Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1427001
  Эзерин А. "Церковь о девяти верхах" Митрополит Макарий и титаны Возрождения // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
1427002
  Пестушко Валерій "Цивілізація" наступає : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 31
1427003
  Підопригора О.А. "Цивілісти" проти "господарників". Дискусії навколо пректу нового Цивільного кодексу / розмову вела Г. Закорецька // Столиця. – Київ, 2000. – 9 вересня (№ 99). – С. 5


  Розмова з професором кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка О. Підопригорою.
1427004
  Кривенда Олег Вікторович "Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні" : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.03. / Кривенда О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1427005
   "Цикл трикарбоновых кислот и механизмы его регуляции".. – М, 1977. – 35с.
1427006
   Церковно-історичний календар // Православний церковний календар / Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Київ, 2000. – на 2000. – С. 71-79


  Календар з 1015 до 1995 р.
1427007
  Сергієнко В. Церковно-краєзнавча діяльність православних братств Лівобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему впливу православних братств Лівобережної України на розвиток місцевих церковно-історичних досліджень у 1864 - 1917 рр. Акцентовано увагу на регіональних особливостях діяльності братських організацій. The problem of ...
1427008
  Омельчук В. Церковно-монастирське землеволодіння у Візантійській імперії та його правові гарантії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 7-11
1427009
  Гвритишвили Луиза Давидовна Церковно-монастырское хозяйство Грузии XI-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Гвритишвили Луиза Давидовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
1427010
  Біляшівський Б. Церковно-парафіальні школи в Гетьманщині і Слобожанщині у XVIII столітті (статистичний аспект) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 499-505. – ISBN 5-7702-0821-X
1427011
  Рудюк В. Церковно-парафіяльні літописи Волинської губернії, як джерело для дослідження історії Православної Церкви на Волині // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 175-178. – ISBN 978-966-171-793-9
1427012
  Матіящук І. Церковно-просвітницька діяльність чернецтва на Русі в домонгольський період // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1999. – № 7/8. – С. 24-28. – ISSN 0203-5863
1427013
  Загорулько Р. Церковно-релігійна періодика Києва початку XX століття: джерелознавча характеристика // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 35-36
1427014
   Церковно-релігійна ситуація і державно-конфесійні відносини в Україні: підсумки десятиліття, тенденції і проблеми // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2011. – № 1/2 (119/120). – С. 2-78


  Аналітична доповідь Центру Разумкова.
1427015
  Пашук В. Церковно-релігійна тематика у виданнях "Просвіти" 1872-1876 рр. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 323-337. – ISBN 978-966-7379-86-5
1427016
  Колодчук Д. Церковно-релігійний аспект життя Нової Запорозької Січі: Історіографічний аналіз питання // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 22-23
1427017
  Бардин М.Я. Церковно-релігійний фактор Євромайдану // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 126-129
1427018
  Недавня О. Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 262-271. – ISBN 966-7379-70-1
1427019
  Мозгова І.І. Церковно-релігійні й державні чинники кадрової політики в Києво-Могилянській академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується кадрова проблематика в Києво-Могилянській академії та її вплив на зміст освітнього процесу. In the article there have been analyzed the staff selection policy within Kyiv Mohyla Academy and its influence upon the educational ...
1427020
  Лукич М. Церковно-релігійні мотиви в пам"ятках української мови і літератури // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2006. – № 1 (5). – С. 61-70
1427021
  Біленька-Свистович Церковно-слов"янська мова : Підручник зі словником / Біленька-Свистович, Н.Р. Рибак. – Київ : Криниця, 2000. – 336с. – ISBN 966-7575-28-4
1427022
  Мордвинцев В.М. Церковно-статистическая документация как исторический источник по изучению социального развития городов и сел Левобережной Украины в ХVIII веке // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции. 30 мая - 1 июня 1990 г. – Киев, 1990
1427023
  Смишляк А. Церковно-хорова справа в Україні в др. пол. XIX ст.: проблеми формування професійного складу та освітні стратегії (на прикладі Києва та Київської єпархії) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 40-41
1427024
  Янчук М. Церковно-шкільний журнал Київської єпархії кінця ХІХ - початку ХХ ст. Інформаційний потенціал джерела // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 90-95. – ISSN 1998-4634
1427025
  Горчаков М.И. Церковное право : [(Лекции по церковному праву профессора Горчакова, чит. в С.-Петербургском университете в 1898/9 ак. г.] ; Лекции, изд. под ред. М.И. Горчакова (протоиерея) 1891 – 92 гг. – литография. – Санкт-Петербург : [Изд. студ. К-го и Р-ова] ; Типо–литография Бусселя, 1899. – 472 с. – Напеч. на пиш. маш. Литогр. - В сигнатуре авт. - Сигнатура (полиграфия) — порядковый номер печатного листа.
1427026
  Горчаков М.И. Церковное право : краткий курс лекций : необходимое noсoбиe студентам при спушании лекций и для приготовления к экзаменам / М.И. Горчакова ; С.-Петербургский Университет. – испр. и доп. под личным рук. проф. – Санкт-Петербург : Изд. студ. А. Ширяева ; [В тип. И. Флейтмана], 1909. – [8], 338 с. – Экз. дефектный, отсут. 6 с. оглавления, с. 335-338
1427027
  Ганелин Р.Ш. Церковное право в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 24. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805


  Рецензия на научные статьи Дорской А.А.: Церковное право Российской Империи ХIX - начала XX вв. как отрасль права // История государства и права. 2009. - №9; Юридическое наследие Николая Семеновича Суворова // История государства и права. 2009. - №13.
1427028
  Дорская А.А. Церковное право Российской империи XIX - начала XX вв. как отрасль права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-38. – ISSN 1812-3805


  В статье предложена многоаспектная характеристика церковного права Российской империи XIX- начала XX в.
1427029
  Карп Х.Ю. Церковное руководство в Третьем Рейхе и в Польше периода сталинизма: церковь перед лицом тоталитарного вызова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.56-61. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1427030
  Соколов П.П. Церковноимущественное право в Греко-Римской империи : Опыт историко-юридического исследования (Диссертация на степень магистра) / Пл. Соколов. – Новгород : Паровая тип. И.И. Игнатовского,, 1896. – 300 с. – Библиогр.: "Источники и литература" (с. 11-15)
1427031
  Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої політики уряду Російської імперії (1884-1917 рр.) : монографія / І.М. Петренко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України; Кафедра культурології та історії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 161с. – ISBN 978-966-7971-90-8
1427032
  Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі урядової освітньої політики царської Росії (1884-1917) : історіографічний огляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-34. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основну історіографію, а також сучасний стан дослідження в історичній літературі проблеми розвитку церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України в системі урядової освітньої політики Росії (1884-1917). The main works devoted to the ...
1427033
  Глузман А.В. Церковноприходские учебные заведения греков Крыма в XIX - начале XX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 212-225. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1427034
  Голуб И.Б. Церковнославянизмы и их функции в стихотворном языке К.Н.Батюшкова : Дис... канд. филол.наук: / Голуб И.Б.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 375л.
1427035
  Николенкова Н.В. Церковнославянский перевод Атласа BLAEU: нерешенные вопросы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 86-98. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1427036
  Ремнева М.Л. Церковнославянский язык : Грамматика с текстами и словарями / М.Л. Ремнева, В.С. Савельев, И.И. Филичев; МГУ им.М.В.Ломоносова. Филологический фак-тет. – Москва : Изд-во МГУ, 1999. – 231с. – ISBN 5-211-03917-3
1427037
  Андрієнко Л.О. Церковнослов"янська мова в українській бароковій літературі XVII століття // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 8-18. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
1427038
  Гонтарук Л. Церковнослов"янські та українські перекладні твори Д. Наливайка кінця XVI-першої чверті XVII ст.: проблема першоджерела // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 113-124. – ISSN 0203-9494
1427039
  Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси ХIII-XVII вв. / Н.С. Борисов. – М., 1988. – 198с.
1427040
   Церковные земли в Ростовском уезде де 17 в.. – 45с.
1427041
  Бедный Д. Церковный дурман / Д. Бедный. – Москва : ГИХЛ, 1938. – 164с.
1427042
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – С.Пб
2. – 1794. – 412 с.
1427043
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Спб
3. – 1794. – 304 с.
1427044
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Москва
3. – 1816. – 339 с.
1427045
  Алексеев П. Церковный словарь , или истолкование речений славенских древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других церковных книгах. – Москва
4. – 1816. – 337 с.
1427046
  Алексеев П. Церковный словарь, или истолкование речений древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Санкт-Петербург
1. – 1794. – 28с.
1427047
  Алексеев П. Церковный словарь, или истолкование речений древних, також иноязычных без перевода положенных в священном писании и других священных книгах. – Санкт-Петербург
2. – 1815. – 362с.
1427048
  Лебедев А. Церковный чтец в глубокой древности : Из истории "псаломщиков". – Москва : Типо-Литография И. Ефимова, 1901. – 16 с. – Отд. отт. из: "Московск. Церковн. Ведом.", №№45, 46, 1901
1427049
  Великович Л.Н. Церковь - идеологическая и моральная опора капитализма / Л.Н. Великович. – Москва, 1970. – 62с.
1427050
  Подмазов А.А. Церковь без священства / А.А. Подмазов. – Рига, 1973. – 167с.
1427051
  Пихоя Рудольф Германович Церковь в Древней Руси. (Конце Х - первая половина ХIII в.) (Древнерус. покаянное право как ист. источник) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Пихоя Рудольф Германович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 24л.
1427052
   Церковь в истории России (9 в. - 1917 г.) : критические очерки. – Москва : Наука, 1967. – 336с.
1427053
  Чернышева О.В. Церковь в скандинавских странах. / О.В. Чернышева, Ю.Д. Комаров. – М, 1988. – 174с.
1427054
   Церковь в социалистических странах. – М, 1987. – 163с.
1427055
   Церковь в социалистических странах и идеологическая борьба : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1987. – 243, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы идеологической борьбы и контрпропаганды" / ред.: Ю.И. Игрицкий)
1427056
  Хорошев А.С. Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики / А.С. Хорошев. – М, 1980. – 223с.
1427057
  Хорошев А.С. Церковь в социально-политической структуре Новгорода (X-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Хорошев А.С.; МГУ. – М., 1972. – 16л.
1427058
  Крижановский О.П. Церковь в социально-экономическом развитии правобережной Украины в XVIII - первой половине XIX в. : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02-03 / Крижановский О.П.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 32л.
1427059
  Виноградов А. Церковь Дванадесяти Апостолов при Главном Управлении почт и телеграфов : Исторический очерк сост. священником А.Виноградовым. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства Внутренних Дел, 1912. – 14 с. – Отд.отт. из: "Почтово-Телеграфный журнал", кн.12, декабрь, 1911
1427060
  Великович Л.Н. Церковь и "народный капитализм" / Л.Н. Великович. – Москва, 1962. – 120с.
1427061
  Лиман С.И. Церковь и антикатолические движения в средневековой Чехии: опыт исследований учеными украинских земель Российской империи (XIX - начала XX) в. // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 10-21. – ISBN 978-954-322-848-5


  Розглядається вивчення історії католицької церкви й антикатолицьких рухів у середньовічній Чехії відомими богемістами, серед яких згадуються вітчизняні вчені Харківського ун-ту та Університету св. Володимира. Так навчальний посібник проф. кафедри ...
1427062
  Мануйлова Д.Е. Церковь и верующий / Д.Е. Мануйлова. – М., 1981. – 77с.
1427063
  Федосик В.А. Церковь и государство / В.А. Федосик. – Минск, 1988. – 203с.
1427064
  Пашенцев Д.А. Церковь и государство в истории России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 24. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805


  Рецензия на научные статью Сорокиной Ю.В. Особенности русского религиозно-правового сознания и его влияние на взаимоотношения общества и государства: к вопросу истории взаимоотношений церкви и государства // История государства и права. 2009. - №12-13.
1427065
  Олар А. Церковь и государство в эпоху Великой французской революции / А. Олар, 1925. – 102 с.
1427066
  Баллестрем К.Г. Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.67-76. – ISSN 0042-8744
1427067
  Булгаков С.Н. Церковь и демократия // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 172-175
1427068
  Довнар-Запольский Церковь и духовенство / М.В. Довнар-Запольский, проф. // Исторический процесс русского народа в русской исторической науке / Довнар-Запольский. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 47 с. – (Современная библиотека)
1427069
  Довнар-Запольский М.В. Церковь и духовенство в до-монгольской Руси / М.В. Довнар-Запольский, проф. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 47 с. – (Современная библиотека)
1427070
  Дмитрев А. Церковь и идея самодержавия в России. / А. Дмитрев, 1930. – 232с.
1427071
  Дмитрев А. Церковь и крестьянство на Руси. / А. Дмитрев. – М.-Л., 1931. – 64с.
1427072
  Булгаков С.Н. Церковь и культура // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2005. – № 2. – С. 166-171
1427073
  Шимчук Т.А. Церковь и культура в трудах русских религиозных мыслителей периода эмиграции // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 9. – С. 28-32. – ISSN 2073-9702
1427074
  Чимирис Е.С. Церковь и модернизация в России: в поиске новых ценностных основ / Е.С. Чимирис, С.П. Донцев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 68-75. – ISSN 0321-2017


  Какая модернизация возможна в России
1427075
  Флоренский П.В. Церковь и музеи = Размышление о реституции, пневматосфере и симфонии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 60-69
1427076
  Григулевич И.Р. Церковь и олигархия в Латинской Америке, 1810-1959 / И.Р. Григулевич. – М., 1981. – 327с.
1427077
  Голикова А. Церковь и политика в Италии / А. Голикова, Е. Колпиков // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 3 (51). – С. 127-138. – ISSN 0201-7083


  Италия является страной, в которой католическая церковь необычайна сильна и это не удивительно: с 1929 г. (когда Италия признала государство Ватикан (Собор Св. Петра, сады Ватикана и ряд зданий в Риме и его окрестностях) под верховным суверенитетом ...
1427078
  Тихомиров Владимир Игоревич Церковь и политическая борьба в Южной Африке / Тихомиров Владимир Игоревич. – М. : Наука, 1990. – 249с.
1427079
  Ковальский Н.А. Церковь и проблемы мира / Н.А. Ковальский. – М, 1976. – 64с.
1427080
  Андронова В.П. Церковь и просвещение в Латинской Америке / В.П. Андронова. – Москва, 1972. – 119с.
1427081
  Пулэн Ж. Церковь и рабочий класс / Ж. Пулэн. – М, 1962. – 144с.
1427082
  Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири / А. Долотов. – Новосибирск, 1930. – 128с.
1427083
  Баев П.А. Церковь и служитель культа в медийном дискурсе отечественного социума // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 118-127. – ISSN 0132-1625
1427084
  Великович Л.Н. Церковь и социальные проблемы современности / Л.Н. Великович. – Москва, 1964. – 219с.
1427085
  Чудновцев М.И. Церковь и театр. Конец ХІХ-начало ХХ / М.И. Чудновцев. – Москва : Наука, 1970. – 129 с.
1427086
  Гантаев Н.М. Церковь и феодализм на Руси / Н.М. Гантаев. – М, 1960. – 168с.
1427087
  Чернович С. Церковь и школа : Мысли о преподавании Закона Божьего в средне-учебных заведениях / С. Чернович. – Киев : Печатня Л.И. Райциса, 1917. – [12] с.
1427088
  Кандидов Б. Церковь и шпионаж / Б. Кандидов. – М, 1938. – 119с.
1427089
  Мануйлова Д.Е. Церковь как социальный институт. / Д.Е. Мануйлова. – М., 1978. – 64с.
1427090
  Щапов Я.Н. Церковь как феодальная организация в деревне Руси в 10-12 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Щапов Я.Н.; Ан СССР.Ин-т истории. – Москва, 1964. – 25л.
1427091
  Гаэтан В. Церковь неделимая: крестовый поход Бенедикта по объединению христиан // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 28 июня - 4 июля (№ 26). – С. С 1, С 5


  По бюджету, численности персонала и широте географического охвата Римско-католическая церковь вполне сопоставима с ООН, а если говорить о накопленном опыте продвижения идей терпимости и мира без применения силы, то у нее нет равных среди государств. На ...
1427092
  Лумисте М. Церковь Нигулисте : Ист.-архит. очерк / М. Лумисте. – Таллин : Периодика, 1985. – 70 с.
1427093
   Церковь Покрова в Филях.. – М, 1980. – 32с.
1427094
  Платонов Р.П. Церковь приспосабливается / Р.П. Платонов. – Минск, 1964. – 99с.
1427095
  Красников Н.П. Церковь приспосабливается / Н.П. Красников. – Л., 1965. – 35с.
1427096
   Церковь Ризположения : Путеводитель. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 16 с.
1427097
  Овчинникова Е.С. Церковь Троицы в Никитниках / Е.С. Овчинникова. – Москва, 1970. – 194с.
1427098
  Пагольская Е.К. Церковь Федора Стратилата на Торговой стороне / Е.К. Пагольская. – Новгород : Новгородская правда, 1959. – 12 с.
1427099
   Церковь Христова.. – Саранск, 1991. – 397с.
1427100
   Церковь, общество и государство в феодальной России.. – М, 1990. – 351с.
1427101
  Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие и народ (2-я половена XIX - начало XX в.) / Е.Ф. Грекулов. – М., 1969. – 184с.
1427102
  Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754-1796) : историческое исследование Дмитрия Кобеко. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера ; [Тип. М. Стасюлевича], 1883. – [4], 434 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр.
1427103
  Кобеко Д.Ф. Цесаревич Павел Петрович (1754-1796) : историческое исследование Дмитрия Кобеко. – 3-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1887. – [6], 475 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах
1427104
  Вейцман Л.Н. Цесарки в СССР : Автореф... д-р биол.наук: / Вейцман Л.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1968. – 44л.
1427105
  Кордяк Я. Цесія та факторинг: сторона змінюється, зобов"язання залишаються // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Особливості заміни кредитора у відносинах банку та позичальника".
1427106
  Раевская З.А. Цестодология / З.А. Раевская. – М.-Л., 1931. – 56с.
1427107
  Максимова А.П. Цестоды-гименолепиды водных птиц Казахстана : [монография] / А.П. Максимова; АН Казахской ССР, Институт зоологии. – Алма-Ата, 1989. – 220 с. : табл., ил. – Библиогр.: 329 назв. – ISBN 5-628-00214-3
1427108
  Корнюшин В.В. Цестоды водоплавающих и болотных птиц северо-западного Причерноморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Корнюшин В.В. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1967. – 19 с.
1427109
  Протасова Е.Н. Цестоды подотряда Bothriocephalata - паразиты пресноводных и морских рыб. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Протасова Е.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз .ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1976. – 21л.
1427110
   Цестоды птиц Закавказья.. – Ереван, 1987. – 546с.
1427111
  Спасская Л.П. Цестоды птиц СССР / Л.П. Спасская. – М, 1966. – 698с.
1427112
  Спасская Цестоды птиц СССР / Спасская, А.А. Спасский. – М, 1977. – 300с.
1427113
  Спасская Цестоды птиц СССР / Спасская, А.А. Спасский. – М, 1978. – 314с.
1427114
  Спасская Л.П. Цестоды птиц СССР. Гминеолепидиды. : Автореф... доктор биол.наук: / Спасская Л.П.; Всесоюз. ин-т гельминтологии им. Е.И.Скрябина. – М., 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.25-28
1427115
  Толкачева Л.М. Цестоды фауны СССР : Род Diorchis / Л.М. Толкачева; АН СССР; Лаборатория гельминтов. – Москва : Наука, 1991. – 182с.
1427116
  Кебадзе Н.А. Цефалоспориоз косточковых культур в Грузии : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Кебадзе Н.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 19л.
1427117
   Цех в лесу.. – М, 1948. – 104с.
1427118
  Кокин Л.М. Цех испытаний / Л.М. Кокин. – М., 1962. – 203с.
1427119
  Тимофеева Т.И. Цех на хозрасчете / Т.И. Тимофеева. – М. : Россельхозиздат, 1987. – 95с.
1427120
  Гроссман Л.П. Цех пера / Л.П. Гроссман. – М., 1930. – 303 с.
1427121
  Борин К.А. Цех под солнцем : Профессия становится призванием / К.А. Борин, П.Н. Короп. – Москва : Знание, 1977. – 48с.
1427122
   Цех фантастов. – М, 1990. – 283с.
1427123
   Цех фантастов. – Москва, 1991. – 236с.
1427124
  Журман С.М. Цех як інститут господарської системи лівобережної України в XVII-XVIII століттях : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 34-42. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1427125
   Цехановецький Григорій Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 134. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1427126
  Гриценко І.С. Цехановецький Григорій Матвійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 109. – ISBN 978-966-06-0557-2
1427127
  Кузнецова В.А. Цехановский / В.А. Кузнецова, Э.Д. Кузнецов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 115 с.
1427128
  Гусєв В.І. Цехи / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 405-406. – ISBN 966-642-073-2
1427129
  Марціник М. Цехи міста Кам"янець-Подільського в XVI - XVIII ст. // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 21-26
1427130
  Самалавичус Станисловас Людвико Цехи строителей города Вильнюса в 1595-1795 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Самалавичус Станисловас Людвико; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.43
1427131
  Різник Л. Цехмістер прозового цеху з мурованого: Зіновію Легкому - 75 // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 135-140. – ISSN 0868-4790
1427132
   Цехова книга бондарів, стельмахів, колодіїв, столярів міста Кам"янця-Подільського.. – К, 1932. – 175с.
1427133
  Паславська Н.О. Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико-демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 123-132. – ISSN 2077-7280
1427134
   Цеховая комсомольская организаци. – Москва, 1951. – 56с.
1427135
  Яковлев А.Г. Цеховая партийная организация / А.Г. Яковлев. – М., 1955. – 104с.
1427136
  Шапошникова А.П. Цеховая партийная организация, партийная группа / А.П. Шапошникова. – М., 1963. – 80с.
1427137
  Молчановский Н. Цеховая система в Пруссии XVIII века и реформы цехов при Штейне и Гарденберге : [Преимущественно по законодательным источникам] : Исслед. канд. Н. Молчановского, секр. Киев. съезда мировых судей. – Киев : Унив. тип. В.И. Завадского, 1887. – [2], VIII, 490, IV с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1887. – Библиогр. в примеч.


  На тит. стр. напись: Василенко от автора
1427138
  Андрушек Д. Цехове ремесло на Закарпатті XV-XIX ст. та розвиток гончарної справи // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 97-101. – ISSN 2520-6419
1427139
  Пеняк Павло Цехове ремесло Ужгорода // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 116-123
1427140
  Базилевський В. Цеховий майстер Дмитро Іванов : (Імпресії та медитації) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 183-189. – ISBN 978-966-8201-83-7
1427141
  Бурмистров Н.С. Цеховой и бригадный хозрасчет / Н.С. Бурмистров. – Москва, 1948. – 96 с.
1427142
  Вертков А.В. Цеховой и внутрицеховой хозяйственный расчёт на лесозаготовках / А.В. Вертков, 1956. – 86с.
1427143
   Цеховые акты левобрежной Малороссии (1622-1645) / [опубликовал А. Лазаревский] // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 13 с.
1427144
  Дроздовский В.А. Цеховый хозрасчет в промышленности в условиях новой системы планирования и материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: / Дроздовский В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 19л.
1427145
  Гусєв В.І. Цзаофані / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 406. – ISBN 966-642-073-2
1427146
   Цзацзуань.. – 2-е изд. – М, 1975. – 136с.
1427147
  Семененко И.И. Цзи Кан -- китайский писатель 3 в. н. э : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Семененко И.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1427148
  Виноградов Н.А. Цзян Чжао-хэ / Н.А. Виноградов. – Москва, 1959. – с.
1427149
  Николаева Н.С. Ци Бай-ши / Н.С. Николаева. – М, 1960. – 32с.
1427150
  Заводская Е.В. Ци Бай-Ши / Е.В. Заводская. – Москва, 1982. – 284с.
1427151
  Марник Б. Цианамид / Б. Марник. – Л.-М, 1959. – 48с.
1427152
  Меденцев Александр Григорьевич Цианидрезистентное дыхание дрожжей candida lipolytica : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Меденцев Александр Григорьевич; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино, 1978. – 24л.
1427153
  Киприанов А.И. Цианиновые красители из 2-метилатрахинонотиазола / А.И. Киприанов, А.В. Стеценко, 1953. – С. 517-522
1427154
  Михайлюченко Н.К. Цианиновые красители из производных 1,4-тиазепина, бензо-1,4-тиазина и их сольватохромия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Михайлюченко Н.К. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
1427155
  Тисельский А.П. Цианиновые красители из производных 4,5-бензобензтиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Тисельский А.П.; МВО СССР, Хар. политехн. ин-т. – Х., 1955. – 16л.
1427156
  Пономарева Э.А. Цианиновые красители из производных феназина : Дис... канд. хим.наук: / Пономарева Э.А.; КГУ. – К, 1961. – 159л. – Бібліогр.:л.128
1427157
  Пономарева Э.А. Цианиновые красители из производных феназина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пономарева Э.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 17 с.
1427158
  Хиля В.П. Цианиновые красители, построенные из азотистых гетероциклов, включащих а-углеродные атомы полиметинового хромофора : Дис... канд. хим.наук: / Хиля В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 134л.
1427159
  Хиля В.П. Цианиновые красители, построенные из азотистых гетероциклов, включающих а-углеродные атомы полиметинового хромофора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хиля В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 23 с.
1427160
  Стеценко А.В. Цианиновые красители, содержащие хинонные ядра : Дис... канд. хим.наук: / Стеценко А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 146л. – Бібліогр.:л.144
1427161
  Стеценко В А. Цианиновые красители. содержащие хинонные ядра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Стеценко А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
1427162
  Мушкало И.Л. Цианины и бисцианины из производных бензтиазолил и таизолилбензтиазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Мушкало И.Л. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1965. – 17 с.
1427163
  Исаченко В.Б. Цианистый кальций как средство борьбы с червецами и трипсами в оранжереях / В.Б. Исаченко, С А. Бондарев, . – Л, 1930. – 13с.
1427164
   Цианобактериально-водорослевые ценозы чернозема обыкновенного под фитомелиорантами / И.Е. Дубовик, Я.Т. Суюндуков, Р.Ф. Хасанова, Р.Р. Шалыгина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 496-504 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1427165
  Гусев М.В. Цианобактерии / М.В. Гусев, К.А. Никитина. – М, 1979. – 228с.
1427166
  Андреюк Е.И. Цианобактерии / Е.И. Андреюк, Ж.П. Коптева, В.В. Занина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 200с. – ISBN 5-12-001791-6
1427167
  Чурюмов К.И. Цианополиины в составе ядер комет // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 81-82. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Показано, что обнаружение молекулы НС3N в радиодиапазоне в комете Сугано-Сайгуза-Фудзикава подтверждает гипотезу автора о цианополиинах как возможных родительских молекулах ледяных ядер комет.
1427168
   Цианофаги- вирусы цианобактерий / М.И. Менджул, Н.В. Нестерова, В.А. Горюшин, Т.Г. Лысенко; Отв. ред. В.В. Смирнов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 148с.
1427169
  Тимбеков Э.Х. Цианэтилирование анабазина и синтезы на основе -- пропионитрил /анабазина : Автореф... канд. хим.наук: / Тимбеков Э. Х.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1953. – 8 с.
1427170
   Цибенко Всеволод Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 81. – ISBN 966-8352-11-4
1427171
  Кушніренко А. Цибуля та часник / А. Кушніренко. – 3-е вид. вип. – Х., 1930. – 62с.
1427172
  Бермонт Е. Цибульский и другие / Е. Бермонт. – Москва : Правда, 1946. – 48 с.
1427173
  Бойко М.Д. Цивiльно-пpавовi документи : Зpазки заяв, скаpг, договоpiв, заповiтiв, доpучень, контpактiв, актiв з цивiльно-пpавових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За pед. В.Д.Гвоздецького. – вид. 2-е, випp. й доп. – Київ : Наукова думка, 1996. – 264с. – ISBN 5-12-004838-2
1427174
  Бойко М.Д. Цивiльно-пpавовi документи : Зpазки заяв, скаpг, договоpiв, заповiтiв, доpучень, контpактiв, актiв з цивiльно-пpавових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За pед. В.Д.Гвоздецького. – вид. 2-е, випp. й доп. – Київ : Наукова думка, 1997. – 264с. – ISBN 966-00-0068-5
1427175
  Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества : Учеб. пособие / Л.И. Семенникова. – Брянск : Курсив, 1998. – 340с. – ISBN 5-89592-005-5
1427176
  Ваккури Ю. Цивилизации долины Нигера: легенды и золото = Kulta, islam ja pyha Kaarme / Ваккури Юха ; пер. с фин. Н.В. Шлыгиной ; предисл. и ред. Л.Е. Куббеля. – Москва : Прогресс, 1988. – 166, [2] с. – Данные тит.л. частично парал. фин. – Библиогр.: с. 165-167


  Книга представляет собой популярный очерк истории крупнейших средневековых государств Западной Африки - Мали, Ганы и Сонгай, рассматриваются их связи со средиземноморскими культурами, история распространения Ислама и торговли золотом. Вековые предания ...
1427177
   Цивилизации Древнего Востока [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-051-0


  Месопотамия - колыбель человечества. Здесь между Тигром и Ефратом, по древним преданиям нах-ся Райский сад... Всего более 2000 изображений...
1427178
  Мансуэлли Г. Цивилизации древней Европы = Les Civilisations de l"Europe ancienne / Гвидо Мансуэлли в соавторстве с Раймоном Блоком ; [пер. с фр. Е. Абрамовой ; под ред. А. Белоноговой]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 552, [2] с. : карт. – Парал. тит. л. фр. – (Великие цивилизации). – ISBN 978-5-9757-0153-4
1427179
   Цивилизации на почвата на Македониja : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : МАНУ, 1995. – 244с. : іл. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 2). – ISBN 9989-649-08-1
1427180
  Гаудио А. Цивилизации Сахары : десять тысячелетий истории, культуры и торговли / А. Гаудио. – Москва : Наука, 1977. – 224 с.
1427181
  Гаудио А. Цивилизации Сахары / А. Гаудио. – 2-е изд. – М., 1985. – 208с.
1427182
  Хорос Владимир Георгиевич Цивилизации сегодня // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 89-95. – ISSN 0131-2227
1427183
  Риер Я. Цивилизации средневековой Европы // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 165-187. – ISSN 1609-5359
1427184
   Цивилизационная идентичность в эпоху глобализации : международная молодежная конференция, Минск, 10 марта 2011 г. / Фак. философии и социал. наук Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; М-во информации Респ. Беларусь ; Обществ.-полит. и науч.-популяр. журн. "Беларус. думка" ; [сост.: И.М. Клецкова и др. ; ред.: Е.М. Галиновская и др.]. – Минск : Гос. учреждение "Нац. б-ка Беларуси", 2011. – 303, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-6879-55-8
1427185
  Радзиевская С. Цивилизационная специфика глобальних экономических процессов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 27-34. – ISSN 1810-3944


  В статье рассматриваются возможные особенности проявления глобальных экономических процессов в странах, принадлежащих к разным цивилизациям. Характерной чертой современного мира является ускорение глобализации, вызывающей усиление миграционных ...
1427186
   Цивилизационная структура современного мира : В 3-х томах. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 966-00-0511-3
Т. 1 : Глобальные трансформации современности. – 2006. – 687с.
1427187
   Цивилизационная структура современного мира : В 3-х томах / Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Н.С. Бондаренко, В.С. и др. Будкин; НАНУ; Ин-т мировой экономики и международниых отношений; Под ред Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко; Авт.: Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко, Н.С. Бондаренко, В.С. Будкин и др. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0740-Х
Т. 2 : Макрохристианский мир в эпоху глобализации. – 2007. – 692с.
1427188
   Цивилизационная структура современного мира : в 3-х томах / Ю.Н. Пахомов [и др.] ; НАНУ ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0717-8
Т. 3, кн. 2 : Цивилизации Востока в условиях глобализации ; Китайско-Дальневосточный цивилизационный мир и Африканская цивилизационная общность. Глобальные трансформации и уроки для Украины / под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – 2008. – 640 с. – Проект "Наукова книга"
1427189
   Цивилизационная структура современного мира : в 3-х томах / Ю.Н. Пахомов [и др.] ; НАНУ; Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0717-8
Т. 3, кн. 1 : Цивилизации Востока в условиях глобализации ; Мусульманско-Афразийская и Индийско-Южноазиатская цивилизации / под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – 2008. – 544 с. – Проект "Наукова книга"
1427190
  Рашковский Е. Цивилизационная теория: познание истории - познание современности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 84-88. – ISSN 0131-2227
1427191
  Рашковский Евгений Борисович Цивилизационная теория: познание истории - познание современности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 76-84. – Бібліогр.: с. 76-80, 82-84. – ISSN 0131-2227
1427192
  Согрин В.В. Цивилизационное и междисциплинарное изучение истории США // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 25-43. – ISSN 0130-3864
1427193
  Железняков А.С. Цивилизационное измерение идентичности многополюсного мира // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 11-21. – ISSN 0235-1188
1427194
  Соловьев А.И. Цивилизационное пространство государственности (Противоречия западной и отечественной моделей) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С.96-110. – ISSN 0869-0499
1427195
  Тарасевич В.Н. Цивилизационные императивы экономической интеграции / В.Н. Тарасевич, В.К. Лебедева // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 16-27. – ISBN 978-966-434-012-7
1427196
  Давыдов В. Цивилизационные качества региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-16. – ISSN 044-748Х


  Етнос Латино-Карибської Америки
1427197
  Буткевич О.В. Цивилизационные критерии в теории международного права: на примере исследования истории международного права // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 353-396. – ISBN 978-966-438-738-2
1427198
  Ионов И.Н. Цивилизационные образы России и пути их оптимизации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 143-157. – ISSN 0869-0499
1427199
  Галкин А.А. Цивилизационные особенности и идентичность как фактор инновационного развития // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 47-56. – ISSN 0235-1188
1427200
  Мариносян Х.Э. Цивилизационный выбор России : философия модернизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.5-6. – ISSN 0235-1188
1427201
  Борисов М.Ю. Цивилизационный выбор стран СНГ и Столыпинская аграрная реформа // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 200-203
1427202
  Кондричин С.В. Цивилизационный вызов России в свете концепции развития локальных цивилизаций А.Дж. Тойнби // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (50). – С. 160-164. – ISSN 2070-9773
1427203
  Корякин В.В. Цивилизационный и формационный подход к истории: возможен ли синтез? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 341-348. – ISSN 1606-951Х
1427204
  Пристанский И.С. Цивилизационный и формационный подходы в науке истории государства и права: достоинства и недостатки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 44-45. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1427205
  Чухно А.А. Цивилизационный и формационный подходы и их роль в экономической теории и общественной практике // Экономика Украины, 2001. – №6
1427206
  Лексин В.Н. Цивилизационный кризис и его российские последствия // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.5-18. – ISSN 0869-0499
1427207
  Мотрошилова Н.В. Цивилизационный подход в программах модернизационного рывка современного Китая // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 5-16. – ISSN 0042-8744
1427208
  Щенев В.А. Цивилизационный подход в школьном курсе географии материков и океанов : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
1427209
  Маслов В.Ф. Цивилизационный подход к историческому процессу // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 40-46. – ISSN 0042-8744
1427210
  Судаков В. Цивилизационный процесс и его социальная драматургия в условиях глобальных и региональных трансформаций // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 92-93. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817
1427211
  Михайлов В.С. Цивилизационный феномен Китая // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 102-108. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1427212
  Павлова О.Н. Цивилизационный феномен нарциссизма: векторы объективации в парадигме психоанализа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С.20-32. – ISSN 0042-8744
1427213
  Вишневский А.Г. Цивилизацитя, культура и демография // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 57-76. – ISSN 0869-0499
1427214
  Дюамель Жорж Цивилизация / Дюамель Жорж. – Москва, 1923. – 201 с.
1427215
  Моисеев Н.Н. Цивилизация XXI века - роль университетов (лекция, прочитанная на международном конгрессе "Ломоносов-94". МГУ, 17-19 октября 1994 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 82-97. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  О переориентации университетского образования в свете потребностей наступающего века.
1427216
  Маке Ж. Цивилизация Африки южнее Сахары / Ж. Маке. – М, 1974. – 167с.
1427217
  Ваккури Ю. Цивилизация долины Нигера: легенды и золото / Ю. Ваккури. – Москва, 1988. – 166с.
1427218
  Скляров А.Ю. Цивилизация древних богов Египта / А.Ю. Скляров. – Москва : Вече, 2005. – 456, [2] с. : ил., табл. – Приложения: с. 407-452. – (Тайны древних цивилизаций ) ( Мегапроект - Terra incognita). – ISBN 5-9533-0714-4


  Общество времен фараонов возникло на руинах гораздо более древней цивилизации - цивилизации древних богов Египта. Историки считают богов сугубо мифическими персонажами и категорически отвергают версию их реальности. Однако в Египте и ныне сохранилось ...
1427219
  Калайоков И.Д. Цивилизация и адаптация / И.Д. Калайоков. – М., 1984. – 240с.
1427220
  Сармьенто Д.Ф. Цивилизация и варварство / Д.Ф. Сармьенто. – Москва : Наука, 1988. – 270 с.
1427221
  Мечников Л. Цивилизация и великие исторические реки / Л. Мечников. – М, 1924. – 256с.
1427222
  Новикова Л.И. Цивилизация и исторический процесс / Л.И. Новикова. – М., 1983. – 64с.
1427223
  Межжерин В.А. Цивилизация и неосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 1 : Причины взаимного отторжения. – 1996. – 144с.
1427224
  Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 2 : Норма и паталогия. – 1997. – 132с.
1427225
  Межжерин В.А. Цивилизация и ноосфера / В.А. Межжерин. – Киев
Кн. 3 : Пульсирующая биосфера. – 1998. – 120с.
1427226
  Олех Л.Г. Цивилизация и революция / Л.Г. Олех. – Новосибирск, 1989. – 189с.
1427227
  Косицкий Г.И. Цивилизация и сердце / Г.И. Косицкий. – Москва : Наука, 1971. – 199 с.
1427228
  Косицкий Г.И. Цивилизация и сердце. / Г.И. Косицкий. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1977. – 184с.
1427229
  Шенк Фритьоф Беньямин Цивилизация и хаос. Миссия железных дорог в имперской России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 108-111. – ISSN 0235-7089
1427230
  Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 52-64. – ISSN 0042-8779
1427231
  Елисеефф В. Цивилизация классического Китая = La civilisation de la Chine classiques / Вадим Елисеефф, Даниель Елисеефф ; [пер. с фр. Д. Лоевского]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 639, [1] с. : ил., карт. – Парал. тит. л. фр. - На обл. авт. указ. как Вадим и Даниель Елисеефф. – (Великие цивилизации / отв. ред. В. Харитонов). – ISBN 978-5-9757-0176-3
1427232
  Тойнби А.Д. Цивилизация перед судом истории : Сборн. / А.Д. Тойнби. – Москва : Прогресс-Культура, 1995. – 478 с. – ISBN 5-01-003923-0; 5-87-339-032-8
1427233
  Ле Гофф Цивилизация средневекового Запада / Ле Гофф; Общ. ред. Ю.Д. Бессмертного. – Москва : Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. – 376с. – ISBN 5-01-00-3617-7
1427234
  Шекли Р. Цивилизация статуса : повесть, рассказы : пер. с анг. / Роберт Шекли // Пересадочная станция : роман, рассказы : пер. с англ. / К.Д. Саймак. – Москва : Радуга, 1990. – С. 295-560
1427235
  Тощенко Ж.Т. Цивилизация. Опыт социологического анализа // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-16. – ISSN 0235-1188
1427236
   Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный ежеквартальный журнал. – Київ
№ 3. – 2002
1427237
   Цивилизация. Прошлое. Настоящее. Будущее : Международный журнал. – Київ
№ 4-5. – 2002
1427238
   Цивилизация: шаг за шагом : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 102-103 : Фото. – ISSN 1029-5828
1427239
  Сырунина Т. Цивилизованный лоббизм: основные элементы правоотношения // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 1812-7126
1427240
  Гаврилюк И. Цивилистический строй // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 30 апреля (№ 18). – С. 16. – ISSN 1563-6755


  Про III Международный цивилистический форум, который стал площадкой для поиска путей развития гражданского права и усовершенствования законодательства. Форум состоялся 25-26 апреля в КНУ имени Тараса Шевченка. Открыла мероприятие професор, академик ...
1427241
  Синайский В.И. Цивилистический студенческий кружок при Университете Св. Владимира (группа гражданскаго права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 5-8. – ISBN 978-966-2183-62-7


  Про цивілістичний гурток Університету СВ. Володимира.
1427242
  Синайский В.И. Цивилистический студенческий кружок при Университете Св. Владимира в 1915-16 г. (група гражданского права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 5-8. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4


  Про цивілістичний гурток Університету СВ. Володимира.
1427243
  Синайский В.И. Цивилистическій студенческий кружок при Университете Св. Владимира (группа гражданского права) в 1916-1917 г. // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 3-7. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3


  Про цивілістичний гурток Університету Св. Володимира.
1427244
  Алендей В. Цивиль-река / В. Алендей. – Чебоксары, 1965. – 76 с.
1427245
  Марчук В.П. Цивілізаційна генеза філософії етикету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 194-200. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми соціальної теорії. This article is about actual problems social theory.
1427246
  Кудряченко А.І. Цивілізаційна ідентичність України та виклики сучасності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 28-31. – ISSN 0868-8117
1427247
  Крисаченко В. Цивілізаційна концепція В. Вернадського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 154-159
1427248
  Шутов О.Г. Цивілізаційна концепція як методологічна основа аналізу науково-технічного прогресу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1427249
  Маточенко М. Цивілізаційна парадигма в дослідженні сучасних міжнародних економічних відносин // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 201-208


  Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад дослідження сучасних міжнародно-економічних відносин. Здійснено порівняльний аналіз цивілізаційної дослідницької парадигми та альтернативних їй теоретико-методологічних форм.
1427250
  Горєлов М. Цивілізаційна парадигма краху Переяславського процесу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 32-38
1427251
  Утюж І.Г. Цивілізаційна парадигма освіти: теоретико-методологічний аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 38. – С. 60-66. – ISSN 2072-1692
1427252
  Джунь В. Цивілізаційна парадигма соціології конституційного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 151-160. – ISSN 1026-9932
1427253
  Коппель О.А. Цивілізаційна парадигма фомування нового світового порядку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 34-39.
1427254
  Іщенко О.М. Цивілізаційна природа соціальних суперечностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  У статті аналізується природа та сутність соціальних конфліктів. Основна увага приділяється цивілізованому та нецивілізованому характеру соціальних конфліктів. Автор розглядає конструктивний та деконструктивний потенціал цього явища.
1427255
  Шульга М. Цивілізаційна рубіжність України у дзеркалі російської науки // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 106-114.
1427256
  Живко М. Цивілізаційна складова соціального і економічного розвитку суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 86-93. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Показано еволюцію теоретичних підходів до розуміння поняття "цивілізація".
1427257
  Сич О. Цивілізаційна спадщина Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 30-42
1427258
  Вишневський О. Цивілізаційна спорідненість епох і соціального замовлення в освіті // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – С. 2
1427259
  Вощенко В.Ю. Цивілізаційна та формаційна концепції як абстрактно-логічні схеми історичної періодизації / В.Ю. Вощенко, І.В. Денисовець // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 66-74. – ISSN 2312-4342
1427260
  Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
1427261
  Чулаєвська М.Є. Цивілізаційне переосмислення управління трудовою міграцією в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 2220-1394
1427262
  Кострюков Сергій Цивілізаційне покликання освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається основне покликання освіти - навчати особистість життя в його найкращих зразках і проявах.
1427263
  Кострюков Сергій Цивілізаційне покликання освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 72-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається основне покликання освіти - навчати особистість життя в його найкращих зразках і проявах.
1427264
  Джура О.Д. Цивілізаційне покликання освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 253-257. – ISSN 2076-1554
1427265
  Гош Мрідула Цивілізаційне явище і закон..."КК" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 32). – С. 1, 8


  Закон "Про засади державної мовної політики". "Можна розмовляти будь-якою мовою, мати повагу до всіх мов і недозволяти при цьому принижувати свою".
1427266
  Клименко С.Ю. Цивілізаційнии аспект у формуванні конструктивної співпраці Союзу Нації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 61
1427267
  Космина В.Г. Цивілізаційний аналіз історії у світлі ситемної теорії Н. Лумана // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 165-178. – ISSN 0130-5247
1427268
  Клименко С.Ю. Цивілізаційний аспект у формуванні геостратегічних векторів союзу націй Південної Америки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 183-187 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1427269
  Толочко П.П. Цивілізаційний вибір Володимира Святого // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1027-3239


  У цьому році (2015) виповнюється 1000 років від дня смерті Володимира Святого, Володимира Святославовича
1427270
  Тертишник В.М. Цивілізаційний вибір державотворення та проблеми конституційної реформи в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 57-65. – ISSN 2306-9082
1427271
  Горбань Т. Цивілізаційний вибір Луганщини наприкінці 80-х та початку 90-х рр. XX ст. / Т. Горбань, В. Коцур // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 77-84
1427272
  Пирожков С.І. Цивілізаційний вибір України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 3-7. – ISSN 1561-4980
1427273
  Ємець Т. Цивілізаційний вибір України XIX століття: між асиміляцією та націєтворенням // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 211-214


  Упродовж XIX ст., попри тотальні утиски, український національний рух продовжував розвиватися в рамках загальноєвропейського націєстановлення. Саме це дозволило українцям успішно опиратись асиміляції в Російській імперії.
1427274
  Розпутенко І.В. Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 112-122. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1427275
   Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дій : нац. доповідь / [Пирожков С.І. та ін. ; редкол.: Пирожков С.І. та ін.] ; НАН України, Секція суспільних і гуманітар. наук. – Київ : НАН України, 2017. – 284, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 281. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8191-2
1427276
  Калакура Я. Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянській аспекти // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 224-241


  З"ясовуються сутність цивілізаційного вибору України, його теоретико-методологічні, історичні та освітянські засади. Обгрунтовується про те, що цей вибір базується на регіональній українській цивілізації, яка сформувалася на межі західної та східної ...
1427277
  Вонсович С.Г. Цивілізаційний вимір політичного транзиту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 427-437
1427278
  Броннікова Л.В. Цивілізаційний вимір сучасної науки та освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 48-51. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1427279
  Федорченко І. Цивілізаційний вимір українського націо­нального характеру // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 106-110
1427280
  Чухно А.А. Цивілізаційний і формаційний підходи та їх роль в економічній теорії і суспільній практиці // Економіка України : політико-економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2001. – № 6. – С.39-48. – ISSN 0131-775Х
1427281
  Утюж І.Г. Цивілізаційний контекст сучасної освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 30-32
1427282
  Богдашина О.М. Цивілізаційний контент минувшини і сучасності України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 262-268. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
1427283
  Горєлов М. Цивілізаційний крах Переяславcького проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 255, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 244-255. – ISBN 978-966-02-8275-9
1427284
  Лешкович Н. Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії / Н. Лешкович, О. Липитчук // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 564-578. – ISSN 2078-6077
1427285
  Семенов Д. Цивілізаційний підхід в історичній регіоналістиці (на прикладі співпраці міх країнами Східної Європи та Латинської Америки в 1990-ті рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
1427286
  Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) : дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Гончаревський В. Е.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 247 л. – Бібліогр.: л. 206-247
1427287
  Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гончаревський В.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1427288
  Гецко Ю.Ю. Цивілізаційний підхід в українській історичній науці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 302-326.
1427289
  Гончаревський В. Цивілізаційний підхід до визначення соціокультурної ідентичності України в сучасній вітчизняній історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні варіанти використання цивілізаційного підходу в ході визначення соціокультурної ідентичності України сучасній вітчизняній історіографії. This article is devoted to the research of the main lines of using civilization"s ...
1427290
  Данилова Т.В. Цивілізаційний підхід до історії людства: П. Сорокін, А. Кребер, К. Квіглі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 49-51
1427291
  Кульчицький Я.В. Цивілізаційний підхід до порівняння сучасних еколого-економічних систем // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.175-179. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1427292
  Салата О.О. Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 144-151. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1427293
  Груш П.В. Цивілізаційний підхід у дослідженні проблеми регулювання сучасної економчної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 36-42. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1427294
  Крестовська Н.М. Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 443-449. – ISSN 0869-2491
1427295
  Андрєєва О. Цивілізаційний підхід як інструмент політичного пізнання // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – спецвипуск : Політичні технології. – С. 140-147. – ISBN 978-966-8878-11-4. – ISSN 1810-5270
1427296
  Семенов Д.Д. Цивілізаційний підхід як метод дослідження багатополюсного світу : російсько-латиноамериканське співробітництво в умовах багатополюсного світу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 1728-3671
1427297
  Бехруз Х. Цивілізаційний підхід як методологічна основа вивчення ісламського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 167-172. – ISSN 0132-1331
1427298
  Гончаревський В. Цивілізаційний підхід: минуле чи майбутнє української історичної науки? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено стан розвитку та перспективи подальшого використання цивілізаційного підходу в сучасній українській історіографії. This article is devoted to the research of development and perspectives of the future using civilization"s theory in ...
1427299
  Монолатій І.С. Цивілізаційний погляд на українську культуру / І.С. Монолатій, Л.І. Шологон // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 269-271. – ISSN 2312-1165


  Рец.: Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.
1427300
  Воропаєва Т. Цивілізаційний поступ українства: теоретико-емпіричні результати дослідження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 62-66


  У статті розглядається цивілізаційний поступ українства та особливості цивілізаційного процесу в Україні. Аналізуються теоретико-емпіричні результати дослідження. This paper deals with the civilizational development of Ukrainianness and the features ...
1427301
  Воропаєва Т. Цивілізаційний потенціал українства: інтелектуальний та культуральний виміри // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються інтелектуальний та культуральний аспекти цивілізаційного розвитку українства. Доводиться, щоколективний інтелект є об"єднуючим конструктом, який може пояснити швидкість і якість цивілізаційного поступу різних народівсвіту. ...
1427302
  Локтєв Вадим Цивілізаційний регрес в Україні як переддень національної катастрофи // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 2-4
1427303
  Форкош С.М. Цивілізаційний смисл потенціалу сучасної культури // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 117-121. – ISSN 2077-1800
1427304
  Надтока О. Цивілізаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах та його вплив на формування зовнішньополітичної стратегії України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 269-278. – ISBN 966-625-035-7
1427305
  Салата О.О. Цивілізаційні архетипи історичної пам"яті українського народу // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 87-94. – ISBN 978-966-8809-92-7
1427306
  Проценко С.В. Цивілізаційні аспекти благодійності й меценатства в Україні та Росії за часів Російської імперії: роль елітарних прошарків суспільства // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 435-444. – ISBN 966-7769-54-2
1427307
  Костенко Н. Цивілізаційні аспекти процесів економічної інтеграції // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 36-41. – ISSN 1728-9343
1427308
  Плотніков О. Цивілізаційні аспекти фінансової глобалізації в контексті її впливу на Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-20. – (Економіка ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутнісні риси та специфіка прояву фінансової глобалізації сучасного світу. Розкрито особливості цивілізаційного розвитку України з точки зору фінансової глобалізації. The substantіal features and specіfіcs of the modern world fіnancіal ...
1427309
   Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / [О.В. Дашевська та ін. ; за заг. ред. Д.В. Прошина] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – 125, [3] с., [4] арк. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 124-125. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-434-365-4
1427310
  Бабка В. Цивілізаційні виклики побудові національної єдності в Україні: теоретичний погляд С. Гантінгтона та Дж. Міршаймера // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 27-33. – ISBN 978-966-668-405-2
1427311
  Мостяєв О. Цивілізаційні виклики та відповіді українства в добу незалежності // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 10-43. – ISBN 978-966-524-388-5
1427312
  Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку / А.С. Філіпенко; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2002. – 190с. – ISBN 966-7999-09-2


  У підручнику світова економіка розглядається як цілісна система та матеріальна основа сучасної цивілізації. Значна увага приділяється аналізові процесів інтернаціоналізації, транснаціоналїзацїї та глобалізації економічного життя. Висвітлюється ...
1427313
  Чернега О.Б. Цивілізаційні виміри корпоративної активності / О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 21-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1427314
   Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм / В.А. Малахов, Є.І. Мулярчук, В.Д. Жулай, М.Ю. Савельєва; [В.А. Малахов, Є.І. Мулярчук, В.Д. Жулай, М.Ю. Савельєва]; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2007. – 160с. – Шифр дубл 1 Циві.Доп.карт.ст.,жур. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0706-2
1427315
  Поліщук А. Цивілізаційні виміри реформування відносин власності в сільськогосподарському землекористуванні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 52-54. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1427316
  Вергун В.А. Цивілізаційні виміри розвитку сучасної системи міжнапродного бізнесу // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 29-32
1427317
  Дорофтей О. Цивілізаційні виміри української культури в німецькомовних наукових публікаціях Івана Франка
1427318
  Голобородько Я. Цивілізаційні екзерсиси Доріс Лессінг. Із циклу "L-Nобелістика XXI" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 317/318/319. – С. 267-278
1427319
  Ржевський О.А. Цивілізаційні кордони як джерело "світового тероризму" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1427320
  Глазко В.Г. Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-14 : фото, рис.
1427321
  Глазко В.Г. Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма. Продовження. Початок у № 1 за 2007 рік // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-27 : фото
1427322
  Куций І.П. Цивілізаційні образи в науково-історичній спадщині Михайла Грушевського // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 156-167. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються В. Антонович, М. Драгоманов.
1427323
  Шаров О.М. Цивілізаційні основи національних стратегій економічного розвитку // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
1427324
  Білоцерківець В.В. Цивілізаційні підвалини економічної еволюції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 18-24. – ISSN 2306-6792
1427325
  Степула Н. Цивілізаційні сутінки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 7


  Інформаційний простір. Українська культура
1427326
  Савчук В. Цивілізаційні та ментальні чинники зовнішньоінвестиційних відносин // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 491-493. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1427327
  Пашник О. Цивілізаційні універсалії в прозі письменників 1920-1930-х рр. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 135-138
1427328
  Гуцало С. Цивілізаційні цінності арабського суспільства і світоглядна культура особистості в арабських країнах (історична традиція, змістовний генезис, політичний контекст) // Глобальна периферія в XXI ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: Гура В.К. та ін.]. – Київ : LAT&K, 2014. – С. 141-173. – ISBN 978-617-7061-05-1
1427329
  Маточенко М. Цивілізаційні цінності й економічне зростання // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 97-103
1427330
  Москаленко О. Цивілізаційні чинники випереджаючого економічного розвитку Японії та Китаю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 134-145. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1427331
  Городня Н. Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується вплив цивілізаційного чинника на прогрес країн Східної Азії в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. та на поточні процеси регіональної інтеграції. The paper analyzes civilizations influence on East Asian states progress in the ...
1427332
  Калиновський Ю.Ю. Цивілізаційно-історичні витоки правосвідомості українського народу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 233-240. – ISSN 2224-9281
1427333
  Руденко В. Цивілізаційно-культурологічний підхід до запровадження Болонського процесу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 31-38. – ISSN 2078-1016
1427334
  Скляренко Д.Є. Цивілізація / Д. Скляренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 406-408. – ISBN 966-642-073-2
1427335
  Голобородько Я. Цивілізація discoverism (Дискусійні спостереження над романом Михайла Слабошпицького)
1427336
  Перебийніс П.М. Цивілізація дерев : поезія, драматургія / Петро Перебийніс ; передм. Д. Павличка ; післям. В. Базилевського, М. Слабошпицького. – Київ : Український письменник, 2011. – 620, [4] с. – Парал. тит. арк. портр. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-286-4
1427337
  Барабаш К. Цивілізація на ім"я Голлівуд // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 41 (517), 13-19.10.2017 р. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561
1427338
   Цивілізація на роздоріжжі. – К
1. – 1998. – 87с.
1427339
   Цивілізація на роздоріжжі: пошуки філософсько-світоглядних орієнтирів : Збірник статей. – Київ : Український центр духовної культури. – (Збірник вибраних матеріалів наукових конференцій ; вип.2). – ISBN 966-7272-26-5
В.2. – 1998. – 94с.
1427340
  Мартинишин Я. Цивілізація у точці біфуркації: зародження нового соціального порядку і сучасної моделі управління політичною, економічною та соціокультурною сферами / Я. Мартинишин, Є. Коваленко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-32
1427341
  Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 198л. – Бібліогр. : л.173-198
1427342
  Войнич О.М. Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та прикладний виміри : автореф. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Войнич О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1427343
  Скляренко Д.Є. Цивіліологія / Д. Скляренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 408. – ISBN 966-642-073-2
1427344
  Берзін П.С. Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинови Скорделі // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 901-918. – ISBN 978-617-7020-05-8
1427345
  Берзін П. Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинович Скорделі) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 96-109. – ISSN 2308-9636


  "...Закінчив навчання на юридичному факультеті Київського університету П.К. Скорделі у 1869 р., отримавши ступінь кандидата прав. <...>14 червня 1869 р. П.К. Скорделі отримує повідомлення за № 1148 і підписом ректора Київського університету про ...
1427346
  Мічурін Є.О. Цивілістика в сучасній юриспруденції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 110-119. – ISSN 1993-0909
1427347
  Підопригора О.А. Цивілістична наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.А. Підопригора, Н.С. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-50. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто історичні витоки створення цивілістичної школи в Імператорському університеті св. Володимира, становлення цивілістичної думки в соціалістичну добу, а також розвиток цивілістичної доктрини в сучасних умовах. The article examines the ...
1427348
  Майданик Р.А. Цивілістична наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 298-320. – ISBN 978-617-566-125-3
1427349
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ
№ 1. – 2015. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427350
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ : Алерта, 2015-
№ 2. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427351
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 3. – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427352
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 4. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427353
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 5. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427354
   Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ : Алерта, 2015-
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427355
  Майданик Р. Цивілістична школа в Імператорському Університеті Св. Володимира (до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 57-60


  Про розвиток науки цивільного права на юридичному факультеті Київського університету за період з 1835 р. по 1917 р.
1427356
  Брюс Цивілістичне вчення Біблії на прикладі Америки та Східної Європи / Брюс, Андерсен // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 14-20. – ISSN 2413-6433
1427357
  Спасибо-Фатєєва Цивілістичний погляд на поняття партнерства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 4-10. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються загальні засади партнерських відносин та юридичні форми, в які вони втілюються. Аналізуються партнерства в цивілістичній сфері через поняття товариств (як зі створенням юридичної особи, так і без такої) - підприємницьких та ...
1427358
  Шишка Р. Цивілістичні пристрасті на комерційно-політичну тему // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 76-77


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1427359
  Лозова Г. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 44-47.
1427360
   Цивільна авіація України в роки Другої світової війни : матеріали наук.-практ. конф. присвяч. 70-річчю визволення України від нацист. окупантів, 17 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред.: В.М. Гребенніков ; редкол.: О. Захарчук, О. Радзивілл]. – Київ : НАУ, 2015. – 63, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1427361
  Малярчук Н.В. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання / Н.В. Малярчук, С.І. Хом"яченко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 10-14. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1427362
  Самойлов Юрій Цивільна авіація: чи є шанс на виживання? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1427363
  Михайлюк В.О. Цивільна безпека : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.О. Михайлюк, Б.Д. Халмурадов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 158с. – ISBN 978-966-364-684-8
1427364
  Андрейцев В.В. Цивільна відповідальність в інноваційних правовідносинах за чинним законодавством // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 3. – С.89-98
1427365
  Дроб"язко В. Цивільна відповідальність в Україні за контрафакцію та піратство у сфері авторського права й суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 16-24
1427366
  Гжибовський С. Цивільна відповідальність лікаря
1427367
   Цивільна оборона- всенародна справа. – К, 1984. – 87с.
1427368
   Цивільна оборона- всенародна справа. – К, 1986. – 87с.
1427369
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : підручник / М.І. Стеблюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 456с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-67-1


  За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.
1427370
  Шоботов В.М. Цивільна оборона : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шоботов; МОНУ; Приазовський держ. технічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 439с. – ISBN 966-8253-86-8
1427371
   Цивільна оборона : Навчально-методичний посібник для підгот. студ. вищ. навч. закл. по програмі спец. і магістрів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 120 с. – ISBN 966-8104-66-8
1427372
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 490с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-8148-77-0


  За змістом підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Цивільна оборона" для вищих навчальних закладів.
1427373
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Стеблюк. – Київ : Знання, 2006. – 487с. – ISBN 966-346-156-X


  Наведено класифікацію і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Висвітлюється організація захисту населення, тварин, рослин. урожаю, основи планування заходів цивільної оборони, організації і здійснення ...
1427374
  Шоботов В.Н. Цивільна оборона : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Н. Шоботов; МОНУ; ПДТУ. – 2-ге вид., перероблене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 438с. – ISBN 966-364-166-5
1427375
  Русаловський А.В. Цивільна оборона : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.В. Русаловський, В.М. Заплатинський ; [за наук. ред. О.І. Запорожця] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-227. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-117-8
1427376
  Хромченко В.Г. Цивільна оборона : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. за дисципліною "Цивільна оборона" облік спец.: 1. "ВОС-021000", 2. "ВОС-310101", 3. ВОС-850300 / Хромченко В.Г. ; Держ. подат. адм. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Київ : Кондор, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-351-124-5
1427377
  Лисенков О.М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О.М. Лисенков ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 70, [2] с. : іл. – Бібліогр.: 69-70. – ISBN 978-617-02-0081-5
1427378
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 488 с. – ISBN 966-311-048-1


  Наведено класифікацію і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Висвітлюється організація захисту населення, тварин, рослин. урожаю, основи планування заходів цивільної оборони, організації і здійснення ...
1427379
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – 2-ге вид. переробл. – Київ : Знання, 2010. – 487с. – ISBN 978-966-346-630-9
1427380
  Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М.І. Стеблюк. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-487. – ISBN 978-617-07-0113-8
1427381
  Іванов М.М. Цивільна оборона. / М.М. Іванов. – К., 1966. – 168с.
1427382
  Теличкин О.О. Цивільна поліція як провідний суб"єкт правоохоронної діяльності міжнародної місії на користь миру // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.162-166. – ISSN 1727-1584
1427383
  Менджул М.В. Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 375-380. – ISSN 1563-3349
1427384
  Фединяк Л. Цивільна процесуальна дієздатність іноземців як умова реалізації права на звернення до суду в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.339-342. – Бібліогр.: 3н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1427385
  Бичкова С.С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 122-126
1427386
  Штефан М.Й. Цивільна процесуальна правосуб"єктність соціалістичних організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 31-36. – (Серія права ; № 10)


  В статье анализируется гражданская процессуальная правосубъективность социалистических организаций, которая зависит от цели их участия в процессе. Исходя из необходимости укрепления социалистического правопорядка, автор ставит вопрос об изменении ст. ...
1427387
  Яценко Н.Г. Цивільна процесуальна правосуб"єктність суду // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 51-56
1427388
  Штефан М. Цивільна процесуальна правосуб"єктність фізичних і юридичних осіб як суб"єктів приватної власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.58-67
1427389
  Татулич І.Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Татулич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1427390
  Татулич І.Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Татулич Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 212 л. – Додатки: л. 207-212. – Бібліогр.: л. 173-206
1427391
  Гетманцев О.В. Цивільна процесуальна форма і система принципів цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.24-28. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1427392
  Гаркуша О.О. Цивільна юрисдикція: окремі правові проблеми розмежування суміжних юрисдикцій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 36-40.
1427393
   Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права : монографія / [Р.О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 295, [1] с. : іл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-7087-02-0
1427394
  Давидов В.І. Цивільне законодавство Української РСР і розробка Цивільного кодексу Молдавської РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1427395
  Шаповал О. Цивільне законодавство: науковий підхід. За підсумками Міжнародного цивілістичного форуму // Юридична газета. – Київ, 2013. – 21 травня (21). – С. 12-13


  25-26 квітня юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка гостинно вітав представників Цивілістичного форуму "Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення". С доповіддю виступили: проф. Р. Майданик, проф. Н.С. Кузнєцова, ...
1427396
  Майданик Р. Цивільне і трудове право, порівняння методології та міжгалузевих відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-7.
1427397
  Майданик Р. Цивільне і трудове право: відмежування суміжних відносин // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-112.
1427398
  Майданик Р. Цивільне і трудове право: порівняння методології і міжгалузевих відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-41.
1427399
  Ніколаєць Ю.О. Цивільне населення України на початку війни з німецько-фашистськими загарбниками / Ю.О. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36с.
1427400
  Сурков В.В. Цивільне право / В.В. Сурков. – К., 1966. – 71с.
1427401
   Цивільне право : Навчальний посібник. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-000-6
Ч. 2. – 1996. – 480с.
1427402
   Цивільне право. – К
Ч. 1. – 1997. – 478с.
1427403
   Цивільне право : Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-040-5
Ч.1. – 1997. – 544с.
1427404
   Цивільне право : Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів. – Київ : Вентурі. – ISBN 966-570-050-2
Ч.2. – 1997. – 480с.
1427405
   Цивільне право. – К.
2. – 1997. – 479с.
1427406
  Понікаров В.Д. Цивільне право : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, В.Д. Назаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 197 с. – ISBN 978-966-364-497-4
1427407
   Цивільне право : у двох томах : підручник для студ. вищих навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-202-2(Т.1)
Т. 1. – 2011. – 656 с. – Бібліогр.: с. 642-646
1427408
   Цивільне право : підручник для студ. вищих навч. закладів : у двох томах / [Л.М. Баранова та ін.] ; за ред. : В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОН України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-203-9(Т.2)
Т. 2. – 2011. – 816 с. – Бібліогр.: с. 802-804
1427409
   Цивільне право : у 2 т. : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-202-2(Т.1)
Т. 1. – 2012. – 655, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - Предм. покажч.: с. 647-649. – Бібліогр.: с. 643-646 та в підрядк. прим.
1427410
   Цивільне право : підручник : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-556-6
Т. 1 : / [Борисова В.І., Баранова Л.М., Домашенко М.В. та ін.] ; за ред. проф. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – 2014. – 655, [1] с. – Предм. покажч.: с. 647-649. – Бібліогр.: с. 643-646 та в підрядк. прим.
1427411
   Цивільне право в запиттанях та відповідях. – К
2. – 1994. – 478с.
1427412
  Демкова М. Цивільне право за Вірменським статутом 1519р // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.48-56. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1427413
  Козинець О. Цивільне право за Соборним Уложением // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 138-141
1427414
  Підопригора О.А. Цивільне право України : Правові основи підприємництва / О.А. Підопригора. – Київ : Юрінформ, 1994. – 106с.
1427415
   Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-69-5; 966-7302-75-Х
Кн. 1. – 1999. – 864с.
1427416
   Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7302-69-5; 966-7302-5
Кн. 2. – 1999. – 784с.
1427417
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-18-5; 966-7784-21-5
Кн. 1. – 2000. – 864с.
1427418
   Цивільне право України : Підручник. – Харків : Право. – ISBN 966-7146-38-3
Ч. 1. – 2000. – 368с.
1427419
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-18-5; 966-7784-24-Х
Кн. 2. – 2000. – 784с.
1427420
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – 2-е вид., стереотип. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-56-8; 966-7784-57-6
Кн. 1. – 2001. – 864с.
1427421
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-7784-56-8; 966-7784-58-4
Кн. 2. – 2001. – 784с.
1427422
   Цивільне право України : Підручник у двох книгах / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, В.М. Коссак, Н.С. Кузнєцова; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової; МОН України, Київськ. нац. ун-т. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-063-1; 966-667-064-Х (Кн.1)
Кн. 1. – 2002. – 720с.
1427423
   Цивільне право України : Підручник у 2-х кн. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-063-1; 966-667-065-8 (Кн.2)
Кн. 2. – 2002. – 640с.
1427424
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – Київ : Істина, 2003. – 776 с. – ISBN 966-7613-44-5


  У підручнику докладно розглядаються Загальна та Особлива частина цивільного права. У теоретичному та практичному аспектах досліджуються положення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 року.
1427425
   Цивільне право України : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-ге вид., зі змінами. – Київ : Істина, 2004. – 224с. – ISBN 966-7613-18-6


  Завдяки конспектному характеру викладання посібник допоможе систематизувати та пригадати набуті в процесі навчання знання, побудувати схему відповіді на іспиті.
1427426
   Цивільне право України : Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу, Р.О. Стефанчук; МОНУ; За ред. Р.О. Стефанчука. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2004. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-00-0260-2
1427427
   Цивільне право України : Академічний курс: У 2-х томах; Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-007-5
Т.1 : Загальна частина. – 2004. – 520с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1427428
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-120-4(Кн.1)
Кн.1. – 2004. – 736с.
1427429
  Силенко Л.М. Цивільне право України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Силенко. – Київ : Алерта. – ISBN 966-96108-9-3
Ч. 1. – 2004. – 328 с.
1427430
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-121-2(Кн.2)
Кн.2. – 2004. – 640с.
1427431
   Цивільне право України : Академічний курс: Підручник. У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-008-3
Т.2 : Особлива частина. – 2004. – 408с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України. Навчальні видання для підготовки до вищої школи
1427432
  Панченко М.І. Цивільне право України : Навч. посібник / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2005. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-33-9
1427433
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : Навчальний посібник для студ.вузів / Л.О. Доліненко, С.О. Сарновська; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 384с. – ISBN 966-608-506-2
1427434
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – Київ : Істина, 2005. – 776 с. – ISBN 966-7613-44-5
1427435
   Цивільне право України : навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу, Р.О. Стефанчук, В.А. Ватрас; Білоусов Ю.В. [ та ін. ] ; за ред. Р.О. Стефанчука ; МОН України. – Київ : Прецедент, 2005. – 448с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-083-6
1427436
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-120-4
Кн.1. – 2005. – 736с. – Шифр дубл. 34 Циві.Доп. 1 карт. юр.
1427437
   Цивільне право України : Підручник. У 2-х кн. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-121-2
Кн.2. – 2005. – 640с. – Шифр дубл.34 Циві.Доп. 1 карт. юр.
1427438
  Доліненко Л.О. Цивільне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. – Київ : Кондор, 2006. – 360с. – ISBN 966-351-039-0
1427439
  Мазур О.С. Цивільне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Мазур. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. – ISBN 966-364-248-3
1427440
  Матвійчук В.К. Цивільне право України : Загальна частина. Практикум: Навчальний посібник / В.К. Матвійчук, І.О. Хар; Національна академія управління. – Київ : КНТ, 2006. – 736с. – ISBN 966-373-082-Х
1427441
  Панченко М.І. Цивільне право України : навчальний посібник / М.І. Панченко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 583с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-191-8
1427442
   Цивільне право України : академічний курс : у 2-х томах : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А.Ю. Бабаскін, Т.В. Боднар, Ю.Л. Бошицький, М.В. Венецька, О.В. [ та ін. ] Дзера; А.Ю. Бабаскін [ та ін. ] ; за заг. ред.: Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-323-6
Т.1 : Загальна частина. – 2006. – 696с.


  Підручник підготовленний на основі цивільного законодавства України, зокрема нового Цивільного кодексу України
1427443
   Цивільне право України : навч. посібник. – Київ : Прецедент, 2007. – 452 с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-111-3
1427444
  Токарєва В.І. Цивільне право України : практикум: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Токарєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-364-486-8
1427445
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, О.В. Старцев. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2007. – 816 с. – ISBN 966-7613-44-5
1427446
   Цивільне право України : Підручник: У двох томах / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, І.В. Жилінкова, В.М. та ін. Ігнатенко; Баранова Л.М., Борисова В.І., Домашенко М.В., Жилінкова І.В. та ін.; МОНУ; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-162-X
Т.1. – 2007. – 480с.
1427447
   Цивільне право України : підручник : у двох томах / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, М.В. Домашенко, І.В. Жилінкова, В.М. та ін. Ігнатенко; Баранова Л.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-163-8
Т.2. – 2007. – 552 с.
1427448
   Цивільне право України = посібник для підготовки до іспитів : Братель О.Г., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. – Київ : Текст, 2008. – 256 с. – (Студент 21 столітття). – ISBN 978-966-8974-10-6
1427449
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 816 с. – ISBN 966-7613-44-5
1427450
   Цивільне право України : навчальний посібник / Білоусов Ю.В. [ та ін.] ; за ред. Р.О.Стефанчука ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-2183-34-4
1427451
   Цивільне право України : навч. посібник / [Адамова О.С. та ін.] ; за ред. : Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої ; Одеська нац. юрид. академія. – Київ : Істина, 2009. – 275, [5] с. – ISBN 978-966-8909-30-6
1427452
   Цивільне право України : загальна частина : підручник / [С.М. Бервено та ін.] ; за ред. О В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – З-тє вид, переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-667-419-0
1427453
  Браталь О.Г. Цивільне право України : посібник для підготовки до іспитів / Браталь О.Г., Пилипенко С.А. – Київ : Ліпкан, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-2439-00-7
1427454
  Семенова К.Г. Цивільне право України : бібліогр. довідник (1991-2009) / К.Г. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 287, [1] с. – ISBN 978-611-01-0339-8
1427455
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2011. – 808 с. – ISBN 966-7613-44-5
1427456
  Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. – Київ : Істина, 2013. – 806, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7613-44-5
1427457
   Цивільне право України : у 2 ч. : навч. посібник для підготовки до держ. іспиту / за заг. ред. В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва. – Харків : Диса плюс. – ISBN 978-617-7064-35-9
Ч. 2 : / [Аврамова О.Є., Апанасюк М.П., Батожська О.В. та ін.]. – 2015. – Авт. частини зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1427458
   Цивільне право України. Академічний курс : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів : у 2-х томах. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-313-324-4 (Т.2)
Т. 2 : Особлива частина. – 2006. – 520 с.
1427459
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : Підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик, О.Г. Братель, Т.Д. Гуртель, Ю.О. Заіка, ін. та; Авт. кол.: Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Братель О.Г., Гурська Т.Д., та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – Київ : КНТ, 2006. – 498с. – ISBN 966-373-093-5
1427460
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : підручник / С.С. Бичкова [ та ін. ] ; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 498с. – ISBN 978-966-373-405-7


  На підставі оновленого цивільного законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються основні види договірних і недоговірних зобов"язань
1427461
   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання : підручник [для студентів ВНЗ] / [Бичкова С.С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.С. Бичкової.; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., змін. та допов. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 495, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-617-566-267-0
1427462
  Харитонов Є.О. Цивільне право України. Елементарний курс : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.О. Харитонов, А.І. Дрішлюк. – Суми : Університетська книга, 2006. – 352 с. – ISBN 966-680-244-9
1427463
   Цивільне право України. Загальна частина : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Речове право. Спадкове право. Загальні положення про зобов"язання і договори: Підручник / І.А. Бірюков, О Ю. Заіка, В.С. Гопанчук, В.М. Співак, О.І. Гелевей, В.О. та ін. Кучер; Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Гопанчук В.С., Співак В.М., Гелевей О.І., Кучер В.О. та ін.; За ред. І.А. Бірюков, Ю.О. Заіки. – Київ : КНТ, 2006. – 480с. – ISBN 966-373-092-7
1427464
   Цивільне право України. Загальна частина : Загальні положення. Особості немайнові права фізичної особи. Речове право. Спадкове право. Загальні положення про зобов"язання і договори : підручник / Бірюков І.А. [ та ін. ] ; за ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – 2-е вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-373-408-8
1427465
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2010. – 631, [1] с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-729-0
1427466
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник для студ. ВНЗ : [академічний курс] / Бошицький Ю.Л. [та ін.] ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 759, [1] с. – Бібліогр. на початку гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-62-2
1427467
   Цивільне право України. Загальна частина : підручник / [І.А. Бірюков та ін.] ; за ред.: І.А. Бірюкова, Ю.О.Заіки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Скіф, 2013. – 521, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - На тит. арк. також: Загальні положення ; Особисті немайнові права фізичної особи ; Право власності та інші речові права ; Спадкове право ; Право інтелектуальної власності ; Загальні положення про зобов"язання і договори. – Бібліогр.: с. 517-521 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8894-92-3
1427468
   Цивільне право України. Загальна частина : заг. частина : підручник / [С.М. Бервенко та ін.] ; за ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 973, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-593-7
1427469
   Цивільне право України. Загальна частина : підруч. [для студентів ВНЗ] / [І.А. Бірюков та ін.] ; за ред. проф. І.А. Бірюкова і Ю.О. Заіки ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 509, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 503-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-266-3


  Зміст: Загальні положення ; Особисті немайнові права фізичної особи ; Право власності та інші речові права ; Спадкове право ; Право інтелектуальної власності ; Загальні положення про зобов"язання і договори
1427470
   Цивільне право України. Особлива частина : особлива частина : підручник / Боднар Т.В. [та ін.] ; за ред О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової, Р.А.Майданика ; МОНУ ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с. – ISBN 978-966-667-420-6
1427471
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [C.Б. Булеца та ін.] ; за ред. В.Г. Фазикоша та С.Б. Булеци. – Київ : Знання, 2013. – 751, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 748-751, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-737-5
1427472
   Цивільне право України. Особлива частина : підручник / [Т.В. Боднар та ін.] ; за ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 4-те вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 1173, [1] с. – Авт. зазнач. : с. 5-6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-594-4
1427473
  Бірюков І.А. Цивільне право України: Загальна частина : Навчальний посібник для студентів юрид. спец.вищих закладів освіти / І.А. Бірюков, Ю.О. Заіка, В.М. Співак. – Київ : Наукова думка, 2000. – 304с. – ISBN 966-00-0529-6
1427474
  Майданик Р. Цивільне право як сфера приватного права України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 65-80


  У статті обґрунтовується, що у власному розумінні дійсними галузями права слід вважати публічне право і приватне право, кожне з яких складається з дрібніших складових, які становлять одну зі сфер відповідної галузі права. Виявляється система ...
1427475
   Цивільне право. Загальна частина. – Київ : Вентурі, 1995. – 416с. – ISBN 5-7707-8580-2
1427476
  Майданик Р.А. Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик ; КНУТШ, Юрид. фак-т. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-125-3
Т. 1 : Вступ у цивільне право. – 2012. – 472 с. – Бібліогр. в кінці розділів
1427477
   Цивільне право. Практикум : практикум: навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Д.В. Боброва, І.А. Безклубий, Е.М. Багач, Т.П. Базова, Н.В. Безсмертна та ін.; МОНУ; КНУТШ; відпов. ред.: Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова , О.В. Дзера. – Київ : Правова єдність; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 624с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
1427478
   Цивільне право. Практикум : практикум : навчальний посібник / за ред. Р.А. Майданика, Н.С. Кузнєцової. О.В. Дзери ; МОН України ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 752 с. – (Методика цивільного права). – ISBN 978-966-8533-80-8
1427479
  Лиюров Б.О. Цивільне провадження за позовом, в якому є припущення з ознаками кримінального злочину // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-44.
1427480
   Цивільне процесуальне законодавство України. : Нормативно-правові акти. Судова практика. Зразки документів. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 432с. – ISBN 966-667-214-6
1427481
  Сеник С.В. Цивільне процесуальне право : навчальний посібник / С.В. Сеник, Р.Я. Лемик ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-613-729-9
1427482
  Штефан О.О. Цивільне процесуальне право у схемах : Навчальний посібник / О.О. Штефан; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 208с. – ISBN 966-608-401-5
1427483
   Цивільне процесуальне право України. – Х, 1992. – 865с.
1427484
  Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : Підручник / М.Й. Штефан, О.Г. Дріжчана. – Київ : Либідь, 1994. – 320с. – ISBN 5325003429
1427485
   Цивільне процесуальне право України : Підручник для студ.юрид.спец.вищих закл.освіти. – Харків : Право, 1999. – 592с. – ISBN 966-7146-19-7
1427486
  Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Й. Штефан; МОНУ. – Київ : ІнЮре, 2005. – 624с. – На деяких примірниках накладу вказано, що підручник є Академічним курсом. – ISBN 966-313-244-2
1427487
   Цивільне процесуальне право України : Навчальний посібник / І.О. Безлюдько, С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, О.І. Карпенко, В.М. Співак; І.О.Безлюдько, С.С.Бичкова, В.І.Бобрик, О.І.Карпенко, В.М.Співак; За ред. С.В. Бичковой. – Київ : Атіка, 2006. – 384с. – ISBN 966-326-145-5
1427488
   Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / С.С. Бичкова, В.І. Бобрик, І.О. Ізарова, О.І. Карпенко, О.С. та ін. Кравченко; [Бичкова С.С., Бобрик В.І., Ізарова І.О., Карпенко О.І. та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 404с. – ISBN 978-966-326-255-0
1427489
  Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / О.О. Штефан ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-667-343-8
1427490
   Цивільне процесуальне право України : підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., Заіка Ю.О., Ізарова І.О. та ін. ; за заг. ред. С.С. Бичкової ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2009. – 760с. – ISBN 978-966-326-309-0
1427491
  Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 154-174. – ISSN 0132-1331
1427492
  Сульженко Ю.О. Цивільне процесуальне представництво, його розвиток та види // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-85
1427493
  Волошенко О. Цивільне судочинство в контексті судової реформи в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 14-15
1427494
   Цивільне судочинство в Україні: законодавство та практика застосування : Навчальний посібник для юридичних закл.освіти. – Харків : Консум, 2001. – 384с. – (Реформа судів України). – ISBN 966-7920-04-6
1427495
  Ткачук О. Цивільне судочинство в умовах глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 101-114. – ISSN 1026-9932
1427496
  Шабалін А.В. Цивільне судочинство у справах наказного провадження / Шабалін А.В. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 128-149. – ISBN 978-617-696-567-1
1427497
   Цивільне та сімейне право України : підручник / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид, акад. ; за ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої. – Київ : Правова єдність, 2009. – 968 с. – Бібліогр.: с. 939-953. – ISBN 978-966-2183-42-9
1427498
   Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. – Харків : Одіссей, 2002. – 640с. – ISBN 966-633-152-7
1427499
  Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн : Навч. посібник. Курс лекций / С.І. Шимон; Мін. осв. і науки Українию Київський нац. економ.унів. – Київ : КНЕУ, 2004. – 220с. – ISBN 966-574-590-5
1427500
  Дегтярьов С.І. Цивільне чиновництво України у кінці XVIII - першій половині XIX ст. = Civil officialdom in Ukraine at the end of the 18th - the beginning of the 19th centuries : монографія / Дегтярьов Сергій Іванович. – Суми : Папірус, 2014. – 470, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч. : с. 436-447. - Геогр. покажч.: с. 449-462. - Резюме англ. – Бібліогр.: c. 314-398 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-2787-26-9
1427501
  Рабінович С. Цивільне(приватне) право: природно та позитивно-правові виміри / С. Рабінович, Р. Сивий, П. Рабінович // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-14
1427502
  Сапіга Р.І. Цивільний аутсорсинг військової логістики як чинник національної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 123-129. – ISSN 0321-0499
1427503
  Пошедін О. Цивільний вимір діяльності НАТО // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-32
1427504
  Храмков В.Л. Цивільний захист в 21 столітті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 22-24
1427505
  Авраменко Н.Л. Цивільний захист та безпека життєдіяльності через призму роботи науково-методичної ради / Н.Л. Авраменко, Н.Г. Лутак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 15-17
1427506
   Цивільний захист та техногенна безпека нафтогазових об"єктів : навч. посібник / [Я.М. Семчук та ін.] ; за ред. проф. Семчука Я.М. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. безпеки життєдіяльності. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 550, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 542-548. – ISBN 978-966-694-265-7
1427507
  Ярема Я Р. Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 31-35 : схема. – Бібліогр.: 9 назв
1427508
  Барило О.Г. Цивільний захист України як функція держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 115-119. – ISSN 2306-6814
1427509
  Андреєв С.О. Цивільний захист як напрям державної політики з питань національної безпеки аналіз законодавчих новацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 24-28. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1427510
  Івашко Ю.В. Цивільний інженер, який воював в Першу Світову війну // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 51. – С. 180-188. – ISSN 2076-815X


  Розглядається творчість маловідомого інженера Миколи Яскевича, який залишив по собі багато об"єктів архітектури. Вперше публікується повна біографія Яскевмча, основні об"єкти в Києві.
1427511
  Єфімов О. Цивільний кодекс і податкові відносини: чи дійсно вони такі далекі один від одного? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 130-134.
1427512
  Єфімов О. Цивільний кодекс і податкові відносини: чи дійсно вони такі далекі один від одного? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 86-90.
1427513
  Андрійко О. Цивільний кодекс та проблеми кодифікації адміністративного прана // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 53-55


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1427514
  Шевчук П. Цивільний кодекс та проблеми кодифікації цивільно-процесуального права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 43-47


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1427515
  Пилипчук П. Цивільний кодекс та проблеми реформування кримінального процесу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 48-52


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1427516
  Калаур І. Цивільний кодекс України - основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 11-14
1427517
   Цивільний кодекс України. – Київ
1. – 1994. – 109с.
1427518
   Цивільний кодекс України : За станом на 1 лютого 1998 р. – Київ : Сірін ; Прометей, 1998. – 112 с. – ISBN 966-581-003-0
1427519
   Цивільний кодекс України. – Київ : Сірін, 2000. – 100с. – ISBN 5-230-22010-5
1427520
   Цивільний кодекс України. – К, 2000. – 487с.
1427521
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Харків : Одіссей, 2000. – 800с. – ISBN 966-7334-80-5
1427522
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Харків : Одіссей, 2001. – 800с. – ISBN 966-633-043-1
1427523
   Цивільний кодекс України : (станом на 01.06.2002 р.). – Київ : Велес, 2002. – 88с. – ISBN 966-96142-0-1
1427524
   Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 р. – Київ : Істина, 2003. – 368с. – ISBN 966-7613-37-2
1427525
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст (від 16 січня 2003 року). – Київ : Кондор, 2003. – 400с. – ISBN 966-7982-08-4
1427526
   Цивільний кодекс України. – Київ : Українська Інвестиційна Газета, 2003. – 194 с.
1427527
   Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 року. – Харків : Одіссей, 2003. – 408с. – (Закони України). – ISBN 966-633-198-5


  Прийнятий 16 січня 2003 року. Набірає чинності з 1 січня 2004 року
1427528
   Цивільний кодекс України. – Київ, 2003. – 322с. – (Бібліотека "ЗІБ" №27-35, 30 серпня 2003 р.)
1427529
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст . Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 416с. – ISBN 966-8074-60-2
1427530
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Право, 2003. – 384с. – ISBN 966-546-224-5
1427531
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.: Набирає чинності з 1 січня 2004 року. – Київ : Ін Юре, 2003. – 664с. – ISBN 966-8088-39-5
1427532
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2004. – 402с. – ISBN 966-7982-71-8
1427533
   Цивільний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 664с. – ISBN 966-313-165-9
1427534
   Цивільний кодекс України : Офіційне видання. Прийнятий ВР України 16 січня 2003 р. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 664 с. – ISBN 966-313-118-7
1427535
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : Істина, 2004. – 928 с. – ISBN 966-7613-41-0
1427536
   Цивільний кодекс України : Чинне заканодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 вересня 2004 р. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 336с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1427537
   Цивільний кодекс України : офіційний текст. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 464 с. – ISBN 966-667-135-2
1427538
   Цивільний кодекс України : За станом на 1січня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 352с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-270-1
1427539
   Цивільний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верхною Радою України 16 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2004. – 416с. – ISBN 966-8074-60-2
1427540
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. У 2-х ч. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-147-0(Ч.1)
Ч.1. – 2004. – 692с.
1427541
   Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. У 2-х ч. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-148-9 (Ч.2)
Ч.2. – 2004. – 896с.
1427542
   Цивільний кодекс України : чинне заканодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2005 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 336с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1427543
   Цивільний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями станом на 1 серпня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 684с. – Доп. 1 карт юр. – ISBN 966-313-259-0
1427544
  Підопригора О.А. Цивільний кодекс України : Міркування з окремих проблем застосування: Науковий збірник / Підопригора О.А., Мельник М.Г., Мельник О.М. – Київ : Слово, 2005. – 368с. – ISBN 966-8407-45-8
1427545
   Цивільний кодекс України : За станом на 29 березня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 400с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-451-8
1427546
   Цивільний кодекс України : Чинне заканодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2006 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 328с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1427547
   Цивільний кодекс України : Станом на 3 березня 2006 року. – Київ : Велес, 2006. – 272с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-07-3
1427548
   Цивільний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2007 р.: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 328с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-20-0
1427549
   Цивільний кодекс України : Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.: із змінами та доповненнями станом на 16 січня 2007 р. – Офіційне вид. – Київ : Ін Юре, 2007. – 480с. – ISBN 978-966-313-332-4
1427550
   Цивільний кодекс України : станом на 12 квітня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : Скіф, 2007. – 260 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-08-1
1427551
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2008 року.: ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 328с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1427552
   Цивільний кодекс України : текст прийнятий Верхов. Радою України 16 січ. 2003 р. : із змінами та допов. станом на 1 січ. 2008 р. : офіц. вид. / М-во юстиції України ; [відп. за вип.: О.Г. Пушенко]. – Київ : Ін Юре, 2008. – 473, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 382-467. – ISBN 978-966-313-367-6
1427553
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 липня 2008 р.: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 328с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1427554
   Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар. Із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 р. / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Бошицкий Ю.В., Стефанчук Р.О. та ін.; за заг. ред. Харитонова Є.О., Харитонової О.І., Голубєвої Н.Ю. – Київ : Правова єдність, 2008. – 740с. – ISBN 978-966-8533-81-5
1427555
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 328 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1427556
   Цивільний кодекс України : : наук.-практ. коментар : із змінами та допов. станом на 5 трав. 2009 р. / [Є.О. Харитонов та ін.] ; за заг. ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра юрид. наук, проф., зав. каф. цивіл. права ОНЮА Харитонова Є.О. [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 743, [1] с. – Загол. обкл.: Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2183-51-1
1427557
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2009 року : ( відповідає офіційному текстові ) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 327 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1427558
   Цивільний кодекс України : (станом на 1 жовтня 2010 року) : офіційний текст / [голов. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2010. – 367, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-326-358-8
1427559
   Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 26 березня 2010 р. / Харитонов Є.О. [ та ін. ] ; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – 3-є вид., перероб. та доповн. – Київ : Правова єдність, 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2183-97-9
1427560
   Цивільний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 258, [2] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-94-8
1427561
   Цивільний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 6 червня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 312 с. – ISBN 978-617-566-051-5
1427562
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 30 вересня 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1427563
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2011 р.: (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1427564
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 жовт. 2011 р.: (офіц. текст ) / [відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1427565
   Цивільний кодекс України : зі змінами і доповн. станом на 18 січ. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 307, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-051-5
1427566
  Україна. Закони Цивільний кодекс України : наук.-практ. коментар / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : Страйд. – (Серія "Коментарі та аналітика" ) ( Правникам, нотарям, адвокатам, суддям, викладачам, студентам). – ISBN 978-966-2009-13-2
Т. 6 : Право інтелектуальної власності : пояснення, тлумачення, рек. з використанням позицій вищ. суд. інстанцій М-ва юстиції, науковців, фахівців / [С.Ю. Бурлаков, Р.О. Денисова, В.О. Жаров та ін.] ; за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – 2011. – 590, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1427567
   Цивільний кодекс України : із змінами і допов. станом на 07 верес. 2012 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 344 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-085-0
1427568
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 жовт. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 270, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-092-7
1427569
   Цивільний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 14 лютого 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 312 с. – ISBN 978-617-673-034-7
1427570
   Цивільний кодекс України : станом на 19 берез. 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 439, [2] с. – ISBN 978-966-458-436-1
1427571
   Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2015 р. : (офіц. текст ) / [відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 377 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1427572
   Цивільний кодекс України (за станом на 1 вересня 1998 року). – Київ : Сірін, 1998. – 112с. – ISBN 966-95277-9-1
1427573
   Цивільний кодекс України (станом на 27.01.2000 року) : Офіційне видання. – 3-тє вид., із змінами і допов. – Ужгород : Іва, 2001. – 352с. – ISBN 966-7231-24-0
1427574
  Харченко Г.Г. Цивільний кодекс України та підстави виникнення речових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 192-196


  Проведено правовий аналіз положень чинного Цивільного кодексу України в контексті бажаності систематизації підстав виникнення речових прав у цивільному законодавстві України.
1427575
   Цивільний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Закон України "Про міжнародне приватне право" / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 616 с. – ISBN 978-966-667-546-3
1427576
  Кузнєцова Н. Цивільний кодекс України: визнані здобутки кодифікації / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-24. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена визнаним здобуткам кодифікації норм цивільного права України. Підводячи підсумки 10-річної дії ЦК України, автори наголошують на тому, що прийняття нового ЦК України, навіть в існуючому, досить спотвореному вигляді у порівнянні з його ...
1427577
  Кузнєцова Н. Цивільний кодекс України: визнані здобутки кодифікації (до 10-ї річниці чинності ЦК України) / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 15-28
1427578
  Фролов В.Д. Цивільний кодекс України: правові наслідки укладення юридичною особою правчину, якого вона не мала права вчиняти // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.186-189. – ISBN 966-7784-65-7
1427579
   Цивільний кодекс Української РСР. – К, 1963. – 256с.
1427580
   Цивільний кодекс Української РСР : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 98с.
1427581
   Цивільний кодекс Української РСР. Цивільний процесуальний кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 256с. – ISBN 966-7714-26-8
1427582
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1936. – 322с.
1427583
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1938. – 256с.
1427584
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1940. – 168с.
1427585
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1950. – 140с.
1427586
   Цивільний кодекс УРСР. – К, 1959. – 187с.
1427587
   Цивільний кодекс УРСР : офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 1 квітня 1988 року. – Київ : Політвидав України, 1988. – 256 с.
1427588
   Цивільний кодекс УСРР. – К, 1936. – 322с.
1427589
  Погрібний С. Цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 0132-1331
1427590
   Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в Цивільних справах : Станом на 1 травня 1999 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 496с. – ISBN 966-7302-54-7
1427591
  Биченко А. Цивільний контроль над військовими в контексті парламентських виборів / А. Биченко, Л. Поляков // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 1. – С.50-55
1427592
  Поляков Л. Цивільний контроль над збройними силами // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 10-17.
1427593
  Храбан Ігор Анатолійович Цивільний контроль над збройними силами в демократичній державі (досвід США і проблеми України) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.02 / Храбан Ігор Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1427594
  Храбан Ігор Анатолійович Цивільний контроль над збройними силами в демократичній державі (досвід США і проблеми України) : Дис... канд. політ.наук: 23.00.02 / Храбан Ігор Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. Акад. Збройних Сил України. – Київ, 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.155-172
1427595
  Поляков Леонід Цивільний контроль: досвід Пентагону // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 43-46
1427596
  Ступак С. Цивільний оборот об"єктів суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
1427597
  Курило М.П. Цивільний позов та напрямки відшкодування спричиненої шкоди в сучасному кримінальному провадженні / М.П. Курило, М.М. Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 62-66. – ISSN 2220-1394
1427598
  Новицький І. Цивільний позов у кримінальній справі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С127-130. – ISSN 0132-1331
1427599
  Ханас Х.Р. Цивільний позов у кримінальній справі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 138-146
1427600
  Аленін Ю. Цивільний позов у кримінальному провадженні: особливості доказування та вирішення / Ю. Аленін, В. Пожар // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 116-123. – ISSN 1026-9932
1427601
  Анікіна Н. Цивільний позов у кримінальному судочинстві за проектом нового КПК України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 351-359. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1427602
  Нескороджена Л.Л. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика : науково-практичний посібник / Л.Л. Нескороджена, С.В. Щербак, М.В. Сіроткіна ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 416с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
1427603
  Штефан М.Й. Цивільний процес : Підручник / М.Й. Штефан. – Київ : ІнЮре, 1997. – 608с. – ISBN 966-7183-23-8
1427604
  Штефан М.Й. Цивільний процес : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / М.Й. Штефан. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2001. – 696с. – ISBN 966-7752-57-7
1427605
   Цивільний процес : Навчальний посібник. – Київ : Наукова думка. Прецедент, 2004. – 262с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-00-0265-3; 966-520-053-4
1427606
  Чорнооченко С.І. Цивільний процес : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Чорнооченко; МОіНУ. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-101-0
1427607
   Цивільний процес : Навч. посібник. – Київ : Прецедент, 2005. – 293с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-064-X
1427608
   Цивільний процес : Навч. посібник / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська, Н.Л. та ін. Бондаренко; Андрушко А.В., Білоусов Ю.В., Стефанчук Р.О., Угриновська О.І. та ін.; МОНУ; За ред. Ю.В. Білоусова. – Київ : Прецедент, 2006. – 293с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-086-0
1427609
  Притика Ю. Цивільний процес в Україні й шляхи його вдосконалення // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 261-273. – ISBN 978-966-2578-51-5
1427610
  Гетьманцев О.В. Цивільний процес і наука цивільно-процесуального права в першій половині XIX ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 16-22. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті дається аналіз законодавства, що регулювало судоустрій і судочинство на території України в першій половині XIX ст., а також названі перші наукові дослідження з питань цивільного судочинства.
1427611
  Фурса С.Я. Цивільний процес мовою науки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 668-670. – ISSN 1563-3349
1427612
  Короед С.О. Цивільний процес та цивільне судочинство: концепція уніфікованого розуміння понять // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1427613
  Комаров В. Цивільний процес у глобальному контексті // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-44. – ISSN 0132-1331
1427614
  Чорнооченко С.І. Цивільний процес України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Чорнооченко; МВС України; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 308с. – ISBN 966-8253-80-9
1427615
  Фурса С.Я. Цивільний процес України : Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник / С.Я. Фурса, С.В. Щербак, О.І. Євтушенко; Центр правових досліджень Фурси. – Київ : СПД Фурса С.Я., КНТ, 2006. – 448с. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-373-043-9
1427616
   Цивільний процес України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий, В.О. Єрмолаєва, О.О. Голубцова, О.М. та ін. Соломахіна; Ю.С. Червоний, Г.С. Волосатий, В.О. Єрмолаєва, О.О.Голубцова та ін.; Одеська національна юридична академія.; за ред. Ю.С. Червоного. – Київ : Істина, 2007. – 392с. – ISBN 966-7613-94-1
1427617
   Цивільний процес України : підручник для студ. вищих навч. закладів / [Харитонов Є.О. та ін.] ; за ред. : Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Київ : Істина, 2011. – 532, [4] с. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-8909-68-9
1427618
  Логінов О.А. Цивільний процес України : навч. посібник / О.А. Логінов, О.О. Штефан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 361, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 358-361. – Бібліогр.: с. 347-357. – ISBN 978-966-667-531-9
1427619
  Васильєв С.В. Цивільний процес України : навч. посібник / С.В. Васильєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 343, [1] с. – Словн. основ. понять цивіл. судочинства: с. 334-343. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-185-6
1427620
   Цивільний процес України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [Ківалов С.В. та ін.] ; за заг. ред. Мінченко Р.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 719, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-289-018-1
1427621
   Цивільний процес України: академічний курс : підручник для студ. юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; за ред.С.Я. Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2009. – 848с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-86-3 ; 978-966-8721-37-3
1427622
   Цивільний процес України: практикум : Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за ред.С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2009. – 456с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-87-0 ; 966-8721-24-1
1427623
  Порєва Л.А. Цивільний процес. Авторизований виклад модульного курсу : Навчальний посібник / Л.А. Порєва, О.Х. Юлдашев; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 72с. – ISBN 966-608-388-4
1427624
  Шостя Ф. Цивільний процессуальний кодекс УРСР / Ф. Шостя. – Х., 1928. – 316с.
1427625
  Ромовська З. Цивільний процесуальний кодекс : наук.-практ. аналіз / Зорислава Ромовська, Наталія Шумська, Надія Шумська. – (Вид. 2-ге). – Київ : Дакор, 2014. – 599, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-17-1
1427626
   Цивільний процесуальний кодекс України. – К, 1997. – 250с.
1427627
   Цивільний процесуальний кодекс України. – К, 1997. – 182с.
1427628
   Цивільний процесуальний кодекс України. – Київ, 1997. – 357с.
1427629
   Цивільний процесуальний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 160с.
1427630
   Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Харків : Одіссей, 2001. – 816с. – ISBN 966-633-024-5
1427631
   Цивільний процесуальний кодекс України : За станом на 26 червня 2002 року. – Харків : Одіссей, 2002. – 176с. – (Закони України). – ISBN 966-633-133-0
1427632
   Цивільний процесуальний кодекс України : Станом на 15 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 144с. – ISBN 966-7714-26-8
1427633
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР Україна 15 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 344 с. – ISBN 966-313-112-8
1427634
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 208с. – ISBN 966-313-095-4
1427635
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 328с. – ISBN 966-313-158-6
1427636
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційний текст від 18 березня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 160с. – ISBN 966-326-040-8
1427637
   Цивільний процесуальний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 151 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-295-7


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
1427638
   Цивільний процесуальний кодекс України : Прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004р.; Офіційне видання. – Київ : Юстініан, 2004. – 192с. – ISBN 966-8257-06-5
1427639
   Цивільний процесуальний кодекс України : Законодавство станом на 1 квітня 2005 р. (відповідає офіційному тексту). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-22-7
1427640
   Цивільний процесуальний кодекс України : За станом на 1 травня 2005 року. – Харків : ІГВІНІ, 2005. – 176с. – ISBN 966-8772-08-3
1427641
   Цивільний процесуальний кодекс України : Текст відповідає офіційному. – Київ : МАГІСТР – 21 сторіччя, 2005. – 160c. – (Законодавство і право України). – ISBN 966-8817-01-X
1427642
   Цивільний процесуальний кодекс України : (Станом на 1 серпня 2006 року). Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 140с. – ISBN 966-326-198-6
1427643
   Цивільний процесуальний кодекс України : за станом на 10 липня 2006 р. – Харків : Одіссей, 2006. – 192с. – (Закони України). – ISBN 966-633-480-1
1427644
   Цивільний процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-22-7
1427645
   Цивільний процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 156с. – .Доп.карт.юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-22-7
1427646
  Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України : у 2-х томах: науково-практичний коментар зі змінами та доповненнями станом на 10.04.2007 р. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса., С.В. Щербак, за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-8721-21-7
Т. 1. – 2007. – 920с.
1427647
   Цивільний процесуальний кодекс України : у 2 томах.: науково-практичний коментар зі змінами та доповненнями станом на 09.07.2007 р. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак, С.С. Волков; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-373-319-7
Т. 2. – 2007. – 804 с.
1427648
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1427649
   Цивільний процесуальний кодекс України : за станом на 15 січня 2008 р. / [відп. за вип. С.В. Карплюк]. – Харків : Одіссей, 2008. – 192с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-724-8
1427650
   Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / Бичкова С.С., Білоусов Ю.В., Бірюков В.І., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. – Київ : Атіка, 2008. – 840с. – ISBN 978-966-326-275-8
1427651
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1427652
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1427653
  Україна. Закони Цивільний процесуальний кодекс України : кодекс України від 18 березня 2004 року №1618-V. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4 : Цивільний процесуальний кодекс України. – С. 3-214
1427654
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2009 року ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1427655
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 березня 2009 року ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1427656
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 вересня 2009 року ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1427657
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1лютого 2009 року : (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 156 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1427658
   Цивільний процесуальний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 1 грудня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 143, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-96-2
1427659
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2011 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 204 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1427660
   Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 19 верес. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : Паливода А.В., 2011. – 202, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-065-0
1427661
   Цивільний процесуальний кодекс України (за станом на 10 серпня 2000року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 176с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-055-5
1427662
  Задоєнко О.В. Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року в розрізі кодифікаційних процесів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 34-40


  У статті розглядається прийняття Цивільного процесуального кодексу України та подальший процес його удосконалення.
1427663
   Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : зі змінами та доповненнями станом на 15 серпня 2008 р. : у 2-х томах / Фурса С.Я. [та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
Т. 2. – 2009. – 816 с.
1427664
   Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : зі змінами та доповненнями станом на листопад 2009 р. : у 2-х томах / С.Я. Фурса [та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
Т. 1. – 2010. – 1044 с.
1427665
   Цивільний процесуальний кодекс України. Станом на 15 грудня 2001 р.. – Київ : Атіка, 2002. – 128с. – ISBN 966-7714-65-9
1427666
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1937. – 198с.
1427667
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1938. – 198с.
1427668
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1940. – 178с.
1427669
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1949. – 468с.
1427670
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1958. – 468с.
1427671
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1963. – 468с.
1427672
   Цивільний процесуальний кодекс Української РСР. – К, 1988. – 468с.
1427673
  Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : [монографія] / Бичкова С.С. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2011. – 418, [2] с. – Бібліогр.: с. 379-419. – ISBN 978-966-326-404-2
1427674
  Бичкова С. Цивільний процесуальний статус прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 98-104
1427675
  Присяжнюк А. Цивільний та Господарський кодекс України: проблемні аспекти практичного застосування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-103. – ISSN 0132-1331
1427676
  Роксолана Цивільний та господарський кодекси України в контексті Європейського вибору України / Роксолана, Ханик-Посполітак // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2005. – № 19. – С. 3-4
1427677
  Краснокутський В.В. Цивільні відносини з участю України як суб"єкта Міжнародного приватного права (на прикладі концесії) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-23
1427678
  Краснокутський В.В. Цивільні відносини з участю України як суб"єкта Міжнародного приватного права (на прикладі концесії) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39
1427679
  Майданик Р. Цивільні відносини: поняття та види // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 20-27. – ISSN 0132-1331
1427680
  Пиріг П. Цивільні і кримінальні справи Ніжинського магістрату 1651-1657 рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.26-35
1427681
  Волинець Т. Цивільні правочини як підстави набуття територіальною громадою права комунальної власності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 379-383. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1427682
  Захарова О.С. Цивільні процесуальні відносини в системі правових відносин в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 34-40. – ISSN 2310-9769


  В статті розкрито сутність цивільних процесуальних відносин. Автор аналізує погляди науковців-процесуалістів стосовно визначення цивільних процесуальних відносин і звертає увагу, що більшість з них вважають нормативність процесуальних відносин ...
1427683
   Цивільні процесуальні документи : посібник / упоряд. С.О. Куринська ; [відп. за вип., ред. Л.Л. Лазебний] ; Акад. адвокатури України, Школа адвокат. підготовки. – Вид. 2-ге, переробл. – Київ : Прецедент, 2012. – 352 с. – ISBN 978-966-520-157-1
1427684
  Митракова І.Г. Цивільні процесуальні засоби захисту сімейних правовідносин між подружжям та відносин, у яких бере участь подружжя // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 19-22.
1427685
  Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паскар А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1427686
  Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз : дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Паскар А. Л.; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2009. – 205 л. – Бібліогр.: л. 181-205
1427687
  Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз : монографія / Ауріка Лазорівна Паскар ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-288-0
1427688
  Попельницька О. Цивільні садиби і будівлі київського Подолу кінця ХVII - XIX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 2. – С.38-48 : Фото. – ISSN 0869-3595
1427689
  Марцінковський І. Цивільні судна та військові кораблі з іменем Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 403-409


  У статті досліджено історію найменувань різних типів суден і кораблів з іменем Тараса Шевченка та їхню "долю", починаючи від парового суднобудування до сучасних дизель-електроходів. В статье исследовано историю разных кораблей с именем Тараса Шевченко ...
1427690
  Білошицький В.І. Цивільно-військові відносини в країнах НАТО: історія та сучасність // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 7-13. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
1427691
  Білошицький В.І. Цивільно-військові відносини в Україні: історичні витоки та сучасність // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 83-92. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1427692
  Ільченко Б.О. Цивільно-правова відповідальність без вини // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 91-93. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція")). – ISBN 978-617-7264-57-5
1427693
  Майданик Р. Цивільно-правова відповідальність в контексті економічного аналізу права України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 2/3 (140/141). – С. 47-55
1427694
  Мішковська Л.В. Цивільно-правова відповідальність в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 30-34
1427695
  Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-93. – ISSN 0132-1331
1427696
  Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1427697
  Первомайський О. Цивільно-правова відповідальність держави Україна: конституційні засади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 62-67


  Статтю присвячено дослідженню конституційних положень (засад), що визначають умови та підстави цивільно-правової відповідальності держави Україна. Зокрема досліджено положення статей 1, 3, 55-56 Конституції України, що визначають загальні підставу та ...
1427698
  Ольшанченко В.І. Цивільно-правова відповідальність держави: теоретико-правовий аспект // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 167-172
1427699
  Джуринський О.О. Цивільно-правова відповідальність за вчинення актів недобросовісної конкуреції: порівняльно-правовий аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 133-140
1427700
  Гвоздецький В.Д. Цивільно-правова відповідальність за вчинення корупційних правопорушень / В.Д. Гвоздецький, О.О. Лов"як, С.І. Братков // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 76. – С. 3-10.
1427701
  Присяжнюк В.П. Цивільно-правова відповідальність за збиток і шкоду, що завдані працівникам правоохоронних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Присяжнюк В.П. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1427702
  Нестерович В.Ф. Цивільно-правова відповідальність за порушення виборчого права в Україні // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 224-227. – ISBN 978-617-616-075-5
1427703
  Гузеват М.О. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С.149-151. – ISBN 978-617-7363-7-0
1427704
  Лейба Л.В. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства як гарантія земельних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 96-102. – ISSN 0201-7245
1427705
  Ніжинський С.С. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок корупційних діянь : автореф. дис. ... кад. юрид. наук : 12.00.03 / Ніжинський Сергій Сергійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1427706
  Дроздова О. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, спричинену наданням медичної допомоги лікарем нетрадиційної та народної медицини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 4-8
1427707
  Балюк Г.І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду : (навчальний посібник) : для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Балюк, О.Ю. Кронда, О.В. Сушик ; за заг. ред. Г.І. Балюк ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2012. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 142-143. – Бібліогр.: с. 131-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7957-11-7
1427708
  Балюк Г.І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду за законодавством України: проблеми становлення та удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-65. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Досліджується чинне законодавство України, яким передбачено цивільно-правову відповідальність за ядерну шкоду, визначаються його недоліки і вносяться пропозиції щодо вдосконалення механізму реального відшкодування такої шкоди відповідно до норм і вимог ...
1427709
  Міщук В.В. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду, завдану під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 151-155. – (Право. Економіка. Управління)
1427710
  Міщук В. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду, заподіяну під час міжнародних перевезень ядерного матеріалу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 112-118
1427711
  Кузнєцова Н.С. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-108. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
1427712
  Кузнецова Н. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 192-201. – ISBN 978-966-306-020-4
1427713
  Кузнєцова Н. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 66-67
1427714
  Бородовська Н. Цивільно-правова відповідальність нотаріуса // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 79-80
1427715
  Лоскутова М.С. Цивільно-правова відповідальність підозрюваного, обвинуваченого // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 118-119. – ISBN 978-966-419-300-6
1427716
  Майданець Б.О. Цивільно-правова відповідальність у медичній діяльності // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 88-90. – ISBN 978-966-419-299-3
1427717
  Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : Монографія / В.Д. Примак. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 432с. – Шифр дубл.34 Прим.Доп.карт.юр. – ISBN 978-966-667-266-0
1427718
  Андріївська Т.І. Цивільно-правова кваліфікація медичної (лікарської) помилки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 107-111. – (Право. Економіка. Управління)
1427719
  Дзера О. Цивільно-правова конфіскація в контексті змін ст. 228 ЦК України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 69-76. – ISSN 0132-1331


  ЦК України 2003 р. не встановив конкретних правових підстав для застосування цивільно-правової конфіскації майна. У статті 354 ЦК України лише зазначено, що до особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду як ...
1427720
  Ківалова Т. Цивільно-правова недоговірна відповідальність як вид юридичної відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 207-216. – ISBN 978-966-306-020-4
1427721
  Ківалова Т. Цивільно-правова недоговірна відповідальність як вид юридичної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 73-74
1427722
  Стуга А.П. Цивільно-правова охорона авторських та суміжних прав // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 224-227
1427723
  Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують ії природне існування : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Давидова Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1427724
  Давидова Наталія Олександрівна Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Давидова Н. О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 214л. – Бібліогр.: л.192-214
1427725
  Мацегорін О.І. Цивільно-правова охорона права на таємницю про стан здоров"я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 154-158
1427726
  Боярчук Олександр Миколайович Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні : Автореф.дис. ... канд. юрид. наук:12.00.03 / Боярчук О.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1427727
  Боярчук Олександр Миколайович Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні : Дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Боярчук Олександр Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 201л. – Додатки: л.200-201. – Бібліогр.: л.186-200
1427728
   Цивільно-правова охорона та захист авторського права в сучасних умовах технологічного розвитку / [О.О. Мацкевич та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 297, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-689-0
1427729
  Коробцова Н.В. Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя людини : наукове видання / Н.В.Коробцова;. – Харків : ХДЕУ, 2004. – 120 с. – ISBN 966-676-079-7
1427730
  Музика Л.А. Цивільно-правова політика України в умовах російської агресії: що робити? // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 272-282. – ISSN 2072-8670
1427731
  Музика Л.А. Цивільно-правова політика: сучасна актуалізація давньої проблеми // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 154-160. – ISSN 0132-1331
1427732
  Адамова О. Цивільно-правова природа абандону // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 338-343. – ISSN 1026-9932
1427733
  Курилко В. Цивільно-правова природа деривативів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 241-242. – ISBN 978-617-7069-14-9
1427734
  Барбара В.П. Цивільно-правова природа корпоративних правовідносин в Україні: проблемні питання // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 102-114. – ISSN 1993-0909
1427735
  Мацегорін О.І. Цивільно-правова природа права на життя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-106.
1427736
  Фединяк Г.С. Цивільно-правова природа транснаціональних корпорацій та їх договорів з приймаючою державою : монографія / Г.С. Фединяк. – Київ : Атіка, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-326-311-3
1427737
  Онищенко О. Цивільно-правова характеристика договору перевезення: загально-теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 28-36
1427738
  Богославець В. Цивільно-правова характеристика кола суб"єктів надання правової допомоги // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
1427739
  Никорак І. Цивільно-правова характеристика правовідносин, які виникають при функціонуванні фонду операцій з нерухомістю // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 219-239. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
1427740
  Андреєва О. Цивільно-правова характеристика ризику істотної зміни обставин за договором: поняття та практичне значення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 44-50
1427741
  Андреєва О. Цивільно-правова характеристика ризику неможливості виконання договірного зобов"язання: поняття та практичне значення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 5 (221). – С. 45-48
1427742
  Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14
1427743
  Барбара В.П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) : автореф. дис.. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Барбара В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1427744
  Барбара В.П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Барбара В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 182л. – Бібліогр. : л.164 -182
1427745
  Даниленко Є.М. Цивільно-правове регулювання викупу акцій акціонерним товариством в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Даниленко Євгеній Михайлович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1427746
  Борисова Ю.О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борисова Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 190-210
1427747
  Борисова Ю.О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борисова Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1427748
  Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Радченко Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1427749
  Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Радченко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 252 л. + Додатки: л. 209-238. – Словник : л. 240-252. – Бібліогр.: л. 195-208
1427750
  Падучак Б.М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Падучак Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011. – 240 арк. – Додатки: арк. 227-240. – Бібліогр.: арк. 195-226
1427751
  Степанов І.С. Цивільно-правове регулювання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
1427752
  Слободянюк С.О. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Слободянюк Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1427753
  Слободянюк С.О. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Слободянюк Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 214 л. – Бібліогр.: л. 193-214
1427754
  Дудорова Катерина Борисівна Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Дудорова Катерина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 226л. – Бібліогр.:л.191-226
1427755
  Дудорова К.Б. Цивільно-правове регулювання діяльності товарних бірж в Україні. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дудорова К.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
1427756
  Княжицький М. Цивільно-правове регулювання договірних відносин щодо використання багатоканальної телемережі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 55-59.
1427757
  Тертична А. Цивільно-правове регулювання договору про надання послуг електронної пошти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7069-17-0
1427758
  Бонтлаб В.В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Василь Васильович Бонтлаб; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр: 6 назв
1427759
  Бонтлаб Василь Васильович Цивільно-правове регулювання доменних імен : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бонтлаб В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 234л. – Бібліогр.: л.215-234
1427760
  Гоголь Б. Цивільно-правове регулювання здійснення права на інформацію // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 37-39
1427761
  Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов"язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кодинець Анатолій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ, 2016. – 470 арк. – Бібліогр.: арк. 413-470
1427762
  Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов"язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кодинець Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 50 назв
1427763
  Кирилюк Д.В. Цивільно-правове регулювання іпотеки об"єктів незавершеного будівництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Дмитро Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1427764
  Ельчин Усуб Аріф огли Цивільно-правове регулювання іпотечних правовідносин за законодавством Азербайджану, Казахстану та України (досвід порівняльно-правового дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ельчин Усуб Аріф огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1427765
  Ленський С.В. Цивільно-правове регулювання комерційного кредитування в Україні : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ленський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1427766
  Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Віталій Сергійович Різник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1427767
  Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Різник В.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 245л. – Додатки: л.242-245. – Бібліогр.: л.211-241
1427768
  Ольшанецька О.Б. Цивільно-правове регулювання нотаріального посвідчення договорів відчуження земельних ділянок // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 395-400. – ISSN 1563-3349
1427769
  Блащук Тетяна Володимирівна Цивільно-правове регулювання особистого страхування : Дис. ... кандид. юрид. наук: 12.00.03 / Блащук Тетяна Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 255л. – Бібліогр.: л. 226 - 255
1427770
  Блащук Тетяна Володимирівна Цивільно-правове регулювання особистого страхування : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Блащук Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1427771
  Михальнюк Оксана Василівна Цивільно-правове регулювання поруки : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 03 / Михальнюк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 8 назв
1427772
  Михальнюк О.В. Цивільно-правове регулювання поруки : Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне првао і цивільний процес: сімейне право, міжнар. процес / Оксана Василівна Михальнюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 216с. – Бібліогр.: л.196-216
1427773
  Никорак Г. Цивільно-правове регулювання прихованої реклами: недоліки законодавства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 295-297. – ISBN 978-966-301-169-1
1427774
  Солтанов Д.А. Цивільно-правове регулювання реквізиції в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 248-254. – ISSN 1563-3349
1427775
  Тімуш Ірена Сергіївна Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Тімуш І.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 196л. – Бібліогр.: л.180-196
1427776
  Тімуш Ірена Сергіївна Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Тімуш І.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1427777
  Одегова Л.Ю. Цивільно-правове регулювання розрахунків з використанням Інтернет-банкінгу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Одегова Людмила Юріївна ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1427778
  Хірс Я.О. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хірс Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 198л. – Бібліогр.: л. 182-198
1427779
  Хірс Я.О. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хірс Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1427780
  Пленюк М.Д. Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пленюк М.Д. ; Н.- д. ін-т приват. права і підприємництва, Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1427781
  Хащівська Н.В. Цивільно-правове регулювання строків у договорах про передання майна у тимчасове користування : монографія / Н.В. Хащівська ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 194, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 182-194 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 7). – ISBN 978-966-7509-89-7
1427782
  Гніздовська Г.М. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин у сфері професійного футболу України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гніздовська Ганна Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1427783
  Бондаренко Л. Цивільно-правовий аналіз юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 33-36
1427784
  Михайлюк Галина Цивільно-правовий аспект нетрадиційної банківської послуги інтернет-банкінг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 45-48
1427785
  Соколов О.М. Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 164-167. – ISSN 1727-1584
1427786
  Тюхтій Н. Цивільно-правовий аспект репродуктивних прав особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 273-274. – ISBN 978-617-7069-14-9
1427787
  Сулейманов М. Цивільно-правовий договір за законодавством республіки Казахстан // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 53-65. – ISSN 1026-9932
1427788
  Олюха В.Г. Цивільно-правовий договір на сучасному етапі в Україні. Загальні умови / В.Г. Олюха. – Кривий Ріг, 2002. – 136 с.
1427789
  Чудик-Білоусова Цивільно-правовий договір у системі соціального забезпечення України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 43-54. – (0). – ISSN 2078-9165
1427790
  Гриняк А.Б. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб : монографія / Андрій Богданович Гриняк ; Акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1396-3
1427791
  Сібільов М. Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-44. – ISSN 1026-9932
1427792
  Олюха Віталій Георгійович Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Олюха Віталій Георгійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л. 175 - 191
1427793
  Олюха Віталій Георгійович Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Олюха Віталій Георгійович; Олюх В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1427794
  Баженов М.І. Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Баженов Михайло Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 243 арк. – Бібліогр.: арк. 216-243
1427795
  Баженов М.І. Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Баженов Михайло Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1427796
  Кохановська О.В. Цивільно-правовий захист інформаційних прав та інтересів: теоретичні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-59
1427797
  Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Осетинська Г.А.; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва академії правових наук України. – Київ, 2006. – 220л. – Бібліогр.: л. 200-220
1427798
  Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Ганна Анатоліївна Осетинська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1427799
  Соловей Н.С. Цивільно-правовий захист права комунальної власності в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 144-147
1427800
  Данилюк А. Цивільно-правовий захист суб"єктів права інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 54-60. – ISSN 2308-9636
1427801
  Матвійчук В.О. Цивільно-правовий захист фактичного володіння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 302-307. – ISSN 1563-3349
1427802
  Миронова Г. Цивільно-правовий інститут попереднього волевиявлення щодо медичного втручання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 38-46
1427803
  Клочко Т.Ю. Цивільно-правовий режим ексклюзивних даних на лікарські засоби // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 90-94
1427804
  Баб"юк М.П. Цивільно-правовий статус вищого навчального закладу за законодавством України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 79-85. – ISSN 2220-1394


  У статті аналізуються питання, присвячені розкриттю цивільно-правового статусу вищого навчального закладу відповідно до чинного законодавства України. Висвітлюються особливості цивільної правосуб’єктності вищого навчального закладу. Окрема увага ...
1427805
  Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Черняк О.Ю. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1427806
  Добкіна К.Р. Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Добкіна Катерина Робертівна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1427807
  Туровський М.В. Цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 119-121. – ISBN 978-966-188-219-4
1427808
  Ромащенко І. Цивільно-правові аспекти відмови від договірного зобов"язання // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 163-186. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1427809
  Дякович М.М. Цивільно-правові аспекти відповідальності нотаріуса // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 71-75. – (Право. Економіка. Управління)
1427810
  Пишна Л.Г. Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об"єднань в умовах формування громадянського суспільства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пишна Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 246 арк. – Бібліогр.: арк. 214-246
1427811
  Пишна Л.Г. Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об"єднань в умовах формування громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пишна Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1427812
  Дякович Мирослава Михайлівна Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дякович М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1427813
  Квіт Н. Цивільно-правові аспекти захисту прав кредитора в іпотечних кредитних відносинах // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 73-75.
1427814
  Ткалич М. Цивільно-правові аспекти контракту про спортивну діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-23.
1427815
  Гринюк Олена Володимирівна Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гринюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв.
1427816
  Гринюк Олена Володимирівна Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Гринюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 213л. + Дод.: л. 207-213. – Бібліогр.: л. 194-206
1427817
  Ільченко Г. Цивільно-правові аспекти права споживачів страхових послуг на інформацію // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 134-140. – ISSN 1026-9932
1427818
  Мошак Г. Цивільно-правові аспекти профілактики домашнього насильства у ФРН // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 157-167. – ISSN 1993-0909
1427819
  Кохановська О. Цивільно-правові аспекти реалізації інформаційних прав та виконання інформаційних обов"язків // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 88-91. – ISSN 0132-1331
1427820
  Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав фізичної особи в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мухамєдова Е.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205л. – Бібліогр. : л.186-205
1427821
  Мухамєдова Е.Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немайнових прав фізичної особи в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мухамєдова Е.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1427822
  Кодинець А. Цивільно-правові аспекти реалізації суб"єктивних прав на домені імена // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-22
1427823
  Кохановська О.В. Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Кохановська О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19с.
1427824
  Кохановська Олена Валіонівна Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.13 / Кохановська Олена Валіонівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 199л. – Бібліогр.:л.190-199
1427825
  Семерак Олександр Созонович Цивільно-правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, Угорщини, Польщі та Словаччини : Дис... кандид. юридич.наук: 12.00.03 / Семерак Олександр Созонович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 196л. – Бібліогр.:л.161-196
1427826
  Семерак О.С. Цивільно-правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, Угорщини, Польщі та Словеччини. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Семерак О.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1427827
  Третьякова В.Г. Цивільно-правові аспекти сурогатного материнства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 91-95. – ISSN 2220-1394
1427828
  Вітка Ю.В. Цивільно-правові аспекти управління активами у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 110-114.
1427829
  Косюк О.Ю. Цивільно-правові аспекти шлюбного договору // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 178-182
1427830
  Давидова Н.О. Цивільно-правові відносини між професором та вищим навчальним закладом: досвід США // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 395-399. – ISBN 978-966-927-142-6
1427831
  Давидова Н. Цивільно-правові відносини між студентом та університетом у США // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 5 (233). – С. 3-7


  У статті аналізуються чотири теорії цивільно-правових відносин між університтетом і студентом: договірна, трастова, фідуціарна та конституційна.
1427832
  Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Зоріна Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
1427833
  Зоріна Ю.І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності : Дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цив. право і цив. процес; сімейне право; міжнар. приват. право / Ю.І. Зоріна; КНУТШ. – Київ, 2007. – 211л. – Бібліогр.: л. 187-211
1427834
  Вірченко В.В. Цивільно-правові відносини у середньовічному японському суспільстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 151-155
1427835
  Соломчак Х.Б. Цивільно-правові вспекти виконання журналістом у редакції своїх функціональних обов"язків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 159-169. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1427836
  Гостюк Василь Іванович Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гостюк В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1427837
  Гостюк Василь Іванович Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гостюк В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 198л. – Бібліогр.: л. 178 - 198
1427838
   Цивільно-правові договори на окремі роботи/послуги: застосування і небезпеки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277
1427839
  Тіхонова М.А. Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 153-157. – Бібліогр. в кінці ст.
1427840
  Романюк Я.М. Цивільно-правові договори, у яких зобов"язання виражені в іноземній валюті, та проблеми, пов"язані з їх виконанням // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 8 (132). – С. 31-37
1427841
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко. – Київ : Наукова думка, 1996. – 255 с.
1427842
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За ред. В.Д.Гвоздецького. – 3-тє вид., випр. й допов. – Київ : Наукова думка, 2000. – 320с. – ISBN 966-00-0518-0
1427843
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За ред. В.Д.Гвоздецького. – 4-тє вид., випр. й допов. – Київ : Наукова думка, 2001. – 320с. – ISBN 966-00-0646-2
1427844
  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи : Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань / М.Д. Бойко, В.М. Співак, М.А. Хазін; За ред.В.Д. Гвоздецького. – 5-те вид., випр. й доповн. – Київ : Наукова думка, 2002. – 320с. – ISBN 966-00-0015-4
1427845
  Борденюк В. Цивільно-правові засади участі територіальних громад у договірних зобов"язаннях // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 192-203. – ISSN 1026-9932
1427846
  Бобик С. Цивільно-правові засоби балансування інтересів сторін за договором приєднання // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 24-29
1427847
  Штефан А. Цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 41-51.
1427848
  Заїка Ю.О. Цивільно-правові засоби захисту майнових інтересів потерпілого від злочину // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 58-64
1427849
  Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців) : Монографія / Л.М. Іваненко. – Київ : Юмана, 1998. – 224с. – ISBN 9667005259
1427850
  Коваленко Т.П. Цивільно-правові засоби захисту права власності / Т.П. Коваленко. – К, 1960. – 22с.
1427851
  Дзера Ірина Олександрівна Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні : Дис....канд. юридичних наук.:12.00.03 / Дзера Ірина Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 215л. – Бібліогр.:л.203-215
1427852
  Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І.О. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – ISBN 966-7784-63-0
1427853
  Дзера Ірина Олександрівна. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. : 12.00.03. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дзера Ірина Олександрівна.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21
1427854
  Трут Д.В. Цивільно-правові зобов"язання з множинністю осіб в римському праві // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 94-97. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1427855
  Різник В. Цивільно-правові концепції обгрунтування правового зв"язку між купівлею-продажем і строковим користуванням майна в аспекті лізингових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-102. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання правової природи відносин між лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу. Розглядаються різноманітні концепції, з допомогою яких дослідники намагаються обгрунтувати виникнення правового зв"язку між ...
1427856
  Цюра В.В. Цивільно-правові концепції щодо повноваження представника у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 53-57. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165


  В статті теоретично обгрунтовується наявність трьох основних концепцій, щодо правової природи представництва: концепція "дій", концепція "юридичного прийому" та концепція "правовідносин".
1427857
  Охотенко Д. Цивільно-правові основи діяльності колекторних організацій в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 91-92
1427858
  Закревський М.Ф. Цивільно-правові погляди П.І. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 93-98. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье рассматриваются гражданско-правовые взгляды одного из видных деятелей декабристского движения П.И. Пестеля, изложенные им в "Русской правде" - конституционном проекте для России. Разработанный П.И. Пестелем проект гражданского законодательства ...
1427859
  Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : Дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Олена Велеонінівна Кохановська;КНУТШ. – Київ, 2006. – 531л. – Бібліогр.: л. 512-531
1427860
  Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні : Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олена Велеонінівна Кохановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 32 назви
1427861
  Федорченко Н.В. Цивільно-правові проблеми надання готельних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 169-174
1427862
  Коссак Володимир Михайлович Цивільно-правові проблеми регулівання іноземних інвестицій в Україні : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Коссак Володимир Михайлович; Львівський держ. ун-т ім Івана Франка. – Львів, 1996. – 377л. – Бібліогр.:л.348-377
1427863
  Шуляк А.А. Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інвестицій в Україні // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 202-204. – ISBN 978-966-419-299-3
1427864
  Коссак В.М. Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інветсицій в Україні : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Коссак В. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 48 с.
1427865
  Вихристенко Б.І. Цивільно-правові проблеми у діяльності туристичних підприємств: порівняльно-правовий аналіз / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 76-93.
1427866
  Дякович М. Цивільно-правові проблеми укладення попереднього договору // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 59-63.
1427867
  Дроб"язко В. Цивільно-правові способи захисту авторських прав у США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 10-15
1427868
  Микитин В. Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 53-61
1427869
  Полуектов І. Цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності на комерційні позначення // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-37.
1427870
  Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 221л. – Бібліогр. : л.197-221
1427871
  Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1427872
  Мовчан О.В. Цивільно-правові способи захисту права власності дитини на житло // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 144-153. – ISSN 1999-5717
1427873
  Кулинич О.П. Цивільно-правові способи захисту права приватної власності на земельні ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кулинич Ольга Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1427874
  Власов А.О. Цивільно-правові та адміністративні послуги, їх співвідношення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 153-159. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1427875
  Короєд С.О. Цивільно-правові та процесуальні засади застосування способів захисту цивільних прав: проблема ефективності судового захисту / С.О. Короєд, А.І. Криштоф // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 139-151. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
1427876
  Штефан М.І. Цивільно-процесуальна провосуб"єктність державних і громадських організацій // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
1427877
  Митракова І.Г. Цивільно-процесуальні аспекти правової допомоги при захисті сімейних прав подружжя // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-15.
1427878
  Ломоносова О.М. Цивільно-процесуальні засоби захисту прав і свобод людини за новим ЦПК України // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 109-122. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1427879
  Турчин-Кукаріна Цивільно-процесуальні оціночні поняття права як ознака лібералізації цивільного судочинства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 47-51
1427880
  Сибільов М. Цивільно - правовий договір в механізмі приватного права // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.105-110. – ISSN 1561-4999
1427881
  Мельник О. Цивільно - правовий захист патентних прав: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.74-79. – ISSN 0132-1331
1427882
  Івченко Т.В. Цивільно правова охорона комерційної таємниці як об"єкта права інтелектуальної власності в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 401-408. – ISSN 1563-3349
1427883
  Кривенда Олег Вікторович Цивільно правове регулювання позикових відносин в Україні : Дис...канд.юрид. наук: 12.00.03 / Кривенда Олег Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 233 л. – Бібліогр.:л.223-233
1427884
  Родюк А. Цивільному процесуальному кодексу 10 років: правники обговорили проблеми та здобутки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 22-23


  26 вересня 2014 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом". Метою конференції стало підведення підсумків десятиріччя нового ЦПК ...
1427885
  Франко І.Я. Цигани : Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка. – 32с.
1427886
  Франко І.Я. Цигани / І.Я. Франко. – Харків : Укр. робітник, 1928. – 29с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1427887
  Пушкін О.С. Цигани / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 32с.
1427888
  Фрейзер А. Цигани = The gypsies : Пер. з англійської / А. Фрейзер. – Київ : Всесвіт, 2003. – 360с. – ISBN 966-95968-3-1
1427889
  Лебедєв Ю. Цигани в Україні (з історії вивчення циганського побуту та фольклору) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 74-83. – Бібліогр.: С. 83
1427890
  Крисаченко В.С. Цигани в Україні: сучасні проблеми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 405-426
1427891
  Зіневич Н.О. Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.40-52. – ISSN 0130-5247
1427892
  Ковач Л.Л. Цигани Закарпаття в незалежній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 88-94. – ISBN 978-966-171-154-8
1427893
  Франко І.Я. Цигани. Добрий заробок : [Оповідання] / Іван Франко. – [Київ] : [Видавн. т-во "Криниця". Друк. В.П. Бондаренка та П.Ф. Гніздовського], 1914. – 31 с. – Hа обкл. поpтp. авт. – (Видавниче товариствво "Криниця" ; № 23)
1427894
  Сторожко Т. Циганка-дворянка - нетипове суспільне явище XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 187-190. – ISBN 978-966-171-793-9
1427895
  Васильченко С. Циганка : Оповідання з шкільного життя / С. Васильченко. – Київ : Криниця, 1917. – 48 с .
1427896
  Васильченко С. Циганка / С. Васильченко. – Харків : Український робітник, 1927. – 89с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1427897
  Васильченко С. Циганка / С. Васильченко : ДВУ, 1928. – 54с.
1427898
  Старицький М.П. Циганка Аза / М.П. Старицький. – Харків, 1928. – 67с.
1427899
  Старицький М.П. Циганка Аза / М.П. Старицький. – Львів, 1929. – 54с.
1427900
  Ковальчук П.А. Циганка Радда : Дpаматичний етюд на 1 дію ( По Гоpькому) / П.А Ковальчук. – Київ : Дpук. Д. і Л. Голованевських,, 1915. – 15 с.
1427901
   Циганов Сергій Андрійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 273. – ISBN 978-617-7530-19-9
1427902
  Гайворонська Г.А. Циганська ніч / Г.А. Гайворонська. – Донецьк, 1992. – 79с.
1427903
  Тешаєва Міла Циганське весілля в Одесі : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-30 : Фото
1427904
  Мігоцький Л. Циганський гіпноз як спосіб вчинення злочину / Л. Мігоцький, Т. Завада // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 117-128
1427905
  У Цигун-терапия / У, вэйсинь. – Санкт-Петербург : Гиппократ, 1992. – 160с.
1427906
  Хуан С. Цигун і профілактика ракової хвороби / Сяокуань Хуан. – Пекін : Тіюй сюе чубаньше, 1988. – 162 с. – Видання китайською мовою
1427907
   Цидільковський Ісаак михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 400-401 : фото
1427908
  Дякович Мирослава Михайлівна Циівльно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дякович Мирослава Михайлівна; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, 2003. – 193 л. – Бібліогр.: л.180 - 193
1427909
  Дубовский Г.К. Цикадовые (Auchenorryncha)Ферганской долины / Г.К. Дубовский. – Ташкент, 1966. – 256с.
1427910
  Кулиев А.М. Цикадовые (Homoptera, Auchenorryncha) Азербайджана : Автореф... канд. биол.наук: / Кулиев А.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 19л.
1427911
  Иминов Я.Х. Цикадофиты позднего триаса и юры Средней Азии и их значние для стратиграфии / Я.Х. Иминов; отв. ред. Сикстель Т.А. – Ташкент : Из-во "Фан" Узбекской ССР, 1976. – 61с.
1427912
  Чеботарьова А. Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мандельштама // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 79-85. – ISSN 2075-1486
1427913
  Джугастрянсъка Ю. Цикл "зрада" В. Свідзінського: історико-літературні зауваги // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 170-175. – ISBN 978-966-171-312-2
1427914
  Усачова К. Цикл "Легенди старокиївські" у творчому доробку Наталени Колоревої
1427915
  Оришака О. Цикл "Памяти Марины Цветаевой" А. Тарковского: опыт аксиологического прочтения // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 97-101
1427916
  Задорожна І.В. Цикл "Пісні Гіперіона" Дена Сіммонса. До питання про поетику жанру / І.В. Задорожна, Є.Г. Іванцов // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 78-81. – ISBN 978-966-921-000-5
1427917
  Пустова Ф. Цикл "Скорбні пісні" І. Франка: суб"єктно-образна структура творів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 111-123. – ISBN 966-7804-53-4
1427918
  Петрова Г.В. Цикл А.А. Ахматовой "Смерть": проблема генезиса // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
1427919
  Хализев В.Е. Цикл А.С.Пушкина "Повести Белкина". / В.Е. Хализев, С.В. Шешунова. – М. : Высшая школа, 1989. – 79 с.
1427920
  Кудеяров В.Н. Цикл азота в почве и эффективность удобрений. / В.Н. Кудеяров. – М, 1989. – 214с.
1427921
  Безштанько В. Цикл впровадження системи управління інформаційною безпекою // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 123-126.
1427922
  Калоева Д.А. Цикл Даредзан в осетинском эпосе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.648 / Калоева Д.А. ; АН ГССР, Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1970. – 24 с.
1427923
  Балацкий Е. Цикл занятости и приватизационный цикл в динамических моделях равновесия / Е. Балацкий, Н. Екимова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 33-51. – ISSN 0207-3676
1427924
  Кокіо Катрін Цикл конференцій та дискусій на тему "Роми, кочівники - європейське непорозуміння" (Париж, 5-11 жовтня 2011 р.) // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (9). – С. 157-164. – ISSN 1998-3883
1427925
   Цикл лекций "Итоги выполнения четвертого пятилетнего плана восстановленя и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы". – М, 1951. – 56с.
1427926
   Цикл лекций по экономической географии "Наша Родина".. – М, 1951. – 56с.
1427927
  Сулима М.М. Цикл Михайля Семенка "Наївні поезійки" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 344-350


  У статті аналізується цикл Михайля Семенка "Наївні поезійки" (1913), зокрема вияви в ньому традиційного та новаторського, експериментального письма і віршування. В статье анализируется цикл Михайля Семенко "Наивные стишки" (1913), в частности ...
1427928
  Герланц А.М. Цикл очерков А,М.Горького "По Союзу Советов". : Автореф... Канд.юрид.наук: / Герланц А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1427929
  Казнох І. Цикл п"яти пасхальних стихир в ураїнській сакральній монодії за Любачівським ірмологіоном 1674 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 113-121. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1427930
  Зотова А.С. Цикл праць Микити Шаповала з вивчення міста і села: дослідження невідомих рукописних автографів / А.С. Зотова, С.В. Хутка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 83 : Соціологічні науки
1427931
  Арипов Шукурулло Цикл произведений Абдурауфа Бенава "Горестные размышления" / Арипов Шукурулло. – Душанбе, 1977. – 135с.
1427932
  Насиров Я.М. Цикл произведений Джалила Мамедкулизаде "События в селении Данабаш" : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Насиров Я.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1427933
  Балацкий О.Ф. Цикл производства и монтажа котельных агрегатов и стационарных трубопроводов. : Автореф... канд. экон.наук: / Балацкий О.Ф.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1967. – 17л.
1427934
  Башмакова И.Г. Цикл работ по истории античной математики : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Башмакова И.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1961. – 24 с.
1427935
  Зыков А.А. Цикл работ по теории графов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зыков А.А.; АН СССР. Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1427936
  Антонова О. Цикл радіопередач "Українська література: вчора, сьогодні" М. Жулинського в контексті теоретичних концепцій публіцистики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 163-168. – ISSN 2078-1911


  Статтю присвячено розглідові теоретичних моделей публіцистики, зокрема, концепції національно-світоглядної публіцистики, на прикладі циклу радіопередач М. Жулинського
1427937
  Ксембаева Г.Х. Цикл развития Eurytrema pancreaticum (Lanson, 1889) : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Ксембаева Г.Х.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и Ин-та эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 27л.
1427938
  Ларченко К.И. Цикл развития жирового тела лугового мотылька и озимой совки и его связь с созреванием и плодовитостью / К.И. Ларченко. – Киев; Москва, 1937. – 75с.
1427939
  Кузнецов Н.Я. Цикл развития и морфологии Malacodea Tengstr в сравнении с европейскими видами / Н.Я. Кузнецов, 1929. – 11-14с.
1427940
  Кузнецов Н.Я. Цикл развития и морфологии Malacodea Tengstr в сравнении с европейскими видами Operophthera H / Н.Я. Кузнецов, 1929. – 11-31с.
1427941
  Ефимова С.Н. Цикл рассказов Генриха Манна "Детство" и творчество Л.Н. Толстого // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 45-48
1427942
  Грабівська Г. Цикл рецензій на "Галицько-руську бібліографію" І. Левицького на сторінках часопису "Kurjer Lwowski" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 206-213
1427943
  Бадмаева Н.С. Цикл романов Арнольда Цвейга "Большая война белых людей" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Бадмаева Н.С. ; Ин-т мировой литературы им А.М. Горького. – Москва, 1973. – 22 с.
1427944
  Чухонцева Наталья Дмитриевна Цикл романов Павла Загребельного о Древней Руси : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Чухонцева Наталья Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1984. – 232л. – Бібліогр.:л.194-232
1427945
  Чухонцева Наталия Дмитриевна Цикл романов Павла Загребельного о Древней Руси : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Чухонцева Наталия Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1427946
  Киршин И.К. Цикл сезонного развития многолетних злаковых трав на Среднем Урале : Автореф... канд. биол.наук: / Киршин И.К.; М-во высш. образования СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1958. – 23л.
1427947
  Мусаві С.К. Цикл сімейного життя в Ірані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціологічні аспекти циклу сімейного життя в Ірані. На основі аналізу останнього перепису населення в Ірані запропоновано схему циклу сімейного життя, яка складається з певних стадій.
1427948
  Меськов В.С. Цикл трансформации когнитивного субъекта. Субъект, среда, контент : постнеклассическая методология когнитивной деятельности / В.С. Меськов, А.А. Мамченко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 67-80. – ISSN 0042-8744
1427949
   Цикл трикарбоновых кислот и механизмы его регуляции.. – М, 1977. – 108с.
1427950
  Цінько С. Цикл уроків із лінгвістики тексту / С. Цінько, С. Ковальова
1427951
  Цінько С. Цикл уроків із лінгвістики тексту. / С. Цінько, С. Ковальова
1427952
  Павленко А. Цикл фундаментальних праць з інформаційно-еволюціійної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х


  Публічне обговорення у ДВНЗ "Київ. нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана цикла праць укр. вченого-економіста, акад. НАНУ А.А. Чухна "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні".
1427953
   Цикл: "Основные законы и категории материалистической диалектики" на октябрь 1957 г.. – К, 1957. – 39с.
1427954
  Лебедев А.В. Цикл: методы изучения баланса подземных вод и гидродинамического анализа их режима / А.В. Лебедев. – М., 1972. – 60с.
1427955
  Сааков С.Г. Цикламен / С.Г. Сааков. – М, 1959. – 28с.
1427956
  Морозов Ю. Цикламен // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1427957
  Дудин М. Цикламены на цоколе / М. Дудин. – М., 1967. – 128 с.
1427958
  Щокін Г. Цикли всесвіту та людства / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 56с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-443-0
1427959
  Пустовойт О.В. Цикли ділової активності на внутрішньому ринку України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 33-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-7988
1427960
  Мягкий М.В. Цикли інституційних перетворень як основа інституційних трансформацій // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 81-83. – ISBN 978-966-188-219-4
1427961
  Сушкевич Т. Цикли історичних романів в українській літературі другої половини XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 208-215. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1427962
  Ясній Я. Цикли оповідань про опришків у тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 281-286.
1427963
  Шевцов Ю.О. Цикли та етапи розвитку ринку банківських послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 120-127. – бібліогр.: 14 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1427964
  Вароді В.І. Цикли. / В.І. Вароді. – Ужгород, 1972. – 64с.
1427965
  Хрипак С.М. Циклизация -ациламидов -непредельных кислот и -галоидзамещенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Хрипак С.М.; АН УССР, ин-т орган. химии. – К., 1967. – 13л.
1427966
  Хрипак С.М. Циклизация N-ациламидов a,b-непредельных кислот и a-галогензамещенных кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хрипак С.М. ; АН УССР. Ин-т органич. химии. – Киев, 1965. – 15 с.
1427967
  Орлов А.П. Циклизация поздней прозы И. Бунина: авторские изменения и издательские вмешательства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1427968
  Мкртчян Р.С. Циклизация четвертичных аммониевых солей, содержащих наряду с 2,3-непредельной группой-фурфурильную, тенильную или нафтильную. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мкртчян Р.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1427969
  Торосян Г.О. Циклизация четвертичных аммониевых солей, содержащих наряду с непредельной группой 2,4-алкадиенильную : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Торосян Г.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1427970
   Циклическая вязкость разрушения металлов и сплавов. – Москва, 1981. – 200 с.
1427971
  Чечулин Б.Б. Циклическая и коррозионная прочность титановых сплавов / Б.Б. Чечулин, Ю.Д. Хесин. – Москва, 1987. – 207 с.
1427972
   Циклическая и событийная седиментация. – Москва : Мир, 1985. – 502с.
1427973
  Иванов Г.Е. Циклическая олигомеризация 1,3-диенов на металлокомплесных катализаторах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иванов Г.Е.; Башк. гос. ун-тет им. 40-летию Октября. – Уфа, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1427974
  Голуб В.П. Циклическая ползучесть жаропрочных никелевых сплавов / В.П. Голуб. – Киев, 1983. – 224 с.
1427975
  Чернеска М. Циклическая природа сезонных осадков в Померании в период 1951-2010 гг. / М. Чернеска, Нидзгорска-Ленцевич // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С.27-36 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
1427976
  Стрижало В.А. Циклическая прочность и ползучесть металлов при малоцикловом нагружении в условиях низких и высоких температур / В.А. Стрижало. – К., 1978. – 239с.
1427977
  Семененко В.Н. Циклическая ритмичность в понтических и кимерийских осадках Причерноморья как проявление астрономических факторов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-18 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
1427978
  Дроздов О.А. Циклическая структура временного поля осадков и использование ее для прогноза. / О.А. Дроздов, А.С. Григорьева. – Обнинск, 1974. – 41с.
1427979
  Лукин В.Д. Циклические адсорбционные процессы: теория и расчет / В.Д. Лукин, А.В. Новосельский. – Л., 1989. – 254с.
1427980
   Циклические в-дикетоны.. – Рига, 1961. – 376с.
1427981
   Циклические деформации и усталость металлов. – Киев
1. – 1985. – 216 с.
1427982
   Циклические деформации и усталость металлов. – Киев
2. – 1985. – 223 с.
1427983
  Никитина С.Б. Циклические енамины в синтезе индолилаллкиламинов : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина С. Б.; Моск. с. х. акад. – М., 1971. – 17л.
1427984
  Кузин П.С. Циклические колебания стока рек северного полушария / П.С. Кузин. – Ленинград : Гидрометиздат, 1970. – 180с.
1427985
  Сажина М.А. Циклические кризисы как механизм функционирования современного капитализма / М.А. Сажина. – Москва, 1990. – 79с.
1427986
  Москвитин В.В. Циклические нагружения элементов конструкций / В.В. Москвитин. – М, 1981. – 344с.
1427987
   Циклические нуклеотиды. – Москва, 1979. – 138с.
1427988
  Дорофеев Г.И. Циклические нуклеотиды и адаптация организма / Г.И. Дорофеев. – Л., 1978. – 182с.
1427989
   Циклические нуклеотиды и гормональная регуляция клеточного метаболизма.. – Ташкент, 1983. – 237с.
1427990
  Ялкут С.И. Циклические нуклеотиды и особенности гоместаза при аллергии. / С.И. Ялкут, С.А. Котова. – К., 1987. – 180с.
1427991
   Циклические нуклеотиды.. – Минск, 1982. – 196с.
1427992
  Арапова Мария Михайловна Циклические преобразования Ли в полуевклидовых и полунеевклидовых пространствах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Арапова Мария Михайловна ; Яросл. гос. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 13 с.
1427993
  Максимов А.А. Циклические процессы в сообществах животных / А.А. Максимов, Л.Н. Ердаков. – Новосибирск, 1985. – 235с.
1427994
  Цыганков А.П. Циклические процессы в химической технологии / А.П. Цыганков, В.Н. Сенин. – Москва, 1988. – 320с.
1427995
  Цыганков А.П. Циклические процессы в химической технологии. / А.П. Цыганков, В.Н. Сенин. – М., 1981. – 64с.
1427996
  Гурвич Е. Циклические свойства бюджетной политики в нефтедобывающих странах / Е. Гурвич, Е. Вакуленко, П. Кривенко // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 51-70. – ISSN 0042-8736
1427997
  Брук Г. Циклические ускорители заряженных частиц. Введение в теорию : пер. с франц. / Г. Брук. – Москва : Атомиздат, 1970. – 312 с.
1427998
  Григорьев Л.М. Циклическое накопление капитала / Л.М. Григорьев. – М., 1988. – 202с.
1427999
  Минакова Н.В. Циклическое развитие рыночной экономики и социально-экономическая безопасность


  В статье рассматриваются понятие и специфика цикла деловой активности, анализируется антикризисная политика правительства США в послевоенный период и её роль в поддержании социально-экономической безопасности, выделяются механизмы влияния государства ...
1428000
  Бузько И. Цикличное развитие мировой зкономики и концептуальные основы стратегии инновационного развития Украины / И. Бузько, Е. Сущенко, А. Наден // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 336-340. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,