Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
139001
  Смілянська А. "Академія наук завжди була національною у найвищому розумінні цього слова" [до 100-річчя НАН України] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 236). – С. 5
139002
  Габович О. "Академія" і "академіки" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 33-35. – ISBN 978-966-518-698-4
139003
  Аракеляна Даце "Аккредитация" означает "доверие" : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 48-50 : Фото. – ISSN 1998-8044
139004
  Тищик Б. "Акт злуки УНР І ЗУНР (1919 р.) та його історичне значення" // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 84-88
139005
  Перетц В.Н. "Акт о Сарпиде, дуксе Ассирийском" : (Из истории театра эпохи Петра I) / В.Н. Перетц. – Б. м. : б. и., 1921. – [21] с. – Отд. оттиск из: Изв. ОРЯС [отд рус. языка и словестности] Рос. АН 1921, т. XXVI. Пгр., 1923, (с. 103-123). - Автор указан в конце текста
139006
  Москаленко Л.А. "Акти (протоколи) Полтавського полкового суду" (1683-1750 рр.) - пам"ятка української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 50-65. – ISSN 0027-2833
139007
  Карим М. Ак-йондоз // Свадьба : повести / А.Х. Хакимов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1981. – С. 141-188
139008
  Анов Н.И. Ак-Мечеть / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1957. – 368с.
139009
  Анов Н.И. Ак-Мечеть / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1965. – 335с.
139010
  Хакимов З.А. Ак-Сарай / З.А. Хакимов. – Ташкент, 1976. – 20с.
139011
   Академік С.П. Корольов : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 152 с.
139012
   Академік Соколовський Олексій Никанорович: життєвих шлях та наукова діяльність / В.А. Вергунов, Н.М. Новосад, В.А. Зозуля, К.Б. Новосад; В.А.Вергунов, Н.М. Новосад, В.А. Зозуля, К.Б. Новосад ; за ред. С.А. Балюка, Б.С. Носка, В.В. Медведєва, В.І. Кисіля, Р.С. Трускавецького [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2006. – 164 с. – (присвячено до 50-річчя з дня заснування ННЦ "ІГА ім. О.Н.Соколовського" і 60-річчя з дня заснування факультету агрохімії та грунтознавства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва). – ISBN 966-8726-25-1
139013
  Шаблій О. Академік Степан Рудницький - фундатор української географії / Олег Шаблій; Мін-во освіти і науки України; Львівський держ. ун-и ім. І. Франка; Укр. вільний ун-т. – Львів - Мюнхен. – (Монографії). – ISBN 5-77-63-2216-2
Ч. 53. – 1993. – 223с.
139014
  Глущенко І.Є. Академік Т.Д.Лисенко - видатний радянський вчений / І.Є. Глущенко. – К., 1951. – 36с.
139015
  Лихвард Д.Ф. Академік Т.Д.Лисенко. /Бібліографічний довідник/ / Д.Ф. Лихвард, М.Г. Ракітська. – Київ, 1949. – 101с.
139016
  Власюк П.А. Академік Трохим Денисович Лисенко - основоположник радянської агробіологічної науки / П.А. Власюк; Льовшин І.М. – Київ : АН Української РСР, 1949. – 48 с.
139017
  Баргузин Л. Академік Трохим Лисенко: pro і contra // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 2. – С. 251-258
139018
  Шешуряк Н. Академік української електроніки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 42-44. – ISSN 0868-9644


  Електронна музика, яку Алла Загайкевич впровадила в навчальний процес консерваторії, ефективно синтезується з інструментальною і прогресує як жанр.
139019
  Шипулін В.П. Академік Ф.Г. Яновський: грані особистості / В.П. Шипулін, Д. Назаренко // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – Донецьк, 2014. – № 2 (52). – С. 94-101. – ISSN 2308-2097


  Стаття присвячена Ф.Г. Яновському - українському терапевтові, одному з основоположників київської терапевтичної школи Університету Св. Володимира. Один із організаторів Київського туберкульозного інституту (нині - Інститут фтізіатрії і пульмонології ім ...
139020
   Академік Шемшученко Юрій Сергійович - відомий правознавець, лідер української школи права навколишнього середовища // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 313-317. – ISSN 0132-1331
139021
   Академік Шестопалов В"ячеслав Михайлович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 124-126 : фото. – ISSN 0367-4290
139022
  Волкова Н.Е. Академік Ю.М. Сиволап. Від геному до сорту / [Н.Е. Волкова та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т, Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса : Астропринт, 2017. – 30, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 18-19. – (Видатні вчені Селекційно-генетичного інституту). – ISBN 978-966-927-364-2
139023
  Демченко В.Ф. Академік Юрій Ілліч Кундієв // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 60-61. – ISSN 1729-7192
139024
  Батанов О. Академік Юрій Сергійович Шемшученко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 261-265. – ISSN 1026-9932
139025
  Рожен Олександр Академік Ярослав Яцків: "Я - людина україноцентрична..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 2-4 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
139026
  Головацький А. Академік, доктор медичних наук, професор Михайло Романович Сапін : [некролог] // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 188-191. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
139027
   Академік. Міністр. Президент [Кремень В.Г.] / колектив НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Травень-березень (№ 3). – С. 2
139028
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник. – Київ : [б. в.], 1994. – 310 с.
139029
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / Академія наук вищої школи України; відпов. ред. М.І. Дубина. – Київ, 1994. – 312 с.
139030
   Академіки Академії наук вищої школи України : довідник. – Київ : [б. в.], 1997. – 310 с.
139031
   Академіки Академії наук вищої школи України : (довідник). – Київ : АН ВШ України, 2001. – 443, [13] с. : портр.


  Дар бібліотеці хімфака від М.Ю. Корнілова. 28.11.13. Підпис
139032
   Академіки засновники АНВШ України, обрані Установчими зборами 27 листопада 1992 року // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 8-9. – ISBN 978-617-7530-19-9
139033
  Безгін І.Д. Академіки. Життя в мистецтві / Ігор Безгін ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : ІПСМ АМУ. – ISBN 966-96714-2-6
Ч. 1. – 2006. – 167, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті
139034
   Академікк НАН України В"ячеслав Михайлович Шестопалов (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 208-210 : фото. – ISSN 0367-4290
139035
   Академікові Вілю Савбановичу Бакірову – 70! // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 124-125. – ISSN 1681-116Х
139036
   Академіку Володимиру Михайловичу Литвину - 55 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 315-316. – ISSN 0132-1331
139037
   Академіку Дмитру Іллічу Заболотному - 70 років! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля. – Київ, 2017. – № 5 (121). – С. 78. – ISSN 1562-1146
139038
   Академіку М.М. Амосову - 100 років // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – C. 163-165. – ISSN 2224-0551
139039
   Академіку Мамутову Валентину Карловичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 260-261. – ISSN 1562-0905
139040
  Роман М. Академіку Миколі Неврлому - 100 років // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 4
139041
   Академіку НАМН України В.В. Лазоришинцю - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 146-147. – ISSN 2413-7944
139042
   Академіку НАМН України В.Г. Майданнику - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 147-148. – ISSN 2413-7944
139043
   Академіку НАМН України В.І. Цимбалюку - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 2413-7944
139044
   Академіку НАМН України В.М. Запорожану - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 150-151. – ISSN 2413-7944
139045
   Академіку НАМН України Г.В. Гайко - 80 // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 454-455. – ISSN 2413-7944


  "21 грудня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження директора ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", Заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАМН України, ...
139046
   Академіку НАМН України Ж.І. Возіановій - 80 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 151. – ISSN 2413-7944
139047
   Академіку НАН України Амоші Олександру Івановичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 149-150 : фото. – ISSN 1562-0905
139048
   Академіку НАН України Туниці Юрію Юрійовичу – 75 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 240-241. – ISSN 1562-0905
139049
  Бігун В.С. Академіку НАН України Ю.С. Шемшученку - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 390-393. – ISSN 1818-992Х
139050
   Академіку НАПрН В. Нору - 70 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 312-313. – ISSN 0132-1331
139051
   Академіку НАПрН України В. Щербині - 60 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 330. – ISSN 0132-1331
139052
   Академіку НАПрН України О. Скрипнюку - 50 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 363-364. – ISSN 0132-1331
139053
  Попик В. Академіку Олексію Семеновичу Онищенку - 85 // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200
139054
   Академіку Ю.Ф. Ярмишу - 70 років // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 3 (45) : травень - серпень. – С. 55-56
139055
  Смирнов І.Г. Академічна (загальна) соціологія як підстава соціології туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
139056
  Шманіна Т.А. Академічна адаптація іноземних студентів до вивчення природничих дисциплін у ВНЗ України / Т.А. Шманіна, О.Ю. Свистунов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 300-307. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
139057
  Бойченко М.І. Академічна визначеність завдань соціальної філософії в контексті радикальних соціальних змін в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 92-102
139058
   Академічна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Нещодавно відбувся офіційний 4-денний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Польщі на чолі з Президентом Спілки, ректором КНУ Леонідом Губерським. Візит було організовано Президентом Національної ради науки та вищої ...
139059
   Академічна дипломатія та співпраця ректорських середовищ України і Польщі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Відбувся офіційний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Республіки Польща на чолі з президентом спілки, ректором КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерським. Результатом офіційного візиту делегації стало зміцнення ...
139060
  Гаруст Ю.В. Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців / Ю.В. Гаруст, Б.О. Павленко // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 88-95. – ISSN 2519-2353


  "Освіта є основою для розвитку будь-якого суспільства, і саме тому дослідження академічної доброчесності, як основи права інтелектуальної власності у вітчизняній науці є перспективним особливо в умовах входження України до європейського освітнього ...
139061
   Академічна доброчесність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні та прикладні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти" відбулася у Національному університеті "Острозька академія".
139062
  Главчев М. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / М. Главчев, Ю. Главчева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Останніми роками збільшується відсоток інтеграції бібліотек в академічне середовище. Бібліотеки долучаються до роботи з упровадження принципів академічної доброчесності в Україні задля сприяння підвищенню якості освітньої та наукової діяльності, ...
139063
  Грищук О.К. Академічна доброчесність як важливий компонент реформи вищої освіти в Україні / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 35-37


  Якість реформи вищої освіти в Україні неможливо забезпечити без дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.
139064
  Шулікін Д. Академічна доброчесність: виклики і практика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793
139065
  Недогібченко Є. Академічна доброчесність: складові елементи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 13-21. – ISSN 2308-0361
139066
  Нечитайло А. Академічна додана вартість. Інтернаціоналізація діяльності сучасного університету // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 22). – С. 9


  В.о. ректор КНЕУ Д.Г. Лук"яненко розповідає про інтернаціоналізацію науково-освітньої діяльності ВНЗ, документ "Стратегія інтернаціоналізації КНЕУ на 2016-2020 рр." та ін.
139067
  Михайленко О. Академічна етика у дзеркалі культурних інтерпретацій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 13


  "Українська освіта і наука - у вирі реформ. У розпалі суспільна дискусія про формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, а також справжньому, а не символічному навчанні, що органічно поєднується з ...
139068
  Кіт Л. Академічна ініціатива для практичної політики // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Посол Індії в Україні Маной Кумар Бхарті і директор ІМВ Валерій Копійка підписали Меморандуму про відкриття Центру індійської культури в ІМВ.
139069
  Завалко Н. Академічна історична наука на тлі наукового суперництва О. К. Касименка та І. Д. Бойка // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 82-88. – ISSN 1728-9343


  У статті показана сладна ситуація, що створилася в академічному співтоваристві істориків у повоєнні десятиліття, через призму боротьби особистісних інтересів та розгортання наукового суперництва в середині колективу Інституту історії АН УРСР. На ...
139070
  Семеног О. Академічна культура - фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 "професійна освіта" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 192-203. – ISSN 2312-5993
139071
  Гудзенко О.З. Академічна культура сучасного студентства в умовах реформування вищої освіти // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 14-16. – ISBN 978-617-7351-15-2
139072
  Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
139073
  Михайловський В. Академічна культура. Казус українських гуманітаріїв // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
139074
  Пак І.В. Академічна культура: деякі аспекти соціологічної інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 323-326. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
139075
  Семеног О. Академічна лекція як професійний комунікативний феномен // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 91-100. – ISSN 2226-4051
139076
  Жижко Т.А. Академічна мобільність - об"єктивна умова розвитку університетської освіти // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 12-19
139077
  Кучай О.В. Академічна мобільність – необхідна умова формування спільного освітнього простору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 152-156. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
139078
  Жиляєв І.Б. Академічна мобільність / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 87-89. – ISBN 978-966-7909-71-0
139079
   Академічна мобільність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Вища технічна школа Оствестфален Ліппе ( Німеччина) реалізовуватимуть програму академічної мобільності "Еразмус+"
139080
  Свириденко Д. Академічна мобільність в дискурсі глобалізації вищої освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 183-190. – ISSN 2075-1443
139081
  Пащенко С.Ю. Академічна мобільність викладачів як ресурс стратегічного розвитку сучасної університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 10-21. – ISSN 2078-1016


  У статті визначено зміст поняття "академічна мобільність викладача", а також її місце в організаційній структурі сучасного університету. Проаналізовано стратегію імплементації ідей академічної мобільності викладачів ВНЗ у сучасну освітню практику ...
139082
  Добоні М. Академічна мобільність доступна для кожного // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У листопаді університет зібрав студентів, викладачів, науковців на Всеукраїнському інформаційному дні програми Європейського Союзу Еразмус+ у галузі вищої освіти. На зустрічі було представлено структуру програми Еразмус+ у галузі вищої освіти, правила ...
139083
  Співаковська Є. Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів / Є. Співаковська, В. Коткова // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 62-67. – ISSN 2078-1687
139084
  Кирей Р. Академічна мобільність прискорює інтеграцію. Можливість здобувши знання і викладати в іншому навчальному закладі країни чи за її межами дає чимало переваг // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 107). – С. 6


  Міжнародне співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені Павлв Тичини.
139085
  Бойко І.І. Академічна мобільність студентів як фактор інтеграції вищої освіти України в європейському просторі // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 122-123
139086
  Черняк А. Академічна мобільність студентів: актуальні питання обмінних програм в контексті модернізації вищої освіти в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 354-356
139087
  Пасічник Ю. Академічна мобільність та її вплив на науково-технічний прогрес // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 220-222
139088
  Рогач А.О. Академічна мобільність українських студентів в умовах глобалізації // Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7351-19-0
139089
  Федорова І.І. Академічна мобільність українських студентів сучасного освітнього простору / І.І. Федорова, Я.В. Трофименко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 139-144. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
139090
  Кізілов О.І. Академічна мобільність українських студентів: наміри, залучення та перешкоди / О.І. Кізілов, А.В. Рапопорт, К.О. Кізілова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 327-333. – ISSN 2073-9591
139091
  Хан Є.В. Академічна мобільність як важлива складова інтеграції вищої освіти Російської Федерації до Європейського освітнього простору (2003-2010 роки) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 121-128. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Висвітлюється академічна мобільність як важливий аспект інтеграційних тенденцій в системі вищої професійної освіти Російської Федерації в рамках участі в Болонському процесі. Аналіз проблеми передбачає осмислення й інтерпретацію поняття академічної ...
139092
  Глибовець В.Л. Академічна мобільність як новий вид сезонної міграції населення / В.Л. Глибовець, І.О. Степанець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 188-195 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
139093
  Косарєв В.М. Академічна мобільність як складова міжнародної сертифікації вищого навчального закладу / В.М. Косарєв, Є.А. Дядько // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 179-189
139094
  Воднік В.Д. Академічна мобільність як умова конкурентоспроможності випускника на ринку праці // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 101-106
139095
  Козієвська О. Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 88-97. – ISSN 2078-1016


  Досліджуються причини (економічні, політичні, культурні, мовні, територіальні), які визначають рішення студентів навчатися за кордоном, вибір країни навчання, вищого навчального закладу, спеціальності. Робиться висновок про необхідність для України ...
139096
  Андрущенко В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі / В. Андрущенко, В. Молодиченко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 34-42. – ISSN 2078-1016


  У статті розглядаються форми і напрями академічної мобільності, передбачені Болонськими домовленостями.
139097
  Жмудовська О. Академічна мрія у колисці геніїв // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 15


  До 150-річчя Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра відбулася прес-конференція ректора вишу Олександра Злотника.
139098
  Дембновецький О.Ф. Академічна наука у вирешенні прдовольчих проблем України / О.Ф. Дембновецький, Р.Б. Рудий // Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 2002. – № 8. – С.9-18
139099
  Яцків Я. Академічна наука України у XXI ст.: досягнення світового рівня, проблеми та виклики, реформування та вибори / Я. Яцків, А. Загородній // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 56-61. – ISSN 1819-7329
139100
  Звонкова Г.Л. Академічна наука України: екскурс у 1960-1980-і роки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 14-20. – ISSN 2079-2999


  Висвітлено формування стратегії поєднання науки і практики в діяльності Академії наук Української РСР у 1960-1980-і роки. Обгрунтовано чому наукова галузь не стала повноцінною сферою соціального управління в Українській державі.
139101
  Снєгірьов П. Академічна наука: курс на регіони // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (122). – С. 5-6. – ISSN 1562-1146


  13 листопада 2017 р. у стінах Київської обласної державної адміністрації (ОДА) відбулася зустріч президента Національної академії медичних наук (НАМН) України академіка Віталія Цимбалюка та губернатора Київщини Олександра Горгана, у ході якої було ...
139102
  Діденко Ю.В. Академічна наукова періодика в системі сучасної комунікації // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 11-18. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
139103
  Андрущенко В. Академічна недоброчесність як виклик інтелектуальній спроможності нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 132). – С. 10
139104
  Чепига М. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 79-91. – ISSN 1682-2366


  Пропонується проект кодексів честі студента і викладача, написаний на звернення директора Депортаменту вищої освіти МОН України до викладачів вищих навчальних закладів.
139105
  Гілюн О.В. Академічна нечесність студентів як предмет соціологічних досліджень // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7351-15-2
139106
  Артьомов П.М. Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень / П.М. Артьомов, І.В. Пак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 234-240. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
139107
  Олеськова Г.Г. Академічна освіта сестринського персоналу Німеччини: реалії сьогодення і перспективи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 42-47. – ISSN 1681-2751


  У статті значну увагу приділено опису трактування поняття "академічна освіта". До того ж у статті розкрито сутність поняття "академічний" і висвітлено трактування поняття "академічний ступінь". Особливий інтерес становлять перспективи розвитку в ...
139108
  Давидова Н. Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 21-24. – ISSN 2307-8049
139109
  Ружицька А. Академічна свобода у студентських вимірах // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 3


  Студентка 5 курсу Інституту іноземної філології НПУ імені Михайла Драгоманова щодо принципу "академічної свободи" університетів.
139110
  Безклубий І.А. Академічна свобода як максима університетської освіти України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-25
139111
  Горська С. Академічна свобода: чи всі до неї готові // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 2-3 : фото


  6 вересня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася нарада керівників ВНЗ з питань імплементації закону України "Про вищу освіту". У нараді взяли участь Прем"єр-міністр України Арсеній Яценюк, Міністр освіти і науки Сергій ...
139112
  Кіпень В. Академічна спільнота вузів про ненормативні відносини і корупцію / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 151-168. – ISBN 966-639-065-5
139113
  Гаврильчик В. Академічна стратегія у сфері IB- кращі практики на Регіональному семінарі у Києві // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
139114
  Захара І.С. Академічна філософія України ( 17- полов. 18 ст.) / І.С. Захара. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Ів.Франка, 2000. – 240c. – ISBN 966-7086-79-8
139115
  Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  У Науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за підтримки Посольств а США в Україні відбулась конференція "Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ". ...
139116
  Засєкіна Л. Академічна, кадрова, організаційна і фінансова автономія як траєкторія розвитку вітчизняних університетів // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 41-52. – ISBN 978-966-518-677-9


  Викладено результати теоретичного аналізу категорії автономії університету. Виокремлено основні види автономії: організаційну, академічну, фінансову, кадрову. Здійснено порівняльний аналіз проявів різних видів автономії в українських та інших ...
139117
  Лісняк І.М. Академічне бандурне мистецтво кінця ХХ-початку ХХІ століття як відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української музичної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лісняк Інна Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
139118
  Воронка Г. Академічне консультування в навчально-освітньому процесі Канади та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30.
139119
  Воронка Г. Академічне консультування, соціальне забезпечення студентів у Канаді та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-22.
139120
  Гриценко П.Ю. Академічне мовознавство у викликах сьогодення // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 92-95. – ISSN 1027-3239
139121
  Бабенко Т. Академічне письмо: залежність назви навчального курсу від цілей та мети навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634


  У статті обґрунтовано й запропоновано мету, цілі та назви навчальних курсів з формування мовленнєвої компетентності з академічного письма на окремих ступенях навчання: бакалавраті, магістратурі та докторантурі; уточнено пов"язані з цією проблематикою ...
139122
  Чухрай Н.І. Академічне підприємництво за кордоном та в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 448-458. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано сутність, місце і роль академічного підприємництва у програмах ЄС. Наведено результати маркетингового дослідження розвитку академічного підприємництва в норвезькому та українському університетах.
139123
  Литвин І.В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 305-312. – ISSN 0321-0499
139124
   Академічне релігієзнавство : підручник для студентів ВНЗ. – Київ : Світ Знань, 2000. – 862 с. – ISBN 966-7742-06-7
139125
  Сарапін О.В. Академічне релігієзнавство та його дисципліни / О.В. Сарапін, Г.В. Середа, О.І. Предко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 163-189. – ISBN 966-594-988-8
139126
  Корчинський Мирослав Академічне сопілкарство - предмет мистецтва і науки // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-53. – ISSN 1728-6875
139127
  Галата С. Академічне шахрайство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 27 липня (№ 30). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про академічне шахраство у вищій школі України.
139128
  Гніт Ю.М. Академічний дискурс вивчення ідентичності в українській гуманітаристиці. // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 58-69. – ISSN 2077-1800
139129
  Корольов Г. Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917-1921 років (90-ті р. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 371-384
139130
  Швидка Н. Академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві в 1960-х роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 154-157. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті охарактеризовано стан театру ім. Івана Франка в 1960-х рр. Визначено головні причини зниження мистецького рівня постановок та втрати популярності серед глядачів
139131
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1/2. – 1997
139132
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 1998
139133
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1998
139134
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1999
139135
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2000
139136
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2001
139137
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2001
139138
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2002
139139
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2002
139140
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2003
139141
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2003
139142
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2004
139143
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2004
139144
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2005
139145
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2005
139146
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2006
139147
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2006
139148
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2007
139149
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2007
139150
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2008
139151
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2008
139152
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1. – 2009
139153
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2. – 2009
139154
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1(32). – 2010
139155
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (33). – 2010
139156
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (34). – 2011
139157
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (35). – 2011
139158
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (36). – 2012
139159
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (37). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
139160
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
139161
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
139162
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
139163
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
139164
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (42). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
139165
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (43). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
139166
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ : Академічний огляд : Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (45). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
139167
  Жиляєв І.Б. Академічний персонал / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 30-31. – ISBN 978-966-7909-71-0
139168
  Яковенко Н. Академічний підручник: канон і новація // Критика. – Київ, 2007. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-13
139169
  Нян Кай Лю Академічний рейтинг університетів світу / Нян Кай Лю, Чень. Інь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 67-78. – ISSN 1682-2366
139170
  Майстренко-Вакуленко Академічний рисунок в художніх освітніх закладах України. Історія становлення та проблеми сучасності // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 247-251


  "Історія виникнення та розвитку станкового рисунка і академічного - навчального - щільно переплетені. Власне становлення художньої освіти в Україні починається саме з утвердження рисунка як окремого виду мистецтва, а також як основи академічної ...
139171
  Бойченко М.І. Академічний статус соціальної філософії у стосунку до її неакадемічних втілень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – C. 34-37


  Сучасна академічна соціальна філософія зазнає багатьох видів теоретичної та практичної критики і водночас отримує від суспільства все більше соціальних запитів. Доведено, що адекватна відповідь на ці запити можлива не на шляху відмови від ...
139172
  Грицик Л. Академічний тип української орієнталістики: китайський вектор // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 275-278. – ISSN 0320-8370


  Інтерес до китайської літератури. Літературна компаративістика.
139173
  Бошицький Ю.Л. Академічний університет європейського зразка. До 20-ї річниці Київського університету права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 4-11. – ISSN 2219-5521
139174
   Академічний форум медіаосвітян // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Третього квітня Національна академі педагогічних наук України провела методологічний семінар "Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив". Відкрив методологічний семінар президент НАПН України Василь Кремень, який окреслив ...
139175
  Пронкевич О. Академічні асоціації як чинник демократизації української вищої освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 56-59. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні.
139176
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому соціотехнічному вимірі: : Ч.3. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 1029-7200
139177
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.1. Академічна бібліотека як видавець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 1029-7200
139178
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.2. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 1029-7200
139179
  Конюшенко І.В. Академічні видання музичної тематики: проблеми їх функціонування та розповсюдження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 148-154


  Досліджується розвиток академічних видань музичної тематики в Україні та основні форми їх розповсюдження. The article examines the development of academic publications of music themes in Ukraine and the main forms of distribution. В статье ...
139180
  Воскобойнікова-Гузеєва Академічні видання України в інтерент-просторі: реалії і перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 14-21
139181
  Ковтун Г. Академічні витоки хімічної науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 0372-6436


  Хіміки, які організували Хімічну лабораторію в складі фіз.-матиматичного відділу Укр. академії наук(1918) : О.В. Сперанський - проф. хімії КУ, В.І. Вернадський, В.С. Фінкельштейн, В.О. Кістяківський - акад. ВУАН, Є.С. Бурскер
139182
  Зязюн Л. Академічні виховні цінності в системі освіти Франції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.110-116.
139183
  Вахріна О.В. Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 49-59. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто теоретичні дослідження у сфері трактування цінностей та їх класифікації у доробках польських вчених та представлено зміст типових аксіологічних вимог до академічної спільноти в Польщі.
139184
  Ткачук І. Академічні козацтва Запороже і Чорноморе на Буковині // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 14-16
139185
   Академічні нагороди // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 9-17. – ISBN 978-617-7530-19-9


  У 1994 році АН вищої школи України встановила Академічну нагороду Ярослава Мудрого (для визначення учених, які отримали принципово важливі нові фундаментальні та прикладні результати) та Академічну нагороду Святого Володимира (для відзначення великого ...
139186
  Грачев О.О. Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу / О.О. Грачев, В.І. Хорєвін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; голов. ред. Маліцький Б.А. – Київ, 2018. – № 3 (101). – С. 50-74. – ISSN 0374-3896
139187
  Боярова Л.Г. Академічні перекладні словники як сфера фіксування української термінолексики: нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 24-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
139188
  Вакаренко О.Г. Академічні періодичні видання: сучасний формат // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 1027-3239


  У статті висвітлено концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі та актуальні питання підвищення "видимости" вітчизняної наукової періодики для світової спільноти.
139189
  Линовицька О. Академічні свободи та університетська автономія // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
139190
  Герцюк Д. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 16-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 4)
139191
   Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів : [наук. видання] / МОНУ ; НАНУ ; Голов. упр. державної служби України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Рос. акад. освіти ; [редкол. : Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Коваль Н.В., Верланов Ю.Ю.]. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-336-130-7
139192
  Россада Т. Академічні сертифікати від ІВМ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 2


  Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу в новітніх галузях – від суперкомп’ютерів до нанотехнологій, разом з факультетом кібернетики урочисто відзначили талановитих ...
139193
   Академічні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд призначив щорічні академічні стипендії Кабінету Міністрів України 100 студентам і 35 аспірантам. Відповідне рішення було прийнято 20 грудня 2017 р. під час засідання Кабміну.
139194
  Корж-Усенко Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 324-349. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження спрямоване на виокремлення провідних тенденцій в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України на початку ХХ ст. на підставі ретроспективного аналізу нормативно-правової бази та практики її реалізації у вищій школі. ...
139195
  Ілляшенко І.О. Академічні установи міста Києва: структура та розміщення // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 271-278
139196
  Кузьміна С.Л. Академічні філософи і педагогічна освіта у Києві XIX - початку XX ст. // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 363-368. – ISBN 978-966-2748-30-7


  "<…> Насамперед слід згадати про значний внесок академічних філософів у розвиток професійної педагогічної культури Києва. Звісно, важливими осередками її поширення були Університет Св. Володимира і Київська духовна академія, де на філософських кафедрах ...
139197
  Полешко А. Академічні читання з проблеми розподілу влади в епоху глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 273-274. – ISSN 0132-1331


  На відзначення 15-ї річниці Конституції України в Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбулися академічні читання, на яких з доповіддю виступив член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор ...
139198
   Академія - колиска мого життя. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. – 232 с. – ISBN 966-7515-21-4
139199
   Академія : гуманітарний альманах. – Київ
№ 2. – 1995. – 120 с.
139200
  Пивовар С.Ф. Академія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8-9. – ISBN 966-642-073-2
139201
  Алєксандрова О.В. Академія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 83-84. – ISBN 966-316-069-1
139202
  Ларіна О. Академія Copernicus - в Україні // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 4


  "Академія Copernicus - в Україні: Єврокомісія надала Україні унікальний статус, як одній з перших країн не членів ЄС".
139203
  Антонюк. Н. Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США) :англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-75. – ISSN 1682-2366
139204
  Антонюк Наталія Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США): англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 74. – ISSN 1682-2366


  У статті висвітлюється міжнародний англомовний проект "інститут Левітта - Академія адвокатури України", присвячений вивченню специфіки суду присяжних та юриспруденції студентами академії за безпосередньої участі американських суддів, прокурорів, ...
139205
  Литвин В.М. Академія є сталою і постійною величиною : промова Голови Верховної Ради України акад. НАН України В. М. Литвина // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 19-23. – ISSN 0372-6436
139206
  Габович О. Академія і "академії" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 26-31. – ISBN 978-966-518-698-4


  Про академічну організацію наукової діяльності.
139207
   Академія лідерства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Пущі-Водиці урочисто відкрили унікальний для нашої країни заклад - Українську академію лідерства. Академія заснована у 2015 році за підтримки інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund. Завдання академії - відібрати молодих людей з високим ...
139208
  Безгін І.Д. Академія мистецтв України: історія і сьогодення // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 4-7. – ISBN 966-96714-2-6
139209
   Академія музичної еліти України : історія та сучасність. – Київ : Музична Україна, 2004. – 560 с. – ISBN 966-95024-9-7
139210
   Академія наук вищої школи України : довідник (адреси і телефони). – Київ : [б. в.], 2001. – 147 с.
139211
   Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – 299, [1] с. – Алф. покажчик: с. 297-300. – ISBN 978-617-7530-19-9
139212
  Аксенова Г.П. Академія наук та науковий інститут в ідеях та діяльності В.І. Вернадського (до 150-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 95-105. – ISSN 0374-3896
139213
   Академія наук України : Каталог. – Київ : Март, 1993. – 158с.
139214
  Білоус О. Академія Наук України у роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 677-687. – ISBN 978-966-97201-1-5


  На матеріалах фондозбірні меморіального комплексу "Національний музей історії Великої вітчизняної війни 1941 - 1945 років".
139215
   Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки : короткий довідник. – Київ : Видавництво АН Української РСР, 1958. – 132 с. : іл.
139216
  Палладін О.В. Академія наук Української Радянської Соціалістичної республіки 1919-1944 / А.В. Палладін. – Київ : АН УРСР, 1944. – 106, [2] c.
139217
  Немошкаленко В.В. Академія наук Української РСР : 1969 / В.В. Немошкаленко, М.В. Новиков, В.М. Пелих; Від. ред. М.П. Семененко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 272с. : іл.
139218
  Тонкаль В.Ю. Академія наук Української РСР / В.Ю. Тонкаль. – К., 1980. – 435с.
139219
  Терлецький В.М. Академія наук Української РСР 1919-1969 : короткий історчний нарис / АН УРСР ; В.М. Терлецький ; [за ред. І.Г. Підоплічка, ак.]. – К. : Наукова думка, 1969. – 296 с.
139220
   Академія наук УРСР у 1941 році. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1941. – 202 с.
139221
   Академія наук УРСР. Липнева сесія 1942 р. : Липнева сесія 1942 р. – Уфа : [б. в.], 1942. – 24 с.
139222
  Стріха М. Академія наук, безумовно, є штабом української науки / М. Стріха, Я. Яцків, О. Кришталь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 8


  Коментарі, щодо реформи української науки.
139223
   Академія наук: сто років потому / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793
139224
   Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Ін-т укр. археографії АН України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. дав. та новіт. історії України ; [редкол.: Г. Боряк, В. Ульяновський, В. Короткий]. – Київ : [б. в.], 1994. – 270 с.
139225
  Суржик Л. Академія перед вибором(ами) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 лютого - 6 березня (№ 7). – С. 1, 13


  Українська наука, Національна академія наук України (НАН України), переживає чи не найтяжчий період. Істотне урізання бюджетних видатків, за словами керівників наук. установ, не обмежиться "затягуванням пасків". У НАН України розроблено програму ...
139226
   Академія правових наук України : довідник. – Київ : ІнЮре, 2002. – 248 с. – ISBN 966-8088-03-4
139227
  Тацій В. Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – C.3-9. – ISSN 0132-1331
139228
  Тацій В. Академія правових наук України: становлення та наукові здобутки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.5-16
139229
  Єфименко Т.І. Академія фінансового управління-науковий провайдер найкращих світових практик управління змінами у сфері державних та корпоративних фінасів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 7-8. – ISSN 2305-7645
139230
  Гуменюк Б. Академія, де вчать мистецтва дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С. 624-628. – ISBN 966-7522-07-5
139231
  Тацій В. Академія: здобутки і перспективи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  У Харькові пройшли щорічні загальні збори Національної академії правових наук України. Наприкінці 2012 року 10 науковців академії відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 р. були нагородженні Державною премією України в галузі науки і ...
139232
  Тацій В.Я. Академія: здобутки і перспективи // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 407-413. – ISBN 978-966-458-725-6
139233
  Румянцев А.В. Академк Алексей Алексеевич Заварзин / А.В. Румянцев. – М.-Л., 1948. – с.
139234
  Губерський Л.В. Акаєв Аскар Акаєвич // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 30. – ISBN 966-316-039-X
139235
  Альтман И. Акакий Алексеевич Хорава / И. Альтман. – М-Л, 1947. – 84с.
139236
  Гугушвили Э. Акакий Васадзе / Э. Гугушвили. – Тбилиси, 1980. – 36 с.
139237
  Гугшвили Э. Акакий Хорава / Э. Гугшвили. – Тбилиси, 1980. – 32с.
139238
   Акакий Церетели.. – Тбилиси, 1940. – 24 с.
139239
  Абзианидзе Г.Н. Акакий Церетели. Жизнь и творчество. / Г.Н. Абзианидзе. – Тбилиси : Издательство АН ГрузССР, 1959. – 59 с. – (Научно-популярная серия / Акад. наук Груз. ССР)
139240
  Маргвелашвили Г.Г. Акакий Церетели. Краткий очерк жизни и творчества. 1840-1960. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1960. – 190 с.
139241
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе. / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1977. – 52с.
139242
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе: (Создатель груз. шк. языкознания). / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1987. – 47с.
139243
  Наєнко М. Акакій Церетелі - українською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 січня (№ 1). – С. 3


  Посольство Грузії в Україні влаштувало прийняття на честь 175-ліття від дня народження видатного грузинського поета, письменника і громадського діяча Акакія Церетелі.
139244
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – М.
1. – 1956. – 435с.
139245
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – М.
2. – 1958. – 459с.
139246
  Хохлова И.Г. Акантоцефалы наземных позвоночных фауны СССР. / И.Г. Хохлова. – М., 1986. – 275с.
139247
  Лисицына Ольга Ивановна Акантоцефалы наземных позвоночных фауны Украины : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Лисицына Ольга Ивановна; АН Украины, Ин-т зоологии им. И.Шмальгаузена. – Киев, 1993. – 25л.
139248
  Хамидов А. Акароидные (тироглифоидные) клещи Северного Таджикистана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Хамидов А.; АН Тадж.ССР.Отдел.биол.наук. – Душанбе, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
139249
  Севастьянов В.Д. Акаролог ведет поиск. / В.Д. Севастьянов, Р.М. Короткий. – М., 1985. – 135с.
139250
  Дудинский Т.Т. Акарофауны гнезд карпатской пчелы в условиях Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Дудинский Т.Т.; Ин-т зоологии. – К, 1992. – 16л.
139251
   Акафисты. – Почаев : в типографии Обители монастыря, 1786


  Код - Кир, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. - відсутня
139252
  Ярошенко Р. Акафіст до Вишгородської Матері Божої / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. – 35, [1] с.
139253
  Кожушний О.В. Акафіст до Пресвятої Богородиці і херетизми як характерна риса цього гімнографічного жанру // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 40-47. – Бібліогр.: Літ.: с. 47; 13 п.


  Розглядається найбільш відома й унікальна форма візантійської гімнографії - "Акафіст до присвятої Богородиці". Deals with the most famous hymn of the Byzantie Chrch, the Akathistos has a unique form in Byzantine hymnography.
139254
   Акафіст Пресвятій Богородиці на честь її ікони "Скоропослушниця" / [видано за підтр. А.М. Мацоли ; літ. ред. О. Мирончук]. – Київ : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2012. – 31, [1] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета. – ISBN 978-966-7567-92-7
139255
  Кискина О.Г. Акациевая и сливовая ложнощитовки и меры борьбы с ними в сливовых садах / О.Г. Кискина, Верещагин, В. – Кишинев, 1960. – с.
139256
  Карпов Л.Д. Акациевая огневка и меры борьбы с ней в условиях южно-украинской причерноморской степи : Автореф... канд. биол.наук: / Карпов Л. Д.; ОГУ. – Одесса, 1952. – 15 с.
139257
  Бычковский В.Л. Акации у гавани / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1960. – 32с.
139258
  Агеева З.С. Акающие говоры Красноуфимского района свердловской области : Автореф... канд. филол.наук: / Агеева З.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1954. – 10л.
139259
  Берхорст Ральф Акбар Великий: мечта об империи : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 106-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
139260
  Акишев З. Акбельский перевал : роман / Акишев З. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 207 с.
139261
  Сафин Р. Акбузат : стихи / Р. Сафин; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1970. – 63 с.
139262
   Акбузат : Башкирский народный героический эпос. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1972. – 44 с. : ил.
139263
   Акбузат. Башкирский народный эпос. – Уфа, 1976. – 112с.
139264
  Жиляк І.Д. Акваамінодифосфати Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ та Cd2 : Дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Іван Дмитрович Жиляк; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2006. – 203л. – Додатки: л.179-203. – Бібліогр.: л.158-178
139265
  Жиляк І.Д. Акваамінодифщсфати Со2+, Ni2+, Cb2+, Zn2+ та Cd2+ : Автореферат дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 / Іван Дмитрович Жиляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
139266
  Супрунович А.В. Аквакультура беспозвоночных / А.В. Супрунович. – Киев : Наукова думка, 1988. – 156с. – ISBN 5-12-000258-4
139267
  Шерстобитов Е.Ф. Акваланги на дне / Е.Ф. Шерстобитов. – М, 1965. – 191с.
139268
  Большак В.Г. Аквалангистика : юмористические рассказы / Василий Григорьевич Большак. – Москва : Правда, 1977. – 48 с.
139269
  Щербак В.И. Акваландшафтное и биологическое разнообразие Национального природного парка "Нижнесульский", Украина / [В.И. Щербак, Н.Е. Семенюк, Н.Я. Рудик-Леуская] ; Киев. созологический центр, Нац. природ. парк "Нижнесульский". – Киев : Фитосоциоцентр, 2014. – 266, [1] с., [4] л. цв. фот. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. - Значит. часть науч. исследований, подгот. и издание монографии осуществлены при финанс. помощи Франкфуртского зоолог. о-ва (Германия). – Библиогр.: с. 232-241. – ISBN 978-966-306-180-6
139270
  Кулініч М.Т. Аквальні рекреаційні ландшафти як основа розвитку екотуризму / М.Т. Кулініч, А.Т. Кулініч // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 286-288
139271
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 184 арк. – Додатки: арк. 175-184. – Бібліогр.: арк. 161-174
139272
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
139273
  Митчел Д. Акваметрия / Д. Митчел, Д. Смит. – М., 1952. – 427с.
139274
  Митчелл Д. Акваметрия / Д. Митчелл, Д.М. Смит. – М., 1980. – 600с.
139275
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1968. – 164с.
139276
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1978. – 272с.
139277
  Шадурский Егор Аквапартк "Вотервиль" и другие прожекты : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 62-63 : Фото
139278
  Ювенальев И.Н. Акваплан / И.Н. Ювенальев. – Москва, 1953. – 48с.
139279
  Рыкова Н.А. Акварели / Н.А. Рыкова. – Калининград, 1973. – 55с.
139280
  Ефлеева Л.Л. Акварели / Л.Л. Ефлеева. – Ярославль, 1979. – 17с.
139281
  Квасов А.С. Акварели Александра Квасова / А.С. Квасов. – Москва, 1977. – 29с.
139282
   Акварели В.И. Сурикова. 1848-1916 : Каталог. – Москва : Искусство, 1973. – 78 с.
139283
  Зубов Дмитрий Акварели Гессе // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 22-25. – ISSN 1818-2968
139284
  Куйбышева К.С. Акварели декабриста Петра Ивановича Борисова / К.С. Куйбышева, Н.И. Сафонова. – Москва, 1986. – 549с.
139285
  Самохвалов А.Н. Акварели и литографии / А.Н. Самохвалов. – Ленинград, 1978. – 7с.
139286
   Акварели и рисунки : [альбом]. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1964. – [11 с., 48 л. ил.] : ил.
139287
   Акварели и рисунки. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1966. – 8 с., [105] ил. : ил.
139288
  Пушкарев В.А. Акварели и рисунки в Государственном Русском музее. XVII -- начало XX века / В.А. Пушкарев. – Москва, 1982. – 12с.
139289
   Акварели и рисунки русских и советских художников = Water-colors and drawings by Russian and Soviet artists : из собр. Гос. музея изобразит. искусств им. А.С. Пушкина : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 16, [13] с., 148 л. ил., цв. ил.
139290
  Промет А Л. Акварели одного лета : повести и рассказы / А Л. Промет, ; пер. с эст. И Кононова и Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 475 с.
139291
   Акварели одного лета : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 444, [3] с. – (Библиотека юношества)
139292
  Промест А Л. Акварели одного лета. / А Л. Промест. – М, 1963. – 46с.
139293
   Акварели советских художников : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1977. – [6] с., 37 л. цв. ил.
139294
  Верейский Г.С. Акварели, рисунки / Г.С. Верейский. – Москва, 1973. – 184с.
139295
  Голубкова Е.А. Акварели. / Е.А. Голубкова. – Одесса, 1973. – 46с.
139296
  Котляр Э.П. Акварели. / Э.П. Котляр. – М, 1973. – 126с.
139297
  Вериківська І. Акварелі альбому 1845 року й поетичні твори Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 264-273. – ISBN 966-7759-23-7
139298
  Обуховська Л. Акварелі розповідають... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 12


  Що спільного у Шевченка та Волошина? 5 березня у Києві, в Національному музеї Тараса Шевченка (в рамках підготовки до святкування 200-річчя Кобзаря) та 100-річчя Будинку Максиміліана Волошина відкриється виставка «Акварелі Тараса Шевченка та ...
139299
  Шевченко Т.Г. Акварелі Т.Г. Шевченка : (репродукції) / Т.Г. Шевченко; текст Г.П. Паламарчук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 4 с., 12 л. репрод.
139300
   Акварелі українських художників. – Київ : Мистецтво, 1971. – 18 с.
139301
  Смирнов Г.Б. Акварель / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – 2-е изд. – М.-Л., 1964. – 48с.
139302
  Горощенко Г.Т. Акварель / Г.Т. Горощенко. – Изд. 2-е. – М., 1966. – 22с.
139303
  Пак В. Акварель / В. Пак. – Минск, 1971. – 48с.
139304
   Акварель : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1974. – 159 с., ил. : ил. – Текст парал. на рус. и англ. яз.
139305
  Столяров И.М. Акварель / И.М. Столяров. – Минск, 1980. – 112с.
139306
   Акварель [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Образования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
139307
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – Москва, 1982. – 163с.
139308
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 163с.
139309
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – 3-е изд. – Москва, 1990. – 163с.
139310
   Акварель и рисунок второй половины ХIХ - начала ХХ века в собрании Государственной Третьяковской галереи : [альбом] / [авт. вступ. ст. и сост. М.А. Немировская]. – Москва : Изобразительное искусство, 1988. – 270, [1] с. : ил., цв. ил.
139311
   Акварель и рисунок русских художников конца XVIII - середины XIX в. : врем. выставка из фондов отд. истории рус. культуры : каталог выставки. – Ленинград : [б. и.], 1972. – 22 с., [7] л. ил.
139312
  Матушек О.Ф. Акварель міста : поезії / О.Ф. Матушек. – Київ, 1981. – 48 с.
139313
   Акварель московских художников : [альбом]. – Москва : Искусство, 1967. – [28] с. : ил.
139314
  Чуйко Т.С. Акварель Т. Шевченка "Місячна ніч на косаралі" в контесті історії ноктюрнів західноєвропейського та світового мистецтва // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 54-58
139315
  Наумова Н. Акварель Тараса Шевченка "Царський сад" // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 71-75
139316
  Кохаль Н. Акварель, гуаш = Watur-color, gouache : [каталог] / Наталія Кохаль; [упоряд. та авт. вступ. ст. Н. Сухоліт], 2007. – 46с. : іл.
139317
  Масленникова И.Н. Акварель. Цветная литография : Каталог выставки / И.Н. Масленникова; Попова Н.И. – Москва, 1990. – 32с.
139318
  Кльнинг А.К. Акварельная живопись / А.К. Кльнинг. – М., 1968. – 76с.
139319
  Дем"янюк М.Б. Акварельні візії : [збірка віршів] / Марія Дем"янюк. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2014. – 125, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-310-1
139320
  Миллер В.П. Аквариум : Краткое руководство к уходу за аквариумом и его населением : Описание водяных растений и рыбок : (С 37-ми рис. в тексте) / сост. В.П. Миллер. – Санкт-Петербург : Кн. склад. В.И. Губинского ; [Тип. А. Якобсона], 1894. – X, 111 с. : ил. – Библиогр.: "Сочинения об аквариумах, рыбах и водяных растениях"


  На тит. печать-фамилия: Я.П. Мошинский (Якова Петровича)
139321
  Журавлев Н.Н. Аквариум : краткое руководство по устройству аквариума, уходу, содержанию и разведению тепловодных рыб и водных растений / Н.Н. Журавлев. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 194 с., [10] л. ил. – Библиогр.: с. 190-191
139322
   Аквариум : сборник статей. – Москва : [б. и.], 1960. – 60 с., [5] л. ил
139323
  Кузнецов В.П. Аквариум в начальной школе / В.П. Кузнецов. – М., 1951. – 64с.
139324
  Герд С.В. Аквариум в школе / С.В. Герд. – М.-Л., 1953. – 252с.
139325
  Махлин М.Д. Аквариум в школе / М.Д. Махлин, Л.П. Солоницына. – М., 1984. – 143с.
139326
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание флоры Аквариума, устройство Аквариума, уход за ним и проч. : с 189 политипажами / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 2-е изд., знач. переделанное и пополн. – Москва : Изд. и тип. А.А. Карцева, 1890. – XVI, 754 с. – Библиограф.: с. 748-751. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации)
139327
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание водяных животных и растений для аквариумоа, устройство Аквариума, ухода за ним и проч. : с 263 политипажами и 2 табл. / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 3-е изд., совершенно переделанное. – Москва : Изд. А.А. Карцева ; Типо-литогр. Г.И. Простакова, 1904. – [4], 688 с. – Дополнение изд. под загл.: "Новые аквариумные рыбы и растения". – Библиогр.: с. 673-677. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации и Большая почетная медаль Парижского общества акклиматизации)
139328
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание водяных животных и растений для аквариумоа, устройства аквариума, ухода за ним и проч. : с 327политипажами и 1 табл. в красках / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 4-е изд., значит. дополн. – Москва : Изд. А.А. Карцева ; Тип. п./ф. "Печатное исскуство", 1916. – [2], XII, 764 с. : ил. – Библиогр.: с. 737-750. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации, Большая золотая медаль Киевского Общества любителей природы и Большая почетная медаль Парижского общества акклиматизации)
139329
  Никитин В.Н. Аквариум Севастопольской биологической станции / В.Н. Никитин; Рис. В.К. Попова; АН СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1931. – 38с.
139330
  Нисченков А.Н. Аквариум, его устройство и уход за ним / сост. А.Н. Нисченков. – Санкт-Петербург : Изд. Колесова и Михина ; [Типо и литогр. К. Сорванова и комп.], 1872. – [2], 49 с.


  На обл.. фам. 1875 г.
139331
  Вагнер К.К. Аквариум, устройство аквариума, его население и уход за ним : Подробное описание рыб, водяных животных, насекомых и растений и размножающихся в комнатных аквариумах : в 3 ч. : со множеством чертежей и рис. в тексте / сост. К.К. Вагнер, преп. естеств. истории. – Москва : Типо-лит. К.Ф. Александрова, 1898. – 218, IV с. : ил.
139332
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – М., 1965. – 320с.
139333
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – Москва : Московский университет, 1968. – 400 с.
139334
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – М., 1977. – 400 с.
139335
  Жданов С В. Аквариумные растения : справочник / С В. Жданов, . – Москва : Лесная промышленность, 1981. – 312 с.
139336
  Жданов В.С. Аквариумные растения / В.С. Жданов. – М., 1987. – 293с.
139337
  Фогель З. Аквариумные рыбы / З. Фогель. – Прага, 1963. – 207с.
139338
  Полонский А.С. Аквариумные рыбы / А.С. Полонский. – Калининград, 1974. – 151с.
139339
  Иннес У. Аквариумные рыбы / У. Иннес. – М., 1974. – 151с.
139340
   Аквариумы и террариумы как средство и зимой, в городе, оставаться в общении с природой : Молодым жителям Риги посвящает Рыбный дядушка. – Рига : [Тип. Г. Лаакман, Юрьев], 1905. – 8 с. : ил. – В конце текста: Рыбной дядушка [псевд.]
139341
  Шереметьєв І.І. Акваріумні риби / І.І. Шереметьєв. – К., 1988. – 219с.
139342
   Акватория и берега Севастополя: экосистемные процессы и услуги обществу. – Севастополь : Аква-Вита, 1999. – 290 с. – Библиогр.: с. 261-279. – ISBN 966-95316-3-2
139343
  Топорков В.Г. Акваторії, як засіб підвищення естетичних якостей медіафасадів / В.Г. Топорков, Т.Ю. Безуглий // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
139344
  Нарушевич В.В. Акваторія : поезії / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1983. – 79 с.
139345
  Палеха Ю.М. Акваторія у планувальній структурі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 326-329. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
139346
  Матросова Наталья Акведуки, шагнувшие сквозь века // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-49. – ISSN 1812-867Х
139347
  Стамп Э. Аквинат = Aquinas / Элеонор Стамп ; пер. с англ. Г.В. Вдовиной ; науч. ред. К.В. Карпов ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии, О-во христиан. философов]. – Москва : Языки славянской культуры, 2013. – 350, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Указ. имен: с. 351. – Библиогр.: с. 330-350 и в подстроч. примеч. – (Философская теология : cовременность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин, А.Р. Фокин, Свящ. Владимир Шмалий [и др.]). – ISBN 978-5-9551-0662-5
139348
  Никитин П.А. Аквитанская семенная флора лагерного сада (Томск) / П.А. Никитин; Ред. Хахлов В.А. – Томск : Томский университет, 1965. – 119с.
139349
  Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (2), ніколу (2), цинку та купруму (2) : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 22 назв
139350
  Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (ІІ), ніколу (ІІ), цинку та купруму (ІІ) : Дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – 220 л. + Додатки : л.175-220. – Бібліогр. : л.150-174
139351
  Султанов К. Акдарья : роман / Караматдин Султанов; пер. с каракалп. Л.Бать и К.Хакимовва. – Москва : Советский писатель, 1973. – 295 с.
139352
  Костенко А.А. Акдемик В.П. Шестопалов. Научные достижения и ученики / А.А. Костенко, С.А. Маслов, П.Н. Мележик // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 139-149. – ISSN 0374-3896
139353
  Шульга Н.Ф. Акдемик Лев Давидович Ландау (К 100-летию со дня рождения) / Н.Ф. Шульга, В.Д. Ходусов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 808. – С. 89-91. – (Серія фізична ; Вип. 2/38/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
139354
  Губарев В. Акдемик Михаил Кузьмин : взгляд в глубины Байкала // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 6
139355
  Дробноход М. Акдемія наук вищої школи України у контексті проблем освітньої і наукової сфер держави // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 6-17.
139356
  Андрушенко В.М. Акетуальні проблеми формування продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 90-92
139357
  Поротов Г.Г. Акиках, ачичух, абабах / Г.Г. Поротов. – Владивосток, 1972. – 68с.
139358
  Басаргин И.У. Акимыч -- таежный человек / И.У. Басаргин. – Новосибирск, 1978. – 206с.
139359
  Басаргин И.У. Акимыч - таежный человек / И.У. Басаргин. – М., 1972. – 208с.
139360
  Вадецький Б.О. Акин Терезі / Б.О. Вадецький. – Київ, 1956. – 362с.
139361
  Журтбай Т. Акинак : лит.-ист. исслед. / Турсын Журтбай. – Астана : Аударма баспасы, 2014. – 567, [1] с., [6] л. цв. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-9965-18-402-4
139362
  Барсов Е.В. Акир Премудрый во вновь открытом сербском списке XVI в. / с предисл. Е.В. Барсова. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1887. – 7, [1], 11 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Моск. Ун-те. 1886, кн. 3 - Текст на старосл. яз.
139363
   Акир Премудрый, во вновь открытом сербском списке XVI в. / с предисл. Е.В. Барсова. – Москва : Изд. Изд. Имп. О-ва Ист. и Древностей Рос. при Моск. ун- те ; В унив. тип. (М. Каткова), 1887. – 7, [1], 11 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Моск. ун-те. 1886, кн. 3. - Текст на старосл. яз.
139364
   Акира Куросава. – М, 1977. – 287с.
139365
  Нестеренко Надежда Акира Куросава // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 1818-2968


  Японський кінорежисер, продюсер і сценарист (1910-1998)
139366
  Шевченко А.І. Акіда в сунітській та шиїтській традиціях: теологічні розбіжності / А.І. Шевченко, С.В. Ісмагілов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 154-159. – ISSN 1728-3671
139367
   Аккадский (вавилоно-ассирийский) язык : Хрестоматия с таблицами знаков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Вып. 1. – 1957. – 212 с.
139368
  Липин Л.А. Аккадский (ваилоно-ассирийский) язык. / Л.А. Липин. – Вып.2. – Л., 1957. – 216с.
139369
  Колосов Ю.Г. Аккайская мустьерская культура / Ю.Г. Колосов. – Киев, 1986. – 223с.
139370
  Карашевич І. Аккерман в межах військово-ленної системи Османської імперії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 361-364. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
139371
  Арсаханов И.А. Аккинский диалект в системе чеченоингушского языка / И.А. Арсаханов. – Грозный, 1959. – 180с.
139372
  Журавель П.А. Акклиматизаия кормовой лиманно-каспийской фауны в водохранилищах и озерах / П.А. Журавель. – Днепропетровск, 1974. – 124с.
139373
  Асхаев М.Г. Акклиматизация амурского сазана в водоемах бассейна Байкала. : Автореф... Канд.биол.наук: / Асхаев М.Г.; Иркутск.гос. ун-т. – Ирскутск, 1961. – 17л.
139374
  Яблоков А.С. Акклиматизация деревьев и кустарников методом отдаленной половой гибридизации / А.С. Яблоков. – Москва, 1953. – 40с.
139375
  Литус И.Е. Акклиматизация диких животных. / И.Е. Литус. – Киев, 1986. – 185с.
139376
  Лебедев Г.И. Акклиматизация древесных и кустарниковых пород / Г.И. Лебедев. – Москва, 1953. – 140 с.
139377
  Руковский Н.Н. Акклиматизация енота (Procyon lotor L.) в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Руковский Н.Н.; МВО СССР. Москов. пушно-меховой ин-т. – Москва, 1951. – 14 с.
139378
  Житков Б.М. Акклиматизация животных и ее хозяйственное значение / Б.М. Житков. – М.-Л., 1934. – 112с.
139379
  Хлебович В.В. Акклиматизация животных организмов / В.В. Хлебович. – Л., 1981. – 136с.
139380
  Слесь И.С. Акклиматизация и биологические особенности антилопы канная в условиях Аскания-Нова. : Автореф... Канд.биол.наук: / Слесь И.С.; АН УССР.Ин-т зоологии, 1955. – 18л.
139381
  Строганов Н.С. Акклиматизация и выращивание осетровых рыб в прудах / Н.С. Строганов. – Москва, 1968. – 378с.
139382
  Лобанов Н.В. Акклиматизация и гибридизация быковых в зоопарке "Аскания-Нова". : Автореф... канд.биол.наук: 097 / Лобанов Н.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1968. – 19л.
139383
  Треус В.Д. Акклиматизация и гибридизация животных в Аскании-Нова / В.Д. Треус. – К., 1968. – 316с.
139384
  Лавров Н.П. Акклиматизация и реакклиматизация пушных зверей в СССР. / Н.П. Лавров. – М., 1946. – 220с.
139385
  Барбашова З.И. Акклиматизация к гипоксии и ее физиологические механизмы / З.И. Барбашова. – М.-Л., 1960. – 216с.
139386
  Волгин М.В. Акклиматизация леща в озере Убинском Новосибирской области : Автореф... канд. биол.наук: / Волгин М.В.; Объедин. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
139387
  Воронов Г.А. Акклиматизация млекопитающих на Сахплине и Курильских островах / Г.А. Воронов. – Москва, 1982. – 134с.
139388
  Покровский В.С. Акклиматизация ондатры (Ondatra Zibethica Z. - 1766 г.) в дельте р.Аму-Дарьи : Автореф... кандид. биологич.наук: / Покровский В.С.; Горьковский гос. университет. МВО СССР. – Горький, 1951. – 15 с.
139389
  Приходько В.А. Акклиматизация рипуса (Coregonus albula inf. sp. ladogensis) в прудах Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приходько В.А. ; МВО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
139390
  Приходько В.А. Акклиматизация рипуса в прудах Украины : Дис... канд.биолог.наук: / Приходько В.А.; КГУ. – Киев, 1955. – 172л. – Бібліогр.:л.165-172
139391
   Акклиматизация рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. – Москва : Наука, 1968. – 272 с.
139392
  Собенин А.П. Акклиматизация рыб и ее влияние на изменение гельминтологического статуса некоторых водоемов Челябинской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Собенин А.П.; Мин-во с.-х. СССР. Всесоюз. академия с.-х. наук. Всесоюзн. ин-т гельминтологии. – М., 1972. – 16л.
139393
  Мельник С.Д. Акклиматизация субтропических и южных растений в г.Львове : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мельник С.Д. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1957. – 21 с.
139394
  Мельник С.Д. Акклиматизация субтропических и южных растений в г.Львове : Дис... канд. биол.наук: / Мельник С.Д.; Львовский пед.ин-т. – Львов, 1957. – 283л. – Бібліогр.:л.254-264
139395
  Феоктистов М.И. Акклиматизация судака в новосибирском водохранилище. : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Феоктистов М.И.; Совет по биол. наукам. Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 24л.
139396
  Данишевский Г.М. Акклиматизация человека на Севере / Г.М. Данишевский. – М, 1955. – 358с.
139397
  Сердюченко В.И. Аккомодационная эзотропия : клиника, диагностика, лечение / В.И. Сердюченко, Н.М. Дегтярева ; ГУ "Ин-т глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины". – Одесса : Астропринт, 2018. – 655, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 53-56. – ISBN 978-966-927-397-0
139398
  Динабургский В.Д. Аккорд / В.Д. Динабургский. – Тула, 1979. – 119с.
139399
  Мезько Н. Аккорд любви / Н. Мезько. – Пг.-К., 1920. – 31с.
139400
  Гандрабура В.С. Аккордно-премиальная оплата труда в колхозах : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Гандрабура В.С.; Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 20л.
139401
  Хлодуев А.И. и Шимко Н.И. Аккордно-премиальная оплата труда в совхозах / А.И. и Шимко Н.И. Хлодуев. – М., 1962. – 40с.
139402
   Аккордно-премиальная система оплаты труда в совхозах. – Москва : Россельхозиздат, 1966. – 108 с.
139403
   Аккорды. – Москва : Художественная литература, 1977. – 270 с.
139404
  Куринский В.А. Аккорды : стихи и афоризмы / Валерий Куринский. – Киев ; Москва : Комби ЛТД, 2003. – 416 с. – (ПостПсихология). – ISBN 966-8214-03-X
139405
  Задорожняя Е. Аккорды : поэзия / Елена Задорожняя;. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2004. – 102 с. – ISBN 966-8702-10-7
139406
  Шумов М.И. Аккорды тревог / М.И. Шумов. – Минск, 1984. – 287с.
139407
  Санкин Л. Аккредитация вуза в контексте управления качеством образования / Л. Санкин // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 9-16. – ISSN 1726-667Х


  С.-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов
139408
   Аккредитивы. Документарное инкассо. Банковские гарантии: больше надежности в международном бизнесе. – 5-е перераб. изд. – Цюрих, 1989. – 145 с.
139409
  Авравома В. Аккумулема - базовая единица лингвокультурологии // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 6 (205) : 11 конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. – С. 52-55. – ISSN 0131-615X
139410
  Ракитин О.И. Аккумулирование теплоты с помощью адсорбционных тепловых насосов : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.04 / Ракитин О.И.; НАНУ, Ин-т технич. теплофизики. – Киев, 1997. – 19с.
139411
  Пауэр В. Аккумулирование энергии / В. Пауэр. – Москва-Ленингад, 1930. – 232 с.
139412
   Аккумулирование энергии и пути повышения эффективности работы электростанций и экономии энергии : материалы Всесоюзного научно-технического совещания. Москва, октябрь 1985 г. – Москва : ЭНИН
Ч. 1 : Аккумулирование энергии в электроэнергетике. – 1986. – 190 с.
139413
   Аккумулирование энергии и пути повышения эффективности работы электростанций и экономии энергии : материалы Всесоюзного научно-технического совещания. Москва, октябрь 1985 г. – Москва : ЭНИН
Ч. 2 : Аккумулирующие энергоустановки, тепловые процессы и тепло аккумулирующие материалы. – 1986. – 195 с.
139414
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – 2-е изд. – М., 1984. – 295с.
139415
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – 2-е изд. – М., 1985. – 295с.
139416
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии: уч. пособие / К. Зоммер. – М., 1977. – 294с.
139417
  Вайнел Дж.В. Аккумуляторные батареи / Дж.В. Вайнел. – Москва, 1947. – 459 с.
139418
  Вайнел Дж. Аккумуляторные батареи / Дж. Вайнел. – Изд. 4-е. – Москва-Ленинград, 1960. – 480 с.
139419
  Васильев А.А. Аккумуляторные батареи в энергосистемах / Васильев А.А. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 168 с. – Библиогр.: с. 168 (13 назв.)
139420
  Куликов И.Г. Аккумуляторы / И.Г. Куликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1961. – 151 с.
139421
   Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые и никель-железные : ГОСТ 9240-71 и ГОСТ 9241-71. – Изд. официальное. – Москва : Госкомитет стандартов Совета Министров СССР, 1977. – 46 с.
139422
   Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые и никель-железные с ламельными электродами в стальных сосудах : Технические условия. ГОСТ 9240-79(СТ СЭВ 1105-78), ГОСТ 9241-79. – Изд. официальное. – Москва : Гос. ком-т СССР по стандартам, 1980. – 40 с.
139423
  Коровин П.Н. Аккумуляторы, их устройство и обслуживание / П.Н. Коровин. – Москва, 1938. – 111 с.
139424
   Аккумуляторы.. – М, 1961. – 180с.
139425
  Краюшкин В.А. Аккумуляция нефти и природного газа на континентальном склоне Северной Америки / В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-43 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
139426
  Мусаелян Л.А. Аккумуляция содержания как закономерность развития материи. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мусаелян Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 16л.
139427
  Скулачев В.П. Аккумуляция энергии в клетке / В.П. Скулачев; Северин С.Е. – Москва, 1969. – 440с.
139428
  Петрикевич С.Б. Аккумуляция, распределение и превращение ароматического углеводорода 3,4-бензпирена в микробных клетках : Автореф... кандидата биол.наук: / Петрикевич С.Б.; Ин-т микробиологии АН СССР. – М., 1965. – 20л.
139429
  Колпакчи А.А. Акликирование калогенбензолов на катализаторах фриделя-крафтсагуставсона и некоторые сопутствующие реакции : Автореф... канд. хим.наук: 343 / Колпакчи А.А.; Днепропетр. хим. тех. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 15л.
139430
   Аклиматизация переис в Каспийском море. – М, 1952. – с.
139431
   Акліматизація й інтродукція нових рослин. – Київ : Наукова думка, 1965. – 224с.
139432
  Шайтан І.М. Акліматизація рослин в СРСР / І.М. Шайтан. – Київ, 1959. – 176 с.
139433
  Сокур І.Т. Акліматізація і розведення хутрових звірів на Україні. / І.Т. Сокур. – К., 1953. – 79с.
139434
  Карабаев Х. Акмарал / Х. Карабаев. – М., 1978. – 238с.
139435
  Хамматов Яныбай Акмат-ток-ман : роман / Хамматов Яныбай. – Москва, 1973. – 416 с.
139436
  Левицька О.І. Акме-мотивація до успішності у професійному навчанні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 181-183
139437
  Ткаченко О.А. Акме-орієнтація життєвого самовизначення особистості в умовах суспільної кризи // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 143-145
139438
  Оганезова-Григоренко Акме та критерії оцінки його досягнення автопоезною системою "актор мюзиклу" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 291-303. – ISSN 2310-0583
139439
  Гусева Н.Д. Акмеологическая деятельность преподавателя высшей школы : научно-методическое издание / Н.Д. Гусева; Мин-во образования РФ; Исследов. центр проблем качества подготовки специалистов; Академия акмеологич. наук и др.; науч. ред.: Н.В. Кузьмина-Гаршина, Л.Е. Варфоломеева, В.Н. Скворцов. – Санкт-Петербург; Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 274с. – ISBN 5-7563-0241-7
139440
  Башанаева Г.Г. Акмеологическая теория саногенного мышления субъектов семейных отношений // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 73-79. – (Гуманитарные науки ; № 1/2). – ISSN 2076-4685
139441
  Овсянникова О.Н. Акмеологический подход в развитии креативности студентов в процессе обучения иностранному языку // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С. 107-112. – ISSN 2073-9613
139442
  Арутюнян Н.К. Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 185-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
139443
   Акмеология : учебник. – 2-е изд., перераб. – Москва : РАГС, 2006. – 424 с. – (Учебники Российской академии государственной службі при Президенте Российской Федерации / Научно-редакц. совет: Медведев Д.А. (председ.) и др.). – ISBN 5-7729-0202-4
139444
  Шмелева Е.А. Акмеология в профессиональной подготовке учителя к педагогическим инновациям // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 37-39. – ISSN 1726-667Х
139445
  Анисимов О.С. Акмеология мышления / Анисимов О.С. – Москва, 1997. – 534 с. – (Энциклопедия управленческих знаний). – ISBN 5-88075-028-0
139446
   Акмеология чтения: идеи и решения : Мат. наук.-практического семинара 21.04.99 г. – Санкт-Петербург, 1999. – 44с. – ISBN 5-7719-0048-6
139447
   Акмеология чтения: Идеи и решения : Мат-лы научно-практ. семинара 21 апреля 1999 г. – Санкт-Петербург, 1999. – 44 с.
139448
  Батечко Н. Акмеологічна модель підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 60-68. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
139449
  Кубанов Р.А. Акмеологічна основа підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 83-87. – ISSN 2413-1571
139450
  Антонов В.М. Акмеологічна педагогіка, акме-менеджмент якісної освіти: кіберакмеологічна концепція = Innovation acmeology pedagogy: cyberacmeology aspect management of quality education : монографія / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" ; Укр. Акад. Акмеології. – Одеса : Купрієнко СВ, 2018. – 295 с. : іл., табл. – Вступ та висновки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 176-179. – ISBN 978-617-7414-21-5
139451
  Білоус С.Ю. Акмеологічна складова педагогічної системи "Школа - Мала академія наук" // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 21-26. – (Педагогічні науки ; № 3)
139452
  Сазоненко Г. Акмеологічна школа: авторська система // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 6. – С. 41-47
139453
  Богославець Л.П. Акмеологічний аспект модульного середовища університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 20-23. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
139454
  Заїкіна В.В. Акмеологічний підхід до навчання менеджерів при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 300-307. – ISSN 2078-9165


  Акмеологія досліджує процеси розвитку особистості з її просуванням до вершин зрілості. Викладач-акмеолог повинен допомогти розробити студенту траєкторію особистісно-професійного розвитку з урахуванням його типу інформаційного метаболізму. Обговорюється ...
139455
  Васьков Ю.В. Акмеологічний підхід до організації фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в аспекті особистісно орієнтованого навчання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
139456
  Муризіна О.Ю. Акмеологічний підхід до формування професійної успішності в сімейних лікарів на різних етапах денної форми безперервного навчання // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 23, № 1, ч. 2. – С. 80-83. – ISSN 2307-0404
139457
  Калениченко К.М. Акмеологічний підхід у навчанні дорослих як основі розвитку професійно важливих особистісних якостей кадрового резерву освітньої організації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 53-55
139458
  Пашко Л.А. Акмеологічний сервіс - складова системи безперервної освіти керівних кадрів // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 177-178
139459
  Булига І. Акмеологічні аспекти становлення зрілої особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 207-211. – ISSN 2312-1246
139460
  Стефанчук М. Акмеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
139461
  Погрібна В.Л. Акмеологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі / В.Л. Погрібна, О.В. Волянська // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 225-233. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
139462
  Дідик Н. Акмеологічні моделі професійної підготовки соціального педагога і соціального працівника // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 71-74


  Розглядаються акмеологічні моделі, що рекомендовано застосовувати у професійній підготовці соціального педагога і соціального працівника. Проаналізовано зміст і характеристики акмеологічної позиції студента. Розкрито особливості застосування ...
139463
  Пальчевський С.С. Акмеологічні підходи до формування особистості учня на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст.
139464
  Якобчук Г. Акмеологічно-концептуальна модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті досліджуються акмеологічні особливості продуктивних учителів початкових класів. В ході дослідження автор використовує акмеологічну концептуальну модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів з метою подолання негативних протиріч. ...
139465
  Пальчевський С.С. Акмеологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2008. – 398с. – ISBN 978-966-351-161-0
139466
  Антонов В.М. Акмеологія здоров"я в Україні : монографія / В.М. Антонов, Є.А. Кульгінський, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, ПВНЗ "Київ. мед. ун-т". – Київ : СТ-Друк, 2018. – 388, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7414-00-0
139467
  Антонов В.М. Акмеологія щастя в Україні : кіберакмеологічний аспект : монографія / В.М. Антонов ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології. – Київ : Agrar MG, 2018. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 73-91. – ISBN 978-617-646-376-4
139468
  Плахотнік О.В. Акмеологія як нова якість освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 187-192


  Науковий інтерес до акмеології не слабшає. І акмеологія як принципово нова наука, джерела якої знаходяться в педагогіці і психології, і проблема підвищення якості освіти зараз активно досліджуються. Акмеологія - наука, що виникла на стику природничих, ...
139469
  Богосвятська А.-М. Акмеологія: вищий ступінь індивідуального розвитку // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3 : Сучасні технології навчання. – С. 14-19
139470
   Акмэ : Первый сборник Тифлисского цеха поэтов. – Тифлис : Тип. "Слово", 1919. – 64 с. – Экз. деф. без обл.


  В сборнике приняли участие А. Антоновская, Р. Асильянц, Г. Баммель, Н. Бел-конь-Любомирской, В. Зота, О. Камаева, С. Городецкий, С. Меликова, К. Образцов, В. Пруссак, С. Рафалович. Тифлисский цех поэтов был основан Сергеем Городецким в 1918 году. ...
139471
  Шинкаренко Т. Аколада, уклін, поцілунки, або деякі елементи культури спілкування // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 78-80.
139472
  Дзюба Т. Акомодація до часу / Т. Дзюба. – Київ : Ярославів вал, 2000. – 48с. – ISBN 5-308-01750-6
139473
  Омельченко В.А. Аконфліктність і аконфліктна драматургія в художній культурі ХХ століття європейської традиції ( на прикладі розвитку музичного мичтецтва) : Автореф... канд. мистецвтвозн.наук: 17.00.01 / Омельченко В. А.; М-во культ. і мист. Укр., Хар. держ. академ. культ. – Х., 1998. – 16л.
139474
  Саркисян Г.А. Акоп Акопян / Г.А. Саркисян. – Ереван, 1956. – 106с.
139475
  Ерлашова С.М. Акоп Акопян. Живопись / С.М. Ерлашова. – Москва, 1983. – 120с.
139476
  Акопян А. Акоп Акопян. Народный художник Армянской ССР : каталог выставки / Акопян А. – Москва : Совецкий художник, 1979. – 25 с.
139477
  Дрампян Р.Г. Акоп Карапетович Коджоян / Р.Г. Дрампян. – М., 1960. – 75с.
139478
  Эйнатян Д.А. Акоп Крымеци - армянский космограф XIV-XV веков / Д.А. Эйнатян. – Москва : Наука, 1991. – 104 с.
139479
  Салахян А.И. Акоп Паронян. / А.И. Салахян. – М., 1950. – 205-207с.
139480
  Короткий В. Акопов Михайло Арутюнович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 303. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
139481
  Петренко В.М. Акорд / В.М. Петренко. – Київ, 1979. – 142 с.
139482
  Klym Акордеон : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 61-116
139483
  Цибульський П.Д. Акордеон з Клінгенталя : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1971. – 151 с.
139484
  Неприцький-Грановський О.І. Акорди : ліpична поема / Ол. Неприцький-Грановський. – Київ : [Життя й Мистецтво ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1914. – 32 с. – (Видавництво "Життя й Мистецтво")
139485
  Хоросницька М.В. Акорди : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1978. – 120 с.
139486
   Акорди : Антологія української лірики від смерті Шевченка. – Репринт. вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. – 350с. – ISBN 966-01-0369-7
139487
   Акорди життя : поет. збірка. – Харків : Прапор, 1973. – 239 с.
139488
  Диченко І. Акорди кольору та ритму // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19. – ISSN 0130-1799


  Художник Ольга Кравченко
139489
  Вольвач П. Акорди околиць // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 2-10. – ISSN 0131-2561
139490
  Мацяк О. Акорди як різновид фоагментарної прози Ольги Кобилянської // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 76-81
139491
  Попов В. Акосмічний бунт античного гнозису та проблеми сучасної західної ідентичності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
139492
  Воротников Ю.Л. Акратичские и энкратические дискурсы в современном русском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 6-9. – ISSN 1562-1391
139493
   Акредаційна комісія доручила провести перевірку 45 ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  За результатами обговорення Акредитаційна комісія України звернулася до МОН з пропозицією взяти під контроль процес припинення діяльності вищих навчальних закладів (за рішеннями засновників чи за об’єктивними обставинами) через неможливість надавати ...
139494
  Чуканова С. Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США : (огляд) / Світлана Чуканова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 30-33. – ISSN 1029-7200


  Стаття знайомить з акредитаційними стандартами, розробленими Американською бібліотечною асоціацією щодо реформування вищої бібліотечної освіти у Сполучених Штатах Америки. Ключові слова: вища бібліотечна освіта США, Американська бібліотечна асоціація, ...
139495
  Вощевська О.В. Акредитація вищих навчальних закладів США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 55-59. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розкриваються питання функціонування системи вищої освіти США, розглядаються характерні риси, що суттєво відрізняють американську модель системи вищої освіти від інших країн. Автор овлення акредитаційних органів в США. Розглянуто процедуру та ...
139496
  Крижанівський Є.І. Акредитація вищих навчальних закладів: проблеми і шляхи їх вирішення / Є.І. Крижанівський, Ф.В. Козак, Б.В. Сверида. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 146-150. – ISSN 1818-5797
139497
  Панич О. Акредитація вищих навчальних закладів: цінність американських традицій для освітніх реформ в Україні // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 76-85. – ISBN 978-966-518-677-9


  Присвячена аналізу стратегій і практик акредитації вищих навчальних закладів і програм. Особливу увагу приділено незалежним акредитаційним агенціям США. Автор доводить, що створення таких інституцій було б корисним у ході реформування вищої освіти в ...
139498
  Лавриненко О. Акредитація закладів охорони здоров"я як адміністративна процедура / О. Лавриненко, Б. Ребриш // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 74-80
139499
  Косарєв В.М. Акредитація і атестація вищих навчальних закладів як реалізація системи якості підготовки фахівців: міжнародний досвід // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 161-168. – ISBN 978-966-434-012-7
139500
  Сєбкова Х. Акредитація і забезпечення якості вищої освіти в Європі // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 77-84. – ISSN 1682-2366
139501
  Шовковська А.В. Акредитація лабораторій - шлях до підвищення рівня аналітичних робіт у сфері якості грунтів / А.В. Шовковська, М.Є. Лазебна // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 141-145 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
139502
  Губерська Н.Л. Акредитація освітньої програми як вид адміністративної процедури у сфері вищої освіти в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 90-96. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Визначено зміст поняття "акредитація". Встановлено та проаналізовано основні стадії процедури акредитації освітньої програми. Надано їх загальнотеоретичну характеристику.
139503
   Акредитація програм


  Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей.
139504
   Акредитація програм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей.
139505
  Свіжевська С.А. Акредитація як іміджева стратегія підвищення якості вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 110-115. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309


  Забезпечення високої конкурентоспроможності набуває статусу визначального чинника виживання вищого навчального закладу в сучасних умовах, коли бюджетне фінансування може бути розподілено не тільки між державними, а й приватними навчальними закладами, ...
139506
  Семенюк В.І. Акредитація як механізм державного регулювання якості медичної допомоги в галузі охорони здоров"я : міжнародний досвід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-100 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
139507
  Андрусенко С.І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України : Посібник при підготовці та проведенні процедури акредитації у вищих навч. закл. України / С.І. Андрусенко, В.І. Домніч; МОНУ; Державна акредитаційна комісія. – Київ : КУЕТТ, 2003. – 172с. – ISBN 966-7737-25-х
139508
  Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1605-2005
139509
  Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
139510
  Максименко О. Акредитив як платіжний інструмент та спосіб фінансування // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 6-8
139511
  Шпильовий В.А. Акредитивна форма розрахунків у практиці зовнішньоекономічної діяльності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
139512
  Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 142 л. – Додаток: л. 142. – Бібліогр.: л. 132-141
139513
  Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
139514
   Акриламид : Совм. изд. Прогр. ООН по окружающей среде, Мждунар. орг. труда и ВОЗ. – Москва : Медицина, 1989. – 108 с.
139515
   Акриловые олигомеры. – Горький : ГГУ, 1989. – 73 с.
139516
   Акриловые олигомеры и материалы на их основе. – Москва : Химия, 1983. – 232 с.
139517
  Волкова Н.А. Акритархи кембрия западной части Русской платформы : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 128 / Волкова Н.А.; АН СССР. Геологич. ин-т. – М., 1971. – 26л.
139518
  Умнова Н.И. Акритархи ордовика и силура Московской синеклизы и Прибалтики / Н.И. Умнова. – Москва : Недра, 1975. – 167с.
139519
  Пашкявичене Л.Т. Акритархи пограничных отложений венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы : монография / Л.Т. Пашкявичене; Отв. ред. Розанов А.Ю. – Москва : Наука, 1980. – 75с.
139520
  Кирьянов В.В. Акритархи силура Волыно-Подолии / В.В. Кирьянов; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1978. – 116с.
139521
  Кожевников С. Акробатика / С. Кожевников. – М, 1952. – 140с.
139522
   Акробатика : учебник для ин-тов физ. культуры. – Москва : Физкультра и спорт, 1965. – 196 с.
139523
  Онищенко О.А. Акробатика / О.А. Онищенко. – К, 1966. – 90с.
139524
  Нечаєв В.М. Акробатика / В.М. Нечаєв. – К., 1969. – 60с.
139525
   Акробатика : учебник для ин-тов физ. културы. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1973. – 160 с.
139526
  Игнашенко А.М. Акробатика в школе / А.М. Игнашенко. – М., 1964. – 199с.
139527
  Коркин В.П. Акробатика для спортсменов. / В.П. Коркин. – М., 1974. – 92с.
139528
  Игнашенко А.М. Акробатика. / А.М. Игнашенко. – М., 1951. – 160с.
139529
  Колтановский А.П. Акробатика. : Наглядное учебное пособие по классификационной программе / А.П. Колтановский. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 124 с.
139530
  Иванов К.Н. Акробатика. / К.Н. Иванов. – Л., 1962. – 91с.
139531
   Акробатика. Правила змагань : Затв. Ценрт. радою Союзу спортивних товариств і організацій СРСР 5/1 1965 р. Із змін. та дод., що набрали чинності з 1 січ. 1968 р. Пер. з рос. вид. – Киев : Здоров"я, 1968. – 84 с.
139532
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 30 с.
139533
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 32 с.
139534
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 79 с.
139535
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 77 с.
139536
   Акробатика. Правила соревнований. – Москва : Физкультура испорт, 1974. – 71 с.
139537
   Акробатика. Программа для спортивных секций, коллективов физической культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 64 с.
139538
  Игнашенко А.М. Акробатика. Уч. пособие для секций / А.М. Игнашенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1956. – 208с.
139539
  Жуков Ю.А. Акробатическая подготовка волейболистов / Ю.А. Жуков. – Москва, 1967. – 48с.
139540
  Соколов Е.Г. Акробатическая подготовка гимнастов. / Е.Г. Соколов. – М., 1968. – 144с.
139541
  Захарьин В.В. Акробатические прыжки / В.В. Захарьин. – Москва, 1956. – 95с.
139542
  Краснова Елена Акробаты мира флоры : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 8-16 : Фото
139543
  Бовсунівська Т. Акровірш як когнітивний зразок кмітливого версифікаційного кодівання // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 92-101. – ISBN 978-966-1516-14-3
139544
  Навальна М. Акроніми в мові сучасної української періодики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 45-50. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
139545
  Михаловский К. Акрополь / К. Михаловский. – Варшава, 1983. – 20с.
139546
  Соколов Г.И. Акрополь в Афинах / Г.И. Соколов. – Москва, 1968. – 108 с.
139547
  Мережковский Д.С. Акрополь: Избр. лит.-критич. ст. / Д.С. Мережковский. – М. : Книжная палата, 1991. – 351 с.
139548
  Гогешвили А.А. Акростих в "Слове о полку Игореве" / А.А. Гогешвили. – Москва, 1991. – 192с.
139549
  Шрайєр В. Акротірський шпигун / В. Шрайєр. – К., 1959. – 102с.
139550
  Гілевич Н.С. Акрыленая рэвалюцыяй / Н.С. Гілевич. – Мінськ, 1962. – 188с.
139551
  Гасан-Гусейнов Аксайская невеста / Гасан-Гусейнов; пер. с авар. И.Сачкова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 379 с.
139552
  Головко Т. Аксакал української політики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 квітня (№ 17). – С. 6


  Мустафа Джемілєв — політичний та громадський діяч СРСР і України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політв"язень.
139553
   Аксаков Константин Сергеевич : [указатель литературы] / составитель О,М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 49 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 5 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 1. – С. 16-30
139554
  Чванов М.А. Аксаковские места в Башкирии. / М.А. Чванов. – Уфа, 1976. – 72с.
139555
  Агабабян С.Б. Аксел Бакунц : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Агабабян С.Б. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1963. – 82 с.
139556
  Ишханян Р.А. Аксел Бакунц. (Жизнь и вопросы творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишханян Р.А.; АН АрмССР. Ин-тут литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1962. – 19л.
139557
  Богомолов Н.В. Акселерат и акселератка / Н.В. Богомолов. – Куйбышев, 1989. – 122с.
139558
  Радунская И.Л. Аксель Берг / И.Л. Радунская. – Москва : Издательство ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1971. – 495 с.
139559
  Епифанова А.П. Аксель Иванович Берг / А.П. Епифанова. – Москва, 1965. – 92с.
139560
  Кукарцева М.А. Аксель Хоннет - социальный теоретик и социолог // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (360). – С. 38-45. – ISSN 0132-1625
139561
  Аксельрод М.М. Аксельрод М.М. Живопись. Графика : живопись, графика, театр : каталог выставки / Аксельрод М.М. ; предисл. Ю. Герчука. – Москва : Совецкий художник, 1972. – 27 с.
139562
  Найденко В.И. Аксиально-симметричные периодические структуры и резонаторы / В.И. Найденко, Ф.Ф. Дубровка. – Киев, 1985. – 224 с.
139563
  Садовский В.Н. Аксиматический методв как проблема логики и методологики науки : Автореф... канд. филос.наук: / Садовский В.Н.; Ин-т филос. АН СССР, Сектор логики. – М., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
139564
  Яроцкая Г.С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : монография / Г.С. Яроцкая ; [науч. ред. Л.А. Петрова] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 2013. – 551, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 485-550. – ISBN 978-617-689-041-6
139565
  Коломоец Е.С. Аксиологическая инфляция семьи в концепциях З. Баумана и А. Менегетти: социально-философское и личностно-психологическое измерения // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 27-29
139566
  Стукалов А.В. Аксиологическая концепция права и морали Н.Н. Алексеева // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805
139567
  Трушников Денис Юрьевич Аксиологическая модель воспитания в инженерном вузе : (статья вторая) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
139568
  Александрова В.Г. Аксиологическая направленность компетентностного подхода в гуманитарно-личностном образовательном пространстве / В.Г. Александрова, М.И. Шишова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 56-63. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
139569
  Зинатуллин З.З. Аксиологическая оценка учебного курса "Профессиональная этика" // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 76-78. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты содержание и социальная ценность учебного курса "Профессиональная этика" для бакалавров.
139570
  Пономарев Ю.Ю. Аксиологическая функция философии: единство истины, добра и красоты : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пономарев Ю.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 16л.
139571
  Пономарев Юрий Юрьевич Аксиологическая функция философии: единство истины, добра и красоты : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Пономарев Юрий Юрьевич; КГУ. – К, 1992. – 155л. – Бібліогр.:л.146-155
139572
  Лаптева Л.Е. Аксиологические аспекты изучения правовой культуры общества // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 63-64. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
139573
  Зорькин В. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 4-7. – ISSN 1812-7126
139574
  Бургин М.С. Аксиологические аспекты научных теорий. / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов. – Киев : Наукова думка, 1991. – 184с.
139575
  Петренко В.Ф. Аксиологические аспекты психологических теорий // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
139576
  Панасюк Олег Терентьевич Аксиологические аспекты трудового права : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Панасюк Олег Терентьевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 116л. – Бібліогр.:л.109-116
139577
  Панасюк О.Т. Аксиологические аспекты трудового права : монография / О.Т. Панасюк. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2018. – 96, [2] с. : ил., табл. – Сер. осн. в 2016 р. - На тит. л. назв. сер. на укр. яз.: Серія "Сучасне трудове право". – Библиогр.: с. 84-88 и в подстроч. примеч. – (Серия "Современное трудовое право"). – ISBN 978-617-566-470-4


  У пр. № 1716696 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
139578
  Кучерук О.А. Аксиологические ориентиры современной молодежи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 70-75. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  Современный мир демонстрирует трансформационное преобразование всех социокультурных проявлений общественной жизни. Одной из ключевых проблем является ценностно-ориентирующая и смысловая направленность формирования молодежных аксиологических ориентиров. ...
139579
  Калинько М.В. Аксиологические основания бытия личности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.26-33
139580
  Кочеткова Л.Н. Аксиологические основания инженерного образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2011. – № 12. – С. 70-75. – ISSN 1561-2465


  На основе результатов социологического исследования, проведенного в Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и автоматики, показана неконструктивность углубления профессиональной направленности образования за счет ...
139581
  Докучаев И.И. Аксиологические основания культурно-исторических типов / И.И. Докучаев, Ж.В. Веклич // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 2073-9702


  Історичні типи культури : креативний і традиційний
139582
  Михайлова В.Л. Аксиологические основы правового сознания // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 161-167
139583
  Квятковский Д.О. Аксиологические особенности гуманистических идеалов украинской молодежи // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.235-241. – ISSN 1728-3671
139584
  Сабирова Д.Р. Аксиологические приоритеты содержания подготовки учителя иностранного языка в США / Д.Р. Сабирова, А.С. Акмаева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 276-279. – (Серія : Педагогічні науки)
139585
  Бачур Б.С. Аксиологические проблемы соотношения права и человека в современном мире // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 11-13. – ISBN 978-966-927-199-0
139586
  Филошин Вячеслав Анатольевич Аксиологические функции языка в социальном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филошин Вячеслав Анатольевич; КГУ. – К., 1990. – 15л.
139587
  Филюшкин Вячесла Анатольевич Аксиологические функции языка в социальном познании : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Филюшкин Вячесла Анатольевич; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 108л. – Бібліогр.:л.96-108
139588
  Ширманов И.А. Аксиологический анализ работы П.И. Новогородцева "Восстановление святынь" // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805


  В статье проводится анализ духовных и правовых ценностей, сформулированных в одной из последних работ выдающегося российского философа права Павла Ивановича Новгородцева. Значение его творчества выходит далеко за рамки русской философии и культуры ХХ ...
139589
  Дробышева Е.Э. Аксиологический анализ феномена массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 93-98. – ISSN 2073-9702


  Данная работа посвящена аксиологическому анализу феномена массовой культуры в дискурсивном поле авторской теории о ценностных основаниях архитектоники культуры. В числе ряда других проблем, анализируется многообразие аксиосферы массовой культуры, ...
139590
  Савостьянова М.В. Аксиологический аналииз парадигмальной науки или о роли ценностей в науке : монография / М.В. Савостьянова. – Киев : Парапан, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-8210-78-5
139591
  Виллян У. Аксиологический аспект в исследованиях социалистической нравственности : Автореф... Канд. филос.наук: 09.00.05 / Виллян У.; МВ и ССО УССР.КГУ им.ТГ.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
139592
  Виллян У. Аксиологический аспект в исследованиях социалистической нравственности (методологический анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Виллян У.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 168л. – Бібліогр.:л.150-168
139593
  Кожевников Ю.И. Аксиологический аспект научной деятельности и социальная ответственность ученого. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Кожевников Ю.И.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1974. – 16л.
139594
  Майборода В.В. Аксиологический аспект феномена любви // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 34-35
139595
  Яковлев С.В. Аксиологический критерий нормирования государственного образовательного стандарта // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2010. – № 4 (24). – С. 86-100. – ISSN 1812-9463
139596
  Фёдорова Л.А. Аксиологический подход к проблемам образования / Л.А. Фёдорова, Л.Ю. Коршикова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 153-164. – ISSN 1811-0916


  Целью статьи является анализ особенностей ценностных составляющих современного образования. На основе аксиологического подхода и рефлексивного анализа философии образования показано диалектиче-ское понимание образования как ценности и рассмотрены ...
139597
  Мозговая Е.Я. Аксиологический потенциал факультативных занятий по русскому языку как иностранному (на примере клуба любителей русского языка) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 35-36
139598
  Маргвелашвили Г.Т. Аксиологическое значение различия между экзистенциальным и категориальным в хайдеггеровском онтологическом учении. / Г.Т. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1979. – 165с.
139599
  Сухина И. Аксиологическое понимание инкультурации и культурной идентичности личности // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 39-46. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
139600
  Филюшин В.А. Аксиологическое содержание естественного языка как философская проблема // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
139601
  Выжлецов Г.П. Аксиология в системе философского знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 34-39. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
139602
  Выжлецов Г.П. Аксиология веры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 72-75. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
139603
  Новичков В.Б. Аксиология дидактики / В.Б. Новичков, Е.Б. Титаренко // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-25. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются основные положения концепции духовно–нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Показаны достоинства и недостатки концепции.
139604
  Кирьякова А.В. Аксиология креативности в контексте современной парадигмы образования / А.В. Кирьякова, В.В. Мороз // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 60-64. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается креативность как аксиологический ресурс развития современного университетского образования. Обосновывается важность развития у студентов в процессе обучения таких основных навыков, как креативное, критическое мышление и решение проблем, ...
139605
  Костюрина Н.Ю. Аксиология современной молодежи: основные научные стратегии изучения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 213-219. – ISSN 1606-951Х
139606
  Бальжик И.А. Аксиология церковного права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 23-27.
139607
  Мирошников Ю.И. Аксиология: концепция эмотивизма / Ю.И. Мирошников; Российская академия наук; Уральское отделение; Ин-т философии и права; Каф-ра философии. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 164с. – ISBN 5-7691-1809-1
139608
  Таровський Є.С. Аксиологічний аспект права як ідеального об"єкта соціальної теорії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 84-86
139609
  Богданова О.В. Аксиома бытия в "Холодной осени" И.А. Бунина // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 8-16. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  Рассматривается мотивно-образная система рассказа И.А. Бунина «Холодная осень», осмысляется его композиционная структура, вычленяется ведущий контент идейной слагаемой. В статье показано, что суммарная общность мелких деталей и образно-поэтических ...
139610
  Кановей В.Г. Аксиома выбора и аксиома детерминированности. / В.Г. Кановей. – Москва : Наука, 1984. – 65 с.
139611
  Вознесенский А.А. Аксиома самоиска / А.А. Вознесенский. – Москва, 1990. – 561с. – ISBN 5-85-202-005-2
139612
  Павлов В.Т. Аксиоматизация научных знаний как проблема логики науки // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
139613
  Моисил Г.К. Аксиоматизация теории минимиозации комбиниторных автоматов / Г.К. Моисил. – Москва, 1963. – 26с.
139614
  Капхенгст Хайнц Аксиоматизируемые классы автоматов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Капхенгст Хайнц; Объедин. учен. совет ин-тов математики, кибернетики и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 8л.
139615
  Тютин Виталий Иванович Аксиоматика и ряды подгрупп n-арных групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тютин Виталий Иванович; АН БССР, ин-т математики, Гомельское отд. – Гомель, 1986. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
139616
  Тютин Виталий Николаевич Аксиоматика и ряды подгрупп N-арных групп : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.01.06 / Тютин Виталий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 11л.
139617
  Эйдельман М.С. Аксиоматика природы или новые основания науки : Приложение к журналу "Аксиоматика природы" ISSN 0131-9876 / М.С. Эйдельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург, 2000. – 44с.
139618
  Масленников М.В. Аксиоматическая модель явлений переноса частиц / М.В. Масленников. – Москва : Наука, 1989. – 190 с.
139619
  Ван Хао Аксиоматические системы теории множеств. / Ван Хао, Мак-Нотон. – Москва, 1963. – 53с.
139620
  Сабад Е.П. Аксиоматическое доказательство асиатотический соотношений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сабад Е. П.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
139621
  Берадзе А.А. Аксиоматическое построение одной из плоских геометрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Берадзе А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 10 с.
139622
  Касымджанов Машрук Арифжанович Аксиометрическая перенормировка экспоненциального взаимодействия в обобщенно-гамильтоновом подходе. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.02 / Касымджанов Машрук Арифжанович; АН УзССР. Объединение учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1974. – 13л.
139623
  Баженов Александр Андреевич Аксиомитаческий и семантический подходы к структуре физической теории : Автореф... канд. филос.наук: 090001 / Баженов Александр Андреевич; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 19л.
139624
  Игнатищев Р.М. Аксиомметод без перехлеста. Акцент на "смотри!" и "опыт" / засл. деятель науки Руслан Игнатищев. – Могилёв : Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2016. – 47, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 46-47


  У пр. №3482BR напис: Научной библ. Киевского национального ун-та, экз. №1. Подпись, Р. Игнатищев, 7.05.2017
139625
  Медников Б.М. Аксиомы биологии = Biologia axiomatica / Б.М. Медников. – Москва : Знание, 1982. – 136 с. : ил. – (Наука и прогрес)
139626
  Григорьев В.В. Аксиомы волшебной палочки. / В.В. Григорьев. – М., 1967. – 160с.
139627
  Бим-Бад Аксиомы педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С. 15-20. – ISSN 0869-561Х
139628
  Гаппоев А.А. Аксиомы правосознания в правовом учении И.А. Ильина // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 8-12. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется концепция правосознания, изложенная в работе «О сущности правосознания» русским профессором философии и права начала ХХ в. И.А. Ильиным. Раскрывается содержание сформулированных мыслителем в качестве аксиом правосознания закона ...
139629
  Лопатин Л.М. Аксиомы философии / Л.М. Лопатин. – М, 1996. – 555с.
139630
  Новак О.Н. Аксионим ЛЕПОТА в сербской лингвокультуре // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
139631
  Трапезников А. Аксиос : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-134. – ISSN 0131-2332
139632
  Южанинова Е.Р. Аксиосфера Интернета как пространство ценностного самоопределения студентов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 42-45. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено пространство аксиосферы Интернета как самостоятельный феномен, содержащий иерархию ценностей, определенный духовный опыт и идеалы. Обоснована актуальность исследования проблемы ценностного самоопределения студентов в пространстве аксиосферы ...
139633
  Тартаковський В.К. Аксіально-симетричний гармонічний осцилятор. Методичні аспекти / В.К. Тартаковський, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 138-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Приведено детальне розв"язання квантово-механічної задачі про тривимірний гармонічний осцилятор для потенціалу з аксіальною симетрією. Звернуто увагу на використання симетрії задачі при розв"язанні задачі Шредінгера і на введення фізичних квантових ...
139634
  Олькіна О.В. Аксіогенез як напрямок парламентської діяльності в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 44-49. – ISSN 2220-1394
139635
  Ковпак В.А. Аксіогенеза публіцистики Я. Стецька: репрезентація смислу "Бог" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 9-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
139636
  Тарарак Н.Г. Аксіологізація змісту вищої мистецької освіти України (1990-ті рр. – XXI століття) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 127-134. – ISSN 2312-0657


  На основі здійснення ретроспективного аналізу генези формування ціннісних орієнтацій учасників навчального процесу систематизовано теоретичні питання й розкрито особливості практичних здобутків, накопичених вищою вітчизняною школою упродовж 90-х рр. ...
139637
  Островський Д.О. Аксіологічий аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Островський Д.О.; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 348л. + Додатки: л.194-348. – Бібліогр.: л.169-193
139638
  Попова Н.М. Аксіологічна детермінованість та динаміка розвитку концепту solidaridad в концептосфері іспанців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 326-333
139639
  Чекаленко Л.Д. Аксіологічна дилема неспроможних держав / Л.Д. Чекаленко, М.О. Васильєва // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 77-83. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
139640
  Жихарєва О.О. Аксіологічна динаміка опису природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 64-72. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
139641
  Дроботов С. Аксіологічна і когнітивна функції права у процесі становлення правової держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 28-35
139642
  Ключник Р.М. Аксіологічна криза як чинник розвитку політичної системи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 13-21. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
139643
  Юдіна Т. Аксіологічна лексика у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 167-170. – ISBN 978-617-689-129-1
139644
  Корольова В.В. Аксіологічна лексика української мови як засіб соціокультурної ідентифікації особистості // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 82-88
139645
  Катернюк В.В. Аксіологічна маркованість прізвиськ в англійській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 366-372. – ISSN 1729-360Х
139646
  Сушкевич О.В. Аксіологічна модальність як відносна суб"єктивна категорія // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 91-98. – ISSN 2305-3852


  У статті зроблено спробу встановити відносний суб’єктивний характер категорії «аксіологічна модальність». Проаналізовано як традиційні уявлення про сутність згаданої категорії, так і сучасні погляди. Комунікативна позиція мовця визначається як ...
139647
  Волошина В. Аксіологічна модель сучасної професійної підготовки майбутніх психологів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3 (62) : Психологія. – C. 29–36. – ISSN 2078-1687
139648
  Романова Ю.В. Аксіологічна обумовленість професіоналізації психолога-практика (теоретичний аналіз) // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 104-112
139649
  Зернецький П. Аксіологічна основа аргументації у британському політичному мовленні / П. Зернецький, Г. Рябоконь // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 59-62


  Розглянуто проблему аргументації та зазначено її місце у структурі британського політичного мовлення на прикладі дебатів британського парламенту в Палаті громад.
139650
  Джунь В. Аксіологічна оцінка людини, її гідності та природних прав у науці конституційного права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 151-163. – ISSN 1026-9932
139651
  Чубарева О.О. Аксіологічна палітра студентської молоді: проблема визначення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 277-282. – ISSN 2076-1554
139652
  Сьомін С.В. Аксіологічна парадигма українсько-російського протистояння в інформаційному просторі окупованого Криму // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 78-83
139653
  Ладиченко В.В. Аксіологічна природа організації державної влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-15
139654
  Кьопке В.А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів 20 ст. : Дис. ... канд. філос. наук : Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кьопке В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 174 л. – Бібліогр.: л. 156-174
139655
  Кьопке В.А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кьопке В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 4 назви
139656
  Маркова О.І. Аксіологічна складова змісту концепту "патріотизм" на матеріалі газетного дискурсу України // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 50-57. – ISSN 2077-804X


  "Аксіологічна складова змісту концепту "патріотизм", виявлена за допомогою текстів ЗМІ України, представлена лексикою, що віддзеркалює особливості ментальності українського народу, його світосприйняття та ціннісні орієнтири життя. Предметно-образне ...
139657
  Перова О.Є. Аксіологічна спрямованість людського пізнання в історико-філософських концепціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
139658
  Чорнобильська С. Аксіологічна сутність і теоретичний зміст "європейськості" в українській літературі епохи романтизму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 230-235
139659
  Зінченко А.В. Аксіологічна сутність комунікативної толерантності майбутнього педагога в навчально-професійній взаємодії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 197-201
139660
  Литвинюк О.М. Аксіологічна трансформація загальнокультурних традицій у контексті творчості Вільяма Голдінга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Литвинюк О.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
139661
  Васечко І.Б. Аксіологічне значення категоріально- понятійного апарату трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.72-76. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
139662
  Кравченко П. Аксіологічне осмислення автентичності людського буття С. К"єркегором // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 13-21. – ISSN 2075-1443
139663
  Яшник С.В. Аксіологічне переосмислення сучасного освітнього простору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 266-272. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті робиться спроба переосмислення ролі сучасної освіти та аналізуються нові прогресивно-гуманістичні орієнтири вітчизняної педагогики, які відповідають ціннісним орієнтаціям світової спільноти.
139664
  Король О.В. Аксіологічний аспект безперервної освіти в контексті сучасних реалій глобалізації // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.233-237. – ISSN 1728-3671
139665
  Дубінін В.В. Аксіологічний аспект давньоіндійської релігійної філософії (за сюжетами "Бхагавад-гіта" і "Шримад-бхагаватам") // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 52-58
139666
  Островський Д.О. Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Островський Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
139667
  Білокінь О. Аксіологічний аспект означення часу відвідування могили Тараса Шевченка (за матеріалами книг вражень) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 217-225


  У статті розглядаються аксіологічні характеристики часу відвідування могили Т. Шевченка, обумовлені ціннісними орієнтирами особистості та мовного соціуму
139668
  Таровський Є.С. Аксіологічний аспект права як ідеального об"єкта соціальної теорії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 84-86
139669
  Гураленко Н.А. Аксіологічний аспект різноджерельного права в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 17-22. – (Правознавство ; Вип. 385)
139670
  Марченко Н.В. Аксіологічний аспект розгляду "казки" як фольклорного й авторського твору в процесі формування світогляду індивідуума // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 32-41


  Стаття присвячена розгляду значення казки як фольклорного надбання етносу та літературного твору з погляду аксіології у процесі формування світогляду індивідуума. В статье рассматривается значение сказки как фольклорного и литературного жанра с ...
139671
  Цимбалюк М.М. Аксіологічний аспект утворення та реалізації правових смислів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-21.
139672
  Гурц В.В. Аксіологічний аспект функціонування політичного лідерства в умовах демократії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 19-21
139673
  Юрчак М.Б. Аксіологічний вимір відносин ЄС - Україна: 2013 рік // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 85-87
139674
  Сопілко І. Аксіологічний вимір державної інформаційної політики: досвід України і країн Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 1026-9932
139675
  Мамчур Г.В. Аксіологічний вимір державної служби сучасної України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 380-384
139676
  Пашкіна А.М. Аксіологічний вимір діяльності державних службовців: історичний спадок та вимоги сучасності // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 193-203


  У статті висвітлено явище організаційних цінностей у контексті діяльності органів державної служби, історичні передумови його формування та можливі деструктивні наслідки внаслідок незбігу індивідуальної й організаційної цінніс-них систем. Запропоновано ...
139677
  Шевчук К.С. Аксіологічний вимір естетичного переживання в польскій естетиці першої половини XX ст. : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Шевчук Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
139678
  Шевчук К.С. Аксіологічний вимір естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX ст. : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Шевчук Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – 402 арк. – Бібліогр.: арк. 365-402
139679
  Гоян І.М. Аксіологічний вимір історичної пам"яті українців / І.М. Гоян, В.П. Будз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані особливості історичної пам"яті українців. Українська історична пам"ять суттєво відрізняється від імперської історичної пам"яті росіян, яка вказує на цінність влади. Історична пам"ять українців ґрунтується на цінності людини. Похідними ...
139680
  Задорожня Г. Аксіологічний вимір Конституції України: проблеми теорії та практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 98-102


  У статті проаналізовано ціннісні правові засади, які має містити оновлена Конституція України.
139681
  Буруковська Наталія Василівна Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання : Автореф. дис. ... канд. філосов. наук:09.00.02 / Буруковська Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
139682
  Буруковська Наталія Василівна Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання : Дис...канд.філософ.наук:09.00.02 / Буруковська Наталія Василівна; КНУТШ. – К., 2001. – 162л. – Бібліогр.:л.151-162
139683
  Семенченко Ф.Г. Аксіологічний вимір політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 295-304
139684
  Аксельрод Р.Б. Аксіологічний вимір політичної компетентності управлінської еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 344-352
139685
  Ключник Р.М. Аксіологічний вимір політичної кризи в Україні // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 23-48. – ISBN 978-966-434-365-4
139686
  Клімова Г.П. Аксіологічний вимір правової культури // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 199-209. – ISSN 0201-7245
139687
  Юрійчук О. Аксіологічний вимір правової культури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 287-290. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
139688
  Король І.І. Аксіологічний вимір проблеми істини в соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються основні віхи взаємозв"язку цінностей та істинного знання в соціологічній науці. Безпосередньо аналізується вплив цінностей та ціннісних орієнтацій дослідника на отримання істинного знання. In the article the basic marks of interrelation ...
139689
  Міхільов О.Д. Аксіологічний вимір релігії в самосвідомості римської культури (на матеріалі праць Марка Туллія Ціцерона) / О.Д. Міхільов, О.Ю. Волох // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 101-105. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
139690
  Баранова С С. Аксіологічний вимір самоорганізації суспільних рухів / С С. Баранова, Т.А. Вербецька // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 75-80. – ISSN 2077-1800
139691
  Богера Х. Аксіологічний вимір свободи у творах Г. Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 176-179
139692
  Ковтун Л. Аксіологічний вимір системи колористичних уявлень українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується система колористичних уявлень українців як ціннісно-культурних універсалій. Увагу зосереджено на висвітленні аксіологічних особливостей українського колористичного світосприйняття. The system of color imaginations of Ukrainians ...
139693
  Буруковська Н.В. Аксіологічний вимір у контексті гуманітарних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
139694
  Кожем"якіна О.М. Аксіологічний вимір філософії довіри // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 78-80
139695
  Ісіченко І. Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки-Основ"яненка (повість "Добре роби, добре й буде") // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 14-17. – ISSN 1996-5931


  Тенденційність і дидактизм повісті Григорія Квітки-Основ"яненка "Добре роби, добре й буде" визначаються структуротворчими механізмами, закладеними у вербальну діяльність оповідача - Грицька Основ"яненка. The tendentiousness and didacticism of Hryhoriy ...
139696
  Рижко О. Аксіологічний вияв проблеми плагіату // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 259-267. – ISSN 2524-0331
139697
  Васильчук В.О. Аксіологічний зміст категорії "справедливість" у праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 28-34. – (Правознавство ; Вип.311)
139698
  Бойчук А.Ю. Аксіологічний зміст принципів юридичної відповідальності за правопорушення проти навколишнього середовища: історичний аспект // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 118-127. – ISSN 2524-101X
139699
  Коць Т. Аксіологічний і часовий виміри мовної норми // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 42-50. – ISSN 1682-3540


  "Проаналізовано теоретичні питання мовної норми як одного з центральних понять загальної теорії мови і категорії культури мови. Актуалізовано аксіологічні параметри мовної норми, поняття прескриптивної і дескриптивної, символічної і прагматичної, ...
139700
  Бабенко М.В. Аксіологічний код поезії Мар"яни Савки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 24-29


  Статтю присвячено аналізові творчості Мар"яни Савки, зокрема увагу акцентовано на проблемі аксіологічного коду в її поезії, що є особливо актуальним у нашу нігілістичну літературну добу
139701
  Петрикова В.Т. Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 82-95


  Розглянуто сучасні ознаки інформаційного суспільства, історію його формування за умов модернізації суспільства в його ціннісних орієнтирах. Предметно проаналізовано науковий простір України на межі ХIХ-ХХ століть і формування в ньому системного знання ...
139702
  Бєлова А.Д. Аксіологічний компонент номінацій квітів в сучасній англійській мові // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 34-39. – ISBN 978-966-171-881-3
139703
  Вільчинська І.Ю. Аксіологічний підхід до дослідження політичної мотивації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 194-203
139704
  Кучук А. Аксіологічний підхід до дослідження правових явищ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 116-120
139705
  Вовканич С. Аксіологічний підхід до оцінки духовно-інноваційного потенціалу регіональних суспільних систем / С. Вовканич, Х. Копистянська, С. Цапок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 15-29. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1562-0905
139706
  Вовканич С. Аксіологічний підхід до процесів модернізації промислового потенціалу в системі сучасних складових української національної ідеї / С. Вовканич, С. Шульц // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 20-31. – ISSN 1819-7329


  Негентропійно-методологічна візія.
139707
  Оробець К. Аксіологічний підхід у кримінальному праві: зміст та значення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 222-226. – ISSN 2307-8049
139708
  Нікогосян Л.Р. Аксіологічний підхід у системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі / Л.Р. Нікогосян, Ю.О. Асєєва // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 4 (157). – С. 33-38. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті визначено важливість системно-ціннісного підходу, подано характеристику аксіологічного підходу як методологічного концепту професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі.
139709
  Крижко В.В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою : Навчальний посібник / МОіНУ; Василь Крижко, Ірина Мамаєва. – Київ : Освіта України, 2005. – 224с. – ISBN 966-8847-00-8
139710
  Марчук Михайло Георгійович Аксіологічний потенціал наукового значення: поняття, структура, спосіб актуалізації : Дис... доктора філософських наук: 09.00.09. / Марчук Михайло Георгійович; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2002. – 436 л. – Бібліогр.: л.413-436
139711
  Марчук Михайло Георгійович Аксіологічний потенціал наукового значення: поняття, структура, спосіб актуалізації : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09 / Марчук М.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 26 назв
139712
  Прима О.І. Аксіологічний потенціал турецької етикетної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 238-244


  У статті розглядається проблема аксіологічного потенціалу різних тематичних груп турецького мовного етикету. Зібрано та проаналізовано більше 500 етикетних формул турецької мови щодо наявності в них ціннісного значення.
139713
  Держко І.З. Аксіологічний радикалізм метафізичного волюнтаризму Ф. Ніцше // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.20-29. – ISSN 2075-1443
139714
  Мариненко Ю.І. Аксіологічні аспекти авторецепції П. Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 370-376. – (Б-ка Ін-ту філології)
139715
  Сидоренко Л.І. Аксіологічні аспекти в сучасній екології // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-28.
139716
  Андрейцев В. Аксіологічні аспекти кодифікації законодавства про наукові школи вчених // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 22-36. – ISSN 1993-0909
139717
  Брацка М.В. Аксіологічні аспекти народних повістей Юзефа Ігнація Крашевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 73-79


  У статті аналізуються дві повісті з циклу народних повістей Юзефа Ігнація Крашевського ("Остап Бондарчук" і "Ярина") з погляду літературної теорії цінностей, зокрема унаочнюється трактування понять добра і зла. В статье анализируются две повести из ...
139718
  Андрейцев В.І. Аксіологічні аспекти правничої освіти // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 29-31
139719
  Парафійник Надія Іванівна Аксіологічні аспекти релігії та атеїзму, їх роль у світоглядному становленні молоді : Дис... канд. філософськихнаук: / Парафійник Надія Іванівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 163л. – Бібліогр.:л.145-163
139720
  Парафійник Н.І. Аксіологічні аспекти релігії та атеїзму, їх роль у світоглядному становленні молоді. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Парафійник Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 25л.
139721
  Панасюк О.Т. Аксіологічні аспекти трудового права. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Панасюк О.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
139722
  Левко О.В. Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 18-29. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджено оцінний компонент концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі, здійснено компаративний аналіз семантики "лексем смирення" в медійних текстах релігійної та суспільно-політичної тематики, визначено амбівалентність ...
139723
  Гарасим Я. Аксіологічні виміри етноестетики народнопісенних творів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 26-39


  У статті проаналізовано процес етноестетизації фольклорних пісенних текстів через етичну призму національного світогляду. З‘ясовано, що основними моральними імперативами українців, що відіграли важливу роль при формуванні етноестетичного канону, стали ...
139724
  Сидоренко С.А. Аксіологічні виміри менеджменту // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 156-162
139725
  Миколюк О.А. Аксіологічні властивості гоноративу як вербального знаку // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 130-132
139726
  Діденко Ніна Аксіологічні детермінанти соціальної відповідальності бізнесу / Діденко Ніна, Павлова Ганна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – с.124-126. – ISSN 1728-9343
139727
  Лановик М. Аксіологічні домінанти наукового світогляду професора Романа Гром"яка / М. Лановик, З. Лановик // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 64-72. – ISSN 0236-1477
139728
  Борисенко Є.О. Аксіологічні екзистенціали власності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 21-24. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
139729
  Плахотнік О.В. Аксіологічні засади ноосферно-екологічної парадигми розвитку суспільства / О.В. Плахотнік, В.Є. Головатюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 310-317


  У статті йдеться про те, що людина, наділена розумом, здійснює техногенне перетворення природи, перетворюється в головну геологічну силу. Людина повинна взяти на себе відповідальність за майбутній розвиток природи. Розвиток довкілля та суспільства має ...
139730
  Дяченко Р.О. Аксіологічні засади підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 58. – С. 250-258. – ISSN 2072-1692
139731
  Марченко М.В. Аксіологічні засади права вето Президента України в контексті формування людиноцентристської правової ідеології // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/1. – С. 36-39. – ISSN 2409-1944
139732
  Шейна А.М. Аксіологічні засади принципу демократизму у праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 10-17
139733
  Демінська Л.О. Аксіологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання : монографія / Л.О. Демінська ; М-во освіти і науки, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Донец. держ. ін-т здоров"я, фіз. виховання і спорту Нац. ун-ту фіз. виховання і спорту України. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 378-435. – ISBN 978-966-374-760-6
139734
  Бялик В. Аксіологічні засади формування значення англійського неологізму // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 61-68. – Бібліогр.: Літ.: С. 59-60; 10 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
139735
  Плахотнік О.В. Аксіологічні засади формування особистості у соціокультурному середовищі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 225-230


  Цінності - є одним із найважливіших понять, яке дозволяє не лише пояснити дії людини, але й зрозуміти її внутрішній світ, наблизитися до розгадки індивідуального та колективного цічепокладання. Духовні цінності являють собою багаторівневу систему, що ...
139736
  Рошкулець Р.Г. Аксіологічні ідеї П.Юркевича: класичні передумови і паралелі з сучасністю // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 130-133. – (Філософія ; Вип. 148/149)
139737
  Жук О.А. Аксіологічні концепти БАЖАННЯ і ПРИСТРАСТЬ у давньогрецькій і латинській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 173-178


  У статті розглядається структура мовної репрезентації морально-етичних цінностей "бажання" і "пристрасть" у творах античних письменників і філософів. В статье рассматривается структура языковой репрезентации морально-этических ценностей "желание" и ...
139738
  Сайтарли І.А. Аксіологічні критерії соціокультурної типології у Т.Парсонса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 42-51
139739
  Кузнєцова Т.В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Кузнєцова Т.В. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010. – 428л. + Додаток : л.411-428. – Бібліогр. : л.355-410
139740
  Кузнєцова Т.В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01. / Кузнєцова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 31с. – Бібліогр.: 42 назви
139741
  Семак О. Аксіологічні мотиви драматургії української діаспори (на матеріалі п"єс Івана Багряного, Ігоря Костецького та Іларіона Чолгана) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 209-211. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті проаналізовано аксіологічний прідхід до проблематики драматичних творів, написаних у 40-х роках за межами України.
139742
  Бойко Т.В. Аксіологічні ознаки концепту minne (на матеріалі поезії Гайнріха фон Морунгена) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 71-75
139743
  Кіреєнко К.В. Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 423-428


  Розглянуто французькі любовні замовляння під кутом зору когнітивної лінгвістики з метою дослідження репрезентації в них концепту КОХАННЯ. Увагу зосереджено на аналізі аксіологічних ознак концепту кохання у французькій фольклорно-магічній картині світу, ...
139744
  Перова О.Є. Аксіологічні орієнтації сучасного наукового дослідження живого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
139745
  Савостьянова М.В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Савостьянова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 442л. – Бібліогр. : л.401-442
139746
  Савостьянова М.В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки : автореф. ... д-ра. філос. наук : 09.00.09 / Савостьянова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 24 назви
139747
  Дьоміна О.С. Аксіологічні основи національної ідеї // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 201-205. – ISSN 2076-1554


  Досліджено процес формуванняціннісної основи політичного процесу в Україні, її соціально–культурне підґрунтя, звернення держави з тоталітарним минулим до національної ідеї як сутнісної складової духовності сучасного українського політичного процесу, ...
139748
  Чупрій Л. Аксіологічні основи політичної діяльності // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.99-107. – ISSN 1609-5499
139749
  Мельничук О. Аксіологічні основи права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 220-224. – ISSN 0132-1331
139750
  Рибалка В.В. Аксіологічні основи психологічної культури особистості : навчально-методичний посібник / Рибалка В.В. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Ін-т обдарованої дитини ; Укр. науково-методичний центр практ. психології і соціальної роботи МОН і АПН України. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-8658-57-0
139751
  Піддячий В. Аксіологічні основи розвитку громадянської компетентності майбутнього педагога // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
139752
  Нікора А. Аксіологічні основи розвитку особистості студента в освітньо-виховному середовищі університету // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 263-267. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
139753
  Гринь Т.В. Аксіологічні основи у педагогічній концепції С.Русової та В.Сухомлинського (порівняльний аналіз) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 71-74. – (Серія : Педагогічні науки)
139754
  Пожидаєва О.А. Аксіологічні особливості концепту "жінка" і його репрезентація в сучасній іспанській лексикографії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 242-247


  У статті розглядається оцінна структура концепту "жінка" в сучасній іспанській лексикографії, у межах якої виділяється сукупність домінантних ознак, що особливим чином представлені в мові та розкривають специфічні гендерні характеристики. В ...
139755
  Антонюк М.А. Аксіологічні парадигми повістей Тараса Шевченка в літературному контексті першої половини XIX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Антонюк Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Каф. іст. укр. л-ри і шевченкознавства. – Київ, 2013. – 180 л. – Бібліогр.: л. 166-180
139756
  Антонюк М.А. Аксіологічні парадигми повістей Тараса Шевченка в літературному контексті першої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук. : 10.01.01 / Антонюк Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
139757
  Бурбело В.Б. Аксіологічні параметри дискурсу в перспективі історичного розвитку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 217-221. – ISBN 966-594-420-7
139758
  Зверов В.В. Аксіологічні параметри інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 64-66
139759
  Іващук І. Аксіологічні передумови взаємодії країн в умовах глобальних трансформацій // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 67-72. – ISSN 1818-2682
139760
  Прохоренко К. Аксіологічні питання об"єктивації клімату в екологічному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативно-правові та доктринальні підходи до визначення клімату в екологічному праві та правового регулювання діяльності, що на нього впливає. В статье проанализированы нормативно-правовые и научные подходы к определению ...
139761
  Твердохлєб М.Ю. Аксіологічні підходи до парламентської діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 55-61. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
139762
  Невмержицька О.М. Аксіологічні погляди та естетичні категорії у творчості Олексія Федоровича Лосєва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 177-180. – ISSN 2076-1554
139763
  Єрмакова С.С. Аксіологічні приорітети професійної підготовки майбутнього викладача технічного вищого навчального закладу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 59-65. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  На сучасному етапі розвитку освіти вагомого значення набуває підготовка фахівця як високоморальної, духовної, культурної особистості. Визначено основні групи морально-етичних характеристик особистості, необхідних сучасному викладачу ТВНЗ.
139764
  Крижановська Ж.М. Аксіологічні пріоритети виховання особистості у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 56-58. – ISSN 2077-1800
139765
  Калениченко О.О. Аксіологічні пріоритети Володимира Підпалого (за поетичним циклом "Григорій Сковорода") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С.271-274


  Аналітичний огляд життєвих ціннісних орієнтацій Володимира Підпалого на матеріалі його філософічного циклу "Григорій Сковорода"
139766
  Ганаба С. Аксіологічні пріоритети історичної освіти // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 19-27
139767
  Андрущенко Т.В. Аксіологічні пріоритети та напрями розвитку української освіти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 105-119. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
139768
  Москальов Д. Аксіологічні проблеми сучасної Японії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 70-78. – ISSN 1682-2366
139769
  Черненко Г.А. Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі України : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Черненко Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
139770
  Прима О.І. Аксіологічні прояви релігії в турецькому моленнєвому етикеті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 368-377


  У статті розглядається проблема аксіологічного прояву релігії в турецькому мовленнєвому етикеті. Турецький мовленнєвий етикет досліджується з точки зору лінгвістичної аксіології. Підкреслюється вплив доктрини ісламу на турецький етикет. В статье ...
139771
  Будугай О.Д. Аксіологічні та жанрові параметри пригодницько-шкільної повісті для дітей 1960-1980-х років : монографія / Ольга Будугай ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2009. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-157. – ISBN 966-8122-44-X
139772
  Бойченко Н.М. Аксіологічні та когнітивні виміри вищої освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 175-188. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
139773
  Павлюк Л.Г. Аксіологічні та структурні характеристики дискурсу реклами у мас медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 13-23


  У статті розглянуто рекламний дискурс у тісному зв`язку із соціокультурними тенденціями розвитку українського суспільства. Узагальнено найбільш типові групи аргументів у рекламних текстах, проаналізовано семантичні, психологічні і структурні засоби ...
139774
  Суярко М. Аксіологічні та теологічні аспекти права екологічної безпеки та проблеми його ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання ефективності нормативних приписів права екологічної безпеки у зв"язку із інтегруючими чинниками цієї правої спільності - феноменом екологічної безпеки, життям та здоров"ям людини. Issues of effectiveness of legislative orders of ...
139775
  Недосека А.М. Аксіологічні характеристики фразеологізмів в англомовному художньому дискурсі / А.М. Недосека, Ю.В. Косенко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 74-81. – ISSN 2077-804X
139776
  Кравченко П.А. Аксіологічні чинники розвитку науки в межах соціокультурного релятивізму // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.98-109. – ISSN 2075-1443
139777
  Занфірова Т. Аксіологічні, онтологічні та гносеологічні засади норм трудового права: проблема взаємозв"язку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 187-196. – ISSN 1993-0909
139778
  Падар Ю.А. Аксіологічність в українській мемуаристиці початку XX століття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 201-208
139779
  Мельничук О.П. Аксіологічність у "Протестації" Мелетія Смотрицького // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 88-94
139780
  Падар Ю.А. Аксіологічність у "Щоденнику" Євгена Чикаленка // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 152-159. – ISBN 978-617-7092-36-9
139781
  Падар Ю.А. Аксіологічність у системі дискурсивних категорій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 139-147


  У статті розглянуто основні дискурсивні категорії, обґрунтовано статус аксіологічності як дискурсивної категорії. Автор відокремлює категорію оцінковості від категорії модальності, розуміючи останню у вузькому значенні - як характеристику події з точки ...
139782
  Становських З. Аксіологічно-орієнтовані стратегії психологічної допомоги безробітним в кризовій життєвій ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-87. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриті психологічні особливості переживання безробітними ситуації втрати роботи як життєвої та професійної кризи. На прикладі з практики, розглянуто зміст аксіологічно-орієнтованих стратегій психологічної допомоги безробітним. Рsychological ...
139783
  Гончарова Т.В. Аксіологічно марковані агентиви з формантом -ER на позначення емоцій людини в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 192-197
139784
  Розмаріца І.О. Аксіологічно марковані одиниці в екологічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 199-202. – ISBN 966-581-295-5
139785
  Трубенко А.І. Аксіологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 569-570. – ISBN 966-316-069-1
139786
  Салей М. Аксіологія в конституційному праві: до постановки питання про зміст та поняття // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 133-137. – ISSN 1561-4999
139787
  Кравцов І.В. Аксіологія в нормотворенні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 2219-5521
139788
  Богашов О.А. Аксіологія виборів та виборчого процесу в Україні (до постановки проблеми) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 91-99. – (Юридична ; Вип. 1)
139789
  Мельник М. Аксіологія відшкодування моральної шкоди: методологічний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 222-224. – ISBN 978-617-7069-28-6
139790
  Цвігун Т.Б. Аксіологія грошей-першопричина долоризації економіки: теоретичний та емпіричний виміри // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 282-292


  У статті досліджено та розглянуто основоположні передумови виникнення доларизаційних процесів в економіці. Запропоновано підхід оцінки доларизації на основі цінності, а також проведено аналіз стану та динаміку заміщення валют в Україні.
139791
  Козаков В.М. Аксіологія державного управління : підручник / В.М. Козаков ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 248-255. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-394-031-1
139792
  Вовканич С.Й. Аксіологія знання в переході до інноваційної моделі розвитку // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 18-36. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – ISSN 0374-3896
139793
  Кузнєцова Т. Аксіологія медіатексту: уточнения категоріальніх понять // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 225-230. – ISSN 2078-1911
139794
  Стриєк Т. Аксіологія нашої шкільної науки // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 32-35


  Шкільна освіта В Польщі.
139795
  Хрипко С. Аксіологія освіти як таїна покликання і духовна сутність вартості буття // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 252-270
139796
  Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 204-222. – ISBN 978-966-439-447-2
139797
  Степанюк А.А. Аксіологія правової політики в міжнародному приватному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 110-119. – ISSN 2224-9281
139798
  Явоненко С.О. Аксіологія практичного розуму / С.О. Явоненко. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 184с. – ISBN 966-7276-73-2
139799
  Мацегорін О.І. Аксіологія принципів зобов"язального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 180-185
139800
  Десятнюк О.М. Аксіологія ризикованості сфери оподаткування : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 51-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
139801
  Калмикова Я.С. Аксіологія фактів у доказовій діяльності в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 101-105. – ISSN 2219-5521
139802
  Болсунова О.М. Аксіологія юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 62-65
139803
  Терентьєва Л. Аксіома простого категоричного силогізму з точки зору сучасної онтології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.57-73
139804
  Регідайло Надія Аксіома, яку потрібно доводити // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-39
139805
  Бісікало О.В. Аксіоматизація простору сенсу образних конструкцій / О.В. Бісікало, Р.Н. Квєтний // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 121-127
139806
  Редько В.Н. Аксіоматика багатозначних залежностей табличних баз даних / В.Н. Редько, Д.Б. Буй, А.В. Пузікова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
139807
  Гридчина В.В. Аксіоматика знакової теорії мови: візуальна інформація // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 9-14. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто 12 аксіом загальної інформації та 14 аксіом спеціальної інформації аксіоматики знакової теорії мови, розробленої О.Ф. Лосєвим. Уточнено деякі аксіоми з огляду на специфічність функціонування візуальних знаків
139808
  Попович М.М. Аксіоматика і проблематика вчення про мовні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 130-135
139809
  Попович М.М. Аксіоматика і проблематика вчення про мовну систему // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 130-135
139810
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
139811
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 3-12. – ISSN 2076-9326
139812
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
139813
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
139814
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 18-26. – ISSN 2076-9326
139815
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 16-24. – ISSN 2076-9326
139816
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 11-17. – ISSN 2076-9326
139817
  Шевченко В.Є. Аксіоматичний метод і елементи геометрії Лобачевського / В.Є. Шевченко. – Київ : Вища Школа, 1973. – 92с.
139818
  Омельчук Л.Л. Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Омельчук Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
139819
  Омельчук Л.Л. Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Омельчук Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 142л. + Додатки: л.135-142. – Бібліогр.: л. 125-134
139820
  Карпенко З. Аксіометрика вчинку: модус самотворення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 90-97. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
139821
  Марнянський І.А. Аксіоми - для чого вони? / І.А. Марнянський. – К, 1986. – 109с.
139822
  Малюта І. Аксіоми від Миколи Дмитренка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 2519-4429
139823
   Аксіоми для нащадків: українські імена у світовій науці = Axioms for descendan : Збірник нарисів. – Львів : Меморіал, 1992. – 544с. – ISBN 5-8690-010-6
139824
   Аксіоми для нащадків: Укріїнські імена у світовій науці : збірник нарисів. – Львів : Каменяр, 1991. – 244с.
139825
  Чуйко В.Л. Аксіоми землі / В.Л. Чуйко. – Київ, 1988. – 76 с.
139826
  Крисоватий А. Аксіоми суспільного вибору в податкових фінансах // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-40. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
139827
  Тарановський А. Аксіоми треба доводити?! Питання застосування принципів права під час реалізації та застосування норм права // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 24-27
139828
  Карпенко З.С. Аксіопсихологічна реконструкція національно-визвольної боротьби у поетичній творчості Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 136-137. – ISSN 1810-2131
139829
  Карпенко Зіновія Аксіопсихологічні джерела методу моделювання к психології особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.138-144. – ISSN 1810-2131
139830
  Рогова О.Г. Аксіостратегія як чинник духовно-ціннісної модернізації освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 19-24. – ISSN 2077-1800
139831
  Горобець К. Аксіосфера права як система // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 66-71
139832
   Аксонный транспорт веществ в системах мозга : сборник научных трудов. – Киев : Нукова думка, 1981. – 175 с.
139833
  Порсин Ю.Я. Аксонометрические изображения машиностроительных деталей / Ю.Я. Порсин. – М.-Л., 1963. – 186с.
139834
  Комановский М.Л. Аксонометрические проекции / М.Л. Комановский. – Ленинград-Москва, 1949. – 44 с.
139835
  Попов Н.А. Аксонометрические проекции. / Н.А. Попов. – 2-е изд., доп. – М., 1933. – 68с.
139836
  Каменев В.И. Аксонометрические проекции. Альбом чертежей. / В.И. Каменев. – 4-е изд., доп. – Москва-Свердловск, 1946. – 72с.
139837
  Глазунов Е.А. Аксонометрия / Е.А. Глазунов, Н.Ф. Четверухин. – М, 1953. – 292с.
139838
  Білинська М. Акспекти управлінської діяльності щодо створення системи якості вищої медичної освіти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.80-86. – ISBN 966-7800-15-6
139839
  Кобищанов Ю.М. Аксум / Ю.М. Кобищанов. – Москва, 1966. – 296с.
139840
  Черкасов С.С. Акт Варшавської конфедерації 1573 р. та проект скликання Національного Собору у політичній програмі польського реформаційного руху XVI ст. // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 50-65
139841
  Килимник Ю. Акт відновлення історичної справедливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29-30 вересня (№ 173/174). – С. 13


  Підтримка оприлюдненої в "Дні" пропозиції гідно відзначити 100-ту річницю української дипломатичної справи.
139842
   Акт відновлення української державності 30 червня 1941 року та діяльність похідних груп ОУН : Бібліографічний покажчик. – Тернопіль, 2004. – 52с.
139843
  Козловський В.В. Акт воспроизведения чужих слов и многоаспектность немецкого конъюктива // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
139844
  Козловський В.В. Акт воспроизведения чужих слов и многоаспектность немецкого конъюктива // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 169-172. – ISBN 966-7890-03-1
139845
  Король А.А. Акт звинувачення сучасної німецької мови (на матеріалі правового дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 202-205. – ISBN 966-8188-07-1
139846
  Оніщук М.В. Акт Злуки - символ єднання та соборності незалежної України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 5-9.
139847
  Скорич Л.В. Акт Злуки 22 січня 1919 р.: передумови і наслідки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 97-101. – ISSN 0321-0499
139848
  Головченко В. Акт злуки в історичних долях України: погляд міжнародника // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 7-25. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті здійснено спробу по-новому поглянути на історичне й міжнародно-політичне значення Акту злуки 1919 р. для формування модерної української нації й національної ідеї.
139849
  Панібудьласка В.Ф. Акт Злуки Української Народної Республіки і Західно - Української народної республіки / В.Ф. Панібудьласка, В.Л. Семко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.5-9
139850
  Кривоший О. Акт капітуляції на "Міссурі" : останній автограф в історії другої світової // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 9 (123). – С. 38-39
139851
   Акт Ленинградской Городской Комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесённом хозяйству и культурно-историческим памятникам города за. – Ленинград : Госполитиздат, 1945. – 39 с.
139852
  Кочеткова Тетяна Юріївна Акт мовлення як об"єкт філософського осмислення : Дис... канд. філософ. наук : 09.00.01 / Кочеткова Тетяна Юріївна ; КУ ім Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 189 л. – Бібліогр.:л.180-189
139853
  Маловацький О.В. Акт незаконного втручання в безпеку цивільної авіації: теоретичні та нормативні підходи до поняття та визначення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 202-218. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
139854
   Акт о преславной палистинских стран царице, всюду славно прекрасно сияющей Дияне, како от злобныя ехидны, свекрови своей, за истинную правду во изгнании разлучени, многая и ужасная восприя бедствия м како всещедрою всемогущего бога десницею.... – Ленинград, 1932. – С. 196-229
139855
  Сагимбаев А.В. Акт о реформах правительства Индии 1919 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 71-82. – ISSN 0042-8779


  О колониальной политике Великобритании в Индии. О либеральных преобразованиях в индийском правительстве в 1919 году.
139856
  Мельник К.Ю. Акт про призначення на посаду як основна підстава виникнення трудових правовідносин з державними службовцями // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 58-64. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню правової природи акта про призначення на посаду як підстави виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Визначаються особливості акта про призначення на посаду державної служби. Надаються пропозиції з ...
139857
  Качур В.О. Акт про союз 1840 р.: прийняття, характеристика та значення для становлення парламентаризму у Канаді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 16-23. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
139858
   Акт проголошення незалежності України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – C. 3. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
139859
  Кикоть О. Акт ревізії як джерело доказів у кримінальному провадженні державного фінансового контролю // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (138/139), липень - серпень. – С. 66-68
139860
  Зятьєв С. Акт самоспалення на знак протесту // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 34). – С. 22


  Імена Василя Макуха та Олекси Гірника після їхньої смерті впродовж багатьох років заборонено було згадувати.
139861
   Акт Сполучених Штатів Америки про адміністративні процедури : Титул 5 Кодексу США, Параграфи 551-559, 701-706, 1305, 3105,3344, 5372, 7521 станом на 1992р. – Б.м., 1992. – 40с. – Для галузевих б-к шифр: 34/Акт
139862
   Акт Сполучених Штатів Америки про відкриті засідання : Титул 5 Кодексу США, Параграф 552б Станом на 13 вересня 1976. – Б.м., 1996. – 10с. – Для галузевих б-к шифр: 34/Акт
139863
   Акт Сполучених Штатів Америки про врегулювання адміністративних спорів : Титул 5 Кодексу США, Параграфи 581-593 Станом на 15 листопада 1990 р. – Б.м., 1998. – 40с. – Для галузевих б-к шифр: 34/Акт
139864
   Акт Сполучених Штатів Америки про свободу інформації : Титул 5 Кодексу США, Параграф 552. Станом на 27 жовтня 1986 р. – Б.м., 1986. – 13с. – Для галузевих б-к шифр: 34/Акт
139865
  Поліщук Ярослав Акт творчого духу : читаємо ліричний шедевр Максима Рильського "Коли копають картоплю..."


  Вірш, про який ітимется у цій статті, належить до найцінніших творчих здобутків пізнього Максима Рильського, періоду славнозвісного "третього цвітіння". Це, безумовно, один із ліричних шедеврів класика української поезії ХХ століття. Проникнути в таїну ...
139866
  Мартинюк О.М. Актантна модель політичного дискурсу (на матеріалі французької мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 130-134
139867
  Мартинюк О. Актантність у неповних реченнях та еліпсис у сучасному французькому мовленні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 145-150. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
139868
  Бессонова С.С. Акташский могильник скифского времени в восточном Крыму / С.С. Бессонова. – Киев, 1988. – 216с.
139869
  Менглет Г.П. Актер-лицо действующее / Г.П. Менглет. – Москва, 1984. – 120 с.
139870
  Сорбон Актер : роман / Сорбон; Орбон; пер. с тадж. А. Каримова и Н. Климонтовича. – Москва : Советский писатель, 1988. – 239 с.
139871
   Актер в кино : сборник. – Москва : Искусство, 1976. – 303 с.
139872
  Пудовкин И В. Актер в фильме / И В. Пудовкин, . – Л, 1934. – 104с.
139873
  Бейлин А.М. Актер в фильме / А.М. Бейлин. – М.-Л., 1964. – 227с.
139874
  Исаева К.М. Актер в фильме / К.М. Исаева. – М, 1971. – 40с.
139875
   Актер и гражданин : ститьи, воспоминания, письма. – Казань : Татар. кн. изд., 1979. – 183 с.
139876
  Цимбал С.Л. Актер и драматург / С.Л. Цимбал. – Ленинград-Москва, 1960. – 304 с.
139877
  Плотников Н.С. Актер и его работа / Н.С. Плотников. – М., 1982. – 231с.
139878
  Петров Н. Актер и сценический образ / Н. Петров. – Ленинград-Москва, 1935. – 100 с.
139879
  Лордкипанидзе Н.Г. Актер на репетиции / Н.Г. Лордкипанидзе. – М, 1978. – 215 с.
139880
   Актер на телевидении : сборник статей. – Москва : Искусство, 1976. – 158 с.
139881
   Актер на телевидении : сборник статей. – Москва : Искусство, 1977. – 128 с.
139882
   Актер на телевидении. – Москва : Искусство
Вып. 3. – 1983
139883
  Образцов С.В. Актер с куклой. / С.В. Образцов. – Москва-Л. : Искусство, 1938. – 172 с.
139884
  Сперанский Е.В. Актер театра кукол / Е.В. Сперанский. – Москва, 1965. – 160 с.
139885
  Лейкин Н.Б. Актер, актер и еще раз актер... / Н.Б. Лейкин. – Москва : Правда, 1975. – 48 с.
139886
  Иванов А. Актер, который не хотел быть шутом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 36 (1241). – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса - киноактёр, режиссёр, сценарист, один из величайших комиков Франции.
139887
  Кригер В.А. Актерская громада / В.А. Кригер. – М., 1976. – 224с.
139888
  Туманова Н.П. Актерская кинолениниана (1927-1987) / Н.П. Туманова. – М., 1987. – 365с.
139889
  Козаков М.М. Актерская книга / Михаил Козаков ; [ ред.-сост. Елена Тришина ]. – Москва : АСТ ; Зебра Е. – (Актерская книга). – ISBN 5-17-040055-3
Т. 1 : Рисунки на песке. – 2008. – 734с.
139890
  Козаков М.М. Актерская книга / Михаил Козаков ; [ ред.-сост. Елена Тришина ]. – Москва : АСТ ; Зебра Е. – (Актерская книга). – ISBN 5-17-040056-0(Т.2)
Т. 2 : Третий звонок. – 2008. – 608с., [ 8л. илл. ]
139891
  Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 384 с. – (Золотой фонд актерского мастерства). – ISBN 978-5-93878-270-9
139892
  Рецептер В.Э. Актерских цех. / В.Э. Рецептер. – Ташкент, 1962. – 64с.
139893
  Алперс Б.В. Актерское искусство в России / Алперс Б.В. – Москва ; Ленинград : Искусство
Т. 1. – 1945. – 551 с.
139894
  Данилова С Л. Актерское искусство в театре Островского / С Л. Данилова. – Ленинград, 1981. – 63с.
139895
   Актерское мастерство Академического театра драмы имени А.С. Пушкина : сборник научных трудов. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1983. – 139 с.
139896
  Шебуев Г.А. Актерское счастье. / Г.А. Шебуев. – Куйбышев, 1964. – 307с.
139897
   Актеры - роли - жизнь : сборники. – Москва : Знание, 1972. – 40 с. – (Новое в жизни науке, технике. Серия: "Искусство")
139898
  Гранат Л. Актеры -агитаторы,бойцы / Л. Гранат, Н. Зарзин. – М, 1970. – 200с.
139899
  Горин-Горяйнов Актеры / Горин-Горяйнов. – Л.-М, 1947. – 156с.
139900
  Гарянов П.А. Актеры / П.А. Гарянов. – Челябинск, 1957. – 175с.
139901
  Лавров И.М. Актеры / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1961. – 228с.
139902
  Филиппов Б.М. Актеры без грима / Б.М. Филиппов. – М, 1967. – 287с.
139903
  Филиппов Б.М. Актеры без грима / Б.М. Филиппов. – М, 1971. – 383с.
139904
  Пекарский П.П. Актеры в России при Петре Великом / П.П. Пекарский. – 185-198с.
139905
  Варнеке Б. Актеры древней Греции / Б. Варнеке. – Одесса, 1919. – 32с.
139906
   Актеры зарубежного кино : сборники статей. – Москва : Искусство
Вып. 1. – 1965. – 159 с.
139907
   Актеры зарубежного кино. – Москва : Искусство, 1965-
Вып. 1. – 1965
139908
   Актеры зарубежного кино : сборники статей. – Ленинград ; Москва : Искусство
Вып. 2. – 1965. – 136 с.
139909
   Актеры зарубежного кино : сборник статей. – Москва : Искусство
Вып. 3. – 1966. – 199 с.
139910
   Актеры зарубежного кино. – Ленинград : Искусство
Вып. 4. – 1968. – 152 с.
139911
   Актеры зарубежного кино : сборники статей. – Москва : Искусство, 1970. – 191 с.
139912
   Актеры зарубежного кино. – Москва : Искусство, 1965-
Вып. 6. – 1971
139913
   Актеры зарубежного кино. – Москва : Искусство, 1965-
Вып. 8. – 1973
139914
   Актеры зарубежного кино. – Москва : Искусство, 1965-
Вып. 9. – 1975
139915
   Актеры зарубежного кино. – Москва : Искусство
Вып. 9. – 1975. – 199 с.
139916
   Актеры зарубежного кино. – Москва : Искусство, 1965-
Вып. 10. – 1976
139917
   Актеры зарубежного кино. – Москва : Искусство, 1965-
Вып. 11. – 1977
139918
   Актеры зарубежного кино. – Москва : Искусство, 1965-
Вып. 12. – 1978
139919
  Ярцев К.Н. Актеры и бойцы / К.Н. Ярцев. – М., 1959. – 135с.
139920
  Беляев Ю.Д. Актеры и пьесы / Ю. Беляев. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Бермана, 1902. – 299 с.
139921
   Актеры и роли : сборник статей. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 211 с.
139922
  Рубина М.И. Актеры и роли / М.И. Рубина. – Новосибирск, 1968. – 190с.
139923
  Колесникова Н.А. Актеры и роли. / Н.А. Колесникова, Г.В. Сенчакова. – М., 1961. – 187с.
139924
  Соболев Р.П. Актеры индийского кино / Р.П. Соболев, Е.Р. Соболев. – Москва : Киноцентр, 1989. – 63с.
139925
   Актеры итальянского кино. – Москва, 1986. – 64 с.
139926
  Богемский Г.Д. Актеры итальянского кино: Джульетта Мазина, Микеле Плачидо, Орнелла Мути / Г.Д. Богемский. – М, 1990. – 21с.
139927
  Краснова Г.В. Актёры кино ФРГ / Г.В. Краснова. – М., 1989. – 64с.
139928
  Малютин Я.О. Актеры моего поколения. / Я.О. Малютин. – Л.М., 1959. – 356с.
139929
  Андон В.Д. Актеры молдавского кино / В.Д. Андон. – Кишинев, 1974. – 120с.
139930
  Андон В.Д. Актеры молдавского кино / В.Д. Андон. – Кишинев
2. – 1979. – 115с.
139931
  Унгуряну Л.Н. Актеры молдавского театра и кино : Автореф. дис. ... канд. искуств. наук : 17.00.03 / Унгуряну Л.Н. ; Научн. исслед. ин-т театра и кино. – Москва, 1979. – 27 с.
139932
   Актеры музыкальной кинокомедии 30-х-40-х годов. – Москва : Реклама, 1974. – 16 с.
139933
  Глебов П. Актеры советского кино / П. Глебов. – Москва, 1963. – 8 с.
139934
   Актеры советского кино. – Москва : Искусство
[без № вып.]. – 1964
139935
   Актеры советского кино. – Москва : Искусство
Вып. 2. – 1966
139936
   Актеры советского кино. – Москва : Искусство
Вып. 3. – 1967
139937
   Актеры советского кино. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
Вып. 4. – 1968
139938
   Актеры советского кино. – Москва : Искусство
Вып. 5. – 1969
139939
   Актеры советского кино. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
Вып. 6. – 1970
139940
   Актеры советского кино : сборник. – Москва : Искусство
Вып. 7. – 1971
139941
   Актеры советского кино : сборник. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
Вып. 8. – 1972
139942
   Актеры советского кино : сборник. – Москва : Искусство
Вып. 9. – 1973
139943
   Актеры советского кино : сборник. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
Вып. 10. – 1974
139944
   Актеры советского кино : сборник. – Москва : Искусство
Вып. 11. – 1975
139945
   Актеры советского кино : сборник. – Москва : Искусство
Вып. 12. – 1976
139946
   Актеры советского кино : сборник. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
Вып. 13. – 1977
139947
   Актеры советского кино : сборник. – Москва : Искусство
Вып. 14. – 1978
139948
   Актеры советского кино : сборник. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
Вып. 15. – 1979
139949
   Актеры французского кино. – Москва, 1986. – 64 с.
139950
  Осипов А.А. Актеры французского кино / А.А. Осипов. – М, 1991. – 64 с.
139951
  Васильев В.Л. Актеры шахматной сцены / В.Л. Васильев. – Москва, 1986. – 255с.
139952
  Каверин В.А. Актеры. / В.А. Каверин. – Л.-М., 1938. – 76с.
139953
  Шведов И.А. Актеры. / И.А. Шведов. – Кишинев
1. – 1953. – 418с.
139954
  Шведов И.А. Актеры. / И.А. Шведов. – 2-е изд., перераб. – Кишинев, 1962. – 814с.
139955
  Вестбери Г. Актея / Г. Вестбери. – Москва, 1993. – 568с.
139956
  Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України : Навч. посібник / В.П. Чабан; Нац. академія внутрішних справ України. – Київ : Атіка, 2002. – 144с. – ISBN 966-8074-17-3
139957
  Мурашин Геннадій Акти безпосереднього народовладдя та гарантії їх здійснення / Мурашин Геннадій, Мурашин Олександр // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 12-19
139958
  Марчук О. Акти Вищої ради юстиції: результат реалізації державних повноважень // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 41-46. – ISSN 2220-1394
139959
  Довгань Г.В. Акти вторинного права Європейського Союзу як предмет конституційної скарги: правові позиції Конституційного Трибуналу Республіки Польща // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 107-117. – ISSN 1993-0909
139960
  Худояр Л.В. Акти гетьманського управління в системі джерел права України-Гетьманщини ХVІІ-XVIII ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 44-50. – ISSN 0869-2491
139961
  Худояр Л.В. Акти державного управління козацької старшини в системі джерел права Гетьманщини ХVІІ–XVIII ст. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 252-255. – ISSN 2524-017X
139962
   Акти європейського права : Короткий довідник. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 256с. – ISBN 966-611-340-6
139963
   Акти європейського права із соціальних питань. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 543с. – ISBN 966-611-401-1
139964
  Гаєва Н.П. Акти законодавства про об"єднання громадян як джерела конституційного права України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 140-146. – ISSN 1563-3349
139965
  Чорномаз О.Б. Акти Кабінету Міністрів України в системі нормативно-правових актів: загальнотеоретичний аспект // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 236-244
139966
  Солодова К. Акти Кабінету Міністрів України та акти Президента України як джерела адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 240-242
139967
  Цимбалістий Т. Акти Конституційного Суду України як дієвий механізм захисту прав і свобод людини в адміністративному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 28-33. – ISSN 2524-0129
139968
  Федоренко В.Л. Акти місцевих референдумів як джерела конституційного права України / В.Л. Федоренко, Л.В. Черничка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 20-28. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
139969
  Батанов О.В. Акти місцевого самоврядування як джерела конституційного права України: поняття та правова природа // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-59.
139970
  Ласько І. Акти органів соціального страхування як джерела права соціального забезпечення: поняття та правова природа // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 148-159. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
139971
  Задирака Н. Акти органів судової влади як джерело адміністративного процесуального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 93-94. – ISBN 978-617-7069-15-6
139972
   Акти Полтавського полкового суду 1668-1740 рр. : збірник актових документів / НАН України, Ін-т укр. мови, Ін-т рукопису ЦНБ ім. В. Вернадського. – Київ : Наукова думка. – (Пам"ятки української мови : серія актових документів і грамот). – ISBN 978-966-00-1577-6
Кн. 1 : / підгот. до вид. І.П. Чепіга, У.М. Штанденко. – 2017. – 518, [2] с. : іл., табл., фот. – Покажчики: с. 451-518. – Бібліогр. в підрядк. прим.
139973
  Штанденко У. Акти Полтавського полкового суду 1668-1740 рр. як пам"ятка староукраїнської мови
139974
  Волощук О.Т. Акти Президента: проблеми визначення юридичної природи ( на прикладі конституційних норм України, Росії та Франції // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 56-61. – (Правознавство ; Вип.333)
139975
  Полянський Ю.Є. Акти прокуратури: підготовка і внесення : Навчальний посібник / Ю.Є. Полянський, В.В. Долежан; МОіНУ; Одеська нац. юрид. академія. – Одеса : Юридична література, 2003. – 248с. – ISBN 966-8104-28-5
139976
  Мурашин О.Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі / О.Г. Мурашин; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ : Знання, 1999. – 182с. – ISBN 966-618-038-3
139977
  Мурашин Олександр Геннадійович Акти прямого народовладдя у правовій системі : Дис...док.юридич.наук:12.00.01 / Мурашин Олександр Геннадійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 420л. – Бібліогр.:л.387-420
139978
  Мурашин О.Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі : Автореф...док.юрид.наук:12.00.01 / Мурашин О.Г.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 34с. – Бібліогр.:с.27-30
139979
   Акти села Одрехови. – Київ : Наукова думка, 1970. – 260 с.
139980
  Смирнова К.В. Акти спільної зовнішньої політики та політики безпеки як джерела права Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 136-139. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізові актів спільної зовнішньої політики та політики безпеки як особливого виду джерел права Європейського Союзу. Здійснено порівняльну характеристику вітчизняної та зарубіжної шкіл щодо класифікації джерел права Європейського Союзу. ...
139981
  Пацурія Н.Б. Акти страхового законодавства як підстава виникнення страхових правовідносин у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 62-70
139982
  Харченко Г.Г. Акти суб"єктів владних повноважень як підстави виникнення та припинення речових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 176-180. – ISSN 2219-5521


  Цивільний кодекс України в якості підстав виникнення та припинення цивільних прав, у тому числі й речових, розглядає акти суб"єктів владних повноважень. У статті наголошується, що означені акти можуть бути двох видів – адміністративними та ...
139983
  Чудик Н.О. Акти суб"єктів місцевого самоврядування в Україні: правова природа та проблеми класифікаці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-88.
139984
  Чудик Н О Акти суб"єктів місцевого самоврядування, деякі теоретичні та практичні проблеми муніципальної правотворчості в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 239-245. – ISSN 1563-3349
139985
  Волвенко П. Акти тлумачення (рішення і висновки) Конституційного Суду України в механізмі правового регулювання з погляду теорії поділу влади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 136-140
139986
  Коломоець Т. Акти тлумачення адміністративного законодавства: теоретичні аспекти класифікації та формулювання дефініції / Т. Коломоець, П. Лютіков // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 28-32
139987
  Васильченко О.П. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: аналіз правової природи // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 11-17


  Автором розглядається питання, що стосується Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і що саме Уповноважений в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, діючими міжнародними договорами, згода та обов"язковість яких ...
139988
  Трунова Г.А. Акти фонду соціального страхування України: проблеми державної реєстрації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 195-209. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
139989
  Васильченко О.П. Акти центральної виборчої комісії в системі джерел конституційного права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 28-34. – (Правознавство ; Вип. 348)
139990
  Арсененко П.Н. Актив - опора партийного комитета / П.Н. Арсененко. – Москва, 1962. – 48с.
139991
  Шанидзе А.Г. Актив и пассив в их отношениях друг к другу по показанию полипросопного глагола / А.Г. Шанидзе. – 375-382с.
139992
   Активатори ангіогенезу і серцево-судинні захворювання. Результати вивчення рівнів васкулоендотеліального фактора росту та ангіопоетину - 2 в крові у хворих на гіпертонічну хворобу / С.М. Коваль, О.В. Мисниченко, І.О. Снігурська, О.В. Висоцька, О.І. Циганков, І.А. Корнейчук, М.Ю. Пенькова // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 51-56. – ISSN 2224-1485
139993
   Активационный анализ. – Ташкент : Фан, 1971. – 348 с.
139994
   Активационный анализ : сборник статей. – Рига : Зинатне, 1976. – 165 с.
139995
   Активационный анализ. – Ташкент : Фан, 1990. – 244 с.
139996
   Активационный анализ биологических объектов : АН УзССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент : Фан, 1967. – 163 с.
139997
   Активационный анализ в науке и технике. – Ташкент : Фан, 1980. – 150 с.
139998
   Активационный анализ горных пород и других объектов. – Ташкент : Фан, 1967. – 192 с.
139999
  Миранский И.А. Активационный анализ с регистрацией рентгеновского излучения / И.А. Миранский. – Ташкент, 1982. – 135с.
140000
  Муминов В.А. Активационняй анализ с использованием нейтронного генератора / В.А. Муминов, Л.В. Нахвалихин. – Ташкент, 1979. – 151с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,