Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1427001
  Зубавіна І. "Стратегії гри" в просторі сучасної екранної культури (Homo ludens у пошуках нової цілісності) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 206-226. – ISBN 966-7021-87-4
1427002
  Бессонова М.М. "Стратегії національної безпеки "як джерела з вивчення актуальних питань зовнішньої політики США // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – 124-131. – ISBN 978-966-136-196-5
1427003
  Здановська В. "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення" (науково-практичний семінар) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 33-35 : Фото


  11-12 грудня 2017 р.в НТБ КПІ відбувся Міжнародний науково-практичний семінар "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення", який зібрав більше, ніж 120 керівників та провідних фахівців бібліотек, інформаційних, освітніх та соціокультурних ...
1427004
  Філь Ю.С. "Стратегічне партнерство" в політологічній думці та зовнішньополітичній практиці Індії // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 177-192. – ISSN 1682-671Х
1427005
  Романчук Олег "Стратегічне партнерство", або текстуальний неоколоніалізм у дії // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С. 16-20
1427006
  Стражник Л. ... стратегічному вишу - 55 років [Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 вересня (№ 196). – С. 7
1427007
  Луценко А.В. Стратегії "м"якої сили" у зовнішній політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 24-29
1427008
  Висоцька Н. Стратегії (ре)конструювання національної історії в сучасній літературі США : Романи про громадянську війну 1861-1865 рр. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 14-24. – ISSN 0236-1477
1427009
  Їжко Є.С. Стратегії автономного навчання як методична основа вивчення іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 212-217. – (Серія "Філологічні науки")
1427010
  Хамраєва Є.В. Стратегії англо-українського перекладу казок Оскара Уайльда / Є.В. Хамраєва, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 211-216. – ISBN 978-966-285-556-2
1427011
  Грицяк Д.І. Стратегії антикризової комунікації: досвід США // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 143-145
1427012
  Загребельна Н. Стратегії белетризації оповіді в романі В.С. Моема "На жалі бритви" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 123-133. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена стратегіям белетризації оповіді в романі В.С. Моема "На жалі бритви". Розглянуто такі стратегії як образ оповідача (успішного пісьменника), діалогізація, просвітительська інтенція, образ експліцитного читача.
1427013
  Рижов І. Стратегії боротьби з тероризмом в умовах урегулювання кризових ситуацій соціального характеру // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 150-154
1427014
  Андрієнко Т.П. Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на матеріалі перекладу англомовних прозових та драматургічних творів українською та російською) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Андрієнко Тетяна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 499 арк. – Додатки: арк. 478-499. – Бібліогр.: арк. 12-17, 420-477
1427015
  Андрієнко Т.П. Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на матеріалі перекладу англомовних прозових та драматургічних творів українською та російською) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Андрієнко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 37 с. – Бібліогр.: 41 назва
1427016
  Кацберт Т. Стратегії ввічливості в публічних директивах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 176-181. – Бібліогр.: Літ.: С. 180-181; 8 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1427017
  Лукашенко Н. Стратегії ввічливості іспаномовного інтернет-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 276-280. – Бібліогр.: Літ.: С. 9; 9 назв;. – ISBN 966-7825-79-5
1427018
  Барабаш О.В. Стратегії взаємодії держави та репрезентантів релігії в умовах сучасної України: вектор демократизації, розбудови громадянського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 160-165. – ISSN 1728-3671
1427019
  Гридасова Г.О. Стратегії взаємодії транснаціональних медійних корпорації та держави: глобальний вимір // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 197-198
1427020
  Фролова О.М. Стратегії взаємодії у форматі міжнародної інформаційної безпеки // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 164-204. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1427021
  Шугальова І. Стратегії виживання дітей-дитбудинківців у роки Голодомору 1932-1933 в радянській Україні // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 701-718
1427022
  Дублікаш Т.М. Стратегії виживання радикальних ідеологій: крайні праві у сучасних демократичних суспільствах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 103-106. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
1427023
  Лікарчук Д.С. Стратегії вирішення політичних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 109-111
1427024
  Біла С.О. Стратегії виробництва аграрної продукції: світовий досвід // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 7-21. – ISSN 2306-546X
1427025
  Данилова Н.В. Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Ніколь Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 232 арк. – Додатки : арк. 211-232. – Бібліогр.: арк. 188-210
1427026
  Данилова Н.В. Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Ніколь Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1427027
  Коломієць Л.В. Стратегії відання у перекладі етноспецифічної лексики та фразеології (на матеріалі українських народних дум) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 40-46


  Стаття присвячена проблемі перекладності етноспецифічних компонентів українських народних дум. Матеріалом для аналізу послужили англомовні переклади 32 дум відомими українськими поетами Юрієм Тарнавським і Патрицією Килиною. Статья посвящается ...
1427028
  Єльнікова Ю.В. Стратегії відповідального інвестування: регіонально-видовий розріз // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 49-55. – ISSN 2410-9576
1427029
  Пекарчук В.М. Стратегії відродження і розвитку культури етноменшин в офіційному політико-правовому дискурсі 1990 - 2000-х років: зміни парадигмальної компоненти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 163-167. – ISSN 2077-1800
1427030
  Підгрушна О.Г. Стратегії відтворення гумору в українських перекладах повісті Джерома К. Джерома "Троє у човні, як не рахувати собаки" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 57-69


  У статті досліджено стратегії відтворення гумору в чотирьох наявних українських перекладах повісті Джерома К. Джерома "Троє у човні, як не рахувати собаки". Розглянуто труднощі, які виникають при відтворенні специфіки англомовного гумору у художньому ...
1427031
  Андрієнко Т.П. Стратегії відтворення культурно-специфічних концептів і сценаріїв у перекладі художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 10-18


  Досліджується роль стратегій очуження й одомашнення у перекладі когнітивних реалій – культурно-специфічних концептів і сценаріїв, виявляється потенціал кожної із стратегій у відтворенні змісту і форми тексту художнього дискурсу. Исследуется роль ...
1427032
  Лалаян Н. Стратегії відтворення молодіжного сленгу у перекладі роману Юлі Це "Орли та янголи" українською мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню проблеми відтворення молодіжного сленгу в німецько-українському художньому перекладі. Розглядаються стратегії очуження та одомашнення, якими керується перекладач, та основні прийоми, що застосовуються в процесі відтворення ...
1427033
  Панченко Є. Стратегії глобальної конкурентноспроможності транснаціональних банків / Є. Панченко, О. Фурсова, В. Коваль // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 73-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1427034
  Доценко С.І. Стратегії гри на одновимірних симетричних випадкових блуканнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянута гра двох осіб, основу якої складає задача оптимальної зупинки одновимірного випадкового блукання. Для заданої гри знайдено оптимальні стратегії гравців. Two persons game based on optimal random walk stop problem is considered. For the game ...
1427035
  Зикова О.І. Стратегії дедоларизації на ринках, що формуються // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 19-21. – ISSN 1728-6220
1427036
  Пшенична Л. Стратегії держави в підготовці науково-педагогічних кадрів нової генерації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 198-212. – ISSN 2312-5993
1427037
   Стратегії державних пріоритетів в контексті сценарного форсайту управління інноваційною економікою: моделювання науково-технічного та інтелектуального потенціалу / І.А. Гнатенко, Ю.М. Попова, І.Г. Бачкір, К.В. Нечипоренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
1427038
  Сейсебаєва Н.Г. Стратегії диверсифікації діяльності підприємства / Н.Г. Сейсебаєва, Є.О. Коваленко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 137-143. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1427039
  Шевчук І. Стратегії диверсифікації діяльності транснаціональної компанії в розрізі її цільової функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-56. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реалізацію стратегії диверсифікації на прикладі компанії "Нестле" на українському ринку. Зроблено висновки про те, що диверсифікація діяльності транснаціональної компанії є життєвонеобхідною для її існування, реалізуючи її на ринку ...
1427040
  Пахомов С.Ю. Стратегії діяльності ТНК і проблема дестабілізації світових ринкових відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 13-17
1427041
  Попова Г.В. Стратегії дослідження проблем клієнта за допомогою метафоричних асоціативних карт / Г.В. Попова, Н.Є. Мілорадова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 13-17
1427042
  Чумак В.В. Стратегії досліджень лінгвістичних характеристик тексту / В.В. Чумак, В.Я. Чолан // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 146-152
1427043
  Сбруєва А.А. Стратегії дослідно-орієнтованого навчання в університетах розвинених країн // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 334-362. – ISBN 978-966-698-197-7
1427044
  Рожко Н.Я. Стратегії досягнення конкурентних переваг виробників на ринку овочів та фруктів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1427045
  Алфьорова З. Стратегії еволюції наративних форм в аудіовізуальному мистецтві під впливом процесуального світобуття // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 40-46. – ISSN 1728-6875
1427046
  Межжерін В.О. Стратегії економізації екології, або екологізації економіки, та можливості їх реалізації в Україні / В.О. Межжерін, Л.Б. Ломако // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-8. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведено аналіз стратегій еколого-економічної діяльності та можливості їх реалізації за сучасних умов. Обгрунтовуються переваги стратегії стійкості розвитку, яка зводиться до задоволення потреб щодо розвитку та збереження довкілля.
1427047
  Луцишин З.О. Стратегії економічної дипломатії у становленні інституційних фінкціональних зв"язків у "Великій Азії" (на прикладі концепту "Енергетичного клубу" шанхайської організації співпраці) / З.О. Луцишин, О.І. Дікарєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 164-176


  Регіональну і субрегіональну дипломатичну стратегію Шанхайської організацїі співпраці у "Великій Азії" можна інтерпретувати як реалізацію енергетичної стратегії на теренах чотирьох центральноазіатських держав (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ...
1427048
  Дікарєв О. Стратегії енергетичної дипломатії у вимірі інформаційної безпеки та WikiLeaks // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 31-37


  Стандартним підходом є погляд на дипломатію як інструмент міжнародно-правового регулювання і профілактики загострень міжнародних економічних відносин. Нині актуальним став дискурс про новий етап розвитку дипломатії в формі «гуманітарних інтервенцій» ...
1427049
  Драган-Іванець Стратегії ефективного впливу: персвазивні чинники в сучасних журналістських текстах : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Драган-Іванець Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – 200 арк. – Додатки: арк. 190-196. – Бібліогр.: арк. 163-189
1427050
  Драган-Іванець Стратегії ефективного впливу: персвазивні чинники в сучасних журналістських текстах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Драган-Іванець Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1427051
  Ковальова О.О. Стратегії Євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України : Монографія / О.О. Ковальова; Ін-тут політ. і етнонац. досліджень нац. акад. наук України. – Київ, 2003. – 340с. – ISBN 966-02-2988-7
1427052
  Олейнікова О. Стратегії життєвого шляху і трудова міграція: українці в Італії та Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-41. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Сучасна трудова міграція з пострадянської України до країн Європейського Союзу характеризується значним масштабом та інтенсивністю, інноваційністю, різноманітністю та несподіваними життєвими колізіями. Серед усіх країн ЄС Італія та Польща стали новим ...
1427053
  Заяць В.С. Стратегії забезпечення джерел формування доходів населення регіонів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 16-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1427054
  Ходжаян А.О. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності з позицій ефективного розвитку економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 220-229
1427055
  Джураєва Д.О. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 40-43. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті виявлені ефективні стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Об"єкт дослідження - процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Мета роботи - виявлення ефективних стратегій забезпечення конкурентоспроможності ...
1427056
  Сакун В.С. Стратегії залучення клієнтів в індустрії гостинності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 154-156
1427057
  Маєвська О. Стратегії замовчування ідентичності в романі "Абель Санчес" Мігеля де Унамуно // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 245-250. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розкрито головні види та взаємодію ідентичностей, що відображені в персонажах роману Мігеля де Унамуно "Абель Санчес". Проаналізовано проблему замовчування ідентичності, її різновиди, як-от інтенційне та неінтенційне приховування ідентичності, що ...
1427058
  Сова О.Ю. Стратегії запобігання банкрутству підприємств у контексті ризик-менеджменту / О.Ю. Сова, Є.Ю. Морозов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 91-97. – ISSN 2222-0712
1427059
  Машлякевич Д.С. Стратегії запобігання і протидії корупції в Україні : монографія / Д.С. Машлякевич, О.М. Литвинов ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ТОВ "В деле", 2016. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-260 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-16-2
1427060
  Павлов Ю.О. Стратегії застосування профілактичних програм по упередженню шкідливих залежностей студентської молоді // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 233-242. – ISSN 2078-1687
1427061
  Ціммер К. Стратегії збереження регіональної влади в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Україна - регіональний вимір. – С. 50-68.
1427062
  Литвиненко В.В. Стратегії збереження смислової компоненти журналістського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі (на прикладі корейських медіа) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Литвиненко Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 187 л. – Додатки: л. 186-187. – Бібліогр.: л. 157-185
1427063
  Литвиненко В.В. Стратегії збереження смислової компоненти журналістського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі (на прикладі корейських медіа) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Литвиненко Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун.-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1427064
  Боровець І. Стратегії змісту шкільної історичної освіти у Європейському Союзі // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 138-149
1427065
  Макаренко Є.А. Стратегії зовнішньої і безпекової стратегії США у розробках американських науково-дослідницькийх центрів // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 211-238. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
1427066
  Рижков М.М. Стратегії зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 9-118. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
1427067
  Лепьохіна І.О. Стратегії і підходи до реструктуризації системи управління промислових підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.196-200. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1427068
  Басюк Л.М. Стратегії і тактики адресанта в парламентському дискурсі Великої Британії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 5-8. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1427069
  Станко Д.В. Стратегії і тактики в емоційному мовленні // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 179-185
1427070
  Яшенкова О.В. Стратегії і тактики комунікантів у прескриптивному мікродіалозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-31. – Бібліогр.: с. 31. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано мовленнєві взаємодії між начальником і підлеглим, зроблено спробу виявити їхні стратегії та тактики, спрямовані на підвищення ефективності ділового спілкування. Наведено мовні засоби, що вживаються комуні кантами для реалізації своїх ...
1427071
  Корольова А.В. Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування в ситуації конфлікту // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 48-53. – Бібліогр.: Літ.: с. 53; 19 п.
1427072
  Третяк Ю.Ю. Стратегії і тактики легітимації соціодискурсивних ролей респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 267-274


  У статті описано стратегії і тактики легітимації соціодискурсивних ролей респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю, виявлено лінгвопрагматичні засоби реалізації легітимації. В статье описаны стратегии и тактики легитимации ...
1427073
  Яшенкова О. Стратегії і тактики мовленнєвого спілкування в діловій сфері // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 360-367
1427074
  Андрієнко Т.П. Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську) : монографія / Т.П. Андрієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 339, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 291-325. – ISBN 978-966-489-360-9
1427075
  Уділова Т.М. Стратегії і тактики переконання в політичному дискурсі (на прикладі промов Н. Саркозі) / Т.М. Уділова, О.О. Крупій // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 90-93
1427076
  Нечипорук О.О. Стратегії і тактики у мовленні коментатора спортивної події // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 142-147
1427077
  Огризко Р.В. Стратегії іміджування членства в НАТО: досвід постсоціалістичних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 258-262
1427078
  Мішеніна Н. Стратегії інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України / Н. Мішеніна, І. Мареха // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 33-38. – ISSN 1810-3944
1427079
  Козлова А.І. Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи : дис… канд. екон. наук : 08.00.02 / Козлова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 213, [4] арк. – Додатки: арк. 207-217. – Бібліогр.: арк. 185-206
1427080
  Козлова А.І. Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи : автореф. дис… канд. екон. наук : 08.00.02 / Козлова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назви
1427081
  Удовиченко О.С. Стратегії інноваційного розвитку промислових територій міста Харкова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 210-216 : схема. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1427082
  Артамонова Неоніла Стратегії інноваційного розвитку сучасних центрів патентної інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати аналізу діяльності європейських центрів PATLIB у галузі розповсюдження знань із патентної інформації для оптимізації патентного забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Особливий інтерес викликає дослідження ...
1427083
  Козієвська О. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід та українські перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 30-39. – ISSN 1682-2366


  Аналізується досвід країн світу щодо вибору та реалізації стратегії інтернаціоналізації вищої освіти.
1427084
  Усатенко О.В. Стратегії інтернаціоналізації для розв"язання глобальних екологічних проблем / О.В. Усатенко, І.В. Петенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 6 (58), листопад - грудень. – С. 17-18
1427085
  Василенко О.В. Стратегії інтернаціоналізації та забезпечення доступності міжнародної вищої освіти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 18-22. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (92)). – ISSN 2310-2837
1427086
  Колесник О. Стратегії інтерпретації комічного в ілюстрації та екранізації літературного тексту // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 97-105. – ISSN 2410-2601
1427087
  Шаповал М.О. Стратегії інтертекстуальності та гра свідомостей у сучасній українській драмі : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Шаповал М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 22 назви
1427088
  Шаповал М.О. Стратегії інтертексуальності та гра свідомостей у сучасній українській драмі : дис. ... д-ра філол. наук :10.01.06 / Шаповал М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 403 л. – Бібліогр.: 632-403
1427089
  Сазонець О.М. Стратегії інформатизації соціально-економічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 294-301. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1427090
  Шевченко М.Ю. Стратегії інформування в сучасному французькому медійному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Шевченко Маргарита Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 195 л. – Бібліогр.: л. 172-195
1427091
  Шевченко М.Ю. Стратегії інформування в сучасному французькому медійному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Шевченко Маргарита Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1427092
   Стратегії й орієнтири міжнародної освіти // Київський університет. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 2


  "Другий рік поспіль у КНУ імені Тараса Шевченка збираються учасники українського Форуму міжнародної освіти, присвяченого питанням розвитку вищої освіти України та забезпечення інноваційних тенденцій у галузі міжнародного співробітництва та навчання ...
1427093
  Борщ С. Стратегії й тактики дискурсу української середньовічної літератури в "Історії української літератури" Івана Франка (на прикладі пам"яток домонгольського періоду) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 89-94. – ISSN 2307-2261
1427094
  Бєлєхова Л.І. Стратегії й тактики інтерпретації поетичних текстів: // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 24-29. – ISBN 966-7825-78-7
1427095
  Шелякіна А.В. Стратегії й тактики навчання іноземної мови професійного спрямування: теоретичний аспект / А.В. Шелякіна, Л.І. Коваленко // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7037-08-7
1427096
  Приймак В. Стратегії КМ2-орієнтованих організаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-72. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблеми формування та реалізації стратегії КМ-орієнтованих організаційних змін у сучасному бізнесі. Надано практичні рекомендації щодо методики інженірингу комунікаційного і технологічного середовища управління знаннями та ...
1427097
  Кожушко С. Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 5 (112), травень. – С. 65-70. – ISSN 2308-4634
1427098
  Хрущ Н.А. Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 45-52. – Бібліогр.: с. 48-49


  Обгрунтовано загальний організаційно-економічний механізм формування інвестиційної стратегії компанії. Розроблено механізм адаптації інвестиційної стратегії компанії до конкурентного інноваційного середовища, який враховує вплив чинників конкурентногой ...
1427099
  Білик Н.Л. Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя XX-XXI сторіч : монографія / Н.Л. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2018. – 692, [1] с. – Додатки: с. 657-658. – Бібліогр.: с. 659-692. – ISBN 978-617-762-562-8
1427100
   Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / [А.М. Поручник, Я.М. Столярчук, Д.Г. Лук"яненко та ін.] ; за заг. ред. проф. А.М. Поручника та Я.М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 331, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-119-9
1427101
  Зернецька О. Стратегії конкурентної боротьби під час глобальної кризи // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 1. – С. 72-75
1427102
  Бердар М.М. Стратегії конкурентоспроможності продукції підприємств фармацевтичної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 346-358


  Досліджено процес розробки стратегії конкурентоспроможності продукції підприємств фармацевтичної галузі України, стратегії їх стійкого розвитку. Обґрунтовано стратегічні цілі, ключових проблем, законодавчого забезпечення ефективності реалізації ...
1427103
  Осадча О.М. Стратегії критичного мислення // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 15/16 (363/364), серпень. – С. 39-42
1427104
  Амельченко Н.А. Стратегії легітимізації влади в Україні в діяльності "помаранчевого" та "біло-блакитного" урядів (2004-2007) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 28-33
1427105
  Третяк Ю.Ю. Стратегії легітимізації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 501-507


  У статті йдеться про способи реалізації глобальної стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю. В статье идет речь о способах реализации глобальной стратегии легитимации респондента в жанре французского ...
1427106
  Рудченко І.В. Стратегії маркетингового менеджменту на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 137-142. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1427107
  Валєнса Г. Стратегії миротворчості та злагодження конфліктів в контесті формування національної ідентичності в Україні // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 77-80. – ISBN 978-617-8046-15-6
1427108
  Копець Л.В. Стратегії міжособового зворотного зв"язку: результати дослідження / Л.В. Копець, В.І. Гордієнко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1427109
  Гаврилюк О.В. Стратегії мінімізації негативних наслідків кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 7-13. – ISSN 1562-0905
1427110
  Дудник О.В. Стратегії мінімізації ризиків в системі антикризового управління / О.В. Дудник, О.В. Смігунова, К.С. Богомолова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 191-200. – (Економічні науки)
1427111
  Ксьондзик Н. Стратегії мовного опору соцреалізму в українській радянській літературі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 62-67


  У статті розглянуто різні стратегії мовного опору, що призвели до дезінтеграції соціалістичного реалізму в українській радянській літературі впродовж 1950-196--х років. До аналізу додаються авторський індивідуалізм, рустикальність, химерна проза, ...
1427112
  Петришин Л.Й. Стратегії моделювання креативності соціальних педагогів в освітньому процесі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 173-178. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1427113
  Пашков В.А. Стратегії модернізації вищої освіти: світовий досвід (друга половина XX – початок XXI сторіччя) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 137-141


  Проаналізовано основні стратегії модернізації вищої освіти, що застосовувалися провідними країнами світу у другій половині ХХ – на початку ХХІ сторіччя. Зроблено висновки щодо можливості та необхідності використання досвіду реалізації модерні- ...
1427114
  Ткач О.І. Стратегії модернізації і мережні інформаційні технології в умовах нових глобальних викликів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 277-286
1427115
   Стратегії молекулярних механізмів адаптації рослин озимої пшениці різних екотипів за дії біотичних стресорів, як прояв реакцій вродженого імунітету / О. Панюта, В. Белава, Л. Бацманова, О. Оканенко, Н. Светлова, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Одержані новітні дані щодо молекулярних механізмів стратегії адаптації рослин за дії біотичних стресорів як прояв факторів вродженого імунітету. Встановлено, що у комплексі мультиваріантних захисних реакцій рослин системна стійкість до дії патогенів ...
1427116
  Ігнатюк А. Стратегії набуття та підтримки монопольної влади фірми на ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються стратегії фірм, що спрямовані на збільшення їх ринкової влади, набуття та підтримку монопольного становища фірми на ринку. Исследуются стратегии фирм, направленные на усиление их рыночной власти, достижение и поддержание монопольного ...
1427117
  Шестопал О.Г. Стратегії наративізації пам"яті у романі Мануеля Ріваса "Олівець Теслі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 63-68


  Стаття присвячена розгляду оповідних стратегій репрезентації індивідуальної та колективної пам’яті в іспанській сучасній прозі на прикладі роману галісійського письменника Мануеля Ріваса «Олівець теслі». В статье рассматриваются повествовательные ...
1427118
  Крисанов Д.Ф. Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промисловості / Д.Ф. Крисанов, Л.Д. Водянка // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-104 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1427119
  Афанасьєва О.М. Стратегії наукового дискурсу (на матеріалі французької політології) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 18-27


  У статті досліджуються авторські стратегії в сучасному французькому політологічному дискурсі та визначаються їх прагмакомунікативні особливості. В статье исследуются авторские стратегии в современном французском политологическом дискурсе и ...
1427120
  Романов Ігор Стратегії національної безпеки // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 6 (19). – С. 34-38
1427121
  Бессонова М. Стратегії національної безпеки США пост-біполярної епохи: головні регіональні виміри загроз американським інтересам // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 141-143. – ISSN 2076-1554
1427122
  Корольова А.С. Стратегії національної безпеки США як орієнтири зовнішньої політики в контексті забезпечення енергетичних інтересів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 523-526. – ISSN 2076-1554
1427123
  Бенцал І.І. Стратегії обмеження політичних інформаційних технологій віртуальної теледійсності у реаліях громадського інформаційного протекціонізму // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 41-45


  Проаналізовано способи обмеження політичних інформаційних технологій телебачення. Визначено критерії ідентифікації віртуальної теледійсності. Виокремлено механізми реалізації суспільної протекції у телепросторі. The methods of political technologies ...
1427124
   Стратегії обмеження політичних інформаційних технологій у телепросторі. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 29-38.
1427125
  Хожило І.І. Стратегії ООН у сфері державного управління: аналіз сучасних тенденцій // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7139-03-3
1427126
  Шкарабан С. Стратегії організації економічного аналізу / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 10-14. – ISSN 1993-0259
1427127
  Зінченко В.В. Стратегії освітнього процесу в інтеграції парадигм глобального розвитку і гуманітаризації суспільства: світоглядні засади соціальної філософії освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 278-283. – ISSN 2076-1554
1427128
  Дікарєв О. Стратегії освоєння енергетичних ресурсів шельфу світового океану // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 60-73. – ISSN 0131-775Х
1427129
  Андрієнко Т.П. Стратегії очуження й одомашнення в перекладі художнього дискурсу з англійської мови на українську : монографія / Т.П. Андрієнко ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2011. – 264 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-263. – ISBN 978-617-651-003-1
1427130
  Андрейко Л.В. Стратегії очуження та одомашнення при перекладі інтертекстуальних одиниць у художньому творі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – C. 7-13. – ISSN 2077-804X
1427131
  Мошинська А.В. Стратегії передачі інформації в мультисервісних телекомунікаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Мошинська Аліна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 38 назв
1427132
  Лугова Ю.В. Стратегії перекладацької обробки й перетворення фахової інформації в англомовних науково-популярних текстах медичного спрямування // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 125-131


  У статті розглянуто ключові стратегії обробки й перетворення фахової інформації в аспекті медичного перекладу. Розкрито роль соціально-культурних особливостей, визначальних для перекладу. Проаналізовано вплив концептуалізації на досягнення ...
1427133
  Фока М. Стратегії перекладу живописних ефектів П. Тичини англійською мовою // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 25-34. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено стратегії передачі малярських ефектів у словесних образах українського поета П. Тичини англійською мовою на матеріалі перекладів М. Найдана, С. Комарницького, В. Ткача, І В. Фиппс
1427134
  Чернюк Н.І. Стратегії перекладу синтаксичних емотивних конструкцій з англійської мови на українську (на матеріалі текстів-регулятивів) / Н.І. Чернюк, Д.П. Трофимець // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 139-144. – ISSN 2077-804X
1427135
  Фока М.В. Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини англійською мовою / Марія Фока ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : АнтуражА, 2013. – 207 с., [16] арк. іл. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 189-205 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8769-12-0
1427136
  Григораш А.С. Стратегії перекладу фразеологізмів із негативною конотацією в англійськомовному політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 168-181


  У статті розглядаються функції та значення фразеологізмів з негативною конотацією у англійськомовному політичному дискурсі. Розкривається важливість збереження прагматичного потенціалу таких повідомлень у процесі їх перекладу українською мовою. В ...
1427137
  Кирилова Ольга Олексіївна Стратегії переозначування суб"єкта (роман Дж.Фаулза "Жінка французького лейтенанта" у перспективі лаканівського психоаналізу) : Дис. ... канд. філософ. наук: 17.00.01 / Кирилова О.О.; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – 189л. – Бібліогр.: л.175-189
1427138
  Кирилова Ольга Олексіївна Стратегії переозначування суб"єкта (роман Дж.Фаулза "Жінка французького лейтенанта" у перспективі лаканівського психоаналізу) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 17.00.01 / Кирилова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
1427139
  Борисенко Н.Д. Стратегії персонажного дискурсу сучасної британської драми: гендерний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 101-105


  Стаття присвячена гендерному аспекту репрезентації стратегій персонажного дискурсу в сучасній британській драмі. Особливості реалізації прохання, яке ставить мовця в залежне становище і виконання якого є необов"язковим для слухача, аналізується в ...
1427140
  Захарченко П.В. Стратегії підвищення конкурентоспроможності організацій курортно-рекреаційного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 71-76. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1427141
  Рибак Ю.В. Стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 192-199
1427142
  Кириченко С.В. Стратегії підтримки обдарованих дітей в Австралійському Союзі // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 113-116. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128


  В статті розглядається питання, чому обдаровані діти мають отримати особливу увагу, а також виділяються загальні стратегії розробки шкільної програми для навчання обдарованих учнів в Австралійському Союзі, які можна було б використати в системі ...
1427143
  Приказюк Н.В. Стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку / Н.В. Приказюк, А.Ю. Марченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан страхового ринку, стратегії поведінки страхових організацій на сучасному страховому ринку та сприйняття страхових послуг потенційними страхувальниками. The modern insurance market, strategy of conduct of insurance ...
1427144
  Зубко О. Стратегії повсякденного виживання української еміграції у міжвоєнній Чехословаччині (1918-1939 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 234-242. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
1427145
  Кондратенко О.Ю. Стратегії поглиблення геополітичноїх та геоекономічної суб"єктності України // Суб"єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози : аналіт. доповідь / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – С. 23-40. – ISBN 978-966-02-9533-9
1427146
  Качмар О. Стратегії подолання агресивності студентів у сучасній вищій освіті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 52-57. – ISSN 2078-1016
1427147
  Власова К.М. Стратегії подолання бар"єрів входу на зовнішні ринки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (217). – С. 53-61. – ISSN 2522-1620
1427148
  Симоненко В. Стратегії подолання демографічної кризи в Україні: регіональний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 163-167.
1427149
  Старокожко О.М. Стратегії поліпарадигмальності освітнього простору // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 223-230. – ISSN 2227-2844
1427150
  Петров О. Стратегії політичних сил на парламентських виборах 2006 року // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-26
1427151
  Волошин М. Стратегії політичного самопозиціонування в соціальних Інтернет-мережах вітчизняних політичних лідерів у 2010–2015 рр. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 55-60. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано використання соціальних Інтернет-платформ українськими політичними лідерами. У фокусі дослідження перебувають політики, які так чи інакше були медійними персонами в період із 2010 по 2015 рр. Визначено основні стратегії ...
1427152
  Наталіна Н.О. Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Наталіна Н.О. ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2008. – 227л. – Бібліогр. : л.194-227
1427153
  Наталіна Н.О. Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Наталіна Н. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 9 назв
1427154
  Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації в сучасній Мексиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 16-21
1427155
  Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки : Автореф. дис. ... доктора політичних наук: 23.00.02 / Ткач О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 43 назви
1427156
  Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки : Дис. ...д-ра політ.наук:Спец. 23.00.02 політ. ін-ти та процеси / О.І. Ткач: КНУТШ. – Київ, 2007. – 428с. – Бібліогр.: л. 400-428
1427157
  Колодяжний М. Стратегії протидії корупції у діяльності органів правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 37-44. – ISSN 1026-9932
1427158
  Прохоренко Т.Г. Стратегії професійної самореалізації молоді в сучасному суспільстві // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 242-248. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1427159
  Пономаренко О.В. Стратегії психозахистної поведінки педагогів з різними рівнями емоційного вигорання // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 124-127
1427160
  Касян Людмила Стратегії реалізації навчально-виховних програм з українознавства в освітньому просторі / Касян Людмила, Семенюченко Олексій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розглянуто стратегії реалізації навчально-виховних програм з українознавства в освітньому просторі. Представлено методичні підходи до викладання українознавства у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
1427161
  Ткач О. Стратегії регіональної та національної інтеграції країн Латинської Америки // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1 (34). – С. 140-146
1427162
  Кость Валентина Стратегії режисури компетентністно орієнтованого уроку географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 22-25
1427163
  Лисичкіна І.О. Стратегії репарації іміджу силових структур США в англомовному мас-медіа дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 97-102
1427164
  Єрмоленко І.І. Стратегії репрезентації персонажів у детективних текстах Даніеля Пеннака // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 40-43
1427165
  Маранчак М.М. Стратегії репутаційного інтернет-маркетингу публічних бібліотек України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Маранчак Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1427166
  Елєрс Г. Стратегії реформ у сфері державниї фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 7-16. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
1427167
  Длігач А.О. Стратегії ринкового сегментування // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 18-22.
1427168
  Виноградчий В.І. Стратегії розвитку агротекстильного кластера // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 51-52
1427169
  Примостка О.О. Стратегії розвитку банківської системи України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 204-209. – ISSN 2222-4459
1427170
  Давидова Ірина Стратегії розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуті існуючі підходи до. стратегій розвитку бібліотек за умов інформаційного суспільства. Обгрунтована система багаторівневих стратегій для бібліотек України, які знаходяться на різних рівнях функціонування в системі соціальних комунікацій.
1427171
   Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення / Прес-служба Науково-технічної бібліотеки ім. професора Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 55-56. – ISSN 2518-7341


  11-12 грудня в Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І.Денисенка (НТБ) КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся Міжнародний науково-практичний семінар "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення", учасниками якого стали більше ніж 120 керівників та ...
1427172
  Воскобойнікова-Гузєва Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація / О.В. Воскобойнікова-Гузєва ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 359, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 320-354 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-252-3
1427173
  Салата Г.В. Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2409-9805
1427174
  Зернецька О. Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-56
1427175
  Водолазька С.А. Стратегії розвитку друкованого та електронного книговидання у Великій Британії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 8-14


  У статті розкриваються особливості книговидання Великої Британії. Проаналізовано ключові тенденції на ринку, визначено взаємодію державного й приватного книговидання, розглянуто динаміку випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. ...
1427176
  Ленська С. Стратегії розвитку жанрових структур в ураїнській малій прозі 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду еволюційних процесів, що видбувалися в царині малих епічних жанрів у першій третині XX ст.: циклізація малої прози, фрагментарність, трансформація художньо-виражальних засобів і жанротвірних чинників у новелі й оповіданні. ...
1427177
  Коленда Наталія Вікторівна Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто передумови, принципи, завдання та етапи розробки стратегії розвитку рекреаційної системи регіону та реалізації її стратегічного потенціалу. Запропоновано багаторівневу схему формування та вибору стратегії, в якій виділено базові, ...
1427178
  Коленда Наталія Вікторівна Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто передумови, принципи, завдання та етапи розробки стратегії розвитку рекреаційної системи регіону та реалізації її стратегічного потенціалу. Запропоновано багаторівневу схему формування та вибору стратегії, в якій виділено базові, ...
1427179
  Коленда Н.В. Стратегії розвитку і реалізації потенціалу регіональних рекреаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 102-109. – ISSN 1993-6788
1427180
  Листопад О. Стратегії розвитку інклюзивної освіти у Великій Британії // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 39-40. – ISBN 978-966-644-324-6
1427181
  Дацків І.Б. Стратегії розвитку інформаційної політики в Україні / І.Б. Дацків, О.П. Мельник // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 381-384. – ISSN 2076-1554
1427182
  Дацків І. Стратегії розвитку інформаційної політики в Україні: історико-політологічний і теоретичний аспекти // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 96-100. – ISSN 1998-4634
1427183
  Косар Н.С. Стратегії розвитку молокопереробних підприємств України у сучасних умовах / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, І.І. Білик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1427184
  Гончарова Н.П. Стратегії розвитку національного промислового комплексу: сутність та механізми впливу на зміцнення економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 193-199
1427185
  Шульга Н.Д. Стратегії розвитку національної освіти як інструмент і засіб реалізації державної освітньої політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 135-139. – ISSN 2306-6814


  Проаналізовано сутність та особливості державної освітньої політики України, виявлено основні недоліки, характерні для вітчизняної системи освіти, які утруднюють її модернізацію відповідно до сучасних потреб країни та вимог світової спільноти.
1427186
  Алексєєв І.В. Стратегії розвитку підприємств і державне регулювання економіки : Монографія / І.В. Алексєєв; Укр.Акад.держ.управління при Президентові України.Львів.філіал. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 204с. – ISBN 966-7353-25-7
1427187
   Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості : аналітична доповідь : збірник матеріалів "круглого столу" / [С.О. Біла та ін.] ; [за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-554-121-9
1427188
  Гіренко А. Стратегії розвитку ТНК в умовах асиметрії інформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 92-93. – бібліогр. в кінці ст.


  На сучасному етапі глобалізації світової економіки, посилення економічної інтеграції між державами та інформаційної асиметрії значно зростає роль ТНК як учасника міжнародних економічних відносин.
1427189
  Беркова О.П. Стратегії розвитку туризму в Причорноморському регіоні / О.П. Беркова, А.Г. Чочуа // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 49-56. – ISSN 2308-135X
1427190
   Стратегії розвитку України: теорія і практика. – Київ : НІСД, 2002. – 864с. – ISBN 966-554-043-2
1427191
  Ричка М.А. Стратегії розвитку фондового ринку України / М.А. Ричка, С.А. Ральченко // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 75-76
1427192
  Глухова Д.А. Стратегії розподілу федерального бюджету США: військово-інноваційний вимір // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 4. – С. 20-24. – ISSN 2222-0712
1427193
  Грищенко С.В. Стратегії самодопомоги в подоланні професійної деформації в діяльності соціальних педагогів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 53-57. – (Педагогічні науки)


  У статті розглянуто основні стратегії самодопомоги в подолонні професійної деформації в діяльності соціальних педагогів.
1427194
  Долгочуб В.А. Стратегії самопрезентації неоязичників в українському інформаційному просторі / В.А. Долгочуб, Н.О. Петрова // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 37-47. – ISSN 2312-6825
1427195
  Мельник А.П. Стратегії скорочення тексту при перекладі анімаійних фільмів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 151-156. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено порівняльний аналіз найбільш поширених випадків скорочення тексту в ході перекладу американської анімації українською та німецькою мовами, а також з"ясовано, які перекладацькі стратегії скорочення використовуються при відтворенні ...
1427196
  Баб"як Г. Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону / Г. Баб"як, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 26-32
1427197
  Сидорова А.В. Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
1427198
  Музиченко О.В. Стратегії соціально відповідального інвестування: еволюційний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 22-27. – ISSN 2306-6814
1427199
  Мельник С.І. Стратегії соціального розвитку територій в контексті проведення економічних реформ // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – C. 11-15. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто сутність стратегій соціального розвитку територій, здійснено аналіз виконання стратегії соціального розвитку Хмельницької обл. Зазначено основні показники соціального розвитку регіону відповідно до обраної стратегії. In the article ...
1427200
  Башук А.І. Стратегії спілкування влади з громадськістю (на прикладі "Розмови з країною" В. Януковича) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 103-109


  У статті проаналізовано особливості формату прямого спілкування президента України з народом. Розглянуто головні стратегії президентського дискурсу та їх ефективність у межах подібних PR-заходів. The article examines the particularities of format of ...
1427201
  Жигун Сніжана Стратегії спілкування з читачем як гра в прозовому тексті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 56-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена питанню оцінки ролі читача у творах українських письменників 1910-1920-х років XX ст. Імпліцитний читач творів М. Хвильового, Юліана Шпола, Ю. Яновського, М. Йогансена, Г. Михайличенка - уважна, вдумлива людина з великим естетичним ...
1427202
  Жигун Сніжана Стратегії спілкування з читачем як гра в прозовому тексті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 56-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена питанню оцінки ролі читача у творах українських письменників 1910-1920-х років XX ст. Імпліцитний читач творів М. Хвильового, Юліана Шпола, Ю. Яновського, М. Йогансена, Г. Михайличенка - уважна, вдумлива людина з великим естетичним ...
1427203
  Таранова А. Стратегії сприйняття масової літератури в сучасному літературознавстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 47-54. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1427204
  Таранова А. Стратегії сприйняття масової літератури в сучасному літературознавстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 47-55. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1427205
  Попович Н.В. Стратегії сталого розвитку країн Європи та їх картографічне забезпечення // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 108-111. – ISSN 2075-1893


  У статті розглядається історія створення стратегій сталого розвитку Євросоюзу та країн Європи. Дано визначення поняття "стратегія сталого розвитку". Проаналізовано типи національних стратегій сталого розвитку країн Європи. Висвітлено своєрідність та ...
1427206
  Білоножко Н.Є. Стратегії старшокласника як суб"єкта навчальної діяльності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 13-17. – ISSN 1817-8510


  У статті проводиться психологічний аналіз вікового періоду учнів старшої школи як суб"єктів навчальної діяльності на цій основі визначаються властиві їм навчальні стратегії.
1427207
  Барабаш Д.А. Стратегії створення "наукового тексту" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 137-139
1427208
  Рижков М. Стратегії стримування у зовнішній політиці США // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 109-132. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1427209
  Рижков М.М. Стратегії стримування у зовнішній та безпековій політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 5-22


  У статті розглядаються концептуальні підходи до головних стратегій США у 19 ст., аналізуються зовнішні та безпекові стратегії Адміністрацій Б. Клінтонона, Дж. Буша-молодшого та Б. Обами у контексті трансформацій системи міжнародних відносин, ...
1427210
  Калашник С.О. Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Калашник Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1427211
  Калашник С.О. Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Калашник Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 173 л. – Дадатки: л. 130-173. – Бібліогр.: л. 112-129
1427212
  Грицку В. Стратегії суспільно-географічного розвитку туристичної діяльності в транскордонному регіоні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 88-93. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
1427213
  Сумець О.М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.М. Сумець, М.Б. Тумар ; МОНУ. – Київ : Хай -Тек Прес, 2008. – 400 с. : іл., табл. – Додатки: с. 387-399. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-2143-09-6
1427214
   Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 35, [1] с. – Ст. укр., рос.
1427215
  Дроздовський Д. Стратегії сучасної компаративістики: діалог Заходу і Сходу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007/1008). – С. 196-202. – ISSN 0320 - 8370
1427216
  Герчанівська П.Е. Стратегії сучасної політики щодо народної релігійної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 96-102
1427217
  Нестеренко В.П. Стратегії та вартість міжнародних банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 79-82
1427218
  Зайченко Ю.П. Стратегії та гарантований виграш в задачах оптимального керування станом атмосфери / Ю.П. Зайченко, К.В. Кузенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 223-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються моделі забруднення атмосфери газоподібними домішками та методи теорії ігор для оптимального керування підприємствами-забрудниками атмосфери з урахуванням комплексних еколого-економічних критеріїв. Здійснено аналіз можливих методів ...
1427219
  Колесникова Т. Стратегії та завдання реалізації комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 5 (178). – С. 23-27. – ISSN 2076-9326
1427220
  Прокопенко О.В. Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, М.Д. Домашенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 73-81. – ISSN 0321-0499
1427221
  Кізима Т. Стратегії та моделі фінансової поведінки домашніх господарств у сучасних умовах // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 86-96. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1427222
  Циганов С.А. Стратегії та основні цілі монетарної політики в країнах Центральної та Східної Європи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 17. – С. 46-59. – ISBN 966-8958-01-2
1427223
  Волченко О.М. Стратегії та приойми перекладу реалій-американізмів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 353-357
1427224
  Крижанівська М.В. Стратегії та тактики комунікативного лідера у дискурсі ток-шоу італійського телебачення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 127-139. – Бібліогр.: Літ. : 138-139;
1427225
  Вовк С. Стратегії ТНК: злиття і поглинання // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 28-41. – ISSN 1684-906Х
1427226
  Максимович Ліліана Стратегії транснаціональних корпорацій в економіці республіки Сербія = strategies of transnational corporations in the economy of the republic of Serbia / Максимович Ліліана, Радосавлевич Гордана, Марьянович Гордана // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 395-406 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1427227
  Балюк Т. Стратегії трансферного ціноутворення іноземних ТНК в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 141-143.
1427228
  Бережна Г.В. Стратегії трансформації фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 15-21. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1427229
  Стулов Ю. Стратегії уповноваження: три сестри і мати у Нтозаке Шанге // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 215-233
1427230
  Троян В.І. Стратегії управління брендом як складові бренд-менеджменту / В.І. Троян, А.С. Браславська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 446-451. – ISSN 2222-4459
1427231
  Раковський Х.В. Стратегії управління вищими навчальними закладами на основі методів геоінформатики / Х.В. Раковський, К.О. Метешкін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 167-171. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1427232
  Гулий О. Стратегії управління зовнішнім боргом як фактор забезпечення фінансової безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 66-67
1427233
  Онисенко Т.С. Стратегії управління інноваційною діяльністю та їх вплив на конкурентоспроможність видавництв // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 1. – С. 17-21
1427234
  Сидорченко В.О. Стратегії управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в сучасних інтеграційних умовах // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 246-255. – (Економічні науки)
1427235
  Педерсен І. Стратегії управління ліквідністю банків // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 63-66. – ISSN 1728-9343
1427236
  Гринюк І.М. Стратегії управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування ( на прикладі нафтогазових підприємств України) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 47-59 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1427237
  Дейнека М. Стратегії управління підприємством в умовах кризи / М. Дейнека, І. Силадій // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 68-72. – ISSN 1993-0259
1427238
  Ганущак-Єфіменко Стратегії управління тоговельними марками підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 104-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1427239
  Скок П.О. Стратегії управління фінансовими інноваціями в банках та небанківських кредитних організаціях // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
1427240
  Гоцуляк Н.Є. Стратегії учіння студентів: психологічний аспект // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 90-91
1427241
  Унинець О.М. Стратегії фінансового маркетингу на регіональному рівні / О.М. Унинець, Л.М. Кострач // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 229-237. – ISSN 1993-6788
1427242
  Губар Ніла Петрівна Стратегії формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарських зв"язків : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Губар Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208 л. + Додатки: л. 204 - 208. – Бібліогр.: л. 190 - 204
1427243
  Губар Ніла Петрівна Стратегії формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарських зв"язків : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Губар Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1427244
  Тарасенко І.Л. Стратегії формування міжнародної ліквідності для забезпечення валютно-фінансової безпеки та стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 265-269
1427245
  Костик О. Стратегії формування мовленнєвих умінь та навичок / О.Костик // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С.73-79
1427246
  Биков О.С. Стратегії формування структур державного управління в системі цивільного захисту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 110-113. – Бібліогр.: 24 назв.
1427247
  Квеліашвілі І.М. Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 104-109. – ISSN 2306-6814
1427248
  Вельможна-Сидорова Стратегіїя досягнення комунікативних цілей в діяльності судово-експертних установ // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 130-132


  "Поняття "комунікація" запозичене українською мовою з англійської "communication" чи латинської "сommunicare" мов. У перекладі це означає "спілкування", "перебування в спілкуванні", "взаємодія". Взагалі, поняття "комунікація" використовується сьогодні ...
1427249
   Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору на засадах програмно-цільового управління та задіювання інвестиційних платформ / Б.А. Карпінський, Д.Я. Максимів, О.Б. Карпінська, Р.В. Гасюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 76-85. – ISSN 2222-4459
1427250
  Скребець І.В. Стратегічна безпека підприємства як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 58-64. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1427251
  Горнісевич А Стратегічна важливість врегулювання діяльності організацій колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-12. – ISSN 1608-6422
1427252
  Безпалько Л.В. Стратегічна галузь держави: як її поліпшити з користю для людей // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.14-16. – ISSN 0868-8117
1427253
  Гаджиєв В.В. Стратегічна гра в теоретико-ігрової семантиці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 72-74
1427254
  Білоус Л. Стратегічна екологічна оцінка для потреб управління довкіллям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стратегічну екологічну оцінку (СЕО) як інструмент управління довкіллям. Окреслено історію становлення СЕО та оцінки впливу на довкілля. Визначено їх суб"єктно-об"єктну сутність. Проаналізовано досвід СЕО та зроблено висновки про проблемну ...
1427255
  Ігнатенко О. Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування громад // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 46-52. – ISSN 2664-3618
1427256
  Шевченко І.В. Стратегічна екологічна оцінка України: сучасний стан та напрями розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 95-102. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1427257
  Шевченко І.В. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент екологічної політики України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 79-86. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1427258
  Ашикова Е.І. Стратегічна екологічна оцінка як складник механізму регулювання стану довкілля // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 211-216
1427259
  Колодійчук А.В. Стратегічна інноваційність як нова парадигма забезпечення інноваційного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 76-80


  Окреслено концептуальні засади інноваційного стратегічного управління.
1427260
  Алфьорова Л.М. Стратегічна інформаційна система побудови зворотного зв"язку у вищому навчальному закладі // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 15. – С. 234-241. – ISSN 1998-6939
1427261
  Єрмошенко М.М. Стратегічна інформація в забезпеченні фінансової безпеки держави : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 76-82 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1427262
  Єрмошенко М.М. Стратегічна інформація та стратегічний аналіз в маркетинговому плануванні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С.42-46
1427263
  Салашенко Т.І. Стратегічна карта як інструмент операціоналізації стратегії енергоефективності промисловості регіону // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 19-24. – ISSN 1683-1942
1427264
  Катона М.В. Стратегічна карта як інструмент реалізації стратегії підприємства АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 127-133
1427265
  Воронкова А.Е. Стратегічна кастомізація працівників як передумова інноваційного розвитку підприємства / А.Е. Воронкова, М.К. Бабенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 186-193. – ISSN 2309-1533
1427266
  Шовковий В. Стратегічна компетентність як предмет лінгводидактичної дискусії / В. Шовковий, Т. Шовкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
1427267
  Масур Г.С. Стратегічна компетенція як компонентна детермінанта професійної компетентності майбутніх перекладачів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 25-31. – (Педагогічні науки ; № 6 (125)). – ISSN 2414-5076
1427268
  Бучик В.С. Стратегічна культура в спільній безпековій політиці Європейського Союзу: сутність та особливості становлення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 137-140. – Бібліогр.: 10 назв
1427269
  Добржанська О.Л. Стратегічна культура ЄС в пріоритетах національного та наднаціонального рівня // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 412-434. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1427270
  Герман О.М. Стратегічна маркетингова спрямованість як складова забезпечення довгострокової конкурентоспроможності торгового підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 72-77. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1427271
  Ющенко В. Стратегічна мета - членство в ЄС // Президент. вісн., 2005


  [Виступ Президента України на сесії Парлам. Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі]
1427272
  Березовська І. Стратегічна мета повноправне членство. Правове регулювання відносин України з ЄС у світлі перспективи створення асоціації // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.66-72. – ISSN 0868-8273
1427273
  Мамонова Г.В. Стратегічна модель розвитку інтелектуального капіталу для забезпечення конкурентоспроможності України / Г.В. Мамонова, В.М. Дерев’янко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 104-109. – ISSN 2222-4459
1427274
  Ніколаєнкова Н.В. Стратегічна модель стійкого розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.85-87
1427275
   Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону : колект. монографія / О.М. Мандрик [та ін.] ; за ред. д.т.н., проф. Людмили Миколаївни Архипової ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 310-323. – ISBN 978-966-694-260-3
1427276
  Таранюк Л.М. Стратегічна оцінка діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – С. 165-175. – ISSN 2218-4511


  У статті розглянуті питання стратегічної оцінки діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві на проектному рівні. Автором удосконалено SWOT-аналіз проведення реінжинірингу бізнес-процесів, що полягає в ...
1427277
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 4. – 1999
1427278
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 1/2. – 2000
1427279
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 3/4. – 2000
1427280
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 1/2. – 2001
1427281
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 3/4. – 2001
1427282
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 1. – 2002
1427283
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
1427284
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2002
1427285
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 4. – 2002
1427286
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
1427287
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
1427288
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2003
1427289
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
1427290
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
1427291
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004
1427292
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 4. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1427293
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1427294
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1427295
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1427296
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1427297
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1427298
   Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2001-
№ 1. – 2015. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427299
   Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2001-
№ 1. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427300
   Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2001-
№ 2. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427301
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Книжково-журнальна друкарня "СОФІЯ", 2001-
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427302
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ : Софія, 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 1. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427303
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ : Софія, 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 2. – 2018. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427304
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 1/2. – 2021. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427305
  Осуховська О.С. Стратегічна парадигма розвитку охорони психічного здоров"я в Україні / О.С. Осуховська, Н.М. Степанова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 11-16
1427306
  Дудко І.Д. Стратегічна парадигма США на початку 2010-х рр.: дилема підходів і шляхів реалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 46-53


  В цій статті розглядаються стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Визначається головна тема оновленої воєнно-стратегічної настанови президента Б. Обами.
1427307
  Романенко О.О. Стратегічна платформа розвитку підприємства : монографія / О.О. Романенко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 371, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 358-371. – ISBN 978-966-8177-95-8
1427308
  Семенов Г.А. Стратегічна програма антикризового управління підприємством / Г.А. Семенов, О.В. Ярошевська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 159-166. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1427309
  Шулі-Закар Стратегічна програма регіонального розвитку Карпатського макрорегіону ТКС: погляд із Угорщини // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 185-203. – ISBN 978-617-7333-48-6
1427310
  Краснова І.В. Стратегічна реорганізація банківської системи України / І.В. Краснова, А.В. Нікітін // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 69-79. – ISSN 2306-8558
1427311
   Стратегічна реструктуризація підприємств : Посібник для менеджерів підприємств. – Вінниця : Книга-Вега;, 2003. – 304с. – ISBN 966-621-134-3
1427312
  Мартиненко В.П. Стратегічна рівновага як стабілізуючий фактор життєдіяльності суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.247-250
1427313
  Похресник А. Стратегічна роль цілісного освітньо-наукового комплексу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 30-35. – ISSN 2078-1016
1427314
   Стратегічна співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Меморандум про співробітництво з Альянсом "Нова енергія України" підписав ректор НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Михайло Згуровський і голова правління альянсу Валерій Боровик.
1427315
  Бєлавіна Т.І. Стратегічна спямованість адаптивної поведінки російськомовної спільноти в сучасній Україні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 85-95. – ISBN 978-966-8063-90-11
1427316
  Дмитренко Г.А. Стратегічна траєкторія та основні технологічні засоби збільшення cоціального капіталу в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 93-105. – ISSN 2072-9480
1427317
  Бережна І.В. Стратегічне бачення збалансованого розвитку курортних територій АР Крим / І.В. Бережна, Н.В. Мельнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 207-210
1427318
  Семенюк З.І. Стратегічне бюджетне планування: сценарний підхід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
1427319
  Горащенков О.М. Стратегічне забезпечення главою держави розвитку місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 24-28. – ISSN 2220-1394
1427320
  Ареф"єва О.В. Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства / О.В. Ареф"єва, О.І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання формування стратегії підприємства на різних етапах його життєвого циклу.
1427321
  Ареф"єва Олена Володимирівна Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства / Ареф"єва Олена Володимирівна, Кондратюк Оксана Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання формування стратегії підприємства на різних етапах його життєвого циклу.
1427322
  Сіцінський Н.А. Стратегічне завдання політики національної безпеки України — відновлення контролю над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 83-87. – ISSN 2306-6814
1427323
  Піцик М. Стратегічне значення інвестиційної складової економічної безпеки для регіонів Українського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено стан економічної безпеки регіонів Українського Полісся. Визначено часткові індекси інтегрального індексу економічної безпеки, а саме індекси інвестиційної, інноваційної, фінансової, зовнішньоторговельної, продовольчої, соціальної, ...
1427324
   Стратегічне значення фізкультури // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Щодо популяризації фізичного виховання і спорту серед студентів та школярів.
1427325
  Дідченко О.І. Стратегічне і поточне планування у виробничій сфері: практичний аспект // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-38.
1427326
  Квасній Л.Г. Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки / Л.Г. Квасній, О.М. Попівняк, О.Я. Щербан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 48-53. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Досліджено особливості стратегічного і тактичного планування діяльності підприємств. Визначено послідовність проведення процесу стратегічного планування. Встановлено, що найскладнішими умовами прийняття стратегічних рішень є нестабільні умови, в яких ...
1427327
  Рибак М.І. Стратегічне керівництво збройною боротьбою Радянського Союзу у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / М.І. Рибак, Д.В. Романюк // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 81-88
1427328
  Ситницький М. Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок / М. Ситницький, Ю. Варава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Визначено та систематизовано основні завдання маркетингової стратегії при органічному включенні товару-новинки в існуючий асортимент ринку. Определены и систематизированы основные задачи маркетинговой стратегии при органическом включении ...
1427329
  Громова Я.А. Стратегічне маркетингове позиціонування металургійної галузі України на світовому ринку і перспективи її розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 72-82 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1427330
  Бєлявцев М. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств / М. Бєлявцев, Беспята // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 24-26. – ISSN 1606-3732
1427331
  Рачинський А.П. Стратегічне мислення як важлива складова стратегічної діяльності керівника органу державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 95-96.
1427332
  Суїменко Є. Стратегічне мислення як імператив часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 164-185. – ISSN 1563-3713
1427333
  Вишневська І.Г. Стратегічне моделювання американсько-китайських відносинах за умов глобальної трансформації світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 67-71


  Окреслено відносини між США та Китаєм у контексті їхньої боротьби за світову гегемонію; здійснено стратегічне моделювання розвитку ситеми міжнародних відносин через призму американсько-китайської конкуренції.
1427334
  Салоїд С.В. Стратегічне моделювання умов підвищення ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 51-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1427335
  Чекаленко Л.Д. Стратегічне партнерство // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 7-13. – ISBN 978-966-02-7653-6
1427336
  Головченко В. Стратегічне партнерство "найчисленніших демократій світу": уроки для України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 205-215. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1427337
  Кіктенко В.О. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці Китаю (висновки для України) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 48-75. – ISSN 1682-671Х
1427338
   Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – 144, [2] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7989-6
1427339
  Піпченко Н.О. Стратегічне партнерство в зовнішній практиці України // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 465-486. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1427340
  Мавріна О.С. Стратегічне партнерство в зовнішньополітичній практиці Туреччини // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 48-81. – ISSN 1682-671Х
1427341
  Гуменюк Г А. Стратегічне партнерство в контексті національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.100-104
1427342
  Шамраєва В.М. Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Шамраєва Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 513 арк. – Бібліогр.: арк. 413-513
1427343
  Шамраєва В.М. Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Шамраєва Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: 65 назв
1427344
  Знахоренко Оксана Михайлівна Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Знахоренко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 235л. – Бібліогр.: л. 196 - 235
1427345
  Знахоренко Оксана Михайлівна Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах : Автореф. ... канд. політичних наук: 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Знахоренко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1427346
  Седляр Юлія Олександрівна Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Седляр Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229 л. + Додатки: л.220-229. – Бібліогр.: л.182-219
1427347
  Седляр Юлія Олександрівна Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Седляр Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1427348
  Ігнатьєв П.М. Стратегічне партнерство Індії та Держави Ізраїль // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 21-30


  Досліджено передумови формування, основні етапи та сучасний стан індійсько-ізраїльських відносин. Проаналізовано основні сфери співпраці сторін і вплив на цей процес стосунків Індії з країнами мусульманського світу.
1427349
  Тихомирова Є.Б. Стратегічне партнерство країн ЛАК і ЄС: інформаційно-комунікативний ракурс // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 301-343. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1427350
  Остап"як В.І. Стратегічне партнерство міжнародних акторів : концептуальний і прикладний виміри : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04, 052 / Остап"як Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
1427351
  Мінгазутдінов І.О. Стратегічне партнерство Німеччини з США та Китаєм / І.О. Мінгазутдінов, Г.І. Мінгазутдінова // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 367-386. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1427352
  Федуняк С.Г. Стратегічне партнерство пострадянських країн // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 443-464. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1427353
  Коваль І.В. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці держав світу (на прикладі Північної Африки та ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 189-194


  This scientific review pursues the objective of properly evaluating the strategic partnership between world countries as pertains to foreign policy (using the countries of Northern Africa and EU as graphic examples). The listed issues are of vital ...
1427354
  Манжола В.А. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України / В.А. Манжола, І.І. Жовква // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 131-142.
1427355
  Жовква Ігор Іванович Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Жовква І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213л. + Додаток: л. 200 - 213. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1427356
  Шевчук О.В. Стратегічне партнерство у зовнішньополітичній стратегії США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 254-280. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1427357
  Бут С.А. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та Російської Федерації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бут Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 237 арк. – Додатки: арк. 235-237. – Бібліогр.: арк. 190-234
1427358
  Бут С.А. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та Російської Федерації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бут Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1427359
  Середюк Н. Стратегічне партнерство Україна - США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-38. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості виникнення та розвитку стратегічного партнерства США як специфічного інструмента у формуванні зовнішньої політики України в контексті становлення системи міжнародних відносин. Визначено основні етапи еволюції стратегічного ...
1427360
  Вовк В.М. Стратегічне партнерство Україна - США і проблема ядерної безпеки // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 88-95. – ISBN 978-966-02-7989-6
1427361
  Полтораков О. Стратегічне партнерство України в "глокальному" світі: у пошуках далекосхідної складової? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-24
1427362
  Лоссовський І.Є. Стратегічне партнерство України з країнами Європи: формальне декларування та реальні здобутки // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 67-78. – ISBN 978-966-02-7653-6
1427363
  Студінська Г.Я. Стратегічне партнерство України та ЄС / Г.Я. Студінська, В.А. Студінський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 22-36
1427364
  Ожеван М.А. Стратегічне партнерство України: випробування "гібридною війною" // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 512-539. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1427365
  Василюк В. Стратегічне партнерство: Україна - ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 28-30.
1427366
  Нечипоренко В. Стратегічне планування - адекватний крок назустріч глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Автор статті виявляє та досліджує цілі стратегічного планування в страхових компаніях. The author of article considers the purposes of strategic planning in the insurance companies.
1427367
  Камінський Б. Стратегічне планування - одна з головних функцій в управлінні персоналом вищих навчальних закладів // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.391-93. – ISBN 966-654-085-1
1427368
   Стратегічне планування (Дайджест). – Київ, 2004. – 52с.
1427369
  Рудченко О.Ю. Стратегічне планування в державному секторі / О.Ю. Рудченко, І.Л. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 3-6
1427370
  Малиновський В. Стратегічне планування в державному управлінні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-50. – ISBN 966-73-53-51-Х
1427371
   Стратегічне планування в діяльності органів місцевого самоврядування Великобританії / Н. Нижник, О. Ігнатенко, В. Тимків, П. Кошманюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.436-442
1427372
  Білоскурський Р.Р. Стратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 23-31. – ISSN 2306-546X
1427373
  Горбатюк С.Є. Стратегічне планування в системі забезпечення соціогуманітарної безпеки в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 96-106
1427374
  Жилінська Л.О. Стратегічне планування в системі управління промисловим підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 101-104. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1427375
  Лаврів Л. Стратегічне планування в Україні на макро- та мезорівнях: організаційний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1427376
  Радченко К. Стратегічне планування в умовах девальвації національної валюти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 111-114
1427377
  Фролова Г.І. Стратегічне планування в управлінні економічним розвитком регіону / Г.І. Фролова, Д.В. Василатій, Д.О. Миргородська // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 116-125. – ISSN 1997-4167
1427378
   Стратегічне планування використання земель / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, А.Ю. Мась, Д.Р. Шаповаленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 82-89. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1427379
  Корнієнко Т.В. Стратегічне планування діяльності банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 110-114. – Бібліогр.: 5 назв
1427380
  Брайсон Дж.М. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій = Strategic planning for public and nonprofit organisation / Джон М. Брайсон ; переклала з англ. Анжела Кам"янець. – Львів : Літопис, 2004. – 350, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Strategic Planning for Public and Nonprofit Organisation / John M. Bryson. John Wiley & Sons, Inc., 1995. – Бібліогр.: с. 337-350. – ISBN 966-7007-106-5
1427381
  Жигірь А.А. Стратегічне планування еколого-фінансового забезпечення розвитку підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 53-58. – ISSN 2306-6792
1427382
  Свєженцев О.О. Стратегічне планування економіки як необхідна умова прискореної модернізації країни: пошук вітчизняної моделі / О.О. Свєженцев, М.А. Садиков // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 4 (182). – C. 13-20. – ISSN 2413-9610
1427383
  Жаворонков В.О. Стратегічне планування економічного розвитку на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. економ. наук. : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Жаворонков В. О.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін. економіки України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1427384
  Федяй Н.О. Стратегічне планування економічного розвитку регіонів України: науково-методичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 235-241
1427385
  Кравчук І. Стратегічне планування європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 112-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1427386
  Рибакова Т.О. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах системи збалансованих індикаторів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 81-87. – ISSN 2306-546X
1427387
  Бредун Н.В. Стратегічне планування інноваційного розвитку агропромислового виробництва на районному рівні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 118-125. – ISSN 2221-1055
1427388
  Мірошник І.М. Стратегічне планування інноваційного розвитку високотехнологічних галузей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 84-88. – Бібліогр.: на 4 пункти
1427389
  Шаманська О.І. Стратегічне планування інноваційної діяльності в системі ресурсного потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 164-169 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1427390
  Філіпова К. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства методом сіткового планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель процесу стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства за допомогою методу сіткового планування. The model of strategic planning process of firm"s innovation activity is elaborated based on network planning method.
1427391
  Кулиняк І.Я. Стратегічне планування лізингової діяльності промислових підприємств: сутність та класифікація // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 317-321. – ISSN 0321-0499
1427392
  Бочко О.Ю. Стратегічне планування маркетингу й ефективність праці персоналу підприємства / О.Ю. Бочко, К.Б. Харук, Р.М. Скриньковський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 2220-1394
1427393
  Киткін В.П. Стратегічне планування на вугледобувних підприємствах / В.П. Киткін, О.В. Бслозерцев, І.А. Фесенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.51-60. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1427394
  Богдан Олександр Іванович Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Богдан О.І.; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1427395
  Зель А. Стратегічне планування підприємства // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 188-201. – ISSN 1684-906Х
1427396
  Зелль А. Стратегічне планування підприємства // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 188-201. – ISSN 1684-906Х
1427397
  Чернихівська А.В. Стратегічне планування регіональної екологічної політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 180-185. – ISSN 2222-0712
1427398
  Скакальський Ю.С. Стратегічне планування ризиків на основі збалансованої системи показників (BSC) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 277-281. – ISSN 2222-4459
1427399
  Лопатинська А.Ю. Стратегічне планування розвитку аграрного сектора в умовах зміни клімату : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лопатинська Анна Юріївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1427400
  Пілішек Н.М. Стратегічне планування розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств у системі євроінтеграційних процесів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 217-220. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1427401
  Семикіна М.В. Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 180-185. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1427402
  Гудзь М.В. Стратегічне планування розвитку курортно-рекреаційних територій у системі регіонального менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 67-70. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1427403
  Полеся В.М. Стратегічне планування розвитку регіонів України: основні поняття, механізм розробки та проблеми / В.М. Полеся, О.П. Гавура // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 166-174. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
1427404
  Гринюк Д.Ю. Стратегічне планування розвитку регіону у контексті підвищення конкурентноспроможності / Д.Ю. Гринюк, Ю.О. Ніколаєва // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 226-229. – ISBN 978-966-182-397-5
1427405
  Тіщенко А.П. Стратегічне планування розвитку регіону: основні поняття, вимоги та алгоритм здійснення // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 158-161. – ISSN 1729-7206
1427406
  Дробенко Г.О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад : Методичний посібник / Г.О. Дробенко, Р.Л. Брусак, Ю.І. Свірський. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 118с. – ISBN 966-7445-81-Х
1427407
  Кириченко О.М. Стратегічне планування розвитку України: іноземний досвід та механізми впровадження у вітчизняну практикук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 79-85
1427408
  Диха М.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни: еволюційно-історичний аспект і сучасні реалії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 82-93. – ISSN 0131-775Х
1427409
  Огановська А.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку України: концептуальні аспекти // Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 51-58. – ISSN 2222-5323
1427410
  Коваленко А.О. Стратегічне планування сталого розвитку України : природно-ресурсний та екомодернізаційний вимір : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Коваленко Андрій Олексійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т екон. природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 84 назви
1427411
  Карамишев Д. Стратегічне планування та прогнозування як форми державного регулювання соціально-економічних процесів // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.20-25.
1427412
  Любунь О.С. Стратегічне планування та управління банківською діяльністю : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 81-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1427413
  Бубенко П.Т. Стратегічне планування та управління інноваційним розвитком: теорія і практика // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 77-80. – ISSN 2222-4459
1427414
  Добровенко О.А. Стратегічне планування у банківських установах України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добровенко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 171-194. – Бібліогр.: л. 159-170
1427415
  Добровенко О.А. Стратегічне планування у банківських установах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добровенко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1427416
  Рижков М.М. Стратегічне планування у сфері державного управління забезпечення інформаційної безпеки / М.М. Рижков, О.С. Виговська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 116-122


  В статті розглядаються різні підходи до трактування поняття інформаційної політики в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених і аналізуються пріоритетні напрямки державної політики України в інформаційній сфері. In the article was observed ...
1427417
  Гункевич М. Стратегічне планування як елемент ефективного управління туристичним потенціалом в національній економіці України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 118-122. – ISSN 2078-5860
1427418
  Осипов В.М. Стратегічне планування як ефективний інструмент управління регіональним розвитком / В.М. Осипов, І.Д. Півоварчук, І.Л. Парасюк // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 89-100. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1427419
  Карпенко А.В. Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-7
1427420
  Бугаєв С.В. Стратегічне планування як складова процесу формування державної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 156-163. – ISBN 966-628-134-1
1427421
  Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В.П. Горбулін. А.Б. Качинський ; [редагування, відп. за вип. М.Л. Рубанець] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-554-124-0
1427422
  Зуб Д.С. Стратегічне планування: вітчизняна практика та напрями вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 36-40


  На основі проведення аналізу стану стратегічного планування запропоновано критерії щодо визначення дієздатності стратегії та розроблено пропозиції щодо напрямів вдосконалення стратегічного планування в Україні.
1427423
  Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ржевська Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 385 л. – Бібліогр.: л. 351-385
1427424
  Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ржевська Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 35 назв
1427425
  Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування зовнішньої політики: теоретичний дискурс // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 14-34. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1427426
  Ребкало В. та інш. Стратегічне прогнозування як інструментарій державної політики // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.216-224. – ISBN 966-73-53-51-Х
1427427
  Кулчар Т.Ф. Стратегічне програмування українсько-угорського транскордонного співробітництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 50-54. – (Історія ; Вип. 28)
1427428
   Стратегічне проектне управління : метод. реком. до виконання курсової роботи для студентів спец. 8.18010018 "Управління проектами" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: В.Д. Шпильовий та ін.]. – Київ : НАУ, 2015. – 27, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 27
1427429
  Богданов С.Г. Стратегічне проектування розвитку системи медичної реабілітації в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Богданов Станіслав Геннадійович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1427430
  Диха М.В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 47-58 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1427431
  Коваль І.В. Стратегічне співробітництво країн Африки та Європейського Союзу: іміджевий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 226-231
1427432
  Птащенко Л.О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.О. Птащенко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-319. – ISBN 978-617-673-687-5
1427433
  Шаповалова О.І. Стратегічне та політичне значення розміщення елементів американської сисеми ПРО в Центральній Європі:позиція Франції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 9-12
1427434
  Шершньова З.Є. Стратегічне управління : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 232с. – ISBN 966-574-234-5


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1427435
  Василенко В.О. Стратегічне управління : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 396 с. – ISBN 966-8253-10-8
1427436
  Міщенко А.П. Стратегічне управління : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.П. Міщенко; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 336 с. – ISBN 966-8568-07-9
1427437
  Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політех. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0
1427438
  Шегда А.В. Стратегічне управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Шегда ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-182-2
1427439
   Стратегічне управління : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад.: І.М. Кобушко, І.Д. Скляр]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 228-230
1427440
  Попович О.С. Стратегічне управління : курс лекцій / О.С. Попович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-259
1427441
  Порохня В.М. Стратегічне управління : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221. – ISBN 978-611-01-0315-2
1427442
  Кушлик О.Ю. Стратегічне управління : навч. посібник / О.Ю. Кушлик, Г.С. Степанюк ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. менеджменту і адміністрування. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 235, [1] с. : іл., табл. – Глосарій с. 215-228. – Бібліогр.: с. 229-234. – ISBN 978-966-694-309-8
1427443
  Балан В.Г. Стратегічне управління : методи портфельного аналізу / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 178-187. – Бібліогр.: с. 173-177. – ISBN 978-617-7649-05-1


  Управління портфелем і планування статків
1427444
  Балан В.Г. Стратегічне управління : практикум / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – 523, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 408-421. – Бібліогр.: с. 402-407. – ISBN 978-617-7649-01-3


  Управління портфелем і планування статків
1427445
  Бірдус Л.В. Стратегічне управління аграрним сектором економіки України / Л.В. Бірдус, М.А. Бірдус // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 92-93. – ISSN 2306-6806
1427446
  Корнієнко Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-172-4
1427447
  Бруй О. Стратегічне управління в українських бібліотеках: результати опитування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 37-41. – ISSN 2076-9326


  У статті представлено результати онлайнового опитування щодо впровадження в українських бібліотеках процесу стратегічного управління, стратегічного планування, використання його окремих інструментів та розуміння важливості застосування стратегічного ...
1427448
  Лук"янчук І.Ю. Стратегічне управління вартістю багатопрофільного об"єднання підприємств як підгалуззю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 62-68. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1427449
  Катона М.В. Стратегічне управління витратами агрохолдингів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 77-80


  Розглянуто етапи стратегічного управління витратами .
1427450
  Ніколаєв В.П. Стратегічне управління державним нерухомим майном // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 73-78. – ISSN 2306-5664
1427451
  Марченко С.М. Стратегічне управління державними фінансами: євроінтеграційний курс, міжнародні тренди. національні особливості // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (314). – Бібліотгр.: 51 назв.
1427452
  Петрина М.Ю. Стратегічне управління діяльністю технологічних парків України / М.Ю. Петрина, Б.Я. Палагіцький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 87-94. – ISSN 1562-0905
1427453
  Ілляшенко І.О. Стратегічне управління екологічними ризиками і загрозами в регіонах // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 285-287. – ISBN 978-966-285-361-2


  Ризики в екологічній і природно-техногенній сферах набувають стратегічного характеру у зв’язку з глобальними змінами середовища проживання, розвитком техносфери і зростанням масштабів стихійних лих. Екологічний стан території в значній мірі впливає і ...
1427454
  Фурдичко О.І. Стратегічне управління екологічною безпекою в аграрному секторі / О.І. Фурдичко, О.І. Шкуратов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1427455
  Рогатіна Л.П. Стратегічне управління економічним розвитком, його особливості та роль у формуванні конкурентних переваг регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 92-96. – ISSN 2306-6806
1427456
  Гуславський В.С. Стратегічне управління єдиним правоохоронним простором співдружності незалежних держав: методологія, сутність, концепція // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1427457
  Луцькова С. Стратегічне управління закладом освіти в умовах глобалізації та євроінтеграції // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 252-254. – ISBN 978-617-7263-79-0
1427458
  Стеченко Д.М. Стратегічне управління знаннями в інноваційній діяльності корпоративних утворень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 60-69


  Стратегічне управління знаннями розглядається як невід"ємна складова інноваційного розвитку взаємодіючих підприємств корпоративного утворення, що орієнтується на використання інтелектуального капіталу. Розкриваються підходи до підвищення ефективності ...
1427459
   Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія / [А.П. Наливайко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 445, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4-7. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-890-7
1427460
  Василькова Н.В. Стратегічне управління знаннями як джерело конкурентних переваг вищого навчального закладу // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 31. – С. 173-178


  У статті розглянуто основні аспекти та особливості управління знаннями у вищому навчальному закладі, проаналізовано вплив стратегічного управління знаннями на конкурентноспроможність університету на ринку освітніх послуг.
1427461
  Партин Г.О. Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 355-360. – ISSN 2312-7600
1427462
  Ястремська О.М. Стратегічне управління інвестиційною діяльностю підприємства : Навчальний посібник / О.М. Ястремська; МОНУ; Харківський національний економічний університет. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 192с. – ISBN 966-676-157-2
1427463
  Селіверстова Л.С. Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 166-172 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1427464
  Пальчевич Г.Т. Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 64-69


  Висвітлено роль держави у підтримці інновацій, акцентовано увагу на необхідність формування еколого-інноваційних моделей розвитку економіки.
1427465
  Ареф"єва О.В. Стратегічне управління інноваційністю бізнес-процесів підприємства на конкурентних ринках / О.В. Ареф"єва, З.М. Побережна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 108-116. – ISSN 2222-4459
1427466
  Ілляшенко С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 111-119 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1427467
  Брітченко І.Г. Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа конкурентоспроможності / І.Г. Брітченко, П.П. Гаврилко, Р.І. Завадюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 27-31. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1427468
  Лепеха А. Стратегічне управління інституціональними змінами Державної фіскальної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 84-90. – ISSN 2414-4436
1427469
  Файчук О.М. Стратегічне управління інтеграцією аграрного ринку України у світовий на основі методу БКГ : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 82-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1427470
  Дікарев О.А. Стратегічне управління інтеграційними процесами в агропродовольчому комплексі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 6 (236), червень. – С. 87-91. – ISSN 2221-1055
1427471
  Носова Т.І. Стратегічне управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 28-34. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1427472
  Соболєва Т.О. Стратегічне управління інтелектуальними активами організації / Т.О. Соболєва, К.В. Якубова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 375-384. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
1427473
  Корнілова І.М. Стратегічне управління інтелектуальною власністю організації в контексті процесного підходу / І.М. Корнілова, Л.А. Оліх // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 99-107. – ISSN 2222-4459
1427474
  Лахно В.А. Стратегічне управління інформаційною безпекою транспортних підприємст // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 208-216


  У статті розглянута процедура проведення SWOT-аналізу при стратегічному план; політики інформаційної безпеки на транспорті. Запропонована модель, дозволяє імщ функціонування системи інформаційної безпеки за допомогою зміни значень компонент вею вхідних ...
1427475
  Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства / Т.В. Білорус ; Держ. податкова адмін. Укр., Нац. акад. держ., податкової служби Укр. – Ірпінь : [Нац. акад. ДПС України], 2007. – 174 с. – ISBN 978-966-337-094-1
1427476
  Андрощук І. Стратегічне управління кадровим потенціалом університетів Республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 3-12. – ISSN 2312-5993
1427477
  Тарнавська Н. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств на основі інноваційних пріоритетів / Н. Тарнавська, І. Макарова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 344-351. – ISSN 1993-0259
1427478
  Воронкова А.Е. Стратегічне управління конкурентоспроможностю підприємств в умовах економіки знань // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 37-45. – ISSN 1998-7927
1427479
  Ковальов О.П. Стратегічне управління кредитними ризиками // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 21-30. – Бібліогр.: 13 пунктів
1427480
  Овчиннікова В.О. Стратегічне управління міжнародним співробітництвом в сфері залізничного транспорту // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 103-105. – ISBN 978-9934-571-49-7
1427481
  Крисанов Д.Ф. Стратегічне управління модернізацією підприємств у контексті поглиблення інтеграції України до ЄС // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 65-74. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено типологію підприємств за показником придатності основних засобів до роботи. Сформовано ієрархію стратегічних і тактичних цілей, ключовою метою яких є випуск харчової продукції, що відповідає європейським нормативним параметрам і без ...
1427482
   Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації : наук. монографія / [В.І. Варцаба та ін. ; за заг. ред. В.П. Петренка, С.А. Побігуна] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-694-235-0
1427483
  Чубук Л.П. Стратегічне управління нерухомим майном підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чубук Леся Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 46 назв
1427484
  Чубук Л.П. Стратегічне управління нерухомим майном підприємств : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чубук Леся Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 477 арк. – Додатки: арк. 438-477. – Бібліогр.: арк. 395-437
1427485
  Тимченко І.П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимченко Інна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 250, [64] арк. – Додатки: арк. [64]. – Бібліогр.: арк. 226-250
1427486
  Тимченко І.П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимченко Інна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1427487
   Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах : Наукове видання / В.С. Пономаренко, А.М. Золотарьов, О.М. Ястремська, І.М. Волик, В.М. Луцьковський, С.Л. Кушнар, Л.І. Полуектова, Д.О. Ріпка, Н.В. Бєлікова. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 452 с. – ISBN 966-676-126-2
1427488
  Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського ; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Знання, 2011. – 238 с. : табл. + Додатки: с. 214-231. – Бібліогр.: с. 205-213. – ISBN 978-966-346-881-5
1427489
  Рачинський А. Стратегічне управління персоналом: теорія і практика застосування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 53-61.
1427490
  Селютін С.В. Стратегічне управління підприємствами ресторанного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Селютін Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1427491
  Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством : Навч. посібник / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 400с. – ISBN 966-8365-32-1
1427492
  Наливайко А.П. Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 3-9


  У статті досліджено вплив визначальних тенденцій постіндустріальної епохи на стратегію сучасного підприємства. Виявлено та охарактеризовано проблеми стратегічної поведінки підприємств й окреслено перспективні напрями розвитку теорії стратегії та ...
1427493
  Аванесова Н.Е. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія / Н.Е. Аванесова, О.В. Марченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків : Щедра садиба плюс ; ХНУБА, 2015. – 196 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7225-33-0
1427494
  Турба О.О. Стратегічне управління підприємством у сучасних умовах: історико-технологічні засади // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 151-157. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1427495
  Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : Навч. посібник / В.Г. Герасимчук; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 360с. – ISBN 966-574-124-1
1427496
  Зоря Т.М. Стратегічне управління потенціалом підприємства на інноваційній основі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 3-6
1427497
  Погребицький М.Л. Стратегічне управління правоохоронною діяльністю у сфері боротьби із транснаціональною організованою злочинністю // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 123-128. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1427498
  Кравченко М.В. Стратегічне управління програмами диверсифікації на основі аналізу компетенцій підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Кравченко Марк Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 15 назв
1427499
  Міщенко В.І. Стратегічне управління процесами цифрової трансформації економіки // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (722). – С. 67-81 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
1427500
  Бруй О.М. Стратегічне управління процесно-орієнтованою бібліотекою // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 122-129


  Розглянуто становлення стратегічного управління загалом та в бібліотеках зокрема. Особлива увага приділяється процесному підходу в стратегічному управлінні. Ключові слова: стратегічне управління, стратегічний менеджмент, управління бібліотекою, ...
1427501
  Пастух К.В. Стратегічне управління регіональним економічним розвитком у сфері публічного управління в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 127-134. – ISSN 2414-4436
1427502
  Павлова В.А. Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія : монографія / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, Л.А. Гончар ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 150, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-149. – ISBN 978-966-434-285-5
1427503
  Лупіка Л. Стратегічне управління розвитком бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 2 (40). – С. 4-5. – ISSN 1811-377X
1427504
  Ситницький М.В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів = Strategic management of the development of research universities : монографія / Ситницький М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2018. – 301, [1] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 241-301. – ISBN 978-617-7605-75-0
1427505
  Курбатов С.В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (103). – С.155-158. – ISSN 0374-3896
1427506
  Ситницький М.В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ситницький Максим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 577 арк. – Додатки: арк. 534-577. – Бібліогр.: арк. 445-533
1427507
  Шульга В.П. Стратегічне управління розвитком екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 42-51 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1427508
  Орлова Н.С. Стратегічне управління розвитком економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 18-20
1427509
  Блиндюк Р.В. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 40. – С. 221-224. – ISSN 2075-4892
1427510
  Порохня В.М. Стратегічне управління розвитком малого підприємництва як складової національної економіки / В.М. Порохня, М.Г. Пивоваров // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 130-141. – ISSN 1729-7206
1427511
  Щекович О.С. Стратегічне управління розвитком публічних акціонерних товариств групи "Метінвест" / О.С. Щекович, В.П. Хорольський, К.Д. Хорольський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 81-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1427512
  Козловський С. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 28-38. – ISSN 0131-775Х
1427513
  Іванчикова Я.М. Стратегічне управління розвитком трудового потенціалу підприємства / Я.М. Іванчикова, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 85-88. – ISBN 978-617-645-229-4
1427514
  Брич В.Я. Стратегічне управління розвитком туристичної та готельно-ресторанної індустрії в регіоні / В.Я. Брич, С.І. Охота, С.І. Гунько // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 133-140. – ISSN 2308-1988
1427515
  Бердар М. Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано теоретичні засади і методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислових підприємств та стратегічного управління ними. Виявлено особливості використання джерел і методів фінансування в процесі функціонування і розвитку ...
1427516
  Коваленко В. Стратегічне управління системотвірними складовими фінансової стійкості банківської системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 65-72. – ISSN 1605-2005
1427517
  Харківська А.А. Стратегічне управління системою науково-методичної роботи ВНЗ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 47-54. – ISSN 2074-8922


  "...У статті проаналізовано аспекти стратегічного управління системою науково-методичної роботи ВНЗ."
1427518
  Халимоник О.П. Стратегічне управління системою освіти в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс.ький держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 109. – ISSN 2306-6814
1427519
   Стратегічне управління суб"єктами господарювання: проблеми теорії та практики : монографія / [Яременко О.Л. та ін.] ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 587, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2298-00-0


  Дарунок від Народної української академії
1427520
  Білик М.Д. Стратегічне управління та стратегії підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 143-150
1427521
  Мельниченко С.В. Стратегічне управління туристичним підприємством з використанням інформаційних технологій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 78-85. – ISBN 966-614-021-7
1427522
  Парсяк В.Н. Стратегічне управління у контексті муніціпального менеджменту / В.Н. Парсяк, Д.А. Ломоносов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 76-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1427523
  Носань Н.С. Стратегічне управління фінансовим оздоровленням підприємства // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 58-64. – ISSN 2218-1199
1427524
  Олійник Т.В. Стратегічне управління фінансовими ресурсами на виробничому підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 104-109. – ISSN 2308-1988
1427525
  Клевчік Л.Л. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 51-57. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
1427526
  Демченко І.В. Стратегічне управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 43-46
1427527
  Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика : монографія / В.В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 228 с. – ISBN 978-966-8958-65-6
1427528
  Подгізун С.М. Стратегічне управління як інструмент ефективного розвитку підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 4-6. – ISSN 2409-1944
1427529
  Гричонкова О. Стратегічне управління як сучасний метод оптимізації розвитку малого міста // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 258-261.
1427530
  Гарафонова О.І. Стратегічне управління: принципи та підходи до класифікації стратегй розвитку // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 49-58. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
1427531
  Судакова О. Стратегічне формування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 19-22. – ISSN 1728-9343
1427532
  Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навчальний посібник / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна; МОНУ; Міжнародний науково-технічний ун-т. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 478с. – ISBN 978-966-8533-67-9
1427533
   Стратегічний аналіз : навчальний посібник / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець, А.М. Лисенко, Ю.Г. Давидов. – Київ : Знання, 2011. – 389, [3] с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-555-5
1427534
   Стратегічний аналіз : навч. посібник / [Г.М. Давидов та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 389, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 356-362 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-617-07-0125-1
1427535
  Чебанова Н.В. Стратегічний аналіз : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харьков : УкрДУЗТ, 2016. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-294. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-654-046-5
1427536
  Сич Є.М. Стратегічний аналіз : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.М. Сич, О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-290. – ISBN 978-966-8019-95-1
1427537
  Райковська І.Т. Стратегічний аналіз в системі довгострокового управління підприємством // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 84-92. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1427538
  Боліла М.М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 391-394
1427539
  Боліла М.М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства як основа для розроблення конкурентної стратегії фірми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 5-7


  На думку автора, грамотний маркетинговий аналіз зовнішнього середовища в галузі і конкуренції забезпечить компанію необхідною інформацією для більш глибокого розуміння макросередовища, в якому діє фірма, і допоможе розробити конкурентну стратегію, яка ...
1427540
  Панасенко Л.І. Стратегічний аналіз і контролінг у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-66. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль стратегічного аналізу і контролінгу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано основні напрями проведення аналітичних досліджень у рамках стратегічного контролінгу та завдання, що розв"язуються оперативним ...
1427541
  Козлова А.І. Стратегічний аналіз можливостей формування в Україні інноваційної економіки технологічних укладів / А.І. Козлова, Н.М. Козлова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 57-61
1427542
  Махнюк А.В. Стратегічний аналіз ризиків у сфері інтегрованого управління кордонами: розроблення паспортів загроз прикордонній безпеці / А.В. Махнюк, О.І. Кириченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 107-109. – Бібліогр.: 11 назв
1427543
  Якубів В.М. Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області / В.М. Якубів, І.І. Боришкевич, І.Д. П"ятничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 16-24. – ISSN 2313-8246
1427544
  Бевз Є.Г. Стратегічний аналіз системи управління персоналом комерційного банку // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.73-76. – (Економічні науки ; № 2)
1427545
  Барилюк І. Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1427546
  Кубіній Н.Ю. Стратегічний аналіз та його місце в системі управління / Н.Ю. Кубіній, Р.І. Завадяк, О.А. Федорович // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 21-25. – (Економіа ; Вип. 26)
1427547
  Парасій-Вергуненко Стратегічний аналіз у банках : теорія, методологія, практика : монографія / І.М. Парасій-Вергуненко ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-483-026-0
1427548
  Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : Навч. посібник / К.І. Редченко. – 2-ге, доп. – Львів : Новий світ-2000; Альтаїр-2002, 2003. – 272с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-08-9
1427549
  Загородній А. Стратегічний аналіз у системі "економічний аналіз - стратегічний менеджмент" / А. Загородній, Г. Кіндрацька, В. Чубай // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 165-169. – ISSN 1993-0259
1427550
  Шталь Т.В. Стратегічний аналіз як інструмент управління для підвищення ефективності діяльності національних підприємств / Т.В. Шталь, Л.М. Бондаренко, К.О. Кучава // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 319-325. – ISSN 2222-4459
1427551
  Жегус О.В. Стратегічний аналіз як інформаційна основа прийняття маркетингових рішень у закладах вищої освіти // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Михайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (27). – С. 196-209. – ISSN 2312-394X
1427552
  Кутідзе Г.М. Стратегічний аналіз як передумова диверсифікації фірми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 87-90. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1427553
  Замазій О.В. Стратегічний аналіз: системне уявлення про стратегічне управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 108-111. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1427554
  Філіпова К.В. Стратегічний аспект інноваційного розвитку організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 91-96. – ISSN 1993-6788
1427555
  Пилипенко А.А. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 234-241 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1427556
  Ребрій І.М. Стратегічний аспект перекладу артлангів // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – С. 83-86. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; Т. 2, № 5). – ISSN 2312-6353
1427557
  Гуцайлюк З.В. Стратегічний бухгалтерський облік: міф чи реальність // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 15 (1). – С. 3-9. – ISSN 2306-0050
1427558
  Мосьондз С.О. Стратегічний вектор розвитку державної політики у сфері науки в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 16-22. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено визначенню та обґрунтуванню стратегічного вектору розвитку державної політики у сфері науки на сучасному етапі розвитку українського суспільства. The article is devoted to the determination and to the specification of the strategic ...
1427559
  Чмутова І.М. Стратегічний вибір банку на стадіях його життєвого циклу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 94-97. – ISSN 1728-6220
1427560
  Кір"яков П.О. Стратегічний вибір Росії в контексті проблем національної безпеки України. 90-ті роки 20 ст. / П.О. Кір"яков. – Київ : Наукова думка, 2004. – 238с. – ISBN 966-00-0411-7
1427561
  Теремко В. Стратегічний вимір видавничої діяльності як теоретико-прикладна проблема // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 9-12. – ISSN 2076-9326
1427562
  Шульга П Н. Стратегічний внутрішній аудит у комерційних банках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджено методи стратегічного аудиту як інструменту контролю.
1427563
  Погорська І.І. Стратегічний діалог США - Росія: партнерство чи протистояння // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 44-53


  The most general objective of this paper is investigating the problem of specificities Americano-Russian global strategic dialog in the context of formation and realization foreign policy.
1427564
  Балян А.В. Стратегічний і програмовий методи розвитку транскордонного співробітництва у ХХІ столітті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 28-36. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1427565
  Іваніненко-Свинцицька Стратегічний інвестор на порозі української промисловості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 413-419
1427566
  Гіржева О.М. Стратегічний інструментарій ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери / О.М. Гіржева, Н.О. Бірченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 115-123. – (Економічні науки)
1427567
  Ястремська О.М. Стратегічний консалтинг: становлення і розвиток // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 146-154


  У статті представлено авторську позиціющодо сутності, меж і ролі стратегічного консалтингу як складової управлінського консультування.
1427568
  Сизоненко В.О. Стратегічний контекст взаємодії національних економічних інтересів і інтересів бізнесу / В.О. Сизоненко, С.С. Ковальчук // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 18-23.
1427569
  Теремко В. Стратегічний контекст діяльності видавництва в теоретико-прикладному вимірі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 7-9. – ISSN 2076-9326
1427570
  Теремко В. Стратегічний контекст діяльності видавництва в теоретико-прикладному вимірі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
1427571
  Черінько І. Стратегічний контекст політики Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 105-106
1427572
  Кузнецова Г.В. Стратегічний контролінг в системі антикризового управління промисловими підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузнецова Ганна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Україн. інж.-пед. акад. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1427573
  Масіна Л.О. Стратегічний контролінг в системі державного регулювання національної екноміки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Масіна Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1427574
  Дашко І.М. Стратегічний контролінг на підприємстві: його сутність, значення, основні методи та інструменти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 25-29. – ISSN 2306-6814
1427575
  Ходзицька В.В. Стратегічний контролінг як методичний інструментарій стратегічного управління витратами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 146-153. – ISSN 2307-9878
1427576
  Моргун Г.В. Стратегічний контролінг як підсистема стратегічного управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 453-459. – ISSN 2222-4459
1427577
  Цюцяк І. Стратегічний контроль ефективності використання власного капіталу на основі оцінювання показників похідного балансового звіту / І. Цюцяк, А. Цюцяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-66. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність стратегічного контролю та необхідність його виокремлення в системі внутрішньогосподарського контролю. Висвітлено методику формування похідного балансового звіту та використання його даних у системі стратегічного контролю. Розкрито ...
1427578
  Кочубей Л. Стратегічний курс Асоціації політичних наук України - діяльність у системі Міжнародної асоціації політичних наук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 395-404
1427579
  Смирнов І.Г. Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 12-27
1427580
  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : Навчальний посібник / Н.В. Куденко; МОУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 152с. – ISBN 966-574-0612-Х
1427581
  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : підручник / Н.В. Куденко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 523, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 520-523. – ISBN 978-966-483-573-9
1427582
  Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Філіп Котлер, Карен Ф.А. Фокс ; [пер. з англ.: Лилик М.С., Василенко І.О.]. – 1-ше укр. вид. – Київ : Хімджест, 2011. – 563, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 539-558. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека Української Асоціації Маркетингу). – ISBN 978-966-8537-73-8
1427583
  Андреасен А.Р. Стратегічний маркетинг для неприбуткових організацій [Електронний ресурс] / Алан Р. Андреасен, Філіп Котлер ; Б-ка Укр. Асоц. Маркетингу. – Київ : УАМ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Назва з тит. екрана
1427584
  Педан М.Л. Стратегічний маркетинг ЗЕД підприємства на сегментних ринках СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Педан Марина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 21 назва
1427585
  Євсейцева О.С. Стратегічний маркетинг як інструмент підтримки конкурентоспроможності аграрних компаній / О.С. Євсейцева, П.С. Волковинська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 73-77 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1427586
  Решетнікова І.Л. Стратегічний маркетинг: особливості застосування вітчизняними підприємствами // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 150-154. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1427587
  Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ.вищ.навчальних закладів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – Київ : Ексоб, 2001. – 560с. – ISBN 966-7769-02-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1427588
  Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – Київ : ЕксОб, 2004. – 560с. – ISBN 966-7769-02-Х
1427589
  Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Г.І. Кіндрацька. – Киев : Знання, 2006. – 366с. – ISBN 966-8148-65-7
1427590
  Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. – Київ : Каравела, 2006. – 320с. – ISBN 966-8019-58-Х
1427591
  Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник для студ. вищих навчальних закладів / І.А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2008. – 480с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-58-X
1427592
  Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Киев : Знання, 2010. – 406с. – ISBN 978-966-346-495-4
1427593
  Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Г. Бровкова. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 223 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-222 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-673-002-6
1427594
  Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Ігнатьєва І.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-58-Х
1427595
  Панасенко Н. Стратегічний менеджмент аграрного сектору економіки регіону // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 7-15. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1427596
  Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку = Strategic management of bank : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734с. – ("Майстер-клас"). – ISBN 966-680-086-1
1427597
  Назаренко І.М. Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
1427598
  Воскобойнікова-Гузєва Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено аналізу стратегічних та законодавчих документів, орієнтованих на створення в Україні розвиненого національного інформаційного простору і захист її інформаційного суверенітету. Особливу увагу приділено концепції та цілям сталого ...
1427599
  Пабат А. Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності національної економіки в перспективі євроінтеграції / А. Пабат, С. Хамініч // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 59-61. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
1427600
  Кредісов А. Стратегічний менеджмент на початку XXI ст.: зміна парадигми : проблеми економічної теорії / А. Кредісов, Б. Літовченко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 28-37 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
1427601
  Фролова Г.І. Стратегічний менеджмент розвитку дорожньо-будівельного підприємства / Г.І. Фролова, М.М. Шляховий, І.М. Данькович // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 93-97. – ISSN 1997-4167
1427602
  Кириченко О. Стратегічний менеджмент у банку : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1427603
  Ніколаєнко Н.М. Стратегічний менеджмент як інструмент управління бібліотекою // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 95-102
1427604
  Євчук Л.Л. Стратегічний менеджмент як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 103-107. – ISSN 2221-1055
1427605
  Сопова Т. Стратегічний менеджмент. Побудова концепції бібліотеки / Тетяна Сопова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 10-12. – ISSN 1811-377X


  Запропонований матеріал нагадає читачеві про стратегічний менеджмент та познайомить з методикою створення стратегічної концепції бібліотеки із застосуванням методу SWOT.
1427606
  Шукліна В.В. Стратегічний менеджмент: концептуальні питання в умовах постіндустріальних трансформацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 87-91
1427607
  Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: практикум : (навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів) / Наталія Тарнавська, Олег Напора. – Тернопіль; Київ : Карт-бланш; Кондор, 2008. – 287с. – ISBN 978-966-7952-56-3
1427608
  Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська. – Київ : Кондор, 2003. – 196с. – ISBN 966-8251-11-3
1427609
   Стратегічний механізм сталого фінансування потреб національної економіки, безпеки та оборони України / Р.І. Тимошенко, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий, П.Д. Рогов // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 17-26
1427610
  Пономаренко В. Стратегічний моніторинг у комерційних банках : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 11-14 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1427611
  Бриндіна О.А. Стратегічний набір товарної політики та стратегії управління товарним портфелем / О.А. Бриндіна, М.С. Труш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1427612
  Погорська І.І. Стратегічний наратив: науковий дискурс // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 10-59. – ISBN 978-966-9725-55-4
1427613
  Гуцаленко Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів : управлінський облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 24-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1427614
  Довбуш А.В. Стратегічний облік: сутність та поняття // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 304-307. – ISSN 2309-1533
1427615
   Стратегічний оборонний бюлетень України / [вступ. сл.: Віктор Янукович, Микола Азаров]. – Київ : [б. в., 2013. – 55, [1] с. : фотогр., табл. – Кн. опис. за обкл.
1427616
  Олійник Я. Стратегічний підхід в організації процесу регіонального розвитку України / Я. Олійник, М. Пістун, А. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст і особливості стратегічного підходу до процесу регіонального розвитку України, зокрема обґрунтовано стратегічні завдання чотирьох рівнів державного і самоврядного управління цим процесом. Расскрыта сущность и особенности стратегического ...
1427617
  Вайсман В.Я. Стратегічний підхід до розвитку механізмів реалізації державно-приватного партнерства у сфері підприємництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 172-176. – ISSN 2306-6814
1427618
  Кохана Т. Стратегічний підхід до сегментації ринку // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 64-69. – Бібліогр.: 9 назв.
1427619
  Корінєв В.Л. Стратегічний підхід до управління підприємствами на кластерній основі / В.Л. Корінєв, Д.О. Мартиненко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 52-56. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто сутність кластерних утворень та подано класифікацію напрямів створення кластерів. Обґрунтовано етапи процесу формування стратегічного підходу до управління вітчизняними підприємствами на кластерній основі та розроблено відповідний ...
1427620
   Стратегічний підхід до фінансових опціонів / Ф. Біта, У. Броль, Мільде, В. Зібе // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 1). – С. 58-66. – ISSN 1684-906Х
1427621
   Стратегічний підхід до фінансових опціонів / Ф. Біта, У. Броль, Г. Мльде, В. Зібе // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 1. – С. 58-66. – ISSN 1684-906Х
1427622
  Козак В.І. Стратегічний підхід як необхідна складова системи публічного управління в умовах децентралізації // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 63-70. – ISSN 2311-6420
1427623
  Амельченко Ю. Стратегічний план "Розумний регіон" і бібліотеки Одещини // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 18-19


  Одеською облдержадміністрацією реалізується Стратегічний план дій "Розумний регіон". Природно, що бібліотеки області не стоять осторонь запровадження інноваційних моделей комунікації з громадськістю, надання електронних послуг, сприяння розвитку ...
1427624
   Стратегічний план соціально-економічного розвитку м. Славутича до 2020 року. – Славутич, 2002. – 80с.
1427625
  Євтухова С.М. Стратегічний план як перспективний напрямок розвитку українського підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-113. – ISSN 1993-6788
1427626
  Карпінський Б.А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 126-133.
1427627
  Зінькевич Т.О. Стратегічний потенціал альтернативної енергетики в Україні / Т.О. Зінькевич, І.С. Долгополова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 89-98. – ISSN 2616-6437
1427628
  Теремко В.І. Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності і перспектив // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – № 1 (53). – С. 10-18. – ISSN 0554-4866


  Розкриваються сутність особливості стратегії як чинника розвитку видавництва та ефективності його діяльності. Досліджуються основні види корпоративних стратегій видавництва і джерела їх забезпечення.
1427629
  Чорноус Г.О. Стратегічний потенціал виробничих систем: проблеми моделювання та аналізу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 39)


  Запропоновано методику аналізу стратегічного потенціалу виробничих систем, що базується на застосуванні економіко-математичних методів та моделей.
1427630
   Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – 416, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку" 3-4 жовт. 2017 р. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7104-90-1
1427631
   Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації : монографія / Мікловда В.П. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [б. в.], 2014. – 418, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-406
1427632
  Сидоренко І.0. Стратегічний потенціал підприємств сфери туризму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 169-173
1427633
  Журавель В.В. Стратегічний потенціал підприємства: його сутність та оцінка прояву / В.В. Журавель, Н.М. Чуприна // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 55-59. – (Економічні науки)
1427634
  Парпан У. Стратегічний потенціал рефрмування системи вищої освіти в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 884. – С. 163-169. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1427635
  Пестушко Валерій Стратегічний резерв вуглеводневої сировини : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 7
1427636
  Клюско Л.А. Стратегічний ризик-менеджмент банку: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 136-144. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1427637
  Поляков Р. Стратегічний ризик-менеджмент як нова парадигма управління бізнесом // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 30-32
1427638
  Краснощок О. Стратегічний розвиток державних банків України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 114-127 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1427639
  Биндас О.М. Стратегічний розвиток магістратури у вищих навчальних закладах Австрії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 78-80. – ISBN 978-966-698-191-5
1427640
  Сердюк-Копчекчі Стратегічний розвиток підприємств агропромислового комплексу України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 116-120. – ISSN 2074-5354
1427641
  Шаповалова І.О. Стратегічний розвиток ринку мінеральної води в Україні / І.О. Шаповалова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 437 с. – ISBN 978-966-8205-54-5
1427642
  Кифяк В.Ф. Стратегічний розвиток туризму у прикордонному регіоні: реалії та перспективи / В.Ф. Кифяк, Ю.М. Савчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 83-94. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1427643
  Бойченко К. Стратегічний розвиток харчових підприємств київського регіону в умовах невизначеності зовнішнього середовища їх діяльності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 69-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1427644
  Погорська Ірина Стратегічний старт нової американської адміністрації / Погорська Ірина, Лакішик Дмитро // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 13-16
1427645
  Єршова Н.Ю. Стратегічний управлінський облік в умовах інноваційно-орієнтованої моделі економіки : монографія / Н.Ю. Єршова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-391. – ISBN 978-617-7807-77-1
1427646
  Бондар М.І. Стратегічний управлінський облік ризиків: теоретичні та практичні аспекти / М.І. Бондар, Н.Ю. Єршова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (279). – С. 69-81 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1427647
  Купріна Н.М. Стратегічний управлінський облік як інструмент забезпечення конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1427648
  Хюнг Рок Йім Стратегічний шлях до швидкого зростання нових підприємств: сегментний маркетинг, стратегічне інвестування та перевага винахідника // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 307-341 : Табл., рис. – Бібліогр.: 43 назви. – ISSN 1993-6788
1427649
  Ковтун О. Стратегічні альтеративи для бізнесу та конкуренція в сучасній економіці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 54-65. – ISSN 0131-775Х
1427650
  Хвесик М.А. Стратегічні альтернативи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 150-160. – ISSN 2221-1055
1427651
  Ковтун О.І. Стратегічні альтернативи інноваційної поведінки для вітчизняних підприємств у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації та рецесії національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 14-19. – Бібліогр.: 20 назв
1427652
  Хаустова Є.Б. Стратегічні альтернативи та концептуальна модель розвитку інтелектуального капіталу закладу вищої освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 62-67. – ISSN 2306-6806
1427653
  Манжола В.А. Стратегічні альтернативи України у сучасному світі / В.А. Манжола, М.Г. Капітоненко, В.Ю. Константинов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 71-82
1427654
  Горбасенко С.О. Стратегічні альянси - конкурентна форма консолідації в глобальній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 137-140


  Статтю присвячено висвітленню діяльності стратегічних альянсів та їх взаємовпливу з глобалізацією економіки. Розглянуто основні форми альянсів ряду галузей. The article is devoted to description of activity of strategic alliances and their ...
1427655
  Скічко О. Стратегічні альянси та кластери як умова розвитку нових фінансових продуктів для агропромислового комплексу України // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 251-257. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1427656
  Литвиненко В.М. Стратегічні альянси та трансформація конкуренції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-121.
1427657
  Клапків Ю. Стратегічні альянси як прояв інтеграції страхової та банківської сфери: зарубіжний досвід та перспективи формування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 177-182. – ISSN 1818-5754
1427658
  Козаченко Г.В. Стратегічні альянси: дуальний характер / Г.В. Козаченко, Л.Є. Шульженко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 54-60


  Надано визначення поняття "стратегічні альянси". Розглянуто негативні наслідки функціонування стратегічних альянсів та ризики участі в них.
1427659
  Мисак Н.В. Стратегічні аспекти досягнення фінансової стійкості підприємства / Н.В. Мисак, О.І. Ященко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 384-389. – ISBN 5-7763-2435-1
1427660
  Чириченко Ю.В. Стратегічні аспекти зовнішньої торгівлі: SWOT- та PEST-аналіз // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 63-68. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  У статті використано можливості SWOT- та PEST-аналізу для визначення пріоритетів подальшої зовнішньоторговельної лібералізації національної економіки. На основі поєднання методологій SWOT- та PESTаналізу виділено чотири блоки політичних, економічних, ...
1427661
  Сімченко Н.О. Стратегічні аспекти розвитку інноваційного потенціалу підприємств вугільної галузі / Н.О. Сімченко, Ю.В. Лазар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 94-100 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1427662
  Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 7-14 : рис. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються стратегічні напрями розвитку освіти в Україні.
1427663
  Філонова І.Б. Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під впливом глобалізаційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 96-102. – ISSN 1562-0905
1427664
  Лебединська Л.Д. Стратегічні аспекти сталого розвитку страхового ринку України під впливом глобалізаційних процесів : гроші, фінанси і кредит / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 206-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1427665
  Шаповал М.В. Стратегічні аспекти управління державним боргом
1427666
  Шаповал М.В. Стратегічні аспекти управління державним боргом // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 81-86
1427667
  Личук Л.І. Стратегічні аспекти управління розвитком трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 59-64. – ISSN 2309-1533
1427668
  Наливайко А. Стратегічні аспекти управління факультетом в умовах турбулентного середовища // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 86-92 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
1427669
   Стратегічні аспекти формування системи антикризового управління підприємством / Р.В. Тульчинський, С.О. Кириченко, А.В. Ружицький, С.В. Салоїд // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6814
1427670
  Затонацька Т.Г. Стратегічні вектори державної структурної політики України в умовах / Т.Г. Затонацька, А.А. Возненко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 1 (20). – С. 6-16. – ISSN 2410-9576
1427671
  Зарічна О.В. Стратегічні вектори інноваційного розвитку транскордонного співробітництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 40-46
1427672
   Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень : монографія / МОНУ НАНУ, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослід., Крим. екон. ін-т ; ДНВЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" ; за ред. Т.П. Галушкіної. – Сімферополь : Фєнікс, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-1551-37-3
1427673
  Гевко В.Л. Стратегічні вектори розвитку організаційної культури підприємств мережевих структур у фокусів викликів нової економіки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 51-55. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1427674
   Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України : у трьох томах / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, А.М. Гуржій, М.С. та ін. Данько; [Геєць В.М., Александрова В.П., Бажал Ю.М., Гуржій А.М., Данько М.С. та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-441-0
Т. 1 : Економіка знань - модернізаційний проект України. – 2007. – 544с.
1427675
   Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України : у трьох томах / В.П. Семиноженко, Л.І. Федулова, С.В. Захарін, В.К. Хаустов; [Семиноженко В.П., Федулова Л.І., Захарін С.В., Хаустов В.К.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-442-7
Т. 2 : Інноваційно-технологічний розвиток економіки. – 2007. – 564с.
1427676
   Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України : у трьох томах / О.Ю. Болховітінова, Ю Л. Волощенко, Т.В. Голікова, Б.Є. Кваснюк, С.І. та ін. Кірєєв; [Болховітінова О.Ю., Волощенко Л.Ю, Голікова Т.В., Кваснюк Б.Є. та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-443-4
Т. 3 : Конкурентоспроможність української економіки. – 2007. – 556с.
1427677
  Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 5 (178). – С.14-18. – ISSN 2076-9326
1427678
  Маковецька Ю.М. Стратегічні виміри проблеми твердих побутових відходів у контексті інвестиційних рішень сьогодення / Ю.М. Маковецька, В.С. Міщенко, Т.Л. Омельяненко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 8-9 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1427679
  Теремко В. Стратегічні випробування електронною книжністю // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 10-13. – ISSN 2076-9326
1427680
  Мазуренко В. Стратегічні галузі національної промисловості як фактор конкурентоспроможності на міжнародних ринках / В. Мазуренко, М. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан і перспективи розвитку титанової промисловості. Обґрунтовано підхід, що титанова промисловість є однією з галузей, які можуть конкурувати на міжнародних ринках і таким чином сприятимуть конкурентоспроможності й незалежності ...
1427681
  Слава С.С. Стратегічні групи у формуванні життєздатної структури промисловості регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-74. – (Економіка ; Вип. 30)
1427682
  Сельський А.А. Стратегічні документи у забезпеченні стратегічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 103-105. – Бібліогр.: 27 назв
1427683
   Стратегічні економічні інтереси України і Російської Федерації в басейні Азовського моря / Б. Буркинський, В. Степанов, С. Бердников, В. Селютін // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 77-84. – ISSN 0131-775Х
1427684
  Козюк В.В. Стратегічні елементи системного поєднання напрямів дедоларизаційної політики в Україні : фінансово-економічне регулювання / В.В. Козюк, Н.І. Атамась // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 104-111 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1427685
  Сав"юк Л.М. Стратегічні завдання вдосконалення корпоративного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 188-192. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1427686
  Масенко Л. Стратегічні завдання державної мовно-культурної політики // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 112-118. – ISBN 966-95452-3-8
1427687
  Гуцал С.А. Стратегічні завдання іміджевої політики України в державах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 263-269.
1427688
  Кіприч С.В. Стратегічні завдання оновлення виховної системи студентської молоді / С.В. Кіприч, М.П. Римар // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 151-155. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1427689
  Дороніна О.А. Стратегічні завдання розбудови державної кадрової політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 10-17. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
1427690
  Товканець О.С. Стратегічні завдання розвитку європейської професійної освіти на початку ХХІ століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 249-252. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1427691
  Коржов В.Л. Стратегічні завдання розвитку лісового сектору Карпат / В.Л. Коржов, Л.В. Полякова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 266-270. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1991-606X
1427692
  Чернявський А.Д. Стратегічні завдання розвитку малого підприємництва / А.Д. Чернявський, О.В. Цариненко, І.Б. Чернишенко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-41. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1427693
  Алієва А.Ю. Стратегічні завдання розвитку транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 99-101. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1427694
  Кондрашихін А. Стратегічні завдання розвитку транспортного комплексу регіону: на прикладі Автономної республіки Крим : галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 52-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1427695
  Кондрашихін А. Стратегічні завдання розвитку транспортного комплексу регіону: на прикладі Автономної Республіки Крим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 52-56. – ISSN 1810-3944
1427696
  Прейгер Д.К. Стратегічні запаси енергоресурсів у системі забезпечення економічної безпеки держави / Д.К. Прейгер, В.В. Мухін // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 53-62
1427697
  Материнська О.А. Стратегічні засади інноваційного розвитку виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 26-34. – ISSN 2411-4413
1427698
  Пенькова О.Г. Стратегічні засади моніторингу інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 103-107.
1427699
  Бортник Олександр Миколайович Стратегічні засади розвитку експорту паливно-енергетичних ресурсів : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бортник О.М.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін-во економіки України. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1427700
  Добіжа Н.В. Стратегічні засади розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в умовах глобального середовища // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 55-59. – ISSN 2306-6814
1427701
   Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки : колект. монографія / [З.Д. Калініченко та ін.] ; за заг. ред. В.П. Ільчука ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 201, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-74-1
1427702
  Білецький О.В. Стратегічні засади формування та використання людського капіталу в інноваційній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 51-54
1427703
  Портна О.В. Стратегічні зміни в управлінні персоналом: світовий досвід застосування стейкхолдерно-орієнтованих підходів / О.В. Портна, О.О. Цвар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 284-290. – ISSN 2222-4459
1427704
  Мальський М. Стратегічні зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні вектори України у системі світових інтеграційних процесів / М. Мальський, А. Пехник // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-8. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1427705
   Стратегічні ігри як інструмент активізації креативного потенціалу / І. Галиця, Міщенко., , Г. Цехмістрова, О. Галиця, І. Мельник // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 21-26. – ISSN 1682-2366
1427706
  Білорус О.Г. Стратегічні імперативи адаптації та трансформації зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Білорус, О.В. Гаврилюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
1427707
  Мітрофанова О.О. Стратегічні імперативи військової політики Франції // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 235-246. – ISSN 2221-5719
1427708
  Васильців Т.Г. Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам і забезпечення економічної безпеки України / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, В.І. Волошин // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 8 назв
1427709
  Кириченко І. Стратегічні імперативи національної інформаційної безпеки адміністрації Б. Клінтона // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 165-171


  У цій статті досліджуються особливості інформаційного розвитку та ролі військового сектору США у досягненні інформаційної могутності держави та виводу США на арену міжнародних відносин як найбільш сильного політичного, економічного та воєнного актора, ...
1427710
  Смирнов Є.В. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України / Є.В. Смирнов, О.П. Смирнова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 28-34. – ISSN 2306-6806
1427711
  Іванова Т.Л. Стратегічні імперативи синергетичного підходу до стійкого розвитку економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 47-54. – ISSN 2308-1988
1427712
  Власенко О.П. Стратегічні імперативи становлення маркетингу освітніх послуг закладів вищої освіти / О.П. Власенко, Л.В. Тарасович, О.М. Буднік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6806
1427713
  Микула О. Стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / О. Микула, Г. Бережницька // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 137-144. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISSN 2313-3627
1427714
  Пандас А.В. Стратегічні імперативи управління просторовим розвитком великого міста // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 16-18. – ISSN 2306-6806
1427715
  Козоріз М.А. Стратегічні імперативи управління фінансами регіону / М.А. Козоріз, І.З. Сторонянська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 192-204. – ISSN 1562-0905
1427716
  Борисенко О.П. Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 11-17. – ISSN 2311-6420
1427717
  Погайдак О.Б. Стратегічні імперативи формування механізму управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств в сучасних посттрансформаційних умовах / О.Б. Погайдак, Р.П. Шерстюк, О.І. Вівчар // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 39-44. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
1427718
  Андрущенко В. Стратегічні ініціативи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 5-7. – ISSN 2078-1016


  III з"їзд працівників освіти. Ознайомившись з пропозиціями до проекту Закону "Про вищу освіту" та Стратегії розвитку освіти на десятирічний період автор пропонує продовження дискусії.
1427719
   Стратегічні інноваційні орієнтири соціально-економічного розвитку національного господарства : монографія / [О.І. Давидов та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук В.П. Третяк, канд. екон. наук О.І. Давидова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 242, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 240-242. – ISBN 978-966-285-373-5
1427720
  Кыбык О.М. Стратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України / О.М. Кыбык, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймынова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 31-37. – ISSN 2075-4892
1427721
  Княждвірська К.О. Стратегічні інтереси та особливості політики Китаю на Африканському континенті // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 84-93. – ISBN 978-966-02-7653-6
1427722
   Стратегічні інтереси України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки : Монографія. – Київ : НІСД, 2001. – 134с. – (Зовнішньополітичні стратегії. ; Вип.7). – ISBN 966-554-038-6
1427723
  Макогон Юрій Володимирович Стратегічні інтереси України в ОЧЕС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 193-200
1427724
  Коник Д. Стратегічні комунікації : посібник для держ. службовців / Дмитро Коник ; [Світовий банк]. – Київ : Обнова компані, 2016. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7239-05-4
1427725
  Попова Т.В. Стратегічні комунікації : словник / Т.В. Попова, В.А. Ліпкан ; М-во інформ. політики України, Глобальна орг. союзницького лідерства ; М-во оборони України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2016. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 406-415. – ISBN 978-966-2439-53-3
1427726
   Стратегічні комунікації = Strategic communications : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / [Копійка В.В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вадекс, 2019. – 445, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - На обкл. та авантит. також.: Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 185 років. Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 75 років. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-9725-55-4
1427727
  Копійка В.В. Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 97-130. – ISBN 978-966-9725-55-4
1427728
   Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах = Strategic communications in international relations : монографія / [В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вадекс, 2019. – 441, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 439-441. - Парал. тит. арк. англ. - Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 185 років. Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 75 років. – Бібліогр. в кінці глав. – (Серія "Комунікації ХХІ століття"). – ISBN 978-966-9725-46-2
1427729
  Мінгазутдінов І.О. Стратегічні комунікації європейських країн: Велика Британія, Франція, ФРН / І.О. Мінгазутдінов, Г.І. Мінгазутдінова // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 254-284. – ISBN 978-966-9725-55-4
1427730
  Шевченко О.В. Стратегічні комунікації ЄС щодо кліматичних змін // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 219-253. – ISBN 978-966-9725-55-4
1427731
  Тихомирова Є.Б. Стратегічні комунікації ЄС: інституціональний вимір // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 103-112. – ISSN 2519-2949
1427732
  Бебик В.М. Стратегічні комунікації КНР: зовнішньополітичні, економічні та безпекові аспекти // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 285-315. – ISBN 978-966-9725-55-4
1427733
  Макаренко Є.А. Стратегічні комунікації США: історія, доктрина і практика // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 131-180. – ISBN 978-966-9725-55-4
1427734
  Кост І. Стратегічні комунікації України у процесі європейської та євроатлантичної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 36-39. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти стратегічних комунікацій у процесі реалізації європейської та євроатлантичної інтеграції, проаналізовано роль стратегічних комунікацій і їхню важливість у забезпеченні національної безпеки. The article focuses on key aspects ...
1427735
  Піпченко Н.О. Стратегічні комунікації України: євроінтеграційний контекст / Н.О. Піпченко, М.М. Рижков // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 343-368. – ISBN 978-966-9725-55-4
1427736
  Гарькавий Є.М. Стратегічні комунікації як інструмент досягнення спроможностей сил оборони України : дис. ... д-ра філософії : 052, 05 / Гарькавий Євгеній Миколайович ; М-во освіти і науки України, Військ. ін-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 222 арк. – Додатки: арк. 220-222. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 194-219
1427737
  Дубов Д.В. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 9-23. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1427738
  Володіна М.О. Стратегічні концепції НАТО 1991 і 1999 рр. - трансформація ролі Альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 95-102
1427739
  Окландер М. Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 14-20. – ISSN 1606-3732
1427740
  Булах Т.М. Стратегічні напрями аграрної політики в контексті соціально-економічного розвитку села // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 89-93
1427741
  Ковалик І.І. Стратегічні напрями відносин України з Китайською народною республікою: політичний, економічний та безпековий аспекти // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 89-93. – ISSN 1729-7036
1427742
  Гринь В.І. Стратегічні напрями державної підтримки підвищення конкурентоспроможності галузей аграрного виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 69-72. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1427743
  Носовський А.В. Стратегічні напрями діяльності на об"єкті "Укриття" після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнментa // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 8-14. – ISSN 1813-3584


  "Розглядаються науково-технічні проблеми, які потребують вирішення для досягнення кінцевої мети перетворення об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему. Показано переваги та недоліки основних стратегій. Запропоновано роботи з ...
1427744
  Кулинич Ю.М. Стратегічні напрями економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів / Ю.М. Кулинич, О.Ю. Панасюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
1427745
  Борейко В.І. Стратегічні напрями економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 395-399. – (Право. Економіка. Управління)
1427746
  Антонюк Л.Л. Стратегічні напрями забезпечення конкурентного лідерства Китаю / Л.Л. Антонюк, Б.О. Антонюк, О.С. Хлистова // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 49-61. – ISSN 2409-904X
1427747
  Денисенко С.О. Стратегічні напрями збереження краєзнавчих та місцевих документів у бібліотеках регіону // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 167-176. – ISBN 966-7352-60-9


  Збереження краєзнавчих та місцевих документів на корпоративних засадах розглядається як стратегічний напрям краєзнавчої діяльності бібліотек. Захищаються багатоваріантність створення розподіленого страхового краєзнавчого фонду бібліотек регіону, ...
1427748
  Чевганова В.Я. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 91-95. – ISSN 2306-6814
1427749
  Бикова В.Г. Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 19-21. – ISBN 978-617-645-233-1
1427750
  Узунов В.В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 118-121. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1427751
   Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 19). – ISBN 978-966-554-241-4
1427752
  Герасимук О.І. Стратегічні напрями інтеграції України зі світовим ринком телекомунікаційних послуг // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 63-66 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1427753
  Куц Г. Стратегічні напрями ліберальних трансформацій українського політичного простору // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 213-223
1427754
  Михайлов М.Г. Стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1427755
  Жаворонкова Г.В. Стратегічні напрями менеджменту знань / Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Мельник // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 94-96. – ISBN 978-966-330-229-4
1427756
   Стратегічні напрями переходу України на засади сталого розвитку в контексті її інтеграції до Європейського співтовариства. – Київ, 2005. – 44с. – ISBN 966-02-36-95-6
1427757
  Приходько Б. Стратегічні напрями підвищення рівня фінансової грамотності населення України // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-2624
1427758
  Куценко В.І. Стратегічні напрями підвищення якості підготовки кадрів / В.І. Куценко, О.В. Гаращук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 12-14
1427759
  Кабусь Н.М. Стратегічні напрями підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах сучасних цивілізаційних викликів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 53-60. – ISSN 1562-529Х
1427760
  Ліщук В. Стратегічні напрями політики енергоефективності в Україні / В. Ліщук, М. Ліщук, А. Московчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 12-17. – ISSN 2411-4014
1427761
  Кушерець Д.В. Стратегічні напрями реалізації міжнародної науково-технічної інтеграції України / Д.В. Кушерець, О. Соколова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 188-190.
1427762
  Гончаренко І.В. Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 13-19 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1427763
  Стеченко Д.М. Стратегічні напрями регіональної політики інноваційного розвитку та конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 144-153


  Зроблена спроба розглянути на засадах комплексного підходу актуальні стратегічні напрями регіональної політики інноваційного розвитку економіки регіонів та їх конкурентоспроможності з урахуванням причинно-наслідкових зв"язків. Сделана попытка ...
1427764
  Ніконенко У.М. Стратегічні напрями реформування монетарної політики НБУ та їх інституціональне забезпечення // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 87-95. – ISSN 1998-6912
1427765
  Черноіваненко А.В. Стратегічні напрями реформування політичної системи України: ціннісні орієнтири // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 102-105
1427766
  Бурлака В.Г. Стратегічні напрями реформування світового паливно-енергетичного комплексу та його регіональні особливості // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 173-180
1427767
   Стратегічні напрями реформування системи вступу до вищих навчальних закладів України : (За матеріалами семінару, проведеного громадською організацією "Центр освітньої політики" 22 листопада 2008 року, м.Харків) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 10-13.
1427768
  Петриченко В.Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 11 (217). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
1427769
  Месель-Веселяк Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України / Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 37-49. – ISSN 2221-1055
1427770
  Макогон Ю.В. Стратегічні напрями розвитку альтернативних технологій імпорту природного газу до України / Ю.В. Макогон, В.В. Кошеленко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 90-94
1427771
  Щегель С.М. Стратегічні напрями розвитку бізнес-середовища в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 187-205. – ISSN 0320-4421
1427772
  Смерічевська С. Стратегічні напрями розвитку вищого навчального закладу в умовах трансформації економіки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 11-14. – ISSN 1728-9343
1427773
  Авчіннікова Г.Д. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 71-74. – ISBN 978-966-698-191-5
1427774
  Шлапак О.В. Стратегічні напрями розвитку галузі м"ясного скотарства в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 57-65 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1427775
  Рекун І.І. Стратегічні напрями розвитку залізничної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто існуючий стан залізничної галузі України та обгрунтовано вибір пріоритетних напрямів в стратегічному розвитку залізничної галузі України. Мета дослідження полягає у визначені засад організації, методологічних підходів і механізмів ...
1427776
  Третяк А. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні на 2015-2025 роки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 18-22
1427777
  Колісник М.К. Стратегічні напрями розвитку інвестиційної діяльності регіональних банків Львівщини / М.К. Колісник, В.Б. Горбань, Г.М. Воляник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 214-224. – ISBN 5-7763-2435-1
1427778
  Ковшова І.О. Стратегічні напрями розвитку інноваційного маркетингу на ринку високих технологій / І.О. Ковшова, Ю.В. Бабич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 120-125. – ISSN 2309-1533
1427779
  Лукашина М.В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного підприємництва // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 86-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1427780
  Орлова Н.С. Стратегічні напрями розвитку іпотечного кредитування в Україні / Н.С. Орлова, Ю.Л. Мохова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 107-109 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1427781
  Шацька З.Я. Стратегічні напрями розвитку медичного туризму в Україні в контексті використання pекpаційного пoтенціалу Каpпатськoгo pегіoну / З.Я. Шацька, В.І. Билініна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 87-92. – ISSN 2306-6806


  "У статті визначено сутність медичного туризму та його складові. Пiд медичним туpизмoм мaється нa увaзi oсoбливий вид туpизму, щo викoнує в piзних пoєднaннях лiкувaльнo-oздopoвчi тa pеaбiлiтaцiйнi функцiї для зaдoвoлення пoтpеб спoживaчiв у вiднoвленнi ...
1427782
  Кравчун А.С. Стратегічні напрями розвитку механізму функціонування індустріальних парків для розбудови інвестиційної платформи національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 46-49. – ISSN 2306-6814
1427783
  Левченко Н.П. Стратегічні напрями розвитку науково-технічної бібліотеки національного університету харчових технологій в умовах інформаційного впливу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 316-324. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті представлено стратегію розвитку НТБ НУХТ, яка передбачає впровадження інноваційних підходів і методів для потреб навчального процесу, наукових досліджень. У рамках цієї стратегії бібліотека повинна трансформуватися в ресурсний ...
1427784
  Бейдик О. Стратегічні напрями розвитку національного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 30-41.
1427785
  Владимир О. Стратегічні напрями розвитку національної економіки України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 7-21. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  "На основі аналізу літературних джерел,міжнародного досвіду розвитку національних економік різних країн та статистичних даних розвитку національної економіки України виявлено проблеми, пов"язані з зниженням показників конкурентоспроможності України ...
1427786
  Волошин Ю.М. Стратегічні напрями розвитку партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 41-48
1427787
  Максімчук О. Стратегічні напрями розвитку підприємств транспортної галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1427788
  Передерій Н.О. Стратегічні напрями розвитку ринку альтернативних джерел енергії в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 231-236. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1427789
  Шульга О.А. Стратегічні напрями розвитку ринку сільськогосподарської техніки в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 95-102. – ISSN 2221-1055
1427790
  Масляєва К. Стратегічні напрями розвитку ринку фінансових послуг // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 64-68.
1427791
  Мярковський А.І. Стратегічні напрями розвитку системи управління державними фінансами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 7-18. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1427792
  Гостра В.В. Стратегічні напрями розвитку сільських територій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 69-71. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1427793
  Іванишин В.В. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-12.
1427794
  Квасневська Н.Д. Стратегічні напрями розвитку судової системи України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 12-20. – ISSN 2072-8670
1427795
  Прейгер Д.К. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період : аналітична доповідь / Прейгер Д.К., Собкевич О.В., Ємельянов О.Ю. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 106, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-165-3
1427796
  Ковальов В.М. Стратегічні напрями розвитку України / В.М. Ковальов, В.П. Горшков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 3-11
1427797
  Федулова Л.І. Стратегічні напрями розвитку університетів у системі інноваційних перетворень // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 222-232


  Розкрито сутність та особливості концепції "потрійна спіраль" і визначено роль університетів у ній на прикладі провідних вузів. Проаналізовано проблеми розвитку підприємницької активності українських університетів і запропоновано шляхи їх подолання.
1427798
  Фролова Г.І. Стратегічні напрями соціально­економічного розвитку України в умовах євроінтеграції // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 1 (41). – C. 39–43. – ISSN 1997-4167
1427799
  Кухарська Н.О. Стратегічні напрями структурної трансформації економіки Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 16-25. – ISSN 2078-9165
1427800
  Гальперіна Л.П. Стратегічні напрями торговельно-економічних відносин України з Китаєм / Л.П. Гальперіна, А.В. Шаповал // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 31-35. – ISSN 1729-7036
1427801
  Кормишкін Ю.А. Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 22-31. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1427802
  Головкова Л. Стратегічні напрямки економічного реформування країни за рахунок інтелектуального капіталу / Л. Головкова, А. Головкова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 325-329. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1427803
  Алєксєєв І.В. Стратегічні напрямки інноваційного розвитку підприємств в Україні / І.В. Алєксєєв, А.Г. Оленець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 232-236. – ISSN 0321-0499
1427804
  Бокова З.Ю. Стратегічні напрямки інноваційного розвитку підприємств сфери послуг / З.Ю. Бокова, Т.В. Гринько // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 24-27. – ISBN 978-617-645-233-1
1427805
  Папп В.В. Стратегічні напрямки покращення інвестиційної привабливості України / В.В. Папп, В.В. Гоблик // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 5-9. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2313-8114
1427806
  Шабатура Т. Стратегічні напрямки реалізації економічного потенціалу підприємства // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 105-114. – ISSN 2409-8892


  Досліджено підходи до означення пріоритетних цілей реалізації економічного потенціалу підприємства, а саме: класичний підхід, стійке економічне зростання, сучасний розвиток. Визначено, що пріоритетною ціллю економічного розвитку вітчизняних ...
1427807
  Сидоренко І.О. Стратегічні напрямки розвитку вищої освіти у сфері туризму в Україні // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 310-313. – ISBN 978-617-571-130-9
1427808
  Ткаченко Н.Г. Стратегічні напрямки розвитку міста в контексті ринкових відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 175-180. – ISSN 2308-6912


  Основною метою реалізації соціального потенціалу міста є оптимальне задоволення потреб населення в послугах соціальної сфери. Пріоритетними напрямками в даному контексті вважаються: створення нормативно-правових, організаційних, інституційних умов для ...
1427809
  Князєва О.А. Стратегічні напрямки розвитку поштового зв"язку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 88-97. – ISSN 1993-6788
1427810
  Оливко О.А. Стратегічні напрямки розвитку туризму в Тернопільській області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 63-73. – ISSN 2308-135X
1427811
  Пікус Р. Стратегічні напрямки управління активами страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-16. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Визначено стратегічні напрямки управління активами страховика на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні. Strategic factors of insurance company asset management during modern stage of market transformation are defined.
1427812
  Соболєв А.А. Стратегічні наступальні озброєння: чинник стримування чи геополітичного впливу? // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 165-175. – ISSN 2306-5664
1427813
  Варакута Є.Б. Стратегічні новації хеджингових фондів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 467-470
1427814
  Затонацька Т.Г. Стратегічні орієнтири бюджетної політики щодо бюджетних інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 230-240


  В статті досліджується існуючий стан бюджетної політики у сфері розі бюджетних інвестицій та запропоновані рекомендації щодо пріоритетних наг бюджетного інвестування. The current situation of budget policy in the sphere of budget investments allocati ...
1427815
  Поляновський Г.А. Стратегічні орієнтири вдосконалення фінансування державних закладів вищої освіти України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 185-191. – ISSN 2222-4459
1427816
  Шестаковська Т.Л. Стратегічні орієнтири державної політики забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні / Т.Л. Шестаковська, Т.І. Батракова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 94-101. – ISSN 2306-6814
1427817
  Ніколюк О.В. Стратегічні орієнтири державної політики підтримки конкурентоспроможності малого бізнесу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 114-120. – ISSN 2306-6814
1427818
  Згадова Н. Стратегічні орієнтири державної політики протидії тіньовій економіці в Україні / Н. Згадова, В. Джумеля, Л. Марчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 68-78. – ISSN 2220-1394
1427819
  Іляш О. Стратегічні орієнтири державної політики України у напрямі підвищення якості соціальних послуг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 215-227. – ISSN 1684-906Х
1427820
  Євсевська Л.В. Стратегічні орієнтири діяльності підприємства в інтеграційних умовах / Л.В. Євсевська, А.С. Громова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 84-87. – ISBN 978-617-645-227-0
1427821
  Веселовська О.Є. Стратегічні орієнтири інвестиційного розвитку старопромислових регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 185-189. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1427822
  Токмакова І.В. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку залізничного транспорту України / І.В. Токмакова, О.В. Хомотюк, Р.О. Новіков // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 73-79. – ISSN 2075-4892
1427823
  Касич А.О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1427824
  Язвінська Н. Стратегічні орієнтири маркетингової діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 46-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1427825
  Недбалюк І.Р. Стратегічні орієнтири модернізації системи бюджетного контролю // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 384-388. – ISSN 2222-4459
1427826
  Дзюблюк О. Стратегічні орієнтири монетарної політики в умовах фінансової глобалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 3-21. – ISSN 1605-2005
1427827
  Мітал О.Г. Стратегічні орієнтири податкового стимулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-25.
1427828
  Васильців Т.Г. Стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення в Україні: регіональні особливості та аспекти економічної безпеки / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (692/693), липень - серпень. – С. 16-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1427829
  Вітер І.І. Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у XXI столітті // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 32-42. – ISSN 1729-7036
1427830
  Юринець З.В. Стратегічні орієнтири процесу управління енергозбереженням у системі інноваційного розвитку економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 173-179. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1427831
  Козлова О.Г. Стратегічні орієнтири реалізації процесу підготовки майбутнього викладача вищої школи / О.Г. Козлова, Т.В. Гребеник // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 175-201. – ISBN 978-966-698-197-7
1427832
  Годованець О.В. Стратегічні орієнтири реалізації системи управління ризиками в митних органах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 101-106
1427833
  Дудар Т.Г. Стратегічні орієнтири розвитку агропродовльчого ринку України на шляху до євроінтеграції / Т.Г. Дудар, В.Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1427834
  Рязанова Н.О. Стратегічні орієнтири розвитку альтернативної енергетики в національній економіці України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Рязанова Наталія Олексіївна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1427835
  Давидова Ірина Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначені стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах, які пов"язані з виробництвом інформації і знань, їхнім розповсюдженням, а також оцінюванням та підвищенням якості.
1427836
  Гринчишин І.М. Стратегічні орієнтири розвитку Карпатського регіону у світлі формування і реалізації нової регіональної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 14-21. – ISSN 1562-0905
1427837
  Шпарик О.М. Стратегічні орієнтири розвитку освіти в КНР // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 244-246
1427838
  Глушко О.З. Стратегічні орієнтири розвитку освіти у Польщі // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 59-62
1427839
  Бордун О.Ю. Стратегічні орієнтири розвитку ринку туристичних послуг аграрних районів Тернопільської області (на прикладі Лановецького району) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 164-170. – Бібліогр.: 3 назв.
1427840
  Бридун Є.В. Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на кроткострокову перспективу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1427841
  Редька К.Ю. Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 100-108. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у розкритті проблеми стратегічних орієнтирів розвитку інфокомунікацій на економічному, промисловому та освітньому рівнях. Характеризуються різні рівні надання інформаційних послуг, в контексті розвитку інформаційних технологій. ...
1427842
  Анненцева О.В. Стратегічні орієнтири соціально-економічного розвитку українського Причорномор"я // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 27-35. – ISSN 2524-003X
1427843
  Данилкін Х.П. Стратегічні орієнтири трансформації державної інноваційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто деякі аспекти системи управління інноваційною діяльністю на державному та регіональному рівнях. Окреслено моделі державної участі у пожвавлені іноваційної діяльності в розрізі регіонів країни. Розроблено практичні рекомендації щодо ...
1427844
  Хомутенко В. Стратегічні орієнтири трансформації податкової політики України на шляху до євроінтеграції / В. Хомутенко, А. Хомутенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 3 (211). – С. 133-145
1427845
  Клим Н. Стратегічні орієнтири удосконалення корпоративного управління в Україні / Н. Клим, С. Шутка // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.83-95. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1427846
  Варналій З.С. Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-88. – ISSN 2616-9460


  "Розглянуто стан, проблеми та способи оптимізації фінансування державних вищих навчальних закладів України. Визначено значення й роль освіти, які посилюються глобалізацією, трансформаціями суспільних процесів, розвитком науково-інформаційних ...
1427847
  Шевчук І.В. Стратегічні орієнтири України в сфері економічної безпеки в умовах глобалізаційних перетворень // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6814
1427848
  Луць В.М. Стратегічні орієнтири України: регіональний розвиток процесу інформатизації : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 167-170 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1427849
  Ванькович Д. Стратегічні орієнтири фінансового забезпечення розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні / Д. Ванькович, М. Кульчицький // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 53-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
1427850
  Скопич О.Д. Стратегічні орієнтири формування ефективної системи муніципального фінансового контролю // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-121. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації системи фінансового контролю у сфері місцевого самоврядування, а також визначено стратегічні напрями розвитку такої системи.
1427851
  Статівка Наталія Стратегічні орієнтири формування нової аграрної політики України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 69-76
1427852
  Диба О.М. Стратегічні основи кредитування інноваційного розвитку у Європі / О.М. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 (77). – С. 11-19. – ISSN 1683-1942
1427853
  Широкова Олена Миколаївна Стратегічні основи реформування управління залізничним транспортом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження організаційних принципів функціонування ДАК "Українські залізниці", які закріплені на законодавчому рівні. Визначено місію та стратегічні цілі реформування підприємств залізничного транспорту та принципи корпоративної ...
1427854
  Будак В.Д. Стратегічні основи розвитку економіки на новітніх інформаційно-технологічних засадах / В.Д. Будак, І.Т. Кіщак, І.В. Голіков // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 20-27. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128
1427855
  Омельяненко В.А. Стратегічні основи розвитку національної патентної системи в контексті забезпечення національної безпеки / В.А. Омельяненко, О.А. Демидов // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 56-60. – ISBN 978-617-696-813-9
1427856
  Кудріна О.Ю. Стратегічні особливості відновлення промисловості: Україна повертається до ідеї спеціальних економічних зон // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 124-130. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1427857
  Ямненко Г.Є. Стратегічні партнерства: особливості та конкурентні переваги // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 26-29 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1427858
  Шаповалова О.І. Стратегічні перспективи європейської інтеграції України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 101-109. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1427859
  Гудзинська Ю.С. Стратегічні перспективи кластерного співробітництва для аграрних товаровиробників в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 58-63. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1427860
  Богашко О.Л. Стратегічні перспективи регіональної економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 259-264. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1427861
  Кулик М. Стратегічні перспективи розвитку енергетики України / М. Кулик, Б. Стогній // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
1427862
  Колотуха С. Стратегічні перспективи фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1427863
  Гончаренко Д.М. Стратегічні питання взаємовідносин між ТНК і органами влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізуються шляхи створення адекватних умов для транснаціонального бізнесу в Україні.
1427864
  Зубарєв В.В. Стратегічні питання забезпечення науково-технологічної безпеки України та шляхи їх вирішення / В.В. Зубарєв, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-24
1427865
  Банчук М.В. Стратегічні питання конкордації кадрової політики в державному та регіональному управлінні охороною здоров"я України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 106-107
1427866
  Прохоренко К. Стратегічні питання правового регулювання охорони клімату в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан розвитку чинного законодавства України щодо охорони клімату з точки зору діючої Стратегії державної екологічної політики з метою внесення пропозицій щодо його вдосконалення. В статье проанализированы состояние развития ...
1427867
  Рудік О. Стратегічні підхлди до розроблення ефективної європейської політики: досвід Норвегії // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 39-47. – ISSN 2414-4436
1427868
  Небильцова О.В. Стратегічні підходи до підготовки фінансової та нефінансової звітності в Європейському Союзі // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 258-268. – ISSN 2310-9734


  Статтю присвячено концептуальним підходам щодо підготовки як річної фінансової звітності, так і розкриття нефінансової інформації відповідно до вимог спеціальних Директив у Європейському Союзі. Визначено, що здійснюючи імплементацію сучасної концепції ...
1427869
  Безтелесна Л.І. Стратегічні підходи до побудови ефективної системи управління персоналом вищих навчальних закладів // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 91-98. – ISSN 2410-4752
1427870
  Іткін Д.Ф. Стратегічні підходи до проблеми функціонування кредитно-фінансових установ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-48.
1427871
  Міщенко В. Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів / В. Міщенко, С. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-46. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови виникнення нежиттєздатних банків, охарактеризовано сучасні підходи до управління проблемними банками та проблемними активами, визначено стратегічні напрями виведення проблемних банків з ринку, обґрунтовано механізми управління ...
1427872
  Шевченко О.В. Стратегічні підходи до формування державного бренду Іспанії / О.В. Шевченко, А. Петрук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 196-201
1427873
   Стратегічні підходи до формування і реалізації інноваційної політики України // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 13-84.
1427874
  Ревть Ю.І. Стратегічні підходи до формування туристичного комплексу регіону / Ю.І. Ревть, Н.Е. Легеза // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 92-94. – (Економіа ; Вип. 26)
1427875
  Толстов С.В. Стратегічні підходи та пріоритети в зовнішній політиці США: від Г. Трумена до Д. Трампа // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 66-95
1427876
  Соколова З.С. Стратегічні позиції міжнародних ТНК у Західній Африці // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто стратегічні позиції міжнародних ТНК у країнах Західної Африки на основі визначення їх позитивних та негативних чинників, конкурентних переваг галузей, в яких діють ТНК у цих країнах, та їх взаємодії. Встановлено, що головними чи никами для ...
1427877
  Соколова З.С. Стратегічні позиції міжнародних ТНК у Західній Африці // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64.
1427878
  Горук А. Стратегічні політичні моделі щодо регіону Близького Сходу адміністрації Дж. Буша-старшого // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 163-190
1427879
  Харченко Н. Стратегічні правові акти України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 242-246. – ISSN 2663-5313
1427880
  Климчук О.В. Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 178-182. – ISSN 2222-4459
1427881
   Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427882
   Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 1 (2). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427883
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 2 (3). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427884
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 3 (4). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427885
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 4 (5). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427886
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (6). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427887
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427888
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (8). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427889
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (9). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427890
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (10). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427891
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (11). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427892
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (12). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427893
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (13). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427894
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (14). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427895
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (15). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427896
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (16). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427897
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (17). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427898
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (18). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427899
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (19). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427900
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (20). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427901
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (21). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427902
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (22). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427903
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (23). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427904
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (24). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427905
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (25). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1427906
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (26). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427907
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (27). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1427908
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2006-
№ 3 (28). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1427909
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (29). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427910
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (30). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427911
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (31). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427912
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427913
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (33). – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427914
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (34). – 2015. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427915
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (35). – 2015. – 215 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427916
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (36). – 2015. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427917
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (37). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
1427918
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (37). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1427919
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (38). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Філософія")
1427920
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (38). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
1427921
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (38). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика" ; № 1 (38))
1427922
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (39). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія")
1427923
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (40). – 2016. – 280 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427924
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (41). – 2016. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1427925
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (42). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1427926
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (43) : Серія "Економіка". – 2017. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43))
1427927
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (44). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія")
1427928
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (45). – 2017. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка". Серія "Політика")
1427929
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (47). – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427930
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Павленко Р.М. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3/4 (48). – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427931
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Павленко Р.М. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (49). – 2019. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427932
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (50). – 2019. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427933
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3/4 (51). – 2019. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427934
  Божидарнік Т.В. Стратегічні пріоритети аграрного природокористування в регіоні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-14 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1427935
  Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах "зеленої економіки" : монографія / В.Г. Потапенко ; [наук. ред. Є.В. Хлобистов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-554-182-0
1427936
  Теремко В. Стратегічні пріоритети видавництва у кризових умовах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 378-384
1427937
  Дейнеко Людмила Стратегічні пріоритети впровадження циркулярної економіки в Україні / Дейнеко Людмила, Гахович Наталія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (129), вересень - жовтень. – С. 5-8 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1427938
  Перебейнос О.М. Стратегічні пріоритети державної демографічної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 110-114. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1427939
  Васильців Т.Г. Стратегічні пріоритети державної політики забезпечення продовольчої безпеки України / Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 132-138. – ISSN 2616-9460
1427940
   Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : колектив. монографія / [Черевко О.В. та ін.] ; за ред. Черевка О.В. ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ; Чабаненко Ю.А., 2014. – 442 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на початку підрозд. – Бібліогр. наприкінці підрозд. – ISBN 978-966-493-861-4
1427941
  Біла С.О. Стратегічні пріоритети диверсифікації регіональної економіки в контексті викликів євроінтеграції // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 16-23. – ISSN 1729-7036
1427942
  Фоменко Є.О. Стратегічні пріоритети діяльності комерційних банків України на світовому ринку фінансових послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 73-75. – Бібліогр.: 8 назв
1427943
  Ковбасюк Ю. Стратегічні пріоритети діяльності Світового банку в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.13-16. – ISSN 0131-775Х
1427944
  Бут Ю. Стратегічні пріоритети Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 6-8. – бібліогр. в кінці ст.


  Одним із найважливіших завдань, що стоїть сьогодні перед Європейським Союзом, є спільне вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та досягнення екологічної безпеки континенту.
1427945
  Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети зеленої економіки в Україні // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 203-206
1427946
  Якобчук В. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Автором обґрунтовано методологічну основу та методику дослідження стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору економіки України. Удосконалено методику застосування SWOT-аналізу інноваційного розвитку підприємств ...
1427947
  Шестопалов Г.Г. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку української економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 276-282
1427948
  Васильців Т.Г. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – C. 14-19. – ISSN 2071-4653
1427949
  Коваленко С.І. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності транскордонних регіонів в умовах розширення ЄС // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 123-130
1427950
  Отенко І.П. Стратегічні пріоритети підприємства : монографія / Отенко І.П. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-676-291-0
1427951
  Шевчук П.Є. Стратегічні пріоритети подолання демографічної кризи в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 2. – С. 47-54.
1427952
  Зварич І. Стратегічні пріоритети реалізації Дорожньої карти циркулярної економіки в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 23-38 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1818-5754
1427953
  Сімків Є Л. Стратегічні пріоритети регіональної економічної політики в контексті детермінант економічного зростання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 96-101. – ISSN 2222-4459
1427954
  Ємельяненко Л.М. Стратегічні пріоритети регіональної політики соціально-економічного розвитку в умовах переходу до постіндустріального суспільства // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – (Економічні науки)
1427955
  Файчук О.М. Стратегічні пріоритети регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 201-207
1427956
  Писанко С.В. Стратегічні пріоритети регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в електроенергетичній галузі Південно-східного регіону України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 6 (146). – С. 83-89. – ISSN 2071-4653
1427957
  Молдован О.О. Стратегічні пріоритети реформування податкової системи України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 32-40. – ISSN 2306-5664
1427958
  Сидоренко В.В. Стратегічні пріоритети реформування розвитку транспортної системи України // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 199-202. – ISBN 978-617-7320-15-8
1427959
  Волощук Ю.О. Стратегічні пріоритети розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Волощук Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Подільск. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 41 с. з обкл. – Бібліогр.: 52 назв
1427960
  Куклін О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-36. – ISSN 1682-2366


  У статті представлено авторський погляд на трансформацію системи вищої освіти в умовах інноваційного розвитку України. Автор пропонує стратегічні пріоритети та завдання розвитку вищої освіти України.
1427961
  Потапенко Стратегічні пріоритети розвитку відновлювальної енергетики в Україні / Потапенко, ОМ, В.Г. Потапенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 100-104
1427962
  Дикань В.Л. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах зміни світових центрів економічної та політичної влади // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 11-16. – ISSN 2075-4892
1427963
   Стратегічні пріоритети розвитку загальноосвітньої школи України. Доповідь академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти Олександра Ляшенка на Загальних зборах НАПН України 20 жовтня 2016 р. // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 2
1427964
  Божидарнік Т. Стратегічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1427965
  Суший О.В. Стратегічні пріоритети розвитку освіти у контексті європейської інтеграції України: чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні в цілому? // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 85-96. – ISSN 1681-116Х


  За результатами всеукраїнських репрезентативних опитувань ІСПП НАПН України висвітлено думки громадян щодо ситуації у сфері освіти та ії оцінка. Даний аналіз слугує інтерпретаційним фільтром сучасних трансформацій освітньої системи, зокрема чинників, ...
1427966
  Фаталов В.В. Стратегічні пріоритети розвитку системи державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 145-147. – Бібліогр.: 6 назв
1427967
   Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 28-29 верес. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Одес, нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т, Каф. економіки та підприємництва. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – 303, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7326-34-1
1427968
  Лібанова Е.М. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку ХХІ століття // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 9-22
1427969
  Біла С.О. Стратегічні пріоритети сталого економічного розвитку країн Європейського Союзу до 2020 року / С.О. Біла, Д.А. Сирохман // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 1729-7036
1427970
  Риженко О.В. Стратегічні пріоритети сучасного розвитку електронного урядування в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 99-103
1427971
  Гнатюк О.В. Стратегічні пріоритети США першого десятиріччя ХХІ віку: прогнози та оцінки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.124-127. – Бібліогр. в кінці ст.
1427972
   Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України. – Черкаси : Брама - Україна, 2007. – 544 с. – ISBN 978-966-8756-87-0
1427973
  Грищенко І.М. Стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку ВНЗ України в контексті забезпечення конкурентоспроможності / І.М. Грищенко, І.О. Тарасенко, Т.М. Нефедова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 16-21. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто проблеми інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України, систематизовано чинники формування стратегії інноваційного розвитку ВНЗ в контексті забезпечення їх конкурентоспроможності. Визначено основні форми переходу ВНЗ до ...
1427974
  Коппель О.А. Стратегічні пріоритети України в Близькосхідному регіоні / О.А. Коппель, Д.В. Кушнір, Р.К. Петюр // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 195-204.
1427975
  Костишина Т. Стратегічні пріоритети формування конкурентоспроможності оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 21-26
1427976
  Андрійчук В.Г. Стратегічні пріоритетні орієнтири і парадигми забезпечення інноваційно-модернізаційного розвитку економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 5-13
1427977
  Ржевська Н.Ф. Стратегічні прогнози щодо перспектив стратегічного партнерства для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 4-12. – ISSN 2308-6912


  Сформульовано умови встановлення стосунків стратегічного партнерства, - важливі для країн-партнерів стратегічні цілі, досягнути яких у рамках звичайної співпраці неможливо. Такими цілями можуть виступати: забезпечення господарського комплексу життєво ...
1427978
  Лисенко Н.О. Стратегічні прогнози як елемент стратегічного управління підприємством : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 166-173 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1427979
  Клименко О. Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 40-44. – ISSN 1029-7200


  4 жовтня 2017 р. в рамках Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" відбулося засідання секції "Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек". Увага доповідачів була ...
1427980
  Білян П. Стратегічні прорахунки і тактичні успіхи на полях Першої світової // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 21-24. – ISSN 1230-2759
1427981
  Чкан І.О. Стратегічні реформи України – медицина в селі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 383-388. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1427982
  Лагодієнко В.В. Стратегічні рішення просування на ринок інноваційного продукту зі вторинної сировини виноробства / В.В. Лагодієнко, О.М. Голодонюк, В.В. Мільчева // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 41-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1427983
   Стратегічні сфери України // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 травня - 2 червня (№ 19/21). – С. 1


  Про Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука".
1427984
  Парфенюк І. Стратегічні та стандартні інформаційні війни в Україні (на прикладі інформаційної агресії РФ) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 298-305


  У статті аналізуються стратегічні та стандартні інформаційні війни в Україні на прикладі інформаційної агресії Російської Федерації. Особлива увага приділяється військовому вторгненню Росії в Крим. В статье анализируются стратегические и стандартные ...
1427985
  Момот В.Е. Стратегічні тенденції розвитку менеджменту в умовах невизначеності середовища господарювання / В.Е. Момот, О.В. Жовтобрюх // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С. 109-118. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1427986
  Полтавець В.І. Стратегічні території скіфського часу в середній течії Дніпра // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 155-160. – ISSN 2227-4952
1427987
  Яковлєв Є.О. Стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 5-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1427988
  Приходько М.М. Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1427989
  Приходько М.М. Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1427990
  Пожуєв В.І. Стратегічні цілі і задачі переходу України до інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 4-20. – ISSN 2072-1692
1427991
  Савченко А. Стратегічні цілі монетарної політики: проблеми теорії та методології // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
1427992
  Луцишин З.О. Стратегічні цілі реформування світового фінансового середовища та формування його глобальної архітектури // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 91-100
1427993
  Прокіп А.В. Стратегічні шляхи досягнення сталості енергетичної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 78-88. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1427994
  Смоленський І. Стратегічно-операційний маркетинг екологізації виробництва / І. Смоленський, Г. Степанюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.74-79. – ISSN 0131-775Х
1427995
  Куц Л.Л. Стратегічно-орієнтоване управління нематеріальними активами підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 69-76. – ISSN 2309-1533
1427996
  Капаруліна М.С. Стратегічно-орієнтовані концепції визначення ефективності діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 324-328
1427997
  Єремейчук Р.А. Стратегічно-реноваційне управління ризиками банків / Р.А. Єремейчук, Ю.В. Ус // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 289-297. – ISSN 2222-4459
1427998
  Гуслякова О.Ю. Стратегічно-управлінські підходи до розвитку туристичної галузі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 9-13. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1427999
  Савицька О.І. Стратегічно важливі галузі економіки як фундамент для забезпечення національної безпеки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 59-64. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1428000
  Боярко І.М. Стратегічно орієнтована система обліку як прояв синергетичного розвитку господарського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,