Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1427001
  Копиленко О.Л. "Українська ідея" М. Грушевського; історія і сучасність / О.Л. Копиленко. – К, 1991. – 182с.
1427002
  Шептицький А. "Українська міграція зіграє вирішальну роль у польсько-українських відносинах / розмову вела Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 13 січня (№ 2). – С. 1, 4. – ISSN 0027-8254
1427003
  Павличко Д. "Українська пісня в світі" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 24-25


  Книга українського літературознавця Григорія Нудьги.
1427004
  Головащенко С.І. "Українська псалтир" М.О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань до тексту // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 55-62.
1427005
  Черкашина Л. Українська "культура серця" в образах і символах національного фольклору // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-53. – Бібліогр.: 32н.
1427006
   Українська 1 конференція з охорони праці. – Київ, 1996. – 413с.
1427007
  Слюсаренко П. Українська 6-та Січова Стрілецька дивізія у російсько-польській війні 1920 року // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 64-70
1427008
  Полюга Л.М. Українська абстрактна лексика XIV - першої половини XVII ст. / Л.М. Полюга. – К., 1991. – 236с.
1427009
  Халіновська Л.А. Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування / Л.А. Халіновська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – 231, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-216. – (Студії українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.] ; 20). – ISBN 978-966-1673-35-8
1427010
  Волошин Ю. Українська автокефальна православна церква 1941-1944 : (короткий історичний довідник) / Ю. Волошин; Полтавский держ. пед. ін-тут ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999. – 51с. – ISBN 966-02-0934-7
1427011
  Галущак М. Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 174-183. – ISSN 2413-7065
1427012
  Вербич С. Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутне // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – C. 28-39. – ISSN 1682-3540
1427013
  Білецький В. Українська академічна соціологія кінця XIX - початку XX ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 232-246. – ISSN 1728-9572


  Проаналізовано фігуру М.Драгоманова у вітчизняній соціології, соціологічні пошуки І.Франка, М.Туган-Барановського, Б.Кістяківського, М.С.Грушевського.
1427014
   Українська академія друкарства : Напрями наукових досліджень. – Львів : УАД, 2005. – 104с. – ISBN 966-322-030-9
1427015
  Жулинський М. Українська академія наук і становлення академічного літературознавства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 листопада (№ 42). – С. 10-11
1427016
  Ясь О. Українська академія. Рік 1918 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 1, 10
1427017
  Брюховецька Л. Українська анімація : [збірник статей] / Лариса Брюховецька, Анастасія Канівець. – Київ : Фенікс, 2018. – іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-590-1
1427018
  Романчук В.Р. Українська аристократична традиція: національне й геололітичне значення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найважливіші проблеми буття аристократичної традиції на українських землях і зв"язок між історичними структурами та сучасністю. Проводиться аналіз політичних і соціальних процесів, що виступають чинниками формування української модерної ...
1427019
  Ксеневич М.Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації : Основи українського архітектурознавства / Українська академія архітертури; Михайло Ксеневич. – Київ, 2005. – 426с. – ISBN 966-8126-69-6
1427020
  Чабаненко В.А. Українська Атлантида : [публіцист. розповідь] / Віктор Чабаненко. – Запоріжжя : [б. в.], 2006. – 405, [3] с. – Імен. покажч.: с. 376-385. - На авантитул. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр.: с. 386-404. – ISBN 966-599-272-4


  У пр. № 1725967 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку вітаючи його зі славним 85-річчям! Підпис. 15.11.06 р.
1427021
  Шарманова Наталя Миколаївна Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шарманова Н.М.; КНУТШ. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1427022
   Українська байка. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – На обкл.: Сковорода Г., Гребінка Є., Глібов Л. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3366-8
1427023
  Нудьга Г.А. Українська балада : (З теорії та історії жанру) / Г.А. Нудьга. – Київ : Дніпро, 1970. – 260 с.
1427024
  Сулима М. Українська барокова драма // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 472-485. – ISBN 966-7021-39-4
1427025
  Сулима М. Українська барокова драма та драма 1920-х років // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 2. – С. 255-267. – ISBN 966-7021-52-1
1427026
   Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі = Bibliotheque Ukrainienne Symon Petlura a Paris : Інформаційний бюлетень. – Paris
Ч.65. – 2002
1427027
  Йосипишин Я. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі як місце національної пам"яті / Я. Йосипишин, М. Палієнко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 7-26. – ISSN 0320-9466


  Йдеться також про те, що "архівні розшуки та спроба реконструкції втраченої документальної колекції Української бібліотеки були здійснені Я. Йосипишин та М. Палієнко.".
1427028
   Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали. – 3-є вид., доп. і перер. – Київ, 1999. – 110с.
1427029
  Бейліс Л.І. Українська бібліотечна періодика 1991-2005 років: основні тенденції розвитку : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.08 / Леонід Ілліч Бейліс; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1427030
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-3600-х
Вип. 3. – 2005
1427031
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 1996-. – ISSN 2520-2855
Вип. 15. – 2017. – 382, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427032
  Дімаров А.А. Українська вендета : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1995. – 248 с. – ISBN 5-308-01634-8
1427033
  Тимошик М.С. Українська видавнича справа в умовах формального проголошення своди дрку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 68-73.
1427034
  Позняков Олексій Павлович Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921 рр.) : Дис... наук: 10.01.08 / Позняков Олексій Павлович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 183л. + Додатки: л.181-183. – Бібліогр.:л.161-181
1427035
  Савченко Г. Українська військова рада Гельсінгфорсу в 1917 році // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 48-52
1427036
  Романчук В. Українська військова тематика на сторінках журналу "Універсум" (1993-2018) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 38-57. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1427037
   Українська вільна академія наук. Книгознавство. Бібліологічні вісті. – Авгсбург : Т-во прихильників УВАН
  1, ч. 2. – 1949. – Назва випуску серії: Нездійснені пляни видання українських часописів / Аркадій Животко
1427038
   Українська вільна академія наук. Серія: Назвознавство = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Накладом Братства Карпатських Січовиків
  ч. 4. – 1952. – Назва випуску серії: Назва "Україна" на Закарпатті / Б. Барвінський
1427039
   Українська вільна академія наук. Література = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Hакладом Української вільної академії наук
  ч. 3. – 1957. – Назва випуску серії: Шевченко й Франко / М.Ї. Мандрика
1427040
  Омельченко В. Українська Вільна Академія Наук у Німеччині та Українська Вільна Академія Наук у США (1945-1988) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 601--617.
1427041
  Колодзінський М. Українська воєнна доктрина / М. Колодзінський. – Торонто : Т-ва кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА. – (Бібліотека Т-в кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА ; ч. 2)
Ч. 1. – 1957. – 62 с.
1427042
  Чобіт Д. Українська Волинська держава XIV-XV століть // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 145-163. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
1427043
   Українська газета. – Київ, 2000
1427044
  Тищик Б.Й. Українська Галицька Армія - Збройні сили ЗУНР // Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення) : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., 1 листоп. 2018 р., м. Львів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. історії держави, права та політ.-прав. учень, Міжнар. асоц. істориків права. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – Вип. 2 : / [редкол.: І.Й. Бойко (голова), І.Б. Усенко, М.М. Кобилецький та ін.]. – С. 35-40
1427045
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 50-річчя її участи у визвольних змаганнях. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 4 : (Матеріяли до історії). – 1968. – 291 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1427046
   Українська Галичина і Австрія : Історичний нарис. 2-е вид., доп. – Львів, 2007. – 20с.
1427047
  Кралюк П. Українська Ганьщина, яка передувала Новоросії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 21
1427048
  Ведмідь Л.А. Українська Гельсінська група: історіографічний огляд / Ведмідь Л.А. – Київ : Поліграф Центр, 2005. – 22с.
1427049
  Басун О. Українська господарська академія (Чехословаччина) - висока школа світового рівня (1922-1935 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 100-112
1427050
  Тимченко Є. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"]. Дpук. ун-ту Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1918. – 168 с. – (Вид. Т-ва "Час" у Київі)
1427051
  Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття / Ольга Лагутенко. – Київ : Грані-Т, 2006. – 238, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 234-238 та на полях сторінок. – ISBN 966-2923-14-4
1427052
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Пшеничний Тарас Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 436 арк. – Додатки: арк. 432-436. – Бібліогр.: арк. 14-19, 376-431 та в додатках: арк. 432-436
1427053
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.): історіографія : автореф. дис. ... ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Пшеничний Тарас Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1427054
  Кошетар У.П. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини (1900-1939 рр.) : Навч. посібник / У.П. Кошетар; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 128с. – ISBN 966-608-495-3
1427055
  Сергійчук В. Українська Греко-Католицька Церква: страдницький шлях до відродження // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 63-68.
1427056
  Швайка М.А. Українська гривня (історія грошей через призму боротьби за незалежність) / М.А. Швайка. – Київ : Міжнародний університет, 2004. – 76 с.
1427057
  Ларіонова Л.Д. Українська гривня:історія та сьогодення / Л.Д. Ларіонова, З.О. Зразюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.50-54
1427058
  Чорнописький І. Українська громада в Австралії - досвід проживання в англомовному середовищі // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 225-230. – ISBN 966-8547-61-6
1427059
  Гладилович А. Українська громада в Бен-Метірі (1947 - 1956 рр.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1427060
  Задорожний М.П. Українська громада в США // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 33-47 : фото
1427061
  Драган М.Д. Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст. / М. Драган. – Київ : Наукова думка, 1970. – 203 с.
1427062
  Ігнатенко М. Українська демографія: високі сходження, круті обриви // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 10-11


  До сторіччя першого в світі Демографічного інституту (1919 - 2019). Вихід у світ монографії М.І. Шпиталь та Н.І. Коцур "Академік М.В. Птуха (1884 - 1961). Життєпис: вершини та обриви".
1427063
  Грибоєдов Сергій Валентинович Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: історіографічне дослідження : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Грибоєдов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1427064
  Грибоєдов Сергій Валентинович Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: Історіографічне дослідження : Дис. ... канд.істор. наук: 07.00.06 / Грибоєдов Сергій Валентинович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 210 л. – Бібліогр.: л.181-210
1427065
  Федущак-Паславська Українська держава козацької доби // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 74-80. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1427066
  Романчук О. Українська держава: не вір, не бійся, не проси // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 1-7.
1427067
  Смолій В.А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть:проблеми формування, еволюції , реалізації / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1997. – 367 с. – Бібліогр.:с.315-366. – ISBN 966-7217-00-0
1427068
  Іванченко Р.П. Українська державність в 20-90-х рр. : Навчальний посібник / Р.П. Іванченко; МОН Украіни. Міжнар. ін-тут лінгвістики і права. – Київ : МІЛП, 2000. – 256 с. – ISBN 966-7005-30-5
1427069
  Павленко Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. : (історико-генетичний аналіз) / Ю. Павленко, Ю. Храмов; Центр досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.М.Доброва. НАНУ. – Київ : Манускрипт, 1995. – 263с. – ISBN 5-12-003464-0
1427070
   Українська державність у 20 столітті : Історико-політологічний аналіз. – Київ : Політична думка, 1996. – 448с. – ISBN 966-543-03-00
1427071
  Бевз Т. Українська державність: ідеологія, політика, практика (система народоправства у теоретичних концепціях Н. Григорієва / Т. Бевз; Інститут політ. і етнонац. досліджень НАНУ. – Київ, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7629-12-0
1427072
   Українська дивізія "Галичина" : Історико-публіцистичний збірник. – Київ : Негоціант-Плюс, 1994. – 176 с. – ISBN 5854340887
1427073
   Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-039-X
Т. 1 : А - Л. – 2004. – 760 с.
1427074
   Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-045-4
Т. 2 : М-Я. – 2004. – 812 с.
1427075
   Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя = Ukrainian diplomacy in times of national-liberation competitions (1917-1921): history, problems, contradictions : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – 267, [1] с. : портр. – Описано за обкл. - Тит. арк. англ. - Ст. укр., англ., нім., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1427076
  Табачник Д.В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2006. – 768с. – Шифр дубл.9у2 Таба.Доп.карт.в.ин-т,м.в.,ст. – ISBN 966-06-446-7


  Нариси історії української дипломатії 1917-1990 рр. Викладено історію розвитку української дипломатії в контексті політичних біографій і діяльності на міжнародній арені керівників зовнішньополітичних відомств України від 1917 до 1990 років.
1427077
  Вовк П.В. Українська дитяча література / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1976. – 416с.
1427078
   Українська діалектологія : Методичні рекомендації для студ.фак-ту української філології денної та заочної форм навчання. – Луганськ, 2001. – 27с.
1427079
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго, 1992-
Число 10. – 1996
1427080
  Мисечко А.І. Українська діаспора : Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / А.І. Мисечко; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2002. – 68с. – ISBN 966-549-719-7
1427081
  Олійник Ю. Українська діаспора в країнах Африки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 219-224. – ISSN 2413-7065
1427082
  Чернова К.О. Українська діаспора в республіці Казахстан: статус, етнічність, еміграційні установи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються статус, етнічність та еміграційні установки представників української діаспори в Республіці Казахстан. Основну увагу приділено виявленню соціальних чинників, існуючих тенденцій та еміграційних установок даної категорії осіб у цій ...
1427083
  Ідзьо В. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія / В. Ідзьо. – Львів : БаК, 2002. – 304с. – ISBN 966-7065-31-6
1427084
  Чернова К. Українська діаспора в транснаціональному просторі // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 74-82.
1427085
  Недошитко І.Р. Українська діаспора США: реалії співпраці з Україною за роки незалежності (1991-2016 рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 183-198


  Згадуються університети: Український католицький університет ім.св. Климента Папи, Національний університет "Острозька академія", Національний університет "Києво-Могилянська Академія".
1427086
  Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 120с.
1427087
   Українська ділова і фахова мова : навч. посібник для студентів ВНЗ : [практ. посіб. на щодень] / [М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська] ; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. УНГА М.Д. Гінзбурга. – Київ : ІНКОС ; Центр навчальної літератури, 2017. – 654 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 606-654. – ISBN 978-966-364-857-6
1427088
  Касіян В.І. Українська дожовтнева реалістична графіка / В. Касіян, Ю Турченко. – Київ : Вид. АН Української РСР, 1961. – 192, [3] с., 30 л. іл. : 60 л., іл


  Турченко Юрій Якович (1923- ?)
1427089
  Чалий С. Українська доля: голодний 1947-й... // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-79. – ISSN 1812--514Х
1427090
  Шевченко Л.І. Українська дослідницька перспектива в контексті стилістичних дискусій XVI Міжнародного конгресу славістів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 7-9. – ISSN 2311-2697


  У статті в категоріях і поняттях сучасної лінгвістики проаналізовано "стан і статус" функціональної стилістики в Україні початку ХХІ століття. Дослідницький контекст аналізу визначено зіставленням із стилістичною проблематикою ХVІ Міжнародного конгресу ...
1427091
  Овчаренко Е. Українська драма у Франції // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 8


  "Сучасний український драматург Неда Неждана нещодавно побувала у Франції, де долучилася до кількох проєктів, що сприяють поглибленню українсько-французьких культурних зв"язків."
1427092
  Дем"янівська Л.С. Українська драматична поема : (Проблематика, жанрова специфіка) / Л.С. Дем"янівська. – Київ : Вища школа, 1984. – 160с.
1427093
  Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років / Г.Ф. Семенюк. – Київ : Либідь, 1992. – 183с.
1427094
  Грицай М.С. Українська драматургія XVII-XVIII ст. : навчальний посібник / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1974. – 200 с.
1427095
  Сулима М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. / М. Сулима; НАНУ, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант ; Стилос, 2005. – 368 с. – ISBN 966-8518-39-X
1427096
  Курдюмова Діана Юріївна Українська драматургія другої половини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби : Автореф... кандид. філософськихнаук: 09.00.08 / Курдюмова Діана Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1427097
  Синявська Л.І. Українська драматургія кінця XIX - початку XX століття: комунікативні стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Синявська Леся Іванівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1427098
  Ставицький О.Ф. Українська драматургія початку ХХ століття / О.Ф. Ставицький. – Київ : Наукова думка, 1964. – 126с.
1427099
  Гуменюк О. Українська думка і кримськотатарський дестан як фольклорні епічні жанри // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 38-47. – ISBN 978-966-02-7587-4
1427100
  Гнатюк О. Українська духовна бароккова пісня / О. Гнатюк. – Варшава; Київ, 1994. – 188с. – ISBN 5-7707-6994-4
1427101
   Українська душа. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі. – (Проблеми)
Кн. 1. – 1956. – 64 с. – Зміст: Українська емоційність/ Є. Онацький; Світовідчування українця/ О. Кульчицький; Родина і душа народу/ Б. Цимбалістий; Душа і пісня/ М. Шлемкевич; Бібліограф. огляд/ В. Дорошенко. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1427102
  Астаф"єв О. Українська екзистенціональна поезія: "смертельна" гра видимостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 85-88. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розкриваються особливості розкриття мотиву смерті в поезії українського екзистенціалізму.
1427103
  Ковальчук І.П. Українська екологічна геоморфологія: історія, сьогодення, майбутнє : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 55-63. – ISSN 0868-6939
1427104
   Українська екологічна енциклопедія / Р.С. Дяків, А.В. Бохан, І.Й. Рибчич, П.О. Масляк, Р.П. та ін. Федорищак; Дяків Р.С., Бохан А.В., Рибчич І.Й., Масляк П.О., Федорищак Р.П. та ін.; За ред. Романа Дяківа; Міжнародна екон. фундація; Ін-т українознавства МОНУ. – 2-е вид. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2006. – 808с. – ISBN 966-95785-1-5
1427105
   Українська економіка сьогодні - досягнення, проблеми, перспективи / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, Д.Ю. Венцковський, С.В. та ін. Давиденко; Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, Д.Ю. Венцковський, С.В. Давиденко та ін.; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Центр актикризових досліджень. – Київ : НІСД, 2007. – 92с. – ISBN 966-554-103-X
1427106
  Підопригора С.В. Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: "неможлива" література : монографія / Підопригора Світлана Володимирівна ; [наук. ред.: А.Б. Гуляк, О.В. Романенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 391, [1] с. – Монографія представлена як дисертація. – Бібліогр.: с. 350-391. – ISBN 978-617-534-498-9
1427107
  Підопригора С.В. Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: "неможлива" література : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01. ; 10.01.06 / Підопригора Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
1427108
  Підопригора С. Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: художні координати // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 26-32
1427109
  Козак Л.В. Українська електротехнічна термінологія. : Автореф. дис... канд.філол. наук: 10.02.01 / Козак Л.В.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 18с.
1427110
  Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 496с. – ISBN 966-363-032-9
1427111
   Українська елліністика : збірник наукових праць / КНУТШ, Ін-тут філології ; [відп. ред.: Клименко Н.Ф.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-489-068-4
1427112
  Павленко В. Українська емігрантська преса в Болгарії міжвоєнного періоду / В. Павленко, П. Сохань
1427113
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 5-10, 31-32
1427114
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 197, червень : червень. – С. 5-12
1427115
  Сергійчук В. Українська еміграція в часі, просторі, та у зв"язку з Батьківщиною // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 4-5


  Майбутніх істориків на нову освітню програму в КНУ імені Тараса Шевченка запрошує професор Володимир Сергійчук.
1427116
   Українська еміграція у польському дзеркалі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 31-32
1427117
  Наріжний Симон Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939 : Матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої / Наріжний Симон; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 272с. – ISBN 966-7018-19-9
1427118
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостилі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мудрак О.В. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1427119
  Левчук Л. Українська естетика ХХ століття в іменах : Микола Вороний // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 112-118
1427120
  Левчук Л.Т. Українська естетика ХХ століття: досвід 70-х років // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 3-8. – (Філософські науки)
1427121
  Сурмай Ірина Миколаївна Українська етнічна ментальність та особливості становлення духовності бароко : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.04 / Сурмай Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 147л. – Бібліогр.:л.136-147
1427122
   Українська етнічність поза межами України / В. Євтух, О. Ковальчук, А. Попок, В. Трощинський // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 5-20. – ISSN 0130-6936
1427123
   Українська етнологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. та ін. Гурбик; В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. Гурбик [та ін.] ; за ред. В.К. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 399. – ISBN 978-966-06-0457-5
1427124
  Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : Навч. посіб. / В.А. Мосіяшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 168с. – ISBN 966-680-198-1
1427125
  Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. / Є.І. Сявавко. – Київ, 1974. – 151с.
1427126
  Гай М. Українська жінка в ОУН і УПА // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 170-179. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
1427127
   Українська журналістика - 97 : Матеріали науково-практично конференці. – Київ : ЦВП, 1997. – 128с. – ISBN 9667181081
1427128
   Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 5-7702-1245-4
Вип.ІІІ. – 1996. – 424с.
1427129
   Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 966-02-0457-4
Вип.V. – 1998. – 412с.
1427130
   Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
Вип. 9. – 2002. – 436с.
1427131
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ : Центр вільної преси. – ISBN 966-7181-44-8
Вип. 4. – 2000. – 117с.
1427132
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-294-186-0
Вип. 5. – 2001. – 131с.
1427133
  Васьків М. Українська журналістика і журналістикознавство 1920-х - поч. 1930-х років : монографія / Микола Васьків ; М-во освіти і науки ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. зв"язків із громадськістю і журналістики. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 172, [1] с. – Бібліогр.: с. 160–172. – ISBN 978-966-602-250-2
1427134
   Українська журналістика і національне відродження.. – К., 1992. – 100с.
1427135
  Федоряшин Петро Степанович Українська журналістика періоду національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Федоряшин Петро Степанович; Львівський держ. уні-тет ім. І.Франка. – К., 1996. – 193л. – Бібліогр.:л.174-193
1427136
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра : Історико-теоретичний нарис / В.І. Шкляр, О.К. Мелещенко, О.Г. Мукомела, І.С. Паримський. – Київ : КМУЦА, 1996. – 168с. – ISBN 966-7181-00-6
1427137
   Українська загальна енциклопедія : Книга Знання : в 3 т. : багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками. – Львів ; Станіславів ; Коломия : Рідна школа
Т. 1 : А-Ж. – 1930. – 676 с.
1427138
  Карпов В.В. Українська звитяга у символах / Віктор Карпов. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 420, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-341. – ISBN 978-617-7122-99-8
1427139
  Ткач М.М. Українська звичаєва культура : монографія / Микола Ткач ; М-во освіти і науки України ; М-во культури і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 582-591. – ISBN 978-617-7507-99-3
1427140
  Однороженко О. Українська земельна геральдика ХVI-XVII ст. за сфрагістичними джерелами // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 147-164
1427141
   Українська земля. – Нью-Йорк : [ Б. в. ], 1982. – 99 с. : портр. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 8 / 9)
1427142
  Зеркаль С. Українська земля і нарід за Карпатами / Сава Зеркаль. – Париж : Українська Громада у Франції, 1976. – 264, 3 с., 4 арк. карт. – (Бібліотека "Українського Громадського Слова" ; число 14)
1427143
   Українська і європейські практики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті біоресурсів і природокористування під головуванням ректора Станіслава Ніколаєнка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Якість вищої освіти: українська національна та європейські практики".
1427144
  Кропивко І.В. Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Кропивко Ірина Валентинівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1427145
  Калантаєвська Г.П. Українська і російська національні культури в оцінюванні М. Костомарова // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 35-38. – ISBN 978-966-657-737-8
1427146
  Хоменко В.Я. Українська і світова культура : Підручник / В.Я. Хоменко. – Київ : Україна, 2002. – 333с. – ISBN 966-524-104-4
1427147
   Українська іграшка. – К., 1973. – 95с.
1427148
  Гирич І. Українська ідентичність - це свідомий вибір / розмову вела Ярослава Музиченко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 листопада (№ 127). – С. 10-11


  Відомий історик та громадський діяч - про історію "українського проекту", інформаційний простір та потребу цілеспрямованого творення нації.
1427149
  Шокало О. Українська ідентичність: проблеми й перспективи // Український світ : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 1/6. – С. 36-39.


  Інтервью з Чечель Наталією Петрівною - доктором філософських наук
1427150
  Сюндюков І. Українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство". – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 85-88.
1427151
  Кузіна Н.В. Українська ідея в літературі ЛНВ Київського періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 101-102. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджується відображення української ідеї на сторінках Літературно-наукового вісника.
1427152
  Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова / В.А. Довгич. – Київ : НМК ВО, 1991. – 155с.
1427153
  Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / Максим Розумний. – Київ : Либідь, 2001. – 288 с. – ISBN 966-06-0167-0
1427154
  Кузьменко В. Українська ідея як формула повноти расового розуму : Методология мислення / Володимир Кузьменко. – Київ, 2006. – 198с. – На обкл. назва: Українська ідея як формула повноти національного розуму. – ISBN 966-608-590-9
1427155
   Українська ідея. Перші речники. – Київ : Знання України, 1994. – 183 с. – ISBN 5-7770-0627-2
1427156
  Козачок Я.В. Українська ідея: з вузької стежки на широку дорогу : (художня і науково-публістична творчість Миколи Костомарова). Монографія / Я.В. Козачок; М-во освіти і науки; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : НАУ, 2004. – 352с. – ISBN 966-598-158-7
1427157
  Палій Н. Українська ікона // Пенсія : Народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2005. – № 5. – С. 42-43.
1427158
  Гординський С. Українська ікона 12-18 сторіччя / написав Святослав Гординський ; [фотодорадники: Б. Загайкевич, В. Грицин]. – Філядельфія : Провидіння, 1973. – 212 с. : фотоіл., карта. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 26
1427159
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х - 30-х років соціальний портрет та історична доля / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1992. – 176 с. – ISBN 5-86248-007-2
1427160
  Яковлєв І. Українська інтелігенція в протистоянні русифікаторській політиці // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 325-328с. – ISBN 978-617-7046-59-1
1427161
  Коляда І. Українська інтелігенція і національний мовно-літературотворчий процес (60-80-і рр. XIX ст.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 18-24
1427162
   Українська інтелігенція під судом КГБ = Ukrainian intellectuals tried by the KGB : матеріяли з процесів В.Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – [ Б. м. ] : Сучасність, 1970. – 251 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 7 (26) ; ч. 5 : Документи)
1427163
   Українська історична драма. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 620с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-60-0
1427164
   Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : 2 Міжнародний науковий конгрес українських істориків. – Кам"янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т Острозька академія. – ISBN 1-879070-18-9
Т.1. – 2005. – 480с.
1427165
  Сиротюк М.Й. Українська історична проза за 40 років / М.Й. Сиротюк. – К, 1958. – 336с.
1427166
   Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 5-7702-1033-8
Вип. 3. – 1996. – 234с.
1427167
   Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 966-02-2595-0
Вип. 4. – 2003. – 428с.
1427168
   Українська історична та діалектна лексика.. – К., 1985. – 163с.
1427169
  Колесник І.І. Українська історіографія XVIII - початок XX століття : Навч. посіб. / І.І. Колесник. – Київ : Генеза, 2000. – 254 с. – ISBN 966-504-073-1
1427170
  Таран Л.В. Українська історіографія на порозі перемін // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 13-18
1427171
  Щербак Н.М. Українська історіографія польського питання в Російській імперії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-48. – (Історія ; вип. 54)


  Дається огляд історичних досліджень про польське питання в Україні.
1427172
  Айтов С.Ш. Українська історіографія та журнал "Основа" як культурна система // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 165-174
1427173
  Кралюк П.М. Українська історіософія. Володимир Антонович та Михайло Грушевський // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 513-518. – ISBN 978-966-373-777-5
1427174
  Мохнатюк І.О. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Мохнатюк І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1427175
  Букет Є. Українська історія з японським шармом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 11


  Книга Володимира Святненка "Самурай. Українська історія".
1427176
  Фігус-Ралько Анна Українська Канада = Ukrainian Canada / Фігус-Ралько Анна; КНУТШ;Упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – Київ - Вінніпег : Наша культура і наука, 2001. – 142с. – ISBN 966-7821-02-1
1427177
  Єніна В.М. Українська квітка / В.М. Єніна. – К., 1959. – 356с.
1427178
  Єніна В.М. Українська квітка. / В.М. Єніна. – К., 1968. – 336с.
1427179
   Українська кераміка [Ізоматеріал] : [комплект открыток с текстом на укр., рус, англ., нем., фр., и исп. языках]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 24 с., 18 л. : 18 листівок + 1 обкл. + тект. вклад.
1427180
   Українська кінопанорама. – Київ, 1972. – 48с.
1427181
  Оболенська Н. Українська класика: Полтавщина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 122-126
1427182
  Ольховський А. Українська класична музика / А. Ольховський. – Київ, 1941. – 20 с.
1427183
   Українська книга XVI-XVII-XVIII ст.. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – 138, [4] с. : іл. – (Труди Укр. наук. ін-ту книгознавства ; т. 1)
1427184
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 3, ч. 2. – 1991. – 96 с.
1427185
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 1. – 1991. – 80 с.
1427186
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 2. – 1991. – 24 с.
1427187
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 3, ч. 1. – 1991. – 30 с.
1427188
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 4. – 1991. – 43 с.
1427189
   Українська книга Д. В. У. : ситематичний покажчик видань українською мовою. – Харків
в. 1 : 1919-1924. – 1926. – 267 с.
1427190
  Каганов І.Я. Українська книга кінця 16- 17 століть : Нариси з історії книги / І.Я. Каганов. – Харків : Вид-во Книжкової Палати УРСР, 1959. – 144с.
1427191
   Українська книга.. – Київ-Харків, 1965. – 267с.
1427192
  Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст. / О. Гуржій. – Київ, 1996. – 217с.
1427193
  Кузь В.Г. Українська козацька педагогіка і духовність / В.Г. Кузь, Ю. Руденко, О. Губко. – Умань, 1995. – 114с.
1427194
  Каптуренко М.Г. Українська корупція як предмет політико-економічного дослідження // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.153-163. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1427195
   Українська культура : історія і сучасність. Навчальний посібник. – Львів : Світ, 1994. – 456 с. – ISBN 5-7773-0206-8
1427196
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2000
1427197
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2000
1427198
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2000
1427199
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2000
1427200
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2000
1427201
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2000
1427202
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2000
1427203
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2000
1427204
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2001
1427205
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2002
1427206
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2002
1427207
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2002
1427208
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3/4. – 2003
1427209
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2003
1427210
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2003
1427211
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2003
1427212
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2003
1427213
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2004
1427214
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2004
1427215
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2004
1427216
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2004
1427217
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2004
1427218
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2005
1427219
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2005
1427220
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2005
1427221
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2005
1427222
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2. – 2006
1427223
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3/4. – 2006
1427224
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2006
1427225
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2006
1427226
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2007
1427227
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 2007
1427228
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2007
1427229
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2007
1427230
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 2007
1427231
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12. – 2007
1427232
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ : Національне газетно-журнальне видавництво, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2018. – 70, 58 с. – Журн. - "переверт." нім. назва "Ukkajins"ka kultur"
1427233
   Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; [за ред. Ю.П. Богуцького]. – Київ : Знання, 2007. – 679с. – ISBN 966-346-220-5
1427234
  Іларіон Українська культура і наша церква. Ідеологія української православної церкви. Життєпис = Ukrainian cilture and our church. Ideology of the Ukrainian orthodox church. Biography / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Тов-во "Волинь", 1991. – 84с. : портр. – ISBN 1-895-360-06-4
1427235
  Герасименко Борис Українська культура на Кубані : Історико-культурологічний нарис / Б. Герасименко. – Тернопіль : Просвіта, 2005. – 35с.
1427236
   Українська кухня.. – 3-є вид., доп. – К., 1970. – 306с.
1427237
   Українська легка промисловість у 1 кварталі 1932 р.. – Х., 1932. – 68с.
1427238
   Українська лексика в історичному та ареальному аспектах.. – К., 1991. – 181с.
1427239
  Коваль А.О. Українська лексика на позначення природи та ландшафту як об"єкт навчального лексикографування // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 74-78


  Стаття присвячена дослідженню української лексики на позначення природи та ландшафту та аналізу пропонованого корпусу лексики в аспекті навчального лексикографування. Статья посвящена исследованию украинской лексики на обозначение природы и ландшафта ...
1427240
  Кровицька О. Українська лексикографія : теорія і практика / Ольга Кровицька; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2005. – 175с. – ISBN 966-02-3551-8
1427241
  Ващенко В.С. Українська лексикологія / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1979. – 128с.
1427242
   Українська Ленініана. – Київ, 1970. – 12с.
1427243
   Українська Ленініана. – Київ, 1980. – 240с.
1427244
   Українська лінгвістична географія. – Київ : Наукова думка, 1966. – 154с.
1427245
  Городенська К.Г. Українська лінгводидактична термінологія і сучасний фаховий дискурс // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 128-132. – ISSN 1682-3540


  Термінологія української лінгводидактики з 90-х рр. ХХ ст. формується в нерозривному зв"язку з розвитком національної лінгводидактики, що зумовлено насамперед розши- ренням теоретичних і практичних напрямів наукових досліджень із теорії та методики ...
1427246
  Соловій В.В. Українська лірика 1990-х - 2010-х років: метрика, ритміка, строфіка, фоніка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Соловій Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1427247
  Солод Ю.Д. Українська література - 20: погляд на межі тисячоліть : Hавч. посібн.за програмою 11кл. / Ю.Д. Солод. – Вид. 2-ге, випр., доповн. – Київ : Світло знань, 1999. – 448с. – ISBN 966-95268-1-7
1427248
  Пільгук І.І. Українська література / І.І. Пільгук. – Київ, 1946. – 260с.
1427249
   Українська література. – К., 1954. – 479с.
1427250
  Душейко П Н. Українська література / П Н. Душейко, . – К, 1958. – 176с.
1427251
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, М Б. Мізерницький, . – Київ, 1960. – 395с.
1427252
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – К, 1960. – 236с.
1427253
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу восьмирічної школи / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 236с.
1427254
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 10-е. – К., 1961. – 208с.
1427255
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 3-е вид. – К, 1962. – 235с.
1427256
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 4-е вид. – К, 1963. – 235с.
1427257
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 13-е. – К., 1963. – 207с.
1427258
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Вид. 4-е. – Київ, 1963. – 392с.
1427259
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Київ, 1965. – 384с.
1427260
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – К, 1965. – 235с.
1427261
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 7-е вид. – К, 1966. – 236с.
1427262
  Василенко А.С. Українська література / А.С. Василенко, Б.М. Мізерницький. – Вид. 7-е. – Київ, 1966. – 384с.
1427263
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 15-е. – К., 1966. – 208с.
1427264
   Українська література. – К., 1967. – 431с.
1427265
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 17-е. – К., 1968. – 207с.
1427266
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 9-е вид. – К, 1968. – 235с.
1427267
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 11-е вид. – К, 1970. – 236с.
1427268
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 19-е. – К., 1970. – 208с.
1427269
   Українська література : підручник для 9 класу середньої школи / О.І. Білецький, О.К. Бабишкин, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 22-е вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 423 с.
1427270
  Падалка Н.І. Українська література : пыдручник для 6 класу / Н.І. Падалка. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 272с.
1427271
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272с.
1427272
   Українська література : підручник для 9 кл. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 24-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 431с.
1427273
   Українська література. – 4-е вид. – К., 1976. – 431с.
1427274
   Українська література. – Київ : Вища школа, 1976. – 352с.
1427275
   Українська література. – К., 1976. – 399с.
1427276
   Українська література. – 22-е вид. – К., 1976. – 687с.
1427277
   Українська література. – 26-е вид. – К., 1978. – 430с.
1427278
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 10-е вид. – К, 1979. – 240с.
1427279
   Українська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1980. – 392с.
1427280
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – К, 1983. – 275с.
1427281
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 13-е вид. – К, 1983. – 304с.
1427282
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 14-е вид. – К, 1984. – 304с.
1427283
  Бандура О.М. Українська література : підручник для 5 класу / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 16-те. – Київ : Радянська школа, 1986. – 223 с.
1427284
  Рева Ніна Максимівна Українська література : Теорія, історія та методика викладання: Бібліограф. покажч. / Рева Ніна Максимівна, Рева Григорій Семенович; За ред.: С.А. Крижанівського. – Київ : Вища школа, 1987. – 254с.
1427285
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Е.М. Курчнко. – Вид. 17. – К, 1988. – 223с.
1427286
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 18-те вид., перероб. і допов. – К, 1989. – 254с.
1427287
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, З.О. Шевченко. – К, 1989. – 238с.
1427288
   Українська література. – 8-е вид. – К., 1990. – 319с.
1427289
  Бандура Українська література : 6 кл. / Бандура, Є.М. Кучеренко. – 19-те вид., перероб. і допов. – К, 1991. – 238с.
1427290
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 20-те вид., перераб. і доп. – К, 1993. – 255с.
1427291
  Гумницька А.Й. Українська література / А.Й. Гумницька, Є.М. Кучеренко. – Львов, 1993. – 288с.
1427292
  Воловець Л.І. Українська література / Л.І. Воловець, О.М. Дунаєва. – Львів, 1994. – 895с.
1427293
  Бернадська Н.І. Українська література / Н.І. Бернадська, С. Задорожна. – Київ : Фемина, 1995. – 150с. – (Старшокласникам і абітурієнтам)
1427294
  Задорожна С.В. Українська література / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ, 1996. – 233с.
1427295
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 22-ге вид. – К, 1997. – 254с.
1427296
  Цимбалюк В.І. Українська література : Підручник для 7 кл. / В.І. Цимбалюк. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1997. – 543с. – ISBN 966040008
1427297
  Бандура О.М. Українська література : Підручник для 8 кл. / О.М. Бандура, Волошина Ніла. – 3-те вид.,переробл.і доп. – Київ : Освіта, 1997. – 384с. – ISBN 966-04-0009-8
1427298
  Степанишин Б.І. Українська література : Підруч. для 9 кл. / Б.І. Степанишин. – 4-е вид., перераб. і допов. – Київ : Освіта, 1997. – 336с. – ISBN 9660400063
1427299
   Українська література : Усна народна творчість. Літ. процес 70-90-х. р. ХІХст. Хрест. для 10 кл. – Донецьк : БАО, 1998. – 462с. – ISBN 966-548-133-9
1427300
   Українська література : Літ. процес кінця ХІХ-поч.ХХст. Хрест. для 10 кл. – Донецьк : БАО, 1998. – 448с. – ISBN 966-548-138-Х
1427301
   Українська література : збірник зразкових творів випускників шкіл та абітурієнтів. – Харьков : Едінорог, 1998. – 288 с. – ISBN 966-7333-11-6
1427302
   Українська література : письмовий та усний екзамен / Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, С.П. та ін. Денесюк; [Н.М. Гаєвська, В.В. Коломієць, Г.А. Александрова, Я.В. Вільна, С.П. Денисюк та ін.]. – Київ : Вирій. Магістр-S, 1998. – 383, [1] с. – ISBN 966-7295-04-4
1427303
  Безвесільна З.А. Українська література : Навч. посібник / З.А. Безвесільна. – Харків : Єдінорог, 1999. – 96с. – (Українська література : Кращі твори учнів 10-11 класів). – ISBN 966-7333-46-9
1427304
   Українська література : Хрестоматія 11 кл. Для середніх навчальних закладів. – Київ-Ірпінь : Перун, 2000. – 576с. – ISBN 966-569-061-2
1427305
   Українська література : стислий виклад змісту всіх творів за новою програмою: тексти всіх віршів, 7-9 класи. – Харків : Ранок, 2000. – 400с. – (Дайджест). – ISBN 966-624-020-3
1427306
   Українська література : Універсальна хрестоматія.5-11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-71-8
Т.1. – 2000. – 640с.
1427307
  Уліщенко А.Б. Українська література : Хрестоматія. 10 клас / А.Б. Уліщенко; За ред. П.П. Хропка. – Харків : Світ дитинства, 2002. – 848с. – (Джерело). – ISBN 966-544-214-7
1427308
  Семенюк Г.Ф. Українська література : підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. Г.Ф. Семенюка ; Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Олександр Ковальчук. – Київ : Освіта, 2002. – 510, [2] с. – ISBN 966-04-0348-8
1427309
   Українська література : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Ольга Слоньовська [та ін.] ; за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2010. – 413, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0810-4
1427310
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6- го классу / Н.І. Падалка. – 16-е вид. – К, 1987. – 286с.
1427311
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 17-е вид. – К, 1989. – 255с.
1427312
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 18-е вид. – К, 1990. – 366с.
1427313
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 19-е вид. – К, 1993. – 368с.
1427314
   Українська література 19 століття : Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь, 2006. – 1328с. – Шифр дубл.8у(082) Укра.Доп.карт.всем каб. – ISBN 966-06-0433-5


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1427315
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : Навчальний посібник для старшокласників та вступн. до вищ. навч. закладів / Н.І. Бернадська. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 268с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-71-Х
1427316
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : Навчальний посібник для старшокласників та вступн. до вищ. навч. закладів / Н.І. Бернадська. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 271с. – ISBN 966-311-036-8
1427317
  Поважна В.М. Українська література 80-90-х років ХІХ ст. в оцінці Івана Франка / В.М. Поважна; відп. ред. М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1957. – 133 с.
1427318
  Грицай М.С. Українська література XVI-XVIII ст. фольклор / М.С. Грицай. – Київ, 1969. – 116с.
1427319
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
1427320
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
1427321
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
1427322
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
1427323
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
1427324
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
1427325
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1427326
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2001
1427327
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
1427328
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
1427329
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2002
1427330
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2002
1427331
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
1427332
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2003
1427333
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2003
1427334
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 7. – 2003
1427335
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 10. – 2004
1427336
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004
1427337
  Кравчук П.І. Українська література в Канаді / П.І. Кравчук. – Київ, 1964. – 154с.
1427338
  Ісаєва Наталя Станіславівна Українська література в Китаї: проблеми рецепції : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Ісаєва Наталя Станіславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 211 л. – Бібліогр.: л.194-211
1427339
  Авраменко О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХХ ст. : Система вступних уроків із української літератури
1427340
   Українська література в російській критиці кінця ХІХ-початку ХХ ст.. – Київ : Наукова думка, 1980. – 416с.
1427341
   Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.). – Київ : Заповіт, 1997. – 264с. – ISBN 966-72-72-08-7
1427342
  Кіndlеrоvа R. (Кіндлерова Р.) Українська література в чеських перекладах після 1989 р. // Ukrajinsky jazyk a kultura v umeleckom a odbornom preklade v stredoeuropskom priestore : Zbornik prispevkov z medzinarodneho vedeckeho seminara, ktory sa konal dna 27.9.2017 na Katedre ukrajinistiky Institutu ukrajinistiky a stredoeuropskych studii Filozofckej fak. Presovskey univ. / Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove ; ed.: Jarmila Kredatusova. – Presov : Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2018. – С. 25-44. – (Opera Translatologica ; 6/2018). – ISBN 978-80-555-1997-5
1427343
  Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1983. – 319с.
1427344
  Падалка І Н. Українська література в шостому класі / І Н. Падалка. – Київ, 1976. – 160с.
1427345
  Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість / О.В. Мишанич; Акад. наук УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. М.Є. Сиваченко]. – Київ : Наукова думка, 1980. – 342, [2] с.
1427346
  Жук Н.Й. Українська література кінця 19 - початку 20 століття / Н.Й. Жук. – Київ, 1959. – 108с.
1427347
  Калениченко Н.Л. Українська література кінця XIX - початку XX ст.: напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 256с.
1427348
  Москальчук В. Українська література кінця ХХ століття (література постмодерну) : Програма спецкурсу. 11 кл.
1427349
  Пономарьов П.П. Українська література критка кінця XIX -- початку XX ст. / П.П. Пономарьов. – Ужгород, 1965. – 78с.
1427350
  Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О.І. Гончар; АН УРСР.Ін-тут літ-ри ім Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 312 с.
1427351
   Українська література, 11 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За ред. Р.В. Мовчан. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1427352
  Кирилюк Е.П. Українська література. / Е.П. Кирилюк. – 2-е вид. – К.Одеса, 1936. – 120с.
1427353
   Українська література.. – Київ-Харків, 1938. – 220с.
1427354
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1940. – 248с.
1427355
   Українська література.. – 5-е вид. – М., 1945. – 302с.
1427356
   Українська література.. – К., 1953. – 468с.
1427357
   Українська література.. – К., 1960. – 288с.
1427358
   Українська література.. – К., 1960. – 143с.
1427359
   Українська література.. – 8-е вид. – К., 1960. – 340с.
1427360
   Українська література.. – 9-е вид. – К., 1961. – 240с.
1427361
   Українська література.. – 10-е вид. – К., 1962. – 359с.
1427362
   Українська література.. – К., 1962. – 288с.
1427363
   Українська література.. – К., 1963. – 512с.
1427364
   Українська література.. – 13-е вид. – К., 1965. – 376с.
1427365
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1970. – 448с.
1427366
   Українська література.. – 19-е вид. – К., 1971. – 424с.
1427367
   Українська література.. – 7-е вид. – К., 1973. – 383с.
1427368
   Українська література.. – 19-е вид. – К., 1973. – 607с.
1427369
   Українська література.. – 29-е вид. – К., 1981. – 344с.
1427370
   Українська література. : 9 кл. – 4-е вид. – К., 1984. – 304с.
1427371
   Українська література. : 9 кл. – 6-е вид. – К., 1986. – 318с.
1427372
   Українська література. : хрестоматія для 9 кл. – 30е вид. – К., 1986. – 640с.
1427373
   Українська література.. – 9-е вид., перероб. і доп. – К., 1992. – 316с.
1427374
   Українська література.. – К., 1995. – 368с.
1427375
  Кирилюк Є.П. Українська література. [п"ятий клас] : підручник для середньої школи / Є. Кирилюк і Ф. Якубовський. – Київ ; Одеса : Радянська школа, 1935. – 88 с.
1427376
  Бандура О.М. Українська література. 5 кл. / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 4-е. – К, 1973. – 266с.
1427377
  Волошина Н.Й. Українська література. 5 кл. / Н.Й. Волошина. – Київ, 1992. – 303,1с.
1427378
   Українська література. 8 клас. – 23-є вид. – Київ, 1975. – 431с.
1427379
   Українська література. Імена і долі письменників : Методичні поради: В 3-х частинах. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 344с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-7419-54-1
1427380
  Пільгук І.І. Українська література. Література доби розвитку капіталізму (друга половина ХІХ століття) / І.І. Пільгук. – Київ, 1948. – 228с.
1427381
  Пільгук І.І. Українська література. Література доби розвитку капіталізму (друга половина ХІХ століття) / І.І. Пільгук. – 2-е вид. – Київ
1. – 1951. – 300с.
1427382
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – К, 1960. – 388с.
1427383
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – Вид. 2-е. – К, 1961. – 388с.
1427384
  Крайнікова Т.С. Українська література. Тематичні тестові завдання / Т.С. Крайнікова. – Київ : Знання; Країна мрій, 2007. – 232с. – (Тематичні тестові завдання). – ISBN 966-424-035-4
1427385
   Українська література. Хрестоматія для 8 кл.. – 39-е вид. – К., 1987. – 417с.
1427386
   Українська література. Хрестоматія для 9 кл.. – 31-е вид. – К., 1987. – 640с.
1427387
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 7-ме вид., змінене. – К., 1988. – 304с.
1427388
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1991. – 415с.
1427389
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 9-е вид., перероб. – К., 1993. – 415с.
1427390
  Кирилюк Е.П. Українська література.Підручник для середньої школи / Е.П. Кирилюк. – Київ-Одеса, 1935. – 120с.
1427391
   Українська література: підручник для 9 кл.. – 7-е вид. – Киев : Радянська школа, 1988. – 318с.
1427392
  Кирилюк Є.П. Українська література: Підручник для середньої школи. / Є.П. Кирилюк, Ф. Якубовський. – Київ-Одеса, 1935. – 88с.
1427393
  Шамрай А. Українська література: стислий огляд / А. Шамрай. – 2-ге вид., випр. – Харків, 1928. – 224с.
1427394
   Українська література: Хрестоматія для 11 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2001. – 944с. – ISBN 966-548-094-4
1427395
   Українська література: Хрестоматія для 9 класу : Згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 768с. – ISBN 966-548-104-5
1427396
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 листопада (№ 22). – 2018. – 20 с.
1427397
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 серпня (№ 15). – 2019. – 20 с.
1427398
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 липня (№ 13). – 2019. – 20 с.
1427399
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 грудня (№ 24). – 2019. – 20 с.
1427400
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 квітня (№ 7). – 2019. – 20 с.
1427401
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 березня (№ 5). – 2019. – 20 с.
1427402
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 січня (№ 1). – 2019. – 20 с.
1427403
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 червня (№ 12). – 2019. – 20 с.
1427404
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 листопада (№ 23). – 2019. – 20 с.
1427405
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 травня (№ 10). – 2019. – 20 с.
1427406
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 жовтня (№ 21). – 2019. – 20 с.
1427407
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 січня (№ 2). – 2019. – 20 с.
1427408
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 квітня (№ 8). – 2019. – 20 с.
1427409
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 вересня (№ 19). – 2019. – 20 с.
1427410
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 березня (№ 6). – 2019. – 20 с.
1427411
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 березня (№ 5). – 2020. – 20 с.
1427412
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 січня (№ 1). – 2020. – 20 с.
1427413
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 лютого (№ 4). – 2020. – 20 с.
1427414
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 січня (№ 2). – 2020. – 20 с.
1427415
  Бибик С.П. Українська літературна мова в науковому світогляді Світлани Яківни Єрмоленко // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 11-23. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1427416
  Купрата Н.Я. Українська літературна мова в системі науково-культурологічних поглядів Михайла Драгоманова та Олени Пчілки // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 264-271. – ISSN 2313-4437


  У статті проаналізовано витоки та концепції науково-культуролічних поглядів Михайла Драгоманова та Олени Пчілки, розглянуто працю та вклад цих відомих літературознавців у розвиток української мови та літератури.
1427417
  Плющ П.П. Українська літературна мова другої половини ХІХ початку ХХ ст., шляхи її розвитку і специфіка її / П.П. Плющ ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Український комітет славістів. – Київ : АН УРСР, 1958. – 52 с.
1427418
  Чеченя К. Українська лютня // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-35. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1427419
  Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Євген Онацький. – Вид. 2-ге, уточн. – Київ : Пульсари. – ISBN 978-617-615-084-8
Т. 2 : Ї-На / упоряд. та наук. ред., д-р іст. наук Сергій Білокінь. – 2018. – 524, [4] с. – Розгорнутий тит арк. – Бібліогр. в тексті
1427420
  Рябченко М. Українська мала проза: сучасна рецепція : навч. посібник / Марина Рябченко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2019. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 180, 181-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7833-19-1
1427421
  Чайковський М. Українська математична наукова бібліографія (-) / М. Чайкковський ; Одеська філія наук.досл. ін-ту матем. – Одеса : [Укрполітграфоб"єднання], 1931. – 47 с.


  На тит. арк. дарчий надпис: від автора р.
1427422
  Черкашина Т. Українська мемуарно-автобіографічна проза: історія розвитку // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 43-48
1427423
   Українська минувщина : Ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – Київ : Либідь, 1993. – 256 с. – ISBN 5-325-00064-0
1427424
  Маланчук-Рибак Українська мистецтвознавча медієвістика у вищій школі 1960-1980-х років: межі можливого // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 377-383. – ISSN 2218-0567


  Роздуми над науковим доробком Якима Запаско.
1427425
  Стельмащук Г. Українська мисткиня і громадська діячка з Лондона Іванна (Ася) Мащак // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 374-378. – ISSN 2225-3246
1427426
  Гречило А.Б. Українська міська геральдика / Андрій Гречило ; Укр. геральд. товариство ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня. – Київ ; Львів : УГТ, 1998. – 191, [1] с. : іл. – Геогр. покажчик: 185-190. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-0406-X
1427427
  Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда / В.Ф. Давидюк. – Львів : Світ, 1992. – 176с. – ISBN 5-7773-0019-7
1427428
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навчальний посібник / Г.О. Козачук. – Київ : Вища школа, 1993. – 272 с.
1427429
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підготовчих відділень вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 1995. – 272с. – ISBN 5-11-004199-7
1427430
  Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів : Навч. посібник для абітурієнтів та слухачів підгот. від-нь вузів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид.. стер. – Київ : Вища школа, 1997. – 272 с. – ISBN 5-11-004199-7
1427431
  Перестюк М.О. Українська мова - мова науки і освіти / М.О. Перестюк, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1427432
  Перестюк Н.А. Українська мова - мова освіти і науки / Н.А. Перестюк, М.И. Ядренко // Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України. Матеріали всеукраїнської конференції. (Київ: 12-14 травня 1999 р.)
1427433
  Грунський М. Українська мова : Фонетика - Морфологія - Синтаксис - Фразеологічний словник : порадник для самонавчання / М. Грунський, проф. та Г. Сабалдир. – 4-е вид., виправлене. – Київ : Вид. Т-во "Час", 1927. – 156 с.
1427434
  Карбаненко І. Українська мова : для курсантів заочної радпартшколи, заочних курсів партактиву II ступеня, вечірніх радпартшкіл і підготування до комбузів / І. Карбаненко і О. Матвійченко ; Харк. вечірній комуністичний ун-т. – Харків : Пролетарий, 1930. – 284 с.
1427435
  Бойків І. Українська мова : кн. для гуртків савоосвіти / І. Бойків, Н. Малеча. – 3-тє вид. – Москва : Центр. вид. народів СРСР, 1931. – 6, 282 с.


  Автор: Малеча Нестор Михайлович (1887-1979)
1427436
  Матійченко О. Українська мова / О. Матійченко. – Харків, 1932. – 48с.
1427437
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 84с.
1427438
  Темченко Є.В. Українська мова / Є.В. Темченко. – 7-е вид., для 3 класу. – Київ, 1954. – 220с.
1427439
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – Київ
ч. 1. – 1954. – 336с.
1427440
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 2-е вид. – Київ, 1960. – 191с.
1427441
  Леонова М.В. Українська мова / М.В. Леонова, Н.Т. Рудик. – Киев, 1961. – 276с.
1427442
  Ващенко В.С. Українська мова / В.С. Ващенко. – 2-е випр. вид. – Харків, 1961. – 351с.
1427443
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 3-є вид., випр. – Київ
Ч. 1. – 1961. – 372с.
1427444
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 2-е вид., випр. – Київ
ч. 2. – 1961. – 279с.
1427445
  Мартиненко А.П. Українська мова / А.П. Мартиненко, О.Я. Сарнацька. – Київ, 1962. – 207с.
1427446
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1962. – 188с.
1427447
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1963. – 188с.
1427448
  Гольденберг Л.І. Українська мова / Л.І. Гольденберг, Н.Ф. Королевич. – Київ, 1963. – 300с.
1427449
   Українська мова. – 4-е вид. – Київ
2. – 1964. – 191с.
1427450
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1966. – 192с.
1427451
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1967. – 192с.
1427452
  Несмєлова Т.А. Українська мова / Т.А. Несмєлова, О.С. Дудкіна. – 4-е изд. – Київ, 1967. – 195с.
1427453
  Ломакіна С.Є. і Макареко Л.Я. Українська мова / С.Є. і Макареко Л.Я. Ломакіна. – Київ, 1967. – 187с.
1427454
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 3-є вид., випр. – Київ
Ч. 2. – 1967. – 280с.
1427455
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ
2. – 1967. – 191с.
1427456
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1968. – 192с.
1427457
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 12-е изд. – Київ, 1970. – 192с.
1427458
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 2- ге вид. – Київ, 1972. – 248с.
1427459
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1972. – 160с.
1427460
   Українська мова. – 20-е вид. – Київ
2. – 1972. – 176с.
1427461
  Блик О.П. Українська мова : 5 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4- те вид. – Київ, 1974. – 288с.
1427462
  Блик О.П. Українська мова : 6 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 3- тє вид. – Київ, 1974. – 160с.
1427463
  Медушевський А.П. Українська мова : 8 клас / А.П. Медушевський. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 127с.
1427464
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – 3-е вид. – Київ, 1975. – 128с.
1427465
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4-те вид. – Київ, 1975. – 160с.
1427466
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5-те вид. – Київ, 1975. – 288с.
1427467
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5- те вид. – Київ, 1976. – 160с.
1427468
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 6- те вид. – Київ, 1976. – 288с.
1427469
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – Київ, 1976. – 128с.
1427470
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 4-е вид. – Київ, 1977. – 128с.
1427471
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 9-те вид. – Київ, 1979. – 296с.
1427472
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ, 1979. – 174с.
1427473
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 2-е вид., впир. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 352 с.
1427474
   Українська мова : підручник для 4 кл. – 11-е вид. – Київ, 1983. – 160с.
1427475
   Українська мова. – Київ, 1983. – 144с.
1427476
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 13-те вид. – Київ, 1983. – 304с.
1427477
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 14-те вид.перероб. – Київ, 1984. – 289с.
1427478
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 3-е вид., виправ. – Київ : Вища школа, 1984. – 311с.
1427479
  Кадомцева Л.О. Українська мова / Л.О. Кадомцева. – Київ, 1985. – 127с.
1427480
  Сікорська З.С. Українська мова / З.С. Сікорська. – Київ, 1985. – 255с.
1427481
  Блик О.П. Українська мова : 5-6 кл. / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 17-те вид. – Київ, 1986. – 289с.
1427482
  Шкуратяна Н.Г. Українська мова / Н.Г. Шкуратяна. – Київ, 1986. – 208с.
1427483
  Хрущ К.І. Українська мова / К.І. Хрущ. – 13-е вид. – Київ, 1986. – 142с.
1427484
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1988. – 287с.
1427485
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник для 2-го кл. чотириріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1989. – 174 с.
1427486
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 19-те вид. – Київ, 1989. – 288с.
1427487
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 20-те вид. – Київ, 1990. – 287с.
1427488
  Плющ М.Я. Українська мова : Довідник / М.Я. Плющ, Я Н. Грипас, . – Київ, 1990. – 254с.
1427489
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 21-е вид. – Київ, 1991. – 285с.
1427490
  Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. – Київ, 1991. – 287с.
1427491
   Українська мова. – Київ, 1992. – 169с.
1427492
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник ля 1-го кл. триріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1992. – 222с.
1427493
  Горяний В.Д. Українська мова / В.Д. Горяний. – Київ, 1992. – 190с.
1427494
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени : навч. посібник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1992. – 208с. – ISBN 5-325-00108-6
1427495
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стер. – Київ, 1993. – 208с.
1427496
  Горпинич В.О. Українська мова : підручник для педучилищ / В.О. Горпинич, В.Д. Горяний. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004117-2
Ч. 2. – 1993. – 239 с.
1427497
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1995. – 240с.
1427498
   Українська мова : навч. посіб. для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та вступників до вищ. навч. закл. України / Мацько Л.М. [та ін.]. – Київ : Вирій ; Український обрій, 1995. – 272 с.
1427499
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ, 1996. – 240с.
1427500
  Блик О.П. Українська мова : Підручник / О.П. Блик. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 9665290061
Ч. 1 : Фонетика. Орфографія. Лексика і фразеологія. Будова слова (Морфеміка). Словотвір. Морфологія. – 1997. – 400 с.
1427501
  Блик О.П. Українська мова : Для гімназій,лице в, коледжів гуманіт.профілю, шкіл (класів) з погл.вивч.укр.мови / О.П. Блик. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 9665290266
Ч. 2 : Орфоепія. Графіка. Синтаксис. – 1997. – 208 с.
1427502
  Олійник О. Українська мова : Підручник для 10-11 класів середньої школи / О. Олійник. – Київ : Вікторія, 1998. – 464 с. – ISBN 966951522
1427503
  Єрмоленко С.Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 2001. – 221, [3] с. – ISBN 966-06-0177-8
1427504
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів I-II рівнів акредитації / І.О. Ладоня. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 158с. – ISBN 966-642-015-5
1427505
  Головко Валентина Українська мова = Advanced Ukrainian conversation : (Розмовний практикум) : Посібник для іноземців / Головко Валентина, Паламар Лариса; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ : Бібліотека українця, 2002. – 168с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-57-2
1427506
  Гнатюк Л.П. Українська мова : [Навчальний посібник для старшокл. та вступників до вищ. навч. закл. України] / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 255с. – ISBN 966-7767-63-9
1427507
  Мацько Л.І. Українська мова : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. – Донецьк : БАО, 2003. – 480с. – ISBN 966-548-612-8
1427508
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Фурдуй; за ред. В.В.Різуна. – Київ : Либідь, 2003. – 272с. – (Практикум). – ISBN 966-06-0291-Х
1427509
  Вінницька В.М. Українська мова : Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ; КНУТШ. – 3-тє вид. – Київ : Київський університет, 2003. – 272 с. – ISBN 966-594-353-7
1427510
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.П. Ющук. – Київ : Либідь, 2004. – 640с. – ISBN 966-06-0284-7
1427511
  Гнатюк Л.П. Українська мова : Навчальний посібник для старшокл. та вступників до вищ. навч. закл. України / Л.П. Гнатюк, Бас-Кононенко. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 259с. – ISBN 966-311-010-4
1427512
  Тихоша В.І. Українська мова : збірник текстів для переказів із творчими завданнями : держ. підсумкова атестація. 11 клас / В.І. Тихоша, Л.І. Урсуленко, А.І. Мовчун. – Київ : КІМО, 2004. – 190 с.
1427513
  Ткаченко О.Г. Українська мова : Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / О.Г. Ткаченко; МОНУ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2004. – 170с.
1427514
  Зубков М.Г. Українська мова : Універсальний довідник / М.Г. Зубков. – Харків : Школа, 2004. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1427515
  Бондарчук К.С. Українська мова : Навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / К.С. Бондарчук; МОНУ; Запорізький нац. технічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 288с. – ISBN 966-364-109-6
1427516
  Стоян Л.М. Українська мова : посібник з орфографії та пунктуації / Л.М. Стоян. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Наукова думка, 2005. – 112с. – ISBN 966-00-0445-1
1427517
  Фурдуй М.І. Українська мова : Практикум з правопису: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Фурдуй; За ред.: В.В. Різуна. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – 272с. – ISBN 966-06-0400-9
1427518
  Росінська О.А. Українська мова : довідник школяра і студента / Росінська О.А. – Донецьк : БАО, 2005. – 400 с. – ISBN 966-338-034-9
1427519
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студ. філологічних спеціальностей вищ. навч. закладів / І.П. Ющук. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 2006. – 640с. – ISBN 966-06-0444-0
1427520
  Гнатюк Л.П. Українська мова : Навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. закл. України / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 259 с. – ISBN 966-311-035-Х
1427521
   Українська мова : тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посібник / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; укладач О.М. Присяжнюк. – Київ : Персонал, 2016. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-02-0241-3
1427522
  Могила Ю.А. Українська мова : практикум з орфографії / Могила Ю.А. – Київ : Ліра-К, 2018. – 162, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-617-7605-63-7
1427523
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (67). – 2018. – 167, [5] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1427524
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (68). – 2018. – 163, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
1427525
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [другий клас] : підручник для 2 класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 112 с. : мал.
1427526
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. і П. Лисенко. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 152 с.
1427527
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 168 с.
1427528
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е. вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 158 с.
1427529
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 14-е вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 148 с.
1427530
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф.,. – 15-е вид. – Київ : Радянська школа, 1954. – 148 с.
1427531
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для четвертого класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 18-е вид. – Київ : Радянська школа, 1957. – 148 с. : мал.
1427532
  Чавдаров С.Х. Українська мова : другий клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 120 с. : мал.
1427533
  Чавдаров С.Х. Українська мова : другий клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 120 с. : мал.
1427534
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1960. – 80 с. : мал.
1427535
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 80с. : мал.
1427536
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1965. – 80с. : мал.
1427537
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа, 1967. – 79с. : мал.
1427538
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 156 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1427539
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 168 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1427540
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф., В.С. Саженюк. – 8-е вид. – Київ : Радянська школа, 1967. – 168 с. : мал.
1427541
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х.Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Київ : Радянська школа, 1960. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1427542
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : ідручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1427543
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 4-є вид., виправлене. – Київ : Радянська школа, 1963. – 160 с. : мал.
1427544
  Білецька М.А. Українська мова в 2-му класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1987. – 125с.
1427545
   Українська мова в 3 класі чотирирічної початкової школи. – Київ, 1988. – 158с.
1427546
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 1. Русизми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. М. Дальний. – Toronto, 1978. – Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – С. 20-22
1427547
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 1. Русизми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 15-17
1427548
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 2. Польонізми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1981. – Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – С. 24-26
1427549
  Марусяк І. Українська мова в еміграції (на прикладі художніх творів Михайла Бажанського) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 180-182.
1427550
  Масенко Л. Українська мова в освіті: правові аспекти // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 156-162
1427551
  Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) = The Ukrainian language in the first half of the 20th century (1900-1941) : стан і статус / Ю. Шевельов ; transl. from the English by O. Solovey. – [Б. м.] : Сучасність, 1987. – 294 с. – (Бібліотека прологу і сучасності ; ч. 173). – ISBN 3892780005
1427552
  Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / НАНУ; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні; В.В. Жайворонок, В.М. Бріцин, О.О. Тараненко. – Київ : Вища школа, 2006. – 431с. – ISBN 966-642-280-8
1427553
  Корж А.В. Українська мова в сучасному українському суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 671-676. – ISSN 1563-3349
1427554
  Литвин І.В. Українська мова в таблицях : Hавч. посібн. для серед.загальноосвіт.шкіл / І.В. Литвин, С.І. Литвин. – Київ : Експрес-об"ява, 1998. – 72 с. – ISBN 9667111172
1427555
  Ганудель С. Українська мова для 8 класу основної дев"ятирічної школи / С. Ганудель та інш. – Братислава, 1964. – 150 с.
1427556
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 3-тє вид., стер. – Київ : Вища школа, 2001. – 272 с. – ISBN 966-642-019-8
1427557
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступник. до вищ. навч. закл. / Г.О. Козачук. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 287 с. – ISBN 966-642-300-6
1427558
  Шевчук С.В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С.В. Шевчук. – Київ : Алерта, 2017. – 476, [1] с. : іл., табл. – Слов. синонімів укр. мови: с. 438-460. – ISBN 978-617-566-437-7
1427559
  Космакова-Братушенко Українська мова для іноземців = Ukrainian for foreigners : навч. посібник / Т.Д. Космакова-Братушенко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2000. – 728 с. – ISBN 966-549-534-8
1427560
  Бойко Н. Українська мова з теплими історіями. Міні-посібник-практикум // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 38-88
1427561
  Пащук Р.І. Українська мова за професійним спрямуванням : Навчально-методичний посібник для слухачів фак. заочного та дистанційного навчання / Р.І. Пащук, О.С. Таран; МВС України; Луганська акад. внут. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 128с. – ISBN 966-8129-76-8
1427562
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 5-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2019. – 638, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-551-0
1427563
  Столяров І. Українська мова зникла з ФМ ефіру Одеси // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.3-4
1427564
   Українська мова і держава : Збірник. – Київ, 2001. – 90с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-58-4
1427565
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : підручник / Н.Я. Потелло. – Київ, 1996. – 208с. – ISBN 5-86928-087-6
1427566
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Навчальний посібник / Н.Я. Потелло; МАУП. – 5-те вид. стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 256с. – ISBN 966-608-154-7
1427567
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: підруч. / Н.Я. Потелло. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ : МАУП, 1998. – 245с. – ISBN 5-86926-121-Х
1427568
  Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1990. – 168 с.
1427569
   Українська мова і література в Київському університеті : збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики. – Київ : Видавничий центр "Просвіта", 1999. – 158, [2] с.
1427570
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (190), березень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1427571
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (196), вересень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1427572
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (198), листопад 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1427573
   Українська мова і література в школі. – Київ, 1950. – 120с.
1427574
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – 84 с.
1427575
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000. – 80 с.
1427576
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000. – 80 с.
1427577
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000. – 80 с.
1427578
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000. – 80 с.
1427579
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001. – 82 с.
1427580
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001. – 84 с.
1427581
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 5 (140). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1427582
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Наш формат, 1997-
№ 6 (141). – 2018. – 64 с, включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1427583
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 2 (143). – 2019. – 52 с.
1427584
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 6 (147). – 2019. – 60 с.
1427585
  Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу / О.Б. Ткаченко; Нац. Акад. наук України; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Спалах, 2004. – 272 с. – ISBN 966-512-136-7
1427586
   Українська мова і сучасність. – Київ, 1991. – 154с.
1427587
  Сліпушко О. Українська мова й етапи кар"єри ділової людини : Короткий словник бізнесмена / О. Сліпушко. – Київ : Криниця, 1999. – 200 с. – (Україна: новий суспільний проект). – ISBN 966-95558-7-6
1427588
  Пономарів О.Д. Українська мова й інформаційний простір України // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 275-277. – ISBN 966-638-08406
1427589
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2000
1427590
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2000
1427591
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2000
1427592
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2000
1427593
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2000
1427594
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 2001
1427595
   Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – 518, [2] с., [1] арк. портр. : портр., табл. – Анот. ст. англ. - Зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1427596
   Українська мова на порозі третього тисячоліття : Міжвузівська науково-практична конференція, 23 квітня 1998 року. Програма. – Київ : Київський університет, 1998. – 7 с.
1427597
  Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : Навчальний посібник для студентів вузів / В.О. Михайлюк; МОНУ; МДАУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 496с. – ISBN 966-8556-70-4
1427598
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – Київ : Каравела, 2006. – 352с. – ISBN 966-8019-43-1
1427599
  Казакевич О. Українська мова та ідентичність соціально-економічної еліти України другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-22. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано участь представників національної соціально-економічної еліти України другої половини ХІХ - початку ХХ століття у процесі українського модерного націотворення через фінансову підтримку української справи в Російській та ...
1427600
   Українська мова та література. – Львів, 1965. – 43с.
1427601
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
1 : Питання. – 1993. – 272с.
1427602
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
2 : Відповіді. – 1993. – 64с.
1427603
  Коломієць В.В. Українська мова та література / В.В. Коломієць, Т.Є. Коломієць. – Київ, 1996. – 144с.
1427604
   Українська мова та література. – Київ, 2000
1427605
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Грудень (№ 23/24). – 2018. – 90 с.
1427606
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень (№ 1). – 2019. – 90 с.
1427607
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 3). – 2019. – 90 с.
1427608
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 6). – 2019. – 90 с.
1427609
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень (№ 7). – 2019. – 90 с.
1427610
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень (№ 9). – 2019. – 90 с.
1427611
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 10). – 2019. – 90 с.
1427612
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Листопад (№ 11). – 2019. – 90 с.
1427613
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Грудень (№ 12). – 2019. – 90 с.
1427614
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Лютий (№ 2). – 2020. – 90 с.
1427615
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 3). – 2020. – 78 с.
1427616
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень (№ 5). – 2020. – 78 с.
1427617
  Русинко-Бомбик Українська мова та українське мовознавство в Чехословаччині міжвоєнної доби : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Русинко-Бомбик Любов Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1427618
   Українська мова у 20 сторіччі: історія лінгвоциду : Документи і матеріали. – Київ : КМ Академія, 2005. – 399с. – ISBN 966-518-314-1
1427619
   Українська мова у вправах і завданнях. – Київ, 1990. – 212с.
1427620
  Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2004. – 336 с. – ISBN 966-8283-08-2


  Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів ділового спілкування, мовного й ділового етикету, етикету різних країн, розглядаються моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини
1427621
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні : модульний курс : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Мозговий ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., стер. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 591, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-611-01-0110-3
1427622
  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Мозговий; МОНУ. – 2-е вид., перероб. й доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 592с. – ISBN 966-364-207-6
1427623
   Українська мова як іноземна : Проблеми методики викладання. – Львів, 1994. – 140с.
1427624
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : Підручник / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 379 с. – ISBN 966-594-319-7
1427625
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : [підручник] / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ Н. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2006. – 379 с. – ISBN 966-594-864-4
1427626
  Шеремета Л.П. Українська мова як іноземна: мета і завдання курсу // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 242-244
1427627
  Медушевський А.П. Українська мова. 7-й клас / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1973. – 126с.
1427628
  Кобцев Д.А. Українська мова. Диктанти. Завдання. Правила. : Дидактичні матеріали / Д.А. Кобцев. – 2-ге вид., випр. – Харків : Торсінг, 2000. – 160с. – (Библиотечка школьника Ранец). – ISBN 966-7300-98-4
1427629
   Українська мова. Зовнішнє сертифікаційне тестування 2005 року // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – С. 10-22


  Бланк відповідей. Відповіді до завдань.
1427630
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 7-е вид. – Київ
Ч.1. – 1962. – 272с.
1427631
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 2-е вид. – Київ
Ч.1. – 1957. – 272с.
1427632
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 3-е вид. – Київ
Ч.1. – 1958. – 272с.
1427633
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-х класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулин. – 10-е вид. – Київ
Ч.1. – 1966. – 272с.
1427634
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-х класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулин. – 11-е вид. – Київ
Ч.1. – 1967. – 272с.
1427635
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-7-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 6-е вид. – Київ
Ч.1. – 1961. – 280с.
1427636
  Стоян Л.М. Українська мова.Посібник з орфографії та пунктуації : Посібн. / Л.М. Стоян. – Київ : Наукова думка, 1998. – 95 с. – ISBN 966-00-0418-4
1427637
  Костюк С. Українська мова: критерії, показники, рівні сформованості міжкультурної компетентності міжкультурної комунікації студентів-іноземців // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 157-177. – ISSN 2305-3852
1427638
  Козачук Г.А. Українська мова: практикум : навчальний посібник / Г.А. Козачук. – Київ : Вища школа, 1991. – 396 с.
1427639
  Тканко О. Українська мода в контексті соціально-економічних трансформацій кінця ХХ ст. // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – Вип. 13. – С. 120-127. – ISSN 0236-4832
1427640
  Румянцев С.А. Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток / С.А. Румянцев. – Київ : Знання, 2003. – 149с. – ISBN 966-620-209-3


  Для керівників, службовців, менеджерів, науковців, студентів.
1427641
  Хороб С. Українська модерна драма кінця 19 - початку 20 століття : (Неоромантизм, символізм, експресіонізм) / Степан Хороб; Мін-во освіти і науки; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 413с. – ISBN 966-640-083-9
1427642
  Саєнко В. Українська модерна поезія 20-х років 20 століття: ренесансні параметри : Вибрані тексти лекцій. Бібліографія. Програми спецкурсу й університетських курсів з літератури 20 ст. Літературний додаток. Бібліографічний додаток; Навч. посібник / В. Саєнко; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004. – 256с. – До 140-річчя Одеського національного ун-тету ім.І.І.Мечникова. – ISBN 966-318-228-8
1427643
  Машаровська С. Українська молодь як об"єкт маніпулятивного впливу // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-44
1427644
  Горпинич В.О. Українська морфологія : Навч. посібник для студ. філолог. спеціальн. вищ. закл. освіти / В.О. Горпинич; Мін-во освіти і науки України. Дніпропетровськ. націон. ун-тет. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 350с. – ISBN 966-7557-18-9
1427645
   Українська муза : Поетична антологія від початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 1. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1427646
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.2. – 1993. – 72с. – Репринтне видання 1908 р.
1427647
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 3. – 1993. – 56с. – Репринтне видання 1908 р.
1427648
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 4. – 1993. – 355-448с. – Репринтне видання 1908 р.
1427649
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.5. – 1993. – 454-544с. – Репринтне видання 1908 р.
1427650
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 7. – 1993. – 646-707с. – Репринтне видання 1908 р.
1427651
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 8. – 1993. – с.739-831. – Репринтне видання 1908 р.
1427652
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 9. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1427653
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.10. – 1993. – с.963-1055. – Репринтне видання 1908 р.
1427654
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.11. – 1993. – с.1059-1183. – Репринтне видання 1908 р.
1427655
   Українська муза : Поетична антологія. Од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 12. – 1993. – с.1187-1279. – Репринтне видання 1908 р.
1427656
   Українська Муза : поетична антологія : (історична хрестоматія) : од початку до наших днів : [меморіал] / під ред. Олекси Коваленка. – [Репр. вид. 1908 р.]. – Київ : [б. в], 2019. – 1280 стовпців : іл., портр. – Хронол. покажчик: 1253-1256. – Бібліогр.: с. 1247-1252
1427657
   Українська муза. : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 6. – 1993. – с.547-640. – Репринтне видання 1908 р.
1427658
  Рудницький Антін Українська музика = Ukrainian music : історико-критичний огляд / Рудницький Антін. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1963. – 406 с. : іл.
1427659
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (30). – 2018. – 268 с. – Резюме укр., англ. мовами
1427660
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (32). – 2019. – 152 с. – DOI: 10.33398/2224-0926-2019-32-2 - Резюме укр., англ. мовами
1427661
   Українська музикальна спадщина.. – Х., 1940. – 160с.
1427662
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1961. – 48с.
1427663
  Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира / Ф.І. Лавров. – Київ, 1965. – 139с.
1427664
  Грицай М.С. Українська народна вертепна драма : Дис... канд. філол.наук: / Грицай М.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. укр. літ-ри. – К., 1962. – 400л. – Бібліогр.:л.380-399
1427665
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра 17-19 століть / Оксана Шпак; НАНУ, Ін-т народознавства; Відп. ред. С. Павлюк. – Львів, 2006. – 224с. : 16с. кол. іл. – Пар. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-3993-9
1427666
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра XVII-XІХ ст. (Історія. Іконографія. Засади дкоартивності). : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Шпак О.Д.; МО України. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1997. – 19л.
1427667
   Українська народна декоративно-вжиткова творчість : Бібліогр. покажч. публ., 1975-1985 рр. – Київ, 1990. – 76с.
1427668
  Герус Л.М. Українська народна іграшка кінця 19 -- першої половини 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.06 / Герус Л.М.;. – Львів, 1997. – 20 с.
1427669
   Українська народна іграшка. [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ. мовами). – Київ : Мистецтво, 1965. – 17 л., 11 с. : 17 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш


  Антотація: Віроби, репродуктовані на листівках , зберігаються у Київському державному музеїукраїнському народно-декоративного мистецтва, у Львівському державному музеї українського мистецтва, у Львівському державному музеї етнографії та художнього ...
1427670
  Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка / Л.Ф. Дунаєвська. – Київ : Вища школа при КУ, 1987. – 128 с.
1427671
  Бушак С.М. Українська народна картина "Козак Мамай" у житті та творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 136-142.
1427672
  Таланчук Олена Миколаївна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 375л. – Бібліогр.:л.320-375
1427673
  Таланчук О.М. Українська народна космогонія: Специфіка міфопоетичного мислення / О.М. Таланчук. – Київ, 1998. – 310с. – ISBN 966-7419-46-0
1427674
  Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія : (історико-етнографічне дослідження) / Л.Ф. Артюх. – Київ : Наукова думка, 1977. – 152 с., [4] с.
1427675
   Українська народна лексика.. – Дніпропетровськ, 1973. – 136с.
1427676
  Будівський П.О. Українська народна лірика про сім"ю та побут / П.О. Будівський. – К, 1993. – 128с.
1427677
   Українська народна магія : Поетика, психологія. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 140с. – (Бібліотека українця ; Вип. 2 ; Фольклор. Етнографія. Звичаєве право). – ISBN 966-7419-1412
1427678
  Товстуха Є.С. Українська народна медицина / Є.С. Товстуха. – Київ : Газета "Вечерний Київ". Техніка, 1999. – 456с. – (Бібліотечка "Вечірнього Києва"). – ISBN 966-575-117-4
1427679
  Колотило Т.І. Українська народна пісенна алегорія : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Колотило Т.І.; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства і фольклористики. – Київ, 1990. – 245л. – Бібліогр.:л.222-244
1427680
   Українська народна пісня. – 32с.
1427681
   Українська народна пісня. – К., 1935. – 276с.
1427682
   Українська народна пісня. – Київ, 1936. – 642с.
1427683
   Українська народна пісня, 1936. – 512с.
1427684
  Коваленко О. Українська народна пісня у дослідженнях І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 146-151. – ISBN 966-594-298-0
1427685
  Пасемко І. Українська народна пісня: європейські перехрестя // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 147-151. – ISSN 0131-2561
1427686
   Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну.. – К., 1953. – 336с.
1427687
   Українська народна поетична творчість. – К., 1955. – 339с.
1427688
   Українська народна поетична творчість. – Київ : Радянська школа
Т.1 : Дожовтневий період. – 1958. – 816 с.
1427689
   Українська народна поетична творчість. – Вид. 2-е , виправл. та доп. – К. : Радянська школа
Т.2 : Радянський період. – 1958. – 336 с.
1427690
   Українська народна поетична творчість. – К., 1963. – 35с.
1427691
   Українська народна поетична творчість. – 2-е вид. – К.
2. – 1966. – 48с.
1427692
  Поліщук Ф.М. Українська народна поетична творчість : хрестоматія / Ф.М. Поліщук. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 559с.
1427693
  Юзвенко В.А. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. / В.А. Юзвенко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 132 с.
1427694
   Українська народна приказка. – Київ, 1936. – 11-576с.
1427695
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Л.Ф.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1998. – 36с.
1427696
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Лідія Францівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 410л.
1427697
  Петренко М.М. Українська Народна Республіка та Польська республіка: міжнародно-правовий дискурс (1919-1920 рр.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 362-364. – ISBN 978-617-7777-14-3
1427698
  Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка / О.Ю. Бріцина. – К., 1989. – 150с.
1427699
   Українська народна творчість. – К.
2. – 1963. – 56с.
1427700
   Українська народна творчість.. – Х., 1963. – 24с.
1427701
  Колос Т.М. Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 73-81. – ISSN 2225-7586
1427702
   Українська народність : нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 560 с. – ISBN 5-12-001242-6
1427703
  Грицай М.С. Українська народно-поетична творчість / М.С. Грицай, В.Г. Бойко, Л.Ф. Дунаєвська; За ред проф. М.С. Грицая. – Київ : Вища школа, 1983. – 360 с.
1427704
   Українська наука почалася з Академії // Світ. – Київ, 2018. – Листопад (№ 41/42). – С. 2


  Про засідання Президії Національної академії наук України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
1427705
  Данилишин Б. Українська наука: час змінюватися! Чотири визначальні кроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 10-11
1427706
   Українська наукова школа глобалістики (лідер - акад. НАН України О.Г. Білорус) // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 328-344. – ISBN 978-966-02-8705-1
1427707
   Українська наукова школа фінансово-монетарного регулювання економіки (лідер - чл.-кор. НАН України А.І. Даниленко) // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 345-366. – ISBN 978-966-02-8705-1
1427708
  Гринів О. Українська націологія: ХІХ - початок ХХ століття : історичні нариси / Олег Гринів. – Львів : Світ, 2005. – 288 с. – ISBN 966-603-408-5
1427709
  Редькіна Г. Українська національна ідентичність : потенціал психологічної консолідації населення України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 201-207. – ISBN 978-966-02-5496-1
1427710
  Вовканич С. Українська національна ідея - провідна зоря // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 127-136. – ISSN 08-68-4790-12
1427711
  Павличко Д.В. Українська національна ідея / Дмитро Павличко. – Київ : КМ Академія, 2002. – 58 с. – ISBN 966-518-172-6
1427712
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : Статті, виступи, інтерв"ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2004. – 771 с. – ISBN 966-500-124-8
1427713
  Шестопалова Л.М. Українська національна ідея в контексті теорії держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-42
1427714
  Білик Українська національна ідея в поетичній творчості Богдана Лепкого . / Білик, (Ласа)
1427715
  Ковальчук І.В. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова / І.В. Ковальчук, М.М. Самардак // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії". Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 203-208
1427716
  Ковальчук І. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С.102-109.
1427717
  Мороз Л. Українська національна ідея у творчості Дмитра Павличка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – C. 34-42. – ISSN 0236-1477
1427718
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : Збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 1998-
№ 15. – 2004
1427719
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1998-
№ 22. – 2010
1427720
  Новиченко Л.М. Українська національна куьлтура / Л.М. Новиченко. – Київ, 1990. – 46с.
1427721
  Городинський З. Українська Національна Рада / З. Городинський. – К., 1993. – 130с.
1427722
  Городиський З. Українська Національна Рада / З. Городиський. – К., 1993. – с.
1427723
  Павлишин О. Українська Національна Рада як тимчасовий парламент ЗУНР // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 144-154
1427724
  Мироненко М. Українська національна революція / М. Мироненко. – Мюнхен ; Лондон ; Торонто : На Варті, 1951. – 32 с.
1427725
  Рудакевич О. Українська національна стратегема початку ХХІ століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 143-159. – ISSN 2524-0137


  Українська національна стратегема початку століття. Розкрито місце і роль національної стратегеми в українській національній ідеї. Обґрунтовано положення про те, що українська національна стратегема початку ХХІ ст. містить три взаємозв"язані складові: ...
1427726
  Усатенко Т.П. Українська національна школа : Минуле і майбутнє: Монографія / Т.П. Усатенко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 288с. – ISBN 966-00-0806-6


  Монографія є однією з перших спроб з"ясувати минуле та визначити майбутнє української національної школи на засадах українознавства.
1427727
  Парахіна М. Українська національно-культурна політика 1920-1930-х рр. у наукових працях // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-57. – ISSN 0869-3595
1427728
  Грабовський С. Українська нація: висліди XX століття і подолання "глухих кутів" історії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 66-70. – ISSN 2520-2626


  "Автор розглядає у статті основні характеристики сучасної України як постколоніальної, посттоталітарної та постгеноцидної країни. Українська реальність ХХ століття вимагає для свого описання залучення понятійного апарату колоніальних студій. Специфіка ...
1427729
   Українська новелістика кінця 19- початку 20 ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми ( ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі ). – Київ : Наукова думка, 1989. – 688с. – (Бібліотека української літератури. Довжетнева українська література). – ISBN 5-12-000460-1
1427730
  Осадця Ольга Павлівна Українська нотовидавнича справа у Галичині, Буковині, на Закарпатті та на еміграції 19 - першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадця О.П.; М-во культури і туризму України Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1427731
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 1. – 1999
1427732
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 2. – 1999
1427733
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 1. – 2000
1427734
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 2. – 2000
1427735
   Українська образотворча Ленініана : Анот. рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1985. – 35с. – (Мистецтво - народу)
1427736
  Вербич С.О. Українська ономастична комісія напередодні 60-річного ювілею: підсумки роботи й перспективи діяльності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 61-70. – ISSN 0027-2833
1427737
  Міщук Р.С. Українська оповідна проза / Р.С. Міщук. – Київ, 1978. – 256с.
1427738
  Присяжнюк Ю. Українська освіта як традиційне явище в умовах модернізації (історико-антропологічне досдідження) : історико-антропологічне дослідження / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2005. – 96с. – ISBN 966-8438-21-3
1427739
  Вирський Д. Українська осінь Середньовіччя: "тектонічне" XV століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 15


  ХV століття в історіописанні України традиційно залишається в затінку. Утім, воно з багатьох поглядів є ключовим в історії нашої країни, хоча концепт трьох "темних віків" - ХIV–XVI століть - і досі популярний. Це час глибинно-тектонічних зрушень на її ...
1427740
  Хмель С.Ф. Українська партизанка : (з крайових матеріалов) / С.Ф. Хмель. – London : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1959. – 274 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 8)
1427741
  Бевз Тетяна Анатоліївна Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Бевз Т.А.; Ін-тут політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2005. – 546л. + Додатки: л. 459 - 546. – Бібліогр.: л. 405 - 459
1427742
  Бевз Т.А. Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : Автореф. ... доктора історичних наук: 07.00.01- історія України / Бевз Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33c. – Бібліогр.: 57 назв
1427743
   Українська патріотична альтернатива
№ 1 (5). – 2006
1427744
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0367-3
Кн. 1 : X - XIX століття. – 2005. – 624 с.
1427745
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн.. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0368-1
Кн. 2 : XX століття. – 2005. – 552 с.
1427746
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури. – Київ : КДПІ
Вип. 1 : 1990. – 1992. – 163с.
1427747
  Адаменко О.В. Українська педагогічна наука в другій половині 20 століття : Монографія / О.В. Адаменко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 704с. – ISBN 966-617-2100
1427748
  Сидоренко Наталя Українська періодика в Італії (1905-1995 рр.) / Сидоренко Наталя; Дослідницький центр історії української преси. – Київ, 1997. – 60с. – (Сер.Бібліографічні покажчики)
1427749
   Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – 267с.
1427750
  Томенко М. Українська перспектива. : Історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії / М. Томенко; Фонд "Українська перспектива". – К., 1995. – 103с. – (Політичні студії ; Вип. 2)
1427751
   Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 396с. – ISBN 966-7060-95-0
1427752
  Нудьга Г.А. Українська пісня серед народів світу / Г.А. Нудьга. – Київ, 1960. – 40с.
1427753
   Українська Повстанська Армія : збірка документів за 1942-1950 рр. – [ Б. м. ] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 6)
Ч. 1. – 1957. – 446, [ 6 ] с. – На обкл : УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942 - 1950 рр.
1427754
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 / Петро Мірчук. – Мюнхен : Cicero, 1953. – 319 с. : іл.
1427755
   Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2004. – 296 с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; 11). – ISBN 966-02-3317-5
1427756
  Гуменюк В. Українська Повстанська Армія. Як постала, з ким і проти кого воювала УПА? // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 54-186
1427757
   Українська поезія Закарпаття 20 століття : Науковий збірник. – Ужгород : Ліра, 2004. – 250с. – ISBN 966-7400-21-2
1427758
   Українська поезія кінець XVI - початок XVII ст.. – К., 1978. – 431с.
1427759
  Погребенник Володимир Федорович Українська поезія кінці ХІХ - початку ХХ с. : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.03 / Погребенник Володимир Федорович; Київ. Держ. пед і-т ім. М. Драгоманова. – К, 1992. – 448л. – Бібліогр.:л.442-448
1427760
  Погребенник Володимир Федорович Українська поезія кінця ХІХ - початку ХХ ст. та фольклор : Автореф... докт. філ.наук: 10.01.03 / Погребенник Володимир Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 32л.
1427761
  Ткачук М.П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденці розвитку й естетична стратегія : Hавчальний посібник / М.П. Ткачук; Тернопільський держ. пед. ун-тет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 80с. – Бібліогр С.77-78. – ISBN 9665280465
1427762
  Яременко В. Українська поезія першої половини XVII ст. // Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – С. 121-122. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
1427763
   Українська поезія під судом КГБ : Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 572 с. – ISBN 966-02-2295-5
1427764
  Упеник М. Українська поема / М. Упеник. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 154 с.
1427765
  Каспрук А.А. Українська поема кінця XIX початку XX ст. Ідеї, теми, проблеми жанру / А.А. Каспрук. – К., 1973. – 247с.
1427766
  Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття. Проблеми розвитку жанру / М.П. Гнатюк. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1975. – 168 с.
1427767
  Пахарєв А.Д. Українська політична думка про лідерство (історико-політологічний аспект) // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.26-28. – ISSN 0868-8117
1427768
  Крупина В. Українська політична еміграція: загальноєвропейський контекст // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
1427769
  Марценюк Л.М. Українська політична опозиція централізаторському курсу більшовиків (1918-1923рр.) / Л.М. Марценюк. – Київ : Стилос, 1997. – 32 с. – ISBN 9637257085
1427770
  Гаєвський Б.А. Українська політологія (концептуальні засади) / Б.А. Гаєвський; Міжрегіон.Акад.Управ.Персоналом. – Київ : МАУП, 1994. – 144 с. – ISBN 5-86926-055-8
1427771
   Українська політологія: витоки та еволюція. – Київ : Варта, 1995. – 328 с. – ISBN 5-203-01-640-1
1427772
  Чулінда Л.І. Українська правнича термінологія : Навч. посiб. / Л.І. Чулінда; МОНУ; Акад. адвокатури України. – Київ : МАГІСТР – 21сторіччя, 2005. – 112с. – ISBN 966-8817-05
1427773
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правова свідомість як джерело правової поведінки особистості // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 41-49. – ISSN 1563-3349
1427774
   Українська Православна церква в пошуках визнання. – Чікаго, 2002. – 47с. – (Українці Америки за Київський патріярхат)
1427775
  Хомчук Оксана Українська православна церква в США - з Києвом чи Істамбулом? / Хомчук Оксана. – Чікаго, 1997. – 151с. : іл.
1427776
  Хомчук О. Українська православна церква у ХХ столітті на чужині / О. Хомчук. – [Чікаго], 2000. – 31с. : il.
1427777
  Юшко С.В. Українська практика оподаткування фізичних осіб - підприємців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 50-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1427778
  Ігнатієнко В.А. Українська преса (1816-1923 рр.) : (Історико-бібліографічний етюд) / В.А. Ігнатієнко; Ігнатенко В. ; Українскьий науковий інститут книгознавства. – Київ : Держвидав України, 1926. – 76 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / За ред. Ю.О. Меженка ; Вип.6)
1427779
  Шеремет Л.М. Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання (кінець ХІХ -- поч. ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Шеремет Л. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
1427780
  Шеремет Любов Миколаївна Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання. (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Шеремет Любов Миколаївна; МО України. Українська Акад. друкарства. – Львів, 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.168-176
1427781
  Тернопільський Юрій Українська преса з перспективи 150-ліття / Тернопільський Юрій; Спілка українських журналістів Америки. – Джерзі Ситі : Коць, 1974. – 174,[2]с.
1427782
   Українська преса за межами України : матеріали науково-теоретичної конференції 25-26 квітня 1996 р. – Київ, 1996. – 102 с.
1427783
  Березовський Олег Миколайович Українська преса Наддніпрянщини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.) : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Березовський О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 220л. + Дод.: л.214-220. – Бібліогр.: л.188-213
1427784
  Березовський Олег Миколайович Українська преса Наддніпрянщини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Березовський О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1427785
  Дроздовська Олеся Романівна Українська преса повітових міст Галичини 20-30-х рр. 20 ст.: особливості становлення та розвитку, система текстових публікацій : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Дроздовська О.Р.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Запоріжжя, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 222 - 227. – Бібліогр.: 18 назв
1427786
  Власенко В.І. Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Автореф...канд.філолг.наук:10.01.08 / Власенко В.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 23с. – Бібліогр.:с.20
1427787
   Українська приватизація у цифрах (1991-2001 роки) : У 2-х частинах. – Киев : Принт Експрес. – ISBN 966-96131-1-6; 966-96131-2-4(Ч.1)
Ч.1. – 2002. – 492с.
1427788
   Українська приватизація у цифрах (1991-2001 роки) : У 2-х частинах. – Киев : Принт Експрес. – ISBN 966-96131-1-6; 966-96131-3-2(Ч.2)
Ч.2. – 2002. – 516с.
1427789
  Виноградська Г. Українська принцеса, або Мрії посла України / Голда Виноградська ; [худож. М. Микитюк]. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 126, [2] с. : іл. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7434-43-5
1427790
  Кураєв О.О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914-1918) / О.О. Кураєв. – Київ : [б. в.], 2006. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 288-311, в прим. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-3956-4
1427791
  Мовчан Р.В. Українська проза 20 століття в іменах / Раїса Мовчан. – Київ : Актуальна освіта. – ISBN 966-7259-04-8
Вип.1. – 1997. – 224 с.
1427792
  Сідлік З. Українська промисловість у світлі завдань третього року п"ятирічки / З. Сідлік. – Б.м. : Б.в., 1931. – 56 с.
1427793
  Андрієвська В.В. Українська психологічна термінологія сьогодні. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-18.
1427794
  Булаховський Л.А. Українська пунктуація / Л.А. Булаховський. – Уфа, 1943. – 64с.
1427795
  Тоцька Н.І. Українська пунктуація : практикум / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1990. – 157 с.
1427796
  Булаховський Л Українська пунктуація (розділові знаки) / Л Булаховський. – К., 1947. – 72с.
1427797
  Сегін Л. Українська пунктуація: здобутки, проблеми, перспективи опису та кодифікації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 80-91. – ISSN 1682-3540
1427798
  Стрілець В.В. Українська радикально-демократична партія : витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття - 1939 рік) : монографія / В.В. Стрілець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 361 с. – 9у Стрі Шифр дубл. – ISBN 966-594-321-9
1427799
  Хоменко І.А. Українська радіоп"єса в контексті світового акустичного мистецтва : Навчальний посібник до дисципліни "Основи радіодраматургії і радіорежисури" для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Хоменко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 120с. – ISBN 966-594-735-4


  детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
1427800
  Белл І. Українська радіопрограма в Оттаві // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 121-127
1427801
  Полковенко В.В. Українська радіопубліцистика періоду Великої Вітчизняної війни : Дис... канд. філ.наук: / Полковенко В.В.; КДУ. – К, 1970. – 277л.
1427802
  Косяченко В.Т. Українська радянська байка. / В.Т. Косяченко. – К., 1972. – 239с.
1427803
  Касіян В.І. Українська радянська графіка / В. Касіян, Ю Турченко. – Київ : Вид. АН Української РСР, 1957. – 223, [3] с., 46 л. іл : 91 с. іл., іл.


  Турченко Юрій Якович (1923- ?)
1427804
  Касіян В.І. Українська радянська графіка / В.І. Касіян. – К., 1959. – 47с.
1427805
  Бабій Б.М. Українська радянська держава в період відбудови народного господарства (1921-1925 рр.) / Б.М. Бабій. – К, 1961. – 384с.
1427806
  Марценюк Лариса Миколаївна Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави 1918-1929 рр. : Дис... какнд.історич.наук: 07.00.01 / Марценюк Лариса Миколаївна; Криворізький держ.пед.ін-т. – К., 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.184-209
1427807
  Дем"янівська Л.С. Українська радянська драматургія / Л.С. Дем"янівська, Г.Ф. Семенюк. – Київ : "Вища школа" при КДУ, 1987. – 158с. – Бібл.:с.154-159
1427808
   Українська радянська енциклопедія. – Київ : УРЕ
Т. 1 : А - Богунці. – 1959. – 640с.
1427809
   Українська радянська енциклопедія : [у 16 т.]. – Київ : УРЕ
Т. 2 : Богуслав - Волочиськ. – 1960. – 575 с.
1427810
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ
Т. 3 : Волочіння - Данія. – 1960. – 576с.
1427811
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : УРЕ
Т. 4 : Данте - Ешелон. – 1961. – 560с.
1427812
   Українська радянська енциклопедія : в 16 т. – Київ : УРЕ
Т. 5 : Є - Італіки. – 1961. – 560с.
1427813
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 6 : Італія - Колізія. – 1961. – 576с.
1427814
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 7 : Коліївщина - Ланчин. – 1962. – 576с.
1427815
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 8 : Лань - Мащення. – 1962. – 576с.
1427816
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 9 : Маяк - Нахічевань. – 1962. – 568с.
1427817
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 10 : Находка - Патріархат. – 1962. – 576с.
1427818
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 11 : Патріотизм - Прянощі. – 1963. – 592с.
1427819
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 12 : Пряшів - Світлофор. – 1963. – 576с.
1427820
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 13 : Світлякові - Сподумен. – 1963. – 563с.
1427821
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 14 : Споживання - Тумак. – 1963. – 592с.
1427822
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 15 : Туман - Цемент. – 1964. – 591с.
1427823
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 16 : Цементація - ь. – 1964. – 632с.
1427824
   Українська радянська енциклопедія. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 17 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. – 1965. – 807с.
1427825
   Українська радянська енциклопедія : Алфавітно - предметний покажч. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1968. – 579с.
1427826
  Полковенко В.В. Українська радянська журналістика у Великій Вітчизняній війні / В.В. Полковенко. – К., 1975. – 167с.
1427827
  Сороковська С.В. Українська радянська історична бібліографія / С.В. Сороковська. – К., 1980. – 123с.
1427828
   Українська радянська культура. – Харків, 1957
1427829
  Паламарчук Л.С. Українська радянська лексикографія / Л.С. Паламарчук. – К, 1978. – 203с.
1427830
  Дмитерко Л. Українська радянська література в боротьбі за мир / Л. Дмитерко. – Київ, 1953. – 23с.
1427831
  Гончар О. Українська радянська література напередодні великого п"ятидесятиріччя : Доповідь на 5-му з"їзді письменників України / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 73с.
1427832
  Заверталюк Н.І. Українська радянська література. / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ
1. – 1979. – 52с.
1427833
  Гольденберг Л.І. Українська радянська літературна бібліографія / Л.І. Гольденберг. – К., 1971. – 179с.
1427834
  Ярмиш Ю.Ф. Українська радянська літературна казка (1817-1967 рр.) : Дис... канд. філол.наук: 100103 / Ярмиш Ю.Ф.; МВССО УРСР. КДУ. – Київ, 1974. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
1427835
  Овчаренко Ф.Д. Українська радянська наука / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1967. – 96с.
1427836
  Михайлов М.М. Українська радянська опера / М.М. Михайлов. – Київ, 1958. – 60 с.
1427837
  Адельгейм Є.Г. Українська радянська поезія : стенограмма публіч. лекції / Є.Г. Адельгейм. – Київ : АН УРСР, 1948. – 59 с.
1427838
  Неврлий Мікулаш Українська радянська поезія 20-х років: Мікропортрети в худ. стилях. / Неврлий Мікулаш. – К., 1991. – 260с.
1427839
  Дубина М.І. Українська радянська поезія. / М.І. Дубина. – К., 1978. – 440с.
1427840
  Білоус Д. Українська радянська сатира в боротьбі з пережитками капіталізму / Д. Білоус. – Київ, 1955. – 35с.
1427841
  Німенко А.В. Українська радянська скульптура / А.В. Німенко. – Київ, 1960. – 40с.
1427842
  Нижник В. Українська Радянська Соціалістична Республіка / В. Нижник. – К., 1950. – 132с.
1427843
  Кисіль А.С. Українська Радянська Соціалістична Республіка / А.С. Кисіль, Ю.С. Єгорова. – Київ, 1961
1427844
  Єгоров Ю.Є. Українська Радянська Соціалістична Республіка / Ю.Є. Єгоров, А.С. Кисіль. – Київ, 1961. – 50с.
1427845
  Клин В.Л. Українська радянська фортепіанна музика (1917-1977) / В.Л. Клин. – Київ, 1980. – 316с.
1427846
  Ковальчук С.І. Українська радянська художня дітература про партизанський рух в період Великої Вітчизняної війни (критичний огляд) : Дис... канд. філолог.наук: / Ковальчук С.І.;. – К, 1949. – 261л. – Бібліогр.:л.254-261
1427847
  Нагорна Н.Р. Українська радянська художня література / Н.Р. Нагорна. – К., 1971. – 75с.
1427848
  Струкевич О.К. Українська ранньомодерна нація: історико-етнонаціологічні аспекти дослідження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-22. – ISSN 0130-5247
1427849
   Українська революційно-демократична партія (УРДП-УДРП) : Збірник матеріалів і документів. – Чикаго-Киев : Фундація ім. Івана Багряного, 1997. – 856с. – ISBN 0-914834-04-5
1427850
   Українська революція = The Ukrainian revolution : Документи 1919-1921. – Нью-Йорк, 1984. – 478 с. – (Джерела до новітньої історії України / Укр. вільна академія наук у США; Заг.ред. Я.Білінський, В.Омельченко, О.Федишин ; Том 2). – ISBN 0916381005
1427851
  Пиріг Р.Я. Українська революція 1917–1921 років: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 45-54. – ISSN 1027-3239
1427852
  Литвин В.М. Українська революція 1917—1921 років і сучасність: незасвоєні уроки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – C. 60-73. – ISSN 1027-3239
1427853
  Сивенко Б. Українська революція 1917 р. і Симон Петлюра // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 160, травень : травень. – С. 11-12
1427854
  Кульчицький С. Українська революція 2004 р. / Станіслав Кульчицький. – Київ : Генеза, 2005. – 368с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-504-468-0
1427855
  Кляшторна Н. Українська революція на Західній Бойківщині у хроніці отця Михайла Зубрицького // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 6 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1427856
  Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.) / В.Ф. Солдатенко; ІПіЕД НАН України. – Київ : Книга Пам"яті України, Просвіта, 1999. – 508с. – ISBN 5-88500-071-9
1427857
   Українська революція: позиція молоді. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – 40с.
1427858
   Українська революція: уроки минулого = Ukrainian revolution: lessons from the past : 1917-2017 : [каталог виставки 21.03.2017-30.05.2017] / [авт. тексту: Т. Ралдугіна ; ред.: Л. Пекарська ; пер. англ.: І. Терлецька]. – London : Association of Ukrainians in Great Britain, 2017. – 31, [1] с. : портр., іл. – До 100-річчя Української революції. - Текст парал. укр., англ.
1427859
  Зборовська Н. Українська Реконкіста : Анти-роман / Ніла Зборовська. – Тернопіль : Джура, 2003. – 304с. – ISBN 966-8017-72-2
1427860
  Колодний А. Українська релігієзнавча наука в її актуальних проблемах // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / [редкол.: А.М. Колодний та ін.] ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 294-299. – ISBN 978-966-02-8853-9
1427861
  Макарчук С.А. Українська Республіка галичан : нариси про ЗУНР. Посібник / С.А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с.
1427862
  Матвієнко І. Українська рецепція англійської літературної казки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 105-107. – ISBN 978-966-600-646-5


  На прикладі казкової дилогії Льюїса Керрола "Аліса в країні Див" та "Аліса в Задзеркаллі".
1427863
  Кухаренко Л.І. Українська РСР -- складова і невід"ємна частина Радянського Союзу / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1954. – 31с.
1427864
   Українська РСР - 1981.. – К., 1982. – 297с.
1427865
   Українська РСР - 1983 рік.. – К., 1984. – 335с.
1427866
   Українська РСР - невід"ємна складова частина Союзу РСР. – Київ, 1974. – 215с.
1427867
   Українська РСР : (Економічні райони УРСР. Економіко-географічна характеристика). – Київ : Науково-методичній кабінет вищої заочної економічної освіти, 1965. – 192 с.
1427868
  Богаєвський Ю.В. Українська РСР / Ю.В. Богаєвський. – К, 1974. – 47с.
1427869
   Українська РСР. – К., 1987. – 495с.
1427870
   Українська РСР 1987.. – К., 1988. – 368с.
1427871
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ
Т. 1. – 1967. – 470с.
1427872
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ : Політвидав літератури
Т. 2 : Розгром буржуазно-куркульської директорії. Вигнання інтервентів Антанти. Визволення України від деникінців: листопад 1918 р. - грудень 1919 р. – 1968. – 424 с.
1427873
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр.. – Київ : Політвидав України
3. – 1970. – 463с.
1427874
  Слуцький О.Б. Українська РСР в роки боротьби за соціалістичну індустріалізацію країни /1926-1929 рр./ / О.Б. Слуцький. – К., 1952. – 72с.
1427875
   Українська РСР в цифрах в 1961 році.. – К., 1962. – 272с.
1427876
   Українська РСР в цифрах в 1962 році.. – К., 1963. – 263с.
1427877
   Українська РСР в цифрах в 1964 році.. – К., 1965. – 182с.
1427878
   Українська РСР в цифрах в 1965 році.. – К., 1966. – 216с.
1427879
   Українська РСР в цифрах в 1967 році.. – К., 1968. – 167с.
1427880
   Українська РСР в цифрах в 1969 році.. – К., 1970. – 200с.
1427881
   Українська РСР за 40 років. – Київ, 1957. – 14с.
1427882
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1963. – 576 с.
1427883
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1966. – 667с.
1427884
  Воробйов О.І. Українська РСР на міжнародній арені / О.І. Воробйов. – Київ, 1970. – 96с.
1427885
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1981. – 524с.
1427886
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1984. – 549 с.
1427887
   Українська РСР на міжнародній арені.. – К., 1977. – 490с.
1427888
  Симоненко Р.Г. Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919-1920) / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1963. – 68 с.
1427889
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. – Київ : Політвидав
Т. 3 : Радянська Україна в завершальний період Великої Вітчизняної війни. – 1969. – 455с.
1427890
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 1 : Радянська Україна в період відбиття віроломного нападу фашистської Німеччини на СРСР. – 1967. – 552 с.
1427891
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 2 : Радянська Україна в період корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни. – 1968. – 519 с.
1427892
   Українська РСР у міжнародних відносинах. – Київ : Наукова думка, 1966. – 422 с.
1427893
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – Київ, 1985. – 341с.
1427894
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – К., 1986. – 360с.
1427895
   Українська РСР у радянсько-угорському співробітництві (1945-1970).. – Київ, 1972. – 292 с.
1427896
  Василенко В.А. Українська РСР у сучасних міжнародних відносинах : Правові аспекти / В.А. Василенко. – Київ : Політвидав України, 1974. – 88с.
1427897
   Українська РСР у цифрах в 1971 році.. – К., 1972. – 143с.
1427898
   Українська РСР у цифрах в 1972 році.. – К., 1973. – 159с.
1427899
   Українська РСР у цифрах в 1973 році. – Київ, 1974. – 219с.
1427900
   Українська РСР у цифрах в 1974 році.. – К., 1975. – 224с.
1427901
   Українська РСР у цифрах у 1970 році.. – К., 1971. – 182с.
1427902
   Українська РСР у цифрах у 1975 році.. – К., 1976. – 223с.
1427903
   Українська РСР у цифрах у 1976 році.. – К., 1977. – 176с.
1427904
   Українська РСР у цифрах у 1980 році. – Київ, 1981. – 144с.
1427905
   Українська РСР у цифрах у 1983 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1984. – 150с.
1427906
   Українська РСР у цифрах у 1984 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1985. – 174с.
1427907
   Українська РСР у цифрах у 1985 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1986. – 169 с.
1427908
   Українська РСР у цифрах у 1986 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1987. – 215с.
1427909
   Українська РСР у цифрах у 1987 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1988. – 197с.
1427910
   Українська РСР у цифрах у 1988 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1989. – 221с.
1427911
   Українська РСР у цифрах у 1989 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1990. – 207с.
1427912
   Українська РСР у цифрах у 1990 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1991. – 224с.
1427913
   Українська РСР у цифрах.. – К., 1967. – 192с.
1427914
   Українська РСР у цифрах.... – Київ, 1980. – 152с.
1427915
   Українська РСР. 1976.. – К., 1977. – 392с.
1427916
   Українська РСР. 1978. – Київ, 1979. – 288 с.
1427917
   Українська РСР. 1980. – Київ, 1981. – 304с.
1427918
   Українська РСР: 1985 р.. – К., 1986. – 384с.
1427919
   Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1969. – 541с.
1427920
   Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій. На 1січня 1972 року.. – Київ : Політвидав України, 1973. – 815с.
1427921
  Бойчук А.П. Українська сатира другої половини ХІХ ст. : (на матеріалах творчості Марка Вовчка, Панаса Мирного, Івана Франка) / А.П. Бойчук. – Київ : Вища школа, 1972. – 262с.
1427922
  Гончарук М.Л. Українська сатира періоду революції 1905-1907 років / М.Л. Гончарук. – Київ, 1966. – 156с.
1427923
  Ващенко В.С. Українська семасіологія / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1981. – 68с.
1427924
  Ноур А.М. Українська сім"я у сучасному соціумі: реалії і тенденції // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.104-110. – ISSN 1681-116Х
1427925
  Подобєд О. Українська скульптура в епоху Ді-Пі // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Червень (№ 11). – С. 5-15


  "У роки Другої світової війни в Західній Німеччині опинилося чимало представників різних видів мистецтв, що виїхали з радянської України самостійно чи були насильно вивезені на примусові роботи до Рейху. Скульптори становили поріняно невелику частину ...
1427926
  Німенко А.В. Українська скульптура другої половини XIX - початку XX ст. / А.В. Німенко. – К., 1963. – 128с.
1427927
  Науменко Н Українська словесність як українознавсво в системі вищої освіти
1427928
  Калакура Я.С. Українська соборність у координатах історичної антропології // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 47-54. – ISBN 978-617-7777-14-3
1427929
   Українська соборність: ідея, досвід, поблеми : (До 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.). – Київ, 1999. – 407 с. – ISBN 966-02-0982-7
1427930
  Райківський І. Українська соціал-демократична партія / І. Райківський. – Івано-Франківськ, 1995. – 66с.
1427931
  Дячук Тетяна Миронівна Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація : Дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.01 / Дячук Тетяна Миронівна; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ, 2003. – 259 л. + Додатки: л. 214 - 224. – Бібліогр.: л. 189 - 214
1427932
  Дячук Тетяна Миронівна Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Дячук Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1427933
  Черниш Н.Й. Українська соціологія у пошуках загальної теорії в умовах міждисциплінарності // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (69). – C. 9-34. – ISSN 1681-116Х
1427934
  Каніщенко О. Українська специфіка міжнародного маркетингу : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 33-37. – Бібл. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1427935
  Ковпак В.О. Українська спортивна періодика Галичини 20 - 30-х рр. 20 століття: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Ковпак В.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1427936
  Ковпак В.О. Українська спортивна періодика Галичини 20 -30-х рр. 20 ст.: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 - журналістика / Ковпак В.О. ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – 216 л. – Додатки: л. 205-216. – Бібліогр.: л. 183-204
1427937
  Купчик О.Р. Українська СРР в системі радянської підготовки експорту більшовицької революції до країн Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-78. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається організаційна робота державних і партійних установ УСРР щодо експорту більшовицької революції до країн Європи.
1427938
  Низовий М. Українська статистика друку: між двома світовими війнами // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.80-83
1427939
  Оніщук М. Українська судова реформа: старі звички на новий лад // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.15-17. – ISSN 1726-3077
1427940
   Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : Документи і матеріали. – Б.м : Сучасність. – (Бібліотека прологу і сучасности ; Ч. 157)
Т. 1. – 1983. – 203с.
1427941
   Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : Документи і матеріяли. – Б.м. : Сучасність. – (Бібліотека прологу і сучасності ; Ч. 157)
Т. 2. – 1983. – 426с.
1427942
  Гавриленко В.О. Українська сфрагістика / В.О. Гавриленко. – К., 1977. – 168с.
1427943
   Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. XIX - поч. XX ст.) = Die ukrainisehe Buhne im multinationalen Kulturraum Osterreich-Ungarns (zweite Halfte des 19.- Anfang des 20. Jahrhunderts) : хрестоматія за матеріалами австр. німецькомовної преси / упоряд. та наук. комент. Роман Лаврентій. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 171, [3] с., [20] арк. фот. : іл. – Парал. тит. арк. нім. - Імен. покажчик: с. 166-171. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0363-7
1427944
  Ковальчук О.В. Українська сценографія 60-80-х років 20 століття. : Автореф... Канд.мистецтвознав.наук: 17.00.04 / Ковальчук О.В.; НАН Укр.Ін-т.мистецтвознав. – К, 1995. – 25л.
1427945
  Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ.внз / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 277 с. – 9уШевн Шифр дубл. – ISBN 966-7767-33-7
1427946
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 3-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 557 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-137-2
1427947
  Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура : Лекції / О.Л. Калашникова; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Днепропетровск, 2003. – 202с.
1427948
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник. – 4-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с. – Шифр дубл. 9у Укра.Доп.карточки фз.,ст,м.в.,киб,в.ин-т. – ISBN 966-8450-15-9
1427949
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : курс лекцій / М.В. Кордон. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 579 с. – ISBN 966-364-066-9
1427950
  Кармадонова С. Українська та іспанська фольклорна казка про тварин: компаративний аспект // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 33-35. – (Бібліотека Інституту філології)
1427951
  Латиш Ю. Українська та російська історіографії руху декабристів в Україні (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто українську та російську історіографії декабристського руху в Україні у 1920-1930-х рр., проаналізовано основні напрями та тенденції у дослідженні цієї теми. In the article it is investigated Ukrainian and Russian historiography of ...
1427952
  Мандрика М.І. Українська тематика на Американському симпозіумі порівняльної літератури // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 20
1427953
   Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-2124-Х 966-574-277-9
№ 4. – 2001
1427954
  Шлепаков А.М. Українська трудова емігрція в США і Канаді (кінець Х1Х - початок ХХ ст.) / А.М. Шлепаков. – К., 1960. – 200с.
1427955
   Українська трудова міграція в розширеній Європі. – Київ, 2005. – 103с.
1427956
   Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ, 2005. – 128с. – ISBN 966-95383-8-6
1427957
   Українська туристична гавзета. – Київ
Січень - лютий (№ 1/2). – 2019. – 24 с.
1427958
   Українська туристична гавзета. – Київ
Серпень (№ 8). – 2019. – 24 с.
1427959
   Українська туристична гавзета. – Київ
Вересень (№ 9). – 2019. – 24 с.
1427960
   Українська туристична гавзета. – Київ
Листопад (№ 11). – 2019. – 24 с.
1427961
   Українська туристична гавзета. – Київ
Грудень (№ 12). – 2019. – 24 с.
1427962
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : підручник для студентів ВНЗ / Лановик М.Б., Лановик З.Б. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 591с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7767-23-Х
1427963
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : Підручник / Мар"яна Лановик, Зоряна Лановик. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 591с. – ISBN 966-311-037-6
1427964
  Вольвач П. Українська філологія в Таврійському університеті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 листопада (№ 45). – С. 6
1427965
  Огородник І.В. Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – 328 с. – ISBN 5-325-00792-0
1427966
  Кириленко В"ячеслав Анатолійович Українська філософія національного радикалізму ХХ ст.: Історичне становлення та змістовне формування. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кириленко В"ячеслав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 148л. – Бібліогр.:л.141-148
1427967
  Лісовий В. Українська філософська думка 60-80-х років // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-139. – ISSN 0235-7941
1427968
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика : Hавч.посібник із спецкурсу для студ.вузів / Е.С. Соловей; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Юніверс, 1999. – 366с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). – ISBN 966-7305-04-Х
1427969
  Дмитренко Микола Українська фольклористика : Історія, теорія, практика / Дмитренко Микола; Нац.акад.наук України; Ін-тут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Рильського. – Київ : "Народознавство", 2001. – 576с. – ISBN 966-7421-12-0
1427970
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини 19 століття: методологічний дискурс : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Дмитренко М.К.; НАН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 2006. – 373л. – Бібліогр.: л. 320-373
1427971
  Бендзар Б.П. Українська фонографічна передача антропонімів античної, англо-, німецько- і франкомовної літератур : монографія / Богдан Бендзар, Степан Бобинець ; М-во освіти та науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – 172, [4] с. : табл. – Глосарій: с. 165-167. – Бібліогр.: с. 172-173 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7400-11-8
1427972
  Демський М.Т. Українська фраземіка : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.02 / Демський М. Т.; Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1994. – 46л.
1427973
  Мироненко М. Українська фразеологія : (Прийменники та їх роля в реченні). / М. Мироненко; За ред. та з передмовою проф. М. К. Грунського. – Київ : ДВУ, 1927. – 135 с.
1427974
  Мироненко М. Українська фразеологія : (прийменники, дієслівні та прикметникові конструкції, сполучені вислови) : посібник-довідник по масових установах Соцвиху, Профосу та Політосу / М. Мироненко ; ред. М. Грунський. – 2-е вид. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1929. – 176 с.
1427975
  Медведев Ф.П. Українська фразеологія / Ф.П. Медведев. – Х, 1982. – 232с.
1427976
  Ужченко В.Д. Українська фразеологія / В.Д. Ужченко, Л.Г. Авксентьєв. – Харків, 1990. – 165 с.
1427977
  Мокрий В. Українська Фундація у Кракові / В. Мокрий, М. Ясінська // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 18
1427978
  Січинський В. Українська хата в околицях Львова / В. Січинський. – Львів, 1924. – 22 с.
1427979
  Пархоменко Л.О. Українська хорова п"єса / Л.О. Пархоменко. – Київ, 1979. – 219с.
1427980
   Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – 358с. – ISBN 966-7060-54-1
1427981
  Гошуляк І. Українська Центральна Рада 16 березня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. // Світогляд : Науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-6. – ISSN 1819-7329


  До 90-річчя від часу заснування УЦР
1427982
   Українська Центральна Рада. Документи і матеріали : у 2-х томах. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історі України. Серія V. Джерела новітньо історі). – ISBN 966-00-0013-8
Т. 2 : 10 грудня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. – 1997. – 424 с.
1427983
   Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х томах. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки історії України. Серія V. Джерела новітньої історії). – ISBN 9660000111
Т.1 : 4 березня - 9 грудня 1917 р. – 1996. – 592с
1427984
  Верстюк В. Українська Центральна Рада: період становлення // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-46. – ISSN 0130-5247
1427985
  Довбня В. Українська Центральна Рада: помилки, що призвели до трагічної розв"язки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.88-95. – ISBN 966-667-078-Х
1427986
  Єрмолаєв В. Українська Центральна Рада: процедурні питання у здійсненні повноважень вищого представницького органу державної влади // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 74-80.
1427987
  Іларіон Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657 / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське товариство, 1955. – 180 с. : іл. – На обкл. рік вид.: 1956. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд.
1427988
  Іларіон Українська церква за час руїни (1657-1687) / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське товариство, 1956. – 564 с.
1427989
  Пашук Андрій Українська церква і незалежність України / Пашук Андрій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 364с. – ISBN 966-613-100-5
1427990
  Сапеляк Андрій Українська Церква на другому Ватиканському Соборі / Сапеляк Андрій, владика. – Львів : Стрім, 1995. – 216с.
1427991
  Чупрій Д.Ю. Українська церква на порозі реформ: релігійна політика Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7777-14-3
1427992
  Кагамлик С. Українська церква у протистоянні російському централізму: історичний досвід та сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 40-44. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито витоки протистояння Української Православної Церкви російському колоніалізму від часу її підпорядкування Московському патріархату. Акцентовано на обороні прав Київської митрополії і статусі її зверхника в умовах централізаційної політики ...
1427993
  Біловус Л.І. Українська церква у США на шпальтах україномовних періодичних видань: культурно–освітня діяльність // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 87-92. – ISSN 2076-1554
1427994
  Кагамлик С. Українська церковна еліта в умовах російського централізму. Спроби відновлення давніх прав православної церкви за часів Петра ІІ (1727-1730) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спроби української церковної еліти відстояти свої давні права в умовах російського централізму за часів Петра ІІ (1727-1730). Зокрема, проаналізовано звернення Київського архієпископа Варлаама Ванатовича про відновлення втраченого статусу ...
1427995
  Пуряєва Н. Українська церковно-обрядова термінологія: проблеми термінографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглянуто основні проблеми сучасної української церковно-обрядової термінографії та подано практичні рекомендації щодо їх розв"язання.
1427996
  Марцінишин Галина Богданівна Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Дис... канд.економіч.наук: 08.01.94 / Марцінишин Галина Богданівна; Тернопільский деж.техн.ун-т ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 182л. – Бібліогр.:л.170-182
1427997
   Українська школа : перший рік : граматка / склав Г. Hеводовський ; малюнки М. Таpловського. – Вид. 2-е, переробл. – Сміла на Київщині : Промінь, 1918. – 48 с.
1427998
  Болтівець С. Українська школа клінічної психотерапії і гіпнотерапії в Австралії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 127-130. – ISSN 1810-2131
1427999
  Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. : (Волинь і Центральна Україна) / Н.М. Яковенко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 416с. – ISBN 5-12-003024-6
1428000
  Скрипка В.М. Українська, чеська та словацька народна лірика / В.М. Скрипка. – К., 1970. – 227с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,