Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1428001
  Барков Д.Ю. "Текучее общество" З. Баумана и развитие концепции отчуждения // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 34-39. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1428002
  Богачов А. "Телебачення використовує слабкості глядачів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 21
1428003
  Гоян В.В. "Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації" : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Гоян Віта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 444 л. – Бібліогр.: л. 372-444
1428004
  Бербенець Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича
1428005
  Видоески Б. Текстови од диjалектите на македонскиот jазик / Божидар Видоески ; Ин-т за макед. jаз. "Крсте Мисирков". – Скопje, 2000. – 442, [1] с., [1] л. карта. – ISBN 9989-640-18-1
1428006
  Гетьман З.О. Текстовий аналіз композиційного стандарту іспанського діалогічного мовлення : Курс лекцій із текстолінгвістики для студентів старших курсів ф-ту іноземної філології / З.О. Гетьман; МОУ. КУ імені Тараса Шевченка; Рец. Помірко Р.С., Корбозьорова Н.М. – Київ : Київський університет, 1994. – 96с.
1428007
  Наєнко Г. Текстовий дейксис у "Палінодії" Захарії Копистенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розгляд функцій маркерів проспекції, ретроспекції, делімітації в системі засобів зв"язності тексту "Палінодії" Захарії Копистенського (1618-1621) дає змогу вказати на специфіку організації полемічного тексту як власне наукового. Описано лексичні та ...
1428008
  Дем"янова А.О. Текстовий контент як об"єкт роботи редактора сайту // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 5-8


  Досліджено сутність контенту як нового типу тексту. Визначено основні типи текстового контенту українського сегменту інтернету та особливості роботи редактора над ними. The nature of content as a new type of text is explored. The main types of text ...
1428009
  Каратєєва Г. Текстовий концепт-константа "подорож": просторові параметри (на матеріалі творів Ле Клезіо) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 159-164. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1428010
  Каратєєва Г. Текстовий концепт-константа (вертикальна) подорож як відлуння фізичного стану персонажу (по матеріалам творів Ле Клезіо) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 102-107. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1428011
  Орлова І.С. Текстовий концепт ДЗЕРКАЛО у творах Х. Л. Борхеса та його відтворення у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 318-326


  У статті розглядається текстовий концепт ДЗЕРКАЛО як характерна риса ідіостилю Х. Л. Борхеса. Реалізація текстового концепту досліджується на когнітивному, мотиваційному та вербально-семантичному рівнях. Аналізується також проблема відтворення ...
1428012
  Логвиненко М.І. Текстовий концепт дитинство в прозі Еріка-Еммануеля Шмітта: досвід лінгвокогнітивного аналізу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 112-119
1428013
  Андрієвська В.В. Текстовий концепт обмеженість простору: структура та семантика (на матеріалі французької драматургії абсурдизму) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – C. 5-9. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті простежено розгортання текстового концепту ОБМЕЖЕНІСТЬ ПРОСТОРУ в творах французького театру абсурду. Представлено структуру концепту та його семантичне вираження у французьких антип"єсах. Текстовий концепт ОБМЕЖЕНІСТЬ ПРОСТОРУ вербалізується ...
1428014
  Демська О. Текстовий корпус: ідея іншої форми / Орися Демська ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2011. – 282, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 240-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-20-4
1428015
  Попов Ю.Д. Текстовий процесор Microsoft Word : Навч. посіб. для студ. ун-ту / Ю.Д. Попов, В.П. Шевченко; КУ. – Київ : Київський університет, 1998. – 71с. – ISBN 966-594-055-4
1428016
  Климентова О. Текстові засоби вербалізації емоцій на основі трансформації негативних почувань у позитивні (на матеріалі українськомовних молитов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про парадигму засобів сугестування текстового повідомлення, зокрема емотивну кореляцію. Аналізуються українськомовні молитви, що мають унікальні схеми вербалізації емоцій на основі динамічної трансформації негативних почувань у позитивні. The ...
1428017
  Бикова О.М. Текстові засоби вираження авторської присутності в сучасних репортажних жанрах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 115-124


  У статті досліджуються текстові засоби вираження авторської присутності в сучасних репортажних жанрах. Особлива увага приділяється способам авторського самовиявлення. Наголошується на тому, що присутність репортерського "я" допомагає журналістові ...
1428018
  Єщенко М. Текстові категорії зв"язності та інтертекстуальності у поезії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 109-117. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
1428019
  Дебейко О.В. Текстові категорії інтегративності/дискретності та компресії/експансії як дистинктивні ознаки науково-технічного та публіцистичного стилів японської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 8-23. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  На матеріалі науково-технічних та публіцистичних текстів досліджувалася проблема релевантності текстових категорій інтегративності, дискретності, компресії та експансії як дистинктивних ознак функціонального стилю в японській мові.
1428020
  Дебейко О.В. Текстові категорії як дистинктивні ознаки художнього стилю у поетичних жанрах [подано символи] ренга, [подано символи] хайку, [подано символи] сенрю та [подано символи] кансі


  На матеріалі текстів поетичних жанрів [подано символи] ренга, [подано символи] хайку, [подано символи] сенрю та [подано символи] кансі досліджується релевантність текстових категорій інтегративності, дискретності, компресії, експансії, завершеності та ...
1428021
  Дебейко О.В. Текстові категорії як маркери функціонального стилю у жанрі нагаута (танка та кьока) [подано ієрогліфи]


  На матеріалі текстів японських поетичних жанрів [ієрогліфи] наганута, [ієрогліфи] танка та [ієрогліфи] кьока досліджувалися особливості прояву текстових категорій інтегративності, дискретності, компресії, експансії та глибини як дистинктивних ознак ...
1428022
  Кагановська О.М. Текстові концепти в аспекті формування метаобразів художнього твору // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 181-186. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1428023
  Чорна Н.В. Текстові концепти заголовка та епіграфа як прояв інтертекстуальних зв"язків // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 557-566


  Статтю присвячено лінгвостилістичному аналізу текстових концептів епіграфа та заголовка, що виступають виразниками певного смислу, підтримують основний зміст тексту та несуть у собі згорнуту концептуальну інформацію про текст. Інтертекстуальна функція ...
1428024
  Єсипенко Н.Г. Текстові концепти та методи та методи іх аналізу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 253-257. – Бібліогр.: Літ.: с. 256-257; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1428025
  Кагановська О.М. Текстові концепти французької художньої прози крізь призму імплікації та експлікації // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 31-43. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
1428026
  Кагановська О.М. Текстові концепти французької художньої прози середини XX сторіччя: когнітивно-наратологічний погляд // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 284-289


  У статті запропоновано новий, комплексний семантико-когнітивний підхід до розгляду текстових концептів, що дозволило вибудувати їх ієрархію і визначити функції у французьких романах середини ХХ сторіччя. Представлено наративну організацію досліджуваних ...
1428027
  Костусяк Текстові лакуни міжслов"янського художнього перекладу в аспекті міжкультурної комунікації / Костусяк, О. Приймачок // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – Вип. 11. – С. 65-78. – ISSN 2413-0923
1428028
  Хлистун І. Текстові особливості прихованої політичної реклами ("джинси") у газетних тестах // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – С. 157-170. – ISSN 2616-7948
1428029
  Поліщук Л.Д. Текстові просодичні засоби як чинники створення цілісної інформаційної телепрограми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 80-84.
1428030
  Єфименко В.А. Текстові світи в повісті Д. Бартелма "Білосніжка" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 33-39


  У статті розглядаються основні принципи когнітивної лінгвістики і когнітивної поетики, а також особливості їх застосування до аналізу тексту, зокрема, зосереджено увагу на теорії текстових світів. Наведено приклад текстових світів в повісті Д.Бартелма ...
1428031
  Цокол О.О. Текстові стратегії "Драм для театру" і "Драм для читання" 2000-х років // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 317-325


  Проаналізовано жанрові особливості «драми для читання» та «драми для театру». Визначено головні характерні риси приналежності текстів до «драм для читання»: синтез жанрів, використання ремарок як першочерговий структурний елемент твору. Проведен ...
1428032
  Корольова В.В. Текстові та дискурсивні категорії як лінгвістичні універсалії // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 23-30. – ISSN 2313-4593
1428033
  Беценко Т. Текстові універсалії в думах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 42-45. – ISSN 0320-3077
1428034
  Єфименко В.А. Текстові характеристики потоку свідомості


  Розглядається текст потоку свідомості як особливий вид художнього тексту, його синтаксичні, лексичні та прагматичні характеристики. Дослідження проводиться з позицій дискурсивного аналізу із застосуванням таких категорій, як поле, тенор, спосіб дискурсу.
1428035
  Єщенко Т.А. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х : монографія / Тетяна Єщенко. – Київ : Академвидав, 2018. – 349, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 266-349. – (Monograf). – ISBN 978-617-572-108-7


  У пр. № 1722999 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича на творчість, на добро від авторки Тетяни Єщенко
1428036
  Стативка В.И. Текстово-дискурсивная категория информативности: лингво-методическая проекция // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 51-63. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Метою статті є аналіз, відбір і систематизація інформації про категорію інформативності, що може скласти основу для аналізу названої текстово-дискурсивної категорії іноземними студентами-філологами; розробка комплексу завдань, спрямованих на формування ...
1428037
  Беценко Т. Текстово-образна універсалія - характерна ознака мови українських народних дум


  Стаття належить до лінгвістичного фольклоризму. Автор розглядає природу фольклорної імпровізації як невд"ємної частини народнопісенної творчості з позицій лінгвістичної структуризації усного тексту. В результаті проведених досліджень зроблено висновок ...
1428038
  Беценко Т. Текстово-образні універсалії з часовою семантикою в українських народних думах // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 57-64


  У статті розглянуто мовнообразні структури, що їх використовують для вербалізації часу в думовому дискурсі. Проаналізовано моделі текстово-образних універсалій із темпоральною семантикою, що засвідчені в текстах народних дум
1428039
  Ярмак В.И. Текстовое время и языковые средства его репрезентации в сербских переводах поэзии В.Я. Брюсова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1428040
  Кузнецова И.В. Текстовое пространство профессиональных компетенций / И.В. Кузнецова, С.С. Хмелев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 2. – С. 82-89. – ISSN 0869-3617


  Отмечено различие компетентностной модели выпускников прикладных и академических направлений и специальностей. Выделены метахарактеристики учебных химических текстов. Показано, что в условиях дисбаланса между школьной и вузовской педагогическими ...
1428041
  Буковская М.В. Текстовое строение плана рассказчика в произведениях, написанных от первого лица (На примере англ. и америк. "подросткового" романа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буковская М.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
1428042
   Текстовые реализации и текстообразующие функции синтаксических единиц.. – Л., 1988. – 142с.
1428043
  Фигуровский В.И. Текстовые сокращения как аспект теории информации. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Фигуровский В.И.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 18л.
1428044
  Бублейник Л.В. Текстовые структуры в рассказах А.П. Чехова
1428045
  Пронин Е.И. Текстовые факторы эффективности журналистского воздействия / Е.И. Пронин. – Москва, 1981. – 158с.
1428046
  Стоянова Эльза Петровна Текстовые факторы эффективности радиорекламного воздействия : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Стоянова Эльза Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 205л. – Бібліогр.:л.204-205
1428047
  Стоянова Эльза Петровна Текстовые факторы эффективности радиорекламного воздействия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Стоянова Эльза Петровна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1428048
  Нижник Т.Ф. Текстовые функции вторичной антропонимической номинации во французских художественных произведениях XIX-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Нижник Т. Ф.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 22л.
1428049
   Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц.. – Л., 1990. – 166с.
1428050
   Текстовый и сентенциональный уровень стилистического анализа.. – Л., 1989. – 159с.
1428051
  Фаненштих К. Текстовый процессор WORD 6.0 для Windows. / К. Фаненштих, Р. Хаселир. – 2-е изд. – Москва : Эком, 1995. – 352с.
1428052
  Фаненштих К. Текстовый процессор WORD 6.0 для Windows. / К. Фаненштих, Р.Г. Халисер. – 2-е изд. – Москва : Эком, 1995. – 344с.
1428053
  Есипенко А.А. Текстовый редактор Chi Writer от А до Я...для пользователя / А.А. Есипенко. – К, 1994. – 128с.
1428054
   Текстовый редактор.. – М., 1991. – 44с.
1428055
  Серажим К.С. Текстознавство : підручник / Серажим К.С. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 527с. – ISBN 978-966-439-145-7
1428056
  Серажим К.С. Текстознавство : підручник / Серажим К.С. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2012. – 528 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-589-9
1428057
   Текстознавство : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. К.С. Серажим]. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-167 та в кінці тем. – ISBN 978-966-437-279-1
1428058
  Супрун В.М. Текстознавство : курс лекцій / В.М. Супрун. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 88-96 та в тексті. – ISBN 978-617-7328-05-5
1428059
   Текстозорієнтована тезаурусна інформаційно-пошукова система з літературознавчої термінології / У.В. Андріящук, А.А. Бондаренко, Т.П. Герасімова, І.М. Нікітіна // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 248-250. – ISBN 978-966-96911-8-7
1428060
  Кусько К.Я. Текстолінгвістика, текст і дискурс: актуальні та віртуальні тенденції розвитку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 60-66. – (Серія "Філологічні науки")
1428061
  Чуба Г. Текстологическая классификация украинских учительных Евангелий второй половины ХVI века // Славяноведение. – Москва, 2002. – № 2. – С.82-97. – ISSN 0132-1366
1428062
  Лордкипанидзе И.П. Текстологические вопросы произведений Галактиона Табидзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лордкипанидзе И.П. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 18 с.
1428063
  Аллахяров К.Г. оглы Текстологическое исследование дивана Амира Шахи Сабзавари : Автореф... канд. фил.наук: 10.01.03 / Аллахяров К. Г. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1978. – 30л.
1428064
  Сулейман Х. Текстологическое исследование лирики Алишера Навои. : Автореф... доктор филолог.наук: / Сулейман Х.; АН УзССР. Ин-т языка и лит. им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1961. – 67л. – Бібліогр.:с.41
1428065
  Акперов Тайяр Везирхаи оглы Текстологическое исследование поэмы "Юсуф и Зулейха" Хатан Табризи : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Акперов Тайяр Везирхаи оглы; АН АзССР. Ин-т лит. – Баку, 1978. – 25л.
1428066
  Джалилов Д.И. оглы Текстологическое исследование художественного наследия М. Ф. Ахундова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Джалилов Д. И. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1980. – 21л.
1428067
  Лихачев Д.С. Текстология : краткий очерк / Д.С. Лихачев ; АН СССР, Ин-т пус. лит.(Пушкинский дом). – Москва-Л. : Наука, 1964. – 103 с.
1428068
  Прохоров Е.И. Текстология : (принципы издания классической литературы) : уч. пос. / Е.И. Прохоров; Е.И. Прохороы. – Москва : Высшая школа, 1966. – 226 с.
1428069
  Лебедева Е.Д. Текстология : Указ. сов. работ за 1917-1981 гг. / Е.Д. Лебедева. – Москва, 1982. – 96с.
1428070
  Лихачев Д.С. Текстология : на материале русской литературы X-XVII веков. / Д.С. Лихачев ; АН СССР. Отделение литературы и языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука, 1983. – 636 с.
1428071
   Текстология английской научной речи.. – М., 1978. – 194с.
1428072
  Селезнев М.С. Текстология и ее роль в советской археографии. / М.С. Селезнев. – М, 1977. – 26с.
1428073
  Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. / Л.П. Жуковская. – М., 1976. – 368с.
1428074
  Илиев И.Т. Текстология новой болгарской литературы. (Принципы и методы работы над источниками текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Илиев И.Т.; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – М., 1972. – 18л.
1428075
  Гальченко Сергей Анастасьевич Текстология поэтических произведений П.Г.Тычины : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гальченко Сергей Анастасьевич; АН УССР, Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 16л.
1428076
  Лебедева Е.Д. Текстология русской литературы 18-20-го вв. : Указ. сов. лит. работ на рус. яз. за 1917-1975 гг. / Е.Д. Лебедева. – Москва, 1978. – 207с.
1428077
  Лебедева Е.Д. Текстология русской литературы 18-20-го вв. : Указ.сов. раб. на рус. яз., 1976-1986 гг. / Е.Д. Лебедева. – Москва, 1988. – 152с.
1428078
   Текстология славянских литератур. – Ленинград : Наука, 1973. – 240с.
1428079
  Тимина С.И. Текстология советской литературы. Основные методологические проблемы. Взаимосвязь с журналистикой в системе филологических наук : Автореф... докт. филол.наук: 01.01.10 / Тимина С. И.;. – Л., 1978. – 36л.
1428080
  Прохоров Е.И. Текстология художественных произведений М.Горького / Е.И. Прохоров. – Москва : Наука, 1983. – 279 с.
1428081
  Лихачев Д.С. Текстология. На материале русской литературы X-XVII веков / Д.С. Лихачев. – Москва-Л., 1962. – 606с.
1428082
  Гнатюк М. Текстологічна "п"ятирічка" "Слова і Часу"


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1428083
  Блик О. Текстологічна зустріч із Винниченком (Маслянчук Т.В. Проза Влодимира Винниченка: проблеми текстології); Три в одному. Гримуча суміш ("Не горюй", "Кін-дза-дза", "Тияча і один рецепт закоханого кулінара) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 174-180
1428084
  Голяк Т.В. Текстологічна історія багатотомних видань творів Івана Франка (1876-1941 роки) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.09 / Голяк Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1428085
  Боронь О. Текстологічна концепція Василя Бородіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 60-61. – ISSN 0236-1477
1428086
  Чуба Г. Текстологічне дослідження українських учительних євангелій другої половини XVI - початку XVII ст.: перемишльський тип // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 5-38. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 2)
1428087
  Гнатюк М. Текстологічні аспекти в сучасних літературознавчих методологіях // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 88-101.
1428088
  Маслянчук Т. Текстологічні аспекти дослідження багатотомного видання творів В. Винниченка в Україні в 1923-1932 рр. : (на матеріалі листування письменника з видавництвом "Рух") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 162-170. – ISBN 966-594-246-8
1428089
  Сагайдак Т. Текстологічні аспекти дослідження роману О.Гончара "Собор" // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 473-481. – ISBN 966-7053-09-1
1428090
  Гнатюк М. Текстологічні аспекти шевченкознавчих студій Павла Филиповича // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8. – С. 84-92. – ISSN 2313-5921
1428091
  Іваненко С.М. Текстологічні засади аналізу "Саги про Тідрекса" (THIDREKSSAGA) І.В. Шаровольського і сучасні лінгвостилістичні студії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 117-121
1428092
  Шалак О. Текстологічні засади записування весільних пісень на Поділлі в другій половині XIX ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 530-535


  Авторка досліджує рукописні зразки весільних пісень із Поділля, описи весільного обряду з цього регіону. Такий аналіз дає змогу визначити методику запису обрядової пісенності у другій половині XIX століття. Author studies handwritten samples of ...
1428093
  Сокіл Г. Текстологічні засади записування і публікації фольклору (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття ) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-273


  Окреслено принципи записування, відтворення, публікації фольклорних текстів. Проаналізовано способи передачі усного твору на письмі за автографами (чорнові, чистові) та друкованими матеріалами. The principles of recording, reproduction, publication of ...
1428094
  Ільницький Д. Текстологічні особливості підготовки "Повного зібрання творів" Богдана-Ігоря Антонича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 6-9. – ISSN 0130-5263
1428095
  Аністратенко Л. Текстологічні особливості японської літературознавчої термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 3-9
1428096
  Гнатюк М. Текстологічні паралелі та міжтекстуальні аналогії в творчості Ю. Яновського і Дж. Дос Пассоса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 85-95
1428097
  Зубков С.Д. Текстологічні принципи видання творів Г.Ф. Квітки / Зубков С.Д., Чалий Д.В. – Київ, 1959. – с. 101-107. – Окр. відб. з "Радянське літературознавство" № 1
1428098
  Сакал Є. Текстологічні розбіжності між Києво-Печерським патериком та "Патериконом" Сильвестра Косова // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 47-55. – ISBN 966-7379-92-11
1428099
  Гнатюк М.М. Текстологічні студії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Гнатюк. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. – 156 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2530-13-1
1428100
  Бріцина О. Текстологічні та едиційні рішення у фольклористиці: українська наукова традиція й новітні методологічні течії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 83-93. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  Протягом тривалого часу в українській фольклористиці переважно літературо-центричне текстологічне й едиційне спрямування. Це відбилося й у теоретичних концепціях і практично призводило до невиправданого зближення писаних текстів літератури та усних ...
1428101
  Гнатюк М. Текстологія - базова філологічна дисципліна


  У статті розглядаються теоретичні і практичні аспекти текстології, історія її становлення та перспективи розвитку
1428102
  Корольов Б.І. Текстологія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 370. – ISBN 966-642-073-2
1428103
  Дузь І.М. Текстологія п"єс Олександра Корнійчука / І.М. Дузь. – Одесса, 1982. – 72с.
1428104
  Сиваченко Є М. Текстологія поетичних творів П.А.Грабовського : / Є М. Сиваченко, . – К., 1988. – 284с.
1428105
  Гальченко С.А. Текстологія поетичних творів П.Г. Тичини / С.А. Гальченко. – К, 1990. – 127с.
1428106
  Гнатюк М. Текстологія як теоретико-літературна дисципліна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 190-203.
1428107
  Жданова Л.М. Текстообразующая роль синтагмы (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Жданова Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1428108
  Цыплакова И.А. Текстообразующая функция конструкции прямой речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цыплакова И. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1986. – 18л.
1428109
  Бочкарев Андрей Евгеньевич Текстообразующая функция ритма (на материале французского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бочкарев Андрей Евгеньевич; Моск. гос. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 26л.
1428110
  Фролова Людмила Степановна Текстообразующая функция термина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Фролова Людмила Степановна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 28л.
1428111
   Текстообразующие свойства слова и предложения.. – Грозный, 1982. – 212с.
1428112
  Дорофеева Н.Е. Текстообразующие факторы и структурно-семантическая организация Абзаца в художественно-речевой системе Э.Штриттматтера : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дорофеева Н.Е.; Ленинградский пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 14л.
1428113
  Чернов Вячесла Эдуардович Текстообразующие функции концептуально-оценочных фрагментов русского устного научного текста : Дис... д-ра филологич.наук: 10.02.01 / Чернов Вячесла Эдуардович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 214л. – Бібліогр.:л.196-214
1428114
  Керимова Гюльнара Керим кызы Текстообразующие функции предикативных фразеологических единиц (на материале произведений Э.Безена) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Керимова Гюльнара Керим кызы; Моск. гос. лингвистич. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1428115
  Третьякова Г.Н. Текстообразующий потенциал распространенного определения в немецкой научно-технической литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Третьякова Г.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1986. – 24л.
1428116
  Грещук В. Текстоорієнтована актуалізація дериваційних морфем // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 80-87. – ISSN 2415-8208
1428117
  Приходько А.Н. Текстопрагматические свойства паратаксиса // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 323-332. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1428118
  Олешко Ю.Л. Текстотвірна роль евіденційності у проповідницькому й полемічному дискурсі (на матеріалі творів І. Галятовського) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 151-157
1428119
  Захарчук І. Текстотвірна функція заперечення в новоанглійській мові (на матеріалі творів В. Шекспіра та Дж. Мільтона) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 21-24. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1428120
  Курганова О.Ю. Текстотвірний вплив молитви на українську барокову поезію XVII століття // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 283-298. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1428121
  Шаряк О. Текстотвірний потенціал словотвірних конструкцій німецької мови (на матеріалі публіцистичних текстів) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 110-119. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1428122
  Загнітко А. Текстотвірний потенціал українських прийменників // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 6-21. – ISSN 1728-9572
1428123
  Савчук Р.І. Текстотвірний принцип "наративного кільця" у форматуванні мінімалістичної оповідної реальності (на матеріалі французьких прозових творів ХХ-ХХІ століть) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 346-358
1428124
  Шадчина Анна Сергіївна Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі ( на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.14 / Шадчина А.С.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2005. – 223л. – Бібліогр.: л. 202 - 223
1428125
  Шадчина Анна Сергіївна Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі ( на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.14 / Шадчина А. С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1428126
  Асєєва Т.О. Текстотвірні функції імперативів у казаннях Леонтія Карповича // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 9-17. – ISSN 2520-6397
1428127
  Наєнко Г. Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 120-127. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1428128
  Дзюбишина-Мельник Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 24-28. – ISSN 1996-9872
1428129
  Чехет Т.Е. Текстоутворюючі особливості: прислівників із пасивним значенням // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-83. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Проводиться аналіз прагматичних особливостей прислівників із пасивним значенням - конституентів функціонально-семантичного поля пасиву - на рівні тексту, встановлюються їх відношення до авторизації повідомлення та відображення позиції мовця в певному ...
1428130
  Федорцова О.Г. Текстоцентричний підхід до навчання іноземної мови у ВНЗ // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 76-79. – ISSN 2304-5809
1428131
  Денищич Т. Текстоцентричний підхід до формування риторичних умінь і навичок студентів-істориків // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 61-68. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1428132
  Марцин С.О. Текстоцентричний підхід на заняттях з української мови як іноземної: формування соціокультурних компетентностей здобувачів освіти // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 224-234. – ISSN 2312-0665
1428133
  Кашуба Є. Текстоцентричний підхід як засіб формування читацької компетенції школярів. Матеріали до уроків за романом Діани Джонс "Мандрівний Замок Хаула" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 4 (183). – С. 27-38
1428134
  Бондарєва Т. Текстоцентричні технології як матриця навчання // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 23-25
1428135
  Бабад-Захряпин Текстрированные восоко-температурные покрытия / Бабад-Захряпин, Г.Д. Кузнецов. – М, 1980. – 176с.
1428136
  Сухарев Евгений Текстроник высокотехнологичный уборочный текстиль // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 60-63 : фото
1428137
  Яворська О. Текстуалізація пам"яті про місто дитинства Анджея Хцюка та Генрика Гринберга // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 119-127. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1428138
  Палій О.П. Текстуальна візія міського простору в романі Міхала Айваза "Люксембуррзький сад" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 130-138


  У студії здійснено текстуальний аналіз роману сучасного чеського письменника-постмодерніста Міхала Айваза «Люксембурзький сад». Окрему увагу приділено особливостям зображення міського простору, який сприймається як текст та знакова система. Виділено ...
1428139
  Мінець Ю.О. Текстуальний і контекстуальний аналіз біблійних цитат в "Лавсаїку" Палладія Єленопольського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – с. 36-39
1428140
  Батбаярин Даваасурен Текстуальний та холестерико-нематичний переходи в рідких кристалах для аналогових індикаторів : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Батбаярин Даваасурен; Держ. ун-тет. "Львівська політехн.". – Львів, 1998. – 21л.
1428141
  Стояцька Г.М. Текстуальні модуси деконструктивізму в світлі структурної закономірності мислення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Досліджується проблема деконструктивістського тексту як нового культурного продукту в рамках гіпотези про модифікацію самої культури. Аналізуються шляхи втілення текстуальної стратегії на прикладі американської терапії "розповідної варіативності".
1428142
  Довганчина Р. Текстуальні та підтекстуальні значення кольору в перекладі (на прикладі оповідань Е. Хемінгуея) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 440-451


  У статті розглядаються семантичні та підтекстуальні зсуви кольороназв у перекладі художніх творів Е. Хемінгуея українською та російською мовами. аналіх оповідань Е. Хемінгуея свідчить, що вибір лексем у перекладі обумовлюється контекстом і ...
1428143
  Коваль В. Текстуально закріплені і не закріплені норми господарського права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 28-31
1428144
  Шелковников А.Ю. Текстуальное проектирование личности в концептивизме // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-55. – ISSN 0235-1188
1428145
  Рябенко В.А. Текстура глибокометаморфізованих порід докембрію України / В.А. Рябенко; АН УРСР. Ін- геологічн. наук. – Київ : Наук. думка, 1976. – 132с.
1428146
  Рачек Александр Петрович Текстура и анизотропия механических свойств деформированного молибдена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рачек Александр Петрович; АН УССР. – К., 1978. – 21л.
1428147
  Мухаев В.В. Текстура и анизотропия физических и механических свойств некоторых а-сплавов титана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Мухаев В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 24л.
1428148
  Карповець М. Текстура міста: антропологічна ревізія прочитання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 220-230. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті аналізуються основні аспекти інтерпретації тексту міста як того, що володіє автономним характером продукування людських смислів. Доводиться той факт, що більшість стратегій такого розуміння зводяться до амбівалентної сутності прочитання ...
1428149
  Дубіс Л.Ф. Текстура піщаних акумулятивних реліктових форм рельєфу Українського Полісся як критерій еолового морфогенезу форм // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 41-52 : Фото, табл. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 0868-6939
1428150
   Текстура поверхонь наверствувань в осадовій товщі неогену Передкарпатського прогину / М.Д. Петруняк, О.М. Черемісська, Г.М. Петруняк, Ю.В. Черемісський // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 98-105 : рис. – Бібліогр.: с. 105. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1428151
  Шахов Ф.Н. Текстура руд / Ф.Н. Шахов. – М, 1961. – 180с.
1428152
  Корзун Э.А. Текстура холодной прокатки и рекристаллизации в оплаве железо-кремний : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Корзун Э.А.; Уральский гос. университет им. А.М.Горького, 1950. – 6 с.
1428153
  Власов К.А. Текстурно-парагенетическая классификация гранитных пегматитов / К.А. Власов. – Москва, 1953. – 47с.
1428154
  Денисова Т.А. Текстурные особенности пород и условия образования добротовской свиты нижнего миоцена Предкарпатья / Т.А. Денисова. – Москва : Наука, 1970. – 136с.
1428155
  Юсифов Н.Ш. Текстурные типы и минеральный состав руд филизчайского месторождения : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Юсифов Н.Ш.; Азербайджанский ин-т нефти и химии. – Баку, 1969. – 34л.
1428156
  Осипов Пономарев Ю.Б. Текстурный анализ глин / Пономарев Ю.Б. Осипов, Б.А. Соколов. – Москва : Недра, 1989. – 120с.
1428157
  Абдулин А.В. и др. Текстурообразование и структурная упорядоченность в жидких кристаллах. / А.В. и др. Абдулин. – Минск : Университетское, 1987. – 176с.
1428158
  Кудрявцев И.П. Текстуры в металлах и сплавах. / И.П. Кудрявцев. – М, 1965. – 292с.
1428159
   Текстуры и микроморфология ранеевалдайских педоседиментов и их значение для реконструкции природных условий в период первого послемикулинского похолодания (МИС 5d) / Т.М. Григорьева, С.А. Сычева, Ю.Р. Беляев, Е.Д. Шеремецкая; Т.М. Григорьева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 200-210 : рис. – Библиогр.: с. 209-210. – ISSN 0032-180Х
1428160
  Караго А.А. Текстуры и структуры жильного кварца / А.А. Караго. – Л, 1988. – 159с.
1428161
  Успенская Т.Ю. Текстуры и структуры океанских железо-марганцевых конкреций и корок / Т.Ю. Успенская, Н.С. Скорнякова. – М., 1991. – 238с.
1428162
  Авдонин В.В. Текстуры и структуры руд ( ведущих геолого - промышленных типов месторождений цветных металлов) : Учебное пособие / В.В. Авдонин, Н.Е. Сергеев. – Москва : Московский университет, 1998. – 176с. – ISBN 5-211-03454-6
1428163
  Пшеничный Г.Н. Текстуры и структуры руд месторождений колчеданной формации Южного Урала. / Г.Н. Пшеничный. – М., 1984. – 207с.
1428164
   Текстуры и структуры руд.. – Москва : Госгеотехиздат, 1958. – 435с.
1428165
  Данчев В.И. Текстуры и структуры урановых руд экзогенных месторождений (Атлас) / В.И. Данчев. – Москва : Атомиздат, 1977. – 103с.
1428166
   Текстуры и структуры урановых руд эндогенных месторождений. – Москва : Атомиздат, 1977. – 208с.
1428167
  Вассерман Г. Текстуры металлических материалов / Г. Вассерман, И. Гревен. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 655 с.
1428168
   Текстуры руд Дальнего Востока.. – Владивосток, 1986. – 148с.
1428169
  Бурич В.П. Тексты / В.П. Бурич. – М., 1989. – 173с.
1428170
  Бабеф Гракх Тексты // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 2. – С. 104-106.
1428171
   Тексты в комплексных региональных атласах. – Москва : ЛИК МГУ
Содержание и разработка. – 1971. – 62 с.
1428172
  Новичкова Р.Н. Тексты воздействия в современном немецком языке / Р.Н. Новичкова. – Харьков, 1987. – 111с.
1428173
  Бехтерева Е.С. Тексты для аудиторного чтения на французском языке / Е.С. Бехтерева. – Кишинев, 1974. – 36с.
1428174
  Тищенко Клара Григорьевна Тексты для диктантов и пересказов : Учебн. пос. для 2-4 курсов языковых вузов и фак. / К. Г. Тищенко. – Воронеж : [Б. в.], 1982. – 120 с.
1428175
   Тексты для дополнительного чтения.. – М., 1972. – 79с.
1428176
   Тексты для первого и второго года обучения немецкому языку.. – М., 1936. – 36с.
1428177
  Минакова З.М. и др. Тексты для пересказов / З.М. и др. Минакова. – Саратов, 1974. – 64с.
1428178
  Парамонова И.П. Тексты для чтения и пересказа / И.П. Парамонова. – М.-Л., 1965. – 160с.
1428179
   Тексты для чтения и развития речи с лингвострановедческими комментариями.. – М., 1981. – 248с.
1428180
  Якубовская М.Д. Тексты для чтения и управления / М.Д. Якубовская. – М. – 48с.
1428181
  Гектор А.В. Тексты для чтения на английском языке для студентов астрономов / А.В. Гектор. – Ленинград, 1968. – 143 с.
1428182
  Великанова Т.А. Тексты для чтения по географии / Т.А. Великанова, В.Е. Здобнова. – Москва, 1978. – 57 с.
1428183
  Башилова О.П. Тексты для чтения по русской фонетике и интонации / О.П. Башилова, М.К. Рогова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1979. – 128с.
1428184
   Тексты для чтения по русскому языку с учетом специальности.. – Ташкент, 1974. – 116с.
1428185
   Тексты для чтения по экономической истории зарубежных стран.. – М., 1971. – 112с.
1428186
   Тексты для чтения.. – Л., 1970. – 116с.
1428187
  Бакая Р.М. Тексты и беседы на хинди : учеб. пособие для развития навыков разговор. речи / Бакая Р.М., Балин В.И. – Москва : Наука, 1968. – 75 с.
1428188
  Матина М.Г. Тексты и задания / М.Г. Матина. – Тарту, 1978. – 99с.
1428189
   Тексты и задания к курсу "Историческая грамматика русского языка".. – Новосибирск, 1992. – 40с.
1428190
   Тексты и задания по аналитическому чтению для студ. старших курсов фак.иностранных языков.. – Ашхабад, 1985. – 100с.
1428191
  Блинов Г.И. Тексты и задания по пунктуации / Г.И. Блинов. – М, 1982. – 158с.
1428192
   Тексты и задания по развитию речи.. – Л., 1975. – 109с.
1428193
   Тексты и задания по разговорной практике к теме "Педагогическая практика".. – Ашхабад, 1984. – 58с.
1428194
  Давыдова А.Н. Тексты и задания по русскому языку : учеб. пособие / А.Н. Давыдова, Е.В. Копылова, Л.П. Санина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им.В.Н. Каразина, 2011. – 122, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 121. – ISBN 978-966-623-693-0
1428195
   Тексты и комментарии по латинскому языку. – Ашхабад, 1984. – 31с.
1428196
   Тексты и лексические упражнения по развитию речи.. – М., 1967. – 232с.
1428197
   Тексты и лексические упражнения по развитию речи.. – М., 1967. – 232с.
1428198
   Тексты и разыскания по кавказской философии.. – Л.
1. – 1925. – 127с.
1428199
  Достоевский Ф.М. Тексты и рисунки : Книга для чтения с комментариями на английском языке / Ф.М. Достоевский; Сост. авт. вступ. ст. и коммент. К.А. Баршт ; пер. С.Н. Сыроваткин. – Москва : Русский язык, 1989. – 200 с. – Паралельный тит. лист на англ. яз. – ISBN 5-200-00445-4
1428200
  Гуляева Т.А. Тексты и ситуации на английском и русском языках для развития навыков устной речи у студентов I курса институтов и факультетов иностранных языков. / Т.А. Гуляева. – 140с.
1428201
   Тексты и тезисы докладов экономической конференции.. – Краснодар, 1966. – 112с.
1428202
  Нугманов М. Тексты и упражнения для практических занятий по переидскому языку / М. Нугманов. – Казань, 1964. – 86с.
1428203
  Говорко А.Б. Тексты и упражнения для развития навыков устной речи / А.Б. Говорко, Л.М. Стродт. – Л., 1962. – 195с.
1428204
   Тексты и упражнения на английской языке. – Саратов, 1986. – 31с.
1428205
   Тексты и упражнения на английской языке для студентов 1-2 курса механико-математического факультета по спец. механика с применением ТСО... – Днепропетровск
2. – 1979. – 64с.
1428206
   Тексты и упражнения на английской языке для студентов химических факультетов.. – Днепропетровск, 1979. – 64с.
1428207
   Тексты и упражнения на английской языке.. – Минск, 1967. – 199с.
1428208
  Иванова-Смоленская Тексты и упражнения на немецком языке для студентов исторических факультетов / Иванова-Смоленская. – Ленинград, 1973. – 94 с.
1428209
  Федорова Н.П. Тексты и упражнения по английскому языку для студентов-географов. / Н.П. Федорова. – Л., 1974. – 40с.
1428210
   Тексты и упражнения по английскому языку для студентов филологов.. – Ашхабад, 1983. – 58с.
1428211
  Дубравина В Е. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / В Е. Дубравина, . – Ленинград, 1971. – 147с.
1428212
  Дубравина Е.В. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / Е.В. Дубравина. – Ленинград : ЛГУ
Ч.1. – 1973. – 72с.
1428213
  Дубравина В Е. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / В Е. Дубравина, . – Л
2. – 1974. – 64с.
1428214
  Дубравина Е.В. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / Е.В. Дубравина. – Ленинград, 1980. – 120 с.
1428215
   Тексты и упражнения по немецкому языку для учащихся школы тренеров.. – Л., 1972. – 83с.
1428216
   Тексты и упражнения по общественно-политической тематике "Борьба за мир, разоружение, разрядку международной напряженности".. – Ашхабад, 1984. – 72с.
1428217
   Тексты к грамофонным пластинкам на немецком языке.. – М., 1964. – 24с.
1428218
   Тексты к грамофонным пластинкам на немецком языке.. – М., 1964. – 24с.
1428219
   Тексты к грампластинкам на французском языке и методические указания для VI класса средней школы.. – Москва, 1957. – 30с.
1428220
   Тексты к грампластинкам на французском языке.. – М., 1964. – 32с.
1428221
  Андронов И.Е. Тексты как "свидетели истины" в "Каталоге" Матиаса Флация // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 55-63. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1428222
   Тексты Кумрана.. – М.
1. – 1971. – 496с.
1428223
  Одинцов В.С. Тексты лекций по вопросам биологии и экологии насекомых / В.С. Одинцов. – М., 1978. – 41с.
1428224
  Абрамовский Е.Р. Тексты лекций по газовой динамике : [учеб. пособие] / Е.Р. Абрамовский, В.А. Ковалева ; Днепропетров. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 147 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-146
1428225
   Тексты лекций по курсу "Введение в романскую филологию и история испанского языка". – Москва, 1987. – 58 с.
1428226
  Генделев Г.М. Тексты лекций по курсу "Вычислительные машины и программирование". / Г.М. Генделев, А.И. Бородина. – Минск, 1976. – 73с.
1428227
   Тексты лекций по курсу начертательной геометрии. – Л.
2. – 1976. – 99 с.
1428228
   Тексты лекций по курсу начертательной геометрии.. – Л.
1. – 1975. – 161с.
1428229
  Беляев Н.М. Тексты лекций по термодинамике (Термодинамика идеального газа) : учеб. пособие / Н.М. Беляев, Е.И. Уваров. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1978. – 71 с.
1428230
  Скалозубова Н.А. Тексты лекций по финансам и кредиту СССР / Н.А. Скалозубова. – В. 1. – Одесса, 1973. – 141 с.
1428231
   Тексты лекций, программирование на бейсике. – М.
2. – 1988. – 94с.
1428232
  Чувакин А.А. Тексты малой прозы В.М. Шукшина в контексте филолого-коммуникативного знания // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
1428233
  Корнеева З.И. Тексты на английском языке для аудирования в 5-7 классах средней школы. / З.И. Корнеева. – Москва, 1981. – 94с.
1428234
  Зиловянская Е.М. Тексты на английском языке для студентов-биологов / Е.М. Зиловянская. – Ленинград, 1973. – 36с.
1428235
   Тексты на английском языке для студентов-математиков. : Книга для чтения. – Ленинград : ЛГУ, 1972. – 68с.
1428236
  Рощина Е.В. Тексты на английском языке для студентов-психологов / Е.В. Рощина. – Л, 1974. – 62с.
1428237
  Сквирская С.Е. Тексты на английском языке для студентов-химиков. Уч. пособие. / С.Е. Сквирская, С.Н. Ферина. – Л., 1971. – 72с.
1428238
  Ганф Т.А. Тексты на английском языке для студентов философского факультета / Т.А. Ганф; Киссель М.А. – Ленинград, 1971. – 80 с.
1428239
   Тексты на английском языке для студентов экономического факультета. – Ленинград, 1972. – 80 с.
1428240
  Левина Л.Б. Тексты на немецком языке для студентов исторических факультетов / Л.Б. Левина. – Саратов, 1979. – 64 с.
1428241
   Тексты на немецком языке для студентов физического факультета. : Книга для чтения. – Ленинград : ЛГУ, 1973. – 70с.
1428242
  Шрайбер Ц.Н. и др. Тексты на немецком языке для студентов философского факультета / Ц.Н. и др. Шрайбер. – Л., 1972. – 88с.
1428243
  Фридберг М.Х. Тексты на немецком языке для студентов юридического факультета / М.Х. Фридберг, Т.К. Лебедева. – Л.
1. – 1973. – 64с.
1428244
  Фридберг М.Х. Тексты на немецком языке для студентов юридического факультета / М.Х. Фридберг. – Л.
2. – 1973. – 64с.
1428245
  Турусова А.М. Тексты на французском языке для студентов-физиков / А.М. Турусова. – Л., 1971. – 72с.
1428246
  Зиброва Т.Ф. Тексты образцов диалектной речи : практикум по курсу "Русская диалектология" / Т.Ф. Зиброва ; [науч.ред. Т.П. Орехова] ; М-во высшего и среднего образования РСФСР ; Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбишев : [б.и.], 1976. – 40 с.
1428247
  Старостина И.К. Тексты по балету на английском языке. / И.К. Старостина. – М., 1976. – 60с.
1428248
  Куперова Г.М. Тексты по истории на английском языке / Г.М. Куперова. – Л, 1971. – 64с.
1428249
   Тексты по истории на английском языке.. – Куйбышев, 1975. – 37с.
1428250
   Тексты по кристаллографии, геодезии, химии, начертательной геометрии, математике.. – Л., 1975. – 72с.
1428251
  Парфенова Н.И. Тексты по русской истории / Н.И. Парфенова. – Ленинград
Ч. 1. – 1966. – 86 с.
1428252
  Парфенова Н.И. Тексты по русской истории / Н.И. Парфенова. – Ленинград : IN
Ч. 2. – 1968. – 72 с.
1428253
  Шрайбер Э.Л. Тексты по уголовному праву на франц. яз. / Э.Л. Шрайбер, Н.В. Алямская. – Л., 1964. – 87с.
1428254
  Захава-Некрасова Тексты по физике. (Для работы на занятиях по русскому языку). / Захава-Некрасова. – М., 1971. – 68с.
1428255
   Тексты по экономике.. – Кишинев, 1980. – 36с.
1428256
  Сидорова Г.П. Тексты советской повседневности в массовой литературе и смыслы хозяйственной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 107-112. – Библиогр.: Лит.: с. 112; 12 назв. – ISSN 2073-9702
1428257
  Невоструев Е.К. Тексты упражнений в звукозаписи для обучения устной английской речи / Е.К. Невоструев. – Ижевск, 1973. – 153 с.
1428258
   Тексты художественных произведений и их лингвостилистический анализ.. – М., 1986. – 175с.
1428259
   Тектиты : пер. с англ. Кринов Е.Л. – Москва : Мир, 1966. – 304 с.
1428260
   Тектника Урало-Монгольского складчатого пояса.. – М., 1974. – 181с.
1428261
  Бойко Г.Е. Тектогенез и нефтегазоносность осадочных бассейнов. / Г.Е. Бойко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 202с.
1428262
  Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука : В 2-х книгах / А.А. Богданов. – М
Книга 1. – 1989. – 303с.
1428263
  Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука : В 2-х книгах / А.А. Богданов. – М
Книга 2. – 1989. – 350с.
1428264
  Льовкіна О.Г. Тектологія О.О. Богданова як загальна теорія організацій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 142-144
1428265
  Плющ Р. Тектологія системи місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 229-234
1428266
  Андрейцев В. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 66-84. – ISSN 0132-1331
1428267
  Косыгин Ю.А. Тектоника / Ю.А. Косыгин. – Москва : Недра, 1969. – 616с.
1428268
   Тектоника. – Москва : Наука, 1972. – 140с.
1428269
  Косыгин Ю.А. Тектоника / Ю.А. Косыгин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 536 с.
1428270
  Косыгин Ю.А. Тектоника / Ю.А. Косыгин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1988. – 462с.
1428271
   Тектоника , палеомагнетизм и магнетизм горных пород.. – Уфа, 1990. – 135с.
1428272
   Тектоника ,фации и формации запада Восточно-Европейской платформы.. – Минск, 1987. – 213с.
1428273
  Арган Эмиль Тектоника Азии / Арган Эмиль. – Москва-Ленинград, 1935. – 192с.
1428274
  Чекунов А.В. Тектоника Азово-Кубанской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чекунов А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1957. – 25 с.
1428275
  Чекунов А.В. Тектоника Азово-Кубанской впадины : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чекунов А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 6л.
1428276
  Чекунов А.В. Тектоника Азово-Кубанской впадины : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чекунов А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 218,85,4л. – Бібліогр.:л.1-85
1428277
   Тектоника Альпийской области.. – М., 1965. – 343с.
1428278
  Сенин Б.В. Тектоника арктической зоны перехода от континента к океану / Б.В. Сенин. – Мурманск, 1989. – 175с.
1428279
  Славин В.И. Тектоника Афганистана / В.И. Славин. – Москва : Недра, 1976. – 206с.
1428280
   Тектоника Африки. – Москва : Мир, 1973. – 541с.
1428281
  Старосельский В.С. Тектоника базальтовых плато и нефтегазоносность подстилающих отложений. / В.С. Старосельский. – М, 1989. – 257с.
1428282
   Тектоника Белоруссии.. – Минск, 1976. – 200с.
1428283
  Запольнов А.К. Тектоника Большеземельской тундры / А.К. Запольнов. – Ленинград : Наука, 1971. – 119 с.
1428284
   Тектоника в исследованиях Геологического института АН СССР.. – М., 1980. – 249с.
1428285
   Тектоника варисцид Средней Европы и СССР : Сборник статей ученых ГДР и СССР. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1428286
  Черменинова И.В. Тектоника венда и нижнего палеозоя восточного склона Урала / И.В. Черменинова. – Москва : Наука, 1969. – 96с.
1428287
  Спрингис К.Я. Тектоника Верхоянско-Колымской складчатой области : История развития структуры в палеозое и мезозое / К.Я. Спрингис. – Рига, 1958. – 379с.
1428288
  Ерхов Владимир Федорович Тектоника Витимо-Ингодинского междуречья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Ерхов Владимир Федорович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Улан-Удэ, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1428289
  Нагорный М.А. Тектоника Волыно-Среднерусской системы прогибов / М.А. Нагорный. – Минск, 1990. – 104с.
1428290
   Тектоника Восточно-Европейской платформы и ее обрамления.. – М., 1975. – 240с.
1428291
   Тектоника Восточного Предкавказья.. – М., 1975. – 80с.
1428292
   Тектоника восточной части Балтийского щита.. – Л., 1974. – 288с.
1428293
   Тектоника восточной части Воронежского кристаллического массива и его осадочного чехла. – Воронеж, 1976. – 120с.
1428294
   Тектоника восточной части Сибирской платформы.. – Якутск, 1979. – 144с.
1428295
  Резвой Д.П. Тектоника восточной части Туркестано-Алтайской горной системы / Д.П. Резвой. – Львов, 1959. – 371с.
1428296
  Валеев Р.Н. Тектоника Вятско-Камского междуречья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Валеев Р.Н.; М-во высш.и сред.образования РСФСР. – Саратов, 1963. – 20л.
1428297
  Эз В.В. Тектоника глубинных зон континентальной земной коры / В.В. Эз. – Москва : Наука, 1976. – 167с.
1428298
  Рябенко В.А. Тектоника глубоких горизонтов литосферы Украины и ее отражение в приповерхностных структурах на уровне эрозионного среза раннего рифея. Статья 1. Приповерхностные структуры раннебайкальского тектогенеза, унаследовавшие тектонику глубоких горизонтов / В.А. Рябенко, Т.П. Михницкая, М.В. Баньковский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-32 : рис. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 0367-4290
1428299
  Рябенко В.А. Тектоника глубоких горизонтов литосферы Украины и её отражение в приповерхностных структурах на уровне эрозионного среза раннего рифея. Статья 2. Природные ассоциации и стратиграфические разрезы байкалид тектоно-термальных поясов и протоплаттформенны / В.А. Рябенко, Т.П. Михницкая, М.В. Баньковский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-21 : рис. – Библиогр.: 65 назв. – ISSN 0367-4290
1428300
  Богданов Н.А. Тектоника глубоководных впадин окраинных морей / Н.А. Богданов. – Москва : Недра, 1988. – 221с.
1428301
  Богданов Н.А. Тектоника глубоководных впадин окраинных морей / Н.А. Богданов. – М, 1988. – 219с.
1428302
  Синицын Тектоника горного обрамления Ферганы / Синицын, М.. – Л., 1960. – 220с.
1428303
  Гнибиденко Г.С. Тектоника для окраииных морей Дальнего Востока / Г.С. Гнибиденко. – М., 1979. – 163с.
1428304
  Маловицкий Я.П. Тектоника дна Средиземного моря / Я.П. Маловицкий. – Москва : Наука, 1978. – 96с.
1428305
  Вотах О.А. Тектоника докембрия западной окраины Сибирской платформы / О.А. Вотах. – Москва, 1968. – 139с.
1428306
  ВеремьевП.С Тектоника докембрия Среднего Побужья. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / ВеремьевП.С.; АН УССР. – Киев, 1970. – 21л.
1428307
  Киселев В.В. Тектоника докембрия средней Азии и Центрального Казахстана / В.В. Киселев, В.Г. Королев. – Фрунзе, 1972. – 79с.
1428308
  Каляев Г.И. Тектоника докембрия Украинской железорудной провинции / Г.И. Каляев. – Киев : Наукова думка, 1965. – 190с.
1428309
  Шковыра Ю.Д. Тектоника докембрия Южного Приингулья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Шковыра Ю.Д.; Днепропетр. комплексная геол.-развед. экспедиция. – Днепропетровск, 1971. – 14л.
1428310
  Ахмеджанов М.А. Тектоника домезозойских образований Среднего и Южного Тянь-Шаня / Ахмеджанов М.А., Борисов О.М. ; Среднеазиатский науч.-исслед. ин-т геологии и минерального сырья. – Ташкент : Фан, 1977. – 184 с. – Список лит.: с. 178-183
1428311
   Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1970. – 196с.
1428312
   Тектоника Евразии : (Оъяснительная записка к Тектонической карте Евразии, м-б 1: 5 000 000). – Москва : Наука, 1966. – 488с.
1428313
   Тектоника Европы и смежных областей : Древние платформы, байкалиды, каледониды. – Москва : Наука, 1978. – 422с.
1428314
   Тектоника Европы и смежных областей.. – М., 1976. – 52с.
1428315
   Тектоника Европы и смехных областей : Варисциды, эпипалеозойские платформы, альпиды. – Москва : Наука, 1978. – 588с.
1428316
   Тектоника Европы.. – М., 1964. – 364с.
1428317
  Тальвирский Д.Б. Тектоника Енисей-Хатангской нефтегазоносной области и сопредельных территорий по геофизическим данным / Д.Б. Тальвирский. – Москва : Недра, 1976. – 167с.
1428318
   Тектоника запада Восточно-Европейской платформы. – Минск : Навука і тєхніка, 1990. – 165с.
1428319
  Неволин Н.В. Тектоника Западного Казахстана и перспективы его нефегазоносности / Н.В. Неволин. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 316 с.
1428320
   Тектоника Западного Тянь-Шаня.. – М., 1989. – 151с.
1428321
   Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1964. – 144с.
1428322
  Шульц С.С. Тектоника земной коры : (на основе анализа новейших движений) / С.С. Шульц. – Ленинград : Недра, 1979. – 272с.
1428323
  Мерзляков В.М. Тектоника зоны сочленения Омулевского поднятия Колымского срединного массива с Иньяли-Дебинским синклинорием Яно-Колыской складчатой системы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мерзляков В.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 41л.
1428324
   Тектоника и вопросы металлогении раннего докембрия. – Москва : Наука, 1986. – 264с.
1428325
   Тектоника и вулканизм юго-западной части Байкальской рифтовой зоны.. – Новосибирск, 1973. – 136с.
1428326
  Лучицкий И.В. Тектоника и вулканизм, вопросы экспериментальной тектоники = Избранные труды / И.В. Лучицкий. – Москва : Наука, 1989. – 203с.
1428327
  Оффман П.Е. Тектоника и вулканические трубки центральной части Сибирской платформы / П.Е. Оффман. – М.
4. – 1959. – с.
1428328
  Умаров А. Тектоника и газонефтеносность юго-востока Бухаро-Каршинской системы структур. / А. Умаров. – Ташкент, 1962. – 162с.
1428329
  Бойчук М.В. Тектоника и газоносность внешней зоны Прикарпатского прогиба : автореф. дис. ... канл. геол. минер. наук / Бойчук М.В. ; АН УССР, Ин-т геологии и геохим. горючих ископа. – Львов, 1968. – 18 с.
1428330
   Тектоника и геодинамика Горного Алтая и сопредельнных структур Алтае-Саянской складчатой области / М.М. Буслов, Х. Джен, А.В. Травин, Д. Отгонбаатар, А.В. Куликова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1600-1627 : рис. – библиогр.: с. 1623-1627. – ISSN 0016-7886
1428331
  Коробкин В.В. Тектоника и геодинамика западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса (палеозоиды Казахстана) / В.В. Коробкин, М.М. Буслов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2032-2055 : рис. – Библиогр.: с. 2052-2055. – ISSN 0016-7886
1428332
   Тектоника и геодинамика Карибского региона.. – М., 1979. – 148с.
1428333
  Казаков И.Н. Тектоника и геологическое развитие древних и молодых платформ / И.Н. Казаков. – Ленинград : Недра, 1984. – 159с.
1428334
   Тектоника и геофизика. – Хабаровск, 1974. – 160 с.
1428335
   Тектоника и геохимия зон глубинных разломов в Забайкалье.. – Улан-Удэ, 1982. – 121с.
1428336
  Плюснин К.П. Тектоника и геохронология горизонтальных дислокаций литосферы / К.П. Плюснин. – Москва : Недра, 1985. – 201с.
1428337
   Тектоника и глубинное строение Северного Казахстана.. – Алма-Ата, 1988. – 190с.
1428338
   Тектоника и глубинное строение северо-восточной части Балтийского щита.. – Апатиты, 1978. – 106с.
1428339
   Тектоника и зоны нефтегазонакопления Камско-Кинельской системы прогибов.. – М., 1965. – 215с.
1428340
  Муратов М.В. Тектоника и история развития Альпийской геосинклинальной области юга Европейской части СССР и сопредельных стран / М.В. Муратов. – М.-Л.
2. – 1949. – 464с.
1428341
  Арутюнян А.Р. Тектоника и история развития Севано-Шаракского синклинория : Автореф... канд. геолог-минерал.наук: / Арутюнян А.Р.; Ерев. гос. ун-тет. – Ереван, 1966. – 23л.
1428342
   Тектоника и история развития северо-западного шельфа Черного моря. – Москва : Наука, 1981. – 244с.
1428343
  Салун С.А. Тектоника и история развития Сихотэ-Алинской геосинклинальной складчатой системы / С.А. Салун. – М, 1978. – 183с.
1428344
  Хохлов П.С. Тектоника и история формирования зоны Керенско-Чембарских и Сурско-Мокшинских дислокаций. / П.С. Хохлов. – Л, 1955. – 18с.
1428345
  Бакиров К.Х. Тектоника и коллекторские свойства пород верхнего палеозоя восточной прибортовой части Прикаспийской впадины и перспективы их нефтегазоносности. : Автореф... канд. мгеол.-минерал.наук: / Бакиров К.Х.; Всесоюз. науч.-исслед.ин-т. – М., 1967. – 29л.
1428346
   Тектоника и критерии нефтегазоносности локальных ловушек. – Москва : Наука, 1987. – 206с.
1428347
  Шейнманн Ю Тектоника и магматизм : Избранные труды / Ю Шейнманн. – Москва : Наука, 1976. – 392с.
1428348
  Дибров В.Е. Тектоника и магматизм центральной части Восточного Саяна. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Дибров В.Е.; Ин-т.геол.наук АН УССР. – К, 1964. – 20л.
1428349
  Дибров В.Е. Тектоника и магматизм юго-западного обрамления Сибирской платформы / В.Е. Дибров; Косыгин Ю.А. – Москва : Недра, 1974. – 199с.
1428350
   Тектоника и магматизм Южного Урала. – Москва, 1974. – 290с.
1428351
   Тектоника и металлогения Восточной Сибири. – Иркутск, 1978. – 189 с.
1428352
   Тектоника и металлогения областей орогенной активизации.. – Иркутск, 1986. – 170с.
1428353
   Тектоника и металлогения Урала. – Свердловск, 1980. – 110 с.
1428354
  Алтухов Е.Н. Тектоника и металлогения юга Сибири / Е.Н. Алтухов. – Москва : Недра, 1986. – 245, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 244-246
1428355
  Нехорошев В.П. Тектоника и металлогения юго-западного Алтая / В.П. Нехорошев. – Известия Всесоюз. геолого-развед. объед. 1. Вып. 15. 1932. ЦНИГР, 1932. – 249-268с.
1428356
  Валеев Р.Н. Тектоника и минерагения рифея и фанерозоя Восточно-Европейской платформы / Р.Н. Валеев. – Москва, 1981. – 215с.
1428357
   Тектоника и минерагения северо-востока СССР : Тез. докл. школы-семинара, Магадан, 15-19 окт. 1990 г. – Магадан : СВКНИИ, 1990. – 267 с. : илл. – В надзаг.: АН СССР, Дальневост. отд. – Библиогр.: Авт. указ. : с. 266-267
1428358
  Умаров А.У. Тектоника и некоторые вопросы газонефтеносности мезо- и кайнозойских отложений юго-востока Бухаро-Каршинского свободообразного поднятия. : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Умаров А.У.; Акад. наук УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт. газ. месторождений. – Ташкент, 1961. – 19л.
1428359
  Умарходжаев У.С. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности мезозойских и кайнозойских структур Сурхандарьинской впадины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Умарходжаев У.С.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1969. – 20л.
1428360
  Екшибаров С.В. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности мезозойских отложений юго-западного окончания гиссарской мегантиклинали и восточной части Кашкадарьинской впадины. / С.В. Екшибаров. – Ташкент, 1962. – 128с.
1428361
  Екшибаров С.В. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности юго-западного окончания Гиссарской мегантиклинали и восточной части Кашка-Дарьинской впадины. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Екшибаров С.В.; Ин-т.геологии и разработки нефт.и газовых месторождений АН УзССР. – Ташкент, 1961. – 20л.
1428362
   Тектоника и некоторые вопроы нефтегазоносности мезо- и кайнозойских отложений Узбекистана. – Ташкент, 1962. – 143с. – Тит. арк. парал. рос. та узбецьк. мовами
1428363
  Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность / В.В. Глушко. – Москва : Недра, 1968. – 264с.
1428364
  Жолтаев Г.Ж. Тектоника и нефтегазоносность бортовых зон Прикаспийской синеклизы / Г.Ж. Жолтаев. – Алма-Ата, 1975. – 207с.
1428365
  Бабаян Г.Д. Тектоника и нефтегазоносность Вилюйской синеклизы и прилегающих к ней районов по геологическим и геофизическим материалам : Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук : 131 / Бабаян Г.Д. ; Новос. гос. ун-т , Учен совет по геолого-минер. наукам. – Новосибирск, 1969. – 24 с. – Бібліогр. : с. 22-24
1428366
  Бабаян Г.Д. Тектоника и нефтегазоносность Вилюйской синеклизы и прилегающих районов по геофизическим и геологическим материалам / Г.Д. Бабаян ; АН СССР, Якут. филиал, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии. – Новосибирск : Наука, 1973. – 144 с., [7] отд. л. черт. и карт. – Библиогр.: с. 138-144
1428367
   Тектоника и нефтегазоносность востока Русской платформы.. – М., 1965. – 260с.
1428368
  Милашин А.П. Тектоника и нефтегазоносность дна Мирового океана / А.П. Милашин, В.А. Панаев. – Москва : Недра, 1985. – 231с.
1428369
   Тектоника и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. – Киев : Наукова думка, 1981. – 228с.
1428370
   Тектоника и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины.. – К., 1966. – 133с.
1428371
  Золотов А.Н. Тектоника и нефтегазоносность древних толщ / А.Н. Золотов. – М., 1982. – 240с.
1428372
   Тектоника и нефтегазоносность Западных районов Средней Азии.. – М., 1963. – 310с.
1428373
  Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих прогибов : Автореф... доктора геол.-минералогич.наук: / Глушко В.В.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1428374
   Тектоника и нефтегазоносность континентальных окраин.. – Л., 1983. – 134с.
1428375
   Тектоника и нефтегазоносность Мангышлака и Устюрта.. – М., 1972. – 238с.
1428376
   Тектоника и нефтегазоносность нижнего палеозоя Восточно-Сибирской, Северо-Американской и Африканской платформы.. – М., 1969. – 80с.
1428377
  Пекло В.П. Тектоника и нефтегазоносность палеоцена и эоцена центральной части южного борта Западно-Кубанского прогиба. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: / Пекло В.П.; Ростов.гсо.ун-т. – Краснодар, 1966. – 25л.
1428378
  Оздоев С.М. Тектоника и нефтегазоносность Северного Устюрта / С.М. Оздоев ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука,, 1977. – 90, [11] с. – Библиогр.: с. 88-91
1428379
  Туманов П.А. Тектоника и нефтегазоносность северной части Предуральского прогиба. / П.А. Туманов. – М., 1969. – 112с.
1428380
   Тектоника и нефтегазоносность северо-запада Среднеазиатской платформы... – М., 1976. – 91с.
1428381
   Тектоника и нефтегазоносность северо-западной части Тихоокеанского пояса.. – М., 1985. – 174с.
1428382
   Тектоника и нефтегазоносность складчатых поясов.. – Фрунзе, 1984. – 254с.
1428383
   Тектоника и нефтегазоносность солянокупольных областей СССР. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 263с.
1428384
  Жданов Л.Я. Тектоника и нефтегазоносность юго-восточной части Бахаро-Хивинской нефтегазоносной обл. : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жданов Л. Я.; Ин-т геол. и разведки нефт. и газовых месторожд. – Ташкент-Карши, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1428385
  Мордовский В.Т. Тектоника и нефтегазоносность южной части Сибирской платформы / В.Т. Мордовский. – Москва : А СССР, 1959. – 120 с.
1428386
   Тектоника и нефтегазоносность Якутии.. – Якутск, 1989. – 159с.
1428387
   Тектоника и нефтегазоносность.. – Уфа, 1988. – 96с.
1428388
  Ситников В.И. Тектоника и нефтегазоностность юго-восточной части Каракульского прогиба и прилегающих поднятий. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Ситников В.И.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 20л.
1428389
  Орлов Ю.А. Тектоника и нефтеносность девона платформенной Башкирии / Ю.А. Орлов. – Москва : Наука, 1979. – 148с.
1428390
  Фурсова Н.П. Тектоника и нефтеносность Припяского грабена : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Фурсова Н.П.; Акад. наук БССР. Ин-т геол. наук. М-во геологии и охраны недр СССР. Всесоюз. нефт. науч-исслед. ин-т геол. – Л., 1960. – 24л.
1428391
   Тектоника и нефтеносность Урала и Приуралья. – Уфа, 1978. – 79с.
1428392
  Карась О.И. Тектоника и нефтогазоносность премских и триасовых отложений северо-западного обрамления : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карась О. И.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1968. – 22л.
1428393
  Бусел Г.Ф. Тектоника и нефтоносность сверного купола Татарского свода (в границах Татарской АССР) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бусел Г. Ф.; Казан. ГУ. – Казань, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1428394
  Соболевская В.Н. Тектоника и общие закономерности становления и развития эпипалеозойских плит / В.Н. Соболевская. – Москва : Наука, 1973. – 258с.
1428395
   Тектоника и палеография запада Восточно-Евпроейской платформы.. – Минск, 1981. – 158с.
1428396
   Тектоника и перспективы нефтегазоносности Восточной Сибири.. – М., 1979. – 110с.
1428397
  Мгеладзе З.В. Тектоника и перспективы нефтегазоносности междуречья Арагви, Иори и Лакбе. (Вост. Грузия) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Мгеладзе З.В.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1972. – 19л.
1428398
  Тальвирский Д.Б. Тектоника и перспективы нефтегазоносности севера Красноярского края /Усть-Енисейский нефтегазоносный бассейн/ / Д.Б. Тальвирский. – М, 1969. – 81с.
1428399
  Ускова Н.И. Тектоника и перспективы нефтегазоносности северного обрамления Прикаспийской синеклизы. (В пределах Оренб., Уральск., Сарат. и Куйбышев. обл.) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Ускова Н.И.; Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол.-развед. ин-т. – Л., 1972. – 28л.
1428400
  Синельников В.Я. и др. Тектоника и перспективы нефтегазоносности Сурхандарьинской мегасинклинали / В.Я. и др. Синельников. – Ташкент, 1981. – 160с.
1428401
  Сократов Б.Г. Тектоника и перспективы нефтегазоносности южной части Центрального Предкавказья / Б.Г. Сократов. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1960. – 126с.
1428402
   Тектоника и полезные ископаемые Белоруссии и Прибалтики.. – Калининград, 1978. – 142с.
1428403
   Тектоника и полезные ископаемые Запада Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
1 : Тектоника, геология и гидрогеология месторождений горючих ископаемых. – 1973. – 307с.
1428404
   Тектоника и полезные ископаемые Запада Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
2 : Рудные и нерудные полезные ископаемые. – 1973. – 164с.
1428405
  Ставцев А.Л. Тектоника и полезные ископаемые зон сочленения древних платформ и подвижных поясов. / А.Л. Ставцев. – М., 1983. – 140с.
1428406
  Меламуд Е.Л. Тектоника и преспективы нефтегазоносности Оренбургско-Актюбинского Приуралья / Е.Л. Меламуд. – Москва : Наука, 1981. – 91с.
1428407
   Тектоника и проблемы формирования осадочного чехла Белоруссии.. – Минск, 1975. – 162с.
1428408
   Тектоника и размещение нефтегазовых месторождений Востока Русской платформы.. – М., 1968. – 188с.
1428409
  Оллиер К. Тектоника и рельеф / К. Оллиер; Под ред.Лукашова А.А. – Пер. с англ. – Москва : Недра, 1984. – 460с.
1428410
   Тектоника и сейсмичность континентальных рифтовых зон. – Москва : Наука, 1978. – 95с.
1428411
   Тектоника и сейсмичность Причерноморья и Черноморской впадины. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 166с.
1428412
  Резанов И.А. Тектоника и сейсмичность Туркмено-Хорасанский гор / И.А. Резанов. – Москва : АН СССР, 1959. – 247с.
1428413
   Тектоника и стратеграфия. – Киев
№ 22. – 1982
1428414
   Тектоника и структурная геология. Планетология. – Москва : Наука, 1976. – 318с.
1428415
   Тектоника и формации Большого Кавказа. – М., 1988. – 132с.
1428416
   Тектоника и формации Большого Кавказа.. – М., 1988. – 136с.
1428417
  Херасков Н.П. Тектоника и формации. / Н.П. Херасков. – Москва, 1967. – 404с.
1428418
  Мошашвили А.Б. Тектоника и формирование складчатой структуры антиклинальной зоны Кюровдаг-Нефтечала Нижнекуринской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Мошашвили А.Б. ; АН АзССР , Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 19 с.
1428419
  Богданов А.А. Тектоника Ишимбаевского Приуралья / А.А. Богданов. – Москва : Моск. общ-во испытателей природы, 1947. – 148с. – (Новая серия ; Вып.7(11))
1428420
   Тектоника Казахстана.. – М., 1982. – 134с.
1428421
  Загородный В.Г. Тектоника карелид северо-восточной части Балтийского щита / В.Г. Загородный, А.Т. Радченко. – Л., 1988. – 110с.
1428422
  Сыстра Ю.Й. Тектоника Карельского региона / Ю.Й. Сыстра. – СПб., 1991. – 175с.
1428423
   Тектоника Карпат.. – Киев, 1966. – 90с.
1428424
   Тектоника континентальных окраин северо-запада Тихого океана.. – М., 1980. – 285с.
1428425
   Тектоника континентов и океанов. – Хабаровск, 1976. – 757с.
1428426
   Тектоника континентов и океанов : Объяснительная записка к Международной тектонической карте мира масштаба 1: 15 000 000. – Москва : Наука, 1988. – 245с.
1428427
   Тектоника Копетдага и зоны его сочленения с Туранской плитой : Атлас карт. – Б.м., 1972. – 8 карт
1428428
  Казанцев Ю.В. Тектоника Крыма / Ю.В. Казанцев. – Москва : Наука, 1982. – 112 с.
1428429
   Тектоника Курило-Камчатского глубоководного желоба.. – М., 1980. – 180с.
1428430
  Сергеев К.Ф. Тектоника Курильской островной системы / К.Ф. Сергеев. – Москва : Наука, 1976. – 239с.
1428431
  Вознесенский В.Д. Тектоника Кызылтау-Агадырского района. (Центр. Казахстан) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Вознесенский В.Д.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1428432
  Чебаненко И.И. Тектоника Лисичанского поднятия северо-западной части Донецкого края : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чебаненко И.И.; АН УССР. Ин-т геологических наук АН УССР. – К., 1957. – 261л. – Бібліогр.:л.244-261
1428433
  Чебаненко И.И. Тектоника Лисичанского поднятия северо-западной части Донецкого кряжа : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чебаненко И.И. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 17 с.
1428434
   Тектоника литосферных плит. – М., 1976. – 150с.
1428435
  Зоненштайн Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР : В 2-х кн. / Л.П. Зоненштайн. – Москва : Недра
Кн. 1. – 1990. – 328с.
1428436
  Зоненшайн Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР : В 2-х кн. / Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин, Л.М. Натапов. – Москва : Недра
Кн. 2. – 1990. – 334с.
1428437
   Тектоника литосферных плит.. – М., 1977. – 171с.
1428438
  Романов В.А. Тектоника магнитогорского мегасинклинория / В.А. Романов. – Уфа, 1985. – 112с.
1428439
  Хаджибеков М. Тектоника мезозойских и кайнозойских отложений Зирабулак-Зиаэтдинских гор и Каганского поднятия. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Хаджибеков М.; Ин-т геологии и разведки нефт.и газовых месторождений. – Ташкент, 1968. – 20л.
1428440
   Тектоника мезозоя восточного склона Южного Урала и Южного Зауралья.. – М., 1968. – 168с.
1428441
   Тектоника мезокайнозойских отложений Черноморской впадины. – М., 1985. – 214с.
1428442
  Рыжков О.А. Тектоника меловых и кайнозойских отложений Ферганской депрессии / О.А. Рыжков. – Ташкент, 1959. – 200с.
1428443
  Лукинов В.В. Тектоника метаноугольных месторождений Донбасса : монография / В.В. Лукинов, Л.И. Пимоненко; НАНУ. Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2008. – 352с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0825-2
1428444
  Волчок Ю.П. Тектоника многоярусных структур / Ю.П. Волчок. – Москва, 1975. – 63 с.
1428445
   Тектоника Молдавской ССР. – М., 1961. – 44с.
1428446
   Тектоника молодых платформ. – Москва : Наука, 1984. – 183с.
1428447
   Тектоника Монгольской Народной Республики.. – М., 1974. – 284с.
1428448
   Тектоника нефтегазоносных впадин Средней Азии и Казахстана.. – М., 1967. – 124с.
1428449
   Тектоника нефтегазоносных областей Сибири.. – М., 1967. – 166с.
1428450
   Тектоника нефтегазоносных областей юга Сибирской платформы.. – М., 1982. – 92с.
1428451
   Тектоника нефтегазоносных областей юго-запада СССР.. – М., 1988. – 85с.
1428452
   Тектоника нефтегазоносных отложений Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1983. – 155с.
1428453
  Дикенштейн Г.Х. и др. Тектоника нефтегазоносных провинций и областей СССР / Г.Х. и др. Дикенштейн. – М., 1982. – 223с.
1428454
  Давлятов Ш.Д. Тектоника нефтегазоносных районов Западного Узбекистана : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Давлятов Ш.Д.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1967. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
1428455
   Тектоника нефтегазоносных территорий СССР.. – М., 1984. – 120с.
1428456
   Тектоника нефтеносных областей.. – М.
2. – 1958. – 614с.
1428457
  Конищев В.С. Тектоника областей галакинеза Восточно-Европейской и Сибирской платформ / В.С. Конищев. – Минск, 1982. – 256с.
1428458
  Конищев В.С. Тектоника областей галокинеза древних платформ / В.С. Конищев. – Минск, 1980. – 240с.
1428459
   Тектоника области сочленения структур Урала, Тянь-Шаня и Центрального Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 239с.
1428460
   Тектоника орогенных сооружений Кавказа и Средней Азии.. – М., 1990. – 221с.
1428461
  Айзберг Р.Е. Тектоника Оршанской впадины / Р.Е. Айзберг, Р.Г. Гарецкий, И.В. Климович ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики, Упр. геологии БССР [и др.]. – Минск : Наука и техника, 1985. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 103-110
1428462
  Бархатов Б.П. Тектоника Памира / Б.П. Бархатов. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. – 244 с. – Библиогр.: с. 234-242
1428463
   Тектоника Памира и Тянь-Шаня.. – М., 1964. – 219с.
1428464
  Соллогуб В.Б. Тектоника передовых прогибов Альпийской геосинклинальной области и сопредельных районов Европейской части СССР / В.Б. Соллогуб. – К., 1960. – 92с.
1428465
  Богданов А.А. Тектоника платформ и складчатых областей / А.А. Богданов; Отв.ред.Е.Е.Милановский. – Москва : Наука, 1976. – 340с.
1428466
   Тектоника платформ и тектонические карты в исследованиях геологического института АН СССР.. – М., 1981. – 124с.
1428467
  Ле Пишон Тектоника плит / Ле Пишон, Ж. Франшто, Ж. Боннин. – Москва : Мир, 1977. – 288с. – (Науки о Земле : Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
1428468
  Унксов В.А. Тектоника плит / В.А. Унксов. – Ленинград : Недра, 1981. – 288с.
1428469
  Кокс А. Тектоника плит / А. Кокс, Р. Харт. – Москва : Мир, 1989. – 427с.
1428470
  Зоненшайн Л.П. Тектоника плит и минеральные ресурсы / Л.П. Зоненшайн. – Москва : Знание, 1984. – 48с. – (Науки о Земле ; 11,1984)
1428471
  Сеитов Н.С. Тектоника плит и офиолитовые зоны Казахстана / Н.С. Сеитов. – Алма-Ата, 1988. – 109с.
1428472
   Тектоника плит и полезные ископаемые. – Москва : Московский университет, 1985. – 192с.
1428473
  Кононов М.В. Тектоника плит северо-запада Тихого океана / М.В. Кононов. – Москва : Наука, 1989. – 167с.
1428474
   Тектоника плиты Картографов.. – М., 1988. – 86с.
1428475
  Шаталов Н.Н. Тектоника Покрово-Киреевской структуры Приазовья // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1428476
  Кокрашвили З.А. Тектоника полосы верхнеюрско-нижнемеловых флишевых отложений Рачи и Сванетии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Кокрашвили З.А.; АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 37л.
1428477
   Тектоника Предкавказья.. – М., 1963. – 238с.
1428478
   Тектоника Припятского прогиба.. – Минск, 1979. – 175с.
1428479
   Тектоника провинций горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1977. – 91с.
1428480
  Милеев В.С. Тектоника протерозойского Майтюбинского антиклинория и кинематические условия формирования метаморфогенной складчатости : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.123 / Милеев В.С.; Геологич. фак-т. Кафедра исторической и региональной геологии. – М., 1971. – 28л.
1428481
  Ярошевский В. Тектоника разрывов и складок / В. Ярошевский. – Москва : Недра, 1981. – 245с.
1428482
  Афанасов М.Н. Тектоника района хребта Тукурингра. (Зейский район Амур. обл.). : Автореф... наук: 04120 / Афанасов М.Н.; МВ ССО РСФСР. Лен.горный инст. – Л., 1973. – 20л.
1428483
  Загородный В.Г. Тектоника раннего докембрия Кольского полуострова : (состояние изученности и проблемы) / Загородный В.Г., Радченко А.Т. ; АН СССР, Кол. фил. им. С.М. Кирова, Геол. ин-т. – Ленинград : Наука, 1983. – 94 с., [2] отд. л. схем. – Библиогр.: с. 88-93
1428484
   Тектоника республики Куба.. – М., 1989. – 79с.
1428485
  Абдулин Айтмухамед Абдуллаевич Тектоника Сакмарской и Орь-Илекской зон Мугоджар / Абдулин Айтмухамед Абдуллаевич. – Алма-Ата, 1977. – 240с.
1428486
   Тектоника Северного борта Днепровско-Донецкого авлакогена в контексте общих закономерностей континентального рифтогенеза / А.Е. Лукин, О.Г. Цеха, Т.С. Гейко, В.В. Омельченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-38 : рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
1428487
   Тектоника Северного Причерноморья. – Киев : Наукова думка, 1988. – 162с.
1428488
  Кинг Ф.Б. Тектоника Северной Америки / Ф.Б. Кинг. – М, 1972. – 367с.
1428489
   Тектоника Северной Евразии. – Москва : Наука, 1980. – 222с.
1428490
  Лебедєв Т.С. Тектоника северо-восточного Приазовья / Т.С. Лебедєв, Г.Т. Собакарь. – К., 1962. – 84с.
1428491
   Тектоника северо-западной части Тихого океана.. – М., 1983. – 118с.
1428492
  Соллогуб В.Б. и др. Тектоника северо-западной части Черного моря и прилегающих районов по геофизическим данным. / В.Б. и др. Соллогуб. – София, 1965. – С. 149-153
1428493
  Пейве А.В. Тектоника североуральского бокситового пояса / А.В. Пейве. – Москва, 1947. – 207с.
1428494
   Тектоника Сибири. – Москва : Наука
Т.3 : Тектоника Сибирской платформы. – 1970. – 279с.
1428495
   Тектоника Сибири. – Москва : Наука
Том 5 : Принципы тектонического районировния. Тектоническая терминология и систематика. Тектонические эксперименты. – 1972. – 232с.
1428496
   Тектоника Сибири. – Новосибирск : Наука
Т.6 : Методы составления тектонических карт. – 1973. – 190с.
1428497
   Тектоника Сибири. – Москва : Наука
Т.7 : Тектоника Забайкалья и некоторые общие вопросы развития геологических структур. – 1976. – 262с.
1428498
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
8. – 1980. – 159с.
1428499
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
Т. 9. – 1980. – 158 с.
1428500
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
10. – 1981. – 136с.
1428501
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
11. – 1983. – 208с.
1428502
   Тектоника Сибири. – Новосибирск : Наука
Т.12 : Тектоника активизированных областей. – 1985. – 168с.
1428503
   Тектоника Сибири и Дальнего Востока, сессия Научного СОвета СО АН СССР.. – Южно-Сахалинск, 1985. – 163с.
1428504
   Тектоника Сибири.. – Новосибирск
1. – 1962. – 398с.
1428505
   Тектоника Сибири.. – Новосибирск
2. – 1963. – 386с.
1428506
   Тектоника Сибири.. – М.
4. – 1970. – 280с.
1428507
   Тектоника Советского Дальнего Востока и прилегающих акваторий.. – М., 1968. – 235с.
1428508
   Тектоника Средиземноморского пояса. – Москва : Наука, 1980. – 242с.
1428509
   Тектоника срединных масисов.. – М., 1976. – 215с.
1428510
   Тектоника срединных массивов.. – М., 1974. – 39с.
1428511
  Михайлов А.Е. Тектоника среднего и верхнего палеозоя западной части Центрального Казахстана / А.Е. Михайлов. – Москва : Наука, 1969. – 246 с.
1428512
   Тектоника СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т.1., Ч.1. : Тектоника Центрального Казахстана. – 1948. – 303с. + 9 карт
1428513
   Тектоника СССР. – Москва
Т.3 : Стратиграфия и тектоника зеленокаменной полосы Среднего Урала. – 1951. – 380с.
1428514
   Тектоника СССР. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.5 : Приверхоянский краевой погриб и мезозойды Северо-восточной Азии. – 1960. – 236с. + 3 карти
1428515
   Тектоника СССР.. – М.Л.
Т.2 : Тектоника и история развития Альпийской геосинклинальной области юга европейской части СССР и сопредельных стран. – 1949. – 512с. + : 5 карт
1428516
   Тектоника СССР.. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.4 : Тектоника и вулканические трубки центральной части Сибирской платформы. Стратиграфия и тектоника юго-западной части Вилюйской впадины. – 1959. – 463с.
1428517
   Тектоника территории СССР. – Москва : Наука, 1979. – 255с.
1428518
  Косыгин Ю.А. Тектоника тефтеносных областей. / Ю.А. Косыгин. – М.
1. – 1958. – 514с.
1428519
  Гецен В.Г. Тектоника Тимана. / В.Г. Гецен. – Л., 1987. – 169,2с.
1428520
   Тектоника Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. – Сыктывкар, 1989. – 27с.
1428521
  Головинский В.И. Тектоника Тихого океана / В.И. Головинский. – Москва : Недра, 1985. – 199с.
1428522
   Тектоника Туркмении и сопредельных территорий.. – М., 1966. – 240с.
1428523
   Тектоника Тянь-Шаня и Памира. – Москва : Наука, 1983. – 199с.
1428524
   Тектоника угольных бассейнов и месторождений СССР.. – М., 1976. – 334с.
1428525
   Тектоника Украинских Карпат : Объяснительная записка к тектонической карте Украинских Карпат. – Киев, 1986. – 152с.
1428526
   Тектоника Урала : (Объяснительная записка тектонической карте Урала масштаба 1: 1 000 000). – Москва : Наука, 1977. – 120с.
1428527
   Тектоника фундамента древних платформ : Труды совещания. – Москва : Наука, 1973. – 148с.
1428528
  Винниченко Г.П. Тектоника Центрального Памира / Г.П. Винниченко. – Душанбе, 1979. – 177с.
1428529
   Тектоника центральной части Непского свода. – Новосибирск : Наука, 1987. – 81с.
1428530
   Тектоника центральной части северного склона Крымских гор и опыт ее изучения : (По материалам геофизических и геологических исследований). – Киев : Изд-во АН СССР, 1963. – 87с.
1428531
  Хоменко Андрей Вячеславович Тектоника центральной части Тунгусской синеклизы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.123 / Хоменко Андрей Вячеславович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1428532
  Данилевская Д.М. Тектоника четвертичного комплекса складчатых структур Нижнекуринской нефтегазоносной области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Данилевская Д.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1967. – 19л.
1428533
   Тектоника юга Восточной Сибири.. – Иркутск, 1987. – 104с.
1428534
   Тектоника юга Сибирской платформы и перспективы ее калиеносности.. – М., 1965. – 180с.
1428535
   Тектоника юго-востока Средней Азии.. – Душанбе, 1972. – 112с.
1428536
  Васильев И.В. Тектоника юго-восточного погружения Центрально-Каракумского свода : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 131 / Васильев И.В.; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1969. – 27 с.
1428537
  Губкин И.М. Тектоника юго-восточной части Кавказа в связи с нефтеносностью этой области / И.М. Губкин. – Новосибирск, 1934. – 52с.
1428538
  Белицкий А.А. Тектоника юго-западной части Присалаирской полосы угленосных отложений Кузбасса : Автореф... докт. геолого-минералогич.наук: / Белицкий А.А.; МВО СССР. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова. – Томск, 1950. – 17 с.
1428539
  Беэр М.А. Тектоника юго-западной части Советских Карпат. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Беэр М.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1428540
  Разницын В.А. Тектоника Южного Тимана / В.А. Разницын. – М.-Л, 1964. – 152с.
1428541
   Тектоника, геодинамика и металлогения Урало-Тяньшанской складчатой системы.. – Свердловск, 1989. – 194с.
1428542
   Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. – Ташкент, 1966. – 192с.
1428543
   Тектоника, магматизм и закономерности размещения рудных месторождений : (Материалы совещания по проблемам тектоники в Москве). – М., 1964. – 240с. – Тит. арк. парал. англ. мовою
1428544
   Тектоника, магматизм и оруденение сквозных систем нарушений. – М., 1985. – 168с.
1428545
   Тектоника, магматические и метаморфические комплексы Колымо-Омолонского массива. – Москва : Наука, 1981. – 337с.
1428546
  Маврин К.А. Тектоника, палеогидрогеология и полезные ископаемые палеозоя Южного Предуралья / К.А. Маврин. – Саратов, 1988. – 218с.
1428547
  Хованский Б.Н. Тектоника, рельеф и сейсмичность Северного Тянь-Шаня / Б.Н. Хованский. – М., 1977. – 127с.
1428548
   Тектоника, сейсмичность и геодинамика юго-восточного обрамления Тихого океана. : Геодинамические исследования № 1. – М., 1975. – 104с.
1428549
  Серебрякова Л.И. Тектоника, сейсмичность и скорости современных вертикальных движений земной коры на северо-западе Восточно-Европейской платформы // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 47-57 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1428550
   Тектоника, стратиграфия и литология осадочных формаций Якутии.. – Якутск, 1968. – 320с.
1428551
   Тектоника. Геология альпид "тетисного" происхождения. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
1428552
   Тектонист Николай Николаевич Шаталов : (к 70-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 50-51. – ISSN 1682-721Х


  1 февраля 2019 года исполнилось 70 лет известному геологу-тектонисту, доктору геологических наук Н.Н. Шаталову.
1428553
  Кулаковский Алексей Львович Тектоничекая эволюция и гранитообразование в докембрии северо-запада Кольского полуострова : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.01 / Кулаковский Алексей Львович; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1428554
  Кухтиков М.М. Тектоническая зональность и важнейшие закономерности строения и развития Гиссаро-Алая в палеозое / М.М. Кухтиков ; отв. ред. В.М. Рейман ; АН Тадж. ССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1968. – 299 с. – Библиогр.: с. 290-297
1428555
  Гончар В.В. Тектоническая инверсия Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса (модели и реконструкции) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 47-86 : рис. – Библиогр.: с. 84-86. – ISSN 0203-3100
1428556
  Пронин А.А. Тектоническая истории океанов и проблемы становлени земной коры и литосферы. / А.А. Пронин. – Л., 1982. – 248с.
1428557
  Зоненшайн Л.П. Тектоническая история Центрально-Азиатского складчатого пояса. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.123 / Зоненшайн Л.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 44л.
1428558
  Славин В.И. Тектоническая карта Афганистана / В.И. Славин. – М., 1977. – 17с.
1428559
   Тектоническая карта и карта интрузивных формаций Армянской ССР. – Ереван, 1968. – 74с.
1428560
  Косыгин Ю.А. Тектоническая карта СССР и размещение полезных ископаемых. / Ю.А. Косыгин. – М., 1957. – 32с.
1428561
   Тектоническая карта СССР и сопредельных стран в масштабе 1:5 000 000. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 80с.
1428562
   Тектоническая карта СССР и сопредельных стран в масштабе 1:5 000 000.. – Саратов, 1960. – 80с.
1428563
  Алферов Г.Ю. Тектоническая карта Узбекской ССР / Г.Ю. Алферов. – Ташкент, 1967
1428564
  Малахова И.Г. Тектоническая корреляция: История идей / И.Г. Малахова. – Москва : Наука, 1989. – 107с.
1428565
   Тектоническая природа геофизических полей Дальнего Востока.. – М., 1984. – 200с.
1428566
  Леонов Ю.Г. Тектоническая природа девонского орогенеза / Ю.Г. Леонов. – М, 1976. – 193с.
1428567
  Огай В.Ф. Тектоническая природа межгорных впадин Западного Тянь-Шаня и их нефтегазоносность / В.Ф. Огай. – Ташкент, 1980. – 118с.
1428568
   Тектоническая расслоенность литосферы и региональные геологические исследования.. – М., 1990. – 290с.
1428569
   Тектоническая терминология Белоруссии и Прибалтики. – Минск, 1979. – 208с.
1428570
   Тектоническая терминология Белоруссии и Прибалткики.. – Минск, 1978. – 269с.
1428571
  Дорофеева Т.В. Тектоническая трещиноватость горых пород и условия формирования трещин коллекторов нефти и газа / Т.В. Дорофеева. – Ленинград : Недра, 1986. – 224с.
1428572
  Семенюк Н.П. Тектоническая трещиноватость пород фундамента Украинского щита по данным анализа спрямленных участков русел рек // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1428573
  Пермяков Е.Н. Тектоническая трещиноватость Русской платформы / Е.Н. Пермяков; Под ред. В.А.Варсанофьевой. – Москва : Изд-во МОИП, 1949. – 216с. – (Материалы к познанию геологического строения СССР / МОИП ; Вып. 12 (16) ; Новая серия)
1428574
  Чарушин Г.В. Тектоническая трещиноватость слабо дислоцированных осадочных пород юго-востока Иркутского амфитеатра. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чарушин Г.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1958. – 21л.
1428575
  Ренгартен В.П. Тектоническая характеристика складчастых областей Кавказа / В.П. Ренгартен. – Ташкент, 1930. – 179-213с.
1428576
   Тектоническая цикличность и нефтегазоносность.. – М., 1985. – 191с.
1428577
  Метелкин Д.В. Тектоническая эволюция Сибирского палеоконтинента от неопротерозоя позднего мезозоя: палеомагнитная запись и реконструкции / Д.В. Метелкин, В.А. Верниковский, А.Ю. Казанский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 883-899 : рис., табл. – Библиогр.: с. 895-899. – ISSN 0016-7886
1428578
  Шарданов А.Н. Тектонически экранированные залежи нефти и газа Днепровско-Донецкой впадины / А.Н. Шарданов, Е.К. Гончаров. – М., 1981. – 82с.
1428579
  Гончар В.В. Тектонические вертикальные движения и осадочное заполнение бассейнов на син-и пострифтовом этапах развития литосферы // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 22-55 : рис., табл. – Библиогр.: с. 48-55. – ISSN 0203-3100
1428580
  Орлова М.И. Тектонические движения в зоне сочленения Донбасса с Приазовским блоком Украинского щита по палеомагнитным данным / М.И. Орлова, А.М. Глевасская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 108-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISSN 0203-3100
1428581
  Чечкин С.А. Тектонические движения земной коры / С.А. Чечкин. – Л, 1985. – 48с.
1428582
   Тектонические движения и новейшие структуры земной коры.. – М., 1967. – 456с.
1428583
  Белоусов Т.П. Тектонические движения Памира в плейцстоцене-голоцене и сейсмичность / Т.П. Белоусов. – Москва : Наука, 1976. – 119с.
1428584
  Геренчук К.И. Тектонические закономерности в организации и речной сети русской равнины / К.И. Геренчук. – Львов : Львовский ун-т, 1960. – 242с
1428585
  Геренчук И К. Тектонические закономерности в орографии и речной сети Русской равнины. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Геренчук К.И,; М-во высш.образования СССР. – Львов, 1958. – 22л.
1428586
  Москвич В.А. Тектонические закономерности образования карбонатных формаций древних платформ / В.А. Москвич. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 200с.
1428587
   Тектонические и палеовулканические условия размещения колчеданных месторождений.. – Уфа, 1982. – 187с.
1428588
   Тектонические исследования в Белорусссии.. – Минск, 1983. – 179с.
1428589
   Тектонические исследования в связи со средне- и крупномасштабным геокартированием. – Москва : Наука, 1989. – 206с.
1428590
   Тектонические исследования запада Восточно-Европейской платформы.. – Минск, 1984. – 196с.
1428591
   Тектонические исследования на территории Горного Алтая.. – Новосибирск, 1989. – 99с.
1428592
  Гарецкий Р.Г. Тектонические карты / Р.Г. Гарецкий. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – ((Новое в жизни, науке,технике. Сер. "Наука о Земле" , 1))
1428593
  Бархатов Б.П. Тектонические карты / Б.П. Бархатов. – Ленинград : Недра, 1979. – 191 с. – Библиогр.: с. 183-189
1428594
   Тектонические карты континентов.. – М., 1967. – 184с.
1428595
   Тектонические комплексы Сибири и их латеральные ряды.. – Новосибирск, 1980. – 128с.
1428596
   Тектонические критерии выделения и прогноза зон нефтегазоносности.. – Л., 1990. – 127с.
1428597
  Валеев Р.. Тектонические критерии поисков месторождений нерудного минерального сырьк Русской платформы / Р. Валеев. – Москва, 1973. – 59с.
1428598
   Тектонические критерии прогноза зон нефтегазоносности Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1986. – 93с.
1428599
   Тектонические критерии прогноза нефтегазоносности Печорской плиты. – Ленинград : Наука, 1986. – 216с.
1428600
   Тектонические напряжения в земной коре и устойчивость горных выработок.. – Л., 1978. – 256с.
1428601
   Тектонические напряжения и горное давление в рудниках Хибинского массива. – Ленинград, 1977. – 213с.
1428602
  Ломизе М.Г. Тектонические обстановки геосинкинального вулканизма / М.Г. Ломизе. – М., 1983. – 194с.
1428603
  Нариманов Нариман Рустам оглы Тектонические особенности Балаханы-Сабунчи-Раманинского месторождения и их влияние на формирование залежей нефти и газа : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.17 / Нариманов Нариман Рустам оглы; Азербайджан. ин-т нефти и химии. – Баку, 1972. – 24л.
1428604
  Маденов М. Тектонические особенности зоны сочленения Туранской плиты и Западнотяньшаньской подвижной области (на прим. Юго-Зап Усбек.) : Автореф... канд. геол. минернаук: / Маденов М.; Ин-т геол. и развед. нефт. и газов. месторожд. – Ташкент, 1969. – 20л.
1428605
  Ахрабиян Б.А. Тектонические особенности месторождений нефти в условиях крутого залегания пластов и методика их разведки. (На примере залежей в миоцен-оглиоценовых отложениях Прикаспийской моноклинали) : Автореф... канд. гол.-минералогич.наук: / Ахрабиян Б.А.; АН АзССР. Ин-т гелоогии им. И.М,Губкина. – Баку, 1965. – 23л.
1428606
   Тектонические особенности нефтегазоносных впадин Туранской плиты.. – М., 1970. – 172с.
1428607
  Закиев З.Р. Тектонические особенности размещения разномасштабных месторождений нефти и газа в Ферганской впадине : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Закиев З.Р.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1969. – 22л.
1428608
   Тектонические предпосылки нефтегазоности мезокайнозойских отложений Узбекистана.. – Ташкент
8. – 1973. – 251с.
1428609
   Тектонические процессы.. – М., 1989. – 261с.
1428610
  Кастрюлин Н.С. Тектонические разрывы и их роль в образовании, сохранении и разрушении нефтяных и газовых залежей Юго-Западного Кобыстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кастрюлин Н.С.; Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 35л.
1428611
   Тектонические разрывы на участках сейсмического микрорайонирования.. – М., 1982. – 135с.
1428612
  Григорьянц Б.В. Тектонические соотношения складчатых зон Большого Кавказа и Апшеронской области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Григорьянц Б.В.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1955. – 19л.
1428613
  Дерябин Н.И. Тектонические стадии земной коры и их металлогения / Дерябин Н.И.; ИГН НАНУ; [отв. ред. Е.Е. Милановский]. – Киев : София, 2006. – 232с. : ил. – Шифр. дубл. 55 Деря. – ISBN 978-966-8684-34-0
1428614
  Бахмутов В.Г. Тектонические структуры Западной Антарктики и их отражение в потенциальных геофизических полях: обзор / В.Г. Бахмутов, Т.П. Егорова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 100-120 : Рис. – Бібліогр.: с. 118-120. – ISSN 0203-3100
1428615
   Тектонические структуры и закономерности размещения полезных ископаемых на территории Забайкалья.. – Улан-Удэ, 1979. – 131с.
1428616
  Цейслер В.М. Тектонические структуры на геологической карте СССР / В.М. Цейслер. – Москва : Недра, 1979. – 159с.
1428617
  Курилюк Лев Васильевич Тектонические условия нефтегазоносности Северо-Западной части Днепровско-Донецкой впадины : Автореф... канд. геолого-географ.наук: 04.136 / Курилюк Лев Васильевич; АН УССР. Ин-т геолог. и геохим. горюч. ископ. – Львов, 1974. – 17л.
1428618
  Гойжевский А.А. Тектонические условия образования полезных ископаемых осадочного чехла Украинского щита / А.А. Гойжевский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 180с.
1428619
  Асланян А.Т. Тектонические условия становления офиолитовых зон / Асланян А.Т., Сатиан М.А. ; отв. ред. С.Б. Абовян ; АН СССР, Ин-т геолог. наук. – Ереван, 1987. – 160 с.
1428620
  Рыцк Ю.Е. Тектонические условия формирования слюдоносных пегматитовых жил месторождения плотина (Северная Кареля) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рыцк Ю. Е.; МВССО РСФСР, Лен. гороный ин-т. – Ленинград, 1959. – 21л.
1428621
   Тектонические факторы размещения зон нефтегазонакопления.. – Л., 1979. – 155с.
1428622
  Наливкин Д.В. Тектонические циклы западной части ангарской геосинглинали / Д.В. Наливкин. – Ташкент, 1930. – 69-80с.
1428623
  Дерябин Н.И. Тектонические циклы Земли и их металлогения : [монография] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2009. – 110, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104-109. – ISBN 978-966-2944-33-4
1428624
  Караулов В.Б. Тектонический анализ девонских формаций Урало-Монгольского пояса / В.Б. Караулов. – М., 1988. – 182с.
1428625
  Уфимцев Г.Ф. Тектонический анализ рельефа / Г.Ф. Уфимцев. – Новосибирск : Наука, 1984. – 183с.
1428626
  Синха А.К. Тектоническое положение, литология и возраст автохтонных серий Симла и Шали и проблема тектонической единицы Джаунсар, Блайни, Инфракрол, Крол и Тал в Гималаях. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.120 / Синха А.К.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1972. – 24л.
1428627
  Науменко А.Д. Тектоническое развитие Бондаренковской (Булганакской) антиклинальной структуры на основе литолого-фациального анализа // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 35-43 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1999-7566
1428628
  Толстой Н.С. Тектоническое развитие Волгоградского Поволжья в юрское и меловое время. (В связи с газонефтеносностью). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Толстой Н.С.; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром. им. И.М.Губкина. – М., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1428629
  Шапиро М.Н. Тектоническое развитие восточного обрамления Камчатки / М.Н. Шапиро. – М., 1976. – 123с.
1428630
   Тектоническое развитие земной коры и разломы. – Москва : Наука, 1979. – 275с.
1428631
  Хачатрян Р.О. Тектоническое развитие и нефтегазоносность Волжско-Камчатской антеклизы / Р.О. Хачатрян. – М, 1979. – 171с.
1428632
   Тектоническое развитие и перспективы нефтегазоносности Чу-Сарысуйской депрессии. – Алма-Ата, 1982. – 158с.
1428633
   Тектоническое развитие и современная структура нефтегазоносных областей Восточноевропейской (Русской) платформы.. – М., 1965. – 194с.
1428634
  Сливко В.М. Тектоническое развитие и условия образования угленосной серии в Норинском районе. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Сливко В.М.; Геол.фак.Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 22л.
1428635
  Мигович И.М. Тектоническое развитие Пенжинско-Анадырской складчатой зоны. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.04 / Мигович И.М.; ВСЕГЕЙ. – Л, 1972. – 24л.
1428636
  Стрельцова Т.В. Тектоническое развитие северо-западного Причерноморья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Стрельцова Т.В.; МГУ. – М, 1972. – 35л.
1428637
  Малич Н.С. Тектоническое развитие чехла Сибирской платформы / Н.С. Малич. – М., 1975. – 215с.
1428638
   Тектоническое развитие Чехословакии.. – М., 1963. – 284с.
1428639
  Панаев В.А. Тектоническое развитие юга Иркутского амфитеатра в мезозое. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 120 / Панаев В.А.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 27л.
1428640
  Макарочкина З.П. Тектоническое районирование Байкальской горной области на оснве интерпретации геофизических материалов с применением математических методов : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Макарочкина З. П.; МВССО РСФСР, ИркутГУ. – Иркутск, 1975. – 21л.
1428641
  Львовский Ю.М. Тектоническое районирование и его значение для оценки перспектив поисков нефтегазоносносных структур. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Львовский Ю.М.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 21л.
1428642
   Тектоническое районирование и нефтегазоносность Волго-Камского бассейна.. – Саратов, 1980. – 48с.
1428643
   Тектоническое районирование и структурно-вещественная эволюция Северо-Востока Азии. – Москва : Наука, 1979. – 239с.
1428644
  Беланов В.М. Тектоническое районирование северо-западной части Украинского щита (По геол. -геофиз. данным) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Беланов В.М.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1428645
  Чиков Б.М. Тектоническое районирование: принципы, методология, картография / Б.М. Чиков. – Москва : Недра, 1986. – 185с.
1428646
   Тектоническое строение Азербайджана и Каспийской впадины. – Баку, 1968. – 105с.
1428647
  Никонов А Тектоническое строение Белозерского железорудного района и рудоконтролирующие факторы его местрождений : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никонов А И.; Днепроп. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 23л.
1428648
  Кропачев А.П. Тектоническое строение и история развития орулганского антиклинория : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Кропачев А.П.; ВНИИ геол. – Ленинград, 1970. – 27л.
1428649
   Тектоническое строение и история развития Прикаспийской впадины и смежных областей в связи с вопросами нефтегазоносности.. – М., 1958. – 404с.
1428650
  Оганесян Д.А. Тектоническое строение и история формирования основных структурных элементов юго-западной части Арм. ССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Оганесян Д.А.; МВССО,Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 22л.
1428651
  Орлов А.А. Тектоническое строение и оценка перспектив нефтегазоносности Покутско-Буковинской части Предкарпатья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Орлов А.А.; Ивано-Франков.филиал Львов.политехн.ин-та. – Ивано-Франковск, 1965. – 24л.
1428652
  Чижов В.В. Тектоническое строение и формирование залежей нефти и газа в карбоне Волгоградского правобережья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чижов В.В.; Казан. ун-т. – Казань, 1964. – 19л.
1428653
  Бекжанов Г.Р. Тектоническое строение Казахстана : по геофиз. данным / Г.Р. Бекжанов, В.Н. Любецкий, Л.Д. Полевая и др. ; [под ред. Ш.Е. Есенова] ; Каз. науч.-исслед. ин-т минерал. сырья. – Алма-Ата : [б. и.], 1975. – 169 с. : ил., карт., 5 л. ил. – Библиогр.: с. 163-168
1428654
  Левин Л.Э. Тектоническое строение Саратовско-Волгоградского Поволжья и сопределенных территорий : Автореф... канд.геол. минер.наук: / Левин Л. Э.; Моск. ин-т нефтехим. и газ. пром. – М., 1964. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1428655
   Тектоническое строение Якутской АССР.. – М., 1964. – 292с.
1428656
  Заїка-Новацький Тектоніка вендських і палеозойських відкладів Поділля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 3-7 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології ; № 11)
1428657
  Лубков М.В. Тектоніка геосолітонних родовищ нафти і газу // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 26-32 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
1428658
   Тектоніка докембрійського кристалічного фундамету Білоцерківсько-Одеської структурно-формаційної зони / М.М. Костенко, В.М. Аврамець, Л.М. Шутенко, А.І. Іванов, Ф.В. Кобець // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 117-132 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1682-3591
1428659
  Шаталов Н.Н. Тектоніка і петрологія Петрово-Гнутовського рудного вузла Приазовського мегаблока Українського щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 45-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
1428660
  Мельничук Г.В. Тектоніка і походження Волинського палеозойського підняття // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-38 : схема. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1428661
  Павлюк М.І. Тектоніка і формації області зчленування Східно-Європейської і Скіфської плити / М.І. Павлюк, БогаєцьО.Т. – Київ : Наукова думка, 1978. – 145с.
1428662
  Шаталов М.М. Тектоніка Покрово-Киреївського рудоносного вузла Приазов"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 69-80 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1428663
  Шаталов Н.Н. Тектоніка рудного вузла Балка Крута Приазовського мегаблоку Українського щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 41-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1428664
   Тектоніка території Української РСР та Молдавської РСР : Пояснювальна записка до тектонічної карти УРСР і МРСР масштабу 1:750 000. – Київ : АН УССР, 1959. – 220с. + 4 карти
1428665
   Тектоніка Українського щита. – Київ : Наукова думка, 1972. – 300с.
1428666
  Костенко М.М. Тектонічна будова фундаменту Бузько-Росинського мегаблока Українського щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 48-57 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
1428667
  Затуливітер В.І. Тектонічна зона. / В.І. Затуливітер. – Київ, 1982. – 166с.
1428668
  Бермес А.Р. Тектонічна обумовленість річкової мережі Кременецьких гір // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1428669
  Гук В.І. Тектонічна тріщинуватість і поля напружень Нагольного кряжа (Донбас) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 13-21 : Рис. – (Геології ; № 12)
1428670
  Кіраль С. Тектонічний злам у гуманітаристиці, або Три новели-панелі про роботу Міжнародного конгресу "Василь Стефаник і світова культура"в Русові на Покутті та в Івано-Франківську // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1428671
  Кіраль С. Тектонічний злам у гуманітаристиці, або Три новелі-панелі про роботу Міжнародного конгресу "Василь Стефаник і світова культура" в Русові та в Івано-Франківську 914 - 15 травня 2021 р.) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 червня (№ 11)
1428672
  Рябенко В.А. Тектонічні порушення та рудна мінералізація в породах Українського щита / В.А. Рябенко; АН УРСР. Ін-т геологічн. наук. – Київ : Наук. думка, 1973. – 112с.
1428673
  Бєлянкін Ф.П. Тектонічні процеси в земній корі під гравітаційним впливом Місяця та Сонця / Ф.П. Бєлянкін. – К., 1962. – 52с.
1428674
  Ковтуник І.І. Тектонічні ресурси Хмельниччини та їх значення для збереження екології краю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 44-46 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1428675
  Осьмачко Л.С. Тектонічні умови формування рудовмісних структур Приазовського мегаблока Українського щита (на прикладі Дібровської) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 113-123 : рис. – Бібліогр.: с. 121-123. – ISSN 0203-3100
1428676
  Ли А.Б. Тектонка и перспективы нефтегазоносности Южного Казахстана / А.Б. Ли. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 220с.
1428677
   Тектоно-геодинамические критерии нефтегазоносности кристаллического фундамента Северного борта Депровско-Донецкого авлакогена / Т.С. Гейко, А.Е. Лукин, В.В. Омельченко, О.Г. Цеха // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 7-23 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1428678
  Шумилов Ю.В. Тектоно-геоморфологические и литогенетические закономерности формирования аллювиальных месторождений золота Северо-Восточного Приколымья.. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.133 / Шумилов Ю.В.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. полезных ископаемых. – М., 1971. – 27л.
1428679
  Гойжевский А.А. Тектоно-магматическая активизация регионов Украины. / А.А. Гойжевский. – Киев, 1977. – 118с.
1428680
  Гойжевский А.А. Тектоно-магматическая активизация регионов Украины. / А.А. Гойжевский, В.В. Науменко, Скаржинский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 120с. : Ил.4. – Библ.:с.113-117
1428681
  Науменко В.В. Тектоно-магматическая активизация юго-западной части Восточно-Европейской платформы и смежных геосинклинальных систем и некоторые черты их эндогенной металлогении / В.В. Науменко; Ин-т геохимии и физики минералов; АН УССР. – Препринт. – Киев, 1974. – 64с. – Библиогр.: с.60-63
1428682
  Юшманов В.В. Тектоно-магматические концентрические комплексы. / В.В. Юшманов. – М., 1985. – 232с.
1428683
  Ралзивил В.Я. Тектоно-магматические структуры Анюйско-Анадырского междуречья и их сопоставление с тектоно-магматическими структурами Запарпатья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.04 / Ралзивил В.Я.; Ин-т геол.наук АН УССР. – К, 1974. – 30л.
1428684
  Радзивилл А.Я. Тектоно-магматические структуры неогея / А.Я. Радзивилл. – К, 1986. – 159с.
1428685
   Тектоно-магматические факторы концентрации орудениения. – Москва : Наука, 1988. – 150с.
1428686
  Кузнецов А.А. Тектоно-магматический процесс / А.А. Кузнецов. – Л., 1977. – 119с.
1428687
   Тектоно-магматичні структури базальтової формації Волині (у басейні р.Стир) / В.Я. Радзівіл, А.Я. Радзівілл, В.А. Рябенко, І.С. Потапчук // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1428688
  Миллер Ю.В. Тектоно-метаморфические циклы. / Ю.В. Миллер. – Л, 1982. – 160с.
1428689
  Булдаков И.В. Тектоно-химический механизм формирования магматогенных рудных меторождений / И.В. Булдаков. – Ленинград : ЛГУ, 1979. – 203с.
1428690
   Тектонолинеаментные зоны восток - северо-восточного простирания и некоторые вопросы тектоники Средиземноморья / И.З. Ломакин, В.В. Покалюк, В.В. Кочелаб, И.Н. Шураев, С.Г. Шпырко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (48). – С. 68-76 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1999-7566
1428691
   Тектонолинеаменты и некоторые вопросы геотектоники / И.Э. Ломакин, В.М. Анохин, В.В. Кочелаб, В.В. Покалюк, В.В. Шафранский, И.Н. Шураев // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 59-75 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1999-7566
1428692
  Ахвердян Л.А. Тектономагнитные исследования на территории АССР / Ахвердян Л.А., Нагапетян В.В. ; АН Арм.ССР, Ин-т геофизики и инж. сейсмологии. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1985. – 220 с. : ил. – Библиогр.: с. 202-217 (205 назв.)
1428693
   Тектонометаморфическая эволюция гаревского полиметаморфического комплекса Енисейского кряжа / П.С. Козлов, И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, С.В. Зиновьев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1476-1496 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1492-1496. – ISSN 0016-7886
1428694
   Тектоносфера Земли. – Москва : Наука, 1978. – 531с.
1428695
  Белоусов В.В. Тектоносфера Земли : взаимодействие верхней мантии и коры : Результаты исследований по международным геофизическим проектам / В.В. Белоусов. – Москва, 1991. – 69с.
1428696
   Тектоносфера Средней Азии и Южного Казахстана.. – Киев, 1990. – 230с.
1428697
   Тектоносфера Украины. – Киев : Наукова думка, 1989. – 181с.
1428698
   Тектоносфера Украины и других регионов СССР / Белоусов В.В. – Киев : Наукова думка, 1980. – 203с.
1428699
  Булгатов А.Н. Тектонотип байкалид. / А.Н. Булгатов. – Новосибирск, 1983. – 193с.
1428700
   Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики : [памяти Е.И. Паталахи] / [М.М. Буслов и др. ; ред. Е.Ф. Шнюков ; ред.-сост.: Г.Б. Паталаха, Б.А. Занкевич] ; Нац. акад. наук Украины, Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования. – Киев : ОМГОР, 2008. – 295, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 3-4. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-5026-0
1428701
  Лукиенко А.И. Тектонофациальный анализ как научно-методологическая база для изучения дислокационной тектоники гранитно-метаморфических комплексов докембрия Украинского щита // Геология и полезные ископаемые мирового океана : Научный журнал / НАНУ, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАНУ. – Киев, 2006. – № 4. – С. 70-80.
1428702
  Паталаха Е.И. Тектонофациальный анализ складчатых сооружений фанерозоя : (обоснование, методика, приложение) / Е.И. Паталаха. – Москва : Недра, 1985. – 169с.
1428703
   Тектонофации и геология рудных объектов.. – Алма-Ата, 1989. – 207с.
1428704
  Паталаха Е.И. Тектонофации мезозоны / Е.И. Паталаха. – Алма-Ата, 1987. – 181с.
1428705
   Тектонофацильный анализ и его роль в геологии, геофизике и металлогении : (Материалы I Всесоюзного тектонофациального совещания, 21-23 марта 1989 г., Алма-Ата) / АН КазССР, Ин-т геологических наук ; [Е.И. Паталаха (отв.ред.)]. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 221с. – ISBN 5-628-00718-8
1428706
  Лукієнко О.І. Тектонофаціальна структура Кривбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-13. – (Геологія ; Вип. 17)


  Аналіз дислокаційної тектоніки Кривбасу тектонофраційними методами засвідчив, що його тектонічна структура утворена в"язкими розломами катазони-мезозони та суб"язкими, крихко-в"язкими й крихкими розломами вторинної епізони. В"язкі розломи являють собою ...
1428707
   Тектонофизика. – Москва : Наука, 1971. – 195с.
1428708
  Гинтов О.Б. Тектонофизика в решении важных народнохозяйственных задач (обзор исследований в странах СНГ) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 3-31 : Рис., схеми. – Бібліогр.: с. 28-31. – ISSN 0203-3100
1428709
  Гинтов О.Б. Тектонофизика в решении важных народнохозяйственных задач (обзор исследования в странах СНГ).2 // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 3-20 : Рис. – Список літ.: с. 17-20. – ISSN 0203-3100
1428710
  Шерман С.И. Тектонофизическая модель Байкальской сейсмической зоны, ее тестирование и возможности среднесрочного прогноза землетрясений / С.И. Шерман, С.В. Лысак, Е.А. Горбунова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 508-526 : рис., табл. – Библиогр.: с. 523-526. – ISSN 0016-7886
1428711
  Гинтов О.Б. Тектонофизические исследования разломов консолидированной коры / О.Б. Гинтов, В.М. Исай. – Киев : Наукова думка, 1988. – 225с.
1428712
  Шевчук В.В. Тектонофизические условия поздних стадий развития среднего звена Закарпатского глубинного разлома / В.В. Шевчук, А.Ю. Василенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 121-131. – ISSN 0203-3100
1428713
  Токовенко В.С. Тектонофизические условия формирования Никитовских куполльных структур и ртутное оруденение Донецкого кряжа. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 123 / Токовенко В.С.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1968. – 18л.
1428714
  Гинтов О.Б. Тектонофизический анализ и геодинамическая интепретация трехмерной геофизической модели Украинского щита / О.Б. Гинтов, И.К. Пашкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 2. – С. 3-27 : Карти, рис. – Бібліогр.: с. 26-27. – ISSN 0203-3100
1428715
   Тектонофизический и палинспастический разрезы Украинских Карпат вдоль геотраверса DOBRE-3 (PANCAKE) / О.Б. Гинтов, И.Н. Бубняк, Ю.М. Вихоть, А.В. Муровская, М.В. Накапелюх, В.Е. Шляпинский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 3-33 : фото, рис., табл. – Библиогр.: с. 28-33. – ISSN 0203-3100
1428716
  Артим І.В. Тектонофізичне моделювання тріщинуватості нафтогазоперспективних порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.17 / Артим Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1428717
  Шевчук В. Тектонофізичні основи структурного аналізу : Навчальний посібник / В. Шевчук, І. Кузь, А. Юрчишин; МОНУ. ЛН ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 124с. – 55 Шевч Шифр дубл.
1428718
  Бондарчук В.Г. Тектооpогения / В.Г. Бондарчук. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1946. – 263с.
1428719
  Майорова И.А. Тектообразующие функции интонации (на матер. анл яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Майорова И.А.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
1428720
  Мушкетов Д.И. Текторика Средней Азии / Д.И. Мушкетов. – Ташкент, 1936. – 134с.
1428721
  Гасилова Х. Текут воды Деличая / Х. Гасилова; пер. с азерб. А.Варшавской. – Баку : Азернешр, 1959. – 134 с.
1428722
  Эмар Г. Текучая вода / Густав Эмар // Виннету - вождь апачей / К.Ф. Май. – Москва : Интерпракс, 1991. – С. 255-543. – (Приключилось однажды.. ; 2). – ISBN 5-85235-027-3
1428723
  Пысин Л.Ф. Текучеств рабочих кадров в промышленности и пути ее преодоления. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пысин Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1963. – 25л.
1428724
  Беликов А.Ф. Текучести кадров - заслон / Беликов А.Ф., Кузнецов Л.В. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд., 1970. – 49 с.
1428725
  Мозырева Т.А. Текучесть и стабилизация инженерно-технических работников на предприятиях Сибири / Т.А. Мозырева. – Новосибирск, 1986. – 158с.
1428726
  Савосин Г.С. Текучесть кадров: причины и предупреждение / Г.С. Савосин. – Москва : Экономика, 1971. – 48 с.
1428727
   Текучесть мембраны в биологии : Концепции мембранной структуры. – Киев : Наукова думка, 1989. – 309с.
1428728
  Искударян М.М. Текучесть рабочей силы и пути ее сокращения. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Искударян М.М.; АН Арм ССР. Ин-тут экономики. – Ереван, 1973. – 24л.
1428729
  Григорьева В.Ф. Текучесть рабочей силы и социально-правовые вопросы борьбы с ней. (На материалах строит. организаций УзССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Григорьева В.Ф.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 18л.
1428730
  Урьев Н.Б. Текучесть суспензий и порошков / Н.Б. Урьев, А.А. Потанин. – М., 1992. – 252с.
1428731
  Шрайбер Л.Я. Текущая библиографическая информация по географии / Л.Я. Шрайбер. – Москва, 1976. – 43 с.
1428732
  Равич Л.М. Текущая библиографическая регистрация и информация в России в первой половине 19 века : Автореф... Канд.пед.наук: / Равич Л.М.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1961. – 18л.
1428733
  Берковский Н. Текущая литература / Н. Берковский. – Москва, 1930. – 399с.
1428734
  Берковский Н.Я. Текущая литература / Н.Я. Берковский. – Москва, 1930. – 399с.
1428735
  Хлебникова А.В. Текущая проверка знаний и навыков по русскому языку в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – Москва, 1956. – 60с.
1428736
   Текущая проверка знаний, умений и навыков учащихся. – М., 1954. – 47с.
1428737
   Текущая проверка успеваемости учащихся по химии : Метод. письмо. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 40 с.
1428738
  Дунаева Е. Текущая раатановка политических сил в Иране // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 159-169. – ISSN 1998-1813
1428739
  Ефимов Текущая сельско-хозяйственная статистика Иркутской губернии : зима 1899-1900 гг. - Весна 1900 г. / М-во земледелия и гос. имуществ. Деп. земледелия ; Сост. Ефимов. – Иркутск : Губ. тип., 1901. – 466с. – Автор указ. в предисловии
1428740
  Фан Лемин Текущая ситуация перемещения избыточной рабочей силы Китая // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2012. – № 6 (68). – С. 26-30. – ISSN 1680-2721
1428741
  Левин М.И. Текущая советская библиограия по экономике промышленности : Автореф... канд. пед.наук: / Левин М. И.; Моск. гос. библиот. ин-т. – М., 1959. – 18л.
1428742
  Карпов Б.М. Текущее и перспективное планирование в лесной промышленности. Лекция 6. / Б.М. Карпов. – М., 1962. – 38с.
1428743
   Текущее комплектование фондов массовых библиотек.. – М, 1975. – 46 с.
1428744
  Суменков М.С. Текущее планирование горных работ в карьерах (на прим. Главного карьера Качканарского горно-обогатительного комб. им. Я.М.Свердлова). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Суменков М.С.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
1428745
  Хачатрян Л.Р. Текущее состояние и перспективы развития аграрного сектора Республики Армения // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 75-81. – ISSN 2221-1055
1428746
  Забелин Л. Текущее состояние международных интермодальных перевозок в Европе и Азии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-54.
1428747
  Розоринов Г.Н. Текущее состояние развития современных систем технической защиты информации и их влияние на экономику государства // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 16-28. – ISSN 2409-7292


  Показано, что защиту информации следует рассматривать с привязкой не к субъектам, а к сферам деятельности, независимо от того, ко всем или к одному субъекту относятся эти сферы деятельности. При этом значение защиты информации определяется через те ...
1428748
  Рашетинский И.И. Текущие библиографические издания книжных палат и их использование : Справочное пособие / И.И. Рашетинский; [Сост. И. И. Решетинский]. – Москва : Книга, 1981. – 160 с.
1428749
  Хазин А.А. Текущие дела / А.А. Хазин. – Л.-Москва, 1958. – 131с.
1428750
  Хазин А.А. Текущие дела / А.А. Хазин. – Л.-Москва, 1958. – 131с.
1428751
  Добровольский В.А. Текущие дела / В.А. Добровольский. – Х, 1980. – 335с.
1428752
   Текущие проблемы. – Москва, 1983
1428753
  Лазарев П.П. Текущие проблемы биологической физики. / П.П. Лазарев. – Москва : 1-я Госуд. типогр. (бывш. Т-ва Сытина), 1920. – 29 с.
1428754
   Текущие проблемы мировой ..... – Москва, 1982
1428755
   Текущие проблемы мировой политики. Серия 4. – Москва, 1982
1428756
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
№ 10/12-10/3-82 г. – 1982
1428757
  Баинов М.Р. Текущие реки : стихи и поэма / Моисей Баинов ; пер. с хакас. А. Медведева. – Москва : Современник, 1976. – 61 с. : ил.
1428758
  Селецкий В.И. Текущий и итоговый контроль знаний студентов по марксистско-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1977. – 23с.
1428759
   Текущий момент. – М., 1961. – 28с.
1428760
  Фальков А.М. Текущий момент / А.М. Фальков. – Л, 1970. – 23с.
1428761
  Войтоловский Л.Н. Текущий момент и текущая литература : (К психологии современных общественных настроений) / Л. Войтоловский. – Санкт-Петербург : Изд. "Зерно", 1908. – 48 с. – Кн. № 30300 деф., без обл.
1428762
  Хаков Х В. Тел hэм стиль мэсьэлелэре / Х В. Хаков. – Казань, 1961. – 161с.
1428763
  Колар С. Тела своего господин : рассказы ; пер. с сербо-хор. / С. Колар ; [Посл. и прим. Г. Ильиной]. – Москва : Художественная литература, 1960. – 383 с. : ил.
1428764
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-
Вип. 8. – 2009. – до Вип. 8 див. назву "Телевізійна й радіожурналістика"; резюме укр., англ. мовами
1428765
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-
Вип. 9, ч. 1. – 2010
1428766
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 9, ч. 2. – 2010
1428767
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 10. – 2011
1428768
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 11. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1428769
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1428770
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 13. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1428771
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 14. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1428772
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 15. – 2016. – 320 с. – Резюме укр., англ. мовами
1428773
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 17. – 2018. – 218 с. – Резюме укр., англ. мовами
1428774
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 18. – 2019. – 388 с. – Резюме укр., англ. мовами
1428775
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 19. – 2020. – 289, [4] c. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/trj.2020.19 - Резюме укр., англ. мовами
1428776
  Нагорний В.А. Телебачення / В.А. Нагорний. – К., 1961. – 20 с.
1428777
  Прокопенко М. Телебачення (телевізія). Формування національної телевізійної системи // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 39-42. – ISBN 978-966-01-0468-6
1428778
  Гоян В.В. Телебачення Deutsche Welle: 25 років від супутника до онлайн / В.В. Гоян, О.Я. Гоян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 64-71. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1428779
  Гоян В.В. Телебачення в контексті історіографічної традиції сучасного журналістикознавства: стислий огляд та характеристика основних джерел 60-80-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 43-49.
1428780
  Гоян В.В. Телебачення в наукових працях українських учених (за матеріалами дисертацій 1980-2016 рр.) / В.В. Гоян, А.І. Іщенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 51-56. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1428781
  Векслер Р.П. Телебачення в школі / Р.П. Векслер. – Київ, 1966. – 99с.
1428782
  Міцкевич Е. Телебачення і вибори: Вступне слово екс-президента США Джиммі Картера. / Е. Міцкевич, Ч. Файєрстоун. – Київ, 1994. – 95с.
1428783
  Малий М.В. Телебачення і кіно в полоні терору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 62-64. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядаються проблеми впливу світового тероризму на телебачення і кіно, взаємодія телевізіцних новин і кіно у формуванні громадської думки та вірогідність інформаційної залежності служб новин від дій терористичних організацій.
1428784
  Лизанчук В.В. Телебачення і радіо у вихованні учнів / В.В. Лизанчук. – К., 1985. – 47с.
1428785
   Телебачення і радіо України = Television and radio in Ukraine =Телевидение и радио Украины : Довідник =Handbook =Справочник. – Київ : Центр Медіа Ініціатив, 1997. – 397с. – На обкл.: Довідник 1997
1428786
  Федорчук Л. Телебачення майбутнього: основні напрями розвитку // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 73-77. – ISBN 978-966-01-0468-6
1428787
  Пепа В. Телебачення на війні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 4
1428788
  Скляренко Вероніка Євгенівна Телебачення незалежної України: історія та сучасність // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 179-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті систематизовано й проаналізовано шлях розвитку та сучасний стан телебачення України, його місце у системі масових комунікацій. Окреслюються найважливіші напрямки діяльності загальноукраїнських та регіональних телеканалів, висвітлення ними ...
1428789
  Бугрим В.В. Телебачення прямого ефіру : Навч. посібник / В.В. Бугрим, І.Г. Мащенко. – Київ : Либідь, 1991. – 200 с. – ISBN 5-11-001741-7
1428790
  Капелюшний А.О. Телебачення прямого ефіру : практика мовлення, типові помилки : навч. посібник / А.О. Капелюшний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – Львів : ПАІС, 2011. – 397, [1] с. – Бібліогр.: с. 391-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1585-45-3
1428791
   Телебачення спецоперацій : Маніпулятивні технології в інформаційно-аналітичних програмах українського телебачення: моніторинг, методи визначення та засоби протидії. – Київ : Телекритика, 2003. – 266с.
1428792
  Федоришин Є. Телебачення Сполучених Штатів Америки: гендерний аспект // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 186-191. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто гендерний аспект розвитку американського телебачення від початку XX століття до сьогодення та проаналізовано вплив телебачення на професійне й особисте життя журналістів.
1428793
  Демченко С. Телебачення та сучасне суспільство: ресурс і загроза політичної міфотворчості // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 79-84. – Бібліогр.: Літ.:С.83-84; 18 поз. – ISSN 2078-1911
1428794
  Скіпор К. Телебачення у повсякденному житті індивіда. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 138-142.
1428795
  Мащенко Іван Телебачення України / Мащенко Іван. – Київ : ТЕТРА. – ISBN 966-7149-05-6
Т.1 : Телебачення de facto. – 1998. – 513с.
1428796
  Мащенко І.Г. Телебачення України / Іван Мащенко. – Київ : ТЕТРА. – ISBN 966-7149-11-0
Т.2 : Телебачення de jure. – 2000. – 528с.
1428797
  Свінціцька Р.Г. Телебачення України в умовах ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 199-204


  Розглядається особливість функціонування українського телебачення в умовах ринкової економіки. Досліджується вплив ринку на інформаційну політику ЗМІ та поширення нових форм медіавласності в Україні. The feature of functioning of the Ukrainian ...
1428798
  Гоян О. Телебачення України: традиції,тенденції, перспективи: [Рец.: на книгу Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра. - К., 2006. - 648 с.] // Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис / ТОВ "ПАРТІЯ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-35.
1428799
  Дзюба Діана Телебачення як базовий аудіовізуальний конструкт медіа-культури інформаційного суспільства // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 247-258. – ISSN 1997-4264
1428800
  Гоян В.В. Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Гоян Віта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1428801
  Темах Н. Телебачення як засіб державної політики України щодо вироблення у молоді духовних потреб. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 46-57.
1428802
  Драбок М.М. Телебачення як засіб маніпулювання громадською думкою // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 99-106
1428803
  Сафроньєва Г. Телебачення як інструмент моделювання іміджу держави // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 173-179. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1428804
  Євтухова Т. Телебачення як мезофактор соціалізації особистості // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 31-40. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
1428805
  Русина О.Л. Телебачення як міфотворчість (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрита природа міфу та прояви міфотворчості в сучасних засобах масової інформації і телебачення. The article analyses the natyre of the myth and the creation of myths in modern means of mass media.
1428806
  Русина О.Л. Телебачення як міфотворчість (частина 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрита природа міфу та прояви міфотворчості в сучасних засобах масової інформації і телебачення. The article analyses the natyre of the myth and the creation of myths in modern means of mass media.
1428807
  Денисевич О. Телебачення як предмет психолінгвістичного аналізу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  З"ясовано роль телебачення через аналіз мовної картини світу українців та вплив цього виду медіа на формування світоглядних моделей і системи цінностей. Проаналізовано асоціативне поле слова-стимулу "телевізор" за результатами вільного асоціативного ...
1428808
  Холод О.М. Телебачення як соціальнокомунікаційна метареальність // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 325-337. – ISSN 2309-1797
1428809
  Кравченко Т.О. Телебачення як фактор формування громадської думки : автореф. дис . ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кравченко Тетяна Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1428810
  Паримський І.С. Телебачення як форма забезпечення права населення на інформацію: досвід і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-68. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблеми та досвід функціонування телебачення як форми забезпечення права громадян на інформацію. Issues and experience of the functioning of television as a form of securing citizens" right to information are researched into.
1428811
  Наумова Л. Телебачення. Нереалізований потенціал // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 268-272. – ISBN 978-966-8911-9
1428812
  Симоніна Н.В. Телебачення: наймасовіший комунікатор (роль телебачення у формуванні громадської думки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-68. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Досліджується телебачення в контексті сучасного слова, де визначається актуальність власне мас-медіа як і тенденції їх споживання покупцем. Телебачення один із найвагоміших ЗМІ. Телебачення не єдиний фактор, що впливає на демократичний процес, проте ...
1428813
  Айсберг Є.Д. Телебачення?.. Та це ж дуже просто! / Є.Д. Айсберг. – Київ, 1972. – 219 с.
1428814
  Шальман Т.М. Телеведучий і аудиторія телепрограми: взаємодія і взаємовплив // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 56-61


  Розглянуто теоретичні аспекти взаємодії і взаємовпливу аудиторії та телеведучого інформаційно-аналітичних програм. То examine theoretic aspect of cooperation and both sided influence between audience and journalist, who leads news or analytical ...
1428815
  Малиновська Н.Л. Телеведучий та диктор: спільне та відмінне // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 24-26.
1428816
  Андрющенко М.Ю. Телеведучий у системі телебачення: іміджеві аспекти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 57-62


  Досліджено головні чинники створення позитивного іміджу телеведучого, програми і телеканалу в системі телебачення. The main factors of image creating of tvanchors in television sistem are observed.
1428817
  Васильева Л.А. Телевидение - активный помощник коммунистической партии в воспитании рабочей молодежи : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Васильева Л.А.; ЛГУ. – Л, 1975. – 24л.
1428818
   Телевидение - в помощь школе. – Москва, 1966. – 226с.
1428819
  Рукавишников Л.А. Телевидение - коллективный организатор : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Рукавишников Л.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1975. – 20л.
1428820
  Юровский А.Я. Телевидение - поиски и решения / А.Я. Юровский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 215с.
1428821
  Юровский А.Я. Телевидение - поиски и решения. / А.Я. Юровский. – М., 1975. – 184с.
1428822
  Леонидзе Н.С. Телевидение - средство эстетического воспитания : Автореф... канд. филол.наук: / Леонидзе Н.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 28л.
1428823
  Сытин И. Телевидение / И. Сытин, Е. Афанасьев. – Москва : Жургазобъединение, 1937. – 108 с.
1428824
  Торчинский В.В. Телевидение : передача движущихся изображений по радио / В.В. Торчинский. – Москва, 1948. – 16 с.
1428825
  Гос М.Э. Телевидение / М.Э. Гос. – Москва, 1951. – 123 с.
1428826
  Гладков К.А. Телевидение / К.А. Гладков. – Москва, 1955. – 265 с.
1428827
  Зворыкин В.К. Телевидение / В.К. Зворыкин, А Д. Мортон. – Москва, 1956. – 780 с.
1428828
  Бялик Г.И. Телевидение / Г.И. Бялик. – Ленинград, 1960. – 324 с.
1428829
  Омельяненко Ю.И. Телевидение : справочное пособие / Ю.И. Омельяненко, К.А. Алексеев, А.Г. Константиновский. – Киев : Техніка, 1964. – 687 с.
1428830
  Багиров Э. Телевидение : XX век : Политика : Искусство : Мораль / Э. Багиров , И. Кацев. – Москва : Искусство, 1968. – 304 с.
1428831
   Телевидение. – 3-е изд. – Москва : Связь, 1970. – 540 с.
1428832
  Костыков Ю.В. Телевидение / Ю.В. Костыков, В.Д. Крыжановский. – Москва, 1972. – 512 с.
1428833
  Колин К.Т. Телевидение / К.Т. Колин, Ю.В. Аксентов, Е.Ю. Колпенская. – изд. 2-е, допол. и перераб. – Москва : Связь, 1972. – 464 с.
1428834
  Варбанский А.М. Телевидение / А.М. Варбанский. – Москва : Связь, 1973. – 464 с.
1428835
   Телевидение. – Москва : Советское радио, 1974. – 160 с.
1428836
   Телевидение. – М., 1975. – 152с.
1428837
  Самойлов В.Ф. Телевидение / В.Ф. Самойлов, Б.П. Хромой. – Москва : Связь, 1975. – 400 с.
1428838
  Фурман С.Л. Телевидение / С.Л. Фурман. – Москва : Связь, 1975. – 263 с.
1428839
  Кирилло Л.Р. Телевидение : учебное пособие / Л.Р. Кирилло, М.А. Бродский. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 304 с.
1428840
  Домбругов Р.М. Телевидение / Р.М. Домбругов. – Киев, 1979. – 175 с.
1428841
   Телевидение. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Связь, 1979. – 432 с.
1428842
  Колин К.Т. Телевидение / К.Т. Колин, Ю.В. Аксентов, Е.Ю. Колпенская. – 3-е изд., перераб. – Москва : Связь, 1980. – 215 с.
1428843
  Блиндер Е.М. Телевидение / Е.М. Блиндер, С.Л. Фурман. – Москва, 1984. – 271 с.
1428844
   Телевидение. – Москва : Радио и связь, 1986. – 455 с.
1428845
  Быков Р.Е. Телевидение : учебное пособие для вузов / Быков Р.Е. – Москва : Высшая школа, 1988. – 247 с.
1428846
  Домбругов Р.М. Телевидение / Р.М. Домбругов. – Киев : Вища школа, 1988. – 215 с.
1428847
  Новаковский С.В. Телевидение в XXI веке / С.В. Новаковский, С.И. Катаев, В.С. Новаковский. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – (Радиоэлектроника и связь : Новое в жизни науке технике ; № 4)
1428848
   Телевидение в военном деле. – Москва : Военное издательство, 1969. – 181 с.
1428849
  Почепа А.М. Телевидение в вопросах и ответах / А.М. Почепа. – Одесса : Маяк, 1965. – 276 с.
1428850
  Почепа А.М. Телевидение в вопросах и ответах / А.М. Почепа. – Одесса : Маяк, 1969. – 392 с.
1428851
  Хабловский Е. Телевидение в вопросах и ответах / Е. Хабловский, В. Скулимовский. – Москва : Связь, 1977. – 225 с.
1428852
   Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость : краткий отчёт по мониторингу, 2005. – Будапешт : Институт открытого общества, 2006. – 418 с. – ISBN 1-891385-61-5
1428853
  Быков Р.Е. Телевидение в медицине и биологии / Р.Е. Быков, Ю.Ф. Коркунов. – Л., 1968. – 224с.
1428854
  Штейнгауз А.И. Телевидение в народном хозяйстве / А.И. Штейнгауз. – М, 1959. – 29с.
1428855
  Шумихин Ю.А. Телевидение в науке и технике / Ю.А. Шумихин. – Москва : Энергия, 1970. – 304 с.
1428856
  Карцов Н.П. Телевидение в нашей жизни / Н.П. Карцов. – Москва, 1981. – 80 с.
1428857
  Платонова И.Б. Телевидение в процессе обучения иностранным языкам / И.Б. Платонова. – Минск, 1980. – 88с.
1428858
  Галушко Р.И. Телевидение в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки. / Р.И. Галушко. – Москва, 1986. – 45с.
1428859
  Михайлова Е.П. Телевидение в системе духовной культуры социалистического общества (на матер. конкретно-социолог. исследования сельской аудитории) : Автореф... канд. филос.наук: / Михайлова Е.П.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 22л.
1428860
  Семенюк М.А. Телевидение в учебно-воспитательном процессе как фактор формирования общественной активности младшего школьника. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Семенюк М.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1982. – 20л.
1428861
  Глебов В.И. Телевидение в учебном процессе / В.И. Глебов. – М., 1964. – 104с.
1428862
   Телевидение в школе. – М., 1967. – 287с.
1428863
  Гельмонт А.М. Телевидение в школьном образовании / А.М. Гельмонт, Д.И. Полторак. – М., 1963. – 135с.
1428864
  Зайченко Николай Телевидение во времена д"Артаньяна : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 47-49 : Іл.
1428865
   Телевидение вчера, сегодня, завтра. – Вып. 1. – М., 1981. – 272с.
1428866
   Телевидение вчера, сегодня, завтра. – Вып. 2. – Москва, 1982. – 256с.
1428867
  Касьянова Л.И. Телевидение ГДР / Л.И. Касьянова. – М., 1970. – 134с.
1428868
  Фирсов Б.М. Телевидение глазами социолога / Б.М. Фирсов. – Москва, 1971. – 191с.
1428869
  Уткина О.Э. Телевидение для села. / О.Э. Уткина. – М., 1972. – 24с.
1428870
  Копылов П.М. Телевидение и голография / П.М. Копылов, А.Н. Тачков. – Москва : Связь, 1976. – 168 с.
1428871
   Телевидение и дети. – Москва, 1976. – 160с.
1428872
  Ильин Р.Н. Телевидение и его проблемы / Р.Н. Ильин. – М., 1967. – 91с.
1428873
  Егоров В.В. Телевидение и зритель / В.В. Егоров. – М, 1977. – 196с.
1428874
  Назаров М.М. Телевидение и интернет: типология российского медиапотребления // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6 (362). – С. 116-126. – ISSN 0132-1625
1428875
  Бабенко В.С. Телевидение и кино / В.С. Бабенко. – Москва : Искусство, 1958. – 223 с. – Библиогр.: с. 218-221 (62 назв.)
1428876
   Телевидение и литература. – М., 1983. – 217с.
1428877
  Саппак В.С. Телевидение и мы / В.С. Саппак. – М., 1963. – 182с.
1428878
  Саппак В.С. Телевидение и мы / В.С. Саппак. – 3-е изд. – М., 1988. – 166с.
1428879
  Гужва Л.А. Телевидение и нравственное воспитание личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гужва Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
1428880
   Телевидение и обучение. – М., 1969. – 120с.
1428881
  Прасолов Р.С. Телевидение и обучение. / Р.С. Прасолов. – Москва, 1972. – 88 с.
1428882
  Квашина Т.А. Телевидение и общество : этнокультурные факторы телевизионного дискурса / Т.А. Квашина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2011. – 246, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 210-220. – (Социология). – ISBN 978-5-288-05109-8
1428883
  Кириллов В.И. Телевидение и передача изображений / В.И. Кириллов, А.П. Ткаченко. – Минск, 1988. – 318 с.
1428884
  Хлебородов В.А. Телевидение и радиовещание : словарь терминов / В.А. Хлебородов, П.П. Олефиренко ; под ред. М.И. Кривошеева. – Жуковский : Эра, 1999. – 231, [1] с. – Библиогр.: с. 225-226. – ISBN 5-901138-01-5
1428885
   Телевидение и радиовещание за рубежом. – М., 1973. – 129с.
1428886
   Телевидение и радиовещание СССР. – Москва, 1979. – 294с.
1428887
  Лебедев Д.С. Телевидение и теория информации / Д.С. Лебедев, И.И. Цуккерман. – М.-Л., 1965. – 219с.
1428888
  Вильчек В.М. Телевидение и художественная культура / В.М. Вильчек, Ю.В. Воронцов. – Москва, 1977. – 64с.
1428889
  Егоров В.В. Телевидение и школа / В.В. Егоров. – М, 1982. – 152с.
1428890
   Телевидение и школа. – М., 1989. – 176с.
1428891
  Дас Гупта Хитаншу Кумар Телевидение Индии как фактор повышения культурного и образовательного уровня народных масс (1959-1979 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Дас Гупта Хитаншу Кумар; МГУ. – М., 1979. – 25л.
1428892
  Рохлин А.М. Телевидение как искусство / А.М. Рохлин, В.В. Шастин. – М : Искусство, 1962. – 80 с.
1428893
  Спирин Вячеслав Анатольевич Телевидение как социокультурный феномен в работах Т.В. Адорно и Г.М. Маклюэна // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 93-98. – ISSN 2073-9702


  В статье проведен сравнительный анализ концепций телевидения как феномена культуры, появившихся в 1950–1960-е гг. и принадлежащих Т.В. Адорно и Г.М. Маклюэну. Они рассматривают телевидение как источник фундаментальных социальных и культурных новаций, ...
1428894
  Рейс Арнольдо Телевидение как средство формирования политической культуры трудящихся : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рейс Арнольдо;. – Киев, 1986. – 163л. – Бібліогр.:л.132-151
1428895
  Хуан Рейес Арнольдо Телевидение как средство формирования политической культуры трудящихся (на материалах республики Куба) : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Хуан Рейес Арнольдо ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1428896
  Хуан Рейес Арнольдо Телевидение как средство формирования политической культуры трудящихся (на материалах Республики Куба) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хуан Рейес Арнольдо; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 24л.
1428897
  Нечай О.Ф. Телевидение как художественная система / О.Ф. Нечай. – Минск, 1981. – 256с.
1428898
  Галушко Р.И. Телевидение капиталистических стран. / Р.И. Галушко. – М., 1980. – 68с.
1428899
  Тудэвийн Галдан Телевидение МНР: проблемы становления и основной тенденции развития (1967-1976 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Тудэвийн Галдан; МГУ. – М., 1977. – 27л.
1428900
  Богатов Г.Б. Телевидение на Земле и в космосе / Г.Б. Богатов. – Москва, 1961. – 208 с.
1428901
  Канэцка-Бялэк Зоя Телевидение Польской Народной Республики как предмет научных исследований : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Канэцка-Бялэк Зоя; МГУ. – М., 1978. – 24л.
1428902
  Зверева Вера Телевидение понижающего стандарта // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 125-136


  Сучасне телебачення в Росії
1428903
  Петраков А.В. Телевидение предельных возможностей / А.В. Петраков. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Радиоэлектроника и связь ; №3)
1428904
  Макаренков Максим Телевидение своими руками : digitel / Макаренков Максим, Венедюхин Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 162-164 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1428905
  Зильберштейн М.М. Телевидение сегодня и завтра / М.М. Зильберштейн. – М, 1973. – 32с.
1428906
   Телевидение США. – Москва, 1976. – 221с.
1428907
  Котенко Я Р. Телевидение ФРГ в двух измерениях / Я Р. Котенко. – М, 1978. – 102 с.
1428908
  Котенок Р.Я. Телевидение ФРГ как инструмент манипулирования массовым сознанием : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Котенок Р.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Каф. истории зарубеж. печати и лит-ры. – М., 1975. – 22л.
1428909
  Крыжановский В.Д. Телевидение цветное и черно-белое / В.Д. Крыжановский, Ю.В. Костыков. – Москва, 1980. – 336 с.
1428910
  Раштиев Фикрет Мовсум оглы Телевидение, как средство обучения в преподавании физики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Раштиев Фикрет Мовсум оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1428911
  Колин К.Т. Телевидение. / К.Т. Колин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1972. – 464с.
1428912
  Игнатьев Н.К. Телевидение. Доп. в качестве уч. для техникумов связи. / Н.К. Игнатьев. – М., 1951. – 208с.
1428913
  Фрольцова Н.Т. Телевидение: хроника, документ, образ / Н.Т. Фрольцова ; АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1977. – 120 с.
1428914
  Айсберг Е.Д. Телевидение?.. Это очень просто! / Е. Айсберг ; пер с фр. К.Н. Гусниной и Ю.С. Гуснина ; под общ. ред. А.Я. Брейтбарта. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 136 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 456)
1428915
  Айсберг Е.Д. Телевидение?.. Это очень просто! / Е.Д, Айсберг ; пер. с фр. Г.Н. Гусниной и Ю.С. Гуснина ; под общ. ред. А.Я. Брейтбарта. – изд. 2-е, перераб. – Ленинград : Энергия, Ленингадское отделение, 1967. – 192 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 626)
1428916
  Айсберг Е.Д. Телевидение?.. Это очень просто! / Е.Д. Айсберг ; пер. с фр. К.Н. Гусниной и Ю.С. Гуснина. – изд. 3-е доп. – Москва : Энергия, 1974. – 175 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 845)
1428917
  Младенов М.Г. Телевизионна журналистика / М.Г. Младенов. – София, 1979. – 343с.
1428918
  Полоник В.С. Телевизионная автоматика / В.С. Полоник. – Ленинград : Энергия, 1970. – 80 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 386)
1428919
  Абраменко А.Н. Телевизионная астрономия / [Абраменко А.Н. и др.] ; под ред. В.Б. Никонова. – Москва : Наука, 1974. – 296 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 283-296
1428920
   Телевизионная астрономия. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1428921
   Телевизионная астрономия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 272 с.
1428922
  Харрелл Р. Телевизионная графика / Р. Харрелл. – М, 1979. – 142с.
1428923
  Робертс Э.Б. Телевизионная драматургия / Э.Б. Робертс. – М., 1967. – 255с.
1428924
   Телевизионная журналистика. – М., 1994. – 237с.
1428925
   Телевизионная журналистика : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по направл. и спец. "Журналистика". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ. Высшая школа, 2002. – 304с. – ISBN 5-211-04318-9
1428926
   Телевизионная журналистика : Учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальности "Журналистика". – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Из-во МГУ; Наука, 2005. – 368с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-211-04837-7
1428927
   Телевизионная измерительная аппаратура. – Москва : Связь, 1977. – 351 с.
1428928
  Нанейшвили М.Г. Телевизионная новелла / М.Г. Нанейшвили. – М., 1988. – 111с.
1428929
  Выходец А.В. Телевизионная передача кинофильмов / А.В. Выходец. – Москва, 1975. – 134 с.
1428930
  Борецкий Р.А. Телевизионная программа : (очерк теории пропаганды) / Р.А. Борецкий ; Ком. по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР, Науч.-метод. отд. Моск. гос. ун-та, Фак. журналистики, Кафедра радиовещания и телевидения. – Москва : [б. и.], 1967. – 214 с.., 1 л. табл. – Библиогр.: с. 179-209
1428931
  Светана С.В. Телевизионная речь. Функции и структура : Автореф... канд. филол.наук: / Светана С. В.; МГУ, Фак. журнал., Каф. соврем. русск. яз. – М., 1972. – 17л.
1428932
  Светана С.В. Телевизионная речь. Функции и структура / С.В. Светана; Под ред. проф. Я.Н. Засурского. – Москва : Из-во МГУ; Наука, 1976. – 152 с.
1428933
  Рыфтин Я.А. Телевизионная система / Я.А. Рыфтин. – Москва : Советское рдио, 1967. – 271с.
1428934
   Телевизионная съемка кометы Галлея. – Москва : Наука, 1989. – 292 с.
1428935
  Варбанский А.М. Телевизионная техника / А.М. Варбанский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 544 с.
1428936
   Телевизионная техника. – Москва : Связь, 1971. – 456 с.
1428937
  Халфин А.М. Телевизионная техника / А.М. Халфин. – Ленинград : Энергия, 1971. – 231 с.
1428938
  Тельнов Н.И. Телевизионная техника в кинопроизводстве / Н.И. Тельнов. – Москва : Искусство, 1978. – 222 с.
1428939
  Варбанский А.М. Телевизионная техника. / А.М. Варбанский. – Москва, 1958. – 287с.
1428940
   Телевизионная эстрада. – Москва, 1981. – 246с.
1428941
  Вартанов А.С. Телевизионная эстрада. / А.С. Вартанов. – Москва, 1982. – 56с.
1428942
  Галочкина Галина Анатольевна Телевизионное вещание для подростков и юношества. (Особенности тематики и жанров) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Галочкина Галина Анатольевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра телевидения и радиовещания. – М., 1973. – 30л.
1428943
  Скобенников Л.М. Телевизионное воспроизведение. / Л.М. Скобенников. – Москва, 1973. – 68с.
1428944
  Отт У.И. Телевизионное знакомство / У.И. Отт. – Москва, 1992. – 253 с.
1428945
  Ильин Р.Н. Телевизионное изображение / Р.Н. Ильин. – М., 1964. – 151с.
1428946
  Безклубенко С.Д. Телевизионное кино / С.Д. Безклубенко. – К, 1975. – 277с.
1428947
  Полоник В.С. Телевизионные автоматические устройства / В.С. Полоник. – Москва : Связь, 1974. – 216 с.
1428948
  Никифоров Д.Д. Телевизионные автоматы в сварке элементов атомной техники / Д.Д. Никифоров, М.Л. Лифшиц. – М., 1985. – 126с.
1428949
  Капчинский Л.М. Телевизионные антенны / Л.М. Капчинский. – Москва, 1970. – 112 с.
1428950
  Капчинский Л.М. Телевизионные антенны / Л.М. Капчинский. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1979. – 129 с.
1428951
  Кисмерешкин В.П. Телевизионные антенны для индивидуального приема / В.П. Кисмерешкин. – Москва, 1976. – 72 с.
1428952
   Телевизионные датчики изображения в радиационных полях. – Рига : Зинатне, 1989. – 157 с.
1428953
   Телевизионные дисплеи. – К., 1981. – 58с.
1428954
  Вартанов А.С. Телевизионные зрелища / А.С. Вартанов. – Москва, 1986. – 56с.
1428955
  Гуглин И.Н. Телевизионные игровые автоматы и тренажеры / И.Н. Гуглин. – Москва, 1982. – 272 с.
1428956
  Горелик С.Л. Телевизионные измерительные системы / С.Л. Горелик. – М, 1980. – 169с.
1428957
  Занусси К. Телевизионные киноновеллы / К. Занусси, Э. Жебровский. – Москва : Искусство, 1978. – 127 с.
1428958
   Телевизионные методы и устройства отображения информации. – Москва : Советское радио, 1975. – 240 с.
1428959
   Телевизионные методы обработки рентгеновских и гамма-изображений. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 199 с.
1428960
  Клещонок В.В. Телевизионные наблюдения покрытий звезд Луной в 2012-2013 гг. / В.В. Клещонок, Н.И. Буромский, В.Й. Мазур // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 77
1428961
  Бердичевская М. Телевизионные новости: инструкция по применению // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 7/8 (65/66). – С. 36-39
1428962
  Богатов Г.Б. Телевизионные передачи из космоса / Г.Б. Богатов. – Москва, 1966. – 304 с.
1428963
  Богатов Г.Б. Телевизионные передачи из космоса / Г.Б. Богатов. – М, 1966. – 304с.
1428964
   Телевизионные передающие камеры. – Москва : Радио и связь, 1988. – 304 с.
1428965
  Кирилло Л.Р. Телевизионные приемники : устройство и эксплуатация / Л.Р. Кирилло. – Минск : Беларусь, 1966. – 136 с. – (Библиотечка по радиотехнике)
1428966
  Кузинец Л.М. Телевизионные приемники и антенны / Л.М. Кузинец, Е.В. Метузалем, Е.А. Рыманов. – Москва, 1974. – 639 с.
1428967
  Манн Г. Телевизионные приемники и приемные телевизионные антенны / Г. Манн, Г. Фишер. – Москва-Ленинград, 1964. – 326 с.
1428968
   Телевизионные приемники США в 1962 г. = Higlights of 1962 TV lines : Перевод с англ. – Москва, 1962. – 36 с.
1428969
  Быков Р.Е. Телевизионные системы / Р.Е. Быков. – Ленинград, 1978. – 81 с.
1428970
  Барсуков Ф.И. Телевизионные системы летательных аппаратов : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Радиотехника" / Ф.И. Барсуков, А.И. Величкин, А.Д. Сухарев ; под ред. А.И. Величкина. – Москва : Советское радио, 1979. – 256 с.
1428971
  Друзин Я.В. Телевизионные системы отображения информации. / Я.В. Друзин, С.Э. Коганер. – Л, 1975. – 81с.
1428972
  Ивченко В.Н. Телевизионные установки для регистрации изображений в условиях малых освещенностей / В.Н. Ивченко, Г.П. Милиневский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 70-77. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Предложены два варианта высокочувствительных телевизионных систем на базе промышленных телевизионных установок. Рассмотрены основные характеристики этих систем с передающей трубкой ЛИ-217 и ее изоконным вариантом. Приведен краткий обзор результатов, ...
1428973
  Таджибаев Ш.З. Телевизионные устройства на твердотельных фотопреобразователях / Ш.З. Таджибаев. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1986. – 129 с.
1428974
  Козинский В.Г. Телевизионные центры / В.Г. Козинский. – Москва, 1961. – 454 с.
1428975
  Белова Е.П. Телевизионный балет. / Е.П. Белова. – М., 1983. – 56с.
1428976
  Куриленко П.Н. Телевизионный курс немецкого языка : учебник / П.Н. Куриленко, З.М. Любимова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 255 с.
1428977
  Добровольский Д.О. Телевизионный курс немецкого языка для начинающих / Д.О. Добровольский. – Москва, 1990. – 195 с.
1428978
  Добровольский Д.О. Телевизионный курс немецкого языка. (Для начинающих) / Д.О. Добровольский, Н.Н. Маркво. – Москва : Высшая школа, 1987. – 192с.
1428979
  Никулина Г.Ю. Телевизионный очерк (Жанровые признаки и тенденции развития) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Никулина Г. Ю.; МГУ, Фак. журнал., Каф. радио и телев. – М, 1975. – 19л.
1428980
  Фельдман Л.Д. Телевизионный прием / Л.Д. Фельдман. – изд. 3-е, перераб. – Москва : Энергия, 1978. – 241 с.
1428981
  Павлов Б.А. Телевизионный прием в автомобиле / Б.А. Павлов. – Москва : Энергия, 1980. – 64 с.
1428982
  Зайцев В.Ф. Телевизионный приёмник КВН-49 / В.Ф. Зайцев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1954. – 66с.
1428983
  Зайцев В.Ф. Телевизионный приёмник КВН-49 / В.Ф. Зайцев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1954. – 80с.
1428984
   Телевизионный редактор. – М., 1966. – 112с.
1428985
  Сабашникова Е.С. Телевизионный спектакль / Е.С. Сабашникова. – М, 1980. – 47с.
1428986
  Багиров Э.Г. Телевизионный сценарий : сборник сценариев телевиз. передач и фильмов / под ред. Э.Г. Багирова. – Москва : Московский университет, 1975. – 172 с. : ил.
1428987
  Резников П.Р. Телевизионный театр поэзии / П.Р. Резников. – М., 1965. – 126с.
1428988
  Марченко Т.А. Телевизионный театр. / Т.А. Марченко. – М : Искусство, 1978. – 127 с.
1428989
  Левин Р. Телевизионный художник. / Р. Левин. – Москва, 1965. – 92 с.
1428990
  Метузалем Е.В. Телевизор "Рекорд" / Е.В. Метузалем, Е.А. Рыманов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1967. – 176 с.
1428991
  Головихина В.П. Телевизор без трубки / В.П. Головихина, В.Ф. Золотарев. – Москва, 1975. – 48 с.
1428992
  Новоселецкий Н.И. Телевизор на 1200 точек / Н.И. Новоселецкий. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 16 с.
1428993
  Шпильман Е.М. Телевизор первого класса "Горизонт-107" / Е.М. Шпильман, Д.Р. Бухман. – М., 1978. – 89с.
1428994
  Шпильман Е.М. Телевизор первого класса "Горизонт-107" / Е.М. Шпильман, Д.Р. Бухман. – Москва : Связь, 1978. – 89 с.
1428995
  Громов Н.В. Телевизоры / Н.В. Громов, В.С. Тарасов. – Ленинград, 1971. – 496 с.
1428996
  Бриллиантов Д.П. Телевизоры "Старт-6" и "Старт-308" / Д.П. Бриллиантов, В.Ф. Труфанов. – М, 1972. – 135с.
1428997
  Бродский М.А. Телевизоры и их ремонт / М.А. Бродский. – Минск, 1972. – 312с.
1428998
  Бродский М.А. Телевизоры и их ремонт / М.А. Бродский, С.С. Боровик. – Минск, 1986. – 415с.
1428999
  Громов Н.В. Телевизоры цветного изображения / Н.В. Громов. – Ленинград, 1987. – 270 с.
1429000
  Бродский М.А. Телевизоры цветного изображения / М.А. Бродский. – Минск, 1988. – 303 с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,