Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1436001
  Давидова І.О. Теоретичний аналіз взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг у процесі працевлаштування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 5. – С. 21-23. – ISSN 2409-1944
1436002
  Винославська О.В. Теоретичний аналіз методичних підходів до дослідження психологічної культури викладачів технічного уніврситету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 70-77. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1436003
  Горинь М. Теоретичний аналіз освітнього продукту як економічної категорії // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 97-101. – ISSN 2078-5860
1436004
  Горинь Я.О. Теоретичний аналіз поняття "освітня послуга" та її види // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 167-173. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1436005
  Гришко О.М. Теоретичний аналіз фізіологічних, психологічних і соціальних особливостей осіб похилого віку як чинників віктимності // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 78-88
1436006
  Холодинська С.М. Теоретичний вимір спадщини Михайла Семенка // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-64. – ISSN 2226-3209
1436007
  Тищенко О.В. Теоретичний зміст поняття "право соціального забезпечення" // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 124-127. – ISBN 978-617-7041-91-6
1436008
  Довгерт А. Теоретичний і практичний виміри політики конкуренції в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 197-199. – ISSN 1026-9932
1436009
  Максімова А. Теоретичний огляд поняття організаційної прихильності та проблематика її провадження на український ринок // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 225-233


  У статті розглянуто поняття організаційної прихильності, її взаємозв"язок з поняттями лояльності, відданості та ідентифікації.
1436010
  Баловська І.С. Теоретичний підхід до визначення сутності соціальних пільг в умовах обмеженості бюджетних ресурсів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 175-180. – (Економічні науки ; № 3 (19))
1436011
  Кабанець Н. Теоретичний статус контрактної теорії держави в історичній раціональній реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 128-133. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються методологічні особливості дослідження контрактної теорії держави в науково-правових школах, з"ясовується проблема несумірності значень цієї теорії в класичний та некласичний період розвитку юридичної науки, пропонується вирішення цієї ...
1436012
  Хаминіч С.Ю. Теоретичні апекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів / С.Ю. Хаминіч, О.В. Пирог // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-44
1436013
  Берлач А. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності / А. Берлач, Є. Фурманчук // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 3-5
1436014
  Співаков І. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері виборчих відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 32-35
1436015
  Юсупова О.О. Теоретичні аспекти аналізу впливу навколишнього середовища на економічне зростання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 290-298


  В статті розглянуто основні моделі техногенного економічного розвитку. Проаналізовано теоретичні підходи щодо впровадження сталого розвитку як основи майбутнього економічного зростання всіх країн світу. Показано, що Україна сьогодні знаходиться на ...
1436016
  Чикуркова А.Д. Теоретичні аспекти аналізу ринку робочої сили // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 50-54
1436017
  Олешко А.А. Теоретичні аспекти антикризового регулювання національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 86-87
1436018
  Ведернікова С.В. Теоретичні аспекти банківської конкуренції // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 37-42. – ISBN 978-966-2710-92-2
1436019
  Маркова Н.С. Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку / Н.С. Маркова, А.А. Дем’яненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
1436020
  Жибер Т.В. Теоретичні аспекти бюджетного устрою : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 9 назв
1436021
  Бурда В.Є. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації як одного з механізмів формування ресурсної бази місцевого самоврядування / В.Є. Бурда, Л.В. Петряніч // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 167-170. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1436022
  Друк В.В. Теоретичні аспекти вдосконалення державного управління туристичною сферою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 99-101. – Бібліогр.: 10 назв
1436023
  Демченко С.Ф. Теоретичні аспекти вдосконалення економчного судочинства в Україні (концепція дослідження) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 106-111
1436024
  Гетьман-Пятковська Теоретичні аспекти взаємодії моралі і міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
1436025
  Тимошенко С.В. Теоретичні аспекти вивчення ринку споживчих товарів та послуг // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 72-78
1436026
  Семчик О.О. Теоретичні аспекти визначення держави як суб"єкта фінансового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 435-442. – ISSN 1563-3349
1436027
  Жувагіна І.О. Теоретичні аспекти визначення економічного потенціалу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1436028
  Суща Л.М. Теоретичні аспекти визначення категорії відшкодування збитків // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-966-419-304-4
1436029
  Дубогрій Н.В. Теоретичні аспекти визначення поняття та змісту (елементного складу) правового статусу суб"єктів інформаційних правовідносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 31-37. – ISSN 2413-6433
1436030
  Гірченко Т.Д. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття кокурентоспроможності банківської системи / Т.Д. Гірченко, Ю.О. Петелькіна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 260-265. – ISSN 2306-4994
1436031
  Черкаський І.Б. Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції / І.Б. Черкаський, Н.В. Бєлікова, О.В. Кизирєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 12-17. – ISSN 2222-4459
1436032
  Шапошников К.С. Теоретичні аспекти визначення сутності фіскальних інструментів / К.С. Шапошников, Д.В. Крилов, І.В. Якушко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 7 (522) : Тенденції розвтику диджиталізації в Україні. – С. 228-233. – ISSN 2222-4459
1436033
  Виговський О.І. Теоретичні аспекти виникнення емісійного цінного паперу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-25.
1436034
  Ткачук В. Теоретичні аспекти вирішення проблем, пов"язаних із забезпеченням діяльності органів виконання покарань України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 78-81
1436035
  Євтушевська О.О. Теоретичні аспекти власного капіталу підприємства: сутність та структура / О.О. Євтушевська, К.І. Чернов // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 3. – С. 17-24. – ISSN 2312-847X
1436036
  Павловська Є.О. Теоретичні аспекти впливу державного боргу на економічне зростання // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 335-343. – ISSN 2305-7491
1436037
  Милян Р. Теоретичні аспекти впливу індустрії масових заходів на посилення конкурентоспроможності країни // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 100-105. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
1436038
  Касич А.О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 16-21. – ISSN 1993-6788
1436039
  Ковальчук Г.О. Теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання у професійній підготовці економістів у системі неперервної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 60-66. – ISBN 966-8847-12-1
1436040
  Євтушевська О.О. Теоретичні аспекти впровадження методу бюджетування витрат на виробництво // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 64-69 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2312-847X
1436041
  Козаченко Т.І. Теоретичні аспекти геоінформаційного моделювання // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-56. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1436042
  Юрченко Л.А. Теоретичні аспекти деінфляційної політики в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.67-71. – ISBN 5-7763-2435-1
1436043
  Лопаткіна І.В. Теоретичні аспекти державних замовлень в контексті економічної політики держави // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.18-25.
1436044
  Щурик М.В. Теоретичні аспекти державного регулювання земельних відносин макрорегіону // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 12. – С. 69-74
1436045
  Нижник Н.Р. Теоретичні аспекти державного управління : монографія / Нижник Н.Р., Мосов С.П. – Чернівці : Технодрук, 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 237-247. – ISBN 978-966-8658-86-0
1436046
  Радейко Р.І. Теоретичні аспекти деформалізованих констукцій у праві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 184-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1436047
  Горобець І.В. Теоретичні аспекти джерел виникнення міжнародних конфліктів у Південній Азії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1436048
  Гусаков Є. Теоретичні аспекти диференціації політичних концепцій правоцентристських та праворадикальних політичних течій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7069-14-9
1436049
  Єфіменкова Н.М. Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 124-128. – ISSN 2306-6806
1436050
  Баріловська Т.А. Теоретичні аспекти договору найму житла // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 411-414. – ISSN 2219-5521
1436051
  Кличковський С.О. Теоретичні аспекти дослідження впливу різних форм міжособистісної взаємодії на соціально-психологічний клімат виробничої групи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 67-78. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1436052
  Захожай К.В. Теоретичні аспекти дослідження дефіциту Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1436053
  Березовська Л.І. Теоретичні аспекти дослідження життєздатності особистості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 26-30
1436054
  Ясковець Ю.В. Теоретичні аспекти дослідження інфраструктури національних господарств в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 173-180


  Стаття розглядає наукові підходи щодо визначення сутності поняття "інфраструктура" та аналізує вплив формування глобальної виробничої інфраструктури на процес глобалізації світової економіки, взаємозалежність розвитку інфраструктури національних ...
1436055
  Кравченко Н.П. Теоретичні аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 141-152


  У статті розглянуто аспекти дослідження нотаріальної діяльності дипломатичних представництв.
1436056
  Мірошниченко О.В. Теоретичні аспекти дослідження питання національної економічної безпеки // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 110-115. – ISSN 1729-7206
1436057
  Бура Х.В. Теоретичні аспекти дослідження проблеми субстратного впливу на генезу англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 39-45


  Розглянуті етапи еволюції англійської мови і можливості субстратних впливів на її формування. Рассмотрены этапы эволюции английского языка и возможности субстратного влияния на его формировании. The article focuses on the stages of the English ...
1436058
  Шевчук А.А. Теоретичні аспекти дослідження ролі інструментів контролю щодо формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 170-174. – ISSN 2308-6912


  Формування нової системи державного контролю за ресурсами місцевих бюджетів має ґрунтуватися на використанні фінансових інструментів управління, що є необхідним для забезпечення соціально-економічної стабільності країни. На сьогоднішній день з огляду ...
1436059
  Клочко А.О. Теоретичні аспекти дослідження стилю управління в керівників освітніх організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті проведено аналіз наукових підходів до визначення стилю управління керівників освітніх організацій. Теоретично обгрунтовано співвідношення понять «стиль управління» і «стиль керівництва» із розглянутих вихідних положень про співвідношення ...
1436060
  Мельник В. Теоретичні аспекти дослідження сутності антикризового менеджменту банківських установ / В. Мельник, О. Колесник // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 334-341. – ISSN 2411-5215
1436061
  Процюк Т. Теоретичні аспекти дослідження сучасних інтеграційних процесів енергетичного ринку ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 390-395. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1436062
  Сербіна К. Теоретичні аспекти дослідження тероризму в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 199-201
1436063
  Пітюлич М.І. Теоретичні аспекти доходів домогосподарств в ринковій економіці / М.І. Пітюлич, Ю.Б. Кушнір // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 6-10. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
1436064
  Кузьмішинова В. Теоретичні аспекти доходів домогосподарств в ринковій економіці / В. Кузьмішинова, П. Кузьмішин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 151-157. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
1436065
  Бурбан І. Теоретичні аспекти драми в науково-критичному дискурсі Лесі Українки ("Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 60-68. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто погляди Лесі Українки на теорію драми, викладені в її статті "Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана”. Відзначено, що авторка зробила важливу з теоретич. погляду спробу окреслити типогенезу сучасного їй новоромантичного напряму ...
1436066
  Рибчук А.В. Теоретичні аспекти еволюції виробничої інфраструктури у глобальному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 118-123
1436067
  Бабікова К.О. Теоретичні аспекти екологічного туризму та напрями збалансованого розвитку в туристичній галузі // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 43-49. – ISSN 2310-4678
1436068
  Степаненко А.В. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку / А.В. Степаненко, А.А. Омельченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 40-53 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1436069
  Устинова І.П. Теоретичні аспекти економіко-правового змісту фінансової децентралізації в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-92. – ISSN 2219-5521
1436070
  Черевко Г. Теоретичні аспекти економічних взаємовідносин як основи кооперації в аграрному секторі / Г. Черевко, Ф. Горбонос // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 63-71 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1436071
  Дончак Л.Г. Теоретичні аспекти економічного розвитку та процес його формування / Л.Г. Дончак, І.В. Мартусенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 26-29. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1436072
  Юхновська Ю.О. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 123-129. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
1436073
  Кочергіна Н.Л. Теоретичні аспекти економічної інтеграції України у світове господарство: шлях до Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 42)


  Статтю присвячено висвітленню теоретичних проблем інтеграції України в Європейське Співтовариство. Автор звертає увагу на проект національної програми "Україна 2010", яка передбачає оздоровлення економіки і визначає можливості економічного зростання.
1436074
  Марунчак О. Теоретичні аспекти експортного та інвестиційного потенціалу в контексті формування податкового потенціалу України (регіону) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 218-225. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1436075
  Шитікова Л.В. Теоретичні аспекти ефективного управління персоналом в сучасних економічних умовах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 86-90. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
1436076
  Григор"єва Л.О. Теоретичні аспекти ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.125-128
1436077
  Лизанчук В. Теоретичні аспекти журналістики. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 3-14.
1436078
  Боднар Н.Р. Теоретичні аспекти забезпечення трудоресурсної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 101-108
1436079
  Мельник С.І. Теоретичні аспекти застосування антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1436080
  Шульга Є. Теоретичні аспекти застосування методів адміністративно-правового регулювання використання, охорони та відтворення природних ресурсів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 25-29
1436081
  Ілин Н.І. Теоретичні аспекти застосування правової психології у системі суспільних відносин // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 239-245. – ISSN 2078-6743
1436082
  Васюк О.В. Теоретичні аспекти застосування технології проектів в умовах вищого навчального закладу / О.В. Васюк, Н.П. Романенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 37-44. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проаналізовано методологічні підходи щодо визначення змісту поняття "проект" та сформульоване власне бачення його сутності; розкриті класифікації проектів, етапи їх здійснення.
1436083
  Христенко О.В. Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства / О.В. Христенко, А.С. Остапчук // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 103-109. – ISSN 2218-1199
1436084
  Великодська О. Теоретичні аспекти застосування трансформації присудка у перекладі з англійської мови українською // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 107-111. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1436085
  Савченко А.В. Теоретичні аспекти здійснення грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансово-економічної кризи // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 172-176. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1436086
  Яременко О.О. Теоретичні аспекти золотовалютних резервів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 114-116
1436087
  Навроцька Н. Теоретичні аспекти інвестиційного процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 40-42. – ISSN 1728-9343
1436088
  Васьківська К.В. Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 24-27. – ISSN 2071-4653
1436089
  Прушківська Е.В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев"ягін // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 24-33. – ISSN 2073-9982
1436090
  Наулік Н. Теоретичні аспекти інституту омбудсмана // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 116-121
1436091
  Танько Н. Теоретичні аспекти інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 122-130. – ISSN 2075-1478
1436092
  Пушкарьова Т. Теоретичні аспекти інформатізації освіти у моделі "1 учень - 1 комп"ютер" / Т. Пушкарьова, Е. Лозовський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
1436093
   Теоретичні аспекти керування варіабельністю в сімействах програмних систем / К.М. Лавріщева, О.О. Слабоспицька, А.Л. Колесник, Г.І. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Визначено вимоги до керування варіабельністю - здатністю артефактів сімейства програмних систем (СПС) бути зміненими, налаштованими чи конфігурованими для застосування в певному контексті. На підтримку вимог запропоновано узгоджені моделі ...
1436094
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 11 (164) : Іноземні векселі: законодавче регулювання змісту та форми / Ю М, Мороз /. – С. 56-59 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1436095
  Лобода А.Б. Теоретичні аспекти класифікації фінансових посередників в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7069-02-6
1436096
  Чобаль Л.Ю. Теоретичні аспекти конкурентної стійкості підприємств туристичного бізнесу / Л.Ю. Чобаль, Л.І. Тороній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 82-87
1436097
  Голляк Ю.Б. Теоретичні аспекти конкурентоспрможності стратегічних галузей української економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 78-82. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1436098
  Немиря Л.І. Теоретичні аспекти консолідації демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 40-45. – ISBN 966-628-108-8
1436099
  Веретенникова Т.А. Теоретичні аспекти консультативної діяльності адвоката // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 62-67


  Стаття присвячена визначенню правової природи консультативної діяльності адвоката, її поняття та види. Також, дослідженню теоретичних положень щодо поділу консультативної діяльності на етапи та виділенню технологічних, психологічних, тактичних прийомів ...
1436100
  Череп О.Г. Теоретичні аспекти контролінгу в системі управління діяльністю підприємств / О.Г. Череп, А.А. Долинська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 53-60. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1436101
  Лях І.С. Теоретичні аспекти контролінгу маркетингу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
1436102
  Пімоненко Т.В. Теоретичні аспекти концепції маркетингу зелених інвестицій / Т.В. Пімоненко, О.В. Люльов, Я.О. Ус // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 4 (64). – С. 180-190. – ISSN 2073-9982
1436103
  Соломаха А.Д. Теоретичні аспекти концепції фінансового маркетингу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 163-165. – ISBN 978-617-7069-02-6
1436104
  Білявська Л.В. Теоретичні аспекти кооперативного підприємництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-67.
1436105
  Солов"ян Ю. Теоретичні аспекти корпоративного управліня в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню теоретичного змісту категорій корпоративного управління на основі порівняльного ана-лізу їх сучасних інтерпретацій зарубіжними і вітчизняними вченими. Уточнено сутність таких економічних категорій, як "корпорція" та "корпоративне ...
1436106
  Бочковський А.П. Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління охороною праці // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 163-170 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
1436107
  Котович В. Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойконімії України // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 42-52. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
1436108
  Мамалига С.В. Теоретичні аспекти маркетингу партнерських відносин : економіка та управління підприємствами / С.В. Мамалига, І.П. Сергін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 143-146. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1436109
  Межуєва А.А. Теоретичні аспекти міжнародного співробітництва в умовах глобалізаційних процесів // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 98-101. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1436110
  Румянцев А.П. Теоретичні аспекти міжнародної інноваційної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 3-6
1436111
  Синенко О.О. Теоретичні аспекти мікрофінансування: форми, моделі та вплив на розвиток підприємництва / О.О. Синенко, Н.С. Танклевська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 32-40. – ISSN 2306-6792
1436112
  Кузьмін О.Є. Теоретичні аспекти моделей розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 124-132. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1436113
  Івахненков С. Теоретичні аспекти моделювання в аналізі та господарському контролі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 10-14. – ISSN 1993-0259
1436114
  Скіцько В. Теоретичні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістиці підприємтсва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-58. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджено існуючі моделі інформаційних потоків; запропоновано ієрархічні рівні моделювання інформаційних потоків; для загального випадку описано можливі порушення, які можуть мати місце у процесі протікання інформаційних потоків; пропонуються ...
1436115
  Цогла О О. Теоретичні аспекти моніторингу диверсифікації діяльності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 105-108 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1436116
  Коваленко О.А. Теоретичні аспекти навчання обдарованих учнів початкової школи // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 91-102
1436117
  Сиволап Л.А. Теоретичні аспекти національної безпеки країни та вплив на неї економічної безпеки // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 55-62. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
1436118
  Аріон О.В. Теоретичні аспекти оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу територій природно-заповідного фонду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – Бібліогр.: Біюліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Надано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення оптимізаційного ландшафтно-екологічного аналізу природоохоронних територій, основні напрями та принципи їх оптимізації.
1436119
  Чміль Г. Теоретичні аспекти організації аудиту маркетингу на торговельному підприємстві / Г. Чміль, Г. Верзілова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 89-97. – ISSN 2410-0706
1436120
  Дорош Н.І. Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 93-97
1436121
  Зелінська М.І. Теоретичні аспекти організації державного фінансового контролю - основного завдання Держаудитслужби / М.І. Зелінська, С.І. Сухарєва // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 99-108. – (Серія "Державне управління")
1436122
  Відякін М.М. Теоретичні аспекти організації єврооблігаційних позик комерційних банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 89-94.
1436123
  Біла М.Р. Теоретичні аспекти організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 17-21
1436124
  Товканець О.С. Теоретичні аспекти освітнього менеджменту вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 195-197. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
1436125
  Сумарєва К.В. Теоретичні аспекти особливостей формування "Я-концепції" дитини молодшого шкільного віку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 242-252. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1436126
  Рассказов О.І. Теоретичні аспекти оцінки впливу потенціалу агропромислових формувань на розвиток економіки України // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 147-156. – ISSN 2410-9576
1436127
  Машкіна В.В. Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 80-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
1436128
  Ковальчук С. Теоретичні аспекти оцінки надходження прямої сонячної радіації для негоризонтальних квазіодновимірних об"єктів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 35-45 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1436129
  Піратовський Г.Л. Теоретичні аспекти оцінки потреби у страховому захисті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджується економічна сутність страхового захисту.
1436130
  Шевченко О.В. Теоретичні аспекти оцінювання міжнародного бренду країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 91-100
1436131
  Устинова І.Г. Теоретичні аспекти оцінювання фінансового стану підприємства / І.Г. Устинова, Т.М. Горак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 389-393. – ISSN 0321-0499
1436132
  Глущенко Л.Д. Теоретичні аспекти партнерської взаємодії, як оптимальної інтеграційної стратегії розвитку промислових підприємств / Л.Д. Глущенко, О.Г. Ратушняк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 25-29
1436133
  Чередниченко Н.Ю. Теоретичні аспекти підготовки вчителів профільних загальноосвітніх навчальних закладів у європейській педагогічній освіті // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 142-146. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1436134
  Рахліс В. Теоретичні аспекти підготовки перемовників засобами неформальної освіти / В. Рахліс, Н.Г. Калашник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (91). – С. 78-81. – ISSN 1562-529Х
1436135
  Сірко Р.І. Теоретичні аспекти підготовки психологів у вищих навчальних закладах до діяльності в особливих умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 271-275
1436136
  Височин І.В. Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 17-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1436137
  Синчак В.П. Теоретичні аспекти побудови податкової системи в сільському господарстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 341-348. – (Право. Економіка. Управління)
1436138
  Новосьолова О.С. Теоретичні аспекти побудови системи управління державним боргом // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 301-307. – ISSN 1993-0259
1436139
  Скопюк-Стеценко Теоретичні аспекти побудови університетських порталів / Скопюк-Стеценко, О.М. Ткаченко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 87-88
1436140
  Мосенкіс Ю.Л. Теоретичні аспекти поглибленого діахронічного дослідження основної лексики : до пробл. гіпотет. первісного мовного стану як найдавнішого етапу до історії укр. мови / Ю.Л. Мосенкіс. – Київ : Віпол : Перше вересня, 1997. – 205 с.
1436141
  Коваль О.В. Теоретичні аспекти податкового регулювання суб"єктів індустрії програмної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 43-47
1436142
  Барабаш Н. Теоретичні аспекти поділу ознак категорії земель промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони й іншого призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 18-23
1436143
  Калитчак Р.Г. Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені / Р.Г. Калитчак, Антохів-Сколоздра // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 519-523. – ISSN 2076-1554
1436144
  Прохоренко К. Теоретичні аспекти поняття "клімат" в еколого-правовому регулюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 104-106. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні та нормативно-правові підходи до визначення поняття "клімат" з метою обгрунтування місця у системі об"єктів екологічного права та розробки відповідного еколого-правового регулювання. Проанализированы теоретические и ...
1436145
  Аккурт В.Є. Теоретичні аспекти поняття сугестивності в лінгвістиці // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 5-17. – (Лінгвістичні науки ; № 28). – ISSN 2616-5317
1436146
  Камінська Н.В. Теоретичні аспекти походження та розмежування понять кордон і фронтир / Н.В. Камінська, Б.І. Клочков // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 16-22. – ISSN 2220-1394
1436147
  Костюк В.Л. Теоретичні аспекти пояснень сторін і третіх осіб у цивільному процесі України / В.Л. Костюк, О.М. Лазько // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 97-101
1436148
  Вінник Оксана Мар"янівна Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : Дис. ... докт.юрид.наук; 12.00.04 / Вінник О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 631л. – Бібліогр.: л.492-631
1436149
  Вінник Оксана Мар"янівна Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.04 / Вінник О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 37 назв.
1436150
  Скрипіна Ю.В. Теоретичні аспекти правового статусу слідчого судді за проектами КПК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 163-169. – ISSN 0201-7245
1436151
  Кармаліта М.В. Теоретичні аспекти правової доктрини в історії римського права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 100-107. – ISSN 1563-3349
1436152
  Карельська Є.В. Теоретичні аспекти проблеми суб"єктів музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 352-359. – ISSN 2226-2180
1436153
  Хаустов М.М. Теоретичні аспекти проведення рекламних кампаній у мережі Інтернет // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 350-361. – ISSN 2222-4459
1436154
  Акулов-Муратов Теоретичні аспекти прогнозування поведінки акторів-стейкхолдерів у процесі міжнародних відносин у світі, що хаотично глобалізується // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 204-211. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1436155
  Косовець М.В. Теоретичні аспекти простого минулого часу в сучасній англійській мові // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: В.І. Аннушкін, Р. Гусман Тирадо, Т.І. Домброван [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 30. – С. 71-75. – ISSN 2307-4558
1436156
  Чередниченко Л.А. Теоретичні аспекти професійного становлення майбутнього вчителя початкової школи в системі сучасної вищої освіти // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 85-89
1436157
  Зосименко О. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напряму // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 44-52. – ISSN 2312-5993
1436158
  Комарницька О.Б. Теоретичні аспекти процесуального керівництва досудовим розслідуванням // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 3 (18). – С. 88-96. – ISSN 2310-6166
1436159
  Пітенко Ю.О. Теоретичні аспекти ресурсного забезпечення інвестиційного процесу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 142-144. – ISBN 978-617-7069-02-6
1436160
  Захарчук С.С. Теоретичні аспекти ризик-менедженту у банках України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 18-22
1436161
  Прохорчук І.В. Теоретичні аспекти розвитку міжнародного ділового туризму в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 116-123


  Статья посвящена освещению тенденций развития международного делового туризма в Украине, исследует географию туризма в мире, рассматривается роль делового туризма как наиболее перспективного и приоритетного вида туризма. Сделан анализ современного ...
1436162
  Богатирьов К.О. Теоретичні аспекти розвитку та оцінки трудового потенціалу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 31-34
1436163
  Бутко М.П. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України / М.П. Бутко, О.В. Мініна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 84-92. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1436164
  Шегда А. Теоретичні аспекти розробки сучасної концепції підготовки менеджерів // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-33 : ф. автора. – ISSN 1682-2366
1436165
  Алексеєнко М.Д. Теоретичні аспекти розуміння економічної сутності дефініції "депозит" у контексті формування ресурсної бази банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 55-58
1436166
  Мафтин Н. Теоретичні аспекти розуміння поняття "стиль" як літературознавчої категорії // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 85-91. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1436167
  Семеніхін І.В. Теоретичні аспекти розуміння правової доктрини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 36-50. – ISSN 2224-9281
1436168
  Антощишина Н.І. Теоретичні аспекти систем дистрибуції авіатранспортного продукту : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 76-81 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1436169
  Калініченко А.І. Теоретичні аспекти систематизації митного законодавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 199-205. – ISSN 0201-7245
1436170
  Вінічук М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку у період трансформацій // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 126-135. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1436171
  Крушельницький М.В. Теоретичні аспекти соціально-економічної спрямованості аграрної економіки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 179-185. – ISSN 2307-9878
1436172
  Юрчик Г.М. Теоретичні аспекти соціального захисту сімей в Україні / Г.М. Юрчик, Б.Б. Давидчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 240-253. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1436173
  Федотова Ю.В. Теоретичні аспекти становлення регіональних кластерних моделей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 231-234. – (0). – ISSN 2078-9165
1436174
  Литвиненко О.І. Теоретичні аспекти створення бази геоданих SDE масштабу 1:50 000 на територію України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 323-327
1436175
  Васильев О. Теоретичні аспекти створення скорингових моделей // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 73-81. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1436176
  Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності : економічна теорія // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 3-9
1436177
  Мягких І.М. Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю економічного потенціалу споживчої кооперації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 140-145.
1436178
  Яремчук А. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 54-55
1436179
  Тимчик Г.С. Теоретичні аспекти структури адміністративно-правового статусу біженців // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 117-126
1436180
  Добровольська І.О. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння категорії "заощадження населення" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 29-32. – ISSN 1683-1942


  Узагальнено різні підходи до визначення сутнісного розуміння категорії "заощадження населення". Окреслено основні напрями щодо формування й використання заощаджень населення.
1436181
  Щетіна І.А. Теоретичні аспекти сутності власного капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 377-381. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1436182
  Созанський Л.Й. Теоретичні аспекти сутності капіталу підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 273-278. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1436183
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 126-131. – Бібліогр.: 16 назв
1436184
  Гринько О. Теоретичні аспекти сутності та визначення диверсифікації кредитного портфеля банку : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 38-45 : Рис. – Бібліогр.: 44 назви
1436185
  Новаковська І. Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 46-50. – ISSN 1810-3944
1436186
  Заблодська І.В. Теоретичні аспекти та нормативно-правове забезпечення збалансованого розвитку регіону / І.В. Заблодська, А.І. Куляк, С.А. Носкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-30 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1436187
  Янків М.М. Теоретичні аспекти та особливості функціонування транскордонного регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 6-12. – ISSN 2222-4459
1436188
  Єськов О.Л. та інш. Теоретичні аспекти та практичні складові мотивації експортної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С56-61
1436189
  Власюк Г.В. Теоретичні аспекти та тенденції в управління виробничими витратами на підприємствах у ринкових умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-72. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1436190
  Каверцев Сергій Володимирович Теоретичні аспекти технології вирощування та наступної обробки напівпровідникових твердих розчинів на основі сполук А В : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.06 / Каверцев Сергій Володимирович; НАН України. Ін-тут фізики напівпровідн. – К., 1999. – 18л.
1436191
  Стрішенець О. Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного розвитку регіону / О. Стрішенець, О. Ляшенко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 7-12. – ISSN 2411-4014
1436192
  Матвієнко Володимир Миколайович Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії : Дис. ...канд.географічних наук:11.00.02 / Матвієнко Володимир Миколайович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 240л. + Додатки:л.175-240. – Бібліогр.:л.163-175
1436193
  Матвієнко Володимир Миколайович. Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії. : 11.00.02. Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Матвієнко Володимир Миколайович.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 20 с.
1436194
  Шуміло О.С. Теоретичні аспекти управління витратами на підприємстві / О.С. Шуміло, А.А. Пакуліна, І.В. Далудіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 306-311. – ISSN 2222-4459
1436195
  Потапюк І.П. Теоретичні аспекти управління економічною безпекою підприємства / І.П. Потапюк, А.Т. Годловський // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 25-30. – ISSN 2226-8820
1436196
  Макаренко Ю.П. Теоретичні аспекти управління кредитним портфелем банківської установи / Ю.П. Макаренко, Д.О. Самойлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 87-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1436197
  Іваннікова Н.А. Теоретичні аспекти управління людськими ресурсами підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-124. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1436198
  Кудлай В.Г. Теоретичні аспекти управління маркетингом підприємства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-9.
1436199
  Крупка М.І. Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні / М.І. Крупка, Л.Б. Євтух // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-57.
1436200
  Павленко І.М. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 231-236.
1436201
  Козирєва О.В. Теоретичні аспекти управління проектними ризиками в ІТ-компаніях / О.В. Козирєва, М.Є. Іванов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 420-425. – ISSN 2222-4459
1436202
  Курмаєв П.Ю. Теоретичні аспекти управління соціально-економічним розвитком регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 154-157.
1436203
  Огієнко О.І. Теоретичні аспекти управління якістю освіти дорослих // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 180-201. – ISBN 978-966-698-251-8
1436204
  Коваль С. Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 82-91. – ISSN 1818-5754
1436205
  Капелюш А.А. Теоретичні аспекти фінансової стабілізації та її особливості в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджені теоретичні засади фінансової стабілізації.
1436206
  Вінниченко О.В. Теоретичні аспекти фінансової стійкості банку / О.В. Вінниченко, В.В. Громакова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 375-381. – ISSN 2222-4459
1436207
  Надрага В.І. Теоретичні аспекти фінансування соціальних інвестицій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 70-78. – ISSN 2305-7645
1436208
  Вожжов А.П. Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання / А.П. Вожжов, О.Л. Гринько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 20-33. – Бібліогр.: 46 назв
1436209
  Михайленко О.В. Теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу АПК : економіка та управління національним господарством / О.В. Михайленко, Н.С. Скопенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 74-79 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1436210
  Коцан Р. Теоретичні аспекти формування державних кордонів // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 64-70. – ISSN 2519-4518
1436211
  Скидан О.В. Теоретичні аспекти формування затратних чинників продуктивності аграрних підприємств / О.В. Скидан, В.В. Вітвіцький // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 3 (76). – С. 19-29. – ISSN 2663-2144
1436212
  Лапченко О.С. Теоретичні аспекти формування й оцінювання конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 334-340. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1436213
  Городко М.В. Теоретичні аспекти формування логістичної системи молокопереробного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 80-84. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1436214
  Коломієць О.В. Теоретичні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 25-29.
1436215
  Гусак Л.П. Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів / Л.П. Гусак, І.О. Гулівата // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 78-80. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1436216
  Кириченко Т. Теоретичні аспекти формування мовленнєвої культури майбутніх психологів у процесі професійної підготовки // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 113-124. – ISSN 2309-1797
1436217
  Куруч А.В. Теоретичні аспекти формування політичної компетентності військовослужбовців: історичний аспект // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 83-90. – ISSN 2074-8922


  "...Акцент зроблено на необхідності проведення досліджень для визначення стану сформованості політичної компетентності курсантів, а також надані пропозиції керівництву вищих військових навчальних закладів для покращення якості освіти та підвищення ...
1436218
  Федорчук Л.П. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 77-81. – (Серія "Психологія" ; вип. 8). – ISSN 2415-7384
1436219
  Троценко Р.В. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх документознавців // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 53-60. – ISBN 978-617-7009-44-3
1436220
  Федорчук Л.П. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності медичної сестри до роботи в інклюзивних закладах освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 173-178. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1436221
  Шаховська А. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності студентів ВНЗ в умовах сучасної освіти // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 130-131
1436222
  Колодізєв О. Теоретичні аспекти формування робочої групи при виборі моделі стратегічного управління банком : аналізують науковці / О. Колодізєв, О. Штаєр // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1436223
  Бєлікова Н.В. Теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
1436224
  Герасимчук К.І. Теоретичні аспекти формування фінансів державних підприємств / К.І. Герасимчук, Т.Г. Бондарук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 59-61. – ISBN 978-617-571-143-9
1436225
  Філоненко М. Теоретичні аспекти функцій менеджменту податків / М. Філоненко, І. Баденко // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 120-125-
1436226
  Борисюк О. Теоретичні аспекти функціонування авіатранспортної системи України в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 44-46. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні аспекти функціонування авіатранспорту, характеризуються найважливіші категорії, які відображають територіальну структуру авіатранспортної системи України. Досліджено особливості структури авіатранспортної системи, ...
1436227
  Литвин А.Є. Теоретичні аспекти функціонування бізнес-моделей ТНК на світовому ІТ - ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 220-228


  У статті досліджена структура бізнес-моделей ТНК на світовому ринку інформаційних технологій, проаналізовані зовнішнє і внутрішнє середовище бізнес-моделей, запропонована класифікація бізнес-моделей ТНК на світовому ІТ- ринку.
1436228
  Санін О. Теоретичні аспекти функціонування опціонів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 173-179. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1436229
  Задирака Н.Ю. Теоретичні аспекти функціонування парламенту як органу законодавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-121. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Подано загальну характеристику та порядок формування парламентів, структуру їх складових частин. The article deals with the general overview of parliaments, the structure of their components and the procedure for their formation.
1436230
  Бугай Л. Теоретичні аспекти функціонування публіцистичного тексту в парадигмі постмодернізму // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 39-45


  Стаття присвячена питанням публіцистичного мислення і публіцистичного тексту в контексті їх інтеграції у парадигму постмодернізму. The article is devoted to the question ofpublicistic thinking and publicistic text in context of their integration in ...
1436231
  Смєсова В.Л. Теоретичні аспекти функціонування системи відтворення економічних інтересів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1436232
  Нашинець-Наумова Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 42-46
1436233
  Мартинюк Г.П. Теоретичні аспекти функціонування системи оподаткування доходів фізичних осіб // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 389-394. – ISSN 2222-4459
1436234
  Ткач А. Теоретичні аспекти функціонування сукупного грошового обороту // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 495-501. – ISBN 966-7574-11-3
1436235
  Бритвєнко А.С. Теоретичні аспекти хеджування ф"ючерсними контрактами / А.С. Бритвєнко, С.В. Батрак, Г.Д. Хомічук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 98-103. – ISSN 1997-4167


  "Надано визначення поняття «хеджування» та обгрунтовано діяльність хеджерів. Приведено класифікацію видів хеджування та позабіржових інструментів хеджування. Розглянуто типи, витрати і стратегії хеджування, а також його мета, переваги та недоліки. ...
1436236
  Шкаріна В.А. Теоретичні аспети дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-43.
1436237
  Котигоренко В. Теоретичні виміри етнічних контекстів суспільного конфлікту // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-37. – ISSN 1609-5499
1436238
  Ковач Л.Л. Теоретичні виміри етносоціальних процесів у Донбасі // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 58-64. – ISBN 978-966-171-414-3
1436239
  Кіктенко В.О. Теоретичні висновки і підсумки проекту "Наука й цивілізація в Китаї" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 157-166. – ISSN 1608-0599
1436240
  Горожанкіна М.Є. Теоретичні витоки інституціональної кризи в Україні // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 3 (59). – С. 66-73. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1436241
  Стегній Олександр Теоретичні витоки та особливості інституціоналізації соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.17-45. – ISSN 1563-3713
1436242
  Корж М.О. Теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1436243
  Олексійчук Л.В. Теоретичні джерела церковної соціальної доктрини в католицизмі: харитативний напрямок // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Соціальне вчення католицької церкви - це сукупність ідейно- політичних, соціально-економічних та етичних концепцій, розроблених богословами і схвалених Папою римським. Воно включає погляди на суспільство, державу, історію суспільства, революційні та ...
1436244
  Циховська Е. Теоретичні дилеми поняття інтермедіальності


  У статті проаналізовано питання становлення інтермедіальності, взаємозалежність інтермедіальності й інтертекстуальності, розглянуто інтермедіальність поряд із креолізованими текстами, обгрунтовано доцільність написання слова інтермедіальність в укр. ...
1436245
  Таборанський С.П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на міжнародних конгресах історичних наук (1950-1990 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Таборанський Сергій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 245 л. – Бібліогр.: л. 205-245
1436246
  Припхан І.І. Теоретичні досіідження суспільної моралі у сучасній філософсько правовій науці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 233-238. – ISSN 1563-3349
1436247
  Павлюк Т.С. Теоретичні дослідження бального танцю як основна складова культурологічного аналізу мистецтва хореографії // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 125-128
1436248
  Нахапетова О.В. Теоретичні дослідження конотації в сучасному мовознавстві // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 14-19
1436249
  Бунчук М.М. Теоретичні дослідження міжнародного тероризму: сутність та механізми протидії // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 83-90
1436250
  Варламов Є.М. Теоретичні дослідження рецептури допоміжного матеріалу технологічного призначення для забезпечення екологічної безпеки виробів транспортних трубопровідних систем / Є.М. Варламов, В.Г. Котух, К.М. Палєєва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1436251
  Ахромкін Є.М. Теоретичні дослідження та розрахунок місткості ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 16-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1436252
  Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 184-204
1436253
  Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 17 назв
1436254
  Пономарьов Олександр Семенович Теоретичні засади активізації творчого самовираження особистості інженера / Пономарьов Олександр Семенович, Черемський Максим Петрович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 88-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті йдеться про застосування у технічній освіті креативних методів професійної підготовки майбутніх фахівців. Ці методи сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студента та підвищують рівень його особистісної та професійної культури.
1436255
  Микулець В.Ю. Теоретичні засади аналізу інституту Президента / В.Ю. Микулець, Н.Л. Савченко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 72-78. – ISBN 978-966-7359-77-5
1436256
  Макаренко Л.П. Теоретичні засади аналізу ролі політичної комунікації в сучасній політичній системі. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 339-343. – ISSN 2076-1554
1436257
  Мніщенко О.В. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 43-45
1436258
  Кудласевич О.М. Теоретичні засади антимонопольної політики держави (з історії вітчизняної економічної думки) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 71-79. – ISSN 1681-116Х


  Подано результати комплексного аналізу впливу монополістичних структур на економічне життя суспільства у працях М. Туган-Барановського, В. Железнова, Д.Піхна, М. Довнар-Запольського, А. Антоновича, М. Цитовича та ін.
1436259
  Панухник О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб"єктних зв"язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 51-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1436260
  Панухник О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб"єктних зв"язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 51-57. – ISSN 1993-6788
1436261
  Шаповал С.Л. Теоретичні засади бюджетного планування в системі соціально-економічного розвитку країни // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 143-151. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1436262
  Зоря О.П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб"єктів господарської діяльності банківськими установами / О.П. Зоря, Р.В. Малишев // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 77-79. – ISSN 2306-6814
1436263
  Виклюк І.В. Теоретичні засади вивчення абревіації (на матеріалі турецької мови) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 43-54. – ISSN 1682-671Х
1436264
  Чорна Н.В. Теоретичні засади вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 429-434


  Статтю присвячено дослідженню теоретичного аспекту вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу крізь антологічний підхід. Постмодерний художній дискурс розглядається як специфічна форма відкритої художньої комунікації з нестійкою ...
1436265
  Бурдейна О.Р. Теоретичні засади вивчення менталітету у фокусі сучасних лінгвістичних студій // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 13-18. – ISSN 2077-804X
1436266
  Yasakova N. Теоретичні засади вивчення мовної репрезентації семантики персональності // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 22-28. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1436267
  Гпивінська Л. Теоретичні засади вивчення семантики поетичного слова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється проблематика лінгвістичної рецепції поетичного тексту. Постулюються теоретичні положення про семантичне ускладнення художнього слова як одну з категоріальних ознак поетичної мови. The given article covers the problem of linguistic ...
1436268
  Вахніна Л. Теоретичні засади вивчення українсько-польського етнокультурного пограниччя // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 79-86. – ISBN 978-617-689-163-5
1436269
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 202л. – Бібліогр.: л.177-202
1436270
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1436271
  Кулик О. Теоретичні засади визначення кредитоспроможності позичальника за споживчим кредитом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 231-234
1436272
  Козловська Л.В. Теоретичні засади визначення належних способів захисту права на обов"язкову частку у спадщині // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 141-150
1436273
  Голосніченко Д. Теоретичні засади визначення повноважень омбудсмана // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 9-12.
1436274
  Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
1436275
  Мостіпан О.М. Теоретичні засади визначення поняття "виборча система" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення поняття "виборча система". Порівнюється специфіка аналізу цього поняття у вітчизняній і зарубіжній традиції. The basic approaches of definition the concept of "electoral system" are revealed in this ...
1436276
  Табанова А.І. Теоретичні засади визначення поняття гендерної політики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (50)). – ISSN 2409-6857
1436277
  Старовойт В.А. Теоретичні засади визначення понять "основні засоби" та "основні фонди" : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 68-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1436278
  Шавелашвілі Є.В. Теоретичні засади визначення прикметника як семантико-граматичного класу слів сучасної турецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 491-498


  У статті розглядається теоретичні підходи вітчизняних та турецьких мовознавців до визначення прикметника як окремого семантико-граматичного класу слів сучасної турецької мови. Первинність функціонально-синтаксичного критерію спричинила відсутність у ...
1436279
  Гаманкова О.О. Теоретичні засади визначення ролі та місця держави на страховому ринку / О.О. Гаманкова, Д.В. Гаманков, О.В. Димніч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 65-78 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1436280
  Медведєва І. Теоретичні засади визначення сутності поняття "фінансовий розвиток" / І. Медведєва, М. Агапова // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 105-109. – ISBN 978-966-347-084-9
1436281
  Шевчук В.П. Теоретичні засади визначення умов допустимості доказів // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 135-136. – ISBN 978-966-2571-07-3
1436282
  Бондарчук Н.Я. Теоретичні засади використання диференційованого підходу у фізичному вихованні населення різних вікових категорій та його оздоровче значення / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 34-37. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1436283
  Копиленко О. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам"яток права / О. Копиленко, Б. Кіндюк // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
1436284
  Ступак О.Ю. Теоретичні засади використання системного підходу до процесу формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 33-41. – ISSN 2414-5076
1436285
  Курилін І.Р. Теоретичні засади використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-129.
1436286
  Миколайчук М.М. Теоретичні засади використання технології збалансованого управління на регіональному рівні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 61-63 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1436287
  Лепейко Т. Теоретичні засади вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 120-126. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1436288
  Гітун Н.І. Теоретичні засади виховання в сучасному вищому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 100-103. – ISSN 1729-360Х
1436289
  Балабін В.В. Теоретичні засади військового перекладу в Україні : монографія / Балабін В.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : Логос, 2018. – 490, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 425-452. - Покажчики: с. 453-491. – Бібліогр.: с. 373-424. – ISBN 978-617-7446-68-1
1436290
  Чижов О.В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 242-249 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1436291
  Тарасюк М.В. Теоретичні засади державного податкового менеджменту // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 3 (20). – С. 3-8. – ISSN 2308-1988
1436292
  Тоцький С.В. Теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 130-133
1436293
  Дєгтяр А.О. Теоретичні засади державного регулювання інноваційної інфраструктури : метод. рек. / А.О. Дєгтяр, Р.Г. Соболь, Я.В. Календжян ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 40 с. – На обкл. прізвище 1-го авт.: Дегтяр. – Бібліогр.: с. 36-38. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1436294
  Бакуменко В.Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-617-696-075-1
1436295
  Бабець І.Г. Теоретичні засади державного управління інтеррегіональним співробітництвом України в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 131-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1436296
  Зубрицька М. Теоретичні засади дискурсу гібридності з погляду рецептивної естетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 32-40. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1436297
  Хурчак А.Е. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці на основі праць західних психологів. Визначено умови і шляхи зниження рівня амбівалентних атитюдів, встановлено їх кореляти з особистісними диспозиціями. Значну увагу ...
1436298
  Шелестов О.М. Теоретичні засади дослідження виборчих технологій в електоральному процесі України та проблеми їх ефективності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 748-754. – ISSN 1563-3349


  Здійснено політологічний аналіз ефективності виборчих технологій та проаналізовано їх вплив на електоральні процеси в Україні. Осуществлен политологический анализ зффективности избирательных технологий и проанализировано их влияние на злекторальные ...
1436299
  Цимбалюк Н.М. Теоретичні засади дослідження гендерних аспектів культурної діяльності // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 231-237. – ISBN 978-966-171-387-0
1436300
  Огієнко М.М. Теоретичні засади дослідження людського потенціалу у контексті процесного підходу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 68-71. – ISSN 2306-6792
1436301
  Карпенко Н.Г. Теоретичні засади дослідження міфологеми смерті у нідерландській поезії золотого віку // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 244-249. – (Б-ка Ін-ту філології)
1436302
  Нечаєнко Т.В. Теоретичні засади дослідження мовної комунікації: культурологічний аспект // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 48-52. – ISSN 2226-0285
1436303
  Шандор Ф.Ф. Теоретичні засади дослідження національної свідомості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 266-268


  Динаміка сучасного політичного життя висуває проблему відповідності нинішньої національно-політичної свідомості таким нагальним характеристикам політичного часу, як особливості виборчого процесу, переходу країни від президентсько-парламентської до ...
1436304
  Кудрявцева О.А. Теоретичні засади дослідження оцінювання якості знань студентів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 45-51. – (Педагогічні науки ; № 1 (108)). – ISSN 2414-5076
1436305
  Артеменко Л. Теоретичні засади дослідження поетологічного дискурсу в зарубіжному літературознавстві // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 167-173. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1436306
  Верменич Я.В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 109-119. – ISSN 0130-5247
1436307
  Колюх В.В. Теоретичні засади дослідження політичної стабільності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 96-105
1436308
  Рибак Ю.В. Теоретичні засади дослідження розвитку та функціонування кластерів в умовах глобальної конкурентної боротьби // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 94-101


  Розглянуто теоретичні підходи до визначення класифікаційних систем кластерів, розкрито поняття інноваційних кластерів.
1436309
  Зуєв А.В. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 598-601. – ISSN 2076-1554
1436310
  Мулеса Е.В. Теоретичні засади дослідження спроможності регіону // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 162-170. – ISSN 2313-8246
1436311
  Солодовникова І.І. Теоретичні засади дослідження тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Тіньова економіка розглядається як соціально-економічне явище, притаманне країнам з різним рівнем економічного розвитку. Аналізуються концептуальні підходи щодо дослідження тіньової економіки.
1436312
  Примуш М.В. Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 249-255


  Визначено і проаналізовано здобутки теоретичних підходів світових та вітчи- зняних вчених з проблематики місцевого самоврядування. Авторами пропонується погляд на місцеве самоврядування крізь призму політичних, юридичних, соціальних та філософських ...
1436313
  Козловець М.А. Теоретичні засади дослідження формування української національної ідентичності / М.А. Козловець, Ю.І. Павлун // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 44-48. – ISSN 2077-1800
1436314
  Олексій К.Б. Теоретичні засади дослідження чинника адресата в художньому тексті // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 37-43
1436315
  Троєглазова М.М. Теоретичні засади дослідження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 127-139. – ISSN 1682-671Х
1436316
  Беззубов Д.О. Теоретичні засади економічної безпеки як частини господарського права України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 115-119. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1436317
  Рудик М. Теоретичні засади журналістської творчості: концепція Володимира Здоровеги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 88-94. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1436318
  Герасимчук З. Теоретичні засади забезпечення конкурентноспроможності регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 34-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1810-3944
1436319
  Коваленко Л.М. Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 75-78. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1436320
  Грінченко Ю.Л. Теоретичні засади забезпечення стратегічного розвитку галузі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1436321
  Обруч Г.В. Теоретичні засади збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 110-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1436322
  Шаблій О.А. Теоретичні засади і методика німецько-українського юридичного перекладу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Шаблій Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
1436323
  Артеменко І.А. Теоретичні засади і практика реформувань відносин власності в споживчій кооперації при переході до ринкової економіки : Монографія / І.А. Артеменко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 195 с. – ISBN 966-7971-28-7
1436324
  Черкашина К.Ф. Теоретичні засади ідентифікації морального ризику в кредитних відносинах / К.Ф. Черкашина, Л.Ю. Сисоєва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 193-196


  Розглянуті підходи до визначення поняття "моральний ризик" та визначено його місце у системі економічних ризиків.
1436325
  Наторіна А.О. Теоретичні засади ідентифікації оцінки якості освітніх послуг закладів вищої освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 90-95. – ISSN 2617-8532
1436326
  Герасимов Д.О. Теоретичні засади ідеології кемалізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 65-67
1436327
  Штулер І.Ю. Теоретичні засади імплементації положень проекту коаліційної угоди щодо інноваційності лісогосподарської галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 122-128 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1436328
  Ковтун Н. Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: співвідношення основних понять та категорій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності з точки зору акцентування уваги на сутності та співвідношенні основних понять і категорій, що характеризують інвестиційний процес та діяльність суб"єктів ...
1436329
  Лузік Е.В. Теоретичні засади інноваційної моделі підготовки практичного психолога у вищих технічних навчальних закладах // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 84-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1436330
  Сухий О. Теоретичні засади іноземного інвестування: український контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 486-492. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1436331
  Шальман Т.М. Теоретичні засади інтернет-реклами в маркетинговій діяльності підприємства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 97-101


  У статті розкрито теоретичні аспекти застосування інтернет-реклами в маркетинговій діяльності підприємства. Розглянуто поняття ефективності реклами, визначені способи підвищення ефективності та чинники, що сприяють розвиткові інтернет-реклами. In the ...
1436332
  Рак Р.В. Теоретичні засади й можливості використання боргової стратегії : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр.: 7 назв
1436333
  Нечаєва Н. Теоретичні засади китайської поетики у передмові Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю"


  У статті висвітлюються особливості адаптації китайської поетики в процесі формування та розвитку японської літературної думки на прикладі передмови Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю". В данной статье рассматриваются особенности адаптации китайской ...
1436334
  Пархоменко Н.М. Теоретичні засади класифікації джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 13-20. – ISSN 1563-3349
1436335
  Дуюнова О.М. Теоретичні засади класифікації угод про працю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 185-188
1436336
  Полєева Ю.С. Теоретичні засади когнітивної фонетики // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 83-86. – (Філологія)
1436337
  Кучай О.В. Теоретичні засади комунікативної підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / О.В. Кучай, Т.П. Кучай, С. Куніковскі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 31-32. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1436338
  Пуцентейло П. Теоретичні засади конкуренції: еволюційно-генетичний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 37-43. – ISSN 1818-2682
1436339
  Гуторов А.О. Теоретичні засади контрактації в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 174-181. – ISSN 2222-4459
1436340
  Лазоренко Т. Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємства / Т. Лазоренко, І. Шолом // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 175-184. – ISSN 2409-8892
1436341
  Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 161-167 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1436342
  Щокін Р.Г. Теоретичні засади методичного забезпечення статистичного аналізу обсягу і структури фінансового ефекту діяльності недержавних ВНЗ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-40.
1436343
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24. – ISSN 2306-6792
1436344
  Ревіка К.А. Теоретичні засади механізму реалізації структурної політики національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-27. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1436345
  Агафошина М. Теоретичні засади міжбюджетних відносин у нових умовах розвитку місцевого самоврядування // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 257-263. – ISSN 2411-5215
1436346
  Федоренко В.Л. Теоретичні засади місцевого самоврядування та управління / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 14-27. – ISBN 978-617-7507-75-7
1436347
  Завгородня С.П. Теоретичні засади моделі системи державного управління у сфері економічної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 61-66. – ISSN 2306-6814
1436348
  Басенко Р. Теоретичні засади молодіжної політики ордену єзуїтів: історія та сучасність // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-966-171-793-9
1436349
  Кучай Т.П. Теоретичні засади морального виховання у Великій Британії / Т.П. Кучай, О.І. Сулима, В.Й. Дзямко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 38-40. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1436350
  Євтух М.Б. Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності викладачів університетів України // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 4-15. – ISSN 2311-2409


  Здійснено аналіз наукових підходів щодо сутності, змісту та структури науково-дослідницької діяльності викладача вищої школи; визначено її місце та роль у педагогічній діяльності викладачів університетів; охарактеризовано основні напрями ...
1436351
  Горин В. Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 58-68. – ISSN 1818-5754
1436352
  Лученко О.І. Теоретичні засади обстеження умов життя домогосподарств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 28-31. – (Економіа ; Вип. 25)
1436353
  Дроздовська О.С. Теоретичні засади організації бюджетного устрою України : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-29. – Бібліогр.: 14 назв
1436354
  Палюх М.С. Теоретичні засади організації обліку необоротних активів / М.С. Палюх, Л.О. Матвійчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 172-180. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1436355
  Чакалова О К. Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 231-236. – ISSN 2222-4459
1436356
  Стадницький Ю.І. Теоретичні засади оцінки витрат на здійснення заходів щодо запобігання забруднення довкілля на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 237-246.
1436357
  Лапінський А.В. Теоретичні засади перетворення та технологічні аспекти використання фторdмісних сполук у фосфорно-тукових виробництвах : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17..01 / Андрій Вікторович Лапінський; Нац. техн. ун-т Укр. "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1436358
  Жорнова Олена Теоретичні засади перетворювальної активності особистості у повсякденні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена розгляду змістової сутності суб"єкта соціокультурної діяльності. Визначаються відмінності соціокультурної діяльності від інших проявів перетворювальної активності. Розмежовуються суб"єктні дії від несуб"єктних.
1436359
  Князська О.М. Теоретичні засади побудови іміджу: історична ретроспектива // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 38-41


  Розглянуто теоретичні засади побудови іміджу. Проаналізовано специфіку та методи побудови внутрішнього і зовнішнього іміджу компанії. Детально розглядаються поняття "імідж", "іміджологія", їх взаємодія та історична ретроспектива цих понять. The ...
1436360
  Стефанюк І.Б. Теоретичні засади побудови нової системи державного фінансового контролю підприємницької діяльності : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 137-145. – Бібліогр.: 7 назв
1436361
  Талаш І.О. Теоретичні засади побудови ролеграми // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 151-158. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1436362
  Жадько К. Теоретичні засади побудови фінансового контролю в ринкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті описано підходи щодо побудови системи фінансового контролю, як засобу державного управління та ефективного інструменту управління фінансово-господарською діяльністю суб"єктів господарювання в ринкових умовах. В статье изложены проблемные ...
1436363
  Тонєв І.М. Теоретичні засади поняття митної вартості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 16-18
1436364
  Рожченко З. Теоретичні засади порівняльної фонетики англійської та української мов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 32-35. – ISSN 0320-3077
1436365
  Смокович М.І. Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Смокович Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2015. – 460, [19] арк. – Додатки: 19 арк. – Бібліогр.: арк. 406-460
1436366
  Нагнибіда В.І. Теоретичні засади правозастосування: поняття, ознаки, види // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 3 (71). – С. 33-42. – ISSN 2078-9165
1436367
  Полянський Є. Теоретичні засади призначення покарання у сучасній науці кримінального права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 57-66.
1436368
  Титаренко Д.О. Теоретичні засади прикладної економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 80-87. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1436369
  Оробченко Д.О. Теоретичні засади проблеми системного підходу до інвестування в нові технології на рівні управління підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 347-350. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1436370
  Ігнатьєв О.І. Теоретичні засади проектування організаційних структур управління в системі реалізації стратегічних змін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 45-50
1436371
  Небрат В. Теоретичні засади просторової справедливості // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 4. – С. 99-115. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
1436372
  Тимченко Р. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх документознавців у процесі вивчення фахових дисциплін // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 284-297. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1436373
  Ануфрієва О.Ф. Теоретичні засади професійної самореалізації майбутніх інженерів під час навчальної практики // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 12-19. – ISSN 2074-8167
1436374
  Пилип"юк Я.В. Теоретичні засади процесу визначення сутності фінансового забезпечення інноваційного розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 253-258. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1436375
  Мазур І.М. Теоретичні засади раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 313-320. – ISSN 2078-6670
1436376
  Лойко С.В. Теоретичні засади реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 144-152. – ISSN 2309-1533
1436377
  Весельська Л.А. Теоретичні засади регулювання міграційних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 39-41. – ISSN 2306-6814
1436378
  Остапчук Я.М. Теоретичні засади ринку грошей // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 103-107
1436379
  Дибко Н.М. Теоретичні засади розвитку бюджетної політики // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 42-48. – ISSN 1683-1942


  "Досліджено питання розвитку бюджетної політики в умовах інституційних перетворень як інструменту забезпечення соціально-економічного зростання. Розкрито сутність і роль бюджетної політики в соціально-економічному розвитку країни та визначено ...
1436380
  Мороз Петро Володимирович Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1436381
   Теоретичні засади розвитку екологічного обліку / І.В. Свиноус, О.І. Слободенюк, Н.М. Присяжнюк, О.Ю. Гаврик, В.О. Соколовський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 20-28. – ISSN 2306-6792
1436382
  Бондаренко М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 19-22. – ISSN 1728-6220
1436383
  Саінчин О.С. Теоретичні засади розробки видової методики розслідування умисних убивств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 221-225. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1436384
  Косач І.А. Теоретичні засади розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 123-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1436385
  Лепейко Т.І. Теоретичні засади розробки стратегії розвитку підприємства на основі ринкових тенденцій / Т.І. Лепейко, А.М. Баланович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 305-318. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Проаналізовано динаміку зміни актуальності для категорій "ринкові тенденції" та "стратегії розвитку підприємства" з використанням Інтернет-аналізу. Підтверджено необхідність подальших досліджень і загальне зростання попиту (актуальності, ...
1436386
  Поручинський В. Теоретичні засади розселення населення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 89-94. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1436387
  Шульга М. Теоретичні засади систематизації екологічного законодавства України / М. Шульга, Г. Анісімова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 191-205. – ISSN 1993-0909
1436388
  Кириченко О.А. Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб"єктів господарської діяльності / О.А. Кириченко, Ю.А. Поскрипко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 36-38
1436389
  Вітер В.І. Теоретичні засади системи соціального захисту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 169-176
1436390
  Білан Н.І. Теоретичні засади соціальних суспільних трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 69-73
1436391
  Король С.Я. Теоретичні засади соціального обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 29-34. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена уточненню суті, мети та місця соціального обліку в системі бухгалтерського обліку. Систематизовано підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до трактування поняття «соціальний облік». Виявлено, що в усіх випадках дослідники так чи ...
1436392
  Солдатенко О. Теоретичні засади соціального та медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 108-111
1436393
  Токарський Т.Б. Теоретичні засади соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 372-377. – ISSN 0321-0499
1436394
   Теоретичні засади соціологічної рефлексії адаптаційних процесів у засобах масової комунікації : монографія / [В.М. Огаренко та ін.] ; Класичний приват. ун-т, Енергодар. ін-т держ. та муніципал. упр. ім. Р.Г. Хеноха "Класичного приват. ун-ту". – Енергодар ; Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – 225, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-225. – ISBN 978-966-414-073-4
1436395
  Самофатова В.А. Теоретичні засади сталого розвитку агропродовольчої сфери // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 3-7. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1436396
  Менщикова В.І. Теоретичні засади сталого розвитку економіки регіону / В.І. Менщикова, О.О. Степичева // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 46-54. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1436397
  Савчук Л.М. Теоретичні засади сталого розвитку сфери охорони здоров"я України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 171-177. – ISSN 2313-8246
1436398
  Бодрук О.С. Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 116-125. – ISBN 966-7196-06-2
1436399
  Фурса С.Я. Теоретичні засади створення нотаріату в Україні: від практики до теорії // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-10.
1436400
  Самійленко Г. Теоретичні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон як форми територіально-галузевої організації господарства регіонів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 289-297. – ISSN 2411-5215
1436401
  Науменко Н.С. Теоретичні засади стратегічного партнерства в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 11-19
1436402
  Лобова О.М. Теоретичні засади страхування інтелектуальної власності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1436403
  Жукова Н. Теоретичні засади страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-22. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ризики, притаманні зовнішньоекономічній діяльності суб"єктів господарювання. Визначаються види та інструменти страхового захисту для мінімізації наслідків екзогенних та ендогенних явищ при здійсненні зовнішньоекономічної ...
1436404
  Хаустова В.Є. Теоретичні засади структурних зрушень в економіці / В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев, В І. Ярошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 24-37. – ISSN 2222-4459
1436405
  Бура Х. Теоретичні засади субстратологічного дослідження української мови // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 149-154. – ISBN 978-2-919320-44-8
1436406
  Свиридова Л.В. Теоретичні засади судової лінгвістичної експертизи // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 528-542. – ISSN 0130-2655
1436407
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. науц. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1436408
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 204-225
1436409
  Турченко О.Г. Теоретичні засади сучасних концепцій безпеки (геополітичні концепції) / О.Г. Турченко, І.О. Панасюк // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 115-121. – (Юридичні науки ; № 4)
1436410
  Максимчук М.В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 31-39. – ISSN 1562-0905
1436411
  Кощук Т.В. Теоретичні засади та досвід акцизного оподаткування новітньої продукції для споживання нікотину в країнах ЄС: висновки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 18 назв
1436412
  Бондарєв А.П. Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.12.13 / Бондарєв А.П.; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36с. – Бібл.: 45 назв.
1436413
  Ададуров В.В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
1436414
   Теоретичні засади та організаційні механізми реформування державної служби в Україні : монографія / [Гавкалова Н.Л. та ін.] ; за заг. ред. Гавкалової Н.Л. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 304-327. – ISBN 978-966-676-535-5
1436415
  Бояринцева М. Теоретичні засади та практика реалізації адміністративно - правового статусу громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.40-50
1436416
  Славко А.С. Теоретичні засади та практичне значення визначення правового режиму власності на грошові кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках у комерційних банках // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 40-44


  У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства та правозастосовної практики розглянуто основні критерії розмежування понять "поточний рахунок" та "депозитний рахунок". Особливу увагу приділено питанням права власності на кошти, ...
1436417
  Рожко Д. Теоретичні засади та проблематика визначення сутності бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до визначення сутності бюджету як економічної категорії. Розглянуто функції та структуру державного бюджету. The determination of essence of budget as economic notion is analysed in this article. Functions and structure ...
1436418
  Миргород-Карпова Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 95-104. – ISSN 2519-2353


  "Розглядається проблематика відсутності єдиноприйнятого визначення «державний фінансовий контроль», яке тісно взаємозв’язане з такими категоріями як «контроль» та «фінансовий контроль», проаналізовані підходи до визначення сутності поняття, а також ...
1436419
  Соловйова Ю.М. Теоретичні засади та сутність бюджетної політики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 10-12. – ISSN 1728-6220
1436420
  Перемітько В.В. Теоретичні засади та технологічна реалізація адаптаційного відновлення деталей ходової частини дорожніх машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Перемітько Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
1436421
  Цогла О.О. Теоретичні засади трактування поняття "концесія" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 34-38 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1436422
  Яременко О.Ф. Теоретичні засади трактування поняття "стійкий розвиток" економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 63-68. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1436423
  Навроцька Н.А. Теоретичні засади трансформації інвестиційного процесу в умовах глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220


  Проведено критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності інвестиційного процесу.
1436424
  Бибик С.П. Теоретичні засади української лінгвостилістики в доробку Леоніда Арсенійовича Булаховського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 3-12. – ISSN 1682-3540
1436425
  Сокіл Г. Теоретичні засади української фольклористики в Галичині наприкінці ХІХ - в першій третині ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 387-393
1436426
  Горячко К.К. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 41-48. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1436427
  Халковська А. Теоретичні засади управління маркетингом емітента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-109. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито теоретичні засади формування системи маркетингу емітента та визначено основні напрями його застосування на ринку цінних паперів. Досліджено особливості формування фінансового маркетингу, шляхом розкриття його структурних елементів та ...
1436428
  Репушевська Ю.О. Теоретичні засади управління підприємством в умовах кризи // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 43-49. – ISSN 2313-8246
1436429
  Цимбалюк Н.М. Теоретичні засади управління системою культурно-мистецької освіти // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 50-53
1436430
  Чаленко Н.В. Теоретичні засади управління фінансово–економічною безпекою підприємства / Н.В. Чаленко, І.Ю. Романюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 130-133
1436431
  Дем"яненко Н. Теоретичні засади упровадження педагогічних інновацій у контекстну підготовку магістрів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 66-75. – ISSN 2075-1478


  Теоретично обґрунтовано категорію "передовий, взірцевий, новаторський педагогічний досвід". Розкрито взаємозв"язок дефініцій "авторська школа" та "інноваційна педагогічна технологія". Визначено феномен "упровадження", розроблено критерії оцінювання й ...
1436432
  Мацієвич Т. Теоретичні засади фінансового механізму та його роль у забезпеченні екологічної політики // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 128-139. – ISSN 1818-5754
1436433
  Горин В. Теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 105-115. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні засади фінансового регулювання доходів населення. Сформульовано його зміст та призначення, визначено принципи фінансового регулювання доходів населення та його етапи. Розглянуто найбільш поширені інструменти прямого і непрямого ...
1436434
  Крупка А. Теоретичні засади фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1436435
  Стеріополо О.І. Теоретичні засади фонетики німецької мови = Theoretishe Grundlagen der Deutschen Phonetik : [ підручник для студентів та викладачів вищих навч. закладів ] / О.І. Стеріополо. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 320c. – ISBN 966-7890-69-4
1436436
  Дмитровська В.С. Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 349-353. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
1436437
  Манойленко О. Теоретичні засади формування ефективного механізму діагностики кризових явищ у процесі олзвитку складноструктурованих корпоратвних систем // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 17-20
1436438
  Апанасенко К.І. Теоретичні засади формування інституту права комунальної власності // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 62-68. – ISSN 1681-6277
1436439
  Грод А.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможних ринкових структур : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1436440
  Івашина О.Ф. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності національної економіки / О.Ф. Івашина, Н.С. Ковтун // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 65-73. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
1436441
  Дима В.В. Теоретичні засади формування концепції "зеленої" економіки як парадигми сталого розвитку України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 266-278
1436442
  Бутенко Н.В. Теоретичні засади формування концепції маркетингу, орієнтованої на вартість акціонерного капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 172-177
1436443
  Терещенко О. Теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин на ринку страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 93-96. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин та визначення основних напря-мків його застосування на ринку страхування. The article presents the theoretical principles of forming of relationship marketing and determination ...
1436444
  Утенкова К.О. Теоретичні засади формування методики експертної оцінки впливу окремих чинників на стан економічної безпеки аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 133-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1436445
  Мельничук Л.М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1436446
  Халецька А.А. Теоретичні засади формування основних напрямів соціальної політики держави : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 72-73. – Бібліогр.: 3 назви
1436447
  Стародуб Ю. Теоретичні засади формування педагогічної позиції П.Д. Юркевича // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 88-94
1436448
  Мельниченко Р.К. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 193-200. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1436449
  Струк А.В. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 185-187. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1436450
  Струк А.В. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 185-187. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1436451
  Вінник Т.А. Теоретичні засади формування раціональної фінансової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1436452
  Босовська М.В. Теоретичні засади формування ресторанних мереж / М.В. Босовська, Н.І. Ведмідь, О.В. Косар // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 27-32. – ISSN 2306-6806
1436453
  Утенкова К. Теоретичні засади формування системи економічної безпеки аграрного сектору // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 29-35. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
1436454
  Мамчин М.М. Теоретичні засади формування системи оптової торгівлі / М.М. Мамчин, В.Т. Лозинський, І.В. Прокопенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 50-56. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1436455
  Оверчук О. Теоретичні засади формування української традиції фольклористичних студій у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 207-221. – ISBN 978-2-919320-44-8
1436456
  Венгер В.В. Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 46-53. – ISSN 1993-0259
1436457
  Рускуліс Л. Теоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 331-338. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1436458
  Костенко Р. Теоретичні засади формування ціннісної сфери студентської молоді // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIII Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко, О.І. Стадник та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 57-61. – ISBN 978-966-2710-90-8
1436459
  Крючков Г. Теоретичні засади французького письма


  У статті висвітлено теорію французького письма з точку зору існування зв"язків між літерними та нелітерними знаками. Визначено, що теоретичні засади французького письма ґрунтуються на трьох взаємозалежних теоріях (теорія алфавіту, графеміка, ...
1436460
  Яншина А.М. Теоретичні засади функціонування вторинного ринку синдикованого фінансування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 46-49 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1436461
  Ващенко І.В. Теоретичні засади функціонування державного фінансового контролю / І.В. Ващенко, В.В. Ворона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-45. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817
1436462
  Міхель Р. Теоретичні засади функціонування конкурентної політики ЄС у сфері концентрації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 266-272. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1436463
  Науменкова С.В. Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 66-70. – ISSN 2414-3499
1436464
  Шалагінов Б. Теоретичні зауваги до ціннісного вивчення літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 3-9
1436465
  Павелків К.М. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Павелків Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1436466
  Меняйло В.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Меняйло Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 71 назва
1436467
  Леврінц М.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Леврінц Маріанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1436468
  Чичук А.П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи у США і Великій Британії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Чичук Антоніна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1436469
  Вовчаста Н.Я. Теоретичні і методичні засади професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Вовчаста Наталія Ярославівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
1436470
  Андрощук І.П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.07 / Андрощук Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1436471
  Віндюк А.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Віндюк Андрій Валерійович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1436472
  Титова Н.М. Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Титова Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
1436473
  Фурсикова Т.В. Теоретичні і методичні засади розвитку професійної медіакультури майбутніх магістрів освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Фурсикова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1436474
  Одайник С.Ф. Теоретичні і методичні засади управління якістю загальної середньої освіти в регіоні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Одайник Світлана Федорівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1436475
  Завидівська О.І. Теоретичні і методичні засади формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров"яорієнтованого середовища організації : автореф. димс. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Завидівська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум ім. Т.Г. Шевченка". – Чернігів, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 67 назв
1436476
  Касич А.О. Теоретичні і методичні основи аналізу внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 243-249 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1436477
  Гириловська І.В. Теоретичні і методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гириловська Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
1436478
  Плющ В.М. Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Плющ Валентина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1436479
  Кулалаєва Н.В. Теоретичні і методичні основи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кулалаєва Наталя Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2020. – 46 с. – Бібліогр.: 87 назв
1436480
  Щурик М.В. Теоретичні і методологічні засади генезису земельних відносин: парадигмальний концепт // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
1436481
  Сітарська Б. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Монографія / Барбара Сітарська. – Київ : Основа, 2005. – 364с. – ISBN 966-699-099-7
1436482
  Плавич В.П. Теоретичні і методологічні проблеми реформування механізму державної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 7-12. – ISSN 1563-3349
1436483
  Шумило І. Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки / І. Шумило, В. Міщенко, Р. Лисенко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 6-11. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1436484
  Ободовський О.Г. Теоретичні і практичні аспекти визначення екологічно необхідного стоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-26. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методичні підходи до визначення екологічно необхідного стоку та запропоновано алгоритм його розрахунку. Виділено чотири основні ознаки, розроблено схему та проведено обгрунтування гідроекологічних умов прояву руслових процесів на річках ...
1436485
  Блажиєвська М. Теоретичні і практичні аспекти визначення правового статусу та режиму Азовського моря та Керченської протоки // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-62


  Стаття присвячена загальному аналізу української та міжнародної практики стосовно правового статусу та режиму Азовського моря і Керченської протоки. Окрему увагу автор приділяє останнім домовленостям сторін щодо зазначеного питання та їхньому впливу на ...
1436486
  Шарманська С. Теоретичні і практичні аспекти реалізації стимулюючої функції прибутку у страховій діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-112. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується механізм реалізації стимулюючої функції прибутку в умовах розвинутої ринкової економіки ХХ століття у страховій діяльності. In clause the mechanism of realization of stimulating function is analyzed have arrived in the ...
1436487
  Кемінь В. Теоретичні і практичні аспекти реформування системи місцевих фінансів у сфері мобілізацій коштів до місцевих бюджетів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 217-218
1436488
  Нелін О. Теоретичні і практичні аспекти співвідношення права і закону в діяльності нотаріату в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 4-8
1436489
  Дробот В.В. Теоретичні і практичні аспекти стратегії державного управління інноваціями // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 53-57
1436490
  Охрамович О.Р. Теоретичні і практичні аспекти формування облікової політики підприємств в сучасних умовах господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 190-194. – Бібліогр.: Бібілогр: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1436491
  Попович В. Теоретичні і практичні передумови комплексного підходу до вмвчення проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1436492
  Беньківський В.О. Теоретичні і практичні питання причинового зв"язку в кримінальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беньківський Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1436493
  Гжещук В. Теоретичні і практичні принципи менеджменту та його основні функції у виробничій сфері // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 159-164. – ISSN 2308-4634


  У статті досліджується актуальна проблема навчання майбутніх менеджерів виробничої сфери, в системі безправної освіти та підготовки менеджерів до професійної діяльності в сучасних умовах ринкової економіки.
1436494
  Ткаченко Т.І. Теоретичні і прикладні аспекти поєднаного аналізу вершинної та базисної поверхонь рельєфу (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1436495
   Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1436496
  Зубова Лідія Григорівна Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Зубова Л.Г.; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 49 назв
1436497
  Ясінський М.Ф. Теоретичні і прикладні основи формування та оцінювання зносостійкості фотополімерних друкарських форм : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.01 / Ясінський Михайло Федоорвич ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 73 назви
1436498
  Матвійчук В.К. Теоретичні і прикладні проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів і аналогічного адміністративного правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 48-59. – ISSN 2222-5374
1436499
  Піпченко Н. Теоретичні і прикладні проблеми міжнародної інтернет-комунікації / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 11-38. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1436500
   Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2001-. – ISSN 2219-2654
№ 3 (38). – 2015. – 447 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436501
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (62). – С. 96-129. – ISSN 2222-5374
1436502
  Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 92-116. – ISSN 2222-5374


  Дослідженню проблеми суб"єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи займалися такі вчені, як М.І. Хавронюк, С.Д. Шапченко та ін. У радянський період значний внесок у розвиток теорії і методології з проблем суб"єкта злочину внесли Я.М. Брайнін, ...
1436503
  Овсієнко О.Л. Теоретичні і технологічні основи виробництва та експлуатації ефективних співосаджених каталізаторів багатоцільової конверсії оксиду карбону (II) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Овсієнко Ольга Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1436504
  Носань Н.С. Теоретичні імперативи дефініції фінансової безпеки держави // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 17-20. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2409-1944
1436505
  Борисова Наталія Василівна Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Борисова Н.В.; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім.Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 232л. + Дод.: л.215-232. – Бібліогр.: л. 197-214
1436506
  Борисова Наталія Василівна Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Борисова Н.В.; КНУТШ. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1436507
  Курач Т.М. Теоретичні й практичні аспекти курсу "Проектування та складання карт" / Т.М. Курач, І.О. Підлісецька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 154-162.


  У статті розглянуто питання теоретичного та практичного аспекту навчальної дисципліни «Проектування та складання карт». Представлені завдання та основні положення дисципліни, базуючись на впровадженні комп’ютерних технологій у картографічне ...
1436508
  Савчин М. Теоретичні й практичні аспекти педагогічної майстерності та методичної культури педагога, шляхи їхньої реалізації // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 56-62
1436509
  Коновал Віктор Павлович Теоретичні й практичні основи створення та фіксації форми взуття : Автореф... докт. техн.наук: 05.19.06 / Коновал Віктор Павлович; Державна академія легкої про-ті України. – К., 1994. – 44л.
1436510
  Гречаник Н.І. Теоретичні й практичні основи формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в системі вищої педагогічної освіти Сполучених Штатів Америки // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 99-104. – ISSN 2304-5809
1436511
  Панасенко Е. Теоретичні й прикладні аспекти формування гендерної компетентності студентів вищих педагогічних закладів освіти / Е. Панасенко, А. Макаренко, Ю. Рейлян // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 7-18. – ISSN 2077-1827
1436512
  Шайгородський Ю.Ж. Теоретичні й прикладні засоби регулювання політичного життя в Україні // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 130-209. – ISBN 978-966-02-9194-2
1436513
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 2. – 2015. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436514
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – 2016. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436515
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 9, ч. 1. – 2019. – 158, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436516
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 9, ч. 2. – 2019. – 166, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436517
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 10, ч. 1. – 2020. – 190, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436518
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 10, ч. 2. – 2020. – 192, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436519
  Болквадзе Н.І. Теоретичні концепти становлення біржових ринків електроенергії у процесі лібералізації енергетичного сектора країн світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 6-13. – ISSN 2222-0712
1436520
  Атаманчук О.Ю. Теоретичні концепції взаємодії економічної інтеграції та прямих іноземних інвестицій в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 280-288
1436521
  Хороб С. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 3-6. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті досліджуються теоретичні засади наукової праці мало знаного українського літературознавця й театрознавця з Прикарпаття Михайля Роздольського "Теорія драматичного мистецтва". Автор виводить основні концепції, постульовані теоретиком та ...
1436522
  Шкода М.С. Теоретичні концепції економічного розвитку як економічної категорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 14-21
1436523
  Кирилюк І.М. Теоретичні концепції земельної ренти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 18-22


  Розглядаються питання земельних відносин у сільському господарстві. Автором досліджено теоретичні погляди вчених щодо природи земельної ренти та умов її виникнення, визначено чинники та механізми формування розмірів ренти, виявлено фактори її зростання.
1436524
  Гнатюк М. Теоретичні концепції І. Франка в курсі з теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 182-189.
1436525
  Ушенко Н.В. Теоретичні концепції категорії "людський капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 180-185
1436526
  Зборовська О.М. Теоретичні концепції матеріальної основи державного регулювання економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 5-7
1436527
  Стасюк Ю.М. Теоретичні концепції розвитку глобальної інноваційної економіки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 137-146. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
1436528
  Заворотько О.В. Теоретичні концепції та цільова спрямованість монетарної політики економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 45-49
1436529
  Миронюк Наталія Теоретичні концепції універсалізму в міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 51-56. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1436530
  Гадяцька К. Теоретичні магнітні моделі дайкових утворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 88-93. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Специфікою магнітного моделювання дайок є висока детальність робіт і необхідність урахування всієї апріорної геолого-геофізичної інформації. Геомагнітні спостереження дозволяють з"ясувати ширину та довжину простягання дайкових структур, деталізувати ...
1436531
  Коппель О.А. Теоретичні моделі дослідження глобальних політичних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження глобальних політичних процесів. Особливу увагу приділено парадигмам дослідження та сучасному стану розробки цієї проблеми. The article is dedicated to the one of the most ...
1436532
  Денисенко К.Ю. Теоретичні моделі європейської інтеграції / К.Ю. Денисенко, В.М. Якібчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 76-79
1436533
  Добробог Л.М. Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 245-248
1436534
  Черновол О.П. Теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина в Україні і Польщі: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 13-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1436535
  Заремба О. Теоретичні напрями розробки геополітичних ідей українськими науковцями за умов політичного режиму в УРСР (60-80 рр.) / О. Заремба, О. Федоренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 405-419
1436536
  Грищенко Т.А. Теоретичні настанови міжнародного стратега як проблема дослідження історії міжнародних відносин (на прикладі З. Бжезінського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 122-123. – (Історія ; вип. 63/64)


  Подається стислий огляд розвитку міжнародно-теоретичних поглядів З. Бжезінського 1950-1990-х рр.
1436537
  Бодюк А.В. Теоретичні обгрунтування генезису потреб геологічного вивчення надр // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 89-95
1436538
  Бодюк А Теоретичні обґрунтування економіки природно-ресурсного виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 128-133
1436539
  Воробйов О.М. Теоретичні обгрунтування та аналітичні розрахунки моделі дії електромагнітного імпульсу на фізичний об"єкт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 15-22
1436540
  Грабчук О.М. Теоретичні обмеження в управлінні страховим портфелем // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
1436541
  Серьогіна Н.О. (Зезека) Теоретичні основи адміністративно-правового статусу державної служби зайннятості України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 103-108. – (0). – ISSN 2078-9165
1436542
  Кунєв Ю.Д. Теоретичні основи адміністративно-правової організації митної служби України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 3-7.
1436543
  Нерода-Березка Теоретичні основи аналізу науково-технічної діяльності ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 242-247


  В статті досліджується теоретичне бгрунтування науково-технічної діяльності ТНК в найбільш віломих концепціях прямих іноземних інвестицій та транснаціональних корпорацій. Розглядається роль знань та технології в коцепціях ринкової влади С. Гаймера, ...
1436544
  Мішин О.В. Теоретичні основи аналізу регіональної системи в Африці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1436545
  Лагун М.І. Теоретичні основи аналізу та визначення сутності економічного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 32-35.
1436546
  Крижанівський С.Е. Теоретичні основи арифметики / С.Е. Крижанівський. – Х., 1931. – 168 с.
1436547
  Кодацький В.П. Теоретичні основи аудиту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 29-30
1436548
  Пришляк Г.Я. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 86-91. – ISSN 1563-3349
1436549
  Шпичак О.М. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 6-16. – ISSN 2221-1055
1436550
  Засаньська О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 76-84. – ISSN 1993-6788
1436551
   Теоретичні основи бухгалтерського обліку : Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль, 1998. – 269с. – ISBN 966-95230-6-0
1436552
  Мельничук Г.С. Теоретичні основи бюджетно-податкового механізму захисту вітчизняних товаровиробників // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 149-158
1436553
  Стецюк П.А. Теоретичні основи бюджетного планування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-114.
1436554
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права / Н.В. Сидорова. – Харків : Бізнес Інформ, 1998. – 236с. – ISBN 966-7080-74-9
1436555
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Сидорова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 23л.
1436556
  Головня А.Ф. Теоретичні основи вдосконалення професійного розвитку офіцерського складу Національної гвардії України / А.Ф. Головня, С.В. Бєлай // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (77). – С. 35-41. – ISSN 2078-7480
1436557
  Мороз Олександр Іванович Теоретичні основи вертикальної рефракції, способи її визначення, врахування і прогнозування : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.01 / Мороз О.І.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1436558
  Якушева О.В. Теоретичні основи взаємозв"язку банківської конкуренції та фінансової стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 104-108. – ISSN 2306-6814
1436559
  Максименко С.Д. Теоретичні основи взаємозв"язку навчання і розвитку // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 60-71. – ISBN 978-966-222-967-7
1436560
  Кармаза Теоретичні основи визначення системи джерел житлового права та процесу / Кармаза, 0.0. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 171-174


  У статті досліджується поняття "джерело права", а також поняття та система джерел житлового права і житлового прцесу України, їх уніфікація.
1436561
  Квасній О.Р. Теоретичні основи визначення фіскального простору територіальних громад в умовах децентралізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 34-40. – ISSN 2222-4459
1436562
  Ткаченко Н. Теоретичні основи гарантування банківських вкладів / Н. Ткаченко, Д. Чеховський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 56-62. – ISSN 1818-5754
1436563
  Смирнов І.Г. Теоретичні основи географії транснаціональних корпорацій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 23-32
1436564
  Столяренко Г.С. Теоретичні основи гетерофазних озонних процесів і технологія денітрифікації газових потоків. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.01 / Столяренко Г.С.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 32л.
1436565
  Приходько І.П. Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1436566
  Гриценко А.А. Теоретичні основи грошово-кредитної політики / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-106. – ISSN 1811-3141


  Тема 13 із підручника з макроекономіки цих авторів.
1436567
  Афанасьєва Ю.В. Теоретичні основи державного регулювання демографічних процесів // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 14-18
1436568
  Меленюк В.О. Теоретичні основи державної соціальної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-132. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1436569
  Шеремет А.П. Теоретичні основи джерел доказової інформаціі / А.П. Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-301-230-8
1436570
  Кулчар Т.Ф. Теоретичні основи діяльності єврорегіонів // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 102-107. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1436571
  Прощак В. Теоретичні основи для дослідження інтелектуального потенціалу суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 599-606. – Бібліогр.: на 23 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1436572
  Малютін І.А. Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 215-229


  У науковій статті досліджуються теоретичні основи доктрини природного права та її роль щодо кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини. Пропонується модель кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини в Україні, виходячи з ...
1436573
  Магас Н.В. Теоретичні основи дослідження внутрішнього ринку України в умовах глобалізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814
1436574
  Панова І.О. Теоретичні основи дослідження готельного господарства / І.О. Панова, А.В. Тимощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 235-240. – ISSN 2222-4459
1436575
  Косьміна В.В. Теоретичні основи дослідження експортних операцій ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 107-113


  У статті розглядається теоретичне обгрунтування експортної діяльності ТНК в найбільш відомих концепціях прямих іноземних інвестицій та транснаціональних корпорацій. Аналізується еволюція поглядів в межах різних напрямів економічної теорії на причини, ...
1436576
  Никончук В.М. Теоретичні основи дослідження інституціоналізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 53-59. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1436577
  Пікус А. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні основи дослідження структурних зрушень в економіці через взаємодію їх об"єктів та суб"єктів. Основне протиріччя механізму структурних зрушень полягає у невідповідності структури виробництва структурі споживання. Часткове вирішення ...
1436578
  Верба Д. Теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності роботодавця // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 33-40. – Бібліогр.: 18 назв
1436579
  Гнатюк Н. Теоретичні основи дослідження спільного підприємництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 346-350. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1436580
  Січняк О.О. Теоретичні основи дослідження формування та класифікації бюджетно-податкової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 119-122. – ISSN 2306-6806
1436581
  Козинський С. Теоретичні основи економічної політики в умовах переходу до ринку // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.58-64. – ISBN 966-73-53-51-Х
1436582
  Шедловська М.В. Теоретичні основи екосоціологічної теорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 83-91. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1436583
   Теоретичні основи електротехніки : перехідні процеси в лінійних колах : синтез лінійних кіл : електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1436584
   Теоретичні основи електротехніки : Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1436585
  Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : [підруч. для студ. електротехн., електроенергет. та електромехан. спец. вищ. навч. закл. ] / Ю.О. Карпов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук ; за ред. проф. Ю.О.Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 336, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336. – ISBN 978-966-289-006-8
1436586
   Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; під ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 324, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 319-321. – Бібліогр.: с. 318. – ISBN 978-966-289-007-5
1436587
  Кошель А.О. Теоретичні основи ефективності масової оцінки земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 72-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1436588
  Грущинська Н.М. Теоретичні основи європейської інтеграції України : монографія / Н.М. Грущинська. – Київ : Видавець Корбуш, 2008. – 232 с. – Бібліогр.: с. 206-222. – ISBN 978-966-2955-14-9
1436589
  Благодарний О.І. Теоретичні основи забезпечення сучасного розвитку регіонів / О.І. Благодарний, І.О. Коршикова, Є.А. Плужникова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 1 (40). – С. 36-42. – ISSN 1681-6277
1436590
  Євсєєва О.Ю. Теоретичні основи забезпечення якості обслуговування при управлінні трафіком з використанням діакоптичних і тензорних моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02. / Євсєєва О.Ю. ; Харк. нац. ун-т радіоелек. – Харків, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 42 с.
1436591
  Надвиничний О.А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 132-137. – ISSN 1993-0259
1436592
  Бабак В.П. Теоретичні основи захисту інформації = Theoretical bases of information protection : підручник [для студ. вищих техн. навч. закладів] / В.П. Бабак. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2008. – 752 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 748-750. – ISBN 978-966-598-404-7
1436593
  Верховод І. Теоретичні основи ідентифікації та принципи реформування соціальної сфери економіки сучасної України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 28-37. – Бібліогр.: 17 назв
1436594
  Бульба Ю.М. Теоретичні основи інвестування та капітальні інвестиції в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 80-85. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1436595
  Гордійчук А.І. Теоретичні основи інноваційного розвитку аграрної сфери // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 77-81
1436596
  Салькова І.Ю. Теоретичні основи інноваційного розвитку АПК України / І.Ю. Салькова, І.В. Ковальчук, Л.Б. Петіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
1436597
  Волобуєва Т.Б. Теоретичні основи інноваційної моделі навчання // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 19-23


  У статті розглядаються теоретичні засади інноваційної моделі навчання. На підставі аналізу державних нормативних документів автор порівнює інноваційну та експериментальну діяльність.
1436598
  Лотюк О.С. Теоретичні основи інституту громадянства України : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Лотюк О.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 18с.
1436599
  Лотюк О.С. Теоретичні основи інституту громадянства України : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лотюк О.С.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 195л. – Бібліогр.:л.164-171
1436600
   Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем = Theoretical fundamentals of information-measurement systems : підручник / [В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Єременко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Університет новітніх технологій ; НАУ, 2017. – 495, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - .Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Висновки в кінці розд. укр., англ. – Бібліогр.: с. 494-495. – ISBN 978-966-932-027-8
1436601
  Устянич Є. Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей / Євген Устянич. – Вид. 2-е, доповнене. – Львів : українська академія друкарства, 2008. – 400с. – ISBN 5-7763-2497-1
1436602
  Федоренко В.Л. Теоретичні основи Конституції України: досвід і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-18.
1436603
  Крічевець К. Теоретичні основи контролінгу грошових потоків підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 172-175. – ISSN 1818-2682
1436604
  Гавриленко О.В. Теоретичні основи контролю економічних результатів та його роль у діяльності аграрних підприємств // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 10-22. – (Економічні науки)
1436605
  Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О.В. Наден ; [наук. ред. Ю.В. Баулін] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 266, [2] с. – Бібліогр.: с. 247-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-365-4
1436606
  Калінін М.І. Теоретичні основи лісових меліорацій / М.І. Калінін, О.С. Мельник. – Львів, 1991. – 264с.
1436607
  Бобок І.І. Теоретичні основи методу виявлення порушення цілісності цифрового зображення в результаті накладання шуму // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 73-84. – ISSN 2524-0056


  Задача забезпечення якісної експертизи цілісності інформаційних контентів, зокрема цифрових зображень, що розглядаються у роботі, є на сьогоднішній день актуальною, але такою, що не має остаточного розв"язку. Однією з найпоширеніших операцій при ...
1436608
  Нікітін А. Теоретичні основи методу усереднення для квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь за допомогою асимптотичного методу усереднення. This article is devoted to research of stability of decisions of quasilinear stochastic ...
1436609
  Новіков Ф.В. Теоретичні основи механічної обробки високоточних деталей : монографія / Новіков Ф.В., Рябенков І.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-344. – ISBN 978-966-676-557-7
1436610
  Мальський М.М. Теоретичні основи міжнародного виконавчого процесу : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 491, [12] арк. – Додатки: арк. 485-491, [12]. – Бібліогр.: арк. 428-484
1436611
  Мальський М.М. Теоретичні основи міжнародного виконавчого процесу : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1436612
  Єршов С.В. Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Єршов Сергій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1436613
  Денисенко В.А. Теоретичні основи моделювання і анализу дискретно-безперервних систем із структурою, що управлюяється : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Денисенко В. А.; Одес. політ. ін-т. – Одеса, 1999. – 32с.
1436614
   Теоретичні основи модернізації змісту непрофесійної фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі / Ю.В. Васьков, В.Е. Куделко, В.Г. Понікарьова, О.М. Волтєнкова // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2015. – № 2 (46), квітень. – С. 42-47. – ISSN 1991-0177


  Наведено роль і коротку змістовну характеристику окремих компонентів основних джерел і факторів непрофесійної фізкультурної освіти, запропоновано їх певну ієрархію і значущість. Розмаїття джерел і факторів пректування змісту непрофесійної ...
1436615
  Сімкова І.О. Теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 364-370. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері шляхом дослідження перекладознавчих, психолінгвістичних, методичних, психологічних та лінгвістичних основ розробки методики ...
1436616
  Нагорічна О.С. Теоретичні основи наукового забезпечення у податково-митній сфері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 115-118 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1436617
  Дзьобань О.П. Теоретичні основи національної безпеки України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Дзьобань, Олександр Соснін. – Київ : Освіта України, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-188-018-3
1436618
  Рапін В.В. Теоретичні основи неавтономних автоколивальних систем з аргументним фазовим оберненим зв"язком : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Рапін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. інститут". – Харків, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 38 назв
1436619
  Заводовська Л.А. Теоретичні основи обліку банківських продуктів в умовах інноваційної економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 176-181. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
1436620
  Бугера Ю.Ю. Теоретичні основи оволодіння професійною термінологією студентами закладів вищої освіти // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 43-44
1436621
  Багрій О.О. Теоретичні основи оподаткування нерухомого майна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 10-16
1436622
  Сабадирьова А. Теоретичні основи організації потенціалу підприємства : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 34-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1436623
  Кузьмич О.І. Теоретичні основи організації праці в умовах економічних перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено основні питання організації заробітної плати та формування її рівня в Збройних Силах України на сучасному етапі, досліджено зарубіжний досвід організації оплати праці в системі соціально-трудових відносин. This article highlights ...
1436624
  Здобицька Н. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму використання земель // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 178-182. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
1436625
  Свистун К.О. Теоретичні основи організаціно-економічного механізму сталого розвитку регіону // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 167-174. – ISSN 2308-1988
1436626
  Бондар І.В. Теоретичні основи особистих немайнових правовідносин в цивілістичному процес : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Бондар Ірина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 465 арк. – Додатки: арк. 460-465. – Бібліогр.: арк. 406-459
1436627
  Бондар І.В. Теоретичні основи особистих немайнових правовідносин в цивілістичному процесі : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Бондар Ірина Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 36 назв
1436628
  Бражко О.В. Теоретичні основи підвищення ролі держави в регулюванні зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 35-40. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1436629
  Калусенко В.В. Теоретичні основи підготовки спеціалістів в умовах інформаційного середовища / В.В. Калусенко, Л.А. Карташова // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 87-105. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
1436630
  Ткалич І.М. Теоретичні основи побудови методики оцінки професійного ризику, прийнятої для підприємств різних видів економічної діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 113-119. – ISSN 1995-0519
1436631
  Калінкін Валерій Михайлович Теоретичні основи поетичної ономастики : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Калінкін Валерій Михайлович; Мін-во освіти України. Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 464л. – Бібліогр.:л.430-464
1436632
  Перепелиця М. Теоретичні основи правового статусу владних суб"єктів фінансового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 182-190. – ISSN 1993-0909
1436633
  Лєбєдєва Ольга Теоретичні основи проблеми етногенезу в монографії М.Ю. Брайчевського "Походження Русі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 237-241
1436634
  Гула Л. Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 125-130. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
1436635
  Андрейчук В.С. Теоретичні основи прогнозування в системі національної безпеки: класифікація, методи, зв"язок з іншими науками // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 127-143
1436636
  Стоянець Н.В. Теоретичні основи прогнозування розвитку сільських територій в контексті євроінтеграційного вибору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 160-165
1436637
  Старовойт Я.І. Теоретичні основи проектування кругових антенних решіток, утворених із циліндричних п"єзокерамічних випромінювачів і екрану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Старовойт Ярослав Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1436638
  Ляхоцька Л. Теоретичні основи проектування сучасних технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти / Л. Ляхоцька, Л. Кондратова, Л. Калачова // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С.62-68
1436639
  Москаленко А.М. Теоретичні основи професійної етики управлінців навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 235-244. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз теоретичних основ професійної етики. Розглянуто професійну етику, що досліджує специфіку конкретної професії крізь призму моральних принципів суспільства, практику відхилення від норм моралі у визначених сферах суспільних ...
1436640
  Маршалок Г.О. Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.17.04 / Маршалок Г.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 60 назв
1436641
  Іващенко О.В. Теоретичні основи процесу прийняття проектних рішень // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 167-175 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1436642
  Бородіна В.М. Теоретичні основи прямих іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розкрито економічний зміст прямих іноземних інвестицій, показано їх місце в міжнародному русі капіталу порівняно з іншими видами міжнародного інвестування. Розглянуто взаємовідносини ТНК як активного учасника світової економіки з міжнародним ...
1436643
  Корнійчук Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 72-83. – ISSN 0131-775Х
1436644
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи регіональних ринків банківських послуг / З.В. Герасимчук, О.К. Гоманюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 303-307. – ISSN 1993-6788
1436645
  Макаренко М.В. Теоретичні основи регіонального інформаційно-аналітичного забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 183-191 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1436646
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи регіональної економіки / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-12. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 46)


  Розкрито об"єкт і предмет дослідження, структура, мета і завдання регіональної економіки як наукової і навчальної дисципліни.
1436647
  Юрченко І.В. Теоретичні основи регулювання економічного обігу земель сільськогосподарського призначення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 115-120. – ISSN 2218-1199
1436648
  Фурса С.Я. Теоретичні основи реформування виконавчого провадження в Україні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 76-81. – ISBN 978-966-8830-75-4
1436649
  Шинкар В.А. Теоретичні основи розвитку економіки домогосподарств / В.А. Шинкар, О.І. Чакій // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 6-9. – (Економіа ; Вип. 26)
1436650
  Жаворонок А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національній економіці / А. Жаворонок, А. Марич // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4. – С. 104-110. – ISSN 2410-0919
1436651
  Панейко Юрій Теоретичні основи самоврядування / Панейко Юрій. – Львів : Літопис, 2002. – 197с. – ISBN 966-7007-26-X
1436652
  Продайвода Г. Теоретичні основи сейсмоакустики нетрадиційних резервуарів нафти і газу // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1999. – № 22. – С. 3-21. – ISBN 966-95274-0
1436653
  Смиков А.В. Теоретичні основи селекції та удосконалення сортименту персика на півдні України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Смиков Анатолій Володимирович ; Південний філіал нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний ун-т". – Сімферополь, 2012. – 44 с. – Бібліогр.: 91 назва
1436654
  Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання / І.Я. Чугунов; Мін-во фінансів України. Науково-дослідний фінансовий інститут. Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – 259с. – ISBN 966-7675-27-0
1436655
  Лобова О.М. Теоретичні основи сільськогосподарського страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито місце сільськогосподарського страхування та його роль в економіці держави. Визначено та охарактеризовано основні види сільськогосподарського страхування та ризики, з якими стикається сільськогосподарський виробник в процесі своєї ...
1436656
  Александров Д.О. Теоретичні основи соціальної взаємодії : навч. посібник / Д.О. Александров ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 267, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 261-266. – ISBN 978-966-933-052-9
1436657
  Фурса Є.Є. Теоретичні основи спадкування з іноземним елементом (міжнародне спадкування) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 3 (77). – С. 2-5
1436658
  Сталінська О.В. Теоретичні основи сталого розвитку в управлінні підприємством / О.В. Сталінська, Ю.З. Драчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 92-96. – ISSN 0321-0499
1436659
  Полякова І.О. Теоретичні основи створення високопродуктивних сортів льону олійного в умовах степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Полякова Ірина Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа Ін-т зернових культур. – Дніпро, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 84 назви
1436660
  Шандова Н.В. Теоретичні основи стійкого розвитку підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 11-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1436661
  Затварська О.О. Теоретичні основи стратегії розвитку банківської системи // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.112-118
1436662
  Шевченко І.Ю. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на базі матричних методів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1436663
  Довбня К.В. Теоретичні основи структурування змісту підручника з мови гінді як основного компонента навчальнометодичного комплексу для майбутні фахівців-сходознавців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 57-61


  Стаття присвячена розгляду теоретичних основ структурування змісту підручника з мови гінді як основного компонента навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців. Доведено, що у нових підручниках доцільно відвести місце ...
1436664
  Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посібник для студентів вищ. навч. закладів / Омелян Вишневський. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Дрогобич : Коло, 2006. – 604, [3] с. – Бібліогр.: с. 597-604. – ISBN 966-7996-49-2
1436665
  Кифяк В.Ф. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 214-222. – ISSN 1993-6788
1436666
  Струк Н.С. Теоретичні основи та економічна суть грошового ринку / Н.С. Струк, У.В. Пелех // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 107-113. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1436667
  Корольчук Л. Теоретичні основи та організаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності економіки транскордонного регіону : міжнародна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 36-38 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1436668
  Карпов Н.С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності : Монографія / Н.С. Карпов; МВС України; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 124с. – ISBN 966-7474-02-Х
1436669
  Пашков Є.В. Теоретичні основи та синтез систем автоматизованного вібролевітаційного точіння токостінних циліндричних деталей. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.07 / Пашков Є.В.; Севастопольск.держ.техн.ун-т. – Севастополь, 1997. – 32л.
1436670
  Маєвський Д.А. Теоретичні основи та технології оцінювання і забезпечення надійності динамічних інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1436671
  Левицький В.Є. Теоретичні основи технологій гетерофазної модифікації термопластів полівінілпіролідоном : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.17.06 / Левицький В.С. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
1436672
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи туризмології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 316с. – ISBN 966-521-368-7
1436673
  Лисий І.О. Теоретичні основи туристичної оцінки об"єктів фортифікаційного будівництва: історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 182-187. – ISSN 2076-1554
1436674
  Андрусишин Р. Теоретичні основи українського народного танцю в педагогічній творчості В. Верховинця // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 128-130. – ISSN 1994-4845
1436675
  Цогла О.О. Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності машинобудівного підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 150-155. – Бібліогр.: 17назв. – ISSN 1993-6788
1436676
  Лазар В.Л. Теоретичні основи управління економічною безпекою підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 67-71. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1436677
  Силка І.В. Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 144-153. – ISSN 2222-4459
1436678
  Лозова О.В. Теоретичні основи управління комерціалізацією інноваційної продукції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 68-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1436679
  Бібік Т.В. Теоретичні основи управління програмою супроводу кваліфікації систем захисту атомних електростанцій у динамічному оточенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бібік Тимофій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
1436680
  Турко М.О. Теоретичні основи управління ризиками підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 85-89. – ISSN 1683-1942


  Запропоновано систему управління ризиками, що дозволяє забезпечити безперебійність процесу управління ризиками на підприємстві.
1436681
  Хотомлянський О.Л. Теоретичні основи управління фінансмовими ресурсами підприємств / О.Л. Хотомлянський, І.О. Сіненко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 145-151. – ISSN 1993-6788
1436682
  Письменна Т.В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 100-106. – (Економічні науки ; вип. 28)
1436683
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи управлінського аналізу / З.В. Герасимчук, А.О. Тендюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 7-16. – ISSN 1993-0259
1436684
  Тузяк В.Є. Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з них нових будівельних матеріалів = Theoretical foundation of utilization of industrial wastes for the purpose of synthezing new construction materials : знешкодження отруйних токсичних речовин, радіоактивних відходів : навч. посібник для хіміків-технологів-екологів та вищ. учб. закл. безпеки життєдіяльності / Тузяк Віра Євгенівна. – Вид. 1-ше. – Львів : Центр Європи, 2011. – 247, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. - Текст. укр., англ. – Бібліогр.: с. 222-231. – ISBN 978-966-7022-88-4
1436685
  Гаращук І. Теоретичні основи феномена публічної влади у сфері місцевого самоврядування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 10-17
1436686
  Супрун А.Д. Теоретичні основи фізики функціонування білків : навч.-метод. посіб. для студентів фіз. фак. / А.Д. Супрун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142
1436687
  Остафіль О. Теоретичні основи фінансових категорій в управлінні інвестиційними процесами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 646-652. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1436688
  Мальований М.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення соціального захисту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 174-185


  Визначено особливості фінансування соціальних трансфертів через основні форми соціального захисту - соціальне забезпечення, соціальне страхування та соціальну допомогу.
1436689
  Кириченко А.В. Теоретичні основи фінансового механізму соціального страхування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 242-248. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Узагальнено наукові погляди на економічну природу фінансового механізму соціального страхування та обґрунтовано новий підхід до розкриття поняття "фінансовий механізм соціального страхування". Узгоджено взаємодію елементів фінансового механізму ...
1436690
  Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 82-92


  В статті проаналізовано теоретичні основи формування гло- бальної інноваційної системи, значення міжнародного поділу праці, суть та генезис науково-технологічної революції, а також методологічні основи становлення національної інноваційної системи ...
1436691
  Верещака І.М. Теоретичні основи формування державного боргу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 154-157. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1436692
  Отич О. Теоретичні основи формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 150-156. – ISSN 2307-4906
1436693
  Гатеж Н.В. Теоретичні основи формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 7-10. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1436694
  Стасюк В.А. Теоретичні основи формування здорового способу життя старшокласників / В.А. Стасюк, А.О. Петров // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 152-157. – Бібліогр.: 8 назв.
1436695
  Артемов В.Ю. Теоретичні основи формування змісту деонотологічної компетенції фахівця в системі професійного навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 3-9


  Процес розвитку сучасного суспільства характеризується постійно зростаючою роллю новітніх технологій в освіті. Одним з таких напрямків стала поява онтологічних технологій та їх використання в освіті. Проведено системний аналіз змісту деонтологічної ...
1436696
  Примаченко Л.В. Теоретичні основи формування зовнішньої політики ФРН в контексті взаємодії державних та недержавних акторів // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 196-206
1436697
  Горбунова А.В. Теоретичні основи формування і функціонування бізнес-інкубаторів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 35-40. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
1436698
  Круп"як Т.П. Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – ISSN 1993-6788
1436699
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1436700
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1436701
  Портнов А.В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні : монографія / А.В. Портнов. – Київ : Логос, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-581-975-2
1436702
  Магалецький А.В. Теоретичні основи формування маркетингової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 53-54. – Бібліогр.: 8 назв
1436703
  Браславська О. Теоретичні основи формування професійної мотивації майбутнього вчителя в умовах фахової підготовки / О. Браславська, Л. Озерова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 21-30. – ISSN 2307-4914
1436704
  Жук О.П. Теоретичні основи формування ринку земельних ділянок та його інфраструктури / О.П. Жук, О.В. Шевченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 61-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1436705
  Давидова І.О. Теоретичні основи формування системи економічної безпеки регіону та її роль у забезпеченні національної безпеки держави / І.О. Давидова, В.В. Лебедченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1436706
  Гребеннікова А А. Дзюба Теоретичні основи формування системи продовольчої безпеки держави // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 135-138. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
1436707
  Зосимова Ж.С. Теоретичні основи формування стратегій міжнародної діяльності країни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 72-75. – ISSN 2222-4459
1436708
  Ткачук Н.М. Теоретичні основи формування суспільного добробуту як базової передумови недопущення бідності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 66-73
1436709
  Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія / Б.В. Щур ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 319, [1] с. – Бібліогр.: c. 289-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8395-77-2
1436710
  Кліменко Ю.С. Теоретичні основи формування технічної підготовки спортсменів за допомогою управління точнісними рухами // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 6 (9). – С. 23-26. – (Серія "Фізичне виховання і спорт"). – ISSN 2415-3060
1436711
  Халецька А.А. Теоретичні основи формування цілісної системи державного регулювання соціальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 61-63
1436712
  Конраді А. Теоретичні основи фотографії. Елементи фотографічної оптики. Фотографічна оптика. Теорія фотограф. процесів. / А. Конраді, С. Шеппард. – Х., 1934. – 162с.
1436713
  Чернікова Я. Теоретичні основи функцій ціни та системи цін в умовах ринкової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 124-128. – ISSN 1993-0259
1436714
  Полтавська О.В. Теоретичні основи функціонування економічного механізму функціонування підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-69. – ISBN 966-614-021-7
1436715
  Бондаренко Г.В. Теоретичні основи функціонування кластерів в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 170-178. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1436716
  Суворов В.П. Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-78. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
1436717
  Каплюк К. Теоретичні основи хронотопічного аналізу історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 73-80. – ISBN 966-7773-70-1
1436718
  Кайдановська О.О. Теоретичні основи художнього пізнання у професійній підготовці архітекторів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 22-26. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1436719
  Гамаюн Володимир Петрович Теоретичні основи, алгоритми та структури багатоопераційної обробки : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.13 / Гамаюн Володимир Петрович; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1999. – 33л.
1436720
  Поморова О.В. Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Поморова О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 34 назви
1436721
  Бутнік-Сіверський Теоретичні передумови визначення розміру збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 6. – С. 32-42. – ISSN 1608-6422
1436722
  Федів А.В. Теоретичні передумови дослідження інноваційного розвитку регіонів України з урахуванням ризиків небезпек // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 171-176


  Запропоновано узагальнення теоретичних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення інноваційного розвитку регіонів держави з урахуванням ризиків небезпек.
1436723
  Гегедош К.В. Теоретичні передумови зародження інтерактивного маркетингу в системі менеджменту транскордонного економічного співробітництва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 275-280. – ISSN 2222-4459
1436724
  Бойко М.Г. Теоретичні передумови та методологічні основи застосування еволюційно-генетичного аналізу в економічних дослідженнях : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 19-21 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1436725
  Тур О.М. Теоретичні передумови тезаурусного опису терміносистеми // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 167-172
1436726
  Квасневська Н.Д. Теоретичні передумови удосконалення адміністративно-правових засад правового забезпечення судоустрою та судочинства в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 102-110
1436727
  Армаш Н.О. Теоретичні передумови формування в науці адміністративного права поняття "державний політичний діяч" // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 18-23
1436728
  Асадчих О. Теоретичні передумови формування готовності студентів мовних спеціальностей до самостійної роботи з двомовними текстами / О. Асадчих, Л. Смовженко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано теоретичні передумови формування готовності студентів мовних спеціальностей до самостійної роботи з двомовними текстами. The article analyses the theoretical preconditions of philology students" readiness to the self-dependent ...
1436729
  Продан І.О. Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 56-59. – ISSN 1728-6220
1436730
  Марченко І.С. Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1436731
  Гринівський Т. Теоретичні питання бібліографії на сторінках часопису "Книгарь" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 65-67.
1436732
  Гончарова Н.Г. Теоретичні питання визначення змісту та структурних складових державного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: на 24 пункти
1436733
  Кіценко В. Теоретичні питання визначення податкового спору як однієї із форм юридичного конфлікту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 75-78. – ISSN 1561-4999
1436734
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови / І.К. Кучеренко. – Київ
1. – 1961. – с.
1436735
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови : Морфологія / І.К. Кучеренко; КНУТШ. – 2-ге вид., уточнене й доп. – Вінниця : Поділля-2000. – ISBN 966-8213-12-2
2-ге вид., уточнене й доп. – 2003. – 464с.
1436736
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія : Дис... докт. філол.наук: / Кучеренко І. К.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1967. – 693л.
1436737
  Сминтина О.В. Теоретичні питання дослідження екології давньої людини / О.В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2004. – 104с. – ISBN 966-318-165-6
1436738
  Ракітянський О. Теоретичні питання здійснення конституційних прав і свобод людини за Конституцією України // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 82-84
1436739
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ
№ 37. – 2008. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436740
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ
№ 44. – 2011. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436741
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ
№ 45. – 2012. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436742
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ
№ 46. – 2012. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436743
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ
№ 47. – 2013. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436744
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ
№ 48. – 2013. – 144, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436745
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ
№ 49. – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436746
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 51. – 2015. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436747
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 52. – 2015. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436748
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 53. – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436749
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 54. – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436750
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 2 (56). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436751
  Пряхін Є.В. Теоретичні питання методики розслідування злочинів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 85-88.
1436752
  Боксгорн А.В. Теоретичні питання податкового адміністрування та його механізму // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 81-91. – ISSN 2524-101X
1436753
  Занфірова Т.А. Теоретичні питання проекту нового Трудового кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 166-169. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1436754
  Гриценко М. Теоретичні питання регулювання права людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-14-9
1436755
  Малютін І.А. Теоретичні питання розвитку інституту місцевих державних адміністрацій в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 99-107
1436756
  Орзіх М.П. Теоретичні питання суб"єктивних прав громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
1436757
  Беляневич О.А. Теоретичні питання тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.187-197. – ISBN 966-7784-65-7
1436758
  Тимофєєв О.О. Теоретичні питання тлумачення норм податкового права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 188-194. – (Право. Економіка. Управління)
1436759
  Гринівський Т. Теоретичні питання української бібліографії початку XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 42-48


  У статті зроблено спробу аналізу стану українського книгознавства періоду 1917-1920 рр., а також огляд матеріалів часопису “Книгарь”, у яких розглядалися теоретичні питання бібліографії It is made the attempt of analysis of the state of Ukrainian ...
1436760
  Попко В.В. Теоретичні питання уніфікації колізійних норм у рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 169-173
1436761
  Карпунцов В. Теоретичні питання формування та утвердження сучасної адміністративно-процесуальної компетенції прокуратури України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 1 (53) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 5-13. – ISSN 2311-6676
1436762
  Ковальчук К.Ф. Теоретичні питання щодо податкового адміністрування / К.Ф. Ковальчук, Л.В. Петрова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 54-60. – ISSN 2073-9982
1436763
  Омельчук С. Теоретичні підвалини кредитного фінансування державних потреб // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1436764
  Сіріньок-Долгарьова Теоретичні підвалини медіаглобалізації як новітньої тенденції розвитку сучасного суспільства знань // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 83-87


  У статті проаналізовано теорії закордонних на вітчизняних учених щодо медіаглобалізації як новітньої тенденції розвитку інформаційного суспільства знань. In the article the theories of foreign and domestic scientists on media globalization as the ...
1436765
  Воронкова В.Г. Теоретичні підвалини національних особливостей соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз творчості представників суспільно-політичної думки України - В. Старосольського, М. Драгоманова, С. Дністрянського, О. Бочковського, В. Винниченка, М. Грушевського, І. Франка та інших, чиї ідеї сприяли формуванню соціал-демократичної ...
1436766
  Колесник Н.С. Теоретичні підвалини та принципи лексикографічного опрацювання фольклоронімів // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 235-242. – ISBN 978-966-489-126-1
1436767
  Зорич Л.В. Теоретичні підстави призначення економічних експертиз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються теоретичні підстави формування економічних експертиз і обґрунтовується їх систематизація. Theoretical bases of economic expect examinations are considered in the article systematization and types of such expert examinations are grounded.
1436768
  Пашков В.О. Теоретичні підходи до аналізу політичного виміру модернізації вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1436769
  Пікус А.Ю. Теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні підходи до аналізу якості економічного зростання. Запропоновано визначення якісного економічного зростання. Визначено фактори що впливають на якість економічного зростання. Theoretical approaches to economic growth quality ...
1436770
  Татарінов Є.В. Теоретичні підходи до вивчення психологічного змісту феномену прокрастинації // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 299-304
1436771
  Щіпановська О.Р. Теоретичні підходи до вивчення сб"єктивного економічного благополуччя // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 301-306. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1436772
  Чернова К.О. Теоретичні підходи до вивчення соціальних змін трансформаційного суспільства / К.О. Чернова, О.В. Савчук, М.А. Нахабіч // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1436773
  Островська Н.В. Теоретичні підходи до визнання понять "соціальні технології" і "соціальнокомунікаційні технології" // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 117-121. – ISSN 2307-6194
1436774
  Ортіна Г.В. Теоретичні підходи до визначення взаємодії глобалізації, конкурентоспроможності та економічної безпеки // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 139-145. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1436775
  Загвойська Л.Д. Теоретичні підходи до визначення економічної вартості послуг лісових екосистем: вигоди перетворення чистих деревостанів у мішані // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 201-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1991-606X
1436776
  Червяченко А.В. Теоретичні підходи до визначення ефективності соціально-економічної системи та її видова класифікація // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 46-48. – Бібліогр: 10 пунктів. – ISSN 1683-1942
1436777
  Застава І.В. Теоретичні підходи до визначення індикаторів демократії // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 84-94. – ISSN 2411-7587
1436778
  Нетреба І. Теоретичні підходи до визначення категорії "інформаційний ресурс" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-73. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і систематизовано існуючі теоретичні підходи до тлумачення категорії "інформаційний ресурс". Визначено взаємозв"язки між поняттями "інформаційний ресурс", "інформаційна технологія", "інформаційна система управління". Встановлено значення ...
1436779
  Іванюк І.С. Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова стійкість страхової компанії" / І.С. Іванюк, Д.С. Маруженко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 77-90.
1436780
  Яншина А.М. Теоретичні підходи до визначення категорії синдикований кредит // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано основні теоретичні підходи до трактування категорії синдикованого кредиту. Досліджено як класичні атрибути даного фінансового інструменту, так і новітні ознаки, притаманні розвитку ринків синдикованого фінансування у перехідних країнах.
1436781
  Сніжко О.В. Теоретичні підходи до визначення механізму монетарної трансмісії та українська практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 227-237
1436782
  Карась Б. Теоретичні підходи до визначення поняття доказів у цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 456-456
1436783
  Дудюк В.С. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки / В.С. Дудюк, В.В. Гобела // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 130-135. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1436784
  Нікітіна Т.А. Теоретичні підходи до визначення поняття економічного механізму консолідації капіталу підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 44-47
1436785
  Заярна Н.М. Теоретичні підходи до визначення поняття інвестицій у людський капітал / Н.М. Заярна, М.І. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 303-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1436786
  Мельничук Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття системи правління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 149-158
1436787
  Грецький Р.Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 35-38.
1436788
  Москалик Л. Теоретичні підходи до визначення ролі багатонаціональних підприємств у досягненні сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 191-195.
1436789
  Колінець Л. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 109-111. – ISSN 1993-0259
1436790
  Стойка В.С. Теоретичні підходи до визначення сутності банківської системи та її ролі в економіці країни // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 202-209. – (Економіка ; Вип. 30)
1436791
  Краснова О.І. Теоретичні підходи до визначення сутності державного регулювання сфери охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1436792
  Назаренко А.С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 22-29
1436793
  Медвідь Т.В. Теоретичні підходи до визначення сутності і структури передавального механізму монетарної політики : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 200-207 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1436794
  Козинець Г.О. Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 85-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1436795
  Матвійчук Л.О. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 5 (230). – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
1436796
  Яремик Х.Я. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "інвестиційний проект" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 362-367. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1436797
  Магопець О.А. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "податкове стимулювання" // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 265-273. – (Економічні науки ; вип. 26)
1436798
  Бондаренко Н.М. Теоретичні підходи до визначення сутності понять "прибуток" і "збиток" / Н.М. Бондаренко, К.Р. Кобилянська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 111-116. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1436799
  Гросул В. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансово-економічної безпеки підприємства / В. Гросул, О. Филипенко, Г. Баламут // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 20-34. – ISSN 2409-9260
1436800
  Шай Р.Я. Теоретичні підходи до використання поняття дільності у сфері реалізації правоохоронних функцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 221-225. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1436801
  Братюк В.П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 30-37. – ISSN 1993-6788


  Доведено необхідність прийняття загальнодержавної стратегії розвитку індустрії туризму.
1436802
  Плющ В.О. Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в УКраїні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 97-99. – Бібліогр.: 13 назв
1436803
  Твердохліб Ю.М. Теоретичні підходи до дослідження інформаційно-психологічних операцій // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 122-131. – ISSN 2618-1274
1436804
  Бойченко Н.М. Теоретичні підходи до дослідження моральних практик студентських спільнот // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 72-85
1436805
  Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоновано теоретичну інтерпретацію сутності суспільних рухів. Виокремлено наступні парадигми суспільних рухів: колективної поведінки, мобілізації ресурсів, нових суспільних рухів, в яких розкрито механізми формування та організаційні ...
1436806
  Волощук Н.Ю. Теоретичні підходи до дослідження сутності категорії малого підприємництва // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 13-17. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1436807
  Лепейко Т.І. Теоретичні підходи до класифікації інновацій у ринковій економіці / Т.І. Лепейко, М.О. Боярська // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 16-18. – Бібліогр: 8 пунктів. – ISSN 1683-1942
1436808
  Огієнко М.М. Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу / М.М. Огієнко, О.В. Гуріна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
1436809
  Плющ Р.М. Теоретичні підходи до моделей організацій в системі місцевого самоврядування сучасної держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 187-189 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1436810
  Васильченко І. Теоретичні підходи до моделювання вартості опціонів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1436811
  Шпортюк Н. Теоретичні підходи до організації управління муніципальними утвореннями в країнах Європейського Союзу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 282-290
1436812
  Рудак С.М. Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 79-85. – ISSN 1562-0905
1436813
  Орешета Ю.В. Теоретичні підходи до понять "ідентифікація" та "ідентичність" у соціології: їх сутність та коротка характеристика // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 94-100
1436814
  Лаптєва Г.Р. Теоретичні підходи до проблеми духовної самореалізації особистості у сучасній психології // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 16-19


  Стаття присвячена аналізу теоретичних підходів до проблеми духовності та духовної самореалізації особистості. Особлива увага приділяється висвітленню поняття духовної самореалізації у психології та з"ясування напрямку подальшого дослідження цього ...
1436815
  Кірєєва У. Теоретичні підходи до психологічного вивчення Я-концепції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 111-119. – ISSN 1810-2131
1436816
  Оглобля Я.О. Теоретичні підходи до регулювання банківської дільності в країнах світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 2306-6806


  Стаття присвячена дослідженню поняття банківського регулювання в країнах світу, його відмінності від поняття управління банками, а також встановленню співвідношення між поняттям банківського регулювання та банківського нагляду. В статті визначено ...
1436817
  Єфремова К.В. Теоретичні підходи до регулювання штучного інтелекту в ЄС: досвід для України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 80-85. – ISSN 2311-4894
1436818
  Галенда І.В. Теоретичні підходи до розуміння впливу засобів масової інформації на електоральну поведінку населення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 50-51
1436819
  Кармаліта М. Теоретичні підходи до розуміння доктрини як джерела права // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 16-17
1436820
  Спіцина Г.О. Теоретичні підходи до систематизації законодавства про працю України в умовах ринкової економіки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 192-202. – ISSN 1563-3349
1436821
  Тодоров В.І. Теоретичні підходи до типізації етногеографічних систем // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 131-143. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1436822
  Пислиця А.В. Теоретичні підходи до трактування ефективності податків : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 30-33. – Бібліогр.: 21 назва
1436823
   Теоретичні підходи до управління економічною безпекою транспортних підприємств у сучасних умовах / М.І. Міщенко, Л.В. Марценюк, Н.С. Чернова, М.О. Грінєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1436824
  Серпенінова Ю.С. Теоретичні підходи до управління ліквідністю банку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 57-62
1436825
  Подорожний В.Г. Теоретичні підходи до феномену особистісного відчуження у сучасному психологічному дискурсі // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 132-137. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-4368
1436826
  Оглобіна В.А. Теоретичні підходи до формування антикризової політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 34-38. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1436827
  Кузенко Н. Теоретичні підходи до формування інституційних передумов для здійснення структурних змін в пострадянських державах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 546-554. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1436828
  Круглик О.П. Теоретичні підходи до формування міжособистісних стосунків у дітей з кохлеарними імплантати // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 72-77. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1436829
  Односталко Д.В. Теоретичні підходи до формування публічного управління у сфері економічної безпеки // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 71-75. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
1436830
  Тофан І. Теоретичні підходи до формування стратегії оподаткування // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 14-21. – ISSN 2313-3627
1436831
  Швабій К.І. Теоретичні підходи до формування та реалізації податкової політики держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 90-103. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1436832
  Ревуцький С. Теоретичні підходи до формування та розвитку інфраструктури інтелектуальної власності як важливої складової національної інноваційної системи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 61-71
1436833
  Молчанов В. Теоретичні підходи дослідження добробуту населення України у ХІХ - на початку ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 19-28
1436834
  Талавиря О.М. Теоретичні підходи економічного розвитку підприємства // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 223-224. – ISBN 978-611-01-0721-1
1436835
  Жованик В. Теоретичні підходи і практичні дії до здійснення академічної безпеки навчального закладу : до дискусії / В. Жованик, Г. Жованик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1436836
  Гончаренко Д.О. Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 194-201. – ISSN 2222-4459
1436837
  Мединська Ю.Я. Теоретичні підходи та практичні аспекти діагностики компетентності особистості у сфері емоцій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 11-15
1436838
  Пашенцев О.І. Теоретичні підходи формування нетто-ставки екологічного страхування // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 6-11
1436839
  Трушковський О.І. Теоретичні підходи щодо дослідження воєнно-технічної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 3-6


  The article analyzes documents and modern scientific approaches to a military-technical policy of Ukraine and other advanced countries of the world.
1436840
  Прокопов Д.Є. Теоретичні погляди Г.Е. Лесинга і їх вплив на філософію німецького Просвітництва // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 8-18


  У статті аналізується вплив теоретичних поглядів Лесинґа на розвиток фі- лософії німецького Просвітництва. Визначено місце Лесинґа у плеяді представни- ків просвітницької традиції в Німеччині, а також його роль у формуванні просвіт- ницької ...
1436841
  Ліпіч Л.М. Теоретичні погляди на роль освіти як фактору стратифікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 297-303. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1436842
  Чумак О.О. Теоретичні погляди щодо поняття та змісту дисциплінарної відповідальності державних службовців / О.О. Чумак, Єрмоленко-Князєва // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 172-181. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
1436843
  Воскобойник Г.М. Теоретичні положення зоологічної систематики та номенклатури // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 35-41


  Робота зосереджена на викладі основних теоритичних положень зоологічної систематики та номенклатури, з метою знайомства з ними фахівців неспеціальних галузей науки і полегшення роботи у даній сфері. The article deals with the main theoretical grounds ...
1436844
  Григорак М. Теоретичні положення планування логістичної підтримки масових заходів // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 183-195. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1436845
  Кобеля М.Я. Теоретичні положення та суть фінансової політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 160-164. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
1436846
  Кость С.П. Теоретичні поняття і терміни медіаосвіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 178-186. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1436847
  Десятнюк О. Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 31-38. – ISSN 1818-5754


  Виокремлено структурні елементи сфери поширення ризиків оподаткування, підтверджено наявність діалектичної об"єктивно-суб"єктивної структури цих ризиків, та на цій основі сформовано систему постулатів щодо ризиків розбудови податкової системи.
1436848
  Костенко М.В. Теоретичні пошуки нового термінологічного апарату і соціальних показників в осмисленні сценаріїв майбутнього // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 69. – С. 92-101
1436849
  Корнутко-Гринів Теоретичні праці Іларіона Свенціцького в царині музеології (1928 - 1939 роки) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 327-347. – ISSN 2523-4234
1436850
  Цирфа Ю. Теоретичні принципи конструювання зовнішньополітичної іденичності ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 13-16
1436851
  Слінько С. Теоретичні прлоблеми реформування судової системи і судочинства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.126-129
1436852
  Безклубий Ігор Анатолійович Теоретичні проблеми банківських правочинів : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Безклубий І. А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 486 л. – Бібліогр.: л.451-486
1436853
  Стадник М.П. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 305-311. – ISSN 1563-3349
1436854
  Волошин Г.В. Теоретичні проблеми визначення індексу міграційної привабливості країн-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 106-113


  Розглянуто Європейський Союз як замкнуту соціально-економічну систему та визначено привабливість міграційних переміщень населення в її межах та у світовому масштабі. Проаналізовано динаміку привабливості ЄС щодо мігрантів загалом. Запропоновано ...
1436855
  Стороженко О.М. Теоретичні проблеми визначення поняття кваліфікації адміністративного делікту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 270-276. – ISSN 1563-3349
1436856
  Ленський С. Теоретичні проблеми визначення правової природи кредиту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 32-35
1436857
  Чернадчук В. Теоретичні проблеми визначення предмета бюджетного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-27. – ISSN 0132-1331
1436858
  Боднар Тетяна Валеріївна Теоретичні проблеми виконання договірних зобов"язань (цивільно-правовий аспект) : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Боднар Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 442л. – Бібліогр.: л.401-442
1436859
  Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права : Автореф. ... дис. д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Беляневич О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 25 назв
1436860
  Палько Я.І. Теоретичні проблеми демократичного дискурсу: досвід та сучасність // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.175-185
1436861
  Менджул М.В. Теоретичні проблеми дії принципів сімейного права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Менджул Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
1436862
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людини на охорону здоров"я : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Ілларіонова Наталія Володимирівна; НАВСУ. – Київ, 2001. – 157л. – Бібліогр.:л.147-157
1436863
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людині на охорону здоров"я : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ілларіонова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1436864
  Павленко В М. Теоретичні проблеми дослідження банківського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-130.
1436865
  Хорєв І. Теоретичні проблеми дослідження наукових засад професійної мобільності викладача вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 242-249. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1436866
  Савчук І. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття ділової репутації юридичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 338-339
1436867
  Радзивілюк В.В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 580 л. – Додатки: л. 569-580. – Бібліогр.: л. 497-568
1436868
  Радзивілюк В.В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
1436869
  Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Юрій Дмитрович Притика; КНУТШ. – Київ, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 23 назви
1436870
  Потоцький М. Теоретичні проблеми здійснення суб"єктивного права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-32
1436871
  Пастушенко Л.А. Теоретичні проблеми історико-філософського пізнання у творчості Петра Кудрявцева // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 219-222. – ISSN 2076-1554
1436872
  Руднєва О.М. Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 32-42
1436873
  Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О. Навроцький; Львівський держ. ун-тет ім. І. Франка; Рец.: Гавриш С.Б., Тихий В.П. – Київ : Атіка, 1999. – 464с. – На певній кількості тиражу на обкл.замість "Теоретичні прблеми..." надруковано "Теоретичні поняття...". – Бібліогр.: с.458-462. – ISBN 5-900-195-22-8
1436874
  Юртаєва К.В. Теоретичні проблеми кримінально-правової характеристики місця вчинення злочину // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 180-187. – ISBN 966-435-028-1
1436875
  Антонов М. Теоретичні проблеми неореалістичного розуміння права: про теорію тлумачення Мішеля Тропера та його дискусія з Отто Пферсманном // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 91-99. – ISSN 2227-7153
1436876
  Синчук С. Теоретичні проблеми обгрунтування правових ознак соціальної допомого у сфері соціального забезпечення // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 303-404. – ISSN 2082-4939
1436877
  Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин : Монографія / В.І. Щербина; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2004. – 211с. – ISBN 966-95598-2-0
1436878
  Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Криницький І.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв.
1436879
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 700 арк. – Додатки: арк. 628-700. – Бібліогр.: арк. 444-627
1436880
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
1436881
  Гамалій Ірина Вікторівна Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : Дис...канд.юридичних наук:12.00.01 / Гамалій Ірина Вікторівна; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2000. – 213л. + Додатки:л.208-213. – Бібліогр.:л.180-207
1436882
  Зубрицький М.І. Теоретичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців і шляхи їх вирішення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 37-41. – ISSN 2617-5967


  У статті проаналізовані доктринальні підходи до розуміння правового регулювання юридичної відповідальності. Виділені теоретичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців. Запропоновані шляхи вирішення зазначених ...
1436883
  Гамбург Л.С. Теоретичні проблеми правової держави в українській навчально-науковій літературі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-11. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1436884
  Клепікова О.В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Клепікова Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 502 арк. – Додатки: арк. 495-502. – Бібліогр.: арк. 13-18, 427-494 та в додатках: арк. 495-500
1436885
  Клепікова О.В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Клепікова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 47 назв
1436886
  Форсюк В.Л. Теоретичні проблеми реалізації принципів оподаткування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Форсюк Віта Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 302 арк. – Бібліогр.: арк. 256-288
1436887
  Поєдинок В.В. Теоретичні проблеми регулювання інвестиційної діяльності в Україні (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Поєдинок Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
1436888
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (ідея "Філософії історії української філософії" С. Йосипенка) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.78-89
1436889
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (концепція історико-філософського українознавства В.С. Горського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний зміст концепції історико-філософського українознавства В.С.Горського та перспективи застосування її положень до розробки теоретичних проблем історії української філософії. This article evolves the theoretical content ...
1436890
  Кравець В. Теоретичні проблеми сексуальної педагогіки в Україні // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 27-33. – ISSN 2519-8416
1436891
  Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 33-37
1436892
  Колос А. Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 32-35. – ISSN 2663-5313
1436893
  Лещенко Р.М. Теоретичні проблеми управління товариством з обмеженою відповідальністю // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 34-57. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1436894
  Базилевич В.Д. Теоретичні проблеми формування конкурентного середовища у транзитивній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкриваються економічні передумови обмеження бар"єрів входу на ринок та виходу з нього суб"єктів господарювання в умовах транзитної економіки. Визначається класифікація вхідних бар"єрів, обгрунтовується механізм державного регулювання процесів ...
1436895
  Біленко В.Д. Теоретичні розвідки моралі як засади соціального консенсусу в плюралізмі сучасної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 20-30
1436896
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – Київ : Каравела, 2003. – 344с. – ISBN 966-8019-08-3
1436897
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – Київ : Каравела, 2006. – 303, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 292-299 .- Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-08-3
1436898
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2012. – 303 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 292-299 .- Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-08-3
1436899
  Тур М.Г. Теоретичні стратегії легітимації політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується постметафізичне розуміння політичного. Автор аналізує різноманітні підходи до легітимації політики в сучасному соціально-філософському дискурсі, звертаючись насамперед до праць Ж.Баландьє, Ю. Габермаса, К. Касторіадіса, Н. Лумана, ...
1436900
  Шинкарук Л.В. Теоретичні та емпіричні аспекти дослідження стану нестійкої рівноваги трансформаційної економічної системи // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 57-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1436901
  Федірко М. Теоретичні та емпіричні аспекти трансформації інституціональної структури фінансових ринків в сучасних умовах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 26-31. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1436902
  Мінюков А. Теоретичні та історико-лравові засади забезпечення органами державної влади прав і свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-20. – ISSN 0132-1331
1436903
  Пелех М. Теоретичні та історичні передумови утвердження свободи совісті через засоби масової інформації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 88-95
1436904
  Сігайов А.О. Теоретичні та методичні аспекти державного регулювання банківських ризиків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 14-18.
1436905
  Стецюк В. Теоретичні та методичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву центральної частини Північного Причорномор"я / В. Стецюк, О. Веселова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання можливостей еколого-геоморфологічного дослідження формування, використання та трансформації ґрунтового покриву Північного Причорномор"я у контексті теоретичних положень загальної геоморфології. Проаналізовано роль основних ...
1436906
   Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / [О.П. Орлюк та ін. ; наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 484, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-421-6
1436907
  Савельчук І.Б. Теоретичні та методичні засади підготовки соціальних працівників до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 ; 23 / Савельчук Ірина Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання :. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 70 назв
1436908
  Лисенко О.Ю. Теоретичні та методичні засади післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 015 ; 13.00.04 ; 01 / Лисенко Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1436909
  Курок В. Теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 111-121. – ISSN 2312-5993
1436910
   Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу : монографія / [Рябова З.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : Альфа-Реклама, 2014. – 337, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 336. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-288-057-1
1436911
  Пугач С.С. Теоретичні та методичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 015 ; 13.00.04 ; 01 / Пугач Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1436912
  Прокопенко І.Ф. Теоретичні та методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.03, 13.00.01 / Прокопенко І.Ф.; Ін-т педагогики і психології професійної освіти АПН України. – К., 1996. – 67л.
1436913
  Коваленко В. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи / В. Коваленко, Ю. Гаркуша // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 35-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1436914
  Щоголєва І.В. Теоретичні та методичні підходи до формування змісту та структури професійно орієнтованих дисциплін під час підготовки менеджерів туризму / І.В. Щоголєва, В.А. Соколовський // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 265-269. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1436915
  Тітова С.В. Теоретичні та методичні положення картографування небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС / С.В. Тітова, Ю.В. Даниленко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 111-120


  У статті досліджено теоретико-методичні основи та підходи щодо картографування техногенних небезпек та ризиків, зокрема небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС. Розглянуто основні об’єкти та показники картографування. Проведено аналіз ...
1436916
  Бутнік-Сіверьский Теоретичні та методичні проблеми розвитку оцінки майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 55-70. – ISSN 2308-0361
1436917
  Корінько М. Теоретичні та методологічні аспекти обліку пально-мастильних матеріалів за талонами (постановка проблеми для дискусії) : облік:теорія і практика / М. Корінько, Г. Тітаренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1436918
  Павко А.І. Теоретичні та методологічні детермінанти педагогіки вищої школи як науки і мистецтва / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті педагогіка вищої школи розглядається синхронно і як наука, і як мистецтво. Авторами зазначено, що педагогіка вищої школи має всі критеріальні ознаки, сукупність яких дає підстави без будь-яких сумнівів віднести педагогіку вищої школи до галузі ...
1436919
  Величко В.В. Теоретичні та методологічні засади регіонознавства в наукових дослідженнях в Україні та інших європейських державах // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 138-144. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1436920
  Гаврилюк О.В. Теоретичні та методологічні підходи до вивчення сучасних глобальних регіональних тенденцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905


  Висвітлено взаємозв"язок і співвідношення категорій "глобалізація" і "регіоналізація" в сучасних умовах.
1436921
  Бондаренко Г. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-29
1436922
  Корецька С.О. Теоретичні та наукові засади розвитку соціальної сфери в умовах ринкових перетворень // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 73-77. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1436923
  Франчук І.А. Теоретичні та організаційні аспекти формування регіональної енергетичної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-228. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1436924
  Баріда Н.П. Теоретичні та організаційні засади грошової емісії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 35-40. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1436925
  Кушнір І.П. Теоретичні та організаційні засади нормативно-правового регулювання інформаційних відносин у діяльності Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кушнір Ірина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1436926
  Топоровська А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 50-52. – ISSN 1810-3944
1436927
   Теоретичні та організаційно-методичні засади надання державних послуг в електронній формі : наук. розроб. / [В.Г. Логвінов та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 59, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 52-57. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Електронне урядування)
1436928
  Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб"єктів сектору безпеки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 13-23. – ISSN 0132-1331
1436929
  Романюк М.В. Теоретичні та організіційні засади податкового менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суть податкового менеджменту як управлінської категорії, обґрунтовано основні складові процесу організації оподаткування, досліджено теоретичні та організаційні засади податкового менеджменту. The essence of tax managment as the managerial ...
1436930
  Кармаза О. Теоретичні та правові аспекти визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні у цивільних справах стосовно прав на житло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються деякі особливості визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні у цивільних справах стосовно житлових прав. Визначено співвідношення між поняттями "визнання" та "виконання" рішень іноземних судів. Запропоновано шляхи ...
1436931
  Паршутін А.Б. Теоретичні та правові засади втручання у приватне спілкування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Паршутін Андрій Борисович ; М-во юстиції України, Харків.НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1436932
  Кармаза О.О. Теоретичні та правові основи іпотечного житлового кредитування в зарубіжних країнах // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 3 (8). – С. 79-82


  У статті досліджено особливості інституту іпотечного житлового кредитування, які визначені в законодавстві зарубіжних країн.
1436933
  Наумов О.О. Теоретичні та практичні аспекти визначення іспитового строку при звільненні від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ст. 79 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – С. 149-157. – ISSN 2222-5374
1436934
  Ганзюк С. Теоретичні та практичні аспекти визначення кредитного рейтингу банків в Україні / С. Ганзюк, Е. Каграманян // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 145-155 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-5754
1436935
  Радченко Л.І. Теоретичні та практичні аспекти визначення правового статусу суб"єктів у сфері житлового будівництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-145.
1436936
  Гахович С.В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання / С.В. Гахович, Т.В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 210-216. – ISSN 2524-0056


  У статті розглянуті питання практичного запровадження системи дистанційного навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуті цілі і послідовність дій при впровадженні системи дистанційного навчання. Окремо розглянуті питання планування ...
1436937
  Прієшкіна О.В. Теоретичні та практичні аспекти гарантій конституційного ладу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 187-191. – ISSN 1563-3349
1436938
  Саннікова Н. Теоретичні та практичні аспекти ефективності депозитної політики банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 121-125. – ISSN 1562-0905
1436939
  Калита Т.А. Теоретичні та практичні аспекти зарубіжного досвіду фінансування інвестицій у системі партнерських відносин держави і бізнесу та імплементація його в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 29-34. – ISSN 2222-4459
1436940
  Кодинець А.О. Теоретичні та практичні аспекти захисту суб"єктивних прав на засоби індивідуалізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 39-48.
1436941
  Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні
1436942
   Теоретичні та практичні аспекти нутриціології : навч. посібник / Андріюк Л., Гарник Т., Яцюк В., Федяєва С. ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів ; Трускавець : Посвіт, 2016. – 126, [1] с. : табл. – На обкл. – Бібліогр.: с. 123-126. – ISBN 978-617-7401-32-1
1436943
  Мішукова Л.І. Теоретичні та практичні аспекти особистісно орієнтованого навчання при вивченні іноземних мов // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 182-186. – ISBN 978-966-927-534-9
1436944
  Бучик С.С. Теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів / С.С. Бучик, О.К. Юдін // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 28-40. – ISSN 2075-0781


  "Викладені теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів з посиланням на власні авторські оригінальні розробки у розрізі визначеної загальної концепції проведених ...
1436945
  Пархоменко Н.М. Теоретичні та практичні аспекти правового регулювання в сучасній Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 29-35. – ISSN 0869-2491
1436946
  Геселев О. Теоретичні та практичні аспекти проблематики протидії розслідуванню / О. Геселев, Г. Щербакова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-32.
1436947
  Савін В.М. Теоретичні та практичні аспекти протидії нелегальній міграції в зарубіжних країнах / В.М. Савін, М.Ю. Азаров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 122-128. – ISSN 1609-0462
1436948
  Алещенко В. Теоретичні та практичні аспекти психологічної реабілітації військовослужбовців в умовах бойової обстановки та після бою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  Психологічна реабілітація аналізується як складова частина соціальної, медико-психологічної реабілітації. Розглядаються її основні етапи, принципи проведення, стрес-фактор, комплекс заходів, що організується командирами, заступниками з ...
1436949
   Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студентів, 17-18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Акад. екон. наук України, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-372-6
1436950
  Шмандій В.М. Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу / В.М. Шмандій, Е.В. Харламова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1070. – С. 24-31. – (Серія "Екологія" ; вип. 9). – ISSN 1992-4259
1436951
  Кісіль М.І. Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств / М.І. Кісіль, С.О. Михайловина // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 49-56. – ISSN 2221-1055
1436952
  Григоренко Т.М. Теоретичні та практичні аспекти франчайзингу в роздрібній торгівлі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 120-127
1436953
  Абдуліна Т.Г. Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи національної безпеки США - досвід для України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 82-86. – ISSN 2077-1800
1436954
  Герасимов Р.Д. Теоретичні та практичні засади моделювання особи злочинця при розкритті та розслідуванні вбивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-74.
1436955
  Пономаренко Л.О. Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 160 - 172. – ISBN 978-966-529-203-6
1436956
  Чайка Р.А. Теоретичні та практичні засади участі захисника на досудовому слідстві за призначенням // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 363-371. – (Юридична ; Вип. 1)
1436957
  Сичок С. Теоретичні та практичні концепти деміфологізації дискурсу творчості Т. Шевченка крізь призму феноменологічної критики // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1436958
  Бондар І. Теоретичні та практичні концепції охорони особистих немайнових прав у нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 136-146. – ISSN 1026-9932
1436959
  Безклубий І.А. Теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 147-148.
1436960
  Приходько В.О. Теоретичні та практичні основи функціонування та використання криміналістичних обліків МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Приходько Владлена Олександрівна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1436961
  Павленко В.М. Теоретичні та практичні особливості адаптивного проектування системи єдиного інформаційного простору університету / В.М. Павленко, Р.Г. Єрохін, С.П. Візіряко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 85-92. – ISBN 966-8847-12-1


  У статті запропоновано підхід, який базується на використанні адаптивних методологій проектування на основі комплексного використання нотацій гнучкого проектування систем Agile Model Driven Development (AMDD) та Extreme Programming (XP), а також ...
1436962
  Попович П. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і рози"язання проблем детенізації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-70. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1436963
  Ніколаєнко Ю. Теоретичні та практичні питання визначення кола замовників у сфері публічних закупівель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 84-89. – ISSN 2663-5313
1436964
  Жернаков В.В. Теоретичні та практичні питання інститутут захисту прав людини в сфері праці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
1436965
  Яра О. Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 73-77
1436966
  Гізімчук С. Теоретичні та практичні питання формалізації принципів кримінального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 209-219. – ISSN 1993-0909
1436967
  Бошицький Ю.Л. Теоретичні та практичні питання щодо вдосконалення правового регулювання комерційних (фірмових) найменувань в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 113-118.
1436968
  Антошкіна В. Теоретичні та практичні проблеми визначеності цивільно-правових понять і категорій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 112-118. – ISSN 1026-9932
1436969
  Ревуцький С.Ф. Теоретичні та практичні проблеми використання інтелектуального капіталу // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-13
1436970
   Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи у розкритті й розслідуванні злочинів : Збірник наукових праць. – Київ, 1996. – 209с.
1436971
  Бадяк В.П. Теоретичні та практичні проблеми збереження пам"яток // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 5-22. – ISSN 2078-0133
1436972
  Шматова Ю.О. Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 305-316
1436973
   Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 19 жовт. 2012 року) / М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т ; [редкол.: Волобуєва О.О. та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1436974
  Волощук О. Теоретичні та практичні проблеми організації інституту виборів Президента України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 53-59.
1436975
   Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – 570, [2] с. – Бібліогр.: с. 571 та в підрядк. прим.
1436976
  Штефан О.О. Теоретичні та практичні проблеми розгляду малозначних справ // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 28-36. – ISSN 2413-1342
1436977
  Зайчикова В.В. Теоретичні та практичні проблеми управління муніципальними запозиченнями // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-42.
1436978
  Софіщенко І. Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  Автором запропоновано виокремити поняття міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності в системі понять, які визначають особливості міжнародної інвестиційної діяльності на різних рівнях економічної системи, розглянуто його сутнісні характеристики та ...
1436979
  Біскуп В.С. Теоретичні та прикладні аспекти використання кар"єрного портфоліо у системі фахової підготовки студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 97-98. – ISSN 1810-2131
1436980
  Пушай В.І. Теоретичні та прикладні аспекти відступлення права вимоги // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 105-109.
1436981
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436982
   Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436983
  Чапля І. Теоретичні та прикладні аспекти державного інвестування в країнах Центральної та Східної Євпропи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 200-209. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1436984
  Приходько Л.Ф. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження архівних аудіовізуальних документів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 7-43. – ISSN 0320-9466
1436985
  Голубцов О.Г. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження сезонних станів ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / О.Г. Голубцов, В.М. Чехній // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 38-43 : Рис. – ISSN 0868-6939
1436986
  Сибірянська Ю.В. Теоретичні та прикладні аспекти застосування податкових пільг в Україні / Ю.В. Сибірянська, А.С. Волочай // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 1 (3). – С. 49-56. – ISSN 2312-4903
1436987
  Гринюк Р.М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб"єктів підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 115-121. – ISSN 1562-0905
1436988
  Филюк Г. Теоретичні та прикладні аспекти рейдерства в Україні / Г. Филюк, О. Панькова // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 23-32


  Розглянуто сутність "недружніх поглинань" і "рейдерства" та їх вплив на розвиток конкуренції. Наведено основну причину появи та основні види недружніх поглинань, які мають місце у вітчизняній практиці.
1436989
  Ткачук Р.Л. Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06, 12 / Ткачук Ростислав Львович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2019. – [45] с. з обкл. – Бібліогр.: 67 назв
1436990
  Власов Сергій Федорович Теоретичні та прикладні основи струминного закріплення слабких дисперсних порід при веденні гірничих робіт : Автореф... доктора техн.наук: 05.15.09 / Власов Сергій Федорович; Мін-во освіти України. Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 1999. – 30л.
1436991
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 28, т. 2. – 2014. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1436992
   Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі : монографія / [В.І. Борисов та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисова, А.Х. Степанюка ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 147, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 17). – ISBN 978-966-458-496-5
1436993
  Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб"єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 127-145. – ISSN 2222-5374
1436994
  Петрук Г.Д. Теоретичні та технологічні основи процесу відновлення фосфоритів природним газом в присутності натрію сульфату : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.01 / Г.Д. Петрук; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1436995
  Трембач І. Теоретичні та філософські критерії оцінки ефективності діяльності. На прикладі здійснення нагляду органами прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 90-94


  Стаття присвячена розгляду питання сучасної юридичної теоретичної науки та практики, як оцінка ефективності діяльності уповноважених суб"єктів. Розглядаються теоретичні та філософські аспекти поняття "ефективність діяльності", пропонується їх ...
1436996
  Чернобай О.І. Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття «Адміністративна юрисдикція» // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 61-67. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено сутність поняття «адміністративна юрисдикція». Проведено загальнотеоретичну характеристику поняття «адміністративна юрисдикція». З"ясовано зміст адміністративної юрисдикції, виділено її основні ознаки. This article examines the ...
1436997
  Семенцова О.М. Теоретичні уявленя про затримку психічного розвитку та визначення напрямків корекційної допомоги дітям в умовах інклюзивної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 111-120. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1436998
  Кабанець Н. Теоретичні характеристики та практично-прикладні аспекти використання нормативного поняття суспільного договору // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 344-358. – ISBN 978-966-349-240-7
1436999
  Фаринник В.І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : автореф. дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Фаринник Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 66 назв
1437000
  Фаринник В.І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Фаринник Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 565 арк. – Додатки: арк. 472-565. – Бібліогр.: арк. 417-471
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,