Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1424001
  Дьомін О.Б. Формування "Нового курсу" зовнішньої політики Англії (друга половина 16 - початок 17 ст.) : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.13.23 / Дьомін О.Б.; НАНУ; Ін-тут українськ.археогр. та джерелозн. ім. М.С.Грушевського. – Київ, 2001. – 32с. – Бібліогр.:с.28-30
1424002
  Стельмах С. Формування "образу ворога" в російській публіцистиці 1914-1915 рр. (на прикладі журналу "Русская мысль") / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей формування витоків "образу ворога" в Російській імперії в 1914-1915 рр. В розвідці аналізуються тексти журналу "Русская мысль", які були переважно конституційно-поміркованого спрямування. Основна увага ...
1424003
  Польовий Т.Є. Формування "особливих відносин" між республікою Білорусь і Російською Федерацією в середині 90-х років ХХ століття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 143-158. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1424004
  Олексів І. Формування PhD програм у галузі соціально-економічних наук // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 102-109. – ISBN 978-966-518-677-9


  Наведено пропозиції для Міністерства освіти і науки України щодо створення передумов, необхідних для розвитку PhD програм в Україні (макрорівень). Крім того, сформовано рекомендації для українських університетів щодо концепцій і структур PhD програм на ...
1424005
  Воронкова В.Г. Формування smart-суспільства як фактор сталого розвитку та його вплив на становлення нової освітянської парадигми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 189-193. – ISSN 2076-1554
1424006
  Чолій С.В. Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії (1868-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чолій Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1424007
  Чегринець М.М. Формування авторитетного файла предметних рубрик як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 29-42
1424008
  Коломієць Т.В. Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 94-99. – ISSN 2221-1055
1424009
  Хобта І.П. Формування активної життєвої позиції молоді / І.П. Хобта. – К, 1984. – 47с.
1424010
  Сафарян С. Формування активної читацької діяльності - складові інформаційно-методичного середовища викладачів світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 2-5
1424011
  Сажинець С.Й. Формування амортизаційної вартості необоротних активів промислового підприємства / С.Й. Сажинець, В.Я. Ладнюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 331-338. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1424012
  Онуфрів А.Р. Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02, 01, 011 / Онуфрів Андріана Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 238, [3] арк. – Додатки: арк. 204-238, [3]. – Бібліогр.: арк. 183-203
1424013
  Гордєєва А.Й. Формування англомовної лексичної компетентності молодших школярів з використанням карт пам"яті / А.Й. Гордєєва, Й С. Кулик // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (74). – С. 13-18. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються можливості використання карт пам"яті для навчання молодших школярів англомовної лексики. Описано основні правила створення карт пам"яті, наведено приклади їх використання на кожному з етапів формування лексичної компетентності ...
1424014
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015. – 218, [5] арк. – Додатки: арк. 210-218. – Бібліогр.: арк. 186-209
1424015
  Бачинська І.А. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бачинська Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1424016
  Метьолкіна О.М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Метьолкіна Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1424017
  Трикашна Ю.І. Формування англомовної соціокультурної компетентності у майбутніх філологів з використанням автентичного художнього фільму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Трикашна Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1424018
  Рудик О. Формування антикризової кредитної політики господарюючих суб"єктів в економіці України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 55-57 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1424019
  Радкович І.М. Формування антиманіпулятивних настанов у курсантів вищих військових навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 227-229
1424020
  Рижов І. Формування антитерористичної компетенції: міжнародний досвід та перспективи реалізації в Україні // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 297-299. – ISBN 978-617-7220-78-6
1424021
  Бур"ян Б.І. Формування асиміляційної поверхні сортів і гібридів ріпаку озимого залежно від строків сівби / Б.І. Бур"ян, О.М. Курбанова // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-2742-92-5
1424022
  Тунік А.Г. Формування асортиментної політики в ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" при дослідженні попиту продукції. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 143-145. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1424023
  Мороз Л.О. Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Мороз Людмила Омелянівна ; Центр. спілка споживчих товариств України ; Львів. комерційна акад. – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1424024
  Тищук О.І. Формування аудиторії телебачення православної церкви // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 84-88


  Проаналізовано систему телебачення православної церкви України: методологію вивчення телебачення, закономірності розвитку телеканалів, потреби і смаки глядачів. Охарактеризовано телеканали та програми православної церкви, їх специфіку та ...
1424025
  Бондаренко Т.Г. Формування аудиторії через промоцію діяльності телеведучого // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-44. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1424026
  Попова Д.А. Формування багатовимірної ідентичності як мета полікультурної освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 269-277. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Досліджено новий феномен багатовимірної ідентичності як складову частину соціального і культурного феномена, що активно формується і розвивається в умовах глобалізації і сприяє становленню і розвитку полікультурного суспільства.
1424027
  Дружиніна В.В. Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення / В.В. Дружиніна, Н.Ф. Алексєєва, О.М. Залуніна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 100-112. – ISSN 1993-6788
1424028
  Ходико Д.І. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій / Д.І. Ходико, О.В. Кривень // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 81-89. – ISSN 1562-0905
1424029
  Циганов Сергій Андрійович Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Дис... доктор економ.наук: 08.01.01 / Циганов Сергій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 396л. – Бібліогр.:л.377-396
1424030
  Циганов С.А. Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01 / Циганов С. А.; КУ. – К., 2000. – 38л.
1424031
  Власенко М. Формування банкоцентричної моделі фінансової системи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С.65-68. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто існуючі моделі фінансових систем, проаналізовано чинники формування банкоцентричної моделі фінансової системи України та визначено особливості сучасного стану розвитку українського фінансового ринку порівняно з іншими країнами ...
1424032
  Воронкова О.С. Формування біоплівки за умов дії екзогенних факторів : монографія / О.С. Воронкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 154, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-154. – ISBN 978-966-383-842-7
1424033
  Бойчура М.В. Формування богословських принципів митрополита Євгенія Болховітінова в контексті наукового становлення у воронезький період життя (1789–1800) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 16-20. – ISBN 978-966-136-493-5
1424034
  Студінська Г.Я. Формування бренд-простору в умовах глобалізації економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 21-27. – ISSN 2306-546X
1424035
  Цимбалюк С.О. Формування бренда роботодавця на ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 21-25
1424036
  Штельмашенко А.Д. Формування бренду держави як складова сучасної політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Штельмашенко Анастасія Дмитріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190, [9] арк. – Бібліогр.: арк. 165-190
1424037
  Штельмашенко А.Д. Формування бренду держави як складова сучасної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Штельмашенко Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1424038
  Криниця С.О. Формування бюджетів розвитку в регіонах України // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 8-17 : табл. – Бібліогр.: 2 назв
1424039
  Павлова В.В. Формування бюджету регіону та його вплив на забезпечення вкладень в людський капітал // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.100-105
1424040
  Задорожна О.І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Задорожна Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1424041
  Іщенко М.П. Формування в молоді комуністичного ставлення до праці / М.П. Іщенко. – К., 1983. – 32с.
1424042
  Бурова Е. Формування в студентів-філологів умінь і навичок викладання української мови в школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 63-66. – ISSN 2308-4634


  Висвітлюються основні шляхи з покращення методики викладання української мови на сучасному етапі. Приділяється увага закріпленню теоретичних знань під час проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі. Підкреслюється важливість викладання ...
1424043
  Денисенко М.В. Формування в студентів немовних спеціальностей професійної англомовної комунікативної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 240-247
1424044
  Женченко М.І. Формування в Україні видавничої мережі у сфері правничих наук (1991-2004) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 101-106


  Розглянуто процес формування та розвитку в Україні видавничої мережі у сфері правничих наук, подано статистичні дані про випуск літератури основними спеціалізованими юридичними видавництвами.
1424045
  Назаренко Т.Г. Формування в учнів ліцею економічної компетентност // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 261-271. – ISBN 978-966-544-404-5
1424046
  Калмикова М.В. Формування в учнів почуття дружби народів / М.В. Калмикова. – Київ, 1976. – 85с.
1424047
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойченко Т. Є.; КУ ім. Шевченка. – К, 1994. – 24л.
1424048
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойченко Т.Є.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1994. – 257л. – Бібліогр.:л.159-176
1424049
  Биркун Л.В. Формування в учнів старшої школи соціальної компетенції засобами індивідуалізації підручника / Л.В. Биркун, М.І. Заболотна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 317-327


  У статті розглядається питання рівня індивідуалізації завдань в сучасних підручниках з англійської мови для старшої школи при формуванні соціальної компетенції. В статье рассматривается вопрос уровня индивидуализации заданий в современных учебниках по ...
1424050
  Руденко М. Формування в учнів упевненості при виборі професії / М. Руденко, Б. Федоришин // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.35. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1424051
  Рубцова Т.В. Формування в учнів читацьких інтересів. / Т.В. Рубцова. – К., 1959. – 84с.
1424052
  Супрун Л.М. Формування в школярів навичок і вмінь в процесі навчання / Л.М. Супрун. – К., 1975. – 48с.
1424053
  Максимчук Б. Формування валеологічної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних учених // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 84-91. – ISSN 2308-4081
1424054
  Голік А.О. Формування векторів ознак: реалізація алгоритмів розпізнавання мовної інформації засобами паралельних обчислень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 141-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновані різні підходи до формування векторів ознак та встановлення відстаней відповідності. Наведений варіант згладжування матриці спектрограми з використанням SVD-розкладу. Розглянута можливість та доцільність використання технології паралельних ...
1424055
  Радул В.В. Формування викладацького складу вітчизняних університетів у XIX - на початку XX століття / В.В. Радул, О.С. Радул // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 12-17. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1424056
   Формування вимог щодо захисту від виявлення військових об"єктів за інфрачервоним випроміненням / Н.Є. Гоц, Я.С. Щадило, К.В. Борак, Г.І. Братченко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 28-29
1424057
  Карпова Ю.А. Формування виробничого потенціалу в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 10-12. – ISBN 978-617-645-234-8
1424058
  Нікілєв О.Ф. Формування виробничої інтелігенції українського села середини 1940-х середини 1960-х рр.: сучасний погляд на проблеу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
1424059
  Чурносова І. Формування вищими навчальними закладами конкурентного потенціалу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 75-80. – ISSN 1728-9343
1424060
  Головко О.Б. Формування вищої володарської влади в Західній і Центральній Європі в добу раннього і класичного середньовіччя // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 148-162. – ISSN 2309-2262
1424061
  Новицький Валерій Євгенович Формування відкритої економіки України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель) : Дис... доктора економ.наук: 08.05.03 / Новицький Валерій Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – К., 1996. – 387л. – Бібліогр.:л.395
1424062
  Новицький В.Є. Формування відкритої економіки України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель). : Автореф... доктор екон.наук: / Новицький В.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 40л.
1424063
  Олійник Л.В. Формування військово-спеціальної компетентності майбутних магістрів військово-соціального управління // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 106-111. – (Педагогічні науки ; № 6 (113)). – ISSN 2414-5076
1424064
  Ящун Т.В. Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми / Т.В. Ящун, Є.В. Громов, Г.І. Сажко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 110-116. – ISSN 2074-8922
1424065
  Лазоревич І.Р. Формування віртуального мистецтва як естетичного явища // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 107-109
1424066
  Попик В. Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 21-31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано розвиток вітчизняних ресурсів історико-біографічної інформації від часів піднесення процесів Національного відродження у 40-х роках ХІХ ст. і до здобуття Україною незалежності. Визначальний внесок у справу "олюднення" ...
1424067
  Шкатула О.П. Формування вміння користуватися Інтернетом як засіб протидії агресії у кіберпросторі // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 126-127
1424068
  Ахтирська Н. Формування внутрішнього переконання судді у справах, пов"язаних з торгівлею людьми / Н. Ахтирська, Т. Юденко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 2-4
1424069
  Кваша О.О. Формування внутрішньої управлінської звітності за центрами відповідальності / О.О. Кваша, І.С. Коробкіна, Д.Д. Шеховцова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 89-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1424070
  Гамаюнова В.В. Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України / В.В. Гамаюнова, В.І. Шевель // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 50-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
1424071
  Монаєнко А. Формування галузі фінансового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 21-28. – ISSN 1026-9932
1424072
  Бабенко Т. Формування гармонійної особистості в умовах глобалізації вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 49-53. – ISSN 2308-4634
1424073
  Полякова А.І. Формування гендерних стереотипів: релігійний вектор (на матеріалі журналів "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень") // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 49-51
1424074
  Кубко В.П. Формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 321-325. – ISSN 2076-1554


  Аналізується проблема формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів.
1424075
  Чернявська Л. Формування гендерної толерантності - місія сучасної бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 346-361. – ISSN 2224-9516


  Стаття присвячена визначенню місця бібліотеки в системі гендерно-орієнтованих інформаційно-комунікаційних процесів за умов переходу до інформаційного суспільства. Акцентовано на необхідності активної співпраці між бібліотеками, передусім тими, що є ...
1424076
  Чернявська Н.М. Формування географічної компетентності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 10-12. – Бібліогр.: 26 назв
1424077
  Мацько Н.Д. Формування геометричних понять в учнів 4-5 кл.: Посіб. для вчителя / Н.Д. Мацько. – К., 1988. – 160с.
1424078
  Палієнко Е.Т. Формування геоморфологічних знань у школярів : Посібник для вчителів / Е.Т. Палієнко. – Київ : Радянська школа, 1982. – 129с.
1424079
  Нікітенко В.О. Формування геоцінностей в процесі викладання української мови як іноземної // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 219-223. – ISSN 2076-1554
1424080
   Формування гігієни планування населених місць у періоди доземської та земської медицини / А.М. Сердюк, В.М. Махнюк, Р.В. Савіна, А.М. Гринзовський, С.М. Могильний // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: В.Я. Акіменко, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67. – С. 6-10. – ISSN 0135-2091
1424081
   Формування гідрохімічного режиму та оцінка якості води у Придунайських озерах / Н.С. Кічук, Ж.Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведєва, І.В. Курілова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 56-63. – ISSN 2306-5680


  В роботі розглянуті питання оцінки якості води Придунайських озер за комплексом гідрохімічних показників, визначенні коефіцієнта забруднення, оцінці якості води в водотоках, що впадають в озера. Отримані результати щодо високої мінералізації та ступеня ...
1424082
  Кремень В.Г. Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання професійної освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 5-10. – ISSN 2304-06294
1424083
  Ткачук С.В. Формування глобального портфеля товарів/ринків підприємством - суб"єктом зовнішньоекономічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 92-97


  Аналізується необхідність транснаціональної сегментації зовнішніх ринків, обгрунтування стратегій розширення та проникнення на ринки з метою ефективного здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності.
1424084
  Луцишин Зоряна Орестівна Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства : Дис. ... д-ра економ. наук: 08.05.01 / Луцишин Зоряна Орестівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 539 л. – Додатки: л. 492-539. – Бібліогр.: л. 463 - 492
1424085
  Луцишин Зоряна Орестівна Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук: 08.05.01 / Луцишин З.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назв.
1424086
  Харчук Х. Формування Городоцького цвинтаря у Львові (друга половина XVII- кінець XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 97-103. – ISSN 2222-5250
1424087
  Акіліна О.В. Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки : дис. ... канд.екон. наук : 08.06.01 / Акіліна Олена Володимирівна ; Укр. держ. ун-т харч. технологій. – Київ, 2000. – 220 арк. – Бібліогр.: арк.173-186
1424088
  Ефендієва С. Формування готовності викладача до інноваційної діяльності в практиці викладання іноземної мови у ВДНЗУ "УМСА" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 169-173. – ISSN 2307-633Х


  На прикладі кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія".
1424089
  Долгош К.І. Формування готовності до професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 535-541. – ISBN 978-966-2303-00-1
1424090
  Бондаренко Т.С. Формування готовності до розробки та використання комп"ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондаренко Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1424091
  Бурлука О.В. Формування готовності до самоосвіти особистості в умовах сучасного освітнього процесу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 151-157. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Аналізуеться значення освіти у функціонуванні глобалізованого суспільства.
1424092
  Іщенко С.О. Формування готовності майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 62-68. – ISSN 2304-4470
1424093
  Ковальчук Т.І. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України. – ISBN 978-966-452-115-1
[Ч. 1]. – 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-359
1424094
  Завіна Віталій Іванович Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до організації контролю за навчальною діяльністю школярів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Завіна Віталій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 194л. – Бібліогр.:л.152-170
1424095
  Чалій Л.В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чалій Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1424096
  Гніда Г. Формування готовності майбутнього педагога до професійної діяльності // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 40-43
1424097
  Ворон О. Формування громадських організацій Чехословаччини: особливості інституалізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 123-128. – (Серія: Історичні науки ; № 5 (306)). – ISSN 1729-360Х
1424098
  Щербань П.М. Формування громадсько-політичної активності старшокласників. / П.М. Щербань. – Київ, 1982. – 48с.
1424099
  Касярум Н.В. Формування громадської активності молодших школярів / Н.В. Касярум. – К., 1987. – 45с.
1424100
  Шамич О.М. Формування громадської активності підлітків у дитячих спортивних об"єднаннях в оточенні школи : метод. рекомендації / О.М. Шамич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т соціальних технологій. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-43
1424101
  Шубняков Б.П. Формування громадської думки в умовах розвитого соціалізму. / Б.П. Шубняков. – К., 1982. – 33с.
1424102
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – К., 1979. – 112с.
1424103
  Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу / М.Ю. Красовицький. – Київ, 1982. – 48с.
1424104
  Кисельова О. Формування громадянського суспільства - запорука контрольованості розподільчих процесів : державна влада та місцеве самоврядування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 26-33. – Бібліогр.: 13 назв
1424105
  Вітвіцький С.С. Формування громадянського суспільства в умовах розвиненого громадського контролю // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 62-66. – ISSN 2524-0064
1424106
  Чепіга І.В. Формування громадянськості в процесі громадянської соціалізації старших підлітків // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто основні аспекти процесу формування громадянськості в контексті громадянської соціалізації підлітків на основі соціально-педагогічних підходів до розвитку особистості, розкрито сутність, зміст, засоби та мету громадянської ...
1424107
  Курок В. Формування громадянськості фахівців у процесі підготовки в закладі вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 234-245. – ISSN 2312-5993
1424108
  Козак І.В. Формування гуманістичного світогляду учнів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 105-115
1424109
  Шека Є. Формування гуманної особистості майбутнього фахівця // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 232-234
1424110
  Опанасенко В. Формування дворянського стану у Чернігівській губернії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.41-44
1424111
  Ващенко О.О. Формування демократичних політичних цінностей в умовах суспільно-політичних та економічних перетворень // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 96-104. – ISSN 2415-8089
1424112
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 202л. – Бібліогр.:л.180-198
1424113
  Крентовська О. Формування державних соціальних гарантій у сфері оплати праці // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.398- 407. – ISBN 966-73-53-51-Х
1424114
  Шимків С.А. Формування державно-приватних партнерських відносин при наданні послуг за соціально-орієнтованими видами страхування в Україні / С.А. Шимків, В.С. Печко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
1424115
  Андрійченко О. Формування державного бренду України // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 92-93
1424116
   Формування державного замовлення на підготовку інженерних та фізико-математичних спеціальностей / Г. Півняк, О. Азюковський, М. Трегуб, А. Бардась // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 17-32. – ISSN 1682-2366
1424117
  Бікулов Д.Т. Формування державного замовлення у сфері вищої освіти в інтересах місцевих громад // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 59-63. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (96)). – ISSN 1814-1161


  "Проаналізовано механізми розподілу місць державного замовлення у вищій освіті, методи підрахунків і визначення реальної потреби у спеціалістах відповідного фаху."
1424118
  Бондаренко О.І. Формування державної міграційної політики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 88-91


  У статті йдеться про процес формування державної міграційної політики в Україні. Зокрема досліджуються можливі негативні наслідки вимушеної міграції та пропонуються шляхи вдосконалення міграційного законодавства для запобігання цьому явищу. The ...
1424119
  Іванченко О.В. Формування державотворчих ідей та шляхи реалізації культурної політики видавництва "Веселка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 88-91


  У статті проаналізовано сучасну концепцію діяльності Національного видавництва дитячої літератури "Веселка", упровадження якої сприяє зацікавленню читацької аудиторії та утвердженню державотворчих ідей в українській видавничій справі. The article is ...
1424120
  Кара-Васильєва Формування дизайну в Україні художниками авангарду // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 111-121. – ISBN 978-966-136-037-1
1424121
  Агадавуді Джольфаі Мані Формування динамічно стійких грунтових масивів в основі підземних споруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Агадавуді Джольфаі Мані ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1424122
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1982. – 94с.
1424123
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – К., 1970. – 59с.
1424124
  Ісип Є. Формування діаспор балканських народів на півдні України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
1424125
  Гіптерс З.В. Формування діловитості та творчості фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 78-80. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1424126
  Хондока Т.А. Формування ділових якостей приватного власника / Т.А. Хондока, І.П. Петровська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 140-147. – ISSN 2310-5534
1424127
  Козарезенко Л. Формування добробуту населення як передумови розвитку людського потенціалу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 9-14 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1810-3944
1424128
   Формування довільної уваги у чоловіків та жінок при виконанні завдань із високим когнітивним навантаженням / М. Бондаренко, О. Бондаренко, В. Кравченко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817
1424129
  Середа Ю.М. Формування доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Середа Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 217 л. – Додатки: л. 214-217. – Бібліогр.: л. 192-213
1424130
  Сидоренко Алла Іванівна Формування документного масиву для публічних бібліотек мовами національних меншин: етнорегіональний аспект : Автореф. дис. канд. педогогічних наук: 07.00.08. / Сидоренко А.І.; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1424131
  Головко Любов Леонідівна Формування досвіду самостійної діяльності студентів вищої сільськогосподарської школи : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Головко Любов Леонідівна; Акад. педагог. наук України. Ін-тут педагогіки і психології профес. освіти. – К., 2000. – 20л.
1424132
  Грозан С.В. Формування дослідницьких компетенцій студентів у процесі виконання педагогічних наукових досліджень // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 535-540
1424133
  Каташинська Іванна Вікторівна Формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01. / Каташинська Іванна Вікторівна; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1992. – 24л.
1424134
  Покась Л.А. Формування дослідницької компетентності в учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: 8 назв
1424135
  Бєлкіна С.Д. Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 19-25. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1424136
  Єрмакова І.П. Формування дослідницької компетентності майбутнього викладача в умовах магістратури // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 85-87. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
1424137
  Ружицький І.Ю. Формування доходів державного бюджету в контексті бюджетної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 80-82 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1424138
  Кузьмицька С. Формування духовних цінностей на уроках світової літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 10 (381). – С. 9-11
1424139
  Олексюк Ольга Миколаївна Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.04, 13.00.01 / Олексюк Ольга Миколаївна; Київ. держ. ін-тут культури. – К., 1997. – 333л. – Бібліогр.:л.274-300
1424140
  Тюльпа Т.М. Формування духовності студентів в умовах соціокультурного середовища вищих педагогічних навчальних закладів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 226-229. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито соціально-педагогічні умови соціалізаційних процесів у контексті їхнього впливу на формування духовності студентів; проаналізовано особливості функціонування, розвитку і саморозвитку системи формування духовного потенціалу ...
1424141
  Гурнак О. Формування еволюційного управління розвитком податкової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 220-228. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1424142
  Козлова А.І. Формування екзогенних та ендогенних чинників інноваційного розвитку в умовах трансформації економічних відносин // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 280-281. – ISBN 978-617-7069-02-6
1424143
  Асламова Л.І. Формування екологічного мишлення в постчорнобильский період / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський, К.Г. Кошарський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 260-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Суспільство у своєму розвитку прийшло до усвідомленої необхідності екологічної освіти та виховання, як важливіших заходів подолання екологічної небезпеки, "людської лакуни", для виживання та збереження людської гідності. Сформульовані проблеми, ідеї ...
1424144
  Білоцький С. Формування екологічного погляду на енергетику в рамках міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-71. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено новий підхід до енергетики в межах сучасного міжнародного права, який базується на концепції сталого розвитку, ощадливому підході до енергетичних ресурсів, використанні відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Встановлено, що ...
1424145
  Кремечек Г.А. Формування екологічного світогляду молоді - запорука майбутнього / Г.А. Кремечек, С.Г. Терлецька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 28-30. – Бібліогр.: 4 назв.
1424146
   Формування екологічної збалансованої лісової політики в Україні: позиція громадськості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 6 (100), листопад - грудень. – С. 19-20 : фото
1424147
  Грабовська Ірини Миколаївна Формування екологічної культури особистості : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Грабовська Ірини Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1424148
  Грабовська І.А. Формування екологічної культури особливості : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Грабовська І. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1424149
  Ткачук Г.П. Формування екологічної культури учня / Г.П. Ткачук. – К, 1988. – 31с.
1424150
  Лазаренко Я. Формування еколого - правової свідомості працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.82-86. – ISSN 0132-1331
1424151
  Гончар О.І. Формування економіческого потенціалу в умовах ринкової економіки / О.І. Гончар, А.Ю. Вітязь // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 101-104. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті висвітлена сутність структури економічного потенціалу підприємства та його взаємоз"вязків із зовнішнім середовищем. Проведено аналіз існуючих методик управління, здійснено короткий огляд підходів до визначення поняття "потенціал". Досліджено ...
1424152
  Осіпова Л.В. Формування економічних відносин між Україною і країнами СНД та їх вплив на вітчихняне промислове виробництво. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01 / Осіпова Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 18л.
1424153
  Ткачук О.М. Формування економічного і духовного потенціалу сучасного суспільства // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 292-298. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1424154
  Євчук Л.А. Формування економічного механізму взаємовідносин підприємств і організацій АПК в сфері реалізації сільськогосподарської продукції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.07.02 / Євчук Л.А.; Миколаїв.держ.сільськогоспод.ін-т. – Миколаїв, 1998. – 17л.
1424155
  Стадник М.Є. Формування економічного механізму водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 102-108 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1424156
  Карюк В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1424157
  Локтіонов В.В. Формування економічного мислення: моральні та етичні норми економічної діяльності // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 28-29. – Бібліогр.: 3 назв.
1424158
  Бернова О.М. Формування економічного світогляду студентів у процесі навчання // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.78-85.
1424159
  Ціх Г.В. Формування економічної політики держави на основі положень неоконсервативних теорій / Г.В. Ціх, Н.Ю. Мариненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 148-160


  Проведено аналіз поглядів представників економічного неоконсерватизму щодо вирішення проблем інфляції, бюджетного дефіциту, оподаткування, безробіття тощо та їх рекомендації урядам держав для здійснення економічної політики.
1424160
  Карнак А. Формування експертної думки в мистецтві: у пошуках єдиного підходу // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 147-154. – ISBN 966-8917-08-1
1424161
  Кузьменко С. Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки / С. Кузьменко, Т. Савченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 54-61
1424162
  Шелест Є.О. Формування експортного потенціалу підприємств України на світовому ринку технологій / Є.О. Шелест, І.В. Бабій, О.М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 155-162. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1424163
  Яців І.Б. Формування експорту продукції тваринного походження підприємствами України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1424164
  Лобузіна К.В. Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 425-438. – ISSN 2222-4203
1424165
  Конфорович А.Г. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / А.Г. Конфорович, З.Є. Лебедєва. – Киев, 1976. – 231с.
1424166
  Кияшко А. Формування еліти в україні в умовах розбудови правової держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 433-435. – ISSN 2413-6433
1424167
  Назаренко І.М. Формування естетичних потреб старшокласників в умовах вільного часу. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Назаренко І.М.; Київ.держ.ін-т культури. – К, 1995. – 25л.
1424168
  Калашник Н.Г. Формування естетичних смаків молоді - основа розвитку духовності українського народу / Н.Г. Калашник, Н.О. Зацепіна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 97-110
1424169
  Скорик Т.В. Формування естетичного досвіду студентів засобами музики. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.04 / Скорик Т.В.; Ін-т пед.і псих.профес.освіти Акад.пед.наук. – К, 1998. – 18л.
1424170
  Голубнича Л.М. Формування естетичного ідеалу людини ів українській філософській думці докласичної доби // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 137-145. – (Серія "Філософія")
1424171
  Лісінська Т.Ю. Формування естетичного смаку молодших підлітків у процесі вивчення іноземної мови. : Дис... Канд. пед. наук: / Лісінська Т.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 1996. – 188л. – Бібліогр.:л.162-181
1424172
  Маленицька Ольга Анатоліївна Формування естетичного смаку старшокласників засобами народних звичаїв та обрядів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маленицька Ольга Анатоліївна; Ін-тут педагог. Акад. педагог. наук України. – К., 1995. – 23л.
1424173
  Сотська Г. Формування естетичної культури майбутніх педагогів у зарубіжній освітній практиці // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 68-75. – ISSN 2308-4081
1424174
  Мусафірова Ю. Формування естетичної культури особистості студентів як педагогічна проблема // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 196-198
1424175
  Карпова Л.І. Формування естетичної культурі військовослужбовців засобами самодіяльної художньох творчості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Карпова Л. І.; М-во культ., Київ. держ. ін-т культ. – К., 1994. – 26л.
1424176
  Береза Л. Формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови


  Стаття присвячена проблемі формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови, запропоновано підходи та умови розвитку міжкультурної комунікації.
1424177
  Антонюк Олександр Васильович Формування етнополітики в Україні: теоретико-методологічні та концептуальні засади : Автореф. дис. ... докт. політичн. наук:23.00.05 / Антонюк О.В.; НАНУ ін-тут держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2001. – 29 с.
1424178
  Осійчук Д. Формування ефективного інвестиційного портфеля на українському фондовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 242-244
1424179
  Мачок Є Формування ефективного механізму конвергенції промислових політик Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 40-42
1424180
  Гарбар Віктор Анатолійович Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально-трудових відносин в перехідній економіці : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.01.01 / Гарбар Віктор Анатолійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 21л.
1424181
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Дис.. ... канд. економічних наук: 08.01.01. / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216с. + Дод.: 214-216. – Бібліогр.: л.192-213
1424182
  Сайкевич Марина Іванівна Формування ефективного сукупного попиту в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Сайкевич М.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1424183
  Молдован О. Формування ефективного та конкурентоспроможного фіскального простору: досвід Словаччини для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 176-185. – ISSN 1818-5754
1424184
  Бухаріна Л.М. Формування ефективної енергозберігаючої політики промислового підприємства / Л.М. Бухаріна, Д.І. Титарчук // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 72-76. – ISSN 2074-5354
1424185
  Письменний І. Формування ефективної митної інфраструктури в контексті адміністративної ркформи в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.33-40. – ISBN 966-73-53-51-Х
1424186
  Бухальська Т.В. Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-31 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1424187
  Яців С.Ф. Формування ефективності м"ясного скотарства у сільськогосподарських підприємствах / С.Ф. Яців, В.Ю. Станько // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 12-17 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1424188
  Завальнюк О. Формування європейського насіннєвого ринку: успіхи та проблеми // Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю членства України в Міжнар. союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV) (3 листоп. 2015 р., м. Київ) / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; [редкол.: Швартау В.В. та ін.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 97-98. – ISBN 978-966-924-161-0
1424189
  Чорногор Я.О. Формування європейської ідентичності та місце України в ній // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
1424190
  Грінченко Ю.Л. Формування європейської системи центральних банків та її вплив на поглиблення інтеграційного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1424191
  Житарюк М.Г. Формування європейською пресою громадської думки про політичне становище України 30-х років ХХ ст. (проблематика і специфіка відображення) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Житарюк М.Г.; Львів. держ. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 222л. – Бібліогр.:л.181-220
1424192
  Пономарьова Н.В. Формування Єдиної європейської транспортної системи / Н.В. Пономарьова, Є.В. Любий // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 244-247. – ISSN 2075-4892
1424193
  Бондаренко І. Формування жанрово-стильових ознак нарису у регіональній пресі 20-х рр. ХХ ст.:соціокультурний контекст // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 122-130


  У статті аналізується специфіка формування жанрово-стильових ознак нарису в регіональній пресі 20-х рр. ХХ ст., визначається соціокультурний вектор репрезентації образу автора у тексті. The specificity of formation of genre and stylistic features of ...
1424194
  Пузіков Д.О. Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пузіков Дмитро Олегович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1424195
  Лебедик Л.В. Формування загальних і професійних компетенцій майбутніх викладачів економіки // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 11-14. – ISSN 2221-6316
1424196
  Леоненко П.М. Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки / П.М. Леоненко, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 42 назв
1424197
  Кодлюк Я.П. Формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів 1-2 класів 4-річної початкової школи : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кодлюк Я.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 24л.
1424198
  Кравченко В.В. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Кравченко, А.О. Янчук // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 5-11. – ISSN 2311-6420
1424199
  Воробйов В.В. Формування законодавства у сфері охорони здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 160-166. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1424200
  Попович О.Г. Формування залишкових напружень в поверхневих шарах деталей у залежності від параметрів поверхневого пластичного деформування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Попович Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1424201
  Парокінний О.А. Формування запасу матеріально-технічних ресурсів промислового підприємства / О.А. Парокінний, О.Г. Яковенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 140-144. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1424202
  Стороженко І.С. Формування Запорозької Січі як держави-міста: проблеми рицарської корпоративної символіки та ідеології // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 5-19. – ISBN 978-966-551-328-5
1424203
  Кінь О.В. Формування засад кадрової політики у Збройних Силах України як складової державної кадрової політики / О.В. Кінь, О.Л. Тракалюк, Н.В. Кінь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 284-290
1424204
  Горобець О.О. Формування засад політики ЄС щодо Арктичного регіону (початок ХХІ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1424205
  Хоменко І.Б. Формування збалансованої державної політики щодо створення та функціонування вітчизняних ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 22-23
1424206
  Ананова І.В. Формування здатності до переживання почуття провини особистості в процесі соціалізації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 11-12
1424207
  Жалій Р. Формування здоров"язберігаючої культури студентської молоді в умовах сучасного закладу вищої освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 38-41. – ISSN 2075-1478
1424208
  Темченко Г.М. Формування здорового способу життя студентів класичного університету шляхом створення відкритого дистанційного курсу "моє здоров"я" на базі LMS Мооdle / Г.М. Темченко, Л.О. Іваненко, Н.І. Бережна // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 183-185. – ISBN 978-966-285-311-7
1424209
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1424210
  Трушина Т. Формування здорового способу життя шляхом організації змістовного дозвілля молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 19
1424211
  Самофатова В.А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону
1424212
  Романишин Ю.Л. Формування змістового компонента в майбутніх документознавців-менеджерів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 154-159
1424213
  Манелюк А. Формування змісту підготовки бакалаврів із комп"ютерних наук в аспекті компетентнісного підходу // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 43-52. – ISSN 2304-4470
1424214
  Вдовиченко А.В. Формування зовнішньоекономічного потенціалу ринку органічної продукції / А.В. Вдовиченко, Н.Я. Бунзяк, Д.Д. Сухаревська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 32-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1424215
  Олексієнко Наталія Дмитрівна Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі) : Дис....канд. політичних наук: 23.00.04 / Олексієнко Наталія Дмитрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 202л. + Додатки: 188-202. – Бібл.:л.170-202
1424216
  Дьомочко М.С. Формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Дьомочко Марта Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1424217
  Дьомочко М.С. Формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Дьомочко Марта Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 181-206
1424218
  Лебедь І.Г. Формування зони вільної торгівлі у рамках співдружності незалежних держав: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 204-210


  Стаття присвячена розгляду проблемних питань у створенні зони вільної торгівлі в межах Співдружності Незалежних держав та перспектив її формування.
1424219
  Бондаренко С.В. Формування зорової працездатності студенток 17-18-ти років засобами зорового тренінгу на етапі адаптації до навчальних навантажень / С.В. Бондаренко, Н.О. Дарзинська, Л.В. Сиділо // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1424220
  Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови / Г.П. Півторак. – К., 1988. – 277с.
1424221
  Новиков В. Формування і прогнозування доходів населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-28
1424222
  Рибчинський О.В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Рибчинський Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1424223
  Боднарюк Б.М. Формування і розвиток візантійської літератури в епоху Пізньої Античності та Раннього Середньовіччя: джерелознавчо-історіографічний аспект // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 5-19. – ISSN 2227-183Х
1424224
  Воронкова В.Г. Формування і розвиток економічної парадигми в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 5-16. – ISSN 2072-1692
1424225
  Мицюк С.В. Формування і розвиток кластерів як механізм підвищення конкурентоспроможності регіонів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 64-68


  Проаналізовано проблеми формування та розвитку кластерів. Розглядається вплив кластерів на конкурентоспроможність регіонів.
1424226
  Комягін С.М. Формування і розвиток комуністичного ставлення до праці : Дис... канд.філософ.наук: / Комягін С.М.; КДУ. – Київ, 1961. – 223л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
1424227
  Ступницький І.С. Формування і розвиток нового господарського механізму в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-29. – (Економіка ; Вип. 37)


  Автор спробував осмислити складну проблему формування і розвитку нового господарського механізму в економіці України в період змін типології господарювання, в економічній системі. Аналіз здійснюється через розвиток, зміну функцій господарського ...
1424228
  Буковинська М.П. Формування і розвиток особистості: соціальний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 172-175


  Стаття присвячена впливу соціальних факторів на формування особистості, які являються невід"ємною частиною стратегії розвитку корпорацій в цілому.
1424229
  Сон А.С. Формування і розвиток педагогічного такту викладача медичного університету / А.С. Сон, В.В. Добровольський, О.М. Стоянов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 112-114. – ISSN 1681-2751
1424230
  Оленіч А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах / А.В. Оленіч, З.Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 136-142 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1424231
  Другова В.Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 113-120. – ISSN 1562-0905
1424232
  Дяченко Є.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дяченко Євгеній Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2012. – 227 л. – Додатки: л. 203-213. – Бібліогр.: л. 214-227
1424233
  Руднєв В.В. Формування і розвиток українскьої соціалістичної нації. / В.В. Руднєв. – К., 1957. – 40с.
1424234
  Шевченко Я.М. Формування і становлення особистості неповнолітнього в сім"ї // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 66-72
1424235
  Мусаві Сеєд Камаледдін Формування і функціонування сучасної іранської сім"ї як соціального інституту : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Мусаві С.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
1424236
  Крисюк І.М. Формування ідеї Києва як "нового єрусалиму" в суспільно-релігійній думці Київської Русі. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 38-40
1424237
  Приймак І. Формування ідейно-естетичних позицій Любові Яновської у зв"язку з літературно-мистецькими пошуками доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
1424238
  Нечаєва Н.В. Формування іміджу Віталія Кличка як політичної особи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 187-190


  Аналізуються особливості формування політичного іміджу Віталія Кличка, вивчається ефективність використання особистісних і спортивних досягнень для будування успішної політичної кар"єри. Special features of creation of Vitaliy Klychko"s political ...
1424239
  Зеркіна О.О. Формування іміджу ВНЗ з використанням ПР-технологій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 68-73. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1424240
  Вежель Формування іміджу компанії засобами PR 2.0 / Вежель, М // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 138-141


  У статті розглянуто зв"язки з громадськістю в інтернеті, проведено компаративний аналіз різних концепцій поняттєвого апарату цієї галузі. Виокремлено PR-технології нового покоління, пов"язані з впровадженням інтерактивних USG веб-сервісів і переходом ...
1424241
  Чекалюк В. Формування іміджу політика у ЗМІ за допомогою релігійних важелів впливу та паломницько-церковних заходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 60-66. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив релігії на формування державного іміджу України. Авторка досліджує особливості впливу релігії на формування іміджу політичного діяча, аналізує, наскільки дієвим і ефективним є використання релігійних інформаційних приводів для ...
1424242
  Мигович І.В. Формування іміджу сучасного університету в контексті процесу інтернаціоналізації системи вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 21-32. – ISSN 2227-2747
1424243
  Шарлова Л. Формування іміджу України засобами сайту інформагентства УНІАН:жанрово-стильові особливості // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 138-144


  У статті розглядаються жанрово-стильові засоби формування іміджу України, зокрема аналізуються інформаційні та аналітичні жанри, фотоілюстрації, шрифтові та кольорові виділення, а також мовностилістичні засоби як засоби атракції. In the article the ...
1424244
  Єлейко І. Формування іміджу України на міжнародному ринку туристичних послуг / І. Єлейко, І. Джалюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 127-131. – ISSN 2078-5860
1424245
  Соломянюк Н.М. Формування ІМК при плануванні в маркетингу (на прикладі ЗАТ "Ліктрави") // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 48-50 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1424246
  Дяченко М.І. Формування інвестиційного клімату та інвестиційна привабливість регіону / М.І. Дяченко, О.М. Саковська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 15-24. – ISSN 2411-4413
1424247
  Абишли Л.В. Формування інвестиційної політики і загальний аналіз її впливу на економіку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 493-498. – ISSN 1684-906Х
1424248
  Саяпіна О.В. Формування інвестиційної привабливості виноградарсько-виноробного підкомплексу Миколаївської області / О.В. Саяпіна, С.В. Поворозник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 115-117 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1424249
  Іщенко А.М. Формування інвестиційної привабливості металургійної галузі України на міжнародних ринках // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 269-271. – ISBN 978-617-7069-02-6
1424250
  Умєров Р.Е. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 90-94 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1424251
   Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища
1424252
  Пенцак С.П. Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 28-31
1424253
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестерова Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 228, [16] арк. – Додатки: 16 арк. – Бібліогр.: арк. 200-227
1424254
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестерова Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1424255
  Хромченкова Н.М. Формування індивідуальної відповідальності в педагогів вищої школи за умов позитивних змін в освіті // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 506-524. – ISSN 2219-438X
1424256
  Федоренко І.А. Формування індикативного плану соціально-економічного розвитку / І.А. Федоренко, О.С. Мордовцев // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1424257
  Широкова О. Формування інноваційно-орієнтованої системи управління підприємством за рахунок формування організаційної культури з урахуванням ситуаційного підходу // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 6 (226). – С. 204-214. – ISSN 2409-9260
1424258
  Мусаєв Е.К. Формування інноваційного механізму управління розвитком АПК регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1424259
  Аннаєв Б.С. Формування інноваційного потенціалу: можливості підприємства та умови ринку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (11). – С. 14-21
1424260
  Стефанишин В. Формування інноваційної економіки в Україні і ринок капіталів // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 283-286. – ISSN 2078-5860
1424261
  Терлецька В.О. Формування інноваційної інфраструктури автомобілебудівної промисловості в умовах європейського вектора розвитку національної економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 324-332. – ISSN 0321-0499
1424262
  Стефанишин О. Формування інноваційної моделі розвитку людського потенціалу національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 287-289. – ISSN 2078-5860
1424263
  Дрозач М. Формування інноваційної моделі розвитку професійного навчання персоналу на виробництві // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 28-31 : рис.
1424264
  Ляхно М.І. Формування інноваційної системи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 56-61
1424265
  Дмитренко Г.А. Формування інноваційної системи людиноцентричного управління персоналом в державних структурах / Г.А. Дмитренко, С.В. Мудра // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 15-20. – ISSN 2306-6806
1424266
  Будько І.Р. Формування інноваційної стратегії ВНЗ // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 89-90


  Інноваційна стратегія ВНЗ визначається нами як частина економічної стратегії, яка являє собою системну концепцію, яка спрямовує, взаємопов"язуючий розвиток його інноваційної діяльності з системою довгострокових цілей, що визначає пріоритети напрямів і ...
1424267
  Захаркін О.О. Формування інноваційної стратегії підприємства з урахуванням рівня його ризикостійкості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 33-36. – ISSN 2306-6806
1424268
  Столяр В. Формування інституту змагальності у цивільному судочинстві дореволюційного періоду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 326-328
1424269
  Башинський О.А. Формування інституту кримінального покарання в радянському законодавстві про кримінальну відповідальність (1919-1991 рр. ХХ ст.) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 4. – С. 8-15
1424270
  Баранюк Ю. Формування інституційних засад державного фінансового контролю // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 116-129. – ISSN 2410-0706
1424271
  Строяновський В.В. Формування інституційних засад системи стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 29-34. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1424272
  Гордіца К.А. Формування інституційно-правового середовища ринкових реформ: вітчизняний досвід другої половини XIX - початку XX століття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 35-43
1424273
  Хумаров О.А. Формування інституційного забезпечення розподілу квот парникових газів // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 358-367. – ISSN 2524-003X
1424274
  Бодрова Д.В. Формування інституціонального середовища фінансово-економічної децентралізації в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-9. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
1424275
  Гіденс О.Г. Формування інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 88-90. – Бібліогр.: 11 назв
1424276
  Бабуліна Т. Формування інтелектуального капіталу українського суспільства та створення умов активізації його ефективного використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1424277
  Семчук Н. Формування інтелігенції як освітологічна проблема // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 168-172
1424278
  Жуков С.М. Формування інтересу до музичного виконавства у молодших школярів : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Жуков С. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1998. – 18 с.
1424279
  Калініченко Н.А. Формування інтересу до праці в сільському господарстві / Н.А. Калініченко. – К, 1980. – 108с.
1424280
  Кучеренко Т. Формування інформації про основні засоби у примітках до річної фінансової звітності / Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-41. – Бібліогр.: 6 назв
1424281
  Лабинцева М.В. Формування інформаційних компетенцій майбутніх математиків засобами дистанційного навчання // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 186-188


  Дослідження інформаційних компетенцій майбутніх математиків та педагогічних особливостей їх формування у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу засобами дистанційного навчання.
1424282
  Куліш В.І. Формування інформаційних потоків у системі оцінки ефективності підприємств хімічної промисловості // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2015 : ІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2015, Київ, 15-16 квіт. 2015 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 118-119. – ISBN 978-966-622-693-1
1424283
  Дікунова О.А. Формування інформаційних потреб фахівців бібліотек ВНЗ (на прикладі бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "Криворізький національний університет") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 52-59. – ISBN 978-966-285-103-8
1424284
  Єршова Н.Ю. Формування інформаційно-економічного простору стратегічного управлінського обліку в інноваційній економіці // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 196-205. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1424285
  Гурова Т. Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів на заняттях з англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 68-74. – ISSN 2308-4634
1424286
  Ромашенко В.Є. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх учителів-філологів: принципи відбору і структурування змісту // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 87-93. – ISSN 1609-8595


  У статті визначено принципи формування змісту професійної підготовки бакалаврів філології (цільового призначення, безперервності, модульності, міждисциплінарної інтеграції, адаптивності). Схарактеризовано змістовні модулі дисциплін ...
1424287
  Кір"янова О.В. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції студентів засобами інноваційних технологій / О.В. Кір"янова, О.Ю. Малюкова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 156-161. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1424288
  Гриценко А. Формування інформаційно-мережевої економіки / А. Гриценко, Є. Песоцька // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 5-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1424289
  Гриценко А. Формування інформаційно-поведінкової парадигми монетарної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-69 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1424290
  Муравицька Г.В. Формування інформаційно-ресурсної бази галузі науки "Державне управління" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 133-138. – ISSN 2306-6814


  У статті зазначено, що пріоритетним завданням в інформаційному забезпеченні галузі науки "Державне управління" повинен стати інноваційний розвиток науково-інформаційного середовища, який передбачає інформатизацію та цифровізацію науково-дослідної ...
1424291
  Калінін В. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів старшої школи засобами іноземної мови як ключової компетентності нової української школи. / В. Калінін, Л. Калініна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 85-90. – ISSN 2308-4634
1424292
  Мельник О.Г. Формування інформаційного механізму розвитку інноваційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 19-28. – ISSN 1993-6788
1424293
  Пестрецова Л. Формування інформаційного потоку обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та його відображення у бібліографічному покажчику / Л. Пестрецова, І. Шульга // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 114-125. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано джерела комплектування поточного обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: державну цільову програму "Українська книга", започатковану 2005 року; проекти НАН України "Наукова книга" (2001 р.), "Наукова книга. ...
1424294
  Олейнікова Л.Г. Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 43-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
1424295
  Грущинська Н.М. Формування інформаційного суспільства в умовах необхідності забезпечення безпеки національної економіки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 48-53. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1424296
  Мишляєв Т.Ю. Формування інформаційного суспільства як складова частина трансформації політичної системи Бельгії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 94-99. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1424297
  Джинчарадзе Н.Г. Формування інформаційної культури молоді // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 139-147. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1424298
  Шлапак Ю. Формування інформаційної культури: особистість як користувач сучасної бібліотеки / Юлія Шлапак // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 42-50


  Про особливості формування бібліотеками інформаційної культури користувачів. Підкреслюється, що становлення інформаційної культури як самостійного наукового напряму й освітньої практики в Україні пов"язано з усвідомленням фундаментальної ролі ...
1424299
  Бобяк А.П. Формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 34-37 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1424300
  Корчинський І. Формування інформаційної служби локального ринку сільськогосподарської продукції // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1424301
  Топчій Ю.В. Формування інфраструктури кредитного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 46-49
1424302
  Дишкантюк О. Формування інфраструктурного забезпечення сфери гостинності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 7 (357), липень. – С. 25-28. – ISSN 1810-3944
1424303
  Булгакова А. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів засобами інтерактивних технологій // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 173-175
1424304
  Трофименко А.О. Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-38. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1424305
  Наріжна Л. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 158-164. – ISSN 2411-6548
1424306
  Заболотна Т. Формування іншомовної комунікативної компетенції: використання новітніх технологій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 70-77. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1424307
  Секрет І.В. Формування іншомовної професійної компетентності студентів технічних спеціальностей засобами дистанційної освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 304-311
1424308
  Яцишин М. Формування історико-правової школи у Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки / М. Яцишин, Н. Яцишин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 9-13. – ISSN 2409-4544
1424309
  Лук"янчук Л. Формування історичних поглядів Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 325-336. – ISSN 2304-9383
1424310
  Полухін Л.К. Формування історичних поглядів М.І. Костомарова : (до критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні) / Л.К. Полухін ; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 127 с.
1424311
  Гринюк Л. Формування історичного мислення старшокласників на уроках історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 181-186


  освіта
1424312
  Хаєцька О.П. Формування й ефективне функціонування організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1424313
  Бєлікова Н.В. Формування й розвиток трендів структурної динаміки економіки регіонів України в процесі реалізації реформ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 87-92. – ISSN 2222-4459
1424314
  Мітковська Т.С. Формування кадрів для Чорноморської гідрографічної служби у кінці XVIII – XIX ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 125-129. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128


  Висвітлено процес створення та розвитку освітніх закладів, що готували кадри для Чорноморського флоту з моменту його заснування у кінці ХVІІІ ст. Розкрито роль учбових закладів Чорноморського флоту у формуванні кадрового складу гідрографічної служби на ...
1424315
  Самойленко О.Г. Формування кадрового складу професійних істориків у вищих навчальних закладах України в першій половині – середині ХІХ ст // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 60-80. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1424316
  Артімонова І.В. Формування каналів розподілу сільськогосподарської продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 105-109
1424317
  Ребезюк В.М. Формування кафедри цивільного судочинства та судочинства в Університеті Св. Володимира // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 299-303. – ISBN 978-617-7133-95-6
1424318
  Музика М.П. Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 229-235. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1424319
  Шлемкевич Л.П. Формування класової непримиренності до буржуазної ідеології / Л.П. Шлемкевич. – К., 1981. – 48с.
1424320
  Лембрик І.С. Формування клінічного мислення у студента-іноземця при вивченні дисципліни "Педіатрія" / І.С. Лембрик, З.Р. Кочерга // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 82-85. – ISSN 1681-2751
1424321
  Горбань Л.В. Формування ключових компетентностей майбутнього соціального працівника в контексті ідей Болонського процесу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2012. – № 1. – С. 139-146


  У статті розглядаються особливості формування ключових компетентностей майбутнього соціального працівника у контексті ідей Болонського процесу. Автор обгрунтовує продуктивність концепції основних компетентностей у професійній освіті. Визначається ...
1424322
  Черкашин С.В. Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 270-279. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1424323
  Аксакова Н. Формування колективів студентів педагогічних вищих навчальних закладів УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 74-77. – ISSN 1728-9343
1424324
  Клименко Ж. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 12-16


  У статті розглядаються проблеми компаративного вивчення світової літератури в школі
1424325
  Стрілець В. Формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі: сучасний стан наукової дослідженості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 103-110. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Проаналізовано наукові публікації за останні 15 років щодо проблеми формування у майбутніх філологів компетентності в письмовому науково-технічному перекладі. У контексті психолінгвістичного аспекту розглянуто доробок представників когнітивної ...
1424326
  Бошота Н.В. Формування комплексних логістичних систем як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 185-190. – ISSN 2222-4459
1424327
  Хобта В.М. Формування комплексного підходу до оцінювання збалансованості розвитку підприємства / В.М. Хобта, У.В. Лаврик, І.С. Кладченко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 149-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1729-7206
1424328
  Гончаренко О.В. Формування комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом аграрного підприємства / О.В. Гончаренко, К.М. Дідур // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 60-68. – ISSN 2309-1533
1424329
  Бурбело Н.О. Формування комплексу заходів антикризового управління підприємством // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 65-70. – ISSN 2309-1533
1424330
  Тлуста Г.Ю. Формування комплексу маркетингу страхової компанії / Г.Ю. Тлуста, М.І. Гефтар // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2306-6806
1424331
  Разумний А.Г. Формування комплексу просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку України : дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01. / Разумний А. Г.; Мін-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-тет України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2003. – 210 л. + Додатки: л. 192-210. – Бібліогр.: л. 180-191
1424332
  Разумний Андрій Георгійович Формування комплексу просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Разумний А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1424333
  Камінська А.В. Формування комунікативних умінь менеджера / А.В. Камінська, Н.В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 102-107
1424334
  Козир М.В. Формування комунікативних умінь учня: навчаємо аргументації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 2-6
1424335
  Дубова А.В. Формування комунікативної компетентності в умовах українсько-російського білінгвізму // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 5-7
1424336
  Семеног О. Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців засобами інноваційних технологій: праксеологічний підхід / О. Семеног, О. Козлова, Н. Величко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 222-235. – ISSN 2312-5993
1424337
  Горохова Т. Формування комунікативної компетентності студентів на засадах текстоцентричного підходу // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (27), листопад. – С. 20-22


  "Метою статті є окреслення можливостей текстоцентричного підходу у формуванні комунікативної компетентності студентів класичного університету".
1424338
  Гончаренко-Закревська Формування комунікативної компетентності студентської молоді в освітньому середовищі університету // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 98-103. – ISSN 2308-4634
1424339
  Касярум К.В. Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Касярум К.В.; Касярук Катерина Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1424340
  Сошинська В.Є. Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 92-96. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - розглянувши генезис наукових досліджень соціально-комунікаційних процесів, уточнити поняття професійної комунікації та обґрунтувати необхідність формування комунікаційних компетенцій у магістрів спеціальності 029 "Інформаційна, ...
1424341
  Капустін В.А. Формування комуністичних суспільних відносин і всебічний розвиток особи / В.А. Капустін. – Донецьк, 1970. – 28с.
1424342
  Бурдіна А.І. Формування комуністичної ідейності особи / А.І. Бурдіна, І.Ф. Надольний. – Київ, 1970. – 128с.
1424343
  Ліщенко К.Ф. Формування комуністичної свідомості колгоспного селянства в процесі розвитку суспільних відносин на селі : Дис... Канд. філософ. наук: / Ліщенко К.Ф.; Ін.-т підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ. – К, 1965. – 315л. – Бібліогр.:л.305-315
1424344
  Непорожній О.С. Формування комуністичної свідомості на уроках літератури у 4-10 класах / О.С. Непорожній. – К., 1978. – 151с.
1424345
  Кузнецов О.В. Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.05.01. / Кузнецов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1424346
  Коусінс Н.В. Формування конкурентних стратегій українських виробників біодизельного обладнання на європейських ринках // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 108-115


  У статті узагальнено теоретичні підходи до сучасних концепцій міжнародних конкурентних стратегій. Визначено конкурентні переваги європейського ринку біодизельного обладнання.
1424347
  Ігнатюк Анжела Іванівна Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Ігнатюк Анжела Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1424348
  Халімон Т.М. Формування конкурентної політики телекомунікаційного підприємства // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 81-82
1424349
  Маренич А.І. Формування конкурентної стратегії розвитку ВНЗ на основі маркетингового інструментарію // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 146-150. – ISSN 2221-755X


  Охарактеризовано вплив сучасних соціально-економічних процесів на розвиток вищої освіти в Україні, розглянуто їхні позитивні і негативні наслідки, окреслено основні завдання цього розвитку. Запропоновано методику розроблення конкурентної стратегії ВНЗ ...
1424350
  Завалевський Ю. Формування конкурентоспроможного фахівця - одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Якщо представити вищі навчальні заклади як "виробників товару", а випускників як "товар", то якістю цього "товару" і буде конкурентоспроможність випускника, тобто наявність у нього професійних та особистісних рис, які дозволять реалізуватися на ринку ...
1424351
  Погріщук Б. Формування конкурентоспроможної науково-освітньої системи держави в умовах глобалізаційних викликів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 2. – С. 140-146. – ISSN 2078-5860


  "Обгрунтовано теоретико-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможної науково-освітньої системи держави в умовах глобалізаційних викликів".
1424352
  Нижник В.М. Формування конкурентоспроможності людського капіталу в системі змін та розвитку форм власності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 7-10. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1424353
  Кунанець Н. Формування консолідованого інформаційного ресурсу "розумного міста": бібліотечний аспект / Н. Кунанець, Г. Липак, В. Пасічник // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – C. 3-8. – ISSN 1029-7200
1424354
   Формування консолідованої системи нормативно-правової інформації в умовах децентралізації державної влади в Україні : монографія / Корж І.Ф., Морозов А.О., Лихоступ С.В., Загаєцька О.А. ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : АртЕк, 2018. – 237, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-237. – ISBN 978-617-7264-69-8
1424355
  Рябченко О.Л. Формування контингенту студентів вищих навчальних закладів Радянської України (кінець 19290-х - 1930-ті рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 124-135
1424356
  Шевченко Л.Л. Формування концепту "гріх" текстовими засобами Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 23-33
1424357
  Тімашова В.М. Формування концепту державного імунітету: історіологічний аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 4 (81). – C. 146-153. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1424358
  Гвоздков С.Ю. Формування концептуальних засад політики адміністрацій Дж. У. Буша щодо держав пострадянського простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 88-92. – ISSN 2076-1554
1424359
  Шинкаренко І.В. Формування концептуально-теоретичних засад аналізу податкової конкуренції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 24-25
1424360
  Кальниш Ю. Формування концептуцальних засад підготовки фахівців для роботи в органах місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.107-117
1424361
  Пожуєв В.І. Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 4-12. – ISSN 2072-1692
1424362
  Паппу Т.Б. Формування концепції екологічного аудиту території // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 169-174
1424363
  Нагорний С. Формування концепції зовнішньої політики України у Великому Чорноморському регіоні в умовах викликів глобальної стабільності: погляд із Брюсселя // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 22-23. – (Політичні науки)
1424364
  Дяков І. Формування концепції позашкільного виховання особистості в умовах діяльності Софії Русової в Міністерстві освіти періоду Директорії // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 62-67. – ISSN 2309-9127
1424365
  Маренець Л. Формування концепції реальної освіти в Російській імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 98-103. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1424366
  Тимошенко В.І. Формування концепції свободи особистості в історії політико-правової думки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 33-48. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1424367
  Пилипчук Я.В. Формування кордонів Pax Cumanica у Східній Європі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-45. – ISSN 1608-0599
1424368
  Майоров М. Формування кордону України з Румунією і Молдовою // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 181-193. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1424369
  Майоров М. Формування кордону України на Закарпатті // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 194-204. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1424370
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Пішпек С.І.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1424371
  Новак І.М. Формування корпоративної культури та її місце в системі соціального діалогу // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 104-112. – ISSN 2072-9480
1424372
  Васильківський Д.М. Формування корпоративної культури як елемента брендингу / Д.М. Васильківський, Т.В. Яремчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 201-204. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
1424373
  Березенко В.В. Формування корпоративної культури як напрям РR-діяльності закладу освіти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 49-52


  У статті розглянуто процес формування корпоративної культури засобами РR, подано основні результати дослідження проблеми корпоративної культури в контексті комунікативного підходу до управління РR-діяльністю сучасних закладів освіти. In the article it ...
1424374
  Прилуцький Сергій Валентинович Формування корпусу професійних судів України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.10 / Прилуцький С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1424375
  Прилуцький Сергій Валентинович Формування корпусу професійних судів України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Прилуцький С.В.; НАНУ. Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2003. – 223с. – Бібліогр.: л.196-223
1424376
  Стахів Л. Формування креативних компетентностей у процесі викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
1424377
  Левіна І.А. Формування креативно-проектувальної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 166-175. – ISBN 978-966-544-404-5
1424378
  Лісовська О.М. Формування креативності в майбутніх кваліфікованих робітників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 40-45. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1424379
  Козак В.І. Формування креативності в системі публічної служби України: проблеми та перспективи розвитку // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 39-47. – ISSN 2311-6420
1424380
  Шевченко М.М. Формування креативності студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 138-143
1424381
   Формування кремнієвих мікро- та наноструктур для електронної польової емісії / О.В. Стеблова, О.Л. Братусь, Ю.М. Педченко, А.А. Євтух // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 3 (9), № 3. – С. 114-121. – ISSN 1815-7459
1424382
  Іванова К.В. Формування критеріальної та параметричної оцінки системи управління логістичними потоками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1424383
  Вільський Г. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських конкурсних досліджень / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 29-34. – ISSN 1682-2366


  Сформульовано основні вимоги та запропоновано критерії оцінювання студентських конкурсних наукових робіт, необхідних для підвищення цільової ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів та підвищення якості вищої освіти.
1424384
  Гвоздєв В.М. Формування критичного мислення аудиторії ЗМІ як умова адекватного сприймання масової інформації // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 23-28


  У статті аналізуються способи формування критичного мислення аудиторії ЗМІ для адекватного сприймання нею масової інформації, визначаються мета й напрями сучасної медіаосвіти. In article the ways of forming of the critical thinking of mass media ...
1424385
  Костирєв А. Формування критичного мислення у студетів за допомогою застосування методів медіа - освіти в курсах суспільно - політичних дисципдін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 99-105. – ISSN 2078-1016
1424386
  Фрейре П. Формування критичної свідомості = Education for critical consciousness / Пауло Фрейре; З англ. перекл.: О.Дем"янчук. – Київ : Юніверс, 2003. – 176 с. – ISBN 966-7305-69-9


  Пер. с англ. До книжки увійшли дві праці: "Освіта як практика свободи" та "Поширення чи спілкування"
1424387
  Вівсяна І. Формування культу Т.Г. Шевченка в українській суспільно-політичній думці другої половини XIX ст. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 74-82. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
1424388
  Богданова Н.Г. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1424389
  Богданова Н. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 90-93. – ISSN 2078-1016
1424390
  Бабич В.І. Формування культури здоров"я учнів в умовах сучасної шкільної освіти : монографія / В.І. Бабич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-226. – ISBN 978-966-617-294-8
1424391
  Бобак М.І. Формування культури мови як засобу розвитку професійних якостей майбутніх лікарів та способу самовираження особистості / М.І. Бобак, І.А. Прокоп, Г.Р. Бобак // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 122-129
1424392
  Дейнеко А.Х. Формування культури рухової діяльності учнів 5-6 класів засобами основної гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 24-28 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1424393
  Шестобуз О.С. Формування культури спілкування молодших школярів з однолітками у позакласній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шестобуз Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1424394
  Снігурова І. Формування культури усного мовлення майбутніх інженерів технічного університету в контексті комплексного підходу до навчання фахової української мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 352-354
1424395
  Піскун В. Формування культурного простору сучасної України: взаємодія українського і запозиченого // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 106-108


  В статті аналізується процес формування українського культурного простору, акцентується увага на вмотивуванні використання запозичуваного в культурному побутуванні.
1424396
  Мельник О.Г. Формування купівельної сили грошей і реалізація інноваційних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 33-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1424397
  Мамотенко Д.Ю. Формування ланцюга цінності продукту в туристській галузі / Д.Ю. Мамотенко, О.А. Лозова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 142-147. – (Економічні науки)
1424398
  Грищенко І.М. Формування лідерства в системі місцевого самоврядування України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 151-166
1424399
  Зеленов Є.А. Формування лідерських якостей як завдання планетарного виховання студентської молоді // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 70-78. – ISSN 2220-6310


  В статті визначаються та аналізуються основні фактори формування лідерських якостей у студентської молоді в умовах глобалізованого світу (глобалізація, інформаційна революція, глобальний вектор гуманізму у розвитку світової цивілізації, процес ...
1424400
  Клепко С.Ф. Формування лідерської компетентності в школі : навч. посіб.-довідник / С.Ф. Клепко, Л.В. Литвинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 269, [1] с. – Бібліогр.: с. 267-269 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7215-95-4
1424401
  Коваленко Л. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів (досвід роботи Центру англійської мови та інформації) / Л. Коваленко, О Фоменко, А. Шелякіна


  Стаття висвітлює роль мовних центрів у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції студентів на прикладі Центру англійської мови та інформації Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Визначено, що робота мовних центрів стимулює пізнавальну, ...
1424402
  Ковбасенко Ю. Формування літературного канону та куррикулуму літературної освіти: світовий досвід і український шлях // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 9 (370). – С. 6-12


  У статті розглянуто комплекс проблем, пов"язаних із формуванням літературного канону та курорикулуму літературної освіти в Україні з урахуванням світового досвіду та української соціокультурної ситуації.(Куррикулум - це система елементів, які ...
1424403
  Величко О.П. Формування логістичних систем у сучасному агробізнесі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 63-65
1424404
  Ткачук С.В. Формування лояльних стосунків із клієнтами у сфері нематеріального виробництва / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 113-122


  Розглянуті основні підходи до формування лояльних стосунків зі споживачами в сфері послуг. Враховані особливості продукту нематеріального виробництва. Визначені головна мета та дії фірми щодо формування споживчої лояльності, а також фактори ...
1424405
  Колобков В.В. Формування людини нового суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1968. – 132с.
1424406
  Ревіна О.М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 139-143
1424407
  Волонтир Л.О. Формування маркетингових інформаційних систем / Л.О. Волонтир, О.І. Підгурський // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 56-58. – ISBN 978-617-645-232-4
1424408
  Семирак О.С. Формування масиву ідентифікаційних характеристик розвитку автомобілебудування в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 47-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1424409
  Гельфанд Б М. Формування математичних понять у процесі викладання алгебри і початків аналізу / Б М. Гельфанд. – Київ : Радянська школа, 1976. – 143 с.
1424410
  Гандзюк В.П. Формування матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) судом першої інстанції / В.П. Гандзюк, В.В. Король // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 117-124
1424411
  Чепіль М.М. Формування медійної культури у навчально-виховному процесі / М.М. Чепіль, Н.З. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 361-367
1424412
  Власенко Н. Формування меж сталості показників розвитку економіки країни на основі застосування методу шкалювання / Н. Власенко, Є. Огородня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1605-2005
1424413
  Пішак В.П. Формування мелатонінутворювальної функції на ранніх етапах онтогенезу людини і ссавців // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 78-80. – ISSN 2226-1230
1424414
  Стронська Н.Т. Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 621-633. – ISSN 2222-4203
1424415
  Михайлюк Олена Ігорівна Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в 19-на початку 20 століття : Дис....канд. істор. наук: 07.00.07 / Михайлюк Олена Ігорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 183л. – Бібліогр.:л.167-183
1424416
  Михайлюк Олена Ігорівна Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в 19 -на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук:07.00.07 / Михайлюк О.І.: КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1424417
  Туренко А. Формування мережі університетів-лідерів як центрів досконалої освіти / А. Туренко, М. Каслін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 3-7. – ISSN 1562-529Х
1424418
  Горобченко Д.В. Формування методичних підходів до моделювання комплексної економічної оцінки екосистемних послуг / Д.В. Горобченко, Т.В. Горобченко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 118-126. – ISSN 1726-8699
1424419
  Майєр Н.В. Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика : монографія / Н.В. Майєр ; [наук. ред. Бігич О.Б.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2015. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 380-464. – ISBN 978-966-638-306-1
1424420
  Верстюк В. Формування методологічних засад наукового пошуку М. Костомарова // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 157-161
1424421
  Кугай Н. Формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики у процесі навчання дисципліни "Методи оптимізації / Н. Кугай, М. Калініченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 55-71. – ISSN 1682-2366
1424422
  Бузько І.Р. Формування методологічних основ розвитку персоналу / І.Р. Бузько, Ю.Ю. Д"яченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 8-12. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1424423
  Сергійчук О. Формування методологічної культури майбутнього педагога // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 218-221


  Розглядаються методологічні проблеми підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності; акцентується увага на навчальному процесі у ВНЗ та значенні педагогічних практик у процесі педагогічної підготовки. Автор звертає увагу на методологічну ...
1424424
  Узунов В.В. Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 123-128 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1424425
   Формування механізмів співпраці між місцевою владою та діловими колами України і Польщі : Збірка матеріалів за результ.укр.-польсько-америк.проекту... – Київ : АДЕФ-Україна, 2001. – 120с. – ISBN 966-7936-05-8
1424426
  Супрун В.В. Формування механізму державного регулювання освітньої діяльності в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються питання формування механізму відшкодування витрат, пов"язаних із проведенням ліцензійної, атестаційної та акредитаційної експертиз вищих навчальних закладів України.
1424427
  Ковтун О.А. Формування механізму державної фінансової підтримки санації підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 28-30
1424428
  Хмурова В.В. Формування механізму конкурентоспроможності на готельних підприємствах // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 112-116 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1424429
  Половян Н.С. Формування механізму оперативного управління відходами / Н.С. Половян, С.П. Натрус // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 291-298


  Розглянуті основні інструменти, які використовують у механізмі екологічного регулювання і стимулювання, виконано аналіз існуючих інструментів екологічної політики, виявлені їх сильні та слабкі сторони. Запропоновано механізм оперативного управління ...
1424430
  Кучер Г.Я. Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Кучер Г.Я.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1424431
  Клітко Олександр Васильович Формування механізму оцінки передпроектних рішеннь в енергозбереженні : Авт. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.01 / Клітко О.В.; Нац. тех. ун-т Укр."КПІ". – Київ, 2001. – 17с.
1424432
  Романовська Ю.А. Формування механізму розвитку фонду охорони навколишнього природнього середовища // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 52-60. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1424433
  Левицький В. Формування механізму управління фінансовою безпекою банківської установи // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 90-95. – ISSN 2411-4014
1424434
  Гребельник Олександр Петрович Формування митно-тарифної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис. ... доктора економ. наук: 08.05.01 / Гребельник Олександр Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 471 л. + Додатки: л. 452 - 471. – Бібліогр.: л. 425 - 452
1424435
  Гребельник Олександр Петрович Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації : Автореф. дис. ... доктора економ. наук: 08.05.01 / Гребельник О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 41 с. – Бібліогр.: 47 назв
1424436
  Максим Л.Я. Формування міжгалузевих зв"язків у територіальних системах виробництва м"яса (на прикладі передгірніх і гірських районів Карпар Льв.обл.) : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.02, 08.07.02 / Максим Л. Я.; НАНУ, Ін-т регіонаьн. дослідж. – Львів, 1996. – 17л.
1424437
  Ковальський С.В. Формування міжетнічних протиріч на Кіпрі в 1960-1963 рр.: правовий аспект // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 296-298. – ISBN 966-2980-20-2
1424438
  Зєня Л. Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів з використанням навчально-професійних завдань / Л. Зєня, С. Роман, О. Коломінова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 145-154. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Представлена концептуальна модель формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів на практичних заняттях з іноземної мови у мовному педагогічному закладі вищої освіти за рівнем вищої освіти "бакалавр"."
1424439
  Яновська С. Формування міжкультурної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 236-241
1424440
  Денісова І.О. Формування міжкультурної комунікації студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 74-77
1424441
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів за участі країн :з перехідною економікою // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 330-331. – ISBN 978-617-7069-02-6
1424442
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів на базі підприємств АПК України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 199-205


  Розглянуто специфіку формування міжнародних інноваційних кластерів та визначено перспективи щодо ініціювання міжнародних кластерних зв"язків підприємств сільськогосподарського машинобудування Херсонщини.
1424443
  Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Устименко Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 258 арк. – Додатки : арк. 226-258. – Бібліогр.: арк. 196-225
1424444
  Устименко М. Формування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 2 (66). – С. 22-25. – ISSN 1606-3732
1424445
  Токарський Б. Формування міжнародного звичаю у сучасному міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 140-142
1424446
  Бобровицький А.В. Формування міжнародної фінансової системи як основного фактора інтеграції країн з різними рівнями економічного розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 173-178 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1424447
  Карамушка Л.І. Формування місцевих бюджетів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 137-146. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1424448
  Карамушка Л.І. Формування місцевих бюджетів як складова бюджетного процесу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 123-132. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1424449
  Ткач Л.М. Формування мовленнєвої культури студентів вищих технічних навчальних закладів / Л.М. Ткач, І.В. Рибалко // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 163-176
1424450
  Костик Є. Формування мовної компетенції студентів на елективних заняттях з іноземної мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 87-95. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1424451
  Прокопова О.П. Формування мовної культури як основна умова становлення сучасного інженера-механіка // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 139-145
1424452
  Сукаленко Т.М. Формування мовної особистості у процесі навчання мови / Т.М. Сукаленко, І.В. Солодка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 123-129


  Стаття присвячена аналізу основних підходів до розгляду поняття "мовна особистість" у сучасному мовознавстві, акцентовано увагу на специфіці формування мовної особистості у процесі навчання рідної мови. Статья посвящена анализу основных подходов к ...
1424453
  Трегубова Г. Формування мовної, мовленнєвої і комунікативної професійних компетентностей студентів ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 242-246


  Розглядаються мовна, мовленнєва і комунікативна професійна компетентність як потужний фактор у професійній підготовці національних кадрів.
1424454
  Шкляр В.І. Формування моделі "влада - преса - суспільство" в період легітимації політичної системи // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 116-118
1424455
  Запара С.І. Формування моделі вирішення трудових спорів в Україні на основі гармонізації українського законодавства та європейських стандартів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 101-107. – ISSN 2220-1394
1424456
  Сава А.П. Формування моделі розвитку сільських територій під впливом євроінтеграційних процесів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 28-34. – ISSN 2309-1533
1424457
  Пушкар О. Формування моделі сприйняття рекламного мультимедійного продукту на підставі конвергенції підходів face-to-face і screen-to-screen / О. Пушкар, Ю. Курбатова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 139-151. – ISSN 1684-906Х


  "Розглянуто підхід до розробки рекламного мультимедійного продукту для просування чи продажу товарів або послуг. Рекламний продукт визначено як рекламний ролик, інтерактивний рекламний ролик, 3-D рекламу, віртуальну і доповнену реальність, ...
1424458
  Левчунь Г.Я. Формування моделі сталого розвитку та економічного зростання національної економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 217-223. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1424459
  Бєлозерцев О.В. Формування моделі управління реструктуризацією вугледобувного підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 263-271


  Сформовано модель стратегічного управління реструктуризацією вугледобувного підприємства з врахуванням етапу його розвитку та інтенсивності впливу факторів середовища функціонування.
1424460
  Кулик Ю.М. Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1424461
  Дехтяр Н.А. Формування моделі фінансових стимулів держави щодо підтримки соціально відповідального бізнесу в Україні у контексті світового досвіду / Н.А. Дехтяр, К.В. Піскун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 164-172
1424462
  Бекешіна І.Е. Формування моральних переконань і почуттів молоді. / І.Е. Бекешіна. – Київ, 1988. – 47с.
1424463
  Роговенко М.М. Формування моральних принципів та цінностей у курсантів на заняттях з філософсько-правових дисциплін // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 200-203. – ISSN 2076-1554


  Проблема морального виховання особистості була і залишається в центрі уваги вчених - Л. Губерського, Є. Бабосова, Т. Аболіної та ін.
1424464
  Короленко В.Л. Формування моральних цінностей підлітків у процесі взаємодії сім"ї і школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Короленко Віктор Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1424465
  Колодій Ігор Степанович Формування морально-бойових якостей у воїнів збройних сил України : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Колодій Ігор Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 15л.
1424466
  Колодій Ігор Степанович Формування морально-бойових якостей у воїнів Збройних Сил України : Дис... канд. педаг.наук: 03.00.04 / Колодій Ігор Степанович; КУ ім Т.Шевченка. – Киев, 1996. – 198л. – Бібліогр.:л.163-188
1424467
  Ракітянська Л.М. Формування морально-естетичної активності студентів музично-педагогічних факультетів в умовах індивідуального навчання. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Ракітянська Л.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 16л.
1424468
  Покляцька К.А. Формування морально-етичних цінностей українського суспільства засобами телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 116-121


  У статті визначено вплив різних шоу та передач українського телебачення на формування морально-етичних цінностей громадян. Проаналізовано висвітлення найбільш актуальних тем, які хвилюють українське суспільство та моделюють поведінку глядацької ...
1424469
  Малютін І.А. Формування морально-етичних, ділових якостей юристів – важливий чинник становлення правової держави // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 65-72
1424470
  Рубан А.О. Формування моральної особистості в суспільно-політичному житті // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 25-28. – ISSN 1996-5931


  У статті висвітлено проблему морального виховання, спрямованого на формування моральної свідомості, розвиток моральних почуттів, і формування звичок морального поводження особистості в суспільно-політичному житті.
1424471
  Дудник Н.З. Формування моральної свідомості педагога // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 269-274


  У статті розглянуто проблему становлення моральності педагога на рівні суспільних вимог. Визначено складові структури моральної свідомості в системі взаємодії вчителя та учнів. Дається тлумачення поняттям "моральна свідомість", "етичні норми" як ...
1424472
  Макаренко С.С. Формування мотивації досягнень в структурі мотиваційної сфери особистості вчителя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 314-323. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1424473
  Сергеєва О.С. Формування мотивації студентів до неперервної професійної освіти засобами навчального курсу "Університетська освіта" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 47-52. – ISSN 1609-8595


  У статті розглядається сутність та значення навчального предмету "Університетська освіта" у процесі формування в студентів-майбутніх фахівців мотивації до неперервної професійної освіти.
1424474
  Анісімов А.Ю. Формування мотиваційного компоненту готовності вчителів гуманітарних дисциплін до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів / А.Ю. Анісімов, Н.Д. Ремез // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 17-20
1424475
  Рябцева О.Є. Формування мотиваційного механізму як складової управління витратами підприємства // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 82-87
1424476
  Казмерчук-Палащина Формування мотиваційної системи в процесі здійснення стратегічних змін на торговельних підприємствах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 45-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1424477
  Гриньова В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Грузіна І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 297, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-298. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-966-676-534-8
1424478
  Зубарєв В.В. Формування музично-естетичних інтересів у важковиховуваних підлітків. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зубарєв В.В.; Ін-тут пед. АПН України. – К., 1993. – 24л.
1424479
  Плачинда Т. Формування навичок викладацької діяльності в майбутніх викладачів непедагогічних спеціальностей. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 189-198. – ISSN 2312-5993
1424480
  Оніщук І.І. Формування навичок іншомовного спілкування на основі сучасних підходів до іншомовної освіти у вищих навчальних закладах України // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 27-33. – ISSN 2411-1317


  "...У статті розглянуто основні сучасні підходи до іншомовної освіти у педагогічних університетах України."
1424481
  Калініченко А.І. Формування навичок перекладу фахових текстів у студентів технічних навчальних закладів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 77-81. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1424482
  Коваленко О.М. Формування навичок працевлаштування студентів університетів як напрям розвитку британської іншомовної освіти // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 83-87. – (Серія "Педагогічні науки")
1424483
  Бишевець Н.Г. Формування навичок розробки інформаційних технологій навчання у майбутніх вчителів фізичного виховання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 41-44. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1424484
  Кавчак І.Р. Формування навичок та вмінь аудіювання студентів мовних спеціальностей / І.Р. Кавчак, М.В. Рябих // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 156-162. – ISBN 978-966-285-302-5
1424485
  Федіна Н.В. Формування навичок та вмінь неофіційного тлумачення норм права у процесі правової освіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 32-41. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1424486
  Кизяк А.Ю. Формування нанопористих плівок Al2O3 / А.Ю. Кизяк, А.А. Євтух, О.В. Стеблова // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 83-92. – ISSN 1815-7459
1424487
  Афанасьєв О.Є. Формування наукових уявлень про природокористування у середовищі історичної географії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 253-266


  Розглянуто становлення в історико-географічній науці уявлень про природокористування як комплексну систему "людина - природа". Досліджено теоретико-методологічний доробок вчених, що склав підґрунтя для формування історії регіонального ...
1424488
  Омельяненко Г.А. Формування науково-дослідницьких умінь студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 76-78. – ISSN 1609-8595
1424489
  Марусик Н. Формування науково-методичної бази гуцульської хореології та хореографічної педагогіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 161-170. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто діяльність знаних балетмейстерів Василя Авраменка (український хореограф, актор, кінорежисер, педагог, один із тих, хто втілив українські народні танці у форму професійного мистецтва. В українській діаспорі відомий як “батько українського ...
1424490
  Шаркань В. Формування наукового стилю нової української літературної мови в підросійській Україні


  У статті аргументовано думку, що науковий стиль нової укр. літератур. мови в підросійській Україні формувався протягом 40-60-х рр. 19 ст., коли з"явилося бл. 90 наук. текстів українською мовою з різних галузей науки та різних жанрів.
1424491
  Ганущак-Єфіменко Формування національних інноваційних інтегрованих бізнес-структур як елементів інституціонального забезпечення сталого економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 66-68
1424492
  Комар Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів / Н. Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 88-96. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Виявлено національні інтереси та стратегічні цілі в Україні в умовах глобальних викликів.
1424493
  Пастушенко Р. Формування національного виховного простору у школах Львівщини // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 12-23
1424494
  Небрат В.В. Формування національного підприємництва та зовнішньоторговельних зв"зків України ( XVI - XVII ст.) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 73-85. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1424495
  Ковтун О.М. Формування національної екологічної мережі в контексті сталого розвитку: правовий аспект // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2011. – № 1 (65). – С. 17-19
1424496
  Воропаєва Т.С. Формування національної європейської ідентичності громадян України: теоретико-імперичні аспекти (1993-2010 роки) // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 333-343. – ISBN 978-966-8063-99-49
1424497
  Воропаєва Т.С. Формування національної ідентичності громадян України та проблема інформаційної безпеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 78-85. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1424498
  Столбова Ю.В. Формування національної ідентичності під впливом внутрішнього туризму(на прикладі роботи А. Щютца "Той, хто поверається додому") // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 273-276. – ISBN 978-966-171-387-0
1424499
  Гора О.В. Формування національної ідентичності студентської молоді, як наукова проблема // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 53-55
1424500
  Чорнобай Василь Сергійович Формування національної самосвідомості молодших підлітків засобами народної музично-пісенної творчості : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чорнобай Василь Сергійович; Київск. держ. ін-т культури. – К., 1993. – 189л. – Бібліогр.:л.156-171
1424501
  Чорнобай В.С. Формування національної самосвідомості молодших підлітків засобами народної музично-пісенної творчості. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чорнобай В.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
1424502
  Возна Т. Формування національної самосвідомості у працях острозьких книжників // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 95-97
1424503
   Формування національної самосвідомості: історія, культура, мова, педагогіка : монографія / [Рогожкин О.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донец. юрид. ін-т, МВС України. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2013. – 201, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 189-201. – ISBN 978-617-579-784-6
1424504
  Будник А.В. Формування національної специфіки українського видовищного плакату кінця XIX - першої третини XX століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 152-160. – ISSN 2226-2180
1424505
  Бутнік-Сіверський Формування неоекономіки в сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 57-67. – ISSN 2308-0361
1424506
  Москалик Г.Ф. Формування нових правил та норм функціонування освіти: філософські погляди // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 59-62. – ISSN 1815-3194


  Про модернізацію освіти в Україні, її нове нормування, філософське переосмислення завдань та напрямків.
1424507
  Муравйов В. Формування нових правових зв"язків між Україною і Європейським Товариством // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 96-109


  Історія правових відносин між Європейським Товариством (ЄТ) і Україною.
1424508
  Панасюк В.В. Формування нового наукового напряму - фізико-хімічна механіка матеріалів // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 9-20. – ISSN 0430-6252


  Проаналізовано розвиток досліджень і наукові результати з фізико-хімічної механіки матеріалів, яка є сучасним науковим напрямком у матеріалознавстві. Розглянуто основні етапи розвитку цього напрямку в НАН України, висвітлена роль Г.В. Карпенка у ...
1424509
  Степанчук Ю.С. Формування нового образу Богдана Хмельницького у матеріалах республіканських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 102-105. – ISSN 2076-1554
1424510
  Рудніченко Н. Формування нового суспільно-політичного національно-маркованого концепту "помаранчевий" у концептуальній картині світу сучасних українців // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 216-238. – ISBN 966-7332-13-6
1424511
  Копійка В.В. Формування нової загальноєвропейської системи в контексті розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.56-67
1424512
  Хвесик М. Формування нової моделі фіскального регулювання природокористування: інституціональні передумови, методологічне забезпечення та практичні рекомендації / М. Хвесик, В. Голян, В. Бардась // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 4-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1424513
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалі української мови кінця XX - початку XXI ст.) II. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 13-40. – ISSN 0027-2833
1424514
  Конох М.С. Формування нової філософії освіти в Україні : Соціально-філософський аналіз / М.С. Конох. – Київ : Вища школа, 2001. – 223с. – ISBN 966-642-061-9
1424515
  Нечепоренко Л. Формування ноосферного світосприйняття в контексті індивідуалізації педагогічної взаємодії у вищій школі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 45-48. – ISSN 2075-1478


  Обгрунтовано проблему формування нового утворення інформаційно-технічного характеру - ноосферного світосприйняття. Доведено важливість вивчення цього питання в контексті індивідуалізації педагогічної взаємодії у вищій школі.
1424516
  Сєрова І. Формування норм міжнародного права щодо протидії нелегальній міграції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 116-119
1424517
  Пилипенко А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об"єднань : монографія / Пилипенко А.А., Дзьобко І.П., Писарчук О.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 342, [1] с. : табл. – Додатки: с. 323-342. – Бібліогр.: с. 301-322. – ISBN 978-966-676-478-5
1424518
  Яременко Л.М. Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 123-129. – ISSN 2306-546X
1424519
  Рожелюк В.М. Формування облікової політики переробних підприємств в умовах адаптації національних положень до міжнародних стандартів обліку та звітності / В.М. Рожелюк, П.Н. Денчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 318-323. – ISSN 2222-4459
1424520
  Гуріна Н.В. Формування облікової політики підприємства щодо витрат і доходів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 194-199. – ISSN 2222-4459
1424521
  Засадний Б. Формування облікової політики підприємства щодо пов"язаних сторін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-30. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано підходи до класифікації пов"язаних сторін, визначено критерії пов"язаності осіб, здійснено критичний аналіз методів визначення ціни під час трансфертних операцій між пов"язаними сторонами та запропоновано фрагмент наказу про ...
1424522
  Крючковська Т.О. Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 78-80 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1424523
  Володарська М.В. Формування образу "нової американської дівчинки" (на матеріалі роману Л.М. Олкотт "Маленькі жінки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 203-215


  Пропонується аналіз специфіки репрезентації образу нової для вікторіанських критеріїв дитячої літератури дівчинки у романі Л. М. Олкотт «Маленькі жінки». Предлагается анализ специфики репрезентации образа новой для викторианских критериев детской ...
1424524
  Симоніна Наталія Валеріївна Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Симоніна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 230 л. – Бібліогр.: л. 200-219; Дод.: л. 219-230
1424525
  Симоніна Наталія Валеріївна Формування образу політичного лідера засобами телебачення (вітчизняний і світовий досвід) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Симоніна Н.В.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 5 назв
1424526
  Троценко О.В. Формування образу території сучасної Дніпропетровщини в західноєвропейських цивілізаціях (на прикладі Давньої Греції та Давнього Риму) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 137-143


  Розглянуті історичні етапи та чинники, що впливали на уявлення про територію сучасної Дніпропетровської області в давньогрецькій та давньоримських цивілізаціях. Рассмотрены исторические этапы и факторы, которые влияли на представления о территории ...
1424527
  Герасименко С.С. Формування ознакової множини для порівняльного оцінювання соціально-економічного розвитку / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1424528
  Величко О.В. Формування оптимальних розмірів та структури посівних площ аграрних підприємств як основа раціонального землекористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 413-419 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1424529
  Пластун В.Л. Формування оптимального портфеля страхових послуг / В.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 335-341 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1424530
  Дмитрієва О. Формування оптимальної ресурсної політики в банках України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглядається необхідність формування оптимальної ресурсної політики комерційного банку в сучасних умовах з урахуванням макроекономічної ситуації. Пропонується впровадження логістичного підходу до формування ресурсної бази банківських ...
1424531
  Купалова Г.І. Формування оптимізаційної моделі товаротранспортних потоків підприємства в укмовах сталого розвитку / Г.І. Купалова, Ю.С. Хрутьба // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 19, ч. 2. – С. 48-57. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
1424532
  Якимець О. Формування органів адміністративної юстиції у Німеччині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 168-173. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1424533
  Пірус В.О. Формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності вищого навчального закладу. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 11-16. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1424534
  Тарасюк Л.В. Формування організаційно-педагогічних умов внутрішньошкільного моніторингу навчальних досягнень старшокласників // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 206-210. – (Педагогічні науки)


  Стаття присвячена проблемі експериментальної перевірки створення організаційно-педагогічних умов внутрішкільного моніторингу управління якістю навчальних досягнень старшокласників в загальноосвітньому навчальному закладі.
1424535
  Узунов Ф.В. Формування організаційно-функціональних механізмів розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 135-137. – Бібліогр.: 7 назв
1424536
  Новікова М.М. Формування організаційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу : монографія / Новікова М.М., Діоба А.В. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 246, [1] с. : табл. – Додатки: с. 191-247. – Бібліогр.: с. 171-190. – ISBN 978-966-676-515-7
1424537
  Кошель А.О. Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 14-16
1424538
  Лохвицька Л.В. Формування основ безпечної туристичної діяльності дітей дошкільного віку / Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 6-10 : фото, рис. – Бібліогр.: 8 назв
1424539
  Нестеров Д.Ю. Формування основ економічної рівноваги у сфері пенсійного страхування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 42-48. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1424540
  Варданян А.О. Формування основних груп компетентностей студентів-медиків / А.О. Варданян, С.М. Ефендієва, Н.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 253-255. – ISSN 2077-1096
1424541
  Лесняк В. Формування основних засад та стандартів співпраці між органами державного управління та громадськими організаціями в сучасній Польщі // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 5-14. – ISSN 2522-1663
1424542
  Вишиванюк М.В. Формування основних положень регіонального розвитку у взаємодії з концепцією сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 77-79 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1424543
  Ворона Л.І. Формування особистоcті великого вченого та педагога Миколи Миколайовича Боголюбова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 75-79. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Величезний внесок Миколи Боголюбова у розвиток науки відзначають президент Національної Академії наук (НАН) України Б. Патон, директор Інституту математики НАН України А. Самойленко, директор Інституту магнетизму Міністерства освіти і науки і НАН ...
1424544
  Загрійчук І.Д. Формування особистостей як основа підготовки фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 16-17
1424545
  Хомич В. Формування особистості вчителя: компетентнісний вимір // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 18-22. – ISSN 0131-6788


  У статті обгрунтовується доцільність використання компетентнісного підходу у професійному становленні педагога. Визначено основні особистісні якості сучасного вчителя, що становлять структуру його творчої особистості та характеризують професійну ...
1424546
  Данилова Л. Формування особистості нового типу // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.26-28
1424547
  Дроздова І.П. Формування особистості фахівця у процесі навчання студентів-нефілологів професійного мовлення у вищій школі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 102-106. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329
1424548
  Тупчієнко-Кадирова Формування особового архівного фонду Юлія Мейтуса // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 75-84. – ISSN 0320-9466


  На прикладі листів та листівок спадщини композитора.
1424549
  Лубенченко О.Е. Формування парадигми аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 41-46. – ISSN 2222-4459
1424550
  Кужелєв М.О. Формування парадигми корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 60-63. – ISSN 1728-6220
1424551
  Дороніна О.А. Формування парадигми сучасної кадрової політики як підгрунтя соціально–економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 132-136
1424552
  Гриник І.В. Формування параметрів консорцій бур"янів залежно від генотипового і видового складу представників триби Triticeae в умовах екотону Полісся-Лісостеп / І.В. Гриник, Т.З. Москалець, В.В. Москалець // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 136-141 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
1424553
  Дем"яненко В.Є. Формування параметрів територіальних громад як самодостатньої ланки бюджетної системи // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 174-179. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1424554
  Лубенець Є. Формування партійно-державної політики в УСРР у галузі фізичної культури та спорту (1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 31-36. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються характерні особливості розвитку фізичної культури в УСРР впродовж 1920-х років. Публікація зумовлена відсутністю ґрунтовного дослідження партійно-державної політики більшовиків у галузі розвитку спорту, залученням до наукового ...
1424555
  Волошина Н.М. Формування патріотизму в сучасній Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 203-209
1424556
  Сидорук Д.Г. Формування патріотизму військових моряків Радянського флоту: теорія і практика. (1917-1945). : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02 / Сидорук Д.Г.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 32л.
1424557
  Ахмедова К. Формування педагогічної культури майбутнього викладача вищого навчального закладу // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 132-134
1424558
  Панченко І Д. Формування перекладацької компетентності сучасних спеціалістів // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 214-219. – ISSN 1993-5560
1424559
  Присяжнюк А. Формування перекладацької компетенції на матеріалі японської поезії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано можливість формування перекладацької компетенції за допомогою поетичних творів, а саме віршів у жанрі "танка". Практичне дослідження було проведено за участі учнів шостого класу, що займаються вивченням японської мови з першого класу. ...
1424560
  Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 11 (217). – С. 10-14. – ISSN 2221-1055
1424561
  Марцишевська Ю.Л. Формування підприємницьких моделей господарювання з урахуванням фінансового забезпечення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 83-86. – ISSN 2221-1055
1424562
  Сірий Є.В. Формування підприємницької проблематики у сучасному теоретико-соціологічному пізнанні // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 95-101. – ISBN 978-966-171-387-0
1424563
  Павлушенко Т.О. Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 93-100. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (81)). – ISSN 1728-4236


  "Досліджено джерела формування фінансових ресурів вищих навчальних закладів".
1424564
  Лакішик Д.М. Формування підходів країн ЄС щодо СПБО // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 17-25. – ISBN 978-966-02-7989-6
1424565
  Іщенко А. Формування пізнавальної активності студентів (на матеріаліхудожніх текстів японською мовою) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано необхідність введення додаткового опрацювання художніх творів японською мовою в межах вивчення курсу з метою формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів та мотивування їх для подальшого плідного навчання. Визначено ...
1424566
  Чайковська Г.М. Формування пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному закладі / Г.М. Чайковська, Л.В. Салапак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 411-416. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Формування повноцінних знань, умінь і навичок студентів істотно залежить від їх інженерно-графічної підготовки, яка має постійно розвиватися і вдосконалюватися у процесі вивчення низки програмних тем.
1424567
   Формування плазми кільцевого розрядника та її іонний склад / Л.С. Богдан, Ю.В. Задирака, Г.О. Зиков, С.М. Левитський, Є.В. Мартиш, В.Г. Петренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 56-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено параметри, масовий склад іонів та їх розподіл за енергіями в плазмі, яка утворюється при електричному пробої у вакуумі між електродами, розташованими на внутрішній поверхні діелектричного кільця. Відмічена наявність кластерних іонів. ...
1424568
  Харченко Н.А. Формування поглядів Г.С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 162-167. – (Психологічні науки ; № 2 (15), жовтень). – ISSN 2078-2128


  Закінчив Київський інститут народної освіти (КІНО), зараз КНУТШ.
1424569
  Кириленко В. Формування податкової звітності банку при консолідованій сплаті податку на прибуток // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1424570
   Формування позитивних змін у роботі викладачів академії на підставі анкетування / Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Л.Ю. Науменко, Г.В. Горбунова, С.В. Захаров, Г.С. Канюка, Н.В. Ліхолетова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 98-101. – ISSN 1681-2751
1424571
  Калошин В.Ф. Формування позитивних особистісних змін у процесі професійного самовизначення студентів навчальних закладів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 8-16
1424572
  Артемова Л.В. Формування позитивного клімату студентської групи // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 3-16. – ISSN 2219-438X


  Розглянуто комп"ютерну презентацію та інтерактивні завдання для інтерактивної лекції з метою вивчення понять та механізмів формування позитивного клімату студентської групи.
1424573
  Уварова Г.Ш. Формування позитивного туристичного іміджу міст України - господарів Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 126-131. – Бібліогр.: 8 назв.
1424574
  Сидорко І. Формування позитивної корпоративної культури організації // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 78. – С. 118-123. – ISSN 0368-6418


  "Розкрито основні функції та етапи її розвитку. Висвітлено проблеми формування сучасної стратегії корпоративної культури організації та ключові напрями її реалізації в Україні".
1424575
  Бешок Т. Формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 90-93. – ISSN 2308-4634


  "Виділено основні складові, які впливають на формування позитивної мотивації у студентів щодо застосування навчально-пізнавальних медіатекстів. Детально проаналізовано створену автором мотиваційну модель ефективного застосування медіаосвітніх ...
1424576
  Свідерський Є. Формування показників звітності підприємств з податку на прибуток у 2011 році / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 10. – С. 15-21. – Бібліогр.: 10 назв
1424577
  Джаман Я.В. Формування поліетнічного простору великого міста як передумови розвитку етнотуризму (на прикладі Чернівців) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 168-177 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1424578
  Пристайко О.Є. Формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу та інтереси України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С135-142
1424579
  Болюбах В. Формування політики інтернатної установи щодо забезпечення якості обслуговування підопічних громадян // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 2. – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-6912 02
1424580
  Креденець Н. Формування політики соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг у Німеччині та Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 92-98. – ISSN 2308-4081
1424581
  Серкевич І.Р. Формування політики України у сфері національної безпеки (на прикладі Великої Британії) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 35-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1424582
  Ширай В. Формування політико-правових засад репатріації та соціальної адаптації кримських татар наприкінці XX - початку XXI cт. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми облаштування кримських татар. The problems of arrangement of Crimean Tatars are examined in the article.
1424583
  Карабанов М.М. Формування політичних поглядів лідерів КП(б) У щодо українського селянства у 1918-1919 роках / М.М. Карабанов, А.А. Кравченко, В.В. Гудзь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 109-116. – (Історія ; Вип. 22)


  Висвітлюється з нових методологічних позицій формування політичних поглядів лідерів КП(б)У щодо українського селянства у 1918-1919 рр., розкриваються теоретичні і практичні підгрунтя, хибність цих поглядів.
1424584
   Формування політичної еліти в Україні. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2004. – 56с. – (Молоді автори)
1424585
  Мовчан Т. Формування політичної етики в контексті політичної культури в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 101-104


  Розглядаються особливості формування культурно-етичної складової політичних відносин (політичної етики) у сучасному українському суспільстві через призму становлення демократичної політичної культури в Україні.
1424586
  Новікова Н.Є. Формування політичної культури особистості в умовах трансформації українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 181-183
1424587
  Книшова І.Ю. Формування політичної культури та конфлікти в умовах геополітичних трансформацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 38-41
1424588
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства: проблеми і перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.03 / Проскуріна О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1424589
  Сервецький І. Формування політичної свідомість громадян - прогрес суспільства / І. Сервецький, В. Редька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі проблеми, які впливають на формування політичної свідомості громадян. Зроблено висновок, що підвищення політичної активності громадян впливає на позитивну мотивацію у їх сприянні правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю та ...
1424590
  Воловик В.М. Формування польських культурних ландшафтів містечок Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 242-248 : рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1424591
  Фесенко М. Формування понятійно-категоріального апарату проблеми консолідації суб"єктів світ-системи і нового міжнародного порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті розглянуто понятійно-категоріальний апарат проблеми консолідації суб"єктів світ-системи у формуванні нового міжнародного порядку. Він слугує найважливішим компонентом системи логічно упорядкованого знання і є сукупністю понять, категорій і ...
1424592
  Ревуцька С.К. Формування поняття "психоаналітична інтерпретація" в літературознавстві // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 161-164
1424593
  Тарарак Н.Г. Формування поняття "Ціннісні орієнтації" студентів ВНЗ мистецького профілю (кінець XX–XXI ст.) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 92-104. – ISSN 2312-0657
1424594
  Липова Л.А. Формування понять речовини і матеріалу при вивченні хімії: Посібник для вчителів. / Л.А. Липова. – К., 1985. – 96с.
1424595
  Анішина Н. Формування попиту на робочу силу в регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки / Н. Анішина, Л. Колєшня // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1424596
  Мостенська Т.Л. Формування попиту та пропозиції на ринку молока і молочних продуктів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 43-51


  Визначено основні чинники впливу на формування попиту та пропозиції, визначено тенденції формування цін на молоко і молочні продукти.
1424597
  Генкал С. Формування потенціалу професійного саморозвитку майбутніх учителів біології // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 89-99. – ISSN 2312-5993
1424598
  Порфімович О. Формування поточного іміджу представника вищого керівного складу системи МВС України на тлі конфліктогенності суспільства // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.382-389. – ISBN 966-73-53-51-Х
1424599
  Хатнюк Н.С. Формування правових засад та основних напрямків зовнішньої політики у процесі становлення незалежності України / Н.С. Хатнюк, О.В. Бондик // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 20-34. – ISSN 2412-8465
1424600
  Ткаченко А.О. Формування правових норм у сфері банківської діяльності в українській державі (Гетьманаті П.П. Скоропадського) // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 3-7
1424601
  Федін М.І. Формування правової бази взаємовідносин між польською державою і православною церквою (1918-1920 рр.) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 73-74. – ISBN 978-966-600-475-1
1424602
  Менюк О.А. Формування правової культури підприємця: теоретичні та прикладні аспекти / О.А. Менюк; НАНУ;Ін-тут держ.і права ім.В.М.Корецького. – Київ : Оріяни, 2001. – 172с. – ISBN 966-7373-61-4
1424603
  Попик Н. Формування правової культури студентів у закладах вищої освіти України (1991-2014 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 63-69. – ISSN 2518-7732
1424604
  Ярунів М.І. Формування правової культури юриста в умовах побудови громадянського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 381-384. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1424605
  Царенко Володимир Іванович Формування правосвідомості особливості військовослужбовців-прикордонників України : Дис... канд. юридичних наук:12.00.01. / Царенко Володимир Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 209 л. + Додатки: л. 190-209. – Бібліогр.: л.174-189
1424606
  Царенко Володимир Іванович Формування правосвідомості особливості військовослужбовців-прикордонників України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Царенко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1424607
  Бачинський Т. Формування правосвідомості та правової культури шкільної молоді у світлі когнітивістики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 132-135
1424608
  Андрєєва Т.Т. Формування практичних навичок з безпеки життєдіяльності в різних видах ігор у дітей дошкільного віку / Т.Т. Андрєєва, І.В. Панченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 9-11. – Бібліогр.: 3 назв.
1424609
  Ткаченко Ю.М. Формування практичних навичок з безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 19-20 : фото
1424610
  Киця О. Формування практичних навичок у студента-юриста // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 196-199. – ISBN 978-966-2075-20-5
1424611
  Токарик Г.В. Формування практичних навичок у студентів ІІ-го курсу медичного факультету при викладанні біохімії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 156-158. – ISSN 2077-4214
1424612
  Петренко В.В. Формування практичних умінь і навичок при вивченні географії у восьмирічній школі / В.В. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1964. – 167с.
1424613
  Вербицький В.В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня : (з досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти) / В.В. Вербицький; МОНУ. Ін-тут педагогіки АПН України. – Київ : Деміур, 2002. – 232с. – ISBN 5-7780-08-2
1424614
  Бойко Н. Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень, 2018 р. – С. 10-16. – ISSN 0130-5263
1424615
  Волосюк М. Формування предметних компетенцій в умовах іншомовного навчального середовища / М. Волосюк, О. Проценко, О. Печерцев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 80-84. – ISSN 1562-529Х
1424616
  Жидкова Н.М. Формування предметних умінь із правознавства в учнів 9-10 класів : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жидкова Наталія Миколаївна ; Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1424617
  Рум"янцев В.О. Формування представницького складу Центральної Ради // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 6-12. – ISSN 1727-1584
1424618
  Коца Р.О. Формування префіксальної та конфіксальної систем прикметника української мови (XI-XX ст.) / Р.О. Коца ; [наук. ред. В.В. Німчук] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2017. – 276, [2] с. : табл. – Словопокажчик: с. 253-273. – Бібліогр.: с. 235-251. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1594-4
1424619
  Гоєр Ольга Деживна Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі : Дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Гоєр Ольга Деживна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 208 л. – Додатки: л.: 201 - 208. – Бібліогр.: л.: 193 - 201
1424620
  Білоусов М.М. Формування принципів зовнішньої політики незалежної України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 27-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1424621
  Червоненко О. Формування природничих знань у Київській Русі (Х - ХІІ ст.) // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 66-71
1424622
   Формування природно-заповідного фонду Миколаївщини за останнє століття / М.М. Романенко, О.М. Деркач, Л.І. Патрушева, І.М. Гінжул, А.О. Нікуліна // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 75-79. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1424623
  Борисенко Н.М. Формування природознавчої компетентності майбутнього фахівця вищої школи в процесі професійної підготовки // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 113-129. – ISSN 2219-438X


  Метою статті є визначення деяких методичних особливостей та дидактичних умов формування природознавчої компетентності майбутнього викладача вищої школи в процесі професійної підготовки.
1424624
  Нєворова Людмила Василівна Формування пристосувальних реакцій в системі забезпечення киснем організму дітей з різними властивостями нервових процесів : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Нєворова Людмила Василівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1424625
  Христова Т.Є. Формування прогресивних фітофізіологічних поглядів на основі спостережень та емпіричних узагальнень / Т.Є. Христова, Є О. Пюрко, М.М. Мусієнко // Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні : монографія / Т.Є. Христова, О.Є. Пюрко, М.М. Мусієнко. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – С. 11-15. – ISBN 978-966-197-032-7


  Амбодик-Максимович Нестор Максимович - вчений-енциклопедист, вихованиць Київської академії.
1424626
  Катеринчук І.М. Формування продуктивності насіннєвих посівів ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Катеринчук Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1424627
  Станасюк Н.С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 110-117. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1424628
  Васильченко В.С. Формування промислового сектора ринку праці України : Дис... канд. економ.наук: 08.00.04 / Васильченко В. С.; АН України, Рада по вивченню продуктивних сил. – К., 1992. – 36л. – Бібліогр.:л.25-27
1424629
  Кулик В.В. Формування простору критерії ефективності розвитку національної економіки як соціально-економічної системи в умовах невизначеності і ризику // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 101-103
1424630
  Попова О.В. Формування професійних інтересів учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів поліграфічної галузі в процесі виробничої практики / О.В. Попова, В.В. Пономарьова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Львів : Харківський поліграфічний центр ПТО, 2017. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159-198. – ISBN 978-966-613-929-3
1424631
  Гребенкова Г. Формування професійних компетентностей здобувачів професійної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 89-92
1424632
  Степаненко С. Формування професійних компетенцій у студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" і "бакалавр" // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 71-75 : табл., рис.
1424633
  Яцина С.М. Формування професійних умінь у майбутніх учителів української мови і літератури в процесі вивчення літературознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яцина Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1424634
  Плахотнік О.В. Формування професійно-економічної культури студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 232-240. – ISSN 2524-0056
1424635
  Барановська Л.В. Формування професійно-мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців законоохоронної сфери / Л.В. Барановська, І.А. Саражинська // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 45-50. – Бібліогр.: Літ.: С. 50; 5 поз.
1424636
  Перепелюк Т. Формування професійно-особистісного рівня викладача психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817
1424637
  Чабан Світлана Володимирівна Формування професійно-педагогічного інтересу до музичної народної творчості у майбутніх вчителів початкових класів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чабан Світлана Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 204л. – Бібліогр.:л.189-204
1424638
  Чабан С.В. Формування професійно-педагогічного інтересу до музичної народної творчості у майбутніх вчителів початкових класів. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чабан С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1424639
  Ткаченко Л. Формування професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 337-341. – ISBN 978-617-7009-20-6
1424640
  Ящук С. Формування професійно-правової компетентності студентів: європейський досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 99-104. – ISSN 2308-4081
1424641
  Ящук С. Формування професійно-правової компетентності студентів: зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 116-121. – ISSN 2308-4081
1424642
  Сатановська Л. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-70. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу. Доведено, що професійна відповідальність майбутніх фахівців полягає в готовності діяти на основі усвідомлення своїх обов"язків ...
1424643
  Москаленко А.М. Формування професійної етики майбутніх управлінців навчальних закладів в умовах магістратури // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 223-229. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті обгрунтовано необхідність підвищення якості професійної підготовки майбутніх управлінців в умовах магістратури, представлений досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка із забезпечення формування професійної ...
1424644
  Музичко Л. Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 231-242. – ISSN 2227-1503


  У статті розглянуто проблему формування професійної ідентичності студентів, досліджено психолого-педагогічні умови, що визначають особливість реалізації процесу.
1424645
  Васіна Л.С. Формування професійної компетентності - пріоритетне завдання реформування освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 47-51
1424646
  Спичак Т.С. Формування професійної компетентності в курсантів вищих морських навчальних закладів під час вивчення курсу вищої математики // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 68-76. – ISSN 2227-2747
1424647
  Мирна Лілія Формування професійної компетентності вчителя на засадах збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 31-32 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1424648
  Кайдалова Л.Г. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер: теоретичний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1424649
  Матвеєва Н. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах магістратури: теоретичний аналіз проблеми / Н. Матвеєва, М. Матішак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (351)). – ISSN 1729-360Х
1424650
  Шапран Ю. Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології шляхом застосування особистісно орієнтованих технологій // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 42-46. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлюються питання формування професійної компетентності майбутніх учителів біології у процесі використання проблемного навчання як особистісно орієнтованої педагогічної технології, запропоновано різні види проблемних ситуацій з урахуванням ...
1424651
  Туранов Ю.О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій на засадах проектної технології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 242-247. – (Педагогіка ; № 3)
1424652
  Поясок Т.Б. Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі фахової підготовки / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 102-107. – ISSN 1995-0519
1424653
  Бєляєва Н. Формування професійної компетентності майбутнього менеджера в контексті студентоцентрованого навчання // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 95-96
1424654
  Семененко І.С. Формування професійної компетентності студентів в умовах реалізації індивідуально-пізнавальних маршрутів у навчанні // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 76-83. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
1424655
  Бабійчук Т. Формування професійної компетентності студентів педагогічного коледжу (науково-педагогічна конференція "Григір Тютюнник: соціальний аспект")
1424656
  Товканець О. Формування професійної компетентності фахівців з освітнього менеджменту в центральноєвропейських країнах // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 140-145. – ISSN 2308-4081
1424657
  Пелипчук С.М. Формування професійної компетенції майбутніх економістів / С.М. Пелипчук, І.К. Жиряда // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 171-177. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1424658
  Гимер Н.О. Формування професійної комунікативної компетенції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 458-465. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1424659
  Семеног О. Формування професійної мобільності у процесі магістерської підготовки майбутніх філологів в Україні та зарубіжжі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – C. 76-83. – ISSN 2308-4081
1424660
  Щеголева Т. Формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 36-44


  Стаття присвячена вивченню особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Зроблено аналіз характерних особливостей формування професійної поведінки майбутнього перекладача та її ...
1424661
  Ігнатенко П.Р. Формування професійної спрямованості старшокласників / П.Р. Ігнатенко. – К., 1983. – 47с.
1424662
   Формування професіонала з економіки в університеті в умовах трансформації освітніх систем / А. Пакуліна, Н. Янченко, В. Благой, В. Блага // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 52-56. – ISSN 1562-529Х
1424663
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1424664
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Дис... канд. психолог.наук: / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 252л. – Бібліогр.:л.175-191
1424665
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.01 / Тюптя О.В.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 21с. – Бібліогр.:с.18-19
1424666
  Вигівська О.В. Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до дій в умовах гібридної війни // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 94-95
1424667
  Сторожук Н.А. Формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-44. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню процесу формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом ЗСУ. Розроблена теоретична структура психологічної готовності та емпіричним шляхом виявлені чинники, які детермінують процес ...
1424668
  Єфімов Володимир Павлович Формування пучків позитронів, поляризованих і неполяризованих електронів для ядерно-фізичних досліджень та модифікації властивостей матеріалів : Автореф. дис. канд. технічних наук: 01.04.20. / Єфімов В.П.; Національний науковий центр "Харьківський фізико-технічний інститут". – Харків, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: 29 назв.
1424669
  Чеберяко О. Формування районних бюджетів в УСРР 1920-х рр. в контексті адміністративно-територіального реформування // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 171-182
1424670
  Абрамова М.В. Формування раціональної системи управління твердими побутовими відходами / М.В. Абрамова, І.Х. Османов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 6-10. – ISSN 1729-7206
1424671
  Рось З. Формування регіональних центрів джазово-фестивального руху в Україні періоду Незалежності (1991-2012 рр.) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 77-85. – ISSN 2224-0926
1424672
  Рашотнюк Т.М. Формування регіонального агропромислового кластеру // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 203-209. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1424673
  Ткачук В. Формування регіонального кластера в галузі хмелярства // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1424674
  Мішин О.В. Формування регіональної системи безпеки в Африці : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Мішин Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 240 л. – Бібліогр.: л. 208-240
1424675
  Драган І.В. Формування регіональної системи управління у сфері природокористування на інноваційній основі // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 9-10
1424676
  Шипнівська О.О. Формування реєстру омографів сучасної української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 255-259. – ISBN 966-8188-08-X
1424677
  Співак Інна Віталіївна Формування режимів валютних курсів в країнах з перехідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, України) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Співак Інна Віталіївна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 234 л. + Додатки: л. 210 - 234. – Бібліогр.: л. 191 - 210
1424678
  Чебан А.С. Формування рекламної стратегії підприємства при виході на зовнішній ринок / А.С. Чебан, Т.В. Аверіхіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1424679
  Божук Т.І. Формування релігійно-туристичної індустрії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 132-135 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1424680
  Демчук Р.В. Формування репрезентативних міфологем на теренах України. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 34 : Культурологія. – С. 21-30
1424681
   Формування ресурсного потенціалу підприємств на основі кластерної регіональної моделі : монографія / [В.М. Гончаров та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 259, [1] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 235–259. – ISBN 978-966-493-702-0
1424682
  Коротяєва І. Формування рефлексивних умінь у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 230-239. – ISSN 2411-6548
1424683
  Лаврухін О.В. Формування ризик- орієнтованої технології оперативного управління вантажними перевезеннями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 36
1424684
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5(24). – 2003
1424685
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 6(25). – 2003
1424686
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 7-8 (26-27). – 2003
1424687
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11(30). – 2003
1424688
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12(31). – 2003
1424689
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (32). – 2004
1424690
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2 (33). – 2004
1424691
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4 (35). – 2004
1424692
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (124). – 2011
1424693
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (125). – 2011
1424694
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (130). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1424695
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5/1 (132). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1424696
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (134/135). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1424697
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (136). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1424698
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (138). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1424699
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (139). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1424700
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (140). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424701
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (141). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424702
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 4 (143). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424703
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 11 (150). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424704
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (151). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424705
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424706
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (153). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424707
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 11 (174). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424708
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 9 (184). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424709
  Мороз Дмитро Анатолійович Формування ринкового устрою в економічно нерозвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконку) : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Мороз Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1424710
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спеціальний випуск : у 2-х ч. / [редкол. спец. вип. : А. Ф. Павленко (відп. ред.), Г.О. Швиданенко, А.П. Наливайко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-453-4; 978-966-483-454-1 (Ч. 1)
Ч. 1 : Економіка підприємства: теорія і практика. – 2010. – 435, [1]с. : іл., табл. – Паг. частин заг. — Зб. засн. у 1992 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1424711
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. випуск : у 2-х ч. / [редкол. спец. вип.: А.Ф. Павленко (відп. ред.), Г.О. Швиданенко, А.П. Наливайко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-453-4; 978-966-483-455-8 (Ч. 2)
Ч. 2 : Економіка підприємства: теорія і практика. – 2010. – 401, [1] с. : іл., табл. – Паг. частин заг. — Зб. засн. у 1992 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1424712
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-545-6
Ч. 1 : Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи / [редкол.: А.Ф. Павленко, В.С. Савчук, А.М. Колот та ін.]. – 2011. – 718 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1424713
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-526-5
Ч. 2 : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / [редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.), В.М. Данюк, В.П. Дишкант та ін.]. – 2011. – 556 с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1424714
   Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1992-
Вип. 32. – 2014. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424715
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 26, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1424716
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 28. – 2012. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424717
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 30. – 2013. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1424718
  Мурадов А.Д. Формування ринкової мотивації до праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 104-113. – (Економіка ; Вип. 37)


  Досліджуються елементи механізму мотивації до праці в ринковій моделі господарювання. Звернута увага на можливості застосування мотивації до праці на початку розбудови незалежної України.
1424719
  Кібальник Любов Олександрівна Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Кібальник Л.О.:КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1424720
  Кібальник Любов Олександрівна Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України : Дис....канд. економ. наук: 08.01.01 / Кібальник Любов Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 192л. + Додатки:л.180-192. – Бібліогр.:л.171-180
1424721
  Селезньова Людмила Василівна Формування ринку екологічних послуг в економіці України : Дис....канд.економ.наук: 08.01.01 / Селезньова Людмила Василівна; Мін-во освіти України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196л. + Додатки:л.177-196. – Бібліогр.:л.166-177
1424722
  Селезньова Людмила Василівна Формування ринку екологічних послуг в економіці України : Автореф. дис.... канд. економ. наук:08.01.01 / Селезньова Л. В.; КУ ім. Т, Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1424723
  Сірко А.В. Формування ринку землі в Україні: інституційні бар"єри та їх усунення / А.В. Сірко, Н.М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 65-70
1424724
  Кнейслер О. Формування ринку перестрахування у контексті інституціонально-еволюиійної теорії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 53-61. – ISSN 1818-5754
1424725
  Гладкий О. Формування ринку праці великих міст в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-45. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обґрунтуванню важливості розвитку ринку праці великих міст в умовах глобалізації. В статті визначені фактори формування ринку праці у великих містах, досліджена структура зайнятості в Києві та інших столицях Центральної та східної ...
1424726
  Ткаченко Л.П. Формування риторичної культури викладача ВНЗ // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 196-203. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
1424727
  Білоусова Ярослава Володимирівна Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Білоусова Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1424728
  Білоусова Ярослава Володимирівна Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Білоусова Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 216с. + Додатки: л. 197-216. – Бібліогр.: л. 179-197
1424729
  Діденко Микола Маркович Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис... д-ра екон. наук: 08.01.01. / Діденко Микола Маркович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 433л. – Бібліогр.:л.394-416
1424730
  Васюта І.К. Формування робітничо-селянського союзу в революційній боротьбі на Зхідній Україні, 1921-1939 / І.К. Васюта. – Львів, 1988. – 172с.
1424731
  Лось Ф.Є. Формування робітничого класу на Україні / Ф.Є. Лось. – К., 1949. – 27с.
1424732
  Мельник Л.Г. Формування робітничого класу на Україні : Транспортний пролетаріат у 60-90-х роках XIX ст. / Л.Г. Мельник. – Київ : Вид. при Київ. ун-т вид. об"єдн. "Вища школа", 1988. – 104 с. – ISBN 5-11-000362-9
1424733
  Кравченко І.С. Формування робочої сили: мегаекономічний аспект // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 69-78. – ISSN 2072-9480
1424734
  Величко В.Є. Формування самоосвітньої компетентності в інформаційно-освітньому середовищі підготовки учителів математики, фізики та інформатики засобами вільного програмного забезпечення // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 34-39. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1424735
  Лісновська Л.Б. Формування самооцінки шестирічних першокласників як засіб ефективного оволодіння ними навчальною діяльністю // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С. 10-18
1424736
  Карпюк Я. Формування світоглядних похицій Юрія Бойко-Блохина // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 97-103
1424737
  Ольхова Н.В. Формування світоглядної культури студентів у навчально-виховному середовищі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ольхова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1424738
  Деревінський В.Ф. Формування світогляду В. Чорновола у студентські роки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 405-408. – ISSN 2076-1554


  Метою статті є висвітлити особливості початку трансформації ідейних засад і поглядів В. Чорновола в роки навчання в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка. Розглядаються його університетські зацікавлення, особливості навчання, праця в ...
1424739
  Лагода О. Формування світогляду М. Зерова // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 431-435
1424740
  Остропольська М.В. Формування світогляду Михайла Федоровича Комарова: українські та зарубіжні чинники // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 316-322. – ISBN 978-966-551-327-8


  М.Ф. Комаров - український письменник, бібліограф, критик, фольклорист, перекладач і лексикограф.
1424741
  Антипенко Г.С. Формування світогляду О.Ф. Кістяківського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 63-71. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглянуто чинники формування світогляду О.Ф. Кістяківського. Показано роль сімейного оточення, вплив студентської молоді та відомих громадських діячів другої половини на становлення світоглядних орієнтирів відомого професора. Згадується проф. ...
1424742
  Мощанський В.М. Формування світогляду учнів під час вивчення фізики / В.М. Мощанський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1424743
  Перегуда Ю. Формування середнього класу в контексті соціально-економічних процесів (на прикладі Житомирської області) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 79-85. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1424744
  Перегуда Ю.А. Формування середнього класу в міських поселеннях та сільській місцевості на прикладі столичного макрорайону України // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 115-117. – ISBN 978-966-285-399-5
1424745
  Васильців Т.Г. Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні / Т.Г. Васильців, С.С. Гринкевич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 24-27. – ISSN 1728-6220
1424746
  Пєшкін А.М. Формування сигнально-кодових конструкцій на основі кодів, забезпечуючих максимальне наближення до границі Шеннона : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Пєшкін Антон Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1424747
  Кулик С.М. Формування симбіотичного апарату та зернова продуктивність сої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1424748
  Кудирко Л. Формування систем збуту за участі міжнародних роздрібних торговельних мереж / Л. Кудирко, І. Севрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-42. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено авторське визначення поняття "міжнародна роздрібна торговельна мережа". Розкрито особливості формування систем збуту міжнародними роздрібними торговельними мережами. Визначено алгоритм взаємовідносин між учасниками каналу збуту ...
1424749
  Буряк Р.І. Формування систем менеджменту якості і екологічного менеджменту аграрних підприємств на засадах міжнародних стандартів ISO серій 9000 та 14000 // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 67-84. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
1424750
  Воронкова Т.Є. Формування системи антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання / Т.Є. Воронкова, К.В. Грищук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 82-84. – ISSN 2306-6806
1424751
  Манойленко О.В. Формування системи базових показників оцінки стійкості соціально-економічного стану регіону / О.В. Манойленко, Н.В. Савченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 234-240 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1424752
  Федасюк Д. Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації / Д. Федасюк, Н. Гоц, М. Микийчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 47-58. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано доцільність сертифікації електронних навчальних ресурсів вищого навчального закладу. Автори сформували порядок та схему внутрішньої сертифікації електронних навчальних видань (ЕНВ), розробили систему критеріїв для комплексної експертизи ...
1424753
  Лобузіна К. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 10-14. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються питання удосконалення лінгвістичних засобів наукової бібліотеки та засоби адаптації власної класифікаційної системи бібліотеки до УДК. Наголошується на важливості формування електронного алфавітно-предметного покажчика до бібліотечної ...
1424754
  Колесник Н.Ф. Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Колесник Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16-17
1424755
  Колесник Надія Федорівна Формування системи господарювання малого підприємства у перехідній економіці : Дис...канд. економ. наук: 08.01.01 / Колесник Надія Федорівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 247л. – Бібліогр.:л.241-247
1424756
  Шевченко А.В. Формування системи державного управління у Київській Русі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 107-113. – ISSN 2220-1394
1424757
  Мішенін Є. Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств / Є. Мішенін, І. Ярова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 21-26 : Рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1810-3944
1424758
  Маринеску Л. Формування системи естетичних цінностей у студентів спеціальності соціальної педагогіки // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 190-193
1424759
  Байстрюченко Н.О. Формування системи запобігання і протидії корупції на державній службі / Н.О. Байстрюченко, Л.В. Шпакович // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 45-54. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
1424760
  Куруцова Е.С. Формування системи інвестиційної привабливості підприємств енергетичного комплексу України через використання альтернативної (сонячної) енергетики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 384-391. – ISSN 2524-003X
1424761
  Шкляр А.І. Формування системи індикаторів фінансової стабільності на ринках, що розвиваються: актуальні підходи для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
1424762
  Зверяков М.І. Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи / М.І. Зверяков, В.В. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1424763
  Гасанов С.С. Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 18-36 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1424764
  Захарчук О.В. Формування системи інтеграції науки і виробництва в АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 3-8. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1424765
  Онищук Н. Формування системи маркетингу співпраці туристичних підприємств // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 111-121. – ISSN 2409-9260
1424766
  Ліщитович Л. Формування системи масового безперервного навчання населення- основа побудови нової ноосферної цивілізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 11-18. – ISSN 2076-9326
1424767
  Сікорський Ю.М. Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сікорський Юрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 269 арк. – Додатки: арк. 226-269. – Бібліогр.: арк. 12-13, 206-225 та в додатках: арк.226-227
1424768
  Сікорський Ю.М. Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сікорський Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1424769
  Полякова Г.А. Формування системи моніторингу та самооцінки якості результатів навчання студентів у вищому навчальному закладі / Г.А. Полякова, С.А. Ачкасова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 34-39. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1424770
  Поливач К.А. Формування системи моніторінгу об"єктів культурної спадщини в Україні // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 52-63 : рис. – ISSN 1561-4980
1424771
  Примуш М.В. Формування системи національної безпеки України у контексті військово-політичних викликів сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 203-212
1424772
  Задоя А. Формування системи нових ринкових відносин / А. Задоя, В. Момот // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1424773
  Калінеску Т.В. Формування системи підтримки національної лояльності щодо забезпечення соціально-економічного розвитку // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 62-66. – ISSN 2221-8440
1424774
  Коковський Л.О. Формування системи показників оцінки процесів природокористування на регіональному рівні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 313-320 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1424775
  Підгрушний Г.П. Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі поліцентричного просторового розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 48-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1424776
  Ярошевич І. Формування системи понять граматики у працях українських науковців періоду ХVІ-ХVІІ ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 509-515. – ISSN 2078-0850
1424777
  Письменна Т. Формування системи принципів державного фінансового контролю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 104-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
1424778
  Піріашвілі О.Б. Формування системи регіонального стратегічного управління: теоретико-методичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 155-162


  Запропонова систему регіонального стратегічного управління в державі на сучасному етапі економічного розвитку.
1424779
  Трубич С.Ю. Формування системи соціального страхування : страховий ринок / С.Ю. Трубич, В.Є. Швець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 110-114 : Рис.
1424780
  Теряник О.А. Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг / О.А. Теряник, А.А. Стець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1424781
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній ( на прикладі компаній легкої промисловості ) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1424782
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (на прикладі компаній легкої промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. – Додатки: л. 220-223. – Бібліогр.: л. 201-219
1424783
  Пальчинський О. Формування системи управління витратами на підприємстві // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 43-45
1424784
  Кириченко О. Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваціного типу / О. Кириченко, Ю. Виговська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-38 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1424785
  Ліснича В.М. Формування системи управління культурою в Україні: 1991–2004 рр. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 50-54


  У статті розкривається процес формування системи управління галуззю культури України у 1991–2004 рр. Складність цього процесу зумовлена особливостями соціального, гуманітарного, політичного та економічного розвитку держави, неврегульованістю низки ...
1424786
  Чобіток В.І. Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект / В.І. Чобіток, А.В. Волощенко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 50, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (11-13 червня 2015 р., м. Харків). – C. 313-318. – ISSN 2075-4892
1424787
  Демчишак Н.Б. Формування системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в контексті зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 18-23 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1424788
  Проценко Г.Д. Формування снігового покриву в садах і ягідниках // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1424789
  Кондрашова М.В. Формування соціальних і економічних інституцій в умовах ринкової економічної ситеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 108-110. – Бібліогр.: 10 назв
1424790
  Шеремет О.С. Формування соціальних цінностей як завдання органів місцевого самоврядування у протидії злочинності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 154-168. – ISSN 2222-5374
1424791
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1424792
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; МОіНУ. – Тернопіль, 2003. – 223с. + Додатки: л. 196-223. – Бібліогр.: л. 175-196
1424793
  Мірошніченко Ю. Формування соціально-педагогічної активності студентів вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 158-159
1424794
  Щербина В. Формування соціально-психологічних аспектів кіберкомунікаційних практик у навчальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Автор на матеріалах пілотажного соціально-психологічного дослідження розглядає проблему формування новітніх комунікативних практик у навчально-виховному процесі сучасної української вищої школи. Автор робить висновок про необхідність впровадження ...
1424795
  Пузирьов Є.В. Формування соціально-психологічної компетентності викладача / Є.В. Пузирьов, О.А. Жавко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 133-135. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1424796
  Малиш М.М. Формування соціально сприятливого комунікаційного середовища як засіб соціального управління // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-12


  Розглядаються окремі аспекти соціальної комунікації управлінського персоналу органів внутрішніх справ як суб"єкта реалізації соціальноорієнтованої складової внутрішньої політики держави. Some aspects of social communication of the managerial personnel ...
1424797
  Нікітчина С.О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров"я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 11-14. – Бібліогр.: 8 назв
1424798
  Дяченко М.Д. Формування соціальної активності майбутнього журналіста в контексті соціальної зрілості особистості // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 16-25. – ISSN 1817-3764


  У статті здійснено спробу розкрити сутність понять "соціальна активність", "професійна самосвідомість", "соціальна зрілість", висвітлено наукові погляди на проблему формування соціальної активності в контексті соціальної зрілості особистості, окреслено ...
1424799
  Перепадя Л. Формування соціальної активності студентів в умовах навчально-виховного процесу коледжу // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 198-200
1424800
  Кузьміч Т.О. Формування соціальної компетентності старшокласників засобами слов"янської культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кузьміч Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1424801
  Лавринович М.І. Формування соціальної однорідності колгоспного селянства в процесі комуністичного будівництва / М.І. Лавринович. – Київ, 1976. – 651с.
1424802
  Кайда О.П. Формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
1424803
  Смолій В.А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина 17-18 ст.) / В.А. Смолій; АН УРСР; Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 264с.
1424804
  Козакова О.М. Формування соціокультурних внутрішньоквартальних зон благоустрою / О.М. Козакова, Г.В. Кузьміна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 315-320. – ISSN 2077-3455
1424805
  Зінов"єва Ю.П. Формування соціокультурної компетентності майбутніх психологів у процесі вивчення англійської мови засобом ділової гри // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 98-102. – ISBN 978-617-7037-08-7
1424806
  Зєнікова М. Формування спадкової справи в логічній послідовності та в хронологічному порядку // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 38-41
1424807
  Зінов"єв Ф.В. Формування спеціаліста економічного профілю / Ф.В. Зінов"єв, С.Д. Дімітрієва, І.Л. Калініченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 367-376. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1424808
  Бурячок А.А. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов"янських мов / А.А. Бурячок. – Київ, 1983. – 248с.
1424809
  Бут Ю.С. Формування спільної екологічної політики Європейського Союзу : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 / Бут Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1424810
  Шинкаренко І.В. Формування спільної податкової політики країн ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шинкаренко Іван Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 231 л. – Бібліогр.: л. 210-231
1424811
  Макаренко Є.А. Формування спільної політики європейської безпеки і оборони в умовах сучасних викликів і загроз // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 384-411. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1424812
  Чухрай Н.І. Формування споживчої корисності інновації / Н.І. Чухрай, Л.С. Лісовська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 27-34 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1424813
  Полтавцева О.В. Формування спорткомплексів з веслувального слалому в системі міських водойм та прибрежних територій м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 434-438. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1424814
  Сапачук Ю.М. Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сапачук Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 215 л. – Додатки: л. 196-215. – Бібліогр.: л. 180-195
1424815
  Сапачук Ю.М. Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сапачук Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1424816
  Карпиленко В. Формування становлення до зарубіжних країн за допомогою фреймів у ЗМК // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 393-398
1424817
  Суперсон В. Формування статистичної інформації правового характеру в сфері комп"ютерних технологій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.43-47. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 0132-1331
1424818
  Гарагонич О.В. Формування статутного капіталу акціонерних товариств // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 30-38. – ISSN 2310-9769
1424819
  Головченко Т. Формування стереотипів у масовій свідомості за допомогою ЗМК // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 201-202
1424820
  Гребень Василь Васильович Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну р.Рос) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Гребень Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 222л. – Бібліогр.:л.196-216
1424821
  Костирко Л.А. Формування стратегії антикризового фінансового управління підприємств в умовах невизначеності налітичне забезпечення менеджменту // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 61-69. – ISSN 2221-8440
1424822
  Гохберг Ю. та інш Формування стратегії досягнення високої конкурентоспроможності підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С.74-78
1424823
  Одинець Валентина Миколаївна Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Дис... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Одинець Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 227л. – Бібліогр.:л.208-220
1424824
  Одинець В.М. Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 058.05.01 / Одинець В. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1424825
  Денисюк С.С. Формування стратегії зовнішньої політики та національної безпеки США на початку 90-х рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 132-137
1424826
  Блінова Л. Формування стратегії інвестиційного забезпечення підприємств тепловодопостачання та водовідведення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються інвестиційні потреби підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення. Визначено пріоритетні заходи пошуку джерел фінансування для задоволення інвестиційних потреб. Розглянуто найбільш пріоритетні та ефективні джерела ...
1424827
  Легомінова С.В. Формування стратегії конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств у макротренді інклюзивного розвитку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 67-72. – ISSN 2415-8089
1424828
  Селіверстова Л.С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 309-314 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1424829
  Жегус О.В. Формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. ; редкол.: Борисова Т.М., Василевський М., Віктор Я. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 2. – С. 58-75. – ISSN 2522-9087
1424830
  Тимошенко А.О. Формування стратегії розвитку податкового контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1424831
  Крочак М.С. Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 85-90. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114
1424832
  Стецько Н. Формування стратегії розвитку туризму Тернопільської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1424833
  Мироненко М.Ю. Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіонів в умовах адміністративно- територіальної реформи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 4-8. – ISSN 2409-1944
1424834
  Шкарлет С. Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу / С. Шкарлет, В. Микитенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 4-7 : табл. – ISSN 1810-3944
1424835
  Савельєв В.В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савельєв Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1424836
  Тищенко О.М. Формування стратегічних напрямків розвитку електроенергетики регіонів України / О.М. Тищенко, Н.Б. Петрова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 170-179


  У статті розглядається формування стратегії управління розвитком електроенергетики за допомогою оцінки конкурентоспроможності електроенергетики регіонів.
1424837
  Васильківський Д.М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 162-167. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено теоретичні основи формування механізму підвищення економічного потенціалу підприємства. Це дозволило виявити суть і зміст економічного потенціалу підприємства та його елементів, орієнтованого на збереження довгострокової ...
1424838
  Шевченко Н.В. Формування стратегічного партнерства вищих навчальних закладів з роботодавцями // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 107-110. – ISSN 2077-1800
1424839
  Шапурова О.О. Формування стратегічної концепції розвитку інтактильної економіки суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 34-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
1424840
  Петришин В.В. Формування стресостійкості курсантів вищих навчальних закладів МВС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 151-158. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1424841
  Завдовєєв А.В. Формування структури і фізико-механічних властивостей низьковуглецевих сталей 20Г2С і 08Г2С при інтенсивній пластичній деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Завдовєєв Анатолій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1424842
  Клепко О.Ю. Формування структури та механічні характеристики реакційно-пресованих композитів системи Ti - B - Al - O : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.04.07 / Клепко Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 121 арк. – Бібліогр.: арк. 111-121
1424843
  Боровик М.А. Формування структури факультетів Чернігівського державного педагогічного інституту (1954–1998 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 319-322. – ISSN 2218-4805
1424844
  Воронянська Н. Формування структури Церкви адвентистів сьомого дня за демократичних умов // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 206-213. – ISBN 978-966-182-372-2
1424845
  Кравчук Н. Формування структурно-функціональних дисбалансів у ретроспективі розвитку світової валютної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 31-48. – ISSN 1818-5754
1424846
  Лесюк Р.І. Формування струмопровідних елементів електронних плат струменевою технологією з використанням наночастинок срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лесюк Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1424847
  Пагор В.В. Формування студентського складу медичних вишів України в першій половині 1920-х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 322-330. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1424848
  Корсун Ю.О. Формування суб’єктно-рефлексивної позиції студентів у процесі професійної підготовки як педагогічна умова розвитку професійної самосвідомості майбутніх інженерів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 94-98. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1424849
  Шишкін В. Формування суду присяжних (досвід Іспанії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.139-143. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1424850
  Микитенко І.А. Формування сукупних доходів і витрат у сільських домогосподарствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.107-111
1424851
  Тюрменко І.І. Формування суспільно-політичних поглядів і державницької позиції І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-31. – (Історія ; Вип. 44)


  У статті аналізуються чинники, що сприяли становленню І. Огієнка як ученого та національно визначеного державного діяча з чітко окресленими суспільно-політичними поглядами, спрямованими на утвердження української державності
1424852
  Телькі В.С. Формування суспільної думки в період військового конфлікту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 132-134
1424853
  Балюта Е.Г. Формування суспільства "стійкого розвитку" та мовні новоутворення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-29. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1424854
  Козак Л.С. Формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності нових макроекономічних показників / Л.С. Козак, Ю.О. Уласенко, О.В. Федорук // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 65-78. – ISSN 2413-0966
1424855
  Кошовий С.А. Формування сучасного порядку денного КНР: роль аналітичних центрів і експертного середовища // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 69-83. – ISSN 2409-904X
1424856
  Реєнт О.П. Формування сучасної історіографії української нації // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 13-17. – ISBN 978-966-927-169-3
1424857
  Банчук-Петросова Формування сучасної кадрової політики сектору безпеки та оборони України - потреба часу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 251-261
1424858
  Козарь Т.П. Формування сучасної моделі державної політики в системі вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи вирішення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 48-51. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
1424859
  Новак І.М. Формування сучасної системи професійної безпеки та охорони праці в Україні / І.М. Новак, Н.І. Котова // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 110-117. – ISSN 2072-9480
1424860
  Боровик П. Формування сучасної системи фінансовогоменеджменту на молокопереробних підприємствах / П. Боровик, С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 112-119 : табл., рис. – Бібліогр. : 8 назв. – ISSN 1605-2005
1424861
  Кальниш Ю.Г. Формування сучасної теорії кадрової політики в державній службі України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 10-16. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
1424862
  Любкіна О.В. Формування сучасної теорії фінансових ринків: основні проблеми та напрями розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 70-76


  Стаття присвячена критичному аналізу методологічних основ сучасної теорії фінансових ринків. Здійснено періодизацію процесу формування теоретичних концепцій, що лежать в основі сучасної теорії фінансових ринків. Наводяться аргументи, що свідчать про ...
1424863
  Триколенко С.Т. Формування сценічного середовища за допомогою мультимедійних засобів як один з прийомів поєднання новітнього медійного та традиційного образотворчого мистецтва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 147-156. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1424864
  Нежива Л. Формування сюрреалістичної складової великостильової компетентності в старшокласників на прикладі поезії Василя Голобородька


  У статті розглядається один з методичних аспектів вивчення поезії В.Голобородька з урахуванням стильових рис сюрреалізму. З цією метою досліджується образ-архетип "хата", особливості його об"єктивації в творах поета.
1424865
  Божко О.І. Формування та бойовий шлях 1-ї і 2-ї українських радянських дивізій (вересень 1918-червень 1919 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Божко О.І.; КУ ім. Т.ШЕвченка. – Київ, 1994. – 308л. – Бібліогр.: л. 291-308
1424866
  Коваль Т. Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС "ІРБІС" / Т. Коваль, І. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Представлено технологію запису і обліку читачів у бібліотеці з використанням АБІС "ІРБІС" та розкрито механізми формування, збереження бази даних "Читачі НБУВ", яка зареєстрована як об"єкт інтелектуальної власності.
1424867
  Коваль Т. Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС ІРБІС / Т. Коваль, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 472-481. – ISSN 2224-9516


  Розкрито ключові моменти формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі автоматизованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС. Йдеться про оптимізацію функцій автоматизованого робочого місця пункту запису читачів (АРМ ПЗЧ), зокрема про ...
1424868
  Рубан А. Формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України: огляд видань 2010-2014 років // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано документопотік з питань формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України за останні п"ять років. Досліджено тематичну структуру публікацій; визначено авторів і організації, які зробили внесок у розроблення питання ...
1424869
  Глущенко В.В. Формування та використання недержавних пенсійних фондів в Україні / Глущенко В.В., Левченко І.А. – Харків : Воровець А.П. ; Апостроф, 2012. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 186-208. – ISBN 978-966-2579-67-3
1424870
  Бассова О.О. Формування та використання прибутку виноградарсько-виноробними підприємствами / О.О. Бассова, Г.М. Боброва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 34-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1424871
  Нетреба І.О. Формування та використання системи управління знаннями на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 105-112


  Систематизовано теоретичні підходи до визначення категорії "управління знаннями". Розкрито напрями, за якими доцільно здійснювати формування системи управління знаннями на підприємстві. Уточнено етапи управління знаннями на підприємстві. Запропоновано ...
1424872
   Формування та властивості гумінових субстанцій / Ю.А. Тишко, А.Р. Степанюк, А.В. Копиленко, Л.Г. Воронін // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 61-66. – ISSN 1997-9266


  Досліджено гуміновмісні речовини, їх формування. Проведено експериментальні дослідження з метою визначення їх властивостей. Їх формування описується декількома теоріями. Теорія 1 (теорія лігніну) - лігнін ще не повністю використаний мікроорганізмами, ...
1424873
  Харченко Т.Б. Формування та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 164-171


  Розглянуто основні підходи до формування системи екологічного менеджменту та можливості їх застосування на підприємстві в сучасних умовах розвитку економіки України. Зазначено переваги застосування екологічного менеджменту, а також перспективи розвитку ...
1424874
   Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / [Бойко О. та ін. ; редкол.: Смолій В.А. (співголова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – 335, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 331. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2187-00-7
1424875
  Погорілий С.Д. Формування та дослідження паралельних схем алгоритму Данцига / С.Д. Погорілий, І.В. Білоконь, Т.Ю. Проців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 207-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано використання паралельної реалізації знаходження мінімального шляху орієнтованого графа на прикладі алгоритму Данцига. Виконано модифікацію алгоритму для паралельних систем та його формалізацію з використанням математичного апарату систем ...
1424876
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Сивак О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1424877
  Пендзей Л.П. Формування та інституційне забезпечення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 82-90. – ISSN 2306-1677
1424878
  Стоян Віра Іванівна Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 / Стоян В.І. ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1424879
  Башинська О.М. Формування та обслуговування державного зовнішнього боргу // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 67-77. – Бібліогр.: 7 назв
1424880
  Яременко Максим Васильович Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і-середина 80-х рр. 18 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Яременко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1424881
  Яременко Максим Васильович Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і - середина 80-х рр. ХVIII ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Яременко Максим Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252 л. + Додатки: л. 201 - 252. – Бібліогр.: л. 178 - 201
1424882
  Швець В.Я. Формування та оцінка конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації економіки / В.Я. Швець, М.І. Іванова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 67-74. – ISSN 2074-5354


  Доведено, що при формуванні заходів щодо підвищення конкурентоспроможності необхідно враховувати результати кластерного аналізу, фактори та умови ефективного управління конкурентоспроможністю, використовуючи при цьому сучасні методи оцінки.
1424883
  Шевчук П. Формування та перспективи динаміки життєвого потенціалу на період трудової діяльності / П. Шевчук, Г. Швидка // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1424884
  Богун В.Л. Формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств в умовах ринкової економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 213-218


  У статті досліджено особливості формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу промислових підприємств в умовах ринкової економіки. Запропоновано методичні підходи до аналізу виробничого потенціалу промислових ...
1424885
  Корецький Юрій Михайлович Формування та реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.10.01 / Корецький Ю.М.; НАНУ. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1424886
  Мамічева Людмила Петрівна Формування та розвиток акціонерної власності в перехідній економіці України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Мамічева Людмила Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1424887
  Гамза В.І. Формування та розвиток болгарської колонії Тернівка на Півдні України // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 152-154
1424888
  Степаненко В.В. Формування та розвиток віртуальних бізнес-інкубаторів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 138-143. – (Економічні науки ; № 3 (27))
1424889
  Ніндипова Т.А. Формування та розвиток вчення про "фонові" явища злочинності в сучасній кримінології України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.118-122. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1424890
  Кутузова Г.І. Формування та розвиток естетичної культури особи: філософсько-культурологічний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 45-48. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1424891
  Клименко О.В. Формування та розвиток європейського освітнього простору // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-60


  У статті проаналізовано історичні передумови формування та розвитку Європейського освітнього протору (ЄОП )в умовах Болонської декларації.
1424892
  Бондаренко Л.М. Формування та розвиток зовнішньоекономічного потенціалу регіону / Л.М. Бондаренко, І.В. Бондаренко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 11-23. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
1424893
  Грищук О.В. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві : монографія / Грищук О.В., Гелеш А.І. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-287. – ISBN 978-966-8823-82-4
1424894
  Матвійчук А. Формування та розвиток науково-дослідної системи КНЕУ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 93-97. – ISSN 1682-2366
1424895
  Гражевська А.О. Формування та розвиток рентних відносин у ринковій економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гражевська Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 264 арк. – Додатки: арк. 213-264. – Бібліогр.: арк. 186-212
1424896
  Гражевська А.О. Формування та розвиток рентних відносин у ринковій економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гражевська Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1424897
  Татомир І.Л. Формування та розвиток системи акредитаційних вимог до якості онлайн-навчання // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (85). – C. 30-37. – ISSN 1683-1942
1424898
  Болдижар С.М. Формування та розвиток системи народних комітетів Закарпатської України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 50-55. – ISSN 2220-1394


  Досліджено процес формування народних комітетів Закарпатської України, які у 1944-1945 роках стали місцевими органами державної влади на Закарпатті. Здійснено аналіз нормативно-правових актів прийнятих Народною Радою Закарпатської України на підставі ...
1424899
  Зубанич Л.Л. Формування та розвиток суспільної верстви дворянства у Північно-Східній Угорщині в XVI-XVII століттях // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 64-70. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1424900
  Марушкевич Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 112-117. – ISSN 1810-2131
1424901
  Голик М.М. Формування та становлення Національної гвардії України (1991–1999 рр.) / М.М. Голик, А.Л. Папікян // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 28-37. – ISSN 2313-5603
1424902
  Заславська О. Формування та управління банківськими депозитами // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 34-37. – ISSN 1728-9343
1424903
  Козачок І.А. Формування та управління ефективним використанням фінансових ресірсів підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 277-283. – ISSN 2072-1692
1424904
  Дем"яненко Т.І. Формування та управління трудовим потенціалом на вітчизняних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 172-176. – ISSN 2309-1533
1424905
  Русак О.П. Формування та функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні / О.П. Русак, Ю.І. Гальчук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 57-59. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1424906
  Буткевич О.В. Формування та характерні риси основних елементів і компонентів стародавнього міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 126-145. – ISBN 978-966-2609-51-6
1424907
  Панасюк І.П. Формування тарифної політики авіакомпанії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 21-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1424908
  Смольницька О.О. Формування творчого методу української мистецької еміграції в Латинській Америці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 81-94. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1424909
  Андреєв Юрій Володимирович Формування творчого стилю діяльності командира-вихователя в умовах реформування збройних сил : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Андреєв Юрій Володимирович; Харків. держ. пед. ун-тет ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1994. – 19л.
1424910
  Комашко Н.В. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Комашко Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1424911
  Возняк А.Б. Формування творчої особистості підлітків у контексті особистісно орієнтованого виховання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 228-230
1424912
  Киричевська Л.П. Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 115-121. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1424913
  Бейліс Л. Формування творчої спрямованості діяльності бібліотечного колективу // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 9-13
1424914
  Кресін О. Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Йоганна Анзельма фон Фейєрбаха // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-394. – ISSN 0132-1331
1424915
  Фурса С. Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки та класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та систему виконавчих правовідносин, сформульовано дефініцію виконавчих процесуальних відносин, їх ознаки та дано пізні підстави для класифікації даних правовідносин. Раскрыта сущность и система исполнительных правоотношений, ...
1424916
  Бунчук М.М. Формування теоретичних основ фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 12-13
1424917
  Дяченко О.П. Формування теоретичних підходів до визначення тіньової економіки як економічної категорії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
1424918
  Кохановська О. Формування теорії інформаційних цивільних правовідносин: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 19-22. – ISSN 0132-1331
1424919
  Жмаєв Г.О. Формування територіальних господарських систем (Питання теоріх, методології і практики) : Автореф... канд. еконнаук: 08.10.02 / Жмаєв Г. О.; НАН України, Ін-т регіональних досл. НАН України. – Львів, 1997. – 19л.
1424920
  Аврамчук О.П. Формування території Галицької землі протягом другої половини XIV – останньої третини XV ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 3-9. – ISSN 1996-9872
1424921
  Андрущенко І.С. Формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю з урахуванням досвіду антитерористичної операції / І.С. Андрущенко, Ю.О. Заєць, Ю.І. Запорожченко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – C. 65-66
1424922
  Адаменко О. Формування технологічної культури майбутнього соціального працівника в умовах вищого навчального закладу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 86-96. – ISSN 2312-5993
1424923
  Пєхота О.М. Формування технологічної культури сучасного викладача // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 37-43. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
1424924
  Сегеда Сергій Павлович Формування типу військового видання в період українського державотворення 1917 - 1920 рр. (за матеріалами часопису "Стрілець") : Дис... кандид. філософ.наук: / Сегеда Сергій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.155-181
1424925
  Сегеда С.П. Формування типу військового видання в процесі українського державотворення 1917-1920 рр. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Сегеда С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1424926
  Долженков Олег Олександрович Формування тоталітарної політичної системи в Україні : Автореф... кандид. політичн.наук: 23.00.02 / Долженков Олег Олександрович; Одеський держ. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 19л.
1424927
  Борисенко М. Формування традиції святкування Нового року в Україні (кінець XIX - середина XX століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 14-24. – ISSN 2313-8505
1424928
  Смирнов І. Формування транспортно-логістичних кластерів у ЄС: український контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-19. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості та характерні риси процесів формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) у ЄС, зокрема, їх поділ на портові, прикордонні, регіональні; їх взаємодію, що призводить до виникнення нових категорій ТЛК - мультипортів - гейтвеїв та ...
1424929
  Бєлова О. Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 52-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1424930
  Римаренко В.Є. Формування трудових навичок в учнів / В.Є. Римаренко. – К., 1961. – 55с.
1424931
  Музиченко-Козловська Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 156-166. – ISSN 0321-0499
1424932
  Вишневська Г.Г. Формування туристсько-екскурсійних програм в Україні напередодні Євро-2012 / Г.Г. Вишневська, А.О. Цегельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 58-63. – Бібліогр.: 4 назв.
1424933
  Коба О.В. Формування у курсантів вищих військових навчальних закладів командирських якостей у процесі навчання // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 81-85. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1424934
  Тарасюк Н.М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарасюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
1424935
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності педагогічної імпровізації : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; Ін-т педагогіки та ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1998. – 169 л. – Бібліогр.:л.150-169
1424936
  Лебедєва А. Формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки / А. Лебедєва, Т. Люріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-48. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті актуалізовано проблему формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки, проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття ключових компетентностей (key competencies). Виявлено загальну тенденцію вищих ...
1424937
  Павлов Ю. Формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров"язбереження // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 456-462. – ISBN 978-617-7009-20-6
1424938
  Панченко М.Ф. Формування у підлітків інтересів до суспільно-корисної праці. / М.Ф. Панченко. – К., 1966. – 30с.
1424939
  Блінова Г.О. Формування у процесі навчання юристів професійного підходу до використання інформації з обмеженним доступом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 13-15
1424940
  Рубашевська Людмила Володимирівна Формування у старшокласників орієнтирів на загальнолюдські цінності (в позаурочній діяльності) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рубашевська Людмила Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 23 с.
1424941
  Адабір А. Формування у старшокласників умінь інтерпретувати морально-естетичну позицію письменника під час вивчення великих епічних творів


  У статті аналізується процес формування у старшокласників умінь аналізувати великий епічний твір та інтерпретувати морально-естетичну позицію письменника, визначаються рівні навчальних досягнень.
1424942
  Дерба С.М. Формування у студентів-іноземців практичного знання українських конструкцій і слів на позичення часу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 111-116. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто дюіяльність прямого методу при формуванні у студентів-іноземців практичних знань конструкцій і слів на позначення часу в українській мові. Проаналізовано структуру заняття, послідовність та приклади завдань, які необхідно виконати ...
1424943
  Дерба С.М. Формування у студентів-іноземців практичного знання українських конструкцій і слів на позначення часу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 143-147


  У статті розглянуто доцільність прямого методу при формуванні у студентів-іноземців практичних знань конструкцій і слів на позначення часу в українській мові. Проаналізовано структуру заняття, послідовність та приклади завдань, які необхідно виконати ...
1424944
  Спічка А. Формування у студентів дослідницьких умінь лексичного аналізу художніх іншомовних текстів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 224-230. – ISSN 2411-6548


  У статті надано деякі особливості художнього іншомовного, зокрема німецькомовного тексту. Особливу увагу звернено на лексичний склад тексту. Розглянуто особливості внутрішньої форми лексичних одиниць, зокрема фразеологізмів на основі німецькомовного ...
1424945
  Тернавська Л.М. Формування у студентів немовних ВНЗ навичок технічного перекладу / Л.М. Тернавська, О.А. Шауерман // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 354-358. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Статтю присвячено проблемі формування навичок технічного перекладу у майбутніх фахівців в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін.
1424946
  Козак Л.С. Формування у суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції як базисна складова механізму реалізації антикорупційної стратегії в Україні / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 15-31. – ISSN 2413-0966
1424947
  Киричук О.В. Формування у учнів активної життєвої позиції / О.В. Киричук. – К., 1983. – 137с.
1424948
  Штакал В.М. Формування укісного конвеєра сортів грястиці на осушених торфовищах лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 33-35. – ISBN 978-966-2742-92-5
1424949
  Служинська І. Формування українсько-російського кордону: дискусії й політичні рішення 20-х рр. XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 115-124
1424950
  Поліщук Інна Іванівна Формування Української держави у 1648-1657 рр. (Історіографія проблеми) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 19л.
1424951
  Коцур А. Формування української державності в середині XVII ст. (історіографія проблеми) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 139-146. – ISBN 978-966-2464-25-2
1424952
  Образцова Н.В. Формування української етнічної громади у Португалії (1998-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Образцова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1424953
  Передрієнко В.А. Формування української літературної мови 18 ст. / В.А. Передрієнко. – К, 1979. – 144с.
1424954
  Синєгуб Я.В. Формування української соціологічної термінології : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Синєгуб Ярослава Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 227 арк. – Додатки: арк. 225-227. – Бібліогр.: арк. 7, 199-224 та в додатках: арк. 225-226
1424955
  Синєгуб Я.В. Формування української соціологічної термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Синєгуб Ярослава Володимирівна ; М-во освіти і науки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1424956
  Цимбал Наталія Андріївна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки 20 ст. : Дис....канд. філолог. наук: 10.02.01 / Цимбал Наталія Андріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 175л. + Додатки: л.170-175. – Бібл.: л.150-170
1424957
  Цимбал Наталія Андріівна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст. : 10.02.01. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Цимбал Наталія Андріівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
1424958
  Топольницький Я.Л. Формування умінь і навичок з синтаксису / Я.Л. Топольницький, Д.М. Кравчук. – К., 1985. – 133с.
1424959
  Борисова Н.В. Формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічних спеціальностей (на матеріалі твору Дж.Р.Р. Толкіна "Роверандом") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 475-482. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті розкриті особливості формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу художніх творів у студентів філологічних спеціальностей. Наголошено, що його об’єктом є художній текст, а не художній твір. Розглянуто завдання і виділено прийоми ...
1424960
  Смовженко Л.Г. Формування умінь полілогічного спілкування на уроках англійської мови у початковій школі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 254-257
1424961
  Вініченко І.І. Формування умов інвестування економічного розвитку підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 38-40 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1424962
  Коваль Р.Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 49-51. – Бібліогр.: 10 назв
1424963
  Бобровська О. Формування умов переходу України на шлях сталого (збалансованого) розвитку: концептуальні засади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 6-13. – ISSN 2414-4436
1424964
  Зоріна С.І. Формування умов становлення ринкового механізму господарювання : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Зоріна С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
1424965
  Самчук Т. Формування університетського простору в Києві : (до історії перших будинків Університету святого Володимира) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 69-75. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію перших приміщень Університету св. Володимира в контексті формування університетського простору в Києві. Висвітлено подробиці будівництва будинків орендованих університетом і встановлено місце їхнього розташування в міському просторі ...
1424966
  Шарманська Валентина Миколаївна Формування управління підприємством в умовах становлення ринкового господарства (політекономічний аспект) : Дис... канд. економ.наук: / Шарманська Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 152л. – Бібліогр.:л.144-152
1424967
  Бурлаєнко Т. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 67-69
1424968
  Івашко Ю.В. Формування уряду БРСР наприкінці 1918 - на початку січня 1919 рр. // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 64-66
1424969
  Капля Л.І. Формування успішної взаємодії в студентському колективі морського навчального закладу // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 83-86. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1424970
  Вальчук М.П. Формування установки правової відповідальності як одного з компонентів правосвідомості учнів професійних ліцеїв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 31-34. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито зміст та значення установки правової відповідальності як одного з компонентів правосвідомості учнів професійних ліцеїв.
1424971
   Формування фахових компетентностей в курсі електродинаміки для студентів електротехнічних спеціальностей / В.Г. Таран, Т.В. Калініна, О.А. Харитонова, О.І. Григор"єва // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 210-213. – ISSN 2519-2884
1424972
  Козій Т. Формування фахової компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 44-50. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1424973
  Ляшенко О.І. Формування фізичного знання в учнів середньої школи : логіко-дидакт. основи / О.І. Ляшенко. – Київ : Генеза, 1996. – 126 с.
1424974
  Губерський Л.В. Формування філософського світогляду в системі університетської освіти // Українознавство і сучасність : Міжн. наук. конф.
1424975
  Алексеюк Л. Формування фінансових результатів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-40
1424976
  Гриценко О.В. Формування фінансових ресурсів для забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 128-138. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1424977
  Хірівський Формування фінансових ресурсів об"єднаних територіальних громад / Хірівський, Р. Дудяк, Р. Федів // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 65-73. – ISSN 2313-3627
1424978
  Біляєв С.С. Формування фінансових умов надання медичних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 164-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1424979
  Антонова О.М. Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 117-126. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки вищого навчального закладу, а також запропоновано модель системи управління економічною безпекою вищого навчального закладу.
1424980
  Хлистун О.А. Формування фінансово-економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 108-112. – Бібліогр.: 11 назв
1424981
   Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України = Forming of financial potential of investment activity in economy of Ukraine : монографія / [Крупка М.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 403, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-403. – ISBN 978-966-613-904-0
1424982
  Гудзь Т.П. Формування фінансової рівноваги підприємства: методологічний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено аспекти методології формування фінансової рівноваги підприємства: послідовність етапів та стадії розвитку, їх межі, форми та функції. Обгрунтовано закономірність циклічного розвитку стану фінансової рівноваги на підприємстві. ...
1424983
  Кремпова Н.Л. Формування фінансової стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 200-204
1424984
  Єфименко Т.І. Формування фіскального простору економічних реформ : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 3-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1424985
  Парфенюк А.І. Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах / А.І. Парфенюк, Н.М. Волощук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 106-113. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
1424986
  Лисенко Л. Формування фонду медіадокументів та тенденції їх використання в бібліотеці ВНЗ Укоопслілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" / Лариса Лисенко, Валерія Глухова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 14-15. – ISSN 1811-377X


  У статті викладено результати дослідження, яке проводилося бібліотекою ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (Україна) в рамках виконання науково-дослідної роботи "Функціонування єдиного інтегрованого автоматизованого комплексу ...
1424987
  Зборовський А.І. Формування фундаментальних уявлень про безпеку життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 8
1424988
  Кириленко В.Г. Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках української та зарубіжної літератури і в позаурочний час / В.Г. Кириленко, М.О. Голубєва, І.В. Рябець // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1424989
  Аніщенко Наталія Вікторівна Формування художнього сприйняття молодших школярів засобами комплексної взаємодії мистецтв : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Аніщенко Наталія Вікторівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1993. – 22 с.
1424990
  Вінницький С. Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 18-28. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1424991
  Хмельков А.В. Формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні : монографія / А.В. Хмельков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 290, [2] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 257-290. – ISBN 978-966-623-894-1
1424992
  Столяров В.Ф. Формування цін і тарифів на товари та послуги суб"єктів природних монополій в Україні / В.Ф. Столяров, В.І. Островецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 19-27. – ISSN 2306-6806
1424993
  Іванова Ю. Формування ціннісних оріентацій студентів - майбутніх соціальних педагогів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 14-17. – ISSN 0131-6788
1424994
  Скріннік Є.А. Формування ціннісного ставлення до здоров"я студентів-медиків в умовах навчально-вихового процесу медичного ВНЗ // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 213-216. – ISSN 2079-8334


  "Визначені особливості формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя студентів-медиків в умовах навчально-виховного процесу вищого медичного навчального закладу. Розкритий зміст понять цінності здоров’я та цінності здорового ...
1424995
  Постол Н.О. Формування читацьких компетентностей на уроках української мови і литератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (452/454), червень. – C. 10-22
1424996
  Шкарупа О. Формування читацьких навичок сучасного школяра використання духовно-морального потенціалу художнього тексту // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (380). – С. 9-12
1424997
  Прадід О. Формування юридичної лінгвістики як окремої науки в Україні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 30-33. – ISSN 0130-5263


  Про становлення юридичної лінгвістики як окремої науки в Україні наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття. Обгрунтовується вживання терміна"юридична лінгвістика" у вітчизняній і зарубіжній науці
1424998
  Жуков В.І. Формування якісних трудових відносин - шлях зменшення соціальних нерівностей в Україні // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 186-191. – ISBN 978-966-171-387-0
1424999
  Новікова І. Формування якісної економічної освіти у контексті ринкової трансформації банківської системи на теренах України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 49-53. – Бібліогр.: 15 назв
1425000
  Хром"як Н.В. Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств / Н.В. Хром"як, В.М. Чубай // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 54-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,