Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1439001
  Орищенко І.О. "Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст." : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Орищенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 240 л. – На тит. арк. помилково: Становлнення та розвиток... – Бібліогр.: л. 199-240
1439002
  Петрова Г.В. "Стану буйства я жизни живым отголоском" (В.Я. Брюсов и А.А. Фет) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 64-69. – Бібліогр.: Лит.: С. 69; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  У ліриці Брюсова виділяється величезна кількість цитат, алюзій і різного роду перифраз з пейзажів Фета. Наводяться приклади різноманіття фетовських вкраплень в текст віршів Брюсова. В лирике Брюсова выделяется огромное количество цитат, аллюзий и ...
1439003
  Токмань Г. "Станція Ворожба" Галини Гордасевич: мотиви і магічно-сугестивна поетика ліричного циклу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 15-28. – ISSN 0236-1477
1439004
   "Стань донором - врятуй життя" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  В університеті відбулася акція "Стань донором - врятуй життя", яку організувала Координаційна рада КНУ. Співробітники Київського міського центру крові та представники Асоціації молодих донорів України. розповіли, хто такі донори і провели первинний ...
1439005
  Кац Б.А. "Стань музыкою, слово!" / Б.А. Кац. – Л., 1983. – 151с.
1439006
   "Стапель". – Одесса, 1969. – 143с.
1439007
  Дяченко В. "Стара Волинь і Волинське Полісся" - класична праця з волинезнавства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 563-566. – ISBN 978-966-171-795-3


  Олександр Цинкаловський - представник краєзнавчої еліти дослідників Волині та Полісся.
1439008
  Секистов В.А. "Старанная война" в Западной Европе и в бассейне Средиземного моря. / В.А. Секистов. – М, 1958. – 419с.
1439009
  Вергелис О. "Старая актриса на роль миллиардерши" : есе // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 116-122


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
1439010
  Истомин К.К. "Старая манера" Тургенева : (1834-1855 гг.) : Опыт психологии творчества / К.К. Истомин. – Москва : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [4], 128 с
1439011
   "Старий Відень" у Конча-Заспі" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 12 : Фото
1439012
  Короткий В. "Старий українець" Михайло Максимович // У пошуках омріяної України : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2003. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0299-5
1439013
  Кліпкова О. "Старий" і "новий" роман: творчі підходи Юрія Яновського та Алена Роб-Гріє // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 189-193


  І Юрій Яновський, і Ален Роб-Гріє "старому" традиційному роману, в основі якого лежав хронологічно та логічно зв"язаний сюжет, протиставляють роман "новий", в якому не треба просто "розказувати історію", який і без сюжету може дати панорамну картину ...
1439014
  Руденко А. "Старины не рушим, новизны не вводим". Украинские земли в составе Великого княжества Литовского // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар" ; голов. ред. А. Шерман. – Киев, 2014. – № 11/12 (87), ноябрь - декабрь : Украина - Литва. Код Независимости. – С. 41-48. – ISSN 2222-436X
1439015
  Анжелоу М. "Старі сміються..." : міні-антологія англомовної поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 30-41. – ISSN 0320-8370
1439016
  Бондаренко С. Становлення "сучасного читача" (1789-1989 рр.): вітчизняний контекст / Станіслав Бондаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)


  Висвітлено проблему "конструювання" сучасного читача; запропоновано розглядати історію читача як історію зміни парадигм читання, що дає змогу відрізняти уявлення про читача від його історичної особистості.
1439017
  Маньгора Т.В. Становлення А.І. Яковліва як юриста та історика права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 67-72
1439018
  Лоюк І.А. Становлення адміністративно-правового регулювання процедур створення банків в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 134-141. – ISSN 1563-3349
1439019
  Сівков І.В. Становлення адміністративної лексики в Єгипті (кін. XVIII - поч. XIX ст.) (на базі історіографічних трактатів Абдуррахмана аль-Джабарті) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 161- 169. – ISSN 1682-671Х
1439020
  Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
1439021
  Кикоть С. Становлення академіка С.Г. Навашина як науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 164-167. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено перші етапи наукового зростання акад. С.Г. Навашина, та вплив різних факторів на цей процес.
1439022
  Вовк О. Становлення аконодавчої техніки в нормотворчості Великого князівства литовського кінець XIV - початок XVI ст. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 187-210.


  В статті досліджуються загальні та особливі прийоми і засоби, що використовувалися суб"єктами нормотворчості Великого князівства Литовського в період кінця XIV- початку XVI століть, коли здійснювалась трансформація привілеїв в загальнодержавні акти і ...
1439023
  Тищик Б. Становлення американського конституціоналізму: прийняття Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. (до 240-річчя проголошення) / Б. Тищик, М. Сирко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 157-166. – ISSN 1026-9932
1439024
  Кушерський А.М. Становлення американської системи президентських бібліотек // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 3. – С. 20-27. – ISSN 2409-9805
1439025
  Горова С. Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 173-181
1439026
  Марисюк К. Становлення англійської прогресивної пенітенціарної (в’язничної) систем // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 256-259. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1439027
  Корвін-Піотровський Становлення археологічного картографування в Україні (XIX - початок XX ст.) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 135-138. – ISSN 2227-4952
1439028
  Ніколаєць К. Становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 80-х років ХХ століття: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, присвячені висвітленню становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 1980-х років. The author is analyses scientific researches about rise of political parties of Ukraine during two half of 1980s.
1439029
  Підлипська А.М. Становлення балетмейстерської майстерності П. Вірського та І. Моїсеєва: порівняльний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 291-298. – ISSN 2225-7586
1439030
  Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 28-29
1439031
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назва
1439032
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205л. + Додаток : л.206-230. – Бібліогр. : л.184-205
1439033
  Казюк Я.М. Становлення бюджетної системи України та принципи її побудови // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – Вип. 2, 2013. – С. 41-57
1439034
  Савуляк І.М. Становлення вексельного ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.14-21
1439035
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 186, [61] арк. – Додатки: [61] арк. – Бібліогр.: арк. 157-186
1439036
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1439037
  Поліщук Г.В. Становлення вимовної норми американського варіанту англійської мови: соціально-історичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 371-372; 10 назв
1439038
  Коломієць Т. Становлення вищої жіночої освіти в Харкові на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 141-144
1439039
  Лесюк М. Становлення Відносин при імператорі Костянтину Великому і його синах // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 304-325
1439040
  Ніколаєнко І.І. Становлення відносин України з Росією: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 3-9
1439041
  Ященко О.Г. Становлення відповідальності за терористичну діяльність в деяких зарубіжних державах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 264-268
1439042
  Шевчук М. Становлення візантіїстики Г. Лозовиком у стінах Київського інституту народної освіти (30-ті pp. XX ст.) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 259-263. – ISBN 978-617-640-146-9
1439043
  Чередниченко А.М. Становлення візантологічних студій в Україні (1926-1930 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 277-283. – ISBN 966-581-295-6
1439044
  Романовський Я.Я. Становлення військового судочинства у країнах Європи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 724 : Держава та армія. – С. 240-245. – ISSN 0321-0499
1439045
  Матвєєва В. Становлення вільного ринку природного газу: законодавчі передумови / В. Матвєєва, Р. Дубас // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 9. – С.43-47
1439046
  Садівничий В.О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України XIX - початку XX століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Садівничий Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 480 арк. – Додатки : арк. 471-480. – Бібліогр.: арк. 412-470
1439047
  Гринзовський А.М. Становлення вітчизняної системи харчової безпеки (XVI-XIX ст.) // Проблеми харчування / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2016. – № 1 (44). – С. 52-58. – ISSN 1993-1751
1439048
  Костенко О.Б. Становлення гегелевського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф. Гегеля до "Філософії права") : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Костенко О.Б.; НАНУ мін. вугільн. промисл. , ін-тут ім. О.О.Галкіна. – Київ, 2002. – 22 с.
1439049
  Костенко О.Б. Становлення гегелівського розуміння взаємозв"язку суспільства і держави (бернський період творчості) / О.Б. Костенко, М.І. Неліп // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 187-198. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Проблема становлення розуміння Г. В. Ф. Гегелем природи й сутності суспільства та держави в контексті його етичних, гносеологічних, філософсько-релігійних уявлень, теоретично дуже складна і вітчизняною наукою майже не розроблена. Тому особливу увагу ...
1439050
  Кіяшко Л. Становлення гетьмана // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.42-47
1439051
  Приходько А.В. Становлення глобальних механізмів вирішення проблеми статусу та прав корінних народів у системі ООН (кінець ХХ ст.) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 103-109. – ISSN 2220-1394
1439052
  Тодоров І. Становлення громадського виміру євроатлантичної інтеграції України // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 1 (5). – С. 43-52
1439053
  Корнач А.С. Становлення громадянського суспільства в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1439054
  Бутов А.М. Становлення грошових систем в умовах ринкових трансформацій / А.М. Бутов, І.Є. Колодій, Г.Є. Шпиргало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.4. – С. 140-146. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1439055
  Телешун С.О. Становлення демократичних інституцій в Україні в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 8-16
1439056
  Почепцов Г.Г. Становлення демократії як основа для розвитку публічно-приватного партнерства // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 147-154. – ISSN 2072-9480
1439057
  Лук"янченко І.В. Становлення держави Давній Рим. Всесвітня історія. 6 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 34-39
1439058
  Левітас Фелікс Становлення держави і права в радянській Україні (1917-1920 рр.) / Левітас Фелікс, Котюк Віктор // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст.
1439059
  Дрешпак В. Становлення державної інформаційної політики України : зміст і хронологічні межі основних періодів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4 (19). – С. 3-13
1439060
  Гордієнко Галина Становлення державної політики соціального забезпечення інвалідів Великої вітчизняної війни в УРСР в 1942-1950 рр. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 106-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье проанализирован процесс становления государственной политики социального обеспечения инвалидов Великой отечественной войны. Охарактеризована последовательность и эффективность этой политики.
1439061
  Ковтач І. Становлення державної середньої жіночої освіти в місті Києві у XIX столітті // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 147-151
1439062
  Подмазін С. Становлення державності України як фактор розвитку соціального інституту освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.179-189. – ISBN 966-7653-02-8
1439063
  Лучак Становлення дискурсивної етики: від категоричного імперативу І. Канта до трансцендентальної прагматики К.-О. Апеля / Лучак, А.-М.М // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 32-33
1439064
  Бовкун Н.В. Становлення дискурсу стосовно розвитку громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 11-13
1439065
  Тараненко Р.К. Становлення дистанційної освіти в Україні та світі // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-51. – ISBN 978-966-285-311-7
1439066
  Шаповал А. Становлення Дмитра Антоновича як вченого // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 11-27. – ISSN 0869-3595
1439067
  Блинова О.Є. Становлення до самореалізації за кордоном студентів різних регіонов України // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 38-48. – ISSN 2227-1376
1439068
  Паламарчук В. та інш. Становлення екологічного підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.29-34
1439069
  Баласинович Б. Становлення елементів інформаційного суспільства в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 10-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1605-2005
1439070
  Леоненко А.В. Становлення еліт країн пострадянського простору на прикладі Росії, України та Білорусі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 171-179
1439071
  Рагузіна Л. Становлення естетичних принципів бітництва // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 261-266
1439072
  Данилюк І.В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк І.В. ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 30 назв
1439073
  Мітрі Жорж Юсеф Становлення європейського валютного союзу та його влив на міжнародні ринки капіталів : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Мітрі Жорж Юсеф; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1439074
  Ангаладян Р. Становлення Єревана як культурної столиці Вірменії й нації // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 264-271. – ISSN 0320 - 8370
1439075
  Плоткіна А.І. Становлення жанру української інструментальної мініатюри доби "модерну" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 248-258
1439076
  Максименко Т.М. Становлення жиночої освіти в Російській імперії кінця XIX ст. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 124-125. – ISBN 978-966-698-193-9


  В Україні Вищі жіночі курси були засновані 1878 р. у Києві на клопотання професорів університета О. Селіна та С. Гогоцького.
1439077
  Власова А.Ю. Становлення жіночого руху Франції у шістдесяті роки XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 227-231. – ISSN 2076-8982
1439078
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953) : [монографія] / Т.А. Вовк, В.В. Різун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-439-394-9
1439079
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 20-25


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської осві пи на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Г.Г.Шевченка (1947-1953). The research is devoted to study ...
1439080
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953). Частина шоста: 1952-1953 навчальний рік / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – C. 41-55


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1947-1953). Попередні частини публікації ...
1439081
  Шандра Р. Становлення законодавства про авторське право в Сполучених Штатах Америки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 135-138
1439082
  Макаренко О.Ю. Становлення законодавства щодо використання надр та надання для цієї мети земель // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 38-41
1439083
  Дзейко Ж. Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української Народної Республіки періоду Української Центральної Ради // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості становлення законодавчої техніки в нормотворчості Української Народної Республіки періоду Української Центральної Ради на прикладі діючих у той час законів та інших джерел права. The main features of the development of ...
1439084
  Плазова Т.І. Становлення західноукраїнського молодіжного руху наприкінці XIX - першій третині XX ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 153-157. – ISSN 0321-0499
1439085
  Обметко О.М. Становлення земств в Україні та їх прагнення до об"єднання (1864-1894) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-44. – (Історія ; вип. 53)


  Дано аналіз правової бази утворення земств в Україні та причини прагнення земств до об"єднання своїх сил.
1439086
  Горьовий В.П. Становлення зовнішньоекономічних зв"язків у період глобалізації економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.41-45
1439087
  Цирфа Ю.А. Становлення зовнішньополітичної ідентичності держави в рамках сучасної системи міжнародних відносин: теоретичний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 97-104. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1439088
  Благов В.П. Становлення і внесок Херсонського центру в економіко-географічну науку : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-52. – (Географія ; Вип. 43)


  Розкрито напрямки економіко-географічних досліджень на кафедрі географії Херсонського педагогічного університету та в інших закладах Херсона.
1439089
  Поляруш Світлана Іванівна Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на лівобережній Україні (1775-1918 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.01 / Поляруш Світлана Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
1439090
  Овчаренко В. Становлення і особливості функціонування управлінської мережі державної етнонаціональної політики в сучасній Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 90-94


  У статті розглядаються найбільш характерні тенденції розвитку організаційно- управлінської структури державної етнонаціональної політики у незалежній Україні. В статье рассматриваются наиболее характерные тенденции развития ...
1439091
  Кротюк В. Становлення і перспективи розвитку банківського нагляду в Україні // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.2-5
1439092
  Сітарчук Р.А. Становлення і перші роки діяльності Дзензелівської громади адвентистів // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 128-135
1439093
  Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Кучер Ю.А. ; МОНУ ; Ніжинський державний ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2008. – 191л. + Додатки : л.171-176. – Бібліогр. : л.177-191
1439094
  Бешлей О. Становлення і розвиток аграрного сектора України: історичний аспект // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.103-108. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1439095
  Чеберяко О.В. Становлення і розвиток бюджетної системи СРСР у 1923-1929 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 350-362. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1439096
  Воробйова Н. Становлення і розвиток в Україні: право соціального захисту і медичне право // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 66-71
1439097
  Щербак С.В. Становлення і розвиток виконавчого процесу в Україні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 77-86. – ISBN 978-966-8823-76-3
1439098
  Сапожніков С.В. Становлення і розвиток вищої освіти в республіці Молдова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 236-239. – (Педагогіка ; № 2)
1439099
  Приймаченко Н.В. Становлення і розвиток гідрологічних досліджень у басейні р.Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 182-189. – Бібліогр.: 23 назви
1439100
  Бабіна Оксана Іванівна Становлення і розвиток гімназійної освіти в Україні (в кінці ХІХ - на початку ХХ століття) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бабіна Оксана Іванівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 2000. – 19л.
1439101
  Вишивана Б. Становлення і розвиток грошової системи України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 62-67. – ISSN 0201-758Х
1439102
  Улюкаєва І.Г. Становлення і розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні (1905-1941 рр.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Улюкаєва І.Г. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
1439103
  Леоненко П.М. Становлення і розвиток економічної науки та освіти в Київському університеті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-31. – (Економіка ; Вип. 40)


  Присвячено розкриттю процесу становлення та розвитку економічної науки та освіти в Київському університеті в ХІХ-ХХ ст. Виявлено основні тенденції та особливості вивчення і викладання економічних наук (політичної економії, історії економічних вчень, ...
1439104
  Акуленко В.І. Становлення і розвиток законодавства про охорону і використання пам"яток культури в Україні. (1917-1991 рр) : 12.00.01 ; Дис. ... канд. юрид. наук / Акуленко В.І. ; АН України, ін-т держави і права ім.В.М.Корецького. – Киев, 1992. – 33 л. – Бібліогр.:л.30-33
1439105
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Тетяна Вячеславівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2003. – 222л. – Бібліогр.: л.187 - 222
1439106
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1439107
  Малюга Л. Становлення і розвиток законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано та висвітлено проблемні питання становлення та розвитку законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні, а також визначено етапи формування, основні тенденції та пріоритетні ...
1439108
  Некроляк Р.В. Становлення і розвиток законодавства України про науку та науково-технічну діяльність // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 96-110. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
1439109
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Тимчишин О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр. : л.185-215
1439110
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимчишин О. І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 15 назв.
1439111
  Дякова О.В. Становлення і розвиток іммігшраційного законодавства США і Канади та його вплив на українську еміграцію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 456-482
1439112
  Нелін О. Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні (історично-правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 11-15
1439113
  Вівчаренко О.А. Становлення і розвиток інституту правової охорони земель України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 140-143
1439114
  Ярошенко Л.В. Становлення і розвиток інформаційної особистості: освітні трансформації // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 115-116
1439115
  Ігнатюк О.В. Становлення і розвиток категорії "судове провадження" в кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-104. – ISSN 2220-1394
1439116
  Моця О.П. Становлення і розвиток Київської Русі в контексті етнографічних досліджень // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0235-3490
1439117
  Кудін Сергій Володимирович Становлення і розвиток кримінального права України у 10 - першій половині 17 ст. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Кудін С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 24 с.
1439118
  Кудін Сергій Володимирович Становлення і розвиток кримінального права України у 10 -першій половині 17 ст. : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Кудін Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 226л. – Бібліогр.:л.214-226
1439119
  Цибульський А. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 0132-1331
1439120
  Пхиденко С.С. Становлення і розвиток логічного вчення в Стародавньому Китаї : [навчальний посібник] / Пхиденко С.С. ; МОНУ ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т соц. наук. – Вид. 2-е, розшир. і допов. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 92 с. – ISBN 978-966-517-682-4
1439121
  Буткевич Ольга Володимирівна Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Буткевич Ольга Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 209 л. – Бібліогр.: л.183-209
1439122
  Рой Є.Є. Становлення і розвиток народно-сценічного танцювального мистецтва як складника хореографічної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 109-118. – ISSN 2225-7586
1439123
  Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : монографія / І.С. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-944-6
1439124
  Бородай І.С. Становлення і розвиток наукових центрів з біохімії та фізіології сільськогосподарських тварин в Україні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – С. 148-150. – ISSN 2076-1554


  Науково–історичний аналіз становлення і розвитку наукових центрів, заснованих докторами сільськогосподарських наук, професором С.З. Гжицьким та академіком О. В. Квасницьким, які здійснили вагомий внесок у розроблення актуальних питань біохімії та ...
1439125
  Журавльов С.А. Становлення і розвиток освітянської діяльності Сергія Федоровича Грушевського у другій половині XIX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 191-196. – (Історія та географія ; вип. 48)


  С.Ф. Грушевський - український професор, педагог, організатор народної освіти, публіцист, дійсний статський радник (рос. статский советник), меценат, батько Грушевського Михайла Сергійовича.
1439126
  Коханко О.М. Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коханко О.М.; НУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
1439127
  Коханко Октавіан Михайлович Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні (1969-19994 рр) : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Коханко Октавіан Михайлович; Ін-т педагогіки і психології профосвіти АПН України. – К, 1995. – 299л. – Бібліогр.:л.216-251
1439128
  Ярошевська Т. Становлення і розвиток прав людини в Україні та в окремих іноземних країнах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 84-89. – ISSN 0132-1331
1439129
  Федущак-Паславська Становлення і розвиток правових конструкцій у Давньому Римі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 120-126. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1439130
  Волобуєва А.М. Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Волобуєва А.М.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 231л. + Додатки: л.228-231. – Бібліогр.: л.191-227
1439131
  Кожанов А. Становлення і розвиток преси українських націонал-демократичних сил (1989 - 1991 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 34-37


  Проаналізовано та вивчено специфіку процесу заснування друкованих періодичних видань Української Гельсінської спілки (далі – Української республіканської партії), Народного Руху України впродовж 1989–1991 рр.
1439132
  Лизанець О.В. Становлення і розвиток прикордонного співробітництва регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-111. – (Економіка ; Вип. 30)
1439133
  Бурдейна-Публіка Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінниччини як складової культури Подільського краю : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01. / Бурдейна-Публіка Т.В. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1439134
  Дмитрієнко Ю.М. Становлення і розвиток синергетики української правосвідомості-нового прогресивного напряму досліджень актуальних проблем теорії та історії держави і права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 18-28. – ISSN 1563-3349
1439135
  Самандас Н.В. Становлення і розвиток системи державних органів управління освітою в Україні (1917-1941 рр.) : Автореф...канд.наук з держ.управління:25.00.05 / Самандас Н.В.;УАДУ при президентові України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1439136
  Чекарева Є.С. Становлення і розвиток системи префіксальних дієслів у грецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 363-369. – Бібліогр.: с. 369; 10 назв
1439137
  Нікітчина Світлана Олександрівна Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917 - 1991 рр.) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.01 / Нікітчина Світлана Олександрівна; Волинськ. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – К., 1998. – 530л. – Бібліогр.:л.379-460
1439138
  Музиченко В.Ф. Становлення і розвиток системи філософських категорій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 143-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1439139
  Розвадовський К.О. Становлення і розвиток соціалістичної праці на селі / К.О. Розвадовський. – Київ, 1971. – 48с.
1439140
  Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук: 12.00.03 / Заіка Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 24 назви
1439141
  Фурса С.Я. Становлення і розвиток спадкування в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-43.
1439142
  Комаха В.О. Становлення і розвиток судової експертизи та судово-експертних установ на Півдні України : За матеріалами перших двох етапів становлення і розвитку Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз 1914-1941 рр. / В.О. Комаха; МОіНУ; Одеська нац. юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2002. – 512с. – ISBN 966-7694-98-4
1439143
  Топчієв О.Г. Становлення і розвиток суспільно-географічних досліджень в Одесі та Українському Причорномор"ї : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / О.Г. Топчієв, О.І. Полоса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-34. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 43)


  В історичному аспекті розглянуто питання становлення й розвитку економіко-географічних досліджень в Одеському університеті.
1439144
  Морозова О. Становлення і розвиток українознавчих наукових періодичних видань Польщі // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 575-582
1439145
  Дацків І. Становлення і розвиток українсько-польських відносин наприкінці XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 3 (117). – С. 28-31
1439146
  Вернигора Н.М. Становлення і розвиток українського книговидання для дітей у першій половині ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 78-87


  У статті йдеться про особливості розвитку українського книговидання для дітей у першій половині ХХ ст., які автор розглядає у контексті суспільно-історичних подій означеного періоду. The article concerns the peculiarities of development of the ...
1439147
  Міхелі С.В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.01 / Міхелі Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 388 арк. – Додатки: арк. 338-388. – Бібліогр.: арк. 303-337
1439148
  Міхелі С.В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.01 / Міхелі Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1439149
  Нагачевська Зіновія Іванівна Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині (1869-1939 роки) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська Зіновія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
1439150
  Нагачевська З.І. Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська З.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
1439151
   Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008-
Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – 2010
1439152
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 34 назви
1439153
  Леоненко П.М. Становлення і розвиток фінансової науки у світлі історії економічної думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 36-43. – Бібліогр.: 17 назв
1439154
  Рудницька Н. Становлення і розвиток хедерів на Волині у ХІХ - на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.41-45
1439155
  Мельничук Леся Іванівна Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Мельничук Л.І.; Акад наук наук України; Ін-т педагогіки. – Київ, 2004. – 217л. + Дод.: л.188-217. – Бібліогр.: л.172-187
1439156
  Мельничук Леся Іванівна Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Мельничук Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1439157
  Сокол Т.Г. Становлення і сучасний стан професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Болгарії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 209-216. – ISSN 2227-2844


  Розкриваються етапи становлення вищої освіти в туристичній сфері країни; надається загальна характеристика сучасного стану туристичної освіти в Республиці Болгарія.
1439158
  Марушкевич А.А. Становлення Івана Огієнка як педагога та науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – Бібліогр.: с. 36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розгляноту процес становлення Івана Огієнка як педагога і науковця за рідкісними архівними та іншими джерелами. Висвітлено основні етапи його науково-педагогічної діяльності.
1439159
  Копійка В.В. Становлення ідеї єдиної Європи: історичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто проблеми становлення та історичного розвитку ідеї європейської інтеграції. The article deals with the issues of build-up and luistorical development of the European integration idea.
1439160
  Никитюк Л.В. Становлення ідеї природничої освіти в українській педагогічній думці з прадавніх часів до XVI століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 149-155. – ISSN 2312-5993


  Завдяки науковцям Острозького колегіуму : Ю. Дрогобича, С. Оріховського, П.Русина, К. Ставровецького.
1439161
  Фіночко Ф. Становлення імперської державної служби // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 167-174. – ISSN 1993-0909
1439162
  Краус Н.М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Наталія Миколаївна Краус ; М-во фінансів України, Держ. наук.-навч. установа "Акад. фінанс. упр.", Наук.-дослід. фінанс. ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 595, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 545-594. – ISBN 978-617-673-407-9
1439163
  Ридчик Володимир Становлення інституту адвокатури в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 158-161
1439164
  Березовська І.А. Становлення інституту асоціації в практиці Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.169-177
1439165
  Великорода О. Становлення інституту довічного утримання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.122-125. – ISSN 0132-1331
1439166
  Зінченко Н. Становлення інституту захисту прав біжинців у системі міжнародного права: сучасний етап // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 2-4
1439167
  Рибачок В.А. Становлення інституту іпотеки та механізму оформлення іпотечних договорів за часів римського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 150-156
1439168
  Войтовський В.С. Становлення інституту касації у цивільному судочинстві України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 40-43
1439169
  Жерьобкіна В.А. Становлення інституту конституційної юстиції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Присвячено розвитку конституційної юстиції в Україні, дається аналіз положення Закону України "Про Конституційний Суд України". This article is devoted to development of constitutional justice in Ukraine and gives Ukraine "Law regulations analysis ...
1439170
  Ясь А.О. Становлення інституту кримінальної відповідальності за порушення виборчих прав на території України протягом 1917-1991 років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 134-138. – ISSN 1563-3349
1439171
  Білошапка В Становлення інституту маркетмейкерів в Україні та роль банків у цьому процесі : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 49-52. – Бібліогр.: 6 назв
1439172
  Алещенко І.О. Становлення інституту опіки і піклування чад неповнолітніми дітьми в Україні (кінець XVIII - XIX ст. за матеріалами сирітських гудів та дворянських опік Сумщини) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 152-157. – ISSN 1563-3349
1439173
  Кравчук П.П. Становлення інститутут позбавлення волі в Давньоруській державі : історико-правовий нарис / Павло Кравчук. – Запоріжжя, 2009. – 28 с.
1439174
  Юхименко П. Становлення інституційних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – ISSN 1682-2366
1439175
  Юхименко Петро Становлення інституціональних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-58, 60-61. – ISSN 1682-2366


  Здійснено теоретичний аналіз формування нової інституціональної структури економіки України. Обгрутовано необхідність формування умов позитивного інституціонального оточення відповідно до економічних реалій, розкрито проблеми становлення системи ...
1439176
  Ткаченко В.А. Становлення інституціональної системи управління економікою // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 31-36. – ISSN 2074-5354
1439177
  Піскорська Г.А. Становлення інформаційно-технологічної цивілізації: філософський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-157. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення постіндустріального суспільства, яке змінює основи людської життєдіяльності. Пристосування до нового типу розвитку на принципах гуманізму, партнерства та компромісу - це проблема, що потребує довготривалого вирішення. ...
1439178
  Горошко О.І. Становлення інформаційного суспільства як фактор трансформації гендерного дискурсу // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 6-11. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
1439179
  Павленко Г.І. Становлення історичної белетристики в давній українській літературі / Г.І. Павленко. – Київ, 1984. – 325с.
1439180
  Бітаєва О.В. Становлення історичної концепції живопису Яна Матейка (1863-1878) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-283. – ISSN 2225-7586
1439181
  Стельмах С.П. Становлення історичної науки в Україні у першій половині ХІХ століття // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Історичні науки
1439182
  Терещенко Г.М. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні / Г.М. Терещенко, Ю.В. Топчій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 65-72
1439183
  Шилова А. Становлення й розвиток відносин України з країнами колишньої СФРЮ як фактор зміцнення стабільності на Балканах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено економічні й політичні інтереси України в Балканському регіоні, пов"язані з необхідністю розвитку регіонального економічного співробітництва, підтримання дружніх і добросусідських відносин. The economic and political interests of Ukraine in ...
1439184
  Сторчай О.В. Становлення й розвиток мистецької освіти у Київському університеті (1834-1924 рр.) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сторчай Оксана Вікторівна ; НАН України. Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1439185
  Дубасенюк О.А. Становлення й розвиток університетів Центрально-Східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків / О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 3-10. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1439186
  Княжева І.А. Становлення й розвиток університетської освіти в ХІ – ХVІІІ століттях та її роль у підготовці майбутніх викладачів вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 48-55. – ISSN 2227-2747


  Стаття присвячена з"ясуванню основних тенденцій розвитку університетської освіти від моменту її виникнення до XVIII ст. і визначенню її ролі в підготовці викладачів вищої школи. Автором розкрито проблемні аспекти виникнення із зазначенням перших вищих ...
1439187
  Петрова Ю.І. Становлення йорданської діалектної макросистеми // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 85-91. – ISSN 1608-0599
1439188
  Боковня В.М. Становлення Комітету державної безпеки СРСР / УРСР (1953-1964 рр.): історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 41-43. – ISBN 966-2980-20-2
1439189
  Коцюбанська О.О. Становлення кондитерської промисловості в Києві // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-31
1439190
  Закоморна К.О. Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 75-86. – ISSN 1993-0941
1439191
  Руденко В.П. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині 20 ст. : [ монографія ] / В.П. Руденко, О.І. Чернюх; МОНУ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 216с. – ISBN 966-568-726-3
1439192
  Чупрій Л.В. Становлення концепту "національна ідея" в контексті розвитку українознавства // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 100-105. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1439193
  Корженко В. Становлення концепції Governance у процесі формування сучасного європейського адміністративного простору / В. Корженко, Л. Хашиєва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 10-18
1439194
  Литвин М.В. Становлення концепції впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 58-63
1439195
  Старосуд І.М. Становлення концепції екологічної освіти і виховання в міжнародних правових актах // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 101-106. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1439196
  Смолінська О. Становлення концепції українського університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 22-31. – ISSN 1682-2366


  М. Х. Бунге, поклавши в основу розробки університетського статуту ідеї В. фон Гумбольдта про свободу навчання і викладання в університеті та розуміючи роль інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності, накреслив для Київського університету ...
1439197
  Батрин С.В. Становлення корпоративного господарювання: постримський період / С.В. Батрин, В.І. Семчик // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 295-301. – ISSN 1563-3349
1439198
  Заєць Т.О. Становлення корпоративного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 57-59
1439199
  Топчій Ю.В. Становлення кредитних спілок в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 111-118
1439200
  Миськів Г.В. Становлення кредитного ринку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 28-32
1439201
  Лисюк М.О. Становлення культури охорони праці в Україні // Інформаційний бюлетень з охорони праці / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 5-10
1439202
  Лук"яненко С.С. Становлення лінгвістичної інноватики: понятійно-термінологічний та концептуальний чинники // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 85-88
1439203
  Шикида І.Г. Становлення лінгвокультурних концептів wessi і ossi у сучасній німецькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 315-317. – ISSN 2219-4290
1439204
  Мєлков Ю.О. Становлення людини як суб"єкта пізнання за доби класичної науки // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 38-43. – ISBN 966-7943-03-8
1439205
  Примак А.Ф. Становлення М. Ф. Біляшівського як вченого і дослідника мінувшини // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 74-77. – ISBN 966-02-0598-8
1439206
  Пономарьов І.Ф. та інш. Становлення малого бізнесу в Донецькій області // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.157-161. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1439207
  Саблук Віталій Петрович Становлення маркетингу в системі управління сільськогосподарськими підприємствами : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Саблук Віталій Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 137л. – Бібліогр.:л.127-137
1439208
  Гогуля О.П. Становлення маркетингу у ринковій трансформації сільського господарства // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.110-114
1439209
  Корнієнко О. Становлення медико-психологічних поглядів мислителів Європи XVII-XVIII століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-62. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Описаний динамічний взаємопов"язаний розвиток ідей, оригінальних гіпотез вчених XVII-XVIII століть, які є актуальними для подальшого вирішення проблеми - розробки теоретико-прикладних аспектів психосоматичного здоров"я та методів його підтримання у ...
1439210
  Коломієць Д.В. Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 41-45. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1439211
  Соболь Ольга Миколаївна Становлення медіально-мережевої парадигми // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-15. – Бібліогр.: с. 4-5, 7, 9-10, 12. – ISSN 0235-7941
1439212
  Сидоренко О.О. Становлення медієвістики в Університеті св. Володимира в 30-60-ті pp. XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-20. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається процес становлення медієвістики в рамках історичної науки на прикладі діяльності викладачів загальної історії Університету св. Володимира у зв"язку зі станом університетської освіти середини XIX ст.
1439213
  Промська Олександра Становлення метабібліографії в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено етап зародження метабібліографії (бібліографії бібліографії) в Україні. Зроблено спробу поглибити "традиційну" межу становлення цього підрозділу вітчизняної бібліографії з другої половини XIX ст. до другої половини XX ст. ...
1439214
  Підлужна Г. Становлення методики читання в українській школі (ХІХ - початок ХХ століття) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-67. – ISSN 0131-6788
1439215
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 179-221
1439216
  Храмова-Баранова Становлення метрології і стандартизації в Україні в складі СРСР до 1940-х років // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 164-166
1439217
  Дьомін Ю. Становлення митного законодавства триває // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-39
1439218
  Буткевич О. Становлення міжнародно-правових поглядів у стародавній період // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-41


  У статті аналізуються основні етапи розвитку міжнародно-правових поглядів у стародавній період: міфологічного, ідеологічного, правового та міжнародно-правового. Кожен з них характеризується особливим розумінням міжнародно-правової дійсності, що згодом ...
1439219
  Земан І.В. Становлення міжнародно-правової науки у Львівському університеті у період класичного міжнародного права // Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І.В. Земан. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 13-87. – ISBN 978-617-10-0224-1
1439220
  Батрименко В.І. Становлення місцевого самоврядування в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 150-151
1439221
  Мордвінов О.Г. Становлення місцевого самоврядування: зарубіжний досвід і українська практика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 45-48. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1439222
  Антонишин А. Становлення місцевої адміністрації на Поділлі в добу Гетьманату П. Скоропадського // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 19-21
1439223
  Купчик О.Р. Становлення Народного комісаріату із закордонних справ УСРР (1920-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти становлення служби міжнародних взаємин Радянської України. Some aspects of organization of Ukrainian soviet foreign department are examined in this article.
1439224
  Куйбіда В.В. Становлення народної природничої термінології в середині XIX - на початку XX століть // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 119-127. – ISSN 2075-1451


  У статті виділено чотири історіографічні етапи досліджень еволюції наукової думки про становлення, спільний розвиток, взаємовідношення наукової й народної термінології в системі природничих наук. Згадуються вчені Київського університету: О.С. Рогович, ...
1439225
  Довгерт А.С. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України (остання чверть XIX ст. - початок XX ст.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 211-216. – (0). – ISSN 2078-9165
1439226
  Гураш В. Становлення науки трудового права у Київському університеті Святого Володимира // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 165-171. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджується генезис науки трудового права у Київському університеті Святого Володимира. З"ясовано та проаналізовано погляди А.Я. Антоновича, М.Х. Бунге, М.М. Цитовича на проблеми правового регулювання трудових відносин найманої праці.
1439227
  Бугрій В.С. Становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні (друга половина XIX - початок XXст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 11-17. – ISSN 2227-183Х


  У статті проаналізовано становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні другій половині XIX - на початоку XXст. З"ясовано,що у цей період завдяки діяльності М.Костомарова, О.Ллазаревського, В.Антоновича та їх послідовників
1439228
  Гнатик Б.І. Становлення наукових напрямів Астрономічної обсерваторії / Б.І. Гнатик, В.М. Єфіменко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 37-38
1439229
  Коцур Н. Становлення науково-організаційних засад соціальної гігієни в Україні (початок - 30-ті рр. XIX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 248-258


  Про формування наукових основ гігієни на теренах України. Про засновників і корифеїв української соціальної гігієни О.В. Корчак-Чепурківського та С.С. Кагана (Університет Св. Володимира), С.А. Томіліна, М.С. Уварова, З.Г. Френкеля та ін.
1439230
  Бондар С.В. Становлення наукового пізнання в період середньовіччя // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 150-157
1439231
  Шевченко В. Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326


  В українському журналістикознавстві найбільший внесок у розвиток зображальної журналістики зробив професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Б. Черняков.
1439232
  Петрущенков С.П. Становлення наукової культури: до питання про методологію дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 165-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу методологічних можливостей дослідження процесу формування наукової і методологічної культури в сучасних умовах. The article reviews methodological approaches that can be deployed to research the development of contemporary ...
1439233
  Матвієнко К.О. Становлення науковця-правознавця П. П. Михайленка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 97-101
1439234
  Петрів Н. Становлення національних і міжнаціональних євангельсько-баптистських союзів у Західній Україні у 20-30-х років XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 699-708. – ISBN 966-7379-70-1
1439235
  Солов’яненко А.А. Становлення національних форм оперної режисури. К синтезу театральних традицій: київська сцена // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 177-181


  Дореволюційний період.
1439236
  Буткевич О. Становлення національних шкіл міжнародного права в середньовічній Європі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 219-230. – ISSN 1993-0909
1439237
  Кладченко А.О. Становлення національного законодавства по боротьбі з корупцією // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 87-92. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1439238
  Федорченко І. Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано засади становлення національного характеру українського народу. Висвітлено проблему походження етнотипової поведінки людей. The development of national character of the ukrainians is analyzed. The problem of origins of ethnotypical ...
1439239
  Соскін Олег Становлення національної буржуазії та середнього класу в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 9-12
1439240
  Білий Дмитро Становлення національної ідентичності чорноморського козацтва в першій половині XIX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 75-78. – ISSN 1728-9343
1439241
  Миколаєнко І.І. Становлення національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради (за матеріалами періодичної преси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ставлення Центральної Ради до розвитку системи освіти в Україні на основі матеріалів періодичної преси.
1439242
  Купрійчук В. Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 179-188
1439243
  Кілочицька Т.В. Становлення нелінійної механіки в Україні (30-ті роки ХХ ст.) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-107. – ISSN 0374-3896
1439244
  Овчарук О.В. Становлення нових форм культурного виробництва у сучасному мистецькому просторі України : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-64
1439245
  Ісак Ю.І. Становлення новістики як галузі наукового дослідження в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.: історіографія проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 207-222. – (Історія ; Вип. 24)
1439246
  Сушинський О. Становлення нової доктрини Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
1439247
  Штонь Г.М. Становлення нової людини і літературний процес / Г.М. Штонь. – Київ, 1978. – 147с.
1439248
  Хропко П.П. Становлення нової української літератури / П.П. Хропко. – К, 1988. – 190с.
1439249
  Дяченко С. Становлення нової української школи: яким реформам бути? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 49-52
1439250
  Кульчій О.О. Становлення обов"язкового договірного страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 173-177
1439251
  Фрадинський О. Становлення оподаткування в країнах Стародавнього світу / О. Фрадинський, А. Машко // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 244-247. – ISSN 1818-2682


  Проаналізовано становлення податкових систем Шумеру, Єгипту, Ассирії та Вавілонії.
1439252
  Сітшаєва Л.З. Становлення оподаткування підприємств будівельного комплексу України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 66-67. – Бібліогр.: 5 назв
1439253
  Святненко А.В. Становлення організаційної структури Київської єпархії (кінець XVIII – середина XIX ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 186-190. – ISSN 2226-3209
1439254
  Берлач Н. Становлення органічного сільського господарства в Україні: адміністративно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 314-320. – ISSN 0132-1331
1439255
  Передерій Ірина Григорівна Становлення основ національної системи освіти в Україні за доби центральної ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Передерій Ірина Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
1439256
  Мандибура І. Становлення особистості професора О.С. Федоровського (1885–1939 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 122-128


  Вагомий вплив на формування сфери наукових інтересів О.С. Федоровського мав тогочасний ректор –історик, філософ, академік ВУАН Д.І. Багалій, учень таких видатних істориків як В.Б. Антонович і В.С. Іконников.
1439257
  Волошин М. Становлення особистості та формування світогляду Олени Кульчицької // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1218-1228. – ISSN 1028-5091
1439258
  Надурак Н. Становлення ОУН в українських зарубіжних дослідженнях: історіографічний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 273-287. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1439259
  Звонська Л.Л. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Звонська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 427л. – Бібліогр.: л. 378 - 427
1439260
  Звонська Л.Л. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.14 / Звонська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 31 назва
1439261
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1439262
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1439263
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва в процесі ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Узунов В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 33 с.
1439264
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва у процесі ринкової трансформації економіки : Дис.... доктора економ. наук:08.01.01 / Узунов Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 495 л. + Додатки: л.415-495. – Бібліогр.: л.391-415
1439265
  Воронкова О.М. Становлення податкового менеджменту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 12-18
1439266
  Витичак У. Становлення поетики вака // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 166-171


  У статті досліджено процес становлення поетики вака. Розглянуто класифікацію жанрів японської поезії М. Конрада, перші поетичні антології та перший трактат з теорії японської поезії - Передмову Кі-но Цураюкі до "Кокінвакашю". В статье исследован ...
1439267
  Ликова А. Становлення політики Росії в Чорноморському регіоні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 56-59. – (Історичні науки)
1439268
  Харченко Л. Становлення політико-управлінської еліти в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 200-209
1439269
  Ващенко К.О. Становлення політичного аналізу і прогнозування як специфічної сфери професійної діяльності у державах перехідного періоду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1439270
  Яровенко Л. Становлення політичного права: загальнотеоретичний аналіз // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 1561-4999
1439271
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х- в першій половині 1990-х років : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 171- 186
1439272
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х - в першій половині 1990-х років : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: Ббліогр.: 4 назв.
1439273
  Сацький П.В. Становлення політичної системи в Україні: проблеми та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-59. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні та найбільш актуальні проблеми процесу становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х у 1990-х рр., визначено перспективні напрямки досліджень. In clause the basic and most urgent problems of process of formation of ...
1439274
  Бучма О. Становлення політології релігії як галузі академічного релігієзнавства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 82-90. – ISBN 978-966-02-4604-1
1439275
  Допілка В.О. Становлення поняття "контрабанда" в історії законодавство України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 3 (81). – С. 74-79
1439276
  Коваленко О. Становлення поняття "педагогічна технологія" в освітній системі США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-185. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1439277
  Дурманенко О. Становлення поняття онтологічної безпеки особистості: від Р. Лейнга до Е. Гідденса // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 40-44. – ISSN 2306-3974
1439278
  Бондаренко Є.І. Становлення правового прецеденту як джерела права // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 33-44
1439279
  Жулинська О.М. Становлення правового регулювання діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній: досвід приватизації Чеської республіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-30. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
1439280
  Осташова В.О. Становлення правового самовиховання як категорії теорії права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 77-82
1439281
  Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine 1991-2011 / Богдан Футей. – 3-є вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 455, [1] с., [8] арк. фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-489-3
1439282
  Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991-2001 рр. : Наук.-попул. вид-ня / Б. Футей. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 288с. – ISBN 966-667-000-3
1439283
  Бойко М.П. Становлення правової культури українського народу в українській філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 47-52. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1439284
  Марченко М. Становлення приватного виконавця в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 25-29


  У статті розглянуто історико-правовий аспект становлення виконавчої служби загалом. Розглянуто виконання судових рішень протягом довгого періоду. Виділене існування приватного виконання судових рішень. Внесено пропозицію щодо створення професійних ...
1439285
  Сейтназаров К.Р. Становлення принципу змагальності в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 105-110. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Автор розглядає суть принципу змагальності і його становлення в радянському кримінальному процесі на прикладі кримінально-процесуального законодавства України, Узбекистану і Російської Федерації.
1439286
  Корнійчук Є. Становлення принципу імунітету держав у міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 44-49


  У статті розглядається розвиток принципу юрисдикційного імунітету держав у міжнародному праві. Автором проаналізовано судову практику та доктрину провідних держав Заходу визначено основні етапи формування принципу імунітету та винятків з нього. На ...
1439287
  Пасічник Д.С. Становлення проєвропейської історіософської концепції Ях"я Кемаля Беятли // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 140-148


  В статті авторка звертається до питання генези історіософського начала у творчості національного турецького письменника Я.К. Беятли. В статье автор обращается к вопросу генезиса историософического начала в творчестве национального турецкого писателя ...
1439288
  Коняєва Л. Становлення професійної ідентичності студентів в процесі соціалізації у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані уявлення сучасних дослідників щодо змісту професійної ідентичності, загальних закономірностей і механізмів її формування. Визначені основні характеристики та психологічні особливості профідентичності студентів, основні етапи, ...
1439289
  Хазратова Н.В. Становлення професіоналізму студентів-психологів у процесі оволодіння дисциплінами соціально-психологічного циклу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 195-205
1439290
  Грищенко І. Становлення процесу дослідження міжетнічного полілогу в українській фольклористиці XIX ст. // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 99-117. – ISBN 978-966-9725-24-0
1439291
  Чалий Д.В. Становлення ралізму в українській літературі / Д.В. Чалий. – К, 1956. – 424с.
1439292
  Черняков Б.І. Становлення ранньої ілюстрованої періодики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-65. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Показано розвиток ілюстрування вітчизняних і зарубіжних періодичних видань від ХVІІ до середини ХІХ ст. як складової зародження і формування зображальної журналістики, вплив соціокультурних факторів на типологію періодики. Розглянуто еволюцію та ...
1439293
  Степовик Д.В. Становлення реалізму в образотворчому мистецтві слов"янськх народів як проблема історії славістики / Д.В. Степовик, О.К. Федорук. – Київ : Наукова думка, 1983. – [26] с. – Окр. відбиток
1439294
  Гаманкова О.О. Становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні та роль держави в регулюванні цих процесів / О.О. Гаманкова, Д.В. Гаманков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані проблеми становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні. Визначена особлива роль держави у формуванні страхових ринків в країнах з трансформаційними економіками. Здійснено періодизацію розвитку страхового ринку ...
1439295
  Матвієнко І.В. Становлення ринку інвестиційного банківського кредитування в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 107-113. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1439296
  Ягірська Ольга Валентинівна Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці : Дис.... канд. економ. наук: 08.01.01 / Ягірська Ольга Валентинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229 л. + Додатки: л.:194-229. – Бібліогр.: Біібліогр.: л.: 177-194
1439297
  Голуб Н. Становлення риторики як науки і навчальної дисципліни // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 45-51.
1439298
  Гаухман М. Становлення російського національного проекту на Правобережній Україні (1905 - 1907 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 6-7
1439299
  Остапенко Н. Становлення російської інтелігенції до українського народу (за матеріалами журналу "Украинская жизнь" 1912-1917 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 288-294. – (Журналістика ; Вип. 2)
1439300
  Красовський Я. Становлення самосвідомості українського селянина пореформеної доби на Поділлі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 49-52. – ISBN 978-966-439-147-1
1439301
  Арцаблюк М.Ю. Становлення світової концепції біосферних резерватів : український досвід // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 32-34
1439302
  Короткова Д.О. Становлення світової регулятивної системи в контексті глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 47-51. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1439303
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Дис.... докт. екон. наук: 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 490л. – Додатки: л. 462-490. – Бібліогр.: л.: 440-462
1439304
  Чайка І.Ю. Становлення світової спільноти як соціосистемного утворення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 49-52. – ISSN 2077-1800
1439305
  Казєва О.О. Становлення світоглядних орієнтирів Михайла Драгоманова в умовах суспільної полікультурності II половини XIX // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 133-134
1439306
  Левицька О. Становлення сексуальності головного героя у романі Морі Оґай "Віта сексуаліс" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-64. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема становлення сексуального життя головного героя повісті Морі Оґай "Віта сексуаліс" Канаї Шідзука крізь призму літературної ситуації в Японії кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя. Исследуется проблема становления сексуальной жизни ...
1439307
  Верховцева І.Г. Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 109-118. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1439308
  Жорнова О. Становлення середнього класу як громадянський вчинок вищої школи / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 72-82. – ISSN 1682-2366
1439309
  Марченко Ю.В. Становлення системи безпеки підприємництва незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 245-256


  Аналізується досвід зародження феномену підприємництва в незалежній Українській державі ХХ-ХХІ ст. і системи забезпечення його безпеки. Ключові слова: підприємництво, безпека, зародження. Анализируется опыт зарождения феномена предпринимательства в ...
1439310
  Кайдановська О. Становлення системи вищої архітектурної освіти України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 67-75. – ISSN 2075-1478
1439311
  Гусак Ю. Становлення системи воєнно-наукових досліджень у незалежній Україні: 1991-2013 роки / Ю. Гусак, М. Кліщевський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-41
1439312
  Франчук І.А. Становлення системи ефективного регулювання енергетичного ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 73-74.
1439313
  Подковенко Тетяна Олександрівна Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська центральна рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Подковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1439314
  Подковенко Тетяна Олександрівна Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, гетьманат П.Скоропадського, директорія УНР) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Подковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 228л. + Додатки: л.198-228. – Бібліогр.: л.182-197
1439315
  Магєррамова Ю. Становлення системи колективної безпеки регіону Перської затоки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 40-51. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1439316
  Куліш С. Становлення системи контролю за якістю знань студентів в Харківському імператорському університеті (ХІХ – початку ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 88-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Мета статті – проаналізувати діяльність професорсько-викладацького корпусу, адміністрації Харківського університету в пошуках технології потрібного контролю за якістю знань студентів в ХІХ – початку ХХ ст. як у галузі методики викладання предметів так ...
1439317
  Уманців Ю.М. Становлення системи корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 112-117. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1439318
  Кисла С.В. Становлення системи музичної освіти в Україні // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 126-129. – ISSN 2218-4805
1439319
  Милько В. Становлення системи освіти в Україні XIX ст.: до історії створення Харківського, Одеського та Київського навчальних округів (1803-1839) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 3. – С. 15-18
1439320
  Шуст Т. Становлення системи охорони здоров"я в Тернопільській області у повоєнні роки (1944 - середина 1950-х рр.): історіографічний аспект // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 186-188. – ISBN 978-966-171-893-6
1439321
  Ріппа М. Становлення системи пенсійного забезпечення України: нормативний і соціально-демографічний аспекти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 44-55. – ISSN 1818-5754
1439322
  Яценко В.В. Становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (1930-1941 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-69. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1439323
  Щукін Б.М. Становлення системи стратегічного планування в Україні: проблеми та напрями вдосконалення / Б.М. Щукін, А.В. Циганюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 27-32
1439324
  Дуднікова І.Г. Становлення системи та предмету екологічного менеджменту / І.Г. Дуднікова, С.П. Пушкін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 134-142.
1439325
  Бондарчук Т.Г. Становлення системи фінансів соціального сектора в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 91-96. – Бібліогр.: 12 п.
1439326
  Музиченко С.А. Становлення системиоподаткування малого бізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 99-107
1439327
  Макаров В.Ф. Становлення системного підходу (на матеріалі історії техніки) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1439328
  Пігач Ярослав Михайлович Становлення сімейного законодавства УРСР : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Пігач Ярослав Михайлович; Мін-во освіти України. Львівский держ. ун-тет ім. І. Франка. – Львів, 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.131-156
1439329
  Пігач Ярослав Михайлович Становлення сімейного законодаства Української РСР (1917-1926) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Пігач Ярослав Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1439330
  Бевзюк Є.В. Становлення словацької національної ідентичності (перша половина XIX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-104. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1439331
  Ярін В.М. Становлення служби правопорядку у Збройних силах України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.135-138
1439332
  Корчова Г.Л. Становлення служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 80-83
1439333
  Загороднюк В.Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед"ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. телебачення та радіомовлення. – Київ, 2015. – 287 арк. – Додатки: арк. 213-287. – Бібліогр.: арк. 174-212
1439334
  Хачатурян Х.В. Становлення соціально орієнтованого маркетингу як управлінського феномена // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 104-107. – Бібліогр.: 6 назв
1439335
  Шандор Ф.Ф. Становлення соціології туризму: основні теоретичні підходи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 340-345
1439336
  Кондратик Л.Й. Становлення соціологічних студій у Харківському університеті / Л.Й. Кондратик, Л.Л. Ляшук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.10-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1439337
  Сітарчук Р.А. Становлення союзів протестантів на початку радянської влади в Україні // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 171-178. – ISBN 978-966-182-372-2
1439338
  Стоян О.М. Становлення спеціаліста / О.М. Стоян. – Київ, 1988. – 47с.
1439339
  Литвинко А.С. Становлення статистичної фізики в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 150-151
1439340
  Богдан О. Становлення статусу та правового режиму Азовського моря // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 46-49


  Стаття присвячена актуальним проблемам розмежування морських просторів Азовського моря між Україною та РФ. Автор аналізує різні погляди на правовий статус Азовського моря та пропонує низку положень які необхідно врахувати при вирішенні питань його ...
1439341
  Потильчак О.І. Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 257-260. – ISSN 2219-5521
1439342
  Ахтирська Н.М. Становлення суду присяжних в Україні: від конституційного принципу до процесуальної регламентації // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 83-89
1439343
  Валлє В. Становлення сучасного авторського права: Велика Британія і Сполучені Штати Америки (XVIII-XIX ст.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 33-42. – ISBN 978-966-378-141-9
1439344
  Бобиль В. Становлення сучасної системи ризик-менеджменту в кредитних установах : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 65-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1439345
  Гаращук Т. Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 59-67. – ISSN 2306-4323
1439346
  Набока С.В. Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) / Набока С.В. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-242. – ISBN 978-617-7107-05-6
1439347
  Коцур А.П. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.) / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. міська організація Нац. спілки краєзнавців України. – Київ : Корзун Д.Ю., 2011. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-195. – ISBN 947-916-8301-12-9
1439348
  Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 290 л. – Додатки: л. 241-290. – Бібліогр.: л. 201-240
1439349
  Гарат Р.М. Становлення та еволюція основних інститутів Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 645-652. – ISSN 1563-3349
1439350
  Левчишина О.Л. Становлення та необхідність розвитку професійного саморегулівного об"єднання в медичній сфері // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 55-56
1439351
   Становлення та нормування української економічної термінолексики : монографія / [Черемська О.С. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 120 с. – Бібліогр.: с. 107-117. – ISBN 978-966-676-500-3
1439352
  Пиріг М. Становлення та організаційні принципи діяльності "Українського селянсько-робітничого соціалістичного об"єднання" ("Сельроб") у 1926-1928 роках // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 31-37
1439353
  Береза О.Д. Становлення та особливості інституційної основи антикорупційної політики України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 116-122. – ISSN 2220-1394
1439354
  Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34.
1439355
  Горпенюк А. Становлення та перспективи розвитку досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 98-100
1439356
  Чотарі В. Становлення та перспективи розвитку середнього класу в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 145-148.
1439357
  Силкіна Ю.Я. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні / Ю.Я. Силкіна, Т.О. Мельник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 106-110. – ISSN 1993-6788
1439358
  Топалова С.О. Становлення та реалізація державного політичного міфу в Україні: тенденції і протиріччя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 78-83. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1439359
  Багай Н. Становлення та розвиток аграрного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.413-418. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1439360
  Ємельянова І. Становлення та розвиток адміністративної юстиції в Україні: правове регулювання // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 36-41. – ISBN 978-966-8909-91-7
1439361
  Савицька О.В. Становлення та розвиток аеропалінологічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.34-36. – (Біологія ; Вип. 34)


  Подано коротке визначення аеропалінології як науки. Розглянуто становлення та напрямки аеропалінологічних досліджень. Дано порівняльну характеристику стану цієї науки в Уераїні та за кордоном.
1439362
  Тимчук Л. Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття) : монографія / Людмила Тимчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 463, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 412-463. – ISBN 978-966-423-348-1
1439363
  Гавриленко О.А. Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - перша половина VI ст. н.е.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :12.00.01 / Гавриленко О.А. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 40 с. – Бібліогр. : 32 назви
1439364
  Алексєєв С.В. Становлення та розвиток банківської системи України в умовах переходу до ринкових відносин (1991 - 2005 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 48-64. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1439365
  Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Надія Степанівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1439366
  Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 264 л. + Додатки: л. 191-264. – Бібліогр.: л. 171-190
1439367
  Сватковський С.О. Становлення та розвиток гончарських традицій у Лівобережній Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 109-115. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1439368
  Градовий В.Б. Становлення та розвиток доктрини судового рішення в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 218-222. – ISSN 1563-3349
1439369
   Становлення та розвиток економіко-географічних досліджень у Сімферополькому університеті : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / М.В. Багров, Г.О. Галух, В.Б. Кудрявцев, Л.О. Ожегова, В.О. Романова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-41. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто основні теми наукових досліджень кафедри економічної географії, наведено перелік найбільш значних публікацій її співробітників, визначено стратегічні напрямки досліджень на перспективу.
1439370
   Становлення та розвиток економіко-географічних досліджень у Чернівецькому університеті : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Я.І. Жупанський, В.П. Руденко, Н.І. Коновалова, В.П. Круль, В.О. Джаман, Е.І. Калмуцька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-36. – (Географія ; Вип. 43)


  Висвітлено процес становлення й розвитку економіко-географічних досліджень на початковому етапі формування науки та за період з 1947 по 1997 роки. Проаналізовано науковий доробок вчених географічного факультету Чернівецького університету.
1439371
  Циганенко В.О. Становлення та розвиток енергетики міста Києва ( кінець XIX - початок XX ст.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2008. – № 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – С. 43-50
1439372
  Безногих В.С. Становлення та розвиток законодавства Великобританії у протидії відмиванню коштів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 35-39


  У статті висвітлюються питання хронології становлення та розвиток законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. This article deals with the issues of ...
1439373
  Ревуцький Т.І. Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 120-126. – ISSN 2078-6670
1439374
  Дідик С.Є. Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 285-289
1439375
  Штелик С. Становлення та розвиток інстанційності в судовій системі Франції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 97-102
1439376
  Гетьман А. Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України / А. Гетьман, В. Костицький // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 180-202. – ISSN 0132-1331
1439377
  Федотова Г.В. Становлення та розвиток інституту оскарження у кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-134.
1439378
  Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - Історія України / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 254 л. – Бібліогр.: л. 198-254
1439379
  Чернишевич О.В. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991-2006 рр.) : історичний аспект : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Чернишевич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 4 назви
1439380
  Ткач Д. Становлення та розвиток інституту прем"єр-міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 75-93
1439381
  Авторгов А.М. Становлення та розвиток інституту примусового виконання рішень державних органів та посадових осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67.
1439382
  Кузьменко А.І. Становлення та розвиток інституту третіх осіб у процесуальних галузях права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 2220-1394
1439383
  Курпас Юлія Володимирівна Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Курпас Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1439384
  Курпас Юлія Володимирівна Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Курпас Ю.В.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. – Бібліогр.: л.186-198
1439385
  Кучерук К.І. Становлення та розвиток інституту усиновлення / К.І. Кучерук, І.С. Крижко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1439386
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1439387
  Дацків І. Становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності в Україні: міжнародний досвід / І. Дацків, А. Целюх // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 115-120. – ISSN 1998-4634


  У статті охарактеризовано становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності України, залучаючи світовий досвід. Згадується професор Л.В. Губерський.
1439388
  Бойко І. Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету / І. Бойко, В. Кахнич // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 87-108. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1439389
  Яровий В.І. Становлення та розвиток історичного слов"янознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-6. – (Історія ; вип. 37)
1439390
  Тарасенко Ольга Олексіївна Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.02 / Тарасенко Ольга Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 273л. – Бібліогр.:л.194-320
1439391
  Тарасенко О. Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / Ольга Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – 274 с. – ISBN 5-87534-250-1
1439392
  Рогач О.Я. Становлення та розвиток категорії зловживання правом у законодавстві Німеччини (XVIII.XIX ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-39
1439393
  Гураль П. Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету / П. Гураль, І. Бойко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 10-16. – ISSN 2409-4544
1439394
  Міхневич Л.В. Становлення та розвиток Київського комерційного інституту як вищого навчального закладу // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 31-54. – ISBN 978-966-483-563-0
1439395
  Пильгун Н.В. Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Пильгун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1439396
  Пильгун Н.В. Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень / Пильгун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л. 168 - 183
1439397
  Бутенко Н.В. Становлення та розвиток концепції екологічного маркетингу // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 461-467. – ISSN 1811-9824


  Розкрито засади становлення та розвитку концепції екологічного маркетингу, а саме висвітлено цілі екологізації діяльності суб"єктів ринку, розглянуто передумови становлення та основні функції екологічного маркетингу, мотиви споживання екологічної ...
1439398
  Євтушевська О.В. Становлення та розвиток корпоративних відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 24-27


  Розкриваються особливості процесу становлення корпоративних відносин у вітчизняних умовах. Надаються рекомендації щодо вдосконалення корпоративної діяльності.
1439399
  Легошина О.Л. Становлення та розвиток кредитних спілок в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 79-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1439400
  Терещенко Г.М. Становлення та розвиток кредитного ринку в Україні / Г.М. Терещенко, Ю.В. Топчій // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 128-139
1439401
  Субота І.О. Становлення та розвиток кувейтської новели // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті подано короткий огляд культурних процесів в Кувейті в І пол. ХХ ст., які вплинули на зародження новели, названо основоположників даного жанру, виокремлено особливості їх новелістики та визначено проблемнотематичні аспекти кувейтської новели на ...
1439402
  Галкін С.І. Становлення та розвиток ландшафтного паркобудівництва в Західній Європі та Росії в XVIII-XIX cт. // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-74. – ISSN 1605-6574


  Проаналізовано передумови зародження та становлення на Європейському континенті ландшафтного стилю паркобудівництва. Зазначено головні особливості цього напряму, а також названо творців перших пейзажних садів у Західній Європі. Висвітлено історію ...
1439403
  Кузьмінський П.Й. Становлення та розвиток медсестринства у світі та в Україні (за матеріалами літературних джерел) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 135-136. – Бібліогр.: 5 назв
1439404
  Ярошовець Н.В. Становлення та розвиток методології обліку в Україні (XVI-XIXст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-70. – (Економіка ; вип. 52)


  Проаналізовано стан бухгалтерського обліку як науки, його місце і роль у суспільстві, а також методологічний та організаційний стан бухгалтерського обліку в Україні в період XVI-XIX ст. Автор мала на меті пояснити хід історії філософськими принципами і ...
1439405
  Монаєнко А.О. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 144-152. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1439406
  Кориневич А.О. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання використання енергетичних ресурсів // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 69-79
1439407
  Зозуля Є.В. Становлення та розвиток міжнародного співробітництва МВС України у сфері протидії тероризму та екстремізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 79-85. – ISSN 1728-3671
1439408
  Фролов О. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 19-23
1439409
  Котенко Т. Становлення та розвиток місцевого самоврядування м. Києва (ІХ-ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-107. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні етапи історичного розвитку інституту самоврядування м. Києва ІХ-ХІХ ст.ст. Визначені роль та значення магдебурзького права, як одного з основних етапів у формуванні місцевого самоврядування. The article cals with the main ...
1439410
  Пронько Л.М. Становлення та розвиток місцевої влади в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 3 (7). – С. 88-96. – ISSN 2411-4413
1439411
  Лазаренко В. Становлення та розвиток нагородної системи України:Почесна Відзнака Президента України - від відзнаки до державної нагороди (1992 - 2002 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1811-542X
1439412
  Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : (історико-педагогічний аспект) / О.М. Микитюк; Мін-во освіти і науки України; Харк. держ. педагог. ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – 2-е вид., випр., доп. – Харків : ОВС, 2003. – 272с. – ISBN 966-7858-34-0


  У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази розкрито становлення і розвиток науки у вищій школі в Україні,зміст і напрями реалізації завдань науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах на різних етапах її розв
1439413
  Алексєєв О.Г. Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 26-29
1439414
  Джужа О.М. Становлення та розвиток оперативно-розшукової віктимології / О.М. Джужа, В.В. Матвійчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 3-8
1439415
  Тищик Б. Становлення та розвиток органів судочинства у Галичині (Х-ХХ ст.) / Б. Тищик, І. Бойко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 110-119. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1439416
  Лисенко О.І. Становлення та розвиток педагогічної практики у ВНЗ України (1917-1940 рр.) // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 36-43. – ISBN 966-8847-12-1
1439417
  Витичак У. Становлення та розвиток поетики танка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 126-135. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто основні етапи становлення та розвитку поетики жанру танка: трансформацію художньо-естетичних принципів та категорій, типологію тематики та образів.
1439418
  Толстов С.В. Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – C. 72-82. – ISSN 1996-5931
1439419
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках ХХ століття : Дис....канд. істор. наук: 07.00.02 / Балюн Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196 л. – Бібліогр.: л.184-196
1439420
  Летуновська І.В. Становлення та розвиток поняття "маньєризм" у літературознавстві та історії літератури XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 174-184. – ISBN 966-7825-78-7
1439421
  Тимошенко О.А. Становлення та розвиток правового регулювання касаційного провадження в цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 234-238
1439422
  Васюк Оксана Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи на професії педагогічної спрямованості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1439423
  Зіміна О. Становлення та розвиток публічного управління і можливості його впровадження в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 34-43
1439424
  Георгієвська В.В. Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України 19 - 20 століть : дис. ... канд наук із соц. комунікацій : 17.00.04 / Георгієвська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 245с. + Додатки: л. 200-246. – Бібліогр.: л.179-199
1439425
  Ніколаєнко О.І. Становлення та розвиток римської епіграми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 59-63
1439426
  Ковтун М.В. Становлення та розвиток ринку житла України в умовах ринкових перетворень // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 282-286. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1439427
  Канівець О.М. Становлення та розвиток системи Британської вищої ветеринаної освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 130-134. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1439428
  Мельников О.С. Становлення та розвиток системи державних закупівель в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 40-44. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1439429
   Становлення та розвиток системи захисту інформації в імовах форомування тоталітарної системи в СРСР / В.Ю. Артемов, А.С. Пашков, Н.І. Литвиненко, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 135-139


  Розглядаються основні етапи становлення системи захисту інформації в умовах формування тоталітарної системи в СРСР. Аналізуються норми, що регулюють правовідносини в сфері захисту інформації з обмеженим доступом. В радянські часи в умовах ...
1439430
  Крук Микола Зенович Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Крук М.З.; КНУТШ. – Житомир, 2004. – 231с. – Бібліогр.: 7 назв.
1439431
  Нагорняк М.М. Становлення та розвиток слов"янознавчих досліджень на Прикарпатті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 37)
1439432
  Рівчаченко С.В. Становлення та розвиток соціального страхування в країнах ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 191-195
1439433
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Геннадій Олександрович; КУ ім.Т.Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 202л. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1439434
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
1439435
  Черепніна Становлення та розвиток суспільства знань як основи забезпечення конкурентоспроможності / Черепніна, 0.І. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 45-51


  В статті розкрито сутність та основні напрями становлення і розвитку суспільства знань. Показано, що економіка суспільства знань - це інноваційна економіка, що забезпечує конкурентоспроможніть на всіх її рівнях.
1439436
  Бобиль В. Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-28. – ISSN 1605-2005
1439437
  Вернигора С.М. Становлення та розвиток телебачення Франції: історичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 52-58
1439438
  Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 51 назва
1439439
  Ковтуненко Е.С. Становлення та розвиток теорії соціальних трансформацій: концептуальний та методичний аспекти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 47-56. – ISBN 978-966-651-861-9


  В.статті здійснено дослідження пізнавального потенціалу соціологічних теорій , в полі зору яких знаходяться соціальні зміни. Проаналізовані концептуальні положення спеціалізованих соціологічнихї парадигм, об"єктом яких виступають трансформаційні ...
1439440
  Кметик Х.В. Становлення та розвиток теорії транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 141-146.
1439441
  Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Сіман О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1439442
  Федунь Ю. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці / Ю. Федунь, С. Огінок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 293-299. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1439443
   Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні. – Київ, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2096-0
1439444
  Пивоваров В. Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти у Житомирі в XIX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 236-245
1439445
  Алієв Р.Г. Становлення та розвиток шиїтської теології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1439446
  Литвинов О.М. Становлення та розвиток ювенальної пенальної політики Республіки Польща (кримінально-правове дослідження) : монографія / О.М. Литвинов, Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; Кримінол. асоц. України. – Київ : Дакор, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-127 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-8
1439447
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1439448
  Качур В. Становлення та суть сенйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст.-1763р.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.142-145. – Bibliogr.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1439449
  Ніколаєва С.О. Становлення та сучасний стан небанківських фінансових інститутів в Україні / С.О. Ніколаєва, І.С. Каракулова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 19. – С. 288-297. – ISBN 966-8958-08-3
1439450
  Чепка В.В. Становлення та фінансування сільськогосподарських підприємств в умовах соціально-економічних перетворень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 130-137
1439451
  Дмитрасевич Н.О. Становлення та функціонування органів представницької влади в УСРР (1919-1922 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 44-49
1439452
  Сушко Олександр Олександрович Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 - 1928): історико-теоритичний аспект : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Сушко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 31с. – Бібліогр.: 5 назв
1439453
  Лафазан Ю.О. Становлення тарозвиток адміністративно-правового статусу центрів зв"язків із громадськістю МВС України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 128-135.
1439454
  Чуніхін О.Н. Становлення театральної справи в Росії (аспект творчої організації) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 94-104
1439455
  Нікітін Ю. Становлення теоретичних засад безпеки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 124-128.
1439456
  Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII - першій третині XIX століття: компаративна концептуалізація : монографія / О.В. Кресін ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Логос, 2017. – 679, [1] с. – Бібліогр.: с. 623-671 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-447
1439457
  Цимбалій В.В. Становлення територіальних інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються основні етапи і тенденції розвитку інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні. In the article the main stages and tendencies of the development of the Roman-Catholic Church institutions in the independent Ukraine ...
1439458
  Предмесніков О.Г. Становлення ти розвиток органів юстиції Української РСР у 1956 - 1991 роках // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 128-134
1439459
  Панов А.В. Становлення Томаша Масарика як ученого // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 203-208. – (Історія ; Вип. 20)
1439460
  Лупаренко Г.В. Становлення тракторобудування в Україні / Г.В. Лупаренко ; Держ. політехн. музей при Нац. техн. ун-ті України "Київ. політехн. ін-т" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Лисенко М.М., 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-171. – ISBN 978-617-640-193-3
1439461
  Попович Н.М. Становлення тринітарної термінології та ії переклад (на прикладі Tomus ad Antiochenos св. Афанасія Олександрійського) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 228-237


  У сучасних наукових дослідженнях дедалі більше порушують питання адекватності галузевого перекладу та перекладу галузевої термінолексики. Ця публікація ілюструє вибрані результати зіставного аналізу відтворення форм та похідних давньогрецького ...
1439462
  Сокуренко О. Становлення України як суверенного суб"єкта міжнародних відносин (1990-1991 рр.) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 155-160.
1439463
  Ємець Т. Становлення українознавства як вияв процесу націєтворення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 39-44
1439464
  Шамраєва Валентина Становлення українсько-американських відносин: шлях до стратегічного партнерства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-86. – Бібліогр. в кінці ст.
1439465
  Москаленко В. Становлення українсько-македонських міждержавних відносин очима дипломатів (кінець XX - початок XXI ст.) / В. Москаленко, М. Станчев // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 126-132. – ISBN 978-966-02-7146-3
1439466
  Лук"янченко С.В. Становлення українського комбатантського руху в Канаді (50-80-ті роки XX століття) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 240-252. – ISSN 2313-5603
1439467
  Матвєєва Леся Василівна Становлення Української академії наук (1918-1928 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті відтворено важливий період у створенні Української академії наук. Залучено значну кількість документальних джерел, що відкривають правдиву історію академії наук, один з етапів її формування. Водночас відзначено важливу роль першого складу ...
1439468
  Юшкевич В. Становлення української греко-католицької преси в Канаді в першій пол. XX ст., її просвітницька діяльність і значення // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 100-107


  Досліджується заснування в Канаді української греко-католицької преси, з"ясовуються її головні завдання в загальній просвітницькій акції УГКЦ Канади.
1439469
  Тищик Б. Становлення української державності на Далекому Сході у 1917-1922рр. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.112-119. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1439470
  Жовтобрюх Н. Становлення української медичної термінології // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 25-29
1439471
  Сенченко В.І. Становлення української моделі корпоративного управління та міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / В.І. Сенченко, Т.В. Адамчук // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-17.
1439472
  Логвіненко Н. Становлення української фантастичної прози // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-36


  У статті розглядаються фантастичні твори В. Винниченка, Д. Бузька, що сприяли становленню української фантастичної прози в 20-30-х роках XX ст., пропонуються форми й методи їх опрацювання на факультативних заняттях
1439473
  Радчик Р.В. Становлення Уласа Самчука як письменника та журналіста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 84-92


  Досліджується мадовідомий пласт творчості Уласа Самчука як журналіста і редактора газети "Волинь". Простежується еволюція поглядів автора на тлі доби. An unknown fact of Ulas Samchuk"s creativity as a journalist anil a newspaper"s " Volyn " editor ...
1439474
  Якуба А.О. Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1439475
  Заячук М.Д. Становлення фермерства в Україні: просторово-часовий аналіз // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
1439476
  Руденко О.В. Становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про різні версії походження філософії науки.
1439477
  Ковальчук О. Становлення філософії права у Київському університеті в 1835-1920 рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 269-275. – ISSN 2306-9082


  Досліджено внесок вчених Київського університету в філософію права (1835-1920 рр.), здійснено теоретико-правову характеристику праць для формування вітчизняної правової думки.
1439478
  Бондаревич І.М. Становлення філософського статусу поняття "духовність" // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 37-45
1439479
  Стрельчук Г.П. Становлення форм родового відмінка іменників чоловічого роду однини в староукраїнських пам"ятках // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 189-205. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются основные факторы формирования инновационной флексии -у в лексикографических трудах первой половины XVII в.
1439480
  Лепетюк Б.Д. Становлення фотограмметричного приладобудування в Україні : економіка та організація виробництва / Б.Д. Лепетюк, В.П. Муравлев // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-42 : Фото
1439481
  Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 426 л. – Бібліогр. : л. 389-426
1439482
  Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назви
1439483
  Черкашина О.В. Становлення хорового виконавства на Поділлі у міжвоєнний період // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 129-136
1439484
  Настенко В С. Становлення художнього образу в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 131-137


  Статтю присвячено комплексному дослідженню семантики художніх образів системи іспанських поетичних текстів "Золотого віку" з виходом у площини лінгвостилістичних процесів. Розглянуто критерії, які визначають семантику і встановлено стильові домінанти, ...
1439485
  Шаталова Л.М. Становлення центральних органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 179-192. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1439486
  Авер"янова Н. Становлення цілісної особистості в контексті гендерного виховання // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 13-16. – ISBN 978-966-8428-52-4
1439487
  Гуз А. Становлення шкільної провової освіти України у другій половині ХIХ-ХХ ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 66-73
1439488
  Резнік Г. Становлення ювенальної юстиції в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 133-136
1439489
  Коритко Л.Я. Становлення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в XIX - поч XX ст. (на прикладі австрійського законодавства) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 109-112. – ISSN 1563-3349
1439490
  Клименко О. Становлення якісно нових суспілдьних відносин. Досягнення та проблемні питання функціонування системи надання адміністративних послуг в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1439491
  Тімуш І.С. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 8-17.
1439492
  Воровка В.П. Становлення, розвиток і зміст поняття "парадинамічна ландшафтна система" в географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 4-9. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
1439493
  Пасічна М. Становлення, розвиток і перспективи ринку прав на шкідливі викиди парникових газів : економічні проблеми природокористування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 82-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1439494
  Титаренко Л. Становлення, розвиток та перспективи соціально орієнтованої держави в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 132-140. – ISSN 2072-1692
1439495
  Моряк-Протопопова Становленя та розвиток радянського законодавства про шлюб в перший половині XX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 74-77
1439496
  Нікуленко С.І. Становлерння вищої мистецької школі в Україні (1917-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Нікуленко Світлана Івановна ; М-во культури України ; Укр. акад. мистецтва. – Киев, 1997. – 20 с.
1439497
  Кассиль Л.А. Становой хребет / Л.А. Кассиль. – Москва, 1939. – 47с.
1439498
  Сергеев Ю.В. Становой хребет / Ю.В. Сергеев. – М., 1987. – 475с.
1439499
  Кравченко С.А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблемы новых уязвимостей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1439500
  Донникова Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры / Донникова, и.А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 98-108. – ISSN 2072-1692
1439501
  Годлевська В.Ю. Станолення нового іспанського кіно в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1439502
  Сауті Роберт Станси, написані в бібліотеці : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 21-33. – ISSN 0320 - 8370
1439503
  Арабей Л.Л. Стану песней... : докум. повесть / Лидия Арабей ; авториз. пер. с белорус. Т. Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 239 с. : портр.
1439504
  Арбатова Н. Станут ли страны СНГ "яблоком раздора" в отношениях России и ЕС? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 15-20. – ISSN 0131-2227
1439505
  Рожков В.А. Станут мальчишки рабочими / В.А. Рожков. – М, 1979. – 64с.
1439506
   Станции в космосе. – М., 1960. – 445с.
1439507
  Соколов А.М. Станции Ленинградского метро / А.М. Соколов. – Ленинград, 1957. – 60 с.
1439508
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 1. – 1964. – 176 с.
1439509
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 2. – 1965. – 160 с.
1439510
  Ламтев Н.Н. Станционарные аккумуляторные установки / Н.Н. Ламтев. – изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1939. – 184 с.
1439511
  Элашвили А.Г. Станционарные подалгебры точек общего положеиня для полупростых линейных групп Ли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Элашвили А.Г.; МГУ. – М, 1971. – 9л.
1439512
  Прокопенко А.Г. Станционарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС. / А.Г. Прокопенко, И.С. Мысак. – М, 1990. – 315с.
1439513
  Глухенький Т.Е. Станционные трубопроводы , их изготовление и монтаж / Т.Е. Глухенький. – 2-е изд. перераб. – М, 1977. – 414с.
1439514
   Станционные устройства вещания по проводам : [учеб. пособие для электротехникумов связи] / Л Н. Безладнов, С.Е. Гликман, Б.Г. Поздеев, Н.А. Савина; [Н.Л. Безладнов и др. ; под общ. ред. Н.Л. Безладнова]. – Москва : Связьиздат, 1955. – 492 с., [3] л. схем : ил.
1439515
  Пушкин А.С. Станционный смотритель / А.С. Пушкин. – Ленинград. – 16 с.
1439516
  Ваншенкин К. Станция / К. Ваншенкин. – Москва, 1970. – 144с.
1439517
  Яковлев Ю.Я. Станция "Мальчики" / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1961. – 120с.
1439518
  Дудинцев В.Д. Станция "Нина" / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1952. – 56с.
1439519
   Станция "Северный полюс". – М., 1938. – 88с.
1439520
   Станция "Северный полюс". Жизнь папанинцев на дрейфующей льдине. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 88с.
1439521
   Станция № 46. Камэяма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 3. – С. 22-24
1439522
   Станция № 49. Цутияма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 6. – С. 17-19
1439523
   Станция № 50. Минакути // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 24-26
1439524
  Цветков С. Станция № 52 Кусацу // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 9. – С. 11-13
1439525
   Станция №42 Кувана // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-12
1439526
  Максимов А.Н. Станция Алонка: новеллы о строителях БАМа. / А.Н. Максимов. – М., 1978. – 127с.
1439527
  Ляпунов Б.В. Станция вне Земли. / Б.В. Ляпунов. – М., 1963. – 151с.
1439528
  Калинин Ю.Н. Станция детства / Ю.Н. Калинин. – Симферополь : таврия, 1986. – 87 с.
1439529
  Решетов А.Л. Станция Жизнь: Стихи. / А.Л. Решетов. – Свердловск, 1990. – 285с.
1439530
  Шевченко О.Ф. Станция Журавлиха / О.Ф. Шевченко. – М, 1981. – 79с.
1439531
  Савинов Е.Ф. Станция любовь / Е.Ф. Савинов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 119с.
1439532
  Тельпугов В.П. Станция Люся / В.П. Тельпугов. – Москва, 1976. – 48с.
1439533
  Кривенко Е.И. Станция Мечта. Лирика. / Е.И. Кривенко. – Киев, 1961. – 112с.
1439534
  Кабо Р.Ф. Станция назначения - жизнь. / Р.Ф. Кабо. – М., 1964. – 215с.
1439535
  Кларов Ю.М. Станция назначения - Харьков / Ю.М. Кларов. – Москва, 1986. – 336 с.
1439536
  Руссков В.А. Станция назначения. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1974. – 207с.
1439537
  Минчковский А.М. Станция назначения: Рассказы и очерки. / А.М. Минчковский. – Л., 1979. – 312с.
1439538
  Симкин С.Х. Станция отправления / С.Х. Симкин. – Калининград, 1966. – 63с.
1439539
   Станция отправления. – Ставрополь, 1977. – 143с.
1439540
  Дариенко П. Станция отправления : стихи и поэмы / Петря Дариенко; пер. с молд. Ф.Чуева. – Москва : Современник, 1977. – 78 с.
1439541
  Амлинский В.И. Станция первой любви : рассказы / В.И. Амлинский ; [ил.: Н.Н. Поливанов]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 144 с. : ил.
1439542
  Перепелинская Е. Станция прогрес // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 30 мая (№ 22). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Президентский и парламентский законопроекты содержат прогрессивные положения о судебном контроле и содействии в отношении международного арбитража, а недоработки вполне исправимы.
1439543
  Алексеев В.А. Станция Свеча : стихи / В.А. Алексеев. – Иркутск : Восточно-Сибирское издательство, 1981. – 46 с.
1439544
  Подлеснов Н. Станция счастья / Н. Подлеснов. – Ташкент, 1982. – 31с.
1439545
  Симанович Д.Г. Станция тревоги и любви / Д.Г. Симанович. – Минск, 1972. – 110с.
1439546
  Котовская Р.Н. Станция формирования. / Р.Н. Котовская. – М., 1981. – 47с.
1439547
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
1439548
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1948. – 20с.
1439549
  Гусейнов Г.Д. Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 1999. – 264с. – ISBN 966-7388-27-1
1439550
  Гусейнов Григорій Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Гусейнов Григорій. – 2-е вид., доповнене : Акта, 2005. – 540 с. – ISBN 966-7021-92-0
1439551
  Харчук Б.М. Станція Настуся : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1965. – 151 с.
1439552
  Грищук Б.А. Станція Сподівань : роман / Б.А. Грищук. – Київ, 1984. – 255 с.
1439553
  Остоич Д. Станчев / Д. Остоич. – М., 1957. – 46с.
1439554
  Гусев Г.М. Стань другом подростков / Г.М. Гусев. – М, 1964. – 32с.
1439555
  Роузен Х.У. Стань миллионером. / Х.У. Роузен. – М, 1992. – 96с.
1439556
  Чопра Ю Д. Стань моложе, живи дольше = Grow younger, live longer. 10 sters to reverse aging : 10 шагов к омоложению / Дипак Чопра, Дэвид Саймон. – Киев; Москва : София; ИД "Гелиос", 2003. – 368с. – ISBN 5-344-00315-3
1439557
  Кузьменко Ю. Стань письменником! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 283-285


  27 березня 2019 р. Ін-т філології приймав учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу літературної творчості "Стань письменником!". Конкурс проводить кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості сред талановитих ...
1439558
  Бальмина Рита Стань раком : Стихи,поэмы / Бальмина Рита; Илл.автора. – Тель-Авив, 1998. – 144 с. : ил. – ISBN 9657094038
1439559
  Залесский М.З. Стань сильным / М.З. Залесский. – М, 1991. – 110с.
1439560
  Мушкетик Ю. Станьмо патріотами // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 2-3
1439561
  Матат Д. Станьте ініціаторами якісних змін! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...У МОН України закликають громадськість стати ініціаторами якісних змін - не зволікати та долучатися до оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів".
1439562
  Кадкин О.К. Стапеля над Невой / О.К. Кадкин. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 94 с.
1439563
  Бондар Н.П. Стапропечатные книги библиотеки Н.С. Маклакова в собрании Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 169-183. – ISSN 2224-1825


  В статье проанализирован состав богатого давними раритетными изданиями книжного собрания купца, предпринимателя, уроженца Путивля Н.С. Маклакова, подаренного им по завещанию родному городу.
1439564
  Горышин Г.А. Стар и млад / Г.А. Горышин. – Москва : Современник, 1978. – 447 с.
1439565
  Лукас Едвард Стара-нова холодна війна / спілкувався Богдан Цюпин // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 13 (333). – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  "Нова холодна війна пов"язана з російськими грішми для перекуповування слабших на Заході та використання енергії як зброї".
1439566
  Кръстев К. Стара българска живопис / К. Кръстев, В. Захариев. – София : Из-во "Български художник", 1960. – 212 с. : илл.
1439567
  Константинов Г. Стара българска литература : Отъ Св. Св. Кирилъ и Методий до Пансий Хилендарски / Г. Константинов. – София, 1943. – 185 с.
1439568
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині, ISSN Research Institute of Volyn ; ч. 52)
Т. 1. – 1984. – 600 с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 9-16 та в передм.
1439569
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині = Research Institute of Volyn ; ч. 55)
Т. 2. – 1986. – 578, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ.
1439570
  Фіцич Наталка Стара добоа Англія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 56-65 : фото
1439571
  Жулавський Ю. Стара земля / Ю. Жулавський. – Київ, 1928. – 280 с.
1439572
  Во І. Стара історія : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 69-90. – ISSN 0320-8370
1439573
  Ширман Р. Стара кінохроніка в цифрову епоху // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 379-383. – ISBN 978-966-2241-65-5
1439574
  Гуцал С. Стара коаліція, новий уряд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 5


  "Обрання Ангели Меркель федеральним канцлером і призначення 14 березня уряду нарешті завершило майже піврічний марафон формування владної коаліції в Німеччині. Четвертий строк Ангели Меркель на посаді канцлера збігся з четвертим у повоєнній історії ФРН ...
1439575
  Лукас Едвард Стара модель журналістики як бізнесу зазнала краху / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 25, 28


  Редактор тижневика The Economist, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас - про відповідальність медіа за розвиток громадської думки.
1439576
   Стара Одеса. – Одеса, 1927. – 56 с.
1439577
  Сукманова О. Стара пісня про нову судову реформу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 8-9
1439578
  Троян С.С. Стара політика в новому прочитанні: сучасна польська національна візія німецького "Drang nach osten" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 309-310. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1439579
  Рева І. Стара Самар / І. Рева, О. Репан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  На околицях Дніпропетровська збереглися рештки фортеці, збудованої Іваном Мазепою на місці давнішого козацького поселення.
1439580
  Лялька Я. Стара Сіль / Ярослав Лялька, Павло Романюк // Літопис нескореної України / Науково-дослід. центр історії нац.-визвольних змагань України. – Львів : Каменяр, 2002. – Кн. 3 : Стара Сіль/Я. Лялька, П. Романюк. – 308 с. – ISBN 5-7745-0935-4
1439581
  Терзичь С. Стара Србиjа : (XIX-XX век) : драма jедне цивилизациjе : Рашка, Косово и Метохиja, Cкопско-Тетовска област / Славенко Терзичь ; Православна реч, Ист. ин-т Београд ; уред.: Зоран Гутовичь, Срджьан Рудичь. – Нови Сад ; Београд : Православна реч ; Историjски институт, 2012. – 662, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 578-596. – ISBN 978-86-83903-58-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1439582
  Руднєв Є. Стара табірна миска // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 1, 15


  8 травня у всьому світі відзначається День перемоги над нацистською Німеччиною.
1439583
  Возняк М.С. Стара українська драма і новійші дослїди над нею : Наукова хроніка: [рец. на кн.]: В.И. Рязанов - Из истории русской драмы. М., 1910 ; Н.И. Петров - Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. К., 1911. – [У Львові [Львів]] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 53 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Михайла Грушевського. Львів, т.112, с. 139-191


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1439584
  Адріанова-Перетц В.П. Стара українська етимологія слова "горілка" / Варвара Адріянова-Перетц, 1928. – [5] с. – Окрем. відбиток: с. 197-201
1439585
  Бєляєв В.П. Стара фортеця / В.П. Бєляєв. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 248 с.
1439586
  Бєляєв В.П. Стара фортеця : трилогія / В.П. Бєляєв. – Київ : Молодь, 1953. – 792 с. : 1 портр.
1439587
  Конашевич С. Стара фортеця Ескі-Кермен // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 5). – С. 4
1439588
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання. Для середнього шкільного віку / С. Айні. – Київ : Веселка, 1985. – 94, [2] с.
1439589
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання : для серед. шк. віку / Садріддін Айні ; [пер. з тадж. О. Шокала] ; худож. Є. Котляр. – Київ : Веселка, 1985. – 96 с. : іл.
1439590
   Стара Юзовка. 1869-1905. – К., 1937. – 319с.
1439591
  Ахрыменка П.П. Старажытная беларуская література : вучебнаг дапаможнік для ілалагіч. ф-тов вышейшых навучальных устаноу / Ахрыменка П.П., Ларчанка М.Р. – Минск : Вышэйшая школа, 1968. – 176 с. – Библиогр.: с. 172-173
1439592
  Седина А.М. Стараницы из истории рабочего движения на Кубани. / А.М. Седина. – Карснодар, 1961. – 100с.
1439593
  Стоянов Б.Й. Старата родопска архитектура / Б.Й. Стоянов. – София, 1964. – 116с.
1439594
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Л., 1950. – 303с.
1439595
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Чита, 1950. – 172с.
1439596
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1958. – 255с.
1439597
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1984. – 407с.
1439598
  Дерюгин Ю.Н. Старательская добыча золота в Гвинее = Artisanal gold mining in Guinea / Ю.Н. Дерюгин. – Москва : Акварель, 2015. – 240, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 233-234. – ISBN 978-5-904787-43-1
1439599
   Старательські способи видобутку бурштину в Українському Поліссі / С.О. Волненко, Г.В. Мельничук, Я.С. Курепа, С.В. Мамчур // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Покровськ, 2017. – № 1 (40). – С. 118-122. – ISSN 1999-981Х
1439600
  Бланк М.И. Старатиграфическое значение фораминифер и история геологического развития восточной части Днепровско-Донецкой впадины и северо-западной окрины Донбасса в юрский период. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бланк М.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 20л.
1439601
  Колосов М.М. Старая акация / М.М. Колосов. – Москва, 1975. – 48с.
1439602
  Ланн Е. Старая Англия / Е. Ланн. – Москва, 1943. – 462с.
1439603
  Пермяк Е.А. Старая ведьма / Е.А. Пермяк. – Москва, 1961. – 191с.
1439604
  Петри Б.Э. Старая вера / Б.Э. Петри. – Иркутск, 1928. – 78 с.
1439605
  Чапек Карел Старая веселая Англия. / Чапек Карел. – МоскваЛ., 1927. – 96с.
1439606
  Варакин И.Н. Старая Вологда. / И.Н. Варакин, Н.П. Дмитриевский. – Вологда, 1922. – 31с.
1439607
  Кервуд Старая дорога / Кервуд. – Волгоград. – 252 с.
1439608
  Шадрин А.И. Старая дорога / А.И. Шадрин. – М., 1985. – 368с.
1439609
  Новиков Н.Г. Старая дружба / Н.Г. Новиков. – Москва, 1986. – 95с.
1439610
  Чаянов А. Старая западная гравюра : Краткое руководство для музейной работы / А. Чаянов. – Москва : М. и С. Сабашниковых, 1926. – 81 с., [15] с.
1439611
  Каназов М. Старая зимовка : повести / Молдахмет Каназов; пер. с каз. Г.Мурзахметовой. – Алма-Ата : Жалын, 1985. – 320 с.
1439612
  Игнатьева П.С. Старая и новая Даниловка. Рассказы рабоч. фаб-ки им. М.В. Фрунзе. / П.С. Игнатьева, 1940. – 223с.
1439613
  Шуваев К.М. Старая и новая деревня. / К.М. Шуваев. – М., 1937. – 357с.
1439614
  Астахова А.М. Старая и новая Карелия в частушке / Астахова А.М., Колпакова Н.П. ; Карельский науч.-иследовательский ин-т культуры. – Петрозаводск : Кирья, 1937. – 160 с.
1439615
  Никулин Л. Старая и новая Москва в литературе / Л. Никулин. – Москва, 1947
1439616
  Корниль Л.Л. Старая и новая техника в стекольном производстве / Л.Л. Корниль. – 79с.
1439617
  Голобородько И.И. Старая и новая Турция / И.И. Голобородько. – Москва : Типо-литогр. Русского Товарищества печатн. и издательского дела, 1908. – 282, [6] с. – Научно-популярная библиотека. Серія 2, № 1-2
1439618
  Познаньска К. Старая и новая Турция / К. Познаньска. – Москва, 1974. – 191с.
1439619
  Амп П. Старая история / П. Амп ; пер.с фр. К.И. Варшавской. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 95 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отд. худож. литературы ; № 31-32)


  Содержание: Хозяйка. Случай. Погибший сад. Его честь. Болезни святых. Нарядная Богородица
1439620
  Шифрин Михаил Старая карта. Семь великих каналов // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 26 : карта
1439621
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / В.П. Беляев. – Киев : ГИХЛ, 1951. – 771, [4] с. : 1 портр.
1439622
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Ленинград : Лениздат, 1952. – 796 с. : ил. – (Библиотека школьника)
1439623
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Львов, 1962. – 724с.
1439624
  Беляев В.П. Старая крепость / В.П. Беляев. – Москва
1. – 1971. – 448с.
1439625
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / В.П. Беляев. – Москва : Молодая гвардия. – (Тебе в дорогу романтик)
Кн. 3. – 1971. – 462 с.
1439626
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / В.П. Беляев. – 4-е изд. – Москва : Детская литература, 1975. – 719 с. – (Школьная библиотека : Для средней школы)
1439627
  Беляев В. Старая крепость : трилогия / В. Беляев. – Киев : Радянська школа, 1985. – 576 с.
1439628
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия / Владимир Беляев ; [послесл. В. Разумневича ; худож. А.И. Сухоруков]. – Москва : Воениздат, 1986. – 446, [1] с. : ил.
1439629
  Беляев В.П. Старая крепость : роман : [трилогия : для ст. шк. возраста] / Владимир Беляев ; [худож. В.В. Соколов]. – Минск : Юнацтва. – (Библиотека приключений и фантастики)
Кн. 3. – 1986. – 395, [2] с. : ил.
1439630
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия : [для ст. и сред. шк. возраста] / Владимир Беляев ; [худож. В. Топков]. – Горький : Волго.-Вят. книжное изд-во, 1987. – 654, [2] с. : ил.
1439631
  Беляев В.П. Старая крепость : трилогия : [для детей] / В.П. Беляев ; [худож. Ш. Булгаков]. – Ташкент : Укитувчи, 1988. – 652, [1] с. : ил. – ISBN 5-645-00230-X
1439632
  Беляев В.П. Старая крепость. Дом с привидениями. Город у моря : трилогия : [для сред. возраста ; ил. В. и Л. Петровы] / В.П. Беляев. – Москва : Детская литература, 1968. – 725 с. : ил., 1 л. портр.
1439633
  Беляев В.П. Старая крепость. Дом с привидениями. Город у моря : трилогия / В.П. Беляев ; послесл. С.С. Смирнова ; ил. В. Додэ. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1968. – 848 с. : ил., 1 л. портр.
1439634
  Беляев В.П. Старая крепость. Дом с привидениями. Город у моря : трилогия / В.П. Беляев ; [вступ. ст. С.С. Смирнов ; ил. О.В. Кожеков]. – Киев : Дніпро, 1976. – 760 с. : ил.
1439635
  Паклин С.А. Старая кузница / С.А. Паклин. – Челябинск, 1960. – 216с.
1439636
  Молховец Е.И. Старая кухня России / Е.И. Молховец. – Ростов -на-Дону
1. – 1991. – 480с.
1439637
  Бранденбург Н.Е. Старая Ладога / Н.Е. Бранденбург ; рисунки и техническое описание акад. В.В. Суслова. – Юбилейное издание Императорского Русского Археологического О-ва. – Санкт-Петербург : В тип. Главного управления Уделов, 1896. – [8], 323 с., 90 л. ил., карт. : ил.. карт., портр.


  Ил.: Суслов, Владимир Васильевич (1859-1921)
1439638
  Равдоникас В.И. Старая Ладога : Материалы археологических экспедиций ; сборник / В.И. Равдоникас. – Ленинград : Гос. музей Этнографии, 1948. – 140 с.+ прилож. – Из содерж. : Равдоникас В. И. Памяти Н. И. Репникова / В. И. Равдоникас, с. 6-10
1439639
  Орлов С.Н. Старая Ладога / С.Н. Орлов. – Ленинград, 1949. – 48с.
1439640
   Старая Ладога. – Ленинград, 1973. – 24с.
1439641
  Васильев Б.Г. Старая Ладога / Б.Г. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1984. – 24 с.
1439642
  Шушунова Л. Старая Ладога : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 0321-1878
1439643
  Киличичаков М.Е. Старая лиственница / М.Е. Киличичаков. – М., 1979. – 128с.
1439644
  Мальцев В.Н. Старая любовь / В.Н. Мальцев. – Донецк, 1980. – 208с.
1439645
  Абикеева Гульнара Старая любовь не ржавеет // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 124-131. – ISSN 0130-6405


  Казахское кино на старте
1439646
  Маковей О.С. Старая Мадьярка / О.С. Маковей. – М., 1959. – 160с.
1439647
  Бахрушин С.В. Старая Москва : стенограмма публичной лекции чл.-корр. Акад. наук СССР С.В. Бахурина, прочитанной 17 ноября 1944 года в Доме ученых в Москве / Бахрушин С.В. ; Лекционное бюро при Комитете по делам Высшей Школы при СНК СССР. – Москва : [б. и.], 1945. – 23 с.
1439648
  Бахрушин С.В. Старая Москва / Бахрушин С.В. ; АН СССР. – Москва : Госиздат культурно-просветительной литературы, 1947. – 31 с. – Библиогр.: с. 30-31. – (В помощь лектору)
1439649
  Гольденберг П.И. Старая Москва / П.И. Гольденберг. – Москва, 1947. – 96 с.
1439650
  Кукрыниксы. Старая Москва. / Кукрыниксы. – М, 1961. – 49с.
1439651
   Старая Москва. Гравюры Ивана Павлова. – Москва : Искусство, 1947
1439652
  Пыляев М.И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 416с.
1439653
  Тарасова М.Б. Старая музыка / М.Б. Тарасова. – М., 1987. – 158с.
1439654
  Коргунюк Ю.Г. Старая новая кожа российской политики: Партийно-политическая жизнь России весной 2006 г. // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : Журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2006. – № 1 (весна). – С. 180-208.
1439655
  Тагдиси Д.Г. Старая новая наука / Д.Г. Тагдиси. – Москва, 1989. – 63с.
1439656
  Борисова Е. Старая новая проблема // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 35 - 36. – ISSN 0869-4915
1439657
  Де-Рибас А. Старая Одесса : Исторические очерки и воспоминания. – Одесса : Книжный магазин Георгия Руссо, 1913. – 379 с.
1439658
  Атлас Д.Г. Старая Одесса, ее друзья и недруги / Атлас Д.Г. ; вступ. ст. Е. Голубовского, О. Губаря, Г.Г. Семыкиной. – Одесса : Ласми, 1992. – 206, [1] с. – ISBN 5-206-00348-4
1439659
  Ромашов А.П. Старая пашня. - Первый снег / А.П. Ромашов. – ПЕрмь, 1968. – 208с.
1439660
  Штифтер А. Старая печать / А. Штифтер. – М, 1960. – 63с.
1439661
  Седова Т.А. Старая Пинакотека в Мюнхене / Т.А. Седова. – М, 1990. – 277с.
1439662
  Шевелев М.П. Старая пластинка. / М.П. Шевелев. – К, 1989. – 334с.
1439663
  Обухов А.Ф. Старая подкова / А.Ф. Обухов. – Днепропетровск, 1990. – 148с.
1439664
  Васильев А.Н. Старая приманка / А.Н. Васильев. – Москва, 1959. – 56с.
1439665
  Щеголихин И.П. Старая проза / И.П. Щеголихин. – Алма-Ата, 1990. – 414с.
1439666
  Холцманис А. Старая Рига / А. Холцманис, И. Страутманис. – Рига : Лиесма, 1970. – 48 с.
1439667
   Старая Рига. – Рига : Лиесма, 1976. – 48 с.
1439668
  Зорин Л.Г. Старая рукопись / Л.Г. Зорин. – М., 1983. – 431с.
1439669
  Вязинин И.Н. Старая Русса / И.Н. Вязинин. – 3-е изд перераб и доп. – Ленинград, 1980. – 144с.
1439670
  Гладков Ф. Старая секретная / Ф. Гладков. – Москва-Л., 1930. – 384с.
1439671
  Гладков Ф. Старая секретная. Повесть о былом / Ф. Гладков. – М, 1935. – 155с.
1439672
  Жеребцов Б. Старая Сибирь в воспоминаниях современников / Б. Жеребцов. – Иркутск, 1939. – 194с.
1439673
  Львова А.Л. Старая сказка : [сборник стихов] / Н. Львова. – 2-е изд., доп. посмертными стихотворениями. – Москва : Книгоиздат "Альциона", 1914. – 123 с.
1439674
  Крутилин С.А. Старая скворечня / С.А. Крутилин. – М., 1973. – 304с.
1439675
  Токарева В. Старая собака : рассказы / В. Токарева. – Москва : Журнал "Огонек", 1991. – 46 с. – (Библиотека "Огонек")
1439676
  Кавабата Я. Старая столица. / Я. Кавабата. – М., 1984. – 255с.
1439677
  Юфит М.И. Старая тетрадь в клетку. / М.И. Юфит. – Москва, 1968. – 310с.
1439678
  Брэгг У.Г. Старая техника и новые знания / Брэгг У.Г. ; пер. с англ. Ю.А. Говсеева ; под ред. П.Н. Беликова. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1928. – 176 с. – (Природа и культура ; Кн. 29)
1439679
  Козлєницкая С. Старая Украйна : сборник дум, песен, легенд, переработаны с малороссийского по-русски С. Козлєницкой. – Петроград : Изд. М.И. Семенова ; Тип. Печатный труд, 1916. – 266, [2] с.


  На переднем форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
1439680
  Мартен Роже Дю Гар Старая франция / Мартен Роже Дю Гар. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 123 с.
1439681
  Гонимов И.А. Старая Юзовка / Гонимов И.А. – Сталино, 1953
1439682
  Гонимов И.А. Старая Юзовка / И.А. Гонимов. – Москва, 1967. – 672с.
1439683
  Еськов М.Н. Старая яблоня с осколком / М.Н. Еськов. – М, 1982. – 237с.
1439684
  Галина М. Старая, новая. сверхновая...: Журналы фантастики на постсоветском пространстве : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 8. – С. 151-159. – ISSN 0130-7673
1439685
  Макаренко М. Старгородська божниця та її малювання / М. Макаренко. – К, 1928. – 21с.
1439686
  Мова (Лиманський) В.С. Старе гнiздо і молодi птахи : в 5 дїях і 8 одмінах / Василь Мова (Лиманський [псевд.]) ; Для сцени пристосував [з передм.] Гнат Хоткевич. – Львів : Друк. І. Айхельбергера і Сп., 1909. – 216 с.
1439687
  Мова (Лиманський) В.С. Старе гнiздо й молодi птахи : драматичні образи / Василь Мова (Лиманський [псевд.]). – Київ : Дpук. Петра Баpського, 1907. – 223, V с. – Hа обкл.: Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки ; Пеpедpук із жуpн.: Літ.-Hаук. Вістник
1439688
  Мова Старе гніздо й молоді птахи / Мова, (Лиманський). – Київ : Дніпро, 1990. – 420 с.
1439689
  Павлів О. Старе і нове в історії празького "Кобзаря" 1941 р. // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 9
1439690
   Старе српске биографиjе. – Београд, 1968. – 302с.
1439691
  Возняк М.С. Старе українське письменство : Для сеpедніх шкіл. – Hакладом Укp. Пед. Т-ва. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 512с. : мал., поpтp.


  Hа обкл. після назви: Вибіp текстів з істоpично-літеpатуpним оглядом, поясненнями та слівничком: (З 68 ілюстpаціями). – Деякі тексти церковнослов. – В кн. поpтp.: Єлисея Плетенецького, Іпатія Потія, Мелетія Смотpицького, К.К. Остpозького, Петpа Могили, ...
1439692
  Ледянко М.А. Старе, молоде і "Лідія" / М.А. Ледянко. – Харків-Київ, 1931. – 64с.
1439693
  Цвирко М.Ф. Старейшая школа Беларуси // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 265-273. – ISSN 2308-135X
1439694
   Старейшие мастера Малого театра. – М., 1949. – 108с.
1439695
   Старейшие советские художники о Средней Азии и Кавказе. – М., 1973. – 285с.
1439696
  Маргайлик Г.И. Старейший ботанический сад Белоруссии: (Горец. ботан. сад) / Г.И. Маргайлик, Л.А. Кирильчик. – Минск, 1984. – 110с.
1439697
  Любомудров М.Н. Старейший в России : Творческий путь Ярославского драматического театра / М.Н. Любомудров. – Москва : Искусство, 1964. – 264с.
1439698
  Тугутов Старейший музей Забайкалья / Тугутов, А.Н. Орлова. – Улан-Удэ, 1956. – 48с.
1439699
  Николаев С. Старейший на Урале / С. Николаев. – Молотов, 1947. – 20с.
1439700
  Николаев С. Старейший на Урале / С. Николаев. – Молотов, 1949. – 44с.
1439701
  Стенько М.И. Старейший на Юге. / М.И. Стенько. – Ростов-на-Дону, 1961. – 128с.
1439702
  Незнамов М. Старейший русский театр на Урале / М. Незнамов, 1948. – 132 с.
1439703
  Хаткевич Василий Старейший трон германских императоров : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3 : Іл.
1439704
  Павлов Н.Н. Старене пластмасс в естественных и искусственных условиях / Н.Н. Павлов. – Москва : Химия, 1982. – 220 с.
1439705
   Старение бумаги. – Москва-Л. : Наука, 1965. – 163 с. : ил.
1439706
  Казарян В.О. Старение высших растений. / В.О. Казарян. – Москва, 1969. – 315с.
1439707
  Фролькис В.В. Старение и биологические возможности организма / В.В. Фролькис. – Москва, 1975. – 272с.
1439708
  Мачерет Е.Л. Старение и двигательные возможности / Е.Л. Мачерет. – К., 1989. – 172с.
1439709
  Киппер А. Старение и конечное время жизни фотона в космологическом пространстве / А. Киппер. – Таллин : Валгус, 1981. – 59 с.
1439710
  Маньковский Н.Б. Старение и нервная система. (очерки клинич. нейрогеронтологии) / Н.Б. Маньковский, А.Я. Минц. – Киев : Здоров"я, 1972. – 279с.
1439711
  Нагорный А.В. Старение и продление жизни / А.В. Нагорный. – Москва, 1948. – 215с.
1439712
  Войтенко В.П. Старение и продолжительность жизни: взгляд в будущее / В.П. Войтенко. – Київ, 1987. – 47с.
1439713
   Старение и стабилизация полимеров. – Москва : Наука, 1964. – 332 с.
1439714
   Старение и стабилизация полимеров. – М., 1966. – 210с.
1439715
  Минскер К.С. Старение и стабилизация полимеров на основе винилхлорида / К.С. Минскер, С.В. Колесов, Г.Е. Заиков. – Москва : Наука, 1982. – 272 с.
1439716
  Кириллова Э.И. Старение и стабилизация термопластов / Э.И. Кириллова, Э.С. Шульгина. – Ленинград : Химия, 1988. – 239 с.
1439717
  Бурльер Ф. Старение и старость. Основы гигиены и терапии. / Ф. Бурльер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 96с.
1439718
  Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни / В.В. Фролькис. – Ленинград, 1988. – 239с.
1439719
   Старение и физиологические системы организма. – Киев, 1969. – 712с.
1439720
  Кугель Р.В. Старение машин и их элементов : (в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества продукции) / Р.В. Кугель. – Москва : Знание, 1984. – 97с. – В изд. также : Принципы расходования ресурса и их использование для оценки надежности / Г.Д. Карташов
1439721
  Шаравский П.В. Старение меднозакисных выпрямлений / П.В. Шаравский, 1937. – 1189-1193с.
1439722
  Чуистов К.В. Старение металлических сплавов / К.В. Чуистов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 230 с.
1439723
  Петров Д.А. Старение металлов / Д.А. Петров. – Москва, 1953. – 24с.
1439724
   Старение мозга. – Ленинград, 1991. – 279с.
1439725
  Насонова Т.И. Старение мозга: возможности нейрогеропротекторной терапии / Т.И. Насонова, И.В. Сазонов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – C. 79-86. – ISSN 2224-0713
1439726
  Кудрин А. Старение населения и угроза бюджетного кризиса / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 52-79. – ISSN 0042-8736
1439727
  Флеров В.Н. Старение натрий-цинкатных растворов и его влияние на электродные процессы : Автореф... канд. техн.наук: / Флеров В.Н.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. Кафедра технологии электрохим. производств. – Горький, 1955. – 11л.
1439728
  Мотылев В.М. Старение научно-технической литератуты / В.М. Мотылев. – Л, 1986. – 159с.
1439729
  Калугин И.В. Старение организма и полиморбильность / И.В. Калугин, Е.А. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 36-44
1439730
  Неугодов В.В. Старение рабочей силы: сущность, причины и социально-экономические последствия. / В.В. Неугодов, С.М. Зверев. – Новосибирск, 1989. – 181с.
1439731
  Комарова М.Ф. Старение сплавов системы алюминий - магний с высоким содержанием магния : Автореф... канд. техн.наук: 046 / Комарова М.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 21л.
1439732
  Самохоцкий А.И. Старение черных и цветных металлов / А.И. Самохоцкий. – М.-Л. : Оборонгиз, 1939. – 332 с.
1439733
  Западнюк В.И. Старение, активное долголетие и лекарства / В.И. Западнюк. – Киев : Здоров"я, 1987. – 76с.
1439734
  Дупленко Ю.К. Старение: очерки развития проблемы / Ю.К. Дупленко. – Ленинград : Наука, 1985. – 192с.
1439735
  Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания : историко-литературное исследование В. Малинина. – Киев : Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1901. – [1029] c. разд. паг. – Приложение на древне-русском яз.


  На обл. мягкого переплета дарственная надпись: Глубокоуважаемому Федору Яковлевичу Фортинскому от автора Киев. 3 мая 1901 год
1439736
  Громов Д. Старец и Сталин // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 45 (482). – С. 58-60


  Монах Киево-Печерской лавры с грузинскими корнями мо бы изменить ход истории XX века, если бы ему удалось убедить своего воспитанника Иосифа Джугашвили стать не роволюционером, а священником
1439737
  Вааранди Д.Ю. Старец из Юлемисте и юный градостроитель : поэма / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. Л.Тоома. – Таллин : Эстгостиздат, 1975. – С. 12-37
1439738
  Лука Старец Феодосий Молченский - сподвижник Паисия Величковского / Лука, (Коваленко) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 387-395
1439739
  Салтыков-Щедрин Старец. / Салтыков-Щедрин, 1937. – 45с.
1439740
  Іларіон Старець Паїсій Величковський: його життя, праця та наука. = Staretz Paisii Velychkovskyi : Історична літературно-богословська монографія / Іларіон; За ред. С. Ярмуся; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1975. – 151с.
1439741
  Насонова Алла Стареющие дрожжи, неразборчивые дрозофилы и другие открытия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 26 : фото
1439742
  Северина Т.И. Стареющие распределения и описываемые ими модели накопления повреждений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Северина Т. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 20л.
1439743
  Арская Л.П. Стареющий рабочий в тисках эксплуатации / Арская Л.П. – Москва : Профиздат, 1987. – 190, [1] с. : ил. – (Империализм: события, факты, документы)
1439744
   Старженецкая, Тамара Георгиевна. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 16с.
1439745
  Михайлов К. Стари български родове / К. Михайлов, Д. Шалев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 231 с.
1439746
  Страjничь Н. Стари грчки лиричари / Никола Страjничь. – Нови Сад : Савез педагошких друштава Воjводине, 1999. – 143 с.
1439747
  Нечуй-Левицький І.С. Стари гультяи : Оповидання. – 2-е выд. – Кыив (Київ) : Выд. Е. Череповського, 1906. – 71 с. – На звороті тит. арк.: Тип. И.И.Чоколова ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сільська бібліотека ; № 6)
1439748
  Бораковський Г.М. Стари до молодых не пидгортайтесь [Старі до молодих не підгортайтесь] : Водевиль в 1-м действіи Г. Боpаковскаго. – Киев (Київ) : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго ; Тип. б[ывшая] Федоp[ова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1880. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1439749
   Стари записи = The aged notes. – Скопje : Менора, 1996. – 200 с. – ISBN 9989632170
1439750
  Стадний Є. Старий-новий держплан для вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "Про поставку продукції для державних потреб" - саме так до 2012 року називався закон, за яким здійснювалося державне фінансування вищої освіти. Потім назву закону змінили, проте принципи радянського державного замовлення нікуди не зникли". Йдеться ...
1439751
  Крим Анатолій Старий // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 170-176. – ISSN 0208-0710
1439752
  Константинов В. Старий ворог кращий за нових двох? США впровадили безпрецедентні санкції проти Ірану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 4


  "На початку листопада США впровадили нові санкції проти Ісламської республіки Іран. Нинішній пакет наймасштабніший із будь-коли прийнятих Вашингтоном проти Тегерана. Розмаїттям сфер іранського політичного життя, що потрапляють під санкції, та ...
1439753
  Сядристий Микола Старий гімн // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
1439754
  Людкевич М.Й. Старий годинникар / М.Й. Людкевич. – К., 1991. – 103с.
1439755
  Красильников Г.Д. Старий дім / Генадій Красильников;. – Москва, 1961. – 152 с.
1439756
  Білкун М.В. Старий друг / М.В. Білкун ; іл. О. Козюренко. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; 21)
1439757
  Білоусенко О. Старий заповіт : біблійна історія : для всіх шкіл / О. Білоусенко [псевд.]. – Луцьк : Міська друк, 1941. – 160 с.
1439758
  Білоусенко О. Старий Заповіт : біблійна історія / О. Білоусенко. – Київ : Либідь, 1993. – 160 с.
1439759
  Поповченко О. Старий Заповіт як джерело спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 37-39
1439760
  Аверинцев С. Старий Заповіт як пророцтво про Новий: загальна проблема очима перекладача // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 34-47
1439761
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1966. – 68с.
1439762
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1971. – 68с.
1439763
  Хемінгуей Е. Старий і море : Повість / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1991. – 180 с. – ISBN 5-308-00963-5
1439764
  Нікольська Лана Старий і море = Зебек Володимир Євгенович : Краєвиди душі / Нікольська Лана, Горобець Світлана // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 98-101 : Іл.
1439765
  Паталаєєв О.В. Старий Київ : зі спогадів Старого Грішника / О.В. Паталаєєв ; [упоряд., вступ. ст., примітки та добір іл. О. Друг]. – Київ : Либідь, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0472-8
1439766
  Бенітес Ф. Старий король : роман / Ф. Бенітес ; пер. з іспан. П. Соколовського. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 175 с. : іл.
1439767
  Толкін Дж.Р.Р. Старий ліс : Уривки з епопеї "Володар Перснів" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 124-135. – ISSN 0320 - 8370
1439768
  Пляшко Л. Старий Ніжин - місто юності славетного Миколи Гоголя // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 37-41. – ISSN 0131-2685
1439769
  Краєвой Р. Старий новий світ : драма в двох діях // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
1439770
  Суховій А. Старий Носферату краще, ніж два нових (про німецький кіноекспресіонізм) // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 283-288
1439771
  Мокроусова О.Г. Старий Печерськ: гармата і хрест / Олена Мокроусова ; [голов. ред. С. Головко ; сучас. світлини: К. Денисова]. – Київ : Либідь, 2018. – 95, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 91. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0777-4
1439772
  Талалай Леонід Старий скрипаль : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 2. – С. 13-24
1439773
  Мартич Ю.М. Старий театральний квиток / Ю.М. Мартич. – К : Мистецтво, 1974. – 176 с.
1439774
  Кравченко В. Старий товар у новій обгортці. Україна і альянс вирішили провести ребрендинг програми співробітництва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 1, 5


  "Не минуло й року після обстрілу та захоплення росіянами українських військових кораблів і полону наших моряків, як у Брюсселі вирішили надіслати Україні "потужний сигнал підтримки". І відправили до Києва та Одеси членів Північноатлантичної ради - ...
1439775
  Бібік О.П. Старий токар : оповідання / О.П. Бібік ; перекл. М. Пілінської. – Харків : Держвидав України, 1929. – 208 с. : 1 портр.
1439776
  Короткий В. Старий українець" Михайло Максимович // Вибрані твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
1439777
  Пазюра Н. Старий український консерватизм у висвітленні Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 174-186. – ISSN 2415-8003
1439778
  Третьяков А.П. Старий Хрещатик і його домовласники / Аркадій Третьяков ; [ред. Віра Карпенко]. – Київ : Сучасний письменник, 2019. – 327, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 307-323. – Бібліогр.: с. 324-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8620-24-9
1439779
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1979. – 240с.
1439780
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1980. – 350с.
1439781
  Давыдычев Л.И. Старик и его самая большая любовь / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1965. – 32с.
1439782
  Рецептер В. Старик и ласточки : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 90-92. – ISSN 0130-7673
1439783
   Старик и лось.. – Воронеж, 1972. – 184с.
1439784
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – К, 1956. – 74с.
1439785
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1966. – 94с.
1439786
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1974. – 94с.
1439787
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Фрунзе, 1976. – 74с.
1439788
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1977. – 95с.
1439789
  Хемингуэй Э. Старик и море : повесть, рассказы и очерки / Э. Хемингуэй. – Одесса : Маяк, 1977. – 247 с. – (Школьная библиотека)
1439790
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1979. – 111с.
1439791
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1980. – 64с.
1439792
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1980. – 103с.
1439793
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1981. – 94с.
1439794
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Орджоникидзе, 1982. – 78с.
1439795
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Саранск, 1982. – 71с.
1439796
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Сыктывкар, 1982. – 64с.
1439797
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – 2-е изд. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1439798
  Хемингуэй Э. Старик и море = The old man and the sea / Э. Хемингуэй. – Москва : Просвещение, 1983. – 63 с.
1439799
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса, 1983. – 240с.
1439800
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Чебоксары, 1984. – 72с.
1439801
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса : Маяк, 1985. – 240с.
1439802
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Казань, 1988. – 350с.
1439803
  Хемингуэй Э. Старик и море : рассказы / Эрнест Хемингуэй ; [сост., перевод, прилож., вступ. ст., коммент. Б. Гиленсона ; худож. А. Бегак]. – Москва : Книга, 1989. – 518 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1439804
  Хемингуэй Э. Старик и море. Опасное лето. Острова в океане : [сборник] ; пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй ; [посл. А.Старцева]. – Москва : Правда, 1989. – 574 с.
1439805
  Крелин Ю.З. Старик подносит снаряды. Повести и рассказы / Ю.З. Крелин. – Москва, 1970. – 224с.
1439806
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень : повесть / А.М. Минчковский. – Л., 1982. – 239с.
1439807
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень, и другие истории. / А.М. Минчковский. – Л., 1976. – 376с.
1439808
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень. / А.М. Минчковский. – Л., 1966. – 302с.
1439809
   Старик у дерева.. – М, 1960. – 32с.
1439810
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч : повесть-сказка : для младшего школьного возраста / Л.И. Лагин ; худож. А. Василенко. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 328, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. – ISBN 5-301-00224-4
1439811
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – Таллин, 1990. – 237с.
1439812
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1990. – 205с.
1439813
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1991. – 350с.
1439814
  Лагин Л. Старик Хоттабыч / Л. Лагин ; художник А. Чукавин. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 400с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-025326-5
1439815
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1956. – 817с.
1439816
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1961. – 779с.
1439817
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1979. – 346с.
1439818
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1987. – 375с.
1439819
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – Саратов, 1989. – 280с.
1439820
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. Броненосец "Анюта" / Л.И. Лагин. – Ташкент, 1988. – 272 с.
1439821
  Тихолаз Антон Старик, посадивший лес : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 7-39. – ISSN 0130-7673
1439822
  Кузаков Н.Д. Старик. / Н.Д. Кузаков. – Иркутск, 1966. – 24с.
1439823
  Рязанов Э.А. Старики-разбойники / Рязанов Э.А. – Москва, 1972. – 152 с.
1439824
  Никитин С.К. Старики / С.К. Никитин. – М, 1958. – 48с.
1439825
  Сиренко В. Старики и молодежь: кто кого кормит?! // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 144-151. – ISBN 978-617-7027-03-03
1439826
  Каминский М.С. Старики на танцплощадке / М.С. Каминский. – М. : Современник, 1990. – 204 с.
1439827
  Валеев Д.Н. Старики, мужчины, мальчишки / Д.Н. Валеев. – Москва, 1975. – 173с.
1439828
  Слезкин Ю. Старики. / Ю. Слезкин. – Куйбышев, 1943. – 40с.
1439829
   Старикова Олена Миколаївна // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 255
1439830
   Старикова Олена Миколаїна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459. – ISBN 978-966-439-754-1
1439831
  Зырянова И.В. Старикова тайна / И.В. Зырянова. – Пермь, 1981. – 224с.
1439832
  Колин Д.И. Старикъ Аркадий. / Д.И. Колин, С.Ю. Хазанов. – М., 1990. – 189с.
1439833
  Кондратюк А.І. Старина : повісті, оповідання, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 203, [1] с. – ISBN 978-966-416-450-1


  У пр. №1714598 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 14 травня 2017 року. Підпис. м. Київ
1439834
  Достоевский М. Старина и быт Средней Азии / М. Достоевский. – Москва : Образование, 1917. – 63 с.
1439835
  Аргентов В.А. Старина и новь Магриба / В.А. Аргентов. – Москва, 1985. – 246с.
1439836
  Колчанов А.П. Старина оханская / А.П. Колчанов. – Пермь, 1962. – 248с.
1439837
  Снегирев И.М. Старина русской земли : Ист.-археол. исслед., биографии, учено-лит. переписка, заметки и дневник воспоминаний Ивана Михайловича Снегирева. – Санкт-Петербург : Издание А.Д. Ивановского
Т. 1, кн. 1. – 1871. – XVI, 292, 32 с.
1439838
  Смит Д. Старина Четвероног. / Д. Смит. – М, 1962. – 216с.
1439839
  Стефанов С. Старините по долния басейн на Янтра. / С. Стефанов. – София, 1956. – 87с.
1439840
  Грушевський М.С. Старинна історія . Греко-Римський світ / М. Грушевський. – [Київ] : [Друкарня акц.тов. "Петро Барський"], 1918. – 159 с.
1439841
  Фроянов И.Я. Старинная история: былин. эпос / И.Я. Фроянов, Ю.И. Юдин. – М., 1991. – 61с.
1439842
  Листопадов М А. Старинная козачья свадьба на Дону / М А. Листопадов, . – Ростов -на-Дону, 1947. – 120с.
1439843
  Трунова Н.И. Старинная кухня : Скромные и постные блюда.Пасхальный стол / Н.И. Трунова. – Нижний Новгород : Куръер, 1991. – 255 с.
1439844
  Ландовска В. Старинная музыка : Пренебрежение к старинным мастерам; Сила звучности; Стиль; Исполнение; Виртуозы; Меценаты в музыке / Ванда Ландовска при сотруд. Г. Лев-Ландовского. – Москва : Муз. издат.. П. Юргенсона, 1913. – 133 с.
1439845
  Булучевский Ю.С. Старинная музыка / Ю.С. Булучевский, В.С. Фомин. – Л., 1974. – 144 с.
1439846
   Старинная повесть : [сборник повестей 30-х годов]. – Ленинград : [Изд. писателей в Ленинграде ; Гос. тип. им. Евг. Соколовой], 1929. – 357, [2] с.


  Авторы: А. Марлинский. М. Погодин. В. Одоевский. О. Сенковский. А. Вельтман. А. Шидловский
1439847
   Старинная русская медицина .. – Тверь, 1990. – 41с.
1439848
   Старинная русская повесть : Статьи и исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1941. – 284с.
1439849
  Виташевская М.Н. Старинная русская почта / М.Н. Виташевская. – Москва, 1969. – 80с.
1439850
  Славянина О.А. Старинная севская свадьба / О.А. Славянина. – Москва, 1978. – 183с.
1439851
  Юров Г. Старинная студенченская песня // Огни Кузбасса : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Кемеровской организации Союза писателей РСФСР. – Кемерово, 1983. – № 4 (81), октябрь - декабрь. – С. 52-56
1439852
  Боровицкая В.Н. Старинная тетрадь : [стихи] / Валентина Боровицкая ; [худож. Г.И. Максименков, Г.И, Мацыгин]. – Москва : ГПНТБ СССР, 1989. – 99, [1] с. : ил.
1439853
  Аннист А. Старинная эстонская словесность и "Досуг при свете лучины" / А. Аннист, И. Левин // Досуг при свете лучины / Мантейффель П.
1439854
  Ильин Г.Ф. Старинное индийское сказание о героях древности "Махабхарата". / Г.Ф. Ильин. – Москва, 1958. – 141с.
1439855
   Старинное художественное оружие.. – К., 1989. – 34с.
1439856
   Старинные албанские сказания.. – М., 1958. – 283с.
1439857
   Старинные албанские сказания.. – М., 1971. – 223с.
1439858
  Меликсет-Беков Л.М. Старинные армянские надписи в музее Общества истории и древностей в Одессе / Л.М. Меликсет-Беков. – Тифлис : Тип. "Эпоха", 1912. – 22, [1] с. : ил.
1439859
  Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов / Н.А. Соболева. – М, 1985. – 176с.
1439860
  Петровский Н. Старинные гравюры из Книги Бытия : Типо-литография Императорского университета, 1898. – 10 с. – Отд. оттиск из : Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн., т. 14, вып.4
1439861
  Слуцкий В. Старинные деньги из меха и кожи // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
1439862
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 1. – 1991. – 491 с.
1439863
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 2. – 1992. – 512 с.
1439864
  Попов М. Старинные диковинки или приключения славнских князей. – 2-е изд. – СПб, 1778. – 308 с.
1439865
  Баврин И.И. Старинные задачи : книга для учащихся / И.И. Баврин, Е.А. Фрибус. – Москва : Просвещение, 1994. – 128 с. – ISBN 5-09-005128-3
1439866
  Чистяков В.Д. Старинные задачи п элементарной математике / В.Д. Чистяков. – 3-е изд., испр. – Минск, 1978. – 270 с.
1439867
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – Москва : Наука, 1985. – 160 с.
1439868
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 160 с.
1439869
   Старинные и современные загадки русского народа.. – Горький, 1959. – 157с.
1439870
   Старинные и современные народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1949. – 27с.
1439871
   Старинные исторические песни.. – М., 1971. – 63с.
1439872
  Агафонов О. Старинные казачьи знамена. Опыт исторической реконструкции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 38-42. – ISSN 0235-7089
1439873
  Богданова Н.Ф. Старинные книги и рукописи в Интернете // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 81-84


  Знакомство с интернет-ресурсами, обеспечивающими доступ к текстовым материалам рукописных книг XI - XII веков, историческим памятникам письменности XVIII ст.
1439874
  Гванон Ким Старинные корейские кухни в сравнении с кухнями Китая и Японии // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – C. 13-17. – ISSN 1738-8252
1439875
  Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Очерк о старинных русских дерево-земельных крепостях. / И.А. Кирьянов. – Горький, 1961. – 107с.
1439876
  Горленко В. Старинные малороссийские портреты // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.602-606


  описание портретов Ивана Мазепы, Ивана Самойловича, Иосифа Тукальского, Иосафа Горленко
1439877
  Беликов Д.Н. Старинные монастыри Томского края / Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая типо-лит. П.И. Макушина, 1898. – [4], 211 с.
1439878
  Виноградов В.Б. Старинные монеты- свидетели прошлого / В.Б. Виноградов. – Нальчик, 1990. – 79с.
1439879
  Довнар-Запольский М.В. Старинные описи Литовской метрики / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1901. – [2], 9 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1901, т. VI, кн. 3, с. 353-361


  РГБ имеет электронный ресурс
1439880
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
1. – 1958. – 615 с.
1439881
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
2. – 1972. – 502 с.
1439882
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревского. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандер, 1900. – 22 с.
1439883
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревский; А.М. Лазаревского. – [Киев] : [Типография Т.Г. Мейнандер], 1900
1439884
  Котляревский Н.А. Старинные портреты : Е.А. Баратынский, Д.В. Веневитинов, кн. В.Ф. Одоевский, В.Г. Белинский, И.С. тургенев, гр. А.К. Толстой / [соч.] Н. Котляревского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, [2], 457 с.
1439885
   Старинные публики : материалы для этнологии и быта. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1897. – 23 с.
1439886
  Подшивалов В.С. Старинные пушки / В.С. Подшивалов, И.С. Миляков. – М, 1979. – 84с.
1439887
   Старинные русские народные пословицы и поговорки.. – Пенза, 1958. – 139с.
1439888
   Старинные русские песни.. – М., 1959. – 192с.
1439889
   Старинные русские романсы.. – Изд. 2-е, доп. – К., 1988. – 244с.
1439890
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. – Отд. оттиск: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Т. LXVI, № 7
1439891
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук. – (Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук ; Т. LXVI, № 7)
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. : ил. факс.


  Академия наук СССР. Отделение русского языка и словесности. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук : т. 1-101, Санкт-Петербург : 1867-1928.
1439892
  Симони Павел Старинные сборники русских пословиц,поговорок ,загадок и проч.XVII-XIX столетий. – Санкт-Петербург, 1899. – 216 с.
1439893
  Добровольский П.М. Старинные украинские тракты / П.М. Добровольский. – Чернигов : Тип. губ. земства, 1900. – 15 с. – Отт. из "Земского сборника Черниговской губ" №5 1900 г.
1439894
  Васильев В.Н. Старинные фейерверки в России. / В.Н. Васильев. – Ленинград, 1960. – 58 с.
1439895
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1439896
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1439897
   Старинные часы XVI-XIX вв.. – М., 1991. – 25с.
1439898
  Метелкин Николай Старинные часы еще идут : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 3
1439899
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва-Л, 1952. – 192с.
1439900
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – М, 1983. – 303с.
1439901
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1987. – 365 с.
1439902
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1991. – 236 с.
1439903
   Старинные экипажи на выставках Эрмитажа.. – Л., 1980. – 12с.
1439904
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1953. – 304с.
1439905
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1969. – 295с.
1439906
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1980. – 278с.
1439907
   Старинный малорусский письмовник: "Книга глаголемая Листовня" / С предисл. Б.Д. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губернского земства, 1901. – XIV, 41 с.
1439908
  Беликов Д.Н. Старинный раскол в пределах Томского края / Прот. Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая тип. Н.И. Орловой, 1905. – [4], 67 с.
1439909
   Старинный русский город Пенза. Таким он выглядит в настоящее время. – Саратов, 1969. – 110с.
1439910
   Старинный спектакль в России.. – Л.
2. – 1928. – 386с.
1439911
  Старк Э. Старинный театр / Э. Старк. – Пб., 1922. – 75с.
1439912
   Старинный театр в России XVII-XVIII вв.. – Пб., 1923. – 180с.
1439913
   Старинный южно-русский театр и в частности вертеп / Петров Н. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.438-480
1439914
  Ирасек А. Стариные сказания чешского народа / А. Ирасек. – М, 1943. – 104с.
1439915
  Бидзинашвили Л.М. Старитграфия и моллюсковая фауна среднего миоцена Имерети. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бидзинашвили Л.М.; МВ и ССО Грузинской ССР. – Тбилиси, 1974. – 22л.
1439916
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1977. – 168 с.
1439917
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1986. – 140 с.
1439918
   Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 263-272
1439919
  Коцур А.П. Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 398-402. – ISBN 978-966-8653-95-7
1439920
  Сидоренко Н. Старицька Марія Михайлівна // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 285. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1439921
  Поліщук В Старицький і Шевченко: з історії родоводів // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 32-37. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Реалізується спроба повнішої реставрації родоводу Михайла Старицького й пошуку типологічних паралелей із родоводом Тараса Шевченка для подальшого з"ясування генези світоглядних і творчих шляхів двох класиків української літератури
1439922
  Геник С. Старицький Михайло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 225-226 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1439923
   Старицький Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 373. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1439924
  Жадько В. Старицький Михайло Петрович (- письменник, поет, драматург,прозаїк, перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 814-815. – ISBN 978-966-8567-14-8
1439925
  Короткий В. Старицький Михайло Петрович (1840-1904) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440-441. – ISBN 5-7707-1062-4
1439926
  Полякова К.И. Старичок-Лесовичок. / К.И. Полякова. – 2-е изд. – Х., 1974. – 183с.
1439927
  Лазарева А. Старі "труби" та нові виклики / А. Лазарева, Я. Куцай // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Кліматична конференція ООН у Парижі ставить перед людством запитання, до яких виявилися неготовими ані політики, ані вчені.
1439928
  Сотник О. Старі вигадки у новій упаковці // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 05 (149), березень. – С. 5


  Відповідь на закиди про безбожність Т. Шевченка.
1439929
  Шагала В. Старі громадські будівлі // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 5/6 (261/262). – С. 51-78. – ISSN 0131-2685
1439930
   Старі дерева Ботанічного саду Київського університету / З. Бонюк, Г. Гревцова, І. Іванова, А. Гірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 9-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Колекція деревних рослин незахищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка налічує понад 2150 видів і внутрішньовидових таксонів, що відносяться до 220 родів, 69 родин, 33 порядків, ...
1439931
  Дмитрук А. Старі добрі паравози // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
1439932
  Дмитрук А. Старі добрі паровози. Частина 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 43-45. – ISSN 2518-7104
1439933
  Ізотова О. Старі думки - нові слова / Ізотова Олександра. – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 53, [1] с. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-8843-17-4
1439934
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печ. Дело", 1910. – 20 с. – В кн. також укр. нар. пісні
1439935
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / проф. М. Сумцов. – Черкаси : Видавниче Т-во "Сіяч", 1918. – 32 с.
1439936
  Стефанівський П. Старі і нові хати на Лемківщині // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 301-303
1439937
  Залізняк Л. Старі імперські міфи проти нових українських. Міфоборець Євген Синиця проти міфотворця Михайла Грушевського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Євген Синиця - доцент кафедри археології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. З 2014 року бере участь у програмі, спрямованій на "розвінчання історичних міфів і фейків російської пропаганди". Дослідник є прибічником доступного для широкого читача ...
1439938
   Старі казки говорять з нами : українські народні казки. – Донецьк : Донбас, 2007. – 208с., [ 16с. іл. ]. – ISBN 5-7740-0835-5
1439939
  Бойко В. Старі комплекси все ще мають місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 113). – С. 5


  "Днями в Бухаресті відбувся круглий стіл, присвячений 100-річчю українсько-румунських міждержавних взаємин."
1439940
  Діброва С.С. Старі мотиви на новий лад: "Українознавство" в системі імперіаліст. пропаганди / С.С. Діброва. – К., 1984. – 47с.
1439941
  Говяда В. Старі пісні для давніх закоханих / В. Говяда. – К, 1981. – 72с.
1439942
  Закладний В.П. Старі полтавці, хто вони? : побут давніх українців за "Енеїдою" І.П. Котляревського / Віталій Закладний, Максим Закладний. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – 169, [7] с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 966-7891-19-4
1439943
  Логвиненко Б.О. Старі правопорушення у новій площині (адміністративні правопорушення у мережі Інтернет) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 220-225. – ISSN 2078-3566
1439944
  Муратов О. Старі русла // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 16-47. – ISSN 0130-1608
1439945
  Драгоманов М.П. Старі хартіі вільности [Старі хартії вільності] : історичні нариси / Мих. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – Київ : [Ранок ; [Друкарня Барського], 1907. – 84 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 11)
1439946
  Шагала В. Старі хати Старосамбірщини // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (66/68). – С. 93-119
1439947
  Таранушенко С.А. Старі хати Харькова [Харкова] / Таранушенко С. – Харьків (Харків) : [Тип. Hаp. Комиссаpиата Пpосвещения], 1922. – 16 с.:50 с. іл : 27 табл. – (Матеpьяли до істоpії укp. мистецтва. [Сеp.] Будівництво ; В[ип.] 1)


  На обкл. надпис: Високоповажному проф. Г. Г. Павлуцькому від автора
1439948
  Огнєва О.Д. Старі храми і нові мандрівники на теренах Внутрішньої Монголії (30-ті рр. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-82. – ISSN 1608-0599
1439949
  Галан Я.О. Старі шпигуни на новій службі : Памфлети, статті / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1967. – 135с.
1439950
  Марочко В. Старів Семен Митрофанович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 404-405. – ISBN 978-617-642-388-1


  Семен Старів - автор книги спогадів "Страта голодом". Семен Старів вперше опублікував спогади про драматичні події 1930-1933 років в рідному селі Вергуни на Черкащині за кордоном англійською мовою під псевдонімом Мирон Долот.
1439951
  Шаншіашвілі С. Старійшина Гоча / С. Шаншіашвілі. – К., 1957. – 99с.
1439952
  Шаншіашвілі С.І. Старійшина Гоча / С.І. Шаншіашвілі. – К., 1975. – 91с.
1439953
  Олексюк О. Старійшина письменницького цеху Таврії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Засновник і керівник Літературного клубу "Елінг" - український письменник Микола Каляка.
1439954
  Євтух М.Б. Старійшина українських педагогів Сава Христофорович Чавдаров / М.Б. Євтух, О.К. Проніков // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 12-37. – ISBN 978-617-640-364-7
1439955
  Афанасьев М.М. Старіння котельного заліза та робота його в котлі / М.М. Афанасьев, С.В. Малашенко ; ВУАН, Ін-т будівельної механіки. – Київ : ВУАН
№ 11. – 1935. – 149 с. – Бібліогр.: с. 148
1439956
  Курило І.О. Старіння населення в Україні у дзеркалі соціально-демографічної політики // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (18). – С. 23-32. – ISSN 2072-9480
1439957
  Шуба М.В. Старіння населення країн Європейського Союзу: особливості та соціально-економічні наслідки / М.В. Шуба, В.Р. Фролова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 11-17. – ISSN 2222-4459
1439958
  Мельничук Г.С. Старіння населення світу: наслідки та виклики для оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 58-72. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1439959
  Гудзеляк І. Старіння населення України / І. Гудзеляк, У. Стефаник // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 89-94. – ISSN 2076-1333
1439960
  Курило І. Старіння населення, його особливості та соціально-економічні наслідки в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1439961
  Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт. Теоретичні розвідки // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1439962
  Крайніков Е. Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті підбито підсумки результатів досліджень ефективності когнітивного функціонування у пізньому віці. Проаналізовані дані дозволяють зробити висновок про визначальну роль особистісних та біографічних факторів, що компенсують обумовлені віком ...
1439963
  Швидкий В. Старков Валерій Андрійович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 220-222. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1439964
   Старков Олег Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 214. – ISBN 978-617-573-038-6
1439965
  Шифман А.И. Старницы жизни Льва Толстого / А.И. Шифман. – М, 1983. – 72с.
1439966
  Добрев И. Старо-бьлгарска граматика / И. Добрев. – София, 1982. – 212с.
1439967
  Рифтин А.П. Старо-вавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР / А.П. Рифтин. – Москва; Ленинград, 1937. – 178 с.
1439968
  Ващенко О.О. Старо - та новогрецизми у складі чеського лексикону (історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти дослідження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 97-105
1439969
  Фоменко Старобельск / Фоменко, Ф.И. Королько. – Донецк, 1972. – 39с.
1439970
  Мирошниченко И.Е. Старобельск / И.Е. Мирошниченко, В.А. Бутков. – Донбас, 1986. – 32с.
1439971
  Блажко И Н. Старобельщина (природа, ее преобразование. население, народное хозяйство, перспективы развития) : Автореф... Канд.географ.наук: / Блажко Н.И,; Моск.гос.пед.ин-т., 1953. – 20 с.
1439972
  Воровка В.П. Старобердянський ліс як лісокультурний парадинамічний ландшафт / В.П. Воровка, С.В. Гришко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 84-90 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1439973
  Мірошниченко І.О. Старобільщина : історико-краєзнавчий нарис / І.О. Мірошниченко; І. Мирошниченко; Старобільська районна держ. адміністрація. – Луганськ : ЛОД, 2002. – 112с. – На тит. арк.: 10-річчю незалежності України присвячується. – ISBN 966-7566-13-7
1439974
  Филкова П. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка / П. Филкова. – София, 1991. – 496с.
1439975
  Мосенкис Ю. Староболгарские фонетические особенности в языке "Слова о полку Игореве" (поетическая реконструкция фрагментов текста) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 335-344. – ISBN 978-2-919320-44-8
1439976
  Метельский Г.В. Староборское лето. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1975. – 522с.
1439977
  Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1975. – 57с.
1439978
  Лескин А. Старобългарска граматика / А. Лескин. – София, 1981. – 260с.
1439979
  Петканова Д. Старобългарска литература IX - XVIII век / Д. Петканова. – София : Климент Охридски, 1992. – 604 c.
1439980
  Гьлъбов И. Старобългарски език с увод в славянското езикознание / И. Гьлъбов. – София
ч. 1. – 1980. – 180с.
1439981
  Стоянов С. Старобългарски език. / С. Стоянов, М. Янакиев. – 5-то изд. – София, 1976. – 243с.
1439982
  Ивановъ Й. Старобългарски разкази. / Й. Ивановъ. – София, 1935. – 322 с.
1439983
   Старобългарски текстове = Collection of Old Bulgarian Texts. – София : Лингва, 1996. – 165с. – ("Свети наум" No 1). – ISBN 954-8942-01-1
1439984
  Рашев Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав (VII-XI в.) / Р. Рашев. – Варна, 1982. – 236с.
1439985
  Ангелов Б.С. Старобългарско книжовно наследство / Б. Ст. Ангелов ; БАН, Ин-т. за българска литература. – София : Наука и изкуство, 1989. – 236 с.
1439986
  Мавродинов Н. Старобългарското изкуство 11-13 в. / Н. Мавродинов. – София : Български художник, 1966. – 160 с. : илл.
1439987
  Боченков В. Староверы в войне 1812 года // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 161-174. – ISSN 0131-2332
1439988
  Миронова Катерина Староверы Кореи. Деревня в тени небоскребов. Назад из будущего // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 26-33 : фото
1439989
  Соколовская Марина Староверы. Как жить без электричества и связи и зачем. США У Христа за пазухой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 54-61 : фото
1439990
  Хоміч Д. Старовижівщина під час франко-російської війни 1812 року // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 196-200
1439991
  Ковалів П. Старовинна богослужбова пам"ятка // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 13-15
1439992
  Міллер М. Старовинна ікона Св. Димитрія Туптала // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 21-23
1439993
  Тимошик М. Старовинна скриня як талісман // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 12


  16-17 квітня в Інституті журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль молодих редакторів і видавців "Видавничий NON-STOP". Організатори фестивалю - перша в Україні кафедра видавничої справи і мережевих видань ...
1439994
  Гайдей С.П. Старовинна таврована цегла як важливий історіографічний матеріал / С.П. Гайдей, Д.К. Жданов, А.О. Княжев // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 209-212. – ISBN 978-966-190-989-1
1439995
  Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні. / К. Широцький. – К., 1918. – 23с.
1439996
  Іваннікова Л. Старовинний український звичай "ралець": традиція і трансформації // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 7-15. – ISSN 0130-6936
1439997
  Софронова Л.А. Старовинний український театр / Л.А. Софронова; ЛНУ ім. І.Франка; Кафедра театрознавства та актор. майстер. фак-ту культури і мистецтв. – Львів, 2004. – 336с. – ISBN 966-613-349-0
1439998
  Шевченко Л.С. Старовинні присадибні парки Полтавщини як своєрідна форма синтезу мистецтв // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 144-150. – ISBN 978-966-929-202-5
1439999
  Уварова Г.Ш. Старовинні садиби як об"єкти туризму в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1440000
  Скорнякова Н. Старовинні танці на сучасній сцені : студентська творчість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Студія старовинного танцю "Джойсанс" Молодіжного центру культурно-естетичного вихавання розпочала свою діяльність шість років тому, в лютому 2005 р.; заняття проводяться в Головному навч. корпусі КНУ імені Тараса Шевченка.
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,