Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1483001
  Сердюков М.П. Теоретик-правові аспекти дії права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7638-01-7
1483002
  Козуб О.О. Теоретико- методологічні аспекти соціології праці та управління // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 70-73. – ISSN 2077-1800
1483003
  Віленчук О.М. Теоретико- методологічні засади дослідження страхування як економічної категорії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 18-28 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1483004
  Балабанов Павел Иванович Теоретико- познавальные особенности проектировочной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Балабанов Павел Иванович; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – л.
1483005
  Журавлев В.И. Теоретико-вакуумная мегапарадигма: трансформация научного миропонимания : Монография / В.И. Журавлев. – Донецк, 2005. – 290с. – ISBN 966-7917-76-2
1483006
  Бычков А.С. Теоретико-возможностный подход к моделироавнию систем нечёткой структуры / А.С. Бычков, Е.В. Иванов, В.С. Касьянюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 115-125. – ISSN 1028-9763
1483007
  Легенький В.І. Теоретико-груповий аналiз розв"язкiв д"Аламбера основного рiвняння // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
1483008
  Стародуб В.О. Теоретико-групові методи в хімії : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Стародуб ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-623-664-0
1483009
  Щетков А.А. Теоретико-групповая классификация и расчет термов парамагнитных примесей комплексов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Щетков А.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 15л.
1483010
  Корольшин В.Н. Теоретико-групповой анализ симметрии энергетических зон некоторых типов кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корольшин В.Н.; Чернов.ГУ. – Львов, 1972. – 14л.
1483011
  Онуфрийчук Теоретико-групповой анализ систем дифференциальных уравнений, инвариантных относительно группы Пуанкаре : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Онуфрийчук СП.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1979. – 16л.
1483012
  Марков К.З. Теоретико-групповой анализ структуры определяющих уравнений для нелинейных анизотропных сред с ползучестью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Марков К.З.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1483013
  Митропольский Ю.А. Теоретико-групповой подход в асимптотических методах нелинейной механики / Ю.А. Митропольский, А.К. Лопатин. – К., 1988. – 271 с.
1483014
  Давыдов Э.Г. Теоретико-групповые методы агрегирования в сетевых задачах / Э.Г. Давыдов, С.Ю. Большаков. – Москва : Вычислительный центр, 1986. – 64с.
1483015
  Наконечный В.В. Теоретико-групповые свойства некоторых систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Наконечный В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1980. – 14л.
1483016
  Яковенко Р. Теоретико-економічне обгрунтування проблем розвитку будівельної галузі // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 48-53. – ISSN 2409-8892


  Вирішено стратегічну економічну прикладну проблему: теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку галузі будівництва.Визначено економічну роль галузі будівництва – однієї з провідних галузей національної економіки, індикатора рівня її розвитку. ...
1483017
  Олексієнко Р.Ю. Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 42-50. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
1483018
  Бережна І.Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 253-258. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1483019
  Скакальська Л.В. Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин з базовим параметром - стисливістю / Л.В. Скакальська, А.В. Назаревич, В.І. Косарчин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-721Х
1483020
  Скакальська Л. Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин. Нові аспекти / Л. Скакальська, А. Назаревич, В. Косарчин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 160-180 : рис., табл. – Бібліогр.: 177-178. – ISSN 0203-3100
1483021
  Воропаєва Т. Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-13. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми самоідентифікації та особливості становлення колективної (національної і європейської) ідентичності громадян України упродовж 1991-2011 років. Аналізуються результати емпіричного дослідження самоідентифікації громадян ...
1483022
  Крутов Б.П. Теоретико-игровой анализ многоуровневых динамических ИСУ / Б.П. Крутов, Н.М. Новикова. – М., 1989. – 58с.
1483023
  Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна Теоретико-игровой анализ одной динамической модели двухуровневой иерархической системы управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинтемирова Гульджихан Бейсембаевна; Вычислит. центр АН СССР. Ин-т математики и механики АН КазССР. – Алма-Ата, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1483024
  Кондратьев А.И. Теоретико-игровые модели в задачах распознавания / А.И. Кондратьев. – Москва : Наука, 1986. – 283 с.
1483025
  Горелик В.А. Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах / В.А. Горелик, А.Ф. Кононенко. – М., 1982. – 145 с.
1483026
  Кондратьев А.И. Теоретико-игровые распознающие алгоритмы / А.И. Кондратьев. – Москва : Наука, 1990. – 268с .
1483027
  Штанько В.И. Теоретико-информационный подход к исследованию природы мышления. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Штанько В.И.; АН УССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1982. – 25л.
1483028
  Горбунов О.В. Теоретико-ігрова модель аукціонів другої ціни в Інтернеті / О.В. Горбунов, А.О. Жолос // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 41-47
1483029
  Івченко І.Ю. Теоретико-ігрова модель вибору стратегії поведінки підприємства в умовах невизначеності та ризику / І.Ю. Івченко, А.А. Чугунов, А.С. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 113-117. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1483030
  Комаха Л.Г. Теоретико-ігрова модель дії у Л. Оквіста та Г. Врігта // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 81-82
1483031
  Приймак В.І. Теоретико-ігрова модель розподілу коштів на фінансування зайнятості : фінансовий механізм / В.І. Приймак, О.Р. Голубник // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 76-83 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1483032
  Юринець В. Теоретико-ігрова оцінка розподілу коштів у бюджетних установах / В. Юринець, М. Яструбський // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 370-380. – ISBN 966-7574-11-3
1483033
  Юринець В. Теоретико-ігрова оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.41-47. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1483034
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід в логіці: прикладний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1483035
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 171-181
1483036
  Курчиков Л.М. Теоретико-інформаційний підхід до невизначеності як властивості складних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1483037
  Кризина Н.П. Теоретико-історичні передумови становлення світової державної політики в галузі охорони здоров"я // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 12 назв
1483038
   Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці : Учбовий посібник / М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. – Київ : Інформтехніка, 1995. – 380с. – ISBN 5-7707-9199-3
1483039
  Шевчук В. Теоретико-композиційні особливості топонімічних легенд та переказів із Поділля // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 341-348


  У статті, на основі аналізу деяких груп локальних топонімів Поділля, робиться спроба простежити теоретико-композиційні особливості легенд та переказів, про які подана фактична інформація. The article, on the basis of the analysis of some groups of ...
1483040
  Косар О.В. Теоретико-концептуальний базис управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 203-210. – ISSN 2222-4459
1483041
  Балабін В В. Теоретико-концептуальні основи військового перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 7-18. – ISSN 2077-804X


  "Серед спеціальних теорій перекладознавчої науки відсутня науково-обґрунтована теорія військового перекладу (ТВП), яка має базуватися на наукознавчих, мовознавчих і перекладознавчих засадах, відповідати методологічним і кваліфікаційним критеріям ...
1483042
  Болотіна Теоретико-концептуальні основи кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності в Україні / Болотіна, (Дігтяр) // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 18-22. – ISBN 978-617-696-925-9
1483043
  Кравець В. Теоретико-концептуальні основи побудови ефективної моделі податкової системи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 56-62. – бібліогр.: 17 пунктів. – ISSN 1818-5754
1483044
  Сєрова І. Теоретико-концептуальні проблеми міжнародно-правового визначення нелегальної міграції та міханізмів протидії даному явищу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-74
1483045
  Воробьев В.Ф. Теоретико-литературные взгляды А.М.Горького : Автореф... д-ра филол.наук: / Воробьев В.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Львов, 1959. – 39л.
1483046
   Теоретико-литературные итоги 20 века. – Москва : Праксис. – ISBN 5-901574-49-4
Т. 4 : Читатель: проблемы восприятия/ Редкол.: С.А. Макуренкова, С.Г. Бочаров, В.П. Большаков, А.В. Марков. – 2005. – 592с.
1483047
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1483048
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1483049
  Прокопенко К.Г. Теоретико-методичне узагальнення існуючих підходів до визначення поняття "бренд" // Український журнал прикладної економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Андрушків Б.М., Акуліч І.Л., Благун І.С. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 3, № 4. – C. 350-356. – ISSN 2415-8453
1483050
  Пелех Ю. Теоретико-методичний аналіз впливу аксіологічної складової на розвиток навчально-змістового компонента системи підготовки майбутніх учителів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (960). – С. 8-17. – ISSN 0131-6788
1483051
  Авксєнтьєв М.Ю. Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4 (67). – C. 45-49


  В статті проведено аналіз основних підходів до планування розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки України. Розроблено класифікацію підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки, яка базується на ...
1483052
  Дмітренко Н.Є. Теоретико-методичний аспект професійно орієнтованого англомовного спілкування // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 3-9. – ISSN 1817-8510
1483053
   Теоретико-методичний підхід до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.І. Успаленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 23-36. – ISSN 2222-0712
1483054
  Лебедєва О.А. Теоретико-методичний підхід до оцінювання соціальної спрямованості розвитку національної економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 99-104. – ISSN 2221-8440
1483055
  Малецька О.О. Теоретико-методичний підхід щодо проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 70-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1483056
  Смаль І.В. Теоретико-методичні аспекти аналізу територіальних мікроструктур рекреаційних систем // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 17-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 4 назви. – ISBN 0868-6965
1483057
  Руденко Т. Теоретико-методичні аспекти валеологічного виховання учнів початкової школи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 169-174. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "На основі аналізу наукової літератури виділено основні параметри педагогічної діяльності майбутнього вчителя, пов’язані з валеологічним вихованням; розкрито сутність та основні складові готовності майбутніх учителів початкових класів до валеологічної ...
1483058
  Азімов О.Т. Теоретико-методичні аспекти використання дистанційних аерокосмічних методів при вивченні геодинамічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 88-93. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  З феноменологічних позицій аргументовано теорію і методологію застосування матеріалів дистанційних зйомок (МДЗ) при дослідженні геодинамічних процесів у земній корі. Для ландшафтно-геологічних умов північного схилу Українського щита (УЩ) проаналізовано ...
1483059
  Таможська І. Теоретико-методичні аспекти відбору науково-педагогічних кадрів на посади приват-доцентів Університетом Св. Володимира (1863-1883 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 225-236. – ISSN 2312-5993
1483060
  Агеєнко І.В. Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами / І.В. Агеєнко, О.В. Ткаченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 38-47 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
1483061
  Білуха М. Теоретико-методичні аспекти митного контролю / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1483062
  Мачулка О. Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 90-93. – ISSN 2411-4014
1483063
  Равчина Т.В. Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – С.129-136. – ISSN 2411-1317
1483064
  Тиж Я.М. Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 174-175
1483065
  Добуш З. Теоретико-методичні аспекти регулювання внутрішньої торгівлі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 137-144. – ISSN 1993-0259
1483066
  Бутнік-Сіверський Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору / Бутнік-Сіверський, В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 66-78
1483067
  Примак М.В. Теоретико-методичні аспекти фінансування підприємств інформаційних комплексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 51)


  Проведено теоретико-методичне обґрунтування фінансово-господарської діяльності підприємств інформаційних комплексів, організації та управління цією діяльністю.
1483068
  Колупаєва І.В. Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 47-54. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1483069
  Колотуха О.В. Теоретико-методичні засади активного туризму // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 104-109. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1483070
  Федотова Ю.В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6814
1483071
  Русалкіна Л.Г. Теоретико-методичні засади англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Русалкіна Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1483072
  Гайворонська І.В. Теоретико-методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гайворонська Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
1483073
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 87-92 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1483074
  Васьківська Г. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі / Г. Васьківська, В. Кизенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1483075
  Чепіль М. Теоретико-методичні засади діяльності батьківських гуртків у Галичині (1919-1939 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 18-23. – ISSN 2308-4634
1483076
  Кудрявська Н.В. Теоретико-методичні засади діяльності страхових посередників // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 78-80. – ISSN 2306-6814
1483077
  Лабжанія Р.Г. Теоретико-методичні засади дослідження світового ринку аутсорсингу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1047. – С. 133-136. – (Економічна)
1483078
  Осьмук Н.Г. Теоретико-методичні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів упроцесі вивчення курсу історії педагогіки // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 202-223. – ISBN 978-966-698-251-8
1483079
  Жамардій В.О. Теоретико-методичні засади застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Жамардій Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 97 назв
1483080
  Зорочкіна Т. Теоретико-методичні засади змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 3-13. – ISSN 2312-5993
1483081
  Попельнюхов Р.В. Теоретико-методичні засади макроекономічної стабільності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 58-61
1483082
  Олійник Л. Теоретико-методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління: експерементальне дослідження // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 204-214. – ISSN 2617-1775
1483083
  Швець Г.Д. Теоретико-методичні засади навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Швець Ганна Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1483084
  Гакман А.В. Теоретико-методичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності людей похилого віку : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Гакман Анна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1483085
  Базова В.І. Теоретико-методичні засади підготовки викладача іноземних мов у Німеччині // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 72-76. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 15 (25))
1483086
  Монке О.С. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Монке Олена Станіславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1483087
  Ільєнко О.Л. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у технічному університеті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ільєнко Олена Львівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1483088
  Савченко Н.В. Теоретико-методичні засади процедури оцінки соціально-економічного стану регіону // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 58-61. – ISSN 2218-1199
1483089
   Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : монографія / Куцик П.О. [та ін.] ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-191-9
1483090
  Іляш О.І. Теоретико-методичні засади та прикладні рекомендації оцінювання ефективності функціонування торговельних підприємств в умовах економічного розвитку / О.І. Іляш, В.О. Гетьманський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 220-226 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1483091
  Мацієвська Т.В. Теоретико-методичні засади територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 44)


  Розкрито основні питання вивчення теоретико-методологічних основ ТО і комплесно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК.
1483092
  Роман С.В. Теоретико-методичні засади укладання навчальних програм з підготовки вчителів іноземних мов для вищих педагогічних навчальних закладів України / С.В. Роман, Л.Я. Зєня, О.О. Коломінова // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 107-128. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1483093
  Запорожець Г.В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 433-439. – ISSN 2222-4459
1483094
  Лігоненко Л.О. Теоретико-методичні засади управління розвитком споживчого ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 103-112. – Бібліогр.: 11 назв
1483095
  Пухальська А.П. Теоретико-методичні засади управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств / А.П. Пухальська, Д.А. Сківська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 185-195. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1483096
  Кір"янова О.В. Теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 142-147. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті досліджено теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі.
1483097
  Рудюк Т.В. Теоретико-методичні засади формування ключових компетентностей учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (профільний рівень) у процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Рудюк Тетяна Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 24 назви
1483098
  Вітюк В.В. Теоретико-методичні засади формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Вітюк Валентина Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 46 назв
1483099
  Ієвлєв О.М. Теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ієвлєв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1483100
  Пріма Д.А. Теоретико-методичні засади формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пріма Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1483101
  Багінська О.В. Теоретико-методичні засади формування рухової функції школярів різних вікових груп у процесі навчання фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Багінська Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1483102
  Липкань О.В. Теоретико-методичні засади формування страхування природно-кліматичних ризиків у сільському господарстві / О.В. Липкань, К.В. Ткаченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 170-174. – ISSN 2309-1533
1483103
  Рейпольська О.Д. Теоретико-методичні засади формування у дошкільників ціннісного самоставлення : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Рейпольська Ольга Дмитрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
1483104
  Паньків Л.І. Теоретико-методичні засади формування художніх орієнтацій старшокласників у процесі музично-театральної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Паньків Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1483105
  Сидоренко В.Д. Теоретико-методичні засади щодо встановлення меж земельних ділянок на які розповсюджується право земельного сервітуту / В.Д. Сидоренко, А.Ю. Паламар, В.В. Харевська // Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 104. – С. 50-55. – ISSN 2306-5435
1483106
  Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : монографія / І.Г. Максименко ; МОНУ ; Державний заклад "Луганський нац. університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 352с. – ISBN 978-966-617-223-8
1483107
  Семів С.Р. Теоретико-методичні основи дослідження конкурентоспроможності регіону / С.Р. Семів, Г.Я. Антонюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 247-255.
1483108
  Драновська С. Теоретико-методичні основи змісту шкільної історичної освіти у ХХІ ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 305-314. – ISSN 2312-5993
1483109
  Мітова О.О. Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в процесі багаторічного вдосконалення : автореф. дис. ... д-ра наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01 / Мітова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 75 назв
1483110
  Лозова Т.П. Теоретико-методичні основи логістичного розвитку ринку плодово-ягідної продукції України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лозова Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1483111
  Лелюк С.В. Теоретико-методичні основи моніторингу фінансової безпеки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1483112
  Щука Г.П. Теоретико-методичні основи організації навчальних та виробничих практик студентів вищих навчальних закладів / Г.П. Щука, Н.О. Курило // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 217-227. – ISSN 2227-2844


  Досліджується сутність поняття "практична підготовка студента", розглядаються її види: ознайомча, навчальна, виробнича, переддипломна, встановлюються функції та завдання.
1483113
  Ус Ю.В. Теоретико-методичні основи оцінки трудової складової антикризового потенціалу підприємства / Ю.В. Ус, А.Д. Яремко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 192-198
1483114
  Бурла А.О. Теоретико-методичні основи побудови тренувального процесу юних біатлоністів у річному макроциклі : монографія / А.О. Бурла, О.М. Бурла ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-245. – ISBN 978-966-657-727-9
1483115
  Раєвнєва О.В. Теоретико-методичні основи проектування системи підтримки прийняття рішень із розподілу державного фінансування між спеціальностями освітнього профілю ХНЕУ ім. С. Кузнеця / О.В. Раєвнєва, С.В. Мілевський // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 276-288. – ISBN 978-966-8177-75-0
1483116
  Асаулюк І.О. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Асаулюк Інна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 50 с. – Бібліогр.: 40 назв
1483117
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик; Мін-во освіти України. Запорізький держ.ун-тет. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370с. – ISBN 966-7194-19-1
1483118
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.05 / Міщик Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 32л.
1483119
  Назарова О.П. Теоретико-методичні основи ризику менеджмента в управлінських рішеннях // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 105-109. – (Економічні науки ; № 1 (29))
1483120
  Плахотнік О.В. Теоретико-методичні основи розвитку геоекологічної освіти в Україні / О.В. Плахотнік; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 333 с. – Бібл. с. 315-333. – ISBN 966-7194-08-6
1483121
  Галамай Р.Я. Теоретико-методичні основи розвитку податкової системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 109-115. – ISSN 2071-4653
1483122
  Пісна Р.С. Теоретико-методичні основи створення тематичних інтерактивних карт (на прикладі критичної інфраструктури міста Києва) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Пісна Руслана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1483123
  Приступа В.І. Теоретико-методичні основи структурної декомпозиції ресурсного потенціалу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 156-160. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1483124
  Коляденко Н.В. Теоретико-методичні основи та інструментарій сприяння розвитку трудової активності і конкурентоспроможності інвалідів на ринку праці : монографія / Коляденко Н.В. ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 233, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-169. – ISBN 978-617-649-027-2
1483125
  Зінченко О.А. Теоретико-методичні основи удосконалення управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти / О.А. Зінченко, С.М. Горська, Д.С. Зінченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3/4 (83). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
1483126
  Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – C. 45-52. – ISSN 1993-6788
1483127
  Бойчук Ю.Д. Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя : автореф. ... д-ра педагог. наук : 13.00.04 / Бойчук Ю.Д. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 86 назв
1483128
  Болдуєв М.В. Теоретико-методичні основи формування організаційно-економічного механізму державного управління АПК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 18-22. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1483129
  Павлюк Л.І. Теоретико-методичні особливості функціонування внутрішнього ринку регіону // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 320-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1483130
   Теоретико-методичні передумови формування системи рукопашної підготовки військовослужбовців-жінок із урахуванням досвіду країн блоку НАТО / Н. Височіна, Л. Гуніна, Л. Котляренко, О. Малахова, О. Кириченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 59-75. – ISSN 2617-1775
1483131
  Хахула Б.В. Теоретико-методичні підходи державного управління економічними процесами країни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 55-60. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1483132
  Бортник С. Теоретико-методичні підходи до визначення лінеаменту Карпінського: ретроспективний аналіз / С. Бортник, Н. Погорільчук, О. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 5-18. – ISSN 0868-6939
1483133
  Дорошенко В.М. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "зелене будівництво" // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 31-38. – ISSN 2313-8246


  У статті систематизовано та досліджено основні підходи до трактування визначення «зелених будівель» у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. На основі системних та складних підходів запропоновано авторське визначення концепції, з позицій ...
1483134
  Скопенко Н. Теоретико-методичні підходи до визначення ризику інтеграційної взаємодії / Н. Скопенко, Н. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено і класифіковано ризики інтеграційної взаємодії підприємств на різних етапах здійснення інтеграції. Запропоновано розглядати ризики відповідно до рівня їх виникнення. Визначено значення кожного рівня в процесі виявлення інтеграційних ...
1483135
  Турило А.М. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.В. Корнух // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 168-178 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1483136
  Карбовська П.О. Теоретико-методичні підходи до державного регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 195-198
1483137
  Цікановська Н.А. Теоретико-методичні підходи до діагностики фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 85-96 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1483138
  Хахула Б.В. Теоретико-методичні підходи до дослідження ринку агропродовольчої продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 55-60. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1483139
  Свиноус І.В. Теоретико-методичні підходи до калькулювання собівартості зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1483140
  Рудич О.О. Теоретико-методичні підходи до оцінки ризиків сільськогосподарського підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1483141
  Осипчук С. Теоретико-методичні підходи до розробки робочих проектів землеустрою щодо захисту земель від закислення (вапнування кислих грунтів) / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-33
1483142
  Завальнюк С.О. Теоретико-методичні підходи до формування інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6814
1483143
  Воронич М.М. Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 80-88. – ISSN 2221-1055
1483144
  Верхоланцев Г. Теоретико-методичні підходи створення і розвитку сучасних електронних засобів і ком"ютерно орієнтованих навчальних середовищ // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 43-52. – ISSN 2617-1775
1483145
  Матвієнко В.М. Теоретико-методичні положення розміщення й розвитку промисловості України в працях академіка К.Г.Воблого // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 36-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1483146
  Ляховець Л.О. Теоретико-методичні проблеми вивчення дисципліни "Методика викладання психології" майбутніми психологами // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 212-216. – (Серія : Психологічні науки)
1483147
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-35-5
Вип. 12, кн. 1. – 2008
1483148
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-36-2
Вип. 12, кн. 2. – 2008
1483149
  Колпаков В.М. Теоретико-методичні рекомендації щодо вдосконалення економіки знань підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 8-17. – ISSN 1993-6788
1483150
  Булавка О.Г. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 104-110. – ISSN 2221-1055
1483151
  Дубовіч І.А. Теоретико-методичні та практичні засади реалізації міжнародного екологічного страхування / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 261-266. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1483152
   Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки : монографія / [Череп А.В. та ін.] ; за ред. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Екон. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 312 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 278-299. – ISBN 978-966-599-422-0
1483153
  Шайкин Д. Теоретико-методологические аспекты измерения и оценки трудового потенциала / Д. Шайкин, Р. Имамбаева, Е. Муравьева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 507-512 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1483154
  Гусейнгулиев Н.Ю. Теоретико-методологические аспекты информацийнного обеспечения принятия хозяйственных решений в аграрной сфере // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 78-83. – ISSN 2221-1055


  Досліджено актуальні науково-теоретичні, методологічні та практичні питання регулювання, в тому числі формування інформаційного забезпечення в аграрній сфері. Проаналізовано вимоги до інформаційного забезпечення прийняття регулівних рішень, дано оцінку ...
1483155
  Тимошенков И.В. Теоретико-методологические аспекты исследования инноваций в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 212-219. – ISSN 1993-5560
1483156
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологические аспекты исследования мифа (особенности осмысления "смерти" и "любви") // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1483157
  Лихачев В.Н. Теоретико-методологические аспекты установления пробелов в системе международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 22-25. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1483158
  Сафаров Г.А. Теоретико-методологические вопросы инновации / Г.А. Сафаров, З.М. Мамедов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 13-17. – ISSN 1728-8878
1483159
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 1. – 1984. – 139с.
1483160
   Теоретико-методологические исследования развитого социалистического общества. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 94с.
1483161
  Головаха Є.І. Теоретико-методологические основания исследования современных социальных феноменов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 60-65. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1483162
  Козадаев Б.П. Теоретико-методологические основания проблемы автоматического распознавания и понимания речи / Б.П. Козадаев. – М., 1991. – 63с.
1483163
  Воронцов А.В. Теоретико-методологические основания социологии П. Бурдье / А.В. Воронцов, И.А. Громов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – C.82-102. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1483164
  Маца К.А. Теоретико-методологические основы географического исследования Земли как планетарной системы : монография / К.А. Маца ; ВУЗ Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2015. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-264 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-208-2
1483165
  Чепелева Н.В. Теоретико-методологические основы разработки нормативной модели самопроектирования личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 4-19. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 10). – ISSN 2072-4772
1483166
  Фещенко Н.Н. Теоретико-методологические основы финансового выравнивания // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 20-33 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1483167
   Теоретико-методологические основы формирования личности школьника и студента. – Волгоград, 1990. – 192с.
1483168
  Коробова О.В. Теоретико-методологические подходы к изучению высших психических функций // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 96-104. – (Психологія ; вип. 47)
1483169
  Насонкин В.В. Теоретико-методологические подходы к изучению системы образования в современном обществе // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 1213-1220. – ISSN 1812-8696


  В статье рассматриваются основные подходы к изучению системы образования в современной науке. Анализируются их достоинства и недостатки, выделяются специальные и комплексные методы исследования системы образования. Под системой образования в Российской ...
1483170
  Покатович И.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию экологической безопасности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.69-74. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1483171
  Лыгина О. Теоретико-методологические подходы к оценке налоговой нагрузки отраслей зкономики Казахстана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 388-396. – ISSN 1993-6788
1483172
  Козырева О.А. Теоретико-методологические подходы к разработке концепции инклюзивного образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 11-17. – ISSN 1026-955X


  Представлены теоретико-методологические подходы к разработке концепции инклюзивного образования, закрепленного и гарантированного Конституцией РФ, а также иными нормативными правовыми актами. Реализация права на образование является предпосылкой ...
1483173
  Шкребец М.С. Теоретико-методологические подходы к социологическому изучению феномена денег // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.65-68. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1483174
  Кузьмина А.В. Теоретико-методологические предпосылки исследования современных правоприменительных интересов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1483175
  Теслев А.А. Теоретико-методологические принципы философского исследования глобальных проблем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 74-76
1483176
  Гончар Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 26-30. – ISSN 1810-3944
1483177
  Антипина Г.С. Теоретико-методологические проблемы исследования малых социальных групп / Г.С. Антипина ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1982. – 111 с.
1483178
  Литвиненко И.Ю. Теоретико-методологические проблемы клиент-центрированной терапии. Часть 2 / И.Ю. Литвиненко, Л.А. Шаповалова // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 41-60 : рис. – Библиогр.: 61 назв. – ISBN 1680-4325
1483179
   Теоретико-методологические проблемы коммунистического воспитания трудящихся средствами культурно-просветительной работы. – М., 1981. – 158с.
1483180
   Теоретико-методологические проблемы отраслевой библиографии. – Москва, 1989. – 168 с.
1483181
   Теоретико-методологические проблемы современного советского библиографоведения. – Москва, 1981. – 141 с.
1483182
   Теоретико-методологические проблемы формирования коммунистического мировозрения. – Ярославль, 1987. – 130с.
1483183
  Новиков А.Н. Теоретико-методологические противоречия развития учения об экономико-географическом положении территорий : методика и опыт / А.Н. Новиков, М.С. Новикова, В.М. Булаев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
1483184
  Комаров В.Н. Теоретико-методологический анализ вопроса о предмете современной геологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1483185
  Малько А.В. Теоретико-методологическое значение концепции "правовой жизни" / А.В. Малько, В.В. Трофимов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1483186
  Каменев Р.В. Теоретико-методологическое обоснование использования интерактивных средств обучения в системе профессионального образования / Р.В. Каменев, В.В. Крашенинников // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 160-167. – ISSN 1811-0916


  Реформирование системы образования - процесс постоянный и длительный. В связи с этим одной из приоритетных задач современного обучения является организация и совершенствование профессиональной подготовки будущих выпускников. Использование интерактивных ...
1483187
  Дзись Т. Теоретико-методологічна база літературної взємодії (на матеріалі творчої спадщини австрійських та українських письменників) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 392-396. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1483188
  Мишечкін Г. Теоретико-методологічна база української історичної науки : на шляху оновлення (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 123-125. – ISSN 1728-9343
1483189
  Куделко С. Теоретико-методологічна дискусія з питань історичного краєзнавства в 20-ті — на початку 30-х років XX ст. / С. Куделко, О. Кашаба // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 21-27
1483190
  Місюра В.Я. Теоретико-методологічна ідентифікація поняття "сервісна політика" держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1483191
  Коцур В. Теоретико-методологічна когнітивність козацького менталітету в науковому дискурсі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 95-104. – ISSN 2415-3567
1483192
   Теоретико-методологічна концепція раціонального розміщення продуктивних сил / М.Д. Пістун, Тьорло, , К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 3-12. – ISBN 966-7293-90-4
1483193
  Трифонова О. Теоретико-методологічна основа розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп"ютерних технологій в умовах інтегративності фізики і технічних дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 161-173. – ISSN 2312-5993
1483194
  Барановська О.В. Теоретико-методологічне визначення поняття основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.410-413. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1483195
  Перепечіна Н.М. Теоретико-методологічне дослідження проблеми психологічної адаптаціїї до навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 379-388. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 18). – ISSN 2072-4772
1483196
  Гречко А.В. Теоретико-методологічне дослідження сутності природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 166-175
1483197
  Сухонос М.К. Теоретико-методологічне забезпечення вирішення завдань регіонального розвитку / М.К. Сухонос, В.В. Белявцева // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 96-101. – ISSN 2222-0712
1483198
  Нікішина О.В. Теоретико-методологічне забезпечення діагностики ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 2. – С. 3-14. – ISSN 2312-847X
1483199
  Юлдашев О.Х. Теоретико-методологічне забезпечення правового регулювання господарської діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 93-100
1483200
  Юлдашев О.Х. Теоретико-методологічне забезпечення регуляторної політики в сфері господарської діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 138-142.
1483201
  Кузькін Є.Ю. Теоретико-методологічне забезпечення розширення фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Кузькін Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 39 назв
1483202
  Мазур І. Теоретико-методологічне значення міжнародного лістингу акцій для інвесторів та емітентів / І. Мазур, Р. Сазонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено подвійний лістинг акцій компаній; розкрито умови, за яких міжнародний лістинг акцій компаній стає одним із найдоречніших способів фінансування бізнесу; виявлено вплив міжнародного лістингу акцій компаній на ліквідність акцій на внутрішньому ...
1483203
  Надвинична Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 63-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1483204
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано теоретичне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів в залежності від їхніх індивідуально-психологічних властивостей на підставі використання методологічного ...
1483205
  Крамарев Г.В. Теоретико-методологічне обгрунтування сталого розвитку просмисловості Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Крамарев Геннадій Віталійович ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків, 2021. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 42 назви
1483206
  Вербіцька М. Теоретико-методологічне обгрунтування сутності корпоративного спору та особливостей його предметної юрисдикції / М. Вербіцька, В. Вакіряк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 111-116. – ISSN 2524-0129
1483207
  Зіскін О.С. Теоретико-методологічне підгрунтя аналізу інституту безумовного базового доходу як механізму реформування соціальної держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 360-371. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1483208
  Дудко О.С. Теоретико-методологічне підгрунтя вивчення порівняльних переваг в контексті конкурентоспроможності країни // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2011. – № 217. – С. 25-29. – ISSN 1562-0808
1483209
  Литвак С.Я. Теоретико-методологічний аналіз граматичних категорій англійського дієслова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 104. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
1483210
  Тавровецька Н.І. Теоретико-методологічний аналіз дефініції "життєва позиція" особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 392-399. – ISSN 2219-2654
1483211
  Ряшко В.І. Теоретико-методологічний аналіз національно-патріотичного виховання студентської молоді // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 418-425. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1483212
  Шталь Т.В. Теоретико-методологічний аналіз поглядів учених на визначення поняття "конкурентоспроможність" / Т.В. Шталь, Д.А. Шульга, Д.А. Торкут // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 13-17. – ISSN 2222-4459
1483213
  Василик О.П. Теоретико-методологічний аналіз поняття "травматична пам"ять" з позиції когнітивного підхіду // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 29-36. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1483214
  Папуча М.В. Теоретико-методологічний аналіз редукційних тенденцій в психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 242-254. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 1). – ISSN 2072-4772


  Згадується Г.І. Челпанов. - с. 250-252.
1483215
  Пархоменко-Куцевіл Теоретико-методологічний аналіз розвитку системи державної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 251-259
1483216
  Петренко-Лисак Теоретико-методологічний аналіз соціальних рухливостей: флешмобу, буккросінгу та паркуру // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 36-42. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті з"ясована специфіка новітніх соціальних рухливостей, окремими типами з яких є флешмоб, буккросінг та паркур. Мобільність, що має технічну підтримку мобільним зв"язком, інтернетом породжує дані новітні рухливості в соціальному просторі. ...
1483217
  Клименко Д. Теоретико-методологічний аналіз феномену мультикультуралізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 179-184. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано концепцію мультикультуралізму, її основні характеристики та особливості. Визначено аспекти запровадження мультикультуралізму в політичну систему суспільства. Досліджено поширені чинники, що сприяють або перешкоджають впровадженню ...
1483218
  Суший Олена Володимирівна Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 17.00.01 / Суший О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1483219
  Моца А.А. Теоретико-методологічний аспект інноваційного розвитку вищої освіти України // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 258-266. – ISSN 2218-5348
1483220
  Соболь Т.В. Теоретико-методологічний аспект становлення проблеми самоідентичності у філософіі символічного інтеракціонізму // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 230-234. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена аналізу впливу різних філософських та соціальних теорій на появу та розвиток "Я-концепції" представників символічного інтеракціонізму.
1483221
  Мармазова Т.І. Теоретико-методологічний вимір децентралізації як структурного елемента місцевого самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 362-370
1483222
  Герасимова Е.М. Теоретико-методологічний вимір інформаційних процесів в контексті становлення суспільства нових можливостей // Соціальні інновації в контексті реформаційних змін : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігівська політехніка", Навч.-наук. ін-т права і соц. технологій, Каф. креат. індустрій та соц. інновацій ; [редкол.: О.О. Новомлинець, В.Г. Маргасова, Л.А. Остапенко та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7932-31-3
1483223
  Стеблій Г.Я. Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки / Г.Я. Стеблій, А.В. Стасишин, С К. Калинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1483224
  Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1483225
  Топій І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
1483226
  Гузенко І.Ю. Теоретико-методологічний плюралізм і тоталітарний спадок в економічних дослідженнях // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 9-17. – ISSN 2073-9982


  "Статтю присвячено теоретико-методологічній будові економічної науки під кутом зору дослідження процесів посттоталітарної трансформації та впливу тоталітарних залишків на зазначену будову. Теоретико-методологічний монізм тлумачиться як один із проявів ...
1483227
  Недюха М.П. Теоретико-методологічний потенціал правової ідеології як загальнонаціонального проекту єднання українського суспільства / М.П. Недюха, С.А. Подоляка // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 9-15
1483228
  Курач Т.М. Теоретико-методологічний рівень класифікування (на прикладі систематизації географічних карт) : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 16-20 : Мал. – Бібліогр.: 5 назв
1483229
  Очколяс О.М. Теоретико-методологічні аспекти аналізу сутності політичної ідеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-146. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто сутність, принципи та функції існування політичної ідеології.
1483230
  Байдіков І.А. Теоретико-методологічні аспекти визначення і обгрунтування ландшафтних комплексів як потенційних структурних складових каркасу екомережі // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 51-57. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
1483231
  Бойко Ю. Теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 132-137. – ISSN 0132-1331
1483232
  Журавель Ю.В. Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання сфери освіти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – C. 125-139. – ISSN 1562-0905
1483233
  Германюк Н.В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 25-29
1483234
  Печена А.В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження бібліотеки в системі масової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 152-160


  Розглядаються теоретичні та методологічні особливості дослідження діяльності бібліотеки в системі масової комунікації.
1483235
  Кулик Уляна Теоретико-методологічні аспекти дослідження інтервенції в міжнародних відносинах на сучасному етапі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 119-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1483236
  Скалацький В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1483237
  Чернявська Ю.Б. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 155-158
1483238
  Матвєєв С.В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження суб"єкта злочину у кримінальному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 33-43. – ISSN 2222-5374
1483239
  Волошина Н.М. Теоретико-методологічні аспекти єства і структури патріотизму суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 198-204
1483240
  Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається методика застосування в Україні кредитів зі зворотним ануїтетом на основі зарубіжного досвіду.
1483241
  Лісун Я.В. Теоретико-методологічні аспекти категорії "якість менеджменту" : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 166-173 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
1483242
  Криклій А.С. Теоретико-методологічні аспекти корпоративного управління у фінансових установах в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 10-11.
1483243
  Іульгіна В. Теоретико-методологічні аспекти культурологічної регіоніки / В. Іульгіна, А. Кравченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-11. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1483244
  Зеленський К.В. Теоретико-методологічні аспекти моделювання конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Зеленський Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 56 назв
1483245
  Міщенко К.С. Теоретико-методологічні аспекти організації обліку потреб населення у соціальних послугах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 100-104
1483246
  Давиденко А. Теоретико-методологічні аспекти перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 83-93. – ISBN 966-7773-70-1
1483247
  Кришмарел Вікторія Теоретико-методологічні аспекти постання Іншого у розгляді понять "любов " та "смерть " // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С.75-78. – ISSN 1999-4966
1483248
  Гарасимів Т.З. Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 42-49. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1483249
  Новикова Т.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів у перехідній економіці.
1483250
  Чорнописький П.Б. Теоретико-методологічні аспекти розуміння децентралізації влади як конституційно-правового явища // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 97-104. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1483251
  Василик А.В. Теоретико-методологічні аспекти управління конкурентоспроможністю персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 21-25
1483252
  Акчуріна Ю.М. Теоретико-методологічні аспекти факторів впливу на зовнішній державний борг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1483253
  Возняк Г.В. Теоретико-методологічні аспекти формування моделі смарт-спеціалізації регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 27-36. – ISSN 1562-0905
1483254
  Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту : Монографія / І.І.Сахарцева. – Київ : Кондор, 2005. – 374с. – ISBN 966-351-029-3
1483255
  Мицак О.В. Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку споживчого ринку / О.В. Мицак, Л.Я. Бублик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 59-62. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1483256
  Швець П.А. Теоретико-методологічні аспекти функціонування соціальної інфраструктури країни // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 72-76. – ISSN 2218-1199
1483257
  Шпичак О.М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 3-10. – ISSN 2221-1055
1483258
  Гулак О.В. Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення пожежної безпеки в лісах України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гулак Олена Василівна ; М-во освіти і науки України Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 56 назв
1483259
  Лігоненко Л. Теоретико-методологічні засади аналізу інновацій // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 39-47. – ISSN 2411-4014
1483260
  Нерубащенко І. Теоретико-методологічні засади аналізу концепту "глобальне громадянське суспільство" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 186-191. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1483261
  Мокій А.І. Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті інклюзивної моделі регіонального розвитку / А.І. Мокій, К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 74-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
1483262
  Лободіна З. Теоретико-методологічні засади бюджетного механізму // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 45-55. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1483263
  Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 13-19. – Бібліогр.: 2 назви
1483264
  Соколова Ю.О. Теоретико-методологічні засади вивчення етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 287-293. – Бібліогр.: с. 292-293; 15 назв
1483265
  Голота А.С. Теоретико-методологічні засади вивчення етнонаціональної ідентичності // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 102-112. – ISBN 978-966-8063-99-45
1483266
  Панкулич Л.А. Теоретико-методологічні засади вивчення інституту адміністративно-териториального устрою // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 168-176
1483267
  Топузов Олег Теоретико-методологічні засади вивчення національного краєзнавства в школі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-38
1483268
  Швалб Ю. Теоретико-методологічні засади визначення базових категорій соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-68. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню і опису основних категорій теорії соціальної роботи, а саме: "спосіб життя", "буденна свідомість", "життєвий досвід". Крім того, розкрито зміст і форми діяльності соціального працівника відповідно до класифікації проблем ...
1483269
  Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні засади визначення об"єкта та предмета кіберзлочинів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 47-53
1483270
  Кузьменко О. Теоретико-методологічні засади визначення поняття і ознак інституту міжбюджетних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 50-53.
1483271
  Турило А.М. Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки категорії "економічний стан підприємства" : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, А.В. Агапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 156-160 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1483272
  Гора Н. Теоретико-методологічні засади використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 38-44. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1483273
  Джулай А. Теоретико-методологічні засади витоків виникнення і розвитку емоційного інтелекту як психологічного конструкта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 27-34. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817
1483274
  Купач Т.Г. Теоретико-методологічні засади географо-топонімічного дослідження території України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 66-70. – Бібліогр.: 7 назв
1483275
  Танащук К.О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Танащук Катерина Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, М-во освіти і науки України. – Одеса, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1483276
  Ковальова Т.В. Теоретико-методологічні засади державної мовної політики України в умовах суспільних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Ковальова Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1483277
  Костюк Т.О. Теоретико-методологічні засади державної політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти в Україні : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Костюк Тетяна Олександрівна ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1483278
  Слаба О. Теоретико-методологічні засади дослідження англоамериканізмів у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 163-166. – ISSN 2307-633Х
1483279
  Кудря М.В. Теоретико-методологічні засади дослідження волонтерства як інституту громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 38-42. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1483280
  Яворська О.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуального капіталу зеленого підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 34-39. – ISSN 2306-6806
1483281
  Бобровник С.В. Теоретико-методологічні засади дослідження компромісу і конфлікту в праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-12.
1483282
  Добровольська В. Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 26-31. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовуються можливості комплексного вивчення комунікаційного середовища документознавсвтва на основі використання можливостей системного, структурного і функціонального підходів. Ключові слова: соціальні комунікації, комунікаційне ...
1483283
  Воропаєва Т. Теоретико-методологічні засади дослідження консолідації українства у постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – C. 11-15


  Стаття присвячена проблемі консолідації українства в сучасному світі. Зроблена спроба створення принципово нової типології консолідаційних процесів.
1483284
  Іващенко Н. Теоретико-методологічні засади дослідження малих фольклорних жанрів у "Галицько-руських народних приповідках" І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 294-297
1483285
  Дунаєвська О. Теоретико-методологічні засади дослідження номінативного простору // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 10. – С. 74-79. – ISSN 2410-0927
1483286
  Аксельрод Р.Б. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної компетентності управлінської еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 246-254
1483287
  Циркін І.М. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної культури особистості трансформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 574-580. – ISSN 2076-1554
1483288
  Гончар Д.В. Теоретико-методологічні засади дослідження права на правову допомогу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 50-53. – ISSN 2219-5521
1483289
  Цимбалюк Н.М. Теоретико-методологічні засади дослідження ринку праці в сфері культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 39-43. – ISBN 978-966-452-103-8
1483290
  Базима А.О. Теоретико-методологічні засади дослідження розподілу політичної влади // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 19
1483291
  Доценко В. Теоретико-методологічні засади дослідження ролі громадського руху в процесах консолідації українства кінця XIX - середини XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 25-28


  У статті на основі аналізу монографічної літератури робиться спроба дати теоретико-методологічне обґрунтування напрямків та особливостей дослідження процесів пов’язаних з виникненням та розвитком громадського руху українства кінця ХІХ – середини ХХ ст.
1483292
  Меднікова Г.І. Теоретико-методологічні засади дослідження системної детермінації становлення особистісної зрілості студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 135-143. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1483293
  Добровольська В. Теоретико-методологічні засади дослідження соціокомунікаційного простору культури // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 10-17. – ISSN 1029-7200


  Обгрунтовуються можливості комплексного вивчення на снові використання соціокомунікаційного простору культури на основі використання пізнавальних можливосткй системснлгл. структурного та функціонального підходів. Висвітлюється взаємодія комунікаіор ...
1483294
  Нетецька Є.В. Теоретико-методологічні засади дослідження церковного розколу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 239-243. – ISSN 2076-1554
1483295
  Стецюк В.В. Теоретико-методологічні засади екологічної геоморфології / В.В. Стецюк. – Київ : Київський університет, 1997. – 150с. – ISBN 966-594-033-3
1483296
  Безклубенко С. Теоретико-методологічні засади етнокультурології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 191-230. – ISBN 978-966-2241-22-8
1483297
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с.
1483298
  Зварич О.І. Теоретико-методологічні засади забезпечення економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Зварич Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 39 назв
1483299
  Продіус О.І. Теоретико-методологічні засади забезпечення стратегічного розвитку інклюзивних іновацій в контексті соціальної відповідальності підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Продіус Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 83 назви
1483300
  Кривошеїн В.В. Теоретико-методологічні засади застосування івент-аналізу в діяльності патронатної служби органів державного управління // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 12-17. – ISSN 2311-6420
1483301
  Стефанюк І.Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 149-156
1483302
  Гурковський В.І. Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 90-92
1483303
  Терехова С.І. Теоретико-методологічні засади зіставного поліпарадигмального вивчення референції (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 227-244. – ISSN 2413-5593
1483304
  Даниленко А.І. Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів / А.І. Даниленко, В.В. Зимовець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 3-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1483305
  Дадашев Б.А. Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8 (226), серпень. – С. 68-73. – ISSN 2221-1055
1483306
  Скиба М.В. Теоретико-методологічні засади інституціональних змін в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1483307
  Попов О.Є. Теоретико-методологічні засади інституціонального регулювання корпоративних відносин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 178-182
1483308
  Гаврилюк А. Теоретико-методологічні засади історико-філософського осмислення сутності туризму як соціогуманітарного феномену // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2664-3618
1483309
  Зелінський С.Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців та їх службової діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.03 / Зелінський Сергій Едуардович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1483310
  Филюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості генезису теоретичного дослідження концентрації ринків у науковій спадщині представників різних економічних течій і шкіл. Розкрито сутність поняття економічна концентрація та проаналізовано взаємозв"язок між різними її ...
1483311
  Казанська І.В. Теоретико-методологічні засади концептуалізації поняття "соціальна влада" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретико-методологічні основи поняття "соціальна влада". Розглянуто різні підходи у вивченні соціальної влади. Використовуючи принципові теоретичні положення деяких з них і принцип історизму, виокремлено атрибутивні характеристики ...
1483312
  Гончаров О.П. Теоретико-методологічні засади краєзнавства / О.П. Гончаров, С.М. Куделко, О.Г. Павлова // Основи краєзнавства : підручник для студентів закл. вищ. освіти / Л.В. Баженов, Г.В. Бондаренко, В.Є. Голубко, О.П. Гончаров, О.Б. та ін. Коваленко. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : АДЕФ-Україна, 2021. – С. 16-51. – (Національна спілка краєзнавців України). – ISBN 978-617-7736-85-0
1483313
  Лалак О.А. Теоретико-методологічні засади міждисциплінарного дослідження міжкультурної комунікації в контексті глобальної трансформації значення та ролі соціальної комунікції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 26-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1483314
  Обушний М.І. Теоретико-методологічні засади науки про націю // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 121-132
1483315
  Єфіменко Л.В. Теоретико-методологічні засади нотаріату України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 30-36. – ISSN 2312-1831
1483316
  Карпенко Ю.П. Теоретико-методологічні засади організації науково-дослідної діяльності студентів медичних закладів освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 111-114. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1483317
  Довбня В. Теоретико-методологічні засади освітнього вчення Григорія Ващенка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 50-56. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1483318
  Корягін М. Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства / М. Корягін, В. Шевчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 58-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1483319
  Сікорський П. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи в контексті європейської інтеграції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-8. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
1483320
   Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до застосування індивідуальних освітніх траєкторій у освітньо-виховному процесі учнів загальноосвітньої школи / Б.Т. Долинський, Б.О. Буховець, Г.О. Дишель, О.О. Погорелова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 15-21. – ISSN 2414-5076
1483321
  Конончук А. Теоретико-методологічні засади підготовки соціальних працівників до проведення наукових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті обґрунтовуються теоретичні засади професійної підготовки соціальних працівників до наукових досліджень у контексті здійснення базових професійних функцій як необхідної умови підвищення рівня їх професійної компетентності. Аналізується сутність ...
1483322
  Танклевська Н.С. Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками суб"єктів господарювання // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 156-159. – ISSN 2413-9610
1483323
  Долозіна І.Л. Теоретико-методологічні засади політики управління податково-бюджетними дисбалансами за умов фіскальної децентралізації : монографія / Долозіна І.Л. ; М-во освіти і науки України, Донбаська держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – 432, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 407-432. – ISBN 978-966-379-852-3
1483324
  Кузь С.В. Теоретико-методологічні засади праворозуміння // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 80-86. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1483325
  Дідич Т.О. Теоретико-методологічні засади правоутворення : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дідич Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 588 арк. – Додатки: арк. 517-588. – Бібліогр.: арк. 430-516
1483326
  Кравченко К. Теоретико-методологічні засади проблематики психологічної стійкості військовослужбовців Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 38-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817
1483327
  Баранівський В.Ф. Теоретико-методологічні засади прогнозування соціально-економічних процесів / В.Ф. Баранівський, М.Ю. Зелінський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 174-180
1483328
  Вахович І. Теоретико-методологічні засади прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону / І. Вахович, І. Кондіус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-12. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено теоретико-методологічним засадам прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону в сучасних умовах господарювання. Виявлено окремі фактори, що впливають на рівень трудового потенціалу. Визначено кореляційний зв"язок між трудовим ...
1483329
  Кизенко В.І. Теоретико-методологічні засади проєктування змісту варіативного навчання в закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Кизенко Василь Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 133 назви
1483330
  Вознюк О. Теоретико-методологічні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-26. – ISSN 2077-1827
1483331
  Кожина А.В. Теоретико-методологічні засади публічного управління інклюзивним місцевим розвитком : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Кожина Алла Василівна ; Нац.акад. держ. управління при президентові України. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 67 назв
1483332
  Бєлєнький П. Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку економіки України / П. Бєлєнький, О. Другов // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
1483333
  Попов Р.А. Теоретико-методологічні засади розвитку автономності студентів в освітньому процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Попов Роман Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 37 с. – Бібліогр.: 42 назви
1483334
  Багай Н.О. Теоретико-методологічні засади розвитку аграрного законодавства України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Багай Надія Онуфріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 85 назв
1483335
  Костицький В.В. Теоретико-методологічні засади розвитку екологічного права // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колект. монографія / В.В. Носік, Т.О. Коваленко, В.Д. Сидор, І.О. Костяшкін, М.В. та ін. Шульга. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 418-441. – ISBN 978-966-916-492-6
1483336
  Доценко А. Теоретико-методологічні засади розвитку краєзнавства // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 28-30. – ISBN 978-617-7069-36-1
1483337
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади розвитку некомерційних громадських організацій / В.П. Мікловда, В.Є. Слюсаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1483338
  Крисальний О.В. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціалізації і сільськогосподарської кооперації в постреформованому виробництві // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9.
1483339
  Далевська Н.М. Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної міжнародної політичної економії // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 91-99. – (Економічні науки ; № 2 (15)). – ISSN 2074-5362
1483340
  Адамська З. Теоретико-методологічні засади розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога в контексті вищої професійної освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (56) : Психологія. – C. 28-33. – ISSN 2078-1687
1483341
  Пономарьова Г.Ф. Теоретико-методологічні засади самовиховання майбутніх педагогів у процесі модернізації вищої педагогічної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 139-145. – ISSN 2074-8167
1483342
  Гур"євська О. Теоретико-методологічні засади системного підходу у моделюванні методичних систем навчання фізико-технічних дисциплін // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 21-22
1483343
  Приймук Теоретико-методологічні засади сталого розвитку соціально-економічних систем / Приймук, П. Швець // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 255-262. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1483344
  Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти : [монографія] / В.В. Чепак ; КНУТШ. – Київ : Геопринт, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-303. – ISBN 978-966-7863-91-3
1483345
  Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Базась ; Межрег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 488 с. – ISBN 966-608-602-6
1483346
  Нагірна В.П. Теоретико-методологічні засади суспільно-географічних досліджень у працях академіка М.М.Паламарчука : До 90-річчя Національної академії наук України. З історії географічних досліджень / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1483347
  Грущинська Н.М. Теоретико-методологічні засади сучасного економічного розвитку з урахуванням трансформації технологічних укладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-32
1483348
  Обушний Микола Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства / Обушний Микола, Воропаєва Тетяна, Мостяєв Олександр // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються теоретико-методологічні засади сучасного українознавства. Бачення українознавства як інтегративної системи знань про Україну і українство дозволяє окреслити предметне поле цієї науки.
1483349
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 239 л. – Додатки: л. 190-217. – Бібліогр.: л. 218-239
1483350
  Крупка І.М. Теоретико-методологічні засади та особливості функціонування фінансового ринку України = Theoretical and Methodological Principles and Specific Features of the Ukrainian Financial Market Performance : монографія / І.М. Крупка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 822, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 567-643. – ISBN 978-617-10-0426-9
1483351
  Зайчикова В.В. Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку : монографія / В.В. Зайчикова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-345 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-801-2
1483352
  Соляник А. Теоретико-методологічні засади трансдисциплінарних досліджень у культурологічно-мистецькій галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 24-25. – ISSN 2076-9326
1483353
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонної географії як науково-дослідницького напряму соціально-економічної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 53-59
1483354
  Оболенцева Л.В. Теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Оболенцева Лариса Володимирівна ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1483355
  Самійленко Г. Теоретико-методологічні засади управлінського аналізу та його роль у прийнятті управлінських рішень / Г. Самійленко, А. Вітер // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 37-47. – ISSN 2411-5215
1483356
  Садєков А.А. Теоретико-методологічні засади феномену безпеки / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 125-128. – ISSN 1729-7206
1483357
  Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Додатки: л. 186-190. – Бібліогр.: л. 154-185
1483358
  Гарасим Л.О. Теоретико-методологічні засади фольклористичної концепції Григорія Нудьги : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Леся Орестівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 200 арк. – Додатки: арк. 187-200. – Бібліогр.: арк. 167-186
1483359
  Гарасим Л.О. Теоретико-методологічні засади фольклористичної концепції Григорія Нудьги : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Леся Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1483360
  Кондюх О.І. Теоретико-методологічні засади формування бюджетних ресурсів держави // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 88-92. – ISSN 2307-9878
1483361
  Тітарчук М.І. Теоретико-методологічні засади формування державного бюджету // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 107-112. – ISSN 2306-6814
1483362
  Матійко С.А. Теоретико-методологічні засади формування державної промислової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 91-93. – Бібліогр.: 9 назв
1483363
  Опенько І.А. Теоретико-методологічні засади формування економічного механізму раціонального використання та охорони земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 50-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1483364
  Писар Н.Б. Теоретико-методологічні засади формування і розвитку поляризованого економічного простору в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Писар Надія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1483365
  Панухник О.В. Теоретико-методологічні засади формування інституційного механізму сталого розвитку країни: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 113-117.
1483366
  Клокар Н. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 23-29. – ISSN 0131-6788
1483367
  Божидай І. Теоретико-методологічні засади формування конкурентної стратегії підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  В статті висвітлено теоретичні положення щодо принципів формування конкурентної стратегії, наведено методику та можливий інструментарій формування ефективної конкурентної стратегії. В статье освещены теоретические положения о принципах формирования ...
1483368
  Колесник М.О. Теоретико-методологічні засади формування наукової картини світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Колесник Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1483369
  Нідзієва В.А. Теоретико-методологічні засади формування організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 41-45. – ISSN 2078-1687
1483370
  Стаднік А.В. Теоретико-методологічні засади формування психологічної готовності майбутніх офіцерів національної гвардії України до службово-бойової діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 250-258. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1483371
  Ткаченко Т.П. Теоретико-методологічні засади формування системи економічної безпеки промислового підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 95-101. – ISSN 2222-4459
1483372
  Твердохліб О.С. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інформаційної політики України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Твердохліб Олександр Степанович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1483373
  Овєчкіна О.А. Теоретико-методологічні засади функціонування системи відносин власності в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Овєчкіна Олена Андріївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 46 назв
1483374
  Гражевська Н.І. Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії у дослідженні економічних інтересів і владних відносин // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 53-60. – ISSN 2073-9982


  У статті розкриваються теоретико-методологічні засади дослідження економічних та політико-економічних інтересів влади у науковому аналізі представників нового інституціоналізму, розробників теорії агентських відносин, теорії суспільного вибору, нової ...
1483375
  Ягельська К.Ю. Теоретико-методологічні і концептуальні засади випереджаючого національного економічного розвитку : монографія / Ягельська К.Ю. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 361, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-361. – ISBN 978-966-379-778-6
1483376
  Гражевська Н.І. Теоретико-методологічні новації синергетики в дослідженні трансформації економічних систем // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 139-143.
1483377
  Шмідт Михайло Теоретико-методологічні основи бібліографічного забезпечення підготовки фахових управлінців з корпоративної справи / Шмідт Михайло, Кудря Ярослав // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Представлено широкий і вузький контексти трактування бібліографічного забезпечення науково-освітньої підготовки фахових управлінців; подано теоретико-методологічні рекомендації з його формування та розвитку за провідними видами економічної діяльності.
1483378
  Якубівська Ю.Є. Теоретико-методологічні основи використання об"єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 61-66
1483379
  Кратт О.А. Теоретико-методологічні основи відтворення кваліфікованної робочої сили в регіоні : брошура / О.А. Кратт, М.Г. Слоква, О.Ю. Будякова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-374-458-2
1483380
  Диба М. Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі : Управління економікою : теорія і практика / М. Диба, А. Ягодка, Л. Дзюбенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 42-48 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1483381
  Золотарьова М. Теоретико-методологічні основи діяльності державних податкових інспекцій в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 78-81.
1483382
  Зубрицька Д. Теоретико-методологічні основи діяльності політичної опозиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 278-283. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
1483383
  Вареник В.А. Теоретико-методологічні основи дослідження банківського регулювання та нагляду // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 232-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1483384
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження диференціальної моделі професійної компетентності / О.В. Мамічева, С.І. Лиска // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено теоретико-методологічні основи дослідження феномену диференціальної моделі професійної компетентності: основні принципи психології, провідні положення системного-структурного підходу, гуманістичної психології, символічного ...
1483385
  Дудар С. Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає теоретичні та методологічні основи досліджень європейської правової інтеграції у західній та вітчизняній юридичній науці у ХХ-ХХІ ст. Автор рассматривает теоретические и методологические основы исследований европейской правовой ...
1483386
  Вовканич С.Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С.Й. Вовканич, Л.К. Семів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 7-18. – ISSN 1562-0905
1483387
   Теоретико-методологічні основи дослідження морфоструктур центрального типу / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 44-53. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1483388
  Алоян А.Е. Теоретико-методологічні основи дослідження поняття "соціальний капітал" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність поняття "соціальний капітал". Визначено теоретико-методологічні джерела даного поняття. Проаналізовано особливості еволюції соціального капіталу з позиції класичного наукового методу. Раскрыта сущность понятия "социальный капитал". ...
1483389
  Омельяненко В. Теоретико-методологічні основи дослідження проблем інформаційного забезпечення інтеграції країни у систему міжнародного трансферу високих технологій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 102-111. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні категорії інформаційної асиметрії та визначено ступінь її впливу на міжнародний трансфер технологій.
1483390
  Гончаренко Н.І. Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу / Н.І. Гончаренко, Я. Скляренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 161-166. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1483391
  Мороз О.Ю. Теоретико-методологічні основи досліджень з історії державного управління / О.Ю. Мороз, О.С. Киричук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 32-46
1483392
  Купріна Н.М. Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентноспроможності харчової промисловості України на засадах її персистентної трансформації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Купріна Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 59 назв
1483393
  Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 13-26 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1483394
  Стадник Валентина Василівна Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / Стадник Валентина Василівна, Непогодіна Наталія Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1483395
  Стадник В.В. Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / В.В. Стадник, Н.І. Непогодина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1483396
  Коротаєва К.В. Теоретико-методологічні основи інформаційно-психологічних операцій сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 346-356
1483397
  Ляшенко Д.О. Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв"язків України : дис. … д-ра геогр. наук : 11.00.12, 10 / Ляшенко Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2017. – 324, [1] арк. – Додатки: арк. 307-324, [1]. – Бібліогр.: арк. 269-306
1483398
  Чугаєвська С.В. Теоретико-методологічні основи кластерного аналізу регіонів за показником товарності молока // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1483399
  Дорошенко І. Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи / І. Дорошенко, О. Делі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 20-31. – ISSN 1605-2005
1483400
  Стрєлко І.В. Теоретико-методологічні основи ландшафтного планування як інструменту еколого-орієнтованої організації території / І.В. Стрєлко, О.В. Шахаєва // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 74-77
1483401
  Степанець І.О. Теоретико-методологічні основи моніторингу науково-методичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 252-263. – ISSN 1993-5560


  "У статті аналізується проблема моніторингу якості науковометодичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ. Виокремлено низку суперечностей, що актуалізують проблему якості науково-методичної роботи викладачів. Уточнено та схарактеризовано поняття ...
1483402
  Тадеєв П.О. Теоретико-методологічні основи навчання обдарованих школярів: американський підхід // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 70-75. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)


  У статті висвітлено методологічні засади навчання обдарованих школярів у США. Основна увага зосереджується на висвітленні процесу подолання труднощів, що виникають в американських учителів, у зв"язку з навчанням і вихованням обдарованих школярів. ...
1483403
  Бурдонос Л.І. Теоретико-методологічні основи наукової діяльність вищих навчальних закладів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 123-131
1483404
  Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-8019-89-0
1483405
  Романчук О.В. Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців фізичного виховання і спорту до педагогічної діяльності з дітьми і молоддю в Австрії (XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Романчук Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
1483406
  Перова О.Є. Теоретико-методологічні основи пізнання в біоетиці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.56-62
1483407
  Ярема І. Теоретико-методологічні основи поняття "цифрова комунікація" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (307), лютий. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1483408
  Ворсовський О.Л. Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1483409
  Ємельянов В.О. Теоретико-методологічні основи прогнозу екологічно небезпечних геологічних процесів і явищ різноманітного походження // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 21-25. – Бібліогр.: 7 назв
1483410
  Зварич Р. Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 422-437. – ISSN 1684-906Х
1483411
  Довженко Т.О. Теоретико-методологічні основи реалізації Stem-освіти в початковій школі науково-педагогічного проекту "Інтелект України" / Т.О. Довженко, І.В. Гавриш // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 12-21. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1483412
  Семерей Ж.В. Теоретико-методологічні основи регулювання фінансово-кредитної системи України // Економіка та право: глобальна трансформація : міжнар. колектив. монографія / О.В. Беспаленко, О.Ю. Браславець, Т.В. Ганущак, Т.С. Демедюк, А.В. та ін. Заїка. – Київ : Наукова столиця, 2021. – С. 91-106. – ISBN 978-617-7649-50-1
1483413
  Кисельова О.М. Теоретико-методологічні основи реформування державних регуляторів мотивації інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 165-169
1483414
  Дишкантюк О.В. Теоретико-методологічні основи розбудови державного управління індустрією гостинності // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 85-93. – ISSN 2524-003X
1483415
  Меняйленко О.С. Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дидактичним процесом в амтоматизованих навчальних системах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Меняйленко О.С.; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 45 назв
1483416
  Цоклан В.І. Теоретико-методологічні основи системи сучасних джерел конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 77-89.
1483417
  Козіброда Л.В. Теоретико-методологічні основи соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в умовах шкільного середовища (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Козіброда Лариса Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1483418
  Петровський П.М. Теоретико-методологічні основи становлення успішного суб"єкта регіонального розвитку в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 13-20
1483419
  Комар Ю.М. Теоретико-методологічні основи створення повноцінних моделей творчого управління соціальними процесами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 305-316. – ISSN 2078-9165
1483420
  Дубінецький В. Теоретико-методологічні основи управління якістю підготовки спеціалістів на сучасному етапі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 94-101. – ISBN 978-617-7009-20-6
1483421
  Турило А.М. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, С.В. Святенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 120-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1483422
  Олійник О.П. Теоретико-методологічні основи формоутворення міських громадських просторів : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Олійник Олена Павлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 42 назви
1483423
  Соснова Н.С. Теоретико-методологічні основи формування громадських просторів міст України : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Соснова Надія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1483424
  Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 246-252. – ISSN 2078-5860


  Дослідження присвячено теоретичним і методологічним питанням процесу формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання як практичної форми буття обліково-аналітичних наук. Зосереджено увагу на питаннях ідентифікації обліково-аналітичних ...
1483425
  Степанова К.В. Теоретико-методологічні основи формування політики розвитку морегосподарської діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Степанова Катерина Вячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 92 назви
1483426
  Бекірова А.Р. Теоретико-методологічні основи формування професійної суб"єктності майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бекірова Аділє Рустемівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
1483427
  Лучанська Валентина Теоретико-методологічні основи формування системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22
1483428
  Лелі Ю.Г. Теоретико-методологічні основи формування системи управління персоналом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 57-60. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті узагальнено теоретичні аспекти формування системи управління персоналом сучасного підприємства. З"ясовано основні цілі, принципи, фактори впливу та напрями діяльності системи управління персоналом. Розглянуто існуючу класифікацію методів ...
1483429
  Нагорна Г. Теоретико-методологічні основи цілісного процесу музичного дослідження як умова розвитку музичного мислення особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-49. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1483430
  Герасименко О. Теоретико-методологічні особливості вивчення жінок комерційного сексу в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 52-53
1483431
  Автономова Н.К. Теоретико-методологічні особливості редагування інформаційно-аналітичних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 158-163


  У статті характеризуються основні етапи редагування інформаційно-аналітичних видань та їх послідовність. Звертається увага на особливості редагування тексту інформаційно-аналітичних видань, відповідність тексту жанру видання. Розглядається специфіка ...
1483432
  Курбатов С. Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 34-39. – ISSN 2078-1016
1483433
  Чемшит Олександр Теоретико-методологічні підстави дослідження політичних процесів зарубіжних країн // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 55-63. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1483434
  Кельман М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 93. – ISSN 0132-1331
1483435
  Коломийчук Д.І. Теоретико-методологічні підходи до вивчення національної економіки як складної відкритої господарської системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 14-21. – ISSN 2222-4459
1483436
  Смочко Н.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення територіальної системи монорозвитку в географічному просторі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 26-34. – ISSN 2308-135X
1483437
  Горбач Л.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення екологічного ризику як категорії економічної думки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 21-25
1483438
  Демчишак Н. Теоретико-методологічні підходи до визначення економічного змісту фінансового потенціалу / Н. Демчишак, М. Заплатинський // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 200-206. – ISSN 0201-758Х
1483439
  Турило Анатолій Михайлович Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / Турило Анатолій Михайлович, Зінченко Олена Антонівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1483440
  Турило А.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1483441
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності грошей як економічної категорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 21-35. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1483442
  Чорнодід І.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 334-345
1483443
  Васильчук І.П. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності сталого розвитку корпорацій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 256-261. – ISSN 2222-0712
1483444
  Стежко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення факторів та критеріїв світової продовольчої безпеки // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 41-51. – ISSN 2218-1199
1483445
  Чупрій Л.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження воєнно-політичних конфліктів // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 7-42. – ISBN 978-617-7638-08-6
1483446
  Абрамов В.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження копінг поведінки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1483447
  Горбенко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження корпоративної культури університету // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 101-107. – ISSN 2077-1800
1483448
  Шеломовська О.М. Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціальних комунікацій в управлінському просторі / О.М. Шеломовська, Л.М. Сорокіна // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 96-102. – ISBN 978-617-7351-11-4


  Згадуються професори КУ - Різун В., Почепцов Г.
1483449
  Патинська М.М. Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об"єднаних територіальних громад // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 95-104. – ISSN 2221-1055
1483450
  Людвик О.В. Теоретико-методологічні підходи до класифікації засобів масової інформації України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 145-150.
1483451
  Амелін С. Теоретико-методологічні підходи до класифікації лізингу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 88-95. – ISSN 1818-5754
1483452
  Колбіна Т.В. Теоретико-методологічні підходи до комунікативної підготовки студентів у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 40-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1483453
  Патика Н.І. Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 66-74. – ISSN 2221-1055
1483454
  Коберник О.М. Теоретико-методологічні підходи до обгрунтування концепції технологічної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 14-21. – (Педагогіка ; № 3)
1483455
  Ясір Хамза Салман Аль Худірі Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності соціальної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Метою цього дослідження є виокремлення та концептуалізація основних методів оцінювання ефективності соціальної реклами. У ньому проведено якісний аналіз наукових джерел з названої проблематики (опублікованих у 1970-2016 рр.) переважно американських, ...
1483456
  Помиткіна Л. Теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень, поданий аналіз наукових досліджень прийняття рішень у філософських, літературних, педагогічних та психологічних працях вчених і ...
1483457
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – ISSN 1682-2366
1483458
  Лагутін В. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1483459
  Бабакіна О.О. Теоретико-методологічні підходи до управління розвитком системи підготовки педагогічних кадрів у закладах вищої освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 34-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1483460
  Комар Ю. Теоретико-методологічні підходи до формування інноваційних механізмів системи державного управління підготовкою студентів-управлінців // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 73-79.
1483461
  Островська М.С. Теоретико-методологічні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки держави / М.С. Островська, Т.В. Блудова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 28-35
1483462
  Цимбала О.С. Теоретико-методологічні принципи краєзнавчих досліджень у науковій спадщині М. Голубця // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 75-78. – ISSN 2076-1554
1483463
  Марчук І.В. Теоретико-методологічні принципи структурно-функціонального аналізу психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищих навчальних закладах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 190-191
1483464
  Парасунько Б. Теоретико-методологічні проблеми дослідження культурно-просвітницьких товариств в Росії на початку XX століття // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 25-26
1483465
  Сімакова Н. Теоретико-методологічні проблеми законотворення та правового супроводу вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 78-83. – ISSN 2078-1016
1483466
  Черевко О. Теоретико-методологічні проблеми кризи духовності у авіаторів // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 142-154. – ISSN 2786-5541
1483467
  Зварич Г.В. Теоретико-методологічні проблеми моніторингу якості освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 74-87. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
1483468
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 114-141. – ISBN 978-966-439-931-6
1483469
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина перша) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 87-91
1483470
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства: сутність, структура та функції релігії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1483471
  Позняк Е.В. Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні. // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 117-119. – ISSN 2413-7189
1483472
  Герасиемнко Т. Теоретико-методологічні проблеми розвитку економічного аналізу у контексті зміни його парадигми // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 58-68. – ISSN 2410-0706
1483473
  Гвоздик П. Теоретико-методологічні проблеми розробки Екологічного кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 300-301. – ISBN 978-617-7069-17-0
1483474
  Рашидов Х. Теоретико-методологічні проблеми розробки системи якості вищого навчального закладу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 51-56. – ISSN 2077-1827
1483475
  Федоренко В. Теоретико-методологічні проблеми системи сучасного конституційного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
1483476
  Губенко О.В. Теоретико-методологічні проблеми соціально-психологічного аналізу феномена політичного екстремізму // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 3-12. – ISBN 978-966-8063-99-45
1483477
  Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку : Монографія / Н.М. Ткаченко. – Київ : А.С.К., 2001. – 348с. – ISBN 966-539-318-9
1483478
  Мосейчук Ю.Ю. Теоретико-методологічні проекції у дослідженні потенціалу культури здоров"я для успішної реалізації професійної діяльності майбутніми учителями // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 172-175. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1483479
  Підлісецька І.О. Теоретико-методологічні розробки дослідження об"єктів історико-культурного призначення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 41-49 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви
1483480
  Потапенко С. Теоретико-методологічні та джерелознавчі засади дослідження інтертекстуальності у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 405-413


  У статті розглядаються різноманітні філософські й літературознавчі підходи до вивчення явищ інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці. Наголошено на методологічних особливостях та перспективах вивчення міжтекстових зв"язків на фольклорному ...
1483481
  Стефанчук М.М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 ; 081 / Стефанчук Марина Миколаївна ; Нац. акад. прокуратури України, Ген. прокуратура України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти України. – Київ, 2018. – 483 арк. – Додатки: арк. 444-483. – Бібліогр.: арк. 6-15, 355-443 та в додатках: арк. 444-483
1483482
  Стефанчук М.М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Стефанчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1483483
  Анісімова В Л. Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 57-64. – ISSN 978-966-551-401-5


  У статті розглянуто транзакційну теорію Луїзи Мішель Розенблатт як певну проміжну ланку між "новою критикою" й теорією читацького відгуку і водночас як самостійну літературознавчу теорію. Увиразнено саме літературно-критичну й теоретичну спрямованість ...
1483484
  Кісіль М.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування ефективності інвестицій фермерських господарств / М.І. Кісіль, В.О. Іванченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 55-62. – ISSN 2221-1055
1483485
  Дмитрук О.Ю. Теоретико-методологічні та практичні проблеми урбогеоекології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні та практичні проблеми геоекологічних досліджень урбанізованих ландшафтів. Визначено зміст та завдання урбогеоекології. Розкрито конструктивно-географічні-територіально-планувальні, інженерно-геологічні, ...
1483486
  Федосєєва Г.С. Теоретико-методологічні та прикладні засади формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку : монографія / Г.С. Федосєєва ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-320. – ISBN 978-617-7149-33-9
1483487
  Бідолах Д.І. Теоретико-методологічні та технологічні засади впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.03.02, 06.03.01 / Бідолах Дмитро Ілліч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 53 назв
1483488
  Осадчий І. Теоретико-методологічні та технологічні засади спрямованого розвитку освітніх систем // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 165-171. – ISSN 2309-9127
1483489
  Лянце В.Э. Теоретико-множественная топология : Учебное пособие / В.Э. Лянце. – Киев, 1982. – 58 с.
1483490
  Эклоф П. Теоретико-множественные методы в гомологической алгебре и теории абелевых групп / П. Эклоф. – Москва : Мир, 1986. – 200 с.
1483491
  Ткешелашвили С.В. Теоретико-множественный и логичский подход к обучению математике в восьмилетней школе по новой программе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ткешелашвили С.В.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1483492
  Хасанов Н.Г. Теоретико-множественный подход к изучению начал аналитической геометрии в курсе математики восьмилетней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Хасанов Н.Г.; Казахск.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1483493
  Хаитов М. Теоретико-множественный подход к изучению элементов аналитической геометрии в старших классах средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Хаитов М.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1975. – 42л. – Бібліогр.:с.41+42
1483494
  Лантвойт О.Б. Теоретико-множинне подання процесу забезпечення функціонування багатофункціонального озброєння і техніки органів охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 159-164
1483495
  Курач Т. Теоретико-множинний підхід до класифікування географічних карт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-53. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано застосування теоретико-множинного підходу для класифікування географічних карт на емпіричному рівні класифікування. Обґрунтовано визначення класифікаційних ознак і таксономічних одиниць, як основи подальшого механізму ...
1483496
  Кухаренко С.В. Теоретико-множинний підхід до синтезу системи управліня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 204-208


  У статті запропонований метод синтезу структури автоматизованої сисп управління організацією, який дає можливість підійти до проблеми визначення струн властивостей складних систем. В статье предложен метод синтеза структуры ...
1483497
  Буй Д.Б. Теоретико-множинні конструкції в теорії реляційних баз данних / Д.Б. Буй, Ю.Й. Брона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 216-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі наводяться властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, аналога прямого добутку, а також спеціального бінарного відношення. Демонструється адекватність їх використання при вивченні реляційної алгебри.
1483498
   Теоретико-множинні основи табличних баз даних : навч. посібник / [Д.Б. Буй та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 135, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. покажч.: с. 135. – Бібліогр.: с. 130-134
1483499
  Канарська І.С. Теоретико-множинні табличні операції та їх складність : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Канарська Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1483500
  Ільченко Г.О. Теоретико-модельна та теоретико-ігрова семантики: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 82-84
1483501
  Комарницький Микола Ярославович Теоретико-модельні властивості класів кілець та модулів, визначених скрутом або радикалом : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Комарницький Микола Ярославович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1483502
   Теоретико-можливісний метод оцінки функціоналу за значеннями інших функціоналів / Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща, О.І. Собко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 161-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Одержаний розв"язок задачі оцінки лінійного функціоналу за скінченою множиною значень інших лінійних функціоналів в теоретико-можливісній постановці. Запропоновано два підходи до розв"язку в залежності від додаткової інформації про шумову компоненту ...
1483503
  Аверіна К.С. Теоретико-мотодологічні засади розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Аверіна Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гатюка. – Тернопіль, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
1483504
  Дишкант О. Теоретико-організаційні засади фінансового контролю державних закупівель // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 128-139. – ISSN 1818-5754
1483505
  Шкромида В.В. Теоретико-організаційні основи впровадження репутаційного менеджменту на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 254-264. – ISSN 2313-8246
1483506
  Давиденко О.Г. Теоретико-організаційні принципи державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1483507
  Мартикян М.К. Теоретико-познавательные взляды А.И.Герцена : Автореф... канд. философ.наук: / Мартикян М.К.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1954. – 33л.
1483508
  Крисаченко В.С. Теоретико-познавательные функции эколого-эволюционного подхода в биологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Крисаченко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1483509
  Бурлай Є. Теоретико-порівняльні дослідження як напрямок правової компаративістики // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 81-83. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1483510
  Мельник М.А. Теоретико-правова доктрина вдосконалення бюджетної та податкової систем України в умовах розбудови правової держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 62-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1483511
  Слінько Д.С. Теоретико-правова парадигма в кримінальному процесі : монографія / Д.С. Слінько, Ю.Ю. Бражник. – Харків : НікаНова, 2015. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
1483512
  Охріменко С. Теоретико-правова характеристика втручання в процесуальну діяльність слідчого / С. Охріменко, І. Охріменко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 134-139. – ISSN 2307-8049
1483513
  Васильківська В. Теоретико-правова характеристика новітніх принципів державної служби з урахуванням законодавчих перетворень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 87-91
1483514
  Новосельська І.В. Теоретико-правова характеристика понять "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 249-254
1483515
  Сунєгін С.О. Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім"ї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сунєгін С.О. ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1483516
  Шеховцов В.В. Теоретико-правове розуміння тваринного світу: сутність та співвідношення із суміжними поняттями // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 120-131. – ISSN 2224-9281
1483517
  Дзюбенко О.Л. Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 2-10
1483518
  Паньонко І. Теоретико-правовий аналіз взаємовідносин держави і християнської релігії в "філософії права" Гегеля / І. Паньонко, О. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 17-23. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1483519
  Загорулько А.П. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття "гібридна війна" // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 115-122. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1483520
  Ортинський В.Л. Теоретико-правовий аналіз державної кадрової політики Воєнної організації України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 4-13. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1483521
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мельничук Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 179-206
1483522
  Стародубцев А.А. Теоретико-правовий аналіз етичних засад адвокатської діяльності / А.А. Стародубцев, А.М. Стебелєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 90-96. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1483523
  Книш В.В. Теоретико-правовий аналіз законодавства України про конституційно-правову відповідальність // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 61-71. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1483524
  Скопич О.Д. Теоретико-правовий аналіз контролю в системі місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 91-94. – Бібліогр.: 9 назв
1483525
  Григор"єва Х.А. Теоретико-правовий аналіз механізму часткового відшкодування державою вартості придбаних сільськогосподарських тварин та збудованих тваринницьких об"єктів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 268-272. – ISSN 2219-5521
1483526
  Рижук Ю.М. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина. // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 396-406
1483527
  Рижук Ю. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини та громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 3-7
1483528
  Семенюк О.Г. Теоретико-правовий аналіз поняття державної таємниці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 35-44
1483529
  Тернущак М.М. Теоретико-правовий аналіз публічного захисту прав людини в кримінальному та адміністративно-деліктному провадженнях // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 258-263. – ISSN 2072-8670
1483530
  Матвєєв П.С. Теоретико-правовий аналіз рівнів господарського-правового забезпечення інноваційної діяльності в умовах децентралізації влади // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 130-134
1483531
  Вовк О.О. Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано наукові погляди стосовно співвідношення понять «державна безпека» та «зовнішня безпека». Встановлено, що як державна, так і зовнішня безпеки країни є заємопов"язаними складовими національної безпеки, що визначається сукупністю ...
1483532
  Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1483533
  Завгородня В.М. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи екологічного права та його місця в системі права України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 81-85


  Стаття присвячена дослідженню сутності і природи екологічного права в контексті загальнотеоретичних уявлень про структуру системи права. На основі дослідження юридичних конструкцій екологічного права робиться висновок про місце галузі в системі права.
1483534
  Стрілько В. Теоретико-правовий аспект розвитку нотаріату в Китаї // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 153-154
1483535
  Іншин М.І. Теоретико-правовий огляд зародження режиму робочого часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано правові засади становлення режиму робочого часу. Досліджено нормативне закріплення режиму робочого часу. Здійснено порівняльно-правовий аналіз кодексів законів про працю 1918 та 1922 рр. в контексті правового регулювання режиму ...
1483536
  Нікітін Н.В. Теоретико-правовий підхід до визначення загроз як детермінуючих чинників впливу на національну безпеку України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 502-508. – ISSN 1563-3349
1483537
  Главач І.І. Теоретико-правові аспекти визначення функцій нотаріуса в спадкових правовідносинах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 42-49. – (Юридичні науки ; № 2 (1))
1483538
  Малишев Б.В. Теоретико-правові аспекти державного примусу як ознаки права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29


  У статті доводиться, що розгляд сутності права без врахування його державної примусовості є недостатнім. Державний примус обумовлює багато ознак права, що відрізняють його від моралі. Норми права на відміну від норм моралі за формою свого закріплення є ...
1483539
  Омельчук О.М. Теоретико-правові аспекти дослідження поведінки людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 8-19. – ISSN 2078-9165
1483540
  Шоха Т. Теоретико-правові аспекти екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню окремих теоретико-правових аспектів екологічного страхування. На підставі аналізу законодавства, із урахуванням існуючих науково-теоретичних підходів автором зроблено спробу визначити межі екологічного страхування як ...
1483541
  Коваль І. Теоретико-правові аспекти захисту прав та інтересів позикодавців у кредитних зобов"язаннях / І. Коваль, Н. Щербакова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 29-36. – ISSN 2663-5313
1483542
  Краснова М. Теоретико-правові аспекти компесації екологічної шкоди у межах регулятивних еколого-правових відносин // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 78-82
1483543
  Фелик В.І. Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1483544
  Бодрова І.І. Теоретико-правові аспекти поняття "виборча система" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 36-45. – ISSN 0201-7245
1483545
  Коробенко Н.П. Теоретико-правові аспекти поняття правового режиму пенсійних правовідносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 129-138. – ISSN 1563-3349
1483546
  Нагнибіда В.І. Теоретико-правові аспекти прав на чужі речі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 266-275. – ISSN 1563-3349
1483547
  Почепцов Ю.В. Теоретико-правові аспекти правовідносин як методологічна основа розуміння дієвості та ефективності права // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 67-69. – ISBN 978-966-940-085-7
1483548
  Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Бібліогр.: л. 192-214
1483549
  Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1483550
  Ніжніченко О. Теоретико-правові аспекти принципів екологічного стимулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-83. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито основні правові принципи екологічного стимулювання. На основі їх аналізу сформовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання екологічних відносин. В статье раскрыто основные правовые принципы экологического стимулирования. ...
1483551
  Козуб І. Теоретико-правові аспекти принципу заборони примусової праці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
1483552
  Занфірова Т.А. Теоретико-правові аспекти проблеми забезпечення свободи праці в Україні (2014-2017 роки) // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 78-80. – ISBN 978-617-7069-52-1
1483553
  Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Хопта Сергій Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1483554
  Дідич Т.О. Теоретико-правові аспекти розвитку правоутворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 694-696. – ISSN 1563-3349
1483555
  Башурин Н.Я. Теоретико-правові аспекти розуміння науково-технічної інформації як об"єкта цивільних правовідносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 120-126. – ISSN 2524-0129
1483556
  Ващенко А.М. Теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ващенко Андрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 277 арк. – Додатки: арк. 272-277. – Бібліогр.: арк. 226-271
1483557
  Магновський І.Й. Теоретико-правові аспекти сучасного розуміння категорії "децентралізація" // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 27-38. – ISSN 2524-0323
1483558
  Власенко В.В. Теоретико-правові аспекти функціонування фінансової системи України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (221). – С. 27-32. – ISSN 2308-9636
1483559
  Балдич І.С. Теоретико-правові аспекти штучного переривання вагітності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 152-153. – ISSN 2313-0431
1483560
  Ярмол Л.В. Теоретико-правові аспекти юридичного механізму забезпечення свободи вираження поглядів журналістами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 76-80. – ISSN 0321-0499
1483561
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретико-правові погляди Г.М. Даниловича - першого декана юридичного факультету Київського університету. There are analyzed the theoretical and legal views of Hnat Danylovych, the first Dean of the Faculty of Law of the University of Kyiv.
1483562
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 15-19. – ISBN 978-617-7133-95-6
1483563
  Лаба О. Теоретико-правові дослідження захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 12-17
1483564
  Ковальчук Т. Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто напрями наукових досліджень у сфері правової охорони земель в Україні, виділено проблеми правового регулювання у зазначеній сфері та запропоновано шляхи їх вирішення. В статье рассмотрены направления научных исследований в сфере ...
1483565
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1483566
  Буздуган Я.М. Теоретико-правові засади благодійних надходжень // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 4-6
1483567
  Крилова Ю.І. Теоретико-правові засади визначення поняття "Інформаційна війна" // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 265-267
1483568
  Захарчук А.С. Теоретико-правові засади вітчизняного державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-22
1483569
  Потьомкіна М. Теоретико-правові засади господарських правовідносин у сфері оборонної промисловості України. Частина перша // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 58-62. – ISSN 2307-8049
1483570
  Духовна О.В. (Науковий керівник доцент Ващенко) Ю.В. Теоретико-правові засади державного контролю за здійсненням місцевих запозичень в Україні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 40-44
1483571
  Дроздюк Т. Теоретико-правові засади державного регулювання ринку земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 98-101
1483572
  Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено науково-теоретичні та правові підходи до розуміння екологічної культури як важливого інструменту екологічної політики в державі. Внесено пропозиції із вдосконалення чинного законодавства та правозастосовчої практики з метою підвищення рівня ...
1483573
  Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Моца Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: с. 194-222
1483574
  Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Моца Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1483575
  Гаращенко Л.П. Теоретико-правові засади заборони мобінгу в європейських країнах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 199-207. – ISSN 2078-9165
1483576
  Кучаковська Н.О. Теоретико-правові засади інформаційного cуспільства та його взаємозв"язок із законотворчістю / Н.О. Кучаковська, Т.С. Новак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 43-49. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1483577
  Грушкевич Т.В. Теоретико-правові засади інформаційного простору в екологічній сфері // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 134-140. – (0). – ISSN 2078-9165
1483578
  Волинець В.В. Теоретико-правові засади організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України : монографія / В.В. Волинець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Діса плюс, 2016. – 393, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-393 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-19-8
1483579
  Чекан М. Теоретико-правові засади поняття "право-обов"язок" розпорядника бюджетних коштів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 160-162. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1483580
  Новосельська І.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35.
1483581
  Ніколаєнко Т.Б. Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців : монографія / Т.Б. Ніколаєнко ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2018. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7247-27-1
1483582
  Миколаєнко Ю.І. Теоретико-правові засади реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Миколаєнко Юрій Іванович ; ВНЗ ”Ун-т економіки та права ”Крок”. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1483583
  Грінько А.А. Теоретико-правові засади реструктуризації активів суб"єктів господарської (комерційної) діяльності в умовах деофшоризації економіки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 201-205. – ISSN 2219-5521
1483584
  Богів Я.С. Теоретико-правові засади розгляду функцій та повноважень місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 110-115. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1483585
  Гончаренко О.М. Теоретико-правові засади саморегулювання господарської діяльності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Гончаренко Олена Миколаївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1483586
  Шевчук С.Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 45-47
1483587
  Облещук О. Теоретико-правові засади та особливості надання адміністративних послуг в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 72-76. – ISSN 2524-0129
1483588
  Іншин М.І. Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 259-263. – (Право. Економіка. Управління)
1483589
  Шевчук С. Теоретико-правові засади формування та реалізації національної інноваційної системи України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 124-127
1483590
  Балюк Г.І. Теоретико-правові засади формування ядерного права та законодавства України / Г.І. Балюк, Т.Г. Ковальчук // Правове регулювання ядерного страхування в системі фінансового забезпечення відшкодування ядерної шкоди : [навч. посібник] / Г.І. Балюк, Т.Г. Ковальчук, О.Ю. Кронда, О.В. Сушик. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2020. – С. 5-37. – ISBN 978-966-7957-25-4
1483591
  Бизова А.М. Теоретико-правові засади функціонування органів військової юстиції у сфері службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 56-61. – ISSN 2078-7480
1483592
  Малюга Л.Ю. Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу : монографія / Л.Ю. Малюга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Херсон : Гельветика, 2019. – 406 с. – Бібліогр.: с. 361-405 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-006-5


  У пр. № 1739439 напис: Шановному Олександру Дмитровичу з вдячністю за підтримку та найкращими побажанннями від автора! Л.Ю. Малюга. Підпис
1483593
  Сімонцева Л.О. Теоретико-правові основи альтернативних засобів розв"язання кримінально-правових конфліктів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сімонцева Людмила Олександрівна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1483594
  Кожема Г.Ю. Теоретико-правові основи вексельного обігу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 40-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1483595
  Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія / Г.В. Новицький; Ін-т проблем нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України; Нац. академія Служби безпеки України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8916-11-3
1483596
  Савенко І.І. Теоретико-правові основи організації технічного обслуговування та ремонту техніки / І.І. Савенко, Ю.Г. Неустроєв // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 45-49. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1483597
  Короєд С.О. Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 211, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-60-2
1483598
  Назаренко О.А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
1483599
  Сердюк Н.А. Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Сердюк Наталія Аркадіївна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1483600
  Безусий В.В. Теоретико-правові основи соціального захисту державних службовців в умовах євроінтеграції України : монографія / В.В. Безусий ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 439, [1] с. – Бібліогр.: с. 413-439 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1739-5
1483601
  Аленін Ю. Теоретико-правові основи співробітництва України з міжнародними судовими установами / Ю. Аленін, А. Підгородинська // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 95-101. – ISSN 1026-9932
1483602
  Демченко Я.О. Теоретико-правові особливості визначення майнових прав суб"єктів господарювання в сфері авторського права та суміжних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 249-257. – ISSN 2219-5521
1483603
  Заверуха І. Теоретико-правові передумови визначення інституту державного боргу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 127-131
1483604
  Печуляк В.П. Теоретико-правові питання визначення предмета лісового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
1483605
  Бондаренко В.А. Теоретико-правові питання електронного правосуддя в інформаційному просторі / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 154-162. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1483606
  Новосельська І. Теоретико-правові питання охорони авторського права в мережі Інтернет / І. Новосельська, А. Бобровник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 7-10
1483607
  Дейнега М. Теоретико-правові підходи до визначення об"єкта придоресурсних правовідносин // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 54-58
1483608
  Сахарук І.С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "дискримінація у сфері праці" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 45-54
1483609
  Гапонюк О.О. Теоретико-правові підходи до визначення ролі та значення адміністративних послуг у системі митних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 64-67. – ISSN 2220-1394
1483610
  Портнов Андрій Теоретико-правові підходи щодо визначення переліку принципів конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Принципи конституційної державності, закріплені в Конституції України (верховенство права, поділ влади, верховенство основних прав і свобод, діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції), відтворюються в ...
1483611
  Портнов Андрій Теоретико-правові підходи щодо визначення переліку принципів конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Принципи конституційної державності, закріплені в Конституції України (верховенство права, поділ влади, верховенство основних прав і свобод, діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції), відтворюються в ...
1483612
  Малюга Л. Теоретико-правові проблеми визначення поняття "інвалід" та його співвідношення з суміжними поняттями // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 347-351. – ISBN 978-617-7020-61-4
1483613
  Грабовська О.О. Теоретико-правові проблеми доказування у цивільному процесі України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Грабовська Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 563, [2] арк. – Додатки: арк. 559-563. – Бібліогр.: арк. 519-558
1483614
  Костицький В.В. Теоретико-правові проблеми європейської інтеграції України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 47-48. – ISBN 978-966-916-562-6
1483615
  Петришина М.О. Теоретико-правові проблеми забезпечення надання публічних послуг суб"єктам господарювання органами місцевого самоврядування // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 93-98. – ISSN 2311-4894
1483616
  Наливайко Олег Іванович Теоретико-правові проблеми захисту прав людини : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Наливайко Олег Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 178л. – Бібліогр.:л.163-178
1483617
  Костя Д.В. Теоретико-правові проблеми конкретизації законодавства про природоресурсні платежі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 99-103. – (Правознавство ; Вип. 375)
1483618
  Шай Р. Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 55-59. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1483619
  Ніколаєв О.А. Теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб"єктності роботодавця // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 321-326. – ISSN 1563-3349
1483620
  Петренко П.Д. Теоретико-правові проблеми організації діяльності органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського досвіду : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Петренко Павло Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 33 назви
1483621
  Вайнагій М.В. Теоретико-правові проблеми переговорного процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вайнагій Михайло Васильович ; ВНЗ ун-т економіки та права "КРОК". – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1483622
  Пилипчук В. Теоретико-правові проблеми подолання глобальних викликів і загроз національній безпеці // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 1993-0909
1483623
  Константий О.В. Теоретико-правові проблеми поняття та суті митного правопорядку / О.В. Константий, О.В. Константа // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 80-90
1483624
  Шолкова Т. Теоретико-правові проблеми регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-37.
1483625
  Пушкіна О.В. Теоретико-правові проблеми співвідношення "права людини" та "права спільноти" у контексті розвитку сучасної теорії права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 188-195. – ISSN 1563-3349
1483626
  Фатхутдінова Олена Василівна Теоретико-правові проблеми юридичного процесу : 12.00.01: Дис. ... канд. юрид. наук / Фатхутдінова Олена Василівна; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2000. – 217 л. – Бібліогр.: С.202-217
1483627
  Павлов Д.М. Теоретико-правові та організаційні засади забезпечення природно-техногенної безпеки та реалізації функції цивільного захисту : монографія / Павлов Дмитро Миколайович. – Київ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7241-64-4
1483628
  Кравчук К.Г. Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравчук Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1483629
  Шумейко Д.О. Теоретико-правові та практичні засади здійснення спеціального кримінального провадження в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шумейко Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1483630
  Самбор М. Теоретико-правові уявлення інтересу в "філософії права" Г. В. Ф. Гегеля // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-54.
1483631
  Чуприс О.И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики Беларусь / О.И. Чуприс ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 310 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-720-1
1483632
  Кнейслер О. Теоретико-прагматичні підходи до визначення сутності перестрахування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 109-113
1483633
  Воронкова В.Г. Теоретико-праксіологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 5-11. – ISSN 2072-1692
1483634
  Коломиец И.Ф. Теоретико-практические аспекты формирования объединенных территориальных общин в Украине / И.Ф. Коломиец, А.О. Пелехатый // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 4 (657). – C. 46-55. – ISSN 0131-7741
1483635
  Петрова Т.О. Теоретико-практичне значення рецензій на українські термінологічні словники кін. ХХ - поч. ХХІ ст. // Проблеми загального і слов"янського мовознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 3. – С. 96-106. – ISSN 2617-0957
1483636
  Косован В. Теоретико-практичний вимір доказової сили висновку експерта у кримінальному провадженні // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 153-157. – ISBN 978-966-423-670-3
1483637
  Кононенко І. Теоретико-практичні аспекти використання педагогічних технологій в освіті при підготовці майбутніх вчителів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 70-77. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1483638
  Бойко І. Теоретико-практичні аспекти вимірювання та оцінювання інтегральних характеристик професійної компетентності педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 13-18. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено актуальні аспекти тлумачення поняття компетенції, компетентності, їх використання та пріоритетних напрямів діагностики складових професійної компетентності педагога. Здійснено аналіз сучасних робіт із проблеми компетенції й компетентності як ...
1483639
  Стахурська С.А. Теоретико-практичні аспекти дотримання соціальної відповідальності при менеджменті змін в організації / С.А. Стахурська, С.В. Ткачук, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (236). – С. 86-93. – ISSN 2522-1620
1483640
  Подмешальська Ю.В. Теоретико-практичні аспекти проведення аудиту основних засобів / Ю.В. Подмешальська, О.В. Троян, Л.В. Біла // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 64-70. – ISSN 2306-6814
1483641
  Бейдик О. Теоретико-практичні аспекти рекреаційно-туристичного природокористування / О. Бейдик, О. Топалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-21. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто природокористування як одна з прикладних наукових галузей, що базується на природонаукових знаннях і комплексі фундаментальних суспільно-економічних дисциплін, з одного боку, а з іншого - як розгалужена і потужна практика та суспільний ...
1483642
  Мастерук Д.А. Теоретико-практичні аспекти сучасних досліджень політичного маркетингу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 243-248


  Аналізується ступінь розробленості в науковій літературі проблематики полі- тичного маркетингу. Розглядаються основні наукові праці сучасних дослідників, присвячені теоретичному й практичному аспектам політичного маркетингу. Зроб- лено висновок про ...
1483643
  Федірчик Т. Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 73-79. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1483644
  Костик Є.П. Теоретико-практичні засади управління природокористуванням в регіоні на сучасному етапі розвитку національної економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 103-116. – ISSN 2306-546X
1483645
  Харченко І.І. Теоретико-практичні засади формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Харченко Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1483646
  Шевцов А.Г. Теоретико-практичні питання застосування нейропсихології у сучасній педагогічній діяльності / А.Г. Шевцов, О.В. Ільїна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 184-186. – ISBN 978-966-2188-73-8
1483647
  Косянчук П. Теоретико-практичні питання ужиттєвлення особистих немайнових прав українців у контексті правної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-105. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У цій статті автор через логіко-правну парадигму розглядає деякі питання правного гарантування особистих немайнових прав українців правноохоронними засобами української правничої системи, серед яких важливе місце посідає інститут правної ...
1483648
  Онаць О. Теоретико-прикладна модель формування педагогічної культури керівника ЗНЗ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 57-65


  У статті представлена теоретико-прикладна модель формування педагогічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу, що презентована як система, до складу якої входять логічно взаємопов"язані та взаємозумовлені складові: сутність ...
1483649
  Ульенкова У.В. Теоретико-прикладная модель психологической помощи детям с ЗПР / У.В. Ульенкова, Е.Е. Дмитриева, Н.В. Шутова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 105-109. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные положения научной концепции изучения, обучения и воспитания дитей с задержкой психического развития в системе "детский сад - школа". Концепция может стать базой для разработки и внедрения в общеобразовательные учреждения ...
1483650
  Боделан В.Р. Теоретико-прикладні аспекти громадсько-державного партнерства // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (10). – С. 5-14. – ISSN 2311-6420
1483651
  Петренко І.І. Теоретико-прикладні аспекти експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті формулюються методологічні основи експертно-аналітичної діяльності, встановлюються зміст та межі застосування даного поняття у сфері політики. В статье формулируются методологические основы экспертно-аналитической деятельности, определяется ...
1483652
  Петик М. Теоретико-прикладні аспекти забезпечення фіскальної безпеки держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 72-78. – ISSN 2078-5860


  Досліджено одну зі складових фінансової безпеки - фіскальну безпеку. З"ясовано роль фіскальної безпеки у системі фінансової безпеки держави. Визначено умови досягнення фіскальної безпеки за умови конфліктності інтересів держави та платників податків.
1483653
  Сімонович Д.В. Теоретико-прикладні аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 145-157. – ISSN 2524-0323
1483654
  Копилюк О.І. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання рівня демографічної безпеки регіонів / О.І. Копилюк, Ю.В. Тимчишин, О.М. Музичка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 93-100. – ISSN 2222-4459
1483655
  Головченко В. Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб"єктивних прав особи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 82-87. – ISSN 0132-1331
1483656
  Паращук Л.Г. Теоретико-прикладні аспекти реалізації принципу верховенства в особистих немайнових правах // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 115-123
1483657
  Грішнова О.А. Теоретико-прикладні аспекти регулювання дитячої праці в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 191-192. – ISSN 1562-0905
1483658
  Федірко М. Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / М. Федірко, О. Гугул, Б. Брич // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 7-19. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1483659
  Чигрин О.Ю. Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні / О.Ю. Чигрин, В.С. Красняк // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 2218-4511
1483660
  Ткачик Л. Теоретико-прикладні аспекти розвитку митної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 226-232. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретико-організаційні засади функціонування митної системи України та особливості її розвитку на сучасному етапі. Проаналізовано тенденції розвитку митної справи в Україні в контексті структурних та функціональних змін в системі й ...
1483661
  Афанасьєв М.В. Теоретико-прикладні аспекти сталого розвитку електроенергетики України : монографія / М.В. Афанасьєв, Т.І. Салашенко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-222. – ISBN 978-617-7801-34-3
1483662
  Бурєннікова Н.В. Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники / Н.В. Бурєннікова, В.О. Ярмоленко, В.В. Кавецький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 218-229. – ISSN 2222-4459
1483663
  Пірус В.О. Теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти / Пірус Володимир Олегович ; заг. ред. Андрушків Б.М, Павликівська О.І. ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Паляниця В.А., 2018. – 328, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-239. – ISBN 978-617-7331-63-5
1483664
  Буян О.А. Теоретико-прикладні дослідження корпоративної соціальної відповідальності в західній літературі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 263-270


  Досліджується ступінь взаємозалежності між поняттями "корпоративна соціальна відповідальність" та "коенкурентоспроможність". Обгрунтовується зростання ролі відбору інвестиційних портфелів за соціальними та екологічними показниками.
1483665
  Шевченко О. Теоретико-прикладні засади заощадливого використання підземних вод . Інфогеофрейми в гідрогеології / О. Шевченко, Д. Хрущов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 109-120. – (Геологія ; вип. 3 (94)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні засади інформаційного забезпечення геологорозвідувальних досліджень і робіт з викорис - тання та охорони підземних вод . Методологія інформаційного забезпечення ґрунтується на принципах цільової інфоге - ологічної структуризації ...
1483666
  Андрушко А.В. Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи : монографія / А.В. Андрушко. – Київ : Ваіте, 2020. – 558, [2] с. – Видано за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. – Бібліогр.: с. 502-558 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7627-45-5


  У пр. №1738062 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича від автора. 28.III.2021. Підпис
1483667
  Васильців Т. Теоретико-прикладні засади конкурентних переваг регіонів та їх впливу на економічну безпеку України / Т. Васильців, Р. Білик // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 100-110. – ISSN 2410-0919
1483668
  Мартиненко С. Теоретико-прикладні засади корекційної діагностики в закладах вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 32-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1483669
  Филюк Г.М. Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 6-14


  Розглянуті теоретичні засади політики протекціонізму. Розкрито сучасний стан зовнішньоторговельного балансу України. Сформульовані рекомендації по удосконаленню політики протекціонізму в Україні. Рассмотрены теоретические основы политики ...
1483670
   Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – 203, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2456-11-0
1483671
  Кузьмін О.Є. Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1483672
  Гала Л.О. Теоретико-прикладні підходи до впровадження належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування : автореф. дис. ... д-ра фармацевтичних наук : 15.00.01 / Гала Лілія Олексіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 88 назв
1483673
  Цюра А. Теоретико-прикладні проблеми визначення об"єкта злочину "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 416-424. – ISSN 1026-9932
1483674
  Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : монографія / Є.О. Письменський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 727, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 620-700 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-061-8


  У пр. № 1736584 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну з найкращими побажаннями від автора. / Підпис /
1483675
  Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
1483676
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 1. – 2005. – 360с.
1483677
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 2. – 2005. – 344 с.
1483678
  Довбань І.М. Теоретико-прикладні та правові засади запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Довбань Ігор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
1483679
  Маньковский И.А. Теоретико-прикладные проблемы формирования, толкования и применения норм гражданского права на современном этапе развитии цивилистической науки // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 72-108. – ISSN 2306-255X
1483680
   Теоретико-системные методы и их использование в автоматизированных системах. – К., 1983. – 101с.
1483681
  Іванов В.Ф. Теоретико-соціологічні аспекти дослідження масовокомунікативного процесу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.93-103
1483682
  Тодорова Є.М. Теоретико-технологічні проблеми електронної бібліографії // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 10-19
1483683
  Мороз Л.А. Теоретико-філософське підгрунтя виникнення та розвитку ранніх західноєвропейських середньовічних університетів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 26-29
1483684
  Осьмак С.Г. Теоретико-філософські аспекти співвідношення понять "державний примус" та "насильство" // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 110-113. – ISBN 978-966-7166-36-6
1483685
  Угляй Л.В. Теоретико-філософські основи психологізму прози Тоні Моррісон // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 167-169. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
1483686
  Тимофієва Н.К. Теоретико-числові методи розв"язання задач комбінаторної оптимізації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Тимофієва Н.К.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 28 назв
1483687
  Михелович Ш.Х. Теоретико-числовые вопросы в школьном курсе математики. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Михелович Ш.Х.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 16л.
1483688
  Кадочников Д. Теоретико-экономический взгляд на языковую политику // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 128-140. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0042-8736
1483689
  Лабинов М.С. Теоретико-экспериментальное исследование двухфазных сред типа "Жидкость-газ" : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04; 01.04.14 / Лабинов М.С.; КПИ. – Киев, 1985. – 16л.
1483690
  Губанов Владимир Георгиевич Теоретико-экспериментальный анализ круговорота вещества в замкнутой микроэкосистеме (математические модели, эксперимент) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / губанов Владимир Георгиевич; АН СССР. Сибирское отделение ин-т биофизики. – Красноярск, 1985. – 25л.
1483691
  Лабунская В.А. Теоретико-эмпирические основания создания методики "диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения" и ее модификаций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 4-19
1483692
  Гурбик Ю.Ю. Теоретико­методологічні основи антикризового управління підприємством / Ю.Ю. Гурбик, М.В. Сальнікова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 51-55. – ISSN 1997-4167
1483693
  Гречко О.Ю. Теоретико–концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 350-355. – ISSN 2076-1554
1483694
  Мельник В.В. Теоретико–методологічні засади віртуальної реальності та нового типу віртуальної ідентичності особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 238-243. – ISSN 2076-1554
1483695
  Агафонова Г.С. Теоретико–методологічні засади політологічного дослідження політичного центризму в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 239-244
1483696
  Чорноморденко І.В. Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації / І.В. Чорноморденко, Н.В. Качак // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1483697
  Лимар М.Ю. Теоретико–методологічні підходи до вивчення концепту Європи та євроінтеграційних процесів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 299-304. – ISSN 2076-1554
1483698
  Джураєва О. Теоретико–правова характеристика динаміки сучасної держави // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 121-122
1483699
  Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе / Н.М. Коробов. – Москва, 1963. – 224с.
1483700
  Капустин Анатолий Инокентьевич Теоретич. и эксперим. исследование врем. характеристик физ.-хим. процессов в межэелектронном промеж. для повышения технологич. показат. электрохим. размерной обработки : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Капустин Анатолий Инокентьевич; Новочерк. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1982. – 19л.
1483701
  Закорецкий В.А. Теоретичексое и экспериментальное исследование пневматического рессорного подвешивания локомотивов : Автореф... канд. техн.наук: 196 / Закорецкий В.А.; Харьк. политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 18л.
1483702
   Теоретическая астрофизика : учеб.пособие / В.А. Амбарцумян, Э.Р. Мустель, А.Б. Северный, В.В. Соболев. – Москва : ГИТТЛ, 1952. – 636с.
1483703
   Теоретическая география : Материалы симпозиума по теоретическим проблемам географии. – Рига, 1973. – 96с.
1483704
   Теоретическая грамматика английского языка. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 253с.
1483705
   Теоретическая грамматика германских и романских языков. – Иркутск, 1972. – 218с.
1483706
   Теоретическая и вычислительная геофизика. – М.
1. – 1974. – 171с.
1483707
   Теоретическая и инструментальная реология. – Минск
1. – 1970. – 263 с.
1483708
   Теоретическая и математическая биология. – Москва : Мир, 1968. – 448с.
1483709
   Теоретическая и математическая статистика. – Киев, 1983. – 60 с.
1483710
   Теоретическая и прикладная метеорология. – Ташкент, 1975. – 108с.
1483711
   Теоретическая и прикладная метеорология. – Вып.2. – Ташкент, 1976. – 89с.
1483712
   Теоретическая и прикладная механика. – Минск, 1973. – 133 с.
1483713
   Теоретическая и прикладная механика. – Москва, 1979. – 765 с.
1483714
   Теоретическая и прикладная механика
№ 27. – 1997
1483715
   Теоретическая и прикладная плазмохимия. – М., 1975. – 304с.
1483716
   Теоретическая и прикладная психология в Ленинградском университете. – Л., 1969. – 231с.
1483717
   Теоретическая и прикладная социальная психология. – Москва : Мысль, 1988. – 334с.
1483718
   Теоретическая и прикладная химия "бетта"-дикетонатов металлов. – Москва : Наука, 1985. – 270 с.
1483719
   Теоретическая и промышленная статистика. – М., 1964. – 58с.
1483720
  Красильников Б.Н. Теоретическая и экспериментальная разработка физических основ импульсного гамма-гамма метода исследования скважин : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Красильников Б.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ядерной геофизики и геохимии. – М., 1972. – 15л.
1483721
   Теоретическая и экспериментальная спектроскопия : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Днепропетровский ГУ, 1983. – 176с.
1483722
   Теоретическая и экспериментальная спектроскопия : сб.науч. трудов. – Днепропетровск : Днепропетровский ГУ, 1986. – 136с.
1483723
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 37, № 4. – 2001
1483724
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 6. – 2002
1483725
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 3. – 2002
1483726
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 4. – 2002
1483727
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 39, № 1. – 2003
1483728
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 39, № 2. – 2003
1483729
   Теоретическая и экспериментальная химия каталитических реакций полимеров. – Чебоксары, 1987. – 96с.
1483730
  Марина Д.М. Теоретическая интерпретация низкоэнергетических резонансов в РN-рассеянии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Марина Д.М. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1483731
   Теоретическая кибернетика. – Тбилиси, 1980. – 180с.
1483732
   Теоретическая кибернетика. – 2-е изд. – Тбилиси, 1983. – 106с.
1483733
   Теоретическая математическая география : Сборник очерков. – Таллин, 1978. – 151с.
1483734
   Теоретическая механика, 1932
1483735
  Суслов Г.К. Теоретическая механика / Г.К. Суслов. – Москва; Ленинград, 1944. – 655с.
1483736
  Суслов Г.К. Теоретическая механика : Учебник для университетов / Г.К. Суслов; Под ред. Н.Н.Бухгольца и В.К. Гольцмана. – 3-е изд., посмертное. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1946. – 655с.
1483737
   Теоретическая механика. – М., 1966. – 54с.
1483738
   Теоретическая механика. – М., 1967. – 63с.
1483739
  Старжинский В.М. Теоретическая механика / В.М. Старжинский. – Москва, 1980. – 464 с.
1483740
   Теоретическая механика. – М., 1990. – 174с.
1483741
   Теоретическая механика. [Электронный ресурс] : 29 книг в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2001. – 1CD. – НПО: Windows 95/98 или Windows NT4.0; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. на контейнере. – (Электронная библиотека)


  29 книг в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@uni.udm.ru Содержание: П.Аппель Теоретическая механика, т.1 П.Аппель Теоретическая механика, т.2 Д.Биркгоф Динамические системы Ш.Ж. де ля Валле-Пуссен Лекции по теоретической механике, ...
1483742
  Грановская Р.М. Теоретическая модель некоторых этапов преобразования и свертывания процесса опознания контурных изображений : Автореф... канд пед.наук: / Грановская Р. М.; МГУ, Каф. психол. – М., 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1483743
  Ганзен В.А. Теоретическая модель формирования первичного эталона контурных изображений в процессе восприятия : Автореф... кандидата пед. (по психологии)наук: / Ганзен В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра психологии. – М., 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1483744
  Кушниренко А.Н. Теоретическая физика / А.Н. Кушниренко. – Київ : ФАДА; ЛТД. – ISBN 966-7625-48-6
Т.3 : Теория атомного ядра и элементарных частиц. – 2002. – 261с.
1483745
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика [Электронный ресурс] : 12 книг в pdf-формате / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. – Москва : РХД, НИЦ, 2001. – НПО: Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук. пользоват. и загл. на контейнере. – (Электронная библиотека студента)


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1483746
  Мазоренко Л.И. Теоретическео и экспериментальное исследование вибрационно-центробежного сепаратора с пространственным движением оси вращение ротора для очистки семян риса от трудноотделимых сорняков : Автореф... канд. с. х.наук: / Мазоренко Л. И.; Хар. ин-т мехн. и электрифик. с. х. – Х., 1971. – 26л.
1483747
  Аскеров Зияфат Аббас оглы Теоретические аспекты Конституции (на примере Нахичеванской АР) : автореф. дис. ... наук: 12.00.01 / Аскеров Зияфат Аббас оглы ; МО АР, Бакинск. гос.унив. им.М.Расулзаде. – Баку, 1994. – 29 с.
1483748
  Скуратова И.С. Теоретические аспекты целлюлярной конвенции в атмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скуратова И.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 17л.
1483749
  Тамашаускене Зита Феликсо Теоретические вопросы агрегированной дифференциации заработной платы при формировании рыночного хозяйства : Автореф... кандидата эконом.наук: 08.00.01 / Тамашаускене Зита Феликсо; Белорусский гос. ин-т народного хоз-ва им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1991. – 20л.
1483750
  Кучеренко И.К. Теоретические вопросы грамматики украинского языка : Автореф. дис.... д-ра филол. наук / Кучеренко И.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 58 с.
1483751
  Юльментьев Р.М. Теоретические вопросы динамики теплового движения частиц в жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юльментьев Р.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1966. – 14л.
1483752
  Шлезингер М.И. Теоретические вопросы и алгоритмы обучения и самообучения распознаванию образов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 009 / Шлезингер М.И. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22
1483753
  Гулкевич З.Т. Теоретические вопросы и практика документирования следственных действий : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Гулкевич З.Т. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 19 с.
1483754
  Белоусов Юрий Михайлович Теоретические вопросы изучения полупроводников и металлов мюонным методом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Белоусов Юрий Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Моск. физико-технический ин-т. – М., 1979. – 17л.
1483755
  Соколов В.А. Теоретические вопросы межгосударственных правоотношений / В.А. Соколов. – Красноярск : Издательство Красноярского ун-та, 1988. – 208 с.
1483756
  Шишкин Александр Федорович Теоретические вопросы оптимального соотношения потребления и накопления в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шишкин Александр Федорович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 18л.
1483757
  Воронова Лидия Константиновна Теоретические вопросы правового регулирования расходов государственных бюджетов союзных республик : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Воронова Лидия Константиновна; МГУ. – М., 1982. – 41л.
1483758
  Серкова В.В. Теоретические вопросы правового статуса женщины в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Серкова В.В.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1483759
  Забелина М.И. Теоретические вопросы развития оптовой торговли средствами производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Забелина М.И. ; МГУ. – Москва, 1961. – 18 с.
1483760
  Баутина Нинель Владимировна Теоретические вопросы развития экономических взаимоотношений социалистических стран : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 590 / Баутина Нинель Владимировна ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 31 с.
1483761
  Аскеров А. Теоретические вопросы советского строительства : Автореф. дис. ... наук / Аскеров А. ; Моск. ордена Ленина гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Юр. фак. – Москва, 1953. – 24 с.
1483762
  Слепченко Г.И. Теоретические вопросы стратегии и тактики социалистической революции / Г.И. Слепченко. – Воронеж, 1976. – 104с.
1483763
  Меленевская В.С. Теоретические и методические вопросы производства повторных почерковедческих экспертиз в уголовном судопроизводстве : Дис... канд.юрид.наук: / Меленевская В.С.; Киевский научно-исследоват. ин-т судебных экспертиз. – К., 1972. – 226л.
1483764
  Горев Л.Н. Теоретические и методические основы гидрохимии орошаемых земель : Автореф... докт. геогр.наук: 11.00.10 / Горев Л. Н.; Гос. ком. СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Гидрохим. ин-т. – Ростов -на-Дону, 1986. – 49л.
1483765
  Соколов Д.В. Теоретические и методические предпосылки моделирования организационно-экономических структур хозяйственных систем / Д.В. Соколов. – Л., 1986. – 134с.
1483766
  Зеленская Л.И. Теоретические и методологические основы создания средств обучения географии (региональный компонент) = Tneoretical and methodological fundamentals of designing the meansof teaching geography / regional component/ L.I. Zelenskaya / Л.И. Зеленская; МОУ. Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський уныверситет, 1998. – 244с. – ISBN 966-551-030-4
1483767
  Назарова Н.С. Теоретические и методологические проблемы формирования Коммунистической убежденности студенческой молодежи. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.02 / Назарова Н.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1983. – 48л.
1483768
  Жук И.П. Теоретические и парактические аспекты изучения фитопатогенных вирусов в культуре растительной ткани : Автореф... докт. биол.наук: 06.01.11 / Жук И. П.; ВНИИ защиты растений. – Л., 1981. – 45с.
1483769
  Давыдов Владимир Иванович Теоретические и практические вопросы кодификации гражданского законодательства союзной республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Давыдов Владимир Иванович; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 30л.
1483770
  Николаева Л.А. Теоретические и практические проблемы обеспечения законности в советском государственном управлении органами прокуратуры и суда : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.02 / Николаева Л. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 63л.
1483771
  Аскеров Э.И. Теоретические и практические проблемы участия Азербайджанской ССР в международно-правовых отношениях. : Автореф. дис. ... наук: 716 / Аскеров Эйюб Исмаил оглы ; КГУ им. Т. Шевченко. – Баку, 1970. – 34 с. – Библиогр.: с. 33
1483772
  Кулиев В.Г. Теоретические и экспериментальные исследования в области каталитического гидрохлорирования олефинов : Автореф... канд. техн.наук: / Кулиев В.Г.; АН Аз.ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1954. – 10л.
1483773
  Качанов А.В. Теоретические и экспериментальные исследования высокочастотного фаекельного разряда в молекулярных газах при атмосферном давлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Качанов А.В.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1970. – 14л.
1483774
  Логвиненко Е.А. Теоретические и экспериментальные исследования динамики резонансных асимметричных вибрамашин. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.06 / Логвиненко Е.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1483775
  Шандаров Л.Г. Теоретические и экспериментальные исследования динамической устойчивости пластин и оболочек в потоке газа. : Автореф... канд. техн. наук: 023 / Шандаров Л.Г.; Объед.учен.совет.по аэродинамике, прочности и динамике летательных аппаратов при Ин-те теорет.и прикл. механики. – Новочеркаск, 1968. – 19л.
1483776
  Королев В.Ф. Теоретические и экспериментальные исследования излучения молекулярной инверсии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Королев В. Ф.; Физ. фак. – М., 1978. – 20л.
1483777
  Шумский К.П. Теоретические и экспериментальные исследования конденсации водяного пара в твердое состояние в разреженной среде.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Шумский К.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1483778
  Андрианов В.И. Теоретические и экспериментальные исследования некоторых вопросов нестационарных изгибных колебаний гибких валов : Автореф... канд. техн.наук: 214 / Андрианов В.И.; Моск. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1971. – 17л.
1483779
  Вайнштейн Э.Ф. Теоретические и экспериментальные исследования особенностей комплексообразования цепных молекул с низкомолекулярными соединениями. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.06 / Вайнштейн Э.Ф.; АН СССР. – М, 1978. – 39л.
1483780
  Петрова З.Г. Теоретические и экспериментальные исследования по кинетике каталитического крекинга : Автореф... кандид. техн.наук: / Петрова З.Г.; Академия наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1952. – 12 с.
1483781
  Киваев А.И. Теоретические и экспериментальные исследования по применению скоростной съемки при изучении динамических процессов : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.02 / Киваев А.И.; Гл. Упр. геодезии и картографии при СМ СССР. – М., 1979. – 24л.
1483782
  Сивко В.И. Теоретические и экспериментальные исследования процессов виброуплотнения бетонных смесей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 484 / Сивко В.И. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 22 с.
1483783
  Воробьев И.В. Теоретические и экспериментальные исследования температурной зависимости частоты ЯКП с целью использования для термометрии в интервале 75+298К : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Воробьев И.В.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1971. – 17л.
1483784
  Стеценко А.И. Теоретические и экспериментальные исследования штыревых замедляющих систем с односторонним заполнением активным кристаллом и разработка на их основе мазера бегущей волны 4-сантиметрового диапазона : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Стеценко А.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1483785
  Мелекесцев Владимир Сергеевич Теоретические и экспериментальные исследования электромеханических функциональных преобразователей на постоянных магнитах : Автореф... канд. техн.наук: 05.253 / Мелекесцев Владимир Сергеевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1483786
  Скавронская А.Г. Теоретические и экспериментальные основы генетического анализа бактерий / А.Г. Скавронская. – Москва, 1976. – 305с.
1483787
  Кремнев О.А. Теоретические и экспериментальные основы теплового расчета глубоких шахт и установок для охлаждения рудничного воздуха : Автореф. дис. ... доктор техн. наук / Кремнев О.А. ; Ленинград. горный ин-тут, 1960. – 38 с.
1483788
  Файнберг Б.Д. Теоретические исследования влияний релаксационных взаимодействий на поглощение и изучение квантовых систем в сильном электромагнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Файнберг Б.Д.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1483789
  Абдумаликов А.А. Теоретические исследования некоторых нелинейных оптических явлений в резонансных условиях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Абдумаликов А.А. ; АН СССР,Ленигр.ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1977. – 20 с.
1483790
  Саламатин Андрей Николаевич Теоретические исследования нестационарных температурных процессов в действующих скважинах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саламатин Андрей Николаевич; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 18л.
1483791
  Кондиленко Елена Ивановна Теоретические исследования обращенного комбинационного рассеяния света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кондиленко Елена Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
1483792
  Кондиленко Елена Ивановна Теоретические исследования обращенного комбинационного рассеяния света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кондиленко Елена Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
1483793
  Андреев Николай Евгеньевич Теоретические исследования параметрических неустойчивостей плазмы, возникающих под воздействием мощного СВЧ поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Андреев Николай Евгеньевич; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1973. – 10л.
1483794
  Осипов В.В. Теоретические исследования полупроводниковых структур с отрицательным сопростивлением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Осипов В.В.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1967. – 12л.
1483795
  Варосян Андраник Гарегинович Теоретические исследования сильнополевых и концентрационных эффектов в диодах Ганна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Варосян Андраник Гарегинович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1980. – 14л.
1483796
  Алексанян А.Г. Теоретические исследования спектра оптического усиления и порога генерации в сильно легированном полупроводнике с прямыми излучательными переходами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексанян А. Г.; АН СССР, Физич. ин-т. – М., 1972. – 14л.
1483797
  Цейтин В.М. Теоретические исследования структуры и конформационной подвижности редоксцентра рубредоксина в связи с механизмом переноса электрона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Цейтин В. М.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1979. – 22л.
1483798
  Братко Николай Николаевич Теоретические источники материалистического понимания истории в трактовке Г.В.Плеханова : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братко Николай Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-тет. – Харьков, 1982. – 25л.
1483799
  Павлов А.В. Теоретические модели состава дневных ионосфер Венеры и Земли в областях фотохимического равновесия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Павлов А.В.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 17л.
1483800
  Горансакий Г.К. Теоретические основы автоматизации проектирования технологических машин : Автореф... докт. техн.наук: / Горансакий Г. К.; АН БССР, Отд-ние техн. наук. – Минск, 1962. – 57л.
1483801
  Миненков Вадим Валерьянович Теоретические основы выбора стреловых кранов для монтажа зданий из сборных элементов : Автореф... канд. техн.наук: / Миненков Вадим Валерьянович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
1483802
  Костирко Т.М. Теоретические основы гидрофобных методов технических мелиораций глинистых и пылеватых грунтов : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Костирко Т. М.; МГУ, Геол. фак. – М., 1957. – 34л.
1483803
  Меркин Д.Р. Теоретические основы гироскопической стабилизации. : Автореф... Доктора техн.наук: / Меркин Д.Р.; М-во высшего образования СССР.Ленингр.ин-т точной механики и оптики. – Москва, 1950. – 16 с.
1483804
  Петренко Оксана Евгеньевна Теоретические основы и методика использования лексического справочника для самостоятельной работы студентов (неязыковый вуз, французский язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петренко Оксана Евгеньевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 24л.
1483805
  Кулик Николай Сергеевич Теоретические основы и практическая реализация методов оценки влияния основных эксплуатационных факторов на техническое состояние ГТД : Автореф... д-ра техн.наук: 05.22.14 / Кулик Николай Сергеевич; КИИГА. – К., 1993. – 31л.
1483806
  Тришина А.С. Теоретические основы и приемы эффективного вывода пчелиных маток в условиях юга и средней полосы СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Тришина А.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 19л.
1483807
  Розанов М.И. Теоретические основы идентификазии целого по частям : Автореф... канд. юр.наук: / Розанов М. И.; Всес. юр. ин-т. – М., 1970. – 18л.
1483808
  Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности : Монография / В.П. Корж; МВД Украины; Национальный университет внутренних дел. – Харьков : Университет внутренних дел, 2002. – 412с. – 34Корж Шифр дубл. – ISBN 966-610-064-9
1483809
  Штульман Э.А. Теоретические основы моделирования экспериментально-методического исследования в методике обучения иностранным языкам. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.02 / Штульман Э.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1982. – 52л.
1483810
  Мелкумян М.И. Теоретические основы некоторых новейших идейных течений стран тропической Афринки. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Мелкумян М.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1968. – 22л.
1483811
  Степанов Р.А. Теоретические основы обеспечения в машиностроении на базе комплексного анализа зависимых и независимых допусков / Р.А. Степанов. – Саратов
Ч. 2. – 1985. – 108 с.
1483812
  Труфанова Светлана Александровна Теоретические основы обеспечения соответствия меры труда и меры потребления в процессе совершенствования социализма : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Труфанова Светлана Александровна; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1986. – 17л.
1483813
  Дмитрик И.С. Теоретические основы обучения будущих учителей педагогической технологии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дмитрик И.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 23л.
1483814
  Сбоева С.Г. Теоретические основы организации и управления системой рационального использования природных ресурсов лекарственных растений : Автореф... докт. фармац.наук: 15.00.01 / Сбоева С. Г.; Мин. здрав. УССР, Хар. фармац. ин-т. – Х., 1979. – 31л.
1483815
  Бейлина М.Я. Теоретические основы отраслевого учебного пособия с элементами программирования по обучению чтению литературы по специальности : Автореф... канд. пед.наук: / Бейлина М.Я.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1965. – 15л.
1483816
  Поляков И.Я. Теоретические основы прогноза численности мышевидных грызунов и мероприятий по предотвращению их вредоносности в Европейской части СССР и Закавказье : Автореф... докт. сельскохоз.наук: / Поляков И.Я.; Всесоюзная ордена Ленина Академия сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина. Всесоюзный институт защиты рас. – Ленинград, 1950. – 35 с.
1483817
  Тупальский Н.И. Теоретические основы программированного учебника для дневного отделения технических вузов. (На материале немецкого языка) : Автореф... канд. пед.наук: / Тупальский Н.И.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1968. – 22л.
1483818
  Смирнов Н.И. Теоретические основы производства основного органического синтеза и синтетических каучуков / Н.И. Смирнов. – Вып.1. – Л., 1960. – 160с.
1483819
  Егизбаева Х.И. Теоретические основы профилактики гельминтозов водоплавающих птиц в Казахстане : Автореф... докт. биол. наук: 03.00.20 / Егизбаева Х.И.; АН Казахск.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 39л.
1483820
  Стриха В.И. Теоретические основы работы контакта металл-полупроводник / В.И. Стриха. – Киев : Наукова думка, 1974. – 263с.
1483821
  Гусейнов И.Д. Теоретические основы разведения ценных и в полезных условиях Карабахской степи Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов И.Д.; Азерб.гос.пед.ун-т. – Баку, 1966. – 29л.
1483822
  Положинцев Б.И. Теоретические основы расчета и оптимизации многоступенчатых систем непрерывного культивирования микроорганизмов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Положинцев Б.И.; АН СССР. Сибирское отделение. Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 16л.
1483823
  Степанова М.Д. Теоретические основы словообразования в немецком языке / М.Д. Степанова, В. Фляйшер. – Москва, 1984. – 264с.
1483824
  Скрябин К.И. Теоретические основы советской гельминтологической школы / К.И. Скрябин. – Москва, 1958. – 88с.
1483825
  Любинская А.Н. Теоретические основы создания художественного образа в реалистическом искусстве.. : Автореф... канд. филос.наук: / Любинская А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 20л.
1483826
  Остроумов В.Б. Теоретические основы сопоставительной характеристики предикативной единицы русского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Остроумов В.Б.; МВ и ССО РСФСР.Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
1483827
  Студенцов Н.Н. Теоретические основы школьной географии. : Автореф... Доктора пед.наук: / Студенцов Н.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1965. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1483828
  Гурна К. Теоретические особенности решения национальной и аграрной программ польскими революционными демократами в середине 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурна К.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1956. – 14л.
1483829
  Яковлев В.Н. Теоретические правовые проблемы страхования имущества социалистических сельскохозяйственных предприятий в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.06 / Яковлев В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Кишинев, 1973. – 43л.
1483830
   Теоретические предпосылки и методы долгосрочного прогнозирования развития и размещения учебных заведений профтехобразования.. – Л., 1989. – 143с.
1483831
  Шашков А.Г. Теоретические предпосылки и принципы построения схем контроля и измерения с теплозависимыми элементами (полупроводникровыми термосопротивлениями). : Автореф... Доктора техн.наук: / Шашков А.Г.; АН БССР.Отдел.физ-техн.наук. – Минск, 1964. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1483832
  Серафимов Л.А. Теоретические принципы построения технологических схем ректификации неидеальных многокопонентных смесей. : Автореф... Доктора техн.наук: 0343 / Серафимов Л.А.; Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – М, 1968. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
1483833
  Седых П.С. Теоретические проблемы взаимосвязя атеистического и эстетического воспитания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Седых П.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1979. – 15л.
1483834
  Панкратов И.Ф. Теоретические проблемы государственного руководства сельским хозяйством в СССР : Автореф... доктор юридич.наук: 12.714 / Панкратов И.Ф.; Мин. юстиции СССР. Всесоюз. НИИ советского законодательства.. – Москва, 1972. – 39л.
1483835
  Михеенко М.М. Теоретические проблемы доказывания в советском уголовном процессе. : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.09 / Михеенко М.М.; КГУ. – К., 1984. – 47л.
1483836
  Агабабовян И.А. Теоретические проблемы и практика судебного установления отцовства по советскому семейному праву4. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Агабабовян И.А.; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1973. – 32л.
1483837
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1970. – 216с.
1483838
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1970. – 68с.
1483839
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1974. – 214с.
1483840
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1977. – 295с.
1483841
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М.
1. – 1982. – 148с.
1483842
   Теоретические проблемы информатики. – Москва, 1979. – 135с.
1483843
   Теоретические проблемы информатики.. – М., 1968. – 204с.
1483844
   Теоретические проблемы использвания ЭВМ в школе.. – М., 1991. – 121с.
1483845
  Емельянов Борис Владимирович Теоретические проблемы источниковедения истории философии : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.03 / Емельянов Борис Владимирович; Ленингр. гос. ун-т. – 28л.
1483846
   Теоретические проблемы кибернетики. – Саратов
1. – 1986. – 159с.
1483847
   Теоретические проблемы комплексного подхода к коммунистическому воспитанию молодежи.. – Москва, 1979. – 132с.
1483848
   Теоретические проблемы криминалистической тактики.. – Свердловск, 1981. – 149с.
1483849
   Теоретические проблемы марксистско-ленинской эстетики.. – М., 1975. – 343с.
1483850
   Теоретические проблемы медицины и советского здравохранения.. – Москва, 1969. – 384с.
1483851
   Теоретические проблемы музыки ХХ века.. – М.
1. – 1967. – 512с.
1483852
   Теоретические проблемы музыки ХХ века.. – М.
2. – 1978. – 200с.
1483853
   Теоретические проблемы научно-технической терминологии и практики перервода.. – Омск, 1985. – 175с.
1483854
  Сулейменов Т. Теоретические проблемы научно-художественной фантастики. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Сулейменов Т.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. казах. лит. – Алма-Ата, 1972. – 23л.
1483855
  Полупанов М.И. Теоретические проблемы общей части науки советского права социального обеспечения : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Полупанов М.И.; Моск. гос. ун-т. Юрид. фак. – М., 1969. – 27л.
1483856
   Теоретические проблемы организации и деятельсноти советского государства.. – М., 1989. – 128с.
1483857
  Шустиков В.С. Теоретические проблемы партийного руководства развитием художественной культуры. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шустиков В.С.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 18л.
1483858
   Теоретические проблемы перехода к социализму стран с неразвитой экономикой.. – М., 1983. – 175с.
1483859
   Теоретические проблемы по истории КПСС.. – Москва, 1969. – 87с.
1483860
   Теоретические проблемы по международным вопросам.. – Москва, 1969. – 78с.
1483861
   Теоретические проблемы по философии и научному коммунизму.. – Москва, 1969. – 118с.
1483862
  Андрейцев Владимир Иванович Теоретические проблемы правового обеспечения эффективности экологической экспертизы : Автореф... докт. юрид.наук: 12.00.06 / Андрейцев Владимир Иванович; Украинская юридическая академия им. Ф.Дзержинского. – Харьков, 1992. – 48л.
1483863
  Шевченко Я.Н. Теоретические проблемы правового регулирования гражданской ответсвтенности несовершеннолетних за правонарушения : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.03 / Шевченко Я. Н.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1982. – 31л.
1483864
  Страутманис Я.Я. Теоретические проблемы правового регулирования имущественных отношений кохозов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 714 / Страутманис Я.Я.; МГУ. – М, 1971. – 42л.
1483865
  Степанян В.В. Теоретические проблемы правообразования в социалистическом обществе / В.В. Степанян. – Ереван, 1986. – 182с.
1483866
   Теоретические проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних.. – К., 1977. – 327с.
1483867
  Басков Владимир Иванович Теоретические проблемы прокурорского надзора за законностью рассмотрения судами уголовных дел : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Басков Владимир Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.Н.Ломоносова. Юридический фак. – М., 1973. – 44л.
1483868
  Лопушанский Ф.А. Теоретические проблемы профилактики преступлений, осуществляемой органами предварительного средствия : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.08 / Лопушанский Ф.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 46л.
1483869
   Теоретические проблемы развития морских берегов : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 188с.
1483870
   Теоретические проблемы развития профессионально-технического образования.. – Л., 1991. – 133с.
1483871
   Теоретические проблемы развития региона.. – Саратов, 1990. – 84с.
1483872
   Теоретические проблемы развития социалистического государства и права.. – М., 1989. – 208с.
1483873
   Теоретические проблемы развития социалистического производства и распределения.. – Вильнюс, 1987. – 194с.
1483874
   Теоретические проблемы семантики и ее отражения в одноязычных словарях. – Кишинев, 1982. – 247с.
1483875
   Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков.. – Л., 1971. – 60с.
1483876
   Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков.. – Л., 1975. – 223с.
1483877
   Теоретические проблемы систем обработки информации.. – Новосибирск, 1986. – 164с.
1483878
   Теоретические проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – М., 1981. – 156с.
1483879
   Теоретические проблемы советского государственного права в условиях новейшего конструкционного законодательства.. – Свердловск, 1979. – 140с.
1483880
   Теоретические проблемы советского языкознания, 1977-1986 гг.. – М., 1987. – 161с.
1483881
   Теоретические проблемы советского языкознания.. – Москва, 1968. – 368с.
1483882
   Теоретические проблемы современного советского языкознания.. – М., 1964. – 160с.
1483883
   Теоретические проблемы современного школьного учебника.. – М., 1989. – 172с.
1483884
   Теоретические проблемы современной научно-технической революции.. – Л., 1969. – 80с.
1483885
   Теоретические проблемы соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства в условиях развитого социализма. – Л., 1979. – 189с.
1483886
   Теоретические проблемы социалистического соревнования. – Москва, 1980. – 280 с.
1483887
   Теоретические проблемы социального управления.. – М.
1; ч.2. – 1968. – 184с.
1483888
  Середа И.Е. Теоретические проблемы субъективных прав и обязанностей членов колхоза в условиях развитого социализма : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.06 / Середа И.Е.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 28л.
1483889
  Петров В.С. Теоретические проблемы сущности, содержания и формы государства : Автореф... докт. юридич.наук: 710 / Петров В.С.; ЛГУ. Юридический фак-т. – Л., 1968. – 35л.
1483890
  Светлов А.Я. Теоретические проблемы уголовной ответственности за должностные преступления : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Светлов А. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 44 с.
1483891
  Солодков М.В. и др. Теоретические проблемы услуг и непроизводственной сферы при социализме / М.В. и др. Солодков. – М., 1972. – 348с.
1483892
  Грошевой Юрий Михайлович Теоретические проблемы формирования убеждения судьи в советском уголовном судопроизводстве : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Грошевой Юрий Михайлович; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1975. – 33л.
1483893
  У Тейн Лвин Теоретические проблемы формирования чувства коллективизма у школьников-подростков в процессе трудовой деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 730 / У Тейн Лвин; МГУ, Фак. психологии. – Москва, 1971. – 24л.
1483894
  Бабенко Сергей Михайлович Теоретический анализ кинетических и теплофизичесуких процессов в плазменных лазерах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.02 / Бабенко Сергей Михайлович; Моск. инж. физ. ин-т. – М, 1980. – 18л.
1483895
  Гаммерман Александр Яковлевич Теоретический анализ процессов в системе фитохрома рецептора фотоморфогенетических реакций растений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Гаммерман Александр Яковлевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1483896
  Алексанян В.И. Теоретический анализ структуры гистонов и исследование структур ДНП методами малоугового рассеяния рентгеновских лучей в светорассеянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Алексанян В. И.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1973. – 28л.
1483897
  Васильев А.С. Теоретический анализ установившейся циркуляции в бароклинном океане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Васильев А.С.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1969. – 16л.
1483898
  Говердовский Владислав Иванович Теоретический и практический аспекты лексической коннотации (Морфологический подход) : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.19 / Говердовский Владислав Иванович; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филологический фак. – М., 1990. – 45л.
1483899
  Михайлов В.К. Теоретический конформационный анализ азотосодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайлов В.К.; МВ и ССО РСФСР. Калин. гос. ун-т. – Калинин, 1980. – 19л.
1483900
  Ахмедов Намик Абдулаввал оглы Теоретический конформационный анализ олигопептидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Ахмедов Намик Абдулаввал оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 17л.
1483901
  Дубичинский Владимир Владимирович Теоретическое и лексикографическое описание лексических параллелей : Автореф... докт. филолог.наук: 10.02.01, 10.02.19 / Дубичинский Владимир Владимирович; Госкомитет по ВО РФ, Кубанский гос. ун-тет. – Краснодар, 1995. – 36л.
1483902
  Лысый В.П. Теоретическое и практическое. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лысый В.П.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1974. – 17л.
1483903
  Сивиркин В.Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование высокотемпературной аргоновой струи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сивиркин В.Ф. ; Куйбышев. авиац. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1483904
  Белле Т.С. Теоретическое и экспериментальное исследование дифракционных полей сферических излучений конечных размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Белле Т.С.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1968. – 22л.
1483905
  Вахрушин Ю.П. Теоретическое и экспериментальное исследование и разработка ускоряющей системы сильноточного линеййного индукционного ускрителя электронов : Автореф... канд. техн.наук: / Вахрушин Ю.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1967. – 30л.
1483906
  Конюк Е.А. Теоретическое и экспериментальное исследование изгиба трансверсально-изотропных консольных плит применительно к некоторым техническим задачам : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Конюк Е.А.; Львов. политехн. ин-т. К-626. – Львов, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1483907
  Ремизов А.Б. Теоретическое и экспериментальное исследование колебательных спектров галоидозамещенных циклогексана и некоторых 5-ти и 6-ти-членных гетероциклических В-кетоэфиров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Ремизов А.Б.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 18л.
1483908
  Умаров А.И. Теоретическое и экспериментальное исследование ламинарного установившегося движения многофазных средств : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Умаров А.И.; АН УзССР. Объединен. учен. совет. Отд-ния физ-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 13л.
1483909
  Фаерман Ш.Л. Теоретическое и экспериментальное исследование линзовых световозвращателей. : Автореф... канд. техн.наук: 258 / Фаерман Ш.Л.; Гос. оптч. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1969. – 22л.
1483910
  Помылуйко Андрей Петрович Теоретическое и экспериментальное исследование местных напряжений в консольных анизотропных пластинах применительно к некоторым техническим задачам : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Помылуйко Андрей Петрович; Львов. политехн. ин-т. К-985. – Львов, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1483911
  Русанова Н.В. Теоретическое и экспериментальное исследование метода измерения компонент магнитного поля Земли с помощью буксируемого магнитометра. : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Русанова Н.В.; ВНИИ геофиз. методов разведки. – М., 1969. – 16л.
1483912
  Киреев О.А. Теоретическое и экспериментальное исследование многослойных кремниевых структур с ограничением области объемного заряда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Киреев О.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1483913
  Сакалаускас К. Теоретическое и экспериментальное исследование нестационарных процессов и нестабильности полупроводниковых триодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сакалаускас К.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 12л.
1483914
  Газиев Г.А. Теоретическое и экспериментальное исследование особенностей протекания химических реакций в хроматографическом режиме. На примере каталитич. дегидрирования циклогексана в бензол. : Автореф... канд. хим.наук: / Газиев Г.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 12л.
1483915
  Таирян И.С. Теоретическое и экспериментальное исследование планетарного привода сенокосилок : Автореф... канд. техн.наук: 05.185 / Таирян И.С.; Армянский сельскохоз. ин-т. – Ереван, 1969. – 25л.
1483916
  Кузнецов В.М. Теоретическое и экспериментальное исследование процесса абсорбции в колонном барботажном аппарате. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.08 / Кузнецов В.М.; Ленингр.технол.ин-т. – Л, 1980. – 23л.
1483917
  Костина Л.С. Теоретическое и экспериментальное исследование процесса выключения рпрп-структур : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костина Л. С.; АН СССР, Фзи.-тенич.ин-т. – Ленинград, 1972. – 15л.
1483918
  Луганцев Л.Д. Теоретическое и экспериментальное исследование работы компенсаторов сильфонного типа : Автореф... канд.техн.наук: 05.176 / Луганцев Л.Д.; МВ и ССО РСФСР. – Москва, 1971. – 16л.
1483919
  Веселый А.А. Теоретическое и экспериментальное исследование работы ребристо-пневматического купола : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 480 / Веселый А.А. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 22 с.
1483920
  Ахмеджанов Х.А. Теоретическое и экспериментальное исследование работы роторного расходомера : Автореф... канд. техн.наук: / Ахмеджанов Х.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1964. – 14л.
1483921
  Видолова-Ангелова Теоретическое и экспериментальное исследование спектров высоковозбужденных состояний редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Видолова-Ангелова Е.П.; Ин-т спектроскопии АН СССР. – Москва, 1981. – 16л.
1483922
  Леновенко А.М. Теоретическое и экспериментальное исследование суперрегенеративных детекторов ядерного квадрупольного резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Леновенко А.М.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1483923
  Куртынина Л.М. Теоретическое и экспериментальное исследование термодинамических свойств растворов спиртов в циклогексане : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Куртынина Л.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 14л.
1483924
  Крюков А.И. Теоретическое и экспериментальное исследование трубопроводных систем авиадвигателя с гибким компенсирующим элементом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Крюков А.И.; Москов. авиац. ин-т. – Москва, 1964. – 15 с.
1483925
  Комолов С.А. Теоретическое и экспериментальное исследование формирования изображения в зеркальном электронном микроскопе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Комолов С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1483926
  Миняев Руслан Михайлович Теоретическое изучение барьеров внутреннего вращения и псевдовращения в соединениях элементов VI группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Миняев Руслан Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 28л.
1483927
  Калмыков Юрий Петрович Теоретическое изучение молкулярных моделей конденсированных полярных сред и их диэлектрической дисперсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Калмыков Юрий Петрович; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1981. – 24л.
1483928
  Печеная Вера Исаковна Теоретическое изучение особенностей поглощения и испускания УФ-света системами с двумя хромофорами-фрагментами нуклеиновых кислот : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Печеная Вера Исаковна; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1974. – 21л.
1483929
  Фролов П.П. Теоретическое изучение процесса становления электромагнитного поля в слоистых средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Фролов П.П. ; МГУ. Физ. фак-т. – Москва, 1964. – 7 с.
1483930
  Гофман М.М. Теоретическое исследование взаимного влияния лигандов в соединениях непереходных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гофман М. М.; АН СССР, Ин-т общей и неоргн. хим. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1483931
  Горбунов С.А. Теоретическое исследование взаимодействия тел с ионосферной плазмой при наличии движения и фотоэмиссии с поверхности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Горбунов С. А.; АН СССР, Ин-т земного магнионосферы и распростр. радиоволн. – М., 1982. – 10л.
1483932
  Шияновский Сергей Владиславович Теоретическое исследование влияния межмолекулярного взаимодействия на распространение электромагнитных волн и нейтронов в жидких кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Шияновский Сергей Владиславович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 16 с.
1483933
  Люлькин Ю.А. Теоретическое исследование возможностей повышения чувствительности, разршающей способности и информативности стационарной спектроскопии ЭПР в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Люлькин Ю.А.; АН СССР. Ин-т химической физики. – М,, 1988. – 17л.
1483934
  Юдин В.А. Теоретическое исследование временного, пространственного и энергетического распределения гамма-излучения при импульсном нейтронном-гамма каротаже : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Юдин В.А.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ядерной геофизики и геохимии. – М., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1483935
  Зорченко В.В. Теоретическое исследование высокочастотных и кинетических свойств полупроводников со сверхрешетками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.0 / Зорченко В.В.; Харьков. политехн. ин-тут. – Харьков, 1980. – 21л.
1483936
  Шанина Б.Д. Теоретическое исследование двойного электронно-ядерного и бесполевого парамагнитного резонансов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шанина Б.Д. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1968. – 16 с.
1483937
  Исакова Н.П. Теоретическое исследование двумерных и нестационарных эффектов в магнитогазодинамических каналах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Исакова Н.П.; МГУ. – М., 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1483938
  Калевич В.В. Теоретическое исследование динамики гидравлической следящей системы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Калевич В.В. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1965. – 22 с.
1483939
  Аллахвердян Р.Г. Теоретическое исследование динамики излучения полупроводниковых лизеров : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Аллахвердян Р.Г. ; АН СССР, Физич. ин-т. – Москва, 1972. – 11л.
1483940
  Каймачников Николай Петрович Теоретическое исследование динамики открытых ферментативных реакций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 03.00.02 / Каймачников Николай Петрович ; АН СССР, Ин-т биол. наук. – Пущино, 1979. – 25 с.
1483941
  Станкевич Ю.А. Теоретическое исследование динамики светоэрозионных плазменных факелов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Станкевич Ю.А.; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1982. – 18л.
1483942
  Маматкулов Р. Теоретическое исследование динамических характеристик Р-і-П-диодов при уровне инжекции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Маматкулов Р.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 26л.
1483943
  Рогинский Л.А. Теоретическое исследование дискретных систем коррекции когерентных бетатронных колебаний и колебаний размеров пучка в циклических ускорителях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогинский Л. А.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1483944
  Осиновский М.Е. Теоретическое исследование диффузионного движения макроскопических включений в металлах и сплавах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Осиновский М.Е.; Ана УССР.Ин-т металлофизики. – К, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1483945
  Елисеев А.И. Теоретическое исследование излучения плоской спирали конечного радиуса в свободном пространстве и резонаторе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Елисеев А.И.; Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1483946
  Осипов В.М. Теоретическое исследование ИК-спектра СО2 при высоких температурах и давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Осипов В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1483947
  Субботин А.В. Теоретическое исследование кинетики вакансионной пористости в облучаемых металлах. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.02 / Субботин А.В.; Москов. инж.-физ. ин-т., 1980. – 20л.
1483948
  Рихтер Л.Я. Теоретическое исследование колебательных спектров боразина и его производных различных классов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Рихтер Л. Я.; МВССО РСФСР, Сара.ГУ. – Саратов, 1973. – 18л.
1483949
  Алексеев Д.В. Теоретическое исследование колебательных спектров рассеяния и поглощения молекулярных кристаллов в широком температурном интервале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Алексеев Д. В.; ТГУ. – Томск, 1981. – 20л.
1483950
  Болотина Э.Н. Теоретическое исследование колебательных спектров тиофена, тиофана и хи дейтеро- и алкилзамещенных : автореф. дис. ... канд. физ.- мат.наук: / Болотина Э. Н.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1967. – 20 л.
1483951
  Клочковский Ю.В. Теоретическое исследование колебательных спектров фторзамещенных углеводородов различных классов. : Автореф... канд. физ.-матнаук: 044 / Клочковский Ю.В.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1483952
  Евсеева Л.А. Теоретическое исследование колебательных спектров циклических кслородосодержащих соединений различных классов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.044 / Евсеева Л.А.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 18л.
1483953
  Адонц Валентина Грантовна Теоретическое исследование кооперативных перестроек в структурированных микромолекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Адонц Валентина Грантовна; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Физ. фак. – Баку, 1973. – 13л.
1483954
  Артюшков Е.В. Теоретическое исследование мелкосштабных колебаний в стацинарном плазменном инжекторе : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артюшков Е.В.;. – М, 1967. – 15л.
1483955
  Беркович Я С. Теоретическое исследование некоторых вопросов работы сверхпроводящих в элеменатах вычислительной техники. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Беркович С.Я,; Ин-т точной механики и вычислит.техники. – М, 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1483956
  Пяста Я.А. Теоретическое исследование некоторых механизмов переноса и явлений релаксации в пленках полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Пяста Я.А.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 15л.
1483957
  Уманский И.М. Теоретическое исследование некоторых особенностей спектров резонансного комбинационного рассеяния и радиационных столконовений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Уманский И.М.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1979. – 18л.
1483958
  Коган Ш.М. Теоретическое исследование некоторых плазменных и фотоэлектрических явлений в полупроводниках. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 049 / Коган Ш.М.; АН СССР. – М, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1483959
  Фишман Борис Ентильевич Теоретическое исследование некоторых электрических и микрофизических процессов в кучево-дождевых облаках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Фишман Борис Ентильевич; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1483960
  Щербинин Г.П. Теоретическое исследование нелинейного взаимодействия электронных пучков с электромагнитными волнами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Щербинин Г.П.; МВ и ССО УССР Харьк.гос.ун-т. – Х, 1974. – 18л.
1483961
  Субботин А.Н. Теоретическое исследование нестационарного тепло- и массообмена при наличии неравновесных химических реакций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Субботин А.Н.; Казан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Физ. ф-тет. – Алма-Ата, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1483962
  Тихончук В.Т. Теоретическое исследование нестационарной плазменной турбулентности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тихончук В. Т.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1483963
  Гуревич Ю.Я. Теоретическое исследование нестационарных процессов на границе полупроводник-электролит. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуревич Ю.Я.; Моск.инж-физ.ин-т. – М, 1965. – 12л.
1483964
  Джуманов С. Теоретическое исследование неударных механизмов создания радиационных дефектов в диэлектрических кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Джуманов С.; Физ-тех.ин-т. – Ташкент, 1981. – 18л.
1483965
  Кабесас Солорсано Роберто Хосэ Теоретическое исследование неупругого рассеяния нейтронов на ядрах при низких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кабесас Солорсано Роберто Хосэ; Объединенный ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1987. – 15л.
1483966
  Секриеру Г.В. Теоретическое исследование одномерных нестационарных течений газа при больших числах Рейнольдса и Струхаля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Секриеру Г.В.; АН УССР.Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений. – Ташкент, 1981. – 16л.
1483967
  Павлик Б.Д. Теоретическое исследование оптических квантовых генераторов с высокостабильной частотой излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Павлик Б.Д. ; Москов. физ.-технич. ин-т. – Москва, 1971. – 24 с.
1483968
  Ганин Владимир Алексеевич Теоретическое исследование оптических свойств кристаллов типа флюорита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ганин Владимир Алексеевич; Гос. оптический ин-т им. С.М.Кирова. – Л., 1974. – 15л.
1483969
  Красовский Е.Е. Теоретическое исследование оптических свойств переходных металлов с ГПУ кристаллической решеткой и некоторых соединений на их основе : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Красовский Е.Е.;. – Киев, 1987. – 15 с.
1483970
  Джереджян А.А. Теоретическое исследование особенностей протекания тока через многослойные электронно-дырочные структуры : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Джереджян А. А.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 10л.
1483971
  Ведель Р. Теоретическое исследование прохождения быстрых каналированных частиц в тонких монокристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ведель Р.; МГУ. – М, 1976. – 12л.
1483972
  Белич Р.Б. Теоретическое исследование радиационного взаимодействия между слоями атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.698 / Белич Р.Б.; Ленингр. гидрометеорологический ин-т. – Л., 1972. – 14л.
1483973
  Гуревич Г Ю. Теоретическое исследование распространения сильных электромагнитных волн в плазме твердого тела и газового разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Гуревич Ю.Г,; АН СССР,. – Л, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1483974
  Голендер Лариса Оттовна Теоретическое исследование роли комплексообразования в окислительном катализе на поверхности окислов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Голендер Лариса Оттовна; АН ЛатвССР. Отд-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1975. – 28л.
1483975
  Караханян К.И. Теоретическое исследование свойств рентгеновских экситонов в непроводящих кубических кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Караханян К. И.; Ин-т радиофиз. и радоилетрон. АН Арм.ССР. – Аштарак, 1979. – 14л.
1483976
  Кондратьев А.С. Теоретическое исследование свойств электронно-дырочной плазмы в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кондратьев А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 14л.
1483977
  Грабаускас Д.В. Теоретическое исследование спектров некоторых атомов и нионов группы железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грабаускас Д. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 8л.
1483978
  Мартиненас Б. Теоретическое исследование спектров свободных и примесных ионов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мартиненас Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 12л.
1483979
  Глуховцев Михаил Николаевич Теоретическое исследование структуры и валентных изомеризаций антиароматических молекул : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Глуховцев Михаил Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 23л.
1483980
  Бартая Отари Лаврентьевич Теоретическое исследование структуры ядра 4Не : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Бартая Отари Лаврентьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 8л.
1483981
  Чугунов Владимир Аркадьевич Теоретическое исследование теплообменных процессов при бурении скважин с продувкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Чугунов Владимир Аркадьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1483982
  Артым Р.И. Теоретическое исследование термодинамических свойств газов : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артым Р.И.;. – М, 1966. – 23л.
1483983
  Шарафутдинов В.Ф. Теоретическое исследование установившихся, близких к вискозиметрическим течений неньютоновской жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Шарафутдинов В.Ф.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 16л.
1483984
  Петросян Степан Григорьевич Теоретическое исследование фотоэлектрических явлений в неоднородных и полупроводниковых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Петросян Степан Григорьевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 15л.
1483985
  Нигматуллин Р.Ш. Теоретическое исследование эектролитической ячейки и воросы электроники жидкого тела : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Нигматуллин Р. Ш.; Казан. ГУ. – Казань, 1965. – 20л.
1483986
  Петрашку Константин Григорьевич Теоретическое исследование экситонных и биэкситонных полос поглощения и люминесценции в полупроводниках при больших уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Петрашку Константин Григорьевич; АН МССР. Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1483987
  Котов Я.П. Теоретическое исследование электрических характеристик многослойных p+-п-п+, р+-п-v-п+ и р+-п- -полупроводниковых диодных структур при больших плотностях тока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Котов Я.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам. Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 23л.
1483988
  Литинский А.О. Теоретическое исследование электронной структуры и некоторых физико-химических свойств сложных молекул и кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Литинский А.О.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 12л.
1483989
  Анисимов Ф.Г. Теоретическое исследование электронной структуры редкоземельных примесных центров в флюоритах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Анисимов Ф.Г.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1483990
  Караян Г.С. Теоретическое исследование электрофизических свойств многослойных полупроводниковых структур в статическом режиме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Караян Г.С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.19-21
1483991
  Белорусец Евгения Дмитриевна Теоретическое исследование энергетического спектра и эффектов ионизации глубоких примесных центров в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Белорусец Евгения Дмитриевна; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1979. – 25л.
1483992
  Буишвили Л.Л. Теоретическое исследование ядерного магнитного резонанса в магнитных веществах и динамической поляризации ядер : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Буишвили Л. Л.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 11л.
1483993
  Кардачинська М. Теоретическое мышление в процессе решения нравственных проблем : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Кардачинська М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 15 с.
1483994
  Сладковский А.В. Теоретическое обоснование и разработка рациональных конструкций пары колесо-рельс для рельсовых горно-транспортных машин и агрегатов : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.16 / Сладковский А.В.; М-во образов.Укр.Гос.горная Акад.Укр. – Днепропетровск, 1997. – 35л.
1483995
  Оруджиев А.А. Теоретическое обоснование к "Толковому словарю азербайджанского языка. : Автореф... Доктора филол.наук: / Оруджиев А.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1962. – 45л.
1483996
  Устинова Елена Сергеевна Теоретическое обоснование реализации сознательного подхода к обучению взрослых на начальном этапе интенсивного курса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Устинова Елена Сергеевна; МВ и ССО СССР. МГПИ ин. яз. – М., 1979. – 24л.
1483997
  Великин А.Б. Теоретическое обоснование, аппаратура и полевые исследования методом переходных процессов с совмещенными источником и приемником поля. : Автореф... канд. техн.наук: 131 / Великин А.Б.; Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1969. – 18л.
1483998
  Панасюк Г.Ю. Теоретическое описание плазмы импульсно-периодического разряда в смеси паров металлов с интернтыми газами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Панасюк Г.Ю.; МВССО лен. гос. ун-т. – Л., 1984. – 13л.
1483999
  Березин А.А. Теоретическое рассмотрение некоторых электронных центров окраски в ионных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Березин А.А.; ЛГУ. – Л, 1970. – 14л.
1484000
  Малов В.В. Теоретическое рссмотрения ядер с низколежащими коллективными уровнями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Малов В.В. ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 19 с.
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,