Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1431001
  Хоружа Л. "Тендерні" оскарження: практичні аспекти // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 22
1431002
  Кобозева Алиса "Теневая экономика" : традиции / Кобозева Алиса, Исакова Ксения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 168-175 : Фото. – ISSN 1029-5828
1431003
  Наєнко М.К. "Тень" Достоевского в украинской прозе "Расстрелянного возраждения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 230-237. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  Автор аналізує художні зв"язки і перегуки в українській прозі 20-х років XX ст., яка виявляла тяжіння до мотивів творчості російського прозаїка XIX ст. Ф.Достоєвського. Мова конкретно про модерну прозу письменників "розстріляного відродження" ...
1431004
  Наенко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе "расстрелянного возрождения" (20-е годы XX ст.) // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 271-278. – ISBN 978-966-439-809-8
1431005
  Наєнко М. "Тень" Достоевского в украинской прозе: "расстрелянного Возрождения" (20-е годы XX ст.) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1431006
  Шварц Е.Л. "Тень" и другие пьесы. / Е.Л. Шварц. – Л., 1956. – 368с.
1431007
  Костромицький Р.І. Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Костромицький Р. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 6 назв
1431008
  Валевська І.А. Тенденції авторитаризму в трансформації сучасного українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 77-82


  Досліджуються причини виникнення авторитарних тенденцій в політичній сфері сучасної України. Визначаються загрози розвитку авторитарних процесів в контексті національної безпеки, доводиться необхідність розвитку демократії в умовах перехідного ...
1431009
  Гаврилюк О.В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної структури міжнародних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 7-27. – ISSN 2305-7645
1431010
  Лук"янова І. Тенденції безпекової політики Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 96-99
1431011
  Столяров В.Ф. Тенденції в діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України / В.Ф. Столяров, О.О. Полєтаєв // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 145-151. – ISSN 1729-7206
1431012
  Ломакович В.Я. Тенденції в зміні типів навчання при здійсненні екологічної освіти в школах Німеччини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 260-264
1431013
  Бабанін О.С. Тенденції в зовнішній торгівлі США 2005-2008 років // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-68
1431014
  Мордюк А.О. Тенденції в інформаційному мовленні на загальнонаціональних телеканалах в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 64-68


  У статті простежено тенденції інформаційного мовлення, які виявилися на загальнонаціональних укра їнських телеканалах у 2011 - на початку 2012 рр. Проаналізовано найбільш вагомі зміни, які відбуваються в новинах порівняно з 80-90-ми рр. ХХ ст. і першою ...
1431015
  Полоник С.С. Тенденції в світовій економіці та перспективи розвитку / С.С. Полоник, Е.В. Хоробрих, А.А. Литвинчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 249-259. – ISSN 2306-546X
1431016
  Гилка М. Тенденції в сільськогосподарському виробництві за показниками його ефективності // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1431017
  Бабак М.П. Тенденції в сучасній українській політичній комунікації: інновації комунікативних методів побудови політичного іміджу в період зміни еліт // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 98-102


  У статті досліджено специфіку комплексу інструментів і технік, характерних для жанрів зображальної сатири (зокрема карикатури й шаржу), а також проаналізовано можливість їх застосовування пристворенні різножанрової інформаційної графіки. Уперше введено ...
1431018
   Тенденції в управлінні університетом // ATHENA інструментарій. Моделі управління / Асоціація Європейських університетів. – Брюссель, 2015. – С. 5. – (Публікації АЄУ 2015). – ISBN 9789078997535


  Тенденції управління університетом у європейських країнах.
1431019
   Тенденції в фінансовому управлінні [університетом]
1431020
  Моторна В. Тенденції вдосконалення договірного права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 246-248. – ISBN 978-966-301-169-1
1431021
  Татаров О.Ю. Тенденції вдосконалення кримінального законодавства України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 155-165. – ISSN 2410-3594
1431022
  Риженко Ю.М. Тенденції вдосконалення системи законодавства та розвитку системи права // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 252-255. – ISBN 978-966-301-172-1
1431023
  Сливка Т.О. Тенденції взаємодії корпорацій і мережевої економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 133-140. – ISBN 966-614-021-7
1431024
  Руденко Л.Г. Тенденції взаємодії суспільства і природи та їх прояв на теренах України у ХХ ст. : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
1431025
  Золотовська В.С. Тенденції вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах морського профілю (70-ті роки XX – початок XXI століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Золотовська Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 25 назв
1431026
  Матвій І.Є. Тенденції використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 169-175. – ISSN 0321-0499
1431027
  Близнюк О.П. Тенденції використання позикових фінансових ресурсів у діяльності торговельних підприємств України та методичні аспекти їх планування в довгостроковому періоді / О.П. Близнюк, О.М. Іванюта // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 337-346. – ISSN 2222-4459
1431028
  Гуцул Т.В. Тенденції використання сучасних засобів ГІС та САПР у проектуванні доріг // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 57-61 : мал. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-9780
1431029
  Жилінська О. Тенденції винахідницької діяльності у глобалізаційному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Виявлено особливості динаміки винахідницької активності країн світу за умов посилення глобалізації на ринках об"єктів інтелектуальної власності. The article reveals the dynamic peculiarities of creative activity in the world countries in conditions of ...
1431030
  Газуда Л.М. Тенденції виробництва сільськогосподарської продукції в регіоні: аналітичний аспект / Л.М. Газуда, М.В. Газуда // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 21-25. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1431031
  Лантух А. Тенденції вищої школи в сучасному українському суспільстві / А. Лантух, В. Гаргін, М. Мірошниченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 2 (51). – С. 47-50. – ISSN 1562-529Х
1431032
  Куньч З.Й. Тенденції внормування правил позиційного чергування у/в на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 76-86. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
1431033
  Поляковська О. Тенденції впливу Covid-19 на контингент іноземних студентів Криворізького національного університету // V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні" : присвяч. 60-річчю ТНТУ ім. Івана Пулюя (15-16 жовтня 2020 р.) / "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні", міжнар. наук.-метод. конф. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – С. 9-11. – ISBN 978-966-305-109-3
1431034
   Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України Ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 222, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6947-7
1431035
  Платоненко О.Ю. Тенденції впливу інформаційних технологій на інститу освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 52-53. – ISBN 966-594-559-9
1431036
  Черевко О.Л. Тенденції впровадження банківських інновацій в Україні / О.Л. Черевко, К.К. Самойлова, К.А. Куценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 139-144. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236
1431037
  Водянка Л.Д. Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України / Л.Д. Водянка, В.С. Підгірна, І.М. Антохова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1431038
  Левчук Є.М. Тенденції впровадження окремих елементів пробації в Україні, як напрям попередження злочинності // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 85-89
1431039
   Тенденції галузі від Amadeus // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 18-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1431040
  Бонтлаб В.В. Тенденції гармонізації цивільного процесуального законодавства України та ЄС: науково-правовий аспект // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 71-76
1431041
  Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-127.
1431042
  Крикунов Ю.В. Тенденції глобалізації й виміри людяності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 249-252. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про визначення поняття "інвалід" у контексті глобалізації світу.
1431043
  Домбровський О. Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема глобалізації як показника зростання інтеграційних тенденцій у світовій економіці. Акцентується увага на фінансовому аспекті глобалізаційних процесів, які обумовлюють перехід до неоекономіки. В статье исследуется ...
1431044
  Колесніков А.П. Тенденції демографічної кризи як загроза економічній безпеці України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 176-179. – ISSN 2309-1533
1431045
  Терець В. Тенденції депопуляції в Україні, її регіональні особливості та соціально-економічні наслідки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49
1431046
  Фролова О.М. Тенденції державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 251-283. – ISBN 978-966-9725-65-3
1431047
  Двоєзерська В.С. Тенденції державного регулювання розвитку туризму і діяльність курортів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 20-24. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1431048
  Бербека В.Є. Тенденції державного фінансування інноваційної діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 332-343.
1431049
  Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 276-283.
1431050
  Сімонова А.Ю. Тенденції діяльності банківської системи України у 2014 році // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 202-206
1431051
  Бондаренко В.М. Тенденції діяльності промислових підприємств Закарпатської області / В.М. Бондаренко, М.І. Рябак, П.П. Гаврилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 2306-6806
1431052
  Сас Н.М. Тенденції до зміни сучасної системи професійної освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 114-120. – ISSN 1995-0519
1431053
  Васильєва І.Е. Тенденції докторських дисертаційних робіт, які було захищено у спеціалізованій вченій раді при Головній астрономічній обсерваторії НАН України у 1991—2016 роках // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 6. – C. 59-65. – ISSN 1815-2066
1431054
  Дергач Д.В. Тенденції дослідження власних назв: від традиції до сучасності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 100-107.


  Стаття присвячена розгляду поглядів на природу власних назв, ьетодів та прийомів їх дослідження, які почали оформлятися з 40-х років XX ст. Проаналізовані порівняльно-історичні та формальний методи, якими послуговувалися Московська, Київська та ...
1431055
  Дячук Л.В. Тенденції дослідження історії українського дворянства в контексті еволюції ціннісних парадигм XIX та початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 6-10. – (Історія ; вип. 44)


  Досліджується процес формування історичних концепцій українського дворянства в українській історіографії XIX - початку XX століття
1431056
  Кремена В.І. Тенденції еволюції європейської соціал-демократії // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 93-101. – ISSN 2618-1274
1431057
  Коломієць В.Ф. Тенденції еволюції розвитку світового інформаційного ресурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1431058
  Нікітіна Т.А. Тенденції економічного розвитку в постіндустріальну епоху // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 114-119
1431059
  Александрова Марина Олександрівна Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1431060
  Александрова М.О. Тенденції економічного розвитку країн Південно-Східної Азії в умовах фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано процес відродження економіки країн Південно-Східної та Східної Азії через десять років після валютної кризи та вплив світової фінансової глобалізації на нього.
1431061
  Вербицька Г.Л. Тенденції експорту товарів Україною в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 73-77. – ISSN 2313-8246
1431062
  Федоренко С.О. Тенденції естетизації в контексті розвитку сучасного образотворчого мистецтва // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 95-100. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1431063
  Аза Л.О. Тенденції етнокультурного розвитку українського суспільства в контексті культурної глобалізації // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 237-243. – ISBN 978-966-171-387-0
1431064
  Запотоцький С.П. Тенденції житлового будівництва в київському регіоні / С.П. Запотоцький, В.А. Запотоцька // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 164-167. – ISBN 978-617-7069-75-8
1431065
  Ніколаєнко Н. Тенденції законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в умовах зовнішньої агресії // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 336-345. – ISBN 978-617-7638-06-2
1431066
  Кузнець О.М. Тенденції запровадження інституту присяжних виконавців в Україні (недопущення зловживання правами при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 96-103
1431067
  Величко К.Ю. Тенденції застосування аутсорсингової практики у міжнародному бізнесі / К.Ю. Величко, О.І. Печенка // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 46-49. – ISBN 978-966-285-568-5
1431068
  Ковальчук В.В. Тенденції захисту від кіберзлочинів / В.В. Ковальчук, Є.О. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 131-133. – ISBN 978-966-641-732-2
1431069
  Груба Г.І. Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 88-90
1431070
  Шаблиста Л. Тенденції збитковості промислових підприємств та чинники, що їх зумовлюють // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-48. – ISSN 0131-775Х
1431071
  Степанова К. Тенденції збройних конфліктів : одностороннє насильство проти мирного населення // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 37-89. – ISBN 978-966-7272-95-1
1431072
  Кириченко О. Тенденції злиття та поглинання в банківському секторі економіки України / О. Кириченко, Т. Біла // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 1605-2005
1431073
  Мозоль С. Тенденції злочинності у період проведення виборів в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
1431074
  Копанська О. Тенденції змін в освітній політиці Польщі в період вступу до Євросоюзу. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 225-231. – (Серія педагогічна ; Вип. 24)
1431075
  Лабурцева О.І. Тенденції зміни купівельної спроможності населення у регіонах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1431076
  Булана О. Тенденції зміни підходів до державної підтримки економіки у країнах Європи та уроки для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 149-154. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1431077
  Соколовська Є.В. Тенденції зміни протестних настроїв українців (за даними всеукраїнського моніторингу Інституту соціології НАН України з 1992 по 2010 pp.) / Є.В. Соколовська, А.С. Чертх, Ю.Ф. Ходаківська // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 123-124
1431078
   Тенденції зміни рівня аварійності у транспортній мережі міста Харкова / О.Д. Нескоромний, О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко, Д.Л. Бурко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 75-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1431079
  Шинкоренко Т.П. Тенденції зміни частки заробітної плати в структурі ВВП та валового випуску України: порівняльний аналіз / Т.П. Шинкоренко, Л.І. Кузнєцова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1431080
  Приліпко І. Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 190-207. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1431081
  Іванова Валентина Василівна Тенденції зростання ролі освіти й інформації у формуванні знань на сучасному етапі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 62-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано роль освіти у формуванні знань і необхідність вдосконалення системи інформаційного забезпечення як основи цього процесу. Наголошено на необхідності здійснення інвестицій у знання.
1431082
  Копитко М.І. Тенденції і виклики у сфері консалтингу та управління бізнес-процесами / М.І. Копитко, М.Р. Верескля, Х.А. Групська // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 151-159. – ISSN 2617-4162
1431083
   Тенденції і закономірності економічного розвитку на сучасному етапі. – К., 1976. – 178с.
1431084
  Мерзляк А. Тенденції і закономірності формування та використання внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів регіону // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.108-118. – ISBN 966-73-53-51-Х
1431085
  Леонова І.В. Тенденції і направленість сучасного грунтотворення та еволюції грунтів острова Зміїний // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 107-114 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1431086
  Зимовець В. Тенденції і наслідки експансії західного фінансового капіталу у Східній Європі : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-83 : Табл. – Бібл. 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1431087
  Майєр Н.В. Тенденції і пераспективи формування методичної готовності майбутніх викладачів іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 29-33. – ISSN 1817-8510
1431088
  Ковальчук Д.Ф. Тенденції і перспективи інтеграції банківського бізнесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Проблеми створення банківських об"єднань, визначення нових тенденцій концентрації банківського капіталу в банківській системі України, обгрунтування необхідності та наслідків створення банківських об"єднань в умовах трансформаційної економіки. This ...
1431089
  Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 50-55. – Бібліогр.: 1 назва
1431090
  Балог Е.П. Тенденції і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Е.П. Балог, А.В. Грянило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 256-261. – ISSN 2311-8164
1431091
  Попович В.М. Тенденції і перспективи розвитку православної богословської освіти в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 144-155. – ISSN 2075-1443


  "Сучасна система богословської освіти Православної Церкви знаходиться в стадії визначення основних тенденцій розвитку, що викликає низку проблем, які пов’язані, по-перше – з питанням адаптації Православної Церкви до мінливих умов глобалізованого ...
1431092
  Гранкін О.О. Тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 110-115 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1431093
  Шкарлет С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки / С.М. Шкарлет, О.М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 36-43. – ISSN 1993-6788
1431094
  Бабина О.Є. Тенденції і проблеми ринку суднобудування і судноремонту в Україні / О.Є. Бабина, А.М. Пічка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 99-104. – ISSN 2306-6806


  У статті проведено аналіз суднобудівної галузі України, а також розглянуто проблеми функціонування суднобудівних та судноремонтних підприємств. Запропоновано заходи щодо покращення функціонування суднобудівних та судноремонтних підприємств України. In ...
1431095
  Сотник І.М. Тенденції і проблеми управління дематеріалізацією // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 62-67 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1431096
  Жуков В. Тенденції і протиріччя інституціоналізації діяльності суб"єктів трудових відносин у сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-65. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблена спроба дати відповідь на запитання про те, чому в Україні, як і в ряді країн пострадянського простору, інституціоналізація трудових відносин не виправдовує суспільних очікувань. Протягом 1990-х років тривав новий для українського ...
1431097
  Михайлов Р.В. Тенденції і суперечності сучасної міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 85-94. – Бібліогр.: 16 назв.


  The article discusses trends of international trade development. Dymanics and structure of imports and exports are analyzed.erms of trade are also explored.
1431098
  Переверзєва А. Тенденції інвестиційних процесів у національній економіці: посткризовий період // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9/10 (129). – С. 28-37. – ISSN 1605-2005


  У статті досліджуються тенденції інвестиційних процесів у національній економіці та їхні особливості у посткризовий період. Проаналізовано галузеву та географічну структуру прямих іноземних інвестицій. Виокремлено дві групи чинників інвестування: ...
1431099
  Мазуренок О. Тенденції інвестиційного розвитку України за останнє десятиліття // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (56). – С. 39-49. – ISSN 2409-8892
1431100
  Шталь Т.В. Тенденції інвестиційної діяльності ТНК в Україні в період світової фінансової кризи / Т.В. Шталь, Н.В. Бархатова, І.О. Дубовик // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 8-12. – (Економічні науки)
1431101
  Наконечна Н.В. Тенденції індикаторів фінансової безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 295-300. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1431102
  Степаненко О.П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 275-282 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1431103
  Жихор О.Б. Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання / О.Б. Жихор, Т.М. Куценко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 21-26. – (Економіка ; Вип. 32)
1431104
  Пархоменко Н.О. Тенденції інноваційного розвитку міжнародних і вітчизняних бізнес-систем у глобальному бізнес-середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 64-73. – ISSN 2222-4459
1431105
  Названова Л. Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні / Л. Названова, О. Давидова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-68. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні складові туристичної діяльності в Україні. Проаналізовано сучасний стан туристичної діяльності та перспективи інноваційного розвитку туризму в країні. Рассмотрены основные составляющие туристической деятельности в Украине. ...
1431106
  Гoнчap B.Г. Тенденції інноваційної активності підприємств України в умовах дефолтних очікувань / B.Г. Гoнчap, L. Torriero // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 13-16. – ISSN 2409-1944
1431107
  Бачо Р.Й. Тенденції іноземного інвестування в економіку Угорщини / Р.Й. Бачо, Е.Й. Иллар, Є.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 202-210. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
1431108
  Макух С.М. Тенденції іноземного інвестування держав із трансформаційною економікою // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 194-196. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1431109
  Чирва А.С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чирва Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1431110
  Овчарук О. Тенденції інформатизації освіти й використання ІКТ для поліпшення якості освіти // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22.
1431111
  Іщук Н.М. Тенденції інформаційно-комунікаційної системи мережевих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 190-193


  У статті розглядаються визначальні риси мережевих ЗМІ, зокрема мультимедіатизація, конвергенція, глобалізація та демасифікація. Обґрунтовується вживання терміну "глокалізація" для позначення процесів, що відбуваються в мережевому інформаційному ...
1431112
  Кольцова І. Тенденції інформаційної глобалізації в Республіці Польща // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 53-57. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1431113
  Хоменко О.В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Олександр Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1431114
  Бейлах О. Тенденції й особливості розвитку радянського дизайну в аспекті становлення творчої особистості: Історико-теоретичні нотатки // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 537-547. – ISSN 1992-5514
1431115
  Приказюк Н.В. Тенденції й перспективи розвитку страхування подорожуючих за кордон / Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 93-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв
1431116
  Яловий Г.К. Тенденції капіталізації українських підприємств / Г.К. Яловий, Н.В. Овсяннікова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 9-13
1431117
  Швачко С.О. Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 162-167. – ISSN 2311-0821
1431118
  Шаблиста Л.М. Тенденції концентрації власного капіталу та механізми його зростання в реальному секторі економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 40-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1431119
  Кваша К.В. Тенденції країн ОЕСР щодо капітальних інвестицій і структури їхнього фінансування за інституціональними учасниками // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 30-37 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1431120
  Бакала А. Тенденції легалізації одностатевих громадянських партнерств як специфічної форми шлюбу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 17-19
1431121
  Фітісов А.М. Тенденції лісокористування у Житомирській області в умовах сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 45-48 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1431122
  Сітнікова Н.П. Тенденції людського розвитку в період становлення в Україні соціально орієнтованої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 131-135.
1431123
  Семенова І.Г. Тенденції майбутніх змін у режимі опадів в Україні в літній період 2020-2050 рр. / І.Г. Семенова, О.А. Інтролігатор // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета дослідження. Встановлення прогнозованого просторово-часового розподілу опадів в різних регіонах Україні в рамках кліматичного сценарію РТК8.5 за період 2020-2050 рр. Методика дослідження. Для побудови часових рядів та виявлення трендів у ...
1431124
  Гавура А. Тенденції маркетингу: погляд фахівця з PR // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 34-36. – ISSN 1606-3732
1431125
  Мусієнко Н.Б. Тенденції масовості в культурі просвітництва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 82-89
1431126
  Чепелевська Л.А. Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 48-52. – ISSN 2077-6594
1431127
  Леонтій Н.Г. Тенденції міграції робочої сили у країнах Європейського Союзу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1431128
  Горбачова І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1431129
  Савойська С.В. Тенденції мовно-політичного сепаратизму в сучасному українському суспільстві: історіографія проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 36-37. – ISSN 0868-8117
1431130
  Арнаут Т. Тенденції мовного розвитку гагаузів Україні / Т. Арнаут, Б. Хюнерлі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 24-34. – ISSN 2520-6397


  Присвячено питанню розвитку освіти гагаузів України та проблемам друку підручників із гагаузької мови й літератури. Зроблено аналіз і запро- поновано конструктивне рішення щодо вивчення гагаузької мови як у шко- лі, так і в університеті. Посвящена ...
1431131
  Кулик Є. Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва та окреслено перспективи на найближчі 10-15 років відповідно до подальшого розвитку комп"ютерних технологій, ...
1431132
  Веретейченко І. Тенденції модернізму в українській літературі зламу століть // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 122-128. – ISSN 1728-9572
1431133
  Марчук О.О. Тенденції навчання та виховання молоді в сучасних культурно-освітніх установах // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 90-95. – ISBN 978-966-7359-77-5
1431134
  Тучак Т.В. Тенденції оподаткування спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-60. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суперечливі тенденції в розвитку оподаткування спадщини. The author has exposed conflicting tendencies in the evolution of inheritance taxation.
1431135
  Городенко Л.М. Тенденції оформлення навчальних та наукових книжкових видань Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 152-158.
1431136
  Вавіліна Н.І. Тенденції оцінювання науково-освітянської діяльності ВНЗ // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 23-26. – ISBN 978-966-479-052-6
1431137
  Сорока Р.С. Тенденції податкових надходжень місцевих бюджетів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 207-217. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розглянуто аспекти механізму наповнення місцевих бюджетів України. Досліджено тенденції формування доходів місцевих бюджетів України за 2010-2013 рр. загалом і податкових надходжень як визначального їх джерела зокрема. Виявлено роль податкових ...
1431138
  Коляда Т. Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням податкового регулювання діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні, аналізуються новації проекту Податкового кодексу та їх відповідність сучасному посткризовому періоду соціально-економічного розвитку ...
1431139
  Гончаренко Б. Тенденції позитивізму у літературно-критичних працях І. Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 198-205
1431140
  Анохіна Т.О. Тенденції позначення невербальних лакун у різномовних дискурсах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 5-11. – Бібліогр.: С. 11; 23 назв.
1431141
   Тенденції політичного вибору в регіонах України за результатами аналізу парламентських виборів 2014 року / Я.С. Кириченко, А.В. Нікитчук, В.В. Тимошенко, Б.П. Яценко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 98-108. – ISSN 2308-135X
1431142
  Кожекіна Л.Ю. Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / Кожекіна Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 253 л. – Додатки: л. 203-253. – Бібліогр.: л. 183-202
1431143
  Липчук В.В. Тенденції польської системи вищої освіти та основні уроки для України / В.В. Липчук, В.М. Ковалів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 17-23. – ISSN 2309-1533
1431144
  Степаненко А.І. Тенденції посткризового розвитку світового банківського сектора // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 263-271
1431145
  Яременко О. Тенденції посткризового розвитку фінансових інститутів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1431146
  Щербак В.Г. Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 105-110 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1431147
  Ткаченко П.Г. Тенденції поширення нестандартних форм зайнятості населення в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 212-217


  Дається оцінка структурним зрушенням між стандартними і нестандартними формами зайнятості населення України у контексті європейської інтеграції та реалізації інноваційної моделі розвитку. The structural changes between the standard and non-standard ...
1431148
  Сахарук І. Тенденції правового регулювання захисту від психосоціальних ризиків на роботі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-49. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1431149
  Кодинець А. Тенденції правової охорони засобів індивідуалізації в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
1431150
  Немеш П.Ф. Тенденції правової охорони торговельних марок у Польщі та Словаччині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 219-222
1431151
  Заскалєта С.Г. Тенденції професійної підготовки фахівців в країнах Європейського Союзу // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 2. – С. 12-15. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.38). – ISSN 2078-2128
1431152
  Синьов В. Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в системі вищої школи / В. Синьов, Д. Супрун, М. Шеремет // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 34-42. – ISSN 2078-1016
1431153
  Пархаєва Н.В. Тенденції регіонального розвитку оптової торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 138-144.
1431154
  Булана О.О. Тенденції реформування бюджетно-податкової підтримки підприємств в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 44-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1431155
  Алексєєва О.А. Тенденції реформування вищої державної освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 134-144. – ISBN 966-594-559-9
1431156
  Кобюк Ю.М. Тенденції реформування вищої освіти: австралійський досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 390-396. – ISSN 2312-5993
1431157
  Сбруєва А.А. Тенденції реформування докторської підготовки у Європейському просторі вищої освіти: соціальний вимір змін // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 184-188. – ISBN 978-966-698-282-0
1431158
   Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу / Єгоров Г.С. [ та ін. ] ; Ін-т пед. наук України ; [ за ред. Н.М. Лавриченко ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 146с. – ISBN 978-966-644-124-2
1431159
  Іваницький А. Тенденції реформування інституту робочого часу в умовах дистанційної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1431160
  Капля О. Тенденції реформування поліцій країн Центральної Європи на прикладі Чехії, Угорщини, Польщі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 98-101
1431161
  Епель О.В. Тенденції реформування правового регулювання захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 46-52. – ISSN 2617-5967
1431162
  Джигун О.М. Тенденції реформування ринків електроенергії провідних країн світу / О.М. Джигун, А.В. Ониськова // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 17-27. – ISSN 2309-7647
1431163
  Ловінська Л.Г. Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 84-100 : табл. – Бібліогр.:9 назв
1431164
  Баранівський В.Ф. Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища в країнах світу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 68-78. – ISSN 2222-5374
1431165
  Чорноморець І.М. Тенденції реформування системи педагогічної освіти в контексті імплементації Закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 55-59. – ISSN 2078-1016


  У статті проаналізовано основні тенденції розвитку педагогічної освіти в умовах реалізації нового Закону України "Про вищу освіту".
1431166
  Костюк В.Л. Тенденції реформування соціального захисту осіб з інвалідністю у контексті сьогодення: проблеми та перспективи / В.Л. Костюк, І.І. Яцкевич // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 355-358. – ISBN 978-617-7450-09-1
1431167
  Шелемеха Д.О. Тенденції ринку комерційної нерухомості міста Києва // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 249-252
1431168
  Скочинська Г.В. Тенденції ринку медичного страхування в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 160-161. – ISBN 978-617-7069-02-6
1431169
  Пилипенко О.І. Тенденції роботи психологів у сучасній парадигмі превентивної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Представлено сучасні тенденції роботи психологів у сфері соціальної роботи крізь призму гуманістичної парадигми. Особлива увага приділяється превентивному підходу у соціальній роботі з клієнтами, які належать до групи підвищеного ризику.
1431170
  Підопригора Л.А. Тенденції ровитку державної власності в промисловості України в контексті соціально-економічних наслідків приватиації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 94-101.
1431171
  Бондаревська К.В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 36-42. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сучасний стан аграрного сектору економіки України, проблеми та перспективи розвитку галузі. Зокрема, виявлено цілий ряд негативних тенденцій, які перешкоджають ефективній діяльності аграрних підприємств: низький рівень рентабельності вир-ва ...
1431172
  Ващенко Ю.В. Тенденції розвитку адміністративного права в Україні в світлі глобалізаційних та євроінтеграційних процесів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 4-15. – ISSN 2227-796X


  European integration and globalization processes determine new challenges and opportunities in different areas of life of state and society. Modern problems of administrative legal relations require brand-new solutions. Administrative Law is ...
1431173
  Приварникова І. Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні / І. Приварникова, А. Ковальова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 209-215. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 34, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Розглянуто стан альтернативної енергетики в Україні, наявні проблеми, явні потужності і перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії.
1431174
  Василенко М.К. Тенденції розвитку аналітичних матеріалів у сучпсній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 108-114.
1431175
  Рябічев В.Л. Тенденції розвитку аудиторії інтернет-ЗМІ (2000–2008) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 77-79


  Досліджується роль інтернет-журналістики у формуванні суспільної думки з урахуванням особливостей аудиторії інтернет-ЗМІ. It is analyzed the role of Internet journalism in formation of social opinion taking into consideration of the specifics of ...
1431176
  Лінтур І.В. Тенденції розвитку банківського нагляду та регулювання в Україні та світі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6792
1431177
  Данилова Ю.Ю. Тенденції розвитку банківського сектору ЄС у посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 160-166


  У наведеному дослідженні розглянуто основні тенденції на фінансовому ринку банківських послуг ЄС у посткризовий період, коли довіра з боку споживачів та інвесторів почала відновлюватись: проаналізовапно розвиток ринку кредитів та депозитів за період ...
1431178
  Дробязко А. Тенденції розвитку банківського сектору України в умовах макроекономічного зростання 2000 - 2002 рр. : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 33-39 : Рис. – ISSN 1605-2005
1431179
  Галько О.Р. Тенденції розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 1562-0905
1431180
  Ніценко В.С. Тенденції розвитку банківської мережі в Україні / В.С. Ніценко, Є.С. Кузбменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 21-26. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 4)
1431181
  Батрименко О.В. Тенденції розвитку бюрократії в умовах сучасного суспільно-політичного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 188-191. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес розвитку бюрократії в сучасному суспільстві. Вокремлено основні як позитивні так і негативні тенденції бюрократизації сучасного суспільно-політичного життя. The article touches upon the process of development of bureaucracy ...
1431182
  Ісаєв Е.Ш. Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Ісаєв Е.Ш.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1431183
  Іванова В.В. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 67-73. – (Економічні науки)
1431184
  Федулова Л. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 32-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1431185
   Тенденції розвитку вищої медичної освіти в Україні / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Т.І. Горпініч // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 83-84
1431186
  Пінчук Тенденції розвитку вищої освіти в світі та Європі в передболонський період / Пінчук, . і, Л.А. Шеремет // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 50-55. – ISBN 966-8847-12-1
1431187
  Калініченко Т.М. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні (1901-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Калініченко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1431188
  Стрілець С.І. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до світового педагогічного простору // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 162-166. – ISBN 978-966-7496-99-9
1431189
  Мальований П.С. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні у ХХІ столітті // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 25-27. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0


  "Вищезазначені загальні тенденції у вищій освіті у XXI ст., котрі спрямовані на ії модернізацію, є невідворотними. Це не означає, що потрібно скоротити ії систему. Потрібно знаходити нові й ефективніші механізми використання вищої освіти на благо ...
1431190
  Сергійчук О. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти України на сучасному етапі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 179-188. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517


  "В статті розкрито сучасний стан вищої педагогічної освіти України, основні проблеми і перспективи ії розвитку у контексті Болонського процесу."
1431191
  Романовський Ярослав Тенденції розвитку військової культури у Збройних Силах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 250-252
1431192
  Радьо Т. Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 93-95
1431193
  Святненко В.Ю. Тенденції розвитку вітчизняного промислового виробництва в умовах соціально-економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Економіка ; вип. 44)


  Розглядаються тенденції розвитку промислового виробництва в умовах інфляційних процесів та аналіз факторів, які їх визначили.
1431194
  Попович М.П. Тенденції розвитку вітчизняного ринку пива // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 66-74
1431195
  Лех Г.А. Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці / Г.А. Лех, Л.В. Рібун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 55-61. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1431196
  Лозовицький С.П. Тенденції розвитку внутрішнього контролю та аудиту // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – Вип. 2 (16). – С. 152-156. – ISSN 1998-6912
1431197
  Уманців Ю.М. Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло, В.В. Чудак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 151-162. – ISSN 1993-6788
1431198
  Куліков П.М. Тенденції розвитку галузі освіти і науки в забезпеченні інноваційного зростання економіки України / П.М. Куліков, І.П. Отенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 553-559. – ISSN 0321-0499
1431199
  Бабарицька В.К. Тенденції розвитку географії рекреації та туризму в зарубіжній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто історію та логіку розвитку географії рекреації та туризму в англо-американській географії. Визначено три хронологічні етапи та проаналізовано зміст, актуальні напрямки географічних досліджень рекреації та туризму на сучасному етапі в ...
1431200
  Варуха Є.В. Тенденції розвитку геоекологічного стану Шацьких озер // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 22-24
1431201
  Зіміна А.І. Тенденції розвитку глобалізації міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 90-95


  В статті досліджено характерні особливості сучасного розвитку процесу глобалізації світової економіки з урахуванням впливу транснаціоналізації виробництва, трансформації фінансової сфери, прискорення оперативності інформаційних комунікацій, ...
1431202
  Гнатюк О.В. Тенденції розвитку глобальних світових процесів до 2015 року (на основі доповіді Національної ради з розвідки США) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 120-127


  In the article the author analyses the global development trends till 2015 on the basis of the US National Intelligence Council report that gives an opportunity to look in a different way on the prospects of the modern civilization. The main ...
1431203
  Федулова Л.І. Тенденції розвитку глобального інноваційного простору та перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 195-197
1431204
  Кончин В.І. Тенденції розвитку глобальної конкурентоздатності національних економік у посткризовий період // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 34-39
1431205
  Новосад Н.О. Тенденції розвитку готельної інфраструктури в"їзного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 49-53 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1431206
  Срібна Т.В. Тенденції розвитку демократичної трансформації політичних режимів України і Республіки Польщі у порівняльному аналізі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (16))
1431207
  Акімов О.О. Тенденції розвитку державно-службової діяльності як основи парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 135-142. – ISSN 2306-6814
1431208
  Климов В. Тенденції розвитку державно церковної політики в Україні в контексті сучасних процесів врегулювання відносин між державами та церквами в Європі // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 12-18
1431209
  Рівчаченко С.В. Тенденції розвитку державного соціального страхування в сучасних умовах (на прикладі Німеччини) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 65-67. – Бібліогр.: 4 назв.
1431210
  Сурмін Ю. Тенденції розвитку державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-14.
1431211
  Мосьпан Н.В. Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзе // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 72-75. – ISSN 2078-1687
1431212
  Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
1431213
  Ткачук О.С. Тенденції розвитку досудових процедур у цивільному судочинстві // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 90-107. – ISSN 2310-6166
1431214
  Максимів Л. Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 18-23. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1431215
  Лощихін О.М. Тенденції розвитку економічних функцій сучасної держави та шляхи вдосконалення механізму їх реалізації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 29-37. – ISSN 1563-3349
1431216
  Мельник Т.М. Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 66-73. – ISSN 2222-4459
1431217
  Щербина А.Г. Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 301-309 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1431218
  Стефаніцкі Р. Тенденції розвитку європейського права захисту споживача - нарис // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 222-249. – ISSN 2082-4939
1431219
  Педь І.В. Тенденції розвитку Європейського Союзу в податковій сфері в умовах інтеграції / І.В. Педь, О.Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 144-152.
1431220
  Листопад О. Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 88-94. – ISSN 2078-1016


  Аналіз механізмів розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії
1431221
  Шаров О. Тенденції розвитку європейського фондового ринку // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.38-43
1431222
  Товкань Г.В. Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку XXI століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 39-48. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (1))
1431223
  Варич М. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису (на прикладі публікацій сучасної преси туристичного спрямування в Україні) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 58-66


  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку подорожнього нарису в українських ЗМІ туристичного спрямування, зокрема, аналізуються причини, які спричинили зростання популярності нарису серед читачів, методи зацікавлення цим жанром, які використовують ...
1431224
  Белькова С.В. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису в регіональній пресі (на прикладі друкованих ЗМІ м.Запоріжжя) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 37-40. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1431225
  Кузнецова М. Тенденції розвитку законодавства про державну службу в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4 (19). – С. 185-194
1431226
  Тищенко О.В. Тенденції розвитку законодавства про пенсійний вік // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 67-73. – ISSN 1026-9932
1431227
  Дуюнова О.М. Тенденції розвитку законодавства про працю проблеми та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 58-64
1431228
  Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.98-103. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1431229
  Гудзь О. Тенденції розвитку законодавства, що регулює вчинення правочинів за допомогою електронних засобів зв"язку, в Україні та світі / О. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 81-85. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються передумови створення законодавства, що регулює впровадження інформаційних технологій в Україні. Аналізуються передумови виникнення та напрями розвитку законодавчої бази, яка забезпечує правове регулювання вчинення правочинів з ...
1431230
  Ільяшов О.А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого-шостого поколінь // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-48
1431231
  Смаль В.В. Тенденції розвитку знаннєємних секторів економіки: на прикладі країн Євросоюзу та організації економічного співробітництва і розвитку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 203-212
1431232
  Головачова О.С. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 64-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1431233
  Зборовська Ю.Л. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК у контексті нарощування експортного потенціалу / Ю.Л. Зборовська, О.О. Школьний // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено стан зовнішньої торгівлі сировиною та продовольчими товарами України, зокрема частку Вінницької області у ній, а також резерви формування експортного потенціалу країни в цілому та регіону зокрема.
1431234
  Дорошенко В.І. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 270-276. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1431235
  Ткаченко В.В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
1431236
  Кремень В. Тенденції розвитку і зміни в освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1431237
  Григорак М. Тенденції розвитку і логістичної інтеграції авіакомпаній України / М. Григорак, О. Косарев // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 4-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1431238
  Жлуховська Л. Тенденції розвитку і шляхи удосконалення орендних земельних відносин в сільському господарстві // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 102-108. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1431239
  Стрєлкова Ю. Тенденції розвитку ІКТ в країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 147-148
1431240
  Євтушевський В.А. Тенденції розвитку інвестиційних фондів у корпоративній сфері України / В.А. Євтушевський, А.М. Букало // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 145-153


  Розкрито сутність інвестиційних фондів та визначено основні тенденції їх розвитку у корпоративній сфері України. Проаналізовано роль інвестиційних фондів у корпоративній сфері України та розглянуто основні проблеми їх функціонування та розвитку.
1431241
  Іващенко А.І. Тенденції розвитку інвестиційного клімату України / А.І. Іващенко, Д.Ф. Юсупова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
1431242
  Бондар Т.І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Канаді: законодавчий аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 51-54. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1431243
  Біловодська О. Тенденції розвитку інноваційного підприємництва в контексті процесів економічної глобалізації / О. Біловодська, Ю. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 63-75. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1431244
  Жуган І.О. Тенденції розвитку інноваційної діяльності сучасного вищого навчального закладу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 2 (37) : Економічні науки. Психологічні науки. – С. 49-53
1431245
  Гетьман І. Тенденції розвитку інститутів післядипломної педагогічної освіти центральноукраїнського регіону ХХ - початку ХХ століття / І. Гетьман, М. Садовий // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 134-142. – ISBN 978-966-2466-54-6
1431246
  Удовиченко О.С. Тенденції розвитку інституту банкрутства в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.149-153. – ISBN 966-7784-65-7
1431247
  Петро Пальчук Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 73-76
1431248
  Пальчук Петро Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавствством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 73-76
1431249
  Бєліков Є.А. Тенденції розвитку інтернет-реклами // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 347-348. – ISBN 978-617-7069-02-6
1431250
  Антохов А.А. Тенденції розвитку інформаційних технологій: глобальний, національний та регіональний виміри // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 256-262. – ISSN 2309-1533
1431251
  Сазонець О.М. Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в країнах світу / О.М. Сазонець, О.І. Качан // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 10-14. – ISSN 2306-6814
1431252
  Кузьмінська Ю. Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 16-21. – ISSN 2415-8143
1431253
  Ластовецька Л. Тенденції розвитку італійської опери початку XX століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634
1431254
  Сом-Сердюкова Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950-х - 1990-х років : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Сом-Сердюкова О.М.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 с.
1431255
  Черняк О.Р. Тенденції розвитку кіберзагроз у світовому інформаційному просторі / О.Р. Черняк, О.В. Федулов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (19). – С. 155-159
1431256
  Гаврилюк А.В. Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гаврилюк Анна Віталіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1431257
  Татарінова Л. Тенденції розвитку книгодрукування та книгорозповсюдження у провідних країнах світу крізь призму проблем читання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 4-10. – ISSN 2076-9326
1431258
  Вдовиченко Ю.В. Тенденції розвитку козівництва в світі та в Україні / Ю.В. Вдовиченко, А.М. Маслюк, В.М. Іовенко // Науковий вісник "Асканія-Нова" : міжнародне наукове видання : науково-теоретичний фаховий журнал / Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" , Нац. наук. селекційно-генет. центр з вівчарства ; голов. ред. Ю.В. Вдовиченко. – Нова Каховка, 2014. – Вип. 7. – С. 3-18
1431259
  Костусєв О. Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринках послуг оптової та роздрібної торгівлі та проблема відносин економічної залежності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-39
1431260
  Волковецька С.В. Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 129-135. – ISSN 2078-6670
1431261
  Юхименко П.І. Тенденції розвитку концепції людського капіталу і Україна: проблеми, перспективи // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 196-205. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1431262
  Беркута Т.В. Тенденції розвитку кооперативних та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України / Т.В. Беркута, Е.В. Добровольська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 69-77. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1431263
  Кондрашихін А.Б. Тенденції розвитку корпоративних систем управління підприємствами акціонерної форми власності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 12-15
1431264
  П"ясецька-Устич Тенденції розвитку корупційних процесів в економіці України // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 3-6. – ISBN 978-9934-571-43-5
1431265
  Невмержицький Є.І. Тенденції розвитку кредитних бюро і напрями активізації їх діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-29
1431266
  Онисько С.М. Тенденції розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств банками / С.М. Онисько, Р.І. Содома // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 313-319 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1431267
  Васильченко Є.В. Тенденції розвитку кримінального права України у зв"язку із запровадженням інституту кримінальних проступків та відповідальності за них // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 137-142. – ISSN 2304-4556
1431268
  Гаман С.М. Тенденції розвитку легкої промисловості України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1431269
  Гриценко С.П. Тенденції розвитку лексико-семантичної групи "назви зброї та її частин" (на матеріалі українських писемних пам"яток XVI - XVII ст.) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 357-379
1431270
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1431271
  Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні : теорія і практика / Н. Коваленко, Ю. Човнюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 47-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1431272
  Козак М. Тенденції розвитку літературного процесу Закарпаття 40-х рр. ХХ ст. на сторінках "Літературної неділі" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 113-116.
1431273
  Іваницька Л.Л. Тенденції розвитку логістики за кордоном та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.241-247
1431274
  Гусак С. Тенденції розвитку логістичних систем ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 41-44
1431275
  Музика П.М. Тенденції розвитку м"ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки / П.М. Музика, Р.М. Минів, К.М. Гірняк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 15-23. – ISSN 2221-1055
1431276
  Шамутило Д.О. Тенденції розвитку М&А в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 139-141
1431277
  Хлівна І.В. Тенденції розвитку малих підприємств: поточний фінансово-економічний стан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 33-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1431278
  Резнікова Н.В. Тенденції розвитку малого і середнього бізнесу та його вплив на економічну кон"юнктуру і конкурентоспроможність розвинених країн / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко, Н.В. Курбала // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 4-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2306-6806
1431279
  Шкурупська І.О. Тенденції розвитку маркетингових комунікацій під впливом промислової революції 4.0 // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 157-161. – ISSN 2313-4569
1431280
  Житарюк Іван Тенденції розвитку математичної освіти на Буковині: соціально-філософський аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 157-163. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснено соціально-філософський аналіз становлення і розвитку математичної освіти і науки на Буковині. Акцентовано увагу на реалізації загальнонаціонального інтересу щодо розбудови математичної освіти в краї.
1431281
  Марущак А.І. Тенденції розвитку медіа-сфери України у контексті інформаційної безпеки держави // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 96-102. – ISSN 2616-6798
1431282
  Головченко Г.О. Тенденції розвитку медіаосвіти в Канаді // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2019. – № 1 (102). – С. 77-86. – ISSN 2304-0629
1431283
   Тенденції розвитку методології біологічного знання у 60-90 рр. // Філософія біології в Україні ХХ століття / Н.В. Ківенко. – Київ, 1997. – С. 208-287
1431284
  Жиленко М. Тенденції розвитку методології навчальної діяльності студентів в сучасній освітній ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-27. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглянуто можливості врахування суб"єктивного фактору навчання як тенденцію підвищення ефективності підготовки до професійної діяльності. Досліджуються умови, що необхідно створити у навчальному закладі для подолання розриву між навчальною і ...
1431285
  Бігдаш В.Д. Тенденції розвитку механізмів управління в діяльності страхових компаній України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 154-161
1431286
  Гресько О.В. Тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 23-26


  У статті розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоків. Показано основні медіастратегії щодо ефективного інформування населення в контексті глобалізації. Modern situation and tendencies of the development of ...
1431287
  Швед Михайло Богданович Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990-2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Швед М.Б.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1431288
  Мельников М. Тенденції розвитку міжнародного комерційного арбітражу / Микола Мельников, Артур Ніцевич // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 1, 16-17
1431289
  Тарлопов І.О. Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1431290
  Тарлопов Ігор Олегович Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-139. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено еволюцію міжнародного маркетингу, проаналізовано його визначення та розроблено модель міжнародного маркетингу.
1431291
  Воронцова Н. Тенденції розвитку міжнародної журналістики в сучасному соціокультурному контексті // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 111-120. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку міжнародних мас-медіа, детерміновані соціокультурною моделлю журналістики.
1431292
  Самошкіна І.Д. Тенденції розвитку міжнародної фінансової системи // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2013. – С. 70-77. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 1 (34))
1431293
  Коу Сяохуа Тенденції розвитку міської газети в Китаї: з погляду загальних українських реалій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію китайської газети з приходу до влади комуністичної партії Китаю в 1949 році. Акцентовано увагу на розвитку міської газети в останні десятиліття після реформи та відкритості в Китаї. Аналізуються зміни й прогрес змі-стового характеру ...
1431294
  Тищук О.І. Тенденції розвитку молодіжної аудиторії у православному комунікативному просторі // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 13-16


  Аналізуються чинники вдосконалення комунікативної взаємодії православних ЗМІ і молодіжної аудиторії. Охарактеризовано основні продуктивні релігійно-виховні стратегії і технології, які використовують православні журнали. The article analysed the ...
1431295
  Лопух К.В. Тенденції розвитку монетарного посткейсіанства на початку ХХІ століття // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 289-295. – ISSN 2313-4569
1431296
  Волохова Л.Ф. Тенденції розвитку морського страхування в Україні / Л.Ф. Волохова, М.Р. Ковальов // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 37-41. – ISSN 2076-4561
1431297
  Рябуха І.М. Тенденції розвитку морської освіти в Україні (друга половина XVIII - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Рябуха Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 33 с. – Бібліогр.: 39 назв
1431298
  Ігнатова Л.П. Тенденції розвитку музичної культури Волині наприкінці 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.01 / Лариса Петрівна Ігнатова; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1431299
  Синютка Н. Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 12 (350), грудень. – С. 25-29. – ISSN 1810-3944
1431300
  Виговська В.В. Тенденції розвитку накопичувального пенсійного забезпечення: міжнародний та вітчизняний вимір // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 114-120. – ISSN 2410-9576
1431301
  Бауліна Т.В. Тенденції розвитку нанотехнологій у світі і в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-7
1431302
  Віннікова Н.М. Тенденції розвитку нанотехнологічної сфери в Японії та Китаї // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 96-102. – ISSN 0374-3896


  Розглянуто особливості розвитку нанотехнологічної в Японії та Китаї.Здійснено аналіз основних результатів фінансування нанотехнологій; розглянуто нанотехнологічні програми; виявлено пріоритетні напрямки розвитку нанотехнологій та установи, які активно ...
1431303
  Тарнавський Р. Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті в другій половині XVII- на початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (355), травень - червень. – С. 76-85. – ISSN 0130-6936
1431304
   Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 675, [1] с. : іл., табл. – Присвячується пам"яті акад. Всеукр. акад. наук. Володимира Михайловича Гордона (1871-1926). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-631-5
1431305
   Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – 301, [1] с. – Ст. частково рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-34-7
1431306
  Горбенко Я.О. Тенденції розвитку наукових комунікацій в сучасній Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 167-174. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1431307
  Лукашина М. Тенденції розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності мегаполіса (на прикладі міста Києва) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1431308
  Коржановська Т. Тенденції розвитку наукового потенціалу України (за матеріалами бази даних "Літопис авторефератів дисертацій") // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
1431309
  Баша І.М. Тенденції розвитку національних ВНЗ в освітньому просторі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 29. – С. 151-161


  Сучасне суспільство без наявності ефективного та розвинутого інституту освіти є неможливим, а становлення інформаційного суспільства формує соціальні запити та очікування щодо такого інституту. Тому оцінка сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку ...
1431310
  Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем : уроки для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 94-104. – ISSN 1993-6788
1431311
  Федулова Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 94-104 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1431312
  Лобозинська С.М. Тенденції розвитку Національного банку України у контексті ринкової трансформації економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 54-59
1431313
  Устенко Р.В. Тенденції розвитку національної інноваційної системи в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 83-85
1431314
  Коломийчук Д.І. Тенденції розвитку Нігерії як великого економічного центру Західної Африки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 50-55. – ISSN 2222-4459
1431315
  Свергунов О.О. Тенденції розвитку оборонної промисловості в умовах глобалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 154-160
1431316
  Войтенко В. Тенденції розвитку оборонної промисловості провідних країн НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 14-16
1431317
  Кристопчук Т.Є. Тенденції розвитку освіти в країнах європейського союзу: порівняльний аналіз // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 49-58. – ISBN 978-966-7359-77-5
1431318
  Кравченко С.М. Тенденції розвитку освіти в країнах ЄС та Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 18-21. – ISBN 978-966-698-290-5
1431319
  Терепищий С.О. Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху індустріального суспільства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 139-150. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Робота зосереджена на індустріальному суспільстві як на специфічному фоні становлення ідеї "класичної освіти".
1431320
  Локшина О. Тенденції розвитку освітньої політики США у галузі освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 156-157. – ISBN 978-617-7263-79-0
1431321
  Сурженко Н.В. Тенденції розвитку особистих господарств населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.285-287. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1431322
  Ярош Ярослав Тенденції розвитку партійної системи в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 20-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  Міжнародний досвід переконує: найефективнішою формою самоорганізації суспільства є об"єднання громадян, діяльність яких дозволяє розв"язувати різноманітні проблеми. На всіх етапах розвитку суспільства, особливо в кризові періоди, політичні партії ...
1431323
  Іванова Д. Тенденції розвитку патентного законодавства Республіки Бєларусь / Д. Іванова, Ю. Федорова // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 11. – С. 48-55. – ISSN 1608-6422
1431324
  Губаренко М. Тенденції розвитку педагогічних училищ України кінця ХІХ - початку ХХ ст. / М. Губаренко, М. Садовий // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 142-146. – ISBN 978-966-2466-54-6
1431325
  Хриков Є.М. Тенденції розвитку педагогічної науки у світі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 26-34. – ISSN 2227-2747
1431326
  Сапожников С.В. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Румунській республіці // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 131-141.
1431327
  Лебединець Г. Тенденції розвитку педагогічної освіти і науки у вищих навчальних закладах України у 60-80-х роках ХХ століття // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 88-100. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Проаналізовано організацію науково-дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах та розвиток фундаментальних досліджень у вищих навчальних закладах України другої половини XX століття. Охарактеризовано безцінний вклад видатних українських ...
1431328
  Постригач Н. Тенденції розвитку педагогічної освіти у країнах Південної Європи на межі XX- XXI століть : програма спецкурсу / Надія Постригач ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-29. – ISBN 978-966-457-261-0
1431329
  Харченко Т. Тенденції розвитку педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття. // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 15-21.
1431330
  Мельничук В.Г. Тенденції розвитку пенсійної системи України : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 66-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви
1431331
  Дігтяренко С.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 76-80. – ISSN 2306-6814
1431332
  Севрюков Д.Г. Тенденції розвитку північноєвропейської соціальної держави // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 187-191
1431333
  Рега М.Г. Тенденції розвитку підприємств туристичної сфери України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1431334
  Олійник В. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів / В. Олійник, С. Синенко // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.17-20
1431335
  Олійник В.В. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С.56-66. – ISSN 2078-7782
1431336
  Лавренчук А.О. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти України з огляду на європейський досвід // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 8-10. – ISSN 2221-6316
1431337
  Цимбалюк І.О. Тенденції розвитку податкової системи Великобританії / І.О. Цимбалюк, О.В. Цуз // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 169-176. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1431338
  Сбруєва А.А. Тенденції розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 240-260. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню тенденцій розвитку політики Європейського Союзу у сфері забезпечення якості вищої освіти. На основі структурно-логічного аналізу документів ЄС, присвячених проблемам якості вищої освіти, схарактеризовано тенденції ...
1431339
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1431340
  Нікогосян Ольга Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Події, що відбулися в Східній Європі та Радянському Союзі, відкривають перед дослідниками партійних організацій великі можливості для уточнення й перевірки теоретичних положень, виведених на основі західного досвіду. Звичайно, вторинні політичні ...
1431341
  Нікогосян О. Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 8-9.
1431342
  Лук"яненко Ю. Тенденції розвитку політичної аналітичної статті в друкованих ЗМІ в Україні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 19-22


  Дослідження присвячено проблемам розвитку сучасної української журналістики. Наводяться численні приклади з періодичної преси та наукових видань. The article concerns features of the modern journalism in the Ukraine. There are many examples from the ...
1431343
  Діковська І. Тенденції розвитку правового регулювання договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 61-64
1431344
  Щербань В.А. Тенденції розвитку правового статусу профспілок як сторони соціально-партнерських угод // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 27-32
1431345
  Жовтенко Т.Г. Тенденції розвитку приватного сектору безпеки Сполучених Штатів Америки: уроки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 197-200. – ISSN 2306-5664
1431346
  Офутін О. Тенденції розвитку продуктів unik-linked в Європі в умовах фінансової кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-37 : табл. – ISSN 1810-7923
1431347
  Таранушич С. Тенденції розвитку прокурорської діяльності у галузі охорони навколишньго природного середовища // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-25.
1431348
  Кривов"язюк І.В. Тенденції розвитку промислового комплексу України на початку ІІІ тисячоліття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 14-17 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1431349
  Герасимчук М. Тенденції розвитку промисловості України на сучасному етапі // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С24-29. – ISSN 0131-775Х
1431350
  Власова Н.О. Тенденції розвитку процесів концентрації в торгівельній галузі України / Н.О. Власова, О.С. Ковінько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 96-105
1431351
  Коваленко Д. Тенденції розвитку процесів реструктуризації в легкій промисловості України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 41-45. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1431352
  Бублик Л.Я. Тенденції розвитку процесу рефінансування банківської системи як ключового інструменту державного регулювання кредитних послуг в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 76-81. – ISSN 2306-6814
1431353
  Смирнов С.О. Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів / С.О. Смирнов, О.І. Бобирь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Наводиться порівняльна характеристика окремих рис систем соціального забезпечення України і деяких іноземних держав; визначено переваги і недоліки в регулюванні вітчизняної системи соціального забезпечення 90-х років і проаналізовано особливості ...
1431354
  Морозов В.С. Тенденції розвитку прямого іноземного інвестування в країнах-членах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-42. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розглянуто і визначено роль та значення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в країнах-членах Європейського Союзу на сучасному етапі. Виявлено і розкрито основні форми, головні причини та мотиви ПІІ країн ЄС. Здійснено детальний та комплексний аналіз ...
1431355
  Юрків Н.Я. Тенденції розвитку реального сектору економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 18-25. – ISSN 2221-1055
1431356
  Чорна І.В. Тенденції розвитку регіональних засобів масової інформації на прикладі Жмеринської преси // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 109-115. – ISSN 2409-9805
1431357
  Царук Н.Г. Тенденції розвитку регіонального ринку овочевої продукції в Чернігівський області // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 40-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1431358
  Кочкіна Н. Тенденції розвитку рекламних комунікацій у глобальному інтерактивному простор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено тенденції розвитку рекламних комунікацій у глобальному інтерактивному просторі через аналіз чинників їх функціонування та дослідження мотивації вірусної аудиторії. Визначено рівень поширення інтерактивних технологій у сучасному ...
1431359
  Горова К.О. Тенденції розвитку рекламного ринку України / К.О. Горова, О.В. Кіпоренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – C. 10-14. – ISSN 2226-8820
1431360
  Шамара І.М. Тенденції розвитку ресторанного господарства України в умовах глобалізації / І.М. Шамара, М.А. Семенов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 204-210. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1431361
  Жаворонок А.В. Тенденції розвитку ринку банківських депозитів в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 184-190. – ISSN 2222-0712
1431362
  Заславська О.І. Тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 26-30. – ISSN 2409-1944
1431363
  Гулик Т. Тенденції розвитку ринку банківських послуг з кредитування корпоративних клієнтів в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-25. – ISSN 1605-2005
1431364
  Хаустов В.К. Тенденції розвитку ринку ІТ-продукції: вплив промислової власності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-123 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
1431365
  Галушко О.С. Тенденції розвитку ринку кондитерських виробів та особливості трансформацій у системі цінностей його учасників : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 17-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1431366
  Маслюківська А. Тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні у контексті маркетингового підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-78. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено ринок молочної продукції в Україні з точки зору маркетингу. Здійснено аналіз структури і динаміки ринку, його основних гравців, рівня конкуренції між ними. Визначено цільові сегменти споживачів та виділено основні з них, на які ...
1431367
  Корнілова І.М. Тенденції розвитку ринку науково-технічних послуг в Україні / І.М. Корнілова, Л.А. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 86-90.
1431368
  Кирилюк М. Тенденції розвитку ринку нерухомості у Чернівцях на 2007 рік // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
1431369
  Ахновська І.О. Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні // Економіка і організація управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця, 2017. – Вип. № 2 (26). – C. 39-49. – ISSN 2307-2318


  У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулювання ринку освітніх послуг. Проаналізовано основні тенденції на ринку освіти України, визначено основні проблеми. Основною функцією освіти є надання відповідних освітніх послуг, що, в свою чергу, ...
1431370
  Афанасьєва К.О. Тенденції розвитку ринку планшетних версій періодичних видань в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 207-211


  Стаття присвячена розгляду сучасних тенденцій у розробці планшетних версій періодичних видань та їх відображенню на українському ринку планшетної періодики. Виділені критерії за якими визначається зручність читання медіаконтенту з планшету. ...
1431371
  Фаренюк Н.В. Тенденції розвитку ринку праці у Великій Британії кризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 126-127
1431372
  Добуш Ю Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 50-63. – ISSN 0321-0499
1431373
  Шульга Н.М. Тенденції розвитку ринку та регулювання якості робочої сили : Наукове видання / Н.М. Шульга. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 148с. – ISBN 966-676-184-X
1431374
  Дідківська Л.І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 119-125
1431375
  Жильцова О.П. Тенденції розвитку розписної емалі XVI сторіччя (на прикладі декоративного емалевого посуду) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 201-209. – ISSN 2226-2180


  "Проаналізовано тенденції розвитку лімозької розписної емалі XVI ст. – періоду її розквіту – зокрема, декоративний емалевий посуд XVI ст., що став славетною сторінкою історії декоративно-прикладного мистецтва Франції. Твори одного з найвідоміших ...
1431376
  Мельник К.Ю. Тенденції розвитку світових ринків цінних паперів та розвиток вітчизняного ринку цінних паперів у їх контексті // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 315-324
1431377
  Бабак М.П. Тенденції розвитку світового політичного медійного контенту (на прикладі президентських виборів 2012 р. в США) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 234-238


  У статті розглядаються новинки ринку політичних комунікацій, що з’явилися протягом останнього року. Зокрема, визначено напрями розвитку політичних комунікацій в інтернеті, а також перспективи подальшого розвитку медіакомунікацій в Україні. In article ...
1431378
  Кравченко Д. Тенденції розвитку світового ринку "хмарних" технологій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 38-41
1431379
  Когут О.І. Тенденції розвитку світового ринку нафти в період після кризи 2008 року // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 229-233. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1431380
  Шапран О.С. Тенденції розвитку світового ринку нафтопродуктів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 341-347. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка.
1431381
  Олексин Т.Я. Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 94-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1431382
  Зінчук Т.О. Тенденції розвитку світового сільського господарства та їх вплив на євроінтеграційні процеси України у контексті Угоди про ЗВТ // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [34-35]
1431383
  Бабій О.М. Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах / О.М. Бабій, К.С. Тимченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 128-136. – ISSN 2313-4569


  "У статті на основі критичного огляду та аналізу літературних джерел досліджено тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучасних умовах збільшення його споживання і зростання конкуренції зі сторони нових винних країн. ...
1431384
  Брегеда О.А. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем : ринок фінансових послуг / О.А. Брегеда, С.М. Савлук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1431385
  Приступенко Т.О. Тенденції розвитку свободи преси в Україні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 31-42. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1431386
  Усик В.І. Тенденції розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 44-49
1431387
  Возняк А.Б. Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 234-237
1431388
  Цурік О. Тенденції розвитку системи корпоративного управління // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 1728-9343
1431389
  Коваль О.О. Тенденції розвитку системи макроекономічного рахівництва в сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 84-87. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1431390
  Бондар Т. Тенденції розвитку системи оцінювання в інклюзивній освіті США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 100-105. – ISSN 2308-4634
1431391
  Кубіцький Ю.С. Тенденції розвитку системи управління сільськими територіями в Україні в кінці XX - на початку XXI століття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 122-127
1431392
  Шматковська Т.О. Тенденції розвитку соціально-демографічних процесів у сільській місцевості Волині та визначення їх взаємозв"язку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1431393
  Яценко А.М. Тенденції розвитку соціального управління як соціального інституту в умовах трансформуючого суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто сутність, функції, механізм соціального управління в сучасних умовах трансформації суспільства.
1431394
  Хлівна І.В. Тенденції розвитку соціальної інфраструктури сільських територій / І.В. Хлівна, М.М. Ігнатенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 55-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1431395
  Столипіна Ю.В. Тенденції розвитку соціальної реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції розвитку соціальної реклами в Україні. Визначено особливості сучасної соціальної реклами, її різновиди, цільові аудиторії, джерела фінансування, замовники. Проаналізовано доступні можливості соціальної реклами, зокрема, реалізація ...
1431396
  Кістерський Л.Л. Тенденції розвитку соціальної сфери в країнах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 15-17
1431397
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 3. – С. 17-23.
1431398
  Васильченко В.В. Тенденції розвитку спадкового права та їх вплив на формування вітчизняного цивільного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.17-23
1431399
  Ступак О. Тенденції розвитку спільних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 41)


  Статтю присвячено проблемам залучення інвестицій до економіки України через механізм спільного підприємництва. Розглянуто тенденції, які характеризують розвиток спільних підприємств в Україні, а також недоліки в цьому процесі.
1431400
  Букало А.М. Тенденції розвитку страхових компаній у корпоративному секторі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 30-37
1431401
  Бовсуновська Г.С. Тенденції розвитку страхового ринку в контексті забезпечення економічної безпеки країни // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 53-58. – ISSN 1683-1942
1431402
  Волкова В.В. Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 17-24. – ISSN 2218-1199
1431403
  Огар В. Тенденції розвитку сучасних палеонтології і стратиграфії (знакові міжнародні події 2019 року) // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Р. Лещух, П. Гожик, А. Данилів [та ін.]. – Львів, 2019. – № 51. – С. 8-13. – ISSN 0131-2634


  Наведено інформацію щодо важливих міжнародних форумів з палеонтології і стратиграфії, які відбулися протягом 2019 р. Коротко описано їх історія. Детальніше висвітлено тематику XIX Міжнародного конгресу з карбону і пермі (Кельн, Німеччина) та XIII ...
1431404
  Сорока О. Тенденції розвитку сучасного болгарського лексикону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 3-13. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1431405
  Чернишова Ю.О. Тенденції розвитку сучасного італійського релігійного дискурсу та проблеми перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 351-355
1431406
  Квач Я. Тенденції розвитку сучасного кейнсіанства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 9 (229). – С. 81-92. – ISSN 2409-9260
1431407
  Баулін Ю.В. Тенденції розвитку сучасного кримінального права України // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 3-23.
1431408
  Доценко Я.Я. Тенденції розвитку сучасного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 191-207
1431409
  Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.139-143
1431410
  Карпіловська Євгенія Анатоліївна Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій
1431411
  Тормахова В.М. Тенденції розвитку сучасної естрадної музики України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 133-135
1431412
  Маланюк А. Тенденції розвитку сучасної теорії доказів у кримінальному процесі / А. Маланюк, А. Павлишин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 92-103
1431413
  Антоненко О.В. Тенденції розвитку сучасної теорії словотвору в слов"янських мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 101-108. – ISSN 2075-437X


  В статье представлен краткий обзор новых подходов в теории словообразования в работах чешских лингвистов во втор. пол. XX-начале XXI ст.
1431414
  Миронов О.А. Тенденції розвитку сфери послуг та її впливу на соціально-економічні процеси // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 89-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1431415
  Зарвовський В. Тенденції розвитку та головні причини конфліктності в соціально-трудовій сфері на вугільних підприємствах за роки незалежності України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1431416
  Абаїмов А.В. Тенденції розвитку та конкурентоспроможність вітчизняних ЗМК в умовах світової економічної кризи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 59-62


  У статті описуються фактичні чинники конкурентоспроможності засобів масової комунікації, а також тенденції розвитку вітчизняних ЗМК в умовах світової економічної кризи. Описується конкурентоспроможність ЗМІ як цілісного господарчого елементу, шляхи її ...
1431417
  Ляшко І.І. Тенденції розвитку та механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації / І.І. Ляшко, О.М. Єременко // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 47-54. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1431418
  Хільчевська І.Г. Тенденції розвитку та напрями інтенсифікації українсько-німецьких зовнішньоекономічних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-62. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Визначено і обгрунтовано основні напрями вдосконалення територіальної і галузевої структури зовнішньоекономічних зв"язків (торговельних та інвестиційних) між Україною та Німеччиною.
1431419
  Чжан Дун"ян Тенденції розвитку та перспективи торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Україною // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1431420
  Пинда Юрій Володимирович Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі Львівської області // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено динаміку основних показників діяльності підприємств будівельного комплексу Львівської області та відображено їх взаємозв"язки. Встановлено тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельній сфері регіону.
1431421
  Гудзь О.Ю. Тенденції розвитку та сучасні проблеми парламентаризму (теоретичний аспект) / О.Ю. Гудзь, Н.Є. Толкачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Дається визначення понять "парламент" і "парламентаризм". Осмислюється проблема професіоналізму депутатів Верховної Ради. Розглядається актуальне питання щодо типу виборчої системи в державі. Аналізуються позитиви і негативи створення двопалатного ...
1431422
  Шляга О. Тенденції розвитку та сфери застосування економічного аналізу в сучасних умовах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 344-346. – ISSN 1993-0259
1431423
  Мазуренко О.В. Тенденції розвитку тваринництва України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 16-20. – ISSN 2221-1055
1431424
  Романсовська Т.І. Тенденції розвитку технічної термінології харчової промисловості / Т.І. Романсовська, Л.О. Левчук // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 435-438


  Розглянуто технічну термінологію, закріплену державними стандартами України й обов"язкову до використання у технічній і науковій літературі. Виявлено калькування окремих термінів з російської мови і невідповідність їхньої суті позначуваним предметам та ...
1431425
  Андрощук Г. Тенденції розвитку технології штучного інтелекту: економіко-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 84-101. – ISSN 2308-0361
1431426
  Андрощук Г. Тенденції розвитку технологіїй штучного інтелекту: економіко-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 59-69. – ISSN 2308-0361
1431427
  Капелюшна Т.В. Тенденції розвитку технологічної освіти в середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Капелюшна Тетяна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1431428
  Богданов Г. Тенденції розвитку типологій користувачів інтернету в Німеччині на початку ХХІ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (298), травень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1431429
  Корольков Іван Тенденції розвитку торгівлі в трансформаційній економіці України / Корольков Іван, Шимко Ольга // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Т. 3, № 2. – С. 173-184. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1684-906Х
1431430
  Фреяк А.В. Тенденції розвитку транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 327-333


  На прикладі Чернівецької області в складі єврорегіону "Верхній Прут". В статті визначено можливості транскордонного співробітництва Чернівецької області, в тому числі в рамках єврорегіональної співпраці. Автор описує основні проблеми, що виникають в ...
1431431
  Ільчук О.О. Тенденції розвитку трудового потенціалу в Україні за умов світової фінансової кризи та шляхи їх подолання / О.О. Ільчук, Я.Т. Пахольчак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 162-167. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1431432
  Матвієнко Н.М. Тенденції розвитку туризму Туреччини / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 324-329
1431433
  Дерманець М. Тенденції розвитку українського модернізму. Пошууки неолюдини // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (21), травень. – С. 3-6
1431434
  Приятельчук О. Тенденції розвитку українського ринку аудиторських послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 95-98. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Український ринок аудиторських послуг розвивається протягом останнього десятиліття досить динамічно. В даній статті проведено аналогію тенденцій розвитку світового та українського ринків аудиторських послуг та спроектовано перспективні напрямки надання ...
1431435
  Коваленко Д.П. Тенденції розвитку українського сегменту світового ринку побутової техніки // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 143-145. – ISBN 978-617-696-385-1
1431436
  Лебедєва-Гулей Тенденції розвитку української газетної публіцистики 1991-2006 рр. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 81-85.
1431437
  Ковальчук В.М. Тенденції розвитку української політичної колумністики (за матеріалами журналу "Український тиждень") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про тенденції розвитку політичної колумністики на сторінках журналу "Український тиждень". Визначено межі суб"єктивного та об"єктивного в авторських колонках політичного спрямування. The article is about the tendency of political ...
1431438
  Качак Т.Б. Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку XXI ст. : монографія / Тетяна Качак. – Київ : Академвидав, 2018. – 317, [3] с. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 280-317. – (Monograf). – ISBN 978-617-572-106-3
1431439
  Шевченко Л. Тенденції розвитку української термінології в контексті проблеми мовного планування // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.11-17. – ISBN 966-7773-28-0
1431440
  Гребеник Н. Тенденції розвитку управління грошово-кредитним ринком за перід 1991 - 1999 рр. : аналізують фахівці Національного Банку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 22-28 : Табл.
1431441
  Рибальченко Д.О. Тенденції розвитку управління загальноосвітніми навчальними закладами в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 181-184. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1431442
  Марцишевська Ю.Л. Тенденції розвитку фермерства у країнах з розвинутою економікою // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 343-347
1431443
  Нестеров Д.Ю. Тенденції розвитку фінансових механізмів у сфері пенсійного страхування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 37-41
1431444
  Квасова О.П. Тенденції розвитку фондового ринку та особливості діяльності фінансових посередників на ньому // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 19-23.
1431445
  Соловей Д.О. Тенденції розвитку форм організації фізичного виховання в країнах Європи в Середні віки // Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 2015. – № 6 (50), грудень. – С. 165-169. – ISSN 1991-0177
1431446
  Гладуш В.А. Тенденції розвитку форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-31. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
1431447
  Гавриш М. Тенденції розвитку фразеологічного складу німецької мови (на матеріалі молодіжного сленгу) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 243-247. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1431448
  Котенко Т.В. Тенденції розвитку функцій місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 80-84


  У роботі досліджується питання тенденцій розвитку функціонального призначення місцевого самоврядування в Україні, проводиться узагальнення проблем функціонального призначення місцевого самоврядування та виокремлюються тенденції його розвитку.
1431449
  Неклеса А.І. Тенденції розвитку хлібопекарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 44-48 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1431450
  Станіславська К.І. Тенденції розвитку художнього графіті у Європі XX–XXI століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 182-190


  Bзображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и др. поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все: от простых написанных слов до ...
1431451
  Притика Ю.Д. Тенденції розвитку цивільного процесуального права України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 45-47
1431452
  Кирда Алла Григорівна Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Кирда А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 26с. – Бібліогр.: 5 назв
1431453
  Кирда Алла Григорівна Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Кирда А.Г.; Київ. нац. лінгв. ун-тет. – Київ, 2005. – 232л. + Додатки: л. 216 - 232. – Бібліогр.: л. 192 - 216
1431454
  Шинкарук Л. Тенденції розвитку чистих заощаджень та їх взаємозалежність із споживанням основного капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 131-140. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1431455
  Росуль Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття : Дис... канд . пед.наук: 13.00.01 / Росуль Василь Васильович; КУ. – Київ, 1997. – 195л. – Бібліогр.:л.165-195
1431456
  Росул Василь Васильович Тенденції розвитку школи та педагогічної думки Закарпаття (XIX-XX ст.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Росул Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1431457
  Гнєушева В.О. Тенденції розподілу фінансових ресурсів у секторі домогосподарств у розвинених країнах світу та в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 71-76. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1431458
  Довженко Т.О. Тенденції розробки проблеми підготовки майбутніх учителів до педагогічної просвіти батьків в історії професійної освіти України 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 66-70. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
1431459
  Новикова К. Тенденції розробки проблеми розвитку обдарованих студентів у вищих навчальних закладах США // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 146-150. – ISSN 2077-1827
1431460
  Шемаєва Г.В. Тенденції розширення взаємозв"язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 60-65
1431461
  Степанов О.М. Тенденції світових торгових перевезень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.91-101. – ISSN 1605-7988
1431462
  Яворська В.О. Тенденції світового біржового ринку / В.О. Яворська, Ю.А. Кикла // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 278-281. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1431463
  Пестушко Валерий Тенденції світового видобутку нафти : Сторінками // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33
1431464
  Луцишин З. Тенденції світового фінансового ринку, економічна криза та інтеграційний курс України / З. Луцишин, О. Луцишин // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 11 (61). – С. 6-11
1431465
  Яценко Т. Тенденції символізму в ліриці Валерія Брюсова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 11-14
1431466
  Мішина Н. Тенденції систематизації муніципального права України / Н. Мішина, К. Головко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 97-109. – ISSN 1026-9932
1431467
  Хілько Ю. Тенденції соціалізаційних процесів у загальноосвітніх школах Канади в роботі з обдарованими дітьми // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 67-69. – ISBN 978-966-2249-24-8
1431468
  Рябоконь В.П. Тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 7-19
1431469
  Зайцева Л. Тенденції соціального розвитку регіонів України / Л. Зайцева, І. Польська // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1431470
  Волович В.І. Тенденції соціального розшарування в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1431471
  Ковтуненко Е.С. Тенденції соціальної диференціації в процесі консолідації демократичної системи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 202-206. – ISBN 978-966-171-387-0
1431472
  Попович В.В. Тенденції соціальної диференціації суспільства у сучасний період // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1431473
  Галян О.І. Тенденції соціоморального розвитку особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 275-284. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1431474
  Пасько Н. Тенденції стандартизації змісту вищої освіти в Австралії: приклад університету Ля Троба // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 153-155. – ISBN 978-966-644-324-6
1431475
  Сорока В. Тенденції становлення європейських стандартів журналістики на українському телебаченні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 287-293


  У роботі здійснюється огляд та аналіз сучасних тенденцій впровадження європейських стандартів журналістики на українському телебаченні, а також порівнюється теоретичне та практичне розуміння стандартів у медіа просторі України. The article is a ...
1431476
  Варналій З.С. Тенденції становлення малого підприємництва та громадських об"єднань підприємців в Україні / З.С. Варналій; Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання". – Київ, 1996. – 39с.
1431477
  Кругляк Д. Тенденції становлення місцевого самоврядування у процесі трансформацій перехідного періоду (кінець 1980-х - кінець 1990-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-21. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес інституціоналізації місцевого самоврядування під час суспільно-політичних та економічних трансформацій перехідного періоду державного будівництва. Продемонстровано суть явища перехідного періоду, його витоки і вплив на життя ...
1431478
  Федулова Л. Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 23-35 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1431479
  Артамонова І.М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні / І.М. Артамонова. – Донецьк : Лебідь, 2009. – 416 с. – ISBN 978-966-508-298-1
1431480
  Лола В. Тенденції становлення та розвитку професійно-технічної освіти в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 143-147. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1431481
  Сіденко В.Р. Тенденції становлення та розвитку системи глобального управління економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 41-46
1431482
  Мозговий М.П. Тенденції становлення українського естрадного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 170-175. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1431483
  Ажаман І.А. Тенденції стану фінансування інноваційної діяльності в Україні / І.А. Ажаман, Д.О. Сливка // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 20-23. – ISSN 2306-6814
1431484
  Бакович О. Тенденції стилю рококо в західноєвропейському сакральному образотворчому мистецтві XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 341-349. – ISBN 966-7379-70-1
1431485
  Павлов С.В. Тенденції структурних зрушень у хімічній промисловості західноєвропейського макрорегіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-42. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структурні зрушення в західноєвропейській хімічній промисловості та зовнішній торгівлі хімікатами країн Західної Європи.
1431486
  Ушенко Н.В. Тенденції студенського освітнього туризму в умовах інтернаціоналізації освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 141-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
1431487
  Криворучко І.О. Тенденції судової практики з питань кваліфікації дій осіб по створенню терористичної групи чи терористичної організації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 296-299. – ISSN 2219-5521
1431488
  Войцеховський М. Тенденції судової практики кріз призму рішень Верховного Суду // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 14-15
1431489
  Цокур Є.Г. Тенденції сучасних модернізаційно-легітимаційних процесів в Україні: історико-політична складова // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 47-51. – ISSN 2519-2949
1431490
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1431491
  Копистинська Ірина Михайлівна Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Копистинська І. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 233л. + Додатки: л.202-233. – Бібліогр.: л.186-201
1431492
  Вовк С. Тенденції сучасного інвестування: ТНК // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 3). – С. 296-318. – ISSN 1684-906Х
1431493
  Буткевич О.В. Тенденції сучасного міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 373-390. – ISBN 978-966-2609-51-6
1431494
  Грабовська О.С. Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва Львова в аспекті академічного камерно-ансамблевого музикування : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Грабовська О.С.;Львівська націон. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1431495
  Бабак М.П. Тенденції сучасного світового політичного медійного контенту (на прикладі президентських виборів 2012 року в США) // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 91-94. – ISSN 2307-6194
1431496
  Павлюк Т.С. Тенденції сучасної бальної хореографії в США // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 223-232. – ISSN 2226-2180


  "Проведено багатоаспектний аналіз тенденцій розвитку сучасної бальної хореографії в США; досліджено діяльність провідних американських танцювальних асоціацій, у контексті розвитку конкурсного спортивного бального танцю на сучасному етапі; розглянуто ...
1431497
  Сухова Н.М. Тенденції сучасної освіти: перспективи для реформ освітнього процесу в Україні // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 127-130. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))


  У статті розглядаються основні тенденції освіти XXI століття і перспективи реформування вітчизняної освіти.
1431498
  Пехник А. Тенденції та динаміка прямого іноземного інвестування в економіку України у 1991-2007 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 207-214. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1431499
  Ревак Тенденції та діагностика стану вітчизняної науки як фактора збагачення інтелектуального потенціалу / Ревак, і., С. Кавун // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 6 (232). – С. 68-76. – ISSN 2310-2624
1431500
  Красницький А.В. Тенденції та етапи дослідження державотворчих процесів в Україні (1917-1921рр.) : історико-правовий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 148-152. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1431501
  Слюсаренко А.В. Тенденції та закономірності розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 152-157. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1431502
  Скрипчук П.М. Тенденції та закономірності розвитку світової продовольчої галузі / П.М. Скрипчук, А.Є. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 50-59. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено та узагальнено основні тенденції функціонування сучасних продовольчих ринків через призму розвитку світової агропродовольчої системи в цілому з її проблемами та суперечностями, оцінено основні важелі впливу на кон’юнктуру світових ...
1431503
  Токарук Л. Тенденції та закономірності управління загальноосвітніми інтернатними закладами // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.101-105. – Бібліогр.: 8 пунктів
1431504
  Голубчук В.С. Тенденції та механізми соціальної політики в європейських країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 188-194


  Аналізуються механізми соціальної політики в європейських країнах, шляхи реформування системи державного фінансування з метою підвищення ефективності їхнього використання та скорочення державних витрат. З"ясовано, що на тлі ліквідації багатьох ...
1431505
  Стеценко А. Тенденції та напрями розвитку систем довгострокового зберігання інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 239-248
1431506
  Мержа С.І. Тенденції та напрямки активізації прямого іноземного інвестування в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 92-97. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1431507
  Боть Л.П. Тенденції та напрямки вивчення дитячого мовлення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 191-200
1431508
  Даниленко А. Тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні / А. Даниленко, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-39. – Бібліогр.: 9 пунктів
1431509
  Третяк А.М. Тенденції та наслідки земельної реформи в Україні у контексті якості життя і безпеки населення / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 12-21. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2306-1677
1431510
  Пруський С. Тенденції та наслідки участі іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 126-130. – ISSN 1993-0259
1431511
  Козубцов І.М. Тенденції та невідкладні заходи модернізації третього рівня вищої освіти в Україні - інституту аспірантури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 139-143. – ISSN 2077-1800
1431512
  Поляков М.Й. Тенденції та обмеження підвищення рівня акцизного оподаткування сигарет у державах - членах ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 8 (309). – Бібліогр.: 19 назв
1431513
  Ткаченко Д.О. Тенденції та особливості діяльності транснаціональних корпорацій на внутрішньому ринку України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 36-41
1431514
  Жукова В.О. Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 10-20. – (Економічні науки ; вип. 26)


  У статті охарактеризовані напрями реформування системи вищої освіти України відповідно до цілей Болонської декларації. Проаналізовані показники діяльності ВНЗ України та фінансування вищої освіти. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності та ...
1431515
  Смаль І.В. Тенденції та особливості розвитку міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 8-13
1431516
  Бутівщенко С. Тенденції та особливості розвитку системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1941рр.) // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-43
1431517
  Плеханов Д.О. Тенденції та особливості розвитку сільського господарства за ринкових умов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 104-106
1431518
  Мамонтова Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 30-39. – ISSN 0131-775Х
1431519
  Власова Н.О. Тенденції та особливості формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі / Н.О. Власова, О.В. Михайлова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 64-74. – ISSN 2312-394X
1431520
  Жибер Т.В. Тенденції та перспективи видатків з державного бюджету на енергетичний сектор України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 60-70 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1431521
  Пронько Л.М. Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі / Л.М. Пронько, О.М. Бабина
1431522
  Пронько Л.М. Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 11 (15). – С. 123-134. – ISSN 2411-4413
1431523
  Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1431524
  Поплавська В.В. Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Поплавська В.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л. 174-197
1431525
  Запотоцький С. Тенденції та перспективи житлового будівництва в Україні / С. Запотоцький, В. Запотоцька, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретико-методичні та прикладні засади формування ринку житла. Розвиток вітчизняного ринку житла оцінено за економічними та управлінськими критеріями. Перші передбачали аналіз соціально-економічних чинників, які формують попит, ...
1431526
  Марченко С.І. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Зроблено загальний аналіз розвитку законодавства України в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, виділено головні етапи в його нормативно-правовому регулюванні та основні тенденції розвитку, виявлені недоліки та запропоновані можливі ...
1431527
  Марченко С.І. Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-42. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Зроблено загальний аналіз розвитку законодавства України в сфері товарного сільськогосподарського виробництва, виділено головні етапи в його нормативно-правовому регулюванні та основні тенденції розвитку, виявлені недоліки та запропоновані можливі ...
1431528
  Шигаєва Т. Тенденції та перспективи зростання промислового виробництва в Україні / Т. Шигаєва, М. Голованенко // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 3. – С. 29-34
1431529
  Штромеєр А. Тенденції та перспективи історії ранньомодерної дипломатії (на прикладі дослідження діяльності габсбурзьких дипломатів у Константинополі в ранньомодерну епоху) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 75-86. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження ранньмодерної дипломатії вступило у свою надзвичайно динамічну фазу, розпочату запозиченням теорій та методів з культуральних наук. Постали нові сфери дослідження, розробка яких значно поглиблює наше знання ранньомодерного періоду загалом. ...
1431530
  Голов С. Тенденції та перспективи регулювання бухгалтерського обліку / Сергій Голов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 2-15
1431531
  Мазуренко В.П. Тенденції та перспективи розвитку банкострахування в Україні / В.П. Мазуренко, В.В. Тринчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 220-226. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1431532
  Щепкіна С.П. Тенденції та перспективи розвитку ігрового бізнесу в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 66-68
1431533
  Прибега І.Є. Тенденції та перспективи розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто окремі питання розвитку інформаційної системи бухгалтерського обліку в Україні. Проаналізовано Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та дано його критичну оцінку. Обґрунтовано деякі підходи щодо організації ...
1431534
  Тюхляєва М.Ю. Тенденції та перспективи розвитку контролінгу в банках України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 350-354. – ISBN 966-8958-05-5
1431535
  Власова К.М. Тенденції та перспективи розвитку м"ясопереробної галузі України в умовах поглиблення інтеграції торгівлі з ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 32-39. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку ринку Європейського Союзу в розрізі поступової інтеграції українських виробників м’яса в економічний простір та оцінка перспектив національних виробників через призму їх готовності експортувати ...
1431536
  Гончарова О.М. Тенденції та перспективи розвитку металургійних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 350-355


  Досліджено основні тенденції розвитку металургійних підприємств, зокрема !щодо використання виробничих потужностей та особливості їх інвестиційної політики. Визначено перспективи металургійного виробництва та пріоритетні заходи по їх досягненню. The ...
1431537
  Примачук Ю.В. Тенденції та перспективи розвитку новітніх медіа на спортивну тематику // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 485-487
1431538
  Жукова Н.К. Тенденції та перспективи розвитку оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 22-26
1431539
  Кізима Т. Тенденції та перспективи розвитку основних форм заощаджень домогосподарств в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 60-72. – ISSN 1818-5754
1431540
  Мартиненко Л. Тенденції та перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-85. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан та динаміку розвитку страхового ринку України, досліджені перспективні напрямки розвитку українського страхового бізнесу у світовий ринок страхування, висвітлені основні проблеми та можливості. The state and dynamics of development ...
1431541
  Слободенюк Е.В. Тенденції та перспективи розвитку світового туризму як гуманізуючої складової всесвітніх інтеграційних і глобалізаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-88. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про світовий туризм як чинник всесвітнього розвитку.
1431542
  Ел Сеад Махмут Тенденції та перспективи розвитку торговельних відносин Лівії з ЄС та Україною // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 34-39
1431543
  Кияниця Є. Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 4 (237). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326
1431544
  Крупка М. Тенденції та перспективи формування і виконання місцевих бюджетів в Україні / М. Крупка, В. Дорога // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 578-584. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1431545
  Гетьманцева Н.Д. Тенденції та пріоритети реформування трудового законодавства України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 65-69. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
1431546
  Власов В. Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-80 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1431547
  Ільїна К.О. Тенденції та проблеми монетизації економіки України / К.О. Ільїна, М.С. Мрочко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1431548
  Харкянен Л.В. Тенденції та проблеми ринку праці за умов глобалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 141-144. – ISBN 966-614-021-7
1431549
  Волошин В.О. Тенденції та проблеми розвитку правового регулювання договірних відносин у сфері промислової власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 224-228
1431550
  Лесик Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 214-219 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1431551
  Бенч Л. Тенденції та проблеми фіскально-бюджетної політики у кризовому і посткризовому періодах // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 23-28. – Бібліогр.: 12 назв
1431552
  Крупка М. Тенденції та проблеми формування ринку кредитних послуг в Україні : фінансовий ринок / М. Крупка, О. Скаско // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1431553
  Теренда Н.О. Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 3 (65). – С. 35-40. – ISSN 1681-2786
1431554
  Гладкова Є.О. Тенденції та прогноз розвитку злочинності в Харківській області // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 137-146. – ISSN 2304-4556
1431555
  Янчевський М. Тенденції та прогнози розвитку страхового ринку Польщі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-39. – ISSN 1810-7923
1431556
  Зацний Ю. Тенденції та процеси розвитку лексико-семантичної макросистеми сучасної англійської мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2410-0927
1431557
  Шевченко В.Ю. Тенденції та ризики руху капіталу в умовах сучасної фінансової глобалізації // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 148-151
1431558
  Солодкий В.О. Тенденції та стратегічні напрямки розвитку житлово-комунального господарства // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 173-181. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
1431559
  Варналій З.С. Тенденції та стратегічні пріоритети розвитку промисловового виробництва України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 13-18
1431560
  Ковтун Н. Тенденції та суперечності розвитку промислових видів діяльності в Україні / Н. Ковтун, А. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-102. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  На основі побудови зведеного рейтингу видів промислової діяльності в Україні визначені тенденції та основні напрями розвитку промисловості з метою забезпечення національної конкурентоспроможності. Ключові слова: промислові види діяльності, ...
1431561
  Ігнатюк А.І. Тенденції та суперечності розвитку ринків в умовах 4-ої промислової революції // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 55-58
1431562
  Скворцова С.Я. Тенденції та фактори зміни півня державних видатків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 126-130. – Бібліогр: на 13 пунктів
1431563
  Шепітько В.Ю. Тенденції та функції криміналістики в умовах змагального кримінального судочинства // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2015. – Вип. 60 : Присвячується 50-річчю з дня заснування. – С. 67-76. – ISSN 0130-2655
1431564
  Чайковський Я. Тенденції та шляхи розвитку системи банківського кредитування // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 72-83. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1431565
  Ходжаян А.О. Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 8-13
1431566
  Борис І.О. Тенденції традицій і сучасність у вихованні та становленні професійних акторів і режисерів драматичного театру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 110-122. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1431567
  Магда Є. Тенденції трансформації близькосхідної політики США після обрання президентом Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-20. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про зміни в американській політиці щодо регіону Близького Сходу з приходом в Білий дім 44-го президента США Барака Обами. Проаналізовано основні напрями близькосхідної політики Сполучених Штатів та зміни в них за нової адміністрації. ...
1431568
  Колосова В.П. Тенденції трансформації Бреттон-Вудських організацій у глобальному просторі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (297). – С. 72-85. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1431569
  Волянська О.В. Тенденції трансформації довіри до соціальних інститутів // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 322-329. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
1431570
  Азьмук Н.А. Тенденції трансформації зайнятості в інформаційній економіці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 87-88
1431571
  Хітрова Т. Тенденції трансформації класичних жанрових моделей (на прикладі "Репортажних текстових форм") // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 89-95


  Стаття присвячена одній із актуальних і дискусійних проблем сучасного жанротворення журналістських текстів. Процес перегляду жанрових меж спричинив пошук нових моделей журналістських виступів. Розширення жанрового спектра у напрямі "коментуючої" ...
1431572
  Сбруєва А.А. Тенденції трансформації місії Університету: порівняльно-педагогічний аналіз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 448-461. – ISSN 2312-5993


  Подано характеристику тенденцій трансформації місії університету під впливом таких чинників, як глобалізація, інтернаціоналізація, розвиток економіки знань та інформаційно-комунікаційних технологій. Для реалізації поставленої мети було здійснено ...
1431573
  Небава М.І. Тенденції трансформації національних систем пенсійного забезпечення в Європейських країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 19 поз. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз досвіду пенсійного реформування у країнах Центральної та Східної Європи. Виявлено спільні тенденції та проблеми в реструктуризації національних моделей пенсійного забезпечення країн з перехідною економікою.
1431574
  Ларіна Н.Б. Тенденції трансформації соціальної політики демократичних країн: перспективи для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 29-33. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401


  У статті проаналізовано особливості модернізації соціальної політики демократичних країн: умови й тенденції проходження, позитивні і негативні наслідки. Акцентовано увагу на проблемах подолання бідності, становлення демократичної й соціальної держави.
1431575
  Кравченко В.Г. Тенденції трудової міграції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 125-129
1431576
  Лендєл М.А. Тенденції трудової міграції до країн СНД / М.А. Лендєл, Є.А. Ерфан, Є. Ковач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 152-157. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1431577
  Лавриненко С.І. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 185-194
1431578
  Пясецька С.І. Тенденції у змінах кількості випадків відкладень ожеледі на території України протягом ожеледного періоду 2001-2015 рр. / С.І. Пясецька, О.А. Щеглов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 95-104. – ISSN 2306-5680
1431579
  Соколик М. Тенденції у продуктивності та оплаті праці в Україні, високорозвинених країнах і нових країнах-членах ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 385-395. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1431580
  Гулима Ю. Тенденції у розвитку науки міжнародного права, нові підходи до вивчення міжнародного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 174-177


  У статті аналізуються сучасні тенденції розвитку науки міжнародного права, теорії та концепції міжнародного права, які з"явилися в останні роки, та розиток вже існуючих концепцій.
1431581
  Пясецька С.І. Тенденції у розповсюджені відкладень паморозі категорії НЯ (небезпечна) на території України протягом останнього тридцятиріччя 1991-2020 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 55-67. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена дослідженню просторово-часового розповсюдження відкладень паморозі категорії НЯ (небезпечна) по території України у продовж останніх 30-и років, які характеризують сучасний стан та динаміку кліматичної системи в Україні та її окремих ...
1431582
  Бурак О.С. Тенденції у сфері крос-культурних комунікацій: ризики та перспективи формування глобальної єдності // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 102-110. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 3(13). – ISSN 2075-7190
1431583
  Сиротіна О.О. Тенденції у сфері підготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищої школи в США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 247-255. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1431584
  Шумейко В. Тенденції у формуванні маркетингової товарної політики олійно-жирових підприємств // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-39. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
1431585
  Андрусів У.Б. Тенденції удосконалення законодавства України у сфері охорони суміжних прав організацій мовлення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 230-235.
1431586
  Симчук А.С. Тенденції удосконалення правової регламентації початку досудового розслідування у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 202-209. – ISSN 2222-5374
1431587
  Іваненко О.І. Тенденції українського експорту соняшнікової олії / О.І. Іваненко, Д.С. Короткова // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 37-42. – ISBN 978-617-571-148-4
1431588
  Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-15
1431589
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 41-49
1431590
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження попиту на продукцію підприємств та завантаженості виробничих потужностей // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-80 : рис. – Бібліогр.:
1431591
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження стану конкурентного середовища для українських підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-68
1431592
  Пугачова М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Інноваційна діяльність підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-75
1431593
  Перейра Арауджо Калдас Фернандо Тенденції управління проектами в контексті інновацій у цифровій економіці // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 53-72 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2222-8810
1431594
  Коваленко М.Г. Тенденції фактичного забезпечення зеленими насадженнями мешканців міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 327-331 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1431595
  Булкін І.О. Тенденції фінансового забезпечення наукових досліджень і розробок в Україні // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 131-154.
1431596
  Савіна Н.Б. Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки / Н.Б. Савіна, Н.І. Дорощук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 277-285. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1431597
  Савіна Н.Б. Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки / Н.Б. Савіна, Н.І. Дорощук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 82-90. – (Економічні науки ; вип. 2 (86)). – ISSN 2306-5478
1431598
  Усик В. Тенденції фінансового забезпечення сфери освіти України: основа для формування фінансових правил уряду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 64-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1431599
  Мамонтова Н.А. Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 118-124. – ISSN 1993-6788
1431600
  Гасанова Л.Є. Тенденції фінансування науки й освіти: європейський досвід та українські реалії // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 4 (69). – C. 148-158


  Розкрито сучасні тенденції фінансування науки й освіти в країнах Європейського Союзу в умовах визначального впливу наукових досліджень і розробок (R&D), освіти, трансферу знань і технологій на ефективний розвиток економіки. На підставі аналізу ...
1431601
  Охріменко А.Г. Тенденції формування в"їзного туристичного потоку до України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 38-42. – ISSN 1728-6220
1431602
  Корж-Усенко Тенденції формування викладацьких кадрів у вищій школі України (1917-1920 рр.) // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 244-247. – ISBN 978-966-698-191-5


  Київський державний український університет створювався у 1918 р. на базі Народного університету, то у його складі налічувалося понад 60 викладачів, серед яких представники науково-педагогічної еліти України - А. Кримський, М. Василенко, Б. ...
1431603
  Жовновач Р.І. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / Р.І. Жовновач, А.М. Науменко // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 119-132
1431604
  Тулай О. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів / О. Тулай, М. Тріпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 91-100. – ISSN 1818-5754
1431605
  Науменко А. Тенденції формування доходної частини місцевих бюджетів у контексті економічного розвитку держави та регіонів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 123-126. – ISSN 1993-0259
1431606
  Шабашова Л.Ю. Тенденції формування етнічної структури населення Закарпатської області: етномовний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-53 : табл., кар. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
1431607
  Лазебник Л. Тенденції формування зовнішнього корпоративного боргу України: загрози і виклики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 33-42. – ISSN 1605-2005
1431608
  Амеліна С.М. Тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах США в умовах глобалізації / С.М. Амеліна, Р.О. Тарасенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 16-25. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто основні тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах США в умовах глобалізації. Виявлено, що вони зумовлені орієнтацією суспільства на глобальну інформатизацію соціальної та виробничої сфер його ...
1431609
  Кудіна В.В. Тенденції формування контингенту студентів у вищій школі США: зіставний аналіз // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 83-86


  Розглядаються питання побудови системи вищої освіти у США, вивчаються особливості і умови вступу абітурієнтів до коледжів і університетів, сутність загальнонаціональних тестів.
1431610
  Руденко Б.Б. Тенденції формування методологічних засад юридичного знання у новий час: Д. Локк і Ш.-Л. Монтеск"є // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 198-203
1431611
  Гуменюк К. Тенденції формування національного ринку чорних металів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.48-51
1431612
  Мулякова-Бочі Тенденції формування платіжного балансу в умовах кризових явищ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 255-261 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1431613
  Руденко Б.Б. Тенденції формування постнекласичної методології правознавства // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 185-186
1431614
  Фронощук М.В. Тенденції формування репертуару сучасних видавництв релігійної літератури в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 203-207


  У статті аналізується репертуар сучасних видавництв релігійної літератури в Україні, здійснюється класифікація видань,визначаються основні тенденції розвитку . In the frticlethe repertory of modern Ukrainian publisher religious literature is ...
1431615
  Копистинська І.М. Тенденції формування сучасного українського книжкового ринку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 121-127
1431616
  Цибуляк А.Г. Тенденції формування сучасної військово-політичної ситуації в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 66-76
1431617
  Саєнко С. Тенденції формування та реалізації державноїправової політики проти адміністративній деліктності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-51.
1431618
  Васильців Т.Г. Тенденції формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності підприємства / Т.Г. Васильців, Х.М. Волянюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 243-247. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1431619
  Шульга Н.Д. Тенденції формування та розвитку освітньої політики Німеччини // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – C. 147-150. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто особливості освітньої політики Німеччини. Визначено провідні тенденції формування та реалізації освітньої політики у галузі вищої університетської освіти, спрямовані на створення конкурентоздатної національної системи освіти в контексті ...
1431620
  Дем!янчук О.І. Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 55-65. – (Серія "Економіка" ; вип. 13 (41)). – ISSN 2311-5149
1431621
  Маркович Н. Тенденції формування фінансово-економічної результативності аграрних підприємств Львіщини в умовах глобалізації // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 92-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 98. – ISSN 2313-3627
1431622
  Журба І.Є. Тенденції функціонування регіонального ринку праці в умовах транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 93-97.
1431623
  Бортник К.В. Тенденції хореографічного втілення міфологічних сюжетів на сцені ХАТОБу в другій половині 20-го ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 66-76. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
1431624
  Дмитрієва В. Тенденції ціноутворення як індикатор ринкових відносин в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 63-67. – ISSN 1993-0259
1431625
  Дічек Н.П. Тенденції шкільної освітньої політики в Україні у перше десятиріччя незалежності // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 72-86. – ISSN 2304-0629
1431626
  Нестерович В.Ф. Тенденції щодо конституційно-правового регулювання лобіювання у Великій Британії та Ірландії // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 3 (71). – С. 28-37
1431627
  Романова А.С. Тенденції, вияви, виклики та загрози сучасного тероризму / А.С. Романова, А.В. Казьмерчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 100-101
1431628
  Павко А.І. Тенденції, детермінанти та особливості формування партійно-політичного простору України (2010-2013 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 116-120. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого, конструктивно-критичного використання новітніх політологічних та періодичних видань здійснено комплексний, системний аналіз детермінантних чинників, які суттєво впливали на процес формування партійно-політичного простору ...
1431629
  Нев"ярович Наталія Тенденції, знахідки, проблеми / Нев"ярович Наталія, Фурсова Людмила, Лисак Людмила // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-6


  Відійшов у минуле Всеукраїнський конкурс "Учитель року-2008" у номінації "Зарубіжна література". Вщухли дискусії, уляглися пристрасті та емоції. Настав час аналітичного осмислення його підсумків. Якими ж набутками збагатив конкурс методику викладання ...
1431630
  Гулич О.І. Тенденції, особливості й резерви розвитку сектору туристичних послуг регіонів України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 109-119. – ISSN 1562-0905
1431631
  Власова К.М. Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м"ясопереробній галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 134-138. – ISSN 2306-6806
1431632
  Кушнірчук-Ставнича Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 208-213. – ISSN 1562-0905
1431633
  Олійник Т. Тенденції, фактори та перспективи розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі економіки України : Питання розвитьку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0131-775Х
1431634
  Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 13-15
1431635
  Піпченко Н. Тенденціїї та перспективи забезпечення світової інформаційної присутності України засобами соціальних медіа // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 25-35


  Досліджено тенденції використання соціальних медіа для здійснення ефективної зовнішньополітичної комунікації провідними політичними акторами світу та України, атакож проаналізовано офіційні акуанти Президента України, Кабінет Міністров України, ...
1431636
  Ромащенко О. Тенденціїформування коефіцієнта "ділової активності" страховиків // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-23 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-7923
1431637
  Вернигора О. Тенденція e-docs: як не залишитися поза грою? / О. Вернигора, К. Гончарова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 24-25


  Конкурентоздатність - одна з основних умов успішного розвитку бізнесу, що диктує необхідність впровадження передових технологій.
1431638
  Грищук В.К. Тенденція гуманізації радянського кримінального законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 79-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються основні, на думку автора, теоретичні підходи до проблеми гуманізації радянського кримінального законодавства у зв"язку з наступною його черговою кодифікацією.
1431639
  Дем"яненко Н. Тенденція диверсифікації мети і профілів магістратури в розвитку світової вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 44-52. – ISSN 2075-1478
1431640
  Чернишова Ю. Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах сучасних італійських релігійних текстів


  В статті досліджено причини архаїзації стилю українських перекладів сучасних італійських релігійних текстів. Проаналізовано тенденцію до сакралізації релігійного стилю української мови. Окреслено стилістичні та концептуальні проблеми перекладу сучасних ...
1431641
  Кругляк М.І. Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.02 / Мирослава Іванівна Кругляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1431642
  Албул О. Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапе розвитку (фонетико-фонологічний фспект, графіка) / О. Албул, О. Сорока // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 240-246. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1431643
  Герасимчук Н. Тенденція занепаду фейлетону як жанру в сучасній українській пресі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 107-112


  У статті йдеться про причини занепаду фейлетону як жанру та його місце в сучасній українській періодичній пресі. В статье рассматриваются причины упадка фельетона как жанра и его место в современной украинской прессе. In the article it is about the ...
1431644
  Остроух О.А. Тенденція зміни якісного складу питних підземних вод південно-західної частини Закарпатської області за багаторічний період експлуатації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 21-23
1431645
  Наконечний В.С. Тенденція найглобальнішого джерела загроз інформаційної безпеці / В.С. Наконечний, В.В. Гаврилов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 264
1431646
  Кебуладзе В. Тенденція перетворення феноменології з філософії свідомості на філософію досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 125-134. – ISSN 0235-7941
1431647
  Широкорадюк С. Тенденція розвитку католицизму на Сході України // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 51-53
1431648
  Вінарева Л. Тенденція розвитку особистості майбутнього вчителя іноземних мов у професійно орієнтованому середовіщі ВНЗ лінгвистичного профілю / Л. Вінарева, Г. Марченко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 40-45. – ISSN 0131-6788
1431649
  Величко Тетяна Тенденція розвитку сучасного етнографічного музйництва Півдня України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 105-112. – ISSN 0130-6936
1431650
  Пономаренко А.Р. Тенденція та проблематика формування студентських гуртожитків / А.Р. Пономаренко, Л.М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 362-367 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1431651
  Тищенко О.О. Тенденція трактування дохристиянської міфології і заснованого на міфологічних уявленнях фольклору давньоукраїнськими літописами, державними інститутами // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 220-225. – (Філологічні науки ; № 2)
1431652
  Шевченко Т.С. Тенденція уніфікації телевізійного контенту в контексті конструювання цільових аудиторій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 74-81


  У статті розглянуто проблему уніфікації телевізійного мовлення в Україні. За допомогою міждисциплінарного підходу виявляються та вивчаються можливі причини проблеми. Проводиться верифікація гіпотези щодо існування механізму формування засобами масової ...
1431653
  Богачевська-Хомяк Тендер довкола гендеру // Критика. – Київ, 1998. – Березень, (число 3). – С. 21-23
1431654
  Сташенко І. Тендери vs дискримінації. Протистояння триває? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 16-17
1431655
  Шкляр С. Тендери без дискримінації. Неможливе можливо? / С. Шкляр, О. Булаєва // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 14-15
1431656
  Шийко О. та інш. Тендери і контракти в будівництві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.127-130. – ISBN 966-654-085-1
1431657
  Макаренко Л.О. Тендерний менталітет в умовах сучасних перетворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-28.
1431658
  Молчанов К.А. Тендерні аспекти іміджу політичного лідера в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 372-381
1431659
  Алєксєєва А.В. Тендерні аспекти політики зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 34-38
1431660
  Оніщенко Н.М. Тендерні правовідносини: поняття, сутність, природа та значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 89-96. – ISSN 1563-3349
1431661
  Баахолдина М. Тендерное равенство? // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 27 февраля (№ 9)
1431662
  Гюльсевен О. Тендеції сільськогосподарського страхування: минуле, теперішнє, майбутнє / О. Гюльсевен, С. Кушукшенель, С.Є. Нас // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 316-320. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1431663
  Пушкар Михайло Семенович Тендеції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні ( теоретико-методологічні аспекти ) / Пушкар Михайло Семенович; МОУ. Терноп. акад. нар. госп. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 423с. – ISBN 966-7411-37-0
1431664
  Линевич А.А. Тендипедиды (хирономиды) Прибайкалья и Западного Забайкалья : Автореф... доктора биол.наук: / Линевич А.А.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1964. – 65л. – Бібліогр.:с.64-65
1431665
   Тендітна мить торкає вічність : образ квітки у творах сучасних українських ювелірів : каталог виставки : 21.11.2017 - 21.01. 2018 / М-во культури України, Нац. музей історії України, Музей іст. коштовностей України ; [упоряд., авт. текстів і віршів: І. Удовиченко ; фотограф: Д. Клочко]. – Київ : Фенікс, 2018. – 47, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2523-33-1
1431666
  Яровицина Т. Тендітна сила : збірка поезій / Тетяна Яровицина. – Київ : Смолоскип, 2017. – 302, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7173-64-8
1431667
  Гомон М.В. Тендра / М.В. Гомон. – Дніпропетровськ, 1976. – 118с.
1431668
  Ильвес М.А. Тендровская коса / М.А. Ильвес. – Одесса, 1976. – 64с.
1431669
  Поженян Г.М. Тендровская коса / Г.М. Поженян. – Москва, 1977. – 124с.
1431670
  Бой Касарес Адольфо Теневая сторона / Бой Касарес Адольфо. – Москва, 1987. – 221с.
1431671
   Теневая экономика. – М., 1991. – 158с.
1431672
  Букатынский А.А. Теневая экономика в Молдове / Анатолий Букатынский, Игорь Додон. – Кишинев : ARC, 2014. – 454, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 445-454. – ISBN 978-9975-51-776-5
1431673
  Джабиев Р. Теневая экономика и коррупция в Азербайджане // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 7. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227
1431674
  Завельский М.Г. Теневая экономика и трансформационные процессы // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.124-131. – ISSN 0132-1625
1431675
  Ратушный Я.А. Теневое движение / Я.А. Ратушный. – М, 1991. – 124с.
1431676
  Стэмплевская Л. Теневой сектор в налоговой системе Польши // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 44-53. – ISSN 2221-8440
1431677
  Покидова Елена Теневые зарплаты : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 32-37 : Фото
1431678
  Абруков С.А. Теневые и интерференционные методы исследования оптических неоднородностей : учеб. пособие для студ. ун-тов / Абруков С.А. – Казань : Издательство Казанского университета, 1962. – 84 с.
1431679
  Андреев Л.А. Теневые институты финансовой системы Ирана // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 62-72. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1431680
  Васильев Л.А. Теневые методы / Л.А. Васильев. – Москва : Наука, 1968. – 400 с.
1431681
  Максутов Д.Д. Теневые методы исследования оптических систем / Д.Д. Максутов. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 172 с.
1431682
  Фетисов В.Д. Теневые финансовые потоки в рыночной экономике / В.Д. Фетисов, Т.В. Фетисова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 92-100. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1431683
  Курнаев С.Ф. Теневые широколиственные леса Руссой равнины и Урала / С.Ф. Курнаев. – Москва : Наука, 1980. – 316с.
1431684
  Голобородько А.Ю. Тенеденції розвитку злиття і поглинання на українських підприємствах // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 226-232. – ISSN 2079-4762
1431685
  Гудзевата Марина Тенерифе. Острів-несподіванка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 30-35 : фото
1431686
  Парубоча Наталья Тенерифе: остров вечной весны : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 76-79 : Фото
1431687
  Кручковский Л. Тенета : роман / Л. Кручковский; Пер. с польского Т. Лурье и Ю. Винер. – Москва : Художественная литература, 1967. – 294 с.
1431688
  Уяр Хведер Тенета : роман / Хведер Уяр ;. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1981. – 416 с.
1431689
  Денглер Г. Тенета Бонна / Г. Денглер. – М., 1962. – 349с.
1431690
  Степико В. Тенета гендеру // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 80-88. – ISSN 1682-2366
1431691
  Підстригач Я.С. Тензери на многовидах / Я.С. Підстригач, С.Я. Ярема. – Львів, 1986. – 77с.
1431692
  Бразаускене Д.И. Тензиметрическое и термохимическое изучение системы пропионовая кислота - вода и влияние KNO3 и CaCl2 на фазовые равновесия в этой системе : Автореф... кандидата хим.наук: / Бразаускене Д.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 15л.
1431693
  Иодвальките И.П. Тензиметрическое и ультраакустическое исследование водных и водно-солевых растворов муравьиной кислоты в связи с изучением явления высаливания. : Автореф... канд. хим.наук: / Иодвальките И.П.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1431694
  Зырянов В.Г. Тензиметрическое изучение бинарных систем галогенид сурьмы - галогенид щелочного металла. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов В.Г.; Уральский науч. центр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1431695
  Чумаченко Ю.В. Тензиметрическое изучение летучих В-дикетонатов металлов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Чумаченко Юрий Владимирович ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1979. – 19 с. – Библиогр.: 7 назв.
1431696
  Блеек П. Тензиметрическое исследование химического равновесия в системе тердый раствор типа А3 В5 --А2 В9-галоген. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Блеек П.; МВ и ССО УССР. – л.
1431697
  Курлянд Б.Х. Тензографическое исследование деятельности некоторых жевательных мышц : Автореф... кандидата биол.наук: / Курлянд Б.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 17л.
1431698
  Клокова Н.П. Тензодатчики для измерений при повышенных температурах. / Н.П. Клокова. – М., 1965. – 120с.
1431699
   Тензодатчики для экспериментальных исследований. – М., 1972. – 151с.
1431700
  Кубрак Ю.О. Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій : Автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних велечин / Кубрак Ю.О. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1431701
  Рыженков А.П. Тензор теплового расширения ряда органических кристаллов и некоторые вопросы их термодинамики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Рыженков А.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 12л.
1431702
  Крутков Ю.А. Тензор функций напряжения и общие решения в статике теории упругости / Ю.А. Крутков. – М.-Л., 1949. – 200с.
1431703
  Кутраков О.П. Тензорезистивні давачі тиску на основі ниткоподібних кристалів кремнію для широкого діапазону температур і частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кутраков Олексій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 32 назви
1431704
  Кафиев Юрий Николаевич Тензорная мезонная доминантность в рассеянии адронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кафиев Юрий Николаевич; Объедин. ин-т ядреных исследований. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1431705
  Петров А.Е. Тензорная методология в теории систем / А.Е. Петров. – М., 1985. – 152с.
1431706
  Любашенко В.В. Тензорний добуток еквіваріантних збочених в"язок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми доводимо, що тензорний добуток Деліня категорії еквіваріантних конструктивних збочених в"язок є категорією такого ж типу. А саме, добуток категорії на комплексному алгебраїчному G-многовиді X і H-многовиді Y є категорією, що відповідає G х ...
1431707
  Стрихалюк Б.М. Тензорний та фрактальний аналіз конвергенції телекомунікаційних мереж : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стрихалюк Б.М.; Стихалюк Б.М. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1431708
  Лісник В.С. Тензорні поля у рухомому суцільному середовищі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянута локальна диференціальна геометрія рухомого суцільного середовища. Одержано основні рівняння та формули для кінематичних векторних і тензорних полів. Загальні положення ілюстровані двома прикладами конкретних рухів суцільною ...
1431709
  Широков П.А. Тензорное исчисление / П.А. Широков. – 2-е изд. – Казань, 1961. – 448с.
1431710
  Акивис М.А. Тензорное исчисление / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – Москва : Наука ; Главная редакция физико-математической литературы, 1969. – 352 с. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1431711
  Акивис М.А. Тензорное исчисление : учеб. пособие / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. – 2-е изд., стер.. – Москва : Наука, 1972. – 351 с. : черт. – Библиогр.: с. 346. – (Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов)
1431712
  Коренев Г.В. Тензорное исчисление : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Математика", "Физика", "Механика" / Г.В. Коренев. – Москва : Изд-во МФТИ, 2000. – 240 с. – ISBN 5-89155-047-4
1431713
  Димитриенко Ю.И. Тензорное исчисление : Учебное пособие для вузов / Ю.И. Димитриенко. – Москва : Высшая школа, 2001. – 575 с. – ISBN 5-06-004155-7
1431714
  Широков П.А. Тензорное исчисление. / П.А. Широков. – Л.М, 1934. – 464с.
1431715
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Желнорович В. А.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1431716
  Желнорович В.А. Тензорное представление спиноров и спинорных уравнений / В.А. Желнорович. – М., 1979. – 154 с.
1431717
  Фомин Александр Александрович Тензорное произведение абелевых групп без кручения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Фомин Александр Александрович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1431718
  Корниенко Валерий Сергеевич Тензорное произведение полигонов над дистрибутивными структурами и его применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Корниенко Валерий Сергеевич ; МГУ , Механико-математический фак-т. – Москва, 1979. – 11 с.
1431719
  Брюкман П. Тензорные дифференциальные формы на алгебраических многообразиях : Автореф... канд. физ. матю.наук: / Брюкман П.; МГУ, Мех.мат.фак. – М., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1431720
  Голубятников А.Н. Тензорные и спинорные инварианты подгрупп группы Лоренца и построение точных решений уравнений Эйнштейна-Дирака : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Голубятников А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 10л.
1431721
  Арменский А.Е. Тензорные методы построения информационных систем / А.Е. Арменский; отв. ред. М.Л. Селезнев. – Москва : Наука, 1989. – 148, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-144 (95 назв.)
1431722
  Максименко В.Н. Тензорные силы в системах трех и четырех нуклонов / В.Н. Максименко. – Киев, 1972. – 15с.
1431723
  Цаленко Тензорные структуры на многообразиях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цаленко м.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 13л.
1431724
  Марчук Николай Гурьевич Тензорные уравнения дираковского типа : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.03 / Марчук Н.Г.; Математический институт им. В.А.Стеклова РАН. – Москва, 2003. – 24с. – Библиогр.: 12 назв.
1431725
  Прохода И.Г. Тензорные функции грина и их приложения в электродинамике СВЧ / И.Г. Прохода, С.Г. Дмитрюк, В.М. Морозов. – Днепропетровск, 1985. – 63 с.
1431726
  Сокольников И.С. Тензорный анализ / И.С. Сокольников. – Москва : Наука, 1971. – 375 с.
1431727
  Либер А.Е. Тензорный анализ / А.Е. Либер. – Саратов, 1975. – 145с.
1431728
  Схоутен Я.А. Тензорный анализ для физиков : Пер.с англ. / Я.А. Схоутен. – Москва : Наука, 1965. – 456 с.
1431729
  Кулаков Ю.И. Тензорный анализ для физиков. / Ю.И. Кулаков. – Новосибирск, 1966. – 151с.
1431730
  Крон Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон. – М, 1978. – 720с.
1431731
  Рускол Д.Е. Тензоры, определяющие поверхность в трехмерном евклидовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рускол Д.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 4 с.
1431732
  Панкратова Ж.К. Тензотермоэлектрические свойства n-Ge в области смешанной проводимости.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Панкратова Ж.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1431733
  Панских В.К. Тензочувствительные хрупкие покрытия для исследования полей деформации.. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Панских В.К.; Гос. НИИ мешиновед. – М., 1977. – 18л.
1431734
   Тени. – М., 1954. – 116с.
1431735
  Менюк Г. Тени : рассказы / Георге Менюк ;. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1969. – 91 с.
1431736
  Чхеидзе О.Р. Тени : роман / Отар Чхеидзе ; авториз. пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 231 с.
1431737
  Эсенов Р.М. Тени "Желтого доминиона" / Р.М. Эсенов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 383с.
1431738
  Энтелис Н.Я. Тени без света / Н.Я. Энтелис. – М, 1983. – 119с.
1431739
  Петерсон П. Тени белых башен / П. Петерсон. – М, 1960. – 80с.
1431740
  Матмуратов Т. Тени белых тополей : стихи и поэмы / Толепберген Матмуратов ; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1988. – 110 с.
1431741
  Вейга Жозе Тени бородатых королей // Пленник / Э. Вериссимо. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 159-253
1431742
  Сергеев Александр Тени будущего : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 80-90 : Фото
1431743
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 308 с.
1431744
  Упит А.М. Тени былого : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Я.Шумана и М.Заламан. – Рига : Латгостиздат, 1953. – 244 с.
1431745
  Безыменский В.М. Тени в лабиринте / В.М. Безыменский. – Курск, 1991. – 352с.
1431746
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Л, 1968. – 295с.
1431747
  Мак-Кормик и др. Тени в море / и др. Мак-Кормик. – Л, 1971. – 295с.
1431748
  Мак-Кормик Тени в море / Мак-Кормик, Т. Аллен, В. Янг. – Москва : Армада, 1998. – 379 с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763202384
1431749
  Ремарк Э.М. Тени в раю / Э.М. Ремарк. – Барнаул, 1989. – 575с.
1431750
  Ремарк Э.М. Тени в раю : Романы / Э.М. Ремарк. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 448с. – ISBN 5-237-00177-7, 966-03-0309-2
1431751
  Яхонтов А. Тени дома литераторов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 14-15


  ЦДЛ... Центральній дом литераторов - так простенько расшифровывается это сокращение. Однако за аббревиатурой из трех букв таится жизнь, полная трагедий и исторических несообразностей, смеха и курьезов. Центральный дом литераторов - московский клуб ...
1431752
  Меденица В. Тени забытых предков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.151-158. – ISSN 0042-8744


  О русскм философе Николае Федорове
1431753
  Шнирельман В. Тени забытых предков. Подделка как этнополитическая проблема // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 8. – С. 39-43. – ISSN 0235-7089
1431754
  Струк Е. Тени зарытых предков // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 30 (489), 29.07.2016. – С. 46-53. – ISSN 2075-7093
1431755
  Нгуен Туан Тени и отзвуки времени. / Нгуен Туан. – М., 1977. – 302с.
1431756
  Климухин А.Г. Тени и перспектива / А.Г. Климухин. – Москва, 1967. – 200 с.
1431757
   Тени и свет. – Ставрополь, 1990. – 511с.
1431758
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1964. – 703с.
1431759
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1966. – 711с.
1431760
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Новосибирск, 1967. – 751с.
1431761
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1977. – 719с.
1431762
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень : роман / А.С. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 604 с.
1431763
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Кызыл, 1987. – 679с.
1431764
  Иванов А.С. Тени исчезают в полдень / А.С. Иванов. – Москва, 1988. – 752с.
1431765
  Квин Л.И. Тени исчезают на рассвете / Л.И. Квин. – Барнаул, 1957. – 147с.
1431766
  Михановский В.Н. Тени Королевской впадины : роман / В.Н. Михановский. – М., 1991. – 334с.
1431767
  Полудняков В.И. Тени на асфальте: Очерки об уголовном розыске / В.И. Полудняков. – СПб., 1992. – 251с.
1431768
  Эгурен Г. Тени на белой стене // Право политического убежища : Право политического убежища. Тени на белой стене. Беглец / А. Карпентьер. – Москва : Прогресс, 1976. – С. 39-92
1431769
  Игнатов Р. Тени на лугах. / Р. Игнатов. – София, 1970. – 156с.
1431770
  Овчинников В.В. Тени на мосту Айои / В.В. Овчинников. – 2-е. – М., 1973. – 62с.
1431771
  Беспрозванная П.В. Тени на снегу / П.В. Беспрозванная. – Мурманск, 1981. – 32с.
1431772
  Пархомов М.Н. Тени на стене / М.Н. Пархомов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 343с.
1431773
  Стецюк Я.Н. Тени на улице / Я.Н. Стецюк. – М., 1961. – 80с.
1431774
  Щербаков В.Н. Тени опускаются. / В.Н. Щербаков. – Л., 1965. – 95с.
1431775
  Харченко Р.Н. Тени от небоскребов / Р.Н. Харченко. – Москва, 1986. – 85с.
1431776
  Лауинчюкас А.К. Тени Пентагона / А.К. Лауинчюкас. – М, 1974. – 302с.
1431777
  Захарьин И.Н. Тени прошлого : рассказы о былых делах / И.Н. Захарьин (Якунин). – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.С. Суворина, 1885. – [4], II, 369 с.


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
1431778
   Тени прошлого. – М., 1976. – 288с.
1431779
  Дмитриев Н.Д. Тени прошлого / Н.Д. Дмитриев. – М., 1985. – 47с.
1431780
  Сидни Диана Тени прошлого : Роман / Сидни Диана. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига)
1431781
  Кожухов Ф.Ф. Тени прошлого. Фельетоны. / Ф.Ф. Кожухов. – Сталино, 1961. – 63с.
1431782
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 323с.
1431783
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1963. – 326с.
1431784
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – М, 1967. – 660с.
1431785
  Шевердин М.И. Тени пустыни. / М.И. Шевердин. – Кишинев, 1987. – 507с.
1431786
  Ребров М.Ф. Тени с острова Узедом: история создания ракет Фау-1 и Фау-2 / М.Ф. Ребров. – М., 1991. – 316с.
1431787
  Арцыбашев М.П. Тени утра : роман, повести, рассказы / М.П. Арцыбашев ; [сост., подгот. текста, вступ. ст. с. 3-18, примеч. С.С. Никоненко]. – Москва : Современник, 1991. – 559, [1] с. – ISBN 5-270-01135-2


  Содерж.: Санин: Роман; Повести и рассказы: Паша Туманов; Бог; Смех; Из подвала; Тени утра; Кровавое пятно; Революционер; Старая история; Братья Аримафейские; Деревянный чурбан; Под Солнцем.
1431788
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1954. – 104с.
1431789
  Салтыков-Щедрин Тени. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1971. – 176с.
1431790
  Бессонов А.С. Тениаринхоз - цистицеркоз : Биологические основы профилактики / А.С. Бессонов. – Москва : Наука, 1988. – 196с. : рис.
1431791
  Смольская Н.Ф. Тенирс в собрании Эрмитажа / Н.Ф. Смольская. – Л., 1961. – 8с.
1431792
   Тенис - 90. – М., 1990. – 160с.
1431793
  Престон Кэрри Тенистый сад рододендронов // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 48-54 : фото
1431794
   Теніс. – К., 1935. – 36с.
1431795
   Теніс. – К., 1936. – 52с.
1431796
   Теніс. – К., 1965. – 72с.
1431797
  Шувалова С.І. Теннер Карл Іванович - один із творців геодезичної науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 500-504
1431798
  Лакост Р. Теннис / Р. Лакост. – Л., 1929. – 124с.
1431799
   Теннис. – М., 1951. – 64с.
1431800
   Теннис. – М., 1954. – 52с.
1431801
   Теннис. – М., 1955. – 38с.
1431802
   Теннис. – М., 1955. – 60с.
1431803
  Кондратьева Г.А. Теннис / Г.А. Кондратьева. – М, 1956. – 259с.
1431804
   Теннис. – М., 1957. – 60с.
1431805
   Теннис. – М., 1973. – 64с.
1431806
   Теннис. – М., 1980. – 81с.
1431807
   Теннис. – М., 1985. – 79с.
1431808
   Теннис. – М., 1988. – 112с.
1431809
  Белиц-Гейман Теннис для родителей и детей / Белиц-Гейман. – М., 1988. – 222с.
1431810
  Иванов В.С. Теннис на столе / В.С. Иванов, В.В. Коллегорский. – М., 1959. – 96с.
1431811
  Белиц-Гайман Теннис. / Белиц-Гайман, К.А. Заржецкий. – М., 1954. – 324с.
1431812
  Иванов Н.Н. Теннис. / Н.Н. Иванов. – М, 1956. – 15с.
1431813
  Коше Анри Теннис. Очерки техники и тактики игры / А. Коше. – Москва, 1935. – 168 с.
1431814
  Крживинский Е.О. Теннис. Техника, тактика и правила игры / Е.О. Крживинский. – Л., 1925. – 91с.
1431815
  Ульянов Б. Теннис. Техника, тактика, тренировка. / Б. Ульянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1934. – 272с.
1431816
  Словин Л.С. Теннисные мячи для профессионалов / Л.С. Словин. – М, 1989. – 335с.
1431817
  Пашков С.И. Теннисный корт возле дома / С.И. Пашков, В.Г. Буткевич. – М., 1986. – 91с.
1431818
  Бергер Арнольд Яковлевич Тентакулитиды силура - нижнего девона Подолии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бергер Арнольд Яковлевич; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1977. – 23л.
1431819
  Логвиненко В.П. Тентакулиты нижнего и низов среднего девона западной части Зарафшано-Гиссарской горной области и Туркестанского хребта и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Логвиненко В.П. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1977. – 21 с.
1431820
  Смілянський В. Тенхнології формування власної торговельної марки // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 39-44. – ISSN 1606-3732
1431821
  Сцибор-Рыльский Тень / Сцибор-Рыльский. – М., 1957. – 175с.
1431822
  Колбергс Андрис Тень : романы / Колбергс Андрис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1986. – 437 с.
1431823
  Шмыров В.А. Тень / В.А. Шмыров. – Пермь, 1990. – 229с.
1431824
  Алексеев В.Р. Тень "железной пяты" : (о фашистской опасности в Западной Европе) / В.Р. Алексеев. – Москва : Политиздат, 1964. – 46 с.
1431825
  Мельников Е.З. Тень аиста / Е.З. Мельников. – Саратов, 1984. – 264с.
1431826
  Раскольникова М.В. Тень быстротечной жизни : Повесть / М.В. Раскольникова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 174с. – ISBN 5-265-01180-3
1431827
  Пурс Л. Тень в длину дороги : роман / Лаймонис Пурс; пер. с латыш. В.Невского. – Рига : Лиесма, 1969. – 151 с.
1431828
  Лаврецкий И.Р. Тень Ватикана над Латинской Америкой / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1961. – 206с.
1431829
  Роллинс У. Тень впереди / У. Роллинс. – Москва, 1935. – 397 с.
1431830
  Бондаренко О.Н. Тень высоты / О.Н. Бондаренко. – Алма-Ата, 1971. – 72с.
1431831
  Аринин В.И. Тень генералиссимуса : док. повесть : [об И.В. Сталине] / В. Аринин. произвол : Записки репрессированного ; М. Кузнецов ; [лит. обраб. В. Аринина]. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1991. – 155 с.
1431832
  Дудко В.А. Тень двуглавого орла / В.А. Дудко. – Владивосток, 1977. – 335с.
1431833
  Эренбург И.Г. Тень деревьев / И.Г. Эренбург. – М, 1969. – 304с.
1431834
  Селезнев Г.К. Тень доллара над Россией. / Г.К. Селезнев. – М, 1957. – 203с.
1431835
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1980. – 527с.
1431836
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1984. – 416с.
1431837
  Кривицкий А.Ю. Тень друга, или Ночные чтеня сорок первого года. Машина времени / А.Ю. Кривицкий. – Москва : Военное издательство, 1982. – 368с.
1431838
  Исарова Л.Т. Тень Жар-птицы / Л.Т. Исарова. – М, 1983. – 175с.
1431839
  Эгамбердиев М. Тень Желтого дракона : ист. роман / Манап Эгамбердиев ; [послесл. Т. Степугиной Худож. М.В. Баст, М.В. Горелик]. – Москва : Воениздат, 1984. – 399 с.
1431840
  Прохватилов В.А. Тень заветного эскадрона / В.А. Прохватилов. – Л., 1989. – 394с.
1431841
  Вознесенский А.А. Тень звука / А.А. Вознесенский. – Москва, 1970. – 258с.
1431842
   Тень звука. – Москва, 1980. – 87 с.
1431843
  Гуляковский Е.Я. Тень Земли : Повести / Е.Я. Гуляковский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445с.
1431844
  Манвелян А С. Тень и свет / А С. Манвелян, . – Тбилиси, 1961. – 203с.
1431845
  Абрамов А.И. Тень императора : [для сред. и ст. возраста] / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов ; рис. В. Юдина. – Москва : Детская литература, 1967. – 296 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1431846
  Бестужева-Лада Светлана Тень императрицы : Луиза-Мария-Августа- супруга императора Александра І // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 4. – С. 72-75
1431847
  Дугинец А.М. Тень Кантипа / А.М. Дугинец. – М, 1961. – 198с.
1431848
  Сапожников В.К. Тень капитана Беллинга / В.К. Сапожников. – Кемерово, 1979. – 526с.
1431849
  Крапивин В.П. Тень Каравеллы / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1988. – 576с.
1431850
  Гусман М.Л. Тень каудильо : роман / Мартин Луис Гусман ; Пер. с исп. С. Мамонтова и И. Триста. – Москва : Художественная литература, 1964. – 207 с.
1431851
  Сиволобов С.А. Тень кривого дерева / С.А. Сиволобов. – Кишинев, 1990. – 308с.
1431852
  Бурлаков С.Р. Тень летящей птицы : лирика / С.Р. Бурлаков. – Москва, 1980. – 112 с.
1431853
   Тень луны : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 29 : Фото
1431854
  Горбатенко Д.Д. Тень Люфтваффе над Европой / Д.Д. Горбатенко. – М., 1967. – 206с.
1431855
  Блок Р. Тень маньяка = Mad"s shadow / Роберт Блок // Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.] / [сост. А. Березнева]. – Минск : Дайджест, 1992
1431856
  Азиз В. Тень моих рук : стихи и поэмы : пер. с азерб. / Вахид Азиз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 144 с.
1431857
  Иванова С.А. Тень на камне / С.А. Иванова. – Л, 1990. – 62с.
1431858
  Зафесов Г.Р. Тень над Апеннинами. / Г.Р. Зафесов. – М., 1982. – 104с.
1431859
  Немцов В.И. Тень над землей / В.И. Немцов. – М., 1957. – 222с.
1431860
  Козловский М.И. Тень оборотня / М.И. Козловский. – Воронеж, 1990. – 157с.
1431861
  Кодзати А. Тень орла : стихи / А. Кодзати. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
1431862
  Фульда Л. Тень осла / Л. Фульда. – М - Птгр., 1923. – 202с.
1431863
  Бадьева Э.А. Тень от Большой Сосны : повести, рассказы / Э. А. Бадьева ; вступ. ст. Л. Фоменко. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. – 366 с.
1431864
  Розлубирский Э. Тень парашюта / Э. Розлубирский. – Москва, 1971. – 84 с.
1431865
  Налоев А.Х. Тень пламени : повесть и рассказы / А.Х. Налоев; пер. с кабард. В.Кузьмина. – Нальчик : Зльбрус, 1973. – 213 с.
1431866
  Немцов В.И. Тень под землей / В.И. Немцов. – М., 1954. – 240с.
1431867
  Витарский Н.В. Тень Потемкина / Н.В. Витарский. – Москва, 1964. – 19с.
1431868
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1988. – 158с.
1431869
  Гущин И.П. Тень прошлого: записки прокурора / И.П. Гущин. – Барнаул, 1990. – 302с.
1431870
  Шкляревский И.И. Тень птицы / И.И. Шкляревский. – М., 1976. – 207с.
1431871
  Шкляр В.Н. Тень совы : роман, повести, рассказы / Василь Шкляр ; авт. пер. с укр. Владимира Золотухина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 521 с.
1431872
   Тень солнца. – Вильнюс, 1981. – 70 с.
1431873
  Тимофеев М.Е. Тень сосны : стихи / М.Е. Тимофеев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 102 с.
1431874
  Петраш Ю.Г. Тень средневековья / Ю.Г. Петраш. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
1431875
  О"Кейси Тень стрелка / О"Кейси. – Москва, 1956. – 63 с.
1431876
  Шешуряк Ю. Тень студента // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 19 сентября (№ 38). – С. 21. – ISSN 1563-6755


  Миньюст запланировал отмену заочного обучения для будущих юристов - действительно ли "заочка" бросает тень на систему юридического образования?
1431877
  Плимак Е. Тень Термидора в "Отцах и детях" Тургенева // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2002. – № 4. – С.96-105. – ISSN 0869-44435


  Скрытая (потайная) сюжетная линия в романе И.Тургенева "Отцы и дети" - это конфликт между "Современником" и "Колоколом"(1859г.)
1431878
  Дурян Л. Тень тростника : стихи / Л. Дурян; пер. с арм. Л.Халифа и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 103 с.
1431879
  Иманбеков Т. Тень тутовника : повести / Туткабай Иманбеков ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 336 с.
1431880
  Гинцберг Л.И. Тень фашистской свастики / Л.И. Гинцберг. – Москва, 1967. – 206с.
1431881
  Лифинцева Т.П. Тень христианства в метафизике Ж.-П. Сартра // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 163-173. – ISSN 0042-8744
1431882
  Хєммет Д. Тень человека // Выстрел у Сирано / Чандлер Р. – Пермь, 1991
1431883
  Матусовский М.Л. Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о ее борьбе и ее страданиях, о ее людях и ее камнях. / М.Л. Матусовский. – М., 1968. – 91с.
1431884
  Барнаби Р. Тень Шекспира : повесть / Р. Барнаби ; пер. с англ. В. Обухова, А. Берга // Плохие вести от куклы : роман / Дж.Х. Чейз. – Рига : Т.Ф. Митряйкин, 1991. – С. 413-493. – (Детективы ; 1)
1431885
  Кузовлева Т.В. Тень яблони / Т.В. Кузовлева. – М, 1979. – 223с.
1431886
  Каландадзе А.П. Тень яблони : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1987. – 176 с.
1431887
  Иванов-Радкевич Тень, покинувшая мост / Иванов-Радкевич И.М. – Москва, 1988. – 293 с.
1431888
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1940. – 68с.
1431889
  Шварц Е.Л. Тень. / Е.Л. Шварц. – Л., 1961. – 33с.
1431890
  Колбергс А. Тень. В автомобиле под утро. Обнаженная с ружьем : романы / А. Колбергс. – Москва : Советский писатель, 1989. – 636 с.
1431891
  Абеляр П. Тео-логические трактаты / Петр Абеляр ; Пер. с латыни, коммент., ввод. ст. [с. 5-49], сост. С. С. Неретиной. – Москва : Прогресс ; Гнозис, 1995. – 411, [1] с. – (Философская школа)
1431892
  Гринчук Т. Тео Феннелл - гений миниатюр // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2018. – № 6 (167), червень : Київ учора й сьогодні. – С. 86-89
1431893
  Трохимчук Р.М. Теоpiя гpафiв : Hавч. посiбник для студ.фак.кібернетики / Р.М. Трохимчук; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 44с. – ISBN 9665940430
1431894
  Дрозд Ю.А. Теоpiя Галуа : Hавч. посiбник для студ. мех.-мат. ф-ту / Ю.А. Дрозд; Ю.А. Дpозд; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 36 с. – ISBN 9665940228
1431895
  Болдог Й.Й. Теоpiя електpолiтичної дисоцiацiї / Й.Й. Болдог, П.П. Попель. – Київ : Радянська школа, 1980. – 140с.


  Освiтленi основнi положення теоpії електpолiтичної дисоцiацiї, сучаснi уявлення пpо пpиpоду pозчинiв електоpлiтiв та iн.
1431896
  Білоусова В.П. Теоpiя повеpхонь в тензоpному викладi / В.П. Білоусова, І.Г. Ільін; МВ і УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1967. – 130 с.
1431897
  Бондарчук В.Г. Теоpия тектооpогении / В.Г. Бондарчук. – Киев, 1944. – C. 18-28. – Отд. оттиск из: Природа
1431898
  Івасишина Т.А. Теоантропологічна концепція в лінгвістиці: від О. Потебні до сучасності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 27-31


  Визначено роль мови в картині світу в межах теоантропологічної теорії; розглянуто лінгвофілософські ідеї О. Потебні щодо сутності та природи мови з погляду божественно-людської концепції. Определена роль языка в картине мира в рамках ...
1431899
  Козловський Юрій Теодицея в теоретичній спадщині Федора Достоєвського // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 101-110
1431900
  Дроздова Т. Теодицея у творчості Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 59-68. – (Філологічні науки)
1431901
  Рома А.І. Теодицея: інтерпретація в протестантській доктрині // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 90-91
1431902
  Давыдова М.В. Теодиция и антроподиция холокоста: Э. Визель и Г. Грасс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2004. – С. 85-107. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 2). – ISSN 0201-7385
1431903
  Зеліско Л.І. Теодіцея культури бароко як протистояння загрозі поширення імморалізму (курс української духовної культури у світовому контексті для студентів магістратури) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 61-65
1431904
  Марчук Л. Теодозія Бриж: українська скульпторка, творчість якої має еспонуватися в Луврі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 березня (№ 9). – С. 14
1431905
  Степула Н. Теодозія Зарівна // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 279-280. – ISBN 966-7379-16-7
1431906
  Ушаков Н.Н. Теодолит. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1967. – 87с.
1431907
   Теодолитная съемка : задание. – Москва, 1963. – 23 с.
1431908
  Спиридонов А.И. Теодолиты / А.И. Спиридонов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
1431909
  Захаров А.И. Теодолиты средней точности и оптические дальномеры / А.И. Захаров, И.И. Зуйков; ред. С.В. Елисеев. – Москва : Недра, 1965. – 172 с.
1431910
  Самарин Р Теодор Агриппа д"Обинье / Р Самарин. – Москва, 1949. – 322с.
1431911
  Лакшевин Т.А. Теодор Антонович Лакшевиц : каталог выставки / Т.А. Лакшевин; Авт. вступ. ст.: Р. Лаце; ред.:Т. Клюева. – Москва : Советский художник, 1976. – [18] с.
1431912
  Мосолова Л.М. Теодор Герцен / Л.М. Мосолова. – Фрунзе, 1990. – 101с.
1431913
  Давимука С. Теодор Герцль // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 184-187. – ISSN 0868-4790
1431914
  Шепс Юлиус Теодор Герцль: человек, проложивший путь политическому сионизму / Юлиус Г. Шепс ; [пер. с нем. О.Е. Рывкиной]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 282, [3] с. – Загл. обл.: Герцль. Жаботинский. - В кн. также: Владимир Жаботинский: вехи жизни / И. Невада. – (Серия "Исторические силуэты"). – ISBN 5-222-00029-X
1431915
  Страдынь Я.П. Теодор Гротгус. / Я.П. Страдынь. – М., 1966. – 184с.
1431916
  Самохвалов Н.И. Теодор Драйзер - обличитель американского империализма / Н.И. Самохвалов. – Москва, 1952. – 32 с.
1431917
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер - писатель и публицист / Я.Н. Засурский. – М., 1957. – 222с.
1431918
  Чистиков Е.И. Теодор Драйзер / Е.И. Чистиков. – Фрунзе, 1958. – 48 с.
1431919
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер / Я.Н. Засурский. – Минск, 1964. – 319с.
1431920
  Парчевская Б.М. Теодор Драйзер : Биобиблиогр. указ. / Б.М. Парчевская. – Москва : Книга, 1976. – 119с. – (Писатели зарубеж. стран)
1431921
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер : жизнь и творчество / Я.Н, Засурский. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 320 с. – Библиогр. : с. 307-319
1431922
   Теодор Драйзер (1871-1945) : Метод. мат-лы к вечеру, посвященному 15-летию со дня смерти в помощь работникам библиотек. – Москва, 1960. – 18 с.
1431923
  Засурский Теодор Драйзер в борьбе против американского империализма / Засурский, Самарин. – Москва : Издательство Московского университета, 1952. – 110 с.
1431924
  Панкова Л.Г. Теодор Драйзер. / Л.Г. Панкова. – К., 1974. – 98с.
1431925
  Засурский Я.Н. Теодор Драйзер. (К 100-летию со дня рождения) / Я.Н. Засурский. – Москва, 1971. – 32с.
1431926
  Терновец Б. Теодор Жерико / Б. Терновец. – М-Л, 1945. – 36с.
1431927
  Прокофьев В.Н. Теодор Жерико / В.Н. Прокофьев. – М., 1963. – 256с.
1431928
  Турчин В.С. Теодор Жерико / В.С. Турчин. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 208 с.
1431929
  Аникиева В. Теодор Жерико "Плот Медузы" / Аникиева В. ; Всерос. акад. художеств. – Ленинград-Москва : Искусство, 1940. – 7 с., [14] л. ил. : ил. – (Серия альбомов "Работа художника над картиной")
1431930
  Аникиева В. Теодор Жерико "Плот Медузы" / В. Аникиева. – Ленинград-Москва, 1940. – 7с.
1431931
  Атаманенко Є А. Теодор Мацьків / Є А. Атаманенко, Ю.А. Мицик // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247


  Теодор Мацьків - один з плідних українських істориків на еміграції, дослідник доби Б. Хмельницького та І. Мазепи, історик зі своїм особливим дослідницьким почерком.
1431932
  Бобылева С.И. Теодор Рузвельт - один из конструкторов геополитики США // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 86-93. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
1431933
  Уткин А.И. Теодор Рузвельт / А.И. Уткин. – Свердловск, 1989. – 192с.
1431934
  Аксельрод А. Теодор Рузвельт = Theodore Roosevelt : [7 законів сучасного лідера] / Алан Аксельрод ; [пер. з англ. Ю. Шекет]. – Харків : Vivat, 2020. – 239, [1] с. – Парал. тит арк. англ. - Пер. за вид. : Theodore Roosevelt / Alan Axelrod. New York: Sterling Publishing Co, Inc., 2012. - На обкл.: 7 законів сучасного лідера. – Бібліогр.: с. 233–235. – (Серія "Біографії та мемуари"). – ISBN 978-966-942-860-8
1431935
  Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США / И.А. Белявская. – М., 1978. – 310с.
1431936
  Кашкин И. Теодор Савори. Искусство перевода // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 460-464
1431937
  Ромащенко Л. Теодор Томаш Єж і його роман "З бурхливої хвилі": повернення із забуття // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 6. – С. 85-97. – Бібліогр.: 12 назв.
1431938
   Теодор Траянов и неговата епоха = Teodor Trajanov und seine Epoche / Българ. акад. на науките, Ин-т за лит. ; съст. и ред.: С. Илиев, Е. Стайчева, Р. Русев. – София : Боян Пенев, 2008. – 327, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-954-8712-44-6
1431939
  Величко М. Теодор Цеклер - пастор німців Станіславова // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 17-20. – ISBN 978-966-927-145-7
1431940
  Заклекта О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і "людського капіталу" / О. Заклекта, О. Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 119-126. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
1431941
  Бауман К. Теодор Эдуардович Залькалн / Бауман К. – Москва : Советский художник, 1960. – 61 с. : ил.
1431942
  Чаупова Р.Н. Теодор Эдуардович Залькалн / Р.Н. Чаупова. – М., 1974. – 47с.
1431943
  Сліпушко О.М. Теодосій Печерський // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 38-41. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
1431944
  Вдовина О. Теодосій Печерський: життя як диво? // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 2 : Одеса. Хвилі. – 194-200.
1431945
  Ігнатюк А. Теоеретико-методологічні підходи до дослідження мережевої економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано об"єктивні передумови формування, функціонування та розвитку мережевої економіки, її головні ознаки на основі різних теоретико-методологічних підходів до аналізу. Проанализированы объективные предпосылки формирования, функционирования и ...
1431946
   Теоеретическая фонетика английского языка. – М., 1991. – 239с.
1431947
  Дичковська Галина Теократизм як світогляд, ідеологія та форма організації суспільно-політичного буття / Дичковська Галина, Ткач Ігор // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.107-111. – ISSN 1728-9343
1431948
  Кабаченко А.П. Теократические тенденции в Древней Руси XI - XV вв. / А.П. Кабаченко, Е.В. Климов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 34-44. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1431949
  Державин Н. Теократический элемент в государственных воззрениях Московской Руси сравнительно с воззрениями древних евреев / Николай Державин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1906. – [4], II, 152 с. – Отд. оттиск: Сборник статей учено-богословских и церковно-пропов. опытов студ. Киев. Духовн. акад.
1431950
  Бальжик І.А. Теократична держава та "симфонія влади" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 67-75. – ISSN 1563-3349
1431951
  Жданенко С.Б. Теократичні ідеї Августина Блаженного та їх середньовічна імплементація // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 53-63. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті на прикладі теократичних ідей Августина Блаженного показано, що політична думка в епоху Середньовіччя була тісно пов’язана з теологією. Обгрунтовується, що головним принципом середньовічної політичної думки, що знайшов своє найбільше ...
1431952
  Чекаль Л.А. Теократія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 370. – ISBN 966-642-073-2
1431953
  Борозенец Т.А. Теологическая диалектика сущего : Философские главы : монография / Тарас Борозенец ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова ; Киевскаяя Духовная Академия и Семинария Украинской Православной Церкви. – Киев : Парапан, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-8210-89-1
1431954
  Царьков И.И. Теологический тип легитимации институтов политического господства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 167-186. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1431955
  Филатова Галина Александровна Теология в системе религиозной идеологии. (По материалам соврем. рус. православия) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Филатова Галина Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 21л.
1431956
  Суковатая В.А. Теология Другого в ХХ веке: феминизм, постмодернизм. мультикультурализм // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 132-137. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1431957
  Юлина Н.С. Теология и философия в религиозной мысли США ХХ века / Н.С. Юлина. – М., 1986. – 159с.
1431958
  Габинский Г.А. Теология и чудо / Г.А. Габинский. – Москва, 1978. – 279с.
1431959
  Каримский А.М. Теология истории и реальность: к критике протестантской эсхатологии / А.М. Каримский. – Москва : Знание, 1985. – 64с.
1431960
  Котельников В.А. Теология истории Иоахима Флорского в рецепциях Ф. Достоевского и З. Красиньского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 122-127. – ISSN 0042-8744


  Теология истории Иоахима Флорского (ит. монах, 1132-1202) устанавливает три состояния мира; в последнем господство священства сменится господствующим состоянием монашества, воцарится свободная братская любовь, наступит царство Духа Святого, упразднится ...
1431961
  Эпштейн М.Н. Теология первого лица: персоналистический аргумент бытия Бога // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0235-1188
1431962
  Исаев С.А. Теология смерти / С.А. Исаев. – Москва, 1991. – 236с.
1431963
  Бачинин В.А. Теология, социология и антропология литературы (Вокруг Достоевского) / В.А. Бачинин. – Киев : Дух і Літера, 2012. – 393, [7] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Теология" / Ассоц. "Духовное возрождение" ; "Дух і Літера "; Донец. христиан. ун-т ; редкол.: А. Мельничук [и др.]). – ISBN 978-966-378-262-1


  Художні тексти мають теологічний, соціологічний і антропологічний виміри. На тлі безлічі секулярних тлумачень значимих подій художньо-літературного життя відчувається гострий дефіцит їх інтерпретацій з біблійно-християнських позицій. У центрі книги – ...
1431964
  Бондар С. Теологічна антропологія. Інтродукція до її давньоруських світоглядно-філософських підвалин // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 60-98. – ISBN 978-966-2241-22-8
1431965
  Варениця О.П. Теологічна рефлексія постмодернізму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 56-57
1431966
  Пукас І.Я. Теологічне-літургійне підгрунтя філософії Г.Сковороди // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 104-106
1431967
  Лозова Л.Я. Теологічний вимір ленінградської школи мистецтва авангарду 1920-1960-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лозова Лідія Ярославівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1431968
  Шевчук В.В. Теологічний і філософський напрямки психологічної думки Полтавщини у XVIII - перший половині XIX століття // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2015. – № 2 (8), ч. 2. – С. 292-307. – ISSN 2226-4078


  Проаналізовано розвиток психологічних ідей і думок у межах теологічного та філософського напрямків. В межах літературного та мовознавчого напрямку згадується М. Максимович (стр. 305).
1431969
  Пасенко М.В. Теологічний персоналізм Іоанна Павла II // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 164-166
1431970
  Кравченко В. Теологічний персоналізм Кароля Войтили (Іоанна Павла ІІ) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 209-221. – ISSN 2075-1443
1431971
  Малікова О.В. Теологічний трактат: прагма-стилістичний вимір // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 376-381


  У статті досліджуються особливості функціонування експресивно-стилістичних засобів реалізації дискурсивних стратегій теологічного трактату як жанру дискурсу християнської лінгвокультури.
1431972
  Якубова Т. Теологічні видання у фондах літератури французькою, польською мовами НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 18-22. – ISSN 2076-9326


  Надано книгознавчу інформацію про теологічні енциклопедії, словники, Біблії західного християнства, які зберігаються у фондах літератури французькою, польською мовами відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України ...
1431973
  Шевченко О.І. Теологічні чинники концептуально-семіотичного структурування простору (на матеріалі англомовного публіцистичного искурсу) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 113-117. – Бібліогр.: Літ.: с. 117; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1431974
  Спіноза Бенедикт Теологічно-політичний трактат = Tractatus theologico-politicus / Спіноза Бенедикт; Пер. з латини В. Литвинов. – Київ : Основи, 2003. – 237с. – ISBN 966-500-029-2
1431975
  Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат = Tractatus theologico-politicus / Бенедикт Спіноза ; пер. з латини В. Литвинов. – Вид. 2-е. – Київ : Основи, 2005. – 240 с. – ISBN 966-500-029-2
1431976
  Алєксандрова О.В. Теологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 289-290. – ISBN 966-316-069-1
1431977
  Денисенко А. Теологія визволення : ідеї, критика, перспективи / Анатолій Денисенко. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 186, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-186 та в підрядк. прим. – (Сучасна протестантська теологія). – ISBN 978-966-378-670-4
1431978
  Денисенко А.В. Теологія визволення: критичний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Денисенко Анатолій В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1431979
  Котляров П.М. Теологія і дипломатія : діяльність Філіппа Меланхтона в контексті європейських міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.313-322
1431980
  Труш Т.В. Теологія і наука у творчості Томи Брадвардіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті піде мова про творчість відомого схоластичного мислителя Томи Брадвардіна, його здобутки у філософії, математиці, логіці, природознавстві, теології. В статье речь пойдёт о творчестве известного схоластического мыслителя Томы Брадвардина, о ...
1431981
  Мараховська Е.В. Теологія процвітання як провідна ідеологічна система харизматичних спільнот у сучасному християнстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 61-70. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1431982
  Вовк Д. Теологія радянського права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 53-86. – ISSN 2227-7153
1431983
  Голозубов О. Теологія сміху як феномен західної культури // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 66-80. – ISSN 0235-7941
1431984
  Вереш М.Т. Теологія у контексті історичного розвитку німецької мови та суспільства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 132-137
1431985
  Яроцька О.В. Теологія формування демфілогізованого і секулярного християнства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 205-209. – ISSN 2076-1554
1431986
  Чорноморець Ю.П. Теологія як наука: православна перспектива // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 91-97
1431987
  Христокін Г.В. Теологія як специфічний тип соціо-гуманітарного знання // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 67-74. – ISSN 2410-3071
1431988
  Таранов С.В. Теолого-екзистенційні аспекти становлення ко-екзистенції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 189-194
1431989
  Дричик Б. Теолого–соціологічне розуміння права як основа морально–етичної парадигми суспільного розвитку // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 124-126
1431990
  Корзун Н. Теоніми на позначення Богородиці у динамічній структурі тексту: поетичний і богословський аспекти : (на мареріалі поем Т. Шевченка "Акафіста до Пресвятої Богородиці" Р. Сладкопівця) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 218-225


  У статті досліджено особливості вживання теонімів у різножанрових текстах. Виокремлено та проаналізовано різноструктурні номінації на позначення Богородиці
1431991
  Михайлова О.Г. Теоніми як таксономічні одиниці сакрального ономастикону // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 100-105. – Бібліогр.: Літ.: с. 104-105; 14 назв.


  Про дослідження міфотеонімів як ономастичної універсалії в історичному та термінологічному аспектах. Теоніми належать до проміжних одиниць у таксономічній номенклатурі та формуються під впливом фактору часу. The article deals with the research of ...
1431992
  Михайлова О.Г. Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 302-307
1431993
  Попов В.Ю. Теоперсоналістська тожсамість Августина Аврелія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 388-392. – ISSN 2076-1554
1431994
  Юрченко-Титаренко Теорiя ймовiрностей та iгри: задача про банкрутство // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 35-40. – ISSN 1029-4171
1431995
   Теореитчни и методологични проблеми на социалистическая патриотизм и възпитанието на студентската младеж.. – София, 1980. – 202с.
1431996
  Зіньківський Ю.В. Теорема / Ю.В. Зіньківський. – К, 1987. – 86с.
1431997
  Алексеев В.Б. Теорема Абеля в задачах и решениях / В.Б. Алексеев. – Москва : Наука, 1976. – 207 с. : ил.
1431998
  Курченко О. Теорема Бакстерового типу для строго субгаусових випадкових полів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Отримані достатні умови збіжності у середньому квадратичному та з імовірністю одиниця бакстерових сум для сумісно строго субгауссових випадкових полів. Sufficient conditions of convergence in square mean and with probability one of Baxter sums for ...
1431999
  Оганян А.Е. Теорема Вариала в квантовомеханической задаче рассеяния : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Оганян А. Е.; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
1432000
  Харазишвили А.Б. Теорема Витали и ее обобщения / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1991. – 106с.
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,