Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>
1421001
  Тригубенко Г.В. Форми вираження правового нігілізму в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.185-190
1421002
  Мельник О.Я. Форми витоку капіталу в умовах функціонування офшорних зон // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 18-21.
1421003
  Бугрим А.В. Форми виходу рекламного матеріалу на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 93-100


  Форми виходу рекламного матеріалу на телебаченні, а саме: спонсорство, рекламний блок, телемагазин і продакт плейсмент, є об"єктом уваги автора статті. Розглядаються і виокремлюються риси та особливості кожної форми та їхного взаємоіснування. The ...
1421004
  Федорів Л. Форми виявлення трансцендентного у класичній та некласичній гносеології // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 35-39. – ISSN 0321-0499
1421005
  Сиротенко В. Форми вияву гуманістичних позицій у поезіях О. Ковальчука (збірка "Мій шлях") // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 199-215. – ISSN 2411-6548
1421006
  Сидоренко Л.І. Форми вияву єдності історичного і логічного у біологічному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1421007
  Оляндер Л. Форми вияву імагологічних процесів у суспільстві й літературі та способи їх відображення у творах письменників // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 175-182
1421008
  Цебенко О. Форми вияву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 44-51
1421009
  Цофнас А.Ю. Форми відносності й оцінка ступеня загальності системного дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1421010
  Утєхін І. Форми відчуження права власності на річ за договором купівлі-продажу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-75
1421011
  Афанасьев А.О. Форми військово-патріотичного вихованняособового складу збройних сил України на військових традиціях // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 27-35


  У статті розглядаються форми військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях. Виокремлюються дві групи форм: перша група, зумовлена загальнорозвиваючим компонентом виховання і така, що може ...
1421012
  Бородюк В. Форми власності в системі політичних і економічних відносин / В. Бородюк, Г. Фролова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1421013
  Семчик В.І. Форми власності і господарювання в сільському господарстві // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 153-162. – ISBN 978-617-7021-00-0
1421014
  Бичкова О.Ф. Форми власності сьогодні / О.Ф. Бичкова, Ю Мушинський. – К., 1992. – 44с.
1421015
  Самойленко А.В. Форми власності та право власності: погляд крізь призму Конституції України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Викладено погляди автора на теоретичні проблеми власності, а також аналіз конституційних норм щодо права і форм власності. Особливу увагу приділено проблемі розмежування державної і комунальної власності як самостійних і рівноправних видів однієї ...
1421016
  Шепетько С.А. Форми вчинення транснаціональними злочинними організаціями окремих злочинів за допомогою використання мережі Інтернет // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 150-153. – ISSN 1609-0462
1421017
  Мельниченко В.М. Форми вшанування та увічнення пам"яті Богдана Хмельницького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 23-26. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1421018
  Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 13-17
1421019
  Месель-Веселяк Форми господарювання в сільському господарстві України (результати, проблеми, вирішення) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 13-23. – ISSN 2221-1055
1421020
  Довженко О.О. Форми господарювання як механізм реалізації власності в аграрному секторі економіки / О.О. Довженко, Н.К. Болгарова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 161-170


  Розглядається розвиток господарських форм в сучасних умовах реформування аграрного сектору економіки України з позицій теорії приватної власності. The development of farming firms in modern conditions of market reforming of igrarian sector of economy ...
1421021
  Борбунюк О.О. Форми громадського контролю як засобу забезпечення законності нормативно-правових актів у державному управлінні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 127-131. – ISSN 2219-5521
1421022
  Драч О.О. Форми громадської підтримки вищої жіночої освіти в Російській імперії (друга половина XIX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 345-348. – ISBN 978-966-493-676-4


  Досліджується роль громадськості щодо становлення вищіх жіночих курсів у Російській імперії впродовж другої половини XIX ст.
1421023
  Кумеда О.П. Форми давального та місцевого відмінків іменників. Ії відміни однини в мові першодруків П.О. Куліша // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 81-84. – ISSN 2077-804X
1421024
  Цвик М.В. Форми держави / М.В. Цвик. – Х.
1. – 1964. – 25с.
1421025
  Міленін П.О. Форми державного контролю за діяльністю органів прокуратури // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 108-112. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1421026
  Кравченко С. Форми державного контролю за охороною та використанням земель житлової та громадської забудови в містах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 225-231. – ISSN 0132-1331
1421027
  Кривчик Г. Форми державного правління в контексті зарубіжного досвіду та українських політичних реалій / Г. Кривчик, В. Бараєв // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 21-33.
1421028
  Шаенок Я.В. Форми державного фінансового контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 48-53. – ISSN 2312-1831
1421029
  Гузь О.Ю. Форми дискримінації людини в діяльності органів публічної адміністрації в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 48-51. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1421030
  Ковалів М.В. Форми діяльності громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 23-27. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1421031
  Ковалів М.В. Форми діяльності громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 89-93. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1421032
  Кордубан М.В. Форми діяльності гувернерів в Україні в першій половині ХІХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 194-200. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1421033
  Лебідь Н.В. Форми діяльності державних інспекцій // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-81.
1421034
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-55.
1421035
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-98.
1421036
  Баскакова Ю.В. Форми діяльності комітетів Верховної Ради України по забезпеченню функціонування парламенту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – C. 313-325
1421037
  Дудченко О.С. Форми діяльності органів державного управління радянської України в 1920-х рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 91-98. – ISSN 2306-9082
1421038
  Денисюк Станіслав Форми діяльності суб"єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 45-47
1421039
  Лиска О. Форми діяльності територіальної громади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 132-140.
1421040
   Форми еколого-просвтницької роботи з питань енергозбереження в Національному природному парку "Подільські Товтри" / О.П. Кучинська, О.В. Оцишен, І.О. Одукалець, М.В. Юрченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 30-31 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1421041
  Мяловицька Н.А. Форми екстериторіальних автономій в країнах Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 65-70


  У статті досліджуються форми екстериторіальних (культурних) автономій деяких країн Європи та їх статус. Характеризуються форми цих автономій як персональні і корпоративні та визначаються організаційні засоби їх реалізації.
1421042
  Домінова І.В. Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 104-109. – ISSN 2307-9878
1421043
  Гришкова О.О. Форми забезпечення матеріальними ресурсами виробничих підрозділів підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 467-469. – ISBN 978-617-7069-02-6
1421044
  Прокопенко Б.О. Форми забезпечення прав і свобод у правовій системі України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 28-32
1421045
  Аксьонова С. Форми зайнятості жінок і материнство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 18 назв


  Нові видання
1421046
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Боржецька Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог, 2016. – 252 арк. – Додатки: арк. 222-240, [14] арк. – Бібліогр.: арк. 197-221
1421047
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Боржецька Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1421048
  Легка О.В. Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1421049
  Фукс А.Е. Форми залучення іноземного капіталу в національну економіку / А.Е. Фукс, К.С. Малько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 98-110 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1421050
  Супруненко М.І. Форми залучення старшокласників до розв"язування творчих задач // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 45-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1421051
  Калініченко О. Форми заповіту за Цивільним кодексом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-112. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації форм заповітів. Обгрунтована доцільність класифікації форм заповітів за двома критеріями - залежно від суб"єкту посвідчення заповіту та за порядком посвідчення заповіту. Статья посвящена классификации форм завещаний. ...
1421052
  Дунаєвська Л.Г. Форми застосування спеціальних знань у розслідуванні злочину / Л.Г. Дунаєвська, Р.М. Новаківська // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 93. – С. 3-6
1421053
  Скільська Л.Д. Форми застосування технічних засобів під час огляду місця події: поняття та ефективність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 313-316. – (Право. Економіка. Управління)
1421054
  Заворотченко Т.М. Форми захисту виборчих прав громадян України: загальнотеоретичний огляд // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 38-46. – ISSN 2408-9257
1421055
  Фігель А. Форми захисту житлових прав фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 31-34
1421056
  Кохановська О.В. Форми захисту інформаційних прав у доктрині і законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-78
1421057
  Хрімлі О. Форми захисту прав інвесторів: поняття класифікація // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 98-102. – ISSN 2308-9636
1421058
  Нерсесян А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 39-41
1421059
  Михайлов В. Форми захисту прав осіб, які обмежені у цивільній дієздатності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 62-63
1421060
  Шишов О.О. Форми захисту прав платників податків // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 92-99
1421061
  Чечіль А.Г. Форми захисту права на лікарську таємницю за законодавством України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 46-50. – ISSN 2220-1394
1421062
  Твердовський І.М. Форми захисту трудових прав працівників від дискримінації // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 81-87
1421063
  Моісеєнко Ю.М. Форми захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 56-63. – ISSN 2224-9281
1421064
  Перепелюк В. Форми звернення до адміністративного суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 201-212. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1421065
  Гульпа Д. Форми звертання у творчості Т. Шевченка та Ш. Петефі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 314-319. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1421066
  Олікова М.О. Форми звертання як соціолінгвістичний маркер // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.322-326. – Бібліогр.: Літ. с. 325; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1421067
  Гоков О.О. Форми здійснення військової розвідки Російської Імперії на мусульманському Сході в XIX ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 154-162. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1421068
  Мосьондз С.О. Форми здійснення державної політики у сфері науки в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 133-140
1421069
  Орленко Б.М. Форми здійснення дилерської діяльності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 177-185


  У статті аналізуються форми здійснення дилерської діяльності. Пропонується авторське визначення поняття "форми здійснення дилерської діяльності". Розкривається сутність договірної, корпорвативної і змішаної форм здійснення дилерської діяльності.
1421070
  Наливайко Л. Форми здійснення політичної функції Української держави / Л. Наливайко, М. Беляєва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
1421071
  Слинько Д.В. Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1421072
  Осадчук С. Форми зловживання цивільним правом / С. Осадчук, М. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 68-77
1421073
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : дис. ... геогр. канд. наук : 11.00.07 / Ігнатенко І.І. ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2009. – 147 л. – Бібліогр.:л. 133-147
1421074
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Ігнатенко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.:
1421075
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2014. – 188 л. – Бібліогр.: л. 164-188
1421076
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1421077
  Іскра І.В. Форми знаходження та зкономірності міграції кадмію у водосховищах Дніпра. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Іскра І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1421078
  Грубрін Ю.Л. Форми зсувної морфоскульптури правобережжя Середнього Придніпров"я та деякі питання їх розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 36-42
1421079
  Гейліг М. Форми і жанри музичного мистецтва / М. Гейліг. – К., 1941. – 20с.
1421080
  Козлакова Г.О. Форми і засоби запровадження різних моделей дистанційної освіти у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-48, 88-91. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз нових тенденцій запровадження різних моделей дистанційної освіти, окремих форм і засобів використання їх для навчальних цілей у вищих навчальних закладах.
1421081
  Апарова О.В. Форми і засоби інвестування в інновації в умовах економічної нестабільності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 77-83. – ISSN 2415-8089
1421082
  Мірошниченко С.С. Форми і засоби прокурорського реагування на фактори, що обумовлюють кримінальну діяльність організованих злочинних угруповань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 171-179.
1421083
  Бачинський Д. Форми і методи "українізації" інтелігентського середовища (20-ті - поч. 30-х рр. XX ст.) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 444-452
1421084
  Шляхтич Р.П. Форми і методи агітації українських націоналістів під час проведення агітаційно-пропагандистських рейдів країнами Центральної та Східної Європи (1945 - сер. 1950-х) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 35-39. – (Історія та географія ; вип. 48)
1421085
  Вінник В.В. Форми і методи активізації навчальної роботи з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 27-28
1421086
  Прокіп Н.З. Форми і методи більшовицького терору на Україні у 1920-1930-х рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 139-145. – ISSN 0321-0499
1421087
  Торохтій Ю.З. Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та оргвнів місцевого самоврядування // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.26-32. – ISSN 1727-1584
1421088
   Форми і методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ / В.І. Кобаль, Я.І. Мокрянин, Ю.Ю. Білак, І.М. Лях, Данько-Товтин // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 71. – С. 145-156. – ISSN 2309-7655


  У статті розглядаються основні форми та методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка"
1421089
  Сметанін Д.А. Форми і методи виробничого навчання в середній школі. / Д.А. Сметанін. – К., 1959. – 60с.
1421090
   Форми і методи перевірки знань учнів з біології. – Київ, 1980. – 145с.
1421091
  Загородня А. Форми і методи підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 37-43. – ISSN 1682-2366
1421092
  Щербо А.Б. Форми і методи позакласної роботи з естетичного виховання учнів. / А.Б. Щербо, Д.М. Джола. – К., 1972. – 167с.
1421093
  Мінченко С. Форми і методи прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 133-139


  Про права людини в правовій державі.
1421094
  Опанасенко Н. Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 64-70. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1421095
  Дунець Л.М. Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 86-89
1421096
  Кушнерук А.С. Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1421097
  Кушнерук Анна Сергіївна Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1421098
  Лозова О.М. Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 31-38. – ISSN 2227-2747
1421099
  Кошак К.О. Форми і методи створення телепрограм для дітей та юнацтва. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 50-56.
1421100
  Ганієв О.К. Форми і методи уникнення кадрового колапсу в системі охорони здоров"я // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 29-32
1421101
  Черкашин О.В. Форми і методи формування протипожежних знань у молодших школярів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 242-247. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1421102
  Капелюшний В.П. Форми і напрями соціальної підтримки населення Поділля за доби Директорії (1918-1920 рр.) / В.П. Капелюшний, Т.М. Байлема // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 66-73. – ISBN 978-966-581-772-1
1421103
  Щербань О. Форми і призначення глиняних друшляків у культурі харчування українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 101-107. – ISSN 0130-6936
1421104
  Котик О. Форми і способи захисту прав іноземних інвесторів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1421105
  Печенюк І.С. Форми і способи партизанської боротьби на тилових комунікаціях противника (1942-1944 рр.) / І.С. Печенюк, С.М. Ткаченко // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 191-200
1421106
  Кочур Ю.Г. Форми і типи венчурних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 162-169. – ISSN 1993-6788
1421107
  Гавриленко Є.В. Форми і функції гри в автобіографічній прозі Стендаля // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 191-197. – ISSN 978-966-551-401-5
1421108
  Вишневська І.Г. Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1421109
  Борисюк І.В. Форми і функції українського спонтанного мовлення / І.В. Борисюк. – К, 1990. – 200с.
1421110
  Стрельчук Г.П. Форми іменника в рукописних пам"ятках XVII - XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  На основі аналізу інтермедій XVII - XVIII ст. фіксується чітко сформована система словозміни іменника, в основному наближена до норм сучасної української літературної мови.
1421111
  Александрова М.О. Форми інтеграції України в міжнародне фінансове середовище // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 62-65.
1421112
  Ніколаєнко О. Форми інтертекстуальності в романі О.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 93-101. – ISBN 978-966-171-392-4
1421113
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.188-201. – Бібліогр.: л.169-187
1421114
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1421115
  Веклич В. Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 10-13
1421116
  Супричов Олексій Форми й методи роботи вчителя на факультативних заняттях з географії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-41 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1421117
  Дівак В.В. Форми й основні етапи сепаратистських рухів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 648-654. – ISSN 1563-3349
1421118
  Денисова Д.О. Форми каузальної участі міжнародних міжурядових організацій у порушенні прав людини // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
1421119
  Мордвінцев В.М. Форми класової боротьби селян Києво-Печерської лаври у ХVІІІ столітті // Вісник Київського університету. Історичні науки. – Київ, 1979. – Вип. 21.
1421120
  Щерба Любов Форми колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 51-56
1421121
  Кусій С.М. Форми коливань та фазові відхилення на прикладі задачі про балку // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 59-62
1421122
  Бабенко К. Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 123-129
1421123
  Музичук О.М. Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 41-48. – ISSN 2227-796X


  Формулюється поняття форм контролю за діяльністю правоохоронних органів, визначається їх система, особливості та практично значимі критерії класифікації. The author formulates the concept of control forms after activity of law enforcement agencies, ...
1421124
  Українська Л.О. Форми коопераційного співробітництва підприємств у міжнародних економічних відносинах / Л.О. Українська, В.М. Соболев // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 5-10. – ISSN 1683-1942


  Уточнено підхід до визначення суті міжнародного коопераційного співробітництва на основі узагальнення комплексу відносин між підприємствами.
1421125
  Версаль Н. Форми кредиту: сучасні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дискусійні питання щодо класифікації форм кредиту відповідно до сучасних реалій. This article is dedicated to the complicated problems of classification the credit forms in correspondence to the realities.
1421126
  Білас О.Л. Форми культурного життя українців у Німеччині та Австрії (1939-1955) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Білас О.Л. ; Львів. нац. музична акад. ім. Лисенка. – Львів, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1421127
  Талан В. Форми лібералізації технологічної співпраці та кількісно-якісна оцінка їхньої ефективності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 97-99
1421128
  Трачук Л. Форми масового електронного бібліографичного інформування споживачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – C. 149-157
1421129
  Чернявський А. Форми матеріальної міжнародно-правової відповідальності за забруднення поверхневих вод // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 29-33.
1421130
  Мельник Р.С. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 109-123. – ISSN 2227-796X


  У статті зроблено спробу проаналізувати через призму положень ст. 39 Конституції України, вітчизняної та європейської судової практики, а також напрацювань вчених-правознавців усі можливі форми мирних зібрань. Автором виділено та визначено особливості ...
1421131
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1421132
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 3). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1421133
  Жежеря В.А. Форми міграції алюмінію у воді Запорізького водосховища / В.А. Жежеря, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 103-111 : Рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв
1421134
  Петрук О.М. Форми міжнародних розрахунків підприємств: організаційні та нормативні передумови обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 24 пункта. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1421135
  Баженова Г. Форми міжнародної співпраці істориків Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (на прикладі Університету Св. Володимира) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 168-171.
1421136
  Індиченко Г. Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С.291-299
1421137
  Будяченко О.М. Форми набуття іноземними інвесторами прав на землю в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 397-403. – ISSN 1563-3349
1421138
   Форми навчання в школі. – К., 1992. – 160с.
1421139
   Форми навчання у сучасних вищих медичних школах / А.А. Капустянська, Н.В. Моісєєва, А.В. Вахненко, М.О. Рум"янцева, Г.Ю. Островська // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 198-201. – ISSN 2079-8334
1421140
  Шило Форми нагромадження капіталу в інноваційній сфері економіки / Шило, А.Л. Бітова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 91-95. – (Економічні науки)
1421141
  Бесчастний В.М. Форми наукового забезпечення протидії злочинності // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 92-99. – ISSN 2524-0064
1421142
  Слободчикова Ю.В. Форми недобросовісної конкуренції і методи її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 92-94.
1421143
  Невідомий В.І. Форми незалежності органів державного фінансового контролю та їх співробітників // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 489-492. – ISBN 966-660-151-6
1421144
  Алещенко Л. Форми некровної спорідненості в українській чарівній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 18-28
1421145
  Новикова А.Е. Форми непосредственного осуществления населением местного самоуправления как источник самоорганизационного потенциала местного сообщества // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 46-58. – ISSN 1812-8696
1421146
  Лавренов Д.А. Форми непрямого політичного лобіювання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 376-379
1421147
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань молекул та іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] і X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] з симетрією 3[з верхньою рисочкою] m / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 331-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань молекул і іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] та X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] ...
1421148
  Чехоцька О. Форми нормальних коливань нехіральних одностінних вуглецевих нанотрубок / О. Чехоцька, В. Федорович, А. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-65. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Із використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань нехіральних (зигзаг та крісельних) одностінних вуглецевих нанотрубок та проведено їх ...
1421149
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань пірамідальної молекули XY3 / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 342-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З урахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань пірамідальтної молекули або іона XY[нижній індекс 3] при розділенні коливань симетрій А[нижній індекс 1] та Е на квазівалентні та ...
1421150
  Науменко А.П. Форми нормальних коливань плоских молекул та іонів XY[нижній індекс 3] // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 402-408. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань плоских молекул і іонів XY[нижній індекс 3]. При цьому форми невироджених коливань практично ...
1421151
  Чуканова С. Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти? // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 580-590. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1421152
  Яценко Володимир Форми організації додаткової допрофільної географічної підготовки учнів : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 40-43. – Бібліогр.: 8 назв
1421153
  Юрійчук Н. Форми організації навчальної діяльності студентів з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням"
1421154
  Кліщ Г.І. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 56-59. – ISSN 1681-2751
1421155
  Бостан С.К. Форми організації публічної влади в контексті модернизації Конституції України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 4-9
1421156
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи контролю, шляхи удосконалення / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 223-229. – ISBN 978-966-439-865-4
1421157
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи навчання у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 173-175. – ISBN 978-966-439-865-4
1421158
  Тихомирова Є. Форми осмислення глобалізаційних процесів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 220-226. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1421159
  Рубан Катерина Форми оцінювання знань і умінь учнів під час вивчення теми "населення світу", 10 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-21 : Схеми
1421160
  Дородний П.Г. Форми парламентського контролю у державах з парламентською формою державного правління // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 112-119.
1421161
  Магомедова А.М. Форми партнерських відносин між суб"єктами господарювання у сфері виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 288-295
1421162
  Гончар О. Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 49-54. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано педагогічну категорію "форма організації навчальної роботи", розкрито сутність поняття "форми педагогічної взаємодії". Обгрунтовано визначення поняття "форма навчальної взаємодії" через механізм протікання комунікативного акту, згідно з ...
1421163
  Сігал М.В. Форми передачі внутрішнього мовлення в художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 320-330. – Бібліогр.: 14 назв.
1421164
  Пономаренко Н.Г. Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 126-130. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1421165
  Москаленко І.В. Форми підприємництва в аграрному секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток підприємництва в аграрному секторі України. Розкрито протиріччя цього розвитку та визначено конкретні засоби їх розв"язання.
1421166
  Божидарнік Т. Форми підприємництва в молокопродуктовому підкомплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 42-45 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1421167
  Болокан І.В. Форми поведінки при використанні прав, наданих адміністративно-правовими нормами // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 52-57. – ISBN 978-617-7096-88-6
1421168
  Дмітрієв М.І. Форми поверхні України, витворені безпосередньо льодовиком / М.І. Дмітрієв; Всеукраїнська АН. – 1931. – Харків : Радянська школа
Том 1 : Збірник пам"яті академіка Тутковського П.А. – 1931. – 168с. – Библиогр.: с.161-168
1421169
  Тараненко К.Ю. Форми податково-правового патерналізму у податковому законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 99-108. – ISSN 2308-9636
1421170
  Бобровник С.В. Форми подолання правових конфліктів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 15-18. – ISBN 966-660-151-6
1421171
  Бортніков В. Форми політичного протесту та самоорганізації громадян на Волині в умовах революції гідності // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 154-162. – ISSN 2312-8933
1421172
  Кононенко С.В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин : монографія / Сергій Кононенко ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України". – Київ : [б. в.], 2012. – 900 с. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 895-897 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-6197-6
1421173
  Шпорт Г. Форми поселення, садиба та житло українців Тоболо-Іртишського межиріччя наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 292-301. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1421174
  Спасибо-Фатєєва Форми права власності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 145-154. – ISSN 1993-0909
1421175
  Поліщук Л. Форми права власності за законодавством України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 13-15
1421176
  Палеха Р.Р. Форми права с позиции интегративной концепции правопонимания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
1421177
  Чабан О.М. Форми права, що регулюють міжнародні приватні відносини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 176-181
1421178
  Алєксєєнко І.Г. Форми правління в європейських країнах: шлях до уніфікації монархії та республіки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 662-668. – ISSN 1563-3349
1421179
  Ніколаєнко Н.В. Форми правління в умовах конституціоналізму: історична ретроспектива та сучасний стан // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 2220-1394
1421180
  Їжак О.І. Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 211-217.
1421181
  Їжак Олексій Іванович Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 211-217
1421182
  Зінченко О.В. Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О. Петришин, Ю. Барабаш, В. Борисова [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 99-113. – ISSN 1993-0909
1421183
  Зайцева А.В. Форми правового регулювання дитячого мовлення: світовий досвід // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – C. 213-222. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1421184
  Ромащенко І. Форми практичних завдань у юридичній освіті України // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 125-132. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "Підготовка фахівця-юриста має носити не лише теоретичний, але і практичний характер,з тією метою, щоб за результатами отримання вищої юридичної освіти фахівець міг ефективно використовувати набуті знання на практиці."
1421185
  Руденко М. Форми представництва прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-106.
1421186
  Дунас Т. Форми представництва прокурора в цивільному процесі / Т. Дунас, М. Руденко // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 47-54.
1421187
  Базов В. Форми провадження в адміністративному судочинстві: питання визначення та класифікації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 353-361. – ISSN 0132-1331
1421188
  Ільчук П.Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств і їхній вплив на фінансові результати діяльності та рівень інтернаціоналізації // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 179-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1421189
  Фащевська О.М. Форми просторової організації промисловості і землекористування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-33.
1421190
  Гюнтер Меркер Форми прояву глобалізації в промислово розвинутих країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 131-139
1421191
  Петренко О.О. Форми прояву глобальних фінансових дисбалансів в процесі еволюції фінансової глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 224-232. – ISSN 1729-7036
1421192
  Бурдоносова М.А. Форми прояву правового ідеалізму в сучасному українському суспільстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 290-296. – ISSN 2306-9082
1421193
  Батрименко В.В. Форми прояву транснаціоналізації банківської діяльності в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 114-120


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів транснаціоналізації банківського сектору України в умовах глобальної фінансової нестабільності.
1421194
  Іголкін І.В. Форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні: сутність і протиріччя // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 36-46
1421195
  Волкодаева Н.А. Форми реализации законодательной инициативы // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 95-97. – ISSN 1684-2618
1421196
  Зохрабян Р.П. Форми реализации права народов на смоопределение в международном праве и доктрине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-87. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1421197
  Стояновський А.Р. Форми реалізації в Україні інноваційної діяльності та основні напрями її державної підтримки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 167-173. – ISSN 0321-0499
1421198
  Бевзенко В. Форми реалізації владних повноважень Президента України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-49.
1421199
  Ганжа Н.В. Форми реалізації Закону України "Про регламент Верховної Ради України" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1421200
  Козлов В.І. Форми реалізації колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 45-50. – ISSN 0201-7245
1421201
  Білоскурська О.В. Форми реалізації конституційного обов"язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 20-23.
1421202
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во внутрішніх справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 221 л. – Додатки: л. 215-221. – Бібліогр.: л. 176-214
1421203
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1421204
  Крупчан О.Д. Форми реалізації народного суверенітету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 67-69. – (Серія права ; № 14)


  В статье раскрыты две основные формы реализации народного суверенитета в социалистическом обществе. Показана взаимосвязь форм реализации народного суверенитета и политической организации общества. Освещен вопрос соотношения суверенитета народа и ...
1421205
  Севрюков В.В. Форми реалізації прав корінних народів та національних меншин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 176-181. – ISSN 1563-3349
1421206
  Блажієвська А. Форми реалізації правоохоронних функцій держави // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 13-15
1421207
  Козловська Г.Б. Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 230-235. – ISBN 966-581-388-9
1421208
  Марченко В.М. Форми реалізації соціальної відповідальності в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 25-32. – ISSN 2310-5534
1421209
  Кравченко О.А. Форми реалізації спеціальних знань у кримінально-процесуальній діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 112-114. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1421210
  Ковшова І.О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 174-180. – ISSN 2309-1533
1421211
  Корчак Н.М. Форми реалізації юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.29-34. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1421212
  Крутікова Н.Є. Форми реалізму в східнослов"янських літературах другої половини ХІХ -- початку ХХ століття / Н.Є. Крутікова, Д.В. Чалий. – Київ, 1968. – 32с.
1421213
  Светлицкий И.С. Форми регулирования накопления в условиях многоукладной экономики переходного периода : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Светлицкий И. С.; БГУ. – Минск, 1979. – 21л.
1421214
  Третяк В.І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки / Володимир Третяк ; НАН України ; Ін-т фізики конденсованих систем. – Київ : Наукова думка, 2011. – 280 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 258-276. – ISBN 978-966-00-1132-8
1421215
  Толчеєва Т.С. Форми репрезентації етномовної свідомості в різних лінгвокультурах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 513-515. – ISBN 978-966-8904-46-2
1421216
  Журавель І. Форми рецепції англомовної літератури на сторінках "Всесвіту" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.57-63.
1421217
  Заліток Л. Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 70-80
1421218
  Задоражня Г.В. Форми роботи постійних комісій місцевих рад: теоретично - практичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 66-72.
1421219
  Ільяшенко В.А. Форми роботи постійних комісій органів місцевого самоврядування України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 115-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1421220
  Дячук Л. Форми розлучення у римському та ранньовізантійському праві: термінологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-115. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються дискусійні проблеми походження та застосування понять divortium і repudium в контексті споріднених юридичних термінів та в умовах античної (римської) і християнської (греко-римської) правових парадигм. В статье исследуются ...
1421221
  Безклубий І.А. Форми розрахунків // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 955-960. – ISBN 978-966-667-341-4
1421222
  Шлемкевич М. Форми руїни // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 183-198
1421223
  Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-34.
1421224
  Гергуль С.М. Форми самоосвітньої діяльності вчителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 71-75. – (Педагогічні науки)
1421225
  Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки


  У статті досліджено форми свободи у драмах Лесі Українки. Простежено, як поетеса подає Національну, соціальну та творчу свободу у своїх творах. Поставлено акцент на тяглості цих тем у драматургічній спадщині письменниці. Розглянуто роль Лесі Українки в ...
1421226
  Лазаренко В. Форми селянського землекористування на Північному Лівобережжі України у 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.53-63
1421227
  Крижко О.А. Форми семантичного перетворення зоонімного компонента у фразеологізмах української мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 74-77
1421228
  Решетник М.Д. Форми символічні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 654-655. – ISBN 966-316-069-1
1421229
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Шаповаленко Н.М.; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Кафедра журналістики. – Одеса, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1421230
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Шаповаленко Н.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1421231
  Соловей Л.А. Форми соціального примусу та експлуатації інтелектуальної власності / Л.А. Соловей, І.В. Черноморденко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1421232
  Прут М.О. Форми співпраці банків та страхових компаній у рамках концепції bancassurans // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 241-245


  Стаття розкриває сутність та механізми співпраці банківських та страхових організацій. Досліджено форми кооперації банків і страхових компаній, їх особливості, переваги та недоліки. Висвітлено проблеми і перспективи співпраці банків і страхових ...
1421233
  Жаровська Г.П. Форми співучасті в кримінальному праві України: проблеми диференціації // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.96-101. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1421234
  Івончак П. Форми Степана Руданського 50-х років XIX століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 117-120. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1421235
  Гаджиєв В.В. Форми стратегічної взаємодії у теоретико-ігровій семантиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 121-123
1421236
  Лобова О.М. Форми страхового захисту підприємницької діяльностіФорми страхового захисту підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 260-266


  У статті розглядається економічна сутність страхового захисту підприємств. Наводиться класифікація ризиків підприємницької діяльності. Досліджуються форми страхового захисту суб"єктів господарювання на основі управління підприємницьким ризиком.
1421237
  Бондаренко О.В. Форми суб"єктивної оцінки прислівників та їх роль в інфраструктурі простого речення // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 9-11


  У статті розкрито роль суфіксів об"єктивної оцінки прислівників в інфраструктурі простого речення.
1421238
  Назарець В. Форми суб"єктного вияву образу автора в адресованій ліриці Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 132-140. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1421239
  Апанасенко К.І. Форми субсидування (державної підтримки) окремих галузей економіки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 123-132
1421240
  Громовий О. Форми судового провадження: позовне, спрощене, наказне / О. Громовий, О. Рубля // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 26-27


  Нові редакції процесуальних кодексів містять чимало цікавих новинок. Деякі з них є зовсім новими процесуальними інститутами, інші - це вдосконалені конструкції, що діяли раніше. Також це стосується форм господарського, цивільного та адміністративного ...
1421241
  Онишко О.Б. Форми та види заповітів на територіях південних воєводств Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 36-44. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1421242
  Омельченко С. Форми та види корупції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 331-336. – ISSN 1026-9932
1421243
  Скулиш Євген Форми та види корупції: проблеми класифікації / Скулиш Євген, Міняйло Ніна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 93-100
1421244
  Івашков Ю.Б. Форми та види оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (61). – C. 56-61. – ISSN 2078-7480
1421245
  Биконя О.П. Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному вищому навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 90-93
1421246
  Луцький Р.П. Форми та джерела виразу позитивного права (теоретико-правовий аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 21-24
1421247
  Забіяка І. Форми та засоби творення авангардного міфу в українській та чеській літературах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 147-153


  У статті йдеться про авангардні міфи, створені у чеській та українській літературах. Подано визначення сучасного міфу, його ознаки. Виокремлено три форми створення міфів: реальний, теоретичний і практичний. Спроектовано ці форми на авангардні міфи ...
1421248
  Косінов С. Форми та інструменти громадського контролю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 320-330. – ISSN 1026-9932
1421249
  Олійник П.М. Форми та методи активного навчання при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і крітерії їх вибору // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.61-72.
1421250
  Марков В.В. Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВ // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 6-14. – ISSN 1727-1584
1421251
  Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-49. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1421252
  Чорномаз О.Б. Форми та методи забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-33
1421253
  Гурська Г. Форми та методи здійснення екологічного аудиту в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 133-136
1421254
  Гаврилюк Л. Форми та методи науково-дослідницької діяльності студентів засобами іноземної мови та їх вплив на навчально-виховний процес // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 1562-529Х
1421255
  Мельниченко Р. Форми та методи податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено дослідженню сутності форм і методів трансфертного ціноутворення в Україні. Детально проаналізовано процесуальний порядок реалізації контролюючими органами форм і методів податкового контролю трансфертного ціноутворення. Проведено ...
1421256
  Шевчук О.А. Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
1421257
  Пількевич В. Форми та методи управління державним майном: адміністративно-правові аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-57.
1421258
  Лазуткіна Ю.Л. Форми та методи фахової підготовки студентів у процесі самостійної роботи на уроках з англійської мови // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються методи самостійної роботи студентів при вивчені іноземної мови, її види та форми. Проаналізовано підходи до організації самостійної діяльності студентів у сучасних умовах. Розкрито ключові складники впливу на покращення ...
1421259
  Чужданова М.В. Форми та напрямки сучасних міграційних процесів - понятійний апарат // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 120-123
1421260
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Бібліогр.: л. 205-222
1421261
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1421262
  Лисиченко В.К. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : наук.-практ. посібник / В.К. Лисиченко, Р.М. Шехавцов. – Київ : Атіка, 2009. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-338-0
1421263
  Корж Є.М. Форми та способи реалізації інформаційної функції права в діяльності органів державної влади: український і зарубіжний досвід // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 150-154. – ISBN 966-7196-06-2
1421264
  Севрук О. Форми та функції суржику в сучасній українській літературі (на прикладі аналізу романів Московіада Юрія Андруховича та Шахмати для дибілів Михайла Бриниха) // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1421265
  Златогорська Л. Форми трагізму в драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 122-134. – ISSN 2304-9383
1421266
  Златогорська Л. Форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар"


  Авторка осмислює форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар". Дослідницька увага зосереджена переважно на особливостях творення трагічних характерів образів-персонажів крізь призму філософії екзистенціалізму The article focuses on ...
1421267
  Бушко А. Форми трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-66. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені способи трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств. У роботі розвинені погляди японських вчених I. O. Nonaka та H. Takeuchi, які піонерським способом описали процес трансмісії знань у межах організації. Була звернена ...
1421268
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 204с. – Бібліогр.: л. 184-204
1421269
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1421270
  Рибалка Н.О. Форми управління в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 341-348. – ISSN 2078-3566
1421271
  Єфремов С. Форми участі в організованій злочинній діяльностію Їх відображення у Кримінальному кодексі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.53-58
1421272
  Манжола П.Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади та прийнятті політичних рішень // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 13-18.
1421273
  Кравчук І. Форми участі громадськості у процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (9). – С. 11-15.
1421274
  Євгеньєва А.М. Форми участі громадськості у процесі законотворення, їх система та класифікація // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 29-31.
1421275
  Овсянникова Я. Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, особливості та моделі державно-приватного партнерства, обгрунтовано необхідність розвитку та впровадження державно-приватного партнерства у вітчизняну економіку на основі аналізу зарубіжного досвіду. Рассмотрено сущность, ...
1421276
  Хомишин І.Ю. Форми участі ОВС та громадських формувань органів місцевого самоврядування в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 179-187. – (Юридична ; Вип. 1)
1421277
  Новик Н. Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 248-255. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена формам участі органів опіки і піклування, доведенню необхідності виділення форм участі органів опіки і піклування. З"ясовано найбільш проблемні моменти форм участі органів опіки і піклування в цивільному процесі. Статья посвящена ...
1421278
  Павлов В. Форми участі прокурора у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 424-426. – ISBN 978-617-7069-17-0
1421279
  Хмара М.П. Форми участі України в інтеграційних процесах ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 83-85. – ISSN 2308-6912


  Євразійське економічне співтовариство – відкрита організація, учасники якої поставили перед собою мету реального підвищення рівня життя своїх народів при ефективному використанні економічних потенціалів держав-учасниць. Eurasian Economic Community an ...
1421280
  Савелко Т.В. Форми фінансового регулювання банківської діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 74-76
1421281
  Листопад О.В. Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 101-110. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Представлены рекомендации по использованию зарубежного опыта финансирования инновационных образовательных проектов в Украине.
1421282
  Крюченко Н.О. Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів / Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський, О.А. Андрієвська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0204-3548
1421283
  Легкий М.З. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка / М.З. Легкий; Відп. ред. Л.П. Бондар;Львівське від.Ін-ту літератури НАНУ. – Львів, 1999. – 160с. – (Франкознавча серія ; Вип. 2.). – ISBN 966-02-0996-7
1421284
  Брацка М. Форми художньої пам"яті в історичних романах Міхала Грабовського і Пантелеймона Куліша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-261. – ISSN 2075-437X


  Польський і український романтики - Міхал Ґрабовський і Пантелеймон Куліш - у своїй історичній прозі здійснюють спробу зберегти фундамент людської особистості - її пам"ять, насамперед культурну та історичну. Художня пам"ять отримує різні форми: ...
1421285
  Гребенюк Т. Форми художньої умовності у прозі Галини Пагутяк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  Розглядаються різновиди художньої у мовності у творчості Г. Пагутяк і їхнє значення, що полягає у глибинному розкритті духовного світу героїв, спиняється на проблемі читацької рецепції
1421286
  Назаренко І.О. Форми часу і простору в романі про митця (В.Підмогтльний "Місто") // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 34-41. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
1421287
  Соловйова Ю. Форми, види та методи податкового контролю // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 169-176
1421288
  Зарічна І. Форми, методи і засоби навчання математики в єзуїтських колегіях в ХVII cт. (на прикладі Львівської єзуїтської колегії) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 45-51.
1421289
  Щербань І.О. Форми, методи і структури антикризового управління посередницькими організаціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 143-150. – ISSN 1993-6788
1421290
  Гладій С.П. Форми, методи та інструменти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто методологічні аспекти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Проаналізовано основні показники інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні. Сформульовано пропозиції щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності ...
1421291
  Корнєєва Ю.В. Форми, методи та інструменти мобілізації фінансових ресурсів державними корпораціями: досвід розвинутих країн та уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 129. – С. 131-146. – ISSN 2308-6912


  Для підвищення конкурентоспроможності підприємств з державною формою власності на національному та міжнародних ринках надзвичайно важливим питанням є доступ до дешевих та швидких форм мобілізації фінансових ресурсів. Основою ефективної реалізації ...
1421292
  Шконда В.В. Форми, методи та шляхи підвищення ефективності підготовки докторантів філософії (PhD) / В.В. Шконда, А.В. Кальянов // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 182-190
1421293
  Рябоконь Є.О. Формии спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1185-1187. – ISBN 978-966-667-341-4
1421294
  Панайотов А. Формиране на биологични понятия. / А. Панайотов. – София, 1982. – 128с.
1421295
  Ваклинов О. Формиране на старо-българската култура VI - XI век / О. Ваклинов. – София, 1977. – 294 с.
1421296
  Грищенко Валентина Васильевна Формирвание и эволюция рельефа поверхности (1кО) щелочногалиодных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Грищенко Валентина Васильевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1982. – 18л.
1421297
  Гирфанова З.А. Формирвание норм русского литературного языка середины XVIII в. / З.А. Гирфанова. – Казань, 1986. – 133с.
1421298
  Эстевес Р Р.П. Формирвоание духовного мира нового человека в условиях строительства социализма на Кубе. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эстевес Р.П.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 20л.
1421299
  Швец В.Г. Формирвоание и использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Швец В. Г.; КИНХ. – К., 1978. – 26л.
1421300
  Пивень Н.Ф. Формирвоание и становление Коммунистического союза молодежи Казахстана 1917-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Пивень Н.Ф.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 27л.
1421301
  Буева Л.П. Формирвоание индивидуального сознания в процессе перехода к коммунизму. / Л.П. Буева. – Москва, 1965. – 64 с.
1421302
  Сеницына А.И. Формирвоание навыков русской интонации в процессе изучения синтаксиса в киргизской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 731 / Сеницына А.И.; АПН СССР.Науч-исслед.ин-т препод.рус.яз.в нац.школе. – Фрунзе, 1972. – 24л.
1421303
  Данилюк Ирина Михайловна Формирвоание нравственных оценочных суждений у младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилюк Ирина Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1982. – 25л.
1421304
  Раимова Г.Г. Формирвоание нравтсенной ответственности личности в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Раимова Г.Г.; МГУ. – М, 1979. – 16л.
1421305
  Литвишков В.М. Формироание нравственной устойчивости в процессе перевоспитания несовершеннолетних правонарушительниц. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвишков В.М.; Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 15л.
1421306
  Шпотов Б.М. Формирование "американского" пути индустриального развития ( конец XIX - начало XX века ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 20-35. – ISSN 0130-3864
1421307
  Ащепкова Светлана Константиновна Формирование активной жизненной позиции младших подростков в пионерском отряде : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Ащепкова Светлана Константиновна; Мин-во просвещения Казах. ССР Казах. пед. ин-т. – Алма Ата, 1980. – 23л.
1421308
  Титов Вадим Александрович Формирование активной жизненной позиции молодого человека : (в помощь лектору, пропагандисту, докладчику) / Титов Вадим Александрович. – Москва : Б. и., 1979. – 48 с.
1421309
  Крюкова Н.И. Формирование активной жизненной позиции подростков в обучении на основе идей педагогики сотрудничества. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Крюкова Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1421310
  Скиба В.И. Формирование активной жизненной позиции рабочей молодежи в процессе политической учебы : Автореф. дис. ... канд.философ. наук : 09.00.02 / Скиба В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1421311
  Трошихин Владимир Васильевич Формирование активной жизненной позиции студенческой молодежи в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Трошихин Владимир Васильевич; МВ и ССО Казах.ССР. Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1981. – 17 с.
1421312
  Баранок Василий Николаевич Формирование активной жизненной позиции у старших школьников в ученическом коллективе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Баранок Василий Николаевич; Минский гос. пед. ин-т. – Минск., 1980. – 21л.
1421313
  Крюкова Н.И. Формирование активной жищненной позиции подростков в обучении на основе идей педагогики сотрудничества : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Крюкова Н. И.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1990. – 126л. – Бібліогр.:л.122-126
1421314
  Костомарова М.А. Формирование активной поверхности катализатора в синтезе из окиси углерода и водяного пара : Автореф... канд .хим.наук: / Костомарова М. А.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1962. – 16л.
1421315
  Столыпина К.Г. Формирование активной социальной позиции старшеклассников в деятельности школьной комсомольской организации. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Столыпина К.Г.; Акад.пед.наук СССР.Науч-исслед.ин-т общих проблем. – М, 1980. – 13л.
1421316
  Майборода В.К. Формирование активности и самостоятельности в процессе обучения у учащихся младшено подросткового возраста (на метр. уроков ист.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Майборода В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1421317
  Икоева Ирина Александровна Формирование анатомо-морфологической структуры хлопчатника под влиянием кальция в условиях засоления : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Икоева Ирина Александровна; МВ и ССО УзССР. Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 22л.
1421318
  Борщукова Формирование антигерманских настроений как специфической формы российского патриотизма в годы Первой мировой войны / Борщукова, ЕД // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 51-54. – ISSN 2070-9773
1421319
  Толстых Н. Формирование ареалов бедности в условиях глобального неравенства // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.55-57
1421320
  Чипига И.В. Формирование архитектуры новоых промышленных районов и узлов / И.В. Чипига. – Москва, 1976. – 29 с.
1421321
  Дарбинян М.М. Формирование ассортимента и товарные запасы в торговле. / М.М. Дарбинян. – М., 1974. – 246с.
1421322
  Старостина И.П. Формирование атеистической убежденности молодежи. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Старостина И.П.; МВ и ССО Лат.ССР.Латвийск.гос.ун-т. – Рига, 1975. – 20л.
1421323
  Топольникова З.С. Формирование атеистической убежденности старшеклассников во внеучебной деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Топольникова З.С.; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1980. – 22л.
1421324
  Брагинский М.И. Формирование африканского пролетариата. / М.И. Брагинский. – М., 1974. – 303с.
1421325
  Бут Ю.С. Формирование баланса грунтовых вод Полесья / Ю.С. Бут, И.Ю. Наседкин. – Киев : Наукова думка, 1981. – 170с.
1421326
  Рябова И.А. Формирование билингвальной коммуникативной компетенции студентов переводческих факультетов в процессе профессиональной подготовки // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С.51-54. – ISSN 1726-667Х
1421327
  Степанова Н.А. Формирование биологического режима каттакурганского водохранилища. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Н.А.; Акад.наук Узбекск.ССР.Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1951. – 12 с.
1421328
  Шах Халиль Хусейн Формирование ближневосточного региона как подсистемы современного мирового хозяйства. : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.01 / Шах Халиль Хусейн; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-тут междунар. отношений. – К., 1998. – 167л. – Бібліогр.:л.163-167
1421329
  Филимонов Олег Васильевич Формирование ведущих принципов советской литературной критики первой половины 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Филимонов Олег Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1421330
  Яблонская М.Л. Формирование внешней политики СССР в отношении нацистской Германии ( по материалам Архива внешней политики Российской Федерации ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 38-51. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1421331
  Ляшевский В.И. Формирование водпотребности для орошения - как основа управления водораспределением в зоне Северо-Крымского канала республики Крым. : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Ляшевский В.И.; Укр. акад. аграрных наук. Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1994. – 24л.
1421332
  Кулинич Н.А. Формирование военно-политических планов США в отношении Индийского океана в 70-е годы // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 17-22. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
1421333
  Пасынок А.И. Формирование волн плотности заряда в модулированных электронных потоках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пасынок А.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1421334
  Васильченко В.П. Формирование волны яркости предпробойной электролюминесценции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Васильченко В.П.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 20л.
1421335
  Тарасова Кира Владимировна Формирование восприятия музыкального ритма у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Тарасова Кира Владимировна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1974. – 17л.
1421336
  Бодаков А.В. Формирование всесторонне развитой личности / А.В. Бодаков. – Минск, 1987. – 144с.
1421337
  Кононова Г.А. Формирование географического образа Санкт-Петербурга : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 43-45 : Іл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
1421338
  Матасов Юрий Тимофеевич Формирование геометрических представлений у учащихся младщих классов вспомогательной школы (на материале планиметрии) : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.10 / Матасов Юрий Тимофеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 20л.
1421339
  Трофимова Л.М. Формирование гидробиологического режима и ихтиофауны Егорлыкского водохранилища : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Трофимова Л.М. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1421340
  Киселева В.А. Формирование гидробиологического режима Усть-Каменогорского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Киселева В.А.; АН Каз.ССР. Объединен. Учен. Совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
1421341
  Архидьяконских Ю.В. Формирование гидродинамического режима подземных вод / Ю.В. Архидьяконских. – Пермь, 1982. – 88с.
1421342
  Никитина Н.Б. Формирование гидрохимических ореолов рассеяния оловорудных месторождений Комсомольского района : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.06 / Никитина Н.Б. ; Лен. горн. ин-т. – Ленинград, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1421343
  Богданов В.Т. Формирование гидрохимического режима Северного Байкала / В.Т. Богданов; Отв.ред. К.К.Вотинцев. – Новосибирск : Наука, 1978. – 136с.
1421344
  Воронков Л. Формирование глобального партнерства ради развития // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42-59
1421345
  Ильин И.В. Формирование глобальных политических процессов и глобального управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-14. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1421346
  Зиновьев В.П. Формирование горнорабочих Сибири в период империализма (1895-1917) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зиновьев В.П.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1977. – 17л.
1421347
  Алферов И.А. Формирование городской среды / И.А. Алферов. – Москва, 1977. – 105 с.
1421348
  Артемов Ж.Л. Формирование готовности защищать социалистическую Отчизну / Ж.Л. Артемов. – Москва, 1987. – 61с.
1421349
  Оленин О.Ф. Формирование готовности студентов музыкальных специализаций к эстетической оценке популярной эстрадной музыки : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Оленин О. Ф.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
1421350
  Исаков Н.В. Формирование гражданского общества: проблемы правовой политики / Н.В. Исаков, А К. Струсь // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.47-58. – ISSN 1608-8794
1421351
  Алтунин А.Т. Формирование гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями / А.Т. Алтунин. – Москва, 1976. – 224с.
1421352
  Алтунин А.Т. Формирование гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями / А.Т. Алтунин. – 2-е переработанное и дополненное. – Москва, 1978. – 247с.
1421353
  Кабанова О.Я. Формирование грамматической структуры высказывания. (На материале залоговых значений в нем. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Кабанова О.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1971. – 26л.
1421354
  Баддингтон А.Ф. Формирование гранитных тел / А.Ф. Баддингтон. – Пер.с англ. – Москва, 1963. – 108с.
1421355
  Кирей И.Ф. Формирование графических навыков письма у учащихся начальных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кирей И.Ф.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1974. – 46л. – Бібліогр.:с.43-45
1421356
  Щеглов А.В. Формирование групп учебных профессий для подготовки рабочих широкого профиля. / А.В. Щеглов. – Москва, 1978. – 63с.
1421357
  Шуменко В.П. Формирование гуманистических взаимоотношений подростков в классном коллективе школы-интерната. : Автореф... канд. .пед.наук: 13.00.01 / Шуменко В.П.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1981. – 19л.
1421358
  Тимохин Б.И. Формирование гуманистических взглядов учащихся в процессе учебной и внеклассной работы по литературе : Автореф... канд. пед.наук: / Тимохин Б. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1421359
   Формирование гуманистических взглядов учащихся в процессе учебной и внеклассной работы по литературе : Автореф... канд. пед.наук: / Тимохин Б. Н,; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1969. – 23л.
1421360
  Тарасевич Н.Н. Формирование гуманных отношений в классных коллективах младших подросков : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Тарасевич Н.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 21л.
1421361
  Михайлова А.Г. Формирование гуманных отношений у учащихся 9-10 классов. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Михайлова А.Г.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 16л.
1421362
  Карабанова Ольга Александровна Формирование действия графического воспроизведения плоского контура у старших дошкольников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Карабанова Ольга Александровна; МГУ. – М., 1979. – 20л.
1421363
  Рябова Наталья Владимировна Формирование деятельности будущего педагога по социально-бытовой ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 86-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421364
  Веетрова Н.И. Формирование деятельности наблюдения и наблюдательности у детей старшего дошкольного возраста. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Веетрова Н.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Рига, 1974. – 20л.
1421365
  Быховец Н.Н. Формирование дивергентного лексического фонда канадского национального варианта английского языка : Дис... канд. филол.наук: 01.02.04 / Быховец Н. Н.; Ин-т языковедения им. А. А. Потебни АН УССР. – К., 1983. – 278л. – Бібліогр.:л.188-213
1421366
  Полина В.С. Формирование дискурсивной компетенции у студентов неязыковых специальностей // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 188-196. – ISSN 1993-5560
1421367
  Чернявский К.С. Формирование дислокационной структуры в циклически деформированных гране-центрированных кубических металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Чернявский К.С.; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 24л.
1421368
  Асеев А.Л. Формирование дислокационной структуры монокристаллических слоев кремния и германия на различных подложках. : Автореф... наук: 01.04.07 / Асеев А.Л.; АН СССР. Совет секц. общ. и прикл. физики Объед. учен. совета по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1975. – 11л.
1421369
  Литовченко А.Ф. Формирование дождевого стока в бассейне р.Малой Алматинки. : Автореф... канд.геогр.наук: / Литовченко А.Ф.; Ташкент. гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 22л.
1421370
  Шишов Владислав Анатольевич Формирование дозных полей и расчет доз электронного излучения в гомогенных и гетерогенных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Шишов Владислав Анатольевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1421371
  Горецкий Г.И. Формирование долины р. Волги в раннем и среднем антропогене = Аллювий Пра-Волги / Г.И. Горецкий. – Москва : Наука, 1966. – 412с.
1421372
  Найденова Е.А. Формирование доходной части бюджета земских учреждений России в конце XIX - начале XX века(на примере Московского губернского земства) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 18-21. – ISSN 1812-3805
1421373
  Шамсиева Т.Р. Формирование древесины в связи с экологией. : Автореф... канд.биол.наук: 03.094 / Шамсиева Т.Р.; АН Азерб. ССР.Ин-т ботаники. – Баку, 1969. – 24л.
1421374
  Ситаров В.А. Формирование духовно-творческого потенциала студенческой молодежи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 35-37. – ISSN 0321-0383
1421375
  Ларин Е.И. Формирование духовного багатства личности советского рабочего : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ларин Е.И. ; Томск. ГУ. – Томск, 1970. – 16 с.
1421376
  Лавринайтис Т.Е. Формирование духовного мира личности молодого рабочего в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лавринайтис Т.Е.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
1421377
  Эстевес Родригес Пабло Рене Формирование духовного мира нового человека в условиях строительства социализма на Кубе. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Эстевес Родригес Пабло Рене; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 194л. – Бібліогр.:л.170-194
1421378
  Эстевес Р Р.П. Формирование духовного мира нового человека в условиях строительства. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эстевес Р.П.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 20л.
1421379
  Крутинь А.И. Формирование духовной культуры тружеников сельскохозяйственного производства в условиях совершенствования социализма (На матер. УкрССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Крутинь А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24л.
1421380
  Крутинь А.И. Формирование духовной культуры тружеников сельскохозяйственного производства в условиях совершенствования социализма (На матер. УкрССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Крутинь А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1421381
  Крутинь А.И. Формирование духовной культуры тружеников сельскохозяйственного производства в условиях совершенствования социализма (на материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Крутинь А. И.; Госагропром СССР, Укр. с.-х. акад. – К., 1987. – 168л. – Бібліогр.:л.152-168
1421382
  Гурьянов С.Т. Формирование духовных интересов советских рабочих. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гурьянов С.Т.; Ан СССР. – М, 1964. – 19л.
1421383
  Приходько О.В. Формирование европейской политики администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 23-38. – ISSN 0321-2068
1421384
  Никитенко П. Формирование единого информационного пространства Союза государств России и Беларуси - важнейшая задача развития интеграционных отношений / П. Никитенко, В. Медведев, И. Толстяк // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0207-3676
1421385
  Астапов К. Формирование Единого экономического пространства стран СНГ // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 1. – С. 95-99. – ISSN 0131-2227
1421386
  Асоев Х. Формирование жанровой системы прозы Афганистана на языке дари / Х. Асоев. – Душанбе, 1988. – 223с.
1421387
  Кунавина Г.С. Формирование железнодорожного пролетариата в Туркестане (1881-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кунавина Г.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 19л.
1421388
  Белинский Е.Ф. Формирование железнодорожного пролетариата на Украине во второй половине XIX века : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Белинский Е.Ф. ; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1965. – 16 с.
1421389
  Степанова Г.А. Формирование женкских кадров на железодорожном транспорте в 1961-1975 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанова Г.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1981. – 18л.
1421390
  Фуртатова Светлана Владимировна Формирование запаздывающих условных рефлексов на тоновые сигналы и участие некоторых образований мозга в их осуществлении : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Фуртатова Светлана Владимировна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 25 с.
1421391
  Гуглин И.Н. Формирование знаков на телевизионных индикаторах / И.Н. Гуглин. – Москва, 1974. – 73 с.
1421392
  Николаева Э.И. Формирование знаний о Родине у учащихся 1-3.классов школ Узбекистана с русским языком обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Николаева Э. И.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 29л.
1421393
  Турсунов Рузи Курбанович Формирование знаний учащихся восьмилетней школы о математических понятиях, суждениях и умозаключениях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Турсунов Рузи Курбанович; Научно-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1984. – 21л.
1421394
  Курдова Л.Г. Формирование зоопланктона и зообентоса тупиковых кубанских лиманов при использовании их как нагульные водоемы : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Курдова Л.Г.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 17л.
1421395
  Гусынская С.Л. Формирование зоопланктона Кременчугского водохранилища. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусынская С.Л.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1967. – 21л.
1421396
  Холмовская В.В. Формирование зрительной оценки пропорций у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Холмовская В.В.; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1967. – 19л.
1421397
  Маков М.А. Формирование и боевая деятельность истребительного авиационного полка "Нормадия-Неман" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 5. – С. 35-38. – ISSN 0321-0626
1421398
  Глебов В.И. Формирование и ведение интенсивного земледелия республики Молдова. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.28 / Глебов В.И.; Николаев.сельхозинститут. – Николаев, 1992. – 46л.
1421399
  Сланская М.Д. Формирование и деятельность многотиражной печати в годы первой пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: 580 / Сланская М.Д.; МГУ. – М, 1972. – 15л.
1421400
  Яковлева О.П. Формирование и измерение резервов производства / О.П. Яковлева. – Л., 1985. – 88с.
1421401
  Сярев М.Я. Формирование и использование дернины культурных пастбищ с травостоем, богатым мятликом луговым и клевером белым на тяжелых глинистых почвах. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Сярев М.Я.; АН ЭстССР. Отд. биол. и мед. наук. – Тарту, 1961. – 32л.
1421402
  Грицив Ольга Михайловна Формирование и использование оборотных средств в механизме управления промышленным предприятием : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Грицив Ольга Михайловна; Одесский ин-т нар. хоз-ва. – Одесса, 1992. – 17л.
1421403
  Савченко П.В. Формирование и использование общественного фонда потребления колхоза в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Савченко П. В.; МГУ, Экон. фак. Каф. полит. экон. – М., 1963. – 19л.
1421404
  Швец В.Г. Формирование и использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в условиях научно-технического прогресса. : Автореф... Канд.экон.наук: / Швец В.Г.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1978. – 25л.
1421405
  Гудзь Петр Васильевич Формирование и использование фонда накопления в условиях перехода к рыночным отношениям : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гудзь Петр Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
1421406
  Рыбак Н.А. Формирование и использование фонда потребления в социалистическом воспроизводстве. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рыбак Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1421407
  Чинчараули М.Л. Формирование и использования общественных фондов потребления в условиях развитого социализма (на прим. Грузинской ССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чинчараули М.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23л.
1421408
  Сычков М.А. Формирование и исследование дозных полей для облучения биологических объектов протонами высоких энергий. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.16 / Сычков М.А.; Ин-т биофизики. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1421409
  Лукина И.С. Формирование и обработка радиометрических изображений подстилающей поверхности в КММВ-диапазоне для задач дистанционного зондирования. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13, 05.12.21 / Лукина И.С.; Харьков. гос. Акад. железнодорожного транспорта. – Харьков, 1994. – 26л.
1421410
  Александровская О.А. Формирование и особенности сети научных учереждений США / О.А. Александровская ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1979. – 207 с.
1421411
  Штенгелов Р.С. Формирование и оценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод / Р.С. Штенгелов. – Москва : Недра, 1988. – 231с. – ISBN 5-247-00157-5
1421412
  Слушаенко Виталий Евгеньевич Формирование и перспективы развития авангардных революционно-демократических партий в странах социалистической ориентации : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Слушаенко Виталий Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 201л. – Бібліогр.:л.1-14
1421413
  Тамм И.А. Формирование и перспективы развития аппарата управления местных советов Эстонской ССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Тамм И.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 40л.
1421414
  Долети Саид оглы Формирование и перспективы развития сотрудничества Азербайджанской Республики со специализированными учреждениями ООН (на примере МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 301-308
1421415
  Застенкер Г.Н. Формирование и поддержание высокачастотного разряда в разреженных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Застенкер Г.Н.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1962. – 14л.
1421416
  Анпилов В.Е. Формирование и прогноз режима грунтовых вод на застраиваемых территориях / В.Е. Анпилов. – Москва, 1976. – 183с.
1421417
  Березкина В.И. Формирование и пути развития жанра эссе в английской литературе XVII века / В.И. Березкина. – Днепропетровск, 1984. – 116 с.
1421418
  Бельский К.Т. Формирование и равитие социалистического правосознания / К.Т. Бельский. – М., 1982. – 183с.
1421419
  Шафранов Владимир Петрович Формирование и развитие адыгейской социалистической народности : Дис... канд. историч.наук: 09.00.02 / Шафранов Владимир Петрович; МП РСФСР. Адыг. гос. пед. ин-тут. – Майкоп, 1979. – 191л. – Бібліогр.:л.192-211
1421420
  Бабанов Ю.В. Формирование и развитие асимметричных склонов речных долин Среднего Поволжья / Ю.В. Бабанов. – Казань, 1989. – 117с.
1421421
  Бирман М.А. Формирование и развитие болгарского пролетариата: 1878-1923 гг. / М.А. Бирман. – М., 1980. – 352с.
1421422
  Жуков В.И. Формирование и развитие буржуазии и пролетариата Бессарабии / В.И. Жуков. – Кишинев, 1982. – 215с.
1421423
  Бабин А.И. Формирование и развитие военно-теоретических взглядов Ф. Энгельса / А.И. Бабин. – Москва, 1975. – 275с.
1421424
  Аджемян В.Л. Формирование и развитие заподноармянского литературного языка в1700-1870 годы (661-языки народов СССР) : Автореф... канд. филол.наук: / Аджемян В.Л.; АН Ар. ССТ. Ин-т языка. – Ереван, 1969. – 25л.
1421425
  Ермакова М.К. Формирование и развитие кадров рабочего класса цветной металлургии Казахстана в годы первой и второй пятилеток (1928-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ермакова М.К.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра истории СССР. – Алма-Ата, 1969. – 29л.
1421426
  Багров Н.В. Формирование и развитие межрайонных транспортно-эеономических связей территориально-производственного комплекса : Автореф... канд. геогр.наук: / Багров Н.В.; МГУ. – М, 1967. – 19л.
1421427
  Литвицкий В.А. Формирование и развитие межфакторной структурной связи социалиситического производтва. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Литвицкий В.А.; КГУ. – К, 1975. – 21л.
1421428
  Литвицкий В.А. Формирование и развитие межфакторной структурной связи социалистического производства : Дис... канд. эконом. наук: / Литвицкий В.А.; МВ и ССО УССР. – Київ, 1975. – 192 с.. – Бібліогр.:л.1-15
1421429
  Шакиров Р.В. Формирование и развитие национальных отрядов социалистического рабочего класса в переходный от капитализма к социализму период - закономерность социалистического строительства. (На прим. Татарской о : Автореф... канд. истор.наук: 621 / Шакиров Р.В.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1971. – 22л.
1421430
  Цховребов З.П. Формирование и развитие общественно-политической и философской мысли осетинского народа в дооктябрьский период : Автореф... докт.филос.наук: 09.00.03 / Цховребов З. П.; Ин-т фиос. и права АН Ар.ССР. – Тбилиси, 1979. – 52л.
1421431
  Вылкова-Перванова Василка Формирование и развитие отношений коллективизма в труде : Автореф... канд. философ.наук: / Вылкова-Перванова Василка; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. афедра философии. – М., 1964. – 16л.
1421432
  Хурелбатор Тургогтохын Формирование и развитие политической организации социалистического общества в МНР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хурелбатор Тургогтохын; МВ ССО АзССР. Азербайджанский гос. ун. – Баку, 1979. – 24л.
1421433
  Таганов Л.Н. Формирование и развитие поэтического стиля Н.Н.Асеева : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Таганов Л.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 19л.
1421434
  Ахмадиев Т.Х. Формирование и развитие рабочего класса Башкирской АССР в годы довоенных пятилеток : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Ахмадиев Т.Х. ; АН СССР , Ин-т истории СССР. – Москва, 1969. – 21 с.
1421435
  Бойко Н.К. Формирование и развитие рабочего класса Советской Украины.(20-30-е годы). : Дис... докт. истор.наук: 07.00.02 / Бойко Н.К.; КГУ им.Т.Шевченко. – Кю, 1990. – 462л. – Бібліогр.:л.345-462
1421436
  Катенов Аменгельды Камалович Формирование и развитие рабочих кадров в черной металлургии Казастана (1959-1970гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Катенов Аменгельды Камалович; Каз. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 32л.
1421437
  Гейнбихнер И.И. Формирование и развитие рациональных методов самостоятельной работы на внеурочных занятиях по физике : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Гейнбихнер И.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 19л.
1421438
  Алексева Л.П. Формирование и развитие сельсокй интеллигенции и ее роль в подъеме культруы деревни в условиях зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Алексева Л.П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 16 с.
1421439
  Артемов Е.Т. Формирование и развитие сети научных учреждений АН СССР в Сибири, 1944-1980 гг. / Е.Т. Артемов. – Новосибирск, 1990. – 185с.
1421440
  Беляев Е.А. Формирование и развитие сети научных учреждений СССР / Е.А. Беляев, С Н. Пышкова. – Москва, 1979. – 245с.
1421441
  Годжаев М.З. Формирование и развитие советского патриотизма азербайджанского народа : Автореф... канд. философ.наук: / Годжаев М.З.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 23л.
1421442
  Эфендиев С.И. Формирование и развитие советского патриотизма и социалистического интернационализма народов Северного Кавказа. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Эфендиев С.И.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1981. – 36л.
1421443
  Азизян А.К. Формирование и развитие советской национальной государственности / А.К. Азизян ; сост.: М.Н. Симонян, М.Х. Халмухамедов. – Москва : Знание, 1972. – 46 с. – (В помощь лектору. Библиотечка "К 50-летию образования СССР")
1421444
  Халилов Г.В. Формирование и развитие советской социалистической интеллигенции : Автореф... канд.филос.наук: / Халилов Г.В.; Ком.высш. и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1961. – 23л.
1421445
  Батыров Ш.Б. Формирование и развитие социалистических наций в СССР / Ш.Б. Батыров. – М, 1962. – 368с.
1421446
  Сабиров К. Формирование и развитие социалистических наций у народов, миновавших капитализм (на прим. народ. Сред. Аз.) : Автореф... докт. филос.наук: / Сабиров К.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.34-35
1421447
  Цонков Г. Формирование и развитие социалистического быта : Автореф... докт. филос.наук: 620 / Цонков Г.; АОН при ЦК КПСС, Спец. сов. по филос. наукам. – М., 1971. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
1421448
  Грдин Ф. Формирование и развитие социалистического правосознания (На опыте СССР и Чехословакии) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Грдин Ф.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. госуд. и права. – М., 1975. – 23л.
1421449
  Павлов В.С. Формирование и развитие социалистической интеллигенции на Советском Севере. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Павлов В.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. философии. – М., 1971. – 22л.
1421450
  Тульнов Н.Д. Формирование и развитие социальных качеств личности молодых рабочих в производственном коллективе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Тульнов Н.Д.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
1421451
  Чобанян О.С. Формирование и развитие субъективного фактора социалистической революции. (На опыте созревания Октябрьской революции). : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Чобанян О.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 22л.
1421452
  Исмаилов А.И. Формирование и развитие сферы быта ранее отсталых народов в процессе строительства зрелого социалистического общества. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.02 / Исмаилов А.И.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1981. – 40л.
1421453
  Чугунова Э.С. Формирование и развитие технического творчества молодых рабочих / Э.С. Чугунова. – М, 1979. – 96с.
1421454
  Григорьянц А.К. Формирование и развитие технической интеллигенции Армении. / А.К. Григорьянц. – Ереван, 1966. – 361с.
1421455
  Степонайтене Л.С. Формирование и развитие умений учащихся 4-8 классов : Автореф... канд. пед. наук: 13.730 / Степонайтене Л.С.; Вильнюс. гос. пед. ин-т. – Вильнюс, 1971. – 25л.
1421456
  Иваницкий В.П. Формирование и развитие финансового механизма на основе распределения денежных накоплений промышленности / В.П. Иваницкий. – Иркутск, 1984. – 194с.
1421457
  Бейлинсон М.М. Формирование и разрушение ледяного покрова : ( на водотоках и водоемах Казахстана) / М.М. Бейлинсон. – Алма-Ата : Наука Казах.ССР, 1989. – 214с.
1421458
  Булат А.С. Формирование и распределение доходов колхозов. / А.С. Булат. – М., 1979. – 123с.
1421459
  Акопян Лилия Николаевна Формирование и распределение общественных фондов потребления в социалистическом обществе. (По материалам АрмССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Акопян Лилия Николаевна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 22л.
1421460
  Бондаренко Александр Михайлович Формирование и расчет дождевых максимумов на реках о.Сахалин : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Бондаренко Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, Одесс. гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1421461
  Каратхолуву С.С. Формирование и режим стока рек Пиренейского полуострова : Автореф... канд. геогр.наук: / Каратхолуву С.С.; МГУ, Гаограф. фак. – М., 1972. – 20л.
1421462
  Савин Сергей Николаевич Формирование и свойства полимерных композиционных материалов на основе олигоэфирных и эпоксидных соединений : Дисс. ... канд. химических наук: 02.00.06 / Савин Сергей Николаевич; Одесский нац. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Киев, 2003. – 120 л. – Библиогр.: л.107 - 120
1421463
  Лавшук А.С. Формирование и состав белорусской геологической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лавшук А.С.; АН БССР, ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1987. – 22л.
1421464
  Старцев В.И. Формирование и состав рабочей Красной гвардии Петрограда. : Автореф... Канд.ист.наук: / Старцев В.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 17л.
1421465
  Словесная Н.Г. Формирование и социально-экономическое положение интеллигенции в современном Таиланде : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Словесная Н.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1980. – 27л.
1421466
  Никифоров М.Е. Формирование и структура орнитофауны Беларуси / М.Е. Никифоров ; НАН Беларуси, Научно-практ. центр по биоресурсам. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 297 с. – ISBN 978-985-08-0997-1
1421467
  Жаков Л.А. Формирование и структура рыбного населения озёр Северо-Запада СССР / Л.А. Жаков. – М., 1984. – 144с.
1421468
  Штульман Н.Л. Формирование и тенденции изменения капиталоемкости промышленной продукции / Н.Л. Штульман. – Минск, 1973. – 81с.
1421469
  Горынь В.И. Формирование и функционирование идеала в структуре эстетического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 0-9.00.04 / Горынь В. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1982. – 24л.
1421470
  Горынь В.И. Формирование и функционирование идеала в структуре эстетического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 0-9.00.04 / Горынь В. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1982. – 24л.
1421471
  Горин Ю.В. Формирование и характеристики чехла лавиной короны в элетроотрицательных газах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Горин Ю. В.; АН АзССР, Ин-т физ. – Баку, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1421472
  Николаева С.И. Формирование и эволюция "богословия власти" в Московском государстве / С.И. Николаева, Ю.И. Шелистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-27. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1421473
  Грищенко Валентина Васильевна Формирование и эволюция рельефа поверхностей (1кО)щелочногалоидных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / грищенко Валентина Васильевна; ХГУ. – Х., 1982. – 18л.
1421474
  Сау Сисов Анна Формирование и эффективность функционирования различных форм собственности : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Сау Сисов Анна; МВ и ССО Ураины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 189л. – Бібліогр.:л.167-189
1421475
  Пенишкевич О.И. Формирование идейно-политических основ коммунистического мировоззрения у учащихся срединих специальны учебных заведений. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Пенишкевич О.И.;. – К, 1983. – 17л.
1421476
  Аскольдовна С.М. Формирование идеологии американского тред-юнионизма : Автореф... наук: 07.00.03 / Аскольдовна С.М.; АН СССР. Инст. всеобщ. ист. – Москва, 1977. – 47 с.
1421477
  Фодчук Игорь Михайлович Формирование изображения дефектов кристаллического строения при динамическом рассеянии рентгеновских лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Фодчук Игорь Михайлович; Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 18л.
1421478
  Бондаренко Г.Н. Формирование изотопного состава карбонатной системы природных вод / Г.Н. Бондаренко; Отв.ред.Э.Б.Соботович. – Киев : Наукова думка, 1983. – 150с.
1421479
  Алымов В.В. Формирование имени прилагательного как части речи в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Алымов В. В.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1976. – 22л.
1421480
  Пономарев В.Н. Формирование импульсного СВЧ-разряда в длинных трубках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 7л.
1421481
  Цыбуляк Г.Д. Формирование индустриального характера сельскохозяйственного труда при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Цыбуляк Г.Д. ; КИНХ. – Киев, 1968. – 20 с.
1421482
  Коробанова И.Г. Формирование инженерно-геологических свойств терригенной формации (На примере мезозоя Русской платформы) / И.Г. Коробанова. – Москва : Наука, 1970. – 115 с.
1421483
  Яковенко М. Формирование инновационной активности студенчества (прикладной аспект) // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.153-165
1421484
  Гоник И.Л. Формирование инновационной системы подготовки инженерных кадров в России: проблемы и противоречия / И.Л. Гоник, Е.Г. Гущина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Рассматриваются проблемы и противоречия формирования современной инновационной системы подготовки инженерных кадров в российских вузах, которые вытекают из анализа как общемировых тенденций развития высшего образования, так и процессов общего ...
1421485
  Шмуклер В.С. Формирование инновационных модульных зданий с применением современных конструкций / В.С. Шмуклер, О.В. Смирнова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 532-540 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1421486
  Гадзаова Людмила Петровна Формирование иноязычной культуры студентов как процесс их личностного открытия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 79-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421487
  Данилов В.Ф. Формирование института лесной собственности в законодательстве Российской империи ХIХ-ХХ веков // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 18-19. – ISSN 1812-3805
1421488
  Воробьев Е.М. Формирование институциональной сферы системы АПК / Е.М. Воробьев, Г.И. Нетреба // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 7-15. – ISSN 1993-5560
1421489
  Губин К.Г. Формирование институциональных оснований социального партнерства в трансформационной экономике // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 107-111. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1421490
  Семенов И.Н. Формирование интеллектуально-рефлексивной конкурентоспособности одаренных учащихся как компонента тх человеческого капитала // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (132). – С.1-6
1421491
  Михайлева Е.Г. Формирование интеллектуальной элиты в современном обществе: возможности элитного образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 51-64. – ISSN 1993-5560
1421492
  Литвинова Т.В. Формирование интеллектуальных и творческих способностей при изучении темы "Атмосфера" : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 59-64 : Табл., схеми. – ISSN 0016-7207
1421493
  Александров Г.А. Формирование интеллигенции Советской Чуващии (1917-1941 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Александров Г.А. ; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Москва, 1972. – 33 с.
1421494
  Жуков Сергей Михайлович Формирование интереса к музыкальному исполнительству у младших школьников : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Жуков Сергей Михайлович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.175-191
1421495
  Янова С.Д. Формирование интереса к сельскохозяйственному труду у подростков : Автореф... канд. пед.наук: / Янова С.Д.; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1967. – 18л.
1421496
  Гребенюк О.С. Формирование интереса к учебной и трудовой деятельности у учащихся средних профтехнучилищ / О.С. Гребенюк. – М., 1986. – 47с.
1421497
  Костюков Н.Н. Формирование интереса к учению у студентов медицинского вуза : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Костюков Н. Н.; МГУ. – М., 1981. – 21л.
1421498
  Копанева В.А. Формирование интернет-ресурсов в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2007. – № 4. – С.36-38.
1421499
  Ситникова Л.Д. Формирование информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей начальных классов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 97-102. – ISSN 0234-0453
1421500
  Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности: от теории - к модели информационного образования // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-10
1421501
  Дригайло С.В. Формирование информационной культуры пользователей и сотрудников библиотеки // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 0130-9765
1421502
  Екшибарова Н.А. Формирование информационной культуры учащихся в процессе обучения географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 42-50 : Схеми, табл. – ISSN 0016-7207
1421503
  Ржевская Елена Формирование информационной среды для детей и подростков // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 41-42. – ISSN 1727-4893


  Сегодня СМИ навязывают мнение о том, что дети перестали читать или читают только Гарри Поттера, что нет современной отечественной детской литературы, что Интернет уже вот-вот вытеснит книгу, а библиотеки закроют.
1421504
  Онкович Анна Владимировна Формирование информационных интересов средствами журналистики в процессе обучения русскому языку иностранцев : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Онкович Анна Владимировна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 211л. – Бібліогр.:л.178-211
1421505
  Гладышева М.М. Формирование исследовательских компетенций студентов в процессе самостоятельной учебной работы в техническом вузе / М.М. Гладышева, В.Д. Тутарова, А.В. Польщиков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С.24 - 26. – ISSN 1726-667Х
1421506
  Каташинская Иванна Викторовна Формирование исследовательских умений у будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каташинская Иванна Викторовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 229л. – Бібліогр.:л.180-203
1421507
   Формирование кадров рабочих-строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистали (1974-1984 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.02 / Карпенко Э. Н,; Карпенко Э. Н,; МВиССО СССР, МГУ. – М., 1987. – 24л.
1421508
  Козонин А.В. Формирование кадров сормовского пролетариата : Автореф. дис... канд. ист. наук / Козонин А.В.; Горьковск. гос. ун-т. – Горький, 1965. – 22 с.
1421509
  Варюшкин С.В. Формирование карьерных компетенций выпускников вузов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 134-141. – ISSN 1811-0916


  В статье обсуждается проблема карьерных компетенций выпускников вузов в связи с требованиями современного рынка труда к личности молодого специалиста. Приводится классификация компетенций, которыми выпускник в различной степени должен обладать по ...
1421510
  Батышев С.Я. Формирование квалифицированных рабочих кадров в СССР / С.Я. Батышев. – М, 1971. – 214с.
1421511
  Абрамова Н.М. Формирование квалифицированных рабочих кадров в условиях научно-технической революции. : Автореф... наук: 08.00.01 / Абрамова Н.М.;. – Минск, 1976. – 26л.
1421512
  Широкова Н.С. Формирование кельтской государственности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 48-57. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
1421513
  Виппер Ю.Б. Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII века / Ю.Б. Виппер. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 544 с.
1421514
  Шепетюк В.Д. Формирование классового подхода к анализу общественных явлений у советской молодежи на этапе развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Шепетюк В. Д.; Льв.ГУ. – Львов, 1982. – 24л.
1421515
  Секиринский Дмитрий Сергеевич Формирование классового самосознания крестьянства 1895 г. - февраль 1917 г. (на материалах Таврической губернии) : Дис... канд. ист.наук: / Секиринский Дмитрий Сергеевич; Симферопольский ун-т им. М.В.Фрунзе. Кафедра истории УССР. – Симферополь, 1981. – 194л. – Бібліогр.:л.151-194
1421516
  Мартынов М.И. Формирование классового сознания студенческой молодежи в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мартынов М.И.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1976. – 18л.
1421517
  Емузова Л.З. Формирование климатических представлений у учащихся литературно-художественными средствами (Окончание. Начало см. в № 8 за 2006 г.) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 51-52. – ISSN 0016-7207
1421518
  Щербакова Виктория Викторовна Формирование ключевых компетенций как средство развития личности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 39-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421519
  Ван Валентина Андреевна Формирование коллектива студенческой группы : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Ван В.А.; Минск.гос.пед.ин-т. – Минск, 1980. – 20л.
1421520
  Афанасьева А.И. Формирование коллективизма в труде и вбыту : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Афанасьева А.И. ; Акад. обществ наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – Москва, 1964. – 16 с.
1421521
  Ануфриева Н.М. Формирование коллективистских отношений студентов в вузе. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Ануфриева Н.М.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1985. – 173л. – Бібліогр.:л.158-173
1421522
  Марковец Л.Н. Формирование коммуникативной деятельности у старшеклассников : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 19.00.07 / Марковец Л.Н. ; МП УССР , Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1980. – 23 с.
1421523
  Голдованская Ирина Борисовна Формирование коммуникативной компетентности как приоритетное направление подготовки специалистов для пенитенциарной системы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 87-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421524
  Полуэктова А.М. Формирование коммунистических нравственных идеалов у старших подростков : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Полуэктова А.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1421525
  Беленький В.Х. Формирование коммунистических общественных отношений / В.Х. Беленький. – Москва, 1964. – 87с.
1421526
  Гринько К.П. Формирование коммунистических общественных отношений. / К.П. Гринько. – Тула, 1962. – 52с.
1421527
  Штюка В.Г. Формирование коммунистического быта и преодоление религиозных пережитков : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Штюка В.Г. ; АОН при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – Москва, 1966. – 16 с.
1421528
  Жукова В.Н. Формирование коммунистического мировоззрения учащихся: (Теорет. основы процесса при изуч. лит. в шк.) / В.Н. Жукова. – Ростов-на-Дону, 1982. – 183 с.
1421529
  Барков В.Ю. Формирование коммунистического общественного идеала советской молодежи / В.Ю. Барков. – К., 1989. – 136с.
1421530
  Синельников В.М. Формирование коммунистического отношения к труду у работников сельского хозяйства в условиях социализма : Дис... канд. филос.наук: / Синельников В.М.; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1979. – 181л.
1421531
  Васина Э.Л. Формирование коммунистической культуры / Э.Л. Васина. – Москва, 1965. – 32с.
1421532
  Чуприна А.П. Формирование коммунистической нравственности у колхозного крестьянства : Дис... канд. философ.наук: / Чуприна А.П.; МВСССО УССР. Укр. сельскохоз. академия. – К., 1973. – 149л. – Бібліогр.:л.I-XIV
1421533
  Чуприна Алексей Павлович Формирование коммунистической нравственности у колхозного крестьянства. (На материалах юж. обл. УССР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Чуприна Алексей Павлович ; КГУ , Объедин. учен. совет по теории науч. коммунизма. – Киев, 1973. – 21 с.
1421534
  Фернандес Формирование Коммунистической убежденности студентов (на матер. идейно-полит. воспитания в вузах Республики Куба) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Фернандес де Кастро Перес Мириам Ортенсия;. – л.
1421535
  Царев И.Г. Формирование коммунистической убежденности у советских людей в процессе их трудовой деятельности : Автореф... канд. филос.наук: / Царев И. Г.; Карсноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1421536
  Царенко А.С. Формирование компетенций в сфере управления изменениями как фактор интенсификации развития малых и средних инновационных фирм // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – C. 48-57. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
1421537
  Чучалин А. Формирование компетенций выпускников основных образовательных программ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-19. – ISSN 0869-3617


  Выпускники различного уровня (бакалавр, дипломированный специалист, магистр) должны иметь различную квалификацию, соответствующую приобретенным ими профессиональным и универсальным (личностным) компетенциям.
1421538
  Пустовой Н. Формирование компетенций современного инженера в условиях перехода на двухуровневую систему / Н. Пустовой, Е. Зима // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 3-7. – ISSN 0869-3617
1421539
  Гуров В.Н. Формирование конкурентоспособного образовательного учреждения (на материалах экспериментального исследования) / В.Н. Гуров, С.В. Степанов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 13-20. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются проблемы создания и функционирования образовательного учреждения на основе обеспечения его конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность образовательного учреждения определяется как его способность занять свое место на рынке ...
1421540
  Корсун Т.А. Формирование конкурентоспособных предпринимательских структур // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 5. – С. 9-11. – ISSN 1993-3541
1421541
  Трикоз Е.Н. Формирование концептуальной модели преступлений против мира и безопасности человечества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 8. – С. 97-104. – ISSN 0132-0769
1421542
  Мосолов Владимир Гаврилович Формирование концепции исторической роли пролетариата в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса до 1848 года : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мосолов Владимир Гаврилович; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1990. – 28л.
1421543
  Сулайманов Э.С. Формирование корневых систем многолетних сорняков на поливных и богарных землях Самаркандской области. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Сулайманов Э.С.; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1968. – 24л.
1421544
  Кутякин С.А. Формирование криминальной оппозиции в русской тюремной общине (история и современность) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1421545
  Шишмаков Александр Серафимович Формирование кристаллографической текстуры при холодной прокатке некоторых альфа-сплавов титана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 04.07 / Шишмаков Александр Серафимович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1421546
  Валеева Л. Формирование критического мышления студентов в процессе обучения иностранному языку // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 120-122. – ISSN 0869-3617
1421547
  Гельфандбейн П.С. Формирование кроны и образка плодовых деревьев. / П.С. Гельфандбейн. – Москва, 1959. – 216с.
1421548
  Павленко В.М. Формирование культурно-технического уровня рабочего класса (из практики работы компартии Украины в 60-е - 80-е гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Павленко В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 24 с.
1421549
  Павленко Валерий Михайлович Формирование культурно-технического уровня рабочего класса (на практике работы Компартии Украины в 60-е - 80-е гг.): Историография : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павленко Валерий Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 245л. – Бібліогр.:л.188-245
1421550
  Филиппова Л.Н. Формирование культурных луговых ценозов при освоении лесотундры в районе Салехарда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Филиппова Л.Н. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 27 с.
1421551
  Витковская Н.С. и др. Формирование культуры поведения младших школьников / Н.С. и др. Витковская. – Киев, 1988. – 143с.
1421552
  Земзюлина Валентина Дмитриевна Формирование культуры познавательной деятельности будущих инженеров в процессе проблемного обучения : Дис... канд. педагогич.наук: / Земзюлина Валентина Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
1421553
  Меркулов Л.А. Формирование ламикарного потока в сильноточной пушке. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.04 / Меркулов Л.А.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 12л.
1421554
  Чжу И-сэнь. Формирование лирико-психологического рассказа в творчестве А.П.Чехова : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чжу И-сэнь. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1961. – 20 с.
1421555
  Клепиков А.И. Формирование личности будущего специалиста в студенческих строительных отрядах : Дис... канд. философ.наук: / Клепиков А.И.; Мин. гражд. авиации СССР. Киевск. ин-т мнженеров гражд. авиации. – К, 1976. – 182л.
1421556
  Волочай Василий Григорьевич Формирование личности как объект художественного исследования в украинском романе о школьной жизни (30-е - 70-е годы) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.03 / Волочай Василий Григорьевич; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1978. – 20л.
1421557
  Толстых Наталья Николаевна Формирование личности как становление субъекта развития // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 134-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются идеи Л.И. Божович о формировании личности ребенка в контексте современных исследований психологии субъекта и субъектности. Анализируются характер субъектности в разные периоды детства и отрочества, основания расширения диапазона ...
1421558
  Патаридзе В.А. Формирование личности коллективиста в процессе совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Патаридзе В.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
1421559
  Шкурко В.Н. Формирование личности колхозника в условиях релого социализма / В.Н. Шкурко. – Минск, 1977. – 246с.
1421560
  Сухарева Р.В. Формирование личности молодого инженера в условиях современной научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сухарева Р.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 18л.
1421561
  Кузнецов В.М. Формирование личности молодого рабочего в процессе коллективной учебно-производственной деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузнецов В.М.; Науч-исслед.ин-т.общих проблем воспитания АН пед.СССР. – М, 1980. – 22л.
1421562
  Карленко В.А. Формирование личности молодого рабочего в социалистическом производственном коллективе : Автореф... канд. филос.наук: / Карленко В. А.; КГУ. – Киев, 1970. – 19л.
1421563
  Карленко В.А. Формирование личности молодого рабочего в социалистическом производственном коллективе. : Дис... канд. филос.наук: / Карленко В.А.; КГУ. Кафедра науч. коммунизма. – К., 1970. – 178л. – Бібліогр.:л.I-XV
1421564
  Иванов В.П. Формирование личности офицера. / В.П. Иванов. – М., 1986. – 158с.
1421565
  Ерицян Г.М. Формирование личности советского человека в педагогике А.С. Макаренко : Автореф... канд. пед.наук: / Ерицян Г.М.; Акад. общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра логики и психологии. – Москва, 1950. – 29 с.
1421566
  Яновский Р.Г. Формирование личности ученого в условиях развитого социализма. / Р.Г. Яновский. – Новосибирск, 1979. – 285с.
1421567
  Степанова И.Н. Формирование личности учителя как социологическая проблема. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Степанова И.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1973. – 20л.
1421568
  Плиев Т.Н. Формирование личностных качеств врача у студентов медиков в процессе преподавания химии / Т.Н. Плиев; Северо-Осетинская гос.мед.Академия.Кафедра общей и биоорганической химии. – Владикавказ, 1996. – 190с. – Библиогр.:С.184-190
1421569
  Харичева Г.И. Формирование логических приемов мышления у студентов. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Харичева Г.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 22л.
1421570
  Веклерова Х.М. Формирование логических структур у старших дошкольников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Веклерова Х.М.; МГУ. – М, 1974. – 26л.
1421571
  Абдильдин Ж.М. Формирование логического строя мышления в процессе практической деятельности / Ж.М. Абдильдин, К.А. Абишев ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 211 с.
1421572
  Маланюк Екатерина Павловна Формирование логической грамотности учащихся 1-5 классов в процессе обучения математике : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Маланюк Екатерина Павловна; Науч.-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1979. – 24л.
1421573
  Данилов Виталий Иванович Формирование магнитных полей для ускорителей с пространственной вариацией : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Данилов Виталий Иванович; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1959. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1421574
  Мокляк В.И. Формирование максимальных расходов от талых вод и их расчеты : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Мокляк В.И. ; Гос. гидрол. ин-т. – Киев, 1965. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
1421575
  Судариков А.Г. Формирование марксистской общественно-политической терминологии в русском языке конца XIX в. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Судариков А.Г.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 16л.
1421576
  Малыш А.И. Формирование марксистской политической экономии (1843-1859 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыш А.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
1421577
  Филатов А.В. Формирование материалистического мировоззрения И.П.Павлова : Автореф... канд. филос.наук: / Филатов А.В.; ЛГУ Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1954. – 16л.
1421578
  Гурин Н.П. Формирование материалистического понимания истории в ранних работах Маркса и Энгельса. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гурин Н.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 15л.
1421579
  Кроненберг М.Ш. Формирование материалистического понимания истории у учащихся при изучении истории средних веков. : Автореф... канд. пед.наук: / Кроненберг М.Ш.; Азерб. гос. пед. ин-тут. – Баку, 1967. – 27л.
1421580
  Шахмаев М.В. Формирование машинно-тракторного парка колхозов и совхозов / Шахмаев М.В. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 230, [1] с. – Библиогр.: с. 229
1421581
  Гун Го-ю. Формирование меандр. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Гун Го-ю.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1963. – 11л.
1421582
  Поляничко Е.Г. Формирование международжных режимов борьбы с терроризмом / Е.Г. Поляничко. – Москва : Вита-Пресс, 2008. – 168 с. – ISBN 978-5-7755-1697-0
1421583
  Плотникова Е.К. Формирование межкультурной компетенции при подготовке студентов туристского вуза к зарубежной стажировке // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 198-200. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1421584
  Говорун Тамара Васильевна Формирование межличностных отношений во временном коллективе подростков : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Говорун Тамара Васильевна; Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1977. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1421585
  Северин Р.В. Формирование механизма защиты прав на коммерческую тайну // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 82-93. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1421586
  Шаленко М.В. Формирование механизма территориальной организации трудовых ресурсов / М.В. Шаленко. – К, 1992. – 132с.
1421587
  Ягудин С.Ю. Формирование механизмов оценки конкурентного потенциала венчурных фирм в рамках стратегии инновационного развития / С.Ю. Ягудин, С.А. Орехов, А.О. Бебрис // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 0320-8168


  Є фото.
1421588
  Гулая Н.К. Формирование микробиологического режима водохранилищ Верхнего Иртыша. / Н.К. Гулая. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 163с.
1421589
  Фатовенко М.А. Формирование микрозообентоса и придонного зоопланктона Днепродзержинского водохранилища : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 105 / Фатовенко М.А. ; МВ и ССО СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 16 с.
1421590
  Зуев М.В. Формирование микроклимата хлопкового поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зуев М.В.; АН УзССР. Ин-тут матем. и механики им. В.И.Романовского. – Ташкент, 1955. – 14л.
1421591
  Горелик С.С. Формирование микроструктуры и свойств ферритов в процессе рекристаллизации / С.С. Горелик, Э.А. Бабич, Л.М. Летюк. – Москва : Металлургия, 1984. – 110 с.
1421592
  Никифорова И.Д. Формирование мировоззрения и творческого метода Ж. Верхарна (1879-895) : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова И. Д.; МП РСФСР, Моск. пед. ин-т, Каф. заруб. лит. – М., 1962. – 20л.
1421593
  Гнеденко Б.В. Формирование мировоззрения учащихся в процессе обучения математике / Б.В. Гнеденко. – Москва, 1982. – 145с
1421594
  Гамзатов Гаджи Гамзатович Формирование многонациональной литературной системы в дореволюционном Дагестане : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.03 / Гамзатов Гаджи Гамзатович; АН Груз.ССР. Ин-т ист. грузинской лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1979. – 49л.
1421595
  Бабий А.И. Формирование молдавской интеллигенци во второй половине XIX - начале XX вв. / А.И. Бабий. – Кишинев, 1971. – 108с.
1421596
  Беников Д.С. Формирование моммунистической культуры / Д.С. Беников. – К., 1966. – 30с.
1421597
  Готов Ц. Формирование монгольской национальной интеллигенции : Автореф... канд. ист.наук: / Готов Ц.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1959. – 16л.
1421598
  Аболін Т.Г. Формирование морального познания личности в системе нравственного воспитания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Аболін Т.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1421599
  Аболина Т.Г. Формирование морального сознания личности в системе нравственного воспитания (методологический аспект) : дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Т.Г. Аболина ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 185 л. – Бібліогр.: л.167-185
1421600
  Высотина Л.А. Формирование моральных качеств подростков / Л.А. Высотина. – Ленинград, 1970. – 37с.
1421601
  Стрюк П.С. Формирование мотивационной сферы деятельности научных работников в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Стрюк П.С.; КГУ. – К, 1977. – 27л.
1421602
  Овчинников В.М. Формирование мощного моноимпульсного излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В.М.; АН БССР, Уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1968. – 20л.
1421603
  Гузий Наталия Васильевна Формирование музыкально-эстетической культуры школьников в условиях внешкольного начального музыкального образования : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гузий Наталия Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1421604
  Гуров Ю.С. Формирование музыкальных вкусов у учащихся педагогических училищ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Гуров Ю.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1421605
  Сыщук О.В. Формирование мультикультурной модели социо-системы с точки зрения синергетического принципа (на примере США) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С. 43-45. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена осмыслению понятия мультикультурализма, нтерпретируемого в качестве идеологии становления различных общественных систем, способствующих созданию страны как единого культурного пространства
1421606
  Табаева Р.Ш. Формирование навыков выражения пространственных отношений при обучении русскому языку студентов-узбеков : Автореф... канд. пед.наук: / Табаева Р.Ш.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 23л.
1421607
  Григорьева Л.А. Формирование навыков межкультурной компетенции у студентов – экономистов на занятиях английским языком // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 38-41. – ISSN 1726-667Х
1421608
  Добровольская Т.В. Формирование навыков понимания английских определительных конструкций при обучению чтению в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Добровольская Т.В.;. – К, 1979. – 23л.
1421609
  Газеева Тамара Ивановна Формирование навыков самконтроля при усвоении орфографии учащимися 4 классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Газеева Тамара Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1421610
  Иваненко С.Ф. Формирование навыков чтения у детей при тяжёлых нарушениях речи / С.Ф. Иваненко. – М., 1987. – 238с.
1421611
  Клюкин В.Ф. Формирование направленно воспитывающего коллектива заключенных. : Автореф... канд. пед.наук: / Клюкин В.Ф.; МГУ. Каф. пед. – М., 1966. – 15л.
1421612
  Дятловицкий Л.И. Формирование напряжений в гравитационных плотинах / Л.И. Дятловицкий, А.И. Вайнберг. – К., 1975. – 264с.
1421613
  Передриенко Виталий Аркадьевич Формирование народной основы украинского литературного языка XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Передриенко Виталий Аркадьевич ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1977. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
1421614
  Дьяконов Ф.В. Формирование народохозяйственного комплекса Дальнего Востока / Ф.В. Дьяконов; отв. ред. Адамеску. – Москва : Наука, 1990. – 92 с.
1421615
  Воробьев В.В. Формирование населения Восточной Сибири (географические особенности и проблемы) / В.В. Воробьев; Отв. ред. Сочава В.Б. – Новосибирск : Наука, 1975. – 260 с.
1421616
  Карапетян Р.С. Формирование населения Еревана (по матер. этносоциологического обследования населения столицы Армянской ССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карапетян Р. С.; АН Арм.ССР, Ин-т археологии и этнограф. – Ереван, 1979. – 20л.
1421617
  Тежерова Н.Г. Формирование научно-атеистических взглядов женщин в современных условиях. (На материалах конкретно-социол. исследования в Краснодар. крае) : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Тежерова Н.Г.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1421618
  Сусловский И.Г. Формирование научно-атеистических убеждений у подрастающего поколения. (На матер. соц.-психол. исследований). : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Сусловский И.Г.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
1421619
  Палтерович И.Л. Формирование научно-атеистического мировоззрения в курсе обществоведения. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Палтерович И.Л.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 23л.
1421620
  Акмурадов Т.А. Формирование научно-материалистического мировоззрения трудящихся / Акмурадов Т.А. – Ташкент, 1986. – 158 с.
1421621
  Аскарова М. Формирование научно-материалистического мировозрения у учащихся при изучении математики и физики : Автореф... наук: 13.00.01 / Аскарова М.; КГУ. – Киев, 1977. – л.
1421622
  Аскарова Меруерт Формирование научно-материалистического мировозрения у учащихся при изучении математики и физики (на материалах школ Казахской ССР). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Аскарова Меруерт; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1977. – 181л.
1421623
  Дмитриева Л.М. Формирование научно-материалистического, атеистического мировоззрения учащихся проффессионально-технических училищ. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Дмитриева Л.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1980. – 24л.
1421624
  Рождественская Т.М. Формирование научно-познавательных интересов учащихся вузов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рождественская Т. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1421625
  Яковлев В.Г. Формирование научного мировоззрения и христианское сектантство / В.Г. Яковлев. – Алма-Ата, 1965. – 286с.
1421626
  Туран Душан Формирование научного мировоззрения личности в условиях социализма : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Туран Душан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 176л. – Бібліогр.:л.177-198
1421627
  Туран Душан Формирование научного мировоззрения личности в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Туран Душан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1421628
  Николаевнко Г.Я. Формирование научного мировоззрения рабочего класса в процессе строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Николаевнко Г. Я.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1972. – 20л.
1421629
  Дельгадо Леон Карлос Франциско Формирование научного мировоззрения студентов в процессе преподавания марксистско-ленинской философии (на материале республики Кубы) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Дельгадо Леон Карлос Франциско; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 169л. – Бібліогр.:л.128-150
1421630
  Власов М.Г. Формирование научного мировоззрения у работников органов внутренних дел / М.Г. Власов, В.Т. Данилов. – Москва, 1971. – 19с.
1421631
  Белов А.П. Формирование научного мировоззрения у тружеников села в условиях строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Белов А.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 21л.
1421632
  Агаев И.И. Формирование научного мировоззрения у учащихся среднего школьного возраста. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Агаев И.И.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 47л.
1421633
  Жукова В.Н. Формирование научного мировоззрения учащихся СПТУ на уроках литературы / В.Н. Жукова. – Ростов-на-Дону, 1989. – 82 с.
1421634
  Балавадзе Ш.П. Формирование научного мировозрения в средней школе / Ш.П. Балавадзе. – Тула, 1974. – 174с.
1421635
  Тома Я. Формирование научного политического мышления студенческой молодежи (На матер. ЧСФР). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тома Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1421636
  Садковский В.К. Формирование научного понятия "коммунизм" в работах К.Маркса и Ф. Энгельса 1835-1846 гг. : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Садковский В.К. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1982. – 21с.
1421637
  Бондаренко Т.Ю. Формирование нации в условиях сегментированного общества : пример Ливана // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 1 : Формирование нации и государства в современном мире. – С. 167-177
1421638
  Острирова Е.С. Формирование национального самосознания через призму истории древних индейских культур Колумбии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 50-61. – ISSN 044-748Х
1421639
  Вебра Р. Формирование национальной буржуазии в Латвии во второй половине 19 века : Автореф... канд. ист.наук: / Вебра Р.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 41л.
1421640
  Тимофеев П.Т. Формирование национальных кадров рабочего класса СССР / П.Т. Тимофеев. – Москва : Мысль, 1982. – 240 с.
1421641
  Адамская Е.А. Формирование некапиталистических производственных отношений в аграрном секторе стран социалистической ориентации (на материалах стран Африки) : Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Адамская Е.А. ; МВиССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 234 л. – Библиогр.:л. 191-234
1421642
  Панасюк М.И. Формирование некоторых биохимических признаков плодов яблони при выведении новых сортов. : Автореф... канд. биол.наук: / Панасюк М.И.; Укр. НИИ плодоводства. Млеевская науч.-исслед. станция плодоводства. – Млеев, 1952. – 16 с.
1421643
  Лунгу К.Н. Формирование нелинейного мышления при обучении матетматике в вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 44-54


  Принцип нелинейности указывает на новое современное видение мира, связанное с нелинейностью, синергетикой, компьютеризацией, с развитием всей современной науки как естественной, так и гуманитарной, и технической.
1421644
  Суханьска Малгожата Эва Формирование непрерывного излучения при ионной бомбардировке металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Суханьска Малгожата Эва; МВ и ССО УССР. ДГУ. – Донецк, 1982. – 20л.
1421645
  Мельник В.Н. Формирование неравновесных распределений частиц в лабораторной и космической плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Мельник В.Н.; МВ и ССО УССР.Харьков гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 19л.
1421646
  Кононенко Сергей Игнатьевич Формирование неравновесных функций распределения электронов высокоэнергетическими ионами в твердотельной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08, 01.04.16 / Кононенко Сергей Игнатьевич; МВ и ССО, Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 15л.
1421647
  Высоцкий Игорь Владимирович Формирование нефтяных и газовых залежей в нефтегазоносных бассейнах юга Карпатской складчатой области : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Высоцкий Игорь Владимирович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Геол. фак. – М., 1966. – 65л.
1421648
  Луковец В.С. Формирование нового типа личности в условиях перехода народов Севера от патриархально-родового строя к социализму. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Луковец В.С.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1421649
  Шапошников Ф.И. Формирование нового типа художника в эпоху социализма. : Автореф... Канд.искусств.наук: / Шапошников Ф.И.; МГУ. – М, 1964. – 20л.
1421650
  Акопов М.А. Формирование нового человека - важнейшаяя задача коммунистического строительства / Акопов М.А. – Киев : Знание, 1981. – 25 с. – (Б-чка в помощь лектору "XXVI сьезд КПСС: развитие теории науч. комунизма")
1421651
  Гак Г.М. Формирование нового человека / Г.М. Гак. – М., 1962. – 64с.
1421652
  Байкова Е.В. Формирование новой парадигмы моделирования в архитектуре ХХI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 82-85. – ISSN 2073-9702
1421653
  Хлебник Светлана Ростиславовна Формирование нравственно-эстетического опыта младших школьников средствами искусства : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Хлебник Светлана Ростиславовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
1421654
  Олина В.Л. Формирование нравственного и эстетического идеалов у старшекласников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Олина В. Л.; Арм. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 30л.
1421655
  Исьянова Людмила Моисеевна Формирование нравственного идеала молодежи средствами пропаганды музыкального искусства (на мат. профессионально-технич. училищ) : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Исьянова Людмила Моисеевна; Мин. культуры УССР. Киевский гос. ин-т культуры им. А.Е.Корнейчука. – К., 1989. – 256л. – Бібліогр.:л.196-256
1421656
  Гризоглазова Тамила Ивановна Формирование нравственного опыта младших школьников средсвами музыкальной сказки : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гризоглазова Тамила Ивановна; Ин-т педагогики АПН Украины. – К., 1994. – 133л. – Бібліогр.:л.106-124
1421657
  Фокин Владимир Андреевич Формирование нравственного сознания и поведения учащихся в деятельности комсомолской организации среднего городского профессионально-технического училища : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фокин Владимир Андреевич; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 19л.
1421658
  Бондаревская Евгения Васильевна Формирование нравственного сознания старших школьников : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Бондаревская Евгения Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 37л.
1421659
  Голубева Г.А. Формирование нравственной ответственности личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 07.00.05 / Голубева Г.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Филос. фак. – М., 1973. – 26л.
1421660
  Чередниченко Т.В. Формирование нравственных мотивов учения у старших школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Чередниченко Т.В.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 23л.
1421661
  Шастина Е.П. Формирование нравственных отношений подростков в процессе коллективной трудовой деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шастина Е.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 20л.
1421662
  Ткачева А.И. Формирование нравственных отношений подростков во внеурочной деятельности (на опыте работы школ-интернатов). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ткачева А.И.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 20л.
1421663
  Бурдей П.А. Формирование нравственных отношений старшекласников в процессе краеведческой деятельности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бурдей П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1421664
  Фок Адриана Владимировна Формирование нравственных отношений школьников младшего возраста в игровой деятельности (в условиях групп продленного дня) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фок Адриана Владимировна; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1986. – 17с.
1421665
  Данилюк Ирина Михайловна Формирование нравственных оценочных суждений у младших школьников : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилюк Ирина Михайловна; КГПИИЯ. – Киев, 1981. – 166л. – Бібліогр.:л.145-166
1421666
  Краснобаев И.М. Формирование нравственных понятий и убеждений у старши школьников : Автореф... д-ра пед.наук: / Краснобаев И.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 34л.
1421667
  Аплетаев М.Н. Формирование нравственных понятий как условие осознания поведения старшими подростками : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. / Аплетаев М.Н. ;. – Москва, 1979. – 18 с.
1421668
  Мальцева Людмила Павловна Формирование образа будущего коммунисического общества в сознании личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мальцева Людмила Павловна; Моск. пед. ин-т. – М., 1980. – 15л.
1421669
  Тикуев А.Х. Формирование образа Китая у студентов-востоковедов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 281-289. – ISSN 1811-0916


  В статье фокусируется внимание на необходимости направленного создания образа Китая у студентов-востоковедов с целью формирования у них коммуникативных компетенций, необходимых для ведения межкультурного диалога. Показано, что в основе современных ...
1421670
  Бурячок А. а. Формирование общего фонда социально-политической лексики восточнославянских языков : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.03 / Бурячок А. а.; Ин-т языковед. им. Потебни. – К., 1984. – 50л.
1421671
  Матевосова Ж.В. Формирование общеобразовательных компетенций в процессе информационной подготовки студентов - экономистов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 11. – С. 126-128. – ISSN 0234-0453
1421672
  Ешану Анатолий Иванович Формирование общественно-активной личности в процессе совершенствования социалистической демократии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ешану Анатолий Иванович; Моск. гос. ун-т Специализированный совет (К053.05.41). – М., 1989. – 20л.
1421673
  Щербань П.Н. Формирование общественно-политической активности студентов / П.Н. Щербань. – Киев, 1984. – 48с.
1421674
  Твердохлеб В.В. Формирование общественной и познавательной активности у старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: / Твердохлеб В.В.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 24л.
1421675
  Зосимовский А.В. Формирование общественной направленности личности в школьном возрасте / А.В. Зосимовский. – М., 1982. – 200с.
1421676
  Орехов Б.В. Формирование общественных центров в больших тородах УССР. : Автореф... канд.архитектур.наук: 840 / Орехов Б.В.; КИСИ. – К, 1967. – 18л.
1421677
  Кодлюк Ярослава Петровна Формирование общеучебных умений и навыков у учащихся 1-2 классов 4-летней начальной школы : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кодлюк Ярослава Петровна; Ин-т педагогики Академии пед наук .Украины. – К, 1993. – 207л. – Бібліогр.:л.166-181
1421678
  Меняев А.Ф. Формирование общих приемов мышления у учащихся средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.730 / Меняев А.Ф. ; МГУ. – Москва, 1971. – 24 с.
1421679
  Игошин Анатолий Иванович Формирование одномерных течений газа с учетом вязкости, теплопроводности диффузии и химических реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Игошин Анатолий Иванович; Моск. физико-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
1421680
  Тарасюк В.Н. Формирование организованности у студентов педагогических институтов : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Тарасюк В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 19л.
1421681
  Агалаков В.Т. Формирование органов Советской власти в Восточной Сибири. (Из истории советского строительства в бывших Иркутской и Енисейской губерниях в конце 1978-начале 1921гг : Автореф... канд. ист.наук: / Агалаков В.Т.; Иркутский гос. ун-т имени А.А.Жданова. – Иркутск, 1959. – 23л.
1421682
   Формирование орфографических навыков : пособие для учителя / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина. – Москва : Просвещение, 1987. – 158 с.
1421683
  Гилене М. Формирование орфографических навыков по литовскому языку в 1-2 классах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Гилене М. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 35 c.
1421684
  Халилов М. Формирование основ коммунистического мировоззрения у старших школьников в процессе изучения узбекской литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халилов М.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1967. – 30л.
1421685
  Тавакалян Артуш Балабекович Формирование основ научно-материалистического мировоззрения у учащихся 6-7 классов (на опыте преподавания физики) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тавакалян Артуш Балабекович; М-во просвещения АрмССР. Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1973. – 23л.
1421686
  Ермолаева В.Е. Формирование основных идей логики норм : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 626 / Ермолаева В.Е. ; Моск. гос. ун-т , Филос. фак-т. – Москва, 1969. – 13 с.
1421687
  Мелинишин В.Б. Формирование основных направлений деятельности ООН в условиях "нового мирового порядка": теоретико-правовые подходы // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 658-666. – ISSN 1563-3349
1421688
  Пирютко Валерий Павлович Формирование основных понятий математического анализа у учащихся средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пирютко Валерий Павлович; Мин. гос. политехн. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1421689
  Ишкова Т.Я. Формирование основных понятий по магнетизму и электромагнетизму у учащихся восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ишкова Т.Я.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Москва, 1968. – 16л.
1421690
  Пушкарева Е.А. Формирование отечественной системы образования в современных условиях / Е.А. Пушкарева, Н.В. Наливайко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 24-30. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуются проблемы развития отечественной системы образования в новых условиях. Для обеспечения необходимого в новых экономических условиях качества образования требуется значительное участие государства, регулирующего образовательную ...
1421691
  Козловец Николай Адамович Формирование отношений коллективизации в условиях бригадной формы организации и стимулирования труда : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Козловец Николай Адамович; Мин-во народн. образов. УССР, Киевский гос. пед .ин-т. – Киев, 1989. – 214л. – Бібліогр.:л.208-214
1421692
  Козловец Н.А. Формирование отношений коллективизма в условиях бригадной формы организаци и стимулирования труда. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Козловец Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 25л.
1421693
  Загребельный Борис Павлович Формирование отношений социального равенства женщин и мужчин-колхозников в условиях развитого социализма : (На материалах конкретно-социологических исследований) / Загребельный Б.П.; МВ и ССО УССР; КГУ. – Киев, 1977. – 180, 17 л. – Библиогр.: Ббилиогр.: л.1-17
1421694
  Крутова Е.М. Формирование отношения к труду в коллективе. : Автореф... канд. пед.наук: / Крутова Е.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 21л.
1421695
  Сидорук Дмитрий Григорьевич Формирование патриотизма военных моряков Советского флота: теория и практика (1917-1945 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Сидорук Дмитрий Григорьевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 400л. – Бібліогр.:л.313-350
1421696
  Мандалян Элеонора Александровна Формирование патриотических и интернациональных понятий и представлений подростков в процессе художественно-творческой деятельности (на опыте школ Арм.ССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мандалян Элеонора Александровна; Науч.-исслед. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 16л.
1421697
  Чулкова Людмила Афанасьевна Формирование педагогических умений и навыков у студентов педагогического вуза в процессе общественно-политической практики : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чулкова Людмила Афанасьевна; КГУ. – К., 1984. – 18л.
1421698
  Чулкова Людмила Афанасьевна Формирование педагогических умений и навыков у студентов педагогического вуза в процессе общественно-полтической практики : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чулкова Людмила Афанасьевна; КГУ. – К., 1984. – 198л.
1421699
  Зонов Ю.Б. Формирование первичных ландшафтов районов активного вулканизма Восточной Камчатки. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Зонов Ю.Б.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Геогр. ф-тет. – Алма-Ата, 1977. – 25л.
1421700
  Гусев О.А. Формирование переменных и импульсных электромагнитных полей в электрофизических установках и ускорителях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.04 / Гусев О.А.; Научно-исслед.ин-т.электрофаппаратуры. – Л, 1979. – 39л.
1421701
  Кузнецова Л.А. Формирование перитрофической оболочки у некоторых двукрылых. : Автореф... канд.биол.наук: 098 / Кузнецова Л.А.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1421702
  Нанобашвили С.И. Формирование плотной плазмы в магнитном поле под действием сверхвысокочастотной мощности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Нанобашвили С.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1421703
  Варава К.Н. Формирование подземных вод Днепровско-Донецкого бассейна / К.Н. Варава, И.Ф. Вовк, Г.Н. Негода. – Киев : Наукова думка, 1977. – 160с.
1421704
  Джакелов А.К. Формирование подземных вод Чу-Сарысуйского артезианского бассейна, их ресурсы и перспективы использования. / А.К. Джакелов. – Алма-Ата, 1993. – 329с.
1421705
  Остапенко Анна Ивановна Формирование познавательной активности студентов в процессе их совместной учебной деятельности : Дис... кандидата пед.наук: 13.00.01 / Остапенко Анна Ивановна; Киев. гос. пед. ин-т иностранных языков. – К., 1989. – 157л. – Бібліогр.:л.131-157
1421706
  Остапенко А.И. Формирование познавательной активности студентов в процессе их современной учебной деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Остапенко А.И.; КГУ. – К, 1989. – 24л.
1421707
  Ткачук Г.П. Формирование познавательной самостоятельности начальных классов на уроках внеклассного чтения (на матер. науч.-познав. книг). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ткачук Г.П.; НИИ пед. АН УССР. – К., 1985. – 24л.
1421708
  Михайлов К.М. Формирование познавательных и творческих способностей детей в связи с их эстетическим воспитанием через обучение рисованию. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Михайлов К.М.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 20л.
1421709
  Дягилева Л.С. Формирование познавательных интересов младших школьников во внеучебной деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дягилева Л.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 16л.
1421710
  Гизатуллина Д.Х. Формирование познавательных функций в раннем онтогенезе. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Гизатуллина Д.Х.; МВ и ССО СССР ЛГУ. – Л, 1984. – 22л.
1421711
  Узунян А.В. Формирование полей мюонов на протонных ускорителях с энергией до 3000 ГэВ. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.20 / Узунян А.В.; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1989. – 16л.
1421712
  Косянчук Л.Ф. Формирование полиротаксанов в присутствии комплексообразователя и макроциклических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Косянчук Л. Ф.; АН УССР. – К., 1984. – 20л.
1421713
  Степаненко Н.К. Формирование политехнических знаний у старших подростков на основе связи общеобразовательных дисциплин с производством. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Степаненко Н.К.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1421714
  Струманский В.П. Формирование политехнических умений и навыков культуры труда у учащихся средней специальной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Струманский В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1421715
  Демин А.И. Формирование политических понятий у учащихся 5-8 классов общеобразовательной школы : Автореф... канд. пел.наук: / Демин А. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1421716
  Хрусталев Юрий Михайлович Формирование политического сознания личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хрусталев Юрий Михайлович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 28л.
1421717
  Губерский Станислав Антонович Формирование политической культуры личности в условиях обновления социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Губерский Станислав Антонович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1421718
  Акимова Л.Н. Формирование политической культуры советского студенчества : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Акимова Л.Н.; МВи ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
1421719
  Сидоренко Юрий Михайлович Формирование политической культуры студенческой молодежи: историко-партийный аспект (80-е годы. На материалах сельхозвузов Украины) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Сидоренко Юрий Михайлович; Украинская сельскохозяйственная академия. – К., 1990. – 176л. – Бібліогр.:л.163-176
1421720
  Степанов В.К. Формирование полнотекстовых коллекций в Интернете: опыт библиотек России // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 15-21. – ISSN 0130-9765
1421721
  Шагинян М.В. Формирование половодья на реках Армянской ССР и прогноз его элементов : Автореф... канд. геогр.наук: 969 / Шагинян М.В.; МГУ. Геогр. фак. – М., 1968. – 23л.
1421722
  Стрельникова Т.Д. Формирование положительного образа региона : методика и опыт / Т.Д. Стрельникова, Г.И. Саренко // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 33-38. – ISSN 0016-7207
1421723
  Скалковская Н.П. Формирование положительного отношения студентов к избранной профессии средствами вузовской печати. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Скалковская Н.П.; Каз.мед.ин-т. – Алма-Ата, 1977. – 17л.
1421724
  Павленчик В.А. Формирование положительных взаимоотношений детей 6-го года жизни в совместной трудовой деятельности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Павленчик В.А. ; НИИ пед. УССР. – Киев, 1982. – 25 с.
1421725
  Горшкова А.А. Формирование положительных межличностных отношений трудновоспитуемых подростков в коллективе класса : Автореф... 18наук: 13.00.01 / Горшкова А. А.; АПН СССР, НИИ обш. пробл. воспит. – М., 1978. – 18л.
1421726
  Парфенова С.А. Формирование польской научно-технической терминологии середины 18 -- середины 19 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.03 / Парфенова С.А.; АН Белорус.ССР.Ин-т языкознания. – Минск., 1988. – 16л.
1421727
  Следзинский И.Ф. Формирование понятий расстояния и метрического пространства у учащихся общеобразовательной средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Следзинский И.Ф.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1973. – 23л.
1421728
  Дановский А.В. Формирование понятия "романтизм" в курсе литературы старших классов средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Дановский А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 22л.
1421729
  Кулина И.Д. Формирование понятия "электрический заряд" у учащихся 10 класса средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Кулина И.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
1421730
  Богданова О.Ю. Формирование понятия критического реализма в процессе изучения литературы в 8 классе / О.Ю. Богданова. – М, 1980. – 96с.
1421731
  Пронина О. Формирование понятия моральних прав во Франции в период до принятия Закона от 11 марта 1957 г.(продолжение) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 27-34. – ISSN 0201-7059
1421732
  Ундуск А.А. Формирование понятия функции и установление ее связей с некоторыми другими понятиями курса математики средней школы. (На материале 9-х кл. школ ЭССР) : Автореф... канд. пед. наук: 731 / Ундуск А.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Грцена. – Ленинград, 1971. – 21л.
1421733
  Ряузова Е.А. Формирование португалоязычных литератур : Автореф... канд. филол.наук: / Ряузова Е. А.; Ин-т миров. лит. – Москва, 1970. – 20л.
1421734
  Евстигнеева Л.П. Формирование потребностей в развитом социалистическом обществе / Л.П. Евстигнеева. – М, 1975. – 254с.
1421735
  Иванчук Николай Васильевич Формирование потребностей личности и как социально-исторический процесс : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Иванчук Николай Васильевич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 35л.
1421736
  Глущенко В.В. Формирование потребностей социалистического общества / В.В. Глущенко. – Харьков, 1987. – 176с.
1421737
  Чмиль А.П. Формирование потребности в труде как фактор совершенствования нравственных основ социалистического образа жизни (соц.-филос. аспект) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : / Чмиль А.П. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1421738
  Чмиль Анна Павловна Формирование потребности в труде как фактор совершенствования нравственных основ социалистического образа жизни (социально-философский аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чмиль Анна Павловна; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1983. – 196л.
1421739
  Харшани М Э.М. Формирование поятий у детей от 3-6 лет. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Харшани Э.М.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1973. – 25л.
1421740
  Гойман В.И. Формирование правовой активности личности как составная часть коммунистического воспитания. / В.И. Гойман. – М., 1988. – 150с.
1421741
  Максименко Елена Ивановна Формирование правовой культуры студентов, обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 84-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421742
  Голубева Л.М. Формирование правосознания несовершеннолетних / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1986. – 84с.
1421743
  Смоликова Т.М. Формирование предпринимательских компетенций молодежи: опыт Китайской Народной Республики // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 216-223. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1421744
  Дорн В. Формирование представлений и понятий при обучении географии / В. Дорн, Ян Вальтер; Под ред.Л.М.Панчешниковой. – Пер.с нем. – Москва : Педагогика, 1970. – 240 с.
1421745
  Вестов Ф. Формирование представлений о правовом государстве с античного периода до XVIII века // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 100-102.
1421746
  Литвак А.Г. Формирование представлений у слепых младших школьников : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Литвак А.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра тифлопедагогики. – Л., 1966. – 21л.
1421747
  Головатюк В.М. Формирование привлекательного инвестиционного климата в контексте инновационного развития / В.М. Головатюк, В.П. Соловьев // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 160-169.
1421748
  Мартынова А.И. Формирование приемов умственной деятельности у первоклассников (на матер. решения задач). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мартынова А.И.; КГУ. – К., 1982. – 17л.
1421749
  Мирошниченко Михаил Владимирович Формирование приемов учебно-познавательной деятельности у учащихся общеобразовательной школы (на материале изучения украинского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мирошниченко Михаил Владимирович; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 22л.
1421750
  Новиков А.М. Формирование принципиальности у учащихся старшего школьного возраста в общественной деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Новиков А.М.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 22л.
1421751
  Надольная Г.Н. Формирование природно-технических систем Житомирского Полесья в процессе сельскохозяйственного использования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 14-20 : Каротсхема. – Бібліогр.: 5 назв
1421752
  Ларионов В.В. Формирование программно-педагогической среды для самостоятельной работы бакалавров по физике в исследовательском университете / В.В. Ларионов, Е.В. Мансуров, Э.В. Поздеева // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 55-63. – ISSN 1609-4646
1421753
  Дьяконов И.В. Формирование производственно-технической интеллигенции с высшим образованием в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дьяконов И.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 15л.
1421754
  Муштук О.З. Формирование пролетариата и развитие профсоюзного движения в странах Западной Африки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.04 / Муштук О.З. ; Высш.школа проф. движения ВЦСПС. – Москва, 1976. – 32 с.
1421755
  Бенко Ю.К. Формирование промыслового стада атлантическо-скандинавской сельди : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Бенко Ю.К.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1969. – 23л.
1421756
  Вилкс Формирование промышленного пролетариата в Латвии во второй половине XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Вилкс БЯ; Ин-т истории и материальной культуры. – Рига, 1954. – 14л.
1421757
  Станкевич Е.Е. Формирование промышленного пролетариата в Силезии (конец XVIII - первая половина ХІХ в.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Станкевич Е.Е.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1972. – 24л.
1421758
  Мельникова Т.С. Формирование промышленных кадров в Узбекской Советской Социалистической Республике. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мельникова Т.С.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1421759
  Михаленкова И.А. Формирование пространственных представлений у глухих учащихся вечерней школы на материале стереометрии. : Автореф... канд. психол.наук: 13733 / Михаленкова И.А.; МП РСФСР. Лен. гос. пед.ин-т. – Л., 1972. – 16л.
1421760
  Пашкова М.С. Формирование профессионально-педагогических умений у студентов : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Пашкова М.С.; АПН.НИИ общей педагогики. – Москва, 1974. – 28л.
1421761
  Солина Светлана Владимировна Формирование профессионального вербального общения юристов в процессе изучения русского языка // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 80-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421762
  Темченко Владимир Иванович Формирование профессионального правосознания сотрудников милиции. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Темченко Владимир Иванович; Укр. Акад. внутренних дел. – К., 1992. – 232л. – Бібліогр.:л.206-231
1421763
  Коканова Роза Абдришевна Формирование профессиональной готовности специалиста // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 71-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421764
  Филатова О.В. Формирование профессиональной компетентности бакалавра и магистра социальной работы (теоретико-методологический аспект) / О.В. Филатова, Ю.И. Ильина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 54-59. – ISSN 0321-0383


  На сегодняшний день очевидна необходимость подготовки квалифицированных профессиональных кадров для социальной сферы. Внедрение двухуровневой подготовки (бакалавр/магистр) обусловило разработку компетентностных моделей бакалавра и магистра социальной ...
1421765
  Шачинова Э.А. Формирование профессиональной компетентности специалистов социальной работы в непрерывном образовательном процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 147-152. – ISSN 1811-0916


  Целью данной статьи является рассмотрение проблемы формирования профессиональной компетентности специалистов социальной работы и факторов ее наиболее эффективного и полноценного развития в непрерывном образовательном процессе. Приводятся результаты ...
1421766
  Ильчинская Елена Петровна Формирование профессиональной направленности будущих социальных работников в процессе изучения иностранного языка // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 90-91. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1421767
  Бас Анна Григорьевна Формирование профессиональной направленности старшеклассников на сельскохозяйственные профессии (на материалах сельских школ УССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бас Анна Григорьевна; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1421768
  Бас А.Г. Формирование профессиональной напраленности старшеклассников на сельскохозяйственные профессии. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бас А.Г.; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1982. – 238л. – Бібліогр.:л.162-178
1421769
  Артеменко О.А. Формирование профессиональной переводческой компетентности с использованием новых информационных технологий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421770
  Ванновская О.В. Формирование профессиональной позиции как психолого-педагогическая проблема / О.В. Ванновская, О.И. Иванова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 279-285. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1421771
  Холопова Геновефа Петровна Формирование профессиональных интересов старшеклассников (на материалах сельской школы Латвийской ССР) : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.07 / Холопова Геновефа Петровна; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 24л.
1421772
  Шляпина Наталия Игоревна Формирование профессиональных умений учителя иностранного языка в курсе методики с помощью учебного телевидения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шляпина Наталия Игоревна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1987. – 25 с.
1421773
  Карташова В. Формирование прфессиональной культура учителя иностранного языка:вопрсы технологии // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.27-30. – ISSN 0321-0383
1421774
  Галяев Н.А. Формирование пучков зяряженных частиц для жидководородной пузырьковой камеры "Мирабель" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Галяев Н.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1974. – 20л.
1421775
  Ацамба Ф.М. Формирование рабочего класса в Египте и его экономическое положение / Ф.М. Ацамба. – Москва, 1960. – 184с.
1421776
  Сичкарь Г.В. Формирование рабочего класса в каменноугольной промышленности Донбасса во вторй половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сичкарь Г.В. ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т истории. – Киев, 1954. – 18 с.
1421777
  Мусин Х.М. Формирование рабочего класса в Киргизии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусин Х.М.; Киргиз.гос.пед.ин-т. – Фрунзе, 1950. – 15 с.
1421778
  Христов Ангел Формирование рабочего класса в странах бывшей французской Западной Африки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Христов Ангел ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т вост. яз. – Москва, 1968. – 14 c.
1421779
  Сурблис К.З. Формирование рабочего класса Литовской ССР и рост его творческой активности в послевоенный период (1944-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сурблис К.З.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 18л.
1421780
  Федоров В.Д. Формирование рабочих кадров на новостройках первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: / Федоров В.Д.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 21л.
1421781
  Балагуров Я.А. Формирование рабочих кадров Олонецких Петровских завадов (первая половина XVIII в) / Я.А. Балагуров. – Петрозаводск, 1955. – 120с.
1421782
  Пастер П.И. Формирование рабочих кадров по влиянием научно-технического прогресса. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Пастер П.И.; Киев.торг-экон.ин-т. – К, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1421783
  Козак И.И. Формирование разумных материальных интересов как проблема коммунистического воспитания : Автореф. дис... канд. филос. наук: 09.00.02 / Козак И.И.; КГУ. – Киев, 1972. – 20с.
1421784
  Мигашова Алена Формирование разумных материальных потребностей личности в условиях строительства развитого социализма в ЧССР : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мигашова Алена; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 201л. – Бібліогр.:л.165-197
1421785
  Донченко Е.А. Формирование разумных потребностей личности / Е.А. Донченко. – Киев, 1984. – 223с.
1421786
  Голубева Ирина Дмитриевна Формирование растительности на мелководьях Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.05 / Голубева Ирина Дмитриевна; Казанский гос. ун-т. – Куйбышев, 1973. – 20л.
1421787
  Чайка Н.И. Формирование растительности на рекультивированных территориях в Западном Донбассе / Н.И. Чайка, В.В. Дегтярьов, Н.Н. Харитонов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 316-327 : табл. – Библиогр.: с. 327. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1421788
  Вагапова Н.М. Формирование реализма в сценическом искусстве Югославии / Н.М. Вагапова. – Москва, 1983. – 223с.
1421789
  Полыко Д.Ф. Формирование революционно-демократического мировоззрения Васы Пелагича. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Полыко Д.Ф.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики.. – М., 1974. – 24л.
1421790
  Кошанов Аманжол Кошанович Формирование регионального комплекса отраслей группы Б (на примере Казахской ССР) / Кошанов Аманжол Кошанович, Шалбаев Сатбек Бекеевич. – Алма-Ата, 1988. – 128с.
1421791
  Худякова Т.М. Формирование региональных индустриально-аграрных сочетаний / Т.М. Худякова. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1978. – 160 с.
1421792
  Ермаков В.А. Формирование режима исключительного управления в Российской империи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 127-145. – (Управление (государство и общество) ; № 4). – ISSN 0201-7385
1421793
  Генш Р.Н. Формирование ресурсов для развития организаций оптовой торговли // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.41-45. – ISSN 1680-2721
1421794
  Манджгаладзе Формирование речевых действий на глагольной основе в период усвоения подготовительного устного курса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Манджгаладзе Ия. Михайловна; Тбилисск. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1980. – 19л.
1421795
  Розенгарт-Пупко Формирование речи у детей раннего возраста / Розенгарт-Пупко. – Москва, 1963. – 96с.
1421796
  Голубев Г.Н. Формирование речного стока в горноледниковых районах / Г.Н. Голубев. – М., 1968. – 88с.
1421797
  Дадаходжаева Манзура Саидовна Формирование ритмико-интонационных навыков высказывания на начальном этапе языкового вуза (При контакте немецкого языка с узбекским) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадаходжаева Манзура Саидовна; Моск. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 24л.
1421798
  Портнова Н.А. Формирование романтической лирики В.А.Жуковского. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Портнова Н.А.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 20л.
1421799
  Капралова К.Б. Формирование рынка товаров народного потребления и системы его регулирования в Китае : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.14 / Капралова К.Б. ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1421800
  Пирогова С.И. Формирование самодеятельной национальной кооперативной системы в Украине в период первых десятилетий ХХ ст. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 44-53. – ISSN 0201-7245
1421801
  Сурков Ю.В. Формирование самоконтроля при осмыслении учебного текста. (На матер. истории). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сурков Ю.В.; НИИ общей пед. АПН СССР. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1421802
  Степанов К.И. Формирование самоопыленных линий кукурузы под влиянием чужеродной пыльцы и синтез гибридов на их основе. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанов К.И.; Акад.наук.СССР.Ин-т генетики. – Кишинев, 1961. – 31л.
1421803
  Шибицкая Лидия Александровна Формирование саморегуляции поведения у старших дошкольников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Шибицкая Лидия Александровна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1421804
  Заболотнев М.И. Формирование самостоятельного мышления у школьников : Автореф... канд. пед.наук: / Заболотнев М.И.;. – Орск, 1966. – 34л.
1421805
  Гончар Любовь Павловна Формирование самоуправления народа в условиях качественного обновления социализма: сущность, структура и тенденции развития (Философско-социологический аспект) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Гончар Любовь Павловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
1421806
  Гончар Любовь Павловна Формирование самоуправления народа в условиях качественного обновления социализма: Сущность, структура и тенденция развития : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гончар Любовь Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 172л. – Бібліогр.:л.156-172
1421807
  Дукарский О.М. и др. Формирование сбалансированных планов подрядных работ / О.М. и др. Дукарский. – К., 1990. – 176с.
1421808
  Ляху М.В. Формирование сверхгидростатических пластовых давлений в карбонатных отложениях Керченского полуострова и их прогнозирование. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.0017 / Ляху М.В.; МВ и ССО УССР. Ив.-Франк. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1986. – 20л.
1421809
  Боднар А. Формирование свободы собраний: контрпродуктивный эффект польского пути к нелиберальной демократии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 94-106. – ISSN 1812-7126


  Автор обращается к проблеме свободы собраний в Польше. В статье рассматриваются ограничения права на свободу собраний со стороны государства. Автор обращается к практике Европейского Суда по правам человека и судов Польши
1421810
  Захарьин В.Р. Формирование себестоимости продукции / В.Р. Захарьин. – Москва : Налоговый вестник, 1999. – 360с. – ISBN 5-93094-007-Х
1421811
  Шилов А.М. Формирование себестоимости продукции в условиях хозяйственной реформы (на примере машиностроительных заводов) : Автореф... канд. эконом.наук: / Шилов А.М.; Харьк. инж.-эконом. ин-т. – Х., 1967. – 23л.
1421812
  Скрипник А.М. Формирование себестоимости продукции и экономическая оценка факторов ее изменения в отраслях перерабатывающей промышленности. : Автореф... Доктора экон.наук: / Скрипник А.М.; Акад.наук УССР.Отдел.обществ.наук. – Львов, 1961. – 31л.
1421813
  Зорин В.И. Формирование сельскохозяйственного рабочего класса и изменение его социальной структуры в период перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Зорин В.И.; Каз. гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
1421814
  Кобжев А.Н. Формирование сельскохозяйственной терминологии современного немецкого языка путем иноязычных заимствований. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кобжев А.Н.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1974. – 23л.
1421815
  Калмыкова Н.М. Формирование сибирского антициклона : Автореф... канд. геогр.наук: / Калмыкова Н.М.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1957. – 11л.
1421816
  Полянский П.Л. Формирование симейного права как отрасли в России (постановка проблемы) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-33. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1421817
  Кузьменко Р.О. Формирование системообразующих элементов педагогического мастерства будущего учителя музыки общеобразовательной школы (на материале музыкально-педагогических ф-тов) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кузьменко Р. О.; КГПИ иностр. яз. – К., 1991. – 197л. – Бібліогр.:л.182-187
1421818
  Кузьменко Р.О. Формирование системообразующих элементов педагогического мастерства будущего учителя музыки общеобразовательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузьменко Р.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 24л.
1421819
  Кольга В.В. Формирование системы военно-профессионального образования в техническом вузе / В.В. Кольга, А.С. Тимохович // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С. 239-247. – ISSN 1811-0916
1421820
  Борисова Н.А. Формирование системы гипоталамус-гипофиз-гонады у зрело- и незрелорождающихся млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Борисова Н.А.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1972. – 23л.
1421821
  Шевченко О.В. Формирование системы корпоративного управления: институциональный аспект // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 29-32. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1421822
  Благова Е.И. Формирование системы расселения субрегионального уровня в условиях интенсивного развития общественного производства (на примере Запорожской обл.) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Благова Е. И.; Киевский ин-т народного хозяйства. – К., 1990. – 224л. – Бібліогр.:л.189-224
1421823
  Кобылковский Г.П. Формирование системы транспортно-экономических связей Дальневосточного производственного комплекса (для обоснования развития трансп. сети района) : Автореф... канд. географ.наук: / Кобылковский Г.П.; АН СССР. Ин-тут географии.. – М., 1966. – 23л.
1421824
  Фонарева С.В. Формирование словесно-управляемых действий у детей раннего возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Фонарева С.В.; МГУ. – М., 1966. – 16л.
1421825
  Грищенко Арнольд Афанасьевич Формирование словоизменительной и словообразовательной структуры имени прилагательного в украинском языке : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Грищенко Арнольд Афанасьевич ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1979. – 54 с.
1421826
  Гуринович Л.А. Формирование сложных систем временных связей у человека в возрасте 50-80 лет : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гуринович Л.А. ; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1967. – 21 с.
1421827
  Баланина М.П. Формирование сложных слов мансийского языка на базе соматической лексики. : Автореф... кандидата филол.наук: / Баланина М.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1965. – 20л.
1421828
  Эфендиев Формирование советской интеллигенции в Дагестане (1920-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Эфендиев А.-К.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961. – 15л.
1421829
  Иванова Л.В. Формирование советской научной интеллигенции / Л.В. Иванова. – М, 1980. – 392с.
1421830
  Трунин Виктор Иванович Формирование совокупного рабочего в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Трунин Виктор Иванович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 16л.
1421831
  Борзунова Татьяна Александровна Формирование совокупной рабочей силы в социалистическом сельском хозяйстве : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Борзунова Татьяна Александровна; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1981. – 23л.
1421832
  Горкин А.П. Формирование современной территориальной структуры обрабатывающей промышленности США : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 27-32 : Рис., табл. – ISSN 0016-7207
1421833
   Формирование содержания высшего образования на базисных компетентностных моделях знаний, умений и навыков / Ю.С. Васильев, В.Н. Кимков, В.Н. Козлов, А.С. Масленников // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 41-46. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматривается формирование содержания основных образовательных программ дисциплин на основе базисного принципа создания компетентностных знаний, умений и навыков, использующего минимальные семейства образующих элементов - базисных категорий, ...
1421834
  Тер-Ватртанов Формирование содержания и определения предмета научного коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тер-Ватртанов Э. Р.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1975. – 26л.
1421835
  Хлад Милош Формирование сознания личности в условиях совершенствования социалистического общества (Из опыта КПЧ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Хлад Милош; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с.
1421836
  Лукьянов А.Т. Формирование сознательно-диалектического естествознания. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Лукьянов А.Т.; КГУ. – К., 1982. – 38л.
1421837
  Майсурадзе Р.Э. Формирование сознательно-контролируемого речевого навыка на основе концепции управления усвоением (при обуч. рус. яз. учащ.-грузин) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Майсурадзе Р. Э.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 27л.
1421838
  Толубаева Л.Т. Формирование сознательного отношения к труду у советской молодежи в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Толубаева Л.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1421839
  Попов В.Н. Формирование состава, свойств и инженерно-геологическая оценка выветрелых юрских пород Приангарья.. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.07 / Попов В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т. – Л., 1980. – 23л.
1421840
  Чунагсурэн Ж. Формирование социалистического мировоззрения у молодежи Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Чунагсурэн Ж.; Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 24л.
1421841
  Херцег Ференц Формирование социалистического патриотизма в условиях работы за полное построение социализма в Венгрии : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Херцег Ференц; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 23л.
1421842
  Алиев М С. Формирование социалистического реализма в литературах народов Дагестана : курс лекций : учеб. пособие для студентов РДО филол. фак. / С.М.-С. Алиев ; МВ и ССО РСФСР, ДГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала, 1977. – 76 с.
1421843
  Пушкрев В.А. Формирование социалистического реализма в советской книжной графике довоенного периода. : Автореф... Канд.искуствовед.наук: / Пушкрев В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1956. – 15л.
1421844
  Евлампьев К.Е. Формирование социалистического сознания у колхозного крестьянства СССР. : Автореф... Канд.филос.наук: / Евлампьев К.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 15л.
1421845
  Фесенко Д.Я. Формирование социалистического сознания у колхозного крестьянства. : Автореф... канд. филос.наук: / Фесенко Д.Я.; АН УССР. Совет отделения общественный наук. – К., 1953. – 16л.
1421846
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1421847
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1421848
  Куликовский С.Б. Формирование социально-политической ответственности личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский С. Б.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 152л. – Бібліогр.:л.134-152
1421849
  Дятченко Л.Я. Формирование социально-технологической культуры как теоретическая и праксеологическая проблема / Л.Я. Дятченко, В.П. Бабинцев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 7 (327 ). – С. 65-70. – ISSN 0132-1625
1421850
  Духанин В.Н. Формирование социального знания / В.Н. Духанин. – Саратов, 1983. – 141с.
1421851
  Васин В.И. Формирование социальной активноси студенческой молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Васин В.И.; МГУ. – М, 1980. – 20л.
1421852
  Беновски Х.Ц. Формирование социальной активности молодежи. (На материалах Нар. Республики Болгарии) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Беновски Х.Ц.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1971. – 22л.
1421853
  Федирко И.П. Формирование социальной активности советской студенческой молодежи в условиях совершенствования социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федирко И.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1421854
  Федирко И.П. Формирование социальной активности советской студенческой молодежи в условиях совершенствования социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федирко И.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1421855
  Головатый Николай Федорович Формирование социальной активности студенческой молодежи в условиях социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Головатый Николай Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
1421856
  Бондаренко Л.В. Формирование социальной инфраструктуры села / Л.В. Бондаренко. – Москва : Советская Россия, 1987. – 207 с.
1421857
  Киселева П.Л. Формирование социальной ответственности молодежи в услових социализма : Дис... канд. филослф.наук: / Киселева П.Л.; АН УССР Ин-т философии. – К, 1979. – 184л. – Бібліогр.:л.174
1421858
  Киселева П.Л. Формирование социальной ответственности молодежи в условиях социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Киселева П.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1421859
  Шаповалова Виктория Викторовна Формирование социальной ответственности рабочего в процессе перестройки. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Шаповалова Виктория Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. теории и методики комм. воспитания. – К., 1988. – 143л. – Бібліогр.:л.127-143
1421860
  Шаповалова В.В. Формирование социальной ответственности рабочего в процессе перестройки. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Шаповалова В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 22л.
1421861
  Кирсанова Е.И. Формирование социальной ответственности рабочей молодежи в условиях совершенствования общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кирсанова Е.И.; КГУ. – К, 1986. – 196л. – Бібліогр.:л.177-196
1421862
  Щербич Л.И. Формирование социальных интересов в сфере труда у молодых рабочих промышленных предприятий : Автореф... Канд.философ.наук: 09.00.02 / Щербич Л.И.; МГУ. – Москва, 1991. – 24л.
1421863
  Ванягина М.Р. Формирование социокультурной компетенции курсантов военных вузов в процессе изучения иностранного языка // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 42-45. – ISSN 1726-667Х
1421864
  Костянов Д.А. Формирование специальных компетенций в процессе обучения студентов инженерных специальностей в учебно-информационной среде // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 60-64. – ISSN 0321-0383


  В статье рассмотрена иерархическая структура учебно-информационной среды, включающая в себя пропедевтический, учебно-исследовательский, учебно-проектный образовательные уровни, необходимые для формирования специальных компетенций будущих инженеров.
1421865
  Токарева Л.А. Формирование способов художественного обобщения в творческой эволюции Н.А.Заболоцкого. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Токарева Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1421866
  Ярмолович Н.В. Формирование справочно-информационных фондов и систематизация материалов по геологии рудных месторождений с применением перфокарт типа К-5 / Н.В. Ярмолович. – М., 1972. – 26с.
1421867
  Асланов В.Д. Формирование структур и залежей нефти и газа нижнего отдела продуктивной толщи Бузовны-Маштагинского месторождения. : Автореф... наук: 136 / Асланов В.Д.; Совет Аз.инст. нефти и химии им.М.Азизбекова по присужд. учен. степен. по геол-минерл.наукам. – Баку, 1969. – 21л.
1421868
  Строчук М.С. Формирование структуры квалификаций в высшей школе Польши / М.С. Строчук, Э. Куля // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 234-239


  У статті розглядається особливості розробки національний структури кваліфікацій в системі вищого утворення Польщі В статье рассматривается особенности разработки национальной структуры квалификаций в системе высшего образования Польши. This article ...
1421869
  Лисовский А.Ф. Формирование структуры композиционных материалов при обработке металлическими расплавами / А.Ф. Лисовский; НАНУ, Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля. – Киев : Наукова думка, 2008. – 200с. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0701-7
1421870
  Алексеев В.Л. Формирование структуры частиц полимерных коллоидов в процессе эмульсивной полимеризации : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 01.04.19 / Алексеев В.Л. ; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соед. – Киев, 1986. – 17 с.
1421871
  Пальцева Л.А. Формирование судебной системы Афин ( до конца VII в. до н. э.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 28-43. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1421872
  Павлов В.С. Формирование творческого воображения учащихся в обучении (на матер. обуч. учащихся 3-4 классов изобразит. искусств.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Павлов В.С.; МП УССР. НИИ педагогики УССР. НИИ психологии УССР. – К., 1973. – 28л.
1421873
  Ахмадуллин Ш.А. Формирование творческого метода Вилли Бределя. (Ранний период) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмадуллин Ш.А. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 20 с.
1421874
  Богачева М.И. Формирование творческой индивидуальности художника (эстетико-психологический аспект) : Автореф... канд. филос.наук: / Богачева М. И.; МГУ, Филос. фак-т. – М., 1972. – 20л.
1421875
  Хмелкин Юрий Федорович Формирование текстур деформации и рекристаллизации в сплавах титана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Хмелкин Юрий Федорович; МВ и ССО РСФСР. ТГУ. – Томск, 1979. – 23л.
1421876
  Бродецкая Ю.Ю. Формирование теоретических контуров концепции общества в интерпретации Т. Гоббса // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.39-43. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1421877
  Герд А.С. Формирование терминологической структуры русского биологического текста / А.С. Герд. – Л, 1981. – 112с.
1421878
  Филатова Т.Н. Формирование термического режима в некоторых малых озерах северо-запада Европейской части СССР в безледный период : Автореф. дис.... канд. геогр. наук / Филатова Т.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 19 с.
1421879
  Калашников В.П. Формирование терморегуляции в раннем постнатальном онтогенезе под влиянием низкой температуры и мышечной тренировки : Автореф... канд. биол.наук: / Калашников В.П.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1967. – 22л.
1421880
  Юдакина С.И. Формирование толерантности учащихся в условиях диалога культур / С.И. Юдакина, С.П. Акутина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1726-667Х
1421881
  Пинчук Геннадий Анатольевич Формирование точной отражающей поверхности радиотелескопа РАТАН-600 автокалиционным радиогалографическим методом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Пинчук Геннадий Анатольевич; Акад. наук ССР. Спец. астрофизическая обсерватория. – Л., 1984. – 19л.
1421882
  Миловидова Ольга Ивановна Формирование трудового долга у советской молодежи в период развитого социализма (на материале конкретно-социологических исследований молодежи профессионально-технических училищ) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Миловидова Ольга Ивановна ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. Спец. совет Д.113.08.06. – Москва, 1980. – 16 с.
1421883
  Баластрик Л.А. Формирование трудовой активности в условиях перехода к рыночной экономике : Дис... канд. экон. наук : 08.11.01 / Баластрик Л.А. ; КУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1994. – 140 л. – Бібліогр.: л. 135-140
1421884
  Алексеева В.Г. Формирование трудовой активности рабочей молодежи / В.Г. Алексеева. – Москва, 1985. – 48с.
1421885
  Биче-Оол Формирование тувинской и якутской социалистической нации в условиях некапиталистического пути развития. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биче-Оол В.Л.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 15л.
1421886
  Березина Р.Л. Формирование у детей среднего и старшего дошкольного возраста знаний о величине предметов и об элементарных способах измерения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Березина Р.Л. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1971. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1421887
  Судаков В.Ф. Формирование у младших школьников культуры восприятия произведений советской музыки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Судаков В.Ф.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1421888
  Надарейшвили Е.А. Формирование у младших школьников самостоятельной учебной деятельности в семье. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Надарейшвили Е.А.; ТГУ. – Тбилиси, 1975. – 35л.
1421889
  Тарасенко Галина Сергеевна Формирование у младших школьников эстетического отношения к природе : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.01 / Тарасенко Галина Сергеевна; Научно-исследовательский ин-т педагогики УССР. – К., 1985. – 24л.
1421890
  Рождественская Н.А. Формирование у подростков конструктивных стратегий поведения в конфликтных ситуациях / Н.А. Рождественская, А.М. Мамонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 110-116. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1421891
  Муковский Иван Тимофеевич Формирование у советских воинов морально-политических и боевых качеств в годы Великой Отечественной войны: опыт политорганов, парторганизаций действующей армии (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Муковский Иван Тимофеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 436л. – Бібліогр.:л.399-436
1421892
  Казенко Павел Владимирович Формирование у советской молодежи морально-политической готовности к защите Родины в условиях развитого социализма. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Казенко Павел Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 215л. – Бібліогр.:л.195-215
1421893
  Журавлев Б.А. Формирование у современного рабочего профессионального мастерства и высоких моральных качеств / Б.А. Журавлев. – М., 1978. – 32с.
1421894
  Каменская Надежда Павловна Формирование у старшеклассников нравственного идеала труженика социалистического общества (на мат-ле изучения украинской и русской литературы) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каменская Надежда Павловна; Сумской гос. пед. ин-т им. А.С.Макаренко. – Сумы, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.176-203
1421895
  Каменская Надежда Паловна Формирование у старшеклассников нравственного идеала труженика социалистического общества (на материале изучения украинской и русской литературы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каменская Надежда Паловна; Киев. гос. ун-т. – К., 1985. – 22л.
1421896
  Рубашевская Людмила Владимировна Формирование у старшеклассников ориентиров на общечеловеческие ценности : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рубашевская Людмила Владимировна; КГУ. – Киев, 1992. – 233л. – Бібліогр.:л.197-211
1421897
  Рычкова Г.Б. Формирование у страшеклассников готовности к продолжению образования (социолого-психологический аспект) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рычкова Г. Б.; НИИ общих проблем воспит. АПН СССР. – Москва, 1979. – 27л.
1421898
  Качнев Владимир Илларионович Формирование у студентов исследовательских навыков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 79-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421899
  Соловьев Виктор Алмабаевич Формирование у студентов музыкальных специализаций педагогических умений руководителя самодеятельного коллектива : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьев Виктор Алмабаевич; Мин-во культуры Украины, Киевск. гос. ин-т культуры. – К., 1992. – 177л. – Бібліогр.:л.138-177
1421900
  Антоненко С.С. Формирование у студентов педагогических институтов умений воспитательной работы с учащимися страрших классов : Автореф. дис. ... канд . пед. наук : 13.00.01 / Антоненко С.С. ; К. гос. пед. ин-т. – Киев, 1978. – 19 с.
1421901
  Нгуен Нгок Кхань Формирование у студентов самооценки как системообразующего компонента их готовности к самовоспитанию (На материале вузов и техникумов СРВ) : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.01 / Нгуен Нгок Кхань; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
1421902
  Наумкин Николай Иванович Формирование у студентов технических вузов способности к инновационной инженерной деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 79-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1421903
  Дятченко Л.Я. Формирование у трудящихся классового подхода к проблеме национальнальных отношений в современных условиях. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Дятченко Л.Я.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
1421904
  Пащенко Д.И. Формирование у учащихс 4-8 классов интереса к техническому творечеству во внеклассной работе в условиях сельской школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Пащенко Д.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 24л.
1421905
  Пащенко Д.И. Формирование у учащихся 4-8 классов интереса к техническому творчеству во внеклассной работе в условиях сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пащенко Д.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1421906
  Бурда М.И. Формирование у учащихся 4-8 классов умений доказывать геометрические утверждения : Автореф... канд. мед.наук: 13.00.02 / Бурда М. И.; НИИ педагогики УССР. – К., 1980. – 22л.
1421907
  Панченко Н.Ф. Формирование у учащихся 5-8 классов интересов к общественно-полезному труду. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 73 / Панченко Н.Ф. ; Киев. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 20 с.
1421908
  Ниниашвили М.И. Формирование у учащихся 7-8 классов направленности на труд в сфере промышленного производства в процесе трудового обучения и внеклассной работы : Автореф... канд. пед.наук: / Ниниашвили М.И.; МП КазахССР, Пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 25л.
1421909
  Кондратенко Лариса Александровна Формирование у учащихся IV класса фонетических понятий при изучении украинского языка (Дидакт. аспект) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кондратенко Лариса Александровна; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1986. – 24л.
1421910
  Шкильник Михаил Михайлович Формирование у учащихся грамматических понятий и категорий имени существительного : Автореф... кандидата пед.наук: / Шкильник Михаил Михайлович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1965. – 19л.
1421911
  Гохват Б.А. Формирование у учащихся общих методов построения алгоритмов преобразования : Автореф... канд. пед.наук: / Гохват Б. А.; МГУ. – М., 1970. – 21л.
1421912
  Аношина О.А. Формирование у учащихся основ диалектико-материалистического мировоззрения в процессе преподавания специальных предметов сельскохозяйственного профиля / О.А. Аношина. – Москва, 1964. – 47с.
1421913
  Журбас М.А. Формирование у учащихся понятий величины и меры при изучении геометрии в восьмилетней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Журбас М. А. ; МП УССР , Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1963. – 11 с.
1421914
  Ильченко Вера Романовна Формирование у учащихся представления об общности основных законов неживой природы. (В процессе взаимосвяз. изучения физики и химии) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ильченко Вера Романовна; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1421915
  Василевская А.М. Формирование у учащихся профессионально-технических училищ понятий о коммунистическом отношении к труду / А.М. Василевская. – Москва, 1972. – 128с.
1421916
  Дограшвили А.Я. Формирование у учащихся умении и навыков решения комбинаторных и вероятных задач при обучении математикии в восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Дограшвили А.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 30л.
1421917
  Лында А.С. Формирование у учащихся умений и навыков практической деятельности в процессе политехнического обучения в 8-10 классах. (Гор. школа). : Автореф... канд. пед.наук: / Лында А.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 15л.
1421918
  Опилат Я.Г. Формирование у учащихся умений решать химические задачи : Автореф... канд. психол.наук: / Опилат Я. Г.; Киев. гос. пед. инз. – К., 1969. – 24л.
1421919
  Хидоятова Д.Я. Формирование у учителя умений и навыков использования интерактивных методов обучения (в условиях повышения квалификации) // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 59-64. – ISSN 1726-667Х
1421920
  Мингалеева М.М. Формирование у школьников интереса к производственным профессиям (в системе трудового обучения и внеклассной работы) : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Мингалеева М.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1421921
  Рымаренко В.Е. Формирование у школьников трудовых умений в процессе производительного труда : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рымаренко В.Е. ; НИИ педагогики УССР. – Киев, 1988. – 25 с.
1421922
  Зеленецкий В. Формирование уголовного дела // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 22-27. – ISSN 1810-3081
1421923
  Вахабов М.Г. Формирование узбекской социалистической нации / М.Г. Вахабов. – Ташкент, 1961. – 587с.
1421924
  Сабадош И.В. Формирование украинской ботанической номенклатуры : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Сабадош И. В. ; МВССО УССР, Ужг.ГУ. – Ужгород, 1986. – 48 с.
1421925
  Бакланова Наталья Константиновна Формирование умений выразительного исполнения произведения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бакланова Наталья Константиновна; Моск. ун-т им М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 24л.
1421926
  Иванютина В.И. Формирование умений и навыков в процессе практических занятий по методике русского языка в педагогическом вузе : Автореф... канд. пед.наук: / Иванютина В.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 19л.
1421927
  Плешкова Надежда Иванвна Формирование умений педагогического общения у студентов : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Плешкова Надежда Иванвна; Киевск. гос. пед. ин-т им. Горького. – К, 1985. – 234л. – Бібліогр.:л.184-204
1421928
  Комладзе В.С. Формирование умения и навыков общественной деятельности у учащихся. (На материалах средних спец. учеб. заведений) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Комладзе В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
1421929
  Хусаинов З.А. Формирование умения читать и показывать географические объекты на карте, используя краеведческие материалы : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 35-38. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1421930
  Зорина Светлана Ивановна Формирование условий становления рыночного механизма хозяйствования : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Зорина Светлана Ивановна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.126-135
1421931
  Горев В.Г. Формирование учебного фонда библиотеки вуза / В.Г. Горев. – М, 1975. – 28с.
1421932
  Соловова Н.В. Формирование учебного фонда вузовской библиотеки (методические аспекты) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 6. – С. 30-34. – ISSN 0869-608Х
1421933
  Скрипченко Н.Ф. Формирование учебных навыков у учащихся 1-3 классов. : Автореф... канд.пед.наук: / Скрипченко Н.Ф.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1966. – 19л.
1421934
  Горельченко Н.Н. Формирование учения К. Маркса и Ф. Энгельса об отношении пролетарской революции к буржуазной государственной машине : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горельченко Н.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с. – Бібліогр. : с. 16
1421935
  Мучаидзе Г.О. Формирование учения К.Маркса и Ф.Энгельса о партии. : Автореф... канд.лист.наук: 570 / Мучаидзе Г.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1421936
  Горячкин Г Формирование фабрично-заводского пролетариата АРЕ и его материальное положение (1952-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Горячкин Г, В.; МГУ, Ин-т Азии и Афр. – М., 1975. – 20л.
1421937
  Горячкин Г.В. Формирование фабрично-заводского пролетериата АРЕ и его материальное поолжение (1951-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Горячкин Г. В.;. – М., 1975. – 20л.
1421938
  Лисецкий А.С. Формирование фауны грызунов юга левобережной степи Украины в связи с лесонасаждением и орошением : Автореф... кандидата биол.наук: / Лисецкий А.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Биол. фак. – Харьков, 1965. – 24л.
1421939
  Клочкова Ю.А. Формирование федералистской концепции межгосударственного сотрудничества европейских стран // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 43-45. – ISSN 1812-3805


  Актуальность темы обуславливается значением, которое приобрел в современном мире федерализм как форма организации государства, а также ролью, которую европейская интеграция играет в современных международных и внутригосударственных отношениях. ...
1421940
  Тюрин Александр Юрьевич Формирование феодально-зависимого крестьянства в Китае в III-VIII вв. н.э. (К вопросу о надельной системе) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Тюрин Александр Юрьевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1973. – 24л.
1421941
  Ломтадзе В.Д. Формирование физико-механических свойств глинистых пород при литификаци. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Ломтадзе В.Д.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленини и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1958. – 50л.
1421942
  Нгуен Дык Дай Формирование физико-механических свойств горных пород в зоне выветривания флишевой формации таврической серии южного склона Крыма : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.07 / Нгуен Дык Дай; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горн. ин-т. – Л., 1980. – 29л.
1421943
  Родригес Ухидос Формирование философии марксизма и гегелевская концепция человека : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Родригес Ухидос С. ; МГУ , Филос. фак-т , Каф. ист. заруб. философии. – Москва, 1969. – 24 с.
1421944
  Тимощук Е.А. Формирование философских взглядов Р. Ингардена // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.34-38
1421945
  Бажутина Н.С. Формирование философского мышления и его вербализация в системе высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 91-96. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается реализация возможности саморазвития человека не просто как одна из важнейших задач образования, но и как проблема формирования философского мышления, единственно способного целенаправленно и осознанно формировать систему ...
1421946
  Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России конец ХІХв. / В.И. Бовыкин. – М, 1984. – 287с.
1421947
  Пономарев И.Ф. Формирование финансового механизма политики управления дебиторской задолженностью по товарному кредиту в условиях рыночной экономики / И.Ф. Пономарев, О.А. Легченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 37-47. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1421948
  Чернявский Ф.И. Формирование фонда заработной платы / Ф.И. Чернявский. – Минск, 1986. – 138с.
1421949
  Кабжанов Рустем Хайруллович Формирование фонда заработной платы на угольных шахтах на основе моделирования трудоемкости : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Кабжанов Рустем Хайруллович; НАН Республики Казахстан. Центрально-Казахское отделение, филиал инст. экономики. – Караганда, 1996. – 22л.
1421950
  Евстигнеева Г.А. Формирование фонда научно-технической библиотеки в условиях развития элекстронных информационных технологий // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 26 - 37. – ISSN 0130-9765
1421951
  Шадурская Г.И. Формирование фонда оплаты труда в условиях ускорения / Г.И. Шадурская. – Минск, 1988. – 60с.
1421952
  Исмаилов Я Г. Формирование фонда производственного накопления в союзной республике и повышение эффективности его использования в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Исмаилов Г.Я.оглы; АН АзССР. Ин-тут экономики. – Баку, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1421953
  Молодцов В.Н. Формирование фондов экономического стимулирования на промышленных предприятиях. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Молодцов В.Н.; АН ЛатвССР. – Рига, 1969. – 30л.
1421954
  Легостаева О.В. Формирование фонематического слуха на начальном этапе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00. 02 / Легостаева О. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 25л.
1421955
  Жильцова О.Л. Формирование фонематической готовности к овладению грамотой у страших дошкольников с нарушениями речи : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жильцова О. Л. ; АПН РСФСР , НИИ дефектологии. – Москва, 1965. – 23 с.
1421956
  Шабельская Э.Ф. Формирование фотосинтетического аппарата некоторых культурных растений в нормальных и резко отклоняющихся условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Шабельская Э.Ф.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1964. – 20л.
1421957
  Виллар Формирование французской нации (Х - начало Х1Х в.) / Виллар, К. Виллар. – Москва, 1957. – 335с.
1421958
  Рубинштейн Давид Хаимович Формирование фундаментальных естественно-научных понятий у учащихся средней школы (дидактический аспект) : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Рубинштейн Давид Хаимович; НИИ общ. педагогики. АПН СССР. – Москва, 1979. – 44л.
1421959
  Воронков П.П. Формирование химического состава поверхностных вод степной и лесостепной зон Европейской территории СССР / П.П. Воронков; Под ред.Б.Д.Зайкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 352с.
1421960
  Станкевич Е.Ф. Формирование химического состава подземных вод девонских отложений Юго-Востока Татарии в обстановке эксплуатации нефтяных месторождений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Станкевич Е.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Каф. общей геологии. – Казань, 1962. – 16л.
1421961
  Ляпунов М.Ф. Формирование химического состава рапы оз. Б.Ажбулат и его гидрохимический режим. : Автореф... канд. хим.наук: / Ляпунов М.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1960. – 22л.
1421962
  Щепетнова Л.А. Формирование художесвенного замысла в творческом процессе : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Щепетнова Л.А.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1972. – 20л.
1421963
  Анищенко Н.В. Формирование художественного восприятия младших школьников средствами комплексного взаимодействия искусств. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Анищенко Н.В.; Киевск. гос пед. ин-т иностр. языков. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.181-200
1421964
  Шарапова Формирование художественного метода Достоевского в 40-е годы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Шарапова ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 20 с.
1421965
  Меньш Е.А. Формирование ценностного отношения студентов к здоровью средствами межкультурной коммуникации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
1421966
  Червяков Ю.Я. Формирование чувства хозяина производства у советских рабочих на современном этапе. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Червяков Ю.Я.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1421967
  Скрипка А.П. Формирование экологичеакой культуры личности: социально-философский аспект. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Скрипка А.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 17л.
1421968
  Антонио А.М. Формирование экономических предпосылок социалистической революции в процессе накопления капитала : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Антонио А.М. ; КГУ. – Киев, 1988. – 22л.
1421969
  Антонио Амадор Монсон Сеперо Формирование экономических предпосылок социалистической революции в процессе накопления капитала. (на примере Кубы). : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Антонио Амадор Монсон Сеперо;. – К., 1988. – 182л. – Бібліогр.:л.165-182
1421970
  Василенко В.Н. Формирование экономических систем как доминанта регионализации страны // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 5-12. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1421971
  Баграмян Э.Р. Формирование экономической культуры руководителей образовательных учреждений в условиях адаптивной системы повышения квалификации // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 136-138. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1421972
  Грибков Д.Н. Формирование электронного информационного пространства региона: из опыта общедоступных библиотек Орловской области / Д.Н. Грибков, Е.В. Тимошук // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 75-79. – ISSN 0130-9765
1421973
  Васянина Маргарита Ринатовна Формирование элементов базовых профессиональных компетенций в системе "школа-вуз" / Васянина Маргарита Ринатовна, Зарипов Ринат Назипович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 87-88. – ISSN 1726-667Х
1421974
  Обухова Л.Ф. Формирование элементов научного мышления у ребенка : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 967 / Обухова Л.Ф. ; МГУ. – Москва, 1972. – 23 с.
1421975
  Ильин А.В. Формирование эмоциональной сферы у подростка в процессе физического воспитания в школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Ильин А.В.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1965. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
1421976
  Адушкина Н.С. Формирование эрзя-мордовского литературного языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10666 / Адушкина Н.С. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 20 л.
1421977
  Артюхин А.В. Формирование эстетики социалистического реализма в 20-е годы / А.В. Артюхин. – Саратов, 1978. – 165с.
1421978
  Верб М.А. Формирование эстетических ориентаций старших школьников / М.А. Верб. – Ленинград, 1976. – 82с.
1421979
  Рудницкая О.П. Формирование эстетических оценок у студентов педагогических вузов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рудницкая О.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1977. – 25л.
1421980
  Гуляева Л.М. Формирование эстетического восприятия средствами театра : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 628 / Гуляева Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1421981
  Ястребова Н.А. Формирование эстетического идеала и искусство / Н.А. Ястребова. – Москва, 1976. – 294 с.
1421982
  Агаджанова Л.В. Формирование эстетического компонента профессиональной подготовки учителя иностранного языка в ун-те с помощью экранно-звуковых средств : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Агаджанова Л.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1990. – 24 с.
1421983
  Лукин П.В. Формирование эстетического отношения к действительности у старшеклассников как условие активизации учебно-познавательной деятельности (на историко-краевед. материале) : Автореф... канд. пед.наук: / Лукин П.В.; НИИ общих проблем воспитания Акад. пед. наук СССР. – М., 1981. – 23л.
1421984
  Киценко А.П. Формирование эстетического отношения к труду в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Киценко А.П.; КГУ. – К., 1977. – 19л.
1421985
  Киценко П А. Формирование эстетического отношения к труду в условиях научно-технической революции : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Киценко А.П,; АН УССР. Ин-т философии Ан УССР. – К, 1977. – 179л. – Бібліогр.:л.1-16
1421986
  Гуменюк Е.И. Формирование эстетической культуры колхозного крестьянства. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.04 / Гуменюк Е.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1977. – 24л.
1421987
  Витковская Н.С. и др. Формирование эстетической культуры младших школьников / Н.С. и др. Витковская. – Киев, 1980. – 151с.
1421988
  Таткова Светлана Ивановна Формирование эстетической культуры студентов в твореческих самодеятельных объединениях (на примере сельскохоз. вузов УССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Таткова Светлана Ивановна; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1421989
  Таткова Светлана Ивановна Формирование эстетической культуры студентов в творческих самодеятельных объединениях. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Таткова Светлана Ивановна; Укр. с/х академия. – К., 1981. – 221л. – Бібліогр.:л.170-187
1421990
  Орлов Валерий Федорович Формирование эстетической культуры учащихся старших классов и профтехучилищ средствами художественной самодеятельности : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Орлов Валерий Федорович; Науч-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев, 1983. – 184л. – Бібліогр.:л.165-179
1421991
  Недялкова Г.И. Формирование эстетической оценки у младших подростков средствами выразительного чтения : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Недялкова Г.И.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 23л.
1421992
  Филиппенко Лидия Алексеевна Формирование эстетической потребности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филиппенко Лидия Алексеевна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1421993
  Штрекер Н.Ю. Формирование этнокультуроведческой компетенции при обучении русскому языку // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 112-115. – Бібліогр.: с. 113-114
1421994
  Редькина Н.С. Формирование эффективного технологического менеджмента в библиотеке // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 0869-608Х
1421995
  Сумин В.А. Формирование эффективной организационной структуры управления предприятием // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.45-52. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1421996
  Павлов А.Ю. Формирование ядерной стратегии Франции в конце 1950-х - начале 1960-х гг. / А.Ю. Павлов, А.А. Малыгина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 84-89. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1421997
  Бараксанов Г.Г. Формирование языковых норм коми литературного языка / Г.Г. Бараксанов. – Сыктывкар, 1964. – 64с.
1421998
  Эдельштейн К.К. Формирование, переменение и трансформмация водных масс в Горьковском водохранилище. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Эдельштейн К.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 17л.
1421999
  Шевченко Л.Ф. Формирование, распределение и использование общественных фондов потребления в территориальном аспекте : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Шевченко Л. Ф.; КИНХ. – К., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1422000
  Бекаревич А.Н. Формирования понятия числа в 4-8 классах. / А.Н. Бекаревич. – Минск, 1985. – 120с.
<< На початок(–10)1421142214231424142514261427142814291430(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,