Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>
1442001
   "Теорія справедливості" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 925-927. – ISBN 966-316-069-1
1442002
  Хазова А. "Тепер ви вже не можете робити щось неякісно". Проректор СНУ ім. Лесі Українки Анна Данильчук - про освітню реформу, "загублені" українські слова і "світло" "Дня" / Каріна Хачатар"ян, Анастасія Хазова, Антон Сестрицин, Марія Нитка, Христина Шкрябіна, Оксана Скільська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 серпня (№ 143)


  Тридцять п"ятим лектором XV Літньої школи журналістики "Дня" стала проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, блогер "Дня" Анна Данильчук. З другом ...
1442003
  Пушкарук Н. "Тепер ви справді слуга народу..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 74). – С. 3


  Вибори в Україні: вітання з-за кордону та думки світових ЗМІ.
1442004
  Онищенко О. "Тепер нам потрібно заінтригувати, добратися до потаємних куточків душі практикуючих нейрохірургів". Молоді науковці розробили новий метод лікування травм спинного мозку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Білл Гейтс, звертаючись до випускників 2017 р., зауважив, що, якби він починав свою кар"єру сьогодні й шукав, куди податися, аби мати можливість впливати на світ, — він звернув би увагу на три царини: штучний інтелект, енергетику та біонауки. ...
1442005
  Коляда І. "Тепер прийшла моя весна". Кохання у житті П. Чубинського : до 180-річчя від дня народження П. Чубинського / І. Коляда, Є. Биба // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 50-53
1442006
  Калинець І. "Тепер це смішно, що за твори людину можуть звільняти з роботи й заарештовувати" / розмову вела Тетяна Терен // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 152). – С. 12


  Львівський поет-дисидент розповів про те, що вберегло його стосунки з дружиною після десяти років таборів, "пігулки" із самвидавом і творчість без самоповторення.
1442007
   "Тепер я розумію, що важливо" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Студенти - про дистанційну освіту, виклики 2020-го і маленькі радощі під час карантину.
1442008
   "Теперь вы действительно летите!" : компания // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 6-7 (прилож) : Фото
1442009
  Фролова М. "Теперь дело за Россией!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 7-12. – ISSN 0235-7089


  Болгарський визвольний рух проти турецького поневолення.
1442010
  Квит С. "Теперь при поступлении в вузы на первый план выйдет результат внешнего независимого тестирования, а не атестат, оценки в котором, к сожалению, часто необъективны" / разговор вела М. Сырчина // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 12 апреля (№ 66). – С. 6
1442011
  Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз : Навчальний посібник / Н.Б. Чорней, Р.К. Чорней; Межрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 256с. – ISBN 966-608-486-4
1442012
  Туленков М.В. Теорія систем і системний аналіз у соціології : підручник / М.В. Туленков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології. – Київ : Каравела, 2020. – 595, [1] с. : іл., табл. – Слов.ключ. понять і термінів теорії систем і систем. аналізу: с. 503-595. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-92-2
1442013
   Теорія системного аналізу "кровозмішення" у тварин / І.П. Петренко, М.В. Зубець, В.П. Буркат, А.П. Петренко; І.П. Петренко, М.В. Зубець, В.П. Буркат, А.П. Петренко. – Київ : Аграрна наука, 2005. – 524с. – ISBN 966-540-195-5
1442014
   Теорія складностей та sh -алгоритми в управлінні складними системами: проектно-політологічний підхід / Ю.П. Рак., М.В. Черкаський, О.Ю. Рак, Н.Є. Бурак // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 105-110 : рис., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-8810
1442015
  Маленко О. Теорія словесності в контексті інтеграції наукових парадигм / Олена Маленко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 347-354. – ISSN 0320-3077
1442016
  Шляхова Н. Теорія словесності О. Потебні // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 726-733. – ISBN 978-966-2763-27-0
1442017
   Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках / [Попович М.В. та ін.] ; за ред. М.В. Поповича ; НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2012. – 454, [2] с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1170-0
1442018
  Орленко В.В. Теорія солідарності у науковій спадщині Є.В. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 94-98. – ISBN 978-617-7133-95-6
1442019
  Забловський А. Теорія соціалізації в роботах представників психологоантропологічного напряму "етнографія дитинства" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 88-93
1442020
  Булатевич М.М. Теорія соціальних змін : навч.-метод. комплекс для студентів та викладачів з дисципліни: галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спец.: 054 Соціологія, освітньо-проф. рівень: бакалавр / Булатевич Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т соціально-екон. освіти, Каф. соціології та публ. комунікацій. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – 82, [1] с. – Бібліогр.: с. 79-82 та в кінці тем
1442021
  Алексєєнко Д.Д. Теорія соціального капіталу як методологічне підгрунтя дослідження результативності інституціональних реформ // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 3 (59). – С. 22-28. – ISSN 2073-9982
1442022
  Глушко Т.П. Теорія соціального конфлікту Дж.Г. Міда як методологічна основа дискурсивної етики Ю. Габермаса: альтернативність чи трансформація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-101. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1442023
  Гаврилець Ю.Д. Теорія соціального пізнання А. Бандури в контексті досліджень телевізійної агресії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 94-98


  У статті визначено внесок канадського психолога українського походження А. Бандури в розвиток наукової думки про вплив телевізійної агресії на поведінку телеглядачів. Зокрема, проаналізовано кілька перших експери- ментів дослідника, в яких він показав ...
1442024
  Мольдерф О.Є. Теорія соціального простору П"єра Бурд"є та її потенціал у дослідженні перекладацької особистості (на прикладі Івана Франка) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 55-66. – ISSN 2617-8923
1442025
  Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.55-60. – ISSN 0132-1331
1442026
  Кривоконь Н.І. Теорія соціальної адаптації в контексті психології соціальної роботи // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 13-21. – ISBN 978-966-8063-99-45
1442027
  Предборська Ірина Михайлівна Теорія соціальної зміни : Дис... канд.філос.наук: 09.00.03. / Предборська Ірина Михайлівна; КДУ. – Київ, 1996. – 386л. – Бібліогр.:л.353-385
1442028
  Предборська І.М. Теорія соціальної зміни: соціально-філософський аналіз. : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.03 / Предборська І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 43л.
1442029
  Климчук А.І. Теорія соціальної нерівності в проблемному полі П. Сорокіна і П. Бурд"є (порівняльна характеристика) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 61-62
1442030
  Танцюра І.М. Теорія соціальної перформативності в сучасному експериментальному театрі в філософських концепціях Е. Ґофмена та В. Тернера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 173-180


  Соціальна перформативність є важливим елементом буденного життя. Через вибір соціальної ролі і правил поведінки людина долучається до театральної репрезентації себе у соціумі. Сучасний експериментальний театр стає площиною критичного осмислення ...
1442031
  Кузьменко В.П. Теорія соціальної політики держави в розробках видатних українських, російських та австрійських учених // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-72.
1442032
  Наливайко Л.Р. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 13-17. – (Право. Економіка. Управління)
1442033
  Бондаренко І.С. Теорія соціоінженерного розвитку в контексті аналізу комунікаційних технологій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 9-14. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1442034
  Репецький С.П. Теорія спінового транспорту в магнітовпорядкованих кристалах / С.П. Репецький, О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розвинено метод розрахунку електропровідності магнітовпорядкованих кристалів. Метод заснований на теорії багаторазового розсіювання. Отримано кластерний розклад для двохчастичнкової функції Гріна (електропровідності) кристала з урахуванням ...
1442035
  Жулин О.В. Теорія спіральної динаміки як інструмент інклюзивного розвитку України // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 72-83. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1442036
  Рабінович А.В. Теорія споживчого права як складова юридичної науки та як навчальна дисципліна // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 271-275. – ISSN 1563-3349
1442037
  Висоцький В.І. Теорія спонтанного випромінювання атомів : Лекції з курсу "Квантова механіка" / В.І. Висоцький; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
1442038
  Ролз Джон Теорія справедливості / Ролз Джон; Пер. з англ. О. Мокровольський. – Київ : Основи, 2001. – 822с. – ISBN 966-500-550-2
1442039
  Ролз Д. Теорія справедливості // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 531-541. – ISBN 978-966-8865-81-7
1442040
  Охрімович О.С. Теорія справедливості Дж. Ролза як єдність політичного і морального самовизначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1442041
  Решетньова Ю. Теорія справедливості у концептосфері гендерних досліджень: українські реалії та сучасність // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 98-102. – ISSN 2520-2626


  "Епоха постмодерну як стадія руйнування форм декларує перехід з ери заздалегідь заданихреферентних груп в еру «універсального порівняння», і в цій новій перспективі розуміння значення справедливостізначно ускладнюється. Саме динаміка розвитку сучасного ...
1442042
  Кузик П. Теорія справеливої війни Майкла Волзера: казуїстика, моральний мінімалізм і проблема теоретичних засад = Michael Walzer"s Theory of Jusi War: Casuistry, Moral Minimalism and the Problem of Theoretical Foundation : Монографія / Петро Кузик; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2006. – 127с. – ISBN 966-346-099-7
1442043
  Буковськи Славомір Теорія сприятливих валютних зон на противагу гіпотезі однорідності критеріїв сприятливих валютних зон // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 188-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано одну з головних проблем такого валютного об"єднання як Єврозона з єдиною валютою та єдиною валютною політикою - ризик асиметричних шоків. Доведено, що країни-члени цього валютного об"єднання немають такого інструменту як валютна ...
1442044
  Буковськи Славомір Теорія сприятливих валютних зон на противагу гіпотезі однорідності критеріїв сприятливих валютних зон // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 188-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано одну з головних проблем такого валютного об"єднання як Єврозона з єдиною валютою та єдиною валютною політикою - ризик асиметричних шоків. Доведено, що країни-члени цього валютного об"єднання немають такого інструменту як валютна ...
1442045
  Сливка С. Теорія спроможностей надприродних таїнств церкви // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 31-37. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1442046
  Колюх В.В. Теорія стабільності демократії Аренда Лійпхарта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 202-207. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  На прикладі праць американського політолога, професора Каліфорнійського університету А. Лійпхарта, досліджено проблему стабільності демократії в гомогенних та гетерогенних (плюральних) суспільствах.
1442047
  Єріна А.М. Теорія статистики : Навч. посіб.: Практ. / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – Київ : Знання, 1997. – 325 с. – ISBN 966-7293-21-1
1442048
  Кулинич О.І. Теорія статистики / О.І. Кулинич. – Кіровоград, 1997. – 158с.
1442049
  Захожай В.Б. Теорія статистики : (Практикум) / В.Б. Захожай, В.С. Федорченко; Європейський ун-тет фінансів, інформац.систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу. – ISBN 966-7508-56-0
Частина ІІ. – 2000. – 134с.
1442050
   Теорія статистики : Навч. посібник для студ.економ.спец.вищ.навч.закладів. – Київ : Либідь, 2001. – 320с. – ISBN 966-06-0187-5
1442051
  Єріна А.М. Теорія статистики : Навч. посіб.: Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2001. – 325с. – ISBN 966-620-063-5


  У посібнику з кожної теми курсу теорії статис-тики запропоновано різноманітні за соціально-економічним змістом завдання для аудиторних занять та самостійної роботи студентів, теоретичні й методичні матеріали, тестові завдання для конт-ролю та ...
1442052
  Єріна А.М. Теорія статистики : Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 3-тє вид., перероб і доп. – Київ : Знання, 2002. – 255с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-135-6
1442053
  Бек В.Л. Теорія статистики : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / В.Л. Бек. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 288 с. – ISBN 966-8253-01-9
1442054
  Мармоза А.Т. Теорія статистики : Навч. посібник для підготовки фахівців економіч. спеціальностей / А.Т. Мармоза. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 392с. – ISBN 966-521-225-7
1442055
  Бек В.Л. Теорія статистики : навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти / В.Л. Бек. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с. – ISBN 966-8253-01-9
1442056
  Єріна А.М. Теорія статистики : Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2004. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-84-3
1442057
   Теорія статистики : Навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач. – Київ : Либідь, 2004. – 320с. – ISBN 966-06-0337-1
1442058
  Кулинич О.І. Теорія статистики : Підручник / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 294с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-144-6
1442059
  Мазуренко В.П. Теорія статистики : навчальний посібник / В.П. Мазуренко; В.П. Мазуренкко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 232 с. – ISBN 966-594-845-8
1442060
  Ковтун Н.В. Теорія статистики : курс лекцій, практикум / Н.В. Ковтун. – Київ : Імекс-ЛТД, 2007. – 276с. – ISBN 978-966-8861-30-7
1442061
  Єріна Теорія статистики : практикум / А.М. Єріна. З.О. Пальян. – 6-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-388-9
1442062
  Ковтун Н.В. Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун, Е.В. Галицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 336с . – ISBN 978-966-439-190-7
1442063
  Матковський С.О. Теорія статистики : навчальний посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 534 с. – ISBN 978-966-346-709-2
1442064
  Єріна Теорія статистики : практикум / А.М. Єріна. З.О. Пальян. – 7-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2009. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-538-8
1442065
  Кулинич О.І. Теорія статистики : підручник / О.І. Кулініч, Р.О. Кулініч. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 311с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-517-3
1442066
  Матковський С.О. Теорія статистики : навчальний посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2010. – 534 с. – ISBN 978-966-346-792-4
1442067
  Кулинич О.І. Теорія статистики : підручник / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 239с. – ISBN 978-966-346-795-5
1442068
  Ковтун Н.В. Теорія статистики : підручник / Н.В. Ковтун. – Київ : Знання, 2012. – 399 с . : іл., табл. – Додатки: с. 366-390. – Бібліогр.: с. 391-392. – ISBN 978-966-346-651-4
1442069
  Мармоза А.Т. Теорія статистики : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Т. Мармоза. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-617-673-163-4
1442070
  Кулинич О.І. Теорія статистики : підручник / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-07-0071-1
1442071
  Єріна А.М. Теорія статистики: Практикум : Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 5-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2006. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-085-7
1442072
  Бойко А. Теорія стимулювання (заохочення і покарання дітей) М. І. Пирогова та її розвиток у творчості видатних вітчизняних педагогів / А. Бойко, В. Іноземцев // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 105-112. – ISSN 2075-1478
1442073
  Перестюк М.О. Теорія стійкості : Навч. посібник / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2002. – 64с. – 51Пере Шифр дубл.
1442074
  Перестюк М.О. Теорія стійкості : навч. посібник / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-439-491-5
1442075
  Щоголев С.А. Теорія стійкості руху : конспект лекцій / С.А. Щоголев ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2017. – 146, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 143. – ISBN 978-617-689-240-3
1442076
  Кирчей І.І. Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцєю : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кирчей І.І.; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – Київ, 2008. – 148л. – Бібліогр.: л.141-148
1442077
  Кирчей І.І. Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцією : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Кирчей І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
1442078
  Доленко Л.Х. Теорія стратегії підприємства : (курс лекцій) / Л.Х. Доленко; ОДУ ім. І.І. Мечнікова; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 1999. – 144с.
1442079
  Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : Монографія / А.П. Наливайко; МОНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 227с. – ISBN 966-574-229-9
1442080
  Ковальчук К.В. Теорія страхового фонду та її значення для формування страхової системи в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 367-370. – ISBN 978-966-188-219-4
1442081
  Базилевич В.Д. Теорія страхування // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 28-35
1442082
  Гасанов С.С. Теорія структурних трансформацій господарських систем і проблеми формування національної моделі економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-65. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми формування теорії структурних трансформацій господарських/економічних систем як складової теорії економічної динаміки.
1442083
  Чоботарьов В. Теорія структурних трансформацій як філософська проблема // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.123-133
1442084
  Радзієвський В.О. Теорія субкультур у системологічному дискурсі культурології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 27-36. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено питання субкультур у культурно-історичному аспекті системології, зокрема вивчення й систематизація сучасних субкультур, а в їх складі - парадигми теорії субкультур у постмодерному дискурсі. Зазначено, що проблема оновлення методології є ...
1442085
  Мосенкіс Ю.Л. Теорія субстрату як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 33-39.
1442086
  Котюк І.І. Теорія судового пізнання : Монографія / І.І. Котюк; Ред. О.Кузьміна, Л. Воронцова; КНУШТ. – Київ : Київський університет, 2006. – 435с. – ISBN 966-594-863-6
1442087
  Прилуцький С. Теорія судової влади (судове право): шлях становлення та перспективи розвитку в Україні // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-8.
1442088
  Прилуцький С.В. Теорія судової влади (судове право): шлях становлення та перспективи розвитку в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 95-101.
1442089
  Хотинська-Нор Теорія судової реформи: інституціональні пастки // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 35-42. – ISSN 2413-1342
1442090
  Довбенко С. Теорія суспільного вибору // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 83-86. – ISSN 0131-775Х
1442091
  Груша А.В. Теорія суспільного вибору в нових умовах розвитку політичних процесів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 40-41. – ISBN 978-966-188-219-4
1442092
  Федорейко В.С. Теорія суспільного вибору та реалії приватизаційних процесів / В.С. Федорейко, О.П. Процків // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 149-152. – ISSN 1729-7206
1442093
  Кузьменко В.П. Теорія суспільного вибору: ретроспективний аналіз у контексті транзитивної економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1442094
  Мороз О.В. Теорія сучасного брендингу : Монографія / О.В. Мороз, О.В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с. – ISBN 966-641-061-3
1442095
   Теорія східної літератури : програма курсу для студентів-сходознавців (спеціальність китайська мова та література). – Київ : Київський університет, 2004. – 11 с.
1442096
  Смирнов І.Г. Теорія та аплікація логістичної концепції сталого розвитку урботуризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 32-44. – ISSN 2308-135X
1442097
   Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології : Матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 20 жовтня 2005 року. – Київ, 2005. – 234с.
1442098
  Мамчур Г.В. Теорія та історія державної служби : навч. посібник / Г.В. Мамчур ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-934-7
1442099
  Гелей С.Д. Теорія та історія кооперації : Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. – Київ : Знання, 2006. – 513с. – На тит. арк.: Львівський комерційній академії - 190 років. – ISBN 966-346-093-8
1442100
   Теорія та історія радянської книги на Україні. – К, 1983. – 151с.
1442101
  Ніколенко О. Теорія та історія роману (Роман у літературі ХІХ століття) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 0205-471Х
1442102
   Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Львів : Каменяр, 1992. – 166 с. – ISBN 5-7745-0494-8
1442103
   Теорія та історія світової і вітчизняної культури : Курс лекцій. – Київ : Либідь, 1993. – 392 с. – ISBN 5-325-00405-0
1442104
  Кузьма І. Теорія та історія словотвірної варіантності українських прикметників / Ірина Кузьма // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 24-32. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119


  Статтю присвячено теоретичним питанням та історії словотвірної варіантності: запропоновано визначення терміна словотвірні варіанти; простежено історію формування словотвірних варіантних пар і їхніх моделей на різних етапах розвитку української мови ...
1442105
  Райба С.В. Теорія та математичні моделі безпроводових сенсорних мереж з випадковим доступом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Райба Станіслав Вільгельмович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
1442106
  Маторін Сергій Ігорович Теорія та методи системологічного моделювання та їх використання для інформаційно-аналітичного супроводження організаційних систем : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.04 / Маторін С.І.; Харків. нац. ун-тет радіоелектрон. – Харків, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назв.
1442107
  Стрелковська І.В. Теорія та методи сплайн-апроксимації в телекомунікаціях : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Стрелковська І.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 40 назв
1442108
  Агеєв Д.В. Теорія та методи структурного та параметричного синтезу мультисервісних накладених мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Агеєв Д.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 52 назви
1442109
   Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : збірник науково-методичних праць. – Рівне. – ISBN 966-7281-05-2
Вип. 1. – 1999
1442110
  Хриков Євген Миколайович Теорія та методика внутрішкільного управління в сучасних умовах : автореф. дис. ... доктора педагог. наук : 13.00.01 / Хриков Євген Миколайович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 48 с.
1442111
  Чорноштан А.Г. Теорія та методика гімнастики (модульний курс) / А.Г. Чорноштан, О.Г. Сущенко; МОНУ; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма матер, 2000. – 320с. – ISBN 966-617-058-2
1442112
  Гельфанд М.Б. Теорія та методика ірраціонального числа : Дис... канд. пед.наук: / Гельфанд М.Б.;. – 151л. – Бібліогр.:л.144-151
1442113
  Малишева Людмила Леонідівна Теорія та методика ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій : Автореф... д-ра геогр.наук: 11.00.01 / Малишева Людмила Леонідівна; НАНУ. Ін-т географії. – К., 1998. – 32л.
1442114
  Бондаренко Т. Теорія та методика моніторингу сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів : монографія / Тетяна Бондаренко ; Укр. інженерно-пед. акад. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-369. – ISBN 978-617-7988-11-2
1442115
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1442116
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 28. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1442117
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 29. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1442118
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 32. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1442119
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 33. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442120
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 34. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442121
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 35. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442122
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 36. – 2014. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442123
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 37. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442124
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 38. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442125
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 39. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442126
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків : ХНАДУ. – ISSN 2312-0657
Вип. 40. – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442127
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків : ХНАДУ. – ISSN 2312-0657
Вип. 41. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442128
  Спіцин Є. Теорія та методика семінарських занять у науково-педагогічній спадщині А.Д. Бондаря // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 86-96. – ISBN 978-617-7890-23-1
1442129
  Корда Григорій Сергійович Теорія та методика формування соціальної активності школярів у мікрорайоні : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Корда Григорій Сергійович; Київ. Державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1992. – 51л.
1442130
  Остапчук Т.П. Теорія та методологія бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Остапчук Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1442131
  Коваленко Ю.О. Теорія та методологія розвитку регіонального інформаційного менеджменту : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Коваленко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2019. – 41 с. з обкл. – Бібліогр.: 46 назв
1442132
  Маловичко С.В. Теорія та методологія управління електронною торгівлею підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Маловичко Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2016. – 42 с. – Бібліогр.: 80 назв
1442133
  Філіпенко А.С. Теорія та механізм політики економічних санкцій // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 5-30. – ISBN 978-966-933-059-8
1442134
   Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – 103, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1442135
   Теорія та практика адаптації законодавства України про банківську діяльність до законодавства Європейського Союзу : монографія / [О.А. Музика-Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. О.А. Музики-Стефанчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Самміт-книга, 2016. – 263, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7350-98-8
1442136
  Земзюліна Н.І. Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 71-75


  Показано наукову та суспільну значимість археографічної діяльності, з"ясовано вплив опублікованих збірників документів та довідково-інформаційних видань на розвиток історичної науки; шляхом аналізу опублікованих документальних видань, висвітлено внесок ...
1442137
   Теорія та практика вдосконалення суспільно-економічних відносин // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2005. – С. 117-185. – (Економіка ; № 10 (82)). – ISSN 1817-9215
1442138
   Теорія та практика виконання діагностичного енергоаудиту / Н.А. Мєдвєдєва, М.А. Левицький, В.Ю. Сухенко, Н.М. Слободянюк // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 30-43. – ISSN 2307-4949


  "Енергетична політика України спрямована на раціональне використання енергетичних ресурсів та необхідність збереження навколишнього середовища. Тому в статті наведено результати теоретичного й практичного аналізування за даними енергетичного аудиту ...
1442139
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кривонос Максим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1442140
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кривонос Максим Васильович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми, 2016. – 301 арк. – Додатки: арк. 253-301. – Бібліогр.: арк. 214-252
1442141
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : монографія / М.В. Кривонос, В.С. Бондар ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 411, [1] с. – Бібліогр.: с. 372-411 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-076-2
1442142
  Гончарова О.В. Теорія та практика відмови від підтримання державного обвинувачення / Гончарова Олена Вікторівна. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1442143
  Юндіна О. Теорія та практика військового перекладу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексний аналіз надбань вітчизняного перекладознавства в галузі військового перекладу. There were analyzed comprehensively the achievements of native translation studies in the realm of military translation.
1442144
  Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 436, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 365-384. – ISBN 978-966-483-702-3
1442145
  Погосян Г. Теорія та практика гендерної рівності в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 155
1442146
  Смирнов І.Г. Теорія та практика географічного та логістичного забезпечення сталого розвитку урботуризму в умовах овертуризму (на прикладі "концепції децентралізації туризму" м. Львова) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 69-78. – ISSN 2308-135X
1442147
  Гарасимів Т. Теорія та практика громадянського суспільства: історико-правовий досвід України / Т. Гарасимів, Т. Дашо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 11-20. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1442148
  Бобіна О. Теорія та практика гуманітаризації вищої техничної освіти: новий етап і нові проблеми / О. Бобіна // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-48
1442149
  Титаренко О.О. Теорія та практика державного програмування протидії злочинності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Титаренко Олексій Олексійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1442150
  Хомутенко А.В. Теорія та практика державного фінансового контролю неприбуткових фінансових установ України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 131-134
1442151
   Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7139-03-3
1442152
   Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – 209, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7139-11-8
1442153
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442154
   Теорія та практика дизайну : збірнік наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442155
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 5 : Мистецтвознавство. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442156
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 6 : Технічна естетика. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442157
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442158
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 8 : Технічна естетика. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442159
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – 2016. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442160
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 10 : Технічна естетика. – 2016. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442161
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 12 : Мистецтвознавство. – 2017. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442162
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 13 : Технічна естетика. – 2017. – 251 с. – Резюме мовою статті
1442163
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ : Компринт, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 14 : Мистецтвознавство. – 2018. – 182, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442164
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ : Компринт, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 15 : Технічна естетика. – 2018. – 207, [1] с. – Резюме мовою статті
1442165
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Агєєва Г.М., Барабаш М.С. [та ін.]. – Київ : НАУ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 16 : Технічна естетика. – 2019. – 173, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442166
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Голубець О.М., Даниленко В.Я. [та ін.]. – Київ : НАУ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 17 : Мистецтвознавство. – 2019. – 173, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442167
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Абизов В.А., Абрамюк І.Г., Бармашина Л.М. [та ін.]. – Київ : НАУ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 18 : Дизайн архітектурного середовища. – 2019. – 93, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442168
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ : НАУ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 19 : Дизайн архітектурного середовища. – 2019. – 89, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442169
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ : НАУ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 20 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – 2020. – 117 с. – DOI: 10.18372 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1442170
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ : НАУ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 21 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – 2020. – 101 с. – DOI: 10.18372 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1442171
  Звонар В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-26
1442172
  Топчій В.В. Теорія та практика запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Топчій Віталій Васильович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 44 назви
1442173
  Семенишин М.О. Теорія та практика запобігання органами та підрозділами Національної поліції України корисливо-насильницьким злочинам (за матеріалами операції Об"єднаних сил) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Семенишин Микола Олександрович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1442174
  Бондар В.П. Теорія та практика застосування аудиторських процедур щодо вхідних залишків при виконанні перших завдань з аудиту // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 3-11. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
1442175
   Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум / [Д.В. Аббакумова, Т.М. Анакіна, Є.М. Білоусов та ін.] ; за заг. ред. проф. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. міжнар. права. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2019. – 402, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-531-5
1442176
  Бахтіярова Х. Теорія та практика застосування мультимедійних технологій в умовах професійного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 6-9. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні психолого-педагогічні вимоги до проектування та застосування в навчальному процесі мультимедійних технологій. На основі аналізу різних підходів до трактування поняття уточнено зміст визначення "мультимедійні технології"; висвітлено ...
1442177
  Лубська М.В. Теорія та практика застосування мусульманського сімейного права в Алжирі під впливом європейського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні проблеми застосування норм класичного мусульманського сімейного права маликитського мазхаба. Проводиться порівняльний аналіз встановлених норм та традицій мусульманського світу та кодифікованого законодавства сучасного ...
1442178
  Петренко К.Р. Теорія та практика застосування позовної давності при розгляді цивільних справ // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 184-188. – ISBN 978-966-927-257-7
1442179
   Теорія та практика застосування презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об"єкт інтелектуальної власності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 175-181. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1442180
   Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : Тези доповідей науково-теоретичної конференції, (Україна, Київ, 25 квітня 2002 року) :У 2-х частинах. – Київ
Ч.1. – 2002. – 232с.
1442181
  Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.П. Дука. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2014. – 431, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-801-966-1
1442182
  Тимофєєв В.Я. Теорія та практика козацького вишколу. Ч. 1 / В.Я. Тимофєєв // Час виховувати лицарів : школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 2 : Задністрова Січ. – 240 с. : іл. – Бібліогр.: с. 230-232
1442183
  Тимофєєв В.Я. Теорія та практика козацького вишколу / Тимофєєв В.Я. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 8 : Задністрова Січ. – Бл. 300 с.
1442184
  Ковальчук С.М. Теорія та практика кооперативного управління коаліціями:ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 5-8
1442185
  Супрун Н.А. Теорія та практика корпоративного управління в Україні: діалектика взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 13-18
1442186
   Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Нац. акад. внутр. справ України
Ч. 2. – 2001. – 288с.
1442187
   Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / [І.І. Гавриленко та ін.] ; за заг. ред. проф. О.Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – 276, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-698-252-5
1442188
  Ничаюк С.П. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 56-60. – Бібліогр.: Літ.: С. 60; 14 назв. – ISBN 966-8188-07-1


  Машинний переклад зараз знову переживає бурхливий період у своїй майже 60-річній історії. Зріс інтерес до теоретичних і практичних досліджень з МП. Це можна пояснити цілим рядом причин: по-перше. новими досягненнями в галузі МП як в Україні, так і за ...
1442189
  Ничаюк С.П. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 56-60. – ISBN 966-8188-08-X
1442190
  Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті : Навч. посібник / В.В. Крижко. – 2-ге вид., допрацьоване. – Київ : Освіта України, 2005. – 255с. – ISBN 966-8847-14-8
1442191
  Пономаренко В.С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія / Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Знахур С.В. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-230. – ISBN 978-966-676-579-9
1442192
  Линдюк О.А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах глобалізації = Theory and practice of the civil service modernization in Ukraine under the globalization : монографія / О.А. Линдюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 303, [1] с. : табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 258-303. – ISBN 978-966-619-367-7
1442193
   Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний ун-т. – Бердянськ : БДПУ
№ 1, 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1442194
  Кривоніс Т.Г. Теорія та практика особистісної психотерапії : монографія / Т.Г. Кривоніс ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: 245-279. – ISBN 978-966-194-117-4
1442195
  Удалова Л.Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України : Монографія / Л.Д. Удалова ; Національна акад. внутр. справ України. – Київ, 2005. – 324 с. – ISBN 966-8037-63-4
1442196
  Рязанцева В.В. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина 1. Витратний та порівняльний підходи / В.В. Рязанцева, Н.С. Подгайська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1442197
  Рязанцева В.В. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина II. Доходний підхід / В.В. Рязанцева, Н.С. Подгайська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 11-17 : табл. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 11 назв
1442198
  Яковець І.С. Теорія та практика оцінки ефективності діяльності Державної кримінально-виконавчної служби України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 144-152. – ISSN 0201-7245
1442199
  Волошко А.В. Теорія та практика оцінювання якості електричної енергії в інтегрованих системах електропостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Волошко Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 83 назви
1442200
  Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 592с. – (Nowa knyha verlac). – ISBN 966-8609-14-Х
1442201
  Калашник Н.Г. Теорія та практика перекладу. Вступ до спеціальності : Навчальний посібник. (Для фак-тів з поглибленого вивчення другої іноземної мови у закладах вищ. відомчої юрид. освіти) / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман; МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Мотор-Січ, 2004. – 314с. – ISBN 966-7108-90-2
1442202
  Ващенко О.П. Теорія та практика побудови організаційних систем управління : навч. посібник / О.П. Ващенко ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ : ДУТ, 2017. – 112, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазначено
1442203
  Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 37 назв
1442204
  Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 422 л. – Бібліогр.: л. 406-422
1442205
  Аркадьєв Віктор Юрійович Теорія та практика побудови уніфікованих систем управління електромеханічними комплексами : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.07 / Аркадьєв Віктор Юрійович; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1998. – 33л.
1442206
  Денисов Олександр Олександрович Теорія та практика просочення блокової кераміки в технології нанесених каталізаторів щільникової структури : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05.17.01 / Денисов О.О.; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 35с. – Бібл.: 39 назв
1442207
  Зливков В.Л. Теорія та практика психологічних тренінгів / Зливков В.Л., Лукомська С.О. – Ніжин : Лисенко М.М., 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-200 та в кінці тем. – ISBN 978-617-640-470-5
1442208
  Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : Навчальний посібник / К.Л. Мілютіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 192с. – ISBN 966-608-413-9
1442209
  Галіцина Н.В. Теорія та практика реалізації концепції соціальної держави в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Н.В. Галіцина. – Харків : Панов, 2016. – 577, [1] с. – Бібліогр.: с. 511-577 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-51-3
1442210
  Кудлак В.Я. Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х. Бунге : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Кудлак В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. + Додатки: л.221-234. – Бібліогр.: л.235-250
1442211
  Кудлак В.Я. Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х. Бунге : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Кудлак В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1442212
  Стоян Т.А. Теорія та практика розбудови української державності в епістолярній спадщині українських дипломатів доби національно-визвольних змагань 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 96-97
1442213
  Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень : Навчальний посібник / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 420с. – ISBN 966-8253-02-7
1442214
  Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 420с. – ISBN 966-8253-02-7
1442215
  Боринець С.Я. Теорія та практика світових фінансів : підручник [для викладачів, студентів, аспірантів ВНЗ] / С.Я. Боринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 374-394. – Бібліогр.: с. 363-373. – ISBN 978-966-439-877-7
1442216
  Савельчук І. Теорія та практика соціальної роботи з позицій системного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті здійснюється критичний аналіз основних положень системного підходу до теорії та практики соціальної роботи. Обґрунтовано, що особливості соціальної роботи, її ефективність та успішність визначаються системною цілісністю. Розкрито засоби ...
1442217
  Фабричев В.А. Теорія та практика створення методів та засобів електромагнітної сумісності пристроїв перетворення форми інформації. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.05 / Фабричев В.А.; АН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1994. – 31л.
1442218
  Киричок А.П. Теорія та практика створення сучасної моделі освіти у галузі PR : монографія / А.П. Киричок ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 232, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-225. – ISBN 978-966-622-806-5
1442219
  Нестеренков Володимир Михайлович Теорія та практика стійкого формування швів при електронно-променевому зварюванні металів великої товщини : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.03.06 / Нестеренков В.М.; НАНУ. Ін-т електрозварювання ім.Є.О.Патона. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 49 назв
1442220
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISBN 966-8467-20-5
Вип.4. – 2004
1442221
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISBN 966-8467-20-5
Вип.5. – 2005
1442222
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів. – Харків : Право. – ISSN 1993-0917
Вип.6. – 2006. – резюме укр. та рос мовами
1442223
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – ISSN 1993-0917
Вип. 8. – 2008. – резюме укр. та рос мовами
1442224
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 9. – 2009. – резюме укр. та рос мовами
1442225
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 10. – 2010. – резюме укр. та рос мовами
1442226
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 11. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
1442227
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 12. – 2012. – 528 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1442228
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 13. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442229
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 14. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442230
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 15. – 2015. – 437 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442231
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 16. – 2016. – 500 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442232
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Ф. Ашиджоглу [та ін.]. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 17. – 2017. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1442233
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Ф. Ашиджоглу [та ін.]. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 18. – 2018. – 661, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
1442234
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 19. – 2019. – 639, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1442235
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 20, ювілейний. – 2019. – 642, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1442236
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 21. – 2020. – 686, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2020 - Резюме укр., англ. мовами
1442237
  Василенко М.К. Теорія та практика творчого пошуку в інформаційній жанровій групі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 32-35. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, як української, так і світової. Наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань.
1442238
  Назаренко Л.М. Теорія та практика управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Назаренко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1442239
  Шарова О.С. Теорія та практика управління проектами девелопменту: аналіз в ретроспективі десятиріччя // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 3 (63). – С. 96-103 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-8810
1442240
  Тарасенко І.О. Теорія та практика управління фінансовою безпекою банку / І.О. Тарасенко, М.О. Чернишов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 8-13
1442241
  Воробйова О.І. Теорія та практика фінансово-кредитних відносин в Україні / О.І. Воробйова, Ю.М. Воробйов // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 4 (17). – С. 6-15
1442242
  Жаліло Я. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. Жаліло ; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 336с. – ISBN 978-966-554-097-7
1442243
  Сакун О.С. Теорія та практика формування інвестиційного ресурсу національної економіки : монографія / О.С. Сакун ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 299, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 263-283. – ISBN 978-617-7571-83-3
1442244
  Кузнєцова Н. Теорія та практика формування Інтернет-підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-113. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні засади та практику розвитку Інтернет-підприємництва в умовах глобалізації товарних ринків, інтернаціоналізації та стандартизації управлінських механізмів маркетингової діяльності, розглянуто сутність, специфіку, основні прояви ...
1442245
  Співак Я.О. Теорія та практика формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Співак Ярослав Олегович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
1442246
   Теорія та практика формування української національної ідеї = Theory and practice of ukrainian national idea formation / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ упоряд. і ред. О.К. Шевченко ; за заг. ред. О.С. Власюка ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-8474-64-4
1442247
  Задорожна С.М. Теорія та практика функціонування загальних принципів сучасного міжнародного права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Задорожна Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 474 арк. – Додатки: арк. 468-474. – Бібліогр.: арк. 390-467
1442248
  Задорожна С.М. Теорія та практика функціонування загальних принципів сучасного міжнародного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Задорожна Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1442249
  Андрушко О.В. Теорія та практика юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Андрушко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Хмельницький, 2020. – 488 арк. – Додатки: 453-488 арк. – Бібліогр.: 389-452 арк.
1442250
  Квасніков Володимир Павлович Теорія та принципи побудови трикоординатних інформаційно-вимірювальних систем механічних величин : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.11.01 / Квасніков Володимир Павлович; Красніков В.П.; Націон. технічний ун-тет України "Київськ. політехнічний ін-тут". – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назв.
1442251
  Мережко Олександр Олексадрович Теорія та принципи транснаціонального торгового права ( Lex mercatoria ) : Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.01 / Мережко Олександр Олексадрович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 388 л. – Бібліогр.: л. 355 - 388
1442252
  Мережко Олександр Олексадрович Теорія та принципи транснаціонального торгового права (Lex mercatoria) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:12.00.11 / Мережко О.О.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.: 17 назв
1442253
  Найда С.А. Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.08 / Найда С.А. ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1442254
  Мамченко Н. Теорія та філософія права: проблема розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 3-5
1442255
  Пінкевич І.П. Теорія твердого тіла : навчальний посібник для студентів фізичних спец. ун-тів / І.П. Пінкевич, В.Й. Сугаков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 333с. – ISBN 966-594-719-2
1442256
  Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища : навч. посібник для студентів фіз. ф-ту / С.П. Репецький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 308, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-308. – ISBN 978-966-00-0920-8
1442257
  Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища : навч. посібник / С.П. Репецький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 282-284. – ISBN 978-966-439-796-1
1442258
  Михайленко В.М. Теорія твору й тексту : навч. посібник / В.М. Михайленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-255. – ISBN 978-966-437-333-0
1442259
  Горальський Анджей Теорія творчості / Горальський Анджей; Переклад О.Гірного. – Львів : Каменяр, 2002. – 144с. – ISBN 5-7745-0947-8
1442260
  Піддубна В Н. Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світу (аналіз дискурсивної практики XIX ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Піддубна, Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1442261
  Садовська І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 64-66. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1442262
  Воробйов Є. Теорія трансакційних витрат:розвиток методології та її застосування до дослідження фондового ринку : Критика і бібліографія / Є. Воробйов, І. Ткаченко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.90-91. – Бібл. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
1442263
  Чукліна О.С. Теорія трансфертного ціноутворення: поняття та періодизація розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 119-124
1442264
  Горбунова Л. Теорія трансформативного навчання дорослих: еволюція концепитів і методологій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 23-34. – ISSN 2078-1016
1442265
  Приходько Ю.І. Теорія трансформації систем як засіб дослідження військової освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2018. – № 1 (98). – С. 53-61. – ISSN 2304-06294


  "...Розглянуто та обгрунтовано прикладні аспекти дослідження військової освіти на основі положень теорії трансформації систем: рушійні механізми розвитку; стійкість; нестійкість системи; управлінські чинники; суперечності."
1442266
  Крупницький Б. Теорія третього Риму і шляхи російської історіографії // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 451-460. – ISSN 2310-3310


  Стаття присвячена московській ідеологемі III Риму та впливу цієї концепції на російську історіографію. Стаття містить погляди щодо цієї теми науковців Київського університету: В. Антоновича, М. Володимирського-Буданова, М. Грушевського, О. ...
1442267
  Гаращенко Л.П. Теорія трудових відносин в західній юридичній науці // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 258-264. – ISSN 0869-2491
1442268
  Скалацька О.В. Теорія трьох одягів Р. Барта: філософський вимір // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 137-148. – (Філософія ; вип. 44)
1442269
  Томенко Микола Теорія українського кохання / Томенко Микола. – Київ, 2002. – 128с.
1442270
  Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю / В.М. Верховинець. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ, 1963. – 143с.
1442271
  Потульницький В.А. Теорія української політології : Курс лекцій / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1993. – 192 с. – ISBN 5-325-00152-3
1442272
  Рог В. Теорія української революції у творчості Степана Бандери // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 56-67. – ISBN 978-966-428-398-1
1442273
   Теорія управління в органах внутрішніх справ : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.А. Ліпкан, О.Г. Циганов, О.С. Доценко, О.В. Кузнєцов, Г.Н. та ін. Кузьменко; [В.А. Ліпкан, О.Г. Циганов, О.С. Доценко та ін.] ; за ред. канд. юрид. наук, доц. В.А. Ліпкана ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2007. – 880, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Слов. основ. термінів та понять з упр. дисциплін: с. 843-880. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-259-6


  У пр. № 1721502 напис: Науковій Бібліотеці ім. М. Максимовича від Володимира Ліпкана 29.10.2018. Підпис
1442274
   Теорія управління організацією: стан та перспективи : Матеріали VІ міжнародн. наук.-практ. конференції 6-7 квітня 2000 року / МОНУ. Ін-тут економічного прогнозування НАНУ. – Київ-Трускавець, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-099-7
1442275
  Богдашина О.М. Теорія факторів у працях українських істориків другої половини ХІХ-ХХ ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 114-124.
1442276
  Заяць В. Теорія факторного доходу та ринок землі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-35
1442277
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.екон.спец.вищих закладів освіти / О.Д. Василик. – Київ : НІОС, 2000. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1442278
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.економ.спец. ВЗО / О.Д. Василик; КНУТШ. – Київ : НІОС, 2001. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1442279
   Теорія фінансів : Навч.-метод. комплекс / КНУТШ; Економічний факультет; Упор.: О.Д.Василик, К.В.Павлюк. – Київ : Київський університет, 2002. – 71с.
1442280
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ. економ. спец. вищих закл. освіти / О.Д. Василик; КНУТШ. – 4-те вид., доповн. – Київ : НІОС, 2003. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1442281
   Теорія фінансів : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / МОНУ; За заг ред..О.Д. Василика. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 480с. – ISBN 966-364-065-0
1442282
   Теорія фінансів : підручник / [Бойко С.В. та ін.] ; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 573, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 559-565, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-997-9
1442283
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підруч. для студ. віщ. навч. закл., що вивч. дисц. "Бухгалтерський облік і аудит" / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1994. – 368с. – ISBN 5110042152
1442284
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підручник / М.Т. Білуха. – Київ : Влад і Влада, 1996. – 320 с. – ISBN 5120035337
1442285
  Радіонова І. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-67. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змін інструментарію макроекономічної науки під впливом теорії фінансової нестабільності. Статья посвящена анализу изменений инструментария макроэкономической науки под влиянием теории финансовой нестабильности. The article ...
1442286
   Теорія фінансової стійкості підприємства : Монографія. – Вінниця : Універсум, 2004. – 155с. – ISBN 966-641-053-2
1442287
  Вертгаймер М. Теорія форми / М. Вертгаймер. – Берлін, 1925. – 309-319с.
1442288
  Порохня В.М. Теорія формування та управління капіталом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 261-269. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1442289
  Корнієнко І.І. Теорія фотографії у критичному дискурсі Шарля Бодлера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 416-421


  У статті розглянуто гіпотезу про інтермедіальність як критичний метод Шарля Бодлера, зокрема становлення нової інтермедіальної критики Бодлера в публіцистичних текстах про фотографію. В статье рассматривается гипотеза об интермедиальности как ...
1442290
  Свиридюк В.З. Теорія фракталів та її використання в медицині // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 124-132. – ISSN 2077-6594
1442291
  Шатило В.Й. Теорія фракталів та її використання у громадському здоров"ї / В.Й. Шатило, В.З. Свиридюк, Ю.В. Шатило // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 349-351. – ISSN 2077-6594
1442292
  Лузін М.М. Теорія фукнцій дійсного змінного : Загальна частина. Навч. посіб. / М.М. Лузін. – Київ, 1953. – 308 с.
1442293
  Миколенко О.М. Теорія функцій адміністративного права в умовах боротьби світоглядів про адміністративне право // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7096-88-6
1442294
  Петришин Р.І. Теорія функцій комплексної змінної / Р.І. Петришин. – Чернівці : Рута, 1996. – 50с.
1442295
  Мартиненко М.А. Теорія функцій комплексної змінної : операційне числення : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Мартиненко, І.І. Юрик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292. – ISBN 966-8407-70-9
1442296
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна математика" / О.Ю. Грищенко О.Ю., Ляшко ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2009. – 495с. – ISBN 978-966-439-230-0
1442297
  Єжов С.М. Теорія функцій комплексної змінної : навч. посібник для студ. фіз. спец. ун-тів / С.М. Єжов, М.А. Разумова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-439-582-0
1442298
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної. Розв"язування задач : Навч. пос. / О.Ю. Грищенко, М.І. Нагнибида, П.П. Настасієв. – Киев : Вища школа, 1994. – 375 с. – ISBN 5-11-004278-0
1442299
  Ковальський В.С. Теорія функцій права. Введення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 6-13. – ISSN 2308-9636
1442300
  Черняк О.І. Теорія хаосу в економіці : підручник / О.І. Черняк, П.В. Захарченко, Т.С. Клебанова. – Бердянськ : Ткачук О.В., 2014. – 287, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 278-287. – Бібліогр.: с. 272-276. – ISBN 978-966-2261-60-8
1442301
  Моначенко Г.В. Теорія хаосу та трансформації в Афганістані (кінця XX - початку XXI століття) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 119-125. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1442302
  Зайцева О. Теорія Хартленду як новий формуючо-пропагандистський елемент іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 133-134
1442303
  Мелешко В.В. Теорія хвилеводів : навч. посібник для студ. ун-тів / В.В. Мелешко, В.Т. Маципура, І.А. Улітко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 406-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-627-8
1442304
  Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу : підруч. для студ. напрямку "Хімічна технологія та інженерія" / З.Г. Піх ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 396 с. – ISBN 966-553-239-1
1442305
  Корольова А.В. Теорія художнього мовлення в контексті лінгвоепічної парадигми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 250-254. – ISBN 966-594-420-7
1442306
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної систем : Навчальний посібник / П.С. Вовк; Мін-во освіти України.Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1997. – 124с. – ISBN 5-7763-9007-9
1442307
  Вовк Поліна Самаріївна Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної систем : Автореф... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Вовк Поліна Самаріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
1442308
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної системи : 10.02.15:Дис....доктора філолог. наук. / Вовк П.С.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 458л. – Бібліогр.: С.436-458
1442309
  Онищук В.В. Теорія центроструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 13-29. – ISSN 2306-5680


  На основі натурних, експериментальних і теоретичних досліджень, а також аналітичного розв"язування замкненої системи рівнянь Нав"є-Стокса виконана оцінка гіідроморфодинамічного стану річкового русла при динамічній рівновазі системи "потік-русло" та ...
1442310
  Ущаповський Ю.В. Теорія цивілізації А. Метлинського // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 132-136. – ISBN 978-966-683-540-9
1442311
  Сидорук В. Теорія цивілізацій А. Тойнбі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 146-149.
1442312
  Кармаза О.О. Теорія цивілістичного процесу та її значення в контексті охорони та захисту прав громадян в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
1442313
  Філатова Л.С. Теорія циклічності / Л.С. Філатова, О.А. Бардадин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13, липень. – с. 79-82. – ISSN 2306-6814
1442314
   Теорія циркулярно-поляризованих ЕН-прискорювальних систем для формування коротких імпульсів жорсткого рентгенівського випромінювання / В.В. Куліш, Р.К. Мельник, І.В. Губанов, О.О. Орлова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 445-453. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано теорію і проведено докладний фізичний аналіз циркулярно поляризованого ЕН-прискорювача з повздовжнім квазіоднорідним магнітним полем. Запропоновано застосування даного пристрою як компактного формувача коротких електронних банчів для ...
1442315
  Кириленко В. та інш. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.56-62. – ISSN 0131-775Х
1442316
  Ущаповський Ю. Теорія цінності - основа економічної концепції Миколи Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-63. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються історичні витоки теорії цінності Миколи Зібера, її взаємозв"язок з класичною школою політичної економії та марксизмом, а також її місце у його теоретичній концепції та розвитку української економічної думки. The historical sources of ...
1442317
  Антонович А.Я. Теорія цінності / Афіноген Антонович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 179-181. – ISBN 966-346-208-6
1442318
  Батура О. та інш. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі 19-20 ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.57-61. – ISSN 0131-775Х
1442319
  Курбет О.П. Теорія цінності в працях представників Київської політекономічної школи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 70-75


  У статті автором здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів Київської політекономічної школи до розробки теорії цінності. Згадуються вчені - М.Х. Бунге, А.Я. Антонович, Д.І. Піхно, Р.М. Орженцький, О.Д. Білімович та Є.Є. Слуцький.
1442320
  Ковальов О. Теорія цінності грошей Карла Менгера // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 3. – С. 107-119. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
1442321
  Наєнко М. Теорія чи теоретизування? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 57-62. – ISBN 978-966-2133-74-5
1442322
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Харків ; Київ, 1932. – 190 с.
1442323
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Вид. 2-е, доповн. – Харків ; Київ, 1936. – 249 с.
1442324
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Київ, 1960. – 244 с.
1442325
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1965. – 262 с.
1442326
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1970. – 274 с.
1442327
  Вейль А. Теорія чисел для початківців / А. Вейль. – Київ, 1987. – 46 с.
1442328
  Требенко Д.Я. Теорія чисел як необхідний компонент фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Д.Я. Требенко, О.О. Требенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 158-161. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено порівняльний аналіз діючих стандартів підготовки вчителя математики України і Російської Федерації, а також навчальних планів. Окреслено можливі шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів математики на Україні. Ключові слова: ...
1442329
  Бажал Ю.М. Теорія Шумпетера в сучасному дискурсі економічної науки і практики // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 10-11
1442330
  Козюбра М. Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 167-180. – ISSN 2310-6158
1442331
  Ахієзер О.І. Теорія ядра : навч. посібник для студентів фіз. спец. вузів / Ахієзер О.І., Бережной Ю.А. – Київ : Вища школа, 1995. – 255 с. – ISBN 5-11-004408-2
1442332
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський; Рец.: А.І. Ахієзер, М.Ф. Шульга. – Київ : Либідь, 2000. – 608с. – ISBN 966-06-0145-Х


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1442333
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 608с. – ISBN 966-06-0205-7


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1442334
  Романов В.О. Теорія, методи побудови та технічна реалізація мікропроцесорних перетворювачів форми інформації з підвищеною надійністю та продуктивністю : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.05 / Романов В. О.; АН Укр. Ін-т кібернет. – К., 1993. – 28л.
1442335
  Гетманцев Д.О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук.-практ. посібник / Д.О. Гетманцев, В.Л. Форсюк, І.С. Бєліцький ; Нац. шк. суддів України ; Юрид. компанія "Jurimex". – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 494, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 448-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-651-4
1442336
  Гетманцев Д.О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук.-практ. посібник / Д.О. Гетманцев, В.Л. Форсюк, І.С. Бєліцький ; Нац. школа суддів України, Юрид. компанія "Jurimex". – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 494, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 448-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-651-4
1442337
  Алішов Надір Ісмаіл-огли Теорія, технології й засоби системної взаємодії ресурсів в інтелектуальних системах і мережах комп"ютерів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Алішов Н.І.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 58 назв
1442338
  Мицик В. Теорія, факти, логіка недержавних структур у глобалізованому світі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 22-23
1442339
  Дішкант Г.П. Теорія, формалізм, метод // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1442340
  Куковский Е.Г. Теормические и рентгенографические исследования продуктов выветривания амфиболитов юга Украинского кристаллического массива : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Куковский Е. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1956. – 234л. – Бібліогр.:л.190-198
1442341
  Кириченко Ю.О. Теорология и частные проблемы юриспруденции : приглашение к дискуссии / Под ред. А.А.. Кириченко. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 40с. – ISBN 966-640-131-2
1442342
  Кириченко С.А. Теорологія юриспруденції / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач.; За ред. О.А. Кириченка; Мін-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили; Юридичний ф-т. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили. – (Авторська лекція ; Вип. 5). – ISSN 1819-6284
Лекція 1. – 2007. – 268с.
1442343
   Теорологія юриспруденції (новітня концепція "Теорії права") : навчальний посібник / Кириленко Є.В. [та ін.] ; за наук. ред. О.А. Кириченка ; МОНУ ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили, Юридичний ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 392 с. : табл. + Додаток: с. 223-390. – Бібліогр.: с. 218-222. – ISBN 978-966-336-199-4
1442344
   Теорретические семинары по актуальным вопросам марксистско-ленинской теории.. – М., 1973. – 179с.
1442345
  Мазуркевич А.А. Теорриториальная организация региональных рекркационных систем УССР : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Мазуркевич А.А.; КГУ. – Киев, 1989. – 25л.
1442346
  Гаврилюк М. Теоррії лідерства та їх застосування в університетській освіті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 22-27. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1442347
  Николов Н.А. Теортеческое и экспериментальное исследование линейных и нелиненых резонансов в плазменном конденсаторе : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Николов Н. А.; Физ. фак. МГУ, Каф. эконон. – М., 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1442348
  Лунецкас Б.Н. Теортические предпосылки научного объяснения социального прогресса в домарксистской философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Лунецкас Б.Н.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1977. – 26л.
1442349
  Лупашку Р.Г. Теортическое исследование кинетики электросопротивления и акустической эмиссии в процессе разрушения кристаллов.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лупашку Р.Г.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1442350
  Шеремет Ю.М. Теортичні основи забезпечення бевідмосності дискретних систем методом впорядкованого вибору : Автореф... докт. техн.наук: 05.12.17 / Шеремет Ю. М.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 33л.
1442351
  Ермаков В.П. Теоря Абелевых функций без Римановых поверхностей / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира ; Тип. Корчак-Новицкаго, 1897. – 120 с.
1442352
  Блаватская Теософия и практический оккультизм / Блаватская, ЕП. – Москва, 1993. – 72с.
1442353
  Чекаль Л.А. Теософія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 371. – ISBN 966-642-073-2
1442354
  Богдановський І. Теософія й окультизм: традиції і сучасність // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 82-93. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1442355
  Дзюба О. Теофан Прокопович в епістолярній спадщині // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 317-342
1442356
  Родигін К. Теофан Прокопович і солі "Руки Філософів" / К. Родигін, М. Родигін // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 88-108. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
1442357
  Руис М. Теофило Стивенсон / М. Руис. – М, 1983. – 96с.
1442358
  Стейнлен Теофиль-Александр Стейнлен / Стейнлен, Теофиль-Александр; Авт.-сост.: В. Турова. – Москва : Изобразительное искусство, 1960. – [50] с.
1442359
  Съедин В. Теофиль Стейнлен 1859-1923 / В. Съедин. – Москва-Ленинград : Правда, 1931. – 7, 44 с.
1442360
  Ткаченко М.В. Теофіл Копистинський / М.В. Ткаченко. – К, 1972. – 87с.
1442361
   Теофіл Миронович Підлісецький // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
1442362
  Мельник В. Теофіл Окуневський та його юридична практика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 129-131. – ISSN 1728-9343
1442363
   Теофіл Рендюк // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 111. – ISSN 2664-4282
1442364
  Кульова В. Теофіл Рендюк і його книги // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-8
1442365
  Іжевський А. Теофіл Терлецький - співець сецесії і майстер висміювання міщанства = Незабутні сторінки сатиричної графіки // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 4 (76) "2010/ 1 (77)"2011. – С. 56-57. – ISSN 0130-1799
1442366
   Теофіль Комаринець = Teofil Komarynets : biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Наукова бібліотека ; ред. кол.: В. Кметь, Я. Гарасим, Г. Домбровська та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 168 с. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського нац. університету ім. Івана Франка. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 26 ; Біобібліографія вчених університету). – ISBN 978-966-613-602-5
1442367
   Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик : Спогади. – Львів : Каменяр, 1999. – 171 с. – ISBN 5-7745-0783-1
1442368
  Битяк Н.О. Теофразеологізми в українській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 106-107. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1442369
  Алєксандрова О.В. Теофраст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 177-178. – ISBN 966-316-069-1
1442370
  Литвинский Б.А. Тепаи-Шах: Культура и связи кушан. Бактрии. / Б.А. Литвинский, А.В. Седов. – М., 1983. – 239с.
1442371
  Боровко Н.А. Тепе-Кермен : очерк / Н.А. Боровко. – Симферополь : Типография Таврич. Губерн. Земства, 1913. – 63 с. – Оттиск из "Записок" Симф. О-ва Естеств. и Любит. Природы. Т. 3. 1913
1442372
  Золотоноша Л.А. Тепер або ніколи : Поезії / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2004. – 144с. – ISBN 966-651-123-1
1442373
  Мартиросян В. Тепер про це можна сказати:[Із книги спогадів] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.89-95


  З історії Народного Руха України. Закінчення. Початок у №11-12, 2000 р.
1442374
  Головаха Є. Тепер самотні ми... // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 10-11. – ISSN 1563-3713
1442375
  Гакенсбергер А. Тепер через Туреччину всьому кінець // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 10 (642), 6-12.03.2020. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  "Сирійська громадянська війна викорінила християнське населення. Але остаточно вирішити долю християн у Сирії може Туреччина. Масштаби обурення експансивною політикою Ердогана на місці побачив репортер Die Welt".
1442376
  Головкін Б.М. Теперішнє і майбутнє кримінології // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 168-184. – ISSN 2224-9281
1442377
  Черник П.П. Теперішнє українсько–російське протистояння в розрізі глобальної геополітики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 423-428. – ISSN 2076-1554
1442378
  Нора П. Теперішнє, нація, пам"ять = Present, nation, memoire / П"єр Нора ; пер. з фр. Андрія Рєпи. – Київ : КЛІО, 2014. – 265, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-09-7
1442379
  Фельдман Е.З. Теперішні ноти / Е.З. Фельдман. – К., 1991. – 205с.
1442380
  Луценко М.О. Теперішній історичний час як явище // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 84-88
1442381
  Могила Л.М. Теперішній час французької мови як лінгвістичний знак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 121-126. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1442382
  Затуливітер В.І. Теперішній час. / В.І. Затуливітер. – К., 1977. – 143с.
1442383
  Гончаров Ю.Д. Теперь - безымянные / Ю.Д. Гончаров. – Москва : Правда, 1990. – 480с.
1442384
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – Москва, 1938. – 187с.
1442385
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – Москва, 1938. – 159с.
1442386
  Марков С.А. Теперь во мне спокойствие и счастье : роман / С.А. Марков. – Москва : Современник, 1986. – 222с. – (Новинки "Современника")
1442387
  Айги Г.Н. Теперь всегда снега : стихи разных лет, 1955/1989 / Геннадий Айги. – Москва : Советский писатель, 1992. – 318, [1] с.
1442388
  Кокшаров А. Теперь здесь ислам / А. Кокшаров, С. Сумленный // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 38. – С. 60-69


  Іслам в Європі; зростання мусульманського населення
1442389
  Карлейль Томас Теперь и прежде / [Соч.] Томаса Карлейля ; Пер. с англ. [и предисл.] Н. Горбова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – XXII, [2], 450 с.
1442390
  Карлейль Т. Теперь и прежде / Т. Карлейль. – Москва : Республика, 1994. – 415с. – ISBN 5-250-02425-4
1442391
  Успенский Г.И. Теперь и прежде. / Г.И. Успенский. – М, 1977. – 384с.
1442392
   Теперь моя пора .... – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1987. – 63 с.
1442393
  Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать / Л. Гровс. – Москва, 1964. – 301с.
1442394
  Миддлтон Х. Теперь пусть нам вернут землю / Ханна Миддлтон ; [Сокр. пер. с англ. и послесл. И.А. Лебедева]. – Москва : Наука, 1983. – 144 с.
1442395
  Франк Л.Д. Теперь я знаю : стихи / Лияп Франк ; ер. с нем. – Москва : Советский писатель, 1986. – 141 с.
1442396
  Цалик С. Теперь я турок, не казак... // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2009. – № 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – С. 88-93. – ISSN 2222-436X


  Вацлав-Петро Жевуський — державний і політичний діяч Речі Посполитої. Представник шляхетського роду магнатів Жевуських гербу Кривда.
1442397
  Сингаївський М.Ф. Тепла земля : вірші: Для ст. дошк. та мол. шк. віку / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Веселка, 1983. – 20 с.
1442398
  Шевчук В.О. Тепла осінь : повість / Валерій Шевчук // Квітень у човні : повісті / Н.Л. Бічуя. – Київ : Дніпро, 1981. – с.115-174. – (романи й повісті ; № 4)
1442399
  Трублаїні М. Тепла осінь 1930-го / М. Трублаїні. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 47с. – (Б-чка письменників комсомолу)
1442400
  Крищенко В.Д. Тепла прорість : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 59 с.
1442401
  Куденко О.И. Теплая Арктика. / О.И. Куденко. – М, 1960. – 302с.
1442402
   Теплая деформация металлов. – Минск, 1978. – 215с.
1442403
  Дайнеко Л.М. Теплая земля : стихи и поэма / Л.М. Дайнеко; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 151 с.
1442404
  Бочарников В.А. Теплая земля / В.А. Бочарников. – Ленинград, 1981. – 222с.
1442405
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1981. – 224с.
1442406
  Судаков В.П. Теплая земля / В.П. Судаков. – Петрозаводск, 1985. – 38с.
1442407
   Теплая земля. – М, 1986. – 156с.
1442408
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1988. – 588с.
1442409
  Игнатова Е.А. Теплая земля / Е.А. Игнатова. – Л., 1989. – 62с.
1442410
  Холод В. Теплая компания / В. Холод. – Х., 1964. – 215с.
1442411
  Васютина Е.К. Теплая метель / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1961. – 356с.
1442412
  Радовская Р.Г. Теплая осень / Р.Г. Радовская. – М., 1975. – 175с.
1442413
  Шмушкевич М.Ю. Теплая осень / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1977. – 256с.
1442414
  Киреенко К. Теплая радуга : стихи и .поэма / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. Н.Сидоренко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 120 с.
1442415
  Шкаровская И.И. Теплая улица / И.И. Шкаровская. – К, 1965. – 118с.
1442416
  Сушинський Б.І. Тепле каміння / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1974. – 207 с.
1442417
  Герасимчук Д.К. Тепле літо / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1973. – 134 с.
1442418
  Кенжеев Бахыт Теплее всех времен : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 98-101. – ISSN 0130-7673
1442419
  Геттуев М. Теплее солнца : книга стихов / Максим Геттуев ; пер. с балкар. пер. с балкар. Я.Серпина. – Москва : Советская Россия, 1968. – 94 с.
1442420
  Макс Теплей, Еще теплее // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 30-37 : фото
1442421
   Теплий вітер із Чікаго // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 7
1442422
  Чендей І.М. Теплий дощ : повісті, оповідання / Іван Чендей. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 348 с. : іл.
1442423
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Київ, 1981. – 216 с.
1442424
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Київ, 1990. – 459 с.
1442425
  Куліш Л.П. Теплий іній / Л.П. Куліш. – Київ, 1986. – 271с.
1442426
  Забірко В.С. Теплий сніг // Пульс безконечності : фантастичні повісті та оповідання / М.Ю. Анісімов. – Київ : Молодь, 1988. – С. 80-187. – (Компас). – ISBN 5-7720-0032-2
1442427
  Ковшова З.І. Теплий шовк / З.І. Ковшова. – Київ, 1986. – 142 с.
1442428
  Кеппен В. Теплица / В. Кеппен. – М, 1966. – 240с.
1442429
  Гренандер У. Теплицевы формы и их приложения / У. Гренандер, Г. Сеге. – Москва, 1961. – 308 с.
1442430
  Чебанов Л.С. Теплицы и парники на приусадебном участке. / Л.С. Чебанов. – К., 1993. – 78с.
1442431
   Тепличная культура овощей в пригородах Пекина. – М, 1959. – 384с.
1442432
   Теплично-парниковое хозяйство. – Киев, 1955. – 224с.
1442433
  Горбівненко А. Теплі вітання "Холодному Яру" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 11
1442434
  Людкевич М.Й. Теплі гнізда / М.Й. Людкевич. – К., 1981. – 72с.
1442435
  Шаповал М.Т. Теплі дощі : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1971. – 83 с.
1442436
  Гербіш Н. Теплі історії до кави / Надійка Гербіш ; [ред.-упоряд. Ю. Шутенко]. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 162, [6] с. : іл. – (Серія "Теплі історії"). – ISBN 978-966-2665-20-8
1442437
  Гербіш Н. Теплі історії до шоколаду / Надійка Гербіш. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 139, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-2665-04-8
1442438
  Степула Н. Теплі капітани молодої осені Миколи Петренка // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 104-107. – ISBN 966-7379-16-7
1442439
  Напрасников А.Т. Тепло- и влагообеспеченность Забайкалья и некоторые проблемы мелиорации земель : Автореф... канд. геогр.наук: 11.696 / Напрасников А.Т.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1442440
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течение вегитации основных зерновых культур : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Короткова А.Я. ; МВ и ССО , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1442441
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течении вегетации основных зерновых культур : Дис... канд.геогр.наук: / Короткова А.Я.; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1973. – 121л. – Бібліогр.:л.1-20
1442442
  Бортковский Р.С. Тепло- и влагообмен атмосферы и океана при шторме / Р.С. Бортковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 159с.
1442443
  Шимараев М.Н. Тепло- и влагообмен и их роль в тепловом балансе открытой водной поверхности оз.Байкал : Автореф... канд. геогр.наук: / Шимараев М.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 20л.
1442444
  Шульман З.П. Тепло- и массобмен при свободной конвенции в неньютоновских жидкостях / З.П. Шульман. – Минск, 1975. – 134 с.
1442445
   Тепло- и массообмен в двухфазных системах при фазовых и химических превращениях : сб. науч. трудов. – Минск, 1976. – 171 с.
1442446
  Блум Э.Я. Тепло- и массообмен в магнитном поле / Э.Я. Блум. – Рига : Зинатне, 1980. – 355 с.
1442447
   Тепло- и массообмен в мерзлых почвах и горных породах. – Москва, 1961. – 144с.
1442448
   Тепло- и массообмен в мерзлых толщах земной коры. – М, 1963. – 216с.
1442449
   Тепло- и массообмен в потоке нагретого газа. – Минск, 1974. – 101с.
1442450
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 053 / Кашкаров В.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1972. – 48л. – Бібліогр.:с.42-48
1442451
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости / В.П. Кашкаров. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 276 с.
1442452
   Тепло- и массообмен в сушильных и термических процессах. – Минск, 1971. – 295с.
1442453
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электонных и микроэлектронных систем. – Ч.2. – Минск
Ч. 2. – 1989. – 139 с.
1442454
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электронных и микроэлектронных систем. – Ч.1. – Минск
Ч. 1. – 1989. – 170 с.
1442455
   Тепло- и массообмен в химически реагирующих системах : сборник научных проблем. – Минск, 1979. – 136 с.
1442456
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1988. – 151с.
1442457
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1989. – 142с.
1442458
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1990. – 114с.
1442459
  Панин Г.Н. Тепло- и массообмен между водоемом и атмосферой в естественных условиях / Г.Н. Панин. – Москва : Наука, 1985. – 206с.
1442460
   Тепло- и массообмен при взаимодеействии потоков с поверхностями. – М, 1978. – 81с.
1442461
  Мередов Р.Д. Тепло- и массообмен при опреснении воды естественным вымораживанием. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.05 / Мередов Р.Д.; АН Туркм.ССР.Науч-произ.объед. – Ашхабад, 1984. – 20л.
1442462
   Тепло- и массообмен при фазовых и химических превращениях. – Минск : ИТМ, 1968. – 252с.
1442463
   Тепло- и массообмен теплотехнический эксперимент. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 510 с.
1442464
   Тепло- и массообменные аппараты. – К, 1988. – 128с.
1442465
   Тепло- и массообменные процессы. – Киев, 1986. – 163с.
1442466
   Тепло- и массоперенос. – Минск
1. – 1962. – 220с.
1442467
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1962. – 380с.
1442468
   Тепло- и массоперенос. – М-Л
4. – 1963. – 272с.
1442469
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1965. – 455с.
1442470
   Тепло- и массоперенос. – Минск
4. – 1966. – 336с.
1442471
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1966. – 559с.
1442472
   Тепло- и массоперенос. – М
1. – 1968. – 832с.
1442473
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1968. – 399с.
1442474
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
1. – 1972. – 409с.
1442475
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
2. – 1972. – 514с.
1442476
   Тепло- и массоперенос. – Минск
3. – 1972. – 454с.
1442477
   Тепло- и массоперенос. – Минск : Наукова думка
Т. 5, ч. 2. – 1972. – 300 с.
1442478
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – К
5. – 1972. – 232с.
1442479
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1972. – 611с.
1442480
   Тепло- и массоперенос. – Минск
7. – 1972. – 609с.
1442481
   Тепло- и массоперенос. – Москва
8. – 1972. – 604с.
1442482
   Тепло- и массоперенос. – Ч.2. – Минск
9. – 1972. – 662с.
1442483
   Тепло- и массоперенос в плазменных аппаратах : сб. науч. трудов. – Минск : ТИМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 149, 6с.
1442484
  Бровка Г.П. Тепло- и массоперенос в природных дисперсных системах при промерзании / Г.П. Бровка. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 189с.
1442485
  Давидовский П.Н. Тепло- и массоперенос в промерзающих торфяных системах / П.Н. Давидовский, Г.П. Бровка. – Минск, 1985. – 160с.
1442486
   Тепло- и массоперенос в процессах термообработки дисперсных материалов. – Минск, 1974. – 182с.
1442487
   Тепло- и массоперенос в твердых телах, жидкостях и газах. – Минск, 1970. – 404с.
1442488
   Тепло- и массоперенос и переносные свойства веществ : сб. науч. трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1978. – 143с.
1442489
   Тепло- и массоперенос и тепловые свойства материалов. – Минск, 1969. – 184с.
1442490
   Тепло- и массоперенос при интенсивном лучистом и конвективном нагреве. – Минск, 1977. – 154с.
1442491
  Бюллер Тепло- и термостойкие полимеры / Бюллер, Конрад-Ульрих. – М, 1984. – 1056с.
1442492
   Тепло- и энергосбережение, теплометрия : сб. науч. тр. – Киев, 1990. – 128 с.
1442493
   Тепло- массоперенос. – Ч. 2. – Минск
1. – 1972. – 458с.
1442494
   Тепло- массоперенос при фазовых превращениях. – Ч.2. – Минск, 1974. – 223,12с.
1442495
  Ляшенко А.В. Тепло- та масообмін у камері сумісних процесів сушіння та подрібнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ляшенко Андрій Володимирович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1442496
  Пуховий І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традиційними джерелами енергії та без них) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Пуховий І.І. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 19 назв
1442497
   Тепло-и массообмен в капиллярнопористых телах. – Минск, 1965. – 155с.
1442498
   Тепло-и массообмен в плазмохимических процессах. – Ч. 2. – Минск, 1982. – 163с.
1442499
  Патанкар С. Тепло-и массообмен в пограничных слоях / С. Патанкар, Д. Сполдинг. – М., 1971. – 128с.
1442500
  Баранов Владимир Иванович Тепло-и массообмен при конденсации смеси паров *этанол-вода* : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04. / Баранов Владимир Иванович; Киев. технол. ин-т пищ. пром. – К., 1986. – 24л.
1442501
  Иванов Н.С. Тепло-и массоперенос в мерзлых горных породах. / Н.С. Иванов. – М, 1969. – 240с.
1442502
  Телегин А.С. и др. Тепло-массоперенос : Учебник для вузов / А.С. и др. Телегин, В.С. Швыдкий, Ю.Г. Ярошенко. – Москва : Металлургия, 1995. – 400с. – ISBN 5229011165
1442503
   Тепло-массоперенос в газах и жидкостях. – Алма-Ата : КазахГУ, 1979. – 133с.
1442504
   Тепло-массоперенос в одно и двухфазных средах. – М, 1971. – 164с.
1442505
   Тепло - внутри // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 82-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1442506
  Дудин М.А. Тепло / М.А. Дудин. – Л., 1960. – 19с.
1442507
  Кенцер М. Тепло / М. Кенцер. – Москва, 1981. – 47с.
1442508
  Жаброва Г.М. Тепло без пламени / Г.М. Жаброва. – М.-Л., 1945. – 118с.
1442509
  Вронська Т. Тепло братерської руки: допомога діаспори українському народу в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 42-53
1442510
   Тепло в доме: сохранить и приумножить // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 46-49 : фото
1442511
  Омпре А. Тепло в стужу / А. Омпре. – М, 1962. – 128с.
1442512
   Тепло вашої оселі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 47-48 : фото
1442513
  Золотусский И.П. Тепло добра / И.П. Золотусский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 238 с.
1442514
  Сатаров Г.А. Тепло душевных отношений: кое-что о коррупции // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.18-28. – ISSN 0869-0499
1442515
  Грищенко І.М. Тепло душі / І.М. Грищенко. – К, 1988. – 185с.
1442516
  Мельников Ю Тепло земли / Ю Мельников. – М., 1960. – 76с.
1442517
  Георгиу Г. Тепло земли : рассказы / Г. Георгиу. – Москва : Советский писатель, 1967. – 272 с.
1442518
  Коршак Г.В. Тепло земли / Г.В. Коршак. – Кишинев, 1971. – 79с.
1442519
  Геттуев М.И. Тепло земли : стихи и поэмы / Максим Геттуев ; авториз. пер. с балкар. Я.Серпина. – Москва : Воениздат, 1972. – 294 с.
1442520
  Рахимов Р.Р. Тепло земли : стихи, поэмы / Р.Р. Рахимов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1972. – 56 с.
1442521
  Хромов А.М. Тепло земли / А.М. Хромов. – Ярославль, 1973. – 48с.
1442522
  Кочетков В. Тепло земли : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 119с.
1442523
  Рыков В.П. Тепло земли / В.П. Рыков. – Симферополь, 1975. – 71с.
1442524
  Еловских В.И. Тепло земли : Повесть и рассказы / В.И. Еловских. – Москва, 1975. – 173с.
1442525
  Ураков Г.С. Тепло земли / Г.С. Ураков. – Воронеж, 1977. – 31с.
1442526
  Лебедев Т.С. Тепло Земли / Т.С. Лебедев, Д.В. Корниец. – Киев : Изд-во АН УССР, 1963. – 64с. – (Научно-популярная литература)
1442527
  Ордина Г.П. Тепло Земли / Г.П. Ордина. – М., 1969. – 14с.
1442528
  Дворов И.М. Тепло Земли / И.М. Дворов. – Москва : Знание, 1969. – 64с.
1442529
   Тепло Земли и его извлечение. – Киев, 1974. – 263с.
1442530
  Джамалов С.А. Тепло Земли и его практическое использование. / С.А. Джамалов. – М., 1965. – 110с.
1442531
  Нагай В.В. Тепло земли: Стихи. / В.В. Нагай. – Красноярск, 1979. – 39с.
1442532
  Воронько П.Н. Тепло землі моєї / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 208 с.
1442533
  Адаменко Л.П. Тепло землі моєї : нариси про рад. людей / Л.А. Адаменко. – Львів : Каменяр, 1976. – 61 с.
1442534
  Белшевиц Я В. Тепло земное : стихи / Визма Белшевиц; авториз. пер. с латыш. В.Тушновой. – Москва : Советский писатель, 1960. – 80 с.
1442535
  Алешин Н.Ф. Тепло земное / Н.Ф. Алешин. – Москва : Современник, 1980. – 79 с.
1442536
  Лазарчук А. Тепло и свет / А. Лазарчук. – М., 1990. – 220с.
1442537
  Калитин Н.Н. Тепло и свет солнечных лучей / Н.Н. Калитин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 28 с.
1442538
  Андреев Н.Н. Тепло и холод / Н.Н. Андреев. – Москва- Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 51с.
1442539
  Рудич К.Н. Тепло и холод Севера / К.Н. Рудич. – Москва, 1985. – 80с.
1442540
  Жавжаров А.А. Тепло і холод на землі / А.А. Жавжаров. – Х., 1933. – 52с.
1442541
  Павленко А.М. Тепло і холод на службі людині / А.М. Павленко. – Київ, 1948. – 45с.
1442542
  Нагорний А.В. Тепло й життя / А.В. Нагорний. – Харків : Шлях освіти, 1923. – 79с.
1442543
  Ярема Ю. Тепло його долонь : роман / Юрій Ярема. – Львів : Видавницво Анетти Антоненко, 2015. – 117, [3] с. – ISBN 978-617-7192-35-9
1442544
  Месхи И.С. Тепло ли вам, люди? / И.С. Месхи. – М., 1974. – 48с.
1442545
   Тепло ли колючим зверям в иголках? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 175 : Іл.
1442546
  Невінчана В.Д. Тепло любові - на віки : вірші і поема / В.Д. Невінчана. – Сімферополь : Таврія, 1984. – 64 с.
1442547
  Мартинов В.І. Тепло материнського дому / В.І. Мартинов. – Львів, 1988. – 109с.
1442548
  Озеров И. Тепло моей души / И. Озеров. – Тула, 1969. – 47с.
1442549
  Кобозева Алиса Тепло на ветер : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 1029-5828
1442550
  Далидович Г.В. Тепло на перецветах : рассказы и повесть / Г.В. Далидович; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 336 с.
1442551
  Буренков М.И. Тепло наших сердец / М.И. Буренков. – Х., 1962. – 84с.
1442552
  Черкашенко І.М. Тепло осені / І.М. Черкашенко. – К, 1978. – 111с.
1442553
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1979. – 383с.
1442554
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1988. – 263с.
1442555
  Бицоев Г. Тепло очага : повести и рассказы / Г. Бицоев; пер. с осет. Р.Тотрова. – Москва : Современник, 1974. – 255 с.
1442556
  Сигарев Е.И. Тепло полярного сияния / Е.И. Сигарев. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 79с.
1442557
  Гуторова Світлана Тепло прекрасного : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 14-15 : Фото
1442558
  Левин Б.Н. Тепло ранней осени. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Киев, 1967. – 215с.
1442559
  Мартич Ю.М. Тепло рідного дому : Оповідання, повість / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 183с.
1442560
  Тарасенко В.І. Тепло родинного вогнища / В.І. Тарасенко. – К., 1984. – 84с.
1442561
  Гордейчев В.Г. Тепло родного дома / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1974. – 103с.
1442562
  Карамазов В.Ф. Тепло родного очага : повести / В.Ф. Карамазов. – Минск : Мастацкая литаратура, 1983. – 334 с.
1442563
  Куранов Ю.Н. Тепло родного очага: лирическая повесть о семье / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 255с.
1442564
  Куранов Ю.Н. Тепло родногоь очага: Лирич.повесть о семье. / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 63с.
1442565
  Доманський В.А. Тепло родной борозды: "Ода русскому огороду" В. П. Астафьева и художественные модели мира // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 2. – С. 46-48.
1442566
  Леонов В.Н. Тепло родной земли / В.Н. Леонов. – М, 1984. – 240с.
1442567
  Емельянова Н.А. Тепло руки / Н.А. Емельянова. – М., 1986. – 75с.
1442568
  Вітренко Раїса Тепло світлої душі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 62. – ISSN 0130-5263
1442569
  Яблощникова И. Тепло Севера / И. Яблощникова. – Ленинград, 1979. – 254с.
1442570
  Лаврентьев К.А. Тепло сердец / К.А. Лаврентьев. – Петрозаводск, 1969. – 227с.
1442571
  Кожевников В.И. Тепло сердец / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1986. – 315с.
1442572
   Тепло сердечных встреч : Пребывание Генер. секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов. Совета СССР товарища Л.И. Брежнева в Днепропетровске и Днепродзержинске 21-22 сент. 1979 г. – Днепропетровск : Промiнь, 1979. – 22 с., 4 л. ил.
1442573
  Кожевникова К.В. Тепло твоего очага / К.В. Кожевникова. – М., 1975. – 127с.
1442574
  Рядченко И.И. Тепло твоей руки / И.И. Рядченко. – К., 1960. – 84с.
1442575
  Северов П.Ф. Тепло твоей руки : Рассказы / П.Ф. Северов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 428с.
1442576
  Рыжиков И.В. Тепло твоей руки. / И.В. Рыжиков. – М, 1965. – 87с.
1442577
  Машбаш И. Тепло твоих рук : стихи / Исхак Машбаш ;. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 128 с.
1442578
  Жгенти С. Тепло твоих рук / С. Жгенти. – М., 1975. – 191с.
1442579
   Тепло університетських корпусів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 2


  Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) надасть грант на 10 млн євро для реалізації проекту "Вища освіта України", у якому наразі беруть участь 7 українських вишів. У цих закладах планується підвищити енергоефективність у майже 150 будівлях. Таку ...
1442580
  Бурылов Б.Н. Тепло хранит земля / Б.Н. Бурылов. – Пермь, 1970. – 104с.
1442581
  Месхи И.С. Тепло человеческое. / И.С. Месхи. – Тбилиси, 1963. – 171с.
1442582
   Тепло чужого очага. – М, 1984. – 191с.
1442583
  Цибульський П.Д. Тепло чужої руки : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1967. – 422 с.
1442584
  Сергеев Александр Тепло...еще теплее...горячо! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 86-90 : фото
1442585
  Андрейчин М.А. Теплобачення в медицині / Андрейчин М.А. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – (Серія 12 "Природа - людина - здоров"я" : Тем. цикл: "Здоров"я" ; № 2)
1442586
  Орел Р.П. Теплова дефектометрія і томографія виборів з локальними неоднорідностями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Орел Р.П.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 2000. – 20л.
1442587
  Зубенко Д.Ю. Теплова і електрична математична модель для асинхронних електродвигунів / Д.Ю. Зубенко, О.М. Петренко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 16-18. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1442588
  Веклич А.М. Теплова контракція дуги в мідній парі / А.М. Веклич, П.В. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 263-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив характеристик газового середовища на процес контракції (стягування) дугового розряду високого тиску в сумішах міді з азотом або інертним газом. Проведеш розрахунки і показано, що ступінь стягування дугового розряду визначається ...
1442589
  Якименко Н.М. Теплова нестійкість в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням при зсувному циклічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначені критичні параметри термічної нестійкості в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням.
1442590
  Шилин Б.В. Тепловая аэросъемка при изучении природных ресурсов / Б.В. Шилин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 247с.
1442591
  Котляр И.В. Тепловая диаграмма для воздуха и продуктов сгорания. / И.В. Котляр. – 2-е изд. – М-К, 1963. – 15с.
1442592
  Евдокимов Ю.А. Тепловая задача металлополимерных трибосопряжений / Ю.А. Евдокимов. – Ростов : Издательство Ростовского университета, 1987. – 168 с.
1442593
  Ломагин А.Г. Тепловая закалка и репарация теплового повреждения у растений на клеточном уровне. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17 / Ломагин А.Г.; Ин-т цитологии Ан СССР. – Л, 1985. – 38л.
1442594
  Полежаев Ю.В. Тепловая защита / Ю.В. Полежаев. – Москва, 1976. – 391с.
1442595
  Салахутдинов Г.М. Тепловая защита в космической технике. / Г.М. Салахутдинов. – М., 1982. – 64с.
1442596
  Воронков С.Т. Тепловая изоляция паровых турбин напылением / С.Т. Воронков. – Москва, 1973. – 121с.
1442597
  Изаксон Виктор Ханаанович Тепловая конвекция в слое жидкости со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Изаксон Виктор Ханаанович; Сиб. отд-ние. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1442598
  Латынина Л.А. Тепловая конвенция в оболчке Земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латынина Л. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1958. – 10л.
1442599
   Тепловая мелиорация северных широт : АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1973. – 210с.
1442600
  Лозинский М.Г. Тепловая микроскопия материалов / М.Г. Лозинский. – Москва, 1976. – 304 с.
1442601
  Нгуен Минь Хиен Тепловая неустойчивость оптических элементов в лазерных системах под действием интенсивного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Нгуен Минь Хиен; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 10л.
1442602
  Аверсон А.Э. Тепловая теория зажигания конденсированных веществ : автореф. ... канд. физ.-мат. наук / Аверсон А.Э. ; АН СССР. – Черноголовка, 1968. – 20 л.
1442603
  Остапенко Виктор Ионович Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействий : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Остапенко Виктор Ионович; Мин. здравоохр. УССР. Донецк. научно-иссл. ин-т гигиены труда и профзаб. – Донецк, 1984. – 190л. – Бібліогр.:л.166-190
1442604
  Остапенко В.И. Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействиях. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Остапенко В.И.; Киев.гос.ун-т. – К, 1985. – 22л.
1442605
  Шифрин-Крыжаловский Тепловая устойчивость транзисторов и надежность радиоэлектронной аппаратуры / Шифрин-Крыжаловский, В.С. Митин. – Москва : Советское радио, 1966. – 256с.
1442606
  Михайлов-Михеев Тепловая хрупкость стали / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1956. – 116с.
1442607
  Гиршфельд В.Я. Тепловая часть тепловых электрических станций и гидромеханическая часть гидроэлектростанций / В.Я. Гиршфельд, Л.А. Кароль. – М., 1970. – 272с.
1442608
  Пошехонов В.Л. Тепловая электрическая станция / В.Л. Пошехонов. – Москва : Энергия, 1974. – 104 с.
1442609
  Парновський С. Теплове випромінювання компактних емісійних галактик у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі данних FIRST розглянуто випромінювання у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц вибірки компактних галактик з активним зореутворенням. Оцінено швидкість зореутворення за даними випромінювання галактик у радіоконтинуумі, вона змінюється у ...
1442610
  Дмитрієва Д.А. Теплове випромінювання поверхні германію при імпульсному лазерному збудженні / Д.А. Дмитрієва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
1442611
  Коротаєва О.С. Теплове випромінювання поверхні карбіду бору при імпульсному лазерному збудженні / О.С. Коротаєва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 69
1442612
  Зеленська К.С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 119 арк. – Бібліогр.: арк. 107-119
1442613
  Зеленська К.С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 28 назв
1442614
  Штегер В. Теплове господарство в керамічній промисловості / В. Штегер. – Х.-Од., 1931. – 136с.
1442615
   Теплове руйнування тривимірної в"язкопружної тришарової циліндричної п"єзопанелі з незалежними від температури характеристиками при вимушених коливаннях / В.Г. Карнаухов, В.І. Козлов, І.М. Умрихін, В.М. Січко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  На основі концепції комплексних характеристик подана постановка крайової задачі про теплове руйнування тривимірної в"язкопружної тришарової шарнірно обпертої циліндричної п"єзопанелі з незалежними від температури характеристиками при вимушених ...
1442616
  Кузьменко Б.В. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей / Б.В. Кузьменко, І.А. Мальчевський ; НАНУ ; Ін-т вугільних енерготехнологій. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 272-275. – ISBN 978-966-00-1078-9
1442617
  Жуков А.Г. Тепловидение / А.Г. Жуков. – Москва, 1974. – 64с.
1442618
  Воробьев Л.П. Тепловидение в медицине / Л.П. Воробьев. – Москва, 1985. – 64с.
1442619
  Драгун В.Л. Тепловизионные системы в исследованиях тепловых процессов / В.Л. Драгун, С.А. Филатов. – Минск, 1989. – 173 с.
1442620
  Криксунов Л.З. Тепловизоры : справочник / Л.З. Криксунов, Г.А. Падалко. – Киев, 1987. – 166 с.
1442621
  Щеголєв М Г. Базєєв Тепловий двигун майбутнього / М Г. Базєєв Щеголєв. – Київ : Наукова думка, 1976. – 138 с.
1442622
  Конончук Г.Л. Тепловий режим резонатора ГРЛ типу ЛГН-207 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 355-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Визначено теоретичну залежність температури резонатора від часу на основі запропонованої моделі. З розрахунку випливає можливість тримати температуру гелій-неонового лазера у вузькому інтервалі (0,01 К і менше) протягом тривалого часу вже через кілька ...
1442623
  Чан Ван Тхань Тепловий режим твердої електричної ізоляції високовольтного устаткування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.13 / Чан Ван Тхань; КПІ. – К., 1999. – 19л.
1442624
  Панкратов К.Н. Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Панкратов К.Н.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1442625
  Ткаченко М.В. Тепловий стан приміщення при низькотемпературному теплонасосному опаленні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ткаченко Мирослав Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1442626
  Третяк О.В. Тепловий стан стрижнів обмотки турбогенераторів з повітряним охолодженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Третяк Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1442627
  Любачко В.Ю. Тепловий транспорт та фазові переходи у фосфорвмісних халькогенідах MM"P2(S,Se)6 (M, M" = Cu, Ag, In, Bi, Sn, Pb) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Любачко Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1442628
  Усик Світлана Тепловий удар / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 37 : фото
1442629
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 143-176
1442630
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1442631
  Клочко Є.В. Тепловикористовуючі металогідридні системи газозабезпечення електрофізичних енергоустановок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Клочко Є.В.; Держ. аерокосміч. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 1999. – 20л.
1442632
  Конончук Г.Л. Теплові втрати в газонаповненій лампі розжарення / Г.Л. Конончук, І.Ю. Майданчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 430-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Оптимізуючи функцію кореляції між напругою та струмом через газонаповнену ЛР, можливо кількісно розділити енергетичні канали та визначити константи теплового випромінювання, теплопередачі, температурного коефіцієнта опору тіла розжарення, які ...
1442633
  Пестушко Валерій Теплові електростанції продовжують підігрівати планету // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 19
1442634
  Савкіна Р.К. Теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні / Р.К. Савкіна, О.І. Власенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 491-494. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалися теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні. Дислокації, що рухаються в полі ультразвукової деформації, розглядалися як теплові джерела в кристалі. Встановлено, що при середній густині дислокацій ...
1442635
  Середницька Х.І. Теплові потоки на берегах заповненої теплопровідним середовищем міжфазної тріщини / Х.І. Середницька, Р.М. Мартиняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  На основі розв"язку задачі термопружності для біматеріального тіла з міжфазною заповненою теплопровідним середовищем тріщиною досліджено розподіл потоку тепла через міжфазну лінію в межах тріщини і поза нею. Проаналізовано вплив коефіцієнта ...
1442636
  Панов Є.М. Теплові процеси при електролітичному виробництві алюмінію та їх вплив на показники електролізу. : Автореф... доктор техн.наук: 05.14.04 / Панов Є.М.; НАН України. Ін-т газу. – К., 1996. – 43л.
1442637
  Малецька О.Е. Теплові режими високотемпературних випарників натрійових теплових труб для сонячних енергоустановок та утилізації теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Малецька О.Є. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1442638
   Теплові режими опалювальної мережі при утепленні будівель / О.О. Алексахін, О.В. Бобловський, К.О. Жарий, Ж.В. Сидоренко, М.С. Скорик // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 159-164 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1442639
  Головський Сергій Євгенійович Теплові режими та апарати холодильної обробки розібраного упакованого м"яса : Автореф... канд. техніч.наук: 05.04.03 / Головський Сергій Євгенійович; Одеський ін-т низькотемпер. техніки та енергетики. – Одеса, 1993. – 16л.
1442640
  Польовий А.М. Теплові ресурси України в умовах зміни клімату / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 99-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-0902
1442641
  Дерюгін І.А. Теплові флуктуації намагніченості однодоменних частинок і феромагнітний резонанс / І.А. Дерюгін, 1959. – [4] c.
1442642
  Прокопенков О.О. Тепловіддача в конденсаторах двофазних систем терморегулювання космічних апаратів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Прокопенков О.О.; НАНУ. Ін-т проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Х., 2000. – 17л.
1442643
  Миколаєнко М.А. Тепловій / М.А. Миколаєнко. – К., 1956. – 32с.
1442644
  Ву Зуй Тыонг Тепловлагоперенос в дисперсных материалах при кондуктивной сушке : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Ву Зуй Тыонг; Одесский Ин-т низкотемперат. техники и энерг. – Одесса, 1992. – 17л.
1442645
  Браславский А.П. Тепловое влияние объектов энергетики на водную среду. / А.П. Браславский, М.Н. Кумарина, М.Е. Смирнова; Под ред.А.П.браславского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 251с.
1442646
  Резниченко Владимир Владимирович Тепловое воздействие лазерного излучения на элементы силовой оптики с покрытиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Резниченко Владимир Владимирович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
1442647
  Панкратов К.Н. Тепловое движение молекул воды согласно экспериментальным данным по квазиупругому некогерентному рассеянию медленных нейтронов : Дисс. ... канд. физико-математических наук. Спец. 01.04.14 - теплофизика и молекулярная физика / Панкратов К.Н.; МОНУ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2006. – 114л. – Библиогр.: л.107-114
1442648
   Тепловое движение молекул и межмолекулярное взаимодействие в жидкостях и растворах : материалы 2-й межвуз.науч. конференции. – Самарканд : Самаркандский ГУ, 1969. – 488с.
1442649
   Тепловое и механическое взаимодействие инженерных сооружений с мерзлыми грунтами. – Сибирск, 1977. – 142с.
1442650
  Смоленский И.О. Тепловое и паровое хозяйство свеклосахарных заводов / И.О. Смоленский. – К., 1931. – 206с.
1442651
   Тепловое и силовое хозяйство фабрично-заводскиих предприятий. – М-Л, 1926. – 180с.
1442652
  Бордонский Г.С. Тепловое излучение ледяного покрова пресных водоемов / Г.С. Бордонский; Отв.ред. О.А.Вотах. – Новосибирск : Наука, 1990. – 100с.
1442653
  Кондратьев К.Я. Тепловое излучение планет / К.Я. Кондратьев. – Л, 1977. – 263с.
1442654
  Гордиенко В.В. Тепловое поле Донбасса / В.В. Гордиенко, И.В. Гордиенко, О.В. Завгородняя // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 3-23 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21-22. – ISSN 0203-3100
1442655
   Тепловое поле Европы. – Москва : Мир, 1982. – 376с.
1442656
  Ермаков В.И. Тепловое поле и нефтегазоносность молодых плит СССР / В.И. Ермаков, В.А. Скоробогатов. – М., 1986. – 221с.
1442657
  Кутас Р.И. Тепловое поле Украины / Р.И. Кутас, В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1971. – 140с.
1442658
  Полежаев Ю.В. Тепловое разрушение материалов : Монография / Ю.В. Полежаев, Г.А. Фролов; Под ред В.В. Скорохода. – Киев : Академпериодика, 2006. – 354с. – ISBN 966-360-064-0
1442659
  Удовидченко Б.Г. Тепловое расширение и изотермическая сжимаемость твердого водорода при давлениях до 200 атм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Удовидченко Б.Г.; АН УССР. Физ.техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1978. – 19л.
1442660
  Кубанов М.М. Тепловое расширение и изотермичуская сжимаемость монокристаллов полупроводниковых соединений хальдегидов галлия и индия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кубанов М. М.; АН АзССР ин-т физики. – Баку, 1973. – 14л.
1442661
  Гаврилко В.Г. Тепловое расширение отвердевших инертных газов и метанов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Гаврилко В.Г. ; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13
1442662
  Новикова С.И. Тепловое расширение полупроводников при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 24л.
1442663
  Александровский А.Н. Тепловое расширение твердых метанов и процессы конверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Александровский А. Н.; АН УССР, Физ-техн. ин-т низк. темпер. – Харьков, 1979. – 19л.
1442664
  Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел / С.И. Новикова. – Москва : Наука, 1974. – 292с.
1442665
  Воробьев В.В. Тепловое самовоздействие лазерного излучения в атмосфере / В.В. Воробьев. – Москва, 1987. – 199 с.
1442666
  Чечеткин А.В. Тепловой арсчет промышленных печей (газовых и электрических) / А.В. Чечеткин. – М, 1963. – 38с.
1442667
  Шихлинский Э.М. Тепловой баланс Азербайджанской ССР / Э.М. Шихлинский; АН АзССР. Институт географии. – Баку : Элм, 1969. – 201с.
1442668
  Макштас А.П. Тепловой баланс арктический льдов в зимний период / А.П. Макштас. – Ленинград, 1984. – 67 с.
1442669
  Борзенкова И.И. Тепловой баланс горных районов : Автореф... кандидата геогр.наук: / Борзенкова И.И.; Глав. геофиз. обсерватории им. А.И.Воейкова. – Л., 1966. – 25л.
1442670
  Гвасалия Н.В. Тепловой баланс Грузии / Н.В. Гвасалия. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 116с.
1442671
  Будыко М.И. Тепловой баланс земной поверхности / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255с.
1442672
  Айзенштат Борис Абрамович Тепловой баланс и микроклимат основных ландшафтов Средней Азии и некоторые вопросы биоклиматологии : Автореф... д-ра геогр.наук: 698 / Айзенштат Борис Абрамович; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейова. – Ленинград, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.32-36
1442673
   Тепловой баланс леса и поля. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 235с.
1442674
  Русин Н.П. Тепловой баланс нашей планеты / Н.П. Русин. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
1442675
  Строкина Л.А. Тепловой баланс океанов. : Автореф... канд.геогр.наук: / Строкина Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 24л.
1442676
  Кустов И.С. Тепловой баланс паровой машины / И.С. Кустов. – М.-Л., 1940. – 112с.
1442677
  Волошина А.П. Тепловой баланс поверхности высокогорных ледников в летний период (на примере Эльбруса) / А.П. Волошина. – Москва : Наука, 1966. – 151с.
1442678
  Сакали Л.И. Тепловой баланс Украины и Молдавии / Л.И. Сакали. – Ленинград : ЛГУ, 1970. – 337с.
1442679
  Томлаин Я. Тепловой баланс Чехословацкой Социалистической Республики. : Автореф... канд. географ.наук: / Томлаин Я.; Глав. управ. гдрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1963. – 9л.
1442680
  Штессель Э.А. Тепловой взрыв при наличии естественной конвекции в реагирующем веществе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Штессель Э.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 19л.
1442681
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхности, общая теория физической географии / М.И. Будыко, И.П. Герасимов. – Л, 1959. – 20 с.
1442682
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхости. / М.И. Будыко. – Ленинград, 1959. – 20 с.
1442683
   Тепловой и водный режим земной поверхности. – Л, 1960. – 192с.
1442684
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Фан Бак Ник ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1442685
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Дис... канд. геогр.наук: / Фан Бак Ник; МВ и ССО УССР. КГУ. Географич. фак-т. Кафедра метеорологии и климатологии. – К., 1973. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1442686
   Тепловой и водный режим некоторых районов Сибири. – Ленинград : Наука, 1970. – 116с.
1442687
  Димо В.Н. Тепловой и водный режим почв СССР : к 9 Международному конгессу почвоведов / В.Н. Димо, А.А. Роде; Роде А.А. – Москва : Наука, 1968. – 143 с.
1442688
   Тепловой и водный режим снежно-ледниковых толщ. – М, 1965. – 246с.
1442689
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 365с.
1442690
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 363с.
1442691
   Тепловой и водный режим Украины. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 592с.
1442692
   Тепловой и радиационный баланс естественной растительности и сельскохозяйственных полей. – М, 1965. – 159с.
1442693
  Лысак С.В. Тепловой поток континентальных рифтовых зон / С.В. Лысак. – Новосибирск, 1988. – 197с.
1442694
  Гордиенко В.В. Тепловой поток континентов / В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 184 с.
1442695
   Тепловой поток, термическая история материнской нижнеюрской тогурской свиты и нефтегазоносность палеозоя Колтогорского мезопрогиба / Г.А. Лобова, Т.Е. Лунева, В.И. Исаев, А.Н. Фомин, Ю.В. Коржов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 128-155 : рис., табл. – Библиогр.: с. 152-155. – ISSN 0203-3100
1442696
  Лобова Г.А. Тепловой поток, термическая история материнской нижнеюрской тугурской свиты и нефтегазоносность Бакчарской мезовпадины (юго-восток Западной Сибири) / Г.А. Лобова, А.С. Меренкова, С.Г. Кузьменков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 14-28 : рис., табл. – Библиогр.: с.25-28. – ISSN 0203-3100
1442697
   Тепловой расчет котельных агрегатов. – М-Л, 1957. – 232с.
1442698
  Третьяков Г.А. Тепловой расчет мощных преобразователей с воздушным охлаждением / Г.А. Третьяков, Е.В. Дилевская, А.В. Брянцев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 136 с.
1442699
  Мазинг Е.К. Тепловой расчет рабочего процесса двигателей внутреннего скорания / Е.К. Мазинг. – М, 1928. – 174с.
1442700
  Зальф Г.А. Тепловой расчет стацонарных газовых турбин / Г.А. Зальф, . – Москва-Ленинград, 1964. – 308с.
1442701
  Брагин С.М. Тепловой расчет электрических кабелей / С.М. Брагин. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 344 с.
1442702
  Пошехонов П.В. Тепловой расчет электронных приборов : Учебн. пособие для студентов вузов по спец. "Электронные приборы" / П.В. Пошехонов, Э.И. Соколовский. – Москва : Высшая школа, 1977. – 159с.
1442703
  Ракипова Л.Р. Тепловой режим атмосферы / Л.Р. Ракипова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 184с.
1442704
  Кондратьев К.Я. Тепловой режим верхних слоев атмосферы / К.Я. Кондратьев. – Л, 1960. – 352с.
1442705
  Готлиб Ю.Я. Тепловой режим водохранилищ гидроэлектростанций / Ю.Я. Готлиб, В.М. Жидких, Н.М. Сокольников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 203с.
1442706
  Артюх Л.Ю. Тепловой режим гетерогенного горения при обтекании тела : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артюх Л.Ю.;. – Алма-Ата, 1963. – 29л.
1442707
  Вулис Л.А. Тепловой режим горения / Л.А. Вулис. – Москва ; Ленинград, 1954. – 288 с.
1442708
  Скрябин П.Н. Тепловой режим грунтов Енисейского Севера / П.Н. Скрябин, Б.П. Сергеев. – Якутск, 1989. – 175с.
1442709
   Тепловой режим и гидротермальная энергия недр Южного Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 168с.
1442710
  Смыслов А.А. Тепловой режим и радиоактивность Земли / А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1979. – 191с.
1442711
  Мингалева Галина Иосифовна Тепловой режим ионосферной плазмы высоких широт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мингалева Галина Иосифовна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1981. – 14л.
1442712
  Зотиков И.А. Тепловой режим ледникового покрова Антарктиды / И.А. Зотиков; Под ред.Г.А.Авсюка. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 168с.
1442713
  Угрюмов А.И. Тепловой режим океана и долгосрочные прогнозы погоды / А.И. Угрюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 176 с.
1442714
   Тепловой режим Онежского озера. – Ленинград : Наука, 1973. – 326с.
1442715
  Димо В.Н. Тепловой режим почв СССР / В.Н. Димо. – Москва : Колос, 1972. – 360 с.
1442716
   Тепловой режим при сверхглубоком бурении. – К, 1971. – 48с.
1442717
  Чалей А.В. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чалей А.В. ; БГУ. – Минск, 1968. – 17 с.
1442718
  Белостоцкий Б.Р. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов / Б.Р. Белостоцкий, А.С. Рубанов. – Москва, 1973. – 168 с.
1442719
  Филипович Ольга Петрован Тепловой режим термосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипович Ольга Петрован; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1962. – 16л.
1442720
  Репнев А.И. Тепловой режим термосферы и ионосферы / А.И. Репнев. – Обнинск, 1976. – 151с.
1442721
  Ламанский С.И. Тепловой спектр солнечного и известкового света : исследование Сергея Ламанского : (с одною табл.). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1873. – 28 с., 1 л. черт. – Библиогр. в примеч.
1442722
  Сигман А.Е. Тепловой шум в микроволновых системах / А.Е. Сигман. – Москва, 1962. – 94с.
1442723
  Зайцев Э.Ф. Тепловой шум в радиотехнических устройствах / Э.Ф. Зайцев. – Ленинград, 1979. – 49 с.
1442724
  Колтырина М.А. Тепловой эффект звука в стоячих звуковых волнах в газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колтырина М.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 8 с.
1442725
   Тепловыделение в ядерном реакторе. – М, 1985. – 160с.
1442726
  Займовский С А. Тепловыделяющие элементы атомных реакторов / С А. Займовский, . – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1966. – 520с.
1442727
  Самойлов А.Г. Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. / А.Г. Самойлов. – М, 1985. – 222с.
1442728
  Гуревич А.В. Тепловые автоволны в нормальных металлах и сверхпроводниках / А.В. Гуревич, Р.Г. Минц. – Москва, 1987. – 167 с.
1442729
  Кирсанов И.Н. Тепловые аккумуляторы : Термодинамические основы, расчет и конструкция / И.Н. Кирсанов. – Москва-Ленинград, 1936. – 212 с.
1442730
  Гордиенко В.В. Тепловые аномалии геосинклиналей / В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 141с.
1442731
  Доронин Ю.П. Тепловые взаимодействия атмосферы и гидросферы в Арктике / Ю.П. Доронин; Под ред.Е.П.Борисенкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 300 с.
1442732
  Токарчук Виктор Васильевич Тепловые гидродинамические флуктации в неравновесном газе. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук Виктор Васильевич; АН УССР. Ин-т тенической теплофизики. – К., 1987. – 156л. – Бібліогр.:л.147-156
1442733
  Токарчук В.В. Тепловые гидродинамические флуктуации в неравновесном газе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1442734
  Кирдяшкин А.Г. Тепловые гравитационные теченияяи теплообмен в астеносфере. / А.Г. Кирдяшкин. – Новосибирск, 1989. – 80с.
1442735
  Ковалева Л.Д. Тепловые двигатели в курсе физики 9 класса / Л.Д. Ковалева. – Ленинград, 1956. – 106 с.
1442736
   Тепловые и атомные электрические станции. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 624 с.
1442737
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, А.Т. Шарков, С.А. Тевлин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 496 с.
1442738
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, С.А. Тевлин, А.Т. Шарков. – 2-е изд. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 456 с.
1442739
  Галицейский Б.М. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках / Б.М. Галицейский. – М., 1977. – 256с.
1442740
  Леванов Е.И. Тепловые и гизодинамические процессы при взаимодействии монохроматического излучения в веществом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леванов Е. И.; АН СССР, Выч. центр. – М., 1971. – 12л.
1442741
  Геращенко О.А. Тепловые и температурные измерения / О.А. Геращенко, В.Г. Федоров. – К, 1965. – 304с.
1442742
   Тепловые и упругие всойства прецизионных сплавов. – М, 1986. – 97с.
1442743
  Карагезян А.Г. Тепловые и электрические свойства сплавов систем титан-алюминий, алюминий-магний и алюминий-медь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карагезян А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 12л.
1442744
   Тепловые измерения. – Ленинград ; Москва : Стандартизация и рационализация, 1934. – 136 с.
1442745
  Кондратьев Г.М. Тепловые измерения / Г.М. Кондратьев. – Москва, 1957. – 244 с.
1442746
  Гришин В.А. Тепловые измерения методом текущей компенсации / В.А. Гришин. – Москва : Энергия, 1971. – 96 с.
1442747
  Гуревич Э.И. Тепловые испытания турбогенераторов большой мощности / Э.И. Гуревич. – Ленинград, 1969. – 168 с.
1442748
  Гасан А.И. Тепловые исследования конформационных переходов биомакромолекул в концентрированных растворах : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.15 / Гасан А.И.; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1973. – 23с. – Бібліогр.:с.23
1442749
  Литвинов В.С. Тепловые источники оптического излучения / В.С. Литвинов, Г.Н. Рохлин. – Москва, 1975. – 246 с.
1442750
  Чех В.Г. Тепловые колебания атомов в металлических твердых растворах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Чех В.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 23 с.
1442751
  Сычевская З.В. Тепловые машины в школьном курсе физики (VII и Х классы). : Автореф... канд. пед.наук: / Сычевская З.В.; МП УССР. Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1962. – 16л.
1442752
  Вавилов В.П. Тепловые методы контроля композиционных структур и изделий радиоэлектроники / В.П. Вавилов. – Москва, 1984. – 153 с.
1442753
  Чекалюк Э.Б. Тепловые методы повышения отдачи нефтяных залежей. / Э.Б. Чекалюк, К.А. Оганов. – Киев, 1979. – 208с.
1442754
   Тепловые нелинейные явления в плазме. – Горький : ИПФ АН СССР, 1979. – 220с.
1442755
  Альтергот В.Ф. Тепловые повреждения пшеницы в условиях достаточного увлажнения / В.Ф. Альтергот, С.С. Мордкович. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1977. – 119с.
1442756
  Любимова Е.А. Тепловые поля внутренних и окраинных морей СССР / Е.А. Любимова. – Москва, 1976. – 224с.
1442757
   Тепловые потоки из коры и верхней мантии Земли. – М, 1973. – 199с.
1442758
   Тепловые приемники излучения : труды 1 Всесоюзн. симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1967. – 310с.
1442759
   Тепловые приемники излучения : сб.докладов 5 Всесоюзн.совещания. – Ленинград : ГОИ им.С.И. Вавилова, 1974. – 151с.
1442760
   Тепловые процессы в криогенных системах : сб.науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 147с.
1442761
   Тепловые процессы в МГД и термоэлектрических генераторах. – Киев : Наукова думка, 1982. – 187 с.
1442762
   Тепловые процессы в мерзлых горных породах. – М, 1964. – 200с.
1442763
   Тепловые процессы в технологии силикатов. – К, 1986. – 232с.
1442764
  Рабинович М.И. Тепловые процессы в фонтанирующем слое / М.И. Рабинович. – К., 1977. – 174с.
1442765
  Харин С.Н. Тепловые процессы в электрических контактах и связанные с ними сингулярные интегральные уравнения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Харин С.Н.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1442766
   Тепловые процессы в элементах энергетических устройств. – К, 1987. – 111с.
1442767
  Калабин В.П. Тепловые процессы двигателей внутреннего сгорания / В.П. Калабин. – М., 1959. – 438с.
1442768
   Тепловые процессы и метастабильные состояния. – Свердловск, 1990. – 143с.
1442769
  Рыкалин Н.Н. Тепловые процессы при сварке плавлением / Н.Н. Рыкалин, А.И. Пугин. – М., 1959. – 96с.
1442770
  Даффи Д.А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии : пер. с англ. / Д.А. Даффи, У.А. Бекман. – Москва : Мир, 1977. – 420 с.
1442771
  Ваксер А.И. Тепловые размерные эффекты в полупроводниках при сильном разогреве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ваксер А.И.; АН УССР. – Донецк, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1442772
  Костылев Н.А. Тепловые расчеты газогенераторов металлургических печей / Н.А. Костылев. – 5-е изд. – Л.-М., 1933. – 208с.
1442773
  Вульман Ф.А. Тепловые расчеты на ЭВМ теплоэнергетических установок / Ф.А. Вульман. – Москва, 1975. – 198с.
1442774
   Тепловые расчеты нагрева металла на ЭВМ. – Минск, 1977. – 304с.
1442775
  Семенов А.С. Тепловые расчеты паровой турбины / А.С. Семенов. – К.
Ч.1. – 1968. – 71с.
1442776
  Семенов А.С. Тепловые расчеты паровой турбины / А.С. Семенов. – К.
Ч.2. – 1968. – 92с.
1442777
  Морозов С.Г. Тепловые расчеты паровой турбины при переменных режимах. / С.Г. Морозов. – Москва, 1962. – 298с.
1442778
  Жуковский Г.В. Тепловые расчеты паровых и газовых турбин с помощью ЭВМ / Г.В. Жуковский. – Л., 1983. – 256с.
1442779
  Яновский М.И. Тепловые расчеты паровых турбин по методу Джии. / М.И. Яновский. – Л, 1947. – 60с.
1442780
  Соловьев Ю.П. Тепловые расчеты промышленных паротурбинных электрических станций / Ю.П. Соловьев. – М.-Л., 1962. – 160с.
1442781
  Флоров С.Ф. Тепловые расчеты топок и печей / С.Ф. Флоров. – 2-е изд. – М, 1928. – 96с.
1442782
  Остряков П.А. Тепловые расчеты электронных ламп с сетками / П.А. Остряков. – Москва : Государстваенное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 108 с.
1442783
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Ленинград, 1971. – 248 с.
1442784
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Л., 1971. – 248с.
1442785
  Горохов Ю.А. Тепловые самовоздействия непрерывного лазерного излучения в конденсированных средах и их влияние на когерентные нелинейные оптические явления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Горохов Ю. А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
1442786
  Усов Юрий Владимирович Тепловые свойства железоникелевых сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Усов Юрий Владимирович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1978. – 18л.
1442787
  Чудновский Ф.А. Тепловые свойства и распределение температуры в оксидном покрытии катодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чудновский Ф.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1966. – 17л.
1442788
  Манжелий В.Г. Тепловые свойства отвердевших газов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 048 / Манжелий В.Г.; АН УССП физ.-техн. ин-т низких тем-тур. – Х., 1969. – 33л.
1442789
  Монаселидзе Д.Р. Тепловые свойства разбавленных и концентрированных растворов проколлагена и коллагеновых волокон нативного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Монаселидзе Д.Р.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1442790
  Белоусов В.П. Тепловые свойства растворов неэлектролитов / В.П. Белоусов. – Л, 1981. – 264с.
1442791
  Шленский О.Ф. Тепловые свойства стеклопалстиков / О.Ф. Шленский. – М., 1973. – 221с.
1442792
  Архангельская Т.А. Тепловые свойства типичных черноземов Курской области / Т.А. Архангельская, М.В. Величенко, П.И. Тихонравова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1178-1185 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1442793
  Дан П.Д. Тепловые трубы / П.Д. Дан, Д.А. Рей. – М, 1979. – 272с.
1442794
   Тепловые трубы. – Ч.1. – Минск, 1990. – 168,13с.
1442795
   Тепловые трубы. – Ч.2. – Минск, 1991. – 238 с.
1442796
  Васильев Л.Л. Тепловые трубы в системах с возобновляемыми источниками энергии. / Л.Л. Васильев. – Минск, 1988. – 158с.
1442797
  Дульнев Г.Н. Тепловые трубы в электронных системах стабилизации температуры / Г.Н. Дульнев, А.П. Беляков. – Москва, 1985. – 95 с.
1442798
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 1 : Тепловой и аэродинамический расчет. – 1961. – 346 с.
1442799
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 2 : Регулирование, прочность и динамические проблнмы. – 1963. – 360 с.
1442800
   Тепловые установки для использования солнечной радиации. – М, 1966. – 164с.
1442801
  Кукоз Ф.И. Тепловые химические источники тока / Ф.И. Кукоз, Ф.Ф. Труш, В.И. Кондратенко. – Ростов -на-Дону, 1989. – 176 с.
1442802
  Елейникова Л.С. Тепловые четырехполюсники. / Л.С. Елейникова. – Минск, 1976. – 95с.
1442803
  Якуб Б.М. Тепловые электрические станции : Учебник для энергетич. втузов / Б.М. Якуб. – Москва-Ленинград
Том 1 : Основы теории станций. – 1938. – 365с.
1442804
   Тепловые электрические станции. – Красноярск
Ч. 1. – 1970. – 112 с.
1442805
  Сазанов Б.В. Тепловые электрические станции / Б.В. Сазанов. – Москва : Энергия, 1974. – 223 с.
1442806
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – 2-е изд. – Москва : Энергия, 1976. – 447 с.
1442807
  Леонков А.М. Тепловые электрические станции / А.М. Леонков, Б.В. Яковлев. – Минск, 1978. – 231 с.
1442808
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 328 с.
1442809
  Рихтер Л.А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы / Л.А. Рихтер. – Москва : Энергия, 1975. – 312 с.
1442810
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 575 с.
1442811
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Ч. 2 : Оборудование и компоновки электростанций Эддистон, Фортуна, Эмден и Галлатин. – 1962. – 286 с.
1442812
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Энергия
Ч. 3 : Проектирование и сооружение электростанций. – 1964. – 640 с.
1442813
   Тепловые электростанции Франции. – М-Л, 1957. – 104с.
1442814
  Орлов Л.Н. Тепловые эффекты в активных средах газовых лазеров / Л.Н. Орлов. – Минск, 1991. – 271с.
1442815
  Осипов А.И. Тепловые эффекты при взаимодействии лазерного излучения с молекулярными газами / А.И. Осипов, В.Я. Панченко. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 117 с.
1442816
  Хромов А.В. Тепловые эффекты при записи оптических изображений на тонкие магнитные пленки : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 053 / А.В. Хромов ; Всесоюзный науч.-исслед. ин-т оптико-физ. измерений. – Москва, 1969. – 14 л. – Библиогр.: 25 назв.
1442817
  Иванец С.С. Тепловые эффекты при конденсации пленок из эрозионной лазерной плазмы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Иванец Сергей Сергеевич ; Акад. наук Украин. ССР, ИН-т физики. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 10 назв.
1442818
  Гершман Р.Б. Тепловые эффекты при плавлении в тройной системе свинец -- олово -- висмут. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гершман Р.Б.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1955. – 8л.
1442819
  Шасткевич Ю.Г. Тепловые эффекты при фильтрации подземных вод / Ю.Г. Шасткевич. – Новосибирск, 1977. – 64с.
1442820
  Билимович Б.Ф. Тепловые явления в технике. / Б.Ф. Билимович. – М., 1981. – 96с.
1442821
  Устюжанина Е.Л. Тепловые явления в тонких поверхностных слоях металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Устюжанина Е.Л.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 7 с.
1442822
  Гилинский И.А. Тепловые, гидравлические и ветряные двигатели сельских электростанций / И.А. Гилинский. – М., 1958. – 262с.
1442823
  Зверева Л.А. Теплогидравлические и прочностные расчеты парогенераторов АЭС / Л.А. Зверева, В.А. Фарафонов. – Горький, 1982. – 94 с.
1442824
  Кокорев Л.С. Теплогидравлические расчеты и оптимизация ядерных энергетических установок / Л.С. Кокорев, В.В. Харитонов. – М, 1986. – 245с.
1442825
  Клемин А.И. Теплогидравлический расчет и теплотехническая надежность ядерных реакторов. / А.И. Клемин. – Москва, 1980. – 216 с.
1442826
   Теплогидравлический расчет ТВС быстрых реакторов с жидкометаллическим охлаждением. – М, 1985. – 157с.
1442827
   Теплогидродинамические световоды / Б.М. Берковский, О.Г. Мартыненко, А.М. Жилкин, О.Н. Порохов; Лыков А.В. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 200 с.
1442828
  Рузайкін Василь Іванович Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження активної зони : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рузайкін В.І.; НАН України Ін-т проблем машинобудування ім.А.М. Підгорного. – Харків, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1442829
  Рябчук О.М. Теплогідродинамічні процеси пароутворення в низхідних кільцевих потоках цукрових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рябчук Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1442830
  Последович М.Т. Теплое дыхание : повесть / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1951. – 191 с.
1442831
  Последович М.Т. Теплое дыхание : повесть / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. С.Родова. – Минск : Гос. изд. БССР, 1952. – 160 с.
1442832
  Кислов В.М. Теплое крыло / В.М. Кислов. – М., 1985. – 127с.
1442833
  Богданов Е.Ф. Теплое лето / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1961. – 75с.
1442834
  Гордеев С.М. Теплое прикосновение / С.М. Гордеев. – К, 1985. – 111с.
1442835
  Эдель М.В. Теплое слово. / М.В. Эдель. – М., 1954. – 56с.
1442836
  Жемайтис С.Г. Теплое течение / С.Г. Жемайтис. – Москва, 1954. – 120с.
1442837
  Константинов В.Н. Тёплое течение / В.Н. Константинов. – Х., 1967. – 95с.
1442838
  Карвацький А.Я. Теплоелектричний та механічний стан високотемпературних енергоємних промислових агрегатів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.05.13 / Карвацький А.Я. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
1442839
  Мак-Ги Теплоемкост керамических материалов и масс при обжиге / Мак-Ги, Симпсон. – М, 1930. – 72с.
1442840
  Белокуров Евгений Владимирович Теплоемкость германидов 3d - переходных металлов типа Me5Ge3 при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Белокуров Евгений Владимирович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. политех. ин-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
1442841
  Скрипов В.П. Теплоемкость жидких двойных смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скрипов В.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 6 с.
1442842
  Егупов Я.В. Теплоемкость жидких смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егупов Я.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 12л.
1442843
  Усенбаев К. Теплоемкость и термодинамика образования турбостатных форм углерода / К. Усенбаев, М. Расулбаев ; Отв. ред. У.А. Асанов ; АН КиргССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Фрунзе : Илим, 1985. – 203 с. : ил.
1442844
   Теплоемкость и термодинамические функции GdPO4 в области 0 - 1600 K / В.М. Гуревич, М.А. Рюмин, А.В. Тюрин, Л.Н. Комиссарова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 784-793 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
1442845
   Теплоемкость и термодинамические функции SmPO4 в области температур 10-1600 К / К.С. Гавричев, В.М. Гуревич, М.А. Рюмин, А.В. Тюрин, Л.Н. Комиссарова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 607-616 : рис., табл. – Библиогр.: с. 615-616. – ISSN 0016-7525
1442846
  Усенбаев К. Теплоемкость ископаемых углей и термодинамики углеобразовательного процесса / К. Усенбаев, К. Сабыралиев. – Фрунзе, 1990. – 236с.
1442847
  Попов В.А. Теплоемкость криокристаллов с нецентральным межмолекулярным взаимодействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Попов В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1980. – 22л.
1442848
  Вундерлих Б. Теплоемкость линейных полимеров / Б. Вундерлих, Г. Баур. – Москва, 1972. – 240с.
1442849
  Санько Ю.П. Теплоемкость многокомпонентных генерогенных систем / Ю.П. Санько. – Минск, 1978. – 136с.
1442850
  Багацкий М.И. Теплоемкость молекулярных кристаллов при низких температурах : Автореф... канд. физ-матнаук: 048 / Багацкий М.И.; АН УССР Физ-техн ин-т низких температур. – Х, 1972. – 19л.
1442851
  Маломуж Н.П. Теплоемкость насыщенного водного пара и его кластерный состав / Н.П. Маломуж, П.В. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 9. – С. 1284-1290. – ISSN 0044-4537
1442852
  Мельников Г.С. Теплоемкость тетра- и метаборатов лития, их твердость некоторых других соединений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мельников Г.С.; Моск.хим.-технол. – М, 1965. – 11л.
1442853
  Кожевников О.А. Теплоемкость, плотность и сжимаемость водных растворов перхлоратов двухвалентных марганца, кобальта, никеля, меди и цинка : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Кожевников О.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 16 с.
1442854
  Русаков А.П. Теплоемкость, упругие постоянные и характеристики динамики решетки А В соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Русаков А.П.; Москов. ин-т стали и сплавов. – М., 1971. – 18л.
1442855
  Чернобаев Д.О. Теплоємність газів / Д.О. Чернобаев, А.Г. Животовський. – К., 1938. – 84с.
1442856
   Теплоємність наносистем поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков, О.І. Білоус, П Ю. Скляров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів в макро- та нано- системах були запропоновані рівнння теплоємності наносистем вздовж граничних напрямків критичної ізохори, критичної ізотерми, межі поділу фаз. Одержані рівняння узгоджуються з ...
1442857
  Альохін О.Д. Теплоємність неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 332-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з флуктуаційної теорії фазових переходів і теорії гравітаційного ефекту розроблені рівняння теплоємності неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки, вздовж трьох граничних напрямків: критичної ізохори, критичної ...
1442858
  Короткова А.Я. Теплозабезпеченність вегетаційного періоду на території України та можливості її прогнозування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 139-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1442859
   Теплозабезпечення населених пунктів : Енергоефективність. Інновації. Енергоменеджмент / Б.І. Басок, О.В. Новосельцев, С.В. Дубовський, Є.Т. Базєєв ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Наукова думка, 2020. – 241, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-240. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1721-4
1442860
  Малов В.С. Теплоизмерение. (Сист. пром. применения). / В.С. Малов, Я.А. Купершмидт. – М., 1975. – 351с.
1442861
  Лимаренко А.Н. Теплоизмерительные приборы на электростанциях / А.Н. Лимаренко. – изд. 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1940. – 232 с.
1442862
  Золотовская Е.В. Теплоизоляция поверхности почвы в ресурсосберегающей технологии / Е.В. Золотовская, А.С. Миронов // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 51-58 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1442863
  Кучеренко А. Теплой ночью в августе : повести / А. Кучеренко. – Ашхабад, 1976. – 179 с.
1442864
  Попов В.И. Теплоклиматические динамические фации контитентальной ступени. / В.И. Попов. – Ташкент, 1989. – 214с.
1442865
  Куйбіда В.В. Теплокровні хордові тварини : посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спец. / Куйбіда В.В., Анзіна О.Д. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О.М. – ISBN 978-617-7009-40-5
[Ч. 2]. – 2016. – 232, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-232
1442866
  Ястребова Светлана Теплокровные, пернатые, заботливые. Динозавры были такими. 8 удивительных фактов о динозаврах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 84-88 : фото
1442867
  Абрамов Г.М. Теплом одеть : рассказы / Геннадий Абрамов ; [послесл. Н. Воронова]. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 224 с. – (Молодые писатели)
1442868
  Кутателадзе С.С. Тепломасообмен и трение в турбулентном пограничном слое / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 320 с.
1442869
  Погорєлов А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку) : Навч. посібник для студ. енергетичних спец. / А.І. Погорєлов. – 4-те вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 144с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-50-Х
1442870
  Бунько В.Я. Тепломасообмін процесів отримання та використання мінеральних добрив, капсульованих водною суспензією плівкоутворювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Бунько Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1442871
  Снєжкін Ю.Ф. Тепломасообмінні процеси під час одержання каротиновмісних порошків / Ю.Ф. Снєжкін, Ж.О. Петрова; НАНУ, Інститут технічної теплофізики. – Київ : Академперіодика, 2007. – 162с. – ISBN 978-966-360-076-5
1442872
  Будник А.Ф. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Ф. Будник. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-657-261-8
1442873
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. II. – 1976. – 230с.
1442874
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. V. – 1976. – 256с.
1442875
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI. – 1976. – 308с.
1442876
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VIII. – 1976. – 325с.
1442877
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IX. – 1976. – 354с.
1442878
   Тепломассообмен - V. – Киев : Наукова думка
Т. X. – 1976. – 127с.
1442879
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 1. – 1976. – 341с.
1442880
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 2. – 1976. – 352с.
1442881
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. III, ч. 2. – 1976. – 244с.
1442882
   Тепломассообмен - V : лекции, прочитанные на V Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова, 1977. – 185с.
1442883
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. I. – 1980. – 199с.
1442884
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. III. – 1980. – 198с.
1442885
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VIII. – 1980. – 199с.
1442886
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IХ. – 1980. – 200с.
1442887
   Тепломассообмен - VI : VI Всесоюзн. конференция. – Киев : Наукова думка, 1980. – 218с.
1442888
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. V. – 1980. – 191с.
1442889
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VII. – 1980. – 200с.
1442890
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. Х. – 1980. – 161с.
1442891
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI, ч. 1. – 1980. – 191с.
1442892
   Тепломассообмен - VI : Материалы к 6 Всесоюзной конференции по тепломассообмену. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IV, ч. 1 : Тепломассообмен при изменении агрегатного состояния вещества, ч. 2. Тепло- и массообмен при фазовых переходах и в тепловых трубах. – 1980. – 156 с.
1442893
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI, ч. 2. – 1980. – 170с.
1442894
   Тепломассообмен - VI : Материалы к 6 Всесоюзной конференции по тепломассообмену. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IV, ч. 2 : Тепломассообмен при изменении агрегатного состояния вещества, ч. 2. Тепло- и массообмен при фазовых переходах и в тепловых трубах. – 1980. – 156 с.
1442895
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 2. – 1980. – 200с.
1442896
   Тепломассообмен - VI : проблемные доклады. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
ч. 1. – 1981. – 173с.
1442897
   Тепломассообмен - VI : проблемные доклады. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
ч. 2. – 1981. – 188с.
1442898
   Тепломассообмен - VII : материалы VII Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I : Конвективный тепломассообмен, ч. 1, Тепломассообмен в каналах. – 1984. – 182с.
1442899
   Тепломассообмен - VII : материалы VII Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI : Тепломассообмен в капиллярно-пористых телах. – 1984. – 175 с.
1442900
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады Минск. международн. форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секция 1,2, ч. 1 : Конвективный, радиационный и комбинированный теплообмен. – 1989. – 154 с.
1442901
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады; Минский международный форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секции 1,2, ч. 2 : Конвективный, радиационный и комбинированный теплообмен. – 1989. – 237 с.
1442902
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады Минск. международн. форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секция 6,7 : Тепломассообмен в реологических системах и капиллярно-пористых телах (включая процессы сушки). – 1989. – 223с.
1442903
  Галин Н.М. Тепломассообмен (в ядерной энергетике) / Н.М. Галин, П.Л. Кириллов. – М., 1987. – 374с.
1442904
  Каганер М Тепломассообмен в низкотемпературных теплоизоляционных конструкциях / М Каганер. – М, 1979. – 257с.
1442905
  Драганов Б.Х. Тепломассообмен в порах адсорбционных термотрансформаторов / Б.Х. Драганов, Ю.Ф. Снешкин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 69-73. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1442906
  Спокойный Ю.Е. Тепломассообмен в РЭА : сборник задач / Ю.Е.Спокойный, В.Е.Трофимов, В.Г.Гидалевич. – Киев-Одесса : Лыбидь, 1991. – 224 с. – ISBN 5-11-001758-1
1442907
  Кутателадзе С.С. Тепломассообмен и волны в газожидкостных системах / С.С. Кутателадзе, В.Е. Накоряков. – Новосибирск : Наука, 1984. – 301 с.
1442908
  Стырикович М.А. Тепломассообмен и гидродинамика в двухфазных потоках атомных электрических станций / М.А. Стырикович, В.С. Полонский, Г.В. Циклаури. – Москва : Наука, 1982. – 368 с.
1442909
  Долинский А.А. Тепломассообмен и гидродинамика в парожидкостных дисперсных средах : теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии / А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий ; НАНУ ; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 382 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0773-4
1442910
   Тепломассообмен и трение в турбулентном мограничном слое. – Сибирск, 1964. – 208с.
1442911
  Волчков Э.П. Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое закрученного потока. / Э.П. Волчков. – Новосибирск, 1983. – 46с.
1442912
  Романенко П.Н. Тепломассообмен и трение при градиентном течении жидкостей / П.Н. Романенко. – М., 1971. – 568с.
1442913
  Лыков А.В. Тепломассообмен. / А.В. Лыков. – М., 1972. – 560с.
1442914
  Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник. / А.В. Лыков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 479с.
1442915
  Сало Елена Васильевна Тепломассообменные процессы при плавлении шихты в сталеплавильных печах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Сало Елена Васильевна; АН Украины, Ин-т технической теплофизики. – К., 1993. – 18л.
1442916
   Тепломассоообиен - У. – Минск
4. – 1976. – 249с.
1442917
   Тепломассоперенос в жидкостях и газах : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Казахский университет, 1982. – 134 с.
1442918
  Лялько В.И. Тепломассоперенос в литосфере. / В.И. Лялько. – К., 1985. – 259с.
1442919
  Ганжа В.Л. Тепломассоперенос в многофазных системах / В.Л. Ганжа. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 284 с.
1442920
  Белоусов Вячеслав Владимирович Тепломассоперенос в условиях вынужденной и термоконцентрированной конвекции при затвердевании расплава : Автореф... канд. техническихнаук: 01.04.14 / Белоусов Вячеслав Владимирович; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1986. – 18л.
1442921
  Напалков Г.Н. Тепломассоперенос в условиях образования инея / Г.Н. Напалков. – Москва, 1983. – 190 с.
1442922
   Тепломассоперенос при контактном плавании. – Казань, 1984. – 176с.
1442923
  Аль-згул-Бассам Тепломассоперенос при концентрировании молочной сыворотки методом блочного вымораживания : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.12 / Аль-згул-Бассам; Одесская гос. академия пищевых технологий. – Одесса, 1994. – 16л.
1442924
   Тепломассоперенос при фазовых и химических преврацениях : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 152 с.
1442925
  Поляк Б.Г. Тепломассопоток из мантии в главных структурах земной коры / Б.Г. Поляк. – М., 1988. – 190с.
1442926
  Бурова З.А. Теплометричний метод та прилад для визначення теплофізичних властивостей будівельних і теплоізоляційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Бурова Зінаїда Андріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1442927
   Теплометрия, энерго- и ресурсосбережение. – Киев, 1989. – 121с.
1442928
  Бордюков А.П. Тепломеханическое оборудование тепловых электростанций / А.П. Бордюков, Гинзбург-Шик. – Москва, 1978. – 272 с.
1442929
  Кучинський К.А. Тепломеханічні поля у вузлах турбогенераторів. Моделі і особливості розподілу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Кучинський Костянтин Артурович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
1442930
  Нигматулин И.Н. Теплоные двигатели / И.Н. Нигматулин. – М., 1974. – 375с.
1442931
   Теплообмен. – М, 1975. – 367с.
1442932
   Теплообмен. – М, 1981. – 344с.
1442933
   Теплообмен 1978. – М, 1980. – 524с.
1442934
   Теплообмен в атмосфере. – М, 1972. – 151с.
1442935
  Дядькин Ю.Д. Теплообмен в глубоких скважинах и зонах фильтрации при извлечении тепла сухих гороных пород / Ю.Д. Дядькин. – Л., 1974. – 40с.
1442936
  Чудновский А.Ф. Теплообмен в дисперсных средах / А.Ф. Чудновский. – М, 1954. – 444с.
1442937
  Воронцов Е.Г. Теплообмен в жидкостных плёнках / Е.Г. Воронцов, Ю.М. Тананайко. – Київ, 1972. – 194с.
1442938
  Попов В.М. Теплообмен в зоне контакта разъемных и неразъемных соединений. / В.М. Попов. – М, 1971. – 216с.
1442939
   Теплообмен в криогенных устройствах. – Минск, 1979. – 213с.
1442940
  Рядно А.А. Теплообмен в МГД-каналах : Учебн. пособие для ун-тов / А.А. Рядно, И.К. Каримов; Мин-во высш. и средн. образов. СССР; ДГУ. – Днепропетровск : ДГУ, 1984. – 84с.
1442941
  Кузнецов Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных реакторов / Ю.Н. Кузнецов. – М., 1989. – 296с.
1442942
  Шаталина И.Н. Теплообмен в процессах намораживания и таяния льда / И.Н. Шаталина. – Л., 1990. – 118с.
1442943
  Боттерилл Дж. Теплообмен в псевдоожижженом слое: Гидродинам.характеристики псевдоожиж. газом слоя и их влияние на его теплообмен. свойства / Дж. Боттерилл. – М., 1980. – 343с.
1442944
   Теплообмен в технологический процессах. – Киев, 1988. – 119с.
1442945
  Шестаков Б.И. Теплообмен в топочной камере при беспламенном горении всококалорийных природных газов. : Автореф... канд. техн.наук: / Шестаков Б.И.; МВО СССР. Куйбышев. индустриальный ин-т. – Куйбышев, 1958. – 24л.
1442946
  Цай Ко-ен Теплообмен в турбулентном потоке жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цай Ко-ен; МВССО РСФСР, Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1962. – 12л.
1442947
   Теплообмен в электронных приборах. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1970. – 134 с.
1442948
  Кожухарь И.А. Теплообмен в эмульсиях диэлектрических жидкостей под воздействием электрического поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.053 / Кожухарь И.А.; АН УССР. – К, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1442949
   Теплообмен в энергетических установках. – К, 1978. – 166с.
1442950
   Теплообмен в энергооборудовании АЭС. – Ленинград : Наука, 1986. – 252 с.
1442951
  Полянин Л.Н. Теплообмен в ядерных реакторах / Л.Н. Полянин. – М., 1982. – 87с.
1442952
  Нестеренко В.Б. Теплообмен в ядерных реакторах с диссоциирующим теплоносителем / В.Б. Нестеренко, Б.Е. Тверковкин. – Минск, 1980. – 263с.
1442953
  Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках / Б.С. Петухов. – М., 1974. – 407с.
1442954
  Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках : учеб. пособие / Б.С. Петухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 470с.
1442955
  Письменный Евгений Николаевич Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб : Автореф... канд. техн.наук: 0.04.14 / Письменный Евгений Николаевич; НАН Украины ин-т техн. теплофизики. – К., 1994. – 36л.
1442956
  Сукомел А.С. Теплообмен и гидравлическое сопротивление при движении газовзвеси в струбах / А.С. Сукомел. – М., 1977. – 193с.
1442957
   Теплообмен и гидрогазодинамика при кипении и конденсации : материалы ХХІ Сибирского теплофизического семинара. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1979. – 426с.
1442958
   Теплообмен и гидродинамика. – Киев : Наукова думка, 1977. – 219с.
1442959
   Теплообмен и гидродинамика : Труды 5-й Всесоюзной конференции по теплообмену и гидравлическому сопротивлению при движении двухфазного потока в элементах энергетических машин и аппаратов. – Ленинград, 1977. – 216с.
1442960
   Теплообмен и гидродинамика. – Киев, 1987. – 139с.
1442961
  Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В.К. Щукин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 240с.
1442962
  Делайе Д. Теплообмен и гидродинамика двухфазных потоков в атомной и тепловой енергетике / Д. Делайе. – М, 1984. – 422с.
1442963
   Теплообмен и гидродинамика однофазного потока в пучках стержней. – Л, 1979. – 183с.
1442964
  Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика около криволинейных поверхностей / А.А. Халатов. – К., 1992. – 136с.
1442965
  Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика ускоренного потока в плоских криволинейных каналах / А.А. Халатов, А.С. Коваленко; НАН Украины; Ин-т технической теплофизики. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0433-8
Т.6 : Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил. – 2006. – 224с. – Проект " Наукова книга"
1442966
  Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах / Б.С. Петухов. – М., 1967. – 411с.
1442967
   Теплообмен и теплофизические свойства веществ. – Киев, 1984. – 150с.
1442968
   Теплообмен и трение в однофазных потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1988. – 153с.
1442969
  Романенко П.Н. Теплообмен и трение при градиентном течении жидкостей / П.Н. Романенко. – М.-Л., 1964. – 367с.
1442970
  Цветков Ф.Ф. Теплообмен излучением / Ф.Ф. Цветков. – М., 1975. – 51с.
1442971
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением в сплошных средах / Н.А. Рубцов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 277с.
1442972
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением: Теплообмен в излучающих системах с диатерм. средой. / Н.А. Рубцов. – Новосибирск, 1977. – 86с.
1442973
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением: Теплообмен в системах с излучающей и ослабляющей средой. / Н.А. Рубцов. – Новосибирск, 1980. – 92с.
1442974
  Авад Махмуд Теплообмен между плоской пластиной с нестационарной температурой поверхности и ламинарно обтекающим ее потоком жидкости : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 273 / Авад Махмуд М.А. ; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1969. – 17 с.
1442975
  Усков И.Б. Теплообмен на плоской торцевой стенке межлопаточного канала : Автореф... кандидата техн.наук: / Усков И.Б.; Центр. науч.-исслед. и проектно-конструкторский котлотурбинный ин-т им. И.И.Ползунова. – Л., 1965. – 18л.
1442976
  Курош В.Д. Теплообмен на профилях турбинных лопаток в турбулизированном периодически нестационарном потоке : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 053 / Курош В.Д. ; АН УССР , Ин-т техн. теплофизики. – Киев, 1968. – 20 с.
1442977
  Шинкевич Наталья Геннадиевна Теплообмен океана и атмосферы в северной Атлантике : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Шинкевич Наталья Геннадиевна; Одесский гидрометеорологический институт. – Одесса, 1986. – 20л.
1442978
  Юдин В.Ф. Теплообмен поперечнооребренных труб / В.Ф. Юдин. – Л, 1982. – 190с.
1442979
  Павлов А.В. Теплообмен почвы с атмосферой в северных и умеренных широтах территории СССР / А.В. Павлов. – Якутск, 1975. – 302с.
1442980
  Юдаев Б.Н. Теплообмен при взаимодействии струй с преградами / Б.Н. Юдаев. – Москва, 1977. – 247с.
1442981
  Амбразявичюс А.Б. Теплообмен при закалке газов = Heat transfer during quenching of gases / А.Б. Амбразявичюс ; под ред. А. Жукаускаса ; АН Лит ССР, Ин-т физ.-техн. пробл. энергетики. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 186, [5] с. : ил. – Библиогр.: с. 176-186. – (Теплофизики ; 15)
1442982
  Веркин Б.И. Теплообмен при кипении в полях массовых сил различной интенсивности / Б.И. Веркин. – Киев : Наукова думка, 1988. – 253 с.
1442983
  Двайер О. Теплообмен при кипении жидких металлов. / О. Двайер. – М., 1980. – 518с.
1442984
  Шигабиев Т.Н. Теплообмен при кипении жидкостей в условиях естественной конвекции / Т.Н. Шигабиев, Ш.А. Гайдаров. – Казань : Казан.физ-тех.ин-т
Ч. 1. – 1991. – 159 с.
1442985
  Шигабиев Т.Н. Теплообмен при кипении жидкостей в условиях естественной конвекции / Т.Н. Шигабиев, Ш.А. Гайдаров. – Казань : Казан.физ-тех.ин-т
Ч. 2. – 1991. – 264 с.
1442986
   Теплообмен при кипении и конденсации в электрическом поле. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 238с.
1442987
  Веркин Б.И. Теплообмен при кипении криогенных жидкостей / Б.И. Веркин. – Киев : Наукова думка, 1987. – 258 с.
1442988
   Теплообмен при кипении металлов в условвиях естественной конвекции. – М, 1969. – 208с.
1442989
  Кравченко В.А. Теплообмен при кипении смесей / В.А. Кравченко, Д.М. Костанчук. – К., 1990. – 122с.
1442990
  Толубинский В.И. Теплообмен при кипении. / В.И. Толубинский. – Киев : Наукова думка, 1980. – 315с.
1442991
   Теплообмен при низких температурах : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 168с.
1442992
  Девойно А.Н. Теплообмен при охлаждении диссоциирующих теплоносителей АЭС / А.Н. Девойно. – Минск, 1978. – 168с.
1442993
  Петухов Б.С. Теплообмен при смешаной турбулентности конвекции / Б.С. Петухов, А.Ф. Поляков. – М., 1986. – 191с.
1442994
  Дидковский В.В. Теплообмен при термической деструкции углеводородных топлив в элементах теплосиловых установок. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.04 / Дидковский В.В.; НАН Укр. – К, 1994. – 17л.
1442995
  Филипчук Вячеслав Евгеньевич Теплообмен при турбулентном течении воздуха в плоских каналах конечной ширины : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Филипчук Вячеслав Евгеньевич; АН УССР. Ин-т техн. теплофизики. – К., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1442996
  Мартыненко О.Г. Теплообмен смешанной конвекцией / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1975. – 255с.
1442997
  Полевой В.Г. Теплообмен флуктуационным электромагнитным полем / В.Г. Полевой. – Москва : Наука, 1990. – 188с. – ISBN 5-02-014042-2
1442998
  Щукин В.К. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах / В.К. Щукин, А.А. Халатов. – Москва, 1982. – 199с.
1442999
  Лесохин Е.И. Теплообменники-конденсаторы в процессах химической технологии / Е.И. Лесохин, П.В. Рашковский. – Л., 1990. – 286с.
1443000
  Пермяков В.А. Теплообменники вязких жидкостей, применяемые на электростанциях / В.А. Пермяков. – Л., 1983. – 176с.
<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,