Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1424001
  Авдикович М. Творче кредо Цезаря Зюлковського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18. – ISSN 0868-9644


  Виповнюється 70 років від дня народження заслуженого працівника культури України Цезаря Зюлковського - музиканта, хорового диригента, педагога.
1424002
  Губенко О. Творче мислення особистості як єдність статичного і динамічного аспектів інтелектуальної активності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 127-134. – ISSN 1810-2131
1424003
  В"язовський Г.А. Творче мислення письменника : дослідження / Г.А. В"язовський. – Київ : Дніпро, 1982. – 335 с.
1424004
  Третяк Т.М. Творче мислення як процес побудови нового образу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 318-326. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1424005
  Бірюкова Т.Л. Творче об"єднання Бібліотека-Освіта як складова розвитку Національного інтелектуального ресурсу (наукова комунікація, інтеграція знань, методів, технологій) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-30. – ISSN 2409-9805


  Висвітлюються особливості взаємодії та взаємовпливу інституцій соціальної комунікації, розкриваються нові шляхи співробітництва в системі Бібліотека-Освіта як складова розвитку національного інтелектуального ресурсу.
1424006
  Балей П. Творче обличчя Анатоля Юриняка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. Ь. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 512/513, листопад-грудень : листопад-грудень. – С. 20-22
1424007
  Гуменний Ю. Творче окрилення таланту Юрія Гуменного : розмову записав Т. Кремінь // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 186-192. – ISSN 0208-0710


  Інтерв"ю з українським художником, лауреатом культурологічної премії імені Миколи Аркаса Юрієм Гуменним.
1424008
  Шегеда О. Творче осмислення західноєвропейського модернізму у поезії "Молодої Музи" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 124-132. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1424009
  Грищенко І. Творче осмислення іноетнічного символу в поезії "У бога за дверима лежала сокира" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 3-8


  Стаття присвячена дослідженню творчого осмислення іноетнічного символу казахської легенди у поезії Тараса Шевченка. Встановлено, "що святе дерево" Джангисагач є символом життя, віри народу в щасливе майбутнє, мир і спокій
1424010
  Криловець Микола Творче повноліття Віктора Олексійовича Шевченка : ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 47
1424011
  Пащенко В.М. Творче повноліття Юрія Лози : історіографія і персоналії / В.М. Пащенко, В.О. Шевченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 46-47 : Фото
1424012
  Шимченко Л.А. Творче покоління учительства як основа формування "нового суспільства" // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 112-128. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1424013
   Творче руйнування // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 27 (347). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Дорожнеча вищої освіти, зміни на ринку праці та нові технології перевернуть традиційні виші з ніг на голову.
1424014
  Нікішина Т.В. Творче самовираження вчителя української мови та літератури / Т.В. Нікішина. – Харків : Основа, 2009. – 176 с. – (Бібліотека журналу " Вивчаємо українську мову та літературу"). – ISBN 978-611-00-0034-5
1424015
  Кирея М. Творче становлення Богдана Антківа у музичному мистецтві Галичини // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 104-105
1424016
  Неживий О. Творче та соціальне становлення Луганської обласної організації НСПУ в період агресії на сході України // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 47-50
1424017
  Саука Д. Творчесво Соломеии Нерис (1921-1940 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Саука Д.; Вильн.ГУ Ист. филол. фак. – Вильнюс, 1956. – 12л.
1424018
   Творчесий поиск московских учителей в совершенствовании урока. – М.
2. – 1987. – 91с.
1424019
  Угаров В.И. Творческакя активность трудящихся : система ПМП / В.И. Угаров. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1424020
  Дунчев А. Творческата свобода. Мит и реалност / А. Дунчев. – София, 1975. – 191с.
1424021
  Терефера И.Я. Творческая активности трудящихся и ее роль в повышении производительности труда (на матер. предпр. тяж пром. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Терефера И.Я. ; КГУ. – Киев, 1969. – 21 с.
1424022
  Цимбалов И.П. Творческая активность коллектива. / И.П. Цимбалов, Г.Я. Дорофеева. – Саратов, 1982. – 159с.
1424023
  Гончаров Александр Петрович Творческая активность коммунистов в осуществлении научно-технического прогресса: Опыт и уроки (На материалах парторганизаций промышленных предприятий Украины. 1976-1985 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Гончаров Александр Петрович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 22 с.
1424024
  Гончаров Александр Петрович Творческая активность коммунистов в осуществлении научно-технического процесса : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Гончаров Александр Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 225л. – Бібліогр.:л.200-225
1424025
  Жуганов А.В. Творческая активность личности / А.В. Жуганов. – 2-е изд., доп. – Л, 1991. – 141с.
1424026
   Творческая активность масс и развитие социалистического производства. – К., 1965. – 52с.
1424027
  Бродовский Евгений Тадеушевич Творческая активность народных масс и научное предвидение в условиях социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бродовский Евгений Тадеушевич; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. Специализир. совет по филос. наукам. – М., 1978. – 28л.
1424028
   Творческая активность народных масс и развитие социалистической демократии. – М., 1972. – 544с.
1424029
   Творческая активность рабочих Днепропетровщины. – Днепропетровск, 1988. – 275с.
1424030
   Творческая активность сознания. – Л., 1986. – 148с.
1424031
  Морозов М.Н. Творческая активность сознания. Методологический анализ естественнонаучніх аспектов / М.Н. Морозов. – Киев, 1976. – 183 с.
1424032
  Петрущик Анатолий Игнатьевич Творческая активность субъекта в познании : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Петрущик Анатолий Игнатьевич; АН Белорусской ССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 25л.
1424033
  Петрущик А.И. Творческая активность субъекта в познании. / А.И. Петрущик. – Минск, 1975. – 143с.
1424034
  Езерский Э.А. Творческая активность субъективного фактора в процессе общественного развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Езерский Э.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 20л.
1424035
  Терефера И.Я. Творческая активность трудящихся и ее роль в повышении производительности труда. : Дис... канд. эконом.наук: / Терефера И.Я.; КГУ. Каф. полит. эконом. гуманит. ф-тов. – К., 1969. – 238, XVIIIл. – Бібліогр.:л.I-XVIII
1424036
  Барамыков Е.П. Творческая активность трудящихся и закономерности ее развития / Е.П. Барамыков, Н.К. Лойко, Л.С. Шевченко. – Киев : Высшая школа, 1989. – 157 с. – Библиогр.: с. 154-158 (142 назв.)
1424037
  Лолишвили П.Р. Творческая активность трудящихся как фактор повышения эффективности социалистического производства и профсоюзы. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Лолишвили П.Р.; Высш.школа профсоюз.движения ВДСПС. – М, 1979. – 24л.
1424038
   Творческая активность учащихся при изучении биологии : Сборник статей. – Москва, 1965. – 271с.
1424039
  Вертиль И.В. Творческая активность эстетического сознания как фактор саморазвития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Вертиль и.В.; КГУ. – К., 1987. – 23л.
1424040
  Вертиль И.В. Творческая активность эститческого сознания как фактор саморазвития личности (Методический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Вертиль И. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 162л. – Бібліогр.:л.144-162
1424041
   Творческая актиность сознания и общественная практика. – Иваново, 1988. – 146с.
1424042
  Сильченко С М. Творческая биография Абая / С М. Сильченко, . – Алма-Ата, 1957. – 295с.
1424043
  Сильченко М.С. Творческая биография Абая : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Сильченко М.С. ; Алма-Атинский гос. пед. ин-т им. Абая , Ин-т языка и лит. АН КазССР. – Алма-Ата, 1957. – 32 с.
1424044
  Шаррельман Г. Творческая геометрия / Г. Шаррельман. – Москва, 1924. – 112 с.
1424045
  Косова М.Г. Творческая деятельность -- основа воспитания личности : Автореф... канд. филос.наук: / Косова М. Г.; Моск. гос. ин-т культ. – М., 1969. – 15л.
1424046
  Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста : очерки теории и практики: учебное пособие для студ. висших учебных заведений / О.Р. Самарцев. – Москва : Академический проект, 2007. – 528с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0789-9
1424047
  Зверев Г.Г. Творческая деятельность и досуг в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зверев Г.Г.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1974. – 24л.
1424048
  Стельмашук Г.В. Творческая деятельность трудящихся в развитии духовной культуры при переходе от социализма к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Стельмашук Г.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 18л.
1424049
  Борович Творческая жизнь. Памяти В.Г. Короленко / Борович. – Х, 1922. – 24с.
1424050
   Творческая и ндивидуальность писателя и фольклор. – Элиста, 1985. – 171с.
1424051
  Махлах Е.С. Творческая игра и ее роль в воспитании пионеров / Е.С. Махлах. – М., 1963. – 78с.
1424052
  Дзялошинский И.М. Творческая индивидуальность в журналистике / И.М. Дзялошинский. – М., 1984. – 80с.
1424053
   Творческая индивидуальность и взаимосвязи литератур : (сборник статей аспиоантов-филологов). – Душанбе, 1977. – 150 с.
1424054
  Леонов Л. Творческая индивидуальность и литературный процесс / Л. Леонов. – Л : Наука, 1987. – 311 с.
1424055
  Тимченко В.Д. Творческая индивидуальность Остапа Вишни (проблема стиля и жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Тимченко В. Д.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1973. – 22л.
1424056
  Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы / М.Б. Храпченко. – Москва, 1970. – 392 с.
1424057
  Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы / М.Б. Храпченко. – Москва, 1972. – 407 с.
1424058
  Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы / М.Б. Храпченко. – М, 1975. – 498с.
1424059
  Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы / М.Б. Храпченко; М.Б. Хранченко. – 4-е изд. – Москва : Художественная литература, 1977. – 444 с.
1424060
  Костелянец Б.О. Творческая индивидуальность писателя. Критические очерки и статьи. / Б.О. Костелянец. – Л., 1960. – 548с.
1424061
  Егиазарян А.К. Творческая индивидуальность поэта и перевод. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.08 / Егиазарян А.К.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1974. – 18л.
1424062
  Москаленко В.П. Творческая инициатива и конечный результат / В.П. Москаленко, М.Ф. Балан. – М., 1987. – 109с.
1424063
  Коган Л.Н. Творческая инициатива трудящихся СССР в социалистическом производстве / Л.Н. Коган. – М., 1955. – 32с.
1424064
   Творческая интеллигенция и мировой революционный процесс. – М., 1987. – 527с.
1424065
  Кармин А.С. Творческая интуиция в науке / А.С. Кармин, Е.П. Хайкин. – Москва, 1971. – 48с.
1424066
  Гришунин С.И. Творческая интуиция и прогностические модели // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.71-83. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1424067
  Буданова Н. ф. Творческая истлоия олмага И. С. Тургеньева "Новь! : Автореф... канд. филол.наук: / Буданова Н. ф.; АН СССР, Ин-т руск. лит. (Пушкинский дом). – Л., 1969. – 18л.
1424068
  Жданов В.А. Творческая история "Анны Карениной" / Жданов В.А. – Москва : Сов. писатель, 1957. – 262 с., [3] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1424069
  Пиксанов Н.К. Творческая история "Горе от ума" / Н. Пиксанов ; Обложка: I. R. [И. Рерберг]. – Москва ; Ленинград : Госиздат ; (М. : 1-я Образцовая тип.), 1928. – 363 с.
1424070
  Пиксанов Н.К. Творческая история "Горе от ума" / Н.К. Пиксанов. – М : Наука, 1971. – 400 с.
1424071
  Николаев Н.В. Творческая история литературных портретов М. Горького : Автореф. дис. ... канд филол. наук / Николаев Н. В. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1965. – 24 с.
1424072
  Минеева И.Н. Творческая история повести Н.С. Лескова "Гора" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 94-111. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1424073
  Мушинский М.И. Творческая история поэм Якуба Коласа "Новая земля" и "Сымон-музыкант" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мушинский М.И. ; Акад. наук БССР. Ин-т литературы. – Минск, 1963. – 19 с.
1424074
  Казарян О.Г. Творческая история поэмы "Ануш" Ов.Туманяна : Автореф... канд. филол.наук: / Казарян О.Г.; АН Армянской ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1949. – 27 с.
1424075
  Гуревич Э.С. Творческая история призведений Николая Островского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуревич Э.С.; АН Белорусской ССР. – Минск, 1954. – 20л.
1424076
  Желтова Н.И. Творческая история произведений русских и советских писателей / Н.И. Желтова, М.И. Колесникова. – Москва : Книга, 1968. – 112 с.
1424077
  Семанова М.Л. Творческая история произведений русских писателей : книга для учителя / М.Л. Семанова. – Москва : Просвещение, 1990
1424078
  Макпыров С. Творческая история романа "Ботагоз" С. Муканова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Макпыров С.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 25л.
1424079
  Благовещенский Ф.М. Творческая история романа "Молодая гвардия". : Автореф... Канд.филол.наук: / Благовещенский Ф.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1958. – 15л.
1424080
  Еречнева Т.В. Творческая история романа "Современная идиллия" М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... канд. филол.наук: / Еречнева Т.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1955. – 27л.
1424081
  Ступницкая Н.Н. Творческая история романа А.И. Солженицына "В круге первом" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 142-148. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
1424082
  Заика С.В. Творческая история романа А.Фадеева "Последний из Удэге" : Автореф... канд. филол.наук: / Заика С.В.;. – М, 1966. – 20л.
1424083
  Чавлейшвили Т.П. Творческая история романа Александра Казбеги "Элгуджа". : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Чавлейшвили Т.П.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1973. – 14л.
1424084
  Доборджгинидзе И.Б. Творческая история романа Г.Церетели "Гулкан". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Доборджгинидзе И.Б.; Ин-т.истории груз.лит-ры. – Тбилиси, 1973. – 20л.
1424085
  Жданов В.А. Творческая история романа Л.Н. Толстого "Воскресение" / В.А. Жданов. – М., 1960. – 450с.
1424086
  Гура В.В. Творческая история романа М.Шолохова "Тихий дон.". : Автореф... Канд.филол.наук: / Гура В.В.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1953. – 24 с.
1424087
  Акопян П.И. Творческая история романа Х.Абовяна "Раны Армении" : Автореф... канд. филол.наук: / Акопян П.И.; АН Армянской ССР. Ин-т литературы и искусства им. М.Абегяна. – Ереван, 1953. – 23 с.
1424088
  Чернышева С.А. Творческая командировка. / С.А. Чернышева. – Владивосток, 1972. – 160с.
1424089
  Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены) / В.А. Моляко. – Киев : Освита Украины, 2007. – 388 с. – ISBN 978-966-8847-57-8
1424090
  Новиков В.В. Творческая лаборатория Горького-драматурга. / В.В. Новиков. – Москва : Советский писатель, 1965. – 528 с.
1424091
  Новиков В.В. Творческая лаборатория Горького-драматурга. / В.В. Новиков. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1976. – 544 с.
1424092
  Эйхенгольц М.Д. Творческая лаборатория Золя / М.Д. Эйхенгольц. – М, 1940. – 376с.
1424093
  Фортунатов Н.М. Творческая лаборатория Л. Толстого : наблюдения и раздумья / Н.М. Фортунатов. – М., 1983. – 319с.
1424094
  Новиков В.В. Творческая лаборатория М.Горького - драматурга. : Автореф... доктор филолог.наук: / Новиков В.В.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 38л.
1424095
  Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя / Ю.Л. Львова. – Москва, 1980. – 192с.
1424096
  Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя / Ю.Л. Львова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 158с.
1424097
  Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя / Ю.Л. Львова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1992. – 220с.
1424098
  Исаев Г.Ф. Творческая лаборатория шашечного этюдиста / Г.Ф. Исаев. – Киев : Здоров"я, 1989. – 164с.
1424099
  Матлина С. Творческая личность в библиотечном пространстве // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 23 (113). – С. 6 - 11. – ISSN 1727-4893
1424100
  Шлемкевич Светлана Любомировна Творческая личность в диалекте общественного и индивидуального : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шлемкевич Светлана Любомировна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1990. – 16л.
1424101
  Басин Е.Я. Творческая личность художника / Е.Я. Басин. – Москва : Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Эстетика ; 3)
1424102
   Творческая молодежь : библиографический указатель литературы. – Москва, 1981
1424103
   Творческая направленность деятельности педагога. – Л., 1978. – 102с.
1424104
   Творческая ответственность молодого художника. – М., 1982. – 69с.
1424105
  Ермаш Г.Л. Творческая природа искусства / Г.Л. Ермаш. – Москва, 1977. – 320с.
1424106
   Творческая природа научного познания. – Москва, 1984. – 288с.
1424107
   Творческая природа социалистического общественного сознания. – Москва, 1980. – 279 с.
1424108
  Разжигаев А.Ф. Творческая производственная активность трудящихся как фактор роста производительности общественного труда. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Разжигаев А.Ф.; АОН при ЦК КПСС,. – М, 1972. – 24л.
1424109
  Жарков С.М. Творческая работа в процессе трудовой политехн. подготовки учащихся сельской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Жарков С.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 21л.
1424110
  Ганзберг Ф. Творческая работа в школе / Ф. Ганзберг. – М., 1920. – 161с.
1424111
  Бархин К.Б. Творческая работа по родному языку / К.Б. Бархин. – Одесса
1. – 1924. – 131с.
1424112
  Гурьев Г.Н. Творческая работа самодеятельного драматического коллектива / Г.Н. Гурьев. – Л., 1961. – 148с.
1424113
   Творческая работа учащихся в процессе изучения литературы. – Москва, 1964. – 48с.
1424114
   Творческая работа учащихся на занятиях по русскому языку в 5-7 кл.. – М., 1961. – 136с.
1424115
  Мельников М.И. Творческая работа учителей биологии в развитии методики естествознания / М.И. Мельников. – Москва, 1955. – 32 с.
1424116
  Доброскокин И.И. Творческая разработка некоторых проблем марксистско-ленинской философии в работах Тодора Павлова : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Доброскокин И.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 28 с.
1424117
  Бак Дмитрий Петрович Творческая рефлексия в литературном произведении: Природа и функции. : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.08 / Бак Дмитрий Петрович; АН СССР. – М., 1990. – 18л.
1424118
  Самедов В.Ю. Творческая роль марксизма-ленинизма в развитии биологической науки / В.Ю. Самедов. – Баку, 1953. – 108с.
1424119
  Касьян Т. Творческая роль советского народа в строительстве коммунистического общества в СССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Касьян Т.; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. диалектич. и истор. материализма. – Киев, 1955. – 22 с.
1424120
  Касьян Т.П. Творческая роль советского народа в строительстве коммунистического общества в СССР. : Дис... канд. филос. наук / Касьян Т.П.; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Каф. диалектич. и историч. материализма. – Киев, 1955. – 285, XV л. – Бібліогр.:л.I-XV
1424121
  Вальковская В.П. Творческая роль советского рабочего класса в развитии социалистической культуры. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Вальковская В.П.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1424122
   Творческая самодеятельность масс. – Астрахань, 1962. – 104с.
1424123
  Слепцов А.И. Творческая самореализация личности в исследовательской деятельности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.162-169. – ISSN 1811-0916
1424124
  Исаев И.Ф. Творческая самореализация личности преподавателя в педагогической деятельности: культурологический аспект // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 90-93. – ISSN 2078-7782


  У статті визначено особливості професійної діяльності сучасних викладачів вищої школи в Україні.
1424125
  Николаев К. Творческая связь науки с производством / К. Николаев. – Молотов, 1948. – 52с.
1424126
  Косыгин А.Н. Творческая сила великих идей Октября. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1978. – 30с.
1424127
  Гринченко Н. Творческая судьба А.Ф. Писемского в рецепции П.В. Анненкова // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 57-62
1424128
  Цимбал С.Л. Творческая судьба Певцова / С.Л. Цимбал. – Л-М, 1957. – 308с.
1424129
  Тажуризина З.А. Творческая сущность атеизма / З.А. Тажуризина. – Москва, 1981. – 64 с.
1424130
  Ферстер Н.П. Творческая фантазия / Н.П. Ферстер. – М., 1924. – 100с.
1424131
  Роменец В.А. Творческая фантазия и познавательный процесс : Автореф. дис.. канд. филос. наук: / Роменец В. А.; АН УССР, Секц. обществ. наук. – Киев, 1964. – 12с.
1424132
  Кондратенко А. Творческая фигура Г. Свиридова в контексте новіх тенденций в хоровой культуре XX века // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 125-126
1424133
  Морозов С.А. Творческая фотография / С.А. Морозов. – 3-е изд. – Москва, 1989. – 413с.
1424134
  Морозов С.А. Творческая фотография: фотоальбом / С.А. Морозов. – Москва, 1985. – 414с.
1424135
  Бергсон А. Творческая эволюция / А. Бергсон. – Москва-Санкт-Петербург : Русская мысль, 1914. – 332с.
1424136
  Кузнецова М.В. Творческая эволюция А.П. Чехова / М.В. Кузнецова. – Томск, 1978. – 262с.
1424137
  Сувиженко Л.И. Творческая эволюция Аттилы Йожефа. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Сувиженко Л.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 16л.
1424138
  Бибилашвили А. Творческая эволюция Хосе Мансисидора. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Бибилашвили А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1424139
  Мачавариани М.Д. Творческая эволюция Эрскина Колдуэлла романиста (1930-1960 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Мачавариани М.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 24л.
1424140
  Шелонаев С.И. Творческая элита и власть: единство и борьба? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 100-107. – ISSN 2073-9702
1424141
  Григоров Г.М. Творчески вълнения / Г.М. Григоров. – София, 1982. – 255с.
1424142
  Бирман С.Г. Творческие беседы / С.Г. Бирман, С.В. Гиацинтова. – Л.-М., 1939. – 80с.
1424143
  Первомайский Л.С. Творческие будни : из дневника поэта / Л.С. Первомайский. – Москва, 1972. – 335 с.
1424144
  Добрынин М.К. Творческие взаимосвязи литератур народов СССР / М.К. Добрынин, М.И. Фетисов. – Москва, 1955
1424145
  Васин К.К. Творческие взаимосвязи марийской литературы / К.К. Васин. – Йошкар-Ола, 1969. – 216с.
1424146
   Творческие взгляды советских писателей. – Л., 1981. – 286с.
1424147
  Буачидзе Б. Творческие вопросы грузинской литературы / Б. Буачидзе. – Тифлис, 1933. – 350с.
1424148
   Творческие вопросы преподавания русского языка и литературы. – Куйбышев, 1966. – 152с.
1424149
   Творческие вопросы советского изобразительного искусства. – М., 1959. – 168с.
1424150
  Маца И.Л. Творческие вопросы советского искусства. / И.Л. Маца, 1933. – 46с.
1424151
   Творческие вопросы советской архитектуры. – Москва, 1940. – 180 с.
1424152
  Ученова В.В. Творческие горизонты журналистики. / В.В. Ученова. – М, 1976. – 204 с.
1424153
  Ладыженская Т.А. Творческие диктанты. / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1963. – 88с.
1424154
  Розенблюм Л.М. Творческие дневники Достоевского / Л.М. Розенблюм. – Москва : Наука, 1981. – 367 с.
1424155
  Севостьянова В. Творческие достижения С.М. Рафальского, С.К. Маковского в период пражской эмиграции // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 106-109


  Стаття присвячена аналізу літературної і суспільної діяльності російських емігрантів в Празі в 1920-ті-30-ті рр. Доводиться, що С. Рафальський і С. Міковський були пов"язані з Україною і Підкарпатською Руссю
1424156
  Хватов А.И. Творческие заветы Шолохова / А.И. Хватов. – М, 1986. – 46с.
1424157
  Калошина И.П. Творческие задачи на создание дополнительных построений / И.П. Калошина, Н.П. Добровольская. – Ростов-на-Дону, 1984. – 156с.
1424158
  Разумовский В.Г. Творческие задачи по физике в средней школе / В.Г. Разумовский. – Москва : Просвещение, 1966. – 155 с.
1424159
  Гервер В.А. Творческие задачи по черчению / В.А. Гервер. – М, 1991. – 126с.
1424160
   Творческие задачи советских архитекторов в пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. – Москва, 1948. – 69 с.
1424161
   Творческие задачи Союза советских архитекторов. – Москва, 1951. – 164 с.
1424162
  Королевич Г.К. Творческие занятия в группах продленного дня / Г.К. Королевич, О.О. Грачева. – Минск, 1987. – 141с.
1424163
  Маркова Т.А. Творческие игры дошкольников по сюжетам детских книг советских писателей : Автореф... канд. пед.наук: / Маркова Т.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1950. – 16л.
1424164
  Губенко Т.А. Творческие игры как фактор умственного воспитания детей дошкольного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Губенко Т.А.; Укр. научно-исслед. ин-т педагогики. – Киев, 1950. – 16 с.
1424165
  Киселева Л.Ф. Творческие искания А.Фадеева / Л.Ф. Киселева. – М, 1965. – 247с.
1424166
  Поварцов С.Н. Творческие искания И.Э.Бабеля и некоторые особенности литературного процесса 20-30-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Поварцов С.Н.; Моск. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 17л.
1424167
  Смола О.П. Творческие искания Николая Асеева 1910-1924 годов : Автореф... канд. филол.наук: / Смола О.П.; МГУ. Филологический фак-т. Кафедра истории советской литературы. – М., 1972. – 23л.
1424168
  Глазков Н.И. Творческие командировки / Н.И. Глазков. – М, 1971. – 128с.
1424169
  Максимов П.Н. Творческие методы древнерусских зодчих / П.Н. Максимов. – Москва, 1976. – 240 с.
1424170
   Творческие методы и литературные направления. – М., 1987. – 203с.
1424171
   Творческие методы и направления в литературах Африки. – М., 1990. – 218с.
1424172
  Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы / И.Ф. Волков. – Москва, 1978. – 264с.
1424173
  Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы / И.Ф. Волков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1989. – 250с.
1424174
   Творческие организации Ленинграда. – Л., 1981. – 76с.
1424175
  Гольдин Ф.Л. Творческие письменные работы учащихся V-VIIІ классов / Ф.Л. Гольдин. – Одесса, 1965. – 56 с.
1424176
  Лавров В.А. Творческие поиски Маяковского-драматурга : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лавров В.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 24 с.
1424177
   Творческие портреты композиторов. – М., 1989. – 442с.
1424178
  Бреганова Л.П. Творческие портреты советских ученых / Л.П. Бреганова. – Таллин, 1977. – 168с.
1424179
  Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М. Достоевского / Р.Г. Назиров. – Саратов, 1982. – 160 с.
1424180
  Хализев В.Е. Творческие принципы Чехова-драматурга : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хализев В.Е. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 19 с.
1424181
   Творческие проблемы советской архитектуры. – Ленинград ; Москва, 1956. – 195 с.
1424182
  Вульферт Н.В. Творческие проблемы советской сценографии / Н.В. Вульферт. – Москва, 1975. – 48с.
1424183
   Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. – Л., 1981. – 374с.
1424184
  Рябушин А.В. Творческие противоречия в новейшей архитектуре Запада / А.В. Рябушин. – Москва, 1986. – 271 с.
1424185
  Черноусова Н.С. Творческие работы в связи с изучением грамматики. (На матер. синтаксиса сложного предложения). : Автореф... канд. пед.наук: / Черноусова Н.С.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. методики рус. яз. – Л., 1964. – 24л.
1424186
  Симоненко Д.Г. Творческие работы как средство обучения и воспитания младших школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Симоненко Д.Г.; МВ и ССО УССР. Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 26л.
1424187
  Кононенко А.И. Творческие работы по развитию речи в процессе изучения русского языка : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Кононенко А.И.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 24л.
1424188
  Астафурова А.П. Творческие работы по русскому языку в V - VIII классах / А.П. Астафурова. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 64 с.
1424189
  Кравчук Д.М. Творческие работы по украинскому языку в 5-8 кл. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Кравчук Д.М. ; Киев. пед. ин-т. – Киев, 1969. – 18 с.
1424190
  Монзина Р.И. Творческие работы при изучении литературного пейзажа как одного из средств эстетического воспитания школьников (на матер. 4-5 классов). : Автореф... канд. пед.наук: / Монзина Р.И.; МП РСФСР. Лен. гос. ун-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 19л.
1424191
   Творческие работы учащихся 5-7 кл.. – М., 1957. – 35с.
1424192
  Агуреева Анна Емельяновна Творческие работы учащихся как средство формирования у них стремления к самообразованию : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Агуреева Анна Емельяновна; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1982. – 18л.
1424193
  Ерзакович Б.Г. Творческие связи казахской и русской музыки / Б.Г. Ерзакович. – Алма-Ата, 1962. – 49с.
1424194
  Кулиев Нурджемал Мухамедовна Творческие связи туркменской и русской литератур в период Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Кулиев Нурджемал Мухамедовна ; Туркм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Ашхабад, 1971. – 27 с.
1424195
  Ермаков Ф.К. Творческие связи удмуртской литературы с русской и другими литературами / Ф.К. Ермаков. – Ижевск, 1981. – 196 с.
1424196
   Творческие связи узбекской литературы. – Ташкент, 1983. – 102с.
1424197
   Творческие сочиненеия в старших классах. – М., 1966. – 166с.
1424198
  Нехаев А.В. Творческие сочинения в 5-6 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Нехаев А. В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1961. – 15л.
1424199
  Шубин Н.А. Творческие сочинения в старших классах как средство развития мышления и речи учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: / Шубин Н.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 16л.
1424200
  Адрианова Л.Н. Творческие сочинения учащихся 5-7 классов / Л.Н. Адрианова. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 75 с. – (Из опыта учителя)
1424201
  Баева Т.Е. Творческие сочинения учащихся как один из методов активного обучения литературе : доклад на конф. учителей Дона / Т.Е. Баева ; Таганрог. гос. пед. ин-т. – Таганрог, 1962. – 27 с.
1424202
   Творческие союзы в СССР. – М., 1970. – 288с.
1424203
  Мельникова О. Творческие союзы Узбекистана в коммунистическом воспитании организаций / Мельникова О. – Ташкент, 1969. – 76 с.
1424204
  Маслов С.Ю. Творческие стили и состояние общества // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.140-160
1424205
  Виппер Ю.Б. Творческие судьбы и история : (о заподноевропейских литературах XVI - первой половины XIX века) / Ю.Б. Виппер. – Москва : Художественная литература, 1990. – 317 с. : 1 л. портр.
1424206
  Вайдман П.Е. Творческий архив П.И. Чайковского / П.Е. Вайдман. – Москва, 1988. – 174с.
1424207
  Ким Ю.Ч. Творческий вечер / Ю.Ч. Ким. – М, 1990. – 284с.
1424208
   Творческий вклад в мировую культуру семьи Рерихов и деятелей искусства и науки : материалы 16-й Междунар. науч.-практ. конф. 2017 / [сост.: Е.Г. Петренко, О.М. Яворская ; гл. ред.: Е.Г. Петренко]. – Одесса : Астропринт, 2018. – 274, [1] с. : ил., портр., табл. – Посвящ. 70-летию Памяти Н.К. Рериха (1874-1947) 115-летию со Дня рождения Ю.Н. Рериха (1902-1960). – Библиогр. в конце ст. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха / редкол.: Н.Е. Порожнякова, К.В. Гилевич, М.Л. Линник [и др.]). – ISBN 978-966-927-441-0
1424209
  Криворученко В.К. Творческий влкад КПСС в развитие ленинского учения о молодежи и комсомоле в условиях развитого социализма / В.К. Криворученко. – Москва, 1975. – 257с.
1424210
  Белинская Е. Творческий диалог на рубеже веков: трансформация обрядового пространства в романе: М.А. Шолохова "Тихий Дон" и повести И.А. Бунина "Деревня" // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 206-213. – ISBN 978-966-286-026-9
1424211
  Гореликов Л.А. Творческий дух мировой целостности в идеальных стремлениях общественной жизни // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 323-344. – ISSN 2076-7382
1424212
  Гершкович З.И. Творческий марксизм и пустоцветы ревизионизма / З.И. Гершкович. – Л., 1960. – 235с.
1424213
   Творческий метод. – М., 1960. – 344с.
1424214
   Творческий метод А.П.Чехова. – Ростов-на-Дону, 1983. – 144с.
1424215
  Маца И.Л. Творческий метод и художественное наследство. / И.Л. Маца. – М., 1933. – 336с.
1424216
  Столярова В В. Творческий метод М.М.Пришвина. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Столярова В.В,; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1969. – 18л.
1424217
  Хайитметов А. Творческий метод Навои. : Автореф... Доктора филол.наук: / Хайитметов А.; АН УзССР.Ин-т языка и литерат. – Ташкент, 1965. – 115л.
1424218
  Генина И.Г. Творческий метод Фейхтвангера-драматурга. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.647 / Генина И.Г.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 24л.
1424219
  Николаенко Надежда Иларионовна Творческий опыт Г.Николаевой и герой современной прозы о рабочем классе : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Николаенко Надежда Иларионовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
1424220
  Павлов Л. Творческий опыт советских писателей и формирование положительного героя в болгарской литературе 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлов Л.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературоведения, искусствознания и журналистики. – М., 1966. – 16л.
1424221
   Творческий отчет Государственного театра юногоо зрителя Лат.ССР в связи с 10-летие. 1941-51 гг.. – Рига. – 82с.
1424222
  Махатаев М.Е. Творческий план инженера / М.Е. Махатаев. – М., 1974. – 126с.
1424223
  Шершнева Л.С. Творческий поиск молодых / Л.С. Шершнева. – Киев, 1989. – 47с.
1424224
   Творческий поиск московоских учителей в совершенствовании урока. – М.
1. – 1987. – 125с.
1424225
  Худяков В.Л. Творческий поиск преподавателя профтехучилища / В.Л. Худяков. – М., 1991. – 68с.
1424226
  Бухарцев Р.Г. Творческий потенциал журналиста / Р.Г. Бухарцев. – М, 1985. – 140с.
1424227
  Сапронов А.В. Творческий потенциал личности в современной культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 11. – С. 17-21. – ISSN 2073-9702
1424228
  Аллай Вераника Витальевна Творческий потенциал многоуровневого образования в развитии математического творчества студента // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 70-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1424229
  Гольдин Л.И. Творческий потенциал общества / Л.И. Гольдин. – М., 1985. – 64с.
1424230
  Ефимов В.Т. Творческий потенциал трудовой морали / В.Т. Ефимов. – М, 1986. – 62с.
1424231
  Шелест Д.С. Творческий потенциал трудовых коллективов / Д.С. Шелест. – К.-Одесса, 1989. – 206с.
1424232
  Черняков Б.И. Творческий процесс и типология жанровых форм изобразительной журналистики : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1990. – 40с.
1424233
  Черняков Борис Иванович Творческий процесс и типология жанровых форм изобразительной журналистики : Список литературы по теме спецкурса " Основы изобразительной журналистики" / Черняков Борис Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1990. – 12 с.
1424234
   Творческий процесс и художественное восприятие. – Л., 1978. – 278с.
1424235
   Творческий процесс и эстетические принципы писателя. – Иркутск, 1980. – 144 с.
1424236
  Маяковский В.Р. Творческий пусть Маяковского / В.Р. Маяковский. – Воронеж, 1931. – с.
1424237
  Ле Корбюзье Творческий путь / Ле Корбюзье. – Москва, 1970. – 248 с.
1424238
  Свешникова Р.Ф. Творческий путь А. И. Свирского : Автореф... канд. филол.наук: / Свешникова Р. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – Курск, 1970. – 20л.
1424239
  Золотов А. Творческий путь А.А. Первенцева : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Золотов А. ; М-во просвещения РСФСР , Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 16 с.
1424240
  Клюев С.М. Творческий путь А.В.Кольцова : Автореф... канд. филолог.наук: / Клюев С.М.; Москов. городской пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 19 с.
1424241
  Зоркая Н.М. Творческий путь А.Д. Попова / Н.М. Зоркая. – Москва : Искусство, 1954. – 276 с.
1424242
  Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна, 1883-1907 / Ф.И. Кулешов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1983. – 351 с.
1424243
  Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна, 1907-1938 / Ф.И. Кулешов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск, 1987. – 317 с.
1424244
  Гиммельфарб Е.О. Творческий путь А.П.Гайдара. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиммельфарб Е.О.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1954. – 16л.
1424245
  Гладковская Л.А. Творческий путь А.С. Серафимовича / Л.А. Гладковская. – Л, 1956. – 52с.
1424246
  Волков А.А. Творческий путь А.С. Серафимовича / А.А. Волков. – Изд.2-е. – Москва, 1963. – 384с.
1424247
  Щербина В.Р. Творческий путь А.С.Новикова-Прибоя. / В.Р. Щербина. – Москва
1. – 1950. – 5-*59с.
1424248
  Волков А. Творческий путь А.С.Серафимовича / А. Волков. – Москва : Художественная литература, 1960. – 415 с.
1424249
  Ниетруллаев С. Творческий путь Аббаза Добылова : Автореф... канд. филол.наук: / Ниетруллаев С.; АН УзССР, Ин-т яз. и лит. – Ташкент, 1966. – 24л.
1424250
  Григорьян К.Н. Творческий путь Аветика Исаакяна. / К.Н. Григорьян. – М, 1963. – 184с.
1424251
  Михальская Н.П. Творческий путь Адама Мицкевича. (Лекция по курсу зарубежной лит-ры). / Н.П. Михальская. – М., 1956. – 24с.
1424252
  Бархударов С.Г. Творческий путь академика С.П. Обнорского / С.Г. Бархударов. – Москва : [б. и.], 1960. – С. 3-25 с.
1424253
  Захарьян С.Т. Творческий путь Александра Васильевича Вишневского / С.Т. Захарьян. – Москва, 1973. – 103с.
1424254
  Фарбер Л.М. Творческий путь Александра Малышкина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фарбер Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва-Горький, 1950. – 16 с.
1424255
  Кулинич А.В. Творческий путь Алексея Сурикова : Дис... канд. филол.наук: / Кулинич А. В.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. русск. лит. – К., 1952. – 367л.
1424256
  Кулинич А.В. Творческий путь Алексея Суркова : Автореф... канд. филол.наук: / Кулинич А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра русской литературы. – Киев, 1952. – 15 с.
1424257
  Турнава С.Э. Творческий путь Андре Стиля : Автореф... кандидата филол.наук: / Турнава С.Э.; Тбилис. гос. ун-т. Кафедра франц. филологии. – Тбилиси, 1964. – 26л.
1424258
  Боярский О.И. Творческий путь Анны Зегерс : Автореф... канд. филологич.наук: / Боярский О.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1424259
  Саджая Т.А. Творческий путь Анри Барбюса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саджая Т.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16 с.
1424260
  Павлов И.А. Творческий путь Б.Н.Полевого (1924-1946). : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлов И.А.; Куйбышев. гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1963. – 22л.
1424261
  Назарок М.А. Творческий путь Б.Н.Полевого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Назарок М.А.; М-во высш.образования СССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1954. – 16л.
1424262
  Астафьева С.Н. Творческий путь Б.Н.Полевого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Астафьева С.Н.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1954. – 16л.
1424263
  Заманский Л.А. Творческий путь Б.П.Корнилова. (На путях создания эпоса) : Автореф... канд. филол.наук: / Заманский Л.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
1424264
  Таманцев Н.А. Творческий путь Бальзака до июльской революции 1830 года : Автореф... канд. филолог.наук: / Таманцев Н.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1424265
  Фризман Л.Г. Творческий путь Баратынского / Л.Г. Фризман. – М., 1966. – 143с.
1424266
  Калевич Е.Ф. Творческий путь Бодо Узе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Калевич Е.Ф.; МВ и ССО УССР. Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 16л.
1424267
  Крыжановский С.А. Творческий путь В. Стефаника // Избранные произведения / Стефаник В.С. – Москва : ГИХЛ, 1950
1424268
  Ингирев З. Творческий путь В.А.Обручева / З. Ингирев. – М.-Л., 1948. – 96с.
1424269
  Шацева Р.А. Творческий путь В.В.Вересаева : Автореф... канд. филол.наук: / Шацева Р.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 16 с.
1424270
  Герасименко Д.С. Творческий путь В.М.Бахметьева. : Автореф... Канд.филол.наук: / Герасименко Д.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 19л.
1424271
  Пехтерев Алексей Сергеевич Творческий путь В.Муйжеля (проблема народа и народного характера) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Пехтерев Алексей Сергеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1424272
  Луценко Ф.И. Творческий путь Валентина Катаева. : Автореф... канд. филолог.наук: / Луценко Ф.И.; МП РСФСР. Москов. городской пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Воронеж, 1952. – 19 с.
1424273
  Бенашвили Г.Д. Творческий путь Валериана Гаприндашвили : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бенашвили Г.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 29л.
1424274
  Дронов В.С. Творческий путь Василия Ивановича Лебедева-Кумача : Автореф... канд. филологич.наук: / Дронов В.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
1424275
  Олексюк Л.И. Творческий путь Василя Бобниского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Олексюк Л.И.; Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1424276
  Стюфляева М.И. Творческий путь Виктора Кина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стюфляева М.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1966. – 22л.
1424277
  Шувалова Л.С. Творческий путь Вс.Вишневского. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шувалова Л.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1424278
  Абдуллаева Г.Ш. Творческий путь Г.Н. / Г.Ш. Абдуллаева ; М-во просвещения УзССР, Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : Фан, 1975. – 108 с. – Библиогр.: с. 104-107
1424279
  Шушания Э. Творческий путь Галактиона Табидзе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шушания Э.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
1424280
  Абдуллаева Г.Ш. Творческий путь Галины Николаевой : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаева Г.Ш. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 15 с.
1424281
  Какабадзе Н.М. Творческий путь Генриха Манна : Автореф... канд. филол.наук: / Какабадзе Н.М.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 24 с.
1424282
  Аникст А.А. Творческий путь Гете / А.А. Аникст. – Москва : Художественная литература, 1986. – 544 с.
1424283
  Джинория О.Г. Творческий путь Гете. / О.Г. Джинория. – Тбилиси, 1984. – 264с.
1424284
  Пруцков Н.И. Творческий путь Глеба Успенского / Н.И. Пруцков. – М-Л, 1958. – 189с.
1424285
  Головенченко Ф.М. Творческий путь Гоголя : Автореф... доктора филолог.наук: / Головенченко Ф.М.; Моск. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 29 с.
1424286
  Соловьева Н.М. Творческий путь Грина-реалиста : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.644 / Соловьева Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Черновцы, 1970. – 23 с.
1424287
  Гувлиа Г.К. Творческий путь Д.И.Гулиа : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Гувлиа Г.К.; АН Гр.ССР. Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1970. – 18л.
1424288
  Гебель В.А. Творческий путь Демьяна Бедного / В.А. Гебель. – Москва, 1950. – 32с.
1424289
  Маков В.И. Творческий путь Демьяна Бедного : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Маков В.И. ; МП УзССР , Ташк. веч. пед. ин-т. – Ташкент, 1961. – 36 с.
1424290
  Дадаш-Заде Мамед Ариф Творческий путь Джафара Джабарлы : Автореф... д-ра филол.наук: / Дадаш-Заде Мамед Ариф; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 31л.
1424291
  Керимжанова Б. Творческий путь Джоомарта Боконбаева (1927-1944 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Керимжанова Б.; Акад. общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории лит-ры. – Москва, 1950. – 20 с.
1424292
  Далавурак С.В. Творческий путь Дмитрия Загула : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Далавурак С.В. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1966. – 25 с.
1424293
   Творческий путь Достоевского : Сборник статей под ред Н.Л. Бродского. – Ленинград : Сеятель Е.В. Высоцкого, 1924. – 216 с.


  Ред.: Бродский, Николай Леонтьевич Содержание: К.К. Истомин. Из жизни и творчества Достоевского в молодости (введение в изучение Достоевского). В. Виноградов. Сюжет и архитектоника романа Достоевского "Бедные люди" в связи с вопросом о поэтике ...
1424294
  Манторов Г. Творческий путь Е.Н. Пермитина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Манторов Г. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 21 с.
1424295
  Чиботару С.С. Творческий путь Емилиана Букова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чиботару С.С.; МВ и ССО СССР. Ком. высш. и ССО Сов. Мин. Молдав. ССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1961. – 19л.
1424296
  Ждан А.Н. Творческий путь и научная школа С.Л. Рубинштейна // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.82-95. – ISSN 0205-9592
1424297
  Лукиенко А.И. Творческий путь и научное наследие Е.И. Паталахи / А.И. Лукиенко, В.В. Коробкин // Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики : [памяти Е.И. Паталахи] / М.М. Буслов, И.Ф. Гертнер, О.Б. Гинтов, В.В. Гончар, В.С. [и др. ] Горяева. – Киев : ОМГОР, 2008. – С. 10-15. – ISBN 978-966-02-5026-0


  Статья посвящена памяти Е.И. Паталахи - члена-корреспондент НАН Украины, акадмика АН Республики Казахстан, доктора геолого-минералогических наук, профессора, лауреата Государственных премий СССР и Украины, лидера в тектонике и основателя научной школы ...
1424298
  Квициния И.И. Творческий путь И.Г.Папаскири : Автореф... канд. филол.наук: / Квициния И.И.; АН Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 22л.
1424299
  Литвинова Г.С. Творческий путь И.И.Лажечникова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Литвинова Г.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1960. – 20л.
1424300
  Плоткин А.А. Творческий путь И.С.Никитина / А.А. Плоткин. – М.-Л., 1948. – с.
1424301
  Трифонова Т.К. Творческий путь Ильи Эренбурга. : Автореф... канд. филолог.наук: / Трифонова Т.К.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского, 1951. – 16 с.
1424302
  Брайнина Б.Я. Творческий путь К.А.Федина / Б.Я. Брайнина. – М., 1955. – 206с.
1424303
  Орфенов А.И. Творческий путь Л.В., Собинова / А.И. Орфенов. – М, 1965. – 100с.
1424304
  Такташева Н.А. Творческий путь Л.М.Рейснер : Автореф... канд. филол.наук: / Такташева Н.А.; Томский гос. ун-т. Кафедра сов. лит-ры. – Томск, 1966. – 18л.
1424305
  Билинкис Я.С. Творческий путь Л.Н.Толстого / Я.С. Билинкис. – Л., 1956. – 67с.
1424306
  Арденс Н.Н. Творческий путь Л.Н.Толстого / Н.Н. Арденс ; АН СССР, Ин-т рус. лит-ры. – Москва, 1962. – 680 с.
1424307
  Гусев Ю.Л. Творческий путь Лайоша Кашшака : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 643 / Гусев Ю.Л. ; АН СССР. – Москва, 1969. – 17 с.
1424308
  Пронин В.А. Творческий путь Леонгарда Франка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пронин В.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1964. – 18л.
1424309
  Гинзбург Л.С. Творческий путь Лермонтова / Л.С. Гинзбург. – Ленинград, 1940. – 224 с.
1424310
  Кузнецов Б.Г. Творческий путь Ломоносова / Б.Г. Кузнецов. – М., 1956. – 380с.
1424311
  Кузнецов Б.Г. Творческий путь Ломоносова / Б.Г. Кузнецов. – 2-е изд. – М., 1961. – 375с.
1424312
  Лория Л.А. Творческий путь Лотреамона. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.644 / Лория Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 23л.
1424313
  Захаревская В.А. Творческий путь Людмила Стоянова (от символизма к социалистическому реализму) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.01.04 / Захаревская В.А.; АН УССР, Ин-т литературы. – Киев, 1980. – 24 с.
1424314
  Захаржевская В.А. Творческий путь Людмила Стоянова (от симовлизма к социалистическому реализму) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.04 / Захаржевская В.А. ; АН УССР , Ин-т лит-ры им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1424315
  Сильченко М.С. Творческий путь М. Ауэзова : к 60-летию писателя / М.С. Сильченко, Н.С. Смирнова. – Алма-Ата, 1957. – 35 с.
1424316
  Коровин В.И. Творческий путь М. Ю. Лермонтова / В.И. Коровин. – Москва, 1973. – 288 с.
1424317
  Панкратова Л.Я. Творческий путь М.В.Исаковского. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панкратова Л.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – р, 1951. – 16 с.
1424318
  Гюльгусейн Г. Творческий путь М.Мушфика. : Автореф... Канд.филол.наук: 103 / Гюльгусейн Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1972. – 36л.
1424319
   Творческий путь Малого театра. – М., 1935. – 21с.
1424320
  Шаповалов Л.Е. Творческий путь Малого театра / Л.Е. Шаповалов. – М., 1949. – 32с.
1424321
  Сорокин В.Ф. Творческий путь Мао Дуня / В.Ф. Сорокин. – М., 1962. – 184с.
1424322
  Пиотровская А.Г. Творческий путь Марии Конопницкой. / А.Г. Пиотровская. – М., 1962. – 280с.
1424323
  Бернштейн И.А. Творческий путь Марии Пуймановой. / И.А. Бернштейн. – Москва, 1961. – 264с.
1424324
  Бескин О.М. Творческий путь Маяковского. / О.М. Бескин. – Воронеж, 1931. – 91 с.
1424325
  Короткий В.Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / В.Г. Короткий. – Минск, 1987. – 190 с.
1424326
  Эшмурадов А. Творческий путь Мирмухсина : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Эшмурадов А. ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 24 с.
1424327
  Яновская Л.М. Творческий путь Михаила Булгакова / Л.М. Яновская. – Москва, 1983. – 318с.
1424328
  Захаркин А.Ф. Творческий путь Михаила Ларионовича Михайлова : Автореф... канд. филологич.наук: / Захаркин А.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1424329
  Рамишвили Д.И. Творческий путь Михаила Туманишвили. : Автореф... Канд.филол.наук: / Рамишвили Д.И.; Акад.наук Груз.ССР.Ин-т истории груз.литер. – Тбилиси, 1956. – 16л.
1424330
  Максимов Э.Н. Творческий путь Мориса Дрюона : Автореф... канд. филол.наук: / Максимов Э. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 12л.
1424331
  Бикмухаметов Р.Г. Творческий путь Мусы Джалиля. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бикмухаметов Р.Г.; Союз писателей СССР. – М, 1955. – 18л.
1424332
  Николаев М.П. Творческий путь Н. Г, Чернышевского как художника слова : Автореф... докт. филол.наук: / Николаев М. П.; МП РСФСР, Моск.гос. пед. ин-т, 1964. – 37л.
1424333
  Розова Н.А. Творческий путь Н. Н. Никитина -- прозаика : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Розова Н. А.; Лен. пед. ин-т. – Л., 1976. – 23л.
1424334
  Евгеньев-Максимов Творческий путь Н.А.Некрасова / В.Е. Евгеньев-Максимов ; Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1952. – 283с.
1424335
  Евгеньев-Максимов Творческий путь Н.А.Некрасова / Евгеньев-Максимов. – Москва-Ленинград, 1953. – 283 с.
1424336
  Нейман Б.В. Творческий путь Н.В.Гоголя / Б.В. Нейман. – М., 1959. – 39с.
1424337
  Еголин А. Творческий путь Н.Н. Златовратского / А. Еголин. – М, 1947. – 8с.
1424338
  Семенова В.Н. Творческий путь Н.Островского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенова В.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1424339
  Кирилюк Л.Ф. Творческий путь Н.С.Тихонова : Автореф... канд. филологич.наук: / Кирилюк Л.Ф.; Мин-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1424340
  Ленина Л.И. Творческий путь Николая Платоновича Огарева / Л.И. Ленина. – Архангельск, 1958. – 28 с.
1424341
  Сергеенко М. Творческий путь Николая Романовского / М. Сергеенко. – Воронеж, 1950. – 3-20с.
1424342
  Моричева М.Д. Творческий путь Нурдаля Грига : Автореф... канд. филол.наук: / Моричева М.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
1424343
  Юсупов Д.И. Творческий путь Омара Фахури / Д.И. Юсупов. – М, 1958. – 27с.
1424344
  Эфендиев В.Н. Творческий путь Орхана Ханчерлиоглу. : Автореф... канд. филолог.наук: / Эфендиев В.Н.; Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока АН АзССР. – Баку, 1967. – 24л.
1424345
  Тимошенко Г.Г. Творческий путь П. А. Павленко : Автореф... канд. филол.наук: / Тимошенко Г. Г.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. литер. и искус. – М., 1953. – 19л.
1424346
  Теренина Н.А. Творческий путь П. Ф. Нилина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Теренина Н.А. ; ЛГУ, Каф. сов. лит. – Луганск, 1965. – 15 с.
1424347
  Пелисов Н.А. Творческий путь П.А. Павленко : Автореф... канд.филол.наук: / Пелисов Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1424348
  Пелисов Г.А. Творческий путь П.А. Павленко / Г.А. Пелисов. – М, 1954. – 111 с.
1424349
  Шавшукова Т.З. Творческий путь П.А.Павленко : Автореф... канд. филол.наук: / Шавшукова Т.З.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
1424350
  Гетманец М.Ф. Творческий путь П.А.Павленко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гетманец М.Ф.; ХГУ им.А.М.Горького. – Х, 1953. – 16л.
1424351
  Зайцева Г.С. Творческий путь П.И. Замойского : Автореф... канд. филол.наук: / Зайцева Г.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1965. – 21л.
1424352
  Володина В.А. Творческий путь П.И.Мельникова-Печерского : Автореф... канд. филол.наук: / Володина В.А.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Душанбе, 1966. – 23л.
1424353
  Эшимов Ф. Творческий путь писателя Шарафа Рашидова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Эшимов Ф.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 22л.
1424354
  Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина / Д.Д. Благой. – Москва, 1949. – 28с.
1424355
  Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813 - 1826) / Д.Д. Благой; Отв. ред. А.М. Еголин. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 580 с.
1424356
  Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826 - 1830) / Д.Д. Благой. – Москва : Советский писатель, 1967. – 724 с.
1424357
  Абилов И.Х. Творческий путь Расула Рзы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Абилов И.Х. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1424358
  Мирзаев И. Творческий путь Рахмата Файзи : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Мирзаев И.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 19л.
1424359
  Королькова Л.И. Творческий путь С. Г. Скитальца : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Королькова Л. И. ; Том.ГУ, Каф. совет. лит. – Томск, 1964. – 21 с.
1424360
  Гиунашвили Л.С. Творческий путь Саида Нафиси. / Л.С. Гиунашвили. – Тбилиси, 1976. – 288с.
1424361
  Вагабзаде Б.М. Творческий путь Самеда Вургуна : автореф. дис. ... док. филол. наук / Вагабзаде Б.М. ; азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 62 с.
1424362
  Байкабилов Барат Творческий путь Сарвара Азимова : Автореф... канд..филолнаук: 642 / Байкабилов Барат; Самарканд. гос. ун-т им Алишера Навои. – Ташкент, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1424363
  Пейсахович М.А. Творческий путь Степана Щипачева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пейсахович М.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 18 с.
1424364
  Исмаилов А.Д. Творческий путь Таги Шахбази Симурга : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Исмаилов А.Д. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 20 с.
1424365
  Македонов А.В. Творческий путь Твардовского / А.В. Македонов. – Л, 1981. – 367с.
1424366
  Незнамов М. Творческий путь театра / М. Незнамов. – Ростов-на-Дону, 1939. – 144с.
1424367
   Творческий путь театра. – Х., 1951. – 32с.
1424368
   Творческий путь Тургенева. – Птрг., 1923. – 319 с.
1424369
  Долгова С.Р. Творческий путь Ф.В. Каржавина / С.Р. Долгова. – Л : Наука, 1984. – 152 с.
1424370
  Уханов И.П. Творческий путь Ф.Гладкова / И.П. Уханов. – Стеногр.публичн.лекции. – М, 1953. – 160с.
1424371
  Бекташи Инаят Гейдар оглы Творческий путь Фиридунбека Кочарли : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Бекташи Инаят Гейдар оглы; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1978. – 66л.
1424372
  Колесникова Н.Б. Творческий путь Френсиса Скотта Фицджеральда : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Колесникова Н.Б.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 20л.
1424373
  Владимиров Г.П. Творческий путь Фурманова / Г.П. Владимиров. – Ташкент, 1953. – 328с.
1424374
  Кагиева Н.М. Творческий путь Халимат Байрамуковой : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Кагиева Н.М.; АН АзССР. Ин-т яз. и литературы им. Низами. – Баку, 1969. – 22л.
1424375
  Шнейдер М.Е. Творческий путь Цюй Цю-бо (1899-1935) / М.Е. Шнейдер. – М., 1964. – 228с.
1424376
  Люксембург А.М. Творческий путь Ч.П. Сноу : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Люксембург А.М.; МГУ. – Москва, 1977. – 21л.
1424377
  Люксембург А.М. Творческий путь Ч.П. Сноу / А.М. Люксембург. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1979. – 199 с.
1424378
  Моторный В.А. Творческий путь Чеха Сватоплука : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моторный В.А. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 19 с.
1424379
  Будагян А. а. Творческий путь Шарлоты Бронте : Автореф... канд. филол.наук: / Будагян А. а.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 9 с.
1424380
  Трушкин В.П. Творческий путь Э.Багрицкого : Автореф... канд. филолог.наук: / Трушкин В.П., 1950. – 16 с.
1424381
  Чернавина Л.И. Творческий путь Элизабет Гаскелл : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чернавина Л.И. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1964. – 20 с.
1424382
  Черных С. Творческий путь. / С. Черных. – Йошкар-Ола, 1969. – 235 с.
1424383
  Хабибрахманова С.М. Творческий работник в современной библиотеке: новые потребности и новые возможности // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 2. – С. 33-36. – ISSN 1815-3186


  Рассматриваются актуальные и постоянные проблемы информационно-библиотечного обслуживания творческих работников (музыкантов, артистов, художников, литераторов и т. д.). Отмечаются противоречия между информационными потребностями творческих работников и ...
1424384
  Шакуров Р.Х. Творческий рост педагога / Р.Х. Шакуров. – М, 1985. – 80с.
1424385
   Творческий сельскохозяйственный труд учащихся восьмилетней школы. – М., 1965. – 103с.
1424386
  Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности : Педагогический аспект / Н.Ю. Посталюк. – Казань, 1989. – 205с.
1424387
  Стуль Я.Е. Творческий труд в социалистической промышленности / Я.Е.Стуль. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1970. – 232с.
1424388
  Урманов И.А. Творческий труд и особенности его становления в социалистическом производственном коллективе : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Урманов И.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1968. – 16л.
1424389
  Тютюнник В.И. Творческий труд как личностно-образующее взаимодействие взрослых и детей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.52-62. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1424390
   Творческий труд учителя. – Калуга, 1967. – 168с.
1424391
  Парамонов Н. Творческий характер социалистического труда. : Автореф... Канд.филос.наук: / Парамонов Н.; Акад.наук СССР.Ин-т филос. – Москва, 1950. – 21л.
1424392
  Лысов В.М. Творческий характер труда в развитом социалистическом обществе. (Полит.-эконом. аспект). : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лысов В.М.; Высш. комсомол. школа при ЦК ВЛКСМ,. – М., 1980. – 24л.
1424393
  Руденко В.Е. Творческий характер труда в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Руденко В.Е.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1973. – 22л.
1424394
  Кекух Борис Федорович Творческий характер труда в условиях совершенствования социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кекух Борис Федорович; АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1987. – 16л.
1424395
  Тимшин В.А. Творческий характер философского познания (на примере идей Н.А. Бердяева) // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 128-133. – ISSN 2077-7450
1424396
  Лосева А.В. Творческих русских поэтов-маринистово 1941-1945 годов : Дис... Канд. филол. наук: 10.01.02 / Лосева А.В.; КГУ. – Киев, 1985. – 177л. – Бібліогр.:л.161-177
1424397
  Крюкова А.М. Творческое взаимодействие / А.М. Крюкова. – Москва : Современник, 1988. – 271 с.
1424398
  Рибо Т. Творческое воображение / Т. Рибо ; пер. с французского : Е. Предтеченского и В. Ранцева. – С.-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1901. – 318 с.
1424399
  Говорун Д.И. Творческое воображение и эстетические чувства / Д.И. Говорун. – К, 1990. – 141с.
1424400
  Краснов А.В. Творческое воплощение КПСС марксистско-ленинского учения о диктатуре пролетариата / А.В. Краснов. – Москва, 1982. – 77 с.
1424401
  Невская В.И. Творческое высказывание на иностранном языке. / В.И. Невская. – Горький, 1974. – 180с.
1424402
  Джамгаров Г.М. Творческое и экспериментальное исследование аэродинамического нагрева сферы в сверхзвуковом потоке газа : Автореф... канд. техн.наук: / Джамгаров Г. М.; КИИГА. – К., 1971. – 16л.
1424403
  Морозова Елена Георгиевна Творческое использование исторического опыта КПСС французскими коммунистами в их борьбе за инженерно-техническую интеллигенцию (1968-1973 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Морозова Елена Георгиевна; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1974. – 26л.
1424404
  Словак М. Творческое использование опыта КПСС в деятельности КПЧ по идейному и организационному укреплению первичных партийных организаций : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.14 / Словак М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 25 с.
1424405
  Светличная В.В. Творческое использование педагогическго наследия Н, К. Крупской о комплексном подходе к воспитанию (на опыте школ Кирг.СССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Светличная В. В.;. – Фрунзе, 1981. – л.
1424406
  Курбанниязов Э. Творческое использование педагогического наследия Н. К. Крупской по интернациональному воспитанию в учебно-воспитательной работе советской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Курбанниязов Э. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 28 с.
1424407
   Творческое использование педдагогического наследия А.С.Макаренко в воспитании будущих молодых рабочих. – М., 1991. – 415с.
1424408
  Яхнина Ю.С. Творческое использование фонда редких книг в Челябинской области / Юлия Яхнина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 19 (205). – С. 13-15. – ISSN 1727-4893


  Об особенностях работы сектора редких книг Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
1424409
  Эпштейн М.Н. Творческое исчезновение человека. Введение в гуманологию // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.48-57. – ISSN 0236-2007
1424410
  Эпштейн М.Н. Творческое исчезновение человека. Введение в гуманологию // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 2. – С.91-105. – ISSN 0235-1188
1424411
  Рошка А. Творческое мышление. / А. Рошка. – М, 1971. – 18с.
1424412
  Попов А.Д. Творческое наследие / А.Д. Попов. – М, 1979. – 519 с.
1424413
  Григораш А.М. Творческое наследие А.П. Чехова на газетной полосе
1424414
  Погодин С.Н. Творческое наследие А.С. Лаппо-Данилеского // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.149-160. – ISSN 0042-8779
1424415
   Творческое наследие А.С.Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров. – Полтава, 1988. – 367с.
1424416
  Королев С.П. Творческое наследие академика / С.П. Королев. – М, 1980. – 591с.
1424417
  Махнева-Барабанова Творческое наследие архитектора-писателя К.-Н. Леду и Россия // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 168-172.
1424418
  Миронова Н.В. Творческое наследие В.Н. Назарьева // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 144-160. – ISSN 0869-6020
1424419
   Творческое наследие В.Э.Мейерхольда. – Москва, 1978. – 488 с.
1424420
  Клюкин П. Творческое наследие Г.А. Харазова в контексте развития экономической теории воспроизводства // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 133-149. – Бібліогр.: с. 134-149. – ISSN 0042-8736
1424421
  Клюкин П. Творческое наследие Г.А. Харазова в контексте развития экономической теории воспроизводства // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 133-149. – Бібліогр.: с. 134-149. – ISSN 0042-8736
1424422
  Клюкин П. Творческое наследие Г.А. Харазова в контексте развития экономической теории воспроизводства // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 133-149. – ISSN 0042-8736
1424423
  Норов Темур Творческое наследие Джонмухаммада Джони и Толиба Толиби : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Норов Темур; Самаркандский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1974. – 30л.
1424424
  Нурушев С.Н. Творческое наследие И.А. Крылова в казахской литературе XIX века / Нурушев С.Н. ; Акад. наук Казах. ССР. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук Казах. ССР, 1951. – 104 с.
1424425
  Романов И.З. Творческое наследие М.И.Чигорина / И.З. Романов. – М., 1960. – 407с.
1424426
   Творческое наследие Н.А.Добролюбова. – М., 1988. – 199с.
1424427
   Творческое наследие семьи Рерих в диалоге культур : Сборник научных трудов. – Минск : Технопринт, 2005. – 720с. – ISBN 985-464-834-6
1424428
  Рарова А.В. Творческое наследие Ханса-Йоахима Торке (1938-2000) в отечественной и зарубежной историографии // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 20-21
1424429
  Марджанишвили К.А. Творческое наследие. / К.А. Марджанишвили. – Тбилиси
1. – 1958. – 577с.
1424430
  Попов А.Д. Творческое наследие. / А.Д. Попов. – М, 1980. – 480с.
1424431
  Кудрявцева-Молодчикова Творческое наследство И.В. Мичурина / Кудрявцева-Молодчикова. – М, 1953. – 44с.
1424432
  Шевченко Н.Ф. Творческое отношение к труду - важная черта социалистического образа жизни // Вопросы научного коммунизма : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 76 : Проблемы развития социалистического общества на современном этапе. – С. 34-41. – ISBN 5-11-000476-5. – ISSN 0203-0047
1424433
  Литвинов Л.Н. Творческое отношение к труду и формирование нового человека / Л.Н. Литвинов. – Москва, 1978. – 63с.
1424434
  Рагимова А.М. Творческое письмо как средство формирования функциональных и аналитических стилистиченских понятий, умений и навыков у учащихся 4-8 классов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Рагимова А.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1981. – 26л.
1424435
  Скакал Б. Творческое применение КПЧ опыта КПСС в области формирования социалистических общественных отношений. : Автореф... Канд.ист.наук: / Скакал Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 15л.
1424436
  Исаева О.А. Творческое применение опыта КПСС Венгерской социалистической рабочей партией в установлении и упрочении диктатуры пролетариата. : Автореф... канд. ист.наук: / Исаева О.А.; ЛГУ. – Л., 1971. – 17л.
1424437
  Рух З. Творческое применение социалистической единой партии Германии ленинского учения о союзе рабочего класса с крестьянством (1952-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рух З.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1963. – 16л.
1424438
  Ткаченко К.А. Творческое применение товарищем Мао Цзє-дуном положний материалистической диалектики к конкретным условиям борьбы за победу народно-демократической революции в Китае : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ткаченко К.А. ; МВО СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. диалект. и ист. материализма. – Киев, 1954. – 15 с.
1424439
  Ткаченко К.А. Творческое применение товарищем Мао Цзэ-дуном материалистической диалектики к конкретным условиям борьбы за победу народно-демократической революции в Китае : Дис... канд. философ.наук: / Ткаченко К.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 339, VIIIл. – Бібліогр.:л.I-VIII
1424440
  Черненко А.А. Творческое прочтение художественного текста // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005. – № 1 : К 170-летию КНУ им.Т.Шевченко и 200-летию М.Максимовича - его первого ректора. – С. 39-42
1424441
  Мусаев А.М. Творческое развитие XXV съездом КПСС вопрсоов теории и практики коммунистического строительства / А.М. Мусаев. – М., 1976. – 40с.
1424442
  Борисов В.Б. Творческое развитие XXVI съездом КПСС Программы мира / В.Б. Борисов, Г.Л. Розанов. – Москва, 1981. – 119 с.
1424443
   Творческое развитие и осуществление КПСС идей и принципов интернационализма в коммунистическом строительстве. – Казань, 1980. – 192 с.
1424444
  Сурин В.И. Творческое развитие и претворение в жизнь Коммунистической партией Советского Союза ленинского принципа мирного сосуществования государств двух противоположных социально-экономических систем (1956-1 : Автореф... канд. ист.наук: / Сурин В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Л., 1964. – 16л.
1424445
  Косичев А.Д. Творческое развитие КПСС теории научного коммунизма: (По материалам XXV съезда КПСС). / А.Д. Косичев. – М., 1978. – 188с.
1424446
   Творческое развитие ленинских принципов кадровой политики в приозведениях Л.И. Брежнева "Малая земля", "Возрождение", "Целина". – К., 1979. – 96с.
1424447
   Творческое развитие ленинского учения о построении социализма. – Х., 1987. – 182с.
1424448
   Творческое развитие марксизма-ленинизма в материалах ХХУП съезда КПСС. – М., 1986. – 356с.
1424449
   Творческое развитие марксизма-ленинизма на опыте Великого Октября и строительства социализма. – М., 1987. – 276с.
1424450
  Бессонов Б.Н. Творческое развитие марксистско-ленинской теории / Б.Н. Бессонов. – М., 1987. – 63с.
1424451
  Жордания С. Творческое развитие символа. От "Мученичества Шушаник" до Галактиона Табидзе / С. Жордания. – Тбилиси, 1982. – 179с.
1424452
   Творческое развитие теории марксизма-ленинизма в документах и материалах ХХУ1 съезда КПСС. – Москва, 1981. – 332с.
1424453
   Творческое развитие экономической теории / А.А. Чухно, В.П. Горшков, Б.И. Королев, К.М. Матвейчук // Актуальные проблемы экономического и социального развития СССР на современном этапе
1424454
  Залуцкая С.Ю. Творческое саморазвитие как компонент профессиональной деятельности преподавателя вуза / С.Ю. Залуцкая, С.В. Панина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 176-182. – ISSN 1811-0916
1424455
  Кузнецов В.В. Творческое содружество / В.В. Кузнецов. – Москва, 1952. – 84с.
1424456
   Творческое содружество. – Москва, 1985. – 64 с.
1424457
  Бридько И.И. Творческое содружество горняков Донбасса и Кузбасса / И.И. Бридько, Я. Чекмарев. – К, 1954. – 184с.
1424458
  Лебедев А.К. Творческое содружество М.М.Антокольский и В.В.Стасов / А.К. Лебедев, Г.К. Бурова. – Ленинград, 1968. – 110с.
1424459
  Друян Я.М. Творческое содружество работников науки и городского хозяйства Ленинграда. / Я.М. Друян. – Л, 1951. – 88с.
1424460
  Ельмеев В.Я. Творческое содружество работников науки и производства - новый этап в развитии социалистического соревнования : Автореф... канд. филос.наук: / Ельмеев В.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 17л.
1424461
   Творческое содружество работников науки и производства. – Л., 1950. – 72с.
1424462
  Артеменко И. Творческое содружество работников науки и производства / И. Артеменко. – Москва, 1950. – 88с.
1424463
  Воронков Г.З. Творческое содружество работников науки и производства : Автореф... канд. экон.наук: / Воронков Г.З.; Вороников Г.З.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр. гос. ун-те им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 19л.
1424464
  Добрускин М.Е. Творческое содружество рабочего класса, крестьянства и интеллигенции - важнейшая черта советского образа жизни / М.Е. Добрускин. – К, 1980. – 48с.
1424465
  Тупикин А.П. Творческое сотрудничество братских партий стран социализма / / А.П. Тупикин. – Москва : Мысль, 1983. – 136 с.
1424466
  Петров В.Т. Творческое сотрудничество народов СССР / В.Т. Петров. – Москва, 1979. – 216с.
1424467
  Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в самаркандской научной школе Улугбека. / Г. Собиров. – Душанбе, 1973. – 208с.
1424468
  Минеев В.Н. и Баландин Л.В. Творческое участие трудящихся в управлении / В.Н. и Баландин Л.В. Минеев. – Москва, 1974. – 64с.
1424469
  Шелгунов Н. Творческое целомудрие // Критические статьи и рецензии Н. Шелгунова в отделе "Современное обозрение" журнала "Дело" / Н.В. Шелгунов. – [Санкт-Петербург]. – С. 1-34
1424470
   Творческую инициативу масс - на службу библиотечному делу. – Саратов, 1960. – 24с.
1424471
  Березкин В.И. Творчества А.П. Васильева / В.И. Березкин. – М, 1979. – 206с.
1424472
  Мешкова И. Творчества Виктора Гюго : (1815-1824) / И.В. Мешкова. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Кн. 1. – 1971. – 287 с.
1424473
  Башмакова Луиза Петровна Творчествао Ричарда Райта и прогрессивная литература США 30-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Башмакова Луиза Петровна ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра зарубеж. печати и литературы. – Москва, 1973. – 24 с.
1424474
  Бартэн А.А. Творчество : роман / Александр Бартэн. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 576 с.
1424475
  Золя Э. Творчество : роман / Э. Золя. – Москва : Художественная литература, 1959. – 399 с.
1424476
   Творчество. – М.
1. – 1973. – 260с.
1424477
   Творчество. – М.
2. – 1976. – 278с.
1424478
  Золя Э. Творчество : роман / Э. Золя; Пер. с фран. Т. Ивановой и Е. Яхниной. – М. : Художественная литература, 1981. – 400с.
1424479
   Творчество. – Ставрополь, 1982. – 382с.
1424480
  Золя Э. Творчество / Э. Золя. – Алма-Ата, 1984. – 384с.
1424481
  Золя Э. Творчество / Э. Золя. – Алма-Ата, 1986. – 382с.
1424482
  Гречко П.К. Творчество : природа, границы, перспективы // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.163-172. – ISSN 1606-951Х
1424483
   Творчество А. Твардовского. – Л., 1989. – 382с.
1424484
  Саенко В.П. Творчество А.А.Гаврилюка и антифашистская автобиографическая проза : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Саенко В.П.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 31л.
1424485
  Рапопорт Э.Е. Творчество А.А.Фадеева 20-х гг. : Автореф... канд.филол.наук: / Рапопорт Э.Е.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 14л.
1424486
  Чжао Дэ-цюань Творчество А.А.Фадеева 20-х и 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чжао Дэ-цюань; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 12л.
1424487
  Шунков Ф.А. Творчество А.А.Фадеева и его изучение в средней школе (10 кл.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шунков Ф.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
1424488
  Быкова О.Е. Творчество А.В. Сухова - Кобылина / О.Е. Быкова. – Черновцы, 1957. – 36с.
1424489
  Малишаускас Ю. Творчество А.Венуолиса советского периода : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Малишаускас Ю.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 16л.
1424490
  Татаринова Л.Е. Творчество А.И. Герцена 1830-1840-х гг. / Л.Е. Татаринова. – М., 1960. – 53с.
1424491
  Сарычева З.А. Творчество А.И. Куприна в Киеве / З.А. Сарычева. – Киев : Киевский университет, 2006. – 214, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 200-203
1424492
  Вишневский И.П. Творчество А.И. Куприна до первой русской революции : Дис... канд. филол.наук: / Вишневский И. П.; Львовский гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1949. – 330л. – Бібліогр.:л.323-329
1424493
  Павловская К.Е. Творчество А.И.Куприна (от первых литературных опытов до 1907 г.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Павловская К.Е.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1955. – 20л.
1424494
  Вишневский И.П. Творчество А.И.Куприна до первой русской революции : Автореф... канд. филологич.наук: / Вишневский И.П.; Львовский гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1950. – 8 с.
1424495
  Гродзицкий Д.В. Творчество А.И.Левитова : Автореф... канд. филол.наук: / Гродзицкий Д.В.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 10 с.
1424496
  Дубинская Тамара Ильинична Творчество А.М.Горького периода первой мировой войны и журнал "Летопись" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Дубинская Тамара Ильинична; АН СССР. Ин-т мировой литерат. – М., 1975. – 24л.
1424497
  Линин А.М. Творчество А.Н, Островского / А.М. Линин. – Ростов -на-Дону, 1937. – 248 с.
1424498
   Творчество А.Н. Островского : ювилейный сборник. – Москва ; Петроград, 1923. – 367с.
1424499
  Веселовский Т.Т. Творчество А.Н. Толстого / Т.Т. Веселовский. – Ленинград, 1958. – 212с.
1424500
   Творчество А.Н.Толстого. – Москва, 1957. – 226с.
1424501
   Творчество А.П. Чехова. – Ростов-на-Дону, 1986. – 131с.
1424502
  Гайдук В.К. Творчество А.П. Чехова 1887-1904 годов / В.К. Гайдук. – Иркутск, 1986. – 125с.
1424503
   Творчество А.П.Гайдара. – Горький, 1975. – 217с.
1424504
   Творчество А.П.Гайдара. – Горький
3. – 1976. – 175с.
1424505
  Фоменко Л.П. Творчество А.П.Платонова (1899-1951) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Фоменко Л.П.; Моск. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 17л.
1424506
  Воронков Е.М. Творчество А.П.Чапыгина советского периода : Автореф... канд. филол.наук: / Воронков Е.М.; Ленинградский гос. пед. ин-т им. Покровского. – Ленинград. – 14 л.
1424507
  Добрынин М.К. Творчество А.П.Чехова : Автореф... Докт.филол.наук: / Добрынин М.К.; Ин-т.мировой литер. – Москва, 1950. – 40 с.
1424508
   Творчество А.П.Чехова. – М., 1956. – 384с.
1424509
   Творчество А.П.Чехова. – Пермь, 1961. – 184с.
1424510
   Творчество А.П.Чехова. – Ростов-на-Дону, 1976. – 132с.
1424511
   Творчество А.П.Чехова. – Ростов-на-Дону
2. – 1977. – 159с.
1424512
   Творчество А.П.Чехова. – Ростов-на-Дону. – (Сборник статей ; Выпуск III)
3. – 1978. – 118 с.
1424513
   Творчество А.П.Чехова. – Ростов-на-Дону
5. – 1980. – 136с.
1424514
   Творчество А.П.Чехова. – Ростов-на-Дону, 1981. – 159с.
1424515
   Творчество А.П.Чехова. – Ростов-на-Дону, 1984. – 154с.
1424516
   Творчество А.П.Чехова.Особенности художественного метода. – Ростов-на-Дону, 1979. – 152 с. ; Выпуск IV
1424517
   Творчество А.Платонова. – Воронеж, 1970. – 248 с.
1424518
  Мейлах Б.С. Творчество А.С. Пушкина / Б.С. Мейлах. – Москва, 1984. – 160с.
1424519
  Гай Г.Н. Творчество А.С. Серафимовича / Г.Н. Гай. – Х., 1958. – 361с.
1424520
  Гай Г.Н. Творчество А.С. Серафимовича / Г.Н. Гай. – Х., 1960. – 361с.
1424521
  Сонькина Р.А. Творчество А.С.Серафимовича (дореволюционный период). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сонькина Р.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Ленинград, 1950. – 17 л.
1424522
  Кисилев А.Л. Творчество А.С.Серафимовича в первые годы Советской власти (1917-1924) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кисилев А.Л. ; Куйбышевский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1964. – 22 с.
1424523
  Кохно И.П. Творчество А.Твардовского (1925-1940 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кохно И.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 8л.
1424524
  Белова М.П. Творчество А.Яковлева / М.П. Белова. – Саратов, 1967. – 99с.
1424525
  Бежанян А.А. Творчество Акопа Акопяна послеоктябрьского периода (1917-1937) : Автореф... канд. филоло.наук: / Бежанян А.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1954. – 24л.
1424526
  Самойлова В.Д. Творчество Александра Грина и проблемы романтизма в советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Самойлова В.Д.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
1424527
  Безхутрый Юрий Николаевич Творчество Александра Ильченко. (Проблемы индивидуального стиля) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Безхутрый Юрий Николаевич ; Львов. гос. ун-т им. И.Я. Франко. – Львов, 1977. – 25 с.
1424528
  Андроникашвили Н.И. Творчество Александра Казбеги 70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Андроникашвили Н.И.; Ин-т истории Груз. лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 20л.
1424529
  Можгинская Е.Н. Творчество Александра Фадеева 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Можгинская Е.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 15л.
1424530
  Гусак С.А. Творчество Алексея Кулаковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гусак С.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 19 с.
1424531
  Рыбинцев И.В. Творчество Алексея Толстого / И.В. Рыбинцев. – Киев, 1982. – 47с.
1424532
  Зюкова Н.С. Творчество Алехо Карпентьера. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Зюкова Н.С.; ЛГУ. – Л., 1969. – 20л.
1424533
  Ольховая Н.А. Творчество Анатолия Глебова и некоторые проблемы развития русской советской драматургии 20-х годов : Автореф... канд филол.наук: 10.01.02 / Ольховая Н. А.; МВССО УССР, Самарк.ГУ. – Самарканд, 1974. – 27л.
1424534
  Ковалева И.С. Творчество Анатолия Франса в годы перелома (1889-1895). : Автореф... канд. филолог.наук: / Ковалева И.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 16л.
1424535
  Лиходзиевский С.И. Творчество Анатолия Франса и проблема критического реализма во французской литературе конца 19 -- начала 20 в. : Автореф... Доктора филол.наук: / Лиходзиевский С.И.; Ин-т.мировой литературы. – М, 1965. – 38л.
1424536
  Алеиева М.А. Творчество Анвара Аджиева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Алеиева М. А.; МВиССО РСФСР, Ростовск. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1975. – 19л.
1424537
  Гаевская Надежда Марковна Творчество Андрея Малышко в связях с русской советской поэзией (На материале о героике ратного подвига советского народа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гаевская Надежда Марковна; Киев. гос. пед. и-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 25л.
1424538
  Сейранян Н.П. Творчество Андрея Платонова 20- годов. : Автореф... канд.филол.наук: 10.640 / Сейранян Н.П.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 22л.
1424539
  Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой / В.М. Жирмунский. – Ленинград : Наука, 1973. – 184с.
1424540
  Волков Е.М. Творчество Анны Зегерс / Е.М. Волков. – Москва, 1987. – 80с.
1424541
  Ведель Г.Е. Творчество Анны Зегерс до второй мировой войны : Автореф... канд. филол.наук: / Ведель Г.Е.; ЛГУ. – Л, 1954. – 18л.
1424542
  Вафия А.К. Творчество Ар-Русафи и отображение в нем политических и социальных процессов : Автореф... канд. филол.наук: / Вафия А.К.; МГУ. – Москва, 1967. – 44л.
1424543
  Балашова Т.В. Творчество Арагона : к проблеме реализма XX века / Т.В. Балашова ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1964. – 312 с. : ил. – Библиогр. : с. 291-308
1424544
  Никанович Б.В. Творчество Арема Веселого : Автореф... канд. филол.наук: / Никанович Б. В.; БГУ. – Минск, 1970. – 19л.
1424545
  Видищев Б.В. Творчество Аркадия Гайдара : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Видищев Б.В. ; Сарат. гос. ун-т, 1955. – 19 с.
1424546
  Перкин Н.С. Творчество Аркадия Кулешова : Автореф... кандид. филологич.наук: / Перкин Н.С.; Академия наук Белорусской ССР. Институт языка, литературы и искусства. – Минск, 1950. – 19 с.
1424547
  Дрампян И.Р. Творчество армянского миниатюриста конца XVI - начала XVII веков Акопа Джугаеци : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Дрампян И.Р.; МГУ. – М., 1970. – 23л.
1424548
  Королева Э.А. Творчество артиста балета / Э.А. Королева. – Кишинев, 1983. – 235с.
1424549
  Горский А.И. Творчество Б. Горбатова в 30-е годы : Автореф... канд. филол.наук: / Горский А. И.; Томск.ГУ. – Томск, 1961. – 24л.
1424550
  Цвинариа В.Л. Творчество Б.В.Шинкуба / В.Л. Цвинариа. – Тбилиси, 1970. – 142 с.
1424551
  Ошарова Т.В. Творчество Б.Л.Горбатова. : Автореф... канд.филол.наук: / Ошарова Т.В.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1954. – 16л.
1424552
  Рыжкина З.А. Творчество Бакхилида (содержание, композиция и поэтика). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.14 / Рыжкина З.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 21л.
1424553
  Гейдарзаде А.А. Творчество Балаша Азероглы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гейдарзаде А.А. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1967. – 17 с.
1424554
  Кучборская Е.П. Творчество Бальзака / Е.П. Кучборская. – Москва : Высш. школа, 1970. – 255 с.
1424555
  Реизов Б.Г. Творчество Бальзака. / Б.Г. Реизов. – Л., 1939. – 411с.
1424556
  Левинтон А.Г. Творчество Бернгарда Келлермана / А.Г. Левинтон. – Ленинград, 1958. – 56 с.
1424557
  Скалон Н.Р. Творчество Бориса Васильева в контексте русской прозы 60-70-х годов XX века // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 5, кн. 5, сентябрь - октябрь. – С. 141-143. – ISSN 0203-5847
1424558
  Велегурин Н.Ф. Творчество Бориса Горбатова /периода Великой Отечественной войны/. : Автореф... канд. филол.наук: / Велегурин Н.Ф.; Лит. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1424559
  Беломытцев М.В. Творчество Бориса Полевого : Автореф... кандидата филол.наук: / Беломытцев М.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
1424560
  Гальцева Л.П. Творчество Бориса Ручьева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Гальцева Л.П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
1424561
   Творчество в научном познании. – Минск, 1976. – 231с.
1424562
   Творчество в театре. – Х., 1937. – 175с.
1424563
  Дербенев Г.И. Творчество В. Я. Брюсова 1914-1917 гг. : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Дербенев Г.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 15 с.
1424564
  Петросов К.Г. Творчество В.В. Маяковского / К.Г. Петросов. – М. : Высшая школа, 1985. – 151 с.
1424565
  Силенко А.Ф. Творчество В.В.Вересаева / А.Ф. Силенко. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
1424566
  Прокаева Т.П. Творчество В.В.Вересаева конца XIX - начала ХХ века (1881-1907 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Прокаева Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 23л.
1424567
  Покровская О.М. Творчество В.В.Вересаева советского периода : Автореф... канд. филол.наук: / Покровская О.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1967. – 19л.
1424568
  Ждан А. Творчество В.И. Вернадского и теоретические проблемы психологической науки // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 8-26. – ISSN 2071-9788
1424569
  Фешин И.Н. Творчество В.И.Лебедева-Кумача. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фешин И.Н.; АН СССР. Ин-т мир. лит. им. А.М.Горького. – М., 1953. – 16л.
1424570
  Гургулова М.Д. Творчество В.М.Гаршина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гургулова М.Д.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 16л.
1424571
  Вильчек Л.Ш. Творчество В.Овечкина-публицистика. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вильчек Л.Ш.; Моск. гос. ун-т. – М., 1973. – 23л.
1424572
  Погребенник Федор Петрович Творчество В.Стефаника в связях украинской литературы с другими славянскими литературами : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.03, 10.01.04 / Погребенник Федор Петрович ; АН УССР, Ин-т литературы. – Київ, 1980. – 56 с.
1424573
  Образовская Л.А. Творчество В.Ф.Пановой (критическое исследование) : Автореф... канд. филологич.наук: / Образовская Л.А.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. Кафедра русской литературы. – Томск, 1952. – 26 с.
1424574
  Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта / Б.Г. Реизов. – МоскваЛ. : Художественная литература, 1965. – 498 с.
1424575
  Венгеров Л.М. Творчество Ванды Василевской : Автореф... д-ра филол.наук: / Венгеров Л.М.; Акад. наук УССР. – Киев, 1961. – 33л.
1424576
  Сиротюк А.Н. Творчество Варвары Чередниченко в связи с развитием украинской советско-исторической прозы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Сиротюк А.Н. ; МВ и ССО УССР ,КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 26 с.
1424577
  Сиротюк Александра Николаевна Творчество Варвары Чередниченко в связи с развитием украинской советской исторической прозы : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03 / Сиротюк Александра Николаевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 200л. – Бібліогр.:л.184
1424578
  Буран В.А. Творчество Василя Быкова : Автореф... канд. филол.наук: / Буран В. А.; АН БССР, Ин-т лит. им. Я. Купалы. – Минск, 1968. – 20л.
1424579
  Шерстюк В.Ф. Творчество Вашингтона Ирвинга (2806-1824 гг.) : автореф. дис. ... канд .филол. наук / Шерстюк В.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
1424580
  Шахова К.А. Творчество великих европейских художников XV - XVIII вв. / К.А. Шахова. – Киев : Вища школа, 1979. – 175 с.
1424581
  Шахова К.А. Творчество великих европейских художников XV - XVIII вв. / К.А. Шахова. – изд. 2-е, стереотип. – Киев : Изд. при КГУ изд. обьединения "Вища школа", 1980. – 176 с.
1424582
  Серебряный С.Д. Творчество Видьяпати Тхакура и бенгальская вишнуитская поэзия. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.06 / Серебряный С.Д.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1973. – 23л.
1424583
  Гуйкало З.С. Творчество Вилли Бределя в период эмиграции (1934-1945) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуйкало З.С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 20 с.
1424584
  Дрягин Е.П. Творчество Виталия Закруткина. / Е.П. Дрягин. – М, 1959. – 28 с.
1424585
  Шамурзина Р.С. Творчество Владимира Тендрякова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шамурзина Р.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 19 с.
1424586
  Неуважный Ф.И. Творчество Владислава Броневского и Маяковкий. / Ф.И. Неуважный, 1958. – 55-81с.
1424587
  Багдасарян О.М. Творчество Г. Тер-Ованнисяна и некоторые вопросы художественной прозы "Юсисапайла". : Автореф... Канд.филол.наук: 01.01.03 / Багдасарян О.М.; АН АрмССР. – Ереван, 1975. – 21л.
1424588
  Киселев М.Ф. Творчество Г.Г.Нисского : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Киселев М.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 15л.
1424589
  Базанова В.И. Творчество Г.И. Успенского 1870-х годов : Автореф... канд. филол. наук: / Базанова В.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 16 с.
1424590
  Милонов Н.А. Творчество Г.И.Успенского 60-х г.г. XIX в. : Автореф... кандид. филологич.наук: / Милонов Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1424591
  Хасанов М.Х. Творчество Галимджана Ибрагимова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хасанов М.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1961. – 20л.
1424592
  Гизатуллин Ф.Б. Творчество Гафура Кулахметова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гизатуллин Ф.Б.; Казанский гос.ун-т., 1951. – 24 с.
1424593
  Моторный Андрей Владимирович Творчество Гезы Вчелички и развитие чешской революционной литературы 30-х годов (К становлению метода социалистического реализма в творчестве писателя) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Моторный Андрей Владимирович; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 26л.
1424594
  Моторный Андрей Владимирович Творчество Гезы Вчелички и развитие чешской революционной литературы 30-х годов (К становлению метода социалистического реализма в творчестве писателя) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Моторный Андрей Владимирович; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 26л.
1424595
  Тронская М.Л. Творчество Гейне / М.Л. Тронская. – Л., 1956. – 54с.
1424596
  Ошуков М.Ю. Творчество Генри Торо как Американского романтизма: художественный мир писателя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Ошуков М.Ю.; С-Петербург.гос.ун-т. – С-Петербург, 1998. – 19л.
1424597
  Прокофьева Д.С. Творчество Генрика Сенкевича 70-х - начала 80-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Прокофьева Д.С.; Ин-т славяноведения АН СССР. – М,, 1956. – 15л.
1424598
  Котетишвили П.А. Творчество Георгия Леонидзе : Автореф... канд. филол.наук: / Котетишвили П.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
1424599
  Березина А.Г. Творчество Германа Гессе 20-х -- 40-х годов 20 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.644 / Березина А.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 17 с.
1424600
  Дукельская В.Г. Творчество Германа Мелвила 40-50-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Дукельская В.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 16л.
1424601
  Переверзев В.Ф. Творчество Гоголя / В.Ф. Переверзев. – Москва : К-во "Современные проблемы", 1914. – 360 с. = Корифеи русской художественной литературы XIX века ; Кн. 2
1424602
  Храпченко М.Б. Творчество Гоголя / М.Б. Храпченко ; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 627 с. : 1 портр., ил.
1424603
  Храпченко М.Б. Творчество Гоголя / М.Б. Храпченко. – М : Советский писатель, 1956. – 609с.
1424604
  Эльсберг Я.Е. Творчество Горького в борьбе против модернизма / Я.Е. Эльсберг. – М, 1964. – 36 с.
1424605
  Владимирцев В.П. Творчество Горького и устная народная проза. (Сказка, легенда, предание) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Владимирцев В.П. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 22 с.
1424606
  Тагер Е.Б. Творчество Горького советской эпохи. / Е.Б. Тагер. – Москва : Наука, 1964. – 378 с.
1424607
  Залялиева М.Ш. Творчество Гумера Баширова : Автореф... канд. филол.наук: / Залялиева М.Ш.; Казан. гос. пед. ин-т. – Казань, 1964. – 24л.
1424608
  Жаворонкова К.А. Творчество Д.А.Фурманова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Жаворонкова К.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1953. – 16 с.
1424609
  Абрамовский Г.К. Творчество Д.Б.Кабалевского в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. наук / Абрамовский Г.К. ; Ленинг.ордена Ленина. – Ленинград, 1962. – 23 с.
1424610
  Трофимов В.М. Творчество Д.И. Петрова (Бирюка) / В.М. Трофимов. – М : Московский рабочий, 1976. – 160 с.
1424611
  Голенищев-Кутузов Творчество Данте и мировая культура / И. Н. Голенищев-Кутузов ; [послесл. В. М. Жирмунского] ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1971. – 551 с. : [3] л. ил., портр.
1424612
  Цыбенко В.А. Творчество Дем"яна Бедного : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Цыбенко В.А. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1963. – 37 с.
1424613
  Барковская Е.Ф. Творчество Демьяна бедного периода гражданской войны. : Автореф... канд. филол.наук: / Барковская Е.Ф.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1952. – 20л.
1424614
  Гулиев Г.М. Творчество Десмонда Стюарта. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гулиев Г.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1968. – 21л.
1424615
  Зейналов Ариф Аббас оглы Творчество Джеймса Лесли Митчела (Л.И.Гиббона) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Зейналов Ариф Аббас оглы; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
1424616
  Хвитария Л.А. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.644 / Хвитария Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 25л.
1424617
  Скуратовская Л.И. Творчество Диккенса 1838-1842 гг. / Л.И. Скуратовская. – Днепропетровск, 1969. – 22с.
1424618
  Мегрелишвили Захарий Гаврилович Творчество Дороти Паркер и американская новелла 20-х - 30-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Мегрелишвили Захарий Гаврилович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 21л.
1424619
  Переверзев В.Ф. Творчество Достоевского / В.Ф. Переверзев. – М, 1922. – 253с.
1424620
  Переверзев В.Ф. Творчество Достоевского / В. Переверзев. – Москва-Л : Госиздат, 1928. – 233 с.
1424621
  Переверзев В.Ф. Творчество Достоевского / В.Ф. Переверзев. – М, 1972. – 367с.
1424622
  Туниманов В.А. Творчество Достоевского 1854-1862 / В.А. Туниманов ; АН СССР.Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука, 1980. – 292 с.
1424623
   Творчество Достоевского. 1821-1881-1921 : Сборник статей и материалов под ред [и с предисл.] Л.П. Гроссмана. – Одесса : Всеукр. госиздат, 1921. – XII, 150, [2] с., 1 л. фронт. (портр.) : 7 л. ил., портр., факс.


  Ред. и авт. предисл.: Гроссман, Леонид Петрович Содержание: Материалы. I. Ф. М. Достоевский. Неизданные рукописи. Сообщил Л. П. Гроссман: 1. План романа "Житие великого грешника". 2. Вариант к отрывку из "Бесов". 3. Из "Записных книжек". 4. Эпизод ...
1424624
  Николаев И.С. Творчество древнерусских зодчих / И.С. Николаев. – Москва, 1978. – 105 с.
1424625
  Карпов П.И. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники / П.И. Карпов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 200с.
1424626
  Бобырь А.В. Творчество Е. Н. Чирикова 1890-1905 гг. и проблемы русского критического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Бобырь А. В.; АН УССР, Ин-т литер. им. Шевченко. – К., 1982. – 20л.
1424627
  Чаренц А.Е. Творчество Егише Чаренца последнего периода (1934-1937 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Чаренц А.Е.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1969. – 20л.
1424628
  Грихин Вячеслав Адрианович Творчество Епифания Премудрого и его место в древнерусской культуре конца XIV - начале XV вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Грихин Вячеслав Адрианович; Моск. гос. ун-т. – М., 1974. – 27л.
1424629
  Шарипов А.Ш. Творчество Жумагали Саина / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата, 1968. – 164с.
1424630
  Алеиева С.А. Творчество Жюля Ренара. (В поисках "нового реализма") : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева С. А. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1970. – 20 с.
1424631
  Расулев Х. Творчество Закирджана Фурката / Х. Расулев. – Ташкент, 1954. – 136 с.
1424632
  Маллаахмади Д.А. Творчество Зои Пирзад: самореализация християнской культуры в контексте официального шиизма современного Ирана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 149-155
1424633
  Расторгуев В.Н. Творчество и догматизм / В.Н. Расторгуев. – Тверь, 1990. – 96с.
1424634
  Меликов И.М. Творчество и духовный мир человека // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.76-87. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1424635
  Постовалова В.И. Творчество и его культурно-исторические лики в философском осмыслении А. Ф. Лосева // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.160-175. – ISSN 0869-0499
1424636
   Творчество и жизненый путь ученого. – М., 1988. – 177с.
1424637
   Творчество и жизнь. – М., 1976. – 492с.
1424638
  Филипьев Ю.А. Творчество и кибернетика / Ю.А. Филипьев. – Москва, 1964. – 80 с.
1424639
  Иванов-Разумник Творчество и критика / Иванов-Разумник. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат "Прометей" И.И. Михайлова, 1911. – [4], 211 с. – Перед заглавием стоит Т. 2. – ([Сочинения] ; [Т. 2])
1424640
  Коршунова Л.С. Творчество и мировоззрение / Л.С. Коршунова. – М., 1982. – 40с.
1424641
   Творчество и общественный прогресс. – М., 1982. – 183с.
1424642
  Субботин М.М. Творчество и отношение полезности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Субботин М.М.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1973. – 20л.
1424643
  Анисимов О.С. Творчество и развитие в игромоделировании // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.86-99
1424644
  Шаповал В.Н. Творчество и свобода // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.152-156. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1424645
   Творчество и социальное познание. – М., 1982. – 256с.
1424646
  Новиков Б.В. Творчество и философия / Б.В. Новиков. – К., 1989. – 164с.
1424647
  Семенов И.Н. Творчество и человеческий капитал : рефлексивно-психологические аспекты взаимодействия и развития // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.37-51
1424648
  Ласуриа М.Т. Творчество И. А. Когониа и развитие эпических жанров в абхазской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ласуриа М.Т.; АН СССР, Ин-т миров. лит. – М., 1973. – 19л.
1424649
  Ласуриа М.Т. Творчество И.А. Когониа и развитие эпических жанров в абхазской советской поэзии / М.Т. Ласуриа. – Сухуми, 1979. – 136с.
1424650
   Творчество И.Е. Репина и русское искусство 2-й половины 19-20 вв.. – Ленинград, 1987. – 69с.
1424651
  Ильинский Н.Г. Творчество И.И.Лажечникова и проблема русского исторического романа 1830-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Ильинский Н.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 25л.
1424652
  Полек Владимир Теодорович Творчество И.П.Котляревского в связях украинской и зарубежных литератур : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Полек Владимир Теодорович; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 25л.
1424653
  Батюто А.И. Творчество И.С. Тургенева и критико-эстетическая мысль его времени / Батюто А.И. ; отв. ред. К.Д. Муратова ; АН СССР, Ин-т рус. лит. – 2. – Ленинград : Наука, 1990. – 297, [2] с. – (Пушкинский дом)
1424654
   Творчество И.С.Соколова-Микитова. – Л.ю, 1983. – 296с.
1424655
   Творчество И.С.Тургенева. – М., 1959. – 576с.
1424656
   Творчество И.С.Тургенева. – Курск, 1984. – 211с.
1424657
  Доценко Игорь Иванович Творчество И.С.Тургенева в оценке демократической критики 70-80-х годов XIX века (об эволюции оценки Тургенева демократической критикой) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Доценко Игорь Иванович; Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. АН УССР. – Киев, 1978. – 17л.
1424658
  Джумагулов К.Т. Творчество Ибрая Алтынсарина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джумагулов К.Т.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 16л.
1424659
  Пономарев В.В. Творчество Ивана Вольнова советского периода. : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Пономарев В.В.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 23л.
1424660
  Ткаченко А.А. Творчество Ивана Драча (Движение проблематики и поэтики) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Ткаченко А.А.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1424661
   Творчество Ивана Франко в мировом литературном процессе : [сборник обзоров]. – М., 1986. – 256с.
1424662
  Бендзар Богдан Павлович Творчество Ивана Франко на немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Бендзар Богдан Павлович ; АН УССР , Ин-т литературы им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1424663
  Шестов Л. Творчество из ничего (А.П. Чехов) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 45-47.
1424664
  Болдырева М.А. Творчество индонезийских поэтов 20-го в. Амира Хамзана и Хейрила Анвара. / М.А. Болдырева. – М, 1976. – 133с.
1424665
  Чепига И.П. Творчество Иоанникия Галятовского, украинского писателя второй половины XVII в. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чепига И.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 12 с.
1424666
  Кац Л.А. Творчество Иона Луки Караджале : Автореф... мфилол.наук: / Кац Л.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Кишинев, 1955. – 16л.
1424667
  Комаровская Т.Е. Творчество Ирвинга Стоуна / Т.Е. Комаровская. – Минск, 1983. – 144с.
1424668
  Вальо А М. Творчество Ирины Вильде. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вальо М.А,; Львовский ордена В.И.Ленина гос.ун-т. – Львов, 1961. – 15л.
1424669
  Редько Татьяна Ильинична Творчество Ихара Сайкаку (к вопросу о новаторстве в японской литературе XVII в.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Редько Татьяна Ильинична ; АН СССР , Ин-т востоковедения. – Москва, 1978. – 18 с.
1424670
  Горелик Л.В. Творчество Йозефа Рота 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Горелик Л.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1977. – 16 с.
1424671
  Гронова Нина Анатольевна Творчество Йозефа Томана (1899-1977) : Автореф... канд. филол.наук: / Гронова Нина Анатольевна; Ин-т литературы АН УССР. – К., 1982. – 30л.
1424672
  Букялене Е.Г. Творчество Йонаса Авижюса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Букялене Е. Г.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 19л.
1424673
  Нагирный М.С. Творчество К.-Э.Францоза в контексте немецко -украинских литературных связей. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Нагирный М.С.; МВ и ССО УССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1975. – 20л.
1424674
  Воловникова Г. Творчество К.А.Тренева : Автореф... канд. филол.наук: / Воловникова Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1424675
  Диев В.А. Творчество К.А.Тренева / В.А. Диев. – М., 1960. – 171с.
1424676
  Сурков Е.Д. Творчество К.А.Тренева. / Е.Д. Сурков. – М
1. – 1949. – 5-56с.
1424677
   Творчество К.А.Федина. – Саратов, 1983. – 129с.
1424678
  Дмитрук В.В. Творчество К.Воннегута: социально-критические тенденции, жанр, поэтика : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Дмитрук В.В.; Ин-т литературы АН УССР. – Киев, 1984. – 24л.
1424679
  Нурдыгина Валентина Семеновна Творчество К.Г.Абрамова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нурдыгина Валентина Семеновна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 23л.
1424680
  Зинченко О.И. Творчество К.Гордиенко и проблемы изображения села в украинской советской литературе 30-60-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Зинченко О.И.; АН УССР Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
1424681
  Свирская И.А. Творчество К.И.Чуковского для детей. Лекция / И.А. Свирская. – Л., 1959. – 23с.
1424682
  Саббатовская А.М. Творчество К.М. Смирнова периода Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саббатовская А. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 18 с.
1424683
  Фридман Николай Владимирович Творчество К.Н. Батюшкова : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Фридман Николай Владимирович ; МГУ. – Москва, 1966. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
1424684
  Щелокова С.Ф. Творчество К.Паустовского 20-30-х гг. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Щелокова С.Ф.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 24л.
1424685
  Щелокова С.Ф. Творчество К.Паустовского 20-30-х годов : Дис... канд. филолог.наук: / Щелокова С.Ф.; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 196л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
1424686
   Творчество К.Федина. – М., 1966. – 631с.
1424687
  Эфендиева Т.Е. Творчество Кайсына Кулиева. (Худож. концепция личности). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.02 / Эфендиева Т.Е.; АН АзСССР. Ин-т лит. – Баку, 1982. – 43л.
1424688
  Николко В.Н. Творчество как новационный процесс / В.Н. Николко. – Симферополь, 1990. – 189с.
1424689
  Резник Ю.М. Творчество как предназначение человека (по мотивам лекций И. Г. Фихте "О назначении ученого" и книги Н. А. Бердяева "Смысл творчества") // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.182-200. – ISSN 1606-951Х
1424690
  Чезза Л. Творчество Караджале / Л. Чезза. – Кишинев, 1961. – 255 с.
1424691
  Прокофьева Н.А. Творчество Карела Пуркини / Н.А. Прокофьева. – Москва : Наука, 1980. – 255 с.
1424692
  Богомолова З.А. Творчество Кедра Митрея / З.А. Богомолова. – Ижевск, 1967. – 117 с.
1424693
  Федоров А.А. Творчество Келлермана / А.А. Федоров. – М., 1961. – 43с.
1424694
  Подберезский Г.П. Творчество кинорежиссера В.Корш-Саблина и его роль в развитии белорусского киноискусства : Автореф. дис. ... канд. искусствоведения наук : 822 / Подберезский Г.П. ; АН УССР , Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 21 с.
1424695
  Сигуа С.И. Творчество Константинэ Гамсахурдиа и мифологические модели. : Автореф... доктор филолог.наук: 10.01.02 / Сигуа С.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 47л.
1424696
  Гутан О.А. Творчество Кратина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гутан О.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 14л.
1424697
  Попова Н.Л. Творчество Кришана Чандара в ранний период : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.06 / Попова Н.Л.; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1975. – 28л.
1424698
  Попова Н.Л. Творчество Кришана Чандра. К проблеме реализма в литературе урду 30-40-х гг. ХХ в. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Н.Л.; МГУ. – М., 1971. – 25л.
1424699
  Оляндер Л.К. Творчество Л. Сейфуллиной : Автореф... канд. филол.наук: / Оляндер Л. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1424700
  Свирская И.А. Творчество Л.А.Кассиля. / И.А. Свирская. – Москва, 1955. – 27 с.
1424701
  Порман Р.Н. Творчество Л.М.Леонова в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. филолог.наук: / Порман Р.Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1964. – 20л.
1424702
  Прокудин С.Б. Творчество Л.М.Леонова периода Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. филолог.наук: / Прокудин С.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 14л.
1424703
   Творчество Л.Н.Толстого. – М., 1954. – 416с.
1424704
   Творчество Л.Н.Толстого. – М., 1959. – 559с.
1424705
  Зиннер Э.П. Творчество Л.Н.Толстого и английская реалистическая литература конца XIX и начала ХХ столетия : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Зиннер Э.П. ; АН СССР , Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1962. – 28 с.
1424706
  Чеснулявичюте П. Творчество Лаздину Пеледа (до первой мировой войны). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чеснулявичюте П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1950. – 16л.
1424707
  Козлова Н.П. Творчество Лафонтена-баснописца. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козлова Н.П.; М-во высш.образования СССР. – М, 1958. – 17л.
1424708
   Творчество ленинградских архитекторов. – Ленинград, 1979. – 304 с.
1424709
   Творчество ленинградских композиторов. 1948-1955. – Л., 1956. – 240с.
1424710
   Творчество Леонида Андреева. – Курск, 1983. – 162с.
1424711
  Иезуитова Л.А. Творчество Леонида Андреева (1891-1904) : Автореф... канд. филол.наук: / Иезуитова Л.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 17л.
1424712
  Ковалев В.А. Творчество Леонида Леонова / В.А. Ковалев. – М, 1962. – 318 с.
1424713
   Творчество Леонида Леонова / Ковалев В.А. – Л. : Наука, 1969. – 548 с.
1424714
  Ковалев В.А. Творчество Леонида Леонова (1915-1937 гг.) : Автореф... доктор филолог.наук: / Ковалев В.А.; Ин-тут русской лит. (Пушкинский дом) АН СССР. – Ленинград, 1951. – 32 с.
1424715
  Милованова Т.С. Творчество Лермонтова в восприятии Константина и Ивана Аксаковых // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 0132-1366
1424716
  Гордон А.Г. Творчество Льва Славина (1920-1965 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Гордон А. Г.; Ворон.ГУ. – Душанбе, 1966. – 27л.
1424717
  Саркисян С.О. Творчество М. Арази : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Саркисян С.О. ; АН Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1949. – 22 с.
1424718
  Матвийчук Н.Ф. Творчество М. Горького и фольклор / Н.Ф. Матвийчук. – К., 1959. – 268 с.
1424719
  Шеншин В.К. Творчество М. Е. Сатлыкова-Щедрина в конце семидесятых годов (1878-1880 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Шеншин В. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 12л.
1424720
  Шеншин В.К. Творчество М. Е. Сатлыкова-Щедрина в конце семидесятых годов (1878-1880 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Шеншин В. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 12л.
1424721
  Шахов В.В. Творчество М.А. Воронова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Шахов В.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1968. – 19 с.
1424722
  Якименко Л.Г. Творчество М.А. Шолохова / Л.Г. Якименко. – М, 1964. – 855с.
1424723
  Хватов А.И. Творчество М.А. Шолохова : автореф. дис. ... Докт. филол. наук / Хватов А.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 32 с.
1424724
  Якименко Л.Г. Творчество М.А. Шолохова / Л.Г. Якименко. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1970. – 664с.
1424725
  Якименко Л.Г. Творчество М.А. Шолохова / Л.Г. Якименко. – 3-е изд., доп. – М, 1977. – 678с.
1424726
   Творчество М.А.Шолохова. – М., 1964. – 296с.
1424727
  Евстафьев А.Н. Творчество М.В. Исаковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Евстафьев А.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с.
1424728
  Евстафьев А.Н. Творчество М.В.Исаковского . : Автореф... Канд.филол.наук: / Евстафьев А.Н.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1956. – 13л.
1424729
  Пынзару С.Г. Творчество М.Горького в Молдавии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 624 / Пынзару С.Г. ; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 15 с. – Бібліогр.:с.15-16
1424730
   Творчество М.Горького и сопросы социалистического реализма. – Москва, 1958. – 502 с.
1424731
   Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина в историко-литературном контексте. – Калинин, 1989. – 140с.
1424732
  Иванов Л.Д. Творчество М.Коцюбинского и вопросы реализма 90-900-х гг. : Автореф... доктор филолог.наук: / Иванов Л.Д.; Ин-тут мир. лит-ры им. А.М.Горького АН СССР. – Москва, 1953. – 28 с.
1424733
  Домницкая Г.С. Творчество М.Кулиша : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Домницкая Г.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
1424734
  Хайлов А.И. Творчество М.М.Пришвина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хайлов А.И.; Ин-т русской литературы. – Л, 1959. – 24л.
1424735
  Зархин С.Б. Творчество М.М.Пришвина. (1907-1928) : Автореф... канд. филол.наук: / Зархин С.Б.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1957. – 14л.
1424736
  Бобокалонова Д.К. Творчество М.Миршакара для детей. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бобокалонова Д.К.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Сталинабад, 1957. – 15л.
1424737
  Шабельская Г.А. Творчество М.Пришвина 1905-1917 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Шабельская Г.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра советской лит-ры. – Л., 1964. – 17л.
1424738
  Ачкасова Л.С. Творчество М.С.Бубеннова : Автореф... канд филологнаук: / Ачкасова Л.С.; Казанский гос. ун-т им В.И.Ульянова - Ленина. – Казань, 1953. – 16л.
1424739
   Творчество М.Шагинян. – Л., 1980. – 246с.
1424740
   Творчество М.Шолохова. – Л., 1975. – 328с.
1424741
   Творчество М.Ю.Лермонтова. – Москва : Наука, 1964. – 512 с.
1424742
  Рамазанов Г.З. Творчество Мажита Гафури : Автореф... Доктора филол.наук: / Рамазанов Г.З.; АН СССР.Ин-т народов Азии. – Москва, 1966. – 83л.
1424743
  Шпак Л.П. Творчество Макса Кретцера и немецкий натуралистический роман 80-90-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Шпак Л.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
1424744
  Пономарева И.Б. Творчество Макса Фриша. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Пономарева И.Б.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1424745
  Палтаран В.С. Творчество Максима Танка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Палтаран В.С.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1955. – 18л.
1424746
  Мамлакат Хашимова Творчество Мамарасула Бабаева : Автореф... канд. филол.наук: / Мамлакат Хашимова; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 19л.
1424747
   Творчество Мандельштама и вопросы исторической поэтики. – Кемерово, 1990. – 144 с.
1424748
  Буяльский Б.А. Творчество Марии Конопницкой : Дис... канд. филол.наук: / Буяльский Б. А.; Винницк. гос. пед. ин-т им. Н. Островского. – Винница, 1950. – 299л.
1424749
  Буяльский В.А. Творчество Марии Конопницкой. : Автореф... Канд.филол.наук: / Буяльский В.А.; Вуяльский В.А.; Мин-во просвещения УССР. – Винница, 1951. – 18л.
1424750
  Порочкина И.М. Творчество Марии Пуймановой : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Порочкина И.М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 16 с.
1424751
  Борщевский Ф.М. Творчество Марко Вовчок в период сотрудничества в "Отечественых записках" (1868-1875 гг). : Дис... канд. филол.наук: / Борщевский Ф.М.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра русской литер. – К., 1957. – 272л. – Бібліогр.:л.259-270
1424752
  Бандык И.А. Творчество масс и технический прогресс / И.А. Бандык. – Кишинев, 1981. – 242с.
1424753
   Творчество Маяковского. – М., 1952. – 480 с.
1424754
  Метченко А.И. Творчество Маяковского / А.И. Метченко. – М. : Советский писатель, 1954. – 640 с.
1424755
  Метченко А.И. Творчество Маяковского / А.И. Метченко. – М. : Советский писатель, 1961. – 651 с.
1424756
  Хижняков В.В. Творчество Мечникова и литература о нем / В.В. Хижняков. – Москва, 1951. – 192 с.
1424757
  Эйнтрей Г.И. Творчество Мидьени : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Эйнтрей Г.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 26 с.
1424758
  Эйнтрей Г.И. Творчество Мидьени / Г.И. Эйнтрей. – Л, 1973. – 118с.
1424759
   Творчество Михаила Булгакова. – Томск, 1991. – 156с.
1424760
  Колмыкова Е.А. Творчество Михаила Кузмина в отношении к современным ему литературным школам и течениям // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 71-78. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1424761
  Хмельницкая Т.Ю. Творчество Михаила Пришвина / Т.Ю. Хмельницкая. – Л, 1959. – 284с.
1424762
  Ильницкий Николай Николаевич Творчество Михаила Яцкова в контексте идейно-эстетической борьбы в украинской литературе начала ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ильницкий Николай Николаевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 22л.
1424763
  Жаборюк А.А. Творчество Михайла Стельмаха : Автореф... канд. филол. наук / Жаборюк А.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1955. – 15с.
1424764
  Моисеенко А.Ф. Творчество Михася Зарецкого (становление художественной индивидуальности). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Моисеенко А.Ф.; АН БССР. Ин-т лит. – Минск, 1971. – 20л.
1424765
  Семеновская Л.В. Творчество Михася Лынькова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семеновская Л.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
1424766
   Творчество Мн.Салтыкова-Щедрина М.Е.. – Минск, 1975. – 127с.
1424767
  Дадаш-Заде Творчество Молла Панаха Вагифа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дадаш-Заде А.М. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24 с.
1424768
   Творчество молодых. – Петрозаводск, 1974. – 148с.
1424769
  Морозов А.И. Творчество молодых / А.И. Морозов. – Москва, 1976. – 63с.
1424770
   Творчество молодых. – М., 1977. – 278с.
1424771
  Халенкова А.Л. Творчество молодых белорусских прозаиков и их место в литературном процессе второй половины 50-60-х годов. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Халенкова А.Л.; Мин.гос.пед.ин-т. – Минск, 1978. – 21л.
1424772
  Вульфович Т.Л. Творчество Мопассана / Т.Л. Вульфович. – Москва, 1962. – 50с.
1424773
  Маленов Байдылда Творчество Мукая Элебаева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Маленов Байдылда ; Ин-т мировой лит. АН СССР ; Ин-т языка и лит. АН Киргиз.ССР. – Фрунзе, 1957. – 17 с.
1424774
   Творчество Мухаммада Икбала. – Москва : Наука, 1982. – 253 с.
1424775
  Рукшина К.С. Творчество Мэри Уолстонкрафт : Автореф... канд. филолог.наук: / Рукшина К.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 22л.
1424776
  Денисова С.М. Творчество Н. Д. Телешова (1884-1916 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Денисова С. М.; Томск.ГУ. – Томск, 1969. – 24л.
1424777
  Никишов Ю.М. Творчество Н. Ляшко 1905-1926 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никишов Ю.М. ; Лен. гос. пед. ин-т , Каф. сов. лит-ры. – Ленинград, 1967. – 21 с.
1424778
  Кирпотин В.Я. Творчество Н.А.Некрасова. / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1937. – 98 с.
1424779
  Изместьев П.Н. Творчество Н.А.Осторовского : Автореф... кандидата филологич.наук: / Изместьев П.Н.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории литературы. – 15л.
1424780
  Сухорукова М.Н. Творчество Н.А.Островского. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сухорукова М.Н.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Л., 1953. – 16л.
1424781
  Поспелов Г.Н. Творчество Н.В.Гоголя / Г.Н. Поспелов. – М, 1953. – 280с.
1424782
  Барцевич В.П. Творчество Н.Г. Помяловского. (Традиции, новаторство, мастерство) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барцевич В.П. ; Сарат. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 22 с.
1424783
  Боескоров Г.К. Творчество Н.Д.Неустроева / Г.К. Боескоров. – Якутск, 1967. – 168с.
1424784
  Канаев Н.П. Творчество Н.Е.Мордвинова. / Н.П. Канаев. – Якутск, 1964. – 176 с.
1424785
  Буглов М.Д. Творчество Н.И.Наумова. : Дис... канд. филол.наук: / Буглов М.Д.;, 1945. – 150л. – Бібліогр.:л.144-150
1424786
  Зубков Ю.А. Творчество Н.К. Черкасова. Проблема перевоплощения в искусстве актера / Ю.А. Зубков. – М, 1964. – 312с.
1424787
  Языкова Е.В. Творчество Н.М. Языкова: кн. для учителя / Е.В. Языкова. – М., 1990. – 144с.
1424788
  Захарченко Н.В. Творчество Н.Н. Ляшко (1905-1930 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Захарченко Н.В. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1966. – 22 с.
1424789
  Порто И.Б. Творчество Н.П.Крымова. : Автореф... канд. искусствовед.наук: 170 / Порто И.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 20л.
1424790
  Ялинь Ли Творчество Н.С. Гумилёва в рецепции Г.В. Адамовича на страницах парижского "Звена" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 117-120. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1424791
   Творчество Н.С. Лескова. – Курск, 1988. – 153 с.
1424792
  Столярова И.В. Творчество Н.С.Лескова 1860-х -- первой половины 1870-х г.г. : Автореф. дис. ... канд.филол. наук / Столярова И.В. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 18 с.
1424793
  Жаркевич Н.М. Творчество Н.Ф.Глинки в аспекте русско-украиских литературных взаимосвязей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Жаркевич Н.М. ; Ин-т литературы. – Киев, 1978. – 24с .
1424794
   Творчество на Христо Ботев. – Пловдив, 1995. – 155с.
1424795
  Бабушкин Н.Ф. Творчество народа и творчество писателя / Н.Ф. Бабушкин. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное изд-во, 1966. – 175 с. – Библиогр. в примеч.: с. 158-173
1424796
  Жукова А.Е. Творчество народного артиста СССР Амвросия Бучмы в украинском советском киноискусстве : Автореф. дис... канд. искусствовед. наук: / Жукова А. Е.; АН УССР; Ин-т искусствовед. фольк. и этнограф. – Киев, 1953. – 16с.
1424797
  Каррыев С. Творчество народного шахира Ата Салиха / С. Каррыев. – Ашхабад, 1949. – 34с.
1424798
   Творчество народов Дальнего Севера. – Магадан, 1958. – 204с.
1424799
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 1. – 2005
1424800
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 6. – 2005
1424801
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 5. – 2006
1424802
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 6. – 2006
1424803
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 7. – 2006
1424804
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 1. – 2007
1424805
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 2. – 2007
1424806
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 4. – 2007
1424807
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 5. – 2007
1424808
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 6. – 2007
1424809
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 9. – 2007
1424810
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 11. – 2007
1424811
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 1. – 2008
1424812
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 2. – 2008
1424813
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 3. – 2008
1424814
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 5. – 2008
1424815
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 6. – 2008
1424816
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 7. – 2008
1424817
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 8. – 2008
1424818
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып .9. – 2008
1424819
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 10. – 2008
1424820
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 11. – 2008
1424821
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 1. – 2009
1424822
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 2. – 2009
1424823
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 3. – 2009
1424824
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 6. – 2009
1424825
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 7. – 2009
1424826
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып .8. – 2009
1424827
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 9. – 2009
1424828
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 11. – 2009
1424829
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 12. – 2009
1424830
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 1. – 2010
1424831
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 4. – 2010
1424832
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 5. – 2010
1424833
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 6. – 2010
1424834
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып .8. – 2010
1424835
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 2. – 2011
1424836
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 3. – 2011
1424837
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 4. – 2011
1424838
   Творчество народов мира. – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 5. – 2011
1424839
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 7. – 2011
1424840
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва : ТиО, 2005-
Вып. 12. – 2011
1424841
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 3. – 2012
1424842
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 7. – 2012
1424843
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 8. – 2012
1424844
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 10. – 2012
1424845
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 12. – 2012
1424846
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 1. – 2013
1424847
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 2. – 2013
1424848
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 4. – 2013
1424849
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 6. – 2013
1424850
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 7. – 2013
1424851
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 8. – 2013
1424852
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 9. – 2013
1424853
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 11. – 2013
1424854
   Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
Вып. 12. – 2013
1424855
   Творчество народов Севера. – Л., 1955. – 448с.
1424856
   Творчество народов СССР. – Москва, 1937. – 534 с.
1424857
   Творчество народов СССР. – М.
1. – 1937. – 488с.
1424858
   Творчество народов СССР. – Москва, 1938. – 592 с.
1424859
  Кузьминская И.А. Творчество Николаса Гильена / И.А. Кузьминская. – Л, 1963. – 36с.
1424860
   Творчество Николая Тихонова. – Л., 1973. – 510с.
1424861
  Гринберг И.Л. Творчество Николая Тихонова. / И.Л. Гринберг. – М., 1958. – 396с.
1424862
  Гринберг И.Л. Творчество Николая Тихонова. / И.Л. Гринберг. – М., 1972. – 480с.
1424863
  Самохвалова В.И. Творчество О.Генри : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Самохвалова В.И.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
1424864
   Творчество обязательно!. – М., 1979. – 47с.
1424865
  Куриленко И.М. Творчество Олеся Гончара (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Куриленко И.М.; АН СССР. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1953. – 18 с.
1424866
  Малинская Н.А. Творчество Олеся Гончара в советско-чехословацких литературных взаимосвязях : Дис... канд. филол. наук : 10.0102 / Малинская Н.А.; КГУ. – Киев, 1977. – 175 л. – Бібліогр.:л.1-XXXII
1424867
  Луговцов Н.П. Творчество Ольги Форш / Н.П. Луговцов. – Л., 1964. – 152с.
1424868
  Головня А.Д. Творчество оператора фильма / А.Д. Головня. – М., 1978. – 58с.
1424869
  Макарова Л.И. Творчество П. Н. Кудрявцева (к проблеме формирования реализма в русской литер.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Макарова Л. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1424870
  Семенов В.А. Творчество П.А.Ойунского и становление социалистического реализма в якутской советской литературе / В.А. Семенов. – Новосибирск, 1980. – 221 с.
1424871
  Оришин А.Д. Творчество П.А.Плавильщикова (Из истории борьбы за национальный русский театр и драматургию в XVIII веке) : Автореф... Канд.филол.наук: / Оришин А.Д.; МВО СССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1950. – 16 с.
1424872
  Ушаков А.К. Творчество Павла Беспощадного : Дис... канд. филолог.наук: / Ушаков А.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. русс. лит. – Киев, 1953. – 330л. – Бібліогр.:л.325-330
1424873
  Ушаков А.К. Творчество Павла Беспощадного : Автореф... канд. филолог.наук: / Ушаков А.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. русс. лит. – Киев, 1954. – 12 с.
1424874
  Овсепян Н.Н. Творчество Парайра Севака : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Овсепян Н.Н.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1971. – 23л.
1424875
  Мантере А.А. Творчество Пентти Хаанпяя в 1920-1930-е годы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мантере А.А. ; ЛУГ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1963. – 22 с.
1424876
  Шамухамедов Ш.М. Творчество персидского прогрессивного писателя и поэта Эхсана Табари. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шамухамедов Ш.М.; М-во высш. образования СССР.Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1957. – 16л.
1424877
  Жуков В.И. Творчество Петефи : Автореф... канд. филол.наук: / Жуков В. И.; Хар.ГУ,. – Харьков, 1952. – 17 с.
1424878
  Наривская Валентина Даниловна Творчество Петра Панча 20-30-х годов и проблема типизации : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Наривская Валентина Даниловна; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 20л.
1424879
  Бахтикиреева У.М. Творчество писателя-билингва в восприятии носителя русской языковой культуры // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 71-77. – ISSN 1562-1391
1424880
  Наполова Т.Т. Творчество писателя-реалиста и вопросы его изучения / Т.Т. Наполова. – Саратов, 1970. – 208с.
1424881
  Устенко Г.А. Творчество писателя-реалиста Ричарда Хилдрета : Конспект лекций / Г.А. Устенко. – Одесса, 1965. – 35 с.
1424882
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1978. – 170с.
1424883
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1979. – 172с.
1424884
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1980. – 150 с.
1424885
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1981. – 240с.
1424886
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1982. – 176с.
1424887
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1983. – 180 с.
1424888
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1984. – 149 с.
1424889
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1986. – 170с.
1424890
   Творчество писателя и литературный процесс. – Иваново, 1987. – 153с.
1424891
  Ласунский О.Г. Творчество писательницы В. И. Дмитриевой и литературное движение конца XIX -- начала ХХ вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ласунский О.Г. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1967. – 19 с.
1424892
  Рева Лариса Григорьевна Творчество Платона Воронько : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02. / Рева Лариса Григорьевна; КГУ. – Киев, 1992. – 184л. – Бібліогр.:л.185-195
1424893
  Дажина Вера Дмитриевна Творчество Понтормо и развитие маньеризма во Флоренции : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Дажина Вера Дмитриевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 13л.
1424894
  Икрамов А.И. Творчество поэта Амина Умари : Автореф... канд. филол.наук: / Икрамов А.И.; Узбекский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1953. – 15 с.
1424895
  Мищенко А.К. Творчество поэтов Донбасса в послевоенный период (1945-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мищенко А.К. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 18 с.
1424896
  Карпова Е.Е. Творчество поэтов ломоносовской школы 50-х -- начала 70-х годов XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Карпова Е.Е.; Лен. гос. пед ин-т. – Л., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1424897
  Иванов П.А. Творчество Публия Овидия Назона времени ссылки его в г. Томы : Дис... канд. филолог.наук: / Иванов П.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 161,131л. – Бібліогр.:л.157-160
1424898
  Сидеравичюс Р. Творчество Пушкина в Литве. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Сидеравичюс Р.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 18л.
1424899
   Творчество Пушкина и зарубежный Восток. – М. : Наука, 1991. – 231с.
1424900
  Кальян К.А. Творчество Р.А. Катаевой в оценке литературной критики // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 54-62. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті зроблена спроба систематизувати відгуки літературної критики про творчість Р.О. Катаєвої. Катаєва Рима Олександрівна - один з яскравих представників російськомовної поезії в Україні. Вона є автором 11 збірок віршів, які відзначені багатьма ...
1424901
  Назарян Ш.Л. Творчество Р.Кочара. : Автореф... Канд.филол.наук: / Назарян Ш.Л.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 26л.
1424902
  Дуббадзе И Н. Творчество Раждена Гветадзе : Автореф... Канд.филол.наук: / Дуббадзе Н.И; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
1424903
  Заяц Т.С. Творчество революционной китайской поэтессы Цю Цзинь (1875-1907) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Заяц Т.С. ; МГУ , Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1424904
  Котова Ю.П. Творчество Роберта Луиса Стивенсона с 1878 по 1888 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Котова Ю.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 21л.
1424905
  Балахонов В.Е. Творчество Ромена Роллана в 1914-1924 годы. : Автореф... канд. филол.наук: / Балахонов В.Е.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1955. – 18л.
1424906
   Творчество Ромена Роллана до первой мировой войны. – Уфа, 1974. – 42с.
1424907
   Творчество русских писателей Узбекистана. – Ташкент, 1982. – 288с.
1424908
  Лосева А.В. Творчество русских поэтов-маринистов 1941-1945 годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Лосева А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 16л.
1424909
  Сафронова Е.А. Творчество С. Залыгина (Путь к мастерству) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафронова Е. А.; Том.ГУ. – Томск, 1966. – 13л.
1424910
  Швец Н.А. Творчество С. Рахманинова в контексте музыкальной критики начала XX века // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 421-427. – ISSN 2226-2180
1424911
   Творчество С.А. Есенина и современное есениноведение. – Рязань, 1987. – 137 с.
1424912
  Семенова К.И. Творчество С.В.Михалкова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Семенова К.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1956. – 15 с.
1424913
  Герасимова Т.П. Творчество С.Н.Марина в развитии русской литературы конца 18 -- начала 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Герасимова Т.П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1977. – 16 с.
1424914
  Клейменова Г.В. Творчество С.Н.Сергеева-Ценского 1898-1913 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Клейменова Г.В.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 16л.
1424915
  Шпрыгов Ю.М. Творчество С.Н.Сергеева-Ценского 1898-1934 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шпрыгов Ю.М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 15л.
1424916
  Гюльмамедова Л.И. Творчество С.Н.Терпигорева. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Гюльмамедова Л.И.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1424917
  Ушакова М.В. Творчество С.П.Бабаевского : Автореф... канд. филологич.наук: / Ушакова М.В.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
1424918
  Хасанова Х. Творчество Саиды Зуннуновой : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Хасанова Х. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1969. – 24 с. – Бібліогр.:с.23
1424919
  Блинкин Я.А. Творчество Саккетти, народного итальянского писателя эпохи Возрождения. : Автореф... Канд.филол.наук: / Блинкин Я.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1424920
   Творчество самодеятельных художников Коми АССР. – Сыктывкар, 1963. – 28с.
1424921
  Срапян А.Н. Творчество Сармена : Автореф... канд. филол. наук: / Срапян А.Н.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 16 с.
1424922
  Сеидов М.А. Творчество Саят-Новы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сеидов М.А.; АН Азерб.ССР.Ин-т литер. и языка. – Баку, 1952. – 24 с.
1424923
  Заморий Т.П. Творчество Сергея Антонова и современный русский рассказ : Автореф... канд. филос.наук: / Заморий Т.П.; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1966. – 18л.
1424924
  Акимов В.В. Творчество Сергея Бородина 1929-1969 годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Акимов В.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1424925
  Булейшвили В.М. Творчество Серго Клдиашвили : Автореф... канд. филол.наук: / Булейшвили В. М.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1971. – 21л.
1424926
  Аристакесян А.В. Творчество Сильвы Капутикян и некоторые вопросы послевоенной армянской поэзии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аристакесян А.В. ; АН АрмССР, Ин-т лит. им. М. Абегяна. – Ереван, 1967. – 22 с.
1424927
   Творчество советских шахматисток. – М., 1963. – 200с.
1424928
  Яблонская М.Н. Творчество советского художника-живописца и педагога Константина Николаевича Истомина (1887-1942) : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Яблонская М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории рус. и советского искусства. – М., 1968. – 27л.
1424929
  Сиделев Н.Н. Творчество современного маратхского поэта Говинда Винаяка Карандикара. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.06 / Сиделев Н.Н.; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1985. – 18л.
1424930
  Герасимович Л.К. Творчество современного монгольскоо писателя Ц.Дамдинсурэна. : Автореф... Канд.филол.наук: / Герасимович Л.К.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
1424931
  Эйюби К.Р. Творчество современного прогрессивного курдского поэта Хажара : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Эйюби К.Р. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 13 с.
1424932
  Чернякова Л.Ф. Творчество Ст.Малларме в 60-70-е годы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Чернякова Л.Ф.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1975. – 25л.
1424933
  Старовойт Н.В. Творчество Степана Олейника и проблемы развития современной укранской стихотворной сатиры и юмора. : Автореф... наук: 10.01.03 / Старовойт Н.В.;. – л.
1424934
  Васильевская О.В. Творчество Стивена Крейна (1871-1900) / О.В. Васильевская. – Москва, 1967. – 318с.
1424935
  Кельбехпнов Р.М. Творчество Сулеймана Стальского : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Кельбехпнов Р.М.; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1970. – 21л.
1424936
  Омельченко В.И. Творчество Т. Г. Шевченко в свете русской революционно-демократической критики 60-х годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Омельченко В. И. ; КГУ. – Киев, 1954. – 12 с.
1424937
  Паламарчук Г.П. Творчество Т.Г.Шевченко - художника 1850-1857 гг. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Паламарчук Г.П.; АН УССР. Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 19 с.
1424938
  Пильгук Иван Иванович Творчество Т.Г.Шевченко и его влияние на развитие украинской литературы второй половины 19 ст. : Автореф... докт. филол. наук: / Пильгук Иван Иванович; АН УССР, Отд. обществ. наук. – К., 1957. – 27с.
1424939
  Шехонина И.Е. Творчество Т.Н. Хренникова / И.Е. Шехонина. – Москва : Советский композитор, 1985. – 335 с.
1424940
  Шехонина И.Е. Творчество Т.Н. Хренникова / И.Е. Шехонина. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский композитор, 1991. – 339 с.
1424941
  Абилов Ш.Ш. Творчество татарского поэта Мухамедьяра : Автореф... Канд.филол.наук: / Абилов Ш.Ш.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1960. – 16л.
1424942
  Вахрушев В.С. Творчество Теккерея : [монография] / В.С. Вахрушев. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1984. – 150 с.
1424943
  Арабей Л.Л. Творчество Тетки : Автореф... канд. филол.наук: / Арабей Л.Л.;. – Минск, 1958. – 16л.
1424944
  Клочко А.М. Творчество Тишки Гартнова дооктябрьского периода. : Автореф... канд. филолог.наук: / Клочко А.М.; АН БССР. Ин-тут лит. им. Янки Купалы. – Минск, 1967. – 19л.
1424945
  Федоров А.А. Творчество Томаса Манна / А.А. Федоров. – М., 1960. – 44с.
1424946
   Творчество Тургенева. – М., 1920. – 234с.
1424947
  Вяткина В.Н. Творчество уральского писателя А.Г.Туркина : Автореф... канд. фило.наук: / Вяткина В.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1962. – 16л.
1424948
  Медведева О.И. Творчество учителя на уроках английского языка : Книга для учителя / О.И. Медведева. – Москва : Просвещение, 1992. – 61с.
1424949
   Творчество Ф.М. Достоевского. – Екатеринбург, 1991. – 285с.
1424950
  Ануфриев Г.Ф. Творчество Ф.М. Достоевского 40-х годов и русская критика середины 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Ануфриев Г.Ф. ;. – Ленинград, 1974. – 16 с.
1424951
   Творчество Ф.М.Достоевского. – М., 1959. – 546с.
1424952
  Поспелов Г.Н. Творчество Ф.М.Достоевского / Г.Н. Поспелов. – М : Знание, 1971. – 64 с.
1424953
  Скворцов И.С. Творчество Ф.М.Решетникова. : Автореф... канд.филол.наук: / Скворцов И.С.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1956. – 20л.
1424954
  Ульрих Л.Н. Творчество Федора Гладкова. : Автореф... д-ра филол.наук: 641 / Ульрих Л.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – М., 1968. – 48л.
1424955
  Ульроих Л.Н. Творчество Федора Гладкова. / Л.Н. Ульроих. – Ташкент, 1968. – 252с.
1424956
  Беднов А.Г. Творчество Федора Михайловича Решетникова : Автореф... канд. филол.наук: / Беднов А.Г.; Моск. гос. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 12 с.
1424957
  Алеиева Г.А. Творчество Фикрета Амирова : Автореф... канд. искусств.наук: / Алеиева Г. А.; АН АзССР, Одт. обществ. наук. – Баку, 1966. – 20л.
1424958
  Реизов Б.Г. Творчество Флобера. / Б.Г. Реизов. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. – 524 с. : 1 л. портр.
1424959
  Пигарев К.В. Творчество Фонвизина / К.В. Пигарев. – Москва, 1954. – 316с.
1424960
  Сиренко И.П. Творчество Франсуа Вийона. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сиренко И.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 16л.
1424961
  Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / Бахтин М.М. – Москва : Художественная литература, 1965. – 572 с., [1] л. портр.
1424962
  Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – 2. – Москва : Художественная литература, 1990. – 543 с. – ISBN 5-280-00710-2
1424963
  Сергеев А.В. Творчество Х. Ибсена в оценке Г. Брандеса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 150-157. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1424964
  Тантятова А.Н. Творчество Х.Н.Намсараева : Автореф... кандид. филологич.наук: / Тантятова А.Н.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 15 с.
1424965
  Исхан Ф. Творчество Хаджи Койи и его место в курдской литературе : Автореф... канд. филолог.наук: / Исхан Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1966. – 16л.
1424966
  Зикрияева Х. Творчество Хамида Алимджана в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зикрияева Х.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 22 с.
1424967
  Кердиваренко В С. Творчество художника Б. Соколова / В С. Кердиваренко, . – Кишинёв, 1987. – 37с.
1424968
  Файзиева Д. Творчество Хусаина Шамса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Файзиева Д.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24 л.
1424969
  Демидова И.М. Творчество Хэмлина Гарленда : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Демидова И. М.; МГУ, Фак. журн. Каф. ист. заруб. печати и литер. – М., 1973. – 18л.
1424970
  Нерсесова М.А. Творчество Чарльза Диккенса. / М.А. Нерсесова. – М., 1957. – 32с.
1424971
  Бицилли П.М. Творчество Чехова / П.М. Бицилли. – София, 1942. – 138с.
1424972
  Елизарова М.Е. Творчество Чехова и вопросы реализма конца XIX века / М.Е. Елизарова. – Москва : Художественная литература, 1958. – 200 с.
1424973
  Строилов Л.Ф. Творчество Чингиза Айтматова в западно-европейской критике / Л.Ф. Строилов. – Фрунзе, 1988. – 126с.
1424974
  Яхин Альберт Гатинович Творчество Шамиля Усманова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Яхин Альберт Гатинович ; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 20 с.
1424975
  Нигматуллин А.З. Творчество Шарифа Камала : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нигматуллин А.З. ; МВО РСФСР, Казан.ГУ, Каф. татарс. лит. – Уфа, 1962. – 14 с.
1424976
  Аникст А.А. Творчество Шекспира / А.А. Аникст. – Москва : Художественная литература, 1963. – 615с.
1424977
  Шведов Ю.Ф. Творчество Шекспира. / Ю.Ф. Шведов. – М., 1959. – 82с.
1424978
  Лидский Ю.Я. Творчество Э. Хемингуэя / Ю.Я. Лидский; Ю.Я. Лидския. – 2-е изд., перераб. – Киев : Наукова думка, 1973. – 433 с.
1424979
  Лидский Ю.Я. Творчество Э. Хэмингуэя / Ю.Я. Лидский. – 2-е изд., перераб. – Киев : Наукова думка, 1978. – 407 с.
1424980
  Ахмедов С.Х. Творчество Э.Г.Казаевича : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмедов С.Х.; ЛГУ. Кафедра советской литературы. – Л., 1965. – 16л.
1424981
  Емельяников С.П. Творчество Э.Золя 80-х годов и социальные проблемы во Франции (на анализе романов - "Радость жизни", "Дамское счастье", "Жерминаль", "Деньги".) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Емельяников С.П. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 19 с.
1424982
  Девекин В.Н. Творчество Эриха Вайнерта : Автореф... канд. филол.наук: / Девекин В.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – Москва, 1951. – 15 с.
1424983
  Павлова Н.С. Творчество Эриха Мюзама. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павлова Н.С.; Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1962. – 19л.
1424984
  Павлова Н.С. Творчество Эриха Мюзама. / Н.С. Павлова. – Москва : Наука, 1965. – 136 с.
1424985
  Шумакова Т.А. Творчество Этель Лилиан Войнич. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шумакова Т.А.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 19л.
1424986
  Чудакова М.О. Творчество Эффенди Капиева : Автореф... канд. филол.наук: / Чудакова М.О.; МГУ. Филол. фак. – М., 1964. – 18л.
1424987
  Андреев В.А. Творчество Ю.Н. Либединского 20-30-х годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андреев В.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Кафедра советской литературы. – Ленинград, 1964. – 14 с.
1424988
  Медведева Г.Н. Творчество Ю.Н. Либединского первой половины 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Медведева Г.Н. ; Ташк. гос. ун-т. – Душанбе, 1965. – 22 с.
1424989
  Громов П.П. Творчество Ю.С.Крымова и проблемы советской прозы тридцатых годов : Автореф... канд. филол.наук: / Громов П.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1953. – 17л.
1424990
  Хурмеваара А. Творчество Ю.Х. Эркко и "Калевала" / А. Хурмеваара. – Петрозаводск, 1957. – 110с.
1424991
   Творчество юных. – М., 1973. – 127с.
1424992
  Вдовина И.П. Творчество Юрия Олеши 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Вдовина И.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1966. – 18л.
1424993
  Науменко Я И. Творчество Янки Купалы и Якуба Коласа в контексте славянских литератур : Доклады на IX Международном съезде славистов / Я И. Науменко. – Минск : Наука и техника, 1983. – 27 с.
1424994
  Ивашин В.В. Творчество Янки Купалы периода революции 1905-1907 гг. : Автореф... кандид. филологич.наук: / Ивашин В.В.; Академия наук Белорусской ССР. Институт языка, литературы и искусства. – Минск, 1951. – 22 с.
1424995
  Ефимова М.Б. Творчество Янки Мавра : Автореф... канд. филол.наук: / Ефимова М.Б.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 16л.
1424996
  Макеева Ф.Х. Творчество Ясыра Шивазы / Ф.Х. Макеева. – Фрунзе, 1974. – 96 с.
1424997
  Губенко А.В. Творчество: деятельность, язык, социум // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 8-13
1424998
  Кузичева А.П. Творчество: загадки, иллюзии, правда : книга для учащихся старших классов / А.П. Кузичева. – Москва : Просвещение, 1991. – 126 с.
1424999
  Чус А.В. Творчество: Инь + Ян (Шестое чувство) / др. Александр Чус. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Днепропетровск : ЛизуновПресс, 2014. – 205, [3] с. – ISBN 978-966-2575-37-8
1425000
  Цапок В.А. Творчество: философ. аспект проблемы. / В.А. Цапок. – Кишинев, 1989. – 148с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,