Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1399001
  Юзва Л.Л. "Суверенна демократія" в українських онлайн-медіа: якісний контент-аналіз дискурсу 2020 року // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 59-78. – ISSN 1681-116Х
1399002
  Батрименко О.В. "Суверенна демократія", "суверенна бюрократія" чи "суверенна олігархія"? // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  В Російській Федерації, як і в Україні, за часи їхньої багатовікової історії склався потужний бюрократичний "клас", представники якого пов"язані між собою не законами та метою служіння Батьківщині, а круговою порукою. Звідси виник інший феномен, який ...
1399003
  Маляренко В. "Суд Води" Кам"яної Могили як перший відомий у світі судовий процес // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-63. – ISSN 1999-4966
1399004
  Ткач А.П. "Суд і розправа" Ф. Чуйкевича - пам"ятник феодального права України XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 122-127. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье характеризуется сборник Ф. Чуйкевича "Суд и расправа" - один из немногочисленных и мало изученных памятников права Украины второй половины XVIII ст. Автор статьи изучил содержание сборника Ф. Чуйкевича по одной из известных копий рукописи, ...
1399005
  Бровко Р. "Суд над Стусом нагадує євангельські події" / бесіду вела К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 14


  "Через кілька місяців фільм про Василя Стуса "Заборонений" вийде на широкі екрани (5 вересня, до Дня пам"яті поета). Режисер фільму - Роман Бровко зізнається, що сцена суду над поетом у фільмі є й "подана, фактично, документально достовірно". Фільм ...
1399006
   "Суд, встановлений законм": проблемні питання визначення складу суду в контексті спеціалізації суддів / Н. Глинська, Л. Лобойко, Л. Москвич, О. Шило // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1399007
  Кальян К.А. Субъектная структура поэзии Р. Катаевой // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 118-126. – ISSN 2077-804X
1399008
  Головко Л.В. Субъектно-деятельностный подход к обучению студентов // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 195-200


  Метою статті є аналіз позитивних моментів суб"єктно-діяльнісного підходу до навчального процесу, який дозволяє подолати відчуження студента і викладача від загальноосвітнього процесу, спрямувати студента і сам навчальний процес до особистості студента, ...
1399009
  Мединцев В.А. Субъектно-диалогическая модель внутреннего пространства личности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 100-112. – ISSN 0042-8841
1399010
  Иванченко А.В. Субъектно-объектные корреляции в экфрасисных эпизодах художественного произведения // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 112-116. – ISSN 2307-4558
1399011
  Дробышева Е.Э. Субъектно-объектные отношения в контексте ценностного восприятия мира // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 14-17. – ISSN 2073-9702
1399012
   Субъектно-объектные отношения в предложении. – Иваново, 1985. – 148с.
1399013
  Дешериева Т.И. Субъектно-объектные отношения в разноструктурных языках / Т.И. Дешериева. – М., 1985. – 168с.
1399014
  Факторович А.А. Субъектно-педагогический менеджмент качества образовательного процесса в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 54-61. – ISSN 0869-561X
1399015
  Ефимов Е.И. Субъектно-предикативные модели обоснований тезисов / Е.И. Ефимов. – М, 1991. – 32с.
1399016
  Аббасов А. Субъектно-предикативные связи в определенно личных предложениях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 484-491
1399017
  Иванова Е.М. Субъектно - деятельностная концепция профессионального труда Е.А. Климова и ее научно - практическая ценность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.15-22. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1399018
  Поляков С.Д. Субъектно ориентированное преподавание психологии // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 2. – С. 133-139.
1399019
  Брижак О.В. Субъектное бытие отношений собственности: экономические интересы (политико-экономический аспект) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 40-46. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1399020
  Мальчукова Н.В. Субъектность и исчислительность в объяснении функционирования языка // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.97-112. – ISSN 0235-1188
1399021
  Лупандин В.И. Субъектные шкалы пространства и времени / В.И. Лупандин, О.Е. Сурнина. – Свердловск, 1991. – 123 с.
1399022
  Калинин С.А. Субъектный подход: генезис, сущность и место в системе методологии юриспруденции // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 2 (319). – С. 6-21. – ISSN 0131-8039
1399023
  Анисисмова А.В. Субъектный состав естественного экологического права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.132-140. – ISSN 0201-7245
1399024
  Сыроед Т.Л. Субъекты (участники) международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса : монография / Сыроед Т.Л. – Харьков : ФИНН, 2010. – 584 с. – ISBN 978-966-8030-59-8
1399025
  Кулагин Ю. Субъекты авторского права в Японии // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 7. – С. 45-50. – ISSN 0201-7059
1399026
  Корниенко А.А. Субъекты высказывания в современном нарративном дискурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1399027
  Боярских А.В. Субъекты гражданского общества в основных социально-политических теориях // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 29-35. – ISSN 1812-8696
1399028
  Братусь С.Н. Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь. – М., 1950. – 368с.
1399029
  Федулова С.Н. Субъекты гражданского процесса: понятие и виды // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 43-56. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1399030
  Яшенков К.А. Субъекты договора ипотеки, их взаимные права и обязанности // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 1812-8696
1399031
  Каз Ц.М. Субъекты доказывания в советском уголовном процессе / Ц.М. Каз. – Саратов, 1968. – 68с.
1399032
  Адаменко В.Д. Субъекты защиты обвиняемого / Адаменко В.Д. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1991. – 206 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 179-207. – (Юридические науки)
1399033
  Зенин И.А. Субъекты и объекты интеллектуальных авторских прав // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (24). – С. 3-8. – ISSN 2072-4322
1399034
  Губанков А.Н. Субъекты информационного поля сетевой коммуникации в культурной сфере // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 64-69. – ISSN 2073-9702
1399035
  Хныкин Г.В. Субъекты локального нормотворчества // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 203-206. – (Право. Економіка. Управління)
1399036
  Моджорян Л.А. Субъекты международного права / Л.А. Моджорян. – М, 1958. – 156с.
1399037
  Тамбовцев В. Субъекты модернизации: воздействие групп интересов на стратегии развития / В. Тамбовцев, А. Верведа // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 86-96. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 0042-8736
1399038
  Витвицкая Л.А. Субъекты образовательного процесса университета // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 72-74. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается своеобразие современной образовательной ситуации в вузе. Характеризуется специфика деятельности субъектов высшего образования. Описаны профессиональные позиции преподавателя современного университета.
1399039
  Лыско Л.Р. Субъекты общественного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лыско Л.Р.; Киев. торг.-эконом. ин-т. – К., 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1399040
  Логвиненко В.К. Субъекты общественного производства. / В.К. Логвиненко, Л.Р. Лысько. – Киев, 1980. – 157с.
1399041
  Воробьев Д.В. Субъекты оказания юридической помощи по делам о рейдерских захватах // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 36-45. – ISSN 1812-8696
1399042
  Каменская Н.П. Субъекты права на обращения к публичной администрации: актуальные проблемы прав и обязанностей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 76-80. – ISSN 2219-5521
1399043
   Субъекты советского административного права.. – Свердловск, 1985. – 168с.
1399044
  Миронов О.О. Субъекты советского государственного права : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Миронов О.О.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1969. – 22л.
1399045
  Миронов О.О. Субъекты советского государственного права / О.О. Миронов. – Саратов, 1975. – 81с.
1399046
  Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права / М.С. Шакарян ; МВ и ССО СССР ; ВЮЗИ, Каф. гражданского процесса. – Москва, 1970. – 214 с.
1399047
  Якубов С.А. Субъекты советского гражданского процессуального права / С.А. Якубов. – Ташкент, 1973. – 260с.
1399048
  Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального правоотношения. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.712 / Шакарян М.С.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1972. – 42л.
1399049
  Мицкевич А.В. Субъекты советского права. / А.В. Мицкевич. – М., 1962. – 215с.
1399050
  Железняков А.С. Субъекты современного мироустройства: кочевая Монголия // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 135-148. – ISSN 0321-2017
1399051
  Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. / В.Н. Щеглов. – Томск, 1979. – 129с.
1399052
  Яблочков Т.М. Субъекты судебного признания. – [Санкт-Петербург], 1915. – С. 68-96. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Вестник гражданского права. 1915, № 2, с. 68-96


  Вестник гражданского права. - С.-Петербург : М. М. Винавер , 1913-1917. Г. 3 1915, № 2. - 1915. - 160 с. / авт. М.М. Винавер, В.Л. Исаченко, А.Г. Гойхбарг, Т.М. Яблочков, М.Я. Пергамент, А.Л. Фрейтаг-Лоринговен, Д.А. Левин
1399053
  Орданский М.С. Субъекты транспортного права / М.С. Орданский. – Уфа, 1976. – 83с.
1399054
  Павлов Н.Е. Субъекты уголовного процесса : Учебное пособие для юридических вузов / Н.Е. Павлов. – Москва : Новый Юрист, 1997. – 141 с. – ISBN 5-7969-0023-4
1399055
  Калачева О. Субъекты уголовного процесса на досудебных стадиях судопроизводства Республики Молдова и Украины: сравнительно-правовой анализ // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 39-43. – ISSN 1810-3081
1399056
  Перепелица М.А. Субъекты финансового правовотношения: корреспонденция их обязанностей и прав // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 76-83. – ISSN 0201-7245
1399057
  Коняев Николай Иванович Субъекты хозяйственного права : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.04 / Коняев Николай Иванович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1976. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
1399058
  Качанова В.В. Субъекты хозяйственного права и правовой режим их имущества / В.В. Качанова. – Куйбышев, 1984. – 85с.
1399059
   Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения : Сборник материалов "Круглого стола" 1 ноября 2001 года. – Донецк : Юго-Восток, 2002. – 166с. – ISBN 966-7695-69-7
1399060
  Лобанов А.В. Субъектывный состав кредитного договора // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 158-163. – ISSN 1812-8696
1399061
   Субъязыки и функциональные стили.. – Ульяновск, 1980. – 145с.
1399062
  Пригарин А. Субэтнические группы русских Юго-Восточной Европы // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 63-66
1399063
   Субэтносы в СССР.. – Л., 1986. – 168с.
1399064
  Тягунова Субьекты и цели интеграции науки и образования в высшей школе / Тягунова, , К.Н. Крикунов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-26. – ISSN 1726-667Х
1399065
  Фам А.Х. Субьктивное конструирование выбора в ситуация разного уровня значимости : Часть 1 / А.Х. Фам, Д.А. Леонтьев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 84-96. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1399066
  Калиничев С.С. Сувенир / С.С. Калиничев. – К : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 158 с.
1399067
  Осипович А. Сувенир и другие рассказы / А. Осипович. – Москва, 1960. – 120с.
1399068
  Голованов Я.К. Сувенир из Гибралтара / Я.К. Голованов. – М., 1968. – 159с.
1399069
  Алимжанов А.Т. Сувенир из Отрара / Ануар Алимжанов ; вступ. ст. И. Борисовой ; ил. Ю. Владимиров, Ф. Терлецкий. – Москва : Художественная литература, 1972. – 304 с. : ил.
1399070
  Алимжанов А.Т. Сувенир из Отрара : роман / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 277 с. : ил.
1399071
  Маклин А. Сувенир, или Кукла на цепочке / А. Маклин. – Таллин, 1990. – 191с.
1399072
  Грек Александр Сувенирный вулкан / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 110-119 : фото, карта
1399073
  Орловский Э.И. Сувениры / Э.И. Орловский. – М., 1974. – 183с.
1399074
  Осмачкин Б.П. Сувениры своими руками. / Б.П. Осмачкин. – К., 1987. – 60с.
1399075
  Сочивець І.Й. Сувенір з поклоном : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Дніпро, 1968. – 168 с.
1399076
  Алимжанов А.Т. Сувенір із Отрара : роман : пер. з казах. / А.Т. Алимжанов. – Київ : Дніпро, 1979. – 271 с. – (Скарбниця братніх літератур)
1399077
  Дудкін Іван Сувеніри з гілки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 30-31 : Іл.
1399078
  Атаманчук-Ангел Суверен культурно-політологічна цінність // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 3-4
1399079
  Палиенко Н.И. Суверенитет : историческое развитие идеи суверенитета и ее правовое значение / Н.И. Палиенко, прив.-доц. Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1903. – [2], XV, [3], 567, [2] с. – Экз. № 118920 деф., отсутст. с. [2], XV, [3]. - Экз. в разных тип. переплетах
1399080
  Левин И.Д. Суверенитет / И.Д. Левин. – М., 1948. – 376с.
1399081
   Суверенитет : сборник. – Москва : Европа, 2006. – 304с. – (Политучеба). – ISBN 5-9739-0075-4
1399082
  Вихарев С.Р. Суверенитет Белорусской ССР в составе Союза ССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Вихарев С.Р.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 20л.
1399083
  Дорогин В. Суверенитет в советском государственном праве / В. Дорогин; Аржанов М. – М., 1948. – 208с.
1399084
  Ушаков Н.А. Суверенитет в современном международном праве. / Н.А. Ушаков. – Москва, 1963. – 272с.
1399085
  Доля И.Н. Суверенитет в современном политическом процессе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1399086
  Полякова Т.М. Суверенитет государства и глобализация // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-5. – ISSN 1812-3805
1399087
  Исаев И.А. Суверенитет и господство: система власти // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 22. – С. 2-15. – ISSN 1812-3805


  Автор исследует вопрос происхождения такого явления, как суверенитет. В статье анализируется эволюция доктрины суверенитета - от понимания в рамках монархии до современных представлений. В роботе приводятся мнения авторитетных исследоватилей ...
1399088
  Савка Ричард Суверенитет и демократия: конструкции и противоречия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 1812-7126
1399089
  Агабеков Г.Б. Суверенитет и Советское союзное государство. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Агабеков Г.Б.; Ин-т гос.и права АН СССР. – М, 1967. – 17л.
1399090
  Соловьев М.Д. Суверенитет и социалистический интернационализм / М.Д. Соловьев. – Ленинград : Знание, 1974. – 46 с.
1399091
  Вихарев С.Р. Суверенитет советских союхзных республик в свете ленинской национальной политики КПСС. : Автореф... д-ра юрид.наук: 711 / Вихарев С.Р.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1970. – 44л.
1399092
  Шевцов В.С. Суверенитет Советского государства / В.С. Шевцов. – Москва, 1972. – 264с.
1399093
  Безуглов А.А. Суверенитет советского народа : (лекция) / А.А. Безуглов ; МВ и ССО СССР, Всес. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1969. – 78 с.
1399094
  Безуглов А.А. Суверенитет советского народа / А.А. Безуглов. – Москва, 1970. – 63с.
1399095
  Безуглов А.А. Суверенитет советского народа / А.А. Безуглов. – Москва, 1975. – 199с.
1399096
  Шевцов В.С. Суверенитет советского социалистического государства : Автореф... докт. юр.наук: 711 / Шевцов В. С.; М-во юст. СССР, Воен. НИИ сов. законодат. – М., 1972. – 32л.
1399097
  Зиновьев А.В. Суверенитет, демократия, государство // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 20-29. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1399098
  Кармазіна М.С. Суверенитет: еволюція витлумачення поняття та розвитку явища // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 164-189
1399099
  Любарець А. Суверенізація України у дискурсі та політиці пам’яті національно-демократичної опозиції (1990-1991) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 71-78. – ISSN 2518-7791
1399100
  Підкова І.З. Суверенізація Української РСР: участь парламентської опозиції в створенні й ухваленні Декларації про державний суверенітет України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 39-53
1399101
  Іванов О.Ф. Суверенітет / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 359. – ISBN 966-642-073-2
1399102
  Куян І.А. Суверенітет : проблеми теорії і практики : конституційно-правовий аспект : монографія / І.А. Куян ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Академія, 2013. – 558, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-580-444-4
1399103
  Верменич Я. Суверенітет vs імперія: методологія осмислення неспівмірності української і російської "кордонних стратегій" // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 35-76
1399104
  Швед З.В. Суверенітет vs. автономність у релігійних об"єднаннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто юридичний статус релігійних організацій у римо-католицькій церкві. Проаналізовані положення Канонічного права та Конституційної Хартії Мальтійського ордену з метою верифікацій взаємовідношень юридичних осіб, якими є об"єднання ...
1399105
  Каращук В.В. Суверенітет в системі основних ознак держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.108-112. – ISSN 1563-3349
1399106
  Рябошапко Г. Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Галина Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – 519, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-397-158-5
1399107
  Хонін В.М. Суверенітет в умовах нового правопорядку / В.М. Хонін, М.О. Ткач // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 93-99


  У статті іде мова про необхідність нового розуміння концепції суверені- тету та необхідність реструктуризації системи права в умовах створення Конфедерації Об’єднаних Націй Землі (КОНЗ) та прийняття Конституції Людства. Також розглянуто витоки ідеї ...
1399108
  Сіваш О.М. Суверенітет і права людини: питання співвідношення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 39-44. – ISSN 0201-7245
1399109
  Безкоровайний Володимир Суверенітет і територіальна цілісність України через призму кримських проблем // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 12-21
1399110
  Костицька С. Суверенітет народу і суверенітет нації у творі Миколи Міхновського "Самостійна Україна" // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 28-30


  У статті досліджуються політико-правові погляди одного із найбільш знаних представників українського національно-визвольного руху Миколи Міхновського, зокрема такі основоположні складові вчення про національну ідею та основи визволення Українського ...
1399111
  Шеляженко Ю.В. Суверенітет особистості : традиції та перспективи / Юрій Шеляженко. – Київ : Юрій Шеляженко, 2014. – 143, [1] с. – Бібліорг. в підрядк. прим. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7088-05-8
1399112
  Брильов О.А. Суверенітет прибережної держави над територіальним морем // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 27-33. – ISSN 1814-3385
1399113
  Литвиненко К.О. Суверенітет розуму: тенденції сучасного міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 398-402. – ISSN 2219-5521
1399114
  Рябошапко Г. Суверенітет союзних республік // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 46-59. – ISBN 978-966-397-158-5
1399115
  Рябошапко Г. Суверенітет Союзу РСР і суверенітет союзних республік: єдність та взаємозв"язок // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 60-70. – ISBN 978-966-397-158-5
1399116
  Рябошапко Г. Суверенітет Союзу РСР як федерації союзних республік // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 25-44. – ISBN 978-966-397-158-5
1399117
   Суверенітет України і міжнародне право.. – К., 1995. – 355с.
1399118
  Мельник І. Суверенітет української нації як політико-правова проблема // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 160-167. – ISBN 966-628-197-5
1399119
  Бевз Т.А. Суверенітет як невід"ємна ознака держави у документах і практиці українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 190-212
1399120
  Балаклицький А.І. Суверенітет як сутнісна характеристика держави в контексті сучасних трансформаційних процесів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 36-43. – ISSN 1563-3349
1399121
  Севрюков Д. Суверенітет. Генеалогія ідеї в контексті політичної та правової історії : монографія / Денис Севрюков. – Київ : Талком, 2018. – 233, [1] с. – Бібліогр.: с. 209-233 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7397-66-2
1399122
  Заяць Н. Суверенітет: трансформація змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1399123
  Кончин В.І. Суверенна боргова криза ЄС: моделювання тимчасових рівноваг у межах теорії ігор / В.І. Кончин, М.В. Максименко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 13-17. – ISSN 1728-6220
1399124
  Скопенко В. Суверенна Україна потребує кваліфікованих кадрів // Голос України, 1991


  Бесіда з ректором Київського державного університету акад. В.Скопенком
1399125
  Армен Джагарян Суверенная демократия-исторический императив развития российской государственности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 107-116. – ISSN 1812-7126
1399126
  Репида Л.Е. Суверенная Молдова : история и современность / Л.Е. Репида ; АН Молдовы, Ин-т культурного наследия ; Центр этнологии. – Кишинев : ИПФ Центральная типография, 2008. – 384 с. – ISBN 978-9975-9775-7-9
1399127
  Кириченко В. Суверенне право на війну - історичний дискурс // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 53-61. – ISSN 1993-0909
1399128
  Заяць І. Суверенне право україни на захист // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 119-121
1399129
  Бегма В.М. Суверенне право України на захист та активну оборону: уроки та пріоритети / В.М. Бегма, Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 36-41. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1399130
  Козюк В. Суверенний попит на активи: індивідуальна раціональність і колективна неефективність : фінанси. Податки. Фінанси // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 48-58 : Табл., рис. – Біблііогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1399131
  Сохацька О.М. Суверенні інвестиційні фонди - зміна влади на світовому ринку капіталу / О.М. Сохацька, С.І. Вінницький // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 101-111
1399132
  Слюсар К. Суверенні інвестиційні фонди // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 59-60
1399133
  Онопко М. Суверенні інвестиційні фонди як складова забезпечення економічного розвитку // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 35-36
1399134
  Диба М.І. Суверенні фонди на ринку капіталів / М.І. Диба, І.В. Краснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 56-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1399135
  Андрейцев В.І. Суверенній Україні - нову земельну Конституцію. Концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів про землю // Право України, 1999. – №8
1399136
  Амджадин Мухамед Букш Суверенное право государств на природные ресурсы и богатства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Амджадин Мухамед Букш ; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1986. – 222 л. – Бібліогр.: л. 201-215
1399137
  Амджадин Мохамед Букш Суверенное право государств на природные русурсы и богатства : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Амджадин Мохамед Букш; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1399138
  Коркмасова К.Д. Суверенность народностей СССР. / К.Д. Коркмасова. – Ростов/Д, 1967. – 96с.
1399139
  Чебанов Сергей Васильевич Суверенные инвестиционные фонды: новый феномен мировой экономики? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 12-22. – ISSN 0131-2227
1399140
  Келимбетов К.Н. Суверенные фонды: опыт создания и функционирования на примере Казахстана // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-27. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрены вопросы становления и функционирования двух казахстанских суверенных фондов - Национального фонда Казахстана и Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».
1399141
  Самарцев В.В. Суверенный фонд благосостояния по-пекински // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 2-10. – ISSN 0321-5075
1399142
  Кожевников И.Е. Суводь / И.Е. Кожевников. – Нукус, 1983. – 236с.
1399143
  Левицький В. Сувої з-під обпалених капітелей: два "відлуння Овідія" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 412-419
1399144
  Пендяга Г. Сувора відповідальність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-25
1399145
  Демків Б.М. Сувора ніжність / Б.М. Демків. – К, 1965. – 130с.
1399146
  Сікорський Я.П. Сувора пам"ять / Я.П. Сікорський. – К., 1973. – 198с.
1399147
  Сікорський Я.П. Сувора пам"ять / Я.П. Сікорський. – Київ : Молодь, 1977. – 207 с.
1399148
  Сікорський Я.П. Сувора пам"ять / Я.П. Сікорський. – Одеса, 1985. – 182с.
1399149
   Сувора пісня.. – К., 1969. – 203с.
1399150
  Вольний Ф.Г. Сувора повість / Ф.Г. Вольний. – Київ, 1959. – 93с.
1399151
  Кожевніков В. Сувора розмова про "язик" і мову / Валентин Кожевніков. – Київ : Панмедіа, 2015. – 63, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-8947-14-8
1399152
  Буш Паула Сувора школа / Буш Паула. – Київ, 1966. – 111с.
1399153
  Гончаренко В.Г. Суворе дотримання закону і наукових рекомендацій криміналістики - гарантія якості розслідування / В.Г. Гончаренко, В.В. Циркаль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-99. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  На основі узагальнення та аналізу великого масиву кримінальних справ, під час проведення яких злочини не було розкрито, встановлюються причини низького рівня попереднього слідства і даються деякі рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.
1399154
  Збарська Е. Суворе життя. За записками робітника-підлітка Альфонса Петцольда / Е. Збарська. – Харків; Київ, 1930. – 143с.
1399155
  Цмокаленко Д.Г. Суворе повноліття : повість / Д.Г. Цмокаленко; Дмитро Цмоколенко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1959. – 256 с.
1399156
  Цмокаленко Д.Г. Суворе повноліття : повість / Д.Г. Цмокаленко. – Київ : Дніпро, 1964. – 185 с.
1399157
  Цмокаленко Д.Г. Суворе повноліття : повісті, етюди, памфлети / Д.Г. Цмокаленко. – Київ : Дніпро, 1970. – 343 с.
1399158
  Цмокаленко Д.Г. Суворе повноліття : повість / Д.Г. Цмокаленко. – Київ, 1982. – 360 с.
1399159
  Мельник В.О. Суворий аналітик доби : Валер"ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини XX ст. / В.О. Мельник; відповід. ред. В.Г. Дончик. – Київ : ВІПОЛ, 1994. – 320 с. – ISBN 5-77-02-0909-7
1399160
  Собко В.М. Суворий друг : роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 275с.
1399161
  Шевченко Віктор Суворий капітан Вільям Дампір // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 50-54 : Портрет
1399162
  Кобзар М.П. Суворий рахунок резервам / М.П. Кобзар. – Одеса, 1987. – 103с.
1399163
  Мацевич А.Ф. Суворі акварелі : повісті та оповідання / А.Ф. Мацевич. – Львів : Каменяр, 1980. – 200 с.
1399164
  Петренко М.Є. Суворі береги : поезії / М.Є. Петренко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 128 с.
1399165
  Мосенкіс Ю. Суворі богині // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2007. – № 5. – С. 80-81. – ISSN 1726-3077
1399166
  Майоров М.К. Суворі випробування : нотатки партизана / М.К. Майоров. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 327 с.
1399167
  Майоров М.К. Суворі випробування : повість-щоденник / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1968. – 331 с.
1399168
  Майоров М.К. Суворі випробування : повість / М.К. Майоров. – Київ : Дніпро, 1990. – 622 с.
1399169
   Суворі та стильні. Мистецтво довгих шістдесятих = Severe and stylish. Art of long sixties : каталог виставки / [Одес. худож. музей ; авт.-упоряд. А. Ройтбурд ; підгот. каталогу: Ю. Бердіярова, В. Дамаскін, А. Петрова та ін.]. – Одеса : Майстер-принт, 2020. – 188, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. - Видано за підтримки Г. Труханова. Клуба Маразлі Укр. ін-ту нац. пам"яті вид-ва FrtHuss. – Бібліогр.: с. 42. – ISBN 978-617-7778-63-8
1399170
  Осипов К. Суворов / К. Осипов. – М, 1938. – 387с.
1399171
  Наумов Н. Суворов / Н. Наумов, В. Юрьев. – М, 1943. – 70с.
1399172
  Григорьев С.Т. Суворов / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1944. – 96с.
1399173
  Пигарев К.В. Суворов / К.В. Пигарев. – Москва, 1945. – 80с.
1399174
  Осипов К. Суворов / К. Осипов. – М.-Л, 1947. – 307с.
1399175
  Пигарев К.В. Суворов / К.В. Пигарев. – Москва, 1948. – 68с.
1399176
  Симонов К.М. Суворов : Поэма / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1950. – 48с. – (Б-ка солдата и матроса)
1399177
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – Москва, 1978. – 496с.
1399178
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – М., 1979. – 496с.
1399179
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – Москва, 1980. – 496с.
1399180
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – М., 1984. – 496с.
1399181
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – Москва : ДОСААФ, 1989. – 509с. – ((Б-ка "Отчизны верные сыны")
1399182
   Суворов А.В.. – Москва, 1986. – 231с.
1399183
   Суворов А.В. Письма.. – М., 1986. – 808с.
1399184
  Надинский П.Н. Суворов в Крыму / П.Н. Надинский. – Симферополь, 1947. – 79с.
1399185
  Надинский П.Н. Суворов в Крыму / П.Н. Надинский. – 2-е изд. – Симферополь, 1949. – 80с.
1399186
  Надинский П.Н. Суворов в Крыму / П.Н. Надинский. – 3-е изд., испр. и доп. – Симферополь, 1950. – 75с.
1399187
  Булатов М. Суворов в народных песнях и рассказах / М. Булатов. – М., 1942. – 40с.
1399188
  Меерович Г.И. Суворов в Петербурге / Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. – Л, 1978. – 304 с.
1399189
   Суворов в сообщениях профессоров Николаевской академии Генерального штаба. 1800 г. - 6 мая - 1900 г. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау, 1901. – [2], 349 с., 1 л. карт., портр. : портр.
1399190
  Смит Ф. Суворов и падение Польши / Соч. Фридриха фон-Смитта ; Пер. с нем. и изд. при Совещат. ком. Гл. штаба, под ред. Ген. штаба ген.-лейт. кн. Голицына. – Санкт-Петербург : Тип. Эдуарда Веймара
Ч. 2 : Последние смуты Польши. – 1867. – [4], IV, 355, [5] с., 5 л. ил.
1399191
  Фадеев А.В. Суворов на Дону и в Приазовье / А.В. Фадеев. – Ростов-на-Дону, 1950. – 64с.
1399192
  Соловьев В.А. Суворов на Кубани, 1778-1793 / В.А. Соловьев. – Краснодар, 1986. – 188с.
1399193
  Степанов Александр Суворов, лирическая поэма. – М, 1821. – 230с.
1399194
  Григор"єв С.Т. Суворов. : Історична повість / С.Т. Григор"єв. – Одеса : Дитяча література, 1941. – 72с.
1399195
  Калінін С.А. Суворов. Нарис життя і діяльності великого російського полководця / С.А. Калінін. – 2-е вид. – К., 1939. – 84с.
1399196
  Калинин С.А. Суворов. Очерк жизни и деятельности великого русского полководца / С.А. Калинин. – М., 1938. – 85с.
1399197
  Кузьмин А. Суворовская память // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 54-56. – ISSN 0235-7089


  Музей великого полководца
1399198
  Анучина Е.Н. Суворовский бульвар. Из неоконченых записок / Анучина Е.Н. ; ил. А. Леонов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 99 с. : ил.
1399199
  Нечитайло А.Л. Суворовский курганный могильник / А.Л. Нечитайло. – К., 1979. – 88с.
1399200
  Симанский П.Н. Суворовский отдел в библиотеке П.Н. Симанского. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1912. – 77-112 с. – Прил. к журн. "Рус. библиофил". 1912 г.
1399201
   Суворовский сборник.. – М., 1951. – 280с.
1399202
  Василенко И.Д. Суворовцы / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1945. – 97с.
1399203
  Шайбон А. Суворовцы / А. Шайбон, Р. Капланян. – Ереван, 1952. – 83с.
1399204
  Шайбон А. Суворовцы. / А. Шайбон, Р. Капланян. – Ереван, 1952. – 83с.
1399205
  Ларчанка М.Г. Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі суседніх славянскіх народау у другой палове XIX ст. / М.Г. Ларчанка. – Мінськ, 1958. – 112с.
1399206
   Сугаков Володимир Йосипович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 466. – ISBN 978-966-439-754-1
1399207
   Сугакова Олена Володимирівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 385 : фото
1399208
  Слухай Н.В. Суггестия и коммуникация : лингвистическое программирование поведения человека : учеб.-метод. пособие / Н.В. Слухай ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2012. – 319, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-966-439-573-8
1399209
   Сугдейский сборник. – Киев; Судак : Академпериодика, 2004. – 624с. – (Библиотека "Софии Киевской"). – ISBN 966-8002-76-8
1399210
  Волковічер Т.М. Сугестивна графіка українського рушника: генеза, структура, семантика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 193-202


  Стаття присвячена ґенезі сугестивної графіки (на прикладі напису «Хліб-сіль») українських вишитих рушників; розглянута структура і семантика висловлювання «Хліб-сіль». Статья посвящена генезису суггестивной графики (на примере надписи «Хлеб- соль») ...
1399211
  Джугастрянська Ю.В. Сугестивна лірика кінця XIX - початку XX ст.: генеза, структура, функціонування : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Джугастрянська Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. – Бібліогр.: л. 204-223
1399212
  Джугастрянська Ю.В. Сугестивна лірика кінця XIX - початку XX ст.: генеза, структура, функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Джугастрянська Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1399213
  Мовчанюк В. Сугестивна магія Шевченкової поезії


  Сугестивність розглянута як художньо-стильова риса Шевченкового тексту, що відображає комунікативну інтенцію митцю. Ідеться також про художній світ поета, його фольклорну символіку, образи, що асоціативно резонують в естетичній свідомості й душевній ...
1399214
  Джугастрянська Ю.В. Сугестивна природа "Ice Моногатарі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 80-84
1399215
  Гризун А. Сугестивна природа поетики Юрія Яновського : (у віршах, ранніх оповіданнях та романах "Майстер корабля", "Чотири шаблі", "Вершники") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 83-87
1399216
  Нечипоренко Б. Сугестивна функція кліше і мовних штампів в політичному дискурсі китайських ЗМІ


  Дана стаття присвячена виявленню сугестивного потенціалу кліше та мовних штампів у рамках політичного дискурсу китайcьких ЗМІ. В статті розглядаються функціональні та лексико-граматичні особливості зазначених мовних засобів. Стаття зачіпає питання ...
1399217
  Лакомська І.В. Сугестивна функція фразеологізмів у пресі (на прикладі газетних заголовків) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 82-90
1399218
  Нечипоренко Б.Ю. Сугестивний аспект використання емоційно-оцінної лексики в політичному дискурсі китайських ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 457-464


  У статті подається спроба виявити роль і місце емоційно-оцінної лексики в політичному дискурсі китайських ЗМІ
1399219
  Пучко А. Сугестивний метод навчання іноземних мов // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 87-95. – ISSN 2077-1827
1399220
  Снитко О.С. Сугестивний потенціал політичних промов лідерів держав // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацків [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 42. – С. 8-27. – ISSN 2311-2697
1399221
  Шашков І.О. Сугестивний потенціал релігійних сайтів: лінгвістичний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 383-386


  У статті розглянуто феномен сугестивної лінгвістики як нового напрямку прикладного мовознавства та сугестивні мовні засоби, механізми що вживаються в текстах релігійних інтернет-джерел, що мають за мету посилення мовленнєвого впливу на ...
1399222
  Ковалевська Т. Сугестивні технології прогнозованого сприйняття // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 32-43


  У статті запропоновано креативні психолінгвістичні технології, які уможливлюють конструювання прогнозованих контекстів у межах ЗМІ з огляду на глибинну корелятивність між власне мовними одиницями та психоструктурними категоріями. In the article, ...
1399223
  Черемніх І.В. Сугестивні технології рекламного впливу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано рекламний вплив на людину й суспільство за допомогою сугестивних технологій маніпулятивної дії. Досліджено мотивацію споживача та зміну його поведінки на девіантну. The article analyzes the advertising influence on the ...
1399224
  Коваленко О.П. Сугестивність мистецтва, релігія, атеізм / О.П. Коваленко. – К, 1989. – 32с.
1399225
  Петричук Н. Сугестивність як один із головних засобів вираження підтексту в художньо-документальному життєписі Григорія Гусейнова " Господні зерна" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 89-93. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1399226
  Микитенко Н.О. Сугестивно-асоціативна методика формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 120-129. – (Педагогіка ; № 4)
1399227
  Гризун А. Сугестія в українській поезії // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2003. – № 2. – С.11-13. – ISSN 0130-5263


  В статті йде також мова про історію досліджень сугустивної поезії у вітчизняному літературо- знавстві: Ф.Прокопович,Г.Кониський, І.Франко, М.Рильський, Т.Мейзерська, Ю.Ковалів, .Тка- ченко, Р.Гром"як,В.Терещенко. В російському літературознавстві ...
1399228
  Строкаль О. Сугестія евфонії української поезії // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 138-140. – ISSN 0320-3077


  Рец. на кн.: Ярмолінська М.В. Милозвучність поетичної мови: Тарас Шевченко, Павло Тичина, Олексій Довгий, Анатолій Мойсієнко, Дмитро Чистяк / за ред. Ю.Л. Мосенкіса. – К. : Аратта, 2018. – 80 с. "Ознака милозвучності як одна з основних, центральних і ...
1399229
  Джугастрянська Ю. Сугестія літературного твору як діалог автора і читача // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 92-96. – ISBN 966-7825-78-7
1399230
  Фока М. Сугестія підтекстових символів у кіноповісті "Земля" та в однойменному фільмі Олександра Довженка // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 98-108. – ISSN 0236-4832
1399231
  Компанцева Л. Сугестія та контрсугестія в організаційних і гібридних війнах // Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : монографія / О.В. Акульшин, О.Г. Заруба, Л.Ф. Компанцева, С.С. Кудінов, Н.В. та ін. Слухай. – Київ : Національна академія СБ України, 2018. – С. 78-. – ISBN 978-966-8689-15-7
1399232
  Джугастрянска Ю. Сугестія як проблема теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 273-279.
1399233
  Чепелик О. Сугестія як творчий крмпонент поезії П. Верлена та О. Олеся // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 205-212. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1399234
  Зязюн І.А. Сугестологічна природа психологічного досвіду особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2015. – № 1 (7). – С. 10-29. – ISSN 2226-4078
1399235
  Пальчевський Степан Сугестопедична технологія на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр. 8 назв
1399236
  Корпанюк М. Суголосність творчості Григорія Сковороди та Григорія Винського // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 25-33
1399237
  Семикрас В.В. Суголосність філософсько-правових ідей Б. Кістяківського, М. Драгоманова та І. Франка // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 44-58


  У статті здійснено компаративний аналіз філософсько-правових ідей Б. Кістяківського, М. Драгоманова та І . Франка, в результаті якого встановлена їх суголосність. Згадуються професори КУ - Туган-Барановський М., Покровський Й.
1399238
  Горболіс Л. Суголосність художніх світів закоханих у життя українців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 56-59. – ISSN 0130-5263


  Зіставляючи творчість Б.-І. Антонича і М. Приймаченко, авторка статті увиразнює національну самобутність митців, означує нові підходи до аналізу їхніх творів
1399239
  Горболіс Л. Суголосність художніх світів закоханих у життя українців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263


  Зіставляючи творчість Б.-І. Антонича і М. Приймаченко, авторка статті увиразнює національну самобутність митців, означує нові підходи до аналізу їхніх творів
1399240
  Матюшкіна Т. Суголосно - неповторні : (Порівняльний аналіз поем "Гайдамаки" Тараса Шевченка та "Конрад Валленрод" Адама Міцкевича
1399241
   Суголосся : поет. переклади Віктора Чабаненка : [збірка]. – Запоріжжя : В. Чабаненко, 2004. – 152, [2] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. - Вид. здійснене коштом Т-ва української мови "ТУМ-Чикаго" (голова В. Боднарук). – ISBN 966-599-112-4


  У пр. № 1726009 напис: Вельмишановному Дмитрові Міщенку вітання з рідного запорізького краю. Підпис. 17.04.04 р. Зміст: Максим Богданович, Цьотка, Янка Купала, Якуб Колас, Петрусь Бровка, Максим Танк, Ригор Няхай, Пимен Панченко, Євдокія Лось, Ніл ...
1399242
  Зайдлер Н. Суголосся поетичних і живописних душевних камертонів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 209-213. – ISSN 08-68-4790-1


  У статті подано літературно-критичний аналіз книги "Нова братина" відомого українського письменника Олега Гончаренка. Зокрема, дослідниця зосереджує свою увагу на художньому осягненні письменником живописних полотен українських художників - Людмили та ...
1399243
  Аношкин М.П. Сугомак не сердится : рассказы / М.П. Аношкин ; рис. К. Соколова. – Челябинск : Книжное изд-во, 1956. – 68 с. : ил.
1399244
   Сугомакская легенда.. – Челябинск, 1959. – 35с.
1399245
  Тендряков В.Ф. Суд / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1961. – 115с.
1399246
  Александропулос М. Суд : рассказы : пер. с греч. / Мицос Александропулос. – Москва : Правда, 1965. – 62 с. : ил. – (Библиотека "Огонек" ; № 9)
1399247
  Хотта Суд / Хотта, Ё. – М, 1969. – 575с.
1399248
  Ардаматский В.И. Суд : роман / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1980. – 416 с.
1399249
  Ардаматский В.И. Суд : роман / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 431 с.
1399250
  Ардаматский В.И. Суд : роман / В.И. Ардаматский. – Москва. – (Роман-газета ; № 17 (1071))
Ч. 1. – 1987. – 127 с.
1399251
  Байрамукова Х.Б. Суд аула : стихи и поэмы : перевод / Халимат Байрамукова. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1973. – 169, [5] с. : ил.
1399252
  Камеристов Р. Суд бога - это суд ума // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 19 (574), 11.05.2018. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Трактат Андрея Вышоватого "О религии, согласной с разумом".
1399253
  Фюман Ф. Суд божий. Повести и рассказы / Ф. Фюман. – М, 1966. – 304с.
1399254
  Гибадатов У.И. Суд в Башкортостане в 1798-1865 гг.: структура, функции и особенности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1399255
  Рубаник В.Е. Суд в Древней Руси: этапы формирования и некоторые проблемы изучения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 20. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1399256
  Конов В.Ф. Суд в Ершовке / В.Ф. Конов. – М., 1986. – 334с.
1399257
  Кащенко П.П. Суд в Московском государстве / П.П. Кащенко. – Москва : Изд. и тип. К.Ф. Некрасов (Ярославль), 1915. – 77, [2] с. ил. – Библиогр.: 3 назв. – (Русская история в культурно-бытовых очерках / Под ред. В.Я. Уланова)
1399258
  Лунц Л.А. Суд в Соединенных Штатах Америки на службе монополистического капитала / Л. А. Лунц, д-р юрид. наук проф. ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – Москва : Юриздат ; [Свердловск : 5-я тип. треста "Полиграфкнига"], 1948. – 36 с.
1399259
  Иванов В.Н. Суд в СССР - подлинно народный суд / В.Н. Иванов, Ю. Тодорский. – Москва, 1948. – 44с.
1399260
  Миньковский Г.М. Суд в СССР и в странах капитала / Г.М. Миньковский, В.А. Туманов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1957. – 96 с.
1399261
   Суд в СССР.. – М., 1977. – 383с.
1399262
  Смирнов Л.Н. Суд в Токио / Л.Н. Смирнов, Е.Б. Зайцев. – М., 1978. – 544с.
1399263
  Смирнов Л.Н. Суд в Токио / Л.Н. Смирнов, Е.Б. Зайцев. – М., 1980. – 544с.
1399264
  Смирнов Л.Н. Суд в Токио / Л.Н. Смирнов, Е.Б. Зайцев. – 3-е изд., испр. – М., 1984. – 575с.
1399265
  Калмацкий Владимир Сергеевич Суд вторй инстанции как субъект советского гражданского процессуального права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Калмацкий Владимир Сергеевич; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1399266
  Калмацкий В.С. Суд второй инстанции в советском гражданском процессе / В.С. Калмацкий. – Уфа, 1978. – 83с.
1399267
  Сирота С.И. Суд выносит приговор / С.И. Сирота, К.А. Панько. – Воронеж, 1972. – 137с.
1399268
  Энтин М.Л. Суд европейских сообществ / М.Л. Энтин. – Москва : Международные отношения, 1987. – 173 с.
1399269
  Кочин И.А. Суд ЕС и акты ЕС по имплементации санкций Совета Безопасности ООН: вопросы компетенции и права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 80-85. – ISSN 1991-3222
1399270
  Комарова Т. Суд Європейських Співтовариств і національні суди держав-членів Європейського Союзу в становленні інтеграційного правопорядку // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 99-105
1399271
  Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу та міжнародний правопорядок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 219-224


  У цій статті йде мова про пропозицію Суду ЄС щодо статусу правопорядку Європейського Союзу відносно міжнародного правопорядку. Суд ЄС наділив себе повноваженнями по перегляду актів ЄС, які імплементують акти Ради Безпеки ООН, а отже зробив можливим ...
1399272
  Камінська І.В. Суд Європейського Союзу: історіографія європейських джерел опублікованих у період 1957-1992 рр. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 68-81. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1399273
  Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС : монографія / Комарова Тетяна В"ячеславівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 526, [2] с. – Монографія представлена як дисертація. – Бібліогр.: с. 453-522 та в підрядк. прим.
1399274
  Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Комарова Тетяна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1399275
  Комарова Т.В. Суд ЄС та національні інтереси держав - членів Європейського Союзу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 190-198. – ISSN 2224-9281
1399276
   Суд зразки документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) : Практичний посібник. – Київ : Оріяни, 2000. – 172с. – ISBN 966-7373-13-4
1399277
  Леонтьев А.А. Суд и его независимость / А. Леонтьев. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журнала "Русское богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – 24 с. – Экз. дефектный, порезан ценз. тит. л.
1399278
  Голяков И.Т. Суд и законность в художественной литературе XIX века / И.Т. Голяков. – М., 1956. – 169 с.
1399279
  Голяков И.Т. Суд и законность в художественной литературе. / И.Т. Голяков. – М., 1959. – 260 с.
1399280
  Перлов И.Д. Суд и общественность в борьбе с тунеядцами / И.Д. Перлов. – М., 1962. – 32с.
1399281
  Потеружа И.И. Суд и общественность в предупреждении правонарушений. / И.И. Потеружа. – Минск, 1974. – 192с.
1399282
  Гуськова А.П. Суд и подросток / А.П. Гуськова. – Челябинск, 1989. – 92 с.
1399283
   Суд и полиция : в 2 ч. / [соч.] Виктора Фукса. – Москва : Унив. тип.
Ч. 1. – 1889. – [4], II, 282 с. – Конволют. - Пер.: Суд и полиция, ч. 2. - Экз. дефектный, без ориг. обл. и тит. л., описан по интернету
1399284
   Суд и полиция. Ч. 2 : в 2 ч. / [соч.] Виктора Фукса // Суд и полиция : в 2 ч. / [соч.] Виктора Фукса. – Москва : Унив. тип., 1889. – Ч. 1. – [2], 232 с.
1399285
   Суд и правосудие в СССР. – М., 1974. – 358с.
1399286
   Суд и правосудие в СССР : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 320 с.
1399287
  Семенов В.М. Суд и правосудие в СССР : учебник / В.М. Семенов. – 2-е изд., пепераб. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 320 с.
1399288
  Кокорев Л.Д. Суд и правосудие в СССР : учебное пособие / Л.Д. Кокорев, В.А. Панюшктн. – Воронеж : Воронежский университет, 1987. – 183 с.
1399289
   Суд и правосудие в СССР.. – М.
1. – 1978. – 96с.
1399290
   Суд и правосудие в СССР.. – Казань, 1980. – 400с.
1399291
   Суд и применение закона.. – М., 1982. – 171с.
1399292
  Вышинский Я А. Суд и прокуратура / А. Вышинский. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б) ; Фабрика кн. "Красный пролетарий", 1937. – 60, [3] с.
1399293
  Фролов Ю.А. Суд и прокуратура буржуазных государств / Ю.А. Фролов. – Киев, 1970. – 64с.
1399294
  Василенков П.Т. Суд и прокуратура в СССР / П.Т. Василенков. – Москва, 1963. – 44с.
1399295
  Нахимсон Ф. Суд и прокуратура на охране производства и труда / Ф. Нахимсон. – М.
1. – 1932. – 528с.
1399296
  Нахимсон Ф. Суд и прокуратура на охране производства и труда / Ф. Нахимсон. – М.
2. – 1932. – 400с.
1399297
  Тарасенко Ф.Г. Суд и прокуратура СССР. / Ф.Г. Тарасенко. – К., 1976. – 111с.
1399298
  Торосян Х.А. Суд и процесс в Армении. Х-ХШ вв. / Х.А. Торосян. – Ереван, 1985. – 292с.
1399299
  Бобрищев-Пушкин А.М. Суд и раскольники-сектанты / А.М. Бобрищев-Пушкин. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1902. – [8], 207, [2] с. – Экз в разных тип. переплетах
1399300
  Энтелис Н.Я. Суд и смех / Н.Я. Энтелис. – М, 1990. – 237с.
1399301
  Ходыревский С.М. Суд и судебное управление / С.М. Ходыревский. – Воронеж, 1976. – 112с.
1399302
  Кожоналиев С.К. Суд и угловное обычное право киргизов до Октябрьской революции / С.К. Кожоналиев. – Фрунзе, 1963. – 68 с.
1399303
  Кожоналиев С.К. Суд и уголовное обычное право киргизов до Октябрьской революции. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кожоналиев С.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 18л.
1399304
  Мовсумов Д.Г. Суд и уголовный процесс Азербайджанской ССР (1917-1937 гг.) : Автореф... доктор юридич.наук: / Мовсумов Д.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 27л.
1399305
  Карев Д.С. Суд и уголовный процесс стран народной демократии / Д.С. Карев. – Москва, 1949. – 112 с.
1399306
  Смолич Ю.К. Суд идет : Памфлеты и статьи / Ю.К. Смолич; Пер. с укр. – Київ : Гос. изд-во худ. лит. УССР, 1951. – 216с.
1399307
  Лазутин И.Г. Суд идёт / И.Г. Лазутин. – М., 1962. – 486с.
1399308
  Лазутин И.Г. Суд идёт / И.Г. Лазутин. – М., 1990. – 477с.
1399309
  Лазутин И.Г. Суд идёт / И.Г. Лазутин. – Новосибирск, 1991. – 454с.
1399310
  Соллогуб В.А. Суд истории : Драматическая поэма в стихах, соч. графа В.А. Соллогуба ; Музыка г. Леви, Живые картины поставленные ГГ Лагорио, Мартыновым, Маковским, гр. Соллогубом, Черкасовым, декарации г-на Бочерова. – Санкт-Петербург : В тип. К. Вульфа, 1869. – 15 с.
1399311
   Суд истории: кто подсудимый // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 20-21. – ISSN 0131-0097


  Президент Медведев осудил сталинский террор. Но вопрос о подсудности все равно остается открытым
1399312
  Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 189-196
1399313
  Портніков В. Суд і закон: як Зеленський повторює шлях Єльцина // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42)
1399314
  Фулей Т.І. Суд і ЗМІ : взаємовідносини в демократичному суспільстві в світлі вимог статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : навчально-методичний посібник для суддів / Фулей Т.І. ; Академія суддів України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Київ : Фенікс, 2008. – 64 с. – ISBN 978-966-651-542-4
1399315
  Сердюк В. Суд і прокуратура в аспекті єдності судової влади // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 92-98.
1399316
  Похил О.М. Суд і прокуратура в механізмі реалізації права людини на захист своїх прав і свобод // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 24-28. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Суд і прокуратура займають важливе місце в механізмі реалізації особою конституційного права на захист своїх прав і свобод, оскільки є інституціями покликаними здійснювати захист прав та інтересів громадян, і традиційно сприймаються населенням як ...
1399317
  Галичин В. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року Ф. Чуйкевича // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 117-118
1399318
  Ковальова С. Суд і судовий процес у східних слов"ян в я язичницьку добу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 82-85.
1399319
  Резніков А.В. Суд і судочинство в містах і селах України на засадах магдебурзького права // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 9-17.
1399320
  Кобилецький М. Суд і судочинство в містах України за магдебурзьким правом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 139-145. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1399321
  Зварич Р.В. Суд і судочинство в національної політиці Другої Речі Посполитої (на прикладі Станиславівського воєводства) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Зварич Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1399322
  Єфремова Н.В. Суд і судочинство в Українській Народній Республіці, Українській державі, Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1920 рр.) / Н.В. Єфремова, Б.Й. Тищик, В.Т. Марчук. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2007. – 275, [3] с. – Бібліогр.: с. 134-140, в дод. до розд.: с. 141-145 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-438-040-6
1399323
  Якуніна А.О. Суд і судочинство в УНР (1917-1918) / А.О. Якуніна, Ю.А. Дідух // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 309-310. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1399324
  Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. (1648-1782) / А.Й. Пашук; Відпов. ред. Калинович В.І. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1967. – 179 с.
1399325
   Суд і судочинство на українських землях у 14-16 ст. : Монографія / П.П. Музиченко, Н.І. Долматова, Н.В. Єфремова, С.М. Ковальова, М.В. Крумаленко; П. Музиченко, Н. Долматова, Н. Єфремова, С. Ковальова, М. Крумаленко; За ред. професора П. Музиченка. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 180с. – ISBN 966-549-430-9
1399326
  Нор В. Суд і судочинство у творах І. Франка / В. Нор, І. Бартусяк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 3-14. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1399327
  Вірина Л.А. Суд і честь / Л.А. Вірина. – Київ, 1986. – 184с.
1399328
  Єдаменко С. Суд із захисту вільної конкуренції в Чилі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 254-259. – ISSN 2663-5313
1399329
  Литвин Сергій Суд історії : Симон Петлюра і Петлюріана / Литвин Сергій. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 640с. – ISBN 966-7018-41-5
1399330
  Веремійчук О. Суд історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 8 жовтня - 26 жовтня (№ 39/40)


  Книга Сергія Литвина "Суд історії": боротьба з міфами про Симона Петлюру.
1399331
  Нахимов В.П. Суд как орган правосудия по уголовным делам в СССР : Автореф... доктора юридич.наук: 12.715 / Нахимов В.П.; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 42л.
1399332
  Мацькевич М.М. Суд как субъєкт установления истины в уголовном процессе Азербайджанской Республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 10-13.
1399333
  Юрис Л. Суд королевской скамьи / Л. Юрис. – Санкт-Петербург : Северо-Запад, 1994. – 480 с. – ISBN ISBN 5-8352-0264-4
1399334
  Басков В.И. Суд коронованного палача : кровавая росправа над декабристами [имп. Николая I] / В.И. Басков. – Москва : Советская Россия, 1980. – 202 с. – Библиогр.: с. 199-201
1399335
  Шур Г.М. Суд Линча -- орудие американской реакции / Г.М. Шур. – М., 1952. – 72с.
1399336
  Петровский В.Э. Суд Линча / В.Э. Петровский. – М., 1967. – 224с.
1399337
  Миронова Д.Д. Суд матери / Д.Д. Миронова. – М., 1966. – 96с.
1399338
  Митрофанов Л.И. Суд матери: пьесы / Л.И. Митрофанов. – М., 1979. – 199с.
1399339
   Суд над виновниками крушений на станции Тихонова Пустынь Западной ж.д.. – М., 1935. – 96с.
1399340
  Голунский С.А. Суд над главными японскими военными преступниками. / С.А. Голунский. – М., 1947. – 24с.
1399341
  Лукіянович Д.Я. Суд над митрополитом / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1959. – 56с.
1399342
  Карусель Вероника Суд над отроком : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 178-187
1399343
  Кин Тацу Дзю Суд над Пак Талем / Кин Тацу Дзю. – М, 1967. – 64с.
1399344
  Сидоренко О. Суд над переконаннями / Олександр Сидоренко // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – Київ, 1993. – С. 63-108
1399345
  Бианки В.Л. Суд над равнодушием. / В.Л. Бианки. – Л., 1965. – 78с.
1399346
   Суд над Савинковым. – Ленинград : Кубуч, 1924. – 110с.
1399347
  Мушкетик Ю.М. Суд над Сенекою : Повісті / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1978. – 305с.
1399348
   Суд над системой образования : стратегия на будущее.. – М., 1991. – 260с.
1399349
  Сядро В.В. Суд над Сократом // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 3 (391), січень. – С. 9-11
1399350
   Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 272с. – (Античная биб-ка). – ISBN 5-89329-015-1
1399351
  Грабовський С. Суд над сталінізмом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 4


  Російський, український і всесвітній виміри.
1399352
  Русов А.Е. Суд над судом: повесть о Б. Кнунянце / А.Е. Русов. – Москва, 1980. – 423 с.
1399353
  Русов А.Е. Суд над судом: повесть о Б.Кнунянце. / А.Е. Русов. – 2-е изд. – М., 1984. – 428с.
1399354
  Манн Э. Суд над судьями. Нюрнбергский процесс. Повесть / Э. Манн. – М., 1963. – 228с.
1399355
  Костин Н.Д. Суд над террором / Н.Д. Костин. – М., 1990. – 254с.
1399356
  Лебедева Н.С. Суд над фашизмом и агрессией / Н.С. Лебедева. – М., 1985. – 64с.
1399357
   Суд народный. – Л., 1984. – 62с.
1399358
  Зерг А. Суд Осириса продолжается // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 10. – С. 52-53. – ISSN 0130-7045


  О происхождении символа христианства - кресте.
1399359
   Суд отменил аренду "Жулян" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
1399360
  Ісаєв Є.О. Суд пам"яті / Є.О. Ісаєв. – К, 1964. – 127с.
1399361
  Шафета П.Г. Суд пам"яті / П.Г. Шафета. – К., 1985. – 229с.
1399362
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1963. – 118с.
1399363
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1964. – 135с.
1399364
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1967. – 124с.
1399365
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1971. – 87с.
1399366
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1973. – 127с.
1399367
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1973. – 143с.
1399368
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 128 с.
1399369
  Исаев Е.А. Суд памяти = The verdict of memory / Е.А. Исаев. – Москва, 1981. – 146с.
1399370
  Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субъект советского гражданского процессуального права / А.Ф. Козлов. – Томск, 1983. – 166с.
1399371
  Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субьект советского гражданского процессуального права : Автореф... Доктора юрид.наук: / Козлов А.Ф.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1970. – 40л.
1399372
  Лев М.А. Суд после приговора : роман и повести / Михаил Лев; авториз. пер. с евр. И.Лева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 456 с.
1399373
  Голубев Ф.М. Суд праведный / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1979. – 151с.
1399374
  Юдин В.Н. Суд приговорил / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1973. – 111 с.
1399375
  Радзівілл А. Суд присяжних - лакмусовий папірець зміни правової свідомості суспільства чи крок назад? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 70-72
1399376
  Карпенко М.І. Суд присяжних в Україні / М.І. Карпенко, А.В. Бандурович // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 2222-5374
1399377
  Рощина І.О. Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування / І.О. Рощина, С.О. Циганій // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 188-193. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1399378
  Волоско І. Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (29). – С. 61-70
1399379
  Пивовар О.В. Суд присяжних в Україні: перспективи, переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 91-92
1399380
  Міць А.М. Суд присяжних в Україні: проблеми формування і реалізації // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 357-359. – ISBN 978-617-7096-97-8
1399381
  Логвиненко А.О. Суд присяжних в Українї: проблеми теорії та практики // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 177-181. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061
1399382
  Чубинский М.П. Суд присяжних и новая практика Сената / М.П. Чубинский. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1904. – 22 с. – Отд. оттиск: Вестник права. 1904, февраль
1399383
  Кульчицький В. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р. / В. Кульчицький, О. Сидорчук // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 6. – С. 125-128. – ISSN 0132-1331
1399384
  Антонюк Н.М. Суд присяжних Інститут Левітта (США) - Академія адвокатури України // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 97-101.
1399385
  Сидорчук О.О. Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та діяльність (1880-1917 рр.) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сидорчук О.О. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1399386
  Обрусна С.Ю. Суд присяжних у суспільно-політичній думці другої половини ХІХ ст. та у світлі судової реформи 1864 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 34-37. – (Право. Економіка. Управління)
1399387
  Скотинюк Я.А. Суд присяжних як ключовий елемент англійського змагального кримінального процесу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1399388
  Тернавська В.М. Суд присяжних як складова частина демократичної судової влади // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 19-23
1399389
  Юдківська Г.А. Суд присяжних як щеплення проти деградації суспільства // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-15.
1399390
  Куцин М.М. Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження у кримінальне судочинство України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 2. – С.18-26
1399391
  Тертишник В. Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 274-278. – ISSN 1026-9932
1399392
  Тертишник В. Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід та актуальні проблеми сьогодення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.123-126
1399393
  Тертишник В. Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід, перспективи становлення та актуальні проблеми сьогодення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.15-20. – ISBN 966-667-078-Х
1399394
  Тимофеев Н.П. Суд присяжных в России : судебные очерки / Н.П. Тимофеев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1881. – 636, III с.


  Содерж.: Вместо предисловия; Судебные очерки; Очерки, картинки и рассказы
1399395
  Афанасьев А.К. Суд присяжных в России (организация, состав и деятельность в 1866-1855 гг.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 07.00.02 / Афанасьев А.К. ; МГУ. – Москва, 1979. – 22 с.
1399396
   Суд присяжных в России : громкие уголовные процессы, 1864 - 1917 гг.. – Л., 1991. – 510с.
1399397
  Дубровин Ю.Д. Суд присяжных в России: XIX, XX, XXI вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – C. 29-32. – ISSN 1812-3805
1399398
  Никонов В.А. Суд присяжных в России: исторический опыт Судебной реформы 1864 года и перспективы развития // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
1399399
  Бернэм У. Суд присяжных заседателей / У. Бернэм. – Москва, 1995. – 128с.
1399400
  Баурчюлу А. Суд присяжных как демократический выбор. Опыт России // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 9. – С. 15-18. – ISSN 1810-3081
1399401
  Барсукова М.А. Суд присяжных как кентавр-явление // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 21. – С. 41-43. – ISSN 1812-3805
1399402
  Полудняков В.И. Суд продолжает прием. / В.И. Полудняков. – Л., 1987. – 223с.
1399403
  Гринвуд Т. Суд равных // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 201-207. – ISSN 1130-6545
1399404
  Панасюк Суд радянський і суд буржуазний. / Панасюк, ДХ. – К., 1949. – 23с.
1399405
  Рутько А.И. Суд скорый / А.И. Рутько. – М, 1969. – 126с.
1399406
  Рутько А.И. Суд скорый / А.И. Рутько. – М, 1974. – 414с.
1399407
  Рутько А.И. Суд скорый / А.И. Рутько. – М, 1986. – 126с.
1399408
  Шишков В.Я. Суд скорый / В.Я. Шишков. – М, 1988. – 462с.
1399409
  Мустафаев Ф.М. Суд совести / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1978. – 88с.
1399410
  Валеев Д.Н. Суд совести / Д.Н. Валеев. – Казань, 1978. – 192с.
1399411
  Кудрина В.М. Суд совести. / В.М. Кудрина. – М., 1965. – 56с.
1399412
  Погромский Н.А. Суд совести: роман / Н.А. Погромский. – Донецк, 1987. – 261с.
1399413
  Погромський М.О. Суд совісті. Роман. / М.О. Погромський. – К., 1968. – 311с.
1399414
  Пронкевич О. Суд Соломона: мотив "оречевлення" дитини в художньо-інтелектуальному світі Мігеля де Унамуно // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 143-149
1399415
  Комарова Т.В. Суд справедливості ЄС як орган захисту основоположних прав людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 173-188. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1399416
  Волчков А.Ф. Суд США -- орудие реакции и террора. / А.Ф. Волчков. – Москва, 1951. – 64с.
1399417
  Кудрявцева Т. Суд та земля: кейси від ВС // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 18-19


  Неможливо не погодитися, що земельні спори – це численна та нелегка категорія судових справ.
1399418
   Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність : Навчальний посібник. Закони і коментарі. – Київ : Атіка, 2000. – 512с. – ISBN 966-7714-08-Х
1399419
   Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність : Навчальнний посібник. Закони і коментарі. – 2-е вид., виправ. і доповн. – Київ : Атіка, 2001. – 512с. – ISBN 966-7714-08-Х
1399420
  Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII-XVIII ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 153-159. – ISSN 0132-1331
1399421
  Семенко О.В. Суд у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 34-36. – ISBN 978-617-7096-97-8
1399422
  Шевцова О.В. Суд у системі суб"єктів адміністративно-деліктної юрисдикції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 68-75. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджені наукові підходи щодо визначення місця суду в системі суб"єктів, уповноважених застосовувати заходи адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення. The article studies the scientific approaches in the identifying of ...
1399423
  Хаггард Г.Р. Суд фараонов: Повесть; Клеопатра; Хозяйка Блосхолма : Романы / Г.Р. Хаггард. – Ростов -на-Дону, 1991. – 512 с.
1399424
  Штейн А.П. Суд чести / А.П. Штейн. – Москва, 1949. – 104с.
1399425
  Пронякин Ю.Ф. Суд чести : Повесть и рассказы / Ю.Ф. Пронякин. – Москва : Воениздат, 1974. – 285с.
1399426
  Дудченко О. Суд як державний орган // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 84-91
1399427
  Шаповал В. Суд як орган конституційного конролю (із зарубіжного досвіду) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 20-34
1399428
  Прилуцький С. Суд як першооснова предмета судового права України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 26-51. – ISSN 1026-9932
1399429
  Білоусов Ю. Суд як суб"єкт відносин із виконання судових рішень у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 100-108. – ISSN 1026-9932
1399430
  Рибалка О.В. Суд як суб"єкт доказування у разі застосування спрощеного порядку судового слідства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 23-27
1399431
  Барабаш Т.М. Суд як суб"єкт правозастосування при ухваленні судових рішень у кримінальному провадженні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 2220-1394
1399432
  Вольська І.В. Суд як суб"єкт судового права // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 15-17. – ISBN 978-617-7096-97-8
1399433
  Яценко Н.Г. Суд як суб"єкт цивільних процесуальних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 132-135. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена визначенню суду як суб’єкту цивільних процесуальних відносин. Статья посвящена определению суда как субъекта гражданских процессуальных отношений. Article is devoted to indentifying the court as a subject of civil procedural ...
1399434
  Репкин Л.М. Суд, органы предварительного расследования и прокуратура стран социалистического содружества / Л.М. Репкин. – Волгоград, 1979. – 54с.
1399435
  Нелін О.І. Суд, правоохоронні і правозахисні органи України : підручник для студентів ВНЗ / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 367, [1] с. : іл., схеми. – Предм. покажч. : с. 350-352. – Бібліогр. : с. 353-361. – ISBN 968-966-439-616-2
1399436
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Навчальний посібник / В.Т. Білоус, С.Е. Демський, В.С. Ковальський, В.В. Молдован, І.В. Опришко; Відпов. ред. Я.Кондратьєв; МОН України; Нац. акад. внутрішних справ України. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 320с. – ISBN 966-667-030-5
1399437
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 320 с. – ISBN 966-667-069-0
1399438
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 376с. – ISBN 966-667-153-0
1399439
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Підручник / В.Т. Білоус, О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський, В.Т. та ін. Маляренко; МОіНУ; Авт.: Білоус В.Т., Захарова О.С., Ковальський В.С., Лукомський В.С., Маляренко В.Т. та ін.; Відп. ред.В.Т. Маляренко. – 3-є вид., перер. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 352с. – ISBN 966-667-255-3
1399440
  Лунев А.Е. Суд, прокуратура и государственный контроль в Китайской Народной Республике / А.Е. Лунев. – М., 1956. – 72с.
1399441
   Суд, прокуратура и органы расследования в СССР.. – Волгоград, 1978. – 207с.
1399442
  Бельсон Я.М. Суд, прокуратура и тюрьма в современном буржуазном государстве / Я.М. Бельсон. – М., 1972. – 50с.
1399443
  Кульчицький В Суд, прокуратура та адвокатура в Галичині у складі Австро-Угорщини / В Кульчицький, І. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.22-25. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1399444
  Курдова Л.К. Суд, прокуратура, адвокатура : Библиография за 1973-1979 гг. / Л.К. Курдова. – Кишинев, 1979. – 96с. – (Человек и закон ; Вып. 10)
1399445
   Суд. Зразки документів : (Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практичний посібник. – Київ : Оріяни, 1999. – 172с. – ISBN 966-7373-13-4
1399446
  Алексеев С.Т. Суд.. / С.Т. Алексеев. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1399447
   Суд.Зразки документів ( заяви, позовні заяви, скарги, клопотання до судів, господарських судів; порядок звернення до Європейського Суду з прав людини) : Практичний посібник. – 2-ге доп. і перероб. – Київ : Оріяни, 2002. – 240с. – ISBN 966-7373-70-3
1399448
  Чаттертон К. Суда-ловушки / К. Чаттертон. – МоскваЛ. : Военно-морское издательство, 1940. – 152 с.
1399449
   Суда семилетки. – Ленинград, 1961. – 112с.
1399450
   Судавцова Валентина Савеліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 466-467. – ISBN 978-966-439-754-1
1399451
  Филиппова Татьяна Судак - судака... : "Праздник, который всегда с тобой" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Конференция "Крым-..." известна нынче как "мировой профессиональный форум для специалистов и руководителей библиотек, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, музеев, архивов, информационных центров, университетов, ...
1399452
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов. – Симферополь, 1957. – 151с.
1399453
  Некрасов В.П. Судак / В.П. Некрасов. – Москва, 1960. – 56с.
1399454
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов. – Изд. 6-е, испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 110с.
1399455
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов. – Симферополь, 1975. – 104с.
1399456
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов, Ю.А. Полканов. – Симферополь, 1981. – 127с.
1399457
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов, Ю.А. Полканов. – Симферополь, 1985. – 143с.
1399458
  Эрм В.А. Судак в Эстонской ССР и мероприятия по восстановлению и увеличению его запасов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эрм В.А.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1955. – 18л.
1399459
  Буюклі М. Судак і Генуезькі факторії: номінація до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / М. Буюклі, М. Тимошенко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 7 (205). – С. 12-17. – ISSN 0131-2685
1399460
  Лапин Н. Судак. Записки на досуге Николая Лапина. / Н. Лапин. – М., 1928. – 71с.
1399461
   Судаков Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 467. – ISBN 978-966-439-754-1
1399462
  Олійник О. Судаков Володимир Іванович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 610-611. – ISBN 978-966-418-286-4
1399463
   Судаков Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 385-386 : фото
1399464
  Секиринский С.А. Судакская крепость. / С.А. Секиринский. – Симферополь, 1971. – 64с.
1399465
  Рябинов И.И. Судан / И.И. Рябинов. – М., 1957. – 40с.
1399466
   Судан : Республика Судан 1:4000000. – Москва, 1960. – 20с.
1399467
  Петров П.А. Судан / П.А. Петров. – Москва, 1961. – 80с.
1399468
  Пензин Д.Я. Судан / Д.Я. Пензин. – Москва : Мысль, 1965. – 168с.
1399469
  Дмитревский Ю.Д. Судан. / Ю.Д. Дмитревский. – Москва : Географгиз, 1959. – 256с.
1399470
  Тиг Мэтью Судан. Два в одном : тревожный мир / Тиг Мэтью, Стайнмиц Джордж // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 164-181 : Фото
1399471
  Жуков А.Е. Судан: мир в обмен на отделение. Северный и Южный Судан на завершающем этапе дезинтеграции (2005-2011) / А.Е. Жуков, С.А. Мифтахова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 19-24. – ISSN 0321-5075
1399472
  Елькина Е.А. Суданец о Судане и не только... // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 34-37. – ISSN 0321-5075
1399473
  Исмат М.Х. Судано-Эфиопские отношения и проблема национальной безопасности Судана (50-80-е гг. ХХ ст.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Исмат М.Х.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-тут междунар. отнош. – К., 1993. – 17л.
1399474
  Демидчик В.П. Суданская поэзия 20 в. / В.П. Демидчик. – Душанбе, 1972. – 210с.
1399475
  Шаманин Н.М. Суданская трава и агротехника ее возделывания / Н.М. Шаманин. – Тамбов, 1954. – 8с.
1399476
   Суданская трава.. – М., 1951. – 184с.
1399477
   Суданские хроники. – Москва : Наука, 1984. – 498 с.
1399478
  Филоник А.О. Суданский парадокс: призрак голода в "хлебной корзине" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 32-37. – ISSN 0321-5075
1399479
  Мамин-Сибиряк Сударь Пантелей - свет Иванович / Мамин-Сибиряк. – Орджоникидзе, 1987. – 16с.
1399480
  Горбаль А. Судді вдосконалюватимуть професійну етику // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 3/4 (4). – С. 2-4
1399481
   Судді Верховного Суду України ознайомилися зі шведським досвідом реформування судової системи // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 11 (171). – C. 45-48


  У рамках проекту Ради Європи "Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні" наприкінці вересня 2014 р. судді Верховного Суду України взяли участь в ознайомчому візиті до Королівства Швеція. Члени делегації ...
1399482
   Судді і науковці вирішили співпрацювати // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Голова Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду Михайло Смокович і віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського регіонального центру НАПрНУ Наталія Кузнєцова підписали договір про співпрацю між КАСВС і ...
1399483
   Судді мають свою професійну позицію і здатні її захистити // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 49-51.


  7 грудня 2007 р. в Українському домі в м. Києві відбулася друга частина VIII позачергового з"їзду суддів України
1399484
  Котнюк Ю. Судді на лаві підсудних: злочини схожі, вироки різні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1399485
  Желтухін Є. Судді так і не потрапили до ВРЮ // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 27 : фото


  28 квітня 2015 в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся З"їзд делегатів юридичних вузів і наукових установ. Делегати з"їзду обрали двох членів Вищої ради юстиції: доктора юридичних наук А. Бойко (ЛНУ імені Івана Франка) та професора А. Мірошниченко (КНУ ...
1399486
  Каблак П.І. Судді як користувачі соціальних мереж в Інтернеті: правові та етичні аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 125-130. – ISSN 2306-9082
1399487
  Оніщук М. Суддівська освіта в період пандемії, спричиненої COVID-19 : [інтерв"ю] / Микола Оніщук ; спілкувався Федір Іллюк // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 31-35


  Інтерв"ю з ректором Національної школи суддів України, доктором юридичних наук Миколою Оніщуком.
1399488
  Оніщук М. Суддівська освіта в період пандемії, спричиненої COVID-19 / спілкувався Федір Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1399489
  Кент А. Суддівська освіта в постійно змінюваному світі // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – С. 98-103
1399490
  Оніщук М. Суддівська освіта в Україні: стан, досягнення та виклики // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – C. 90-97
1399491
  Зуєва Л.Є. Суддівська освіта як основа та запорука успішного здійснення судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 18-21. – ISBN 978-617-7096-97-8


  "...Основною метою підготовки суддів визначено, передусім, навчання кандидата на посаду судді фаховим умінням і навичкам, необхідним для повного та всебічного оволодіння професією судді, формування у нього високої моральності та професійної культури як ...
1399492
  Суярко Т. Суддівська професія: що далі? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 12/13). – С. 32-33
1399493
  Гураленко Н.А. Суддівське правопізнання: праксеологічний вимір : монографія / Н.А. Гураленко ; [наук ред. Сливка С.С.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 351, [1] с. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 305-348 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-12-1
1399494
   Суддівське самоврядування : науково-практичний юридичний журнал. – Київ, 2007-
№ 1. – 2007
1399495
   Суддівське самоврядування : науково-практичний юридичний журнал. – Київ, 2007-
№ 2. – 2007
1399496
  Прилуцький С.В. Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 75
1399497
  Коротун О. Суддівське самоврядування як міжгалузевий інститут // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1399498
  Коротун О. Суддівське самоврядування як міжгалузевий інститут // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1399499
  Пузіна Г.О. Суддівське самоврядування як складова частина незалежності судової влади // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 345-347. – ISBN 978-966-419-292-4
1399500
  Штогун С.Г. Суддівське самоврядування: з"їзди проходять-проблеми залишаються // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-6.
1399501
  Коротун О.М. Суддівське самоврядування: порівняльний аналіз законодавства України і окремих країн ближнього та дального зарубіжжя // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-21.
1399502
  Константий О.В. Суддівський імунітет як гарантія об"єктивного і неупередженого правосуддя в державі // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 1 (113). – С. 44-47.
1399503
  Нор В. Суддівський розсуд в кримінальному провадженні: поняття та зміст / В. Нор, М. Дзиндра // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 266-271. – ISSN 2082-4939
1399504
  Наливайко Є. Суддівський розсуд під час застосування угод у кримінальних проступках // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 99-106
1399505
  Яценко О. Суддівський розсуд у цивілістичному процесі: окремі питання теорії і практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 268-269. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1399506
  Мірошниченко А.М. Суддівський розсуд, судова помилка та суддівське свавілля : (через призму юридичної відповідальності суддів) / А.М. Мірошниченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 117, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-117 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-754-2
1399507
  Мірошниченко А. Суддівський розсуд, судова помилка та суддівське свавілля (через призму юридичної відповідальності суддів) // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 5/6. – С. 17-88
1399508
  Оніщук М. Суддівській освіті - європейський рівень. Національній школі суддів 5 років / спілкувався Ю. Котнюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  21 грудня 2010 р. була створена Національна школа суддів України, яка спроможна підготувати для суспільства суддів нового покоління. Розмова з ректором Національної школи суддів України Миколою Оніщуком.
1399509
  Сенченко Н.М. Суддя - носій морально-правового потенціала // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 51-55. – ISSN 2415-3095
1399510
  Михайленко В. Суддя адвокату не ворог. Спостереження судді ВАКС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1399511
  Дюрренматт Ф. Суддя і його кат : Повісті, п"єси, роман / Фрідріх Дюрренматт; Пер. з нім.; Передм. Д. Затонського; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 623с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3586-5
1399512
  Паньків М. Суддя Рейтан. / М. Паньків. – Х., 1931. – 408с.
1399513
  Тарасов Д. Суддя США визнав проект Google Books правомірним // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2013. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 1608-6422
1399514
  Дюрренматт Ф. Суддя та його кат / Ф. Дюрренматт. – Київ, 1970. – 208с.
1399515
  Дюрренматт Ф. Суддя та його кат / Ф. Дюрренматт. – К., 1989. – 591с.
1399516
  Дем"як В. Суддя учасник судового господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 165-167
1399517
  Щасний А.В. Суддя як спеціальний суб"єкт злочину у складі постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку (ст. 375 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 262-266
1399518
  Круподеря Д.О. Суддя як суб"єкт права на доступ до правосуддя // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7627-30-1
1399519
  Бойко В.Ф. Суддя як центральна фігура в судовій реформі // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.2-6
1399520
  Черкашин Н.А. Судеб морских таинственная вязь / Н.А. Черкашин. – М, 1990. – 460с.
1399521
  Постика И.В. Судебная ( криминалистическая ) фотография: теория и практика : Монография / И.В. Постика; Одесская национальная юрид. академия. – Одесса : Юридична література, 2002. – 296с. – ISBN 966-7694-64-Х
1399522
  Корнев С.А. Судебная (правовая) бухгалтерия : Конспект лекций / С.А. Корнев. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 2000. – 60с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0187-2
1399523
  Ситдикова Р. Судебная арбитражная практика по делам о нарушении авторских и смежных прав / Р. Ситдикова, И. Шабаева // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 8. – С. 61-71. – ISSN 0201-7059
1399524
  Черваков В.Ф. Судебная баллистика / В.Ф. Черваков. – М, 1937. – 248с.
1399525
  Кустанович С.Д. Судебная баллистика / С.Д. Кустанович. – М., 1956. – 408с.
1399526
  Кубицкий Ю.М. Судебная баллистика / Ю.М. Кубицкий. – М, 1956. – 104с.
1399527
  Бекерская Д.А. Судебная бухгалтерия : учеб. пособ. / Д.А. Бекерская ; МВ и ССО УССР, Одесский гос. ун-т, Юридич. ф-тет. – Одесса : [б. и.], 1976. – 84 с.
1399528
  Бекерская Д.А. Судебная бухгалтерия / Д.А. Бекерская. – Одесса, 1982. – 114 с.
1399529
  Атанесян Г.А. Судебная бухгалтерия : [учеб. для вузов по спец. "Правоведение"] / Атанесян Г.М., Голубятников С.П. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 350 с.
1399530
   Судебная бухгалтерия.. – М., 1975. – 343с.
1399531
  Стецовский Ю.И. Судебная власть : Учебн. пособ. / Ю.И. Стецовский. – Москва : Дело, 1999. – 400с. – ISBN 5-7749-0121-1
1399532
  Орзих М. Судебная власть в механизме защиты прав человека : доктрина и практика // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.116-129. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
1399533
  Орзих М. Судебная власть в механизме защиты прав человека: доктрина и практика // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.116-128. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 1561-4999
1399534
  Евсеев А.П. Судебная власть в Украине: затянувшийся транзит = The judiciary in Ukraine: prolonged transition / А. Евсеев ; Нац. акад. прав. наук Украины, Науч.-исслед. ин-т гос. стр-ва и мест. самоупр. – Харьков : Юрайт, 2016. – 115, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2012 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Научные доклады" ; вып. 17). – ISBN 978-966-2740-71-4
1399535
  Орзих М. Судебная власть в условиях реформаторских ожиданий "новой конституционно - правовой эры" в Украине // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 28-36. – ISSN 1561-4999
1399536
  Сафонов В.Е. Судебная власть и единство конституционного пространства в контексте действий норм международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-20. – ISSN 1812-3910
1399537
  Сафонов В.Е. Судебная власть и национальная безопасность в историческом измерении // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 14-15. – ISSN 1812-3805
1399538
  Притченко Р.С. Судебная власть и политика - независимость или взаимосвязь: сравнительно-правовой анализ // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 150-153. – ISBN 978-966-171-322-1
1399539
  Михайловская И.Б. Судебная власть: внутрисистемное управление // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-36. – ISSN 0132-0769
1399540
  Абросимова Елена Судебная власть: современное конституционное отражение // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 96-117. – ISSN 1812-7126


  Современные конституции в отличие от конституций первой волны или конституций социалистических государств уделяют все большее внимание регулированию судебной власти, что в полной мере отражает теоретические представления о положении суда в современном ...
1399541
  Сатаров Г.А. Судебная власть: фрагмент диагноза // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 32-39. – ISSN 0869-0499
1399542
  Сердюков М.Г. Судебная гинекология и судебное акушерство / М.Г. Сердюков. – М., 1957. – 396с.
1399543
  Аверин А.В. Судебная достоверность как содержание судебной истины // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.86-91. – ISSN 1811-9018
1399544
  Бузницкий Ю. Судебная защита беженцев и лиц, прибывших в Украину в поисках убежища : Практические рекомендации / Ю. Бузницкий, П. Бурлака, С. Рубанов; Предст.Верх.Комиссара ООН по делам беж.в Украине;Центр исслед. проблем миграции. – Київ : Леся, 2000. – 120с. – ISBN 966-7166-08-2
1399545
  Клюева В.Я. Судебная защита жилищных прав граждан в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Клюева В.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – Ташкент, 1964. – 25л.
1399546
  Гукасян Р.Е. Судебная защита жилищных прав нанимателей и членов ЖСК. / Р.Е. Гукасян. – Калинин
Ч.1. – 1975. – 64с.
1399547
  Машутина Ж.Н. Судебная защита и проблема соотношения материального и процессуального : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Машутина Ж.Н.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 20л.
1399548
  Новоселова Л.А. Судебная защита интеллектуальных прав: опыт реформы 1864 г. // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются некоторые важные уроки реформы применительно к решению вопросов, связанных с организацией правосудия в области защиты интеллектуальных прав.
1399549
  Доронина О.Н. Судебная защита основных прав и свобод человека и гражданина в системе государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в России и постсоциалистических государствах Европы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 99-108. – ISSN 1812-8696
1399550
  Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц / В.М. Жуйков ; Рос. Правовая Акад. – Москва : Городец, 1997. – 318, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89391-012-5
1399551
  Чертков В.Л. Судебная защита прав и интересов автора / В.Л. Чертков. – М., 1971. – 112с.
1399552
  Кочиев Т.Д. Судебная защита прав и интересов в сфере брачно-семейных отношений : [учеб. пособие] / Т.Д. Кочиев ; под ред. Д.М. Чечота ; М-во нар. образования Туркмен. ССР. – Ашхабад : МНО ТССР, 1988. – 102 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1399553
  Павловский Е.А. Судебная защита прав и интересов граждан / Е.А. Павловский. – Москва, 1986. – 38 с.
1399554
  Кряжков В.А. Судебная защита прав коренных малочисленных народов Севера: особенности и их обеспечение // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 29-36. – ISSN 0132-0769
1399555
  Кленов Е.А. Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Кленов Е.А. ; МГУ , Юридич. фак. – Москва, 1963. – 18 с.
1399556
  Кленов Е.А. Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении. / Е.А. Кленов. – М, 1964. – 86с.
1399557
  Шерстюк В.М. Судебная защита прав членов ЖСК / В.М. Шерстюк. – М, 1983. – 136 с.
1399558
  Кобец Н.Г. Судебная защита при спорах об увольнении / Н.Г. Кобец. – М., 1968. – 120с.
1399559
  Николаева Л.А. Судебная защита трудовых прав граждан / Л.А. Николаева. – Алма-Ата, 1968. – 193с.
1399560
  Филиппов Е.И. Судебная защита трудовых прав граждан в СССР / Е.И. Филиппов. – Москва, 1961. – 88с.
1399561
  Шило Н.Я. Судебная защита чести и достоинства советских граждан / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1985. – 122с.
1399562
  Стельмах В.Ю. Судебная истина в уголовном судопроизводстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 1 (31). – С. 112-126. – (Юридические науки ; вып. 1 (31)). – ISSN 1995-4190
1399563
  Гриневич Г.Я. Судебная кинематография / Г.Я. Гриневич, И.Д. Найдис. – Л., 1970. – 112с.
1399564
  Найдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись / И.Д. Найдис. – Харьков, 1986. – 197с.
1399565
  Красовская О.В. Судебная коммуникация / О.В. Красовская. – Киев : Реферат, 2008. – 347, [1] с. : ил. – Библиогр.267-279. – ISBN 978-966-8058-32-5
1399566
  Красовская О.В. Судебная коммуникация: прагматический и социокультурный аспекты : дисс. ... д-ра филологических наук : 10.02.02 / Красовская О.В. ; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2011. – 507 л. + Приложение: л. 437 - 507. – Библиогр.: л. 398 - 437
1399567
  Гаджиев Г. Судебная концепция конституционного принципа социального государства в Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 51-61. – ISSN 1812-7126
1399568
  Попов Н.В. Судебная медицина : Уч. для юрид. ин-тов. / Н.В. Попов. – 2-е изд. – Москва, 1944. – 383 с.
1399569
  Авдеев М.И. Судебная медицина : учебник для студ. юрид. ин-тов и фак. ун-тов / М.И. Авдеев. – Москва : Юргиз, 1949. – 504 с. : ил.
1399570
  Авдеев М.И. Судебная медицина : [учебник для юрид. ин-тов и юрид. фак. ун-тов] / М.И. Авдеев. – 3-е изд., доп. – Москва : Юриздат, 1951. – 432 с. : ил.
1399571
  Авдеев М.И. Судебная медицина : [учебник для юрид. ин-тов и юрид. фак. ун-тов] / М.И. Авдеев. – Изд 4-е, перераб. и доп. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1953. – 520 с., [2] л. ил. : ил.
1399572
  Смольянинов В.М. Судебная медицина / В.М. Смольянинов. – М., 1959. – 368с.
1399573
  Авдеев М.И. Судебная медицина : учебник для студ. юрид. ин-тов и фак. ун-тов / М.И. Авдеев ; АМН СССР. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Госюриздат, 1960. – 239 с. : ил.
1399574
  Смольянинов В.М. Судебная медицина / В.М. Смольянинов. – 3-е изд. – М., 1963. – 458с.
1399575
   Судебная медицина. – М., 1974. – 271с.
1399576
  Сапожников Ю.С. Судебная медицина / Ю.С. Сапожников. – Киев, 1976. – 315с.
1399577
   Судебная медицина. – Москва, 1978. – 350с.
1399578
  Сапожников Ю.С. Судебная медицина / Ю.С. Сапожников, А.М. Гамбург. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1980. – 328с.
1399579
   Судебная медицина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1985. – 488с.
1399580
   Судебная медицина : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 334 с.
1399581
  Виноградов И.В. Судебная медицина / И.В. Виноградов, В.В. Томилин. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 239с.
1399582
   Судебная медицина : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1996. – 448с. – ISBN 5-225-00811-9
1399583
   Судебная медицина : Учебник для вузов. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 376с. – ISBN 5891230550, 5862253386
1399584
   Судебная медицина : Учебник для студ. мед.вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1998. – 464с. – ISBN 5-225-04402-6
1399585
   Судебная медицина : Учебник для вузов. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1999. – 376с. – ISBN 5-89123-055-0, 5-86225-338-6
1399586
   Судебная медицина : Учебник для вузов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : НОРМА; НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 376с. – ISBN 5-89123-055-0; 5-86225-338-6
1399587
  Волков В.Н. Судебная медицина : курс лекций : Учеб. пособие / В.Н. Волков, А.В. Датий. – Москва : Юристъ, 1997. – 334с. – ISBN 5-7357-0112-6
1399588
  Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах : Справочник-пособие для юристов и врачей / В.И. Акопов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 448с. – ISBN 5-222-0026-32
1399589
  Надеждин В.А. Судебная медицина в вопросах и ответах для работников суда, следствия, прокуратуры, угрозыска и милиции / В.А. Надеждин. – Ленинград : Изд. "Рабочий суд", 1927. – 149 с. – (Библиотека криминологическогокабинета лениградского губернского суда / под ред. Л.Г. Оршанского, А.А. Жижиленко, И.Я. Дерзибащева)


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
1399590
  Бокариус Н.С. Судебная медицина в изложении для юристов : Опыт изложения основ судебной медицины для юристов с присоединением необходимых общих сведений из анатомии, гистологии, физиологии, химии, патологии и других медицинских дисциплин ; [Т. 1] / Н.С. Бокариус, проф. Имп. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья
Т. 1 : О крови. О коже. О костях / с 391 рисунком, из которых многих в красках, цветными и раскрашенными таблицами. – 1915. – [6], VIII, [2], X, [2], 779 с., с ил., 8 л. цв. ил : ил.
1399591
  Бркариус Н.С. Судебная медицина для медиков и юристов / Н.С. Бркариус. – Харьков, 1930. – 176с.
1399592
  Громов А.П. Судебная медицина на службе органов правосудия / А.П. Громов. – М, 1978. – 64с.
1399593
  Попов Н.В. Судебная медицина. / Н.В. Попов. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 1950. – 444с.
1399594
   Судебная медицина.. – М., 1964. – 40с.
1399595
   Судебная медицина.. – М., 1968. – 367с.
1399596
   Судебная медицина.. – М., 1975. – 343с.
1399597
   Судебная медицина.. – 2-е изд., стереотип. – Ташкент, 1980. – 343с.
1399598
   Судебная медицина.. – М., 1982. – 463с.
1399599
   Судебная медицина.. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 1990. – 447с.
1399600
   Судебная медицина.. – М., 1997. – 370с.
1399601
  Вандер М.Б. Судебная микрология / М.Б. Вандер, Н.И. Маланьина. – Саратов, 1988. – 174с.
1399602
  Стивен Судебная независимость: время терпения, настойчивости и правовой сознательности общества / Стивен, Фрайот // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-13. – ISSN 1812-7126
1399603
  Кириченко А.А. Судебная одорология: Монография. / А.А. Кириченко. – Днепропетровск, 1994. – 156с.
1399604
  Гудошников Л.М. Судебная организация Китайской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Гудошников Л.М.; Ин-т внешней торговли. – М., 1953. – 17л.
1399605
  Лукьяненко А.П. Судебная ошибка / А.П. Лукьяненко. – М., 1988. – 317с.
1399606
  Кокс Э.Б. Судебная ошибка / Энтони Беркли Кокс // Английский детектив : [романы : сборник] / [пер. с англ. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 187-459 : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6396-5
1399607
  Мартынов Семен Судебная ошибка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 28-29 : фото
1399608
  Бауэр Людвиг Судебная ошибка. Спасен! / Людвиг Бауер ; Перевод Р. Маркевича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос" ; [Тип. т-ва "Екатерингофское печ. дело"], 1911. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 40)
1399609
  Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений ) / Л.М. Балабанова. – Донецк : Сталкер, 1998. – 432 с. – (Наука. Честь. Закон). – ISBN 966-596-104-7
1399610
  Черняк Е.Б. Судебная петля / Е.Б. Черняк. – Москва, 1991. – 605с.
1399611
  Захаров В.В. Судебная политика Николая I // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 1812-3805


  В статье доказывается тезис о предреформенном характере судебной политики Николая I. Выделены объект и основные направления судебной политики, анализируются ее результаты.
1399612
   Судебная практика : Убийства, изнасилования и другие преступления против личности : Сбьорник судебных решений по уголовным делам.. – К., 1993. – 240с.
1399613
   Судебная практика адвокатов.. – 2-е изд., доп. – Рига, 1983. – 75с.
1399614
  Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовйх отношений / А.К. Безина. – Казань, 1989. – 184с.
1399615
  Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовйх отношений / А.К. Безина. – Казань, 1990
1399616
   Судебная практика в советской правовой системе.. – М., 1975. – 328с.
1399617
  Невская Н.В. Судебная практика и ее значение для укрепления законности в деятельности следователей: Уч. пособие. / Н.В. Невская. – М., 1987. – 38с.
1399618
  Безина А.К. Судебная практика и развитие советского трудового законодательства / А.К. Безина. – Казань, 1971. – 132с.
1399619
  Кореневский Ю.В. Судебная практика и совершенствование предварительного расследования. / Ю.В. Кореневский. – М., 1974. – 112с.
1399620
  Курылева О.С. Судебная практика и совершенствование трудового законодательства / О.С. Курылева. – Минск, 1989. – 116с.
1399621
  Мкртумян А.Ю. Судебная практика и судебный прецедент в системе источников права Республики Армения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1399622
  Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон / Г.Т. Ткешелиадзе; Отв. ред. Т.В. Церетели. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 175с.
1399623
  Сауляк О.П. Судебная практика как источник российского права (материальный и формальный аспекты проблемы) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 5-10. – ISSN 0132-0769
1399624
  Искров К. Судебная практика Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 346-350. – ISSN 2663-5313
1399625
   Судебная практика по делам о хищениях государственного и общественного имущества.. – К., 1967. – 40с.
1399626
   Судебная практика по делам об убийстве, изнасиловании и взяточничестве.. – К., 1967. – 76с.
1399627
  Громов Н.А. Судебная практика по делам социального страхования / Н.А. Громов. – Москва, 1927. – 64с.
1399628
   Судебная практика по делам торговых администрациях, торговой несостоятельности и об охранении от расстройства торговых предприятий в случае смерти владельца : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1896 г. – Москва : Скл. изд. , кн. маг. юрид. лит. Давида Виссарионовича Чичинадзе, 1897. – [4], IV, VIII, 408 с. – В конце предисл. авт.: В. Вильсон. - Конволют. - Пер.: Судебная практика по торговым делам, 1896
1399629
   Судебная практика по торговым делам : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1893 // Судебная практика по делам торговых администрациях, торговой несостоятельности и об охранении от расстройства торговых предприятий в случае смерти владельца : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1896 г. – Москва : Скл. изд. , кн. маг. юрид. лит. Давида Виссарионовича Чичинадзе, 1897. – [6], VIII, 644 с.
1399630
   Судебная практика по торговым делам : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1893. – Москва : Скл. изд. , кн. маг. юрид. лит. Давида Виссарионовича Чичинадзе, 1896. – [6], VIII, 644 с. – В конце предисл. авт.: В. Вильсон
1399631
  Калмыков В.Т. Судебная практика по уголовным делам: (Вопр. квалификации) / В.Т. Калмыков. – Гродно, 1985. – 104с.
1399632
  Бруханский Н Судебная психиатрия / Н. Бруханский ; с пред. П.Б. Ганнушкина,. – [Москва] : [М. и С. Сабашниковы, 7-я тип. "Искра революции" Мосполиграфа], 1928. – 439 с. – Пред. П.Б. Ганнушкина удалено из экз.
1399633
  Бунеев А.Н. Судебная психиатрия / А.Н. Бунеев. – Москва, 1938
1399634
   Судебная психиатрия / А.Н. Бунеев. – Москва, 1941. – 220 с.
1399635
   Судебная психиатрия : учебник. – 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 335 с.
1399636
   Судебная психиатрия. – М., 1990. – 254с.
1399637
  Жариков Н.М. Судебная психиатрия : Учебник для вузов / Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин; Под ред. Г.В.Морозова. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 432с. – ISBN 5-89123-106-9, 5-86225-479-Х
1399638
   Судебная психиатрия : Учебник для вузов. – Москва : Зерцало, 1997. – 384 с. – ISBN 5-88746-16-4
1399639
  Волков В.Н. Судебная психиатрия : Учебник / В.Н. Волков. – Москва : БЕК, 1998. – 404с. – ISBN 5-85639-224-8; 3-406-43416-9
1399640
  Жариков Н.М. Судебная психиатрия : Учебник для вузов / Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин; Под ред. Г.В. Морозова. – Москва : Норма-Инфpа-М, 1999. – 432с. – ISBN 5-89123-106-9, 5-86225-479-Х
1399641
  Моховиков А.Н. Судебная психиатрия : Учебное пособие / А.Н. Моховиков. – 2-е изд., исправ. и доп. – Одесса : Юридична література, 2002. – 176с. – ISBN 966-7694-63-1
1399642
   Судебная психиатрия.. – М., 1936. – 472с.
1399643
   Судебная психиатрия.. – 2-е, перераб и доп. изд. – М., 1938. – 468с.
1399644
   Судебная психиатрия.. – М., 1941. – 220с.
1399645
   Судебная психиатрия.. – Изд. 2-е. – М., 1947. – 248с.
1399646
   Судебная психиатрия.. – Изд. 3-е, перераб и доп. – М., 1949. – 400с.
1399647
   Судебная психиатрия.. – М., 1951. – 332с.
1399648
   Судебная психиатрия.. – М., 1954. – 380с.
1399649
   Судебная психиатрия.. – М., 1958. – 256с.
1399650
   Судебная психиатрия.. – М., 1967. – 432с.
1399651
   Судебная психиатрия.. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1971. – 431с.
1399652
   Судебная психиатрия.. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва, 1978. – 342с.
1399653
   Судебная психиатрия.. – М., 1988. – 399с.
1399654
  Калашник Я.М. Судебная психиатрия. (Уч. для юрид. ин-тов и фак.) / Я.М. Калашник. – М., 1961. – 383с.
1399655
   Судебная психиатрия. Словарь - справочник : Учебник для вузов. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 272с. – ISBN 5-89123-457-2
1399656
  Дулов А.В. Судебная психология / А.В. Дулов. – Минск, 1970. – 392с.
1399657
  Драголи Л.Д. Судебная психология : Тексты лекций / Л.Д. Драголи; Отв. ред. Ярощук В.Л. – Одесса : Одесский гос. ун-т, 1973. – 30 с.
1399658
  Дулов А.В. Судебная психология / А.В. Дулов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 1975. – 462с.
1399659
  Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. / И.А. Кудрявцев. – М, 1988. – 224с.
1399660
  Ковалевский П.И. Судебная психопатология / П.И. Ковалевский. – 3-е изд. доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева
Ч. 1 : Психология преступника. – 1901. – [4], 183
1399661
  Крафт-Эбинг Судебная психопатология / сост. Д-р Р. ф. Крафт-Эбингпроф. психиатрии при Вен. ун-те ; пер. с примеч. и доп. по рус. законодательству Александр Черемшанский, дир. Больницы всех скорбящих в С.-Петербурге. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1902. – XXIV, 672 с.


  С 3-го изд.: "Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie mit Berucksichtigung der Gesetzgebung von Oesterreich, Deutschland und Frankreich von Prof. Dr. R. v. Krafft-Ebing" На обороте тит. л. надпись укр. мовою 1937 року
1399662
  Киричинський Б.Р. Судебная радиология / Б.Р. Киричинський. – Киев, 1969. – 264с.
1399663
  Гессен И.В. Судебная реформа / И.В. Гессен. – Санкт-Петербург : Книгоизд. П. П. Гершунинаи К* ; Типо-литогр. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1905. – [4], 267 с. – (Великия реформы 60-х годов в их прошлом и настоящем ; [Ч.] 2)


  На кн. № 117116 печать - Николай Прокофьевич Василенко В РГБ Имеется электронная копия
1399664
   Судебная реформа / под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского; При ближайшем участии М.Н. Гернета, А.Э. Вормса, Н.К. Муравьева и А.Н. Пареного. – Москва : Книгоиздат "Объединение"
[Т. 1]. – 1915. – XIV, 381 с., 8 л. портр.


  Авторы и ред: Давыдов, Николай Васильевич (1848-1920); Полянский, Николай Николаевич (1878-1961); Гернет, Михаил Николаевич (1874-1953); Вормс, Альфред Эрнестович; Муравьев, Николай Константинович (1870-1936); Пареного, Алексей Николаевич. Из кн. ...
1399665
   Судебная реформа / под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского; При ближайшем участии М.Н. Гернета, А.Э. Вормса, Н.К. Муравьева и А.Н. Пареного. – Москва : Книгоиздат "Объединение"
Т. 2. – 1915. – [2], 311 с., 5 л. портр.


  Авторы и ред: Давыдов, Николай Васильевич (1848-1920); Полянский, Николай Николаевич (1878-1961); Гернет, Михаил Николаевич (1874-1953); Вормс, Альфред Эрнестович; Муравьев, Николай Константинович (1870-1936); Пареного, Алексей Николаевич.
1399666
  Демичев А.А. Судебная реформа 1864 года в российской ментальности пореформенного периода (по материалам исторических анекдотов) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе изучения комплекса дореволюционных анекдотов анализируется влияние судебной реформы 1864 г. на российскую ментальность пореформенного периода. Уделяется внимание отражению в анекдотах фактических знаний о принципах и институтах ...
1399667
  Симбаева Д.Ю. Судебная реформа 1864 года и формирование корпорации юристов в России // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805
1399668
  Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине / П.Ф. Щербина. – Львов : Вища школа при Львовском ун-те, 1974. – 190 с.
1399669
   Судебная реформа в Болгарии.. – 333-527с.
1399670
  Филиппов М.А. Судебная реформа в России : в 2 т. / [соч.] М.А. Филиппова. – 1871-1875. – Санкт-Петербург
Т. 1 : Судоустройство. Ч. 1. – 1871. – [4], IV, 623 с.


  Популярный, исторический и теоретический обзор судоустройства и судопроизводства - уголовного, гражданского, военного, морского, коммерческого и межевого; с критическим анализом, по этим предметам, свода законов, судебных уставов, новейших узаконений и ...
1399671
  Караваев В. Судебная реформа в Украине // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 260-265. – ISBN 978-966-136-316-7
1399672
  Кивалов С.В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. – Одесса : Юридична література, 2010. – 271, [1] с., [12] л. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-419-097-5
1399673
  Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России / Б.В. Виленский. – Саратов, 1969. – 400 с.
1399674
  Морозова Л.А. Судебная реформа середины XVI в. (губное и земское самоуправление и выборные суды на местах) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 92-99. – ISSN 0132-0769
1399675
   Судебная реформа.. – М., 1990. – 94с.
1399676
  Матвиенко Е.А. Судебная речь / Е.А. Матвиенко. – Минск, 1967. – 119с.
1399677
  Матвиенко Е.А. Судебная речь / Е.А. Матвиенко. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1972. – 256с.
1399678
  Макарова З.В. Судебная речь / З.В. Макарова. – Куйбышев, 1985. – 57с.
1399679
  Некрасова М.П. Судебная речь / М.П. Некрасова. – КАлининград, 1990. – 66с.
1399680
  Аврамчук О.А. Судебная риторика // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 69-71
1399681
  Старович З. Судебная сексология / З. Старович. – М., 1991. – 333с.
1399682
  Щербина П.Ф. Судебная система на Правобережной Украине в конце 18-19 вв. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Щербина П.Ф.;. – Киев, 1977. – 44л.
1399683
  Щербина П.Ф. Судебная система на Правобережной Украине в конце XVIII - XIX вв. : Дис... доктор юрид.наук: / Щербина П.Ф.; Мин. просв. УССР. Каменец-Подольский гос. пед.ин-тут. – Киев, 1977. – 369л. – Бібліогр.:л.1-43
1399684
  Гуценко К.Ф. Судебная система США и ее классовая сущновть / К.Ф. Гуценко ; Всесоюз. ин-т юрид. наук. – Москва : Госюриздат, 1961. – 152 с.
1399685
  Гуцеко К.Ф. Судебная система США и ее классовая сущность / К.Ф. Гуцеко. – М., 1961. – 152с.
1399686
  Мухамадеев А.Р. Судебная система Татарской АССР после принятия Конституции ТАССР 1937 года // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 27-30. – ISSN 1812-3805
1399687
  Железняк Н.Е. Судебная система Японии // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.75 - 82. – ISSN 1811-9018
1399688
  Хлебников Б.Н. Судебная статистика / Б.Н. Хлебников. – М., 1939. – 127с.
1399689
  Герцензон А.А. Судебная статистика / А.А. Герцензон; А.А. Герцензор Всес. ин-т юрид. наук. – Москва : Минюст СССР ; Юриздат, 1946. – 36 с. – (Библиотека народного судьи и заседателя / под ред. И.Т. Голякова)
1399690
  Герцензон А.А. Судебная статистика / А.А. Герцензон. – 4-е изд., переработ. – Москва, 1948. – 244с.
1399691
  Закатов А.А. Судебная товароведческая экспертиза промышленных товаров / А.А. Закатов, С Я. Сапошинский, . – Волгоград, 1979. – 100с.
1399692
  Потапов С.М. Судебная фотография / С.М. Потапов. – М., 1936. – 135с.
1399693
  Вороновский Н.Д. Судебная фотография / Н.Д. Вороновский. – Москва, 1948. – 16с.
1399694
  Селиванов Н.А. Судебная фотография / Н.А. Селиванов, А.А. Эйсман. – М, 1965. – 231с.
1399695
  Колесниченко А.Н. Судебная фотография : уч. пособие / А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис. – Харьков, 1978. – 83с.
1399696
  Полевой Н.С. Судебная фотография и ее применение в криминалистической экспертизе / Н.С. Полевой, А.И. Устинов. – М., 1960. – 166с.
1399697
  Салтевский М.В. Судебная фотография и кинематография в деятельности органов внутренних дел. / М.В. Салтевский, Ю.С. Гапонов. – Киев, 1974. – 159с.
1399698
   Судебная фотография.. – Минск, 1971. – 272с.
1399699
   Судебная фотография.. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1978. – 188с.
1399700
  Колесниченко А.Н. Судебная фотография. / А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис. – Харьков, 1981. – 184с.
1399701
  Потапов С.М. Судебная фотография. Методы фотографических доказательств в следственном и судебном процессе / С.М. Потапов. – М.-Л., 1948. – 204с.
1399702
  Наке А. Судебная химия : открытие ядов, изследование огнестрельнаго оружия, анализ золы, подделка документов, монет, сплавов, съестных припасов и определение пятен : руководство для медиков, фармацевтов, химиков, экспертов и адвокатов / Наке. – Москва : Изд. ред. природы ; Тип. и лит. А. Горлецкого и Терехова, 1874. – [6], 143 с. : ил. – Экз. дефектный, без обложки
1399703
  Степанов А.В. Судебная химия. / А.В. Степанов. – МоскваЛ., 1939. – 295с.
1399704
  Степанов А.В. Судебная химия. / А.В. Степанов. – 3-е изд. – Москва, 1947. – 303с.
1399705
  Швайкова М.Д. Судебная химия. / М.Д. Швайкова. – 2-е изд., перераб. – М., 1965. – 290с.
1399706
  Репешко П.И. Судебная экспериза в уголовном процессе Республики Болгария // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 223-231. – ISSN 1993-0917
1399707
  Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза : Учебное пособие / Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2006. – 336с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-09140-6
1399708
  Дьяконова О. Судебная экспертиза в арбитражном процессе // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 43-48. – ISSN 0132-0831
1399709
  Овруцкий И.Я. Судебная экспертиза в расследовании и предупрееждении преступлений / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова; Чалов Р.С,. – Душанбе, 1975. – 104с.
1399710
  Овруцкий И.Я. Судебная экспертиза в расследовании и предупреждении преступлений (автотехническя и почерковая : Учеб. пособие для студ.- юристов / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова. – Душанбе : Изд-во Тадж.ун-та, 1975. – 104 с.
1399711
  Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе / И.Ф. Крылов. – Л., 1963. – 214с.
1399712
  Волков А. Судебная экспертиза в хозяйственном процессе // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С.32-36.
1399713
  Шляхов А.Р. Судебная экспертиза и правосудие / А.Р. Шляхов. – М., 1981. – 64с.
1399714
   Судебная экспертиза и проблемы с преступностью.. – Ташкент, 1984. – 205с.
1399715
  Сегай М.Я. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии) / М.Я. Сегай, Стринжа Виктор Кириллович; Акад.правовых наук Украины.Киевск.регион.центр.Киевск.HИИ судебных экспертиз Мин.юстиции Украины. – Киев : Ін Юре, 1997. – 174с. – Библ.: с.167-172. – ISBN 966-7183-29-7
1399716
  Яковлев Я.М. Судебная экспертиза при расследовании половых преступлений / Я.М. Яковлев. – Душанбе, 1966. – 152с.
1399717
  Уберман В.И. Судебная экспертиза убытков, причиненных сверхнормативными сбросами загрязняющих веществ: методика и эффект // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 240-260 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2522-1388
1399718
  Винберг А.И. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград, 1979. – 184с.
1399719
  Клименко Н.И. Судебная экспертология как наука и ее проблемы // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19, № 1 : Юридические науки. – С. 79-83. – ISSN 1606-3715
1399720
  Горский Г.Ф. Судебная этика : некоторые проблемы нравств. начал сов. уголовного процесса / Горский Г.Ф., Кокарев Л.Д., Котов Д.П. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1973. – 271 с. – Библиогр.: с. 227-270
1399721
  Штамм С.И. Судебник 1497 года : учеб. пособие по истории государства и права СССР / С.И. Штамм. – Москва : Юридическая литература, 1955. – 112 с.
1399722
  Осипян Б.А. Судебник 1550 года, "Домострой" и иные уставные царские грамоты и указы как законодательное проявление особенностей святорусского правосознания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805
1399723
  Владимирский-Буданов М.Ф. Судебник 1589 года : Его значение и источники / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 2], 65 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1902
1399724
  Ковальова С.Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича 1468 року : монографія / С.Г. Ковальова ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ, 2009. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-109 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-336-169-7
1399725
   Судебник государя царя и великого князя Иоанна Васильевича и некоторые сего государя и ближних его преемников указы, собранные и примеч. из"ясненные Василием Никитичем Татищевым. – 2-е изд. – М, 1786. – 270с.
1399726
  Кулинич В. Судебник Казимира IV Ягеллончика 1468 р. у правовій системі Великого князівства Литовського // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 189-193. – ISBN 978-966-493-651-1
1399727
   Судебник Казиміра 1468 г. [Електронний ресурс]
1399728
   Судебник царя и великого князя Ивана Васильевича : законы из Юстиниановых книг, указы дополнительные к судебнику и таможенный устав Царя и Великого Князя Ивана Васильевича. – В Санкт-Петербурге : при Императорской Академии Наук, 1768. – [228] с., разд. паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- папір.
1399729
   Судебник царя Федора Иоанновича 1589 г. : По списку собр. Ф.Ф. Мазурина. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел ; Тип. Г. Лисснера, 1900. – XXXIX, 57 с., 2 л. факс.


  Из книг. Сташевского
1399730
   Судебники 15 - 16 веков. – М.-Л., 1952. – 619с.
1399731
  Щелкунов В.А. Судебно- экспертная деятельность: история и современное состояние / В.А. Щелкунов, И.Н. Леонов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 40-42. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются вопросы соотношения права и справедливости в истории политико-правовой мысли Древней Руси.
1399732
  Фортинский С.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза / С.П. Фортинский. – М., 1962. – 237с.
1399733
  Ромашов А.М. Судебно-бухгалтерская экспертиза / А.М. Ромашов. – М, 1981. – 128с.
1399734
  Бабичев В.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учеб. пособые для студентов V курса спец. 1739,06.08 / В.А. Бабичев ; под ред. М.П. Зуева ; Заоч. ин-т сов. торговли. – Москва : ЗИСТ, 1989. – 43, [1] с.
1399735
  Гаджиев Н.Г. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебное пособие / Н.Г. Гаджиев. – Махачкала, 1990. – 78с.
1399736
  Тихенко С.И. Судебно-графическая экспертиза рукописных текстов : Дис... канд. юридич.наук: / Тихенко С.И.;. – 213л. – Бібліогр.:л.194-208
1399737
  Кожокару Р. Судебно-медецинская экспертиза трупа новорожденного ребенка по уголовным делам о детоубийствах // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 43-46. – ISSN 1810-3081
1399738
  Розенблюм Е.Е. Судебно-медицинская акушерско-гинекологическая экспертиза : Руководство для работников суда, расследования и судебно-медицинской экспертизы / Е.Е. Розенблюм, М.Г. Сердюков, В.М. Смольянинов; Под ред. Н.В.Попова. – Москва, 1935. – 239 с.
1399739
  Ботезату Г.А. Судебно-медицинская диагности давности наступления смерти / Г.А. Ботезату. – Кишинев, 1975. – 132с.
1399740
  Смольянинов В.М. Судебно-медицинская диагностика живорожденности / В.М. Смольянинов. – М., 1974. – 120с.
1399741
  Капустин А.В. Судебно-медицинская диагностика пола по половым различиям в клетках / А.В. Капустин. – М., 1969. – 160с.
1399742
  Концевич И.А. Судебно-медицинская диагностика странгуляций / И.А. Концевич. – К., 1968. – 155с.
1399743
  Архипова А.Н. Судебно-медицинская єкспертиза волос человека при расследовании убийств "без трупа" / А.Н. Архипова, Н.Н. Китаев // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 84-89. – ISSN 1993-0917
1399744
  Попов В.Л. Судебно-медицинская казуистика. / В.Л. Попов. – Л, 1991. – 299с.
1399745
  Колпащиков Е.Г. Судебно-медицинская оценка степени тяжести телесных повреждений при переломах костей таза : Автореф... канд. мед.наук: 774 / Колпащиков Е.Г.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 21л.
1399746
   Судебно-медицинская травматология.. – М., 1977. – 367с.
1399747
  Кустанович С.Д. Судебно-медицинская трасология / С.Д. Кустанович. – М., 1975. – 168с.
1399748
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза / М.И. Авдеев ; АМН СССР. – Москва : Знание, 1967. – 77 с. – Библиогр. в конце кн.
1399749
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1995
1399750
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1995
1399751
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 3. – 1995
1399752
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 4. – 1995
1399753
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1996
1399754
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1996
1399755
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 3. – 1996
1399756
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 4. – 1996
1399757
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1997
1399758
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1997
1399759
  Рожановский В.А. Судебно-медицинская экспертиза в дореволюционной России и в СССР / В.А. Рожановский. – Москва, 1927. – 105 с.
1399760
  Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы / А.А. Солохин. – М, 1968. – 235с.
1399761
  Тагаев Н.Н. Судебно-медицинская экспертиза в уголовном и гражданском судопроизводстве / Н.Н. Тагаев. – Харків : Консум, 1998. – 192с. – ISBN 966-7124-13-4
1399762
  Барсегянц Л.О. Судебно-медицинская экспертиза выделений организма / Л.О. Барсегянц , Б.Д. Левченков. – Москва : Медицина, 1978. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 129-143
1399763
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц : руководство для судебно-мед. экспертов и врачей других спец. / М.И. Авдеев. – Москва : Медицина, 1968. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 368-374
1399764
   Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по поводу телесных повреждений.. – Горький, 1963. – 54с.
1399765
   Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по установлению характера и степени тяжести телесных повреждений.. – Л., 1984. – 58с.
1399766
   Судебно-медицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия. – Ставрополь
тОМ 5. – 1967. – 670с.
1399767
  Шмидт В.К. Судебно-медицинская экспертиза Латвийской ССР / В.К. Шмидт. – Рига, 1989. – 208с.
1399768
  Вермель И.Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности / И.Г. Вермель. – Свердловск, 1988. – 111с.
1399769
  Гамбург А.М. Судебно-медицинская экспертиза механической травмы / А.М. Гамбург. – К., 1973. – 199с.
1399770
  Гамбург А.М. Судебно-медицинская экспертиза обвиняемого / А.М. Гамбург. – Киев, 1948. – 188с.
1399771
  Смусин Я.С. Судебно-медицинская экспертиза отравлений антихолин-эстеразными веществами / Я.С. Смусин. – М., 1968. – 192с.
1399772
  Матышев А.А. Судебно-медицинская экспертиза пищевых отравлений / А.А. Матышев, Е.С. Мишин. – Л., 1989. – 40с.
1399773
  Флоря В. Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных преступлениях // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 20-24. – ISSN 1810-3081
1399774
   Судебно-медицинская экспертиза повредждений и насильственной смерти у лиц с предшествующими заболеваниями.. – Кишинев, 1989. – 172с.
1399775
  Акопов В.И. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми предметами / В.И. Акопов. – Москва : Медицина, 1978. – 112с.
1399776
  Стешиц В.К. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях / В.К. Стешиц. – Минск, 1976. – 192с.
1399777
  Лисицын А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях из охотничьего гладкоствольного оружия. / А.Ф. Лисицын. – М., 1968. – 236с.
1399778
  Козлов В.В. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях тупыми предметами и транспортными средствами / В.В. Козлов. – Саратов, 1980. – 83с.
1399779
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза трупа : руководство / М.И. Авдеев. – Москва : Медицина, 1976. – 440 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 429-437
1399780
   Судебно-медицинская экспертиза.. – М.-Л.
14. – 1930. – 174с.
1399781
  Рубежанский А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза. / А.Ф. Рубежанский. – Киев : Здоров"я, 1976. – 200с.
1399782
   Судебно-медицинская экспертиза.. – Киев : Здоров"я, 1980. – 129с.
1399783
   Судебно-медицинская экспертиза.. – Москва, 1980. – 312с.
1399784
   Судебно-медицинская экспертиза.. – М., 1985. – 320с.
1399785
  Концевич И.А. Судебно-медицинские аспекты врачебной практики. / И.А. Концевич. – К., 1974. – 128с.
1399786
  Проценков М.Г. Судебно-медицинские вопросы неонатологии / М.Г. Проценков. – М., 1990. – 28с.
1399787
  Федоров М.И. Судебно-медицинское и клиническое значение постасфиктических состояний / М.И. Федоров. – Казань, 1967. – 312с.
1399788
  Брюханов В.А. Судебно-медицинское и профпатологическое значение изменений микроэлементного состава воос человка в зависимости от профессионального контакта с некоторыми тяжелыми металлами : Автореф... канд. мед.наук: / Брюханов В. А.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 18л.
1399789
  Туманов А.К. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. / А.К. Туманов. – М., 1961. – 580с.
1399790
  Томилин В.В. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. / В.В. Томилин. – М., 1989. – 303с.
1399791
  Загрядская А.П. Судебно-медицинское исследование изолированных клеток и микрочастиц тканей животного происхождения / А.П. Загрядская, А.Л. Федоровцев, Е.И. Королева. – Москва : Медицина, 1984. – 104с. : с рис.
1399792
  Томилин В.В. Судебно-медицинское исследование крови в делах о спорном отцовстве, материнстве и замене детей. / В.В. Томилин, А.С. Гладких. – М., 1981. – 240с.
1399793
  Кокель Р. и Зорин П. Судебно-медицинское исследование трупа и пятен / Р. и Зорин П. Кокель. – М., 1925. – 90с.
1399794
   Судебно-медицинское исследование трупа.. – Саратов
2. – 1966. – 240с.
1399795
   Судебно-медицинское исследование трупа.. – М., 1991. – 316с.
1399796
  Мельников Ю.Л. Судебно-медицинское определение времени наступления смерти / Ю.Л. Мельников, В.В. Жаров. – М., 1978. – 168с.
1399797
  Козлов В.В. Судебно-медицинское определение тяжести телесных повреждений / В.В. Козлов. – Саратов, 1976. – 255с.
1399798
  Пашкова В.И. Судебно-медицинское отождествление личности по костным останкам / В.И. Пашкова, Б.Д. Резников. – Саратов, 1978. – 320с.
1399799
  Реефельдт П. Судебно-медициснкое установление преступления / П. Реефельдт. – М., 1928. – 99с.
1399800
  Маттель А. Судебно-межевое разбирательство по уставу гражданского судопроизводства : с приложением подлежащих статей Зак. меж. / сост. А. Маттель. – 2-е изд., доп. ; Нефиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. н. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушева], 1912. – IV, 198 с. – Алфавитный указатель: Беспл. прил. ....-[Спб.]:тип. "Двигатель", [1911]


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1399801
  Абрамов А.А. Судебно-психиатрическая экспертиза / А.А. Абрамов, Б.И. Копелиович ; [предисл. проф. Е.Н. Пальчевского ; вступ. ст. В.М. Шпак] ; Клинич. психиатрич. больница. – Сталино : Сталинское областное издательство, 1949. – 167, [4] с.
1399802
  Вахинг Вайно А Судебно-психиатрическая экспертиза / Вайно А Вахинг. – Тарту, 1986. – 91с.
1399803
  Рожнов В.Е. Судебно-психиатрическая экспертиза алкоголизма и других нарокоманий. / В.Е. Рожнов. – М, 1964. – 124с.
1399804
  Шунк В.Э. Судебно-психиатрическая экспертиза в период становления Советского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805


  Речь в статье идет о правовой регламентации производства судебно-психиатрической экспертизы в период становления Советского государства, об основных положительных и неудачных законодательных инициативах рассматриваемого периода.
1399805
  Метелица Ю.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. / Ю.Л. Метелица. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 204с.
1399806
   Судебно-психиатрическая экспертиза, ее практика и задачи.. – М., 1935. – 232с.
1399807
  Краснушкин Е.К. Судебно-психиатрические очерки / Е.К. Краснушкин. – М., 1925. – 115с.
1399808
  Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза / М.М. Коченов ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1977. – 177, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1399809
  Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза / М.В. Костицкий. – Львов : Вища школа, 1987. – 140 с.
1399810
  Сахнова Т.В. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе : проблемы теории и практики / Т.В. Сахнова ; [ред. Н.И. Изместьева ; худ. ред. Л.М. Живило ; техн. ред. Т.А. Ковалевская]. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1990. – 149, [3] c. – Примеч.: с. 127-149
1399811
  Нор В.Т. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе / В.Т. Нор, М.В. Костицкий. – К, 1985. – 54с.
1399812
  Бровцинова Елена Павловна Судебно-следственные материалы как источник по истории революционного движения России начала ХХ века (1904-1914 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Бровцинова Елена Павловна; МГУ. – М., 1977. – 24л.
1399813
  Брайчевская Е.Ю. Судебно-фотографические методы изменения контрастов в криминалистике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Брайчевская Е.Ю. – Киев, 1949. – 10 с.
1399814
  Брайчевская Е.Ю. Судебно-фотографические методы изменения контрастов в криминалистике. : Дис... канд. юридич.наук: / Брайчевская Е.Ю.;. – К., 1948. – 231л. – Бібліогр.:л.209-227
1399815
  Драгендорф Георг Судебно-химическое открытие ядов в пищевых веществах, воздухе, остатках пищи, частях тела и т. д. : с нем. изд. совершенно перераб. авт. и снабж. многочисл. доп., по поручению Гл. воен.-мед. упр. пер. М. Капустин и Н. Ментин / [соч.] Д-ра Георга Драгендорфа, орд. проф. фармации в Дерпт. ун-те. – Санкт-Петербург : Изд. Гл. воен.-мед. упр. ; В тип. Якова Трея, 1875. – XVI, 673 с., 1 л. табл. ил. – Прил. к "Воен.-мед." журн." 1874, № 6. – Библиогр. в примеч.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1399816
  Выборнов А.А. Судебно-хмимческое исследование вещественных доказательств / А.А. Выборнов. – Москва, 1955. – 92с.
1399817
  Трифэуцан В.И. Судебно-экологическая экспертиза - новое направление национального центра судебных экспертиз минюста Молдовы // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 779-788. – ISSN 0130-2655


  Статья посвящена актуальной экологической ситуации на глобальном уровне в Республике Молдова. Национальный центр судебной экспертизы, обобщающий и анализирующий практику, и опыт других государств, представляет новую перспективу для развития судебной ...
1399818
   Судебно-экспертное исследование человека и его деятельности.. – Свердловск, 1985. – 110с.
1399819
  Хазиев Ш.Н. Судебно-экспертное сотрудничество в рамках организации американских государств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 187-189. – ISSN 1684-2618
1399820
  Комаха В. Судебно-экспертные учреждения в Украине на современном этапе / В. Комаха, Г. Стрелец // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 12. – С. 17-20. – ISSN 1810-3081
1399821
  Бордонос Т.Г. Судебнобиологическая экспертиза мелких частиц древесины / Т.Г. Бордонос, Д.С. Рудич. – К., 1970. – 84с.
1399822
  Зейдер Н.Б. Судебное заседание и судебное решение в советском гражданском процессе. / Н.Б. Зейдер. – Саратов, 1959. – 99с.
1399823
  Марткович И.Б. Судебное заседание как основная стадия советского гражданского процесса : Автореф... канд. юридич.наук: / Марткович И.Б.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 33 л.
1399824
  Крамаренко Л.К. Судебное исполнение в Польской Народной Республике : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Крамаренко Л.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.:с.27
1399825
  Монахов В. Судебное обеспечение административной реформы, или вновь об административной юстиции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 22-34. – ISSN 1812-7126
1399826
  Юрков Б.Н. Судебное обеспечение законности в деятельности административных органов. / Б.Н. Юрков. – Х., 1987. – 166с.
1399827
  Волкова Р.Г. Судебное оспаривание нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 343-359. – ISSN 1818-0566
1399828
  Ванеева Л.А. Судебное познание в науке советского гражданского процессуального права : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Ванеева Л.А,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 17л.
1399829
  Самошина З.Г. Судебное портретоведение (история и современность) / З.Г. Самошина, А.М. Зинин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 23-35. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1399830
  Гайдидей Ю.М. Судебное право: вопросы истории // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 8. – С. 11-12. – ISSN 1812-3805
1399831
  Ильинская И.М. Судебное представительство в гражданском процессе / И.М. Ильинская, Л.Ф. Лесницкая. – М., 1964. – 163с.
1399832
  Рожецкая Э.Х. Судебное представительство в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Рожецкая Э. Х.; ЛГУ. – Л., 1955. – 17л.
1399833
  Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам / В.М. Шерстюк. – Москва, 1984. – 115с.
1399834
  Леоненко В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннослетних / В.В. Леоненко. – К, 1987. – 143с.
1399835
   Судебное разбирательство брачных и семейных дел.. – Махачкала, 1988. – 76с.
1399836
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
2. – 1955. – с.
1399837
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
1. – 1956. – 184с.
1399838
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
3. – 1957. – 203с.
1399839
  Агеева Г.Н. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / Г.Н. Агеева. – Москва : ВЮЗИ, 1960. – 88 с.
1399840
  Цыпкин А.Л. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе. / А.Л. Цыпкин, 1962. – 75с.
1399841
  Ковалева Е.Н. Судебное разбирательство гражданских дел / Е.Н. Ковалева. – М, 1956. – 32с.
1399842
  Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел / П.П. Гуреев. – М., 1958. – 199с.
1399843
  Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. / П.Я. Трубников. – М., 1962. – 102с.
1399844
  Болдырев Е.В. Судебное разбирательство дел об автотранспортных преступлениях. / Е.В. Болдырев. – М, 1975. – 96с.
1399845
  Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу / Г.И. Загорский. – Москва, 1985. – 111с.
1399846
  Калашникова Н.Я. Судебное разбирательство по уголовному делу. / Н.Я. Калашникова. – М., 1962. – 44с.
1399847
  Заславская Л.А. Судебное рассмотрение дел о лесонарушениях / Л.А. Заславская. – Москва, 1977. – 86с.
1399848
  Емельянова В.Г. Судебное рассмотрение дел о нарушении законодательства об охране животного мира / В.Г. Емельянова, Л.А. Заславская. – М., 1982. – 96с.
1399849
  Голубева Л.М. Судебное рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1981. – 331с.
1399850
  Фархтдинов Я.Ф. Судебное рассмотрение дел о расторжении брака / Я.Ф. Фархтдинов. – Казань, 1978. – 144с.
1399851
  Газиянц Л.И. Судебное рассмотрение дел о снятии ареста с имущества / Л.И. Газиянц. – М., 1962. – 144с.
1399852
   Судебное рассмотрение дел о хищениях государственного и общественного имущества.. – М., 1950. – 88с.
1399853
  Матерова М.В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства / М.В. Матерова. – Москва, 1972. – 112с.
1399854
  Ильинская И.М. Судебное рассмотрение споров о праве на воспитание детей / И.М. Ильинская. – М., 1960. – 69с.
1399855
  Тазутдинов Р.С. Судебное рассмотрение трудовых дел : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Тазутдинов Р.С.; МВ и ССО Казахской ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 17л.
1399856
  Коньков Ю.М. Судебное расторжение договора найма жилого помещения / Ю.М. Коньков ; ред. Л.А. Казакова. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 144 с. – ISBN 966-7124-40-1, 5-11-000784-5
1399857
  Фарукшин Анвар Судебное регулирование разграничения полномочий в федеративных государствах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 5-23. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматривается опыт ряда зарубежных федеративных государств в области судебного регулирования разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Автор анализирует роль конституционных (верховных) ...
1399858
  Авдюков М.Г. Судебное решение / М.Г. Авдюков. – Москва : Госюриздат, 1959. – 192 с.
1399859
  Гурвич М.А. Судебное решение / М.А. Гурвич. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 176с.
1399860
  Чечот Д.М. Судебное решение в советском гражданском процессе - важнейший акт социалистического правосудия. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чечот Д.М.; Лен. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. Каф. сов. граждан. процесса. – Ленинград, 1953. – 13л.
1399861
  Алимбеков Судебное решение и его роль в совершенствовании гражданского законодательства / Алимбеков, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 6-15. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1399862
  Зейдер Б Н. Судебное решение по гражданскому делу. / Б Н. Зейдер, . – М, 1966. – 192с.
1399863
  Победоносцев К.П. Судебное руководство : сборник правил, положений и примеров, извлеченных из теории и практики гражданского судопроизводства с полным указателем к судебным и распорядительным решениям по сему предмету кассационных департаментов Сената / соч. К. Победоносцева, почет. чл. Ун-тов Моск. и С.-Петерб. – Санкт-Петербург : [Печ. В.И. Головина], 1872. – [2], XVI, 554, XXII с.


  На тит. л. надпись: Владимир Петрович Си.... ский
1399864
  Чеджемов Т.Б. Судебное следствие. / Т.Б. Чеджемов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 93с.
1399865
  Косцова И. Судебное толкование норм права в Украине: теоретико-практические аспекты // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 26-32
1399866
  Абдулин Р.С. Судебное управление в советской России в период 1945 по 1970 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 19. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1399867
  Блинова Н.В. Судебное управление в СССР / Н.В. Блинова. – М, 1962. – 96с.
1399868
  Крецу В. Судебное установление факта несчастного случая // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
1399869
  Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. / П.Ф. Елисейкин. – Москва, 1973. – 128с.
1399870
  Петросян Р.Г. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. (По материалам судебной практики Арм.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Петросян Р.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 23л.
1399871
  Крючков Г.К. Судебное установление фактов, от которых зависит возникновение, зменение или прекращение личных или имущественных прав граждан / Г.К. Крючков. – М., 1956. – 104с.
1399872
  Елисейкинд П.Ф. Судебное установление юридических факторов : Автореф... Канд.юрид.наук: / Елисейкинд П.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1960. – 16л.
1399873
  Черваков В.Ф. Судебномедицинская деонтология / В.Ф. Черваков. – М, 1957. – 16с.
1399874
  Гурьев В.Н. Судебномедицинская экспертиза живых лиц с закрытими черепномозговыми травмами (Клинико-неврологические критерии оценки степени тяжести телесных повреждений закрытых черепномозговых травм при проведе / В.Н. Гурьев. – Л., 1968. – 26с.
1399875
   Судебномедицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия.. – Ставрополь
2. – 1958. – 242с.
1399876
   Судебномедицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия.. – Ставрополь
4. – 1965. – 525с.
1399877
  Шкляр Б.М. Судебномедицинская экспертиза на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 715.717 / Шкляр Б.М.; Всес. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1972. – 20л.
1399878
  Поркшеян О.Х. Судебномедицинская экспертиза при железнодорожных происшествиях / О.Х. Поркшеян. – М., 1965. – 152с.
1399879
  Гуковская Н.И. Судебномедицинская экспертиза трупа по делам о насильственной смерти : пособие для следователей / Н.И. Гуковская, В.А. Свешникова ; [отв. ред. А.Н. Васильев] ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т криминалистики прокуратуры СССР. – Москва : Госюриздат, 1957. – 254, [2] с.
1399880
  Дидковская С.П. Судебномедицинская экспертиза утопления : Автореф. дис. ...д-ра мед. наук : 14.774 / Дидковская С.П. ; Киев. мед. ин-т. – Киев, 1976. – 26 с.
1399881
  Пырлина Н.П. Судебномедицинское исследование вещественных доказательств / Н.П. Пырлина. – М., 1964. – 66с.
1399882
  Геньбом Р.Г. Судебномедицинское исследование вещественных доказательств. / Р.Г. Геньбом, Корнеева-Асадчих. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1972. – 204с.
1399883
  Кубицкий Ю.М. Судебномедицинское исследование неопознанных трупов и костных отстанков для задач отождествления личности / Ю.М. Кубицкий. – М, 1959. – 60с.
1399884
  Карякин В.Я. Судебномедицинское исследование повреждения колюще-режущими орудиями / В.Я. Карякин. – М., 1966. – 227с.
1399885
  Пырлина Н.П. Судебномедицинское исследование трупа / Н.П. Пырлина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1965. – 68с.
1399886
  Соколов С.М. Судебнохимическая экспертиза материалов документов, копоти выстрела, волокнистых веществ и других вещественных доказательств / С.М. Соколов. – М., 1964. – 311с.
1399887
  Киселев Я.С. Судебные были / Я.С. Киселев. – Москва, 1980. – 48с.
1399888
  Гойко Ф Л. Судебные были / Ф Л. Гойко, . – Киев, 1991. – 207с.
1399889
  Мирошниченко А. Судебные дебюты. Состоялся самый масштабный на Украине турнир по классическим судебным дебатам // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 24 декабря (№ 52/53). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  "...В этом году Дебат Клуб юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Лига студентов Ассоциации юристов Украины (АЮУ) учредили и провели первый этап самого масштабного в истории государства Всеукраинского ...
1399890
  Лысенко Л.С. Судебные дела об обжаловании нотариальных действий или отказа в совершении и их влияние на усовершенствование теории, нотариальной практики и законодательства о нотариате // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 457-466. – ISBN 978-611-01-0484-5
1399891
  Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – 2-е изд.. доп. – Москва : Городец, 1999. – 288с. – ISBN 5-89391-014-1
1399892
  Иванов О.В. Судебные доказательства в гаражданском процессе / О.В. Иванов. – Иркутск, 1973. – 160с.
1399893
  Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их использования в советском гражданском процессе. / К.С. Юдельсон. – М, 1956. – 251с.
1399894
  Лещинский М.Я. Судебные записка : Роман-хроника / М.Я. Лещинский. – Москва : Кристина и К, 1995. – 352 с.
1399895
  Россель В.Л. Судебные защитительные речи / В.Л. Россель. – М., 1966. – 116с.
1399896
  Березкина Е.И. Судебные иски к читателям: борьба с задолженностью в правовом пространстве университетской библиотеки. Реалии и перспективы // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 0130-9765


  Практика работы Научной библиотеки Тверского государственного университета по обеспечению сохранности фондов при их использовании читателями.
1399897
  Морилло А., Дебен Г. Судебные ораторы в древнем мире / [Соч.] А. Морилло и Г. Дебена (Пер. с франц.). – Санкт-Петербург : Изд. Я Кантеровича, 1895. – [4], 123 с. – (Юридическая библиотека ; № 7)


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
1399898
   Судебные ораторы Франции XIX века. Речи в политических и уголовных процессах.. – М., 1959. – 567с.
1399899
  Расуаманова Альфонсин Махефамана Судебные органы государства в национально-правовом механизме имплементации норм международного права (На примере Французской республики) : Автореф... канд. юридическихнаук: 12.00.10 / Расуаманова Альфонсин Махефамана; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1399900
  Расуаманава Альфонсин Махефамана Судебные органы государства в национально-правовом механизме имплементации норм международного права: (На примере французской республики) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Расуаманава Альфонсин Махефамана; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1399901
  Ковалев В.М. Судебные прения в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юридич.наук: 120008 / Ковалев В.М.; Саратов. юридич. ин-тут. – Саратов, 1973. – 16л.
1399902
   Судебные приговоры : Практика Верховного суда Украины.. – Киев : Юринком, 1995. – 224с.
1399903
  Поляков Б. Судебные процедуры банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.22-26
1399904
  Шур Г.М. Судебные процессы над агентами англо-американского ипериализма в старах народной демократии / Г.М. Шур. – М., 1950. – 32с.
1399905
  Утевский Б.С. Судебные процессы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории СССР. / Б.С. Утевский. – М., 1946. – 60с.
1399906
  Шабанова И.К. Судебные репрессии в деревне Уральской области на рубеже 1920-30-х гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805
1399907
  Бобрищев-Пушкин А.В Судебные речи : Т. 1-2 / А.В. Бобрищев-Пушкин. – Санкт-Петербург : Тип. "Мирный труд"
Т. 1 : [Дела. Анны Коноваловой. Кронштадтского полицеймейстера Шафрова. Пом. прис. повер. Коссецкого. Г.Г. Ге. с Н.Ф. Арбениным. Ольги Штейн и др.]. – 1909. – 400, [2] с.
1399908
  Вышинский Я А. Судебные речи / А.Я. Вышинский. – 4-е изд. – Москва : Госиздат юр. лит-ры, 1955. – 566 с.
1399909
  Киселев Я.С. Судебные речи / Я.С. Киселев. – Л, 1967. – 222с.
1399910
  Киселев Я.С. Судебные речи / Я.С. Киселев. – Воронеж, 1971. – 256с.
1399911
   Судебные речи адвокатов. – Рига, 1984. – 103с.
1399912
   Судебные речи адвокатов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1974. – 191с.
1399913
   Судебные речи адвокатов Украинской ССР.. – Киев, 1959. – 218с.
1399914
   Судебные речи адвокатов.. – Л., 1972. – 181с.
1399915
   Судебные речи государственных обвинителей прокуратуры Иркутской области : [сборник]. – Иркутск : [б. и.], 1974. – 71, [2] с.
1399916
  Руденко Р.А. Судебные речи и выступления. / Р.А. Руденко. – М., 1987. – 366с.
1399917
   Судебные речи известных русских юристов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1957. – 871 с.
1399918
   Судебные речи известных русских юристов.. – Москва : Юридическая литература, 1956. – 687 с.
1399919
   Судебные речи известных русских юристов.. – 3-е изд., испр. – Москва : Юридическая литература, 1958. – 871 с.
1399920
  Казаринов М.Г. Судебные речи прис. повер. М.Г. Казаринова. 1900-1913 / [Сост. и предисл.] А. Можейко. – Санкт-Петербург : Изд. сб. А.Ф. Можейко ; [Тип. Тип. Т-ва "Наш век"], 1913. – [6], 245 с., 1 л. портр. – Экз дефектный, без обл.
1399921
   Судебные речи прокуроров.. – М., 1958. – 83с.
1399922
   Судебные речи советских адвокатов.. – М., 1960. – 272с.
1399923
   Судебные речи советских обвинителей.. – М., 1965. – 270с.
1399924
  Крыленко Н.В. Судебные речи. Избранное / Н.В. Крыленко. – Москва, 1964. – 328с.
1399925
   Судебные системы европейских стран = Judicial organisation in Europe = L"Europe judiciaire : [справочник]. – Москва : Международные отношения, 2002. – 336 с. : табл. – ISBN 5-7133-1130-9
1399926
   Судебные системы западных государств.. – М., 1991. – 235с.
1399927
  Гарлицкий Лех Судебные совещания в страсбургской перспективе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 47-54. – ISSN 1812-7126
1399928
  Иванова С.А. Судебные споры о праве на воспитание детей / С.А. Иванова. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 168 с.
1399929
  Блех А.С. Судебные тернии / А.С. Блех. – Краснодар, 1991. – 285с.
1399930
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года. – [Санкт-Петербург]
1. Указ Правительствующего сената 20 ноября 1864 г.; 2. Учреждения судебных установлений; 3. Устав уголовного судопроизводства; 4. Устав гражданского судопроизводства; 5. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. – [461] с. разд. паг. – Экз. без обл. и без тит. л.
1399931
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет : в 2 т. и 1 доп. т. – Петроград : [Сенат. тип.]
Т. Дополнительный. – 1914. – [4], 193 с.
1399932
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет : в 2 т. и 1 доп. т. – Петроград : [Сенат. тип.]
Т. 1. – 1914. – [7], XI, 786 с.
1399933
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет : в 2 т. и 1 доп. т. – Петроград : [Сенат. тип.]
Т. 2. – 1914. – [5], 831 с., 6 л. диагр.
1399934
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 1 : Устав гражданского судопроизводства, дополненный законоположением 1866 года; Об Охранительном судопроизводстве. – 1866. – [3], VII, XLII, 690 с.
1399935
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 2 : Устав уголовного судопроизводства. – 1866. – [3], VII, XXVI, 504 с.
1399936
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 3 : Учреждения судебных установлений. – 1866. – [358] с. разд. паг.
1399937
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 1 : Устав гражданского судопроизводства. – 1867. – [763] с. разд. паг. – Экз. № 119582, деф., без обл.
1399938
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 2 : Устав уголовного судопроизводства. – 1867. – [3], VII, XXV, 523 с. – Экз. деф., без обл.
1399939
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 3, [отд. 1] : Учреждения судебных установлений. – 1867. – [3], V, LIII, 567 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 119594, деф., без обл.
1399940
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 4 : Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. – 1867. – [3], II, IV, 201 с. – Экз. деф., без обл.
1399941
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 5 : Мнение государственного Совета Высочайше учрежденное 11 октября 1865 года. – 1867. – [3], II, 178 с. – Экз. деф., без обл.
1399942
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изъяснением статей законов, на которых содержатся в уставах ссылки,... / Карман. (неофиц.) изд. – Санкт-Петербург : [В печ. В. Головина], 1866. – XXXII, 670 с.


  I. Правил судопроизводства охранительного; II. Правил о печатании решений судебных мест; III. Положение о введении уставов в действие; IV. Положения о нотариальной части; V. Правила о предоставлении новым судебным установлениям некоторых обязаностей ...
1399943
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : Карман. (неофиц.) изд. – 3-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Юрия Андр. Бокрама], 1869. – [920] с. разд. паг.
1399944
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : Карман. (неофиц.) изд. – 3-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. тип. Ретгера и Шнейдера], 1872. – [1263] с. разд. паг.
1399945
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : Карман. (неофиц.) изд. – 11-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Второго отд. собств.тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – [1634] с. разд. паг.
1399946
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената. – 11-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – [4], 96, 379, VI с. разд. паг.
1399947
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената. – 11-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – 609, XIX с. – Экз. без тит. л.
1399948
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : статьи к Судебным уставам императора Александра II. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – [165] с. разд. пагин. – Экз. без тит. л.
1399949
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II : I. Учреждение судебных установлений. II. Устав гражданского судопроизводства. III. Устав уголовного судопроизводства / сост. Н. Озерецковский, пом. обер-секр. 2 Деп. Прав. сената. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Ив.Ив. Зубкова, под фирм. "Законоведение", 1914. – CXL, 1280 с. – (Неофициальное издание)


  (Св. зак., т. 16, ч. 1, изд. 1892 г., по Прод. 1912 г.) : Доп. законами о преобразовании и введении местного суда и позднейшими узаконениями по 1 марта 1914 г.
1399950
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II по юбилейному изданию 1914 года с законодательными к ним мотивами / [сост. С.Г. Щегловитов]. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина], 1915. – IV, 668 с. – (Неофициальное издание)


  ... новых законов о введении суда присяжных в некоторых окраинных местностях и о условном досрочном освобождении, правил о судебной отчетности по уголовным делам и о судебно-медицинском вскрытии трупов и разъяснений, касающихся надзора за чинами ...
1399951
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 3-е изд., испр., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Устав уголовного судопроизводства. – 1887. – 1143 с.
1399952
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 4-е изд., испр., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Устав уголовного судопроизводства. – 1890. – [2], 1141 с. – (Неофициальное издание)
1399953
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 7-е изд., испр. и доп. по 1 июля 1901 года. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Устав уголовного судопроизводства. – 1901. – [2], 1208 с. – (Неофициальное издание)
1399954
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями : Учреждение судебных установлений / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 2-е изд., переработ., испр. и доп. по 1-ое августа 1910 года. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1910. – VIII, 376 с. – (Неофициальное издание)
1399955
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями : Устав уголовного судопроизводства с включением изменений и дополнений по продолжению Свода законов 1908 года, ... [анот.] / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 10-е изд., переработ., испр. и доп. по 1-ое янв. 1910 г. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1910. – VIII, 950 с., 6 с. доп. л. – (Неофициальное издание)


  ... новых законов о введении суда присяжных в некоторых окраинных местностях и о условном досрочном освобождении, правил о судебной отчетности по уголовным делам и о судебно-медицинском вскрытии трупов и разъяснений, касающихся надзора за чинами ...
1399956
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго в Сибири, в Туркестане и Степных областях : Закон 13 мая 1896 г. о введении судебных уставов в губерниях и областях Сибири с мотивами из объяснит. записки М-ва юстиции; 2 июня 1898 года о судебной реформе в Туркестанском крае и Степных областях и степных областях ...[в анот.] / сост.: В. Сальмонович, товарищ пред. Том. губ. суда и Н. Громов, товарищ том. губ. прокурора. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Томск : Изд. кн. маг. П.И. Макушина, 1898. – [6], XII, [2], 751 с.


  Полный текст Судебных уставов с изм., внесенными 13 мая 1896 года, и со всеми позднейшими узаконениями п о 15 июля 1898 года... правила о порядке введения Судебных уставов в действие (Положение 19-го октября 1865 года, Правила 10-го марта 1869 года, ...
1399957
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго с толкованиями, извлеченными из отечественной юридической литературы / сост. А. Тимановский, тов. пред. Варш. окр. суда, д. чл. Моск. юрид. о-ва. – Москва : Тип. А.Н. Мамонтова, 1885. – XX, 820 с.


  Библиогр.: "Роспись юридических книг, брошюр и сборников по учреждению судебных установлений и по Уставу уголовного судопроизводства, изданных в России с 1865 года по июль 1884 года, с указанием места издания и цены, а также рецензий и ...
1399958
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго, изданные по повелению императора Александра Александровича / Изд. 1883 г. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]. – [718] с. разд. паг. – Каждый раздел имеет отд. тит. л.
1399959
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго, изданные по повелению императора Александра Александровича / Изд. 1883 г. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]. – [696] с. разд. паг. – Каждый раздел имеет отд. тит. л.
1399960
  Пашук А.И. Судебные учреждения и их деятельность на Украине после ее воссоединения с Россией : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пашук А.И. ; М-во высш. образования УССР. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Львов, 1956. – 15 с.
1399961
  Алмазов А.С. Судебные функции гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича (1672 - 1687) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются судебные функции главы Левобережной Украины в период гетманства Ивана Самойловича (1672-1687). Автор статьи приходит к выводу о том, что в указанный период гетман имел довольно широкие судебные полномочия. В статье также ...
1399962
  Коваленко Е.Г. Судебные экспертизы в практике расследования органами внутренних дел хицений социалистической собственности / Е.Г. Коваленко, Е.Д. Лукьянчиков. – К, 1988. – 69с.
1399963
  Кежоян А.Х. Судебные экспертизы вещественных доказательств по делам об убийствах // Следственная практика / Прокуратура Союза ССР, Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; редкол.: Н.И. Сапожников, Э.Д. Куранова, Н.И. Гуковская [и др.]. – Москва, 1972. – Вып. 96. – С. 110-121
1399964
  Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : учебно-практическое пособие / М.Г. Щербаковский. – Харьков : Эспада, 2005. – 544с. – ISBN 966-7870-70-7
1399965
  Голдобина З.Г. Судебный актевизм в контексте американской политико-правовой доктрины в последние десятилетия ХХ в. / З.Г. Голдобина, А.В. Игнатенко // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 135-145. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1399966
  Игнатова И.Б. Судебный диалог как средство формирования профессионально-речевой культуры иностранных студентов-юристов / И.Б. Игнатова, И.М. Субботина // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 152-161.
1399967
  Дубровская Т.В. Судебный дискурс // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – ISSN 0373-658Х
1399968
  Брежнев О.В. Судебный конституционый контроль при реализации инициативы проведения референдума Российской Федерации и его назначении: проблемы правового регулирования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
1399969
  Боннер А.Т. Судебный контроль в области государственного управления / А.Т. Боннер, В.Т. Квиткин. – Москва, 1973. – 111с.
1399970
  Щербань С. Судебный контроль в Украине: проблемные вопросы и пути развития // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 3. – С. 73-75.
1399971
  Печкуренко Леонид Тимофеевич Судебный контроль за законностью действий органов советского государственного управления. (По материалам БССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Печкуренко Леонид Тимофеевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1976. – 19л.
1399972
  Гаджиев А. Судебный контроль за законностью нормативных актов по жалобам частных лиц: конституционные основы. становление. перспективы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.149-153. – ISSN 1560-7828
1399973
  Щедрина Л.П. Судебный контроль за юрисдикционной деятельсностью общественных организаций. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Щедрина Л.П.; МВ и ССО РСФСР.Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1980. – 20л.
1399974
  Клочков В.Г. Судебный контроль законности и обоснованности применения меры пресечения - заключения под стражу : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Клочков В.Г. ; КНУТШ. – Киев, 1998. – 230 л. – Библиогр.: л.212-230
1399975
  Блохин П. Судебный контроль законодательства в королевстве Бельгия: от конституционного арбитража // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 4 (107). – С. 62-84. – ISSN 1812-7126
1399976
  Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. / С.Ю. Кац. – Москва, 1980. – 208с.
1399977
  Лафитский В.И. Судебный надзор в США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 62-71. – ISSN 1991-3222
1399978
  Николаева Л.А. Судебный надзор за законностью в советском государственном управлении / Л.А. Николаева. – Л., 1973. – 64с.
1399979
  Максутов И.Х. Судебный осмотр места происшествия и особенности его проведения / И.Х. Максутов. – Л., 1972. – 38с.
1399980
   Судебный отчет по делу антисоветского "право-троцкистского блока", рассмотренного Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 2-13 марта 1938 г. по обвинению Бухарина Н.И. , Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – М., 1938. – 384с.
1399981
   Судебный отчет по делу антисоветского "право-троцкистского блока", рассмотренного Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 2-13 марта 1938 г. по обвинению Бухарина Н.И. , Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – М., 1938. – 708с.
1399982
   Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра, рассмотренному Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 23-30 января 1937 г., по обвинению Пятакова Ю.Л., Радека, Сокольникова К.Б. в и. – М., 1937. – 260с.
1399983
   Судебный отчет по делу об организаторах, руководителях и участниках польского подполья в тылу Красной Армии на территории Польши, Литвы и западных районов Белоруссии и Украины, рассмотренному Воен.. – М., 1945. – 279с.
1399984
  Зеленецкий В.С. Судебный порядок обеспечения прав и законных интересов личности в доследственном производстве // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 136-148
1399985
  Демченко Г.В. Судебный прецедент / Г.В. Демченко. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. Округа, 1903. – [2], III, [3], 244 с. – Библиогр. в прим.


  В РГБ есть электронный ресурс
1399986
  Чередниченко В.И. Судебный прецедент : Рассказы / Владимир Чередниченко. – Днепропетровск : Монолит, 2006. – 304с. – ISBN 966-7455-46-7
1399987
  Браткин Д.А. Судебный прецедент в римском Египте ( I-III вв. н.э.) // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-93. – ISSN 0321-0391


  Міжнародний круглий стіл "Римське право - досвід становлення юридичних форм соціального життя в античному світі".
1399988
  Нешатаева Т. Судебный прецедент и права человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 54-69. – ISSN 1812-7126
1399989
  Майданик Р.А. Судебный прецедент как источник гражданского права Украины // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 64-122. – ISBN 978-617-566-164-2
1399990
  Качановский Ю.В. Судебный прецедент как источник права // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.148 - 156. – ISSN 1608-8794
1399991
  Мкртумян А.Ю. Судебный прецедент как источник права: сравнение нормативного и социологического подходов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 44--45. – ISSN 1812-3805
1399992
  Кожевников М.В. Судебный приговор / М.В. Кожевников. – М., 1940. – 28с.
1399993
  Кобликов А.С. Судебный приговор / А.С. Кобликов. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 135с.
1399994
  Рейснер М. Судебный процесс Карла Либкнетхта против русского царя. / М. Рейснер. – Рязань, 1925. – 100с.
1399995
   Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории г. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации.. – М., 1943. – 95с.
1399996
   Судебный процесс по делу верховного главнокомандования гитлеровского вермахта. Приговор пятого американского военного трибунала, вынесенный в Нюрнберге 28 октября 1948 г.. – М., 1964. – 360с.
1399997
   Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории города Краснодара и Краснодарского края в период их временной оккупации.. – М., 1943. – 48с.
1399998
   Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР.. – Рига, 1946. – 188 с.
1399999
   Судебный процесс по уголовному делу агента английской и американской разведок гражданина СССР Пеньковского О.В. и шпиона-связника подданного Великобритании Винна Г.М. 7-11 мая 1963 г.. – Москва, 1963. – 320с.
1400000
   Судебный процесс по уголовному делу американского летчика-шпиона Френсиса Г.Пауэрса. 17-19 августа 1960 г.. – М., 1960. – 184с.
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,