Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1437001
  Петренко П. "Теоретичні аспекти тлумачення норм права. Поняття тлумачення норм права: предмет, об"єкт та метод // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 52-57
1437002
  Прашур А. "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4


  "...На факультеті кібернетики відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" (ТААС-2013). Організатори конференції - Наукове товариство студентів та аспірантів ...
1437003
  Азімов О.Т. Теоретичні аспекти "геофізичного" варіанту передачі інформації з глибин Землі на поверхню // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В статті системно узагальнено і з феноменологічних позицій аналітично розглянуто теоретичні засади використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у процесі дослідження особливостей структури земної кори. Наведено чотири групи нелінійних ...
1437004
  Голощук С.Л. Теоретичні аспекти "Я-концепції" в реалізації спонукального дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 36-38. – ISSN 2077-804X


  У статті здійснено аналіз сучасних трактувань поняття "Я-концепція" з позиції лінгвістики та психології. На прикладі ситуацій аутокомунікації виявлено особливості актуалізації "Я-концепції" у реалізації спонукального дискурсу. Робиться висновок про ...
1437005
  Глущевський В. Теоретичні аспекти адаптації підприємств до ринкових умов / В. Глущевський, О. Головень // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 53-60. – ISSN 0201-758Х
1437006
  Пашнюк Л.О. Теоретичні аспекти адаптації підприємства до ринкових умов господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 1993-6788
1437007
  Фалатюк О.С. Теоретичні аспекти адміністративно-правового забезпечення вантажних перевезень автотранспортом в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 161-168. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто сучасні наукові погляди на такі категорії науки адмі-ністративного права, як адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правове регулювання, державне управління, механізм правового регулювання. Здійснено їх аналіз, ...
1437008
  Сірант М. Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 338-346. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1437009
  Колесник О.О. Теоретичні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу / О.О. Колесник, С.В. Виговська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розкрито сутність поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності», проаналізовано теоретико-методологічні підходи до його трактування. В статье раскрыта суть понятия «активизация учебно-познавательной деятельности», проанализированы ...
1437010
  Ковальчук Н.О. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування / Н.О. Ковальчук, М.П. Федишин, А.В. Жаворонок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
1437011
  Спірідонова К.О. Теоретичні аспекти аутсорсингу як інструменту управління підприємством // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 152-160. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1437012
  Єгоричева С.Б. Теоретичні аспекти банківських інновацій : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 86-96. – Бібліогр.: 17 назв
1437013
  Бондарук Т. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ державного управління в Україні / Т. Бондарук, О. Вінницька, М. Дубина // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 7-19 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1437014
  Чернадчук В. Теоретичні аспекти бюджетної правотворчості // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 23-27.
1437015
  Іваненко І.А. Теоретичні аспекти валютно-фінансових відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 182–187. – ISSN 2222-4459
1437016
  Бурбига В.А. Теоретичні аспекти вдосконалення методичної роботи кафедри вищого навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 25-31. – ISSN 2074-8922


  "Стаття присвячена одній із важливих проблем - теоретичному обґрунтуванню особливостей удосконалення методичної роботи кафедри ВНЗ. Методична робота є цілеспрямованою діяльністю кафедри вищого навчального закладу щодо забезпечення ...
1437017
  Овчаренко Т. Теоретичні аспекти вивчення закономірностей інвестиційного процесу Дж.М. Кейнса // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 88-97. – ISSN 2078-5860
1437018
  Мислива-Бунько Теоретичні аспекти вивчення складних слів в українській лінгвістиці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 7-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1437019
  Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення вартості грошей залежно від їх форм в обігу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 82-94. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1437020
  Смирнова О.О. Теоретичні аспекти визначення вартості інвестиційного капіталу : інвестиції / О.О. Смирнова, С.М. Бороденко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 102-107 : Рис.
1437021
  Райнова Л.Б. Теоретичні аспекти визначення окремих складових бази податку з доходів фізичних осіб : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-69. – Бібліогр.: 14 назв
1437022
  Бердо Р.С. Теоретичні аспекти визначення поняття "самоідентифікація студентства" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 86-94. – ISSN 2074-8922


  "Метою статті є уточнення, деталізація та теоретичне визначення сутнісних характеристик і механізмів самоідентифікації в студентів та його функцій у контексті реформування вищої освіти в Україні. Найчастіше досліджуються соціологічні та психологічні ...
1437023
  Назаров І.В. Теоретичні аспекти визначення принципів побудови судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 204-211. – ISSN 0201-7245
1437024
  Роговик О.Д. Теоретичні аспекти визначення сили держав у міжнародних відносинах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 317-324. – ISSN 2076-1554


  Стаття покликана створити теоретико–емпіричні підстави для формування шляху з вироблення єдиного методологічного підходу та метатеоретичної конструкції щодо вирішення наукових проблем у визначенні сили держав у міжнародних відносинах. У статті ...
1437025
  Зубрицька О. Теоретичні аспекти визначення статусу особи як індивідуального суб"єкта адміністративного права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 103-110
1437026
  Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення сутності банку і змісту банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.5-11. – ISSN 1605-2005
1437027
  Паскар Теоретичні аспекти визначення форми цивільних процесуальних правовідносин / Паскар, АЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 80-84. – (Правознавство ; Вип.311)
1437028
  Грабовська О.О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 171-173. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1437029
  Кіт О.І. Теоретичні аспекти використання актів Європейського суду з прав людини як джерел трудового права України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 386-392. – ISSN 1563-3349
1437030
  Шеремет А.М. Теоретичні аспекти використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 37-39
1437031
  Самбор М. Теоретичні аспекти використання та реалізації державних інтересів та інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінально-процесуальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 137-141.
1437032
  Коняхіна Т. Теоретичні аспекти вирішення економічних проблем природокористування: еволюція наукових поглядів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 25-29. – ISSN 1728-9343
1437033
  Нємцева А.О. Теоретичні аспекти відповідальності без вини у цивільному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 2220-1394
1437034
  Гаврилко П. Теоретичні аспекти відродження сільського господарства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-201. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  У статті розглянуто сутність та роль кооперації в сільському господарстві. Наведено критерії відродження сільського господарства.
1437035
   Теоретичні аспекти військово-фармацевтичної логістики в Україні (повідомлення друге) / О.П. Шматенко, М.В. Білоус, О.В. Галан, А.М. Соломенний, С.Ю. Адаменко // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 2. – С. 87-92
1437036
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти впливу фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств / Т.А. Говорушко, І.П. Ситник, О.М. Уграк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 93-97
1437037
  Єфіменкова Н.М. Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 180-184. – ISSN 2306-6814
1437038
  Вовчак О. Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – ISSN 1682-2366
1437039
  Вовчак Ольга Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – Бібліогр.: с. 25-36, 38. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються теоретичні аспекти банківського інвестування, визначаються причини та необхідність здійснення банками інвестицій, їх класифікація, окреслюються функції банківського інвестування.
1437040
  Буличова Т.В. Теоретичні аспекти дослідження взаємодії населення і природи // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 55-60. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 5-8238-D147-5
1437041
  Бєлікова Н.В. Теоретичні аспекти дослідження впливу економічних реформ на соціально-економічний розвиток країни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
1437042
  Гуменюк Ю.П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи / Ю.П. Гуменюк, Г.П. Гоголь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 484-497. – ISSN 0321-0499
1437043
  Запотоцький С.П. Теоретичні аспекти дослідження географії сфери обслуговування населення / С.П. Запотоцький, І.В. Запотоцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аспекти понятійно-термінологічного апарату географії сфери обслуговування населення, визначено сут-ність і співвідношення окремих термінів. Are considered aspects of geography of service terminology, determined sence and consequence of some ...
1437044
  Петренко Л.М. Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 330-334. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  В статті розкрито сутність поняття "інвестиційна діяльність", проаналізовані підходи до визначення її економічного змісту, досліджено співвідношення інвестиційна діяльність та інвестиційний процес.
1437045
  Павленко Н.В. Теоретичні аспекти дослідження людського багатства в контексті соціальної діяльності // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 205-210
1437046
  Білецька Т.В. Теоретичні аспекти дослідження міграційних процесів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 72-75
1437047
  Ларін С.В. Теоретичні аспекти дослідження питання боротьби з фінансуванням терористичної діяльності: понятійно-категорійний апарат // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 93-98
1437048
  Кушнір О. Теоретичні аспекти дослідження природи та сутності трансдисциплінарності в сучасній філософії науки // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2017. – № 3/4 (27/28). – C. 159-165. – ISSN 2224-0306
1437049
  Шевченко А.М. Теоретичні аспекти дослідження психологічного здоров"я особистості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 108-115. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2411-3190
1437050
  Клибанівська Т.М. Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 37-42. – Бібліогр.: 23 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
1437051
  Письменна Т. Теоретичні аспекти дослідження системи державного фінансового контролю // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 149-153. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1437052
  Римкіна М. Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного розвитку підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-76. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Важливою складовою управління підприємствами за теперішніх умов, що потребує подальшого детального дослідження, виступає зміна основних факторів виробничого процесу. Успішне ведення підприємницької діяльності все більшою мірою залежить від ...
1437053
  Галіцейська Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 13-21. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1437054
  Шинкаренко Д.А. Теоретичні аспекти дослідження сфери телекомунікаційних послуг великого міста // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 119-125. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826
1437055
  Шепеленко О.В. Теоретичні аспекти дослідження тіньової економіки // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 35-42.
1437056
  Малахова О.В. Теоретичні аспекти дослідження феномену масового свята й видовища в контексті розвитку художньої творчості // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 52-66. – ISSN 2077-9542
1437057
  Стеренчук Ю.П. Теоретичні аспекти дослідження фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільності економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 319-320. – ISBN 978-966-188-219-4
1437058
  Жила В.Г. Теоретичні аспекти дослідження фразеології в корейському мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 195-199
1437059
  Дейнека В О. Теоретичні аспекти дослідженя впливу державних видатків на економічне зростання // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 38. – С. 105-115. – ISSN 2305-7491
1437060
  Бігдан О.В. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 46-50. – ISSN 2221-1055
1437061
  Харіна Теоретичні аспекти еколого-економічного регулювання діяльності підприємств / Харіна, 0.0. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 278-283


  Розглянуто основні теоретичні засади економічної діяльності підприємств. Висвітлено сутність та складові еколого-економічного регулювання, запропоновано групування провідних важелів впливу та умови застосування.
1437062
  Денисенко М.П. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності середовища / М.П. Денисенко, Д.І. Повзун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 47-53. – ISSN 2306-6814
1437063
  Помазан Л.М. Теоретичні аспекти економічної категорії "ефективність виробництва продукції" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1437064
  Шебеліст С. Теоретичні аспекти жанру есею
1437065
  Крамарев Г.В. Теоретичні аспекти забезпечення сталого розвитку промисловості України : монографія / Крамарев Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-276. – ISBN 978-617-7801-06-0
1437066
  Вачевська Н.Л. Теоретичні аспекти заробітної плати в умовах ринкової економіки : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 177-187. – Бібліогр.: 18 назв
1437067
  Підкова О.М. Теоретичні аспекти застосування концепції морфокліматичної зональності землі при дослідженні ґрунтів і ґрунтового покриву // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 214-215. – ISSN 2306-5680
1437068
  Денисенко А.А. Теоретичні аспекти застосування проектного інвестування в АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 88-90. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні та прикладні аспекти проектного інвестування в АПК. Сформульовано основні засади щодо ефективності використання інвестиційних проектів на сільськогосподарських підприємства. The methodological and applied aspects about ...
1437069
  Кармаза О. Теоретичні аспекти захисту та охорони права громадян на житло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 116-119. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються правові категорії "охорона права на житло" та "захист права на житло", і співвідношення між ними. Статья направлена на изучение сущности правовых категорий "охрана права на жилище" и "защита права на жилище", их ...
1437070
  Макаренко А.С. Теоретичні аспекти здійснення суддівського розсуду при призначенні покарання // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 6 (130). – С. 44-48
1437071
  Петленко Ю.В. Теоретичні аспекти злиття та поглинання компаній / Ю.В. Петленко, П.О. Керімов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 113-121 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1437072
  Хомишак О. Теоретичні аспекти змішаного навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 74-77. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано теоретичні основи змішаного навчання. Доведено переваги використання змішаної технології для удосконалення навчального процесу у ВНЗ.
1437073
  Белова І. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності інституційних одиниць в Україні / І. Белова, Н. Семенишенка // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 65-75. – ISSN 2410-0919
1437074
  Гавриш І.І. Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості регіону: маркетинговий підхід // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 773/774. – С. 126-130. – (Економіка ; вип. 773/774). – ISSN 2519-240Х
1437075
  Варцаба В.І. Теоретичні аспекти інноватизації управління розвитком регіональних суспільних систем на основі комплексу феноменів "сінтелектика – синергія – синархія" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 97-105. – ISSN 2222-4459
1437076
  Карпухно І. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 33-37. – ISSN 1728-9343
1437077
  Котко О.К. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку як динамічного процесу якісних змін економіки / О.К. Котко, Н.В. Осадча // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 49-53


  У статті досліджено актуальні на сьогодні теоретичні аспекти поняття "інноваційний розвиток" як динамічного процесу в часі, який приводить до якісних змін предметів або явищ через упровадження інновацій та ведення інноваційної діяльності. Досліджено ...
1437078
  Поволоцька О.Л. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.274-278. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1437079
  Лелюх В.В. та інш. Теоретичні аспекти іноземного інвестування в Україні // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.54-55
1437080
  Штелик С.П. Теоретичні аспекти інстанційної організації судової системи України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 37-43
1437081
  Ровт О.С. Теоретичні аспекти інституціональної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 181-194.
1437082
  Кутейніков С.Ю. Теоретичні аспекти інтерпретації сутності кредиту та принципів кредитування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 68-73. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено сутність кредиту, його основні форми та види кредитування сільськогосподарських підприємств. Визначено загальноекономічні та особливі принципи кредитування аграрних підприємств, а також правила кредитування. Висвітлено особливості надання ...
1437083
  Бейліс Л.І. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 37-44. – ISBN 978-966-529-203-6
1437084
  Корнєв Юрій Геннадійович Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. Проаналізовано вплив інформації на діяльність суб"єктів підприємництва, її роль у формуванні цивілізованого підприємницького середовища в ...
1437085
  Бутнік-Сіверський Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної власності з позиції домінанти неоекономіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 59-72. – ISSN 2308-0361
1437086
  Васянович О.А. Теоретичні аспекти класифікації правових звичаїв // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 69-74. – ISSN 1563-3349
1437087
  Плавич С.В. Теоретичні аспекти класифікації правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-76.
1437088
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 56-59
1437089
  Мосійчук І.В. Теоретичні аспекти комплексної оцінки фінансово-економічного стану підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 30-35
1437090
  Васильков Є.В. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 15-21. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1437091
  Криворучко О.С. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності торговельних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 95-100. – ISSN 2309-1533
1437092
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості / О. Стрішенець, К. Павлов // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1437093
  Котюк І. Теоретичні аспекти криміналістичної ідентифікації : Монографія / І. Котюк; КНУШТ. – Київ : Київський університет, 2004. – 208с. – ISBN 966-594-500-9
1437094
  Ментов М.І. Теоретичні аспекти кримінально-правової відповідальності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов"язків (ст. 280 кримінального кодексу України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 252-257


  У цій статті мова йде про становлення кримінальної відповідальності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов"язків. Закріплення у чинному кримінальному кодексі України відповідальності за вказаний злочин.
1437095
  Сабірова А. Теоретичні аспекти маркетингової стратегії страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості маркетингової стратегії страхової компанії в умовах економічної нестабільності. Розглядаються такі елементи маркетингової стратегії, як цінова стратегія, політика в галузі розробки нових страхових продуктів, за допомогою ...
1437096
  Ільницький Д.Я. Теоретичні аспекти мистецького світогляду Богдана Ігоря Антонича : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Ільницький Данило Ярославович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1437097
  Черниш В. Теоретичні аспекти мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 9-12. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджується проблема мови нотаріального діловодства та нотаріальної таємниці як основоположних принципів діяльності нотаріату в Україні. Автор аргументує роль і значення зазначених принципів для реформування законодавства України про ...
1437098
  Чорний О. Теоретичні аспекти моделювання національної економіки засобами економічної кібернетики та бізнес-інформатики // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – С. 41-48. – ISSN 2411-5215
1437099
  Ковалів М. Теоретичні аспекти надання пріоритетних послуг у контексті розвитку системи електронних послуг в Україні / М. Ковалів, М. Малець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 85-93. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1437100
  Бісмут Р. Теоретичні аспекти Новел Гі де Мопассана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 200-214. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
1437101
  Штанько О.Д. Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 109-117. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
1437102
  Андрійчук В.Г. Теоретичні аспекти окремих елементів промислової складової зовнішньоекономічної політики України / В.Г. Андрійчук, Є.В. Хрупов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 13-20
1437103
  Херувімова Т. Теоретичні аспекти окремих категорій інституту обмеження експорту товарів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 79-83
1437104
  Візнюк О.В. Теоретичні аспекти ономасіології як лінгвістичної науки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 179-181. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1437105
  Сохацька М.С. Теоретичні аспекти оптимізації джерел формування фінансових ресурсів підприємств // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 414-419. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1437106
  Меншій А.М. Теоретичні аспекти осмислення дефініції "літературна школа" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 159-165. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  У статті осмислюються теоретичні аспекти дефініції "літературна школа". Встановлено, що літературна школа - це самобутнє мистецьке явище, яке об"єднує письменників, зорієнтованих на мистецькі досягнення видатного попередника чи сучасника. Художників ...
1437107
  Заярна І. Теоретичні аспекти осмислення необароко в сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 108-114
1437108
  Білошапка В. Теоретичні аспекти оцінки якості банківських послуг / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1437109
  Булавинець О. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління позиченим капіталом підприємства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 159-166 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1437110
  Воробйова Н.М. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 56-64. – ISSN 2074-8922
1437111
  Димова А.М. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх тренерів-викладачів з веслування академічного до професійної діяльності / А.М. Димова, К.В. Димов, А.В. Димов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 78-86. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1437112
  Кандагура К.С. Теоретичні аспекти побудови взаємовідносин органів державної влади з громадськістю через засоби масової інформації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 209-214. – (0). – ISSN 2078-9165
1437113
  П"ятаха Н.Я. Теоретичні аспекти політики загальної трудової повинності в роки Громадянської війни // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 470-471
1437114
  Басс В.О. Теоретичні аспекти поняття місцевої міліції в Україні та муніципальної поліції зарубіжних коаїн // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 80. – С. 3-7.
1437115
  Гетьманцев О.В. Теоретичні аспекти поняття цивільної процесуальної форми // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.43-47. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1437116
  Новицика Н.В. Теоретичні аспекти понять "дебіторська заборгованість" і "кредиторська заборгованість" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 286-290 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
1437117
  Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права / О.В. Буткевич. – Київ : Україна, 2003. – 800 с. – ISBN 966-524-131-1
1437118
  Семчик В.І. Теоретичні аспекти правового забезпечення інвестицій в аграрну сферу України // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 173-183. – ISBN 978-617-7021-00-0
1437119
  Мусієнко А. Теоретичні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования теоретических вопросов правового регулирования изъятия ...
1437120
  Ващишин М. Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 110-118. – ISSN 1026-9932
1437121
  Петлюк Ю. Теоретичні аспекти правового режиму земель оздоровчого призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-104.
1437122
  Гармаш Є.В. Теоретичні аспекти прийняття управлінських рішень в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 50-54
1437123
  Чала О. Теоретичні аспекти проблем розвитку екологічного законодавства та шляхи їхнього вирішення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 58-60
1437124
  Раєвська Я.М. Теоретичні аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 152-153
1437125
  Канішевська Л. Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до здоров"я у студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Уточнено сутність феномена "ціннісне ставлення до здоров"я" як цілісної системи індивідуальних, вибіркових зв"язків особистості з різними явищами та предметами оточуючого середовища, що знаходить прояви у практичній життєдіяльності, емоціях і оцінках ...
1437126
  Ковальчук Т.І. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних педагогів в Україні // Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук. – Київ : НУБіП України, 2012. – [Ч. 1]. – С. 91-129. – ISBN 978-966-452-115-1
1437127
  Салата Г. Теоретичні аспекти професійної української термінології бібліотечно-інформаційної галузі: нотатки до проблеми // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 124-126
1437128
  Чернова Л.С. Теоретичні аспекти процесів управління реалізацією програм розвитку // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 23-35 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
1437129
  Лащик І. Теоретичні аспекти процесу реструктуризації в умовах антикризового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1437130
  Марченко А.О. Теоретичні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності суддів // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 153-159. – ISSN 2414-4207
1437131
  Лощина Л.В. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в контексті українських реформ / Л.В. Лощина, Г.І. Ковтун // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 99-104. – ISSN 2306-6806
1437132
  Галазюк Н.М. Теоретичні аспекти регулювання дохідності природних монополій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 162-167. – ISBN 5-7763-2435-1
1437133
  Островерхов В. Теоретичні аспекти регулювання ринку праці та оптимізації зайнятості на регіональному рівні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 71-78
1437134
  Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-32. – ISSN 0131-775Х
1437135
  Чернадчук В.Д. Теоретичні аспекти розвитку бюджетних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 33-37.
1437136
  Черкас Н.І. Теоретичні аспекти розвитку глобальних мереж і ланцюгів вартості: нова парадигма глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 52-59. – ISSN 2222-4459
1437137
  Ковтун Т.І. Теоретичні аспекти розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців / Т.І. Ковтун, П.Г. Лузан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 243-251
1437138
  Баглей Р.Р. Теоретичні аспекти розвитку корпорацій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 39-45. – ISSN 2309-1533
1437139
  Мельник С.М. Теоретичні аспекти розвитку монополізованих ринків житлово-комунальних послуг : державне регулювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1437140
  Пащенко О.В. Теоретичні аспекти розвитку ринкової економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 132-139. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1437141
  Ланченко Є.О. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 119-125. – ISSN 2306-546X
1437142
  Пасічний М.Д. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 137-144. – ISSN 2306-546X
1437143
  Баюра Д.О. Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності / Д.О. Баюра, В.В. Петрук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 153-158
1437144
  Макеєнко А.Г. Теоретичні аспекти розвитку управлінських інновацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
1437145
  Барко В.І. Теоретичні аспекти розробки професіограм основних видів службової діяльності в Національній поліції України / В.І. Барко, І.О. Дубова, В.В. Барко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 343-351. – ISSN 2072-8670
1437146
  Терехов В.Ю. Теоретичні аспекти розуміння категорій "безпека людини" та "громадська безпека" // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 95-101. – ISSN 2413-6433
1437147
  Борко А.Л. Теоретичні аспекти розуміння поняття та принципів судової влади, судової системи і правосуддя // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 34-40. – ISSN 2078-3566
1437148
  Нурмухометова М.Г. Теоретичні аспекти ролей політичних партій та інституту глави держави у вирішенні політичних криз у перехідних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 445-451
1437149
  Макаренко Ю.П. Теоретичні аспекти системи управління проблемною заборгованістю в банках / Ю.П. Макаренко, І.С. Онищенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 18-23. – ISSN 2306-6814
1437150
  Хлобистов Є. Теоретичні аспекти соціально-економічного дослідження екологічної безпеки // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-76. – ISSN 0131-775Х
1437151
  Закаблук Г.О. Теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку трудових ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 86-93 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1437152
  Підлипна Р. Теоретичні аспекти соціального страхування // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 136-140. – ISBN 978-966-347-084-9
1437153
  Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика; 10.01.06 - теорія літератури / Шестакова Е.Г.; КНУТШ Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 413л. – Бібліогр.: л. 377 - 413
1437154
  Шестакова Е.Г. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08; 10.01.06 / Шестакова Е.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
1437155
  Небрат В. Теоретичні аспекти становлення державних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 185-194. – ISSN 1818-5754
1437156
  Шкляєва Г.О. Теоретичні аспекти становлення успішного бренду // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 271-279. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1437157
  Гнат В.М. Теоретичні аспекти стратегії комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 121-124. – Бібліогр.: 5 назв
1437158
  Маховка В.М. Теоретичні аспекти стратегічного антикризового управління підприємствами в сучасних умовах // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (63). – С. 68-71. – ISSN 2218-1199
1437159
  Манжола В.А. Теоретичні аспекти стратегічного партнерства / В.А. Манжола, І.І. Жовква // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 65-77. – ISBN 966-7196-06-2
1437160
  Мартиненко А.М. Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку страхового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-78
1437161
  Сімонова В.С. Теоретичні аспекти стратегічного управління комплексним розвитком регіону // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 145-152. – ISSN 1562-0905
1437162
  Нечепурний Н.В. Теоретичні аспекти сутності економічного стану сільськогосподарського підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 77-83
1437163
  Дишко І.Ю. Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Ю.Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 222-227 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1437164
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємницьких структур // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.23-27
1437165
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей / Т.А. Говорушко, Д.0. Кроніковський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 7-10
1437166
  Поляк Н.П. Теоретичні аспекти сутності кредиту // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1437167
  Брязкало А.Є. Теоретичні аспекти сутності місцевих бюджетів в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 244-248. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
1437168
  Войтенко О.М. Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 233-236. – ISSN 2222-4459
1437169
  Газуда М.В. Теоретичні аспекти та роль людського фактору в реалізації концепції сталого (стійкого) розвитку Українських Карпат // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 74-78. – (Економіка ; Вип. 30)
1437170
  Близнюк Т.П. Теоретичні аспекти теорії довгих хвиль М. Кондратьєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 186-193. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1437171
  Масляк П.О. Теоретичні аспекти територіальної організації соціального простору / П.О. Масляк, І.В. Ісько, Т.О. Остафійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 118-127
1437172
  Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.31-36
1437173
  Купалова Г.І. Теоретичні аспекти трудової мотивації працівників військово-промислового комплексу в умовах конверсії / Г.І. Купалова, Д.М. Котій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні питання сутності мотивації праці та її складових у контексті конверсії військово-промислового комплексу. Сформульовано концептуальні підходи щодо моделі трудової мотивації.
1437174
  Олех Н.Л. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 156-159
1437175
  Лазарєва О.В. Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку / О.В. Лазарєва, К.В. Вакар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1437176
  Кульчицький М. Теоретичні аспекти управління кредитним механізмом комерційних банків в умовах глобалізації / М. Кульчицький, Т. Кікена // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 298-304. – ISSN 0201-758Х
1437177
  Тонких О.Г. Теоретичні аспекти управління мотиваційним процесом у сфері міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 203-209.
1437178
  Стецюк Н. Теоретичні аспекти управління персоналом центральних органів виконавчої влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69-77
1437179
  Борисова Т.М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 116-121 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1437180
  Шаркова О.В. Теоретичні аспекти ухилення від сплати податків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 50-53.
1437181
  Склярук І. Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-71. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості факторного аналізу прибутку підприємств. Розкрито теоретичні основи методів визначення впливу факторів на формування прибутку підприємств та пошуку невикористаних резервів. Рассмотрено особенности факторного анализа прибыли ...
1437182
  Ланських О. Теоретичні аспекти філософського розуміння мови як комунікативного інструменту // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 317-320. – ISSN 2076-1554
1437183
  Воробйова О.І. Теоретичні аспекти фінансових відносин соціального партнерства в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 6 (19). – С. 21-27
1437184
  Пузирьова П.В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їхні особливості, форми та стратегічні напрями / П.В. Пузирьова, Ю.Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 83-86
1437185
  Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 83-88. – ISSN 1818-5754
1437186
  Білоус І. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення подолання бідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 122-129. – ISSN 1818-5754
1437187
  Бречко О. Теоретичні аспекти фінансового механізму державного регулювання економіки регіону // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 68-73. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1437188
  Бровко Л.І. Теоретичні аспекти фінансового планування на державних підприємствах / Л.І. Бровко, О.В. Пасечник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1437189
  Подозьорова А.В. Теоретичні аспекти формування базових компетентностей майбутніх економістів у коледжі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 113-116. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1437190
  Островська Н.С. Теоретичні аспекти формування банківського менеджменту // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 110-112. – ISBN 978-9934-571-33-6
1437191
  Турчин Л.Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 90-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1437192
  Руженський М.М. Теоретичні аспекти формування економічних основ соціального захисту населення в ринковій економіці // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 294-298
1437193
  Пізняк Т.І. Теоретичні аспекти формування ефективної системи мотивації працівників на сільськогосподарському підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 17-20 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1437194
  Масленніков Є.І. Теоретичні аспекти формування іміджу суб"єкта господарювання готельно-ресторанної діяльності / Є.І. Масленніков, А.А. Кашубський // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 55-66. – ISSN 2413-9998
1437195
  Гнатківський Б. Теоретичні аспекти формування іпотечного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 93-103. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1437196
  Головко Р.А. Теоретичні аспекти формування й розвитку фермерських господарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 108-110. – ISSN 2306-6806


  "Визначено суб"єкти власності уречевлених і людських факторів в умовах найманої праці. Обгрунтовано, що найбільший виробничий ефект приватна власність забезпечує за умови, коли вона поєднується з працею самого власника. Приватна власність і приватне ...
1437197
  Дженджеро О.Л. Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності учнів старшої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 52-53. – (Педагогічні науки)
1437198
  Слободчикова Ю.В. Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-204. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1437199
  Чемера Н.Я. Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможного кадрового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.215-221. – ISSN 0321-0499
1437200
  Помазан Л.М. Теоретичні аспекти формування методики визначення показників ефективності виробництва і реалізації зерна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 74-78. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1437201
  Сас Б. Теоретичні аспекти формування оптимальної валютної зони // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 129-134. – ISSN 1818-2682
1437202
  Сошка Н. Теоретичні аспекти формування податкових надходжень місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні аспекти формування податкових доходів місцевих бюджетів в Україні. Обґрунтовано необхідність та розкрито основні пропозиції з удосконалення доходної частини місцевих бюджетів. The article considers theoretical ...
1437203
  Чміль Н.С. Теоретичні аспекти формування професійного мовлення у студентів // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 174-183. – ISSN 2309-1797
1437204
  Пащенко Ю.Є. Теоретичні аспекти формування ринкового механізму ціноутворення в телекомунікаційній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 115-120
1437205
  Смачило С.М. Теоретичні аспекти формування та реалізації соціальної функції держави // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (10). – С. 66-72. – (Серія: Державне управління)
1437206
  Олексійченко Н.О. Теоретичні аспекти функціонального призначення парків як основа для формування підходів до оцінювання естетичних якостей паркового середовища / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – ISSN 1991-606X
1437207
  Шай Р. Теоретичні аспекти функціонування громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 88-91. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1437208
  Кирчанів Максим Теоретичні аспекти функціонування політичного регіоналізму в транзитному суспільстві (на прикладі Росії та України) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 11-13. – ISSN 1728-6220
1437209
  Дубина М. Теоретичні аспекти функціонування системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні / М. Дубина, Н. Разгуліна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 176-187. – ISSN 2411-5215
1437210
  Прушківська О.В. Теоретичні аспекти ціноутворення на ринку лікеро-горілчаної продукції // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-219-4
1437211
  Потриваєва Н.В. Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві / Н.В. Потриваєва, М.І. Жорняк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 289-292. – ISSN 2309-1533
1437212
  Дуда С.Т. Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "капітал підприємства" / С.Т. Дуда, Т.І. Павук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 217-220. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1437213
  Замятіна Н.В. Теоретичні аспекти явища мобінгу у трудових колективах / Н.В. Замятіна, Г.В. Долга // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 98-106. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті розкриваються проблеми взаємин групи й особистості в трудовому колективі, а саме таке явище, як мобінг. Розглядається становлення терміна "мобінг" у контексті професійної діяльності. Авторами здійснено короткий науковий екскурс до першоджерел ...
1437214
  Поліщук Ю.М. Теоретичні виміри етнічної і національної ідентичностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 197-213
1437215
  Пивовар В.Я. Теоретичні витоки антропології права як науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовуються і досліджуються теоретичні витоки антропології права як науки. В статье обосновываются и исследуются теоретические источники антропологии права как науки. The article proves and investigates theoretical origins of the ...
1437216
  Хомутенко А.В. Теоретичні витоки науки про державні фінанси // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 100-103. – ISSN 2306-6806
1437217
  Федорів О.С. Теоретичні вправи з хімії / О.С. Федорів, 1929. – 140с.
1437218
  Личенко І. Теоретичні га правові проблеми визначення поняття "законні інтереси громадян у сфері власності" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 44-47
1437219
  Кисіль С.С. Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 66-70. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1437220
  Колодна А.І. Теоретичні джерела марксистської філософії / А.І. Колодна. – Чернівці, 1969. – 44с.
1437221
  Лавриненко О.В. Теоретичні дискусії сутності валютної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 20-23
1437222
  Таборанський С.П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на міжнародних конгресах історичних наук (1950-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Таборанський Сергій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1437223
  Швець Н. Теоретичні домінанти банківського нагляду : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 83-92 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1437224
  Десятнюк О. Теоретичні домінанти моделювання антиризикових заходів у сфері оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 10-15. – ISSN 1818-5754
1437225
  Макара В.А. Теоретичні дослідження впливу металізації на динаміку дислокацій в кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 324-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Експериментально встановлена та теоретично проаналізована коренева залежність швидкості дислокації від часу затримки її в положенні старту. Розглянуто вплив точкових дефектів на енергію зародження парних перегинів в кристалах кремнію з твердофазними ...
1437226
  Збиранник О.М. Теоретичні дослідження електроенергетики України / О.М. Збиранник, З.І. Черненко, О.В. Гопта // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 247-251. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1437227
  Ніконов К.В. Теоретичні дослідження очищення рідини в електричному полі / К.В. Ніконов, В.М. Шмиголь, Б.Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 55-63


  Зацікавленість дослідників застосуванням електричних силових полів для очищення рідких діелектриків від механічних частинок забруднення, підштовхнуло авторів цієї статті на спробу скласти математичну модель та проаналізувати вплив електричних, фізичних ...
1437228
  Тихий В. Теоретичні засади (ідейні основи) Конституції України та їх методологічне значення для правових досліджень (тези) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-86
1437229
  Молдаван Л.В. Теоретичні засади агроекономіки: ретроспектива і сучасність // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 122-135. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
1437230
  Корнелюк О.А. Теоретичні засади активізації транскордонного співробітництва міських поселень // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 173-182. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1437231
  Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 5 (214), травень. – С. 24-29. – ISSN 2076-9326
1437232
  Олещук П. Теоретичні засади аналізу політичних наративів як засобу дослідження політичного дискурсу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 18-21
1437233
  Поворознюк Р.В. Теоретичні засади англо-українського письмового та усного перекладу медичних текстів : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Поворознюк Роксолана Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 511 арк. – Бібліогр.: арк. 410-492
1437234
  Поворознюк Р.В. Теоретичні засади англо-українського письмового та усного перекладу медичних текстів : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Поворознюк Роксолана Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1437235
  Оглобіна В.О. Теоретичні засади антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1437236
  Дземан А.М. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 8-15
1437237
  Кушнаренко Н.М. Теоретичні засади бібліотечного краєзнавства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 119-131. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються сутність і структура бібліотечного краєзнавства як відносно самостійної інтеграційно-цілісної сфери професійної бібліотечної діяльності.
1437238
  Павлова І.О. Теоретичні засади брендингу сільських територій Південного регіону // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 64-70. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2312-847X
1437239
  Лаппо В. Теоретичні засади вдосконалення духовної сфери особистості cтудента в умовах вищої школи // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 128-134. – ISSN 2312-1246


  Присвячена проблемам розвитку духовності особистості в період її фахового становлення. Обгрунтовано педагогічні умови духовного розвитку студентської молоді.
1437240
  Мазуренко Г.М. Теоретичні засади взаємодії виборчої і партійної систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 134-139. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  На основі праць видатних політологів і власних спостережень автора аналізується взаємодія виборчої і партійної системи та встановлюється певна її закономірність.
1437241
  Полішкевич Л.Д. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 282-289
1437242
  Яворський Ю. Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 230-236. – ISSN 2413-0923
1437243
  Ковкіна Є.В. Теоретичні засади вивчення мовленнєвого акту "погроза" у лінгвістичній експертизі писемного мовлення // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 219-221
1437244
  Булавинець В. Теоретичні засади видатків соціального призначення з місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 81-90. – ISSN 1818-5754
1437245
  Маковська Д. Теоретичні засади виділення суб"єктивних аспектів етнічного статусу як чинника регіональних етнополітичних конфліктів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 84-94
1437246
  Шевченко Н.В. Теоретичні засади визначення сутності та ролі державного фінансового контролю // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 22-26. – ISSN 2077-6330
1437247
  Хоменко Л. Теоретичні засади використання інформаційно-комп"ютерних технологій в іншомовній підготовці студентів аграрних закладів вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 92-94. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1437248
  Марченко Г.В. Теоретичні засади виховної діяльності куратора студентської групи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 302-307


  Узагальнено теоретичні основи виховної діяльності куратора, розкрито функціональні обов"язки, завдання і зміст роботи куратора, схарактеризовано принци правила виховної діяльності. The author systematizes theoretical foundations of ...
1437249
  Качан Д.А. Теоретичні засади відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств / Д.А. Качан, І.В. Свиноус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 28-34. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1437250
  Єфіменко Н.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 74-84. – ISSN 1993-6788
1437251
  Шимків І. Теоретичні засади внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 183-188. – ISSN 2409-9244


  У статті розглянуто сутність, принципи та форми організації внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини. Окреслено зміст програм моніторингових досліджень. Проаналізовано методи внутрішнього моніторингу. Зроблено висновок щодо важливості ...
1437252
  Голосніченко Д. Теоретичні засади встановлення конституційних повноважень: історичні аспекти та сучасне державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-28.
1437253
  Розметова О.Г. Теоретичні засади державного регулювання розвитку рекреаційно-оздоровчо-туристичного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 183-188. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1437254
  Бугайцов С.Г. Теоретичні засади державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 77-82. – ISSN 2306-6814
1437255
  Черепанова В.О. Теоретичні засади державного управління туризмом та охороною культурної спадщини АР Крим / В.О. Черепанова, О.В. Мапишева // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 246-250. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1437256
  Гайдук Т.Г. Теоретичні засади державного фінансового аудиту / Т.Г. Гайдук, О.Т. Олендій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 69-74. – ISSN 2221-1055
1437257
  Письменна Т. Теоретичні засади державного фінансового контролю: вітчизняний і зарубіжний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4 (17). – С. 130-138. – ISSN 1818-5754
1437258
  Кушнерук А.С. Теоретичні засади державної політики промислового розвитку на засадах маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1437259
  Поліщук Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 83-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1437260
  Алексенко В.Ф. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці / В.Ф. Алексенко, А.Е. Хурчак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 95-100.
1437261
  Заблоцька Р.О. Теоретичні засади дослідження економічної природи послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 136-140
1437262
  Булах Т.М. Теоретичні засади дослідження економічної сутності підприємництва / Т.М. Булах, О.В. Довгаль // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 11-16
1437263
  Савенко В. Теоретичні засади дослідження закону у структурі правової реальності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 13-17. – ISSN 2524-0129
1437264
  Бойко О.О. Теоретичні засади дослідження інтертекстуальності як категорії художнього дускурсу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 27-34. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1437265
  Захаренко К. Теоретичні засади дослідження інформаційної безпеки // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 107-116. – ISSN 2522-1663
1437266
  Хомутенко Л.І. Теоретичні засади дослідження кризових явищ і їх виникнення в умовах фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 310-319
1437267
  Безуглий П.Г. Теоретичні засади дослідження міграційних процесів // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 5-13. – ISSN 2519-2949
1437268
  Корольов К Д. Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих у зарубіжній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 46-61. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 9). – ISSN 2072-4772
1437269
  Ярош Я.Б. Теоретичні засади дослідження політичної конкуренції партій // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 91-96. – ISSN 2519-2949
1437270
  Тишакова Л.Т. Теоретичні засади дослідження правової свідомості особистості юриста // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 68-77. – ISSN 2524-0323
1437271
  Горчак Т.Ю. Теоретичні засади дослідження семіотичного аспекту словесного образу-символу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 39-44. – Бібліогр.: 13 назв.
1437272
  Ніколенко С.С. Теоретичні засади дослідження соціально-економічного розвитку держави / С.С. Ніколенко, О.В. Лозова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 4 (38). – С. 21-25
1437273
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади дослідження соціального капіталу / І.С. Чорнодід, О.В. Голубєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 85-90
1437274
  Сенишин О. Теоретичні засади дослідження суті маркетингової стратегії як підсистеми стратегічного управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 125-133. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1437275
  Перехейда В.В. Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 221-230. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Досліджено наукові праці з економіки та маркетингу, соціології, психології, філософії, культурології, теорії соціальних комунікацій, які мають високий пояснювальний потенціал щодо явищ туризму; узагальнено їх положення. Розроблено теоретичну базу для ...
1437276
  Кулик Л.А. Теоретичні засади екологічного збалансованого ресурсозбережного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 44-52. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1437277
  Стецюк В. Теоретичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву Північного Причорномор"я / В. Стецюк, О. Веселова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Дубіс, Я. Кравчук, П. Горішний [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (07). – С. 182-193. – ISSN 2519-2620
1437278
  Шкарабан С. Теоретичні засади економічного аналізу в умовах становлення ринкових відносин в Україні / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 9-13. – ISSN 1993-0259
1437279
  Поспєлов О.В. Теоретичні засади економічного розвитку регіону на основі оптимізації управління трудовим потенціалом / О.В. Поспєлов, Н.А. Радченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-35
1437280
  Гош О.П. Теоретичні засади економічної політики : навчальний посібник / Гош О.П.; МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 328с. – ISBN 966-660-310-1
1437281
  Іванченко В.О. Теоретичні засади ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 23-26
1437282
  Збарський В.К. Теоретичні засади ефективності функціонування малих форм господарювання на селі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1437283
  Попко Є. Теоретичні засади європейських інтеграційних процесів // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 57-62
1437284
  Вініченко І.І. Теоретичні засади забезпечення інвестиційного розвитку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.64-68. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1437285
  Гарнага О. Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 41-44. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1437286
  Бутова В. Теоретичні засади забезпечення якості освіти у фінських загальноосвітніх середніх школах // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 63-65. – ISBN 978-966-644-324-6
1437287
  Корнякова Т.В. Теоретичні засади запобігання злочинам проти довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 90-100. – ISSN 0201-7245
1437288
  Прус О.М. Теоретичні засади застосування бенчмаркінгу у маркетинговій діяльності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1437289
  Котов Е.В. Теоретичні засади застосування дискурс-аналізу для дослідження політичного суб’єкта // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 101-107. – ISSN 2519-2949
1437290
  Кошук О.Б. Теоретичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній підготовці інженерів-механіків // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 129-138. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1437291
  Головенко О. Теоретичні засади застосування категорії "публічні фінанси" у фінансовому праві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 73-78
1437292
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 540 л. – Додатки: л. 478-540. – Бібліогр.: л. 398-477
1437293
  Головінов О.М. Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства / О.М. Головінов, Л.А. Дмитриченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1437294
  Яровенко Т. Теоретичні засади інвестиційного розвитку сфери освіти України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 1 (221). – С. 155--165


  У статті відображено етимологію поняття «розвиток» як філософської та економічної категорії, що є основою формулювання поняття «інвестиційний розвиток» сфери освіти. Виявлено основні властивості й особливості застосування терміну «інвестиційний ...
1437295
  Каракай Ю.В. Теоретичні засади інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 152-156.
1437296
  Нікитенко Д. Теоретичні засади інституалізації інвестиційної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто сутність інституалізації як процесу комплексного поєднання становлення інституцій (норм, правил тощо) та інститутів (організацій та механізмів реалізації). Запропонована модель процесу повної інституалізації, яка була апробована на прикладі ...
1437297
  Бутнік-Сіверський Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві / Бутнік-Сіверський, А. Красовська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1437298
  Дебич М.А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Дебич Марія Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
1437299
  Боровик М.В. Теоретичні засади інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85). – C. 22-30. – ISSN 1683-1942
1437300
  Кириченко О.А. Теоретичні засади інформаційної безпеки держави / О.А. Кириченко, О.М. Шикова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-29


  Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної ...
1437301
  Борщевський І.В. Теоретичні засади кодифікації законодавства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 31-36. – ISSN 1563-3349
1437302
  Іванов Є.І. Теоретичні засади комплексної системи зовнішньоторговельної політики держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 59-66. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1437303
  Комзюк В.Т. Теоретичні засади координаційної діяльності митних органів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 165-171. – ISSN 2227-796X


  У статті визначається основна мета, завдання координаційної діяльності митних органів, її особливості та основні види. The article defines the basic goals, objectives coordination activities of customs authorities, its features and basic types.
1437304
  Бутко М Теоретичні засади кризових явищ в економіці / М Бутко, С.О. Маюренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-7
1437305
  Богатирьов І.Г. Теоретичні засади кримінально-виконавчого права в контексті формування сучасної правової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
1437306
  Нікітін Ю.В. Теоретичні засади кримінологічного вчення про внутрішню безпеку суспільства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 95-100. – ISSN 2222-5374
1437307
  Горбач О.С. Теоретичні засади літературної антропонімії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 53-54
1437308
  Дуцяк Ігор Теоретичні засади логіки : Монографія / Дуцяк Ігор; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, Вид-во Палітра друку, 2002. – 335 с. – ISBN 966-613-167-6
1437309
  Штефанич Д. Теоретичні засади маркетингового аналізу / Д. Штефанич, О. Братко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 62-70. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1437310
  Назаренко О. Теоретичні засади методики дослідження мотивації досягнення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 318-319
1437311
  Пентилюк М. Теоретичні засади методики навчання української мови
1437312
  Кулеба Д. Теоретичні засади механізму реалізації міжнародної правосуб"єктності держави у її відносинах з міжнародними організаціями // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 93. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1437313
  Рудич О.О. Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1437314
  Слабінська С. Теоретичні засади міграційної політики світу та України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 65-76. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про основні визначення теоретичних засад міграційної політики світу. Аналізуються терміни "міграція", "мігрант","міграційна політика", наголошується на ролі міжнародних організацій, у тому числі ООН, у формуванні ефективної ...
1437315
  Валігура В. Теоретичні засади міждержавної податкової гармонізації та характеристики податкових систем країн Європейського Союзу в контексті євроінтеґрації України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 183-194. – ISSN 1818-5754
1437316
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 17с.
1437317
  Смирнова Тетяна Сергіївна Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Смирнова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 231л. – Бібліогр.:л.179-220
1437318
  Поліха Л. Теоретичні засади моделювання періодичних видань // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 173-176. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті охарактеризовано основні принципи моделювання періодичних видань, зокрема розглянуто модульний дизайн, теорію композиційно-графічної моделі, модульну сітку.
1437319
   Теоретичні засади моніторингу якості вищої природничої та інженерної освіти : монографія / [Корсак К.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 207, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 175-203. – (Серія "Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми"). – ISBN 978-966-644-241-6
1437320
  Михайлюк Я.Б. Теоретичні засади надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 37-45. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних засад надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та особливостей розвитку теорії публічних послуг. У статті здійснено узагальнення позитивного досвіду західноєвропейських держав у ...
1437321
  Колесніченко І.М. Теоретичні засади нейтралізації "провалів" та відновлення ефективності інституту держави в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
1437322
  Котляров П.М. Теоретичні засади освіти у ранніх педагогічних та релігійних творах Філіпа Меланхтона // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 34-37. – ISSN 2076-1554
1437323
  Шевченко О.В. Теоретичні засади оцінки ефективності грунтоохоронних заходів на землях сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 78-84. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
1437324
  Лобода К.С. Теоретичні засади оцінки санаційної спроможності як передумови виходу з кризового стану // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 28-31
1437325
  Назукова Н.М. Теоретичні засади оцінювання податкового навантаження на капітальні інвестиції // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1437326
  Нікітчин О. Теоретичні засади педагогічної аксіології в системі технічної освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 194-200. – ISBN 978-617-7009-02-2
1437327
  Лебедик Л.В. Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лебедик Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
1437328
  Ткаченко Л.В. Теоретичні засади підготовки магістрів до педагогічної діяльності у вищій школі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 173-181. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
1437329
  Кордонова А.В. Теоретичні засади підготовки майбутніх політологів до професійної діяльності англійською мовою // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 14-20. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
1437330
  Рахманов В. Теоретичні засади підготовки офіцерів в умовах освітньо-інформаційного середовища вищого військового навчального закладу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 243-263. – ISSN 2617-1775
1437331
  Лендєл М.А. Теоретичні засади підприємництва: аналітичний аспект / М.А. Лендєл, Н.Ю. Волощук, Н.М. Жулканич // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1437332
  Максименко Юрій Теоретичні засади пізнання художнього образу / Максименко Юрій, Синенький Дмитро // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.181-185. – ISSN 1810-2131
1437333
  Дивак Микола Петрович Теоретичні засади побудови моделей "вхід-вихід" статистичних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Дивак М.П.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 43 назв.
1437334
  Іщенко В.В. Теоретичні засади побудови системи оподаткування в контексті забезпечення фінансової безпеки держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 193-197. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1437335
  Тимошенка В.І. Теоретичні засади подалання корупції в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 18-27
1437336
  Крисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.4-10
1437337
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-48. – ISSN 0132-1331
1437338
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1437339
  Шепель А.Д. Теоретичні засади поняття емоції як складової мас-медіа: до теорії питання // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 60-63


  Стаття розкриває теоретичне осмислення ролі емоційного компонента в мас-медіа. Емоції слугують одним із критеріїв оцінки повідомлення. Синтез інформації та емоційних компонентів допомагає особистості пристосовуватися до дійсності. The article ...
1437340
  Рожченко З. Теоретичні засади порівняльної фонетики англійської та української мов // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 259-263. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1437341
  Мельник О.Г. Теоретичні засади правовідносин в сфері реалізації судової влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :12.00.01 / Мельник Олеся Григорівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1437342
  Костюченко Я. Теоретичні засади правового регулювання європейської економічної інтеграції // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 48-54. – ISSN 2304-1773
1437343
  Смокович М.І. Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Смокович Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 71 назва
1437344
  Кельбя С.Г. Теоретичні засади правового регулювання фондового ринку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 226-232. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1437345
  Хливнюк А. Теоретичні засади правосуб"єктності Державної судової адміністрації України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 30-37.
1437346
  Коць Т. Теоретичні засади праць Івана Нечуй-Левицького і тогочасна мовна практика // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 30-36. – ISSN 0201-419
1437347
  Кузьменко О. Теоретичні засади принципів бюджетної системи як вихідних положень бюджетного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18.
1437348
  Власенко Ю.Л. Теоретичні засади проблем систематизації законодавства в галузі екологічної безпеки у контексті його оптимізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-98.
1437349
  Дмитров С.О. Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 79-84. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1437350
  Голованова Т.П. Теоретичні засади професійної компетентності майбутнього викладача вищої школи. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 68-75. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1437351
  Сагайдак І.В. Теоретичні засади реалізації міжбюджетних відносин в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 131-141


  Стаття присвячена дослідженню передумов появи місцевих бюджетів в Україні, проаналізовано підходи до визначення їх сутності, виокремлено особливості міжбюджетних відносин.
1437352
  Олійник Я.Б. Теоретичні засади регіональної суспілбно-географічної діагностики / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 3-9. – ISBN 966-95774-3-8
1437353
  Рябушка Л.Б. Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин / Л.Б. Рябушка, М.В. Прокопенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 251-256
1437354
  Скрипнюк О. Теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 10-15.
1437355
  Васильєв С.В. Теоретичні засади ринку земель сільськогосподарського призначення / С.В. Васильєв, В.О. Олексюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 9-14. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1437356
  Зелінська Н.В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : Навчальний посібник для студ. редакторської спеціальності "Видавнича справа і редагування" / Н.В. Зелінська; Мін-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР. – Київ : УМК ВО, 1989. – 76с. – ISBN 966-603-236-8
1437357
  Мороз П. Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-15.
1437358
  Станкевич І.В. Теоретичні засади розвитку внутрішньої системи управління якістю діяльності освітньої організації / І.В. Станкевич, Ю.О. Бліхар // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7326-40-2
1437359
   Теоретичні засади розвитку глобальних ланцюгів створення вартості / М.О. Кизим, Г.В. Крамарев, О.Ю. Іванова, В.Є. Хаустова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 39-50. – ISSN 2222-4459
1437360
  Зайцева Н. Теоретичні засади розвитку двомовного навчання у США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 37-39. – ISBN 978-966-2249-24-8
1437361
  Хмєліньска М.В. Теоретичні засади розвитку регіональних ринків як об"єкта регіональної економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 71-74. – ISSN 2071-4653
1437362
  Нікішина О.В. Теоретичні засади розвитку систем вертикально суміжних ринків зерна та продуктів його переробки (інтеграційний підхід) // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-847X
1437363
  Зорочкіна Т. Теоретичні засади розвитку системи неперервної педагогічної освіти у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 286-293. – ISSN 2312-5993
1437364
  Платонова Т.Є. Теоретичні засади розробки лінгвістичного забезпечення проблемно-орієнтованих баз даних // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 156-164. – ISBN 966-7352-66-8


  Визначено рівень розробки теоретичних засад створення лінгвістичного забезпечення як основи проблемно-орієнтованих баз даних (ПОБД).
1437365
  Ніжніченко О. Теоретичні засади розуміння стимулювання в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 119-122. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано недоліки і переваги теоретичних підходів до розуміння правового стимулювання. На основі поєднання найкращих рис розглянутих підходів обґрунтовано формування власної концепції стимулювання в рамках екологічного права. В статье ...
1437366
  Бенера В.Є. Теоретичні засади самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (друга половина XIX-початок XX ст.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 224-228. – (Педагогічні науки)
1437367
  Борщевський І.В. Теоретичні засади систематизації законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-24.
1437368
  Булах Т.М. Теоретичні засади соціального розвитку села // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 196-199
1437369
  Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / Циба В.Т. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 358, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 354-358. – ISBN 978-966-388-325-0
1437370
  Рудь Я.С. Теоретичні засади соціокультурного проектування сільського зеленого туризму України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
1437371
  Шапошникова І.В. Теоретичні засади стилізації життя студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 94-98. – ISSN 2077-1800
1437372
  Вовк О. Теоретичні засади стратегії європейської безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються теоретико-правові поняття тісно пов"язані з стратегією безпеки країн-учасниць Європейського союзу, які прийняли 12 вересня 2003 року міжнародний документ під назвою "Безпечна Європа у світі, який має стати краще". В статье ...
1437373
  Хотинська-Нор Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 184-193. – ISSN 2310-9769
1437374
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 52-58
1437375
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 37-43
1437376
  Стрекаль О.О. Теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 124-127. – ISSN 2306-6806
1437377
  Дук Н.М. Теоретичні засади та досвід ГІС-моделювання митно-логістичної інфраструктури // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр. : 7 назв. – ISSN 2075-1893
1437378
  Висоцький А. Теоретичні засади та історія дослідження прислівника // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 55-61. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1437379
  Мороз Л.І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ : Монографія / Л.І. Мороз. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 228 с. – ISBN 966-8037-68-5
1437380
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади та особливості програми зі зниження рівня амбівалентності атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наявні у літературі шляхи та засоби зниження амбівалентності атитюдів. Описується розроблена програма зі зниження рівня амбівалентності соціальних установок, що включає вправи, спрямовані на корекцію особистісних характеристик.
1437381
  Тимченко О.М. Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 7-20. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1437382
  Олійник В. Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС / В. Олійник, О. Гончарова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2 (21). – С. 155-178. – ISSN 1811-9824
1437383
   Теоретичні засади та практика реалізації правової політики : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26 грудня 2013 р.) : тези доп. / ГО "Наукова просвіта" [та ін.] ; за заг. ред.: С.В. Дьоменко, О.В. Малько. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2013. – 326, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2456-08-0
1437384
   Теоретичні засади та практичні проблеми судової адміністративно-деліктної діяльності : монографія / [Олефір В.І., Галунько В.В., Лошицький М.В., Короєд С.О.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Леся, 2013. – 339, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
1437385
  Габай А. Теоретичні засади та принципи укладання "Словника граматичного керування прикметників"
1437386
  Мірошниченко Ю. Теоретичні засади та проблеми конституційно-правового регулювання форм народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 329-335. – ISSN 0132-1331
1437387
  Приказюк Н.В. Теоретичні засади та роль інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 396-401. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1437388
  Бриндзя І.М. Теоретичні засади та світова практика застосування кейнсіанських підходів до грошово-кредитного регулювання / І.М. Бриндзя, Ю.А. Семеряк, Г.Є. Шпаргало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 268-274. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1437389
  Печенюк Н.М. Теоретичні засади та сучасний стан зовнішнього державного боргу України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 175-177. – ISBN 978-966-188-293-4
1437390
  Другов О.О. Теоретичні засади та сучасний стан інвенстиційного забезпечення сфери науки в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 56-65. – ISSN 1562-0905
1437391
  Званська В. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики і особливості його функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сутність трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, охарактеризовано особ-ливості його функціонування в Україні This article teals with the essense of transmission mechanizm of monetary poliсy, characterizes the ...
1437392
  Дьомін А.І. Теоретичні засади трансформації стану пасивності в навчанні у стан активної навчальної діяльності студентів / А.І. Дьомін, О.А. Дьомін // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.15-24
1437393
   Теоретичні засади трудового права України : підручник / [В.Л. Костюк, М.І. Іншин, С.В. Вишновецька та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ : Людмила, 2019. – 451, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 449-451. – Бібліогр.: с. 399-448, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-07-4
1437394
  Сафонова Л.Д. Теоретичні засади управління видатками бюджету : бюджетна політика / Л.Д. Сафонова, Т.С. Невєшкіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 100-110 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1437395
  Захарченко М.М. Теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 59-65. – ISSN 2306-6792
1437396
  Прус Л. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 114-123. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1437397
  Сбруєв М.Г. Теоретичні засади управління науковою роботою в державних університетах США // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 135-140


  Схарактеризовано сукупність теорій та концепцій, покладених в основу управління науковою роботою в державних університетах США; виявлено напрями співпраці університетів і бізнесу; розглянуто сучасні концептуальні підходи до проблеми підвищення ...
1437398
  Панасенко А.А. Теоретичні засади ухвалення оптимальних рішень у процесі ¦ формування ресурсного потенціалу банку і забезпечення його фінансової стабільності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-60.
1437399
  Петренко І.П. Теоретичні засади участі боргових цінних паперів у формуванні реального інвестиційного капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 36-41. – ISSN 2306-6814
1437400
  Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 17-26. – Бібліогр.: 24 назви
1437401
  Пшик Б.І. Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 61-68. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1437402
  Козюк В. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 12-20. – Бібліогр.19 назв. – ISSN 0131-775Х
1437403
  Яковенко О.З. Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 81-89. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1437404
  Вахненко Т. Теоретичні засади формування зовнішнього національного боргу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 16-37
1437405
  Шингур М.В. Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "інноваційна інфраструктура" та формування складових національної інноваційної системи. З позицій теорії трансакційних видатків визначено нове поняття "інноваційне посередництво" та обгрунтовано ...
1437406
  Мушинська Н. Теоретичні засади формування компетентності саморозвитку майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 88-93
1437407
  Прокопович-Павлюк Теоретичні засади формування конкурентоспроможності регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 42-49. – (Економіа ; Вип. 19)
1437408
  Бурдюг О.В. Теоретичні засади формування мобільних ланцюгів поставок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика особливостей функціонування та специфіки управління мобільними ланцюгами на стратегічному та тактичному рівнях. The article considers the description of features of functioning and peculiarity of management of mobile ...
1437409
  Пирог О.В. Теоретичні засади формування моделі розвитку національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2306-6814
1437410
  Вергелюк Ю.Ю. Теоретичні засади формування податкового потенціалу фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 62-65. – ISSN 2306-6806
1437411
  Мединська Т.В. Теоретичні засади формування податкової політики в системі інвестиційного стимулювання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 42-47
1437412
  Кублік К.Ю. Теоретичні засади формування політичної свідомості громадян України як актуальний напрямок розвитку проблематики політичної соціології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 23-28. – ISSN 2077-1800
1437413
  Свиноус І.В. Теоретичні засади формування системи управління ризиками підприємства / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 76-80. – ISSN 2309-1533
1437414
  Тяжкороб І.В. Теоретичні засади формування субрегіональних форм територіальної організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 12 назв
1437415
  Мельник Д.М. Теоретичні засади формування територіальних громад: імплементація світового досвіду в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1437416
  Кресіна І.О. Теоретичні засади формування української національної ідентичності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 53-67. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1437417
  Гіренко А.Т. Теоретичні засади формуваня та розвитку інноваційних мереж в умовах глобалізації // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 1729-7036
1437418
  Красовська О.В. Теоретичні засади функціонування венчурного капіталу та його використання в Україні // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-21. – ISSN 0374-3896
1437419
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-28. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні теоретичні засади державного контролю. Basic theoretical principles of state control are considered.
1437420
  Лазебна І. Теоретичні засади функціонування ринку споживчих товарів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 155-157.
1437421
  Сподарева О.Г. Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 54-56
1437422
  Міловська Н.В. Теоретичні засади цивільно-правового регулювання договірних відносин зі страхування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 12.00.03 / Міловська Надія Василівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1437423
  Ізарова І.О. Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу : монографія / І.О. Ізарова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Дакор, 2015. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 281-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-48-5
1437424
  Соркін І.В. Теоретичні засади циклічності економічного розвитку та підходи щодо регулювання економіки // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 70-78
1437425
  Диба М.І. Теоретичні засади циркулярної економіки та європейські практики її фінансування / М.І. Диба, Ю.О. Гернего, О.М. Диба // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1437426
  Брагіна Т.М. Теоретичні засновки інтерпретативної антропології К. Гірца / Т.М. Брагіна, О.М. Білик // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 21-32. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1437427
  Кабанець Н.І. Теоретичні застереження з приводу некритичного використання поняття суспільного договору в сучасному публічному праві // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 8-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1437428
  Нуждак Л.В. Теоретичні здобутки в галузі еколінгвістики // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 206-209
1437429
  Капштик О.В. Теоретичні здобутки у галузі наукового забезпечення розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки та оборони України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 101-106. – ISSN 2306-6814
1437430
  Поташнюк І.В. Теоретичні і методичні засади застосування здоров"язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Поташнюк Ірина Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
1437431
  Громов Є.В. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Громов Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1437432
  Хіміон О.О. Теоретичні і методичні засади оцінки й управління вартістю компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 150-158. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1437433
  Бєлікова Н.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров"язбережувальної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і приподокористування України. – Київ, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 55 назв
1437434
  Радкевич В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / В. Радкевич ; за ред. Н. Ничкало ; АПН України, Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-479-024-3
1437435
  Войтовська О.М. Теоретичні і методичні засади професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Войтовська Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 57 назв
1437436
  Сигида Л.О. Теоретичні і методичні засади управління маркетинговою політикою розподілу на промислових підприємствах // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 209-213. – ISSN 2075-4892
1437437
  Томашевський В. Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах : монографія / Володимир Томашевський ; за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України, акад. Міжнар. акад. проблем людини, директора Укр. НДІ естет. освіти В.Г. Бутенка ; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : Маринченко С.В., 2017. – 572 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-432 та в додатках: с. 433-556. – ISBN 978-617-7553-44-0
1437438
  Тур О.М. Теоретичні і методичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тур Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1437439
  Солтик О.О. Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Солтик Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1437440
  Боровик Л.В. Теоретичні і методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Боровик Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назв
1437441
  Бідюк Н. Теоретичні і методичні концепти філологічної освіти у США / Н. Бідюк, М. Іконнікова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 170-176. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
1437442
  Алєксєєв О.М. Теоретичні і методичні основи застосування технологій дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Алєксєєв Олександр Миколайович ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 66 назв
1437443
  Кононова М.М. Теоретичні і методичні основи професійного розвитку майбутніх дефектологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кононова Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1437444
  Зеленська Любов Іванівна Теоретичні і методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (Регіональний компонент) : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.02 / Зеленська Любов Іванівна; Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 365л. – Бібліогр.:л.305-331
1437445
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; Дрогоб. держ. педагог. ун-тет ім. І. Франка. Підляська акад. в седльцях. – Київ, 2005. – 553л. + Додатки: л. 530 - 553. – Бібліогр.: л. 482 - 530
1437446
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 46с. – Бібліогр.: 45 назв
1437447
  Токман А.А. Теоретичні і методологічні основи психології здоров"я // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 14-20
1437448
  Альбещенко О.С. Теоретичні і методологічні підходи до формування концепції сталого землекористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 68-69. – Бібліогр.: 1 назв.
1437449
  Коблянська Г.Ю. Теоретичні і практичні аспекти аудиту імпортних операцій // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 259-262. – ISSN 2221-755X
1437450
  Мацко Анатолій Степанович Теоретичні і практичні аспекти діяльності дільничого інспектора міліції органів внутрішніх справ по попередженню рецидиву злочинів серед осіб, засуджених умовно і тих, до кого застосована відстрочка : Автореф... канд. юридичнихнаук: 12.00.08 / Мацко Анатолій Степанович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1437451
  Мацко Анатолий Степанович Теоретичні і практичні аспекти діяльності дільничого інспектора міліціх по попередженню рецидиву злочинів серед осіб, засудженних умовно і тих, до кого за стосована відсрочка виконання вироку : Дис... канд.юридич.наук: 12.00.08 / Мацко Анатолий Степанович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 258л. – Бібліогр.:л.242-258
1437452
  Єрмошенко А.М. Теоретичні і практичні аспекти забезпечення вільного доступу до страхових послуг : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 195-201 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1437453
  Терницький В.М. Теоретичні і практичні аспекти переговорів з країнами ЦСЄ стосовно розширення ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 195-200. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Дана стаття торкається теоретичних і практичних аспектів переговорів Європейського Союзу з країнами Центральної та Східної Європи стосовно розширення. The aim of this article is to deal with the theoretical and practical aspects arising in the course ...
1437454
  Кармаза О.О. Теоретичні і практичні аспекти підсудності позовів про право на житло в міжнародному цивільному процесі в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-185


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти підсудності цивільних справ щодо житла в міжнародному процесі в Україні.
1437455
  Лук"янова Л.Б. Теоретичні і практичні аспекти розвитку лідерських якостей у топ-менеджерів у вітчизняній науці й практиці / Л.Б. Лук"янова, І.М. Андрощук, О.В. Баніт // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 89-108. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1437456
  Денисенко С.І. Теоретичні і практичні аспекти розвитку правового регулювання митних процедур на міжнародному і національному рівнях // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 135-140.
1437457
  Мних М.В. Теоретичні і практичні аспекти страхової політики // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-53. – Бібліогр.: 10 назв
1437458
  Гарбар Г.А. Теоретичні і практичні аспекти формування і розвитку якості туристичних послуг в індустрії гостинності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 84-88. – ISSN 2076-1554
1437459
  Власюк В.Є. Теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи : Монографія / В.Є. Власюк; Ред. О.С. Косенко; Мін-во фінансів України; Дніпропетровська держ. фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – 246с. – ISBN 966-8203-24-0
1437460
   Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – 220, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революці". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-685-049-6
1437461
   Теоретичні і практичні питання географії. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – 206с.
1437462
  Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 195 л. – Бібліогр.: л. 177-195
1437463
  Трифонова О.В. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці / О.В. Трифонова, С.П. Олійник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 206-213 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1437464
  Погорілко В.Ф. Теоретичні і практичні проблеми сучасного українського державотворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 87-95
1437465
  Савченко В.Ф. Теоретичні і практичні складові економічної безпеки в Україні / В.Ф. Савченко, В.О. Стойка, С.О. Стойка // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14), ч. 1. – С.16-21. – ISSN 2410-9576
1437466
  Грушківський В.Г. Теоретичні і прикладні аспекти управління грошовими потоками на підприємстві / В.Г. Грушківський, Т.М. Тіховська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 36-40.
1437467
  Старинець О. Теоретичні і функціональні аспекти формування системи антикризового управління підприємством // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 187-193. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто дискусійні питання щодо визначення сутності системи антикризового управління підприємством, здійснено моніторинг існуючих проблем та обґрунтовано принципи й функції антикризового управління у контексті побудови ефективної системи ...
1437468
  Гайдуцький А. Теоретичні й методологічні підходи до ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновиду капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-51 : Табл. – Бібліогр.: 63 назви. – ISSN 1605-2005
1437469
  Сердюк П.П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права : монографія / П.П. Сердюк. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 799, [1] с. – Бібліогр.: с. 710-797 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2602-07-4
1437470
  Зварич І.М. Теоретичні й практичні дослідження проблеми педагогічної компетентності викладачів у науково-педагогічній літературі США // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 98-104
1437471
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 1. – 2015. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1437472
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 6. – 2018. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1437473
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 7. – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1437474
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 8, ч. 2. – 2019. – 238, [2] с.
1437475
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 8, ч. 1. – 2019. – 256, [2] с.
1437476
  Носіков О.М. Теоретичні конструкти західної соціології професій: критичний аналіз // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 25-27. – ISSN 1810-2131
1437477
  Фурман А.В. Теоретичні концепти інноваційної діяльності в освітній сфері // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 16-23. – Бібліогр. : 18 назв.
1437478
  Андрусів Р.Р. Теоретичні концепції боргового фінансування державних потреб // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 54-56
1437479
  Мороз П.А. Теоретичні концепції грошово-кредитної політики та їх практична реалізація в економіці України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 78-79. – ISBN 978-966-188-219-4
1437480
  Калюжний Р.А. Теоретичні концепції еволюції механізму регулювання страхової діяльності в Україні / Р.А. Калюжний, О.М. Заєць // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 20-25. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1437481
  Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.93-96. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1437482
  Фомич М.В. Теоретичні концепції психічного здоров"я особистості в психологічній науці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 103-109
1437483
  Бойко А.М. Теоретичні концепції сутності економічної злочинності у вітчизняній кримінології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 106--109. – (Правознавство ; Вип. 427)
1437484
  Бабенко М. Теоретичні концепції філософської лірики: проблеми, перспективи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 127-131. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена аналізу основних проблем та перспектив дослідження філософської лірики, зокрема, увага акцентується на невирішеності багатьох питань та нагальній потребі оновлення методів дослідження. У статті розглядаються нові тенденції вивчення ...
1437485
  Гнатишин О.Є. Теоретичні концепціїО. Потебні та П. Сокальського як етап у розвитку української етномузикології // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128-139
1437486
  Щавінський В. Теоретичні міркування щодо назви статті 223 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.87-90


  Стаття Кримінального кодексу "Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів"
1437487
  Петрова Я.В. Теоретичні моделі дослідження міграційних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 56-64. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
1437488
  Петрієв Д.А. Теоретичні моделі оцінювання синергетичного ефекту в операціях злиття та поглинання банків // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 168-170. – ISBN 978-617-696-385-1
1437489
  Кіпа М.О. Теоретичні моделі формування організаційного забезпечення реструктуризації підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 37-42. – ISSN 2306-6814
1437490
  Пузанов І.І. Теоретичні моделі формування умов сучасної зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 137-145.
1437491
  Ковальов В.М. Теоретичні настанови соціально-економічних перетворень в Україні і світі / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 366-374. – ISSN 2222-0712
1437492
  Бронська А.А. Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних : монографія / А.А. Бронська ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "КПІ". – Київ : Толока, 2002. – 208 с. – ISBN 966-7990-04-4
1437493
  Пугачов О.П. Теоретичні основи безпеки інноваційних проектів на сучасному етапі розвитку економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 101-107
1437494
  Ганін В.І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ганін, Т.В. Синиця ; України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 336с. – ISBN 978-966-364-701-2
1437495
  Сидорова Наталія Валеріївна Теоретичні основи бюджетного права : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.07 / Сидорова Наталія Валеріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 188л. – Бібліогр.:л.169-188
1437496
  Полянська Н.О. Теоретичні основи взаємодії авіасуб"єктів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 81-89 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1437497
  Вертій О. Теоретичні основи вивчення проблеми художнього освоєння народного світогляду в оригінальній літературі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-64. – Бібліогр.: 31 назва.
1437498
  Романюк Г.В. Теоретичні основи вивчення професійної ідентичності студентської молоді // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 174-182. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто особливості становлення професійної ідентичності у студентів-психологів, етапи формування професійної ідентичності, вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на їх становлення. Проаналізовано структуру професійної ідентичності та виявлено ...
1437499
  Клочек Л.В. Теоретичні основи вивчення психологічних механізмів розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 63-72. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1437500
  Запотоцька І. Теоретичні основи вивчення соціальної сфери: суспільно-географічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-54. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито підходи до вивчення соціальної сфери, її складу та співвідношення основних категорій. There are exposed approaches to study of social sphere, of its contents and correlation of main categories.
1437501
  Кармаза О. Теоретичні основи визначення джерел житлового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні підходи до визначення поняття "джерело права", а також поняття та систематика джерел житлового права України, їх уніфікація. Статья направлена на изучение понятия "источник права", а также на понятие та систему ...
1437502
  Селезньова О.В. Теоретичні основи визначення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 230-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1437503
  Жорова Є.Р. Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 342-350


  Здійснено огляд та аналіз наукової літератури з питань антикризового та корпоративного управління, сформульовано визначення терміну "антикризове корпоративне управління".
1437504
  Кушнір С. Теоретичні основи використання дефініції "економічна безпека" в аграрному секторі / С. Кушнір, В. Русан // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 28-35. – ISSN 2411-5215
1437505
  Гунько І.В. Теоретичні основи використання економіко - статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю / І.В. Гунько, О.І. Присяжнюк, Л.І. Бурдейна // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1 (29). – С. 33-43. – ISSN 2411-4413


  У статті розглянуто основні економіко-статистичні методи, які доцільно використовувати студентській молоді вищих навчальних закладів у своїх наукових дослідженнях у контексті принципів і завдань Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму, що діє ...
1437506
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Когутич І.І. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 529 л. + Додатки: л. 396-440. – Бібліогр.: л. 441-529
1437507
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. / Когутич І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37с. – Бібліогр.: 38 назв
1437508
  Самойленко О. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 29-34. – (Педагогіка ; № 1)


  Обґрунтовано необхідність використання технологій дистанційного навчання на підставі пере¬гляду основних теоретичних положень в умовах кардинальних змін сучасних реалій. Виділено характери-стики засобів інформації в дистанційному навчанні та ...
1437509
  Дунець Н.М. Теоретичні основи використання тренінгу у формуванні професійної майстерності вчителів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 58-63. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано наукові думки провідних учених щодо визначення поняття професійної майстерності вчителя та ролі тренінгу в процесі його підготовки. З"ясовано основні якості професіоналізму та способи його формування. Висвітлено теоретичні ...
1437510
  Євдокименко М.О. Теоретичні основи відмовостійкої маршрутизації чутливого до затримок та втрат трафіка в телекомунікаційних мережах з використанням тензорних моделей і методів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Євдокименко Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 46 с. – Бібліогр.: 53 назви
1437511
  Візіренко С.В. Теоретичні основи внутрішнього контролю доходів, витрат та фінансових результатів / С.В. Візіренко, Ю.О. Хіхлач // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 134-140. – ISSN 2308-1988
1437512
  Продайвода Г.Т. Теоретичні основи геодинамічного петрофізичного структурного аналізу геологічних середовищ = геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 70-77 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1437513
  Паламарчук Тетяна Андріївна Теоретичні основи геофізичної діагностики геомеханічного стану породного масиву з урахуванням синергетичних процесів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.15.11, 05.15.09 / Паламарчук Т.А.; НАНУ. Ін-тут геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2002. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
1437514
  Зарапіна Ю.Е. Теоретичні основи глобальної соціальної диверсифікації: Le marxisme e mort, vive le marxisme? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-22. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161


  Фр.: Марксизм помер, хай живе марксизм? Проаналізовано роль країн ОЕСР у глобальній соціальній диверсифікації.Зміни в соціальній структурі суспільства відбуваються під впливом багатьох чинників. Міжнародні організації приділяють увагу дослідженню ...
1437515
  Бурлачков В. Теоретичні основи грошово-кредитної політики та світова фінансова криза // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 49-60. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1437516
  Василенко А.В. Теоретичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1437517
  Семенов В.М. Теоретичні основи державного управління системою соціального захисту в європейських країнах / В.М. Семенов, Ю.М. Рагуліна // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 20-26. – ISSN 2519-2353
1437518
  Віхорт Ю.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики формування та розвитку фахівців з вищою управлінською освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 189-194. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1437519
  Іванов А.М. Теоретичні основи державної політики розвитку туризму на основі маркетингового підходу в управлінні / А.М. Іванов, С.Є. Саламатіна // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 33-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1437520
  Бакуменко В. Теоретичні основи дослідження державно - управлінських процесів // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.11-33. – ISBN 966-7800-08-3
1437521
  Павленко О.С. Теоретичні основи дослідження економічної ефективності сільськогосподарських підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 67-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6814
1437522
  Стрижак О.О. Теоретичні основи дослідження інституціонального середовища людського розвитку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 115-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
1437523
  Река Г.В. Теоретичні основи дослідження інтелектуального капіталу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 222-228. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1437524
  Волощук І.І. Теоретичні основи дослідження іронії // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 57-64
1437525
  Періг Г. Теоретичні основи дослідження конкурентноспроможності // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 269-272. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1437526
  Запухляк І.Б. Теоретичні основи дослідження механізму енергозбереження // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 344-349
1437527
  Пікус А.Ю. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 159-168
1437528
  Пєнцов М.В. Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 171-179. – ISSN 1999-5717
1437529
  Архієреєв С. Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 19-37 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 50 назв. – ISSN 1811-3141
1437530
  Венгер Г. Теоретичні основи дослідження рольових відносин у дистантних сім"ях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-20. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто соціальний інститут сім"ї, поняття "дистантна сім"я", аналізується проблема соціально-психологічних особливостей рольових відносин у дистантних сім"ях.
1437531
  Бараногвський В.А. Теоретичні основи екологічної картографії / В.А. Бараногвський, П.Г. Шищенко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 11-16. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-631-331-6
1437532
  Остапчук Л.В. Теоретичні основи екологічної оптимізації агроландшафтів Київської області // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 8-12. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
1437533
  Джаман М.О. Теоретичні основи економічної безпеки підприємств малого бізнесу: регіональний аспект / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 51-57. – (Економічні науки)
1437534
  Філіпенко А.С. Теоретичні основи економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 16-17.
1437535
  Сапужак О.Я. Теоретичні основи електрометричних досліджень і моніторингу підземних порожнин / О.Я. Сапужак, Я.С. Сапужак, О.В. Сироєжко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1437536
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – Київ
Ч. 1. – 1958. – 255 с.
1437537
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – К
2. – 1958. – 255с.
1437538
  Герасимова С.В. Теоретичні основи ефективності управління акціонерними товариствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 148-156.
1437539
  Бадила О.О. Теоретичні основи забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесі: порівняльний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 191-196
1437540
  Бондаренко В.Є. Теоретичні основи забезпечення живучості телекомунікаційних мереж на основі числення семантичних структур : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.02 / Бондаренко Віктор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 33 назви
1437541
   Теоретичні основи забезпечення ліквідності активів будівельних інвестицій та платоспроможності організацій, що їх впроваджують / В.І. Анін, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков, С.В. Федоренко, С.П. Стеценко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1437542
  Батиргареєва В. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : (нотатки з наукової конференції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.186-191. – ISSN 0132-1331


  нотатки з наукової конференції
1437543
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наукової конференції 15 травня 2009 року / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т вивчення проблем злочинності АПН України ; [ редкол.: Борисов В.І (гол. ред.), Зеленецький В.С. та ін. ]. – Харків : Право, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-458-134-6
1437544
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / В.І. Борисов [та ін.] ; за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького ; Нац. акад. правових наук України ; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2011. – 341, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-334-0
1437545
   Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАНУ, Ін-т фізики ім. В.Є. Лашкарьова ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0888-0
Ч. 1. – 2010. – 202 с.
1437546
   Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. акад. НАН України В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1139-7
Ч. 2. – 2012. – 209, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-208
1437547
  Качеровська Т. Теоретичні основи застосування ігрового проектування у вітчизняній педагогіці: історичний аспект // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1437548
  Півненко В.П. Теоретичні основи захисту прав людини органами прокуратури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 23-26. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1437549
  Щербаков Яків Васильович Теоретичні основи і методи регулювання субгармонік напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.12 / Щербаков Яків Васильович; Щербак Я.В.; Нац. техн. ун-т " Харків. політ. ін-т". – Харків, 2002. – 40 с.
1437550
  Морозов Ю.П. Теоретичні основи і методи розрахунку систем добування, акумулювання і використання глибинної теплоти Землі : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.14.08 / Морозов Юрій Петрович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1437551
  Мазурков М.І. Теоретичні основи і методи синтезу повних класів шумоподібних сигналів на базі алгебраїчних конструкцій для підвищення завадозахищеності радіосистем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: спец. 05.12.13 / Мазурков М.І.; Одеська національна акадеиія зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
1437552
  Головінов О.М. Теоретичні основи і прикладні аспекти розвитку соцівльного партнерства в Україні / О.М. Головінов, М.І. Головінов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 18-22 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1729-7206
1437553
  Рищенко І.М. Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Рищенко Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
1437554
  Калимон Ярослав Андрійович Теоретичні основи і технології очищення газів і рідин від сульфідної сірки : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Калимон Ярослав Андрійович; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 32л.
1437555
  Гладка У.Б. Теоретичні основи інвестиційно-інноваційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 187-193. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1437556
  Софієв С.О. Теоретичні основи інституту примирення в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Софієв Сергій Олександрович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1437557
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 30-47. – ISSN 1562-0905
1437558
  Березняк Н.В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / [Березняк Н.В., Чайка Д.Ю., Кваша К.В.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 91, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-91
1437559
  Кузьмінський В.О. Теоретичні основи інтеграції капіталів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.124-132
1437560
  Білоконь Л.О. Теоретичні основи інфляції, її особливості в Україні та вплив на економіку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 153-156
1437561
  Міненко П. Теоретичні основи ітераційних методів оптимізації стійких розв"язків обернених задач гравіметрії та магнітометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-75. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Виконано розробку теорії ітераційного методу для розв"язку оберненої задачі гравіметрії й магнітометрії та на базі неї уточнено структуру формули ітераційної поправки до фізичного параметра, яка оптимізується разом з ітераційним коефіцієнтом. При цьому ...
1437562
  Макаренко Т.Ю. Теоретичні основи концепції залишкового прибутку та її використання як інструменту контролінгу поведінки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 209–214. – ISSN 2222-4459
1437563
   Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько та ін. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин, Географічний ф-т. – Київ : Знання, 2011. – 326 с. : таб. – Бібліогр.: с. 318-326. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-820-4
1437564
  Кулік В.В. Теоретичні основи культурного туризму : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кулік В.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1437565
  Лобова О.М. Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії / О.М. Лобова, А.Є. Анікєєнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 62-67. – ISSN 2306-6814
1437566
  Данилюк Є.Ю. Теоретичні основи маркетингової політики в банку // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 1729-7036
1437567
  Корж Валентина Павлівна Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09 / Корж В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 48 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1437568
  Беркман Л.Н. Теоретичні основи методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем / Л.Н. Беркман, О.В. Копійка // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4. – С. 12-19
1437569
  Щербань І.О. Теоретичні основи механізму антикризового управління діяльністю посередницьких підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60. – ISSN 1993-6788
1437570
  Пасинок В.Г. Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя / В.Г. Пасинок; МОНУ. Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 155 с. – ISBN 966-02-1724-2
1437571
  Матковський П.Є. Теоретичні основи моделі обліку лізингових операцій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 279-282. – ISSN 2309-1533
1437572
  Колесник В. Теоретичні основи моделювання професійної діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад"юнктурі військового закладу вищої освіти / В. Колесник, Р. Серветник // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 247-258. – ISSN 2617-1775


  У статті окреслено теоретичні основи моделювання професійної діяльності здобувачів вищої освіти сткупеня доктора філософії та можливі шляхи їх впровадження при організації підготовки ад"юнктури у вищих військових закладах вищої освіти (наукових ...
1437573
  Мірошниченко Ю.Р. Теоретичні основи народовладдя // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 42-49. – ISSN 2220-1394
1437574
  Савіцький А.В. Теоретичні основи наукових поглядів на проблеми формування та управління прибутком підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 114-119. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1437575
  Дем"янюк А.А. Теоретичні основи національних лінгвометодичних традицій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 184-191


  Мовознавча граматика в контексті модерних поглядів на вербалізацію наукових теорій.
1437576
  Шпичак О.М. Теоретичні основи необхідності дотримання еквівалентності обміну в АПК та шляхи його досягнення // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.5-12. – ISSN 0868-8532
1437577
  Мороз П.А. Теоретичні основи необхідності координації грошово-кредитної та бюджетної політики як умова економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 100-105. – ISSN 2306-6814
1437578
  Плюгін В.Є. Теоретичні основи об"єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Плюгін Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
1437579
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-185-8
Ч. 1. – 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 297-302. – Бібліогр.: с. 295-296.
1437580
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-186-5
Ч. 2. – 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 344-345
1437581
  Бібен О.І. Теоретичні основи організації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 80-82. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1437582
  Ільченко А.Я. Теоретичні основи органічної хімії / А.Я. Ільченко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 154 с.
1437583
  Задаля Д.К. Теоретичні основи охорони громадського порядку в середніх закладах освіти Міністерства освіти і науки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-22. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
1437584
  Римар О.М. Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини : монографія / Олександр Миронович Римар ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорновиль. катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-663-166-7
1437585
  Свиноус І. Теоретичні основи підвищення ефективності виробництва винограду та ягід в сільськогосподарських підприємствах України / І. Свиноус, А. Гура // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 64-72. – ISSN 2410-0919
1437586
  Петухова Л.Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л. Петухова. – Херсон : Айлант, 2007. – 200с. – ISBN 966-7403-06-8
1437587
  Овод Ю.В. Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в закладах інклюзивної освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 55-58
1437588
  Копитчук М.Б. Теоретичні основи побудови і засоби практичної реалізації інтегрованих інформаційних систем обліку вантажопотоків : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Копитчук М.Б. ; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1437589
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалу України на світових ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-27. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1437590
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції інноваційного розвитку економікіи України, заснованої на приватно-державному партнерстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-37. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано концепцію інноваційного розвитку вітчизняної економіки, що базується на активній взаємодії держави, великого й малого бізнесу.
1437591
  Шевчук В.М. Теоретичні основи побудови криміналістичної характеристики митних злочинів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 3-13
1437592
  Денисюк С.П. Теоретичні основи побудови систем енергетичного менеджменту в Україні / С.П. Денисюк, О.В. Бориченко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 7-17. – ISSN 1813-5420
1437593
  Сібільова Н. Теоретичні основи побудови судової системи України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С .38-45. – ISSN 0132-1331
1437594
  Тюленєва Ю.В. Теоретичні основи поглинання та злиття з позиції мікроекономічних законів // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 8 (46). – С. 213-216. – ISSN 2309-1533
1437595
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Автореф... доктора філологічнихнаук: 10.02.02, 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 35л.
1437596
  Хомрач В.П. Теоретичні основи політичної реклами // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 395-402
1437597
  Басманов О.Є. Теоретичні основи попередження каскадного росповсюдження пожежі в резервуарних парках з нафтопродуктами і підвищення ефективності її ліквідації : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 21.06.02 / Олексій Євгенович Басманов; Ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 33 назви
1437598
  Кухар В.М. Теоретичні основи початкового курсу математики: Навч. посібник для пед. уч-щ. / В.М. Кухар, Б.М. Білий. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 1987. – 318с.
1437599
  Ладиченко В.В. Теоретичні основи правового статусу особи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 32-40. – ISSN 1563-3349
1437600
  Любіч О.О. Теоретичні основи прийняття фінансових рішень на макрорівні / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України; О.О. Любіч. – Київ, 2004. – 348с. – ISBN 966-7675-11-4
1437601
  Павлова О.Г. Теоретичні основи професійної мотивації до педагогічної діяльності // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 214-222. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається суть, зміст та структура мотиваційної сфери особистості. Відзначено багатоаспектність і складність цього явища. Наголошується, що для підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів і їх професіоналізації необхідно розвивати ...
1437602
  Добровіцька О.О. Теоретичні основи професійної підготовки соціальних працівників до роботи в інклюзивному середовищі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 45-48
1437603
  Кубанов Р. Теоретичні основи професійної підготовки студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 14-25. – ISSN 2077-1827
1437604
  Тропіна А.А. Теоретичні основи процесів горіння, стимульованих рівноважною і нерівноважною плазмою електричного розряду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Тропіна Альбіна Альбертівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1437605
  Солтис М.М. Теоретичні основи процесів хімічної технології / М.М. Солтис, В.П. Закордонський; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 430с. – ISBN 966-613-161-7
1437606
  Шевчук Є.В. Теоретичні основи процесу взаємодії органів управління акціонерним товариством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 121-127. – Бібліогр.: 13 пунктів
1437607
  Кучер Т.М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 167-170


  Статтю присвячено розгляду процедури доказування при розгляді цивільних справ через суміжніі з ним елементи, що невід"ємно пов"язані між собою, для досягнення найбільш сприятливого результату звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних ...
1437608
  Кульчій І.О. Теоретичні основи процесу реформування органів виконавчої влади в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано сучасну державно-управлінську термінологію процесу реформування; систематизовано основні теоретичні підходи до сутності реформування органів виконавчої влади та внесено пропозиції стосовно ефективних напрямів практичного втілення реформ.
1437609
  Туленков М.В. Теоретичні основи раціональності соціального управління : монографія / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський ; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-340-334-2
1437610
  Шталь Т.В. Теоретичні основи реалізації інвестиційних стратегій транснаціональних корпорацій в умовах динамізму світової економіки // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 2. – С. 119-126
1437611
  Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки : (навчальний посібник) / О.Г. Топчієв; Українська Академія державного управління при Президентові України ; Одеський філіал. – Київ : УАДУ, 1997. – 140 с. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-7353-02-8
1437612
  Рассадникова С.І. Теоретичні основи реформування організаційно-управлінської системи природокористування в Україні в контексті сучасних викликів // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 321-331
1437613
  Сунцова О.О. Теоретичні основи розвитку національного господарства та макроекономічного механізму його регулювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 94-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1437614
  Букало М А. Теоретичні основи розвитку посередництва в корпоративному секторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1437615
  Губарєв В.В. Теоретичні основи розвитку та державного регулювання ринку іпотечного кредитування в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 36-39. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1437616
  Данілова Е.І. Теоретичні основи розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. – № 9 : Циклічні коливання та тенденції еміграції з України
1437617
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Обрії, 2011. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-2278-11-8
1437618
  Петрищев О.М. Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.08 - Прикладна акустика і звукотехніка / Петрищев О.М. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 35с. – Бібліогр.: 38 назв
1437619
  Романюк М.І. Теоретичні основи розрахунку ультразвукових трактів пристроїв контролю поверхні металопрокату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Романюк Маргарита Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1437620
  Новохатський О.М. Теоретичні основи руху продуктів плавки і управління процесами в горні доменної печі : автореф. дис. ... д-ра. технічних наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів" / Новохатський О. М.; Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2009. – 34с. – Бібліог. : 34 назв.
1437621
  Гаврилюк Р.Б. Теоретичні основи симетричних двошарових схем обмоток електричних машин змінного струму : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Гаврилюк Роман Богданович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр : 51 назва
1437622
  Олексійчук А.М. Теоретичні основи синтезу та обгрунтування стійкості рандомізованих симетричних систем шифрування і протоколів передачі та розподілу ключів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.13.21. - системи захисту інформації / Олексійчук А.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
1437623
  Бородіна О.М. Теоретичні основи сільського розвитку на базі громад: капіталізація активів / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, О.В. Риковська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 153-160. – ISSN 2221-1055
1437624
  Бєлецька І.В. Теоретичні основи соціалізації підлітків за місцем проживання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 1817-3764


  У статті запропоновано глибоке вивченя та психолого-педагогічний аналіз проблем щодо соціалізації особистості підлітка; знання особливостей розвитку підлітків та надання їм допомоги у процесі позанавчальної діяльності є необхідної передумовою освіти ...
1437625
  Нелін О. Теоретичні основи спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-107.
1437626
  Морозюк Н.В. Теоретичні основи сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 322-325
1437627
  Фоменко Н.А. Теоретичні основи стандартизації професійної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 156-164. – ISBN 966-8847-12-1
1437628
  Гудзь П.В. Теоретичні основи становлення економіки платформи як новітньої форми організації регіонального простору // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – C. 3-10. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1437629
  Приданникова Ю. Теоретичні основи статистичного вивчення матеріального добробуту населення у моделях економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 14 назв
1437630
  Чорнокнижний О.А. Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення / О.А. Чорнокнижний, Р.В. Писаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті задачі та структура геоінформаційної системи військового призначення, уточнені вимоги до вихідних даних, інформаційно-аналітичного блоку та оформлення графічних документів. The article has addressed tasks and structure of the ...
1437631
  Пашкевич М.С. Теоретичні основи стратегії економічного розвитку регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 71-77. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1437632
  Малихіна Я. Теоретичні основи стратегічного управління ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 71-77. – ISSN 2077-1827
1437633
  Денисенко М. Теоретичні основи структурно-інноваційногї моделі економічного зростання / М. Денисенко, А. Гречан // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 8-23. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1437634
   Теоретичні основи судової експертизи : Програма спеціального курсу для курсантів відомчих вищих закладів юридичної освіти. – Київ : НАВСУ, 2000. – 19с.
1437635
  Радіонов Ю.Д. Теоретичні основи суспільних благ в економічній системі держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 22-27. – ISSN 2306-6806
1437636
  Ревуцька А.В. Теоретичні основи сутності податкового аудиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 23-26
1437637
  Тишевська-Шапошник Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326
1437638
  Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : Посібник для студентів вищ. навч. закл. / Омелян Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528с. – ISBN 966-7996-40-9
1437639
  Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник / Омелян Вишневський. – 3-те вид., доопрацьоване і доп. – Київ : Знання, 2008. – 568с. – ISBN 978-966-346-408-4
1437640
  Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України : монографія / В.А. Ліпкан ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Текст, 2003. – 599, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 472-480, 487-508 та в кінці розд. – ISBN 966-96136-4-7


  У пр. № 1725083 напис: Бібліотеці Київського інституту міжнародних відносин від В.А. Ліпкана. 29.10.2018. Підпис.
1437641
  Бубик Л.І. Теоретичні основи та методи моніторингу пестицидів в агроекосистемі : Автореф... докт. с. г.наук: 06.00.13 / Бубик Л. І.; Нац. арар. ун-т. – К., 1995. – 44л.
1437642
  Коновалова Л.В. Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у Великій Британії / Л.В. Коновалова, Т.А. Махиня // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 88-92. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1437643
  Запотоцький А.П. Теоретичні основи та практика розслідування злочинів у сфері будівництва : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Запотоцький Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 510 арк. – Додатки: арк. 458-510. – Бібліогр.: арк. 402-457
1437644
  Запотоцький А.П. Теоретичні основи та практика розслідування злочинів у сфері будівництва : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Запотоцький Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1437645
  Кір"ян Т. Теоретичні основи та прикладні аспекти соціально орієнтованої праці в Україні (проблеми праці на підприємствах морського транспорту) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-8
1437646
   Теоретичні основи та способи розв`язання задач з аналітичної хімії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 320с. – ISBN 966-623-203-0
1437647
  Кеба М.Є. Теоретичні основи танцю в німецьких трактатах початку XVIII ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 301-311. – ISSN 2225-7586


  "У контексті мистецтвознавчого дослідження формування теоретичних основ навчання танцю у Німеччині на початку ХVІІІ ст., розглянуто та проаналізовано раритетні джерела європейських танцмейстерів – трактати Й. Паша, Г. Тауберта, С. Беера та Дж. ...
1437648
  Назаренко Т.Г. Теоретичні основи технології навчання // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 31-33 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1437649
  Карпушина М. Теоретичні основи технології проблемного навчання студентів у закладах вищої освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 24. – C. 50-56. – ISSN 2309-9127
1437650
  Корогодська А.М. Теоретичні основи технології тугоплавких неформованих матеріалів на основі композицій системи (Mg, Ca, Sr, Ba)O - Al2O3 - Cr2O3 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.11 / Корогодська Алла Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1437651
  Кунтий О.І. Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання дисперсних металів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.17.03 технічна електрохімія / Кунтий О.І.; Кунтій О.І.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 33с. – Бібліогр.: 53 назв
1437652
  Скорохода В.Й. Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Скорохода В.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 60 назв
1437653
  Єрмолаєв О.В. Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 101-103
1437654
  Стрілець Т.М. Теоретичні основи удосконалення ощадної справи // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 78-83.
1437655
  Какодєй А. Теоретичні основи управління екологічними ризиками // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 279-283. – ISSN 1818-2682
1437656
  Ревтюк Є.А. Теоретичні основи управління людським капіталом в умовах економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 123-126
1437657
  Непорожній Ю.О. Теоретичні основи управління підприємствами в ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.248-252. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1437658
  Ведернікова С.В. Теоретичні основи фінансового-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1437659
  Дем"янчук О.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 34-39. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1437660
  Зінченко О.А. Теоретичні основи формівання і максимізації прибутку гірничо-збагачувальних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-53 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1437661
  Румянцев А.П. Теоретичні основи формування глобального ринку послуг / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 59-63.
1437662
  Лозовська І.М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 53-57. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано структурно-функціональний аналіз поняття екологічної культури особистості, її роль і значення в життєдіяльності людини; визначено особливості формування екологічної культури шкільної молоді в сучасному загальноосвітньому навчальному ...
1437663
  Цанько О.О. Теоретичні основи формування інвестиційної політики: регіональний аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 92-99
1437664
  Марковський І. Теоретичні основи формування інтеграційної стратегії інноваційного розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 41-45. – ISSN 1728-9343
1437665
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1437666
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1437667
  Володін Микола Олександрович Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук 05.24.04 / Володін М.О.; Київський націон. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 23 назв.
1437668
  Остапенко Н. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності учня загальноосвітньої школи на уроках української мови
1437669
  Скрипник О.В. Теоретичні основи формування механізму регулювання ціноутворення на продукцію підприємств будіндустрії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 197-202 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
1437670
  Предиткевич О.С. Теоретичні основи формування педагогічної фасилітації у командирів військових підрозділів. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – .C. 204-209. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1437671
  Сущенко О. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 226-237. – ISSN 2312-5993
1437672
  Шталь Т. Теоретичні основи формування стратегії підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 299-303. – ISSN 1993-0259
1437673
  Кореновський О. Теоретичні основи формування фінансових механізмів сталого розвитку соціально-економічної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 55-61. – ISSN 1818-5754
1437674
  Федорова М.А. Теоретичні основи формування ціннісного ставлення до власного здоров"я у дошкільників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 253-256. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1437675
  Гнатик І.І. Теоретичні основи формування цінової політики комерційного банку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 1. – С. 33-36
1437676
  Гонак І. Теоретичні основи функціонування світового ринку золота // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 7-15. – ISSN 2410-0919
1437677
  Васьківська К. Теоретичні основи функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні / К. Васьківська, О. Данилюк // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 49-55. – (Економіка АПК ; № 21(1))
1437678
  Биба В.А. Теоретичні основи функціонування фермерських господарств України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 40-45. – ISSN 2308-1988
1437679
  Іванов Ю.Д. Теоретичні основи, методи і засоби синтеза інфімумних форм перетворення дискретної інформації і підвищення ефективності комп"ютерних систем і компонентів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Іванов Ю.Д. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1437680
  Полякова М.В. Теоретичні основи, методи та базові інформаційні технології сегментації візуальної інформації на основі узагальнених вейвлет-функцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Полякова Марина Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 68 назв
1437681
  Дрозд Олександр Валентинович Теоретичні основи, методи та засоби функціонального діагностування вузлів обчислювальних пристроїв з використанням природної надмірності при виконанні приблизних обчислень : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.13.05 / Дрозд О.В.; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
1437682
   Теоретичні основі й практика концентрації виробництва в сільському господарстві / Л.Ю. Мельник, Макаренко, ТІМ, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 15-21. – ISSN 2221-1055
1437683
  Тарасюк І.О. Теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 241-249
1437684
  Сайко В. Теоретичні передумови визначення виробничого потенціалу"як економічної категорії // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.155-162. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1437685
  Шевчук Б. Теоретичні передумови використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання майбутніх інженерів-педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 141-148. – ISSN 2308-4634
1437686
  Кірюхін Д.І. Теоретичні передумови гегелівського вчення про релігію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В роботі піддається аналізу філософське розуміння релігії мислителями Відродження та Просвітництва. Автор звертається до розгляду лютерівського вчення про сутність людини та особливо зупиняється на проблемі протестантського раціоналізму. На основі ...
1437687
  Вовчик Р.В. Теоретичні передумови дослідження проблеми архітектурно-просторової морфогенези малого міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1437688
  Павельчук І.А. Теоретичні передумови поширення постімпресіонізму в експериментах українського авангарду початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 9-16. – ISSN 2225-7586
1437689
  Семчук Л.І. Теоретичні передумови та практика використання вірусів бактерій, як чинників обмеження інфецій в сільському господарстві та медицині / Л.І. Семчук, О.М. Андрійчук, С.А. Ромашев // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 286-290. – ISBN 978-966-187-005-4
1437690
  Князєва Т.В. Теоретичні передумови формування концепції еколого-відповідального маркетингу / Т.В. Князєва, Г.А. Радченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 319-325. – ISSN 2222-0712
1437691
  Муза О. Теоретичні питання адміністративного судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 106-111. – ISSN 0132-1331
1437692
  Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О.П. Орлюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 104с. – ISBN 966-667-092-5


  У монографії визначено місце, яке займає банківське законодавство у системі законодавства України
1437693
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 119-120. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1437694
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-21. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1437695
  Лихова С.Я. Теоретичні питання визначення об"єкта злочинів проти політичних прав громадян України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-43. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним аспектам визначення змісту політичних прав громадян України як родового об"єкта злочинів проти політичних прав. The article is devoted to the theoretical aspects of determination of political rights of citizens of Ukraine as a ...
1437696
  Андрощук Д.В. Теоретичні питання визначення та оцінки виробничого потенціалу підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 374-380. – (Право. Економіка. Управління)
1437697
  Кодинець А.О. Теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання виникнення суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації в цивільному праві України. Theoretical questions of genesis of rights to means of individualization in civil law of Ukraine are explored.
1437698
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови : морфологія / І.К. Кучеренко. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 2. – 1964. – 159 с.
1437699
  Отрош І.М. Теоретичні питання державної реєстрації прав на об"єкти нерухомості та їх обтяжень як засобу цивільно-правової охорони об"єктів нерухомості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 48-54
1437700
  Сівков І. Теоретичні питання дослідження адміністративно-політичної лексики в арабській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 286-289
1437701
  Наден О.В. Теоретичні питання застосування гіпотез норм кримінального права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 39-45. – ISSN 1563-3349
1437702
  Ільїна О.В. Теоретичні питання змісту поняття обтяжуючих обставин у кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 204-210
1437703
  Середа В.В. Теоретичні питання класифікації публічної скарги // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 212-221. – ISSN 0201-7245
1437704
  Полевий В. Теоретичні питання конституційної відповідальності політичних партій в Україні // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-74
1437705
   Теоретичні питання національних відносин та пролетарського інтернаціоналізму.. – К., 1981. – 166с.
1437706
  Стеценко М.П. Теоретичні питання політичної влади в світлі нової Конституції СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются вопросы политической власти. Дано общее определение власти, политической власти, государственной политической власти. На основе общих теоретических положений делается попытка классификации закрепления политической власти в ...
1437707
  Ковальчук О.М. Теоретичні питання права у працях К.О. Неволіна і Г.М. Даниловича // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 40-63. – ISBN 978-966-667-385-8
1437708
  Назаренко Є.В. Теоретичні питання права у Програмі КПРС (нова редакція) / Є.В. Назаренко, В.О. Котюк // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 10-17. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются изложенные в новой редакции Программы КПСС основные положения концепции укрепления правовой основы государственной и общественной жизни советского общества на современном этапе. Особое внимание уделяется повышению роли права, ...
1437709
  Андрійчук О. Теоретичні питання правомочності органів ЄС // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-79.
1437710
  Федчишин Д.В. Теоретичні питання процедури здійснення права на приватизацію земельних ділянок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 227-230. – ISSN 2219-5521
1437711
  Кузьма І.Т. Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 38-48


  У статті йдеться про словотвірну синонімію та словотвірну варіантність як особливі відношення між похідними словами з огляду на дискусійність цього питання.
1437712
  Сапельнікова Ю.О. Теоретичні питання судового контролю за оперативно-розшуковою діяльністю // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 22-28
1437713
  Шакун В.І. Теоретичні питання сучасної української кримінології // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7500-68-0
1437714
  Кузьменко О. Теоретичні питання фольклоризації у наукових розробках Григорія Нудьги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 41-47. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1437715
  Тюріна Д.М. Теоретичні питання формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів / Д.М. Тюріна, Л.Г. Макарова // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 127-133. – ISSN 2304-4470
1437716
  Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків : Вища школа, 1987. – 133, [2] с. – Бібліогр.: с. 125-134
1437717
  Левін П.Б. Теоретичні питання функціонування соціальної інфраструктури на етапі формування постіндустріальної економіки // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 104-115.
1437718
  Осиховський Д.О. Теоретичні питання щодо формування організаційно-економічного механізму екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 114-117. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1437719
  Слюсаренко О.М. Теоретичні підвалини екологізації міського землекористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1437720
  Пинда Ю.В. Теоретичні підстави галузевих детермінант структури національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 79-89. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1437721
  Гарафонова О.І. Теоретичні підходи антикризового управління в контексті формування кризи сучасного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища / О.І. Гарафонова, Р.В. Янковой // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 53-55
1437722
  Строгаль Д.В. Теоретичні підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 79-83 : рис. – Бібліогр.: 27 назв
1437723
  Шкурат І. Теоретичні підходи до аналізу походження держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 38-50.
1437724
  Маргіта Н.О. Теоретичні підходи до аналізу сутності процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 32)
1437725
  Кесарчук Г.С. Теоретичні підходи до аналізу форм активізації трудового потенціалу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 129-133. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1437726
  Васильчук Є.О. Теоретичні підходи до вивчення незаконних воєнізованих і збройних формувань // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 353-361. – ISSN 2076-1554
1437727
  Редколіс О.М. Теоретичні підходи до вивчення проблем формування ціннісних орієнтацій в суспільстві // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 237-247. – ISSN 2077-8309
1437728
  Васильчук Є.О. Теоретичні підходи до вивчення російського екстремізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 372-377. – ISSN 2076-1554
1437729
  Зінченко Т.П. Теоретичні підходи до вивчення стереотипи зовнішності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 76-81. – ISSN 2310-4368
1437730
  Кузенко Н. Теоретичні підходи до вивчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 229-237. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1437731
  Андрєєв П. Теоретичні підходи до визначення внутрішнього державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні теоретичні підходи до визначення поняття внутрішнього державного фінансового контролю. Проаналізовано категоріальний апарат стосовно державного контролю у світовій практиці. Розглянуто сучасні тенденції у законодавчому ...
1437732
  Венгер Т.А. Теоретичні підходи до визначення впливу внутрішнього державного боргу на національне багатство // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С.21-23. – ISBN 978-966-188-219-4
1437733
  Макарова Г.С. Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "капіталізація" // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 257-262. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1437734
  Мельник С.І. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності земельної ренти: поняття та сучасна інтерпретація // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 266-269. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1437735
  Федоркін Д.В. Теоретичні підходи до визначення категорії "Функція держави" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 53-66. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1437736
  Касіян Є.В. Теоретичні підходи до визначення категорії фінансового розвитку у світовій економічні науці та його роль у економічному зростанні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
1437737
  Легомінова С.В. Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності людського капіталу на ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
1437738
  Ядранська О.В. Теоретичні підходи до визначення криз як основної складової системи антикризового управління / О.В. Ядранська, В Ю. Лисенко, І.В. Радамовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 84-87
1437739
  Попова В.Д. Теоретичні підходи до визначення логістики та характеристики її основних видів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 150-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1437740
  Белоусов А.В. Теоретичні підходи до визначення механізмів державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 145-148 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1437741
  Конотоп Г. Теоретичні підходи до визначення нових ринкових економік на сучасному етапі // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 93-96
1437742
  Виговська Світлана Теоретичні підходи до визначення особливостей професійного розвитку особистості у контексті західних теорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена вивченню теоретичних підходів до визначення особливостей професійного розвитку особистості в працях зарубіжних дослідників.
1437743
  Подорожній Є.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття "юридична відповідальність" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 6-15. – ISSN 1999-5717
1437744
  Кухарчук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття людського капіталу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 83-92
1437745
  Бабець І.Г. Теоретичні підходи до визначення поняття механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 89-91 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1437746
  Барко В.І. Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту і структури управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ / В.І. Барко, М.А. Чекулаєв // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 85-90. – ISSN 1727-1584
1437747
  Глущенко В.В. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії "трудовий потенціал" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 165-169. – ISSN 2221-1055
1437748
  Максимова М.В. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "контролінг" у банківській діяльності // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 39-47


  В статті розглянуто та узагальнено існуючі підходи до визначення поняття контролінгу та запропоновано розуміти його як орієнтовану на майбутнє інтегровану систему, яка являє собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування та забезпечує ...
1437749
  Пуйо Г.І. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "ресурси підприємства" / Г.І. Пуйо, А.Я. Паулик // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 240-246. – ISSN 2311-8164
1437750
  Коленда Н. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "соціальний менеджмент" // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 3 (7). – C. 32-36. – ISSN 2411-4014
1437751
  Приказюк О. Теоретичні підходи до визначення сутності прибутку підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-52. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні підходи різних учених-економістів до визначення сутності прибутку. Визначено роль прибутку сільськогосподарських підприємств у розвитку економіки держави. Theoretical approaches of different scientific economists to definition of ...
1437752
  Близнюк О.П. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства / О.П. Близнюк, А.П. Горпинченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 24-30
1437753
  Зима І.Я. Теоретичні підходи до визначення та формування механізмів державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1437754
  Вахович І.М. Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств / І.М. Вахович, І.В. Олександренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 19-25. – ISSN 2222-4459
1437755
  Руденко Л.С. Теоретичні підходи до еволюції системи засобів масової комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 33-36. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1437756
  Цибуляк А.Г. Теоретичні підходи до екологізації міжнародної торговельної взаємодії // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 31-33. – ISBN 978-9934-571-51-0
1437757
  Забуранна Л.В. Теоретичні підходи до класифікації туризму в сучасних умовах розвитку туристичного ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 168-173
1437758
  Романова Л.В. Теоретичні підходи до маркетингу сільських територій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 249-260. – ISSN 1993-6788
1437759
  Гром В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності національних фінансових систем в умовах європейської інтеграції / В. Гром, А. Кулай // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 67-73. – ISSN 2411-4014
1437760
  Алексейчук В.В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності поняття соціального партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1437761
  Бричук К.Г. Теоретичні підходи до організації надання та інформаційно-правового забезпечення якості державних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 150-153. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
1437762
  Дмитрик О.В. Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 51-56. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1437763
  Дулік Т.О. Теоретичні підходи до оцінки змісту єдиного податку / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 31-35. – ISSN 1729-7206
1437764
  Савчук С. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 93-103 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1437765
  Адонін С. Теоретичні підходи до побудови системи антикризового управління підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 19-21. – ISSN 1993-0259
1437766
  Шамшина І.І. Теоретичні підходи до поняття і структури трудової правосуб"єктності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
1437767
  Попівняк О. Теоретичні підходи до правового регулювання депресивних регіонів // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 42-51. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1437768
  Дишко І.Ю. Теоретичні підходи до процесу залучення прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 102-107. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1437769
  Парчук О.Я. Теоретичні підходи до рейтингової оцінки страховиків // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 213-219. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1437770
  Єкель Г.В. Теоретичні підходи до розкриття економічної сутності регулювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 40-45. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1437771
  Барко В. Теоретичні підходи до розробки ефективної системи психологічного забезпечення професійної діяльності суддів // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2014. – № 3 (8), спецвипуск : Метеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка". – С. 43-49
1437772
  Іванов Ю.Б. Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур / Ю.Б. Іванов, О.В. Анненкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 93-100. – ISSN 0321-0499
1437773
  Дяченко В.А. Теоретичні підходи до розуміння психологічного благополуччя особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 119-124. – (Серія : Психологічні науки)
1437774
  Тринчук В.В. Теоретичні підходи до розуміння сутності дефініцій "страхова компанія" та "страхове товариство" // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 1 (7). – С. 2-8. – ISSN 2076-4561
1437775
  Овчаренко Т. Теоретичні підходи до становлення та розвитку теорії інноватики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми теорії інноватики. This article investigated the theoretical and practical problems of the theory innovation.
1437776
  Клименко С.Є. Теоретичні підходи до структури інноваційного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-80. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1437777
  Яременко Л.М. Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 144-148. – ISSN 2306-546X
1437778
  Калініченко Т.І. Теоретичні підходи до тлумачення організаційної культури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 62-67. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1437779
  Захаренко М.М. Теоретичні підходи до трактування економічної сутності виробничого потенціалу в сільськогосподарському виробництві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 66-73. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6792
1437780
  Швороб Г.М. Теоретичні підходи до трактування поняття фінансової безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 165-169. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
1437781
  Карман О.В. Теоретичні підходи до трактування понять "ринок" та "аграрний ринок" // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 151-156. – ISSN 2308-1988
1437782
  Тарануха І.Ю. Теоретичні підходи до трактування проблемної заборгованості за кредитами та практика резервування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 347-353


  Проаналізовано підходи до визначення проблемної заборгованості за кредитами. Запропоновано визначення проблемної кредитної заборгованості.
1437783
  Козяр Н.О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "інвестиційна привабливість" у сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 66-72 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1437784
  Козяр Н.О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "інвестиція" в сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 74-80. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1437785
  Молчанов О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 48-51
1437786
  Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до управління трудовими ресурсами в сучасних умовах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 314-319. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1437787
  Величко М. Теоретичні підходи до феномена мобінгу у сучасній психологічній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 13-16. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розкривається феномен явища мобінгу як виду психологічного насилля у взаємовідносинах групи й особистості. Аналізуються теоретичні підходи до визначення феномена мобінгу та його форм. Ключові слова: мобінг, булінг, агресія, насильство, жертва, ...
1437788
  Ядранська О.В. Теоретичні підходи до формування державних регулюторів антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 126-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1437789
  Нікітченко С.О. Теоретичні підходи до формування економічної ефективності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 30-32. – ISSN 2306-6792
1437790
  Тимошенко О.В. Теоретичні підходи до формування сутності поняття "економічна безпека" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 28-34
1437791
  Кагановська Т.Є. Теоретичні підходи до функціональної змістовності сучасного державного управління // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 15-22


  Статтю присвячено питанням функціональної змістовності державного управління в сучасних умовах розвитку держави і суспільства.
1437792
   Теоретичні підходи дослідження економічного зростання країн, що розвиваються / Саєд, Анкаві, , Гамарлі Раміг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 4-7
1437793
  Коваленко Н.М. Теоретичні підходи зарубіжних та українських учених до визначення поняття "кластер" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 11-19. – (Економічні науки ; № 1 (5))
1437794
  Максимів Л.І. Теоретичні підходи і практичні аспекти побудови інтегрованих систем екологічного менеджменту на промислових підприємства / Л.І. Максимів, М.В. Дзяма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 164-170
1437795
  Білюк А.В. Теоретичні підходи інвестиційного механізму в державному податковому регулюванні інноваційного розвитку економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-41. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1437796
  Негода Ю.В. Теоретичні підходи та моделі трансформаційних станів аграрного сектору економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 33-36. – ISSN 2306-6806
1437797
  Гордей О.Д. Теоретичні підходи та сучасні методики оцінки рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 140-142
1437798
  Крупко Т.В. Теоретичні підходи щодо визначення терміну "конкурентоспроможність банківської системи" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 111-116.
1437799
  Рудська А.І. Теоретичні підходи щодо проблеми мотивації в управлінні соціальними проектами // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 342-344
1437800
  Каляєв А.О. Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 13-19
1437801
  Небрат В.В. Теоретичні погляди М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретичний світогляд М.Х. Бунге у контексті розвитку світової економічної науки, здійснено аналіз методологічних засад його практичної діяльності. Theoretical world outlook of M. Kh. Bunge in the context of the development the ...
1437802
  Нечіпай О.С. Теоретичні положення технопарку як системи забезпечення інноваційної діяльності підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-65. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1437803
  Третяк А.М. Теоретичні поняття "землевпорядний процес", "землевпорядна процедура" та їх співвідношення / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, Р.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 2306-1677
1437804
  Коваль С. Теоретичні практичні аспекти ресурсної політики банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 141-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
1437805
  Охріменко М.А. Теоретичні принципи класифікації фразеологізмів у перській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 394-401. – ISBN 978-966-171-092-3
1437806
  Захарченко М.В. Теоретичні припущення постмодерної соціологічної перспективи / М.В. Захарченко, М.Ю. Наумова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються основні теоретичні припущення сучасних соціологічних практик. Необхідність інших теоретичних синтезів автори вбачають у неадекватності модерних соціальних концепцій, нездатності останніх концептуалізувати плюралістичне, суперечливе, ...
1437807
  Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
1437808
  Козюк В. Теоретичні проблеми взаємозв"язку між монетарною політикою та фінансовою нестабільністю / В. Козюк, І. Чирак // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 3), вересень. – С. 249-264. – ISSN 1684-906Х
1437809
  Дядюк А.Л. Теоретичні проблеми визначення агентських послуг як предмета агентського договору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 408-414. – ISSN 1563-3349
1437810
  Лізунова О.Д. Теоретичні проблеми визначення інформаційного забезпечення виборів як категорії конституційного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 36-39. – ISSN 2312-1831
1437811
  Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття "сім"я" в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-56.
1437812
  Прилуцький П.В. Теоретичні проблеми визначення поняття доказу в кримінальному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 101-103
1437813
  Гусарєв С. Теоретичні проблеми визначення пояття "юридична діяльність" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-49
1437814
  Рябченко Ю. Теоретичні проблеми визначення секретаря судового засідання як учасника судового процесу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 246-247
1437815
  Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-27.
1437816
  Ігнатюк А.О. Теоретичні проблеми визначення та вимірювання суспільного добробуту та його складових // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 250-256


  Аналізуються проблеми дослідження поняття суспільного добробуту в історичному й просторовому розрізах та кількісного й якісного виміру рівня суспільного добробуту. The problems of definition of national wellbeing in historic and space dimensions and ...
1437817
  Боднар Тетяна Валеріївна Теоретичні проблеми виконання договірних зобов"язань (цивільно-правовий аспект) : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Боднар Тетяна Валеріївна; Бондар Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 34с. – Бібліогр.: 5 назв
1437818
  Косянчук П. Теоретичні проблеми виокремлення видів правної відповідальності за галузями права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-47. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У цій статі автор через логіко-правну парадигму розглядає проблеми, що постають у процесі логічної операції поділу поняття "правна відповідальність" за галузями права. Логічно обгрунтовує неприпустимість, неспроможність та непрактичність концепції ...
1437819
   Теоретичні проблеми вітчизняної історії, історіографії та джерелознавства. – Київ : Вища школа, 1993. – 187с.
1437820
  Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Беляневич О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 569л. – Бібліогр.: л. 507 - 569
1437821
  Радиш Я.Ф. Теоретичні проблеми державного управління системою охорони здоров"я в дисертаційних дослідженнях українських науковців: дванадцять років пошуків і здобутків (1998-2010 рр.) / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 177-189. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1437822
  Заболотна І. Теоретичні проблеми джерелознавства в науковому доробку Івана Крип"якевича та Мирона Кордуби: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-19. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено порівняльній характеристиці основних проблем теоретичного джерелознавства у творчості учнів львівської історичної школи М. Грушевського - Івана Крип"якевича та Мирона Кордуби. Сконцентровано увагу на висвітленні ролі вчених в розробці ...
1437823
  Воронов В.І. Теоретичні проблеми джерелознавчих дисциплін на сторінках збірника "Історичні джерела та їх використання" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 186-194. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1437824
  Москалик Р.Я. Теоретичні проблеми дослідження міжнародного поширення технологій у глобалізованій економіці / Р.Я. Москалик, Л.Р. Москалик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 245-253. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1437825
  Матвійчук А.В. Теоретичні проблеми дослідження обов"язків держави // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 54-59. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061
1437826
  Александров О. Теоретичні проблеми дослідження сучасного українського тревелогу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 48-56. – (Серія "Журналістика" ; вип. 43). – ISSN 2078-7324
1437827
  Мішук І.С. Теоретичні проблеми економічного механізму управління глобальними природними процесами // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 60-63
1437828
   Теоретичні проблеми етнології : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, галузь знань 0203 Гуманіт. науки, напрям підготов. 6.020302 "Історія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [уклад.] Н.О. Громова. – Київ : Компринт, 2014. – 36 с. : табл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 34-36
1437829
  Мачуський В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 195-199. – ISSN 0132-1331
1437830
  Литвак О. Теоретичні проблеми запобігання злочинам // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 23-31


  Досліджуються спірні питання щодо визначення понять заходів запобігання злочинам. Наводяться аргументи на користь використання поняття "запобігання злочинності" як міжнародного і найбільш широкого поняття, яке охоплює всі види діяльності у державі, що ...
1437831
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Дис. ... д-ра юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Притика Ю.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 632с. – Бібліогр.: л. 603-632
1437832
  Губані Габріелла Георгіївна Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються теоретичні проблеми здійснення діагностики соціально- економічного розвитку продуктивних сил регіону, а саме: визначення сутності регіональної діагностики, окреслення її видів та ін., а також висвітлюються підходи до побудови еталонної ...
1437833
  Губані Г.Г. Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 57-63. – ISSN 1562-0905
1437834
  Потоцький М. Теоретичні проблеми здійснення суб"єктивного права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31
1437835
  Замудрякова О. Теоретичні проблеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214. – ISSN 0132-1331
1437836
  Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві : Монографія / О.В. Кохановська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 463с. – ISBN 966-594-730-3
1437837
  Тельвак В. Теоретичні проблеми історії у творчій спадщині М.С. Грушевського-рецензента (1894-1914 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.157-165. – ISSN 0869-3595
1437838
  Берлач А. Теоретичні проблеми кваліфікації адміністративного делікту / А. Берлач, О. Стороженко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-8. – ISSN 0132-1331
1437839
  Бойко О.О. Теоретичні проблеми класифікації договорів відчуження нерухомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-90
1437840
  Коваль Ю. Теоретичні проблеми класифікації податкових агентів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 159-160
1437841
  Котюк І.В. Теоретичні проблеми класифікації юридичних фактів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 96-107
1437842
  Березан В.М. Теоретичні проблеми криміналістичного аналізу корисливо-насильницької організованої злочинної діяльності / В.М. Березан, А.В. Хірсін // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-50.
1437843
   Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики.. – Київ, 1972. – 196с.
1437844
  Гусарєв С. Теоретичні проблеми методики визначення ефективності юридичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 60-64
1437845
  Омельченко Н.Л. Теоретичні проблеми механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-126.
1437846
  Батанов О.В. Теоретичні проблеми механізму реалізації муніципальної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 85-92. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1437847
  Чирак І.М. Теоретичні проблеми неконвенціональної монетарної політики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 2309-1533
1437848
  Мовчанюк Л.В. Теоретичні проблеми переговорного процесу щодо статусу Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 97-102
1437849
  Чорнолуцький Р.В. Теоретичні проблеми підвищення якості законодавчих актів у нормотворчій (нормопроектній) діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 11-34. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1437850
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : монографія / І.Є. Криницький ; НДІ фін. права ; Полтав. ін-т бізнесу МНТУ ім. акад. Ю. Бугая. – Харків : Право, 2009. – 318, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-143-8
1437851
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; Нац. ун-т держ. подткової служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л. 397-433
1437852
  Носік В.В. Теоретичні проблеми права власності на землю українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-205. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1437853
  Безух О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання відносин економічної конкуренції в Україні / О.В. Безух ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Науково-дослідний інститут приватного праав і підприємництва НАПрН України, 2013. – 269, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-617-7078-05-1
1437854
  Гамалій І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.01 / Гамалій І.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1437855
  Кучерявенко М.П. Теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в Україні : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.07 / Кучерявенко М.П.; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 1997. – 35л.
1437856
  Кодинець А. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 96-104. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів регулювання відносин інформаційного суспільства, дослідженню проблем правозастосування у зазначеній сфері, окресленню концепції методології юридичної регламентації інформаційних відносин. З ...
1437857
   Теоретичні проблеми радянського мистецтвознавства. – Київ, 1977. – 220 с.
1437858
  Семеновська Л. Теоретичні проблеми реалізаціїї ідеї політехнізму у вітчізняній педагогічній теорії (1958-1983 рр.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 121-129. – ISSN 2075-1478
1437859
  Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Поєдинок Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 475 л. – Бібліогр.: л. 420-475
1437860
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 583 л. + Додаток: л. 567-583. – Бібліогр.: л. 520-566
1437861
  Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1437862
  Попко В.В. Теоретичні проблеми регулювання права приватної власності нормами цивільного законодавства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 437-443. – ISSN 1563-3349
1437863
  Єрмоленко В. Теоретичні проблеми розмежування галузей екологічного і природоресурсного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
1437864
  Максименко С.Д. Теоретичні проблеми самоздійснення особистості // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор рассматривает понятие "нужда" как основательную потребность в выраженной динамике.
1437865
  Пацурія Н.Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 496 л. – Бібліогр.: л. 436-496
1437866
  Пацурія Н.Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 29 с. – Бібліогр.: 47 назв
1437867
  Погорілко В.Ф. Теоретичні проблеми сучасного українського державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 5-18
1437868
  Кузик С. Теоретичні проблеми туризму : суспільно-географічний підхід : монографія / Степан Кузик ; наук. консультант О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-756-5
1437869
  Лагутін В. Теоретичні проблеми управління в сфері економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 18-22
1437870
   Теоретичні проблеми хімії.. – Львів, 1993. – 42с.
1437871
  Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1437872
  Замудрякова О. Теоретичні проюлеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214-219. – ISSN 0132-1331
1437873
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2008. – 304с. – ISBN 966-8019-08-3
1437874
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2017. – 303 с. : іл., табл. – Сер. засн. 1999 р. - Покажчики: с. 292-299. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-8019-08-3
1437875
  Мазурик Р.В. Теоретичні роздуми щодо юридичної природи санкцій у бюджетному праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 34-39. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
1437876
  Ярошинський О. Теоретичні розробки вчених Наукво- дослідного Інституту українознавства з проблем розвитку українознавчої науки та їх практична цінність: хроніка 2008 року // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 173-183
1437877
  Бубенко П.Т. Теоретичні складові процесів енергозбереження у житлово-комунальному господарстві / П.Т. Бубенко, О.П. Бубенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 61-65. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1437878
  Судаков В.І. Теоретичні стратегії сучасних соціологічних досліджень праці як соціально-інтегративного процесу // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2012. – № 4 (33). – С. 21-27


  У статті дається критична оцінка класичного тлумачення праці як універсального та необхідного для всіх типів соцальних систем діяльнісного процесу взаємодії людини з природою з метою створення ресурсної бази для задоволення своїх потреб. Аргументована ...
1437879
  Нагорний А. Теоретичні та економічні конференції / А. Нагорний. – Львів, 1959. – 16с.
1437880
  Педченко М.М. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу гідратоутворення вуглеводневих газів у реакторах струминного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Педченко Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1437881
  Мельник І.В. Теоретичні та експериментальні основи проектування технологічних газорозрядних джерел електронів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.27.02 / Мельник І.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 69 назв
1437882
  Кириленко Т. Теоретичні та емпіричні аспекти вивчення емоційних переживань і станів особистості / Т. Кириленко, О. Кириленко, І. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та емпіричні напрями й рівні вивчення емоційних переживань і станів особистості. Проаналізовано аспект співвідношення емоційних переживань і станів особистості, що стало основою теоретико-дослідницької моделі вивчення станів ...
1437883
  Павельчук С. Теоретичні та емпіричні аспекти дослідження самореалізації особистості в умовах туристичної діяльності // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 154-165. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437
1437884
  Бандура С.О. Теоретичні та законодавчі основи спадкування: Іспанія та Україна // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 6-12


  У статті у порівняльному аспекті дається аналіз основних інститутів спадкового права Іспанії та України, розкриваються такі законодавчі поняття як спадкування, види спадкуван- ня, суб"єкти спадкування, спадщина, заповіт, обов"язкова частка. ...
1437885
  Дідковський С.В. Теоретичні та інструментальні проблеми соціально-психологічного консультування у практиці соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Аналізується ситуація виникнення, еволюція, формування, структура організаційно-діяльної гри та проблеми соціально-психологічного консультування.
1437886
   Теоретичні та методичні аспекти аналізу агроландшафтів / М.Д. Гродаинський, Ковега, (Пилипенко), О.М. Маринич, Б.С. Прістер, Г.І. Швебс, П.Г. Щищенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 3-14 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Дано визначення агроландшафту як територіальної структури, що безпосередньо або опосередковано використовується у сільському господарстві та зазнає різних впливів, пов"язаних з агровиробництвом. Розглянуті територіальні одиниці агроландшафтів, схема їх ...
1437887
   Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об"єкти інтелектуальної власності : наук.-практ. видання / [Г.О. Андрощук та ін. ; за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 92, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 978-617-696-770-5
1437888
  Локарєва Галина Василівна Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування : Дис. ... доктора педагогіч. наук: 13.00.04 / Локарєва Г.В.; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2004. – 599л. + Додатки: л.515-599. – Бібліогр.: л.472-514
1437889
  Локарєва Галина Василівна Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Локарєва Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 44с. – Бібліогр.: 57 назв
1437890
  Кузава І.Б. Теоретичні та методичні засади інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.03 / Кузава Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1437891
   Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / [В.Ф. Живодьор та ін.] ; за заг. ред. А.А. Сбруєвої, О.Г. Козлової ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 437, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 436. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-698-197-7
1437892
  Ященко М.Д. Теоретичні та методичні засади проведення "Місячника знань правил безпеки життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 12-15 : фото, табл.
1437893
  Коваль М.С. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх працівників ДСНС України в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Коваль Мирослав Стефанович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1437894
  Апалат Г.П. Теоретичні та методичні засади формування дисциплінованості студентів для підвищення ефективності фахової підготовки / Г.П. Апалат, О.П. Максимова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1437895
  Зеленська Л.І. Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент) : Автореф... д-ра педагог.наук: 13.00.02 / Зеленська Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
1437896
  Липчанська О.В. Теоретичні та методичні питання розрахунку фактора часу при аналізі ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 44-50.
1437897
  Мардус Н.Ю. Теоретичні та методичні підходи до визначення економічної сутності ринку як економічної категорії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 325-329. – ISSN 2222-0712
1437898
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1437899
  Рідей Н.М. Теоретичні та методичні підходи формування й організації магістерської програми "Соціоекологія" / Н.М. Рідей, О.М. Нагорнюк, Ю.В. Тригуб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-22
1437900
  Зельницький А.М. Теоретичні та методологічні засади моніторингових досліджень якості підготовки військових фахівців / А.М. Зельницький, Ю.О. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 111-118


  У статті проведено семантичний і дефінітивний аналіз понять “якість” і “моніторинг”. Адаптовано визначення цих понять до особливостей військової освіти. Розглянуто теоретико-методологічні засади моніторингу в освіті та проблеми забезпечення якості ...
1437901
  Шандор Ф.Ф. Теоретичні та методологічні засади управління сферою туризму / Ф.Ф. Шандор, О.С. Молнар, О. Коваль // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 175-184. – (Економіка ; Вип. 27)
1437902
  Нестеренко О.В. Теоретичні та методологічні основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади : Автореф. дис. ..д-ра. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Олександр Васильович Нестеренко; НАНУ4 Нац. б-ка України ім.В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 40 назв
1437903
  Бурштинська Христина Василівна Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.02 / Бурштинська Х.В.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1437904
   Теоретичні та методологічні проблеми розробки і реалізації управлінських стратегій : монографія / [Князєв В.М. та ін. ; за заг. ред. В.М. Князєва] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 239, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 225-236. – ISBN 978-966-619-239-7
1437905
   Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії = Theoretical and methodological problems of human geography : збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 432с. – Паралел. титул. аркуш англійською мовою. – ISBN 966-613-491-8
1437906
  Харь І.О. Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб"єкта злочинів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 96-106. – ISSN 2222-5374
1437907
  Ольховська А.Б. Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Ольховська Анжела Борисівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 94 назви
1437908
  Васильєва О. Теоретичні та правові засади інституційного забезпечення регіонального розвитку // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 81-87
1437909
  Федорова Л.Д. Теоретичні та правові питання збереження культурної спадщини в діяльності пам"яткоохоронних структур України (1910-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 91-106. – ISSN 0130-5247
1437910
   Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 78-125. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1437911
  Чича Р. Теоретичні та практичні аспекти вивчення захисником особи обвинуваченого // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 126-129.
1437912
  Легкоступ І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-26
1437913
  Кузнєцова С.В. Теоретичні та практичні аспекти виконання в Україні Кіотського протоколу до рамкової конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 240-243
1437914
  Гахович С.В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання / С.В. Гахович, Т.В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 187-193. – ISSN 2524-0056
1437915
  Баженова О.В. Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного капіталу на волантильність економічного зростання в Україні КУ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 36-40


  У статті розглянуто ефекти від припливу іноземного капіталу та його "раптових зупинок" на економіку країни-реципієнта та досліджено вплив на волатильність економічного зростання в Україні таких форм інозем. капіталу, як прямі іноземні інвестиції, ...
1437916
  Руденко З. Теоретичні та практичні аспекти державної реєстрації речових прав на нерухоме майно / З. Руденко, О. Сопоцько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено процедуру вдосконалення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні. Визначено основні нововведення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. В статье исследовано процедуру ...
1437917
  Шарманська С.О. Теоретичні та практичні аспекти до визначення прибутку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 6-10.
1437918
  Кухарєв О. Теоретичні та практичні аспекти заповіту подружжя // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 37-45
1437919
  Пасенюк О. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільеному процесі України / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-92. – ISSN 0132-1331
1437920
  Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1437921
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму а Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1437922
  Хливнюк А.М. Теоретичні та практичні аспекти поняття "судова влада" // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 2 (6). – С. 8-12
1437923
  Белькова О Теоретичні та практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити відносно себе. членів сім"ї та близьких родичів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.102-106
1437924
  Кармаза О.О. Теоретичні та практичні аспекти правової категорії "житло" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 24-29.
1437925
  Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища : [монографія] / М.О. Медведєва ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Фенікс, 2012. – 479, [5] с. – Бібліогр.: с. 427-479 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-136-003-6
1437926
  Булат А.Г. Теоретичні та практичні аспекти створення колекції Rhododendron в умовах дендрологічного парку ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / А.Г. Булат, Т.М. Черкіс // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 281-286. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1437927
  Посохов І.М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій / Ігор Посохов. – Харків : Слово, 2014. – 499 с. : табл. – Бібліогр.: с. 407-453. – ISBN 978-617-7035-00-7
1437928
  Кириленко О. Теоретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 17-27. – ISSN 1818-5754
1437929
  Черничко Т.В. Теоретичні та практичні аспекти формування механізму стабілізації фінансово-кредитних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1437930
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 95-100.
1437931
  Пархоменко Н.М. Теоретичні та практичні виміри ефективності законодавчої влади в Україні (окремі аспекти) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 27-30. – ISSN 2413-1342
1437932
  Бебик В.М. Теоретичні та практичні засади дослідження глобальної суспільної сфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 64-68.
1437933
  Бабічев С.А. Теоретичні та практичні засади інформаційної технології обробки профілів експресій генів для реконструкції генних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бабічев Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1437934
  Кіщук В.М. Теоретичні та практичні засади стимулювання майбутніх фармацевтів до саморозвитку // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 49-51
1437935
  Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкуретного ринку електроенегії / І.В. Блінов ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наукова думка, 2015. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-213. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1519-7
1437936
  Безклубий І. Теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 144. – ISSN 0132-1331
1437937
  Ревуцький С. Теоретичні та практичні передумови переходу світової економіки на інноваційну модель розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-79.
1437938
  Обушенко О.М. Теоретичні та практичні питання затримання особи за КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 229-234. – ISSN 2078-3566
1437939
  Мацьків Г. Теоретичні та практичні питання обчислення процесуальних строків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно підсудного // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 163-168.
1437940
  Стрішенець О. Теоретичні та практичні питання ринкового реформування економіки в роботах М.Х. Бунге // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено науково-теоретичні погляди та практична реформаторська діяльність М.Х. Бунге. "Неабияку роль у становленні М.Х. Бунге як вченого відіграло наукове середовище університету Святого Володимира в Києві. ... Професор М.Д. Іванішев писав: ...
1437941
  Павленко М.В. Теоретичні та практичні питання щодо визначення цілей банківського контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 144-149.
1437942
  Підлісний П. Теоретичні та практичні підходи до створення вертикально-інтегрованої системи господарського управління на залізничному транспорті : до дискусії / П. Підлісний, М. Чеховська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
1437943
  Потопальський С.С. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсним договору, укладеного під впливом помилки та обману // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 363-368. – ISSN 1563-3349
1437944
  Кот О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 95-101. – ISSN 1026-9932
1437945
  Грищенко А. Теоретичні та практичні проблеми використання майнових прав на об"єкти авторського та суміжних прав в якості предмета застави // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-11.
1437946
  Грабовська О.О. Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України : монографія / О.О. Грабовська. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 471, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-726-9
1437947
  Степанюк А.Х. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого законодавства // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 34-44. – ISBN 966-8467-41-8
1437948
   Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 3. – ISSN 1682-2366


  16-17 травня на кафедрі мовної та загально гуманітарної підготовки іноземців Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова відбулась Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція "Теоретичні та практичні проблеми мовної ...
1437949
  Кравченко М.В. Теоретичні та практичні проблеми модернізації податкової системи та розширення дохідної бази державного бюджету України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 292-296. – ISSN 2222-4459
1437950
  Кушнір І.М. Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в України : монографія / І.М. Кушнір. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 431, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 375-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-737-5
1437951
  Маркуш М. Теоретичні та практичні проблеми розширення меж дії принципу змагальності на стадії досудового слідства: конституційний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 60-70. – ISSN 1993-0909
1437952
  Вихристенко Б.І. Теоретичні та практичні проблеми удосконалення туристичного законодавства України / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 55-61
1437953
  Мирославський С.В. Теоретичні та практичні проблеми укладання та виконання договору поставки в Україні / С.В. Мирославський, Д.С. Шестаченко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 99-104. – ISSN 2519-2353
1437954
  Сас О. Теоретичні та практичні реалії української опозиції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 26-29
1437955
  Пятигін А.С. Теоретичні та прикладні аспекти використання кількісних методів прийняття рішень у маркетинговій діяльності підприємств в умовах конкурентного середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 328-335
1437956
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : Збірник наукових праць. В 2-х томах. – Київ. – ISBN 966-02-3218-7
Т.1. – 2004. – 345с.
1437957
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : Збірник наукових праць. В 2-х томах. – Київ. – ISBN 966-02-3219-5
Т.2. – 2004. – 230с.
1437958
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ. – ISSN 2409-9430
Вип. 12. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1437959
  Філатова О.В. Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 63-68
1437960
  Язлюк Б.О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України / Б.О. Язлюк, Р.Б. Гевко, Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 301-310. – ISSN 2309-1533
1437961
  Бордун О.Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму в Україні / О.Ю. Бордун, У.В. Деркач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 62-72 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1437962
  Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І.С. Яковець ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2013. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 347-390. – ISBN 978-966-458-565-8


  В дар бібліотеці від автора. Підпис
1437963
  Герасимчук З.В. Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону : монографія / З.В. Герасимчук, І.С. Кондіус ; [наук. ред. З.В. Герасимчук] ; М-во освіти і науки України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 411, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 281-394. – Бібліогр.: с. 395-410. – ISBN 978-966-517-674-9
1437964
  Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади управління толінговими операціями / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, І.І. Коць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 140-145. – ISSN 2222-4459
1437965
  Пасєка М.С. Теоретичні та прикладні основи групової динаміки розроблення програмних систем з використанням хмарної технології : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Пасєка М.С.; М-во освіти і науки України ; Українська академія друкарства. – Львів, 2019. – Бібліогр.: 46 назв
1437966
  Маєвський Д.А. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 50 назв


  аєвський, Дмитро Андрійович. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем :
1437967
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-7958-13-2
Вип. 1. – 2002. – 411 с.
1437968
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2. – 2003. – 346 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437969
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 3. – 2003. – 314 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437970
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – 2004. – 298 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437971
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 7. – 2005. – 389 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437972
   Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць. – Київ, 2002-. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
Вип. 8. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1437973
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ, 2002-
Вип. 9. – 2006. – 425 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437974
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 10. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437975
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 11. – 2006. – 275 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437976
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 12. – 2007. – 418 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437977
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 13. – 2007. – 306 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437978
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 14. – 2007. – 294 с. – резюме - укр., англ. мовами
1437979
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 15. – 2008. – 347 с. – резюме укр., англ. мовами
1437980
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 16. – 2008. – 326 с. – резюме укр., англ. мовами
1437981
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 18. – 2009. – 349 с. – резюме укр., англ. мовами
1437982
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 19. – 2009. – 379 с. – резюме укр., англ. мовами
1437983
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 20. – 2009. – 298 с. – резюме укр., англ. мовами
1437984
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 21. – 2010. – 369 с. – резюме укр., англ. мовами
1437985
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 22. – 2010. – 294 с. – резюме укр., англ. мовами
1437986
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 23. – 2010. – 286 с. – резюме укр., англ. мовами
1437987
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 24. – 2011. – 385 с. – резюме укр., англ. мовами
1437988
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 25. – 2011. – 324 с. – резюме укр., англ. мовами
1437989
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 26. – 2011. – 335 с. – резюме укр., англ. мовами
1437990
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 3. – 2012. – 385 с. – резюме укр., англ. мовами
1437991
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 1. – 2012. – 435 с. – резюме укр., англ. мовами
1437992
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 27, т. 2. – 2012. – 474 с. – резюме укр., англ. мовами
1437993
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2 (29). – 2014. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1437994
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 1 (30). – 2015. – 539 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1437995
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2 (31). – 2015. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1437996
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 1 (32). – 2016. – 233 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1437997
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 2 (33). – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1437998
  Жупанова О.О. Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні / О.О. Жупанова, О.О. Юхно // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 100-105. – ISSN 1727-1584
1437999
  Стоян В.О. Теоретичні та прикладні проблеми визначення підвідомчості цивільних справ, що розглядаються за участю нотаріусів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 27-33


  У статті обгрунтовується доцільність розгляду справ з участю нотаріусів судами загальної юрисдикції у порядку позовного провадження.
1438000
  Голіна В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 24-30. – ISSN 0132-1331
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,