навколо канон. статусу, богослужбової мови та історії Української Церкви / митрополит Олександр (Драбинко). – Київ : Дух і Літера, 2018. – 671, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-639-1
1485994
  Трегубенко Т. Українська церковна еліта у формуванні музичних осередків при духовних навчальних закладах Гетьманщини // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 136-140. – ISSN 2520-2626


  "Здійснено спробу з’ясувати роль української церковної еліти у формуванні музичних осередків Гетьманщини, а також реконструювати їх кадровий склад. Відзначено, що специфікою формування цих музичних осередків було те, що вони зосереджувалися при ...
1485995
  Борбунюк В.О. Українська чеховіана кінця ХІХ - початку ХХ ст.: Михайло і Марія Грушевські // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 168-177. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864


  У статті осмислюється літературно-критичний доробок Михайла і Марії Грушевських, пов"язаний із творчістю А. Чехова. Дослідження наглядно демонструє, що завдяки подружжю Грушевських українською культурною спільнотою був "присвоєний"/засвоєний один із ...
1485996
   Українська школа : перший рік : граматка / склав Г. Hеводовський ; малюнки М. Таpловського. – Вид. 2-е, переробл. – Сміла на Київщині : Промінь, 1918. – 48 с.
1485997
  Довбищенко М.В. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16 -першої половини 17 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 09.00.12. / Довбищенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1485998
  Котляр Є. Українська юдаїка Павла Жолтовського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 418-450. – ISSN 1028-5091
1485999
  Кульчицький В.С. Українська юриспруденція в персоналіях / В.С. Кульчицький, О.А. Вівчаренко, І.Й. Бойко. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 1995. – 39 с.
1486000
  Оніщук М. Українська юстиція: проблеми і пріоритети діяльності на шляху до правової держави : (до 90-річчя української юстиції) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,