Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1398001
  Маленко П.В. "Соціальне": шляхи наукового пошуку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 107-112. – (Серія "Філософія")
1398002
  Ярова Л. "Соціальний менеджмент" та "соціальна держава" у традиції європейської теорії та практики // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 36-40. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
1398003
  Загорій В. "Соціальний престиж державної мови зростає" / розмовляла Світлана Короненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 травня (№ 84). – С. 9


  Головний меценат Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика - голова наглядової ради ПрАт "Фармацевтична фірма "Дарниця", доктор фармацевтичних наук, професор, президент Ліги українських меценатів - про те, як народився престижний ...
1398004
  Грибоєдова Т.О. Соціальна адаптація молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Грибоєдова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1398005
  Бойко О. Соціальна анімація як технологія інтеграції молоді з інвалідністю / О. Бойко, В. Ісаченко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 147-153. – ISSN 2618-0715
1398006
   Соціальна безпека (Розробка уроку з основ здоров"я у 8-му класі) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 7-10
1398007
  Назарова Г.В. Соціальна безпека vs людський розвиток: конфлікт або взаємозалежність / Г.В. Назарова, К.О. Демченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 6-15. – ISSN 2222-4459
1398008
  Варналій З.С. Соціальна безпека України: сутність, проблеми та шляхи забезпечення / З.С. Варналій, Р.Р. Білик, М.О. Хмелевський // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 105-114. – ISSN 2306-546X
1398009
  Борейко Н.М. Соціальна безпека як потенціал розвитку регіону України / Н.М. Борейко, С.П. Параниця // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 123-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1398010
  Сіренко Н.М. Соціальна відповідальність : навч. посібник / Сіренко Н.М., Лункіна Т.І., Бурковська А.В. ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2021. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 182-194. – ISBN 978-617-7149-50-6
1398011
  Оганезова Г.В. Соціальна відповідальність держави за збереження здоров"я населення: необхідність інституціоналізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 236-243. – ISSN 2222-0712
1398012
  Ховрак І.В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку : монографія / І.В. Ховрак ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Бітарт, 2020. – 391, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 277-304. – ISBN 978-617-7715-12-1
1398013
  Яковенко Р.В. Соціальна відповідальність заходів державного регулювання стосовно сільського господарства України в умовах пандемії COVID-19 // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 72-77. – ISSN 2306-6792
1398014
  Дюк А.А. Соціальна відповідальність у розвитку сільськогосподарських підприємств: значення і аспекти оцінки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1398015
  Супрун В.М. Соціальна детермінація телевізійної fashion-журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 24-28. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1398016
  Носенко О.В. Соціальна ефективність політичних цінностей // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 224-228. – ISBN 966-7943-03-8


  В статті розглядаються політичні цінності, розкривається їх практична значимість через такі категорії як ефективність і результативність. The article is devoted to the analysis of social efficiency of political values.
1398017
  Дейнеко О.О. Соціальна згуртованість як категорія державної політики: особливості конструювання в українському законодавстві // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 2 (49). – С. 198-214. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1398018
  Гладковський М. Соціальна зумовленість чергових змін до статті 209 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 175-181. – ISSN 2663-5313


  У статті проаналізовано соціальну зумовленість змін, які відбулися у статті 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом" Кримінального кодексу України у зв"язку з прийняттям 6 грудня 2019 року Закону України "Про запобігання та ...
1398019
  Остапенко М.А. Соціальна і політична стратифікація: кореляція понять // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 119-124. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 6)
1398020
  Дюжева К. Соціальна інформація в розрізі глобального COVID-карантину в рецепції житомирських медіа: специфіка, форми репрезентації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
1398021
  Чередніченко О. Соціальна конфліктність в англійських містах XIV-XV ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 127-133. – ISSN 2309-9356


  У даній статті розглядаються причини та перебіг соціальних конфліктів в англійському пізньосередньовічному місті. Автор аналізує комплекс наративних і актових джерел,що містять свідчення про ступінь соціальної напруги в тогочасних містах. Як окремий ...
1398022
  Козакевич І.О. Соціальна концепція Франкфуртської школи: теорія і практика // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 35-41. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
1398023
  Мороз С.В. Соціальна нерівність як загроза економічній безпеці України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 135-143. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1398024
  Москвіна А.О. Соціальна орієнтація ринкової економіки України як фактор підвищення національної конкурентоспроможності // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 75-83. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1398025
  Варналій З.С. Соціальна підсистема економічної безпекології // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 140-148. – ISSN 2306-546X


  Предметом статті є теоретико-методологічні та методичні аспекти науки про економічну безпеку та її соціальну підсистему. Метою статті є розкриття сутності та обґрунтування теоретичних основ науки про економічну безпеку, визначення основних підсистем ...
1398026
  Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2020. – 369, [1] с. : табл. – Слов. основ. термінів і понять: с. 337-361. – Бібліогр.: с. 362-369. – ISBN 978-966-222-989-9
1398027
  Темрук О.В. Соціальна психологія: практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Темрук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Каравела, 2019. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-279. – ISBN 978-966-222-936-3
1398028
  Чалий І.С. Соціальна реабілітація засуджених : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чалий Ігор Сергійович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1398029
  Мунтян І.В. Соціальна реклама в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку / І.В. Мунтян, О.В. Євтушок, Д.О. Гнатовська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 2. – С. 55-61. – ISSN 2312-847X
1398030
  Рацул О.А. Соціальна реклама як вектор розвитку інформаційної культури суспільства // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 33-37. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1398031
  Осаула В.О. Соціальна реклама як комунікативний феномен сучасності: до постановки питання // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 2409-9805
1398032
  Заблоцька К.В. Соціальна рефлексія медичного служіння // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 129-141


  Аналізуються витоки, зміст та значення літературної творчості лікарів (зокрема, українських) як форми соціальної рефлексії. Анализируются истоки, содержание и значение литературного творчества врачей (в частности, украинский) как формы социальной ...
1398033
   Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2415-8011
№ 3/4. – 2017. – 127, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1398034
  Карпич І. Соціальна робота з профілактики наркоманії серед молоді // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 72-80. – ISSN 2618-0715
1398035
   Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2018-. – ISSN 2618-0715
Вип. 2 (3). – 2019. – 163, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1398036
   Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2018-. – ISSN 2618-0715
Вип. 1 (6). – 2021. – 266, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1398037
  Бойко О.М. Соціальна робота у сфері психічного здоров"я в Україні: сучасні виклики / О.М. Бойко, Н.В. Кабаченко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 23-27. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1398038
  Косміна О. Соціальна символіка українського традиційного вбрання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 12-16


  Соціально-престижний елемент вбрання вищих верств українського суспільства XXIV - XVIII століть трансформується в наступний період у стійкий етнічний регіональний символ. Виникнення вишивки в сільському вбранні має своїм початком імітаційну техніку ...
1398039
  Осипенко К.В. Соціальна, економічна та екологічна підсистеми формування сталого розвитку населених пунктів // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 299-303. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-815X
1398040
   Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика : монографія / [О.І. Павлов та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Павлова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. економіки пром-сті. – Одеса : Астропринт, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-966-927-183-9
1398041
  Скрипнюк Олександр Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики : До 10-річчя незалежності України / Скрипнюк Олександр; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; ІМВ КНУТШ. – Київ, 2000. – 600с. – ISBN 966-02-1807-9
1398042
  Фешовець О.В. Соціальная дія у контексті культури : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Фешовець О.В.; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1996. – 23 л.
1398043
  Синчук С. Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 167-181. – ISSN 2082-4939
1398044
  Сулєйманова Л.Ф. Соціальне буття людини у християнській та ісламській культурах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сулєйманова Лія Фаритівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1398045
  Яковенко Т. Соціальне буття людини: від нестабільності до сталості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 64-70. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
1398046
  Стадник М.М. Соціальне в біблійній традиції ірраціонального // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 28-32


  Розкрито особливості ранньохристиянського мислення. Його основою була така форма ірраціоналізму, як містицизм, який в окремих випадках переплітався із елементами раціоналізму. Пізнання істини гармонізувало протистояння добра та зла як у соціальному ...
1398047
  Галушка З. Соціальне виключення як об"єкт економічного аналізу / З. Галушка, М. Соболєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та форми прояву соціального виключення окремих громадян та певних верств населення як соціально-економічного явища. Проаналізовано теоретичні засади та методологію оцінки феномену соціального виключення. Запропоновано ...
1398048
  Богомолова М. Соціальне виховання в діяльності народного комісаріату освіти України у 1920–1922 рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 258-268. – ISSN 2312-5993
1398049
  Черняк С.Г. Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХХ століття // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 200-208. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Згадуються вчені Університету Св. Володимира: Я.Ф. Чепіга, М.С. Грушевський
1398050
  Лимар Ю.В. Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 125-127. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1398051
  Баранов В. Соціальне виховання дітей з девіантною поведінкою в умовах соціально-реабілітаційного закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості соціального виховання дітей в умовах соціально-реабілітаційних закладів для дітей з девіантною поведінкою у її кримінальних і асоціальних формах. The article discusses the features of social education of children in ...
1398052
  Богомолова М.Ю. Соціальне виховання дітей у першій українській гімназії ім. Т.Г. Шевченка // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 77-82. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1398053
  Васюк О.В. Соціальне виховання і педагогічна думка в античному світі // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 38-67
1398054
  Криловець М. Соціальне виховання молоді засобами музейної педагогіки // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 164-175. – ISSN 2618-0715


  У статті розглянуто можливості реалізації соціокультурної складової сучасних музеїв різноманітного призначення в поліпшенні освітнього процесу і соціальному вихованні молоді засобами музейної педагогіки. Під соціокультурною складовою розуміють ...
1398055
  Вербівський Д.С. Соціальне виховання та соціальна реалізація майбутніх учителів інформатики на засадах студентського самоврядування. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 131-137. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1398056
  Яновська Е.В. Соціальне виховання, як неминуча історична потреба. / Е.В.. Яновська. – Київ : Державне видавництво ; [2-га Держ. друк], 1921. – 84 с. – (Психологично-педагогична бібліотека)
1398057
  Клименко Ю.А. Соціальне відторгнення в житлових умовах населення України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Клименко Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1398058
  Макарова О.В. Соціальне відторгнення в Україні: специфіка прояву та методологія оцінювання // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 57-68. – ISSN 2072-9480
1398059
  Верьовкін В.В. Соціальне відчуження в інформаційному суспільстві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 298-303. – ISSN 2076-1554
1398060
  Савельєв Ю. Соціальне включення в оцінці соціальної якості: практики участі населення України в 2000-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-15. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується пріоритетність практик політичної, громадянської і соціальної участі населення для вимірювання соціального включення як компоненту якості суспільства. На основі порівняльного аналізу даних третьої (1999-2001) і четвертої ...
1398061
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 61-74. – ISSN 1681-116Х
1398062
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Савельєв Юрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 393 арк. – Додатки: арк. 384-389. – Бібліогр.: арк. 7-12, 345-383 та в додатках: арк. 384-389
1398063
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Савельєв Юрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 39 назв
1398064
  Савельєв Ю. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-61. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817
1398065
  Савельєв Ю.Б. Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки


  У контексті проблем українського суспільства критикується сучасна неоліберальна інтерпритація розвитку як пріади "економічне зростання - добробут населення - задоволення життям", що є поширеною у теоретичному і політичному дискурсі. Зазначено деякі ...
1398066
  Судаков В.І. Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації (рецензія) : Рец. на кн.: Савельев Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку. - Київ: ВПЦ "Київський університет" - 2017. - 447 с. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 142-145. – ISSN 1681-116Х
1398067
  Мартишин Д.С. Соціальне вчення Православної Церкви України в умовах політичної трансформації українського суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 102-106. – ISSN 2306-6814
1398068
  Савчук О. Соціальне вчення українського греко католицизму й утвердження громадянського суспільства в Україні // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 135-139
1398069
  Позняк С.П. Соціальне грунтознавство - новий напрям науки про грунти // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 52-56. – ISSN 0587-2596
1398070
  Ещенко П. Соціальне житло і моделі забезпечення ним / П. Ещенко, Л. Чубук // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1398071
  Михайлів М. Соціальне житло як об"єкт договірних відносин найму соціального житла // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 169-171
1398072
   Соціальне забезпечення в Україні. – Вип. 2. – Київ
Вип. 2. – 1992. – 272 с.
1398073
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1964. – 72 с.
1398074
  Федоров О.Ф. Соціальне забезпечення в Українській РСР / О.Ф. Федоров. – Київ, 1969. – 122 с.
1398075
  Островик Д. Соціальне забезпечення воїнів-"Афганців" і сімей загиблих військовослужбовців в Україні у 1080-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 165-175. – ISSN 1998-4634


  Присвячена вивченню реалізації радянської державної політики щодо соціального забезпечення воїнів-"афганців" і сімей загиблих військовослужбовців в УРСР упродовж 1980-х рр. Висвітлено такі напрямки державної підтримки як покращення ...
1398076
  Павельчик Г.О. Соціальне забезпечення духовенства Лівобережної України (1861-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 88-98. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1398077
  Хвесюк В.І. Соціальне забезпечення і соціальний захист: порівняльно-правовий аспект // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 644-648. – ISBN 978-966-521-631-5
1398078
  Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1398079
  Гордієнко Г.М. Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР (1941-1950 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гордієнко Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. – Бібліогр.: л. 213-237
1398080
   Соціальне забезпечення й пільги військово-службовцям та членам їх родин. – Харків, 1930. – 150 с.
1398081
  Бартош О.П. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Угорщині / О.П. Бартош, Баторі-Тарці // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 15-19. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1398082
  Сіньова Л.М. Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 191-197. – ISSN 2306-9082
1398083
  Гончаренко О. Соціальне забезпечення місцевого населення райхскомісаріату "Україна": організаційно-правові форми та нормативна база (1941-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 42-46


  Розглянуто заходи цивільної адміністрації райхскомісаріату "Україна" щодо соціального забезпечення місцевого населення.
1398084
  Мурашова О.П. Соціальне забезпечення непрацездатних верств населення в УСРР на початку 1920-х рр. // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 84-86
1398085
  Бурка А.В. Соціальне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : дис. ... д-ра філософії у галузі права : 081 / Бурка Альона Валентинівна ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 247 арк. – Додатки : арк. 233-247. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 192-232
1398086
  Алієва С.Т. Соціальне забезпечення працівників-мігрантів в Україні та країнах ЄС : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Алієва Саміра Тарлан кизи ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 233 арк. – Додатки: арк. 231-233. – Бібліогр.: арк. 211-230
1398087
  Алієва С.Т. Соціальне забезпечення працівників-мігрантів в Україні та країнах ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Алієва Саміра Тарлан Кизи ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1398088
  Беспалов О.О. Соціальне забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.05 / Беспалов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1398089
  Беспалов О.О. Соціальне забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Беспалов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 176 арк. – Додатки: арк. 175-176. – Бібліогр.: арк. 158-174
1398090
  Казьмирчук М. Соціальне забезпечення та охорона здоров"я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ХIХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-18. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі архівних і опублікованих матеріалів розглянуто проблему робочих, житлових та побутових умов робітників, проаналізовано рівень медичного обслуговування та здоров"я службовців на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ...
1398091
   Соціальне забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей: регіональний аспект / Н. Зеленко, В. Зеленко, С. Андрейчук, М. Гасяк // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2021. – № 6 (73). – С. 104-114. – ISSN 2409-8892
1398092
  Мацько В.А. Соціальне забезпечення учасників АТО: шляхи вдосконалення організаційного управління // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 75-81. – ISSN 2072-8670
1398093
   Соціальне законодавство. – К, 1992. – 197с.
1398094
   Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору : [аналітична доповідь : в 2-х ч.] / [Е. Лібанова та ін.]. – Київ : Б. в., 2010. – 84 с. : іл., табл. – На обкл. кн. : Програма розвитку ООН. – Бібліогр.: с. 82-84
1398095
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1398096
  Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств : дис… канд. соціол. наук : 22.00.03 / Гришина Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 191-195. – Бібліогр.: л. 196-215
1398097
  Кулі-Іванченко Соціальне замовлення - організаційно-правовий механізм договірної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадських організацій в Україні: сутність та ознака // Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. монографія / А.Г. Баштанник, В.С. Єгорова, Б.Г. Калиновський, Н.В. Коваль, М.О. та ін. Пухтинський. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 92-105. – ISBN 978-966-916-588-6
1398098
  Безлюдний О. Соціальне замовлення на професійну підготовку майбутніх економістів у системі неперервної освіти / О. Безлюдний, О. Кірдан // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – C. 6-12. – ISSN 2307-4906
1398099
  Багмет К.В. Соціальне замовлення у контексті реформування системи фінансового забезпечення соціальних послуг в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 55-59. – ISSN 2309-1533
1398100
  Старченко М. Соціальне здоров"я в системі радянських цінностей 1920-х - початку 1930-х рр.: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 109-111


  Стаття присвячена історіографічному аналізу деформованих радянських цінностей 1920-х – поч. 1930-х рр. Статья посвящена историографическому анализу деформированных советских ценностей 1920-х – нач. 1930-х гг. This article deals with the ...
1398101
  Кравчук В.М. Соціальне значення (роль) судді // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7272-11-2
1398102
  Пищуліна О.М. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 134-141.
1398103
  Кучеренко Т. Соціальне значення професії бухгалтера в Україні / Т. Кучеренко, В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 35-40
1398104
  Тарасенко В.І. Соціальне і соціологічне мислення // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 77-84
1398105
  Калінеску Т.В. Соціальне інвестування та відповідальність підприємств : монографія / Т.В. Калінеску, О.О. Зеленко, М.О. Наталенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 10-річчю кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-966-590-981-1
1398106
  Баюра Д.О. Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 212-218


  У статті запропоновано нові підходи до формування та розвитку корпоративної соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, які передбачають реалізацію програм соціального інвестування.
1398107
  Притуляк Н.М. Соціальне інвестування як форма реалізації корпоративної відповідальності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 63-74 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1398108
  Більська О.В. Соціальне інновування і його результативність в трансформаційній економіці = The social innovation introduction process and its effectiveness in the transformation economy : монорафія / О.В. Більська ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Монолит, 2016. – 342, [1] с. : табл. – Дод. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр.: с. 318-329 та у кінці розд. – ISBN 978-617-7369-10-2
1398109
  Литвин-Кіндратюк Соціальне конструювання діалогізму ритуально-побутової поведінки особистості у просторі карнавалу // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 181-187. – ISBN 978-617-689-193-2
1398110
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності цивілізаційного вибору перспектив сучасних соціумів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 39-42
1398111
  Денисенко Н.В. Соціальне конструювання реальності як чинник обмеження постгуманістичної трансформації людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 51-53
1398112
  Вдовіна О. Соціальне медіасередовище як інструмент просування книг і читання у бібліотеках // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 16-19. – ISBN 978-617-531-243-8
1398113
  Жадан І.В. Соціальне научання: механізми та ресурси політичної соціалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 251-258
1398114
  Баранник Л.Б. Соціальне обслуговування в системі соціального захисту населення: теоретико-методологічний та фінансовий аспекти / Л.Б. Баранник, Т.В. Корягіна, В.Є. Тараненко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 106-123. – ISSN 2306-546X
1398115
  Кравченко О.О. Соціальне обслуговування і соціальне забезпечення як основні форми надання соціальних послуг // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 67-72. – ISSN 2412-1185
1398116
  Бук М. Соціальне обслуговування осіб з інвалідністю в реабілітаційних установах України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 82-89. – ISSN 2663-5313
1398117
  Балтачеєва Н. Соціальне обслуговування та соціальні послуги вразливим верстам населення в регіональній соціальній політиці: стан та перспективи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 6-11. – ISSN 1818-2682
1398118
  Чутчева О. Соціальне обслуговування: проблеми галузевої належності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 252-259. – ISSN 0132-1331
1398119
  Шедяков В.Є. Соціальне партнерство - чинник забезпечення зростання конкурентоспроможності національного проекту економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 57-64
1398120
  Шопіна І. Соціальне партнерство або корпоративізм: пошук концептуальної моделі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
1398121
  Завіна О. Соціальне партнерство бібліотек на допомогу формуванню навичок здорового способу життя // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 37-38. – ISSN 2518-7341
1398122
  Попова Ю.М. Соціальне партнерство в аспекті розвитку інституціональних засад соціально орієнтованої економіки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 145-149. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1398123
  Мещан І.В. Соціальне партнерство в наданні соціальних послуг населенню: світовий досвід і перспективи для України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 43-48. – ISSN 2077-1800
1398124
  Белова Л.О. Соціальне партнерство в системі підготовки керівних кадрів публічної сфери в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 32-36. – ISSN 1562-529Х
1398125
  Баранник Л. Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 39-46 : Табл. – Бібліогр.: 32 назви
1398126
  Шевченко І.Б. Соціальне партнерство в Україні: перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-99. – ISBN 966-614-021-7
1398127
  Крошка С.А. Соціальне партнерство в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 237-239. – ISBN 978-966-654-490-5
1398128
  Безвух С.В. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення / С.В. Безвух, А.Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – C. 7-14. – (Економічні науки ; № 3, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджуються питання співпраці вищих навчальних закладів та бізнесу. Визначено поняття соціального партнерства вищих навчальних закладів та бізнес-структур. Досліджено світовий та вітчизняний досвід співпраці науки та бізнесу. Наведено ...
1398129
  Маслікова І.І. Соціальне партнерство та міжнародна співпраця в системі вищої освіти на шляхах до суспільства добробуту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються соціальне партнерство та міжнародна співпраця у системі вищої освіти як механізми та інструменти досягнення суспільного блага та становлення суспільства добробуту. Рассматривается социальное партнерство и международное сотрудничество в ...
1398130
  Гаршина Ю.М. Соціальне партнерство та соціальний діалог співвідношення понять // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 58-62. – ISBN 978-617-7450-09-1
1398131
  Неліпа Д.В. Соціальне партнерство як видвзаємодії держави і громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1398132
  Ульянов К.Є. Соціальне партнерство як елемент системи регулювання трудових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-90. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми регулювання трудових відносин. Обгрунтовано, що одним з елементів такого регулювання є колективно-договірна робота, а основною формою такої роботи є соціальне партнерство.
1398133
  Лебедєв І.В. Соціальне партнерство як засіб подолання економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 12-15
1398134
  Дейч М. Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов"язків та соціальної відповідальності : соціальне партнерство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 27-34. – Бібліогр.: 11 назв
1398135
  Буканов Г.М. Соціальне партнерство як інструмент реалізації екологічної політики на регіональному рівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 84-89. – ISSN 2306-6814
1398136
   Соціальне партнерство як інструмент упередження негативних наслідків встуау України до СОТ // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 176-199. – ISBN 966-614-021-7
1398137
  Мелехов В. Соціальне партнерство як метод виховання еліти // День. – Київ, 2000. – 2 грудня (№ 222). – С. 5 : фото


  В Інституті Міжнародних відносин при Київському нацiональному університеті імені Тараса Шевченка відбулося вручення грантів від компанії "Філіп Морріс Україна".
1398138
  Рябенко Є.М. Соціальне партнерство як механізм управління університетом: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 167-176


  Розглянуто особливості моделей управління вищою освітою в європейському і світовому контексті.
1398139
  Іванчук Н.В. Соціальне партнерство як новий тип суспільного діалогу в умовах демократизації українського суспільства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 93-101.
1398140
  Ланчевська А.А. Соціальне партнерство як особливий вид суспільних відносин // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 182-186
1398141
  Постніков В.С. Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 83-85. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1398142
  Батажок С.Г. Соціальне партнерство як умова суспільної стабільності і забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 280-287
1398143
  Жданов В.І. Соціальне партнерство як умова формування парадигми розвитку сучасного бізнесу / В.І. Жданов, М.С. Кульбако // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 15 (1). – С. 45-53. – ISSN 2306-0050
1398144
  Матвійчук А.В. Соціальне партнерство як форма співпраці громадянського та державного секторів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 170-179


  Розглядається спектр співпраці неурядових організацій, органів місцевого самоврядування і держави в контексті формування громадянського суспільства. Згадуються професор КУ - Бех В., Бабкін В.
1398145
  Воскобойнікова-Гузєва Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається зміст та особливості соціального партнерства. Наголошується, що співпраця книгозбірень з державними і місцевими органами влади, підприємствами і організаціями, громадськими об’єднаннями і окремими громадянами у сучасних умовах ...
1398146
  Тесленко І.М. Соціальне партнерство: від суспільного примирення до економіки добробуту і соціальної держави // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 37-40
1398147
  Кудряченко А.І. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 132-141
1398148
  Фігурний Ю.С. Соціальне питання у творчій спадщині Миколи Міхновського (1873-1924) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 289-296. – ISBN 978-966-668-405-2
1398149
  Дворніцька Л.В. Соціальне питання у творчій спадщині передвісників українського націоналізму (на прикладі впливу соціоформуючих і націєтворчих ідей Шевченка на "profession de foi…" Братства тарасівців) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 84-93. – ISBN 978-966-668-405-2
1398150
  Рахманов О. Соціальне підгрунтя олігархічної системи в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 60-73. – ISSN 1563-3713
1398151
  Буряк Н.Б. Соціальне підгрунтя релігієзнавчої концепції Еріха Фромма // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 182-185. – ISSN 2076-1554
1398152
  Біла І.С. Соціальне підприємництво – сучасний тренд економічного розвитку / І.С. Біла, О.О. Шевченко // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 28-33. – (Економічні науки ; т. 6, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1398153
  Звонар В.П. Соціальне підприємництво в контексті викликів довготривалого безробіття в Україні // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 167-170. – ISBN 978-966-2188-73-8
1398154
  Ліпіч Л.М. Соціальне підприємництво в предметному полі соціологічних досліджень : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 89-90
1398155
  Наумова М.О. Соціальне підприємництво в системі чинників підвищення якості життя // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 233-242


  Узагальнено основні наукові підходи до визначення категорії "якість життя" і системи чинників, що впливають на якість життя населення. Обґрунтовано роль соціального підприємництва та його компонент в системі чинників підвищення якості життя. Обобщены ...
1398156
  Шашкова Л.О. Соціальне підприємництво в суспільстві знання : епістемологія // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 95-96
1398157
  Никифорак В.А. Соціальне підприємництво в Україні / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 191-193
1398158
  Косович Б.І. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 77-81. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1398159
  Смутчак З. Соціальне підприємництво в Україні: гендерний аспект // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Балахтар, В. Гошовська [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 165-179. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2522-9931
1398160
  Осипова С.К. Соціальне підприємництво в управлінні регіональним економічним розвитком / С.К. Осипова, О.О. Носирєв // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 122-128. – ISSN 2306-6814
1398161
  Мостіпан О.М. Соціальне підприємництво в Японії: культурна традиція та сучасні інновації : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 91
1398162
  Варналій З.С. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність підприємництва // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 178-182
1398163
  Рик М.С. Соціальне підприємництво у символиці Г. Сковороди : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 105
1398164
  Носань Н.С. Соціальне підприємництво як важлива передумова розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 69-75. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 45, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1398165
  Утеченко Д.М. Соціальне підприємництво як засіб розвитку людського капіталу сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 78-84 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1398166
  Горин В.П. Соціальне підприємництво як інструмент диверсифікації фінансування соціальної політики / В.П. Горин, В.М. Булавинець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 29-35. – ISSN 2306-6792
1398167
  Сидор І.П. Соціальне підприємництво як інструмент забезпечення інклюзивного зростання // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 100-102. – ISBN 978-966-654-490-5
1398168
  Кольба І. Соціальне підприємництво як новітнє явище міжнародної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 113-114
1398169
  Петренко К.В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 189-192
1398170
  Ткачук І.Я. Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / І.Я. Ткачук, Х.-І.В. Євчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1398171
  Лантух І.В. Соціальне підприємництво як феномен сучасного суспільства // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 53-59. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 3, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1398172
   Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін : [посібник] / [А.О. Корнецький, А.А. Свинчук, В.Я. Назарук та ін.]. – Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Проект "Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку". – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97661-0-6


  Програма "Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу"
1398173
  Лавринович О.А. Соціальне підприємництво: гендерний аспект : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 98-99
1398174
  Давидкова К.М. Соціальне підприємництво: інновації, розвиток, рішення / К.М. Давидкова, В.Ф. Оберемчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 195-198. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1398175
  Гулевська-Черниш Соціальне підприємництво: куди рухаються світ і Україна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 11


  "Соціальне підприємництво вже активно розвивається у більшій частині країн світу. Чи є перспективи у цій сфері для України? Підтримка уряду, залучення професійних співробітників, розуміння з боку суспільства, достатній заробіток, використання ...
1398176
  Босак І.П. Соціальне підприємництво: основні ознаки та особливості розвитку // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 99-104. – ISSN 1998-6912
1398177
  Кифяк В.І. Соціальне підприємництво: проблеми та перспективи / В.І. Кифяк, Л.Б. Малиш // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 275-280. – ISSN 2222-4459
1398178
  Кожемяченко О.О. Соціальне підприємництво: світовий досвід та практичні аспекти становлення в Україні / О.О. Кожемяченко, О.С. Солосіч, М.О. Голуб // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 140-149. – ISSN 2310-5534
1398179
  Фаренік С.А. Соціальне пізнання: сутність і специфіка в аспекті теоретичного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 180-186. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про соціально-філософські підвалини управління суспільством.
1398180
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування в структурі життєдіяльності суспільства : монографія / В.В. Буяшенко. – Київ : Асканія, 2010. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с.333-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2203-08-0
1398181
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: від деструкції до конструкції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 70-86


  Аналізуються шляхи вирішення проблем соціальної сфери в контексті взаємозв"язку "громадянське суспільство - соціальне піклування - держава". Ключові слоів: соціальне піклування, держава, громадянське суспільства, конструкція, ...
1398182
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: спроба теоретичного осмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 153-165
1398183
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Буяшенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 442 л. – Бібліогр.: л. 398-442
1398184
  Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Буяшенко Вікторія Василівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 31 с. – Бібліогр. : 31 назва
1398185
  Стожок Л. Соціальне планування в системі соціального страхування // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 172-180. – ISSN 2410-0919
1398186
   Соціальне планування і ефективність виробництва. – К, 1979. – 181с.
1398187
  Сенченко В.І. Соціальне планування розвитку квиробничих колективів / В.І. Сенченко. – К., 1971. – 66с.
1398188
  Коваль А. Соціальне поняття права в правовій концепції С. Дністрянського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.163-169. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1398189
  Грегуль Г. Соціальне походження Віктора Петрова: невідомі сторінки // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-43. – ISSN 0236-1477
1398190
  Понипаляк А.В. Соціальне походження та юнацькі роки, становлення особистості останнього головнокомандувача УПА Василя Кука (1913–1934 рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 197-206. – ISBN 978-966-668-405-2
1398191
  Юревич М. Соціальне походження як один із основних чинників збереження рідної мови на прикладі польської говірки с. Красилівська Слобідка Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  За допомогою соціолінгвістичного дослідження автор показує. що соціальне походження може стати важливою причиною процесу збереження рідної мови та культури емігрантами. Ці висновки спираються й на твердження колег.
1398192
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2016-
Вип. № 1. – 2017. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1398193
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : Юрайт, 2016-. – ISBN 978-966-2740-96-7
Вип. № 2. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1398194
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016-. – ISSN 2617-5967
Вип. № 1. – 2018. – 289, [ 1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1398195
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016-. – ISSN 2617-5967
Вип. № 2. – 2018. – 184, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1398196
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016-. – ISSN 2617-5967
Вип. № 3. – 2018. – 148, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1398197
   Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2016-. – ISSN 2617-5967
Вип. № 2. – 2019. – 220, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1398198
   Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2012-
№ 1 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1398199
  Рабінович П. Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович, О. Панкевич // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1398200
  Пилипенко П. Соціальне право: становлення та перспективи майбутнього // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 64-75. – ISSN 1026-9932
1398201
  Шатіло В. Соціальне призначення державної влади в умовах трансформації суспільства // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 57-62
1398202
  Молоткіна В. Соціальне призначення книжкової продукції УСРР у 20-ті рр. XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 26-31
1398203
  Линовицька О. Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 10-16. – ISSN 2078-1016


  Філософія освіти ХХ1 століття: пошук пріоритетів.
1398204
  Хижняк О.В. Соціальне призначення толерантності // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 41-55
1398205
  Мостицька Т.І. Соціальне призначення трудового права // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 108-111. – ISBN 978-617-7069-63-7
1398206
  Костюченко О.Є. Соціальне призначення трудового права шлях соціального миру й злагоди в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7625-74-1
1398207
  Косолапов В.В. Соціальне прогнозування / В.В. Косолапов. – Київ, 1971. – 48с.
1398208
  Гнатенко П.І. Соціальне прогнозування в контексті української національної психології / П.І. Гнатенко, Е.К. Скиба // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 22-35. – ISSN 2618-1274
1398209
  Попова А.О. Соціальне проектування в місцевих громадах Сполучених Штатів Америки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 11-15. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1398210
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 1817-3764
1398211
  Роганова М.В. Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1817-3764
1398212
  Драгомирецька Н. Соціальне проектування як особлива форма побудови взаємодії суб"єктів державного управління з громадськістю / Н. Драгомирецька, А. Артеменко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 177-185.
1398213
  Тірбах Л.В. Соціальне проєктування в теорії державного управління // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – С. 215-226. – ISSN 2786-6246
1398214
  Коцур Н.І. Соціальне протистояння в Україні на початку 20-х років (на матеріалах преси) / Н.І. Коцур, В.П. Коцур, В.М. Солошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 95-99. – (Історія ; вип. 34)


  На основі матеріалів періодичної преси висвітлюється опір селян України встановленню радянської влади та її аграрній політиці на початку 20-х років.
1398215
  Гольцова О.Є. Соціальне регулювання: підходи до визначення та ракурси розуміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 98-102. – ISSN 1563-3349
1398216
  Бодров В.Г. Соціальне ринкове господарство / В.Г. Бодров, А.І. Кредисов, П.М. Леоненко ; за ред. А.І. Кредисова. – Київ : Либідь, 1995. – 126 с. – ISBN 5-325-00620-7
1398217
  Тимчишин О.В. Соціальне розшарування традиційного суспільства кабардинців у контексті історії // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-966-1567-34-3
1398218
  Коваліско Н.В. Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб в Україні: соціологічний дискурс : монографія / Н.В. Коваліско, С.М. Бубняк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 293, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-239. – ISBN 978-617-10-0704-8
1398219
  Савка В.Є. Соціальне самопочуття єврейської громади сучасного Львова:спроба аналізу / В.Є. Савка, Л.Д. Климанська // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2306-3974
1398220
  Боровська Я.О. Соціальне самопочуття іналідів в Україні в контексті проблеми зайнятості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33.. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1398221
  Сапєлкіна О.В. Соціальне самопочуття українського населення як міра гідної праці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 12-21. – ISBN 966-614-021-7
1398222
  Репко І.П. Соціальне самопочуття як складова соціалізації студентської молоді / І.П. Репко, В.І. Одарченко, О.В. Ільченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 148-151. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  Зміст наукового дослідження розкриває значення поняття "соціалізація". У ході роботи детально проаналізовано літературні джерела з різних наук даного аспекту. У статті висвітлено специфіку та типові проблеми соціальної адаптації студентів на етапі ...
1398223
  Косаківська О.В. Соціальне самопочуття як чинник електоральної поведінки українських громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 179-186
1398224
  Горський В.С. Соціальне середовище та історико-філософський процес / В.С. Горський. – К., 1969. – 184с.
1398225
  Волинюк О.В. Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 421-423. – ISSN 2524-017X
1398226
  Тупиця О.Л. Соціальне середовище як передумова зростання політичної активності профспілок (досвід російських досліджень) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 172-181
1398227
  Дорошенко Алла Борисівна Соціальне середовище як фактор формування особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.11. / Дорошенко Алла Борисівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 146л. – Бібліогр.:л.130-146
1398228
  Дорошенко Алла Борисівна Соціальне середовище як фактор формування особистості (соціально-філософський аналіз) : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.01 / Дорошенко Алла Борисівна; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 18л.
1398229
  Суходольська А.С. Соціальне сирітство в Україні: демографічні аспекти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Суходольська Анна Сергіївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1398230
   Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавленних батьківського піклування / Л.С. Волинець, Н.М. Комарова, Антонова-Турченко, І.Б. Іванова, І.В. Пєша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-7530-06-Х
1398231
  Терновець О.М. Соціальне сиротство як соціально-педагогічна проблема // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 61-68. – ISSN 1817-3764


  У статті проаналізовано сучасний стан проблеми соціального сирітства; поняття "соціальне сирітство" розглянуто як певний стан дитинства, який характеризується тим, що діти при живих батьках, незалежно від офіційно визнаного статусу сім"ї живуть без ...
1398232
  Мельник Л.М. Соціальне служіння як складова діяльності УПЦ КП : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 81-82
1398233
  Малес Л.В. Соціальне сприйняття конституйоване іншими // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1398234
  Рахманов О.А. Соціальне сприйняття населенням приватних власників засобів виробництва в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (70). – С. 34-45. – ISSN 1681-116Х
1398235
  Красножон Н.Г. Соціальне становище вчителів загальноосвітньої школи України (1944-1953 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 50)


  У статті висвітлюються деякі питання соціального становища вчителів загальноосвітньої школи України в післявоєнні роки: житлово-побутові умови, заробітна плата, забезпечення продуктами харчування та промисловими товарами.
1398236
  Познанська К.В. Соціальне становище літніх людей та ставлення до старості в українському суспільстві очима молоді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 340-345. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1398237
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27л.
1398238
  Коцур Надія Іванівна Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПУ (1921-1929 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Коцур Надія Іванівна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 203 л. – Бібліогр.:л.189-203
1398239
  Коцур Н.І. Соціальне становище міського населення України в умовах НЕПу (1921 - 1929 рр.) : Автореф. ... кандид. істор. наук: 07.00.01 / Коцур Н.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с. – Бібліогр.: 24 с.
1398240
  Соловйова Т.М. Соціальне становище найманих робітників Правобережжя у першій чверті XIX століття // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 11-15. – ISBN 978-966-581-772-1
1398241
  Трещова І. Соціальне становище переселенців у Криму (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості соціального становища переселенців у Криму в другій половині 1940-х – першій половині 1960-х рр. В статье рассмотрены особенности социального положения переселенцев в Крыму во второй половине 1940-х – первой половине ...
1398242
   Соціальне становище сільської жінки в Україні. – Київ, 1998. – 136с. – ISBN 966-95031-6-7
1398243
  Михайло А. Соціальне становище та соціально-побутовий досвід молодших школярів приватних шкіл (за результатами експериментального дослідження) // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4 (185). – С. 17-23. – (Психологія. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1398244
  Приймак В. Соціальне становище у східних федеральних землях Німеччини (1990-1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 344-346. – ISBN 978-966-171-783-0
1398245
  Бойко С.П. Соціальне становлення дитини дошкільного віку з психофізичними порушеннями як соціально-педагогчна проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 23-27. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1398246
   Соціальне становлення дитини у прийомній сім"ї: соціальний супровід : Навчально-методичний посібник. – Київ, 2000. – 127с. – ISBN 966-7902-03-Х
1398247
  Антоненко Т. Соціальне страхування-в інтересах громадян // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-9.
1398248
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М.Внукова, Н.В.Кузьминчук. – Київ : Кондор, 2006. – 352с. – ISBN 966-351-041-2
1398249
  Юрій С.І. Соціальне страхування : Підручник / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – Київ : Кондор, 2006. – 464с. – ISBN 966-8251-52-0
1398250
  Внукова Н.М. Соціальне страхування : кредитно-модульний курс : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук ; МОН України ; Харківський нац. економ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 412с. – ISBN 978-966-364-789-0
1398251
  Безугла В.О. Соціальне страхування : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.О. Безугла, Д.М. Загірняк, Л.П. Шаповал. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-321. – ISBN 978-611-01-0134-9
1398252
  Березіна С.Б. Соціальне страхування : лаб. практикум : [посібник] / С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – Київ : Компринт, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7202-82-9
1398253
  Колосок Андрій Мирославович Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1398254
  Колосок А.М. Соціальне страхування в контексті становлення соціального діалогу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено розвиток соціального страхування з позицій соціального діалогу, запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку соціального страхування в Україні.
1398255
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в правових доктринах // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 99-101. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
1398256
  Зеленко Н. Соціальне страхування в системі соціального захисту населення України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 249-255. – ISSN 0201-758Х
1398257
  Вальчук О.І. Соціальне страхування в СРСР (1922-1933 рр.): історіографічний огляд // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 83-87. – ISSN 2076-1554
1398258
  Головач Н.І. Соціальне страхування в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 174
1398259
  Швець П. Соціальне страхування в Україні: історія, практика, проблеми // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-36.
1398260
  Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку / Микола Іванович Боднарук ; МОіНУ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2002. – 247 с. – ISBN 966-568-534-1
1398261
  Приказюк Н.В. Соціальне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Н.В. Приказюк, С.А. Шимків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 57-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1398262
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 439 арк. – Бібліогр.: арк. 383-439
1398263
  Кучма О.Л. Соціальне страхування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кучма Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1398264
  Кравченко О.В. Соціальне страхування в Українській РСР / О.В. Кравченко. – К., 1965. – 88с.
1398265
  Трунова Г.А. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: тенденції розвитку правового регулювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 82-89. – ISSN 2311-4894
1398266
  Кучма О. Соціальне страхування громадян України на окупованих територіях // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 318-320. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1398267
  Солдатенко Оксана Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності як один із видів медичного страхування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 85-90
1398268
   Соціальне страхування колгоспників. – К, 1975. – 109с.
1398269
  Леванда О.М. Соціальне страхування у країнах світу та перспективи для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 194-200. – ISSN 2222-4459


  Мета статті – визначити перспективні підходи й оцінити доцільність використання в Україні світового досвіду соціального, зокрема пенсійного, страхування. На основі аналітичного підходу розглянуто сутність і зміст соціального страхування. Зокрема, ...
1398270
  Єпішева А.О. Соціальне страхування у порівняльному аналізі положень про комісію профспілок із соціального страхування (50-ті - середина ХХ століття) // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 46-54
1398271
  Димніч О. Соціальне страхування у фінансовій системі країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено економічну сутність соціального страхування та його місце у фінансовій системі країни. This article deals with economic essence of social insurance and its place in the financial system of a country.
1398272
  Козоріз Г.Г. Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 70-77. – ISSN 1562-0905
1398273
  Березіна С.Б. Соціальне страхування як інструмент соціального ризик-менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 22-29. – ISSN 2306-6806
1398274
  Стожок Л.Г. Соціальне страхування як інструмент управління соціальними ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 35-39
1398275
  Боднарук М.І. Соціальне страхування як спосіб реалізації громадянами конституційного права на соціальний захист // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7096-97-8
1398276
  Луцький Р.П. Соціальне страхування, як форма здійснення соціального захисту державних службовців в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 118-121.
1398277
  Сільченко С.О. Соціальне страхування: реалії та перспективи правового регулювання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 78-86. – ISSN 0201-7245
1398278
   Соціальне та духовне служіння В.Ф.В. Войно-Ясенецького (Свт. Луки) / О.Г. Попов, О.П. Коваленко, Л.М. Дунаєва, С.В. Гладченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 66-75. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1398279
  Бойчеко М. Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 90-103. – ISSN 0235-7941
1398280
  Кулешір М.М. Соціальне та індивідуальне в апокаліптичних романах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера: кофлікт і взаємодія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті аналізується взаємодія і конфлікт соціального й індивідуального в творах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера. Звернуто увагу на те, що людина є суспільна істота, носій певного соціального світогляду й поведінки, розглянуто небезпеки соціального ...
1398281
  Чепелюк О. Соціальне та кримінологічне призначення інститутів амністії та помилування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-75.
1398282
  Ярощук І.В. Соціальне та молодіжне будівництво в Україні: правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 86-96. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
1398283
  Іншин М. Соціальне та охоронне значення конституційного права на працю в сучасних умовах // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 196-201
1398284
   Соціальне управління. – К, 1986. – 415с.
1398285
  Алексєєва О.А. Соціальне управління (менеджмент) як чинник модерності соціального інституту вищої освіти України / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 297-302. – ISBN 978-966-171-387-0
1398286
  Степаненко В.Ф. Соціальне управління і громадська активність. / В.Ф. Степаненко. – К., 1978. – 45с.
1398287
  Абаїмов А. Соціальне управління організаціями ЗМК: у пошуках ефективних критеріїв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблему пошуку ефективних критеріїв соціального управління організаціями засобів масових комунікацій в умовах сучасної медіаекономіки. Розглянуто різноманітні критерії та показники ефективного функціонування медіа-підприємств у контексті ...
1398288
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Автореф. дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1398289
  Буткевич Олег Григорович Соціальне управління як вид діяльності в суспільних системах перехідного типу : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Буткевич О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186л. – Бібліогр.: л.168-186
1398290
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; МОіНУ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200 л. – Бібліогр.: л. 186 - 200
1398291
  Титаренко Олексій Русланович Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Титаренко О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1398292
  Дмитракова Н.Ю. Соціальне як складова когнітивної моделі діалогічного мовлення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 109-114. – Бібліогр.: Літ.: с. 114; 10 назв


  У статті робится спроба окреслити основні складові соціального компоненту діалогічного мовлення - когнеми (С. Московічі). На вербальному рівні когнеми представлені системою соціальних дейксисів. В статье делается попытка рассмотреть основные ...
1398293
   Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання. – Київ, 2003. – 92с. – ISBN 966-7902-40-4
1398294
  Маєвська Л.І. Соціальний аспект акту взаєморозуміння (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 250-254
1398295
  Гордей О.Д. Соціальний аспект бюджетної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 194-198. – ISSN 1993-6788
1398296
  Полуда В. Соціальний аспект військового полону в умовах Першої та Другої світових воєн // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 114-123
1398297
  Красота О. Соціальний аспект економічних явищ - майбутнє економічної науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто еволюцію предмету економічної теорії, наведено коротку характеристику її сучасного стану, доводиться значущість соціальних аспектів у дослідженні економічних явищ. В статье рассмотрено эволюцию предмета экономической теории, ...
1398298
  Тітомир Є.Г. Соціальний аспект змістовного навантаження містичного досвіду в традиції західного християнства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1398299
  Єськов О.Л. Соціальний аспект мотивації трудової діяльності / О.Л. Єськов, І.І. Смирнова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 184-186
1398300
  Бабічева О.С. Соціальний аспект проблеми нелегального постачання в Росії та Південно-Східній Україні в 1917 р. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 1728-3671
1398301
  Толок Є.В. Соціальний аспект регулювання рекламної діяльності на прикладі міжнародного досвіду // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 188-194. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
1398302
  Підгайна О. Соціальний аспект реструктуризації вугільної галузі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 77-83 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1398303
  Рудик В. Соціальний аспект реформування вітчизняної пенсійної системи в сучасних умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 32-37 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-6912
1398304
  Дика О.С. Соціальний аспект розвитку корупції в процесі розвитку державної антикорупційної політики / О.С. Дика, К.М. Наумчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
1398305
  Ласкава Ю. Соціальний аспект становлення образу дитини-сироти в часи Голодомору // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7196-23-4
1398306
  Омельченко Н. Соціальний аспект феномену урбанізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-89. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1398307
  Рябініна Л.М. Соціальний аспект цінності сучасних грошей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 17-19
1398308
  Катихін Є.О. Соціальний аудит в Україні: історичні тенденції, сучасний стан, виклики та необхідність розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 77-81. – Бібліогр.: 10 назв
1398309
  Дерій В. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної соціальної відповідальності / В. Дерій, С. Саченко, Л. Бабій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 17-26
1398310
  Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 409 л. – Бібліогр.: л. 362-409
1398311
  Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1398312
  Горбов В.В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Горбов Владислав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 214 арк. – Додатки: арк. 199-214. – Бібліогр.: арк. 174-198
1398313
  Горбов В.В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Горбов Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1398314
  Мазурик О.В. Соціальний аудит: стимули соціологічної концептуалізації національної моделі // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 148-151. – ISBN 978-966-171-387-0
1398315
  Мазурик О.В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні : монографія / О.В. Мазурик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – 315, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-315. – ISBN 978-966-317-193-7
1398316
  Полозенко Д.В. Соціальний бюджет як основа розвитку економіки України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 59-63
1398317
  Приятельчук О.А. Соціальний вектор державного та корпоративного управління Швеції (з призми концепції КСВ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 66-68
1398318
  Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку = Social vector of economic development / В.І. Куценко ; під наук. ред. Б.М. Данилишина; НАНУ, Рада по вивч. продукт. сил України. – Київ : Наукова думка, 2010. – 736 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-1029-X
1398319
  Носуліч Т. Соціальний вектор кадрової політики в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 95-98
1398320
  Ткачук В. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 93-96. – Бібліогр.: 7 назв.
1398321
  Осецький В.Л. Соціальний вектор розвитку економіки знань / В.Л. Осецький, О.В. Красота // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 343-348. – ISSN 2312-7600


  Показано місце і роль знань у процесі побудови постіндустріального суспільства. Подано основні підходи становлення соціальної економіки на основі знань з боку представників сучасних теорій економіки знань.
1398322
  Куценко В.І. Соціальний вектор розвитку українського села: стан, проблеми та шляхи її подолання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 83-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1398323
  Магда Є.В. Соціальний вимір близькосхідного конфлікту в контексті глобалізації // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 102-107. – ISBN 978-966-171-154-8
1398324
  Гнибіденко І. Соціальний вимір в умовах глобалізації як засіб забезпечення соціального захисту та прав людини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 33-38
1398325
  Герасимова Е.М. Соціальний вимір гендерних стратегій освітнього простору / Е.М. Герасимова, С.А. Крилова // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (14). – С. 19-25. – ISSN 2412-1185
1398326
  Гукалова І.В. Соціальний вимір глобалізації : Суспільно-географічні дослідження / І.В. Гукалова, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-45 : Рис., табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
1398327
  Ллебедєв І.В. Соціальний вимір європейської інтеграції і завдання для України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 133-136. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1398328
  Нахлік Є. Соціальний вимір пекла в "Енеїді" І. Котляревського: джерела та образна семантика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 51-58. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлюються джерела ("Енеїда" Вергілія, "Енейда" М. Осипова, пам"ятки українського письменства) та оригінальність українізованого й осучасненого образу пекла в бурлескно-травестійній поемі "Енеїда" І. Котляревського, соціальний зміст ...
1398329
  Захарченко М.С. Соціальний вимір поняття "раціонального" (в контексті комунікативної філософії Юргена Габермаса) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 44-45
1398330
  Арнаутова Л.М. Соціальний вимір правового регулювання інформаційної політики щодо європейської інтеграції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 117
1398331
  Оніщенко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : монографія / Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко ; відп. ред. Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-175 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-93-1
1398332
  Філіпенко Д.О. Соціальний вимір процесів становлення європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 57-67
1398333
  Гаманюк В.А. Соціальний вимір сучасної жіночої прози Німеччини та його відтворення у перекладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 135-140. – (Серія "Філологічні науки")
1398334
  Гомілко О.Є. Соціальний вимір тілесності: перетин соціальної філософії та філософської антропології // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 63-70. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
1398335
  Логвинчук В.В. Соціальний вимір толерантності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 663-667. – ISSN 1563-3349
1398336
  Фучила О.М. Соціальний вимір у вищій освіті як невід"ємна частина сучасного болонського процесу // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 74-79. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1398337
  Фітьо В.Я. Соціальний вимір феномену розуміння у некласичній пізнавальній парадигмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Фітьо Віктор Ярославович ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяслові. – Переяслав, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1398338
  Кальницька Ю.С. Соціальний вплив в інтерпретації українських книжників XVI - XVII століть / Ю.С. Кальницька, А.В. Сівоздрав // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2014. – Вип. 34 (37). – С. 34-44


  Представлено результати історико-психологічного аналізу української філософсько-публіцистичної спадщини XVI-XVII століть. Згадуються професори КУ - Наливайко Д.С., Радишевський Р.П.
1398339
  Деркач В.Л. Соціальний дарвінізм: ретроспекція в методологічній перспективі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 23-30
1398340
  Лукашенко Н.Г. Соціальний дейксис в іспанському Інтернет-дискурсі на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 185-195. – Бібліогр.: Літ.: с.195; 10 п.


  Вивчення соціального дейксису в іспанськом Інтернет-дискурсі. Изучение социальногоь дейксиса в испанском Интернет-дтскурсе. The article deals with the social deixis in Spanish Internet Discourse.
1398341
  Давиденко В.В. Соціальний діалог в системі механізму відтворення людського капіталу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 300-313. – ISBN 966-628-132-5
1398342
  Герасимов О. Соціальний діалог в Україні: практико-правове регулювання та перспективи розвитку / О. Герасимов, Ю. Рубченко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1398343
  Пилипенко В. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні : монографія / Валерій Пилипенко, Гульбаршин Чепурко ; [відп. ред. Ю.О. Привалов] ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ІС НАН України. – Київ : Ліга Прес, 2017. – 182, [1] с. – Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 171-180. – ISBN 978-617-397-160-4
1398344
  Мартиненко М. Соціальний діалог та його вплив на досягнення в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 28-37. – ISSN 2411-6912 04
1398345
  Дружинін Т.А. Соціальний діалог та соціальне партнерство в контексті соціальної роботи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 126-134. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1398346
  Зеленко О.О. Соціальний діалог та соціальний капітал, як базис економічного розвитку регіону // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 56-61. – ISSN 2221-8440
1398347
   Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування : [монографія] / [О.М. Кочубейник та ін.] ; за наук. ред. д-ра психол. наук О.М. Кочубейник ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Інститут соціальної та політичної психології, 2018. – 230, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 218-230. – ISBN 978-966-189-399-2
1398348
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 59-72. – ISBN 966-628-134-1
1398349
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 215-220. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми соціального партнерства. This article is about actual problems of social parthnership.
1398350
  Петроє Ольга Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 233-240.
1398351
  Сахарук І. Соціальний діалог як основа реалізації концепції гідної праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 56-61. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
1398352
  Давиденко В.В. Соціальний діалог як передумова становлення соціальної злагоди і партнерства у громадянському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 146-160
1398353
  Цвих В.Ф. Соціальний діалог: основні підходи до визначення / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 182-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність та основні ознаки діалогу як суспільного явища, показано, що діалог є особливим соціальним феноменом та розкрито основні підходи до розуміння його як функціональної характеристики суспільства. Йдеться також про соціальне ...
1398354
  Алфімов Д.В. Соціальний досвід учнів - запорука успішного виховання лідерських якостей школярів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 11-23. – ISSN 1817-3764
1398355
  Сурмін Ю.П. Соціальний експеримент. : Автореф... доктор соціолог.наук: 22.00.02 / Сурмін Ю.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 39л.
1398356
  Смагач О.І. Соціальний ефект бригадного підряду. / О.І. Смагач. – К., 1984. – 48с.
1398357
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1996
1398358
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1996
1398359
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1997
1398360
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1997
1398361
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1997
1398362
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1997
1398363
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1998
1398364
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1998
1398365
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1998
1398366
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1998
1398367
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 5. – 1998
1398368
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 6. – 1998
1398369
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 7. – 1998
1398370
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 8. – 1998
1398371
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
спецвип. – 1999
1398372
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 1. – 1999
1398373
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 2. – 1999
1398374
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 3. – 1999
1398375
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 4. – 1999
1398376
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 5. – 1999
1398377
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 6. – 1999
1398378
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 7. – 1999
1398379
   Соціальний захист : інформаційний бюлетень. – Київ, 1992-
№ 8. – 1999
1398380
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2000
1398381
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2000
1398382
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2000
1398383
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2000
1398384
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2000
1398385
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2000
1398386
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2000
1398387
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2000
1398388
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2000
1398389
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2000
1398390
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2000
1398391
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2000
1398392
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2001
1398393
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1398394
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1398395
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001
1398396
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2001
1398397
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2001
1398398
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2001
1398399
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2001
1398400
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2001
1398401
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2001
1398402
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2001
1398403
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2001
1398404
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1398405
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1398406
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1398407
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1398408
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2002
1398409
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2002
1398410
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2002
1398411
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2002
1398412
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2002
1398413
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2002
1398414
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2002
1398415
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2002
1398416
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1398417
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2003
1398418
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2003
1398419
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2003
1398420
   Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2003
1398421
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2003
1398422
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2003
1398423
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2003
1398424
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2003
1398425
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2003
1398426
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2003
1398427
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2003
1398428
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2004
1398429
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2004
1398430
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2004
1398431
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2004
1398432
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2004
1398433
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2004
1398434
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2004
1398435
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2004
1398436
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2004
1398437
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2004
1398438
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2004
1398439
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2004
1398440
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2005
1398441
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2005
1398442
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2005
1398443
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2005
1398444
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2005
1398445
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2005
1398446
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2005
1398447
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2005
1398448
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2005
1398449
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2005
1398450
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2005
1398451
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2005
1398452
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2006
1398453
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2006
1398454
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2006
1398455
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2006
1398456
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2006
1398457
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2006
1398458
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2006
1398459
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2006
1398460
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2006
1398461
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2006
1398462
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2006
1398463
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2006
1398464
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 1. – 2007
1398465
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 2. – 2007
1398466
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 3. – 2007
1398467
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 4. – 2007
1398468
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 5. – 2007
1398469
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 6. – 2007
1398470
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 7. – 2007
1398471
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 8. – 2007
1398472
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 9. – 2007
1398473
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 10. – 2007
1398474
   Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 11. – 2007
1398475
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал. – Київ, 1992-
№ 12. – 2007
1398476
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1. – 2008
1398477
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2. – 2008
1398478
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3. – 2008
1398479
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4. – 2008
1398480
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5. – 2008
1398481
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6. – 2008
1398482
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7. – 2008
1398483
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8. – 2008
1398484
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9. – 2008
1398485
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10. – 2008
1398486
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11. – 2008
1398487
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 12. – 2008
1398488
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1 (149). – 2009
1398489
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2 (150). – 2009
1398490
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3 (151). – 2009
1398491
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (152). – 2009
1398492
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5 (153). – 2009
1398493
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6 (154). – 2009
1398494
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7 (155). – 2009
1398495
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8 (156). – 2009
1398496
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (157). – 2009
1398497
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10 (158). – 2009
1398498
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11 (159). – 2009
1398499
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 12 (160). – 2009
1398500
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 1 (162). – 2010
1398501
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 2 (163). – 2010
1398502
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 3 (164). – 2010
1398503
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 4 (165). – 2010
1398504
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 5 (166). – 2010
1398505
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 6 (167). – 2010
1398506
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 7 (168). – 2010
1398507
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 8 (169). – 2010
1398508
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 9 (170). – 2010
1398509
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 10 (171). – 2010
1398510
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
№ 11 (172). – 2010
1398511
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (173). – 2010
1398512
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (175). – 2011
1398513
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (176). – 2011
1398514
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (177). – 2011
1398515
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (178). – 2011
1398516
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (179). – 2011
1398517
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (180). – 2011
1398518
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (181). – 2011
1398519
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (182). – 2011
1398520
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (183). – 2011
1398521
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (184). – 2011
1398522
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (185). – 2011
1398523
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 1 (186). – 2012
1398524
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (187). – 2012
1398525
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (188) березень. – 2012
1398526
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (189) квітень. – 2012
1398527
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (190). – 2012
1398528
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (191) червень. – 2012
1398529
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (192) липень. – 2012
1398530
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (193) серпень. – 2012
1398531
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (194) вересень. – 2012
1398532
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (195) жовтень. – 2012
1398533
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (196). – 2012
1398534
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Вид-во " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (197) грудень. – 2012
1398535
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 1 (198). – 2013
1398536
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 2 (199). – 2013
1398537
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 3 (200). – 2013
1398538
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 4 (201). – 2013
1398539
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 5 (202). – 2013
1398540
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 6 (203). – 2013
1398541
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 7 (204). – 2013
1398542
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 8 (204). – 2013
1398543
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 9 (205). – 2013
1398544
   Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 10 (206), жовтень. – 2013
1398545
   Соціальний захист : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 11 (207). – 2013
1398546
   Соціальний захист : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
№ 12 (208). – 2013
1398547
  Зуб В. Соціальний захист бібліотечних працівників в умовах комп"ютеризації бібліотечних установ / В. Зуб, М. Дем"яненко, С. Семенченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 267-277. – ISSN 2224-9516
1398548
  Іваненко О. Соціальний захист в Україні: проблеми, загрози, виклики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 61-89. – ISSN 1563-3713
1398549
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-403-5
Вип. 11. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1398550
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал-альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-404-2
Вип. 12. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1398551
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-404-2
Вип. 12. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012р. мали назву "Патріот України"
1398552
   Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-405-9
Вип. 13. – 2012. – редакційна передплата; попередні вип. до 2012 р. мали назву "Патріот України"
1398553
  Качан І. Соціальний захист військовослужбовців - один із основних напрямків правової роботи в збройних силах України // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14.
1398554
  Чімишенко С.М. Соціальний захист військовослужбовців : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-51 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1398555
  Сербалюк Ю.В. Соціальний захист військовослужбовців в Україні: соціально-історичний аспект // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 161-162
1398556
  Ветлинський С.О. Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 198-205
1398557
  Шолудько Ю.О. Соціальний захист військовослужбовців за законодавством України / Ю.О. Шолудько, О.М. Потопахіна // Актуальні проблеми сучасного права : до 20-річчя екон.-прав. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : зб. наук. ст. студентів / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін ; [редкол.: В.В. Валах, О.М. Потопахіна, О.В. Толкаченко ; відп. ред. О.В. Толкаченко]. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 55-68. – ISBN 978-966-927-391-8
1398558
  Андрієнко О.О. Соціальний захист військовослужбовців як складова стимулювання військової служби / О.О. Андрієнко, О.Л. Ларіонова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 260
1398559
  Бейкун А. Соціальний захист військовослужбовців: нормативно-правове забезпечення та сутність / А. Бейкун, А. Клачко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 90-94. – ISSN 2663-5313
1398560
  Семів Л.К. Соціальний захист військовослужбовців: проблемні питання в соціологічній оцінці / Л.К. Семів, В.Р. Клос // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 110-116. – ISSN 2071-4653
1398561
  Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : монографія / Л.Ю. Малюга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2013. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 226-263 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-910-001-6
1398562
  Рудик В. Соціальний захист громадян: до питання про понятійно-термінологічний склад у теорії та законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 97-101
1398563
  Безусий В.В. Соціальний захист державних службовців в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Безусий Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 33 назви
1398564
  Безусий В.В. Соціальний захист державних службовців в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Безусий Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 429 арк. – Додатки: арк. 425-429. – Бібліогр.: арк. 381-424
1398565
  Цалюк О. Соціальний захист державних службовців органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 149-152. – ISSN 0132-1331
1398566
  Хоружий М.Є. Соціальний захист державного службовця / М.Є. Хоружий, З.В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 103-109. – ISSN 2306-6814
1398567
  Лапка О. Соціальний захист деяких категорій державних службовців: визначення його поняття // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.47-49. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0132-1331
1398568
   Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" : Державна доповідь"Про становище дітей в Україні (за підсумками 1999 року). – Київ, 2000. – 138с. – ISBN 966-95717-9-0
1398569
  Пеша І.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / І.В. Пеша; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – Бібліогр.:с.82-86. – ISBN 966-581-159-2
1398570
  Євдокименко Т.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування як складова національної безпеки держави // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 166-170. – ISSN 2617-5967


  У статті проаналізовано причини відмови та реалізації держави політика в Україні щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених повноважень батьківської опіки. Соціальний захист є однією з функцій держави. Головна мета соціального захист ...
1398571
  Волкова С. Соціальний захист дітей - актуальна проблема сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 42-46
1398572
  Волкова С. Соціальний захист дітей - інвалідів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.93-96
1398573
  Старченко І. Соціальний захист дітей війни // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 64-65. – ISSN 0132-1331
1398574
  Давиденко В. Соціальний захист за допомогою Інтернету // Соціальна політика і соціальна робота, 2001
1398575
  Юрчик Г. Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 34-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1398576
  Семеніхін І. Соціальний захист і контроль за його забезпеченням у Збройних Силах України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-14.
1398577
   Соціальний захист і мовне питання / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1398578
  Богданов С. Соціальний захист інвалідів : український та польський досвід / С. Богданов ; наук. ред. О. Палій ; Українська акад. держ. управління при Президентові України, Центр досліджень адміністративної реформи. – Київ : Основи, 2002. – 93 с. – Бібліогр.: с. 79-81. – (Актуальні проблеми державної політики). – ISBN 966-500-018-7


  Ця книжка висвітлює становище інвалідів в Україні та Польщі з погляду законодавчого забезпечення їхнього соціального захисту й практичного стану речей у цій справі
1398579
  Малюга Л.Ю. Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні : навч. посібник / Малюга Л.Ю. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2016. – 322, [1] с. – Бібліогр.: с. 285-317 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-388-2


  У пр. № 1727680 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу з повагою та найкращими побажаннями від автора. Підпис
1398580
  Волошин І.П. Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Волошин Іванна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1398581
  Заволока Л.О. Соціальний захист малозабезпечених сімей: проблеми та способи їх вирішення / Л.О. Заволока, Н.М. Ткаченко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 25-29. – (Економічні науки)
1398582
  Хлівнюк Т.П. Соціальний захист мігрантів в умовах синхронного впливу глобальних викликів та кризи інституту соціальної держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 179-189. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1398583
  Бараник З.П. Соціальний захист молоді на ринку праці: статистичний аспект / З.П. Бараник, Ю.В. Іриневич // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 125-131
1398584
  Льовочкін С. Соціальний захист населення в контексті фінансової політики // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 87-92
1398585
  Борецька Наталия Петрівна Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф. дис. ... док. економ. наук:08.01.01 / Борецька Н.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 35 с.
1398586
  Борецька Наталія Петрівна Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки : Дис...доктора економ.наук: 08.01.01 / Борецька Наталія Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 443л. + Додатки: л.405-443. – Бібліогр.л.377-405
1398587
  Папієв М. Соціальний захист населення в умовах фінансово-економічної кризи в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13
1398588
  Руженський М.М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія / М.М. Руженський ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 317, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 300-317. – ISBN 978-617-649-019-7
1398589
  Байлема Т. Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 78-83


  У статті йдеться про види соціальної допомоги урядових структур та місцевої влади населенню Поділля за доби Директорії. В статье исследуются виды социальной помощи со стороны правительства и органов местной власти населению Подолья в 1918 - 1920 гг.
1398590
  Колосок А. Соціальний захист населення регіону як шлях до забезпечення його соціальної безпеки / А. Колосок, Н. Коленда // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 67-73. – ISSN 2411-4014
1398591
  Огінська А.Ю. Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації: теоретико-концептуальний зріз // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 131-136. – ISSN 2306-6806
1398592
   Соціальний захист населення України : статистичний збірник. – Київ, 2007. – 122с.
1398593
  Руженський М.М. Соціальний захист населення України : навч. посібник / Руженський Микола Мусійович, Руженський Максим Миколайович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2022. – 546, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-649-069-2
1398594
  Євтушенко Н.М. Соціальний захист населення України в контексті соціальної політики держави та інтеграційних процесів / Н.М. Євтушенко, В.М. Виноградня, В.В. Малишко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – C. 87-93. – ISSN 2306-546X
1398595
  Воротін В.Є. Соціальний захист населення як об"єкт державного регулювання та управління в Україні / В.Є. Воротін, Р.Є. Демчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 14-21
1398596
  Воротін В.Є. Соціальний захист населення як об"єкт державного управління в конкурентоспроможній економіці України / В.Є. Воротін, Р.Є. Р.Є. Демчак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 120-126
1398597
  Шаварина М. Соціальний захист населення: реалії та перспективи / М. Шаварина, Н. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 34-43. – ISSN 1818-5754
1398598
  Гнибіденко І.Ф. Соціальний захист населення: сподівання та реалії // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 94-97. – ISBN 978-617-649-034-0
1398599
  Дороніна О.А. Соціальний захист населення: теоретичні засади і досвід України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (728). – Бібліогр.: 18назв.
1398600
  Костенко І.В. Соціальний захист науковців як юридична проблема // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 159-162. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
1398601
  Мельник В.П. Соціальний захист осіб з інвалідністю: теоретико-правові проблеми : монографія / В.П. Мельник ; М-во освіти і науки України, Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського Нац. ун-ту "Острозька акад.". – Київ : Людмила, 2018. – 419, [1] с. – Бібліогр.: с. 358-419 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-98-7


  У пр. № 1740779 напис: Вельмишановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями від автора. Підпис.
1398602
  Мельник В.П. Соціальний захист осіб з інвалідністю: теоретико-правові проблеми : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельник Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Навч.-наук. ін-т права ім. І.М. Малиновського Нац. ун-ту "Острозька акад.", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 451 арк. – Додатки: арк. 431-451. – Бібліогр.: арк. 367-430
1398603
  Мельник В.П. Соціальний захист осіб з інвалідністю: теоретико-правові проблеми : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельник Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
1398604
  Колодчина Р.В. Соціальний захист осіб, які страждають на психічні захворювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 187-196. – ISSN 2524-0323
1398605
  Бесчастний В.М. Соціальний захист персоналу - запорука успіху реформування міліції України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 77-84
1398606
  Васильченко Світлана Соціальний захист постраждалих від надзвичайних ситуацій / Васильченко Світлана, Ф.Ф. Мінін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 35-36
1398607
  Постригань Т. Соціальний захист працівників в період неплатоспроможності роботодавця // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 83-88.
1398608
  Звонар В.П. Соціальний захист працівників в Україні у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 113-122. – ISSN 2072-9480
1398609
  Болюбах В.В. Соціальний захист працівників на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 154-157. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1398610
  Оверковський Б Соціальний захист працівників як елемент соціальної відповідальності бізнесу / Б Оверковський, М // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 66-69. – ISBN 966-614-021-7
1398611
  Пузирний В. Соціальний захист працюючих інвалідів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 1. – С. 21-23.
1398612
  Бурлака О.С. Соціальний захист сім"ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні: теоретико-правові проблеми : монографія / О.С. Бурлака. – Харків : В справі, 2016. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-447 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-74-74-88-2
1398613
  Бориченко К.В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України : монографія / К.В. Бориченко ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 299, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-914-0


  У пр. № 1700228 напис: Науковій бібліотеці з повагою від автора. Підпис.
1398614
  Трало Ю. Соціальний захист та пенсійне забезпечення ВПО // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 28
1398615
  Бондарчук К.П. Соціальний захист та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1398616
  Олійник Ю.І. Соціальний захист та принципи субсидіарності - погляд націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-966-668-405-2
1398617
  Голова Н.І. Соціальний захист та реабілітація осіб з особливими потребами в Республіці Білорусь: практичний досвід // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 298-300. – ISBN 978-966-654-490-5
1398618
  Федорова А.Л. Соціальний захист та соціальна згуртованість як один з напрямів розвитку Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 198-209.
1398619
  Федорова А.Л. Соціальний захист та соціальна згуртованість як один із напрямів розвитку Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 198-209.
1398620
   Соціальний захист та соціальне забезпечення населення // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 126-172. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1398621
  Санченко С.П. Соціальний захист у зарубіжних країнах: імперативи формування та розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 190-206


  Проаналізовано особливості практики соціального захисту в США, Канаді, Франції, Німеччині та Швеції. Проанализированы особенности практики социальной защиты в США, Кана-де, Франции, Германии, Швеции. The features of the practice of social protection ...
1398622
  Чанишева А. Соціальний захист у разі неповної зайнятості: стандарти Європейського Союзу та законодавство України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 40-46. – ISSN 1026-9932
1398623
  Коваленко Н.В. Соціальний захист учасників антитерористичної операції: основні завдання // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 50-52
1398624
  Нещерет О. Соціальний захист учасників війни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 23. – ISSN 1992-9277
1398625
  Погорєлова С. Соціальний захист як головний критерій соціальної держави // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-23.
1398626
  Панасюк О. Соціальний захист як наслідок правової регламентаії сучасного типу суспільної взаємодії в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 154-155. – ISSN 0132-1331
1398627
  Клименко О.В. Соціальний захист: історія виникнення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 148-156. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
1398628
  Санченко С.П. Соціальний захист: політологічний вимір життєвих реалій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 223-230
1398629
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є об"єктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 125-129
1398630
  Бортник В.А. Соціальний зв"язок суспільних відносин, які є обєктом злочинів проти честі та гідності особи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 96-101
1398631
  Радул В.В. Соціальний зміст виховання в античний період / В.В. Радул, О.С. Радул // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 12-17. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1398632
  Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Бібліогр.: л. 173-188
1398633
  Гриньків А.П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у масовому суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гриньків Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1398634
  Михальов В.П. Соціальний зміст розвитку мистецтва. / В.П. Михальов. – Київ, 1981. – 48с.
1398635
  Ільницька Л.В. Соціальний зміст теорії постіндустріального суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 166-168. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто різні аспекти соціального змісту теорії постіндустріального суспільства.
1398636
  Юзьков Л.П. Соціальний і державно-правовий аспекти управління / Л.П. Юзьков. – К., 1972. – 48с.
1398637
  Філоненко М.В. Соціальний ідеал - реальний і уявний / М.В. Філоненко. – Київ : Політвидав України, 1981. – 134 с.
1398638
  Кравченко Н.В. Соціальний імператив інноваційного процесу: мікроекономічний аспект / Н.В. Кравченко, Т.М. Ковальчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 139-145. – ISSN 2222-4459
1398639
  Федулова С.А. Соціальний імператив нової промислової революції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 3-13. – ISSN 2071-4653
1398640
  Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг : соціо- і психотехніки управління великими масами людей / Георгій Почепцов. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. – (Академія майбутнього). – ISBN 978-966-542-443-7
1398641
  Холод О. Соціальний інжиніринг і соціальні комунікації: порівняльний аналіз // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 202-207


  Автор пропонує результати порівняльного аналізу значень термінів «соціальний інжиніринг» та «соціальні комунікації», що дозволяє констатувати великий ступінь спільності і концептуальні розбіжності між ними. Автор предлагает результаты сравнительного ...
1398642
  Вігірінський А. Соціальний інспектор: благодійник чи інквізитор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 7


  Необізнаність і, що гірше, небажання пересічних українців розбиратися в тих чи інших явищах і процесах, які відбуваються у державі сьогодні, і зокрема стосовно соціальної сфери, часто породжує для них негативні та несподівані наслідки, що нерідко ...
1398643
  Гао Вейчжень Соціальний інститут глобальної освіти у дискурсі планетарного розвитку // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 180-190. – (Філософія ; вип. 48, ч. 2). – ISSN 2312-1947
1398644
  Капченко Р.Л. Соціальний інститут освіти у постіндустріальній Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 24-27
1398645
  Литовченко І.В. Соціальний інститут у контексті соціальної системи: теоретико-методологічні основи дослідження // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 16-19
1398646
  Харченко С.В. Соціальний інтелект та особистість: особливості взаємозв"язків // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 5 : Психологія. – С. 78-85
1398647
  Харченко С.В. Соціальний інтелект у професійній діяльності суб"єкта // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 153-158. – ISSN 1727-1584
1398648
  Гузій Д.М. Соціальний інтелект як передумова формування інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 119-121
1398649
  Кравчук С.Л. Соціальний інтелект як умова партнерської взаємодії у осіб юнацького віку як учасників процесу реформування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 61-66
1398650
  Шендеровський К.С. Соціальний календар як інструмент інституалізації соціальних комунікацій // Наш соціальний календар : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – С. 7-16
1398651
  Котюк І. Соціальний капітал - це головний результат олімпіади з права, що пройшла в Запоріжжі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Результати командних та індивідуальних змагань ВНЗ України. В олімпіаді взяли участь студенти КНУ імені Тараса Шевченка: О.П. Доценко та Ю.К. Челебій-Кравченко.
1398652
  Фукуяма Ф. Соціальний капітал // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 88-100
1398653
  Деркач В.Л. Соціальний капітал (концептуальний нарис) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 99-106


  Розвинене поняття соціального капіталу як міри здатності самовідтворення соціальних мереж, що забезпечують кооперативний ефект. Показано, що соціальний капітал є еволюціонуючий об"єкт і намічено розуміння механізмів його відтворення і змін. Розкрито ...
1398654
  Щербін В.К. Соціальний капітал білоруської науки і механізми його нарощування // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 98-114. – ISSN 0374-3896
1398655
  Гончаренко Н.А. Соціальний капітал в дискурсі гуманітарних наук // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 11-14
1398656
  Бойко М.М. Соціальний капітал в економічному вимірі: сутність, види, типи та форми прояву // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 176-181
1398657
  Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Додатки: л. 199-204. – Бібліогр.: л. 178-198
1398658
  Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1398659
  Демків О.Б. Соціальний капітал в умовах державного монополізму: до методології соіологічного дослідження // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 55-61. – ISSN 2306-3974
1398660
  Романенко О.О. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності / О.О. Романенко, О.Г. Яворська // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 26-31. – ISSN 2306-6806
1398661
  Дороніна М.С. Соціальний капітал виробничої організації : монографія / Дороніна М.С., Нечепуренко А.І. ; [за заг. ред. Дороніної М.С.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 232 с. + Додатки: с. 159-230. – Бібліогр.: с. 145-158. – ISBN 978-966-676-629-1
1398662
  Гордієнко Н.М. Соціальний капітал вихованців інтернатних навчальних закладів України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 1. – C. 46-55. – ISSN 2077-1800
1398663
  Сиченко О.О. Соціальний капітал і соціальний прибуток у визначенні ефективності державної соціальної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1398664
  Селещук Г. Соціальний капітал спільнот українських мігрантів: теоретизації та досвід емпіричного дослідження // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 22. – С. 52-60. – ISSN 2077-5105
1398665
  Левчук Н.М. Соціальний капітал та здоров”я населення в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 47-56. – ISSN 2072-9480
1398666
  Демків О. Соціальний капітал та ренто орієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає перспективи і шляхи адаптації теорії соціального капіталу до умов сучасного українського суспільства. Особливості українського суспільства, які впливають на процес генерації соціального капіталу, розкриваються з використанням понять ...
1398667
  Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у механізмі саморегулюванні підприємницької діяльності в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 70-78. – ISSN 2221-1055
1398668
  Романенко Н.О. Соціальний капітал у соціологічному вимірі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 116-117
1398669
  Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 58-64. – ISSN 2221-1055
1398670
  Радіонова І.Ф. Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери / І.Ф. Радіонова, Н.О. Ткаченко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1398671
  Демків О. Соціальний капітал українського суспільства: сильні та слабкі капіталогенерувальні структури // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 3-21. – ISSN 1563-3713
1398672
  Коломієць Г.М. Соціальний капітал як актуальний чинник антикризового розвитку господарської системи / Г.М. Коломієць, Е.І. Алієва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 19-23. – ISSN 2222-4459
1398673
  Єрмакова О.А. Соціальний капітал як важливий фактор економічного розвитку України та її регіонів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 88-96. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1398674
  Галушка З. Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та методологічні підходи до його оцінки / З. Галушка, І. Нафус // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 71-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
1398675
  Туленков М. Соціальний капітал як засіб розвитку сучасного соціуму // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 13-23. – ISSN 2224-0306


  "У статті в межах соціологічного підходу розглядаються концептуальні засади, змістовні та структурно-функціональні чинники соціального капіталу як суспільного феномену та засобу розвитку сучасного соціуму, досліджуються його рівні, типи, форми та ...
1398676
  Гончаренко Н. Соціальний капітал як метафора у соціальній структурі суспільства (спільноти) // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 158-159
1398677
  Дмитренко Г.А. Соціальний капітал як підгрунтя позитивних трансформаційних процесів в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 100-110. – ISSN 2072-9480
1398678
  Гірман О. Соціальний капітал як ресурс регіонального розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 62-69. – ISSN 2414-4436
1398679
  Туленков М.В. Соціальний капітал як суспільний феномен: концептуально-прикладний аналіз / М.В. Туленков, Я.В. Зоська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 134-144. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1398680
   Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу : монографія / [Г.Б. Тимохова, Н.В. Стативка, І.О. Цибульська та ін.] ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2019. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-2298-13-3
1398681
  Алоян А. Соціальний капітал як фактор розвитку конкурентного середовища // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 32-34
1398682
  Макаренко Л.П. Соціальний капітал як фактор формування політичного протесту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 317-320. – ISSN 2076-1554
1398683
  Захарченко О.В. Соціальний капітал як чинник взаємодії громадянського суспільства та місцевого самоврядування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
1398684
  Костюченко Т.С. Соціальний капітал як чинник входження до студентської колегії НаУКМА / Т.С. Костюченко, М.М. Розискул // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
1398685
  Волчкова Г.К. Соціальний капітал як чинник економічного розвитку // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 110-113
1398686
  Пилипенко Ю.І. Соціальний капітал як чинник економічного розвитку суспільства / Ю.І. Пилипенко, Д.Д. Алєксєєнко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2018. – № 1 (65). – С. 24-34. – ISSN 2313-4569
1398687
  Бойко М.М. Соціальний капітал як чинник конкурентоспроможності підприємств сфери послуг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 486-495


  У статті досліджуються проблеми впливу соціального капіталу на формування конкурентних переваг підприємств, які працюють в сфері послуг. Визначено структуру та механізм впливу системи соціальних взаємозв"язків, результатом діяльності якої є зростання ...
1398688
  Щур А.В. Соціальний капітал як чинник становлення громадянського суспільства // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 23-25. – ISSN 0868-8117
1398689
  Гончаренко Н.А. Соціальний капітал: концептуальна невизначенність у соціально-філософському дискурсі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 63-68. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядаються основні теоретичні підходи щодо визначення змісту соціального капіталу, досліджується його взаємозв"язок з іншими формами капіталу - фізичним, людським, культурним, інтелектуальним, інформаційним і т.д.
1398690
  Деркач В.Л. Соціальний капітал: порівняльний аналіз концепцій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 85-97


  Проаналізовано різні трактування соціального капіталу, що увібрані в чотири групи: як міра тих зобов"язань, які має спільнота перед певною особою, котра може використати відповідні зв"язки для власної вигоди; здатність спільноти до згуртованих ...
1398691
  Кізілова К.О. Соціальний капітал: структура, динаміка та джерела в Україні : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Кізілова Ксенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1398692
  Головко Л.С. Соціальний капітал: сутність та проблеми розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1398693
  Буркинський Б.В. Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 67-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1398694
  Грішнова О. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв"язок з іншими формами капіталу / О. Грішнова, Н. Полив"яна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 19-24
1398695
   Соціальний капітал: феноменологічна природа, форми прояву, конкурентоспроможність : монографія / [Н.О. Сімченко та ін. ; відп. ред. О.О. Охріменко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-622-610-8
1398696
  Діденко Л.В. Соціальний капітал: філософсько–економічні візії / Л.В. Діденко, Кондрашова–Діденко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 237-241. – ISSN 2076-1554
1398697
  Колодій Іван Соціальний клас, політична культура та освіта як джерела лівих політичних орієнтацій в Україні, Польщі, Росії та Нідерландах: попередній порівняльний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-73. – ISSN 1563-3713
1398698
  Пастушенко О.С. Соціальний компонент в аксіологічній оцінці новогрецьких абстрактних іменників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 57-60
1398699
  Піпченко Н.О. Соціальний конструкт міжнародних відносин та зовнішньополітичної діяльності // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 56-81. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1398700
  Дєдуш О. Соціальний конструктивізм і джерела сепаратистської ідентичності на українському Донбасі // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 142-152. – ISBN 978-966-02-7872-1
1398701
  Дєдуш О. Соціальний конструктивізм сепаратистської ідентичності на українському Донбасі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 85-90. – ISSN 0130-6936
1398702
  Онищенко В. Соціальний контекст Євроінтеграційної стратегії України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-74. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1811-3141
1398703
  Семенова А. Соціальний контекст психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади в аспекті інтегральної теорії лідерства / А. Семенова, Л. Зуєва // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2616-3241


  "Обгрунтовано, що судова реформа, яка послідовно відбувається в Україні, потребує удосконалення не тільки нормативно-процесуальної діяльності, але й врахування психолого-педагогічних закономірностей у сфері судочинства, системи суддівської освіти. ...
1398704
  Козак Т. Соціальний контекст регіональної політики у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 104-110. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1398705
  Зуєва Л.Є. Соціальний контекст як концептуальна ідея дослідження суддівської доброчесності // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 190-192. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1398706
  Кузьменко М.О. Соціальний контроль інформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 294-295. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1398707
  Кондов К.В. Соціальний контроль як симулятивна практика управління соціальною напруженістю в концепції "суспільства споживання" Жана Бодрийяра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 57-62. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 40). – ISSN 2227-6521
1398708
  Мазурик О.В. Соціальний контроль: базові перспективи концептуалізації соціального аудиту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 169-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
1398709
  Іщенко Олена Миколаївна Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв"язання : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Іщенко Олена Миколаївна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: 169 - 183
1398710
  Іщенко Олена Миколаївна Соціальний конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв"язання : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 09.00.03 / Іщенко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1398711
  Бойко А.К. Соціальний конфлікт як "своєрідна клітина соціального буття" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1398712
  Леонов Б. Соціальний конфлікт як основна причина тероризму // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 69-71


  Висвітлюються особливості соціальних конфліктів та їх роль у причинному комплексі тероризму.
1398713
  Іщенко О.М. Соціальний конфлікт: полісемантичність поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1398714
  Запара С.І. Соціальний конфлікт: порівняльно-правові аспекти // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С.
1398715
  Тенькова Л.В. Соціальний конформізм як феномен соціокультурного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 29-39
1398716
  Пустовалов С.Ж. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор"я / С.Ж. Пустовалов ; Київський Національний Університет Культури і Мистецтв ; Кафедра музеєзнавства ; Т-во археології та антропології. – Київ : Шлях, 2005. – 412с. : іл. – ISBN 966-650-151-1
1398717
  Гриньов Г.В. Соціальний ліфт у формуванні постіндустріального типу виробництва // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 34-35. – ISBN 978-966-188-219-4
1398718
  Морозова А. Соціальний ліфт як засіб ротації державних службовців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 54-60. – (Державне управління ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Стаття є дослідженням реформування сфери державної служби України в умовах впровадження інноваційного підходу до відбору спеціалістів. Розглянуто різноманітні трактування поняття "соціальний ліфт" та передумови актуальності його запровадження. ...
1398719
  Коваліско Н. Соціальний ліфт як чинник структурування сучасного українського суспільства // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 59-64. – ISSN 2077-5105
1398720
  Розя Ю.Ю. Соціальний макрострес як можливий чинник захворюваності: до постановки проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 103-107. – ISSN 2077-1800
1398721
  Федорук О. Соціальний маляр Михайло Безпальків... // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 36-39. – ISSN 0130-1799
1398722
  Акімов Дмитро Соціальний маркетинг : предмет і основні типи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.186-203. – ISSN 1563-3713
1398723
  Головко А. Соціальний маркетинг в Україні: генеза та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 76-77. – бібліогр. в кінці ст.


  Ресурси реального впливу на споживача стають все більш вичерпаними і за таких умов значення соціального маркетингу для компанії складно перебільшити.
1398724
  Полторак В.А. Соціальний маркетинг та регулювання соціальних проблем у кризовому суспільстві / В.А. Полторак, Д.І. Акімов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 260-266. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1398725
  Головко А.Я. Соціальний маркетинг як каталізатор розв"язання проблем суспільства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 28-32
1398726
  Головко А. Соціальний маркетинг як каталізатор розв"язання проблем суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 198-199
1398727
  Головко А. Соціальний маркетинг: актуальність та світовий досвід застосування // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 54-55
1398728
  Полторак В.А. Соціальний маркетинг: сучасні проблеми розвитку та застосування в освітній, медичній, культурній, територіальній, доброчинній, ідеологічній сферах українського суспільства // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 97-106. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "У статті проаналізовано важливу й актуальну проблему застосування соціального маркетингу для регулювання соціальних процесів у демократичному, ринковому суспільстві. Розглядається особлива його роль в умовах соціально-політичної, ...
1398729
  Бойчук М. Соціальний медіа маркетинг в діяльності бібліотек // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 143-146
1398730
  Грищенко О.Ф. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства / О.Ф. Грищенко, А.Д. Нєшева // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – № 4. – С. 86-98. – ISSN 2218-4511


  У статті досліджено існуючі підходи до трактування сутності поняття «соціальний медіа маркетинг». Досліджено основні тенденції використання соціального медіа маркетингу як складової маркетингової стратегії підприємства. Визначено роль та функції ...
1398731
  Надвинична Т. Соціальний менеджмент: перспектива технологізації // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 114-121. – ISSN 1810-2131
1398732
  Положенцева Є. Соціальний механізм дії права: проблеми визначення поняття та структури // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 49-51
1398733
  Андрух Анна Соціальний механізм сприяння здоров"ю в умовах медичного страхування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 106-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1398734
  Ковалів Ю.І. Соціальний міф і художні реалії в романі "Прапороносці" О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 176-182. – ISBN 978-966-551-315-5
1398735
  Ставнича О. Соціальний міф у літературознавчому вимірі: термінологічний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 24-32. – ISSN 0236-1477
1398736
  Желновач А.О. Соціальний міф у п"єсі "Морітурі" Івана Багряного // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 137-143. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1398737
  Дарморіз О. Соціальний міф як засіб консолідації українців та протистояння ворожій пропаганді // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 165-168


  "Розглянуто соціальний міф як засіб впливу на маси та маніпуляції колективною свідомістю. Проаналізовано існування соціальних міфів в сучасному суспільстві та специфіку їх розповсюдження через засоби масової інформації. Мас- медіа описано як засоби, ...
1398738
  Бондаренко Ю. Соціальний міф як об"єкт соціологічного аналізу: теоретичний аспект // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 32-37. – ISSN 2306-3974
1398739
  Малюга М. Соціальний модус childfree як змістова компонента підручника для керівника освіти / М. Малюга, Г. Калініна // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 129-144. – ISBN 978-966-544-404-5
1398740
  Маркіна Н.В. Соціальний найм житла за новими правилами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 71-75. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1398741
  Костенко О. Соціальний натуралізм - актуальна ідеологія для нової України (запрошення до ідеологічної дискусії) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 24-26
1398742
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип натуралістичної юриспруденції // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 71-86. – ISBN 978-966-349-240-7
1398743
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм як методологічний принцип філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 98-106. – ISSN 1818-992Х
1398744
  Костенко О.М. Соціальний натуралізм. Про соціальну природу та її закони / Олександр Миколайович Костенко. – Івано-Франківськ : Петраш К.Т., 2019. – 71, [1] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7362-40-0
1398745
  Годнюк І.В. Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності / І.В. Годнюк, Н.В. Семенишина // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 131-140 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2410-1125
1398746
  Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено потреби стейкхолдерів у використанні соціальної звітності. Наведено порівняльну характеристику міжнародних стандартів ведення соціального обліку та підготовки нефінансової звітності. Виокремлено принципи якості соціальної звітності. ...
1398747
  Лепський М. Соціальний опір: проблема індиферентності і протидії // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.66-74. – ISSN 1609-5499
1398748
  Юрчишин І.І. Соціальний орієнтир у контексті інтеграційного вибору України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 208-212. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1398749
  Баранник Л. Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність соціального пакету, досвід його використання у зарубіжних компаніях, а також місце в українському підприємництві. Ключові слова: соціальний захист, працююче населення, соціальний пакет, працівник, роботодавець. The essence of a ...
1398750
  Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-12.
1398751
  Юрков М. Соціальний пакет як різновид соціальної діяльності підприємства: правові аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 0132-1331
1398752
  Литвинко А.С. Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 117-129


  Стаття присвячена життєвому та творчому шляху академіка М.М. Боголюбова, який стояв біля витоків формування ряду сучасних природничо-наукових напрямів і був видатною постаттю в історії математики та фізики. У 1936 до 1949 рр. М.М. Боголюбов був ...
1398753
  Драч О.О. Соціальний портрет вчителя початкової школи в українських губерніях Російської імперії (1861-1917рр.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 45-49. – (Серія "Історичні науки")
1398754
  Вигівська О. Соціальний портрет жінки-солдатки Волині кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 7-12
1398755
  Франко В.Г. Соціальний портрет молодого радянського робітника 70-х років / В.Г. Франко. – К., 1979. – 46с.
1398756
  Ісіченко С.В. Соціальний портрет православного духівництва Донбасу 1945-1964 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 1728-3671
1398757
  Гуменюк О. Соціальний портрет радянської сім"ї // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 229-237. – ISSN 1998-4634
1398758
  Казьмирчук М.Г. Соціальний портрет священників Київської губернії у XIX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 7-16. – ISBN 978-966-171-277-4
1398759
  Кичак О. Соціальний портрет сучасного закарпатського мігранта // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 136-150
1398760
  Яковчук А. Соціальний портрет української молоді 90-х років XX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-966-171-893-6
1398761
  Ємцева Е.Г. Соціальний портрет учнівської молоді в контексті трудової соціалізації // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 1817-3764
1398762
  Мариніч І. Соціальний порядок у контексті реформування державного устрою в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – C. 37-48. – ISSN 2409-1103
1398763
  Шинкаренко О.В. Соціальний порядок як "регулятивна ідея" соціально-культурного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються синергетичні ідеї в соціальних та моральних науках. This article is about synergetic ideas in social and moral sciences.
1398764
  Ступак А.П. Соціальний порядок як необхідна умова стабільності суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 109-114. – ISSN 1563-3349
1398765
  Панкова Л.І. Соціальний потенціал в системі пріоритетів людського розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Панкова Л.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1398766
  Петрушина Т. Соціальний потенціал економічного розвитку українського суспільства // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – C. 24-46. – ISBN 978-966-02-7294-1
1398767
  Головатюк В.М. Соціальний потенціал інноваційного економічного розвитку в контексті науково-технологічної та інноваційної політики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 3-15. – ISSN 0374-3896
1398768
  Петрушина Т. Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4, жовтень - грудень. – С. 66-93. – ISSN 1563-3713
1398769
  Новіков В.М. Соціальний потенціал інституту некомерційних організацій // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 80-100. – ISSN 2072-9480
1398770
  Петрушина Т.О. Соціальний потенціал розвитку сектору нанотехнологій в Україні / Т.О. Петрушина, Н.В. Толстих // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 26-37. – ISSN 1681-116Х
1398771
  Оніщенко Н.М. Соціальний потенціал сучасної гендерної політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 18-25
1398772
  Савка В.Є. Соціальний потенціал сучасної сільської сім"ї: Проблеми фомування та реалізації : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.03 / Савка В. Є.; МО Укр. ДУ "Львіська політехніка". – К., 1996. – 24л.
1398773
  Бобух І. Соціальний потенціал як новітня складова національного багатства : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 68-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 1810-3944
1398774
  Власова Т.Р. Соціальний потенціал: сутність та зміст // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 8-15. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1398775
  Марченко А.М. Соціальний престиж суб"єктів влади в українському суспільстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 75-83. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1398776
  Стойко О. Соціальний прогрес - місія неможлива без забезпечення прав? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  Індекс соціального прогресу - 2022.
1398777
  Марчук Л.І. Соціальний прогрес сели і його буржуазні фальсифікатори / Л.І. Марчук. – К., 1988. – 48с.
1398778
  Гошовський М.М. Соціальний прогрес у сучасному світі / М.М. Гошовський, І.Т. Кучерявий. – К, 1991. – 31с.
1398779
  Скворець В.О. Соціальний прогрес як суспільствознавча проблема // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 123-133. – ISSN 2072-1692
1398780
  Земський Ю.С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 21-40. – ISSN 0130-5247
1398781
  Васильєва М.О. Соціальний проект як старт професійної кар"єри соціального педагога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 39-42. – (Педагогічні науки)


  У статті представлено проблему використання соціального проекту як засобу вирішення професійних задач у діяльності соціального педагога. Підкреслено, що соціальний проект є основою національної соціальної політики, але соціальний педагог не звжди ...
1398782
  Куровська А.А. Соціальний проект: методика впровадження та моніторинг / А.А. Куровська, В.С. Тіхонов // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 127-131. – ISBN 978-966-999-024-2
1398783
  Петренко-Лисак Соціальний простір держави в контексті глокалізації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1398784
  Петренко-Лисак Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі : навч. посібник / Петренко-Лисак Алла Олександрівна. – Київ : VADEX, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 373-392. – ISBN 978-966-97253-5-6
1398785
  Пугач С. Соціальний простір як об"єкт географічних досліджень та роль комунікацій у його конструюванні // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 84. – С. 4-12. – ISSN 2413-7154
1398786
  Чернявська Л. Соціальний простір як простір руху смислів в медіадискурсі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 18-24


  У науковій роботі розглядається поняття соціального простору як простору руху смислів, котрі виробляються під час соціальних практик і поширюються через медіа. ЗМІ транслюють актуальні смисли, і беруть участь у формуванні національних картин світу, ...
1398787
  Чернявська Л.В. Соціальний простір як чинник моделювання ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 42-44
1398788
  Швець Н. Соціальний протест як ознака демократичного світогляду персонажів художньої прози Панаса Мирного // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 71-74. – ISBN 966-7653-03-5
1398789
  Пластун М. Соціальний рейтинг громадян: диктат держави чи шанс на справедливість? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1398790
   Соціальний ресурс формування інноваційної економіки в контексті сталого розвику : монографія / [Куценко В.І. та ін.] ; за наук. ред. В.І. Куценко ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-432-141-6
1398791
  Кучма О.Л. Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 265-269. – ISSN 1563-3349


  У статті характеризуються поняття "соціальний ризик" та "соціальний випадок", досліджуються відмінності понять та наводяться висновки щодо їх застосування у разі визначення права особи на соціальне забезпечення.
1398792
  Пустовіт Б.О. Соціальний розвиток в Україні в контексті активізації діяльності соціального бізнесу / Б.О. Пустовіт, А.М. Шандар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (530) : Зарубіжний досвід регіонального розвитку після воєнних конфліктів. – С. 60-66. – ISSN 2222-4459
1398793
  Яковлєва Ю.К. Соціальний розвиток Донецької області: суспільно-географічний аспект : монографія / Ю.К. Яковлєва ; (під наук. ред. Л.М. Нємець) ; М-во науки і освіти України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-285-069-7
1398794
  Ковальова А.Д. Соціальний розвиток Мексики в умовах інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 25-31
1398795
  Кокорська Ольга Іванівна Соціальний розвиток міст Донбасу (друга половина 20-х 30-ті роки ХХ століття) : Дис... канд.іст.наук: 07.00.02 / Кокорська Ольга Іванівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1995. – 179л. – Бібліогр.:л.157-179
1398796
  Кокорська О.І. Соціальний розвиток міст Донбасу. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Кокорська О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 20л.
1398797
  Сотнікова О.В. Соціальний розвиток приміських територій: стратегія та механізм реалізації // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 74-80
1398798
  Гафурова О.В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання : монографія / О.В. Гафурова ; [відп. ред. Єрмоленко В.М.]. – Київ : Ірідіум, 2014. – 478, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-478 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96868-9-3
1398799
  Олійник Я.Б. Соціальний розвиток села і територій сільського типу : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Національна акад. наук України; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 128с.
1398800
  Прокопа І.В. Соціальний розвиток села як складова аграрної політики // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 24-26.
1398801
  Булах Т.М. Соціальний розвиток сільських територій: світовий та вітчизняний досвід // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 95-98. – ISSN 2221-1055
1398802
  Ткач І. Соціальний розвиток сільської місцевості і міських населенних пунктів Тернопільської області // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 106-113
1398803
  Куценко В.І. Соціальний розвиток у контексті людиноцентриської економічної парадигми / В.І. Куценко, О.В. Гаращук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 96-101
1398804
  Грішнова О. Соціальний розвиток у стратегії безкризового економічного зростання України / О. Грішнова, М. Романюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 218-222. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1398805
  Акімова Л.М. Соціальний розвиток України та ії економічні складові / Л.М. Акімова, О.О. Акімов // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 73-76
1398806
  Яхно Т.П. Соціальний розвиток України у відображенні сучасного стану споживчого ринку / Т.П. Яхно, Т.О. Гусаковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 201-206. – ISSN 2222-4459
1398807
   Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І. Бандур, Т.А. Заяць, В.І. Куценко, В.Т. Зінич, Т.М. та ін. Качала; Бандур С.І. [та ін.] ; під ред. Б.М. Данилишина ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – [2-ге вид., доповнене і переробл.]. – Черкаси : Брама - Україна, 2006. – 620 с. – Бібліогр.: с. 605-615. – ISBN 966-8756-48-7
1398808
  Ластовський В. Соціальний розвиток українського села у місцевому вимірі : Валерій Ластовський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 127. – ISBN 978-966-581-930-1


  Рец.: Казьмирчук Г., Казьмирчук М. Роде наш красний: Село Кальник. - Кн. 1. Документи й дослідження з історії села (кінець XVIII - на початку XX ст.). - Київ : Логос, 2006. - 118 с.; Казьмирчук Г. Село Кальник: поступ до промислового суспільства ...
1398809
  Булах Т.М. Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села / Т.М. Булах, К.В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 225-228
1398810
  Колісник О.В. Соціальний самоідентифікаційний параметр в контексті американської філософії другої половини XX сторіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 8-17
1398811
  Мельник Х. Соціальний символізм німецькомовного народу // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 100-102. – ISSN 2410-2202
1398812
  Прокоп"юк О.Б. Соціальний склад жертводавців Софії Київської (за ризничними описами 1740 та 1750 рр.)


  Досліджується соціальний склад жертводавців Софії Київської другої половини XVII - XVIII ст. Проаналізовано два ризничні описи 1740 та 1750 рр., що представляють основну частину ризниці Софійського собору, яка обслуговувала потреби трьох київських ...
1398813
  Кравченко І. Соціальний склад ісландського єпископату (друга половина XI - початок XIII століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 151-156. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціальний та майновий склад ісландського єпископату у другій половині XI - на початку XIII ст. The present article considers the beginnings of the bishops" careers in Iceland from the second part of the eleventh to the beginning of the ...
1398814
  Друздєв О. Соціальний склад львівського Успенського братства у XVIII cт. // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 30-35. – ISSN 1998-4634
1398815
  Шевченко Л.В. Соціальний склад студентів Київського університету в період першої революційної ситуації в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 79-84. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В данной статье на основе ранее неопубликованых архивных данных анализируется социальный состав студентов Киевского университета в период первой революционной ситуации в России. Подчеркивается, что изменения в социальном составе студенчества отражали ...
1398816
  Скрипник А. Соціальний склад та політичні настрої мешканців Надзбруччя наприкінці 40-х рр. XX ст. (на прикладі села П"ятничани) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 233-246. – (Історичні науки ; т. 35). – ISSN 2309-2254


  Наукова новизна закладена у відображенні маловідомих фактів з повсякденного життя колгоспників сіл Надзбруччя, статистичних відомостей про соціальний склад населення, особистої долі окремих людей. Висновки. З моменту відкриття та розсекречення архівів ...
1398817
  Пашков І.А. Соціальний стан та земельні відносини в традиційних і сучасних суспільствах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 250-255. – ISSN 2076-1554
1398818
  Ячменіхін К. Соціальний статус військового поселенця російської армії за часів Олександра I // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 19-24. – (Історичні науки ; № 8)
1398819
  Древецька Н.Р. Соціальний статус жінки в біблійних текстах // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 236-238
1398820
  Грушева Т.В. Соціальний статус жінки в радянській Україні у 20-30-ті рр. XX ст. / Т.В. Грушева, А.Р. Рябчевська, А.С. Сєдєнкова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 119-123. – ISSN 2076-8982
1398821
  Цимбалюк С.І. Соціальний статус і роль культури в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-18. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості процесу модернізації культури сучасного суспільства. Визначено модернізаційний потенціал культури як фактора адаптації до соціальних змін. Конкретизовано основні адаптаційні стратегії розвитку культури постмодерного ...
1398822
  Шиян Оксана Миколаївна Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні : Дис...канд.соціолог.наук: 22.00.04 / Шиян Оксана Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 165л. + Додатки: л. 165. – Бібліогр.: л.155-164
1398823
  Шиян О.М. Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Шиян Оксана Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1398824
  Лапшова Н.С. Соціальний статус особистості як загальносистемна модель // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 8 (40). – С. 101-108. – ISSN 2414-0023
1398825
  Фудорова О.М. Соціальний статус особистості: аналіз класичних та сучасних теорій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 193-200. – ISSN 1729-7036
1398826
  Кругляк М.Е. Соціальний статус підкинутих дітей у Російській імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (на прикладі Волинської губернії) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 88-93. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
1398827
  Горпинченко І. Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються праці, присвячені еволюції соціального статусу православного духовенства в Україні другої половини ХІХ ст., зокрема, його правового становища, рівня духовної освіти і матеріального забезпечення. In the article there are analyzed ...
1398828
  Бондаренко І.О. Соціальний статус професії та його вплив на розвиток вузькоспеціальних напрямів бібліотечної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 246-253. – ISBN 966-7352-66-8


  Йдеться про соціальний статус бібліотечної професії в суспільстві та чинники, що впливають на формування негативного іміджу бібліотекаря. Акцентується увага на визнаній у всьому світі необхідності спеціальної підготовки хранителів документних фондів, ...
1398829
  Чичук А.П. Соціальний статус учителів у Сполучених Штатах Америки // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 155. – С. 69-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1398830
  Андрущенко В. Соціальний статус учителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016


  Аналізується соціальний статус учителя у провідних країнах європейського простору, здійснюється порівняння його основних показників в Україні та Європі. Визначаються риси освітнього лідера XXI століття.
1398831
  Харченко О.В. Соціальний статус як поняття соціальної філософії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 91-96. – (Серія "Філософія")
1398832
  Невідома Я. Соціальний статус: сутність, структура та чинники детермінації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-59. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змісту поняття соціального статусу. Описані підходи до розуміння соціального статусу. Висвітлені теоретичні джерела, що стосуються структури та функцій означеного феномену. Наведені детермінанти прояву та розвитку соціального ...
1398833
  Крупа В.В. Соціальний стрес та превалюючі стресори серед студентів бакалаврату НаУКМА / В.В. Крупа, К.С. Мальцева // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 62-73. – (Соціологія ; т. 2). – ISSN 2617-9067
1398834
  Крижанівська О.П. Соціальний супровід в роботі соціальних служб ВНЗ України: завдання та технології / О.П. Крижанівська, І.С. Попова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 92-96. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
1398835
  Фуштей О.В. Соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 223-227. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1398836
  Вознюк П.Ф. Соціальний та інституційний аспекти громадянського консенсусу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1398837
  Попова О.О. Соціальний та культурний капітали як чинники соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у сучасному українському суспільстві : дис. ... д-ра філософії : 054 ; 05 / Попова Ольга Олександрівна ; Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 238, [1] арк. – Додатки: арк. 225-238, [1]. – Бібліогр.: 206-224
1398838
  Мартинова Л.Б. Соціальний та людський капітал у забезпеченні людського розвитку в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 213-219. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1398839
  Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв"язки і взаємообумовленість // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
1398840
  Крижанівський В.М. Соціальний та професійний портрет викладачів історії Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.) . // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 245-249. – ISSN 2218-4805
1398841
  Петрова О.М. Соціальний та художній зміст проекту "Жлобарт" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 61-65. – ISSN 1996-5931


  У статті подано аналіз художньо-культурологічного проекту «Жлобарт». Розглянуто твори українських митців проекту в контексті традицій сміхової культури та постмодерністської художньої концепції в межах маргінального дискурсу.
1398842
  Романенко К. Соціальний та юридичний аспекти змісту права на освіту в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-62
1398843
  Вилегжаніна Т. Соціальний тренд публічної бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 4-6
1398844
  Долга Г.В. Соціальний туризм як складова туристичної діяльності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2020. – С. 33-45. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2310-8185
1398845
  Бевзенко Л. Соціальний успіх та засоби його досягнення: українські реалії // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 293-308. – ISBN 978-966-02-7294-1
1398846
  Шишко О.Г. Соціальний фактор в діяльності одеського комітету РСДРП(б) (березень-червень 1917 року) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 165-177. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1398847
  Крючкова П.Г. Соціальний фактор і авторитарний дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 109-113. – ISBN 966-581-295-5
1398848
  Вавак Т. Соціальний фінансовий аудит у вищих навчальних закладах // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 11 (1). – С. 3-10. – ISSN 2306-0050


  Основна мета статті - показати місце і роль соціального аудиту фінансів як джерела знань про причини та наслідки управління якістю у виші.
1398849
  Марченко Н. Соціальний чинник розвитку німецької мови : історія і сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-55. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вплив соціального чинника на історичний розвиток німецької мови. Зміни, які відбуваються у мові чинниками розвитку суспільства. Водночас діалекти німецької мови, які все частіше використовуються у процесі спілкування, демонструють риси ...
1398850
   Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи : Збірник законодавчих актів та нормативних документів 1991-1998 роки. – Видання офіційне. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 1998. – 616 с. – (Правова допомога населенню)
1398851
  Крижанівська В. Соціальний, політичний та інтелектуальний контекст формування М.Ф. Александри як історика // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 16-24
1398852
  Гавриленко І. Соціальні ( історичні ) рухи в контексті соціологічних підходів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.54-63
1398853
  Горобець В.М. Соціальні аванси та матеріальні вигоди від посідання полкового уряду в Гетьманщині: шляхетство, маєтності, соболі... // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 20-37. – ISSN 0130-5247
1398854
  Казьмирчук Г.Д. Соціальні аспекти в житті й діяльності притчу церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Кальник наприкінці XVIII - на початку XX ст. / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 6-30. – ISBN 978-966-581-930-1
1398855
  Кучеров Г.Г. Соціальні аспекти діяльності сільських "просвіт" правобережної України у 1921-1922 рр.: благодійність / Г.Г. Кучеров, О.М. Палилюлько, І.М. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 70-76. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1398856
  Бондарчук Т.Г. Соціальні аспекти економічної безпеки держави / Т.Г. Бондарчук, І.С. Бондарчук // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 2. – С. 76-86. – ISSN 2522-9273
1398857
  Токарський Т.Б. Соціальні аспекти економічної безпеки України в процесі євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.01 / Токарський Тарас Богданович ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 35 назв
1398858
  Ватаманюк А. Соціальні аспекти імміграційного руху в сучасній Іспанії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 109-115. – ISSN 2519-4518
1398859
  Дикань О.В. Соціальні аспекти інвайронментальної безпеки / О.В. Дикань, М.А. Мащенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 3/4 (74). – С. 80-85. – ISSN 2309-1533
1398860
  Цимбалюк Н.М. Соціальні аспекти культурної політики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 215-222. – ISBN 978-966-452-035-2
1398861
  Садєков А. Соціальні аспекти розвитку корпоративного управління в Україні / А. Садєков, Т. Косова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 88-93. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено системний підхід до характеристики процесів впровадження стандартів соціальної відповідальності в Україні на основі принципів Глобального договору ООН. Досліджено історію питання, визначено передумови та інфраструктуру втілення положень ...
1398862
  Шеліхова В.В. Соціальні аспекти селянських промислів підросійської України у пореформенний період (друга половина XIX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 49-53. – ISBN 978-966-581-772-1
1398863
  Васильєв Олександр Соціальні аспекти сучасного праволславного чернечого аскетизму // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
1398864
  Попович А.М. Соціальні бар"єри та соціальна реабілітація // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 227-229. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1398865
  Кізлова А.А. Соціальні взаємодії насельників щодо шанованих святинь Києво-Печерської Успенської Лаври (1786 р. - перші десятиліття XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кізлова Антоніна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Кріп"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назв.
1398866
  Сідельникова Л.П. Соціальні видатки бюджету у системі забезпечення добробуту громадян // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 64-68. – ISSN 1997-4167
1398867
  Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 13-18
1398868
  Тополь О. Соціальні виплати, компенсації та пільги як напрями соціального забезпечення населення України / О. Тополь, Н. Сухицька // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 4 (28). – С. 7-16. – ISSN 2411-5215
1398869
  Борисенко М. Соціальні витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва в 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 28-33


  У статті розглядаються витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва у 1920-х роках.
1398870
  Покулита І.К. Соціальні витоки та галузеві тенденції розвитку артпрактик сьогодення / І.К. Покулита, О.С. Михайленко // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 67-72. – ISSN 2616-9967


  У статті розглянуті соціальні передумови та соціокільтурний контекст формування артпрактик як явища культури ХХ століття та визначені причини й особливості галузевого впливу на інші форми діяльності в сучасних умовах цифровізації соціального простору. ...
1398871
  Горенко О.М. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи та політична практика : монографія / Олег Горенко; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2007. – 376с. – ISBN 966-02-2722-1
1398872
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.188-201
1398873
  Петренко-Лисак Соціальні детермінанти кібервіртуального простору : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Петренко-Лисак А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1398874
  Сазонець І.Л. Соціальні детермінанти постіндустріальної економіки в глобальному ландшафті економіки знань М. Полякова / І.Л. Сазонець, А.С. Саленко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
1398875
  Липовська Н. Соціальні детермінанти управління митної службою // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 112-123
1398876
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1398877
  Чудовська-Кандиба Ірина Соціальні дискурси реклами: теоретичний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Реклама не додає нам жодних чеснот і не відзначається особливою новизною, несе на собі тавро примітивності, простоти й тривіальності, але водночас діє.
1398878
  Бернецька Г. Соціальні діалекти у сучасній французькій мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 231-241. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1398879
  Миголинець О. Соціальні діалектизми у студентському мовленні (назви навчальних дисциплін) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Ю.М. Бідзіля [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 24. – C. 44-54
1398880
  Титаренко О.Р. Соціальні доктрини християнських церков: важливість філософсько-релігієзнавчого дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С133-134. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1398881
  Тропіна В.Б. Соціальні домінанти фіскальної політики України в умовах глобалізації / В.Б. Тропіна, Г.Л. Гордієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фактори, що обумовлені глобалізаційними процесами і які суттєво впливають на характер та динаміку національного соціального розвитку. Проаналізовано роль і значення фіскальної політики держави у формуванні системи соціальної безпеки особи та ...
1398882
  Сіньова Л.М. Соціальні допомоги в умовах євроінтеграції України // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (8 червня 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 82-85
1398883
  Подолян Г.П. Соціальні засади корпоративної культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 32-36. – Бібліогр.: 2 назв.
1398884
  Коцур В.П. Соціальні зміни і политчині процеси в України в 1920-30-х рр. : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.06 / Коцур В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 38л.
1398885
  Коцур Віктор Петрович Соціальні зміни і політичні процесси в Україні 1930-1930-х років : історіографія : Дис... канд. іст.наук: 07.00.06 / Коцур Віктор Петрович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 475л. – Бібліогр.:л.394-475
1398886
  Бардин М.Я. Соціальні зміни як ознаки кінця світу у вченнях представників сучасного протестанізму : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 74
1398887
  Корчовий Д.А. Соціальні і філософські корені маоїзму / Д.А. Корчовий. – Київ, 1969. – 48с.
1398888
  Волобуєва А. Соціальні ідеали газети "Киевский телеграф" (1874-1875 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 66-70. – ISBN 966-02-2347-1
1398889
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 240 с.
1398890
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 230с.
1398891
   Соціальні індикатори рівня життя населення : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 242с.
1398892
   Соціальні індикатори рівня життя населення : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [за ред. Н.С. Власенко ; відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 240 с.
1398893
  Сіренко К.Ю. Соціальні індикатори рівня життя населення як основа соціальної безпеки та захищеності громадян України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 90-98
1398894
  Осецький В. Соціальні інновації в освіті - драйвери розвитку людського капіталу / В. Осецький, О. Кирильчук, Н. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 1 (208)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні підходи до розуміння сутності категорії "соціальні інновації" в освітньому просторі та показано, яку роль вони відіграють у розвитку людського капіталу. Дано авторське визначення соціальних інно вацій і досліджено існуючі ...
1398895
  Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 68-77. – ISSN 0131-775Х
1398896
  Васильєва О.О. Соціальні інновації як нова модель взаємодії самоврядування та самоорганізації населення / О.О. Васильєва, Л.А. Горошкова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 13-23. – ISSN 2306-546X
1398897
  Шишко Н.С. Соціальні інтернет-практики як чинник психологічного благополуччя старшокласників : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Шишко Надія Сергіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1398898
  Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Марія Михайлівна Телеки;КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1398899
  Телеки М.М. Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Телеки М.М.; МОНУ; Кам"янець-Подільський держ. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 208 л. – Бібліогр.: л. 180-208
1398900
  Пилипенко Р.Є. Соціальні компоненти в понятійному полі авторитету у сучасних німецьких організаційних культурах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 253-259. – ISBN 966-638-08406
1398901
  Жабинець О. Соціальні комунікації та корпоративна соціальна відповідальність підприємств агрохолдингового типу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 23-26
1398902
  Білан Н.І. Соціальні критерії європейського інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 77-83


  The article deals with the social criteria of the European information society. Information society is covered in the article as a new historical period of the civilization development where main products are information and knowledge. Comparative ...
1398903
  Маклаков С.М. Соціальні ліфти і технології їх впровадження в системі соціально-економічної мотивації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 112-123. – ISSN 2308-1988
1398904
  Ахмедова Д.С. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 194-195. – ISBN 978-617-8037-71-0
1398905
  Донченко В. Соціальні медіа як засіб залучення іноземних студентів до навчання в університетах США // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 132-134. – ISBN 978-966-644-324-6
1398906
  Білан. Н.І. Соціальні медіа як інструментарій позиціонування держав в інформаційному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті йдеться про роль соціальних медіа в інформаційному суспільстві. Охарактеризовано нові форми комунікації держави і суспільства, які створюють передумови розвитку інститутів і організацій громадянського суспільства. Зазначено, що соціальні медіа ...
1398907
  Вербицька Г.А. Соціальні мережі в арабському світі та їх вплив на трансформацію еліт : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Вербицька Ганна Анатоліївна ; М-во культури, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1398908
  Парфенюк І.М. Соціальні мережі інтернету як засіб комунікації політичного лідера (на прикладі соцмереж Президента України) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-65. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядається специфіка політичних комунікацій у соціальних мережах інтернету, надаються рекомендації щодо підвищення їхньої ефективності. Дослідження полягає в застосуванні таких загальнонаукових методів, як: синтез, аналіз, порівняння, які ...
1398909
  Бездрабко В. Соціальні мережі й архівні практики // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (328), липень - вересень. – C. 16-35. – ISSN 0320-9466
1398910
  Гоцур О. Соціальні мережі та блоги як інструменти реалізації PR-кампанії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 196-204. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1398911
  Башук А.І. Соціальні мережі у системі комунікацій Державної влади // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  Метою статті є виявлення потенціалу соціальних мереж як комунікаційного інструменту державної влади. При цьому соціальні мережі досить активно використовуються у протестних рухах, ініційованих опозиційними до влади групами. Дедуктивний та індуктивний ...
1398912
  Чорній М.І. Соціальні мережі як важіль популяризації рідкісних краєзнавчих видань з фонду НБ УжНУ // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 178-184. – ISBN 978-617-531-243-8
1398913
  Цимбалюк С. Соціальні мережі як дієвий інструмент розкриття бібліотечного фонду в умовах карантинних обмежень / С. Цимбалюк, Н. Добрянська // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 185-194. – ISBN 978-617-531-243-8
1398914
  Шаповалов Д.О. Соціальні мережі як засіб комунікації студентів // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 214-216. – ISBN 978-966-602-335-6
1398915
  Сафонова Т.А. Соціальні мережі як інструмент маркетингу та просування бібліотек // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 174-178
1398916
  Каменська І. Соціальні мережі як інструмент неформальної освіти при підготовці педагога професійного навчання / І. Каменська, О. Бокшиц // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 296-314. – ISSN 2518-7600
1398917
  Досенко А.К. Соціальні мережі як комунікаційні платформи: семіотичний аспект / А.К. Досенко, І.В. Погребняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 103-107. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1398918
  Соколова Н.В. Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 70-75. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
1398919
  Соколова Н. Соціальні мережі як нові джерела отримання інформації в телевізійних новинах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 10-13. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти використання соціальних мереж як джерела інформації для створення телевізійних сюжетів. З"ясовано, що журналісти активно використовують відомості, отримані із соціальних мереж, зокрема найбільшою популярністю в Україні користується ...
1398920
  Батичко Г.І. Соціальні мережі як чинник формування позитивного іміджу та простір позиціонування університету на ринку освітянських послуг / Г.І. Батичко, О.Р. Велієва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 17-25. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
1398921
  Тищенко Алла Соціальні мережі: позитив чи негатив? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 26-27 : фото
1398922
  Шалаєва Катерина Володимирівна Соціальні механізми формування стилів життя в контексті феміністичної парадигми : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03 / КНУТШ; Шалаєва К.В. – Київ, 2005. – 175л. – Бібліогр.: л.162-175
1398923
  Гура В.К. Соціальні міфи сіонізму: про реальну ізраїльську дійсність / В.К. Гура. – Київ, 1982. – 97 с.
1398924
  Тодорова С.М. Соціальні мотиви в історії розвитку екзистенціалізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.246-252. – ISSN 1728-3671
1398925
   Соціальні наслідки уражень внутрішніх органів в учасників антитерористичної операції / В.І. Шевчук, Н.М. Беляєва, О.Б. Яворовенко, І.В. Куриленко, О.Ю. Галютина // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 77-83. – ISSN 2227-7404
1398926
  Ящишина І.В. Соціальні наслідки цифровізації: досвід Європейського Союзу / І.В. Ящишина, Т.Л. Боднарчук // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (117). – С. 3-20. – ISSN 1560-4926
1398927
  Крижановська О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 0130-5247
1398928
  Мохонько А.В. Соціальні норми: сутнісні характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 35-40. – ISSN 1563-3349
1398929
   Соціальні орієнтири, запити та інтереси кримськотатарської молоді : Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження. – Київ, 2002. – 159с. – ISBN 966-7902-35-8
1398930
  Пархомчук О.С. Соціальні основи міжнародного правопорядку: особливості реалізації прав людини / О.С. Пархомчук, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 50-56


  The article is dedicated to the one of the most important problem of human writes in the context of the paradigm of world order. Special attention is paid to investigation of world order as a sociological category, methods and up-to-date status of this ...
1398931
  Дашенкова Н.М. Соціальні основи суб"єктивності: прекарність як онтологічна характеристика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 81-85. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1398932
  Резнік О. Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр "нових" нерівностей // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 69-76. – ISSN 2077-5105
1398933
  Єрескова Т. Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр "нових" нерівностей / Т. Єрескова, О. Мазурик // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 77-81. – ISSN 2077-5105
1398934
  Птахів Семен Соціальні перевезення: український шлях // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1398935
  Бойко Л.М. Соціальні передумови євроінтеграції України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 156-160
1398936
  Чорний Віталий Сергійович Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України : Дис... канд. філос. наук : 09.00.03 / Чорний Віталий Сергійович ; Київ. військовий гуманіт. ін-т. – Київ, 1998. – 185 л. – Бібліогр.: л. 167-185
1398937
  Чорний В.С. Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Чорний В.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л .
1398938
  Турлова Ю. Соціальні передумови криміналізації браконьєрства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 250-257. – ISSN 0132-1331
1398939
  Адонін С.В. Соціальні передумови проведення пенсійної реформи / С.В. Адонін, В.А. Ізюмська, Н.В. Куряча // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1 : / [Biloshkurska N.V., Biloshkurskyi M.V., Slatvinsyi M.A. et al.]. – С. 143-157. – ISBN 978-9934-571-44-2
1398940
  Шулдан Л.О. Соціальні передумови проектування акустично-рекреаційних осередків великого міста / Л.О. Шулдан, А.Ю. Штендера // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 321-325. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
1398941
  Чорний В.С. Соціальні передумови реформування військової організації України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 236-242
1398942
   Соціальні перетворення у радянському селі. – Київ : Наукова думка, 1976. – 233 с.
1398943
  Скатерщиков В.К. Соціальні питання сучасного мистецтва. / В.К. Скатерщиков. – К., 1973. – 190с.
1398944
  Заяць Т.А. Соціальні послуги для вразливих категорій населення в територіальних громадах України / Т.А. Заяць, Г.О. Краєвська // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (724). – Бібліогр.: 9 назв
1398945
  Савенко М. Соціальні права і свободи людини і громадянина та їх захист у конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-90
1398946
  Верланов С. Соціальні права людини і громадянина у практиці Конституційного суду України: межі захисту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0132-1331
1398947
  Строган Соціальні права людини та громадянина як невід"ємний елемент побудови правової держави і громадянського суспільтва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 137-140.
1398948
   Соціальні практики в глобальному вимірі / НАНУ ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; Попов Б.В., Нельга О.В., Фадєєв В.Б., Багінський В.В., Носова Г.Ю. ; [ відп. ред. Б.В. Попов ]. – Київ, 2009. – 292 с. – ISBN 978-966-02-5104-5
1398949
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.1. – 2000. – 553с.
1398950
   Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 19-20 вересня 2000 р.): Наукові доповіді. – Київ. – ISBN 966-02-1919-9
Т.2. – 2000. – 598с.
1398951
   Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, щляхи забезпечення. – Київ, 2001. – 261с. – ISBN 966-02-2041-3
1398952
  Дроздовський Д.І. Соціальні проблеми англійського "академічного роману": історична ревізія піджанру // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 78-83. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1398953
  Шаповал А. Соціальні проблеми в контексті політико-економічних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 290-296. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Описано еволюцію поглядів на "соціальне питання" та соціальну політику в контексті розвитку політико-економічних концепцій від класиків економічної теорії до теоретиків та реалізаторів політики "держави загального добробуту". Окрему увагу приділено ...
1398954
   Соціальні проблеми виробничого колективу. – К, 1972. – 159с.
1398955
  Бердишев Г.Д. Соціальні проблеми генетики / Г.Д. Бердишев. – Київ, 1990. – 45с.
1398956
  Янукович В.В. Соціальні проблеми людини та соціальна політика держави // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-25.
1398957
  Культенко В.П. Соціальні проблеми нанотехнологій у контексті філософії / В.П. Культенко, В.А. Богославець, А.М. Рябченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-26. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1398958
  Тарабукін Юрій Орестович Соціальні проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин. : Дис... канд. соціолог.наук: 22.00.06 / Тарабукін Юрій Орестович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
1398959
  Гончарук О. Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.133-144. – ISSN 1563-3713
1398960
  Підгайна О. Соціальні проблеми розвитку вугільних регіонів України // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.138-144
1398961
   Соціальні проблеми управління соціалістичним суспільством. – К, 1972. – 315с.
1398962
  Семенець О.Є. Соціальні процеси і мовна дійсність: Англійська мова в країнах Азії і Африки / О.Є. Семенець. – Киев : Вища школа, 1984. – 192с.
1398963
  Касьян В.І. Соціальні резерви науково-технічного прогресу / В.І. Касьян, Г.Д. Цибуляк. – К., 1988. – 48с.
1398964
  Сваричевська Л. Соціальні символи в повісті Івана Франка "Перехресні стежки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 97-105. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
1398965
  Скуратівський В.А. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження : Навчальний посібник / В.А. Скуратівський, М.Ф. Шевченко; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 188с. – ISBN 966-7353-44-3
1398966
  Кузьмін С. Соціальні системи: досвід структурного аналізу // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 136-138. – ISBN 978-966-668-480-9
1398967
  Мартиненко В. Соціальні системи: формування, розвиток, управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.29-33. – ISBN 966-73-53-51-Х
1398968
   Соціальні служби для молоді. – К, 1992. – 197с.
1398969
  Жуковська А.Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 181-189 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1398970
  Щербата Г.М. Соціальні стандарти якості життя : теоретико-методологічні підходи до їх визначення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.136-141. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1398971
  Голеусова Г. Соціальні стандарти: політичний плацдарм чи ключ до соціальної реформи? // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1398972
   Соціальні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Згідно з документом, виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) комунальних ВНЗ та ВНЗ I-II рівня акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб (крім вищих навчальних закладав I-II рівня акредитації державної ...
1398973
   Соціальні стипендії / за матеріалами ВРУ підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 грудня (№ 50)
1398974
   Соціальні структури і особистість : дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 559 с. – ISBN 978-966-518-426-3
1398975
  Гасанзаде С. Соціальні та біологічні основи правового статусу жінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 186-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1398976
  Загуменна Ю. Соціальні та гносеологічні передумови формування безпекового дискурсу в історії політико-правової думки // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 12-22. – ISSN 2524-0129
1398977
  Шишов О.О. Соціальні та ідейні корені "лівацтва" в сучасному молодіжному русі розвинутих капіталістичних країн. : Дис... канд. іст.наук: / Шишов О.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 184, XXXVIл. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1398978
  Куранова С.І. Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку 21 ст. : дис. ... канд. із соц. комунікацій: 27.00.01 / Куранова С.І.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 210 л. + Додатки: л. 209-210. – Бібліогр.: л. 177-208
1398979
   Соціальні та креативні індустрії в розвитку концепції розумних міст / О. Павлова, К. Павлов, М. Блеянюк, Ю. Євпак // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 7-14. – ISSN 2411-4014
1398980
  Хоменко В. Соціальні та культурні трансформації у житті українського селянства доби незалежності: історіографічний вимір // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 207-215. – ISSN 1998-4634
1398981
  Сазонець І.Л. Соціальні та медичні інституції в трансформації державної системи охорони здоров"я / І.Л. Сазонець, І.Я. Зима // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 108-112. – ISSN 2306-6814
1398982
  Хиц К. Соціальні та політичні аспекти реформи школи демократичної Польщі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.37-40. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1398983
   Соціальні та політичні науки у Співдружності незалежних держав = Social and Political Sciences in the Commonwealth of Independent States : Доповіді другої робочої зустрічі Київ,23-24 вересня 1999 р. – Київ : Академпрес, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7541-02-9
1398984
  Руднєва О.М. Соціальні та правові аспекти правового становища жінок в Україні і попередження жіночої злочинності / О.М. Руднєва, А.Б. Блага // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 131-167. – ISBN 966-8467-41-8
1398985
  Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-55. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1398986
  Голіна В. Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 185-193. – ISSN 1993-0909
1398987
  Матвієнко В.Я. Соціальні технології : Навчальний посібник для студ.вищ.навчальних закладів / В.Я. Матвієнко. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 484с. – ISBN 966-7015-46-7
1398988
  Скідін Олег Леонідович Соціальні технології в управлінні закладами освіти : Дис...доктора соціологічних наук:22.00.06 / Скідін Олег Леонідович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 442л. – Бібліогр.:с.410-442
1398989
  Скідін О.Л. Соціальні технології в управлінні закладами освіти. : 22.00.06. Автореф. дис. ... доктора соціол. наук / Скідін О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 44 с.
1398990
   Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики : міжвузівський збірник наукових праць. – Одеса, 1998-. – ISBN 966-549-477-5
№ 6/7. – 2000
1398991
  Кізима Т.О. Соціальні трансферти як джерело доходів домашніх господарств: проблемно-теоретичні аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 46-49
1398992
  Подшивалкіна Валентина Соціальні умови та психологічні виміри тенденцій використання потенціалу особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.127-137. – ISSN 1810-2131
1398993
  Саєнко Ю.І. Соціальні уроки Чорнобилю // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-17.
1398994
   Соціальні функції біібліотек у сучасних умовах. – К, 1995. – 15с.
1398995
  Скрипнюк О. Соціальні функції конституції та їх забезпечення в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 68-79
1398996
  Удовицька Т.А. Соціальні функції приватної вищої освіти: історико-компаративний аналіз // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 299-313. – ISSN 1993-5560


  "Статтю присвячено визначенню специфічних соціальних функцій громадських і приватних вищих навчальних закладів. На підставі методу компаративного аналізу показані загальні та специфічні функції приватних вишів в різні історичні періоди їх ...
1398997
  Каташинська Я.І. Соціальні функції приватної торгівлі на Україні в роки НЕПу (1921-1929) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-122. – ISBN 966-614-021-7
1398998
   Соціальні функції радянського мистецтва. – К, 1978. – 375с.
1398999
  Попович В.В. Соціальні чинники катастроф (чорнобильський досвід) : Монографія / В.В. Попович; Мін-во Укр.з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насел.від наслідків Чорноб.катастрофи. – Київ, 1999. – 86с. – ISBN 966-02-1471-5
1399000
   Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції : Круглий стіл, 20 травня 2008, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 16-25. – ISSN 1810-3944
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,