Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1431001
  Новлянская З.Н. "Стихи - продолженье мое и начало..." / З.Н. Новлянская. – Москва, 1982. – 96 с.
1431002
  Рольник И. [Стихи / И. Рольник. – 2-е расшир. изд. – Нью Йорк : s.n., 1926. – 247 c. – Изд. на иврите
1431003
  Єлісєєва О.К. Стимулювання в системі управління персоналом підприємств / О.К. Єлісєєва, Н.Г. Кутова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 388-392. – ISSN 2222-4459
1431004
  Прахов Б. Стимулювання винахідництва в аспекті відносин між робітником та роботодавцем // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-16.
1431005
  Ратушний А.В. Стимулювання винахідницької дяльності у сфері військово-промислового комплексу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 312-315. – ISSN 2219-5521
1431006
  Андрощук Г.О. Стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності: зарубіжна практика та стан в Україні / Г.О. Андрощук, В.В. Шевченко // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 103-142. – ISBN 978-617-696-644-9. – ISSN 2308-0353
1431007
  Кордонець Г.В. Стимулювання випуску наукомісткої продукції в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 3 (58). – С. 36-39
1431008
  Кірєєва Е.А. Стимулювання виробництва біогазу як шлях до енергетичної незалежності України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 61-66. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
1431009
  Чибіскова Галина Сергіївна Стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні методи стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива, такі як страхування урожаю сільськогосподарських культур, здешевлення кредитів для виробників сільськогосподарської продукції, компенсація вартості ...
1431010
  Чибіскова Г.С. Стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-113. – ISSN 1993-6788
1431011
  Чибіскова Галина Сергіївна Стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні методи стимулювання вирощування сировини для виробництва біопалива, такі як страхування урожаю сільськогосподарських культур, здешевлення кредитів для виробників сільськогосподарської продукції, компенсація вартості ...
1431012
  Токунова А.В. Стимулювання впровадження альтернативної енергетики: досвід ЄС та стан в Україні // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 77-81. – ISBN 978-966-2456-11-0
1431013
  Кикіш С. Стимулювання до сплати аліменів: нововведення законодавства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 24-25
1431014
  Любкіна О. Стимулювання довгострокових інвестицій в економіку: канал цін на фінансові активи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11/12 (131). – С. 108-116. – ISSN 1605-2005


  У статті аналізується проблема стимулювання довгострокового інвестиційного попиту в умовах скорочення факторної продуктивності в економіці, падіння дохідності фінансових активів, низького рівня інфляції, скорочення обсягу ліквідності на фінансових ...
1431015
  Селезньова Л.В. Стимулювання екологічної діяльності підприємств для забезпечення конкурентоспроможності на ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 92-99
1431016
  Буковинський В.С. Стимулювання еколого-збалансованого природокористування в умовах макроекономічної нестабільності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 44-46 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1431017
   Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні : аналіт. доповідь / [Біла С.О. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2013. – 85, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-193-6
1431018
  Голубій І.Є. Стимулювання експортного потенціалу в процесі реалізації промислової політики і раціоналізації виробництва // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 34-38. – (Економічні науки ; № 1)
1431019
  Бабенко В.О. Стимулювання експорту як державна політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 301-304. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему державної політики стимулювання експорту, її зміст, завдання та інструменти. This research addresses the problem of state exports stimulation policy, its content, goals and instruments.
1431020
  Кизима І.С. Стимулювання ефективної праці у сфері охорони здоров"я : монографія / І.С. Кизима ; МОНУ ; Кіровоградський нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КОД, 2008. – 226 с. – ISBN 978-966-1508-06-3
1431021
  Швець І. Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах / І. Швець, Т. Коваленко
1431022
  Швець І. Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах / І. Швець, Т. Коваленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1431023
   Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах реалізації концепції транскордонного співробітництва / С.О. Тульчинська, С.О. Кириченко, А.В. Бут, В.П. Дубенець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 20-23. – ISSN 2306-6814
1431024
  Іванова А.М. Стимулювання інвестиційних процесів на ринку торговельних послуг (на прикладі м. Києва) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 95-105. – ISSN 1993-6788


  Досліджено механізми стимулювання розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів за допомогою впровадження комплексу заходів із залученням інвестиційних коштів. The article studies the mechanisms of stimulating the development of infrastructure at ...
1431025
  Бервено О.В. Стимулювання інвестиційної діяльності торговельних підприємств / О.В. Бервено, Ю.В. Мірошниченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 172-177. – ISSN 2222-0712
1431026
  Любчич А.М. Стимулювання інновацій в державному секторі: зарубіжний досвід
1431027
   Стимулювання інновацій, звіти ректорів і зарплати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 грудня (№ 50)
1431028
  Токар В.В. Стимулювання інноваційних перетворень як інструмент подолання диспропорцій регіонального розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 227-236.
1431029
  Стеченко Д.М. Стимулювання інноваційно-інвестиційної активності розвитку конкурентоспроможної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 106-110


  Розглядаються аспекти інноваційної політики в активізації розвитку конкурентоспроможності економіки.
1431030
  Томарева-Патлахова Стимулювання інноваційно-технологічного розвитку регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 196-201. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1431031
  Тимонін О.М. та інш. Стимулювання інноваційного процесу на підприємствах // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.53-55
1431032
  Красножон С.В. Стимулювання інноваційного розвитку України // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / Мін-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 30. – С. 87-95
1431033
  Захарін С. Стимулювання інноваційної активності корпоративних структур // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.41-47. – ISSN 0131-775Х
1431034
  Сердюк І.Г. Стимулювання інноваційної діяльності : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 81-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1431035
   Стимулювання інноваційної діяльності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 грудня (№ 49)
1431036
  Скиба М. Стимулювання інноваційної діяльності в контексті посткризового відновлення економіки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-151
1431037
  Жежуха В.Й. Стимулювання інноваційної діяльності європейський досвід // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 229-235. – ISSN 0321-0499
1431038
  Захарін С.В. Стимулювання інноваційної діяльності корпоративного сектору // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 101-107. – Бібліогр.: 6 назв
1431039
  Червінська Л. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
1431040
  Карюк В.І. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 362-367


  У статті обгрунтовано необхідність та значущість стимулювання інноваційної діяльності для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки; проаналізовано основні тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні; ...
1431041
  Слатвінська М.О. Стимулювання інноваційної діяльності як мейнстрім розвитку економіки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 321-328 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2410-1125
1431042
  Калина А.В. Стимулювання інноваційної політики: проблеми та шляхи вирішення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 138-146.
1431043
  Павленчик Н.Ф. Стимулювання інноваційної функції ринку сільськогосподарської продукції на стадії виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 37-41. – ISSN 2221-1055
1431044
  Довга Т. Стимулювання інтересу студентів до іміджотворення в освітньому середовищі університету // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 62-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1431045
  Бережна Л.М. Стимулювання й мотивація праці на підприємстві / Л.М. Бережна, О.І. Трифонова // Продуктивність : Науково-практичний журнал / Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. – Краматорськ, 2005. – № 3. – С. 8-11
1431046
  Кабанська О.С. Стимулювання мотивації майбутніх учителів до оволодіння вміннями педагогічного прогнозування як умова їх успішного формування // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 135-143. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті на основі аналізу наукової літератури і власного педагогічного досвіду автором доведено, що формування умінь педагогічного прогнозування вимагають застосування спеціальної технології, успішна реалізація якої від позитивної мотивації студентів ...
1431047
  Лучечко Ю.М. Стимулювання нарощення потужностей у сфері переробки сільськогосподарської сировини: фінансово-інвестиційні аспекти // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 136-142 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1431048
  Савлук С.М. Стимулювання нарощування власного капіталу банків : банківська справа // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 111-117 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1431049
  Ніколаєнко В.О. Стимулювання персоналу як складова стратегічного розвитку підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 37-40. – (Економічні науки)
1431050
  Шулдик В.І. Стимулювання пізнавальної активності студентів засобами модульно-рейтингової системи навчання / В.І. Шулдик, О.С. Осадчий // Вісник Національного педагогічного університету : Збірник наукових статей викладачів,докторантів, аспірантів / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – Вип.4. – С. 125-127
1431051
  Виходцева О.А. Стимулювання пізнавальної діяльності студентів при опрацюванні ними друкованих джерел // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 16-19. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 4 (28))
1431052
  Гритенко О.А. Стимулювання позитивної поведінки осіб, засуджених до позбавлення волі: міжнародно-правові аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 70-80. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1431053
  Гриньова В.М. Стимулювання праці в інноваційній діяльності підприємств машинобудування : монографія / Гриньова В.М., Тараненко А.А. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-676-390-0
1431054
  Карлін М.І. Стимулювання праці в освітньо-науковій сфері: проблеми теорії і практики / М.І. Карлін. – Луцьк : Вежа, 2000. – 192с. – ISBN 966-7294-96-Х
1431055
   Стимулювання праці в період розгорнутого будівництва комунізму. – Київ, 1964. – 167 с.
1431056
  Чепінога В.Г. Стимулювання праці в умовах інтенсивного виробництва / В.Г. Чепінога. – К, 1983
1431057
  Гребінчук О. Стимулювання праці на підприємстві та засоби моделювання : економіка підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 52-55. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1431058
  Красюк Т.В. Стимулювання праці науково-педагогічних працівників // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 233-239. – ISBN 978-966-458-401-9


  Однією з головних умов трудового договору, який укладається з науково-педагогічними працівниками, є оплата праці. У "Рекомендаціях про статус викладацьких кадрів вищих навчальних закладів", прийнятих 1997 року Генеральною конференцією ЮНЕСКО у Парижі, ...
1431059
  Бондаренко О.М. Стимулювання праці як чинник забезпечення конкурентоспроможності робочої сили // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 309-313


  В статті розглянуті питання впливу існуючої системи оплати праці в Україні на конкурентоспроможність вітчизняної робочої сили. Розглянуті основні недоліки, що притаманні системі оплати праці в Україні та надані рекомендації щодо їх усунення. The ...
1431060
  Серпенінова Ю.С. Стимулювання працівників інструментами власного капіталу: сутність та порядок відображення в обліку / Ю.С. Серпенінова, М.В. Сапожнікова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 125-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
1431061
  Іванова М. Стимулювання працівників промислового підприємства щодо ефективного управління оборотними коштами // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 183-191. – Бібліогр. на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
1431062
  Танасійчук А.М. Стимулювання продажу товарів як спосіб подолання комунікаційного розриву в стосунках між торговельними підприємствами і споживачами / А.М. Танасійчук, С.О. Сіренко, І.І. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 218-222. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1431063
  Лесіна Т. Стимулювання просоціальної активності особистості засобами соціокультурної анімації // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 53. – С. 108-117. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1431064
  Невмержицький П. Стимулювання регіонального економічного розвитку як пріорітетний напрям діяльності Європейського Союзу // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.370-386
1431065
  Джумагельдієва Г.Д. Стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні: економіко-правовий аспект // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 26-30. – ISSN 0372-6436
1431066
  Порєв О. Стимулювання розвитку дослідницьких груп як осередків підготовки студентів до інноваційного підприємництва // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 111-118. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  У статті розглянуто питання науково-організаційного забезпечення підготовки студентів фізичних спеціальностей до інноваційного підприємництва. Показано, що цю підготовку доцільно здійснювати не лише у межах навчального процесу, а й у формі роботи ...
1431067
  Миргородська Л.С. Стимулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення податковими важелями : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 206-210. – Бібліогр.: 12 назв
1431068
  Прилуцька І.А. Стимулювання розвитку організаційних форм інноваційного підприємництва в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 195-196. – ISBN 78-966-1555-47-09
1431069
  Кобеля З.І. Стимулювання розвитку підприємництва в регіоні / З.І. Кобеля, І.М. Антюхова // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 6 (10). – С. 48-60. – ISSN 2411-4413
1431070
  Шедяков В. Стимулювання розвитку та реалізації науково-інтелектуального потенціалу в умовах проведення постсучасної модернізації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 42-45. – ISSN 1810-3944


  "Успішна підготовка та проведення нової модернізації в постсучасних умовах, тобто постсучасної модернізації (постмодернізації), передбачає оволодіння всіма можливостями розширеної ресурсної та методичної бази...".
1431071
  Поліщук В.Г. Стимулювання сталого розвитку регіонів України у контексті конкретизації "цілей розвитку тисячоліття" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 172-182 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1431072
  Герасимчук З.В. Стимулювання сталого розвитку регіону : теорія, методологія, практика : монографія / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 514, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 298-495. – Бібліогр.: с. 496-514. – ISBN 978-966-7667-86-3
1431073
  Парнюк Володимир Олександрович Стимулювання структурних змін в економіці - головне завдання податкової реформи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 214-223. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зв"язок між сформованою системою оподаткування та галузевою структурою економіки. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що чинна податкова система, основу якої утворюють ПДВ і податок на прибуток підприємств ...
1431074
  Пічкур О. Стимулювання творчої діяльності та шляхи правової охорони об"єктів права інтелектуальної власності / О. Пічкур, О. Крижанівський // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С.8-18
1431075
  Фомін І.С. Стимулювання товарного експорту в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 141-145


  Стаття спрямована на визначення з урахуванням правил COT шляхів вдосконалення державного стимулювання товарного експорту в цілях активізації розвитку експортного і виробничого секторів економіки України. The article is aimed at determination taking ...
1431076
  Титаренко М.В. Стимулювання у службовому праві як різновид адміністративної процедури // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 81-92. – (Юридичні науки ; № 4). – ISSN 2616-9444
1431077
  Лісіца В. Стимулювання участі малих та середніх підприємств у розвитку та реалізації експортного потенціалу України / В. Лісіца, О. Стефанюк // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 136-146. – ISSN 2411-5215
1431078
  Букринський Б.В. Стимулювання фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні / Б.В. Букринський, О.І. Лайко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 7-16


  Виявлені основні перешкоди для фінансового розвитку наукової сфери в Україні та запропоновані заходи щодо усунення таких перешкод.
1431079
  Стрельченко О. Стимулювання як метод державного управління // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 35-40.
1431080
  Чернишова О.Б. Стимулювання якісного розвитку карткового ринку в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 38-42


  Обговорюється проблема масового переходу банків на емісію та використання у розрахунках високотехнологічних смарт-карток.
1431081
  Маршавін Ю. Стимулююча грошово-кредитна політика як основний засіб збереження трудових колективів в умовах новітніх викликів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1431082
   Стимулююча дія низьких концентрацій алюмінію на фізіологічний стан рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum Gaertn.) / О.Є. Смірнов, Н.Ю. Таран, А.М. Косян, О.І. Косик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1129. – C. 107-115. – (Серія "Біологія" ; вип. 23). – ISSN 2075-5457


  У статті представлено результати дослідження впливу йонів алюмінію у різних фітотоксичних концентраціях на морфологічні параметри, водний статус та вміст фотосинтетичних пігментів, як інтегральних показників фізіологічного стану організму - рослин ...
1431083
  Маршавін Ю.М. Стимулююча інвестиційна політика як основний засіб подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 7-18. – ISBN 978-617-649-035
1431084
  Трофимчук О.А. Стимулююча модернізаційна політика як шлях до економічного зростання // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 75-77
1431085
  Шарманська С.О. Стимулююча фукнія прибутку: теоретичні і практичні проблеми її реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 19-23.
1431086
  Вівчаренко О.А. Стимулююча функція охорони земель // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 137-141.
1431087
  Ружицький І. Стимулююча функція структуризації доходної частини державного бюджету // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 143-150. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
1431088
  Мороз-Письменна Стимулююча функція тарифоутворення на передачу і постачання електроенергії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 297-303.


  В статті досліджено напрями вдосконалення діючої в Україні системи тарифоутворення на передачу і постачання електроенергії з урахуванням назрілої необхідності переходу від витратного методу тарифоутворення до методу, стимулюючого енергопостачальні ...
1431089
  Марко І. Стимулююча функція фінансів : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 30-33. – Бібліогр.: 8 назв
1431090
  Федулова Л.І. Стимулююча функція фінансового забезпечення наукових досліджень: уроки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 22-34
1431091
  Міхельс В. Стимулююче оподаткування прибутку підприємств : теорія і практика / В. Міхельс, М. Кисельова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 25-28 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1431092
  Онищенко В.О. Стимулююче тарифне регулювання комунальних послуг: теоретичні основи та практичне застосування / В.О. Онищенко, А.Ю. Бережна, О.М. Філонич // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 28-44. – ISSN 2222-0712
1431093
  Бережна А. Стимулюючи тарифи на послуги комунального теплопостачання як інструмент інвестування / А. Бережна, О. Бережний // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 29-40. – ISSN 1810-3944
1431094
  Сідляр В.В. Стимулюючий вплив спеціальних податкових режимів на інноваційну діяльність технопарків України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 166-171
1431095
  Синяков А.Ф. Стимуляторы жизни / А.Ф. Синяков. – Москва, 1990. – 192с.
1431096
   Стимуляторы и ингибиторы ростовых процессов у растений. – Москва : Наука, 1988. – 144с.
1431097
  Карпов В.А. Стимуляторы коррозии железа и стали в кислой среде : Автореф... канд .хим.наук: / Карпов В.А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1967. – 21л.
1431098
  Верзилов В.Ф. Стимуляторы роста в зеленом строительстве / В.Ф. Верзилов. – Москва, 1955. – 96с.
1431099
   Стимуляторы роста организмов : Материалы конференции Прибалтийских республик по вопросам стимулирования растений, животных и микроорганизмов. – Вильнюс, 1969. – 291с.
1431100
   Стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов и вирусов. – Алма-Ата, 1986. – 179с.
1431101
   Стимуляция и торможение физиологических процессов тонковолоктистого хлопчатника. – Ашхабад, 1976. – 280с.
1431102
  Ермольева З.В. Стимуляция неспецифической резистентности организма и бактериальные полисахариды / З.В. Ермольева, Г.Е. Вайсберг. – Москва, 1976. – 184с.
1431103
  Карапетян С.К. Стимуляция продуктивности сельскохозяйственных птиц ультрафиолетовым облучением / С.К. Карапетян, Р.Г. Кочарян, 1963. – С. 19-36. – Отд. оттиск
1431104
  Максимов Н.А. Стимуляция семенного материала, как средство повышения урожая. / Н.А. Максимов. – Л., 1925. – 115-131с.
1431105
  Богданов М.П. Стимуляция функции яичников у птиц : Автореф... канд. биол.наук: / Богданов М. П.; Моск. вет. акад. – М., 1967. – 19л.
1431106
  Чепига М.П. Стимуляція здоров"я та інтелекту / М.П. Чепига, С.М. Чепига. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 347с. – ISBN 966-346-066-0
1431107
  Якимчук Ю.В. Стимуляція мотивації студентів за допомогою зовнішніх факторів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 156-168. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 32). – ISSN 2072-4772
1431108
  Ковальова О. Стимуляція пізнавальних процесів психіки засобами онлайн-ігор // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4 (185). – С. 66-76. – (Психологія. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1431109
   Стимуляція приросту біомаси Haematococcuspluvialisза допомогою низькотемпературної плазми атмосферного тиску / У. Паляниця, Ю. Веремій, Н. Цвид, В. Бойко, О. Недибалюк // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 113-116. – ISBN 978-966-999-173-7
1431110
  Нікольська К.І. Стимуляція регенерації імунної системи опромінених мишей трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин і прогеніторів, преінкубованих з мультипотентними стромальними клітинами тимуса : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Нікольська Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1431111
   Стимульоване оксидування поверхні Si(001) в присутності субмоношарового покриття хрому / Є.В. Безпалий, П І. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 165-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі проведено дослідження взаємодії молекулярного кисню з поверхнею кремнію вкритою субмоношаровим покриттям Сr в діапазоні експозицій О2 від 1 до 500Л при кімнатній температурі до та після відпалу при 450 градусів С. Отримано залежності ...
1431112
   Стимульоване плазмою спалення парафіну в плазмово-динамічній системі / О.А. Недибалюк, С.В. Ольшевський, Я В. Черняк, Ю.Ф. Забашта, О.Ю. Актан, О.С. Свєчнікова, С.Г. Орловська, Ф.Ф. Карімова, М.С. Шкоропадо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 253-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено процеси спалення суміші парафінів за допомогою плазми поперечної дуги. Виміряно вольт-амперні характеристики розряду для режимів за наявності та відсутності парафіну в діапазоні струмів від 200 до 400 мА та потоків повітря від 55 до 275 ...
1431113
  Полегаев Г. Стипе Месич // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.25. – ISSN 0234-1670


  [С. Месич - Президент Хорватии.]
1431114
   Стипендіальні конкурси // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 та від 23 серпня 1994 р. № 582". Проєктом ...
1431115
  Сейко Н. Стипендіальні фонди як форма доброчинності в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 28-33.


  Найбільші стипендіальні фундуші у південно-західних губерніях на поч. ХІХ ст. припадали на Кременецький (Волинський) ліцей, завдяки бурхливій діяльності Тадеуша Чацького.
1431116
   Стипендіальні форми підтримки молодих учених НАН України / О.В. Макарова, Ю.В. Горемикіна, Г.Я. Рудий, О.В. Бахонський, О.Є. Дуброва // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 65-78. – ISSN 0374-3896


  Аналізується роль державних форм підтримки молодих учених НАН України у залученні та закріпленні талановитої наукової молоді в наукових установах НАН України.
1431117
  Коновалов А. Стипендіанти "Завтра. UA" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Всеукраїнська благодійна організація "Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива" щорічно проводить конкурс серед студентів-старшокурсників вузів України в рамках Стипендіальної програми "Завтра.UA". Із 320 студентів - переможців конкурсу 43 - ...
1431118
  Стражник Л. Стипендії - дітям загиблих бійців та студентам-ветеранам // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 23 грудня (№ 246)


  Стипендію в розмірі 1 400 грн призначено 26 учасникам бойових дій на Сході України, які навчаються на платній основі в державних або комунальних навчальних закладах Івано-Франківщини. Загалом в обласній прграмі підтримки ветеранів АТО/ООС передбачено ...
1431119
  Малійов І. Стипендії вистачає з головою - і на харчування, і на проживання. Ще й батькам пересилали по 100 євро / Іван Малійов ; текст Віктора Фоменка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 33 (386), 31 серпня 2017. – С. 34-36
1431120
   Стипендії для молодих учених від Верховної Ради // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 25/26). – С. 3


  Серед стипендіантів - представники КНУ імені Тараса Шевченка.
1431121
   Стипендії на честь героїв // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щороку до Дня Гідності та Свободи (21 листопада) п"ять найкращих молодих науковців отримуватимуть стипендії на честь Дмитра Максимова, Назарія Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка та Юрія Поправки, які загинули під час Революції гідності. По 5 ...
1431122
   Стипендії найкращим // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України В. Зеленський підписав Указ № 7/2021 "Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти".
1431123
   Стипендії найуспішнішим // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд ухвалив розпорядження про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти на ІІ семестр 2020/2021 навчального року та аспірантам на 2021/2022 навчальний рік. Розмір академічної стипендії КМУ для ...
1431124
  Стадний Є. Стипендії нараховують не всім хорошистам. Мінімальну підняли на 275 гривень / розмову вела Олена Капнік // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 25). – С. 19


  Експерт з питань вищої освіти аналітичного центру "Цедос" Є. Стадний щодо нарахування стипендії.
1431125
   Стипендії науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  13 українських науковців отримали дворічні державні стипендії. Відповідний Указ підписав Президент України Петро Порошенко. Стипендіатами стали вчені з різних галузей наук, зокрема, фізики, математики, біології, економіки тощо. Щомісяця вони ...
1431126
   Стипендії парламенту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Протягом 2018 року 66 студентів (курсантів) вищих навчальних закладів отримуватимуть соціальні стипендії Верховної Ради України. Вони призначені для студентів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Цьогоріч серед стипендіатів 13 ...
1431127
   Стипендії по-новому: рейтинг успішності студентів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  "...Наказом № 261 від 20 лютого 2017 року МОН України затвердило Примірний порядок формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій. Це допоможе вишам і ...
1431128
   Стипендії Президента для творчих особистостей // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 5


  Випускницям Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які навчалися в Інституті філології, М. Єщенко та В. Оліщук присуджено стипендії Президента України.
1431129
   Стипендії Президента та урячду для молодих учених стануть двічі більшими // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 1


  1 липня цього року розмір стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених зросте більш ніж удвічі.
1431130
  Черкаська Л. Стипендії Президента України - обдарованим школярам // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 48) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 12)
1431131
  Черкаська Л. Стипендії Президента України - талановитим дітям // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 45/46)


  Переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України 2011/1012 н. р., які показали найкращі результати відповідно у кожному класі та секції, наказом ...
1431132
  Магалецька Тетяна Стипендії президента України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 51-53
1431133
   Стипендії Президента України // Київський університет. – Київ, 2020. – Грудень (№ 7). – С. 3


  "Серед аспірантів закладів вищої освіти, яким призначені академічні стипендії Президента України на 2020/2021 навчальний рік, представники КНУ імені Тараса Шевченка: Ольга Лісовська, аспірантка Інституту філології; Тетяна Матвієнко, аспірантка ННЦ ...
1431134
  Гуменюк О. Стипендії у Польщі: можливості для професійного розвитку та міжнародної співпраці // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Для українців у Польщі створено чи не найкращі умови для професійного розвитку.
1431135
   Стипендії фонду "Відкрите суспільство" для навчання за напрямком Європейські студії // Підтримка відкритого суспільства: моя історія / Інформ.-консульт. центр "Освіта", Львів ; Харків. громад. центр "Освіта", Харків ; [пер. з англ.: І. Ярощук ; ред.: В. Земляний]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7429-05-9
1431136
   Стипендії фонду "Відкрите суспільство" та уряду Великої Британії на навчання в університетах Оксфорду та Йорку // Підтримка відкритого суспільства: моя історія / Інформ.-консульт. центр "Освіта", Львів ; Харків. громад. центр "Освіта", Харків ; [пер. з англ.: І. Ярощук ; ред.: В. Земляний]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 61-62. – ISBN 978-617-7429-05-9
1431137
   Стипендії, премії, гранти // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 21-28 січня (№ 3/4). – С. 1


  Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти".
1431138
  Шулікін Д. Стипендії: плани і пропозиції // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 грудня (№ 48). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...Чи зміниться наступного року розмір академічної і соціальної стипендії? Чи зменшиться відсоток студентів, які їх отримують? І взагалі - як бачать різні міністерства майбутню реформу системи? Деякі відповіді на ці питання пролунали під час ...
1431139
  Шулікін Д. Стипендії: скасувати не можна залишити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1431140
   Стипендію отримуватимуть 40-45% студентів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1431141
  Третяк А. Стипендія з літературознавства // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 7


  В Україні з’явиться стипендія з літературознавства. Про це повідомила на своїй сторінці у мережі Facebook редакторка Барабуки й дослідниця дитячої літератури Анна Третяк. "Не хочу, щоб пройшла непоміченою важлива новина". "Сім’я та друзі Наталії ...
1431142
  Михальченко І. Стипендія залишається мотиваційним фактором. У Верховній Раді України слухали про ціннісні орієнтації сучасної української молоді // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 9-16 листопада (№ 47). – С. 5
1431143
  Малаков Д. Стипендія імені Платона Симиренка // Київська старовина : історичний науково-популярний та літературний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2000. – № 1. – С. 73-80 : фото. – ISSN 0869-3595


  Про заснування стипендій імені Марії Іванівни Шеленговської та імені Платона Федоровича Симиренка при університеті св. Володимира.
1431144
  Чабанюк О. Стипендія не світить навіть відмінникам : спілкувалася Анна Смілянська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 березня (№ 45). – С. 12


  "...За новою системою нарахування стипендій навіть круглі відмінники не завжди можуть їх отримати. Про це "Голосу України" розповіла заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України, голова профкому студентів і аспірантів КНЕУ ім. Вадима ...
1431145
  Черних А. Стипендія пo-новому. Чого очікувати студентам? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 12


  "Є всі підстави вважати, що студентські стипендії з 2017р. виплачуватимуться по-новому. Якщо це станеться (кардинальна зміна системи стипендіального забезпечення), то буде результатом імовірного тиску в цьому питанні Міністерства фінансів на ...
1431146
  Костюченко А. Стипендія розходиться за тиждень. "Урядовий кур"єр" поцікавився, скільки грошей потрібно студентові // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 14 червня (№ 106). – С. 11
1431147
  Білецький М.С. Стир ламає кригу : повість / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 216 с.
1431148
  Шаріпов Ж. Стирав межі й об"єднував народи - 90 років письменнику планетарного масштабу Ч. Айтматову // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 30-32. – ISSN 0320-8370


  Вступне слово Надзвичайного і Повноважного Посла Киргизької Республіки в Україні Жусупбека Шаріпова до читачів журналу "Всесвіт".
1431149
  Муромская Е. Стиральная машина: в водовороте истории : биографии вещей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 88-101. – ISSN 1812-867Х
1431150
   Стирание классвоых различий в условиях развитого социализма. – М., 1979. – 109с.
1431151
  Процько М.А. Стирание классовых различий в процессе строительства коммунизма / М.А. Процько. – М, 1965. – 111с.
1431152
  Ситарж Я. Стирание классовых различий между рабочим классом и крестьянством в период строительства развитого социалистического общества в ЧССР. : Автореф... Канд.филос.наук: / Ситарж Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 15л.
1431153
  Лопаева Д.Т. Стирание социально-классовых различий и переход к бесклассовому обществу / Д.Т. Лопаева. – К, 1966. – 35с.
1431154
  Першин Т.И. Стирание социально-экономических и культурно-бытовых различий между городом и деревней за годы советской власти / Т.И. Першин, И.Д. Карант. – Омск, 1967. – 16с.
1431155
   Стирание существенных различий между городом и деревней на современном этапе. – Краснодар, 1984. – 170с.
1431156
  Казанцев А.И. Стиранные воьюгами поля / А.И. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32 с.
1431157
  Стуканов Александр Стираховщики и турфирмы: сотрудничество или конфликт интересов : Приглашаем к сотрудничеству // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 54-55 : Фото
1431158
  Хазанов Г.И. Стираются грани. / Г.И. Хазанов. – Симферополь, 1961. – 20с.
1431159
  Шорыгина Н.В. Стирол, его полимеры и сополимеры / Н.В. Шорыгина. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1950. – 124 с.
1431160
  Жупанська Олеся Іванівна Стиск пружних тіл сферичної та циліндричної форми за умов негерцівського контакту : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.02.04 / Жупанська Олеся Іванівна; Україн. держ. ун-тет харчових технологій. – Киев, 2000. – 178л. – Бібліогр.:л.151-159
1431161
  Жупанська О.І. Стиск пружних тіл сферичнохї та циліндричсної форми за умов негерцівського контракту : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жупанська О. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1431162
   Стисла бібліографія книг з китайської мови у світі (з питань викладання і вивчення мови). – Пекін : [Б. в.]
Ч.1 : 1899 - 1990 /Відповід. за випуск Джоу Ці Ай. – 1991. – 243 с. – Вид. китайською мовою
1431163
   Стисла характеристика системи технічного регулювання в Україні та пропозиції по її реформуванню // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 56-57. – ISSN 1810-3944
1431164
  Голик О.З. Стисливість ізов"язкість речовин / О.З. Голик, Ю.І. Шиманський, Н.М. Кобійчук. – Київ : АН УРСР, 1958. – С. 537-541. – Окр.відб.:Український фізичний журнал Т.ІІІ, №4 Липень-серпень. АН УРСР, відділ фізико-мат.наук
1431165
  Терентьєв В.П. і Чернов С.А. Стислий визначник земноводніх і плазунів СРСР / В.П. і Чернов С.А. Терентьєв. – Київ-Харків : Радянська школа, 1937. – 96с.
1431166
   Стислий виклад договорів Ради Європи : Страсбург, 18 вересня 1998 року. – Страсбург, 1998. – VII,72с.
1431167
   Стислий виклад договорів Ради Європи. – Київ : Право, 2000. – 80с.
1431168
  Будзика Г.А. Стислий історичний огляд державних програм досліджень України в Антарктиці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1. – С. 126-133. – (Географічні та геологічні науки)


  Проаналізовано Державні програми досліджень України в Антарктиці. Показано внесок України в географічні дослідження Антарктики відповідно до низки програм наукових та науково-виробничих досліджень.
1431169
  Куценос В.Л. Стислий курс аналітичної хімії / В.Л. Куценос. – 2-е изд. – Х., 1935. – 115с.
1431170
  Хаймович Б.С. Стислий курс історії англійсьої мови / Б.С. Хаймович. – К., 1975. – 99с.
1431171
  Бабенко Т.В. Стислий курс синтаксису англійської мови : навч. посібник / Т.В. Бабенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 120. – (Бібліотека інституту філології)
1431172
  Покровский Олександр Стислий нарис історії Рішельєвського ліцею // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.275-277. – ISBN 966-7089-17-7
1431173
   Стислий огляд розвитку вивчення китайської мови іноземцями. – Пекін : Вид-во Пекінського інституту іноземних мов, 1990. – 170 с. – Видання китайською мовою
1431174
  Кухаренко С. Стислий огляд фольклористики в Північній Америці: теорії, підходи, парадигми // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 310-315. – ISSN 1028-5091
1431175
  Лисенко Н.О. Стислий текст у сучасному експресивному дискурсі // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С.40-45. – ISSN 2313-500Х
1431176
  Кулінич М.А. Стислий український дипломатичний довідник : посібник для студентів-міжнародників / М.А. Кулінич, Г.М. Руденко; Дипломатична акад. України при МЗС України; Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. – Київ : Планета, 2006. – 376с. – ISBN 966-7522-05-9
1431177
  Афонін А.О. Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення : (навч. посібник) / Андрій Афонін, Олександр Лялецький. – Київ : Арталекс-принт, 2014. – 62, [2] с. – Бібліогр.: с. 62


  У стислій формі викладаються базові розділи дискретної математики, такі, як початки теорії чисел, наївна теорія множин, основні поняття теорії відповідностей, функцій та відношень.
1431178
  Комарницький В.М. Стисло про сучасні проблеми наук кримінально-правового циклу та пошук шляхів їхнього вирішення // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – C. 3-9. – ISBN 978-617-616-077-9
1431179
  Зупко А.В. Стиснення відео для втратних мереж на основі мультиописів у просторі хвилькового та Карунена-Лоева перетворень / А.В. Зупко, Ю.С. Мусатенко, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 241-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлено новий метод стиснення відео для використання у втратних мережах передачі даних на основі алгоритму KLSEZW та методу мультиописів. Показано, що алгоритм дозволяє відтворювати стиснене відео навіть при втраті частини даних. ...
1431180
  Соловейко О.М. Стиснення відео за допомогою представлення Карунена-Лоева та EZW подібної схеми квантування / О.М. Соловейко, Ю.С. Мусатенко, В.Н. Курашов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 342-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предствлено новий метод стиснення цифрового відео за допомогою розширеного алгоритму квантування на основі дерев нулів (EZW). Відомо, що стискувачі відео на основі 3D версій алгоритмів EZW чи SPIHT дають кращі результати порівняно з методами типу ...
1431181
  Савченко О.В. Стиснення відео на основі нелінійного багатомасштабного розкладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Савченко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1431182
  Подчашинський Ю.О. Стиснення та перетворення цифрових відеозображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри об"єктів : монографія / Ю.О. Подчашинський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-199. – ISBN 978-966-683-518-8
1431183
  Ігнатова О.М. Стистична оцінка діяльності національного банку України на відкритому ринку / О.М. Ігнатова, О.Ю. Філімонова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 33-36
1431184
  Матюха И.Я. Ститистика жизненного уровня населения / И.Я. Матюха. – М., 1973. – 232с.
1431185
   Ститстика строительства.. – М., 1967. – 31с.
1431186
  Печоров Г.М. Стих В.В.Маяковского - как его понимать? / Г.М. Печоров. – М., 1969. – 82 с.
1431187
  Карпов А.С. Стих и время. Проблемы стихотворного развития в рус. советской поэзии 20-х годов / А.С. Карпов. – Москва : Наука, 1966. – 404 с.
1431188
  Абдыкеримов К. Стих и искусство перевода : лит.-критич. статьи / Курманбек Абдыкеримов. – Фрунзе : Мектеп, 1970. – 144 с.
1431189
  Владимиров С.В. Стих и образ. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1968. – 159с.
1431190
  Тимофеев Л.И. Стих и проза : Теория литературы для начинающего писателя / Л.И. Тимофеев. – М. : ГИЛХ, 1935. – 203 с.
1431191
  Тимофеев Л. Стих и проза : Популярный очерк теории литературы / Л. Тимофеев. – Москва : Советский писатель, 1938. – 272 с.
1431192
  Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе / Ю.Б. Орлицкий. – Воронеж, 1991. – 199 с.
1431193
  Акаткин В.М. Стих и проза в творчестве А.Т.Твардовского : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Акаткин В.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 20л.
1431194
  Мазепа Н.Р. Стих и проза поэта / Н.Р. Мазепа ; АН Укр. ССР. – Киев : Наукова думка, 1980. – 184 с.
1431195
  Тимофеев Л.И. Стих и проза. Теория литературы для начинающего писателя. / Л.И. Тимофеев. – М., 1935. – 203с.
1431196
  Калачева С.В. Стих и ритм: о закономерностях стихосложения / С.В. Калачева. – М., 1978. – 96с.
1431197
  Павловский А.И. Стих и сердце / А.И. Павловский. – Ленинград, 1962. – 94 с.
1431198
  Озеров Л.А. Стих и стиль / Л.А. Озеров. – М., 1975. – 64с.
1431199
  Васадзе А.Г. Стих и творчество / А.Г. Васадзе. – Тбилиси, 1981. – 183с.
1431200
  Томашевский Б.В. Стих и язык / Б.В. Томашевский. – М., 1958. – 63с.
1431201
  Томашевский Б.В. Стих и язык : филолог. оч. / Б.В. Томашевский. – Москва-Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 471с.
1431202
  Синельников М. Стих расхожий : о стихах А. Межирова // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 43-51. – ISSN 0012-6756


  Александр Петрович Межиров (1923-2009) - выдающийся рус. поэт и переводчик, лауреат Гос.премии СССР в области Поэзии (1986); лауреат Гос. Премии Грузинской ССР (1987); лауреат Премии им.В.Пшавелы независимого СП Грузии (1999); удостоен Награды ...
1431203
  Орлова О.А. Стих Я.П.Полонского и проблемы ритмической эволюции русского стиха 19 в. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.08 / Орлова О.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 19л.
1431204
  Орелин В.Г. Стих, который лечит... / Орелин В.Г. – Днепр : Формат А+, 2020. – 65, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-97997-5-3
1431205
  Мариенгоф А.Б. Стихами чванствую / А.Б. Мариенгоф. – М, 1920. – 31с.
1431206
  Пясецкая Т.Е. Стихастическое интегрирование на плоскости и один класс стохастических систем дифференциальных уравнений гиперболического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Пясецкая Т.Е.; Ин-т прикл.матем.и механики АН УССР. – Донецк, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1431207
  Луконин М.К. Стихи - годы / М.К. Луконин. – Москва, 1975. – 143с.
1431208
  Некрасов Н.А. Стихи / Н.А. Некрасов. – Москва. – 87с.
1431209
  Сологуб Ф.К. Стихи / Федор Сологуб [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Морского Министерства, в Главном Адмиралтействе
Кн. 1. – 1896. – 78 с.


  Борис. Захер писал дарчий надпис
1431210
  Чумаченко А. Стихи / А. Чумаченко. – Москва, 1912
1431211
  Боголюбова О.М. Стихи / О. Боголюбова. – Санкт-Петербург : "Новая типо-лит." А.М. Лассман, 1914. – 141, [3] с.
1431212
  Гончарова Нина Стихи. – Санкт-Петербург, 1914. – 104 с.
1431213
  Ленский В. Стихи / Вл. Ленский. – Москва : Москвоское книгоиздательство, 1917. – 227 с. – (Собрание сочинений ; Т. 14)
1431214
  Ронсар П. Стихи / П. Ронсар. – Москва, 1926. – 128с.
1431215
  Рустам Стихи : пер. с тюрк. / Сулейман Рустам ;. – Москва : Художественная литература, 1934. – 50 с.
1431216
  Тычина Павло Стихи : Пер. с укр. / Тычина Павло. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 46 с. – (Творчество народов СССР)
1431217
  Смеляков Я.В. Стихи / Я.В. Смеляков. – Москва, 1934. – 126с.
1431218
  Бажан М.П. Стихи / М.П. Бажан ; пер. с укр. И. Поступальского ; ред. и предисл. Б. Турганова. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 112 с.
1431219
  Верхарн Э. Стихи / Э. Верхарн. – Москва, 1935. – 46с.
1431220
  Шейхзаде М. Стихи / М. Шейхзаде; пер. с узбек.Д.Бродского. – Москва : Гослитиздат, 1936. – 63 с.
1431221
  Пушкин А.С. Стихи / А.С. Пушкин. – Москва, Ленинград : Детская литература
сб. 1 : 1815-1825 гг. – 1936. – 32 с.
1431222
  Пушкин А.С. Стихи / А.С. Пушкин. – Москва,Ленинград : Детская литература
сб. 2 : 1826-1829. – 1936. – 31с.
1431223
  Пушкин А.С. Стихи / А.С. Пушкин. – Москва, Ленинград : Детская литература
сб. 3 : 1830-1836 гг. – 1936. – 31 с.
1431224
  Гейне Г. Стихи / Г. Гейне. – Москва, 1937. – 40с.
1431225
  Стальский С. Стихи / Сулейман Стальский; пер. с лезгин. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 80 с.
1431226
  Кежун Б.А. Стихи / Б.А. Кежун. – Ленинград, 1938. – 65с.
1431227
  Михалков С. Стихи / С. Михалков. – Москва, 1938. – 47с.
1431228
  Михалков С. Стихи / С. Михалков. – Грозный, 1938. – 56с.
1431229
  Френкель И.Л. Стихи / И.Л. Френкель. – Москва, 1938
1431230
  Дружинин П.Д. Стихи / П.Д. Дружинин. – Москва, 1938. – 142с.
1431231
  Голодный М.С. Стихи / М.С. Голодный. – Москва, 1938. – 150с.
1431232
  Бехер И.Р. Стихи / И.Р. Бехер ; пер. с нем. Марка Живова. – Москва : Правда, 1938. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 63 (1122))
1431233
  Островой С.Г. Стихи / С.Г. Островой. – Москва, 1939. – 112с.
1431234
  Фефер И. Стихи / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Киев, 1939. – 48 с.
1431235
  Блюм К. Стихи : пер. с нем. / К. Блюм. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 63 с.
1431236
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва, 1940. – 88с.
1431237
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1940. – 64с.
1431238
  Шелли Стихи / Перси-Биши Шелли; Пер. Б. Н. Лейтина; Вступ. статья М. Д. Заблудовского. – Москва : Правда, 1940. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 47)
1431239
  Асеев Н.Н. Стихи / Н.Н. Асеев. – Москва : ГИХЛ, 1941. – 88 с.
1431240
  Джамбул Стихи / Джамбул. – Москва, 1941. – с.
1431241
  Гусев В. Стихи / В. Гусев. – Москва, 1942. – 48с.
1431242
  Уткин И. Стихи / И. Уткин. – М.-Л., 1942. – 14с.
1431243
  Шевченко Т.Г. Стихи / Т.Г. Шевченко. – Москва-Ленинград : Детская литература, 1942. – 32 с. : Рисунки Т.Г.Шевченко
1431244
  Высотская О. Стихи / О. Высотская. – Свердловск, 1943. – 32 с.
1431245
  Чиковани С.И. Стихи / [Симон Чиковани ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1943. – 47 с.
1431246
  Пушкин А.С. Стихи / А.С. Пушкин. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1944. – 64 с.
1431247
  Пильник Б.Е. Стихи / Б.Е. Пильник. – Горький, 1944. – 56с.
1431248
  Портенко А. Стихи / А. Портенко. – Тбилиси, 1944. – 80с.
1431249
  Шварцман О.М. Стихи / О.М. Шварцман. – Москва, 1944. – 96с.
1431250
  Островой С.Г. Стихи / С.Г. Островой. – Москва, 1944. – 64с.
1431251
  Абашидзе И.В. Стихи : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 92 с.
1431252
  Семпер Й. Стихи / Йоханнес Семпер ;. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 71 с.
1431253
  Гарнакерьян А.Г. Стихи / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1945. – 63с.
1431254
  Вардошвили Х. Стихи : стихи / Х. Вардошвили. – Тбилиси, 1945. – 105 с.
1431255
  Исаков А.М. Стихи / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1945. – 51с.
1431256
  Кучишвили Г.А. Стихи / Г.А. Кучишвили; пер. с груз.Рюрика Ивнева. – Тбилиси : Заря Востока, 1945. – 54 с.
1431257
  Койдула Л. Стихи : стихи / Лидия Койдула. – Москва, 1945. – 111 с.
1431258
  Щипачев С. Стихи / Степан Щипачев. – Челябинск : ОГИЗ, 1945. – 175, [7] с. – Миниатюрное издание
1431259
  Сейтлиев К. Стихи / ара Сейтлиев; пер. с туркм. А.Кронгауза. – Ашхабад : Туркменгиз, 1945. – 33 с.
1431260
  Николаева Г.Е. Стихи / Г.Е. Николаева. – Нальчик, 1945. – 87с.
1431261
  Гачечиладзе Д. Стихи : пер. с грузинского / Д. Гачечиладзе; Давид Гагечиладзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1946. – 94 с.
1431262
  Джамбул Стихи / Джамбул. – Москва ; Ленинград, 1946. – 79 с.
1431263
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1946. – 45с.
1431264
  Михалков С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1946. – 48с.
1431265
  Симонов К.М. Стихи / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1946. – 48с. – (Б-ка "Огонек" ; №43-44)
1431266
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1946. – 120с.
1431267
  Габескирия В. Стихи / В. Габескирия. – Тбилиси, 1946. – 91с.
1431268
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва, 1946. – 31с.
1431269
  Серебряков Б.Я. Стихи / Б.Я. Серебряков. – Тбилиси, 1946. – 57с.
1431270
  Халилецкий Г.Г. Стихи / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1946. – 55с.
1431271
  Кудрин В. Стихи / В. Кудрин. – Иваново, 1946. – 79 с.
1431272
  Гришашвили И.Г. Стихи : стихи / И.Г. Гришашвили; И. Гришашлили ; пер. с груз. под ред. Г.Н. Оболдуева. – Москва : Советский писатель ; [тип. изд-ва "Моск. рабочий"], 1946. – 160 с.


  Содержание сборника: Отчизна и победа ; Родной город ; О былом ; Ветер с гор ; О любви ; Дары
1431273
  Матусовский М.Л. Стихи / М.Л. Матусовский. – Москва, 1946. – 47с.
1431274
  Леонидзе Г.Н. Стихи : пер. с грузинского / Георгий Леонидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1947. – 221 с., 1 л. портр. (фронт.)
1431275
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1947. – 96 с.
1431276
  Кузнецов Е. Стихи / Е. Кузнецов. – Енакиево, 1947. – 47с.
1431277
  Мосашвили И. Стихи / Ило Мосашвили ; пер. с груз. – Москва : Заря Востока, 1947. – 108 с.
1431278
  Голодный М.С. Стихи / М.С. Голодный. – Москва, 1947. – 40с.
1431279
  Семеновский Д.Н. Стихи / Д.Н. Семеновский. – Москва, 1947. – 159с.
1431280
  Голованивский С.Е. Стихи / С.Е. Голованивский. – Москва, 1947. – 39с.
1431281
  Эмин Г. Стихи / Г. Эмин. – Москва, 1947. – 95с.
1431282
  Суфтин Г.И. Стихи / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1947. – 114с.
1431283
  Карим Ф. Стихи / Ф. Карим. – Казань, 1947. – 47 с.
1431284
  Капутикян С.Б. Стихи : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва, 1947. – 68 с.
1431285
  Джамиль Абд ар-Рахман Стихи / Джамиль Абд ар-Рахман. – Москва, 1947. – 106 с.
1431286
  Исхак А.А. Стихи / А.А. Исхак. – Казань, 1947. – 36с.
1431287
  Файзи А.С. Стихи / А.С. Файзи. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 56 с.
1431288
  Львов М.Д. Стихи / М.Д. Львов. – Челябинск, 1947. – 87с.
1431289
  Бровка Петрусь Стихи / Бровка Петрусь; пер. с белорус. Д.Осина. – Москва : Правда, 1947. – 40 с.
1431290
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Ленинград, 1947. – 135с.
1431291
  Гайдай А. Стихи / А. Гайдай. – Чита, 1947. – 96с.
1431292
   Стихи : [сборник для детей] : 1-7. – Свердловск : Свердловский Областной дом Художественного воспитания для детей ; [5 тип. треста "Полиграфкнига"]
1 : [М. Исаковский, С. Михалков, В. Лебедев-Кумач, Джамбул, Л. Ошанин, А. Прокофьев, З. Александрова]. – 1947. – 12 с.
1431293
   Стихи : [сборник для детей] : 1-7. – Свердловск : Свердловский Областной дом Художественного воспитания для детей ; [5 тип. треста "Полиграфкнига"]
2 : [Д. Алтаузен, М. Исаковский, Н. Саконская]. – 1947. – 12 с.
1431294
   Стихи : [сборник для детей] : 1-7. – Свердловск : Свердловский Областной дом Художественного воспитания для детей ; [5 тип. треста "Полиграфкнига"]
3 : [В. Лебедев-Кумач, С. Михалков]. – 1947. – 12 с.
1431295
   Стихи : [сборник для детей] : 1-7. – Свердловск : Свердловский Областной дом Художественного воспитания для детей ; [5 тип. треста "Полиграфкнига"]
4 : [С. Маршак, В. Лебедев-Кумач, А. Сурков, Б. Верховский, С. Михалков, И. Уткин, О. Высотская]. – 1947. – 12 с.
1431296
   Стихи : [сборник для детей] : 1-7. – Свердловск : Свердловский Областной дом Художественного воспитания для детей ; [5 тип. треста "Полиграфкнига"]
5 : [М. Матусовский, В. Лебедев-Кумач, Н. Рыленков, В. Трутнева, О. Высотская, А. Барто, Н. Куштум]. – 1947. – 12 с.
1431297
   Стихи : [сборник для детей] : 1-7. – Свердловск : Свердловский Областной дом Художественного воспитания для детей ; [5 тип. треста "Полиграфкнига"]
6 : [Л. Ошакин, С. Маршак, В. Лебедев-Кумач]. – 1947. – 12 с.
1431298
   Стихи : [сборник для детей] : 1-7. – Свердловск : Свердловский Областной дом Художественного воспитания для детей ; [5 тип. треста "Полиграфкнига"]
7 : [А. Барто, С. Маршак, А. Введенский]. – 1947. – 12 с.
1431299
  Лукс В.К. Стихи / В.К. Лукс. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 116 с.
1431300
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Янис Судрабкалн ;. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 66 с.
1431301
  Куштум Н.А. Стихи / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1948. – 100с.
1431302
  Тувим Юлиан Стихи / Тувим Юлиан. – Москва, 1948. – 40с.
1431303
  Такташ Х. Стихи : пер. с татар. Л.Мартинова / Х. Такташ. – Ленинград : Советский писатель, 1948. – 84 с.
1431304
  Ивнев Р. Стихи / Р. Ивнев. – Тбилиси, 1948. – 64с.
1431305
   Стихи. – Челябинск, 1948. – 159с.
1431306
  Корнеев Н.Ю. Стихи / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1948. – 52с.
1431307
  Алатырцев В.И. Стихи / В.И. Алатырцев. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 76 с.
1431308
  Турсун-заде М. Стихи / М. Турсун-заде. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 103 с.
1431309
  Буков Е. Стихи : стихи / Е. Буков; авториз. пер. с молд. : Советский писатель, ЛО, 1949. – 200 с.
1431310
  Неруда П. Стихи / Пабло Неруда ; пер. с исп. Ф. Кельвина и др. ; под ред. Н. Габинского и М. Чечановского ; вст. ст. Ильи Эренбурга. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1949. – 155 с.
1431311
  Шадур П.Я. Стихи / П.Я. Шадур. – Сталино : Сталинское обл.изд., 1949. – 48 с.
1431312
  Гулям Г. Стихи / Г. Гулям. – Ташкент, 1949. – 116с.
1431313
  Хикмет Н. Стихи / Н. Хикмет. – Москва, 1950. – 191с.
1431314
  Смеляков Я.В. Стихи / Я.В. Смеляков. – Москва, 1950. – 180с.
1431315
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва, 1950. – 256с.
1431316
  Койдула Л. Стихи : стихи / Лидия Койдула. – Таллин : Гослитиздат, 1950. – 120 с.
1431317
  Эминеску М. Стихи / М. Эминеску. – Москва, 1950. – 127с.
1431318
  Гаприндашвили В.И. Стихи / В.И. Гаприндашвили; пер. с груз. А.Кочеткова. – Тбилисси : Заря Востока, 1950. – 100 с.
1431319
  Ерикеев А.Ф. Стихи / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1950. – 180 с.
1431320
  Плавник А.Л. Стихи / А.Л. Плавник. – Баку, 1950. – 96 с.
1431321
  Ухсай Я.Г. Стихи / Яков Ухсай; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1950. – 76 с.
1431322
  Териан В. Стихи / В. Териан. – Москва, 1950. – 107с.
1431323
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1950. – 104с.
1431324
  Воронько П.Н. Стихи : Сборник / П.Н. Воронько. – Київ : Молодая гвардия, 1951. – 264с.
1431325
  Рыльский М.Ф. Стихи / М.Ф. Рыльский. – Москва, 1951. – 32с.
1431326
  Кешоков А.П. Стихи : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1951. – 160 с.
1431327
  Шмидт Б.А. Стихи / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1951. – 248с.
1431328
  Епхиев Т. Стихи / Т. Епхиев. – Дзауджикау : Госиздат Сев.- Осет. АССР, 1951. – 92 с.
1431329
  Богданов П.Ф. Стихи / П.Ф. Богданов. – Алма-Ата : Казгиз, 1951. – 80 с.
1431330
  Масенко Т.Г. Стихи / Т.Г. Масенко. – Москва, 1951. – 172 с.
1431331
  Щипачев С. Стихи / С. Щипачев. – Москва : Художественная литература, 1951. – 256 с.
1431332
  Алиев Р. Стихи : стихи : авториз. пер. с туркм. / Рухи Алиев. – Москва : Советский писатель, 1951. – 112 с.
1431333
  Закс Л. Стихи / Л. Закс. – Рига, 1951. – 168 с.
1431334
   Стихи. – Калинин, 1951. – 32с.
1431335
  Ванаг Ю. Стихи / Ю. Ванаг; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 76 с.
1431336
  Гончаров В.М. Стихи / В.М. Гончаров. – Москва, 1951. – 140с.
1431337
  Тычина Павло Стихи : Пер. с укр. / Тычина Павло. – Москва : Правда, 1951. – 40с. – (Б-ка "Огонек" ; №5)
1431338
  Маршак С.Я. Стихи / С.Я. Маршак. – Москва, 1951. – 140с.
1431339
  Соболь М.А. Стихи / М.А. Соболь. – Москва, 1951. – 128с.
1431340
  Нагнибеда М.Л. Стихи / М.Л. Нагнибеда. – Москва : Советский писатель, 1951. – 184с.
1431341
  Комаров П.С. Стихи / П.С. Комаров. – Чита, 1951. – 134с.
1431342
  Уйгун Стихи / Уйгун. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1951. – 120 с.
1431343
  Милова Г.П. Стихи / Г.П. Милова. – Кострома, 1951. – 72с.
1431344
  Нагнибеда Н.Л. Стихи / Н.Л. Нагнибеда. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 128с.
1431345
  Грот Я. Стихи / Я. Грот. – Москва, 1952. – 126 с.
1431346
  Доризо Н.К. Стихи / Н.К. Доризо. – Москва, 1952. – 135с.
1431347
  Лужанин М. Стихи : стихи / М. Лужанин. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 164 с.
1431348
  Кулибай С.Г. Стихи / С.Г. Кулибай; пер. с башк. – Уфа : Башгосиздат, 1952. – 88 с.
1431349
  Цванг С. Стихи / С. Цванг. – Сталино, 1952. – 68с.
1431350
  Вштуни Азат Стихи : стихи / Вштуни Азат; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 116 с.
1431351
  Фролов И.А. Стихи / И.А. Фролов. – Новосибирск, 1952. – 72с.
1431352
  Гильен Н. Стихи / Н. Гильен. – Москва, 1952. – 108с.
1431353
  Мухин В.Е. Стихи / В.Е. Мухин. – Сталино, 1952. – 64с.
1431354
  Шираз Ованес Стихи : стихи / Шираз Ованес; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1952. – 80 с.
1431355
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Янис Судрабкалн; авториз. пер. с латыш. – Москва : Правда, 1952. – 40 с.
1431356
  Куправа О. Стихи / О. Куправа. – Москва, 1952. – 88с.
1431357
  Венцлова А. Стихи / А. Венцлова; пер. с лит. – Москва : Правда, 1952. – 32 с.
1431358
  Кириллов П.С. Стихи / Петр Кириллов; авториз. пер. с эрзя-мордов. – Москва : Советский писатель, 1952. – 100 с.
1431359
  Мозурюнас В.Ю. Стихи / Владас Мозурюнас; пер. с лит. – Москва, 1952. – 160 с.
1431360
  Сяо Сань (Эми Сяо) Стихи / Сяо Сань (Эми Сяо). – Москва, 1952. – 40с.
1431361
  Островой С.Г. Стихи / С.Г. Островой. – Москва, 1952. – 184с.
1431362
  Рядченко И.И. Стихи / И.И. Рядченко. – О., 1953. – 64с.
1431363
  Демидов В.И. Стихи / В.И. Демидов. – Сталино, 1953. – 75с.
1431364
  Немировский А. Стихи / А. Немировский. – Пенза, 1953. – 47с.
1431365
  Вечканов С. Стихи / С. Вечканов; авториз. пенр. с морд. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1953. – 52 с.
1431366
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Москва, 1953. – 124с.
1431367
  Те Ги Чен Стихи / Те Ги Чен. – М-Л, 1953. – 95с.
1431368
  Котов Б.А. Стихи / Б.А. Котов. – Сталино, 1953. – 96с.
1431369
  Кедрин Д.Б. Стихи / Д.Б. Кедрин. – Москва, 1953. – 143с.
1431370
  Танк Максим Стихи / Танк Максим. – Москва : Литиздат, 1953. – 408 с.
1431371
  Субботин В.Е. Стихи / В.Е. Субботин. – Симферополь, 1953. – 72с.
1431372
  Крученюк П. Стихи / Петря Крученюк; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1953. – 84 с.
1431373
  Велюгин А.С. Стихи / А.С. Велюгин; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1953. – 99 с.
1431374
  Флеров Н.Г. Стихи / Н.Г. Флеров. – Москва, 1953. – 135с.
1431375
  Шамов И.В. Стихи / И.В. Шамов. – Минск, 1953. – 80с.
1431376
  Родичев Н.И. Стихи / Н.И. Родичев. – Харьков, 1953. – 48с.
1431377
  Воскрекасенко С.И. Стихи / С.И. Воскрекасенко. – Москва, 1953. – 104 с.
1431378
  Кравцов А.Ф. Стихи / А.Ф. Кравцов. – Х., 1953. – 150с.
1431379
  Ругоев Я.В. Стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Советский писатель, 1953. – 78 с.
1431380
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1953. – 232с.
1431381
  Котляров Б.И. Стихи / Б.И. Котляров. – Харьков, 1954. – 180с.
1431382
  Матюковский Г.И. Стихи / Г.И. Матюковский. – Йошкар-Ола, 1954. – 88с.
1431383
  Дунаев С.Д. Стихи / С.Д. Дунаев. – Улан-Удэ, 1954. – 106с.
1431384
  Гейне Г. Стихи / Г. Гейне. – Москва, 1954. – 428с.
1431385
  Цюй Юань Стихи / Цюй Юань. – Москва, 1954. – 159с.
1431386
  Власов Н. Стихи / Н. Власов. – Москва, 1954. – 64с.
1431387
  Рустам С. Стихи / Сулейман Рустам ;. – Москва, 1954. – 221 с.
1431388
  Перевалов Н.И. Стихи / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1954. – 104с.
1431389
  Жимбиев Ц.-Ж. Стихи / Ц.-Ж. Жимбиев; перевод. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1954. – 52 с.
1431390
  Окунев Ю.А. Стихи / Ю.А. Окунев. – Сталинград, 1954. – 104с.
1431391
  Ковусов А. Стихи : стихи / А. Ковусов. – Ашхабад, 1955. – 95 с.
1431392
  Гулиа Д.И. Стихи / Д.И. Гулиа. – Москва, 1955. – 136 с.
1431393
  Биллури А. Стихи / А. Биллури. – Баку : Азернешр, 1955. – 63 с.
1431394
  Мартынов Л.Н. Стихи / Л.Н. Мартынов. – Москва, 1955. – 104с.
1431395
  Кемпе М.Я. Стихи / М.Я. Кемпе; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1955. – 55 с.
1431396
  Балцан И.Л. Стихи : стихи / И.Л. Балцан. – Кишинев, 1955. – 92 с.
1431397
  Муратов И.Л. Стихи / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1955. – 128 с.
1431398
  Труханов В.И. Стихи / В.И. Труханов. – Сталино, 1955. – 92с.
1431399
  Ду Фу. Стихи / Фу. Ду. – Москва, 1955. – 224с.
1431400
  Хикмет Н. Стихи / Н. Хикмет. – Москва, 1955. – 40с.
1431401
  Павлычко Д.В. Стихи / Д.В. Павлычко. – Москва, 1955. – 80с.
1431402
  Чикин Л. Стихи / Л. Чикин. – Новосибирск, 1955. – 72с.
1431403
  Кондря К. Стихи : стихи / К. Кондря. – Кишинев, 1955. – 71 с.
1431404
  Кондря К. Стихи / К. Кондря. – Кишинев, 1955. – 71с.
1431405
  Никитин И.С. Стихи / И.С. Никитин. – Ставрополь, 1955. – 23с.
1431406
  Борян Г.М. Стихи / Г.М. Борян. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 86 с.
1431407
  Таронци С.С. Стихи / С.С. Таронци. – Ереван, 1956. – 96с.
1431408
  Севак П.Р. Стихи : стихи / П.Р. Севак. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 119 с.
1431409
  Брехт Б. Стихи / Б. Брехт. – Москва, 1956. – 659с.
1431410
  Исхак А.А. Стихи / Ахмет Исхак; авториз. пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1956. – 139 с.
1431411
  Моджуз М.А. Стихи / М.А. Моджуз. – Баку, 1956. – 119с.
1431412
  Цюй Юань Стихи / Цюй Юань. – Москва, 1956. – 304с.
1431413
  Шефнер В.С. Стихи / В.С. Шефнер. – Ленинград, 1956. – 203с.
1431414
  Шомахов А.К. Стихи / А.К. Шомахов. – Нальчик, 1957. – 67с.
1431415
  Байтемиров Н. Стихи : пер. с кирг. / Н. Байтемиров. – Москва : Советский писатель, 1957. – 131 с.
1431416
  Бараташвили Н.М. Стихи : [судьба Грузии : поэма] / Бараташвили Н.М. ; пер. с грузин. Б. Пастернака ; примеч. В. Гольцева. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 87 с.
1431417
  Тажибаев А. Стихи / А. Тажибаев; пер. с казах. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 263 с.
1431418
  Афанасьев В.Н. Стихи / В.Н. Афанасьев. – Москва : Советский писатель, 1957. – 142 с. : ил.; 1 л. портр.


  Содерж.: Утро. - Циклы: Сихотэ-Алинь. - Море. - Сучан. - Лирика. - Баллада о минере. - Баллада о мертвом солдате. - Два ворона. Баллада.
1431419
  Файзи А.С. Стихи / Ахмед Файзи ;. – Москва, 1957. – 88 с.
1431420
  Межиров А.П. Стихи / А.П. Межиров. – Москва, 1957. – 248с.
1431421
  Мартынов Л.Н. Стихи / Л.Н. Мартынов. – Москва, 1957. – 104с.
1431422
  Гильен Н. Стихи / Н. Гильен. – Москва, 1957. – 239с.
1431423
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Янис Судрабкалн; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 286 с.
1431424
  Гусев В.М. Стихи / В.М. Гусев. – Москва, 1957. – 319с.
1431425
  Безыменский А.И. Стихи / А.И. Безыменский. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 230 с. : портр. – (Библиотека советской поэзии)
1431426
  Утемисов М. Стихи / Махамбет Утемисов; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 123 с.
1431427
  Кокляев В.А. Стихи / В.А. Кокляев. – Москва, 1957. – 55с.
1431428
  Васильев Н.Ф. Стихи / Н.Ф. Васильев. – Москва, 1957. – 70с.
1431429
  Щипачев С.П. Стихи / С.П. Щипачев. – Москва : Советский писатель, 1957. – 380с.
1431430
  Квитченко И. Стихи / И. Квитченко. – Киев, 1957. – 67с.
1431431
  Алимджан Х. Стихи : стихи и поэма "Зейнаб и Аман" : пер. с узб. / Хамид Алимджан. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 230 с., [1] л. портр. : ил., портр. – (Библиотека советской поэзии)
1431432
  Гришашвили И.Г. Стихи : стихи / И.Г. Гришашвили. – Москва, 1957. – 295 с.
1431433
  Озод Р. Стихи / Розия Озод; авториз. переводы П.Зорина и В.Кириллова. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 103 с.
1431434
  Морозов В.Ф. Стихи / В.Ф. Морозов. – Москва, 1957. – 79с.
1431435
  Исикава Такубоку Стихи / Исикава Такубоку. – Москва, 1957. – 279с.
1431436
  Кайтуков Г.Х. Стихи / Г.Х. Кайтуков; пер. с осет. – Орджоникидзе, 1957. – 116 с.
1431437
  Бо Цзюй-и Стихи / Бо Цзюй-и ; предисл. Го Мо-жо ; пер. с китайского, [послесл. и коммент.] Л. Эйдлина ; [ил.: М. Пиков. – изд. 3-е, доп.]. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 263 с. : ил.
1431438
  Логинов И.С. Стихи / И.С. Логинов. – Кострома, 1958. – 84с.
1431439
  Сарыг-оол С.А. Стихи / Степан Сарыг-оол ; пер. с тувин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 99 с.
1431440
  Обрадович С.А. Стихи / С.А. Обрадович. – Москва, 1958. – 259с.
1431441
  Дрожжин С.Д. Стихи / С.Д. Дрожжин. – Москва, 1958. – 175с.
1431442
  Татьяничева Л.К. Стихи / Л.К. Татьяничева. – Челябинск, 1958. – 128с.
1431443
  Щипачев С.П. Стихи / С.П. Щипачев. – Москва, 1958. – 263с.
1431444
  Гельстед О. Стихи / О. Гельстед. – Москва, 1958. – 80с.
1431445
  Ади Э. Стихи : пер. с венг. / Эндре Ади ; сост., ред., ком. А. Кун, вступ. ст. Е. Малыхиной. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 111 с.
1431446
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Москва, 1958. – 2с.
1431447
  Галкин С.З. Стихи / С.З. Галкин; пер. с евр. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 543 с.
1431448
  Гофштейн Стихи / Давид Гофштейн; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1958. – 390 с.
1431449
  Бенюк М. Стихи : пер. с румын. / М. Бенюк ; сост. А. Садецкий. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 271 с., [1] л. портр.
1431450
  Элюар П. Стихи / П. Элюар. – Москва, 1958. – 342с.
1431451
  Кучишвили Г.А. Стихи / Г.А. Кучишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 187 с.
1431452
  Миртемир Стихи / Миртемир. – Ташкент : Гослитизд. УзССР, 1958. – 172 с.
1431453
  Туманян Г. Стихи / Г. Туманян. – Москва : Советский писатель, 1958. – 119 с.
1431454
  Уоллес Д. Стихи / Д. Уоллес. – Москва, 1958. – 131с.
1431455
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 160 с.
1431456
  Орманов Г. Стихи : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1958. – 139 с.
1431457
  Кукарский А.С. Стихи / А.С. Кукарский. – Курган, 1958. – 55с.
1431458
  Кокышев Л.В. Стихи / Л.В. Кокышев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 86 с.
1431459
  Михалков С. Стихи / С. Михалков. – Москва, 1958. – 1-33с.
1431460
  Эминеску М. Стихи / М. Эминеску. – Москва, 1958. – 287с.
1431461
  Альвес К. Стихи / К. Альвес. – Москва, 1958. – 132с.
1431462
  Абдукеримова С. Стихи : стихи / С. Абдукеримова. – Фрунзе : Киргизгиз, 1958. – 64 с.
1431463
  Васильев С.А. Стихи / С.А. Васильев. – Москва, 1958. – 240с.
1431464
  Зульфия Стихи : стихи / Зульфия. – Ташкент : ГИХЛ, 1959. – 96 с.
1431465
  Кирсанов С.И. Стихи / С.И. Кирсанов. – Москва, 1959. – 223с.
1431466
  Корнеев Н.Ю. Стихи / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1959. – 84с.
1431467
  Островская Н.А. Стихи / Н.А. Островская. – Москва, 1959. – 56с.
1431468
  Михалков С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1959. – 255с.
1431469
  Рицос Я. Стихи / Я. Рицос. – Москва, 1959. – 135с.
1431470
  Топчий Л. Стихи / Л. Топчий. – Казань, 1959. – 64с.
1431471
  Камбердиев М. Стихи / Мисост Камбердиев; пер. с осет. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 112 с.
1431472
  Журавлев В.А. Стихи / В.А. Журавлев. – Москва, 1959. – 255с.
1431473
  Плиев Г. Стихи / Г. Плиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1959. – 56 с.
1431474
  Фодор И. Стихи / И. Фодор. – Москва, 1959. – 141с.
1431475
  Мушфик М. Стихи / М. Мушфик. – Баку, 1959. – 143с.
1431476
  Гулиа Д.И. Стихи / Д.И. Гулиа. – Москва, 1959. – 96 с.
1431477
  Мистраль Г. Стихи / Г. Мистраль; перевод с испанского О. Савича. – Москва : Художественная литература, 1959. – 247с.
1431478
  Стальский С. Стихи / Сулейман Стальский; пер. с лезгин. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 231 с.
1431479
  Вяткин Г.А. Стихи / Г.А. Вяткин. – Новосибирск, 1959. – 72с.
1431480
  Тувим Юлиан Стихи / Тувим Юлиан. – Москва, 1959. – 98с.
1431481
  Бануш М. Стихи / М. Бануш. – Москва, 1960. – 190с.
1431482
  Нагера М.Г. Стихи / М.Г. Нагера. – Москва, 1960. – 88с.
1431483
  Граши А.Б. Стихи / А.Б. Граши; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 359 с.
1431484
  Превер Жак Стихи / Превер Жак. – Москва, 1960. – 87с.
1431485
  Наровчатов С.С. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1960. – 224с.
1431486
  Шефнер В.С. Стихи / В.С. Шефнер. – Москва-Л., 1960. – 303с.
1431487
  Жале Стихи / Жале. – Москва, 1960. – 96с.
1431488
  Виленчик Ю.И. Стихи / Ю.И. Виленчик. – Сталинир, 1960. – 60с.
1431489
  Дудин М. Стихи / М. Дудин. – Ленинград, 1960. – 1-30с.
1431490
  Коваленков А.А. Стихи / А.А. Коваленков. – Москва, 1960. – 191с.
1431491
  Дудин М.А. Стихи / М.А. Дудин. – Москва, 1960. – 191с.
1431492
  Лукс В.К. Стихи : стихи / В.К. Лукс. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 239 с.
1431493
  Костра Я. Стихи / Я. Костра; Пер. со словацкого. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 143 с.
1431494
  Благов А.Н. Стихи / А.Н. Благов. – Москва : Советская Россия, 1960. – 128 с.
1431495
  Гудзенко С.П. Стихи / С.П. Гудзенко. – Москва, 1961. – 287с.
1431496
  Топырчану Г. Стихи / Г. Топырчану. – Москва, 1961. – 164с.
1431497
  Верхарн Э. Стихи / Э. Верхарн. – Москва-Ленинград, 1961. – 326с.
1431498
  Ромеро Э. Стихи / Э. Ромеро. – Москва, 1961. – 93с.
1431499
  Лесной Н. Стихи / Н. Лесной. – Сталинабад, 1961. – 68с.
1431500
  Стрельченко В.К. Стихи / В.К. Стрельченко. – Москва, 1961. – 175с.
1431501
  То Хыу Стихи / То Хыу. – Москва, 1961. – 176с.
1431502
  Синь Ци-цзи Стихи / Синь Ци-цзи. – Москва, 1961. – 132с.
1431503
  Пичков А.И. Стихи / А.И. Пичков, 1961. – 42с.
1431504
  Лупан А.П. Стихи / Андрей Лупан; пер. с молд. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 184 с.
1431505
  Наумов А. Стихи / А. Наумов. – Ташкент, 1961. – 144с.
1431506
  Гришин Н.Н. Стихи / Н.Н. Гришин. – Иваново, 1961. – 84с.
1431507
  Чугунов В.М. Стихи / В.М. Чугунов. – Томск, 1961. – 120с.
1431508
  Ламар Стихи / Ламар. – Москва, 1961. – 112с.
1431509
  Ухсай Я. Стихи / Яков Ухсай ; авториз. пер. с чуваш. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 159 с. – (Библиотека советской поэзии)
1431510
  Григорян С. Стихи / С. Григорян. – Ереван, 1961. – 83с.
1431511
  Ильин К.И. Стихи / К.И. Ильин. – Иркутск, 1961. – 60с.
1431512
  Чуковский К.И. Стихи / К.И. Чуковский. – Москва, 1961. – 175с.
1431513
  Гвездослав П.О. Стихи / П.О. Гвездослав. – Москва, 1961. – 152с.
1431514
  Тихонов Николай Семенович Стихи / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 271с.
1431515
  Нерис С. Стихи / С. Нерис. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 240 с.
1431516
  Увайси Стихи / Увайси; пер. М.Фофановой. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 70 с.
1431517
  Красовский А.С. Стихи / А.С. Красовский. – Симферополь, 1961. – 143с.
1431518
  Гмырев А.М. Стихи / А.М. Гмырев. – Смоленск, 1961. – 202с.
1431519
  Великанов Е.И. Стихи / Е.И. Великанов. – Свердловск, 1961. – 42с.
1431520
  Барто А.Л. Стихи / Агния Барто. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 279 с. : ил., 1 л. портр. – (Библиотека советской поэзии)


  Циклы: По дорожке, по бульвару, по всему земному шару. - Твой праздник. - Дом переехал. - Звенигород. - У нас под крылом. - Родители приехали. - Дедушкина внучка.
1431521
  Геловани М. Стихи / М. Геловани. – Москва, 1961. – 66с.
1431522
  Гофштейн Д.Н. Стихи / Давид Гофштейн; пер. с евр. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 319 с.
1431523
  Хузангай П. Стихи / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1962. – 184 с.
1431524
  Наровчатов С.С. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1962. – 275с.
1431525
  Отеро Б. Стихи / Б. Отеро. – Москва, 1962. – 83с.
1431526
  Казакова Р.Ф. Стихи / Р.Ф. Казакова. – Москва : Советская Россия, 1962. – 96 с.
1431527
  Симонов К.М. Стихи : Поэмы. Вольные переводы. 1936-1961 / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1962. – 422с.
1431528
  Радченко А.П. Стихи / А.П. Радченко, Н.Т. Грищенко. – Калуга, 1962. – 60с.
1431529
  Вершинин М.М. Стихи / М.М. Вершинин. – Москва, 1962. – 183с.
1431530
  Йожеф А. Стихи / А. Йожеф. – Москва, 1962. – 406с.
1431531
  Берггольц О.Ф. Стихи / О.Ф. Берггольц. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 223 с., [1] л. портр. – (Б-ка советской поэзии)
1431532
  Монтвила В. Стихи / В. Монтвила; пер. с лит. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 255 с.
1431533
  Байрамукова Х. Стихи : переводы / Халимат Байрамукова. – Чебоксары : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1963. – 188 с., [1] л. портр.
1431534
  Ковальджи К.В. Стихи / К.В. Ковальджи. – Кишинев, 1963. – 185с.
1431535
  Марков А.Я. Стихи / А.Я. Марков. – Москва, 1963. – 32с.
1431536
  Зарьян Н. Стихи / Н. Зарьян. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 215 с.
1431537
  Савостин Н.С. Стихи / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1963. – 152с.
1431538
  Бусуйок А. Стихи / урклиу Бусуйок; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскє, 1963. – 59 с.
1431539
  Сухов Ф.Г. Стихи / Ф.Г. Сухов. – Москва, 1963. – 63с.
1431540
  Эмин Г. Стихи / Г. Эмин. – Москва, 1963. – 287с.
1431541
  Савинов Е.Ф. Стихи / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1963. – 239с.
1431542
  Йожеф А. Стихи / А. Йожеф. – Москва, 1963. – 31с.
1431543
  Халваши Ф. Стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 95 с.
1431544
  Рамазанов Г.З. Стихи / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 231 с.
1431545
  Альберти Р Стихи / Р Альберти. – Москва, 1963. – 349с.
1431546
  Рудаки Стихи / Рудаки; пер. с тадж. - фарси В.Левина и С.Липкина. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 182 с.
1431547
  Щитов А.В. Стихи / А.В. Щитов, 1964. – 55с.
1431548
  Луговской В.А. Стихи / В.А. Луговской. – Москва, 1964. – 287с.
1431549
  Гончаров В.М. Стихи / В.М. Гончаров. – Москва, 1964. – 215с.
1431550
  Королев Л.В. Стихи / Л.В. Королев. – Владивосток, 1964. – 9с.
1431551
  Куликов Б.Н. Стихи / Б.Н. Куликов. – Москва, 1964. – 103с.
1431552
  Мартынов Л.Н. Стихи / Л.Н. Мартынов. – Москва, 1964. – 32с.
1431553
  Кушниров А.Д. Стихи : стихи / А.Д. Кушниров. – Москва, 1964. – 167 с.
1431554
  Рудаки Стихи / Рудаки; пер. с тадж. - фарси В.Левина и С.Липкина. – Москва : Наука, 1964. – 512 с.
1431555
  Истру Б. Стихи : стихи / Б. Истру; пер. с молдав. – Москва : Художественная литература, 1964. – 207 с.
1431556
  Уоллес Д. Стихи / Д. Уоллес. – Москва, 1964. – 175с.
1431557
  Кашук Ю.И. Стихи / Кашук Ю.И. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1431558
  Тильвитис Т.С. Стихи / Т.С. Тильвитис. – Москва : Худож. лит., 1964. – 183 с.
1431559
  Фаликов И.З. Стихи / И.З. Фаликов. – Москва, 1964. – 17 с.
1431560
  Василенко А. Стихи / А. Василенко. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1431561
  Доризо Н.К. Стихи / Н.К. Доризо. – Краснодар, 1964. – 239с.
1431562
  Гусев С. Стихи / Гусев С. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1431563
  Вайчюнайте Ю. Стихи / Ю. Вайчюнайте; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 72 с.
1431564
  Леонтьев Л.П. Стихи / Л.П. Леонтьев. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1431565
  Судрабкалн Ян Стихи : стихи / Янис Судрабкалн; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1964. – 199 с.
1431566
  Солнцев Р.Х. Стихи / Р.Х. Солнцев. – Москва, 1964. – 95с.
1431567
  Королев Л.В. Стихи / Л.В. Королев. – Владивосток, 1964. – 36с.
1431568
  Финнов М. Стихи / Финнов М. – Владивосток, 1964. – 9 с.
1431569
  Гулиа Д.И. Стихи / Д.И. Гулиа. – Москва, 1964. – 247 с.
1431570
  Друскин Л.С. Стихи / Л.С. Друскин. – Москва, 1964. – 95с.
1431571
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1964. – 191с.
1431572
  Вазех Стихи / Вазех, Мирза-Шафи. – Баку : Азернешр, 1964. – 199 с.
1431573
  Городецкий С.М. Стихи / С.М. Городецкий. – Москва, 1964. – 423с.
1431574
  Хаким С. Стихи / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Художественная литература, 1964. – 239 с.
1431575
  Орешин П.В. Стихи / П.В. Орешин. – Саратов, 1964. – 139с.
1431576
  Беспощадный П.Г. Стихи : [и поэма "Дружины"] / П.Г. Беспощадный ; [предисл. Л. Жарикова]. – Москва : Художественная литература, 1964. – 199 с., [1] л. портр. : портр.
1431577
  Шангитбаев К. Стихи / К. Шангитбаев. – Алма-Ата, 1965. – 76с.
1431578
  Тувим Юлиан Стихи / Тувим Юлиан. – Москва, 1965. – 415с.
1431579
  Богушевич Ф.К. Стихи : пер. с белорус. / Ф.К. Богушевич; [сост. и авт. предисл. С. Василенок]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 167 с. : 1 л. портр.
1431580
  Кузнецов В.П. Стихи / В.П. Кузнецов. – Москва, 1965. – 63с.
1431581
  Шляев М. Стихи / М. Шляев. – Новосибирск, 1965. – 35с.
1431582
  Ручьев Б.А. Стихи / Б.А. Ручьев. – Москва, 1965. – 31с.
1431583
  Старицкий М.П. Стихи / М.П. Старицкий. – Москва : Художественная литература, 1965. – 183 с.
1431584
  Грехова Н. Стихи / Н. Грехова. – Новосибирск, 1965. – 43с.
1431585
  Векилов М.Ф. Стихи / М.Ф. Векилов. – Баку, 1965. – 84с.
1431586
  Чистяков М.И. Стихи / М.И. Чистяков. – Алма-Ата, 1965. – 34с.
1431587
  Наровчатов С.С. Стихи / С.С. Наровчатов. – Москва, 1965. – 255с.
1431588
  Поцхишвили М. Стихи / Морис Поцхишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литературу да хеловнеба, 1965. – 79 с.
1431589
  Федотов П С. Стихи / П С. Федотов, . – Новосибирск, 1965. – 35с.
1431590
  Фининберг Э.И. Стихи / Эзра Фининберг ; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1965. – 143 с.
1431591
  Обозенко В.В. Стихи / В.В. Обозенко. – Новосибирск, 1965. – 39с.
1431592
  Библ К. Стихи / К. Библ ; [сост. и предисл. Н. Николаевой, с. 3-18]. – пер. с чешского. – Москва : Художественная литература, 1965. – 183 с. : ил., 1 л. портр.
1431593
  Крещик В.А. Стихи / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1965. – 39с.
1431594
  Голованивский С.О. Стихи / С.О. Голованивский. – Москва, 1966. – 216 с.
1431595
  Годжа Ф. Стихи / Фикрет Годжа; переводы. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 78 с.
1431596
  Альберти Р Стихи / Р Альберти. – Москва, 1966. – 238с.
1431597
  Махтум-Кули Стихи. – Ашхабад, 1966. – 83 с.
1431598
  Зумакулова Т.М. Стихи / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 88 с.
1431599
  Яндиев Д.Х. Стихи / Джемалдин Яндиев ; пер. с ингуш. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 104 с.
1431600
  Золотушкин А. Стихи / А. Золотушкин. – Кишинев, 1966. – 158с.
1431601
  Смердов А.И. Стихи / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1966. – 191с.
1431602
  Городецкий С.М. Стихи / С.М. Городецкий. – Москва, 1966. – 270с.
1431603
  Берулава Х.М. Стихи : пер. с груз. / Хута Берулава ; [вступит. ст. Г. Натрошвили]. – [Москва : Художественная литература, 1966. – 179 с. : ил.
1431604
  Пастернак Б.Л. Стихи / Б.Л. Пастернак. – Москва, 1966. – 367с.
1431605
  Шестериков М.В. Стихи / М.В. Шестериков. – Горький, 1966. – 111с.
1431606
  Львов М.Д. Стихи / М.Д. Львов. – Якутск, 1966. – 80с.
1431607
  Мирцхулава А.А. Стихи / Алио Мирцхулава ; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1966. – 295 с.
1431608
  Миршакар М. Стихи / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1966. – 167 с.
1431609
  Ветлугин И.М. Стихи / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1966. – 215с.
1431610
  Циркулин А Д. Стихи / А Д. Циркулин, . – Хабаровск, 1966. – 72с.
1431611
  Калиш В. Стихи / В. Калиш. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1966. – 28 с.
1431612
  Мечиев К. Стихи / Казим Мечиев ; пер. с балкар. С.Липкина. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1967. – 60 с.
1431613
  Яшвили П. Стихи / Паоло Яшвили ;. – Тбилиси, 1967. – 38 с.
1431614
  Кашежева И.И. Стихи / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1967. – 44с.
1431615
  Кулиев К. Стихи / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 52 с.
1431616
  Асатиани Л.М. Стихи / Л.М. Асатиани. – Тбилиси : Литература да хелевнеба, 1967. – 32 с.
1431617
  Челидзе О.С. Стихи : стихи / Отар Челидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 34 с.
1431618
  Якушев Н.М. Стихи / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1967. – 135с.
1431619
  Гаприндашвили В.И. Стихи / В.И. Гаприндашвили; пер. с груз. – Тбилисси : Литература да хеловнеба, 1967. – 46 с.
1431620
  Абашидзе Г.Г. Стихи : пер. с груз. / Григол Григорьевич Абашидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 44 с.
1431621
  Абхаидзе Ш.Н. Стихи : пер. с груз. / Абхаидзе Ш.Н. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с. – (Библиотечка грузинской советской поэзии)
1431622
  Табидзе Т.Ю. Стихи / Тициан Табидзе ;. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 43 с.
1431623
  Кучишвили Г.А. Стихи / Г.А. Кучишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1431624
  Багрицкий Э.Г. Стихи / Э.Г. Багрицкий. – Москва : Художественная литература, 1967. – 63 с. – (Россия - Родина моя ; Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках)
1431625
  Шогенцуков А.А. Стихи / А.А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 44 с.
1431626
  Ольхон А.С. Стихи / А.С. Ольхон. – Новосибирск, 1967. – 212с.
1431627
  Рождественский В.А. Стихи / В.А. Рождественский. – Ленинград, 1967. – 40с.
1431628
  Берулава Х.М. Стихи : пер. с груз. / Хута Берулава. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с. – (библиотечка грузинской советской поэзии)
1431629
  Чаттопадхайя Х. Стихи / Х. Чаттопадхайя. – Москва, 1967. – 127с.
1431630
  Мревлишвили М. Стихи / Маквала Мревлишвили ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1431631
  Тихонов Николай Семенович Стихи / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 42с.
1431632
  Тхагазитов З.М. Стихи / Зубер Тхагазитов ; пер. с кабард. Р.Казаковой. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 48 с.
1431633
  Абашели А.В. Стихи : стихи : пер. с груз. / А.В. Абашели. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 47 с. – (Б-ка советской поэзии)
1431634
  Решетов А.Е. Стихи / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1967. – 39с.
1431635
  Халваши Ф. Стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 43 с.
1431636
  Аполлинер Г. Стихи / Аполлинер Г. ; пер. М.П. Кудинова ; ст. и примеч. Н.И. Балашова. – Москва : Наука, 1967. – 335 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в примеч.: с. 283-327. – (Литературные памятники)
1431637
  Хаустов Л.И. Стихи / Л.И. Хаустов. – Ленинград, 1967. – 39с.
1431638
  Каменский В.В. Стихи / Василий Каменский ; [ред.-сост. С. Гинц ; ил.: В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1967. – 245 с. : ил. – Миниатюрное издание
1431639
  Гомиашвили А.К. Стихи / А.К. Гомиашвили. – Тбилиси, 1967. – 40 с.
1431640
  Отаров К.С. Стихи / К.С. Отаров. – Нальчик : Кабард.- Балкар. кн. изд., 1967. – 40 с.
1431641
  Маргиани Р. Стихи / Реваз Маргиани ;. – Тбилиси : Лит-ра да желовнеба, 1967. – 44 с.
1431642
  Галчинский К.И. Стихи / К.И. Галчинский. – Москва : Художественная литература, 1967. – 263 с.
1431643
  Сидоров В.С. Стихи. – Ростов на Дону : Тип. им. Калинина, 1967. – 28с.
1431644
  Мачавариани М. Стихи / Мухран Мачавариани ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1431645
  Тихонов Николай Семенович Стихи / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Худож лит, 1967. – 80с.
1431646
  Савостин Н.С. Стихи / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1967. – 203с.
1431647
  Гурешидзе Н.В. Стихи : стихи / Н.В. Гурешидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 27 с.
1431648
  Чуркин А.Д. Стихи / А.Д. Чуркин. – Ленинград, 1967. – 35с.
1431649
  Эули С. Стихи / С. Эули. – Тбилиси, 1967. – 35с.
1431650
  Перевалов Н.И. Стихи / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1967. – 287с.
1431651
  Мирцхулава А.А. Стихи / Алио Мирцхулава ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 52 с.
1431652
  Рывина Е.И. Стихи / Е.И. Рывина. – Ленинград, 1967. – 43с.
1431653
  Крлежа М. Стихи / М. Крлежа; Пер. с хорватскосербского. – Москва : Художественная литература, 1967. – 175 с.
1431654
  Стрелков В.А. Стихи. – Ростов -на-Дону : Тип. им. Калинина, 1967. – 32с.
1431655
  Долматовский Е.А. Стихи / Е.А. Долматовский. – Москва, 1967. – 71с.
1431656
  Дудин М.А. Стихи / М.А. Дудин. – Ленинград, 1967. – 38с.
1431657
  Сурков А.А. Стихи / А.А. Сурков. – Москва, 1967. – 79с.
1431658
  Надирадзе К. Стихи / Колау Надирадзе ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1431659
  Дудин М.А. Стихи / М.А. Дудин. – Москва, 1967. – 71с.
1431660
  Нишнианидзе Шота Стихи / Шота Нишнианидзе ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 35 с.
1431661
  Безыменский А.И. Стихи / А.И. Безыменский. – Москва : Художественная литература, 1967. – 63 с. – (Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках)
1431662
  Михалков С.В. Стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1967. – 63с.
1431663
  Вознесенский А.А. Стихи / А.А. Вознесенский. – Москва, 1967. – 63с.
1431664
  Браун Н.Л. Стихи / Н.Л. Браун. – Ленинград, 1967. – 39с.
1431665
  Жаров А.А. Стихи / А.А. Жаров. – Москва, 1967. – 63с.
1431666
  Скребов Н. Стихи. – Ростов-на-Дону : Тип. им. Калинина, 1967. – 36с.
1431667
  Инбер В.М. Стихи / В.М. Инбер. – Москва, 1967. – 59с.
1431668
  Солопов В.А. Стихи / В.А. Солопов. – Саратов, 1967. – 32с.
1431669
  Борисова М.И. Стихи / М.И. Борисова. – Ленинград, 1967. – 28с.
1431670
  Мосашвили И. Стихи / Ило Мосашвили ; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1431671
  Попова Л.М. Стихи / Л.М. Попова. – Ленинград, 1967. – 34с.
1431672
  Пагирев Г.В. Стихи / Г.В. Пагирев. – Ленинград, 1967. – 43с.
1431673
  Шестинский О.Н. Стихи / О.Н. Шестинский. – Ленинград, 1967. – 43с.
1431674
  Пачев Б.М. Стихи / Б.М. Пачев. – Нальчик, 1967. – 40 с.
1431675
  Хромов П.Ф. Стихи. – Ростов-на-Дону : Тип. им. Калинина, 1967. – 24с.
1431676
  Софронов А.В. Стихи. – Ростов-на-Дону : Тип. им. Калинина, 1967. – 28с.
1431677
  Прокофьев А.А. Стихи / А.А. Прокофьев. – Ленинград, 1967. – 48с.
1431678
  Берггольц О.Ф. Стихи / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 35 с. – (Стихи о Ленинграде)
1431679
  Ботвинник С.В. Стихи / С.В. Ботвинник. – Ленинград, 1967. – 46с.
1431680
  Каландадзе А.П. Стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 40 с.
1431681
  Бедный Д. Стихи / Демьян Бедный. – Москва : Художественная литература, 1967. – 70 с. – (Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках)
1431682
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Тбилиси, 1967. – 39 с.
1431683
  Кежун Б.А. Стихи / Б.А. Кежун. – Ленинград, 1967. – 35с.
1431684
  Друскин Л.С. Стихи / Л.С. Друскин. – Москва, 1967. – 86с.
1431685
  Шенгелиа А.П. Стихи / А.П. Шенгелиа; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 44 с.
1431686
  Решетников Л.В. Стихи / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1967. – 263с.
1431687
  Чепуров А.Н. Стихи / А.Н. Чепуров. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 39 с.
1431688
  Шаншиашвили С. Стихи / С. Шаншиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 35 с.
1431689
  Халупский И.Я. Стихи. – Ростов-на-Дону : Тип. им. Калинина, 1967. – 28с.
1431690
  Васильев С.А. Стихи / С.А. Васильев. – Москва, 1967. – 63с.
1431691
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1967. – 79с.
1431692
  Комиссарова М.И. Стихи / М.И. Комиссарова. – Ленинград, 1967. – 35с.
1431693
  Шефнер В.С. Стихи / В.С. Шефнер. – Ленинград, 1967. – 46с.
1431694
  Филиппов Р.В. Стихи / Р.В. Филиппов. – Москва, 1967. – 43с.
1431695
  Геттуев М. Стихи / Максим Геттуев ; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд., 1967. – 44 с.
1431696
  Гаприндашвили В.И. Стихи / В.И. Гаприндашвили. – Тбилисси, 1967. – 46с.
1431697
  Алигер М.И. Стихи / Алигер М.И. – Москва : Художественная литература, 1967. – 63 с. – (Россия - Родина моя. Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках)
1431698
  Чиковани С.И. Стихи / [Симон Чиковани ;. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 43 с.
1431699
  Поцхишвили М. Стихи / Морис Поцхишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литературу да хеловнеба, 1967. – 39 с.
1431700
  Абашели А.В. Стихи : стихи : пер. с груз. / А.В. Абашели. – Москва : Художественная литература, 1967. – 247 с., [1] л. портр. : портр. – (Б-ка советской поэзии)
1431701
  Гришашвили И.Г. Стихи : стихи / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1967. – 47 с.
1431702
  Смирнов С.В. Стихи / С.В. Смирнов. – Москва, 1967. – 71с.
1431703
  Качахидзе Г. Стихи : стихи / Георгий Качахидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1967. – 36 с.
1431704
  Швацман О.М. Стихи / О.М. Швацман. – Москва, 1968. – 103с.
1431705
  Агальцов В.Г. Стихи / В.Г. Агальцов, А.С. Умнов. – Куйбышев, 1968. – 92с.
1431706
  Парве Р. Стихи / Р. Парве; пер. с эст. О.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 90 с.
1431707
  Хо Саун Стихи / Хо Саун. – Москва, 1968. – 126с.
1431708
  Ардатов А.Г. Стихи / А.Г. Ардатов. – Куйбышев : Книжное изд., 1968. – 65 с.
1431709
  Али Ибн Заид Стихи / Али Ибн Заид. – Москва, 1968. – 142с.
1431710
  Грехова Н.М. Стихи / Н.М. Грехова. – Новосибирск, 1968. – 39с.
1431711
  Броневский В. Стихи / В. Броневский. – Москва, 1968. – 263с.
1431712
  Маркиш П.Д. Стихи : стихи / Перец Маркиш ;. – Москва : Художественная литература, 1968. – 223 с.
1431713
  Радноти М. Стихи / М. Радноти. – Москва, 1968. – 200с.
1431714
  Чикин Л.А. Стихи / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1968. – 222с.
1431715
  Юдалевич М.И. Стихи / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1968. – 182с.
1431716
  Яшвили П. Стихи / Паоло Яшвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1968. – 136 с.
1431717
  Гончаров В.М. Стихи / В.М. Гончаров. – Москва, 1968. – 223с.
1431718
  Саин Ж. Стихи / Ж. Саин. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 83 с.
1431719
  Федоров И. Стихи. – Ростов-на-Дону : Тип. им. Калинина, 1968. – 20с.
1431720
  Моряков П.Ф. Стихи / П.Ф. Моряков. – Новосибирск, 1968. – 47с.
1431721
  Жоголев Н.Ф. Стихи / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1968. – 152с.
1431722
  Скорятин В. Стихи. – Ростов-на-Дону : Тип. им. Калинина, 1968. – 20с.
1431723
  Фофанова М.П. Стихи / М.П. Фофанова. – Душанбе, 1968. – 50с.
1431724
  Прокофьев А.А. Стихи / А.А. Прокофьев. – Ленинград, 1969
1431725
  Леонидзе Г.Н. Стихи / Г.Н. Леонидзе. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 251 с.
1431726
  Тушнова В.М. Стихи / В.М. Тушнова. – Москва, 1969. – 127с.
1431727
  Нонешвили И.Э. Стихи / И.Э. Нонешвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 414 с.
1431728
  Фефер И. Стихи / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1969. – 287 с.
1431729
  Чекмарев С.И. Стихи / С.И. Чекмарев. – Челябинск, 1969. – 51с.
1431730
  Гулям Г. Стихи : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Ташкент, 1969. – 111 с.
1431731
  Фокина О.А. Стихи / О.А. Фокина. – Москва, 1969. – 159с.
1431732
  Шикина Л.В. Стихи / Л.В. Шикина. – Москва, 1969. – 32с.
1431733
  Карим М. Стихи / М. Карим; пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
1431734
  Микулашек О. Стихи / О. Микулашек. – Москва : Художественная литература, 1970. – 175с.
1431735
  Эрнандес М. Стихи / М. Эрнандес. – Москва, 1970. – 175с.
1431736
  Дэрдменд Стихи / Дэрдменд. – Казань, 1970. – 96с.
1431737
  Обрадович С.А. Стихи / С.А. Обрадович. – Москва, 1970. – 223с.
1431738
  Исанос М. Стихи / М. Исанос. – Москва, 1970. – 175с.
1431739
  Деснос Р. Стихи / Р. Деснос. – Москва, 1970. – 207с.
1431740
  Макаров В.А. Стихи / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1970. – 64с.
1431741
  Разлацкий А.Б. Стихи / А.Б. Разлацкий. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд-во, 1970. – 80 с.
1431742
  Семенов В.В. Стихи / В.В. Семенов, П.М. Еськов. – Куйбышев, 1970. – 96с.
1431743
  Иванов В.Ф. Стихи / В.Ф. Иванов. – Новосибирск, 1970. – 124с.
1431744
  Нагнибеда М.Л. Стихи / М.Л. Нагнибеда. – Москва : Художественная литература, 1970. – 222с. – (Б-ка сов. поэзии)
1431745
  Скворцов К.В. Стихи / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1970. – 123с.
1431746
  Элюар П. Стихи / П. Элюар. – Москва, 1971. – 423с.
1431747
  Бедный Д. Стихи : поэма "Главная улица" / Демьян Бедный. – Москва : Советская Россия, 1971. – 47 с. – (Школьная библиотека)
1431748
  Малдонис А. Стихи / Альфонсас Малдонис ;пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1971. – 191 с.
1431749
  Грибачев Н.М. Стихи / Н.М. Грибачев. – Ташкент, 1971. – 518с.
1431750
  Барбарус Й. Стихи : пер. с эст. / Й. Барбарус. – Москва : Художественная литература, 1971. – 207 с.
1431751
   Стихи. – Ростов-на-Дону, 1971. – 151с.
1431752
  Больгер Ф.Д. Стихи : пер. с нем. / Фридрих Больгер. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1971. – 48 с.
1431753
  Лисовский К.Л. Стихи / К.Л. Лисовский. – Москва, 1971. – 128с.
1431754
  Гулям Г. Стихи : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1971. – 223 с.
1431755
  Маргиани Р. Стихи / Реваз Маргиани ;. – Москва : Художественная литература, 1971. – 319 с.
1431756
  Арсанукаев Ш.А. Стихи / Шайхи Арсанукаев ; пер. с чечен. Г. Русакова. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1971. – 46 с. : ил.
1431757
  Казанцев В.И. Стихи / В.И. Казанцев. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1971. – 287с.
1431758
  Лесьмян Б. Стихи / Б. Лесьмян. – Москва, 1971. – 272с.
1431759
  Сосюра В.Н. Стихи / В.Н. Сосюра; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1971. – 272с.
1431760
  Алтаузен Д.М. Стихи / Д.М. Алтаузен ; [вступ. ст. Е. Долматовского ; ил.: И. Маркарова. – Москва : Художественная литература, 1971. – 160 с. : ил.
1431761
  Колумб В.Х. Стихи / В.Х. Колумб. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 55 с.
1431762
  Зрянина Т. Стихи / Т. Зрянина. – Таллинн, 1972. – 56с.
1431763
  Баковия Д. Стихи / Д. Баковия. – [Бухарест] : [б. и.], 1972. – 39 с. – (Б-ка "Румыния" ; № 1)
1431764
  Адаров А.О. Стихи : авториз. пер. с алт. / Аржан Адаров ; [предисл. К. Иванова ; ил.: В. Раменский]. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1972. – 168 с. : ил.
1431765
  Фирсов В.И. Стихи / В.И. Фирсов. – Москва, 1972. – 174с.
1431766
  Жданова Л.В. Стихи / Л.В. Жданова. – Рига, 1972. – 117с.
1431767
  Брюсов В.Я. Стихи / В.Я. Брюсов. – Москва, 1972. – 400с.
1431768
  Незвал В. Стихи / В. Незвал. – Москва, 1972. – 543с.
1431769
  Парун В. Стихи / В. Парун. – Москва, 1973. – 222с.
1431770
  Стафф Л. Стихи / Л. Стафф. – Москва : Художественная литература, 1973. – 253с.
1431771
  Руммо П. Стихи / П. Руммо; авториз. пер. с эст. С.Семененко. – Таллин : Ээсти раамат, 1973. – 63 с.
1431772
  Ильина В.А. Стихи / В.А. Ильина. – Москва, 1973. – 31с.
1431773
  Фирсов В.И. Стихи / В.И. Фирсов. – Москва, 1973. – 174с.
1431774
  Некрасова К.А. Стихи / К.А. Некрасова. – Москва, 1973. – 160с.
1431775
  Миртемир Стихи / Миртемир ;. – Ташкент : Изд. л-ры и иск-ва, 1973. – 287 с.
1431776
  Бенюк М. Стихи : пер. с румын. / М. Бенюк ; сост. А. Садецкий ; предисл. Э. Межелайтиса. – Москва : Художественная литература, 1973. – 271 с., [1] л. портр.
1431777
  Калентьев Б.П. Стихи / Б.П. Калентьев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 32 с.
1431778
  Баруздин С.А. Стихи / С.А. Баруздин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 160 с. : ил., 1 л. портр.


  Циклы: Стихи и песни о тебе. - Стихи без названий. - Скажи, человек...
1431779
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1973. – 191с. – (Народная библиотека)
1431780
  Пешкин Н.Г. Стихи / Н.Г. Пешкин. – Владивосток, 1973. – 22с.
1431781
  Галас Ф. Стихи / Ф. Галас. – Москва : Художественная литература, 1974. – 223 с.
1431782
  Квициниа Л. Стихи / Л. Квициниа. – Сухуми, 1974. – 127с.
1431783
  Старшинов Н.К. Стихи / Н.К. Старшинов. – Москва, 1974. – 285с.
1431784
  Кожомбердиев Т. Стихи / Т. Кожомбердиев. – Москва, 1974. – 80с.
1431785
  Мирмухсин М. Стихи : стихи / Мирмухсин ; пер. с узб. – Москва, 1974. – 191 с.
1431786
  Кольридж С.Т. Стихи / С.Т. Кольридж. – Москва, 1974. – 280с.
1431787
  Туркин В.П. Стихи / В.П. Туркин. – Москва, 1974. – 32с.
1431788
  Фатьянов А.И. Стихи / А.И. Фатьянов. – Москва : Художественная литература, 1974. – 286с. – (Б-ка советской поэзии)
1431789
  Вахидов Эркин Стихи / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 62 с.
1431790
  Джалиль М. Стихи / М. Джалиль. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 78 с.
1431791
  Котов Б.А. Стихи / Б.А. Котов. – К, 1975. – 127с.
1431792
  Аманжолов К. Стихи : пер. с каз. / Касым Аманжолов ; [сост. К. Мурзалиева ; вступ. статья Т. Алимкулова]. – Москва : Художественная литература, 1975. – 222 с.
1431793
  Кудрейко А.А. Стихи / А.А. Кудрейко. – Москва, 1975. – 222с.
1431794
  Куратов И.А. Стихи / Иван Куратов; пер. с коми. – Москва : Советская Россия, 1975. – 269 с.
1431795
  Ахмадулина Б.А. Стихи / Ахмадулина Б.А. ; предисл. П.Г. Антокольского. – Москва : Художественная литература, 1975. – 174 с., [1] л. портр.
1431796
  Третьяков И.П. Стихи : Поезії / И.П. Третьяков. – Київ : Молодь, 1975. – 173с.
1431797
  Севак П. Стихи / Паруйр Севак ;. – Москва : Художественная литература, 1975. – 254 с.
1431798
  Ади Э. Стихи / Эндре Ади ; пер. с венг. Л. Мартынова ; ил. А. Билль. – Москва : Художественная литература, 1975. – 191 с. : ил.
1431799
  Словацкий Ю. Стихи / Ю. Словацкий. – Москва, 1975. – 176с.
1431800
  Мирзо Г. Стихи / Гаффар Мирзо ; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1975. – 221 с.
1431801
  Еращенко В.С. Стихи / В.С. Еращенко. – Москва, 1975. – 30с.
1431802
  Исаковский М.В. Стихи / М. Исаковский. – Москва : Художественная литература, 1976. – 143 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание в суперобл.
1431803
  Смеляков Я.В. Стихи / Я.В. Смеляков. – Москва, 1976. – 128с.
1431804
  Беньямин Л. Стихи : пер. с венг. / Ласло Беньямин ; предисл. Б. Слуцкого. – Москва : Художественная литература, 1976. – 223 с., [1] л. портр. : ил.
1431805
  Варела А. Стихи / А. Варела. – Москва, 1976. – 151с.
1431806
  Шиваза Я. Стихи / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. – Москва : Художественная литература, 1976. – 204 с.
1431807
  Пысин А.В. Стихи / А.В. Пысин; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1976. – 256 с.
1431808
  Смоленский Б.М. Стихи / Б.М. Смоленский. – Москва, 1976. – 32с.
1431809
  Миртемир Стихи / Миртемир. – Москва : Художественная литература, 1976. – 182с.
1431810
  Бернс Р. Стихи : в пер. С. Маршака / Роберт Бернс ; [примеч. М. Морозова]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 382 с.


  Содерж.: Песни и баллады; Эпиграммы.
1431811
  Баева А.А. Стихи / А.А. Баева. – Москва : Советская Россия, 1976. – 190 с.
1431812
  Юсупов И. Стихи / Ибрагим Юсупов ;. – Москва : Художественная литература, 1976. – 165 с.
1431813
  Корсакас К. Стихи / К. Корсакас; перевод. – Вильнюс : Вага, 1976. – 347 с.
1431814
  Лебедев А.А. Стихи / А.А. Лебедев. – Ленинград, 1977. – 206с.
1431815
  Каменский В.В. Стихи / В.В. Каменский. – Москва : Художественная литература, 1977. – 270 с.
1431816
  Беспощадный П.Г. Стихи / Павел Беспощадный ; [вступит. статья С. Князевой]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 190 с., [1] л. портр. : портр. – (Библиотека советской поэзии)
1431817
  Хьюз Л. Стихи / Л. Хьюз. – Москва, 1977. – 271с.
1431818
  Чиладзе О. Стихи / Отар Чиладзе ; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1977. – 221 с.
1431819
  Харабаров И.М. Стихи / И.М. Харабаров. – Москва, 1977. – 240с.
1431820
  Тютчев Ф.И. Стихи. – Саратов, 1977. – 239с.
1431821
  Годенко М. Стихи / М. Годенко. – Москва, 1977. – 127с.
1431822
  Кокышев Л.В. Стихи / Л.В. Кокышев; пер. с алт. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
1431823
  Олейник Б.И. Стихи. – Москва : Художественная литература, 1977. – 206с.
1431824
  Трубицын В.А. Стихи / В.А. Трубицын. – Уфа, 1977. – 127с.
1431825
  Чаренц Егише Стихи : пер. с армян. / Егише Чаренц ; [слово о поэте М. Дудина ; составление Л. Арутюнова]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 276 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотека советской поэзии)
1431826
  Тауфер И. Стихи / И. Тауфер. – Москва, 1977. – 173с.
1431827
  Благов А.Н. Стихи / Александр Благов ; [сост. и подгот. текста В.С. Жукова ; вступ. ст. М.А. Дудина]. – Москва : Художественная л итература, 1977. – 174 с. : 1 л. портр. – (Библиотека советской поэзии)
1431828
  Гейне Г. Стихи. – Москва : Художественная литература, 1977. – 143с.
1431829
  Завада В. Стихи / В. Завада. – Москва, 1978. – 238с.
1431830
  Блейк У. Стихи : пер. с англ. / У. Блейк ; [сост., вступ. ст., с. 5-32, и коммент. А. Зверева ; худож. А. Гончаров]. – Москва : Художественная литература, 1978. – 325 с. : ил.
1431831
  Гамзатов Р. Стихи : стихи / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1978. – 255 с.
1431832
  Кузнецов Ю.П. Стихи / Ю.П. Кузнецов. – Москва, 1978. – 222с.
1431833
  Федоров В.Д. Стихи / В.Д. Федоров. – Москва, 1978. – 272с.
1431834
  Бачинский К.К. Стихи / К.К. Бачинский. – Москва, 1978. – 190с.
1431835
  Багряна Э. Стихи / пер. с болг. / Элисавета Багряна ; [предисл. М. Алигер, с. 3-22 ; худож. В. Смирницкий]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 350 с. : ил. – Библиогр.: с. 339-340


  Циклы: Вечная и святая; Звезда моряка; Сердце человеческое; Мост; Пять звезд; От берега до берега; Контрапункты; Святотени.
1431836
  Чарквиани Д. Стихи / Д. Чарквиани. – Москва, 1979. – 230 с.
1431837
  Муртазов Б.А. Стихи / Б.А. Муртазов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 262 с.
1431838
  Шимеев Смар Стихи / Шимеев Смар; пер. с кирг. – Москва : Художественная литература, 1979. – 157 с.
1431839
  Раикович С. Стихи / С. Раикович. – Москва, 1979. – 206 с.
1431840
  Гвездослав П. Стихи / П. Гвездослав. – Москва, 1979. – 222с.
1431841
  Чаренц Егише Стихи : для ст. школ. возраста / Чаренц Егише ; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1980. – 143 с.
1431842
  Габе Д. Стихи / Д. Габе. – Москва : Художественная литература, 1980. – 198 с.
1431843
  Аргези Тудор Стихи / Аргези Тудор. – Бухарест, 1980. – 48с.
1431844
  Нурыев И. Стихи / Италмаз Нурыев ; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1980. – 287 с.
1431845
  Бернс Р. Стихи : в переводах С. Маршак / Роберт Бернс. – Москва : Художественная литература, 1980. – 111 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1431846
  Геттуев М.И. Стихи : для сред. и ст. школ. возрастс / Максим Геттуев ; пер. с балкар. Я.Серпина. – Москва : Детская литература, 1980. – 128 с.
1431847
  Аргези Тудор Стихи / Аргези Тудор. – Москва, 1980. – 183с.
1431848
  Йожеф А. Стихи / А. Йожеф. – Москва, 1980. – 311с.
1431849
  Валек М. Стихи / М. Валек. – Москва, 1980. – 157с.
1431850
  Ручьев Б.А. Стихи / Б.А. Ручьев. – Москва, 1981. – 174 c.
1431851
  Каменский В.В. Стихи / В.В. Каменский. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1981. – 255 с.
1431852
  Есенский Я. Стихи / Я. Есенский. – Москва, 1981. – 223с.
1431853
  Топырчану Г. Стихи / Г. Топырчану. – Москва, 1981. – 126с.
1431854
  Танк Максим Стихи : стихи / Максим Танк ;. – Москва : Детская литература, 1981. – 191 с.
1431855
  Павлычко Д. Стихи / Д. Павлычко. – Москва, 1981. – 348с.
1431856
  Шутов В.В. Стихи / В.В. Шутов. – Киев, 1981. – 133с.
1431857
  Блейк У. Стихи = Selected Verse : [сб. ; на англ. и рус. яз.] / Уильям Блейк ; [сост., предисл., с. 5-33, и ком. А.М. Зверева ; рис. авт.]. – Москва : Прогресс, 1982. – 558 с. : ил.
1431858
  Шехтер М.А. Стихи / М.А. Шехтер. – Москва, 1982. – 319с.
1431859
  Добровольский С.Р. Стихи / С.Р. Добровольский. – Москва, 1982. – 125с.
1431860
  Бобохидзе К.П. Стихи / К.П. Бобохидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1982. – 168 с.
1431861
  Корнилов Б.П. Стихи / Б.П. Корнилов. – Горький, 1982. – 191с.
1431862
  Драгош Н. Стихи / Н. Драгош. – Бухарест, 1982. – 48с.
1431863
  Рембо А. Стихи / А. Рембо. – Москва, 1982. – 495с.
1431864
  Чекмарев С.И. Стихи / С.И. Чекмарев. – Свердловск, 1982. – 208с.
1431865
  Янонис Ю. Стихи / Юлюс Янонис; пер. с литов. – Вильнюс : Vaga, 1982. – 110 с.
1431866
  Брюсов В.Я. Стихи / В.Я. Брюсов ; [худож. М. Курушин]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1983. – 429 с. : ил. – Миниатюрное издание
1431867
  Крклец Г. Стихи / Г. Крклец. – Москва, 1983. – 175с.
1431868
  Панченко Н. Стихи / Н. Панченко. – Москва, 1983. – 318с.
1431869
  Жуковский В.А. Стихи / В.А. Жуковский. – Киев, 1983. – 228с.
1431870
  Маликов К. Стихи / Кубанычбек Маликов ;. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222 с.
1431871
  Твардовский А.Т. Стихи / А.Т. Твардовский. – Киев, 1983. – 269с.
1431872
  Брэилою М. Стихи / М. Брэилою. – Бухарест, 1983. – 39с.
1431873
  Маяковский В.В. Стихи / В.В. Маяковский, А. Йожеф. – Москва, 1983. – 408с.
1431874
  Воронин Л. Стихи / Л. Воронин. – Київ, 1983. – 104с.
1431875
  Милявский А.И. Стихи / А.И. Милявский. – Киев, 1983. – 126 с.
1431876
  Аухьер А. Стихи / Анхель Аухьер ; [вступ. ст. Л Щипахиной]. – Москва : Художественная литература, 1983. – 159 с.
1431877
  Стэнеску Никита Стихи / Стэнеску Никита. – Москва, 1984. – 151с.
1431878
  Уваров А.Г. Стихи / А.Г. Уваров. – Киев, 1984. – 222с.
1431879
  Кашпуров И.В. Стихи / И.В. Кашпуров. – Москва, 1984. – 279с.
1431880
  Богданович А.А. Стихи / А.А. Богданович ; худож. Т. Константинова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 127 с. : ил.
1431881
  Вациетис Ояр Стихи / Ояр Вациетис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1984. – 191 с.
1431882
  Гейне Г. Стихи / Г. Гейне. – Москва, 1984. – 222с.
1431883
  Николаева Г.Е. Стихи / Г.Е. Николаева. – Москва, 1984. – 199с.
1431884
  Нийт Э. Стихи / Э. Нийт; пер. с эст. – Ленинград : Художественная литература, ЛО, 1984. – 167 с.
1431885
  Варужан Д. Стихи / Д. Варужан; пер. с арм. Б.Окуджавы. – Москва : Художественная литература, 1984. – 222 с.
1431886
  Басе Стихи / Басе ; пер. с яп., [вступ. ст., с. 5-22, и коммент.] В. Марковой ; грав. Л. Ильиной. – Москва : Художественная литература, 1985. – 223 с. : ил.. грав.
1431887
  Беспощадный П.Г. Стихи / Павел Беспощадный. – Киев : Дніпро, 1985. – 327 с. : портр.
1431888
  Надь Л. Стихи / Л. Надь. – Москва, 1985. – 158с.
1431889
  Цыбин В.Д. Стихи / В.Д. Цыбин. – Фрунзе, 1985. – 91с.
1431890
  Слободник В. Стихи / В. Слободник. – Москва, 1985. – 158 с.
1431891
  Костенко Н.Ф. Стихи / Н.Ф. Костенко. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1985. – 123 с.
1431892
  Угаров А. Стихи / А. Угаров. – Киев, 1985. – 93с.
1431893
  Фурнаджиев Н. Стихи / Н. Фурнаджиев. – Москва, 1985. – 159с.
1431894
  Сантуш Ж.К. Стихи / Ж.К. Сантуш. – Москва, 1985. – 160 с.
1431895
  Павлинов В.К. Стихи / В.К. Павлинов. – Москва, 1985. – 276с.
1431896
  Рубцов Н.М. Стихи / Н.М. Рубцов. – Москва, 1986. – 342с.
1431897
  Цадаса Г. Стихи / Гамзат Цадаса ; пер. с авар. – Москва : Художественная литература, 1986. – 318 с.
1431898
  Кац З.М. Стихи / З.М. Кац. – Киев, 1986. – 255с.
1431899
  Говоров А.А. Стихи / А.А. Говоров. – Москва, 1986. – 404с.
1431900
  Броневский В. Стихи / В. Броневский. – Москва, 1986. – 230с.
1431901
  Корбьер Тристан Стихи / Корбьер Тристан; Пер. с фран. М. Кудинова. – Москва : Художественная литература, 1986. – 137 с.
1431902
  Демидов В.И. Стихи / В.И. Демидов. – Киев, 1986. – 234с.
1431903
  Никаноркин А.И. Стихи / А.И. Никаноркин. – Киев, 1986. – 182с.
1431904
  Сагиян А. Стихи / Амо Сагиян ; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1986. – 205 с.
1431905
  Фрост Р. Стихи / Р. Фрост. – Москва, 1986. – 432с.
1431906
  Голодный М.С. Стихи / М.С. Голодный. – Москва, 1986. – 286с.
1431907
  Лупан А.П. Стихи / Андрей Лупан; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1987. – 335 с.
1431908
  Чаренц Егише Стихи / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Художественная литература, 1987. – 414 с.
1431909
  Павликовская-Ясножевская Стихи / Павликовская-Ясножевская. – Москва, 1987. – 142с.
1431910
  Орлов А.А. Стихи / А.А. Орлов. – Москва, 1987. – 239с.
1431911
  Аузинь И. Стихи / Имант Аузинь ; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1987. – 318, [1] с. : ил., [1] л. портр. – (БСП. Библиотека советской поэзии)
1431912
  Ахматова А.А. Стихи = Poems / А.А. Ахматова. – Москва : Радуга, 1988. – 268 с. – На анг. языке с параллельными рус. текстами
1431913
  Перкин В. Стихи / В. Перкин, др. и. – Москва, 1988. – 351с.
1431914
  Гумилев Н.С. Стихи / Н.С. Гумилев. – Тбилиси, 1988. – 493с.
1431915
  Цветаева М.И. Стихи / М.И. Цветаева. – Магадан, 1988. – 281с. – ISBN 5-7581-0014-5
1431916
  Ахматова А.А. Стихи / Ахматова А.А. – Москва : Радуга, 1988. – 268 с.
1431917
  Гончаренко И.И. Стихи : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1988. – 222 с.
1431918
  Гоцуленко В.Н. Стихи / В.Н. Гоцуленко. – Киев, 1989. – 207с.
1431919
  Гумилев Н.С. Стихи / Н.С. Гумилев. – Москва, 1989. – 446с.
1431920
  Тютчев Ф.И. Стихи / Ф.И. Тютчев. – Уфа, 1989. – 235с.
1431921
  Гумилев Н.С. Стихи : Письма о русской поэзии / Н.С. Гумилев. – Москва : Художественная литература, 1990. – 446с.
1431922
  Мандельштам О.Э. Стихи / Осип Мандельштам ; [сост. Ю.Л. Фрейдин ; худож. В. Капридов]. – Пермь : Пермск. кн. изд-во, 1990. – 380 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7625-0199-X (в пер.)
1431923
  Грехова Н.М. Стихи / Н.М. Грехова. – Новосибирск, 1991. – 238с.
1431924
  Элюар П. Стихи / П. Элюар; Пер.М.Н.Ваксмахера. – Москва : Свагор и К, 1998. – 424с. – ISBN 5-93070-001-Х
1431925
  Ади Э. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С. 229-233. – ISSN 1130-6545
1431926
  Любомирский К. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 128-130. – ISSN 1130-6545
1431927
  Саид Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 71-80. – ISSN 1130-6545
1431928
  Бенн Г. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 144-146. – ISSN 1130-6545
1431929
  Либерман А. Стихи // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 9. – С. 143-148. – ISSN 0131-8136
1431930
  Алейсандре В. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 140-143. – ISSN 0130-6545
1431931
  Риди Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 1130-6545
1431932
  Гонсалес А. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 12. – С. 12-19. – ISSN 1130-6545
1431933
  Ольшанская Е. Стихи // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 9. – С. 111-117. – ISSN 0131-8136
1431934
  Хини Ш. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 0130-6545
1431935
  Бартоло Каттафи Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 11. – С. 108-112. – ISSN 1130-6545
1431936
  Кэй Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1130-6545
1431937
  Бодлер Ш. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 156-165. – ISSN 1130-6545
1431938
  Абэлуцэ К. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 129-134. – ISSN 1130-6545
1431939
  Лехонь Ян Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 12. – ISSN 1130-6545
1431940
  Пенсон Ж.К. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 143-147. – ISSN 1130-6545
1431941
  Йожеф А. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 174-183. – ISSN 1130-6545
1431942
  Матвеева Н. Стихи // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 56-64
1431943
  Павлопулос Г. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 133-141. – ISSN 1130-6545
1431944
  Брук Р. Стихи // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2005. – Том 16. – С. 174-176. – ISSN 1609-5359
1431945
  Тесленко Л.Н. Стихи / Лия Тесленко. – 3-е изд., испр. и дополн. – Москва, 2006. – 159с. – ISBN 5-7429-0065-1
1431946
  Луци М. Стихи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 10. – С. 90-92. – ISSN 0321-1878
1431947
  Сабенникова И. Стихи // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 154-155. – ISSN 1609-5359
1431948
  Каванах Патрик Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 65-217. – ISSN 1130-6545
1431949
  Крили Роберт Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 88-103. – ISSN 1130-6545
1431950
  Эшбери Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 202-215. – ISSN 1130-6545
1431951
  Трофимов В. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 6-7. – ISSN 0321-1878
1431952
  Махун Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 116-120. – ISSN 1130-6545
1431953
  Пагис Д. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 229-235. – ISSN 1130-6545
1431954
  Григорьева Л. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 73-74. – ISSN 0321-1878
1431955
  Макнис Л. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 250-259. – ISSN 1130-6545
1431956
  Малдун П. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 121-123. – ISSN 1130-6545
1431957
  Сливкин Е. Стихи // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 61-66. – ISSN 0321-1878
1431958
  Херсонский Б. Стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
1431959
  Яснов М. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1431960
  Йейтс У.Б. Стихи // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 241-249. – ISSN 1130-6545
1431961
  Элитис Одиссеас Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 230-235. – ISSN 1130-6545
1431962
  Леонтьев А. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1431963
  Нанков Н. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 177-184. – ISSN 1130-6545
1431964
  Конан Дойл Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.210-214. – ISSN 1130-6545
1431965
  Грабовская Л.Н. Стихи : (2002-2005) // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2008. – № 23. – С. 234-240.
1431966
  Боровский Т. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 92-102. – ISSN 1130-6545
1431967
  Елагина Елена Стихи : вірші // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1431968
  Хуаррос Р. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-116. – ISSN 1130-6545
1431969
  Павчек Т. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 119-157. – ISSN 1130-6545
1431970
  Сеферис Г. Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 243-251. – ISSN 1130-6545
1431971
  Рецептер В. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 108-112. – ISSN 0321-1878
1431972
  Халупович В. Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 51-52. – ISSN 0321-1878
1431973
  Новак Тадеуш Стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 201-208. – ISSN 1130-6545
1431974
  Рецептер Владимир Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 16-18. – ISSN 0321-1878
1431975
  Радцинер Тамар Стихи : стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 136-139. – ISSN 1130-6545
1431976
  Лихтенфельд Борис Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0321-1878
1431977
  Шостак Елена Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 88. – ISSN 0321-1878
1431978
  Николаев Сергей Стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 95-96. – ISSN 0321-1878
1431979
  Кушнер Александр Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 5-7. – ISSN 0321-1878
1431980
  Воловик Михаил Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 126-127. – ISSN 0321-1878
1431981
  Милитонян Эдвард Стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 130-131. – ISSN 0012-6756
1431982
  Гессе Герман Стихи : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 2 (637). – С. 27-31. – ISSN 0132-2036
1431983
  Шестаков Сергей Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 0321-1878
1431984
  Ушакова Елена Стихи : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 3. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1431985
  Сабо Л. Стихи : поэзия : стихи / вступительная статья о Леринце Сабо Ю. Гусева // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 61-66. – ISSN 1130-6545


  Лёринц Сабо (1900-1957) - венгерский поэт, переводчик
1431986
  Мизгулин Д. Стихи : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 11 (658). – С. 38-40. – ISSN 0132-2036
1431987
  Гампер Г. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 0321-1878
1431988
  Раковски Ж. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 27-29. – ISSN 0321-1878
1431989
  Пожарская А. Стихи : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 110-112. – ISSN 0131-2332
1431990
  Борозенцев Л. Стихи : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 0131-8136
1431991
  Лихтенфельд Б. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 : Посвящается венгерской культуре. – С. 98-100. – ISSN 0321-1878
1431992
  Иванченко И. Стихи : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 0131-8136
1431993
  Корнилов В. Стихи : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 2 (661). – С. 62-64. – ISSN 0132-2036
1431994
  Морозов Д. Стихи : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 4. – С. 50-55. – ISSN 0131-8136
1431995
  Елагина Е. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 89-91. – ISSN 0321-1878
1431996
  Шацков А. Стихи : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 62-68. – ISSN 0132-2036
1431997
  Пилинский Я. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 3. – С. 6-7. – ISSN 0321-1878
1431998
  Стратановский С. Стихи : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 27-29. – ISSN 0321-1878
1431999
  Кофман Р.И. Стихи / Роман Кофман. – Киев : Саммит-Книга, 2018. – 190, [1] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-617-7672-11-0
1432000
  Балясная Р. Стихи (1941-1942) / Р. Балясная; пер. с евр. – Уфа : Союз сов. писателей Украины, 1942. – 32 с.
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,