Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>
1443001
  Демидов А.И. "Управляемый хаос" как политический процесс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 29-35. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1443002
  Киличенков А.А. "Упреков не заслужил...постараюсь честно и умереть" (из истории Русско-японской войны 1904-1905 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 99-106
1443003
  Василев О. "Упрямец" и другие рассказы / О. Василев. – Москва, 1958. – 327с.
1443004
  Черниченко К. "Ура! Взятки берут!" Студенты сетуют на увеличение мзды на 30%. Но находятся и довольные - не надо корпеть над учебниками // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2016. – 27 января - 2 февраля (№ 5). – С. 10


  Эксперты единодушны в оценке отечественного образования - средний вуз генерирует теневой оборот на 2 млн. дол. Прежде всего взятки дают "за то, чтобы не выгнали". Три четверти студентов хотя бы раз в жизни давали преподавателям деньги на зачётах и ...
1443005
  Таньшина А. "Ураган-3" - одна з найбільших у світі термоядерна установка (до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України Володимира Толока) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 46-52. – ISSN 1819-7329
1443006
   "Урал-2". – М., 1961. – 24с.
1443007
   "Урал-2". – М., 1961. – 32с.
1443008
   "Урал-2". – М., 1961. – 28с.
1443009
  Ріктор Т.Л. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 76-78
1443010
  Марценюк Р.А. Управлінська звітність у системі менеджменту: теоретичний аспект // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-611-01-0721-1
1443011
  Дмитренко О.А. Управлінська інформація в контексті державно-управлінських рішень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 7 назв
1443012
  Ковальчук З.Я. Управлінська педагогічна діяльність як психолого-педагогічна система // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 295-305. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1443013
  Mapмaзoвa T.I. Управлінська функція політики як чинник конструктивних змін у державі й суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 682-689. – ISSN 1563-3349
1443014
  Пасечнікова Л. Управлінське забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів в освітньому окрузі // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7 (1003), липень. – С. 23-27. – ISSN 0131-6788
1443015
  Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 136-141. – ISSN 1993-6788
1443016
  Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія / В. А. Верба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2011. – 327 с. : табл. – - На обкл. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 292-327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-543-2
1443017
  Ліба Н.С. Управлінський аналіз інноваційної діяльності / Н.С. Ліба, І.І. Пекар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 212-217. – ISSN 2311-8164
1443018
  Сіменко І. Управлінський аналіз: лексико-семантична оцінка сутності поняття : економічний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр.: 23 назви
1443019
  Дворнікова Н.С. Управлінський аспект демократизації навчально-виховного процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 48-51. – ISBN 966-8847-12-1
1443020
  Ягупов В.В. Управлінський аспект модернизаціі професійно-технічної освіти України // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 62-66


  У статті проаналізовано управлінський аспект модернізації системи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні, відокремлено основні управлінські проблеми, від комплексного вирішення яких залежить успіх її модернізації.
1443021
  Григорець О.І. Управлінський аспект обліку витрат / О.І. Григорець, Р.М. Проходько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Економіка ; Вип. 54)


  Протягом років незалежності України бухгалтерський облік зазнав суттєвих змін, що були викликані потребою відходу від системи обліку, пристосованої до вимог централізованої планової системи, та необхідністю відповідати потребам ринкових відносин. ...
1443022
  Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна і світ : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1443023
   Управлінський консалтинг : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; [М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Глосарій: с. 311-330. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-966-2609-77-6
1443024
  Зінов"єв Ф.В. Управлінський консалтинг як інструмент розвитку українських підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 88-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1443025
  Бутинець Т.А. Управлінський контроль та його елементи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 31-37. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1443026
  Бондар М.І. Управлінський облік - забезпечення підвищення ефективності інвестиційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 3-8.
1443027
  Радецька Л.П. Управлінський облік : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Київ : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-249-5
1443028
  Манакіна В. Управлінський облік в Україні: проблеми становлення і розвитку / В. Манакіна, О. Чудакова // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 50-56. – ISSN 1728-9343
1443029
  Михальська О.Л. Управлінський облік і аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1443030
  Вербовецька С.Г. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1443031
  Голов С. Управлінський облік на основі теорії обмежень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1443032
  Нечипоренко В. Управлінський облік страховика: деякі висновки з уроків кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 33-35 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1443033
  Михальська О.Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 179-199
1443034
  Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-54. – Бібліогр.: 18 назв
1443035
  Бобиль В.В. Управлінський облік як елемент управління банківськими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1443036
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-55
1443037
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 78-93
1443038
  Кислиця Н.Г. Управлінський облік: реальність і тенденції розвитку : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 47-51
1443039
  Мединська О.А. Управлінський облік: теоретичні засади побудови // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1443040
  Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-35
1443041
  Піддубна Л.І. Управлінські аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-192.
1443042
  Артиш В.І. Управлінські аспекти розвитку виробництва, екологічно чистої продукції в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 242-247
1443043
  Назаренко Управлінські аспекти у формуванні витрат на оплату праці / Назаренко, 3.В., О.С. Пилєцький // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 233-237
1443044
  Чепіль Б.А. Управлінські витрати в системі менеджменту газовидобувних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 449-454. – ISSN 0321-0499


  Досліджено тенденції розвитку управлінських витрат на іноземних та вітчизняних підприємствах.
1443045
  Ігонін Р.В. Управлінські відносини як складова предмета адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 258-262. – ISSN 1563-3349
1443046
  Збанавська О. Управлінські документи: методика описування організайіних документів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 30-36. – ISSN 2076-9326
1443047
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-. – ISSN 2304-2281
Вип. 3. – 2013. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. журн. до 50-річчя Тернопільського нац. екон. ун-ту
1443048
  Шацька З.Я. Управлінські інновації в системі підприєства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 176-182 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1443049
  Тарнавська Н. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 34-55
1443050
  Сагуйченко В.В. Управлінські інновації у проблемному полі філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 99-104
1443051
   Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 14-15 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т перепідготовки та підвищ. кваліфікації, Каф. інновацій та інформ. діяльності в освіті ; [редкол.: Андрущенко В.П. (голова) та ін. ; відп. за вип. Нестеренко Г.О.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 266, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1443052
  Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади : монографія / О.В. Карпенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-406. – ISBN 978-966-2341-13-3
1443053
  Радіонов Ю.Д. Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 41-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1443054
  Черваньов Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України / Черваньов, П.В. Кухта // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 85-87
1443055
   Управлінські та демографічні аспекти гендерних співвідношень в Україні та Фінляндії / Н.І. Мезенцева, О.О. Капустяний, Т.І. Клюйко, К.В. Лациба, А.О. Машко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 64-71
1443056
  Телєтов О.С. Управлінські та податкові аспекти регулювання діяльності громадських організацій в Україні / О.С. Телєтов, О.В. Ревенко, В.О. Дементов // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 120-129. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1443057
  Марушкевич А.А. Управлінські функції в структурі організації та забезпечення діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 91-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1443058
  Жовнірчик Я.Ф. Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-47. – Бібліогр.: 9 назв
1443059
  Жадько К.В. Управлінсько правові засоби інтеграції регіонів України: соціально-філософський підхід // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 129-137. – ISSN 2072-1692
1443060
  Киридон А. Управлінці Української РСР у політичній системі радянської влади в час голоду (1946-1947 роки) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 286-297. – ISSN 2518-7791
1443061
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова. – К, 1973. – 163с.
1443062
  Бова Н.Т. Управлюющие устройства СВЧ / Н.Т. Бова, П.А. Стукало, В.А. Храмов. – Киев, 1973. – 163 с.
1443063
   Управляем задержанными и отмененными авиарейсами // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1443064
  Бражникова С. Управляем изменениями / Светлана Бражникова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2011. – № 6 (72). – С. 7-15. – ISSN 1608-4071


  Сущность современной работы методических служб государственных и муниципальных библиотек Белгородской области (Россия).
1443065
  Ремиев А.В. Управляемая колонизация и стихийные миграционные процессы на азиатских окраинах Российской империи / А.В. Ремиев, Н.Г. Суворова // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 150-191
1443066
  Головко И.М. Управляемая регидратация при острых растройствах пищеварения у детей раннего возраста : Автореф... канд. мед.наук: 14.758 / Головко И.М.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1443067
  Перестюк Н.А. Управляемое импульсное воздействие в играх с фиксированным временем окончания / Н.А. Перестюк, Е.В. Остапенко // Украинский математический журнал, 2000. – №8
1443068
  Герчиков Ф.Л. Управляемое импульсное рентгеновское излучение в приборостроении / Ф.Л. Герчиков. – Москва, 1987. – 86 с.
1443069
  Лежнев Э.И. и др. Управляемое культивирование клеток / Э.И. и др. Лежнев. – Москва : Наука, 1974. – 91 с.
1443070
  Рождественский В.П. Управляемое культивирование растений в искусственной среде / В.П. Рождественский. – Москва, 1980. – 199 с.
1443071
   Управляемое культирование микроводорослей. – М., 1964. – 152с.
1443072
  Гродненский Илья Михайлович Управляемое рассеяние света в электрооптической керамике ЦТСЛ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гродненский Илья Михайлович; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т оприко-физ. измерений. – М., 1977. – 24л.
1443073
   Управляемое формирование психических процессов. – Москва : Московский университет, 1977. – 198с.
1443074
  Рубцова М.В. Управляемость во взаимодействии субъектов: традиционные и новые практики // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 46-53. – ISSN 0132-1625
1443075
  Маринич А.П. Управляемость и наблюдаемость некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Маринич А.П.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1443076
  Сачков Ю.Л. Управляемость и оптимальное управление для инвариантных систем на группах Ли и однородних пространствах : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.02 / Сачков Ю.Л.; Российская акад. наук; Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2007. – 23с. – Библиогр.: 20 назв.
1443077
  Савельев В.П. Управляемость и оптимальность одномерного движения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савельев В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1974. – 12л.
1443078
   Управляемость и стабилизация динамических систем. – Алма-Ата, 1990. – 80с.
1443079
  Забелло Л.Е. Управляемость и стабилизируемость линейных нестанционных систем : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.02.02 / Забелло Л.Е.;. – Минск, 1973. – 13л.
1443080
  Адамович Н.В. Управляемость машин : эргон. основы оптимизации рабочего места человека-оператора / Н.В. Адамович. – Москва : Машиностроение, 1977. – 280 с. : ил. – Список лит.: с. 278 (29 назв.). – (Экономика и инженерная психология)
1443081
  Авдонин С.А. Управляемость систем с распределенными параметрами и семейства экспонент : [учеб. пособие для спец. "Прикл. математика"] / С.А. Авдонин, С.А. Иванов ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Киев. политехн. ин-т. – Київ : УМК, 1989. – 244 с. – Библиогр.: с. 235-242
1443082
  Покутній А.А. Управляемость эволюционных уравнений Соболева-Гальперна с чистым запаздыванием / А.А. Покутній, В.В. Семенов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 190-196. – (Фізико-математичні науки ; вип. 8). – ISSN 2308-5878
1443083
  Каасик П.Ю. Управляемые асинхронные двигатели с беличьей клеткой на роторе в системах автоматики / П.Ю. Каасик, Е.Д. Несговорова. – Москва - Ленинград, 1965. – 199 с.
1443084
  Бухараев Р.Г. Управляемые генераторы случайных кодов / Р.Г. Бухараев, В.М. Захаров. – Казань, 1978. – 160с.
1443085
  Мамалыга Владимир Максимович Управляемые движения некоторых колебательных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Мамалыга Владимир Максимович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1979. – 13л.
1443086
   Управляемые динамические системы и их приложения. – Ташкент, 1987. – 104с.
1443087
   Управляемые динамические системы с непрерывно-дискретными параметрами. – К., 1984. – 163с.
1443088
  Бамдас А.М. Управляемые дроссели радиоэлектронной аппаратуры / А.М. Бамдас, Ю.А. Савиновский. – Москва, 1966. – 344с.
1443089
  Коростик К.Н. Управляемые инжекционные лазеры в информационно-измерительных системах / К.Н. Коростик. – Минск : БГУ, 2003. – 200с. – ISBN 985-445-951-9
1443090
  Ярмоненко С.П. Управляемые кванты / С.П. Ярмоненко. – Москва : Знание, 1983. – 112с. – (Радиобиология - людям ; вып. 3)
1443091
   Управляемые кварцевые генераторы и возбудители для частного радиотелеграфирования. – М., 1955. – 232с.
1443092
  Васильев В.Е. Управляемые линейные системы со случайными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Васильев В.Е.; МГУ. – М, 1977. – л.
1443093
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Губенко Л.Г.; Госплан УССР. Вычислительный центр. – К., 1972. – 131л.
1443094
  Губенко Л.Г. Управляемые марковские и полумарковские модели и некоторые конкретные задачи оптимизации стохастических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Губенко Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 14 с.
1443095
  Барбарошис Аркадий Ефимович Управляемые марковские последовательности с аналитическим пространствами состояний и управлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Барбарошис Аркадий Ефимович ; АН СССР, Матеммат. ин-т. – Москва, 1976. – 15 с.
1443096
  Дынкин Е.Б. Управляемые марковские процессы и их приложения / Е.Б. Дынкин, А.А. Юшкевич. – М., 1975. – 338 с.
1443097
  Файнберг Е.А. Управляемые марковские процессы с дискретным времененм при критерии среднего дохода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Файнберг Е.А. ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Москва, 1979. – 19 с.
1443098
  Нгуен Хонг Хай Управляемые марковские процессы связанные с суммой независимых случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1443099
  Нгуен Хонг Хай Управляемые Марковские процессы, связанные с суммой независимых случайных величин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Нгуен Хонг Хай; МВ ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 81л. – Бібліогр.:л.77-81
1443100
   Управляемые механические системы. – Иркутск, 1981. – 171с.
1443101
  Воронцов М.А. Управляемые оптические системы / М.А. Воронцов, А.В. Корябин. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
1443102
   Управляемые полупровдниковые вентили. – Москва : Мир, 1967. – 455 с.
1443103
  Марченко А.Н. Управляемые полупроводниковые резисторы / А.Н. Марченко. – Москва, 1978. – 215 с.
1443104
  Крылов Н.В. Управляемые процессы диффузионного типа / Н.В. Крылов. – Москва : Наука, 1977. – 399 с.
1443105
   Управляемые р-п-р-п переключатели в аппаратуре для гидробионических исследований. – К., 1976. – 130с.
1443106
   Управляемые системы массового обслуживания : Сб. статей. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Вып. 1. – 1982. – 194 с.
1443107
   Управляемые системы массового обслуживания. – Томск
4. – 1986. – 216с.
1443108
  Назаров А.А. Управляемые системы массового обслуживания и их оптимизация / А.А. Назаров. – Томск : Томск. ун-та, 1984. – 234 с.
1443109
  Гихман И.И. Управляемые случайные процессы / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1977. – 252 с.


  Изложены основные идеи и факты теории управляемых случайных процессов. Рассмотрены процессы с дискретным и непрерывным временем с общим функционалом стоимости, управляемые стохастические дифференциальные уравнения. Получены условия существования ...
1443110
  Татарченко А.Е. Управляемые снаряды и ракеты / А.Е. Татарченко. – М., 1962. – 88с.
1443111
  Ляпунов Б.В. Управляемые снаряды. / Б.В. Ляпунов. – М., 1956. – 138с.
1443112
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; АНУССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1982. – 125л. – Бібліогр.:л.121
1443113
  Колодий Александр Михайлович Управляемые стохастические интегральные уравнения ИТО-Вольтерра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Колодий Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 17л.
1443114
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 468 с.
1443115
  Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции / Л.А. Арцимович. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 496 с.
1443116
  Русаков Е.В. Управляемые тиристорные выпрямители с несимметричными схемами / Е.В. Русаков. – Саранск : Мордовское книжное издание, 1973. – 170 с.
1443117
  Боголюбов В.Н. Управляемые ферритовые устройства СВЧ / В.Н. Боголюбов, А.В. Ескин, С.Б. Карбовский. – Москва, 1972. – 72 с.
1443118
  Мирзашвили Гурам Ираклиевич Управляемые цепи Маркова и конечномерные монотонные операторы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мирзашвили Гурам Ираклиевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Тбилиси, 1980. – 19л.
1443119
  Лекоргийе Ж. Управляемые электрические вентили и их применение / Ж. Лекоргийе. – Москва, 1971. – 503 с.
1443120
   Управляемые электропередачи. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 147 с.
1443121
   Управляемый биосинтез. – М., 1966. – 371с.
1443122
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций : Тезисы докладов совещания 26.06-7.07.1965 года. – Красноярск, 1965. – 206с.
1443123
   Управляемый биосинтез и биофизика популяций : 2 всесоюзное совещание 26.06-7.07.1969 г. – Красноярск, 1969. – 452с.
1443124
  Бракнер К. Управляемый лазерный синтез : пер. с англ. / К. Бракнер, С. Джорна. – Москва : Атомиздат, 1977. – 144 с.
1443125
  Кандыба Д.В. Управляемый медитативный аутотренинг. / Д.В. Кандыба, М В. Кандыба. – М, 1990. – 195с.
1443126
   Управляемый микробный синтез. – Рига, 1973. – 162с.
1443127
   Управляемый термоядерный синтез. – М., 1958. – 63с.
1443128
   Управляемый термоядерный синтез. – Москва : Мир, 1980. – 479с. – (Вычислительные методы в физике)
1443129
  Толок В.Т. Управляемый термоядерный синтез / В.Т. Толок. – Киев : Знание, 1983. – 48с.
1443130
  Мелков Г.А. Управляемый ферритовый фильтр миллиметрового диапозона без внешних магнитов / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк // XII Всесоюзн. научн.-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике. Тезисы докладов
1443131
  Мелков Г.А. Управляемый ферритофазовращатель миллиметрового диапазона на открытом диэлектрическом волноводе : Тезисы доклада / Г.А. Мелков, В В. Касаткин, А.Л. Луценко // ХІІ Всесоюзн. науч.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1443132
   Управляемый фильтр с магнитной памятью / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Д.А. Соловьев, А.П. Цимбал // Изв. Вузов, МВи ССО СССР. Сер. радиоэлектроника, 1984. – №5
1443133
  Морозов В. Управляємо проектами по-олімпійському // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  На факультеті інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка пройшов І етап Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю "Управління проектами". Його проводила кафедра технологій управління. Краще за всіх проявили себе магістранти з групи УП-11, які ...
1443134
   Управлямые сстемы массового обслуживания. – Томск
1. – 1982. – 194с.
1443135
  Дубогай А.Д. Управлять здоровьем смолоду / А.Д. Дубогай. – К, 1985. – 111с.
1443136
  Викторов В.И. Управлять или исправлять. / В.И. Викторов, В.П. Баронин. – Москва, 1983. – 176с.
1443137
  Кикило В. Управлять Ноевым ковчегом было легче, чем управлять ООН // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
1443138
  Строганов П Р. Управляюцие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1986. – 238с.
1443139
  Почепцов Г. Управляючи комунікацією, ми водночас управляємо світом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 11


  "Обираючи чи то президента, чи то телесеріал, чи то марку алкоголю або морозива, ми наражаємося на ту саму проблему. З низки однакових об"єктів ми хочемо взяти кращий, і згодом він стає улюбленим. Але нам у цьому допомагає безліч охочих попрацювати з ...
1443140
  Меграбян М. Управляющая вычислительная машина для регулирования техологического режима / М. Меграбян, Э. Симонян. – М, 1962. – 16с.
1443141
  Якутенко Ирина Управляющая компания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 88-94 : фото
1443142
  Букалов А.В. Управляющая роль функции сознания // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2016. – № 5 (128). – С. 5-12. – ISSN 1680-4325
1443143
  Клиорин М.И. и др. Управляющие вычислительные комплексы СМ-2М : Архитектура и прогрммное обеспечение / М.И. и др. Клиорин. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 296с. – ISBN 5-283-01483-5
1443144
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
1. – 1975. – 530с.
1443145
   Управляющие вычислительные машины в АСУ технологичесики процессами. – Москва : Мир
2. – 1976. – 534с.
1443146
   Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. – М., 1968. – 48с.
1443147
  Шустарева Г.В. Управляющие вычислительные машины в зарубежной промышленности. / Г.В. Шустарева. – М, 1968. – 48с.
1443148
   Управляющие и вычислительные устройтва роботизированных комплексов на базе микроЭВМ. – Москва : Высшая школа, 1990. – 238с.
1443149
  Богданова Светлана Управляющие компании пойдут в регионы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 24-27 : Фото
1443150
  Золотов В.В. Управляющие комплексы сложных корабельных систем / В.В. Золотов. – Л., 1977. – 58с.
1443151
  Лосиков В.И. Управляющие математические машины / В.И. Лосиков. – М, 1962. – 388с.
1443152
  Строганов П Р. Управляющие машины и их применение / П Р. Строганов. – М., 1978. – 264с.
1443153
  Хазацкий В.Е. Управляющие машины и системы / В.Е. Хазацкий. – М, 1976. – 246с.
1443154
  Чугреев О.С. Управляющие микропроцессорыне локальные сети / О.С. Чугреев, А.Д. Дойников. – Л, 1988. – 50с.
1443155
  Хмадех Гассан Али Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Дис... доктор физ.-мат.наук: 05.13.11 / Хмадех Гассан Али; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 117л. – Бібліогр.:л.112-117
1443156
  Хмадех Гассан Управляющие пространства в параллельных вычислениях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Хмадех Гассан; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 12 с.
1443157
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1995
1443158
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1995
1443159
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 1/2. – 1996
1443160
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1996
1443161
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1996
1443162
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Киев. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1996
1443163
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1/3. – 1997
1443164
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4/5. – 1997
1443165
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1997
1443166
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1998
1443167
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1998
1443168
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1998
1443169
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1998
1443170
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1998
1443171
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1998
1443172
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 1999
1443173
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 1999
1443174
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 1999
1443175
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 1999
1443176
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 1999
1443177
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 1999
1443178
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2000
1443179
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2000
1443180
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2000
1443181
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2000
1443182
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2000
1443183
   Управляющие системы и машины : теоретичні і практичні проблеми інформатизації суспільства. – Київ. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2000
1443184
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги". – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2001. – 96 с.
1443185
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2001. – 96 с.
1443186
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2001. – 96 с.
1443187
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2001. – 96 с.
1443188
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2001. – 96 с.
1443189
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2001. – 96 с.
1443190
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2002. – 96 с.
1443191
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2003. – 96 с.
1443192
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2003. – 144 с.
1443193
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2003. – 96 с.
1443194
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2003. – 96 с.
1443195
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2003. – 96 с.
1443196
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Київ : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2003. – 96 с.
1443197
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2004. – 96 с.
1443198
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2004. – 96 с.
1443199
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2004. – 96 с.
1443200
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2004. – 96 с.
1443201
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2004. – 96 с.
1443202
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Ін Юре, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2004. – 96 с.
1443203
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2005. – 96 с.
1443204
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукава книга, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2005. – 96 с.
1443205
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Наукова книга. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2005. – 96 с.
1443206
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2005. – 96 с.
1443207
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2005. – 96 с.
1443208
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2005. – 96 с.
1443209
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2006. – 96 с.
1443210
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2006. – 96 с.
1443211
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2006. – 96 с.
1443212
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2006. – 96 с.
1443213
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2006. – 96 с.
1443214
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2006. – 96 с.
1443215
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2007. – 96 с.
1443216
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2007. – 96 с.
1443217
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2007. – 96 с.
1443218
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2007. – 96 с.
1443219
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2007. – 96 с.
1443220
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2007. – 96 с.
1443221
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1 : Общество знаний и система электронного обучения. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443222
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443223
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443224
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2008. – 004:61+65.01. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443225
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443226
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2008. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443227
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443228
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443229
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнеполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443230
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443231
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443232
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Бізнесполіграф, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2009. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443233
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443234
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443235
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443236
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443237
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал: тематический выпуск / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443238
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2010. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443239
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443240
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443241
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443242
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443243
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2011. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443244
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443245
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443246
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443247
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443248
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443249
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2012. – 96 с. – резюме рос., англ., укр. мовами
1443250
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443251
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443252
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443253
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443254
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443255
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443256
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443257
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443258
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443259
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443260
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443261
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2014. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443262
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443263
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443264
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443265
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443266
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443267
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2015. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443268
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443269
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443270
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443271
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443272
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443273
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2016. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443274
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443275
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443276
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443277
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443278
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443279
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2017. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443280
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443281
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443282
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443283
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 4. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443284
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443285
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2018. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443286
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 1. – 2019. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443287
   Управляющие системы и машины = Информационные технологии : научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев : Академпериодика, 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 2. – 2019. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
1443288
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№2. – 2002. – 96 с.
1443289
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 3/4 : 30-летию журнала посвящается. Тематический выпуск. Телематика и непрерывное образование. – 2002. – 128 с.
1443290
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 5. – 2002. – 96 с.
1443291
   Управляющие системы и машины. Информационные технологии = Информационные технологии : международный научный журнал. – Киев : АОА "Книжная типография научной книги", 1972-. – ISSN 0130-5395
№ 6. – 2002. – 96 с.
1443292
   Управляющие системы промышленых роботов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 287 с. – (АМИРС. Автомат. манипуляторы и робототехн. системы)
1443293
  Козин В.М. Управляющие устройства тиристорных преобразователей для электроприводов постоянного тока / В.М. Козин, Я.Е. Марченко. – Москва, 1971. – 104 с.
1443294
  Пятницкий В.В. Управляющие эмоции и типы личности // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 2 (122). – С. 41-46
1443295
  Уирт Д. и др. Управсление исследованиями и разработками / Д. и др. Уирт. – М., 1978. – 264с.
1443296
  Разумков Д.В. Упражднения по правилам движения автомототранспорта / Д.В. Разумков. – М, 1976. – 128с.
1443297
  Бефани Н.Ф. Упраженения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : Учебное пособие для Вузов / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 390с.
1443298
  Кирюхина И.А. Упражения и задания по русскому языку для 7-8 классов школ с украинским языком обучения / И.А. Кирюхина. – К., 1988. – 189с.
1443299
  Данилов Ю К. Упраженние на батуте / Ю К. Данилов, Ю.Н. Николаев. – М, 1966. – 95с.
1443300
  Булгакова Н. Упражнение на гибкость. Министр [освіти РФ] смягчил риторику // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Выступая на Правительственном часе в Государственной Думе, министр образования и науки Дмитрий Ливанов выделил три основных содержательных комплекса вопросов, которые решает сегодня министерство. Модернизация образования - только один из них. Однако ...
1443301
  Сомова Л.А. Упражнение по геометрии : для сред. профтехучилищ / Л.А. Сомова, А.Н. Чудовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1981. – 175 с. : ил.
1443302
  Платонова И.В. Упражнение по лексике и грамматике болгарского языка / И.В. Платонова. – М.
1. – 1978. – 60с.
1443303
  Би К. Упражнения в баскетболе. / К. Би, К. Нортон. – М., 1972. – 103с.
1443304
  Хиль М.Д. Упражнения в лингафонной лаборатории. / М.Д. Хиль. – 2-е изд. – Ленинград, 1977. – 176 с.
1443305
  Леонтьева М.Р. Упражнения в обучении алгебры / М.Р. Леонтьева, С.Б. Суворова. – М, 1985. – 128с.
1443306
  Дубнов Д. Упражнения вдвоем и сопротивления / Д. Дубнов, А. Шифрин. – М, 1934. – 76с.
1443307
  Костин Н.А. Упражнения для диктовки на правописание частиц "не" и "ни" / Н.А. Костин. – М.-Л., 1936. – 32с.
1443308
  Федоренко Л.П. Упражнения для закрепления знаний по грамматике / Л.П. Федоренко. – М., 1955. – 72с.
1443309
  Белицкий К.Я. Упражнения для перевода с русского языка на греческий для средних классов гимназий : учеб. пособие для изучения главнейших правил греч. синтаксиса : для средн. кл. гимназий / сост. К.Я. Белицкий, дир. Одес. Ришельевск. гимназии // Метафразы для обратного перевода с русского языка на греческий четырех первых книг Анабазиса Ксенофонта : для 4 и 5 кл. гимназий / Ксенофонт. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : [В тип. Индриха], 1878. – [4], II, 164 с.
1443310
   Упражнения для работы в лингафонной лаборатории. – Л., 1977. – 215с.
1443311
  Чигирева М.А. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории / М.А. Чигирева. – Ленинград, 1977. – 111с.
1443312
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1985. – 112с.
1443313
  Дмитриева В.Т. Упражнения для работы в лингафонной лаборатории. : учебное пособие / В.Т. Дмитриева, О.А. Бибин. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 142 с.
1443314
   Упражнения для развития речи на материале пословиц, поговорок, образных выражений, крылатых слов и афоризмов. – Киев, 1968. – 122с.
1443315
  Дронов В.В. Упражнения для самостоятельной работы в языковой лаборатории / В.В. Дронов, Е.Д. Чемоданова. – Москва, 1977. – 48с.
1443316
   Упражнения для самостоятельной работы струдентов по курсу "Теория бухгалтерского учета". – Рига, 1989. – 89с.
1443317
  Дюперрон Г.А. Упражнения для уроков физического воспитания. / Г.А. Дюперрон. – Л. – 152с.
1443318
   Упражнения и диктанты по русскому языку. – Москва, 1959. – 248с.
1443319
  Слободянюк Т.В. Упражнения и задания по русскому языку для 5-6 классов / Т.В. Слободянюк, Т.А. Чебурко. – К., 1985. – 160с.
1443320
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – М, 1976. – 151с.
1443321
  Филиппович Ю.Б. Упражнения и задачи по биологической химии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., пепераб. – Москва, 1986. – 144с.
1443322
   Упражнения и задачи по курсу "Линейная алгебра и линейное программирование". – Куйбышев, 1964. – 127 с.
1443323
   Упражнения и задачи по линейной алгебре и линейному программированию. – Куйбышев, 1975. – 183 с.
1443324
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1968. – 80с.
1443325
  Крот А.М. Упражнения и задачи по начертательной геометрии / А.М. Крот, Л.В. Петина. – Київ, 1969. – 80с.
1443326
  Кост А.Н. Упражнения и задачи по органической химии : Учебное пособие / А.Н. Кост, Р.С. Сагитуллин, А.П. Терентьев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 223 с.
1443327
  Клушина Т.В. Упражнения и задачи по химии. Пособие для уч-ся / Т.В. Клушина. – М., 1966. – 64с.
1443328
  Бефани Н.Ф. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам : Учебное пос. для ВУЗов / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 440с.
1443329
  Крысько В.Б. Упражнения и таблицы по исторической грамматике русского языка / В.Б. Крысько. – Рига
1. – 1988. – 59с.
1443330
  Воронова Л.А. Упражнения и тексты по русской диалектологии / Л.А. Воронова. – Ашхабад, 1958. – 79с.
1443331
  Царева Г.В. Упражнения к пособию по разговорной практике "Песня о дружбе" / Г.В. Царева, Е.С. Аргустанянц. – Нальчик, 1976. – 60с.
1443332
   Упражнения к текстам по филологии. – Горький, 1970. – 56с.
1443333
  Коренберг В.Б. Упражнения на бревне. / В.Б. Коренберг. – М., 1976. – 80с.
1443334
  Колтановкий А.П. Упражнения на брусьях / А.П. Колтановкий. – М., 1955. – 140с.
1443335
  Алекперов С.А. Упражнения на брусьях / Алекперов С.А. ; под ред. Гавердовского Ю. – Москва : Физкультура и спорт, 1976. – 88 с. – (Гимнастическое многоборье)
1443336
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях (разной высоты) / П.В. Пацекин. – М., 1957. – 152с.
1443337
  Пацекин П.В. Упражнения на брусьях разной высоты / П.В. Пацекин. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1963. – 190с.
1443338
  Гончаров Н.С. Упражнения на гимнастических снарядах / Н.С. Гончаров. – М, 1957. – 136с.
1443339
  Слесарева И.П. Упражнения на глагольные приставки / И.П. Слесарева. – М., 1964. – 36с.
1443340
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / [сост.: Э.И. Амиантова, О.П. Рассудова, И.П. Слесарева]. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 32 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран;)
1443341
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / Э.И. Амиантова. – Москва, 1965. – 32с.
1443342
  Амиантова Э.И. Упражнения на глагольные приставки / [сост.: Э.И. Амиантова, О.П. Рассудова, И.П. Слесарева]. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 32 с. – (Международный семинар преподавателей русского языка зарубежных стран)
1443343
  Копытов Е.В. Упражнения на кольцах. / Е.В. Копытов, Л.П. Орлов. – М., 1956. – 86с.
1443344
  Ифантопуло Н.И. Упражнения на коне с ручками / Н.И. Ифантопуло. – М., 1954. – 104с.
1443345
  Маслов Б.В. Упражнения на коне. / Б.В. Маслов. – М., 1972. – 111с.
1443346
  Краинская Л.А. Упражнения на лексические трудности французской научной литературы / Л.А. Краинская. – Л., 1978. – 103с.
1443347
  Вишнякова О.В. Упражнения на отработку норм произношения в русском языке : Учебное пособие для студентов-иностранцев / О.В. Вишнякова. – Москва : Высшая школа, 1973. – 79с.
1443348
  Школенок А. Упражнения на перекладине / А. Школенок, М.Л. Укран. – М, 1953. – 116с.
1443349
  Заика Е.В. Упражнения на переключение внимания, формирование внутреннего плана умственных действий и других интеллектуальных операций // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С.23-29
1443350
  Лебедева Г.Ф. Упражнения на употребление видов глагола / Г.Ф. Лебедева. – М., 1963. – 112с.
1443351
   Упражнения на употребление глаголов: учиться, заниматься, учить (кого?), изучать, учить (что?). – Москва, 1969. – 40с.
1443352
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1964. – 36с.
1443353
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1966. – 22с.
1443354
  Юдина Л.П. Упражнения на употребление краткой и полной формы прилагательных. / Л.П. Юдина. – М, 1967. – 23с.
1443355
   Упражнения по алгебре. – Томск, 1984. – 60с.
1443356
  Василевский А.Б. Упражнения по алгебре и началам анализа / А.Б. Василевский. – Минск, 1991. – 221с.
1443357
  Павленко В.Н. Упражнения по англ. грамматике. / В.Н. Павленко. – Л., 1947. – 99с.
1443358
  Буховец С.В. Упражнения по биологической химии : методическое пособие / С.В. Буховец. – Ленинград, 1966. – 154 с.
1443359
  Буховец С.В. Упражнения по биологической химии / С.В. Буховец. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1969. – 142 с.
1443360
   Упражнения по введению в языкознание. – Краснодар, 1981. – 80с.
1443361
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – М., 1963. – 38с.
1443362
  Муравьева Л.С. Упражнения по глаголам движения / Л.С. Муравьева. – М., 1964. – 39с.
1443363
  Бэдэрэу Дионисий Упражнения по грамматике английского языка для аспирантов / Бэдэрэу Дионисий. – Кишинев, 1977. – 54с.
1443364
  Манеев А.А. Упражнения по грамматике как средство развития речи учащихся. (Из опыта обучения синтаксису простого предложения в 7 классах средней школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Манеев А.А.; Казахск. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1443365
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия / Ю.С. Ржевский. – Москва, 1955. – 328с.
1443366
  Ржевский Ю.С. Упражнения по грамматике русского языка. Фонетика. Графика. Морфология. Орфография. Орфоэпия. / Ю.С. Ржевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 394с.
1443367
  Ипполитова Н.А. Упражнения по грамматической стилистике при изучении частей речи / Н.А. Ипполитова. – М, 1980. – 142с.
1443368
  Томилина В.П. Упражнения по криминалистической технике : [для юрид. ин-тов и фак.] / В.П. Томилина ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Дулова. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 352 с. : ил.
1443369
  Эртевциан А.Н. Упражнения по криминалистической технике / А.Н. Эртевциан, Н.В. Бахарев. – 3-е изд. – Казань, 1984. – 159с.
1443370
  Бахарев Н.В. Упражнения по криминалистической фототехнике / Н.В. Бахарев, В.И. Романов. – Казань, 1991. – 215с.
1443371
  Измаильский В.А. Упражнения по курсу органической химии / В.А. Измаильский. – М.-Л., 1949. – 492с.
1443372
  Вульфсон Р.Е. и др. Упражнения по лексике и фразеологии / Р.Е. и др. Вульфсон. – Москва, 1967. – 112с.
1443373
  Вульфсон Р.Е. и др. Упражнения по лексике и фразеологии / Р.Е. и др. Вульфсон. – 2-е испр. и доп. – Москва, 1973. – 239с.
1443374
  Богуславский В.М. Упражнения по логике / В.М. Богуславский. – М., 1952. – 175с.
1443375
   Упражнения по логике : Учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1990. – 158 с. – ISBN 5-06-001595-5
1443376
   Упражнения по логике. – Москва, 1993. – 135с.
1443377
  Кириллов В.И. Упражнения по логике : Учеб. пособие / В.И. Кириллов, Г.А. Орлов, Н.И. Фокина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : МЦУПЛ, 1999. – 160с. – ISBN 5-86095-202-3
1443378
  Ивлев Ю.В. Упражнения по логике. Уч.-метод. пособие / Ю.В. Ивлев. – М., 1972. – 56с.
1443379
  Журавлев В.Г. Упражнения по математике для аудиторных занятий на 9-месячных курсах по подготовке к вступительным экзаменам в МАДИ / В.Г. Журавлев. – Москва, 1976. – 95 с.
1443380
  Белых В.М. Упражнения по методам вычислений / В.М. Белых, В.А. Даугавет. – Л., 1967. – 56с.
1443381
  Архангельская Э.М. Упражнения по морфемике и словообразованию современного русского языка / Э.М. Архангельская. – Рига, 1988. – 62с.
1443382
  Канин Е.С. Упражнения по началам математического анализа в 9-10 классах / Е.С. Канин. – М, 1986. – 156с.
1443383
  Добряков А.И. Упражнения по начертательной геометрии / А.И. Добряков. – Москва, 1946. – 8 с.
1443384
  Князьков М.А. Упражнения по начертательной геометрии / М.А. Князьков. – Москва, 1953. – 52 с.
1443385
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1960. – 66с.
1443386
  Пинхасик Х.Л. Упражнения по начертательной геометрии. Ортогональные проекции / Х.Л. Пинхасик. – Свердловск, 1963. – 28 с.
1443387
  Выхото В.А. Упражнения по немецкому языку для развития устной речи.5-й класс / В.А. Выхото. – Минск, 1968. – 143с.
1443388
  Рахман С.Е. Упражнения по обучению студентов-химиков / С.Е. Рахман. – Минск, 1978. – 39с.
1443389
  Горбунова Т.П. Упражнения по обучению устной речи на английском языке в 5-6 классах / Т.П. Горбунова. – Москва, 1962. – 64 с.
1443390
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1443391
  Шишокин В.П. Упражнения по общей химии / В.П. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1443392
  Шишокин П В. Упражнения по общей химии / П В. Шишокин. – Л, 1962. – 399с.
1443393
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1951. – 140с.
1443394
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 3-е изд., доп. и испр. – М., 1954. – 184с.
1443395
  Ушаков М.В. Упражнения по орфографии в средней школе. / М.В. Ушаков. – 4-е изд., перераб. – М., 1962. – 207с.
1443396
  Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу научной и технической литературы с русского языка на английский язык и с английского на русский / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1966. – 296с.
1443397
  Сахновская И.Ф. Упражнения по переводу с немецкого языка для студентов географического факультета / И.Ф. Сахновская. – Ленинград, 1973. – 62 с.
1443398
  Орловская И Т. Успенская Упражнения по письменной практике / И Т. Успенская Орловская. – Л., 1969. – 208с.
1443399
  Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах : пособ. для учителя / С.М. Саврасова, Г.А. Ястребинецкий. – Москва, 1987. – 111 с.
1443400
  Буяновер А.Б. Упражнения по предупреждению речевых и грамматических ошибок / А.Б. Буяновер. – К, 1990. – 133с.
1443401
  Глебов И.И. Упражнения по привитию вычислительных навыков учащимся 5-8 классов средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Глебов И.И.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1959. – 8л.
1443402
  Ламуатье Ж.П. Упражнения по программированию на Фортране 4 : пер. с фр. / Ж.П. Ламуатье. – Москва : Мир, 1978. – 162 с.
1443403
  Ламзикова Н.В. Упражнения по пунктуации / Н.В. Ламзикова, Л.Г. Насонова. – М., 1981. – 64с.
1443404
  Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений / Т.Ф. Беляев. – Л., 1962. – 69с.
1443405
  Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся / Т.Ф. Беляев. – М., 1983. – 112с.
1443406
  Преображенская Е.П. Упражнения по развитию речи при изучении грамматики. / Е.П. Преображенская, Л.Ф. Рындина. – Л., 1963. – 134с.
1443407
  Чистяков В.М. Упражнения по развитию русской речи учащихся VIII-X классов нерусских школ. / В.М. Чистяков. – М.
3. – 1958. – 206с.
1443408
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке / Е.А. Бахарева. – М, 1959. – 84с.
1443409
  Бахарева Е.А. Упражнения по развитию устной речи на немецком языке / Е.А. Бахарева. – М, 1961. – 92с.
1443410
  Филиппов В.А. Упражнения по рисованию в восьмилетней школе V-VII классы / В.А. Филиппов. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1961. – 64 с.
1443411
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
1. – 1969. – 140с.
1443412
   Упражнения по русскому языку для магнитофона и обучающих машин. – Киев
2. – 1969. – 139-262с.
1443413
  Троицкая Е.С. Упражнения по синтаксису / Е.С. Троицкая. – Л, 1959. – 112с.
1443414
  Александров А.М. Упражнения по синтаксису и пунктуации : пособие для учитилей / А.М. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 108 с.
1443415
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 239с.
1443416
   Упражнения по синтаксису русского языка. – Москва, 1979. – 271с.
1443417
  Крылова Р.В. Упражнения по словесному ударению в русском языке / Р.В. Крылова. – Минск, 1984. – 96с.
1443418
  Щербатский Б.М. Упражнения по стилистике. / Б.М. Щербатский. – М., 1959. – 116с.
1443419
  Лившиц Я.Д. Упражнения по строительной механике / Я.Д. Лившиц. – Киев; Львов, 1948. – 218с.
1443420
  Ляпин Е.С. Упражнения по теории групп / Е.С. Ляпин, А.Я. Айзенштат, М.М. Лесохин. – Москва : Наука, 1967. – 264 с.
1443421
  Дмитриев А.В. Упражнения по теории электромагнитного поля / А.В. Дмитриев, Я.П. Ковалевская. – Ленинград, 1964. – 68 с.
1443422
  Фогельсон Е. Упражнения по технической математике / Е. Фогельсон. – Ленинград : Гос. из-во, 1925. – 94с.
1443423
  Хлебникова И.Н. Упражнения по фонетике русского языка / И.Н. Хлебникова. – М., 1963. – 143с.
1443424
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка для нерусских / Л.Г. Скалозуб, Л.С. Ковалева. – вып. 1. – Киев, 1971. – 94с.
1443425
  Скалозуб Л.Г. Упражнения по фонетике русского языка. / Л.Г. Скалозуб. – К.
ч. 1. – 1961. – 64с.
1443426
  Ведин Ю.П. Упражнения по формальной логике / Ю.П. Ведин. – Рига, 1968. – 96с.
1443427
  Алямская Н.В. Упражнения по французскому языку : Exercices de grammaire. Глагол. Le verbe / Н.В. Алямская, П.И. Заславская, Е.В. Успенская. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1964. – 72 с.
1443428
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1969. – 72 с.
1443429
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1970. – 45с.
1443430
   Упражнения по французскому языку. – Ленинград, 1973. – 56с.
1443431
  Гусак Ш.З. Упражнения с гантелями и резиновым амортизатором / Ш.З. Гусак. – Москва : Воениздат, 1963. – 96 с.
1443432
  Лапидус Б.А. Упражнения с ключом для лабораторной и домашней работы к "Практическому курсу английского языка для продвинутого этапа обучения". / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – М., 1975. – 152с.
1443433
  Мавромати Д.П. Упражнения художественной химнастики / Д.П. Мавромати. – М., 1972. – 142с.
1443434
  Лошкарев А.Г. Упражнения, задачи и контрольные задания по физической химии / А.Г. Лошкарев. – Свердловск, 1962. – 98с.
1443435
  Аннин М. Упразднение крестьянских сервитутов в Западном крае и Варшавском генерал-губернаторстве : критические заметки по поводу законопроектов, внесенных в 1910-13 гг. в Государственную Думу / М. Аннин. – Киев : Тип. Л.П. Кринского, 1914. – 52 с.


  На 2-х экз кн. подпись: Кик. Ващенко?..
1443436
  Устименко В.А. Упразднение хозяйственных судов - шаг к деградации судопроизводства в Украине / В.А. Устименко, Р.А. Джабраилов // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 83-89
1443437
  Недзельский И.С. Упращения методики расчета статической устойчивости энергосистемы с учетом вариации частоты / И.С. Недзельский, Л.В. Цукерник. – Киев, 1982. – 32с.
1443438
  Бойко А. Упрвадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної теорії і практики // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 15-22. – ISSN 0131-6788


  У статті обгрунтовано специфіку співвідношення педагогічної теорії і практики в умовах модернізації системи освіти України. Доведено, що упровадження педагогічних інновацій є головним чинником оптимізації їх співвідношення. Схарактеризовано найбільш ...
1443439
  Ожогин А.П. Упрваление безопасностью труда с применением ЭВМ / А.П. Ожогин. – Иркутск, 1991. – 107с.
1443440
  Галанец В.Г. Упрваление сельскохозяйственным производством в новых условиях хозяйствования / В.Г. Галанец, В.Б. Матлашенко. – Львов : Вища школа, 1987. – 167 с.
1443441
   Упрвление НТР. – М.
4. – 1976. – 76с.
1443442
  Слободчиков В.И. Упреждающая адаптация как особая образовательная деятельность преподавателей вуза / В.И. Слободчиков, Л.Ф. Мирзаянова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 68-73. – ISSN 0869-561Х
1443443
  Шрайберг Я. Упрек школе. Незнание физики ослабляет экономику страны // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 10


  Образовательное сообщество всерьез задумалось о необходимости введения обязательного единого государственного экзамена по физике. Причина - острая нехватка инженерных кадров. Об этом, в частности, шла речь на слушаниях Комиссии по науке и инновациям на ...
1443444
  Кольибабичь Ж. Упрет / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука ; Приштина : Глас српски ; Друштво за обнову србистике, 1998. – 148, [9] с. : портр. – (Библиотека Посебна изданьа / уред.: Р. Павловичь, Д. Боjовичь). – ISBN 86-8119-129-Х
1443445
  Ігнатюк М. Упровадження АIБС "ІРБІС 64" у практику роботи бібліотек (з досвіду Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім..О.Ольжича) // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 3. – С. 31-39


  У статті аналізуються особливості процесу впровадження АІБС "ІРБІС 64" у практику роботи бібліотеки. Наведено конкретні приклади бібліографічного запису книги відповідно до нової інформаційної технології
1443446
  Самохвалова О. Упровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 22-26. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується процес упровадження нової АБІС у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де склалися власні традиції ведення електронного каталога і автоматизованого обслуговування читачів, де вся робота установи ...
1443447
  Стужук П.І. Упровадження автоматизованих систем управління військами в освітній процес вищих військових навчальних закладів та підготовку органів військового управління / П.І. Стужук, Ю.Г. Бодрик, Д.О. Сушинський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 51-61. – ISSN 2618-1614


  "У статті викладено досвід упровадження автоматизованих систем управління військами в освітній процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який може бути використаний в інших вищих військових навчальних закладах та під ...
1443448
  Кунанець Н.Е. Упровадження автоматизованої бібліотечної системи "ALTPH" у Львівській національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25 - 33
1443449
  Прушківський В. Упровадження безготівкових розрахунків з використанням платіжної картки в Україні / В. Прушківський, С. Бурма, К. Шумакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 100-107 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1443450
  Лисенко А. Упровадження біографічно-комунікативних практик у систему роботи бібліотечних, музейних та архівних установ / А. Лисенко, В. Дудник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано сутність, роль та особливості біографічно-комунікативних практик на сучасному етапі розвитку науки й суспільства. Розглянуто аспекти впровадження і використання біографічно-комунікативних практик загалом та біографічного методу зокрема в ...
1443451
  Карпенко О.В. Упровадження Болонських принципів у контексті реформування стистеми освітніх послуг країн Балтії - Латвії, Литви та Естонії / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, О.В. Кривоносова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 3 (80). – С. 91-99
1443452
  Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 45-50 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1443453
  Дяченко В. Упровадження в навчальний процес програми з міжнародного гуманітарного права для військових прокурорів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 3 (55) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – C. 109–119. – ISSN 2311-6676
1443454
  Линник С.О. Упровадження в Україні Глобальної стратегії профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, та боротьби з ними // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 71-75. – Бібліогр.: 15 назв
1443455
  Ярош О. Упровадження гендерних підходів у політологічні навчальні дисципліни // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 6 (2). – С. 96-98. – ISSN 2519-8416


  "Ресурсом для розвитку гендерної теорії й практики стали кафедри гендерних студій, що з"явилися в Україні вперше в 2010 р. у п"яти вищих навчальних закладах. Створення кафедр стало результатом конкурсу, що був проведений Програмою розвитку ООН за ...
1443456
  Ватульов А.В. Упровадження гендерного підходу в систему управління державними фінансами / А.В. Ватульов, К.В. Клименко, К.В. Кузнєцов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 79 назв
1443457
  Лукашевич М. Упровадження гуманітарної освіти в Україні: міфи та реалії : М. Лукашевич, А Морозова / М. Лукашевич, А. Морозова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-25
1443458
  Корчміт О.Ю. Упровадження державних соціальних нормативів у сфері комунальних послуг: соціальні аспекти та енергоощадна політика // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 66-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1443459
  Предиткевич М.М. Упровадження дистанційних освітніх послуг у середній та вищій освіті // Освіта та розвиток обдарованої особистості : науково-методичний журнал / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2012. – № 7, грудень. – С. 29-31
1443460
   Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Методичні рекомендації : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 3-9. – ISSN 0130-8890
1443461
   Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Методичні рекомендації : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 3-9. – ISSN 0130-8890
1443462
  Іванова А.О. Упровадження досвіду японської системи управління персоналом на українських підприємствах / А.О. Іванова, Т.В. Пуліна, Л.С. Кутідзе // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 398-403. – ISSN 2222-4459
1443463
  Костюк О.М. Упровадження дослідницького навчання як фактор розвитку філологічної освіти в Україні // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 173-176. – ISBN 978-617-7565-33-7
1443464
  Срібна Ю. Упровадження етнодизайнерських ідей у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 32-43. – ISSN 1682-2366
1443465
  Клюс Ю.І. Упровадження ефективної системи управління інноваціями для переорієнтації промислового підприємства на інноваційний шлях розвитку // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 45-52. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1443466
  Качалова Т.В. Упровадження європейських інклюзивних цінностей і принципів у освітнє середовище закладу вищої освіти / Т.В. Качалова, Т.В. Черненко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 65-69
1443467
   Упровадження Закону України "Про освіту" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1443468
  Кочубаєва М.Г. Упровадження зарубіжного досвіду в державне регулювання соціального захисту населення України в умовах економічної кризи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 203-207. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1443469
  Огнев"юк О В. Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти в Україні / В.О. Огнев"юк // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – С. 7-10
1443470
  Мокляк В. Упровадження зовнішнього тестування якості знань: перші кроки / В. Мокляк. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.113-118. – (Педагогічні науки)
1443471
  Лутфуллін В. Упровадження ідей педагогічної антропології К.Ушинського у виховній системі А.Макаренка // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.157-163. – (Педагогічні науки)
1443472
  Чупахіна С. Упровадження інклюзивної освіти в Україні: реалії та перспективи // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 193-198. – ISSN 2409-9244
1443473
  Шемаєва Г. Упровадження інновацій бібліотеками України та їх трансфер // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 8-17. – ISSN 2224-9516


  У статті розкрито напрями впровадження бібліотечних інновацій, обґрунтовано місце бібліотек у системі трансферу інновацій. Directions of introduction of library innovations are considered, the library place in system of a transfer of innovations is ...
1443474
  Поліщук М.А. Упровадження інновацій в агропромисловому комплексі як запорука переходу на новий рівень якості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 92-93
1443475
  Кірєєва І. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у підготовці магістрів педагогічного спрямування / Ірина Кірєєва // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 26-29. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1443476
  Хижняк В.В. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у післядипломну освіту фахівців сфери цивільного захисту / В.В. Хижняк, В.Л. Шевченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 20-22 : фото
1443477
   Упровадження інноваційних технологій навчання у викладання дисципліни "Судова медицина, медичне законодавства" / В.В. Франчук, Я.Я. Боднар, Трач-Росоловська, А.З. Миколенко // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 1. – С. 176-178. – ISSN 1684-7903


  У статті висвітлено сучасні технології навчання, які впроваджені у викладання судової медицини в Тернопільському державному медичному університеті.
1443478
  Рудик А.В. Упровадження інноваційних технологій у процесі магістерської підготовки в системі університетської освіти / А.В. Рудик, Г.Л. Воскобойнікова // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 427-443. – ISSN 2219-438X
1443479
  Білоус В.І. Упровадження інноваційно-комунікативних процесів за методом активізації можливостей особистості та колективу під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 15-25. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
1443480
  Алексєєв В. Упровадження інноваційної моделі управління комунальною власністю територіальних громад в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 45-47. – ISSN 1728-6220
1443481
  Лебединець Т.М. Упровадження інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах / Т.М. Лебединець, І.В. Гуляєва, Л.В. Мироненко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 84-92. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1443482
  Михайлишин М.С. Упровадження інтерактивних технологій навчання в освітніх процесах вищої школи // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 197-199
1443483
   Упровадження інтернет-сервісу Socrative у навчальну роботу студентів медичних вузів / В.О. Потапов, Д.А. Хасхачих, Т.В. Демченко, І.С. Гарагуля, В.І. Чуйко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 60-63. – ISSN 1681-2751
1443484
  Бєгун В.В. Упровадження інформаційних технологій у сферу безпеки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 39-45 : фото, рис. – Бібліогр.: 9 назв
1443485
  Смага О.В. Упровадження інформаційного моніторингу в документаціине забезпечення управління закладів освіти України // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 60-66


  Розглянуто механізм збирання, обробки інформації, сучасний стан інформаційних технологій в управлінні закладами освіти України, проаналізовано найефективніші засоби підтримки прийняття управлінських рішень на основі використання інформаційного ...
1443486
  Товченко А.В. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності у Статистичний реєстр підприємств України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 40-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1443487
  Божок О. Упровадження компетентнісного підходу в освітній простір вищої школи / О. Божок, В. Златніков // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 49-56
1443488
  Паєнтко Т.В. Упровадження контролінгу в управлінні фінансами на макрорівні в Україні / Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 107-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
1443489
  Чуйко О. Упровадження концепції особистісного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій в університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Стаття розкриває концепцію особистісного становлення фахівців соціономічних професій в період навчання у вищій школі.
1443490
  Ладиченко Т. Упровадження курсу "Громадянська освіта та методика ії навчання" в педагогічних університетах України // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (213), травень 2019. – С. 17-20
1443491
  Меламед В.А. Упровадження медіаосвіти в освітній процес початкової школи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 242-249. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333
1443492
  Сипченко О. Упровадження медіаосвіти у процес професійної підготовки андрагогів / О. Сипченко, О. Набока, Л. Чугаєва // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 165-179. – ISSN 2077-1827
1443493
  Ткаченко Т.П. Упровадження менеджменту якості в бібліотеках України // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 254
1443494
  Казюк Я.М. Упровадження механізмів державного управління мінімізацією податкового тиску в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 105-110. – Бібліогр.: 24 назв.
1443495
  Вікторов В.Г. Упровадження міжнародних стандартів якості та їх вплив на підготовку висококваліфікованих фахівців 1 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 17-20. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1443496
  Головко В.О. Упровадження міжнародного досвіду публічно-приватного партнерства в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 61-70. – ISSN 2414-3499
1443497
  Хоруженко О.О. Упровадження міжнародної норми якості ISO 9001:2000 у роботу органів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 242-248. – ISSN 1563-3349
1443498
  Багмет Михайло Упровадження моделі євроатлантичної інтеграції України серед молоді південного регіону: досвід Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 31-32. – ISSN 1728-6220
1443499
   Упровадження моделі євроатлантичної інтеграції України: роль вищої школи : [огляд інтерактивного семінару] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220
1443500
  Васецька Л. Упровадження мультимедійних технологій у навчальний процес: проблеми і перспективи / Л. Васецька, О. Соловйова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 30-40. – ISSN 2073-4379
1443501
  Колотуха О.В. Упровадження нових підходів до організації професійної підготовки фахівців туристичної галузі як умова підвищення їх конкурентоспроможності / О.В. Колотуха, О.Л. Миргородська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 350-356. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1443502
  Малащук Д.В. Упровадження нових технологій як ключовий фактор ринкової конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 27-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто можливості інтернаціоналізації науково-технічних зв"язків високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості та здійснено аналіз впливу діяльності ТНК на розвиток світового ринку високих технологій.
1443503
  Морозов В. Упровадження новітніх інформаційних технологій у сучасний педагогічний дискурс // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 54-58. – ISSN 2078-1016
1443504
  Єфіменко Н.А. Упровадження новітніх систем автоматизації управління підприємством // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 62-66.
1443505
  Кучай Т.П. Упровадження педагогічних ідей В. Антоновича в сучасній школі // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 22-24. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1443506
  Лубенченко О.Е. Упровадження податкового менеджменту на підприємстві / О.Е. Лубенченко, Г.Ю. Нестерук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 119-123. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1443507
  Лисак О. Упровадження подкастів як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх економістів // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 80-84. – ISSN 2409-9244
1443508
  Ковальчук А.М. Упровадження програмних засобів у навчально-тренувальний процес циклічних видів спорту / А.М. Ковальчук, І.С. Коваль, А.М. Петренко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 191-195 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-4643
1443509
  Івахненков С. Упровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1443510
  Черкашин С.В. Упровадження процедури оцінювання як інструмента підвищення якості викладання в університетах Німеччини // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 314-323. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1443511
  Коптев М.М. Упровадження результатів наукових досліджень співробітників кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії в навчальний процес // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 2 (140). – C. 26-28. – ISSN 2077-4214


  Науково-педагогічні працівники кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Української медичної стоматологічної академії, дбаючи про сучасний рівень підготовки майбутніх лікарів, активно впроваджують у навчальний процес результати власних ...
1443512
  Козодой Д.С. Упровадження ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою праці в галузі залізничного транспорту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 21 : рис.
1443513
  Кудлай О.І. Упровадження системи Moodle в навчальний процес як ефективний засіб вивчення іноземних мов // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2. – C. 84-93. – ISSN 2073-803X
1443514
  Савельєв Ю. Упровадження системи оцінювання і контролю якості наукових видань в Україні (обговорення Проекту "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 94-96. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817
1443515
  Ткаченко Т.П. Упровадження системи управління якістю в бібліотеках України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 157-165


  Узагальнюється досвід українських бібліотек щодо впровадження системи управління якістю. Визначається, що формування системи якості відбувається в три етапи: визначення основних і допоміжних процесів; підготовка бібліотечного персоналу. Ключові слова: ...
1443516
  Болюбах В. Упровадження сімейних форм улаштування для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-6912
1443517
  Яременко В.П. Упровадження спортивних РR-технологій для формування іміджу сучасного університету // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 92-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333
1443518
  Гетьманенко Н.В. Упровадження сучасних інформаційних технологій у систему географічної освіти : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-41 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
1443519
  Гойман В.І. Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "Культурологія" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 70-75. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Досліджується одна з важливих проблем в теорії й практиці педагогічної освіти – культурологічна спрямованість навчального процесу. Розглянуті питання застосування інноваційних технологій при проведенні занять із дисципліни «Культурологія». ...
1443520
  Ящук Л.О. Упровадження сучасної науково-технічної термінології поштового зв"язку - нагальна потреба сьогодення // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (107). – С. 34-38
1443521
  Гриценко Л. Упровадження теорії біонічного формоутворення у процес навчання художнього проектування одягу / Л. Гриценко, Л. Страшко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 54-63. – ISSN 1682-2366
1443522
  Зніщенко М. Упровадження УДК - шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комнікацій / М. Зніщенко, Л. Соляник, Н. Острікова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено питання впровадження УДК у бібліотеках Київської області, порушено низку проблем, виявлених у ході цього процесу
1443523
  Коваль Н. Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ (із досвіду роботи бібліотеки ВП "МФ КНУКІМ") / Н. Коваль, І. Благірєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблемні питання та наведено план дій щодо впровадження та застосування Універсальної десяткової класифікації в бібліотеці ВНЗ.
1443524
  Андрієвський Б.М. Упровадження хмарних технологій в освіту: проблеми та перспективи // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 7-10. – ISSN 1998-6939
1443525
  Леміш К.М. Упровадхення аутсорсингових рішень у процес реструктуризації підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 106-108 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1443526
   Упровление социалистическим производством. – М., 1974. – 367с.
1443527
  Римарук І.М. Упродовж снігопаду : поезії / І.М. Римарук. – Київ : Молодь, 1988. – 114 с.
1443528
  Рябцев В.П. Упродовж століття (енциклопедичні та довідкові видання про утворення та діяльність земств на території українських земель) / В.П. Рябцев, І.М. Миколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 43)


  Проаналізовано офіційний погляд на утворення і діяльність земств у різні періоди на території українських земель у довідникових виданнях (середина ХІХ - кінець ХХ ст.).
1443529
  Рабинович П.М. Упрочение законности -- закономерность социализма / П.М. Рабинович. – Львов, 1975. – 260с.
1443530
  Волох Г.И. Упрочение и развитие дружюі украинского народа с велики русским народом (1921-1925 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Волох Г. И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1954. – 199л. – Бібліогр.:л.175-198
1443531
  Лашко Н.Ф. Упрочение и разрушение металлов и некоторые предельные механические состояния металлов / Н.Ф. Лашко. – М, 1951. – 188с.
1443532
  Кривуша Ю.В. Упрочение и разупрочение сплавов Al-Zn u Al-Zzn-Mg. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кривуша Ю.В.; Днепропетр. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1962. – 11л.
1443533
  Жуков Е.В. Упрочение позиций евро в мировой валютной системе // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 132-138. – ISSN 0235-5620
1443534
  Вахрамеев А.В. Упрочение позиций мирового социализма / А.В. Вахрамеев. – Москва, 1973. – 64с.
1443535
  Склобовская М.В. Упрочение связи ДНК-белок в растворах дезоксирибонуклеопротеида, подвергнутых действию УФ или y-облучению. : Автореф... Канд.биол.наук: 090 / Склобовская М.В.; Ин-т биол.физики АН СССР. – Пущино-на-Оке, 1969. – 23л.
1443536
   Упрочение Советской власти в Москве и Московоской губергии. – М., 1958. – 524с.
1443537
   Упрочение Советской власти в Пермской губернии. – Пермь, 1966. – 432с.
1443538
   Упрочение Советской власти в Татарии. – Казань, 1964. – 708с.
1443539
  Крухмалев А.Е. Упрочение социально-политического и идейного единства советского общества / А.Е. Крухмалев. – М., 1982. – 64с.
1443540
  Ковалевский Б.П. Упрочение союза рабочего класса и колхозного крестьянства в условиях борьбы КПСС за крутой подъем сельского хозяйства (1953-1957 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ковалевский Б.П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 16л.
1443541
  Костаков А.Н. Упрочение союза рабочего класса и среднего крестьянства на основе решений 8 съезда партии / А.Н. Костаков. – М., 1958. – 40с.
1443542
  Фризен С.А. Упрочнение алюминиевых сплавов при термомеханической обработке : Автореф... канд. техн.наук: / Фризен С.А.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1968. – 23л.
1443543
  Спиридонова И.М. Упрочнение поверхности металлов и сплавов / И.М. Спиридонова. – Днепропетровск, 1985. – 84с.
1443544
  Жупикова Е.Ф. Упрочнение Советской власти на теорритории Чечено-Ингушении в период деятельности ревкома (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жупикова Е. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
1443545
  Дарчиев И.Д. Упрочнение союза рабочего класса с крестьянством в условиях строительсва коммунизма (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дарчиев И.Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 22л.
1443546
  Соболев П.Н. Упрочнение союза рабочих и крестьян в первый год пролетарской диктатуры / П.Н. Соболев. – М, 1977. – 320с.
1443547
  Берлин А.А. Упрочненные газонаполненные пластмассы / А.А. Берлин, Ф.А. Шутов. – Москва : Химия, 1980. – 224 с . – Библиогр.: с. 209-216
1443548
   Упрощается пересечение водных границ // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 10
1443549
  Жижимов Максим Упрощение линейных элементов в ГИС // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
1443550
  Сульповар Б.С. Упрощение первичных форм учета труда и заработной платы и учета выполнения норм выработки / Б.С. Сульповар. – М., 1956. – 12с.
1443551
  Филиппов М. Упрощение подстановки Лагранжа / М. Филиппов // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 12
1443552
  Бразовская А.Е. Упрощение процедуры очистки судов и грузов в морских портах и интересы реализации энергетической стратегии РФ / А.Е. Бразовская, А.С. Скаридов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 23-33. – ISSN 1812-3910
1443553
  Семікина О. Упрощение уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: стремление к реализации европейских и международніх стандартов в российском законодательстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 33-45. – ISSN 1810-308X
1443554
  Ксензова Ю.А. Упрощение формальностей в международном морском судоходстве // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 41-42.
1443555
  Чамберлэн Б.Х. Упрощенная грамматика японского языка (новый письменный стиль) / Б.Х. Чамберлэн; пер. В. Костылева. – С.-Петербург, 1908. – 131 с. – (Издания факультета Восточных языков Императоского С.- Петербургского университета ; № 31)
1443556
  Равич М.Б. Упрощенная методика теплотехнических расчетов / М.Б. Равич. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 287с.
1443557
  Равич М.Б. Упрощенная методика теплотехнических расчетов / М.Б. Равич. – 4-е изд. – Москва, 1964. – 367с.
1443558
  Зевакина А.М. Упрощенная обработка книг / А.М. Зевакина. – Москва, 1954. – 40с.
1443559
  Кирсанов А.Т. Упрощенное химическое определение потребности почв в фосфорнокислых удобрениях (предварительное сообщение). / А.Т. Кирсанов. – Л., 1932. – 31с.
1443560
  Такер Г.К. и Уиллс Д.М. Упрощенные методы анализа систем автоматического регулирования / Г.К. и Уиллс Д.М. Такер. – М.-Л., 1963. – 367с.
1443561
  Суханов В.Ф. Упрощенные начертания и разнописи китайских иероглифов / В.Ф. Суханов. – М., 1980. – 128с.
1443562
  Васильев А.М. Упрощенные определения физических и водных свойств грунтов / А.М. Васильев. – Москва-Ленинград, 1939. – 112с.
1443563
  Лавров М.Г. Упрощенные способы культивирования клеток in vitro : Автореф... канд. вет.наук: / Лавров М.Г.; Всесоюз. ин-т эксперим. ветеринарии М-ва сел. хоз-ва СССР. – М., 1963. – 14л.
1443564
  Новиков А.П. Упрощенный метод водохозяйственных расчетов прудов и водохранилищ при многолетнем регулировании стока малых неизученных водотоков / А.П. Новиков. – Київ, 1955. – 56с.
1443565
  Сагарда С. Упрощенный расчет силовых трансформаторов приемно-усилительных устройств / С. Сагарда : Радиоиздат, 1935. – 1 таблица
1443566
  Правдина И.С. Упрощенный способ составления полигонных условных уравнений / Новосибирский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; И.С. Правдина. – Новосибирск : НИИГАиК
Т. 1. – 1947. – С. 91-103. – отдельный оттиск из трудов НИИГАиК Том 1
1443567
  Парвиз М. Упрощенный численный прогноз геопотенциала в средней тропосфере с учетом климатического фона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Парвиз М.; Ленинг.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1974. – 8л.
1443568
   Упрпвление социальными процессами в отраслях. – М.
2. – 1985. – 132-242с.
1443569
  Баюк Е.И. Упругая анизотропия горных пород при высоких давлениях / Е.И. Баюк, М.П. Воларович, Ф.М. Левитова. – Москва : Наука, 1982. – 170с.
1443570
  Кирсон И.М. Упругая и неупругая дифракция, лидирующие чстицы в адрон-нуклонных и адрон-ядерных взаимодействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Кирсон И.М.; АН УзССР, Ин- ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1990. – 26л.
1443571
  Судакевич И. Упругая ткань, ее строение и развитие.. – Киев, 1882. – 65 с. + 4 табл. рис.
1443572
  Шаталов Г.А. Упругая энергия при фазовых превращениях в твердых растворах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Шаталов Г.А.; АН УССР.Ин-т металлофизик. – К, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1443573
  Дьелесан Э. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов / Э. Дьелесан, Д. Руайе. – Москва : Наука, 1982. – 424 с.
1443574
  Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями : в 2-х томах / А.Н. Гузь. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 372 с.
1443575
  Гузь А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжниями : в 2-х томах / А.Н. Гузь. – Киев : Наукова думка
Т. 2. – 1986. – 535 с.
1443576
  Зарембо Л.К. Упругие волны конечной амплитуды в жидкостях и твердых телах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 045 / Зарембо Л.К.; МГУ. Физ. фак. – М., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.21-24
1443577
   Упругие волны промышленных взрыов и исследование земной коры Урала : Сборник статей. – Свердловск, 1978. – 92с.
1443578
  Козлова Л.Е. Упругие деформации при сопряжении неизоморфных фаз и термоупругие мартенситные превращения в сплавах на железоникелевой основе : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Козлова Л.Е. ; Ан УССР. – Киев, 1987. – 15 с.
1443579
  Головин С.А. Упругие и демпфирующие свойства констукционных металлических материалов / С.А. Головин. – Москва, 1987. – 190 с.
1443580
  Теку А.Б. Упругие и квазиупругие столкновения двух ядер при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Теку А.Б.; Моск. гос. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1443581
  Пиратинская Ирина Иосифовна Упругие и магнитные характеристики дигерцанида железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Пиратинская Ирина Иосифовна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1443582
  Арушанов Г.Г. Упругие и неупругие дифракционные ядерные взаимодействия / Г.Г. Арушанов, Е.И. Исматов. – Ташкент : Фан, 1988. – 282 с.
1443583
  Кучин В.А. Упругие и неупругие свойства кристаллов / В.А. Кучин, В.Л. Ульянов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 134 с.
1443584
  Ботаки А.А. Упругие и неупругие свойства монокристаллов галогенидов щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ботаки А.А.; Томский политехн. ин-т. – Томск, 1967. – 16л.
1443585
   Упругие и неупругие соударения частиц большой энергии с нуклонами и ядрами. – Ташкент : Фан, 1975. – 252с.
1443586
  Чебан В.Г. Упругие и термоупругие волны в деформируемых средах / В.Г. Чебан, П.Ф. Сабодаш; АН МолдССР, Ин-т математики с вычисл. центром. – Кишинев : Штиинца, 1972. – 268с.
1443587
  Теодосиу К. Упругие модели дефектов в кристаллах : Пер. с англ. / К. Теодосиу. – Москва : Мир, 1985. – 352с.
1443588
  Оанасович В Упругие напряжения в пластинках с разрезами при соприкосании кромок : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.02.04 / Оанасович В К.; АН УССР Льв. ин-т матем. – Львов, 1977. – 21л.
1443589
  Горяинов В.Г. Упругие пласты / В.Г. Горяинов. – Донецк, 1984. – 82с.
1443590
   Упругие поверхностные волны : Труды Всесоюзного семинара (сентябрь 1972 г.). – Новосибирск : Наука, 1974. – 153 с.
1443591
  Францевич И.Н. и др. Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов : справочник / И.Н. и др. Францевич. – Киев : Наукова думка, 1982. – 286с.
1443592
  Новацкий Б.Г. Упругие рассеяния и расщепление ионов Li6 на ряде ядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Новацкий Б. Г.; МГУ, НИИ яд. физ. – Москва, 1972. – 14л.
1443593
  Федотов И.И. Упругие свойства и замедленные процессы поляризации в керамике титана бария. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федотов И.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1965. – 8л.
1443594
  Неручев Ю.А. Упругие свойства и молекулярная структура Н-парафинов на линии насышения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Неручев Ю. А.; Моск. обл. пед ин-т. – М., 1971. – 16л.
1443595
  Воларович М.П. Упругие свойства минералов при высоких давлениях / М.П. Воларович. – Москва : Наука, 1975. – 131с.
1443596
  Капитонов Анатолий Михайлович Упругие свойства некоторых магнитоупорядоченных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Капитонов Анатолий Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1443597
  Зиновьева Г.П. Упругие свойства некоторых силицидов и германидов 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зиновьева Г.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1443598
  Рыжова Т.В. Упругие свойства породообразующих минералов (силикатов). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыжова Т.В.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1964. – 15л.
1443599
  Беликов Б.П. Упругие свойства породообразующих минералов и горных пород : С приложением таблиц упругих констант главнейших типов горных пород) / Б.П. Беликов, К.С. Александров, Т.В. Рыжкова. – Москва : Наука, 1970. – 276с.
1443600
  Долгих Николай Яковлевич Упругие свойства сплава ВТЗ-1 с приложениями к расчетам труб : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Долгих Николай Яковлевич; Тульск. политехн. ин-т. – Тула, 1973. – 21л.
1443601
   Упругие совйства горных пород при высоких давлениях. – К., 1972. – 183с.
1443602
  Корсунов В.П. Упругие чувствительные элементы / В.П. Корсунов. – Саратов, 1980. – 263с.
1443603
  Белов К.П. Упругие, тепловые и электрические явления в ферромагнетиках / К.П. Белов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1957. – 279с.
1443604
  Белов К.П. Упругие, тепловые и электрические явления в ферромагнитных метллах / К.П. Белов. – М.-Л., 1951. – 256с.
1443605
  Лисовский Юлий Александрович Упругие, тепловые свойства и характеристики динамики решетки некоторых переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лисовский Юлий Александрович; Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1972. – 18л.
1443606
  Гусейн-Заде Упругий режим в однопластовых и многопластовых системах / М. А. Гусейн-Заде, А.К. Колосовская. – М., 1972. – 454 с.
1443607
  Осипов Н.Л. Упруго-пластическая деформация трехслойных цилиндрических оболочек : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Осипов Н.Л.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1981. – 17л.
1443608
  Аннин Б.Д. Упруго-пластическая задача / Б.Д. Аннин, Г.П. Черепанов ; отв. ред. Е.И. Шемякин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т гидродинамики им. М.А. Лаврентьева. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1983. – 238 с. : ил. – Библиогр.: с. 227-238
1443609
  Лотов В.Н. Упруго-пластическая устойчивость стержневых систем пластин и цилиндрических оболочек при сложном нагружении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Лотов В.Н.; Моск.ин-т.электрон.машиностроения. – М, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1443610
  Зайнашев А.М. Упруго-пластическая устойчивость тонких оболочек с упругим заполнителем : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайнашев А.М.;. – М, 1972. – 19л.
1443611
  Мусина Н.Г. Упруго-пластическая устойчивость трехслойных пластин с легким заполнителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мусина Н.Г.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1971. – 16л.
1443612
  Королев В.И. Упруго-пластические деформации оболочек / В.И. Королев. – М, 1971. – 304с.
1443613
  Горлач Б.А. Упруго-пластические деформации осесимметрично нагруженных круглых пластин, сферической и цилиндрической оболочек при конечных прогибах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горлач Б. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1969. – 19л.
1443614
  Ильюшин А.А. Упруго-пластические деформации полых цилиндров / А.А. Ильюшин , П.М. Огибалов. – Москва, 1960. – 228 с.
1443615
  Аминов Я. Упруго-пластические колебания пластинок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аминов Я.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 8л.
1443616
  Бакланова Галина Николаевна Упруго-пластические линеаризированные задачи устойчивости горных выработок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бакланова Галина Николаевна; АН УССР. – Киев, 1980. – л.
1443617
  Бакланова Галина Николаевна Упруго-пластические линеаризированные задачи устойчивости горных выработок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010204 / Бакланова Галина Николаевна; АН УССР. – К., 1980. – 16л.
1443618
  Матошко С.И. Упруго-пластический изгиб и несущая способность жестких пластин при поперечной нагрузке : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Матошко С.И. ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1966. – 12 с.
1443619
  Зинкина П.Г. Упруго-пластический изгиб пластин, лежащих на упругом основании : Автореф. дис. ... канд. технич. наук / Зинкина П.Г. ; АН УзССР, Ин-т сооружений. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1443620
  Ви Ки Ян Упруго-пластический изгиб тонкой прямоугольной пластинки с учетом деформации в срединной плоскости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ви Ки Ян; Моск. гос. ун-т. – М, 1958. – 6л.
1443621
  Ованесова Ж.Г. Упруго-пластический расчет статически неопределимых систем при совместном механическом и температурном воздействии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.03 / Ованесова Ж.Г. ; МПС СССР , Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Днепропетровск, 1974. – 33 с.
1443622
  Степанов Г.В. Упруго-пластическое деформирование материалов под действием импульсивных нагрузок / Г.В. Степанов. – Киев, 1979. – 268с.
1443623
  Борисюк А.И. Упруго-пластическое напряженное состояние оболочек вращения при осесимметричном неравномерном нагреве : Автореф... канд. техн.наук: 023 / Борисюк А.И.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1968. – 13л.
1443624
  Цурков И.С. Упруго-пластическое равновесие оболочек : Автореф... докт.техн.наук: / Цурков И. С.; АН СССР, Ин-т мех. – М., 1956. – 10л.
1443625
  Москвитин В.В. Упруго-плстические деформации при повторных нагружениях : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Москвитин В.В. ; Ин-т механики Акад. наук СССР. – Москва, 1960. – 15 с.
1443626
  Ершов Л.В. Упруго-плстическое состояние толстостенных труб блихких к круговым : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ершов Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 4л.
1443627
  Колесник Т.В. Упруго-эластические свойства артериальной стенки у лиц с артериальной гипертензией пожилого и среднего возраста / Т.В. Колесник, А.А. Косова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 17-29. – ISSN 2312-7015


  Определение скорости распространения пульсовой волны и центрального аортального давления является высокоинформативным и перспективным инструментом в оценке суммарного кардиоваскулярного риска.
1443628
  Павловская В.В. Упругое -рассеяние при энергиях 40-70 Мэв и поляризуемость протона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павловская В.В.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – Дубна, 1961. – 12л.
1443629
  Кохановский Л.Ф. Упругое взаимодействие колебаний рабочих лопаток турбомашин : Автореф... канд. техн.наук: / Кохановский Л.Ф.; Риж. ин-т инженеров гражд. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1966. – 9л.
1443630
  Сысоев Юрий Александрович Упругое деформирование многокомпонентных соединений оболочек : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сысоев Юрий Александрович; МВ и ССО УССР. Киевск. технол. ин-т лег. пром. – Киев, 1984. – 152л.
1443631
  Сысоев Ю.А. Упругое деформирование многокомпонентных соединений оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Сысоев Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 26 с.
1443632
  Гуляев В.И. Упругое деформирование, устойчивость и колебания гибких криволинейных стержней / В.И. Гуляев. – К., 1992. – 343 с.
1443633
   Упругое и вязкоупругое поведение материалов и конструкций. – Свердловск, 1981. – 150с.
1443634
  Комаров В.И. Упругое и квазиупругое рассеяние назад протонов с энергией 665 Мэв легкими ядрами. 1-5720 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Комаров В.И.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1443635
   Упругое и неупругое рассеяние. – Ташкент : Фан, 1975. – 155с.
1443636
  Гофман Ю.В. Упругое и неупругое рассеяние дейтронов ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гофман Ю. В. ; Объед. уч. совет ин-тов физ., металлофиз. и полупроводников АН УССР. – Киев, 1962. – 6 с.
1443637
  Гольдберг В.З. Упругое и неупругое рассеяние ионов Не3 на легких и средних ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдберг В.З.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – М., 1967. – 11л.
1443638
  Стародубский В.Е. Упругое и неупругое рассеяние протонов с энергией 1 Гэв на ядре 12С. / В.Е. Стародубский, О.А. Домченков. – Л, 1972. – 11с.
1443639
  Саббагх С. Упругое и неупругое рассеяние фильтрованных нейтронов реатора вблизи порога возбуждения первых уровней ядер родия-103, серебра и золота-197 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02, 01.04.16 / Саббагх С.; КУ. – К., 1995. – 16л.
1443640
  Омаров Е.С. Упругое и неупругое рассеяние фотонов на 28Si и 52Cr: : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Омаров Е. С.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1443641
  Лихачев В.П. Упругое магнитное рассеяние электронов на ядрах К39, Ті49, Со59. : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: 01.04.1ё6 / Лихачев В.П.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1976. – 13c.
1443642
  Бажанова Н.П. Упругое отражение электронов и вторичная электронная эмиссия системы вольфрам-окись бария при малых энергиях первичных электронов (1+150эв) : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 043 / Бажанова Н.П. ; Ленингр. полит. ин-т им М.И. Калинина. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1443643
  Слепец Л.А. Упругое П-4 рассеяние на малые углы при 3,48 и 6,13 Гэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Слепец Л.А.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1975. – 15л.
1443644
  Катасонова В.Т. Упругое полупространство, покрытое мембраной, под действием произвольной нагрузки. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: / Катасонова В. Т.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1962. – 3л.
1443645
  Алиев Ф.К. Упругое Пр-расстояние на малые углы при энергиях 40 и 50 ГэВ : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.01 / Алиев Ф. К.; ОИЯИ, Лаб. выских энергий. – Дубна, 1975. – 16л.
1443646
  Немиш Ю.Н. Упругое равновесие гофрированных тел / Ю.Н. Немиш, Д.И. Чернопиский. – Киев, 1983. – 188с.
1443647
  Кравченко С.Г. Упругое равновесие и колебания пластин и оболочек при сложном вращении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Кравченко С.Г.; КИСИ. – К., 1987. – 20л.
1443648
  Галазюк В.А. Упругое равновесие непологой сферической оболочки с эллиптическим или курговым включением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Галазюк В.А.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 15л.
1443649
  Старовойтенко Ж.В. Упругое равновесие пластин с подкрепленным краем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Старовойтенко Ж.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1443650
  Малиц Петр Яковлевич Упругое равновесие тел с круговой цилиндрической полостью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Малиц Петр Яковлевич; Белорус. гос .ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.18
1443651
  Немиш Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Немиш Василий Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
1443652
  Немиш Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Немиш Василий Николаевич; МВ и ССО УССР. Тернопольск. фин.-экон. ин-т. – Тернополь, 1979. – 205л.
1443653
  Хатиашвили Г.М. Упругое равновесие цилиндрического состава бруса с нагруженной боковой поверхностью. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Хатиашвили Г.М.; Акад.наук Груз.ССР.Тбил.матем.ин-т. – Тбилиси, 1954. – 7л.
1443654
  Верещагин А.Н. Упругое рассеяние дейтронов на легких и средних ядрах. : Автореф... кандфиз.-мат.наук: 055 / Верещагин А.Н.; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1969. – 15л.
1443655
  Малышевский Вячеслав Сергеевич Упругое рассеяние и излучение заряженных частиц кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Малышевский Вячеслав Сергеевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1981. – 20л.
1443656
  Саттаров Упругое рассеяние и реация передачи в рамках задачи трех тел : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Саттаров а. И.; АН Респ. Узбек., Ин-т яд. физ. – Ташкент, 1997. – 24л.
1443657
  Патарая А.Д. Упругое рассеяние и тормозное излучение заряженной частицы в кулоновском поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Патарая А.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 8л.
1443658
  Лебедева Н.С. Упругое рассеяние нейтрнонов с энергией 4Мэв на малые углы ядрами меди, индия, олова, свинца, висмута и урана : Автореф... канд. физ. матнаук: / Лебедева Н. С.; МГУ, НИИ яд. физ. – Москва, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1443659
  Полозов А.Д. Упругое рассеяние нуклона на дейтроне. / А.Д. Полозов, А.Д. Фурса. – К., 1971. – 14с.
1443660
  Антипов Юрий Михайлович Упругое рассеяние п+-, к+- -мезонов, протонов и антипротонов на протонах в области импульсов 25-65 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Антипов Юрий Михайлович; Ин-т физики высоких энергий. 76-121. – Серпухов, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1443661
  Петров Н.М. Упругое рассеяние пи-мезонов дейтронами / Н.М. Петров, В.В. Пересыпкин. – К., 1973. – 12с.
1443662
  Деревщиков А.А. Упругое рассеяние положительных и отрицательных пионов на протонах в области кулон-ядерной интерференции в интервале иипульсов 33-60 Гэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Деревщиков А. А.; Ин-т физ. высоких энерн. – Серпухов, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.25
1443663
  Григорьев Е.Л. Упругое рассеяние положительных П-мезонов протонами в области энергий 307-390 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Григорьев Е.Л.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1959. – 14л.
1443664
  Андреев Георгий Борисович Упругое рассеяние поляризованных протонов на ядрах C12, Si28, Ca40, Be9 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 04.04.16 / Андреев Георгий Борисович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1443665
  Богачев Н.П. Упругое рассеяние протонов на протонах при энергиях 460 и 660 : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богачев Н. П.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лабор. ядерн. пробем. – Дубна, 1960. – 11л.
1443666
  Головня В.Я. Упругое рассеяние протонов низких энергий ядрами среднего атомного веса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Головня В.Я.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики Моск. гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1443667
  Федченко Е.Д. Упругое рассеяние протонов с энергей 19,6 Мэв ядрами некоторых изотопов со средними и большими массовыми числами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федченко Е.Д.; Физ.-техн. ин-т АН УССР. – Х., 1959. – 13л.
1443668
  Хвастунов В.М. Упругое рассеяние электронов высокой энергии на изотопах Mg24,26, Ni58,60,64 и Sn112,118. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Хвастунов В.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1443669
  Девятов А.М. Упругое рассеяние электронов на возбужденных атомах / А.М. Девятов. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 62 с.
1443670
  Пронин В.П. Упругое рассеяние электронов средних энергий поликристаллическими металлическими мишенями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Пронин В.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1443671
   Упругое рассеяние ядрами дейтронов с энергией 13,6 Мэв (дифференциальные сечения и модельный анализ). – Киев, 1970. – 193 с.
1443672
  Фомин Сергей Петрович Упругое рассеяние, тормозное излучение и образование электрон-позитронных пар в кристаллах при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Фомин Сергей Петрович; ХГУ. – Х., 1983. – 18л.
1443673
  Думанский О.И. Упругое состояние однородных и кусочно-однородных пластин, ослабленных остроконечными щелями и надрезами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Думанский О.И.; АН УССР. – Львов, 1977. – 20л.
1443674
  Алимов А.Д. Упругок рассеяние -- квантов на легких ядрах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алимов А. Д.; АН УзССР, объед. уч. сов. по физике Отд-я физ. техн. и мат. наук. – Ташкент, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1443675
  Лила Д.М. Упругопластическая неустойчивость одного автоскрепленного вращающегося кольцевого диска // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 82-90. – ISSN 1810-3022
1443676
  Галин Л.А. Упругопластические задачи / Л.А. Галин. – Москва : Наука, 1984. – 232 с.
1443677
  Нгуен Вьет Нгуен Упругопластическое напряженное состояние незамкнутых оболочек вращения при неизотермических процессах нагружения : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Нгуен Вьет Нгуен; Киев. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1978. – 13л.
1443678
  Адясова Надежда Матвеевна Упругопластичный анализ составных конструкций : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Адясова Надежда Матвеевна; Горьк. ун-т. – Горький, 1977. – л.
1443679
  Можаровский Н.С. Упругоплстическое деформирование и разрушение материалов при нестационарных силовых и тепловых воздействиях. / Н.С. Можаровский, Е.А. Антилов. – К, 1985. – 140с.
1443680
  Стрельникова А.Н. Упругости паров иода над водными солевыми растворами, изученная в связи с получением иода методом воздушной адсорбции. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стрельникова А.Н.; М-во здравоохранения СССР.Ленингр.хим.фармацевт.ин-т. – Л, 1956. – 19л.
1443681
  Воларович М.П. Упругость галогенных горных пород при высоких давлениях / М.П. Воларович. – Москва, 1986. – 103с.
1443682
  Никаноров С.П. Упругость и дислокационная неупругость кристаллов / С.П. Никаноров, Б.К. Кардашев. – Москва : Наука, 1985. – 250 с.
1443683
   Упругость и криоизоляция полимерного покрытия в температурном диапазоне 8-293К / Л.А. Булавин, А.Я. Забашта, А.И. Фридман, Костюк // Журн. техн. физики, 1999. – Вып. 2


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1443684
   Упругость и неупругость. – Москва
2. – 1971. – 272 с.
1443685
   Упругость и неупругость : Сборник трудов научно-исследовательского семинара кафедры теории упругости. – Москва : Издательство Московского ун-та
Вып. 3. – 1973. – 244 с.
1443686
   Упругость и неупругость. – М., 1987. – 195с.
1443687
   Упругость и неупругость. – Москва
1. – 1993. – 176с.
1443688
   Упругость и неупругость. – Москва
2. – 1993. – 160с.
1443689
   Упругость и неупругость металлов. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 396с.
1443690
   Упругость и пластичность. – Ленинград ; Москва, 1935. – 353 с.
1443691
  Ленский В.С. Упругость и пластичность / В.С. Ленский. – Москва-Ленинград, 1950. – 104 с.
1443692
  Гудьер Д.Н. Упругость и пластичность / Д.Н. Гудьер, Ф.Г. Ходж. – М., 1960. – 190 с.
1443693
  Корнфельд М. Упругость и прочностть жидкостей / М. Корнфельд. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 108 с.
1443694
  Колтунов М.А. Упругость и прочность цилиндрических тел / М.А. Колтунов. – М., 1975. – 526с.
1443695
  Переломова Н.В. Упругость кристаллов. Упругие волны в кристаллах : практ. руководство к решению задач по кристаллофизике / Н.В. Переломова. – Москва : МИСС, 1971. – 124 с.
1443696
  Патриляк І. Упряж до сталевих коней... // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-75. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817
1443697
  Эралиев С. Упрямая красавица / С. Эралиев. – М, 1966. – 95с.
1443698
  Тельпугов В.П. Упрямая лампа / В.П. Тельпугов. – М., 1969. – 104с.
1443699
  Тельпугов В.П. Упрямая лампа / В.П. Тельпугов. – М., 1988. – 286с.
1443700
  Родин Н.А. Упрямая. / Н.А. Родин. – М., 1963. – 94с.
1443701
  Исмаилов Хаджи Упрямец : повести / Хаджи Исмаилов ; пер. с туркм. – Ашхабад : Туркменистан, 1965. – 143 с .
1443702
  Марш Э.Т. Упрямица = Wrap me in splendor : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. О.И. Штепы]. – Москва : АСТ, 1997. – 475, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-15-000512-6
1443703
  Денисова Анастасия Упрямое величие Марселя : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 72-79 : фото. – ISSN 1029-5828
1443704
  Дудин М.А. Упрямое пространство / М.А. Дудин. – Л., 1960. – 112с.
1443705
  Кодру А. Упрямство камня : стихи / Анатол Кодру; пер. с молд. Н.Матвеевой. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 96 с.
1443706
  Татарский А.И. Упрямые лучи (Операция "Як-дубль-зет") / А.И. Татарский. – Л.-М., 1962. – 87с.
1443707
  Станишич Й. Упрямые скалы. / Й. Станишич. – М.-Л., 1966. – 91с.
1443708
  Зогович Р. Упрямые строфы / Р. Зогович. – М, 1968. – 192с.
1443709
  Маневич А. Упрямый прутик / А. Маневич. – М., 1982. – 16с.
1443710
  Овечкин В.В. Упрямый хутор / В.В. Овечкин. – Москва, 1960. – 688с.
1443711
  Григорович Н.С. Упустили человека. / Н.С. Григорович, Л.А. Вагнер. – М, 1964. – 142с.
1443712
   Упутства за рад на аналфабетским течаіевими. – Београд, 1946. – 72с.
1443713
  Берзін П. Упущена (втрачена) вигода як різновид наслідків у специфічній конструкції складу злочину: деякі особливості формування концептуального підходу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 112-116
1443714
  Родик К. Упущена вигода, або Передчасна пенсія детектива Оскара // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 11 жовтня (№ 122). – С. 13


  Творчість українського письменника Леоніда Кононовича.
1443715
  Боровков Д. Упущенные альтернативы: борьба за федерализацию Австрии // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 36-45. – ISSN 1812-867Х
1443716
  Серебрянников Владимир Упущенные возможности предотвращения войны // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 3 (1598). – С. 33-48. – ISSN 0869-44435
1443717
  Фейнберг И.Л. Упущенный черновик Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М : Правда, 1981. – 48 с.
1443718
  Масол В. Упущенный шанс : Небеспристрастные размышления экс-премьера Украины о том, что произошло в бывшем Советском Союзе / Виталий Масол. – Киев : Молодь, 1993. – 152с. – ISBN 5-7720-0859-5
1443719
  Солдатенко В.Ф. Упущенный шанс достижения мирного соглашения между УНР и РСФСР в начале 1919 года // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-155. – ISSN 0869-5687
1443720
  Толстой А.К. Упырь / А.К. Толстой. – М., 1991. – 78с.
1443721
  Вулли Л. Ур халдеев = Excavations at Ur / Леонард Вулли ; [пер. с англ. Ф.Л. Мендельсона ; отв. ред. И.С. Кацнельсон] ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1961. – 253, [3] с. : ил. – (По следам исчезнувших культур Востока)
1443722
  Войскунский Е.Л. Ур, сын Шама / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1975. – 479с.
1443723
  Сикорская С.В. Ура, косметика! / С.В. Сикорская, Е.Н. Бельченко. – Москва, 1992. – 55с.
1443724
  Слоньовська Ольга Ура, товариші колгоспники! // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 73-83
1443725
  Иванов Г.А. Уравнение блеска в фотографических позиционных наблюдениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Иванов Г.А.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1980. – 17л.
1443726
   Уравнение блеска в фотографической астрометрии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 89 с.
1443727
  Бондарчук В.Г. Уравнение в алгебре событий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бондарчук В. Г. ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 11с. – Бібліогр.:с.10-11
1443728
  Стремсский В.В. Уравнение в функциональных производных шредингеровского типа и связанные с ними континуальные интегралы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Стремсский В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1970. – 12л.
1443729
  Адуков Виктор Михайлович Уравнение Винера-Хопфа на локально-компактной Абелевой группе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Адуков Виктор Михайлович ; КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1979. – 11 с.
1443730
  Ландис Е.М. Уравнение второго порядка эллиптического и параболического типов / Е.М. Ландис. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
1443731
  Шуман В.Н. Уравнение генерации спонтанных электромагнитных сигналов в системе литосферных блоков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 42-48. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0203-3100
1443732
  Горбузов В.Н. Уравнение Дарбу и его аналоги / В.Н. Горбузов, А.А. Самодуров. – Гродно, 1985. – 94 с.
1443733
   Уравнение Дирака : метод.руководство. – Тарту : ТГУ, 1988. – 87с.
1443734
  Стетюха Е.И. Уравнение корреляционных связей между физическими свойствами горных пород и глубиной их залегания. / Е.И. Стетюха. – М, 1964. – 135с.
1443735
  Чередниченко С. Уравнение Маканина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 274-279. – ISSN 0042-8795


  Роман В. Аканіна "Асан"
1443736
  Ржецкий Н.Н. Уравнение оценки для преподавательского и стандартизованного контроля знаний. Лекция / Н.Н. Ржецкий. – Киев, 1965. – 27 с.
1443737
  Вальфиш А.З. Уравнение Пелля / А.З. Вальфиш. – Тбилиси, 1952. – 92с.
1443738
  Шералиев Н. Уравнение первого порядка для мер и цепочек в бесконечномерном пространтсве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шералиев Н.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1980. – 15л.
1443739
  Шишковский Б.А. Уравнение политропной кривой / Б.А. Шишковский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 5 с.
1443740
  Добрынин Сергей Уравнение полов / Добрынин Сергей, Лигай Дмитрий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 112-120 : фото
1443741
  Емцев Т М. Парнов Уравнение с Бледного Нептуна / Т М. Парнов Емцев. – М., 1964. – 256с.
1443742
  Невский И.А. Уравнение с двумя неизвестными / И.А. Невский. – Москва, 1970. – 48с.
1443743
  Черниченко Ю.Д. Уравнение с известными / Ю.Д. Черниченко. – М., 1974. – 96с.
1443744
  Сидоренко Ю.И. Уравнение с одним неизвестным / Ю.И. Сидоренко. – Саратов, 1982. – 112с.
1443745
  Каспаров Б.М. Уравнение с тремя нулями / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1968. – 255с.
1443746
  Платонов В.А. Уравнение с шестью неизвестными / В.А. Платонов. – М., 1983. – 239с.
1443747
  Барсегян А.Г. Уравнение свертки с ядром, представленным через гамма распределения // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 2. – C. 147-157. – ISSN 1810-3200
1443748
  Позняк Э.Г. Уравнение синус-гордона: геометрия и физика. / Э.Г. Позняк, А.Г. Попов. – Москва : Знание, 1991. – 48 с.
1443749
  Бицадзе А.В. Уравнение смешаного типа / А.В. Бицадзе ; АН СССР // Итоги науки. Физико-математические науки / АН СССР, Всес. ин-т научной информации. – Москва, 1959. – 2 : Уравнения смешанного типа / А.В. Бицадзе ; отв. ред. С.М. Никольский. – С. 5-164
1443750
  Фахретдинов И.А. Уравнение состояния бинарных смесей в метастабильных состояниях на основе метода интегральных уравнений // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 336-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержано систему інтегральних рівнянь для радіальних функцій розподілу бінарних сумішей шляхом використання твірного функціоналу скейлінгового типу. Відповідні рівняння стану дають вірний опис термодинамічних властивостей як в гладкої області зміни ...
1443751
  Чечеткин В.М. Уравнение состояния вещества для звезд на стадии предсверхновой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Чечеткин В.М. ; Москов. физ.-техн. ин-т. Ин-т прикладной матем. АН СССР. – Москва, 1970. – 12 с.
1443752
  Гаврилов Сергей Дмитриевич Уравнение состояния гелия и водорода при умеренно высоких температурах и давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Гаврилов Сергей Дмитриевич; МФТИ. – М., 1975. – 18л.
1443753
  Львов С.Н. Уравнение состояния и температурная зависимость упругих модулей ионной кубической решетки типа NaCl. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Львов С.Н.; Одес. гос.ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1950. – 25 с.
1443754
  Сысоев В.М. Уравнение состояния плотных газов и жидкостей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.14, 01.04.02 / Сысоев В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 33л.
1443755
  Сысоев Владимир Михайлович Уравнение состояния плотных газов и жидкостей. Молекулярная теория и приложения : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.14, 01.04.02 / Сысоев Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 295л. – Бібліогр.:л.266-295
1443756
  Вукалович М.П. Уравнение состояния реальных газов / М.П. Вукалович, И.И. Новиков. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 340 с.
1443757
  Голик А.З. Уравнение состояния реальных газов / А.З. Голик; МВ и ССО УССР; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1961. – 45 с.
1443758
  Волошин А.И. Уравнение теплового баланса энергии при контроле герметичности по методу фиксированных объемов / А.И. Волошин, С.Н. Пономаренко, Д.И. Губенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 26-37 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
1443759
  Небеснов В.И. Уравнение установившегося движения двигателя внутренного сгорания и применение его у расчету маховика. / В.И. Небеснов, 1948. – 11с.
1443760
  Бондаренко Г.В. Уравнение Хилла и его применениев области технических колебаний / Г.В. Бондаренко. – М.-Л, 1936. – 51с.
1443761
  Стрыгина С.О. Уравнение Чезари и приближенное решение дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Стрыгина С.О.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1972. – 13л.
1443762
  Березин Ф.А. Уравнение Шредингера / Ф.А. Березин, М.А. Шубин. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 392 с.
1443763
  Джаиани Г.В. Уравнение Эйлера - Пуассона - Дарбу / Г.В. Джаиани. – Тбилиси, 1984. – 79 с.
1443764
  Потапов М.К. Уравнения / М.К. Потапов. – М., 1992. – 16с.
1443765
  Фущич В.И. Уравнения Баргмана-Вигнера на неоднородной группе де Ситтера. / В.И. Фущич, Л.П. Сокур. – К., 1969. – 38с.
1443766
  Баклан В.В. Уравнения в вариационных производных и марковские процессы в гильбертовом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Баклан В.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 10 c.
1443767
  Баклан В.В. Уравнения в вариационных производных и марковские процессы в гильбертовом пространстве. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Баклан В.В.; КГУ. – К., 1964. – 110л. – Бібліогр.:л.107-109
1443768
  Ермолаева В.Н. Уравнения в курсе алгебры 8 - 10 классов средней школы / В.Н. Ермолаева, З.Я. Квасникова. – Москва, 1959. – 152 с.
1443769
  Гохберг И.Ц. Уравнения в сверках и проекционные методы их решеня / И.Ц. Гохберг, И.А. Фельдман. – М, 1971. – 352с.
1443770
  Шахбагян Р.Л. Уравнения в свертках в полупространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шахбагян Р.Л.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1966. – 10л.
1443771
   Уравнения в частных производных и задачи со свободной границей. – К., 1983. – 135 с.
1443772
  Кошляков Н.С. и др. Уравнения в частных производных математической физики / Н.С. Кошляков и др. – Москва, 1970. – 712 с.
1443773
  Полонская Тамара Васильевна Уравнения в частных функциональных производных первого порядка и некоторые вопросы вариационного исчисления, связанные с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Полонская Тамара Васильевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1443774
  Арутюнян А.А. Уравнения винера-хопфа и нелинейные функциональные уравнения : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.01 / Арутюнян А.А.;. – Ереван, 1979. – 14л.
1443775
  Бухгейм А.Л. Уравнения Волтерра и обратные задачи. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.02 / Бухгейм А.Л.; Ан СССР Сиб.отделение вычисл.центр. – Новосибирск, 1984. – 28л.
1443776
  Бухгейм А.Л. Уравнения Вольтерра и обратные задачи / А.Л. Бухгейм. – Новосибирск, 1983. – 207 с.
1443777
  Тарасов Александр Николаевич Уравнения гидродинамики и низкочастотная асимптотика функций Грина обобщенных нормальных и сверхтекучих систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тарасов Александр Николаевич; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1986. – 19л.
1443778
  Билимович А.Д. Уравнения движения для консервативных систем с линйными интегралами / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 21 с.
1443779
  Петров Э.Г. Уравнения движения для плотности магнитного момента ферродиэлектрика. Релаксация ядерных спинов ферромагнитной системы / Э.Г. Петров. – Киев : ИТФ, 1968. – 28 с.
1443780
  Рябушко А.П. Уравнения движения и движение вращающихся симетричных масс в общей теории относительности : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябушко А. П.; МВО СССР, БГУ, Физ. мат. фак. – Минск, 1958. – 7л.
1443781
  Шапошников К. Уравнения движения Минковского и динамика Планка. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1912. – 9 с. – Отд. оттиск из : Ж.Р.Ф.Х. О. Физич. Отд., Т. 43, вып. 5, 1912 г.
1443782
  Ермаков В. Уравнения движения планеты около Солнца, 1901. – 2 с. – Отд.оттиск
1443783
  Билимович А.Д. Уравнения движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 51 с.
1443784
  Умов Н.А. Уравнения движения энергии в телах / [соч.] Николая Умова. – Одесса : В тип. Ульриха и Шульца, 1874. – [2], 56 с.
1443785
  Сокур Л.П. Уравнения движения, инвариантные относительно обобщенных групп Пуанкаре. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Сокур Л.П.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 15л.
1443786
  Репинская Р.П. Уравнения динамики атмосферы в координарной системе / Р.П. Репинская. – Л., 1982. – 50с.
1443787
  Камунтавичюс Уравнения для компонент волновых функций систем тождественных фермионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Камунтавичюс Гинтаутас-Пранцишкус Пранович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1989. – 26л.
1443788
  Петрина Д.Я. Уравнения для коэффициентных функций матрицы рассеяния / Д.Я. Петрина. – Москва : Наука, 1979. – 296с.
1443789
  Ребенко А.Л. Уравнения для коэффициентных функций рассеяния в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Ребенко А.Л.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1972. – 16л.
1443790
  Гордеева И.А. Уравнения для поперечных мод лазерных лучей в открытом резонаторе, орграниченном эквидистантными поверхностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Гордеева И. А.; Моск. ин-т электронного машиностроен. – М., 1974. – 8л.
1443791
  Башмаков М.И. Уравнения и неравенства / М.И. Башмаков. – 2-е, перераб. – М., 1976. – 96 с.
1443792
  Шарова Л.И. Уравнения и неравенства / Л.И. Шарова. – Киев : Вища школа, 1981. – 280с.
1443793
   Уравнения и неравенства. – Рига
1. – 1989. – 74 с.
1443794
   Уравнения и неравенства. – Рига
2. – 1989. – 38 с.
1443795
  Постоев В.И. Уравнения и неравенства первой степени / В.И. Постоев. – Москва, 1974. – 83 с.
1443796
  Потапов М.К. Уравнения и неравенства с параметрами / М.К. Потапов. – М., 1992. – 16с.
1443797
  Асанбаев В.Н. Уравнения и параметры электрической машины переменного тока с массивным ротором для области малых сколльжений / В.Н. Асанбаев. – Київ, 1982. – 52 с.
1443798
  Асанбаев В.Н. Уравнения и параметры электрической машины переменного тока с цилиндрическим массивным ротором для области малых скольжений / В.Н. Асанбаев. – Київ, 1982. – 55 с.
1443799
  Филиппов Б.В. Уравнения и постановка задач обтекания тел разреженным газом с учетом динамики адсорбционного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филиппов Б.В.; ЛГУ. Науч.-исслед. ин-т математики и механики. – Л., 1963. – 12л.
1443800
  Демиденко Г.В. Уравнения и системы, не разрешенные относительно старшей производной : к 90-летию академика Сергея Львовича Соболева / Г.В. Демиденко, С.В. Успенский ; [отв. ред. Кажихов А.В.]. – Новосибирск : Научная книга, 1998. – 438 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 369-382. – ISBN 5-88119-018-1
1443801
  Сьярле Ф. Уравнения Кармана / Ф. Сьярле, П. Рабье. – Москва : Мир, 1983. – 172 с.
1443802
  Квинихидзе Александр Николаевич Уравнения квазипотенциального типа для релятивистской системы трех тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Квинихидзе Александр Николаевич; ОИЯИ. ЛТФ. 2-7048. – Дубна, 1973. – 13л.
1443803
  Параев Ю.И. Уравнения Ляпунова и Риккати / Ю.И. Параев. – Томск, 1989. – 166с.
1443804
   Уравнения Максвелла : метод.указания. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 1991. – 44с.
1443805
  Наумов А.И. Уравнения Максвелла в вакууме / А.И. Наумов. – Москва, 1979. – 127 с.
1443806
  Днепров А.П. Уравнения Максвелла. / А.П. Днепров. – М., 1960. – 126с.
1443807
  Соболев С.Л. Уравнения математической физики / С.Л. Соболев. – М., 1947. – 440 с.
1443808
  Тихонов Андрей Николаевич Уравнения математической физики / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский Александр Андреевич. – 2е изд. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1951. – 660с.
1443809
  Тихонов Андрей Николаевич Уравнения математической физики / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский Александр Андреевич. – 2е изд. – Москва : Наука, 1953. – 680с.
1443810
  Бердышев А.А. Уравнения математической физики / А.А. Бердышев. – Свердловск, 1962. – 248 с.
1443811
  Арсенин В.Я. Уравнения математической физики / В.Я. Арсенин. – Москва, 1964. – 150с.
1443812
  Араманович И.Г. Уравнения математической физики / И.Г. Араманович, В.И. Левин. – Москва, 1964. – 287 с.
1443813
  Положий Г.Н. Уравнения математической физики : учеб. пособие для механ.-матем. и физ.-мат. фак. ун-тов / Г.Н. Положий. – Москва : Высшая школа, 1964. – 559с.
1443814
  Соболев С.Л. Уравнения математической физики / С.Л. Соболев. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1966. – 443 с.
1443815
  Тихонов Андрей Николаевич Уравнения математической физики / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский Александр Андреевич. – 3е изд. – Москва : Наука, 1966. – 724с.
1443816
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики / В.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1967. – 436 с.
1443817
  Араманович И.Г. Уравнения математической физики : Учеб.пособие / И.Г. Араманович, В.И. Левин. – 2-е изд., стер. – Москва : Наука, 1969. – 288 с.
1443818
  Рамазанов М.Д. Уравнения математической физики / М.Д. Рамазанов. – Новосибирск, 1970. – 116с.
1443819
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики / В.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1971. – 512 с.
1443820
  Годунов С.К. Уравнения математической физики / С.К. Годунов. – Москва : Наука, 1971. – 416 с.
1443821
  Тихонов Андрей Николаевич Уравнения математической физики / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский Александр Андреевич. – 4е изд. – Москва : Наука, 1972. – 735с.
1443822
   Уравнения математической физики. – Воронеж, 1975. – 66с.
1443823
  Бицадзе А.В. Уравнения математической физики / А.В. Бицадзе. – Москва, 1976. – 295 с.
1443824
  Тихонов А.Н. Уравнения математической физики : Учебное пособие для вузов / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. – 5-е, стереотипн. – Москва : Наука, 1977. – 735 с.
1443825
  Гусаров Л.А. Уравнения математической физики / Л.А. Гусаров. – М., 1978. – 25с.
1443826
  Годунов С.К. Уравнения математической физики : Учеб.пособие / С.К. Годунов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 391 с.
1443827
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики / В.С. Владимиров. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1981. – 512 с.
1443828
  Бицадзе А.В. Уравнения математической физики : Учебник / А.В. Бицадзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1982. – 336с.
1443829
  Зенкин О.В. Уравнения математической физики / О.В. Зенкин. – Днепропетровск, 1983. – 88 с.
1443830
  Ибрагимов В.А. Уравнения математической физики / В.А. Ибрагимов. – Минск
2. – 1983. – 67 с.
1443831
  Ибрагимов В.А. Уравнения математической физики / В.А. Ибрагимов. – Минск
3. – 1983. – 39 с.
1443832
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики : Учебник / В.С. Владимиров. – 5-е изд., допол. – Москва : Наука, 1988. – 512с. – ISBN 5-02-013760-Х
1443833
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики : Учебник для студ.высш.учеб.зав. / В.С. Владимиров, В.В. Жаринов. – Москва : Физматлит, 2000. – 400с. – ISBN 5-9221-0011-4
1443834
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики : Учебник для вузов / В.С. Владимиров, В.В. Жаринов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 2003. – 400с. – ISBN 5-9221-0310-5
1443835
  Емельянов В.М. Уравнения математической физики : практикум по решению задач : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / В.М. Емельянов, Е.А. Рыбакина. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 224 с. : илл. – Библиогр.: с. 213. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0863-4
1443836
  Владимиров В.С. Уравнения математической физики. / В.С. Владимиров. – Москва : Наука, 1976. – 527 с.
1443837
  Николенко В.Н. Уравнения математической физики. / В.Н. Николенко. – М, 1981. – 391с.
1443838
  Николенко В.Н. Уравнения математической физики. / В.Н. Николенко. – 2-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 88 с.
1443839
  Мурзагалиев Гинаят Джумабаевич Уравнения мехонных полей в высшими производными : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мурзагалиев Гинаят Джумабаевич; АН КазахССР. Ин-т ядерной физики. – Алма-Ата, 1981. – 13л.
1443840
   Уравнения на многообразиях. – Воронеж, 1982. – 139 с.
1443841
  Темам Р. Уравнения Навье-Стокса / Р. Темам. – М., 1981. – 408с.
1443842
  Рожков В.И. Уравнения нейтрального типа с малым запаздыванием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рожков В. И.; Ун-т дружб. народ. – М., 1964. – 4л.
1443843
   Уравнения неклассического типа. – Новосибирск, 1986. – 200 с.
1443844
  Маслов В.П. Уравнения одномерного баротропного газа. / В.П. Маслов, П.П. Мосолов. – Москва : Наука, 1990. – 215 с.
1443845
   Уравнения первого порядка. – Гродно
Ч. 1. – 1982. – 65 с.
1443846
  Барсуков А.Н. Уравнения первой степени в средней школе / А.Н. Барсуков. – Москва, 1952. – 280 с.
1443847
  Гибш И.А. Уравнения первой степени в средней школе / И.А. Гибш. – Москва, 1956. – 52 с.
1443848
  Николаева Н.Н. Уравнения первой степени с одним неизвестным / Н.Н. Николаева. – Москва, 1955. – 69 с.
1443849
  Колесников Анатолий Федорович Уравнения переноса для частично понизованных смесей газов и их применение к некоторым задачам гетерозвукового вязкого обтекания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колесников Анатолий Федорович; МГУ. – М., 1977. – 16л.
1443850
  Хисамутдинов А.И. Уравнения переноса и восстановления параметров среды по данным гамма-гамма-метода / А.И. Хисамутдинов, Ю.А. Пахотина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1723-1734 : рис. – Библиогр.: с. 1733-1734. – ISSN 0016-7886
1443851
  Сэмпсон Д. Уравнения переноса энергии и количества движения в газах с учетом излучения. : пер. с англ. / Д. Сэмпсон. – Москва : Мир, 1969. – 208с.
1443852
  Богородский А.Ф. Уравнения поля Эйнштейна и их применения в астрономии / А.Ф. Богородский. – Киев, 1962. – 196с.
1443853
  Векерик В.И. Уравнения равновесия участков бурильной колонны в скважине произвольно ориентированной в пространстве / В.И. Векерик, В.М. Мойсишин ; МОНУ ; Ивано-Франковский нац. технический ун-т нефти и газа. – Изд. 2-е, исправл. – Ивано-Франковск : Факел, 2007. – 138с. – ISBN 978-966-694-080-6
1443854
  Егоров А.И. Уравнения Риккати / А.И. Егоров. – Москва : Физматлит, 2001. – 320 с. – ISBN 5-9221-0159-5
1443855
  Карапетянц Н.К. Уравнения с инвалютными операторами и их приложения / Н.К. Карапетянц. – М, 1988. – 192с.
1443856
  Обуховский Валерий Владимирович Уравнения с многозначными операторами и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Обуховский Валерий Владимирович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1443857
   Уравнения с разрывными коэффициентами и их приложения. – Алма-Ата, 1985. – 179 с.
1443858
  Курант Рихард Уравнения с частными производными / Курант Рихард; Пер. с англ. Т.Д. Вентцель; Под ред. О.А. Олейник. – Москва : Мир, 1964. – 830с.
1443859
  Берс Л. Уравнения с частными производными / Л. Берс. – Москва : Мир, 1966. – 351с.
1443860
  Фарлоу С. Уравнения с частными производными для научных работников и инженеров / С. Фарлоу. – Москва : Мир, 1985. – 384с.
1443861
  Фридман А.А. Уравнения с частными производными параболического типа / А.А. Фридман. – Москва : Мир, 1968. – 428 с.
1443862
  Миранда Карло Уравнения с частными производными эллиптического типа. / Миранда Карло; Олейник О.А. – М., 1957. – 256с.
1443863
  Шабат А.Б. Уравнения с частными производными. / А.Б. Шабат. – Новосибирск
ч. 1. – 1967. – 119с.
1443864
  Шабат А.Б. Уравнения с частными производными. / А.Б. Шабат. – Новосибирск
ч. 2. – 1968. – 85с.
1443865
  Напалков В.В. Уравнения свёртки в многомерных пространствах / В.В. Напалков. – Москва, 1982. – 240 с.
1443866
  Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа / М.М. Смирнов. – М., 1970. – 295с.
1443867
  Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа / М.М. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 304 с.
1443868
   Уравнения смешанного типа и задачи со свободной границей. – Ташкент : ФАН, 1987. – 256с.
1443869
  Моисеев Е.И. Уравнения смешанного типа со спектральным параметром / Е.И. Моисеев. – М., 1988. – 149с.
1443870
   Уравнения состояния газов и жидкостей. К столетию уравнения Ван-дер-Ваальса. – Москва : Наука, 1975. – 260с.
1443871
  Самарин Ю.П. Уравнения состояния материалов со сложнимы реологическими свойствами / Ю.П. Самарин. – Куйбышев, 1979. – 84с.
1443872
  Терещенко Е.Н. Уравнения состояния неполярных газов в экстремальных условиях (область высоких темератур и давлений) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Терещенко Е. Н.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 16л.
1443873
  Гадияк Г.В. Уравнения состояния среды : учеб. пособие / Г.В. Гадияк. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1980. – 78 с.
1443874
   Уравнения состояния форстерита, вадслеита, рингвудита, акимотоита, Mg2SiO4 при давлениях до 130 ГПа / П.И. Дорогокупец, А.М. Дымшиц, Т.С. Соколова, Б.С. Данилов, К.Д. Литасов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 224-246 : рис., табл. – Библиогр.: с. 240-246. – ISSN 0016-7886
1443875
  Старков Н.Г. Уравнения степени Р с линейной зависимостью корней.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Старков Н.Г.; Уральский гос.у н-т. – Свердловск, 1967. – 9л.
1443876
  Гахов Ф.Д. Уравнения типа свертки / Ф.Д. Гахов, Ю.И. Черский. – Москва : Наука, 1978. – 295 с.
1443877
  Лазаускас В.М. Уравнения Хартри-Фока для неортогональных радиальных орбиталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лазаускас В.М.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1443878
  Салогуб Виктор Анатольевич Уравнения, инвариантные относительно группы Галилея : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Салогуб Виктор Анатольевич; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 15л.
1443879
  Дезин А.А. Уравнения,операторы,спектры / А.А. Дезин. – М., 1984. – 63 с.
1443880
  Дезин А.А. Уравнения,операторы,спектры / А.А. Дезин. – Москва, 1984. – 64с.
1443881
  Кушнир И. Уравнения. Задачи и решения / И. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 608с. – ISBN 5-7707-9130-6
1443882
  Финаревский И.И. Уравнивание аналитической фототриангуляции : монография / И.И. Финаревский. – Москва : Недра, 1976. – 121 с.
1443883
  Большаков В.Д. Уравнивание геодезических построений : Справочное пособие / В.Д. Большаков, Ю.И. Маркузе, В.В. Голубев; Рец. Рывина Е.М. – Москва : Недра, 1989. – 413с. – ISBN 5-247-01172-4
1443884
  Машимов М.М. Уравнивание геодезических сетей / М.М. Машимов. – Москва : Недра, 1979. – 367 с.
1443885
  Машимов М.М. Уравнивание геодезических сетей / М.М. Машимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1989. – 280 с. – ISBN 5-247-00611-9
1443886
  Гайдаев П.А. Уравнивание геодезической сети 3 и 4 классов : (практическое пособие) / П.А. Гайдаев ; науч. ред. Б.С. Кузьмин. – Москва : Недра, 1965. – 163 с.
1443887
  Варламов А.С. Уравнивание гравиметрических наблюдений. / А.С. Варламов. – Москва, 1980. – 160с.
1443888
   Уравнивание заполняющей триангуляции приближениями : практическое руководство. – Москва : Недра, 1966. – 60с.
1443889
  Маркузе Ю.И. Уравнивание и оценка точности плановых геодезических сетей / Ю.И. Маркузе. – Москва : Недра, 1982. – 191 с.
1443890
  Лебедев Н.Н. Уравнивание линейно-угловых сетей инженерно-геодезического обоснования / Н.Н. Лебедев, Д.П. Барков. – Москва : Недра, 1980. – 104 с.
1443891
  Ютанов М.Н. Уравнивание плановых координат точек заполняющих фотограмметрических сетей : монография / М.Н. Ютанов. – Москва : Недра, 1972. – 47 с.
1443892
  Герасименко М.Д. Уравнивание повторных геодезических измерений при наличии систематических ошибок / М.Д. Герасименко, В.М. Каморный // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 7-8. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1443893
  Ютанов М.Н. Уравнивание пространственной фототриангуляции / М.Н. Ютанов. – Москва, 1961. – 71с.
1443894
  Маркузе Ю.И. Уравнивание пространственных наземных и спутниковых геодезических сетей / Ю.И. Маркузе, Нгок Ха Хоанг. – Москва : Недра, 1991. – 275 с. – ISBN 5-247-02329-3
1443895
  Петраш А.С. Уравнивание результатов геодезических измерений в свете теории линейных пространств : Автореф... канд. техн.наук: 500 / Петраш А.С.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1968. – 26л.
1443896
  Пятницкая М.П. Уравнивание результатов геодезических измерений способом необходимых неизвестных : учеб. пособ. / Министерство высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Ленинградский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени горный ин-т им. Г.В. Плеханова ; М.П. Пятницкая. – Ленинград : ЛГИ, 1976. – 64 с.
1443897
  Коськов Б.И. Уравнивание сторон триангуляции, образованной из замыкающих полигонометрических ходов / Б.И. Коськов, К.И. Зимин; под ред. А.И. Мазмишвили. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 48 с.
1443898
  Гордеев А.В. Уравнивание типовых фигур триангуляции : практическое пособие / А.В. Гордеев, С.Г. Шарупин; ред. В.П. Рязанов. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 81 с.
1443899
  Гордеев А.В. Уравнивание типовых фигур триангуляции / А.В. Гордеев, С.Г. Шарупич; ред. Ф.И. Хромченко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 195 с.
1443900
  Гайдаев П.А. Уравнивание триангуляции 2 класса приближениями / П.А. Гайдаев, М.П. Фомин ; ред. Шурыгина А.И. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 36 с.
1443901
  Смолич Б.А. Уравнительные вычисления : учебник для учащихся топографических техникумов / Б.А. Смолич. – Москва : Недра, 1989. – 245 с. – ISBN 5-247-00469-8
1443902
  Шокин П.Ф. Уравнительные вычисления гравиметрических пунктов высших классов / П.Ф. Шокин. – Москва : Геодезиздат, 1949. – 178 с.
1443903
  Идельсон П. Уравнительные вычисления по способу наименьших квадратов / П. Идельсон. – Москва-Ленинград, 1927. – 192с.
1443904
  Орлов В.А. Уравнительные резервуары гидроэлектростанций / В.А. Орлов. – Москва, 1968. – 180 с.
1443905
  Львовский Ф.Г. Уравнительный сбор по правилам 4-го сентября 1925 г. / Ф.Г. Львовский, 1926. – 56 с.
1443906
  Джолдасбеков У.А. Уравновешивание вращающихся масс. / У.А. Джолдасбеков, Е.Р. Рахимов. – Алма-Ата, 1977. – 83с.
1443907
  Гордеев А.В. Уравновешивание геодезических сетей / А.В. Гордеев, С.Г. Шарупич; ред. А.В. Маслов. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 324 с.
1443908
   Уравновешивание и оценка точности сетей геодезического съемочного обоснования : сборник научных работ. – Минск : "Урожай", 1965. – 168 с.
1443909
   Уравновешивание нивелирных, теодолитных, полигонометрических и тригонометрических сетей на ЭЦВМ "Урал" / И.И. Купчинов, С.М. Лебедев, В.Р. Виленский, Д.В. Процко; Белорусский ин-т инженеров железнодорожного транспорта Мин-ва путей сообщения СССР ; И.И. Купчинов, С.М. Лебедев, В.Р. Виленский, Д.В. Процко ; под общ. ред. И.И. Купчинова. – Москва : Недра, 1965. – 188 с.
1443910
  Тамутис З.П. Уравновешивание нивелирования и полигонометрии : практическое руководство / З.П. Тамутис. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 143 с.
1443911
  Кудымов Б.Я. Уравновешивание опорных гравиметрических и магнитометрических сетей: уч. пособие / Б.Я. Кудымов. – М., 1984. – 36с.
1443912
  Александров Т.Ф. Уравновешивание по способу наименьших квадратов маркшейдерских и городских полигонометрических сетей : Автореф. дис. ... кадн. техн. наук / Александров Т. Ф.; Алексадров Т.Ф. ; Харьк. горн. ин-т МВО СССР. – Киев, 1951. – 19 с.
1443913
  Попов В.В. Уравновешивание полигонов / В.В. Попов. – 8-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 159 с.
1443914
  Антонюженко В.Ф. Уравновешивание полигонометрических сетей / В.Ф. Антонюженко; ред. Селиханович В.Г. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1962. – 104 с. – Библиогр.: с. 101-102
1443915
  Григоренко Н.А. Уравновешивание роторов и определение приведенного момента трения. Учеб. пособие / Н.А. Григоренко. – Рига, 1977. – 40с.
1443916
  Купчинов И.И. Уравновешивание сетей триангуляции и полигонометрии : метод условных уравнений с неизмеряемыми неизвестными / И.И. Купчинов. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 195 с.
1443917
  Баршай С.Е. Уравновешивание типовых фигур триангуляции по готовым формулам / С.Е. Баршай; Ред. Рязанов В.П. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 151с.
1443918
  Чжоу Ураган / Чжоу, Ли-Бо. – Москва, 1951. – 424с.
1443919
  Чжоу Ураган / Чжоу, Ли-Бо. – 2 езид. – М., 1952. – 460с.
1443920
  Чжоу Лі-бо Ураган / Чжоу Лі-бо. – К., 1953. – 440с.
1443921
  Драйзер Т. Ураган / Т. Драйзер. – Москва, 1955. – 36с.
1443922
  Шпанов Н.Н. Ураган / Н.Н. Шпанов. – М., 1961. – 349с.
1443923
  Стародубцев П.Т. Ураган / П.Т. Стародубцев. – Тула, 1966. – 151с.
1443924
  Абдуллаханов Д. Ураган : роман / Джонрид Абдуллаханов ; пер. с узб. Ю. Смирнова. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1972. – 254 с.
1443925
  Абдуллаханов Д. Ураган : роман / Джонрид Абдуллаханов ; пер. с узб. Ю. Смирнова. – Москва : Профиздат, 1975. – 256 с.
1443926
  Софронов А.В. Ураган / А.В. Софронов. – Москва, 1975. – 550с.
1443927
  Балаян З.Г. Ураган / З.Г. Балаян. – Ереван, 1977. – 328с.
1443928
  Росоховатський І.М. Ураган / І.М. Росоховатський. – К., 1977. – 168с.
1443929
  Сангаджиева Б. Ураган : повесть / Бося Сангаджиева ;. – Москва : Современник, 1980. – 317 с.
1443930
   Ураган. – Москва : Военное издательство, 1981. – 240 с.
1443931
  Цвигун С.К. Ураган / С.К. Цвигун. – М., 1982. – 398с.
1443932
   Ураган. – М., 1984. – 207с.
1443933
  Росоховатский И.М. Ураган : повести и рассказ / И.М. Росоховатский. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 292 с.
1443934
  Балаев Н.П. Ураган "Homo sapiens" / Н.П. Балаев. – Магадан : Магаданское книжное издательство, 1987. – 237 с.
1443935
  Вахов А.А. Ураган идет с юга / А.А. Вахов. – Магадан
1. – 1960. – 230с.
1443936
  Вахов А.А. Ураган идет с юга / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1990. – 715с.
1443937
  Пестушко Валерий Ураган можно усыпить...подогревом : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 52 : Іл.
1443938
  Измайлов Иван Ураган по имени Лола : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 164-170 : Іл.
1443939
  Чупринка Г. Ураган. : Пролог Олекси Коваленка. – 2-ге вид. – Київ : Ранок, 1914. – 30с.
1443940
  Цао Юй. Ураган. / Юй. Цао. – К., 1959. – 178с.
1443941
  Тирон З.М. Ураганы / З.М. Тирон. – Л. : Гидрометеоиздат, 1964. – 238с.
1443942
  Наливкин Д.В. Ураганы, бури и смерчи = Географические особенности и геологическая деятельность / Д.В. Наливкин. – Ленинград : Наука, 1969. – 488с.
1443943
  Наливкин Д.В. Ураганы, бури и смерчи = Географические особенности и геологисекая деятельность / Д.В. Наливкин. – Ленинград : Наука, 1970. – 488с.
1443944
  Сидоренко М. Урагвайский аметист = (Amethyst von Uraguay) / Михаил Сидоренко // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – [18] c. : 1 табл.
1443945
   Уражайний ювілей / Президія НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 8


  Ювілей дійсного члена НАПН України, професора Мирослава Жалдака.
1443946
  Яценко Г. Уражені вірусом імперськості / Г. Яценко, А. Яценко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 жовтня (№ 189/190). – С. 12


  Іван Франко - про "сухий пень" на шляху українсько-російських порозумінь.
1443947
  Рибалка І.О. Ураження насаджень омелою білою (Viscum album L.) як проблема екологічної безпеки в садово-парковому господарстві населених пунктів України / І.О. Рибалка, Ю.І. Вергелес // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 122-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1443948
  Гнатюк О.М. Ураження омелою білою (Viscum album L.) яблуні домашньої (Malus domestica) та інших плодових і ягідних культур // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 156-163 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
1443949
  Прокопов В. Уразгали / В. Прокопов. – М, 1933. – 119с.
1443950
  Ольхин Б.Е. Уразумел... / Б.Е. Ольхин. – Иваново, 1963. – 16с.
1443951
  Кронгауз А.М. Урал- река / А.М. Кронгауз. – М, 1946. – 35с.
1443952
   Урал-Батыр. – Уфа, 1981. – 160с.
1443953
  Ферсман А.Е. Урал -- сокровищница Советского Союза / А.Е. Ферсман. – М., 1942. – 60с.
1443954
   Урал - земля золотая. – Свердловск, 1952. – 228с.
1443955
   Урал - фронту. – М., 1985. – 343с.
1443956
  Арский Р. Урал / Арский Р. – Москва : Государственное издательство, 1920. – 40 с. – (Речи и беседы пропагандиста ; 2)
1443957
   Урал : технико-экономический сборник. – Вып. 8. – Свердловск : Уралоблисполком
Ч. 1 : Уральский Север. – 1926. – 210 с.
1443958
  Ситников Г.Г. Урал / Г.Г. Ситников. – М., 1949. – 70с.
1443959
  Ситников Г.Г. Урал / Г.Г. Ситников. – Москва, 1951. – 100с.
1443960
  Степанов П.Н. Урал / П.Н. Степанов. – М., 1953. – 144с.
1443961
  Комар И.В. Урал = Экономико-географическая характеристика / И.В. Комар. – Москва : АН СССР, 1959. – 368с.
1443962
   Урал. – Свердловск, 1963. – 242с.
1443963
   Урал в гражданской войне. – Свердловск, 1989. – 326с.
1443964
  Бирюков В.П. Урал в его живом слове / В.П. Бирюков. – Свердловск, 1953. – 292с.
1443965
   Урал в едином народнохозяйственном комплексе. – Свердловск, 1990. – 127с.
1443966
  Серебренников Н.Н. Урал в изобразительном искусстве. / Н.Н. Серебренников. – Пермь, 1959. – 256с.
1443967
  Тимошенко В.П. Урал в микрозозяйственных связях / В.П. Тимошенко. – Свердловск, 1991. – 148с.
1443968
  Тимошенко В.П. Урал в мирохозяйственных связях (1917-1941 гг.) / В.П. Тимошенко. – Свердловск : УрО АН СССР, 1991. – 148с.
1443969
   Урал в мініатюрі : (природні багатства Житомирщини, їх вивчення та перспективи використання). – Житомир, 1996. – 241с.
1443970
  Шагинян М.С. Урал в обороне / М.С. Шагинян. – Москва, 1944. – 192 с.
1443971
   Урал в огре революции. – Пермь, 1967. – 236с.
1443972
   Урал в Отечественной войне 1812 года. – Свердловск, 1945. – 227с.
1443973
   Урал в период Великой Октябрьской социалистической революции. иностранной военной интервенции и гражданской войны (март 1917- август 19191 гг.. – Свердловск
2. – 1969. – 186с.
1443974
   Урал в период Великой Октябрьской социалистической революции. иностранной военной интервенции и гражданской войны (март 1917- август 19191 гг.). – Свердловск
1. – 1965. – 128с.
1443975
   Урал в революции 1905-1907гг.. – Свердловск, 1985. – 180 с.
1443976
  Томсинский С.М. Урал в русской публицистике и законодательстве первых десятилетий ХУІІІ века. / С.М. Томсинский. – Пермь, 1959. – 116с.
1443977
   Урал грозный. – Челябинск, 1982. – 647с.
1443978
   Урал земля золотая. – Челябинск, 1959. – 242с.
1443979
  Коняев Ф.М. Урал и библия : Опыт историко-геологического исследования : С 20 рис. в тексте / Ф.М. Коняев, горн. инж. ; Предисловие: геолог М. И. Липовский, проф. П. К. Худяков, филолог проф. Ан. Александров. – Москва : Гос. технич. изд-во, 1927. – 40 с. : ил., черт., схем., карт., план. – (В. Серия 9 ; №13-3)
1443980
  Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII в. / А.А. Преображенский. – М., 1972. – 392с.
1443981
  Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII вв. (Очерки соц.-экон. истории). : Автореф... доктор ист.наук: / Преображенский А.А.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1969. – 42л.
1443982
  Оленев А.М. Урал и Новая Земля : Очерк природы / А.М. Оленев. – М., 1965. – 215с.
1443983
   Урал и Приуралье. – Москва : Наука, 1968. – 464с. – (Природные условия и естественные ресурсы СССР)
1443984
   Урал и Южное Приуралье. – Л-М
1. – 1936. – 1-664с.
1443985
  Симонов И.И. Урал индустриальный / И.И. Симонов. – Москва, 1973. – 31с.
1443986
  Шувалов Е.Л. Урал индустриальный : кн. для учащихся / Е.Л. Шувалов ; [ред. А.А. Шибанова]. – Москва : Просвещение, 1974. – 191 с. – (Моя Советская Родина)
1443987
  Владимиров Ю.В. Урал индустриальный. / Ю.В. Владимиров. – Свердловск, 1957. – 138с.
1443988
  Шмаков Александр Алексеевич Урал литературный : Крат. библиогр. слов. / Шмаков Александр Алексеевич, Шмакова Татьяна Александровна. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд., 1988. – 366с. – ISBN 5-7688-0264-9
1443989
  Чесноков Н.Г. Урал Приполярный / Н.Г. Чесноков. – Москва, 1986
1443990
   Урал синекрылый. – Челябинск, 1971. – 171с.
1443991
  Бирюков В.П. Урал Советский / В.П. Бирюков. – Курган, 1958. – 195с.
1443992
   Урал социалистический. – Л., 1967. – 15с.
1443993
   Урал социалистический. Катало выставки. – Уфа, 1974. – 170с.
1443994
   Урал улыбается. – Челябинск, 1977. – 96с.
1443995
   Урал улыбается. – Челябинск, 1983. – 163с.
1443996
  Никулин Л.В. Урал Южный. / Л.В. Никулин. – Москва, 1943. – 95 с.
1443997
   Урал. Воспарить к духам : Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 22-25 : Фото. – ISSN 1029-5828
1443998
   Урал. Сибирь. Дальний Восток : по материалам ретроспективной выставки произведений произведений художников 1972 г. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 147, [1] с. : ил.
1443999
  Шувалов Е.Л. Урал. Экономико-географический очерк : пособие для учителей / Е.Л. Шувалов ; [ред.: Г.И. Терехина, Ф.А. Родионова]. – Москва : Просвещение, 1966. – 199 с. + карти
1444000
  Маймусов Д.Ф. Урал: природа, сокровища недр и человек : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 36-40 : Карта, фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,