Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1481001
  Хоружа Л. "Тендерні" оскарження: практичні аспекти // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 22
1481002
  Кобозева Алиса "Теневая экономика" : традиции / Кобозева Алиса, Исакова Ксения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 168-175 : Фото. – ISSN 1029-5828
1481003
  Наенко М. "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинематографическая версия // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 159-164. – ISBN 978-617-7480-77-7
1481004
  Наєнко М.К. "Тень" Достоевского в украинской прозе "Расстрелянного возраждения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 230-237. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  Автор аналізує художні зв"язки і перегуки в українській прозі 20-х років XX ст., яка виявляла тяжіння до мотивів творчості російського прозаїка XIX ст. Ф.Достоєвського. Мова конкретно про модерну прозу письменників "розстріляного відродження" ...
1481005
  Наенко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе "расстрелянного возрождения" (20-е годы XX ст.) // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 271-278. – ISBN 978-966-439-809-8
1481006
  Наєнко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе "расстрелянного возрождения" (20-е годы XX ст.) // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 171-176. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Автор анализирует художественные связи украинской прозы 1920-х годов с мотивами и идейными поисками Ф.М. Достоевского. Речь идет преимущественно о модернистском творчестве писателей украинского «расстрелянного возрождения» В. Пидмогильного и Н. ...
1481007
  Наєнко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе: "расстрелянного Возрождения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1481008
  Шварц Е.Л. "Тень" и другие пьесы. / Е.Л. Шварц. – Л., 1956. – 368с.
1481009
  Бурдяк В. Тенденції авторитаризму і популізму в діяльності політичних лідерів та партій Болгарії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 136-147. – ISSN 2519-4518
1481010
  Лук"янова І. Тенденції безпекової політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 96-99
1481011
  Столяров В.Ф. Тенденції в діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України / В.Ф. Столяров, О.О. Полєтаєв // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 145-151. – ISSN 1729-7206
1481012
  Ломакович В.Я. Тенденції в зміні типів навчання при здійсненні екологічної освіти в школах Німеччини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 260-264
1481013
  Бабанін О.С. Тенденції в зовнішній торгівлі США 2005-2008 років // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-68
1481014
  Олексенко О. Тенденції в інновативному дієслівному словотворенні української мови // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – C. 87-90. – ISSN 2415-8208
1481015
  Мордюк А.О. Тенденції в інформаційному мовленні на загальнонаціональних телеканалах в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 64-68


  У статті простежено тенденції інформаційного мовлення, які виявилися на загальнонаціональних укра їнських телеканалах у 2011 - на початку 2012 рр. Проаналізовано найбільш вагомі зміни, які відбуваються в новинах порівняно з 80-90-ми рр. ХХ ст. і першою ...
1481016
  Дворжецька М.П. Тенденції варіативності вимовної норми сучасної англійської мови // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 14-17
1481017
  Моторна В. Тенденції вдосконалення договірного права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 246-248. – ISBN 978-966-301-169-1
1481018
  Риженко Ю.М. Тенденції вдосконалення системи законодавства та розвитку системи права // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 252-255. – ISBN 978-966-301-172-1
1481019
  Сливка Т.О. Тенденції взаємодії корпорацій і мережевої економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 133-140. – ISBN 966-614-021-7
1481020
  Руденко Л.Г. Тенденції взаємодії суспільства і природи та їх прояв на теренах України у ХХ ст. : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1481021
  Матвій І.Є. Тенденції використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 169-175. – ISSN 0321-0499
1481022
  Косик О.І. Тенденції використання берсо та пергол у ландшафтній архітектурі / О.І. Косик, М.О. Гуменюк, В.Г. Горупаха // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 20 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 67-77. – ISSN 2415-8151
1481023
  Румянцев А.П. Тенденції використання енергетичних ресурсів світової економіки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-26. – ISSN 1729-7036
1481024
  Дроботун Д.С. Тенденції використання ЗМІ під час парламентських виборів в Україні у 2019 році // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 384-392. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1481025
  Голос А.А. Тенденції виховання на початку ХХІ століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 38-42. – ISSN 2411-5983
1481026
  Куньч З.Й. Тенденції внормування правил позиційного чергування у/в на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 76-86. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
1481027
   Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України Ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 222, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6947-7
1481028
  Платоненко О.Ю. Тенденції впливу інформаційних технологій на інститу освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 52-53. – ISBN 966-594-559-9
1481029
  Черевко О.Л. Тенденції впровадження банківських інновацій в Україні / О.Л. Черевко, К.К. Самойлова, К.А. Куценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 139-144. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236
1481030
   Тенденції галузі від amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 24-29 : фото. – ISSN 1998-8044
1481031
   Тенденції галузі від Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 34--35 : фото. – ISSN 1998-8044
1481032
   Тенденції галузі від AMADEUS // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1481033
  Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-127.
1481034
  Крикунов Ю.В. Тенденції глобалізації й виміри людяності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 249-252. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про визначення поняття "інвалід" у контексті глобалізації світу.
1481035
  Аврамчук Л.А. Тенденції грошово-кредитної політики в Україні / Л.А. Аврамчук, Я.С. Веремій // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 13-16. – ISBN 978-9934-571-53-4
1481036
  Двоєзерська В.С. Тенденції державного регулювання розвитку туризму і діяльність курортів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 20-24. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1481037
  Бербека В.Є. Тенденції державного фінансування інноваційної діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 332-343.
1481038
  Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 276-283.
1481039
  Сімонова А.Ю. Тенденції діяльності банківської системи України у 2014 році // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 202-206
1481040
  Тараненко О.О. Тенденції до "елітаризації" як один з напрямів розвитку української літературної мови новітнього періоду (кінець XX - початок XXI ст.) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 65-80. – ISSN 0027-2833
1481041
  Сас Н.М. Тенденції до зміни сучасної системи професійної освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 114-120. – ISSN 1995-0519
1481042
  Васильєва І.Е. Тенденції докторських дисертаційних робіт, які було захищено у спеціалізованій вченій раді при Головній астрономічній обсерваторії НАН України у 1991—2016 роках // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 6. – C. 59-65. – ISSN 1815-2066
1481043
  Версаль Н.І. Тенденції доларизації банківського сектора України / Н.І. Версаль, А.В. Ставицький // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 106-117. – ISSN 1605-7988
1481044
  Дергач Д.В. Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 100-107.


  Стаття присвячена розгляду поглядів на природу власних назв, ьетодів та прийомів їх дослідження, які почали оформлятися з 40-х років XX ст. Проаналізовані порівняльно-історичні та формальний методи, якими послуговувалися Московська, Київська та ...
1481045
  Кремена В.І. Тенденції еволюції європейської соціал-демократії // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 93-101. – ISSN 2618-1274
1481046
  Коломієць В.Ф. Тенденції еволюції розвитку світового інформаційного ресурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1481047
  Козюк В. Тенденції екологічного оподаткування в Європі / В. Козюк, О. Шиманська, К. Возьний // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 8-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-5754
1481048
  Нікітіна Т.А. Тенденції економічного розвитку в постіндустріальну епоху // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 114-119
1481049
  Александрова М.О. Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1481050
  Александрова Марина Олександрівна Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1481051
  Аза Л.О. Тенденції етнокультурного розвитку українського суспільства в контексті культурної глобалізації // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 237-243. – ISBN 978-966-171-387-0
1481052
  Лємєнов О. Тенденції законодавчих змін воєнного часу у кримінальній юстиції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
1481053
  Куліш В.А. Тенденції залучення іноземних інвестицій в промисловість національної економіки України // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 31-40. – ISSN 2664-1259
1481054
  Горшков М.А. Тенденції запровадження технологій розумного міста в стратегії розвитку міської громади / М.А. Горшков, О.М. Лозовський // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ПП "Ін-т економіки, технологій і п-ва " [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Белінська Л.В., Варченко О.М., Глінковська Беата [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5/6 (88). – С. 87-91. – ISSN 2309-1533
1481055
  Груба Г.І. Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 88-90
1481056
  Шаблиста Л. Тенденції збитковості промислових підприємств та чинники, що їх зумовлюють // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-48. – ISSN 0131-775Х
1481057
  Степанова К. Тенденції збройних конфліктів : одностороннє насильство проти мирного населення // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 37-89. – ISBN 978-966-7272-95-1
1481058
  Фомічова К.Б. Тенденції зернового ринку України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 25-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1481059
  Кириченко О. Тенденції злиття та поглинання в банківському секторі економіки України / О. Кириченко, Т. Біла // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 1605-2005
1481060
  Мозоль С. Тенденції злочинності у період проведення виборів в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
1481061
  Копанська О. Тенденції змін в освітній політиці Польщі в період вступу до Євросоюзу. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 225-231. – (Серія педагогічна ; Вип. 24)
1481062
  Завора Т.М. Тенденції зміни державного боргу України та дефіциту державного бюджету в часовому аспекті / Т.М. Завора, О.В. Гулай // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 66-75. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1481063
  Лабурцева О.І. Тенденції зміни купівельної спроможності населення у регіонах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1481064
   Тенденції зміни рівня аварійності у транспортній мережі міста Харкова / О.Д. Нескоромний, О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко, Д.Л. Бурко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 75-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1481065
  Шинкоренко Т.П. Тенденції зміни частки заробітної плати в структурі ВВП та валового випуску України: порівняльний аналіз / Т.П. Шинкоренко, Л.І. Кузнєцова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1481066
  Приліпко І. Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 190-207. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1481067
  Гвоздецька І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (371), вересень. – С. 31-37. – ISSN 1810-3944
1481068
  Іванова Валентина Василівна Тенденції зростання ролі освіти й інформації у формуванні знань на сучасному етапі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано роль освіти у формуванні знань і необхідність вдосконалення системи інформаційного забезпечення як основи цього процесу. Наголошено на необхідності здійснення інвестицій у знання.
1481069
   Тенденції і закономірності економічного розвитку на сучасному етапі. – К., 1976. – 178с.
1481070
  Мерзляк А. Тенденції і закономірності формування та використання внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів регіону // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.108-118. – ISBN 966-73-53-51-Х
1481071
  Зимовець В. Тенденції і наслідки експансії західного фінансового капіталу у Східній Європі : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-83 : Табл. – Бібл. 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1481072
  Майєр Н.В. Тенденції і пераспективи формування методичної готовності майбутніх викладачів іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 29-33. – ISSN 1817-8510
1481073
  Ковальчук Д.Ф. Тенденції і перспективи інтеграції банківського бізнесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Проблеми створення банківських об"єднань, визначення нових тенденцій концентрації банківського капіталу в банківській системі України, обгрунтування необхідності та наслідків створення банківських об"єднань в умовах трансформаційної економіки. This ...
1481074
  Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 50-55. – Бібліогр.: 1 назва
1481075
  Савченко М.В. Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки / М.В. Савченко, О.В. Шкуренко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 47-54. – ISSN 2222-0712
1481076
   Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – 296, [2] с. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1481077
  Бойчук Ю. Тенденції і перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 3-14. – ISSN 1562-529Х
1481078
  Баганець О. Тенденції і протидія злочинності. Аналіз загального стану злочинності в Україні за 2018 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2017 роки) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 24-30 травня (№ 21). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1481079
  Баганець О. Тенденції і протидія злочинності. Аналіз загального стану злочинності в Україні за 2018 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2013-2017 роки) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1481080
  Михайлов Р.В. Тенденції і суперечності сучасної міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 85-94. – Бібліогр.: 16 назв.


  The article discusses trends of international trade development. Dymanics and structure of imports and exports are analyzed.erms of trade are also explored.
1481081
  Переверзєва А. Тенденції інвестиційних процесів у національній економіці: посткризовий період // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9/10 (129). – С. 28-37. – ISSN 1605-2005


  У статті досліджуються тенденції інвестиційних процесів у національній економіці та їхні особливості у посткризовий період. Проаналізовано галузеву та географічну структуру прямих іноземних інвестицій. Виокремлено дві групи чинників інвестування: ...
1481082
  Шталь Т.В. Тенденції інвестиційної діяльності ТНК в Україні в період світової фінансової кризи / Т.В. Шталь, Н.В. Бархатова, І.О. Дубовик // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 8-12. – (Економічні науки)
1481083
  Степаненко О.П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 275-282 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1481084
  Жихор О.Б. Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання / О.Б. Жихор, Т.М. Куценко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 21-26. – (Економіка ; Вип. 32)
1481085
  Бачо Р.Й. Тенденції іноземного інвестування в економіку Угорщини / Р.Й. Бачо, Е.Й. Иллар, Є.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 202-210. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
1481086
  Макух С.М. Тенденції іноземного інвестування держав із трансформаційною економікою // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 194-196. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1481087
  Чирва А.С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чирва Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1481088
  Овчарук О. Тенденції інформатизації освіти й використання ІКТ для поліпшення якості освіти // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22.
1481089
  Кольцова І. Тенденції інформаційної глобалізації в Республіці Польща // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 53-57. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1481090
  Бейлах О. Тенденції й особливості розвитку радянського дизайну в аспекті становлення творчої особистості: Історико-теоретичні нотатки // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 537-547. – ISSN 1992-5514
1481091
  Котелевець Д. Тенденції кадрового забезпечення підприємств України в умовах цифрової економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – С. 20-31. – ISSN 2411-5215
1481092
  Швачко С.О. Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 162-167. – ISSN 2311-0821
1481093
  Кваша К.В. Тенденції країн ОЕСР щодо капітальних інвестицій і структури їхнього фінансування за інституціональними учасниками // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 30-37 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1481094
  Фітісов А.М. Тенденції лісокористування у Житомирській області в умовах сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 45-48 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1481095
  Сітнікова Н.П. Тенденції людського розвитку в період становлення в Україні соціально орієнтованої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 131-135.
1481096
  Смирнова О. Тенденції м"якої сили нейрокомунікативних технологій у сфері інформаційної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 82-83. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Сьогодні ми спостерігаємо, що майже на всі сфери людської поведінки та мислення впливають медіа. Оскільки навіть у політиці емоційна складова меседжів важливіше раціональної, нейроособливостями впливу активно зайнялись не тільки цивільні, але й ...
1481097
  Семенова І.Г. Тенденції майбутніх змін у режимі опадів в Україні в літній період 2020-2050 рр. / І.Г. Семенова, О.А. Інтролігатор // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета дослідження. Встановлення прогнозованого просторово-часового розподілу опадів в різних регіонах Україні в рамках кліматичного сценарію РТК8.5 за період 2020-2050 рр. Методика дослідження. Для побудови часових рядів та виявлення трендів у ...
1481098
  Гавура А. Тенденції маркетингу: погляд фахівця з PR // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 34-36. – ISSN 1606-3732
1481099
  Мусієнко Н.Б. Тенденції масовості в культурі просвітництва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 82-89
1481100
  Чепелевська Л.А. Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 48-52. – ISSN 2077-6594
1481101
  Щербина М.Б. Тенденції методики навчання іншомовного діалогічного мовлення та перспективи диференціації // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 115-123. – (Педагогіка та психологія ; вип. 27). – ISSN 2412-9283
1481102
  Леонтій Н.Г. Тенденції міграції робочої сили у країнах Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1481103
  Підгурська О. Тенденції міжнародної та національної антиофшорної політики // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 94-99. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто головні заходи антиофшорної політики на міжнародному і національному рівнях. Оцінено можливі ефекти регуляторного впливу на функціонування офшорних юрисдикцій.
1481104
   Тенденції містобудівного розвитку прибережних територій великих міст / В.А. Банах, А.В. Банах, О.М. Фостащенко, К.К. Архіпова, Д.О. Фостащенко, С.О. Захарова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 29-40. – ISSN 2076-815X
1481105
  Веретейченко І. Тенденції модернізму в українській літературі зламу століть // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 122-128. – ISSN 1728-9572
1481106
  Тучак Т.В. Тенденції оподаткування спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-60. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суперечливі тенденції в розвитку оподаткування спадщини. The author has exposed conflicting tendencies in the evolution of inheritance taxation.
1481107
  Маркіна О.О. Тенденції оподаткування споживання в країнах OЕСР до та під час пандемії COVID-19 / О.О. Маркіна, Т.В. Паєнтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 376-382. – ISSN 2222-4459
1481108
  Маслікова І.І. Тенденції осмислення ідеї спільного блага в етичному дискурсі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 179-182
1481109
  Городенко Л.М. Тенденції оформлення навчальних та наукових книжкових видань Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 152-158.
1481110
  Коляда Т. Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням податкового регулювання діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні, аналізуються новації проекту Податкового кодексу та їх відповідність сучасному посткризовому періоду соціально-економічного розвитку ...
1481111
  Гуменюк В.В. Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 18-24. – ISSN 1683-1942
1481112
  Гончаренко Б. Тенденції позитивізму у літературно-критичних працях І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 198-205
1481113
  Анохіна Т.О. Тенденції позначення невербальних лакун у різномовних дискурсах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 5-11. – Бібліогр.: С. 11; 23 назв.
1481114
   Тенденції політичного вибору в регіонах України за результатами аналізу парламентських виборів 2014 року / Я.С. Кириченко, А.В. Нікитчук, В.В. Тимошенко, Б.П. Яценко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 98-108. – ISSN 2308-135X
1481115
  Кожекіна Л.Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Кожекіна Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1481116
  Степаненко А.І. Тенденції посткризового розвитку світового банківського сектора // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 263-271
1481117
  Щербак В.Г. Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 105-110 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1481118
  Кодинець А. Тенденції правової охорони засобів індивідуалізації в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
1481119
  Немеш П.Ф. Тенденції правової охорони торговельних марок у Польщі та Словаччині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 219-222
1481120
  Горетько Т. Тенденції професійної підготовки IT-менеджерів у світовому освітньому просторі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – С. 189-194. – ISSN 2308-4081
1481121
  Заскалєта С.Г. Тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 2. – С. 12-15. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.38). – ISSN 2078-2128
1481122
  Синьов В. Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в системі вищої школи / В. Синьов, Д. Супрун, М. Шеремет // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 34-42. – ISSN 2078-1016
1481123
  Денис О.Б. Тенденції прояву корпоративних конфліктів у банківському секторі України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 148-155. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
1481124
  Пархаєва Н.В. Тенденції регіонального розвитку оптової торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 138-144.
1481125
  Юрків С.П. Тенденції регулювання та шляхи розвитку біржового товарного ринку // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 131-133. – ISBN 978-617-7363-7-0
1481126
  Алексєєва О.А. Тенденції реформування вищої державної освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 134-144. – ISBN 966-594-559-9
1481127
  Сбруєва А.А. Тенденції реформування докторської підготовки у Європейському просторі вищої освіти: соціальний вимір змін // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 184-188. – ISBN 978-966-698-282-0
1481128
   Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу / Єгоров Г.С. [ та ін. ] ; Ін-т пед. наук України ; [ за ред. Н.М. Лавриченко ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 146с. – ISBN 978-966-644-124-2
1481129
  Іваницький А. Тенденції реформування інституту робочого часу в умовах дистанційної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1481130
  Капля О. Тенденції реформування поліцій країн Центральної Європи на прикладі Чехії, Угорщини, Польщі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 98-101
1481131
  Епель О.В. Тенденції реформування правового регулювання захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 46-52. – ISSN 2617-5967
1481132
  Баранівський В.Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища в країнах світу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 68-78. – ISSN 2222-5374
1481133
  Шелемеха Д.О. Тенденції ринку комерційної нерухомості міста Києва // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 249-252
1481134
  Скочинська Г.В. Тенденції ринку медичного страхування в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 160-161. – ISBN 978-617-7069-02-6
1481135
  Стретович О.А. Тенденції роботи зернопереробних підприємств України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 46-50. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1481136
  Підопригора Л.А. Тенденції ровитку державної власності в промисловості України в контексті соціально-економічних наслідків приватиації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 94-101.
1481137
  Бондаревська К.В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 36-42. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сучасний стан аграрного сектору економіки України, проблеми та перспективи розвитку галузі. Зокрема, виявлено цілий ряд негативних тенденцій, які перешкоджають ефективній діяльності аграрних підприємств: низький рівень рентабельності вир-ва ...
1481138
  Ващенко Ю.В. Тенденції розвитку адміністративного права в Україні в світлі глобалізаційних та євроінтеграційних процесів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 4-15. – ISSN 2227-796X


  European integration and globalization processes determine new challenges and opportunities in different areas of life of state and society. Modern problems of administrative legal relations require brand-new solutions. Administrative Law is ...
1481139
  Приварникова І. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні / І. Приварникова, А. Ковальова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 209-215. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 34, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Розглянуто стан альтернативної енергетики в Україні, наявні проблеми, явні потужності і перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії.
1481140
  Василенко М.К. Тенденції розвитку аналітичних матеріалів у сучпсній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 108-114.
1481141
  Рябічев В.Л. Тенденції розвитку аудиторії інтернет-ЗМІ (2000–2008) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 77-79


  Досліджується роль інтернет-журналістики у формуванні суспільної думки з урахуванням особливостей аудиторії інтернет-ЗМІ. It is analyzed the role of Internet journalism in formation of social opinion taking into consideration of the specifics of ...
1481142
  Дробязко А. Тенденції розвитку банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 - 2002 рр. : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 33-39 : Рис. – ISSN 1605-2005
1481143
  Галько О.Р. Тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 1562-0905
1481144
  Ісаєв Е.Ш. Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Ісаєв Е.Ш.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1481145
  Каламан О.Б. Тенденції розвитку виноградарства і виноробства України та Італії / О.Б. Каламан, К.С. Бабенко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1481146
  Іванова В.В. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 67-73. – (Економічні науки)
1481147
  Отенко І. Тенденції розвитку високотехнологічної сфери в умовах глобалізації / І. Отенко, О. Птащенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 65-76. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1481148
  Пінчук Тенденції розвитку вищої освіти в світі та Європі в передболонський період / Пінчук, . і, Л.А. Шеремет // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 50-55. – ISBN 966-8847-12-1
1481149
  Крупа В.В. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 18-21
1481150
  Мальований П.С. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні у ХХІ столітті // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 25-27. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0


  "Вищезазначені загальні тенденції у вищій освіті у XXI ст., котрі спрямовані на ії модернізацію, є невідворотними. Це не означає, що потрібно скоротити ії систему. Потрібно знаходити нові й ефективніші механізми використання вищої освіти на благо ...
1481151
  Похілько О. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Республіці Казахстан (1991–2019 РР.) / О. Похілько, Н. Сапарова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 341-353. – ISSN 2312-5993
1481152
  Михайличенко І. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 145-156. – ISSN 2312-5993
1481153
  Сергійчук О. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти України на сучасному етапі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 179-188. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517


  "В статті розкрито сучасний стан вищої педагогічної освіти України, основні проблеми і перспективи ії розвитку у контексті Болонського процесу."
1481154
  Пашинський В.Й. Тенденції розвитку військово-адміністративного права в системі адміністративного права України // Буковинські осінні адміністративні читання : зб. матеріалів міжнар. конф.: 26 листоп. 2021 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [редкол.: І.В. Ковбас (голова) та ін. ; уклад.: І.В. Ковбас, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 42-45. – ISBN 978-617-8034-26-9
1481155
  Радьо Т. Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 93-95
1481156
  Іванов С. Тенденції розвитку вітчизняного ринку банківських послуг / С. Іванов, С. Ганзюк // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2020. – № 1 (1). – С. 67-75. – ISSN 2709-2879
1481157
  Назаров Д.С. Тенденції розвитку внутрішнього ринку фармацевтичної продукції України та перспективи створення вітчизняних високотехнологічних фармацевтичних виробництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 170-180. – ISSN 2308-6912


  Фармацевтична галузь у розвинутих країнах належить до числа найбільш динамічних і рентабельних, але водночас виступає як особливий сегмент ринку, що регулюється державними органами влади, а також контролюється страховою медициною. Водночас ...
1481158
  Бабарицька В.К. Тенденції розвитку географії рекреації та туризму в зарубіжній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто історію та логіку розвитку географії рекреації та туризму в англо-американській географії. Визначено три хронологічні етапи та проаналізовано зміст, актуальні напрямки географічних досліджень рекреації та туризму на сучасному етапі в ...
1481159
  Олійник Я. Тенденції розвитку географічної науки // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 3-6. – ISSN 2413-7154
1481160
  Варуха Є.В. Тенденції розвитку геоекологічного стану Шацьких озер // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 22-24
1481161
  Косинська І.Е. Тенденції розвитку гідроакумулюючої галузі у світі // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 25-28 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1481162
  Зіміна А.І. Тенденції розвитку глобалізації міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 90-95


  В статті досліджено характерні особливості сучасного розвитку процесу глобалізації світової економіки з урахуванням впливу транснаціоналізації виробництва, трансформації фінансової сфери, прискорення оперативності інформаційних комунікацій, ...
1481163
  Романів О.Я. Тенденції розвитку готельного господарства Рівненської області / О.Я. Романів, Т.С. Трусова, Р.П. Бричка // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 314-319
1481164
  Ставська Ю.В. Тенденції розвитку готельного господарства України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/3. – С. 29-32. – ISSN 2409-1944
1481165
  Новосад Н.О. Тенденції розвитку готельної інфраструктури в"їзного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 49-53 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1481166
  Срібна Т.В. Тенденції розвитку демократичної трансформації політичних режимів України і Республіки Польщі у порівняльному аналізі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (16))
1481167
  Кормишкін Ю.А. Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7149-59-9
1481168
  Рівчаченко С.В. Тенденції розвитку державного соціального страхування в сучасних умовах (на прикладі Німеччини) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 65-67. – Бібліогр.: 4 назв.
1481169
  Сурмін Ю. Тенденції розвитку державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-14.
1481170
  Стрілець В. Тенденції розвитку дизайну меблів кінця XX - початку XXI століття / В. Стрілець, М. Лампека, В. Хижинський // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 123-129. – ISSN 2226-0285
1481171
  Васюк О. Тенденції розвитку дистанційного навчання у світі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 13-18. – ISSN 2308-4634


  "...У статті здійсненно аналіз досвіду організації дистанційного навчання на прикладі Відкритого університету Великобританії, Заочного університету міста Хаген (Німеччина) та інш.".
1481172
  Деркач Е. Тенденції розвитку договірного регулювання господарської діяльності у сфері транспорту: національний і глобальний виміри // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 : Доктрина договірного права (продовження). – С. 51-65. – ISSN 1026-9932
1481173
  Ткачук О.С. Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 90-107. – ISSN 2310-6166
1481174
  Максимів Л. Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-23. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1481175
  Лощихін О.М. Тенденції розвитку економічних функцій сучасної держави та шляхи вдосконалення механізму їх реалізації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 29-37. – ISSN 1563-3349
1481176
  Лозінська Л. Тенденції розвитку економічного потенціалу підприємств сільських територіальних громад / Л. Лозінська, К. Васьківська, Ю. Галімук // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 2313-3627
1481177
  Прудникова Т.І. Тенденції розвитку економічної лексики української мови на тлі соціальної динаміки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Прудникова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1481178
  Артемов В. Тенденції розвитку електронної комерції в Україні / В. Артемов, Е. Бахчеван, Т. Данько // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 13-36. – ISSN 2409-9260
1481179
  Щербина А.Г. Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 301-309 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1481180
  Педь І.В. Тенденції розвитку Європейського Союзу в податковій сфері в умовах інтеграції / І.В. Педь, О.Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 144-152.
1481181
  Шаров О. Тенденції розвитку європейського фондового ринку // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.38-43
1481182
  Варич М. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису (на прикладі публікацій сучасної преси туристичного спрямування в Україні) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 58-66


  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку подорожнього нарису в українських ЗМІ туристичного спрямування, зокрема, аналізуються причини, які спричинили зростання популярності нарису серед читачів, методи зацікавлення цим жанром, які використовують ...
1481183
  Субота І.О. Тенденції розвитку жіночої новелістики Катару кінця XX - початку XXI століть (на прикладі збірки Даляль Халіфи "Я - квітка білого жасмину") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 50-55. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1481184
  Тищенко О.В. Тенденції розвитку законодавства про пенсійний вік // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 67-73. – ISSN 1026-9932
1481185
  Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.98-103. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1481186
  Ільяшов О.А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого-шостого поколінь // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-48
1481187
  Вівчаренко О.А. Тенденції розвитку земельного права у контексті конституційної реформи в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 73-78. – ISBN 978-966-7957-18-6
1481188
  Смаль В.В. Тенденції розвитку знаннєємних секторів економіки: на прикладі країн Євросоюзу та організації економічного співробітництва і розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 203-212
1481189
  Головачова О.С. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 64-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1481190
  Зборовська Ю.Л. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК у контексті нарощування експортного потенціалу / Ю.Л. Зборовська, О.О. Школьний // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено стан зовнішньої торгівлі сировиною та продовольчими товарами України, зокрема частку Вінницької області у ній, а також резерви формування експортного потенціалу країни в цілому та регіону зокрема.
1481191
  Ткаченко В.В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
1481192
  Короленко Н.В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної кризи COVID-19 / Н.В. Короленко, Т.І. Ларіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 59-65. – ISSN 2306-6814
1481193
  Жлуховська Л. Тенденції розвитку і шляхи удосконалення орендних земельних відносин в сільському господарстві // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 102-108. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1481194
  Іващенко А.І. Тенденції розвитку інвестиційного клімату України / А.І. Іващенко, Д.Ф. Юсупова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
1481195
   Тенденції розвитку індустрії туризму в умовах цифрової економіки / Є.В. Козловський, О.Ю. Кузьмич, А.О. Шковира, Д.С. Фещук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 68-72. – ISSN 2306-6814
1481196
  Гриньова М. Тенденції розвитку інклюзивної освіти в США та Канаді / М. Гриньова, І. Калініченко // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 175-181. – ISSN 2308-4081
1481197
  Гетьман І. Тенденції розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти центральноукраїнського регіону ХХ - початку ХХ століття / І. Гетьман, М. Садовий // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 134-142. – ISBN 978-966-2466-54-6
1481198
  Удовиченко О.С. Тенденції розвитку інституту банкрутства в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.149-153. – ISBN 966-7784-65-7
1481199
  Бєліков Є.А. Тенденції розвитку інтернет-реклами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 347-348. – ISBN 978-617-7069-02-6
1481200
  Антохов А.А. Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 256-262. – ISSN 2309-1533
1481201
  Сазонець О.М. Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в країнах світу / О.М. Сазонець, О.І. Качан // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 10-14. – ISSN 2306-6814
1481202
  Струнін П.А. Тенденції розвитку інформаційної політики міжнародних організацій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 163-169. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1481203
  Годлевська В.Ю. Тенденції розвитку іспанської архітектури в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 32-36. – ISSN 2076-1554
1481204
  Шувар Л. Тенденції розвитку й організації навчання жінок у вищій школі України XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 178-183. – ISBN 978-617-640-146-9
1481205
  Сом-Сердюкова Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950-х - 1990-х років : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Сом-Сердюкова О.М.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 с.
1481206
  Костусєв О. Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринках послуг оптової та роздрібної торгівлі та проблема відносин економічної залежності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-39
1481207
  Бакалінська О. Тенденції розвитку конкурентної політики та конкурентного права України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 13-26. – ISSN 1026-9932
1481208
  Волковецька С.В. Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 129-135. – ISSN 2078-6670
1481209
  Юхименко П.І. Тенденції розвитку концепції людського капіталу і Україна: проблеми, перспективи // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 196-205. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1481210
  Кондрашихін А.Б. Тенденції розвитку корпоративних систем управління підприємствами акціонерної форми власності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-15
1481211
  П"ясецька-Устич Тенденції розвитку корупційних процесів в економіці України // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 3-6. – ISBN 978-9934-571-43-5
1481212
  Невмержицький Є.І. Тенденції розвитку кредитних бюро і напрями активізації їх діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-29
1481213
  Онисько С.М. Тенденції розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств банками / С.М. Онисько, Р.І. Содома // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 313-319 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1481214
  Шепітько М.В. Тенденції розвитку кримінального законодавства України (на прикладі злочинів проти правосуддя) // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 174-189. – ISSN 1993-0909
1481215
  Гаман С.М. Тенденції розвитку легкої промисловості України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1481216
  Красношапка В.В. Тенденції розвитку лізингу в Україні / В.В. Красношапка, Д.О. Конопчук // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 158-164. – ISSN 2310-5534
1481217
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1481218
  Козак М. Тенденції розвитку літературного процесу Закарпаття 40-х рр. ХХ ст. на сторінках "Літературної неділі" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 113-116.
1481219
  Іваницька Л.Л. Тенденції розвитку логістики за кордоном та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.241-247
1481220
  Шамутило Д.О. Тенденції розвитку М&А в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 139-141
1481221
  Шкурупська І.О. Тенденції розвитку маркетингових комунікацій під впливом промислової революції 4.0 // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 157-161. – ISSN 2313-4569
1481222
  Житарюк Іван Тенденції розвитку математичної освіти на Буковині: соціально-філософський аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 157-163. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснено соціально-філософський аналіз становлення і розвитку математичної освіти і науки на Буковині. Акцентовано увагу на реалізації загальнонаціонального інтересу щодо розбудови математичної освіти в краї.
1481223
  Брюховецька М.С. Тенденції розвитку медичного права в умовах адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союза // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 98-100. – ISBN 978-966-916-562-6
1481224
   Тенденції розвитку методології біологічного знання у 60-90 рр. // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 208-287
1481225
  Гресько О.В. Тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 23-26


  У статті розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоків. Показано основні медіастратегії щодо ефективного інформування населення в контексті глобалізації. Modern situation and tendencies of the development of ...
1481226
  Швед Михайло Богданович Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990-2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Швед М.Б.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1481227
  Тарлопов І.О. Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1481228
  Тарлопов Ігор Олегович Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1481229
  Воронцова Н. Тенденції розвитку міжнародної журналістики в сучасному соціокультурному контексті // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 111-120. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку міжнародних мас-медіа, детерміновані соціокультурною моделлю журналістики.
1481230
  Коу Сяохуа Тенденції розвитку міської газети в Китаї: з погляду загальних українських реалій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію китайської газети з приходу до влади комуністичної партії Китаю в 1949 році. Акцентовано увагу на розвитку міської газети в останні десятиліття після реформи та відкритості в Китаї. Аналізуються зміни й прогрес змі-стового характеру ...
1481231
  Тищук О.І. Тенденції розвитку молодіжної аудиторії у православному комунікативному просторі // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 13-16


  Аналізуються чинники вдосконалення комунікативної взаємодії православних ЗМІ і молодіжної аудиторії. Охарактеризовано основні продуктивні релігійно-виховні стратегії і технології, які використовують православні журнали. The article analysed the ...
1481232
  Волохова Л.Ф. Тенденції розвитку морського страхування в Україні / Л.Ф. Волохова, М.Р. Ковальов // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2076-4561
1481233
  Ігнатова Л.П. Тенденції розвитку музичної культури Волині наприкінці 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.01 / Лариса Петрівна Ігнатова; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1481234
  Виговська В.В. Тенденції розвитку накопичувального пенсійного забезпечення: міжнародний та вітчизняний вимір // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 114-120. – ISSN 2410-9576
1481235
  Тарнавський Р. Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті в другій половині XVII- на початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (355), травень - червень. – С. 76-85. – ISSN 0130-6936
1481236
  Вишновецька С.В. Тенденції розвитку науки трудового права в контексті розробки ії методології // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 50-54. – ISBN 978-617-7069-34-7
1481237
   Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – 301, [1] с. – Ст. частково рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-34-7
1481238
  Лукашина М. Тенденції розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності мегаполіса (на прикладі міста Києва) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1481239
  Коржановська Т. Тенденції розвитку наукового потенціалу України (за матеріалами бази даних "Літопис авторефератів дисертацій") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
1481240
  Баша І.М. Тенденції розвитку національних ВНЗ в освітньому просторі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 151-161


  Сучасне суспільство без наявності ефективного та розвинутого інституту освіти є неможливим, а становлення інформаційного суспільства формує соціальні запити та очікування щодо такого інституту. Тому оцінка сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку ...
1481241
  Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем : уроки для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 94-104. – ISSN 1993-6788
1481242
  Лобозинська С.М. Тенденції розвитку Національного банку України у контексті ринкової трансформації економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 54-59
1481243
  Дребот Н.П. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України / Н.П. Дребот, Я.А. Танчак, М.М. Миколишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 1. – С. 109-114. – ISSN 1994-7836
1481244
  Кулініч Т.В. Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / Т.В. Кулініч, І.Р. Жайворонок // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 72-76. – ISSN 2306-6806
1481245
  Давимука С.А. Тенденції розвитку нової регіональної політики ЄС / С.А. Давимука, В.С. Куйбіда, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 76-87. – ISSN 1562-0905


  "Розкрито сутність сучасної ролі регіонів у контексті регіональної політики та визначено концептуальні засади нової регіональної політики країн-членів Європейського Союзу (ЄС). Акцентовано увагу на зростаючій ролі в процесі управління регіональним ...
1481246
  Войтенко В. Тенденції розвитку оборонної промисловості провідних країн НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 14-16
1481247
  Ясенєв О. Тенденції розвитку образотворчого мистецтва в часи незалежності України // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 170-174. – ISSN 2226-0285
1481248
  Карпа М.І. Тенденції розвитку окремих складових публічної служби: досвіду у вітчизняній та зарубіжній практиці / М.І. Карпа, О.О. Акімов // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – С. 163-174. – ISSN 2786-6246
1481249
  Гуйтур М. Тенденції розвитку онлайн-сервісів самодіагностики захворювання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 83-90. – ISSN 1682-2366
1481250
  Галат Л.М. Тенденції розвитку органічного плодоовочевого ринку України у світовому контексті // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 22-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1481251
  Кравченко С.М. Тенденції розвитку освіти в країнах ЄС та Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 18-21. – ISBN 978-966-698-290-5
1481252
  П"ятакова Г. Тенденції розвитку освітніх зв"язків країн Вишеградської групи та України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 194-204. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
1481253
  Терепищий С.О. Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху індустріального суспільства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 139-150. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Робота зосереджена на індустріальному суспільстві як на специфічному фоні становлення ідеї "класичної освіти".
1481254
  Сурженко Н.В. Тенденції розвитку особистих господарств населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.285-287. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1481255
  Ярош Ярослав Тенденції розвитку партійної системи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 20-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Міжнародний досвід переконує: найефективнішою формою самоорганізації суспільства є об"єднання громадян, діяльність яких дозволяє розв"язувати різноманітні проблеми. На всіх етапах розвитку суспільства, особливо в кризові періоди, політичні партії ...
1481256
  Іванова Д. Тенденції розвитку патентного законодавства Республіки Бєларусь / Д. Іванова, Ю. Федорова // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 11. – С. 48-55. – ISSN 1608-6422
1481257
  Багрій М.А. Тенденції розвитку педагогічних ідей і просвітницька діяльність українських письменників Західної України (кінець XVIII ст. - 1939 р.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Багрій Марія Антонівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1481258
  Кириченко О.М. Тенденції розвитку педагогічних технологій у процесі впровадження освітніх реформ в Україні // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 7-10. – ISSN 2411-5983
1481259
  Губаренко М. Тенденції розвитку педагогічних училищ України кінця ХІХ - початку ХХ ст. / М. Губаренко, М. Садовий // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 142-146. – ISBN 978-966-2466-54-6
1481260
  Хриков Є.М. Тенденції розвитку педагогічної науки у світі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 26-34. – ISSN 2227-2747
1481261
  Харченко Т. Тенденції розвитку педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття. // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 15-21.
1481262
  Дігтяренко С.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 76-80. – ISSN 2306-6814
1481263
  Севрюков Д.Г. Тенденції розвитку північноєвропейської соціальної держави // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 187-191
1481264
  Шевців Л.Ю. Тенденції розвитку підприємництва в контексті становлення інформаційної економіки в Україні / Л.Ю. Шевців, Б.Б. Сенишин, Т.І. Сподарик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 55-61. – ISSN 2222-0712
1481265
  Олійник В. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів / В. Олійник, С. Синенко // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-20
1481266
  Олійник В.В. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С.56-66. – ISSN 2078-7782
1481267
  Сбруєва А.А. Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 240-260. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню тенденцій розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти. На основі структурно-логічного аналізу документів ЄС, присвячених проблемам якості вищої освіти, схарактеризовано тенденції ...
1481268
  Жовтянська В.В. Тенденції розвитку політичних ідеологій: соціально-психологічний аналіз // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 212-222. – ISSN 2411-1449
1481269
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1481270
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1481271
  Нікогосян О. Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9.
1481272
  Лук"яненко Ю. Тенденції розвитку політичної аналітичної статті в друкованих ЗМІ в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 19-22


  Дослідження присвячено проблемам розвитку сучасної української журналістики. Наводяться численні приклади з періодичної преси та наукових видань. The article concerns features of the modern journalism in the Ukraine. There are many examples from the ...
1481273
  Щербань В.А. Тенденції розвитку правового статусу профспілок як сторони соціально-партнерських угод // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 27-32
1481274
  Грицай Тенденції розвитку приватних університетів у Німеччині / Грицай, (Лоозе) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 256-261. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1481275
  Мотуз М. Тенденції розвитку приватної детективної діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 387
1481276
  Коломієць О. Тенденції розвитку програм міжнародної діяльності у системі вищої освіти України (1991-2004 рр.): законодавчий аспект // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 99-106. – ISSN 2307-4906
1481277
  Офутін О. Тенденції розвитку продуктів unik-linked в Європі в умовах фінансової кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-37 : табл. – ISSN 1810-7923
1481278
  Таранушич С. Тенденції розвитку прокурорської діяльності у галузі охорони навколишньго природного середовища // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-25.
1481279
  Герасимчук М. Тенденції розвитку промисловості України на сучасному етапі // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С24-29. – ISSN 0131-775Х
1481280
  Власова Н.О. Тенденції розвитку процесів концентрації в торгівельній галузі України / Н.О. Власова, О.С. Ковінько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 96-105
1481281
  Коваленко Д. Тенденції розвитку процесів реструктуризації в легкій промисловості України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 41-45. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1481282
  Смирнов С.О. Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів / С.О. Смирнов, О.І. Бобирь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Наводиться порівняльна характеристика окремих рис систем соціального забезпечення України і деяких іноземних держав; визначено переваги і недоліки в регулюванні вітчизняної системи соціального забезпечення 90-х років і проаналізовано особливості ...
1481283
  Рудомііно-Дусятська Тенденції розвитку психологічного знання за умов формування нового екологічного світогляду // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 78-83
1481284
  Царук Н.Г. Тенденції розвитку регіонального ринку овочевої продукції в Чернігівський області // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 40-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1481285
  Гладштейн А.Л. Тенденції розвитку регулювання конкуренції у регіональних торговельних угодах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гладштейн Анна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1481286
  Горова К.О. Тенденції розвитку рекламного ринку України / К.О. Горова, О.В. Кіпоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – C. 10-14. – ISSN 2226-8820
1481287
  Шамара І.М. Тенденції розвитку ресторанного господарства України в умовах глобалізації / І.М. Шамара, М.А. Семенов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 204-210. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1481288
  Кучечук Л. Тенденції розвитку ресторанного господарства України під час війни // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 37-39. – ISBN 978-617-674-060-5
1481289
  Жаворонок А.В. Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 184-190. – ISSN 2222-0712
1481290
  Заславська О.І. Тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 26-30. – ISSN 2409-1944
1481291
  Гулик Т. Тенденції розвитку ринку банківських послуг з кредитування корпоративних клієнтів в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-25. – ISSN 1605-2005
1481292
  Якименко Ю. Тенденції розвитку ринку інформаційних технологій в умовах трансформаії світового господарства / Ю. Якименко, Т. Гринюк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 177-179. – ISBN 978-617-7069-38-5
1481293
  Маслюківська А. Тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні у контексті маркетингового підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-78. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено ринок молочної продукції в Україні з точки зору маркетингу. Здійснено аналіз структури і динаміки ринку, його основних гравців, рівня конкуренції між ними. Визначено цільові сегменти споживачів та виділено основні з них, на які ...
1481294
  Корнілова І.М. Тенденції розвитку ринку науково-технічних послуг в Україні / І.М. Корнілова, Л.А. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 86-90.
1481295
  Ахновська І.О. Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні // Економіка і організація управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця, 2017. – Вип. № 2 (26). – C. 39-49. – ISSN 2307-2318


  У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулювання ринку освітніх послуг. Проаналізовано основні тенденції на ринку освіти України, визначено основні проблеми. Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, ...
1481296
  Афанасьєва К.О. Тенденції розвитку ринку планшетних версій періодичних видань в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 207-211


  Стаття присвячена розгляду сучасних тенденцій у розробці планшетних версій періодичних видань та їх відображенню на українському ринку планшетної періодики. Виділені критерії за якими визначається зручність читання медіаконтенту з планшету. ...
1481297
  Фаренюк Н.В. Тенденції розвитку ринку праці у Великій Британії кризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 126-127
1481298
  Шульга Н.М. Тенденції розвитку ринку та регулювання якості робочої сили : Наукове видання / Н.М. Шульга. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 148с. – ISBN 966-676-184-X
1481299
  Дідківська Л.І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 119-125
1481300
  Мельник К.Ю. Тенденції розвитку світових ринків цінних паперів та розвиток вітчизняного ринку цінних паперів у їх контексті // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 315-324
1481301
  Бабак М.П. Тенденції розвитку світового політичного медійного контенту (на прикладі президентських виборів 2012 р. в США) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 234-238


  У статті розглядаються новинки ринку політичних комунікацій, що з’явилися протягом останнього року. Зокрема, визначено напрями розвитку політичних комунікацій в інтернеті, а також перспективи подальшого розвитку медіакомунікацій в Україні. In article ...
1481302
  Кравченко Д. Тенденції розвитку світового ринку "хмарних" технологій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 38-41
1481303
  Дехтяр Н.А. Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 43-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1481304
  Когут О.І. Тенденції розвитку світового ринку нафти в період після кризи 2008 року // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1481305
  Шапран О.С. Тенденції розвитку світового ринку нафтопродуктів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 341-347. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка.
1481306
  Олексин Т.Я. Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 94-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1481307
  Зінчук Т.О. Тенденції розвитку світового сільського господарства та їх вплив на євроінтеграційні процеси України у контексті Угоди про ЗВТ // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [34-35]
1481308
  Каламан О.Б. Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах / О.Б. Каламан, А.С. Молчановська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1481309
  Бабій О.М. Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах / О.М. Бабій, К.С. Тимченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 128-136. – ISSN 2313-4569


  "У статті на основі критичного огляду та аналізу літературних джерел досліджено тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах збільшення його споживання і зростання конкуренції зі сторони нових винних країн. ...
1481310
  Приступенко Т.О. Тенденції розвитку свободи преси в Україні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 31-42. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1481311
  Возняк А.Б. Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 234-237
1481312
  Прохорова В.В. Тенденції розвитку системи вищої освіти та підходи до управління якістю освітніх послуг / В.В. Прохорова, Л.Ф. Чумак // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 37-42
1481313
  Цурік О. Тенденції розвитку системи корпоративного управління // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 1728-9343
1481314
  Коваль О.О. Тенденції розвитку системи макроекономічного рахівництва в сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 84-87. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1481315
  Оніщук М.В. Тенденції розвитку системи національної референдної демократії // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 8-12. – ISBN 978-966-301-169-1
1481316
  Брацук А.М. Тенденції розвитку соціального діалогу в сфері захисту та охорони праці України // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 13-16. – ISBN 978-617-7625-72-7
1481317
  Яценко А.М. Тенденції розвитку соціального управління як соціального інституту в умовах трансформуючого суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто сутність, функції, механізм соціального управління в сучасних умовах трансформації суспільства.
1481318
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.17-23
1481319
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 3. – С. 17-23.
1481320
  Ступак О. Тенденції розвитку спільних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 41)


  Статтю присвячено проблемам залучення інвестицій до економіки України через механізм спільного підприємництва. Розглянуто тенденції, які характеризують розвиток спільних підприємств в Україні, а також недоліки в цьому процесі.
1481321
  Букало А.М. Тенденції розвитку страхових компаній у корпоративному секторі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 30-37
1481322
  Ігнатюк А.І. Тенденції розвитку страхових ринків після світової фінансової кризи / А.І. Ігнатюк, А.С. Шолойко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 7-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1481323
  Волкова В.В. Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 17-24. – ISSN 2218-1199
1481324
  Огар В. Тенденції розвитку сучасних палеонтології і стратиграфії (знакові міжнародні події 2019 року) // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 8-13. – ISSN 0131-2634


  Наведено інформацію щодо важливих міжнародних форумів з палеонтології і стратиграфії, які відбулися протягом 2019 р. Коротко описано їх історія. Детальніше висвітлено тематику XIX Міжнародного конгресу з карбону і пермі (Кельн, Німеччина) та XIII ...
1481325
  Сафронова О.О. Тенденції розвитку сучасного дерев"яного домобудівництва / О.О. Сафронова, І.В. Антоненко, Н.С. Гусєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 379-390 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-3455
1481326
  Квач Я. Тенденції розвитку сучасного кейнсіанства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 81-92. – ISSN 2409-9260
1481327
  Баулін Ю.В. Тенденції розвитку сучасного кримінального права України // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 3-23.
1481328
  Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.139-143
1481329
  Карпіловська Євгенія Анатоліївна Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540
1481330
  Соловйов О. Тенденції розвитку сучасного українського мистецтва (2010-ті) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 47-51. – ISSN 0130-1799


  Із 2000 р. почався відлік тих процесів, які ще й сьогодні прийнято визначати саме як сучасні. Це справедливо й щодо розвитку українського мистецтва найновішого часу, огляду якого буде присвячена наша публікація, поділена на дві частини: «нульові» і ...
1481331
  Тормахова В.М. Тенденції розвитку сучасної естрадної музики України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 133-135
1481332
  Бабірецька Н. Тенденції розвитку сучасної системи джерел права України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 3-5
1481333
  Антоненко О.В. Тенденції розвитку сучасної теорії словотвору в слов"янських мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 101-108. – ISSN 2075-437X


  В статье представлен краткий обзор новых подходов в теории словообразования в работах чешских лингвистов во втор. пол. XX-начале XXI ст.
1481334
  Миронов О.А. Тенденції розвитку сфери послуг та її впливу на соціально-економічні процеси // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 89-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1481335
  Зарвовський В. Тенденції розвитку та головні причини конфліктності в соціально-трудовій сфері на вугільних підприємствах за роки незалежності України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1481336
  Абаїмов А.В. Тенденції розвитку та конкурентоспроможність вітчизняних ЗМК в умовах світової економічної кризи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 59-62


  У статті описуються фактичні чинники конкурентоспроможності засобів масової комунікації, а також тенденції розвитку вітчизняних ЗМК в умовах світової економічної кризи. Описується конкурентоспроможність ЗМІ як цілісного господарчого елементу, шляхи її ...
1481337
  Ляшко І.І. Тенденції розвитку та механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації / І.І. Ляшко, О.М. Єременко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 47-54. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1481338
  Хільчевська І.Г. Тенденції розвитку та напрями інтенсифікації українсько-німецьких зовнішньоекономічних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-62. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Визначено і обгрунтовано основні напрями вдосконалення територіальної і галузевої структури зовнішньоекономічних зв"язків (торговельних та інвестиційних) між Україною та Німеччиною.
1481339
  Пинда Юрій Володимирович Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі Львівської області // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено динаміку основних показників діяльності підприємств будівельного комплексу Львівської області та відображено їх взаємозв"язки. Встановлено тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельній сфері регіону.
1481340
  Гудзь О.Ю. Тенденції розвитку та сучасні проблеми парламентаризму (теоретичний аспект) / О.Ю. Гудзь, Н.Є. Толкачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Дається визначення понять "парламент" і "парламентаризм". Осмислюється проблема професіоналізму депутатів Верховної Ради. Розглядається актуальне питання щодо типу виборчої системи в державі. Аналізуються позитиви і негативи створення двопалатного ...
1481341
  Шляга О. Тенденції розвитку та сфери застосування економічного аналізу в сучасних умовах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 344-346. – ISSN 1993-0259
1481342
  Мазуренко О.В. Тенденції розвитку тваринництва України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 16-20. – ISSN 2221-1055
1481343
  Романсовська Т.І. Тенденції розвитку технічної термінології харчової промисловості / Т.І. Романсовська, Л.О. Левчук // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 435-438


  Розглянуто технічну термінологію, закріплену державними стандартами України й обов"язкову до використання у технічній і науковій літературі. Виявлено калькування окремих термінів з російської мови і невідповідність їхньої суті позначуваним предметам та ...
1481344
  Андрощук Г. Тенденції розвитку технології штучного інтелекту: економіко-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 84-101. – ISSN 2308-0361
1481345
  Капелюшна Т.В. Тенденції розвитку технологічної освіти в середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Капелюшна Тетяна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1481346
  Богданов Г. Тенденції розвитку типологій користувачів інтернету в Німеччині на початку ХХІ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1481347
  Корольков Іван Тенденції розвитку торгівлі в трансформаційній економіці України / Корольков Іван, Шимко Ольга // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Т. 3, № 2. – С. 173-184. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1684-906Х
1481348
  Козак Л.С. Тенденції розвитку торговельно-економічних зв"язків України з країнами світу / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 95-104. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1481349
  Фреяк А.В. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 327-333


  На прикладі Чернівецької області в складі єврорегіону "Верхній Прут". В статті визначено можливості транскордонного співробітництва Чернівецької області, в тому числі в рамках єврорегіональної співпраці. Автор описує основні проблеми, що виникають в ...
1481350
  Матвієнко Н.М. Тенденції розвитку туризму Туреччини / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 324-329
1481351
  Матвієнко Н. Тенденції розвитку туризму Туреччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-56. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку туризму Туреччини. Виявлені особливості розвитку однієї з головних передумов розвитку туризму – туристичної інфраструктури, зокрема розглянуто сферу розміщення, сферу харчування та транспортне забезпечення туризму. ...
1481352
  Самохвал О.О. Тенденції розвитку туристичної освіти у вищих навчальних закладах німецькомовних країн Західної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Самохвал Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 44 назви
1481353
  Дерманець М. Тенденції розвитку українського модернізму. Пошууки неолюдини // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (21), травень. – С. 3-6
1481354
  Примуш М.В. Тенденції розвитку українського парламентаризму в умовах системної військово-політичної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 343-350
1481355
  Русин Г.А. Тенденції розвитку української етнопедагогіки на західноукраїнських землях (1772-1939 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Русин Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1481356
  Качак Т.Б. Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку XXI ст. : монографія / Тетяна Качак. – Київ : Академвидав, 2018. – 317, [3] с. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 280-317. – (Monograf). – ISBN 978-617-572-106-3
1481357
  Шевченко Л. Тенденції розвитку української термінології в контексті проблеми мовного планування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.11-17. – ISBN 966-7773-28-0
1481358
  Гребеник Н. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним ринком за перід 1991 - 1999 рр. : аналізують фахівці Національного Банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 22-28 : Табл.
1481359
  Рибальченко Д.О. Тенденції розвитку управління загальноосвітніми навчальними закладами в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 181-184. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1481360
  Марцишевська Ю.Л. Тенденції розвитку фермерства у країнах з розвинутою економікою // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 343-347
1481361
  Дерека Т. Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ століття // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 28-33. – ISSN 2226-3012


  Визначено та охарактеризовано тенденції розвитку сучасної фізкультурної освіти в Україні. Досліджено особливості формування ступеневої системи підготовки фахівців фізичного виховання. Визначено можливості удосконалення освітніх програм професійної ...
1481362
  Нестеров Д.Ю. Тенденції розвитку фінансових механізмів у сфері пенсійного страхування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 37-41
1481363
  Вовк М. Тенденції розвитку фольклористики в науково-освітньому просторі університетів України і зарубіжжя // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 113-118. – ISSN 2308-4081
1481364
  Квасова О.П. Тенденції розвитку фондового ринку та особливості діяльності фінансових посередників на ньому // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 19-23.
1481365
  Неклеса А.І. Тенденції розвитку хлібопекарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1481366
  Станіславська К.І. Тенденції розвитку художнього графіті у Європі XX–XXI століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 182-190


  Bзображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и др. поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все: от простых написанных слов до ...
1481367
  Притика Ю.Д. Тенденції розвитку цивільного процесуального права України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 45-47
1481368
  Безпалий Р.В. Тенденції розвитку цифрових фінансових технологій: глобальний вимір та українська практика // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 42-47. – ISSN 2306-6814
1481369
  Мартиненко С.В. Тенденції розвитку цифрового друку в Україні на прикладі етикетки // Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : 18-22 трав. 2021 р., м. Харків, Україна : [у 2 т.] / "Поліграфічні, мультимедійні та wеb-технології" (РМW-2021), міжнар. наук.-техн. конф. – Харків : Мадрид, 2021. – Т. 1 : / [редкол.: В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, О.В. Вовк]. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7988-57-0
1481370
  Каліна І.І. Тенденції розвитку цифрового маркетингу // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 92-100. – ISSN 2520-6834
1481371
  Кирда Алла Григорівна Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Кирда А.Г.; Київ. нац. лінгв. ун-тет. – Київ, 2005. – 232л. + Додатки: л. 216 - 232. – Бібліогр.: л. 192 - 216
1481372
  Кирда Алла Григорівна Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Кирда А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 26с. – Бібліогр.: 5 назв
1481373
  Шинкарук Л. Тенденції розвитку чистих заощаджень та їх взаємозалежність із споживанням основного капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 131-140. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1481374
  Росуль Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття : Дис... канд . пед.наук: 13.00.01 / Росуль Василь Васильович; КУ. – Київ, 1997. – 195л. – Бібліогр.:л.165-195
1481375
  Росул Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття (XIX-XX ст.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Росул Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1481376
  Гайна Г.А. Тенденції розвитку штучного інтелекту в Україні // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (3/4). – С. 20-26. – ISSN 2707-1758
1481377
  Довженко Т.О. Тенденції розробки проблеми підготовки майбутніх учителів до педагогічної просвіти батьків в історії професійної освіти України 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 66-70. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
1481378
  Новикова К. Тенденції розробки проблеми розвитку обдарованих студентів у вищих навчальних закладах США // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 146-150. – ISSN 2077-1827
1481379
  Степанов О.М. Тенденції світових торгових перевезень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.91-101. – ISSN 1605-7988
1481380
  Яворська В.О. Тенденції світового біржового ринку / В.О. Яворська, Ю.А. Кикла // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 278-281. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1481381
  Пестушко Валерий Тенденції світового видобутку нафти : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33
1481382
  Мішина Н. Тенденції систематизації муніципального права України / Н. Мішина, К. Головко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 97-109. – ISSN 1026-9932
1481383
  Лесик Г.В. Тенденції слціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця XX - початку XXI ст. // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 1/2. – С. 171-176. – ISSN 2078-9912


  У статті окреслено тенденції розвитку соціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця ХХ - початку ХХІ ст. Виокремлено закономірності даного процесу; наголошено на комплексному узагальненні історико-педагогічного досвіду з ...
1481384
  Рябоконь В.П. Тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 7-19
1481385
  Ковтуненко Е.С. Тенденції соціальної диференціації в процесі консолідації демократичної системи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 202-206. – ISBN 978-966-171-387-0
1481386
  Попович В.В. Тенденції соціальної диференціації суспільства у сучасний період // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1481387
  Козак І.В. Тенденції становлення виховних систем в інноваційних школах України (друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Козак Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
1481388
  Крупко М.П. Тенденції становлення внутрішнього аудиту в державному секторі України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 90-93. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1481389
  Федулова Л. Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 23-35 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1481390
  Артамонова І.М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні / І.М. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-508-298-1
1481391
  Лола В. Тенденції становлення та розвитку професійно-технічної освіти в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 143-147. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1481392
  Сіденко В.Р. Тенденції становлення та розвитку системи глобального управління економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 41-46
1481393
  Бакович О. Тенденції стилю рококо в західноєвропейському сакральному образотворчому мистецтві XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 341-349. – ISBN 966-7379-70-1
1481394
  Павлов С.В. Тенденції структурних зрушень у хімічній промисловості західноєвропейського макрорегіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-42. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структурні зрушення в західноєвропейській хімічній промисловості та зовнішній торгівлі хімікатами країн Західної Європи.
1481395
  Войцеховський М. Тенденції судової практики кріз призму рішень Верховного Суду // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 14-15
1481396
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 233л. + Додатки: л.202-233. – Бібліогр.: л.186-201
1481397
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1481398
  Чирков О.А. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 59-65. – ISSN 2415-3567
1481399
  Грабовська О.С. Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва Львова в аспекті академічного камерно-ансамблевого музикування : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Грабовська О.С.;Львівська націон. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1481400
  Шведа Н. Тенденції сучасного розвитку машинобудування України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 55-63. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1481401
  Павлюк Т.С. Тенденції сучасної бальної хореографії в США // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 223-232. – ISSN 2226-2180


  "Проведено багатоаспектний аналіз тенденцій розвитку сучасної бальної хореографії в США; досліджено діяльність провідних американських танцювальних асоціацій, у контексті розвитку конкурсного спортивного бального танцю на сучасному етапі; розглянуто ...
1481402
  Ревак Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу / Ревак, і., С. Кавун // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 6 (232). – С. 68-76. – ISSN 2310-2624
1481403
  Токарук Л. Тенденції та закономірності управління загальноосвітніми інтернатними закладами // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.101-105. – Бібліогр.: 8 пунктів
1481404
  Мержа С.І. Тенденції та напрямки активізації прямого іноземного інвестування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 92-97. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1481405
  Боть Л.П. Тенденції та напрямки вивчення дитячого мовлення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 191-200
1481406
  Безлюбченко О.С. Тенденції та напрямки підвищення якості об"ємно-планувальної та містобудівної організації житлового середовища / О.С. Безлюбченко, Т.М. Апатенко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 15-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-815X
1481407
  Даниленко А. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні / А. Даниленко, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-39. – Бібліогр.: 9 пунктів
1481408
  Третяк А.М. Тенденції та наслідки земельної реформи в Україні у контексті якості життя і безпеки населення / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-21. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2306-1677
1481409
  Пруський С. Тенденції та наслідки участі іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 126-130. – ISSN 1993-0259
1481410
  Козубцов І.М. Тенденції та невідкладні заходи модернізації третього рівня вищої освіти в Україні - інституту аспірантури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 139-143. – ISSN 2077-1800
1481411
  Тарнавська М. Тенденції та особливості дослідження судової практики в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 104-110. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1481412
  Жукова В.О. Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 10-20. – (Економічні науки ; вип. 26)


  У статті охарактеризовані напрями реформування системи вищої освіти України відповідно до цілей Болонської декларації. Проаналізовані показники діяльності ВНЗ України та фінансування вищої освіти. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності та ...
1481413
  Садрідінов Р.Ш. Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 58-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1481414
  Смаль І.В. Тенденції та особливості розвитку міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 8-13
1481415
  Бутівщенко С. Тенденції та особливості розвитку системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1941рр.) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-43
1481416
  Созанський Л.Й. Тенденції та особливості функціонування машинобудування України / Л.Й. Созанський, Л.П. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 55-62. – ISSN 2306-6814
1481417
  Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л. 174-197
1481418
  Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1481419
  Запотоцький С. Тенденції та перспективи житлового будівництва в Україні / С. Запотоцький, В. Запотоцька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Розвиток вітчизняного ринку житла оцінено за економічними та управлінськими критеріями. Перші передбачали аналіз соціально-економічних чинників, які формують попит, ...
1481420
  Шигаєва Т. Тенденції та перспективи зростання промислового виробництва в Україні / Т. Шигаєва, М. Голованенко // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 29-34
1481421
  Голов С. Тенденції та перспективи регулювання бухгалтерського обліку / Сергій Голов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 2-15
1481422
  Мазуренко В.П. Тенденції та перспективи розвитку банкострахування в Україні / В.П. Мазуренко, В.В. Тринчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 220-226. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1481423
  Ковальчук Н.В. Тенденції та перспективи розвитку документаційного забезпечення управління бібліотекою : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 ; 27 / Ковальчук Наталія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
1481424
  Щепкіна С.П. Тенденції та перспективи розвитку ігрового бізнесу в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 66-68
1481425
  Прибега І.Є. Тенденції та перспективи розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто окремі питання розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні. Проаналізовано Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та дано його критичну оцінку. Обґрунтовано деякі підходи щодо організації ...
1481426
  Тюхляєва М.Ю. Тенденції та перспективи розвитку контролінгу в банках України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 350-354. – ISBN 966-8958-05-5
1481427
  Гончарова О.М. Тенденції та перспективи розвитку металургійних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 350-355


  Досліджено основні тенденції розвитку металургійних підприємств, зокрема !щодо використання виробничих потужностей та особливості їх інвестиційної політики. Визначено перспективи металургійного виробництва та пріоритетні заходи по їх досягненню. The ...
1481428
  Примачук Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку новітніх медіа на спортивну тематику // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 485-487
1481429
  Жукова Н.К. Тенденції та перспективи розвитку оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 22-26
1481430
  Кізима Т. Тенденції та перспективи розвитку основних форм заощаджень домогосподарств в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 60-72. – ISSN 1818-5754
1481431
  Мартиненко Л. Тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-85. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан та динаміку розвитку страхового ринку України, досліджені перспективні напрямки розвитку українського страхового бізнесу у світовий ринок страхування, висвітлені основні проблеми та можливості. The state and dynamics of development ...
1481432
  Горбаль Н.І. Тенденції та перспективи розвитку українського експорту / Н.І. Горбаль, В.В. Гресько, В Р. Гудима // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 73-78
1481433
  Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326
1481434
  Крупка М. Тенденції та перспективи формування і виконання місцевих бюджетів в Україні / М. Крупка, В. Дорога // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 578-584. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1481435
  Гетьманцева Н.Д. Тенденції та пріоритети реформування трудового законодавства України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 65-69. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
1481436
  Власов В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-80 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1481437
  Кулішов В. Тенденції та проблеми інноваційної економіки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 3), вересень. – С. 333- 342. – ISSN 1684-906Х
1481438
  Буржинський В. Тенденції та проблеми реформування органів внутрішніх справ (на матеріалах практики) / В. Буржинський, Ф. Кіріленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 102-104. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено аналіз статистичних показників діяльності поліції в окремих містах України за результатами роботи з реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за період з вересня 2015 р. по ...
1481439
  Харкянен Л.В. Тенденції та проблеми ринку праці за умов глобалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 141-144. – ISBN 966-614-021-7
1481440
  Крахіна В.А. Тенденції та проблеми розвитку інвестиційних комплексів у регіонах України // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 28-32. – ISSN 1683-1942
1481441
  Беновська Л.Я. Тенденції та проблеми розвитку професійно-технічної освіти в умовах реформи децентралізації / Л.Я. Беновська, О.В. Паска // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (147). – C. 10-15. – ISSN 2071-4653
1481442
  Крупка М. Тенденції та проблеми формування ринку кредитних послуг в Україні : фінансовий ринок / М. Крупка, О. Скаско // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1481443
  Янчевський М. Тенденції та прогнози розвитку страхового ринку Польщі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-39. – ISSN 1810-7923
1481444
  Варналій З.С. Тенденції та стратегічні пріоритети розвитку промисловового виробництва України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 13-18
1481445
  Чередніченко Н.Ю. Тенденції та суперечності в професійній діяльності вчителя профільної школи країн Європи. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 296-302. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1481446
  Скворцова С.Я. Тенденції та фактори зміни півня державних видатків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 126-130. – Бібліогр: на 13 пунктів
1481447
  Чайковський Я. Тенденції та шляхи розвитку системи банківського кредитування // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 72-83. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1481448
  Ходжаян А.О. Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 8-13
1481449
  Колосова В.П. Тенденції трансформації Бреттон-Вудських організацій у глобальному просторі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 72-85. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1481450
  Сбруєва А.А. Тенденції трансформації місії Університету: порівняльно-педагогічний аналіз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 448-461. – ISSN 2312-5993


  Подано характеристику тенденцій трансформації місії університету під впливом таких чинників, як глобалізація, інтернаціоналізація, розвиток економіки знань та інформаційно-комунікаційних технологій. Для реалізації поставленої мети було здійснено ...
1481451
  Лендєл М.А. Тенденції трудової міграції до країн СНД / М.А. Лендєл, Є.А. Ерфан, Є. Ковач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 152-157. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1481452
  Гулима Ю. Тенденції у розвитку науки міжнародного права, нові підходи до вивчення міжнародного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 174-177


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку науки міжнародного права, теорії та концепції міжнародного права, які з"явилися в останні роки, та розиток вже існуючих концепцій.
1481453
  Пясецька С.І. Тенденції у розповсюджені відкладень паморозі категорії НЯ (небезпечна) на території України протягом останнього тридцятиріччя 1991-2020 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 55-67. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена дослідженню просторово-часового розповсюдження відкладень паморозі категорії НЯ (небезпечна) по території України у продовж останніх 30-и років, які характеризують сучасний стан та динаміку кліматичної системи в Україні та її окремих ...
1481454
  Сиротіна О.О. Тенденції у сфері підготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищої школи в США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 247-255. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1481455
  Шумейко В. Тенденції у формуванні маркетингової товарної політики олійно-жирових підприємств // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-39. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
1481456
  Андрусів У.Б. Тенденції удосконалення законодавства України у сфері охорони суміжних прав організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 230-235.
1481457
  Афанасьєва В. Тенденції українського дольника 1980-1990-х рр. // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 245-279. – ISBN 978-966-489-191-9
1481458
  Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-15
1481459
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 41-49
1481460
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-80 : рис. – Бібліогр.:
1481461
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження стану конкурентного середовища для українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-68
1481462
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Інноваційна діяльність підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-75
1481463
  Коваленко М.Г. Тенденції фактичного забезпечення зеленими насадженнями мешканців міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 327-331 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1481464
  Булкін І.О. Тенденції фінансового забезпечення наукових досліджень і розробок в Україні // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 131-154.
1481465
  Холявко Н.І. Тенденції фінансування та комерціалізації в системі вищої освіти Ірландії / Н.І. Холявко, В.О. Курочка // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 22-27. – ISSN 2222-0712
1481466
  Охріменко А.Г. Тенденції формування в"їзного туристичного потоку до України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 38-42. – ISSN 1728-6220
1481467
  Корж-Усенко Тенденції формування викладацьких кадрів у вищій школі України (1917-1920 рр.) // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 244-247. – ISBN 978-966-698-191-5


  Київський державний український університет створювався у 1918 р. на базі Народного університету, то у його складі налічувалося понад 60 викладачів, серед яких представники науково-педагогічної еліти України - А. Кримський, М. Василенко, Б. ...
1481468
  Жовновач Р.І. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / Р.І. Жовновач, А.М. Науменко // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 119-132
1481469
  Тулай О. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / О. Тулай, М. Тріпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 91-100. – ISSN 1818-5754
1481470
  Науменко А. Тенденції формування доходної частини місцевих бюджетів у контексті економічного розвитку держави та регіонів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 123-126. – ISSN 1993-0259
1481471
  Лобунько Ю.В. Тенденції формування екологічної мережі України як базової просторової основи організації природоохоронного землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 88-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1481472
  Шабашова Л.Ю. Тенденції формування етнічної структури населення Закарпатської області: етномовний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-53 : табл., кар. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
1481473
  Лазебник Л. Тенденції формування зовнішнього корпоративного боргу України: загрози і виклики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 33-42. – ISSN 1605-2005
1481474
  Руденко Б.Б. Тенденції формування методологічних засад юридичного знання у новий час: Д. Локк і Ш.-Л. Монтеск"є // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 198-203
1481475
  Гуменюк К. Тенденції формування національного ринку чорних металів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.48-51
1481476
  Мулякова-Бочі Тенденції формування платіжного балансу в умовах кризових явищ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 255-261 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1481477
  Фронощук М.В. Тенденції формування репертуару сучасних видавництв релігійної літератури в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 203-207


  У статті аналізується репертуар сучасних видавництв релігійної літератури в Україні, здійснюється класифікація видань,визначаються основні тенденції розвитку . In the frticlethe repertory of modern Ukrainian publisher religious literature is ...
1481478
  Копистинська І.М. Тенденції формування сучасного українського книжкового ринку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 121-127
1481479
  Цибуляк А.Г. Тенденції формування сучасної військово-політичної ситуації в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 66-76
1481480
  Саєнко С. Тенденції формування та реалізації державноїправової політики проти адміністративній деліктності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-51.
1481481
  Левчук О.В. Тенденції функціонування газетної періодики Києва на тлі революційного піднесення 1905-1907 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 34-38. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
1481482
  Ходжаян А. Тенденції функціонування неформального сектору економіки України / А. Ходжаян, Б. Ганжа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Визначено тенденції функціонування неформального сектору економіки на основі запропонованого методичного підходу шляхом поєднання методу неформальної зайнятості (за матеріалами Державної служби статистики України) та методу доходів, отриманих у ...
1481483
  Журба І.Є. Тенденції функціонування регіонального ринку праці в умовах транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 93-97.
1481484
  Біланюк О.П. Тенденції функціонування та розвитку туристичних ринків України та Польщі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 64-70. – ISSN 2071-4653
1481485
  Божок А. Тенденції цифрового маркетингу: інструменти залучення споживачів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 27-32. – ISSN 2411-5215
1481486
  Дічек Н.П. Тенденції шкільної освітньої політики в Україні у перше десятиріччя незалежності // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 72-86. – ISSN 2304-0629
1481487
  Макаренко А. Тенденції щодо запровадження нових запобіжних заходів у кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 384-385
1481488
  Романова А.С. Тенденції, вияви, виклики та загрози сучасного тероризму / А.С. Романова, А.В. Казьмерчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 100-101
1481489
  Павко А.І. Тенденції, детермінанти та особливості формування партійно-політичного простору України (2010-2013 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 116-120. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого, конструктивно-критичного використання новітніх політологічних та періодичних видань здійснено комплексний, системний аналіз детермінантних чинників, які суттєво впливали на процес формування партійно-політичного простору ...
1481490
  Нев"ярович Наталія Тенденції, знахідки, проблеми / Нев"ярович Наталія, Фурсова Людмила, Лисак Людмила // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-6


  Відійшов у минуле Всеукраїнський конкурс "Учитель року-2008" у номінації "Зарубіжна література". Вщухли дискусії, уляглися пристрасті та емоції. Настав час аналітичного осмислення його підсумків. Якими ж набутками збагатив конкурс методику викладання ...
1481491
  Гулич О.І. Тенденції, особливості й резерви розвитку сектору туристичних послуг регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 109-119. – ISSN 1562-0905
1481492
  Власова К.М. Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м"ясопереробній галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 134-138. – ISSN 2306-6806
1481493
  Кушнірчук-Ставнича Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 208-213. – ISSN 1562-0905
1481494
  Олійник Т. Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України : Питання розвитьку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0131-775Х
1481495
  Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-15
1481496
  Піпченко Н. Тенденціїї та перспективи забезпечення світової інформаційної присутності України засобами соціальних медіа // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 25-35


  Досліджено тенденції використання соціальних медіа для здійснення ефективної зовнішньополітичної комунікації провідними політичними акторами світу та України, атакож проаналізовано офіційні акуанти Президента України, Кабінет Міністров України, ...
1481497
  Бабушко С. Тенденціїна європейському туристичному ринку, зумовлені війною в Україні / С. Бабушко, С. Попович // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 23-26. – ISBN 978-617-674-060-5
1481498
  Ромащенко О. Тенденціїформування коефіцієнта "ділової активності" страховиків // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-23 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-7923
1481499
  Вернигора О. Тенденція e-docs: як не залишитися поза грою? / О. Вернигора, К. Гончарова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 24-25


  Конкурентоздатність - одна з основних умов успішного розвитку бізнесу, що диктує необхідність впровадження передових технологій.
1481500
  Грищук В.К. Тенденція гуманізації радянського кримінального законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються основні, на думку автора, теоретичні підходи до проблеми гуманізації радянського кримінального законодавства у зв"язку з наступною його черговою кодифікацією.
1481501
  Дем"яненко Н. Тенденція диверсифікації мети і профілів магістратури в розвитку світової вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 44-52. – ISSN 2075-1478
1481502
  Чернишова Ю. Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах сучасних італійських релігійних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено причини архаїзації стилю українських перекладів сучасних італійських релігійних текстів. Проаналізовано тенденцію до сакралізації релігійного стилю української мови. Окреслено стилістичні та концептуальні проблеми перекладу сучасних ...
1481503
  Кругляк М.І. Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 / Мирослава Іванівна Кругляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1481504
  Албул О. Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапе розвитку (фонетико-фонологічний фспект, графіка) / О. Албул, О. Сорока // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 240-246. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1481505
  Герасимчук Н. Тенденція занепаду фейлетону як жанру в сучасній українській пресі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 107-112


  У статті йдеться про причини занепаду фейлетону як жанру та його місце в сучасній українській періодичній пресі. В статье рассматриваются причины упадка фельетона как жанра и его место в современной украинской прессе. In the article it is about the ...
1481506
  Остроух О.А. Тенденція зміни якісного складу питних підземних вод південно-західної частини Закарпатської області за багаторічний період експлуатації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 21-23
1481507
  Наконечний В.С. Тенденція найглобальнішого джерела загроз інформаційної безпеці / В.С. Наконечний, В.В. Гаврилов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 264
1481508
  Кебуладзе В. Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 125-134. – ISSN 0235-7941
1481509
  Широкорадюк С. Тенденція розвитку католицизму на Сході України // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 51-53
1481510
  Вінарева Л. Тенденція розвитку особистості майбутнього вчителя іноземних мов у професійно орієнтованому середовіщі ВНЗ лінгвистичного профілю / Л. Вінарева, Г. Марченко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 40-45. – ISSN 0131-6788
1481511
  Величко Тетяна Тенденція розвитку сучасного етнографічного музйництва Півдня України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 105-112. – ISSN 0130-6936
1481512
  Пономаренко А.Р. Тенденція та проблематика формування студентських гуртожитків / А.Р. Пономаренко, Л.М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 362-367 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1481513
  Тищенко О.О. Тенденція трактування дохристиянської міфології і заснованого на міфологічних уявленнях фольклору давньоукраїнськими літописами, державними інститутами // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 220-225. – (Філологічні науки ; № 2)
1481514
  Шевченко Т.С. Тенденція уніфікації телевізійного контенту в контексті конструювання цільових аудиторій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 74-81


  У статті розглянуто проблему уніфікації телевізійного мовлення в Україні. За допомогою міждисциплінарного підходу виявляються та вивчаються можливі причини проблеми. Проводиться верифікація гіпотези щодо існування механізму формування засобами масової ...
1481515
  Богачевська-Хомяк Тендер довкола гендеру // Критика. – Київ, 1998. – Березень, (число 3). – С. 21-23
1481516
  Сташенко І. Тендери vs дискримінації. Протистояння триває? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 16-17
1481517
  Шкляр С. Тендери без дискримінації. Неможливе можливо? / С. Шкляр, О. Булаєва // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 14-15
1481518
  Шийко О. та інш. Тендери і контракти в будівництві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.127-130. – ISBN 966-654-085-1
1481519
  Войніканіс-Мирський Тендерне забезпечення // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Фактично кожен другий тендер або договір про закупівлю стає предметом досудового розслідування" - Ян Войніканіс­Мирський, партнер ETERNA LAW, розповів про створення нової практики, яка перебуває на межі кримінального права та публічних закупівель".
1481520
  Макаренко Л.О. Тендерний менталітет в умовах сучасних перетворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-28.
1481521
  Молчанов К.А. Тендерні аспекти іміджу політичного лідера в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 372-381
1481522
  Алєксєєва А.В. Тендерні аспекти політики зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 34-38
1481523
  Оніщенко Н.М. Тендерні правовідносини: поняття, сутність, природа та значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 89-96. – ISSN 1563-3349
1481524
  Баахолдина М. Тендерное равенство? // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 27 февраля (№ 9)
1481525
  Гюльсевен О. Тендеції сільськогосподарського страхування: минуле, теперішнє, майбутнє / О. Гюльсевен, С. Кушукшенель, С.Є. Нас // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 316-320. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1481526
  Пушкар Михайло Семенович Тендеції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні ( теоретико-методологічні аспекти ) / Пушкар Михайло Семенович; МОУ. Терноп. акад. нар. госп. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 423с. – ISBN 966-7411-37-0
1481527
  Линевич А.А. Тендипедиды (хирономиды) Прибайкалья и Западного Забайкалья : Автореф... доктора биол.наук: / Линевич А.А.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1964. – 65л. – Бібліогр.:с.64-65
1481528
   Тендітна мить торкає вічність : образ квітки у творах сучасних українських ювелірів : каталог виставки : 21.11.2017 - 21.01. 2018 / М-во культури України, Нац. музей історії України, Музей іст. коштовностей України ; [упоряд., авт. текстів і віршів: І. Удовиченко ; фотограф: Д. Клочко]. – Київ : Фенікс, 2018. – 47, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2523-33-1
1481529
  Яровицина Т. Тендітна сила : збірка поезій / Тетяна Яровицина. – Київ : Смолоскип, 2017. – 302, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7173-64-8
1481530
  Гомон М.В. Тендра / М.В. Гомон. – Дніпропетровськ, 1976. – 118с.
1481531
  Ильвес М.А. Тендровская коса / М.А. Ильвес. – Одесса, 1976. – 64с.
1481532
  Поженян Г.М. Тендровская коса / Г.М. Поженян. – Москва, 1977. – 124с.
1481533
  Бой Касарес Адольфо Теневая сторона / Бой Касарес Адольфо. – Москва, 1987. – 221с.
1481534
   Теневая экономика. – М., 1991. – 158с.
1481535
  Букатынский А.А. Теневая экономика в Молдове / Анатолий Букатынский, Игорь Додон. – Кишинев : ARC, 2014. – 454, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 445-454. – ISBN 978-9975-51-776-5
1481536
  Джабиев Р. Теневая экономика и коррупция в Азербайджане // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227
1481537
  Завельский М.Г. Теневая экономика и трансформационные процессы // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.124-131. – ISSN 0132-1625
1481538
  Ратушный Я.А. Теневое движение / Я.А. Ратушный. – М, 1991. – 124с.
1481539
  Стэмплевская Л. Теневой сектор в налоговой системе Польши // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 44-53. – ISSN 2221-8440
1481540
  Покидова Елена Теневые зарплаты : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 32-37 : Фото
1481541
  Абруков С.А. Теневые и интерференционные методы исследования оптических неоднородностей : учеб. пособие для студ. ун-тов / Абруков С.А. – Казань : Издательство Казанского университета, 1962. – 84 с.
1481542
  Андреев Л.А. Теневые институты финансовой системы Ирана // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 62-72. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1481543
  Васильев Л.А. Теневые методы / Л.А. Васильев. – Москва : Наука, 1968. – 400 с.
1481544
  Максутов Д.Д. Теневые методы исследования оптических систем / Д.Д. Максутов. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 172 с.
1481545
  Фетисов В.Д. Теневые финансовые потоки в рыночной экономике / В.Д. Фетисов, Т.В. Фетисова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 92-100. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1481546
  Курнаев С.Ф. Теневые широколиственные леса Руссой равнины и Урала / С.Ф. Курнаев. – Москва : Наука, 1980. – 316с.
1481547
  Голобородько А.Ю. Тенеденції розвитку злиття і поглинання на українських підприємствах // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 226-232. – ISSN 2079-4762
1481548
  Гудзевата Марина Тенерифе. Острів-несподіванка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 30-35 : фото
1481549
  Парубоча Наталья Тенерифе: остров вечной весны : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 76-79 : Фото
1481550
  Кручковский Л. Тенета : роман / Л. Кручковский; Пер. с польского Т. Лурье и Ю. Винер. – Москва : Художественная литература, 1967. – 294 с.
1481551
  Уяр Хведер Тенета : роман / Хведер Уяр ;. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1981. – 416 с.
1481552
  Денглер Г. Тенета Бонна / Г. Денглер. – Москва, 1962. – 349с.
1481553
  Степико В. Тенета гендеру // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 80-88. – ISSN 1682-2366
1481554
  Підстригач Я.С. Тензери на многовидах / Я.С. Підстригач, С.Я. Ярема. – Львів, 1986. – 77с.
1481555
  Бразаускене Д.И. Тензиметрическое и термохимическое изучение системы пропионовая кислота - вода и влияние KNO3 и CaCl2 на фазовые равновесия в этой системе : Автореф... кандидата хим.наук: / Бразаускене Д.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 15л.
1481556
  Иодвальките И.П. Тензиметрическое и ультраакустическое исследование водных и водно-солевых растворов муравьиной кислоты в связи с изучением явления высаливания. : Автореф... канд. хим.наук: / Иодвальките И.П.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1481557
  Зырянов В.Г. Тензиметрическое изучение бинарных систем галогенид сурьмы - галогенид щелочного металла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов В.Г.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1481558
  Чумаченко Ю.В. Тензиметрическое изучение летучих В-дикетонатов металлов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Чумаченко Юрий Владимирович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1979. – 19 с. – Библиогр.: 7 назв.
1481559
  Блеек П. Тензиметрическое исследование химического равновесия в системе тердый раствор типа А3 В5 --А2 В9-галоген. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Блеек П.; МВ и ССО УССР. – л.
1481560
  Курлянд Б.Х. Тензографическое исследование деятельности некоторых жевательных мышц : Автореф... кандидата биол.наук: / Курлянд Б.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 17л.
1481561
  Клокова Н.П. Тензодатчики для измерений при повышенных температурах. / Н.П. Клокова. – М., 1965. – 120с.
1481562
   Тензодатчики для экспериментальных исследований. – М., 1972. – 151с.
1481563
  Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1481564
  Рыженков А.П. Тензор теплового расширения ряда органических кристаллов и некоторые вопросы их термодинамики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Рыженков А.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 12л.
1481565
  Крутков Ю.А. Тензор функций напряжения и общие решения в статике теории упругости / Ю.А. Крутков. – М.-Л., 1949. – 200с.
1481566
  Кутраков О.П. Тензорезистивні давачі тиску на основі ниткоподібних кристалів кремнію для широкого діапазону температур і частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кутраков Олексій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 32 назви
1481567
  Кафиев Юрий Николаевич Тензорная мезонная доминантность в рассеянии адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кафиев Юрий Николаевич; Объедин. ин-т ядреных исследований. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1481568
  Петров А.Е. Тензорная методология в теории систем / А.Е. Петров. – Москва, 1985. – 152с.
1481569
  Любашенко В.В. Тензорний добуток еквіваріантних збочених в"язок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми доводимо, що тензорний добуток Деліня категорії еквіваріантних конструктивних збочених в"язок є категорією такого ж типу. А саме, добуток категорії на комплексному алгебраїчному G-многовиді X і H-многовиді Y є категорією, що відповідає G х ...
1481570
  Стрихалюк Б.М. Тензорний та фрактальний аналіз конвергенції телекомунікаційних мереж : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стрихалюк Б.М.; Стихалюк Б.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1481571
  Лісник В.С. Тензорні поля у рухомому суцільному середовищі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянута локальна диференціальна геометрія рухомого суцільного середовища. Одержано основні рівняння та формули для кінематичних векторних і тензорних полів. Загальні положення ілюстровані двома прикладами конкретних рухів суцільною ...
1481572
  Широков П.А. Тензорное исчисление / П.А. Широков. – 2-е изд. – Казань, 1961. – 448с.
1481573
  Акивис М.А. Тензорное исчисление / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – Москва : Наука ; Главная редакция физико-математической литературы, 1969. – 352 с. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1481574
  Акивис М.А. Тензорное исчисление : учеб. пособие / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – 2-е изд., стер.. – Москва : Наука, 1972. – 351 с. : черт. – Библиогр.: с. 346. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1481575
  Коренев Г.В. Тензорное исчисление : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Математика", "Физика", "Механика" / Г.В. Коренев. – Москва : Изд-во МФТИ, 2000. – 240 с. – ISBN 5-89155-047-4
1481576
  Димитриенко Ю.И. Тензорное исчисление : Учебное пособие для вузов / Ю.И. Димитриенко. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575 с. – ISBN 5-06-004155-7
1481577
  Широков П.А. Тензорное исчисление. / П.А. Широков. – Л.М, 1934. – 464с.
1481578
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желнорович В. А.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1481579
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров и спинорных уравнений / В.А. Желнорович. – М., 1979. – 154 с.
1481580
  Фомин Александр Александрович Тензорное произведение абелевых групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Фомин Александр Александрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1481581
  Корниенко Валерий Сергеевич Тензорное произведение полигонов над дистрибутивными структурами и его применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Корниенко Валерий Сергеевич ; МГУ , Механико-математический фак-т. – Москва, 1979. – 11 с.
1481582
  Брюкман П. Тензорные дифференциальные формы на алгебраических многообразиях : Автореф... канд. физ. матю.наук: / Брюкман П.; МГУ, Мех.мат.фак. – М., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1481583
  Голубятников А.Н. Тензорные и спинорные инварианты подгрупп группы Лоренца и построение точных решений уравнений Эйнштейна-Дирака : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Голубятников А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 10л.
1481584
  Арменский А.Е. Тензорные методы построения информационных систем / А.Е. Арменский; отв. ред. М.Л. Селезнев. – Москва : Наука, 1989. – 148, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-144 (95 назв.)
1481585
  Максименко В.Н. Тензорные силы в системах трех и четырех нуклонов / В.Н. Максименко. – Киев, 1972. – 15с.
1481586
  Цаленко Тензорные структуры на многообразиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко м.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 13л.
1481587
  Марчук Николай Гурьевич Тензорные уравнения дираковского типа : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.03 / Марчук Н.Г.; Математический институт им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2003. – 24с. – Библиогр.: 12 назв.
1481588
  Прохода И.Г. Тензорные функции грина и их приложения в электродинамике СВЧ / И.Г. Прохода, С.Г. Дмитрюк, В.М. Морозов. – Днепропетровск, 1985. – 63 с.
1481589
  Сокольников И.С. Тензорный анализ / И.С. Сокольников. – Москва : Наука, 1971. – 375 с.
1481590
  Либер А.Е. Тензорный анализ / А.Е. Либер. – Саратов, 1975. – 145с.
1481591
  Схоутен Я.А. Тензорный анализ для физиков : Пер.с англ. / Я.А. Схоутен. – Москва : Наука, 1965. – 456 с.
1481592
  Кулаков Ю.И. Тензорный анализ для физиков. / Ю.И. Кулаков. – Новосибирск, 1966. – 151с.
1481593
  Крон Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон. – М, 1978. – 720с.
1481594
  Рускол Д.Е. Тензоры, определяющие поверхность в трехмерном евклидовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рускол Д.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 4 с.
1481595
  Панкратова Ж.К. Тензотермоэлектрические свойства n-Ge в области смешанной проводимости.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Панкратова Ж.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1481596
  Панских В.К. Тензочувствительные хрупкие покрытия для исследования полей деформации.. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Панских В.К.; Гос. НИИ мешиновед. – М., 1977. – 18л.
1481597
   Тени. – М., 1954. – 116с.
1481598
  Менюк Г. Тени : рассказы / Георге Менюк ;. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1969. – 91 с.
1481599
  Чхеидзе О.Р. Тени : роман / Отар Чхеидзе ; авториз. пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 231 с.
1481600
  Эсенов Р.М. Тени "Желтого доминиона" / Р.М. Эсенов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 383с.
1481601
  Энтелис Н.Я. Тени без света / Н.Я. Энтелис. – М, 1983. – 119с.
1481602
  Петерсон П. Тени белых башен / П. Петерсон. – М, 1960. – 80с.
1481603
  Матмуратов Т. Тени белых тополей : стихи и поэмы / Толепберген Матмуратов ; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1988. – 110 с.
1481604
  Вейга Жозе Тени бородатых королей // Пленник / Э. Вериссимо. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 159-253
1481605
  Сергеев Александр Тени будущего : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 80-90 : Фото
1481606
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 308 с.
1481607
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Рига : Латгостиздат, 1953. – 244 с.
1481608
  Безымянный В.М. Тени в лабиринте. Смерть отбрасывает тень : детектив. роман и повесть / Владимир Безымянный ; [худож. А.Ф. Золотарев]. – Курск : Изд-во малого научно-производственного предприятия "Сеймъ", 1991. – 325, [2] с. – (Соверменный советский детектив)
1481609
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Ленинград, 1968. – 295с.
1481610
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Ленинград, 1971. – 295с.
1481611
  Мак-Кормик Тени в море / Мак-Кормик, Т. Аллен, В. Янг. – Москва : Армада, 1998. – 379 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763202384
1481612
  Ремарк Э.М. Тени в раю / Э.М. Ремарк. – Барнаул, 1989. – 575с.
1481613
  Ремарк Э.М. Тени в раю : Романы / Э.М. Ремарк. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 448с. – ISBN 5-237-00177-7, 966-03-0309-2
1481614
  Яхонтов А. Тени дома литераторов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 14-15


  ЦДЛ... Центральній дом литераторов - так простенько расшифровывается это сокращение. Однако за аббревиатурой из трех букв таится жизнь, полная трагедий и исторических несообразностей, смеха и курьезов. Центральный дом литераторов - московский клуб ...
1481615
  Добровольский А. Тени женщин на российском престоле // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 12


  Некоторые подробности из личной жизни императриц Дома Романовых. "Первая леди Российской империи" - подобное словосочетание в прошлые века не использовалось, но сами первые леди существовали. Только со второй половины восемнадцатого, "женского" века ...
1481616
  Меденица В. Тени забытых предков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.151-158. – ISSN 0042-8744


  О русскм философе Николае Федорове
1481617
  Шнирельман В. Тени забытых предков. Подделка как этнополитическая проблема // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 8. – С. 39-43. – ISSN 0235-7089
1481618
  Струк Е. Тени зарытых предков // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 30 (489), 29.07.2016. – С. 46-53. – ISSN 2075-7093
1481619
  Нгуен Туан Тени и отзвуки времени. / Нгуен Туан. – М., 1977. – 302с.
1481620
  Климухин А.Г. Тени и перспектива / А.Г. Климухин. – Москва, 1967. – 200 с.
1481621
   Тени и свет. – Ставрополь, 1990. – 511с.
1481622
  Фофанов К.М. Тени и тайны : Стихотворения. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца М.В.Попова, 1892. – 352, VIII, [2] c.
1481623
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1964. – 703с.
1481624
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1966. – 711с.
1481625
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1967. – 751с.
1481626
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1977. – 719с.
1481627
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень : роман / А.С. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 604 с.
1481628
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Кызыл, 1987. – 679с.
1481629
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1988. – 752с.
1481630
  Квин Л.И. Тени исчезают на рассвете / Л.И. Квин. – Барнаул, 1957. – 147с.
1481631
  Михановский В.Н. Тени Королевской впадины : роман / В.Н. Михановский. – М., 1991. – 334с.
1481632
  Полудняков В.И. Тени на асфальте: Очерки об уголовном розыске / В.И. Полудняков. – СПб., 1992. – 251с.
1481633
  Эгурен Г. Тени на белой стене // Право политического убежища : Право политического убежища. Тени на белой стене. Беглец / А. Карпентьер. – Москва : Прогресс, 1976. – С. 39-92
1481634
  Игнатов Р. Тени на лугах. / Р. Игнатов. – София, 1970. – 156с.
1481635
  Овчинников В.В. Тени на мосту Айои / В.В. Овчинников. – 2-е. – Москва, 1973. – 62с.
1481636
  Беспрозванная П.В. Тени на снегу : стихи / Полина Беспрозванная. – Мурманск : Книжное издательство, 1981. – 32 с. – (Хибины. Стихи молодых поэтов)
1481637
  Пархомов М.Н. Тени на стене / М.Н. Пархомов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 343с.
1481638
  Стецюк Я.Н. Тени на улице / Я.Н. Стецюк. – М., 1961. – 80с.
1481639
  Щербаков В.Н. Тени опускаются. / В.Н. Щербаков. – Л., 1965. – 95с.
1481640
  Харченко Р.Н. Тени от небоскребов / Р.Н. Харченко. – Москва, 1986. – 85с.
1481641
  Лауинчюкас А.К. Тени Пентагона / А.К. Лауинчюкас. – М, 1974. – 302с.
1481642
  Захарьин И.Н. Тени прошлого : рассказы о былых делах / И.Н. Захарьин (Якунин). – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.С. Суворина, 1885. – [4], II, 369 с.


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
1481643
   Тени прошлого. – М., 1976. – 288с.
1481644
  Дмитриев Н.Д. Тени прошлого / Н.Д. Дмитриев. – М., 1985. – 47с.
1481645
  Сидни Диана Тени прошлого : Роман / Сидни Диана. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига)
1481646
  Кожухов Ф.Ф. Тени прошлого. Фельетоны. / Ф.Ф. Кожухов. – Сталино, 1961. – 63с.
1481647
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 326с.
1481648
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 323с.
1481649
  Шевердин М.И. Тени пустыни. : Роман в 2-х книгах / М.И. Шевердин. – Ташкент : Ташкент
Кн. 1. – 1965. – 326 с.
1481650
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – М, 1967. – 660с.
1481651
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Кишинев, 1987. – 507с.
1481652
  Ребров М.Ф. Тени с острова Узедом: история создания ракет Фау-1 и Фау-2 / М.Ф. Ребров. – М., 1991. – 316с.
1481653
  Арцыбашев М.П. Тени утра : роман, повести, рассказы / М.П. Арцыбашев ; [сост., подгот. текста, вступ. ст. с. 3-18, примеч. С.С. Никоненко]. – Москва : Современник, 1991. – 559, [1] с. – ISBN 5-270-01135-2


  Содерж.: Санин: Роман; Повести и рассказы: Паша Туманов; Бог; Смех; Из подвала; Тени утра; Кровавое пятно; Революционер; Старая история; Братья Аримафейские; Деревянный чурбан; Под Солнцем.
1481654
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1954. – 104с.
1481655
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1971. – 176с.
1481656
  Бессонов А.С. Тениаринхоз - цистицеркоз : биологические основы профилактики / А.С. Бессонов ; отв. ред. Ф.Ф. Сопрунов ; АН СССР, Всесоюз. о-во гельминтологов. – Москва : Наука, 1988. – 196, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 169-195. – ISBN 5-02-004666-3
1481657
  Смольская Н.Ф. Тенирс в собрании Эрмитажа / Н.Ф. Смольская. – Л., 1961. – 8с.
1481658
   Тенис - 90. – М., 1990. – 160с.
1481659
  Престон Кэрри Тенистый сад рододендронов // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 48-54 : фото
1481660
   Теніс. – К., 1935. – 36с.
1481661
   Теніс. – К., 1936. – 52с.
1481662
   Теніс. – К., 1965. – 72с.
1481663
  Шувалова С.І. Теннер Карл Іванович - один із творців геодезичної науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 500-504
1481664
  Лакост Р. Теннис / Р. Лакост. – Л., 1929. – 124с.
1481665
   Теннис. – М., 1951. – 64с.
1481666
   Теннис. – М., 1954. – 52с.
1481667
  Белиц-Гайман Теннис / Белиц-Гайман, К.А. Заржецкий; С.П. Белиц-Гейман, К.А. Заржецкий. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 324 с., [6] вкл. л. : рис.
1481668
   Теннис. – М., 1955. – 60с.
1481669
   Теннис. – М., 1955. – 38с.
1481670
  Кондратьева Г.А. Теннис / Г.А. Кондратьева. – М, 1956. – 259с.
1481671
  Белиц-Гейман Теннис : наглядное пособие по технике и тактике / С.П. Белиц-Гейман. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 175 с. : ил.
1481672
   Теннис. – М., 1957. – 60с.
1481673
   Теннис. – М., 1973. – 64с.
1481674
   Теннис. – М., 1980. – 81с.
1481675
   Теннис. – М., 1985. – 79с.
1481676
   Теннис. – М., 1988. – 112с.
1481677
  Белиц-Гейман Теннис для родителей и детей / С.П. Белиц-Гейман. – Москва : Педагогика, 1988. – 222, [2] с. : ил.
1481678
  Иванов В.С. Теннис на столе / В.С. Иванов, В.В. Коллегорский. – М., 1959. – 96с.
1481679
  Иванов Н.Н. Теннис. / Н.Н. Иванов. – М, 1956. – 15с.
1481680
  Коше Анри Теннис. Очерки техники и тактики игры / А. Коше. – Москва, 1935. – 168 с.
1481681
  Крживинский Е.О. Теннис. Техника, тактика и правила игры / Е.О. Крживинский. – Л., 1925. – 91с.
1481682
  Ульянов Б. Теннис. Техника, тактика, тренировка. / Б. Ульянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1934. – 272с.
1481683
  Словин Л.С. Теннисные мячи для профессионалов / Л.С. Словин. – М, 1989. – 335с.
1481684
  Пашков С.И. Теннисный корт возле дома / С.И. Пашков, В.Г. Буткевич. – М., 1986. – 91с.
1481685
  Бергер Арнольд Яковлевич Тентакулитиды силура - нижнего девона Подолии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бергер Арнольд Яковлевич; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
1481686
  Логвиненко В.П. Тентакулиты нижнего и низов среднего девона западной части Зарафшано-Гиссарской горной области и Туркестанского хребта и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Логвиненко В.П. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1977. – 21 с.
1481687
  Смілянський В. Тенхнології формування власної торговельної марки // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 39-44. – ISSN 1606-3732
1481688
  Сцибор-Рыльский Тень / Сцибор-Рыльский. – М., 1957. – 175с.
1481689
  Колбергс Андрис Тень : романы / Колбергс Андрис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1986. – 437 с.
1481690
  Шмыров В.А. Тень / В.А. Шмыров. – Пермь, 1990. – 229с.
1481691
  Алексеев В.Р. Тень "железной пяты" : (о фашистской опасности в Западной Европе) / В.Р. Алексеев. – Москва : Политиздат, 1964. – 46 с.
1481692
  Мельников Е.З. Тень аиста / Е.З. Мельников. – Саратов, 1984. – 264с.
1481693
  Раскольникова М.В. Тень быстротечной жизни : Повесть / М.В. Раскольникова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 174с. – ISBN 5-265-01180-3
1481694
  Пурс Л. Тень в длину дороги : роман / Лаймонис Пурс; пер. с латыш. В.Невского. – Рига : Лиесма, 1969. – 151 с.
1481695
  Лаврецкий И.Р. Тень Ватикана над Латинской Америкой / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1961. – 206с.
1481696
  Роллинс У. Тень впереди / У. Роллинс. – Москва, 1935. – 397 с.
1481697
  Бондаренко О.Н. Тень высоты : стихи / О.Н. Бондаренко. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 72 с.
1481698
  Аринин В.И. Тень генералиссимуса : док. повесть : [об И.В. Сталине] / В. Аринин. произвол : Записки репрессированного ; М. Кузнецов ; [лит. обраб. В. Аринина]. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1991. – 155 с.
1481699
  Дудко В.А. Тень двуглавого орла / В.А. Дудко. – Владивосток, 1977. – 335с.
1481700
  Эренбург И.Г. Тень деревьев / И.Г. Эренбург. – М, 1969. – 304с.
1481701
  Селезнев Г.К. Тень доллара над Россией. / Г.К. Селезнев. – М, 1957. – 203с.
1481702
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1980. – 527с.
1481703
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1984. – 416с.
1481704
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтеня сорок первого года. Машина времени / А.Ю. Кривицкий. – Москва : Военное издательство, 1982. – 368с.
1481705
  Исарова Л.Т. Тень Жар-птицы / Л.Т. Исарова. – М, 1983. – 175с.
1481706
  Эгамбердиев М. Тень Желтого дракона : ист. роман / Манап Эгамбердиев ; [послесл. Т. Степугиной Худож. М.В. Баст, М.В. Горелик]. – Москва : Воениздат, 1984. – 399 с.
1481707
  Прохватилов В.А. Тень заветного эскадрона / В.А. Прохватилов. – Л., 1989. – 394с.
1481708
  Вознесенский А.А. Тень звука / А.А. Вознесенский. – Москва, 1970. – 258с.
1481709
   Тень звука. – Москва, 1980. – 87 с.
1481710
  Гуляковский Е.Я. Тень Земли : Повести / Е.Я. Гуляковский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445с.
1481711
  Манвелян А С. Тень и свет / А С. Манвелян, . – Тбилиси, 1961. – 203с.
1481712
  Абрамов А.И. Тень императора : [для сред. и ст. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; рис. В. Юдина. – Москва : Детская литература, 1967. – 296 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1481713
  Бестужева-Лада Светлана Тень императрицы : Луиза-Мария-Августа- супруга императора Александра І // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 4. – С. 72-75
1481714
  Дугинец А.М. Тень Кантипа / А.М. Дугинец. – М, 1961. – 198с.
1481715
  Сапожников В.К. Тень капитана Беллинга / В.К. Сапожников. – Кемерово, 1979. – 526с.
1481716
  Крапивин В.П. Тень Каравеллы / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1988. – 576с.
1481717
  Гусман М.Л. Тень каудильо : роман / Мартин Луис Гусман ; Пер. с исп. С. Мамонтова и И. Триста. – Москва : Художественная литература, 1964. – 207 с.
1481718
  Сиволобов С.А. Тень кривого дерева / С.А. Сиволобов. – Кишинев, 1990. – 308с.
1481719
  Бурлаков С.Р. Тень летящей птицы : лирика / С.Р. Бурлаков. – Москва, 1980. – 112 с.
1481720
   Тень луны : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 29 : Фото
1481721
  Горбатенко Д.Д. Тень Люфтваффе над Европой / Д.Д. Горбатенко. – М., 1967. – 206с.
1481722
  Блок Р. Тень маньяка = Mad"s shadow / Роберт Блок // Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.] / [сост. А. Березнева]. – Минск : Дайджест, 1992
1481723
  Азиз В. Тень моих рук : стихи и поэмы : пер. с азерб. / Вахид Азиз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 144 с.
1481724
  Иванова С.А. Тень на камне / С.А. Иванова. – Л, 1990. – 62с.
1481725
  Зафесов Г.Р. Тень над Апеннинами. / Г.Р. Зафесов. – М., 1982. – 104с.
1481726
  Немцов В.И. Тень над землей / В.И. Немцов. – М., 1957. – 222с.
1481727
  Козловский М.И. Тень оборотня / М.И. Козловский. – Воронеж, 1990. – 157с.
1481728
  Кодзати А. Тень орла : стихи / А. Кодзати. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1481729
  Фульда Л. Тень осла / Л. Фульда. – М - Птгр., 1923. – 202с.
1481730
  Бадьева Э.А. Тень от Большой Сосны : повести, рассказы / Э. А. Бадьева ; вступ. ст. Л. Фоменко. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. – 366 с.
1481731
  Розлубирский Э. Тень парашюта / Э. Розлубирский. – Москва, 1971. – 84 с.
1481732
  Налоев А.Х. Тень пламени : повесть и рассказы / А.Х. Налоев; пер. с кабард. В.Кузьмина. – Нальчик : Зльбрус, 1973. – 213 с.
1481733
  Немцов В.И. Тень под землей / В.И. Немцов. – М., 1954. – 240с.
1481734
  Витарский Н.В. Тень Потемкина / Н.В. Витарский. – Москва, 1964. – 19с.
1481735
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1988. – 158с.
1481736
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1990. – 302с.
1481737
  Шкляревский И.И. Тень птицы / И.И. Шкляревский. – М., 1976. – 207с.
1481738
  Шкляр В.Н. Тень совы : роман, повести, рассказы / Василь Шкляр ; авт. пер. с укр. Владимира Золотухина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 521 с.
1481739
   Тень солнца. – Вильнюс, 1981. – 70 с.
1481740
  Тимофеев М.Е. Тень сосны : стихи / М.Е. Тимофеев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 102 с.
1481741
  Петраш Ю.Г. Тень средневековья / Ю.Г. Петраш. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
1481742
  О"Кейси Тень стрелка / О"Кейси. – Москва, 1956. – 63 с.
1481743
  Шешуряк Ю. Тень студента // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 19 сентября (№ 38). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Миньюст запланировал отмену заочного обучения для будущих юристов - действительно ли "заочка" бросает тень на систему юридического образования?
1481744
  Плимак Е. Тень Термидора в "Отцах и детях" Тургенева // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 4. – С.96-105. – ISSN 0869-44435


  Скрытая (потайная) сюжетная линия в романе И.Тургенева "Отцы и дети" - это конфликт между "Современником" и "Колоколом"(1859г.)
1481745
  Дурян Л. Тень тростника : стихи / Л. Дурян; пер. с арм. Л.Халифа и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 103 с.
1481746
  Иманбеков Т. Тень тутовника : повести / Туткабай Иманбеков ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 336 с.
1481747
  Гинцберг Л.И. Тень фашистской свастики / Л.И. Гинцберг. – Москва, 1967. – 206с.
1481748
  Лифинцева Т.П. Тень христианства в метафизике Ж.-П. Сартра // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 163-173. – ISSN 0042-8744
1481749
  Хєммет Д. Тень человека // Выстрел у Сирано / Чандлер Р. – Пермь, 1991
1481750
  Матусовский М.Л. Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о ее борьбе и ее страданиях, о ее людях и ее камнях. / М.Л. Матусовский. – М., 1968. – 91с.
1481751
  Барнаби Р. Тень Шекспира : повесть / Р. Барнаби ; пер. с англ. В. Обухова, А. Берга // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 413-493. – (Детективы ; 1)
1481752
  Кузовлева Т.В. Тень яблони / Т.В. Кузовлева. – М, 1979. – 223с.
1481753
  Каландадзе А.П. Тень яблони : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1987. – 176 с.
1481754
  Иванов-Радкевич Тень, покинувшая мост / Иванов-Радкевич И.М. – Москва, 1988. – 293 с.
1481755
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1940. – 68с.
1481756
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1961. – 33с.
1481757
  Колбергс А. Тень. В автомобиле под утро. Обнаженная с ружьем : романы / А. Колбергс. – Москва : Советский писатель, 1989. – 636 с.
1481758
  Абеляр П. Тео-логические трактаты / Петр Абеляр ; Пер. с латыни, коммент., ввод. ст. [с. 5-49], сост. С. С. Неретиной. – Москва : Прогресс ; Гнозис, 1995. – 411, [1] с. – (Философская школа)
1481759
  Гринчук Т. Тео Феннелл - гений миниатюр // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2018. – № 6 (167), червень : Київ учора й сьогодні. – С. 86-89
1481760
  Трохимчук Р.М. Теоpiя гpафiв : Hавч. посiбник для студ.фак.кібернетики / Р.М. Трохимчук; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 9665940430
1481761
  Дрозд Ю.А. Теоpiя Галуа : Hавч. посiбник для студ. мех.-мат. ф-ту / Ю.А. Дрозд; Ю.А. Дpозд; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с. – ISBN 9665940228
1481762
  Болдог Й.Й. Теоpiя електpолiтичної дисоцiацiї / Й.Й. Болдог, П.П. Попель. – Київ : Радянська школа, 1980. – 140с.


  Освiтленi основнi положення теоpії електpолiтичної дисоцiацiї, сучаснi уявлення пpо пpиpоду pозчинiв електоpлiтiв та iн.
1481763
  Білоусова В.П. Теоpiя повеpхонь в тензоpному викладi / В.П. Білоусова, І.Г. Ільін; МВ і УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1967. – 130 с.
1481764
  Бондарчук В.Г. Теоpия тектооpогении / В.Г. Бондарчук. – Киев, 1944. – C. 18-28. – Отд. оттиск из: Природа
1481765
  Івасишина Т.А. Теоантропологічна концепція в лінгвістиці: від О. Потебні до сучасності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 27-31


  Визначено роль мови в картині світу в межах теоантропологічної теорії; розглянуто лінгвофілософські ідеї О. Потебні щодо сутності та природи мови з погляду божественно-людської концепції. Определена роль языка в картине мира в рамках ...
1481766
  Козловський Юрій Теодицея в теоретичній спадщині Федора Достоєвського // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 101-110
1481767
  Дроздова Т. Теодицея у творчості Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 59-68. – (Філологічні науки)
1481768
  Рома А.І. Теодицея: інтерпретація в протестантській доктрині // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 90-91
1481769
  Давыдова М.В. Теодиция и антроподиция холокоста: Э. Визель и Г. Грасс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2004. – С. 85-107. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 2). – ISSN 0201-7385
1481770
  Зеліско Л.І. Теодіцея культури бароко як протистояння загрозі поширення імморалізму (курс української духовної культури у світовому контексті для студентів магістратури) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 61-65
1481771
  Ощипко І. Теодозій Возний як педагог і науковець: штрихи до портрета // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Катедра укр. мови ім. проф. Івана Ковалика ; [відп. ред.: З.О. Купчинська]. – Львів : Растр-7, 2022. – С. 4-13. – (Постаті мовознавчої науки). – ISBN 978-617-8134-05-1
1481772
  Полюга Л. Теодозій Михайлович Возний: він був з нами поруч // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Катедра укр. мови ім. проф. Івана Ковалика ; [відп. ред.: З.О. Купчинська]. – Львів : Растр-7, 2022. – С. 276-279. – (Постаті мовознавчої науки). – ISBN 978-617-8134-05-1
1481773
  Марчук Л. Теодозія Бриж: українська скульпторка, творчість якої має еспонуватися в Луврі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 березня (№ 9). – С. 14
1481774
  Степула Н. Теодозія Зарівна // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 279-280. – ISBN 966-7379-16-7
1481775
  Ушаков Н.Н. Теодолит. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1967. – 87с.
1481776
   Теодолитная съемка : задание. – Москва, 1963. – 23 с.
1481777
  Спиридонов А.И. Теодолиты / А.И. Спиридонов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
1481778
  Захаров А.И. Теодолиты средней точности и оптические дальномеры / А.И. Захаров, И.И. Зуйков; ред. С.В. Елисеев. – Москва : Недра, 1965. – 172 с.
1481779
  Самарин Р Теодор Агриппа д"Обинье / Р Самарин. – Москва, 1949. – 322с.
1481780
  Лакшевин Т.А. Теодор Антонович Лакшевиц : каталог выставки / Т.А. Лакшевин; Авт. вступ. ст.: Р. Лаце; ред.:Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1976. – [18] с.
1481781
  Мосолова Л.М. Теодор Герцен / Л.М. Мосолова. – Фрунзе, 1990. – 101с.
1481782
  Давимука С. Теодор Герцль // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 184-187. – ISSN 0868-4790
1481783
  Шепс Юлиус Теодор Герцль: человек, проложивший путь политическому сионизму / Юлиус Г. Шепс ; [пер. с нем. О.Е. Рывкиной]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 282, [3] с. – Загл. обл.: Герцль. Жаботинский. - В кн. также: Владимир Жаботинский: вехи жизни / И. Невада. – (Серия "Исторические силуэты"). – ISBN 5-222-00029-X
1481784
  Страдынь Я.П. Теодор Гротгус. / Я.П. Страдынь. – М., 1966. – 184с.
1481785
  Самохвалов Н.И. Теодор Драйзер - обличитель американского империализма / Н.И. Самохвалов. – Москва, 1952. – 32 с.
1481786
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер - писатель и публицист / Я.Н. Засурский. – М., 1957. – 222с.
1481787
  Чистиков Е.И. Теодор Драйзер / Е.И. Чистиков. – Фрунзе, 1958. – 48 с.
1481788
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер / Я.Н. Засурский. – Минск, 1964. – 319с.
1481789
  Парчевская Б.М. Теодор Драйзер : Биобиблиогр. указ. / Б.М. Парчевская. – Москва : Книга, 1976. – 119с. – (Писатели зарубеж. стран)
1481790
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер : жизнь и творчество / Я.Н, Засурский. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 320 с. – Библиогр. : с. 307-319
1481791
   Теодор Драйзер (1871-1945) : Метод. мат-лы к вечеру, посвященному 15-летию со дня смерти в помощь работникам библиотек. – Москва, 1960. – 18 с.
1481792
  Засурский Теодор Драйзер в борьбе против американского империализма / Засурский, Самарин. – Москва : Издательство Московского университета, 1952. – 110 с.
1481793
  Панкова Л.Г. Теодор Драйзер. / Л.Г. Панкова. – К., 1974. – 98с.
1481794
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер. (К 100-летию со дня рождения) / Я.Н. Засурский. – Москва, 1971. – 32с.
1481795
  Терновец Б. Теодор Жерико / Б. Терновец. – М-Л, 1945. – 36с.
1481796
  Прокофьев В.Н. Теодор Жерико / В.Н. Прокофьев. – М., 1963. – 256с.
1481797
  Турчин В.С. Теодор Жерико / В.С. Турчин. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 208 с.
1481798
  Аникиева В. Теодор Жерико "Плот Медузы" / В. Аникиева. – Ленинград-Москва, 1940. – 7с.
1481799
  Аникиева В. Теодор Жерико "Плот Медузы" / Аникиева В. ; Всерос. акад. художеств. – Ленинград-Москва : Искусство, 1940. – 7 с., [14] л. ил. : ил. – (Серия альбомов "Работа художника над картиной")
1481800
  Атаманенко Є А. Теодор Мацьків / Є А. Атаманенко, Ю.А. Мицик // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247


  Теодор Мацьків - один з плідних українських істориків на еміграції, дослідник доби Б. Хмельницького та І. Мазепи, історик зі своїм особливим дослідницьким почерком.
1481801
  Бобылева С.И. Теодор Рузвельт - один из конструкторов геополитики США // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 86-93. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1481802
  Уткин А.И. Теодор Рузвельт / А.И. Уткин. – Свердловск, 1989. – 192с.
1481803
  Аксельрод А. Теодор Рузвельт = Theodore Roosevelt : [7 законів сучасного лідера] / Алан Аксельрод ; [пер. з англ. Ю. Шекет]. – Харків : Vivat, 2020. – 239, [1] с. – Парал. тит арк. англ. - Пер. за вид. : Theodore Roosevelt / Alan Axelrod. New York: Sterling Publishing Co, Inc., 2012. - На обкл.: 7 законів сучасного лідера. – Бібліогр.: с. 233–235. – (Серія "Біографії та мемуари"). – ISBN 978-966-942-860-8
1481804
  Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США / И.А. Белявская ; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. – Москва : Наука, 1978. – 310 с. : ил., 4 л. ил. – Библиогр.: с. 291-299
1481805
  Кашкин И. Теодор Савори. Искусство перевода // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 460-464
1481806
  Ромащенко Л. Теодор Томаш Єж і його роман "З бурхливої хвилі": повернення із забуття // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 6. – С. 85-97. – Бібліогр.: 12 назв.
1481807
   Теодор Траянов и неговата епоха = Teodor Trajanov und seine Epoche / Българ. акад. на науките, Ин-т за лит. ; съст. и ред.: С. Илиев, Е. Стайчева, Р. Русев. – София : Боян Пенев, 2008. – 327, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-954-8712-44-6
1481808
  Величко М. Теодор Цеклер - пастор німців Станіславова // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 17-20. – ISBN 978-966-927-145-7
1481809
  Заклекта О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і "людського капіталу" / О. Заклекта, О. Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 119-126. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1481810
  Бауман К. Теодор Эдуардович Залькалн / Бауман К. – Москва : Советский художник, 1960. – 61 с. : ил.
1481811
  Чаупова Р.Н. Теодор Эдуардович Залькалн / Р.Н. Чаупова. – Москва, 1974. – 47с.
1481812
  Сліпушко О.М. Теодосій Печерський // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 38-41. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
1481813
  Вдовина О. Теодосій Печерський: життя як диво? // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 2 : Одеса. Хвилі. – 194-200.
1481814
  Ігнатюк А. Теоеретико-методологічні підходи до дослідження мережевої економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано об"єктивні передумови формування, функціонування та розвитку мережевої економіки, її головні ознаки на основі різних теоретико-методологічних підходів до аналізу. Проанализированы объективные предпосылки формирования, функционирования и ...
1481815
   Теоеретическая фонетика английского языка. – М., 1991. – 239с.
1481816
  Лозовицький В. Теоестетика як спосіб вираження ідей теодицеї в інтуїціях сучасних українських православних богословів // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 47-65. – ISSN 2519-4348
1481817
  Дичковська Галина Теократизм як світогляд, ідеологія та форма організації суспільно-політичного буття / Дичковська Галина, Ткач Ігор // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.107-111. – ISSN 1728-9343
1481818
  Кабаченко А.П. Теократические тенденции в Древней Руси XI - XV вв. / А.П. Кабаченко, Е.В. Климов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 34-44. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1481819
  Державин Н. Теократический элемент в государственных воззрениях Московской Руси сравнительно с воззрениями древних евреев / Николай Державин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1906. – [4], II, 152 с. – Отд. оттиск: Сборник статей учено-богословских и церковно-пропов. опытов студ. Киев. Духовн. акад.
1481820
  Бальжик І.А. Теократична держава та "симфонія влади" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 67-75. – ISSN 1563-3349
1481821
  Жданенко С.Б. Теократичні ідеї Августина Блаженного та їх середньовічна імплементація // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 53-63. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті на прикладі теократичних ідей Августина Блаженного показано, що політична думка в епоху Середньовіччя була тісно пов’язана з теологією. Обгрунтовується, що головним принципом середньовічної політичної думки, що знайшов своє найбільше ...
1481822
  Чекаль Л.А. Теократія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 370. – ISBN 966-642-073-2
1481823
  Борозенец Т.А. Теологическая диалектика сущего : Философские главы : монография / Тарас Борозенец ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова ; Киевскаяя Духовная Академия и Семинария Украинской Православной Церкви. – Киев : Парапан, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-8210-89-1
1481824
  Царьков И.И. Теологический тип легитимации институтов политического господства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 167-186. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1481825
  Филатова Галина Александровна Теология в системе религиозной идеологии. (По материалам соврем. рус. православия) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Филатова Галина Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 21л.
1481826
  Суковатая В.А. Теология Другого в ХХ веке: феминизм, постмодернизм. мультикультурализм // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 132-137. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1481827
  Юлина Н.С. Теология и философия в религиозной мысли США ХХ века / Н.С. Юлина. – М., 1986. – 159с.
1481828
  Габинский Г.А. Теология и чудо / Г.А. Габинский. – Москва, 1978. – 279с.
1481829
  Каримский А.М. Теология истории и реальность: к критике протестантской эсхатологии / А.М. Каримский. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
1481830
  Котельников В.А. Теология истории Иоахима Флорского в рецепциях Ф. Достоевского и З. Красиньского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 122-127. – ISSN 0042-8744


  Теология истории Иоахима Флорского (ит. монах, 1132-1202) устанавливает три состояния мира; в последнем господство священства сменится господствующим состоянием монашества, воцарится свободная братская любовь, наступит царство Духа Святого, упразднится ...
1481831
  Эпштейн М.Н. Теология первого лица: персоналистический аргумент бытия Бога // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0235-1188
1481832
  Исаев С.А. Теология смерти / С.А. Исаев. – Москва, 1991. – 236с.
1481833
  Бачинин В.А. Теология, социология и антропология литературы (Вокруг Достоевского) / В.А. Бачинин. – Киев : Дух і Літера, 2012. – 393, [7] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Теология" / Ассоц. "Духовное возрождение" ; "Дух і Літера "; Донец. христиан. ун-т ; редкол.: А. Мельничук [и др.]). – ISBN 978-966-378-262-1


  Художні тексти мають теологічний, соціологічний і антропологічний виміри. На тлі безлічі секулярних тлумачень значимих подій художньо-літературного життя відчувається гострий дефіцит їх інтерпретацій з біблійно-християнських позицій. У центрі книги – ...
1481834
  Бондар С. Теологічна антропологія. Інтродукція до її давньоруських світоглядно-філософських підвалин // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 60-98. – ISBN 978-966-2241-22-8
1481835
  Варениця О.П. Теологічна рефлексія постмодернізму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 56-57
1481836
  Пукас І.Я. Теологічне-літургійне підгрунтя філософії Г.Сковороди // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 104-106
1481837
  Лозова Л.Я. Теологічний вимір ленінградської школи мистецтва авангарду 1920-1960-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лозова Лідія Ярославівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1481838
  Шевчук В.В. Теологічний і філософський напрямки психологічної думки Полтавщини у XVIII - перший половині XIX століття // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2015. – № 2 (8), ч. 2. – С. 292-307. – ISSN 2226-4078


  Проаналізовано розвиток психологічних ідей і думок у межах теологічного та філософського напрямків. В межах літературного та мовознавчого напрямку згадується М. Максимович (стр. 305).
1481839
  Пасенко М.В. Теологічний персоналізм Іоанна Павла II // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 164-166
1481840
  Кравченко В. Теологічний персоналізм Кароля Войтили (Іоанна Павла ІІ) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 209-221. – ISSN 2075-1443
1481841
  Малікова О.В. Теологічний трактат: прагма-стилістичний вимір // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 376-381


  У статті досліджуються особливості функціонування експресивно-стилістичних засобів реалізації дискурсивних стратегій теологічного трактату як жанру дискурсу християнської лінгвокультури.
1481842
  Якубова Т. Теологічні видання у фондах літератури французькою, польською мовами НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 18-22. – ISSN 2076-9326


  Надано книгознавчу інформацію про теологічні енциклопедії, словники, Біблії західного християнства, які зберігаються у фондах літератури французькою, польською мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України ...
1481843
  Шевченко О.І. Теологічні чинники концептуально-семіотичного структурування простору (на матеріалі англомовного публіцистичного искурсу) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 113-117. – Бібліогр.: Літ.: с. 117; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1481844
  Спіноза Бенедикт Теологічно-політичний трактат = Tractatus theologico-politicus / Спіноза Бенедикт; Пер. з латини В. Литвинов. – Київ : Основи, 2003. – 237с. – ISBN 966-500-029-2
1481845
  Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат = Tractatus theologico-politicus / Бенедикт Спіноза ; пер. з латини В. Литвинов. – Вид. 2-е. – Київ : Основи, 2005. – 240 с. – ISBN 966-500-029-2
1481846
  Алєксандрова О.В. Теологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 289-290. – ISBN 966-316-069-1
1481847
  Попаденко А. Теологія Аквіната та феноменологія священого в Рудольфа Отто: аспекти методологічного співвідношення // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 139-144. – ISBN 978-966-423-670-3
1481848
  Денисенко А. Теологія визволення : ідеї, критика, перспективи / Анатолій Денисенко. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 186, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-186 та в підрядк. прим. – (Сучасна протестантська теологія). – ISBN 978-966-378-670-4
1481849
  Денисенко А.В. Теологія визволення: критичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Денисенко Анатолій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1481850
  Котляров П.М. Теологія і дипломатія : діяльність Філіппа Меланхтона в контексті європейських міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.313-322
1481851
  Труш Т.В. Теологія і наука у творчості Томи Брадвардіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті піде мова про творчість відомого схоластичного мислителя Томи Брадвардіна, його здобутки у філософії, математиці, логіці, природознавстві, теології. В статье речь пойдёт о творчестве известного схоластического мыслителя Томы Брадвардина, о ...
1481852
  Мараховська Е.В. Теологія процвітання як провідна ідеологічна система харизматичних спільнот у сучасному християнстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 61-70. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1481853
  Вовк Д. Теологія радянського права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 53-86. – ISSN 2227-7153
1481854
  Голозубов О. Теологія сміху як феномен західної культури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 66-80. – ISSN 0235-7941
1481855
  Вереш М.Т. Теологія у контексті історичного розвитку німецької мови та суспільства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 132-137
1481856
  Яроцька О.В. Теологія формування демфілогізованого і секулярного християнства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 205-209. – ISSN 2076-1554
1481857
  Чорноморець Ю.П. Теологія як наука: православна перспектива // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 91-97
1481858
  Христокін Г.В. Теологія як специфічний тип соціо-гуманітарного знання // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 67-74. – ISSN 2410-3071
1481859
  Таранов С.В. Теолого-екзистенційні аспекти становлення ко-екзистенції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 189-194
1481860
  Дричик Б. Теолого–соціологічне розуміння права як основа морально–етичної парадигми суспільного розвитку // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 124-126
1481861
  Корзун Н. Теоніми на позначення Богородиці у динамічній структурі тексту: поетичний і богословський аспекти : (на мареріалі поем Т. Шевченка "Акафіста до Пресвятої Богородиці" Р. Сладкопівця) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 218-225


  У статті досліджено особливості вживання теонімів у різножанрових текстах. Виокремлено та проаналізовано різноструктурні номінації на позначення Богородиці
1481862
  Михайлова О.Г. Теоніми як таксономічні одиниці сакрального ономастикону // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 100-105. – Бібліогр.: Літ.: с. 104-105; 14 назв.


  Про дослідження міфотеонімів як ономастичної універсалії в історичному та термінологічному аспектах. Теоніми належать до проміжних одиниць у таксономічній номенклатурі та формуються під впливом фактору часу. The article deals with the research of ...
1481863
  Михайлова О.Г. Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 302-307
1481864
  Попов В.Ю. Теоперсоналістська тожсамість Августина Аврелія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 388-392. – ISSN 2076-1554
1481865
  Юрченко-Титаренко Теорiя ймовiрностей та iгри: задача про банкрутство // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 35-40. – ISSN 1029-4171
1481866
   Теореитчни и методологични проблеми на социалистическая патриотизм и възпитанието на студентската младеж.. – София, 1980. – 202с.
1481867
  Зіньківський Ю.В. Теорема / Ю.В. Зіньківський. – К, 1987. – 86с.
1481868
  Алексеев В.Б. Теорема Абеля в задачах и решениях / В.Б. Алексеев. – Москва : Наука, 1976. – 207 с. : ил.
1481869
  Курченко О. Теорема Бакстерового типу для строго субгаусових випадкових полів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Отримані достатні умови збіжності у середньому квадратичному та з імовірністю одиниця бакстерових сум для сумісно строго субгауссових випадкових полів. Sufficient conditions of convergence in square mean and with probability one of Baxter sums for ...
1481870
  Гончаренко Ю.В. Теорема Брауэра / Ю.В. Гончаренко, С.И. Ляшко. – Киев : Кий, 2000. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 46. – ISBN 966-7161-52-8
1481871
  Оганян А.Е. Теорема Вариала в квантовомеханической задаче рассеяния : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Оганян А. Е.; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
1481872
  Кушнир И.А. Теорема Виета / И.А. Кушнир. – Киев : Факт, 1997. – 55 с. – (Скарбничка шкільної математики). – ISBN 5-86248094-3
1481873
  Харазишвили А.Б. Теорема Витали и ее обобщения / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1991. – 106с.
1481874
  Радченко В.М. Теорема Віталі-Каратеодорі для інтегралів за загальними випадковими мірами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Для інтегралів від дійсних функцій за загальними випадковими мірами доведено, що їхнє значення є границями за ймовірністю значень інтегралів від півнеперервних функцій. For integrals of real functions with respect to general stochastic measure, it is ...
1481875
  Аманов Т.И. Теорема вложения для дифференцируемых функций многих переменных и ее приложение в математической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аманов Т.И.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1481876
  Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте / В.А. Успенский. – М., 1982. – 111 с.
1481877
  Бурбан І.І. Теорема Ейлера та задачі про розфарбування географічних карт // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 48-55. – ISSN 1029-4171
1481878
  Полищук В.Р. Теорема Каблукова / В.Р. Полищук. – Москва : Знание, 1983. – 176 с. – (Творцы науи и техники)
1481879
  Комолов В.М. Теорема косинусов, тангенсов: обобщение и новый формат формул : монография / Комолов В.М., Латынин Ю.М. – Харьков : Точка, 2020. – 112, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 111-112. – ISBN 978-617-669-275-1
1481880
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для випадкових полів на циліндрі / С.І. Халікулов, В.М. Ядренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-61. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Вивчаються дійснозначні випадкові поля Е (t, ф) на циліндрі, де t є R=(-оо, оо), ф є S2 (S2 - одиничне коло на площині), ізотропні за зміною ф. Визначається, що коефіцієнти Фур"є аk(t), Bk(t) у розкладі Е (t, ф) за змінній ф є взаємно некорельованими ...
1481881
  Халікулов С.І. Теорема Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері та статистичне моделювання / С.І. Халікулов, З.О. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Указано розклад Котельникова-Шеннона для однорідних за часом ізотропних випадкових полів на сфері. Визначено граничну теорему про апроксимацію таких випадкових полів полями з обмеженим спектром. Наводиться оцінка середньоквадратичної швидкості ...
1481882
  Довбенко М. Теорема Коуза, Кіотський протокол та екологічні інвестиції для України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 65-75. – ISSN 0131-775Х
1481883
  Шаститко А. Теорема Коуза: проблемы и недоразумения // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.96-99. – ISSN 0042-8736
1481884
  Фогель Р.Ф. Теорема Ламберта / [соч.] Р. Фогеля, магистранта астрономии. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Киевское отд. Вісоч. утв. Т-ва печ. и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Моск, 1889. – [2], 32 с. : табл. – Отд. оттиск: Университетские известия 1889


  На обл. экз. № 147530 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Михаилу Егоровичу Ващенко-Захарчнко от автора
1481885
  Ружицки Е. Теорема Лиувилля о конформных отображениях / Е. Ружицки. – К, 1977. – 40с.
1481886
  Ведин И.Ф. Теорема личности / И.Ф. Ведин. – Москва, 1988. – 237 с.
1481887
  Поливин Н.Г. Теорема любви / Н.Г. Поливин. – Волгоград, 1969. – 49с.
1481888
  Филиппова А.А. Теорема Мизеса о предельном поведении функционалов от эмпирических функций распределения и ее статистические применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Филиппова А.А. ; МГУ. – Москва, 1960. – 5 с.
1481889
  Довбенко М. Теорема неможливості Ерроу // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 89-93. – ISSN 0131-775Х
1481890
   Теорема о неявных функциях и ее приложения. – Новосибирск, 1991. – 25с.
1481891
  Ситникова Е.Г. Теорема о сильном нуле для эллиптического уравнения высокого порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Ситникова Е.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 4л.
1481892
  Положий Г.Н. Теорема о сохранении области для некоторых эллиптических систем дифференциальных уравнений и ее применения. / Г.Н. Положий. – [8] с.
1481893
  Милнор Д. Теорема об h -кобордизме / Д. Милнор. – Москва, 1969. – 116 с.
1481894
  Костарчук Б.В. Теорема об изоморфизах для общих эллиптических граничных задаз без предпоолжения нормальности граничных условий и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Костарчук Б. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 12л.
1481895
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1935. – 72 с.
1481896
  Литцман Вальтер Теорема Пифагора / Литцман Вальтер. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 114с.
1481897
   Теорема Пифагора по задаче А. Бачинского // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 9-11
1481898
   Теорема площ Мак-Кола - Хана : Методична розробка до курсу "Лазерна спектроскопія". – Київ : Київський університет, 2005. – 32с.
1481899
  Загородній А.Г. Теорема Пойа і міграція та захоплення квантової частинки / А.Г. Загородній, Л.М. Христофоров // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 44-51. – ISSN 1025-6415
1481900
  Рейнфелд Андрей Артурович Теорема сведения и динамическая эквивалентность автономных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рейнфелд Андрей Артурович; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1481901
  Борисенко А.А. Теорема сравнения для опорных функций гиперповерхности / А.А. Борисенко, К.Д. Драч // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1481902
  Аршон И.С. Теорема типа теоремы Фрагмена-Линделефа для линейной эллиптической системы. : Автореф... наук: / Аршон И.С.; Моск. ордена Ленина с-х акад. им.К.А,Темирязева. – М., 1961. – 6л.
1481903
  Блохина Г.Н. Теорема типа Фрагмена-Линделефа для линейного эллиптического уравнения второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блохина Г.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 6л.
1481904
  Федотова В.Г. Теорема Томаса китайской модернизации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 17-22. – ISSN 0042-8744
1481905
  Постников М.М. Теорема Ферма: введение в теорию алгебраических чисел / М.М. Постников. – Москва, 1978. – 128с.
1481906
  Суслов Г.К. Теорема Якоби о разложении движения симметричного тяжелого гироскопа / [соч.] Г. К. Суслова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1895. – 23 с. – Отд. оттиск: Труды Отделения физических наук Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. VII
1481907
  Краснитський С.М. Теореми бакстерівського типу для узагальнених гауссових випадкових полів / С.М. Краснитський, О.О. Курченко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7021-58-1
1481908
  Левитська А.О. Теореми інваріантності для систем випадкових нелінійних бульових рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається наступна система над GF(2) випадкових нелінійних рінянь Е d1 k=1 1
1481909
  Нікітін А.В. Теореми існування і єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 125128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Сформульовані та доведені умови існування та єдиності розв"язків систем стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертовому просторі. Ключові слова: стохастичне диференціальне рівняння, гільбертовий простір. Formulated and the ...
1481910
  Ляшко І.І. Теореми про неявні функціїї в курсі математичного аналізу / І.І. Ляшко. – Київ, 1973. – 60 с.
1481911
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінейних випадкових рівнянь у полі GF(2) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 - теоря ймовір. та мат. статистика / С.Я. Слободян ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1481912
  Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв"язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF (2) : Дис. ... канд. фізико-математичих наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Слободян С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. – Бібліогр.: л. 142 - 150
1481913
  Гаращенко Ф.Г. Теореми про практичну стійкість систем зі зміною вимірності фазового простору / Ф.Г. Гаращенко, Є.Ф. Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем зі зміною вимірності фазового простору сформульовані означення і доведені теореми про практичну стійкість. Установлені критерії практичної стійкості, які придатні для безпосереднього використання як алгоритмів чисельного визначення областей ...
1481914
  Курченко А.А. Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Курченко А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 138л.
1481915
  Курченко Александр Алексеевич Теоремы бакстеровского типа для случайных полей и некоторые условия ортогональности мер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Курченко Александр Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1481916
  Магомедов А.М. Теоремы вложения в некоторых функциональных пространствах и исследование уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магомедов А. М.; АН ГССР, Тбил. мат. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 13л.
1481917
  Бокуть Л.А. Теоремы вложения в теории алгебр : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бокуть Л. А.; АН СССР, Сиб. отд. Совет секции физ. мат. наук Объед. уч. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 6л.
1481918
  Рыбалов Ю.В. Теоремы вложения для весовых классов функций и их приложение к спектральной теории эллиптических операторов с вырождающимися коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Рыбалов Ю.В.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 8л.
1481919
  Пиголкина Т.С. Теоремы вложения для классов функций, определенных в неограниченных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пиголкина Т.С.; Новосиб. гос. ун-т. Совет по мез.-мат. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1481920
  Смаилов Е. Теоремы вложения для функциональных пространств с ортогональным базисом и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Смаилов Е.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
1481921
  Кукин Г.П. Теоремы вложения и алгоритмические проблемы для алгебры и групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.06 / Кукин Г.П.; АН СССР.Сибирск.отд.Спец.совет.при ин-те матем. – Новосибирск, 1980. – 18л.
1481922
   Теоремы вложения и их приложения. – М., 1970. – с.
1481923
   Теоремы вложения и их приложения. – Алма-Ата, 1976. – 196с.
1481924
   Теоремы вложения и их приложения к задачам математической физики. – Новосибирск, 1989. – 144с.
1481925
  Успенский Теоремы вложения и приложения к дифференциальным уравнениям. / Успенский, Демиденко, В.Г. Перепелкин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 223 с.
1481926
  Цаленко М.Ш. Теоремы двойственности и вложения в категориях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко М. Ш.; МГУ, Мех. мат.фак. – Москва, 1964. – 4л.
1481927
  Петкова С.В. Теоремы единственности для гомологии и когомологии в некоторых категориях топологических пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Петкова С.В.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. Кафедра высшей геометрии и топологии. – М., 1972. – 12л.
1481928
  Собчук В.С. Теоремы единственности для кривых, поверхностей и гиперповерхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Собчук В.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 10 с.
1481929
  Мухометовд Р.Г. Теоремы единственности и устойчивости задачи восстановления двумерной римановой метрики и некоторого класса плоских задач ингеральной геометрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Мухометовд Р.Г. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1977. – 12 с.
1481930
  Бухгейм А.Л. Теоремы единственности и устойчивости решения некоторых операторных уравнений первого рода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0101.01 / Бухгейм А.Л.; Ан СССР. – Новосибирск, 1974. – 12л.
1481931
  Баранова Елена Анатольевна Теоремы единственности решения обратной задачи для некоторых классов дифференциальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.002 / Баранова Елена Анатольевна; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1481932
  Остромогильский А.Х. Теоремы единственности решения обратных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Остромогильский А.Х.; МГУ. – М, 1970. – 7л.
1481933
  Болтянский В.Г. Теоремы и задачи комбинаторной геометрии / В.Г. Болтянский, И.Ц. Гохберг. – Москва : Наука, 1965. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 106-107 (37 назв.). – (Математическая библиотечка)
1481934
  Дынкин Теоремы и задачи о процессах Маркова / Дынкин, А.А. Юшкевич. – Москва : Наука, 1967. – 231с.
1481935
  Сивашинский И.Х. Теоремы и задачи по алгебре и элементарным функциям : / И.Х. Сивашинский. – М., 1971. – 368с.
1481936
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа : учеб. пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 400 с.
1481937
  Кириллов А.А. Теоремы и задачи функционального анализа. : Учебное пособие / А.А. Кириллов, А.Д. Гвишиани. – Москва : Наука, 1979. – 381с.
1481938
  Розин Л.А. Теоремы и методы статики деформируемых систем : Учеб. пособие / Л.А. Розин; МВиССО РСФСР. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 276с.
1481939
  Вольфовиц Д. Теоремы кодирования теории информации / Д. Вольфовиц. – Москва, 1967. – 248с.
1481940
  Фалевич Б.Я. Теоремы неполноты в системах с правилом Карнапа и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фалевич Б.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 4л.
1481941
  Комленко Ю.В. Теоремы о "вилке" и некоторые их приложения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Комленко Ю.В.; АН Киргиз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ижевск, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1481942
  Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич Теоремы о бесконечной дифференцируемости классов решений управлений в частных производных допускающих быстрый рост на бесконечности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Туякбаев Мурсалнаби Шайзадаевич; Министрест. науки, высш. шк. и технич. полит. РФ, Российский ун-т дружбы народов. – М., 1992. – 14л.
1481943
  Сафарян Р.Г. Теоремы о больших уклонениях для диффузионных процессов и дифференциальные уравнения малых параметров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сафарян Р. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 8л.
1481944
  Нагаев А.В. Теоремы о больших уклонениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нагаев А.В.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1963. – 7л.
1481945
  Маковоз Ю.И. Теоремы о наилучшем приближении и поперечниках множеств в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ мат.наук: / Маковоз Ю. И.; БГУ. – Минск, 1969. – 9л.
1481946
  Мамедов Я.Д. Теоремы о неравенствах / Я.Д. Мамедов. – Ашхабад, 1980. – 232с.
1481947
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 12л.
1481948
  Кулешов Александр Аркадьевич Теоремы о разрешимости для некоторых классов псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулешов Александр Аркадьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 12л.
1481949
  Чернышенко В.М. Теоремы о сходимости итерационных процессов высоких порядков / В.М. Чернышенко. – Днепропетровск, 1981. – 67с.
1481950
  Коваленко И.А. Теоремы об изоморфизмах для эллиптических систем без предположения нормальности граничных условий и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коваленко И.А.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1481951
  Дикарев В.А. Теоремы об интерполяции операторов и теоремы вложения для некоторых классов функциональных пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Дикарев В.А. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 10 с.
1481952
  Львовский М.Н. Теоремы об искажении и устранении особенностей для голоморфных и гармонических отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Львовский М.Н.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1978. – 15л.
1481953
  Могульский Е.З. Теоремы полноты системы собственных и присоединенных векторов некоторых классов операторных пучков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Могульский Е.З.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1481954
  Климова С.М. Теоремы разума и аксиомы веры. Спиноза и Толстой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 71-81. – ISSN 0042-8744
1481955
  Ерофеенко В.Т. Теоремы сложения / В.Т. Ерофеенко. – Минск, 1989. – 254 с.
1481956
  Маркус А.С. Теоремы сравнения спектров линейных операторов и калдышевская асимптотика для пучков / А.С. Маркус, В.И. Мациев. – Кишинев, 1983. – 39с.
1481957
  Фрейман Л.С. Теоремы существования / Л.С. Фрейман. – Москва, 1971. – 136с.
1481958
  Кокарева Т.А. Теоремы существования аналитических решений для интегро-дифференциальных уравнений в частных производных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокарева Т.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1951. – 10 с.
1481959
  Фикера Г. Теоремы существования в теории упругости / Г. Фикера. – Москва : Мир, 1974. – 159с .
1481960
  Носов В.В. Теоремы существования для смешанной задачи для гиперболического уравнения и некоторых типов уравнений с запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Носов В.В.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1966. – 9л.
1481961
  Хайкин М.И. Теоремы существования и единственности для обратных смешанных краевых задач теории аналитических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайкин М.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1961. – 9л.
1481962
  Калиев Сайлаубек Теоремы существования решений для нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калиев Сайлаубек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1481963
  Гудков Владимир Васильевич Теоремы сцществования решения краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гудков Владимир Васильевич; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 16л.
1481964
  Новикова Н.С. Теоремы тауберова типа для некоторых методов суммирования рядов и интегралов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 001 / Новикова Н.С. ; ДГУ , Мех.-мат. фак-т. – Днепропетровск, 1969. – 12 c. – Бібліогр.:с.12
1481965
  Кохановский А.П. Теоремы тауберова типа для полунепрерывного логарифмического метода суммирования расходящихся рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кохановский А.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1481966
  Волкова Надежда Ивановна Теоремы тауберова типа и теоремы включения для матричных методов суммирования рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Волкова Надежда Ивановна; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
1481967
  Карасев Р.Н. Теоремы типа Борсука-Улама в комбинаторной и выпуклой геометрии : автореф. дис. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.01.04 / Карасев Роман Николаевич ; РАН, Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2010. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1481968
  Китнишев Я.Ц. Теоремы типа Виеториса для точных гомологий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Китнишев Я.Ц.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
1481969
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа леви-бакстера для строго предгауссовских случайных процессов : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Бесклинская Елена Петровна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 92 л. – Бібліогр.: л. 86-92
1481970
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 11 с.
1481971
  Бесклинская Е.П. Теоремы типа Леви-Бакстера для строго предгауссовских случайных процессов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Бесклинская Е.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 11л.
1481972
  Сырмус Т.И. Теоремы типа Мерсера для двойных последовательностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сырмус Т.И.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1963. – 9л.
1481973
  Израилова М.М. Теоремы типа Таубера с остаточным членом для кратных рядов и интегралов с односторонними тауберовыми условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Израилова М.М.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1481974
  Пак М.А. Теоремы типа Фрагмена-Линделефа для решений некоторых эллиптических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Пак М.А.; Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1971. – 14л.
1481975
  Дольников Владимир Леонидович Теоремы типа Хелли для трансверсалей семейств множеств и их приложения : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.04 / Дольников В.Л.; РАН. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2001. – 26 с. – Библиогр.: 11 назв.
1481976
  Решетняк Ю.Г. Теоремы устойчивости в геометрии и анализе / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск : Наука, 1982. – 229 с.
1481977
  Дискант В.И. Теоремы устойчивости для поверхностей, близких к сфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дискант В.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1964. – 7л.
1481978
  Ахмаров Исмагиль Теоремы эргодичности и устойчивости с оценками скорости сходимости в задачах теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ахмаров Исмагиль; АН СССР. Сиб. отд. ин-т. – Новосибирск, 1979. – 13л.
1481979
  Билимович А.Д. Теоремы Якоби и Сильвестра / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 10 с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
1481980
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка / Г.В. Пфейффер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [6] с.
1481981
  Пфейффер Г.В. Теоремы, выясняющие ряд вопросов в задаче о перестановке решений линейного уравнения с частными производными первого порядка : (Представлено акад. А.Н. Крыловым и ОФМ 6.III. 1929) / Г.В. Пфейффер. – [Москва], 1929. – С.
1481982
  Пфейффер Г.В. Теоремы, опеделяющие связь между интегралами Lie и Lagrange-а // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 24 с.
1481983
  Буткевич В.Г. Теоретеческие основы взаимодействия международного и внутригосударственного права : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Буткевич В. Г. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 454 л. – Бібліогр.: л. 395-451
1481984
  Пашук А.И. Теоретизация - важнейший фактор развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1481985
  Черепанов С.К. Теоретизация антиномий : методологический аспект // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (41). – С.16-45. – ISSN 1560-7488
1481986
  Корабльова В.М. Теоретизації ідеології у структурному марксизмі Л. Альтюссера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 173-175
1481987
  Попова К.Г. Теоретизація основ місцевого самоврядування в аспекті сучасних управлінських реформ // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 290-297
1481988
  Кузьмін В.В. Теоретизація феномену кар"єри у фокусі smart-суспільства // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 124-126. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1481989
  Султанова І. Теоретизування щодо визначення змісту поняття "емоційна стійкість” // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 115-118. – ISSN 1810-2131
1481990
  Палієнко Лариса Теоретик і практик вітчизняної геоморфології (До 100-річчя з дня народження Петра Костянтиновича Заморія) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-54 : Портрет
1481991
  Сергійчук В. Теоретик і практик мостобудування // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 241-243. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 200-річчя від дня народження Дмитра Журавського.
1481992
  Сергійчук В. Теоретик основ порошкової металургії // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 207. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 110-річчя від дня народження Івана Федорченка.
1481993
  Станіславська К.І. Теоретики видовищної культури про зміст та класифікацію видовищ // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 190-196. – ISSN 2226-2180
1481994
  Алексєєв В. Теоретики державного управління: мислителіепохи Відродження // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 8-18. – ISSN 2414-4436
1481995
  Довбенко М. Теоретики працевлаштування // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 75-79. – ISSN 0372-6436
1481996
  Петрович Д. Теоретики пропорций / Д. Петрович. – Москва, 1979. – 193 с.
1481997
  Філіпенко А.С. Теоретико - методологічні виміри університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 19
1481998
  Гербут Н.А. Теоретико методологічні засади гендерних досліджень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 344-360
1481999
  Садовська Л.М. Теоретико методологічні засади публічного управління системою патріотичного виховання молоді: проблеми та перспективи // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 165-174. – (Серія "Державне управління")
1482000
  Суржинськии М.І. Теоретико правові питання набуття громадянства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,