Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1477001
  Приліпко І. "Текст як конденсатор культурної пам"яті": інтертекстуальний простір прози Валерія Шевчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 33-54. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто показові аспекти інтертексту прози В. Шевчука. Простежено особливості міжтекстової взаємодії доробку письменника на рівні різних форм і типів інтертексту. Особливу увагу приділено розкриттю специфіки діалогу творів В. Шевчука з ...
1477002
  Науменко Л.П. "Текст"-"діалог"-"дискурс": до розмежування понять // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – C. 3-9
1477003
  Старовойтенко О. "Текст" у психологічному розумінні // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.77-88
1477004
  Слободенюк В. "Тексти бувають різними, так само як і тканини". Що зацікавило викладачів і чому вони соромились, як студенти на парах // Україна молода. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2). – С. 13


  "У Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся майстер-клас для викладачів «tEXTREME. Екстремальні тексти та ігри з ними» від кафедри української літератури та компаративістики з нагоди щорічної Грінченківської декади. «Текст» і «тканина» - ...
1477005
  Гусаков Володимир "Текстильна ментальність" як маркер поліетнічної культури народів Центральної Азії : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 103-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1477006
  Узлова О. (Тексто)терапія як шлях до примирення з "хворим тілом" (на матеріалі романів Девіда Лоджа "Терапія" та "Глухота як вирок" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 40-46. – ISSN 2307-2261
1477007
   [Текст грецькою мовою] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 128-155


  Ендогенні та наслідувальні паралелі в поетичному тексті.
1477008
  Зборовська К.Б. [Текст грецькою мовою] людини як парадокс ієрархії (за Діонісієм Ареопагітом) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 18-22
1477009
  Лущенко Т.Л. [Текст грецькою мовою] у давньогрецькому епосі (на прикладі мови Нонна Панополітанського) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1477010
  Walecki W. [Текст польською мовою] // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – C. 61-76. – ISBN 978-617-689-046-1
1477011
   [Тексти з новогрецької літератури : додаток до підруч. : 3 клас загального ліцею. – Афіни : Патакіс
Т. 1 : Д. Антоніу [та ін.]. – 2002. – 436, [2] с. – Книга новогрецькою мовою
1477012
   [Тексти з новогрецької літератури : додаток до підруч. : 3 клас загального ліцею. – Афіни : Патакіс
Т. 2 : Є. Анагносту [та ін.]. – 2002. – 543 с. – Книга новогрецькою мовою
1477013
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис, Д. Карвеліс, Х. Міліоніс, К. Баласкас, Й. Паганос, Й. Папакостас; Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії ; Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 1 : 1 клас загального ліцею. – 2003. – 502, [7] с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1477014
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис, Д. Карвеліс, Х. Міліоніс, К. Баласкас, Й. Паганос, Й. Папакостас; Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії, Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 2 : 2 клас загального ліцею. – 2003. – 553 с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1477015
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії, Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 3 : (1945 - 2000) : 3 клас загального ліцею. – 2009. – 479, [1] с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1477016
   Тезисы докладов. – Воронеж, 1957. – 36с.
1477017
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 2 : История озер в плейстоцене. – 1975. – 195с.
1477018
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 3 : История озер в голоцене. – 1975. – 189с.
1477019
   Тезисы докладов : Третья международная конференция / Язык и культура; Украинский инст.междунароных отношений; Каф. укр. и русск. языков; Сост. С.Б.Бураго. – Киев, 1994. – 356с.
1477020
   Тезисы докладов 13-й отчетной научной сессии профессорско-преподавательского состава Черновицкого университета. – Черновцы, 1957. – 323с.
1477021
   Тезисы докладов 18 сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (24-29 января 1972г.). – Ленинград, 1972. – 123с.
1477022
   Тезисы докладов 20-й научной сессии, апрель 1964 г. : Тем.сб.: История КПСС, политэкономия, философия. – Черновцы, 1964. – 173с.
1477023
   Тезисы докладов 21-й научной сессии. – Черновцы, 1965. – 107с.
1477024
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 29с.
1477025
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 152с.
1477026
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 19с.
1477027
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 82с.
1477028
   Тезисы докладов 3 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; НАНУ; Национ. науч. центр "Харьковский физико-техн. ин-т"; Редкол.: А.Н.Довбня, Р.П.Слабоспицкий, И.М.Карнаухов и др. – Харьков, 2005. – 84с.
1477029
   Тезисы докладов X Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 27 февраля - 2 марта 2012 г., Харьков / НАН Украины ; Нац. науч. центр "Харьковский физ.-техн. ин-т" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физике ; [редкол. : А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов и др.]. – Харьков : [ННЦ ХФТИ], 2012. – 113, [3] c.
1477030
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии. – Таллин
1. – 1980. – 40 с.
1477031
   Тезисы докладов восьмого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск; Улад; Удэ, 1976. – 167с.
1477032
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : Секция Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Москва, 1957. – 65 с.
1477033
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 156с.
1477034
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч.3. – 1984. – 157с.
1477035
   Тезисы докладов годичной сессии Ученого совета ВСЕГЕИ (15-17 апреля 1969 г.). – Ленинград, 1969. – 40 с.
1477036
   Тезисы докладов и сообщений к 1-й научной конференции аспирантов, февраль 1965 г. : Тематика: филологические науки, химия, биология, математика, история КПУ. – Ужгород, 1965. – 115с.
1477037
   ТЕзисы докладов и сообщений на научной конференции.. – М., 1969. – 92с.
1477038
   Тезисы докладов к 13-й научной конференции 26 февраля - 2 марта 1966 года. – Ленинград, 1966. – 63с.
1477039
   Тезисы докладов к 19-й научно-технической конференции 2-4 февраля 1966 года : Посвящается 25-летию ЛИАП. – Ленинград, 1966. – 147с.
1477040
   Тезисы докладов к 22-й научной конференции 8 - 13 февраля 1964 года. – Ленинград, 1965. – 72с.
1477041
   Тезисы докладов к 23-й научно-технической конференции : Посвящаетя 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 236с.
1477042
   Тезисы докладов к научно-методической конференции, 11-13 мая 1965 года. – Ленинград, 1965. – 64 с.
1477043
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции. Технические средства изучения и освоения океана. – Ленинград
Вып. 3. – 1978. – 212 с.
1477044
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Секция физики приземного слоя. – 1961. – 46 с.
1477045
   Тезисы докладов на ІІ Всесоюзной конференции "Технические средства изучения и освоения океана". – Ленинград
Вып. 2. – 1978. – 196 с.
1477046
   Тезисы докладов на конференции по химии пресных водоёмов. – Київ, 1941. – 130 с.
1477047
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1953 г.. – Саратов, 1954. – 106с.
1477048
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1954 г.. – Саратов, 1955. – 148с.
1477049
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
V. – 1956. – 11с.
1477050
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
IV. – 1956. – 11 с.
1477051
   Тезисы докладов на пятой Всесоюзной конференции по актинометрии и атмосферной оптике. – Москва, 1963. – 84 с.
1477052
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
9 : Секция полезных ископаемых. – 1956. – 17 с.
1477053
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
10 : Региональная секция, подсекция: Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 1956. – 28 с.
1477054
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
11 : Региональная секция, подсекция: Украины, Молдавии, Южных и Центральных областей Российской Федерации. – 1956. – 28 с.
1477055
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
12 : Региональная секция, подсекция Прибалтики и Белоруссии. – 1956. – 12 с.
1477056
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 13 : Региональная секция, подсекция Урала. – 1956. – 16 с.
1477057
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
15 : Поволжье. – 1956. – 24 с.
1477058
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
16 : Приуралье. – 1956. – 30 с.
1477059
   Тезисы докладов научно-технической конференции 9-11 марта 1961 года : Секция науки и техники. – Ленинград, 1961. – 49с.
1477060
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 32с.
1477061
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 1958 год. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 115с.
1477062
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, 22-25 мая 1962 г.. – Ленинград, 1962. – 118с.
1477063
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1956 год. – Саратов : Коммунист
Вып. 4. – 1957. – 232с.
1477064
   Тезисы докладов по секции математической географии и картографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Н.Н. Матусевич; АН СССР. – Москва-Ленинград : Изд. Академии наук СССР, 1947. – 32с.
1477065
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч. 2. – 1978. – 277с.
1477066
   Тезисы докладов семинара "Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании" / Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании; Мин-во образования РФ, Международная Академия Открытого Образования (МАОО) ; Могсковский государственный ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; Аветисян Д.Д. и др. – Москва : МЭСИ, 2000. – 140с. – ISBN 5-7764-0212-3
1477067
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 50с.
1477068
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 110с.
1477069
   Тезисы и авторефераты докладов на научной конференции 24-28 февраля 1947 г.. – Омск, 1947. – 107с.
1477070
   Тезисы и аннотации докладов и сообщений всесоюзного симпозиума "речь, эмоции и личность". – Л., 1978. – 39с.
1477071
   Тезисы и аннотации докладов к научной конференции по итогам исследований в области метеорологии в период междуранодного геофизического года.. – Л., 1960. – 54с.
1477072
   Тезисы и аннотации докладов научных конференций зоотехнического факультета за 1949-1956 гг.. – Омск, 1958. – 104с.
1477073
  Ленин В.И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 23с.
1477074
  Ленин В.И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 24с.
1477075
   Тезисы и доклады 7-й научной конференции ДВГУ. – Владивосток, 1964. – 132с.
1477076
   Тезисы и программа 1-й советской гравитационной конференции.. – М., 1961. – 208с.
1477077
  Митюков А.К. Тезисы из диссертации "Ответственность продавца за эвикцию в историко-сравнительном освещении" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 283-285. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1477078
   Тезисы к V научно-техническому семинару по методике и технике гидрогеологических исследований.. – Свердловск, 1972. – 108с.
1477079
   Тезисы к XVII конференции ВКП(б).. – Москва, 1932. – 32с.
1477080
   Тезисы к Всесоюзной конференции "Социалистический образ жизни: проблемы Сибири".. – М.
1. – 1982. – 58с.
1477081
  Синайский В.И. Тезисы к диссертации "Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 385-387. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1477082
   Тезисы к диссертации В.И. Синайского : "Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме". II-V. – 4 с. – Отд.отт.
1477083
  Пятницкий Г.К. Тезисы к диссертации на тему "К вопросам экологии и теории массовых размножений лугового мотылька" // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – [4] с.
1477084
   Тезисы к докладам. – Москва-Ленинград
Выпуск 1. – 1927
1477085
   Тезисы к докладам на 2 конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода. – Л.М., 1932. – 48с.
1477086
   Тезисы к докладам на научной сессии совета факультетов посвященной 60-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина / Ленинградский Гос. ун-т. Биологический фак-т // Научные организации. Компакт - 252239. – 14 с.


  Содержание докладов: 1. Гурьянова Е.Ф. Сравнительный обзор литорали Дальневосточных морей. 2. Порецкий В.С. О некоторых проблемах альгологии в СССР 3. Солдатенков С.В. Роль дыхания в созревании плодов 4. Шванвич В.Н. Работы Ленинградского гос. ...
1477087
   Тезисы конференции "Теоретические и прикладные вопросы математики". – Тарту, 1980. – 300 с.
1477088
   Тезисы конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР и исторического факультета АГУ им.С.М.Кирова.. – Баку, 1984. – 92с.
1477089
   Тезисы конференции по проблемам механизации и электрификации сельского хозяйства в УзССР.. – Ташкент, 1977. – 184с.
1477090
   Тезисы конференции посвященной 250-летию со дня рождения Жан-Жака Руссо.. – Одесса, 1962. – 96с.
1477091
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 38 с.
1477092
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 56 с.
1477093
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 64 с.
1477094
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 64 с.
1477095
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 39 с.
1477096
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 59 с.
1477097
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 28 с.
1477098
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 19 с.
1477099
   Тезисы Культпропа ЦК ВЛК(б) к 50-летию "Народной Воли" // Историческое значение партии "Народ Воли" / И.А. Теодорович. – Москва, 1930. – С. 263-279
1477100
   Тезисы локладов на отчетной конференции научных работников Воронежского государственного педагогического института. – Воронеж, 1957. – 168с.
1477101
  Богуславский В.М. Тезисы Маркса о Фейербахе / В.М. Богуславский ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. – (Серия 2. Философия ; 29)
1477102
   Тезисы межвузовской студенческой научной конференции по вопросам биологии и сельского хозяйства.. – М., 1958. – 82с.
1477103
   Тезисы Межобластного геологического совещания по геологии и минеральным ресурсам ЦЧО.. – Воронеж, 1962. – 187с.
1477104
   Тезисы научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава и аспирантов. – Харьков, 1966. – 80с.
1477105
   Тезисы научно-методической конференции кафедры русского языка, посвященной 10-летию Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.. – М., 1970. – 228с.
1477106
   Тезисы научно-производственного семинара "Новое в программном обеспечении и создании компьютеров".. – Коммунарск, 1991. – 60с.
1477107
   Тезисы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательской работы за 1961 год. – Пржевальск, 1961. – 24с. – (Серия филологических наук)
1477108
   Тезисы научно-теоретической конференции"Актуальные вопросы экономической теории в свете решений XXV съезда КПСС и новой Конституции СССР".. – Минск, 1978. – 207с.
1477109
   Тезисы научной конференции аспирантов института языкознания АН СССР.. – М., 1963. – 50с.
1477110
   Тезисы научной конференции аспирантов кафедр общественных наук, посвященной 92-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.. – Х., 1962. – 124с.
1477111
   Тезисы научной конференции по проблемам истории народного хозяйства Узбекистана.. – Ташкент, 1963. – 55с.
1477112
   Тезисы научной конференции факультета иностранных языков ОГУ, посвященной 100-летию основания университета, 2-4 сентября 1965 г.. – Одесса, 1965. – 91с.
1477113
   Тезисы научной конференции, 8-10 сентября 1965 г.. – Одесса, 1965. – 139с.
1477114
   Тезисы научной конференции, посвященной 25-летию Таллинского педагогического института им. Э. Вильде. – Таллина, 1972. – 60с.
1477115
   Тезисы научной конференции, посвященной проблеме двуязычия и многоязычия.. – М., 1969. – 56с.
1477116
   Тезисы научных докладов на юбилейной конференции Среднеазиатского гос.университета, посвященной двадцатипятилетию Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1950. – 90 с.
1477117
   Тезисы научных сообщений советских психологов к XXII международному психологическому конгрессу.. – М., 1980. – 176с.
1477118
   Тезисы научных сообщений советских психологов к ХХП международному психологическому конгрессу.. – М., 1981. – 512с.
1477119
   Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией.. – Москва, 1954. – 32с.
1477120
  Капустин Б.Г. Тезисы о политической философии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.22-30. – ISSN 0321-2017
1477121
  Ким И.С. Тезисы о социалистическом образовании / И.С. Ким. – Пхеньян, 1981. – 71с.
1477122
   Тезисы об основных вопросах истории БССР.. – Минск, 1948. – 63с.
1477123
   Тезисы областной конференции "Системный анализ научного знания".. – Одесса, 1986. – 152с.
1477124
   Тезисы основных докладов на третьей сессии Ученого Совета Института по вопросам эволюционной палеонтологии, посвященной памяти акад. Алексея Алексеевича Борисяка.. – М., 1947. – с.
1477125
   Тезисы Отчетной научной конференции научно-исследовательсого института физиологии животных .. – Киев, 1948. – 29с.
1477126
   Тезисы П Всесоюзной конференции"Биоантиоксидант". – Черноголовка
Том 1, 2. – 1986. – 154,257с.
1477127
  Лобунец Н.Н. Тезисы по диссертационной работе на тему "Применение жидких амальгам для количественного определения нитро-группы". : Дис... наук: / Лобунец Н.Н.;. – 95л.
1477128
  Ким И.С. Тезисы по социалистическому аграрному вопросу / И.С. Ким. – Пхеньян, 1971. – 71с.
1477129
   Тезисы пятой научной конференции молодых специалистов. – Киев : Наукова думка, 1967. – 60с.
1477130
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Материальное стимулирование промышленного и сельскохозяйственного производства".. – Пятигорск, 1968. – 114с.
1477131
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития".. – Гродно
1. – 1990. – 214с.
1477132
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития".. – Гродно
2. – 1990. – 258с.
1477133
   Тезисы республиканской межвузовской научной конференции "Противоречия современного общественного прогресса".. – Гродно
1,2. – 1989. – 266,218с.
1477134
   Тезисы Республиканской научно-теоретической конференции "Экономические проблемы развитого социализма и закономерности его перерастания в коммунизм".. – Душанбе, 1980. – 195с.
1477135
   Тезисы республиканской научной конференции по уравнениям математической физики. – Душанбе, 1983. – 152 с.
1477136
   Тезисы решений главного военного суда за 1880-1885 г.г. (включительно). – Уфа : Изд. воен.-суд. ведомства подполковн. Евдокимов ; Печатня Н. Блохина, 1885. – [13], XXIV, 265, 24 с.


  В изъяснение Военно-уголовных уставов (Св. Воен. Пост. 1869 г., кн. XXII-XXIII, изд. 2-го и XXIV, - разд. I, изд. 1883 г., II и III, изд. 1884 г., и IV, изд. 1879 г.), Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (изд. 1866 г.) и Устава о ...
1477137
   Тезисы сессии общего собрания Отделения биохимии, биофизики и физиологии АН УССР, посвященной проблеме "Физиология и биохимия регуляции роста растений". – Киев : Наукова думка, 1966. – 42с.
1477138
   Тезисы симпозиум по фенольным соединениям 14-17 декабря 1966 г.. – Москва, 1966. – 64 с.
1477139
   Тезисы совещания "Проблемы фонологии, морфологии синтаксиса и лексики".. – М., 1966. – 32с.
1477140
   Тезисы совещания по математической лингвистике 15-21 апреля 1959 года.. – Л., 1959. – 104с.
1477141
   Тезисы совещания по явлениям переноса в электронных расплавах. – Махачкала, 1973. – 15с.
1477142
   Тезисы сообщений. – МоскваЛ., 1935. – 508с.
1477143
   Тезисы сообщений V-го Всесоюзного симпозиума. – Новосибирск, 1975. – 216с.
1477144
   Тезисы сообщений по биостратиграфии пограничных слоев нижнего и среднего девона СССР на полевой сессии Международной подкомиссии по стратиграфии девона : (15-25 августа 1978 г.). – Ленинград : ПКОП ВСЕГЕИ, 1978. – 92с.
1477145
   Тезисы студенческой научной конференции (25 апреля 1966 г.). – Донецк, 1966. – 94 с.
1477146
   Тезисы третьей Всесоюзной конференции "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение" / Всесоюзная конференция "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение"; Научный Совет АН СССР по проблеме "Когерентная и нелинейная оптика"; Институт физики АН БССР; Институт физики АН УССР; Ужгородский Государственный университет; Министерство приборостроения средств автоматизации и систем управления СКБ САТ. – Минск, 1980. – 419 с.
1477147
   Тезисы Центрального Комитета Вернгерской социалистической рабочей партии к ХII съезду ВСРП.. – Будапешт, 1979. – 47с.
1477148
   Тезисы Центрального Комитета КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции. – Москва : Политиздат, 1988. – 31 с.
1477149
   Тезисы чтений, посвященных памяти профессора Андрея НИколаевича Краснова.. – Х., 1962. – 27с.
1477150
   Тезисы ш-ей научной студенченской конференции 22-27 марта 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 17с.
1477151
   Тезисы Ш Всесоюзной конференции молодых ученых-биологов, посвященной 250-летию со дня рождения М.В.ЛОмоносова.. – Москва, 1961. – 155с.
1477152
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
1. – 1968. – 46с.
1477153
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
2. – 1968. – 49с.
1477154
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
3. – 1968. – 59с.
1477155
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
4. – 1968. – 34с.
1477156
   Тезника измерения искривлений технологических каналов ядерныхреакторов. – М, 1981. – 80с.
1477157
  Коррвкин В.Д. Тезническая эксплуатация фильмокопий / В.Д. Коррвкин. – М, 1962. – 130с.
1477158
  Боголюбов Н.М. Теизм и пантеизм : Опыт выяснения логического взаимоотношения данных систем / [соч.] Н. Боголюбова. – Нижний Новгород : Тип. П.И. Конышева, 1899. – 426, IV с.
1477159
  Шохин В.К. Теизм или деизм? Размышления над метафизической теологией Ричарда Суинберна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 59-76. – ISSN 0042-8744
1477160
  Байдалюк О.П. Теистические истоки аксиологии договорного права : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 225-231. – ISSN 1818-992Х
1477161
  Солкин Виктор Тейе, великая царица : Археология / Солкин Виктор, Щигорц Станислав // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 125 : Іл., карта
1477162
  Искаков И. Тейлерии крупного рогатого скота и их переносчики в Кзыл-Ординской области. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Искаков И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26
1477163
  Химиця Н. Тейлор Закарі / Н. Химиця, Т. Білущак // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 94-101. – ISBN 978-617-751-922-4
1477164
  Шарадзе Г.С. Теймураз Багратиони как руствелолог : автореф. дис. ... канд. фило. наук / Шарадзе Г.С. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 15 с.
1477165
  Косянчук П. Тейоретичні проблеми змісту поняття "правна відповідальність" // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 25-26
1477166
   Тейпирование в спорте / В.Е. Виноградов, П.Е. Гусев, М.М. Виноградов, О.Н. Грабко // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 88-93. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1992-7894
1477167
  Бузукашвили Илья Тейт-Бритн // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 1818-2968


  Тейт-Бритн - лондонская галерея на берегу Темзы, где разместилось лучшее в мире собрание британского искусства за последние пять столетий
1477168
  Наумова И.Б. Тейхоевые кислоты и полисахаридные фракции некоторых видов актиномицетов : Автореф... кандидата биол.наук: / Наумова И.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1477169
  Сенчило Наталія Василівна Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Сенчило Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 140 л. – Бібліогр.: л. 124 - 140
1477170
  Сенчило Наталія Василівна Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність : Автореф. дис. ... кан. біолог. наук: 03.00.09 / Сенчило Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв.
1477171
   Тейяр де Шарден // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 922-924. – ISBN 966-316-069-1
1477172
  Конашев М.Б. Тейяр де Шарден и религия // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 19-36. – ISSN 0236-2007
1477173
  Бабосов Е.М. Тейярдизм: попытка синтеза науки и христианства / Е.М. Бабосов. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 264 с. – Библиогр.: с. 238-347
1477174
   Текатоника активизированных областей.. – ЧИта, 1982. – 143с.
1477175
   Текатоника Западной Сибири.. – Тюмень, 1987. – 136с.
1477176
  Ивашева В.В. Теккерей-сатирик / В.В. Ивашева. – Москва : Издательство Московского университета, 1958. – 304 с.
1477177
  Глебова Т.Н. Теккерей -- теоретик реализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Глебова Т.Н. ; АН УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
1477178
   Теккерей = William Makepeace Thackeray : в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1990. – 526 с. : 1 л. портр. – (Серия литературных мемуаров)
1477179
  Стонов Д.М. Текля и ее друзья. / Д.М. Стонов. – Москва, 1959. – 206с.
1477180
  Атанасов П. Текнали са девет чешми / Атанасов П. – София : Бьлгарски писател, 1955. – 136 с., [1] портр.
1477181
   Текнонофизика и механические свойства горных пород.. – М., 1971. – 192с.
1477182
  Буренин Г.С. Текс к планшету 45-В гидорогеологической карты Украины м.1/420000 инструкция к пользованию этой карты / Г.С. Буренин. – К., 1929. – 15с.
1477183
  Апалат Г.П. Текст-інтерв"ю сучасної англомовної преси як гібридний текст // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 9 (145). – С. 46-53
1477184
  Бербенець Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С.49-60. – ISSN 0236-1477
1477185
  Мовчан Р. Текст "Океану" в площині естетико-теологічної парадигми Василя Барки // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 59-63. – ISBN 966-568-301-2
1477186
  Булкіна А.В. Текст англомовного меню: жанрові характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 150-156


  Статтю присвячено розгляду жанрових характеристик тексту англомовного меню. Проаналізовано структурно-композиційні, змістові, лексико-граматичні та комунікативно-прагматичні аспекти жанру. Статья посвящена особенностям жанровых характеристик текста ...
1477187
  Овсієнко Л. Текст в аспекті досліджень філософської герменевтики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – C. 92-96
1477188
  Іваницька Н. Текст в аспекті моделей оцінки якості перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 189-197


  У статті здійснено огляд основних існуючих теоретичних концепцій, що лежать в основі створення моделей оцінки якості перекладу. З"ясована важливість створення класифікаційних вимірів для проведення об"єктивної оцінки якості перекладу. Проаналізовано ...
1477189
  Осадча Л.В. Текст в культурі: філософсько-смисловий та соціально-інструментальний параметри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 122-128


  Стаття присвячена висвітленню феномену тексту як наративу світосприй няття сучасності. Мова йде про його функціональність, прагматичну доречність, з іншого боку - богемність та гедоністичність. Статья посвящается определению феномена текста как ...
1477190
   Текст в преподавании русского языка студентам-иностранцам на подготовительном факультете.. – М., 1983. – 146с.
1477191
   Текст в процессе преподавания иностранного языка.. – Пермь, 1979. – 166с.
1477192
  Колегаева Ирина Михайловна Текст в системе научной и художественной коммуникации : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.04 / Колегаева Ирина Михайловна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 293л. – Бібліогр.:л.280-293
1477193
  Колегаева Ирина Михайловна Текст в системе научной и художественной коммуникации : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Колегаева Ирина Михайловна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 25 с.
1477194
  Стативка В. Текст в системе развития родной и иностранной речевой деятельности: взаимосвязь лингвистической базы обучения в школе и вузе / В. Стативка, Фаюань Ли, Цзинь Хє // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 174-194. – ISSN 2073-4379
1477195
  Баранов А.Г. Текст в функционально-прагматической парадигме : учеб. пособие / А.Г. Баранов ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : КубГУ, 1988. – 90 с. – Библиогр.: с. 89 (17 назв.)
1477196
  Прайс Дж. Текст для Web : Доступность и привлекательность / Джонотан Прайс, Лиза Прайс; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 464с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0420-Х


  В книге рассмотрены способы создания текстов для Internet, т.е. справочных и маркетинговых материалов
1477197
   Текст докладов. – Москва, 1961. – 258с.
1477198
  Вертипорох О. Текст Євгена Пашковського як проблема читання // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 4-8. – (Філологічні науки)
1477199
  Петрова Н.В. Текст и дискурс // Вопросы языкознания / Российская академия наук. Отделение литературы и языка. – Москва, 2003. – № 6. – С.130-131. – ISSN 0373-658Х


  [Обзор литературы]
1477200
   Текст и его единицы в функциональной парадигме : [cб. ст., посвящ. 85-летию со дня рождения М.Н. Правдина] / [сост., предисл.: И.И. Степанченко]. – Киев : Українське видавництво, 2013. – 120, [2] с. : портр., ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-95963-78
1477201
   Текст и его компоненты как объект комплексного анализа.. – Л., 1986. – 149с.
1477202
  Васильев Л.Г. Текст и его понимание : учеб. пособие / Васильев Л.Г. ; Гос. комитет РСФСР по делам науки и высшей школы ; Тверской гос. ун-т. – Тверь, 1991. – 67с.
1477203
  Макаревич Г.В. Текст и иллюстрация в конструировании детских образов: стереотипы и новаторство современной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-66. – ISSN 2073-9702


  Автор демонстрирует, как на иллюстрациях современного учебника по чтению происходит усекновение устаревших нормативных значений в детских образах и активизируется легитимация "ненормативных" в прошлом поведенческих стратегий детей
1477204
  Каменская О.Л. Текст и коммуникация / О.Л. Каменская. – М., 1990. – 151с.
1477205
  Мальчуков Л.И. Текст и контекст. / Л.И. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 110 с.
1477206
   Текст и контекст: жанрово-стилевые взаимодействия в зарубежной литературе XIX-XX веков.. – Тверь, 1991. – 118с.
1477207
   Текст и контекст: Русско-зарубежные литературные связи ХІХ-ХХ вв.. – Тверь, 1992. – 96с.
1477208
   Текст и перевод. – Москва : Наука, 1988. – 164 с. – ISBN 5-02-010893-6
1477209
  Димитрова С. Текст и подтекст : наблюдения над пресупозициите в пуския дискурс / Стефана Димитрова. – София : Наука и изкуство, 1984. – 145с.
1477210
  Богдан О.М. Текст і автор: до питання про співвідношення понять / О.М. Богдан, Є.В. Дмитренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 296-301. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1477211
  Карпенко В.О. Текст і дискурс: єдність та протилежність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 228-229
1477212
  Шепель Ю.О. Текст і дискурс: проблема дефініцій // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 120-129


  Стаття присвячена питанню вживання терміна «дискурс» у сучасній лінгвістиці. Автор характеризує вплив американської дескриптивної лінгвістики і французької школи дискурс-аналізу на інтерпретацію поняття у вітчизняному мовознавстві. Такий підхід дає ...
1477213
  Григошкіна Я.В. Текст і дискурс: проблема межі // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 99-108. – ISSN 2077-1932
1477214
  Гаврилова Я. Текст і дискурс: спільне й відмінне // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 49-52


  У статті зроблено спробу розмежувати поняття "текст" і "дискурс", а також досліджено їх спільні та відмінні риси. Проаналізовано основні напрями і підходи до вивчення дискурсу. An effort to subdivide notions "text" and "discourse" has been made in ...
1477215
  Шевченко В.Е. Текст і зображення: види, функції, оформлення : монографія / В.Е. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 223 с. – Бібліогр.: с. 217-223. – ISBN 978-966-439-330-7
1477216
  Горошкевич Н.Є. Текст і його неcприйняття крізь призму психологічних настанов аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 63-65


  Аналізуються причини несприйняття текстів мас-медіа. В основі роздумів авторки лежить теорія Ж. Бодрійяра про симулякри, запровадження яких у мас-медійну практику стало серйозним бар"єром на шляху до адекватного розуміння аудиторією повідомлень ЗМІ. ...
1477217
  Ятчук О.М. Текст інтерактивного телебачення. Загальні напрями розвитку // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 10-12


  Аналізуються особливості процесу формування видів телевізійного тексту і його комунікативних особливостей, тексти інтерактивного телебачення, форми їх існування та текстуальні стратегії. The article analyses main features of television text ...
1477218
  Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. / И.М. Колегаева. – Одесса, 1991. – 121с.
1477219
  Кандинский Б.С. Текст как интонационная структура : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Кандинский Б.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 15л.
1477220
   Текст как объект комплексного анализа в вузе.. – Л., 1984. – 160с.
1477221
  Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – Москва, 1981. – 139с.
1477222
  Бабайлова Э.Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку : социопсихологические аспекты / Бабайлова Э.Э. ; под ред. А.А. Леонтьева. – Саратов : Саратовский университет, 1987. – 153 с.
1477223
  Чаковская М.С. Текст как сообщение и воздействие / М.С. Чаковская. – М., 1986. – 128с.
1477224
   Текст как явление культуры.. – Новосибирск, 1989. – 194с.
1477225
  Каратаев Г.И. Текст лекции по теме "Основы теории множеств" / Г.И. Каратаев. – Минск, 1976. – 26 с.
1477226
  Жукова Е.Л. Текст лекций по курсу "Атомная и молекулярная спектроскопия" / Е.Л. Жукова. – Ужгород, 1974. – 54 с.
1477227
  Кириллов Н.Н. Текст лекций по курсу "Финансирование и кредитование строительства" / Н.Н. Кириллов. – Л., 1984. – 59с.
1477228
  Каленик В.В. Текст лекций по разделу "Теория механизмов и машин" курса "Прикладная механика" для студ. немеханических специальностей / В.В. Каленик, В.К. Акулич. – Минск, 1983. – 79с.
1477229
  Мацкевич И.П. Текст лекций по теме "Интегральные преобразования" / И.П. Мацкевич, Л.С. Кузнецова. – Минск, 1975. – 16с.
1477230
  Кузнецов А.В. Текст лекций по теме "Линейная алгебра" / А.В. Кузнецов, Д.С. Кузнецова. – Минск, 1976. – 55 с.
1477231
  Петрович В.Д. Текст лекций по теме "Основные методы распознавания экономических объектов" / В.Д. Петрович. – Минск, 1976. – 20с.
1477232
   Текст лекції "Типізація країн світу" з нормативного курсу "Регіональна економічна та соціальна географія світу" для студентів географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 1998. – 14 с.
1477233
  Братійчук М.В. Текст лекцій по курсу "Спеціальні методи сучасної астрофізики" / М.В. Братійчук. – Ужгород : Видавництво Ужгородського університету
Ч. 1. – 1975. – 94 с.
1477234
  Гаврилів Т. Текст між культурами = Texts between cultures: Essays on Translation : Перекладознавчі студії / Тимофій Гаврилів. – Київ : Критика, 2005. – 200с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-58-6
1477235
  Сікора Г. Текст міста як лінгвістичний феномен // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 122-135. – ISSN 1682-3540
1477236
  Нестер Л. Текст моди у романі Томаса Манна "Будденброки" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – C. 286-292
1477237
  Львович А. Текст обэриутов в романе Виктора Пелевина "Числа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  В статье приведены результаты сравнительного анализа текстов Даниила Хармса и Александра Введенского с текстами Виктора Пелевина "Элегия" и "Числа" на основании образного ряда в произведениях. У статті наведені результати порівняльного аналізу текстів ...
1477238
  Блох М.Я. Текст официального документа (на материале британских и российских документов социальных министерств) / М.Я. Блох, А.С. Костина // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 47-59. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В статье подвергается критическому дискурс-анализу текст документов британских и российских социальных министерств. В анализе совмещаются два плана анализа: с одной стороны, лингвостроевой, с другой - социальный. Отмечается тенденция к ...
1477239
  Грязин И. Текст права / И. Грязин. – Таллин, 1983. – 187с.
1477240
   Текст Русской правды на основании четырех списков различных редакций / Изд. Н. Калачов. – 3-е изд. (без перемен). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – VI, 51 с., 3 л. ил. – Загл. обл.: Русская правда. - Конволют. - Пер.: Русские юридические древности / . Т. 1 : Территория и населений / В.И. Сергеевич
1477241
  Котошихин Г.К. Текст сочинения "О России в царствование Алексея Михайловича" гл. 1, 2 и 13, с примечаниями, история памятника, біография автора. – Санкт-Петербург : Изание И. Глазунова, 1891. – 56 с. – (Русская классическая библиотека, изд-мая под ред. А.Н. Чудинова. Пособие при изучении русской лит-ры ; Вып. 4)
1477242
  Любашенко О. Текст та його трансформації як стратегії вербального спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні стратегії трансформації тексту та правила, за якими вони мають здійснюватися. The main strategies and the rules of the text transformation are studied.
1477243
  Пронкевич О.В. Текст толедо: приклад середньовічного мультикультуралізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 153-158. – ISBN 966-594-420-7
1477244
  Баюн К.Й. Текст у парадигмі лінгвістичних досліджень (комунікативнопрагматичний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 418-425


  Розглянуто основні дефініції поняття "текст", підходи до вивчення тексту та текстові категорії. Виявлено комунікативний підхід як один із пріоритетних у лінгвістичному аналізі тексту. Увагу зосереджено на явищі комунікативності, мовленнєвої ситуації, ...
1477245
  Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи / Віра Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. – 344 с. – ISBN 966-7804-91-7
1477246
  Лемещук Л.В. Текст у світлі новітніх теорій пізнання // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 63-67. – Бібліогр.: Літ.: С. 67; 19 назв
1477247
  Семеног О. Текст у сучасних дослідницьких парадигмах : Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем викладання лінгвістичних, літературознавчих, методичних курсів у м. Суми // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-42
1477248
  Шевченко Л.І. Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі / Л.І. Шевченко, Д.І. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 41. – С. 8-23. – ISSN 2311-2697
1477249
  Пілішек С. Текст як віддзеркалення множинної етнічної ідентичності( на матеріалі автобіографій Н. Мандели та П. Абрагамса) // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 250-272. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
1477250
  Бацевич Ф.С. Текст як знак: проблеми іконічності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 37-44. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1477251
  Пономарьова О. Текст як інформаційний носій та виразник сили політичної газетної журналістики: функціонально-комунікативний астект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 337-343. – Бібліогр.: Літ.: с. 342-343; 23 назв. – ISSN 1729-360Х
1477252
  Овсієнко Л. Текст як об"єкт вивчення лінгвістики й лінгводидактики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 114-131
1477253
  Сюта Г. Текст як об"єкт пізнання і стрижневе поняття рецептивної естетики та поетики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 64-76. – ISSN 1682-3540
1477254
  Демкова Т.М. Текст як основна одиниця навчання мови іноземних студентів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 16-24. – ISSN 2073-4379
1477255
  Нагнибіда Л.С. Текст як основний компонент мистецтвознавчого дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 74-81
1477256
  Сюта Г. Текст як поняття теорії лінгвосинергетики // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 52-62. – ISSN 0201-419
1477257
  Цуркан М.В. Текст як продукт лінгводидактики у процесі викладання української мови як іноземної у вищій медичній школі // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 93-98. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1477258
  Бігунова С.А. Текст як продукт мовленнєво-творчого процесу / С.А. Бігунова, М.І. Зубілевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 53-56. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1477259
  Тарасюк Я. Текст як самоконституювання автора: феномен релігійності в романі Франсуа Моріака "Місця за рангом" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 303-311
1477260
  Павленко Ю.Ю. Текст як сума фотографій: до розуміння минулого через утривалення його в кадрі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 235-240. – ISBN 966-7825-78-7
1477261
  Кусько К. Текст, дискурс, та інтердискурс: функціональна сфера, сутність, прагматика // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 230-234. – ISBN 966-8188-07-1
1477262
  Гаврилів Т. Текст, контекст, інтертекст. Есей про Ельфриде Єлінек // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 27-29
1477263
  Пиотровский Р.Г. Текст, машина, человек / Р.Г. Пиотровский. – Ленинград, 1975. – 327с.
1477264
  Гудзенко О.П. Текст, створений білінгвом : стилістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 237-240


  Проаналізовано особливості сучасного наукового тексту в контексті правильності добору стилістичних засобів та редагування. Проанализировано особенности современного научного текста в контексте правильности подбора стилистических прийомов и ...
1477265
   Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського
Вип. № 1 : Філологічні науки. – 2017. – 328 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1477266
  Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты / Н.Д. Зарубина. – Москва : Русский язык, 1981. – 113с.
1477267
   Текст: семантика и структура.. – М., 1983. – 302с.
1477268
  Попов Ю.В. Текст: структура и семантика / Ю.В. Попов, Т.П. Трегубович. – Минск, 1984. – 189с.
1477269
  Таранець В.Г. Тексти "Велесової книги": час написання (фоностатистичний аналіз) / В.Г. Таранець, І.В. Слободцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 46-53. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
1477270
   Тексти актуальної соціально-економічної тематики для поглибленого вивчення німецької мови : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2004. – 265c. – На обкл.: Deutschland-heute; До 100-річчя Київського національного економічного університету. – (Aktuelle Texte). – ISBN 966-574-608-1
1477271
  Ісакова Є.П. Тексти англомовних інструкцій в ергономічному аспекті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Пропонується новий підхід до аналізу лексичної, граматичної та структурної організації тексту, який базується на даних ергономічних досліджень та пов"язаний з когнітивними аспектами розуміння та запам"ятовування інформації. Автор приділяє увагу ...
1477272
  Потапенко С. Тексти англомовних новин: руйнування жанрового канону? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 64-77. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
1477273
  Величко В.В. Тексти давньокитайською мовою та веньянеи як засоби вивчення історичної граматики та краєзнавства Китаю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 87-91. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячена проблемі відбору текстів для вивчення історичної граматики китайської мови та краєзнавства Китаю. Розглядаються особливості текстів, що раніше використовувались для досліджень та викладання китайської мови.
1477274
  Натальїн В.П. Тексти для аудіювання англійською мовою в 5-8 класах / В.П. Натальїн. – Київ, 1989. – 158с.
1477275
  Глазова О. Тексти для аудіювання із завданнями для оцінювання результатів мовленнєвої діяльності учнів 5-11 класів за 12-бальною системою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.1-16. – ISSN 0130-5263
1477276
   Тексти для домашнього читання з німецької мови : для студентів 4 курсу геогр. ф-ту спец. "Міжнародний туризм" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: А.Д. Свірчевський]. – Київ : КНУ, 2009. – 103 с. – Текст нім.
1477277
  Єнакієва К.В. Тексти для перекладу з німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ
1. – 1958. – 22с.
1477278
  Єнакієва К.В. Тексти для перекладу з німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ
2. – 1958. – 23с.
1477279
  Бабенко Н.А. Тексти для позакласного читання 10-11 класи загальноосвітніх шкіл / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2007. – 112с. – (Англійська мова та література ; Вип. 1). – ISBN 978-966-333-426-4
1477280
  Винницька О.Г. Тексти для практичних вправ на німецькій мові / О.Г. Винницька, М.Д. Михайлишин. – Львів, 1970. – 65с.
1477281
  Кириченко М.П. Тексти для читання з німецької мови : (посібник для студ.-біолог.) / уклала М.П. Кириченко. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченко, 1954. – 171 с.. – Пар. тит. л. нім. мов.


  Пар. тит. л. 43 Kiri Kiritschenko, M.Ph. Texte fur den Deutschunterricht. / M.Ph. Kiritschenko. - K., 1954. - 172с. УДК 4Нім(082)
1477282
  Боярська З.М. Тексти для читання з німецької мови / З.М. Боярська. – Київ, 1959. – 120с.
1477283
  Голубнича І.О. Тексти для читання. Тематичні контрольні роботи / І.О. Голубнича. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 9(81)). – ISBN 978-611-00-0362-9
1477284
  Гетьман З. Тексти з іконічним компонентом як результат креолізації комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-7. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено креолізовані тексти з іконічним компонентом з огляду на екстратекстуальні фактори, які передба-чають їх жанрово-стилістичну класифікацію. Запропоновано класифікацію креолізованих текстів, яка спирається на такі їх ознаки: інформаційні, ...
1477285
  Діброва В.Г. Тексти з назвами і без назв // Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – С. 104-218. – (Перша книжка прозаїка)
1477286
  Фроляк Л.Д. Тексти з Підляшшя як джерело діалектологічних досліджень // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 61-65. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1477287
   Тексти за фахом для читання та перекладу з словником.. – К., 1965. – 45с.
1477288
  Грицик Л. Тексти і контексти Миколи Ільницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 31 грудня (№ 26)
1477289
  Грабович Г.Г. Тексти і маски = Text and masks / Григорій Грабович. – Київ : Критика, 2005. – 310 с. – ISBN 966-7679-59-4
1477290
  Грабович Г. Тексти і перспективи. Фрагменти // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 36-39
1477291
  Шуляков І.М. Тексти культури в діалоговій концепції М. Бахтіна та В. Біблера // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 142-149. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1477292
  Анісімова В.Б. Тексти лекцій з плоскої задачі теорії пружності / В.Б. Анісімова ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. теорії пружності. – Київ, 1971. – 137 с. : іл., черт. – Бібліогр.: с. 134-135


  Курс складається з 4-х глав: 1.Основні співвідношення плоскої задачі теорії пружності та основні граничні задачі. 2.Напівобернений метод Сен-Венана розв"язку граничних задач плоскої теорії пружності. 3.Методи функцій комплексної змінної. 4.Метод ...
1477293
  Анісімова В.Б. Тексти лекцій з плоскої задачі теорії пружності / В.Б. Анісімова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1971. – 137 с.


  Курс складається з 4-х глав: 1.Основні співвідношення плоскої задачі теорії пружності та основні граничні задачі. 2.Напівобернений метод Сен-Венана розв"язку граничних задач плоскої теорії пружності. 3.Методи функцій комплексної змінної. 4.Метод ...
1477294
  Ломоносова К.С. Тексти малої форми як репрезентант медіаінтересів аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості й характеристики текстів малої форми та їх роль у формуван ні інтересів, поглядів і вподобань аудиторії. The article analyses the features and specifications of texts of small form and their role in shaping of the ...
1477295
  Мельничук О.П. Тексти Мелетія Смотрицького як об"єкт історико-мовного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 67-71


  У статті проаналізовано тексти Мелетія Смотрицького в широкому лінгвокультурологічному аспекті XVII ст., на основі чого можливе дослідження зміни поглядів автора та його мовленнєвої поведінки. В статье проанализировано тексты Мелетия Смотрицкого в ...
1477296
  Серажим К. Тексти міркування і тексти-докази: семантичне та стилістичне розмежування // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 87-99
1477297
  Охріменко О.А. Тексти податкового законодавства Федеративної Республіки Німеччини в композиційному, лексико-семантичному та комунікативно-прагматичному висвітленні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Охріменко Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1477298
  Турукало Т.Б. Тексти постмодерної літератури в шкільному вивченні // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 26 (210). – С.13-19
1477299
  Колісник М.І. Тексти Старого Заповіту як джерело ідей християнського місіонерства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 36-37
1477300
  Возняк Тарас Тексти та переклади / Возняк Тарас. – Харків : Фолио, 1998. – 667с. – (Українська культура ХХ століття). – ISBN 966-03-0382-3
1477301
  Висоцька Н.О. Тексти та/або контексти: динаміка аналітичних стратегій у літературознавчій думці США // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 5-11
1477302
  Шуляк С.А. Тексти українських народних замовлянь: номінації валідонімів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 64-69. – ISSN 2522-493X
1477303
  Чорна М. Тексти української народної картини "Козак-Мамай" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 126-131
1477304
  Клименко Н.Б. Тексти як джерело вивчення та збереження українських східностепових говірок Донеччини // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 162-167. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Східностепові говірки Донеччини належать до новостворених говірок південно-східного наріччя й виникли внаслідок пізнього заселення й дозаселення, яке найбільш інтенсивно відбувалося в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Більшість переселенців були ...
1477305
  Капіца Ю.М. Тексти, музика, зображення, що створюються штучним інтелектом: до визначення моделі правової охорони // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 45-54. – ISSN 2616-6798
1477306
   Тексти. Антологія прози. – Київ : Смолоскип, 1995. – 308 с. – (Творча асоц. " 500 "). – ISBN 0-914834-10-Х
1477307
  Чумакова Ю.П. Текстильная лексика говоров района "Богословщина" Рязанской области .(Семант., диалектол. и этимол. характеристика) : Автореф... канд. филол.наук: / Чумакова Ю.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 20л.
1477308
  Зубчанинов В.В. Текстильная промышленность капиталистических стран / В.В. Зубчанинов. – М., 1962. – 415с.
1477309
  Прохоров Г. Текстильная промышленность Китайской Народной Республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Прохоров Г.; Мин. внешней торговли СССР. Всесоюз. Акад. внешней торговли. – Москва, 1952. – 16 л.
1477310
  Мещалин И.В. Текстильная промышленность крестьян Московской губернии в XVIII и первой половине ХІХ века / И.В. Мещалин. – Москва-Ленинград, 1950. – 260с.
1477311
  Бурцев Г.В. Текстильная промышленность Московской и Владимирской губерний в 30-50-е годы XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Бурцев Г. В.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 19 с.
1477312
  Корнеев А.М. Текстильная промышленность СССР и пути ее развития. / А.М. Корнеев. – М., 1957. – 364с.
1477313
  Красько Н. Текстильні вироби в поховальній обрядовості болгар України та метрополії (компаративні студії) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
1477314
   Текстильное искусство сефевидского Ирана.. – М., 1980. – 23с.
1477315
  Коварский Б.Н. Текстильное сырье на мировом рынке / Б.Н. Коварский. – М, 1923. – 125с.
1477316
  Костромин Г.Р. Текстильные волокна. Мировой капиталистич. рынок. Обзор. / Г.Р. Костромин, Н.Н. Новикова. – М., 1954. – 59с.
1477317
  Орлова Н.Г. Текстильные изделия в общественном интерьере / Н.Г. Орлова. – М., 1988. – 73с.
1477318
  Мирейский В.И. Текстильные товары. / В.И. Мирейский. – М., 1985. – 224с.
1477319
  Мирейский В.И. Текстильные товары: Товароведение. / В.И. Мирейский. – 3-е изд., перераб. – М., 1980. – 216с.
1477320
  Френкель Я.А. Текстильный городок / Я.А. Френкель, М.И. Танич. – Москва, 1964. – 108с.
1477321
  Тюрин И.И. Текстильный край. / И.И. Тюрин. – Иваново, 1948. – 206с.
1477322
  Романов Ф.А. Текстильщики Московской области в годы гражданской войны / Ф.А. Романов. – М., 1939. – 144с.
1477323
  Клочек Г. Текстова інформативність у Григора Тютюнника: діамантова щільність (Аналіз одного речення з оповідання "Син приїхав") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – C. 38-42. – ISSN 0130-5263
1477324
  Дебейко О.В. Текстова категорія інтегративності як фактор диференціації функціональних стилів у японській мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового та епістолярного стилів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  На матеріалі японських текстів офіційно-ділового та епістолярного стилів досліджувалася проблема релевантності текстової категорії інтегративності як маркера функціонального стилю. Схеми розподілу типів інтегративності є диференційними ознаками ...
1477325
  Швець Г. Текстова категорія інфомативності у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – C. 194-208. – ISSN 2078-5119


  Окреслено різні підходи до розуміння текстової категорії інформативності. Проаналізовано характер інформації у деяких текстах, що пропонуються для читання іноземним студентам. Схарактеризовано завдання, спрямовані на розвиток умінь читачів-інофонів ...
1477326
  Мойсей А. Текстова категорія подієвості у щоденнику-хроніці Iвана Бажанського "Війна" / А. Мойсей, Ю. Руснак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 17-21. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896


  Актуальність наукової розвідки зумовлена потребою філософсько-гуманітарного осмислення щоденника-хроніки буковинського педагога та письменника І. Бажанського “Війна”. Дослідження текстових особливостей жанру щоденника-хроніки потребує комплексного ...
1477327
  Дебейко О.В. Текстова компресія та еліпсис як засоби текстової когезії в японській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-37. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Виходячи із засад текстової лінгвістики, на матеріалі японської мови досліджувалося явище інтегративності тексту, а саме, його складова - текстова когезія, засобами формування якої є еліпсис та текстова компресія виконують не тільки стилістичну, а й ...
1477328
  Чистяк Д.О. Текстова концептосфера бельгійського символізму в теоретичних працях Альбера Мокеля // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 83-85. – (Серія: Філологія ; вип. 11, т. 2)


  Albert Mockel (1866-1945) was a Belgian Symbolist poet. Born in Ougree, he was the editor of La Wallonie, an influential journal of Belgian, and even European, Symbolism. Альберт Моккель (1866-1945) - бельгійський поет-символіст. Народився в Угрі, ...
1477329
  Чистяк Д. Текстова концептосфера у поетиці Ш. Ван Лерберга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-48. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі поетичних текстів класика бельгійської літератури Ш. Ван Лерберга досліджено основні міфопоетичні та концептуальні моделі його авторської картини світу. Виявлено різні аспекти контамінації античної та біблійної міфопоетичних парадигм, що ...
1477330
  Криворученко С.В. Текстова модальність як сюжетотворчий чинник художнього дискурсу (на матеріалі новел В. Дрозда "Листи з фронту", "Парость") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 217-222
1477331
  Mykhalchenko M. Текстова оцінна градація: суб"єктивний і об"єктивний компоненти // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 142-148. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1477332
  Парасін Н.Д. Текстова реалізація колірної семантики (на матеріалі поетичної мови Т. Шевченка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 528-535. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1477333
  Гаврилюк О.О. Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гаврилюк Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 288 л. – Додатки: л. 249-288. – Бібліогр.: л. 203-248
1477334
  Гаврилюк О.О. Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гаврилюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1477335
  Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации / Т.М. Дридзе. – М., 1984. – 268с.
1477336
  Гогулан Мария Васильевна Текстовая значимость фразеологических единиц в художественном произведении (на мат. современ. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гогулан Мария Васильевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1988. – 24л.
1477337
  Мамина Р.И. Текстовая культура в условиях современной информационной цивилизации / Р.И. Мамина, Л.С. Московчук // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 1815-3186


  Представлена краткая история понятий "клиповая культура" и "клиповое мышление", обозначены и проанализированы основные теоретические и практические проблемы, возникающие из-за распространения клипового мышления в сферах образования и культуры. ...
1477338
  Галынская Елена Алексеевна Текстовая семантика испанских наречий в функции самостоятельной диалогической реплики в сопоставлении с русским языком : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05, 10.02.19 / Галынская Елена Алексеевна; Мосгос. лингвистический университет. – М., 1991. – 26л.
1477339
  Шуляк С.А. Текстове обрамлення українських замовлянь // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 310-316


  У статті досліджено функціонування зачинів і закріпок як елементів текстового обрамлення українських замовлянь. Проаналізовано конструкції, які виступають у ролі зачинів та закріпок. З"ясовано специфіку вживання символічно-образної мови замовлянь та ...
1477340
  Видоески Б. Текстови од диjалектите на македонскиот jазик / Божидар Видоески ; Ин-т за макед. jаз. "Крсте Мисирков". – Скопje, 2000. – 442, [1] с., [1] л. карта. – ISBN 9989-640-18-1
1477341
  Гетьман З.О. Текстовий аналіз композиційного стандарту іспанського діалогічного мовлення : Курс лекцій із текстолінгвістики для студентів старших курсів ф-ту іноземної філології / З.О. Гетьман; МОУ. КУ імені Тараса Шевченка; Рец. Помірко Р.С., Корбозьорова Н.М. – Київ : Київський університет, 1994. – 96с.
1477342
  Наєнко Г. Текстовий дейксис у "Палінодії" Захарії Копистенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розгляд функцій маркерів проспекції, ретроспекції, делімітації в системі засобів зв"язності тексту "Палінодії" Захарії Копистенського (1618-1621) дає змогу вказати на специфіку організації полемічного тексту як власне наукового. Описано лексичні та ...
1477343
  Дем"янова А.О. Текстовий контент як об"єкт роботи редактора сайту // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 5-8


  Досліджено сутність контенту як нового типу тексту. Визначено основні типи текстового контенту українського сегменту інтернету та особливості роботи редактора над ними. The nature of content as a new type of text is explored. The main types of text ...
1477344
  Каратєєва Г. Текстовий концепт-константа "подорож": просторові параметри (на матеріалі творів Ле Клезіо) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 159-164. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1477345
  Каратєєва Г. Текстовий концепт-константа (вертикальна) подорож як відлуння фізичного стану персонажу (по матеріалам творів Ле Клезіо) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 102-107. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1477346
  Орлова І.С. Текстовий концепт ДЗЕРКАЛО у творах Х. Л. Борхеса та його відтворення у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 318-326


  У статті розглядається текстовий концепт ДЗЕРКАЛО як характерна риса ідіостилю Х. Л. Борхеса. Реалізація текстового концепту досліджується на когнітивному, мотиваційному та вербально-семантичному рівнях. Аналізується також проблема відтворення ...
1477347
  Логвиненко М.І. Текстовий концепт дитинство в прозі Еріка-Еммануеля Шмітта: досвід лінгвокогнітивного аналізу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 112-119
1477348
  Андрієвська В.В. Текстовий концепт обмеженість простору: структура та семантика (на матеріалі французької драматургії абсурдизму) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – C. 5-9. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті простежено розгортання текстового концепту ОБМЕЖЕНІСТЬ ПРОСТОРУ в творах французького театру абсурду. Представлено структуру концепту та його семантичне вираження у французьких антип"єсах. Текстовий концепт ОБМЕЖЕНІСТЬ ПРОСТОРУ вербалізується ...
1477349
  Демська О. Текстовий корпус: ідея іншої форми / Орися Демська ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2011. – 282, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 240-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-20-4
1477350
  Попов Ю.Д. Текстовий процесор Microsoft Word : Навч. посіб. для студ. ун-ту / Ю.Д. Попов, В.П. Шевченко; КУ. – Київ : Київський університет, 1998. – 71с. – ISBN 966-594-055-4
1477351
  Климентова О. Текстові засоби вербалізації емоцій на основі трансформації негативних почувань у позитивні (на матеріалі українськомовних молитов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про парадигму засобів сугестування текстового повідомлення, зокрема емотивну кореляцію. Аналізуються українськомовні молитви, що мають унікальні схеми вербалізації емоцій на основі динамічної трансформації негативних почувань у позитивні. The ...
1477352
  Бикова О.М. Текстові засоби вираження авторської присутності в сучасних репортажних жанрах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 115-124


  У статті досліджуються текстові засоби вираження авторської присутності в сучасних репортажних жанрах. Особлива увага приділяється способам авторського самовиявлення. Наголошується на тому, що присутність репортерського "я" допомагає журналістові ...
1477353
  Єщенко М. Текстові категорії зв"язності та інтертекстуальності у поезії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 109-117. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
1477354
  Дебейко О.В. Текстові категорії інтегративності/дискретності та компресії/експансії як дистинктивні ознаки науково-технічного та публіцистичного стилів японської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 8-23. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  На матеріалі науково-технічних та публіцистичних текстів досліджувалася проблема релевантності текстових категорій інтегративності, дискретності, компресії та експансії як дистинктивних ознак функціонального стилю в японській мові.
1477355
  Дебейко О.В. Текстові категорії як дистинктивні ознаки художнього стилю у поетичних жанрах [подано символи] ренга, [подано символи] хайку, [подано символи] сенрю та [подано символи] кансі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-13. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі текстів поетичних жанрів [подано символи] ренга, [подано символи] хайку, [подано символи] сенрю та [подано символи] кансі досліджується релевантність текстових категорій інтегративності, дискретності, компресії, експансії, завершеності та ...
1477356
  Дебейко О.В. Текстові категорії як маркери функціонального стилю у жанрі нагаута (танка та кьока) [подано ієрогліфи] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-17. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі текстів японських поетичних жанрів [ієрогліфи] наганута, [ієрогліфи] танка та [ієрогліфи] кьока досліджувалися особливості прояву текстових категорій інтегративності, дискретності, компресії, експансії та глибини як дистинктивних ознак ...
1477357
  Кагановська О.М. Текстові концепти в аспекті формування метаобразів художнього твору // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 181-186. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1477358
  Чорна Н.В. Текстові концепти заголовка та епіграфа як прояв інтертекстуальних зв"язків // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 557-566


  Статтю присвячено лінгвостилістичному аналізу текстових концептів епіграфа та заголовка, що виступають виразниками певного смислу, підтримують основний зміст тексту та несуть у собі згорнуту концептуальну інформацію про текст. Інтертекстуальна функція ...
1477359
  Єсипенко Н.Г. Текстові концепти та методи та методи іх аналізу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 253-257. – Бібліогр.: Літ.: с. 256-257; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1477360
  Кагановська О.М. Текстові концепти французької художньої прози крізь призму імплікації та експлікації // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 31-43. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
1477361
  Кагановська О.М. Текстові концепти французької художньої прози середини XX сторіччя: когнітивно-наратологічний погляд // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 284-289


  У статті запропоновано новий, комплексний семантико-когнітивний підхід до розгляду текстових концептів, що дозволило вибудувати їх ієрархію і визначити функції у французьких романах середини ХХ сторіччя. Представлено наративну організацію досліджуваних ...
1477362
  Костусяк Текстові лакуни міжслов"янського художнього перекладу в аспекті міжкультурної комунікації / Костусяк, О. Приймачок // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – Вип. 11. – С. 65-78. – ISSN 2413-0923
1477363
  Хлистун І. Текстові особливості прихованої політичної реклами ("джинси") у газетних тестах // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – С. 157-170. – ISSN 2616-7948
1477364
  Поліщук Л.Д. Текстові просодичні засоби як чинники створення цілісної інформаційної телепрограми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 80-84.
1477365
  Єфименко В.А. Текстові світи в повісті Д. Бартелма "Білосніжка" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 33-39


  У статті розглядаються основні принципи когнітивної лінгвістики і когнітивної поетики, а також особливості їх застосування до аналізу тексту, зокрема, зосереджено увагу на теорії текстових світів. Наведено приклад текстових світів в повісті Д.Бартелма ...
1477366
  Цокол О.О. Текстові стратегії "Драм для театру" і "Драм для читання" 2000-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 317-325


  Проаналізовано жанрові особливості «драми для читання» та «драми для театру». Визначено головні характерні риси приналежності текстів до «драм для читання»: синтез жанрів, використання ремарок як першочерговий структурний елемент твору. Проведен ...
1477367
  Корольова В.В. Текстові та дискурсивні категорії як лінгвістичні універсалії // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 23-30. – ISSN 2313-4593
1477368
  Беценко Т. Текстові універсалії в думах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 42-45. – ISSN 0320-3077
1477369
  Коломієць Л. Текстові функції поетичного перекладу у світлі полеміки про буквальний і вільний переклад // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 567-576. – ISBN 966-594-325-1
1477370
  Єфименко В.А. Текстові характеристики потоку свідомості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 5-6. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Розглядається текст потоку свідомості як особливий вид художнього тексту, його синтаксичні, лексичні та прагматичні характеристики. Дослідження проводиться з позицій дискурсивного аналізу із застосуванням таких категорій, як поле, тенор, спосіб дискурсу.
1477371
  Єщенко Т.А. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х : монографія / Тетяна Єщенко. – Київ : Академвидав, 2018. – 349, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 266-349. – (Monograf). – ISBN 978-617-572-108-7


  У пр. № 1722999 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича на творчість, на добро від авторки Тетяни Єщенко
1477372
  Стативка В.И. Текстово-дискурсивная категория информативности: лингво-методическая проекция // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 51-63. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Метою статті є аналіз, відбір і систематизація інформації про категорію інформативності, що може скласти основу для аналізу названої текстово-дискурсивної категорії іноземними студентами-філологами; розробка комплексу завдань, спрямованих на формування ...
1477373
  Сокур И.А. Текстово-дискурсивный подход к анализу научно-гуманитарного исследования // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 91-97
1477374
  Беценко Т. Текстово-образна універсалія - характерна ознака мови українських народних дум // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11/12 (110/111). – С.79-90


  Стаття належить до лінгвістичного фольклоризму. Автор розглядає природу фольклорної імпровізації як невд"ємної частини народнопісенної творчості з позицій лінгвістичної структуризації усного тексту. В результаті проведених досліджень зроблено висновок ...
1477375
  Беценко Т. Текстово-образні універсалії з часовою семантикою в українських народних думах // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 57-64


  У статті розглянуто мовнообразні структури, що їх використовують для вербалізації часу в думовому дискурсі. Проаналізовано моделі текстово-образних універсалій із темпоральною семантикою, що засвідчені в текстах народних дум
1477376
  Ярмак В.И. Текстовое время и языковые средства его репрезентации в сербских переводах поэзии В.Я. Брюсова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1477377
  Кузнецова И.В. Текстовое пространство профессиональных компетенций / И.В. Кузнецова, С.С. Хмелев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 82-89. – ISSN 0869-3617


  Отмечено различие компетентностной модели выпускников прикладных и академических направлений и специальностей. Выделены метахарактеристики учебных химических текстов. Показано, что в условиях дисбаланса между школьной и вузовской педагогическими ...
1477378
  Буковская М.В. Текстовое строение плана рассказчика в произведениях, написанных от первого лица (На примере англ. и америк. "подросткового" романа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буковская М.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
1477379
   Текстовые реализации и текстообразующие функции синтаксических единиц.. – Л., 1988. – 142с.
1477380
  Фигуровский В.И. Текстовые сокращения как аспект теории информации. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Фигуровский В.И.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 18л.
1477381
  Бублейник Л.В. Текстовые структуры в рассказах А.П. Чехова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 5. – С. 2-10. – Библиогр.: 12 назв.
1477382
  Пронин Е.И. Текстовые факторы эффективности журналистского воздействия / Е.И. Пронин. – Москва, 1981. – 158с.
1477383
  Стоянова Эльза Петровна Текстовые факторы эффективности радиорекламного воздействия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Стоянова Эльза Петровна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1477384
  Стоянова Эльза Петровна Текстовые факторы эффективности радиорекламного воздействия : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Стоянова Эльза Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 205л. – Бібліогр.:л.204-205
1477385
  Нижник Т.Ф. Текстовые функции вторичной антропонимической номинации во французских художественных произведениях XIX-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Нижник Т. Ф.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 22л.
1477386
   Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц.. – Л., 1990. – 166с.
1477387
   Текстовый и сентенциональный уровень стилистического анализа.. – Л., 1989. – 159с.
1477388
  Фаненштих К. Текстовый процессор WORD 6.0 для Windows. / К. Фаненштих, Р. Хаселир. – 2-е изд. – Москва : Эком, 1995. – 352с.
1477389
  Фаненштих К. Текстовый процессор WORD 6.0 для Windows. / К. Фаненштих, Р.Г. Халисер. – 2-е изд. – Москва : Эком, 1995. – 344с.
1477390
  Есипенко А.А. Текстовый редактор Chi Writer от А до Я...для пользователя / А.А. Есипенко. – К, 1994. – 128с.
1477391
   Текстовый редактор.. – М., 1991. – 44с.
1477392
  Серажим К.С. Текстознавство : підручник / Серажим К.С. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 527с. – ISBN 978-966-439-145-7
1477393
  Серажим К.С. Текстознавство : підручник / Серажим К.С. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2012. – 528 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-589-9
1477394
   Текстознавство : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. К.С. Серажим]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-167 та в кінці тем. – ISBN 978-966-437-279-1
1477395
  Супрун В.М. Текстознавство : курс лекцій / В.М. Супрун. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 88-96 та в тексті. – ISBN 978-617-7328-05-5
1477396
   Текстозорієнтована тезаурусна інформаційно-пошукова система з літературознавчої термінології / У.В. Андріящук, А.А. Бондаренко, Т.П. Герасімова, І.М. Нікітіна // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 248-250. – ISBN 978-966-96911-8-7
1477397
  Кусько К.Я. Текстолінгвістика, текст і дискурс: актуальні та віртуальні тенденції розвитку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 60-66. – (Серія "Філологічні науки")
1477398
  Чуба Г. Текстологическая классификация украинских учительных Евангелий второй половины ХVI века // Славяноведение. – Москва, 2002. – № 2. – С.82-97. – ISSN 0132-1366
1477399
  Лордкипанидзе И.П. Текстологические вопросы произведений Галактиона Табидзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лордкипанидзе И.П. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 18 с.
1477400
  Аллахяров К.Г. оглы Текстологическое исследование дивана Амира Шахи Сабзавари : Автореф... канд. фил.наук: 10.01.03 / Аллахяров К. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1978. – 30л.
1477401
  Сулейман Х. Текстологическое исследование лирики Алишера Навои. : Автореф... доктор филолог.наук: / Сулейман Х.; АН УзССР. Ин-т языка и лит. им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1961. – 67л. – Бібліогр.:с.41
1477402
  Акперов Тайяр Везирхаи оглы Текстологическое исследование поэмы "Юсуф и Зулейха" Хатан Табризи : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Акперов Тайяр Везирхаи оглы; АН АзССР. Ин-т лит. – Баку, 1978. – 25л.
1477403
  Джалилов Д.И. оглы Текстологическое исследование художественного наследия М. Ф. Ахундова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Джалилов Д. И. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1980. – 21л.
1477404
  Лихачев Д.С. Текстология : краткий очерк / Д.С. Лихачев ; АН СССР, Ин-т пус. лит.(Пушкинский дом). – Москва-Л. : Наука, 1964. – 103 с.
1477405
  Прохоров Е.И. Текстология : (принципы издания классической литературы) : уч. пос. / Е.И. Прохоров; Е.И. Прохороы. – Москва : Высшая школа, 1966. – 226 с.
1477406
  Лебедева Е.Д. Текстология : Указ. сов. работ за 1917-1981 гг. / Е.Д. Лебедева. – Москва, 1982. – 96с.
1477407
  Лихачев Д.С. Текстология : на материале русской литературы X-XVII веков. / Д.С. Лихачев ; АН СССР. Отделение литературы и языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука, 1983. – 636 с.
1477408
   Текстология английской научной речи.. – М., 1978. – 194с.
1477409
  Селезнев М.С. Текстология и ее роль в советской археографии. / М.С. Селезнев. – М, 1977. – 26с.
1477410
  Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. / Л.П. Жуковская. – М., 1976. – 368с.
1477411
  Илиев И.Т. Текстология новой болгарской литературы. (Принципы и методы работы над источниками текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Илиев И.Т.; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – М., 1972. – 18л.
1477412
  Гальченко Сергей Анастасьевич Текстология поэтических произведений П.Г.Тычины : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гальченко Сергей Анастасьевич; АН УССР, Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1477413
  Лебедева Е.Д. Текстология русской литературы 18-20-го вв. : Указ. сов. лит. работ на рус. яз. за 1917-1975 гг. / Е.Д. Лебедева. – Москва, 1978. – 207с.
1477414
  Лебедева Е.Д. Текстология русской литературы 18-20-го вв. : Указ.сов. раб. на рус. яз., 1976-1986 гг. / Е.Д. Лебедева. – Москва, 1988. – 152с.
1477415
   Текстология славянских литератур. – Ленинград : Наука, 1973. – 240с.
1477416
  Тимина С.И. Текстология советской литературы. Основные методологические проблемы. Взаимосвязь с журналистикой в системе филологических наук : Автореф... докт. филол.наук: 01.01.10 / Тимина С. И.;. – Л., 1978. – 36л.
1477417
  Прохоров Е.И. Текстология художественных произведений М.Горького / Е.И. Прохоров. – Москва : Наука, 1983. – 279 с.
1477418
  Лихачев Д.С. Текстология. На материале русской литературы X-XVII веков / Д.С. Лихачев. – Москва-Л., 1962. – 606с.
1477419
  Гнатюк М. Текстологічна "п"ятирічка" "Слова і Часу" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 24-29. – ISSN 0236-1477


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1477420
  Блик О. Текстологічна зустріч із Винниченком (Маслянчук Т.В. Проза Влодимира Винниченка: проблеми текстології); Три в одному. Гримуча суміш ("Не горюй", "Кін-дза-дза", "Тияча і один рецепт закоханого кулінара) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 174-180
1477421
  Голяк Т.В. Текстологічна історія багатотомних видань творів Івана Франка (1876-1941 роки) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.09 / Голяк Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1477422
  Боронь О. Текстологічна концепція Василя Бородіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 60-61. – ISSN 0236-1477
1477423
  Чуба Г. Текстологічне дослідження українських учительних євангелій другої половини XVI - початку XVII ст.: перемишльський тип // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 5-38. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 2)
1477424
  Гнатюк М. Текстологічні аспекти в сучасних літературознавчих методологіях // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 88-101.
1477425
  Маслянчук Т. Текстологічні аспекти дослідження багатотомного видання творів В. Винниченка в Україні в 1923-1932 рр. : (на матеріалі листування письменника з видавництвом "Рух") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 162-170. – ISBN 966-594-246-8
1477426
  Сагайдак Т. Текстологічні аспекти дослідження роману О.Гончара "Собор" // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 473-481. – ISBN 966-7053-09-1
1477427
  Гнатюк М. Текстологічні аспекти шевченкознавчих студій Павла Филиповича // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8. – С. 84-92. – ISSN 2313-5921
1477428
  Іваненко С.М. Текстологічні засади аналізу "Саги про Тідрекса" (THIDREKSSAGA) І.В. Шаровольського і сучасні лінгвостилістичні студії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 117-121
1477429
  Шалак О. Текстологічні засади записування весільних пісень на Поділлі в другій половині XIX ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 530-535


  Авторка досліджує рукописні зразки весільних пісень із Поділля, описи весільного обряду з цього регіону. Такий аналіз дає змогу визначити методику запису обрядової пісенності у другій половині XIX століття. Author studies handwritten samples of ...
1477430
  Сокіл Г. Текстологічні засади записування і публікації фольклору (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття ) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-273


  Окреслено принципи записування, відтворення, публікації фольклорних текстів. Проаналізовано способи передачі усного твору на письмі за автографами (чорнові, чистові) та друкованими матеріалами. The principles of recording, reproduction, publication of ...
1477431
  Ільницький Д. Текстологічні особливості підготовки "Повного зібрання творів" Богдана-Ігоря Антонича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 6-9. – ISSN 0130-5263
1477432
  Аністратенко Л. Текстологічні особливості японської літературознавчої термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 3-9
1477433
  Гнатюк М. Текстологічні паралелі та міжтекстуальні аналогії в творчості Ю. Яновського і Дж. Дос Пассоса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 85-95
1477434
  Зубков С.Д. Текстологічні принципи видання творів Г.Ф. Квітки / Зубков С.Д., Чалий Д.В. – Київ, 1959. – с. 101-107. – Окр. відб. з "Радянське літературознавство" № 1
1477435
  Сакал Є. Текстологічні розбіжності між Києво-Печерським патериком та "Патериконом" Сильвестра Косова // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 47-55. – ISBN 966-7379-92-11
1477436
  Гнатюк М.М. Текстологічні студії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Гнатюк. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. – 156 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2530-13-1
1477437
  Сиваченко М.Є. Текстологічні сюжети української літературної класики / Микола Сиваченко ; [упоряд. Г.М. Бурлака, Б.В. Цимбал] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2021. – 613, [2] с., [8] арк. фотоіл. : портр., фотоіл., табл. – Покажч. імен і назв: с. 591-611. – Бібліогр.: 565-583 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1769-6
1477438
  Бріцина О. Текстологічні та едиційні рішення у фольклористиці: українська наукова традиція й новітні методологічні течії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 83-93. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  Протягом тривалого часу в українській фольклористиці переважно літературо-центричне текстологічне й едиційне спрямування. Це відбилося й у теоретичних концепціях і практично призводило до невиправданого зближення писаних текстів літератури та усних ...
1477439
  Гнатюк М. Текстологія - базова філологічна дисципліна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 32-45. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються теоретичні і практичні аспекти текстології, історія її становлення та перспективи розвитку
1477440
  Корольов Б.І. Текстологія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 370. – ISBN 966-642-073-2
1477441
  Дузь І.М. Текстологія п"єс Олександра Корнійчука / І.М. Дузь. – Одесса, 1982. – 72с.
1477442
  Сиваченко М.Є. Текстологія поетичних творів П.А. Грабовського / М.Є. Сиваченко. – Київ, 1988. – 284 с.
1477443
  Гальченко С.А. Текстологія поетичних творів П.Г. Тичини / С.А. Гальченко. – К, 1990. – 127с.
1477444
  Гнатюк М. Текстологія як теоретико-літературна дисципліна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 190-203.
1477445
  Жданова Л.М. Текстообразующая роль синтагмы (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Жданова Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1477446
  Цыплакова И.А. Текстообразующая функция конструкции прямой речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цыплакова И. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1986. – 18л.
1477447
  Бочкарев Андрей Евгеньевич Текстообразующая функция ритма (на материале французского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бочкарев Андрей Евгеньевич; Моск. гос. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 26л.
1477448
  Фролова Людмила Степановна Текстообразующая функция термина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Фролова Людмила Степановна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 28л.
1477449
   Текстообразующие свойства слова и предложения.. – Грозный, 1982. – 212с.
1477450
  Дорофеева Н.Е. Текстообразующие факторы и структурно-семантическая организация Абзаца в художественно-речевой системе Э.Штриттматтера : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дорофеева Н.Е.; Ленинградский пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 14л.
1477451
  Чернов Вячесла Эдуардович Текстообразующие функции концептуально-оценочных фрагментов русского устного научного текста : Дис... д-ра филологич.наук: 10.02.01 / Чернов Вячесла Эдуардович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 214л. – Бібліогр.:л.196-214
1477452
  Керимова Гюльнара Керим кызы Текстообразующие функции предикативных фразеологических единиц (на материале произведений Э.Безена) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Керимова Гюльнара Керим кызы; Моск. гос. лингвистич. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1477453
  Третьякова Г.Н. Текстообразующий потенциал распространенного определения в немецкой научно-технической литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Третьякова Г.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1986. – 24л.
1477454
  Грещук В. Текстоорієнтована актуалізація дериваційних морфем // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 80-87. – ISSN 2415-8208
1477455
  Приходько А.Н. Текстопрагматические свойства паратаксиса // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 323-332. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1477456
  Олешко Ю.Л. Текстотвірна роль евіденційності у проповідницькому й полемічному дискурсі (на матеріалі творів І. Галятовського) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 151-157
1477457
  Захарчук І. Текстотвірна функція заперечення в новоанглійській мові (на матеріалі творів В. Шекспіра та Дж. Мільтона) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 21-24. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1477458
  Козловський В.В. Текстотвірна функція повтору в полемічному трактаті Мартіна Лютера "Wider das bapstum zu rom vom teuffel gestifft" // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 31-33. – (Серія: Філологія ; вип. 17, т. 2)


  Полемічний трактат Мартіна Лютера "Встановлений дияволом проти папства в Римі".
1477459
  Курганова О.Ю. Текстотвірний вплив молитви на українську барокову поезію XVII століття // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 283-298. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1477460
  Шаряк О. Текстотвірний потенціал словотвірних конструкцій німецької мови (на матеріалі публіцистичних текстів) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 110-119. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1477461
  Загнітко А. Текстотвірний потенціал українських прийменників // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 6-21. – ISSN 1728-9572
1477462
  Савчук Р.І. Текстотвірний принцип "наративного кільця" у форматуванні мінімалістичної оповідної реальності (на матеріалі французьких прозових творів ХХ-ХХІ століть) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 346-358
1477463
  Шадчина Анна Сергіївна Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі ( на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.14 / Шадчина А. С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1477464
  Шадчина Анна Сергіївна Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі ( на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.14 / Шадчина А.С.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2005. – 223л. – Бібліогр.: л. 202 - 223
1477465
  Асєєва Т.О. Текстотвірні функції імперативів у казаннях Леонтія Карповича // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 9-17. – ISSN 2520-6397
1477466
  Наєнко Г. Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 120-127. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1477467
  Романова Текстотвірні функції трансформованих фразеологічних одиниць у публіцистичних заголовках (на матеріалі англомовних періодичних видань) / Романова, (Музиченко) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 284-290
1477468
  Дзюбишина-Мельник Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 24-28. – ISSN 1996-9872
1477469
  Чехет Т.Е. Текстоутворюючі особливості: прислівників із пасивним значенням // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-83. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Проводиться аналіз прагматичних особливостей прислівників із пасивним значенням - конституентів функціонально-семантичного поля пасиву - на рівні тексту, встановлюються їх відношення до авторизації повідомлення та відображення позиції мовця в певному ...
1477470
  Любецька В.В. Текстоцентризм як основний принцип навчання для іноземних студентів гуманітарних спеціальностей / В.В. Любецька, Ю.Г. Шахіна // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 37. – С. 27-31. – ISSN 2307-4558


  Висвітлено принцип текстоцентризму як однієї з головних засад формування українськомовної професійної комунікативної компетентності іноземних студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної (УМІ). Актуальність ...
1477471
  Федорцова О.Г. Текстоцентричний підхід до навчання іноземної мови у ВНЗ // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 76-79. – ISSN 2304-5809
1477472
  Денищич Т. Текстоцентричний підхід до формування риторичних умінь і навичок студентів-істориків // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 61-68. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1477473
  Марцин С.О. Текстоцентричний підхід на заняттях з української мови як іноземної: формування соціокультурних компетентностей здобувачів освіти // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 224-234. – ISSN 2312-0665
1477474
  Кашуба Є. Текстоцентричний підхід як засіб формування читацької компетенції школярів. Матеріали до уроків за романом Діани Джонс "Мандрівний Замок Хаула" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 4 (183). – С. 27-38
1477475
  Бондарєва Т. Текстоцентричні технології як матриця навчання // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 23-25
1477476
  Бабад-Захряпин Текстрированные восоко-температурные покрытия / Бабад-Захряпин, Г.Д. Кузнецов. – М, 1980. – 176с.
1477477
  Сухарев Евгений Текстроник высокотехнологичный уборочный текстиль // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 60-63 : фото
1477478
  Яворська О. Текстуалізація пам"яті про місто дитинства Анджея Хцюка та Генрика Гринберга // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 119-127. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1477479
  Палій О.П. Текстуальна візія міського простору в романі Міхала Айваза "Люксембуррзький сад" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 130-138


  У студії здійснено текстуальний аналіз роману сучасного чеського письменника-постмодерніста Міхала Айваза «Люксембурзький сад». Окрему увагу приділено особливостям зображення міського простору, який сприймається як текст та знакова система. Виділено ...
1477480
  Мінець Ю.О. Текстуальний і контекстуальний аналіз біблійних цитат в "Лавсаїку" Палладія Єленопольського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – с. 36-39
1477481
  Батбаярин Даваасурен Текстуальний та холестерико-нематичний переходи в рідких кристалах для аналогових індикаторів : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Батбаярин Даваасурен; Держ. ун-тет. "Львівська політехн.". – Львів, 1998. – 21л.
1477482
  Стояцька Г.М. Текстуальні модуси деконструктивізму в світлі структурної закономірності мислення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Досліджується проблема деконструктивістського тексту як нового культурного продукту в рамках гіпотези про модифікацію самої культури. Аналізуються шляхи втілення текстуальної стратегії на прикладі американської терапії "розповідної варіативності".
1477483
  Довганчина Р. Текстуальні та підтекстуальні значення кольору в перекладі (на прикладі оповідань Е. Хемінгуея) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 440-451


  У статті розглядаються семантичні та підтекстуальні зсуви кольороназв у перекладі художніх творів Е. Хемінгуея українською та російською мовами. аналіх оповідань Е. Хемінгуея свідчить, що вибір лексем у перекладі обумовлюється контекстом і ...
1477484
  Коваль В. Текстуально закріплені і не закріплені норми господарського права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 28-31
1477485
  Шелковников А.Ю. Текстуальное проектирование личности в концептивизме // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-55. – ISSN 0235-1188
1477486
  Рябенко В.А. Текстура глибокометаморфізованих порід докембрію України / В.А. Рябенко; АН УРСР. Ін- геологічн. наук. – Київ : Наук. думка, 1976. – 132с.
1477487
  Рачек Александр Петрович Текстура и анизотропия механических свойств деформированного молибдена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рачек Александр Петрович; АН УССР. – К., 1978. – 21л.
1477488
  Мухаев В.В. Текстура и анизотропия физических и механических свойств некоторых а-сплавов титана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Мухаев В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 24л.
1477489
  Карповець М. Текстура міста: антропологічна ревізія прочитання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 220-230. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті аналізуються основні аспекти інтерпретації тексту міста як того, що володіє автономним характером продукування людських смислів. Доводиться той факт, що більшість стратегій такого розуміння зводяться до амбівалентної сутності прочитання ...
1477490
  Дубіс Л.Ф. Текстура піщаних акумулятивних реліктових форм рельєфу Українського Полісся як критерій еолового морфогенезу форм // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 41-52 : Фото, табл. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 0868-6939
1477491
   Текстура поверхонь наверствувань в осадовій товщі неогену Передкарпатського прогину / М.Д. Петруняк, О.М. Черемісська, Г.М. Петруняк, Ю.В. Черемісський // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 98-105 : рис. – Бібліогр.: с. 105. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1477492
  Шахов Ф.Н. Текстура руд / Ф.Н. Шахов. – М, 1961. – 180с.
1477493
  Корзун Э.А. Текстура холодной прокатки и рекристаллизации в оплаве железо-кремний : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Корзун Э.А.; Уральский гос. университет им. А.М.Горького, 1950. – 6 с.
1477494
  Власов К.А. Текстурно-парагенетическая классификация гранитных пегматитов / К.А. Власов. – Москва, 1953. – 47с.
1477495
  Денисова Т.А. Текстурные особенности пород и условия образования добротовской свиты нижнего миоцена Предкарпатья / Т.А. Денисова. – Москва : Наука, 1970. – 136с.
1477496
  Юсифов Н.Ш. Текстурные типы и минеральный состав руд филизчайского месторождения : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Юсифов Н.Ш.; Азербайджанский ин-т нефти и химии. – Баку, 1969. – 34л.
1477497
  Осипов Пономарев Ю.Б. Текстурный анализ глин / Пономарев Ю.Б. Осипов, Б.А. Соколов. – Москва : Недра, 1989. – 120с.
1477498
  Абдулин А.В. и др. Текстурообразование и структурная упорядоченность в жидких кристаллах. / А.В. и др. Абдулин. – Минск : Университетское, 1987. – 176с.
1477499
  Кудрявцев И.П. Текстуры в металлах и сплавах / И.П. Кудрявцев. – Москва : Металлургия, 1965. – 292 с.
1477500
   Текстуры и микроморфология ранеевалдайских педоседиментов и их значение для реконструкции природных условий в период первого послемикулинского похолодания (МИС 5d) / Т.М. Григорьева, С.А. Сычева, Ю.Р. Беляев, Е.Д. Шеремецкая; Т.М. Григорьева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 200-210 : рис. – Библиогр.: с. 209-210. – ISSN 0032-180Х
1477501
  Караго А.А. Текстуры и структуры жильного кварца / А.А. Караго. – Л, 1988. – 159с.
1477502
  Успенская Т.Ю. Текстуры и структуры океанских железо-марганцевых конкреций и корок / Т.Ю. Успенская, Н.С. Скорнякова. – М., 1991. – 238с.
1477503
  Авдонин В.В. Текстуры и структуры руд ( ведущих геолого - промышленных типов месторождений цветных металлов) : Учебное пособие / В.В. Авдонин, Н.Е. Сергеев. – Москва : Московский университет, 1998. – 176с. – ISBN 5-211-03454-6
1477504
  Пшеничный Г.Н. Текстуры и структуры руд месторождений колчеданной формации Южного Урала. / Г.Н. Пшеничный. – М., 1984. – 207с.
1477505
   Текстуры и структуры руд.. – Москва : Госгеотехиздат, 1958. – 435с.
1477506
  Данчев В.И. Текстуры и структуры урановых руд экзогенных месторождений (Атлас) / В.И. Данчев. – Москва : Атомиздат, 1977. – 103с.
1477507
   Текстуры и структуры урановых руд эндогенных месторождений. – Москва : Атомиздат, 1977. – 208с.
1477508
  Вассерман Г. Текстуры металлических материалов / Г. Вассерман, И. Гревен. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 655 с.
1477509
   Текстуры руд Дальнего Востока.. – Владивосток, 1986. – 148с.
1477510
  Бурич В.П. Тексты / В.П. Бурич. – М., 1989. – 173с.
1477511
  Бабеф Гракх Тексты // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 2. – С. 104-106.
1477512
   Тексты в комплексных региональных атласах. – Москва : ЛИК МГУ
Содержание и разработка. – 1971. – 62 с.
1477513
  Новичкова Р.Н. Тексты воздействия в современном немецком языке / Р.Н. Новичкова. – Харьков, 1987. – 111с.
1477514
  Бехтерева Е.С. Тексты для аудиторного чтения на французском языке : для студ. 3 курса механического факультета / Е.С. Бехтерева, М.Ф. Бежан, Ф.М. Тишков ; М-во народного образования МССР, Кишиневский политехнич. ин-т им. С. Лазо. – Кишинев : [б. и.], 1974. – 36 с.
1477515
  Тищенко Клара Григорьевна Тексты для диктантов и пересказов : Учебн. пос. для 2-4 курсов языковых вузов и фак. / К. Г. Тищенко. – Воронеж : [Б. в.], 1982. – 120 с.
1477516
   Тексты для дополнительного чтения.. – М., 1972. – 79с.
1477517
   Тексты для первого и второго года обучения немецкому языку.. – М., 1936. – 36с.
1477518
  Минакова З.М. и др. Тексты для пересказов / З.М. и др. Минакова. – Саратов, 1974. – 64с.
1477519
  Парамонова И.П. Тексты для чтения и пересказа / И.П. Парамонова. – Москва-Л., 1965. – 160с.
1477520
   Тексты для чтения и развития речи с лингвострановедческими комментариями.. – М., 1981. – 248с.
1477521
  Якубовская М.Д. Тексты для чтения и управления / М.Д. Якубовская. – М. – 48с.
1477522
  Гектор А.В. Тексты для чтения на английском языке для студентов астрономов / А.В. Гектор. – Ленинград, 1968. – 143 с.
1477523
  Великанова Т.А. Тексты для чтения по географии / Т.А. Великанова, В.Е. Здобнова. – Москва, 1978. – 57 с.
1477524
  Башилова О.П. Тексты для чтения по русской фонетике и интонации / О.П. Башилова, М.К. Рогова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1979. – 128с.
1477525
   Тексты для чтения по русскому языку с учетом специальности.. – Ташкент, 1974. – 116с.
1477526
   Тексты для чтения по экономической истории зарубежных стран.. – Москва, 1971. – 112с.
1477527
   Тексты для чтения.. – Л., 1970. – 116с.
1477528
  Бакая Р.М. Тексты и беседы на хинди : учеб. пособие для развития навыков разговор. речи / Бакая Р.М., Балин В.И. – Москва : Наука, 1968. – 75 с.
1477529
  Матина М.Г. Тексты и задания / М.Г. Матина. – Тарту, 1978. – 99с.
1477530
   Тексты и задания к курсу "Историческая грамматика русского языка".. – Новосибирск, 1992. – 40с.
1477531
   Тексты и задания по аналитическому чтению для студ. старших курсов фак.иностранных языков.. – Ашхабад, 1985. – 100с.
1477532
  Блинов Г.И. Тексты и задания по пунктуации : пособие для учителей / Г.И. Блинов. – Москва : Просвещение, 1982. – 158 с.
1477533
   Тексты и задания по развитию речи.. – Л., 1975. – 109с.
1477534
   Тексты и задания по разговорной практике к теме "Педагогическая практика".. – Ашхабад, 1984. – 58с.
1477535
  Давыдова А.Н. Тексты и задания по русскому языку : учеб. пособие / А.Н. Давыдова, Е.В. Копылова, Л.П. Санина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им.В.Н. Каразина, 2011. – 122, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 121. – ISBN 978-966-623-693-0
1477536
   Тексты и комментарии по латинскому языку. – Ашхабад, 1984. – 31с.
1477537
   Тексты и лексические упражнения по развитию речи.. – М., 1967. – 232с.
1477538
   Тексты и лексические упражнения по развитию речи.. – М., 1967. – 232с.
1477539
   Тексты и разыскания по кавказской философии.. – Л.
1. – 1925. – 127с.
1477540
  Достоевский Ф.М. Тексты и рисунки : Книга для чтения с комментариями на английском языке / Ф.М. Достоевский; Сост. авт. вступ. ст. и коммент. К.А. Баршт ; пер. С.Н. Сыроваткин. – Москва : Русский язык, 1989. – 200 с. – Паралельный тит. лист на англ. яз. – ISBN 5-200-00445-4
1477541
  Гуляева Т.А. Тексты и ситуации на английском и русском языках для развития навыков устной речи у студентов I курса институтов и факультетов иностранных языков. / Т.А. Гуляева. – 140с.
1477542
   Тексты и тезисы докладов экономической конференции.. – Краснодар, 1966. – 112с.
1477543
  Нугманов М. Тексты и упражнения для практических занятий по переидскому языку / М. Нугманов. – Казань, 1964. – 86с.
1477544
  Говорко А.Б. Тексты и упражнения для развития навыков устной речи / А.Б. Говорко, Л.М. Стродт. – Л., 1962. – 195с.
1477545
   Тексты и упражнения на английской языке. – Саратов, 1986. – 31с.
1477546
   Тексты и упражнения на английской языке для студентов 1-2 курса механико-математического факультета по спец. механика с применением ТСО... – Днепропетровск
2. – 1979. – 64с.
1477547
   Тексты и упражнения на английской языке для студентов химических факультетов.. – Днепропетровск, 1979. – 64с.
1477548
   Тексты и упражнения на английской языке.. – Минск, 1967. – 199с.
1477549
  Иванова-Смоленская Тексты и упражнения на немецком языке для студентов исторических факультетов / Иванова-Смоленская. – Ленинград, 1973. – 94 с.
1477550
  Федорова Н.П. Тексты и упражнения по английскому языку для студентов-географов. / Н.П. Федорова. – Л., 1974. – 40с.
1477551
   Тексты и упражнения по английскому языку для студентов филологов.. – Ашхабад, 1983. – 58с.
1477552
  Дубравина В Е. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / В Е. Дубравина, . – Ленинград, 1971. – 147с.
1477553
  Дубравина Е.В. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / Е.В. Дубравина. – Ленинград : ЛГУ
Ч.1. – 1973. – 72с.
1477554
  Дубравина В Е. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / В Е. Дубравина, . – Л
2. – 1974. – 64с.
1477555
  Дубравина Е.В. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / Е.В. Дубравина. – Ленинград, 1980. – 120 с.
1477556
   Тексты и упражнения по немецкому языку для учащихся школы тренеров.. – Л., 1972. – 83с.
1477557
   Тексты и упражнения по общественно-политической тематике "Борьба за мир, разоружение, разрядку международной напряженности".. – Ашхабад, 1984. – 72с.
1477558
   Тексты к грамофонным пластинкам на немецком языке.. – М., 1964. – 24с.
1477559
   Тексты к грамофонным пластинкам на немецком языке.. – М., 1964. – 24с.
1477560
   Тексты к грампластинкам на французском языке и методические указания для VI класса средней школы.. – Москва, 1957. – 30с.
1477561
   Тексты к грампластинкам на французском языке.. – М., 1964. – 32с.
1477562
  Андронов И.Е. Тексты как "свидетели истины" в "Каталоге" Матиаса Флация // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 55-63. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1477563
   Тексты Кумрана. – Москва
1. – 1971. – 496с.
1477564
  Одинцов В.С. Тексты лекций по вопросам биологии и экологии насекомых / В.С. Одинцов. – М., 1978. – 41с.
1477565
  Абрамовский Е.Р. Тексты лекций по газовой динамике : [учеб. пособие] / Е.Р. Абрамовский, В.А. Ковалева ; Днепропетров. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 147 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-146
1477566
   Тексты лекций по курсу "Введение в романскую филологию и история испанского языка". – Москва, 1987. – 58 с.
1477567
  Генделев Г.М. Тексты лекций по курсу "Вычислительные машины и программирование". / Г.М. Генделев, А.И. Бородина. – Минск, 1976. – 73с.
1477568
   Тексты лекций по курсу начертательной геометрии. – Л.
2. – 1976. – 99 с.
1477569
   Тексты лекций по курсу начертательной геометрии.. – Л.
1. – 1975. – 161с.
1477570
  Беляев Н.М. Тексты лекций по термодинамике (Термодинамика идеального газа) : учеб. пособ. / Н.М. Беляев, Е.И. Уваров ; МВ и ССО СССР, Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 1978. – 71 с.
1477571
  Скалозубова Н.А. Тексты лекций по финансам и кредиту СССР / Н.А. Скалозубова. – В. 1. – Одесса, 1973. – 141 с.
1477572
   Тексты лекций, программирование на бейсике. – М.
2. – 1988. – 94с.
1477573
  Чувакин А.А. Тексты малой прозы В.М. Шукшина в контексте филолого-коммуникативного знания // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
1477574
  Корнеева З.И. Тексты на английском языке для аудирования в 5-7 классах средней школы. / З.И. Корнеева. – Москва, 1981. – 94с.
1477575
  Зиловянская Е.М. Тексты на английском языке для студентов-биологов / Е.М. Зиловянская. – Ленинград, 1973. – 36с.
1477576
   Тексты на английском языке для студентов-математиков. : Книга для чтения. – Ленинград : ЛГУ, 1972. – 68с.
1477577
  Рощина Е.В. Тексты на английском языке для студентов-психологов / Е.В. Рощина. – Л, 1974. – 62с.
1477578
  Сквирская С.Е. Тексты на английском языке для студентов-химиков. Уч. пособие. / С.Е. Сквирская, С.Н. Ферина. – Л., 1971. – 72с.
1477579
  Ганф Т.А. Тексты на английском языке для студентов философского факультета / Т.А. Ганф; Киссель М.А. – Ленинград, 1971. – 80 с.
1477580
   Тексты на английском языке для студентов экономического факультета. – Ленинград, 1972. – 80 с.
1477581
  Левина Л.Б. Тексты на немецком языке для студентов исторических факультетов / Л.Б. Левина. – Саратов, 1979. – 64 с.
1477582
   Тексты на немецком языке для студентов физического факультета. : Книга для чтения. – Ленинград : ЛГУ, 1973. – 70с.
1477583
  Шрайбер Ц.Н. и др. Тексты на немецком языке для студентов философского факультета / Ц.Н. и др. Шрайбер. – Л., 1972. – 88с.
1477584
  Фридберг М.Х. Тексты на немецком языке для студентов юридического факультета / М.Х. Фридберг, Т.К. Лебедева. – Л.
1. – 1973. – 64с.
1477585
  Фридберг М.Х. Тексты на немецком языке для студентов юридического факультета / М.Х. Фридберг. – Л.
2. – 1973. – 64с.
1477586
  Турусова А.М. Тексты на французском языке для студентов-физиков / А.М. Турусова. – Л., 1971. – 72с.
1477587
  Зиброва Т.Ф. Тексты образцов диалектной речи : практикум по курсу "Русская диалектология" / Т.Ф. Зиброва ; [науч.ред. Т.П. Орехова] ; М-во высшего и среднего образования РСФСР ; Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбишев : [б.и.], 1976. – 40 с.
1477588
  Старостина И.К. Тексты по балету на английском языке. / И.К. Старостина. – М., 1976. – 60с.
1477589
  Куперова Г.М. Тексты по истории на английском языке / Г.М. Куперова. – Л, 1971. – 64с.
1477590
   Тексты по истории на английском языке.. – Куйбышев, 1975. – 37с.
1477591
   Тексты по кристаллографии, геодезии, химии, начертательной геометрии, математике.. – Л., 1975. – 72с.
1477592
  Парфенова Н.И. Тексты по русской истории / Н.И. Парфенова. – Ленинград
Ч. 1. – 1966. – 86 с.
1477593
  Парфенова Н.И. Тексты по русской истории / Н.И. Парфенова. – Ленинград : IN
Ч. 2. – 1968. – 72 с.
1477594
  Шрайбер Э.Л. Тексты по уголовному праву на франц. яз. / Э.Л. Шрайбер, Н.В. Алямская. – Л., 1964. – 87с.
1477595
  Захава-Некрасова Тексты по физике. (Для работы на занятиях по русскому языку). / Захава-Некрасова. – Москва, 1971. – 68с.
1477596
   Тексты по экономике.. – Кишинев, 1980. – 36с.
1477597
  Сидорова Г.П. Тексты советской повседневности в массовой литературе и смыслы хозяйственной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 107-112. – Библиогр.: Лит.: с. 112; 12 назв. – ISSN 2073-9702
1477598
  Невоструев Е.К. Тексты упражнений в звукозаписи для обучения устной английской речи / Е.К. Невоструев. – Ижевск, 1973. – 153 с.
1477599
   Тексты художественных произведений и их лингвостилистический анализ.. – М., 1986. – 175с.
1477600
   Тектиты : пер. с англ. Кринов Е.Л. – Москва : Мир, 1966. – 304 с.
1477601
   Тектника Урало-Монгольского складчатого пояса.. – М., 1974. – 181с.
1477602
  Бойко Г.Е. Тектогенез и нефтегазоносность осадочных бассейнов / Г.Е. Бойко ; АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1989. – 202, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 181-201 (397 назв.). – ISBN 5-12-000575-6
1477603
  Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука : [в 2-х кн.] / А.А. Богданов ; отв. ред. Л.И. Абалкин ; Отд-ние экономики АН СССР, Ин-т экономики АН СССР, Ин-т систем. исслед. АН СССР. – Москва : Экономика. – (Экономическое наследие / редкол.: Л.И. Абалкин (пред.) [и др.])
Кн. 1. – 1989. – 303, [1] с.
1477604
  Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука : [в 2-х кн.] / А.А. Богданов ; редкол.: Л.И. Абалкин (отв. ред.) [и др.] ; Тод-ние экономики АН СССР, Ин-т экономики АН СССР, Ин-т систем. исслед. АН СССР. – Москва : Экономика. – (Экономическое наследие / редкол.: Л.И. Абалкин (пред.) [и др.])
Кн. 2. – 1989. – 350, [1] с.
1477605
  Льовкіна О.Г. Тектологія О.О. Богданова як загальна теорія організацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 142-144
1477606
  Плющ Р. Тектологія системи місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 229-234
1477607
  Андрейцев В. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 66-84. – ISSN 0132-1331
1477608
  Косыгин Ю.А. Тектоника / Ю.А. Косыгин. – Москва : Недра, 1969. – 616с.
1477609
   Тектоника. – Москва : Наука, 1972. – 140с.
1477610
  Косыгин Ю.А. Тектоника / Ю.А. Косыгин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 536 с.
1477611
  Косыгин Ю.А. Тектоника / Ю.А. Косыгин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1988. – 462с.
1477612
   Тектоника , палеомагнетизм и магнетизм горных пород.. – Уфа, 1990. – 135с.
1477613
   Тектоника ,фации и формации запада Восточно-Европейской платформы.. – Минск, 1987. – 213с.
1477614
  Арган Эмиль Тектоника Азии / Арган Эмиль. – Москва-Ленинград, 1935. – 192с.
1477615
  Чекунов А.В. Тектоника Азово-Кубанской впадины : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чекунов А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 6л.
1477616
  Чекунов А.В. Тектоника Азово-Кубанской впадины : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чекунов А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 218,85,4л. – Бібліогр.:л.1-85
1477617
  Чекунов А.В. Тектоника Азово-Кубанской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чекунов А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1957. – 25 с.
1477618
   Тектоника Альпийской области.. – М., 1965. – 343с.
1477619
  Сенин Б.В. Тектоника арктической зоны перехода от континента к океану / Б.В. Сенин. – Мурманск, 1989. – 175с.
1477620
  Славин В.И. Тектоника Афганистана / В.И. Славин. – Москва : Недра, 1976. – 206с.
1477621
   Тектоника Африки. – Москва : Мир, 1973. – 541с.
1477622
  Старосельский В.С. Тектоника базальтовых плато и нефтегазоносность подстилающих отложений. / В.С. Старосельский. – М, 1989. – 257с.
1477623
   Тектоника Белоруссии.. – Минск, 1976. – 200с.
1477624
  Запольнов А.К. Тектоника Большеземельской тундры / А.К. Запольнов. – Ленинград : Наука, 1971. – 119 с.
1477625
   Тектоника в исследованиях Геологического института АН СССР.. – М., 1980. – 249с.
1477626
   Тектоника варисцид Средней Европы и СССР : Сборник статей ученых ГДР и СССР. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1477627
  Черменинова И.В. Тектоника венда и нижнего палеозоя восточного склона Урала / И.В. Черменинова. – Москва : Наука, 1969. – 96с.
1477628
  Спрингис К.Я. Тектоника Верхоянско-Колымской складчатой области : История развития структуры в палеозое и мезозое / К.Я. Спрингис. – Рига, 1958. – 379с.
1477629
  Ерхов Владимир Федорович Тектоника Витимо-Ингодинского междуречья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Ерхов Владимир Федорович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Улан-Удэ, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1477630
  Нагорный М.А. Тектоника Волыно-Среднерусской системы прогибов / М.А. Нагорный. – Минск, 1990. – 104с.
1477631
   Тектоника Восточно-Европейской платформы и ее обрамления.. – М., 1975. – 240с.
1477632
   Тектоника Восточного Предкавказья.. – М., 1975. – 80с.
1477633
   Тектоника восточной части Балтийского щита.. – Л., 1974. – 288с.
1477634
   Тектоника восточной части Воронежского кристаллического массива и его осадочного чехла. – Воронеж, 1976. – 120с.
1477635
   Тектоника восточной части Сибирской платформы.. – Якутск, 1979. – 144с.
1477636
  Резвой Д.П. Тектоника восточной части Туркестано-Алтайской горной системы / Д.П. Резвой. – Львов, 1959. – 371с.
1477637
  Валеев Р.Н. Тектоника Вятско-Камского междуречья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Валеев Р.Н.; М-во высш.и сред.образования РСФСР. – Саратов, 1963. – 20л.
1477638
  Эз В.В. Тектоника глубинных зон континентальной земной коры / В.В. Эз. – Москва : Наука, 1976. – 167с.
1477639
  Рябенко В.А. Тектоника глубоких горизонтов литосферы Украины и ее отражение в приповерхностных структурах на уровне эрозионного среза раннего рифея. Статья 1. Приповерхностные структуры раннебайкальского тектогенеза, унаследовавшие тектонику глубоких горизонтов / В.А. Рябенко, Т.П. Михницкая, М.В. Баньковский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-32 : рис. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 0367-4290
1477640
  Рябенко В.А. Тектоника глубоких горизонтов литосферы Украины и её отражение в приповерхностных структурах на уровне эрозионного среза раннего рифея. Статья 2. Природные ассоциации и стратиграфические разрезы байкалид тектоно-термальных поясов и протоплаттформенны / В.А. Рябенко, Т.П. Михницкая, М.В. Баньковский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-21 : рис. – Библиогр.: 65 назв. – ISSN 0367-4290
1477641
  Богданов Н.А. Тектоника глубоководных впадин окраинных морей / Н.А. Богданов. – Москва : Недра, 1988. – 221с.
1477642
  Богданов Н.А. Тектоника глубоководных впадин окраинных морей / Н.А. Богданов. – Москва : Недра, 1988. – 219 с. : ил. – Библиогр.: с. 214-215
1477643
  Синицын Тектоника горного обрамления Ферганы / Синицын, М.. – Л., 1960. – 220с.
1477644
  Гнибиденко Г.С. Тектоника для окраииных морей Дальнего Востока / Г.С. Гнибиденко. – М., 1979. – 163с.
1477645
  Маловицкий Я.П. Тектоника дна Средиземного моря / Я.П. Маловицкий. – Москва : Наука, 1978. – 96с.
1477646
  Вотах О.А. Тектоника докембрия западной окраины Сибирской платформы / О.А. Вотах. – Москва, 1968. – 139с.
1477647
  ВеремьевП.С Тектоника докембрия Среднего Побужья. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / ВеремьевП.С.; АН УССР. – Киев, 1970. – 21л.
1477648
  Киселев В.В. Тектоника докембрия средней Азии и Центрального Казахстана / В.В. Киселев, В.Г. Королев. – Фрунзе, 1972. – 79с.
1477649
  Каляев Г.И. Тектоника докембрия Украинской железорудной провинции / Г.И. Каляев. – Киев : Наукова думка, 1965. – 190с.
1477650
  Шковыра Ю.Д. Тектоника докембрия Южного Приингулья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Шковыра Ю.Д.; Днепропетр. комплексная геол.-развед. экспедиция. – Днепропетровск, 1971. – 14л.
1477651
  Ахмеджанов М.А. Тектоника домезозойских образований Среднего и Южного Тянь-Шаня / Ахмеджанов М.А., Борисов О.М. ; Среднеазиатский науч.-исслед. ин-т геологии и минерального сырья. – Ташкент : Фан, 1977. – 184 с. – Список лит.: с. 178-183
1477652
   Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1970. – 196с.
1477653
   Тектоника Евразии : (Оъяснительная записка к Тектонической карте Евразии, м-б 1: 5 000 000). – Москва : Наука, 1966. – 488с.
1477654
   Тектоника Европы и смежных областей : Древние платформы, байкалиды, каледониды. – Москва : Наука, 1978. – 422с.
1477655
   Тектоника Европы и смежных областей.. – М., 1976. – 52с.
1477656
   Тектоника Европы и смехных областей : Варисциды, эпипалеозойские платформы, альпиды. – Москва : Наука, 1978. – 588с.
1477657
   Тектоника Европы.. – М., 1964. – 364с.
1477658
  Тальвирский Д.Б. Тектоника Енисей-Хатангской нефтегазоносной области и сопредельных территорий по геофизическим данным / Д.Б. Тальвирский. – Москва : Недра, 1976. – 167с.
1477659
   Тектоника запада Восточно-Европейской платформы. – Минск : Навука і тєхніка, 1990. – 165с.
1477660
  Неволин Н.В. Тектоника Западного Казахстана и перспективы его нефегазоносности / Н.В. Неволин. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 316 с.
1477661
   Тектоника Западного Тянь-Шаня.. – М., 1989. – 151с.
1477662
   Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1964. – 144с.
1477663
  Шульц С.С. Тектоника земной коры : (на основе анализа новейших движений) / С.С. Шульц. – Ленинград : Недра, 1979. – 272с.
1477664
  Мерзляков В.М. Тектоника зоны сочленения Омулевского поднятия Колымского срединного массива с Иньяли-Дебинским синклинорием Яно-Колыской складчатой системы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мерзляков В.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 41л.
1477665
   Тектоника и вопросы металлогении раннего докембрия. – Москва : Наука, 1986. – 264с.
1477666
   Тектоника и вулканизм юго-западной части Байкальской рифтовой зоны.. – Новосибирск, 1973. – 136с.
1477667
  Лучицкий И.В. Тектоника и вулканизм, вопросы экспериментальной тектоники = Избранные труды / И.В. Лучицкий. – Москва : Наука, 1989. – 203с.
1477668
  Оффман П.Е. Тектоника и вулканические трубки центральной части Сибирской платформы / П.Е. Оффман. – М.
4. – 1959. – с.
1477669
  Умаров А. Тектоника и газонефтеносность юго-востока Бухаро-Каршинской системы структур. / А. Умаров. – Ташкент, 1962. – 162с.
1477670
  Бойчук М.В. Тектоника и газоносность внешней зоны Прикарпатского прогиба : автореф. дис. ... канл. геол. минер. наук / Бойчук М.В. ; АН УССР, Ин-т геологии и геохим. горючих ископа. – Львов, 1968. – 18 с.
1477671
   Тектоника и геодинамика Горного Алтая и сопредельнных структур Алтае-Саянской складчатой области / М.М. Буслов, Х. Джен, А.В. Травин, Д. Отгонбаатар, А.В. Куликова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1600-1627 : рис. – библиогр.: с. 1623-1627. – ISSN 0016-7886
1477672
  Коробкин В.В. Тектоника и геодинамика западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса (палеозоиды Казахстана) / В.В. Коробкин, М.М. Буслов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2032-2055 : рис. – Библиогр.: с. 2052-2055. – ISSN 0016-7886
1477673
   Тектоника и геодинамика Карибского региона.. – М., 1979. – 148с.
1477674
  Казаков И.Н. Тектоника и геологическое развитие древних и молодых платформ / И.Н. Казаков. – Ленинград : Недра, 1984. – 159с.
1477675
   Тектоника и геофизика. – Хабаровск, 1974. – 160 с.
1477676
   Тектоника и геохимия зон глубинных разломов в Забайкалье.. – Улан-Удэ, 1982. – 121с.
1477677
  Плюснин К.П. Тектоника и геохронология горизонтальных дислокаций литосферы / К.П. Плюснин. – Москва : Недра, 1985. – 201с.
1477678
   Тектоника и глубинное строение Северного Казахстана.. – Алма-Ата, 1988. – 190с.
1477679
   Тектоника и глубинное строение северо-восточной части Балтийского щита.. – Апатиты, 1978. – 106с.
1477680
   Тектоника и зоны нефтегазонакопления Камско-Кинельской системы прогибов.. – М., 1965. – 215с.
1477681
  Муратов М.В. Тектоника и история развития Альпийской геосинклинальной области юга Европейской части СССР и сопредельных стран / М.В. Муратов. – М.-Л.
2. – 1949. – 464с.
1477682
  Арутюнян А.Р. Тектоника и история развития Севано-Шаракского синклинория : Автореф... канд. геолог-минерал.наук: / Арутюнян А.Р.; Ерев. гос. ун-тет. – Ереван, 1966. – 23л.
1477683
   Тектоника и история развития северо-западного шельфа Черного моря. – Москва : Наука, 1981. – 244с.
1477684
  Салун С.А. Тектоника и история развития Сихотэ-Алинской геосинклинальной складчатой системы / С.А. Салун. – М, 1978. – 183с.
1477685
  Хохлов П.С. Тектоника и история формирования зоны Керенско-Чембарских и Сурско-Мокшинских дислокаций. / П.С. Хохлов. – Л, 1955. – 18с.
1477686
  Бакиров К.Х. Тектоника и коллекторские свойства пород верхнего палеозоя восточной прибортовой части Прикаспийской впадины и перспективы их нефтегазоносности. : Автореф... канд. мгеол.-минерал.наук: / Бакиров К.Х.; Всесоюз. науч.-исслед.ин-т. – М., 1967. – 29л.
1477687
   Тектоника и критерии нефтегазоносности локальных ловушек. – Москва : Наука, 1987. – 206с.
1477688
  Шейнманн Ю Тектоника и магматизм : Избранные труды / Ю Шейнманн. – Москва : Наука, 1976. – 392с.
1477689
  Дибров В.Е. Тектоника и магматизм центральной части Восточного Саяна. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Дибров В.Е.; Ин-т.геол.наук АН УССР. – К, 1964. – 20л.
1477690
  Дибров В.Е. Тектоника и магматизм юго-западного обрамления Сибирской платформы / В.Е. Дибров; Косыгин Ю.А. – Москва : Недра, 1974. – 199с.
1477691
   Тектоника и магматизм Южного Урала. – Москва, 1974. – 290с.
1477692
   Тектоника и металлогения Восточной Сибири. – Иркутск, 1978. – 189 с.
1477693
   Тектоника и металлогения областей орогенной активизации.. – Иркутск, 1986. – 170с.
1477694
   Тектоника и металлогения Урала. – Свердловск, 1980. – 110 с.
1477695
  Алтухов Е.Н. Тектоника и металлогения юга Сибири / Е.Н. Алтухов. – Москва : Недра, 1986. – 245, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 244-246
1477696
  Нехорошев В.П. Тектоника и металлогения юго-западного Алтая / В.П. Нехорошев. – Известия Всесоюз. геолого-развед. объед. 1. Вып. 15. 1932. ЦНИГР, 1932. – 249-268с.
1477697
  Валеев Р.Н. Тектоника и минерагения рифея и фанерозоя Восточно-Европейской платформы / Р.Н. Валеев. – Москва, 1981. – 215с.
1477698
   Тектоника и минерагения северо-востока СССР : Тез. докл. школы-семинара, Магадан, 15-19 окт. 1990 г. – Магадан : СВКНИИ, 1990. – 267 с. : илл. – В надзаг.: АН СССР, Дальневост. отд. – Библиогр.: Авт. указ. : с. 266-267
1477699
  Умаров А.У. Тектоника и некоторые вопросы газонефтеносности мезо- и кайнозойских отложений юго-востока Бухаро-Каршинского свободообразного поднятия. : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Умаров А.У.; Акад. наук УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт. газ. месторождений. – Ташкент, 1961. – 19л.
1477700
  Умарходжаев У.С. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности мезозойских и кайнозойских структур Сурхандарьинской впадины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Умарходжаев У.С.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1969. – 20л.
1477701
  Екшибаров С.В. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности мезозойских отложений юго-западного окончания гиссарской мегантиклинали и восточной части Кашкадарьинской впадины. / С.В. Екшибаров. – Ташкент, 1962. – 128с.
1477702
  Екшибаров С.В. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности юго-западного окончания Гиссарской мегантиклинали и восточной части Кашка-Дарьинской впадины. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Екшибаров С.В.; Ин-т.геологии и разработки нефт.и газовых месторождений АН УзССР. – Ташкент, 1961. – 20л.
1477703
   Тектоника и некоторые вопроы нефтегазоносности мезо- и кайнозойских отложений Узбекистана. – Ташкент, 1962. – 143с. – Тит. арк. парал. рос. та узбецьк. мовами
1477704
  Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность / В.В. Глушко. – Москва : Недра, 1968. – 264с.
1477705
  Жолтаев Г.Ж. Тектоника и нефтегазоносность бортовых зон Прикаспийской синеклизы / Г.Ж. Жолтаев. – Алма-Ата, 1975. – 207с.
1477706
  Бабаян Г.Д. Тектоника и нефтегазоносность Вилюйской синеклизы и прилегающих к ней районов по геологическим и геофизическим материалам : Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук : 131 / Бабаян Г.Д. ; Новос. гос. ун-т , Учен совет по геолого-минер. наукам. – Новосибирск, 1969. – 24 с. – Бібліогр. : с. 22-24
1477707
  Бабаян Г.Д. Тектоника и нефтегазоносность Вилюйской синеклизы и прилегающих районов по геофизическим и геологическим материалам / Г.Д. Бабаян ; АН СССР, Якут. филиал, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии. – Новосибирск : Наука, 1973. – 144 с., [7] отд. л. черт. и карт. – Библиогр.: с. 138-144
1477708
   Тектоника и нефтегазоносность востока Русской платформы.. – М., 1965. – 260с.
1477709
  Милашин А.П. Тектоника и нефтегазоносность дна Мирового океана / А.П. Милашин, В.А. Панаев. – Москва : Недра, 1985. – 231с.
1477710
   Тектоника и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. – Киев : Наукова думка, 1981. – 228с.
1477711
   Тектоника и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины.. – К., 1966. – 133с.
1477712
  Золотов А.Н. Тектоника и нефтегазоносность древних толщ / А.Н. Золотов. – М., 1982. – 240с.
1477713
   Тектоника и нефтегазоносность Западных районов Средней Азии.. – М., 1963. – 310с.
1477714
  Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих прогибов : Автореф... доктора геол.-минералогич.наук: / Глушко В.В.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1477715
   Тектоника и нефтегазоносность континентальных окраин.. – Л., 1983. – 134с.
1477716
   Тектоника и нефтегазоносность Мангышлака и Устюрта.. – М., 1972. – 238с.
1477717
   Тектоника и нефтегазоносность нижнего палеозоя Восточно-Сибирской, Северо-Американской и Африканской платформы.. – М., 1969. – 80с.
1477718
  Пекло В.П. Тектоника и нефтегазоносность палеоцена и эоцена центральной части южного борта Западно-Кубанского прогиба. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: / Пекло В.П.; Ростов.гсо.ун-т. – Краснодар, 1966. – 25л.
1477719
  Оздоев С.М. Тектоника и нефтегазоносность Северного Устюрта / С.М. Оздоев ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука,, 1977. – 90, [11] с. – Библиогр.: с. 88-91
1477720
  Туманов П.А. Тектоника и нефтегазоносность северной части Предуральского прогиба. / П.А. Туманов. – М., 1969. – 112с.
1477721
   Тектоника и нефтегазоносность северо-запада Среднеазиатской платформы... – М., 1976. – 91с.
1477722
   Тектоника и нефтегазоносность северо-западной части Тихоокеанского пояса.. – М., 1985. – 174с.
1477723
   Тектоника и нефтегазоносность складчатых поясов.. – Фрунзе, 1984. – 254с.
1477724
   Тектоника и нефтегазоносность солянокупольных областей СССР. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 263с.
1477725
  Жданов Л.Я. Тектоника и нефтегазоносность юго-восточной части Бахаро-Хивинской нефтегазоносной обл. : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жданов Л. Я.; Ин-т геол. и разведки нефт. и газовых месторожд. – Ташкент-Карши, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1477726
  Мордовский В.Т. Тектоника и нефтегазоносность южной части Сибирской платформы / В.Т. Мордовский. – Москва : А СССР, 1959. – 120 с.
1477727
   Тектоника и нефтегазоносность Якутии.. – Якутск, 1989. – 159с.
1477728
   Тектоника и нефтегазоносность.. – Уфа, 1988. – 96с.
1477729
  Ситников В.И. Тектоника и нефтегазоностность юго-восточной части Каракульского прогиба и прилегающих поднятий. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Ситников В.И.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 20л.
1477730
  Орлов Ю.А. Тектоника и нефтеносность девона платформенной Башкирии / Ю.А. Орлов. – Москва : Наука, 1979. – 148с.
1477731
  Фурсова Н.П. Тектоника и нефтеносность Припяского грабена : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Фурсова Н.П.; Акад. наук БССР. Ин-т геол. наук. М-во геологии и охраны недр СССР. Всесоюз. нефт. науч-исслед. ин-т геол. – Л., 1960. – 24л.
1477732
   Тектоника и нефтеносность Урала и Приуралья. – Уфа, 1978. – 79с.
1477733
  Карась О.И. Тектоника и нефтогазоносность премских и триасовых отложений северо-западного обрамления : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карась О. И.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1968. – 22л.
1477734
  Бусел Г.Ф. Тектоника и нефтоносность сверного купола Татарского свода (в границах Татарской АССР) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бусел Г. Ф.; Казан. ГУ. – Казань, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1477735
  Соболевская В.Н. Тектоника и общие закономерности становления и развития эпипалеозойских плит / В.Н. Соболевская. – Москва : Наука, 1973. – 258с.
1477736
   Тектоника и палеография запада Восточно-Евпроейской платформы.. – Минск, 1981. – 158с.
1477737
   Тектоника и перспективы нефтегазоносности Восточной Сибири.. – М., 1979. – 110с.
1477738
  Мгеладзе З.В. Тектоника и перспективы нефтегазоносности междуречья Арагви, Иори и Лакбе. (Вост. Грузия) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Мгеладзе З.В.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1972. – 19л.
1477739
  Тальвирский Д.Б. Тектоника и перспективы нефтегазоносности севера Красноярского края /Усть-Енисейский нефтегазоносный бассейн/ / Д.Б. Тальвирский. – М, 1969. – 81с.
1477740
  Ускова Н.И. Тектоника и перспективы нефтегазоносности северного обрамления Прикаспийской синеклизы. (В пределах Оренб., Уральск., Сарат. и Куйбышев. обл.) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Ускова Н.И.; Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол.-развед. ин-т. – Л., 1972. – 28л.
1477741
  Синельников В.Я. и др. Тектоника и перспективы нефтегазоносности Сурхандарьинской мегасинклинали / В.Я. и др. Синельников. – Ташкент, 1981. – 160с.
1477742
  Сократов Б.Г. Тектоника и перспективы нефтегазоносности южной части Центрального Предкавказья / Б.Г. Сократов. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1960. – 126с.
1477743
   Тектоника и полезные ископаемые Белоруссии и Прибалтики.. – Калининград, 1978. – 142с.
1477744
   Тектоника и полезные ископаемые Запада Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
1 : Тектоника, геология и гидрогеология месторождений горючих ископаемых. – 1973. – 307с.
1477745
   Тектоника и полезные ископаемые Запада Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
2 : Рудные и нерудные полезные ископаемые. – 1973. – 164с.
1477746
  Ставцев А.Л. Тектоника и полезные ископаемые зон сочленения древних платформ и подвижных поясов. / А.Л. Ставцев. – М., 1983. – 140с.
1477747
  Меламуд Е.Л. Тектоника и преспективы нефтегазоносности Оренбургско-Актюбинского Приуралья / Е.Л. Меламуд. – Москва : Наука, 1981. – 91с.
1477748
   Тектоника и проблемы формирования осадочного чехла Белоруссии.. – Минск, 1975. – 162с.
1477749
   Тектоника и размещение нефтегазовых месторождений Востока Русской платформы.. – М., 1968. – 188с.
1477750
  Оллиер К. Тектоника и рельеф / К. Оллиер; Под ред.Лукашова А.А. – Пер. с англ. – Москва : Недра, 1984. – 460с.
1477751
   Тектоника и сейсмичность континентальных рифтовых зон. – Москва : Наука, 1978. – 95с.
1477752
   Тектоника и сейсмичность Причерноморья и Черноморской впадины. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 166с.
1477753
  Резанов И.А. Тектоника и сейсмичность Туркмено-Хорасанский гор / И.А. Резанов. – Москва : АН СССР, 1959. – 247с.
1477754
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 13. – 1977
1477755
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 14. – 1978
1477756
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 15. – 1978
1477757
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 17. – 1979
1477758
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 18. – 1980
1477759
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 19. – 1980
1477760
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 20. – 1981
1477761
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 21. – 1981
1477762
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 22. – 1982
1477763
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 23. – 1982
1477764
   Тектоника и структурная геология. Планетология. – Москва : Наука, 1976. – 318с.
1477765
   Тектоника и формации Большого Кавказа. – М., 1988. – 132с.
1477766
   Тектоника и формации Большого Кавказа.. – М., 1988. – 136с.
1477767
  Херасков Н.П. Тектоника и формации. / Н.П. Херасков. – Москва, 1967. – 404с.
1477768
  Мошашвили А.Б. Тектоника и формирование складчатой структуры антиклинальной зоны Кюровдаг-Нефтечала Нижнекуринской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Мошашвили А.Б. ; АН АзССР , Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 19 с.
1477769
  Богданов А.А. Тектоника Ишимбаевского Приуралья : материалы к познанию геологического строения СССР / А.А. Богданов. – Москва : Московское общество испытателей природы, 1947. – 148 с., [5] табл. – Библиогр.: с. 140-145. – (Новая серия / Москов. о-во испытателей природы ; вып. 7(11))
1477770
   Тектоника Казахстана.. – М., 1982. – 134с.
1477771
  Загородный В.Г. Тектоника карелид северо-восточной части Балтийского щита / В.Г. Загородный, А.Т. Радченко. – Л., 1988. – 110с.
1477772
  Сыстра Ю.Й. Тектоника Карельского региона / Ю.Й. Сыстра. – СПб., 1991. – 175с.
1477773
   Тектоника Карпат.. – Киев, 1966. – 90с.
1477774
   Тектоника континентальных окраин северо-запада Тихого океана.. – М., 1980. – 285с.
1477775
   Тектоника континентов и океанов. – Хабаровск, 1976. – 757с.
1477776
   Тектоника континентов и океанов : Объяснительная записка к Международной тектонической карте мира масштаба 1: 15 000 000. – Москва : Наука, 1988. – 245с.
1477777
   Тектоника Копетдага и зоны его сочленения с Туранской плитой : Атлас карт. – Б.м., 1972. – 8 карт
1477778
  Казанцев Ю.В. Тектоника Крыма / Ю.В. Казанцев. – Москва : Наука, 1982. – 112 с.
1477779
   Тектоника Курило-Камчатского глубоководного желоба.. – М., 1980. – 180с.
1477780
  Сергеев К.Ф. Тектоника Курильской островной системы / К.Ф. Сергеев. – Москва : Наука, 1976. – 239с.
1477781
  Вознесенский В.Д. Тектоника Кызылтау-Агадырского района. (Центр. Казахстан) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Вознесенский В.Д.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1477782
  Чебаненко И.И. Тектоника Лисичанского поднятия северо-западной части Донецкого края : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чебаненко И.И.; АН УССР. Ин-т геологических наук АН УССР. – К., 1957. – 261л. – Бібліогр.:л.244-261
1477783
  Чебаненко И.И. Тектоника Лисичанского поднятия северо-западной части Донецкого кряжа : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чебаненко И.И. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 17 с.
1477784
   Тектоника литосферных плит. – М., 1976. – 150с.
1477785
  Зоненштайн Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР : В 2-х кн. / Л.П. Зоненштайн. – Москва : Недра
Кн. 1. – 1990. – 328с.
1477786
  Зоненшайн Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР : В 2-х кн. / Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин, Л.М. Натапов. – Москва : Недра
Кн. 2. – 1990. – 334с.
1477787
   Тектоника литосферных плит.. – М., 1977. – 171с.
1477788
  Романов В.А. Тектоника магнитогорского мегасинклинория / В.А. Романов. – Уфа, 1985. – 112с.
1477789
  Хаджибеков М. Тектоника мезозойских и кайнозойских отложений Зирабулак-Зиаэтдинских гор и Каганского поднятия. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Хаджибеков М.; Ин-т геологии и разведки нефт.и газовых месторождений. – Ташкент, 1968. – 20л.
1477790
   Тектоника мезозоя восточного склона Южного Урала и Южного Зауралья.. – М., 1968. – 168с.
1477791
   Тектоника мезокайнозойских отложений Черноморской впадины. – М., 1985. – 214с.
1477792
  Рыжков О.А. Тектоника меловых и кайнозойских отложений Ферганской депрессии / О.А. Рыжков. – Ташкент, 1959. – 200с.
1477793
  Лукинов В.В. Тектоника метаноугольных месторождений Донбасса : монография / В.В. Лукинов, Л.И. Пимоненко; НАНУ. Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2008. – 352с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0825-2
1477794
  Волчок Ю.П. Тектоника многоярусных структур / Ю.П. Волчок. – Москва, 1975. – 63 с.
1477795
   Тектоника Молдавской ССР. – М., 1961. – 44с.
1477796
   Тектоника молодых платформ. – Москва : Наука, 1984. – 183с.
1477797
   Тектоника Монгольской Народной Республики.. – М., 1974. – 284с.
1477798
   Тектоника нефтегазоносных впадин Средней Азии и Казахстана.. – М., 1967. – 124с.
1477799
   Тектоника нефтегазоносных областей Сибири.. – М., 1967. – 166с.
1477800
   Тектоника нефтегазоносных областей юга Сибирской платформы.. – М., 1982. – 92с.
1477801
   Тектоника нефтегазоносных областей юго-запада СССР.. – М., 1988. – 85с.
1477802
   Тектоника нефтегазоносных отложений Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1983. – 155с.
1477803
  Дикенштейн Г.Х. и др. Тектоника нефтегазоносных провинций и областей СССР / Г.Х. и др. Дикенштейн. – М., 1982. – 223с.
1477804
  Давлятов Ш.Д. Тектоника нефтегазоносных районов Западного Узбекистана : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Давлятов Ш.Д.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1967. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
1477805
   Тектоника нефтегазоносных территорий СССР.. – М., 1984. – 120с.
1477806
   Тектоника нефтеносных областей.. – М.
2. – 1958. – 614с.
1477807
  Конищев В.С. Тектоника областей галакинеза Восточно-Европейской и Сибирской платформ / В.С. Конищев. – Минск, 1982. – 256с.
1477808
  Конищев В.С. Тектоника областей галокинеза древних платформ / В.С. Конищев. – Минск, 1980. – 240с.
1477809
   Тектоника области сочленения структур Урала, Тянь-Шаня и Центрального Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 239с.
1477810
   Тектоника орогенных сооружений Кавказа и Средней Азии.. – М., 1990. – 221с.
1477811
  Айзберг Р.Е. Тектоника Оршанской впадины / Р.Е. Айзберг, Р.Г. Гарецкий, И.В. Климович ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики, Упр. геологии БССР [и др.]. – Минск : Наука и техника, 1985. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 103-110
1477812
  Бархатов Б.П. Тектоника Памира / Б.П. Бархатов. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. – 244 с. – Библиогр.: с. 234-242
1477813
   Тектоника Памира и Тянь-Шаня.. – М., 1964. – 219с.
1477814
  Соллогуб В.Б. Тектоника передовых прогибов Альпийской геосинклинальной области и сопредельных районов Европейской части СССР / В.Б. Соллогуб. – К., 1960. – 92с.
1477815
  Богданов А.А. Тектоника платформ и складчатых областей / А.А. Богданов ; вступ. ст. Е.Е. Милановского. – Москва : Наука, 1976. – 340 с. : схем., карт.
1477816
   Тектоника платформ и тектонические карты в исследованиях геологического института АН СССР.. – М., 1981. – 124с.
1477817
  Ле Пишон Тектоника плит / Ле Пишон, Ж. Франшто, Ж. Боннин. – Москва : Мир, 1977. – 288с. – (Науки о Земле : Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
1477818
  Унксов В.А. Тектоника плит / В.А. Унксов. – Ленинград : Недра, 1981. – 288с.
1477819
  Кокс А. Тектоника плит / А. Кокс, Р. Харт. – Москва : Мир, 1989. – 427с.
1477820
  Зоненшайн Л.П. Тектоника плит и минеральные ресурсы / Л.П. Зоненшайн. – Москва : Знание, 1984. – 48с. – (Науки о Земле ; 11,1984)
1477821
  Сеитов Н.С. Тектоника плит и офиолитовые зоны Казахстана / Н.С. Сеитов. – Алма-Ата, 1988. – 109с.
1477822
   Тектоника плит и полезные ископаемые. – Москва : Московский университет, 1985. – 192с.
1477823
  Кононов М.В. Тектоника плит северо-запада Тихого океана / М.В. Кононов. – Москва : Наука, 1989. – 167с.
1477824
   Тектоника плиты Картографов.. – М., 1988. – 86с.
1477825
  Шаталов Н.Н. Тектоника Покрово-Киреевской структуры Приазовья // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1477826
  Кокрашвили З.А. Тектоника полосы верхнеюрско-нижнемеловых флишевых отложений Рачи и Сванетии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Кокрашвили З.А.; АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 37л.
1477827
   Тектоника Предкавказья.. – М., 1963. – 238с.
1477828
   Тектоника Припятского прогиба.. – Минск, 1979. – 175с.
1477829
   Тектоника провинций горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1977. – 91с.
1477830
  Милеев В.С. Тектоника протерозойского Майтюбинского антиклинория и кинематические условия формирования метаморфогенной складчатости : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.123 / Милеев В.С.; Геологич. фак-т. Кафедра исторической и региональной геологии. – М., 1971. – 28л.
1477831
  Ярошевский В. Тектоника разрывов и складок / В. Ярошевский. – Москва : Недра, 1981. – 245с.
1477832
  Афанасов М.Н. Тектоника района хребта Тукурингра. (Зейский район Амур. обл.). : Автореф... наук: 04120 / Афанасов М.Н.; МВ ССО РСФСР. Лен.горный инст. – Л., 1973. – 20л.
1477833
  Загородный В.Г. Тектоника раннего докембрия Кольского полуострова : (состояние изученности и проблемы) / Загородный В.Г., Радченко А.Т. ; АН СССР, Кол. фил. им. С.М. Кирова, Геол. ин-т. – Ленинград : Наука, 1983. – 94 с., [2] отд. л. схем. – Библиогр.: с. 88-93
1477834
   Тектоника республики Куба.. – М., 1989. – 79с.
1477835
  Абдулин Айтмухамед Абдуллаевич Тектоника Сакмарской и Орь-Илекской зон Мугоджар / Абдулин Айтмухамед Абдуллаевич. – Алма-Ата, 1977. – 240с.
1477836
   Тектоника Северного борта Днепровско-Донецкого авлакогена в контексте общих закономерностей континентального рифтогенеза / А.Е. Лукин, О.Г. Цеха, Т.С. Гейко, В.В. Омельченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-38 : рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
1477837
   Тектоника Северного Причерноморья. – Киев : Наукова думка, 1988. – 162с.
1477838
  Кинг Ф.Б. Тектоника Северной Америки / Ф.Б. Кинг. – М, 1972. – 367с.
1477839
   Тектоника Северной Евразии. – Москва : Наука, 1980. – 222с.
1477840
  Лебедєв Т.С. Тектоника северо-восточного Приазовья / Т.С. Лебедєв, Г.Т. Собакарь. – К., 1962. – 84с.
1477841
   Тектоника северо-западной части Тихого океана.. – М., 1983. – 118с.
1477842
  Соллогуб В.Б. и др. Тектоника северо-западной части Черного моря и прилегающих районов по геофизическим данным. / В.Б. и др. Соллогуб. – София, 1965. – С. 149-153
1477843
  Пейве А.В. Тектоника североуральского бокситового пояса / А.В. Пейве. – Москва, 1947. – 207с.
1477844
   Тектоника Сибири. – Москва : Наука
Т.3 : Тектоника Сибирской платформы. – 1970. – 279с.
1477845
   Тектоника Сибири. – Москва : Наука
Том 5 : Принципы тектонического районировния. Тектоническая терминология и систематика. Тектонические эксперименты. – 1972. – 232с.
1477846
   Тектоника Сибири. – Новосибирск : Наука
Т.6 : Методы составления тектонических карт. – 1973. – 190с.
1477847
   Тектоника Сибири. – Москва : Наука
Т.7 : Тектоника Забайкалья и некоторые общие вопросы развития геологических структур. – 1976. – 262с.
1477848
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
8. – 1980. – 159с.
1477849
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
Т. 9. – 1980. – 158 с.
1477850
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
10. – 1981. – 136с.
1477851
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
Т. 10. – 1981
1477852
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
11. – 1983. – 208с.
1477853
   Тектоника Сибири. – Новосибирск : Наука
Т.12 : Тектоника активизированных областей. – 1985. – 168с.
1477854
   Тектоника Сибири и Дальнего Востока, сессия Научного СОвета СО АН СССР.. – Южно-Сахалинск, 1985. – 163с.
1477855
   Тектоника Сибири.. – Новосибирск
1. – 1962. – 398с.
1477856
   Тектоника Сибири.. – Новосибирск
2. – 1963. – 386с.
1477857
   Тектоника Сибири.. – М.
4. – 1970. – 280с.
1477858
   Тектоника Советского Дальнего Востока и прилегающих акваторий.. – М., 1968. – 235с.
1477859
   Тектоника Средиземноморского пояса. – Москва : Наука, 1980. – 242с.
1477860
   Тектоника срединных масисов.. – М., 1976. – 215с.
1477861
   Тектоника срединных массивов.. – М., 1974. – 39с.
1477862
  Михайлов А.Е. Тектоника среднего и верхнего палеозоя западной части Центрального Казахстана / А.Е. Михайлов. – Москва : Наука, 1969. – 246 с.
1477863
   Тектоника СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т.1., Ч.1. : Тектоника Центрального Казахстана. – 1948. – 303с. + 9 карт
1477864
   Тектоника СССР. – Москва
Т.3 : Стратиграфия и тектоника зеленокаменной полосы Среднего Урала. – 1951. – 380с.
1477865
   Тектоника СССР. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.5 : Приверхоянский краевой погриб и мезозойды Северо-восточной Азии. – 1960. – 236с. + 3 карти
1477866
   Тектоника СССР.. – М.Л.
Т.2 : Тектоника и история развития Альпийской геосинклинальной области юга европейской части СССР и сопредельных стран. – 1949. – 512с. + : 5 карт
1477867
   Тектоника СССР.. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.4 : Тектоника и вулканические трубки центральной части Сибирской платформы. Стратиграфия и тектоника юго-западной части Вилюйской впадины. – 1959. – 463с.
1477868
   Тектоника территории СССР. – Москва : Наука, 1979. – 255с.
1477869
  Косыгин Ю.А. Тектоника тефтеносных областей. / Ю.А. Косыгин. – М.
1. – 1958. – 514с.
1477870
  Гецен В.Г. Тектоника Тимана. / В.Г. Гецен. – Л., 1987. – 169,2с.
1477871
   Тектоника Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. – Сыктывкар, 1989. – 27с.
1477872
  Головинский В.И. Тектоника Тихого океана / В.И. Головинский. – Москва : Недра, 1985. – 199с.
1477873
   Тектоника Туркмении и сопредельных территорий.. – М., 1966. – 240с.
1477874
   Тектоника Тянь-Шаня и Памира. – Москва : Наука, 1983. – 199с.
1477875
   Тектоника угольных бассейнов и месторождений СССР.. – М., 1976. – 334с.
1477876
   Тектоника Украинских Карпат : Объяснительная записка к тектонической карте Украинских Карпат. – Киев, 1986. – 152с.
1477877
   Тектоника Урала : (Объяснительная записка тектонической карте Урала масштаба 1: 1 000 000). – Москва : Наука, 1977. – 120с.
1477878
   Тектоника фундамента древних платформ : Труды совещания. – Москва : Наука, 1973. – 148с.
1477879
  Винниченко Г.П. Тектоника Центрального Памира / Г.П. Винниченко. – Душанбе, 1979. – 177с.
1477880
   Тектоника центральной части Непского свода. – Новосибирск : Наука, 1987. – 81с.
1477881
   Тектоника центральной части северного склона Крымских гор и опыт ее изучения : (По материалам геофизических и геологических исследований). – Киев : Изд-во АН СССР, 1963. – 87с.
1477882
  Хоменко Андрей Вячеславович Тектоника центральной части Тунгусской синеклизы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.123 / Хоменко Андрей Вячеславович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1477883
  Данилевская Д.М. Тектоника четвертичного комплекса складчатых структур Нижнекуринской нефтегазоносной области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Данилевская Д.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1967. – 19л.
1477884
   Тектоника юга Восточной Сибири.. – Иркутск, 1987. – 104с.
1477885
   Тектоника юга Сибирской платформы и перспективы ее калиеносности.. – М., 1965. – 180с.
1477886
   Тектоника юго-востока Средней Азии.. – Душанбе, 1972. – 112с.
1477887
  Васильев И.В. Тектоника юго-восточного погружения Центрально-Каракумского свода : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 131 / Васильев И.В.; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1969. – 27 с.
1477888
  Губкин И.М. Тектоника юго-восточной части Кавказа в связи с нефтеносностью этой области / И.М. Губкин. – Новосибирск, 1934. – 52с.
1477889
  Белицкий А.А. Тектоника юго-западной части Присалаирской полосы угленосных отложений Кузбасса : Автореф... докт. геолого-минералогич.наук: / Белицкий А.А.; МВО СССР. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова. – Томск, 1950. – 17 с.
1477890
  Беэр М.А. Тектоника юго-западной части Советских Карпат. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Беэр М.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1477891
  Разницын В.А. Тектоника Южного Тимана / В.А. Разницын. – М.-Л, 1964. – 152с.
1477892
   Тектоника, геодинамика и металлогения Урало-Тяньшанской складчатой системы.. – Свердловск, 1989. – 194с.
1477893
   Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. – Ташкент, 1966. – 192с.
1477894
   Тектоника, магматизм и закономерности размещения рудных месторождений : (Материалы совещания по проблемам тектоники в Москве). – М., 1964. – 240с. – Тит. арк. парал. англ. мовою
1477895
   Тектоника, магматизм и оруденение сквозных систем нарушений. – М., 1985. – 168с.
1477896
   Тектоника, магматические и метаморфические комплексы Колымо-Омолонского массива. – Москва : Наука, 1981. – 337с.
1477897
  Маврин К.А. Тектоника, палеогидрогеология и полезные ископаемые палеозоя Южного Предуралья / К.А. Маврин. – Саратов, 1988. – 218с.
1477898
  Хованский Б.Н. Тектоника, рельеф и сейсмичность Северного Тянь-Шаня / Б.Н. Хованский. – М., 1977. – 127с.
1477899
   Тектоника, сейсмичность и геодинамика юго-восточного обрамления Тихого океана. : Геодинамические исследования № 1. – М., 1975. – 104с.
1477900
  Серебрякова Л.И. Тектоника, сейсмичность и скорости современных вертикальных движений земной коры на северо-западе Восточно-Европейской платформы // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 47-57 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1477901
   Тектоника, стратиграфия и литология осадочных формаций Якутии.. – Якутск, 1968. – 320с.
1477902
   Тектоника. Геология альпид "тетисного" происхождения. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
1477903
   Тектонист Николай Николаевич Шаталов : (к 70-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 50-51. – ISSN 1682-721Х


  1 февраля 2019 года исполнилось 70 лет известному геологу-тектонисту, доктору геологических наук Н.Н. Шаталову.
1477904
  Кулаковский Алексей Львович Тектоничекая эволюция и гранитообразование в докембрии северо-запада Кольского полуострова : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.01 / Кулаковский Алексей Львович; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1477905
  Кухтиков М.М. Тектоническая зональность и важнейшие закономерности строения и развития Гиссаро-Алая в палеозое / М.М. Кухтиков ; отв. ред. В.М. Рейман ; АН Тадж. ССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1968. – 299 с. – Библиогр.: с. 290-297
1477906
  Гончар В.В. Тектоническая инверсия Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса (модели и реконструкции) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 47-86 : рис. – Библиогр.: с. 84-86. – ISSN 0203-3100
1477907
  Пронин А.А. Тектоническая истории океанов и проблемы становлени земной коры и литосферы. / А.А. Пронин. – Л., 1982. – 248с.
1477908
  Зоненшайн Л.П. Тектоническая история Центрально-Азиатского складчатого пояса. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.123 / Зоненшайн Л.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 44л.
1477909
  Славин В.И. Тектоническая карта Афганистана / В.И. Славин. – М., 1977. – 17с.
1477910
   Тектоническая карта и карта интрузивных формаций Армянской ССР. – Ереван, 1968. – 74с.
1477911
  Косыгин Ю.А. Тектоническая карта СССР и размещение полезных ископаемых. / Ю.А. Косыгин. – М., 1957. – 32с.
1477912
   Тектоническая карта СССР и сопредельных стран в масштабе 1:5 000 000. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 80с.
1477913
   Тектоническая карта СССР и сопредельных стран в масштабе 1:5 000 000.. – Саратов, 1960. – 80с.
1477914
  Алферов Г.Ю. Тектоническая карта Узбекской ССР / Г.Ю. Алферов. – Ташкент, 1967
1477915
  Малахова И.Г. Тектоническая корреляция: История идей / И.Г. Малахова. – Москва : Наука, 1989. – 107с.
1477916
   Тектоническая природа геофизических полей Дальнего Востока.. – М., 1984. – 200с.
1477917
  Леонов Ю.Г. Тектоническая природа девонского орогенеза / Ю.Г. Леонов. – М, 1976. – 193с.
1477918
  Огай В.Ф. Тектоническая природа межгорных впадин Западного Тянь-Шаня и их нефтегазоносность / В.Ф. Огай. – Ташкент, 1980. – 118с.
1477919
   Тектоническая расслоенность литосферы и региональные геологические исследования.. – М., 1990. – 290с.
1477920
   Тектоническая терминология Белоруссии и Прибалтики. – Минск, 1979. – 208с.
1477921
   Тектоническая терминология Белоруссии и Прибалткики.. – Минск, 1978. – 269с.
1477922
  Дорофеева Т.В. Тектоническая трещиноватость горых пород и условия формирования трещин коллекторов нефти и газа / Т.В. Дорофеева. – Ленинград : Недра, 1986. – 224с.
1477923
  Семенюк Н.П. Тектоническая трещиноватость пород фундамента Украинского щита по данным анализа спрямленных участков русел рек // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1477924
  Пермяков Е.Н. Тектоническая трещиноватость Русской платформы / Е.Н. Пермяков; Под ред. В.А.Варсанофьевой. – Москва : Изд-во МОИП, 1949. – 216с. – (Материалы к познанию геологического строения СССР / МОИП ; Вып. 12 (16) ; Новая серия)
1477925
  Чарушин Г.В. Тектоническая трещиноватость слабо дислоцированных осадочных пород юго-востока Иркутского амфитеатра. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чарушин Г.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1958. – 21л.
1477926
  Ренгартен В.П. Тектоническая характеристика складчастых областей Кавказа / В.П. Ренгартен. – Ташкент, 1930. – 179-213с.
1477927
   Тектоническая цикличность и нефтегазоносность.. – М., 1985. – 191с.
1477928
  Метелкин Д.В. Тектоническая эволюция Сибирского палеоконтинента от неопротерозоя позднего мезозоя: палеомагнитная запись и реконструкции / Д.В. Метелкин, В.А. Верниковский, А.Ю. Казанский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 883-899 : рис., табл. – Библиогр.: с. 895-899. – ISSN 0016-7886
1477929
  Шарданов А.Н. Тектонически экранированные залежи нефти и газа Днепровско-Донецкой впадины / А.Н. Шарданов, Е.К. Гончаров. – М., 1981. – 82с.
1477930
  Гончар В.В. Тектонические вертикальные движения и осадочное заполнение бассейнов на син-и пострифтовом этапах развития литосферы // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 22-55 : рис., табл. – Библиогр.: с. 48-55. – ISSN 0203-3100
1477931
  Орлова М.И. Тектонические движения в зоне сочленения Донбасса с Приазовским блоком Украинского щита по палеомагнитным данным / М.И. Орлова, А.М. Глевасская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 108-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISSN 0203-3100
1477932
  Чечкин С.А. Тектонические движения земной коры / С.А. Чечкин. – Л, 1985. – 48с.
1477933
   Тектонические движения и новейшие структуры земной коры.. – М., 1967. – 456с.
1477934
  Белоусов Т.П. Тектонические движения Памира в плейстоцене-голоцене и сейсмичность / Т.П. Белоусов ; АН СССР, Ин-т физики Земли им. О.Ю. Шимдта. – Москва : Наука, 1976. – 119 с. : ил., 2 отд. л. ил. – Библиогр.: с. 108-118
1477935
  Геренчук К.И. Тектонические закономерности в организации и речной сети русской равнины / К.И. Геренчук. – Львов : Львовский ун-т, 1960. – 242с
1477936
  Геренчук И К. Тектонические закономерности в орографии и речной сети Русской равнины. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Геренчук К.И,; М-во высш.образования СССР. – Львов, 1958. – 22л.
1477937
  Москвич В.А. Тектонические закономерности образования карбонатных формаций древних платформ / В.А. Москвич. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 200с.
1477938
   Тектонические и палеовулканические условия размещения колчеданных месторождений.. – Уфа, 1982. – 187с.
1477939
   Тектонические исследования в Белорусссии.. – Минск, 1983. – 179с.
1477940
   Тектонические исследования в связи со средне- и крупномасштабным геокартированием. – Москва : Наука, 1989. – 206с.
1477941
   Тектонические исследования запада Восточно-Европейской платформы.. – Минск, 1984. – 196с.
1477942
   Тектонические исследования на территории Горного Алтая.. – Новосибирск, 1989. – 99с.
1477943
  Гарецкий Р.Г. Тектонические карты / Р.Г. Гарецкий. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – ((Новое в жизни, науке,технике. Сер. "Наука о Земле" , 1))
1477944
  Бархатов Б.П. Тектонические карты / Б.П. Бархатов. – Ленинград : Недра, 1979. – 191 с. – Библиогр.: с. 183-189
1477945
   Тектонические карты континентов.. – М., 1967. – 184с.
1477946
   Тектонические комплексы Сибири и их латеральные ряды.. – Новосибирск, 1980. – 128с.
1477947
   Тектонические критерии выделения и прогноза зон нефтегазоносности.. – Л., 1990. – 127с.
1477948
  Валеев Р.. Тектонические критерии поисков месторождений нерудного минерального сырьк Русской платформы / Р. Валеев. – Москва, 1973. – 59с.
1477949
   Тектонические критерии прогноза зон нефтегазоносности Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1986. – 93с.
1477950
   Тектонические критерии прогноза нефтегазоносности Печорской плиты. – Ленинград : Наука, 1986. – 216с.
1477951
   Тектонические напряжения в земной коре и устойчивость горных выработок.. – Л., 1978. – 256с.
1477952
   Тектонические напряжения и горное давление в рудниках Хибинского массива. – Ленинград, 1977. – 213с.
1477953
  Ломизе М.Г. Тектонические обстановки геосинкинального вулканизма / М.Г. Ломизе. – М., 1983. – 194с.
1477954
  Нариманов Нариман Рустам оглы Тектонические особенности Балаханы-Сабунчи-Раманинского месторождения и их влияние на формирование залежей нефти и газа : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.17 / Нариманов Нариман Рустам оглы; Азербайджан. ин-т нефти и химии. – Баку, 1972. – 24л.
1477955
  Маденов М. Тектонические особенности зоны сочленения Туранской плиты и Западнотяньшаньской подвижной области (на прим. Юго-Зап Усбек.) : Автореф... канд. геол. минернаук: / Маденов М.; Ин-т геол. и развед. нефт. и газов. месторожд. – Ташкент, 1969. – 20л.
1477956
   Тектонические особенности нефтегазоносных впадин Туранской плиты.. – М., 1970. – 172с.
1477957
  Закиев З.Р. Тектонические особенности размещения разномасштабных месторождений нефти и газа в Ферганской впадине : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Закиев З.Р.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1969. – 22л.
1477958
   Тектонические предпосылки нефтегазоности мезокайнозойских отложений Узбекистана.. – Ташкент
8. – 1973. – 251с.
1477959
   Тектонические процессы.. – М., 1989. – 261с.
1477960
  Кастрюлин Н.С. Тектонические разрывы и их роль в образовании, сохранении и разрушении нефтяных и газовых залежей Юго-Западного Кобыстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кастрюлин Н.С.; Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 35л.
1477961
   Тектонические разрывы на участках сейсмического микрорайонирования.. – М., 1982. – 135с.
1477962
  Дерябин Н.И. Тектонические стадии земной коры и их металлогения / Дерябин Н.И.; ИГН НАНУ; [отв. ред. Е.Е. Милановский]. – Киев : София, 2006. – 232с. : ил. – Шифр. дубл. 55 Деря. – ISBN 978-966-8684-34-0
1477963
  Бахмутов В.Г. Тектонические структуры Западной Антарктики и их отражение в потенциальных геофизических полях: обзор / В.Г. Бахмутов, Т.П. Егорова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 100-120 : Рис. – Бібліогр.: с. 118-120. – ISSN 0203-3100
1477964
   Тектонические структуры и закономерности размещения полезных ископаемых на территории Забайкалья.. – Улан-Удэ, 1979. – 131с.
1477965
  Цейслер В.М. Тектонические структуры на геологической карте СССР / В.М. Цейслер. – Москва : Недра, 1979. – 159с.
1477966
  Гойжевский А.А. Тектонические условия образования полезных ископаемых осадочного чехла Украинского щита / А.А. Гойжевский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 180с.
1477967
  Асланян А.Т. Тектонические условия становления офиолитовых зон / Асланян А.Т., Сатиан М.А. ; отв. ред. С.Б. Абовян ; АН СССР, Ин-т геолог. наук. – Ереван, 1987. – 160 с.
1477968
  Рыцк Ю.Е. Тектонические условия формирования слюдоносных пегматитовых жил месторождения плотина (Северная Кареля) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рыцк Ю. Е.; МВССО РСФСР, Лен. гороный ин-т. – Ленинград, 1959. – 21л.
1477969
   Тектонические факторы размещения зон нефтегазонакопления.. – Л., 1979. – 155с.
1477970
  Наливкин Д.В. Тектонические циклы западной части ангарской геосинглинали / Д.В. Наливкин. – Ташкент, 1930. – 69-80с.
1477971
  Дерябин Н.И. Тектонические циклы Земли и их металлогения : [монография] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2009. – 110, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104-109. – ISBN 978-966-2944-33-4
1477972
  Караулов В.Б. Тектонический анализ девонских формаций Урало-Монгольского пояса / В.Б. Караулов. – М., 1988. – 182с.
1477973
  Уфимцев Г.Ф. Тектонический анализ рельефа / Г.Ф. Уфимцев. – Новосибирск : Наука, 1984. – 183с.
1477974
  Синха А.К. Тектоническое положение, литология и возраст автохтонных серий Симла и Шали и проблема тектонической единицы Джаунсар, Блайни, Инфракрол, Крол и Тал в Гималаях. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.120 / Синха А.К.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1972. – 24л.
1477975
  Науменко А.Д. Тектоническое развитие Бондаренковской (Булганакской) антиклинальной структуры на основе литолого-фациального анализа // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 35-43 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1999-7566
1477976
  Толстой Н.С. Тектоническое развитие Волгоградского Поволжья в юрское и меловое время. (В связи с газонефтеносностью). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Толстой Н.С.; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром. им. И.М.Губкина. – М., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1477977
  Шапиро М.Н. Тектоническое развитие восточного обрамления Камчатки / М.Н. Шапиро. – М., 1976. – 123с.
1477978
   Тектоническое развитие земной коры и разломы. – Москва : Наука, 1979. – 275с.
1477979
  Хачатрян Р.О. Тектоническое развитие и нефтегазоносность Волжско-Камчатской антеклизы / Р.О. Хачатрян. – М, 1979. – 171с.
1477980
   Тектоническое развитие и перспективы нефтегазоносности Чу-Сарысуйской депрессии. – Алма-Ата, 1982. – 158с.
1477981
   Тектоническое развитие и современная структура нефтегазоносных областей Восточноевропейской (Русской) платформы.. – М., 1965. – 194с.
1477982
  Сливко В.М. Тектоническое развитие и условия образования угленосной серии в Норинском районе. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Сливко В.М.; Геол.фак.Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 22л.
1477983
  Мигович И.М. Тектоническое развитие Пенжинско-Анадырской складчатой зоны. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.04 / Мигович И.М.; ВСЕГЕЙ. – Л, 1972. – 24л.
1477984
  Стрельцова Т.В. Тектоническое развитие северо-западного Причерноморья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Стрельцова Т.В.; МГУ. – М, 1972. – 35л.
1477985
  Малич Н.С. Тектоническое развитие чехла Сибирской платформы / Н.С. Малич. – М., 1975. – 215с.
1477986
   Тектоническое развитие Чехословакии.. – М., 1963. – 284с.
1477987
  Макарочкина З.П. Тектоническое районирование Байкальской горной области на оснве интерпретации геофизических материалов с применением математических методов : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Макарочкина З. П.; МВССО РСФСР, ИркутГУ. – Иркутск, 1975. – 21л.
1477988
  Львовский Ю.М. Тектоническое районирование и его значение для оценки перспектив поисков нефтегазоносносных структур. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Львовский Ю.М.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 21л.
1477989
   Тектоническое районирование и нефтегазоносность Волго-Камского бассейна.. – Саратов, 1980. – 48с.
1477990
   Тектоническое районирование и структурно-вещественная эволюция Северо-Востока Азии. – Москва : Наука, 1979. – 239с.
1477991
  Чиков Б.М. Тектоническое районирование: принципы, методология, картография / Б.М. Чиков. – Москва : Недра, 1986. – 185с.
1477992
   Тектоническое строение Азербайджана и Каспийской впадины. – Баку, 1968. – 105с.
1477993
  Кропачев А.П. Тектоническое строение и история развития орулганского антиклинория : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Кропачев А.П.; ВНИИ геол. – Ленинград, 1970. – 27л.
1477994
   Тектоническое строение и история развития Прикаспийской впадины и смежных областей в связи с вопросами нефтегазоносности.. – М., 1958. – 404с.
1477995
  Оганесян Д.А. Тектоническое строение и история формирования основных структурных элементов юго-западной части Арм. ССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Оганесян Д.А.; МВССО,Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 22л.
1477996
  Орлов А.А. Тектоническое строение и оценка перспектив нефтегазоносности Покутско-Буковинской части Предкарпатья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Орлов А.А.; Ивано-Франков.филиал Львов.политехн.ин-та. – Ивано-Франковск, 1965. – 24л.
1477997
  Чижов В.В. Тектоническое строение и формирование залежей нефти и газа в карбоне Волгоградского правобережья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чижов В.В.; Казан. ун-т. – Казань, 1964. – 19л.
1477998
  Бекжанов Г.Р. Тектоническое строение Казахстана : по геофиз. данным / Г.Р. Бекжанов, В.Н. Любецкий, Л.Д. Полевая и др. ; [под ред. Ш.Е. Есенова] ; Каз. науч.-исслед. ин-т минерал. сырья. – Алма-Ата : [б. и.], 1975. – 169 с. : ил., карт., 5 л. ил. – Библиогр.: с. 163-168
1477999
  Левин Л.Э. Тектоническое строение Саратовско-Волгоградского Поволжья и сопределенных территорий : Автореф... канд.геол. минер.наук: / Левин Л. Э.; Моск. ин-т нефтехим. и газ. пром. – М., 1964. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1478000
   Тектоническое строение Якутской АССР.. – М., 1964. – 292с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,