Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1482001
  Сердюков М.П. Теоретик-правові аспекти дії права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7638-01-7
1482002
  Козуб О.О. Теоретико- методологічні аспекти соціології праці та управління // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 70-73. – ISSN 2077-1800
1482003
  Куций О.А. Теоретико-гипотетична модель психологічної складової кар"єри // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 56-60. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1482004
  Карелина А.В. Теоретико-графические методы в распознавании образцов / А.В. Карелина, Ю.Н. Печерский. – Кишинев, 1978. – 91с.
1482005
  Стародуб В.О. Теоретико-групові методи в хімії : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Стародуб ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-623-664-0
1482006
  Ломсадзе Ю.М. Теоретико-групповое введение в теорию элементарных частиц / Ю.М. Ломсадзе. – Москва, 1962. – 183 с.
1482007
  Митропольский Ю.А. Теоретико-групповой подход в асимптотических методах нелинейной механики / Ю.А. Митропольский, А.К. Лопатин. – К., 1988. – 271 с.
1482008
  Давыдов Э.Г. Теоретико-групповые методы агрегирования в сетевых задачах / Э.Г. Давыдов, С.Ю. Большаков. – Москва : Вычислительный центр, 1986. – 64с.
1482009
  Яковенко Р. Теоретико-економічне обгрунтування проблем розвитку будівельної галузі // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 48-53. – ISSN 2409-8892


  Вирішено стратегічну економічну прикладну проблему: теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку галузі будівництва.Визначено економічну роль галузі будівництва – однієї з провідних галузей національної економіки, індикатора рівня її розвитку. ...
1482010
   Теоретико-економічне підгрунтя реалізації завдань управління економікою України в умовах російської агресії / Р.В. Яковенко, І.В. Педь, Л.М. Алексеєва, І.В. Олійник, О.О. Тертиця // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 58-66. – ISSN 2306-6814
1482011
  Вірченко В. Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства / В. Вірченко, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності і особливостей рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства. Досліджено підходи до аналізу фінансової стійкості підприємства на основі рейтингової оцінки. Розглянуто основні переваги та недоліки ...
1482012
  Олексієнко Р.Ю. Теоретико-економічні основи прав власності в площині державного регулювання ЗЕД // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 42-50. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
1482013
  Жарінова А.Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 5-15. – ISSN 1993-6788
1482014
  Бережна І.Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 253-258. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1482015
  Скакальська Л.В. Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин з базовим параметром - стисливістю / Л.В. Скакальська, А.В. Назаревич, В.І. Косарчин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 18-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-721Х
1482016
  Скакальська Л. Теоретико-емпірична методика прогнозування вуглеводнів у розрізах свердловин. Нові аспекти / Л. Скакальська, А. Назаревич, В. Косарчин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 160-180 : рис., табл. – Бібліогр.: 177-178. – ISSN 0203-3100
1482017
  Воропаєва Т. Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-13. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми самоідентифікації та особливості становлення колективної (національної і європейської) ідентичності громадян України упродовж 1991-2011 років. Аналізуються результати емпіричного дослідження самоідентифікації громадян ...
1482018
  Булгакова О.Ю. Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 65-74. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1482019
  Резнікова Н.В. Теоретико-емпіричні підходи до дослідження й ідентифікації економічних мотивів та наслідків відокремлення і сепаратизму на основі вивчення міжнародного досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 13-20 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1482020
  Стогний А.А. Теоретико-игровое информационное моделирование в системах принятия решений / А.А. Стогний, А.И. Кондратьев. – Киев : Наукова думка, 1986. – 280 с.
1482021
  Горелик В.А. Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах / В.А. Горелик, А.Ф. Кононенко. – М., 1982. – 145 с.
1482022
  Івченко І.Ю. Теоретико-ігрова модель вибору стратегії поведінки підприємства в умовах невизначеності та ризику / І.Ю. Івченко, А.А. Чугунов, А.С. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 113-117. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1482023
  Нікіфорова Л.О. Теоретико-ігрова модель для вмотивованого законодавчого закріплення механізму інноваційного зростання економіки країни за рахунок випуску високотехнологічної продукції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 63-67


  У статті розглянуто питання успішного розвитку економіки України за інноваційним механізмом, причому розглянуто інновації у сфері високих технологій. Розроблено базову теоретико-ігрову модель ефективного механізму інноваційного зростання економіки ...
1482024
  Жмурко Н.В. Теоретико-ігрове оцінювання впливу інфляційних процесів на динаміку обмінного курсу гривні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 114-122
1482025
  Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами : монографія / А.А. Шиян ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-641-306-5
1482026
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід в логіці: прикладний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1482027
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 171-181
1482028
  Кузенко К.В. Теоретико-ігрові моделі для деяких задач економіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Пропонуються деякі підходи до теоретико-ігрового моделювання на основі моделей Стакельберга стосовно еколого-економічних задач. Аналізуються можливості використання різноманітних механізмів штрафів (податків), зокрема можливість визначення оптимальних ...
1482029
  Курчиков Л.М. Теоретико-інформаційний підхід до невизначеності як властивості складних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1482030
  Кризина Н.П. Теоретико-історичні передумови становлення світової державної політики в галузі охорони здоров"я // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 12 назв
1482031
   Теоретико-компаративістський аналіз правотворчості в контексті нових напрямів ії модернізації // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 29-40. – ISBN 978-966-919-129-8
1482032
  Шевчук В. Теоретико-композиційні особливості топонімічних легенд та переказів із Поділля // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 341-348


  У статті, на основі аналізу деяких груп локальних топонімів Поділля, робиться спроба простежити теоретико-композиційні особливості легенд та переказів, про які подана фактична інформація. The article, on the basis of the analysis of some groups of ...
1482033
  Шевчук В. Теоретико-композиційні та семантико-прагматичні особливості подільських міфологічних легенд // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 330-335


  З глибини віків народна міфологія відкривала в собі енергетику слова, допомагаючи збагнути картину світу українця. Тут ідеться про міфологічну легенду як форму відображення прадавньої дійсності. У статті з’ясовуються композиційно-просторові особливості ...
1482034
  Косар О.В. Теоретико-концептуальний базис управління маркетинговою діяльністю мережі підприємств ресторанного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 203-210. – ISSN 2222-4459
1482035
  Бурлака О.М. Теоретико-концептуальні засади ефективного управління аграрними економічними системами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 83-86 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1482036
  Ружицький І.Ю. Теоретико-концептуальні засади інституційного забезпечення економічної безпеки України : монографія / І.Ю. Ружицький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 296, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-9732-29-0
1482037
  Балабін В В. Теоретико-концептуальні основи військового перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 7-18. – ISSN 2077-804X


  "Серед спеціальних теорій перекладознавчої науки відсутня науково-обґрунтована теорія військового перекладу (ТВП), яка має базуватися на наукознавчих, мовознавчих і перекладознавчих засадах, відповідати методологічним і кваліфікаційним критеріям ...
1482038
  Болотіна Теоретико-концептуальні основи кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності в Україні / Болотіна, (Дігтяр) // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 18-22. – ISBN 978-617-696-925-9
1482039
  Кравець В. Теоретико-концептуальні основи побудови ефективної моделі податкової системи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 56-62. – бібліогр.: 17 пунктів. – ISSN 1818-5754
1482040
  Цікало Є. Теоретико-концептуальні основи реалізації інтеграційного базису системи управління суб"єкта господарювання // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (104), квітень - червень. – С. 8-19. – ISSN 2786-4537
1482041
  Сєрова І. Теоретико-концептуальні проблеми міжнародно-правового визначення нелегальної міграції та міханізмів протидії даному явищу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-74
1482042
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 183 арк. – Бібліогр.: арк. 171-183
1482043
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1482044
   Теоретико-литературные итоги 20 века. – Москва : Праксис. – ISBN 5-901574-49-4
Т. 4 : Читатель: проблемы восприятия/ Редкол.: С.А. Макуренкова, С.Г. Бочаров, В.П. Большаков, А.В. Марков. – 2005. – 592с.
1482045
  Черниш Н. Теоретико-літературні особливості ліричних творів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 141-148. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1482046
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1482047
  Березюк В. Теоретико-методические основы исследования экологического аудита в Казахстане // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-36. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  В статье проанализированы основные подходы к развитию аудита в Казахстане, проблемы его становления. На основе полученных результатов разработаны и определены пути совершенствования аудиторской деятельности в условиях рынка. У статті проаналізовано ...
1482048
  Бублик С.Г. Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 26-39. – ISSN 0374-3896
1482049
  Самойленко О.М. Теоретико-методична модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистаційною формою навчання // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь, 2013. – Вип. 4. – С. 41-45
1482050
  Якименко О.В. Теоретико-методичне забезпечення стратегії регіонального розвитку України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 96-102. – ISSN 2222-0712
1482051
  Прокопенко К.Г. Теоретико-методичне узагальнення існуючих підходів до визначення поняття "бренд" // Український журнал прикладної економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Андрушків Б.М., Акуліч І.Л., Благун І.С. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 3, № 4. – C. 350-356. – ISSN 2415-8453
1482052
  Авксєнтьєв М.Ю. Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 4 (67). – C. 45-49


  В статті проведено аналіз основних підходів до планування розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки України. Розроблено класифікацію підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки, яка базується на ...
1482053
  Мушникова С.А. Теоретико-методичний базис управління безпекою розвитку підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 159-165. – ISSN 2222-0712
1482054
   Теоретико-методичний інструментарій проведення екологічної митної експертизи товарів / Н.В. Кузьминчук, Т.М. Куценко, О.Ю. Терованесова, К.Б. Сіладі // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 83-92. – ISSN 2075-4892
1482055
   Теоретико-методичний підхід до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.І. Успаленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 23-36. – ISSN 2222-0712
1482056
  Лебедєва О.А. Теоретико-методичний підхід до оцінювання соціальної спрямованості розвитку національної економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 99-104. – ISSN 2221-8440
1482057
  Смаль І.В. Теоретико-методичні аспекти аналізу територіальних мікроструктур рекреаційних систем // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 17-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 4 назви. – ISBN 0868-6965
1482058
  Руденко Т. Теоретико-методичні аспекти валеологічного виховання учнів початкової школи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 169-174. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "На основі аналізу наукової літератури виділено основні параметри педагогічної діяльності майбутнього вчителя, пов’язані з валеологічним вихованням; розкрито сутність та основні складові готовності майбутніх учителів початкових класів до валеологічної ...
1482059
  Любіцева О.О. Теоретико-методичні аспекти вивчення територіальної організації сфери обслуговування населення обласного суспільно-географічного комплексу = географія / О.О. Любіцева, Т.І. Шпарага // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 60-64. – Бібліогр.; 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1482060
  Бестужева С.В. Теоретико-методичні аспекти визначення впливу глобалізаційних процесів на розвиток економіки України / С.В. Бестужева, В.О. Козуб // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 54-66. – ISBN 978-617-7801-27-5
1482061
  Скучинська Л.С. Теоретико-методичні аспекти використання інтерактивної технології навчання у вищих технічних навчальних закладах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 22-25. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено провідні теоретико-методичні засади впровадження інтерактивних технологій навчання в процес професійної підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах.
1482062
  Лендєл О.М. Теоретико-методичні аспекти здійснення інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6814
1482063
  Білуха М. Теоретико-методичні аспекти митного контролю / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1482064
  Мачулка О. Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 90-93. – ISSN 2411-4014
1482065
  Тиж Я.М. Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 174-175
1482066
  Балуєва О.В. Теоретико-методичні аспекти реінтеграції мігрантів в Україні / О.В. Балуєва, О.О. Чуприна // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 5-13. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1482067
  Гарнага О.М. Теоретико-методичні аспекти розвитку орендно-земельних відносин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 11-20. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
1482068
  Бутнік-Сіверський Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору / Бутнік-Сіверський, В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 66-78
1482069
  Козинець Г.О. Теоретико-методичні аспекти управління інтелектуальним капіталом // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 81-88. – (Економічні науки ; вип. 24)
1482070
  Примак М.В. Теоретико-методичні аспекти фінансування підприємств інформаційних комплексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 51)


  Проведено теоретико-методичне обґрунтування фінансово-господарської діяльності підприємств інформаційних комплексів, організації та управління цією діяльністю.
1482071
  Майковська В.І. Теоретико-методичні аспекти формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування / В.І. Майковська ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-292-9
1482072
  Васьківська Г. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі / Г. Васьківська, В. Кизенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1482073
  Кудрявська Н.В. Теоретико-методичні засади діяльності страхових посередників // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 78-80. – ISSN 2306-6814
1482074
  Бутенко Н. Теоретико-методичні засади дослідження промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-74. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано необхідність дослідження теоретичних та методичних засад промислового маркетингу та визначено основні ключові аспекти управління взаємовідносинами з клієнтами на промисловому ринку. The article proves the necessity to research ...
1482075
  Лабжанія Р.Г. Теоретико-методичні засади дослідження світового ринку аутсорсингу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1047. – С. 133-136. – (Економічна)
1482076
  Осьмук Н.Г. Теоретико-методичні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів упроцесі вивчення курсу історії педагогіки // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 202-223. – ISBN 978-966-698-251-8
1482077
  Величко В.Є. Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.10 / Величко Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1482078
  Лендьєль М. Теоретико-методичні засади локальної політичної культури // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 11-24
1482079
  Попельнюхов Р.В. Теоретико-методичні засади макроекономічної стабільності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 58-61
1482080
  Олійник Л. Теоретико-методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління: експерементальне дослідження // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 204-214. – ISSN 2617-1775
1482081
  Швець Г.Д. Теоретико-методичні засади навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Швець Ганна Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1482082
  Гакман А.В. Теоретико-методичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності людей похилого віку : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Гакман Анна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1482083
  Корнєєв М.В. Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1482084
  Гречко А.В. Теоретико-методичні засади підвищення прибутковості підприємства / А.В. Гречко, О.М. Мельнікова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 101-112. – ISSN 2310-5534
1482085
  Базова В.І. Теоретико-методичні засади підготовки викладача іноземних мов у Німеччині // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 72-76. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 15 (25))
1482086
  Струтинська О.В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до навчання освітньої робототехніки в закладах середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Струтинська Оксана Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 50 назв
1482087
  Філіппова Л.В. Теоретико-методичні засади професійно орієнтованого навчання хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Філіппова Лариса Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 56 назв
1482088
  Сусь Б.А. Теоретико-методичні засади розгляду проблемних питань сучасної фізики у вищій школі / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 165-172. – ISSN 2312-5993
1482089
  Поліщук О.О. Теоретико-методичні засади створення апробаційного проекту "ГІС регіону України" (на прикладі Київської області) : Картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-59 : Табл., рис. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1482090
  Добровольська В.В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-26


  У статті розглядається комплекс теоретичних і методичних питань переходу до стратегічного управління керування документацією.
1482091
  Іляш О.І. Теоретико-методичні засади та прикладні рекомендації оцінювання ефективності функціонування торговельних підприємств в умовах економічного розвитку / О.І. Іляш, В.О. Гетьманський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 220-226 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1482092
  Мацієвська Т.В. Теоретико-методичні засади територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 44)


  Розкрито основні питання вивчення теоретико-методологічних основ ТО і комплесно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК.
1482093
  Запорожець Г.В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 433-439. – ISSN 2222-4459
1482094
  Лігоненко Л.О. Теоретико-методичні засади управління розвитком споживчого ринку : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 103-112. – Бібліогр.: 11 назв
1482095
  Пухальська А.П. Теоретико-методичні засади управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств / А.П. Пухальська, Д.А. Сківська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 185-195. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1482096
  Кір"янова О.В. Теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 142-147. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті досліджено теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі.
1482097
  Жалій Т. Теоретико-методичні засади формування правової культури сучасної молоді в умовах вищого закладу освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 47-50. – ISSN 2075-1478
1482098
  Вітюк В.В. Теоретико-методичні засади формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Вітюк Валентина Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 46 назв
1482099
  Ієвлєв О.М. Теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ієвлєв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1482100
  Пріма Д.А. Теоретико-методичні засади формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пріма Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1482101
  Багінська О.В. Теоретико-методичні засади формування рухової функції школярів різних вікових груп у процесі навчання фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Багінська Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1482102
  Липкань О.В. Теоретико-методичні засади формування страхування природно-кліматичних ризиків у сільському господарстві / О.В. Липкань, К.В. Ткаченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 170-174. – ISSN 2309-1533
1482103
  Махініч Г. Теоретико-методичні засади формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 50-53. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито ключові теоретичні та методичні аспекти формування та функціонування системи управління якістю продукції на підприємстві в сучасних умовах. The article reveals key theoretical and methodic aspects of product quality management ...
1482104
  Паньків Л.І. Теоретико-методичні засади формування художніх орієнтацій старшокласників у процесі музично-театральної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Паньків Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1482105
  Яценко Т. Теоретико-методичні концепти наукової творчості Олександри Бандури // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (136). – С. 10-14
1482106
  Швець Л.М. Теоретико-методичні напрацювання у сфері стратегічного управління в контексті інвайроментальної зумовленості виробничої організації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 27-37
1482107
  Максименко І.Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : монографія / І.Г. Максименко ; МОНУ ; Державний заклад "Луганський нац. університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 352с. – ISBN 978-966-617-223-8
1482108
  Яцишин А.В. Теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів з наук про освіту : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Яцишин Анна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технол. і засобів навчання. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 103 назви
1482109
  Пікус Р. Теоретико-методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-25. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів, визначено зміст специфічних функцій фінансових посередників, що сприяють розвитку їх інтеграційних зв"язків. Theoretical and methodical bases to integrations ...
1482110
  Мітова О.О. Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в процесі багаторічного вдосконалення : автореф. дис. ... д-ра наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.01 / Мітова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 75 назв
1482111
  Лозова Т.П. Теоретико-методичні основи логістичного розвитку ринку плодово-ягідної продукції України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лозова Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1482112
  Щука Г.П. Теоретико-методичні основи організації навчальних та виробничих практик студентів вищих навчальних закладів / Г.П. Щука, Н.О. Курило // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 217-227. – ISSN 2227-2844


  Досліджується сутність поняття "практична підготовка студента", розглядаються її види: ознайомча, навчальна, виробнича, переддипломна, встановлюються функції та завдання.
1482113
  Карпенко А.В. Теоретико-методичні основи оцінювання результативності наукової діяльності в Україні / А.В. Карпенко, Ю.О. Будицька // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2017. – С. 51-57. – (Економічні науки ; вип. 31). – ISSN 2413-340X


  В статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення оцінки діяльності наукових установ та працівників наукової діяльності.
1482114
  Гриценко В.Г. Теоретико-методичні основи проектування та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління університетом : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Гриценко Валерій Григорович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 109 назв
1482115
  Асаулюк І.О. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Асаулюк Інна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 50 с. – Бібліогр.: 40 назв
1482116
  Дорофієнко Вячеслав Володимирович Теоретико-методичні основи регіонального управління науково-технічним потенціалом в умовах ринку : Автореф... доктора економ.наук: 08.02.02 / Дорофієнко Вячеслав Володимирович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 39л.
1482117
  Балашова Р. Теоретико-методичні основи розвитку діяльності туристичних підприємств на промисловій території // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 10-15. – ISSN 1728-9343
1482118
  Галамай Р.Я. Теоретико-методичні основи розвитку податкової системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 109-115. – ISSN 2071-4653
1482119
  Литовченко О.В. Теоретико-методичні основи соціального становлення учнів 8-11 класів у комплексних позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Литовченко Олена Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 75 назв
1482120
  Гладкий О.В. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження промислових агломерацій : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 21-27
1482121
  Зінченко О.А. Теоретико-методичні основи удосконалення управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти / О.А. Зінченко, С.М. Горська, Д.С. Зінченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 3/4 (83). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
1482122
  Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – C. 45-52. – ISSN 1993-6788
1482123
  Бойчук Ю.Д. Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя : автореф. ... д-ра педагог. наук : 13.00.04 / Бойчук Ю.Д. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 86 назв
1482124
  Корепанов Г.С. Теоретико-методичні передумови та розробка концептуальної моделі управління взаємодіями стейкхолдерів / Г.С. Корепанов, Д.І. Черненко, Т.Г. Чала // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 144-151. – ISSN 2222-0712
1482125
   Теоретико-методичні передумови формування системи рукопашної підготовки військовослужбовців-жінок із урахуванням досвіду країн блоку НАТО / Н. Височіна, Л. Гуніна, Л. Котляренко, О. Малахова, О. Кириченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 59-75. – ISSN 2617-1775
1482126
  Турило А.М. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "економічна активність підприємства" / А.М. Турило, І.С. Вчерашня // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 79-84 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1482127
  Мальований М.І. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "соціальний захист" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 191-198
1482128
  Баранов А.Л. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності вартості страхової компанії // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 9-22. – ISSN 2310-9734


  У статті розглянуто еволюційний розвиток категорії "вартість" у працях науковців та економістів різних шкіл протягом існування економічної науки. Для якіснішого осмислення цих теорій запропоновано їх класифікувати. Авторський підхід до ...
1482129
  Рудич О.О. Теоретико-методичні підходи до оцінки ризиків сільськогосподарського підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1482130
   Теоретико-методичні підходи до оцінки та вибору стратегії управління впровадженням зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві / В.М. Фомішина, Т.В. Якимчук, Н.Є. Федорова, М.Є. Резанов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 1 (82). – С. 154-165. – ISSN 2524-003X
1482131
  Ханін І.Г. Теоретико-методичні підходи до формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції / І.Г. Ханін, Б.Г. Рашман // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 144-152. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1482132
  Воронич М.М. Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 80-88. – ISSN 2221-1055
1482133
  Хандогіна О.В. Теоретико-методичні підходи до функціонування і розвитку системи управління твердими побутовими відходами в регіонах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Хандогіна Ольга Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1482134
  Яцишин М. Теоретико-методичні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 116-121
1482135
  Колпаков В.М. Теоретико-методичні рекомендації щодо вдосконалення економіки знань підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 8-17. – ISSN 1993-6788
1482136
   Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки : монографія / [Череп А.В. та ін.] ; за ред. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Екон. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 312 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 278-299. – ISBN 978-966-599-422-0
1482137
  Берестецкая Т.А. Теоретико-методологическая проблема исследования эпистемологического потенциала трансформации экспертного знания в социокоммуникативных процессах информационного общества // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 4-6
1482138
  Шайкин Д. Теоретико-методологические аспекты измерения и оценки трудового потенциала / Д. Шайкин, Р. Имамбаева, Е. Муравьева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 507-512 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1482139
  Тимошенков И.В. Теоретико-методологические аспекты исследования инноваций в системе образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 212-219. – ISSN 1993-5560
1482140
  Лихачев В.Н. Теоретико-методологические аспекты установления пробелов в системе международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 22-25. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 15)
1482141
  Сафаров Г.А. Теоретико-методологические вопросы инновации / Г.А. Сафаров, З.М. Мамедов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 13-17. – ISSN 1728-8878
1482142
  Маца К.А. Теоретико-методологические основы географического исследования Земли как планетарной системы : монография / К.А. Маца ; ВУЗ Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2015. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-264 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-208-2
1482143
  Галиева Г.Ф. Теоретико-методологические основы инновационного развития экономики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 46-54. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1482144
  Чепелева Н.В. Теоретико-методологические основы разработки нормативной модели самопроектирования личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 4-19. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 10). – ISSN 2072-4772
1482145
  Фещенко Н.Н. Теоретико-методологические основы финансового выравнивания // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 20-33 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
1482146
  Коробова О.В. Теоретико-методологические подходы к изучению высших психических функций // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 96-104. – (Психологія ; вип. 47)
1482147
  Покатович И.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию экологической безопасности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.69-74. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1482148
  Козырева О.А. Теоретико-методологические подходы к разработке концепции инклюзивного образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 11-17. – ISSN 1026-955X


  Представлены теоретико-методологические подходы к разработке концепции инклюзивного образования, закрепленного и гарантированного Конституцией РФ, а также иными нормативными правовыми актами. Реализация права на образование является предпосылкой ...
1482149
  Шкребец М.С. Теоретико-методологические подходы к социологическому изучению феномена денег // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.65-68. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1482150
  Кузьмина А.В. Теоретико-методологические предпосылки исследования современных правоприменительных интересов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1482151
  Теслев А.А. Теоретико-методологические принципы философского исследования глобальных проблем // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 74-76
1482152
  Паршин Ю.М. Теоретико-методологические проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 11. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  В статье на материалах отечественных и зарубежных исследований рассматриваются проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре, предпринимается попытка обоснования этнодраматургии как стратегии формирования художественной ...
1482153
  Гончар Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 26-30. – ISSN 1810-3944
1482154
  Бочкарева В.И. Теоретико-методологические проблемы исследования "современности" в историко-социологическом контексте : (К 150-летию со дня рождения А.С. Лаппо-Данилевского) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 119-127. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1482155
  Антипина Г.С. Теоретико-методологические проблемы исследования малых социальных групп / Г.С. Антипина ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1982. – 111 с.
1482156
  Литвиненко И.Ю. Теоретико-методологические проблемы клиент-центрированной терапии. Часть 1 / И.Ю. Литвиненко, Л.А. Шаповалова // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 40-60 : рис., табл. – Библиогр.: 61 назв. – ISBN 1680-4325
1482157
  Новиков А.Н. Теоретико-методологические противоречия развития учения об экономико-географическом положении территорий : методика и опыт / А.Н. Новиков, М.С. Новикова, В.М. Булаев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
1482158
  Литвак С. Теоретико-методологический анализ "Опыта грамматики новоеврейского языка" Л. Заменгофа и современная идишистика // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 124-129. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1482159
  Комаров В.Н. Теоретико-методологический анализ вопроса о предмете современной геологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1482160
  Малько А.В. Теоретико-методологическое значение концепции "правовой жизни" / А.В. Малько, В.В. Трофимов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1482161
  Каменев Р.В. Теоретико-методологическое обоснование использования интерактивных средств обучения в системе профессионального образования / Р.В. Каменев, В.В. Крашенинников // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 160-167. – ISSN 1811-0916


  Реформирование системы образования - процесс постоянный и длительный. В связи с этим одной из приоритетных задач современного обучения является организация и совершенствование профессиональной подготовки будущих выпускников. Использование интерактивных ...
1482162
  Масляк П. Теоретико-методологічна база суспільної географії і її використання у військовій географії України / П. Масляк, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду можливостей використання теоретико-методологічної бази суспільної географії у становленні та розвитку сучасної військової географії. Пропонуються до використання різні теорії, концепції і принципи суспільної і політичної ...
1482163
  Мишечкін Г. Теоретико-методологічна база української історичної науки : на шляху оновлення (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 123-125. – ISSN 1728-9343
1482164
  Кальниш Ю. Теоретико-методологічна генеза політичної аналітики в V-XIII ст.( нарис теорії та історії державного управління) // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 13-22.
1482165
   Теоретико-методологічна концепція регіонального розвитку України: суспільно-географічий аспект / М. Пістун, Я. Олійник, К. Мезенцев, А. Мельничук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соц. географії. – Київ : Фенікс, 2019. – 66 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-49, 62-64. – ISBN 978-966-136-642-7


  У пр. № 1728668 напис: Студентам для конструктивної реалізації в Україні рег. розвитку. 19.04.19
1482166
  Шепітько В. Теоретико-методологічна модель криміналістики та її нові напрями // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 3 (25). – С. 9-20. – ISSN 1993-0917
1482167
  Лазос Г.П. Теоретико-методологічна модель резильєнтності як основа побудови психотехнології її розвитку // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 2/3 (17). – С. 77-89. – ISSN 2411-3190
1482168
  Трифонова О. Теоретико-методологічна основа розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп"ютерних технологій в умовах інтегративності фізики і технічних дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 161-173. – ISSN 2312-5993
1482169
  Диба О. Теоретико-методологічна парадигма та фактори інноваційного розвитку / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 43-51. – ISSN 1605-2005
1482170
  Гуменюк Ю.П. Теоретико-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 295-310. – ISSN 0321-0499
1482171
  Масина О.П. Теоретико-методологічна сутність категорії "фінансовий інструмент" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 238-243. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1482172
  Карпенко М.І. Теоретико-методологічне дослідження злочинів проти встановленого порядку несення військової служби за Кримінальним кодексом України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Карпенко Микола Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 23 назви
1482173
  Перепечіна Н.М. Теоретико-методологічне дослідження проблеми психологічної адаптаціїї до навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 379-388. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 18). – ISSN 2072-4772
1482174
  Гречко А.В. Теоретико-методологічне дослідження сутності природних монополій // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 166-175
1482175
  Сухонос М.К. Теоретико-методологічне забезпечення вирішення завдань регіонального розвитку / М.К. Сухонос, В.В. Белявцева // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 96-101. – ISSN 2222-0712
1482176
  Чумак О.В. Теоретико-методологічне забезпечення економічної діяльності державних підприємств України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чумак Оксана Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1482177
  Кузькін Є.Ю. Теоретико-методологічне забезпечення розширення фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Кузькін Євген Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 39 назв
1482178
  Мазур І. Теоретико-методологічне значення міжнародного лістингу акцій для інвесторів та емітентів / І. Мазур, Р. Сазонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено подвійний лістинг акцій компаній; розкрито умови, за яких міжнародний лістинг акцій компаній стає одним із найдоречніших способів фінансування бізнесу; виявлено вплив міжнародного лістингу акцій компаній на ліквідність акцій на внутрішньому ...
1482179
  Бовш Л.А. Теоретико-методологічне обгрунтування інвестиційної політики підприємств у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 127-132. – (Економічні науки)
1482180
  Ковальова Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.140-163. – ISSN 1810-2131
1482181
  Тулай О. Теоретико-методологічне обгрунтування соціальних видатків бюджету як імперативу сталого людського розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 58-72. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1482182
  Крамарев Г.В. Теоретико-методологічне обгрунтування сталого розвитку просмисловості Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Крамарев Геннадій Віталійович ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків, 2021. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 42 назви
1482183
  Зіскін О.С. Теоретико-методологічне підгрунтя аналізу інституту безумовного базового доходу як механізму реформування соціальної держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 360-371. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1482184
  Дудко О.С. Теоретико-методологічне підгрунтя вивчення порівняльних переваг в контексті конкурентоспроможності країни // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2011. – № 217. – С. 25-29. – ISSN 1562-0808
1482185
  Мостяєв О. Теоретико-методологічне підґрунтя застосування цивілізаційного підходу в українознавстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 90-94


  У статті викладено загальнотеоретичні засади дослідження українства у контексті критеріїв та ознак європейської цивілізації. Сформульовано нову дефініцію цивілізації. Визначено засади еволюційно-типологічного підходу при класифікаційному об’єднанні ...
1482186
  Литвак С.Я. Теоретико-методологічний аналіз граматичних категорій англійського дієслова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 104. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
1482187
  Тавровецька Н.І. Теоретико-методологічний аналіз дефініції "життєва позиція" особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 392-399. – ISSN 2219-2654
1482188
  Дуднікова І.І. Теоретико-методологічний аналіз екофілософії як нового наукового напряму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 144-151. – ISSN 2072-1692
1482189
  Хорєв І.О. Теоретико-методологічний аналіз ефективності підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Аналізуються теоретичні основи ефективності та якості підготовки військових спеціалістів у вищих навчальних закладах.
1482190
  Остапенко І.В. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до визначення професійної ідентичності у психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі професійної ідентичності в психології. Автором аналізуються основні підходи до визначення специфіки професійної ідентичності: змістовні, структурні та динамічні характеристики професійної ідентичності; чинники, які визначають ...
1482191
  Шталь Т.В. Теоретико-методологічний аналіз поглядів учених на визначення поняття "конкурентоспроможність" / Т.В. Шталь, Д.А. Шульга, Д.А. Торкут // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 13-17. – ISSN 2222-4459
1482192
  Пархоменко-Куцевіл Теоретико-методологічний аналіз розвитку системи державної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 251-259
1482193
  Лучанська В. Теоретико-методологічний аналіз системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери регіону / Валентина Лучанська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29
1482194
  Петренко-Лисак Теоретико-методологічний аналіз соціальних рухливостей: флешмобу, буккросінгу та паркуру // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 36-42. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті з"ясована специфіка новітніх соціальних рухливостей, окремими типами з яких є флешмоб, буккросінг та паркур. Мобільність, що має технічну підтримку мобільним зв"язком, інтернетом породжує дані новітні рухливості в соціальному просторі. ...
1482195
  Харламенко В. Теоретико-методологічний аналіз сучасних тенденцій професіоналізації майбутніх педагогів / В. Харламенко, О. Гузенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 377-388. – ISSN 2312-5993
1482196
  Клименко Д. Теоретико-методологічний аналіз феномену мультикультуралізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 179-184. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано концепцію мультикультуралізму, її основні характеристики та особливості. Визначено аспекти запровадження мультикультуралізму в політичну систему суспільства. Досліджено поширені чинники, що сприяють або перешкоджають впровадженню ...
1482197
  Данько М. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1482198
  Колеснік Я.В. Теоретико-методологічний аспект статистичної оцінки конкурентоспроможності банків на фінансовому ринку // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1482199
  Кузькін Є.Ю. Теоретико-методологічний базис формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізаці
1482200
  Кузькін Є.Ю. Теоретико-методологічний базис формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізаці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 322-331
1482201
  Стеблій Г.Я. Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки / Г.Я. Стеблій, А.В. Стасишин, С К. Калинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1482202
  Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1482203
  Сьомкіна Т.В. Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства / Т.В. Сьомкіна, О.М. Згурська // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 25-34. – ISSN 2415-8089
1482204
  Сухоруков А. Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 13-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1482205
  Гузенко І.Ю. Теоретико-методологічний плюралізм і тоталітарний спадок в економічних дослідженнях // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 9-17. – ISSN 2073-9982


  "Статтю присвячено теоретико-методологічній будові економічної науки під кутом зору дослідження процесів посттоталітарної трансформації та впливу тоталітарних залишків на зазначену будову. Теоретико-методологічний монізм тлумачиться як один із проявів ...
1482206
  Сергєєв В.С. Теоретико-методологічний потенціал конфігуративного підходу щодо дослідження політичних мереж // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 265-274
1482207
  Сергєєв В.С. Теоретико-методологічний потенціал конфігуративного підходу щодо дослідження політичних мереж // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 270-280
1482208
  Кірова М.О. Теоретико-методологічний процес інституалізації системи екологічної безпеки життєдіяльності населення на місцевому рівні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 117-126 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1482209
  Плавич В.П. Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз правотворчості : наук. реалії сучасності / Володимир Плавич ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 429, [4] с. – Бібліогр.: с. 394-429 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-266-9
1482210
  Пігош В.А. Теоретико-методологічні аспекти бухгалтерського обліку вищих закладів освіти // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 136-146. – ISBN 966-8269-12-8
1482211
  Запольська Н.М. Теоретико-методологічні аспекти визначення правового статусу молоді // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 35-43. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1482212
  Коваль Л. Теоретико-методологічні аспекти впровадження ідеї продуктивного навчання: від загальноосвітньої до вищої школи / Л. Коваль, В. Церклевич // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
1482213
  Журавель Ю.В. Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання сфери освіти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – C. 125-139. – ISSN 1562-0905
1482214
  Печена А.В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження бібліотеки в системі масової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 152-160


  Розглядаються теоретичні та методологічні особливості дослідження діяльності бібліотеки в системі масової комунікації.
1482215
  Кулик Уляна Теоретико-методологічні аспекти дослідження інтервенції в міжнародних відносинах на сучасному етапі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 119-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1482216
  Скалацький В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1482217
  Сливка Т.О. Теоретико-методологічні аспекти дослідження корпоративної власності в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 219-226


  Розглянута еволюція корпорацій як організаційно-правової форми господарювання. Досліджені основні підходи щодо визначення сутності корпоративної власності в її широкому і вузькому розумінні.
1482218
  Удовиченко В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ландшафтно-гідрологічної структури території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 14-19. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті окреслено теоретико-методологічний апарат конструктивно-географічних ландшафтно-гідрологічних досліджень. Зокрема, знайшли своє відображення принципові аспекти сутності ландшафтно-гідрологічного аналізу території, його ...
1482219
  Гоцуляк В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження політичної реальності ранньомодерної України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 128-133. – ISSN 2077-1800
1482220
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" ( філософський та релігієзнавчий виміри ) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189 л. – Бібліогр.: л. 168-189
1482221
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" (філософський та релігієзнавчий виміри) : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.11. / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
1482222
  Петрова І. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблем зайнятості та ринку праці : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 91-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1482223
  Лозинський А. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми «Українці на фронтах Першої світової війни» // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 101-113. – (Серія "Історія" ; вип. 40). – ISSN 2312-2595
1482224
  Клочко О.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми становлення та розвитку жіночої освіти в Україні середини XIX - початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 415-424. – ISSN 2312-5993
1482225
  Чернявська Ю.Б. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 155-158
1482226
  Чорний Р.С. Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 128-136. – ISSN 1562-0905
1482227
  Волошина Н.М. Теоретико-методологічні аспекти єства і структури патріотизму суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 198-204
1482228
  Дикань О.В. Теоретико-методологічні аспекти забезпечення конкурентноспроможності промислових підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дикань Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна. – Дніпро, 2016. – 41, [1] с. включ. обкл. – Бібліогр.: 59 назв.
1482229
  Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається методика застосування в Україні кредитів зі зворотним ануїтетом на основі зарубіжного досвіду.
1482230
  Ганущин С.Н. Теоретико-методологічні аспекти застосування краудсорсингу та краудфандингу в практиці публічного адміністрування // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 81-90
1482231
  Першко Л.О. Теоретико-методологічні аспекти зміцнення та розвитку місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації : монографія / Л.О. Першко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-261. – ISBN 978-617-7932-08-5
1482232
  Ткаленко Н.В. Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі розвитку національної економіки // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 24-30. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1482233
  Сизоненко В.О. Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі структурних зрушень і механізми її реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 164-175


  У статті досліджується системна взаємодія інноваційних, інституційних та ринкових факторів в процесі становлення оптимальної структури економіки. Розглянуто теоретичні положення представників різних наукових шкіл економічної теорії - М.Д. Кондратьєва, ...
1482234
  Лісун Я.В. Теоретико-методологічні аспекти категорії "якість менеджменту" : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 166-173 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
1482235
  Криклій А.С. Теоретико-методологічні аспекти корпоративного управління у фінансових установах в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 10-11.
1482236
  Іульгіна В. Теоретико-методологічні аспекти культурологічної регіоніки / В. Іульгіна, А. Кравченко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-11. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1482237
  Зеленський К.В. Теоретико-методологічні аспекти моделювання конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Зеленський Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 56 назв
1482238
  Федоренко Т.М. Теоретико-методологічні аспекти обгрунтування дефініції "готель" як одного з ключових суб"єктів ринку туристичних послуг України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 95-100 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1482239
  Купалова Г.І. Теоретико-методологічні аспекти оцінки конкурентоспроможності працівників аграрного сектора економіки / Г.І. Купалова, О.О. Клокар // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 207-213.
1482240
  Рибченко М.Ф. Теоретико-методологічні аспекти оцінювання основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 225-231. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1482241
  Давиденко А. Теоретико-методологічні аспекти перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 83-93. – ISBN 966-7773-70-1
1482242
  Пронкіна Л. Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 221-226. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1482243
  Кузьменко Т. Теоретико-методологічні аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів / Т. Кузьменко, А. Тищенко, П. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 61-66. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів та окреслено перспективу їхнього застосування в сучасному геологорозвідувальному процесі. Проведено ретроспективний аналіз уявлень та методики побудови ...
1482244
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178 л. – Бібліогр. : л. 160-178
1482245
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні аспекти релігієзнавства: релігія як система : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Дзюба О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
1482246
  Новикова Т.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів у перехідній економіці.
1482247
  Крупка І. Теоретико-методологічні аспекти фіскально-бюджетного федералізму / І. Крупка, В. Дорош // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 327-340. – ISSN 2078-5860
1482248
  Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту : Монографія / І.І.Сахарцева. – Київ : Кондор, 2005. – 374с. – ISBN 966-351-029-3
1482249
  Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 114-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1482250
  Мицак О.В. Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку споживчого ринку / О.В. Мицак, Л.Я. Бублик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 59-62. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1482251
  Зуєв В.А. Теоретико-методологічні аспекти формування термінологічного апарату у сфері поводження з відходами // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 89-95. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1482252
  Швець П.А. Теоретико-методологічні аспекти функціонування соціальної інфраструктури країни // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 72-76. – ISSN 2218-1199
1482253
  Шпичак О.М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 3-10. – ISSN 2221-1055
1482254
  Живоглядова І.В. Теоретико-методологічні виміри ментальності: культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 165-167
1482255
  Філіпенко А.С. Теоретико-методологічні виміри навчально-наукової діяльності університету // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 77-90. – ISBN 978-966-439-753-4
1482256
  Верменич Я. Теоретико-методологічні детермінанти дослідження кордонів та пограничного простору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 130-146. – ISSN 0130-5247
1482257
  Кічурчак М.В. Теоретико-методологічні детермінанти механізму відтворення суспільних благ // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
1482258
  Арістова І.В. Теоретико-методологічні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів: правова природа, зміст, особливості / І.В. Арістова, В.В. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 81-89. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1482259
  Олійник О.В. Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки України : монографія / О.В. Олійник ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 399, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 376-395. – ISBN 978-966-2669-16-9


  У пр. № 1725082 напис : Шановному Андрію Валерійовичу з подякою за мпівпрацю від автора. Підпис.
1482260
  Гулак О.В. Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення пожежної безпеки в лісах України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гулак Олена Василівна ; М-во освіти і науки України Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 56 назв
1482261
  Попрозман Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу зайнятості та регулювання безробіття в ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 239-242
1482262
  Лігоненко Л. Теоретико-методологічні засади аналізу інновацій // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 39-47. – ISSN 2411-4014
1482263
  Сапа Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу теорій самоорганізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 65-82. – ISSN 2072-1692
1482264
  Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 13-19. – Бібліогр.: 2 назви
1482265
  Шачковська Л.С. Теоретико-методологічні засади вивчення впливу електоральних процесів на структурування партійних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 319-328
1482266
  Соколова Ю.О. Теоретико-методологічні засади вивчення етичних концептів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 287-293. – Бібліогр.: с. 292-293; 15 назв
1482267
  Голота А.С. Теоретико-методологічні засади вивчення етнонаціональної ідентичності // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 102-112. – ISBN 978-966-8063-99-45
1482268
  Дмитріюк Н.С. Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми депривації у психологічній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 114-124. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1482269
  Ілляшенко Н.С. Теоретико-методологічні засади визначення випереджаючих траєкторій інноваційного прискорення промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 95-101. – ISSN 2222-4459
1482270
  Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні засади визначення об"єкта та предмета кіберзлочинів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 47-53
1482271
  Кузьменко О. Теоретико-методологічні засади визначення поняття і ознак інституту міжбюджетних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 50-53.
1482272
  Орос І.В. Теоретико-методологічні засади викладання дисципліни "естамп": структура і зміст / Іван Васильович Орос // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 76-81. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглянута структура і зміст дисципліни "Естамп" в теоретико - методологічному аспекті і розкриті її теоретико-методичні основи. Виявляється, що сучасна практика показує відсутність комплексного дослідження естампу як специфічної навчальної ...
1482273
  Гора Н. Теоретико-методологічні засади використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 38-44. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1482274
  Куцмус Н.М. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень в економіці // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (40). – С. 11-16. – ISSN 2074-5354
1482275
  Сайчук С. Теоретико-методологічні засади географічних досліджень у сфері туризму / С. Сайчук, Л. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 87-95. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1482276
  Купач Т.Г. Теоретико-методологічні засади географо-топонімічного дослідження території України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 66-70. – Бібліогр.: 7 назв
1482277
  Корецький М. Теоретико-методологічні засади державного регулювання економічних відносин у сфері природокористування в сучасних умовах суспільного розвитку України : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1482278
  Лозинська Т. Теоретико-методологічні засади державного регулювання продовольчого ринку України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-70. – бібліогр. на 11 назв
1482279
  Ковальова Т.В. Теоретико-методологічні засади державної мовної політики України в умовах суспільних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Ковальова Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1482280
  Костюк Т.О. Теоретико-методологічні засади державної політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти в Україні : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Костюк Тетяна Олександрівна ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1482281
  Чеботарьов В.А. Теоретико-методологічні засади державної регуляторної політики інноваційних структурних перетворень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 113-120. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1482282
  Ковтуненко Ю.В. Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ковтуненко Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1482283
  Мельник О.Г. Теоретико-методологічні засади діагностики розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 110-117. – ISSN 0321-0499
1482284
  Слаба О. Теоретико-методологічні засади дослідження англоамериканізмів у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 163-166. – ISSN 2307-633Х
1482285
  Дніпров О.С. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 55-60. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1482286
  Дніпров О. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 57-62. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1482287
  Кудря М.В. Теоретико-методологічні засади дослідження волонтерства як інституту громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 38-42. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1482288
   Теоретико-методологічні засади дослідження господарської діяльності в Україні з позицій соціального розвитку регіонів / В.П. Нагірна, Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєва, І.Г. Савчук, О.В. та ін. Валькована // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 51-57 : Малюнок. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1561-4980
1482289
  Щербакова І. Теоретико-методологічні засади дослідження духовної кризи // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 178-184. – ISSN 2312-1246
1482290
  Концурак О. Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної складової в структурі української політики (сучасний філософський дискурс) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 194-199. – ISSN 2076-1554
1482291
  Диба М.І. Теоретико-методологічні засади дослідження інвестиційного процесу у фінансовій науці / М.І. Диба, Т.В. Майорова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 103-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1482292
  Лукашук М. Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів у системі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 41-45. – ISSN 2078-1016
1482293
  Добровольська В. Теоретико-методологічні засади дослідження комунікаційного середовища документознавства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 26-31. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовуються можливості комплексного вивчення комунікаційного середовища документознавсвтва на основі використання можливостей системного, структурного і функціонального підходів. Ключові слова: соціальні комунікації, комунікаційне ...
1482294
  Воропаєва Т. Теоретико-методологічні засади дослідження консолідації українства у постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – C. 11-15


  Стаття присвячена проблемі консолідації українства в сучасному світі. Зроблена спроба створення принципово нової типології консолідаційних процесів.
1482295
  Дунаєвська О. Теоретико-методологічні засади дослідження номінативного простору // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 10. – С. 74-79. – ISSN 2410-0927
1482296
  Циркін І.М. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної культури особистості трансформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 574-580. – ISSN 2076-1554
1482297
  Гончар Д.В. Теоретико-методологічні засади дослідження права на правову допомогу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 50-53. – ISSN 2219-5521
1482298
  Морозова Н.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження проблем зайнятості на державній службі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 84-88
1482299
  Доценко В. Теоретико-методологічні засади дослідження ролі громадського руху в процесах консолідації українства кінця XIX - середини XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 25-28


  У статті на основі аналізу монографічної літератури робиться спроба дати теоретико-методологічне обґрунтування напрямків та особливостей дослідження процесів пов’язаних з виникненням та розвитком громадського руху українства кінця ХІХ – середини ХХ ст.
1482300
  Меднікова Г.І. Теоретико-методологічні засади дослідження системної детермінації становлення особистісної зрілості студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 135-143. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1482301
  Добровольська В. Теоретико-методологічні засади дослідження соціокомунікаційного простору культури // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 10-17. – ISSN 1029-7200


  Обгрунтовуються можливості комплексного вивчення на снові використання соціокомунікаційного простору культури на основі використання пізнавальних можливосткй системснлгл. структурного та функціонального підходів. Висвітлюється взаємодія комунікаіор ...
1482302
  Боринець С.Я. Теоретико-методологічні засади дослідження фінансової системи : конспект лекцій / С.Я. Боринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 156, [2] с. – Бібліогр.: с. 142-144 та в підрядк. прим.
1482303
  Саєнко Т.В. Теоретико-методологічні засади екологічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 292-297. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проблема екологічної освіти нині вийшла за національні рамки інабула міжнародного значення. Досвід західних країн у впровадженні екологізації навчання на 25-30 років передує національним заходам, тому, разом з переходом на принципи Болонського процесу ...
1482304
  Прокіп А.В. Теоретико-методологічні засади енергетичної безпеки в контексті парадигми сталого розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Прокіп Андріан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1482305
  Безклубенко С. Теоретико-методологічні засади етнокультурології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 191-230. – ISBN 978-966-2241-22-8
1482306
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с.
1482307
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приват. права і п-ва. – Київ, 2010. – 428 л. – Бібліогр.: л. 404-428
1482308
  Зварич О.І. Теоретико-методологічні засади забезпечення економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Зварич Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 39 назв
1482309
  Кривошеїн В.В. Теоретико-методологічні засади застосування івент-аналізу в діяльності патронатної служби органів державного управління // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 12-17. – ISSN 2311-6420
1482310
  Стефанюк І.Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 149-156
1482311
  Гурковський В.І. Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 90-92
1482312
  Третяк А.М. Теоретико-методологічні засади землевпорядного процесу / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, І.П. Купріянчик // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-1677
1482313
  Терехова С.І. Теоретико-методологічні засади зіставного поліпарадигмального вивчення референції (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 227-244. – ISSN 2413-5593
1482314
  Бабій Л.В. Теоретико-методологічні засади і принципи творення державної геоекономічної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 5-8. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1482315
  Даниленко А.І. Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів / А.І. Даниленко, В.В. Зимовець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 3-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1482316
  Дадашев Б.А. Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8 (226), серпень. – С. 68-73. – ISSN 2221-1055
1482317
  Скиба М.В. Теоретико-методологічні засади інституціональних змін в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1482318
  Климова К.С. Теоретико-методологічні засади інституціонального проєктування розвитку інновацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1482319
  Попов О.Є. Теоретико-методологічні засади інституціонального регулювання корпоративних відносин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 178-182
1482320
  Галицька Т.В. Теоретико-методологічні засади інформаційної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 155-158. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто основні підходи до визначення терміну "інформаційна політика", запропоновано класифікацію даного поняття. The basic approaches of determination the term "information policy" and its classification are studied in the article.
1482321
  Калакура Олег Теоретико-методологічні засади історико-етнополітичного дослідження польської меншини в Україні ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 59-64
1482322
  Гаврилюк А. Теоретико-методологічні засади історико-філософського осмислення сутності туризму як соціогуманітарного феномену // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2664-3618
1482323
  Постол А.А. Теоретико-методологічні засади й етапи формування великих інтегрованих аграрних підприємств в умовах євроінтеграції та глобалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1482324
  Теліга А.А. Теоретико-методологічні засади К. Копержинського в історико-етнографічних студіях 1920-х років // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 93-102. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
1482325
  Мірошніченко О.Ю. Теоретико-методологічні засади класифікації факторів впливу на рівень життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 122-126. – Бібліогр: на 5 пунктів
1482326
  Ніколюк О.В. Теоретико-методологічні засади кластерізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 143-146. – ISSN 2306-6814
1482327
  Гуторов А.О. Теоретико-методологічні засади контрактації в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 14-21. – ISSN 2306-6792
1482328
  Филюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості генезису теоретичного дослідження концентрації ринків у науковій спадщині представників різних економічних течій і шкіл. Розкрито сутність поняття економічна концентрація та проаналізовано взаємозв"язок між різними її ...
1482329
  Замотаєва Н.В. Теоретико-методологічні засади культуротворчого підходу до підвищення професійної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін ВВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 150-156. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Вітчизняні вчені В.Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко відправною точкою культуротворчої діяльності особистості вбачають її індивідуальний інтерес. Автори монографії "Культура. Ідеологія. Особистість".
1482330
  Рейкін В.С. Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в контексті тіньової економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 2222-0712
1482331
  Клименко Н.Г. Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії органів публічної влади та недержавних інституцій у сфері національної безпеки : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.05 / Клименко Наталія Григорівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1482332
  Чулініна Р. Теоретико-методологічні засади моделювання політичного управління етнонаціональними відносинами // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 162-165. – ISBN 978-617-8034-37-5
1482333
   Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / Г.В. Онкович [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Онкович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 281, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-644-343-7
1482334
  Обушний М.І. Теоретико-методологічні засади науки про націю // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 121-132
1482335
  Копилов С. Теоретико-методологічні засади наукової творчості Валерія Степанкова (до 75-річчя дослідника) / С. Копилов, І. Боровець // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 9-32. – (Історичні науки ; т. 37). – ISSN 2309-2254
1482336
  Нестеренко О. Теоретико-методологічні засади неоліберального вчення Ф.А. фон Хайєка : історія економічної думки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 84-92. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
1482337
  Мартиненко В. Теоретико-методологічні засади нової парадигми демократичного державного будівництва // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 66-73.
1482338
  Карпенко Ю.П. Теоретико-методологічні засади організації науково-дослідної діяльності студентів медичних закладів освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 111-114. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1482339
  Довбня В. Теоретико-методологічні засади освітнього вчення Григорія Ващенка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 50-56. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1482340
  Степико В.П. Теоретико-методологічні засади осягнення модернізаційних процесів в Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 216-224
1482341
  Корягін М. Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства / М. Корягін, В. Шевчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 58-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1482342
  Сікорський П. Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи в контексті європейської інтеграції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-8. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
1482343
  Корепанов О.С. Теоретико-методологічні засади побудови індикаторів розвитку "розумних" сталих міст в Україні: тема "Економіка" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 13-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
1482344
  Криклій А.С. Теоретико-методологічні засади побудови цільової комплексної програми неперервного професійного навчання персоналу підприємств фінансової системи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 87-89.
1482345
  Струнін П.А. Теоретико-методологічні засади політологічного дослідження електоральної функції політичних партій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 190-196
1482346
  Шоробура І. Теоретико-методологічні засади правової освіти майбутнього педагога / І. Шоробура, В. Шишко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 190-194. – ISSN 2309-9127
1482347
  Кузь С.В. Теоретико-методологічні засади праворозуміння // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 80-86. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1482348
  Дідич Т.О. Теоретико-методологічні засади правоутворення : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дідич Тарас Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 95 назв
1482349
  Долбенко Т.О. Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей : автореф. ... д-р культурології : 26.00.01 / Долбенко Т.О. ; Київ.нац.ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 44 назв.
1482350
  Орішко Н. Теоретико-методологічні засади проблеми індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 142-149. – ISSN 2312-1246
1482351
  Баранівський В.Ф. Теоретико-методологічні засади прогнозування соціально-економічних процесів / В.Ф. Баранівський, М.Ю. Зелінський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 174-180
1482352
  Вахович І. Теоретико-методологічні засади прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону / І. Вахович, І. Кондіус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-12. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено теоретико-методологічним засадам прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону в сучасних умовах господарювання. Виявлено окремі фактори, що впливають на рівень трудового потенціалу. Визначено кореляційний зв"язок між трудовим ...
1482353
  Кизенко В.І. Теоретико-методологічні засади проєктування змісту варіативного навчання в закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Кизенко Василь Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 133 назви
1482354
  Вознюк О. Теоретико-методологічні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-26. – ISSN 2077-1827
1482355
  Кожина А.В. Теоретико-методологічні засади публічного управління інклюзивним місцевим розвитком : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Кожина Алла Василівна ; Нац.акад. держ. управління при президентові України. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 67 назв
1482356
  Бєлєнький П. Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку економіки України / П. Бєлєнький, О. Другов // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
1482357
  Малін О.Л. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку державно-приватного партнерства в інформаційно-інноваційній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Малін Олександр Львович ; Одес. нац. політехн. ун-т, М-во освіти і науки України. – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 47 назв
1482358
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку трудового потенціалу / В.П. Мікловда, Е.Ф. Югас // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 6-11. – (Економіа ; Вип. 21)
1482359
  Доценко А. Теоретико-методологічні засади розвитку краєзнавства // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 28-30. – ISBN 978-617-7069-36-1
1482360
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади розвитку некомерційних громадських організацій / В.П. Мікловда, В.Є. Слюсаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 6-12. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1482361
  Максименко С.Д. Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки ХХІ сторіччя // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 7-16. – ISSN 2310-4368
1482362
  Крисальний О.В. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціалізації і сільськогосподарської кооперації в постреформованому виробництві // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9.
1482363
  Далевська Н.М. Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної міжнародної політичної економії // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 91-99. – (Економічні науки ; № 2 (15)). – ISSN 2074-5362
1482364
  Адамська З. Теоретико-методологічні засади розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога в контексті вищої професійної освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (56) : Психологія. – C. 28-33. – ISSN 2078-1687
1482365
  Демкович О.В. Теоретико-методологічні засади соціального захисту населення України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 243-247. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1482366
  Дорошенко В.С. Теоретико-методологічні засади соціальної політики як інституту публічного управління : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управл. : 25.00.01 / Дорошенко Володимир Сергійович ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1482367
  Трухачов О.І. Теоретико-методологічні засади соціокультурного чинника впливу засобів масової комунікації в політичній сфері // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 621-625. – ISSN 2076-1554
1482368
  Приймук Теоретико-методологічні засади сталого розвитку соціально-економічних систем / Приймук, П. Швець // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 255-262. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1482369
  Павлов О.І. Теоретико-методологічні засади становлення в Україні системи управління сільськими територіями : Автореф. дис. ... доктора наук з державного управління: 25.00.01 / Павлов О.І.; Національна акад. державного управління при президентові України. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 65 назв
1482370
  Потеряйко С.П. Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку системи державного управління сферою цивільного захисту України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.05 / Потеряйко Сергій Петрович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2022. – 44 с. – Бібліогр.: 90 назв
1482371
  Романчук Н. Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-68. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано основні підходи до визначення заможних верств населення, наведено класифікацію методів оцінювання даної соціальної групи. Запропоновано спосіб визначення межі заможності на основі даних обстеження умов життя домогосподарств та ...
1482372
  Западинська І. Теоретико-методологічні засади ступеневої педагогічної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 14-18. – ISSN 2075-1478
1482373
  Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Базась ; Межрег. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 488 с. – ISBN 966-608-602-6
1482374
  Горлачук О.А. Теоретико-методологічні засади судової економічної експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 23. – С. 300-310. – ISSN 1993-0917
1482375
  Нагірна В.П. Теоретико-методологічні засади суспільно-географічних досліджень у працях академіка М.М.Паламарчука : До 90-річчя Національної академії наук України. З історії географічних досліджень / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1482376
  Грущинська Н.М. Теоретико-методологічні засади сучасного економічного розвитку з урахуванням трансформації технологічних укладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-32
1482377
  Тихомиров О.Д. Теоретико-методологічні засади сучасного розуміння категорії "юстиція" / О.Д. Тихомиров, О.С. Гусарєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 24-31.
1482378
  Міршук О.Є. Теоретико-методологічні засади сучасного становлення і розвитку національно-патріотичної підготовки у Національній гвардії України / О.Є. Міршук, А.Г. Бухун // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (77). – С. 100-104. – ISSN 2078-7480
1482379
  Чорна Л.В. Теоретико-методологічні засади та історіософія наукової школи Володимира Антоновича // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 143-147. – (Серія "Історичні науки")
1482380
  Дмитренко А.В. Теоретико-методологічні засади та прагматика організації фінансового контролінгу спільної діяльності у сфері бізнесу : монографія / А.В. Дмитренко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 353, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-308. – ISBN 978-617-7571-69-7
1482381
  Зайчикова В.В. Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку : монографія / В.В. Зайчикова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-345 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-801-2
1482382
  Соляник А. Теоретико-методологічні засади трансдисциплінарних досліджень у культурологічно-мистецькій галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 24-25. – ISSN 2076-9326
1482383
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонної географії як науково-дослідницького напряму соціально-економічної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 53-59
1482384
  Кіптенко В.К. Теоретико-методологічні засади туристичного країнознавства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 103-108
1482385
  Баранник П. Теоретико-методологічні засади удосконалення організаційно-управлінської, діяльності органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 32-35. – ISSN 0132-1331
1482386
  Таранюк Л.М. Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 119-129. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1482387
  Козарь Т.П. Теоретико-методологічні засади управління вищою освітою як відкритою системою в контексті соціальних трансформацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 50-52. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1482388
  Оболенцева Л.В. Теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Оболенцева Лариса Володимирівна ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1482389
  Дорошук Г.А. Теоретико-методологічні засади управління організаційним розвитком промислових підприємств в умовах інтелектуалізаціїї економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дорошук Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 63 назви
1482390
  М"ячин В.Г. Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / М"ячин Валентин Георгійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 69 назв
1482391
  Садєков А.А. Теоретико-методологічні засади феномену безпеки / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 125-128. – ISSN 1729-7206
1482392
  Семикрас В.В. Теоретико-методологічні засади філософсько-правового вчення Богдана Кістяківського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 78-85


  У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів у філософії права Богдана Кістяківського. Досліджуються проблеми та перспективи подібного аналізу. В статье осуществлен анализ теоретико-методологических подходов в философии права Богдана ...
1482393
  Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Додатки: л. 186-190. – Бібліогр.: л. 154-185
1482394
  Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1482395
  Гарасим Л.О. Теоретико-методологічні засади фольклористичної концепції Григорія Нудьги : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Леся Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1482396
  Кондюх О.І. Теоретико-методологічні засади формування бюджетних ресурсів держави // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 88-92. – ISSN 2307-9878
1482397
  Опенько І.А. Теоретико-методологічні засади формування економічного механізму раціонального використання та охорони земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 50-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1482398
  Клокар Н. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 23-29. – ISSN 0131-6788
1482399
  Колесник М.О. Теоретико-методологічні засади формування наукової картини світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Колесник Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1482400
  Гетьман А. Теоретико-методологічні засади формування національної доктрини земельного права / А. Гетьман, Г. Анісімова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 29-42. – ISSN 1026-9932
1482401
  Войтюк А.В. Теоретико-методологічні засади формування національної системи фінансового забезпечення аграрного виробництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 77-91. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1482402
  Нідзієва В.А. Теоретико-методологічні засади формування організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 41-45. – ISSN 2078-1687
1482403
  Яхно Т.П. Теоретико-методологічні засади формування паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 123-129. – ISSN 2222-0712
1482404
  Проданчук М.А. Теоретико-методологічні засади формування продукту бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 41-48. – ISSN 2307-9878
1482405
  Кратінов Р.О. Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 1562-0905
1482406
  Ткаченко Т.П. Теоретико-методологічні засади формування системи економічної безпеки промислового підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 95-101. – ISSN 2222-4459
1482407
  Котелевець А.М. Теоретико-методологічні засади формування соціальної активності студентської молоді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 134-137. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1482408
  Красовська Г.О. Теоретико-методологічні засади формування структурної збалансованості сталого розвитку національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Красовська Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1482409
  Твердохліб О.С. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інформаційної політики України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Твердохліб Олександр Степанович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1482410
  Шеховцов В.В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку фауністичного законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Шеховцов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 46 назв
1482411
  Десятнюк О. Теоретико-методологічні засади формуваня трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної еономіки / О. Десятнюк, О. Черевко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 1 (339), січень. – С. 45-48. – ISSN 1810-3944
1482412
  Рагімов Ф. Теоретико-методологічні засади функціонування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 122-128. – ISSN 2414-4436
1482413
  Овєчкіна О.А. Теоретико-методологічні засади функціонування системи відносин власності в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Овєчкіна Олена Андріївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: 46 назв
1482414
  Василечко О. Теоретико-методологічні й дидактичні парадигми сучасної методики навчання історії в школі / О. Василечко, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 31) : Всесвітня історія (№ 8)


  Всеукраїнське методичне об"єднання вчителів історії м. Івано-Франківськ, 27 березня 2012 р.
1482415
  Користін О.Є. Теоретико-методологічні й організаційні проблеми забезпечення економічної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 111-119
1482416
  Бамбурак Н.М. Теоретико-методологічні орієнтири дослідження функціонування сім"ї // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1482417
  Заболотний І. Теоретико-методологічні орієнтири оновлення фахової підготовки учителя музичного мистецтва / І. Заболотний, М. Петренко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 111-115. – ISSN 2308-4634
1482418
  Грішин І.Ю. Теоретико-методологічні основи автоматизації керування статистичними вимірювальними інформаційними комплексами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Грішин Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1482419
  Щуревич О.І. Теоретико-методологічні основи банківського регулювання та нагляду в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 338-344. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1482420
  Пічура В.І. Теоретико-методологічні основи басейнової організації природокористування на водозбірних територіях транскордонних річок (на прикладі басейну Дніпра) : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Пічура Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 60 назв
1482421
  Каша К.А. Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 48-54
1482422
  Корнілова О.М. Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України / О.М. Корнілова, Ю.О. Огороднік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – C. 82-85. – ISSN 2306-6806
1482423
  Сегіда К.Ю. Теоретико-методологічні основи викладання курсу "Екскурсознавство" для студентів географічних факультетів / К.Ю. Сегіда, А.А. Мельничук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 118-122 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
1482424
  Кратт О.А. Теоретико-методологічні основи відтворення кваліфікованної робочої сили в регіоні : брошура / О.А. Кратт, М.Г. Слоква, О.Ю. Будякова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-374-458-2
1482425
  Диба М. Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі : Управління економікою : теорія і практика / М. Диба, А. Ягодка, Л. Дзюбенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 42-48 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1482426
  Сілантьев О.І. Теоретико-методологічні основи дослідження багатства: понятійно-категоріальний аналіз "багатство - потенціал - розвиток" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 42-48. – ISSN 2222-4459
1482427
  Дудар С. Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає теоретичні та методологічні основи досліджень європейської правової інтеграції у західній та вітчизняній юридичній науці у ХХ-ХХІ ст. Автор рассматривает теоретические и методологические основы исследований европейской правовой ...
1482428
  Вовканич С.Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С.Й. Вовканич, Л.К. Семів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 7-18. – ISSN 1562-0905
1482429
   Теоретико-методологічні основи дослідження морфоструктур центрального типу / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 44-53. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1482430
  Алоян А.Е. Теоретико-методологічні основи дослідження поняття "соціальний капітал" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність поняття "соціальний капітал". Визначено теоретико-методологічні джерела даного поняття. Проаналізовано особливості еволюції соціального капіталу з позиції класичного наукового методу. Раскрыта сущность понятия "социальный капитал". ...
1482431
  Омельяненко В. Теоретико-методологічні основи дослідження проблем інформаційного забезпечення інтеграції країни у систему міжнародного трансферу високих технологій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 102-111. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні категорії інформаційної асиметрії та визначено ступінь її впливу на міжнародний трансфер технологій.
1482432
  Губенко О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження психологічних механізмів творчої діяльності (інтегративний підхід) : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Губенко Олександр Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 73 назви
1482433
  Шевченко О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження системи документаційного забезпечення торговельної галузі України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 24-31. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження пов’язане з розкриттям теоретико-методологічних основ системи документаційного забезпечення торговельної галузі України, яка тісно пов"язана з її цілями, функціями й організаційною структурою, її складові взаємопов’язані з ...
1482434
  Гайданка Є. Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних демократичних підходів у політичній науці: передумови демократизації суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 23-26
1482435
  Гончаренко Н.І. Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу / Н.І. Гончаренко, Я. Скляренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 161-166. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1482436
  Чайка І.П. Теоретико-методологічні основи ефективності функціонування вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 32)
1482437
  Купріна Н.М. Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентноспроможності харчової промисловості України на засадах її персистентної трансформації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Купріна Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 59 назв
1482438
  Стадник В.В. Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / В.В. Стадник, Н.І. Непогодина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1482439
  Стадник Валентина Василівна Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / Стадник Валентина Василівна, Непогодіна Наталія Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1482440
  Рогатюк О.В. Теоретико-методологічні основи інституціональних перетворень у національній економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 4-7. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 5 (74)). – ISSN 1814-1161
1482441
  Коротаєва К.В. Теоретико-методологічні основи інформаційно-психологічних операцій сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 346-356
1482442
  Онищенко М.Г. Теоретико-методологічні основи картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 4-16


  Стаття присвячена теоретико-методологічним основам картографічного моделювання природно-техногенної безпеки (ПТБ) України. Представлені основні визначення: картографічне моделювання ПТБ України, його основна мета, об"єкт і предмет. Розглянуто ...
1482443
  Карпчук Н.М. Теоретико-методологічні основи комунікаційної політики ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 12-17. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1482444
  Белєйченко О.Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 22-29. – ISSN 1993-6788
1482445
  Марушева О.А. Теоретико-методологічні основи механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в контексті публічного адміністрування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1482446
  Степанець І.О. Теоретико-методологічні основи моніторингу науково-методичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 252-263. – ISSN 1993-5560


  "У статті аналізується проблема моніторингу якості науковометодичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ. Виокремлено низку суперечностей, що актуалізують проблему якості науково-методичної роботи викладачів. Уточнено та схарактеризовано поняття ...
1482447
  Смочко Н.М. Теоретико-методологічні основи монорозвитку територіальних систем України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Смочко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 67 назв
1482448
  Смолінська О.Є. Теоретико-методологічні основи організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України : монографія / О.Є. Смолінська ; за наук. ред. Г.П. Васяновича ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-366. – ISBN 978-966-680-725-3
1482449
  Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2012. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 470-511. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-89-0
1482450
  Василишин Р.Д. Теоретико-методологічні основи оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів на засадах сталого лісоуправління // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 1991-606X
1482451
  Красницька О. Теоретико-методологічні основи педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 117-127
1482452
  Перова О.Є. Теоретико-методологічні основи пізнання в біоетиці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.56-62
1482453
  Ярема І. Теоретико-методологічні основи поняття "цифрова комунікація" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (307), лютий. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1482454
  Семерей Ж.В. Теоретико-методологічні основи регулювання фінансово-кредитної системи України // Економіка та право: глобальна трансформація : міжнар. колектив. монографія / О.В. Беспаленко, О.Ю. Браславець, Т.В. Ганущак, Т.С. Демедюк, А.В. та ін. Заїка. – Київ : Наукова столиця, 2021. – С. 91-106. – ISBN 978-617-7649-50-1
1482455
  Арістархова М. Теоретико-методологічні основи розвитку іншомовної комунікативної компетентності у викладачів ВВНЗ // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 18-26. – ISSN 2617-1775


  "У статті розкрито теоретико-методологічні основи розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ".
1482456
  Меняйленко О.С. Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дидактичним процесом в амтоматизованих навчальних системах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Меняйленко О.С.; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 45 назв
1482457
  Козіброда Л.В. Теоретико-методологічні основи соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в умовах шкільного середовища (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Козіброда Лариса Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1482458
  Сіверс З.Ф. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу феномену "нігілізм" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М. Титаренко, Л.М. Коробка, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 44 (47). – C. 16-25. – ISSN 2309-8287
1482459
  Дубінецький В. Теоретико-методологічні основи управління якістю підготовки спеціалістів на сучасному етапі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 94-101. – ISBN 978-617-7009-20-6
1482460
  Соснова Н.С. Теоретико-методологічні основи формування громадських просторів міст України : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Соснова Надія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1482461
  Раєвнєва О.В. Теоретико-методологічні основи формування ефективної системи вищої освіти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 28-33. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1482462
  Третяк А. Теоретико-методологічні основи формування земельного капіталу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-24
1482463
  Робул Ю.В. Теоретико-методологічні основи формування маркетингових систем під впливом розвитку інформаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Робул Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1482464
  Ростовська І.О. Теоретико-методологічні основи формування мотивації учіння гри на фортепіано у майбутніх учителів музичного мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 50-55. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1482465
  Крупка М.І. Теоретико-методологічні основи формування напрямів фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки / М.І. Крупка, М.М. Яремик // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 67-75. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1482466
  Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 246-252. – ISSN 2078-5860


  Дослідження присвячено теоретичним і методологічним питанням процесу формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання як практичної форми буття обліково-аналітичних наук. Зосереджено увагу на питаннях ідентифікації обліково-аналітичних ...
1482467
  Степанова К.В. Теоретико-методологічні основи формування політики розвитку морегосподарської діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Степанова Катерина Вячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 92 назви
1482468
  Бекірова А.Р. Теоретико-методологічні основи формування професійної суб"єктності майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бекірова Аділє Рустемівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
1482469
  Лелі Ю.Г. Теоретико-методологічні основи формування системи управління персоналом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 57-60. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті узагальнено теоретичні аспекти формування системи управління персоналом сучасного підприємства. З"ясовано основні цілі, принципи, фактори впливу та напрями діяльності системи управління персоналом. Розглянуто існуючу класифікацію методів ...
1482470
  Чернишевич О.М. Теоретико-методологічні основи формування сучасного механізму розподілу доходів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
1482471
  Нагорна Г. Теоретико-методологічні основи цілісного процесу музичного дослідження як умова розвитку музичного мислення особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-49. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1482472
  Герасименко О. Теоретико-методологічні особливості вивчення жінок комерційного сексу в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 52-53
1482473
  Панченко В.Г. Теоретико-методологічні пастки економічного націоналізму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 24-30. – ISSN 2306-6814
1482474
  Козлик І. Теоретико-методологічні передумови визначення перспектив жанрового вивчення філософської лірики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 6-11. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1482475
  Гольда А.В. Теоретико-методологічні передумови генезису мотивації трудового потенціалу а системі економічних категорій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 185-192.
1482476
  Красікова О.В. Теоретико-методологічні перехрестя демократії в контексті перспектив гуманізації освіти // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 77-85
1482477
  Курбатов С. Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 34-39. – ISSN 2078-1016
1482478
  Чемшит Олександр Теоретико-методологічні підстави дослідження політичних процесів зарубіжних країн // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 55-63. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1482479
  Кельман М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 93. – ISSN 0132-1331
1482480
  Верещагіна Т.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення економічної безпеки національної економіки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 135-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1482481
  Коломийчук Д.І. Теоретико-методологічні підходи до вивчення національної економіки як складної відкритої господарської системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 14-21. – ISSN 2222-4459
1482482
  Волинка К.Г. Теоретико-методологічні підходи до вивчення правової системи // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7363-7-0
1482483
  Мисів Л. Теоретико-методологічні підходи до вивчення проблем державного управління формуванням та розвитком духовних цінностей українського суспільства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 50-58.
1482484
  Матвієнко А.С. Теоретико-методологічні підходи до вивчення територіальної організації публічної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 283-291


  Розглянуто широкий спектр підходів до аналізу територіальної організації публічної влади: від розгляду території як невід"ємної складової держави ("державний устрій", "державно територіальний устрій") до акцентування уваги на політико-правових рамках ...
1482485
  Горбач Л.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення екологічного ризику як категорії економічної думки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 21-25
1482486
  Демчишак Н. Теоретико-методологічні підходи до визначення економічного змісту фінансового потенціалу / Н. Демчишак, М. Заплатинський // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 200-206. – ISSN 0201-758Х
1482487
  Турило Анатолій Михайлович Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / Турило Анатолій Михайлович, Зінченко Олена Антонівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1482488
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності грошей як економічної категорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 21-35. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1482489
  Чорнодід І.С. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 334-345
1482490
  Васильчук І.П. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності сталого розвитку корпорацій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 256-261. – ISSN 2222-0712
1482491
  Чупрій Л.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження воєнно-політичних конфліктів // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 7-42. – ISBN 978-617-7638-08-6
1482492
  Карпюк В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження діяльності військових контингентів у миротворчих операціях // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 53-55. – ISBN 978-617-8034-37-5
1482493
  Горбенко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження корпоративної культури університету // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 101-107. – ISSN 2077-1800
1482494
  Шеломовська О.М. Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціальних комунікацій в управлінському просторі / О.М. Шеломовська, Л.М. Сорокіна // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 96-102. – ISBN 978-617-7351-11-4


  Згадуються професори КУ - Різун В., Почепцов Г.
1482495
  Патинська М.М. Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об"єднаних територіальних громад // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 95-104. – ISSN 2221-1055
1482496
  Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Фарат Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1482497
  Людвик О.В. Теоретико-методологічні підходи до класифікації засобів масової інформації України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 145-150.
1482498
  Амелін С. Теоретико-методологічні підходи до класифікації лізингу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 88-95. – ISSN 1818-5754
1482499
  Колбіна Т.В. Теоретико-методологічні підходи до комунікативної підготовки студентів у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 40-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1482500
  Патика Н.І. Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 66-74. – ISSN 2221-1055
1482501
  Ясір Хамза Салман Аль Худірі Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності соціальної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Метою цього дослідження є виокремлення та концептуалізація основних методів оцінювання ефективності соціальної реклами. У ньому проведено якісний аналіз наукових джерел з названої проблематики (опублікованих у 1970-2016 рр.) переважно американських, ...
1482502
  Помиткіна Л. Теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень, поданий аналіз наукових досліджень прийняття рішень у філософських, літературних, педагогічних та психологічних працях вчених і ...
1482503
  Дзюблюк Олександр Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – Бібліогр.: с. 73-76. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовується необхідність визначення сутності банку як одного із ключових ринкових інститутів у процесі формулювання адекватного понятійного апарату при викладанні економічних дисциплін. За допомогою системно-діалектичного підходу пропонується ...
1482504
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності банків при викладанні економічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-88. – ISSN 1682-2366
1482505
  Лагутін В. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1482506
  Сухіна О. Теоретико-методологічні підходи до удосконалення податкової, інноваційної та екологічної політики у сфері надрокористування : економіка природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1482507
  Бабакіна О.О. Теоретико-методологічні підходи до управління розвитком системи підготовки педагогічних кадрів у закладах вищої освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 34-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1482508
  Комар Ю. Теоретико-методологічні підходи до формування інноваційних механізмів системи державного управління підготовкою студентів-управлінців // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 73-79.
1482509
  Білик Л.В. Теоретико-методологічні підходи до формування професійної підготовки студентів-медиків // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 15-18. – ISSN 2221-6316
1482510
  Приймук О.О. Теоретико-методологічні підходи до формування психологічних умов розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1482511
  Томчук-Пономаренко Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як важливого феномена соціально-економічного аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806


  У статті обгрунтовано теоретико-методологічні підходи до визначення сутності маргінальності як важливого феномена соціально-економічного простору. Досліджено основні напрями структурування існуючого спектру проявів маргінального і полі-маргінального ...
1482512
  Островська М.С. Теоретико-методологічні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки держави / М.С. Островська, Т.В. Блудова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 28-35
1482513
  Дулиба Н.Г. Теоретико-методологічні підходи щодо розуміння сутності поняття "холдингова структура" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 60-66. – ISSN 0321-0499
1482514
  Великопольська Уляна Теоретико-методологічні праці Мирона Кордуби // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 70-80. – Бібліогр. в кінці ст.
1482515
  Ротар Н. Теоретико-методологічні принципи дослідження декомунізації символічного простору урбаністичних спільнот // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 13-17. – ISBN 978-617-8034-00-9
1482516
  Цимбала О.С. Теоретико-методологічні принципи краєзнавчих досліджень у науковій спадщині М. Голубця // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 75-78. – ISSN 2076-1554
1482517
  Ніколаєнко Н.О. Теоретико-методологічні проблеми визначення поняття "політичної реклами" // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 175-180
1482518
  Оніщук М. Теоретико-методологічні проблеми законодавчої референдної демократії: зарубіжний досвід та українські перспективи // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 4-10
1482519
  Сімакова Н. Теоретико-методологічні проблеми законотворення та правового супроводу вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 78-83. – ISSN 2078-1016
1482520
  Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 517 с. – ISBN 966-02-2745-0
1482521
  Черевко О. Теоретико-методологічні проблеми кризи духовності у авіаторів // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 142-154. – ISSN 2786-5541
1482522
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 114-141. – ISBN 978-966-439-931-6
1482523
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина друга) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 105-109


  У статі запропоновано аналіз процесів модернізації категоріального апарату та парадигмальної структури політичних досліджень етнонаціональних явищ. В статье представлен анализ процессов модернизации категориального аппарата и парадигмальной структуры ...
1482524
  Позняк Е.В. Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні. // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 117-119. – ISSN 2413-7189
1482525
  Томчук-Пономаренко Теоретико-методологічні проблеми соціально-класового структурування населення України // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 240-249. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1482526
  Губенко О.В. Теоретико-методологічні проблеми соціально-психологічного аналізу феномена політичного екстремізму // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 3-12. – ISBN 978-966-8063-99-45
1482527
  Перглер Т.І. Теоретико-методологічні проблеми українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 223-231


  Проблеми українського державотворення розглядається з огляду на наявні суперечності та розбіжності щодо їх вирішення. Ключові слова: людина, політика, держава, державотворення, державність. Проблемы украинского государственного созидания ...
1482528
  Мосейчук Ю.Ю. Теоретико-методологічні проекції у дослідженні потенціалу культури здоров"я для успішної реалізації професійної діяльності майбутніми учителями // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 172-175. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1482529
  Потапенко С. Теоретико-методологічні та джерелознавчі засади дослідження інтертекстуальності у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 405-413


  У статті розглядаються різноманітні філософські й літературознавчі підходи до вивчення явищ інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці. Наголошено на методологічних особливостях та перспективах вивчення міжтекстових зв"язків на фольклорному ...
1482530
  Зміївський Г.А. Теоретико-методологічні та інформаційно-технологічні аспекти впровадження дистанційного навчання тактичних дисциплін на базі платформи Moodle в освітній процес вищого військового навчального закладу / Г.А. Зміївський, Е.О. Кочанов // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 50. – С. 72-85. – ISSN 2312-1548
1482531
  Качаєв Ю.Д. Теоретико-методологічні та методичні засади інвестиційно-географічного районування України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 1561-4980
1482532
  Стефанчук М.М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 ; 081 / Стефанчук Марина Миколаївна ; Нац. акад. прокуратури України, Ген. прокуратура України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти України. – Київ, 2018. – 483 арк. – Додатки: арк. 444-483. – Бібліогр.: арк. 6-15, 355-443 та в додатках: арк. 444-483
1482533
  Стефанчук М.М. Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою України представницької функції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Стефанчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1482534
  Анісімова В Л. Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 57-64. – ISSN 978-966-551-401-5


  У статті розглянуто транзакційну теорію Луїзи Мішель Розенблатт як певну проміжну ланку між "новою критикою" й теорією читацького відгуку і водночас як самостійну літературознавчу теорію. Увиразнено саме літературно-критичну й теоретичну спрямованість ...
1482535
  Слюсаревський М. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 12-20. – ISSN 2078-1016
1482536
   Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1482537
  Левченко О.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 105-116 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
1482538
  Кісіль М.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування ефективності інвестицій фермерських господарств / М.І. Кісіль, В.О. Іванченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 55-62. – ISSN 2221-1055
1482539
  Дмитрук О.Ю. Теоретико-методологічні та практичні проблеми урбогеоекології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-34. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто основні теоретико-методологічні та практичні проблеми геоекологічних досліджень урбанізованих ландшафтів. Визначено зміст та завдання урбогеоекології. Розкрито конструктивно-географічні-територіально-планувальні, інженерно-геологічні, ...
1482540
  Федосєєва Г.С. Теоретико-методологічні та прикладні засади формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку : монографія / Г.С. Федосєєва ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-320. – ISBN 978-617-7149-33-9
1482541
  Зельницький А.М. Теоретико-метологічні засади гарантування якості вищої військової освіти у вимірі національної безпеки України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 46-51
1482542
  Лянце В.Э. Теоретико-множественная топология : Учебное пособие / В.Э. Лянце. – Киев, 1982. – 58 с.
1482543
  Подсевалов В.В. Теоретико-множественные методы представления и преобразования информации / В.В. Подсевалов. – Тула, 1988. – 90с.
1482544
  Маркус С. Теоретико-множественные модели языков / С. Маркус. – Москва, 1970. – 332с.
1482545
  Іванова В.В. Теоретико-множинна модель організації інформаційного забезпечення економіки на мезорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 273-279. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1482546
  Лантвойт О.Б. Теоретико-множинне подання процесу забезпечення функціонування багатофункціонального озброєння і техніки органів охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 159-164
1482547
  Курач Т. Теоретико-множинний підхід до класифікування географічних карт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-53. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано застосування теоретико-множинного підходу для класифікування географічних карт на емпіричному рівні класифікування. Обґрунтовано визначення класифікаційних ознак і таксономічних одиниць, як основи подальшого механізму ...
1482548
  Буй Д.Б. Теоретико-множинні конструкції в теорії реляційних баз данних / Д.Б. Буй, Ю.Й. Брона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 216-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі наводяться властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, аналога прямого добутку, а також спеціального бінарного відношення. Демонструється адекватність їх використання при вивченні реляційної алгебри.
1482549
  Канарська І.С. Теоретико-множинні табличні операції та їх складність : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Канарська Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1482550
  Ільченко Г.О. Теоретико-модельна та теоретико-ігрова семантики: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 82-84
1482551
   Теоретико-можливісний метод оцінки функціоналу за значеннями інших функціоналів / Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща, О.І. Собко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 161-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Одержаний розв"язок задачі оцінки лінійного функціоналу за скінченою множиною значень інших лінійних функціоналів в теоретико-можливісній постановці. Запропоновано два підходи до розв"язку в залежності від додаткової інформації про шумову компоненту ...
1482552
  Заворотний А.Л. Теоретико-можливісний підхід до задачі редукції спотвореного значення лінійного оператора до значення іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 268-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана множина парето-оптимальних розв"язків задачі оцінювання значення лінійного оператора за збуреним значенням іншого лінійного оператора у випадку, коли збурення відповідає принципу: більша похибка - менша можливість. Ключові слова: теорія ...
1482553
  Аверіна К.С. Теоретико-мотодологічні засади розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Аверіна Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гатюка. – Тернопіль, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
1482554
  Томашук І. Теоретико-організаційні аспекти механізму кредитування аграрних підприємств / І. Томашук, І. Томашук // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3/4. – С. 64-78. – ISSN 2410-0919
1482555
  Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А.І.Крисоватий. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 372 c. – ISBN 966-7952-44-4
1482556
  Дишкант О. Теоретико-організаційні засади фінансового контролю державних закупівель // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 128-139. – ISSN 1818-5754
1482557
  Свиноус І.В. Теоретико-організаційні засади формування системи управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Л.С. Іванова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 7-13. – ISSN 2306-6792
1482558
  Шкромида В.В. Теоретико-організаційні основи впровадження репутаційного менеджменту на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 254-264. – ISSN 2313-8246
1482559
  Давиденко О.Г. Теоретико-організаційні принципи державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1482560
  Полонка І. Теоретико-оціночні пропозиції щодо класифікації правомірної поведінки (онтологія диференціації) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 99-106. – ISSN 1026-9932
1482561
  Грицаєнко П.М. Теоретико-пізнавальні особливості гуманітарних наук // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 198-202. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто особливості гуманітарного наукового знання. Досліджено уявлення про гуманітарне знання й шляхи навчання такому знанню. Виявляється специфіка методів та їх застосування в структурі гуманітарних наук. The features of humanitarian ...
1482562
  Дольницкая Елена Ивановна Теоретико-познавательная трактовка фундаментальных понятий научных теорий : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Дольницкая Елена Ивановна; Дагестанский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кубанский гос. мед. ин-т им. Красной Армии. – Краснодар, 1975. – 21л.
1482563
  Мельник М.А. Теоретико-правова доктрина вдосконалення бюджетної та податкової систем України в умовах розбудови правової держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 62-65. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1482564
  Толкачова Н.Є. Теоретико-правова основа застосування судами звичаїв ділового обороту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 151-154
1482565
  Слінько Д.С. Теоретико-правова парадигма в кримінальному процесі : монографія / Д.С. Слінько, Ю.Ю. Бражник. – Харків : НікаНова, 2015. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
1482566
  Данилов М.О. Теоретико-правова сутність трудового договору // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 74-78. – ISBN 978-617-7069-34-7
1482567
  Новосельська І.В. Теоретико-правова характеристика понять "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 249-254
1482568
  Загорулько А.П. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття "гібридна війна" // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 115-122. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1482569
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мельничук Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 179-206
1482570
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мельничук Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1482571
  Кохановська О.В. Теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Дається теоретико-правовий аналіз законодавчих визначень інформації та понять, суміжних з інформацією зокрема, документована інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти, інформаційні послуги та ін. The article deals with theoretical legal ...
1482572
  Рижук Ю.М. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина. // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 396-406
1482573
  Рижук Ю. Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини та громадянина // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 3-7
1482574
  Циганюк Ю. Теоретико-правовий аналіз окремих інститутів англо-американської системи кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 281-289. – ISSN 2663-5313
1482575
  Ганзицька Т.С. Теоретико-правовий аналіз поняття принципів права // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 19-24. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1482576
  Блажівська О. Теоретико-правовий аналіз поняття та змісту кодифікації як форми систематизації законодавства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
1482577
  Русецький А.А. Теоретико-правовий аналіз понять "кіберзлочин" і "кіберзлочинність" / А.А. Русецький, Д.А. Куцолабський // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 74-78. – ISSN 1727-1584
1482578
  Котюк І.І. Теоретико-правовий аналіз сучасного розуміння поняття "докази" / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 90-97. – ISSN 2310-9769
1482579
  Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1482580
  Брус І.І. Теоретико-правовий аналіз функції підтримання прокурором державного обвинувачення в суді // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 333-338
1482581
  Єльцов М.В. Теоретико-правовий аналіз цивілізаційного підходу типології держав // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 24-26. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1482582
  Макарчук В.В. Теоретико-правовий дискурс щодо правового статусу реєстрового козацтва // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 154-162. – ISSN 2227-796X


  У статті комплексно проаналізовано в контексті теоретично-правового дис- курсу поняття «правовий статус» від започаткування його самостійного тлумачення в 1960-х роках до трансформації в сучасній українській та зарубіжній теоретично-правовій науці. ...
1482583
  Грещук М. Теоретико-правовий зміст генези антикорупційного законодавства в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 269-275. – ISSN 2524-0129
1482584
  Шишовська О. Теоретико-правовий зміст категорії "економічна система" // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7638-01-7
1482585
  Нікітін Н.В. Теоретико-правовий підхід до визначення загроз як детермінуючих чинників впливу на національну безпеку України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 502-508. – ISSN 1563-3349
1482586
  Котюк І. Теоретико-правові аспекти визначення правомірності процесуальних рішень та дій / І. Котюк, О. Котюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 129-140
1482587
  Малишев Б.В. Теоретико-правові аспекти державного примусу як ознаки права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29


  У статті доводиться, що розгляд сутності права без врахування його державної примусовості є недостатнім. Державний примус обумовлює багато ознак права, що відрізняють його від моралі. Норми права на відміну від норм моралі за формою свого закріплення є ...
1482588
  Шоха Т. Теоретико-правові аспекти екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню окремих теоретико-правових аспектів екологічного страхування. На підставі аналізу законодавства, із урахуванням існуючих науково-теоретичних підходів автором зроблено спробу визначити межі екологічного страхування як ...
1482589
  Матвіюк М.А. Теоретико-правові аспекти закупівель товарів, робіт та послуг для потреб оборони // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджується законодавчий механізм реалізації процедури державних закупівель для потреб оборони. Висвітлюється загальна проблематика регулювання зазначеного питання. The article examines the legislative mechanism to implement of purchases ...
1482590
  Коваль І. Теоретико-правові аспекти захисту прав та інтересів позикодавців у кредитних зобов"язаннях / І. Коваль, Н. Щербакова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 29-36. – ISSN 2663-5313
1482591
  Фелик В.І. Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1482592
  Нагнибіда В.І. Теоретико-правові аспекти прав на чужі речі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 266-275. – ISSN 1563-3349
1482593
  Фігель Ю.О. Теоретико-правові аспекти правомірного обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 434-438. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1482594
  Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Бібліогр.: л. 192-214
1482595
  Козуб І. Теоретико-правові аспекти принципу заборони примусової праці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
1482596
  Варич О.П. Теоретико-правові аспекти проектування силабусу / О.П. Варич, М.В. Савохіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 67. – С. 65-73. – ISSN 2074-8922


  У роботі розглядаються теоретико-правові аспекти проектування силабусу як альтернативної форми навчальної програми конкретного освітнього компоненту освітньої програми. Предметом дослідження є проекти силабусів, а також правові норми законодавства в ...
1482597
  Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Хопта Сергій Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1482598
  Іншин М. Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 211-216. – ISSN 2306-9082
1482599
  Ващенко А.М. Теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ващенко Андрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 277 арк. – Додатки: арк. 272-277. – Бібліогр.: арк. 226-271
1482600
  Ващенко А.М. Теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ващенко Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 назв. – Бібліогр,: 15 назв
1482601
  Балдич І.С. Теоретико-правові аспекти штучного переривання вагітності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 152-153. – ISSN 2313-0431
1482602
  Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 15-19. – ISBN 978-617-7133-95-6
1482603
  Ковальчук Т. Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-20. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто напрями наукових досліджень у сфері правової охорони земель в Україні, виділено проблеми правового регулювання у зазначеній сфері та запропоновано шляхи їх вирішення. В статье рассмотрены направления научных исследований в сфере ...
1482604
  Топчій Д.Р. Теоретико-правові закономірності: доктринальний рівень аналізу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 297-300. – ISBN 978-966-7166-36-6
1482605
  Колеснікова М. Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності / М. Колеснікова, Л. Калініченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 102-107. – ISSN 2307-8049
1482606
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1482607
  Чемерис О.М. Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 39-51
1482608
  Крилова Ю.І. Теоретико-правові засади визначення поняття "Інформаційна війна" // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 265-267
1482609
  Захарчук А.С. Теоретико-правові засади вітчизняного державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-22
1482610
  Чаплюк О.І. Теоретико-правові засади гармонізації як засобу забезпечення відповідності норм національного права міжнародним правовим стандартам // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 30-34. – ISSN 2219-5521
1482611
  Духовна О.В. (Науковий керівник доцент Ващенко) Ю.В. Теоретико-правові засади державного контролю за здійсненням місцевих запозичень в Україні // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 40-44
1482612
  Дроздюк Т. Теоретико-правові засади державного регулювання ринку земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 98-101
1482613
  Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Досліджено науково-теоретичні та правові підходи до розуміння екологічної культури як важливого інструменту екологічної політики в державі. Внесено пропозиції із вдосконалення чинного законодавства та правозастосовчої практики з метою підвищення рівня ...
1482614
  Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Моца Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: с. 194-222
1482615
  Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Моца Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1482616
  Пархоменко Н.М. Теоретико-правові засади забезпечення прав людини за Конституцією України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 2220-1394
1482617
  Рогатинська Н.З. Теоретико-правові засади запобігання злочинності у митній сфері : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
1482618
  Краснова М. Теоретико-правові засади запобіжних заходів компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 0132-1331
1482619
  Грушкевич Т.В. Теоретико-правові засади інформаційного простору в екологічній сфері // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 134-140. – (0). – ISSN 2078-9165
1482620
  Новосельська І.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35.
1482621
  Матвієць А. Теоретико-правові засади прокурорської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 90-99
1482622
  Миколаєнко Ю.І. Теоретико-правові засади реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Миколаєнко Юрій Іванович ; ВНЗ ”Ун-т економіки та права ”Крок”. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1482623
  Міщук М.О. Теоретико-правові засади соціального партнетства в України : монографія / М.О. Міщук, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків : Діса плюс, 2015. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-72-4
1482624
  Коломієць П.В. Теоретико-правові засади спеціальних податкових режимів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 103-108
1482625
  Мандзій С.В. Теоретико-правові засади статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мандзій Сергій Володимирович ; Закл. вищ. освіти "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2022. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1482626
  Баранчук А.С. Теоретико-правові засади сутності господарського договору // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7363-7-0
1482627
  Шевчук С.Р. Теоретико-правові засади та міжнародні стандарти доступу до правосуддя в господарських справах // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 45-47
1482628
  Іншин М.І. Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 259-263. – (Право. Економіка. Управління)
1482629
  Бизова А.М. Теоретико-правові засади функціонування органів військової юстиції у сфері службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 56-61. – ISSN 2078-7480
1482630
  Печерський О.В. Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 199-206. – ISSN 1999-5717


  Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України Розглянуто питання формування в інформаційному праві новітніх теоретичних правових учень. Указано, що ці концепції дають нове уявлення про суб’єктний та об’єктний склад ...
1482631
  Малюга Л.Ю. Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу : монографія / Л.Ю. Малюга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Херсон : Гельветика, 2019. – 406 с. – Бібліогр.: с. 361-405 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-006-5


  У пр. № 1739439 напис: Шановному Олександру Дмитровичу з вдячністю за підтримку та найкращими побажанннями від автора! Л.Ю. Малюга. Підпис
1482632
  Сімонцева Л.О. Теоретико-правові основи альтернативних засобів розв"язання кримінально-правових конфліктів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сімонцева Людмила Олександрівна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1482633
  Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія / Г.В. Новицький; Ін-т проблем нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України; Нац. академія Служби безпеки України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8916-11-3
1482634
  Савенко І.І. Теоретико-правові основи організації технічного обслуговування та ремонту техніки / І.І. Савенко, Ю.Г. Неустроєв // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 45-49. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1482635
  Назаренко О.А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
1482636
  Сердюк Н.А. Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Сердюк Наталія Аркадіївна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1482637
  Безусий В.В. Теоретико-правові основи соціального захисту державних службовців в умовах євроінтеграції України : монографія / В.В. Безусий ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 439, [1] с. – Бібліогр.: с. 413-439 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1739-5
1482638
  Пікалюк С. Теоретико-правові основи соціального партнерства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 196-200
1482639
  Погребняк С. Теоретико-правові питання державної реєстрації прпава власності на морське судно // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 16-17
1482640
  Бондаренко В.А. Теоретико-правові питання електронного правосуддя в інформаційному просторі / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 154-162. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1482641
  Гафурова О.В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 277-281
1482642
  Сахарук І.С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "дискримінація у сфері праці" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 45-54
1482643
  Бєлєвцева В.В. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "інформація" через інформаційні правовідносини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 5-10
1482644
  Портнов Андрій Теоретико-правові підходи щодо визначення переліку принципів конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Принципи конституційної державності, закріплені в Конституції України (верховенство права, поділ влади, верховенство основних прав і свобод, діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції), відтворюються в ...
1482645
  Баранчук В.М. Теоретико-правові погляди на проблему державної організації в науковій спадщині Станіслава Дністрянського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 198-202. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  В статті характеризуються погляди видатного українського правника першої половини ХХ ст. академіка С. Дністрянського на проблеми державного устрою. При цьому наголошується, що ці погляди викликають не тільки пізнавальний інтерес, в й практичну ...
1482646
  Грабовська О.О. Теоретико-правові проблеми доказування у цивільному процесі України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Грабовська Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 563, [2] арк. – Додатки: арк. 559-563. – Бібліогр.: арк. 519-558
1482647
  Грабовська О.О. Теоретико-правові проблеми доказування у цивільному процесі України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Грабовська Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
1482648
  Костицький В.В. Теоретико-правові проблеми європейської інтеграції України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 47-48. – ISBN 978-966-916-562-6
1482649
  Петришина М.О. Теоретико-правові проблеми забезпечення надання публічних послуг суб"єктам господарювання органами місцевого самоврядування // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 93-98. – ISSN 2311-4894
1482650
  Петренко П.Д. Теоретико-правові проблеми організації діяльності органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського досвіду : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Петренко Павло Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 33 назви
1482651
  Петренко П.Д. Теоретико-правові проблеми організації діяльності органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського досвіду : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07, 081 / Петренко Павло Дмитрович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 442 арк. – Додатки: арк. 433-442. – Бібліогр.: арк. 388-432
1482652
  Пилипчук В. Теоретико-правові проблеми подолання глобальних викликів і загроз національній безпеці // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 1993-0909
1482653
  Щербанюк О.В. Теоретико-правові проблеми правової інституціоналізації лобізму в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип.333)
1482654
  Конопля О. Теоретико-правові проблеми укладення трудового договору з надомниками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 43-45
1482655
   Теоретико-правові та методичні засади судово-експертних досліджень у справах про банкрутство підприємств : монографія / [О.М. Білоусов, С.С. Ненько, О.В. Лепьохіна та ін.] ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків : Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2021. – 334, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 321-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8123-01-7
1482656
  Шумейко Д.О. Теоретико-правові та практичні засади здійснення спеціального кримінального провадження в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Шумейко Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2021. – 474 арк. – Додатки: 439-474 арк. – Бібліогр.: 395-438 арк.
1482657
  Гук Б. Теоретико-правові та практичні проблеми правового регулювання права на працю аспірантів і докторантів / Б. Гук, С. Корновенко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 135-143. – ISSN 2306-9082
1482658
  Самбор М. Теоретико-правові уявлення інтересу в "філософії права" Г. В. Ф. Гегеля // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-54.
1482659
  Кембаев Ж.М. Теоретико-правовой анализ структури Конституции Европейского Союза // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 160-176. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1482660
  Выпханова Г.В. Теоретико-правовые проблемы информационного обеспечения экологической сферы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 5. – С. 30-39. – ISSN 0132-0769
1482661
  Воронкова В.Г. Теоретико-праксіологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 5-11. – ISSN 2072-1692
1482662
  Коломиец И.Ф. Теоретико-практические аспекты формирования объединенных территориальных общин в Украине / И.Ф. Коломиец, А.О. Пелехатый // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 4 (657). – C. 46-55. – ISSN 0131-7741
1482663
  Саукова Н.М. Теоретико-практические основы моделирования методической системы подготовки студентов к созданию и применению мультимедийных технологий // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 75-82. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматривается моделирование методической системы для подготовки студентов и формирования у них профессионально ориентиро- ванных мультимедийных компетенций в будущей педагогической деятельно- сти. Автор полагает, что в качестве учебной ...
1482664
  Косован В. Теоретико-практичний вимір доказової сили висновку експерта у кримінальному провадженні // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 153-157. – ISBN 978-966-423-670-3
1482665
  Холодинська С.М. Теоретико-практичний паритет спадщини Михайля Семенка в контексті української моделі футуризму: культурологічний аналіз : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Холодинська Світлана Миколаївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 31 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 47 назв
1482666
  Кононенко І. Теоретико-практичні аспекти використання педагогічних технологій в освіті при підготовці майбутніх вчителів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 70-77. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1482667
  Бойко І. Теоретико-практичні аспекти вимірювання та оцінювання інтегральних характеристик професійної компетентності педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 13-18. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено актуальні аспекти тлумачення поняття компетенції, компетентності, їх використання та пріоритетних напрямів діагностики складових професійної компетентності педагога. Здійснено аналіз сучасних робіт із проблеми компетенції й компетентності як ...
1482668
  Стахурська С.А. Теоретико-практичні аспекти дотримання соціальної відповідальності при менеджменті змін в організації / С.А. Стахурська, С.В. Ткачук, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (236). – С. 86-93. – ISSN 2522-1620
1482669
  Шкрабалюк Ю.О. Теоретико-практичні аспекти механізму взаємодії зовнішньоторговельної динаміки та валютного курсу в умовах України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 238-245. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито зміст та практичне значення умови Маршалла-Лернера в застосуванні девальвації валюти в якості інструменту покращення зовнішньоторговельного балансу країни. Розроблено моделі попиту на український експорт та імпорт для емпіричної ...
1482670
  Невідомий В.І. Теоретико-практичні аспекти реформування рахункової палати України у вищу аудиторську інституцію // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 30-43. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1482671
  Мастерук Д.А. Теоретико-практичні аспекти сучасних досліджень політичного маркетингу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 243-248


  Аналізується ступінь розробленості в науковій літературі проблематики полі- тичного маркетингу. Розглядаються основні наукові праці сучасних дослідників, присвячені теоретичному й практичному аспектам політичного маркетингу. Зроб- лено висновок про ...
1482672
  Мастерук Д.А. Теоретико-практичні аспекти сучасних досліджень політичного маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 266-273
1482673
  Шевцов А.Г. Теоретико-практичні питання застосування нейропсихології у сучасній педагогічній діяльності / А.Г. Шевцов, О.В. Ільїна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 184-186. – ISBN 978-966-2188-73-8
1482674
  Власов Ю.Л. Теоретико-практичні проблеми застосвування Кодексу адміністративного судочинства України (компетенція адміністративних судів) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 9-13. – ISSN 1563-3349
1482675
  Полторак М. Теоретико-практичні рекомендації щодо впровадження технологій дистанційної форми навчання у навчально-виховний процес вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил України // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 233-242. – ISSN 2617-1775
1482676
  Онаць О. Теоретико-прикладна модель формування педагогічної культури керівника ЗНЗ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 57-65


  У статті представлена теоретико-прикладна модель формування педагогічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу, що презентована як система, до складу якої входять логічно взаємопов"язані та взаємозумовлені складові: сутність ...
1482677
  Ульенкова У.В. Теоретико-прикладная модель психологической помощи детям с ЗПР / У.В. Ульенкова, Е.Е. Дмитриева, Н.В. Шутова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 105-109. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные положения научной концепции изучения, обучения и воспитания дитей с задержкой психического развития в системе "детский сад - школа". Концепция может стать базой для разработки и внедрения в общеобразовательные учреждения ...
1482678
  Назаркіна В.М. Теоретико-прикладне обгрунтування соціально-економічної системи ціноутворення на лікарські засоби на засадах оцінки технологій охорони здоров"я : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Назаркіна Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 80 назв
1482679
  Ярова Л.В. Теоретико-прикладний аналіз соціальної політики в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 57-62. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (13))
1482680
  Сабецька Т.І. Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1482681
  Петренко І.І. Теоретико-прикладні аспекти експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті формулюються методологічні основи експертно-аналітичної діяльності, встановлюються зміст та межі застосування даного поняття у сфері політики. В статье формулируются методологические основы экспертно-аналитической деятельности, определяется ...
1482682
  Петик М. Теоретико-прикладні аспекти забезпечення фіскальної безпеки держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 72-78. – ISSN 2078-5860


  Досліджено одну зі складових фінансової безпеки - фіскальну безпеку. З"ясовано роль фіскальної безпеки у системі фінансової безпеки держави. Визначено умови досягнення фіскальної безпеки за умови конфліктності інтересів держави та платників податків.
1482683
  Сімонович Д.В. Теоретико-прикладні аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 145-157. – ISSN 2524-0323
1482684
  Головченко В. Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб"єктивних прав особи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 82-87. – ISSN 0132-1331
1482685
  Грішнова О.А. Теоретико-прикладні аспекти регулювання дитячої праці в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 191-192. – ISSN 1562-0905
1482686
  Чигрин О.Ю. Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні / О.Ю. Чигрин, В.С. Красняк // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 2218-4511
1482687
  Ткачик Л. Теоретико-прикладні аспекти розвитку митної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 226-232. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретико-організаційні засади функціонування митної системи України та особливості її розвитку на сучасному етапі. Проаналізовано тенденції розвитку митної справи в Україні в контексті структурних та функціональних змін в системі й ...
1482688
  Машіка Г. Теоретико-прикладні аспекти структурних особливостей господарського потенціалу регіону // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 212-223 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1482689
  Бурєннікова Н.В. Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники / Н.В. Бурєннікова, В.О. Ярмоленко, В.В. Кавецький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 218-229. – ISSN 2222-4459
1482690
  Шубалий О.М. Теоретико-прикладні аспекти управління природно-ресурсною системою регіону / О.М. Шубалий, Н.М. Василик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – C. 13-23. – ISSN 2306-6792
1482691
  Буян О.А. Теоретико-прикладні дослідження корпоративної соціальної відповідальності в західній літературі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 263-270


  Досліджується ступінь взаємозалежності між поняттями "корпоративна соціальна відповідальність" та "коенкурентоспроможність". Обгрунтовується зростання ролі відбору інвестиційних портфелів за соціальними та екологічними показниками.
1482692
  Шевченко О. Теоретико-прикладні засади заощадливого використання підземних вод . Інфогеофрейми в гідрогеології / О. Шевченко, Д. Хрущов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 109-120. – (Геологія ; вип. 3 (94)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні засади інформаційного забезпечення геологорозвідувальних досліджень і робіт з викорис - тання та охорони підземних вод . Методологія інформаційного забезпечення ґрунтується на принципах цільової інфоге - ологічної структуризації ...
1482693
  Андрушко А.В. Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи : монографія / А.В. Андрушко. – Київ : Ваіте, 2020. – 558, [2] с. – Видано за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. – Бібліогр.: с. 502-558 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7627-45-5


  У пр. №1738062 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича від автора. 28.III.2021. Підпис
1482694
  Фоменко А.Є. Теоретико-прикладні засади кримінологічної діяльності Національної поліції України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Фоменко Андрій Євгенович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
1482695
  Кузьмін О.Є. Теоретико-прикладні засади побудови системи митного обслуговування підприємств в умовах європейської інтеграції / О.Є. Кузьмін, О.Ф. Будз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 94-98. – ISSN 2222-4459
1482696
  Филюк Г.М. Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 6-14


  Розглянуті теоретичні засади політики протекціонізму. Розкрито сучасний стан зовнішньоторговельного балансу України. Сформульовані рекомендації по удосконаленню політики протекціонізму в Україні. Рассмотрены теоретические основы политики ...
1482697
  Клочко А.М. Теоретико-прикладні засади протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Клочко Альона Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 33 назви
1482698
  Фещур Р.В. Теоретико-прикладні засади соціально-економічної взаємодії підприємств / Р.В. Фещур, М.Р. Тимощук, Н.Р. Яворська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 286-292. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1482699
  Кузьмін О.Є. Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1482700
  Пласкальний В.В. Теоретико-прикладні основи визначення стану та оцінювання стійкості геосистем в умовах антропогенного тиску // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1140. – С. 83-89. – (Серія "Екологія" ; вип. 11). – ISSN 1992-4259


  Розглянуто характер антропогенного впливу на стан природних комплексів та значення стійкості геосистем для саморегуляції та самовідновлення згідно з підходами параметричного моделювання, де рівень стану геосистеми визначається за стійкістю та ...
1482701
  Чернадчук В.Д. Теоретико-прикладні питання визначення об"єкта оподаткування податком на прибуток в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 20-24
1482702
  Шарманська С.О. Теоретико-прикладні підходи до визначення прибутку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 196-201.
1482703
  Гала Л.О. Теоретико-прикладні підходи до впровадження належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування : автореф. дис. ... д-ра фармацевтичних наук : 15.00.01 / Гала Лілія Олексіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 88 назв
1482704
  Цюра А. Теоретико-прикладні проблеми визначення об"єкта злочину "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 416-424. – ISSN 1026-9932
1482705
  Письменський Є. Теоретико-прикладні проблеми визначення підстави застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 366-374. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1482706
  Трепак В.М. Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Трепак Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1482707
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 1. – 2005. – 360с.
1482708
   Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005 р. – Львів : Львівський юрид. ін-т МВС України
Частина 2. – 2005. – 344 с.
1482709
  Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право ; господарсько-процесуальне право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 499л. – Бібліогр. : л.453-499
1482710
  Семеногов І.В. Теоретико-прикладні проблеми суб"єктивної сторони ухилення від сплати аліментів на утримання дітей // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 302-312. – ISSN 2304-4556
1482711
  Довбань І.М. Теоретико-прикладні та правові засади запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Довбань Ігор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
1482712
  Маньковский И.А. Теоретико-прикладные проблемы формирования, толкования и применения норм гражданского права на современном этапе развитии цивилистической науки // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 72-108. – ISSN 2306-255X
1482713
  Барко В.І. Теоретико-психологічні підходи до забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України / В.І. Барко, О.В. Іванова // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 81-85. – ISSN 1727-1584
1482714
  Прутько С.Г. Теоретико-світоглядні підвалини стратегії екобезпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 275-292. – ISBN 966-628-117-1
1482715
  Шарманська В.М. Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах : навч. посібник / В.М. Шарманська, І.В. Головко, С.О. Шарманська. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 268, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 260-268. – ISBN 978-617-7500-18-5
1482716
  Атаєва О.А. Теоретико-соціальні підвалини формування трудового потенціалу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 84-88
1482717
  Гугнін Е.А. Теоретико-соціологічна рефлексія зовнішнього впливу на соціальні системи : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Гугнін Едуард Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1482718
  Височанський В. Теоретико-технологічні засади трансформації грошової системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 3-21 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
1482719
  Тодорова Є.М. Теоретико-технологічні проблеми електронної бібліографії // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 10-19
1482720
  Будько О.Я. Теоретико-философське обгрунтування концепту "військова сила": методологічний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 78-83. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1482721
  Осьмак С.Г. Теоретико-філософські аспекти співвідношення понять "державний примус" та "насильство" // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 110-113. – ISBN 978-966-7166-36-6
1482722
   Теоретико-числовые исследования по спектру Маркова и структурной теории сложения множеств. – Москва, 1973. – 191с.
1482723
  Губанов Владимир Георгиевич Теоретико-экспериментальный анализ круговорота вещества в замкнутой микроэкосистеме (математические модели, эксперимент) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / губанов Владимир Георгиевич; АН СССР. Сибирское отделение ин-т биофизики. – Красноярск, 1985. – 25л.
1482724
  Лабунская В.А. Теоретико-эмпирические основания создания методики "диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации невербального поведения" и ее модификаций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 4-19
1482725
  Гурбик Ю.Ю. Теоретико­методологічні основи антикризового управління підприємством / Ю.Ю. Гурбик, М.В. Сальнікова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 51-55. – ISSN 1997-4167
1482726
  Гречко О.Ю. Теоретико–концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 350-355. – ISSN 2076-1554
1482727
  Мельник В.В. Теоретико–методологічні засади віртуальної реальності та нового типу віртуальної ідентичності особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 238-243. – ISSN 2076-1554
1482728
  Агафонова Г.С. Теоретико–методологічні засади політологічного дослідження політичного центризму в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 239-244
1482729
  Чорноморденко І.В. Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації / І.В. Чорноморденко, Н.В. Качак // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1482730
  Лимар М.Ю. Теоретико–методологічні підходи до вивчення концепту Європи та євроінтеграційних процесів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 299-304. – ISSN 2076-1554
1482731
  Джураєва О. Теоретико–правова характеристика динаміки сучасної держави // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 121-122
1482732
  Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе / Н.М. Коробов. – Москва, 1963. – 224с.
1482733
  Капустин Анатолий Инокентьевич Теоретич. и эксперим. исследование врем. характеристик физ.-хим. процессов в межэелектронном промеж. для повышения технологич. показат. электрохим. размерной обработки : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Капустин Анатолий Инокентьевич; Новочерк. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1982. – 19л.
1482734
  Закорецкий В.А. Теоретичексое и экспериментальное исследование пневматического рессорного подвешивания локомотивов : Автореф... канд. техн.наук: 196 / Закорецкий В.А.; Харьк. политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 18л.
1482735
  Токин Б.П. Теоретическая биология и творчество Э.С. Бауэра / Б.П. Токин. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1963. – 164с.
1482736
  Токин Б.П. Теоретическая биология и творчество Э.С. Бауэра / Б.П. Токин. – 2-е изд., доп. и перераб,. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1965. – 176с.
1482737
  Кошевая Инна Георгиевна Теоретическая грамматика английского языка / Кошевая Инна Георгиевна. – Москва, 1982. – 336с.
1482738
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 110, № 2. – 1997
1482739
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 110, № 3. – 1997
1482740
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 111, № 3. – 1997
1482741
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 111, № 2. – 1997
1482742
   Теоретическая и математическая физика. – Москва
Т. 111, № 1. – 1997
1482743
  Члиянц Артем Яковлевич Теоретическая и практическая деятельность В.И.Ленина по организации идейно-политической работы в Красной Армии : Дис... д-ра истор.наук: 07.00.01 / Члиянц Артем Яковлевич; Львовский политех. ин-т, каф-ра истории КПСС. – Львов, 1985. – 440л. – Бібліогр.:л.402-440
1482744
   Теоретическая и прикладная механика
№ 27. – 1997
1482745
  Красильников Б.Н. Теоретическая и экспериментальная разработка физических основ импульсного гамма-гамма метода исследования скважин : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Красильников Б.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ядерной геофизики и геохимии. – М., 1972. – 15л.
1482746
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 37, № 5. – 2001
1482747
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 1. – 2002
1482748
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 3. – 2002
1482749
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 6. – 2002
1482750
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 38, № 5. – 2002
1482751
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 39, № 5. – 2003
1482752
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 39, № 2. – 2003
1482753
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 40, № 1. – 2004
1482754
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1482755
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 5. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1482756
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 41, № 1. – 2005
1482757
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1482758
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 4. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1482759
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 3. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1482760
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 6. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1482761
  Марина Д.М. Теоретическая интерпретация низкоэнергетических резонансов в РN-рассеянии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Марина Д.М. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1482762
  Кисилев А.А. Теоретическая интерпретация спектров поглощения и эмиссии мягких рентгеновских лучей в металлических пленках редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кисилев А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1482763
  Розов Н.С. Теоретическая макросоциология и эмпирическая история: возможен ли продуктивный диалог ? // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 4 (53). – С. 86-91. – ISSN 1029-8053
1482764
  Тимко И.А. Теоретическая механика / И.А. Тимко. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1971. – 323 с.
1482765
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : Учебник для студ. высших учеб. заведений / В.Г. Вильке. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1998. – 272с. – ISBN 5-211-03785-5
1482766
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : Учебник для студ. обуч. по направл. "Математика", "Механика", "Механика, прикладная математика", спец. "Математика", "Механика" / В.Г. Вильке; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 3-е изд., исправл. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 304с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8114-0520-0
1482767
  Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : Статика и кинематика: Учебное пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. – Изд. 10-е изд., переработ. и доп. – Санкт-Петербург : Политехника, 1995. – 670с. – ISBN 5-7325-0357-9
1482768
  Федута А.А. Теоретическая механика и методы математики : Учебное пособие / А.А. Федута, А.В. Чигарев, Ю.В. Чигарев. – Минск : Учтехнопринт, 2000. – 504с. – ISBN 985-6373-33-6
1482769
  Шимкович А.А. Теоретическая механика. / А.А. Шимкович. – Минск, 1981. – 272с.
1482770
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0055-6
Т. 1 : Механика / под. ред. Л.П. Питаевского. – 2001. – 224 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482771
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : учеб. пособие в 10 т. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0057-2
Т. 3 : Квантовая механика (нерелятивистская теория) / под. ред. Л.П. Питаевского. – 2001. – 808 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482772
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 4-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0058-0
Т. 4 : Квантовая электродинамика / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский ; под ред. Л.П. Питаевского. – 2001. – 720 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482773
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0054-8
Т. 5 : Статистическая физика, ч. 1 / под ред. Л.П. Питаевского. – 2001. – 616 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482774
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под. ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0121-8
Т. 6 : Гидродинамика. – 2001. – 736 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482775
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 5-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0122-6
Т. 7 : Теория упругости. – 2001. – 264 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482776
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0123-4
Т. 8 : Электродинамика сплошных сред / под.ред. Л.П. Питаевского. – 2001. – 656 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482777
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0124-2
Т. 9 : Статистическая физика, ч. 2 : Теория конденсированного состояния / под.ред.Л.П. Питаевского. – 2001. – 496 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482778
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0125-0
Т. 10 : Физическая кинетика / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский ; под ред. Л.П. Питаевского. – 2001. – 536 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482779
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – 5-е изд. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0057-2
Т. 3 : Квантовая механика (нерелятивистская теория). – 2002. – 808 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482780
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц ; под ред. Л.П. Питаевского. – Изд. 5-е. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0054-8
Т. 5 : Статистическая физика, ч. 1. – 2002. – 616 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482781
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика : [учеб. пособ. для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т.] / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – 4-е изд., исправл. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0296-6
Т. 9 : Статистическая физика, ч. 2 : Теория конденсированного состояния / Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский ; под. ред. Л.П. Питаевского. – 2002. – 496 с.


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1482782
  Шимони К. Теоретическая электротехника / К. Шимони. – Москва : Мир, 1964. – 773 с.
1482783
  Мазоренко Л.И. Теоретическео и экспериментальное исследование вибрационно-центробежного сепаратора с пространственным движением оси вращение ротора для очистки семян риса от трудноотделимых сорняков : Автореф... канд. с. х.наук: / Мазоренко Л. И.; Хар. ин-т мехн. и электрифик. с. х. – Х., 1971. – 26л.
1482784
  Белоусова Л.И. Теоретические аспекты исследования инновационных процессов в экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 27-32
1482785
  Аскеров Зияфат Аббас оглы Теоретические аспекты Конституции (на примере Нахичеванской АР) : автореф. дис. ... наук: 12.00.01 / Аскеров Зияфат Аббас оглы ; МО АР, Бакинск. гос.унив. им.М.Расулзаде. – Баку, 1994. – 29 с.
1482786
  Серых Е.В. Теоретические аспекты профилактики нарушения таможенных правил // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.36-43. – Бібліогр.: 8 н.
1482787
  Пастухов А.Л. Теоретические аспекты управления знаниями в университетском комплексе // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С. 62-71. – ISSN 1990-9780


  Рассмотрены теоретические аспекты управления знаниями в понятий «знание», «информация», «управление знанием», «управление информацией», «интеллектуальный капитал». Предлагаются направления создания знаний в университетском комплексе, а также система ...
1482788
  Бондаренко Л.В. Теоретические аспекты экономической глобализации // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 25-31. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1482789
  Мартыновская-Молчанова Теоретические воззрения А.П. Сумарокова на грамматический строй русского языка и их отражение в языке его произведений. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мартыновская-Молчанова М.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1953. – 16 с.
1482790
  Мартыновская-Молчанова Теоретические воззрения А.п..Сумарокова на грамматический строй русского языка и их отражение в языке его произведений : Дис... канд.филол.наук: / Мартыновская-Молчанова М.К.; Одесский гос.пед.ин-т. – Одесса, 1952. – 341л. – Бібліогр.:л.331-341
1482791
  Тамашаускене Зита Феликсо Теоретические вопросы агрегированной дифференциации заработной платы при формировании рыночного хозяйства : Автореф... кандидата эконом.наук: 08.00.01 / Тамашаускене Зита Феликсо; Белорусский гос. ин-т народного хоз-ва им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1991. – 20л.
1482792
  Кучеренко И.К. Теоретические вопросы грамматики украинского языка : Автореф. дис.... д-ра филол. наук / Кучеренко И.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 58 с.
1482793
  Шакиров К.Н. Теоретические вопросы и возможности автоматизированного решения задач криминалистической экспертизы (на примерах судебно-трасологической экспертизы) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шакиров К Н ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с. – Библиогр.: 5 назв.
1482794
  Гулкевич Зиновий Трофимович Теоретические вопросы и практика документирования следственных действий (процессуальное и криминалистическое исследование) : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Гулкевич Зиновий Трофимович; КГУ. – К., 1985. – 216л.
1482795
   Теоретические вопросы институционализма // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 5-107. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1482796
   Теоретические вопросы институционализма // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-1. – С. 5-118. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1482797
   Теоретические вопросы нефтегазовой геологии : Сборник научных статей. – Киев : Наук. думка, 1980. – 171с.
1482798
  Серкова В.В. Теоретические вопросы правового статуса женщины в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Серкова В.В.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1482799
  Наумов Анатолий Валентинович Теоретические вопросы применения уголовно-правовых норм : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Наумов Анатолий Валентинович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 50 с.
1482800
  Баутина Нинель Владимировна Теоретические вопросы развития экономических взаимоотношений социалистических стран : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 590 / Баутина Нинель Владимировна ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 31 с.
1482801
  Аскеров А. Теоретические вопросы советского строительства : Автореф. дис. ... наук / Аскеров А. ; Моск. ордена Ленина гос. унив. им.В.М. Ломоносова. Юр. фак. – Москва, 1953. – 24 с.
1482802
  Коробова З.Н. Теоретические и методические аспекты определения перспективной потрбености в фармацевтических кадрах и их подготовки : Автореф... канд. фармац.наук: / Коробова З. Н.; Хар. фармац. ин-т. – Харьков, 1971. – 23с. – Бібліогр.:с.21-23
1482803
  Меленевская В.С. Теоретические и методические вопросы производства повторных почерковедческих экспертиз в уголовном судопроизводстве : Дис... канд.юрид.наук: / Меленевская В.С.; Киевский научно-исследоват. ин-т судебных экспертиз. – К., 1972. – 226л.
1482804
  Тучкин Г.М. Теоретические и методологические проблемы экономической эффективности внешней торговли СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Тучкин Г.М.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1969. – 24л.
1482805
  Бутко И.Ф. Теоретические и организационные правовые вопросы внедрения научных государствоведческих рекомендаций в практику советского строительства. : Автореф... Доктора. юрид.наук: 12.00.02 / Бутко И.Ф.; АН УССР. – л.
1482806
  Демин Ю.М. Теоретические и практические проблемы в работе органов прокуратуры по реабилитации жертв политических репресий : Отделение научно-технической информации / Демин Ю.М.
1482807
  Цветков В.В. Теоретические и практические проблемы науки управления : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.711 / Цветков В.В. ; МВ и ССО УССР , Хар. юр. ин-т. – Харьков, 1976. – 40 с.
1482808
  Николаева Л.А. Теоретические и практические проблемы обеспечения законности в советском государственном управлении органами прокуратуры и суда : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.02 / Николаева Л. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 63л.
1482809
  Скворцов О.Ю. Теоретические и практические проблемы применения процедуры финансового оздоровления в деле о несостоятельности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 93-100. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1482810
  Аскеров Э.И. Теоретические и практические проблемы участия Азербайджанской ССР в международно-правовых отношениях. : Автореф. дис. ... наук: 716 / Аскеров Эйюб Исмаил оглы ; КГУ им. Т. Шевченко. – Баку, 1970. – 34 с. – Библиогр.: с. 33
1482811
   Теоретические и прикладные аспекты математических исследований : Сборник научных трудов. – Москва : МГУ, 1994. – 111с. – ISBN 5-211-03296-9
1482812
  Эпштейн И.Е. Теоретические и прикладные вопросы программировнчного обучения / И.Е. Эпштейн. – Рига, 1969. – 203с.
1482813
  Лазор В.В. Теоретические и социальные аспекты сущности трудового договора и порядок разрешения споров при невыполнении его условий : Монографія / В.В. Лазор; МОНУ. Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганск, 2002. – 250с. – ISBN 966-590-370-5
1482814
  Торопин С.И. Теоретические и экспериментальное исследование дифференциального метода определения абсолютного значения ускорения силы тяжести. : Автореф... канд. техн.наук: / Торопин С.И.; ВНИИ метеорологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1952. – 22л.
1482815
  Франтов Григорий Сергеевич Теоретические и экспериментальные исследования аэроэлектроразведки методом бесконечного длинного кабеля : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Франтов Григорий Сергеевич; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1482816
  Кулиев В.Г. Теоретические и экспериментальные исследования в области каталитического гидрохлорирования олефинов : Автореф... канд. техн.наук: / Кулиев В.Г.; АН Аз.ССР. Ин-т нефти. – Баку, 1954. – 10л.
1482817
  Прокунин А.Н. Теоретические и экспериментальные исследования взякоупругих эффектов при растяжении и сдвиге полимерных жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.07 / Прокунин А.Н.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1973. – 22л.
1482818
  Шумский К.П. Теоретические и экспериментальные исследования конденсации водяного пара в твердое состояние в разреженной среде.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Шумский К.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1482819
  Сизов Ю.П. Теоретические и экспериментальные исследования магнитостатических вариометров для регистрации вариаций магнитного поля Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Сизов Ю.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1979. – 15л.
1482820
  Андрианов В.И. Теоретические и экспериментальные исследования некоторых вопросов нестационарных изгибных колебаний гибких валов : Автореф... канд. техн.наук: 214 / Андрианов В.И.; Моск. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1971. – 17л.
1482821
  Петрова З.Г. Теоретические и экспериментальные исследования по кинетике каталитического крекинга : Автореф... кандид. техн.наук: / Петрова З.Г.; Академия наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1952. – 12 с.
1482822
  Сафьян М.М. Теоретические и экспериментальные исследования прокатки листов и полос : Автореф... докт. техн.наук: / Сафьян М. М.; Днепроп. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 72л.
1482823
  Мякенький В.И. Теоретические и экспериментальные исследования процесса сдвижения земной поверхности при разработке пологих угольных пластов в условиях Западного Донбасса : Автореф... Канд.техн.наук: 310 / Мякенький В.И.; Днепропетр.горн.ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
1482824
  Сивко В.И. Теоретические и экспериментальные исследования процессов виброуплотнения бетонных смесей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 484 / Сивко В.И. ; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 22 с.
1482825
  Насонкин И.М. Теоретические и экспериментальные исследования самовозбуждающихся колебаний вертолета на Земле : Автореф... канд. тех.наук: / Насонкин И.М.; МАИ. – М., 1965. – 11л.
1482826
  Шулындин А.Ф. Теоретические и экспериментальные основы изменения наследственности однолетних культурных растений. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Шулындин А.Ф.; МВО УССР. Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1955. – 22л.
1482827
  Кудрявцев Ю.И. Теоретические и экспериментальные основы интерпретации данных каротажа магнитной восприимчивости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кудрявцев Ю.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Л, 1963. – 16л.
1482828
  Кремнев О.А. Теоретические и экспериментальные основы теплового расчета глубоких шахт и установок для охлаждения рудничного воздуха : Автореф. дис. ... доктор техн. наук / Кремнев О.А. ; Ленинград. горный ин-тут, 1960. – 38 с.
1482829
  Абдумаликов А.А. Теоретические исследования некоторых нелинейных оптических явлений в резонансных условиях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Абдумаликов А.А. ; АН СССР,Ленигр.ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1977. – 20 с.
1482830
  Саламатин Андрей Николаевич Теоретические исследования нестационарных температурных процессов в действующих скважинах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саламатин Андрей Николаевич; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 18л.
1482831
  Андреев Николай Евгеньевич Теоретические исследования параметрических неустойчивостей плазмы, возникающих под воздействием мощного СВЧ поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Андреев Николай Евгеньевич; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1973. – 10л.
1482832
  Цейтин В.М. Теоретические исследования структуры и конформационной подвижности редоксцентра рубредоксина в связи с механизмом переноса электрона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Цейтин В. М.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1979. – 22л.
1482833
  Рязанцев Н.Ф. Теоретические исследования, связанные с применением испытателя пластов на больших глубинах : Автореф... канд. техн.наук: / Рязанцев Н. Ф.; Совет Аз. Ин-та нефти и хим. по присужд. уч. степ. по нефтепром. и нефтемехан. отрслям наук. – Баку, 1964. – 16л.
1482834
  Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии / Э.Ю. Янсон, Я.К. Путнинь. – Москва : Высшая школа, 1980. – 261 с.
1482835
  Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии / Э.Ю. Янсон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 303 с.
1482836
  Буткевич В.Г. Теоретические основы взаимодействия международного и внутригосударственного права. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.10 / Буткевич В.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 42л.
1482837
  Гавинский Александр Наумович Теоретические основы выбора оптимальной структуры дуязычных отраслевых словарей как одного из средств упорядочений научно-технической терминологии (на материале англо-русских, русско-англ. словарей) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гавинский Александр Наумович; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1978. – 22л.
1482838
  Миненков Вадим Валерьянович Теоретические основы выбора стреловых кранов для монтажа зданий из сборных элементов : Автореф... канд. техн.наук: / Миненков Вадим Валерьянович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
1482839
  Яцкевич Ю.Э. Теоретические основы вычислительной техники. Информационные основы / Ю.Э. Яцкевич. – Л., 1977. – 76с.
1482840
  Костирко Т.М. Теоретические основы гидрофобных методов технических мелиораций глинистых и пылеватых грунтов : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Костирко Т. М.; МГУ, Геол. фак. – М., 1957. – 34л.
1482841
  Меркин Д.Р. Теоретические основы гироскопической стабилизации. : Автореф... Доктора техн.наук: / Меркин Д.Р.; М-во высшего образования СССР.Ленингр.ин-т точной механики и оптики. – Москва, 1950. – 16 с.
1482842
  Шадурская М. Теоретические основы государственного налогового менеджмента и налогового администрирования // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 101-103. – ISSN 1818-5754
1482843
  Петренко Оксана Евгеньевна Теоретические основы и методика использования лексического справочника для самостоятельной работы студентов (неязыковый вуз, французский язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петренко Оксана Евгеньевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 24л.
1482844
  Кравченко В.И. Теоретические основы и методика решения физических задач : Учебно-методическое пособие для учителей физики и студ. / В.И. Кравченко, А.Т. Проказа, Б.В. Беляев; МОНУ; Луган. гос. пед. ун-т им. Т. Шевченко. – Луганск, 2001. – 202с.
1482845
  Акаев Аскар Теоретические основы и методы расчета голографических систем, хранения и преобразования цифровой информации : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.05, 01.04.03 / Акаев Аскар; Моск. инж-физ. ин-т. – М., 1980. – 39л.
1482846
  Игнатьева Я.Ю. Теоретические основы и практика идентификации личности с использованием контурных (интегральных навыков) характеристик почерка : Автореф... канд. юридич.наук: 12.717 / Игнатьева Я.Ю.; ЛГУ. Юридич. фак-т. – Л., 1971. – 20л.
1482847
  Кулик Николай Сергеевич Теоретические основы и практическая реализация методов оценки влияния основных эксплуатационных факторов на техническое состояние ГТД : Автореф... д-ра техн.наук: 05.22.14 / Кулик Николай Сергеевич; КИИГА. – К., 1993. – 31л.
1482848
  Тришина А.С. Теоретические основы и приемы эффективного вывода пчелиных маток в условиях юга и средней полосы СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Тришина А.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 19л.
1482849
  Чухно А.А. Теоретические основы и принципы новой системы материального стимулирования // Экономические проблемы промышленного производства, 1966
1482850
  Розанов М.И. Теоретические основы идентификазии целого по частям : Автореф... канд. юр.наук: / Розанов М. И.; Всес. юр. ин-т. – М., 1970. – 18л.
1482851
  Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарной температуры / Н.А. Ярышев. – 2-е изд., перераб. – Л., 1990. – 254с.
1482852
  Мария Адриана Викториа Теоретические основы интеграции для аграрного права сообщества Меркосур // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С.92-107. – ISSN 1811-9018


  Меркосур - общий рынок стран Южной Америки
1482853
  Бондин Виктор Владимирович Теоретические основы материального стимулирования при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондин Виктор Владимирович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 22л.
1482854
  Иванченко Анатолий Васильевич Теоретические основы научно-атеистического воспитания учащихся в средней общеобразовательной школе : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Иванченко Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 49л.
1482855
  Иванченко Анатолий Васильевич Теоретические основы научно-атеистического воспитания учащихся в средней общеобразовательной школе. : Дис... доктор педагог.наук: 13.00.01 / Иванченко Анатолий Васильевич; Сумской гос. пед. ин-т им. А.С.Макаренко. – Сумы, 1980. – 369, I-XXXVIл. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1482856
  Труфанова Светлана Александровна Теоретические основы обеспечения соответствия меры труда и меры потребления в процессе совершенствования социализма : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Труфанова Светлана Александровна; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1986. – 17л.
1482857
  Дмитрик Игорь Созонтович Теоретические основы обучения будущих учителей педагогической технологии : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Дмитрик Игорь Созонтович; НИИ педагогики УССР. – К., 1989. – 183л. – Бібліогр.:л.160-183
1482858
  Панков В.А. Теоретические основы определения стоимости предприятия в транзитивной экономике / В.А. Панков, О.К. Гаршина // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 91-94. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1729-7206
1482859
  Сбоева С.Г. Теоретические основы организации и управления системой рационального использования природных ресурсов лекарственных растений : Автореф... докт. фармац.наук: 15.00.01 / Сбоева С. Г.; Мин. здрав. УССР, Хар. фармац. ин-т. – Х., 1979. – 31л.
1482860
  Кожуховский А.Д. Теоретические основы ортогональных дискретных преобразований и их применение для анализа и математического моделирования научно-технических задач. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.16 / Кожуховский А.Д.; АНУ ин-т.проблем моделирования в энергетике. – К, 1993. – 36л.
1482861
  Бейлина М.Я. Теоретические основы отраслевого учебного пособия с элементами программирования по обучению чтению литературы по специальности : Автореф... канд. пед.наук: / Бейлина М.Я.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1965. – 15л.
1482862
  Шестаков В.М. Теоретические основы оценки подпора, водопонижения и дренажа / В.М. Шестаков. – Москва, 1965. – 231с.
1482863
  Родимов Б.Н. Теоретические основы получения больших токов в бетатроне : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Родимов Б. Н.; Том. политехн. ин-т, НИИ яд. физ. электрон. и автомат. при ТПИ. – Томск, 1966. – 36л.
1482864
  Кудин Ф.М. Теоретические основы принуждения в советском уголовном судопроизводстве : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.09 / Кудин Ф. М.; Свердовск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1987. – 442л. – Бібліогр.:л.408-442
1482865
  Кудин Ф.М. Теоретические основы принуждения в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Кудин Ф.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 44л.
1482866
  Кудин Ф.М. Теоретические основы принужединя в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.09 / Кудин Ф.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 44л.
1482867
  Тупальский Н.И. Теоретические основы программированного учебника для дневного отделения технических вузов. (На материале немецкого языка) : Автореф... канд. пед.наук: / Тупальский Н.И.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1968. – 22л.
1482868
  Гусейнов И.Д. Теоретические основы разведения ценных и в полезных условиях Карабахской степи Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов И.Д.; Азерб.гос.пед.ун-т. – Баку, 1966. – 29л.
1482869
  Сайфуллин Ф. Теоретические основы системы ведения сельского хозяйства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ, Росс.ак.сельскохоз. наук, Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2001. – № 12. – ISSN 0235-2443
1482870
  Родин Б.М. Теоретические основы технологии изготовления штучных стеновых материалов из пильных горных пород : Автореф... докт. техн.наук: / Родин Б. М.; КИСИ. – Киев, 1966. – 32 с. – Бібліогр.:с.31-32
1482871
  Безрук Василий Макарович Теоретические основы укрепления грунтов цементами : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / безрук Василий Макарович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. – М., 1954. – 36л.
1482872
  Ищенко С.А. Теоретические основы управленческой денятельности российского и международного спортивного движения // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.86-91. – ISSN 1811-9018
1482873
  Салтевский М.В. Теоретические основы установления групповой принадлежности в судебной экспертизе. (Методол. и правовые проблемы) : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 717 / Салтевский М.В. ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1969. – 40 с. – Бібліогр.:с.39-40
1482874
  Скалкин В.Л. Теоретические основы учебника устной речи для взрослых. : Автореф... Канд.пед.наук: 00.02 / Скалкин В.Л.; Киев.гос.пед.ин-т ин.яз. – К, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1482875
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 2. – 2004
1482876
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 39, № 4. – 2005
1482877
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 39, № 5. – 2005
1482878
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 39, № 3. – 2005
1482879
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 39, № 6. – 2005
1482880
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 40, № 1. – 2006
1482881
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : Учебник для электроэнергетич., электротехн. и радиотехн. специальностей высших учебных заведений / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Ленинград : Энергия
Том 1. Ч 1, Ч2 : Основные понятия и законы теории электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; Теория линейных электрических цепей. – 1967. – 522с.
1482882
  Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники : Учебник для электроэнергетич., электротехн. и радиотехн. специальностей высших учебных заведений / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – Ленинград : Энергия
Том 2. Ч 3,Ч 4 : Теория нелинейных электрических и магнитных цепей; Теория электромагнитного поля. – 1967. – 407с.
1482883
  Донцов Александр Иванович Теоретические принципы и опыт экспериментального исследования групповой сплоченности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Донцов Александр Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1482884
  Серафимов Л.А. Теоретические принципы построения технологических схем ректификации неидеальных многокопонентных смесей. : Автореф... Доктора техн.наук: 0343 / Серафимов Л.А.; Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – М, 1968. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
1482885
  Седых П.С. Теоретические проблемы взаимосвязя атеистического и эстетического воспитания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Седых П.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1979. – 15л.
1482886
  Панкратов И.Ф. Теоретические проблемы государственного руководства сельским хозяйством в СССР : Автореф... доктор юридич.наук: 12.714 / Панкратов И.Ф.; Мин. юстиции СССР. Всесоюз. НИИ советского законодательства.. – Москва, 1972. – 39л.
1482887
  Михеенко М.М. Теоретические проблемы доказывания в советском уголовном процессе. : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.09 / Михеенко М.М.; КГУ. – К., 1984. – 47л.
1482888
  Коваленко Е.Г. Теоретические проблемы и вопросы практического использования судебных экспертиз в расследовании и судебном рассмотрении дел о хищениях государственного и общественного имущества. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Коваленко Е.Г.; Харьков. юридич. ин-тут. – Х., 1979. – 16л.
1482889
  Шухардин С.В. Теоретические проблемы истории техники и проблемы истории горного дела и металлургии. : Автореф... доктор техн.наук: / Шухардин С.В.; АН УССР. Объед. уч. совет техн. наук. – К., 1965. – 36л. – Бібліогр.:с.34-35
1482890
  Краюшкин В.А. Теоретические проблемы миграции и аккумуляции нефти и природного газа. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Краюшкин В.А.; Москов. ин-тут нефтехим. и газовой пром. им. И.М.Губкина. – М., 1965. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
1482891
  Краюшкин В.А. Теоретические проблемы миграции и аккумуляции нефти и природного газа. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Краюшкин В.А.; АН УССР. Ин-тут геол. наук. – Минск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.42-46
1482892
  Сулейменов Т. Теоретические проблемы научно-художественной фантастики. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Сулейменов Т.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. казах. лит. – Алма-Ата, 1972. – 23л.
1482893
  Сахипов М.С. Теоретические проблемы ответственности в колхозном праве : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.06 / Сахипов М. С.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1973. – 32л.
1482894
  Шустиков В.С. Теоретические проблемы партийного руководства развитием художественной культуры. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шустиков В.С.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 18л.
1482895
  Андрейцев Владимир Иванович Теоретические проблемы правового обеспечения эффективности экологической экспертизы : Автореф... докт. юрид.наук: 12.00.06 / Андрейцев Владимир Иванович; Украинская юридическая академия им. Ф.Дзержинского. – Харьков, 1992. – 48л.
1482896
  Страутманис Я.Я. Теоретические проблемы правового регулирования имущественных отношений кохозов. : Автореф... Доктора юрид.наук: 714 / Страутманис Я.Я.; МГУ. – М, 1971. – 42л.
1482897
  Безуглов А.А. Теоретические проблемы правового статуса советского депутата : Автореф... д-ра юрид.наук: 711 / Безуглов А.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М, 1971. – 38л.
1482898
  Лопушанский Ф.А. Теоретические проблемы профилактики преступлений, осуществляемой органами предварительного средствия : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.08 / Лопушанский Ф.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 46л.
1482899
  Скатерщиков В.К. Теоретические проблемы развития эстетической культуры советского общества в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Скатерщиков В.К.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1965. – 36л.
1482900
  Гусев Ю.И. Теоретические проблемы составления свода законов Союза ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Гусев Ю.И.; М-во юстиции СССР. – М, 1973. – 22л.
1482901
  Середа И.Е. Теоретические проблемы субъективных прав и обязанностей членов колхоза в условиях развитого социализма : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.06 / Середа И.Е.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 28л.
1482902
  Петров В.С. Теоретические проблемы сущности, содержания и формы государства : Автореф... докт. юридич.наук: 710 / Петров В.С.; ЛГУ. Юридический фак-т. – Л., 1968. – 35л.
1482903
  Светлов А.Я. Теоретические проблемы уголовной ответственности за должностные преступления : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Светлов А. Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 44 с.
1482904
  Светлов Александр Яковлевич Теоретические проблемы уголовной ответственности за должностные преступления : Дис... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Светлов Александр Яковлевич; АН УССР. Ин-т государства и права. – К., 1980. – 380л. – Бібліогр.:л.23
1482905
  Грошевой Юрий Михайлович Теоретические проблемы формирования убеждения судьи в советском уголовном судопроизводстве : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Грошевой Юрий Михайлович; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1975. – 33л.
1482906
  У Тейн Лвин Теоретические проблемы формирования чувства коллективизма у школьников-подростков в процессе трудовой деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 730 / У Тейн Лвин; МГУ, Фак. психологии. – Москва, 1971. – 24л.
1482907
  Антанайтис В.В. Теоретические экспериментальные исследования древесного прироста в лесах Литовской ССР : Автореф. дис. ... д-ра сель. хоз. наук : 561 / Антанайтис В.В. ; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1970. – 63 с.
1482908
  Мурина Татьяна Анатольевна Теоретический анализ методов управления одномодовым лазерным излучением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Мурина Татьяна Анатольевна; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1982. – 17л.
1482909
  Гксаева К.Г. Теоретический анализ причин формирования криминальных конфликтов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С.30-37. – ISSN 1811-9018
1482910
  Гаммерман Александр Яковлевич Теоретический анализ процессов в системе фитохрома рецептора фотоморфогенетических реакций растений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Гаммерман Александр Яковлевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1482911
  Назаренко В.Г. Теоретический анализ сверхмедленных колебательных процессов в клеточных популяциях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 03.00.02 / Назаренко В.Г.; АН СССР.Инт биол.физики. – Пущино, 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1482912
  Говердовский Владислав Иванович Теоретический и практический аспекты лексической коннотации (Морфологический подход) : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.19 / Говердовский Владислав Иванович; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филологический фак. – М., 1990. – 45л.
1482913
  Михайлов В.К. Теоретический конформационный анализ азотосодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайлов В.К.; МВ и ССО РСФСР. Калин. гос. ун-т. – Калинин, 1980. – 19л.
1482914
  Леонтьева Ю. Теоретический подход к выяснению сущности государственного налогового планирования // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 46-49. – ISSN 1818-5754
1482915
  Лысый В.П. Теоретическое и практическое. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лысый В.П.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1974. – 17л.
1482916
  Мартынов В.П. Теоретическое и экспериментальное изучение параметрического электронно-лучевого усилителя обратной волны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынов В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М,, 1964. – 8л.
1482917
  Сухановский В.В. Теоретическое и экспериментальное исследование амплитудных и дисперсно-фазовых характеристик многослойных двухкомпонентных диэлектрических отражателей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сухановский В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. Каф. оптики. – М., 1959. – 11л.
1482918
  Дмитриев Б.С. Теоретическое и экспериментальное исследование возможности измерения электродинамических параметров замедляющих систем с помощью электронного зонда : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дмитриев Б.С.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 11л.
1482919
  Сивиркин В.Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование высокотемпературной аргоновой струи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сивиркин В.Ф. ; Куйбышев. авиац. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1482920
  Белле Т.С. Теоретическое и экспериментальное исследование дифракционных полей сферических излучений конечных размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Белле Т.С.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1968. – 22л.
1482921
  Горлов В.Б. Теоретическое и экспериментальное исследование замкового соединения типа "ласточкин хвост" : Автореф... канд. техн.наук: / Горлов В. Б.; МВиССО РСФСР, МАИ. – М., 1963. – 10л.
1482922
  Кузнецов В.К. Теоретическое и экспериментальное исследование звуковых полей в клиновидных областях применительно к гидроакустической задаче распространения звука в мелком море перменной глубины : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.06 / Кузнецов В.К. ; МГУ. – Москва, 1973. – 33 с.
1482923
  Ремизов А.Б. Теоретическое и экспериментальное исследование колебательных спектров галоидозамещенных циклогексана и некоторых 5-ти и 6-ти-членных гетероциклических В-кетоэфиров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Ремизов А.Б.; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 18л.
1482924
  Умаров А.И. Теоретическое и экспериментальное исследование ламинарного установившегося движения многофазных средств : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Умаров А.И.; АН УзССР. Объединен. учен. совет. Отд-ния физ-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 13л.
1482925
  Помылуйко Андрей Петрович Теоретическое и экспериментальное исследование местных напряжений в консольных анизотропных пластинах применительно к некоторым техническим задачам : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Помылуйко Андрей Петрович; Львов. политехн. ин-т. К-985. – Львов, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1482926
  Русанова Н.В. Теоретическое и экспериментальное исследование метода измерения компонент магнитного поля Земли с помощью буксируемого магнитометра. : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Русанова Н.В.; ВНИИ геофиз. методов разведки. – М., 1969. – 16л.
1482927
  Сакалаускас К. Теоретическое и экспериментальное исследование нестационарных процессов и нестабильности полупроводниковых триодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сакалаускас К.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 12л.
1482928
  Курин А.Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование одной модели мазера на циклотронном резонансе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Курин А.Ф. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
1482929
  Газиев Г.А. Теоретическое и экспериментальное исследование особенностей протекания химических реакций в хроматографическом режиме. На примере каталитич. дегидрирования циклогексана в бензол. : Автореф... канд. хим.наук: / Газиев Г.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 12л.
1482930
  Потемкин А.Э. Теоретическое и экспериментальное исследование погрешностей двухгироскопного компаса в условиях эксплуатации на морских судах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потемкин А.Э.; МВ и ССО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1961. – 19л.
1482931
  Кузнецов В.М. Теоретическое и экспериментальное исследование процесса абсорбции в колонном барботажном аппарате. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.08 / Кузнецов В.М.; Ленингр.технол.ин-т. – Л, 1980. – 23л.
1482932
  Костина Л.С. Теоретическое и экспериментальное исследование процесса выключения рпрп-структур : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костина Л. С.; АН СССР, Фзи.-тенич.ин-т. – Ленинград, 1972. – 15л.
1482933
  Кудрявцев С.Д. Теоретическое и экспериментальное исследование работы стальных балок ассиметричного профиля при подвижных нагрузках за пределом упругости. : Автореф... Канд.техн.наук: 480 / Кудрявцев С.Д.; Одес.инж-строит.ин-т. – Одесса, 1969. – 18л.
1482934
  Видолова-Ангелова Теоретическое и экспериментальное исследование спектров высоковозбужденных состояний редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Видолова-Ангелова Е.П.; Ин-т спектроскопии АН СССР. – Москва, 1981. – 16л.
1482935
  Леновенко А.М. Теоретическое и экспериментальное исследование суперрегенеративных детекторов ядерного квадрупольного резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Леновенко А.М.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1482936
  Яхно О.М. Теоретическое и экспериментальное исследование течения неньютоновских жидкостей по начальному участку цилиндрической трубы : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 287 / Яхно О.М. ; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1968. – 19 с.
1482937
  Крюков А.И. Теоретическое и экспериментальное исследование трубопроводных систем авиадвигателя с гибким компенсирующим элементом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Крюков А.И.; Москов. авиац. ин-т. – Москва, 1964. – 15 с.
1482938
  Абазадзе Ю.В. Теоретическое и экспериментальные исследования штыревых замедляющих систем КПУ, частично заполненных активным веществом с большой величиной и анизотропным характером диэлектрической проницаемости : автореф. дис. ... канд. физ. - мат наук / Абазадзе Ю.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 20 с.
1482939
  Саломатов В.Н. Теоретическое изучение анизотропных примесных центров в щелочногалоидных кристаллосферах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Саломатов В.Н.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 20л.
1482940
  Саломатов В.Н. Теоретическое изучение анизотропных примесных центров в щелочногалоидных кристаллофосфорах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Саломатов В.Н.; Тарутский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 20л.
1482941
  Миняев Руслан Михайлович Теоретическое изучение барьеров внутреннего вращения и псевдовращения в соединениях элементов VI группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Миняев Руслан Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 28л.
1482942
  Сапунов В. Теоретическое изучение предельного состояния и кинетики разрушения материалов с трещинами при рднократном и многократном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: / Сапунов В.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1482943
  Дацюк В.В. Теоретическое исследование активных сред молекулярных лазеров на электронных фотопереходах : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Дацюк В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1988. – 143 л. – Библиогр.: л. 130-143
1482944
  Дацюк В.В. Теоретическое исследование активных сред молекулярных лазеров на электронных фотопереходах : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Дацюк В.В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 11 с. – Библиогр.: 10 назв.
1482945
  Беркман М.И. Теоретическое исследование бета-переходов нечетных сферических ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Беркман М.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1482946
  Горбунов С.А. Теоретическое исследование взаимодействия тел с ионосферной плазмой при наличии движения и фотоэмиссии с поверхности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Горбунов С. А.; АН СССР, Ин-т земного магнионосферы и распростр. радиоволн. – М., 1982. – 10л.
1482947
  Люлькин Ю.А. Теоретическое исследование возможностей повышения чувствительности, разршающей способности и информативности стационарной спектроскопии ЭПР в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Люлькин Ю.А.; АН СССР. Ин-т химической физики. – М,, 1988. – 17л.
1482948
  Мышенков В.И. Теоретическое исследование волны ионизации, распространяющейся благодаря диффузии резонансных квантов и поддерживаемой свехвысокочастотным излучением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 047 / Мышенков В.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 111л.
1482949
  Визбарайте Я.И. Теоретическое исследование двухэлектроных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Визбарайте Я.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 7л.
1482950
  Ребане В.Н. Теоретическое исследование деполяризации флуоресценции при нерезонансных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Ребане В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 13л.
1482951
  Маматкулов Р. Теоретическое исследование динамических характеристик Р-і-П-диодов при уровне инжекции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Маматкулов Р.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 26л.
1482952
  Рогинский Л.А. Теоретическое исследование дискретных систем коррекции когерентных бетатронных колебаний и колебаний размеров пучка в циклических ускорителях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогинский Л. А.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1482953
  Докучаев В.И. Теоретическое исследование и интерпретация некоторых вопросов, связанных с движением электромагнитной энергии, на основе теории относительности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Докучаев В.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 14л.
1482954
  Елисеев А.И. Теоретическое исследование излучения плоской спирали конечного радиуса в свободном пространстве и резонаторе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Елисеев А.И.; Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1482955
  Субботин А.В. Теоретическое исследование кинетики вакансионной пористости в облучаемых металлах. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.02 / Субботин А.В.; Москов. инж.-физ. ин-т., 1980. – 20л.
1482956
  Пылаева Л.Е. Теоретическое исследование колебательных спектров галоидозамещенных этана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.17 / Пылаева Л.Е.;. – М, 1975. – 22л.
1482957
  Алексеев Д.В. Теоретическое исследование колебательных спектров рассеяния и поглощения молекулярных кристаллов в широком температурном интервале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Алексеев Д. В.; ТГУ. – Томск, 1981. – 20л.
1482958
  Болотина Э.Н. Теоретическое исследование колебательных спектров тиофена, тиофана и хи дейтеро- и алкилзамещенных : автореф. дис. ... канд. физ.- мат.наук: / Болотина Э. Н.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1967. – 20 л.
1482959
  Клочковский Ю.В. Теоретическое исследование колебательных спектров фторзамещенных углеводородов различных классов. : Автореф... канд. физ.-матнаук: 044 / Клочковский Ю.В.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1482960
  Адонц Валентина Грантовна Теоретическое исследование кооперативных перестроек в структурированных микромолекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Адонц Валентина Грантовна; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Физ. фак. – Баку, 1973. – 13л.
1482961
  Смирнов Валентин Анатольевич Теоретическое исследование мелкомасштабной самофокусировки в лазерных усилительных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Смирнов Валентин Анатольевич; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1980. – 17л.
1482962
  Мороз Е.М. Теоретическое исследование методов повышения эффективности циклических ускорителей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мороз Е.М. ; Акад. наук СССР , Физ. ин-т. – Москва, 1958. – 16 с.
1482963
  Бобрышева А.И. Теоретическое исследование многофотонных переходов в экситонные состояния и экситон-экситонного взаимодействия в кристаллах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бобрышева А. И.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1482964
  Куджмаускас Ш. Теоретическое исследование некоторых вопросов безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения в активированных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Куджмаускас Ш.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 16л.
1482965
  Беркович Я С. Теоретическое исследование некоторых вопросов работы сверхпроводящих в элеменатах вычислительной техники. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Беркович С.Я,; Ин-т точной механики и вычислит.техники. – М, 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1482966
  Пяста Я.А. Теоретическое исследование некоторых механизмов переноса и явлений релаксации в пленках полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Пяста Я.А.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 15л.
1482967
  Кузмицките А.Л. Теоретическое исследование некоторых однократно ионизировнных атомов группы железа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Кузмицките А.Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
1482968
  Провоторов Б.Н. Теоретическое исследование неравновесных магнитных свойств твердых тел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Провоторов Б.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1482969
  Субботин А.Н. Теоретическое исследование нестационарного тепло- и массообмена при наличии неравновесных химических реакций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Субботин А.Н.; Казан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Физ. ф-тет. – Алма-Ата, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1482970
  Секриеру Г.В. Теоретическое исследование одномерных нестационарных течений газа при больших числах Рейнольдса и Струхаля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Секриеру Г.В.; АН УССР.Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений. – Ташкент, 1981. – 16л.
1482971
  Красовский Е.Е. Теоретическое исследование оптических свойств переходных металлов с ГПУ кристаллической решеткой и некоторых соединений на их основе : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Красовский Е.Е.;. – Киев, 1987. – 15 с.
1482972
  Потекаев А.И. Теоретическое исследование природы образования и поведения структур с квазипериодическими антифазными границами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Потекаев А.И. ; МВ и ССО Томский гос. ун-т. – Томск, 1979. – 18 с.
1482973
  Сенкевич А.А. Теоретическое исследование процессов, возникающих в газах и жидкостях при прохождении звуковых волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сенкевич А.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1962. – 7л.
1482974
  Бобкова И.Г. Теоретическое исследование работы береговых водозаборов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Бобкова И.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1482975
  Анохин С.Б. Теоретическое исследование равновесных и неравновесных свойств электронно-дырочной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Анохин С.Б.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л.
1482976
  Белич Р.Б. Теоретическое исследование радиационного взаимодействия между слоями атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.698 / Белич Р.Б.; Ленингр. гидрометеорологический ин-т. – Л., 1972. – 14л.
1482977
  Зюбин А.С. Теоретическое исследование расширенных неэмпирических схем нулевого дифференциального перекрывания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зюбин А.С.; Госкомитет по использованию атомной энергии. Ин-тут атомной энергии. – М., 1980. – 20л.
1482978
  Рашин Александр Абрамович Теоретическое исследование самоорганизации молекулы миоглобина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рашин Александр Абрамович; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1976. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1482979
  Кучма А.Е. Теоретическое исследование свойст электронно-дырочной плазмы твердых тел во внешних полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кучма А.Е.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 14л.
1482980
  Караханян К.И. Теоретическое исследование свойств рентгеновских экситонов в непроводящих кубических кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Караханян К. И.; Ин-т радиофиз. и радоилетрон. АН Арм.ССР. – Аштарак, 1979. – 14л.
1482981
  Грабаускас Д.В. Теоретическое исследование спектров некоторых атомов и нионов группы железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Грабаускас Д. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 8л.
1482982
  Мартиненас Б. Теоретическое исследование спектров свободных и примесных ионов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мартиненас Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 12л.
1482983
  Нарушис Ю. Теоретическое исследование спектроскопических свойств кристаллов, активированных редкоземельными и переходными элементами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Нарушис Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.22-26
1482984
  Ораевский А.Н. Теоретическое исследование стабильности частоты молекулярного генератора : Автореф... кандщ. физ. мат.наук: / Ораевский А. Н.; АН СССР, Ин-т радиотехн. и электрон. – М., 1960. – 9л.
1482985
  Бартая Отари Лаврентьевич Теоретическое исследование структуры ядра 4Не : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Бартая Отари Лаврентьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 8л.
1482986
  Равин В.С. Теоретическое исследование тепловых процессов при выращивании из расплава монокристаллов на инородных подложках : Автореф... канд.физ-мат.наук: 057 / Равин В.С.; АН СССР.Ин-т кристаллографии. – Москва, 1968. – 16л.
1482987
  Петросян Степан Григорьевич Теоретическое исследование фотоэлектрических явлений в неоднородных и полупроводниковых структурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Петросян Степан Григорьевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 15л.
1482988
  Леляков А.В. Теоретическое исследование экситонного газа в деформируемых кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Леляков А.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 24л.
1482989
  Котов Я.П. Теоретическое исследование электрических характеристик многослойных p+-п-п+, р+-п-v-п+ и р+-п- -полупроводниковых диодных структур при больших плотностях тока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Котов Я.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам. Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 23л.
1482990
  Вольф Георгий Валерьевич Теоретическое исследование электронной структуры моноокислов титана и ванадия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Вольф Георгий Валерьевич; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
1482991
  Анисимов Ф.Г. Теоретическое исследование электронной структуры редкоземельных примесных центров в флюоритах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Анисимов Ф.Г.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1482992
  Караян Г.С. Теоретическое исследование электрофизических свойств многослойных полупроводниковых структур в статическом режиме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Караян Г.С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.19-21
1482993
  Удодов В.Н. Теоретическое исследование явления упорядочения атомов со сверхструктурой в многочастичном приближении : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.07 / Удодов В.Н.; Томский гос ун-т. – Томск, 1978. – 13л.
1482994
  Кардачинська М. Теоретическое мышление в процессе решения нравственных проблем : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Кардачинська М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 15 с.
1482995
  Кардачиньска Моника Теоретическое мышление в процессе решения нравственных проблем (методологические аспекты) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Кардачиньска Моника; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 222л. – Бібліогр.:л.195-222
1482996
  Варданян К.Р. Теоретическое обоснование возможности применения йода в качестве элемента-индикатора для поисков "слепых" рудных тел на примере некоторых медноклчеданных месторождений Армянской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121 / Варданян К.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 24л.
1482997
  Великин А.Б. Теоретическое обоснование, аппаратура и полевые исследования методом переходных процессов с совмещенными источником и приемником поля. : Автореф... канд. техн.наук: 131 / Великин А.Б.; Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1969. – 18л.
1482998
  Кисилев А.А. Теоретическое рассмотрение локализованного экситона на примере в-полосы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кисилев А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 12л.
1482999
  Березин А.А. Теоретическое рассмотрение некоторых электронных центров окраски в ионных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Березин А.А.; ЛГУ. – Л, 1970. – 14л.
1483000
  Малов В.В. Теоретическое рссмотрения ядер с низколежащими коллективными уровнями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Малов В.В. ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 19 с.
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,