Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1399001
  Сколотяний Ю. "Соціальні фонди, крім пенсійного, належного контролю з боку Держави не мають" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
1399002
  Гогохія Н.Т. "Соціально чужі елементи" в українському суспільстві 1929-1939 рр. та засоби їх адаптації до механізмів соціальної інженерії тоталітаризму // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 5-15. – (Історичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-3417
1399003
  Горобець В.М. Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманщині: шляхетство, маєтності, соболі... // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 20-37. – ISSN 0130-5247
1399004
  Комар Є.Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Комар Євгеній Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 213 арк. – Додатки: арк. 208-213. – Бібліогр.: арк. 183-207
1399005
  Комар Є.Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Комар Євгеній Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1399006
  Футенко О.І. Соціальні аспекти бюджетного дефіциту України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 331-340. – ISSN 2308-1988
1399007
  Казьмирчук Г.Д. Соціальні аспекти в житті й діяльності притчу церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальник наприкінці XVIII - на початку XX ст. / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 6-30. – ISBN 978-966-581-930-1
1399008
  Кудласевич О.М. Соціальні аспекти в науковому доробку представників вітчизняної економічної науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 78-90. – ISSN 1681-116Х
1399009
  Круцевич Т.Ю. Соціальні аспекти відносин української молоді та спортсменів спеціальних Олімпіад / Т.Ю. Круцевич, І.О. Когут, С.П. Применко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 5-10. – ISSN 2220-7481


  Мета дослідження - підвищення рівня соціальної адаптації атлетів спеціальних Олімпіад на підставі визначення особливостей ставлення до них студентської молоді України. Використано матеріали досліджень, проведених у Медичному коледжі ім. Гаврося, ...
1399010
  Осетрова О.О. Соціальні аспекти геронтологічної проблематики в сучасному українському суспільстві // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 11-16. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
1399011
  Перевязка Г.О. Соціальні аспекти грошової культури сучасності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – с. 113-116. – ISSN 2077-1800
1399012
  Обметко О.М. Соціальні аспекти діяльності земств в Україні (1864-1894 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 95-97. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються соціальні аспекти діяльності земств в Україні в другій половині XIX ст.
1399013
  Кучеров Г.Г. Соціальні аспекти діяльності сільських "просвіт" правобережної України у 1921-1922 рр.: благодійність / Г.Г. Кучеров, О.М. Палилюлько, І.М. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 70-76. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1399014
  Лазарович М.В. Соціальні аспекти діяльності українських січових стрільців серед населення України під час Першої світової війни // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 164-174. – ISBN 978-966-668-405-2
1399015
  Єджейчак Грегорі Соціальні аспекти економічних програм, впровадженню яких в Україні сприяє Світовий банк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 380-386
1399016
  Павлюк А.В. Соціальні аспекти економічних процесів ринку послуг автомобільного транспорту в регіоні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 190-196. – ISSN 2220-1394
1399017
  Бондарчук Т.Г. Соціальні аспекти економічної безпеки держави / Т.Г. Бондарчук, І.С. Бондарчук // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 2. – С. 76-86. – ISSN 2522-9273
1399018
  Дахнова О.Є. Соціальні аспекти економічної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 245-252


  Досліджено теоретико-методологічні засади економічної безпеки держави та розроблена схема категорії "економічна безпека".
1399019
  Токарський Т.Б. Соціальні аспекти економічної безпеки України в процесі євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.01 / Токарський Тарас Богданович ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 35 назв
1399020
  Клименко І.В. Соціальні аспекти електронного врядування : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 64-66. – Бібліогр.: 29 назв
1399021
  Земляний М.Г. Соціальні аспекти енергетичної політики та енергетичної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 140-145. – ISSN 2306-5664
1399022
  Ватаманюк А. Соціальні аспекти імміграційного руху в сучасній Іспанії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 109-115. – ISSN 2519-4518
1399023
  Дикань О.В. Соціальні аспекти інвайронментальної безпеки / О.В. Дикань, М.А. Мащенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 3/4 (74). – С. 80-85. – ISSN 2309-1533
1399024
  Гринців М.В. Соціальні аспекти інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 79-84. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1399025
  Цимбалюк Н.М. Соціальні аспекти культурної політики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 215-222. – ISBN 978-966-452-035-2
1399026
  Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Ю.Ю. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 449 с. – Бібліогр.: л. 383-449
1399027
  Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Юрій Юрійович ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1399028
  Бутко М.П. Соціальні аспекти модернізації регіонального розвитку в умовах інтеграції ринку освітянських послуг : монографія / М.П. Бутко, М.І. Мурашко, С.О. Назарко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-226. – ISBN 978-966-2646-44-3
1399029
  Левченко Н. Соціальні аспекти молодіжної політики в Україні / Н. Левченко, А. Калюженко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 26-37. – ISSN 2618-0715
1399030
  Янковська Л.А. Соціальні аспекти організаційної культури / Л.А. Янковська, Б.Й. Шургот, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 131-138. – ISSN 0321-0499
1399031
   Соціальні аспекти податкової політики : монографія / [Іванов Ю.Б. та ін. ; за заг. ред. Іванова Ю.Б.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 302, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 274-290. – ISBN 978-966-676-452-5
1399032
  Деревінський В.Ф. Соціальні аспекти політики енергозбереження // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 113-120. – ISBN 978-966-668-405-2
1399033
  Романюк О.П. Соціальні аспекти політики енергозбереження у системі централізованого теплопостачання: платоспроможність населення та його готовність до впровадження енергоефективних заходів. Частина I. Платоспроможність споживачів послуг централізованого опалення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1399034
  Пендерецький О.В. Соціальні аспекти промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 37-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1399035
  Лещук Г.В. Соціальні аспекти проявів мобінгу у професійному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 165-167. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1399036
  Бойчук І.В. Соціальні аспекти регулювання економічної безпеки держави / І.В. Бойчук, М.В. Вінічук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – C. 12-28. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1399037
  Садовий М.М. Соціальні аспекти реструктурувати витрат підприємств / М.М. Садовий, І.В. Тинний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-14. – (Економіка ; вип. 44)


  Висвітлюються питання скорочення та реорганізації надлишкових об"єктів соціальної інфраструктури, легалізації прихованого безробіття, аналізується необхідність реформування систем ціноутворення та нарахування витрат підприємствами України.
1399038
  Самойленко І. Соціальні аспекти розвитку національної енергетичної сфери країни // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 70-77. – ISSN 2410-0706
1399039
  Шеліхова В.В. Соціальні аспекти селянських промислів підросійської України у пореформенний період (друга половина XIX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 49-53. – ISBN 978-966-581-772-1
1399040
  Зянько В.В. Соціальні аспекти стратегії управління інноваційною діяльністю // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 117-123
1399041
  Булавіна Н.М. Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик / Н.М. Булавіна, І.Я. Пилипенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 280-287
1399042
  Васильєв Олександр Соціальні аспекти сучасного праволславного чернечого аскетизму // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
1399043
  Гук І. Соціальні аспекти українського антропонімікону 16 - 18 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 47-52. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
1399044
  Пивовар С. Соціальні аспекти української державності в радянській історіографії: між ідеологією та наукою // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 125-137. – ISBN 966-95788-6-8
1399045
  Пивовар С.Ф. Соціальні аспекти української державності середини XVII ст. у радянській історіографії // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 84-88. – ISBN 978-966-171-414-3


  У статті аналізуються особливості дослідження та висвітлення радянськими ученими соціальних аспектів української державності середини XVII ст. крізь призму впливу партійно-державної ідеології на історіографічний процес в УРСР упродовж 1930-1980-х рр.
1399046
  Волкова С.М. Соціальні аспекти урбанізації Донбасу в 20-х - 30-ті рр. XX ст.: історіографія проблеми // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 119-127. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1399047
  Тропіна В. Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики / В. Тропіна, О. Гонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні засади податкового регулювання соціального розвитку суспільства. Запропоновано напрями підвищення ефективності податкової політки як засобу реалізації соціальної функції держави у контексті стратегічних орієнтирів ...
1399048
  Марченко Г.В. Соціальні аспекти функціонування вищої освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У пропонованій статті автор розкриває соціальні аспекти функціонування системи вищої освіти в одній з провідних країн світу – Сполучених Штатах Америки, акцентуючи увагу на тих особливостях, які становлять специфіку американської вищої школи, і які ...
1399049
  Корецька-Гармаш Соціальні аспекти функціонування неформальної економіки в українських реаліях // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 2 (14). – С. 76-84. – ISSN 2221-8440
1399050
  Попович А.М. Соціальні бар"єри та соціальна реабілітація // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 227-229. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1399051
  Бойченко І.В. Соціальні верстви / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 345-346. – ISBN 966-642-073-2
1399052
  Кізлова А. Соціальні взаємодії братії при гробниці св. прп. Феодосія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври (кінець XVIII – початок ХХ ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – С. 78-10. – (Серія "Історія" ; вип. 40). – ISSN 2312-2595
1399053
  Кізлова А.А. Соціальні взаємодії насельників щодо шанованих святинь Києво-Печерської Успенської Лаври (1786 р. - перші десятиліття XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кізлова Антоніна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Кріп"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1399054
  Сідельникова Л.П. Соціальні видатки бюджету у системі забезпечення добробуту громадян // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 64-68. – ISSN 1997-4167
1399055
  Ривак О. Соціальні видатки бюджету як джерело розвитку людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 34 назв.
1399056
  Надрага В.І. Соціальні видатки в контексті фінансової стабільності України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 43-51. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1399057
  Смирнов І.Г. Соціальні виклики глобалізації: український контекст // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 61-70


  Розкрито сутність соціальних товарів та соціальних проблем в умовах глобалізації світового господарства. Охарактеризовано основні соціальні проблеми сучасності, зокрема, проблему соціального захисту населення (пенсійна реформа), проблеми бідності та ...
1399058
  Пугач А.В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві споживання : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пугач Анастасія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 173-190
1399059
  Пугач А.В. Соціальні виклики рекламної діяльності в суспільстві споживання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пугач Анастасія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1399060
  Сірий Є. Соціальні виміри взаємовідносин бізнесу та суспільства в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 240-246


  Досліджується теоретичний та практично-прикладний аспект соціальної відповідальності підприємництва як характер його соціальної ролі і її особливості, система відносин, заснованих на комплексі зобов’язань перед суспільством і державою. Исследуется ...
1399061
  Ланговой В.О. Соціальні виміри корпоративних моделей реалізації принципів сталого розвитку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
1399062
  Нагорна Н. Соціальні виміри політики більшовиків щодо емансипації жінок у 1920-х роках // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 128-131. – ISBN 978-966-2213-81-2


  На матеріалах компартійних відділів для роботи серед робітниць і селянок УСРР.
1399063
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 4 (15). – 2012. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399064
   Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 1997-. – ISSN 2078-6948
Вип. 6 (17). – 2014. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399065
  Калініна С.П. Соціальні виміри трансформації міжнародних економічних відносин: трудоресурсний аспект / С.П. Калініна, Л.П. Давидюк // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 97-105. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1399066
  Ковальський В. Соціальні винаходи і нормотворення (частина друга) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-23 грудня (№ 50)
1399067
  Сербіна А. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам: огляд змін до законодавства // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 44-49
1399068
  Прудов Ю. Соціальні виплати та пільги в українському законодавстві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-54
1399069
  Тополь О. Соціальні виплати, компенсації та пільги як напрями соціального забезпечення населення України / О. Тополь, Н. Сухицька // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 4 (28). – С. 7-16. – ISSN 2411-5215
1399070
  Борисенко М. Соціальні витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва в 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 28-33


  У статті розглядаються витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва у 1920-х роках.
1399071
  Покулита І.К. Соціальні витоки та галузеві тенденції розвитку артпрактик сьогодення / І.К. Покулита, О.С. Михайленко // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 67-72. – ISSN 2616-9967


  У статті розглянуті соціальні передумови та соціокільтурний контекст формування артпрактик як явища культури ХХ століття та визначені причини й особливості галузевого впливу на інші форми діяльності в сучасних умовах цифровізації соціального простору. ...
1399072
  Моплевська В.М. Соціальні відносини з позиції статусно-рольової взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
1399073
  Малахова А. Соціальні відносини японського суспільства та мовний етикет // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 250-255


  Статтю присвячено аналізу національно-культурних особливостей мовного етикету в японській мові. Розглянуто використання займенників та термінів спорідненості при спілкуванні японською мовою. Статья посвящена анализу национально-культурных ...
1399074
  Яфінович Е.Б. Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 180-186
1399075
  Горин В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 69-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1818-5754
1399076
  Шаль В.В. Соціальні гарантії прокурорів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шаль Віта Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 200 арк. – Додатки: арк. 198-200. – Бібліогр.: арк. 178-197
1399077
  Шаль В.В. Соціальні гарантії прокурорів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шаль Віта Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1399078
  Суховершко Г.В. Соціальні горизонти села / Г.В. Суховершко. – К, 1983. – 103с.
1399079
  Тимошенко В.І. Соціальні детермінанти агресії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 14-17. – ISSN 1563-3349
1399080
  Перепелиця Т.Г. Соціальні детермінанти злочинності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Проаналізовано проблему злочинності в сучасному українському суспільстві, яка зараз є надзвичайно активною. Особливу увагу характеристиці особливостей соціальної структури суспільства перехідного періоду, що детермінують злочинну поведінку. Серед них: ...
1399081
  Сазонець І.Л. Соціальні детермінанти постіндустріальної економіки в глобальному ландшафті економіки знань М. Полякова / І.Л. Сазонець, А.С. Саленко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
1399082
  Липовська Н. Соціальні детермінанти управління митної службою // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 112-123
1399083
  Герман Л.Т. Соціальні детермінати та структурні вектори економічного розвитку України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 125-129. – ISSN 2071-4653
1399084
  Бернецька Г. Соціальні діалекти у сучасній французькій мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 231-241. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1399085
  Миголинець О. Соціальні діалектизми у студентському мовленні (назви навчальних дисциплін) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Ю.М. Бідзіля [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 24. – C. 44-54
1399086
  Титаренко О.Р. Соціальні доктрини християнських церков: важливість філософсько-релігієзнавчого дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С133-134. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1399087
  Вигівська О. Соціальні долі солдатських дітей-кантоністів на Волині першої половини XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 17-22
1399088
  Тропіна В.Б. Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації / В.Б. Тропіна, Г.Л. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фактори, що обумовлені глобалізаційними процесами і які суттєво впливають на характер та динаміку національного соціального розвитку. Проаналізовано роль і значення фіскальної політики держави у формуванні системи соціальної безпеки особи та ...
1399089
  Сіньова Л.М. Соціальні допомоги в умовах євроінтеграції України // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (8 червня 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 82-85
1399090
  Живага О.В. Соціальні ефекти і ризики біотехнололгічної революції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 38-44. – ISSN 0374-3896


  Досліджено історію появи і розповсюдження генно-модифікованих організмів (ГМО) у світі.
1399091
  Паливода О.М. Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку / О.М. Паливода, О.О. Карпенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 103-108. – ISSN 2222-4459
1399092
  Подолян Г.П. Соціальні засади корпоративної культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 32-36. – Бібліогр.: 2 назв.
1399093
  Заяць В.С. Соціальні зв"язки та проблеми нерівності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6806
1399094
  Петренко-Лисак Соціальні звички як фактор вектору соціальних змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 188-195. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
1399095
  Власова О. Соціальні здібності як чинник успішної післятрудової соціалізації людини / О. Власова, Д. Коськіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена аналізу зв"язку феноменології соціальних здібностей осіб літнього віку з особливостями їх післятрудової соціалізації. Авторaми зроблено спробу позитивно охарактеризувати стадію післятрудової соціалізації особистості крізь призму ...
1399096
  Петренко-Лисак Соціальні зміни доби високих технологій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 296-297
1399097
  Коцур Віктор Петрович Соціальні зміни і політичні процесси в Україні 1930-1930-х років : історіографія : Дис... канд. іст.наук: 07.00.06 / Коцур Віктор Петрович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 475л. – Бібліогр.:л.394-475
1399098
  Бардин М.Я. Соціальні зміни як ознаки кінця світу у вченнях представників сучасного протестанізму : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 74
1399099
  Рибачук В.Л. Соціальні і комерційні чинники реформи житлово-комунального господарства у сфері надання послуг споживачам // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 94-97. – Бібліогр.: 10 назв
1399100
  Войтко В.І. Соціальні і психологічні аспекти науково-технічної революції / В.І. Войтко. – Київ, 1976. – 158с.
1399101
  Корчовий Д.А. Соціальні і філософські корені маоїзму / Д.А. Корчовий. – Київ, 1969. – 48с.
1399102
  Волобуєва А. Соціальні ідеали газети "Киевский телеграф" (1874-1875 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 66-70. – ISBN 966-02-2347-1
1399103
  Краснодемська І.Й. Соціальні ідеї в творчості Ярослава Стецька // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 153-159. – ISBN 978-966-668-405-2
1399104
  Бутко М.П. Соціальні імперативи якісного розвитку продуктивних сил регіонів України : монографія / М.П. Бутко, А.М. Ревко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-275. – ISBN 978-966-7496-69-2
1399105
  Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції в соціальний капітал / Г.І. Грицаєнко, М.І. Грицаєнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 188-194. – ISSN 2222-4459
1399106
  Герасименко Г.В. Соціальні інвестиції в Україні: роль міжнародних донорських організацій // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 136-146. – ISSN 2072-9480
1399107
  Римар І.А. Соціальні інвестиції як форма соціальної відповідальності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 165-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1399108
  Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції: сутність, стан та особливості здійснення на селі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 126-132. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1399109
  Навроцький В.В. Соціальні індивіди: інформаційні, мотиваційний і соціальний рівні // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 217-224. – ISSN 2077-8309
1399110
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 240 с.
1399111
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 230с.
1399112
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 242с.
1399113
  Сіренко К.Ю. Соціальні індикатори рівня життя населення як основа соціальної безпеки та захищеності громадян України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 90-98
1399114
  Поснова Т.В. Соціальні індикатори як інструменти визначення рівня економічної безпеки у соціальній сфері // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 138-144
1399115
  Бакуменко О. Соціальні ініціативи Київської організації НСПУ : доповідь відповідального секретаря Київської організації НСПУ на Зборах київських письменників 26 березня // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 19 квітня (№ 8). – С. 12


  Сповідь відповідального секретаря Київської організації НСПУ Олександра Бакуменка на Зборах київських письменників 26 березня
1399116
  Бакуменко О. Соціальні ініціативи Київської організації НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 5


  Співдоповідь відповідального секретаря КО НСПУ Олександра Бакуменка на щорічних зборах київських письменників.
1399117
   Соціальні інновації в контексті реформаційних змін : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігівська політехніка", Навч.-наук. ін-т права і соц. технологій, Каф. креат. індустрій та соц. інновацій ; [редкол.: О.О. Новомлинець, В.Г. Маргасова, Л.А. Остапенко та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 97, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-31-3
1399118
  Осецький В. Соціальні інновації в освіті - драйвери розвитку людського капіталу / В. Осецький, О. Кирильчук, Н. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 1 (208)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні підходи до розуміння сутності категорії "соціальні інновації" в освітньому просторі та показано, яку роль вони відіграють у розвитку людського капіталу. Дано авторське визначення соціальних інно вацій і досліджено існуючі ...
1399119
  Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 68-77. – ISSN 0131-775Х
1399120
  Грішнова О.А. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні / О.А. Грішнова, Г.Ю. Міщук // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 167-178. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
1399121
  Васильєва О.О. Соціальні інновації як нова модель взаємодії самоврядування та самоорганізації населення / О.О. Васильєва, Л.А. Горошкова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 13-23. – ISSN 2306-546X
1399122
  Небрат В.В. Соціальні інститути ринку в системі суспільних трансформацій господарства України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 84-98. – ISSN 1681-116Х
1399123
  Пеньковський С.В. Соціальні інститути удосконалення трудових ресурсів аграрних підприємств / С.В. Пеньковський, І.М. Яценко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 62-67
1399124
  Тарасенко В. Соціальні інтереси та псевдоінтереси // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-178. – ISSN 1563-3713
1399125
  Дробуш І.В. Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 50-57. – ISSN 2306-9082
1399126
  Бевзенко Л. Соціальні інтереси: об"єкт і суб"єкт дослідження в контексті актуальної соціокультурної ситуації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 3-22. – ISSN 1563-3713
1399127
  Готько О. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя / О. Готько, О. Чайковська, Н. Наливайко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 94-98. – ISSN 2308-4634
1399128
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як засіб задоволення інформаційних потреб // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 190-194


  У статті розглянуто групи інформаційних потреб, які можуть задовольнити соціальні інтернет-мережі як складник інформаційного простору. In the article it is considered the groups of informational requirements, which can satisfy the social networks as ...
1399129
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 201, [210] л. – Додаток: л. [202-210]. – Бібліогр.: л. 178-201
1399130
  Фісенко Т.В. Соціальні інтернет-мережі як феномен сучасного медіа-середовища : автореф. дис. ... канд. наук із соціальн. комунікацій: 27.00.07 / Фісенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1399131
  Вахула Б.Я. Соціальні інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 311-319. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто сучасний інформаційний феномен – соціальні інтернет-мережі та проаналізовано їхнє місце в загальній структурі соціальних мереж. Визначено соціально значущі функції соціальних інтернет-мереж, розглянуто їхню специфіку з урахуванням ...
1399132
  Шишко Н.С. Соціальні інтернет-практики як чинник психологічного благополуччя старшокласників : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Шишко Надія Сергіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1399133
  Білоус Ю.В. Соціальні інтернет медіа як інструмент формування та просування політичного іміджу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 356-361. – ISSN 2076-1554
1399134
  Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / В. Горовий ; [наук. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НВЦ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського], 2010. – 360 с. – Бібліогр.: с. 343-344. – ISBN 978-966-02-5689-7
1399135
  Губанова О.В. Соціальні й біопсихологічні чинники як детермінанти згвалтувань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 160-167. – ISSN 0201-7245
1399136
  Лавринович О.А. Соціальні й духовно-культурні наслідки комерціалізації вищої освіти в Україні // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 196-202. – ISSN 2413-0966


  У процесі комерціалізації вищої освіти, поряд із розвитком ринку освітніх послуг, повинна забезпечуватися їх якість, доступінсть для зацікавленої й обдарованої молоді, реальна відповідальність всіх агентів ринку і, головне, відновлення і трансляція ...
1399137
  Кобута С.Й. Соціальні й морально-етичні аспекти участі українських адвокатів у політичних процесах над членами ОУН у 1930-х роках // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 142-152. – ISBN 978-966-668-405-2
1399138
  Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Марія Михайлівна Телеки;КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1399139
  Куценко О. Соціальні класи і політична мобілізація ( порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів ) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 3-27. – ISSN 1563-3713
1399140
  Пипич О. Соціальні кола в дослідженнях соціальних мереж (тлумачення поняття та перспективи його застосування) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 127-147. – ISSN 1563-3713
1399141
  Пипич О.А. Соціальні кола як "уявні спільноти" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 36-43
1399142
  Пилипенко Р.Є. Соціальні компоненти в понятійному полі авторитету у сучасних німецьких організаційних культурах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 253-259. – ISBN 966-638-08406
1399143
  Верезомська І.Г. Соціальні комунікації в готельно-ресторанній справ / І.Г. Верезомська, О.М. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 66-71. – ISSN 2409-9805
1399144
  Чернуха Н. Соціальні комунікації в інтелектуальному просторі: відповідь на виклики сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  У статті розглянуто соціальні комунікації в інтелектуальному просторі. Подано інформацію про гуманітарну освіту в сучасному суспільстві, виокремлено домінанти її успішного функціонування відповідно до викликів сьогодення. Акцентовано увагу на ...
1399145
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 171-175


  У статті йдеться про концептуальні підходи до соціальних комунікацій у сучасних наукових дослідженнях. Соціальні комунікації мають широкий спектр функцій, які забезпечують життєдіяльність сучасних соціальних систем. Узагальнено основні принципи та ...
1399146
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 427 арк. – Бібліогр.: арк. 374-427
1399147
  Білан Н.І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : автореф. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Білан Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1399148
  Курбан О.В. Соціальні комунікації в роботах українських дослідників // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 58-62


  У статті йдеться про результати дослідження соціокомунікативних процесів. Автор акцентує увагу на базовому складнику цих процесів - масовій комунікації. The article concerns the results of researching of social and communicative processes. The author ...
1399149
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т журналістики, Каф. мови засобів масової комунікації. – Львів, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 222-241. – Бібліогр.: л. 193-221
1399150
  Самуляк О.В. Соціальні комунікації в Уанеті: історія, особливості та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Самуляк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1399151
  Почепцов Г.Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-26. – ISBN 978-966-2141-69-9
1399152
  Виходець О.М. Соціальні комунікації персоналу як чинники мотивації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 164-172


  Розглядаються окремі проблеми мотивації в системі соціальних комунікацій та визначаються ознаки кількісного оцінювання гуманітарних чинників.
1399153
  Кирилишен Я.В. Соціальні комунікації та їх роль в українському інформаційному маркетингу / Я.В. Кирилишен, К.О. Денисова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 90-97. – ISSN 2409-9805


  Аналіз інтегрованих соціальних маркетингових комунікацій і виділення принципів ведення соціальних комунікацій в аспекті українського інформаційного маркетингу
1399154
  Жабинець О. Соціальні комунікації та корпоративна соціальна відповідальність підприємств агрохолдингового типу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 23-26
1399155
  Анісімова О.М. Соціальні комунікації та тенденції їх розвитку в українському Інтернет-просторі / О.М. Анісімова, К.О. Денисова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 81-87. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом основних тенденцій розвитку соціальних комунікацій в Україні та виокремленням четвертого рівня інтерактивності в соціальних інтернет-комунікаціях. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів ...
1399156
  Кір"янова О.Л. Соціальні комунікації у системі "автор-видавець-читач" засобами трендових медіа-інновацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 119-124. – ISSN 2077-7264


  "Обгрунтовано вплив дигіталізації на учасників соціальних комунікацій в системі «автор-видавець-читач», охарактеризовано використання трендових медіа-інновацій у видавничій справі: від кроссмедійності та візуалізації контенту до користувацького ...
1399157
  Різун В. Соціальні комунікації як інженерне вчення, або соціальні комунікації в системі соціального інжинірингу (соціальної інженерії) // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2012. – № 2. – С. 8-18. – ISBN 978-966-2141-99-3


  Спілкування як явище завжди виступало й виступає знаряддям, способом, формою різних процесів, поведінки, що вивчаються багатьма науками. Соціальні комунікації - це не наука, це вид соціальної (гуманітарної) інженерії, конструювання, побудови, ...
1399158
  Холод О. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі "Соціальні комунікації" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 286-293. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття присвячена аналізу поняття "соціальні комунікації" в межах понятійно-категоріального апарату наукової галузі "соціальні комунікації". Автор визначає як семантику зазначеного терміна, так і суть його поняття, а також визначає основи методології ...
1399159
  Костюченко Ю. Соціальні комунікації як ресурс, або Наука та ЗМІ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 14


  Відгук на публікацію "Антинаукова журналістика. Чому українські вчені змушені захищатися від наклепів" ("День" № 51/52 від 24-25 березня ц.р.)
1399160
   Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / [Ільганаєва В. та ін. ; наук. ред. О.М. Холод] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 362, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. у змісті. - Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-26-2
1399161
  Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : навчальний посібник / Олександр Холод ; Київський міжнародний ун-т. – [2-е вид., доп. і випр.]. – Київ : КиМУ, 2010. – 303 с. : іл. – Бібліогр.: с. 294-298. – ISBN 978-966-8299-59-9
1399162
  Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз : [навч. посібник] / Олександр Холод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 285, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Соціальні комунікації: соціо- та психологічний аналіз. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-1585-67-5
1399163
  Холод О.М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посібник / О.М. Холод. – Вид. 2-ге, перероб. й допов. – Київ : Білий Тигр, 2018. – 369, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 322-356 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7616-00-8
1399164
  Верлока В. Соціальні контексти особистісної ідентичності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 45-60. – ISSN 0235-7941
1399165
  Баршацька Г.Ю. Соціальні контексти становища маргіналів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 75-78. – ISSN 2077-1800
1399166
  Хасанов Р.Р. Соціальні конфлікти у системі публічного управління як чинник національної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. з держ. упр. : 25.00.02 / Хасанов Руслан Рафісович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1399167
  Білан Н.І. Соціальні критерії європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 77-83


  The article deals with the social criteria of the European information society. Information society is covered in the article as a new historical period of the civilization development where main products are information and knowledge. Comparative ...
1399168
  Маклаков С.М. Соціальні ліфти і технології їх впровадження в системі соціально-економічної мотивації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 112-123. – ISSN 2308-1988
1399169
  Вежель Л. Соціальні медіа - нові можливості для розвитку бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-48. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні способи взаємодії компаній і споживачів в умовах підвищеної популярності соціальних медіа. Завдяки можливості відслідковувати поведінку людей у тематичних спільнотах, групувати користувачів за інтересами, досліджувати зміну ...
1399170
  Жабін А. Соціальні медіа в бібліотеках США / Андрій Жабін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Розглянуто типологію соціальних медіа, історію впровадження і сучасний стан у бібліотеках США. З"ясовано типи взаємодії книгозбірень у соціальних медіа. Наведено результат дослідження присутності найбільших бібліотек США у соціальних медіа. ...
1399171
  Струнгар В. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 219-229. – ISSN 2224-9516
1399172
  Ахмедова Д.С. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 194-195. – ISBN 978-617-8037-71-0
1399173
  Байдарова О. Соціальні медіа у соціальній роботі з молоддю зі слуховими порушеннями / О. Байдарова, Д. Лаврент"єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 39-44. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження можливостей використання соціальних медіа у соціальній роботі з молоддю з особливими потребами. Проаналізовано специфіку різних видів соціальних медіа в контексті можливостей їхнього використання у практиці соціальної ...
1399174
  Піпченко Н.О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : до 70-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Наталія Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302-333. – ISBN 978-966-2123-55-5
1399175
  Донченко В. Соціальні медіа як засіб залучення іноземних студентів до навчання в університетах США // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 132-134. – ISBN 978-966-644-324-6
1399176
  Кушерський А.М. Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції президентських бібліотек США // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 2409-9805
1399177
  Іванчук К.В. Соціальні медіа як ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C.16-23


  У статті розглядається конвергенція інтернет-ЗМІ із соціальним и мережами. Формується нова медіасистема, у якій взаємодіють професійна та соціальна журналістика, а нові інтерактивні канали розповсюдження новин - соціальні мережі - дозволяють подолати ...
1399178
  Сабопа А. Соціальні медіа як інструмент PR // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 225-226
1399179
  Якименко Ю. Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 501-516. – ISSN 2224-9516


  Рокрито методичні аспекти побудови системи об"єктивного оцінювання інформації соціальних мереж у процесі дослідження проблем регіонального розвитку, впливу інформації соціальних мереж на окремих індивідуумів і соціальні групи, ролі у цих процесах ...
1399180
  Шваб М.А. Соціальні медіа як інструмент позиціонування діяльності молодіжних неурядових організацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 86-90. – ISSN 2077-1800
1399181
  Піпченко Н.О. Соціальні медіа як інструментарій зовнішньої політики Європейського Союзу // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 462-488. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1399182
  Білан. Н.І. Соціальні медіа як інструментарій позиціонування держав в інформаційному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті йдеться про роль соціальних медіа в інформаційному суспільстві. Охарактеризовано нові форми комунікації держави і суспільства, які створюють передумови розвитку інститутів і організацій громадянського суспільства. Зазначено, що соціальні медіа ...
1399183
  Зайцева М.М. Соціальні медіа як об"єкт маркетингових досліджень / М.М. Зайцева, Г.В. Пшинка // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 59. – С. 102-113 ; вип. 59. – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано рівень комфорту та рівень довіри споживачів до соціальних мереж.
1399184
  Туманов О.О. Соціальні медіа як об"єкт статистичного дослідження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
1399185
  Сафонова Т.А. Соціальні медіа: нові канали бібліотечної комунікації // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 77-81


  Досліджуються нові можливості соціальних медіа для просування бібліотек у віртуальному середовищі.
1399186
  Піпченко Н.О. Соціальні медійні платформи як інструмент мережевої війни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 172-176


  У статті описано перспективи впливу нових засобів масової інформації на стабільність політичних систем. Автор пропонує комплексно розглянути роль нових медіа як інструменту зовнішньої та внутрішньої комунікації, тому що блоги, Twitter, Facebook, You ...
1399187
  Жабін А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 13-19. – ISSN 1029-7200


  У статті йдеться про використання найбільш популярних соціальних медіа у бібліотеках. Проаналізовано сучасний стан провідних соціальних медіа в світі та в Україні, можливості їх застосування в бібліотеках. Наведено порівняльну характеристику ...
1399188
  Вербицька Г.А. Соціальні мережі в арабському світі та їх вплив на трансформацію еліт : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Вербицька Ганна Анатоліївна ; М-во культури, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1399189
  Мироненко В.В. Соціальні мережі в діяльності PR-фахівця // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 71-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано сутність понять «соціальні медіа», «соціальні мережі», «цифровий PR» у площині досліджуваної проблеми. Здійснено аналіз останніх досліджень та публікацій щодо дослідження використання соціальних медіа та соціальних інтернет-мереж, ...
1399190
  Піпченко Н. Соціальні мережі в європейській публічній політиці // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 352-368. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1399191
  Компанцева Л.Ф. Соціальні мережі в когнитивно-прагматичному вимірі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-75. – ISSN 0027-2833
1399192
  Пилипчук В.П. Соціальні мережі в процесі просування послуг підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 60-65. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1399193
  Шутяк Л. Соціальні мережі в теорії і практиці викладання журналістикознавчих дисциплін // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 296-301. – (Серія "Журналістика" ; вип. 43). – ISSN 2078-7324
1399194
  Радченко О.М. Соціальні мережі в туризмі України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 119-126 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1399195
  Гранчак Т.Ю. Соціальні мережі візуального контенту як інноваційний інструмент розкриття бібліотечних фондів: досвід національних бібліотек // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 32-38
1399196
  Зернецька О.В. Соціальні мережі і кібербезпека особистості // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 94-101. – ISBN 978-966-02-7953-7
1399197
  Закіров М.Б. Соціальні мережі і політична практика // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 21-22. – ISBN 978-966-602-335-6
1399198
  Дубняк К.В. Соціальні мережі Інтернет як засіб обміну інформацією // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1399199
  Парфенюк І.М. Соціальні мережі інтернету як засіб комунікації політичного лідера (на прикладі соцмереж Президента України) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-65. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядається специфіка політичних комунікацій у соціальних мережах інтернету, надаються рекомендації щодо підвищення їхньої ефективності. Дослідження полягає в застосуванні таких загальнонаукових методів, як: синтез, аналіз, порівняння, які ...
1399200
  Бездрабко В. Соціальні мережі й архівні практики // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (328), липень - вересень. – C. 16-35. – ISSN 0320-9466
1399201
  Гоцур О. Соціальні мережі та блоги як інструменти реалізації PR-кампанії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 196-204. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1399202
  Решмеділова О.М. Соціальні мережі та блогінг як інструменти інтернет-комунікації в сучасному суспільно-політичному житті України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 130-132
1399203
  Зорба Н.Ф. Соціальні мережі та Євромайдан у розрізі експертного дослідження // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / редкол.: Євтух В.Б., Андрущенко Т.В., Бех В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 38-51. – ISSN 2307-4825
1399204
  Башук А.І. Соціальні мережі у системі комунікацій Державної влади // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  Метою статті є виявлення потенціалу соціальних мереж як комунікаційного інструменту державної влади. При цьому соціальні мережі досить активно використовуються у протестних рухах, ініційованих опозиційними до влади групами. Дедуктивний та індуктивний ...
1399205
  Чорній М.І. Соціальні мережі як важіль популяризації рідкісних краєзнавчих видань з фонду НБ УжНУ // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 178-184. – ISBN 978-617-531-243-8
1399206
  Ковалевич Б.В. Соціальні мережі як говий інструмент ведення інформаційних війн у сучасному світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 118-121. – ISSN 2077-1800


  В умовах стрімкого розвитку інформаційних технолгій, особливо мережі Інтернет, людина стає все більш залежною від інформації, яка її оточує. І соціальні мережі, в яких людина проводить більшу частину свого часу, стають ідеальним інструментарієм впливу ...
1399207
  Цимбалюк С. Соціальні мережі як дієвий інструмент розкриття бібліотечного фонду в умовах карантинних обмежень / С. Цимбалюк, Н. Добрянська // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 185-194. – ISBN 978-617-531-243-8
1399208
  Водолазька С. Соціальні мережі як дієвий різновид коммунікаційної у видавничій галузі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 124-127
1399209
  Гоцинець І. Соціальні мережі як додатковий інструмент формування іншомовної інформаційно-комунікативної компетентності студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 80-86. – ISSN 2308-4634
1399210
  Шаповалов Д.О. Соціальні мережі як засіб комунікації студентів // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 214-216. – ISBN 978-966-602-335-6
1399211
  Серняк І. Соціальні мережі як засіб підвищення ефективності соціального інструментарію управління персоналом на підприємстві // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 60-66. – ISSN 2411-5215


  "У статті розглянуто переваги використання соціальних мереж для пошуку та відбору персоналу підприємства. Враховуючи принципово нові акценти в сучасних методах і засобах управління персоналом, коли на передній план виходить створення умов для найбільш ...
1399212
  Федів В. Соціальні мережі як засіб підвищення мотивації до вивчення природничих дисциплін у вищому медичному навчальному закладі / В. Федів, А. Єгоренков, Л. Шинкура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 72-76. – ISSN 2078-1016
1399213
  Штих П. Соціальні мережі як засіб просування довідково-бібліографічних продуктів та послуг у системі національних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 469-478. – ISSN 2224-9516
1399214
  Каращук О. Соціальні мережі як інноваційне джерело надання бібліотечних продуктів і послуг // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 371-387. – ISSN 2224-9516
1399215
  Водолазька С. Соціальні мережі як інноваційний спосіб просування та популяризації видавничої продукції // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 30-34


  У статті проаналізовано особливості застосування соціальних мереж як ефективного інноваційного способу просування видавництва і видавничої продукції на ринок. Охарактеризовано поняття інновація. Визначено найбільш популярні серед видавців соціальні ...
1399216
   Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства / [О.С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 258, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7363-4
1399217
  Новікова Н.Л. Соціальні мережі як інструмент для органів державної влади для налагодження зв"язків з громадськістю / Н.Л. Новікова, К.В. Притула // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 123-127. – ISSN 2306-6814
1399218
  Піпченко Н.О. Соціальні мережі як інструмент зовнішньополітичної комунікації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.75-80. – Бібліогр. в кінці ст.
1399219
  Сафонова Т.А. Соціальні мережі як інструмент маркетингу та просування бібліотек // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 174-178
1399220
  Каменська І. Соціальні мережі як інструмент неформальної освіти при підготовці педагога професійного навчання / І. Каменська, О. Бокшиц // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 296-314. – ISSN 2518-7600
1399221
  Воротинський В.В. Соціальні мережі як інструмент політичної маніпуляції в Україні в контексті протистоянь 2013-2014 років // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 33-43
1399222
  Петровська І.П. Соціальні мережі як інструмент пошуку персоналу фірми / І.П. Петровська, К.С. Шевченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 115-121. – ISSN 2310-5534
1399223
  Абдулхаіров А.З. Соціальні мережі як інструмент просування кримського туристського продукту та готельно-ресторанних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 3-6. – Бібліогр.: 15 назв
1399224
  Агапова М. Соціальні мережі як інструмент спеціальної інформаційної операції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 48-54. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1399225
  Курбан О. Соціальні мережі як інструмент у галузі PR / Олександр Курбан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 45-47. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто сучасний рівень розвитку технологій Web 2.0. Визначено роль та місце соціальних медіа в роботі PR-фахівців. Систематизовано інструменти сучасного SMM-менеджера.
1399226
  Савченко Ю. Соціальні мережі як інструмент управління репутацією // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 17-18. – ISSN 1606-3732
1399227
  Досенко А.К. Соціальні мережі як комунікаційні платформи: семіотичний аспект / А.К. Досенко, І.В. Погребняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 103-107. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1399228
  Ковалевич Б. Соціальні мережі як новий інструмент ведення інформаційних війн світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 141-144
1399229
  Соколова Н.В. Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 70-75. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
1399230
  Соколова Н. Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 10-13. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти використання соціальних мереж як джерела інформації для створення телевізійних сюжетів. З"ясовано, що журналісти активно використовують відомості, отримані із соціальних мереж, зокрема найбільшою популярністю в Україні користується ...
1399231
  Черниш Р.Ф. Соціальні мережі як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 205-214. – ISSN 2224-9281
1399232
  Зуйковська А.А. Соціальні мережі як середовище політичної комунікації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 272-280
1399233
  Грицяк Д.І. Соціальні мережі як сучасний канал пропаганди / Д.І. Грицяк, Т.Ю. Богиня // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 184-194. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1399234
  Довгань О.Д. Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 25-31
1399235
   Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 248, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7042-8
1399236
  Малєєва Н.С. Соціальні мережі як чинник розвитку кіберадикції // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – С. 23-26
1399237
  Батичко Г.І. Соціальні мережі як чинник формування позитивного іміджу та простір позиціонування університету на ринку освітянських послуг / Г.І. Батичко, О.Р. Велієва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 17-25. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
1399238
  Смолянюк О.В. Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 91-93 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1399239
  Тищенко Алла Соціальні мережі: позитив чи негатив? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 26-27 : фото
1399240
  Іваненко В.В. Соціальні метаморфози непівської доби на теренах Південної України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 86-97. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
1399241
  Стригуль М.В. Соціальні механізми розвитку і динаміки економізму і комерціалізації в українській вищій освіті // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
1399242
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контесті феміністичної парадигми : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / Шалаєва К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1399243
  Гура В.К. Соціальні міфи сіонізму: про реальну ізраїльську дійсність / В.К. Гура. – Київ, 1982. – 97 с.
1399244
  Тодорова С.М. Соціальні мотиви в історії розвитку екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.246-252. – ISSN 1728-3671
1399245
  Венгер Т.А. Соціальні наслідки зростання державного боргу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 7-9. – ISSN 1728-6220


  Досліджено соціальні наслідки зростання державного боргу для країн із різним рівнем економічного розвитку та розміром боргу.
1399246
  Заваріка Г.М. Соціальні наслідки конфлікту в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 161-169. – ISSN 2308-135X
1399247
  Лукашук Я. Соціальні наслідки мусульманскої міграції до ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 450-456
1399248
  Ні Вей Юнь Соціальні наслідки реформування систем освіти КНР та України : Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Ні Вей Юнь; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 3 назви
1399249
  Ковальов В.М. Соціальні наслідки розвитку людської праці / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 19-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
1399250
   Соціальні наслідки уражень внутрішніх органів в учасників антитерористичної операції / В.І. Шевчук, Н.М. Беляєва, О.Б. Яворовенко, І.В. Куриленко, О.Ю. Галютина // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 77-83. – ISSN 2227-7404
1399251
  Ящишина І.В. Соціальні наслідки цифровізації: досвід Європейського Союзу / І.В. Ящишина, Т.Л. Боднарчук // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (117). – С. 3-20. – ISSN 1560-4926
1399252
   Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження / НАН України, Ін-т соціол., Центр соц. експертиз ; [за ред. Ю. Саєнка, Н. Ходорівської]. – Київ : [б. в.], 2011. – 244 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2022-30-8
1399253
  Лавренко О. Соціальні настанови як чинник десоціалізації членів тоталітарних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В тоталітарних групах особистість набуває психологічної залежності від групи, відбувається її десоціалізація. Це загрожує не лише духовності суспільства, а й розвитку конкретної особистості. In totalitarian groups a personality is acquiring ...
1399254
  Шахрайчук І.А. Соціальні настрої населення Дніпропетровська в період нацистської окупації міста (1941-1943 рр.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 202-222. – ISSN 2409-3661


  Досліджено основні аспекти впливу окупаційної влади на соціальні настрої різних верств населення та моделювання політики «виживання» у екстримальних умовах воєнного лихоліття.
1399255
  Крижановська О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 0130-5247
1399256
  Кістяківський Б. Соціальні науки і право // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 839-895. – ISBN 978-966-8865-81-7
1399257
  Новікова О.Ф. Соціальні небезпеки та їх наслідки в умовах збройного конфлікту на Сході України / О.Ф. Новікова, О.Г. Сидорчук // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 149-161. – ISSN 2415-7732
1399258
  Мажак І. Соціальні нерівності у здоров"ї: головні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень - березень. – С. 106-123. – ISSN 1563-3713
1399259
  Бабенко С.С. Соціальні нерівності у міжнародному вимірі соціології: дебати та результати досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена опису сучасного стану світової дискусії щодо соціальних нерівностей за результатами аналізу ключових докладів та публікацій, представлених в межах XVII Світового конгресу Міжнародної соціологічної асоціації "Соціологія у русі". ...
1399260
  Слободянюк А.В. Соціальні норми та цінності як невід"ємні характеристики категорії влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-7. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Статтю присвячено проблемі аналізу змісту категорії "влади" та виявленню її механізмів, форм та історичних ознак. Розглядається проблема полі функціональності влади, яка ускладнює однозначність змістовного категоріального визначення даного поняття в ...
1399261
  Лисюк І.І. Соціальні норми у державно організованому суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 77-84. – ISSN 1563-3349
1399262
  Фурман О.Є. Соціальні норми як психокультурний фактор життєдіяльності особистості / О.Є. Фурман, М.І. Дідора, У. . Христинюк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (85). – С. 179-198. – ISSN 1810-2131
1399263
  Позняк С. Соціальні норми, довіра і громадянська взаємодія // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 83-88. – ISSN 1810-2131
1399264
  Мохонько А.В. Соціальні норми: сутнісні характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 35-40. – ISSN 1563-3349
1399265
  Попович Т.П. Соціальні обов"язки: теоретико-правові аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 71-74. – ISSN 2219-5521
1399266
  Глухова О.О. Соціальні орієнтири економічної політики держави при забезпеченні належної якості життя населення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 112-116. – ISSN 2309-1533
1399267
  Білогуб В.Д. Соціальні орієнтири науки / В.Д. Білогуб. – Київ : Політвидав України, 1989. – 180 с.
1399268
  Ковальська О.В. Соціальні основи відповідальності за колабораційну діяльність // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 12 (240). – С. 25-29. – ISSN 2308-9636
1399269
  Пархомчук О.С. Соціальні основи міжнародного правопорядку: особливості реалізації прав людини / О.С. Пархомчук, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 50-56


  The article is dedicated to the one of the most important problem of human writes in the context of the paradigm of world order. Special attention is paid to investigation of world order as a sociological category, methods and up-to-date status of this ...
1399270
  Дашенкова Н.М. Соціальні основи суб"єктивності: прекарність як онтологічна характеристика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 81-85. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1399271
  Акімов Д.І. Соціальні основи трудової міграції західна і східна моделі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 328-331. – ISSN 1993-6788
1399272
  Акімов Д. Соціальні основи трудової міграції: захіжна і східна моделі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 10-13
1399273
  Бович М Ю. Соціальні особливості процесу культурної взаємодії "Захід-Схід" на теренах українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто масовий процес глобалізації світу, характерною рисою якого є "американізація", вплив цього феномена на культурну дифузію у процесі міжкультурних взаємин.
1399274
  Резнік О. Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр "нових" нерівностей // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 69-76. – ISSN 2077-5105
1399275
  Єрескова Т. Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр "нових" нерівностей / Т. Єрескова, О. Мазурик // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 77-81. – ISSN 2077-5105
1399276
  Баюра Д.О. Соціальні параметри конкурентоспроможності в контексті розвитку механізму КСВ / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 33-35. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто соціальні параметри механізму формування корпоративної соціальної відповідальності.
1399277
  Птахів Семен Соціальні перевезення: український шлях // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1399278
  Кривець Є.В. Соціальні передбачення і соціальне планування. / Є.В. Кривець. – К., 1978. – 116с.
1399279
  Крисенко Д.С. Соціальні передумови "консервативного повороту" у США межі 1970-х - 1980-х років // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 118-121. – ISSN 2076-1554
1399280
  Стрельбицький М.П. Соціальні передумови (юридичні факти) інформаційного тероризму та кіберзлочинів / М.П. Стрельбицький, С.Л. Саржан // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 217-226
1399281
  Онищенко В.П. Соціальні передумови економічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 19-37 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0131-775Х
1399282
  Бойко Л.М. Соціальні передумови євроінтеграції України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 156-160
1399283
  Турлова Ю. Соціальні передумови криміналізації браконьєрства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 250-257. – ISSN 0132-1331
1399284
  Адонін С.В. Соціальні передумови проведення пенсійної реформи / С.В. Адонін, В.А. Ізюмська, Н.В. Куряча // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1 : / [Biloshkurska N.V., Biloshkurskyi M.V., Slatvinsyi M.A. et al.]. – С. 143-157. – ISBN 978-9934-571-44-2
1399285
  Шулдан Л.О. Соціальні передумови проектування акустично-рекреаційних осередків великого міста / Л.О. Шулдан, А.Ю. Штендера // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 321-325. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
1399286
  Чорний В.С. Соціальні передумови реформування військової організації України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 236-242
1399287
  Рахманов О. Соціальні передумови та способи створення капіталу великих власників України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С, 51-68. – ISSN 1563-3713
1399288
  Хромець О.Л. Соціальні передумови явища політичного маніпулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У даній статті встановлюються історичні передумови виникнення феномену маніпулювання свідомістю. Виокремлюються основні умови й механізми маніпуляції свідомістю в політичному процесі. Вказується на загрозу втрати ідентичності людини під дією ...
1399289
   Соціальні перетворення у радянському селі. – Київ : Наукова думка, 1976. – 233 с.
1399290
  Матерняк Д. Соціальні питання в політиці партії "Право і справедливість" після 2015 року // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 179-183. – ISBN 978-966-668-405-2
1399291
  Губський С.І. Соціальні питання в творчій спадщині ідеолога і діяча ОУН Д. Мирона ("Максима Орлика") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 75-83. – ISBN 978-966-668-405-2
1399292
  Скатерщиков В.К. Соціальні питання сучасного мистецтва. / В.К. Скатерщиков. – К., 1973. – 190с.
1399293
  Васильчук І.П. Соціальні підприємства: особливості організаційно-правового устрою та фінансування діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 61-65. – ISSN 2222-4459
1399294
  Куценко Т.Ф. Соціальні пільги в Україні: аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, М.Ю. Бондар // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 96-102
1399295
  Заяць Т.А. Соціальні послуги для вразливих категорій населення в територіальних громадах України / Т.А. Заяць, Г.О. Краєвська // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (724). – Бібліогр.: 9 назв
1399296
  Казанська О.О. Соціальні послуги як об"єкт управління органів місцевого самоврядування / О.О. Казанська, В.П. Пархоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 85-88. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1399297
  Чужиков В. Соціальні потоки у глобальному економічному середовищі: освітній аспект : соціально-економічний розвиток / В. Чужиков, К. Нужненко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 14-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1399298
  Поплужний В.Л. Соціальні почуття радянської людини. / В.Л. Поплужний. – К, 1980. – 178с.
1399299
  Длугопольська Т. Соціальні права в контексті забезпечення соціальної безпеки громадян // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 63-68. – ISSN 2524-0129
1399300
   Соціальні права громадян в умовах формування України як соціальної і правової держави : державне управління / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 94-96. – Бібліогр.: 8 назв
1399301
  Барабаш Ю.Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-23
1399302
  Савенко М. Соціальні права і свободи людини і громадянина та їх захист у конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-90
1399303
  Верланов С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного суду України: межі захисту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0132-1331
1399304
  Строган Соціальні права людини та громадянина як невід"ємний елемент побудови правової держави і громадянського суспільтва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 137-140.
1399305
  Максимов С.І. Соціальні права людини: до проблеми обгрунтування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 398-406. – ISSN 0201-7245
1399306
  Волкова О.М. Соціальні права особи: питання теорії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Волкова Олена Миколаївна ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1399307
  Волкова О.М. Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 39-43
1399308
  Турчин М.М. Соціальні права та соціальна політика: взаємозвязок та взаємообумовленість // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 354-358. – ISSN 2524-017X
1399309
  Бадида А.Ю. Соціальні права та судовий конституційний контроль: досвід Французької Республіки // Закарпатські правові читання : розвиток правової системи та європ. інтеграція України : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 трав. 2021 р., м. Ужгород) / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; [редкол.: О.Я. Рогач, Я.В. Лазур, С.Б. Булеца та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 2. – С. 29-35. – ISBN 978-617-8046-04-0
1399310
  Бадида А. Соціальні права у системі фундаментальних прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 272-280. – ISSN 1026-9932
1399311
  Хома Н.М. Соціальні права як чинник формування модерної соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 197-205
1399312
  Баліч Н. Соціальні правтики та їхня роль у сучасому суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4, жовтень - грудень. – С. 69-79. – ISSN 1563-3713
1399313
  Подоляка Н.С. Соціальні практики краудфандингових платформ у рамках видавничої справи та журналістики : монографія / Н.С. Подоляка ; М-во освіти і науки України,Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 102, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 85-102. – ISBN 978-966-657-726-2
1399314
  Гончарова О.О. Соціальні практики маніпуляції свідомістю молоді // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 51-56. – ISSN 2072-1692
1399315
  Сінькевич О.Б. Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс : монографія / Ольга Сінькевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2015. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0192-3
1399316
  Варга Н.І. Соціальні практики неформальної зайнятості населення прикордонного регіону України: соціокультурний контекст : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Варга Наталія Іллівна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 56 назв
1399317
  Засадний Б.А. Соціальні принципи в управліні підприємницькою діяльністю // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 148-154. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В сучасних умовах здійснення підприємницької діяльності одночасно з досягненням високих економічних результатів важливого значення набуває забезпечення соціального ефекту, що сприяє підвищенню рівня соціального забезпечення суспільства. Тому ...
1399318
  Шибко Олександр Соціальні принципи, закони і норми як система соціальної відповідальностіС.117-121 // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.117-121. – ISSN 1728-9343
1399319
  Кучко О.Є. Соціальні причини та наслідки деанонімізіції в Інтернеті // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 287-288
1399320
  Григорська О.С. Соціальні пріоритети бюджетної політики // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-293-4
1399321
  Садова У.Я. Соціальні пріоритети регіональної політики України у ретроспективах наукової спадщини М.І. Долішнього // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 13-17. – ISSN 1562-0905
1399322
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.1. – 2000. – 553с.
1399323
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.2. – 2000. – 598с.
1399324
   Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, щляхи забезпечення. – Київ, 2001. – 261с. – ISBN 966-02-2041-3
1399325
  Сіденко С. Соціальні пріоритети розвитку нових членів Євросоюзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 73-80. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1399326
  Богуш Л.Г. Соціальні пріоритети сталого розвитку України: критерії формування, політика реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 34-39. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1399327
  Надибська О.Я. Соціальні пріоритети України в глобалізаційному просторі : монографія / Оксана Надибська ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Астропринт, 2017. – 245, [3] с. – Бібліогр.: с. 208-245 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-323-9
1399328
  Лютий І. Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період / І. Лютий, Д. Осецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-33. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено комплексне дослідження соціальних пріоритетів фіскальної політики в Україні. Розглянуто ефективність інструментів фіскальної політики в системі державного регулювання соціальних процесів у суспільстві. Визначено роль бюджетного ...
1399329
  Тропіна В.Б. Соціальні пріоритети фіскальної політики держави у контексті економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-9. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми державного регулювання економічного зростання як необхідної передумови розбудови соціальної держави Problems of state regulation of economic growth as base for development of social country.
1399330
  Дроздовський Д.І. Соціальні проблеми англійського "академічного роману": історична ревізія піджанру // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 78-83. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1399331
  Підвальна Ю. Соціальні проблеми безробіття молоді на сучасному українському ринку праці // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 38-47. – ISSN 2618-0715
1399332
  Шаповал А. Соціальні проблеми в контексті політико-економічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 290-296. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Описано еволюцію поглядів на "соціальне питання" та соціальну політику в контексті розвитку політико-економічних концепцій від класиків економічної теорії до теоретиків та реалізаторів політики "держави загального добробуту". Окрему увагу приділено ...
1399333
   Соціальні проблеми виробничого колективу. – К, 1972. – 159с.
1399334
  Бердишев Г.Д. Соціальні проблеми генетики / Г.Д. Бердишев. – Київ, 1990. – 45с.
1399335
  Смирнов І.Г. Соціальні проблеми глобалізації та їх відображення в курсі "Географія світового господарства" // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 72-92


  Розкрито сутність соціальних товарів та соціальних проблем в умовах глобалізації світового господарства. Висвітлено особливості формування суспільного вибору. Охарактеризовано основні соціальні проблеми сучасності, зокрема, проблему соціального захисту ...
1399336
  Ярошенко Г.В. Соціальні проблеми домогосподарств / Г.В. Ярошенко, М.І. Ярошенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 10 (149). – С. 183-188
1399337
  Янукович В.В. Соціальні проблеми людини та соціальна політика держави // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-25.
1399338
  Лібанова Е.М. Соціальні проблеми модернізації української економіки // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 5-22. – ISSN 2072-9480


  Стаття присвячена соціальним проблемам трансформації моделі економіки, притаманної традиційним суспільствам, у модель, що реалізується в суспільствах модерних. Визначено основні соціальні перешкоди успішній модернізації української економіки.
1399339
  Корнієнко М.В. Соціальні проблеми молоді: медіаризики та медіапрофілактика / М.В. Корнієнко, М.М. Малиш // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 96-99


  У статті проаналізовано медіачинники формування ціннісних орієнтацій дітей та молоді, їх девіантної і деліквентної поведінки, розглянуто відповідну тематику медіа. Оцінено міру комплексності висвітлення найбільш гострих проблем підростаючого покоління ...
1399340
  Ткаченко О.Г. Соціальні проблеми на шпальтах газет - дієвий чинник у процесі виховання особистості (на матеріалі обласної преси Сумщини) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 69-72


  Розглянувши матеріали обласних газет, які торкаються проблем алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії, автор простежує роль ЗМІ у вихованні особистості. The newspapers of Sumy Region which concern the problems of alcoholism, smoking and drug abuse are ...
1399341
  Культенко В.П. Соціальні проблеми нанотехнологій у контексті філософії / В.П. Культенко, В.А. Богославець, А.М. Рябченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-26. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1399342
  Голод А.П. Соціальні проблеми організації міжнародного в"їзного туризму в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 115-121. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано модель соціально-орієнтованої туристичної дестинації з визначенням принципів її розвитку та виконуваних функцій. Обгрунтовано шляхи вирішення соціальних проблем розвитку туризму на прикладі Львова з їх поділом на три групи, залежно від ...
1399343
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин : Автореф. дис ... канд. соціолог. наук : 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 26 с.
1399344
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин. : Дис... канд. соціолог.наук: 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
1399345
  Вєрьовочкіна О.С. Соціальні проблеми регіонального ринку праці // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 72-76.
1399346
  Підгайна О. Соціальні проблеми розвитку вугільних регіонів України // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.138-144
1399347
  Лавринович М.І. Соціальні проблеми розвитку колгоспного села / М.І. Лавринович. – К., 1975. – 168с.
1399348
  Щурик М.В. Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної реформ / М.В. Щурик, Н.М. Чеверда // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 42-46 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1399349
   Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України. – Київ, 1998. – 152с. – Бібліогр.:с.86-89. – ISBN 966-95031-5-9
1399350
  Радченко О.В. Соціальні проблеми та економічні передумови формування пропозиції на депозитному ринку // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2016. – № 4 (74). – С. 162-168. – ISSN 1726-8699
1399351
   Соціальні проблеми управління соціалістичним суспільством. – К, 1972. – 315с.
1399352
  Берездецька Л.В. Соціальні проблеми учасників АТО в українському суспільстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-149. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1399353
  Ручка А.О. Соціальні проблеми як предмет спеціальної соціології // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 181-197. – ISBN 978-966-2229-90-5
1399354
  Кузнецова О. Соціальні проблеми Японії в телепередачі "Світ навиворіт" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 57-66. – (Серія : Журналістика ; N. 1). – ISSN 0321-0499
1399355
  Маліновська О.Я. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету / О.Я. Маліновська, О.В. Демкович // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 2306-6806
1399356
  Майстренко О.В. Соціальні програми: поняття та структура / О.В. Майстренко, О.В. Мазоренко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 44-49. – ISSN 2308-1988
1399357
  Алексеєнко Л.М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л.М. Алексеєнко, Б.С. Шулюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 4 (233). – С. 96-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1399358
  Кічера В.В. Соціальні проекти та їх реалізація греко-католицьким духовенством Мукачівської єпархії у другій половині 20-х - початку 30-х рр. XX століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 60-64. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498
1399359
  Бабічева О.С. Соціальні процеси в Україні в період громадянської війни: історіографія проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 27-31. – ISSN 2077-1800
1399360
  Семенець О.Є. Соціальні процеси і мовна дійсність: Англійська мова в країнах Азії і Африки / О.Є. Семенець. – Киев : Вища школа, 1984. – 192с.
1399361
  Ситник С. Соціальні процеси та етнічна самосвідомість українського суспільства 60-70-х років ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : Збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – [Вип. 1]. – C. 71-74
1399362
  Касьян В.І. Соціальні резерви науково-технічного прогресу / В.І. Касьян, Г.Д. Цибуляк. – К., 1988. – 48с.
1399363
   Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : монографія / [Альошин В.Б. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : Сочінський, 2012. – 311, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 291-306. – ISBN 978-966-304-010-3
1399364
  Варцаба В.І. Соціальні ресурси прикордонних територій Закарпаття: проблеми відтворення і  икористання Варцаба В.І. Соціальні ресурси прикордонних територій Закарпаття: проблеми відтворення і  икористання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 348-352. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1399365
  Гріневська С. Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 13-20. – ISSN 1810-3944
1399366
   Соціальні ризики. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-29-5
Т.2. – 2004. – 568с.


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1399367
  Феленчак Ю. Соціальні ризики в туристичній діяльнгсті: підходи до аналізу та оцінювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 212-219. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1399368
  Березіна С.Б. Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 33-39. – ISSN 2306-6806
1399369
  Новосад К.Я. Соціальні ризики міжнародної трудової міграції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 187-189. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1399370
  Озерова Ю.Ю. Соціальні ризики проживання поблизу діючих АЕС за результатами соціологічного дослідження / Ю.Ю. Озерова, В.А. Прилипко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (96). – С. 40-47 : табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
1399371
  Зеленкевич Л. Соціальні ризики реформи децентралізації // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 19-25. – ISSN 2306-3971
1399372
   Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. – Київ : Стилос, 2001. – 497с. – ISBN 966-7321-92-4
1399373
  Надрага В.І. Соціальні ризики у трудовій сфері : навч. посібник / В.І. Надрага, А.Ю. Пекін ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, Каф. упр. персоналом та економіки праці. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. – 428 с. : іл., табл. – Слов. основних термінів: с. 350--369. – Бібліогр.: с. 370-391. – ISBN 978-617-649-048-7
1399374
  Надрага В.І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу : монографія / В.І. Надрага ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Сердюк В.Л., 2015. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-329. – ISBN 978-617-7047-12-3
1399375
  Березіна С.Б. Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Березіна Світлана Борисівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1399376
  Бойченко Н.М. Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 289-296. – ISSN 2076-1554
1399377
  Гвоздєва В.М. Соціальні ролі медіааудиторії в контексті масовокомунікаційних стратегій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто процес еволюції форм взаємодії медіа та аудиторії в інформаційному суспільстві. Проаналізовано зростаючу роль аудиторії у виробленні та розповсюдженні медіапродуктів. The article considers the process of evolution of interaction ...
1399378
  Сваричевська Л. Соціальні символи в повісті Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 97-105. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
1399379
  Скуратівський В.А. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження : Навчальний посібник / В.А. Скуратівський, М.Ф. Шевченко; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 188с. – ISBN 966-7353-44-3
1399380
   Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [за наук. ред. В.П. Беха]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 485, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-660-673-3
1399381
  Кузьмін С. Соціальні системи: досвід структурного аналізу // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 136-138. – ISBN 978-966-668-480-9
1399382
   Соціальні служби для молоді. – К, 1992. – 197с.
1399383
  Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології : монографія / Валерія Корабльова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2014. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-349. – ISBN 978-966-9725-16-5
1399384
  Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології в розвитку сучасного суспільства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Корабльова Валерія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назв
1399385
  Корабльова В.М. Соціальні смисли ідеології в розвитку сучасного суспільства : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Корабльова Валерія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 430 л. – Бібліогр.: л. 395-430
1399386
  Тищенко О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 24-32. – ISSN 1026-9932
1399387
  Тищенко О.В. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 172-182
1399388
  Перегудова Т. Соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотримання в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1399389
  Роєнко В. Соціальні стандарти життя та проблеми подолання бідності в Україні / В. Роєнко, Л. Добрик // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
1399390
  Мельничук Д.П. Соціальні стандарти та державні гарантії у сфері праці: прагматичний аналіз у контексті соціально відповідального підходу / Д.П. Мельничук, Г.А. Шпиталенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 63-67. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1399391
  Жуковська А.Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 181-189 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1399392
  Щербата Г.М. Соціальні стандарти якості життя : теоретико-методологічні підходи до їх визначення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.136-141. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1399393
  Гвасалія Д.С. Соціальні стандарти якості життя громадян з урахуванням світової демографічної перспективи // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 75-80. – ISSN 1811-9824


  Досліджено соціальні стандарти якості життя громадян, розглянуті демографічні пронози розвитку України, визначено вплив демографічних пронозів на формування соціальних стандартів якості життя громадян.
1399394
  Голеусова Г. Соціальні стандарти: політичний плацдарм чи ключ до соціальної реформи? // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1399395
   Соціальні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Згідно з документом, виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних ВНЗ та ВНЗ I-II рівня акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб (крім вищих навчальних закладав I-II рівня акредитації державної ...
1399396
   Соціальні стипендії / за матеріалами ВРУ підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 грудня (№ 50)
1399397
  Бойко А.О. Соціальні страхи у юнацькому віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 117-119. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1399398
  Шаповалова О.І. Соціальні структури в міжнародних відносинах: конструктивістська концептуалізація // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 144-155. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1399399
   Соціальні структури і особистість : дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 559 с. – ISBN 978-966-518-426-3
1399400
   Соціальні студії : науково-теоретичний журнал. – Луцьк : Волинський держ. університет ім. Лесі Українки, 1997-
№ 1. – 2000
1399401
  Гасанзаде С. Соціальні та біологічні основи правового статусу жінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 186-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1399402
  Загуменна Ю. Соціальні та гносеологічні передумови формування безпекового дискурсу в історії політико-правової думки // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 12-22. – ISSN 2524-0129
1399403
  Бідак В.Я. Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами / В.Я. Бідак, С.О. Цапок, О.Т. Риндзак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 121-130. – ISSN 1562-0905
1399404
  Коваленко О.Ю. Соціальні та еколого-економічні передумови розвитку заповідних територій та об"єктів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-22 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1399405
  Стабуліс М. Соціальні та економічні аспекти визнання та легалізації неформальної системи навчання дорослих у Греції / М. Стабуліс, І. Лазаріду, Л. Бутску // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 4 (75), жовтень - грудень. – С. 662-689. – ISSN 1684-906Х


  Неформальні та інформальні аспекти освіти сьогодні пов"язані з концепціями періодичного навчання та навчання впродовж життя, оскільки дослідження чітко підтверджують важливість освіти, навчання та тренування, що відбувається поза типовими навчальними ...
1399406
  Нетяжук М. Соціальні та економічні аспекти державного регулювання цін на хліб = Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 63-67 : Табл. 4. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1399407
  Лєвшина Н.В. Соціальні та економічні засади модернізації освітньої сфери Великої Британії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 177-181


  У статті розглядаються соціокультурні та економічні чинники, які багато в чому визначають напрями і тенденції реформування системи освіти Великої Британії. Провідні педагоги країни вважають, що основою системи освіти повинна стати ідея розвитку ...
1399408
  Куранова С.І. Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку 21 ст. : дис. ... канд. із соц. комунікацій: 27.00.01 / Куранова С.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 210 л. + Додатки: л. 209-210. – Бібліогр.: л. 177-208
1399409
   Соціальні та креативні індустрії в розвитку концепції розумних міст / О. Павлова, К. Павлов, М. Блеянюк, Ю. Євпак // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 7-14. – ISSN 2411-4014
1399410
  Сащук Г.М. Соціальні та культурні виміри формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 167-185
1399411
  Хоменко В. Соціальні та культурні трансформації у житті українського селянства доби незалежності: історіографічний вимір // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 207-215. – ISSN 1998-4634
1399412
  Матоліч І.Я. Соціальні та культурологічні засади українського мистецтвознавства кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Матоліч Ірина Яремівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1399413
  Зінченко Н.В. Соціальні та лінгвокультурні основи табу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 160-163
1399414
  Сазонець І.Л. Соціальні та медичні інституції в трансформації державної системи охорони здоров"я / І.Л. Сазонець, І.Я. Зима // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 108-112. – ISSN 2306-6814
1399415
  Хиц К. Соціальні та політичні аспекти реформи школи демократичної Польщі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.37-40. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1399416
  Лехнюк Р. Соціальні та політичні дилеми греко-католицького духовенства в Галичині на початку XX ст. (у світлі публіцистичної спадщини о. Онуфрія Волянського) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 181-185


  На початку ХХ ст. консервативно налаштоване греко-католицьке духовенство в Галичині опинилося перед викликом нових ідеологій і процесом секуляризації суспільного простору. У статті проаналізовано праці християнського публіциста о .Онуфрія Волянського ...
1399417
  Балакірєва О.М. Соціальні та політичні процеси в державі в дзеркалі громадської думки / О.М. Балакірєва, Дмитрук, Н.П. Пивоварова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (79). – C. 182-203. – ISSN 1681-116Х
1399418
  Савченко І.М. Соціальні та політичні чинники в політиці реформування вищої освіти України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 67-71. – ISSN 1996-9872
1399419
  Щербина В. Соціальні та правові засади забезпечення соціального миру та належного морально-психологічного клімату між роботодавцями і працівниками в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 22-26.
1399420
  Яроменок Р.О. Соціальні та правові передумови запровадження кримінальної відповідальності юридичної особи // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 4-6. – ISSN 2409-1944
1399421
  Кудерміна О. Соціальні та психологічні детермінанти професійної соціалізації сучасного правоохоронця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В статті наведений психологічний аналіз компонентів системи "суспільство - професійна діяльність - суб"єкт" як теоретична основа визначення соціальних та психологічних детермінант професійної соціалізації правоохоронця. The article analyzes the ...
1399422
  Огороднійчук М. Соціальні та психологічні детермінанти процесу соціалізації підлітка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 68-71. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті розглядається специфіка процесу соціалізації підлітка в сучасному суспільстві та особливості підліткового віку як такого. Представлені основні соціальні та психологічні детермінанти, які обумовлюють процес соціалізації. Розкрито ряд проблем, ...
1399423
  Голіна В. Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 185-193. – ISSN 1993-0909
1399424
  Барчі Б. Соціальні та психологічні чинники порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати емпіричного дослідження соціальних і психологічних чинників порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості. Виявлено, що під час тривалого перебування людини у ситуації невизначеності, тривоги та вибору ...
1399425
  Колесов О.С. Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики / О.С. Колесов, С.В. Березюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 223-228. – ISSN 2222-4459
1399426
  Скідін Олег Леонідович Соціальні технології в управлінні закладами освіти : Дис...доктора соціологічних наук:22.00.06 / Скідін Олег Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 442л. – Бібліогр.:с.410-442
1399427
  Крутій Олена Соціальні технології взаємодії суб"єктів державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 34-44
1399428
  Жеребятнікова І.В. Соціальні технології гармонізації цілей підприємницької організації : монографія / Жеребятнікова І.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-202. – ISBN 987-966-676-473-0
1399429
  Дударева І.В. Соціальні технології навчання сталому розвитку суспільства у ВНЗ України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 192-205. – ISSN 2072-1692
1399430
   Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : міжвузівський збірник наукових праць. – Одеса, 1998-. – ISBN 966-549-477-5
№ 6/7. – 2000
1399431
   Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом? : монографія / [К.С. Алексенцева-Тімченко та ін. ; наук. ред. В.І. Подшивалкіна] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 543, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 542-543. – Бібліогр.: с. 508-541. – ISBN 978-617-689-098-0
1399432
  Плавуцька І. Соціальні типи як об"єкти сатиричного викриття та шляхи їх конструювання у творах В. Теккерея та І. Франка // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 111-133. – ISBN 966-7773-70-1
1399433
  Кізима Т.О. Соціальні трансферти як джерело доходів домашніх господарств: проблемно-теоретичні аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 46-49
1399434
  Городецька Т.Е. Соціальні трансферти як економічна форма доходів населення України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 100-105
1399435
  Комарова О.О. Соціальні трансферти як чинник життєзабезпечення людей похилого віку (на прикладі Дніпропетровської області) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Комарова Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 208 л. – Додатки: л. 185-208. – Бібліогр.: л. 165-184
1399436
  Комарова О.О. Соціальні трансферти як чинник життєзабезпечення людей похилого віку (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / Комарова Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1399437
  Бойко І.І. Соціальні трансформації в контексті синергетичної методології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 6-8
1399438
  Богачевська І.В. Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 143-150. – ISSN 2413-0966
1399439
  Богуцька А.Л. Соціальні трансформації у Правобережній Україні на межі XVIII-XIX ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 215-217. – ISBN 978-966-493-834-8
1399440
  Голіна В. Соціальні умови активізації осіб, які потерпіли від злочинів у захисті своїх прав та законних інтересів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 184-193. – ISSN 1993-0909
1399441
  Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1399442
  Лук"янець О.А. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті - середина 1960-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Олексій Анастасович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 234 л. – Додатки: л. 224-234. – Бібліогр.: л. 188-223
1399443
  Качур В.О. Соціальні умови обмеження правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 23-27
1399444
  Подшивалкіна Валентина Соціальні умови та психологічні виміри тенденцій використання потенціалу особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.127-137. – ISSN 1810-2131
1399445
  Фомічова В. Соціальні уявлення в міфологічній свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-15. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається основа соціальних уявлень, які складали зміст міфологічної свідомості як першої форми традиційної суспільної свідомості. В якості цієї основи виокремлюється феномен сакрального як головного чинника регуляції соціальної діяльності ...
1399446
  Походенко С. Соціальні уявлення про ідеального політичного лідера // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 340-344
1399447
  Фомічова В. Соціальні уявлення та соціальні стереотипи: особливості співвіднесення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 53-59.
1399448
  Ткаченко О.О. Соціальні фактори змін у січасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 465-469. – ISBN 966-7890-03-1
1399449
  Ткаченко О.О. Соціальні фактори змін у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1399450
  Баланда А. Соціальні фактори національної безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-75.
1399451
   Соціальні фактори ризику розвитку посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних умовах / Б.В. Михайлов, О.І. Сердюк, І.Д. Вашкіте, Т.А. Алієва // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 7-12. – ISSN 2413-8843
1399452
  Корунчак Л.А. Соціальні фактори утворення джерел права: синергетичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
1399453
  Дворкова А.В. Соціальні фактори формування злочинної поведінки неповнолітніх жіночої статі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 295-299
1399454
   Соціальні функції біібліотек у сучасних умовах. – К, 1995. – 15с.
1399455
  Скиба І.П. Соціальні функції інструментального знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 117-119
1399456
  Скрипнюк О. Соціальні функції конституції та їх забезпечення в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 68-79
1399457
  Удовицька Т.А. Соціальні функції приватної вищої освіти: історико-компаративний аналіз // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 299-313. – ISSN 1993-5560


  "Статтю присвячено визначенню специфічних соціальних функцій громадських і приватних вищих навчальних закладів. На підставі методу компаративного аналізу показані загальні та специфічні функції приватних вишів в різні історичні періоди їх ...
1399458
  Каташинська Я.І. Соціальні функції приватної торгівлі на Україні в роки НЕПу (1921-1929) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-122. – ISBN 966-614-021-7
1399459
   Соціальні функції радянського мистецтва. – К, 1978. – 375с.
1399460
  Данилюк І. Соціальні цінності в українських народних традиціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-53. – (Українознавство ; вип. 4)


  Ідеться про духовність і соціальність людини, яку можна виховати на снові раціональних моральних кодексів і правил, соціальних норм суспільства, в яких у статистичній формі викладено зміст соціального, духовного буття людини, художність, символічність ...
1399461
  Бойченко М.І. Соціальні цінності і функціональні завдання освітньої комунікації (філософське осмислення) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 233-239. – ISSN 2076-1554
1399462
  Шиян О.Н. Соціальні цінності студентства як специфічної соціальної верстви суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Студентство - це соціальна група, яка характеризується різнорідністю, що обумовлена наявністю різних форм навчальних закладів (бюджетних та приватних). Студенти вищих закладів освіти недержавної форми власності сплачують за своє навчання, і в цьому ...
1399463
  Остапенко О.І. Соціальні цінності та орієнтації у професійній діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України / О.І. Остапенко, В.І. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – C. 404-410. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818


  Розглянуто сутність професійної діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України, які в сучасних соціально-економічних, політико-правових умовах виконують важливі функції в розвитку, функціонуванні та розбудові держави, а ...
1399464
  Занфірова Соціальні цінності трудового права в умовах глобалізації / Занфірова, ТА // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 113-117. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1399465
  Варення Г.А. Соціальні цінності як керуючий параметр системи охорони праці підприємства // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-17. – Бібліогр.: 6 назв
1399466
  Мітіна С. Соціальні чинники бездоглядності підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 74-77. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1399467
  Кушнарьова Соціальні чинники використання перемикання мовного коду з метою безпосереднього комунікативного впливу на адресата / Кушнарьова, (Семенцова) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 156-165. – ISSN 2075-437X


  Социолингвистический аспект изучения того или иного языка позволяет определить, какие факторы из числа социальных влияют на функционирование экспрессивной лексики разных языковых систем, а также использование переключение языкового кода в спонтанной ...
1399468
  Жукова Л.М. Соціальні чинники еволюції державних інститутів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 298-303. – ISSN 2222-0712
1399469
  Кобрій О.М. Соціальні чинники загальнопедагогічної підготовки вчителя в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 26-31. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано суспільні причини змін наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. у трактуванні змісту та досвіду загальнопедагогічної підготовки вчителя, її відповідності його майбутній фаховій діяльності. Соціальними чинниками такої підготовки в окреслений ...
1399470
  Рудик В.К. Соціальні чинники запровадження і розвитку накопичувального пенсійного страхування : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 195-202 : Табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1399471
  Попович В.В. Соціальні чинники катастроф (чорнобильський досвід) : Монографія / В.В. Попович; Мін-во Укр.з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насел.від наслідків Чорноб.катастрофи. – Київ, 1999. – 86с. – ISBN 966-02-1471-5
1399472
  Подорожна Т. . Соціальні чинники конституціоналізації правового порядку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 104-115. – ISSN 0869-2491
1399473
  Степаненко О.А. Соціальні чинники поширення лихослів"я у підліткововму віці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 76-78. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1399474
  Ягіяєв І. Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-117. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Релігійні люди показують вищі результати в дослідженнях щастя і психологічного благополуччя. Тим не менше, зв"язок релігійності і психологічного благополуччя не є прямим: він залежить від ширшого контексту. Існують чинники, які опосередковують ...
1399475
  Мельничук Т. Соціальні чинники розбудови психологічних меж життєдіяльності сім"ї усиновлювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито основні характеристики функціонування сім"ї усиновлення як малої групи, що розвивається за аналогією кревної на основі збереження психологічних меж сім"ї, її інтеграції в найближче соціальне оточення та її цілісності навіть після ...
1399476
  Лиховид Д.О. Соціальні чинники самоорганізації територіальної громади // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 90-95. – ISSN 1996-5931
1399477
   Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції : Круглий стіл, 20 травня 2008, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 1810-3944
1399478
  Пачковський Ю. Соціальні чинники у формуванні особистості суб"єкта підприємницької діяльності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 25-31. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1399479
  Орос О.Б. Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшго підліткового віку : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Орос Олександра Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1399480
  Орос О.Б. Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Орос Олександра Богданівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 234 л. – Додатки: л. 178-234. – Бібліогр.: л. 160-177
1399481
  Комарицький О.Б. Соціальні чистки студентського складу педагогічних вишів УСРР на початку 1920-х рр.: на матеріалах правобережжя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 71-78. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  Чистки студентських рядів в Київському ІНО (1921 р.)
1399482
  Полушкіна Т. Соціальні, економічні проблеми підготовки та збереження наукових кадрів в Україні (90-і роки ХХ століття) / Т. Полушкіна, М. Парахіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-101. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми збереження та підготовки кадрового потенціалу української науки, підвищення кваліфікації наукових кадрів через призму політичних, економічних та соціальних змін в Україні у 1990-х рр. ХХ ст. Цей період в історії науки можна ...
1399483
  Каховська О.В. Соціальність і її забезпечення в транзитивній економіці: теорія, оцінка, механізм регулювання : монографія / О.В. Каховська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 987-966-7800-94-9
1399484
  Захарченко А. Соціальність інтернет-медіа та ії вплив на популярність ресурсу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 128-133
1399485
  Крайнікова Т.С. Соціальність концепцій як умова комунікаційного лідерства ЗМІ в діалозі з просьюмерами // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 17-35. – ISSN 2312-5160


  Ідеться про необхідність поглиблення соціальності концепцій ЗМІ, спричинену утвердженням інформаційного просьюмеризму - компетентного медіаспоживання. Засоби масової інформації перестають бути власне джерелом інформації для населення і перетворюються ...
1399486
  Каховська О.В. Соціальність як економічна категорія і параметр регулювання в соціальній державі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 12-14. – Бібліогр.: 14 назв
1399487
  Осадча Л.В. Соціальність як результат колективної смислотворчості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 90-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Людина як істота колективна, тим не менше лише до колективності не зводиться, однак і своєю індивідуальніс-тю не вичерпується. Її основна характеристика - існування на перетині індивідуально значимих установок та колективно сповідуваних цінностей. Man ...
1399488
  Молчанов І.М. Соціальність як фактор виділення людини із природи // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 123-131. – ISBN 978-966-2229-90-5
1399489
  Бойко І. Соціально- правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.63-68. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1399490
  Духневич В. Соціально- та політико-психологічні наслідки впливу широкомасштабної російської агресії на українське суспільство // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (189/190). – С. 103-107
1399491
  Логвин М.М. Соціально-адаптовані захворювання: суспільно-географічний пошук першопричин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 71-79. – Бібліогр.: 10 назв
1399492
  Сажиена А.В. Соціально-аксіологічний сенс рекламного жанру // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.117-121. – ISBN 966-568-658-5
1399493
  Леонова С.В. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 153-159. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1399494
  Страчкова Н.В. Соціально-географічна оцінка ступеня задоволення рекреантів відпочинком у Криму // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 187-193. – ISBN 966-7293-90-4
1399495
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Дис. ... доктора географічних наук: 11.00.02. / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 515л. + Дод.: л. 445-515. – Бібліогр.: л. 405-444
1399496
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.1. – 1997. – 213с.
1399497
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.3. – 1997. – 162 с.
1399498
  Попенко Н.В. Соціально-гуманітарна підготовка майбутніх магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Попенко Наталія Володимирівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1399499
   Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали міжвуз. круглого столу, м. Одеса, 16 листоп. 2017 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; [редкол.: С.В. Албул, Т.І. Койчева, Мартинюк Е.І. та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 107, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-324-6
1399500
  Лібанова Е.М. Соціально-демографічна політика в Україні у контексті принципів програми дій МКНР (1994 р.) / Е.М. Лібанова, І.О. Курило // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 12-27. – ISSN 2072-9480
1399501
   Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні / С.І. Табачніков, О.С. Осуховська, Є.М. Харченко, О.В. Кіосєва, Я.В. Орловська, Т.В. Синіцька, А.М. Чепурна // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4 (82/83). – С. 3-6. – ISSN 2410-7484
1399502
  Гетьман О.О. Соціально-демографічний моніторинг ринку праці регіону та визначення перспектив його розвитку / О.О. Гетьман, Л.В. Лежньова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1399503
  Крупін В.Є. Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації / В.Є. Крупін, А.О. Максименко, Ю.Р. Злидник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 181-191 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1399504
  Крупа В. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій / В. Крупа, О. Крупа // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 9-18. – ISSN 2313-3627
1399505
  Курило І.О. Соціально-демографічні аспекти становища жінок в Україні в світлі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм їх дискримінації (CEDAW) / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 104-123. – ISSN 1681-116Х


  Стаття присвячена встановленню відмітних демографічних рис і деяких особливостей соціального становища жінок в Україні в контексті вимог Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також результатів реалізації цих вимог за ...
1399506
  Заплотинський Г.С. Соціально-демографічні зміни в Україні ХХІ ст. і їх вплив на стан вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 108-111
1399507
  Левчук Н.М. Соціально-демографічні наслідки наркоманії у контексті епідемії ВІЛ/СНІДУ в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-65.
1399508
  Беспаль О.Л. Соціально-демографічні ознаки осіб, які вчинили сімейне насильство щодо дітей // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 159-163. – ISSN 2616-6798
1399509
  Дружиніна В.В. Соціально-демографічні параметри розвитку туризму в Україні: вимір та діагностування / В.В. Дружиніна, О.Л. Загорянська, Р.О. Черниш // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 13-23. – ISSN 2308-135X
1399510
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Дис...канд.іст. наук.Спец. 07.00.01 / Гринь Дмитро Костянтинович; Чернігівський державний пед.ун-тет Т.Шевченка. – Чернігів, 2000. – 225л. + Додатки:л.226-252. – Бібліогр.:л.191-225
1399511
  Бєліков В.О. Соціально-демографічні трансформації периферійних територій північної частини Луганської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бєліков Владислав Олександрович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1399512
  Білобровець О.М. Соціально-демогрпафічні зміни у складі польського населення Наддніпрянщини наприкінці XIX - на початку XX ст. / О.М. Білобровець, Я.А. Весельський // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7090-38-9
1399513
  Пришляк М.Б. Соціально-екологічне вчення католицизму: витоки, структурно-функціональна природа та аксіологічний потенціал : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Пришляк Микола Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1399514
  Гончаренко М.М. Соціально-екологічні відносини як принцип організації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 239-245. – ISBN 966-628-197-5
1399515
  Ільїна М.В. Соціально-екологічні імперативи економічного розвитку сільських територій / М.В. Ільїна, Ю.Б. Шпильова // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (694/695), вересень - жовтень. – С. 68-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1399516
  Габрель М.М. Соціально-еколого-економічне здоров"я міста: діагностика стану та прогнозування розвитку / М.М. Габрель, Н.М. Лисяк, Й.Я. Хром"як // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 97-118
1399517
  Шестаковська Т.Л. Соціально-економічна безпека аграрного сектору у контексті використання Blockchain-технології // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1399518
  Романовська Ю.А. Соціально-економічна безпека: зміст категорії та її об"єкти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 13-20. – ISSN 2222-4459
1399519
  Закотнюк О.Л. Соціально-економічна географія України : навч. посібник / Закотнюк О.Л., Попова Ю.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : АртЕк, 2016. – 241, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-194 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7264-21-6
1399520
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917 рр.) : історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Шаравара Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1399521
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х - 90-х років ХIXст.) : Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Обметко Оксана Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204 л. – Бібліогр.: л.180-204
1399522
  Пасіцька О.І. Соціально-економічна діяльність українців Галичини (1919-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 ; 07.00.02 / Пасіцька Оксана Ігорівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1399523
  Андрушків І.П. Соціально-економічна думка стародавнього Єгипту і інших країн Близького Сходу / І.П. Андрушків, П.Й. Мисловський // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 25-41. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1399524
  Гупало О.Г. Соціально-економічна думка стародавньої і середньовічної Індії / О.Г. Гупало, П.Й. Мисловський // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 42-60. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1399525
  Кротюк В.Л. Соціально-економічна ефективність діяльності небанківських фінансових інститутів та методи її оцінки / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, І.С. Караулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-10.
1399526
  Шамбровський Г. Соціально-економічна ефективність європейської економічної інтеграції: концепційні засади дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 169-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1399527
  Демченко К.І. Соціально-економічна ефективність пенсійного забезпечення громадян України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Демченко Карина Ігорівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: Білбліогр.: 18 назв
1399528
   Соціально-економічна захищеність населення України: стан, тенденції, напрями використання : Статистичне видання. – Київ, 2003. – 147с.
1399529
  Жупанський Я.І. Соціально-економічна картографія : підручник для студ. географічних, топографо-геодезичних, економічних спеціальностей вищ. і сер. навч. закладів / Я.І. Жупанський, П.О. Сухий. – 2-ге вид. – Тернопіль, 1997. – 274 с. – ISBN 966-568-030-7
1399530
  Борщевський В.В. Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону / В.В. Борщевський, Куцаб-Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 174-180. – ISSN 1562-0905
1399531
  Мисловський П.Й. Соціально-економічна культура народів "аратти"-"припонтиди" - Русі-України / П.Й. Мисловський, Н.Я. Скірко // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 99-114. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1399532
   Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / [О.В. Прокопенко, І.О. Александров, Н.М. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 575, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9-15. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-436-0
1399533
  Коваль Н.В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
1399534
  Перегуда Ю. Соціально-економічна нерівність населення крізь призму урбанізаційних процесів у Столичному макрорайоні України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 53-60. – (Серія: Географічні науки ; № 8 (357)). – ISSN 1729-360Х
1399535
  Подлєсна В. Соціально-економічна нерівність: сутність, циклічність динаміки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 4. – С. 41-55. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1399536
  Козарезенко Л.В. Соціально-економічна нормаль як індикатор внутрішньої ефективності освітньої сфери України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 58-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1399537
  Ніколаєва О. Соціально-економічна оцінка негативних явищ у системі вищої освіти / О. Ніколаєва, В. Шамаєв // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  Стаття присвячена дослідженню природи та механізмів прояву корупції в системі вищої школи.
1399538
  Стопчак М. Соціально-економічна політика Директорії УНР: до історіографії проблеми // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-22
1399539
  Терещенко Ю. Соціально-економічна політика урядів УНР доби Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 21-35. – ISBN 978-966-02-6038-2
1399540
  Корягін М.В. Соціально-економічна природа та функції податків / М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 132-137. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1399541
  Жученко В.С. Соціально-економічна програма революційного народництва на Україні / В.С. Жученко. – Київ, 1969. – 184с.
1399542
  Логвиненко В.К. Соціально-економічна рівність у період будівництва комунізму / В.К. Логвиненко, В.Г. Леус. – Київ, 1973. – 48 с.
1399543
  Жибак М. Соціально-економічна сутність зайнятості, її структура та основні функції // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 35-36. – ISSN 1993-0259
1399544
  Калина А.В. Соціально-економічна сутність заробітної плати // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.81-85
1399545
  Нікіфоров П.О. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України / П.О. Нікіфоров, Н.А. Чемісова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-86. – ISSN 1811-3141
1399546
  Клокар О.О. Соціально-економічна сутність мотивації трудової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-72. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Зроблено ретроспективний аналіз формування понятійного апарату з мотиваційного механізму. Запропоновано авторське визначення терміну мотивації прці. The author makes a retrospective analysis of "motivation mechanism" meaning. He suggests his own ...
1399547
  Тринько Р.І. Соціально-економічна сутність та основні шляхи реалізації продовольчої безпеки в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 245-261. – (Економічна ; Вип. 1)
1399548
  Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (3). – С. 162-184. – ISSN 1684-906Х
1399549
   Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації / А.А. Ткач, О.Г. Волков, Т.В. Ткач, М.М. Радєва, Н.М. Севастьянович. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 136с. – ISBN 966-653-108-9
1399550
  Кручиненко В. Соціально-економічна характеристика родин Миргородського полку (за даними Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (328), липень - вересень. – C. 66-80. – ISSN 0320-9466
1399551
  Кравець Г.В. Соціально-економічне значення адресної соціальної допомоги в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 76-83. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1399552
  Мироненко М.Ю. Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву / М.Ю. Мироненко, О.Л. Польова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
1399553
  Мануілова К.В. Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 168-173. – ISSN 2220-1394
1399554
  Москаленко Н.В. Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 235-238. – ISSN 1993-6788
1399555
  Буткевич О.В. Соціально-економічне призначення вільної економічної зони (правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується соціально-економічне призначення вільних економічних зон в Україні: основні цілі й завдання створення та функціонування. Social and economic functions of free economic zones in Ukraine are investigated: main purposes and objectives of ...
1399556
  Шевченко Г.С. та ін. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посібник / Г.С. та ін. Шевченко, Данілова Валентина Костянтинівна, Якуба Мирослава Михайлівна. – Львів : ІЗМH, 1998. – 88с. – ISBN 5-7763-2645-6
1399557
  Малиновський А. Соціально-економічне середовище регіону радіоактивного забруднення : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.72-81 : Табл. – Бібл. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1399558
   Соціально-економічне становище країн співдружності незалежних держав (СНД) у січні - травні 2008 р.) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 42-71. – ISSN 1810-3944
1399559
  Любич О. Соціально-економічне становище малоросійського козацтва через призму історіографічно- джерелознавчого аналізу // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 94-97. – ISSN 1998-4634
1399560
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17 - друга половина 18 ст.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Іван Миколайович Кісіль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1399561
  Бочаров В.В. Соціально-економічне становище селянства України на початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1728-3671
1399562
   Соціально-економічне становище України за 2001 рік // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.67-77
1399563
   Соціально-економічне становище України за 2007 рік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1399564
   Соціально-економічне становище України за січень-грудень 2005 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 6-13. – ISSN 1810-3944
1399565
  Анісімов Б.В. Соціально-економічне становище українських земель у XIV-XV ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 92-93. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розкривається соціально-економічне становище українських земель у XIV-XV ст.
1399566
  Тороповська Т.М. Соціально-економічне становище українського селянства в добу "Великого перелому" (історіографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Історія ; вип. 59/60)


  Аналізується дослідження в історичній науці стану сільського господарства України та соціально-економічного становища українського селянства наприкінці 1920 - початку 1930-х рр.
1399567
  Бабяк Н.Д. Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства / Н.Д. Бабяк, Є.О. Нагорний // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 114-119. – ISSN 2309-1533
1399568
  Васюріна А.О. Соціально-економічний аналіз масової музичної культури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А. О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 183л. – Бібліогр.:л.172-183
1399569
  Шевченко О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; за ред. І. Безклубого. – Київ, 2006. – Число 1. – С. 32-50


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї. A conception of the contemporary Ukrainian national idea and legal mechanism of its realization are considered in the article.
1399570
  Романюк І.П. Соціально-економічний вплив гендерної нерівності на якість життя населення // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 98-99
1399571
  Панова І.О. Соціально-економічний і політичний профіль Ісламської Республіки Іран / І.О. Панова, О.К. Жеваго // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (531) : Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. – С. 26-33. – ISSN 2222-4459
1399572
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу: методологія та концепція формування / Гавкалова Н.Л. – Наукове видання. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 400 с. – ISBN 966-676-208-0
1399573
  Мазурок П. Соціально-економічний механізм інституціональних перетворень у регулюванні доходів і його впливу на рівень життя населення України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
1399574
  Рогожин О.Г. Соціально-економічний механізм формування медико-демографічної ситуації в селах України / О.Г. Рогожин ; Ін-т проблем національної безпеки Ради національн. безпеки і оборони України, Ін-т демографії і соціальних досліджень НАНУ. – Київ : [ Фенікс ], 2009. – 200 с. – ISBN 966-95004-5-1
1399575
  Денисенко Т. Соціально-економічний погляд на світову міграцію робочої сили ХІХ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 128-130.
1399576
  Дороніна М.С. Соціально-економічний потенціал виробничої організації : монографія / Дороніна М.С., Білоконенко Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2020. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-242. – ISBN 978-617-7801-11-4
1399577
  Горошкова Л.А. Соціально-економічний потенціал розвитку об"єднаних територіальних громад (на прикладі Запорізької області) / Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 18-27 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1399578
   Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та ії регіонів: вектори реального поступу [Електронний ресурс] : нац. доповідь : монографії / НАН України, Від-ня економіки, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" ; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + 1 додаток. – Систем. вимоги: Verbatim, 700 MB MO, 8-12 X speed / vitesse, 80 Min. - Назва з тит. екрану


  Зміст: 1. Капіталізація природних ресурсів, 2014. - 268 с. 2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та ії регіонів: вектори реального поступу, 2014. - 776 с. 3. Економічна оцінка природного багатства України, 2015. - 396 с. 4. ...
1399579
   Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах суспільства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
1399580
  Матюк Т.В. Соціально-економічний розвиток і його взаємозв"язок з показниками розширення прав, економічних свобод і можливостей / Т.В. Матюк, О.В. Полуяктова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 22-28. – ISSN 2222-4459
1399581
  Чернега О.Б. Соціально-економічний розвиток країн Ближнього Сходу в умовах глобалізації / О.Б. Чернега, Гхаит Сари // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 73-81. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1399582
  Костьов"ят Г.І. Соціально-економічний розвиток країни в умовах децентралізації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 95-98. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1399583
  Коваль Н.В. Соціально-економічний розвиток особистих селянських господарств // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 149-156 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1399584
  Брюшкова Н.О. Соціально-економічний розвиток регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 40-46. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1399585
  Пилипенко Г.М. Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми / Г.М. Пилипенко, Н.Є. Федорова, О.В. Казимиренко // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 2 (58). – С. 9-17. – ISSN 2073-9982
1399586
   Соціально-економічний розвиток територіальних громад Центральної України в умовах децентралізації : наук.-аналіт. доповідь / [Л.Я. Беновська та ін. ; наук. ред. І.З. Сторонянської] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9099-0
1399587
  Мотузка О.М. Соціально-економічний розвиток транскордонних територій: статистичний моніторинг / О.М. Мотузка, В.В. Пархоменко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 61-67 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
1399588
  Рябоконь О.О. Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1399589
  Федоренко Я. Соціально-економічний розвиток українського села періоду незалежності: історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 124-129. – ISSN 1998-4634
1399590
   Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2009. – 687 с. – ISBN 978-966-02-5465-7


  Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено ...
1399591
  Пятницький В. Соціально-економічні аспекти вступу України в ЄС і НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9-11.
1399592
  Кривенко М.П. Соціально-економічні аспекти діяльності ТНК на ринку приймаючої сторони // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 47-49. – ISBN 966-614-021-7
1399593
  Мороз О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління : Монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 176с. – ISBN 966-641-153-9
1399594
  Фрадинський О. Соціально-економічні аспекти корупції в Україні // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 165-176. – ISBN 966-654-157-2
1399595
  Морозова Н.Г. Соціально-економічні аспекти оплати праці та ії реформа в Україні // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 171-173
1399596
  Савіцька Н. Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 236-241. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1399597
  Удовиченко В.П. Соціально-економічні аспекти розвитку м. Славутича: погляд у майбутнє / В.П. Удовиченко, В.І. Куценко, О.А. Комарова; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2001. – 108 с. – Бібліогр.:с.106-107. – ISBN 966-7458-31-8
1399598
  Лисиця Н.М. Соціально-економічні аспекти розвитку рекламної діяльності : наукове видання / Лисиця Н.М., Полякова Я.О. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-192-0
1399599
  Лесік І.М. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2018. – Вип. 4 (100). – С. 11-17. – ISSN 2313-092X
1399600
  Антонюк В.П. Соціально-економічні аспекти формування людського капіталу в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-147.
1399601
  Машіка Г.В. Соціально-економічні вектори розвитку туристичної сфери Карпатського регіону в умовах пандемії COVID-19 / Г.В. Машіка, Т.В. Нич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 61. – С. 12-21. – ISSN 2308-135X
1399602
  Єлісєєва Л. Соціально-економічні виклики постаріння населення для національної економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 2411-4014
1399603
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
1399604
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як умова забезпечення суспільної стабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 396-404.
1399605
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як чинник зростання споживчого попиту малозабезпечених верств населення України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 120-125


  В статті розкрито зміст соціально-економічних гарантій як суспільно необхідної та конкретно визначеної бази формування купівельного фонду і споживчого попиту малозабезпечених верств населення. Основна увага приділена аналізу особливостей дїї ...
1399606
  Байда Б.Ф. Соціально-економічні детермінанти ефективності діяльності туристичних компаній // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 12-15. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1399607
  Желанов Д. Соціально-економічні детермінанти університетської освіти в скандинавських країнах // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (89). – С. 58-74. – ISSN 2077-1827
1399608
   Соціально-економічні дослідження в перехідний період : збірник наукових праць. – Львів ; Луцьк
№ 15. – 2000
1399609
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 9-13. – ISSN 2306-6806
1399610
  Шевчук Л.Т. Соціально-економічні завдання розвитку екстреної медичної допомоги в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 100-108. – ISSN 2308-1988


  "Здійснено аналіз показників функціонування системи екстреної медичної допомоги. Розглянуто низку нормативних актів, програмних документів стосовно розвитку екстреної медичної допомоги і виявлено, що мають місце розбіжності по одних і тих же питаннях, ...
1399611
  Прочан К.О. Соціально-економічні засади системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 399-401. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1399612
  Купрій М.І. Соціально-економічні зміни в колгоспному селі / М.І. Купрій. – Київ, 1981. – 155с.
1399613
  Боєчко В.Ф. Соціально-економічні зміни в Польській Республіці у 1918–1923 рр. / В.Ф. Боєчко, Г.В. Боєчко // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 165-171. – ISBN 978-966-353-452-7
1399614
  Новохатько Л.М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національої політики радянської держави (20-ті - середина 30-х рр. ХХ ст.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук: 07.00.01. / Новохатько Л.М.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 43с. – Бібліогр.: с.39-40
1399615
  Шабатура Т.С. Соціально-економічні механізми комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств: теорія та методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шабатура Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 41 назва
1399616
   Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання / О.М. Дрозд, В.В. Онікієнко, В.Т. Пухлій, Л.А. Страхолєс; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-02-1323-9
1399617
  Петренко М.О. Соціально-економічні наслідки застосування митних пільг в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 84-90 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1399618
  Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – Бібліогр.: с. 30-41. – ISSN 0131-775Х


  Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення ...
1399619
  Філюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – ISSN 0131-775Х
1399620
  Волик В.Ф. Соціально-економічні наслідки науково-технічного прогресу на селі / В.Ф. Волик. – Київ : Політвидав України, 1973. – 157 с.
1399621
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні настрої населення України: червень - вересень 2020 року / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (74). – С. 142-156. – ISSN 1681-116Х


  За даними загальнонаціонального опитування, показано самооцінку матеріального становища, тіньові доходи, індекси соціально-економічних оцінок та очікувань населення України, рівень довіри до всіх гілок влади та загальну оцінку політичної ситуації в ...
1399622
  Малафеєв Андрій Сергійович Соціально-економічні основи мотивації підприємницької діяльності малих підприємств : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.01 / Малафеєв А.С.; Дніпропетровський університет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1399623
  Кашенко О.Л. Соціально-економічні основи страхування : Навч. посібник / О.Л. Кашенко, В.А. Борисова. – Суми : Університетська книга, 1999. – 252с. – ISBN 966-7550-15-Х
1399624
   Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід / Т.О. Зінчук, В.Є. Данкевич, Н.М. Куцмус, О.Д. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 49-62. – ISSN 2411-4413
1399625
  Коломойцев В.Е. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 27с. – ISBN 588500-052-2
1399626
  Левченко О.М. Соціально-економічні передумови забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації / О.М. Левченко, О.В. Ткачук // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3336. – С. 37-46. – (Slavica Wratislaviensia ; N 154). – ISSN 0239-6661
1399627
  Канцір В. Соціально-економічні передумови міжнародного тероризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 268-275. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1399628
  Семініхина Н.М. Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 214-216. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1399629
  Міняйло Н. Соціально-економічні передумови формування організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 155-159
1399630
  Богиня Д.П. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі ХХ-ХХІ століть / Д.П. Богиня, Г.С. Волинський // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 76-86. – ISSN 0320-4421
1399631
  Єрмоленко Д.О. Соціально-економічні права і свободи людини та громадянина в соціальній державі / Д.О. Єрмоленко, П.О. Сиваш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 89-93. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1399632
  Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 40-48. – ISSN 1993-0909
1399633
  Шаров О.М. Соціально-економічні причини європейської фінансової інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 129-146. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1399634
  Кольбенко Л.М. Соціально-економічні причини розпаду рабовласницького ладу в Римі // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1399635
  Опенько І.А. Соціально-економічні проблеми використання земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади / І.А. Опенько, Я.А. Степчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1399636
  Чорна В.О. Соціально-економічні проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 121-127. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
1399637
  Ульяницька О.В. Соціально-економічні проблеми господарської діяльності підприємств малого бізнесу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1399638
   Соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі / Л.С. Волинець, А.Г. Зінченко, І.Б. Іванова, Н.М. та ін. Комарова; Міністерство України у справах сім"ї та молоді; Ред. кол.: Довженко В.І., Биковський В.Т., Балакірєв. – Київ, 1998. – 136c. – ISBN 966-95031-8-3
1399639
  Мних М.В. Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 14-21. – ISSN 2306-6792
1399640
  Найдич Наталія Миколаївна Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Найдич Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 190л. – Бібліогр.:л.172-187
1399641
  Погорєлов М.С. Соціально-економічні проблеми охорони навколишнього середовища / М.С. Погорєлов. – Київ, 1982. – 48с.
1399642
  Хвестик Ю.М. Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 22-25. – ISSN 0372-8498
1399643
  Євтушевський В.А. Соціально-економічні проблеми розвитку підприємництва в перехідній економіці Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні соціально-економічні проблеми розвитку підприємства, формування конкурентного середовища, особливості регулювання корпоративного та державного секторів економіки України.
1399644
  Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2009. – 276 с. – ISBN 966-05-0086-6
1399645
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (107) : Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – 2014. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399646
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (108) : Механізм ефективного розвитку прикордонних територій. – 2014. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399647
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (109) : Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – 2014. – 577 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399648
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (113). – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399649
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (114). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
1399650
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (115). – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399651
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (116). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399652
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (117). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., англ. мовами
1399653
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (119). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1399654
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (126). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1399655
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (127). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., англ. мовами
1399656
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. В.С. Кравців. – Львів : Простір-М, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (130). – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1399657
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (131). – 2018. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
1399658
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (133). – 2018. – 184 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1399659
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (134). – 2018. – 143 с. – Резюме укр., англ. мовами
1399660
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (135). – 2019. – 77 c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1399661
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (137). – 2019. – 74 c., включ обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1399662
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (140). – 2019. – 77 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6 - Резюме укр., англ. мовами
1399663
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (143). – 2020. – 52 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-3 - Резюме укр., англ. мовами
1399664
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів : Омельченко В.Г., 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (144). – 2020. – 70 с., включ. обкл. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-4 - Резюме укр., англ. мовами
1399665
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України = Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (146). – 2020. – 131 с. – https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6 - Резюме укр., англ. мовами
1399666
  Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964-1991) / Олег Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"кевича НАН України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 547, [1] с. : табл. – Покажч. ім.: 536-547. – Бібліогр.: с.436-521. – ISBN 978-966-286-077-1
1399667
  Кудінов І.О. Соціально-економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 29-33. – ISSN 2076-1554
1399668
   Соціально-економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком / П.В. Мельник, І.А. Максименко, Г.Г. Старостенко, Л.Л. Тарангул; ДПА України. Акад.держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 451с. – ISBN 966-7257-18-5
1399669
  Ткач О.І. Соціально-економічні реформи і можливості досягнення сталого політичного розвитку Венесуели // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 28-32
1399670
  Баланда А. Соціально-економічні ризики та наслідки безробіття в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-78.
1399671
  Хомич О. Соціально-економічні та демографічні чинники підготовки вчителя початкової школи Канади (1950 – 1974 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 38-50. – ISSN 2312-5993
1399672
  Кругла Н. Соціально-економічні та історичні особливості становлення українського льонарства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 52-54
1399673
  Калашнюк Є.О. Соціально-економічні та науково-технологічні детермінанти формування інформаційної політики в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 155-159.
1399674
  Тріпак М.М. Соціально-економічні та організаційні аспекти функціонування спеціалізованого інклюзивного вузу у національному освітньому просторі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 5 (127). – С. 32-36. – ISSN 2071-4653
1399675
  Селіванов В.М. Соціально-економічні та політичні аспекти управління / В.М. Селіванов. – К, 1976. – 48с.
1399676
  Грибоєдов С.В. Соціально-економічні та політичні передумови приходу до влади П. Скоропадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 166-172. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу концептуально дослідити проблему передумов приходу до влади гетьмана П. Скоропадського в 1918 році на основі мемуарних, архівних і монографічних матеріалів. Розглянуто допущені Центральною Радою помилки під час усього періоду її ...
1399677
  Дюба Г.М. Соціально-економічні та правові передумови формування і розвитку ринку азартних ігор в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 383-388. – ISSN 1563-3349
1399678
  Бондаренко О.В. Соціально-економічні та соціокультурні процеси в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр.: історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Бондаренко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – 37 с. – Бібліогр.: 33 назви
1399679
  Ушакова Н.Г. Соціально-економічні типи країн : Навчальний посібник для студ. економ. фак-тів вищ. навч. закл. / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 304с. – ISBN 966-8556-00-3
1399680
  Лещинський В.П. Соціально-економічні трансформації // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 133. – С. 27-30. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 0869-1231
1399681
  Бевз Тетяна Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 91-108. – ISBN 978-966-02-4770-3
1399682
  Малецька О.М. Соціально-економічні умови розвитку міст Польщі в XVI - першій половині XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 65-71. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1399683
  Лич Г.В. Соціально-економічні умови формування людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 160-168.
1399684
  Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування українскьої народності. (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV -- першій половині XVI ст.) / Д.І. Мишко. – К., 1963. – 292с.
1399685
  Косенко Г. Соціально-економічні фактори забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності, особливостей та механізму забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах в умовах перехідної економіки. Досліджено систему факторів, які сприяють реалізації ефективної зайнятості в приміських районах, а також ...
1399686
  Олійник Я.Б. Соціально-економічні фактори формування продовольчого комплексу столичного регіону // Матеріали конференції
1399687
   Соціально-економічні фактори формування фондового ринку: роль вищої освіти / Т. Абедін, К.К. Сен, М.Р. Рахман, Ш. Актер // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 2 (73), квітень - червень. – С. 242-264. – ISSN 1684-906Х


  Досліджено вплив економічного зростання та розвитку банківського сектору як економічних факторів та вищої освіти як соціального фактора на формування фондового ринку в Бангладеш у період з 1976 р. по 2015 р. Вказано на значний позитивний вплив розвитку ...
1399688
  Попов В.Ю. Соціально-економічні функції держави у транзитивній економіці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 96-98. – ISBN 966-614-021-7
1399689
  Салко О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 180-187. – (Право. Економіка. Управління)
1399690
  Магась-Демидас Соціально-економічні чинники розвитку кооперації у Правобережній Україні у II пол. XIX - на поч. XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 47-52. – ISSN 1998-4634
1399691
  Литовченко І. Соціально-економічні чинники розвитку корпоративної освіти у США // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 155-156. – ISBN 978-966-644-365-9
1399692
  Владійчук К.В. Соціально-економічні чинники розвитку сільського туризму в Українських Карпатах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 112-116. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1399693
  Комлєв О.О. Соціально-економічні чинники техногенного забруднення мезозой-кайнозойського осадочного чохла Правобережжя Середнього Придніпров"я / О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 80-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1399694
  Івасейко С. Соціально-етичні мотиви в сакральному мистецтві К. Устияновича (про композицію "Страшний суд" в с. Бутини) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 99-113. – ISSN 2225-3246
1399695
  Самборська Я. Соціально-етнічна характеристика українців Киргизстану (за матеріалами соціологічного дослідження) // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 69-77. – ISBN 9967-05-037-3
1399696
  Мурашевич К. Соціально-етнічні особливості взаємовпливу китайської мови та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 27-31. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто аспект взаємодії мови та культури на прикладі деяких китайських побутових та мовних традицій. Висвітлюється питання мовної картини світу китайців, розглядається поняття мови як суспільного явища. In the article the aspect of ...
1399697
  Білас А.А. Соціально-ідентифікаційна прагматика розмовних одиниць у художньому тексті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 95-102
1399698
  Бенлахсен Б. Соціально-інтелектуальні основи підходу Малека Беннабі до цивілізації / Бадран Бенлахсен ; [пер. В. Щепанський] ; Міжнар. Ін-т Іслам. Думки. – Рівне : Волинські обереги, 2021. – 356, [4] с. – Пер. вид.: The socio-intellectual foundations of Malek Bennabi"s approach to civilization / Badrane Benlahcene. – Бібліогр.: с. 70-73, 334-339. – ISBN 978-966-416-819-6
1399699
  Альсадун М.А. Соціально-інформаційна компетентність журналіста // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 6-15. – ISSN 2074-8167
1399700
  Макаренко Л. Соціально-історичне значення пісенного фольклору для розвитку українського суспільства (на основі аналізу пісні-реквієму "Пливе кача по Тисині") // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 43-48. – ISSN 2078-1016
1399701
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Кушерець Т. В.; МО Укр., КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 144л. – Бібліогр.:л.133-144
1399702
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 16 с.
1399703
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: Сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 14 с.
1399704
  Домніч Ілля Соціально-історичні передумови ідей сучасних течій інтерпретативної соціології // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 28-29
1399705
  Кючюк Д. Соціально-історичні передумови реформ в системі вищої освіти Республіки Туреччини (друга пол. XX - поч. XXI ст.) // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 396-397
1399706
  Кудин О.О. Соціально-історичні та ідеологічні корені руху "ісламський фундаменталізм" у сучасному суспільстві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Корені ісламського фундаменталізму проявляються у самій ісламській доктрині, у сакралізації правових основ відносно егалітарної ранньо- мусульманської громади з її ідеалом соціальної справедливості. Цінності добра і зла, поваги до особистості, ...
1399707
  Спориш Ю.О. Соціально-класова диференціація як чинник стилю життя особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.84-86. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1399708
  Патракова Анжела Соціально-класові позиції та ціннісні орієнтації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.169-185. – ISSN 1563-3713
1399709
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1399710
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л.221-243. – Бібліогр. : л.192-220
1399711
  Ятчук О.М. Соціально-комунікативна парадигма розвитку телебачення / О.М. Ятчук, Н.О. Кодацька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 68-72. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1399712
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1399713
  Тернопільська В. Соціально-комунікативні уміння як провідний механізм формування партнерських взаємин студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-45. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості розвитку в студентів соціально-комунікативних умінь як провідного механізму становлення партнерських взаємин. Визначено, що партнерська взаємодія в системі "студент - студент" заснована на стосунках, що забезпечують рівність ...
1399714
  Вербицька Г.А. Соціально-комунікаційна діяльність еліт: еволюція наукових поглядів у контексті розгляду тріади "влада (technai)" - "обчислення (logismos)" - "міра (metron)" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 29-40. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
1399715
  Немеш А.М. Соціально-комунікаційні технології взаємодії міжнародних неурядових організацій та правлячого політичного класу (з досвіду балтійських країн) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Немеш Анна Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1399716
  Бессараб А.О. Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до української книги у Франції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-6. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1399717
  Сафонова Т. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С.40-44. – ISSN 2076-9326
1399718
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика : монографія / Олександр Сич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 543, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-482-3
1399719
  Куцевич М.П. Соціально-кримінологічна характеристика порушень трудових прав працівника // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 73-84. – ISSN 2523-4889
1399720
  Качінський О. Соціально-культурна адаптація іноземних студентів (медичних спеціальностей) у процесі дистанційного навчання як наукова проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 99-111. – ISSN 2312-5993
1399721
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна визначеність і комунікативний вимір процесів міжнародного спілкування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 27-38
1399722
  Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208 л. – Бібліогр. : л. 189-208
1399723
  Сидоренко Н.М. Соціально-культурна інфраструктура Університету та Інституту журналістики // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 313-345. – ISBN 978-966-933-083-3
1399724
  Тростинська О.М. Соціально-культурний аспект навчальної програми з української мови для іноземних студентів / О.М. Тростинська, Н.І. Ушакова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 268-275
1399725
  Айтов С. Соціально-культурні чинники виникнення і становлення історичної антропології як сучасної філософії історії // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 1. – С. 32-39. – ISSN 2617-1929
1399726
  Гурмак Ю.М. Соціально-культурологічні передумови формування французької мови періоду Преціозності (XVII ст.) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 124-128
1399727
  Алексеєнко Ю.О. Соціально-мережеві спільноти як складова сучасного комунікаційного простору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 4-10. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1399728
  Махмадамінова Г.А. Соціально-неблагополучна сім"я як соціалізаційний механізм формування відкритої асоціальної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 99-101
1399729
  Гарькавець С.О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія / С.О. Гарькавець ; Департамент освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-155. – (Psychology). – ISBN 978-617-7470-04-4
1399730
  Черноног Р.А. Соціально-онтологічні та політико-лравові засади процесу міграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 166-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена соціально-філософському осягненню місця та ролі міграції в процесі розвитку структур громадянського суспільства. The article is dedicated to the social and philosophical understanding of the place and role of mobility (flexibility) ...
1399731
  Шеломовська О.М. Соціально-організаційне проектування у реформуванні управління вищою освітою // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 78-80. – ISBN 978-966-97734-7-0
1399732
  Баяновська М.Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних дитячих і молодіжних об"єднань. : Дис... канд пед.наук: 13.00.05 / Баяновська М.Р.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.190-201
1399733
  Мачинська Н. Соціально-педагогічна освіта у приватному навчальному закладі: досвід та інновації (на прикладі ВНЗ Український католицький університет") // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 282-295. – ISBN 978-617-10-0283-8
1399734
  Чечко Т.М. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Чечко Тетяна Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1399735
  Бойченко М. Соціально-педагогічна підтримка дітей із особливими освітніми потребами: досвід європейських країн / М. Бойченко, І. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 3-12. – ISSN 2312-5993
1399736
  Рудь М.В. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітній школі : Навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Рудь; МОНУ; Акад. педагог. наук України і ЛНПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 254с. – ISBN 966-617-132-5
1399737
  Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні : Теорія і практика / І.Д. Звєрєва. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 333с. – ISBN 966-7526-06-2
1399738
  Криловець М. Соціально-педагогічна спрямованість поглядів Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7932-12-2
1399739
  Парфенюк Т.Ю. Соціально-педагогічне підгрунття реформування вищої освіти Австралії в контексті ринково орієнтованих освітніх реформ // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 47. – С. 68-72
1399740
  Хмельницька Л.В. Соціально-педагогічний аспект діяльності молодіжних об"єднань в Україні в умовах формування української національної ідеї кінця XIX - початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 24-32. – ISSN 2415-3567
1399741
  Слуцький Я. Соціально-педагогічний супровід іноземних студентів: системний підхід // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 91-100. – ISSN 2226-3012


  Розглянуто проблему практичного застосування системного підходу в процесі проведення соціально-педагогічної адаптації іноземних студентів. Дослідження поставленого питання виявило, що акультураційні заходи повинні складатися з трьох основних напрямків: ...
1399742
  Савченко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інформаційної війни на Донбасі / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 279-288. – ISSN 2227-2844
1399743
  Ковальова Н.О. Соціально-педагогічні ідеї Миколи Неплюєва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 172-175. – ISSN 2218-4805
1399744
  Мезенцева О.І. Соціально-педагогічні основи гармонізації виховного середовища дитини в діяльності Вальдорфских шкіл : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Мезенцева Олена Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1399745
  Гапон Юрій Антонович Соціально-педагогічні основи процесу виховання особистості / Гапон Юрій Антонович; Академія педагогічних наук України. Ін-т проблем виховання. Лабораторія педагогіч. соціології. – Запоріжжя, 1998. – 217с. – Бібліогр.: с.181-200. – ISBN 966-7340-090
1399746
  Босенко Маріанна Іванівна Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процессу в гімназії гуманітарного спрямування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Босенко Маріанна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 24л.
1399747
  Босенко М.І. Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в гімназії гуманітарного спрямування. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.05 / Босенко М.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.157-177
1399748
  Мірошник О. Соціально-педагогічні передумови політичної толерантності студенської молоді // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 172-177
1399749
  Слюсаренко В.Г. та ін. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій аграрній школі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.8-15
1399750
  Рутьян Л. Соціально-педагогічні умови впровадження неформальної освіти в освітнє середовище закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 10 (177), жовтень. – С. 162-166. – ISSN 2308-4634
1399751
  Даниленко Лідія Іванівна Соціально-педагогічні умови ефективного управління загальноосвітньою школою : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна; Укр. держ. пед. ун-тет ім. М.Драгоманова. – Київ, 1994. – 23л.
1399752
  Шугайло Я.В. Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Шугайло Яна Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1399753
  Цюпак Т.Є. Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Т. Є.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1399754
  Живогляд М. Соціально-педагогічні умови усиновлення дітей // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.119-125. – (Педагогічні науки)
1399755
  Федоруц М.В. Соціально-педагогічні умови формування соціальної компетентності старшокласників засобами неформальної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Федоруц Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1399756
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичних рис у сраших підлітків : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Куренда Л. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.130-144
1399757
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичнихрис у підлітків. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Куренда Л. Д.; КДУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1995. – 22л.
1399758
  Чорна Г. Соціально-педагогічні фактори формування цінностей сучасної студнтської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-67. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено поняття цінностей та наведено класифікацію цінностей. Визначено, що пріоритетними цінностями сучасної студентської молоді виступають матеріальні, пошук сенсу життя, власна індивідуальність, досягнення, власний престиж, високе матеріальне ...
1399759
  Мусатов Сергій Соціально-персонологічний аналіз особистості сучасника як наукова проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.91-105. – ISSN 1810-2131
1399760
  Сафін О.Д. Соціально-перцептивні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця / О.Д. Сафін, К.В. Олександренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – Бібліогр.: С. 103-104. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті результати експериментального дослідження соціально-перцептивних механізмів розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Встановлено, що дія соціально-перцептивних механізмів, їхнє місце у системі ...
1399761
   Соціально-побутова казка. – К. : Дніпро, 1987. – 281с.
1399762
   Соціально-побутові пісні. – К. : Дніпро, 1985. – 331с.
1399763
  Бородін В.С. Соціально-побутові поеми Т.Г. Шевченка періоду "трьох літ" : (1843-1845 рр.) / В.С. Бородін ; АН Укр. РСР, Ін-т літ-ри. – Київ : Видавництво АН Укр. РСР, 1958. – 48 с.
1399764
  Якимчук М.Ю. Соціально-політична активність молоді в умовах формування громадянського суспільства / М.Ю. Якимчук, І.П. Волкова // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 78-81. – ISSN 2304-5809
1399765
  Іщенко М.П. Соціально-політична енциклопедія : наук. вид. / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко ; [за ред. М.П. Іщенка]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 635, [1] с. – Бібліогр.: с. 629-635. – ISBN 978-966-2545-52-4
1399766
  Корнєєв В.М. Соціально-політична проблематика соціальнокомунікаційних досліджень // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті розглядаються наукові підходи до відображення особливостей впливу соціально-політичних реалій на становлення і розвиток інформаційної системи суспільства. Матеріалом дослідження стали захищені докторські дисертації із соціальних комунікацій, ...
1399767
  Коруля І.В. Соціально-політична сутність корупції в сучасних умовах // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 35-41.
1399768
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне відносини розвинутого соціалістичного суспільства / М.Г. Сирцов. – К, 1976. – 47с.
1399769
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 307-323. – ISBN 978-966-2464-25-2
1399770
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне значення економічної реформи / М.Г. Сирцов. – К, 1968. – 46с.
1399771
  Пролеєв С. Соціально-політичне самовизначення сучасного українського суспільства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 84-10. – ISSN 2522-9338
1399772
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз, які навчаються за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 248 с. – ISBN 978-966-364-706-7


  В посібнику розглядаються сформовані у політологічній, соціологічній, філософській та управлінській думці сучасності моделі соціально-політичного управління.Перелік тем та завдань для самостійної роботи складений таким чином, щоб забезпечити формування ...
1399773
  Салтовський О.І. Соціально-політичний ідеал українського філософа-просвітника Я. Козельського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Розглядається проблема соціально-політичного ідеалу українського філософа XVIII ст. Якова Козельського.
1399774
   Соціально-політичний словник-довідник : Навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів. – Черкаси-Київ : Відлуння, 1999. – 304с. – ISBN 966-7331-26-1
1399775
  Кириченко М. Соціально-політичний устрій Запоріжжя (XVIII сторіччя) / Михайло Кириченко. – Харків ; Дніпропетровськ : ДВОУ Вид. "Пролетар", 1931. – 178 с., 2 л. карт.
1399776
  Кудрявський І.В. Соціально-політичні аспекти конкурентоспроможності держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 228-237


  Досліджуючи сучасні політичні процеси, автор аналізує соціальнополітичні фактори та чинники конкурентоспроможності держав. Ключові слова: конкурентоспроможність, держава, політичні ризики, суспільний добробут, влада. Исследуя современные политические ...
1399777
  Борисенко Є. Соціально-політичні вчення в Україні XIX - поч. XX ст.: аналіз через призму етики дискурсу // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 48-52. – ISBN 978-966-285-572-2


  Згадуються учені: М. С. Грушевський, М. П. Драгоманов, М. І. Костомаров та ін.
1399778
  Горбатенко І.А. Соціально-політичні детермінанти осмислення ефективності державного управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 216-224
1399779
  Івченко О. Соціально-політичні й історичні передумови формуваня ідеї конституційного роялізму в Англії середини XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 22-24. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1399780
  Горовський Ф.Я. Соціально-політичні основи розквіту та зближення соціалістичнних націй в СРСР : Дис... док. іст.наук: 621 / Горовський Ф.Я.;. – К., 1970. – 523л. – Бібліогр.:л.1-46
1399781
  Олійник Ю. Соціально-політичні передумови утворення і діяльності Львівського апеляційного суду (1919-1939 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 73-78
1399782
  Пиртко М.С. Соціально-політичні передумови формування централізованої держави в Австрії (ІХ–ХVІІ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
1399783
  Заремський М.Й. Соціально-політичні погляди Я.П. Козельського у контексті західноєвропейської та вітчизняної соціологічної думки // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 24. – С. 46-55. – ISSN 2410-3071
1399784
   Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2664-1933
№ 4. – 2020. – 154, [1] с.
1399785
   Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології ; голов. ред. В.В. Глєбов. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2664-1933
№ 6. – 2022. – 103, [1] c.
1399786
  Резнік М. Соціально-політичні та економічні передумови для формування прошарку гоплітів на межі архаїчної епохи // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-33. – ISBN 978-966-171-893-6
1399787
  Ларцев В.С. Соціально-політичні та економічні чинники формування української моделі приватизації в 1991-1995 рр. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.59-68
1399788
  Козарь Т.П. Соціально-політичні та політико-економічні особливості реалізації державної освітньої політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1399789
  Нагорняк Т.Л. Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 2519-2949
1399790
  Бабенко Л. Соціально-політичні чинники формування карально-репресивних органів більшовицької влади // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 285-288. – ISBN 978-617-7196-23-4
1399791
  Шульженко Ф.П. Соціально-правова держава в Україні : проблеми становленія та модернізації : монографія / Ф.П. Шульженко ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 392 с. – ISBN 966-574-999-4
1399792
  Вознюк А.А. Соціально-правова обумовленість спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 15-18.
1399793
  Анатольєва О.І. Соціально-правова охорона дитинства: історичний досвід // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 103-110.
1399794
  Корчак Н. Соціально-правова природа відповідальності в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.67-71
1399795
  Коструба А.В. Соціально-правова природа держави в суспільстві // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 4-8. – ISBN 978-966-927-257-7
1399796
  Колб І.О. Соціально-правова природа застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів вгамування : (монографія) / Колб Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Класичний приват. ун-т. – Луцьк : Терен, 2019. – 544, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 380-457. – ISBN 978-617-7680-63-4


  У пр. № 1729712 напис: Шановній Тетяні Олександрівні Коваленко від автора з повагою та щирими побажаннями творчих успіхів. Підпис.
1399797
  Яцишин М.М. Соціально-правова природа злочинності та кримінальних покарань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 144-151.


  Розглянуто питання соціально-правової природи злочинності та кримінальних покарань.
1399798
  Матвійчук Ю. Соціально-правова сутність діяльності органів прокуратури України щодо запобігання і протидії злочинності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 37-39
1399799
  Бандурка І.О. Соціально-правове забезпечення як передумова кримінально-правового захисту дітей // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 94-97
1399800
  Батиргареєва В.С. Соціально-правове і морально-психологічне ставлення суспільства до злочинців-рецидивістів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 152-158. – ISSN 0201-7245
1399801
  Житков О. Соціально-правовий аналіз земельного законодавства Центральної Ради в новітній українській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-16. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу значного історіографічного матеріалу висвітлено потрактування аграрних реформ Української Центральної ради у вітчизняній історіографії перехідного періоду 1990-х-2000-х років. Історіографічна ситуація розглядається автором у ...
1399802
  Рогульський С.С. Соціально-правовий аналіз поняття корупції і корупційних діянь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 153-164
1399803
  Сіньова Л. Соціально-правовий захист дитячої бездоглядності та безпритульності під час карантину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 74-78. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості правового статусу дитячої бездоглядності та безпритульності й визначено місце за-значеної категорії осіб у суспільстві та діяльності держави. Дитяча бездоглядність та безпритульність розглядаються як окрема категорія, яка ...
1399804
   Соціально-правовий захист дітей в Україні : монографія : з нагоди 25-ї річниці створення ф-ту політології та права / [Андрусишин Б.І., Синьов В.М., Опольська Н.М., Сагайдак І.О.] ; за ред. Б.І. Андрусишина ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 263, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-931-119-1
1399805
  Лук"янчиков О.М. Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності / О.М. Лук"янчиков, Д.О. Новіков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 32-38. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1399806
  Левицька Н.М. Соціально-правовий статус і матеріальне становище викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів наддніпрянської України (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 96-108.


  Історія Київського університету
1399807
  Рудяк В.О. Соціально-правовий статус осіб, які потрапили в складні життєві обставини : дис. ... д-ра філософії : 08, 081 / Рудяк Владіміра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 291 арк. – Додатки: арк. 289-291. – Бібліогр.: арк. 257-288
1399808
  Денисюк С.Ф. Соціально-правовий статус судових експертів як конституційна гарантія держави / С.Ф. Денисюк, Є.М. Попович // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 44-46. – ISBN 978-966-937-203-1
1399809
  Писаренко К. Соціально-правові аспекти боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 218-224. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1399810
  Нестерчук В.В. Соціально-правові аспекти домашнього насильства над жінками // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 3 (175). – C. 64-78. – ISSN 2227-2747
1399811
  Костяшкін І.О. Соціально-правові аспекти реалізації права власності на землю українського народу // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 168-170. – ISBN 978-966-940-085-7
1399812
  Желай О. Соціально-правові аспекти розвитку інтернет-ресурсів в інформаційному просторі України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 58-63. – ISBN 978-966-02-4455-9
1399813
  Рижа Ю. Соціально-правові аспекти становлення пенсійних систем деяких країн Західної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 230-231
1399814
  Користін О.Є. Соціально-правові аспекти феномена "відмивання коштів" / О.Є. Користін, В.І. Тесленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 120-127.
1399815
  Шеремета Н. Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка "Украдене щастя" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст.
1399816
  Нерсесян А.С. Соціально-правові і філософські основи захисту прав інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 167-172
1399817
  Цимбалюк І.Л. Соціально-правові підстави екологічної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 284--293. – ISBN 966-628-197-5
1399818
  Пироженко О.С. Соціально-правові проблеми досягнення мети покарання при позбавленні волі на певний строк // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 159-167. – ISSN 0201-7245
1399819
  Неживець О.М. Соціально-правові проблеми праці засуджених та їх працевлаштування після звільнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
1399820
   Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС
Вип. 1. – 2018. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1399821
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 1 (7). – 2020. – 191, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2020-1 - Резюме укр., англ. мовами
1399822
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 3 (9). – 2020. – 231, [1] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2020-3 - Резюме укр., англ. мовами
1399823
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 1 (11). – 2021. – 194, [2] с. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-1 - Резюме укр., англ. мовами
1399824
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 2 (12). – 2021. – 222, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-2 - Резюме укр., англ. мовами
1399825
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Вип. 4 (14). – 2021. – 222, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2021-4 - Резюме укр., англ. мовами
1399826
   Соціально-правові студії = Social legal studios : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів : ЛьвДУВС. – ISSN 2617-4162
Т. 5, № 3. – 2022. – 82, [2] c. – DOI 10.32518/2617-4162-2022 - Резюме укр., англ. мовами
1399827
  Сірбіненко А. Соціально-прагматичні аспекти поліцейських допитів як окремого жанру юридичних текстів // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 140-145. – ISSN 2410-2202
1399828
  Шатохін А. Соціально-професійна кар"ера випускників Уманського національного університету садівництва: досягнення на рубежі епох / А. Шатохін, М. Вуйченко // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 79-84. – ISSN 2077-5105


  "...викладено результати соціологічного моніторингу соціально-про- фесійної кар’єри випускників Уманського національного університету садів- ництва 1950-2010 років. Визначено відмінності в професійній самореалізації випускників університету ...
1399829
  Топчій О. Соціально-професійна характеристика аграрної інтелігенції Чернігівщини в 1920-х - поч. 1930-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 88-95


  У статті розглядаються основні сфери компетенції сільських аграріїв Чернігівщини, їх соціальний статус та професійна діяльність в 1920-х - поч. 1930-х рр. З"ясовуються форми таметоди взаємодії спеціалістів сільського господарства з селянством у сфері ...
1399830
  Радул В.В. Соціально-професійні проблеми сучасної педагогічної науки / Радул В.В. – Київ ; Харків : Мачулін, 2019. – 330, [2] с. – Бібліогр.: с. 312-328. – ISBN 978-617-7767-39-7
1399831
  Нагорна О. Соціально-професійні характеристики міжнародного арбітражного судді // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 11/12 (176/177). – С. 50-55. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1399832
  Числіцька О.В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, що приймали участь у бойових діях (антитерористичній операції) // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 338-343
1399833
  Назмієв А.О. Соціально-психологічна адаптація до умов закладу вищої освіти засобами студентського самоврядування // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; голов.ред. Жучок А.В. ; редкол.: Бабич В.І., Брей М., Ваховський Л.Ц. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 2 (171). – C. 53-59. – ISSN 2227-2747
1399834
  Суслова В.О. Соціально-психологічна адаптація молоді до іншокультурного середовища і навчальна мотивація // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 136-145. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1399835
  Бабак І.М. Соціально-психологічна адаптація студентів у ВНЗ: проблеми і перспективи / І.М. Бабак, В.С. Черевик // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкриваються деякі аспекти соціально-психологічної адаптації студентів у ВНЗ на прикладі соціологічних досліджень в ІП "Стратегія". Особлива увага приділена індивідуально-психологічним чинникам поведінки студентів в колективі, які головним ...
1399836
  Валова Л.М. Соціально-психологічна діагностика суїцидальної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено проблемі превенції суїцидальної поведінки. Розглянуто методологічну та методичну основу діагностики суїцидальної поведінки як наслідку соціально-психологічної дезадаптації особистості.
1399837
  Яковенко С.І. Соціально-психологічна допомога при надзвичайних ситуаціях та критичних інцидентах : Монографія / С.І. Яковенко, В.І. Лисенко; Мін-во України зпитань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту насел. від наслідків Чорноб.катастр. – Київ, 1999. – 226с. – Бібліогр.: с.185-224. – ISBN 966-02-1470-7
1399838
  Черняк А.І. Соціально-психологічна методика формування здорового способу життя у курсантів вищих військових навчальних закладів / А.І. Черняк, В.І. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 122-125. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціально-психологічної методики формування здорового способу життя курсантів у вищих військових навчальних закладах, завдяки якій забезпечуються конструктивні (продуктивні) суб"єкт-об"єктні відносини з курсантом та ...
1399839
  Яремчук О.В. Соціально-психологічна модель національного міфу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – C. 76-88


  Розглядається соціально-психологічна модель національного міфу з огляду на перспективність мовних аналогій у соціально-психологічному моделюванні. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Кримський С.Б., Яковенко Н.М.
1399840
  Піонтківська О.Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної активності людей похилого віку : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Піонтківська Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 244 арк. – Бібліогр.: арк. 13-15, 173-194 та в додатках: арк. 242-244
1399841
  Кравченко О. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами в Україні / О. Кравченко, Н. Коляда, Н. Салата // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 13-25. – ISSN 2618-0715
1399842
  Нечепорук М.В. Соціально-психологічне дослідження емоційної сфери безробітних // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 52-55
1399843
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 580 с. – ISBN 978-966-521-360-4
1399844
  Александров Д. Соціально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності як напрям попередження небойових втрат у зоні проведення АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Стаття присвячена дослідженню причин небойових втрат військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції. Аналізуються соціальні та психологічні чинники небойових втрат. З"ясовуються детермінанти порушення адаптивної поведінки, які ...
1399845
  Савчук О.В. Соціально-психологічний аналіз факторів вживання неповнолітніми психотропних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1399846
  Череватий М. Соціально-психологічний аспект інформаційних війн // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 217-220. – ISBN 978-617-8034-37-5
1399847
   Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. – 512 с. – ISBN 966-95832-4-1
1399848
  Супрун Л. Соціально-психологічний і ментальний портрет журналіста // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 59-68


  Здійснено спробу репрезентації соціально-психологічного та ментального портрета українського журналіста. Окреслені шляхи його професійного вдосконалення й розвитку. The attempt of describing the social, psychological and mental portrait of Ukrainian ...
1399849
  Михайленко В. Соціально-психологічний портрет Дем"яна Ігнатовича // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 75-81. – ISBN 978-617-7674-81-7
1399850
  Довгань Н.О. Соціально-психологічний простір поколінь: одиниці аналізу // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 46-65. – ISSN 2522-4093
1399851
  Чикайло І. Соціально-психологічний ракурс лінгвоциду української мови // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 157-161. – ISBN 978-617-7196-23-4
1399852
  Романовська Л.І. Соціально-психологічний стан жінок, які стали жертвами насильства в сім"ї / Л.І. Романовська, О. Василенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 197-200. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1399853
  Добровольська Н.А. Соціально-психологічний супровід процесу становлення обдарованої особистості // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 75-88. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2707-0409
1399854
  Горбань Г.О. Соціально-психологічний супровід соціалізації вчителя в умовах реформування освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 15-22. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-3190
1399855
  Ткаченко Ю.М. Соціально-психологічний тренінг - важливий метод підготовки фахівців у навчальних закладах сфери цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
1399856
  Синоруб Г. Соціально-психологічний тренінг як метод подолання конфліктних ситуацій у журналістській діяльності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 247-252
1399857
   Соціально-психологічний феномен політичного лідерства (на прикладі прем"єр-міністрів Угорщини новітньої доби) // Розвиток інформаційного суспільства : колектив. монографія : [в 10 т.] / Д.І. Ткач, О.В. Картунов, Ю.В. Кравченко, С.М. Неділько, В.Х. та ін. Лобас. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2013. – Т. 10 : Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та націоналної безпеки / [Ткач Д.І., Картунов О.В., Кравченко Ю.В. та ін. ; наук. ред. Ткач Д.І.]. – С. 70-82. – ISBN 978-966-7735-89-0
1399858
  Чуйко О. Соціально-психологічні аспекти адаптивних можливостей та віктимної поведінки студентської молоді / О. Чуйко, Т. Клібайс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 23-26. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1399859
  Крупка І. Соціально-психологічні аспекти активізації інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 617-629. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1399860
  Покальчук О. Соціально-психологічні аспекти виборчої кампанії 2002 р. // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.32-41
1399861
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти реалізації пробаційних програм // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С.61-69. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 14). – ISSN 2072-4772
1399862
  Солодовнікова К.К. Соціально-психологічні аспекти тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему тероризму з позиції соціальної психології. Досліджено й психологічно обґрунтовано дії людей, які наважуються вчинити терористичні акти. The article studies the problem of terrorism from the point of view of social psychology as ...
1399863
  Сухоруков Г.М. Соціально-психологічні аспекти управління сільськогосподарчим виробничим колективом / Г.М. Сухоруков. – К., 1977. – 48с.
1399864
  Хоружий Г. Соціально-психологічні аспекти фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 14-16
1399865
  Скуленко М. Соціально-психологічні бар"єри в журналістиці. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34.
1399866
  Хараджи М. Соціально-психологічні виміри міжетнічної толерантності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 134-141. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1399867
  Корольов Д.К. Соціально-психологічні вимоги до рекрутингового інтерв"ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Запропоновано психологічний аналіз умов ефективної взаємодії особи, яка проводить відбір персоналу, з претендентом на робоче місце. Розглянуто закономірності, етапи та можливі помилки у бесіді з імовірним майбутнім працівником. Сформульовані ...
1399868
  Борейчук І.О. Соціально-психологічні детермінанти явища ксенофобії : історико-теоретичний аспект // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.236-244. – ISBN 978-966-8063-85-7
1399869
  Мельничук Т.І. Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення працюючих студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 52-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1399870
  Олександренко К.В. Соціально-психологічні закономірності розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 35-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується встановлення взаємозв"язку розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців з певними групами мотивації. Аналізується мотиваційна сфера студентів з різним рівнем сформованості іншомовної комунікативної ...
1399871
  Сорока А.М. Соціально-психологічні засади організації управлінської діяльності / А.М. Сорока, А.В. Лісовська // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 43-47. – ISSN 2415-8089
1399872
   Соціально-психологічні знання: актуальність теорії і практики : Збірник наукових статей. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 144с. – ISBN 966-72-05-8
1399873
  Мартинюк Ольга Соціально-психологічні концепції сім"ї як теоретична основа її емпіричного вивчення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 104-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1399874
  Лапшова Н.С. Соціально-психологічні кореляти соціометричного статусу студентів у групі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лапшова Наталя Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1399875
  Бесчастна М.В. Соціально-психологічні методи в державному управлінні сільським господарством // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 117-120. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкрито суть та класифікацію соціально-психологічних методів державного управління в сільському господарстві.
1399876
  Федоренко О. Соціально-психологічні механізми адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаду // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 1 : Психологія. – С. 135-143. – ISSN 2308-5126
1399877
  Гомольска Л. Соціально-психологічні механізми впливу бренд-комунікацій на сприйняття споживача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статі наведено результати дослідження образу бренда в сприйнятті споживачів, що формується у процесі бренд-комунікації під впливом відповідних соціально-психологічних механізмів. Показано, що бренд-комунікація являє собою комплекс певних дій у ...
1399878
  Тімотін А. Соціально-психологічні механізми спілкування у модульно-розвивальному освітеьому процесі // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.104-125. – ISBN 966-654-025-8
1399879
  Кікінежді О. Соціально-психологічні механізми формування егалітарної культури студентської молоді // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 153-156. – ISBN 978-617-595-103-3
1399880
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні механізми формування стереотипів зовнішності чоловіків і жінок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 86-91. – ISSN 2310-4368
1399881
  Туриніна О. Соціально-психологічні механізми функціонування іміджу сучасного лідера в умовах сучасного етапу розвитку українського суспільства / О. Туриніна, А. Ільянова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 80-84. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу здійснити психологічний аналіз особливостей іміджу лідера на сучасному етапі розвитку української держави. У результаті дослідження методами анкетного опитування з подальшим глибинним інтерв"ю у фокус-групах подано рангову структуру ...
1399882
  Стась О.С. Соціально-психологічні орієнтири дослідження соціальних здібностей в дорослому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель соціально-психологічних орієнтирів дослідження соціальних здібностей особистості. Особливу увагу приділено етапам психосоціального розвитку дорослого і соціально-психологічним факторам, що впливають на процес формування і реалізації ...
1399883
  Москалець В.П. Соціально-психологічні основи і функції радянської обрядовості / В.П. Москалець. – Київ, 1981. – 48 с.
1399884
  Крушельницька Я.В. Соціально-психологічні основи управління / Я.В. Крушельницька. – К., 1979. – 119с.
1399885
   Соціально-психологічні основи управління : Навч. посібник для студ. економ. фахів вищих навч. закладів / Н.Д. Лук`янченко, Л.Л. Бунтовська, Л.В. Шаульська, О.Л. Єськов; МОНУ. Донецький нац. ун-тет. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 127с.
1399886
  Іщук О.В. Соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України / О.В. Іщук, О.А. Лукасевич // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 53-59. – ISSN 2310-4368
1399887
  Грибок А.О. Соціально-психологічні особливості адаптації курсантів - учасників бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, до навчальної діяльності у вищому військовому навчальному закладі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 205-215. – ISSN 2524-0056
1399888
  Кіфа А. Соціально-психологічні особливості булінгу в позаформальних підліткових групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовне спустошення підлітків призводить сучасну молодь до цинізму, надмірної жорстокості та агресивності. Досить часто піднімається питання булінгу в шкільному середовищі, з кожним роком кількість ...
1399889
  Браславський Р.Б. Соціально-психологічні особливості взаємодії малих соціальних груп при здійсненні спільних заходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 298-302. – ISSN 1563-3349
1399890
  Никоненко Л.В. Соціально-психологічні особливості впливу медіапрактик на становлення політико-правової свідомості студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Никоненко Людмила Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1399891
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 218 л. + Додатки : л. 172-218. – Бібліогр.: л. 159-171
1399892
  Пономарьова В.К. Соціально-психологічні особливості динаміки Я - концепції старшокласників у міжособистісній взаємодії : автореф. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Пономарьова В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1399893
  Позняк Е. Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правових та соціально-психологічних особливостей екологічного мислення студентів - майбутніх правників, екологічна культура, свідомість, світогляд яких формуються під впливом правових норм, у процесі освіти й виховання. ...
1399894
  Балахтар В.В. Соціально-психологічні особливості комунікативної толерантності фахівців з соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 7-14. – ISSN 2411-3190
1399895
  Олешко Л.Д. Соціально-психологічні особливості нового покоління дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 4-5. – Бібліогр.: 8 назв.
1399896
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : матеріали всеукраїн. науково-практич. конференції, 17-18 травня 2007 року. – Мелітополь, 2007. – 172с. – Укр. та рос. мовою
1399897
  Михайлишин У.Б. Соціально-психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді: до постановки проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 133-136. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1399898
  Бутенко Н.В. Соціально-психологічні особливості сімейних уявлень про дитячу інвалідність : дис. ... д-ра філософії : 231 / Бутенко Надія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: арк. 203-260. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 182-202
1399899
  Каськов І.В. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 118-122
1399900
  Плетка О.Т. Соціально-психологічні особливості сприймання молоддю гендерних ролей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Плетка Ольга Тарасівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
1399901
  Скорікова Д.В. Соціально-психологічні особливості сприйняття реклами та її вплив на людину // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 188-194


  На основі аналізу спеціальної літератури, рекламних матеріалів і досліджень виявлені основні чинники, що впливають на процес сприйняття реклами. Визначається міра дії реклами на споживачів. Доводиться, що соціально-психологічний підхід до рекламної ...
1399902
  Озерова В.А. Соціально-психологічні особливості ставлення до праці молоді з різним економічним статусом : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Озерова Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 200 арк. – Додатки: арк. 176-200. – Бібліогр.: арк. 157-175
1399903
  Озерова В.А. Соціально-психологічні особливості ставлення до праці молоді з різним економічним статусом : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Озерова Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1399904
  Кличковський С.О. Соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Кличковський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1399905
  Кличковський С.О. Соціально-психологічні особливості формування психологічного клімату на підприємстві у кризовий період : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кличковський Сергій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 193, [39] арк. – Додатки: арк. [39]. – Бібліогр.: арк. 169-193
1399906
  Дишлова Н.В. Соціально-психологічні передумови становлення групової ідентичності дошкільнят // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 112-123. – ISSN 2309-8287
1399907
  Бойко А. Соціально-психологічні переумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 375)
1399908
  Осадько О.Ю. Соціально-психологічні практики розвитку життєвої компетентності особистості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 128-138. – Бібліогр.: с. 136-137. – ISSN 2411-1449
1399909
  Маматова А.С. Соціально-психологічні проблеми білінгвізму в українському суспільстві // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-8063-85-7
1399910
  Неймер Ю.Л. Соціально-психологічні проблеми виробничого колективу / Ю.Л. Неймер, М.О. Сакада. – К., 1974. – 48с.
1399911
  Іванова І.Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів / І.Б. Іванова; Український ін-т соц.досліджень.Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – ISBN 966-581-160-6
1399912
  Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін, О.К. Яковенко, М.А. Солоха // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 49-66. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статтю присвячено розгляду соціально-психологічних та нормативно-правових аспектів адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України. Проаналізовано основні соціально-психологічні та фізіологічні особливості сиріт та їх вплив на показники ...
1399913
  Кришовська О.О. Соціально-психологічні умови міжособистісного взаєморозуміння в інтернет-спілкуванні : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кришовська Олександра Олександрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 10 назв
1399914
  Крайлюк А.І. Соціально-психологічні умови оптимізації сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 116-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1399915
  Швець О.М. Соціально-психологічні умови розвитку гідності особистості // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 111-121. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1399916
  Колесник Г. Соціально-психологічні умови успішної адаптації першокурсників до навчання у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 162-166. – ISSN 2308-4634
1399917
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 180-223. – Бібліогр.: арк. 160-179
1399918
  Полівко Л. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Висвітлено теоретичні знання про структурні компоненти інклюзивного навчання та обґрунтовано складові соціальної роботи, спрямованої на підтримку родини в організації освітнього простору дитини з обмеженими функціональними можливостями. Определена ...
1399919
  Пашукова Т.І. Соціально-психологічні фактори егоцентризму в підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Підтверджено справедливість думки вчених про посилення егоцентризму як властивості особистості у підлітковому віці. Емпірично виявлено різницю у динаміці егоцентризму у підлітків-дівчаток та підлітків-хлопчиків.
1399920
  Шепітько В.Ю. Соціально-психологічні характеристики особи злочинця в криміналістиці: проблемивикористання типології та можливостей моделювання // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 5-12. – ISBN 966-8467-20-5
1399921
  Люта Л.П. Соціально-психологічні характеристики простору свободи особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 81-86. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1399922
  Люта Л.П. Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 158-167. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1399923
  Місячна Н.М. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Місячна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 233 арк. – Додатки: арк. 199-233. – Бібліогр.: арк. 176-198
1399924
  Місячна Н.М. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Місячна Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1399925
  Трофімов А.Ю. Соціально-психологічні чинники ефективності діяльності менеджера. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Трофімов А.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1399926
  Лепейко Т.І. Соціально-психологічні чинники конфліктів на підприємстві / Т.І. Лепейко, Н.К. Назаров // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 236-243. – ISSN 2222-4459
1399927
  Гуменюк Л.Й. Соціально-психологічні чинники неуспішності здобувачів вищої освіти / Л.Й. Гуменюк, М.В. Щербина // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 217-228. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1399928
  Тищенко Л.В. Соціально-психологічні чинники особистісного рішення щодо трудової міграції / Л.В. Тищенко, С.О. Дьяченко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 94-99. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1399929
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1399930
  Пахоль Б.Є. Соціально-психологічні чинники професійного суб"єктивного благополуччя особистості : дис. ... д-ра філософії : 053 ; 05 / Пахоль Борис Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 227 арк. – Додатки: арк. 193-227. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 167-192
1399931
   Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Н.В. Чепелєвої ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-644-117-4
1399932
   Соціально-психологічні чинники управління персоналом в контексті розвитку туристичних підприємств / А. Шуканова, Л. Вішнікіна, О. Володько, С. Дудник // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 42-47. – ISSN 2409-8892
1399933
  Марчук Л.М. Соціально-психологічні чинники формування асертивної поведінки студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 110-120. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1399934
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні чинники формування гендерних стереотипів зовнішності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Зінченко Тетяна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1399935
  Каховська О.В. Соціально-ринковий варіант соціалізації національної економіки // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 99-101
1399936
  Верхоглядова Н.І. Соціально-ринковий вибір як основа економічного розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 72-75. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1399937
  Колосок А.М. Соціально-трудове парртнерство як елемент договірного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 76-83. – ISSN 1993-6788
1399938
  Колот А.М. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів / А.М. Колот, О.О. Герасименко // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 97-125. – ISSN 2072-9480
1399939
   Соціально-трудові виклики українському суспільству та деякі необхідні кроки до відновлення ринку праці // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 151-159. – ISSN 1605-7988
1399940
   Соціально-трудові виклики українському суспільству та деякі необхідні кроки до відновлення ринку праці // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 151-159. – ISSN 1605-7988
1399941
  Богоявленська Ю.В. Соціально-трудові відносини в Україні та Польщі: формування, функціонування, перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 51-57. – ISBN 966-614-021-7
1399942
  Шаульська Л.В. Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1399943
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (9). – 2015. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399944
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (10). – 2015. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1399945
  Костенко М.В. Соціально-філософська концептуалізація феномену "сучасність": новітнє суспільство без префіксу "пост-" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 112-122. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
1399946
  Бондарчук С.В. Соціально-філософська традиція концептуалізації громадського суспільства від класики до сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 16-25. – ISBN 966-628-134-1
1399947
  Боринштейн Є.Р. Соціально-філософський аналіз економічної сфери життя суспільства / Є.Р. Боринштейн, С.А. Єфіменко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 38-44. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1399948
  Родян М.В. Соціально-філософський аналіз історичного наративу сучасного суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Родян Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1399949
  Романенко Ю.В. Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права) : 09.00.03:Дис.на здобуття наукового ступеня канд.філософських наук / Романенко Ю.В.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 183л. – Бібліогр.: С.178-183
1399950
  Ємець Т.М. Соціально-філософський аналіз національної самоідентифікації В. Вернадського // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 59-68
1399951
  Цюрупа М. Соціально-філософський аналіз політико-правового статусу режиму окупації в контексті боротьби України за територіальну цілісність // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 52-55. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена комплексному аналізові складного соціально-політичного та воєнно-правового статусу феномену окупації, який став актуалізований у зв’язку з фактичною окупацією Криму російськими військами з 2014 року та прихованою окупацією частини ...
1399952
  Ярошенко Людмила В"ячеславівна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2005. – 188л. – Бібліогр.: л. 171 - 188
1399953
  Ярошенко Людмила В"ячеславовна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1399954
  Прокопович Л.В. Соціально-філософські засади театральності соціокомунікативних проявів культури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Прокопович Лада Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 73 назви
1399955
  Полянський Т. Соціально-філософські інтерпретації феномена зла як методологічне підгрунтя дослідження зловживання правом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 8-13.
1399956
  Баліченко С. Соціально-філософські метафори зримості: дискурсивна репрезентація внутрішнього переміщення в Україні // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 68-72. – ISBN 978-966-423-670-3
1399957
  Пеньковець О. Соціально-філософські основи педагогічного вчення С.Русової // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С.124-129
1399958
  Мудрак В.І. Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 20-24


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість-інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх ...
1399959
  Кримець Л.В. Соціально-філософські погляди на проблему суїциду // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 125-129. – ISSN 2072-1692
1399960
   Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / [А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2021. – 435, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
1399961
  Лисенко О.Я. Соціально-філософські проблеми науково-технічної революції / О.Я. Лисенко. – К., 1974. – 62с.
1399962
  Осьодло В.І. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн = Social, philosophical and psychological aspects of modern warfare : монографія / В.І. Осьодло, Л.М. Будагьянц ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ : АртЕк, 2018. – 406, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7674-43-5
1399963
  Васильчук Є.О. Соціально-філософські та соціологічні підходи до явища молодіжного політичного радикалізму та екстремізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 125-139
1399964
  Мудрак В.І. Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексте співвідношення "Особистість-інформація" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 159-166. – (Серія "Гуманітарні студії")
1399965
  Дзюбак Н.М. Соціально-характеристичні експресеми як засіб суб"єктивізації висловлення (на матеріалі творчості Оксани Забужко) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 75-77. – (Філологічні науки ; вип. 10)
1399966
  Бондар Н.О. Соціально-ціннісна концепція інженерної діяльності / Н.О. Бондар, О.М. Осіпов // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3. – С. 86-94. – ISSN 2073-803X
1399967
  Бродецький О. Соціально-ціннісні механізми запобігання релігійної конфліктності (контекст Чернівецької області) // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 224-232. – ISBN 978-966-423-670-3
1399968
   Соціально - економічна політика як напрям реформування системи охорони здоров"я / В Журавель, О. Колтунов, В Мегедь, В Чорномаз // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.165-168
1399969
  Дякова О.В. Соціально - економічне підгрунтя збереження ідентичності української діаспори в Австралії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 456-474
1399970
  Давидова М. Соціально - економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.32-36. – ISSN 0132-1331
1399971
  Гринюк Д. Соціально - економічні та правові передумови існування загальнообов"язкового державного соціального страхування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.37-40. – ISSN 0132-1331
1399972
  Качур В. Соціально - політичний лад Канади періоду французького колоніального панування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.137-140. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1399973
  Давиденко Л. Соціально - психологічні методи управління колективом районної, міської прокуратури / Л. Давиденко, П. Каркач // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.25-29
1399974
  Головкін Б.М. Соціально -демографічна характеристика корисливих насильницьких злочинців // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 177-188. – ISSN 0201-7245
1399975
  Рябченко В. Соціально відповідальна взаємодія університетів та суспільства у вимірах сталого розвитку: теоретико-методологічні засади // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 38-48. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1399976
  Сімченко Н.О. Соціально відповідальна діяльність керівника: сутність, принципи та мотиви реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 188-192
1399977
  Ільченко-Сюйва Соціально відповідальна інвестиційна діяльність як чинник сталого розвитку / Ільченко-Сюйва, О.П. Слюсарчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 109-114. – ISSN 2306-6814


  "Соціально відповідальна інвестиційна діяльність у сучасних умовах може стати одним із чинників досягнення сталого розвитку, оскільки дає можливість поєднати економічну, соціальну та екологічну складову (основних векторів сталого розвитку). У ...
1399978
  Яременко Юрій Федорович Соціально відповідальна поведінка військовослужбовця в процесі військової діяльності: структура, показники, соціально-психологічний механізм : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.03 / Яременко Юрій Федорович; НАН України. Ін-тут соціології. – К., 1996. – 20л.
1399979
   Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку : зб. матеріалів за результатами Всеукр. конкурсу наук. робіт здобувачів вищ. освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / НАН України [та ін. ; заг. ред.: В.А. Устименко ; ред.-упоряд.: А.Є. Санченко ; упоряд.: А.О. Сошников, А.В. Токунова]. – Київ : [б. в.], 2022. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9928-3
1399980
  Погореленко А. Соціально відповідальне ведення бізнесу: значення та напрями для забезпечення сталого розвитку України // Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку : зб. матеріалів за результатами Всеукр. конкурсу наук. робіт здобувачів вищ. освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / НАН України [та ін. ; заг. ред.: В.А. Устименко ; ред.-упоряд.: А.Є. Санченко ; упоряд.: А.О. Сошников, А.В. Токунова]. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 111-120. – ISBN 978-966-02-9928-3
1399981
  Король С.Я. Соціально відповідальне підприємство: поняття, ідентифікація, рівні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 6 (679). – С. 69-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-9303
1399982
  Гончаренко І.В. Соціально відповідальний маркетинг у забезпеченні конкурентоспроможності сільських територій / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська, Г.М. Михалко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 128-132. – ISSN 2308-1988
1399983
  Семикіна А.В. Соціально відповідальний розвиток людського капіталу як інноваційний процес // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 93-100. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1399984
  Осадчук І.В. Соціально відповідальні практики співпраці суб"єктів господарювання, місцевої влади та громад / І.В. Осадчук, Н.В. Кириченко, С.Ю. Боліла // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 155-159. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1399985
  Малолітнева В.К. Соціально відповідальні публічні закупівлі: досвід єс та потенційні переваги для України // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 103-106. – ISBN 978-617-7605-90-3
1399986
  Свириденко Г.В. Соціально значуща поведінка: підходи до вивчення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 2219-5521
1399987
  Шендеровський К.С. Соціально значущі комунікації у сфері вирішення соціальних проблем // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячується соціально значущим комунікаціям у сфері вирішення соціальних проблем. The article is dedicated to socially significant communications in the sphere of social problems solution. Статья посвещена социально значимым коммуникациям в ...
1399988
  Геєць В.М. Соціально значущі форми взаємодії населення України та країн ЄС і роль інститутів соціалізації // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
1399989
  Піроженко Т.О. Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : метод. рекомендації / [Т.О. Піроженко , Л.І. Соловйова, О.Ю. Хартман] ; за ред. Т.О. Піроженко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Слово, 2017. – 30, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISBN 978-966-194-278-2
1399990
  Алексенко С.Ф. Соціально зумовлена варіативність інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – C. 5-10. – ISSN 2077-804X
1399991
  Осіпчук І.О. Соціально незахищені діти в Україні: суспільно-географічні дослідження / І.О. Осіпчук, О.В. Яроменко // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7069-75-8
1399992
  Шкурко І. Соціально орієнтована діяльність студентів у кінці 50-х - початку 60-х років XX століття / І. Шкурко, Я. Шкурко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 2-5
1399993
  Головінов О.М. Соціально орієнтована ринкова економіка як модель соціальної держави // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 10-12.
1399994
  Герасимчук В.І. Соціально орієнтований ринок праці і проблеми його становлення / В.І. Герасимчук; Укр. ін-стут соц. досліджень. – Київ : Принт Експрес, 2000. – 32с. – ISBN 966-02-1543-6
1399995
  Яковлєва Т. Соціально правові передумови запровадження обов"язкового медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 71-74.
1399996
  Сабіна Соціально просторова диференціація минулого України та її прояв у Західній Україні / Сабіна, ффон Льовіс // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
1399997
  Тичина Д.М. Соціально психологічний аналіз корисливої злочинності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 147-154.
1399998
  Черкасов А. Соціально трудова адаптація ВПО: спільна діяльність ДСЗУ та міжнародних донорських організацій (досвід Луганської обласної служби зайнятості) // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 34-40
1399999
  Санжаровець В. Соціально філософський контекст корупційних діянь у сучасному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 189-198
1400000
  Мединська А.В. Соціально характерологічні експресеми в мовленні персонажів Гр. Тютюнника // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 86-90. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,