Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1398001
   Становище біженців турків-месхетинців в Україні : Наукова доповідь / Представництво Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні. – Київ, 1999. – 130с. – ISBN 966-7558-11-8
1398002
  Абдулаєва Г. Становище жінки у Кримському ханстві // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 416-435. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1398003
  Шаматова А.Р. Становище жінки у середньовіччі: гендерні аспекти // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 119-121. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1398004
  Булле М. Становище і боротьба жінок за кордоном. / М. Булле. – К., 1932. – 56с.
1398005
  Ботушанський В.М. Становище і класова боротьба селянства Північної Буковина в період імперіалізму /1900-1914 рр./ / В.М. Ботушанський. – К., 1975. – 175с.
1398006
  Отрощенко І.В. Становище казахської етнічної спільноти КНР у XXI ст.: погляд з Казахстану // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 218-291. – ISBN 978-966-02-8237-7
1398007
  Люлька В. Становище мусульман в Автономній Республіці Крим після анексії її Росією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 123-126
1398008
  Федьков О.М. Становище осередків Української соціал-демократичної спілки на початку столипінської реакції // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 55-71. – ISSN 0130-5247
1398009
  Боєчко В. Становище польських земель у складі держав Імперії на поч. XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 93-98. – ISSN 1998-4634
1398010
  Мухіна З.І. Становище польських селян у другій половині XVI ст. (на матеріалах Малої та Великої Польщі) // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 87-113
1398011
  Кожанов А. Становище преси українських національно-демократичних сил на півдні України (1989-1997) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 118-122. – ISSN 1998-4634
1398012
  Висовець О. Становище протестанських громад на тимчасово окупованій території сходу України (2014 - 2016) // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 212-219. – ISBN 978-966-97599-1-7
1398013
  Ленін В.І. Становище робітників і селян в царській Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1940. – 216 с.
1398014
  Василик Т. Становище українських емігрантів ("скитальців") у проповідях митрополита Іларіона (за матеріалами часопису "Слово істини" 1947-1951 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Важливою для вивчення історії української спільноти є діаспорна періодика, що містить різного типу джерельну інформацію: суспільно-політичну, наукову, технічну, культурну, релігійну та ін. У статті мова йде про маловивчену частину проповідницької ...
1398015
  Тимошенко П.Д. Становище української літературної мови на Закарпатті під владою іноземних загарбників // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 14-17
1398016
  Корнилова Ирина Николаевна Становлени рынка научно-технической продукции : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Корнилова Ирина Николаевна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.193-210
1398017
  Васильчиков С.А. Становление / С.А. Васильчиков. – Калуга, 1962. – 132с.
1398018
  Беляев А.П. Становление : повесть / А.П. Беляев ; [ил.: В.Г. Лукьянец]. – Москва : Воениздат, 1971. – 296 с.
1398019
  Новиков-Прибой Становление / Новиков-Прибой. – М. : Советская Россия, 1978. – 93 с.
1398020
  Рицос Я. Становление / Я. Рицос. – М, 1979. – 286с.
1398021
  Юдахин А.В. Становление / А.В. Юдахин. – Москва, 1983. – 79с.
1398022
  Райгородецкий Е.Я. Становление / Е.Я. Райгородецкий. – К, 1989. – 268с.
1398023
  Ребрин П.Н. Становление : очерки / П.Н. Ребрин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 412с. – ISBN 5-265-00619-2
1398024
  Караев Г.Н. Становление / Г.Н. Караев. – Орджоникидзе, 1989. – 262с.
1398025
  Колош Е.М. Становление административно-процессуального законодательства РСФСР и УССР в 1917-1920 гг. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Колош Е.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 22л.
1398026
  Алиев Я.М. оглы Становление азербайджанской советскйо фольклористики (1920-е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Алиев Я. М. оглы; АН АзССР, Ин-т литерат. им. Низами. – Баку, 1990. – 25л.
1398027
  Фохт Ульрих Рихардович Становление активного романтизма и критического реализма в русской литературе : Автореф... д-ра филол.наук: / Фохт Ульрих Рихардович; Ин-т мировой лит-ры им. Горького АН СССР. – М., 1966. – 87л. – Бібліогр.:с.3-4
1398028
   Становление американского государства. – Санкт-Петербург, 1992. – 320с.
1398029
  Помрой У.Д. Становление американского неоколониализма / У.Д. Помрой. – М., 1973. – 286с.
1398030
  Жуланов А.В. Становление американской системы образования и педагогической мысли // Социология образования : Дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 11. – С. 69-75. – ISSN 1561-2465
1398031
  Соболев Юрий Петрович Становление антифашистской демократической власти на востоке Германии (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Соболев Юрий Петрович;. – Киев, 1980. – 22л.
1398032
  Пантелеева И.А. Становление античной риторики: хронология риторических методов и стилей (Платон, Аристотель) // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 109-117. – ISSN 2227-7242
1398033
  Садыхова А.А. Становление арабской публицистики в Европе (19 век) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 402-408. – ISSN 1606-951Х
1398034
  Садыкова А.А. Становление арабской публицистики в Европе (ХIХ век) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 402 - 408. – ISSN 1606-951Х
1398035
  Кохановский Г.А. Становление археологии и исторического краеведения Белоруссии в эпоху феодализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.0.06 / Кохановский Г.А.; АН Лит. ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1979. – 24л.
1398036
  Пищик Ю.Б. Становление атеизма К. Маркса и Ф. Энгельса / Ю.Б. Пищик. – М, 1983. – 173с.
1398037
  Бехруз Х. Становление афганского права: к вопросу о его периодизации // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 45-55. – ISSN 1993-0909
1398038
  Нефед В.И. Становление белорусского советского театра. 1917-1941. / В.И. Нефед. – Минск, 1965. – 352с.
1398039
  Чигрин И.П. Становление белорусской прозы и фольклор (дооктябрьский период) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чигрин И.П. ; АН БССР , Ин-т лит-ры. – Минск, 1968. – 20 с.
1398040
  Яскевич А.С. Становление белорусской художественной традиции / А.С. Яскевич. – Минск, 1987. – 230с.
1398041
   Становление бесклассовой структуры - качественное преобразование в общественных отношениях. – Львов, 1987. – 210с.
1398042
  Кабесас О. Становление бойца-сандиниста. / О. Кабесас. – М., 1987. – 217с.
1398043
  Гандев Х. Становление болгарской нации / Х. Гандев. – София, 1987. – 146с.
1398044
  Демичев К.А. Становление британской системы колониального управления в Панджабе в первые годы после аннексии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируются основные направления британской политики в Панджабе, связанные с процессом формирования колониальной системы управления в первые годы после аннексии Сикхского государства. Делаются выводы о симбиозе англо-сикхских ...
1398045
  Драбкин С Я. Становление Веймарской республики / С Я. Драбкин, . – Москва, 1978. – 374 с.
1398046
  Смагин Р.Ю. Становление военно-топографической службы Сибири в ХІХ - начале ХХ века (на примере Омского военно-топографического отдела) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 46-53 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0016-7126
1398047
  Барсукова М.А. Становление возрожденного суда присяжных: история повторяется // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена суду присяжных в России. В ней рассматривается процесс становления данного института в современной и царской России, анализируются основные события, повлиявшие на ограничение компетенции присяжных заседателей. Автор статьи, исследуя ...
1398048
  Афонин Э.А. Становление Вооруженных Сил Украины = Formation of armed forces of Ukraine : соц. и соц.-психол. проблемы / Афонин Э.А. ; Нац. акад. гос. упр. при Президенте Украины [и др.]. – 2-е изд., доп. – Киев ; Нежин : Психея, 2014. – 475, [1] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 328-475. – (Открытая исследовательская концепция ; вып. 16). – ISBN 978-617-7234-05-9
1398049
  Сидорова Татьяна Борисовна Становление востоковеда : будущий востоковед как субъект развития способности принимающе относиться к культурному своеобразию Востока // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х


  В системе высшего образования на Дальнем Востоке направление "Востоковедение" традиционно держит высокую образовательную планку. Во многом этому способствует сознательное решение выпускников школ изучать восточные языки и культуру, обусловленное ...
1398050
  Сазонов В.Н. Становление Вселенной как саморазвитие ее духовной первоосновы ( онтологическая версия ) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 66-74. – ISSN 1684-2618
1398051
  Любанова Е.В. Становление вузов как центров инноваций / Е.В. Любанова, Г.А. Шабанов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 15-20. – ISSN 1726-667Х


  Требуется разработка современных критериев оценки инновационной деятельности.
1398052
  Андросова О.А. Становление высшего женского образования в контексте образовательной политики Российской империи в эпоху великих реформ (1861-1881 гг.) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 3. – С. 20-29.
1398053
  Оноприенко В.И. Становление высшего технического образования на Украине / В.И. Оноприенко, Т.А. Щербань; АH УССР, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им.Г.М.Доброва. – Киев : Наукова думка, 1990. – 140с. – ISBN 512001819Х
1398054
  Гринева Л.В. Становление высшей судебной власти Российской империи в XVIII в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 15-18. – ISSN 1812-3805
1398055
  Кореневская Е.И. Становление высших органов советского государственного управления. / Е.И. Кореневская. – М., 1975. – 158с.
1398056
  Филимонова М. Становление гамильтоновской традиции в американской политической системе // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 174-177. – ISBN 978-966-171-651-2
1398057
  Заморий Т.П. Становление гармонической личности в современной русской прозе / Т.П. Заморий. – К. : Наукова думка, 1979. – 214 с.
1398058
  Александровская А О. Становление географической науки в России в ХVIII веке / О.А. Александровская ; отв.ред. В.А. Есаков ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1989. – 230, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 196-199
1398059
  Сизова И.А. Становление германского глагольного слообразования / И.А. Сизова. – М., 1978. – 294с.
1398060
  Озоль Л.Ю. Становление гипоталимических регуляторных механизмов ганезотропной функции гипофиза у особей разного поля : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Озоль Л. Ю.; МГУ. – М., 1977. – 22л.
1398061
  Петров Ю. и др. Становление глобально-информационного технологического уклада в России: сценарии технико-экономического развития и задачи реформирования финансовых институтов // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 2. – С. 3-28. – ISSN 0130-9757


  Окончание. Начало - № 1, 2002
1398062
  Урсул А.Д. Становление глобального образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 36-44. – ISSN 0321-0383
1398063
  Сайко Э.В. Становление города как производственного центра. / Э.В. Сайко. – Душанбе, 1973. – 112с.
1398064
  Гудиева Х Л. Становление горской школы в Ингушетии в 1920–х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 65-69. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются проблемы развития школьного образования в Ингушетии в 1920–е гг. Становление горской школы оказалось делом многотрудным, порой не было не только учителей, но и учащихся. На повестку дня были поставлены вопросы введения ...
1398065
  Бабанцев Н.Ф. Становление государственно-правовой системы Германской Демократической Республики / Н.Ф. Бабанцев ; М-во вісш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1981. – 134 с.
1398066
  Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу = The origins of statecraft in China. The Western Chou Empire / Хэрли Глесснер Крил ; [пер. с англ. Котенко Р.В.]. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 479, [1] с. – Загл. и авт. ориг.: The origins of statecraft in China / Herrlee G. Creel. – Библиогр.: с. 459-479 и в примеч. : с. 355-458. – ISBN 58071-0080-8
1398067
  Рыбак О.П. Становление государственной статистики в России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 6. – С. 26-34. – ISSN 0320-8168
1398068
  Крылова Н.Б. Становление гражданской миссии школьного сообщества // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 2 (48) : Школа, социум, гражданское образование. – С. 53-99. – ISSN 1726-5304
1398069
  Сонин В.В. Становление Дальневосточной республики, / В.В. Сонин. – Владивосток, 1990. – 347с.
1398070
  Лузан А.А. Становление демократии в Украине в свете процессов глобализации / А.А. Лузан, С.Г. Головко // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 149-157
1398071
  Лим С.Ч. Становление демократического студенческого движения в Японии (1945-1960 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 5 (65). – С. 46-49. – ISSN 2070-9773
1398072
  Хумметтулиев О. Становление денежно-кредитной системы Туркменистана // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 34-38
1398073
  Валеров А.В. Становление денежно-кредитных отношений в Древней Руси // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 111-118. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
1398074
  Коллиер Лдеймс Линкольн Становление джаза: Попул. историч. очерк.. / Коллиер Лдеймс Линкольн. – М., 1984. – 392с.
1398075
  Рыбалко В.К. Становление диалектико-материалистического понимания категорий "вещь" и "отношение". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рыбалко В.К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1398076
  Щитов А.А. Становление диалектико-материалистической концепции формы и содержания. / А.А. Щитов. – Ростов -на-Дону, 1989. – 159с.
1398077
  Огородник И.В. Становление диалектического мышления в биологии / И.В. Огородник. – Киев : Вища школа, 1982. – 120с.
1398078
  Братанчук И.И. Становление диктатуры пролетариата в Польше : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Братанчук И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1398079
  Братанчук И.И. Становление диктатуры пролетариата в ПОльше. : Дис... канд. историч.наук: / Братанчук И.И.; МВ и ССО УССР. Инст. повышен. квалиф. преподав. обществен. наук при КГУ. Кафедра науч.коммунизма. – К., 1968. – 281л. – Бібліогр.:л.25
1398080
  Рыбалко В.К. Становление дилектической концепции "вещь -- свойство -- отношение" / В.К. Рыбалко. – Х., 1991. – 95с.
1398081
  Михилев А.Д. Становление драматургии Ромена Роллана и значение в ней комического. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Михилев А.Д.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 24с.
1398082
  Крупаткин Я.Б. Становление древнеанглийского вокализма. (Проблема ингвеонского развития) : Автореф... доктор филолог.наук: / Крупаткин Я.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1966. – 30л.
1398083
  Серегина С. и др. Становление европейского банковского союза и "кипрская модель" // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 6. – С. 83-91. – ISSN 0130-9757
1398084
  Жорж Юсеф Митри Становление Европейского валютного союза и его влияние на международные рынки капиталов : Дис... канд. экон. наук : 08.05.03 / Жорж Юсеф Митри ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 2000. – 177л. – Прилож. 14 табл. – Бібліогр.: л. 165-177
1398085
   Становление европейского средневекового города. – М., 1989. – 185с.
1398086
  Свасьян К.А. Становление европейской науки / К.А. Свасьян. – Ереван, 1990. – 378с.
1398087
  Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох / Ю.Е. Ивонин. – Минск, 1989. – 197с.
1398088
  Шагдаров Л.Д. Становление единых норм Бурятского литературного языка в советскую эпоху / Л.Д. Шагдаров. – Улан-Удэ, 1967. – 108с.
1398089
  Березин А. Становление ЕС как субъекта внешней политики на примере Балканского регниона // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 4 : Европа и становление нового миропорядка. – С. 82-108. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1398090
  Мирумян К.А. Становление естественно-научной мысли в Армении / К.А. Мирумян. – Ереван, 1991. – 258 с.
1398091
  Адамович А.М. Становление жанра (белорусский роман) : белорусский роман / А. Адамович ; авториз. пер. с белорус. З. Крахмальниковой и Е. Стояновской. – Москва : Советский писатель, 1964. – 340 с. : ил.
1398092
  Шибинская Е.П. Становление жанра в младописьменной литературе. (Адыг. роман) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Шибинская Е.П.; Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1398093
  Дашевский В.А. Становление жанра семейной хроники в советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Дашевский В.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1398094
  Салимов Ю. Становление жанра сказочной прозы в персидско-таджикской литературе : Автореф... кандидата филол.наук: / Салимов Ю.; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1964. – 23л.
1398095
  Алексеева Л.В. Становление законодательства о труде на лесозаготовительных работах в дореволюционный период // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 10-13. – ISBN 978-985-6421-72-6
1398096
  Лущаев С.В. Становление законодательства о юридической ответственности за налоговые правонарушения // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1398097
  Ламшуков В.К. Становление и важнейшие этапы развития маратхской литературы (XII в. н.э -- 20 годы ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ламшуков В.К.; Ин-т народов Азии АН СССР. – М., 1967. – 19л.
1398098
  Мунчаев Камиль Могомедович Становление и дальнейшее развитие физической культуры и спорта в Дагестанской АССР (Из истории развития 1945-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мунчаев Камиль Могомедович; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1978. – 21л.
1398099
  Жуков Ю.Н. Становление и деятельность советских органов охраны памятников истории и культуры, 1917-1920 гг. / Ю.Н. Жуков. – М., 1989. – 301с.
1398100
  Голиченкова И.Ф. Становление и динамика меланофорных реакций у личинок травяной лягушки в различных режимах освещения : Автореф. дис... канд. биол. наук: 099 / Голиченкова И.Ф.; Моск. ун-т. – Москва, 1971. – 24c.
1398101
  Темиртасов Г. Становление и идейно-организационное укрепление Гурьевской облосной партийной организации (1938-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Темиртасов Г. ; Казах. ГУ. – Алма-Ата, 1977. – 22 c.
1398102
  Новик В.И. Становление и организация пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей в России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 10. – С. 26-30. – ISSN 1812-3805
1398103
  Фимин Д.Н. Становление и основные направления деятельности партийно-государственного контроля (ЦКК - РКИ) в советской историографии (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Фимин Д.Н.; ХГУ. – Х., 1969. – 17л.
1398104
  Перевозчиков В.И. Становление и периоды развития государственно-монополистического капитализма в Англии / В.И. Перевозчиков. – Киев : Наукова думка, 1982. – 155 с.
1398105
  Гусев В.А. Становление и перспективы развития оперативно-розыскной отрасли права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 14. – С. 40-43. – ISSN 1812-3805


  Оперативно-розыскная деятельность как вид государственной деятельности является одним из наиболее эффективных средств борьбы с преступностью и имеет свое отраслевое нормативное правовое регулирование. Вместе с тем оперативно-розыскное законодательство ...
1398106
  Рычкова Н.П. Становление и развите жанра рассказа в современной таджикской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Рычкова Н. П.; ЛГУ. – Л., 1955. – 17л.
1398107
  Караев Я.В. оглы Становление и развите реализма в Азербайджанской литературе : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03 / Караев Я.В. оглы; Ин-т лит. АН АзССР. – Баку, 1979. – 44л.
1398108
  Ларченко М.Г. Становление и развите реализма в белорусской литературе XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Ларченко М. Г.; Ин-т миров. лит. АН СССР, БГУ. – М.-Минск, 1955. – 32л.
1398109
  Андрюкайтене Р. Становление и развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического, высокоинтеллектуального // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 17-25. – ISSN 2072-1692
1398110
  Тугов В.Б. Становление и развитие абазинской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Тугов В.Б.; АН Груз.ССР. Ин-т истории грузинской лит-ры. – Тбилиси, 1967. – 32л.
1398111
  Лившиц Владимир Моисеевич Становление и развитие агропромышленных производственных коллективов (на материале Белорус. ССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лившиц Владимир Моисеевич; БГУ. – Минск, 1980. – 20л.
1398112
  Тутукова М.Т. Становление и развитие адыгейской прозы : Автореф... кандидата филол.наук: / Тутукова М.Т.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
1398113
  Шиков К.М. Становление и развитие адыгейской советской поэзии (20-40-е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Шиков К.М.; АН Гр.ССР. Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1398114
  Галушко Р.И. Становление и развитие американской телевизионной драматургии : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Галушко Р.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубеж. печати и лит. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1398115
  Карпова И.П. Становление и развитие английских фразеологических единиц с XIV по ХХ в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Карпова И.П.; Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 25л.
1398116
  Ищенко В. Становление и развитие английского торгового флота в Средиземном море (конец XVI-XVII века) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-24. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль Англійської Левантійської компанії в утвердженні британських торговельних і політичних позицій у Середземномор"ї в XVI-XVII ст. The English Levant Company role in the statement of the British trading and political positions in the ...
1398117
  Мазов С.В. Становление и развитие антиколониального движения на Золтом береге 1917/18-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мазов С. В.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1980. – 28л.
1398118
  Трошихин В.А. Становление и развитие безусловных и условных рефлексов в раннем онтогенезе. / В.А. Трошихин, Л.Н. Козлова. – К., 1968. – 268с.
1398119
  Махамбетова А.А. Становление и развитие валютного рынка в Казахстане // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 27-29
1398120
  Юсупов Э.Ю. Становление и развитие великого братства народов СССР / Э.Ю. Юсупов. – Ташкент, 1982. – 255с.
1398121
  Трофимович Константин Константинович Становление и развитие верхнелужицкого литературного языка : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.03 / Трофимович Константин Константинович; АН БССР. Ин-т языковед. – Минск, 1978. – 31л.
1398122
  Чуфистова Л.И. Становление и развитие взглядов Ф.Энгельса на государство : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Чуфистова Л.И.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 23л.
1398123
  Леушкин Р Становление и развитие виртуальной социальной коммуникации (теоретико-методологические аспекты исследования) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 4 (75/76). – С. 208-213. – ISSN 1606-951Х
1398124
  Пащук В.В. Становление и развитие внешней политики республики Куба : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.05 / Пащук В.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 51 с.
1398125
  Пащук Виктор Викторович Становление и развитие внешней политики республики Куба (1959-1986 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.05 / Пащук Виктор Викторович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 416л. – Бібліогр.:л.359-416
1398126
  Чистяков А.В. Становление и развитие военного образования в России (конец XIX - начало XX в.) / А.В. Чистяков, Т.С. Сливин // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 56-60. – ISSN 2073-8536
1398127
  Нарзуллаева Зебинисо Становление и развитие всеобщего среднего образования в Узбекской ССР : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нарзуллаева Зебинисо; МВ ССО Узб.ССР, Самаркандский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1986. – 149л. – Бібліогр.:л.132-149
1398128
  Нарзулаева Зебинисо Становление и развитие всеобщего среднего образования в Узбекской ССР : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Нарзулаева Зебинисо; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1398129
  Якимчук Галина Викторовна Становление и развитие газеты "Асахи симбун" в системе буржуазной печати Японии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Якимчук Галина Викторовна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 17л.
1398130
  Майстренко И. Становление и развитие генетической социологии // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.135-146
1398131
  Колпачева О.Ю. Становление и развитие географии в школе дореволюционой России : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 43-45. – ISSN 0016-7207
1398132
  Аносова Т.Ф. Становление и развитие героических традиций русского народа в борьбе с иноземными завоевателями : учеб. пособ. к спецкурсу / Т.Ф. Аносова ; Башкирский гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Челябинск : БГУ, 1987. – 82, [1] с.
1398133
  Гриценко С. Становление и развитие глобальной логистической инфраструктуры // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.127-130. – ISBN 966-654-102-5
1398134
   Становление и развитие города Магнитогорска. – Магнитогорск, 1968. – 220с.
1398135
  Ефремова Н.Н. Становление и развитие городских судов в Российской империи (XVIII - первая половина XIX вв.) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 80-86. – ISSN 0132-0769
1398136
  Тарасов А. Становление и развитие государственного контроля на Руси (дооктябрьский период) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.6-16
1398137
  Сквозников В.Я. Становление и развитие государственной статистики в Коми Крае - родине В.Н. Старовского // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 88-95. – ISSN 0320-8168
1398138
  Шорманова М.А. Становление и развитие государственности на Северном Кавказе в конце XVIII - первой половине XIX в. // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 21-24. – ISSN 1812-3805
1398139
  Вагидов А.М. Становление и развитие даргинской поэзии / А.М. Вагидов. – Махачкала, 1979. – 269с.
1398140
  Цветков Г.П. Становление и развитие деятельности оперативно-поисковых подразделений ОВД России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 5-6. – ISSN 1812-3805
1398141
  Исаев Л.Н. Становление и развитие дидактики и методики русского языка в прогрессивной русской педегогической науке / Л.Н. Исаев. – Орджоникидзе, 1975. – 264с.
1398142
  Андреев А.А. Становление и развитие дистанционного обучения в России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10. – С. 106-111. – ISSN 0869-3617


  В работе обсуждаются понятие дистанционного обучения (ДО), предпосылки его возникновения, а также различные аспекты его развития в России. Дается характеристика российских технологий ДО. Отмечаются особенности современного ДО через Интернет.
1398143
  Улюкаева Ирина Гереевна Становление и развитие дошкольного педагогического образования в Украине (1905-1941 гг.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Улюкаева Ирина Гереевна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 189л. – Бібліогр.:л.166-183
1398144
  Мансурова Т. Становление и развитие евразийской интеграции // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 12 : Финско-российское сотрудничество. – С. 6-12. – ISSN 2074-6040
1398145
   Становление и развитие единого народнохозяйственного комплекса СССР. – М., 1986. – 72с.
1398146
  Овчинников Ю.М. Становление и развитие единого национального фронта сопротивления Японии в Китае / Ю.М. Овчинников. – М., 1985. – 170с.
1398147
  Нистрян Д.У. Становление и развитие естественнонаучного материализма в Молдавии 18-19 веков : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нистрян Д. У.; МГУ. – М., 1980. – л.
1398148
  Нистрян Д.У. Становление и развитие естественнонаучного материализма в Молдавии 18-19 веков : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нистрян Д. У.; МГУ. – М., 1980. – 17л.
1398149
  Насыров А. Становление и развитие жанра газель в узбекской классической литературе : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Насыров А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 34л.
1398150
  Пиванова А.В. Становление и развитие законодатедьства Бразилии в нефтегазовой сфере // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 15-19. – ISSN 044-748Х
1398151
  Лопес Тамасио Становление и развитие заочной подготовки учителей в республике Куба : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лопес Тамасио Х.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1398152
  Лопес П. Становление и развитие заочной подготовки учителей в Республике Куба. : Дис... Канд.пед. наук: 13.00.01 / Лопес П., Хуан В.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1978. – 216л. – Бібліогр.:л.196-216
1398153
  Лопес Пласио Становление и развитие заочной подготовки учителей в Республике Куба. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Лопес Пласио Х.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 26л.
1398154
   Становление и развитие здравоохранения в первые годы Советской власти. 1917-1924 гг.. – Москва, 1963. – 544с.
1398155
  Кушаков Ш.С. Становление и развитие идеи взаимосвязи наук / Ш.С. Кушаков. – Ташкент, 1990. – 152с.
1398156
  Исламов Турал Габил оглы Становление и развитие идеи парламентаризма в Милли Меджлисе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-12. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Статья рассматривает основные положения развития идей парламентаризма в Азербайджане. Затрагивает основные принципы формирования современной парламентской системы, а также изучает политико-исторические моменты в построение парламента и влияние ...
1398157
  Троян С.С. Становление и развитие идей немецкого колониализма в 40-х - середине 80-х годов ХІХ в. / С.С. Троян. – Черновцы, 1993. – 48с.
1398158
  Максимова И.А. Становление и развитие института защиты прав. свобод и законных интересов детей // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 5 (71). – С. 60-67. – ISSN 1812-8696
1398159
  Алексеенко И.Г. Становление и развитие института конституционной юстиции (историко-правовая ретроспектива) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 71-80. – (Правознавство ; вип. 4)
1398160
  Попов А.И. Становление и развитие института концессионных соглашений в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
1398161
  Черкасов К.В. Становление и развитие института полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах в современной России: этап третий (1997-2000 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2007. – № 12. – С. 4-7. – ISSN 1812-8696
1398162
  Мишанина Н.В. Становление и развитие института судебных следователей до 1917 года // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 5. – С.7-8
1398163
  Карапетян Р.О. Становление и развитие интеллигенции как особо социального слоя / Р.О. Карапетян. – М, 1974. – 147с.
1398164
  Кутымов Т. Становление и развитие интеллигенции социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Кутымов Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Нукус, 1972. – 25 с.
1398165
  Кутымов Т. Становление и развитие интеллигенции социалистического общества. (На материалах Каракалпакской АССР) : Дис... канд. филос.наук: / Кутымов Т.; КГУ, каф. научн. коммун. – К., 1972. – 226л.
1398166
  Лопес Акоста Становление и развитие интернациональных связей молодежи организаций СССР и республики Куба : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 09.00.02 / Лопес Акоста С.Т. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 21 с.
1398167
  Лопес Сония А. Становление и развитие интернациональных связей молодежных организаций СССР и республики Куба : Дис... Канд. ист наук: / Лопес А.Сония Т.; Пед.ин-т им.А.М.Горького. – Киев, 1988. – 184л. – Бібліогр.:л.158-184
1398168
  Семченко А.Т. Становление и развитие информационной службы секретариата ООН и ее взаимодействие со СМИ государств-членов ООН : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.10 / Семченко А.Т. ; МГУ. – Москва, 1980. – 22 с.
1398169
  Миклашевская Н.М. Становление и развитие искусства социалистического реализма в Советском Азербайджане (1920-1945 гг.) / Н.М. Миклашевская. – Баку, 1975. – 179с.
1398170
  Якунин Виктор Кузьмич Становление и развитие историко-партийной науки на Украине : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Якунин Виктор Кузьмич; Гос. ком. СССР по народному образованию. Днпропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1989. – 407л. – Бібліогр.:л.366-407
1398171
  Якунин Виктор Кузьмич Становление и развитие историко-партийной науки на Украине. Октябрь 1917 - вторая половина 30-х годов : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Якунин Виктор Кузьмич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 33л.
1398172
  Аббасов А.М. Становление и развитие исторического краеведения Полтавщины от его зарождения до наших дней : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Аббасов А.М. ; АН УССР. – Киев, 1977. – 28 с.
1398173
  Михнюк В.Н. Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919-1941 гг.) / В.Н. Михнюк. – Минск, 1985. – 287с.
1398174
  Онищенко Н.Н. Становление и развитие источников советского права на Украине / Н.Н. Онищенко. – Киев, 1988. – 108 с.
1398175
  Мидов М.Ж. Становление и развитие кабардинской советской поэзии. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мидов М.Ж.; Азербайдж.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 23л.
1398176
  Молдажаров Ж.М. Становление и развитие казахской лингвистической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.665 / Молдажаров Ж.М. ; МВ и ССО Казах. ССР ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 26 с.
1398177
  Парамонова В. Становление и развитие коиксов манга в Японии // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті проаналізовано процес становлення коміксів манґа в Японії, визначено ступінь та причини її популярності у мешканців цієї країни, розглянуто основні етапи розвитку цього специфічного явища модерної національної японської культури. The ...
1398178
  Потаенко К.Л. Становление и развитие коммунистических форм труда (на матер. БелССР). : Автореф... канд. филос.наук: / Потаенко К.Л.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1967. – 27л.
1398179
  Шмельков М.И. Становление и развитие коммунистической общественно-экономической формации / М.И. Шмельков. – М., 1982. – 176с.
1398180
  Привалова Е.А. Становление и развитие Коммунистической печати Австралии (1920-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07580 / Привалова Е.А.; МГУ. Ф-тет журналистики. Каф. заруб. печати и лит. – М,, 1970. – 16л.
1398181
  Люрья А.Я. Становление и развитие кондиционалиса I в немецком языке. (На матер. памятников XIV-XV вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Люрья А.Я.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1967. – 20л.
1398182
  Портнов В.П. Становление и развитие конституционного законодательства Советской России, 1917-1920 гг. / В.П. Портнов, М.М. Славин. – М., 1987. – 251с.
1398183
  Морозов Н.В. Становление и развитие конституционного права граждан Российской Федерации на обращения в межгосударственные органы // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (61). – С. 35-38. – ISSN 1684-2618
1398184
  Боташев К.И. Становление и развитие конституционного правосудия Германии (начало XIX - середина XX в.) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 15. – С. 59-62. – ISSN 1812-3805
1398185
  Грохотова В.В. Становление и развитие концепции "гуманитарной интервенции" // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 8-12. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются исторические аспекты формирования концепции «гуманитарной интервенции». Рассматриваются различные теории развития доктрины интервенции с позиций выдающихся ученых-международников и внешнеполитической деятельности современных ...
1398186
  Малахатьк Людмила Ивановна Становление и развитие литературно-эстетических вглядов Максима Рыльского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Малахатьк Людмила Ивановна; АН УССР. Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 24л.
1398187
  Иконникова С.Н. Становление и развитие личности молодого человека / С.Н. Иконникова. – М., 1972. – 40с.
1398188
  Плотниекс А.А. Становление и развитие марксистско-ленинской общей теории права в СССР 1917-1936 гг. / А.А. Плотниекс. – Рига, 1978. – 296с.
1398189
  Анопак Янис Изидорович Становление и развитие марксистско-ленинской педагогической мысли в Латвии (1893-1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анопак Янис Изидорович ; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АН пед. СССР. – Москва, 1980. – 44 с.
1398190
  Викторов В.В. Становление и развитие материально-технической базы идейно-воспитательной работы / В.В. Викторов. – Москва, 1984. – 127с.
1398191
  Викторов В.В. Становление и развитие материально-технической базы идейно-воспитательной работы / В.В. Викторов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1989. – 158,2с.
1398192
  Полищук О. Становление и развитие международных принципов и норм регулирования трудовой миграции // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-82.
1398193
   Становление и развитие местной печати в России. – Воронеж, 1985. – 117с.
1398194
  Бахтиярова Халидахон Шамшитдиновна Становление и развитие методики преподавания русског языка как иностранного в вузах СССР (с 1917 по 60-е годы) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01, 13.00.02 / Бахтиярова Халидахон Шамшитдиновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1398195
  Бахтиярова Х.Ш. Становление и развитие методики преподавания русского языка как иностранного в вузах СССР, (С 1917 по 60-е годы). : Дис... канд пед.наук: 13.00.01,13.00.02 / Бахтиярова Х.Ш.; КГУ. – К., 1985. – 217л. – Бібліогр.:л.187-217
1398196
  Ивашевский Л.И. Становление и развитие методов научного мышления в геологии : Автореф... канд. философ.наук: / Ивашевский Л.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Объедин. совет по присуждению учен. степеней по философ. наукам. – Иркутск, 1966. – 32л.
1398197
  Дорошенко Н.М. Становление и развитие методологии истории / Н.М. Дорошенко. – Калинин, 1987. – 80с.
1398198
  Бостан Лора Александровна Становление и развитие молдавской литературы в советской Буковине : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.01.02 / Бостан Лора Александровна; АН Молдавской ССР. Ин-т языка и литературы. – Кишинев, 1987. – 16л.
1398199
  Радкевич Е.Г. Становление и развитие молодежного вещания на белорусском радио. : Автореф... Канд.ист.наук: 10.01.10 / Радкевич Е.Г.; МВ и ССО БССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1974. – 32л.
1398200
  Юстеньянц К.А. Становление и развитие молодежного движения в странах Тропической Африки в 1957 - 1967 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / К.А. Юстеньянц ; Акад. наук СССР, Ин-т Африки. – Москва, 1971. – 29 с. – Библиогр.: 1 назв.
1398201
  Момынов П.М. Становление и развитие музыкального воспитания и образования младших школьников Казахстана (1920-1970) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Момынов П.М.; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1978. – 22л.
1398202
  Юлдашева Светлана Хакимовна Становление и развитие музыкального просвещения и образования Узбекской ССР (1917-1975 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Юлдашева Светлана Хакимовна; Кирг. НИИ педагогики. – Фрунзе, 1978. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1398203
  Бабичева Татьяна Сергеевна Становление и развитие народного образования в Алжирской Народной Демократической Республике : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бабичева Татьяна Сергеевна; Нач- исслед. ин-т общ. пед. АПН СССР. – Москва, 1976. – л.
1398204
  Воробьев Н.Е. Становление и развитие народного образования в Казахстане / Н.Е. Воробьев, Т.Н. Сайтимова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 107-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1398205
  Костоева Ж.И. Становление и развитие народного образования в Саудовской Аравии в ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 156-159. – ISSN 0042-8779
1398206
  Лопандя В.С. Становление и развитие народных университетов в УССР. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Лопандя В.С.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1981. – 17л.
1398207
  Шишов О.Ф. Становление и развитие науки уголовного права в СССР / О.Ф. Шишов. – М
1. – 1981. – 32с.
1398208
  Шулембаев К.Ш. Становление и развитие научно-атеистического мировоззрения трудящихся в процессе утверждения социалистического образа жизни. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.06 / Шулембаев К.Ш.; АОН при ЦК КПСС. – л.
1398209
  Жук А.П. Становление и развитие научно-атеистической мысли в Советской Белорусии в 19191 -- начале 30-х годов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Жук А. П.; БГУ. – Минск, 1978. – 22л.
1398210
  Аксененок Александр Георгиевич Становление и развитие национальной госдарственности Ливии : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Аксененок Александр Георгиевич; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра гос. права. – М., 1973. – 32л.
1398211
  Бобылев Г.В. Становление и развитие национальной государственности в Сомали : Автореф... канд. юр.наук: / Бобылев Г. В.; Моск. ин-т международ. отношений, Каф.гос. и права. – М., 1971. – 23л.
1398212
  Денисов В.Н. Становление и развитие национальной государственности Объединенной Республики Танзания : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Денисов В.Н. ; АН УССР , Сектор гос. и права. – Киев, 1967. – 20 с.
1398213
   Становление и развитие национальных систем народного образования в освободившихся странах. – Пятигорск, 1982. – 143с.
1398214
  Субботина И.А. Становление и развитие немецкой грамматической терминологии (На матер. морфологии) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Субботина И.А. ; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1967. – 20 с.
1398215
  Перецман Любовь Соломоновна Становление и развитие немецкой музыкальной терминологии и ее экспрессивно-стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Перецман Любовь Соломоновна;. – Тбилиси, 1978. – 26л.
1398216
  Безродний А.Г. Становление и развитие неоконфуцианства в Китае // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 85-89. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 59). – ISSN 2306-6687
1398217
  Корниенко В.Н. Становление и развитие непрерывного образования в среднеазиатских государствах (на примере республик Узбекистан и Казахстан) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 49-62. – ISSN 1993-5560
1398218
  Воробьев Н.Е. Становление и развитие образования в Латинской Америке / Н.Е. Воробьев, Т.Н. Сайтимов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0869-561Х
1398219
  Игбаева Г.Р. Становление и развитие обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств в России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 24. – С. 6-8. – ISSN 1812-3805
1398220
  Аль-Санабани Абдель Гадер Салих Становление и развитие органов внешних сношений Йеменской Арабской Республики : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Аль-Санабани Абдель Гадер Салих ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 24 с.
1398221
  Аль-Санабани Абдель Гадер Салих Становление и развитие органов внешних сношений Йеменской Арабской Республики. (международно-правовые аспекты) : Дис. ... канд. юрид. наук / Аль-Санабани Абдель Гадер Салих ; МВ и ССО Украины ; КГУ. – Киев, 1977. – 182 л. – Бібліогр. : л. I-XVII
1398222
   Становление и развитие органов внутренних дел СССР. – Киев, 1973. – 222с.
1398223
  Фетисов А.П. Становление и развитие органов Советской власти на Охотской побережье (1917-1932 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Фетисов А.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 19л.
1398224
  Олейник И.И. Становление и развитие органов управления советской юстицией в 1917-1936 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 23-26. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается изменение структуры и функций органов управления юстицией в Советском государстве на протяжении первых двух десятилетий его существования.
1398225
  Настюк М.И. Становление и развитие органов юстиции и прокуратуры в западных областях УССР (1939-1941 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Настюк М.И.; КГУ. – К., 1972. – л.
1398226
  Настюк Михаил Иванович Становление и развитие органов юстиции и прокуратуры в Западных областях УССР (1939-1941 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Настюк Михаил Иванович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 18л.
1398227
  Бабай А.Н. Становление и развитие отечественной концепции источников права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 14. – С. 44-48. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена проблеме источников права. Определение закономерностей развития права, основных направлений его модернизации во многом зависит от доктринального понимания источников права, их признания российской наукой и юридической практикой. ...
1398228
  Носик Стелла Гиргорьевна Становление и развитие официально-делового стиля в английском языке. (На материале древнеангл. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Носик Стелла Гиргорьевна; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1975. – 24л.
1398229
  Долиновский С.А. Становление и развитие парламентской монархии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1398230
  Долиновский С.А. Становление и развитие парламентской монархии в Великобритании до начала XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
1398231
  Эннан Р.Е. Становление и развитие патентного права в Украине в начале XX века // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 158-160. – ISBN 978-966-2635-96-6
1398232
  Пашкевич В.Г. Становление и развитие патизанского движения в Минско-Червенской зоне 1941-1944 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Пашкевич В.Г.; АН БССР.Ин-т истории. – Минск, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1398233
  Абдурахманов Н.Н. Становление и развитие педагогического образования в Узбекистане (1917-1941 г.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Абдурахманов Насибжан Набиджанович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 194л.
1398234
  Абдурахманов Н.Н. Становление и развитие педагогического образования в Узбекистане. : Автореф... Канд.пед.наук: / Абдурахманов Н.Н.; КГУ. – К, 1979. – 24л.
1398235
  Яппарова Р.Р. Становление и развитие пенсионной системы Республики Казахстан // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 195-198
1398236
  Белоног А.П. Становление и развитие пенсионной системы Украины // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 33-41. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
1398237
  Токарская Антонина Семеновна Становление и развитие периодической печати для детей на Украине (1918-1932) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.10 / Токарская Антонина Семеновна; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1987. – 214л. – Бібліогр.:л.188-214
1398238
   Становление и развитие периферических "сердец" в онтогенезе. – Минск, 1987. – 206с.
1398239
  Дидуренко П.Ф. Становление и развитие понятия "противоречие" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Дидуренко П.Ф. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 17 с.
1398240
  Ушаков П.П. Становление и развитие прав человека в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 143-153. – ISSN 1812-8696
1398241
  Ханкевич О.И. Становление и развитие правовых принципов и институтов в римском частном праве // Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 27. – С. 146-157. – ISSN 0202-6342
1398242
  Серебрякова И.М. Становление и развитие правоохранительных органов Беларуси в контексте мировых тенденций // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
1398243
  Вязовский Г.А. Становление и развитие принципа коммунистической партийности в творчестве П.Г.Тычина : Автореф... канд. филол.наук: / Вязовский Г.А.; Одес. гс. ун-т им. Н.И.Мечникова. Кафедра укр. лит-ры. – Одесса, 1954. – 16л.
1398244
  Манукян К.А. Становление и развитие принципа равноправия государств в международном праве : Автореф.дис. ... канд. юрид. наук : 12716 / Манукян К.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Ереван, 1971. – 20 c.
1398245
  Манукян К.А. Становление и развитие принципа равноправия государств в международном праве : Дис... канд.юридич.наук: / Манукян К.А.; Ереванский гос-ун-т. – Ереван, 1971. – 243л. – Бібліогр.:л.213-243
1398246
  Прутковская Р.А. Становление и развитие программы и учебника истории средней школы в России. (конец XVIII - до начала 60-х годов XIX в.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Прутковская Р.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 22л.
1398247
   Становление и развитие производящего хозяйства на Урале. – Свердловск, 1989. – 200с.
1398248
   Становление и развитие прокурорского надзора в СССР. – М., 1976. – 147с.
1398249
  Ступницкая Н.Н. Становление и развитие психологизма в литературе // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 134-139. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1398250
  Гошовская Валентина Андреевна Становление и развитие рабочей прессы в Восточной Галиции в последней трети XIX века : Дис... канд. филологич.наук: 10.01.10 / Гошовская Валентина Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 197л. – Бібліогр.:л.185-197
1398251
  Гошовская В.А. Становление и развитие рабочей прессы в Восточной Галиции в последней трети XIX века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Гошовская В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
1398252
  Крумицкий Ф.Л. Становление и развитие радиовещания в советской Молдавии (1928-1941 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Крумицкий Ф.Л.;. – Москва, 1978. – 18л.
1398253
  Ализаде Я.М. оглы Становление и развитие радиожурналистики в Азербайджане : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Ализаде Я. М. оглы; АзГУ им. Кирова, филол. факт. – Баку, 1974. – 23л.
1398254
   Становление и развитие раннеклассовых обществ. – Л., 1986. – 335с.
1398255
  Гаркави А.М. Становление и развитие революционно-демократической поэзии Некрасова в 1840-1850 годы (Сборник 1856 г.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаркави Александр Миронович ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1951. – 14 с.
1398256
  Курасов А.И. Становление и развитие революционной печати на Урале в начале ХХ века. / А.И. Курасов. – Свердловск, 1981. – 65с.
1398257
  Меркушин Г.В. Становление и развитие российского нотариата // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.85-99. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Россия
1398258
  Лебедянский М.С. Становление и развитие русской советской живописи, 1917 - нач. 1930-х гг. / М.С. Лебедянский. – Л., 1983. – 224с.
1398259
  Лопатин В.Н. Становление и развитие рынка интеллектуальной собственности с участием академической науки Кыргызской Республики // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 3 (45). – С. 45-47. – ISSN 2072-4322
1398260
  Баранова Е.А. Становление и развитие системы защиты пенсионных прав граждан ХVIII-XIX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
1398261
  Леонов Александр Федорович Становление и развитие системы образования в Непале : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Леонов Александр Федорович; Московский гос. лингв. ун-т. – М., 1990. – 24л.
1398262
  Абдуллаев Н.З. Становление и развитие системы образования в республике Мали : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.03 / Абдуллаев Н.З.; Ун-т.дружбы народов. – Москва, 1975. – 23л.
1398263
  Броковска Анна Становление и развитие системы педагогической научной информации в ПНР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Броковска Анна; АПН СССР. Научно-исслед. ин-т общей педагогики. – М., 1979. – 20л.
1398264
  Майга Ф. Становление и развитие системы периодической печати республики Мали(1960-1992 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Майга Ф.; БГУ. – Минск, 1992. – 25л.
1398265
  Федоров И.Б. Становление и развитие системы университетского технического образования России / И.Б. Федоров, В.К. Балтян // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 30-39. – ISSN 0869-3617


  В статье подводятся итоги развития системы российского университетского технического образования, выделены его специфические черты, дается развернутый анализ основных принципов организации научно-образовательного процесса в техническом университете: ...
1398266
  Пономаренко В.А. Становление и развитие сложных временных форм иберо-романовского индикатива : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Пономаренко В.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1398267
  Пономаренко В.А. Становление и развитие сложных временных форм иберо-романского индикатива : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Пономаренко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 16л.
1398268
  Пономаренко Владимир Афанасьевич Становление и развитие сложных временных форм иберо-романского индикатива : Дис... канд. фил.наук: 10.02.05 / Пономаренко Владимир Афанасьевич; Ин-т языковедения АН УССР, 1986. – 217л. – Бібліогр.:л.179-217
1398269
  ШалыгннВ.В Становление и развитие службы судебных приставов в России во II половине XIX веха (историко-правовой аспект) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
1398270
  Фоков А.П. Становление и развитие собственности в России (историко- правовые исследования проблемы на рубеже тысячелетий) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.22-24
1398271
  Боруцкий Степан Тарасович Становление и развитие советских праздников и обрядов в западных областях Украинской ССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Боруцкий Степан Тарасович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1981. – 25л.
1398272
  Головин Виталий Иванович Становление и развитие советско-польских связей в области транспорта и транспортного машиностроения (1945-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Головин Виталий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
1398273
  Педашенко Н.А. Становление и развитие советского газетного репортажа. : Автореф... Канд.филол.наук: 678 / Педашенко Н.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 17л.
1398274
   Становление и развитие советского уголовного законодательства. – Волгоград, 1973. – 166с.
1398275
   Становление и развитие советской государственности в Средней Азии и Казахстане. – М., 1984. – 231с.
1398276
  Козубаев О.К. Становление и развитие советской киргизской семьи / О.К. Козубаев. – Фрунзе, 1986. – 112с.
1398277
  Жирков Г.В. Становление и развитие советской крестьянской печати как одного из типов социалистической прессы 1917-1927 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Жирков Г. В.; ЛГУ. – Л., 1987. – 31л.
1398278
  Моносзон Э.И. Становление и развитие советской педагогики. 1917-1987. / Э.И. Моносзон. – М., 1987. – 223с.
1398279
  Алексеева Г.Д. Становление и развитие советской системы научно-исторических учреждений (20-30гг.) / Г.Д. Алексеева. – Ташкент, 1977. – 136 с.
1398280
  Савинова Л.К. Становление и развитие советской системы общественного дошкольного воспитания в Петрограде-Ленинграде (XI. 1917-1931 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Савинова Л. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1969. – 15л.
1398281
  Гавриш Ирина Владимировна Становление и развитие советской системы профессионально-технического образования на Украине (1917-1929 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гавриш Ирина Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
1398282
  Гавриш Ирина Владимировна Становление и развитие советской системы профессионально-технического образования на Украине, (1917-1929 гг.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гавриш Ирина Владимировна; КГУ. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 211л. – Бібліогр.:л.172-201
1398283
   Становление и развитие советской школы и педагогики (1917-1937 гг.). – М., 1978. – 97с.
1398284
   Становление и развитие советской экономической науки на Украине (1917-1937 гг.). – Киев, 1983. – 287с.
1398285
  Ашраф Али Смида М. Становление и развитие сотрудничества Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии и Украины : дисс. канд. полит. наук : 23.00.04 / Ашраф Али М. Смида ; КНУТШ, Ин-т междунар. отношений. – Київ, 2010. – 225л. – Библиогр. : л.200-225
1398286
  Синицын В.Г. Становление и развитие социалистического быта / В.Г. Синицын. – Москва, 1970. – 48с.
1398287
  Чугунов А.И. Становление и развитие социалистического контроля / А.И. Чугунов. – М, 1974. – 64с.
1398288
   Становление и развитие социалистического образа жизни в советской деревне. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1982. – 199, [1] c.
1398289
  Мащитлова Е.М. Становление и развитие социалистического реализм в кабардинской прозе. / Е.М. Мащитлова. – Нальчик, 1977. – 132с.
1398290
  Машитлова Е.М. Становление и развитие социалистического реализма в кабардинской литературе / Е.М. Машитлова. – Нальчик, 1969. – 104с.
1398291
  Рахматуллаев А. Становление и развитие социалистического реализма в таджикской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рахматуллаев А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1965. – 16 с.
1398292
  Радченко Е.Е. Становление и развитие социалистического реализма в творчестве В. Сосюры : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радченко Е.Е. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1963. – 23 с.
1398293
  Руснак Э.А. Становление и развитие социалистического соревнования на Кубе : Автореф... кад. ист.наук: 07.00.03 / Руснак Э.А.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – Москва, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1398294
  Руснак Э.А. Становление и развитие социалистического соревнования на Кубе (1959-1975 гг.) / Э.А. Руснак. – Кишинев, 1981. – 163с.
1398295
  Андарова Роза Кобакеновна Становление и развитие социалистической дисциплины труда : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Андарова Роза Кобакеновна; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 16л.
1398296
  Токтогонов С.А. Становление и развитие социалистической культуры Советского Киргизстана (1918-1958 годы). : Автореф... доктор ист.наук: / Токтогонов С.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1968. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
1398297
  Курочкина Е.Ф. Становление и развитие социалистической науки в Сибири в 1920-1928 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Курочкина Е.Ф.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 28л.
1398298
  Трилинский И.И. Становление и развитие социалистической школы в ГДР / И.И. Трилинский. – Львов : Изд-во при Львов. ун-те, 1981. – 151 с. – Библиогр.: с. 144-150
1398299
  Кравченко В.И. Становление и развитие социально-экономеческих основ социальной ориентации освободившихсмя стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Кравченко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1398300
  Кравченко Василий Иванович Становление и развитие социально-экономических основ социалистической ориентации освободившихся стран (на материалах государств социалистической ориентации Африки) : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Кравченко Василий Иванович; КГУ. – К, 1985. – 241л. – Бібліогр.:л.189-212
1398301
  Павленок П.Д. Становление и развитие социальной однородности - закономерность коммунистической формации / П.Д. Павленок. – Москва, 1981. – 64с.
1398302
  Барсуков А.А. Становление и развитие социальной однородности советских кнаций : Автореф... филос.наук: 621 / Барсуков А.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1398303
  Пчелинский Владимир Михайлович Становление и развитие социальных потребностей : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пчелинский Владимир Михайлович; Ворошилов. гос. пед. ин-т. – Ворошиловоград, 1979. – 155л.
1398304
  Пчелинский М В. Становление и развитие социальных потребностей : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Пчелинский В.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 22 с.
1398305
  Пчелинский В.М. Становление и развитие социальных потребностей. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Пчелинский В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 22л.
1398306
  Соломатина Е.Н. Становление и развитие социологии конфликта в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 207-221. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1398307
  Городяненко В.Г. Становление и развитие социологической науки в Днепропетровском регионе // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 137-141. – ISSN 2077-1800
1398308
  Никоноров Е.А. Становление и развитие специальной боевой подготовки в органах внутренних дел России // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 155-157. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1398309
  Виленская Н.Е. Становление и развитие суффиксанльных словообразовательных рядов в английском языке /на материале существительных с суффиксом -ancy /-ency// : Автореф... канд. филол.наук: 100204 / Виленская Н.Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1986. – 23л.
1398310
  Усмонов И.К. Становление и развитие таджикской партийно-советской печати в 1917-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Усмонов И.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории парт.-сов. печати. – Москва, 1976. – 26л.
1398311
  Пименова Инна Васильевна Становление и развитие телевизионной публицистики в Польской Народной Республике : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Пименова Инна Васильевна; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра истории зарубеж. печати и лит-ры. – М., 1973. – 17л.
1398312
  Попов В.А. Становление и развитие темы народа в творчестве В.В.Маяковского 1912-1924 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов В.А.; МВО СССР. Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Сталинабад, 1955. – 16л.
1398313
  Барденштейн Леонид Абрамович Становление и развитие теоретических основ марссистко-ленинскойй социологии журналистики. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Барденштейн Леонид Абрамович; МГУ. – М., 1978. – 21л.
1398314
  Иванов Б.И. Становление и развитие технических наук / Б.И. Иванов, В.В. Чешев. – Л., 1977. – 264с.
1398315
  Лантух В.В. Становление и развитие торговли на Украине в 1921-1932 гг. / В.В. Лантух. – Х., 1992. – 189с.
1398316
   Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – 223, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6421-72-6
1398317
  Ерзин М. Становление и развитие уйгурской советской печати / М. Ерзин. – Алма-Ата, 1988. – 149с.
1398318
  Тохтамов К.К. Становление и развитие уйгурской советской прозы. : Автореф... канд. филолог.наук: / Тохтамов К.К.; АН КазССР. Отд. уйгуроведения при Ин-те языкознания. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
1398319
  Орлик П.И. Становление и развитие украинской советской басни 20-30-х гг. : автореф. ... канд. филол. наук / Орлик Петр Иванович ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23-24
1398320
  Манджиева С.В. Становление и развитие универсальных международных стандартов социального обеспечения // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 3 (25). – С. 149-155. – (Юридические науки ; вып. 3 (25)). – ISSN 1995-4190
1398321
  Колесникова М.Н. Становление и развитие учебной дисциплины "Менеджмент библиотечно-информационной деятельности" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 5 (191). – С. 6-11. – ISSN 1727-4893
1398322
  Вишневский А.Ф. Становление и развитие учения о юридических фактах в теоретической правовой науке // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 82-103. – ISSN 0202-6342
1398323
  Шатров Г.М. Становление и развитие фреквентативно-интенсивных глаголов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шатров Г.М.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1967. – 20л.
1398324
  Кантон Морехон Карлос Хасинто Становление и развитие хозяйственного расчета в странах социалистического содружества (на прим. республики Куба) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кантон Морехон Карлос Хасинто; КГУ. – К., 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.160-176
1398325
  Контон Морехон Карлос Хасинто Становление и развитие хозяйственного расчета в странах социалистического содружества (на примере республики Куба) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Контон Морехон Карлос Хасинто; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 22л.
1398326
  Кантон Морехон Карлос Хасинто Становление и развитие хозяйственного расчета в странах социалистического содружества (на примере Республики Куба) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кантон Морехон Карлос Хасинто; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 22л.
1398327
  Клочко Е.С. Становление и развитие целостности советского общенародного государства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Клочко Е.С.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1984. – 23л.
1398328
  Шемионко С.И. Становление и развитие целостных представлений о человеке как методологическая основа теоретизации медицины : Автореф... канд. филос.наук: / Шемионко С. И.; КГУ. – К., 1988. – 19л.
1398329
  Шемионко Светлана Иосифовна Становление и развитие целостных представлений о человеке как методологическая основа теоретизации медицины. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Шемионко Светлана Иосифовна; Киев. мед. ин-тут им. А.А.Богомольца. Каф. маркс.-лен. филос. – К., 1987. – 154л. – Бібліогр.:л.130-154
1398330
  Симушкина Н.Ю. Становление и развитие частного образования (социально-философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 52-60. – ISSN 1811-0916
1398331
  Аль-Мамари Становление и развитие частного сектора высшего образования в арабских странах (на примере Султаната Оман) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 1726-667Х


  В статье освещены основные тенденции развития образования в арабских странах. Показаны достижения в этой области султаната оман. Проанализированы состояние и тенденции развития частного высшего образования в Омане.
1398332
  Макарова Т.И. Становление и развитие экологического права Республики Беларусь // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 227-232. – ISBN 978-966-7957-20-9
1398333
  Тетюшев В.И. Становление и развитие экономики СССР и буржуазные критики / В.И. Тетюшев. – 2-е изд., доп. – М, 1987. – 269с.
1398334
   Становление и развитие экономической науки в СССР. – М., 1976. – 168с.
1398335
  Алексеев Г.Н. Становление и развитие ядерной энергетики / Г.Н. Алексеев ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1990. – 479, [1] с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 454-473
1398336
  Дзевенис А.А. Становление и развтие социалистической духовности культуры эвенкийской народности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Дзевенис А.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1970. – 16л.
1398337
  Онищик В.М. Становление и рост молодого работника в трудоваом коллективе : Автореф... докт. социол.наук: 22.00.05 / Онищик В. М.; С.-П.ГУ. – С.П., 1992. – 34л.
1398338
  Новиков С.И. Становление и совершенствование социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Новиков С.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М,, 1973. – 27л.
1398339
  Латина С.В. Становление и современное состояние гендерной проблематики в западной и российской гуманитаристике // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 225-230. – ISSN 1606-951Х
1398340
  Бжеников М.М. Становление и современное функционнировние радиовещения и телевидения в Кабардино-Балкарской АССР, : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Бжеников М.М.; МГУ. – М, 1977. – 21л.
1398341
   Становление и структура сознания и познания. – Иваново, 1982. – 168с.
1398342
   Становление и структура сознания и познания. – Иваново, 1983. – 186с.
1398343
  Фиглин А.Б. Становление и сущность понятия "идеальная модель". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фиглин А.Б.; МВ и ССО КазССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 23л.
1398344
  Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – Москва : Наука, 1973. – 270с.
1398345
  Макар Ю.И. Становление и укрепление народной демократии в Польше (1944-1949 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Макар Ю. И.; МВССО, УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 40 с.
1398346
  Макар Юрий Иванович Становление и укрепление строя народной демократии в Польше (1944-1949) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Макар Юрий Иванович; Черновичкий гос.ун-т им.Ю.Федьковича. – Черновцы, 1989. – 459л. – Бібліогр.:л.398-459
1398347
  Айдаров Д. Становление и утверждение новых обычаев, традиций и их роль в коммунистическом воспитании трудящихся (На материалах сел. населения южн. обл. Казахстана). : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Айдаров Д.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Кзыл-Орда, 1969. – 23л.
1398348
   Становление и функционирование социалистических производственных отношений. – М., 1983. – 80с.
1398349
  Ольховников Б.А. Становление и эволюция канона грамматического описания в европейском языкознании : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.19 / Ольховников Б. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 54л.
1398350
   Становление и эволюция континентальных биот : Труды 31 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (Ленинград, 28 января - 1 февраля 1985 года); сборник. – Ленинград : Наука, 1988. – 230с.
1398351
  Романов В.В. Становление и эволюция местных подразделений политической полиции Российской империи в 1827 г. - начале ЗО-х годов XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1398352
  Заздравнов А.П. Становление и эволюция мировозрения в процессе развития общественно-исторической практики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Заздравнов А.П.;. – Х, 1983. – 24л.
1398353
  Дзасохов А.С. Становление и эволюция постколониального мира. Вторая половина ХХ века / А.С. Дзасохов. – Москва : Международные отношения, 1997. – 304 с. – ISBN 5713309282
1398354
  Крадин Н.Н. Становление и эволюция ранней государственности на Дальнем Востоке // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 10. – С. 3-16. – ISSN 0042-8779
1398355
  Пирбудагова В.И. Становление идеи взаимодействия государства и гражданина как принципа правового государства в трудах ученых-юристов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1398356
  Келигов М.Ю. Становление идеи развития в естествознании / М.Ю. Келигов. – Ростов -на-Дону, 1988. – 142с.
1398357
  Стяжкин Н.И. Становление идей математической логики / Н.И. Стяжкин. – Москва, 1964. – 304 с.
1398358
  Воробьев В.В. Становление идей неклассической логики в античности и средневековье. Время и мораль / В.В. Воробьев. – Москва, 1989. – 112с.
1398359
  Довгялло Г.И. Становление идеологии раннеклассового общества / Г.И. Довгялло. – Минск, 1980. – 162 с.
1398360
  Федин А.В. Становление иезуитской миссии в Новой Франции в 1611-1630 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 113-121. – ISSN 0042-8779
1398361
  Педро Марино Становление иерархической классификации растений и животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 07.00.10 / Педро Марино П.Г. ; АН СССР , Ин-т ист. естествознания и техники. – Москва, 1980. – 23 с.
1398362
  Шемелин А.В. Становление избирательной системы в России в 1990-е гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805


  В статье представлен авторский взгляд на первоначальный этап становления избирательной системы современной России.
1398363
  Черняков Б.И. Становление изобразительной публицистики в дооктябрьской большевистской газете : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Черняков Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1398364
  Черняков Борис Иванович Становление изобразительной публицистики в дооктябрьской большевистской газете : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Черняков Борис Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 257л. – Бібліогр.:л.186-231
1398365
  Вардишвили А.А. Становление именной суффиксаци в истории немецкого языка. (На материале -tum и -heit) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Вардишвили А.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22 с.
1398366
  Козолупенко Д.П. Становление индивидуальной и коллективной идентичности в мифопоэтическом обществе : особенности обретения социального статуса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С.36-51. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1398367
  Коломиец В.П. Становление индивидуальности: Социологический аспект / В.П. Коломиец. – Москва : Изд-во МГУ, 1993. – 141 с.
1398368
  Шинкаренко А.А. Становление индихенизма в Латинской Америке // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 76-88. – ISSN 044-748Х
1398369
  Лизунов П.В. Становление института биржевых маклеров в России в XVIII - начале XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 3-16. – ISSN 0042-8779
1398370
  Айзенштат М.П. Становление института гражданского общества в Великобритании Нового времени: общества, движения, партии // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – С. 166-173. – ISBN 978-5-94067-261-6
1398371
  Коробко К.И. Становление института лицензирования медицинской деятельности в Российской Федерации: ретроспективній анализ / К.И. Коробко, К.В. Юдин // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 1 (31). – С. 49-59. – (Юридические науки ; вып. 1 (31)). – ISSN 1995-4190
1398372
  Девяткова О.И. Становление института предпринимательства в России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 25-32. – ISSN 1728-8878
1398373
  Гурко Т.А. Становление института приемной семьи в регионах // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.135-139. – ISSN 0132-1625
1398374
  Загорьян С.Г. Становление института соучастия несовершеннолетних в дореволюционной России // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 421-426. – (Юридична ; Вип. 1)
1398375
  Косалс Л.Я. и др. Становление институтов теневой экономики в постсоветской России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.13-21. – ISSN 0132-1625
1398376
  Игитханян Елена Давыдовна Становление интернационализма в межгосударственных отношениях европейских социалистических стран : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Игитханян Елена Давыдовна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1973. – 22л.
1398377
  Кузьмина А.С. Становление исправительно-трудовых учреждений в Сибири. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Кузьмина А.С.; МВ и ССО РСФСР.Томск.гос.ун-т. – Томск, 1972. – 29л.
1398378
  Яшенькина Р.Ф. Становление историзма в западноевропейской литературе XIX века / Р.Ф. Яшенькина. – Пермь, 1978. – 92с.
1398379
  Лапутина А.А. Становление историко-революционного ромага О.Форш : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Лапутина А. А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 24л.
1398380
  Хамзаева Х.М. Становление историко-революционного романа в дагестанской литературе. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Хамзаева Х.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1968. – 18л.
1398381
  Старостин Б.А. Становление историографии науки (от возникновения до ХУІІІ в.) / Б.А. Старостин. – М., 1990. – 285с.
1398382
  Павленко А.И. Становление исторической беллетристики в древней украинской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Павленко А.И. ; АН УССР, Ин-т лит. – Киев, 1978. – 26 с.
1398383
  Давидсон А.Б. Становление исторической мысли в странах Африки. Проблемы изучения // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-51. – ISSN 0130-3864


  Историю стран Африканского континента писали белые исследователи. Но после падения колониальных режимов стало актуальным изучение подлинно африканской истории, такой, какой ее видят сами африканцы. О важности изучения тенденций развития исторической ...
1398384
  Файнштейн В.М. Становление капитализма как разрешение противоречий товарного феодального производства / В.М. Файнштейн. – Таллин
Ч. 1. – 1987. – 99с.
1398385
  Файнштейн В.М. Становление капитализма как разрешение противоречий товарного феодального производства / В.М. Файнштейн. – Таллин
Ч. 2. – 1987. – 299с.
1398386
  Норман Г. Становление капиталистической Японии : эконом. и полит. проблемы периода Мэйдзи / Герберт Норман ; Сокр. пер. с англ. П.П. Топеха ; ред. и предисл. Е.М. Жукова. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1952. – 231с.
1398387
  Насыров Д.С. Становление каракалпакского общенародного разговорного языка и его диалектная система / Д.С. Насыров. – Казань, 1976. – 399с.
1398388
  Караева А.И. Становление карачаевской литературы / А.И. Караева. – М, 1963. – 150с.
1398389
  Мерзлякова С.А. Становление каталогов библиотеки Новороссийского университета // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 54-63. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
1398390
  Метелева Е.А. Становление категории меры в развитии философского знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Метелева Е.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1981. – 26л.
1398391
  Карпачев В.Г. Становление категории основания в философии нового времени : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Карпачев В. Г.; МВиССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1974. – 20л.
1398392
  Маслиева О.В. Становление категории причинности / О.В. Маслиева; Макаров М.Г. – Л., 1980. – 105 с.
1398393
  Семашко Л.М. Становление категории противоречия в античной философии. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Семашко Л.М.; МГУ. – М, 1970. – 21л.
1398394
  Войскунский А.Е. Становление киберэтики : исторические основания и современные проблемы / А.Е. Войскунский, О.А. Дорохова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 69-83. – ISSN 0042-8744
1398395
  Быкова И.С. Становление кино социалистической Кубы. : Автореф... Канд.искуствоведен.наук: 17.00.03 / Быкова И.С.; Госкино СССР. Науч-исл.ин-т теории и ист.кино. – М, 1979. – 30л.
1398396
  Данияров С.С. Становление киргизской советской культуры (1917-1924 гг.) / С.С. Данияров. – Фрунзе, 1983. – 200с.
1398397
  Гайда Ирина Владимировна Становление китайского традиционного театра : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гайда Ирина Владимировна; Ин-т экономики мировой соц. системы АН СССР. Ин-т истории икусств. – М., 1964. – 16л.
1398398
  Костикова О.И. Становление китайской переводческой традиции: практика, критика, теория / О.И. Костикова, Чэнь Шуи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 31-48. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1398399
  Шелемова А.О. Становление классических основ поэзии (Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович и творчесво А. С. Пушкина) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Шелемова А. О.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 30л.
1398400
  Сенькевич Т.В. Становление классических традиций в белорусской поэзии начала 20 века. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03,10.01.01. / Сенькевич Т.В.; Минск.гос.пед.ин-т. – Минск, 1990. – 20л.
1398401
   Становление классов и государств. – Москва, 1976. – 350с.
1398402
  Скородумов И.А. Становление командира. / И.А. Скородумов. – М, 1982. – 207с.
1398403
  Мартынов В.И. Становление коми литературы / В.И. Мартынов. – М, 1988. – 232с.
1398404
  Фариа Х. Становление коммуниста. / Х. Фариа. – М, 1983. – 176с.
1398405
   Становление коммунистического самоуправления. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 181, [2] с.
1398406
  Джафаров Д.М. Становление коммунистического труда и задачи социального планирования (на материалах нефтедобывающей промышленности) : Автореф... канд филос.наук: / Джафаров Д. М.; АН Аз. ССР, От-ние обществ. наук, Ин-т филос. и права. – Баку, 1972. – 34л.
1398407
  Лапидус И.С. Становление коммунистического труда на современном этапе социалистического соревнования : Автореф... канд. экон.наук: / Лапидус И.С.; Урал. ГУ. – Иркутск, 1966. – 22л.
1398408
  Дорожкин Ю.Н. Становление коммунистического управления / Ю.Н. Дорожкин. – Саратов, 1985. – 167с.
1398409
  Волченко Л.Б. Становление коммунистической нравственности. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1988. – 70с.
1398410
  Панфилов Е.Г. Становление коммунистической формации / Е.Г. Панфилов. – Москва, 1969. – 48с.
1398411
  Майзель И.А. Становление коммунистической цивилизации и развитие науки / И.А. Майзель. – Л, 1979. – 36с.
1398412
  Марин Константин Васильевич Становление комсомольско-молодежной печати Молдавии (1918-1941 гг.) : Дис... канд. ист. наук : 07.00.10 / Марин Константин Васильевич ; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1985. – 208 л. – Бібліогр.: л. 189-208
1398413
  Алексеенко М.И. Становление комсомольско-молодежной печати на Дальнем Востоке и ее роль в организационной и идейно-политической работе комсомола (1917-1922 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Алексеенко М. И.; МВиССО РСФСР, Моск. ИНХ им. Плеханова. – М., 1975. – 26л.
1398414
  Галаган А.А. Становление комсомольской печати в Нижнем Поволжье, 1917 - 1925 гг. / А.А. Галаган. – Саратов, 1982. – 167с.
1398415
  Галаган Александр Александрович Становление комсомольской печати в Нимжнем Повольжье 1917-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Галаган Александр Александрович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 25л.
1398416
  Ивакин А.А. Становление конкретного историзма в геологии / А.А. Ивакин. – Алма-Ата, 1974. – 135с.
1398417
  Васильченко О.О. Становление конституционного механизма защиты прав и свобод человека в России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805
1398418
  Хатагов Т.А. Становление конституционной (уставной) юстиции в субъектах РФ ( на примере Южного Федерального округа) // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.27-35
1398419
  Гудкова Н.Н. Становление концепта "эксклюзивность" в русском печатном рекламном тексте XIX - XXI ст. : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гудкова Наталья Николаевна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев, 2012. – 304 л. – Приложения: л. 2-132. – Библиогр.: л. 263-304
1398420
  У Сяося Становление концепции "китайской нации" в Китае в период династии Цин // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 2409-904X
1398421
  Камарали А.В. Становление концепции информационной цивилизации // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 184-193. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1398422
  Карпенко М.А. Становление концепции словесного символа в восточнославянском языкознании (М.А. Максимович, Н.И. Костомаров, А.А. Потебня) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 46-52


  Изучение научного достояния выдающихся ученых-славистов свидетельствует, что сравнительные исследования восточнославянских языков - украинского, русского, белорусского - связаны с определенным кругом историко-филологических, страноведческих, ...
1398423
  Яли Иван Александрович Становление критики как принципа историко-философского исследования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Яли Иван Александрович ; Рост. н/Дону гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 24 с.
1398424
  Гамезардашвили Д.М. Становление критического реализма в грузинской литературе / Д.М. Гамезардашвили. – Тбилиси, 1970. – с.
1398425
  Корольков А.В. Становление кубинского интернационализма (1959-1975) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 85-100. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1398426
  Запесоцкий А.С. Становление культурологии как отрасли научного знания (философско-методологический анализ) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 2073-9702
1398427
  Муравьев В.В. Становление культуры взаимодействия возрастных групп // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 40-44. – ISSN 2073-9702
1398428
  Авдеев В.И. Становление культуры мышления как проблема / В.И. Авдеев. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1992. – 176 с.
1398429
  Акаева Н.Б. Становление кумыкского театра. 1900-1941 гг. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 1. – С. 148-153. – ISSN 0205-9606
1398430
  Березовская В.В. Становление Л. Н. Толстого как художника-баталиста (1850-е годы) : Дис... канд. фил.наук: / Березовская В. В.; КГУ. – 306л. – Бібліогр.:л.1-20
1398431
  Березовская В.В. Становление Л.Н.Толстого как художника-баталиста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Березовская В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1398432
  Кузнецов В.А. Становление летчика (записки командира) / В.А. Кузнецов. – М., 1963. – 72с.
1398433
  Нестерова О. Становление либеральной идеологии в империи Габсбургов // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 32-33
1398434
  Харчев А.Г. Становление личности / А.Г. Харчев. – М, 1972. – 48с.
1398435
  Тюрин Ю.П. Становление личности / Ю.П. Тюрин. – М, 1983. – 176с.
1398436
  Столетов В.Н. Становление личности / В.Н. Столетов. – М, 1987. – 334с.
1398437
  Зеленов Л.А. Становление личности / Л.А. Зеленов. – Горький, 1989. – 166с.
1398438
  Сахарова М.В. Становление личности: вопреки или благодаря образовательной системе (заметки преподавателя) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 65-74. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1398439
  Коровин А.В. Становление малой прозы как жанровый диалог: Дания - Исландия // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 25-35. – ISSN 0130-9730
1398440
  Сафразьян Н.Л. Становление марксистско-ленинского гуманитарного образования в Московском университете (окт. 1917-1925 гг.) / Н.Л. Сафразьян. – М., 1987. – 138с.
1398441
  Бейлис А.С. Становление марксистской историографии в Болгарии : с конца XIX в. до социалистической революции1944 г. : проблемы болгарского возрождения / А.С. Бейлис. – Львов : Изд-во Львовского ун-та, 1970. – 240 с.
1398442
  Корниенко Алла Александровна Становление марксистской концепции науки : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Корниенко Алла Александровна; Томский университет. – Томск, 1976. – л.
1398443
  Гуйван П.Н. Становление марксистской концепции человека / П.Н. Гуйван. – Томск, 1985. – 273с.
1398444
  Березняк А.А. Становление массовой рабочей газеты. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Березняк А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1979. – 21л.
1398445
  Брусиловский П.М. Становление математической биологии / П.М. Брусиловский. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; №3)
1398446
  Демихов М.А. Становление материалистического взгляда на общество у К. Маркса (до 1814 г.) : Автореф... канд. филос.наук: / Демихов М. А.; МГУ, Филос. фак. – М., 1971. – 19л.
1398447
  Дмитриев А.И. Становление международного гуманитарного права ( XIXв.- нач.ХХв.) / А.И. Дмитриев. – Київ, 1998
1398448
  Рыбаков Ю.М. Становление международноправововго режима космического пространства и его перспективы. : Автореф... канд. юрид.наук: / Рыбаков Ю.М.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1968. – 22л.
1398449
  Гладков И. Становление МЕРКОСУР: успехи и трудности на пути крупнейшей интеграционной группировки Латинской Америки / И. Гладков, Нуньес-Саранцева // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 29-45
1398450
  Белоусова Е.В. Становление местного самоуправления как разновидности публичной власти в зарубежных странах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 1 (88). – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
1398451
  Кульматов Сагындык Яраспаевич Становление местных Советов народных депутатов как органов социалистического самоуправления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кульматов Сагындык Яраспаевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1989. – 20л.
1398452
  Вазюлин В.А. Становление метода научного исследования К. Маркса / В.А. Вазюлин. – Москва, 1975. – 222с.
1398453
  Викторова Т.А. Становление метода проектов в зарубежной образовательной практике // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С. 79-83. – ISSN 1680-2721
1398454
  Ляо Хун-цзюнь Становление метода социалистического реализма в творчестве М.Горького (1892-1907 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Ляо Хун-цзюнь; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1961. – 18л.
1398455
  Низиков М.А. Становление методологических основ педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава в российской педагогике высшей школы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 3. – С. 67-78.
1398456
  Гнатюк Л.В. Становление мировозрения марксизма / Л.В. Гнатюк. – Харьков, 1988. – 161с.
1398457
  Панфиленко Л.Ю. Становление мировой юстиции в России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805
1398458
  Режабек Е.Я. Становление мифологического сознания и его когнитивности // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.52-66. – ISSN 0042-8744
1398459
  Астахова Е.В. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты / Астахова Е.В. – Харьков : Облполиграфиздат, 1991. – 158, [1] с.
1398460
  Чемортан Л.М. Становление молдавского советского театра / Л.М. Чемортан. – М, 1986. – 44с.
1398461
  Марин К.В. Становление молодежно-комсомольской печати Молдавии (1918-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Марин К.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 17л.
1398462
  Темкина И.Я. Становление молодого героя в русском советском романе тридацатых годов : Автореф... канд. фиол.наук: / Темкина И. Я.; Тадж.ГУ. – Ташкент, 1962. – 28л.
1398463
  Макушкин В.М. Становление мордовской советской литературы (1917-1929 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Макушкин В.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 26л.
1398464
  Букин М.С. Становление мордовской советской национальной государственности. / М.С. Букин. – Саранск, 1990. – 285с.
1398465
  Раевский Н.Д. Становление морфологических типов имени существительного в восточно-романских языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Раевский Н.Д.; Акад.наук СССР.Ин-т языкознания. – Кишинев, 1960. – 18л.
1398466
  Уильямс Р. Становление музыки / Р. Уильямс. – Москва : Музгиз, 1961. – 92 с.
1398467
  Стройк Д.Д. Становление науки в США. / Д.Д. Стройк. – М., 1966. – 479с.
1398468
   Становление науки и научных коллективов Прибалтики. – Рига, 1985. – 348с.
1398469
  Гетьман-Павлова Становление науки международного частного права: Бартоло де Сассоферрато (жизнь и творчество) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 43-47. – ISSN 1812-3910
1398470
   Становление научного гуманистического мировоззрения учащихся. – М., 1991. – 167с.
1398471
  Зведенюк А.В. Становление научного знания : (гносеологические аспекты) / А.В. Зведенюк. – Ташкент, 1989. – 183 с.
1398472
  Бальсис А.Б. Становление научного мировоззрения личности. Пресса в системе формирования науч. мировоззрения личности / А.Б. Бальсис ; АН ЛитССР, Отд. философии, права и социологии при Ин-те истории. – Вильнюс : Периодика, 1974. – 346 с.
1398473
  Кивенко В.Д. Становление научного представления о структуре материи / В.Д. Кивенко. – Ростов -на-Дону, 1969. – 152с.
1398474
  Тетерина Т.С. Становление научного стиля английского языка (Опыт стат. описания) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тетерина Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1973. – 23л.
1398475
  Плешкевич Е.А. Становление научной мысли в библиотековедении // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена разработке понятия "научная мысль" как методологической категории в истории библиотековедения. Рассматриваются процессы зарождения и формирования научной мысли в отечественном библиотечном деле и библиотечной науке на начальном этапе, ...
1398476
  Степин В.С. Становление научной теории / В.С. Степин. – Минск, 1976. – 319с.
1398477
  Котлов Л.Н. Становление национально-освободительного движения в арабских странах Азии. / Л.Н. Котлов. – М, 1986. – 374с.
1398478
  Котлов Л.Н. Становление национально-освободительного движения на Арабском Востоке. (Середина XIX в. -- 1908 г.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Котлов Л.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1978. – 40л.
1398479
  Мерзляков Н.С. Становление национальной государственной Республики Мали / Н.С. Мерзляков. – Москва, 1966. – 144с.
1398480
   Становление национальной государственности в независимых странах Африки. – М., 1963. – 304с.
1398481
  Паньшин В.С. Становление национальной государтсенности народностей Севера РСФСР. : Автореф... Канд.юриднаук: 12.00.02 / Паньшин В.С.; МВ и ССО СССР.Всесоюз.юрид.заоч.ин-т. – М, 1972. – 24л.
1398482
   Становление национальной классики. – М., 1991. – 256с.
1398483
  Солдатова М.В. Становление национальной прозы в Корее в первой четверти 20 века = The rise of national prose in Korea in the first quarter of the 20th century / М.В. Солдатова ; Мин-во образования и науки Российской Федерации ; Дальневосточный гос. ун-т ; Центр корееведческих исследований. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2004. – 188 с. – ISBN 5-7444-1642-0
1398484
  Филатова О.В. Становление национальной философии в российских университетах // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 163-167. – ISSN 0869-3617


  Представлен анализ двух процессов русской культуры первой половины XIX в., а именно зарождение русской философии и становление системы университетского образования. Показано, что некоторые отличительные черты русской философии исторически ...
1398485
  Довбыш Валерий Аркадьевич Становление начал самоуправления в деятельности производственных коллективов : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02. / Довбыш Валерий Аркадьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.170-187
1398486
  Довбыш В.А. Становление начал самоуправления в деятельности производственных коллективов. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Довбыш В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 25л.
1398487
  Тягло А.В. Становление начуной концепции целостности / А.В. Тягло. – Х, 1989. – 133 с.
1398488
  Бабичев Николай Петрович Становление непосредственное общественного характериа труда в процессе его обобществления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бабичев Николай Петрович; Киев. ин-т народ. хоз. им Д.С.Коротченко. – К, 1985. – 21л.
1398489
  Гуров М.П. Становление неформальных экономических отношений в странах Западной Европы и Востока в докапиталистический период (историко-экономический аспект) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 1812-3805
1398490
  Ковальчук А.С. Становление нового качетсвав развитии общества / А.С. Ковальчук. – М, 1968. – 248с.
1398491
  Медведев Владимир Степанович Становление нового работника членом группы (теоретические принципы и опыт экспериментального исследования) : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.05 / Медведев Владимир Степанович; Московский гос. ун-т. – Москва, 1984. – 17л.
1398492
  Разумовская М.В. Становление нового романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов : [монография] / М.В. Разумовская; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1981. – 140 с.
1398493
   Становление нового социалистического сознания советского рабочего класса в период построения социализма в СССР. – Смоленск, 1989. – 119с.
1398494
  Хадиков Х.Х. Становление нового человека / Х.Х. Хадиков. – Орджоникидзе, 1981. – 110с.
1398495
  Ибятов Ф.М. Становление новой внешней политики Ирана после Исламской революции 1979 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 32-35. – ISSN 2070-9773
1398496
  Потехин И.И. Становление новой Ганы / И.И. Потехин. – Москва, 1965. – 352 с.
1398497
  Генкин Л.Б. Становление новой дисциплины труда. / Л.Б. Генкин. – Москва : Профиздат, 1967. – 200 с.
1398498
  Корбу Х.Г. Становление новой молдавской литературы и проблема творческого метода. / Х.Г. Корбу. – Кишинев, 1976. – 240с.
1398499
  Мишинкина А.В. Становление новой уровневой модели современного российского университета // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2012. – Т. 15, № 3 (60). – С. 115-129. – ISSN 1029-8053
1398500
  Сыромятников Н.А. Становление новояпонского языка / Н.А. Сыромятников. – М., 1965. – 307с.
1398501
  Айдаров Д.А. Становление новых праздников и традиций / Д. Айдаров ; [О-во "Знание" Каз. ССР]. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 68 с. : ил. – ([В помощь слушателям университета культуры])
1398502
  Дегтерева Т.А. Становление норм литературного языка / Т.А. Дегтерева ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. – Москва : Изд. ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1963. – 184 с.
1398503
   Становление норм русского национального языка. – Челябинск, 1990. – 103с.
1398504
  Полтерович В.М. Становление общего социального анализа // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 101-111. – ISSN 0869-0499
1398505
  Валитов А.А. Становление общедоступных библиотек США в XIX веке (штаты Массачусетс и Пенсильвания) / Александр Александрович Валитов, Вадим Сергеевич Сулимов // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 97-100


  Статья посвящена формированию системы общедоступных библиотек Северной Америки в Новое время, показано становление крупнейших библиотек США.
1398506
  Федотов В.А. Становление общенародной формы собственности и формирование рабочих как ее субъектов: уч. пособие. / В.А. Федотов. – Свердловск, 1990. – 72с.
1398507
  Гурьев Д.В. Становление общественного производства / Д.В. Гурьев. – М., 1973. – 263с.
1398508
  Колесов В.П. Становление общественного сектора в экономике Алжирской Народной Демократической Республики : Автореф... канд. экон.наук: 606 / Колесов В.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 12л.
1398509
  Левит М.М. Становление общественной медицины в России / М.М. Левит. – М, 1974. – 232с.
1398510
  Кукса А.Н. Становление однопартийной системы в Беларуси и Украине в 1917 - 1920-х гг.: общие закономерности // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 45-48. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1398511
  Никитин М.В. Становление определенного и неопределенного аритклей в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никитин М. В.; ЛГУ. – Л., 1959. – 18л.
1398512
  Никитин М.В. Становление определенного и неопределенного артиклей в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никитин М. В.; ЛГУ. – Л., 1956. – 19л.
1398513
  Тедеты Р.К. Становление осетинской советской поэзии (1917-1932 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Тедеты Р.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. Кафедра истории советской литературы. – М., 1969. – 19л.
1398514
   Становление основ общесоюзного законодательства. – М., 1972. – 327с.
1398515
  Смирнов С.В. Становление основ общественного производства / С.В. Смирнов. – Киев, 1983. – 259с.
1398516
  Глушаченко С.Б. Становление основ процессуального права и судебных доказательств в России IX-XVI вв. / С.Б. Глушаченко, А.М. Виноградов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 9. – С. 14-19. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируются судебные доказательства в России IX-XVI вв. в рассматриваемый период основанием судебного решения являлись не фактические данные, порожденные преступлением, а действия, позволявшие использовать их результаты не столько для ...
1398517
  Кульчицкий С.В. Становление основ социалистического уклада жизни крестьянства УССР / С.В. Кульчицкий. – К., 1988. – 178с.
1398518
  Поляков В.Г. Становление основных видов химической формы движения материи в свете категорий "часть" и "целое" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
1398519
  Моргун О. Становление откупной сичстемы и чифтликов в Османской империи (конец XVI - XVII вв.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1134. – С. 106-119. – (Серія "Історія" ; вип. 49, спец. вип.). – ISSN 2220-7929
1398520
  Силин В.В. Становление отношений социалистической кооперативной собственности в сельском хозяйстве. : Автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Силин В.В.; ЛГУ. Каф. полит. экономии. – Ленинград, 1975. – 18с.
1398521
  Сизоненко А.И. Становление отношений СССР со странами Латинской Америки / А.И. Сизоненко. – М., 1981. – 199с.
1398522
  Бойко А.В. Становление парламентаризма в России и Германии конца XIX – начала XX вв. Миряшева Е.В. Конституциализация штата Массачусетс как условие и объективная тенденция прогрессивного развития США // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805
1398523
  Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати на татарском языке / Р.М. Нуруллина. – Казань, 1978. – 166с.
1398524
  Юрко А.И. Становление партийно-советской прессы (окт. 1917-1918 гг.) / А.И. Юрко. – Саратов, 1965. – 64с.
1398525
  Абдуллин А.И. Становление патентного права в Европейском Союзе: предпосылки унификации и гармонизации правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в ЕС // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805


  Исторические события подтверждают, что понадобилось сравнительно много времени, чтобы Комиссия Европейских Сообществ начала воплощать план унификации и гармонизации патентного права в реальный, работающий механизм правового регулирования в рамках всего ...
1398526
  Абдуллин А.И. Становление патентного права в Европейском Союзе: предпосылки унификации и гармонизации правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в ЕС (окончание). // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 41-43. – ISSN 1812-3805
1398527
  Абдуллин А.И. Становление патентного права в Европейском Союзе: предпосылки унификации и гармонизации правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в ЕС (продолжение) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  Исторические события подтверждают, что понадобилось сравнительно много времени, чтобы Комиссия Европейских Сообществ начала воплощать план унификации и гармонизации патентного права в реальный, работающий механизм правового регулирования в рамках всего ...
1398528
  Батракова С. Становление педагога как "человека культуры" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1398529
  Батракова С. Становление педагога как "человека культуры" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1398530
  Батракова С. Становление педагога как "человека культуры" // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1398531
  Малышев С.И. Становление перепончатокрылых и фазы их эволюции. / С.И. Малышев. – МоскваЛ., 1966. – 330с.
1398532
  Черныш Л.П. Становление планирование народного хозяйства Белорусской ССР. / Л.П. Черныш. – Минск, 1982. – 208с.
1398533
  Савин С.Л. Становление планового управления экономикой Кубы. / С.Л. Савин. – М., 1986. – 158с.
1398534
  Бузгалин А.В. Становление планомерной организации социалистического производства. / А.В. Бузгалин. – Томск, 1985. – 209с.
1398535
  Каврус А.А. Становление повествовательной речи Якуба Коласа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Каврус А.А. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1965. – 16 с.
1398536
  Нэх В. Становление пограничной политики советского государства // Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2006. – № 4. – С. 517-526. – ISSN 1607-7334


  Міждержавні кордони
1398537
  Низиков М.А. Становление подготовки офицерских кадров в СССР (1917-1945 гг.) / М.А. Низиков, В.Н. Воронов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 40-45. – ISSN 2073-8536


  В статье дается анализ становления подготовки офицерских кадров в СССР (1917-945 гг.). Раскрываются причины создания военно"учебных заведений в 1917 г. Указываются изменения в сети военно-учебных заведений: время обучения, содержание программ, ...
1398538
  Подольский А.С. Становление познавательного действия / А.С. Подольский. – Москва, 1987. – 174 с.
1398539
  Игнатченко И.В. Становление политических взглядов А. Тьера // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 22-34. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1398540
  Васильев Л.С. Становление политических партий и партии "нового типа" // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.114-125. – ISSN 0869-0499
1398541
  Кузмин В.М. Становление политической лимологии и ее место в системе наук о границах и функционировании приграничных территорий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.105-115. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1398542
  Орехов А Становление польского социалистического движения / А Орехов. – М., 1979. – 347с.
1398543
  Басова Т.Б. Становление понятия должностного лица в советском уголовном законодательстве / Т.Б. Басова, Ф.С. Лешунов, А.Н. Харченко // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 14. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются этапы развития понятия должностного лица в историческом аспекте. Анализируется эволюция законодательных и теоретических подходов к его определению.
1398544
  Режабек Е.Я. Становление понятия организации / Е.Я. Режабек. – Ростов-на-Дону, 1991. – 130с.
1398545
  Шкаратан О.И. Становление постсоветского неоэтакратизма // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С.5-22. – ISSN 0869-0499
1398546
  Пилипюк Олег Мусиевич Становление поэтической индивидуальности Т.Г.Шевченко. (На материале ранней поэзии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Пилипюк Олег Мусиевич; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1987. – 21л.
1398547
  Хачатуров Р.Л. Становление права / Р.Л. Хачатуров. – Тбилиси, 1988. – 260с.
1398548
  Шалютин Б.С. Становление права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-16. – ISSN 0132-0769
1398549
  Рыжкова С.В. Становление православной идентичности русских: традиционно-культурные и гражданские основания // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 59-69. – ISSN 0132-1625
1398550
  Воронова Е.Л. Становление правосудия по делам несовершеннолетних(ювенальной юстиции) в Ростовской области: опыт взаимодействия ювенального суда и социальных служб // Вопросы ювенальной юстиции : Федеральный научно-практический журнал / Россий. благотвор. фонд "Нет алкоголизму и наркомании" (НАН),Издат. группа"Юрист". – Москва, 2005. – № 1. – С. 21-36
1398551
  Портнов В.П. Становление правосудия Советской России (1917-1922 гг.) / В.П. Портнов, М.М. Славин. – М., 1990. – 168с.
1398552
  Мартынов В.В. Становление праславянского языка по данным славяно-иноязычного контактов / В.В. Мартынов. – Минск, 1982. – 44с.
1398553
  Савченко Л.А. Становление при капитализме исторических предпосылок преодоления отчуждения труда как проблема исторического материзализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 0900.01 / Савченко Л. А. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1978. – 23 с.
1398554
  Воронина Маргарита Михайловна Становление прикладной механики в России (первая половина XIX века) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 07.00.10 / Воронина Маргарита Михайловна; оронина Маргарита Михайловна ; АН СССР , Ин-т ист. естествознания и техники. – Москва, 1979. – 20 с.
1398555
  Гуриков В.А. Становление прикладной оптики XV-XIX вв. / В.А. Гуриков. – Москва : Наука, 1983. – 187 с.
1398556
  Задворный В.А. Становление принципов пролетарской нравственности : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Задворный В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
1398557
  Левченко Е.В. Становление принципов семейного права в контексте истории и теории Российского государства: системно-функциональный аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 21. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805


  Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин грунтується на ідеях , положеннях і установках, складових принципи сімейного права, які є моральною і правовою основою галузі сімейного права; трансформуючись у законодавство , вони виконують уніфікує роль ...
1398558
  Клименко А.Б. Становление проблемы идентичности в западной философии и психологии // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 152-158. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В современном глобализующемся мире, в котором одной из господствующих черт становится все более очевидная унификация и стереотипизация образа жизни огромных масс людей, тема идентичности обретает все большую популярность. Актуальность предложенной темы ...
1398559
  Поспелов А. Становление проблемы Организации освобождения Палестины в качестве ключевой в региональной политике Государства Ізраиль (1974-1982 гг.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 97-102. – ISSN 1998-4634
1398560
   Становление производства в эпоху энеолита и бронзы. – М., 1981. – 123с.
1398561
  Хесин С.С. Становление пролетарской диктатуры в России / С.С. Хесин. – Москва, 1975. – 471с.
1398562
  Шатненко Е.О. Становление промышленного капитала в постсоветской экономике // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 210-215. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1398563
  Стеркин Т.А. Становление профессии / Т.А. Стеркин. – Москва, 1980. – 151с.
1398564
  Ярославова Е.Н. Становление профессионально-ориентированной поликультурной языковой личности в инновационной образовательной среде университета // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 344-346. – (Педагогічні науки)


  Статья посвящена анализу содержания понятия " профессионально-ориентированная поликультурная языковая личность", ее структуры, закономерностей и условий ее развития
1398565
  Фроловская М.Н. Становление профессионального образа мира педагога в классическом университете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 82-92. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Эффективность и качество педагогического образования.
1398566
  Целых М.П. Становление профессионального образования социальных работников в США (конец ХІХв.-первая треть ХХв.) / М.П. Целых // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 85-95. – ISSN 0869-561Х
1398567
  Бюраева Ю.Г. Становление профессиональной идентичности менеджеров в региональных условиях // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 7 (327 ). – С. 58-64. – ISSN 0132-1625
1398568
  Крупченко А.К. Становление профессиональной лингводидактики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 153-156. – (Педагогічні науки)


  В статье научно-теоретически обосновывается правомерность выделения новой отрасли лингводидактики - профессиональной лингводидактики, призванной организовывать, моделировать и управлять процессом профессионально ориентированного обучения иностранным ...
1398569
  Фроловская М.Н. Становление прфессионального образа мира педагога высшей школы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 59-64. – ISSN 0869-561Х


  Раскрыто содержание понятия "профессиональный образ мира педагога высшей школы". Алтайский гос. университет.
1398570
  Хрусталева Н.С. Становление разумных потребностей личности / Н.С. Хрусталева. – М, 1987. – 63с.
1398571
   Становление раннефеодальных славянских государств. – К., 1972. – 259с.
1398572
  Богданова В Становление ранних форм памяти ребенка : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Богданова В, И.; МГУ, фак. психол. – М., 1976. – 19л.
1398573
  Якобсон С.Г. Становление ранних форм самосознания детей / С.Г. Якобсон, Л.Р. Адилова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.12-22. – ISSN 0042-8841
1398574
  Голубева Л.С. Становление рассказа в белорусской литературе 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Голубева Л.С. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1966. – 20 с.
1398575
  Воеводин А.П. Становление рационально-теоретических форм в структуре художественного сознания (опыт историко-генетической реконструкции) : Монография / А.П. Воеводин; МОУ; Восточно-украинский гос. унив-т; Луганский гос. пед. ин-т им. Т. Г. Шевченко. – Луганськ : ВУГУ, 1996. – 194с. – ISBN 5-7763-9104-0
1398576
  Петрова Е.А. Становление реализма Бальзака / Е.А. Петрова. – Саратов, 1964. – 132с.
1398577
  Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи 17 века / Б.Р. Виппер. – Москва, 1957. – 334с.
1398578
  Сквозников В.Д. Становление реализма в русской лирике. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.08 / Сквозников В.Д.; АН СССР.Ин-т мировой лит. – М, 1979. – 24л.
1398579
  Цейтлин А.Г. Становление реализма в русской литературе : Русский физиологический очерк / А.Г. Цейтлин. – Москва : Наука, 1965. – 317, [2] с.
1398580
  Глухов В.И. Становление реализма в русской литературе XVIII-начала XIX / В.И. Глухов. – Волгоград, 1976. – 232с .
1398581
  Кондрацкая Ф.И. Становление реализма в русской прозе конца XVIII - первой четверти XIX вв. (творчество В.Т.Нарежного) : Автореф... канд. филол.наук: / Кондрацкая Ф.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1398582
  Чалый Д.В. Становление реализма в украинской литературе / Д.В. Чалый. – К, 1958. – 28с.
1398583
  Громов М.П. Становление реализма Льва Толстого (1847-1856) : Автореф... канд. филол.наук: / Громов М.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 19л.
1398584
  Шорыгина М.И. Становление реализма С.Н.Сергеева-Ценского : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шорыгина М.И. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1964. – 16 с.
1398585
  Азнаурова Э.С. Становление реалистических традиций русского художественного перевода : (по материалам худож. переводов русских писателей XIX - начала XX вв.) : автореф. ... канд. филол. наук / Азнаурова Эльвира Сергеевна ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1955. – 16 с.
1398586
  Майстрова З.Е. Становление революционной власти в советских районах Китая. 1924-1937 гг. / З.Е. Майстрова ; АН СССР сибирское отд., Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, сибирское отд., 1988. – 157 с. – ISBN 5-02-029351-2
1398587
   Становление революционных традиций питерского пролетариата. – Л., 1987. – 364с.
1398588
  Ланко Д.А. Становление региона "Северного измерения" как приоритета внешней политики центров силы в Балтийском регионе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 107-117. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1398589
  Швецова Г.Н. Становление региональной системы оценки качества образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 3. – С. 42-56.
1398590
   Становление речи и усвоение языка ребенком. – М., 1985. – 116с.
1398591
  Кузнецова Р.Р. Становление романа-эпопеи нового типа в чешской прозе / Р.Р. Кузнецова. – М., 1975. – 318с.
1398592
  Шмидт С.О. Становление российского самодержавия / С.О. Шмидт. – М., 1973. – 359с.
1398593
  Чистяков О.И. Становление Российской Федерации. / О.И. Чистяков. – Москва, 1966. – 328с.
1398594
  Тонтс Ю. Становление Рудольфа Сирге как советского писателя. : Автореф... канд. филолог.наук: / Тонтс Ю.; АН ЭстССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1967. – 29л.
1398595
  Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношений. / Н.Н. Болховитинов. – Москва, 1966. – 640с.
1398596
  Калашникова О.Л. Становление русского реально-бытового романа XVIII века / О.Л. Калашникова. – Днепропетровск, 1986. – 53 с.
1398597
  Кулыгин В.В. Становление русского уголовного права с древнейших времен до крещения Руси: историко-лингвистические аспекты // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 14. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается проблематика правогенеза восточнославянского этноса с точки зрения развития уголовно-правовых идей и представлений, нашедших отражение в памятниках мифопоэтического народного творчества. Обращается внимание на общность правовой ...
1398598
  Хабургаев Г.А. Становление русского языка / Г.А. Хабургаев. – Москва, 1980. – 191с.
1398599
  Усков И.В. Становление рынка местных займов в Украине: международный опыт // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 302-309
1398600
  Керимов Иршад Абдул Оглы Становление рыночного механизма взаимодействия производства и потребления : Дис... доктор эконом.наук: 08.01.01 / Керимов Иршад Абдул Оглы; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 498л. – Бібліогр.:л.482-498
1398601
  Керимов Иршад Абдул оглы (Керимли Иршад) Становление рыночного механизма взаимодействия производства и потребления : Автореф... д-ра экон.наук: 08.00.01 / Керимов Иршад Абдул оглы (Керимли Иршад); КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 56л.
1398602
  Степанова Т.Н. Становление рыночного хозяйства в новых индустриальных странах / Т.Н. Степанова, С.Д. Беляцкий. – К., 1992. – 36с.
1398603
  Олейник Я.Б. Становление рыночной экономики / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1398604
  Назарчук М.И. Становление рыночной экономики и фондового рынка в Украине (в контексте зарубежного опыта) : монография / М.И. Назарчук ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012. – 515, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 491-515. – ISBN 978-966-02-6373-4
1398605
  Чумаков Александр Александрович Становление рыночных отношений в АПК (проблемы формирования предпринимательских ункций труда) : Автореф... д-ра экон.наук: 08.00.01 / Чумаков Александр Александрович; КГУ. – К., 1994. – 38л.
1398606
  Чумаков Александр Александрович Становление рыночных отношений в АПК (проблемы формирования предпринимательских функций труда) : Дис... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Чумаков Александр Александрович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 335л.
1398607
   Становление рыночных структур и активность человека. – Калининград, 1991. – 128с.
1398608
  Лузгин В.В. Становление самосознания в процессе антропосоциогенеза / В.В. Лузгин. – Казань, 1989. – 79с.
1398609
   Становление самоуправления трудового коллектива. – Рига, 1988. – 156с.
1398610
  Радецкая М.М. Становление сатиры в творчестве Н.В.Гоголя. : Автореф... канд.филол.наук: / Радецкая М.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1964. – 23л.
1398611
  Кешкерян Армине Минасовна Становление сборников "Гандзаран" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кешкерян Армине Минасовна; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1398612
  Косенко Л.Н. Становление сельских клубов и их роль в политическом воспитании крестьянства (окт. 1917-1920 гг на материалах Северо-Запада РСФСР) : Автореф. дис. ... канд .пед. наук / Косенко Л. Н. ; Лен. гос. ин-т культуры. – Ленинград, 1969. – 26 с.
1398613
  Ветрова Г.И. Становление сибирской советской литературной критики 20-х годов. : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Ветрова Г.И.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 26л.
1398614
  Лортикоян Э.Л. Становление системі планирования народного хозяйства в Украинской ССР / Э.Л. Лортикоян. – К, 1980. – 239с.
1398615
  Бондаренко И.А. Становление системы воспитания в военно-учебных заведениях в 1918-1922 гг. / И.А. Бондаренко, Буряковский, О // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 43-46. – ISSN 2073-8536
1398616
  Бессонова Т.И. Становление системы образования в Китае. История и современность // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 47-50
1398617
  Резник С.Д. Становление системы подготовки научно-педагогических кадров в России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 1 (февраль). – С. 74-79. – ISSN 0321-0383


  Рассматривается становление системы подготовки научно-педагогических кадров от ее зарождения в России в XVIII в. до нашего времени. Показаны особенности подготовки научно-педагогических кадров в современной России. In this article the historical ...
1398618
  Иванов А.А. Становление системы политического сыска в Древнем Риме / А.А. Иванов, Матиенко, ТА // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 35-36. – ISSN 1812-3805
1398619
  Третьякович А.Л. Становление системы советского правосудия (1917-1918гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
1398620
  Долгова М.Ю. Становление системы социального страхования в Великобритании (1944-1948) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 52-60. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1398621
  Шкундин Марк Зусьевич Становление системы социального страхования в США в тридцатые годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шкундин Марк Зусьевич; МГУ. Ист. фак-т. – М., 1972. – 21л.
1398622
  Чутчева О. Становление системы социальной защиты в Украине (организационно - правовой аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.30-34
1398623
  Лобченко Л.Н. Становление системы спецпоселений на севере СССР // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 78-86. – ISSN 0042-8779
1398624
  Рудных Ф.С. Становление слов типа darauf, hierauf, worauf в немецком языке. (На матер. памятников нем. яз. в 8-11 вв.) : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Рудных Ф.С.; 1-й Москов. гос. пед .ин-т ин. яз. им. Мориса Тереза. – М., 1969. – 16л.
1398625
  Шетэля М.М. Становление словарной нормы русского литературного языка последней трети XVIII - первой четверти ХІХ веков (по матер. русской журнальной критики соответ. периода). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шетэля М.М.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 14л.
1398626
  Артеменок Г.А. Становление словообразовательной микросистемы современном белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Артеменок Г.А.; АН БССР, ин-т языкознания им. Якуба Колоса. – Минск, 1988. – 23 с.
1398627
  Суслова Ю.И. Становление словообразовательной системы фрацузского языка / Ю.И. Суслова. – М., 1983. – 172с.
1398628
  Нурпеисов К.Н. Становление Советов в Казахстане / К.Н. Нурпеисов. – Алма-Ата, 1987. – 238с.
1398629
  Соколов В.В. Становление советско-японских отношений в 20-е годы ХХ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 111-117. – ISSN 0130-3864
1398630
  Колош Евгений Михайлович Становление советского административно-процесуального законодательства в 1917-1920 гг (по материалам РСФСР и УССР) : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Колош Евгений Михайлович; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.192
1398631
   Становление советского востоковедения. – М., 1983. – 196с.
1398632
   Становление советского народа и развитие социалистических наций. – К., 1978. – 255с.
1398633
  Хачатурян Х.В. Становление советского образа жизни в Армянской ССР / Х.В. Хачатурян. – Ереван, 1988. – 152с.
1398634
  Махмутова А.Х. Становление советского образования у татар: (Борьба вокруг школ. вопр., 1861-1917) / А.Х. Махмутова. – Казань, 1982. – 96с.
1398635
  Тахиров Ф.Т. Становление советского права в Таджикистане / Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 1987. – 192с.
1398636
  Нодия О.Ф. Становление советского романа в грузинской литературе (20-30 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Нодия О.Ф. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. лит-ры , искусствознания и журналистики. – Москва, 1966. – 17 с.
1398637
  Хачатуров Р.Л. Становление советского судебного аппарата в Восточной Сибири. : Автореф... Канд.юрид.наук: 710 / Хачатуров Р.Л.; МГУ. – М, 1970. – 18л.
1398638
  Томашевский К.Л. Становление советского трудового законодательства в России, Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане (1917-1921 гг.) // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 41-48. – ISBN 978-985-6421-72-6
1398639
  Воронина Валентина Николаевна Становление советской вечерней газеты как типа издания (1918-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Воронина Валентина Николаевна; МГУ. – М., 1973. – 24л.
1398640
  Мухачев Б.И. Становление Советской власти и борьба с иностранной экспансией в Камчатской области в годы гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мухачев Б.И.; Томск.гос.ун-ит. – Томск, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1398641
  Мухачев Б.И. Становление Советской власти и борьба с иностранной экспансией на Северо-Востоке СССР (1917-1920 гг.) / Б.И. Мухачев ; Отв. ред. д-р ист. наук, проф. И.М. Разгон ; АН СССР. Дальневост. науч. центр. Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. – Новосибирск : Наука, 1975. – 201 с. : ил.
1398642
  Семенцова Н.Ф. Становление советской военной мемуаристики. / Н.Ф. Семенцова. – Москва, 1981. – 131 с.
1398643
  Бирюков Н.И. Становление советской государственности: политико-правовые проблемы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805
1398644
  Холмов М.И. Становление советской журналистики для детей / М.И. Холмов. – Ленинград, 1983. – 209с.
1398645
  Холмов Михаил Иванович Становление советской журналистики для детей : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.10 / Холмов Михаил Иванович; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1985. – 35л.
1398646
  Бирон А.К. Становление советской историографии Латвии, 20-е и 30-е гг. XX в. / А.К. Бирон, М.Ф. Бирон. – Рига, 1981. – 323с.
1398647
  Сафронов Е.Д. Становление советской нефтяной промышленности. / Е.Д. Сафронов. – М., 1970. – 248с.
1398648
  Чугунов А.И. Становление советской пограничной охраны / А.И. Чугунов. – М, 1977. – 63с.
1398649
  Ружников В.Н. Становление советской радиожурналистики. Начальный период. 1917-11924 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Ружников В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – 24л.
1398650
  Посадсков А.Л. Становление советской системы книгоиздания и кинораспространения в Сибири (конец 1919 г. - 1923 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Посадсков А.Л.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. Объед. учен. совет по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1975. – 24л.
1398651
  Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки. (1917-1922) / М.С. Бастракова ; под ред. С.Р. Микулинского ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1973. – 294 с.
1398652
  Янгутов Р.С. Становление советской физики и борьба за диалектико-материалистическое мировоззрение в ней (1917-1925) : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Янгутов Р.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 24л.
1398653
  Хасбаатар Ц. Становление современного монгольского романа. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хасбаатар Ц.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1968. – 16л.
1398654
  Березкин В.И. Становление современной английской прозы (поэтика и стилистика) / В.И. Березкин. – Днепропетровск, 1993. – 172 с.
1398655
  Пахомов Б.Я. Становление современной физической картины мира / Б.Я. Пахомов. – Москва : Мысль, 1985. – 300 с.
1398656
  Клишова Е.В. Становление современной экономической теории : Учебное пособие по курсу истории экономических учений / Е.В. Клишова. – Донецк : УкрНТЭК, 2001. – 336с. – ISBN 966-7904-20-2
1398657
  Подольский Андрей Ильич Становление сокращенных форм зрительного опознания. (Эксперим. исследование) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Подольский Андрей Ильич ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1973. – 17 с.
1398658
  Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учереждений в России / Н.Е. Носов. – Л, 1969. – 603с.
1398659
  Носов Николай Евгеньевич Становление сословно-представительных учреждений в России. (Изыскания о земской реформе Ивана Грозного) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Носов Николай Евгеньевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ист. фак. – Л., 1968. – 31л.
1398660
  Великая Н.М. Становление социал-демократического движения в современной России: историко- социологические аспекты / Н.М. Великая, Б.П. Гуселетов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – 13-25. – ISSN 0132-1625
1398661
   Становление социалистических общественных отношений и перерастание их в коммунистические. – Кишинев, 1972. – 211с.
1398662
  Куликов В.В. Становление социалистических производственных отношений : Очерки теории и методологии / В.В. Куликов. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 183 с.
1398663
  Васькин П.И. Становление социалистических производственных отношений в ранее отсталых районах СССР : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Васькин П.И.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1971. – 21л.
1398664
  Лесной В.М. Становление социалистического государственного аппарата : Автореф... докт. юридич.наук: 710 / Лесной В.М.; МГУ. Юридич. фак-т. – Москва, 1971. – 35л.
1398665
  Мельников Г.И. Становление социалистического производственного коллектива / Г.И. Мельников. – Томск, 1979. – 151с.
1398666
  Остоич Д.Д. Становление социалистического реализма в болгарском изобразительном искусстве. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Остоич Д.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 17л.
1398667
  Папп Ш. Становление социалистического реализма в венгерском киноискусстве : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Папп Ш. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
1398668
  Коржан В.В. Становление социалистического реализма в крестьянской поэзии 20-х годов. / В.В. Коржан. – Ташкент, 1979. – 104 с.
1398669
  Асадуллаев С.Г. Становление социалистического реализма в ранней советской литературе / Сейфулла Гудрат оглы Асадуллаев. – Баку : Азернешр, 1974. – 295 с.
1398670
   Становление социалистического реализма в советском изобразительном искусстве. – М., 1960. – 280с.
1398671
  Александрушин Ф.Т. Становление социалистического реализма в творчестве А. С. Серафимовича (1889-1912 гг.) О роли мировоззрения в формировании творческого метода писателя : Автореф... канд. филол.наук: / Александрушин Ф. Т.; Ак. обществ. наук при ЦК КПСС, каф. теор. лит. и искусст. – М., 1954. – 16л.
1398672
  Сыромятников Г. Становление социалистического реализма в якутской прозе / Г. Сыромятников. – Якутск, 1967. – 172с.
1398673
  Сыромятников Г.С. Становление социалистического реализма в якутской прозе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сыромятников Г.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературовед., искусствовед. и журналистики. – М., 1967. – 16л.
1398674
  Курицын В.М. Становление социалистической законности / В.М. Курицын. – Москва, 1983. – 193с.
1398675
  Хорев В.А. Становление социалистической литературы в Польше : Автореф... д-ра филол.наук: 01.01.04 / Хорев В.А.; АН СССР, Ин-т славяновед. и балканистики. – М., 1978. – л.
1398676
  Хорев В.А. Становление социалистической литературы в Польше. / В.А. Хорев. – М., 1979. – 366с.
1398677
  Ванькевич А.И. Становление социалистической собственности на средства производства. / А.И. Ванькевич. – Минск, 1980. – 152с.
1398678
  Руткевич М.Н. Становление социальной однородности / М.Н. Руткевич. – М, 1982. – 334с.
1398679
  Воробьев К.А. Становление социальной однородности общества - закономерность коммунистического строительства в СССР / К.А. Воробьев. – Москва, 1979. – 54с.
1398680
  Павленок П.Д. Становление социальной однородности общества в условиях строительства социализма / П.Д. Павленок. – Москва, 1986. – 160 с.
1398681
  Иванова Майя Константиновна Становление социальной однородности советских наций в ходе строительства коммунизма : Автореф... кандидата философ.наук: / Иванова Майя Константиновна; АН СССР. Ин-т философии. – Киев, 1965. – 24 л.
1398682
  Грицай Екатерина Тихоновна Становление социальной однородности социалистических наций и их сближение : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Грицай Екатерина Тихоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 15л.
1398683
  Грипай Екатерина Тихоновна Становление социальной однородности социалистических наций и их сближение : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Грипай Екатерина Тихоновна; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1979. – 192л.
1398684
  Ширяев Юрий Иванович Становление социальной однородности социалистического общества : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Ширяев Юрий Иванович; АН УССР. Объединен. Совет ин-та филос. и ин-та гос. и права. – К., 1975. – 54л.
1398685
  Родионова Е.В. Становление социальной ответственности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1398686
  Куценко О. Становление социальных классов как проявление самоорганизационных процессов в обществе // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.122-133
1398687
  Нестеров П.Н. Становление социальных отношений на первом этапе антропосоциогенеза // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1398688
  Храбровицкая Галина Ивановна Становление союза молодых коммунистов Кубы и основные направления его деятельности (60-70-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Храбровицкая Галина Ивановна; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1980. – 22л.
1398689
  Буякос Т.М. Становление стойкого интереса к профессиональной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.75-82. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1398690
  Шишкина О.М. Становление стран БРИК в качестве экпортеров капитала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 140-144. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1398691
  Шевченко М.Ю. Становление субъективности и концепция смысла бытия в философии М. Хайдеггера и М. Фуко / М.Ю. Шевченко, А.О. Тернова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 195-197
1398692
  Микрюкова Т.Ю. Становление субъектности человека // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 230-236. – ISSN 1811-0916
1398693
  Шагинян А.К. Становление суверенного армянского государства в VII в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 64-74. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1398694
  Разыков Ш. Становление суда как органа Советского государства в Таджикистане. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Разыков Ш.; Ташк.гос.ун-т. – Сталинабад, 1961. – 24л.
1398695
   Становление судебной власти в обновляющейся России. – Москва, 1997. – 56 с. – ("Hовое в юридической науке и практике"). – ISBN 5-201-01353-8
1398696
  Огнев В.Ф. Становление таланта / В.Ф. Огнев. – М., 1972. – 383с.
1398697
  Горелик Л.Н. Становление творческой индивидуальности (А. Пысин и Р. Бородулин) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Горелик Л. Н.; АН БССР, Ин-т лит. – Минск, 1973. – 20л.
1398698
  Станько А.И. Становление теоретических знаний о периодической печати в России (XVIII в. - 60-е гг. XIX в.) / А.И. Станько. – Ростов-на-Дону, 1986. – 206с.
1398699
  Депенчук Лариса Петровна Становление теоретического знания и уровни его систематизации : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01. / Депенчук Лариса Петровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 151л.
1398700
  Депенчук Л.П. Становление теории истории науки и принцип историзма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
1398701
  Нікіфорова Є.В. Становление теории колебаний в ракетной технике в Днепропетровском национальном университете во II половине ХХ века // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 89-92. – ISSN 2076-1554
1398702
  Латова Н.В. Становление технонауки как высшей стадии развития наукосферы / Н.В. Латова, Ю.В. Латов // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 142-156. – ISSN 0869-0499


  В статье рассматриваются процессы формирования технонауки и наукосферы от эпохи промышленной революции до наших дней. До ХХ в. технонаука и наукосфера развиваются в значительной степени обособленно, их слияние происходит только со второй половины ХХ в. ...
1398703
  Мукомела Александр Игнатьевич Становление типа массовой крестьянской газеты на Украине (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.10 / Мукомела Александр Игнатьевич; Львовск. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1978. – 26л.
1398704
  Вердеревская Н.А. Становление типа разночинца в русской реалистической литературе 40-60-х годов ХІХ века / Н.А. Вердеревская. – Казань, 1975. – 136с.
1398705
  Мухранели И.Л. Становление типа советского театрального журнала 20-х -- начала 30-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 678 / Мухранели И.Л.; Моск.ун-т. – М, 1971. – 19л.
1398706
  Данильева И. Становление торгового права в Украине: историко - методологический аспект // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.3-7
1398707
  Мунчаева С.М. Становление традиции дружбы народов в дагестанской советской литературе (1917-1960 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мунчаева С.М. ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 20 с.
1398708
  Абдулмеджидов М.Г. Становление уголовно-исполнительной системы в России в начале XVIII в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5. – С. 10-12. – ISSN 1812-3805
1398709
  Кузякикана Н.Б. Становление украинской советской драматургии : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузякикана Н.Б.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Измаил, 1952. – 13 л.
1398710
  Капелюшный Анатолий Алексеевич Становление украинской советской сатирической журналистики (журнал "Червоний перець") : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Капелюшный Анатолий Алексеевич; Львовский гос .ун-т. – Львов, 1978. – 16л.
1398711
  Горленко В.Ф. Становление украинсокой этнографии конца 18 - первой половины 19 ст. / В.Ф. Горленко. – К, 1988. – 212с.
1398712
  Багрова И.В. Становление умственного и интеллектуального труда как реализация потенциала личности посредством мышления // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 9-18. – ISSN 1729-7206
1398713
  Губанов Н.Н. Становление университетской традиции в эпоху Высокого Средневековья // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 56-70. – ISSN 1561-2465


  Показано, что вызов Аполлона, состоящий в необходимости разрешения обществом противоречия между растущим рациональным знанием с его имманентной логикой развития и социальными условиями его развертывания, является одной из основных детерминант ...
1398714
  Николенко Д.Ф. Становление учителя / Д.Ф. Николенко, Н.И. Шкиль. – Киев, 1986. – 47 с.
1398715
  Шестопал Е.Б. Становление факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова в контексте развития российской и мировой политической науки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.10-17. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1398716
  Дорцева Е.В. Становление феминистской доктрины в социологии // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 5 (71). – С. 53-59. – ISSN 1812-8696
1398717
  Бромлей Ю.В. Становление феодализма в Хорватии / Ю.В. Бромлей. – М, 1964. – 408с.
1398718
  Нильсен В.А. Становление феодальной архитектуры Средней Азии / В.А. Нильсен. – Ташкент, 1966. – 336 с.
1398719
  Капица С.П. Становление физики / С.П. Капица. – Москва, 1972. – 48с.
1398720
  Ангелов Д.П. Становление философии как науки и ее роль в развитии научного познания при социализме : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 620 / Ангелов Д.П. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Филос. фак. – Ленинград, 1971. – 18 с.
1398721
  Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке : Древний Китай и Индия / А.Е. Лукьянов. – Москва, 1989. – 186 с. – ISBN 5-209-00115-6
1398722
  Комарова В.Я. Становление философского материализма в древней Греции : логико-гносеологический аспект диалектики философского познания / В.Я. Комарова. – Ленинград, 1975. – 136 с.
1398723
  Лазарев В.В. Становление философского сознания нового времени / В.В. Лазарев. – М., 1987. – 135с.
1398724
  Чукуров А.Ю. Становление финской школы живописи в контексте национального движения XIX – первой четверти ХХ в. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 40-45. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается становление финской школы живописи в контексте формирования культурной идентичности Финляндии. В ходе анализа творчества А. Галлен-Каллелы и П. Халонена делается вывод о стилистическом и тематическом сходстве их работ, художеств. ...
1398725
  Чернуха З.В. Становление Французской коммунистической партии / З.В. Чернуха. – Москва, 1976. – 319с.
1398726
   Становление химии как науки. – М., 1983. – 463с.
1398727
  Авалиани А.Ш. Становление химической науки в советской Грузии (1921-1931) / А.Ш. Авалиани, Р.В. Чагунава, Н.Ф. Тихонова ; АН ГССР, Ин-т неорган. химии и электрохимии. – Тбилиси, 1980. – 133 с. : ил.
1398728
  Исаев И.А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР / И.А. Исаев. – М, 1986. – 173с.
1398729
  Карабанов Р.А. Становление художественного метода критического реализма в творчестве Н.В.Гоголя : Автореф... канд. филол.наук: / Карабанов Р.А.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1963. – 23л.
1398730
  Нечай О.Ф. Становление художественного телефильма / О.Ф. Нечай. – Минск, 1976. – 198с.
1398731
  Соктоев А.Б. Становление художественной литературы Бурятии дооктябрьского периода. / А.Б. Соктоев. – Улан-Удэ, 1976. – 491с.
1398732
  Артамонова Е.А. Становление частного начала в дореволюционном российском уголовном процессе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805


  В статье дана периодизация российского уголовного процесса с точки зрения соотношения публичного и частного начал. Раскрыты особенности и выявлены формы проявления частного начала в уголовном процессе России, предусматривавшиеся Уставом уголовного ...
1398733
  Айкянц А.М. Становление частного права в Армении в период развитого средневековья ( X-XIV вв.) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 71-79. – ISSN 0132-0769
1398734
  Алексеев В.П. Становление человечества / В.П. Алексеев. – Москва : Политиздат, 1984. – 462 с. : ил.
1398735
  Абисогомян И. Становление чешской лексикографии в эпоху национального Возрождения: традиции и новаторство / Ирина Абисогомян. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2009. – 199, [1] с. – Библиогр.: с. 195-214. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 22). – ISBN 978-9949-19-053-9; 978-9949-19-054-6
1398736
  Рылько О.П. Становление чувства совести у подростка. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Рылько О.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1398737
  Бондаренко Ф.С. Становление шахматного этюда / Ф.С. Бондаренко. – К, 1980. – 173с.
1398738
  Шестаков А.В. Становление школьного исторического образования в первые годы Советской власти (1917-1923) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Шестаков А. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1398739
  Конашев М.Б. Становление эволюционной теории Ф.Г. Добржанского / М.Б. Конашев ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, С.-Петерб. фил. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2011. – 278, [2] с., [1] л. портр. : табл. – Прил.: с. 239-240. - Имен. указ.: с. 272-278. – Библиогр.: с. 241-271. – ISBN 978-5-98187-635-6
1398740
   Становление экологического общества. – Кишинев, 1992. – 276с.
1398741
  Засанский Владимир Вячеславович Становление экономических основ социалистического образа жизни в западных областях УССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Засанский Владимир Вячеславович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1990. – 16л.
1398742
  Соломянюк Л.П. Становление экономического равенства в современных условиях совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Соломянюк Л.П.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1398743
  Соломянюк Л.П. Становление экономического равенства в современных условиях совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Соломянюк Л.П.;. – Киев, 1987. – 22 с.
1398744
  Соломянюк Любовь Петровна Становление экономического равенства в современных условиях совершенствования социализма : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Соломянюк Любовь Петровна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 238л. – Бібліогр.:л.218-238
1398745
  Евстигнеева Л.П. Становление экономической синергетики / Л.П. Евстигнеева, Р.Н. Евстигнеев // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 122-133. – ISSN 0869-0499
1398746
  Базылев Н.И. Становление экономической теории социализма в СССР / Н.И. Базылев. – Минск : Изд-во БГУ, 1975. – 175 с. : ил.
1398747
  Телегина К.А. Становление электоральной социологии в Украине : проблемы определения предметного поля // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.98-101. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1398748
  Сидоров В.А. Становление электромагнитного поля в неоднородных средах применительно к геофизическим исследованиям / В.А. Сидоров. – Саратов, 1977. – 223с.
1398749
  Ваньян Л.Л. Становление электромагнитного поля и его использование для решения задач структурной геологии / Л.Л. Ваньян. – Новосибирск : Наука, 1966. – 104с.
1398750
   Становление эндокринных функций в зародышевом развитии. – Москва, 1966. – 308с.
1398751
  Ширшов Игорь Евгеньевич Становление эталонов культуры : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ширшов Игорь Евгеньевич; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 21л.
1398752
  Шустова А.М. Становление Ю. Н. Рериха-востоковеда // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 60-65. – ISSN 0321-5075
1398753
  Перминов П.В. Становление южноеменской революционной демократии / П.В. Перминов, М.М. Тамарин // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1985. – № 4 (237). – С. 5-163
1398754
  Ахметов А.Д. Становление, развитие и совершенствование органов уголовной юстиции в Киргизии / Ахметов А.Д. ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1990. – 155 с.
1398755
  Дулькина Т.И. Становление, развитие и художественное своеобразие Фаянса Гжели 19 века. : Автореф... Канд.иск.наук: 17.00.00 / Дулькина Т.И.; МГУ. – М, 1979. – 18л.
1398756
  Бублик Л. Становление. / Л. Бублик. – М., 1965. – 287с.
1398757
  Кобеев А.К. Становлений государственного управлення в Казахстане // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 286-296. – (Право. Економіка. Управління)
1398758
  Смирнова К.В. Становления института ипотеки в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 19-20. – ISSN 1812-3805
1398759
  Бунчук О.Б. Становления, джерела та головні риси давньоруського права в оцінці І. Франка // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 16-21. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
1398760
  Гаврищак Л.І. Становлення "образу Я" в молодших школярів, які не встигають у навчанні // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.158-166. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1398761
  Когутяк Надія Становлення автентичності особистості в період життєвої кризи: концептуальна модель // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 115-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1398762
  Кикоть С. Становлення академіка С.Г. Навашина як науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 164-167. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено перші етапи наукового зростання акад. С.Г. Навашина, та вплив різних факторів на цей процес.
1398763
  Ніколаєць К. Становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 80-х років ХХ століття: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, присвячені висвітленню становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 1980-х років. The author is analyses scientific researches about rise of political parties of Ukraine during two half of 1980s.
1398764
  Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 28-29
1398765
  Дубняк С.С. Становлення басейнового принципу управління водними ресурсами України на основі екосистемних підходів / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 143-145. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1398766
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назва
1398767
  Олеськів І. Становлення в Україні інституту президенства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-27
1398768
  Ємельянов А.С. Становлення вексельного законодавства в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-137.
1398769
  Пономарьова Г.П. Становлення виборчої системи Української СРР у 1917 - 1937 рр. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 199-205. – ISSN 0201-7245
1398770
  Кривенко Д.Т. Становлення вихідних кількісних понять у фізиці / Д.Т. Кривенко. – Київ, 1979. – 144с.
1398771
  Гай-Нижник Становлення вищих державних органів влади в Українській Народій Республіці (1917-1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 82-99. – ISBN 978-966-02-5322-3
1398772
  Беспала Г.В. Становлення вітчизняної моделі корпоративного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 3-16. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1398773
  Костенко О.Б. Становлення гегелевського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф. Гегеля до "Філософії права") : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Костенко О.Б.; НАНУ мін. вугільн. промисл. , ін-тут ім. О.О.Галкіна. – Київ, 2002. – 22 с.
1398774
  Костенко Олександр Борисович Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф.Гегеля до "Філософії права") : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Костенко Олександр Борисович; Мін-во освіти України; КНУТШ. – Київ, 2002. – 202л. – Бібліогр.:л.192-204
1398775
  Грінченко В.Ф. Становлення геологічної школи в Київському університеті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 44-49
1398776
  Кравець І. Становлення господарських об"єднань як суб"єктів організаційно-господарських повноважень у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-83.
1398777
  Коломієць Н. Становлення господарського зобов"язання як правової категорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
1398778
  Захаренко О.А. Становлення громадянина / О.А. Захаренко, С.М. Мазурик. – Київ, 1976. – 31с.
1398779
  Бутов А.М. Становлення грошових систем в умовах ринкових трансформацій / А.М. Бутов, І.Є. Колодій, Г.Є. Шпиргало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.4. – С. 140-146. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1398780
  Гурська Л.В. Становлення давньоруської церковної музики // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 184-187.
1398781
  Степаненко С.В. Становлення держави як економічної організації / С.В. Степаненко, О.М. Волкова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 166-169. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1398782
  Масьондз С. Становлення державної міграцїйної політики в Україні / С. Масьондз, С. Саїв // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 114-118. – ISSN 0132-1331
1398783
  Кризина Н.П. Становлення державної політики охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 64-67.
1398784
  Георгізова І. Становлення державної політики України щодо забезпечення прав жінок // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 106-108. – ISSN 0132-1331
1398785
  Серватюк Л.В. Становлення державної прикордонної служби як правоохоронного органу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 184-194.
1398786
  Подмазін С. Становлення державності України як фактор розвитку соціального інституту освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.179-189. – ISBN 966-7653-02-8
1398787
  Хорошковський В. Становлення економіки самостійної Української держави: уроки минулого і перспективи співпраці з міжнародними валютно-кредитними організаціями // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.18-28. – ISSN 1562-0905
1398788
  Баласинович Б. Становлення елементів інформаційного суспільства в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 10-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1605-2005
1398789
  Рагузіна Л. Становлення естетичних принципів бітництва // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 261-266
1398790
  Єрьоміна Є.О. Становлення Європейського валютного союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-50.
1398791
  Совєтна О.В. Становлення жіночого "я" в романах Ани Кастілпо "Так далеко від Бога" і Сільвн Лопес-Медіни "Кантора" // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.136-140. – ISBN 966-568-658-5
1398792
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 20-25


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської осві пи на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Г.Г.Шевченка (1947-1953). The research is devoted to study ...
1398793
  Зверева О.В. Становлення законодавства про захист споживчого ринку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 305-309. – ISSN 1563-3349
1398794
  Козоріз С. Становлення законодавства про землі комунальної власності в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 86-87.
1398795
  Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Республіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 28-32.
1398796
  Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Української Народної Республіки періоду Директорії // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 24-35
1398797
  Благов В.П. Становлення і внесок Херсонського центру в економіко-географічну науку : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-52. – (Географія ; Вип. 43)


  Розкрито напрямки економіко-географічних досліджень на кафедрі географії Херсонського педагогічного університету та в інших закладах Херсона.
1398798
  Жилінська О. Становлення і періодизація державної науково-технічної політики в розвинених країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-33. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Виявлено передумови та виокремлено періоди формування державної науково-технічної політики в розвинених країнах, розкрито особливості сучасного періоду її формування. The article is dedicated to find out the reasons and periods of formation of state ...
1398799
  Кротюк В. Становлення і перспективи розвитку банківського нагляду в Україні // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.2-5
1398800
  Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : Автореферат дис. ... какнд. пед.наук: спец. 13.00.01-"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.171-176. – Бібл.:10 назв
1398801
  Приймаченко Н.В. Становлення і розвиток гідрологічних досліджень у басейні р.Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 182-189. – Бібліогр.: 23 назви
1398802
  Кожушко С.І. Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 117-120. – ISSN 1727-1584
1398803
  Акуленко В.І. Становлення і розвиток законодавства про охорону і використання пам"яток культури в Україні. (1917-1991 рр) : 12.00.01 ; Дис. ... канд. юрид. наук / Акуленко В.І. ; АН України, ін-т держави і права ім.В.М.Корецького. – Киев, 1992. – 33 л. – Бібліогр.:л.30-33
1398804
  Тимчишин Олександра Іванівна Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Тимчишин Олександра Іванівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 180л. – Бібліогр.: л. 161 - 180
1398805
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Тимчишин О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр. : л.185-215
1398806
  Євтушевский В. Становлення і розвиток інновацій у вищій школі / В.Євтушевський, Л. Шаповалова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 62-66
1398807
  Мицик В.В. Становлення і розвиток інституту міжнародного захисту прав меншин у міжнародному праві (середина ХУІ-середина ХХ ст.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.88-103
1398808
  Клімов О.О. Становлення і розвиток інституту прокуратури в Україні // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1398809
  Кондратюк С.Я. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні : бюджет / С.Я. Кондратюк, В.М. Борисенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 17-26
1398810
  Бик Тарас Становлення і розвиток концепції прав людини в правових актах держав Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 147-155. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1398811
  Кудін Сергій Володимирович Становлення і розвиток кримінального права України у 10 - першій половині 17 ст. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.01 / Кудін С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 24 с.
1398812
  Кудін Сергій Володимирович Становлення і розвиток кримінального права України у 10 -першій половині 17 ст. : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Кудін Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 226л. – Бібліогр.:л.214-226
1398813
  Цибульський А. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 0132-1331
1398814
  Буткевич Ольга Володимирівна Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.11 / Буткевич О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1398815
  Буткевич Ольга Володимирівна Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Буткевич Ольга Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 209 л. – Бібліогр.: л.183-209
1398816
  Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : монографія / І.С. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-944-6
1398817
  Коханко Октавіан Михайлович Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні (1969-19994 рр) : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Коханко Октавіан Михайлович; Ін-т педагогіки і психології профосвіти АПН України. – К, 1995. – 299л. – Бібліогр.:л.216-251
1398818
  Монох А.С. Становлення і розвиток політичного діалогу між Україною та Китайською Народною Республікою // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 359-367. – ISBN 966-7196-06-2
1398819
  Сердюк В. Становлення і розвиток правових норм. Про найвищий судовий орган у державних утвореннях на території сучасної України в IX-XIII століттях. // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-91. – Бібліогр.: с.91(18п.)
1398820
  Сабецький Б.В. Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Сабецький Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 21 с. – Бібліогр.: с.18
1398821
  Волобуєва А.М. Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Волобуєва А.М.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 231л. + Додатки: л.228-231. – Бібліогр.: л.191-227
1398822
  Волобуєва А.М. Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 - теорія та іст. журналістики / Волобуєва А.М. ; КНУТШ, Ін-т жуурналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1398823
  Русакієв С. Становлення і розвиток соціалістичного реалізму в національних літературах / С. Русакієв, Є. Шабліовський. – Київ, 1968. – 32с.
1398824
  Розвадовський К.О. Становлення і розвиток соціалістичної праці на селі / К.О. Розвадовський. – Київ, 1971. – 48с.
1398825
  Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні : Дис. ... д-ра юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Заіка Ю.О.; МВС України; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2007. – 415л. – Бібліогр.: л. 368 - 415
1398826
  Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук: 12.00.03 / Заіка Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 24 назви
1398827
  Бурак О.В. Становлення і розвиток судових установ в Україні (історичний аспект) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 154-159.
1398828
  Комаха В.О. Становлення і розвиток судової експертизи та судово-експертних установ на Півдні України : За матеріалами перших двох етапів становлення і розвитку Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз 1914-1941 рр. / В.О. Комаха; МОіНУ; Одеська нац. юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2002. – 512с. – ISBN 966-7694-98-4
1398829
  Бобирєва О.В. Становлення і розвиток сфери рекреаційних послуг як напрям інтеграції до сітового господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-192. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто місце і значення сфери відпочинку і розваг, культури і спорту в рамках теорії постіндустріалізму в глобальному та державному контексті. Висвітлено специфічне значення цієї сфери у соціально-економічній еволюції українського суспільства.
1398830
  Нагачевська Зіновія Іванівна Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині (1869-1939 роки) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська Зіновія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
1398831
  Нагачевська З.І. Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська З.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
1398832
  Благовірна Н.Б. Становлення і розвиток української видавничої справи Галичини після російської революції 1905 р. (на прикладі "Українсько-руської Видавничої Спілки") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 74-80.
1398833
   Становлення і розвиток української державності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, МАУП, 27 жовтня 2006 р. / МАУП ; [ відп. ред. В.М. Чирков ]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-608-972-7
1398834
   Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008-
Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – 2010
1398835
  Заверталюк Н.І. Становлення і розвиток української радянської публіцистики / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ, 1975. – 99с.
1398836
  Мельничук Леся Іванівна Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина 20 століття) : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Мельничук Л.І.; Акад наук наук України; Ін-т педагогіки. – Київ, 2004. – 217л. + Дод.: л.188-217. – Бібліогр.: л.172-187
1398837
  Мельничук Леся Іванівна Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Мельничук Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1398838
  Мозговий М.П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Мозговий М.П.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1398839
  Марушкевич А.А. Становлення Івана Огієнка як педагога та науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – Бібліогр.: с. 36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розгляноту процес становлення Івана Огієнка як педагога і науковця за рідкісними архівними та іншими джерелами. Висвітлено основні етапи його науково-педагогічної діяльності.
1398840
  Ситник О.М. Становлення ідеологічних форм в Україні періоду раннього Середньовіччя // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 145-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізується процес становлення ранніх ідеологічних форм в Україні на етапі формування ранньосередньовічної держави. Досліджується заміщення язичництва християнством, робиться акцент на своєрідному поєднанні старих і нових форм ідеологічних ...
1398841
  Фіночко Ф. Становлення імперської державної служби // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 167-174. – ISSN 1993-0909
1398842
  Симоненко В.К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
1398843
  Ридчик Володимир Становлення інституту адвокатури в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 158-161
1398844
  Березовська І.А. Становлення інституту асоціації в практиці Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.169-177
1398845
  Шевцова Ю.В. Становлення інституту застави землі в земельному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-119
1398846
  Рибачок В.А. Становлення інституту іпотеки та механізму оформлення іпотечних договорів за часів римського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 150-156
1398847
  Юхименко П. Становлення інституційних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – ISSN 1682-2366
1398848
  Піскорська Г.А. Становлення інформаційно-технологічної цивілізації: філософський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-157. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення постіндустріального суспільства, яке змінює основи людської життєдіяльності. Пристосування до нового типу розвитку на принципах гуманізму, партнерства та компромісу - це проблема, що потребує довготривалого вирішення. ...
1398849
  Павленко Г.І. Становлення історичної белетристики в давній українській літературі / Г.І. Павленко. – Київ, 1984. – 325с.
1398850
  Стельмах С.П. Становлення історичної науки в Україні у першій половині ХІХ століття // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Історичні науки
1398851
  Денисова М.М. Становлення й забезпечення права на мирні збори в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 209-215. – ISSN 1563-3349
1398852
  Ярошевич І. Становлення й кодифікація українськоїморфологічної термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 44-54. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 21 назв. – ISSN 1682-3540
1398853
  Юрченко О. Становлення й розвиток Державної системи захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 109-122
1398854
  Пархоменко М.О. Становлення й розвиток законодавства щодо правового режиму земель промисловості // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 166-170. – ISSN 0201-7245
1398855
  Маслова К.С. Становлення й розвиток казначейської системи в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 311-315. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1398856
  Сторчай О.В. Становлення й розвиток мистецької освіти у Київському університеті (1834-1924 рр.) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сторчай Оксана Вікторівна ; НАН України. Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1398857
  Данилюк І.В. Становлення й розвиток основних понять етнічної психології: від духу народу до ментальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано становлення та розвиток понятійно-категоріального апарату етнічної психології в різні історичні періоди.
1398858
  Ришкова Л.В. Становлення й розвиток правового режиму меліорованих земель України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 220-225. – ISSN 0201-7245
1398859
  Глущенко С. Становлення касації в Україні під владою двох імперій (ХVIII-XIX століття) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 156-160
1398860
  Руденко В.П. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині 20 ст. : [ монографія ] / В.П. Руденко, О.І. Чернюх; МОНУ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 216с. – ISBN 966-568-726-3
1398861
  Мартич Р.В. Становлення концепту живого // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 156-160. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається становлення концепту живого, зокрема у філософії східної патристики, яке пов’язане зі специфічною свідомістю та світосприйняттям у той час. Різницю у світосприйнятті різних періодів забезпечує вплив різних способів пізнання, а ...
1398862
  Пантелеймоненко А.О. Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти : монографія / А.О. Пантелеймоненко; УКООПСПІЛКА; Полтавськ. ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра кооперації. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 227с. – 140-річчю споживчої кооперації України присвячується. – ISBN 966-7971-38-4
1398863
  Заєць Т.О. Становлення корпоративного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 57-59
1398864
  Маркова О.В. Становлення корпоративної культури як складової культури ділових відносин в Україні / О.В. Маркова, Т.Г. Шматок // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.199-202. – ISSN 1728-3671
1398865
  Лисюк М.О. Становлення культури охорони праці в Україні // Інформаційний бюлетень з охорони праці / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 5-10
1398866
  Мурадян Р.М. Становлення локальної системи торгівлі та побутового обслуговування в територіальній громаді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 193-197. – ISSN 1563-3349
1398867
  Саблук Віталій Петрович Становлення маркетингу в системі управління сільськогосподарськими підприємствами : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Саблук Віталій Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 137л. – Бібліогр.:л.127-137
1398868
  Кізіма В.В. Становлення математичної теорії експерименту / В.В. Кізіма. – Київ, 1976. – 48 с.
1398869
  Соболь Ольга Миколаївна Становлення медіально-мережевої парадигми // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-15. – Бібліогр.: с. 4-5, 7, 9-10, 12. – ISSN 0235-7941
1398870
  Дьомін Ю. Становлення митного законодавства триває // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-39
1398871
  Купчик О.Р. Становлення Народного комісаріату із закордонних справ УСРР (1920-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти становлення служби міжнародних взаємин Радянської України. Some aspects of organization of Ukrainian soviet foreign department are examined in this article.
1398872
  Копайгора І. Становлення науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.111-115
1398873
  Петрущенков С.П. Становлення наукової культури: до питання про методологію дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 165-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу методологічних можливостей дослідження процесу формування наукової і методологічної культури в сучасних умовах. The article reviews methodological approaches that can be deployed to research the development of contemporary ...
1398874
  Мельник О. Становлення національних органів влади за доби Центральної Ради // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 66-82. – ISBN 978-966-02-5322-3
1398875
  Буткевич О. Становлення національних шкіл міжнародного права в середньовічній Європі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 219-230. – ISSN 1993-0909
1398876
  Заставна З. Становлення Національного банку України як головного суб"єкта грошово-кредитного регулювання // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 162-166. – ISSN 1562-0905
1398877
  Федорченко І. Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано засади становлення національного характеру українського народу. Висвітлено проблему походження етнотипової поведінки людей. The development of national character of the ukrainians is analyzed. The problem of origins of ethnotypical ...
1398878
  Соскін Олег Становлення національної буржуазії та середнього класу в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 9-12
1398879
  Тацій В.Я. Становлення національної правової держави і правового суспільства: виклики й рішення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1398880
  Гаврилова О.А. Становлення національної самосвідомості: філософсько-політологічний аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.216-218. – ISBN 966-7101-37-1
1398881
  Миколаєнко І.І. Становлення національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради (за матеріалами періодичної преси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ставлення Центральної Ради до розвитку системи освіти в Україні на основі матеріалів періодичної преси.
1398882
  Ковальов А.Н. Становлення національної школи в добу Центральної Ради // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 55-56. – (Історія ; вип. 63/64)


  Зосереджується увага на проблемах становлення освітньої системи в добу Центральної Ради.
1398883
  Сушинський О. Становлення нової доктрини Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
1398884
  Штонь Г.М. Становлення нової людини і літературний процес / Г.М. Штонь. – Київ, 1978. – 147с.
1398885
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр. 23 назви
1398886
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 42-45. – Бібліогр. 45 назв
1398887
  Берлач Н. Становлення органічного сільського господарства в Україні: адміністративно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 314-320. – ISSN 0132-1331
1398888
  Гавриленко О.А. Становлення основ бюджетного права та бюджетний устрій північнопричорноморських держав античного часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-27.
1398889
  Передерій Ірина Григорівна Становлення основ національної системи освіти в Україні за доби центральної ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Передерій Ірина Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
1398890
  Звонська Л.Л. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Звонська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 427л. – Бібліогр.: л. 378 - 427
1398891
  Звонська Л.Л. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.14 / Звонська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 31 назва
1398892
  Коваль В Становлення парламентаризму в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.143-147. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1398893
  Марисюк К. Становлення пенсильванської та обернської пенітенціарних (в"язничних) систем // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 294-298. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1398894
  Узунов Володимир Миколайович Становлення підприємництва у процесі ринкової трансформації економіки : Дис.... доктора економ. наук:08.01.01 / Узунов Володимир Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 495 л. + Додатки: л.415-495. – Бібліогр.: л.391-415
1398895
  Мокрушин В. Становлення податкової системи у період Непу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
1398896
  Яровенко Л. Становлення політичного права: загальнотеоретичний аналіз // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 1561-4999
1398897
  Мельник В.І. Становлення політичної журналістики в Україні в період 1999-2007 рр. // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 5-7
1398898
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х- в першій половині 1990-х років : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 171- 186
1398899
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х - в першій половині 1990-х років : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: Ббліогр.: 4 назв.
1398900
  Сацький П.В. Становлення політичної системи в Україні: проблеми та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-59. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні та найбільш актуальні проблеми процесу становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х у 1990-х рр., визначено перспективні напрямки досліджень. In clause the basic and most urgent problems of process of formation of ...
1398901
  Бучма О. Становлення політології релігії як галузі академічного релігієзнавства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 82-90. – ISBN 978-966-02-4604-1
1398902
  Осташова В.О. Становлення правового самовиховання як категорії теорії права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 77-82
1398903
  Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр. = Establishing the rule of law ln Ukraine 1991-2005 / Богдан Футей. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 352с. – ISBN 966-667-198-0
1398904
  Дашковська О. Становлення принципу гендерної рівності і та його закріплення в законодавстві США XIX - XX ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 183-191. – ISSN 1993-0909
1398905
  Хоменко А.Б. Становлення професійного музичного мистецтва в Чернігові та Ніжині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 268-277
1398906
  Олійник О.Б. Становлення професійної риторики прокурора в античні часи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 2-8.
1398907
  Чалий Д.В. Становлення ралізму в українській літературі / Д.В. Чалий. – К, 1956. – 424с.
1398908
  Гапчич Д.М. Становлення рейтингової інфраструктури фондового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 77-81. – Бібліогр.: 7 назв
1398909
  Чубук Леся Петрівна Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці : Дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01. / Чубук Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 234с. + Дод.: л.215-234. – Бібліогр.: л.194-214
1398910
  Чубук Леся Петрівна Становлення ринку нерухомості в трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Чубук Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
1398911
  Ягірська Ольга Валентинівна Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці : Дис.... канд. економ. наук: 08.01.01 / Ягірська Ольга Валентинівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229 л. + Додатки: л.:194-229. – Бібліогр.: Біібліогр.: л.: 177-194
1398912
  Лінніков В. Становлення ринку цінних паперів в Україні : пошуки науковців / В. Лінніков, О. Мізецька // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 35-46 : Табл., рис.
1398913
  Голуб Н. Становлення риторики як науки і навчальної дисципліни // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 45-51.
1398914
  Колпаков В.К. Становлення розвиток законодавства про адміністративну відповідальність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1398915
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Дис.... докт. екон. наук: 08.05.01 / Гончаренко Владислав Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 490л. – Додатки: л. 462-490. – Бібліогр.: л.: 440-462
1398916
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Автореф. дис. ... докт. екон. наук:08.05.01 / Гончаренко В.В.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.:48 назв.
1398917
  Деревінський В. Становлення світогляду В"ячеслава Чорновола // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
1398918
  Ботвінкін Ю.В. Становлення сикхізму і його відмінності від інших течій релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 15-26. – ISSN 1682-671Х
1398919
  Жирна Ж.А. Становлення системи державного аудиту в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 232-235. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
1398920
  Франчук І.А. Становлення системи ефективного регулювання енергетичного ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 73-74.
1398921
  Подковенко Тетяна Олександрівна Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, гетьманат П.Скоропадського, директорія УНР) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Подковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 228л. + Додатки: л.198-228. – Бібліогр.: л.182-197
1398922
  Чижимарь К.І. Становлення системи консультативного обслуговування держав - членів ООН у реалізації принципу рівноправності жінок і чоловіків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.77-83
1398923
  Синчак В.П. Становлення системи оподаткування в сільському господарстві: вітчизняний досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 341-346. – (Право. Економіка. Управління)
1398924
  Дуднікова І.Г. Становлення системи та предмету екологічного менеджменту / І.Г. Дуднікова, С.П. Пушкін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 134-142.
1398925
  Пігач Ярослав Михайлович Становлення сімейного законодавства УРСР : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Пігач Ярослав Михайлович; Мін-во освіти України. Львівский держ. ун-тет ім. І. Франка. – Львів, 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.131-156
1398926
  Пігач Ярослав Михайлович Становлення сімейного законодаства Української РСР (1917-1926) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Пігач Ярослав Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1398927
  Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціальної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-36
1398928
  Кондратик Л.Й. Становлення соціологічних студій у Харківському університеті / Л.Й. Кондратик, Л.Л. Ляшук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.10-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1398929
  Бочарова Наталія Становлення сучасної стратегії Європейського Союзу у боротьбі з інтелектуальним піратством і контрафакцією (1998-2006) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 47-55
1398930
  Ставнюк В.В. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілизації до реформ Ефіальта і Перікла) : Дис. ...доктора історичних наук. Спец. 07.00.02- всесвітня історія / Ставнюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 385 л. – Бібліогр.: л. 346-385
1398931
  Ставнюк В.В. Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла) : Автореф. дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.02 / Віктор Володимирович Ставнюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – бібліогр.: 24 назви
1398932
  Гарат Р.М. Становлення та еволюція основних інститутів Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 645-652. – ISSN 1563-3349
1398933
  Полтавець Сергій Васильович Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Полтавець Сергій Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 175л. – Бібліогр.: 164 - 176
1398934
  Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто етапи розвитку та особливості становлення лізингового бізнесу. Проаналізовано міжнародний досвід та відмінності в організації лізингу в різних країнах світу.
1398935
  Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34.
1398936
  Чотарі В. Становлення та перспективи розвитку середнього класу в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 145-148.
1398937
  Сватковський С.О. Становлення та розвиток гончарських традицій у Лівобережній Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 109-115. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1398938
  Романів М.В. Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.04.01 / Романів М. В.; КУ. – К., 2000. – 17л.
1398939
  Федотова Г.В. Становлення та розвиток інституту оскарження у кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-134.
1398940
  Татаров О.Ю. Становлення та розвиток інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами: історико-правовий аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 175-183.
1398941
  Авторгов А.М. Становлення та розвиток інституту примусового виконання рішень державних органів та посадових осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67.
1398942
  Кучерук К.І. Становлення та розвиток інституту усиновлення / К.І. Кучерук, І.С. Крижко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1398943
  Дмитренко Е.С. Становлення та розвиток інституту юридичної відповідальності суб"єктів фінансового права у національному законодавстві ( 1990-1996 рр.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 51-62.
1398944
  Тарасенко Ольга Олексіївна Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському Університеті у 1834-1884 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Тарасенко Ольга Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1398945
  Діковська І.А. Становлення та розвиток кафедр римського, цивільного та торгового права у дореволюційний період / І. Діковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються становлення та розвиток кафедр римського, цивільного та торгового права у дореволюційний період. The article deals with the establishment and development of roman, civil and trade law in pre-revolutionary period.
1398946
  Даниляк О.О. Становлення та розвиток компетенції органів державного управління у сфері природно-заповідної справи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 107-112. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1398947
  Пильгун Н.В. Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Пильгун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1398948
  Хлівна І.В. Становлення та розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 40-43.
1398949
  Монаєнко А.О. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 144-152. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1398950
  Кульчицький С.П. Становлення та розвиток міжнародного повітряного права в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 40-48
1398951
  Олійник Г.В. Становлення та розвиток міжнародного туризма // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 403-405. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1398952
  Котенко Т. Становлення та розвиток місцевого самоврядування м. Києва (ІХ-ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-107. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні етапи історичного розвитку інституту самоврядування м. Києва ІХ-ХІХ ст.ст. Визначені роль та значення магдебурзького права, як одного з основних етапів у формуванні місцевого самоврядування. The article cals with the main ...
1398953
  Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва / В.В. Крутов ; Ін-т економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Фенікс, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-651-641-4
1398954
  Джужа О.М. Становлення та розвиток оперативно-розшукової віктимології / О.М. Джужа, В.В. Матвійчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 3-8
1398955
  Грідін О.В. Становлення та розвиток органів служби безпеки України (історико-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 152-158. – ISSN 1563-3349
1398956
  Лисенко О.І. Становлення та розвиток педагогічної практики у ВНЗ України (1917-1940 рр.) // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 36-43. – ISBN 966-8847-12-1
1398957
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрв в Україні (1917-1995 рр.) : Дис... докт. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С. В.; Укр. ін-т підвищ. квал. керівн. кадрів освіти. – К., 1996. – 429л. – Бібліогр.:л.406-422
1398958
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917-1995 рр.) : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 48л.
1398959
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках 20 століття : Автореф. дис. ... канд. іст. наук:07.00.02 / Балюн О.О.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1398960
  Летуновська І.В. Становлення та розвиток поняття "маньєризм" у літературознавстві та історії літератури XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 174-184. – ISBN 966-7825-78-7
1398961
  Васюк Оксана Становлення та розвиток профорієнтаційної роботи на професії педагогічної спрямованості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1398962
  Зніщенко М.П. Становлення та розвиток публічних біблиотек для дітей в Україні (1900-1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Зніщенко М.П.; Мін-во культури і мистецвт України, Київ. держ. ун-тет культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 16 с.
1398963
  Прудко А. Становлення та розвиток ринку ф"ючерсних контрактів у світовій практиці та в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 93-96.
1398964
  Школьна Олена Дмитрівна Становлення та розвиток системи періодичної преси Катеринославської губернії 1838-1917 рр. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Школьна Олена Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.149-160
1398965
  Школьна Олена Дмитрівна Становлення та розвиток системи періодичної преси Катеринославської губернії 1838-1917 рр. : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Школьна Олена Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – К., 1997. – 16л.
1398966
  Крук Микола Зенович Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Крук М.З.; КНУТШ. – Житомир, 2004. – 231с. – Бібліогр.: 7 назв.
1398967
  Бобиль В. Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-28. – ISSN 1605-2005
1398968
  Кметик Х.В. Становлення та розвиток теорії транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 141-146.
1398969
  Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Сіман О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1398970
  Притика Ю.Д. Становлення та розвиток третейських інституцій на теренах вітчизняної правової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні етапи становлення та розвитку третейського суду в межах вітчизняної правової системи. В історико-порівняльному плані аналізуються джерела правового регулювання третейського розгляду суперечок Давньої Русі, Російської імперії, ...
1398971
  Нагірняк Остап Русланович Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Нагірняк О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 218л. – Бібліогр.: л. 186 - 218
1398972
  П"ятаченко Г.О. Становлення та розвиток фінансів України. 1917-2003 / П"ятаченко Г.О., Кухарець Л.В. ; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2005. – 784 с. – ISBN 966-7675-26-2
1398973
   Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні. – Київ, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2096-0
1398974
  Ніколаєва С.О. Становлення та сучасний стан небанківських фінансових інститутів в Україні / С.О. Ніколаєва, І.С. Каракулова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 19. – С. 288-297. – ISBN 966-8958-08-3
1398975
  Сушко Олександр Олександрович Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 - 1928): історико-теоритичний аспект : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Сушко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 31с. – Бібліогр.: 5 назв
1398976
  Сохацька О.М. Становлення та функціонування товарних бірж. : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Сохацька О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
1398977
  Лафазан Ю.О. Становлення тарозвиток адміністративно-правового статусу центрів зв"язків із громадськістю МВС України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 128-135.
1398978
  Мягкий М. Становлення теорії довгих хвиль // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 59-68. – ISSN 1605-2005
1398979
  Цимбалій В.В. Становлення територіальних інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються основні етапи і тенденції розвитку інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні. In the article the main stages and tendencies of the development of the Roman-Catholic Church institutions in the independent Ukraine ...
1398980
  Яценко Н. Становлення термінів на позначення назв військової форми одягу в українській мові // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 38-43. – ISSN 0869-3595
1398981
  Панов А.В. Становлення Томаша Масарика як ученого // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 203-208. – (Історія ; Вип. 20)
1398982
  Скіпенко Р. Становлення трудового процесуального права як самостійної галузі українського права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-44. – ISSN 0132-1331
1398983
  Сокуренко О. Становлення України як суверенного суб"єкта міжнародних відносин (1990-1991 рр.) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 155-160.
1398984
  Тодоров І.Я. Становлення україно-англійських відносин в гуманітарній сфері. / І.Я. Тодоров, О.О. Мазур // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 107-111. – ISSN 1728-3671
1398985
  Шамраєва Валентина Становлення українсько-американських відносин: шлях до стратегічного партнерства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-86. – Бібліогр. в кінці ст.
1398986
  Гуляк Анатолій Борисович Становлення українського історичного роману ("Чорна рада" П.Куліша) : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Гуляк Анатолій Борисович; Нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1997. – 377л. – Бібліогр.:л.376-381
1398987
  Шупик О.Б. Становлення українського радянського кінознавства / О.Б. Шупик. – К., 1977. – 127с.
1398988
  Тищик Б. Становлення української державності на західноукраїнських землях на передодні і в роки Другої світової війни (1937-1945 рр.) / Борис Тищик. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 92с. – ISBN 966-7596-67-2
1398989
  Авраменко В. Становлення української навчальної термінолексики (1920-ті - початок 1930 рр.) // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 2. – С.51-55
1398990
  Задунайський В. Становлення української піхоти в Чорноморському та Азовському козацьких військах (кінець 18 - 60-х рр. XIX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 80-83. – ISSN 1728-9343
1398991
  Кузякіна Н.Б. Становлення української радянської драматургії (1917-1934 рр.) : Дис... канд. філ.наук: / Кузякіна Н. Б.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1951. – 382л. – Бібліогр.:л.361-382
1398992
  Рубан В.А. Становлення української радянської преси (1921-1925 рр.) / В.А. Рубан. – Київ, 1963. – 196с.
1398993
  Руденко О.В. Становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про різні версії походження філософії науки.
1398994
  Бондаревич І.М. Становлення філософського статусу поняття "духовність" // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 37-45
1398995
  Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 426 л. – Бібліогр. : л. 389-426
1398996
  Крестовська Н. Становлення ювенального права в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 3. – С.100-104. – ISSN 1561-4999
1398997
  Потапенко Н. Становлення юридичних клінік у контексті реформування і розвитку правової освіти в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 222-227. – ISSN 1993-0909
1398998
  Олійник О.Б. Становлення юридичної риторики як теоретико-прикладної спеціально-юридичної науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-26
1398999
  Тімуш І.С. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 8-17.
1399000
  Тімуш І. Становлення, криза та відродження ідеї "синтетичного правознавства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 34-40
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,