Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1432001
  Сердюков М.П. Теоретик-правові аспекти дії права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7638-01-7
1432002
  Козуб О.О. Теоретико- методологічні аспекти соціології праці та управління // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 70-73. – ISSN 2077-1800
1432003
  Куций О.А. Теоретико-гипотетична модель психологічної складової кар"єри // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 56-60. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1432004
  Заморська Л.І. Теоретико-гносеологічний зміст категорії "соціальна норма" в радянській юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 43-48. – ISSN 1563-3349
1432005
  Стародуб В.О. Теоретико-групові методи в хімії : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Стародуб ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-623-664-0
1432006
  Яковенко Р. Теоретико-економічне обгрунтування проблем розвитку будівельної галузі // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 48-53. – ISSN 2409-8892


  Вирішено стратегічну економічну прикладну проблему: теоретико-економічне обґрунтування проблем розвитку галузі будівництва.Визначено економічну роль галузі будівництва – однієї з провідних галузей національної економіки, індикатора рівня її розвитку. ...
1432007
  Вірченко В. Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства / В. Вірченко, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-35. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності і особливостей рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства. Досліджено підходи до аналізу фінансової стійкості підприємства на основі рейтингової оцінки. Розглянуто основні переваги та недоліки ...
1432008
  Жарінова А.Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 5-15. – ISSN 1993-6788
1432009
  Воропаєва Т. Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991-2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-13. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми самоідентифікації та особливості становлення колективної (національної і європейської) ідентичності громадян України упродовж 1991-2011 років. Аналізуються результати емпіричного дослідження самоідентифікації громадян ...
1432010
  Булгакова О.Ю. Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 65-74. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1432011
  Резнікова Н.В. Теоретико-емпіричні підходи до дослідження й ідентифікації економічних мотивів та наслідків відокремлення і сепаратизму на основі вивчення міжнародного досвіду // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 13-20 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1432012
  Горбунов О.В. Теоретико-ігрова модель аукціонів другої ціни в Інтернеті / О.В. Горбунов, А.О. Жолос // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 41-47
1432013
  Івченко І.Ю. Теоретико-ігрова модель вибору стратегії поведінки підприємства в умовах невизначеності та ризику / І.Ю. Івченко, А.А. Чугунов, А.С. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 113-117. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1432014
  Нікіфорова Л.О. Теоретико-ігрова модель для вмотивованого законодавчого закріплення механізму інноваційного зростання економіки країни за рахунок випуску високотехнологічної продукції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 63-67


  У статті розглянуто питання успішного розвитку економіки України за інноваційним механізмом, причому розглянуто інновації у сфері високих технологій. Розроблено базову теоретико-ігрову модель ефективного механізму інноваційного зростання економіки ...
1432015
  Шиян А.А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами : монографія / А.А. Шиян ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 404 с. – ISBN 978-966-641-306-5
1432016
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід в логіці: прикладний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1432017
  Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 171-181
1432018
  Романюк В.В. Теоретико-ігрові методи ідентифікації моделей багатоетапного технічного контролю і припрацювання за умов множинних невизначеностей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Романюк Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 97 назв
1432019
  Кузенко К.В. Теоретико-ігрові моделі для деяких задач економіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Пропонуються деякі підходи до теоретико-ігрового моделювання на основі моделей Стакельберга стосовно еколого-економічних задач. Аналізуються можливості використання різноманітних механізмів штрафів (податків), зокрема можливість визначення оптимальних ...
1432020
  Фадєєва К.В. Теоретико-ігрові проекції у сучасних музикознавчих дослідженнях // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 3-10. – ISSN 2226-2180
1432021
  Кшевецький В.С. Теоретико-історичні засади вивчення процесу впливу інформації на людську свідомість // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 24-25


  В статті досліджуються теоретико-історичні засади вивчення процесу впливу інформації на людську свідомість. До сьогодні науковці продовжують вивчати все нові аспекти інформаційного впливу, оскільки розширюється спектр способів, методів та шляхів ...
1432022
  Кризина Н.П. Теоретико-історичні передумови становлення світової державної політики в галузі охорони здоров"я // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 12 назв
1432023
   Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці : Учбовий посібник / М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура, В.М. Пархоменко, М.Й. Ядренко. – Київ : Інформтехніка, 1995. – 380с. – ISBN 5-7707-9199-3
1432024
  Шевчук В. Теоретико-композиційні особливості топонімічних легенд та переказів із Поділля // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 341-348


  У статті, на основі аналізу деяких груп локальних топонімів Поділля, робиться спроба простежити теоретико-композиційні особливості легенд та переказів, про які подана фактична інформація. The article, on the basis of the analysis of some groups of ...
1432025
  Шелест Т.М. Теоретико-концептуальні аспекти кластеризації як основа інноваційного розвитку промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 82-88. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є формування теоретико-концептуальних аспектів кластеризації як основи для інноваційного розвитку промислових підприємств у сучасних трансформаційних умовах господарювання. За результатами проведеного дослідження виявлено, що процес ...
1432026
  Гупаловська М. Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 44-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
1432027
  Бурлака О.М. Теоретико-концептуальні засади ефективного управління аграрними економічними системами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 83-86 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1432028
  Савченко І.Г. Теоретико-концептуальні засади та принципи державної політики у сфері земельних відносин в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 98-107. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
1432029
  Балабін В В. Теоретико-концептуальні основи військового перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 7-18. – ISSN 2077-804X


  "Серед спеціальних теорій перекладознавчої науки відсутня науково-обґрунтована теорія військового перекладу (ТВП), яка має базуватися на наукознавчих, мовознавчих і перекладознавчих засадах, відповідати методологічним і кваліфікаційним критеріям ...
1432030
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 183 арк. – Бібліогр.: арк. 171-183
1432031
  Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бугай Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1432032
  Гончарова Наталья Петровна Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье излагаются результаты научного обобщения трансформации роли инновационной компоненты в контексте, новых теорий экономического развития и формирования инновационной политики.
1432033
  Бублик С.Г. Теоретико-методическое обеспечение анализа содержательности законодательных актов в сфере научно-технологической деятельности // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 26-39. – ISSN 0374-3896
1432034
  Ситник О.В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 61-63. – ISSN 2306-6814
1432035
  Корецька О.В. Теоретико-методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємств основної портової діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Корецька Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1432036
  Пелех Ю. Теоретико-методичний аналіз впливу аксіологічної складової на розвиток навчально-змістового компонента системи підготовки майбутніх учителів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (960). – С. 8-17. – ISSN 0131-6788
1432037
  Мушникова С.А. Теоретико-методичний базис управління безпекою розвитку підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 159-165. – ISSN 2222-0712
1432038
  Лебедєва О.А. Теоретико-методичний підхід до оцінювання соціальної спрямованості розвитку національної економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 4 (16). – С. 99-104. – ISSN 2221-8440
1432039
  Малецька О.О. Теоретико-методичний підхід щодо проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 70-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1432040
  Смаль І.В. Теоретико-методичні аспекти аналізу територіальних мікроструктур рекреаційних систем // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 17-22. – Бібліогр.: Біюліогр.: 4 назви. – ISBN 0868-6965
1432041
  Руденко Т. Теоретико-методичні аспекти валеологічного виховання учнів початкової школи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 169-174. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "На основі аналізу наукової літератури виділено основні параметри педагогічної діяльності майбутнього вчителя, пов’язані з валеологічним вихованням; розкрито сутність та основні складові готовності майбутніх учителів початкових класів до валеологічної ...
1432042
  Скучинська Л.С. Теоретико-методичні аспекти використання інтерактивної технології навчання у вищих технічних навчальних закладах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 22-25. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено провідні теоретико-методичні засади впровадження інтерактивних технологій навчання в процес професійної підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах.
1432043
  Горбан І.М. Теоретико-методичні аспекти використання методологій функціонально-вартісного моделювання в управлінні економічною безпекою суб"єктів господарювання / І.М. Горбан, С.І. Мельник, Є.А. Рехлецький // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 275-287. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми моделювання функціонально-вартісних характеристик складових економічної безпеки господарюючих суб"єктів у контексті вартісного менеджменту. Исследованы теоретические и практические проблемы ...
1432044
  Таможська І. Теоретико-методичні аспекти відбору науково-педагогічних кадрів на посади приват-доцентів Університетом Св. Володимира (1863-1883 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 225-236. – ISSN 2312-5993
1432045
  Лендєл О.М. Теоретико-методичні аспекти здійснення інвестиційної діяльності в сучасних економічних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6814
1432046
  Білуха М. Теоретико-методичні аспекти митного контролю / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1432047
  Мачулка О. Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 90-93. – ISSN 2411-4014
1432048
  Тиж Я.М. Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 174-175
1432049
  Бутнік-Сіверський Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензійного договору / Бутнік-Сіверський, В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 66-78
1432050
  Манойленко О.В. Теоретико-методичні аспекти удосконалення державної інвестиційної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв / О.В. Манойленко, С.М. Кравченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1432051
  Примак М.В. Теоретико-методичні аспекти фінансування підприємств інформаційних комплексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-79. – (Економіка ; Вип. 51)


  Проведено теоретико-методичне обґрунтування фінансово-господарської діяльності підприємств інформаційних комплексів, організації та управління цією діяльністю.
1432052
  Колупаєва І.В. Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 47-54. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
1432053
  Колотуха О.В. Теоретико-методичні засади активного туризму // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 104-109. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1432054
  Русалкіна Л.Г. Теоретико-методичні засади англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Русалкіна Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1432055
  Васьківська Г. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі / Г. Васьківська, В. Кизенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 15-20. – ISSN 0131-6788
1432056
  Кузьмін О.Є. Теоретико-методичні засади діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 14-22


  Проаналізовано існуючі підходи до діагностики конкурентоспроможності підприємств, а також склад індикаторів, які використовуються в діагностичних цілях. Розроблено метод полікритеріальної діагностики конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, ...
1432057
  Лабжанія Р.Г. Теоретико-методичні засади дослідження світового ринку аутсорсингу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1047. – С. 133-136. – (Економічна)
1432058
  Величко В.Є. Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.10 / Величко Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1432059
  Олійник Л. Теоретико-методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління: експерементальне дослідження // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 204-214. – ISSN 2617-1775
1432060
  Корнєєв М.В. Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1432061
  Гречко А.В. Теоретико-методичні засади підвищення прибутковості підприємства / А.В. Гречко, О.М. Мельнікова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 101-112. – ISSN 2310-5534
1432062
  Монке О.С. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Монке Олена Станіславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1432063
  Подрігало О.О. Теоретико-методичні засади прогнозування успішності спортивної діяльності на етапах базової підготовки : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Подрігало Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 36 назв
1432064
  Ільєнко О.Л. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у технічному університеті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ільєнко Олена Львівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1432065
  Сусь Б.А. Теоретико-методичні засади розгляду проблемних питань сучасної фізики у вищій школі / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 165-172. – ISSN 2312-5993
1432066
  Добровольська В.В. Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-26


  У статті розглядається комплекс теоретичних і методичних питань переходу до стратегічного управління керування документацією.
1432067
   Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі : монографія / Куцик П.О. [та ін.] ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-191-9
1432068
  Мацієвська Т.В. Теоретико-методичні засади територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 56-60 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 44)


  Розкрито основні питання вивчення теоретико-методологічних основ ТО і комплесно-пропорційного розвитку рослинницько-продуктових АПК.
1432069
  Турило А.М. Теоретико-методичні засади узагальненої оцінки підприємства з позиції його фінансово-економічного розвитку : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 177-182 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1432070
  Роман С.В. Теоретико-методичні засади укладання навчальних програм з підготовки вчителів іноземних мов для вищих педагогічних навчальних закладів України / С.В. Роман, Л.Я. Зєня, О.О. Коломінова // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 107-128. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1432071
  Гречко А.В. Теоретико-методичні засади управління витратами підприємства / А.В. Гречко, Н.С. Дударенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 183-189. – ISSN 2310-5534
1432072
  Запорожець Г.В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 433-439. – ISSN 2222-4459
1432073
  Пухальська А.П. Теоретико-методичні засади управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств / А.П. Пухальська, Д.А. Сківська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 185-195. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1432074
  Чебан Т.М. Теоретико-методичні засади управлінського обліку основних засобів / Т.М. Чебан, Т.П. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 135-139. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1432075
  Кір"янова О.В. Теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 142-147. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті досліджено теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі.
1432076
  Андренко О.А. Теоретико-методичні засади формування механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств / О.А. Андренко, Є.В. Гавриличенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 266-272. – ISSN 2222-4459
1432077
  Пріма Д.А. Теоретико-методичні засади формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пріма Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1432078
  Паньків Л.І. Теоретико-методичні засади формування художніх орієнтацій старшокласників у процесі музично-театральної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Паньків Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1432079
  Сидоренко В.Д. Теоретико-методичні засади щодо встановлення меж земельних ділянок на які розповсюджується право земельного сервітуту / В.Д. Сидоренко, А.Ю. Паламар, В.В. Харевська // Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 104. – С. 50-55. – ISSN 2306-5435
1432080
  Пікус Р. Теоретико-методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-25. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів, визначено зміст специфічних функцій фінансових посередників, що сприяють розвитку їх інтеграційних зв"язків. Theoretical and methodical bases to integrations ...
1432081
  Дудун Т.В. Теоретико-методичні основи картографування захворюваності населення (зокрема "Хвороби століття") // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 144-148. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1432082
  Щука Г.П. Теоретико-методичні основи організації навчальних та виробничих практик студентів вищих навчальних закладів / Г.П. Щука, Н.О. Курило // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 217-227. – ISSN 2227-2844


  Досліджується сутність поняття "практична підготовка студента", розглядаються її види: ознайомча, навчальна, виробнича, переддипломна, встановлюються функції та завдання.
1432083
  Архипова С.П. Теоретико-методичні основи освіти соціально незахищених категорій дорослих : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.05 / Архипова Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 100 назв
1432084
  Карпенко А.В. Теоретико-методичні основи оцінювання результативності наукової діяльності в Україні / А.В. Карпенко, Ю.О. Будицька // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2017. – С. 51-57. – (Економічні науки ; вип. 31). – ISSN 2413-340X


  В статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення оцінки діяльності наукових установ та працівників наукової діяльності.
1432085
  Бурла А.О. Теоретико-методичні основи побудови тренувального процесу юних біатлоністів у річному макроциклі : монографія / А.О. Бурла, О.М. Бурла ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-245. – ISBN 978-966-657-727-9
1432086
  Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти / Л.І. Міщик; Мін-во освіти України. Запорізький держ.ун-тет. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370с. – ISBN 966-7194-19-1
1432087
   Теоретико-методичні основи психодіагностичного обстеження обдарованих дітей і молоді : метод. посібник / [Р.О. Семенова та ін. ; за ред. Р.О. Семенової] ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 91, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
1432088
  Галамай Р.Я. Теоретико-методичні основи розвитку податкової системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 109-115. – ISSN 2071-4653
1432089
   Теоретико-методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб"єктів господарювання і суспільства / [Т.Г. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. О.Г. Черепа ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 241, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 216-224. – ISBN 978-966-599-477-0
1432090
  Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – C. 45-52. – ISSN 1993-6788
1432091
  Павлюк Л.І. Теоретико-методичні особливості функціонування внутрішнього ринку регіону // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 320-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1432092
  Корепанов Г.С. Теоретико-методичні передумови та розробка концептуальної моделі управління взаємодіями стейкхолдерів / Г.С. Корепанов, Д.І. Черненко, Т.Г. Чала // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 144-151. – ISSN 2222-0712
1432093
   Теоретико-методичні передумови формування системи рукопашної підготовки військовослужбовців-жінок із урахуванням досвіду країн блоку НАТО / Н. Височіна, Л. Гуніна, Л. Котляренко, О. Малахова, О. Кириченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 59-75. – ISSN 2617-1775
1432094
  Хахула Б.В. Теоретико-методичні підходи державного управління економічними процесами країни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 55-60. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1432095
  Баранов А.Л. Теоретико-методичні підходи до визначення доходів страхової компанії / А.Л. Баранов, О.В. Баранова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 107-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1432096
  Ядуха С.Й. Теоретико-методичні підходи до визначення економічної сутності витрат / С.Й. Ядуха, І.В. Лісовський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1432097
  Дорошенко В.М. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "зелене будівництво" // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 31-38. – ISSN 2313-8246


  У статті систематизовано та досліджено основні підходи до трактування визначення «зелених будівель» у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. На основі системних та складних підходів запропоновано авторське визначення концепції, з позицій ...
1432098
  Скопенко Н. Теоретико-методичні підходи до визначення ризику інтеграційної взаємодії / Н. Скопенко, Н. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-43. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено і класифіковано ризики інтеграційної взаємодії підприємств на різних етапах здійснення інтеграції. Запропоновано розглядати ризики відповідно до рівня їх виникнення. Визначено значення кожного рівня в процесі виявлення інтеграційних ...
1432099
  Карбовська П.О. Теоретико-методичні підходи до державного регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 195-198
1432100
  Свиноус І.В. Теоретико-методичні підходи до калькулювання собівартості зернових культур / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Н.В. Хомик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1432101
  Завора Т.М. Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 34-40. – ISSN 2218-1199
1432102
  Осипчук С. Теоретико-методичні підходи до розробки робочих проектів землеустрою щодо захисту земель від закислення (вапнування кислих грунтів) / С. Осипчук, А. Кошель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-33
1432103
  Завальнюк С.О. Теоретико-методичні підходи до формування інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6814
1432104
  Ханін І.Г. Теоретико-методичні підходи до формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції / І.Г. Ханін, Б.Г. Рашман // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 144-152. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1432105
  Воронич М.М. Теоретико-методичні підходи до функціонування аграрного сектору в умовах геоекономіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 80-88. – ISSN 2221-1055
1432106
  Верхоланцев Г. Теоретико-методичні підходи створення і розвитку сучасних електронних засобів і ком"ютерно орієнтованих навчальних середовищ // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 43-52. – ISSN 2617-1775
1432107
  Ляховець Л.О. Теоретико-методичні проблеми вивчення дисципліни "Методика викладання психології" майбутніми психологами // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 212-216. – (Серія : Психологічні науки)
1432108
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-35-5
Вип. 12, кн. 1. – 2008
1432109
   Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2903-36-2
Вип. 12, кн. 2. – 2008
1432110
  Колпаков В.М. Теоретико-методичні рекомендації щодо вдосконалення економіки знань підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 8-17. – ISSN 1993-6788
1432111
  Дубовіч І.А. Теоретико-методичні та практичні засади реалізації міжнародного екологічного страхування / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 261-266. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1432112
  Берестецкая Т.А. Теоретико-методологическая проблема исследования эпистемологического потенциала трансформации экспертного знания в социокоммуникативных процессах информационного общества // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 4-6
1432113
  Гусейнгулиев Н.Ю. Теоретико-методологические аспекты информацийнного обеспечения принятия хозяйственных решений в аграрной сфере // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 78-83. – ISSN 2221-1055


  Досліджено актуальні науково-теоретичні, методологічні та практичні питання регулювання, в тому числі формування інформаційного забезпечення в аграрній сфері. Проаналізовано вимоги до інформаційного забезпечення прийняття регулівних рішень, дано оцінку ...
1432114
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологические аспекты исследования мифа (особенности осмысления "смерти" и "любви") // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1432115
  Жужа Д.Ю. Теоретико-методологические концепции глобального управления природными ресурсами // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 4-15. – ISSN 1812-8696
1432116
  Коноплёва Н.А. Теоретико-методологические основания исследования гендерной культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности в сфере изобразительного творчества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 33-38. – ISSN 2073-9702


  В статье исследуются теоретико-методологические подходы к анализу культурно-исторической типологии субъекта творческой деятельности. Анализируются понятия «личность», "субъект", "типология", "гендер", рассматриваются основные типологические подходы к ...
1432117
  Лисицын П.П. Теоретико-методологические основания социального анализа процессов трудовой миграции / П.П. Лисицын, А.В. Резаев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 122-129. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
1432118
  Воронцов А.В. Теоретико-методологические основания социологии П. Бурдье / А.В. Воронцов, И.А. Громов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – C.82-102. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1432119
  Зыбцев В.Н. Теоретико-методологические основания социологических исследований / В.Н. Зыбцев, В.И. Журавлев // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 222-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье предпринята попытка анализа основных теоретико-методологических подходов проведения конкретно-социлогических исследований и определения их возможных перспектив развития в условиях складывающегося методологического плюрализма в отечественной ...
1432120
  Маца К.А. Теоретико-методологические основы географического исследования Земли как планетарной системы : монография / К.А. Маца ; ВУЗ Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). – Полтава : ПУЭТ, 2015. – 263, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-264 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-184-208-2
1432121
  Галиева Г.Ф. Теоретико-методологические основы инновационного развития экономики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 46-54. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1432122
  Чепелева Н.В. Теоретико-методологические основы разработки нормативной модели самопроектирования личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 4-19. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 10). – ISSN 2072-4772
1432123
  Покатович И.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию экологической безопасности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.69-74. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1432124
  Лыгина О. Теоретико-методологические подходы к оценке налоговой нагрузки отраслей зкономики Казахстана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 388-396. – ISSN 1993-6788
1432125
  Шкребец М.С. Теоретико-методологические подходы к социологическому изучению феномена денег // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.65-68. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1432126
  Кузьмина А.В. Теоретико-методологические предпосылки исследования современных правоприменительных интересов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1432127
  Теслев А.А. Теоретико-методологические принципы философского исследования глобальных проблем // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 74-76
1432128
  Паршин Ю.М. Теоретико-методологические проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 11. – С. 57-61. – ISSN 2073-9702


  В статье на материалах отечественных и зарубежных исследований рассматриваются проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре, предпринимается попытка обоснования этнодраматургии как стратегии формирования художественной ...
1432129
  Литвиненко И.Ю. Теоретико-методологические проблемы клиент-центрированной терапии. Часть 1 / И.Ю. Литвиненко, Л.А. Шаповалова // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 40-60 : рис., табл. – Библиогр.: 61 назв. – ISBN 1680-4325
1432130
  Медведев В.А. Теоретико-методологические тенденции развития социально-гуманитарного познания // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9 (365). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1432131
  Литвак С. Теоретико-методологический анализ "Опыта грамматики новоеврейского языка" Л. Заменгофа и современная идишистика // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 124-129. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1432132
  Комаров В.Н. Теоретико-методологический анализ вопроса о предмете современной геологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
1432133
  Каменев Р.В. Теоретико-методологическое обоснование использования интерактивных средств обучения в системе профессионального образования / Р.В. Каменев, В.В. Крашенинников // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 160-167. – ISSN 1811-0916


  Реформирование системы образования - процесс постоянный и длительный. В связи с этим одной из приоритетных задач современного обучения является организация и совершенствование профессиональной подготовки будущих выпускников. Использование интерактивных ...
1432134
  Масляк П. Теоретико-методологічна база суспільної географії і її використання у військовій географії України / П. Масляк, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду можливостей використання теоретико-методологічної бази суспільної географії у становленні та розвитку сучасної військової географії. Пропонуються до використання різні теорії, концепції і принципи суспільної і політичної ...
1432135
  Мишечкін Г. Теоретико-методологічна база української історичної науки : на шляху оновлення (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 123-125. – ISSN 1728-9343
1432136
  Місюра В.Я. Теоретико-методологічна ідентифікація поняття "сервісна політика" держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1432137
   Теоретико-методологічна концепція регіонального розвитку України: суспільно-географічий аспект / М. Пістун, Я. Олійник, К. Мезенцев, А. Мельничук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соц. географії. – Київ : Фенікс, 2019. – 66 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-49, 62-64. – ISBN 978-966-136-642-7


  У пр. № 1728668 напис: Студентам для конструктивної реалізації в Україні рег. розвитку. 19.04.19
1432138
  Мостяєв О. Теоретико-методологічна матриця українознавства та місце в ній поглядів М. Костомарова та В. Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-12. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий погляд на українознавство як на науку, що формується як синтез чотирьох міждисциплінарних теоретико-методологічних підходів. Показано, що в якості відправних теоретичних позицій такого синтезу можуть бути використані ідеї М. ...
1432139
  Лазос Г.П. Теоретико-методологічна модель резильєнтності як основа побудови психотехнології її розвитку // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 2/3 (17). – С. 77-89. – ISSN 2411-3190
1432140
  Трифонова О. Теоретико-методологічна основа розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп"ютерних технологій в умовах інтегративності фізики і технічних дисциплін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 161-173. – ISSN 2312-5993
1432141
  Гуменюк Ю.П. Теоретико-методологічна рефлексія формування міжнародного ринку праці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 295-310. – ISSN 0321-0499
1432142
  Масина О.П. Теоретико-методологічна сутність категорії "фінансовий інструмент" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 238-243. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1432143
  Перепечіна Н.М. Теоретико-методологічне дослідження проблеми психологічної адаптаціїї до навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 379-388. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 18). – ISSN 2072-4772
1432144
  Мазур І. Теоретико-методологічне значення міжнародного лістингу акцій для інвесторів та емітентів / І. Мазур, Р. Сазонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено подвійний лістинг акцій компаній; розкрито умови, за яких міжнародний лістинг акцій компаній стає одним із найдоречніших способів фінансування бізнесу; виявлено вплив міжнародного лістингу акцій компаній на ліквідність акцій на внутрішньому ...
1432145
  Надвинична Тетяна Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу в психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 63-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1432146
  Мамічева О.В. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано теоретичне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів в залежності від їхніх індивідуально-психологічних властивостей на підставі використання методологічного ...
1432147
  Тулай О. Теоретико-методологічне обгрунтування соціальних видатків бюджету як імперативу сталого людського розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 58-72. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1432148
  Крамарев Г.В. Теоретико-методологічне обгрунтування сталого розвитку просмисловості Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Крамарев Геннадій Віталійович ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків, 2021. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 42 назви
1432149
  Вербіцька М. Теоретико-методологічне обгрунтування сутності корпоративного спору та особливостей його предметної юрисдикції / М. Вербіцька, В. Вакіряк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 111-116. – ISSN 2524-0129
1432150
  Мостяєв О. Теоретико-методологічне підґрунтя застосування цивілізаційного підходу в українознавстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 90-94


  У статті викладено загальнотеоретичні засади дослідження українства у контексті критеріїв та ознак європейської цивілізації. Сформульовано нову дефініцію цивілізації. Визначено засади еволюційно-типологічного підходу при класифікаційному об’єднанні ...
1432151
  Литвак С.Я. Теоретико-методологічний аналіз граматичних категорій англійського дієслова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 104. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
1432152
  Тавровецька Н.І. Теоретико-методологічний аналіз дефініції "життєва позиція" особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 392-399. – ISSN 2219-2654
1432153
  Дуднікова І.І. Теоретико-методологічний аналіз екофілософії як нового наукового напряму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 144-151. – ISSN 2072-1692
1432154
  Хорєв І.О. Теоретико-методологічний аналіз ефективності підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Аналізуються теоретичні основи ефективності та якості підготовки військових спеціалістів у вищих навчальних закладах.
1432155
  Остапенко І.В. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до визначення професійної ідентичності у психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі професійної ідентичності в психології. Автором аналізуються основні підходи до визначення специфіки професійної ідентичності: змістовні, структурні та динамічні характеристики професійної ідентичності; чинники, які визначають ...
1432156
  Шталь Т.В. Теоретико-методологічний аналіз поглядів учених на визначення поняття "конкурентоспроможність" / Т.В. Шталь, Д.А. Шульга, Д.А. Торкут // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 13-17. – ISSN 2222-4459
1432157
  Лучанська В. Теоретико-методологічний аналіз системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери регіону / Валентина Лучанська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29
1432158
  Братаніч Б.В. Теоретико-методологічний аналіз факторів розширення соціальних функцій маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 170-177. – ISBN 966-628-132-5
1432159
  Клименко Д. Теоретико-методологічний аналіз феномену мультикультуралізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 179-184. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано концепцію мультикультуралізму, її основні характеристики та особливості. Визначено аспекти запровадження мультикультуралізму в політичну систему суспільства. Досліджено поширені чинники, що сприяють або перешкоджають впровадженню ...
1432160
  Данько М. Теоретико-методологічний аспект визначення трансакційних витрат // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1432161
  Соболь Т.В. Теоретико-методологічний аспект становлення проблеми самоідентичності у філософіі символічного інтеракціонізму // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 230-234. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена аналізу впливу різних філософських та соціальних теорій на появу та розвиток "Я-концепції" представників символічного інтеракціонізму.
1432162
  Мармазова Т.І. Теоретико-методологічний вимір децентралізації як структурного елемента місцевого самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 362-370
1432163
  Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1432164
  Газізов М.М. Теоретико-методологічний компонент політичного маркетингу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 19-23. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1432165
  Топій І. Теоретико-методологічний підхід до діагностики кризового стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 3-10. – ISSN 1728-9343
1432166
  Сухоруков А. Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 13-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1432167
  Гузенко І.Ю. Теоретико-методологічний плюралізм і тоталітарний спадок в економічних дослідженнях // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 9-17. – ISSN 2073-9982


  "Статтю присвячено теоретико-методологічній будові економічної науки під кутом зору дослідження процесів посттоталітарної трансформації та впливу тоталітарних залишків на зазначену будову. Теоретико-методологічний монізм тлумачиться як один із проявів ...
1432168
  Недюха М.П. Теоретико-методологічний потенціал правової ідеології як загальнонаціонального проекту єднання українського суспільства / М.П. Недюха, С.А. Подоляка // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 9-15
1432169
  Соскін О.І. Теоретико-методологічні аспекти аналізу національної економічної моделі : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 36-45. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
1432170
  Страшинський Б.Р. Теоретико-методологічні аспекти аналізу функціонального призначення права // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 439-443. – ISSN 2524-017X
1432171
  Запольська Н.М. Теоретико-методологічні аспекти визначення правового статусу молоді // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 35-43. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1432172
  Бойко Ю. Теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 132-137. – ISSN 0132-1331
1432173
  Германюк Н.В. Теоретико-методологічні аспекти диверсифікації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 25-29
1432174
  Печена А.В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження бібліотеки в системі масової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 152-160


  Розглядаються теоретичні та методологічні особливості дослідження діяльності бібліотеки в системі масової комунікації.
1432175
  Скалацький В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1432176
  Сливка Т.О. Теоретико-методологічні аспекти дослідження корпоративної власності в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 219-226


  Розглянута еволюція корпорацій як організаційно-правової форми господарювання. Досліджені основні підходи щодо визначення сутності корпоративної власності в її широкому і вузькому розумінні.
1432177
  Удовиченко В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження ландшафтно-гідрологічної структури території // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 14-19. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті окреслено теоретико-методологічний апарат конструктивно-географічних ландшафтно-гідрологічних досліджень. Зокрема, знайшли своє відображення принципові аспекти сутності ландшафтно-гідрологічного аналізу території, його ...
1432178
  Гоцуляк В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження політичної реальності ранньомодерної України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 128-133. – ISSN 2077-1800
1432179
  Кришмарел В.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять "смерть" та "любов" ( філософський та релігієзнавчий виміри ) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кришмарел В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189 л. – Бібліогр.: л. 168-189
1432180
  Лозинський А. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми «Українці на фронтах Першої світової війни» // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 101-113. – (Серія "Історія" ; вип. 40). – ISSN 2312-2595
1432181
  Клочко О.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження проблеми становлення та розвитку жіночої освіти в Україні середини XIX - початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 415-424. – ISSN 2312-5993
1432182
  Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається методика застосування в Україні кредитів зі зворотним ануїтетом на основі зарубіжного досвіду.
1432183
  Ганущин С.Н. Теоретико-методологічні аспекти застосування краудсорсингу та краудфандингу в практиці публічного адміністрування // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 81-90
1432184
  Сизоненко В.О. Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі структурних зрушень і механізми її реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 164-175


  У статті досліджується системна взаємодія інноваційних, інституційних та ринкових факторів в процесі становлення оптимальної структури економіки. Розглянуто теоретичні положення представників різних наукових шкіл економічної теорії - М.Д. Кондратьєва, ...
1432185
  Зеленський К.В. Теоретико-методологічні аспекти моделювання конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Зеленський Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 56 назв
1432186
  Федоренко Т.М. Теоретико-методологічні аспекти обгрунтування дефініції "готель" як одного з ключових суб"єктів ринку туристичних послуг України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 95-100 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1432187
  Давиденко А. Теоретико-методологічні аспекти перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 83-93. – ISBN 966-7773-70-1
1432188
  Гарасимів Т.З. Теоретико-методологічні аспекти предмету права соціального забезпечення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 42-49. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1432189
  Новикова Т.А. Теоретико-методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються методологічні аспекти розвитку ринку цінних паперів у перехідній економіці.
1432190
  Чорнописький П.Б. Теоретико-методологічні аспекти розуміння децентралізації влади як конституційно-правового явища // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 97-104. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1432191
  Акчуріна Ю.М. Теоретико-методологічні аспекти факторів впливу на зовнішній державний борг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1432192
  Крупка І. Теоретико-методологічні аспекти фіскально-бюджетного федералізму / І. Крупка, В. Дорош // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 327-340. – ISSN 2078-5860
1432193
  Білозір О.В. Теоретико-методологічні аспекти формування державної соціальної політики // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 11-18. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
1432194
  Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 114-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1432195
  Швець П.А. Теоретико-методологічні аспекти функціонування соціальної інфраструктури країни // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 72-76. – ISSN 2218-1199
1432196
  Живоглядова І.В. Теоретико-методологічні виміри ментальності: культурологічний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 165-167
1432197
  Верменич Я. Теоретико-методологічні детермінанти дослідження кордонів та пограничного простору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 130-146. – ISSN 0130-5247
1432198
  Кічурчак М.В. Теоретико-методологічні детермінанти механізму відтворення суспільних благ // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
1432199
  Гулак О.В. Теоретико-методологічні засади адміністративно-правового забезпечення пожежної безпеки в лісах України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гулак Олена Василівна ; М-во освіти і науки України Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 56 назв
1432200
  Попрозман Н.В. Теоретико-методологічні засади аналізу зайнятості та регулювання безробіття в ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 239-242
1432201
  Лігоненко Л. Теоретико-методологічні засади аналізу інновацій // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 39-47. – ISSN 2411-4014
1432202
  Нерубащенко І. Теоретико-методологічні засади аналізу концепту "глобальне громадянське суспільство" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 186-191. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1432203
  Мокій А.І. Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті інклюзивної моделі регіонального розвитку / А.І. Мокій, К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 74-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
1432204
  Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 13-19. – Бібліогр.: 2 назви
1432205
  Біляніна В.І. Теоретико-методологічні засади вивчення діалогічних конструкцій у комунікативній лінгвістиці // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 3-14. – ISSN 1682-671Х
1432206
  Голота А.С. Теоретико-методологічні засади вивчення етнонаціональної ідентичності // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 102-112. – ISBN 978-966-8063-99-45
1432207
  Панкулич Л.А. Теоретико-методологічні засади вивчення інституту адміністративно-териториального устрою // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 168-176
1432208
  Топузов Олег Теоретико-методологічні засади вивчення національного краєзнавства в школі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 35-38
1432209
  Ілляшенко Н.С. Теоретико-методологічні засади визначення випереджаючих траєкторій інноваційного прискорення промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 95-101. – ISSN 2222-4459
1432210
  Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення категорії економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 38-42


  Аналізується проблема економічної залежності держав в умовах глобалізації.
1432211
  Андрюшина О. Теоретико-методологічні засади використання індикаторів моніторингу якості освіти в США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 104-113. – ISSN 1682-2366


  Досліджено теоретичні та методологічні основи використання індикаторів моніторингу якості у США.
1432212
  Гора Н. Теоретико-методологічні засади використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 38-44. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1432213
  Молчанюк О.В. Теоретико-методологічні засади виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Молчанюк Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 58 назв
1432214
  Піменова О.В. Теоретико-методологічні засади відносин власності і господарювання в системі аграрних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 33-37
1432215
  Куцмус Н.М. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень в економіці // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (40). – С. 11-16. – ISSN 2074-5354
1432216
  Сайчук С. Теоретико-методологічні засади географічних досліджень у сфері туризму / С. Сайчук, Л. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 87-95. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1432217
  Купач Т.Г. Теоретико-методологічні засади географо-топонімічного дослідження території України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 66-70. – Бібліогр.: 7 назв
1432218
  Танащук К.О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Танащук Катерина Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, М-во освіти і науки України. – Одеса, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 54 назви
1432219
  Костюк Т.О. Теоретико-методологічні засади державної політики у сфері інтернаціоналізації вищої освіти в Україні : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Костюк Тетяна Олександрівна ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1432220
  Ковтуненко Ю.В. Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ковтуненко Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1432221
  Мельник О.Г. Теоретико-методологічні засади діагностики розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 110-117. – ISSN 0321-0499
1432222
  Слаба О. Теоретико-методологічні засади дослідження англоамериканізмів у сучасній німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 163-166. – ISSN 2307-633Х
1432223
  Дніпров О.С. Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 55-60. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1432224
  Щербакова І. Теоретико-методологічні засади дослідження духовної кризи // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 178-184. – ISSN 2312-1246
1432225
  Іващенко Н. Теоретико-методологічні засади дослідження малих фольклорних жанрів у "Галицько-руських народних приповідках" І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 294-297
1432226
  Аксельрод Р.Б. Теоретико-методологічні засади дослідження політичної компетентності управлінської еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 246-254
1432227
  Цимбалюк Н.М. Теоретико-методологічні засади дослідження ринку праці в сфері культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 39-43. – ISBN 978-966-452-103-8
1432228
  Меднікова Г.І. Теоретико-методологічні засади дослідження системної детермінації становлення особистісної зрілості студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 135-143. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1432229
  Черевко Г. Теоретико-методологічні засади дослідження транскордонного співробітництва / Г. Черевко, О. Бенцак, А. Іванов // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 3-8. – ISSN 2313-3627
1432230
  Черцова О.В. Теоретико-методологічні засади дослідження феномена демократії та типизація її основних моделей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 151-158


  У статті досліджуються теоретичні аспекти функціонування феномену демократії. Докладно розглядаються структурно-функціональні особливості використання терміну демократії. Проаналізовано основні моделі та типи демократії.
1432231
  Прокіп А.В. Теоретико-методологічні засади енергетичної безпеки в контексті парадигми сталого розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Прокіп Андріан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1432232
  Безклубенко С. Теоретико-методологічні засади етнокультурології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 191-230. – ISBN 978-966-2241-22-8
1432233
  Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. / Демченко С.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с.
1432234
  Суходоля О.М. Теоретико-методологічні засади забезпечення енергетичної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 129-139. – ISSN 2306-5664
1432235
  Гурковський В.І. Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 90-92
1432236
  Третяк А.М. Теоретико-методологічні засади землевпорядного процесу / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, І.П. Купріянчик // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-1677
1432237
  Даниленко А.І. Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів / А.І. Даниленко, В.В. Зимовець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 3-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1432238
  Скиба М.В. Теоретико-методологічні засади інституціональних змін в економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1432239
  Попов О.Є. Теоретико-методологічні засади інституціонального регулювання корпоративних відносин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 178-182
1432240
  Войтюк А.В. Теоретико-методологічні засади іпотечного кредитування // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 40-48. – ISSN 2415-8089


  Розглянуто економічний зміст іпотечного кредитування, його функції і принципи. Поглиблено сутнісну характеристику іпотечного кредитування, розкрито його складові та особливості.
1432241
  Гаврилюк А. Теоретико-методологічні засади історико-філософського осмислення сутності туризму як соціогуманітарного феномену // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 2664-3618
1432242
  Мамонтова Н.А. Теоретико-методологічні засади капіталізації компаній // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 232-239. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1432243
  Ніколюк О.В. Теоретико-методологічні засади кластерізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 143-146. – ISSN 2306-6814
1432244
  Гуторов А.О. Теоретико-методологічні засади контрактації в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 14-21. – ISSN 2306-6792
1432245
  Филюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості генезису теоретичного дослідження концентрації ринків у науковій спадщині представників різних економічних течій і шкіл. Розкрито сутність поняття економічна концентрація та проаналізовано взаємозв"язок між різними її ...
1432246
  Лалак О.А. Теоретико-методологічні засади міждисциплінарного дослідження міжкультурної комунікації в контексті глобальної трансформації значення та ролі соціальної комунікції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 26-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1432247
   Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / Г.В. Онкович [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Онкович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 281, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-644-343-7
1432248
  Янчев А.В. Теоретико-методологічні засади облікового процесу в інформаційній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 341-347. – ISSN 2222-4459
1432249
  Степико В.П. Теоретико-методологічні засади осягнення модернізаційних процесів в Україні // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 216-224
1432250
  Безгубенко Л.М. Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками підприємства // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 178-186. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1432251
  Кузь С.В. Теоретико-методологічні засади праворозуміння // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 80-86. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1432252
  Орішко Н. Теоретико-методологічні засади проблеми індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 142-149. – ISSN 2312-1246
1432253
  Онищук Л. Теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку загальної середньої освіти // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 138-144. – ISSN 2226-3012
1432254
  Баранівський В.Ф. Теоретико-методологічні засади прогнозування соціально-економічних процесів / В.Ф. Баранівський, М.Ю. Зелінський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 174-180
1432255
  Вахович І. Теоретико-методологічні засади прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону / І. Вахович, І. Кондіус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-12. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено теоретико-методологічним засадам прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону в сучасних умовах господарювання. Виявлено окремі фактори, що впливають на рівень трудового потенціалу. Визначено кореляційний зв"язок між трудовим ...
1432256
  Вознюк О. Теоретико-методологічні засади професійного розвитку особистості педагога в умовах цивілізаційних змін // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-26. – ISSN 2077-1827
1432257
  Мікловда В.П. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку трудового потенціалу / В.П. Мікловда, Е.Ф. Югас // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 6-11. – (Економіа ; Вип. 21)
1432258
  Попов Р.А. Теоретико-методологічні засади розвитку автономності студентів в освітньому процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Попов Роман Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 37 с. – Бібліогр.: 42 назви
1432259
  Афанасьєва Л.М. Теоретико-методологічні засади розвитку державно приватного партнерства в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 3-10. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
1432260
  Костицький В.В. Теоретико-методологічні засади розвитку екологічного права // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колект. монографія / В.В. Носік, Т.О. Коваленко, В.Д. Сидор, І.О. Костяшкін, М.В. та ін. Шульга. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 418-441. – ISBN 978-966-916-492-6
1432261
  Максименко С.Д. Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки ХХІ сторіччя // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 7-16. – ISSN 2310-4368
1432262
  Трухачов О.І. Теоретико-методологічні засади соціокультурного чинника впливу засобів масової комунікації в політичній сфері // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 621-625. – ISSN 2076-1554
1432263
  Приймук Теоретико-методологічні засади сталого розвитку соціально-економічних систем / Приймук, П. Швець // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 255-262. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1432264
  Чепак В.В. Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти : [монографія] / В.В. Чепак ; КНУТШ. – Київ : Геопринт, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-303. – ISBN 978-966-7863-91-3
1432265
  Романчук Н. Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-68. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано основні підходи до визначення заможних верств населення, наведено класифікацію методів оцінювання даної соціальної групи. Запропоновано спосіб визначення межі заможності на основі даних обстеження умов життя домогосподарств та ...
1432266
  Нагірна В.П. Теоретико-методологічні засади суспільно-географічних досліджень у працях академіка М.М.Паламарчука : До 90-річчя Національної академії наук України. З історії географічних досліджень / В.П. Нагірна, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1432267
  Тихомиров О.Д. Теоретико-методологічні засади сучасного розуміння категорії "юстиція" / О.Д. Тихомиров, О.С. Гусарєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 24-31.
1432268
  Обушний М.І. Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства / М.І. Обушний, Т.С. Воропаєва, О.І. Мостяєв // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 43-54
1432269
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 239 л. – Додатки: л. 190-217. – Бібліогр.: л. 218-239
1432270
  Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1432271
  Крупка І.М. Теоретико-методологічні засади та особливості функціонування фінансового ринку України = Theoretical and Methodological Principles and Specific Features of the Ukrainian Financial Market Performance : монографія / І.М. Крупка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 822, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 567-643. – ISBN 978-617-10-0426-9
1432272
  Дмитренко А.В. Теоретико-методологічні засади та прагматика організації фінансового контролінгу спільної діяльності у сфері бізнесу : монографія / А.В. Дмитренко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 353, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-308. – ISBN 978-617-7571-69-7
1432273
  Соляник А. Теоретико-методологічні засади трансдисциплінарних досліджень у культурологічно-мистецькій галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 24-25. – ISSN 2076-9326
1432274
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонного економіко-правового регулювання природокористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 98-103. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1432275
  Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні засади транскордонної географії як науково-дослідницького напряму соціально-економічної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 53-59
1432276
  Оболенцева Л.В. Теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Оболенцева Лариса Володимирівна ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1432277
  М"ячин В.Г. Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / М"ячин Валентин Георгійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 69 назв
1432278
  Садєков А.А. Теоретико-методологічні засади феномену безпеки / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 125-128. – ISSN 1729-7206
1432279
  Семикрас В.В. Теоретико-методологічні засади філософсько-правового вчення Богдана Кістяківського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 78-85


  У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів у філософії права Богдана Кістяківського. Досліджуються проблеми та перспективи подібного аналізу. В статье осуществлен анализ теоретико-методологических подходов в философии права Богдана ...
1432280
  Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Додатки: л. 186-190. – Бібліогр.: л. 154-185
1432281
  Кондюх О.І. Теоретико-методологічні засади формування бюджетних ресурсів держави // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 88-92. – ISSN 2307-9878
1432282
  Матійко С.А. Теоретико-методологічні засади формування державної промислової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 91-93. – Бібліогр.: 9 назв
1432283
  Мельничук Л.С. Теоретико-методологічні засади формування етики бізнесу // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2014. – Вип. 235, т. 247. – С. 72-75. – (Серія: Економіка). – ISSN 1609-7742
1432284
  Писар Н.Б. Теоретико-методологічні засади формування і розвитку поляризованого економічного простору в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Писар Надія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1432285
  Клокар Н. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 23-29. – ISSN 0131-6788
1432286
  Божидай І. Теоретико-методологічні засади формування конкурентної стратегії підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  В статті висвітлено теоретичні положення щодо принципів формування конкурентної стратегії, наведено методику та можливий інструментарій формування ефективної конкурентної стратегії. В статье освещены теоретические положения о принципах формирования ...
1432287
  Гетьман А. Теоретико-методологічні засади формування національної доктрини земельного права / А. Гетьман, Г. Анісімова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 29-42. – ISSN 1026-9932
1432288
  Войтюк А.В. Теоретико-методологічні засади формування національної системи фінансового забезпечення аграрного виробництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 77-91. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1432289
  Твердохліб О.С. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інформаційної політики України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Твердохліб Олександр Степанович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1432290
  Десятнюк О. Теоретико-методологічні засади формуваня трансфертного ціноутворення на мікрорівні в умовах вітчизняної еономіки / О. Десятнюк, О. Черевко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 1 (339), січень. – С. 45-48. – ISSN 1810-3944
1432291
  Гражевська Н.І. Теоретико-методологічні здобутки нової політичної економії у дослідженні економічних інтересів і владних відносин // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 53-60. – ISSN 2073-9982


  У статті розкриваються теоретико-методологічні засади дослідження економічних та політико-економічних інтересів влади у науковому аналізі представників нового інституціоналізму, розробників теорії агентських відносин, теорії суспільного вибору, нової ...
1432292
  Василечко О. Теоретико-методологічні й дидактичні парадигми сучасної методики навчання історії в школі / О. Василечко, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 31) : Всесвітня історія (№ 8)


  Всеукраїнське методичне об"єднання вчителів історії м. Івано-Франківськ, 27 березня 2012 р.
1432293
  Бамбурак Н.М. Теоретико-методологічні орієнтири дослідження функціонування сім"ї // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1432294
  Прокопов Д. Теоретико-методологічні основи аналізу поняття природного права у Г. Гроція // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 69-79. – ISSN 1993-0909
1432295
  Шмідт Михайло Теоретико-методологічні основи бібліографічного забезпечення підготовки фахових управлінців з корпоративної справи / Шмідт Михайло, Кудря Ярослав // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Представлено широкий і вузький контексти трактування бібліографічного забезпечення науково-освітньої підготовки фахових управлінців; подано теоретико-методологічні рекомендації з його формування та розвитку за провідними видами економічної діяльності.
1432296
  Каша К.А. Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 48-54
1432297
  Корнілова О.М. Теоретико-методологічні основи визначення якості освіти вищих навчальних закладів України / О.М. Корнілова, Ю.О. Огороднік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – C. 82-85. – ISSN 2306-6806
1432298
  Кашина Г.С. Теоретико-методологічні основи використання дистанційних форм навчання у системі післядипломної педагогічної освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 70-82
1432299
  Золотарьова М. Теоретико-методологічні основи діяльності державних податкових інспекцій в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 78-81.
1432300
  Зубрицька Д. Теоретико-методологічні основи діяльності політичної опозиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 278-283. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
1432301
  Сілантьев О.І. Теоретико-методологічні основи дослідження багатства: понятійно-категоріальний аналіз "багатство - потенціал - розвиток" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 42-48. – ISSN 2222-4459
1432302
  Вареник В.А. Теоретико-методологічні основи дослідження банківського регулювання та нагляду // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 232-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1432303
  Дудар С. Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає теоретичні та методологічні основи досліджень європейської правової інтеграції у західній та вітчизняній юридичній науці у ХХ-ХХІ ст. Автор рассматривает теоретические и методологические основы исследований европейской правовой ...
1432304
  Матвійчук В.К. Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони земель водного фонду України в особливо великих розмірах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 26-39. – ISSN 2222-5374
1432305
  Омельяненко В. Теоретико-методологічні основи дослідження проблем інформаційного забезпечення інтеграції країни у систему міжнародного трансферу високих технологій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 102-111. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні категорії інформаційної асиметрії та визначено ступінь її впливу на міжнародний трансфер технологій.
1432306
  Губенко О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження психологічних механізмів творчої діяльності (інтегративний підхід) : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Губенко Олександр Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 73 назви
1432307
  Гайданка Є. Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних демократичних підходів у політичній науці: передумови демократизації суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 23-26
1432308
  Гончаренко Н.І. Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу / Н.І. Гончаренко, Я. Скляренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 161-166. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1432309
  Крупка І.М. Теоретико-методологічні основи дослідження фінансового ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 286-296. – ISSN 2222-4459
1432310
  Скрипаченко Т.В. Теоретико-методологічні основи дослідження ціннісних орієнтацій особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 207-212. – ISSN 2310-4368
1432311
  Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 13-26 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1432312
  Стадник Валентина Василівна Теоретико-методологічні основи інвестування розвитку підприємства / Стадник Валентина Василівна, Непогодіна Наталія Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті окреслено логіку дослідження особливостей управління інвестиційною діяльністю підприємства в контексті реалізації завдань його розвитку, в тому числі щодо етапів життєвого циклу. Визначено теоретико-методологічну базу дослідження даної проблеми.
1432313
  Коротаєва К.В. Теоретико-методологічні основи інформаційно-психологічних операцій сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 346-356
1432314
  Онищенко М.Г. Теоретико-методологічні основи картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 4-16


  Стаття присвячена теоретико-методологічним основам картографічного моделювання природно-техногенної безпеки (ПТБ) України. Представлені основні визначення: картографічне моделювання ПТБ України, його основна мета, об"єкт і предмет. Розглянуто ...
1432315
  Ляшенко Д.О. Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв"язків України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Ляшенко Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 64 назви
1432316
  Чугаєвська С.В. Теоретико-методологічні основи кластерного аналізу регіонів за показником товарності молока // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1432317
  Белєйченко О.Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 22-29. – ISSN 1993-6788
1432318
  Марушева О.А. Теоретико-методологічні основи механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в контексті публічного адміністрування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1432319
  Шіковець К.О. Теоретико-методологічні основи моделювання управління економічним розвитком підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 162-167 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1432320
  Степанець І.О. Теоретико-методологічні основи моніторингу науково-методичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 252-263. – ISSN 1993-5560


  "У статті аналізується проблема моніторингу якості науковометодичної діяльності викладачів педагогічних ВНЗ. Виокремлено низку суперечностей, що актуалізують проблему якості науково-методичної роботи викладачів. Уточнено та схарактеризовано поняття ...
1432321
  Тадеєв П.О. Теоретико-методологічні основи навчання обдарованих школярів: американський досвід // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1432322
  Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-8019-89-0
1432323
  Василишин Р.Д. Теоретико-методологічні основи оцінювання енергетичного потенціалу деревної біомаси лісів на засадах сталого лісоуправління // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 1991-606X
1432324
  Романчук О.В. Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців фізичного виховання і спорту до педагогічної діяльності з дітьми і молоддю в Австрії (XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Романчук Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
1432325
  Перова О.Є. Теоретико-методологічні основи пізнання в біоетиці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.56-62
1432326
  Ворсовський О.Л. Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1432327
  Зварич Р. Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 422-437. – ISSN 1684-906Х
1432328
  Довженко Т.О. Теоретико-методологічні основи реалізації Stem-освіти в початковій школі науково-педагогічного проекту "Інтелект України" / Т.О. Довженко, І.В. Гавриш // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 12-21. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
1432329
  Кисельова О.М. Теоретико-методологічні основи реформування державних регуляторів мотивації інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 165-169
1432330
  Диха М.В. Теоретико-методологічні основи розвитку економіки: еволюційний аспект і сучасні реалії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1432331
  Сіверс З.Ф. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу феномену "нігілізм" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М. Титаренко, Л.М. Коробка, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 44 (47). – C. 16-25. – ISSN 2309-8287
1432332
  Петровський П.М. Теоретико-методологічні основи становлення успішного суб"єкта регіонального розвитку в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 13-20
1432333
  Дубінецький В. Теоретико-методологічні основи управління якістю підготовки спеціалістів на сучасному етапі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 94-101. – ISBN 978-617-7009-20-6
1432334
  Турило А.М. Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства : фінанси інституційних секторів економіки / А.М. Турило, С.В. Святенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 120-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1432335
  Третяк А. Теоретико-методологічні основи формування земельного капіталу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-24
1432336
  Швець В. Теоретико-методологічні основи формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 246-252. – ISSN 2078-5860


  Дослідження присвячено теоретичним і методологічним питанням процесу формування обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання як практичної форми буття обліково-аналітичних наук. Зосереджено увагу на питаннях ідентифікації обліково-аналітичних ...
1432337
  Степанова К.В. Теоретико-методологічні основи формування політики розвитку морегосподарської діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Степанова Катерина Вячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 92 назви
1432338
  Бекірова А.Р. Теоретико-методологічні основи формування професійної суб"єктності майбутніх учителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бекірова Аділє Рустемівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назви
1432339
  Лучанська Валентина Теоретико-методологічні основи формування системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22
1432340
  Чернишевич О.М. Теоретико-методологічні основи формування сучасного механізму розподілу доходів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
1432341
  Брич В. Теоретико-методологічні основи формування туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах / В. Брич, О. Кифяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 114-126. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1432342
  Нагорна Г. Теоретико-методологічні основи цілісного процесу музичного дослідження як умова розвитку музичного мислення особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-49. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1432343
  Герасименко О. Теоретико-методологічні особливості вивчення жінок комерційного сексу в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 52-53
1432344
  Красікова О.В. Теоретико-методологічні перехрестя демократії в контексті перспектив гуманізації освіти // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 77-85
1432345
  Курбатов С. Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 34-39. – ISSN 2078-1016
1432346
  Резнік Володимир Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації легітимації приватної власності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.88-104. – ISSN 1563-3713
1432347
  Пухкал О.Г. Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття публічного управління / О.Г. Пухкал, І.В. Тютюнник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
1432348
  Кузьменко О.М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу концептуальних моделей університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 83-86. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
1432349
  Коломийчук Д.І. Теоретико-методологічні підходи до вивчення національної економіки як складної відкритої господарської системи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 14-21. – ISSN 2222-4459
1432350
  Волинка К.Г. Теоретико-методологічні підходи до вивчення правової системи // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7363-7-0
1432351
  Смочко Н.М. Теоретико-методологічні підходи до вивчення територіальної системи монорозвитку в географічному просторі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 26-34. – ISSN 2308-135X
1432352
  Загурський О.М. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "конкурентоспроможність" // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 38-49
1432353
  Турило Анатолій Михайлович Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії / Турило Анатолій Михайлович, Зінченко Олена Антонівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто класифікацію визначень поняття прибутку підприємства. Доведено, що прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Прибуток як економічна категорія враховує всі види діяльності підприємства, тоді ...
1432354
  Хоролець О. Теоретико-методологічні підходи до визначення структури науково-дослідної роботи студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 62-67. – ISSN 1562-529Х
1432355
  Дзюблюк О. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності грошей як економічної категорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – С. 21-35. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1432356
  Васильчук І.П. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності сталого розвитку корпорацій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 256-261. – ISSN 2222-0712
1432357
  Горбенко Н.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження корпоративної культури університету // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 101-107. – ISSN 2077-1800
1432358
  Лаврук В.В. Теоретико-методологічні підходи до дослідження модернізаційних економічних процесів // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 78-88. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1432359
  Шеломовська О.М. Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціальних комунікацій в управлінському просторі / О.М. Шеломовська, Л.М. Сорокіна // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 96-102. – ISBN 978-617-7351-11-4


  Згадуються професори КУ - Різун В., Почепцов Г.
1432360
  Патинська М.М. Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об"єднаних територіальних громад // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 95-104. – ISSN 2221-1055
1432361
  Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Фарат Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1432362
  Людвик О.В. Теоретико-методологічні підходи до класифікації засобів масової інформації України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 145-150.
1432363
  Колбіна Т.В. Теоретико-методологічні підходи до комунікативної підготовки студентів у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 40-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1432364
  Патика Н.І. Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 66-74. – ISSN 2221-1055
1432365
  Ясір Хамза Салман Аль Худірі Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності соціальної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Метою цього дослідження є виокремлення та концептуалізація основних методів оцінювання ефективності соціальної реклами. У ньому проведено якісний аналіз наукових джерел з названої проблематики (опублікованих у 1970-2016 рр.) переважно американських, ...
1432366
  Виговська О.С. Теоретико-методологічні підходи до проблеми державного регулювання політики інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 96-101


  У статті висвітлені різні концептуальні підходи до трактування поняття політики інформаційної безпеки в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Проаналізовано пріоритетні напрямки державної політики України в інформаційній сфері з метою ...
1432367
  Помиткіна Л. Теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень, поданий аналіз наукових досліджень прийняття рішень у філософських, літературних, педагогічних та психологічних працях вчених і ...
1432368
  Мащенко М.А. Теоретико-методологічні підходи до структурної трансформації національних економічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
1432369
  Фесик О. Теоретико-методологічні підходи до трактування "м"якої" та "твердої" сил в іноземних наукових розвідках // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 81-85. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Мета статті – з’ясувати теоретичні й методологічні підходи до трактування концепцій «м’якої» та «твердої» сил у працях зарубіжних учених і проаналізувати практичне застосування країнами-лідерами в зовнішньополітичній стратегії комплексу – «розумної ...
1432370
  Білик Л.В. Теоретико-методологічні підходи до формування професійної підготовки студентів-медиків // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 15-18. – ISSN 2221-6316
1432371
  Приймук О.О. Теоретико-методологічні підходи до формування психологічних умов розвитку професійно важливих якостей майбутніх фахівців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1432372
  Островська М.С. Теоретико-методологічні підходи щодо оцінки рівня економічної безпеки держави / М.С. Островська, Т.В. Блудова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 28-35
1432373
  Дулиба Н.Г. Теоретико-методологічні підходи щодо розуміння сутності поняття "холдингова структура" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 60-66. – ISSN 0321-0499
1432374
  Цимбала О.С. Теоретико-методологічні принципи краєзнавчих досліджень у науковій спадщині М. Голубця // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 75-78. – ISSN 2076-1554
1432375
  Марчук І.В. Теоретико-методологічні принципи структурно-функціонального аналізу психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищих навчальних закладах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 190-191
1432376
  Ніколаєнко Н.О. Теоретико-методологічні проблеми визначення поняття "політичної реклами" // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 175-180
1432377
  Малюк А. Теоретико-методологічні проблеми дослідження сучасної глобальної кризи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 22-50. – ISSN 1563-3713
1432378
  Оніщук М. Теоретико-методологічні проблеми законодавчої референдної демократії: зарубіжний досвід та українські перспективи // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 4-10
1432379
  Сімакова Н. Теоретико-методологічні проблеми законотворення та правового супроводу вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 78-83. – ISSN 2078-1016
1432380
  Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2003. – 517 с. – ISBN 966-02-2745-0
1432381
  Кравченко О.В. Теоретико-методологічні проблеми концептуалізації культурної ідентичності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 18-27
1432382
  Вілков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина перша) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 87-91
1432383
  Дзюба О.В. Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства: сутність, структура та функції релігії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1432384
  Томчук-Пономаренко Теоретико-методологічні проблеми соціально-класового структурування населення України // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 240-249. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1432385
  Губенко О.В. Теоретико-методологічні проблеми соціально-психологічного аналізу феномена політичного екстремізму // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 3-12. – ISBN 978-966-8063-99-45
1432386
  Зайцев Ю. Теоретико-методологічні проблеми становлення сучасної політичної економії / Ю. Зайцев, О. Москаленко // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 54-61. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
1432387
  Перглер Т.І. Теоретико-методологічні проблеми українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 223-231


  Проблеми українського державотворення розглядається з огляду на наявні суперечності та розбіжності щодо їх вирішення. Ключові слова: людина, політика, держава, державотворення, державність. Проблемы украинского государственного созидания ...
1432388
  Ковтуненко В. Теоретико-методологічні проблеми формування середнього класу в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 161-165. – ISSN 1818-2682
1432389
  Мосейчук Ю.Ю. Теоретико-методологічні проекції у дослідженні потенціалу культури здоров"я для успішної реалізації професійної діяльності майбутніми учителями // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 172-175. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1432390
  Потапенко С. Теоретико-методологічні та джерелознавчі засади дослідження інтертекстуальності у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 405-413


  У статті розглядаються різноманітні філософські й літературознавчі підходи до вивчення явищ інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці. Наголошено на методологічних особливостях та перспективах вивчення міжтекстових зв"язків на фольклорному ...
1432391
  Зміївський Г.А. Теоретико-методологічні та інформаційно-технологічні аспекти впровадження дистанційного навчання тактичних дисциплін на базі платформи Moodle в освітній процес вищого військового навчального закладу / Г.А. Зміївський, Е.О. Кочанов // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 50. – С. 72-85. – ISSN 2312-1548
1432392
  Анісімова В Л. Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 57-64. – ISSN 978-966-551-401-5


  У статті розглянуто транзакційну теорію Луїзи Мішель Розенблатт як певну проміжну ланку між "новою критикою" й теорією читацького відгуку і водночас як самостійну літературознавчу теорію. Увиразнено саме літературно-критичну й теоретичну спрямованість ...
1432393
  Левченко О.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки природного (рентного) потенціалу родовищ корисних копалин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 105-116 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
1432394
  Кісіль М.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування ефективності інвестицій фермерських господарств / М.І. Кісіль, В.О. Іванченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 55-62. – ISSN 2221-1055
1432395
  Федосєєва Г.С. Теоретико-методологічні та прикладні засади формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку : монографія / Г.С. Федосєєва ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-320. – ISBN 978-617-7149-33-9
1432396
  Бідолах Д.І. Теоретико-методологічні та технологічні засади впорядкування зелених насаджень в населених пунктах України : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : 06.03.02, 06.03.01 / Бідолах Дмитро Ілліч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Київ, 2020. – 47 с. – Бібліогр.: 53 назв
1432397
  Яншина А.М. Теоретико-методолопчні підходи до визначення економічної суті сталого розвитку та його атрибутів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 175-178
1432398
  Зельницький А.М. Теоретико-метологічні засади гарантування якості вищої військової освіти у вимірі національної безпеки України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 46-51
1432399
  Іванова В.В. Теоретико-множинна модель організації інформаційного забезпечення економіки на мезорівні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 273-279. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1432400
  Волков С.Л. Теоретико-множинна модель якісного стану промислової кіберфізичної системи / С.Л. Волков, Є.В. Вавілов // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2018. – Вип. 2 (13). – С. 50-57. – ISSN 2412-5288


  "Наведено результати дослідження, яке дало змогу визначити поняття сенсорної, сенсорно-апаратної, сенсорно-функціональної і сенсорно-програмної інфраструктури кіберфізичної системи та сформулювати принципи єдиного підходу до ідентифікації поточного ...
1432401
  Лантвойт О.Б. Теоретико-множинне подання процесу забезпечення функціонування багатофункціонального озброєння і техніки органів охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 159-164
1432402
  Курач Т. Теоретико-множинний підхід до класифікування географічних карт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-53. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано застосування теоретико-множинного підходу для класифікування географічних карт на емпіричному рівні класифікування. Обґрунтовано визначення класифікаційних ознак і таксономічних одиниць, як основи подальшого механізму ...
1432403
  Кухаренко С.В. Теоретико-множинний підхід до синтезу системи управліня // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 204-208


  У статті запропонований метод синтезу структури автоматизованої сисп управління організацією, який дає можливість підійти до проблеми визначення струн властивостей складних систем. В статье предложен метод синтеза структуры ...
1432404
   Теоретико-множинні основи табличних баз даних : навч. посібник / [Д.Б. Буй та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 135, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. покажч.: с. 135. – Бібліогр.: с. 130-134
1432405
  Канарська І.С. Теоретико-множинні табличні операції та їх складність : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Канарська Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1432406
  Канарська І.С. Теоретико-множинні табличні операції та їх складність : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Канарська Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 166 арк. – Додатки: арк. 125-166. – Бібліогр.: арк. 120-125
1432407
  Ільченко Г.О. Теоретико-модельна та теоретико-ігрова семантики: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 82-84
1432408
   Теоретико-можливісний метод оцінки функціоналу за значеннями інших функціоналів / Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща, О.І. Собко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 161-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Одержаний розв"язок задачі оцінки лінійного функціоналу за скінченою множиною значень інших лінійних функціоналів в теоретико-можливісній постановці. Запропоновано два підходи до розв"язку в залежності від додаткової інформації про шумову компоненту ...
1432409
  Заворотний А.Л. Теоретико-можливісний підхід до задачі редукції спотвореного значення лінійного оператора до значення іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 268-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана множина парето-оптимальних розв"язків задачі оцінювання значення лінійного оператора за збуреним значенням іншого лінійного оператора у випадку, коли збурення відповідає принципу: більша похибка - менша можливість. Ключові слова: теорія ...
1432410
  Бойко Н.В. Теоретико-можливісний підхід до моделювання поведінки людини // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 59
1432411
  Дишкант О. Теоретико-організаційні засади фінансового контролю державних закупівель // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 128-139. – ISSN 1818-5754
1432412
  Свиноус І.В. Теоретико-організаційні засади формування системи управління виробничими витратами сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, Л.С. Іванова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 7-13. – ISSN 2306-6792
1432413
  Новосад І.Д. Теоретико-організаційні основи митної безпеки та її фіскальні аспекти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 271-276. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1432414
  Толуб"як Віталій Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 240-248.
1432415
  Давиденко О.Г. Теоретико-організаційні принципи державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1432416
  Полонка І. Теоретико-оціночні пропозиції щодо класифікації правомірної поведінки (онтологія диференціації) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 99-106. – ISSN 1026-9932
1432417
  Толкачова Н.Є. Теоретико-правова основа застосування судами звичаїв ділового обороту // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 151-154
1432418
  Данилов М.О. Теоретико-правова сутність трудового договору // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 74-78. – ISBN 978-617-7069-34-7
1432419
  Васильківська В. Теоретико-правова характеристика новітніх принципів державної служби з урахуванням законодавчих перетворень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 87-91
1432420
  Новосельська І.В. Теоретико-правова характеристика понять "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 249-254
1432421
  Малишев Б.В. Теоретико-правова характеристика прецедентної норми права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 43-52. – ISSN 0869-2491
1432422
  Хіля М. Теоретико-правова характеристика системи джерел адміністративного права України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 81-85. – ISSN 2524-0129
1432423
  Паньонко І. Теоретико-правовий аналіз взаємовідносин держави і християнської релігії в "філософії права" Гегеля / І. Паньонко, О. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 17-23. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1432424
  Загорулько А.П. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття "гібридна війна" // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 115-122. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1432425
  Ряшко О.В. Теоретико-правовий аналіз відносин держави та християнської релігії у "філософії права" Гегеля / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 289-299. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1432426
  Ортинський В.Л. Теоретико-правовий аналіз державної кадрової політики Воєнної організації України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 4-13. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1432427
  Мельничук О.П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних організацій в демократичній державі : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мельничук Олег Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 179-206
1432428
  Стельмащук О.В. Теоретико-правовий аналіз засади "публічності" кримінального провадження, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 44-47. – ISSN 2312-1831
1432429
  Федорич І. Теоретико-правовий аналіз змісту поняття "здійснення права на спадкування" за Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 285-291. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1432430
  Григор"єва Х.А. Теоретико-правовий аналіз механізму часткового відшкодування державою вартості придбаних сільськогосподарських тварин та збудованих тваринницьких об"єктів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 268-272. – ISSN 2219-5521
1432431
  Мельник Я.Я. Теоретико-правовий аналіз понятійного апарату категорії "бездіяльність" як об"єкта оскарження на стадії досудового розслідування за новим КПК України / Я.Я. Мельник, І.В. Єльчукова // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 166-174. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню в цілому питання оскарження бездіяльності суб"єктів владних повноважень у порядку кримінального судочинства та заповненню прогалин у визначенні цього питання. The article is devoted to the research of problem and filling ...
1432432
  Ганзицька Т.С. Теоретико-правовий аналіз поняття принципів права // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 19-24. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1432433
  Тернущак М.М. Теоретико-правовий аналіз публічного захисту прав людини в кримінальному та адміністративно-деліктному провадженнях // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 258-263. – ISSN 2072-8670
1432434
  Матвєєв П.С. Теоретико-правовий аналіз рівнів господарського-правового забезпечення інноваційної діяльності в умовах децентралізації влади // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 130-134
1432435
  Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1432436
  Тарабукін О.Ю. Теоретико-правовий аналіз форм соціального впливу права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Тарабукін Олексій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – 220 л. – Додаток: л. 203-220. – Бібліогр.: л. 181-202
1432437
  Завгородня В.М. Теоретико-правовий аналіз юридичної природи екологічного права та його місця в системі права України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 81-85


  Стаття присвячена дослідженню сутності і природи екологічного права в контексті загальнотеоретичних уявлень про структуру системи права. На основі дослідження юридичних конструкцій екологічного права робиться висновок про місце галузі в системі права.
1432438
  Грещук М. Теоретико-правовий зміст генези антикорупційного законодавства в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 269-275. – ISSN 2524-0129
1432439
  Іншин М.І. Теоретико-правовий огляд зародження режиму робочого часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 121-123. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано правові засади становлення режиму робочого часу. Досліджено нормативне закріплення режиму робочого часу. Здійснено порівняльно-правовий аналіз кодексів законів про працю 1918 та 1922 рр. в контексті правового регулювання режиму ...
1432440
  Шай Р.Я. Теоретико-правовий підхід щодо розуміння сутності держави в історії політико-правової думки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 373-377. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1432441
  Гайдай С. Теоретико-правовий феномен прокурора як суб"єкта інформаційного права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 46-52. – ISSN 2524-0129
1432442
  Котюк І. Теоретико-правові аспекти визначення правомірності процесуальних рішень та дій / І. Котюк, О. Котюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 129-140
1432443
  Шоха Т. Теоретико-правові аспекти екологічного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню окремих теоретико-правових аспектів екологічного страхування. На підставі аналізу законодавства, із урахуванням існуючих науково-теоретичних підходів автором зроблено спробу визначити межі екологічного страхування як ...
1432444
  Ярощук В.Г. Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
1432445
  Матвіюк М.А. Теоретико-правові аспекти закупівель товарів, робіт та послуг для потреб оборони // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджується законодавчий механізм реалізації процедури державних закупівель для потреб оборони. Висвітлюється загальна проблематика регулювання зазначеного питання. The article examines the legislative mechanism to implement of purchases ...
1432446
  Коваль І. Теоретико-правові аспекти захисту прав та інтересів позикодавців у кредитних зобов"язаннях / І. Коваль, Н. Щербакова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 29-36. – ISSN 2663-5313
1432447
  Новікова Г.О. Теоретико-правові аспекти інформаційної безпеки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 39-41. – ISBN 978-966-301-169-1
1432448
  Краснова М. Теоретико-правові аспекти компесації екологічної шкоди у межах регулятивних еколого-правових відносин // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 78-82
1432449
  Фелик В.І. Теоретико-правові аспекти нормотворення в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 308-314. – ISSN 1563-3349
1432450
  Бодрова І.І. Теоретико-правові аспекти поняття "виборча система" // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 36-45. – ISSN 0201-7245
1432451
  Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Бібліогр.: л. 192-214
1432452
  Ніжніченко О. Теоретико-правові аспекти принципів екологічного стимулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-83. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито основні правові принципи екологічного стимулювання. На основі їх аналізу сформовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання екологічних відносин. В статье раскрыто основные правовые принципы экологического стимулирования. ...
1432453
  Козуб І. Теоретико-правові аспекти принципу заборони примусової праці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
1432454
  Кохан Б.А. Теоретико-правові аспекти реформування системи надання адміністративних послуг в м. Києві // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 40-47. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1432455
  Башурин Н.Я. Теоретико-правові аспекти розуміння науково-технічної інформації як об"єкта цивільних правовідносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 120-126. – ISSN 2524-0129
1432456
  Іншин М. Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення працівників поліції // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 211-216. – ISSN 2306-9082
1432457
  Ярмол Л.В. Теоретико-правові аспекти юридичного механізму забезпечення свободи вираження поглядів журналістами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 76-80. – ISSN 0321-0499
1432458
  Лаба О. Теоретико-правові дослідження захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 12-17
1432459
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1432460
  Подоляка А. Теоретико-правові засади адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 0132-1331
1432461
  Буздуган Я.М. Теоретико-правові засади благодійних надходжень // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 4-6
1432462
  Чемерис О.М. Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 39-51
1432463
  Крилова Ю.І. Теоретико-правові засади визначення поняття "Інформаційна війна" // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 265-267
1432464
  Чаплюк О.І. Теоретико-правові засади гармонізації як засобу забезпечення відповідності норм національного права міжнародним правовим стандартам // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 30-34. – ISSN 2219-5521
1432465
  Дроздюк Т. Теоретико-правові засади державного регулювання ринку земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 98-101
1432466
  Пархоменко Н.М. Теоретико-правові засади забезпечення прав людини за Конституцією України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 2220-1394
1432467
  Волинець В.В. Теоретико-правові засади організаційно-управлінських відносин у трудовому праві України : монографія / В.В. Волинець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків ; Київ : Діса плюс, 2016. – 393, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-393 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-19-8
1432468
  Христова Г. Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України пропопередження насильства в сім"ї // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 36-45. – ISSN 1993-0909
1432469
  Палов Д.М. Теоретико-правові засади підвищення ефективності фінансового контролю та аудиту в секторі безпеки та оборони України / Д.М. Палов, О.Ю. Заблоцька, Е.М. Гончаренко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 168-175. – ISSN 2072-8670
1432470
  Чекан М. Теоретико-правові засади поняття "право-обов"язок" розпорядника бюджетних коштів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 160-162. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1432471
  Кузьменко О. Теоретико-правові засади поняття особливостей та способів правового регулювання міжбюджетних відносин як форми соціального регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-69. – ISSN 0132-1331
1432472
  Новосельська І.В. Теоретико-правові засади правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-35.
1432473
  Ніколаєнко Т.Б. Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців : монографія / Т.Б. Ніколаєнко ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2018. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7247-27-1
1432474
  Матвієць А. Теоретико-правові засади прокурорської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 90-99
1432475
  Богів Я.С. Теоретико-правові засади розгляду функцій та повноважень місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 110-115. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1432476
  Облещук О. Теоретико-правові засади та особливості надання адміністративних послуг в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 72-76. – ISSN 2524-0129
1432477
  Свірін М.О. Теоретико-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері протидії та запобігання незаконному наркообігу / М.О. Свірін, М.М. Давидова // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 303-312. – ISSN 2072-8670
1432478
  Шевчук С. Теоретико-правові засади формування та реалізації національної інноваційної системи України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 124-127
1432479
  Печерський О.В. Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 199-206. – ISSN 1999-5717


  Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України Розглянуто питання формування в інформаційному праві новітніх теоретичних правових учень. Указано, що ці концепції дають нове уявлення про суб’єктний та об’єктний склад ...
1432480
  Малюга Л.Ю. Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу : монографія / Л.Ю. Малюга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Херсон : Гельветика, 2019. – 406 с. – Бібліогр.: с. 361-405 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-006-5


  У пр. № 1739439 напис: Шановному Олександру Дмитровичу з вдячністю за підтримку та найкращими побажанннями від автора! Л.Ю. Малюга. Підпис
1432481
  Сімонцева Л.О. Теоретико-правові основи альтернативних засобів розв"язання кримінально-правових конфліктів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сімонцева Людмила Олександрівна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1432482
  Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія / Г.В. Новицький; Ін-т проблем нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України; Нац. академія Служби безпеки України. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8916-11-3
1432483
  Короєд С.О. Теоретико-правові основи підвищення ефективності правосуддя в цивільних справах : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 211, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-60-2
1432484
  Назаренко О.А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
1432485
  Назаренко О.А. Теоретико-правові основи політичної системи суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Назаренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1432486
  Сердюк Н.А. Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Сердюк Наталія Аркадіївна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1432487
  Баганець О. Теоретико-правові передумови розвитку електронного урядування в органах прокуратури України) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 35-40. – ISSN 2524-0129
1432488
  Печуляк В.П. Теоретико-правові питання визначення предмета лісового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
1432489
  Вавженчук С.Я. Теоретико-правові питання динаміки укладання договорів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 110-119
1432490
  Бондаренко В.А. Теоретико-правові питання електронного правосуддя в інформаційному просторі / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 154-162. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1432491
  Новосельська І. Теоретико-правові питання охорони авторського права в мережі Інтернет / І. Новосельська, А. Бобровник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 7-10
1432492
  Гафурова О.В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 277-281
1432493
  Сахарук І.С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "дискримінація у сфері праці" // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 45-54
1432494
  Бєлєвцева В.В. Теоретико-правові підходи до визначення поняття "інформація" через інформаційні правовідносини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 5-10
1432495
  Портнов Андрій Теоретико-правові підходи щодо визначення переліку принципів конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Принципи конституційної державності, закріплені в Конституції України (верховенство права, поділ влади, верховенство основних прав і свобод, діяльність Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції), відтворюються в ...
1432496
  Малюга Л. Теоретико-правові проблеми визначення поняття "інвалід" та його співвідношення з суміжними поняттями // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 347-351. – ISBN 978-617-7020-61-4
1432497
  Шевченко Д. Теоретико-правові проблеми визначення поняття і сутності парафіскалітетів як обов"язкових платежів // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 344-345
1432498
  Петришина М.О. Теоретико-правові проблеми забезпечення надання публічних послуг суб"єктам господарювання органами місцевого самоврядування // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 93-98. – ISSN 2311-4894
1432499
  Костя Д.В. Теоретико-правові проблеми конкретизації законодавства про природоресурсні платежі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 99-103. – (Правознавство ; Вип. 375)
1432500
  Шай Р. Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 55-59. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1432501
  Ніколаєв О.А. Теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб"єктності роботодавця // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 321-326. – ISSN 1563-3349
1432502
  Пилипчук В. Теоретико-правові проблеми подолання глобальних викликів і загроз національній безпеці // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 22-31. – ISSN 1993-0909
1432503
  Павлов Д.М. Теоретико-правові та організаційні засади забезпечення природно-техногенної безпеки та реалізації функції цивільного захисту : монографія / Павлов Дмитро Миколайович. – Київ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7241-64-4
1432504
  Хотинська-Нор Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 472 арк. – Додатки: арк. 436-472. – Бібліогр.: арк. 380-435
1432505
  Хотинська-Нор Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1432506
  Гук Б. Теоретико-правові та практичні проблеми правового регулювання права на працю аспірантів і докторантів / Б. Гук, С. Корновенко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 135-143. – ISSN 2306-9082
1432507
  Чуприс О.И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики Беларусь / О.И. Чуприс ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 310 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-720-1
1432508
  Саукова Н.М. Теоретико-практические основы моделирования методической системы подготовки студентов к созданию и применению мультимедийных технологий // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 75-82. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматривается моделирование методической системы для подготовки студентов и формирования у них профессионально ориентиро- ванных мультимедийных компетенций в будущей педагогической деятельно- сти. Автор полагает, что в качестве учебной ...
1432509
  Петрова Т.О. Теоретико-практичне значення рецензій на українські термінологічні словники кін. ХХ - поч. ХХІ ст. // Проблеми загального і слов"янського мовознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 3. – С. 96-106. – ISSN 2617-0957
1432510
  Кононенко І. Теоретико-практичні аспекти використання педагогічних технологій в освіті при підготовці майбутніх вчителів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 70-77. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1432511
  Проскуріна Н.М. Теоретико-практичні аспекти діяльності служби внутрішнього аудиту на підприємстві / Н.М. Проскуріна, Ю.А. Гороховець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 205-212. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1432512
  Стахурська С.А. Теоретико-практичні аспекти дотримання соціальної відповідальності при менеджменті змін в організації / С.А. Стахурська, С.В. Ткачук, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (236). – С. 86-93. – ISSN 2522-1620
1432513
  Подмешальська Ю.В. Теоретико-практичні аспекти проведення аудиту основних засобів / Ю.В. Подмешальська, О.В. Троян, Л.В. Біла // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 64-70. – ISSN 2306-6814
1432514
  Бейдик О. Теоретико-практичні аспекти рекреаційно-туристичного природокористування / О. Бейдик, О. Топалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-21. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто природокористування як одна з прикладних наукових галузей, що базується на природонаукових знаннях і комплексі фундаментальних суспільно-економічних дисциплін, з одного боку, а з іншого - як розгалужена і потужна практика та суспільний ...
1432515
  Федірчик Т. Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 73-79. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1432516
  Коломієць І.Ф. Теоретико-практичні аспекти формування об"єднаних територіальних громад в Україні / І.Ф. Коломієць, А.О. Пелехатий // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 46-55 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1432517
  Полторак М. Теоретико-практичні рекомендації щодо впровадження технологій дистанційної форми навчання у навчально-виховний процес вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти Збройних Сил України // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 233-242. – ISSN 2617-1775
1432518
  Онаць О. Теоретико-прикладна модель формування педагогічної культури керівника ЗНЗ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 4. – С. 57-65


  У статті представлена теоретико-прикладна модель формування педагогічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу, що презентована як система, до складу якої входять логічно взаємопов"язані та взаємозумовлені складові: сутність ...
1432519
  Ульенкова У.В. Теоретико-прикладная модель психологической помощи детям с ЗПР / У.В. Ульенкова, Е.Е. Дмитриева, Н.В. Шутова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 105-109. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные положения научной концепции изучения, обучения и воспитания дитей с задержкой психического развития в системе "детский сад - школа". Концепция может стать базой для разработки и внедрения в общеобразовательные учреждения ...
1432520
  Ярова Л.В. Теоретико-прикладний аналіз соціальної політики в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 57-62. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (13))
1432521
  Сабецька Т.І. Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1432522
  Боделан В.Р. Теоретико-прикладні аспекти громадсько-державного партнерства // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (10). – С. 5-14. – ISSN 2311-6420
1432523
  Петренко І.І. Теоретико-прикладні аспекти експертно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті формулюються методологічні основи експертно-аналітичної діяльності, встановлюються зміст та межі застосування даного поняття у сфері політики. В статье формулируются методологические основы экспертно-аналитической деятельности, определяется ...
1432524
  Копилюк О.І. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання рівня демографічної безпеки регіонів / О.І. Копилюк, Ю.В. Тимчишин, О.М. Музичка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 93-100. – ISSN 2222-4459
1432525
  Головченко В. Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб"єктивних прав особи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 82-87. – ISSN 0132-1331
1432526
  Чигрин О.Ю. Теоретико-прикладні аспекти розвитку екологічного інвестування в Україні / О.Ю. Чигрин, В.С. Красняк // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 2218-4511
1432527
  Ткачик Л. Теоретико-прикладні аспекти розвитку митної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 226-232. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретико-організаційні засади функціонування митної системи України та особливості її розвитку на сучасному етапі. Проаналізовано тенденції розвитку митної справи в Україні в контексті структурних та функціональних змін в системі й ...
1432528
  Машіка Г. Теоретико-прикладні аспекти структурних особливостей господарського потенціалу регіону // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 212-223 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1432529
  Бурєннікова Н.В. Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники / Н.В. Бурєннікова, В.О. Ярмоленко, В.В. Кавецький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 218-229. – ISSN 2222-4459
1432530
  Шубалий О.М. Теоретико-прикладні аспекти управління природно-ресурсною системою регіону / О.М. Шубалий, Н.М. Василик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – C. 13-23. – ISSN 2306-6792
1432531
   Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб"єктів господарювання, регіонів та держави : колектив. монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; під заг. ред. О.Г. Черепа ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Ст. укр. та рос. - Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 212-224. – ISBN 978-966-599-473-2
1432532
  Буян О.А. Теоретико-прикладні дослідження корпоративної соціальної відповідальності в західній літературі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 263-270


  Досліджується ступінь взаємозалежності між поняттями "корпоративна соціальна відповідальність" та "коенкурентоспроможність". Обгрунтовується зростання ролі відбору інвестиційних портфелів за соціальними та екологічними показниками.
1432533
  Андрушко А.В. Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи : монографія / А.В. Андрушко. – Київ : Ваіте, 2020. – 558, [2] с. – Видано за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. – Бібліогр.: с. 502-558 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7627-45-5


  У пр. №1738062 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича від автора. 28.III.2021. Підпис
1432534
  Клочко А.М. Теоретико-прикладні засади протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні : монографія / А.М. Клочко ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми : Щербина І.В., 2019. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 393-436 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7647-19-4
1432535
  Голіна В.В. Теоретико-прикладні засади стратегії скорочення злочинності: сучасний досвід і перспективи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 141-150. – ISSN 2224-9281
1432536
  Кузьмін О.Є. Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 4-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1432537
  Пласкальний В.В. Теоретико-прикладні основи визначення стану та оцінювання стійкості геосистем в умовах антропогенного тиску // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1140. – С. 83-89. – (Серія "Екологія" ; вип. 11). – ISSN 1992-4259


  Розглянуто характер антропогенного впливу на стан природних комплексів та значення стійкості геосистем для саморегуляції та самовідновлення згідно з підходами параметричного моделювання, де рівень стану геосистеми визначається за стійкістю та ...
1432538
  Пласкальний В.В. Теоретико-прикладні основи визначення стану та оцінювання стійкості геосистем в умовах антропогенного тиску // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2014 : зб. тез доповідей XVII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 13-14 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій та змісту освіти Міносвіти України , Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 69-72. – ISBN 978-966-285-146-5
1432539
  Гала Л.О. Теоретико-прикладні підходи до впровадження належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування : автореф. дис. ... д-ра фармацевтичних наук : 15.00.01 / Гала Лілія Олексіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 88 назв
1432540
  Ганзицька Т.С. Теоретико-прикладні проблеми взаємодії громадянського суспільства та держави // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 1 (80). – C. 45-53. – ISSN 2078-3566
1432541
  Цюра А. Теоретико-прикладні проблеми визначення об"єкта злочину "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 416-424. – ISSN 1026-9932
1432542
  Трепак В.М. Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Трепак Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1432543
  Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Письменський Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 562 л. – Додатки: л. 504-562. – Бібліогр.: л. 407-503
1432544
  Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право ; господарсько-процесуальне право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 499л. – Бібліогр. : л.453-499
1432545
  Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.04 - господарське право, господар.-процес. право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 30с. – Бібліогр.: 33 назви
1432546
  Наливайко Л.Р. Теоретико-прикладні проблеми тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України / Л.Р. Наливайко, О.М. Сеньків // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 68-75. – ISSN 2078-3566
1432547
  Дорош Л.В. Теоретико-прикладні проблеми якості кримінального законодавства України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 15-44
1432548
  Довбань І.М. Теоретико-прикладні та правові засади запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Довбань Ігор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
1432549
  Терентьева Л.Н. Теоретико-системный аспект соотношения связи и развития // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1432550
  Атаєва О.А. Теоретико-соціальні підвалини формування трудового потенціалу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 84-88
1432551
  Осьмак С.Г. Теоретико-філософські аспекти співвідношення понять "державний примус" та "насильство" // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 110-113. – ISBN 978-966-7166-36-6
1432552
  Кадочников Д. Теоретико-экономический взгляд на языковую политику // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 128-140. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0042-8736
1432553
  Гурбик Ю.Ю. Теоретико­методологічні основи антикризового управління підприємством / Ю.Ю. Гурбик, М.В. Сальнікова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 51-55. – ISSN 1997-4167
1432554
  Гречко О.Ю. Теоретико–концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 350-355. – ISSN 2076-1554
1432555
  Мельник В.В. Теоретико–методологічні засади віртуальної реальності та нового типу віртуальної ідентичності особистості // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 238-243. – ISSN 2076-1554
1432556
  Агафонова Г.С. Теоретико–методологічні засади політологічного дослідження політичного центризму в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 239-244
1432557
  Чорноморденко І.В. Теоретико–методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації / І.В. Чорноморденко, Н.В. Качак // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1432558
  Лимар М.Ю. Теоретико–методологічні підходи до вивчення концепту Європи та євроінтеграційних процесів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 299-304. – ISSN 2076-1554
1432559
  Джураєва О. Теоретико–правова характеристика динаміки сучасної держави // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 121-122
1432560
  Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе / Н.М. Коробов. – М., 1963. – 224с.
1432561
  Капустин Анатолий Инокентьевич Теоретич. и эксперим. исследование врем. характеристик физ.-хим. процессов в межэелектронном промеж. для повышения технологич. показат. электрохим. размерной обработки : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Капустин Анатолий Инокентьевич; Новочерк. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1982. – 19л.
1432562
  Закорецкий В.А. Теоретичексое и экспериментальное исследование пневматического рессорного подвешивания локомотивов : Автореф... канд. техн.наук: 196 / Закорецкий В.А.; Харьк. политехнический ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 18л.
1432563
   Теоретическая астрофизика : учеб.пособие / В.А. Амбарцумян, Э.Р. Мустель, А.Б. Северный, В.В. Соболев. – Москва : ГИТТЛ, 1952. – 636с.
1432564
   Теоретическая география : Материалы симпозиума по теоретическим проблемам географии. – Рига, 1973. – 96с.
1432565
   Теоретическая грамматика английского языка. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 253с.
1432566
  Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка : Учебник для студентов вузов / М.Я. Блох. – 5-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 2006. – 423с. – ISBN 5-06-004713-Х
1432567
   Теоретическая грамматика германских и романских языков. – Иркутск, 1972. – 218с.
1432568
   Теоретическая и вычислительная геофизика. – М.
1. – 1974. – 171с.
1432569
   Теоретическая и инструментальная реология. – Минск
1. – 1970. – 263 с.
1432570
   Теоретическая и математическая биология. – Москва : Мир, 1968. – 448с.
1432571
   Теоретическая и математическая статистика. – Киев, 1983. – 60 с.
1432572
  Члиянц А.Я. Теоретическая и практическая деятельность В.И.Ленина по организации партийно-политической работы в Красной Армии. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.01 / Члиянц А.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 50л.
1432573
   Теоретическая и прикладная метеорология. – Ташкент, 1975. – 108с.
1432574
   Теоретическая и прикладная метеорология. – Вып.2. – Ташкент, 1976. – 89с.
1432575
   Теоретическая и прикладная механика. – Минск, 1973. – 133 с.
1432576
   Теоретическая и прикладная механика. – Москва, 1979. – 765 с.
1432577
   Теоретическая и прикладная механика
№ 27. – 1997
1432578
   Теоретическая и прикладная плазмохимия. – М., 1975. – 304с.
1432579
   Теоретическая и прикладная психология в Ленинградском университете. – Л., 1969. – 231с.
1432580
   Теоретическая и прикладная социальная психология. – Москва : Мысль, 1988. – 334с.
1432581
   Теоретическая и прикладная химия "бетта"-дикетонатов металлов. – М., 1985. – 270с.
1432582
   Теоретическая и промышленная статистика. – М., 1964. – 58с.
1432583
  Красильников Б.Н. Теоретическая и экспериментальная разработка физических основ импульсного гамма-гамма метода исследования скважин : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Красильников Б.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т ядерной геофизики и геохимии. – М., 1972. – 15л.
1432584
   Теоретическая и экспериментальная спектроскопия : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Днепропетровский ГУ, 1983. – 176с.
1432585
   Теоретическая и экспериментальная спектроскопия : сб.науч. трудов. – Днепропетровск : Днепропетровский ГУ, 1986. – 136с.
1432586
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 39, № 6. – 2003
1432587
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 39, № 2. – 2003
1432588
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 39, № 1. – 2003
1432589
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1432590
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 3. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1432591
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 40, № 6. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1432592
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 40, № 4. – 2004
1432593
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 6. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1432594
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 41, № 5. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1432595
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 41, № 1. – 2005
1432596
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 42, № 5. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1432597
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 1. – 2006
1432598
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 42, № 6. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1432599
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Том 42, № 3. – 2006
1432600
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 5. – 2007
1432601
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 4. – 2007
1432602
   Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 43, № 6. – 2007
1432603
   Теоретическая и экспериментальная химия : научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
Т. 44, № 1. – 2008
1432604
   Теоретическая и экспериментальная химия каталитических реакций полимеров. – Чебоксары, 1987. – 96с.
1432605
  Марина Д.М. Теоретическая интерпретация низкоэнергетических резонансов в РN-рассеянии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Марина Д.М. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1432606
  Кисилев А.А. Теоретическая интерпретация спектров поглощения и эмиссии мягких рентгеновских лучей в металлических пленках редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кисилев А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1432607
   Теоретическая кибернетика. – Тбилиси, 1980. – 180с.
1432608
   Теоретическая кибернетика. – 2-е изд. – Тбилиси, 1983. – 106с.
1432609
  Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия / В.С. Урусов. – Москва : Московский университет, 1987. – 272с.
1432610
   Теоретическая математическая география : Сборник очерков. – Таллин, 1978. – 151с.
1432611
   Теоретическая механика
1432612
   Теоретическая механика. – Ленинград ; Москва, 1932. – 372 с.
1432613
  Суслов Г.К. Теоретическая механика / Г.К. Суслов. – Москва; Ленинград, 1944. – 655с.
1432614
  Суслов Г.К. Теоретическая механика : Учебник для университетов / Г.К. Суслов; Под ред. Н.Н.Бухгольца и В.К. Гольцмана. – 3-е изд., посмертное. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1946. – 655с.
1432615
   Теоретическая механика. – 6-е изд. – Москва, 1962. – 62 с.
1432616
   Теоретическая механика. – Рига, 1963. – 305 с.
1432617
   Теоретическая механика. – 4-е изд. – Москва, 1965. – 138 с.
1432618
   Теоретическая механика. – М., 1966. – 54с.
1432619
   Теоретическая механика. – Свердловск, 1967. – 95с.
1432620
   Теоретическая механика. – Л., 1967. – 63с.
1432621
   Теоретическая механика. – М., 1967. – 63с.
1432622
   Теоретическая механика. – Л., 1969. – 127с.
1432623
   Теоретическая механика. – М., 1970. – 51с.
1432624
   Теоретическая механика. – М., 1970. – 111с.
1432625
  Тимко И.А. Теоретическая механика / И.А. Тимко. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1971. – 323 с.
1432626
   Теоретическая механика. – Новочеркасск, 1975. – 56с.
1432627
   Теоретическая механика. – К., 1975. – 39с.
1432628
   Теоретическая механика. – М., 1980. – 112с.
1432629
   Теоретическая механика. – 2-е изд. – М., 1980. – 63с.
1432630
  Старжинский В.М. Теоретическая механика / В.М. Старжинский. – Москва, 1980. – 464 с.
1432631
   Теоретическая механика. – М., 1990. – 174с.
1432632
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : Учебник для студ. высших учеб. заведений / В.Г. Вильке. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1998. – 272с. – ISBN 5-211-03785-5
1432633
  Вильке В.Г. Теоретическая механика : Учебник для студ. обуч. по направл. "Математика", "Механика", "Механика, прикладная математика", спец. "Математика", "Механика" / В.Г. Вильке; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 3-е изд., исправл. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 304с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8114-0520-0
1432634
   Теоретическая механика во втузах. – М., 1971. – 352с.
1432635
  Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов : Учебник для средних спец. учебн. заведений / Е.М. Никитин; под ред. А.И. Аркуши. – 12-е, исправл. – Москва : Наука, 1988. – 336 с. – ISBN 5-02-013815-0
1432636
   Теоретическая механика. [Электронный ресурс] : 29 книг в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2001. – 1CD. – НПО: Windows 95/98 или Windows NT4.0; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. на контейнере. – (Электронная библиотека)


  29 книг в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@uni.udm.ru Содержание: П.Аппель Теоретическая механика, т.1 П.Аппель Теоретическая механика, т.2 Д.Биркгоф Динамические системы Ш.Ж. де ля Валле-Пуссен Лекции по теоретической механике, ...
1432637
   Теоретическая органическая химия. – М., 1963. – 366с.
1432638
  Анисимов О.С. Теоретическая психология и понятийная парадигма : учеб. пособие, методология / О.С. Анисимов. – Москва, 2005. – 614 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
1432639
   Теоретическая спектроскопия. – Москва : АН СССР, 1977. – 309с.
1432640
  Кушниренко А.Н. Теоретическая физика / А.Н. Кушниренко. – Київ : ФАДА; ЛТД. – ISBN 966-7625-48-6
Т.3 : Теория атомного ядра и элементарных частиц. – 2002. – 261с.
1432641
  Кронин Дж. Теоретическая физика = Graduate problems in physics with solutions : Сборник задач с решениями / Дж. Кронин, Д. Гринберг, В. Телегди; Пер. с англ. Г.В. Даниляна; Под ред. П.А. Крупчицкого. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : КомКнига, 2005. – 336с. – ISBN 5-484-00040-8
1432642
  Ландау Л.Д. Теоретическая физика [Электронный ресурс] : 12 книг в pdf-формате / Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. – Москва : РХД, НИЦ, 2001. – НПО: Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук. пользоват. и загл. на контейнере. – (Электронная библиотека студента)


  Курс теоретической физики - цикл учебных пособий по теоретической физике, написанных в соавторстве Ландау, Лифшицем и другими авторами. Все тома, кроме 4, 9 и 10, написаны Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшицем.
1432643
   Теоретическая физика 20 века. Памяти Вольфганга Паули : перевод. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 442 с.
1432644
   Теоретическая физика и астрономия : сб.науч. работ. – Ленинград : ЛГПИ, 1973. – 199с.
1432645
   Теоретическая физика и физика элементарных частиц. – Москва, 1965. – 188 с.
1432646
   Теоретическая физика. Математическая физика. – Ленинград : Наука, 1968. – 32с.
1432647
   Теоретическая физика. Математическая физика. Прикладная математика и вычислительная техника. – Ленинград : Наука, 1978. – 70 с.
1432648
   Теоретическая фонетика и обучение произношению. – Москва, 1975. – 245 с.
1432649
   Теоретическая электротехника и машинное проектирование электронных цепей. – Киев : Наукова думка, 1973. – 332 с.
1432650
   Теоретическая электротехника и устройства электроники. – Киев : Наукова думка, 1977. – 167 с.
1432651
   Теоретическая электротехника и электроника. – Киев : Наукова думка, 1976. – 146 с.
1432652
  Мазоренко Л.И. Теоретическео и экспериментальное исследование вибрационно-центробежного сепаратора с пространственным движением оси вращение ротора для очистки семян риса от трудноотделимых сорняков : Автореф... канд. с. х.наук: / Мазоренко Л. И.; Хар. ин-т мехн. и электрифик. с. х. – Х., 1971. – 26л.
1432653
   Теоретические аспекты деривации. – Пермь, 1982. – 159с.
1432654
   Теоретические аспекты колониальности у птиц. – М., 1985. – 172с.
1432655
   Теоретические аспекты лингвистических исследований. – Новосибирск, 1984. – 163с.
1432656
  Полякова В.В. Теоретические аспекты несостоятельности и финансового оздоровления // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-107. – ISSN 1728-8878
1432657
  Семененко И.М. Теоретические аспекты определения зкономической устойчивости предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 185-188
1432658
  Шестакова Э.Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности нового времени : Монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 441с. – ISBN 966-380-001-1
1432659
   Теоретические аспекты экономической географии : сборник статей. – Ленинград : Географическое общество СССР, 1975. – 144 с. – к 6 съезду Географического Общества Союза ССР
1432660
  Бондаренко Л.В. Теоретические аспекты экономической глобализации // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 25-31. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1432661
   Теоретические аспекты экономической перестройки. – Ростов -на-Дону, 1989. – 127с.
1432662
  Мартыновская-Молчанова Теоретические воззрения А.П. Сумарокова на грамматический строй русского языка и их отражение в языке его произведений. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мартыновская-Молчанова М.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1953. – 16 с.
1432663
  Абрамова О. Теоретические воззрения М. Портера // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-80.
1432664
   Теоретические вопросы автоматизации медико-биологических исследований. – К., 1982. – 120с.
1432665
   Теоретические вопросы административного и финансового права в свете решений 18 съезда КПСС. – М., 1986. – 120с.
1432666
  Черняк В.И. Теоретические вопросы анализа информационных потоков народнохозяйственного планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Черняк В.И.; МГУ. – М., 1973. – 20л.
1432667
   Теоретические вопросы английской философии. – Горький, 1974. – 286с.
1432668
   Теоретические вопросы английской философии. – Горький, 1975. – 227с.
1432669
   Теоретические вопросы биотестирования. – Волгоград, 1983. – 193с.
1432670
   Теоретические вопросы водной токсикологии. – Л., 1981. – 215с.
1432671
   Теоретические вопросы географии : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1975. – 96с.
1432672
   Теоретические вопросы государства и права развитого социализма. – Пермь, 1980. – 152с.
1432673
  Кучеренко И.К. Теоретические вопросы грамматики украинского языка : Автореф. дис.... д-ра филол. наук / Кучеренко И.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 58 с.
1432674
   Теоретические вопросы динамики морских берегов : аучные собщения по программе 20-го Международного географического конгресса. – Минск : Наука, 1964. – 160с.
1432675
   Теоретические вопросы и практика применения законодательства об усилении борьбы с хулиганством и другими нарушениями общественного порядка. – М., 1967. – 75с.
1432676
   Теоретические вопросы и практический опыт организации управления народным хозяйством. – М., 1976. – 135с.
1432677
  Мороз О.С. Теоретические вопросы измерения и повышения эффективности управленческого труда // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 69-72. – ISSN 1681-6277
1432678
  Мороз О.С. Теоретические вопросы измерения и повышения эффективности управленческого труда // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Библиогр.: на 9 пунктів
1432679
   Теоретические вопросы институционализма // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 5-107. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1432680
   Теоретические вопросы институционализма // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-1. – С. 5-118. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1432681
  Тронь В.П. и др. Теоретические вопросы информационного обслуживания / В.П. и др. Тронь. – К., 1974. – 52с.
1432682
  Копилевич Юрий Исаакович Теоретические вопросы исследования случайно-неоднородных сред оптическими методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Копилевич Юрий Исаакович; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1978. – 17л.
1432683
   Теоретические вопросы исследования современных движений земной коры. – М., 1980. – 122с.
1432684
  Осипова Г.Т. Теоретические вопросы истории науки советского гражданского права. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Осипова Г.Т.; МВ и ССО БССР.БГУ. – Минск, 1980. – 22л.
1432685
   Теоретические вопросы кинетики каталитических реакций. – Черноголовка, 1984. – 87с.
1432686
   Теоретические вопросы коммунистического воспитания. – М., 1973. – 209с.
1432687
  Лазарев Б.М. Теоретические вопросы компетенции органов советского государственного управления : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Лазарев Б.М.; АН СССР. Ин-т гос-ва и права. – М., 1973. – 40л.
1432688
   Теоретические вопросы метрологического обеспечения ИИС. – Львов, 1987. – 91с.
1432689
   Теоретические вопросы немецкой филологии. – Горький, 1974. – 92с.
1432690
   Теоретические вопросы нефтегазовой геологии : Сборник научных статей. – Киев : Наук. думка, 1980. – 171с.
1432691
  Кузько А.В. Теоретические вопросы обеспечения эффективности юридической ответственности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1432692
   Теоретические вопросы обработки почв. – Л., 1968. – 360с.
1432693
   Теоретические вопросы параллельного программирования и многопроцессорные ЭВМ. – Новосибирск, 1983. – 163с.
1432694
   Теоретические вопросы перехода от социализма к коммунизму. – М., 1961. – 156с.
1432695
  Матарадзе Л.Н. Теоретические вопросы понятия международного договора : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Матарадзе Л.Н.; МГУ. Юридич. фак-т. – М., 1972. – 16л.
1432696
   Теоретические вопросы программирования. – Рига, 1988. – 126с.
1432697
   Теоретические вопросы програмно-целевого планирования. – М., 1976. – 146с.
1432698
   Теоретические вопросы прогрессивного развития живой природы и техники.. – Л, 1970. – 127с.
1432699
   Теоретические вопросы прогрессивного развития природы и техники. – Л., 1970. – 127с.
1432700
   Теоретические вопросы проектирования вычислительных систем.. – К, 1980. – 97с.
1432701
  Марсиянов А.А. Теоретические вопросы системного управления материально-техническим обеспечением предприятия / А.А. Марсиянов, Д.А. Серов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1728-8878
1432702
  Терехов С.П. Теоретические вопросы системного управления материально-техническим обеспечением предприятия // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1728-8878
1432703
   Теоретические и исследования волновых процессов в океане. – Севастополь, 1983. – 123с.
1432704
  Коробова З.Н. Теоретические и методические аспекты определения перспективной потрбености в фармацевтических кадрах и их подготовки : Автореф... канд. фармац.наук: / Коробова З. Н.; Хар. фармац. ин-т. – Харьков, 1971. – 23с. – Бібліогр.:с.21-23
1432705
  Тарасова Н.В. Теоретические и методические основы модульно-компетентностной технологии обучения / Н.В. Тарасова, С.А. Смирнова // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : Обзорная информация / Мин. образования и науки Российской Федерации; ФИРО. – Москва, 2007. – Вып. 3 : Теоретические и методические основы модульно-компетентностной технологии обучения. – С. 1-60. – (Содержание, формы и методы обучения в высшей школе). – ISSN 0208-0117
1432706
  Зеленская Л.И. Теоретические и методологические основы создания средств обучения географии (региональный компонент) = Tneoretical and methodological fundamentals of designing the meansof teaching geography / regional component/ L.I. Zelenskaya / Л.И. Зеленская; МОУ. Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський уныверситет, 1998. – 244с. – ISBN 966-551-030-4
1432707
  Ибрагимова М.Р. Теоретические и методологические проблемы реализации функций преподавания общественных наук в высшей школе в условиях развитого социализма : Автореф. дис... канд. филос. наук : 09.00.02 / Ибрагимова М.Р. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 19 с.
1432708
  Назарова Н.С. Теоретические и методологические проблемы формирования Коммунистической убежденности студенческой молодежи. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.02 / Назарова Н.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1983. – 48л.
1432709
  Николаева Л.А. Теоретические и практические проблемы обеспечения законности в советском государственном управлении органами прокуратуры и суда : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.02 / Николаева Л. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 63л.
1432710
   Теоретические и прикладные аспекты моделирования первичной продуктвности водоемов. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростов Ун-та, 1990. – 174с. – ISBN 5-7507-0158-1
1432711
   Теоретические и прикладные аспекты селекции и семеноводства пшеницы, ячменя и тритикале.. – Одесса, 1981. – 251с.
1432712
   Теоретические и прикладные аспекты синтеза ферментов микроорганизмами. – Минск, 1982. – 168с.
1432713
   Теоретические и прикладные аспекты современной палеонтологии : Тезисы докладов 33 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (26-30 января 1987 г.). – Ленинград : АН СССР, 1987. – 90с.
1432714
   Теоретические и прикладные аспекты современной палеонтологии : Труды 33 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (январь 1987 г., Ленинград). – Ленинград : Наука, 1989. – 216с.
1432715
   Теоретические и прикладные аспекты химии ароматических соединений.. – М, 1981. – 143с.
1432716
   Теоретические и прикладные вопросы алгебры и дифференциальных уравнений.. – К, 1976. – 126с.
1432717
   Теоретические и прикладные вопросы географии : сборник. – Москва : Москровский филиал Географического Общества Союза ССР, 1975. – 58 с.
1432718
   Теоретические и прикладные вопросы дифференцильных уравнений и алгебра. – Киев, 1978. – 271 с.
1432719
   Теоретические и прикладные вопросы контактного взаимодействия.. – Калинин, 1987. – 112с.
1432720
   Теоретические и прикладные вопросы математики 1. – Тарту, 1985. – 209с.
1432721
   Теоретические и прикладные вопросы математики 2. – Тарту, 1985. – 191с.
1432722
   Теоретические и прикладные вопросы математики 3. – Тарту, 1985. – 54с.
1432723
   Теоретические и прикладные вопросы математического моделирования и оптимизации. – Тюмень, 1984. – 101 с.
1432724
   Теоретические и прикладные вопросы математического моделирования.. – Алма-Ата, 1986. – 204с.
1432725
   Теоретические и прикладные вопросы математического моделирования.. – Алма-Ата, 1990. – 131с.
1432726
   Теоретические и прикладные вопросы общей и молекулярной генетики.. – М, 1977. – 135с.
1432727
   Теоретические и прикладные вопросы оптимального управления.. – Новосибирск : Наука, 1985. – 248 с.
1432728
   Теоретические и прикладные вопросы параллельной обработки информации.. – Новосибирск, 1984. – 184с.
1432729
   Теоретические и прикладные вопросы проектирования алгоритмического и программного обеспечения АСУ.. – К, 1983. – 99с.
1432730
   Теоретические и прикладные вопросы распознавания изображений. – Киев, 1991. – 86с.
1432731
   Теоретические и прикладные вопросы распознавания изображений.. – К, 1992. – 79с.
1432732
   Теоретические и прикладные вопросы химии гетероциклов. – Рига, 1985. – 260с.
1432733
   Теоретические и прикладные вопросы экономической географии. – Москва : Московский филиал Географического Общества СССР, 1975. – 113 с.
1432734
   Теоретические и прикладные задачи математики и механики. – Алма-Ата, 1979. – 250с.
1432735
   Теоретические и прикладные задачи математики и механики.. – Алма-Ата, 1977. – 322с.
1432736
   Теоретические и прикладные задачи оптимизации. – Москва, 1985. – 179 с.
1432737
   Теоретические и прикладные задачи проектирования АСУ : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 183, [1] с.
1432738
   Теоретические и прикладные задачи проектирования АСУ.. – К, 1983. – 168с.
1432739
   Теоретические и прикладные исследования в области системыных измерений.. – Львов, 1987. – 85с.
1432740
   Теоретические и прикладные исследования вычислительной математики и математической физики. – Рига, 1985. – 195с.
1432741
   Теоретические и прикладные исследования по генетике. – Алма-Ата, 1990. – 111с.
1432742
   Теоретические и прикладные исследования по психологии. – Казань, 1977. – 180 с.
1432743
   Теоретические и прикладные исследования по романским и германским языкам.. – Кишинев, 1985. – 155с.
1432744
   Теоретические и прикладные исследования природных комплексов. – Москва, 1973. – 39с.
1432745
   Теоретические и прикладные исследования психической саморегуляции.. – Казань, 1976. – 128с.
1432746
   Теоретические и прикладные исследования психологического воздействия. – Иваново, 1982. – 114с.
1432747
   Теоретические и прикладные проблемы геологии нефти и газа.. – Новосибирск, 1991. – 240с.
1432748
   Теоретические и прикладные проблемы ландшафтоведения. – Ленинград, 1988. – 155с.
1432749
   Теоретические и прикладные проблемы палеографии.. – К, 1977. – 116с.
1432750
   Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга.. – Краснодар, 1975. – 342с.
1432751
   Теоретические и прикладные проблемы рассеяния света.. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 478с.
1432752
   Теоретические и прикладные проблемы экономической кибернетики.. – Донецк, 1976. – 76с.
1432753
   Теоретические и учебные аспекты информатики.. – К, 1987. – 94с.
1432754
   Теоретические и численные исследования краевых задач. – Рига, 1989. – 167 с.
1432755
   Теоретические и экспериментальные исследования волновых процессов в океане.. – Севастополь, 1991. – 172с.
1432756
   Теоретические и экспериментальные исследования вопросов общей физики : сб.науч.трудов. – Москва : ЦНИИмаш, 1991. – 48с.
1432757
   Теоретические и экспериментальные исследования геотермического режима акваторий. – М, 1991. – 260с.
1432758
   Теоретические и экспериментальные исследования гиперзвуковых течений при обтекании тел и в следах. – М., 1978. – 39 с.
1432759
  Королев В.Ф. Теоретические и экспериментальные исследования излучения молекулярной инверсии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Королев В. Ф.; Физ. фак. – М., 1978. – 20л.
1432760
  Пасечник В.И. Теоретические и экспериментальные исследования изменения вязкоупругих свойств и объема мышц при сокращении. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 091 / Пасечник В.И.; Ин-т биол.физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 20л.
1432761
  Сизов Ю.П. Теоретические и экспериментальные исследования магнитостатических вариометров для регистрации вариаций магнитного поля Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Сизов Ю.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1979. – 15л.
1432762
   Теоретические и экспериментальные исследования механизмов миграции угелеводородов. – Ленинград, 1980. – 141с.
1432763
   Теоретические и экспериментальные исследования по геотермике морей и океанов.. – М, 1984. – 128с.
1432764
  Петрова З.Г. Теоретические и экспериментальные исследования по кинетике каталитического крекинга : Автореф... кандид. техн.наук: / Петрова З.Г.; Академия наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1952. – 12 с.
1432765
   Теоретические и экспериментальные исследования по математической генетике. – Минск, 1973. – 151с.
1432766
  Киваев А.И. Теоретические и экспериментальные исследования по применению скоростной съемки при изучении динамических процессов : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.02 / Киваев А.И.; Гл. Упр. геодезии и картографии при СМ СССР. – М., 1979. – 24л.
1432767
   Теоретические и экспериментальные исследования по проблеме цунами. – Москва : Наука, 1977. – 215с.
1432768
   Теоретические и экспериментальные исследования поверхностных и внутренних волн.. – Севастополь, 1980. – 202с.
1432769
  Сафьян М.М. Теоретические и экспериментальные исследования прокатки листов и полос : Автореф... докт. техн.наук: / Сафьян М. М.; Днепроп. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 72л.
1432770
  Мякенький В.И. Теоретические и экспериментальные исследования процесса сдвижения земной поверхности при разработке пологих угольных пластов в условиях Западного Донбасса : Автореф... Канд.техн.наук: 310 / Мякенький В.И.; Днепропетр.горн.ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
1432771
   Теоретические и экспериментальные исследования разработки нефтяных месторождений.. – Казань, 1964. – 158с.
1432772
   Теоретические и экспериментальные исследования сложных полупроводниковых соединений.. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 168с.
1432773
   Теоретические и экспериментальные исследования условий обледенения судов.. – Л, 1971. – 206с.
1432774
   Теоретические и экспериментальные исследования физико-химических свойств и строения вещества.. – Караганда, 1982. – 133с.
1432775
   Теоретические и экспериментальные исследования физических свойств полупроводниковых материалов и других кристаллов.. – Кишинев, 1965. – 127 с.
1432776
  Стеценко А.И. Теоретические и экспериментальные исследования штыревых замедляющих систем с односторонним заполнением активным кристаллом и разработка на их основе мазера бегущей волны 4-сантиметрового диапазона : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Стеценко А.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1432777
  Мелекесцев Владимир Сергеевич Теоретические и экспериментальные исследования электромеханических функциональных преобразователей на постоянных магнитах : Автореф... канд. техн.наук: 05.253 / Мелекесцев Владимир Сергеевич; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1432778
   Теоретические и экспериментальные методы исследования диаграмм металлических систем. – Москва, 1969. – 308 с.
1432779
  Шулындин А.Ф. Теоретические и экспериментальные основы изменения наследственности однолетних культурных растений. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Шулындин А.Ф.; МВО УССР. Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1955. – 22л.
1432780
   Теоретические и экспериментальные проблемы нестационарного переноса нейтронов.. – М, 1972. – 352с.
1432781
   Теоретические и электрофизические проблемы электроэнергетики. – Ленинград, 1973. – 417 с.
1432782
  Зарицкий А.В. Теоретические идеи и условия формирования социологического учения о государстве и праве ЛюГумпловича и К.Каутского // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.132-142
1432783
  Изотов Владимир Юрьевич Теоретические исследования влияния природы металла на строение двойного слоя в расплавленных и водных электролитах : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.05 / Изотов Владимир Юрьевич; Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1983. – 22л.
1432784
   Теоретические исследования и банки данных по молекулярной биологии и генетике. – Новосибирск, 1988. – 159с.
1432785
  Саламатин Андрей Николаевич Теоретические исследования нестационарных температурных процессов в действующих скважинах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саламатин Андрей Николаевич; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1973. – 18л.
1432786
  Кондиленко Елена Ивановна Теоретические исследования обращенного комбинационного рассеяния света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кондиленко Елена Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
1432787
  Кондиленко Елена Ивановна Теоретические исследования обращенного комбинационного рассеяния света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кондиленко Елена Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
1432788
   Теоретические исследования океанической церкуляции.. – Севастополь, 1984. – 112с.
1432789
  Осипов В.В. Теоретические исследования полупроводниковых структур с отрицательным сопростивлением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Осипов В.В.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1967. – 12л.
1432790
  Хашимов Г. Теоретические исследования прохождения тока через некоторые полупроводниковые диодные структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Хашимов Г.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физ-мат.наукам.Отдел.физ-техн.и матем.наук. – Ташкент, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.23
1432791
  Каниязов Ш. Теоретические исследования статистических и динамических свойств длинных диодов, изготовленных из компенсированных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Каниязов Ш.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1432792
  Цейтин В.М. Теоретические исследования структуры и конформационной подвижности редоксцентра рубредоксина в связи с механизмом переноса электрона : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Цейтин В. М.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1979. – 22л.
1432793
  Ткач Н.В. Теоретические исследования температурного генезиса экситонных спектров в ионных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткач Н.В.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 22л.
1432794
  Кононенко В.К. Теоретические исследования энергетических характеристик инжекционных лазеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Кононенко В.К.; АН БССР. Учен. совет по физике отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 12л.
1432795
  Рязанцев Н.Ф. Теоретические исследования, связанные с применением испытателя пластов на больших глубинах : Автореф... канд. техн.наук: / Рязанцев Н. Ф.; Совет Аз. Ин-та нефти и хим. по присужд. уч. степ. по нефтепром. и нефтемехан. отрслям наук. – Баку, 1964. – 16л.
1432796
  Хан-Магомедов Теоретические концепции творческих течений советской архитектуры / Хан-Магомедов. – Москва, 1974. – 62 с.
1432797
  Троцевич Ф.Н. Теоретические материалы по электроакустике / Ф.Н. Троцевич. – Ленинград, 1948. – 94 с.
1432798
  Фано Р.Н. Теоретические ограничения полосы согласования произвольных импедансов / Р.Н. Фано. – Москва : Советское радио, 1965. – 72 с.
1432799
  Житный В.Е. Теоретические основы анализа операций с давальческим сырьем / В.Е. Житный, Е.П. Житный // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 15-18
1432800
  Миненков Вадим Валерьянович Теоретические основы выбора стреловых кранов для монтажа зданий из сборных элементов : Автореф... канд. техн.наук: / Миненков Вадим Валерьянович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
1432801
  Костирко Т.М. Теоретические основы гидрофобных методов технических мелиораций глинистых и пылеватых грунтов : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Костирко Т. М.; МГУ, Геол. фак. – М., 1957. – 34л.
1432802
  Меркин Д.Р. Теоретические основы гироскопической стабилизации. : Автореф... Доктора техн.наук: / Меркин Д.Р.; М-во высшего образования СССР.Ленингр.ин-т точной механики и оптики. – Москва, 1950. – 16 с.
1432803
  Фомин Л.М. Теоретические основы динамического метода и его применение в океанологии / Л.М. Фомин. – М., 1961. – 192с.
1432804
  Петренко Оксана Евгеньевна Теоретические основы и методика использования лексического справочника для самостоятельной работы студентов (неязыковый вуз, французский язык) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Петренко Оксана Евгеньевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 24л.
1432805
  Фельзенбаум А.И. Теоретические основы и методы расчета установившихся морскиех течений / А.И. Фельзенбаум. – М, 1960. – 128с.
1432806
  Игнатьева Я.Ю. Теоретические основы и практика идентификации личности с использованием контурных (интегральных навыков) характеристик почерка : Автореф... канд. юридич.наук: 12.717 / Игнатьева Я.Ю.; ЛГУ. Юридич. фак-т. – Л., 1971. – 20л.
1432807
  Кураташвили Альфред Анзорович Теоретические основы и развитие хозяйственного расчета на предприятиях общественного питания : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кураташвили Альфред Анзорович; Ленингр. финансово-экон. ин-т. – Л., 1972. – 23л.
1432808
  Розанов М.И. Теоретические основы идентификазии целого по частям : Автореф... канд. юр.наук: / Розанов М. И.; Всес. юр. ин-т. – М., 1970. – 18л.
1432809
  Алешина И.В. Теоретические основы исследования монетизации трансформационной экономики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-56.
1432810
  Фролов А.Д. Теоретические основы конструирования и надежности радиоэлектронной аппаратуры / А.Д. Фролов. – Москва : Высшая школа, 1970. – 487 с.
1432811
  Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе / Н.Ф. Талызина. – М, 1983. – 96с.
1432812
  Штульман Э.А. Теоретические основы моделирования экспериментально-методического исследования в методике обучения иностранным языкам. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.02 / Штульман Э.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1982. – 52л.
1432813
  Мелкумян М.И. Теоретические основы некоторых новейших идейных течений стран тропической Афринки. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Мелкумян М.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1968. – 22л.
1432814
  Труфанова Светлана Александровна Теоретические основы обеспечения соответствия меры труда и меры потребления в процессе совершенствования социализма : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Труфанова Светлана Александровна; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1986. – 17л.
1432815
   Теоретические основы общей химии : Учебник для студ. высш. учеб. завед. обуч. по направл. подготовки дипломированных спец. в обл. техники и технологии / А.И. Гобунов, А.А. Гуров, Г.Г. Филлипов, В.Н. Шаповал; Под ред А.И. Горбунова. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 720с. – ISBN 5-7038-1723-4
1432816
  Кожуховский А.Д. Теоретические основы ортогональных дискретных преобразований и их применение для анализа и математического моделирования научно-технических задач. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.16 / Кожуховский А.Д.; АНУ ин-т.проблем моделирования в энергетике. – К, 1993. – 36л.
1432817
  Хлебалин Ю.М. Теоретические основы паротурбинных электростанций / Ю.М. Хлебалин. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 240 с.
1432818
  Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров (механика процессов) / Р.В. Торнер. – Москва, 1977. – 463с.
1432819
  Гостев В.В. Теоретические основы права граждан Украины на проведение собраний, митингов, шествий и пикетирования // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.94-100
1432820
  Суперанская А.В. Теоретические основы практической транскрипции / Суперанская А.В. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1978. – 283 с. – Библиогр.: с. 255-281
1432821
  Лупинская П.А. Теоретические основы принятия решений в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.08 / Лупинская П.А.; Всес. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1973. – 42л.
1432822
   Теоретические основы прогноза погоды на средние сроки. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 138 с.
1432823
  Талызина Н.Ф. Теоретические основы программированного обучения / Н.Ф. Талызина. – М, 1968. – 103с.
1432824
  Тупальский Н.И. Теоретические основы программированного учебника для дневного отделения технических вузов. (На материале немецкого языка) : Автореф... канд. пед.наук: / Тупальский Н.И.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1968. – 22л.
1432825
   Теоретические основы противоэрозионных мероприятий : Тезисы докл.Всесоюз.конференции(Одесса, 25-27 сентября 1979г.). – Одесса, 1979. – 168с.
1432826
  Егизбаева Х.И. Теоретические основы профилактики гельминтозов водоплавающих птиц в Казахстане : Автореф... докт. биол. наук: 03.00.20 / Егизбаева Х.И.; АН Казахск.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 39л.
1432827
  Фролов Е.С. Теоретические основы процессов высокого вакуума / Е.С. Фролов, Н.К. Никулин. – Москва, 1978. – 72с.
1432828
  Харкевич А.А. Теоретические основы радиосвязи / А.А. Харкевич. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 347 с.
1432829
  Крылов Н.Н. Теоретические основы радиотехники : Учебное пособие для радиотехн. ф-в высших мореходн. училищ / Н.Н. Крылов. – Изд-е второе, стереотипн. – Москва-Ленинград : Морской транспорт, 1953. – 552с.
1432830
  Талызина Н.Ф. Теоретические основы разработки модели специалиста / Н.Ф. Талызина. – Москва, 1986. – 108с.
1432831
   Теоретические основы содержания общего среднего образования. – М., 1983. – 352с.
1432832
  Любинская А.Н. Теоретические основы создания художественного образа в реалистическом искусстве.. : Автореф... канд. филос.наук: / Любинская А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 20л.
1432833
  Ханбекова Н.С. Теоретические основы технологии хранилищ данных : Учебное пособие / Н.С. Ханбекова, А.В. Руснак; Молдавский гос. ун-т; Центр информацион. технологий. – Кишинев : Молдавский государственный университет, 2004. – 48с.
1432834
  Тисунова В.Н. Теоретические основы трансформаций экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 189-198
1432835
  Салтевский М.В. Теоретические основы установления групповой принадлежности в судебной экспертизе. (Методол. и правовые проблемы) : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 717 / Салтевский М.В. ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1969. – 40 с. – Бібліогр.:с.39-40
1432836
  Скалкин В.Л. Теоретические основы учебника устной речи для взрослых. : Автореф... Канд.пед.наук: 00.02 / Скалкин В.Л.; Киев.гос.пед.ин-т ин.яз. – К, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1432837
  Кувшинов Е.С. Теоретические основы учебника французского языка для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кувшинов Е.С. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 18 c.
1432838
  Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике / Д.А. Турчин. – Владивосток, 1983. – 187с.
1432839
  Тараян В.М. Теоретические основы химического анализа / В.М. Тараян. – Ереван, 1974. – 204с.
1432840
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 38, № 6. – 2004
1432841
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 1. – 2004
1432842
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 38, № 2. – 2004
1432843
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 38, № 3. – 2004
1432844
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 39, № 6. – 2005
1432845
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 40, № 3. – 2006
1432846
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Том 40, № 1. – 2006
1432847
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 40, № 6. – 2006
1432848
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 6. – 2007
1432849
   Теоретические основы химической технологии. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0040-3571
Т. 41, № 5. – 2007
1432850
  Шай Г. Теоретические основы хромотографии газов / Г. Шай. – М., 1963. – 382с.
1432851
  Федоров А.А. Теоретические основы электроснабжения промышленных предприятий / А.А. Федоров. – Москва : Энергия, 1976. – 272 с.
1432852
   Теоретические основы электротехники : Методические указания к выполнению курсовой работы. – Москва : Связьиздат, 1957. – 34 с.
1432853
   Теоретические основы электротехники / Л.А. Бессонов, В.П. Олексевич, И.Г. Демидова, Н.Н. Линниченко. – Москва : Высшая школа, 1963. – 72 с.
1432854
   Теоретические основы электротехники. – М.
1. – 1964. – 311с.
1432855
   Теоретические основы электротехники. – 5-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1965. – 159 с.
1432856
  Жуховицкий Б.Я. Теоретические основы электротехники / Б.Я. Жуховицкий, И.Б. Негневицкий; Поливанов К.М. – Москва-Ленинград : Энергия
Ч. 2. – 1965. – 240 с.
1432857
  Бибиков Е.С. Теоретические основы электротехники : Учебное пособие для студентов-заочников факультета электрификации сельского хозяйства / Е.С. Бибиков; МХС-СССР; Главное управление высшего и среднего сельскохозяйственного образования; Челябинский ин-т механизации. – Челябинск, 1968. – 81с.
1432858
   Теоретические основы электротехники / П.А. Ионкин, А.И. Даревский, Е.С. Кухаркин, В.Г. Миронов, Н.А. Мельников; под ред. П.А. Ионкина. – 2-е изд., перерад. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 2 : Нелинейные цепи и основы теории электромагнитного поля. – 1976. – 383 с.
1432859
   Теоретические основы электротехники : Лабораторные работы. – Черновцы : ЧГУ
Ч. 2. – 1981. – 53 с.
1432860
   Теоретические основы электротехники : Методические указания и контрольные задания. – Москва : Высшая школа, 1987. – 158 с.
1432861
   Теоретические основы электротехники.. – К.
2. – 1959. – 344с.
1432862
   Теоретические основы электротехники.. – Л.
3. – 1961. – 47с.
1432863
   Теоретические основы электротехники.. – М., 1962. – 44с.
1432864
   Теоретические основы электротехники.. – Пермь
1. – 1964. – 25с.
1432865
  Швебс Г.И. Теоретические основы эрозиоведения. / Г.И. Швебс. – К.; Одесса, 1981. – 222с.
1432866
  Яковлев В.Н. Теоретические правовые проблемы страхования имущества социалистических сельскохозяйственных предприятий в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.06 / Яковлев В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Кишинев, 1973. – 43л.
1432867
   Теоретические предпосылки и методы долгосрочного прогнозирования развития и размещения учебных заведений профтехобразования.. – Л., 1989. – 143с.
1432868
   Теоретические предпосылки изучения вопросов грамматики, лексики, фонетики во французском языке (синхрония и диахрония).. – М., 1987. – 132с.
1432869
   Теоретические предпосылки литолого-геохимических прогнозов осадочных месторождений. – Ташкент, 1986. – 179с.
1432870
   Теоретические проблемы аграрно-промышленной интеграции.. – Ростов -на-Дону, 1977. – 150с.
1432871
  Попов Е.С. Теоретические проблемы внутриотраслевой концентрации капитала в США, : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Попов Е.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1969. – 25л.
1432872
   Теоретические проблемы водной токсикологии : Норма и патология. – Москва : Наука, 1983. – 184с.
1432873
   Теоретические проблемы воспитательного коллектива.. – Тарту, 1975. – 308с.
1432874
   Теоретические проблемы восточных литератур.. – М., 1969. – 416с.
1432875
   Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса.. – М., 1979. – 330с.
1432876
   Теоретические проблемы вулкано-плутанических формаций и их рудоносности.. – М., 1969. – 240с.
1432877
   Теоретические проблемы вычислительных сетей.. – Куйбышев, 1986. – 174с.
1432878
   Теоретические проблемы географии. – Рига, 1976. – 140с.
1432879
   Теоретические проблемы географии. – Ленинград, 1983. – 164с.
1432880
  Панкратов И.Ф. Теоретические проблемы государственного руководства сельским хозяйством в СССР : Автореф... доктор юридич.наук: 12.714 / Панкратов И.Ф.; Мин. юстиции СССР. Всесоюз. НИИ советского законодательства.. – Москва, 1972. – 39л.
1432881
   Теоретические проблемы демографии в свете решений ХХУ съезда КПСС.. – К., 1978. – 167с.
1432882
   Теоретические проблемы демографии.. – М., 1970. – 128с.
1432883
  Михеенко М.М. Теоретические проблемы доказывания в советском уголовном процессе. : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.09 / Михеенко М.М.; КГУ. – К., 1984. – 47л.
1432884
   Теоретические проблемы и проактические задачи совершенствования социальных отношений и духовной сферы развитого социализма. – Таллин, 1983. – 206с.
1432885
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1970. – 216с.
1432886
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1970. – 68с.
1432887
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1974. – 214с.
1432888
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М., 1977. – 295с.
1432889
   Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.. – М.
1. – 1982. – 148с.
1432890
   Теоретические проблемы информатики. – Москва, 1979. – 135с.
1432891
   Теоретические проблемы информатики.. – М., 1968. – 204с.
1432892
   Теоретические проблемы использвания ЭВМ в школе.. – М., 1991. – 121с.
1432893
   Теоретические проблемы кибернетики. – Саратов
1. – 1986. – 159с.
1432894
  Янчук Василий Зиновьевич Теоретические проблемы кодификации законодательства о колхозах : Автореф... д-ра юрид.наук: 714 / Янчук Василий Зиновьевич; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т советского законодательства. – М., 1969. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
1432895
   Теоретические проблемы комплексного подхода к коммунистическому воспитанию молодежи.. – Москва, 1979. – 132с.
1432896
   Теоретические проблемы криминалистической тактики.. – Свердловск, 1981. – 149с.
1432897
   Теоретические проблемы марксистско-ленинской эстетики.. – М., 1975. – 343с.
1432898
   Теоретические проблемы медицины и советского здравохранения.. – Москва, 1969. – 384с.
1432899
  Фельдман Д.И. и др. Теоретические проблемы методологии исследования государства и права / Д.И. и др. Фельдман. – Казань, 1975. – 118с.
1432900
   Теоретические проблемы музыки ХХ века.. – М.
1. – 1967. – 512с.
1432901
   Теоретические проблемы музыки ХХ века.. – М.
2. – 1978. – 200с.
1432902
   Теоретические проблемы научно-технической терминологии и практики перервода.. – Омск, 1985. – 175с.
1432903
  Полупанов М.И. Теоретические проблемы общей части науки советского права социального обеспечения : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Полупанов М.И.; Моск. гос. ун-т. Юрид. фак. – М., 1969. – 27л.
1432904
   Теоретические проблемы организации и деятельсноти советского государства.. – М., 1989. – 128с.
1432905
  Сахипов М.С. Теоретические проблемы ответственности в колхозном праве : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.06 / Сахипов М. С.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1973. – 32л.
1432906
   Теоретические проблемы перехода к социализму стран с неразвитой экономикой.. – М., 1983. – 175с.
1432907
   Теоретические проблемы по истории КПСС.. – Москва, 1969. – 87с.
1432908
   Теоретические проблемы по международным вопросам.. – Москва, 1969. – 78с.
1432909
   Теоретические проблемы по философии и научному коммунизму.. – Москва, 1969. – 118с.
1432910
   Теоретические проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних.. – К., 1977. – 327с.
1432911
  Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения / Н.Ф. Талызина. – М, 1969. – 133с.
1432912
  Лопушанский Ф.А. Теоретические проблемы профилактики преступлений, осуществляемой органами предварительного средствия : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.08 / Лопушанский Ф.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 46л.
1432913
  Новоселов В.И. Теоретические проблемы развития административно-правового положения граждан СССР в современных условиях. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.02 / Новоселов В.И.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1979. – 38л.
1432914
   Теоретические проблемы развития морских берегов : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 188с.
1432915
   Теоретические проблемы развития профессионально-технического образования.. – Л., 1991. – 133с.
1432916
   Теоретические проблемы развития региона.. – Саратов, 1990. – 84с.
1432917
   Теоретические проблемы развития социалистического государства и права.. – М., 1989. – 208с.
1432918
   Теоретические проблемы развития социалистического производства и распределения.. – Вильнюс, 1987. – 194с.
1432919
  Скатерщиков В.К. Теоретические проблемы развития эстетической культуры советского общества в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Скатерщиков В.К.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1965. – 36л.
1432920
   Теоретические проблемы семантики и ее отражения в одноязычных словарях. – Кишинев, 1982. – 247с.
1432921
   Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков.. – Л., 1971. – 60с.
1432922
   Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков.. – Л., 1975. – 223с.
1432923
   Теоретические проблемы систем обработки информации.. – Новосибирск, 1986. – 164с.
1432924
  Шайхатдинов В.Ш. Теоретические проблемы советского права социального обеспечения / В.Ш. Шайхатдинов. – Свердловск, 1986. – 156с.
1432925
  Шайхатдинов В.Ш. Теоретические проблемы советского права социального обеспечения / В.Ш. Шайхатдинов. – Свердловск, 1986. – 156с.
1432926
  Петров В.С. Теоретические проблемы сущности, содержания и формы государства : Автореф... докт. юридич.наук: 710 / Петров В.С.; ЛГУ. Юридический фак-т. – Л., 1968. – 35л.
1432927
  Зеленский В.А. Теоретические проблемы технического прогресса и его экономической эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зеленский В.А.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. финансово-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1975. – 32л.
1432928
  У Тейн Лвин Теоретические проблемы формирования чувства коллективизма у школьников-подростков в процессе трудовой деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 730 / У Тейн Лвин; МГУ, Фак. психологии. – Москва, 1971. – 24л.
1432929
  Мурина Татьяна Анатольевна Теоретический анализ методов управления одномодовым лазерным излучением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Мурина Татьяна Анатольевна; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград, 1982. – 17л.
1432930
  Дворянинов Г.С. Теоретический анализ установившейся ветровой циркуляции в двухслойном океане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Дворянинов Г.С.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1970. – 15л.
1432931
  Михайлов В.К. Теоретический конформационный анализ азотосодержащих соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайлов В.К.; МВ и ССО РСФСР. Калин. гос. ун-т. – Калинин, 1980. – 19л.
1432932
  Лысый В.П. Теоретическое и практическое. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лысый В.П.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1974. – 17л.
1432933
  Попов Е.М. Теоретическое и экспериментальное исследование колебательных спектров некоторых классов органических соединений. : Автореф... доктор хим.наук: / Попов Е.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 39л. – Бібліогр.:с.37-39
1432934
  Юрочко Е.С. Теоретическое и экспериментальное исследование количественных пищевых отношений между хищниками и жертвами (потребителями и потребляемым) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Юрочко Е.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 23л.
1432935
  Ткачев А.А. Теоретическое и экспериментальное исследование магнитных цепей переменного тока с электромагнитными экранами. : Автореф... канд. техн.наук: / Ткачев А.А.; МВ и ССО РСФСР. Москов. энергетич. ин-т. – М., 1959. – 15л.
1432936
  Помылуйко Андрей Петрович Теоретическое и экспериментальное исследование местных напряжений в консольных анизотропных пластинах применительно к некоторым техническим задачам : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Помылуйко Андрей Петрович; Львов. политехн. ин-т. К-985. – Львов, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1432937
  Шауб Ю.Б. Теоретическое и экспериментальное исследование метода вращающегося магнитного поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шауб Ю.Б.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
1432938
  Русанова Н.В. Теоретическое и экспериментальное исследование метода измерения компонент магнитного поля Земли с помощью буксируемого магнитометра. : Автореф... канд. техн.наук: 051 / Русанова Н.В.; ВНИИ геофиз. методов разведки. – М., 1969. – 16л.
1432939
  Сакалаускас К. Теоретическое и экспериментальное исследование нестационарных процессов и нестабильности полупроводниковых триодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сакалаускас К.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 12л.
1432940
  Курин А.Ф. Теоретическое и экспериментальное исследование одной модели мазера на циклотронном резонансе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Курин А.Ф. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
1432941
  Потемкин А.Э. Теоретическое и экспериментальное исследование погрешностей двухгироскопного компаса в условиях эксплуатации на морских судах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потемкин А.Э.; МВ и ССО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1961. – 19л.
1432942
  Костина Л.С. Теоретическое и экспериментальное исследование процесса выключения рпрп-структур : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костина Л. С.; АН СССР, Фзи.-тенич.ин-т. – Ленинград, 1972. – 15л.
1432943
  Хащан М. Теоретическое и экспериментальное исследование разрешающей силы (добротности) многолучевого итерферометра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хащан М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1432944
  Куртынина Л.М. Теоретическое и экспериментальное исследование термодинамических свойств растворов спиртов в циклогексане : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Куртынина Л.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 14л.
1432945
  Крюков А.И. Теоретическое и экспериментальное исследование трубопроводных систем авиадвигателя с гибким компенсирующим элементом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Крюков А.И.; Москов. авиац. ин-т. – Москва, 1964. – 15 с.
1432946
  Комолов С.А. Теоретическое и экспериментальное исследование формирования изображения в зеркальном электронном микроскопе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Комолов С.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1432947
  Шевченко М.А. Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии обесцвечивания воды : Автореф... докт. техн.наук: / Шевченко М. А.; КИСИ. – К., 1967. – 29л.
1432948
  Саломатов В.Н. Теоретическое изучение анизотропных примесных центров в щелочногалоидных кристаллосферах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Саломатов В.Н.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 20л.
1432949
  Саломатов В.Н. Теоретическое изучение анизотропных примесных центров в щелочногалоидных кристаллофосфорах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Саломатов В.Н.; Тарутский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 20л.
1432950
  Миняев Руслан Михайлович Теоретическое изучение барьеров внутреннего вращения и псевдовращения в соединениях элементов VI группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Миняев Руслан Михайлович; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 28л.
1432951
  Печеная Вера Исаковна Теоретическое изучение особенностей поглощения и испускания УФ-света системами с двумя хромофорами-фрагментами нуклеиновых кислот : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Печеная Вера Исаковна; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1974. – 21л.
1432952
  Юозас Щулскус Теоретическое исследование возбужденных состояний многоатомных молекул и потенциала взаимодействия электрона с молекулой в задачах рассеяния : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.02 / Юозас Щулскус; Вильнюсский университет. – Вильнюс, 1992. – 14л.
1432953
  Люлькин Ю.А. Теоретическое исследование возможностей повышения чувствительности, разршающей способности и информативности стационарной спектроскопии ЭПР в твердых телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Люлькин Ю.А.; АН СССР. Ин-т химической физики. – М,, 1988. – 17л.
1432954
  Мышенков В.И. Теоретическое исследование волны ионизации, распространяющейся благодаря диффузии резонансных квантов и поддерживаемой свехвысокочастотным излучением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 047 / Мышенков В.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 111л.
1432955
  Зорченко В.В. Теоретическое исследование высокочастотных и кинетических свойств полупроводников со сверхрешетками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.0 / Зорченко В.В.; Харьков. политехн. ин-тут. – Харьков, 1980. – 21л.
1432956
  Куприянов Михаил Юрьевич Теоретическое исследование движения вихрей в бесщелевых сверхпроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куприянов Михаил Юрьевич; Физический факультет. – М., 1975. – 12л.
1432957
  Шанина Б.Д. Теоретическое исследование двойного электронно-ядерного и бесполевого парамагнитного резонансов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шанина Б.Д. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1968. – 16 с.
1432958
  Станкевич Ю.А. Теоретическое исследование динамики светоэрозионных плазменных факелов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Станкевич Ю.А.; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1982. – 18л.
1432959
  Маматкулов Р. Теоретическое исследование динамических характеристик Р-і-П-диодов при уровне инжекции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Маматкулов Р.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 26л.
1432960
  Рогинский Л.А. Теоретическое исследование дискретных систем коррекции когерентных бетатронных колебаний и колебаний размеров пучка в циклических ускорителях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогинский Л. А.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1432961
  Осиновский М.Е. Теоретическое исследование диффузионного движения макроскопических включений в металлах и сплавах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Осиновский М.Е.; Ана УССР.Ин-т металлофизики. – К, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1432962
  Дуплий С.А. Теоретическое исследование жестких процессов в квантовой хроподинамике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дуплий С.А.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 18л.
1432963
  Харламов Б.В. Теоретическое исследование и разработка методики инженерных расчетов высокоскоростных подшипниковых узлов турбохолодильников. : Автореф... Канд.техн.наук: 161 / Харламов Б.В.; Моск.авиац.ин-т. – М, 1968. – 23л.
1432964
  Елисеев А.И. Теоретическое исследование излучения плоской спирали конечного радиуса в свободном пространстве и резонаторе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Елисеев А.И.; Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1432965
  Осипов В.М. Теоретическое исследование ИК-спектра СО2 при высоких температурах и давлениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Осипов В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1432966
  Рихтер Л.Я. Теоретическое исследование колебательных спектров боразина и его производных различных классов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Рихтер Л. Я.; МВССО РСФСР, Сара.ГУ. – Саратов, 1973. – 18л.
1432967
  Ярандина В.Н. Теоретическое исследование колебательных спектров некоторых германийсодержащих соединений (решение механической и электрооптической задач и расчет постоянных колебательно-вращательного взаимодействи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Ярандина В.Н.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 23л.
1432968
  Землянухина И.Я. Теоретическое исследование колебательных спектров некоторых спиртов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Землянухина И.Я.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1432969
  Клочковский Ю.В. Теоретическое исследование колебательных спектров фторзамещенных углеводородов различных классов. : Автореф... канд. физ.-матнаук: 044 / Клочковский Ю.В.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1432970
  Евсеева Л.А. Теоретическое исследование колебательных спектров циклических кслородосодержащих соединений различных классов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.044 / Евсеева Л.А.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 18л.
1432971
   Теоретическое исследование лучевых приборов магнетронного типа с целью улучшения выходных параметров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Цицонь И. Т,; Цицонь И. Т,; АН СССР, Ин-т радиотехн. и электрон. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1432972
  Ростиашвили Вахтанг Георгиевич Теоретическое исследование молекулярных моделей концентрированных полимерных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ростиашвили Вахтанг Георгиевич; МГУ. Хим. фак. – Москва, 1978. – 16л.
1432973
  Неудачин Теоретическое исследование молекулярных пучков с тепловыми скоростями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Неудачин и. Г.; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1975. – 20л.
1432974
  Кузмицките А.Л. Теоретическое исследование некоторых однократно ионизировнных атомов группы железа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Кузмицките А.Л.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 14л.
1432975
  Харитоненко А.А. Теоретическое исследование некоторых субоптимальных алгоритмов оценки дальности и скорости цели в оптической локации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.042 / Харитоненко А.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 13л.
1432976
  Кулев В.Г. Теоретическое исследование некоторых физических явлений, обусловленных существованием связанных волн в ограниченных магнитнополяризованных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кулев В.Г.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1432977
  Щербинин Г.П. Теоретическое исследование нелинейного взаимодействия электронных пучков с электромагнитными волнами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Щербинин Г.П.; МВ и ССО УССР Харьк.гос.ун-т. – Х, 1974. – 18л.
1432978
  Холодов Владимир Иванович Теоретическое исследование нелинейных режимов работы электронно-пучковых систем типа - "О" : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.04 / Холодов Владимир Иванович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 17л.
1432979
  Джуманов С. Теоретическое исследование неударных механизмов создания радиационных дефектов в диэлектрических кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Джуманов С.; Физ-тех.ин-т. – Ташкент, 1981. – 18л.
1432980
  Кабесас Солорсано Роберто Хосэ Теоретическое исследование неупругого рассеяния нейтронов на ядрах при низких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кабесас Солорсано Роберто Хосэ; Объединенный ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1987. – 15л.
1432981
  Ханкина С.И. Теоретическое исследование неустойчивостей в плазме твердых тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ханкина С.И. ; АН УССР ,Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1432982
  Павлик Б.Д. Теоретическое исследование оптических квантовых генераторов с высокостабильной частотой излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Павлик Б.Д. ; Москов. физ.-технич. ин-т. – Москва, 1971. – 24 с.
1432983
  Джереджян А.А. Теоретическое исследование особенностей протекания тока через многослойные электронно-дырочные структуры : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Джереджян А. А.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 10л.
1432984
  Шеланиг А В Теоретическое исследование прохождения нейтронов очень низкоих энергий через неоднородные среды : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Шеланиг А В; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1432985
  Зюбин А.С. Теоретическое исследование расширенных неэмпирических схем нулевого дифференциального перекрывания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зюбин А.С.; Госкомитет по использованию атомной энергии. Ин-тут атомной энергии. – М., 1980. – 20л.
1432986
  Кучма А.Е. Теоретическое исследование свойст электронно-дырочной плазмы твердых тел во внешних полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кучма А.Е.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 14л.
1432987
  Кондратьев А.С. Теоретическое исследование свойств электронно-дырочной плазмы в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кондратьев А.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 14л.
1432988
  Мартиненас Б. Теоретическое исследование спектров свободных и примесных ионов группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мартиненас Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 12л.
1432989
  Равин В.С. Теоретическое исследование тепловых процессов при выращивании из расплава монокристаллов на инородных подложках : Автореф... канд.физ-мат.наук: 057 / Равин В.С.; АН СССР.Ин-т кристаллографии. – Москва, 1968. – 16л.
1432990
  Чугунов Владимир Аркадьевич Теоретическое исследование теплообменных процессов при бурении скважин с продувкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Чугунов Владимир Аркадьевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1432991
  Нигматуллин Р.Ш. Теоретическое исследование эектролитической ячейки и воросы электроники жидкого тела : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Нигматуллин Р. Ш.; Казан. ГУ. – Казань, 1965. – 20л.
1432992
  Леляков А.В. Теоретическое исследование экситонного газа в деформируемых кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Леляков А.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 24л.
1432993
  Котов Я.П. Теоретическое исследование электрических характеристик многослойных p+-п-п+, р+-п-v-п+ и р+-п- -полупроводниковых диодных структур при больших плотностях тока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Котов Я.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам. Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 23л.
1432994
  Караян Г.С. Теоретическое исследование электрофизических свойств многослойных полупроводниковых структур в статическом режиме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Караян Г.С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.19-21
1432995
  Удодов В.Н. Теоретическое исследование явления упорядочения атомов со сверхструктурой в многочастичном приближении : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.07 / Удодов В.Н.; Томский гос ун-т. – Томск, 1978. – 13л.
1432996
  Хон Ю.А. Теоретическое исследование явления упорядочения в тройных сплавах в ГЦК решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Хон Ю.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 16л.
1432997
  Кардачинська М. Теоретическое мышление в процессе решения нравственных проблем : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Кардачинська М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 15 с.
1432998
  Сладковский А.В. Теоретическое обоснование и разработка рациональных конструкций пары колесо-рельс для рельсовых горно-транспортных машин и агрегатов : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.16 / Сладковский А.В.; М-во образов.Укр.Гос.горная Акад.Укр. – Днепропетровск, 1997. – 35л.
1432999
  Шугуров В.К. Теоретическое определение расщепления термов некоторых атомов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шугуров В.К.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1953. – 7 с.
1433000
  Кисилев А.А. Теоретическое рассмотрение локализованного экситона на примере в-полосы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кисилев А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 12л.
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,